Page 1

Universitat oberta de Catalunya

PRÀCTICUM PSICOPEDAGOGIA

Intervenció en el procés de millora de la comprensió lectora en el CI de primària.

CONSULTORA: SABINA REDONDO FERNÀNDEZ ALUMNE: JOAN PORTELLA TURRÓ


Segon semestre 07 – 08

"La lectura comprensiva és una eina bàsica en qualsevol àrea d’aprenentatge i un instrument fonamental en el desenvolupament de la vida quotidiana de les persones. Per aquestes raons s’ha de compartir la responsabilitat de treballar amb els alumnes la comprensió escrita, entesa com a vehicle indispensable per l’assoliment de les competències bàsiques, l’ampliació i aprofundiment dels aprenentatges i, en general, per al desenvolupament integral de la persona" (Portal de “Xarxa de Competències Bàsiques”)

2


ÍNDEX: 1.Introducció ......................................................................... pàg. 5 1.1Tema 1.2 Experiència i formació prèvia 1.3 Justificació de l’elecció del propi lloc de treball com a centre de Pràcticum 1.4 Model metodològic del procés

2. Descripció del procés ....................................................... pàg. 8 2.1 Raons de la tria, interès i prospectiva 2.2 Esquema de la intervenció seguint l’espiral de la Investigació Acció ........................................................ pàg. 9

3. Anàlisi del context .......................................................... pàg. 12 3.1 Descripció de l’àmbit d’intervenció 3.2 Paper psicopedagog. Respostes curriculars i organitzatives 3.3 El professorat (annex pàg.)

4. Marc teòric i legal ............................................................ pàg. 15 4.1Model metodològic del procés 4.2 Quant a la intervenció psicopedagògica. 4.3 Quant al tema triat. 4.4 Subjectes del projecte i nivell de la pràctica educativa ................ pàg. 17

5. Metes i objectius previstos ............................................ pàg. 19 5.1 Objectius generals 5.2 Objectius específics

6. Disseny inicial i modificacions del pla d’intervenció............................................................. pàg. 27 6.1 ... en un principi. 6.2 Intervenció real 6.3 Repàs del pla de treball. Comentaris, canvis.

7. Exposició, anàlisi i dissecció dels resultats.................. pàg. 36 8.Conclusions i propostes................................................. pàg. 39 9. Bibliografia ....................................................................... pàg. 40

3


10. Annexos ......................................................................... pàg. 42

(...) el que han d’aprendre sobretot els nostres alumnes és a llegir i escriure, és a dir, a expressar-se de manera correcta, crítica, sincera i original, i a saber buscar informació i a integrar-la en les estructures vitals. (Emili Teixidor. La lectura i la vida)

4


1.Introducció 1.1 El projecte que he desenvolupat consisteix en una intervenció psicopedagògica per tal de millorar la comprensió lectora de l’alumnat de CI de primària, mitjançant la reflexió sobre la pràctica i seguint un model d’Investigació Acció en el marc educatiu. L’avantprojecte el vaig presentar el mes de gener (la seva aprovació). La seva aplicació (sessions reflectides en el diari) es començava a portar a terme a finals de març. No era gens fàcil desenvolupar unes tasques de manera que no semblessin superposades i un treball “extra” per al professorat. Pot ser hagués estat més senzilla la seva introducció si el projecte hagués començat el més de setembre (al principi de curs) i amb l’aprovació del claustre, però el Pràcticum II s’iniciava el segon semestre, amb el curs escolar ja començat. 1.2 Experiència i formació prèvia en el camp d’aplicació escollit Faig de mestre des de fa uns quants anys (des del 77). Sóc conscient que la motivació per a la lectura ha estat un dels cavalls de batalla permanent per tal de millorar la comprensió lectora. L’experiència que tinc en aquest camp és la que he adquirit en el treball durant aquests anys i els coneixements que m’ha proporcionat l’estudi de les diferents assignatures d’aquesta llicenciatura (diagnòstic en educació, anàlisi de casos, dificultats d’aprenentatge, mètodes d’investigació, ...). Aquesta ha estat la base per desenvolupar el projecte que he portat a terme. M’han queda força clars conceptes clau com : - intervenció i avaluació psicopedagògica - models d’orientació i intervenció - aplicació de diferents testos (Canals, TALEC,...) - teoria de la doble via (aprenentatge lectura) - dificultats en la lectura i l’escriptura / processos que poden explicar les dificultats en la comprensió lectora - .... 1.3 Justificació de l’elecció del propi lloc de treball com a centre de Pràcticum Sé que és aconsellable i desitjable portar a terme el Pràcticum II en un centre diferent del lloc de treball, però m’ha estat impossible. -La principal raó és la dificultat que em comportaria fer les pràctiques en un altre centre i no deixar de treballar en el meu. Tot i això també hi ha algun avantatge ... - No treballo en el CI (sóc tutor d’un sisè) però em serà relativament fàcil disposar d’hores de reunió pel correcte desenvolupament del projecte ja que formem un equip estable (fa molts anys que treballem junts) i no hi manca l’esperit de col·laboració. -Treballant en el mateix centre a jornada completa, sempre és més fàcil trobar hores per reunir-nos, tant dins l’horari escolar (hores no lectives) com en l’horari extraescolar (a partir de les cinc). Sóc també conscient dels inconvenients... però...

5


No s’han produït superposició d’horaris (al fer dos rols alhora); ni un increment d’horaris, ans al contrari... hem aconseguit desenvolupar el projecte dins l’horari escolar, formant part de les tasques pròpies del professorat i del psicopedagog. - El doble rol de company de treball i psicopedagog en pràctiques ha estat molt clar per les professores de CI (no tan per als altres, possiblement per no haver treballat junts aquest projecte). 1.4 Per tal de proporcionar un fonament teòric a la intervenció i al mateix temps aconseguir la implicació del professorat he escollit com a model metodològic del procés d’aquest projecte de millora la pràctica reflexiva amb un plantejament d’investigació – acció (IA). Observar – reflexionar – planificar – actuar1... per tal de millorar les accions docents, revisar la pràctica educativa, ... i per aconseguir la màxima implicació del professorat en aquest procés (interpretació de la realitat, professional reflexiu, autònom, capaç de prendre decisions, interpretant la seva realitat i creant situacions noves a partir del problemes de la pràctica quotidiana amb la finalitat de millorar-la i transformar-la... en aquest projecte treballant la

comprensió lectora). La veritat és que el semestre se m’ha fet curt. Al principi el projecte era excessivament ambiciós .. elaboració materials, formació professorat, assessorament ,... però a mesura que el portava a terme i condicionat pel temps ... he anat acotant i n’estic força content dels resultats obtinguts.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

Espiral del cicle … tal com es veu en la pàgina 9

6


Els adults que valoren la lectura i la disponibilitat d’una gran quantitat de llibres, són dos factors essencials en l’aprenentatge de la lectura per part dels infants. (Aidan Chambers. Escenas del teatro de la lectura)

7


2. Descripció del procés 2.1 Raons de la seva tria - Al comentar amb la directora (i psicopedagoga) del col·legi la possibilitat de portar a terme el Pràcticum II a l’escola, començàrem a explorar els nombrosos i possibles àmbits d’intervenció, calia escollir-ne un amb possibilitats viables d’intervenció i amb possible prospectiva; començàrem a decidir entre : a)... suport al procés ensenyament aprenentatge (priorització continguts, anàlisi del procés, ...), ... b) Un altra possibilitat era l’assessorament al professorat amb la introducció de la LOE2. ... els claustres de mestres i professors ja teníem a punt les sessions d’avaluació del primer trimestre d’aquest curs 2007 – 2008, quan un avís de la Conselleria d’Educació va agafar per sorpresa tot el cos docent i per a molts va suposar un recorregut, no forçosament negatiu, a través de la màquina del temps a l’època anterior a la LOGSE. Els excel·lents, notables, béns ... tornaven als informes escolars en detriment dels ambigus “progressa adequadament” i “necessita millorar”. c)... ajudar en les necessitats educatives ... en aquest curs sóc tutor de sisè, però també participo en la diversitat d’ESO. Fer una intervenció en aquest àmbit va ser una de les possibilitats tantejades. - Aquest anàlisi coincidí amb la revisió dels resultats obtinguts en les proves de competències bàsiques en el CI de primària, que es passaren el curs anterior ... on s’observaren uns resultats baixos de comprensió lectora (ANNEX PÀG 43 ). - Per altra banda l’aparició de l’informe PISA en el decurs del primer trimestre d’aquest curs 2007 – 2008 va suposar un autèntic terrabastall en el món educatiu. Parlem d’alumnes de 15 anys, però el tema de l’empitjorament en la prova de comprensió lectora estava en boca de tots els educadors.... Ens va semblar un tema actual i amb possible prospectiva per a l’escola. Aquí sorgí la idea d’aquesta intervenció psicopedagògica per tal de millorar

la comprensió lectora3, començant pel C.I. Per a mi representava tot un repte... era la meva primera intervenció psicopedagògica i en una “especialitat” que no n’he estat docent... llengua. Sé que la comprensió lectora requereix d’un treball en equip i interdisciplinari per treballar-la,... però em refereixo a que en aquest àmbit no em bellugo amb la mateixa facilitat que treballant l’àrea de matemàtiques (porto molts anys en aquesta àmbit i desenvolupant projectes de millora de càlcul, problemes,... 2

D’aquí també sorgí la idea de lligar el projecte triat de millora de la comprensió lectora amb l’actualització de la LOE a l’escola, profunditzant en l’àmbit de les llengües. 3 En un principi està enfocat per al CI ... però podria ser extensiu a nivell de primària.

8


(però sempre a nivell de professorat). Per això dic que aquest projecte és tot un repte per a mi i doble: a) calia superar les dificultats pròpies del desenvolupament d’un projecte en un mateix centre de treball (aquí sóc en Joan, el “profe” de mates), però per d’altra banda en aquest anys he adquirit tinc un coneixement del context : PCC, organització, ..., estil de treball b) al mateix temps respondre a una demanda en una àrea que no en sóc precisament “especialista”... però ... un psicopedagog ha d’estar preparat per a tot tipus de sol·licituds, o no? Bé, el tema estava decidit, l’avantprojecte acceptat, el projecte presentat, el pla de treball elaborat (millorable...però elaborat) ... i començà la pràctica amb les anotacions de les sessions al diari ...

2.2 Vaig començar a portar a la pràctica les sessions de treball seguint el següent

l’esquema

d’intervenció,

basat

en

un

plantejament

d’

Investigació Acció: ESQUEMA DE LES FASES (i sessions) DEL PROJECTE SEGUINT EL CICLE DE LA INVESTIGACIÓ – ACCIÓ Fase 1. Preparació per començar Sessió1. Investigació i preparació personal Sessió 2.Anàlisi de les dades Sessió 3.Concreció del pla de treball amb la tutora

Fase 5..Avaluació de la Comprensió Lectora i del projecte (final curs 08 – 09).

Sessió 8 Fase 4. Adopció de la investigació - incorporació del mètode a la rutina de l’escola. Principi Curs 08 - 09

Fase 2. Revisió inicial.Treball reflexiu Sessió 4.Presentació de la intervenció psicopedagògica al claustre (possible prospectiva) Sessió 5.Reunió amb el professorat de CI. Explicació i inici de les tasques. Comença revisió treball (continua en la fase 2)

Fase 2.Revisió específica. Sessió 5 - Investigació de la pràctica educativa. Esbrinar com es porta realment a terme el desenvolupament de la comprensió lectora. Comparació LOE - escola Sessió 6 - revisió del treball realitzat - seleccionar amb el professorat la innovació o millora específica que cal introduir.

Fase 3. Fase de disseny i canvis. Concreció de la innovació o millora seleccionada. Sessió 7. Concretar i definir les intervencions per a la millora de la comprensió lectora

9


Notes: -

Les sessions poden contenir més d’una tasca. La seva temporalització no és equitativa, per exemple: la sessió 4 va tenir una durada d’hora i mitja i les altres la seva durabilitat és més extensa..

Una vegada finalitzat el pràcticum, però no el projecte i aconseguits la majoria d’objectius4, és desitjable i recomanable continuar la intervenció 5 psicopedagògica en aquest CI i fer-ho extensiu als altres cicles de primària. Un altre tema que m’ha estat ballant pel cap, és insistir en la importància de la interdisciplinarietat per a la millora de la comprensió 6 ... problemes de matemàtiques, esquemes de socials, resums de naturals, ... seria bo posar-se al dia en l’aprenentatge de metodologies i adquisició de noves estratègies per part de tot el professorat... possible programa de formació permanent (a nivell de primària, però per al curs 08 – 09) i arribar a uns acords de claustre per tal de fer un treball unificat i efectiu. De les possibles prospectives i més concretament en parlo més endavant. N’estic content del treball portat a terme fins aquests moments... - treball reflexiu del professorat - revisió i actualització de la LOE en l’àmbit de les llengües i en especial en la comprensió lectora - acords de treball per a la millora de la comprensió lectora (Eixos de treball ANNEX PÀG. 48 ) - prospectiva clara per al curs vinent ...

-------------------------------------------------------------------------------------------

4

Encara que els resultats siguin avaluables el proper curs 08 - 09 Em refereixo a continuar amb la “nova” metodología adaptada a la LOE i fer-ne un seguiment i posterior avaluació. 6 Com a eix transversal 5

10


Un mestre que no llegeix, nomÊs pot transmetre la seva pròpia buidor. (Emili Teixidor)

11


3. Anàlisi del context 3.1Descripció de l’àmbit d’intervenció L’escola on he portat a terme la intervenció és el meu lloc de treball des de l’any 1980: escola Casa Nostra de Banyoles7. L’escola CASA NOSTRA neix l’any 1967 com una iniciativa de la Institució Magdalena Aulina per donar resposta a les necessitats de la societat. Actualment és un centre privat, concertat per la Generalitat de Catalunya, d’una línia (voltant els 300 alumnes), on s’hi imparteixen les etapes educatives d’Infantil -Llar i Parvulari-, Primària i ESO. El CEIP i L’ESO es troben en un lloc privilegiat, prop de l’estany de Banyoles, a les afores de la ciutat . La majoria d’alumnes hi accedeixen per al carril bicicleta que dóna la volta a l’estany. El nivell socioeconòmic és mitjà. L’alumne/a és el centre de l’acció docent a l’escola, on pot desenvolupar totes les seves capacitats i esdevenir una persona autònoma, equilibrada, responsable i feliç, preparada per integrar-se a una societat exigent i canviant (la immigració és notable en el nostre municipi i cal portar a terme un treball d’intervenció adequat, per aconseguir una escola inclusiva, tenint en compte la interculturalitat.. ex L’equip de professionals és plenament conscient de la responsabilitat de la seva tasca. Per això, la formació permanent i el treball en equip són habituals en la dinàmica educativa de l’escola CASA NOSTRA de Banyoles.

L'Escola Casa Nostra és : Escola catalana, oberta a tothom Promotora de salut física, mental i social Desenvolupament i estimulació intel·lectual Ambient promotor d'autoestima i superació Foment de valors, actituds i hàbits de treball Potenciació de l'esport com a hàbit saludable 3.2Paper psicopedagog. Respostes curriculars i organitzatives .(annex pàg.47 ) L’aplicació de mesures didàctiques i organitzatives estan basades en el currículum de l’etapa/PCC i concretades en les programacions d’aula: -mesures ordinàries: planificació d’activitats, objectius,... -flexibilitat i diversitat en els agrupaments (de curs, de cicle,...) -i mesures extraordinàries: adaptacions curriculars, diversificació curricular,..., aula d’acollida... L’atenció a la diversitat la coordina el departament psicopedagogia. La cap n’és la Sra. Dolors Compta, psicòloga, que porta a terme les avaluacions psicopedagògiques de les NEE, elaboració d’ACIs, dictàmens, coordinació professorat – famílies, aula d’acollida..., però la coordinació interna (equip directiu ... estratègies, plans, equip docent... agrupaments alumnes, dinàmica de grups) i la coordinació externa (coordinació i cooperació amb l’EAP,...) les porta a terme la Sra. Rosa Maria Soler Nieto que també ocupa el càrrec de directora. 3.3 El professorat (annex pàg.49) La majoria del professorat de primària portem treballant molts anys junts, tots estem “en el mateix vaixell”. Les noves incorporacions “profe d’EF”, professora de música, ... donen un toc d’aire fresc i fan que recarreguis les piles (tant per l’orientació i consells que et demanen com per l’obligatorietat de posar-te al dia i aconseguir el nivell de preparació teòrica que disposa aquest nou professorat. Crec que fem un bon equip: 7

www.escolacasanostra.com

12


- foment del treball en equip - cooperatiu - actualitzat (formació permanent i contínua) - bona coordinació (llar – parvulari – primària – ESO) a) entre etapes b) entre cicles c) àrees i departaments d) bon clima de treball i millor relació equip directiu e) ... Penso que en aquests moments (i basant-me en el temps que hi porto) estem aconseguint un grau elevat d’equitat i excel·lència : He portat a terme aquest pràcticum... a) amb una coneixença profunda de les estructures de l’escola ... concretant l’àmbit d’intervenció puc dir que he tingut una intensa relació per al desenvolupament d’aquesta intervenció amb:

Claustre

Cicle Inicial

Departament psicopedagògic

Pràcticum II

Gràcies a aquesta coordinació el projecte disposa d’una prospectiva assegurada, deixant de ser un “bolet aïllat”. Treballo a l’escola com a mestre de Cicle superior de primària, però m’he sentit (treballant amb CI) com a professional (en pràctiques) que forma part eventualment de l’equip psicopedagògic de l’escola.

----------------------------------------------------------------------------------

El verb llegir no admet l'imperatiu. Aversió que comparteix amb alguns altres: amb el verb estimar, amb el verb somniar... Sempre es pot provar , és clar: Proveu-ho: "Estima’m!", "Somnia!", "Llegeix!"... (Daniel Pennac) 13


4. Marc teòric i legal. 4.1Model metodològic del procés: He triat la IA perquè és un procés reflexiu que vincula dinàmicament la investigació, l’acció i la formació pel que fa a la pròpia pràctica. Es porta a terme en equip i pretén: - El desenvolupament y professional permanent - La millora de la pràctica educativa - Una comprensió més gran dels processos educatius - ... 14


Plantejament de la investigació – acció (esquema pàg.9): a) Organització del grup. Motivació inicial (fase 2). Calia ser conscients dels següents factors: - del temps per als processos reflexius - de la formació inicial metodològica - de l’experiència en treball en grup - de la motivació - de les reaccions de la institució (en quest cas no representava problema) b) Identificació de les situacions problemàtiques. (fase2)Revisió És una fase de reflexió per conèixer la situació que ens servirà de base per a decidir la preocupació temàtica, considerada com a base per a la planificació i l’acció. (Kemmis i MacTaggart, 1992) El descobriment dels problemes... en aquest cas sorgirien d’una reflexió del grup sobre el nivell en comprensió lectora de l’alumnat, la metodologia emprada, ... c) La fase de diagnosi. Tasca 2.3. Les observacions de la fase 2 són recollides i discutides entre el grup de professors. Se seleccionen aquelles en què sembla que s’estigui més d’acord. Ha arribat el moment de passar a la fase de la diagnosi. Cal evitar convertir la IA en un procés de resolució de problemes. El que és fonamental és l’exploració reflexiva que fa el professorat de la seva pròpia pràctica i de les situacions en què es desenvolupa, assumint la responsabilitat de descobrir els efectes i els valors que afavoreixen realment. L’eficàcia es mesura per la capacitat de canviar que hagi generat entre els qui la realitzen. Per contribuir a una millora educativa comencem per un canvi profund en nosaltres mateixos. El procés reflexiu (fase 2) de grup és l’element clau de la investigació – acció - Buscar contradiccions amb la nostra pràctica educativa (el que volem fer i el que fem) - Aprofundir en el diagnòstic des de diverses perspectives : professors, alumnes , mestra de suport, psicopedagog ... - La formació pot d’acompanyar totes les fases del procés, especialment en aquest moment (impossible durant l’execució d’aquest projecte, però amb possibilitats de portar-la a terme al següent curs) El diagnòstic s’acaba amb l’elaboració d’una hipòtesi – acció o pla d’acció que consisteix en la presentació clara d’objectius i d’unes estratègies (en aquest projecte: EIXOS DE TREBALL, ANNEX pàg. 48) que ens permetin assolir-los. Continuaria amb la fase 3: disseny i canvi... realització de diferents activitats, materials, planificació en funció dels objectius específics que volem aconseguir... aplicant el mètode (fase 4) i tornant a la fase 2 seguint el bucle IA. 4.2 Quant a la intervenció psicopedagògica - Com a professional pràctic reflexiu i fugint del tècnic – expert, parteixo de la idea de que cal construir conjunta i contextualment les solucions entre tots els implicats. L’orientació psicopedagògica que es duu a terme respon als 15


principis d’un enfocament educacional constructiu, ja que en tot moment pretenc col·laborar amb els docents en els diferents àmbits d’actuació: col·laboració amb el professorat (de CI i especialistes), el departament psicopedagògic,... Cal també situar-se des d’una posició no jeràrquica per tal d’aconseguir una col·laboració activa i que els diferents participants aportin els sabers i recursos professionals i personals respectius. -

Tal com dir Solé (1998, p.63): “La tasca d’assessorament es pot considerar un procés de construcció col·lectiva que implica el psicopedagog i els professors. Procés en el qual cadascú participa des de la seva formació particular i hi aporta els seus coneixements, les seves vivències i els seus punts de vista per aconseguir els objectius compartits. Modificar la metodologia és un procés lent i difícil, caldrà treballar junts i fer una observació conjunta.”

4.3 Quant al tema triat ... -Ensenyar lectura – escriptura - comprensió no és un tema tècnic d’elecció de mètodes o de projectes editorials, sinó que requereix estudi i reflexió sobre la pròpia pràctica. Aquesta és una de les principals raons per les que m’he decidit portar a terme aquest projecte mitjançant una Investigació Acció. -La lectura es defineix com l’activitat amb què s’assimila el contingut d’un text. Per tant, a més de ràpida, la lectura ha de ser comprensiva i integradora i això vol dir que s’ha de llegir de forma activa i crítica. La lectura eficaç, comporta reconèixer els mots i el seu significat, comprendre el sentit global del text, comparar el pensament de l’autor amb el del actor i valorar el missatge per crear - se’n una opinió, acceptant-lo o matisant-lo. -La lectura i l’escriptura són dues activitats complexes, que com tothom sap, esdevenen altament necessàries per accedir als sabers organitzats que formen part d’una cultura.. La lectoescriptura té un caràcter marcadament social i interactiu. Ens situem doncs en un model constructivista que els considera dos processos altament relacionats, que han de ser abordats de manera global per tal de garantir-ne el significat (no és el simple domini d’un conjunt de símbols). - Per altra banda per assessorar cal “saber” sobre el contingut objecte d’assessorament, exigeix d’un coneixement el més profund possible... Vull dir que la meva tasca en aquest aspecte ha estat doble: a) aprofundir en els processos de lectoescriptura - comprensió... mètodes d’ensenyament :lèxic, fonològic,..., (bibliografia annex pàg, 40) ...i b) tenir coneixements curriculars concrets (en l’àmbit de les llengües) que es porten a terme a l’escola per al seu aprenentatge... començant pel projecte lingüístic (no té sentit dipositar la responsabilitat total a un determinat cicle...la responsabilitat és del centre...) i continuant amb les característiques específiques el cicle, coneixement dels continguts mínims, dels objectius a aconseguir... En aquest curs 07 – 08 ha començat l’aplicació de la LOE ... calia també conèixer els canvis, prioritzant l’àmbit de les llengües. 16


4.4 Subjectes del projecte i nivell de la pràctica educativa La tasca d’assessorament al professorat de CI s’ha portat a terme des de la funció professional de psicopedagog del centre. • El nivell de la pràctica educativa en el qual es desenvolupa el projecte ha estat (de moment) el cicle inicial de primària (professores i alumnes), més endavant pot ser d’etapa. • Les variables d’anàlisi més rellevants per a les tasques de la intervenció psicopedagògica implicades en el projecte han estat nombroses: - referents a LA LECTURA I L’ESCRIPTURA, processos estretament relacionats i imprescindibles per a la comprensió, les variables utilitzades en les proves Canals de comprensió lectora... -grau d’autoreflexió aconseguit per part del professorat (implicació) -grau elaboració i concreció en les exposicions del treball realitzat -quantitat i qualitat d’estratègies dissenyades per a la millora de la comprensió lectora -col·laboració de l’equip directiu i del departament psicopedagògic -quantitat d’objectius aconseguits

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Si no es troba plaer llegint un llibre, és inútil llegir-lo ni que sigui una vegada. Aquest és potser el millor criteri elemental per saber què és literatura i què no ho és. (Òscar Wilde)

17


5.Metes i objectius previstos. 5.1 Objectius generals: en un principi en tenia en excés ... - Pretenia que a partir de l’estudi dels resultats obtinguts en les proves de competències bàsiques, esbrinar a què són deguts els baixos resultats en comprensió lectora i intentar una millora en aquest camp. Però en la pràctica només he utilitzat els resultats com argument per demostrar la necessitat de millora.... - En el projecte i fins i tot en el pla de treball havia programat també un excés d’objectius: a) estudiar i fer un anàlisi profund de les dades estadístiques (no aconseguit, ni perseguit) b) despertar i obtenir el treball reflexiu del professorat (sí)

18


c) elaboració de materials per al curs vinent (no). De moment estem seleccionant les noves propostes (EIXOS DE TREBALL,annex pàg. 48) d) formació permanent del professorat (no, manca de temps, previsió ... en possible prospectiva, però no viable en aquest curs) e) assessorament (sí) - ... al començar era una barreja de pràcticum d’especialització, d’assessorament... massa rebuscat i confús per desenvolupar en poc temps ... calia una acotació i definició dels objectius i així ho vaig fer

Vaig

prioritzar com a objectius bàsics el treball reflexiu i

l’assessorament, amb la finalitat de l’alumnat de CI:

millorar la comprensió lectora de

- treball reflexiu: revisar àmbit de les llengües -assessorament8: - seleccionar amb el professorat la innovació o millora específica que cal introduir - concretar i definir les intervencions (annex pàg. 48) 5.2 Objectius específics: En aquest apartat exposo els objectius que vaig perseguir en cada fase i les principals activitats que vaig portar a terme, per tal d’arribar als objectius generals abans esmentats. En la FASE 1 (MIRAR esquema PÀG. 9) A)INVESTIGACIÓ del tema. Preparació personal.

Fites: revisar i concretar la concepció teòrica . Esbrinar quin és l’enfocament per a l’aprenentatge de la comprensió lectora posat en pràctica per l’escola. Comparar les propostes de la LOE amb el que es porta a terme a l’escola per tal de concretar els canvis i fer-ne una actualització (Fase 2). Objectius: a) conèixer el tractament lingüístic que porta a terme l’escola, sobretot amb el que fa referència a la comprensió lectora en general i al CI en particular (segon nivell de concreció, de moment) - consulta de projecte lingüístic (actual) de l’escola - el currículum d’educació primària, àmbit de llengües. Objectius, continguts, criteris d’avaluació... b) tenir coneixement de la LOE: a) quant a ... implantació, marc normatiu, enfocament competencial (les 8 Cb), els eixos, estructura de les àrees ... i b) quin tractament en fa de les llengües, aportacions de l’àrea a les Cb. Esbrinar en quins punts es potencia la comprensió lectora, per exemple ...... “cal

8

Amb la suficient sensibilitat per acompanyar els processos reflexius del professorat sense anticipar-se als seus propis descobriments.

19


treballar-la en totes les àrees, importància de la lectura (mitjana mínima de 30 minuts diaris,...” c) Fer-ne una comparació per actualitzar i aconseguir coherència entre l’enfocament de la LOE i l’enfocament que en fa l’escola. (En aquestes dates estic elaborant aquest apartat; en la fase següent serà el propi professorat qui desenvoluparà aquesta tasca d’una manera reflexiva... sessió 5). Activitats: - lectura de la LOE - consulta dels documents de l’escola: lectura del projecte lingüístic, com es contempla el desenvolupament de la comprensió lectora en el CI .Aquest curs ha començat la LOE en el CI ... i el proper serà el Cicle Mitjà. Veig imprescindible conèixer on estem, què fem... i què hem de fer ... - comparació: Quin paper hi juga la comprensió lectora (en l’àmbit e les llengües, en les competències,..., com aconsella treballar-la la LOE i com es porta a terme realment a l’escola . - adequació i actualització Per fer la presentació del projecte al professorat i començar la IA amb el treball reflexiu (sessió 4), em calia tenir molt clar les característiques específiques del cicle, coneixement dels continguts mínims, dels objectius a aconseguir, ..., per portar les competències de la LOE a les competències a l’aula (fase2) B)ANÀLISI DE LES DADES DISPONIBLES EN LES PROVES DE COMPRENSIÓ LECTORA. Fites: Fer un anàlisi de les dades disponibles obtingudes en les últimes proves psicopedagògiques d’aprenentatges instrumentals per tal de demostrar que la comprensió lectora (comparant en altres cursos de CI) ha sortit baixa. Argument que dóna força i és una de les bases que justifica aquesta intervenció de millora, juntament amb l’actualització en l’àmbit de les llengües seguit la LOE Objectius: - Tenir coneixement de les proves Canals, així com dels seus objectius, normes i protocol d’aplicació9, correcció, tipificació, utilització de barems,... -

Observar i estudiar els resultats obtinguts en l’ultima prova i comparar amb altres proves anteriors. Presentar els resultats al professorat (en la sessió 4)

poder-les

Activitats: - lectura de les proves psicopedagògiques d’aprenentatges instrumentals en general i CI en particular (llibre10). 9

Abans de finalitzar aquest curs 07 – 08 tinc previst de passar-les i corregir-les personalment (fase 5) i utilitzar els resultats obtinguts com a base per a l’avaluació dels canvis introduïts en aquest projecte quan es facin les proves del curs 08 – 09 en el mes de juny. 10 Estic llegint també les proves ACL (CI de primària) … pot ser un tema a estudiar amb la tutora (cal una actualització o seguim amb les Canals que també permeten establir barems en l’àrea de matemàtiques,… aquest és un altre tema que plantejo a la tutora.

20


- recull dels resultats obtinguts en l’última prova i també en els cursos anteriors (de CI) - revisió i estudi d’aquests resultats C) CONCRECIÓ D’ASPECTES DEL DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE TREBALL AMB LA TUTORA Fites: Orientar correctament la intervenció per tal de donar coherència i factibilitat a la intervenció psicopedagògica Objectius: coordinar dates, solucionar dificultats... per tal de vetllar pel correcte desenvolupament de la intervenció i mantenir-lo viu. Activitats: - revisió pla de treball... hi havia manca de definició, alguns objectius poc clars, ... però ara a la “pràctica” tot agafa més sentit, resulta més fàcil, ... - concreció de dates per a les sessions - planificació... com portar a terme aquestes primeres sessions (crec que han guanyat en coherència i profunditat... tenen sentit, objectius més concrets, ...) - “reforç” de la intervenció, concretament en la sessió 4 (presentació al professorat),... aprofitant el claustre del dilluns 21 d’abril on es començà a parlar de la LOE i s’organitzà la tasca que ens esperava... varem parlar d’aquest projecte al professorat , per tal d’aprofitar la revisió en l’àmbit de les llengües per aprofundir en el desenvolupament de la comprensió lectora 11 en el CI (de moment). Aquest va ser un punt important del projecte. - Revisió i comentaris del tractament estadístic obtingut. D) PRESENTACIÓ DE LA INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA AL CLAUSTRE Fites: aprofitant el treball que s’està portant a terme per a l’adequació a la LOE ... presentar la intervenció psicopedagògica al professorat (així agafa sentit, no és un bolet aïllat) i es pot aconseguir la plena implicació del CI. Començar a organitzar el posterior desenvolupament de la intervenció. Fonamental, importantíssim per al projecte. Objectius: 11

informar el professorat sobre els aspectes més destacats de la LOE (enfocament competencial, les 8 CB, els principals eixos, ..) i la conveniència de portar a terme una actualització del currículum. explicar la intervenció psicopedagògica que vull portar a terme i ressaltar que forma part d’aquesta actualització.

El projecte tindria més sentit, no vindria sobreposat a les tasques de l’escola … i si una tasca té sentit …

21


-

subratllar la importància que la LOE dóna a la comprensió lectora (cal treballar-la des de totes les àrees al llarg de l’etapa, és un factor fonamental per al desenvolupament de les capacitats bàsiques, cal garantir una mitjana de 30 minuts diaris a la lectura, ...)

-

fonamentar la intervenció (a part de l’adequació al canvi) amb la necessitat de millora de la comprensió lectora, observant els resultats obtinguts en el CI

-

aconseguir implicació

-

fomentar el treball reflexiu

-

organitzar posteriors tasques del grup (amb el CI)

-

consensuar calendari (aproximat de les següents fases) amb CI

-

donar a conèixer les activitat de la fases següents

Activitats: Prèvies a la reunió de claustre: - inclusió de l’explicació de la intervenció psicopedagògica a l’ordre del dia del claustre - elaboració d’un esquema per fer més entenedores les fases d’intervenció en forma de IA - preparació dels resultats estadístics de les proves de comprensió lectora on es veu clarament la necessitat d’aquesta intervenció en el CI - elaboració de materials per poder explicar la LOE i el nou currículum de primària d’una manera clara i entenedora12 En la FASE 2 (mirar esquema pàg.9) A) REUNIÓ ESPECÍFICA AMB EL PROFESSORAT DE CI Fites: començar treball reflexiu (revisar l’àmbit de llengües de la LOE i comparar amb l’actual de l’escola amb les professores de CI) per tal d’aconseguir la plena implicació del professorat, el desenvolupament professional permanent, la millorar de l’acció docent mirant la pròpia pràctica educativa. Objectius: treballar amb el CI per tal de... començar el treball reflexiu

12

L’he trobat en format Power Point. N’he fet fotocòpies, una còpia a cada cicle (en la presentació del projecte).

Exposa d’una manera MOLT CLARA ... el marc normatiu, l’enfocament competencial, informació de cada àrea (àrea de llengua), atenció a la diversitat, acció tutorial, avaluació,... http://www.gencat.net/educacio/ense_noti/annexos_ddtt/DTGIR/La_LOE_i_el_nou_curriculum.ppt#256,1,La LOE i el nou currículum a l’educació primària

22


-

conèixer LOE en general ... “Competències pròpies de l’àrea, aportació de l’àrea a l’adquisició de les competències bàsiques, ...” ... i a nivell de cicle ... “continguts organitzats en blocs, connexions amb altres àrees, criteris d’avaluació, ...”

-

treballar comparativament objectius – continguts LOE amb els actuals de llengua de l’escola

-

esbrinar el tractament que en fa la LOE de la comprensió lectora i com la portem a terme actualment

-

Aconseguir una autèntica pràctica reflexiva

Activitats: - preparació (fotocòpies) currículum àmbit llengües de la LOE - elaboració prèvia d’una plantilla per a treballar la comparació LOE – segon nivell actual de l’escola. És un foli amb dues columnes: a l’esquerra hi he copiat les diferents dimensions que hi dóna la LOE: dimensió comunicativa(parlar i conversar, escoltar i comprendre, llegir i comprendre, escriure ... ) i dimensió literària amb els continguts comuns amb altres àrees... la columna de la dreta està en blanc, és la que treballarà el professorat comparant, ressaltant, afegint, ... (annex pàg. 44 ) FASE 3 (MIRAR PÀG. 9) A)REVISIÓ DEL TREBALL REALITZAT Fites: revisar comparació LOE – 2n nivell escola per tal de subratllar els punts més destacables i poder començar la definició i concreció dels canvis que introduirem per a la millora. Objectius: -revisar el treball portat a terme, comentar dificultats, a quins resultats hem arribat,... -seleccionar punts referents a la C.Lectora -assegurar la coherència amb els cicles Infantil i Mitjà (hem parlat dels objectius mínims i la conveniència de coodinar - los amb Infantil i C.Mitjà…) -començar a concretar els aspectes de millora Activitats: - revisió i lectura de les plantilles de treball elaborades per les professores (han fet l’apartat de llengua catalana i literatura) - per una banda hem seleccionat els apartats més bàsics de la LOE que fan referència a la comprensió lectora.

23


- per altra banda hem destacat el tractament que en fa la LOE de la comprensió lectora i com la portem a terme actualment a l’escola (transversalitat, 30 minuts diaris de lectura, ...) B)Selecció de la innovació o millora JA CONEIXEM QUÈ EN DIU LA LOE I COM HO PORTEM A TERME A L’ESCOLA (treball reflexiu 13) ara CAL CONCRETAR I DEFINIR LES INTERVENCIONS PER A LA MILLORA de la comprensió lectora Fites: Seleccionar amb el professorat la innovació o millora específica que cal introduir per tal d’incorporar-la a la rutina de l’escola Què cal canviar? ... què cal afegir? ... com ho treballarem? ... Objectiu: - Seleccionar amb el professorat la innovació o millora específica que cal introduir Activitats: - Recerca d’informació i consulta de la bibliografia preparada - Donar a conèixer i proporcionar la bibliografia cercada per aquest projecte i buscar-ne de nova entre tots. - Seleccionar les noves propostes - Ordenar i donar sentit a les propostes. Aquest va resultar un punt importantíssi ... amb la definició del EIXOS DE TREBALL . Calia acotar ordenar i situar les millores. Ja sabem què cal millorar, comencem a definir com fer-ho, quan, on, qui,... Per això, després de consultar material, bibliografia, HEM DECIDIT... basar la intervenció i les millores en uns EIXOS DE TREBALL (Annex pàg. 48 )

Fase 4 adopció de la millora incorporació del mètode a la rutina de l’escola. Per al curs 08 - 09

En la Fase 5 (esquema pàg. 9) AVALUACIÓ DEL NIVELL ACTUAL DE COMPRENSIÓ LECTORA DE L’ALUMNAT DE C.I. Fites: Seguint l’estructura de cicle de la IA (pàg 1) ...esbrinar el nivell actual de comprensió lectora per, una vegada aplicades les innovacions en el proper curs , fer una avaluació de la millora i del projecte portat a terme. Objectius:

13

Era un dels objectius d’aquest projecte.

24


- conèixer la situació actual de l’alumnat de CI al final d’aquest curs 07 - 08 i poder comparar amb el següent - aprendre i aplicar de forma correcta les proves CANALS - elaborar una taula estadística Activitats: 1. Revisió de la situació actual 2. Nova prova de comprensió lectora. 3. CORRECCIÓ de les proves I ELABORACIÓ ESTADÍSTICA - Recull dels resultats obtinguts. - Elaboració de taules estadístiques per tal de fer-ne un estudi i poder-les comparar amb d’altres proves. -Revisió i estudi dels resultats Seguint el cicle de la Investigació Acció (pàg.9) tornada a la fase 2

Fase 2. Revisió inicial. Treball reflexiu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Leer es procurar o buscar crear la comprensión de lo leído, la importancia de la enseñanza correcta de la lectura y de la escritura, entre otros puntos fundamentales. Es que enseñar a leer es comprometerse con una experiencia creativa alrededor

25


de la comprensión. De la comprensión y de la comunicación.” (Freire, 2004, p. 124)

6. Disseny inicial i modificacions del pla d’intervenció. 6.1 En un principi...

26


- El primer pas consistia en portar a terme un minuciós anàlisi de les dades obtingudes en les proves de comprensió lectora (processament de la informació recollida). Les tasques vindrien condicionades per aquest anàlisi 14, com a tall d’exemple podria avançar les següents, ... per tal d’esbrinar els diferents causes que han provocat els baixos resultats: a) fer una revisió de les estratègies d’ensenyament de la lectoescriptura en la nostra escola - identificar els punts forts i febles en matèria lingüística, tant de la docència com de les competències dels alumnes - ... b) dissenyar un projecte15 d’innovació i millora (objectius, actuacions, ...) que integri els següents apartats (de moment): - millora de la capacitació dels docents 16 en comprensió escrita i foment de la lectura - elaboració de materials i recursos didàctics seqüenciats: proves de lectura, textos,..., - possible organització flexible de la docència (aules, tallers, projectes, desdoblaments, reforç individualitzat,... c) aplicar progressivament el projecte, incorporar les innovacions a la rutina de l’escola d) aplicar noves proves per determinar el nivell de comprensió e) avaluar el projecte (possible retorn a l’apartat b, segons els resultats) 6.2 La intervenció que he portat a terme segueix l’esquema anterior, matisant alguns punts: -

per exemple en el primer pas (anàlisi de les dades), no ha esta tant profund ni rellevant com jo pretenia en un principi :esperava (esbrinar les causes ..., no ha estat impossible, ni he tingut temps per dedicar-m’hi) les tasques sí les he pogut seguir (menys l’apartat c i e que evidentment encara no s’han portat a terme)

Si fem un repàs del pla de treball podrem observar que moltes de tasques previstes amb els objectius per aconseguir han estat portades a terme i aconseguides. A mesura que anaven avançant les sessions, la intervenció psicopedagògica agafava forma i consistència... En la primera fase del pla de treball... … al portar a terme les sessions reals vaig prioritzar la preparació personal i la investigació del tema a l’anàlisi de les dades; tot al contrari de com ho presentava aquesta primitiva fase 1. - M’ha servit per posar-me al corrent de la LOE a nivell general i més concretament en l’àmbit de les llengües. També estic al dia pel que fa a l’escola (segon nivell de concreció de la LOGSE) REVISIÓ SÍ, ESTUDI NO 14

… i també per l’enfocament de la intervenció en forma de IA ... vull dir col·laborar en ... 16 Un mestre que no llegeix només pot transmetre la seva pròpia buidor (Emili Teixidor) 15

27


FASE 1 : PREPARACIÓ PER COMENÇAR(anàlisi + personal) DATA: MARÇ / ABRIL(1ª setmana) TASCA 1.1 : anàlisi de les dades disponibles i posterior estudi. Objectius: elaborar taules estadístiques per tal de fer-ne un estudi i poderles comparar amb d’altres proves anteriors. (NO, ja estaven fetes) Destinataris: l’objecte d’estudi són els alumnes, però dels resultats en poden fer ús el professorat, departament psicopedagògic... ACTIVITATS I CONTINGUTS 1. Recull dels resultats obtinguts. 2. Elaboració de taules estadístiques per tal de fer-ne un estudi i poder-les comparar amb d’altres proves. 3. Revisió i estudi dels resultats (SÍ) INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES 1. Ús de les TIC (taules Excel) per tal de calcular-ne la freqüència, la mitjana, la moda, la desviació ... utilitzant les variables més rellevants (NO) INDICADORS D’AVALUACIÓ Precisió i utilitat de les dades per extreure’n possibles conclusions i futures orientacions. TASCA 1.2 : presentació i negociació de la proposta de treball (SÍ) Objectius: - Informar el professorat - motivar utilitzant la informació inicial i els objectius - aconseguir implicació - fomentar el treball cooperatiu - organitzar del grup - consensuar calendari(aproximat) de les diferents fases - proposar les activitats de la fase 2 Destinataris: tutores de CI més especialistes. ACTIVITATS I CONTINGUTS 1.Presentació dels resultats estadístics (fotocòpies) 2. Definició clara dels objectius a aconseguir (entre tots/es) 3. Explicació de la proposta de treball en forma d’autoreflexió i de IA (fotocòpies) 4.Discussió sobre el calendari 5.Preparació de la fase 2.1 (programació llengua, objectius mínims comprensió lectora,..., comparació ...)

28


INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES 1.Convocatòria de reunió de cicle (amb l’ordre del dia) 2.després de la presentació – explicació, al tractar-se d’un grup reduït, aniria bé convertir en grup de discussió per tal d’aconseguir actituds reflexives, cooperació,... 3.Pluja d’idees. INDICADORS D’AVALUACIÓ 1.Nivell de participació aconseguit 2.Nivell de compromís 3.Número d’aportacions, idees noves, respecte al projecte ...

Modificacions remarcables ... IMPORTANT per al projecte... He aprofitat la circumstància de la necessitat d’actualitzar els documents escolars a la LOE per introduir i donar coneixement d’aquest projecte DE COMPRENSIÓ LECTORA al professorat... en la que serà la sessió 4 i en el transcurs del claustre de professors. Crec que d’aquesta manera no es veu un projecte sobreposat, ans al contrari... dóna coherència al treball del projecte i profunditat al tractament de la LOE ... aquesta és la proposta que vaig fer a la tutora en una de les entrevistes... i ens va semblar molt “pràctica”. FASE 2 :

FASE d’ANÀLISI reflexió sobre la pràctica educativa i selecció de la millora específica que cal introduir. DATA: FINAL ABRIL - (1ª de maig) TASCA 2.1 : revisió inicial (situació curricular actual)

Objectius: - Conèixer la situació curricular actual que ens servirà de base per a la planificacions i accions posteriors. (SÍ) - Esbrinar el nivell metodològic - Assegurar la coherència amb els cicles Infantil i Mitjà. (SÍ) Destinataris: tutores CI i especialistas ACTIVITATS I CONTINGUTS 1. Recull de programacions de llengua (CI), prioritzant la comprensió lectora (NO) 2. Descripció de la metodologia emprada (lectura,escriptura...) (NO) 2. Presentació dels objectius mínims, enfocats a la comprensió lectora. (SÍ)

29


3. Elaboració d’acords sobre l’adquisició d’aquests objectius mínims (si no n’hi ha, en aquests moments no ho sé) (NO) 4.Comprovació del nivell de coherència entre E. Infantil – CI - Cicle Mitjà. (SÍ) 5. Explicació i preparació per la tasca 2.2 (reflexió sobre la pràctica) (SÍ) INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES 1.Convocatòria de reunió de cicle (amb l’ordre del dia) 2.Exposició 3.Discussió INDICADORS D’AVALUACIÓ Nivell del treball portat a terme en la presentació de la tasca : preparació, grau d’elaboració, interès, ... TASCA 2.2 : Revisió específica (investigar la pràctica) (SÍ) Objectius: Esbrinar com es porta realment a terme el desenvolupament de la comprensió lectora (SÍ) Aconseguir una autèntica pràctica reflexiva 17 Destinataris: professorat de CI més especialistes. ACTIVITATS I CONTINGUTS 1. Presentació de les diferents estratègies d’ensenyament de la lectoescriptura i de la metodologia emprada a cada curs. AQUÍ VAIG INTRODUIR LA COMPARACIÓ LOE - ESCOLA 2. Posterior discussió, comparació, diferències, punts forts, febles,... 3. Preparació de la tasca 2.3 (selecció de la millora ... ) INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES 1.Treball personal d’autoreflexió 2.Reunió 3. Grup de discussió. 2.Recull dels resultats en una acta INDICADORS D’AVALUACIÓ 1. Grau d’autoreflexió aconseguit 2. Grau d’elaboració i concreció de les exposicions 3.Nivell de participació 4.Grau de síntesi aconseguit 4.Número d’aportacions, idees noves, respecte al projecte ... TASCA 2.3 : Selecció de la innovació o millora (SÍ) Què cal canviar? ... què cal afegir? ... Una vegada feta l’anàlisi actual (tasca 2.2)... Objectius: Seleccionar amb el professorat la innovació o millora específica que cal introduir 17

Una de les principals finalitats de la I.A.

30


Detectar i proposar (si cal) possibles necessitats de formació Destinataris: tutores CI i especialistes ACTIVITATS I CONTINGUTS: 1. Recerca d’informació. -Donar a conèixer i proporcionar la bibliografia cercada per aquest projecte i buscar-ne de nova. 2.Selecció de les noves propostes, de la nova metodologia i estratègies, preparació de la fase 3 (disseny per a la millora) INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES 1. Ús de les TIC (recerca) 2.Treball en grup. INDICADORS D’AVALUACIÓ 1.Nivell de participació aconseguit 2.Nivell de compromís, esperit de recerca, innovació, ... 3.Número d’aportacions, idees noves aconseguides , respecte al projecte ...

Modificacions... -Important per al projecte a)...elaboració prèvia d’una plantilla de treball per a la comparació LOE – segon nivell actual de l’escola. És un foli amb dues columnes: a l’esquerra hi he copiat les diferents dimensions que hi dóna la LOE: dimensió comunicativa (parlar i conversar, escoltar i comprendre, llegir i comprendre, escriure ... ) i dimensió literària amb els continguts comuns amb altres àrees... la columna de la dreta està en blanc, és la que treballarà el professorat comparant, ressaltant, afegint, ... (annex pàg.43 )

FASE 3: DISSENY DEL PROJECTE D’INNOVACIÓ I MILLORA DATA: fins finals de maig Objectius: concretar i materialitzar les millores específiques seleccionades en la fase 2.3 (Introduir-les en el currículum) (SÍ) Destinataris: tutores CI i especialistes

31


ACTIVITATS I CONTINGUTS 1. Concreció de la metodologia 2. Inclusió de les propostes per treballar-les a l’aula. 3. Elaboració de les propostes segons la metodologia i estratègies que hem seleccionat: - tipus de text per a treballar objectius concrets - estratègies per a la motivació a la lectura - ... preparació de seqüències didàctiques per a la millora de la comprensió. (NO) 4.Mirar el nivell de concordança d’aquestes innovacions amb E.Infantil i Cicle Mitjà (conservar coherència) (Sí) INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES 1. Treball per cursos 2. Reunió posterior per donar a conèixer les innovacions INDICADORS D’AVALUACIÓ Qualitat del material aconseguit - nivell d’elaboració - que sigui curricular - pràctic i motivador - ...

Modificacions... les activitats no han estat tan concretes com pretenia però ... -

Important per al projecte: hem aconseguit uns

eixos de

treball (annex pàg. 48), que

seran la guia per poder portar a terme d’una manera ordenada totes les intervencions per a la millora de la comprensió lectora. Aquí acabava el pla de treball en aquest projecte (intervenció en el procés de millora de la comprensió lectora CI) per aquest curs 07 – 08 i continuaria en el següent amb la FASE 4 (incorporació del mètode... mirar esquema pàg.9)

EP! FASE 4 : Adopció de la investigació DATA: setembre 08 Objectius: Incorporar el mètode a la rutina de l’escola Destinataris: alumnat de C.I. ACTIVITATS I CONTINGUTS

32


1. Aplicació de la metodologia 2. Aplicació estratègies elaborades INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES Utilització del material elaborat Dins l’aula: grups flexibles, per nivells, ... INDICADORS D’AVALUACIÓ Grau de compliment i seguiment dels acords Interès per a la seva implementació Motivació aconseguida en els alumnes Però --- per a la seva aplicació en el proper curs 08 – 09, en el cicle inicial, ... ens farà falta esbrinar el nivell actual de comprensió lectora per, una vegada aplicades les innovacions i millores aconseguides, fer una avaluació del progrés aconseguit i del projecte portat a terme. Per això segueixo amb la FASE 5. FASE 5 : Seguint el cicle de la I.A., tornada a la FASE2 .Revisió i situació actual18. DATA: juny 08 Objectiu: conèixer la situació actual (final de curs) Destinataris: alumnat de C.I. ACTIVITATS I CONTINGUTS 1. Revisió de la situació actual 2. Nova prova de comprensió lectora. 3. CORRECCIÓ de les proves I ELABORACIÓ ESTADÍSTICA - Recull dels resultats obtinguts. - Elaboració de taules estadístiques per tal de fer-ne un estudi i poder-les comparar amb d’altres proves. -Revisió i estudi dels resultats INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES 1.Proves Canals (o ACL... és un altre aspecte que ens estem plantejant) 2. Ús de les TIC (taules Excel) per tal de calcular-ne la freqüència, la mitjana, la moda, la desviació ... utilitzant les variables més rellevants INDICADORS D’AVALUACIÓ

18

El temps dedicat a l’aplicació de les innovacions ha estat impossible (en aquest curs), però ens fa falta la concreció del nivell. El projecte queda definit i QUASI a punt d’aplicar en el següent curs, on al finalitzar es podrà fer una avaluació de la millora de la comprensió lectora i d’aquest projecte. ....

33


Precisió i utilitat de les dades per extreure’n possibles conclusions i futures orientacions.

Les proves Canals estan pasades al CI i corregides. Falta (en aquests moments, 14/06/08) l’elaboració de la taula estadística.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

S’ha de llegir molt, però no molts llibres. La lectura és com l’aliment; el profit no està en proporció del que es menja, sinó del que es digereix. (Jaume Balmes) 34


7. Exposició, anàlisi i dissecció dels resultats. Coneixia, amb els anys d’experiència abans del pràcticum, certs aspectes del treball d’un psicopedagog en aquest àmbit i la seva evolució en el temps: he conegut a la pràctica des d’el tècnic – expert que tots anàvem a buscar com “l’ apagafocs” fins arribar a l’actual enfocament educacional constructiu, que en tot moment pretén col·laborar amb els docents en els diferents àmbits d’actuació. He col·laborat amb la psicopedagoga del centre en aquest últims anys i he rebut la seva orientació, sempre en la relació mestre – psicopedagog:

35


-

preparar entrevista famílies orientació ACI’s treball diversitat dins la classe ordinària …

-Ara, en aquest projecte, era jo el psicopedagog. L’orientació psicopedagògica que he dut a terme, en tot moment he intentat que respogués als principis d’un enfocament educacional constructiu, ja que he buscat la col·laboració amb els docents en els diferents àmbits d’actuació: col·laboració amb el professorat (de CI i especialistes), el departament psicopedagògic,... i també també situarse des d’una posició no jeràrquica per tal d’aconseguir una col·laboració activa i que els diferents participants aportessin els sabers i recursos professionals i personals respectius. A mesura que anava avançant e pràcticum es complia l’equació... Projecte + pla de treball + diari = memòria del pràcticum II Els errors comesos en el pla de treball m’han ajudat en la redacció del pràcticum… - en el pla de treball no vaig aportar una breu síntesi de les fases d’intervenció psicopedagògica, apartat que he intentat quedés clar - no vaig descriure el context (vaig fer-ho en el projecte però en el pla de treball no) - En el pla descric el model i avantatges d’una intervenció en forma de IA, però no els participants - en el projecte i fins i tot en el pla de treball havia programat un excés d’objectius: a) anàlisi profund de les dades estadístiques b) aconseguir el treball reflexiu del professorat c) elaboració de materials per al curs vinent d) formació permanent del professorat e) assessorament ... era una barreja de pràcticum d’especialització, d’assessorament... massa rebuscat i confús per desenvolupar en poc temps... calia una acotació i definició dels objectius i així ho he fet... he prioritzat el treball reflexiu i l’assessorament. Valoració del procés, dificultats,... Seguint el pla de treball ha estat relativament fàcil... a mesura que anaven avançant les sessions la intervenció psicopedagògica agafava forma i consistència... Les accions proposades per al correcte desenvolupament de la intervenció sempre varen ser recolzades per part de la tutora i del professorat. De modificacions n’hi ha, però no masses i poc significatives... per exemple: - acotació i definició dels objectius (aquesta sí ha estat important, degut a l’excés que comentava en l’apartat anterior) - En la Fase 1 al principi donava una rellevant importància a l’anàlisi de les dades estadístiques, però vaig veure convenient aprofundir en la preparació personal del tema dedicant-hi més hores de treball. - …

36


Després d’una primera part (important i imprescindible) de preparació i al començar el treball reflexiu del professorat tot anava sent més clar: la intervenció estava en marxa, el claustre en tenia coneixement, em sentia “psicopedagog”,... però crec que la clau va estar en introduir el projecte d’una manera que no suposés una feixuga sobrecàrrega per al professorat de CI. La meva primera intenció era treballar amb CI les hores de reunió fora l’horari escolar, però em preocupava trobar el temps perquè el profesorat portés a terme el treball reflexiu, si ja estem a finals de curs (i comença la manca de temps, l’excés de tasques i l’aparició de “la histèria”). La proposta de treballar conjuntament l’actualització de la LOE i el projecte de millora de la comprensió lectora va estar la solució: millor comprensió de la LOE, fonamentació de la intervenció i disponibilitat de les hores de coordinació de cicle per poder treballar-hi. M’amoïnava també portar a terme el pràcticum en el mateix lloc de treball, però crec que les possibles dificultats (fins ara) han estat superades: - No s’han produït superposició d’horaris (dues feines alhora) ni un increment d’horaris, ans al contrari... hem aconseguit desenvolupar el projecte dins l’horari escolar, formant part de les tasques del professorat - El doble rol de company de treball i psicopedagog en pràctiques ha estat molt clar per les professores de CI (no tan per als altres, possiblement per no haver treballat junts aquest projecte) - És d’agrair l’ajuda i recolzament que he rebut per part de direcció, no hi ha hagut entrebancs i la col·laboració ha estat plena, ajudant al bon desenvolupament del projecte. Crec que la viabilitat i veient el benefici que pot comportar per a l’escola hi ha ajudat.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

“Qualsevol acte de comprensió textual requereix coneixements de mons, en especial d’aquell o d’aquells en els quals el que es vol comunicar assoleix el seu màxim sentit” J.L.Lodigiani

37


8. Conclusions i propostes Després d’acotar els objectius de la primerenca i ambiciosa intervenció… …n’estic content dels resultats obtinguts fins aquests moments... A) en el projecte: - treball reflexiu del professorat aconseguit -

revisió i actualització de la LOE en l’àmbit de les llengües i en especial en la comprensió lectora portada a terme

-

acords de treball per a la millora de la comprensió lectora (Eixos de treball (ANNEX PÀG. 48) en plena elaboració.

38


Prospectiva clara per al curs vinent ... no sé exactament on arribarem en aquest curs (ens queda fins la primera setmana de juliol i primera de setembre per a la posible planificació)... de moment estem treballant els eixos seleccionats i surten idees originals i amb fonamentació teòrica, però el que sí puc assegurar és que el CI està molt engrescat i que Mitjà i Superior esperen un resum de les sessions que hem portat a terme i sobretot quines innovacions aportem... aquí començaria la perspectiva globalitzadora, buscant el consens de tot el claustre... ja veurem! … Cal parlar amb el departament psicopedagògic. B) en el meu aprenentatge com a psicopedagog ha suposat: - aprenentatge i treball en un àmbit concret ( comprensió lectora i en el CI) -

- coneixement de l’actual sistema educatiu (LOE) - planificació i assessorament en una demanda per a la millora de la comprensió lectora, no com a observador o participant sinó com a psicopedagog organitzador. Aplicació pràctica de les assignatures estudiades a la UOC. Personalment crec que aquest projecte m’ha ajudat a reflexionar sobre la meva pròpia pràctica educativa com a mestre i la pràctica com a psicopedagog: -

optimització d’horaris, dinamització de reunions, ... (molta feina a fer)

-

quina formació inicial tinc, ..., quina em convé ..., quina li convé al psicòleg del meu centre, al professorat..., competències que cal desenvolupar ...

-

priorització de demandes… (n’hi ha moltes!)

Les meves propostes són cares la continüitat del projecte i són les següents: - acabar la concreció dels eixos de treball amb el CI - presentar d’aquests eixos al claustre - treballar-los conjuntament (a cada cicle) per tal d’aconseguir una planificació coherent i efectiva per a la millora de la comprensió lectora. Per acabar puc asegurar que aquesta pràctica ha refermat la meva creença: la tasca psicopedagògica és fascinant!

Bibliografia. A) Els mòduls d’estudi de les assignatures de psicopedagogia de la UOC B) Per a l’assessorament psicopedagògic : MONEREO, C Y POCO J.I. (2007) La pràctica del assessoramiento educativo a examen.Edit.Graó. BONALS, J. I SÀNCHEZ CANO M. (C00RDS) (2007) Manual de asesoramiento Psicopedagògico. ISABEL SOLÉ. Orientación educativa e intervención psicopedagògica. Cuadernos de educación. 39


C) Per al projecte en concret: - ORFELIO G. LEÓN “Mètodos de investigación en psicologia i educación” Mc Graw Hill . Explica d’una manera molt clara la IA - ANTONIO LA TORRE “La investigación acción. Conocer i cambiar la pràctica educativa”. Editorial GRAÓ. Em poden anar bé per l’enfocament del projecte. - TERESA HUGUET I COMELLES. Aprendre junts a l’aula. Una proposta inclusiva. Ed. GRAÓ. Des d’una perspectiva constructivista i sistèmica l’autora té en compte els aspectes curriculars i d’aprenentatge, tracta i suggereix processos de millora per al centre. - Avaluació de la comprensió lectora. Proves ACL. Cicle Inicial de primària GRAÓ - Avaluació de la comprensió lectora. Proves ACL. Cicle Mitjà i Superior de primària GRAÓ (possiblement em farà falta si el projecte té continuïtat) -

L’aprenentatge

de

la

lectoescriptura

des

d’una

perspectiva

constructivista. GRAÓ. Exemples d’activitats seqüenciades per modalitats de text alumnes de primer cicle de primària. Funcionals, significatives i potencien el treball cooperatiu. - EMILI TEIXIDOR. La Lectura i la vida . Editorial columna. Com incitar els nens i els adolescents a la lectura: una guia pràctica per a pares i mestres. - J. DAVID COOPER “Cómo mejorar la comprensión lectora.” Ed. Visor Molt “tècnic”, però molt útil en d’altres aspectes. -FRANCISCA BACH.Comprensió i expressió lectora. Programa desenvolupament i reforç (per a 6 – 8 anys)

de

- TERESA COLOMER, ANNA CAMPS. Ensenyar a llegir, ensenyar a comprendre. Edicions 62. És una visió teòrica i pràctica de l’ensenyament de la lectura a l’escola. - ISABEL SOLER. “Estrategias de lectura”. L’estic llegint i m’agrada molt. Va des de què és llegir fins a propostes didàctiques per a l’ensenyament de la comprensió lectora d’Infantil i Primària, passant per tot tipus d’estratègies per abans, durant i després de la lectura. Boníssim! (Gràcies per la recomanació) D) -Web que ajuda i orienta en la utilització de les TIC per a la millora de la comprensió per poder-les utilitzar amb l’alumnat de cicle inicial. Sóc també professor d’informàtica de l’escola i m’interessa el tema. De moment n’he trobat una d’interessant: http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td107/d107m6/d107m6te

40


oria.htm (encara que adreçada alumnes d’un nivell superior, pot ser de gran ajuda) - Web que exposa d’una manera MOLT CLARA... el marc normatiu, l’enfocament competencial, informació de cada àrea (àrea de llengua), atenció a la diversitat, acció tutorial, avaluació,... (format Power Point) http://www.gencat.net/educacio/ense_noti/annexos_ddtt/DTGIR/La_LOE_i _el_nou_curriculum.ppt#256,1,La LOE i el nou currículum a l’educació primària

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

JOAN PORTELLA.

Annexos

41


42


PROVES PSICOPEDAGÒGIQUES D' APRENENTATGES INSTRUMENTALS Curs 2006 - 2007 TUTORA:MERCÈ MERCÈQUINTANA ALUMNES Yuma Cristina Irene Arnau Ferran Musa Clara MASÓ, Júlia Andreu Adam Gemma Albert Francesc Albert Cristina Ivet Cristina Quim Carla Jaume Júlia Ferran

RAP. LECTORA ORTOG. COM. LEC P/M ERRORS NAT 4 9 6 1,5 4 5 5 7,5 5 4 5,5 7,5 3 1 5,5 4 4,5 6 7 4 1,5 9 2 2,5 2 9 4 4 3,5 9 8 8 8 9 7 2,5 4 7 6 1,5 4,5 7 6 7,5 4 7 6 2 6 7 8 7,5 5 6 6 1 3 9 7 1,5 2,5 9 9 7,5 3 8 5 5 3 9 6 6 3,5 6 6 5,5 3,5 7 8 2 2 5 5,5 1,5 5 8 7 5

MITJA

3,8

7

6

4,3

DESVEST MODA

1,5 4

2,1 9

1,5 6

2,5 7,5

2nCI

OBSERVACIONS

Aquesta baixa mitjana va ser el punt clau per a la tria d’aquest projecte. p44 ida d’aquest projecte Aquest 4,3 de mitjana en comprensió lectora va ser una de les principals raons de la intervenció.

Sumbundu Musa

43


Fotocòpies (part) i plantilla de treball per al professorat de CI (treball reflexiu) (a la columna de la dreta hi ha part del treball realitzat) LOE Àmbit de llengües: llengua catalana i literatura DIMENSIÓ COMUNICATIVA Parlar i conversar • Participació activa en interaccions amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l’aula, tant les referides a gestió, organització, …

2n nivell escola/consulta dels llibres de CI (Tasca professores) ? ? ? Per exemple ... A omplir per al professorat de CI ... (per exemple) • Presentació del personatge conductor del llibre. • Conversa entorn del personatge conductor del llibre. • Conversa guiada a l’entorn de: -l’amistat i la manera de fer amics. -les demostracions d’afecte.

LLENGUA CATALANA I LITERATURA DIMENSIÓ COMUNICATIVA

Parlar i conversar · Participació activa en interaccions amb el grup o mestre en qualsevol situació comunicativa de l’aula, tant les referides a gestió, organització, discussió dels problemes que sorgeixen en el dia a dia, explicació de vivències personals, com les derivades de situacions d’ensenyament aprenentatge,amb respecte per les normes que regeixen la interacció oral (torns de paraula, to de veu, ritme). · Producció de textos orals memoritzats (cançons, poemes, dramatitzacions) i de producció pròpia (exposicions, explicacions) adaptant l’entonació, el to de veu o el gest a la situació comunicativa i amb la utilització de la comunicació audiovisual sempre que l’activitat ho requereixi. · Interès per expressar-se oralment amb bona entonació i pronunciació.

• •

Presentació del personatge conductor del llibre. Conversa entorn del personatge conductor del llibre.

Conversa guiada a l’entorn de: -l’amistat i la manera de fer amics. -les demoostracions d’afecte. -l’hora d’anar a dormir i de les rutines d’anar a dormir. - feines i professions. - els oficis i les professions dels pares. - com podem ajudar i col·laborar amb les persones amb qui vivim. -dels germans i els sentiments contradictoris que desprerten. - dels animalons i els sentiments que desperten. - del fet de disfressar-se i els sentiments que provoca. - les burles dels companys i la importància del sentit de l’humor. - la necessitat de saber nedar. - de la procedència diversa dels nens de l’escola. - les il·lusions i els desitjos. •

Participació en les activitats orals.


Motivació i interès per expressar-se i comunicar-se amb els altres.

Expressió oral d’hàbits i rutines personals. Formulació d’hipòtesis a l’entorn dels astres i l’observació del cel.

• • •

Expressió oral de l’opinió personal a l’entorn dels sentiments i les seves manifestacions. Formulació de preguntes per a conèixer les formes de vida en altres països.

Escoltar i comprendre • · Comprensió de tot tipus de missatges orals en diferents • contextos i en qualsevol dels escenaris possibles: activitats d’aula, situacions d’aprenentatge en qualsevol • àrea i en la vida quotidiana. · Comprensió de relats audiovisuals com a representació de la realitat, per tal de començar a diferenciar el món real i la seva representació audiovisual. · Comprensió de textos orals de diferents tipus, formats i mitjans, per obtenir informació i per aprendre. · Interès i respecte per les intervencions dels altres.

Comprensió de missatges orals. Comprensió de textos orals per obtenir informació i aprendre. Interès i respecte per les intervencions dels altres.

Llegir i comprendre · Comprensió de les informacions més habituals de classe, de la vida quotidiana i dels textos vinculats a continguts curriculars en qualsevol dels formats possibles i de forma conjunta a partir del text, imatges o esquemes. · Utilització d’estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora abans, durant i després de la lectura (planificació, anticipació, identificació de mots, inferències, relació entre fragments, capacitat d’autocorrecció a partir del sentit global, identificació dels signes de tot tipus que formen part del text). · Ús d’estratègies lectores adequades en la lectura individual silenciosa o en veu alta amb el professorat. · Ús d’estratègies de comprensió i interpretació crítica dels missatges audiovisuals adreçats a les nenes i nens de la seva edat (publicitat de joguines i de productes d’alimentació, entre altres). · Interès pels textos escrits i audiovisuals com a font d’informació i d’aprenentatge i com a mitjà de comunicació. · Interès i curiositat per mirar o llegir contes o llibres de coneixements, però també per llegir un rètol, un títol d’un llibre, una notícia d’Internet o qualsevol altre text. · Participació en activitats de lectura col·lectiva.

Lectura d’una breu descripció del personatge del llibre. • Lectura d’un text narratiu en primera persona. • Lectura i comprensió : -de dades, frases curtes, textos breus -de textos d’opinió -del significat de dites i expressions. -de textos descriptius. -de textos dialogats. -del qüestionari d’una enquesta -de textos poètics -de refranys , endevinalles -d’embarbussaments, frases fetes -de textos expositius -de definicions -de textos narratius. -de contes -de textos de coneixements

45

44


Escriure · Composició de textos escrits, que poden tenir el suport • d’imatges o esquemes, realitzats en diferents situacions: a) situacions quotidianes de l’aula i l’escola; b) experiències personals i produccions en l’àmbit creatiu (contes, poemes, vivències); c) textos de treball produïts en qualsevol de les àrees curriculars. · Iniciació en els mecanismes que fan possible el llenguatge audiovisual i en la seva funció expressiva. · Ús de programari informàtic per escriure textos curts, especialment de tractament de textos, d’edició gràfica i de presentacions. · Aplicació d’un procés reflexiu en l’escriptura de textos: pensar, escriure i revisar. · Interès per la bona presentació dels textos escrits i per aplicar-hi els coneixements ortogràfics treballats a classe.

Escriptura de: -paraules habituals -noms propis -llistes d’objectes -dades personals -frases -rodolins -textos breus -cartes -felicitacions -descripcions -narracions -relats inventats -preguntes -diàlegs -descripcions

Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge LLENGUA CATALANA I LITERATURA

OBJECTIUS CICLE INICIAL

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA OBJECTIUS CICLE INICIAL 1- Comprendre la idea global de textos orals de tipologia diversa: diàlegs, exposicions, textos de tradició popular, acudits, contes, poemes a partir d'elements contextuals. 2- Reconèixer la intencionalitat d'un missatge oral: exposició, narració, descripció, instrucció, responent adequadament. 3- Interpretar paraules noves per les seves semblances amb altres de la llengua catalana. 4- Identificar, amb l'ajuda de la persona adulta, els elements bàsics d'una informació. 5- Participar activament en situacions comunicatives. 6- Escoltar amb atenció els altres i respectar el torn de paraules en les converses multidireccionals. 7- Reproduir textos orals memoritzats anteriorment (poemes, cançons, dites, embarbussaments, representacions teatrals, etc.) tenint cura de pronunciar els mots amb precisió i entonant correctament. 8- Preveure el final de contes o historietes, reals o imaginaries, iniciades per la persona adulta o un company o una companya. 9- Descriure i narrar oralment fets i vivències de la vida quotidiana tot utilitzant el lèxic adequat i amb una seqüència ordenada de les idees. 10-Identificar contes, cançons i endevinalles propis de la literatura castellana. 11-Reconèixer que el significant que representa un objecte pot ésser diferent segons la llengua que es parla i utilitzar el lèxic dels elements propers de forma correcta. 12-Utilitzar els determinants de lloc i de temps. 13-Utilitzar el gènere adequat en aquells noms que poden provocar interferències català/castellà. 14-Utilitzar, en el llenguatge espontani, el lèxic après en les situacions d'ensenyament-aprenentatge. 15-Discriminar i produir tots els sons de la llengua castellana a partir de paraules usuals. 16-Establir la relació so/grafia dels sons específics de la llengua castellana respecte de la catalana i dels que puguin portar especial dificultat. 17-Reproduir, gràficament, frases o textos curts elaborats col·lectivament amb l'ajuda de la persona adulta. 18-Iniciar-se en la lectura de textos treballats prèviament a nivell oral.

46


47


47


EIXOS DE TREBALL (Esquema que estem treballant actualment) a) LOE – transversalitat de la lectura - perspectiva globalitzada (buscar el compromís del claustre). Creiem en la prospectiva d’aquest projecte i el treball des de totes les àrees -manera de treballar -lectura funcional - ... a) Estratègies metodològiques. Quina ha de ser l’actuació del docent en el procés d’aprenentatge... -activar coneixements previs -solucionar aspectos de vocabulari -inferir -captar les idees principals -resumir - treballar diferents tipus de lectura -plantejar objectius per a cada lectura -ensenyar estratègies abans, durant i després de la lectura -... c) Motivació Caldria redactar un document on es recullin actuacions per afavorir la motivació per la lectura - animacions teatralitzades - apadrinament d’alumnes de sisè amb alumnes de CI per a treballar la lectura (bona idea!) - introduir dins l’horari (per exemple setmanal o quinzenalment “l’hora del silenci ... tota l’escola llegint alhora ! - ús de les TIC ... d) Organització de l’espai i el temps. Són fonamentals per un plantejament adequat de la lectura -revisar el temps dedicat (LOE aconsella mitja hora diària) -potenciar ús de la biblioteca -diversificar espais de lectura -… e) La lectura a casa. Per tal que l’alumnat doni un valor a la lectura cal que aquesta estigui molt present en l’àmbit familiar, social,... -dissenyar actuacions amb la família. Plantejar la lectura com un objectiu compartit -aconseguir que la lectura traspassi l’àmbit escolar


-… 48

Estic (Joan Portella) entre primària i secundària…. i faig… una mica de tot. Bé, parlant seriosament: m’agrada fer diferents matèries i en diferents nivells; s’adquireix una visió molt més àmplia que em permet coordinar i portar a la pràctica una interdisciplinarietat, aplicant els coneixements de les diferents àrees en les que treballo.

JOAN PORTELLA. 50


51

memòria  

millora comprensió lectora

memòria  

millora comprensió lectora

Advertisement