__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

03.03.2009

12:25

Page 1

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Oblogka_wd_N26.qxd

№ 26

БРИЛЛИАНТЫ Смертельно красивый Urwerk

Лотос на циферблате Harry Winston

пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 335-76-46

2009/26

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд-готель "Україна",

SIHH 2009: только профессионалы

2009

international magazine


03.03.2009

12:25

Page 3

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Oblogka_wd_N26.qxd

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

гранд-готель "Україна", вул. Володимирська, 20/1а, вул. Артема, 121, пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46 тел. (044) 278-61-11

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785%03%85


1-16_wd26.qxd

23.02.2009

11:09

Page 1

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА Бутiк "Chopard"

грандготель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 3357646 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7853210


1-16_wd26.qxd

23.02.2009

11:09

КИЇВ "CRYSTAL"

Page 2

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

гранд-готель "Україна", вул. Володимирська, 20/1а, вул. Артема, 121, пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46 тел. (044) 278-61-11

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


Page 3 11:09 23.02.2009 1-16_wd26.qxd

Premier Lady Chronograph

™, ©2009 Harry Winston, Inc. www.harrywinston.com ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

1-16_wd26.qxd

23.02.2009

11:09

Page 4


1-16_wd26.qxd

23.02.2009

11:09

Page 5

КИЇВ Бутiк "BOVET"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

готель "Hyatt", вул. А. Тарасової, 5, гранд-готель "Україна", вул. Артема, 121, тел. (044) 5811555 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

1-16_wd26.qxd

23.02.2009

11:09

Page 6


1-16_wd26.qxd

23.02.2009

11:09

Page 7

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278-61-11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646 ОДЕСА, Бутік "Carrera y Carrera", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7853209 ЗАПОРIЖЖЯ, Салон!магазин "VALENCIA", пр. Ленiна, 155 / вул. Панфiловцiв, тел. (061) 2131305


1-16_wd26.qxd

23.02.2009

11:09

Page 8


1-16_wd26.qxd

23.02.2009

11:09

Page 9


23.02.2009

11:09

Page 10

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

1-16_wd26.qxd

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 3357646

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


1-16_wd26.qxd

23.02.2009

11:09

Page 11


1-16_wd26.qxd

23.02.2009

11:09

Page 12

Pure Performance

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Absolute


1-16_wd26.qxd

23.02.2009

11:10

Page 13

Precision

КИЇВ, "CRYSTAL",

вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 2786111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR",

гранд-готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL",

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ",

w w w. b r e i t l i n g . c o m

вул. Артема, 121, тел. (062) 335-76-46


23.02.2009

11:10

Page 14

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

1-16_wd26.qxd

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

гранд-готель "Україна", вул. Володимирська, 20/1а, вул. Артема, 121, пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46 тел. (044) 278-61-11

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


1-16_wd26.qxd

23.02.2009

11:10

Page 15


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

1-16_wd26.qxd

23.02.2009

11:10

Page 16


17-32_wd26.qxd

03.03.2009

10:38

Page 17

КИЇВ Бутiк "BOVET"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

готель "Hyatt", вул. А. Тарасової, 5, гранд-готель "Україна", вул. Артема, 121, тел. (044) 5811555 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


03.03.2009

10:38

Page 18

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

17-32_wd26.qxd

28

34

68

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 2786111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646 ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385

Магическая роскошь

26

Messidor месяц жатвы

32

Весенний бум

46

Символ совершенства

Последний снег

Ловцы жемчуга


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

17-32_wd26.qxd

03.03.2009

10:38

Page 19

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22,

тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 335-76-46


03.03.2009

10:38

Page 20

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

17-32_wd26.qxd

Антидепрессанты 74

88

SIHH. Радости и огорчения

Смертоносно красивый Urwerk

98

106 Вращающиеся мысли

Великая княгиня Елизавета Федоровна

122

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 2786111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646 ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385

Мой "дом" в Милане

112


17-32_wd26.qxd

03.03.2009

10:39

Page 21

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

The greatest luxury in life is time. Savour every second.

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 2786111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд-готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335-76-46

breitlingforbentley.com


17-32_wd26.qxd

03.03.2009

10:39

Page 22

Оптимистическая трагедия

Í

àøóìåâøàÿ â ñâîå âðåìÿ ïüåñà Âèøíåâñêîãî çäåñü íè ïðè ÷åì, ïðîñòî íàñòðîåíèÿ, öàðÿùèå â îáùåñòâå â ðàçãóë ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà, èíîãäà íàïîìèíàþò òî þìîð âèñåëüíèêà, òî ïåñíþ: …âðàãó íå ñäàåòñÿ íàø ãîðäûé "Âàðÿã". Âðÿä ëè æóðíàëó, êîòîðûé ïèøåò ïðî ïðåäìåòû ðîñêîøè ñòîèò óãëóáëÿòüñÿ â âîïðîñû, óâû, ðàñòóùåé áåçðàáîòèöû, èíôëÿöèè, ïðèáëèæàþùåãîñÿ äåôîëòà è õîëîäíûõ áàòàðåé öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ. Ìèðîâûå ôèíàíñîâûå êðèçèñû ïðèõîäÿò è óõîäÿò, íûíåøíèé íè÷åì íå îòëè÷àåòñÿ îò ïðåäûäóùèõ, ðàçâå ÷òî, îí - íîâèíêà äëÿ ìîëîäåæè. Ëþäè ñîñòîÿòåëüíûå, êîòîðûå ëþáÿò îêðóæàòü ñåáÿ êîìôîðòîì, ïîêóïàþò äîðîãèå ñòàòóñíûå áåçäåëóøêè è ïðåñòèæ22 Watch&Diamond

íûå àâòîìîáèëè, íåèçáåæíî ïîòåðÿâ ÷àñòü ñâîèõ àêòèâîâ, ñòàðàþòñÿ èç êðèçèñíûõ ÿâëåíèé âûÿâèòü ïåðñïåêòèâû äëÿ äàëüíåéøåãî óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñâîåãî áèçíåñà. Ïîýòîìó äëÿ íèõ ïîêóïàòü èëè íå ïîêóïàòü øâåéöàðñêèå ÷àñû è þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ - âîïðîñ íå ñòîèò. ×òîáû óáåäèòüñÿ â ýòîì, ñòîèëî ïîáûâàòü íà ïðîøåäøåé â Æåíåâå âûñòàâêå SIHH 2009. Ïåðâîå ÷òî áðîñèëîñü â ãëàçà - ìàëî ïîñåòèòåëåé, íî çàòî êàêèå! Ýòî áûëè íåñãèáàåìûå êîëëåêöèîíåðû è ïðîçîðëèâûå áèçíåñìåíû, êîòîðûå âèäÿò äàëåêî çà ãîðèçîíòîì. Ïîýòîìó, êàê è âñåãäà, çàêëþ÷àëèñü òîðãîâûå ñäåëêè, ÷àñîâùèêè ïðîäàâàëè ñâîè ýêñêëþçèâíûå èçäåëèÿ, à íà ñòåíäàõ ñèÿëà êðàñîòà, êîòîðàÿ, êàê èçâåñòíî, ñïàñåò ìèð. Âàñèëèñà Ôðèäëàíä


17-32_wd26.qxd

03.03.2009

10:39

Page 23


17-32_wd26.qxd

03.03.2009

КИЇВ "CRYSTAL"

10:39

Page 24

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 3357646

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


17-32_wd26.qxd

03.03.2009

10:39

Page 25

Екатерина Тимофеева, международный diamondэксперт


17-32_wd26.qxd

03.03.2009

10:39

Page 26

Вряд ли нужно представлять одного из самых блистательных руководителей музеев мира историк, членкоррес пондент РАН, действительный член Рос сийской Академии художеств, автор бо лее 250 научных работ это лишь види мая часть огромного культурного айс берга, которым является Михаил Бори сович Пиотровский. Редакция журнала выражает благо дарность Михаилу Борисовичу, кото рый, несмотря на постоянную занятость государственными делами и бесценный груз на плечах в виде изумительного Эрмитажа, нашел время поделиться с читателями своими размышлениями о природе роскоши.

Магическая роскошь

Ð

îñêîøü - ýòî âîîáùå ïîíÿòèå îòíîñèòåëüíîå è ñëîæíîå. Îáå íàøè ñòðàíû è Ðîññèÿ è Óêðàèíà ÿâëÿþòñÿ õîðîøèì ïðèìåðîì òîãî, êàê ïîÿâëÿåòñÿ ñïåöèôè÷åñêîå ïîíÿòèå ðîñêîøè, ÷àñòî èñêàæàþùåå ïîíÿòèå áîëåå òðàäèöèîííîå. Êîãäà íà óëèöàõ ñëàâÿíñêèõ ãîðîäîâ ïîÿâëÿåòñÿ ñëèøêîì ìíîãî Ðîëëñ-Ðîéñîâ è Ìàéáàõîâ è, êîãäà åùå óçíàåøü, êòî â íèõ åçäèò, òî îíè ïåðåñòàþò âîñïðèíèìàòüñÿ êàê ïðåäìåò ðîñêîøè, õîòÿ öåíà ïðè ýòîì íè÷óòü íå óìåíüøàåòñÿ. Ïðåäñòàâëåíèÿ î ðîñêîøè ðîæäàþòñÿ èç ãîëëèâóäñêèõ ôèëüìîâ è ãëÿíöåâûõ æóðíàëîâ è äîâîëüíî áûñòðî ñòàíäàðòèçèðóþòñÿ, â òî âðåìÿ, êàê ðîñêîøíûå âåùè äîëæíû îáëàäàòü èñêëþ÷èòåëüíîñòüþ è, ñîîòâåòñòâåííî, èñêëþ÷èòåëüíîé öåíîé. È çäåñü ìîæíî ïåðåéòè ê ñþæåòàì, êîòîðûå íàèáîëåå ïîíÿòíû è ÿñíû, à èìåííî ê ïðåäìåòàì ðîñêîøè â ìóçåéíîì êîíòåêñòå. Äåéñòâèòåëüíî, ëþäè âîñïðèíèìàþò ïðåäìåòû èç çîëîòà è äðàãîöåííûõ êàìíåé çíà÷èòåëüíî ÿð÷å, ÷åì 26 Watch&Diamond

êàêîé-ëèáî ÷åðåïîê ñ íàäïèñüþ, õîòÿ îí íåñåò ãîðàçäî áîëüøå èñòîðè÷åñêîé èíôîðìàöèè. Íî íå âñåãäà òî, ÷òî íàì êàæåòñÿ ðîñêîøüþ ñåãîäíÿ, áûëî òàê â ñâîå âðåìÿ. Òî÷íî òàêæå êàê ðîñêîøü ìíîãèõ âåùåé ïðîøëîãî íå ïîíÿòíà íàì ñåé÷àñ. ß íå ãîâîðþ îá ýêçîòè÷åñêèõ ïåðüÿõ è ðàêîâèíàõ, î öåííîñòè êîòîðûõ íå çíàþò äàæå ñïåöèàëèñòû. Çîëîòî åñòü çîëîòî. Íî ñìûñë åãî ÷àñòî áûë íå â äðàãîöåííîñòè, à â ìàãè÷åñêèõ ñâîéñòâàõ. È ýòî óæå ñòàíîâèëîñü íå ðîñêîøüþ, à íåîáõîäèìîñòüþ, íàïðèìåð, äëÿ äðåâíåãî ïðàâèòåëÿ. Òî÷íî òàêæå äðàãîöåííîñòè ÿâëÿëèñü ñèìâîëîì âëàñòè, à çíà÷èò, òîæå íåîáõîäèìîñòüþ. Ìíîãèå àíòè÷íûå äðàãîöåííîñòè èëè, íàïðèìåð, çîëîòûå ñêèôñêèå âåùè áûëè ïðåäìåòàìè ìàññîâîãî ïðîèçâîäñòâà. Ýòî äî íàñ îíè äîøëè â åäèíè÷íûõ ýêçåìïëÿðàõ, è ïîýòîìó ñåãîäíÿ êàæóòñÿ óíèêàëüíûìè. Âûðûâàíèå âåùè èç èñòîðè÷åñêîãî êîíòåêñòà ìîæåò ñäåëàòü åå ïðåäìåòîì ðîñêîøè. È â êàêîé-òî ìåðå ñóùåñòâîâàíèå ìóçååâ ÿâëÿåòñÿ òîé ðîñêîøüþ, êîòî-


17-32_wd26.qxd

03.03.2009

10:39

Page 27

Гербовый зал Букет цветов. Автор Иеремия Позье, 1740е годы

ðóþ ìîãëè ïîçâîëèòü ñåáå íåêîòîðûå öèâèëèçàöèè, à â íàñòîÿùåå âðåìÿ - âñå ÷åëîâå÷åñòâî. ñëè â êóëüòóðíîì íàñëåäèè ìíîãî êàðòèí ðåëèãèîçíîãî ñîäåðæàíèÿ, òî èõ ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ óñëàæäåíèÿ ãëàçà, à íå òîëüêî óòèëèòàðíî, êàê ýëåìåíò ðåëèãèîçíîãî ðèòóàëà. Èêîíà â öåðêâè - íå ðîñêîøü, èêîíà â ìóçåå - ðîñêîøü, äîñòóïíàÿ øèðîêèì ìàññàì. Áîãàòîå îæåðåëüå ó çíàòíîé õîçÿéêè - åå ñîáñòâåííàÿ ðîñêîøü, òî æå îæåðåëüå â ìóçåå - ðîñêîøü êóëüòóðû, êîòîðàÿ ìîæåò ïîçâîëèòü ñåáå íå ïåðåïëàâëÿòü åãî è íå èñïîëüçîâàòü âòîðè÷íî çîëîòî è êàìíè. Èçâåñòíî, ÷òî þâåëèðíûå èçäåëèÿ íå ÷àñòî èìåþò äîëãóþ æèçíü. Äðàãîöåííûå ìåòàëëû è êàìíè, èç êîòîðûõ îíè ñäåëàíû, èñïîëüçóþòñÿ äëÿ íîâûõ óêðàøåíèé ïðè ñìåíå ìîäû, à ïîýòîìó ñîõðàíÿþòñÿ îíè, â îñíîâíîì, â ìóçåÿõ è êîðîëåâñêèõ êîëëåêöèÿõ. Ìóçåé ÿâëÿåòñÿ ðîñêîøüþ, êîòîðûé äåëàåò ÷àñòíóþ ðîñêîøü îáùèì êóëüòóðíûì äîñòîÿíèåì. Ìèõàèë Ïèîòðîâñêèé

Å


17-32_wd26.qxd

03.03.2009

10:39

Page 28

Ladies Premier Lotus 200/UCQ32WL.MD02/00 200/UCQ32WL.MKD02/00 Механизм: мекакварцевый FP 1270394 Energizer Функции: часы, минуты, секунды, хронограф Корпус: диаметр 32мм, белое золото, украшен бриллиантами весом 3.3 карата, циферблат белый/черный перламутр, украшен бриллиантами весом 0.68 карат, водонепроницаемость: 30м Ремешок: кожа крокодила, застежка диплоянт из белого золота украшена бриллиантами весом 0.24 карата

Гоа Амбаджи Венкатешвара Шинди

Символ совершенства

Î

äíó èç ïîñëåäíèõ íîâèíîê, ïðåäñòàâëåííûõ êîìïàíèåé Harry Winston, ðåäàêöèÿ íå ìîãëà íå ïîìåñòèòü íà îáëîæêó æóðíàëà - ýòî îáâîðîæèòåëüíûå ÷àñû Ladies Premier Lotus. Íà èõ ñîçäàíèå äèçàéíåðîâ êîìïàíèè âäîõíîâèëà êðàñîòà öâåòêà ëîòîñà è òâîð÷åñêàÿ êàðìà Èíäèè - îò âåëè÷èÿ þâåëèðíûõ èçäåëèé â ñîêðîâèùíèöàõ Ìàõàðàäæè äî âåëèêîëåïíûõ ðàáîò Øèíäè ëåãåíäàðíîãî äèçàéíåðà êîìïàíèè Harry Winston. Ãîà Àìáàäæè Âåíêàòåøâàðà Øèíäè óìåð â âîçðàñòå 85 ëåò. Ðîäèëñÿ â Èíäèè, îêîí÷èâ øêîëó èñêóññòâ è ðàáîòàÿ â þâåëèðíîì ìàãàçèíå, ïåðâîãî óñïåõà äîáèëñÿ, ó÷àñòâóÿ â êîíêóðñå íà ñîçäàíèå óêðàøåíèé äëÿ êîðîíàöèè Ìàõàðàäæè â 1938 ãîäó. Ïåðåëîìíûì ìîìåíòîì â æèçíè þâåëèðà ñòàëà âñòðå÷à ñ àìåðèêàíöåì Ãàððè Óèíñòîíîì, îñíîâàòåëåì Harry Winston, êîòîðûé â òå âðåìåíà óæå îáëàäàë ñòàòóñîì "àëìàçíîãî êîðîëÿ".  ñâîåì ïèñüìå-ïðèãëàøåíèè ê ñîòðóäíè÷åñòâó îí ïèñàë: "ß âñåãäà âîñõèùàëñÿ Âàøåé ðàáîòîé è ÷óâñòâóþ, ÷òî ñ äàííîé Âàì âîçìîæíîñòüþ ðàáîòàòü ñâîáîäíî è íåçàâè28 Watch&Diamond

ñèìî, Âû ñîçäàäèòå ìíîãî âîñõèòèòåëüíûõ âåùåé äëÿ íàñ". Ïðîðî÷åñòâî ñðàçó ðåàëèçîâàëîñü â âèäå î÷àðîâàòåëüíîé ïîäâåñêè ñ îãðîìíûì êàïëåâèäíûì áðèëëèàíòîì, êóïëåííîé çâåçäîé àìåðèêàíñêîãî êèíî Ðè÷àðäîì Áàðòîíîì äëÿ Ýëèçàáåò Òåéëîð, èçâåñòíîé ñåãîäíÿ ïîä èìåíåì "Òåéëîð-Áàðòîí". Øèíäè áûë äèçàéíåðîì þâåëèðíûõ óêðàøåíèé, âëàäåëüöàìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ: êîðîëü Ñàóäîâñêîé Àðàâèè Èáí Ñàóä, Øýðîí Ñòîóí, Îïðà Óèíôðè, Ìàäîííà è ìíîãèå äðóãèå. Ladies Premier Lotus - ñèìâîë ÷èñòîòû, çäîðîâüÿ, ÷åñòè è óäà÷è, óñîâåðøåíñòâîâàííàÿ ôîðìà öâåòêà îòîáðàæåíà íà öèôåðáëàòå. Îáâåäåííûé â èçÿùíîé è ýëåãàíòíîé ãåîìåòðèè, öâåòîê ïîä÷åðêèâàåò æåíñêèé äèçàéí, õîòÿ ýòè þâåëèðíûå ÷àñû ÿâëÿþòñÿ õðîíîãðàôîì, à çíà÷èò, èõ ìîæíî ñïðàâåäëèâî îòíåñòè ê ðàçðÿäó ñïîðòèâíûõ. Äîñòóïíûå ñ öèôåðáëàòàìè ïîëíîñòüþ èç áðèëëèàíòîâ èëè èç íàòóðàëüíîãî ïåðëàìóòðà, îíè äåìîíñòðèðóþò óíèêàëüíîå ðàçíîîáðàçèå è èíäèâèäóàëüíîñòü ìîòèâà ëîòîñà. Åëåíà Ìîñêàëþê


03.03.2009

10:39

Page 29

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

17-32_wd26.qxd

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22,

тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 3357646 ОДЕСА, Бутiк "Chopard", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня,

тел. (048) 7853210


17-32_wd26.qxd

03.03.2009

10:39

Page 30

L.U.C. Tourbillon Classic Steel Wings Механизм: калибр L.U.C.4T, ручной завод, запас хода 9 дней Функции: часы, минуты, секунды, указатель запаса хода, турбийон Корпус: диаметр 40,5мм, 18К белое золото, водонепроницаемость 30м Ремешок: кожа крокодила

Часовая фабрика во Флерье

Chopard Haute Horlogerie

Ò

àê ñëîæèëîñü â èñòîðèè êîìïàíèè Chopard, ÷òî þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ ïîñëåäíèõ äâàäöàòè ëåò, âîñõèùàþùèå ñâîèìè áåçóêîðèçíåííûìè áðèëëèàíòàìè, ïðîñòî çàòìèëè òîò ôàêò, ÷òî ñ 1860 ïî 1960 ãîä ýòî áûëà ìàíóôàêòóðà, âûïóñêàþùàÿ ýêñêëþçèâíûå, äîðîãèå ÷àñû, êîòîðûå áåç ñîìíåíèÿ áûëè íàñòîÿùèìè ïðîèçâåäåíèÿìè âûñîêîãî èñêóññòâà. Ñåãîäíÿ, áëàãîäàðÿ íàñòîé÷èâîñòè, ýíòóçèàçìó è áåñêîíå÷íîé âëþáëåííîñòè â ñâîå äåëî Êàðëà-Ôðèäðèõà Øîéôåëå, ÷àñîâàÿ âåòâü Chopard âåðíóëà ñåáå çàñëóæåííóþ ñëàâó. Èç ñòåí ÷àñîâîé ôàáðèêè, îòêðûòîé òðè ãîäà òîìó íàçàä âî Ôëåðüå, ñòàëè îäèí çà äðóãèì âûõîäèòü øåäåâðû. Ìîäåëü L.U.C. Tourbillon Classic Steel Wings - îäíà èç íèõ. Ýòî åäèíñòâåííûå â ìèðå ÷àñû ñ òóðáèéîíîì è ÷åòûðüìÿ êîàêñèàëüíî ðàñïîëîæåííûìè áàðàáàíàìè, ñîçäàííûìè ïî òåõíîëîãèè L.U.C."Quattro". Áàëàíñ Variner c ÷åòûðüìÿ ñïèöàìè â ñâîåì êîëåñèêå - òàêæå ñîáñòâåííîå ýêñêëþçèâíîå èçîáðåòåíèå. Ðàçðàáîòàòü ïÿòü îðèãèíàëüíûõ êàëèáðîâ, óòâåðæäàòü, ÷òî: "Åùå åñòü ìíîãî òàêîãî, ÷òî íóæíî ñäåëàòü", êîãäà ìîæíî ñïîêîéíî ïî÷èâàòü íà "ëàâðàõ", ãîâîðèò î òîì, ÷òî ó Êàðëà-Ôðèäðèõà Øîéôåëå è â Chopard "æèçíü óäàëàñü". Íàòàëüÿ Íîâèêîâà 30 Watch&Diamond


03.03.2009

10:39

Page 31

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

17-32_wd26.qxd

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL",

ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ",

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73

вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646


17-32_wd26.qxd

03.03.2009

10:39

Page 32

Tourbillon Messidor 5335BR/42/9W6 Механизм: калибр 558 SQ2, ручной завод, запас хода 50 часов Функции: часы, минуты, турбийон Корпус: диаметр 40мм, 18К розовое золото, скелетон, водонепроницаемость 30м Ремешок: кожа крокодила, застежка из 18К розового золота

Messidor месяц жатвы

С

реди многих уважаемых и старейших швейцарских часовых Домов лишь пару десятков можно отнести к "от цам основателям", которые придали стране имидж мировой часовой дер жавы. Непререкаемо главен ствует в этом списке легендар ная компания Breguet. "Носить часы Breguet значит ощущать мозг гения у себя в кар мане", сказал известный кол лекционер, мэр Лондона, сэр Дэвид Саломонс, произошло это во времена, когда часы были карманными, но в полной мере истина этого высказывания подтверждается и сегодня. Иметь часы Breguet означает принадлежность определенному классу, классу богатых и преуспевающих людей. Порою достаточно беглого взгляда на запястье собеседника, чтобы понять "у него все в шокола де". Любая новинка Breguet сразу привлекает 32 Watch&Diamond

внимание любителей нестареющей классики в часовом искусстве и становится предметом кол лекционирования. Tourbillon Messidor 5335BR это скелетон в корпусе диаметром 40мм из 18К розового золота, который своим дизайном и од ним из самых сложных механиз мов подтверждает творческое наследие Мастера. Ручной завод, турбийон и се кундная стрелка на его каретке, фирменные синие стрелки эти и другие внешние признаки, об ладают неповторимым, узнавае мым, индивидуальным стилем. Сегодня сеть фирменных бути ков Brequet опоясывает весь земной шар. Каждая модель ча сов имеет индивидуальный но мер. В отличие от других марок, Brequet всегда выносит его на циферблат. Нуме рация ведется со дня основания фирмы, поэтому чем меньше номер, тем дороже часы. Евгений Борисенко


23.02.2009

11:29

Page 33

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

33-48_wd26.qxd

The fusion between 18K Red Gold, Diamonds and Rubber.

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", пр. К. Маркса, ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, тел. (056) 373-83-73 тел. (044) 278-61-11 тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 3357646 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


33-48_wd26.qxd

23.02.2009

11:29

Page 34

Последний снег

Â

ñïëåñê èíòåðåñà ê "öâåòî÷íûì" óêðàøåíèÿì êàæäîé âåñíîé ìîæíî ñ÷èòàòü äåëîì çàêîíîìåðíûì: ïðèðîäà ïðèõîäèò â ñîçíàíèå ïîñëå ìíîãîìåñÿ÷íîé êîìû è íà÷èíàåò ðàäîâàòü íàñ ñîëíå÷íûì òåïëîì, ÷òî è íàõîäèò ñâîå îòðàæåíèå â òâîðåíèÿõ þâåëèðîâ. Íî ëèøü íåìíîãèå êîìïàíèè ìîãóò ïîçâîëèòü ñåáå âíîñèòü êîððåêòèðîâêè â ýòîò ïðèíöèï, Dior Joaillerie - îäíà èç íèõ. Êîëëåêöèÿ Milly-sous-la-neige ("Ìèëëè ïîä ñíåãîì") èçîáèëóåò îðèãèíàëüíûìè äðàãîöåííîñòÿìè: â öåíòðå êîëåö èç æåëòîãî è áåëîãî çîëîòà âî âñåé êðàñå ñèÿþò ðîçû, ëþáèìûå öâåòû ñîçäàòåëÿ ôèðìû Êðèñòèàíà Äèîðà, îíè óñûïàíû æåëòûìè, ðîçîâûìè è áåëûìè "áðèëëèàíòàìè-ñíåæèíêàìè", óñïåâøèìè ïðèïîðîøèòü è áîæüþ êîðîâêó. Âåäóùèé äèçàéíåð 34 Watch&Diamond

þâåëèðíîãî Äîìà Âèêòóàð äå Êàñòåëÿí ïðåäëàãàåò íå òîðîïèòü ñîáûòèÿ: ñíà÷àëà â ïîëíîé ìåðå íàñëàäèòüñÿ óäèâèòåëüíûì çðåëèùåì ñìåíû âðåìåí ãîäà, è òîëüêî ïîòîì ïîçâîëèòü ëåòó "ñòàòü ó ðóëÿ". Õóäîæíèöà ëþáèò ïîâòîðÿòü, ÷òî èñòî÷íèêîì âäîõíîâåíèÿ äëÿ íåå ñëóæàò ñàäû Âåðñàëÿ, çàëîæåííûå Ëþäîâèêîì XIV, èçâåñòíûì êàê "êîðîëü-ñîëíöå", âîçìîæíî, ïîýòîìó "öâåòî÷íûå" øåäåâðû ïðîïèòàíû îñîáûì øàðìîì, óñòîÿòü ïåðåä êîòîðûì íåâåðîÿòíî ñëîæíî. Äà è íàäî ëè? Ïåðâàÿ ëåäè Ôðàíöèè Êàðëà Áðóíè, âûáðàâ äëÿ îôèöèàëüíîãî âèçèòà â Âåëèêîáðèòàíèþ êîìïëåêò óêðàøåíèé Dior Joaillerie, íå ïðîãàäàëà: íà ñëåäóþùèé äåíü âñå ãàçåòû îòìåòèëè íàëè÷èå ó íåå ÷óâñòâà ñòèëÿ. Îëüãà Îñòðîâñêàÿ


23.02.2009

11:29

Page 35

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

33-48_wd26.qxd

Invenit et Fecit :Entirely invented and manufactured in house. w w w . f p j o u r n e . c o m

“Watch of the Year 2004” Japan

Tourbillon Souverain with remontoir and deadbeat seconds. Exclusive calibre FPJ 1403-2 in 18K rose gold - Platinum case - Dial in white gold and silver

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", тел. (062) 335-76-46 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


33-48_wd26.qxd

23.02.2009

11:29

Page 36

Урожайный год Бивера

A

Aero Bang Gold Ceramic Механизм: калибр HUB 44, автоподзавод, запас хода 42 часа Функции: часы, минуты, секунды, хронограф. Корпус: диаметр 44мм, 18К розовое золото, безель из черной керамики, черный циферблат, стрелки и метки из розового золота, водонепроницаемость 100м Ремешок: черный каучук, застежка браслетного типа Особенности: лимитированное издание 500 единиц

36 Watch&Diamond

ero Bang Gold Ceramiñ åùå îäíà ìîäåëü ÷àñîâ íåóòîìèìîãî íà íîâûå èäåè ãëàâû êîìïàíèè Hublot ÆàíÊëîäà Áèâåðà. Ïðåäñòàâëåííûå â ïðîøëîì ãîäó, îíè çàâîåâàëè Ãðàíïðè çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé â íîìèíàöèè "Ìóæñêèå ÷àñû" â íîÿáðå 2008 ãîäà â Æåíåâå. Âîîáùå, êîíåö âèñîêîñíîãî ãîäà áûë äëÿ Áèâåðà ñ÷àñòëèâûì: íà öåðåìîíèè, ïîñâÿùåííîé ÷àñàì, þâåëèðíûì èçäåëèÿì è àâòîðó÷êàì, ïðîõîäèâøåé â êîðîëåâñòâå Áàõðåéí, îí áûë óäîñòîåí íàãðàäû êàê "Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 2008 ãîäà", à ïåðåä ñàìûì Íîâûì ãîäîì íà ðîäèíå øâåéöàðñêèé äåëîâîé æóðíàë PME íàçâàë åãî "Ëèäåðîì ãîäà". Âñåãî çà ÷åòûðå ãîäà åìó óäàëîñü äîñòè÷ü íåñëûõàííîãî äëÿ ÷àñîâîãî ìèðà óñïåõà, ê êîòîðîìó èíûå êîìïàíèè èäóò ñòîëåòèÿìè. Íàøå èçäàíèå â êàæäîì íîìåðå ñëåäèò çà òâîð÷åñòâîì ýòîãî ãåíèàëüíîãî ìåíåäæåðà, íå óñòàâàÿ óäèâëÿòüñÿ åãî ïðîçîðëèâîñòè, íåóòîìèìîé æàæäå æèçíè, îïòèìèçìó è òàëàíòó, ñïîñîáíîìó òàê îáúåäèíèòü ëþäåé ñâîåé êîìàíäû, ÷òî ëþáîå íà÷èíàíèå ïðîñòî îáðå÷åíî íà óñïåõ. Aero Bang Gold Ceramiñ - óäà÷íîå ñî÷åòàíèå ðîçîâîãî çîëîòà è, òàê ëþáèìîé Æàí-Êëîäîì Áèâåðîì, êåðàìèêè. Òåõíè÷åñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ÷àñîâ, êàê âñåãäà, áåçóïðå÷íà. Ñðåäè ïîêëîííèêîâ áðåíäà Hublot õîäèò ñòàðàÿ, íî çâó÷àùàÿ ïî-íîâîìó ïðèáàóòêà: "Big Bang îí è â Àôðèêå…" Åëåíà Ìîñêàëþê


23.02.2009

11:29

Page 37

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

33-48_wd26.qxd

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", тел. (062) 335-76-46 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


33-48_wd26.qxd

23.02.2009

11:29

Page 38

Гениальное сходство

TAG Heuer Grand CARRERA GMT Механизм: калибр 2892A2 ETA, автоподзавод, запас хода 42 часа, сертифицирован COSC Функции: часы, минуты, секунды, большая дата, второй часовой пояс Корпус: диаметр 42,5мм, сталь, сапфировое стекло, водонепроницаемость 100м Ремешок: кожа крокодила

Ç

à ïîëòîðà âåêà ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ øâåéöàðñêàÿ ÷àñîâàÿ êîìïàíèÿ TAG Heuer íåîäíîêðàòíî ñòàíîâèëàñü ñïîíñîðîì âñåâîçìîæíûõ ÷åìïèîíàòîâ è Îëèìïèéñêèõ èãð.  1962 ãîäó íûíå óæå ïî÷åòíûé ïðåçèäåíò TAG Heuer Äæåê Õîéåð óçíàë î ñóùåñòâîâàíèè Carrera Panamericana Mexico Road Race - àâòîãîíêàõ, ñ÷èòàþùèõñÿ ñàìûì èçíóðÿþùèì èñïûòàíèåì äëÿ ëþäåé è àâòîìîáèëåé. À ÷åðåç äâà ãîäà â ïàìÿòü îá ýòèõ ñîðåâíîâàíèÿõ TAG Heuer âûïóñòèëà õðîíîãðàô Carrerà, ñòàâøèé ñàìûìè ëåãåíäàðíûìè ÷àñàìè çà âñþ èñòîðèþ ñóùåñòâîâàíèÿ ôèðìû.  2004 ãîäó, çàâîåâàâøàÿ ìíîæåñòâî ìåæäóíàðîäíûõ íàãðàä, êîìàíäà 38 Watch&Diamond

äèçàéíåðîâ è èíæåíåðîâ TAG Heuer ïðèñòóïèëà ê ðàáîòå íàä åùå áîëåå ïðåñòèæíûìè ÷àñàìè - Grand CARRERA, ïðåìüåðà êîòîðûõ ñîñòîÿëàñü â èþíå 2007. Âûçâàâøèå áîëüøîé ðåçîíàíñ è ïîëüçóþùèåñÿ îãðîìíûì êîììåð÷åñêèì óñïåõîì, ÷àñû Grand CARRERA ñîçäàíû êàê ïåðåîñìûñëåííûé îáðàç àâòîìîáèëåé êëàññà GT. Îíè ïðèâîäÿòñÿ â äâèæåíèå ïåðâîé ñåðèåé ìåõàíèçìîâ ñ âðàùàþùåéñÿ ñèñòåìîé (Rotating System) - ýêñêëþçèâíîé ôóíêöèåé, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëþ ëåãêî ñ÷èòûâàòü ñåêóíäû, âðåìÿ âî âòîðîì ÷àñîâîì ïîÿñå è äàòó. ×àñû TAG Heuer Grand CARRERA GMT îòëè÷àþòñÿ îò ìîäåëè 1964 ãîäà. Èçìåíåíèÿ êîñíóëèñü êàê äèçàéíà, òàê è ìåõàíèçìà. Òåïåðü ýòî ÷àñû â êîðïóñå äèàìåòðîì 42,5ìì,

áîëüøîé äàòîé è óêàçàòåëåì âòîðîãî ÷àñîâîãî ïîÿñà. Íà çàäíåé êðûøêå, öèôåðáëàòå è âíóøèòåëüíîé çàñòåæêå ðåìåøêà èç êîæè êðîêîäèëà ïîìåùåí ëîãîòèï TAG Heuer. Öèôåðáëàò äåêîðèðîâàí îðíàìåíòîì Cîtes de Genåve. Èçîãíóòûå óøêè ñ ãðàíÿìè, âûãíóòîå àíòèáëèêîâîå ñàïôèðîâîå ñòåêëî, çàäíÿÿ êðûøêà èç äâîéíîãî ñàïôèðîâîãî ñòåêëà, çàêðåïëåííàÿ øåñòüþ âèíòàìè, âûïóêëûå ìåòêè öèôåðáëàòà, çàâîäíàÿ êîðîíêà è çàñòåæêà ðåìåøêà ñ êíîïêàìè - çàâåðøàþò ñïîðòèâíûé îáëèê óíèêàëüíûõ ÷àñîâ. TAG Heuer ïðåäñòàâëÿåò íåñêîëüêî ìîäåëåé êîëëåêöèè Grand CARRERA, äàâàÿ ïîêóïàòåëÿì âîçìîæíîñòü øèðîêîãî âûáîðà. Þëèÿ Ðåçíèêîâà


23.02.2009

11:29

Page 39

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

33-48_wd26.qxd

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд-готель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 335-76-46


33-48_wd26.qxd

23.02.2009

11:29

Page 40

Приручить дракона

Â

îñòîê - äåëî òîíêîå, êàê è ðàáîòà þâåëèðîâ, îòòîãî ïîñëåäíèå ÷àñòî ÷åðïàþò âäîõíîâåíèå â òåõ äàëåêèõ êðàÿõ, ñëàâÿùèõñÿ óâëåêàòåëüíûìè ñêàçàíèÿìè è èçÿùíûìè òðàäèöèÿìè. Ñâîþ ëåïòó â óâåêîâå÷èâàíèå âîñòî÷íûõ ëåãåíä âíåñëè ìàñòåðà èñïàíñêîãî þâåëèðíîãî Äîìà Carrera y Carrera, ñîçäàâ îäíàæäû êîëëåêöèþ óêðàøåíèé Circles of Fire ("Êðóãè îãíÿ"), êîòîðàÿ äî ñèõ ïîð ïðîäîëæàåò ïîïîëíÿòüñÿ íîâûìè äðàãîöåííûìè øåäåâðàìè. 2008 ãîä ïðèáàâèë ê "ïëàìåííîé ñåìüå" ñåðüãè è ïîäâåñêó â âèäå äðàêîíîâ, êîòîðûå íàêîíåö "âûøëè" çà ïðåäåëû êðóãà. Þâåëèðû èñïîëüçîâàëè òðàäèöèîííóþ äëÿ Carrera y Carrera òåõíèêó ñî÷åòàíèÿ ìàòîâîãî è ïîëèðîâàííîãî çîëîòà ñ áåëûìè áðèëëèàíòàìè. "Îñâîáîäèâøèåñÿ" äðàêîíû ñòàëè âåëè÷åñòâåííåå è àãðåññèâíåå. Âîñòî÷íûå ìóäðåöû ãîâîðÿò: "Åäèíñòâåííûé ñïîñîá èçáàâèòüñÿ îò äðàêîíîâ - ýòî çàâåñòè ñâîåãî ñîáñòâåííîãî". "À ëó÷øå - íåñêîëüêèõ", - äîáàâèì ìû îò ñåáÿ. Îëüãà Îñòðîâñêàÿ 40 Watch&Diamond


23.02.2009

11:29

Page 41

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

33-48_wd26.qxd

Время течет для всех по разному. УИЛЬЯМ ШЕКСПИР

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

грандготель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73

вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646

WWW.ZENITH-WATCHES.COM


33-48_wd26.qxd

23.02.2009

11:29

Page 42

Чернобелое чудо

Н

овый хронограф Breitling for Bentley GMT оригинален, начиная с дизай на. Словно скульптура на запястье, корпус этих часов был создан нас тоящим художником, который, от секая из глыбы мрамора лишнее, открывает прятавшуюся в ней красоту. Безель с элегантным рифлением создает конт раст с чистыми линиями корпуса. Циферблат с объемными метками и цифрами, ободки малых циферблатов вызывают зрительные ассоциации с приборной панелью Bentley. Часы оборудованы второй часовой стрелкой с красным треугольным кончиком, которая проходит полный круг за 24 ча са. Кнопка, встроенная в левую часть корпуса, за пускает ее каждый раз на один час вперед, чтобы отображать второй часовой пояс, нанесенный по Breitling for Bentley GMT Механизм: калибр Breitling 47B, автоподзавод, хронометр сертифицирован COSC Функции: часы, минуты, секунды, дата, второй часовой пояс, хронограф Корпус: диаметр 49мм, сталь, сапфировое стекло, водонепроницаемость 100м Ремешок: интегрированный каучук Браслет: интегрированный стальной

42 Watch&Diamond

ободу циферблата, при этом, позволяя различать часы дневного и ночного времени. Другая полезная в путешествиях деталь вра щающийся рант с названиями 24 городов. Для того чтобы узнать время каждого из них, доста точно повернуть безель с названием города против стрелки с красным кончиком. Хронограф выпускается как в стальном корпу се, так и в драгоценной версии из золота. Обе модели разработаны для ношения с браслетом Speed или эксклюзивным резиновым ремеш ком, которые так плавно сливаются с корпусом, что сразу и не заметишь, что расположение ушек асимметрично. Почти "часовой" по слож ности механизм застежки, обеспечивает безуп речный обхват запястья. Юлия Резникова


33-48_wd26.qxd

23.02.2009

11:29

Page 43

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

“Diorette” collection. Yellow gold, white gold, diamonds, aquamarine, amethyst, citrine and lacquer.

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а,

тел. (044) 2786111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 3357646 ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня,

тел. (048) 7850385


33-48_wd26.qxd

23.02.2009

11:29

Page 44

Подводное крыло Breitling

Ï

Механизм: калибр Breitling 13, COSC, автоподзавод Функции: часы, минуты, секунды, хронограф с точностью до 1/4 секунды, дата Корпус: диаметр 46мм, сталь, сапфировое стекло, водонепроницаемость 200м Браслет: сталь

44 Watch&Diamond

ðè óïîìèíàíèè ôèðìû Breitling îñíîâíàÿ ÷àñòü ïîêóïàòåëåé ñðàçó ïðåäñòàâëÿåò ñåáå ÷àñû, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïèëîòîâ, íî, çàãëÿíóâ â èñòîðèþ ýòîé êîìïàíèè, ìîæíî îáíàðóæèòü, ÷òî îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì ýòîãî ïðåäïðèÿòèÿ ñ ñàìîãî íà÷àëà áûëî èçãîòîâëåíèå ñëîæíûõ õðîíîãðàôîâ.  òðèäöàòûõ ãîäàõ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ êîìïàíèÿ ïî çàêàçó áðèòàíñêèõ âîîðóæåííûõ ñèë èçãîòàâëèâàëà íå íàðó÷íûå ïèëîòñêèå ÷àñû, à áîðòîâûå õðîíîãðàôû äëÿ ñàìîëåòîâ. Âî âðåìÿ êðèçèñà 70-õ ãîäîâ, êîãäà ìèðîâîé ÷àñîâîé ðûíîê "çàõëåáíóëñÿ" äåøåâûìè ÿïîíñêèìè êâàðöåâûìè ÷àñàìè, ôèðìà Breitling â 1979 ãîäó îôèöèàëüíî îáúÿâèëà î ñâîåì çàêðûòèè. Âîò ñ ýòîãî ïåðèîäà è íà÷èíàåòñÿ íîâàÿ èñòîðèÿ Breitling, êîòîðàÿ âïëîòíóþ ñâÿçàíà ñ àâèàöèåé. Ýðíåñò Øíàéäåð è åãî ñûí Òåîäîð âûêóïèëè ïðàâî âûïóñêàòü ñâîè ÷àñû ïîä èìåíåì Breitling è îòêðûëè íîâóþ ôàáðèêó â øâåéöàðñêîì Ãðåíõåíå. Ñåãîäíÿ ïîñåùåíèå âûñòàâî÷íîãî çàëà Breitling íà åæåãîäíî ïðîõîäÿùåé â Áàçåëå âûñòàâêå ÷àñîâ è óêðàøåíèé ñîçäàåò ó ïîñåòèòåëÿ îùóùåíèå, ÷òî îí íàõîäèòñÿ ñêîðåå íà àâèàíîñöå, ÷åì ïåðåä ñòåíäîì ÷àñîâîé êîìïàíèè. Òùàòåëüíî ñîõðàíÿåìûé èìèäæ àâèàöèîííûõ ÷àñîâ íàðÿäó ñ âûñî÷àéøèì êà÷åñòâîì, óñëîæíåíèÿìè, âûäàþùèìñÿ äèçàéíîì è ñîçäàë âñþ ïðåëåñòü, "âûñøèé ïèëîòàæ" ìàðêè. Êàê äàíü îñîáîãî óâàæåíèÿ ê ïðîøëûì äîñòèæåíèÿì Breitling ðóêîâîäñòâî êîìïàíèè â 2008 ãîäó ðåøàåò âîçðîäèòü âûïóñê ÷àñîâ äëÿ äàéâåðîâ.  ñåðåäèíå ìèíóâøåãî âåêà îíè íàçûâàëèñü Superocean è äëÿ òåõ âðåìåí äåéñòâèòåëüíî áûëè "ñóïåð", ïîçâîëÿÿ ïîãðóæàòüñÿ äî ãëóáèí â 2 000 ìåòðîâ. Superocean Heritage Chronographe - ýòî àâòîìàòè÷åñêèé õðîíîãðàô ñ õîðîøî èçâåñòíûì è íàäåæíûì êàëèáðîì Breitling B13. ×àñû ìîãóò ïîõâàñòàòüñÿ ïðî÷íîñòüþ, íàäåæíîñòüþ è ôóíêöèîíàëüíîñòüþ íåîòúåìëåìûìè ÷åðòàìè èíñòðóìåíòà äëÿ ãëóáîêèõ ïîãðóæåíèé. Êðóïíûå ñòðåëêè ñ ëþìèíåñöåíòíûì ïîêðûòèåì è òðåóãîëüíàÿ ôîðìà ÷àñîâîé ïðåêðàñíî ñ÷èòûâàþòñÿ äàæå ïðè òóñêëîì ñâåòå íà áîëüøîé ãëóáèíå. Áåçåëü, âðàùàþùèéñÿ â îäíîì íàïðàâëåíèè, èìååò 120 çóáöîâ, à åãî ðåáðèñòàÿ ïîâåðõíîñòü ãàðàíòèðóåò ëåãêîñòü â îáðàùåíèè. ×àñû îñíàùàþòñÿ êàê òðàäèöèîííûì äëÿ ïðåæíåé ìîäåëè 50-õ ãîäîâ, ïëåòåíûì ñòàëüíûì áðàñëåòîì Ocean Classic, òàê è ñîâðåìåííûì êàó÷óêîâûì Ocean Racer. Þëèÿ Ðåçíèêîâà


23.02.2009

11:29

Page 45

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

33-48_wd26.qxd

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22,

тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 3357646 ОДЕСА, Бутiк "Chopard", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня,

тел. (048) 7853210


33-48_wd26.qxd

23.02.2009

11:29

Page 46

Весенний бум

Ì

îäà - îäíîâðåìåííî ïðèâû÷íûé è òàèíñòâåííî ýëèòàðíûé ìèð, â êîòîðîì ìû âñå æèâåì, ïîêóïàåì ëè íîâóþ ïàðó äæèíñîâ, âûáèðàåì çîëîòîå êîëå÷êî, ÷èòàåì Vogue èëè õîäèì óæèíàòü â ðåñòîðàí, êîòîðûé "ó âñåõ íà óñòàõ". Àêòóàëüíîñòü âåùåé, îêðóæàþùèõ íàñ, âñåãäà èãðàåò âàæíóþ ðîëü, íî âåñíîé ïîíÿòèå fashion ïðîíèêàåò áóêâàëüíî âî âñå îòäåëû ãîëîâíîãî ìîçãà. Òî ëè àâèòàìèíîç ñêàçûâàåòñÿ, òî ëè "ðàñöâåòàþùèé" ïåéçàæ çà îêíàìè òàê äåéñòâóåò, íî âîçíèêàåò íåïðåîäîëèìàÿ òÿãà ê íîâîìó, ê èçìåíåíèþ óñòîÿâøèõñÿ ïðàâèë, õî÷åòñÿ äàæå â ìåëî÷àõ ñîîòâåòñòâîâàòü îáíîâëåíèþ â ïðèðîäå. "Ìîäíàÿ" áðàòèÿ - äèçàéíåðû è õóäîæíèêè - òîæå ëþäè, à ïîòîìó íè÷òî ÷åëîâå÷åñêîå èì íå ÷óæäî. Ñëåäóÿ äóøåâíîìó ïîðûâó, îíè íà÷èñòî çàáûâàþò âñå, ÷òî ñîâåòîâàëè â ïðîøëîì ñåçîíå è ñ ïîëíîé îòäà÷åé âîçâîäÿò â ðàíã êóëüòà íîâûå âåñåííèå èäåè. Ãèãàíòû Haute Joaillerie è Haute Horlogerie, íåñìîòðÿ íà íåêîòîðóþ êîíñåðâàòèâíîñòü þâåëèðíîé è ÷àñîâîé îòðàñëè, âñå-òàêè ïîääàëèñü îáùåìó çàäîðíîìó íàñòðîåíèþ è ïîýêñïåðèìåíòèðîâàëè ñî ñâîèìè ïðîèçâåäåíèÿìè: êà÷åñòâî îñòàëîñü âûøå âñÿêèõ ïîõâàë, èííîâàöèè êîñíóëèñü â îñíîâíîì öâåòîâûõ ðåøåíèé. Êðàñíûé, ðîçîâûé, ãîëóáîé - ÿðêèå ðåìåøêè è êîðïóñà óêðàñèëè ÷àñû, à ðîññûïè âîñõèòèòåëüíûõ ðàçíîöâåòíûõ êàìíåé â þâåëèðíûõ óêðàøåíèÿõ èäåàëüíî ïîä÷åðêíóò ñîëíå÷íîå ðàñïîëîæåíèå äóõà èõ ñ÷àñòëèâûõ îáëàäàòåëüíèö. Åêàòåðèíà Òèìîôååâà 46 Watch&Diamond

1

2


33-48_wd26.qxd

23.02.2009

11:30

Page 47

3

РАЙСКИЙ САД

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. Часы Harry Winston. 2, 14. Кольца Clan de Vega. 3. Кольца Roberto Coin. 4, 6, 8, 11, 12, 15. Колье, кулон, серьги, кольца Tabbah. 5, 10, 16. Кулоны Dior Joaillerie. 7. Кулон Mizar. 9. Серьги Santagostino. 13. Колье Roberto Coin.


33-48_wd26.qxd

23.02.2009

11:30

Page 48

1

2

3

4

СТИЛЬНЫЙ ШТРИХ 5

6

9

10

14

15

11

7

8

12

13

16

17

19

18

20

21

1, 2, 4, 5, 7, 11, 15, 18, 19, 20. Запонки, зажимы для галстука Clan de Vega. 3, 8. Запонки Tabbah. 6. Запонки Giorgio Visconti. 9, 17. Запонки Chopard. 10. Запонки Breguet. 12. Запонки Victor Mayer. 13. Запонки Milus. 14. Запонки Bovet. 16. Запонки Carrera y Carrera. 21. Запонки Magerit.


49-64_wd26.qxd

22.07.2009

11:03

Page 49


49-64_wd26.qxd

22.07.2009

11:04

Page 50

1

ЗОВ СЕРДЦА 3

2

4

7

5

6

8

10

11

9

15

12

13

1, 2. Колье, серьги Roberto Coin. 3, 5, 14, 15. Кольца, серьги Luca Carati. 4, 9. Колье Giovanni Ferraris. 6. Серьги Clan de Vega. 7, 10, 16. Кольца, кулон Chopard. 8. Кулон Swarovski. 11. Кулон Magerit. 12. Колье Giorgio Visconti. 13. Часы Zenith.

14

16


22.07.2009

11:04

Page 51

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

49-64_wd26.qxd

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 2786111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335-76-46 ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385 ЗАПОРІЖЖЯ, "Салонмагазин «VALENCIA»", пр. Леніна,155 / вул. Панфіловців, тел. (061)2131305 ЛУГАНСЬК, «Время и стиль», вул. Героїв ВВВ, 7, (0642) 71 71 45 ЛЬВIВ, магазин "Женева", вул. Театральна, 10, (0322) 72 06 05 ХАРКIВ, магазин "Часомерье", пл. Конституції, 1, (057) 714 97 10 ВІДДІЛ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ +38 (050) 5011714


49-64_wd26.qxd

1

22.07.2009

11:04

Page 52

2

3

РАДУЖНОЕ ВРЕМЯ

4

6

5

7

9

8

1. A.Lange&Soehne. 2. Paul Picot. 3. Harry Winston. 4. Hublot. 5. Louis Erard. 6. Tag Heuer. 7. Chopard. 8. Longines. 9. Bovet. 10. Omega. 11. IceLink. 10

11


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

49-64_wd26.qxd

22.07.2009

11:04

Page 53

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

КИЇВ "CRYSTAL"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", тел. (062) 3357646 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385 ВІДДІЛ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ +38 (050) 5011714

вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 2786111


49-64_wd26.qxd

22.07.2009

11:04

Page 54

1

КРАСНЫЙ ДВИЖЕНИЕ РАЗРЕШЕНО

2

3

4

6

5

7

9

8

10

1, 9, 22. Кольца, серьги Dior Joaillerie. 2, 10, 12, 15, 17, 18, 24, 25. Серьги, брошь, колье, кольца Clan de Vega. 3. Серьги Mizar. 4. Колье Stefan Hafner. 5. Колье Giovanni Ferraris. 6. Кольцо Luca Carati. 7. Колье Tabbah. 8. Часы Bovet. 11, 13. Серьги, кольцо Clan de Vega by Brumani. 14. Кольцо Nouvelle Bague. 16. Колье Calgaro. 19. Колье Aprile. 20. Серьги Chopard. 21. Часы Omega. 23. Кольцо Magerit.

11


49-64_wd26.qxd

22.07.2009

11:04

Page 55

12

14

13

16

20

17

22

19

18

15

21

25

23

24


49-64_wd26.qxd

22.07.2009

11:04

Page 56

Seamaster Planet Ocean "Quantum of Solace" Механизм: калибр OMEGA 2500, коаксиальный спуск, автоподзавод, запас хода 48 часов Функции: часы, минуты, секунды, дата Корпус: диаметр 45,5мм, сталь, алюминиевый безель, рельефный циферблат, стрелки и метки с люминесцентным покрытием, лазерная гравировка на внутренней поверхности стекла "Quantum of Solace", задняя крышка с медальоном "007" и номером лимитированной серии, водонепроницаемость 600м Браслет: сталь Особенности: лимитированная серия 5 007 единиц

De Ville CoAxial Chronograph Механизм: калибр OMEGA 3313, коаксиальный спуск, автоподзавод, запас хода 52 часа Функции: часы, минуты, секунды, хронограф, дата. Корпус: диаметр 35мм, 18К розовое золото, безель украшен бриллиантами, циферблат перламутровый. Прозрачная задняя крышка, водонепроницаемость 100м Ремешок: кожа, застежка диплоянт из 18К розового золота

Для Бонда и его подруги

Î

ëüãà Êóðèëåíêî, óðîæåíêà Áåðäÿíñêà, ìîäåëü, à òåïåðü è àêòðèñà, êîòîðàÿ ñíÿëàñü â î÷åðåäíîé ñåðèè "áîíäèàíû", áûëà ïðèãëàøåíà êîìïàíèåé Omega ïðåäñòàâèòü â ßïîíèè ÷àñû Planet Ocean James Bond Limited Edition, âûïóùåííûå êîëè÷åñòâîì â 5 007 ýêçåìïëÿðîâ. Íîâûå ÷àñû áðèòàíñêîãî ñóïåðãåðîÿ èçãîòîâëåíû â ñòàëüíîì êîðïóñå âîäîíåïðîíèöàåìîñòüþ äî 600 ìåòðîâ. Âíóòðè îñíàùåíû ðåâîëþöèîííîé ðàçðàáîòêîé Omega - êîàêñèàëüíûì ñïóñêîì è áàëàíñîâûì êîëåñîì, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ðàáîòàòü ÷àñàì äîëüøå, òî÷íåå è ñòàáèëüíåå. Ëàçåðíàÿ ãðàâèðîâêà Quantum of Solace íà âíóòðåííåé ïîâåðõíîñòè 56 Watch&Diamond

ñòåêëà, ëîãîòèï "007" íà çàñòåæêå áðàñëåòà è íà çàäíåé êðûøêå ÷àñîâ, íàäïèñü Planet Ocean Limited Edition è ñåðèéíûé íîìåð - îòëè÷èòåëüíûå ïðèçíàêè ìîäåëè. Âî âðåìÿ ïðåçåíòàöèè íà çàïÿñòüå ó Îëüãè áûëè, êîíå÷íî, íå "òÿæåëûå" ÷àñû Áîíäà, à îäíà èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ æåíñêèõ ìîäåëåé êîìïàíèè - De Ville Co-Axial Chronograph, èçâåñòíàÿ ïîêëîííèöàì Omega êàê "øîêîëàäêà". Âûïîëíåííûå â êîðïóñå èç ðîçîâîãî çîëîòà, ñ êîðè÷íåâûì öèôåðáëàòîì, óêðàøåííûå ïî áåçåëþ áðèëëèàíòàìè è ïåðëàìóòðîì ìàëåíüêèõ öèôåðáëàòîâ õðîíîãðàôà, îíè îñòàþòñÿ ñàìûìè âîñòðåáîâàííûìè æåíñêèìè ÷àñàìè êîìïàíèè Omega. Åëåíà Ìîñêàëþê


49-64_wd26.qxd

22.07.2009

11:04

Page 57

INSPIRED BY THE PAST, BUILT FOR THE FUTURE.

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

LUMINOR 1950 8 DAYS GMT. Hand-wound mechanical movement P.2002 calibre, three spring barrels, second time zone with 12/24 hr indicator, 8-day power reserve with linear indicator, seconds reset. Steel case 44 mm Ø.Steel buckle.

www.panerai.com

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL",

ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ",

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73

вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646


49-64_wd26.qxd

22.07.2009

11:04

Page 58

Новое лицо Luca Carati

Ó

ñïåõ â þâåëèðíîé îòðàñëè íè÷óòü íå ìåíüøå, ÷åì â ëþáîé äðóãîé çàâèñèò îò õîðîøî ïðîäóìàííîé ðåêëàìíîé êàìïàíèè.  ïîñëåäíåå âðåìÿ îäíèì èç íàèáîëåå äåéñòâåííûõ õîäîâ ÿâëÿåòñÿ ïðèâëå÷åíèå ê "ðàñêðóòêå" áðåíäà ïóáëè÷íûõ îñîá èç ðàçëè÷íûõ ñôåð øîó-áèçíåñà è ñïîðòà. Ýòîò, íà ïåðâûé âçãëÿä, ïðîñòîé âûáîð òîðãîâîé ìàðêè ìîæåò íåâåðîÿòíî ìíîãî ðàññêàçàòü î åå óðîâíå è çàíèìàåìîì íà ìèðîâîì ðûíêå ïîëîæåíèè. Ïîòîìó ôèðìû ñêðóïóëåçíî ïîäõîäÿò ê äàííîìó âîïðîñó: âåäü íà âñå âðåìÿ äåéñòâèÿ êîíòðàêòà ñî çíàìåíèòîñòüþ ó ïîòåíöèàëüíûõ ïîêóïàòåëåé "ëèöî" êîìïàíèè áóäåò íåèçìåííî àññîöèèðîâàòüñÿ ñ ïðåäñòàâëÿåìîé äðàãîöåííîé ïðîäóêöèåé. Ñîîòâåòñòâåííî, ÷åì "çâåçäíåå" ïåðñîíà, ðåêëàìèðóþùàÿ èçäåëèÿ, òåì ìàñøòàáíåå è äîñòîéíåå ñàì þâåëèðíûé Äîì. Àáñîëþòíî ïðàâèëüíîå ðåøåíèå ïðèíÿë ïðîñëàâëåííûé èòàëüÿíñêèé áðåíä Luca Carati, íà÷àâ ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ìîëîäîé, íî óæå çàñëóæèâøåé çâàíèå 58 Watch&Diamond

÷åìïèîíêè â ïðåñòèæíîì òóðíèðå Roland Garros ñåðáñêîé òåííèñèñòêîé Àíîé Èâàíîâè÷. Ïîìèìî òîãî, ÷òî äåâóøêà ïîòðÿñàþùå êðàñèâà, åå òèòóë ïÿòîé ðàêåòêè ìèðà êðàñíîðå÷èâî ñâèäåòåëüñòâóåò î ñîîòâåòñòâóþùåì ÷åìïèîíñêîì êà÷åñòâå âñåãî, íà ÷òî òàëàíòëèâàÿ ñïîðòñìåíêà îáðàùàåò ñâîé âçîð. Èçóìèòåëüíûå òåííèñíûå áðàñëåòû èç êîëëåêöèè Ana Ivanovic îáëàäàþò íåïîâòîðèìîé ýëåãàíòíîñòüþ, êîòîðàÿ äîñòèãàåòñÿ ñèìáèîçîì íîâàòîðñêîãî è êëàññè÷åñêîãî ñòèëåé. Öåíòðîì êîìïîçèöèè òðàäèöèîííî ÿâëÿþòñÿ âîñõèòèòåëüíûå áðèëëèàíòû, îðèãèíàëüíûì îáðàçîì ñêðåïëåííûå ìåæäó ñîáîé è îïðàâëåííûå áåëûì çîëîòîì. Óêðàøåíèÿ "ñïîðòèâíîé" êîëëåêöèè íàðÿäó ñ âíåøíåé ýñòåòèêîé íåñóò â ñåáå íåîáûêíîâåííî ìîùíûé ýìîöèîíàëüíûé íàñòðîé, êîòîðûé îáÿçàòåëüíî îùóòÿò ñ÷àñòëèâûå îáëàäàòåëüíèöû äðàãîöåííûõ ïðîèçâåäåíèé Luca Carati. Ýêñêëþçèâíûå èçäåëèÿ êîìïàíèè ìîæíî ïðèîáðåñòè òîëüêî â ìàãàçèíàõ ñåòè Crystal Group. Àííà Çâÿãèíöåâà


22.07.2009

11:04

Page 59

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

49-64_wd26.qxd

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278-61-11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646 ОДЕСА, "CRYSTAL", галерeя "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385 КИЇВ, магазин "Эталон", вул. Сагайдачного, 41, тел. (044) 425 16 62 ВIННИЦЯ, магазин "ЕВРОЧАС", вул. Соборна, 95, тел. (0432) 355756 ДОНЕЦЬК, часовий салон "Greenwich", бул. Пушкіна, 23, тел. (062) 304 81 48 КИЇВ, магазин "Секунда", вул. Саксаганського 84/86 ДОНЕЦЬК, магазин "ЧАС ПИК", вул. Артема, 80 А ДОНЕЦЬК, ТЦ "Планета", часовий салон "ЮВИТЭЛЬ", вул. Артема, 50 А КIРОВОГРАД, магазин "Стиль Тайм", вул. Шевченко 20\24 ОДЕСА, магазин "ЖЕНЕВА", вул. Рiшельєвська, 21, тел. (0482) 346601 ОДЕСА, магазин "LA BANQUE", вул. Єкатерининська, 22 ОДЕСА, ТВЦ на Середньофонтанній, магазин "Swiss Time", пер. Симофорний, 4 ПОЛТАВА, часовий салон "ВЫБОР", вул. Жовтнева, 25, тел. (0532) 222568 ХАРКIВ, магазин "MERCURY", вул. Сумська, 112, тел. (057) 7021315 ХАРКIВ, магазин "Часомерье", пл. Конституції, 1, тел. (057) 714 97 10 ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ТРК "МОСТ Сити Центр", вiддiл "VIP Time", вул. Глiнки, 2 ЗАПОРІЖЖЯ, «АКЦЕНТ», пр. Леніна, 151, тел. (0612) 125841 ЛУГАНСЬК, «Время и стиль», вул. Героїв ВОВ, 7, тел. (0642) 717145 ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ТЦ "ПАССАЖ", магазин "Магчас", вул. Подольська, 45 СIМФЕРОПІЛЬ, часовий салон "Галерея Времени", вул. Карла Маркса, 14/9 КРИВИЙ РІГ, магазин "Империал", вул. Косіора, 4 МИКОЛАЇВ, ТВЦ "City Center", магазин "Swiss Time", пр. Леніна, 98 ЛЬВIВ, магазин "ЖЕНЕВА", вул. Театральна, 10, тел. (0322) 720605 ВІДДІЛ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ +38 (050) 5011714


49-64_wd26.qxd

22.07.2009

11:04

Page 60

SNFL2RGND Механизм: 5pcSwiss Ronda 1042, 1pc Snow Zone Функции: часы, минуты Корпус: размер 45х33мм, 18К розовое золото, Snow Zone бриллианты общим весом 0,75 карат, водонепроницаемость 30м Ремешок: кожа крокодила SNFL1RG Механизм: 5pc Swiss Ronda 1042, 1pc Snow Zone Функции: часы, минуты Корпус: размер 45х33мм, 18К розовое золото, циферблаты перламутровые, бриллианты на корпусе и в окошке общим весом 4,25 карат, водонепроницаемость 30м Ремешок: кожа крокодила

Зима в окошке

Ê

îëëåêöèÿ, êîòîðàÿ áûëà ïðåäñòàâëåíà øâåéöàðñêîé êîìïàíèåé IceLink íà âûñòàâêå Baselworld 2008, ïîä íàçâàíèåì 6Timezone Snow ÿâëÿåò ñîáîé ìîäèôèêàöèþ 6Timezone, þâåëèðíûõ ÷àñîâ ñ öèôåðáëàòàìè, ïîêàçûâàþùèìè âðåìÿ â øåñòè ÷àñîâûõ ïîÿñàõ.  ìîäåëÿõ, êîòîðûå ÷èòàòåëü âèäèò íà ôîòî, îäíà èç øåñòè âðåìåííûõ çîí îòäàíà íà îòêóï êðàñîòå - â ýòîì îêîøêå öåëàÿ ðîññûïü áðèëëèàíòîâ, íàõîäÿñü â ïîñòîÿííîì äâèæåíèè, çàâîðàæèâàåò ãëàç íåïåðåäàâàåìîé èãðîé ñâåòà. Ïî çàìûñëó äèçàéíåðîâ, ó âëàäåëüöåâ ÷àñîâ ñ áîãàòûì âîîáðàæåíèåì äîëæíà âîçíèêíóòü àëëþçèÿ çèìû, çàñíå60 Watch&Diamond

æåííûõ Àëüï. Ñïåöèàëüíàÿ ìàñëÿíèñòàÿ æèäêîñòü, â êîòîðîé ïëàâàþò áðèëëèàíòû, äàåò âîçìîæíîñòü çàìåäëèòü èõ õàîòè÷íîå ïåðåìåùåíèå, ñîçäàâàÿ ýôôåêò óñêîðåííîé êèíîñúåìêè. Ñîñòàâ ýòîé çàïàòåíòîâàííîé æèäêîñòè, IceFuel©, ñîçäàííîé èíæåíåðàìè êîìïàíèè, ðåâíîñòíî îõðàíÿåòñÿ êàê íîó-õàó.  ñîâðåìåííîì ìèðå, ãäå ñðåäñòâà êîììóíèêàöèè ñäåëàëè èç ïëàíåòû ãëîáàëüíóþ äåðåâíþ, çíàíèå âðåìåíè ñðàçó â øåñòè ÷àñîâûõ ïîÿñàõ íå ÿâëÿåòñÿ äèêîâèíêîé, äîñòàòî÷íî íàñòðîèòü ýòó ôóíêöèþ â ìîáèëüíîì òåëåôîíå è íà äèñïëåå îòðàçèòñÿ âðåìÿ äåñÿòêîâ ãîðîäîâ â ðàçíûõ ñòðàíàõ ìèðà. Ïîýòîìó ÷àñû 6Timezone Snow ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ëþäåé, ñòàðàþ-

ùèõñÿ îêðóæèòü ñåáÿ ïðåäìåòàìè ðîñêîøè èëè âûãîäíî âëîæèòü êàïèòàë, à íå äëÿ áèçíåñìåíîâ ïåðåñåêàþùèõ îêåàíû è æåëàþùèõ âåçäå ïîñïåòü âîâðåìÿ. Âíóøèòåëüíûé ìîäíûé ðàçìåð êîðïóñà, áðèëëèàíòû è çîëîòî íå îñòàëèñü íåçàìå÷åííûìè äëÿ çâåçä êèíî è øîó-áèçíåñà, ïîýòîìó íà çàïÿñòüå ó Ñèëüâåñòðà Ñòàëëîíå è Ïýðèñ Õèëòîí êðàñóþòñÿ 6Timezone Snow. Êîìïàíèÿ IceLink, ñîçäàâàâøàÿ ñ ñåðåäèíû 70-õ þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ â Àìåðèêå, ïðèäÿ íà ÷àñîâîé ðûíîê Øâåéöàðèè, ïðîñòî "øîêèðîâàëà" ÷îïîðíûõ êîëëåêöèîíåðîâ êëàññèêè è âûçâàëà íåáûâàëûé ïîêóïàòåëüñêèé ñïðîñ. Òåïåðü è â Óêðàèíå. Þëèÿ Ðåçíèêîâà


22.07.2009

11:04

Page 61

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

49-64_wd26.qxd

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 2786111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646 ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


49-64_wd26.qxd

22.07.2009

11:04

Page 62

Ценность вне времени

×

Atelier Squelette "Open Face" 42 mm Механизм: калибр Paul Picot PP1100, автоподзавод, сертифицирован COSC Функции: часы, минуты, секунды, запас хода, дата Корпус: диаметр 42мм, 18К розовое золото, водонепроницаемость 50м Ремешок: кожа крокодила

Радость от Rado

Í

ó ÷òî ìîæíî ñêàçàòü ïðè âçãëÿäå íà ýòè ÷àñû? Óòîí÷åííî, áåçóïðå÷íî, èäåàëüíî, ïðåêðàñíî, ìîäíî, òàèíñòâåííî. Ìîäåëü eSenza îò Rado ðîñêîøíûé ïîäàðîê, ñàìîäîñòàòî÷íûé àêñåññóàð, êîòîðîìó âïîëíå ïîä ñèëó íå äîïîëíÿòü îáðàç âëàäåëüöà, à ñàìîìó ñîçäàâàòü åãî. Êîðïóñà âñåõ ñîâðåìåííûõ ìîäåëåé ÷àñîâ Rado äåëàþòñÿ èç êåðàìèêè, íî â ýòîò ðàç èíæåíåðû è äèçàéíåðû, ðàçäâèãàÿ ãîðèçîíòû ïðèâû÷íîãî, âûïîëíèëè åãî èç ñòàëè. Ëèíèÿ ìîäåëåé eSenza Rado íåñêîëüêî ïðåñòèæíûõ ìåæäóíàðîäíûõ íàãðàä, ñòîéêèé ïîêóïàòåëüñêèé èíòåðåñ, ÷èñòîòà è ñòðîãîñòü ôîðìû - ïîêàçàòåëü ñòàòóñà è âûñîêîãî âêóñà. 62 Watch&Diamond

àñîâîé áðåíä Paul Picot - îäèí èç íåìíîãèõ, êîòîðûé ñîçäàë ñëàâó Øâåéöàðèè. Ïðåäàííàÿ òðàäèöèè "Noblesse du detail" (Áëàãîðîäñòâî â äåòàëÿõ), êîìïàíèÿ ïðåäëàãàåò ñâîèì ïî÷èòàòåëÿì ÷àñû, êîòîðûå âûðàæàþò äåéñòâèòåëüíóþ òîíêîñòü ÷àñîâîãî èñêóññòâà. Atelier Souelette "Open Fañe" - èñêëþ÷èòåëüíûå ÷àñû. Õðîíîìåòð, óñëîæíåíèÿì êîòîðîãî ìîãóò ïîçàâèäîâàòü ìíîãèå ÷àñîâûå ìåõàíèçìû. Ôóíêöèÿ çàïàñà õîäà, êðóãîâîé êàëåíäàðü, ðó÷íàÿ ïîëèðîâêà, ãèëüîøèðîâàíèå è ôèëèðîâêà, çàâèí÷èâàþùàÿñÿ çàâîäíàÿ ãîëîâêà è êîðïóñ èç ðîçîâîãî çîëîòà ñäåëàëè ýòó ëèìèòèðîâàííóþ ñåðèþ íàñòîÿùåé äðàãîöåííîñòüþ. eSenza 01.963.0740.3.015 Механизм: кварцевый, ETA 280.002. Функции: часы, минуты Корпус: сталь, металлизированное сапфировое стекло, водонепроницаемость 30м Ремешок: кожа


22.07.2009

11:04

Page 63

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

49-64_wd26.qxd

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646


49-64_wd26.qxd

22.07.2009

11:04

Page 64

Louis Erard 77504 AS01, 77504 AS02 Механизм: калибр ЕТА 7750 Valjoux, автоподзавод, запас хода 42 часа Функции: часы, минуты, секунды, дата, хронограф Корпус: размер 39x39мм, сталь, сапфировое стекло, водонепроницаемость 50м Ремешок: кожа, застежка браслетного типа

Окружности в рамке Louis Erard

Ê

ðàäîñòè ìíîãèõ ëþáèòåëåé ÷àñîâ â ïðÿìîóãîëüíûõ êîðïóñàõ êîìïàíèÿ Louis Erard âûïóñòèëà êîëëåêöèþ La Carree. Ïðîôåññèîíàëüíûå ÷àñîâùèêè çíàþò, êàê ñëîæíî ðàçìåñòèòü â êâàäðàòíûõ êîðïóñàõ ìåõàíèçìû, ñïëîøü ñîñòîÿùèå èç çóá÷àòûõ êîëåñ è ïðóæèí, êàê íåïðîñòî îôîðìèòü öèôåðáëàò ñ êðóãëûìè ñ÷åò÷èêàìè. Louis Erard ñòðàñòíî æåëàåò ïðîäåìîíñòðèðîâàòü âñåì ïîêëîííèêàì ìåõàíè÷åñêèõ ÷àñîâ, ÷òî çíàíèÿ è îïûò, áåçóïðå÷íîå êà÷åñòâî è îðèãèíàëüíûé äèçàéí, íàëè÷èå óñëîæíåíèé â îãðàíè÷åííîì ïðîñòðàíñòâå ìåõàíèçìîâ ìîãóò èäòè ðóêà îá ðóêó ñ äîñòóïíûìè öåíàìè. Ñðàâíèâàÿ êîëëåêöèþ La Carree ñ ïðîèçâåäåíèÿìè èñêóññòâà, ìîæíî íàçâàòü åå ïî-íàñòîÿùåìó àâàíãàðäèñòñêîé.  ýòèõ õðîíîãðàôàõ, ïîìèìî íàäåæíîé ôóíêöèîíàëüíîñòè, ÿâíî äîìèíèðóåò ñïîðòèâíàÿ ýëåãàíòíîñòü. ×àñû La Carree - ýòî ðîñêîøü, êîòîðóþ ìîæåò ïîçâîëèòü ñåáå êàæäûé. Âëàäèñëàâ Áàêê 64 Watch&Diamond


22.07.2009

11:13

Page 65

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

65-80_wd26.qxd

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 2786111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646 ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


65-80_wd26.qxd

22.07.2009

11:13

Page 66

Звезда на ладони

Механизм: калибр El Primero 410, сертифицирован COSC, автоподзавод, запас хода 50 часов Функции: часы, минуты, секунды, календарь, хронограф Корпус: диаметр 37,5мм, сталь/18К розовое золото, безель украшен бриллиантами, перламутровый циферблат, водонепроницаемость 30м Ремешок: кожа

Всегда на ходу

Í

îâàÿ ìîäåëü õðàíèëèùà ðîñêîøíûõ ÷àñîâ îò Scatola del Tempo âûãëÿäèò êàê àíòèêâàðíûé øêàô÷èê. Ñíàðóæè - êîðïóñ èç êîðíÿ âåðåñêà ñ äâóìÿ çàñòåêëåííûìè äâåðöàìè è çîëîòîé çàñòåæêîé, à âíóòðè - ñàìàÿ ñîâðåìåííàÿ ìåõàíè÷åñêàÿ è ýëåêòðîííàÿ íà÷èíêà, êîòîðàÿ íå ïîçâîëÿåò ÷àñàì "óñíóòü", ïðîãðàììèðóåìî âðàùàÿ èõ, è çàñòàâëÿÿ ðîòîðû àâòîïîäçàâîäà âûïîëíÿòü ñâîþ ôóíêöèþ. Îò áàòàðååê óñòðîéñòâî ìîæåò ðàáîòàòü äî 2 ëåò, åñòü âîçìîæíîñòü ïèòàíèÿ îò ñåòè. 66 Watch&Diamond

ãî ÷àñû äëÿ Íåå" ýòî ñîâåðøåííî íîâàÿ êîíöåïöèÿ ê ïîäõîäó ñîçäàíèÿ ÷àñîâ. Íîâàÿ ëèíèÿ ÷àñîâ ôèðìû Zenith, Lady, îòâå÷àåò ïîäñïóäíîìó æåëàíèþ êàæäîãî ìóæ÷èíû - ïîäåëèòüñÿ ðàçíîâèäíîñòüþ ñîêðîâèùà, êîòîðîå îí íîñèò íà ñâîåì çàïÿñòüå. Ïîäàðîê â âèäå ChronoMaster Lady Moon Phase ïîëíîñòüþ îòâå÷àåò ïðèçíàíèþ â ëþáâè: "ß äîñòàíó òåáå Ëóíó ñ íåáà". ChronoMaster Lady, â êîðïóñå èç íåðæàâåþùåé ñòàëè èëè ðîçîâîãî çîëîòà äèàìåòðîì 37,5ìì, èíêðóñòèðîâàí áðèëëèàíòàìè. Ïåðëàìóòðîâûé öèôåðáëàò, ãèëüîøèðîâàííûé îðíàìåíòîì d'orge guilloche, ðèìñêèå öèôðû, ðîìàíòè÷åñêàÿ Ëóíà â îêîøêå è… Åå ñåðäöå òàåò.


22.07.2009

11:13

Page 67

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

65-80_wd26.qxd

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 2786111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646 ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


65-80_wd26.qxd

22.07.2009

11:13

Page 68

Ловцы жемчуга

Á

ëåñòÿùàÿ æåì÷óæèíà âíóòðè ðàêîâèíû, êîòîðóþ âûëîâèëè èç ãëóáèí îêåàíà, - çàâîðàæèâàþùåå çðåëèùå. Äðåâíèå ãðåêè óòâåðæäàëè, ÷òî ýòî çàòâåðäåâøèå ñëåçû ìîðñêèõ íèìô. Èçäåëèÿ èç "æèâîãî" êàìíÿ çàíèìàþò îñîáóþ íèøó â þâåëèðíîì ìèðå - íåìíîãèå ìàñòåðà ðåøàþòñÿ ðàáîòàòü ñ òàêèì ìàòåðèàëîì. Ðîçàðèî Àóòîðå è Àëåññèî Áîøè ðèñêíóëè: ïåðâûé â 1991 ãîäó â Àâñòðàëèè îñíîâàë "æåì÷óæíóþ" òîðãîâóþ ìàðêó Autore, à âòîðîé ðóêîâîäèò â íåé ãðóïïîé äèçàéíåðîâ. Õóäîæíèêè ñìåëî ýêñïåðèìåíòèðóþò è ñîçäàþò äèâíûå óêðàøåíèÿ, äåìîíñòðèðóÿ âûñîêèé âêóñ è âëàäåíèå òîíêîñòÿìè þâåëèðíîãî èñêóñ68 Watch&Diamond

ñòâà. Çîëîòî è áðèëëèàíòû â äðàãîöåííîñòÿõ ëèøü ïîä÷åðêèâàþò êðàñîòó è èçûñêàííîñòü ìîðñêîãî êàìíÿ. Êàæäîå òâîðåíèå - ýòî ñâåæèå èäåè è íîâûå ôîðìû, íî êîíöåïöèÿ îñòàåòñÿ íåèçìåííîé - ïîä÷åðêíóòü ïðèðîäíûé øàðì æåì÷óãà. Íà äàííûé ìîìåíò Autore Group ñîñòîèò èç 12 êîìïàíèé è 10 îôèñîâ ïî âñåìó ìèðó. Ìàðêà âîçãëàâëÿåò ìåæäóíàðîäíûé àóêöèîí Þæíîãî æåì÷óãà â Ñèäíåå. Ñàìûå çíàìåíèòûå àêòðèñû ïëàíåòû ñ ðàäîñòüþ íîñÿò âîñõèòèòåëüíûå øåäåâðû àâñòðàëèéñêîãî áðåíäà: Äæóëèÿ Ðîáåðòñ, Ìåíà Ñóâàðè, Êýò Äèëè è ìíîãèå äðóãèå. Îëüãà Îñòðîâñêàÿ


22.07.2009

11:13

Page 69

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

65-80_wd26.qxd

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL",

ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ",

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73

вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646


65-80_wd26.qxd

22.07.2009

11:13

Page 70

Prsident&CEO Milus Jаn Edocs

Milus Herios Automatik Hera 001 Механизм: калибр высшего качества, автоподзавод Функции: часы, минуты, секунды Корпус: сталь, черный циферблат, сапфировое стекло Ремешок: кожа крокодила

"Триретроградный секундный скелетон" Механизм: калибр Milus 3838, автоподзавод Функции: часы, минуты, секундный ретроград Корпус: сталь, черный циферблат, сапфировое стекло, водонепроницаемость 30м Ремешок: кожа крокодила

Время для Героев

àñû ìàðêè Milus ïðèäàþò ñâîåìó âëàäåëüöó èíäèâèäóàëüíîñòü; ýñòåòè÷åñêèé àñïåêò äîëæåí ïðåâàëèðîâàòü è íèêîãäà íå äîëæåí çàòåíÿòüñÿ ïðåêðàñíûì âëàäåíèåì òåõíèêè", - ãîâîðèë ñîçäàòåëü êîìïàíèè Ïîëü Æóíî. Ïðîøëî áîëåå ñòà ëåò, è ñåãîäíÿ åìó âòîðèò íûíåøíèé ãëàâà Milus International ßí Ýäîêñ: "Milus - ýòî áîëüøå, ÷åì ïðîñòî èçäåëèå. ×àñû Milus îòðàæàþò îáðàç æèçíè, ôèëîñîôèþ; ðîñêîøü áûòü ñàìèì ñîáîé". Íîâûìè êîëëåêöèÿìè Milus çàíîâî îïðåäåëÿåò ïîíÿòèå ðîñêîøè è ñòàðàåòñÿ ñîîòâåòñòâîâàòü âíóòðåííèì öåííîñòÿì íàñòîÿùåãî ìóæ÷èíû: íåçàâèñèìîñòüþ è ÷óâñòâîì ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà. 70 Watch&Diamond

×àñû êîëëåêöèè Herios íàçâàíû ïî èìåíè ëåãåíäàðíîãî Ãåðêóëåñà. Èõ îòëè÷àåò ìîùíûé ïðÿìîóãîëüíûé êîðïóñ, èçãîòîâëåííûé èç 18Ê ðîçîâîãî çîëîòà èëè íåðæàâåþùåé ñòàëè. Herios Automatik èç íåðæàâåþùåé ñòàëè ñ öèôåðáëàòîì ýëåãàíòíîãî ÷åðíîãî öâåòà è ñâåòëûìè ïðÿìîóãîëüíûìè çîíàìè íà íåì ýêñïåðòû íàçâàëè øåäåâðîì øâåéöàðñêîãî ÷àñîâîãî èñêóññòâà. Àðàáñêèå öèôðû è ñòðåëêè ñåðåáðèñòîãî öâåòà ïðèäàþò ÷àñàì ëåãêîñòü è äèíàìèêó, à çàâåðøåííàÿ ôîðìà êîðïóñà - ñîâåðøåíñòâî. Îíè âûïóñêàþòñÿ â ðàçëè÷íûõ öâåòîâûõ íþàíñàõ è ñ ïðèìåíåíèåì ðàçíîîáðàçíûõ ìàòåðèàëîâ. ×àñû Herios "Òðèðåòðîãðàäíûé ñåêóíäíûé ñêåëåòîí" â ïîëíîé ìå-

ðå îòðàæàþò òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë äèçàéíåðîâ è ÷àñîâûõ ìàñòåðîâ Milus. Íåîáû÷íàÿ òðèðåòðîãðàäíàÿ ôóíêöèÿ äîâîëüíî ðåäêî âñòðå÷àåòñÿ â ñîâðåìåííûõ íàðó÷íûõ ÷àñàõ. Òàêæå ðåäêîñòüþ ÿâëÿåòñÿ è åäèíñòâåííûé â ñâîåì ðîäå ëàêèðîâàííûé öèôåðáëàò ñî ñòèëèçîâàííûìè àðàáñêèìè öèôðàìè, êîòîðûå íà ôîíå áëàãîðîäíîãî ÷åðíîãî, ÷èñòîãî áåëîãî èëè êîðè÷íåâîãî öâåòîâ èçÿùíî âûòÿãèâàþòñÿ ê ãðàíèöàì êîðïóñà. "Ñåðäöå" öèôåðáëàòà â ýòîé ìîäåëè îáðàçóåò êðóãëàÿ ñåðåáðèñòàÿ ïðîçðà÷íàÿ çîíà. Ðàñïîëîæåííàÿ â íåé êîìïîçèöèÿ èç òðåõ ñåêóíäíûõ ñåêòîðîâ ïðèâëåêàåò ê ñåáå âíèìàíèå. Þëèÿ Ðåçíèêîâà


65-80_wd26.qxd

22.07.2009

11:13

Page 71


65-80_wd26.qxd

22.07.2009

11:13

Page 72

Longines Conquest Ceramic L3.655.4.86.3 Механизм: калибр L633 (ETA 2824/2), автоподзавод, запас хода 38 часов Функции: часы, минуты, секунды, дата Корпус: диаметр 39мм, сталь, керамический безель, завинчивающаяся задняя крышка, перламутровый циферблат, сапфировое стекло, водонепроницаемость 300м Ремешок: кожа, стальная застежка диплоянт

"Физики и лирики" Longines Часы Альберта Эйнштейна

×

àñû Longines Conquest Ceramic - ÿðêîå âûðàæåíèå ñïîðòèâíîé ýëåãàíòíîñòè áðåíäà. Îñîáîå âíèìàíèå â íèõ ïðèâëåêàåò áåëûé êåðàìè÷åñêèé áåçåëü è êàáîøîí íà çàâîäíîé ãîëîâêå. Íåîáû÷íîå ñî÷åòàíèå ñòàëüíîãî êîðïóñà ñ êåðàìèêîé äîïîëíÿåòñÿ âåëèêîëåïíûìè òåõíè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè ìîäåëè, ïðåäíàçíà÷åííîé êàê äëÿ ìóæ÷èí, òàê è äëÿ æåíùèí, êîòîðûå õîòÿò ïîêàçàòü, ÷òî ñïîðò ÿâëÿåòñÿ ãëàâíîé äâèæóùåé ñèëîé â èõ æèçíè. Äèçàéíåðû, ñîçäàâøèå Longines Conquest Ceramic, ñïðàâåäëèâî ïîëàãàþò, ÷òî íîøåíèå ýòèõ ÷àñîâ âïîëíå óìåñòíî êàê íà ìîäíûõ âå÷åðèíêàõ, òàê è íà ïðåñòèæíûõ ñêà÷êàõ, áóäü òî Êîðîëåâñêèé Ýñêîò â Âåëèêîáðèòàíèè èëè êóáîê Ìåëüáóðíà â Àâñòðàëèè. Æåíñêàÿ ìîäåëü èç êîëëåêöèè Conquest óêðàøåíà íåæíûì ïåðëàìóòðîâûì öèôåðáëàòîì è áåëûì ðåìåøêîì, êàê áû çàìûêàþùèì ñîáîé âñþ öâåòîâóþ êîìïîçèöèþ. ×àñû Longines 1931 ãîäà âûïóñêà, ïðèíàäëåæàâøèå Àëüáåðòó Ýéíøòåéíó, ïîìåùåíû íà ýòîé ñòðàíèöå, ÷òîáû ïîêàçàòü íåïðåõîäÿùóþ ïîïóëÿðíîñòü êîìïàíèè. Êñòàòè, óøåäøèå íà àóêöèîíå çà 596 000 äîëëàðîâ, îíè ñòàëè ñàìûìè äîðîãèìè ñðåäè êîãäà-ëèáî ïðîäàííûõ ìîäåëåé Longines. Åëåíà Ìîñêàëþê 72 Watch&Diamond


65-80_wd26.qxd

22.07.2009

11:13

Page 73


65-80_wd26.qxd

22.07.2009

11:13

Page 74


65-80_wd26.qxd

22.07.2009

11:13

Page 75

Антидепрессанты


65-80_wd26.qxd

22.07.2009

11:13

Page 76

Часы Hublot Cappuccino Gold Diamonds (розовое золото, бриллианты, каучуковый ремешок)


65-80_wd26.qxd

22.07.2009

11:13

Page 77


65-80_wd26.qxd

22.07.2009

11:13

Page 78


65-80_wd26.qxd

22.07.2009

11:13

Page 79

Кольцо Magerit коллекция Octopus (белое золото, белые бриллианты, сапфиры, рубины)


65-80_wd26.qxd

22.07.2009

11:13

Page 80

Часы Bovet Tourbillon (розовое золото, черный циферблат с гравировкой в стиле Fleurisanne, синие сапфиры, кожаный ремешок)


81-96_wd26.qxd

27/02/2009

12:03

Page 81


81-96_wd26.qxd

27/02/2009

12:03

Page 82


81-96_wd26.qxd

27/02/2009

12:03

Page 83

Колье Chopard коллекция Haute Joaillerie (белое золото, белые бриллианты)


27/02/2009

12:03

Page 84

Фото: Сергей Тимофеев, Наталья Степановская

81-96_wd26.qxd

Часы Greubel Forsey Tourbillon 24 Secondes Incline (розовое золото, кожаный ремешок) На первом развороте: часы F.P.Journe Chronometre a Resonance (платина, кожаный ремешок)


81-96_wd26.qxd

27/02/2009

12:03

Page 85


81-96_wd26.qxd

27/02/2009

12:03

Page 86

Звездные предпочтения Звездная болезнь прошла мимо Дэ& ниела Крейга. К популярности ак& тер относится спокойно, но от& казываться от роскоши в его планы не входило: экран& ный Джеймс Бонд щего& ляет в часах Omega.

Поговаривали, что у звезды популярного сериала "Секс в большом городе" Кристин Дэвис роман с Але& ком Болдуином, Стивом Мартином, Мэттью Бродери& ком и многими другими знаменитостями. Но Дэвис на это ничего не ответила. Зато когда актрису спроси& ли, какие драгоценности она предпочитает, Кристин, ничего не скрывая, произнесла: "Roberto Coin".

Неповторимый стиль игры выдающегося ги& тариста Карлоса Санта& ны стал его визитной карточкой, а на светских мероприятиях звезду уз& нают по часам IceLink.

Кейт Мосс в 1994 году заработала первый миллион. Неоднократно возглавляла список топ&моделей и самых красивых женщин мира. По мнению боль& шинства британцев, именно эта девушка является одним из главных выразителей духа времени. Не& удивительно, что богиня подиума свою красоту под& черкивает ювелирными шедеврами Clan de Vega.

86 Watch&Diamond

Перед безграничным очарованием украшений от знаменитой швейцарс& кой компании Chopard не могут устоять ни простые ценительницы роскоши, ни голливудские звезды. Армию поклонников бренда пополнила талант& ливая актриса Пенелопа Крус: на последнем вручении премии Sag Awards она появилась в серьгах Chopard.

Малкольму Макдау& эллу на экране прихо& дится изображать по& донков, а в реальной жизни он обожает хо& дить в музеи и души не ча& ет в своих часах Harry Winston.


81-96_wd26.qxd

27/02/2009

12:03

Page 87

Звездные предпочтения Оскароносный красавчик Эд& риан Броуди меняет девушек чаще, чем пресса успевает запомнить имя его новой пассии, зато любимым ча& сам A.Lange&Soehne ак& тер хранит верность.

Популярная певица Мэ& райя Кэрри собирается в этом году продюсировать брод& вейский мюзикл о своей собствен& ной жизни, журналисты уверены, что на его премьере звезда появит& ся в украшениях Сarrera y Сarrera.

Знаменитый игрок в по& ло Хуан Мартин Ниро, выходя на очередной матч, абсолютно уверен в двух вещах: в победе сво& ей команды и в надежности часов Jaeger&LeCoultre.

Дэвид Бекхэм выглядит лучше любой топ&модели, с удовольствием позирует перед камерами и поража& ет девушек в самое сердце лучезарной улыбкой. Глядя на этого блондина, часто забываешь о том, что он еще и футболист. На светских вечеринках звезда появляется в идеально сидящем строгом костюме, образ сердцееда дополнен запонками Victor Mayer.

Кроме лестного титула одной из самых красивых женщин мира, в активе прославленной супермодели Кристи Тарлингтон также почетное звание завидной жены и любящей матери, ответственный статус мод& ного дизайнера, ярого борца с курением и преданной почитательницы восхитительных украшений от из& вестного ювелирного Дома Dior Joaillerie.

Инна Маликова & обладательница хо& рошего музыкального вкуса. А судя по тому, что ее запястье укра& шают Milus, певица знает толк и в часах.

Watch&Diamond 87


81-96_wd26.qxd

27/02/2009

12:03

Page 88

SIHH. Радости и огорчения

Ã

ëàâíàÿ íîâîñòü òàêîâà - ýëèòíûé ñàëîí ÷àñîâîãî èñêóññòâà â Æåíåâå è âûñòàâêà â Áàçåëå íå âûñòóïèëè "åäèíûì ôðîíòîì". SIHH "ïåðåøåë íà çèìíåå âðåìÿ" - ñîñòîÿâøèñü íå âåñíîé, à â ÿíâàðå. Ïðè÷èíà ïðîñòà - âåñíîé ïàâèëüîíû âûñòàâî÷íîãî öåíòðà Æåíåâû çàôðàõòîâàíû àâòîñàëîíîì. È õîòü òåì, êòî âïèñàë â ñâîþ ñóäüáó ýòè åæåãîäíûå ÷àñîâûå è þâåëèðíûå âåñåííèå ñåññèè, áûëî ãðóñòíîâàòî ìåíÿòü ïðèâû÷íûé ðåæèì, ñàì æåíåâñêèé ñàëîí, áåçóñëîâíî, âûèãðàë îò íîâîââåäåíèÿ. Âîïåðâûõ, íå áûëî âå÷íîé ôèçè÷åñêîé óñòàëîñòè è èçíåìîæåíèÿ ïîñëå îãðîìíîé âûñòàâêè â Áàçåëå, ïîýòîìó "÷àñîâûå ïðåìüåðû" çàïîìèíàëèñü ëó÷øå. Âî-âòîðûõ, íèêòî íå ñïàë íà ïðåçåíòàöèÿõ, è èíòåðâüþ ñ ÷àñîâùèêàìè è þâåëèðàìè ïðèíèìàëè âèä îñìûñëåííîãî ðàçãîâîðà, à íå ìó÷èòåëüíîãî ìîë÷àíèÿ ñ îáåèõ ñòîðîí. ×àñ êðèçèñà íå ïðîáèë íàä àññîðòèìåíòîì ÷àñîâ è þâåëèðíûõ óêðàøåíèé, íî, óâû, õîëîäêîì ïðîøåëñÿ ïî äèçàéíó. Óðîäñòâî, êîòîðîå ñòàðàëèñü ïðèêðûòü ñëîâîì "âèíòàæ", ïðåâàëèðîâàëî íàä íàñòîÿùåé ñîâðåìåííîé êðàñîòîé. Îäíèì èç çàìåòíûõ âåÿíèé íà âûñòàâî÷íûõ ñòåíäàõ ñòàëî îòñóòñòâèå áðèëëèàíòîâûõ ÷àñîâ-ìèëëèîííèêîâ è öèêëîïè÷åñêèõ, ãðîìîçäêèõ ïðåäìåòîâ, êîòîðûå ìîãëè áû ïðèéòèñü ïî äóøå àìåðèêàíñêèì ðýïåðàì. Ñàìîå èíòåðåñíîå ïðè ïðîâåäåíèè SIHH îêàçàëîñü íå â åãî ïàâèëüîíàõ, à âîêðóã íèõ. Ìíîæåñòâî ÷àñîâûõ áðåíäîâ, êîòîðûå íå âõîäÿò â êðóã 16 èçáðàííûõ, ïàðàëëåëüíî ñ ñàëîíîì - êòî â õîëëàõ îòåëåé, êòî â ñâîèõ îôèñàõ - îòêðûëè ñîáñòâåííûå âûñòàâêè, è âîò òàì ìîæíî áûëî ïîëó÷èòü íàñòîÿùåå óäîâîëüñòâèå è âîñòîðã îò íåîæèäàííîé âñòðå÷è ñ ïîäëèííûì èñêóññòâîì. È âñå-òàêè ëèïêèå ëàïû êðèçèñà íàñëåäèëè ïðè âõîäå â çäàíèå SIHH, íà÷åðòàâ íà ôðîíòîíå ñëîãàí îò÷àÿíèÿ øâåéöàðñêèõ ÷àñîâùèêîâ: "Fake watches are for fake people" (×àñû ïîääåëêè - äëÿ ïîääåëüíûõ ëþäåé). Òàêèì ñïîñîáîì ïûòàÿñü îñòàíîâèòü ñïðîñ íà óãðîæàþùå ïîäíèìàþùóþñÿ âîëíó êîíòðàôàêòíîé ïðîäóêöèè ñ Âîñòîêà.  ýòîì è ïîñëåäóþùèõ íîìåðàõ Watch&Diamond ðåäàêöèÿ ðåøèëà èãíîðèðîâàòü è äàæå íå ðåöåíçèðîâàòü ÿâíûå íåóäà÷è íà SIHH, à óäåëèòü âíèìàíèå ÷àñîâûì ìîäåëÿì "âíå ïîäîçðåíèé". Âàñèëèñà Ôðèäëÿíä 88 Watch&Diamond


81-96_wd26.qxd

27/02/2009

12:03

Page 89


81-96_wd26.qxd

27/02/2009

12:03

Page 90

Вальтер Ланге (слева) & основатель Lange Uhren GmbH (потомок из династии Ланге), Фабиан Кронэ (справа) & президент компании

Richard Lange "Pour le Merite" Механизм: калибр Lange L044.1, ручной завод, фузея с цепной трансмиссией, запас хода 36 часов Функции: часы, минуты, секунды Корпус: диаметр 40,5мм, платина Ремешок: кожа крокодила Особенности: лимитированная серия

Скованные одной цепью

Í

åìåöêàÿ êîìïàíèÿ A.Lange&Soehne ïðåäñòàâëÿåò íàðó÷íûå ÷àñû, ñíàáæåííûå ôóçååé ñ öåïíîé òðàíñìèññèåé. Ïåðâàÿ ìîäåëü ñ ýòèì ïðèñïîñîáëåíèåì âûøëà â ñâåò â 1880 ãîäó, êîãäà Ðèõàðä Ëàíãå, ñòàðøèé ñûí îñíîâàòåëÿ êîìïàíèè è åå òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð, ñòàë ðîäîíà÷àëüíèêîì âûñîêîòî÷íûõ ÷àñîâ.  îáùåé ñëîæíîñòè òîãäà èõ áûëî èçãîòîâëåíî âñåãî 30 ýêçåìïëÿðîâ.  íàøè äíè õðîíîìåòð ñ ôóçååé è öåïíîé ïåðåäà÷åé ïåðåæèâàåò âîçðîæäåíèå, âûïóñê ìîäåëè Richard Lange "Pour le Merite" - âåñîìîå òîìó äîêàçàòåëüñòâî. Êàê è ìîäåëü Tourbillon, âûøåäøàÿ â ïåðâîé êîëëåêöèè, âîçðîæäåííîé ïîñëå äîëãîãî çàáâåíèÿ êîìïàíèè A.Lange&Soehne, è Tourbograph, ïðåäñòàâëåííûå â 2005 ãîäó, íîâûå ÷àñû íîñÿò "òèòóë" "Pour le Merite", ÷òî â ïåðåâîäå îçíà÷àåò "Çà çàñëóãè". Ôóçåÿ áûëà èçîáðåòåíà Ëåîíàðäî äà Âèí÷è. Åå ïðåäíàçíà÷åíèå - âûðàâíèâàíèå óñèëèÿ, ïåðåäàâàåìîå ìåõàíèçìó îò çàâîäíîé ïðóæèíû. Âçÿâ çà îòïðàâ90 Watch&Diamond

íóþ òî÷êó èçîáðåòåíèå ãåíèàëüíîãî õóäîæíèêà, íåñêîëüêî ïîêîëåíèé ÷àñîâûõ ìàñòåðîâ ðàçðàáîòàëè êîìïàêòíîå è ýôôåêòèâíîå óñòðîéñòâî ôóçåè, ïðèìåíÿåìîå ñ XVI âåêà áåç ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé. Âûãëÿäèò ôóçåÿ, êàê êîíóñîâèäíàÿ óëèòêà ñî ñïèðàëüíîé ïðîòî÷êîé, îò ïðóæèííîãî áàðàáàíà ê óëèòêå íàòÿíóòà öåïü. Çàâîä ÷àñîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ âðàùåíèåì îñè íåïîäâèæíî çàêðåïëåííîé óëèòêè.  ÷àñàõ ñ ôóçèåé óñèëèå, ïåðåäàâàåìîå îò ïðóæèíû, îäèíàêîâî, êàê ïðè ïîëíîñòüþ çàâåäåííîé, òàê è ïðè ïî÷òè ñïóùåííîé. Ïîäáîð è ðàñ÷åò ñèñòåìû "ïðóæèíàôóçåÿ-öåïü" - ñëîæíàÿ ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêàÿ çàäà÷à, åå â íàøå âðåìÿ áåðóòñÿ ðåøàòü ìàñòåðà, èìåíà êîòîðûõ ìîæíî ñîñ÷èòàòü íà ïàëüöàõ îäíîé ðóêè. ×àñû Richard Lange "Pour le Merite" íå ñíàáæåíû ñëîæíûìè ôóíêöèÿìè, íî, áëàãîäàðÿ ñâîåé ôåíîìåíàëüíîé òî÷íîñòè õîäà, èõ âïîëíå ìîæíî îòíåñòè ê ñåðüåçíîìó íàó÷íîìó ïðèáîðó äëÿ èçìåðåíèÿ âðåìåíè. Êîðïóñ äèàìåòðîì 40,5ìì èçãîòàâëèâàåòñÿ èç ïëàòèíû èëè ðîçîâîãî çîëîòà.


81-96_wd26.qxd

27/02/2009

12:03

Page 91

Lange 1 Механизм: калибр Lange L901.0, ручной завод, запас хода 72 часа Функции: часы, минуты, секунды, большая дата, индикатор запаса хода Корпус: диаметр 38,5мм, белое золото Ремешок: кожа крокодила

Ì

îäåëè äâóõ äðóãèõ ÷àñîâ, êîòîðûå ðàçìåùåíû íà ôîòî, - Lange 1 è Lange 1 Time Zone - ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ðèìåéêè. È õîòÿ Lange 1 âûøëè 15 ëåò íàçàä - îíè ïî-ïðåæíåìó ñîõðàíÿþò ñâîþ ÿðêóþ èíäèâèäóàëüíîñòü. Ñåãîäíÿ îáëà÷åííàÿ â áåëîå çîëîòî è ñåðåáðî ýòà ñâîåîáðàçíàÿ "èêîíà" ñòèëÿ Lange ïðåäñòàåò âî âñåì ñâîåì áëåñêå. Íîâàÿ âåðñèÿ îñíàùåíà ñîâåðøåííûì ìåõàíèçìîì êàëèáðà L901.0. è îòëè÷àåòñÿ íåïðåâçîéäåííûì íåìåöêèì êà÷åñòâîì: òðåõ÷åòâåðòíàÿ ïëàòèíà èç íåéçèëüáåðà, çîëîòûå øàòîíû íà âèíòàõ, äâà çàâîäíûõ áàðàáàíà ñ îáùèì çàïàñîì õîäà áîëåå òðåõ ñóòîê, èçÿùíûé ðåãóëÿòîð õîäà â ôîðìå ëåáåäèíîé øåè, áîëüøîé óêàçàòåëü äàòû. Lange 1 Time Zone - ñìåùåííûé îò öåíòðà äèçàéí öèôåðáëàòà, ìåõàíèçì, êîòîðûé ïîçâîëÿåò ëåãêî ìåíÿòü ìåñòàìè ìåñòíîå âðåìÿ è âðåìÿ âòîðîãî ÷àñîâîãî ïîÿñà. Àíàñòàñèÿ Íîñóëåíêî

Lange 1 Time Zone Механизм: калибр Lange L031.1, ручной завод, запас хода 72 часа Функции: часы, минуты, секунды, второй часовой пояс, указатель день/ночь для обоих часовых поясов, кольцо с названиями городов, большая дата, индикатор запаса хода Корпус: диаметр 41,9мм, 18 К розовое золото Ремешок: кожа крокодила Watch&Diamond 91


81-96_wd26.qxd

27/02/2009

12:03

Page 92

Da Vinci Perpetual Calendar Digital DateMonth Механизм: калибр 89800, автоподзавод, запас хода 68 часов Функции: часы, минуты, секунды, flyback& хронограф, вечный календарь, большая дата, указатель високосного года Корпус: 18К розовое золото Ремешок: кожа крокодила

"Вечное длится дольше"

×

Da Vinci Perpetual Calendar Edition Kurt Klaus Механизм: калибр 79261, автоподзавод, запас хода 44 часа Функции: часы, минуты, секунды, вечный календарь, фазы Луны, хронограф Корпус: 18К розовое золото Ремешок: кожа крокодила Особенности: лимитированная серия & 1 000 единиц 92 Watch&Diamond

àñû Da Vinci Perpetual Calendar Digital Date-Month - ïðÿìûå íàñëåäíèêè ìîäåëåé ñ äèñïëåÿìè, êîòîðûå âûïóñêàëèñü øâåéöàðñêîé ÷àñîâîé êîìïàíèåé IWC áîëåå ñòà ëåò òîìó íàçàä.  íîâûõ ÷àñàõ êîíñòðóêòîðû IWC ñîçäàëè óñòðîéñòâî ìãíîâåííîãî äåéñòâèÿ è ïîñòàðàëèñü, ÷òîáû íà ïðîòÿæåíèè âñåãî çàïàñà õîäà ÷àñîâîé ìåõàíèçì íå èñïûòûâàë îùóòèìîãî îòáîðà ýíåðãèè çàâîäíîé ïðóæèíû êàëåíäàðåì. Ýòî áûëî äîñòèãíóòî çà ñ÷åò îòäåëüíîãî ìåõàíè÷åñêîãî àêêóìóëÿòîðà. ×àñû ïðèâîäÿòñÿ â äåéñòâèå íîâûì âûñîêîòî÷íûì ìåõàíèçìîì IWC êàëèáðà 89800, îñíàùåííîãî ñàìîé ýôôåêòèâíîé ñèñòåìîé àâòîïîäçàâîäà ñ äâîéíûìè ñîáà÷êàìè õðàïîâèêà è âñòðîåííîé ïðîòèâîóäàðíîé ñèñòåìîé ïîäïðóæèíåííîãî ðîòîðà. Õðîíîãðàô ñ ôóíêöèåé flyback ìîæåò ðàáîòàòü ïîñòîÿííî, íå îêàçûâàÿ íèêàêîãî çàìåòíîãî âëèÿíèÿ íà òî÷íîñòü ÷àñîâ, è äàæå èñïîëüçîâàòü ñâîè ôóíêöèè âî âòîðîì ÷àñîâîì ïîÿñå.


81-96_wd26.qxd

27/02/2009

12:03

Page 93

Aquatimer Flyback Chronograph Механизм: калибр 89360, автоподзавод, запас хода 68 часов Функции: часы, минуты, секунды, дата, flyback&хронограф Корпус: диаметр 44мм, 18К золото, водонепроницаемость 120м Ремешок: каучук

Aquatimer Chronograph Механизм: калибр 79320, автоподзавод, запас хода 44 часа Функции: часы, минуты, секунды, дата, день недели, хронограф Корпус: диаметр 44мм, сталь, водонепроницаемость 120м Ремешок: каучук

Ê

îðïóñ ÷àñîâ - ýòî ñîâðåìåííàÿ èíòåðïðåòàöèÿ êëàññè÷åñêîé ôîðìû áî÷îíêà. Åãî ðàçìåðû ñîñòàâëÿþò 44x52,8ìì, à òîëùèíà - 16,3ìì.  êîðïóñå èç ïëàòèíû ÷àñû âûïóñêàåòñÿ ëèìèòèðîâàííîé ñåðèåé - 500 ýêçåìïëÿðîâ. Ïðîèçâîäñòâî ìîäåëåé â êîðïóñå èç ñòàëè è ðîçîâîãî çîëîòà - íåîãðàíè÷åííî. Ñòðåìÿñü óäîâëåòâîðèòü îãðîìíûé ñïðîñ íà ñïåöèàëüíóþ ñåðèþ ÷àñîâ Da Vinci Perpetual Calendar Edition Kurt Klaus, êîìïàíèÿ âûïóñòèëà èõ â êîðïóñå èç ðîçîâîãî çîëîòà è ñ ÷åðíûì öèôåðáëàòîì. Èìÿ Êóðòà Êëàóñà â ÷àñîâîì ìèðå ñòàëî íàðèöàòåëüíûì, "ãóðó ìåõàíèêè" îí â òå÷åíèå ïÿòèäåñÿòè ëåò ðàáîòàåò äëÿ IWC. Ê ÷èñëó åãî ãåíèàëüíûõ èçîáðåòåíèé è îòíîñèòñÿ âå÷íûé êàëåíäàðü, êîòîðûé ñòàë íàñòîÿùèì øåäåâðîì âûñîêîãî ÷àñîâîãî èñêóññòâà. Âûéäÿ íà ïåíñèþ ïî âîçðàñòó, îí ïðîäîëæàåò òâîðèòü è ïîòðÿñàòü òàëàíòîì ñâîèõ ìîëîäûõ êîëëåã. Ëþáèìàÿ ôðàçà èçîáðåòàòåëÿ, ñòàâøàÿ åãî òâîð÷åñêèì êðåäî, âûíåñåíà â çàãîëîâîê ýòîé ñòàòüè. Ïÿòîå ñïåöèàëüíîå èçäàíèå Da Vinci Perpetual Calendar Edition

Kurt Klaus óêðàøåíî ïîäïèñüþ ìàñòåðà, à òàêæå âûãðàâèðîâàííûì íà çàäíåé êðûøêå ïîðòðåòîì. Êîëëåêöèÿ Aquatimer - ÷àñû äëÿ äàéâåðîâ (è íå òîëüêî!), â ýòîì ãîäó ïðåòåðïåëà íîâûå òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ è ïðèîáðåëà áîëåå èçûñêàííóþ ýñòåòèêó. Òåïåðü áåçåëü ñäåëàí òàêèì, ÷òî åãî ìîæíî âðàùàòü â ïåð÷àòêàõ, â êîðïóñ âñòðîåíî ñàïôèðîâîå êîëüöî ñ 6-þ ñëîÿìè ëþìèíåñöåíòíîãî ïîêðûòèÿ, ïðîäóìàíà ñèñòåìà áûñòðîé ñìåíû áðàñëåòà. Ñïåöèàëüíûé âûïóñê Aquatimer Chronograph ïîä íàçâàíèåì Galapagos Islands â ìàòîâîì ÷åðíîì êîðïóñå èç íåðæàâåþùåé ñòàëè ñ ïîêðûòèåì èç êàó÷óêà, ÷åðíûì öèôåðáëàòîì ñ ÿðêèìè áåëûìè ìåòêàìè è ÷åðíûì êàó÷óêîâûì ðåìåøêîì íå îñòàíåòñÿ íåçàìå÷åííûì "èõòèàíäðàìè". ×àñû Aquatimer Chronograph â êîðïóñå èç ðîçîâîãî çîëîòà ñòàëè ïåðâûìè, êîòîðûå îñíàùåíû ìåõàíèçìîì êàëèáðà 89360 ñ ôóíêöèåé õðîíîãðàôà, ïîëíîñòüþ ðàçðàáîòàííûì è èçãîòîâëåííûì êîìïàíèåé IWC. Àíàñòàñèÿ Íîñóëåíêî Watch&Diamond 93


81-96_wd26.qxd

27/02/2009

12:03

Page 94

JaegerLeCoultre Master Grand Tradition Tourbillon A Quantieme Perpetuel Механизм: калибр Jaeger&LeCoultre 987, автоподзавод, запас хода 48 часов Функции: часы, минуты, секунды, вечный календарь, фазы Луны, турбийон Корпус: диаметр 42мм, 18К золото, водонепроницаемость 50м Ремешок: кожа крокодила

Два турбийона Jaeger!LeCoultre

Ï

åðâóþ çîëîòóþ ìåäàëü çà èçîáðåòåíèå ñïåöèàëüíîé êà÷àëêè äëÿ ÷àñîâ, áëàãîäàðÿ êîòîðîé èõ íå íóæíî áûëî åæåäíåâíî çàâîäèòü êëþ÷îì, Àíòóàí Ëå Êóëüòð, îñíîâàòåëü îäíîèìåííîé ÷àñîâîé ìàíóôàêòóðû, ïîëó÷èë íà âûñòàâêå â Ëîíäîíå â 1851 ãîäó. Ñ òåõ ïîð èñòîðèÿ ñòàðåéøåé øâåéöàðñêîé êîìïàíèè ýòî öåïü íåïðåðûâíûõ èçîáðåòåíèé è ñîòåí ïàòåíòîâ, êîòîðûìè ïîëüçóþòñÿ ìíîãèå ñîâðåìåííûå ÷àñîâûå ìàñòåðà. Íàñòîëüíûå ÷àñû Atmos, èçÿùíûå Reverso ñòàëè âèçèòíîé êàðòî÷êîé êîìïàíèè. Íîâàÿ êîëëåêöèÿ ÷àñîâ îò Jaeger-LeCoultre ñî ñâåðõíàäåæíûì è äîëãîâå÷íûì ìåõàíèçìîì êàëèáðà JaegerLeCoultre Calibre 987 ñ ñèëèêîíîâûì ñïóñêîì - Master Grande Tradition - âûãëÿäèò êàê âåëèêîëåïíûé ìèêñ ñîâðåìåííîãî òåõíè÷åñêîãî èñïîëíåíèÿ è áëàãîðîäíûõ ÷àñîâûõ òðàäèöèé. Îñîáåííîñòüþ äâóõ ïðåäñòàâëÿåìûõ âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé ìîäåëåé ÷àñîâ ÿâëÿåòñÿ: â îäíîì ñëó÷àå êîìáèíàöèÿ òóðáèéîíà ñ âå÷íûì êàëåíäàðåì, à â äðóãîì 94 Watch&Diamond

òóðáèéîíà ñ ìèíèàòþðîé, âûïîëíåííîé â òåõíèêå ïåðåãîðîä÷àòîé è âûåì÷àòîé ýìàëè, íà öèôåðáëàòå. ×àñû ñ ýòèìè èííîâàöèÿìè, êàê è ïîëîæåíî ðåäêèì èçäåëèÿì, âûïóñêàþòñÿ ëèìèòèðîâàííûìè ñåðèÿìè. Âñå ìîäåëè ÷àñîâ íà Jaeger-LeCoultre ïðîõîäÿò ñàìûé ñóðîâûé 1 000-÷àñîâîé òåñò - "1 000 ÷àñîâ õðîíî". Îáû÷íî ÷àñû êëàññà ëþêñ ñàìûõ ñåðüåçíûõ ÷àñîâûõ êîìïàíèé èìåþò ñåðòèôèêàò COSC, âûäàâàåìûé Øâåéöàðñêèì èíñòèòóòîì õðîíîìåòðèè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ áåçóñëîâíîé ãàðàíòèåé èõ êà÷åñòâà è òî÷íîñòè. Íî JaegerLeCoultre èäåò â ýòîì âîïðîñå äàëüøå. Èíæåíåðû ðàçðàáîòàëè ñâîþ ïðîãðàììó èñïûòàíèé, êîòîðàÿ ñîäåðæèò ïðîâåðêè âîäîíåïðîíèöàåìîñòè, ïðîòèâîóäàðíîñòè, çàïàñà õîäà, ïëàâíîñòè ðàáîòû ìåõàíèçìà, äåéñòâèòåëüíûõ óñëîâèé íîøåíèÿ ÷àñîâ è äðóãèå. Íî ãëàâíûì â ýòîì òåñòå ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ïðîâåðÿåòñÿ íå "ãîëûé" ìåõàíèçì, êàê ýòî ïðåäïîëàãàåò COSC, à ÷àñû â ñáîðå êàê ãîòîâîå èçäåëèå. Ìåõàíèçì ìîäåëè Master Grande Tradition Tourbillon A Quantieme Perpetuel c òóðáèéîíîì è âå÷-


81-96_wd26.qxd

27/02/2009

12:03

Page 95

Master Grand Tourbillon Continents Механизм: калибр Jaeger&LeCoultre 978, автоподзавод, запас хода 48 часов Функции: часы, минуты, секунды, турбийон Корпус: диаметр 43мм, платина, эмалированный циферблат Ремешок: кожа крокодила Особенности: лимитированная серия

íûì êàëåíäàðåì ñîñòîèò èç 401 äåòàëè è èìååò ðàçíîóðîâíåâóþ ñòðóêòóðó. Âå÷íûé êàëåíäàðü ïîêàçûâàåò äàòó, äåíü íåäåëè è ìåñÿö, ïðè ýòîì åãî àâòîìàòè÷åñêàÿ ìåõàíè÷åñêàÿ ïàìÿòü, ó÷èòûâàþùàÿ ðàçíîå êîëè÷åñòâî äíåé â ìåñÿöàõ è âèñîêîñíûé ãîä, íàñ÷èòûâàåò 1 461 äåíü. ×àñòîòà êîëåáàíèÿ ìàÿòíèêà ñîñòàâëÿåò 28 800 ïîëóêîëåáàíèé â ÷àñ. Ðîòîð àâòîïîäçàâîäà íå òðåáóåò ñìàçêè è, â îòëè÷èå îò ïîäîáíûõ óñòðîéñòâ â äðóãèõ ìîäåëÿõ, ñîâåðøàåò ñâîþ ðàáîòó â îäíîì íàïðàâëåíèè, ÷òî, ïî ìíåíèþ èíæåíåðîâ Jaeger-LeCoultre, áîëåå ýôôåêòèâíî. ðåäñòàâëÿÿ ìîäåëü ñ ýìàëåâûì öèôåðáëàòîì Master Grande Tradition Continents, äèçàéíåðû ôèðìû îòäàþò äàíü áîëåå ÷åì 500-ëåòíåìó "þáèëåþ" âîçíèêíîâåíèÿ ýòîãî âèäà èñêóññòâà ðîñïèñè. Õóäîæíèêè ìàíóôàêòóðû, äåìîíñòðèðóÿ ñîâåðøåííîå âëàäåíèå ïî÷òè çàáûòîé òåõíèêîé ïåðåãîðîä÷àòîé è âûåì÷àòîé ýìàëè, ïðåäëàãàþò óíèêàëüíûå ÷àñû, êîòîðûå ñòàíóò óêðàøåíèåì ñàìîé èçûñêàííîé êîëëåêöèè.

Ï

Âðó÷íóþ ðåçöîì ñîçäàåòñÿ ðèñóíîê òîãî èëè èíîãî êîíòèíåíòà íàøåé ïëàíåòû, êîòîðûé ïðè áëèçêîì ðàññìîòðåíèè âíà÷àëå âûãëÿäèò êàê ï÷åëèíûå ñîòû. Çàòåì îí ðåïðîäóöèðóåòñÿ íà çîëîòóþ ïëàñòèíó öèôåðáëàòà, è íà êàæäûé ìèêðîñêîïè÷åñêèé ó÷àñòîê íàíîñèòñÿ ýìàëü ðàçíûõ öâåòîâ è îòòåíêîâ, ñîçäàâàÿ êàðòèíû Àçèè, Àâñòðàëèè, Åâðîïû, Àôðèêè èëè Áëèæíåãî Âîñòîêà òàêèìè, êàê ìû èõ ïðèâûêëè âèäåòü íà ãåîãðàôè÷åñêîé êàðòå. Ïîâåðõíîñòü öèôåðáëàòà ãèëüîøèðóåòñÿ ïîëîñêàìè, íàïðàâëåííûìè ê ìåòêàì íà áåçåëå, êîòîðûå ïîâòîðÿþò îáîçíà÷åíèÿ íà êîìïàñå. Ñëîè ïîëóïðîçðà÷íîé ýìàëè ïåðåäàþò îáúåìíóþ ãëóáèíó è íåâåðîÿòíóþ èíòåíñèâíîñòü öâåòà. Êàæäàÿ èç âåðñèé èçäàíà ñòðîãî ëèìèòèðîâàííîé ñåðèåé: 20 åäèíèö â êîðïóñå èç ïëàòèíû, 20 - â ðîçîâîì çîëîòå è 20 - â æåëòîì. ×àñû îñíàùåíû ïðîçðà÷íîé çàäíåé êðûøêîé, äàâàÿ âîçìîæíîñòü õîðîøî ðàññìîòðåòü ìåõàíèçì è ïîëþáîâàòüñÿ ñëàæåííîé ðàáîòîé âñåõ åãî ñîñòàâëÿþùèõ. Àíàñòàñèÿ Íîñóëåíêî Watch&Diamond 95


81-96_wd26.qxd

27/02/2009

12:03

Page 96

F.P.Journe Centegraphe Souverain Механизм: калибр 1506, ручной завод, запас хода 80 часов Функции: часы, минуты, хронограф Корпус: диаметр 40мм, платина, водонепроницаемость 30м Ремешок: кожа крокодила

Журн снова впереди

Â

øåñòîé ðàç, íà÷èíàÿ ñ 2002 ãîäà, ÔðàíñóàÏîëü Æóðí íàãðàæäàåòñÿ æåíåâñêèì Ãðàíïðè ÷àñîâîãî èñêóññòâà çà èñêëþ÷èòåëüíûå ÷àñîâûå òâîðåíèÿ. È â òðåòèé ðàç îí ïîëó÷àåò âûñî÷àéøóþ íàãðàäó "Çîëîòàÿ ñòðåëêà", â ýòîì ãîäó çà ìîäåëü Centigraphe Souverain, êîòîðóþ âû âèäèòå íà ôîòîãðàôèè. Äîâîëüíî èìïîçàíòíûå ÷àñû - îíè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ìåõàíè÷åñêèé õðîíîãðàô, íåïîõîæèé íà òå, ÷òî âûïóñêàëèñü êîãäà-ëèáî ïðåæäå. Ìåõàíèçì ñ ðó÷íûì çàâîäîì âåäåò îòñ÷åò âðåìåíè â äèàïàçîíå îò îäíîé ñîòîé äîëè ñåêóíäû äî 10 ìèíóò íà òðåõ öèôåðáëàòàõñ÷åò÷èêàõ, êàæäûé èç êîòîðûõ èìååò êðàñíóþ øêàëó âðåìåíè è ÷åðíóþ òàõîìåòðè÷åñêóþ. Õðîíîãðàô çàïóñêàåòñÿ, îñòàíàâëèâàåòñÿ, ïîêàçàíèÿ ñ÷åò÷èêîâ ñáðàñûâàþòñÿ ñ ïîìîùüþ äâóïëå÷åãî ðû÷àãà â ïîëîæåíèè "2" ÷àñà, êîòîðûé ðàñïîëîæåí íà áîêîâèíå êîðïóñà âìåñòî òðàäèöèîííûõ êíîïîê ñ îáåèõ ñòîðîí çàâîäíîé ãîëîâêè. Òàêîå ýðãîíîìè÷íîå ðåøåíèå çàïàòåíòîâàíî àâòîðîì èçîáðåòåíèÿ. 96 Watch&Diamond

Âòîðîé ïàòåíò áûë âûäàí çà îðèãèíàëüíóþ êîìïîíîâêó ÷àñîâîãî ìåõàíèçìà, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ôóíêöèè õðîíîãðàôà è ñîáñòâåííî ÷àñîâ ÷åòêî ðàçäåëåíû ìåæäó ñîáîé. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî àìïëèòóäà êîëåáàíèé ìàÿòíèêà îñòàåòñÿ íåèçìåííîé äàæå â ìîìåíò ðàáîòû õðîíîãðàôà. Àíàëîãè÷íàÿ ñèñòåìà, ñâÿçàííàÿ ñ ôóíêöèåé ãëàâíîé ïðóæèíû, òàêæå èñïîëüçóåòñÿ Æóðíîì â ÷àñàõ ñ ðåïåòèðîì Sonnerie Souveraine. Ôóíêöèÿ ñîõðàíåíèÿ ýíåðãèè ïîçâîëÿåò çàâîäèòü ÷àñû, íå ïðèîñòàíàâëèâàÿ äåéñòâèÿ äâèæóùåãî óñèëèÿ ìåõàíèçìó âêëþ÷åííîãî õðîíîìåòðà. Õîäîâàÿ ïðóæèíà ðàñïîëàãàåò îáùèì 80-÷àñîâûì ðåçåðâîì õîäà ïðè âûêëþ÷åííîì õðîíîãðàôå, è ïðèáëèçèòåëüíî 24-÷àñîâûì ïðè âêëþ÷åííîì. ×àñû Centigraphe ñòàëè ñâîåîáðàçíûì âêëàäîì â ìåäèöèíñêóþ íàóêó. Ïîêóïàÿ èõ, âû îïîñðåäîâàíî èíâåñòèðóåòå ÷àñòü ñðåäñòâ â èññëåäîâàíèÿ, ïðîâîäèìûå Èíñòèòóòîì ãîëîâíîãî è ñïèííîãî ìîçãà ICM â Ïàðèæå, äëÿ áîðüáû ñ òàêèìè íåäóãàìè, êàê áîëåçíè Àëüöãåéìåðà è Ïàðêèíñîíà. Þëèÿ Ðåçíèêîâà


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

97-112_wd26.qxd

22.07.2009

11:43

Page 97


97-112_wd26.qxd

22.07.2009

11:43

Page 98

Феликс Баумгартнер Urwerk 202 UR202 Механизм: калибр 7,02, 21,600 bph/3Hz, автоподзавод с двойной воздушной турбиной, запас хода 38 часов Функции: часы, минуты, фазы Луны, индикатор день/ночь Корпус: размер 45,6х43,5х15мм, розовое золото, черный циферблат ARCAPP40 Ремешок: кожа

Смертоносно красивый Urwerk

È

íæåíåðû è äèçàéíåðû êîìïàíèè Urwerk ïðîäîëæàþò èñïîëíÿòü âèðòóîçíûå âàðèàöèè íà òåìó ÷àñîâ ñ òåëåñêîïè÷åñêîé ìèíóòíîé ñòðåëêîé, âðåìÿ íà êîòîðûõ îòîáðàæàåòñÿ ñ ïîìîùüþ ñàòåëëèòîâ. Ýòà íîâàÿ âåòâü íå òîëüêî â ðàçâèòèè êîìïàíèè, íî è âñåãî ñîâðåìåííîãî ÷àñîâîãî äåëà íàçûâàåòñÿ UR-202 Turbine Automatic. Çàïàòåíòîâàííûé ìåõàíèçì ñîõðàíåí âî âñåõ ïîäðîáíîñòÿõ â íîâîé àâòîìàòè÷åñêîé ìîäåëè, íî äîïîëíåí äâóìÿ òóðáèíàìè íà çàäíåé êðûøêå. Âîçäóõ, âðàùàÿ òóðáèíû, îñóùåñòâëÿåò ïîäçàâîä ÷àñîâ. UR-202 Turbine Automatic ïîêàçûâàþò ôàçû Ëóíû è ñíàáæåíû èíäèêàòîðîì "äåíü/íî÷ü". ×àñû óñïåëè îáúÿâèòü êðóïíåéøèì òåõíè÷åñêèì è äèçàéíåðñêèì "ïðîðûâîì" â ìèðå èíñòðóìåíòîâ ïîêàçàòåëåé âðåìåíè. Íàïîìíèì ëþáèòåëÿì àâàíãàðäà â ÷àñîâîì èñêóññòâå, ÷òî ïåðâàÿ ìîäåëü UR103 ïîÿâèëàñü â 2003 ãîäó è ñðàçó ñòàëà ñèìâîëîì êîìïàíèè è ïðåäâåñòíèêîì íîâîé ýðû â ÷àñîâîé ïðîìûøëåííîñòè. Ñåãîäíÿ êîëëåêöèÿ ðàñøèðèëàñü çàïóñêîì íîâîé ìîäåëè - UR103T, êîòîðàÿ òàê ñðàçèëà ñâîåé êðàñîòîé íå òîëüêî ïîêëîííèêîâ àâàíãàðäà, íî è ëþáèòåëåé êëàññèêè, ÷òî 98 Watch&Diamond

æóðíàëó íè÷åãî íå îñòàåòñÿ, êàê âûíåñòè ýòîò øåäåâð íà îáëîæêó. Äà ÷òî òàì ÷àñû? Ñàìîãî àâòîðà ñ÷èòàþò íåîòðàçèìûì êðàñàâöåì-ìóæ÷èíîé, ïîýòîìó ýòî ëþáîâü â êâàäðàòå. Ëèòåðà "Ò" â íàçâàíèè ÷àñîâ - ïðåæäå âñåãî, òàéíà, ê êîòîðîé ïðèêàñàåòñÿ âçãëÿä ñêâîçü ìàññèâíîå ñàïôèðîâîå ñòåêëî öèôåðáëàòà íà ìåõàíèçì, è åùå ãåíåòè÷åñêèé êîä îäíîãî èç ñàìûõ ãðîçíûõ ïàóêîîáðàçíûõ - òàðàíòóëà, ÷üè Ò-îáðàçíûå "íîãè" ìåäëåííî ïîÿâëÿþòñÿ èç îðáèòàëüíîãî êðåñòà ñàòåëëèòîâ. Ñèñòåìà îòîáðàæåíèÿ âðåìåíè â UR103T êîíöåïòóàëüíî è äàæå ôèëîñîôñêè îòëè÷àåòñÿ îò ñâîåãî ïðåäøåñòâåííèêà, òåïåðü "ïðîøëîå è áóäóùåå", "äî è ïîñëå", îñòàþòñÿ ñêðûòûìè - ïîêàçûâàåòñÿ òîëüêî íàñòîÿùåå ìãíîâåíèå. Êàæäàÿ ÷àñîâàÿ ñòðåëêà ïîâîðà÷èâàåòñÿ íà 120° îäèí ðàç â ÷àñ, ýòîò ìåõàíèçì â 300 ðàç ñëîæíåå òðàäèöèîííûõ ñòðåëîê. Îäíàêî ñóùåñòâåííîé îñîáåííîñòüþ UR103T ÿâëÿåòñÿ íå òåõíè÷åñêèé, à ÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð - ýòî äàíü ãëàâíîìó ÷àñîâùèêó êîìïàíèè Urwerk Ôåëèêñó Áàóìãàðòíåðó, ãëàâíîìó äèçàéíåðó Ìàðòèíó Ôðåþ è èõ êîìàíäå. Þëèÿ Ðåçíèêîâà


97-112_wd26.qxd

22.07.2009

11:43

Page 99

Urwerk 103 Tarantula UR103T Механизм: калибр 3.03, 21,600 bph/3Hz, ручной завод, запас хода 43 часа Функции: сатилитовое отображение времени & часы, минуты, секунды, на задней крышке & индикатор запаса хода, панель управления Корпус: размер 50х36х13,5мм, сталь с покрытием AlTiN, розовое или белое золото Ремешок: кожа Watch&Diamond 99


97-112_wd26.qxd

22.07.2009

11:43

Page 100

Sporster Saguaro 46mm back PVD Mexaнизм: caliber IIBAOI, автоподзавод, запас хода 42 часа, сертифицирован COSC Функции: часы, минуты, секунды, хронограф, большая дата, пульсометр Корпус: диаметр 46мм, сталь с черным PVD покрытием/золото, сапфировая задняя крышка. Ригель, заводная головка и кнопки из 18к розового золота, водонепроницаемость 300м Ремешок: кожа с каучуковой основой, застежка из 18к розового золота Особенности: лимитированная серия & 100 единиц

Пульсирующий шедевр Bovet

Í

îâûå ÷àñû îò Fleurier Manufacture Bovet ïîïîëíåíèå ê êîëëåêöèè Sportster - Saguaro Chronograph. Õðîíîãðàô ñ ìàññèâíûì (äèàìåòð 46ìì) êîðïóñîì, èçãîòîâëåííîì èç ÷åðíîé ìàòèðîâàííîé ñòàëè, áëàãîäàðÿ ðîçîâîìó çîëîòó â îôîðìëåíèè öèôåðáëàòà, âûãëÿäèò "êîñìè÷åñêè" îáúåìíî è ïðèâëåêàåò âçãëÿä ïîðàæàþùåé òàèíñòâåííîé êðàñîòîé. Ýìàëèðîâàííûé öèôåðáëàò ñ íàêëàäíûìè èíäåêñàìè-öèôðàìè â ñòèëå àðò-äåêî. Ïðîòèâ îòìåòîê "11" è "1" ÷àñ ðàñïîëîæåíû êíîïêè ïóñêà/îñòàíîâêè è ñáðîñà ïîêàçàíèé õðîíîìåòðà. ×àñû ñíàáæåíû ïóëüñîìåòðîì, ÷òî ãîâîðèò î òîì, ÷òî îíè ïðåäíàçíà÷åíû íå òîëüêî 100 Watch&Diamond

äëÿ äåìîíñòðàöèè âûñîêîãî ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà íà äåëîâûõ âñòðå÷àõ, íî è äëÿ ïîâñåäíåâíîãî íîøåíèÿ è çàíÿòèé ñïîðòîì. Ñàïôèðîâûå ñòåêëà ñ àíòèáëèêîâûì ïîêðûòèåì. Çìååâèäíàÿ ñòðåëêà, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ôèðìåííûì çíàêîì êîìïàíèè, îòñ÷èòûâàåò ñåêóíäû çàïóùåííîãî õðîíîãðàôà, à 30-ìèíóòíûå è 12-÷àñîâûå èíòåðâàëû îáîçíà÷àþòñÿ íà äîïîëíèòåëüíûõ öèôåðáëàòàõ. Åùå îäèí öèôåðáëàò, íà êîòîðîì "áåãóò" ñåêóíäû, ðàñïîëîæåí îêîëî îòìåòêè "6" ÷àñîâ. ×åðåç ïðîñìîòðîâîå îêíî çàäíåé êðûøêè õîðîøî âèäåí àâòîìàòè÷åñêèé êàëèáð IIBAOI ñ äåêîðèðîâàííûìè â ñòèëå Cotes de Geneve ìîñòàìè. Ïðèâû÷íûå äëÿ ìåõàíèçìîâ Bovet ñèíèå ñòàëüíûå

âèíòû è ðîòîð àâòîïîäçàâîäà, âûïîëíåííûé èç ÷åðíåíîãî çîëîòà. Çàïàñ õîäà â ñîñòîÿíèè ïîêîÿ ñîñòàâëÿåò 42 ÷àñà. Ìîäåëü õîðîøî çàùèùåíà îò âîäû - äî ãëóáèíû â 300 ìåòðîâ. Õðîíîãðàô èìååò ñåðòèôèêàò COSC. Ðàíåå â ñòàòüå óêàçàíî, ÷òî Saguaro Chronograph - ýòî ïîïîëíåíèå êîëëåêöèè Sportster, íà÷àëî êîòîðîé áûëî ïîëîæåíî â 1936 ãîäó, êîãäà â ñòåíàõ ôàáðèêè ñîçäàëè íàäåæíûé ìåõàíèçì õðîíîãðàôà. Ñïóñòÿ 40 ëåò ïîÿâèëèñü ïåðâûå Sportster, à ñåãîäíÿ èõ ïîòîìîê Saguaro Chronograph, êîòîðîìó óãîòîâàíà æèçíü â ñàìûõ èçáðàííûõ êîëëåêöèÿõ, ðÿäîì ñ âûñîêèìè ïðîèçâåäåíèÿìè ÷àñîâîãî èñêóññòâà. Åâãåíèé Áîðèñåíêî


97-112_wd26.qxd

22.07.2009

11:43

Page 101


97-112_wd26.qxd

22.07.2009

11:43

Page 102

Invention Piece 1 Механизм: калибр GF 02n, ручной завод, запас хода 72 часа Функции: часы, минуты, секунды, индикатор запаса хода, двойной турбийон Корпус: диаметр 43,5мм, платина, белое/розовое золото, водонепроницаемость 30 м Ремешок: кожа Особенности: лимитированная серия 33 единицы в каждом варианте корпуса

Под углом гениальности

Ï

îòîìñòâåííûå ÷àñîâùèêè ôðàíöóç Ðîáåðò Ãðåáåëü è àíãëè÷àíèí Ñòèâåí Ôîðñè âñòðåòèëèñü â íà÷àëå 90-õ, êîãäà ïðèøëè ðàáîòàòü â îäíó èç øâåéöàðñêèõ ÷àñîâûõ êîìïàíèè. Î÷åíü ñêîðî æàæäà òâîð÷åñòâà è ìíîæåñòâî îðèãèíàëüíûõ èäåé ïðèâåëè èõ ê ìûñëè î ñîçäàíèè ñîáñòâåííîé ÷àñîâîé ôèðìû. Âíà÷àëå îíè çàíèìàëèñü ðàçðàáîòêîé óñëîæíåíèé ìåõàíèçìîâ ïî çàêàçó ïðåñòèæíûõ ÷àñîâûõ äîìîâ, íî çàòåì è ýòà ðàáîòà ïåðåñòàëà ïðèíîñèòü óäîâëåòâîðåíèå, ïîýòîìó ïðèñòóïèëè ê ðàçðàáîòêå ñîáñòâåííîé ìîäåëè ÷àñîâ.  2004 ãîäó íà âûñòàâêå â Áàçåëå îíè èõ ïðåäñòàâèëè, è ÷àñîâîé ìèð íà ìãíîâåíèå çàñòûë â èçóìëåíèè. Òóðáèéîí â ÷àñàõ Double Tourbillon 30° âûãëÿäåë êàê îáû÷íàÿ êàðåòêà, äåëàþùàÿ îáîðîò 4 ðàçà â ìèíóòó, íî âíóòðè åå íàõîäèëàñü åùå ìàëåíüêàÿ êàðåòêà ñ îäíèì îáîðîòîì â ìèíóòó, è ê òîìó æå îíà áûëà ñìîíòèðîâàíà ïîä óãëîì â 30°. Âíóòðè ìàëåíüêîé êàðåòêè ðàçìåñòèëñÿ áàëàíñ ñî ñâîáîäíîé ïðóæèíîé, ñîâåðøàþùèé


97-112_wd26.qxd

22.07.2009

11:43

Page 103

21 600 ïîëóêîëåáàíèé â ÷àñ. Âñÿ êîíñòðóêöèÿ ñîñòîÿëà èç 128 äåòàëåé è âåñèëà 1,17 ãðàììîâ. îâàÿ ìîäåëü Invention Piece 1 - ïåðâîå ôóíäàìåíòàëüíîå èçîáðåòåíèå, âîïëîùàåò æåëàíèå ìàñòåðîâ âîçäàòü äîëæíîå ñâîèì ïåðâûì ÷àñàì, ïîäíÿâ ïëàíêó óñëîæíåíèé åùå íà îäíó ñòóïåíü. Íà èõ ðàçðàáîòêó àâòîðû çàòðàòèëè ÷åòûðå ãîäà.  îòëè÷èå îò Double Tourbillon 30°, ÷àñû Invention Piece 1 ñèëüíî èçìåíåíû - äâîéíàÿ êàðåòêà òóðáèéîíà ñìåùåíà âëåâî è ââåðõ, îñâîáîæäàÿ ìåñòî äëÿ äâóõ, êðàñíîãî öâåòà, òðåóãîëüíûõ èíäèêàòîðîâ íà êîíöåíòðè÷åñêèõ ïîëóêðóãàõ ìåõàíèçìà, îòîáðàæàþùèõ ÷àñû, è äâóõ ìèíóòíûõ - ñèíèõ. Òàêæå íåóòîìèìûå êðåàòèâùèêè èçìåíèëè ðàçìåðû è âíåøíîñòü ÷àñîâ, ñîãëàñíî íîâîé òåõíè÷åñêîé è ýñòåòè÷åñêîé ñòðóêòóðå, âèçóàëüíî óêðåïèâ ñâÿçü ìåæäó ìåõàíèçìîì, èçìåðÿþùèì âðåìÿ, è åãî "ôèãóðàëüíîé" èíäèêàöèåé. Ýñòåòèêà Invention Piece 1 âûðàæàåò ñâîé óíèêàëüíûé õàðàêòåð, áëàãîäàðÿ ãðàâèðîâêå íà çàäíåé ñòîðîíå êîðïó-

Í

Quadruple Tourbillon A Differentiel Spherique Механизм: калибр GF 03, ручной завод, запас хода 50 часов Функции: часы, минуты, секунды, индикатор запаса хода, два двойных турбийона Корпус: диаметр 43,5мм, платина, водонепроницаемость 30м Ремешок: кожа

ñà, ïðåäñòàâëÿÿ ñîáîé èíäèâèäóàëèçèðîâàííîå ñîîáùåíèå îò èçîáðåòàòåëåé-÷àñîâùèêîâ. ×àñû âûïóùåíû âñåãî îäèí ðàç â òðåõ âåðñèÿõ ïî 11 ýêçåìïëÿðîâ â êàæäîé. Ìîäåëü Quadruple Tourbillon a Differentiel, íàçâàííàÿ âòîðûì ôóíäàìåíòàëüíûì èçîáðåòåíèåì, - ýòî "áàëåò ÷åòûðåõ òóðáèéîíîâ", ñîåäèíåíèå õóäîæåñòâåííîãî è òåõíè÷åñêîãî íîâøåñòâà, åùå ïîëíåå âûðàæàþùåå òàëàíò èõ ñîçäàòåëåé. Àññèìåòðè÷íîñòü ôîðìû - äàíü àñèíõðîíèè òóðáèéîíîâ. Äîïîëíåíèåì ê "àðòèñòè÷åñêîìó" àíñàìáëþ ñòàëè äèñïëåè ñåêóíä è çàïàñà õîäà, âûïîëíåííûå â ïîëóêðóãëîé ôîðìå. Òðóäíî ïåðåäàòü ñëîâàìè êàê Ãðåáåëþ è Ôîðñè ýòî óäàëîñü, íî Quadruple Tourbillon a Differentiel çàêëþ÷àþò â ñåáå âñå ëó÷øåå, ÷òî áûëî èçîáðåòåíî â ÷àñîâîì èñêóññòâå. Íîñèòü ÷àñû Invention Piece 1 èëè Quadruple Tourbillon a Differentiel - îçíà÷àåò âîéòè âî âñåëåííóþ Ðîáåðòà Ãðåáåëÿ è Ñòèâåíà Ôîðñè, ðàçäåëèòü ñ íèìè, îöåíèòü è ïðî÷óâñòâîâàòü âñþ íåâåðîÿòíóþ öåííîñòü èõ èçîáðåòåíèé. Þëèÿ Ðåçíèêîâà


97-112_wd26.qxd

22.07.2009

11:43

Page 104

Паскаль Раффи, президент компании Dimier Dimier Recital 3 Mexaнизм: caliber Dimier T7, автоподзавод, запас хода 168 часов Функции: часы, минуты, секунды, вторая часовая зона с индикацией 24 городов, индикатор день/ночь, турбийон Корпус: диаметр 48мм, 18К белое золото, сапфировая задняя крышка, кабошон в заводной головке, водонепроницаемость 30м Ремешок: кожа крокодила, с застежкой браслетного типа из 18К белого золота Особенности: лимитированная серия & 50 единиц

Гордость Паскаля Раффи

D

imier 1738. Manufacture de Haute Horlogerie Artisanale - ýòî ñîâñåì ñâåæèé ïðîåêò Ïàñêàëÿ Ðàôôè, âëàäåëüöà ñòàðåéøåé øâåéöàðñêîé êîìïàíèè Bovet. Åìó óäàëîñü êàê áû ïîâåðíóòü âðåìÿ âñïÿòü è âûçâîëèòü èç íåáûòèÿ èìåíà äâóõ áðàòüåâ Äèìüå - Øàðëÿ-Ëóè è Îãþñòà-Àíòóàíà, êîòîðûå, êàê è îñíîâàòåëü Bovet, äâà âåêà òîìó íàçàä îòêðûëè ñâîþ ÷àñîâóþ ôàáðèêó. Íàçâàííûå Les Heures du Monde, ÷òî äîñëîâíî îáîçíà÷àåò "÷àñû ìèðà", ìîäåëü Dimier Recital3 ñâîèìè óñëîæíåíèÿìè âîïëîùàåò âûñîêîå èñêóññòâî âèðòóîçíîãî ìàñòåðñòâà è èçóìëÿåò âíåøíåé êðàñîòîé äèçàéíà. Dimier T7 - àâòîìàòè÷åñêèé êàëèáð, êîòîðûé áûë ñïåöèàëüíî ñïðîåêòèðîâàí, ðàçðàáîòàí è ñîçäàí, ÷òîáû îáúåäèíèòü ýñòåòè÷åñêèå è ïðàêòè÷åñêèå ôóíêöèè íîâûõ ÷àñîâ. Ïðîçðà÷íûé öèôåðáëàò èç ìèíåðàëüíîãî êðèñòàëëà îòêðûâàåò ïðåêðàñíûé âèä â ðàçíûõ ÷àñòÿõ èäåàëüíûõ êâàäðàíòîâ: èíäèêàòîð îñíîâíîé ÷àñîâîé çîíû, ïîêàçûâàþùèé ÷àñû è ìèíóòû, 104 Watch&Diamond

êàðåòêà òóðáèéîíà ñ ìîñòîì, íàïîìèíàþùèì öâåòîê ëîòîñà, è ñåêóíäíàÿ ñòðåëêà. Äðóãîé èíäèêàòîð - âðåìÿ âòîðîé ÷àñîâîé çîíû. Íà îòìåòêå "12" ÷àñîâ àïåðòóðà ñ âûáîðîì îäíîãî èç 24 ÷àñîâûõ ïîÿñîâ, êîòîðûé óñòàíàâëèâàåòñÿ íà âòîðîé ÷àñîâîé çîíå. Äâà ïðóæèííûõ áàðàáàíà ìåõàíèçìà ÷àñîâ îáåñïå÷èâàþò ñåìèäíåâíûé õîä, êîíòðîëèðóåìûé óêàçàòåëåì. Ïðàêòè÷åñêèå àñïåêòû ýòèõ ÷àñîâ î÷åâèäíû: äâå êíîïêè ñ êàæäîé ñòîðîíû êîðïóñà äàþò âîçìîæíîñòü áûñòðîãî è ëåãêîãî óïðàâëåíèÿ âòîðîé ÷àñîâîé çîíîé è âûáîðîì íóæíîãî ÷àñîâîãî ïîÿñà. Îñíîâíîé öèôåðáëàò è èñïîëüçîâàííûå ëþìèíåñöåíòíûå ìàòåðèàëû ïðåäëàãàþò ïðåâîñõîäíî ÷èòàåìûé èíòåðôåéñ, äîáàâëÿÿ èçûñêàííîñòè îáùåé ýñòåòèêå ÷àñîâ. Ìîäåëü Recital3 ïðîèçâîäèòñÿ â ÷ðåçâû÷àéíî îãðàíè÷åííîì êîëè÷åñòâå ìàñòåðàìè, îïûò è óìåíèå êîòîðûõ (íåñìîòðÿ íà ñðåäíèé âîçðàñò ïåðñîíàëà ôàáðèêè â 25 ëåò) ïîçâîëÿåò áåñïðåêîñëîâíî ïðè÷èñëèòü ÷àñû Dimier ê ëó÷øèì îáðàçöàì Haute Horlogerie. Åâãåíèé Áîðèñåíêî


22.07.2009

11:43

Page 105

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

97-112_wd26.qxd

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

гранд-готель "Україна", вул. Володимирська, 20/1а, вул. Артема, 121, пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46 тел. (044) 278-61-11

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785&03&85


97-112_wd26.qxd

22.07.2009

11:43

Page 106

Вращающиеся мысли

×

òîáû ïîíÿòü êàê "ýòî" ðàáîòàåò, íóæíî, âî-ïåðâûõ, êóïèòü ýòè ÷àñû, âî-âòîðûõ, äîëãî íå ñâîäèòü ñ íèõ ãëàç. Íî è â ýòîì ñëó÷àå îíè íå îòêðîþò èõ õîçÿèíó âñå ñâîè õèòðîóìíûå òàéíû. Äîñòàâëÿÿ óäîâîëüñòâèå ëþäÿì ñ õîðîøî ðàçâèòûì òåõíè÷åñêèì è ïðîñòðàíñòâåííûì âîîáðàæåíèåì, ïîïûòàåìñÿ ìàêñèìàëüíî, íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî, "óïðîñòèòü" îïèñàíèå òåõíè÷åñêîãî óñòðîéñòâà, îáúÿñíèâ ñëîâàìè "íåîáúÿñíèìîå". Ìåòêè, îáîçíà÷àþùèå ÷àñû, âûãðàâèðîâàíû íå íà öèôåðáëàòå, êîòîðîãî çäåñü âîîáùå, â ïðèâû÷íîì ïîíèìàíèè, íåò, à íà ÷åòûðåõ áëîêàõ, áëîêè â ñâîþ î÷åðåäü ñîñòîÿò èç ïÿòè ïëàñòèí â âèäå òðåõãðàííûõ ïðèçì. Ýòî "ïîëå" ðàçäåëåíî íà ÷åòûðå ÷àñòè, ðàñïîëîæèâøèñü íà ìåòêàõ "12", "3", "6" è "9" ÷àñîâ, êîòîðûå ïîî÷åðåäíî îòêðûâàþòñÿ âçãëÿäó, áëàãîäàðÿ äâèæåíèþ âðàùàþùåéñÿ ìèíóòíîé øêàëû, â êîòîðîé âûðåçàí ïîä óãëîì 90 ãðàäóñîâ îäèí ñåãìåíò. Òàêèì îáðàçîì, îòêðûâàÿ èíäèêàòîð òåêóùåãî âðåìåíè, òðè îñ-


97-112_wd26.qxd

22.07.2009

11:43

Page 107

MCT (Manufacture Contemporaine du Temps) SQ 45 S1 WG Механизм: калибр MCT, ручной завод, запас хода 40 часов Функции: часы, минуты, сложное устройство циферблата Корпус: белое золото, водонепроницаемость 30м Ремешок: кожа, застежка из белого золота. Лимитированная серия 99 единиц

òàëüíûå áëîêè ñêðûòû, à èõ ïðèçìû, ìåäëåííî âðàùàÿñü âîêðóã ñîáñòâåííîé îñè, ãîòîâÿòñÿ ïîêàçàòü ñëåäóþùèé ÷àñ. Êàê òîëüêî ÷àñ çàêàí÷èâàåòñÿ, ìèíóòíàÿ øêàëà ñîâåðøàåò ïîâîðîò ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè, ñêðûâàÿ ïðîøåäøèé ÷àñ è îòêðûâàÿ ñëåäóþùèé. îíÿòíî? Åñëè ýòè èçîùðåííûå òåõíèöèçìû ïîìîãëè ïðåäñòàâèòü, çà ÷òî ÷èòàòåëÿ óãîâàðèâàþò ðàññòàòüñÿ ñ íåìàëîé ñóììîé äåíåã ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ! Êîëåáëþùèõñÿ íàòóð ïîñòàðàåìñÿ ñêëîíèòü ê ðåøåíèþ èäòè çà ìîäåëüþ MCT SQ 45 S1 WG â ëó÷øèé ÷àñîâîé ìàãàçèí Óêðàèíû, "Êðèñòàëë", è âîò ïî÷åìó. Áðåíä MCT (Manufacture Contemporaine du Temps - Ñîâðåìåííàÿ ìàíóôàêòóðà âðåìåíè) - ýòî ìîëîäàÿ êîìïà-

Ï

íèÿ, êîòîðîé ðóêîâîäÿò ÷àñîâùèêè Äåíèñ Æèãå è Äæàíëóêà Ìàéíà. Ïåðâûé èç íèõ, äî ýòîãî ðàáîòàë â ðàçíûõ ÷àñîâûõ ôèðìàõ, â òîì ÷èñëå è â òàêèõ ïðîñëàâëåííûõ, êàê Rolex è Harry Winston. Î÷åâèäíî íà HW, çàíèìàÿñü íàøóìåâøèìè åæåãîäíûìè ïðîåêòàìè ñóïåðñëîæíûõ è ñóïåðäîðîãèõ ÷àñîâ Opus, îí "ïîäõâàòèë âèðóñ" - óñëîæíåíèå ÷àñîâûõ ìåõàíèçìîâ. Òàì æå íàøåë ñîðàòíèêà â ëèöå ðóêîâîäèòåëÿ ÷àñîâîãî ïîäðàçäåëåíèÿ êîìïàíèè. Ïåðâîé èõ ìîäåëüþ ñòàëè êîíöåïò-÷àñû ñ óíèêàëüíîé èíäèêàöèåé âðåìåíè, 99 ýêçåìïëÿðîâ êîòîðûõ ðàçëåòåëèñü, êàê ãîðÿ÷èå ïèðîæêè, è ñåãîäíÿ êîëëåêöèîíåðû ñáèâàþò êàáëóêè â èõ ïîèñêàõ. ×àñû MCT SQ 45 S1 WG ïîêà â ïðîäàæå, õîòÿ êòî çíàåò - âîçìîæíî, ïîêà æóðíàë ïå÷àòàëñÿ â òèïîãðàôèè, îíè îáðåëè ñâîåãî ñ÷àñòëèâîãî îáëàäàòåëÿ. Þëèÿ Ðåçíèêîâà Watch&Diamond 107


97-112_wd26.qxd

22.07.2009

11:43

Page 108

Luvorene I Механизам: калибр VB441, ручной завод, запас хода 10 дней Функции: часы, минуты, секунды, лунные фазы, день недели Корпус: диаметр 42мм, 18К розовое золото, циферблат из 18К розового золота, водонепроницаемость до 30м Ремешок: кожа крокодила

Таинственный баланс

À

ìåðèêàíñêàÿ êîðïîðàöèÿ Timex - íàöèîíàëüíûé ëèäåð ïî ïðîäàæå íåäîðîãèõ ÷àñîâ, "êîòîðûå íå ëîìàþòñÿ", óñòðåìèëàñü â ìèð ðîñêîøè. Âûõîä Timex íà åâðîïåéñêèé ðûíîê - äîâîëüíî ðåçêîå èçìåíåíèå ñòðàòåãèè, ïðèíÿâøåé íàñòóïàòåëü108 Watch&Diamond

íóþ ïîëèòèêó. Versace, Valentino, Salvatore Ferragamo óæå ïàëè ïåðåä íàñòûðíûì àìåðèêàíöåì, ïðîäàâ åìó ýëèòíûå ÷àñîâûå âåòâè ñâîèõ ïðîèçâîäñòâ.  2006 Timex ïðèîáðåëà øâåéöàðñêèé ÷àñîâîé áðåíä Vincent Berard, êîòîðîìó áûëî âñåãî òðè ãîäà îòðîäó. Äëÿ ñàìîãî Âèíñåíòà Áåðàðäà, ãåíèàëüíîãî ÷àñîâîãî "âûñêî÷êè", ýòî îçíà÷àåò ïîëíóþ ñâîáîäó òâîð÷åñòâà, êîãäà ãîëîâà íå çàíÿòà ôèíàíñîâîé è ýêîíîìè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùèìè ñâîåãî äåòèùà. Îäíè çà äðóãèìè èç ðóê Âèíñåíòà íà÷àëè ïîÿâëÿòüñÿ îãðàíè÷åííûå ñåðèè èëè ÷àñû â åäèíñòâåííîì ýêçåìïëÿðå, êîòîðûå ñòàëè íàñòîÿùèìè îáðàçöàìè âûñîêîãî ÷àñîâîãî èñêóññòâà.

"Ïðèñîåäèíÿÿñü ê Timex Group, ÿ ñìîãó ñäåëàòü ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ áîëåå äîñòóïíûìè äëÿ öåíèòåëåé ÷àñîâ âî âñåì ìèðå", - çàÿâèë Âèíñåíò Áåðàðä. Òðóäíî óòâåðæäàòü, ÷òî ïîñëåäíÿÿ åãî ìîäåëü - Luvorene I (÷àñòü êîëëåêöèè Fuseau de l'infini), ñòàëà "äîñòóïíîé" â øèðîêîì ïîíèìàíèè ýòîãî ñëîâà, ïîòîìó ÷òî êðàñîòà âñåãäà óíèêàëüíà è åäèíè÷íà. Íà ñîçäàíèå Luvorene I ìàñòåðà, êîòîðûé â îäíîì ëèöå ÿâëÿåòñÿ òàëàíòëèâûì ïîýòîì, õóäîæíèêîì è ñêóëüïòîðîì, âäîõíîâèë ñîáîð â Ñòðàñáóðãå, åãî øïèëè, êóïîëà è âèíòîâûå ëåñòíèöû. Ïðè äîñòàòî÷íîì âîîáðàæåíèè èõ îáðàçû õîðîøî ïðîñìàòðèâàþòñÿ â ìåõàíèçìå è äèçàéíå ÷àñîâ. Þëèÿ Ðåçíèêîâà


22.07.2009

11:43

Page 109

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

97-112_wd26.qxd

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Володимирська, 20/1а, ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, тел. (044) 278-61-11 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 335&76&46

ОДЕСА "CRYSTAL"

галеря "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785&03&85


97-112_wd26.qxd

22.07.2009

11:43

Page 110

Richard MilleRM 011 Felipe Massa Механизм: калибр RM 011, автоподзавод, скелетон, запас хода 55 часов Функции: часы, минуты, секунды, Flyback&хронограф, 12&часовой накопитель; большая дата, месяц Корпус: 18К розовое золото, водонепроницаемость 100м Ремешок: кожа, застежка из 18К розового золота

Ричард Милль & президент компании

Прозрачное качество

×

àñû Ðè÷àðäà Ìèëëÿ õðîíîãðàô RM 011 Felipe Massa, íàçâàííûé â ÷åñòü çíàìåíèòîãî áðàçèëüñêîãî ãîíùèêà Ôîðìóëû 1, ïîëüçóþòñÿ ïîâûøåííûì ñïðîñîì: êîðïóñ ðîçîâîãî çîëîòà, 60-ìèíóòíûé òàéìåð îáðàòíîãî îòñ÷åòà, 12-÷àñîâîé íàêîïèòåëü, áîëüøàÿ äàòà è óêàçàòåëü ìåñÿöåâ. Îäíîé èç ãëàâíûõ öåííîñòåé ýòèõ ÷àñîâ ÿâëÿåòñÿ àâèàöèîííûé Flyback õðîíîãðàô. Ýòî óñòðîéñòâî áûëî ïåðâîíà÷àëüíî ðàçðàáîòàíî äëÿ ïèëîòîâ, ÷òîáû áûñòðî, íå òåðÿÿ âðåìåíè íà ïåðåçàïóñê ÷àñîâ âî âðåìÿ èçìåíåíèÿ ìàðøðóòà ïîëåòà, ñáðîñèòü ïðåæíèå ïîêàçàíèÿ õðîíîãðàôà. Èñêëþ÷èòåëüíîå èçîáðåòåíèå Ðè÷àðäà Ìèëëÿ - ðîòîð ñ èçìåíÿþ110 Watch&Diamond

ùåéñÿ ãåîìåòðèåé, ïîçâîëÿåò àäàïòèðîâàòü ðåæèì ïîäçàâîäà ãëàâíîé ïðóæèíû â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ àêòèâíîñòè äâèæåíèé ðóêè ïîëüçîâàòåëÿ. Åñëè ÷àñû íàõîäÿòñÿ â ñîñòîÿíèè ïîêîÿ, çàïàñ õîäà ñîñòàâëÿåò 55 ÷àñîâ. Ïðèìåíåíèå òèòàíà, ïàëëàäèÿ, óãëåðîäèñòîãî âîëîêíà, íèòðèëîâûõ óïëîòíèòåëåé, òùàòåëüíûé äèçàéí âñå ñîîòâåòñòâóåò âåñüìà ñòðîãîé ìàíåðå èíæåíåðíî-àíàëèòè÷åñêèõ ìåòîäîâ, èñïîëüçóåìûõ ïðè èçãîòîâëåíèè ìàøèí äëÿ ãîíîê Ôîðìóëû 1. Ñòðåìëåíèå ê âûñî÷àéøåìó êà÷åñòâó è ïîëíîé ñêåëåòîíèçàöèè ìåõàíèçìà ñòàâÿò ìîäåëü RM 011 Felipe Massa Flyback â ðàçðÿä óíèêàëüíûõ, ñâåðõíàäåæíûõ ÷àñîâ. Åâãåíèé Áîðèñåíêî


97-112_wd26.qxd

22.07.2009

11:43

Page 111


97-112_wd26.qxd

22.07.2009

11:43

Page 112

Серьги Clan de Vega

Великая княгиня Елизавета Федоровна, портрет художника Фридриха Августа фон Каульбаха

Æ

èçíü è ñìåðòü âåëèêîé êíÿãèíè Åëèçàâåòû Ôåäîðîâíû Ðîìàíîâîé ïîõîæè íà ïîýìó. Åå îáðàç êàê áóäòî îêóòàí ðîìàíòè÷åñêèì ôëåðîì. Âî-ïåðâûõ, îíà áûëà ïîòðÿñàþùå õîðîøà ñîáîé. Âî-âòîðûõ, ïîðàæàåò åå ãîëîâîêðóæèòåëüíûé âçëåò: 19-ëåòíÿÿ ïðèíöåññà èç êðîõîòíîãî íåìåöêîãî ãåðöîãñòâà ñòàëà îäíîé èç âëèÿòåëüíåéøèõ äàì îãðîìíîé èìïåðèè. Ãåññåíñêàÿ Åëèçàâåòà-Àëåêñàíäðà-ËóèçàÀëèñà (â ñåìüå åå çâàëè Ýëëîé) ðîäèëàñü 20 îêòÿáðÿ 1864 ãîäà â Äàðìøòàäòå. Îíà áûëà âòîðîé äî÷åðüþ âåëèêîãî ãåðöîãà Ãåññåí-Äàðìøòàäò112 Watch&Diamond

ñêîãî Ëþäâèãà IV è âíó÷êîé àíãëèéñêîé êîðîëåâû Âèêòîðèè.  1884 ãîäó íàñòóïàåò ïåðåâîðîò â æèçíè äåâóøêè: îíà âûõîäèò çàìóæ çà âåëèêîãî êíÿçÿ Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ðîìàíîâà, áðàòà öàðÿ Àëåêñàíäðà III. Äîâîëüíî áûñòðî ó ìîëîäîé ÷åòû ïîÿâèëñÿ êðóã äðóçåé, êîòîðûå ëþáèëè áûâàòü ó íèõ è â Èëüèíñêîì, è â Ïåòåðáóðãå, íà ýòèõ âå÷åðàõ Åëèçàâåòà äåìîíñòðèðîâàëà ñâîé óòîí÷åííûé âêóñ. Äàæå æèâÿ çà ãîðîäîì, êíÿãèíÿ ìíîãî âðåìåíè è âíèìàíèÿ óäåëÿëà ñâîåìó âíåøíåìó âèäó. Îíà äåëàëà ýñêèçû àêâàðåëüíûìè êðàñêàìè, ðàçðàáàòûâàëà ôàñîíû áîëüøèíñòâà íàðÿäîâ, êîòîðûå âîñõèòèòåëüíî ñìîòðåëèñü íà íåé, ïîä÷åðêèâàÿ èíäèâèäóàëüíîñòü è íåïîâòîðèìóþ êðàñîòó. Ìóæ Åëèçàâåòû,

Брошь Clan de Vega

Великая княгиня Елизавета Федоровна


113-128_wd26.qxd

21/02/2009

12:57

Page 113

Государь император Николай Александрович, государыня императрица Александра Феодровна и великая кнгяиня Елизавета Федоровна (справа), 1891 год.

Watch&Diamond 113


113-128_wd26.qxd

21/02/2009

12:57

Page 114

Колье и серьги Carrera y Carrera

îäåðæèìûé ñòðàñòüþ ê äðàãîöåííûì êàìíÿì, äàðèë åé ðîñêîøíûå óêðàøåíèÿ, è îíà âñåãäà ìîãëà âûáðàòü òî, ÷òî ñî÷åòàëîñü áû ñ åå îäåÿíèåì. Åëèçàâåòà âåëèêîëåïíî ñïðàâëÿëàñü ñ ðîëüþ õîçÿéêè äîìà. 1888 ãîäó ÷åòà Ðîìàíîâûõ ïîñåòèëà Ñâÿòóþ çåìëþ. Ïàëîìíè÷åñòâî ïðîèçâåëî íà Åëèçàâåòó ãëóáîêîå âïå÷àòëåíèå. Âñòàë âîïðîñ î ïåðåõîäå â ïðàâîñëàâèå. Íà ýòî áûëî òðóäíî ðåøèòüñÿ, åå ìó÷èëà ìûñëü, ÷òî îòåö è âñå ðîäíûå íå ïîéìóò òàêîãî øàãà, áóäóò íåâåðíî òîëêîâàòü åãî ýãîèñòè÷åñêèìè ñîîáðàæåíèÿìè ïîëîæåíèÿ â ñâåòå è îáâèíÿòü â ïîä÷èíåíèè âîëå ìóæà. Îíà ïèñàëà ïðîíçèòåëüíûå ïèñüìà áëèçêèì ðîäñòâåííèêàì. Ê ñîæàëåíèþ, ïî÷òè íèêòî èç íèõ íå ïîääåðæàë Åëèçàâåòó â åå èñêðåííåì íàìåðåíèè. Îíà ïîëó÷àëà äîâîëüíî ðåçêèå îòâåòû îò îòöà è áðàòà, è ëèøü äâå Âèêòîðèè - ðîäíàÿ ñåñòðà ïðèíöåññà Áàòòåíáåðãñêàÿ è êîðîëåâà Âèêòîðèÿ - íå óïðåêàëè åå, à ñòàðàëèñü îáîäðèòü ñâîèìè ïèñüìàìè. Ïðàâîñëàâíûå æå ðîäñòâåííèêè èç äîìà Ðîìàíîâûõ

Â

114 Watch&Diamond

ïîääåðæèâàëè êíÿãèíþ â åå ðåøåíèè. Òàèíñòâî Ìèðîïîìàçàíèÿ áûëî ñîâåðøåíî â Ëàçàðåâó ñóááîòó 1891 ãîäà.  òîì æå ãîäó Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à íàçíà÷èëè ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðîì Ìîñêâû. Ýòî áûëà ñåðüåçíàÿ ïåðåìåíà âñåãî óêëàäà æèçíè äëÿ Åëèçàâåòû. Îíà ñòàëà ïåðâîé äàìîé ñòîëèöû. Ïåðååçä èç Ïåòåðáóðãà â Ìîñêâó, íåîáõîäèìîñòü àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â ñâåòñêîé æèçíè, áûâàòü íà ïðèåìàõ è êîíöåðòàõ è óñòðàèâàòü èõ ó ñåáÿ ïîçâîëèëè åé ñ íîâîé ñèëîé çàáëèñòàòü â âûñøåì îáùåñòâå. Î åå øèêàðíûõ ïëàòüÿõ è îñëåïèòåëüíûõ êîëüå èç ðóáèíîâ è èçóìðóäîâ åùå äîëãî ïîñëå áàëîâ ãîâîðèëà âñÿ ñòîëèöà. Ýòîò ïåðèîä æèçíè Åëèçàâåòû Ôåäîðîâíû ÷àñòè÷íî îïèñàí â âîñïîìèíàíèÿõ Í.Ñ.Áàëóåâîé-Àðñåíüåâîé. Öåëåñîîáðàçíî äëÿ ïîëíîòû âîñïðèÿòèÿ îáðàçà ïðèâåñòè ñëåäóþùèé îòðûâîê èç ýòèõ ìåìóàðîâ: "Ìîÿ ïåðâàÿ âñòðå÷à ñ âåëèêîé êíÿãèíåé áûëà â êîíöå äåêàáðÿ 1903 ãîäà, êîãäà ÿ â ÷èñëå äðóãèõ äåáþòàíòîê åçäèëà â Íåñêó÷íîå ïðåäñòàâëÿòüñÿ Åëèçàâåòå Ôåäîðîâíå.  íà÷àëå ÿíâàðÿ 1904 ãîäà áûë ïåðâûé áàë â


113-128_wd26.qxd

21/02/2009

12:57

Page 115

Сделайте предварительный заказ за 48 часов до вылета и получите скидку 5 % Пассажирам предлагается широкий ассортимент высококачественной продукции: парфюмерия, декоративная косметика, спиртные напитки, табачные изделия, кондитерская продукция и разнообразные аксессуары

"Зал официальных делегаций" при управлении делами Президента Украины, Международный аэропорт "Борисполь" тел./факс: +38 (044) 591 = 69 = 59 "Duty Free" = Международный аэропорт "Борисполь" тел.: +38 (044) 926 = 60 = 82 "Duty Free" = Международный аэропорт "Донецк" Центр обслуживания VIP (Service centre of VIP) тел./факс: +38 (062) 332 = 82 = 21 "Duty Free" = Международный аэропорт "Запорожье" тел./факс: +38 (061) 721 = 45 = 72 "Duty Free" = Международный аэропорт "Симферополь" тел./факс: +38 (0652) 59 = 53 = 45 "Duty Free" = Международный аэропорт "Харьков" тел.моб: +38 (050) 474 = 05 = 64 "Duty Free" = Международный аэропорт "Черновцы" тел.моб: +38 (050) 328 = 16 = 68 "Duty Free" = Международный аэропорт "Луганск" тел./факс: +38 (0642) 59 =05 =33

www.dutyfree=ukraine.com


113-128_wd26.qxd

21/02/2009

12:57

Page 116

Cерьги и кольцо Clan de Vega

ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðñêîì äîìå. Åëèçàâåòà Ôåäîðîâíà ïðèíèìàëà ãîñòåé, ñòîÿ ñ âåëèêèì êíÿçåì â êîíöå çàëà. Îíà áûëà äèâíî õîðîøà â áëåäíîðîçîâîì ïëàòüå ñ äèàäåìîé è îæåðåëüåì èç êðóïíûõ ðóáèíîâ. Íà ñëåäóþùåì áàëó îíà áûëà åùå êðàñèâåå; íà íåé áûë áåëûé òóàëåò ñ ðàññûïàííûìè ïî ïëàòüþ áðèëëèàíòîâûìè çâåçäàìè è ñ òàêèìè æå áðèëëèàíòîâûìè çâåçäàìè íà âîëîñàõ. Îíà ïîõîäèëà íà ñêàçî÷íóþ öàðåâíó…". ôåâðàëÿ 1905 ãîäà ñòàëî äëÿ Åëèçàâåòû Ôåäîðîâíû ñòðàøíûì èñïûòàíèåì. Ñèëüíûé âçðûâ ïðåâðàòèë êàðåòó âåëèêîãî êíÿçÿ â ãðóäó ùåïîê, à åãî ñàìîãî ðàçîðâàëî, îáåçîáðàçèâ òåëî äî íåóçíàâàåìîñòè. Ïîñëå ýòîé òðàãåäèè Åëèçàâåòà Ôåäîðîâíà òâåðäî ðåøèëà ïîëíîñòüþ ïîñâÿòèòü

4

116 Watch&Diamond

ñåáÿ ñëóæåíèþ ëþäÿì. Îíà âëàäåëà ìíîæåñòâîì ïðåêðàñíûõ äðàãîöåííîñòåé, áûëî íåâåðîÿòíî òðóäíî ðàññòàòüñÿ ñ íèìè, íî ïðèøëîñü ïîéòè íà ýòîò øàã, ÷òîáû ñëåäîâàòü ïî ïóòè, êîòîðûé êíÿãèíÿ èçáðàëà äëÿ ñåáÿ. Îíà ðàçäåëèëà þâåëèðíûå ñîêðîâèùà, îòäàâ â êàçíó ñåìåéíûå ðåëèêâèè Äîìà Ðîìàíîâûõ, íåêîòîðûå âåùè ïîäàðèëà äðóçüÿì, à ïðèíàäëåæàùèå åé ïðîäàëà, êóïèâ íà âûðó÷åííûå äåíüãè óñàäüáó íà Áîëüøîé Îðäûíêå. ×åòûðå äîìà è áîëüøîé ñàä áûëè ïðåâðàùåííûå åþ â Ìàðôî-Ìàðèèíñêóþ îáèòåëü. Ñ òåõ ïîð è äî ñàìîé ñìåðòè â 1918 ãîäó, âåëèêàÿ êíÿãèíÿ Åëèçàâåòà Ôåäîðîâíà çàíèìàëàñü áëàãîòâîðèòåëüíîñòüþ è ïîìîãàëà ñòðàæäóùèì. Àííà Çâÿãèíöåâà


113-128_wd26.qxd

21/02/2009

12:57

Page 117


113-128_wd26.qxd

21/02/2009

12:57

Page 118


113-128_wd26.qxd

21/02/2009

12:57

www.eloundamare.com

Page 119

www.eloundapeninsula.com

www.portoelounda.com

Elounda SA Hotels & Resorts 72053 Crete, Greece Tel: (+30).28410.68000 Fax: (+30).28410.41889 email: info@elounda=sa.com www.elounda=sa.com


113-128_wd26.qxd

21/02/2009

12:57

Page 120

Проверено на себе

Â

ûáîð ïðàâèëüíîãî îòåëÿ - îäíà èç âàæíåéøèõ ñîñòàâëÿþùèõ íåçàáûâàåìîãî (â õîðîøåì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà) âðåìÿïðåïðîâîæäåíèÿ â òîé èëè èíîé ñòðàíå. Ñëó÷àåòñÿ, ÷òî íåèñêóøåííûé ïóòåøåñòâåííèê íå ïðèäàåò îñîáîãî çíà÷åíèÿ ýòîìó ìîìåíòó, ïîëíîñòüþ ïîëàãàÿñü íà àãåíòñòâî, à, ïðèåõàâ â ïóíêò íàçíà÷åíèÿ, ñòàëêèâàåòñÿ ñ äîñàäíûìè, îìðà÷àþùèìè îòäûõ íåóäîáñòâàìè. Âäðóã îêàçûâàåòñÿ, ÷òî ôîòî àïàðòàìåíòîâ â ðåêëàìíîé áðîøþðå êðàñî÷íî äåìîíñòðèðóþò, êàêèìè íîìåðà ñòàíóò ëèøü ïîñëå ðåìîíòà, íàìå÷åííîãî íà ñëåäóþùèé ãîä, íî è ýòî äàëåêî íå ñàìîå ñòðàøíîå, ÷òî ìîæåò ïðèêëþ÷èòüñÿ… Ðàçóìååòñÿ, îñêîðáëåííûé äî ãëóáèíû äóøè òóðèñò íà÷èíàåò èñêàòü âèíîâàòûõ. È âìåñòî òîãî, ÷òîáû ðàññëàáèòüñÿ è íàñëàæäàòüñÿ êàæäûì ìãíîâåíèåì ñâîåãî îòïóñêà, îí íåðâíè÷àåò, ïåðåæèâàåò è ðàçäðàæàåòñÿ. Ïðåäëàãàþ, íå òðàòèòü äðàãîöåííîå âðåìÿ íà ïîäîáíóþ åðóíäó, â ñèëó ïðîôåññèè ìíå äîâåëîñü ïîâèäàòü è íà ñåáå îùóòèòü ñåðâèñ áåñ÷èñëåííîãî êîëè÷åñòâà ãîñòèíèö. Íåêîòîðûå èç îòåëåé îñòàâèëè â ïàìÿòè ìàññó ïîëîæèòåëüíûõ âïå÷àòëåíèé è òâåðäîå æåëàíèå âåðíóòüñÿ â ñòåíû, ñòàâøèå ðîäíûìè, îñòàëüíûå æå, ïîêàçàâ ñâîå èñòèííîå, à íå ðåêëàìíîå ëèöî, óäîñòîèëèñü çàïðåùàþùåãî âúåçä çíàêà íà ìîåé òóðèñòè÷åñêîé êàðòå.  ñåãîäíÿøíèé õèò-ëèñò âîøëè: La Prairie (Æåíåâà), Palais Coburg (Âåíà), Grand Hotel et de Milan (Ìèëàí), à òàêæå The Residence Mauritius (Ìàâðèêèé). Åêàòåðèíà Òèìîôååâà 120 Watch&Diamond


113-128_wd26.qxd

21/02/2009

12:57

Page 121


113-128_wd26.qxd

21/02/2009

12:58

Page 122

Prestige Suite Sitting Room Imperial Suite Bathroom

Imperial Suite Bedroom

Мой "дом" в Милане Как правило, раза два в год я нахожусь в командировке по странам Европы и люблю пару дней отдохнуть в Милане. Останавливаясь в разных отелях этого чудесного горо" да, я, в конце концов, решила больше не испытывать судьбу и сделала окончательный выбор в пользу Park Hyatt Milan. Тем более что в нем открылись новые апартаменты.

Imperial Suite Dining Room V 1

122 Watch&Diamond

Î

òåëü Park Hyatt Milan ðàñïîëîæåí â öåíòðå ñòîëèöû ìèðîâîé ìîäû, íåäàëåêî îò çíàìåíèòîãî Äîìñêîãî ñîáîðà è òåàòðà La Scala, â 5 ìèíóòàõ õîäüáû îò óëèöû Via Montenapoleone, èçâåñòíîé ñâîèìè ðîñêîøíûìè áóòèêàìè. Park Hyatt Milan îòëè÷àåòñÿ îò äðóãèõ ãîñòèíèö ñâîåãî êëàññà ñîâðåìåííûì ýêñêëþçèâíûì äèçàéíîì è ïðîäóìàííîñòüþ ìåëü÷àéøèõ äåòàëåé, êîòîðûå ïîä÷åðêèâàþò áåçóïðå÷íûé ñòèëü ýëåãàíòíîé ðîñêîøè.  óêðàøåíèè èíòåðüåðîâ èñïîëüçîâàíû öåííûå ïîðîäû äåðåâà, ãðàíèò, ìðàìîð, øåëê, âåíåöèàíñêîå ñòåêëî. Íîìåðíîé ôîíä ãîñòèíèöû ïîïîëíèëñÿ ïðîøëîé îñåíüþ ñðàçó íåñêîëüêèìè íîâûìè ñüþòàìè. À â íà÷àëå íûíåøíåãî ãîäà åùå 8 íîìåðîâ îòêðûëè äâåðè äëÿ ñâîèõ ãîñòåé. Íàðÿäó ñ óæå ñóùåñòâóþùèìè, êëàññà "ëþêñ": ïðåçèäåíòñêèì, äèïëîìàòè÷åñêèì è ñüþòîì Terrace, ýòî àïàðòàìåíòû Imperial, ÷åòûðå íîìåðà Prestige è òðè Spa-ñüþòà. Ïîìèìî èäåàëüíûõ âî âñåõ ñìûñëàõ óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ, îíè îòâå÷àþò âñåì íå-


113-128_wd26.qxd

21/02/2009

12:58

Page 123

îáõîäèìûì äëÿ ðàáîòû è ïîëíîöåííîãî îòäûõà. Íîâûå íîìåðà îñíàùåíû èçûñêàííîé ìåáåëüþ, èçãîòîâëåííîé âðó÷íóþ ñïåöèàëüíî ïî çàêàçó îòåëÿ êîìïàíèåé Jim Thompson. Èíòåðüåðû óêðàøåíû æèâîïèñíûìè ïðîèçâåäåíèÿìè èñêóññòâà. Îðèãèíàëüíîå îñâåùåíèå ïî ïåðèìåòðó è â öåíòðå ïîòîëêà àêöåíòèðóåò âíèìàíèå íà äåðåâÿííûõ ïàíåëÿõ, äîðîãèõ êîâðàõ Tai Ping, îäíîãî èç âåäóùèõ ìèðîâûõ ïðîèçâîäèòåëåé â ýòîé îáëàñòè, è áîãàòîé îòäåëêå ìåáåëè. mperial Suite - ñàìûé çíàìåíèòûé íîìåð â îòåëå. Åãî îáùàÿ ïëîùàäü ñîñòàâëÿåò 160êâ.ì, êîòîðóþ, ïî æåëàíèþ åãî âðåìåííîãî âëàäåëüöà, ìîæíî óâåëè÷èòü äî 205êâ.ì çà ñ÷åò îáúåäèíåíèÿ ñ ñîñåäíèì ñüþòîì êàòåãîðèè Deluxe. Ïðîñòîðíàÿ ãîñòèíàÿ ñ áàðîì, îáåäåííûé çàë ñ èçûñêàííûì äåêîðîì èç âåíåöèàíñêîé ìîçàèêè è îòäåëüíûì âûõîäîì íà òåððàñó. Ñ òåððàñû, à òàêæå èç îêîí ñïàëüíè, îòêðûâàåòñÿ ïðåêðàñíûé âèä íà Ìèëàí. Ïðîñòîðíûé êàáèíåò ñ ïîñëåäíèìè äîñòèæåíèÿìè îôèñíîé òåõíèêè ñòàíåò èäåàëüíûì ìåñòîì äëÿ âåäåíèÿ áèçíåñà. Êðîìå òîãî, Imperial Suite ïðåäëàãàåò áîãàòûå âîçìîæíîñòè äëÿ óõîäà çà òåëîì. Ðàñïîëîæåííûå çäåñü Spa-êàáèíåò, ñàóíà, äæàêóçè, îáîðóäîâàíèå äëÿ ôèòíåññà ïîçâîëÿþò ïðîéòè ïðîöåäóðû è âîññòàíîâèòü çäîðîâüå, íå ïîêèäàÿ íîìåð. Spa Suite - êàæäûé íîìåð ýòîé êàòåãîðèè ðàñïîëàãàåò íå òîëüêî ïðîñòîðíîé âàííîé êîìíàòîé, íî è îòäåëüíîé Spa-çîíîé, âêëþ÷àþùåé ñàóíó ñ õðîìîòåðàïèåé, äæàêóçè è ìàññàæíûì ñòîëîì. Ïî çàïðîñó ãîñòè ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè Spa-ñïåöèàëèñòà íåïîñðåäñòâåííî â íîìåðå. Cüþòû îñíàùåíû áåãîâûìè äîðîæêàìè è äðóãèì ñïîðòèâíûì îáîðóäîâàíèåì, ïîçâîëÿþùèì íà âðåìÿ ïðåâðàòèòü ãîñòèíóþ â ôèòíåññ-çàë. ×åòûðå íîìåðà Prestige Suite îáîðóäîâàíû ïî ïðèìåðó ñüþòà Imperial, îòëè÷àÿñü îò íåãî ëèøü ìåíüøåé ïëîùàäüþ. Ïðîñòîðíûå âàííûå êîìíàòû èìåþò ñàóíû è äæàêóçè. Òðè ñüþòà èç ÷åòûðåõ ïðåäóñìàòðèâàþò äîïîëíèòåëüíóþ ñìåæíóþ êîìíàòó, ïîçâîëÿþùóþ óâåëè÷èòü ïëîùàäü êàæäîãî íîìåðà äî 120êâ.ì. Âñå îíè ðàñïîëàãàþò áàëêîíàìè ñ âåëèêîëåïíûì âèäîì íà Ãàëåðåþ Âèòòîðèî-Ýìàíóýëå.  ðåñòîðàíå The Park ãîñòè ìîãóò íàñëàäèòüñÿ èòàëüÿíñêîé êóõíåé, â àìåðèêàíñêîì áàðå, ñòàâøåì ñâîåîáðàçíûì ñèìâîëîì ìèëàíñêîãî îáðàçà æèçíè, çàêîí÷èòü äåíü èçûñêàííûì íàïèòêîì.  ëîááè-áàðå La Cupola ïîä 9-ìåòðîâûì ñòåêëÿííûì êóïîëîì â îáåäåííîå âðåìÿ ñåðâèðóåòñÿ ñòîë ñ ëåãêèìè çàêóñêàìè, çäåñü æå ïîäàþò çàâòðàêè, ïîñëåîáåäåííûé ÷àé. Spa-öåíòð îòåëÿ ïðåäíàçíà÷åí òîëüêî äëÿ ïîñòîÿëüöåâ, äëÿ óõîäà çà òåëîì çäåñü ïðåäëàãàþò ïåðåäîâûå ìåòîäèêè è êîñìåòè÷åñêóþ ïðîäóêöèþ ëó÷øèõ ìèðîâûõ áðåíäîâ.  õîëëå ãîñòèíèöû ðàáîòàþò ïÿòü ìàãàçèíîâ. Åêàòåðèíà Òèìîôååâà

I

Prestige Suite Bar Corner

Watch&Diamond 123


113-128_wd26.qxd

21/02/2009

12:58

Элитный отель

Page 124

Милан, когда там проходят показы вы" сокой моды, мне "приходится" посещать регулярно, и когда есть малейшая воз" можность поселиться в Grand Hotel et de Milan " всегда с удовольствием делаю это. Этот удивительный "музыкальный отель" не может наскучить и не может стать "при" вычным местом", потому что весь пропи" тан эксклюзивностью, воспринимается как подарок судьбы и обладает невыра" зимой словами, особой духовностью.

Î

Холл Grand Hotel et de Milan

124 Watch&Diamond

äèí èç ñòàðåéøèõ â ãîðîäå - Grand Hotel et de Milan, èçäàâíà áûë è îñòàåòñÿ èçëþáëåííûì ìåñòîì åâðîïåéñêîé ïîëèòè÷åñêîé è äåëîâîé ýëèòû, âñåìèðíî èçâåñòíûõ êîìïîçèòîðîâ è ìóçûêàíòîâ, ïèñàòåëåé, àêòåðîâ è ðåæèññåðîâ. Çà âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ â îòåëå îñòàíàâëèâàëèñü: Ðóäîëüô Íóðèåâ è Ìàðèÿ Êàëëàñ, Ëóêèíî Âèñêîíòè è Ýðíåñò Õåìèíãóýé. Çíàìåíèòûé êîìïîçèòîð Äæóçåïïå Âåðäè æèë çäåñü ìíîãèå ãîäû è â ñüþòå, íîñÿùåì òåïåðü åãî èìÿ, íàïèñàë ñâîè ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ. Grand Hotel et de Milan ðàñïîëîæåí íà óëèöå Ìàíöîíè â èñòîðè÷åñêîì öåíòðå Ìèëàíà, â äâóõ øàãàõ îò çíàìåíèòîãî òåàòðà La Scala è êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà, âáëèçè ãëàâíûõ óëèö ñ øèêàðíûìè ìîäíûìè áóòèêàìè Via Montenapoleone, Via Sant'Andrea, Via della Spiga. Îòåëü áûë îòêðûò 23 ìàÿ 1863 ãîäà. Çäàíèå ïîñòðîåíî ïî ïðîåêòó èçâåñòíîãî àðõèòåêòîðà Àíäðåà Ïèööàëà. Ñî âðåìåíåì "Ìèëàíñêèé îòåëü" (òàêîå èìÿ îí íîñèë â òó ïîðó) ðàñøèðÿëñÿ, ìåíÿÿ ñâîé îáëèê â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîãðåññîì. Îí áûë åäèíñòâåííûì îòåëåì â ãîðîäå, ïðåäëàãàþùèì ãîñòÿì ïî÷òîâûå óñëóãè è òåëåãðàôíóþ ñâÿçü, ÷åì ïðèâëåêàë ê ñåáå äèïëîìàòè÷åñêóþ è ïðîìûøëåííóþ ýëèòó. Êðîìå òîãî, îí áûë îñíàùåí ïîñëåäíèìè äîñòèæåíèÿìè òåõíèêè, â òîì ÷èñëå ëèôòîì, êîòîðûé äåéñòâóåò è â íàøè äíè! Îòåëü ïîëíîñòüþ îáíîâëåí â 1931 ãîäó.  êàæäóþ êîìíàòó áûëà ïðîâåäåíà òåëåôîííàÿ ëèíèÿ, ãîñòè íàñëàæäàëèñü ïðîãóëêàìè ïî çèìíåìó ñàäó è âåëèêîëåïíîé êóõíåé ðåñòîðàíîâ. Âî âðåìÿ Âòîðîé Ìèðîâîé âîéíû çäàíèå áûëî ñèëüíî ïîâðåæäåíî, è ïî ïðîåêòó àðõèòåêòîðà Äæîâàííè Ìóöèî âîññòàíîâëåíî, ïðèîáðåòÿ ýëåìåíòû ìîäåðíà, êîòîðûå óäà÷íî ñî÷åòàþòñÿ ñ êëàññèêîé. Ïîñëåäíÿÿ ðåêîíñòðóêöèÿ ñîñòîÿëàñü â 1991, òîãäà îñîáîå âíèìàíèå áûëî óäåëåíî ïðîèçâåäåíèÿì èñêóññòâà - ñêóëüïòóðàì è æèâîïèñè, êîòîðûå óêðàøàþò íîìåðà è ñåé÷àñ.


113-128_wd26.qxd

21/02/2009

12:58

Page 125

Парадный подъезд

Ï

ðåäñòàâèòåëè áîìîíäà "ñòîëèöû ìèðîâîé ìîäû" îáëþáîâàëè áàðû è ðåñòîðàíû îòåëÿ äëÿ åæåäíåâíûõ âñòðå÷. Ïîñòîÿëüöû, ïðèøåäøèå íà ïîçäíèé çàâòðàê, ìîãóò ñòàòü ñîñåäÿìè èçâåñòíûõ êóòþðüå èëè ãîëëèâóäñêèõ çâåçä. Falstaff Bar ïðåäëàãàåò "ïåðåêóñèòü íà ñêîðóþ ðóêó" â òå÷åíèå âñåãî äíÿ, à Caruso Restaurant, íàïîëíåííûé ñîëíå÷íûì ñâåòîì, îêðóæåííûé çåëåíüþ çèìíåãî ñàäà âíóòðåííåãî äâîðèêà Croce Rossa, ñîçäàåò ðîìàíòè÷åñêóþ àòìîñôåðó âî âðåìÿ óæèíà. Ñàìûé ýêñêëþçèâíûé ðåñòîðàí Ìèëàíà - Don Carlos, íàçâàííûé â çíàê óâàæåíèÿ ê Äæóçåïïå Âåðäè, îôîðìëåí ìóçååì òåàòðà La Scala, âîññîçäàâàÿ àòìîñôåðó òîé äàëåêîé ýïîõè. Ãîðäîñòüþ Grand Hotel et de Milan ÿâëÿþòñÿ èçûñêàííûå êîíôåðåíö-çàëû, îñíàùåííûå âûñîêèìè òåõíîëîãèÿìè, ñîçäàþùèìè èäåàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ äåëîâûõ âñòðå÷, ïðèåìîâ, áàíêåòîâ, êîíãðåññîâ, âûñòàâîê è ïðåçåíòàöèé.

Лаунж=бар

Falstaff Bar

Çàë Verdi Lounge èìååò ñâîþ èñòîðèþ.  1872 ãîäó êîìïîçèòîð âïåðâûå ïîñåòèë îòåëü, ðåøèâ îñòàíîâèòüñÿ â íîìåðå 105 íà ïåðâîì ýòàæå. Çäåñü Âåðäè ÷åðåäîâàë ñâåòñêóþ æèçíü è ðàáîòó. Ìåáåëü, ñòîÿâøàÿ â åãî íîìåðå, áûëà ñîõðàíåíà. Ýëåãàíòíûé äåêîð, ñòàðèííûé êàìèí è çíàìåíèòûé ïèñüìåííûé ñòîë, çà êîòîðûì ðàáîòàë ìàýñòðî, áûëè áåðåæíî âîññòàíîâëåíû â õîäå ïîñëåäíåãî ðåìîíòà è òåïåðü óêðàøàþò ÷óäåñíûé Verdi Lounge, êîòîðûé äûøèò èñòîðè÷åñêèì êîëîðèòîì, ïðèäàâàÿ äåëîâûì âñòðå÷àì óòîí÷åííîñòü. Çàë Puccini Lounge äåêîðèðîâàí öåííûìè êàðòèíàìè èç êîëëåêöèè Maria Luigia D'Austria, ôëàìàíäñêèìè ãîáåëåíàìè è âåëèêîëåïíûìè ñâåòèëüíèêàìè èç ìóðàíñêîãî ñòåêëà. Ýòî êëàññè÷åñêèé ïðèìåð èçûñêàííîé îáñòàíîâêè XIX ñòîëåòèÿ. Puccini Lounge ñîîáùàåòñÿ øèðîêèì êîðèäîðîì ñ òðåòüèì çàëîì - Giordano Lounge, ñ åãî êðàñèâåéøèì "papier peintre", ñîõðàíÿþùèì ãîñòåïðèèìíóþ, äóøåâíóþ àòìîñôåðó, òèïè÷íóþ äëÿ çäàíèé ñòàðîãî Ìèëàíà. Åêàòåðèíà Òèìîôååâà

Винный погреб ресторана Don Carlos


113-128_wd26.qxd

21/02/2009

12:58

Page 126

В бывшем дворце герцога Фердинанда

При слове Вена у меня в голове всег" да возникает фраза: "Был месяц май…". Со времен моего первого знакомства с этим фантастически красивым городом, прошло уже много лет, я бывала здесь и зимой, и летом, и в "мертвый сезон", но ни разу ни погода, ни гостеприимные венцы, ни отели не разочаровали меня. Мне повезло " я останавливалась в оте" ле Palais Coburg 5* в год его открытия, затем двумя годами позже и при крат" кой командировке в Вену в начале этой весны. Каждый раз нахожу его все бо" лее и более привлекательным.

В лучшем венском дворце

Винный погреб

126 Watch&Diamond

Ý

òîò î÷àðîâàòåëüíûé îòåëü ðàñïîëîæåí â öåíòðå èñòîðè÷åñêîé ÷àñòè Âåíû, ãäå êàæäàÿ óëèöà è çäàíèå íàïîëíåíû äóõîì ïðîøëîãî. Íî óíèêàëüíîñòü Palais Coburg 5* ýòèì íå èñ÷åðïûâàåòñÿ - çäàíèå, çàíèìàåìîå îòåëåì, áûëî ïîñòðîåíî â 1845 ãîäó êàê äâîðåö ãåðöîãà Ôåðäèíàíäà Ñàêñý-Êîáóðã è Ãîòà. Ïðåäñòàâëÿþùèé îãðîìíóþ èñòîðè÷åñêóþ àðõèòåêòóðíóþ öåííîñòü, îí âî âðåìÿ âîéíû çíà÷èòåëüíî ïîñòðàäàë îò áîìáåæåê, îäíàêî îñíîâíûå ýëåìåíòû äåêîðà óöåëåëè è áûëè âîññòàíîâëåíû. Ïîñëåäíèé èç ïîòîìêîâ ñåìåéñòâà Êîáóðã, ïðèíöåññà Ñàðà Àóðåëèÿ, æèëà çäåñü äî 1994 ãîäà, à ñïóñòÿ òðè ãîäà ïîñëå åå ñìåðòè çäàíèå áûëî ïðèîáðåòåíî ÷àñòíûì ôîíäîì, êîòîðûé ïîñëå ìàñøòàáíûõ ðåñòàâðàöèîííûõ ðàáîò îòêðûë â áûâøåì äâîðöå âåëèêîëåïíûé îòåëü. Îñíîâíîé ïðèíöèï, êîòîðûì ðóêîâîäñòâîâàëèñü èíèöèàòîðû ïåðåñòðîéêè, âûðàæàëñÿ ñëîâàìè: "Ñîõðàíÿÿ ïðîøëîå - ñîçäàåøü áóäóùåå". Îáíîâëåííûé øåäåâð, ñòàâ ÿðêèì ïðèìåðîì ñîâðåìåííîãî äèçàéíåðñêîãî èñêóññòâà, îòêðûë ñâîè


113-128_wd26.qxd

21/02/2009

12:58

Page 127

äâåðè 7 íîÿáðÿ 2003 ãîäà. Îáùàÿ ñòîèìîñòü ðåíîâàöèîííûõ ðàáîò ñîñòàâèëà 85 ìèëëèîíîâ åâðî. îòåëå 35 èíäèâèäóàëüíî äåêîðèðîâàííûõ íîìåðîâ êàòåãîðèè Suite ïëîùàäüþ îò 54 äî 165êâ.ì, êàæäûé èç êîòîðûõ îôîðìëåí óíèêàëüíûì äèçàéíîì. Âñå îíè èìåþò ðàçäåëüíûå ãîñòèíûå è ñïàëüíè, ïîëíîñòüþ óêîìïëåêòîâàííûå êóõíè è ìèíèáàðû, ðîñêîøíûå âàííûå êîìíàòû, îòäåëüíûå ãîñòåâûå òóàëåòû, êîíäèöèîíåðû, òåëåâèçîðû â ãîñòèíîé è ñïàëüíîé çîíàõ, DVD/CD ïðîèãðûâàòåëè è êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå, ñåéôû, òåëåôîíû, ïîðòàòèâíûå êîìïüþòåðû ñî ñòàíäàðòíûì íàáîðîì îôèñíûõ ïðîãðàìì è äîñòóïîì â èíòåðíåò. Íîìåðà êàòåãîðèè The Imperial Suites ïëîùàäüþ 128136êâ.ì - ñàìûå ðîñêîøíûå â îòåëå, íàçâàííûå â ÷åñòü çíàìåíèòûõ ïåðñîí ïðîøëîãî. Îíè ðàñïîëîæåíû íà âòîðîì ýòàæå, èìåþò ñîáñòâåííûå òåððàñû ñ âåëèêîëåïíûì âèäîì íà Stadtpark, ìåáëèðîâàíû â êëàññè÷åñêîì ñòèëå, îáîðóäîâàíû ñàóíàìè è äæàêóçè. Äèçàéí Palais Suites (71-164 êâ.ì) âûïîëíåí â ýëåãàíòíîì êëàññè÷åñêîì ñòèëå. Áîëüøèíñòâî íîìåðîâ êàòåãîðèè City Suites ñ ðàçìåðàìè ïëîùàäåé îò 53 äî 96êâ.ì - äâóõóðîâíåâûå. Íà ïåðâîì ýòàæå íàõîäÿòñÿ: ãîñòèíàÿ, êóõíÿ, ãîñòåâîé òóàëåò, íà âòîðîì - ñïàëüíÿ è âàííàÿ êîìíàòà. Âñå íîìåðà èìåþò âèä íà ñòàðóþ Âåíó. Modern Suites (54 - 101êâ.ì) íàõîäÿòñÿ íà òðåòüåì ýòàæå è ìàíñàðäå, îòêóäà îòêðûâàåòñÿ ïàíîðàìà ñòîëèöû Àâñòðèè âî âñåì åå âåëèêîëåïèè, ãäå äîìèíèðóåò ñîáîð ñâ.Ñòåôàíà. Ëþêñû íàçâàíû èìåíàìè èçâåñòíûõ èñòîðè÷åñêèõ ëè÷íîñòåé, ïðèíàäëåæàâøèõ ê êëàíó Ñàêñý-Êîáóðã è Ãîòà, ïðåäñòàâèòåëåé êîðîëåâñêèõ ñåìåé Âåëèêîáðèòàíèè, Ôðàíöèè, Âåíãðèè, Ïîðòóãàëèè, Áîëãàðèè è Àâñòðèè. Îñîáîå çíà÷åíèå â Palais Coburg 5* ïðèäàþò ãàñòðîíîìèè.  ðåñòîðàíå Coburg, èìåþùåì íåñêîëüêî çâåçä Michelin, ñâÿùåííîäåéñòâóåò "Ëó÷øèé ïîâàð 2002" Õðèñòèàí Ïåö, êîòîðûé ñîçíàòåëüíî îòâåðãàåò íåäîëãîâå÷íûå âåÿíèÿ ñîâðåìåííîé êóëèíàðíîé ìîäû. Åãî áåçóïðå÷íûé èíäèâèäóàëüíûé ñòèëü è âûñî÷àéøåå êà÷åñòâî áëþä íåîäíîêðàòíî îòìå÷àëèñü ìíîæåñòâîì ïðåñòèæíûõ íàãðàä. Íàðÿäó ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîñòûõ íàòóðàëüíûõ ïðîäóêòîâ è êëàññè÷åñêèõ ðåöåïòîâ, ïðåâîñõîäíî ïîäîáðàííàÿ êîìáèíàöèÿ âèí è êóëèíàðíûõ äåëèêàòåñîâ ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ öåíòðàëüíîé òåìîé ãàñòðîíîìè÷åñêîãî ÷óäà Ïåöà. Coburg Wine Bistro ïðåäëàãàåò âêóñíûå ëåãêèå áëþäà, ïîäàâàåìûå ëèáî â Bastion Bar, ëèáî Garden Pavilion â òå÷åíèå âñåãî äíÿ. Íà ïåðâîì ýòàæå îòåëÿ, â äîïîëíåíèå ê Bastion Bar, íàõîäèòñÿ Wine Archive, ãäå ìîæíî êóïèòü íå òîëüêî âèíî èç âåëèêîëåïíîãî âèííîãî ïîãðåáà îòåëÿ, íî è îðèãèíàëüíûå àâñòðèéñêèå ïðîäóêòû, íàïðèìåð, ôðóêòîâûå óêñóñû Alois Golles. Íà ïîñëåäíåì ýòàæå ðàñïîëîæåí Spa-öåíòð ñ áàññåéíîì, ñàóíîé, ïàðîâîé êàáèíîé è çîíîé îòäûõà, à òàêæå ôèòíåññ-çàë ñ êàðäèîòðåíàæåðàìè. Åêàòåðèíà Òèìîôååâà

Â

Двухуровневый сьют

Spa=центр Bastion Bar

Watch&Diamond 127


113-128_wd26.qxd

21/02/2009

12:58

Page 128

Часто обычный пляжный отдых, особенно для успешных, много работающих и не жалеющих себя людей, уже не способен восстановить силы, и поэтому им важно не только пожить в красивом уголке мира, валяясь на шезлонге, но и серьезно за" няться своим здоровьем. Предлагаемая швейцарская клиника " это и роскошный отель, и самая лучшая в мире здравница, и настоящий земной рай.

Доктор Thierry Walli и доктор Thierry Pache

Паспорт здоровья Гости клиники

128 Watch&Diamond

Ê

ëèíèêà La Prairie ðàñïîëîæåíà â îäíîì èç ñàìûõ êðàñèâûõ óãîëêîâ Øâåéöàðèè - êóðîðòå Ìîíòð¸. Ê óñëóãàì ïàöèåíòîâ, êîòîðûå ïðèåçæàþò ñþäà èç ðàçíûõ ñòðàí, ñàìûå ñîâðåìåííûå ìåòîäû ëå÷åíèÿ, îñíîâàííûå íà ðàçðàáîòêàõ âûäàþùèõñÿ ó÷åíûõ, èìåíà êîòîðûõ çíàåò âñå ìåäèöèíñêîå ñîîáùåñòâî. Îñîáåííî âîñòðåáîâàíû â La Prairie ïðîãðàììû îìîëàæèâàþùåãî ëå÷åíèÿ (ðåâèòàëèçàöèÿ), óêðåïëåíèÿ èììóííîé ñèñòåìû, ïëàñòè÷åñêàÿ õèðóðãèÿ è ïðîãíîçèðóþùàÿ ìåäèöèíà. Âûñî÷àéøåå êà÷åñòâî ëå÷åíèÿ, ñî÷åòàíèå ïîñëåäíèõ äîñòèæåíèé íàóêè è òðàäèöèîííîé ïðàêòèêè, áåçîïàñíîñòü è êîíôèäåíöè-

àëüíîñòü, âîñòîðæåííûå îòêëèêè ëþäåé, ïðîøåäøèõ â êëèíèêå êóðñû ëå÷åíèÿ, ïîçâîëÿþò íàçâàòü La Prairie îäíîé èç ëó÷øèõ â ìèðå. Áëàãîäàðÿ íåäàâíèì óñïåõàì â ðàñøèôðîâêå ãåíîìà ÷åëîâåêà, ïðîãíîçèðóþùàÿ ìåäèöèíà ïîçâîëÿåò àíàëèçèðîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäðàñïîëîæåíèÿ ÷åëîâåêà ê òîé èëè èíîé áîëåçíè è òàêèì îáðàçîì ñîñòàâèòü åãî ãåíåòè÷åñêèé ïàñïîðò. Ó êàæäîãî ÷åëîâåêà â ÄÍÊ åñòü öåïü îïðåäåëåííîé óíèêàëüíîé ãåíåòè÷åñêîé èíôîðìàöèè. Ëþáûå åå ñáîè è íàðóøåíèÿ ìîãóò ïðèâåñòè ê ñóùåñòâåííîìó óõóäøåíèþ çäîðîâüÿ. Ðàñøèôðîâêà ãåíîìà ïîçâîëèëà ñïåöèàëèñòàì La Prairie ïî-íîâîìó ïîäîéòè ê ëå÷åíèþ áîëåçíåé, íîâûå ìåòîäèêè ïîçâîëÿþò


129-144_wd26.qxd

22.07.2009

11:45

Page 129

çàðàíåå âìåøèâàòüñÿ â ïðîöåññ, êîòîðûé ìîæåò ïðèâåñòè ê íåäóãó. åòîì 2004 ãîäà âðà÷è Alain E.Mottaz è Thierry D.Pache - ñïåöèàëèñòû â îáëàñòè óðîëîãèè/àíäðîëîãèè è ãèíåêîëîãè÷åñêîé ýíäîêðèíîëîãèè, â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ó÷åíûìè - áèîõèìèêîì Franñois Perriard è ìîëåêóëÿðíûì áèîëîãîì Pierre-Alain Menoud, îñíîâàëè Gene Predictis® SA - êîìïàíèþ, áàçèðóåìóþ â íåìåöêîì Ôðàéáóðãå, êîòîðàÿ ðàçâèâàåò ïðîãíîçèðóþùóþ ìåäèöèíó. Êëèíèêà La Prairie îäíîé èç ïåðâûõ âçÿëà íà âîîðóæåíèå íîâàòîðñêèå äîñòèæåíèÿ Gene Predictis® SA è òåïåðü øèðîêî ïðîïàãàíäèðóåò ýòîò ðåâîëþöèîííûé ïîäõîä ê ëå÷åíèþ áîëåçíåé. Îêàçûâàåòñÿ, ÷òî åæåãîäíî òîëüêî â ÑØÀ îò ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ ïðèåìà ëåêàðñòâ ïîãèáàþò 100 000 ÷åëîâåê. Ìíîãèå ñîòíè ÷åëîâå÷åñêèõ æèç-

Ë

íåé áûëè áû ñïàñåíû, åñëè áû âðà÷è èìåëè íà ðóêàõ ãåíåòè÷åñêèé ïàñïîðò ïàöèåíòîâ è ïðàâèëüíî åãî ïðî÷èòàëè. Ãåíåòè÷åñêèé ïàñïîðò, êîòîðûé ñîñòàâëÿþò â La Prairie, - áûñòðûé è áåçáîëåçíåííûé ïðîöåññ: íóæíî âñåãî ëèøü âçÿòü ìàçîê èç ðîòîâîé ïîëîñòè. Íî òåñòèðîâàíèå âñåãäà äîëæíî âûïîëíÿòüñÿ â ñî÷åòàíèè ñ òðàäèöèîííûì ìåäèöèíñêèì îáñëåäîâàíèåì, â òå÷åíèå êîòîðîãî äîêòîð ñîñòàâëÿåò äåòàëüíûé àíàìíåç, ïåðñîíàëüíóþ è ñåìåéíóþ èñòîðèþ ðàçâèòèÿ áîëåçíè ïàöèåíòà, ÷òîáû ðåøèòü âìåñòå ñ íèìè, êàêèå ãåíû äîëæíû áûòü ïðîàíàëèçèðîâàíû è âíåñåíû â ãåíåòè÷åñêèé ïàñïîðò, âíåøíå íàïîìèíàþùèé êðåäèòíóþ êàðòî÷êó. "Ñòàíäàðòíûé ïàñïîðò", íàçâàííûé Cypass®, äîëæåí èìåòü êàæäûé æèòåëü ïëàíåòû. Ýòî ïîçâîëÿåò ëå÷èòü ïàöèåíòà ïðàâèëüíîé äîçîé, ïðàâèëüíûìè ëåêàðñòâàìè

è â íóæíîå âðåìÿ. Ïðè ýòîì ãàðàíòèðóåòñÿ îïòèìàëüíàÿ ýôôåêòèâíîñòü, óìåíüøàåòñÿ ðèñê íåæåëàòåëüíûõ ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ, à òàêæå îïðåäåëÿåòñÿ ñïîñîáíîñòü ÷åëîâåêà óñòðàíÿòü òîêñè÷íûå âåùåñòâà (ñâîáîäíûå ðàäèêàëû) è òàêèì îáðàçîì âëèÿòü íà îêèñëèòåëüíûå ïðîöåññû, íàðóøåíèÿ êîòîðûõ ïðèâîäÿò ê âîçíèêíîâåíèþ ðàêîâûõ êëåòîê. Êðîìå ïàñïîðòà Cypass®, âîçìîæíî ñîçäàòü öåëûé ðÿä "óçêèõ" ãåíåòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, îöåíèâàÿ ðèñêè îïðåäåëåííûõ áîëåçíåé. È, íàêîíåö, ñîçäàòü ïàñïîðò VIP, îòðàæàþùèé ïîëíîå èññëåäîâàíèå ãåíåòè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ. Íåîáõîäèìî äîáàâèòü, ÷òî ñäåëàòü ñâîé ãåíåòè÷åñêèé ïàñïîðò æåëàòåëüíî ìåæäó 20 è 30 ãîäàìè æèçíè. Åãî äàííûå îñòàþòñÿ íåèçìåííûìè, ïîòîìó ÷òî ãåíåòè÷åñêèé êîä íå ìåíÿåòñÿ. Ìàðèíà Êîçëåíêî

Spaцентр

Watch&Diamond 129


129-144_wd26.qxd

22.07.2009

11:45

Page 130

Лобби

Марк Твен однажды сказал, что небе са были созданы по образу и подобию Маврикия. Оказавшись на этом чудес ном острове, я мысленно согласилась с известным писателем, шикарный отель The Residence Mauritius сыграл в этом не последнюю роль.

Райский уголок Бассейн

Колониальная роскошь

Î

äíà èç ëó÷øèõ ãîñòèíèö ýòîãî òðîïè÷åñêîãî ðàÿ - âîñõèòèòåëüíàÿ The Residence Mauritius, áûëà îòêðûòà â 1998 ãîäó, à ïîëíîñòüþ ðåêîíñòðóèðîâàíà â 2004. Îòåëü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîìïëåêñ, ñîñòîÿùèé èç äâóõ- è òðåõýòàæíûõ áåëîñíåæíûõ çäàíèé â ñòèëå ôðàíöóçñêîé êîëîíèçàöèè, êîòîðûå ðàñïîëîæèëèñü ñðåäè ïàëüì è èçóìðóäíîé çåëåíè ñàäà, ó áåëîñíåæíîãî ïëÿæà, ïðîòÿíóâøåãîñÿ íà êèëîìåòð âäîëü êðèñòàëüíî ÷èñòûõ âîä Èíäèéñêîãî îêåàíà.  ïðîñòîðíûõ êîìôîðòàáåëüíûõ íîìåðàõ - ýëåãàíòíûå èíòåðüåðû â ñâåòëûõ òîíàõ, ñî÷åòàþùèå åâðîïåéñêèé ñòèëü è ìåñòíûå ìîòèâû: îòäåëêà èç íàòóðàëüíîãî äåðåâà, îðèãèíàëüíûå ýëåìåíòû äåêîðà è êîìïîçèöèè èç ýêçîòè÷åñêèõ ðàñòåíèé. Ê óñëóãàì ãîñòåé 3 èçûñêàííûõ ðåñòîðàíà, áàð, áîëüøîé áàññåéí, ìíîæåñòâî ýëèòíûõ áóòèêîâ, à òàêæå êîíôåðåíö-çàë, îáîðóäîâàííûé ïî ïîñëåäíåìó ñëîâó òåõíèêè. Åêàòåðèíà Òèìîôååâà 130 Watch&Diamond


129-144_wd26.qxd

22.07.2009

11:45

Page 131


129-144_wd26.qxd

22.07.2009

11:46

Page 132

Рестораныдворцы

Ê

îãäà äåëî äîõîäèò äî ïîñåùåíèÿ ðåñòîðàíîâ îòåëÿ Shangri-La â Äóáàè, ãîñòÿì òðóäíî ñäåëàòü âûáîð - íàñòîëüêî âñå îíè èçûñêàíû è ðàçíîîáðàçíû. Ðîñêîøíûå êèòàéñêèå áëþäà ïðåäëàãàåò Shang Palace, óãîëîê èíòåðüåðà êîòîðîãî è ñàìûå ïîïóëÿðíûå áëþäà - æàðåíûå êðåâåòêè ñ ÿè÷íûì æåëòêîì è ýêçîòè÷åñêîå êóøàíüå äèì-ñàì, ìîæíî óâèäåòü íà âåðõíåì ôîòî. Íàöèîíàëüíûé ñòèëü â îôîðìëåíèè ðåñòîðàíà óäà÷íî äîïîëíåí ïðèâû÷íûì åâðîïåéñêèì: ñòóëüÿ ñ âûñîêèìè ñïèíêàìè, êðóãëûå ñòî-

ëèêè, çàìûñëîâàòûå óçîðû íà îòäåëêå êðàñíîãî äåðåâà è óêðàøåíèÿ çîëîòûìè ëèñòèêàìè - âñå ïî âîñòî÷íûì ïîâåðüÿì ïðèíîñèò óäà÷ó. Ðåñòîðàí Amwaj, íà íèæíåì ôîòî, íàçûâàþò "âîëíàìè èçóìëåíèÿ". È äåéñòâèòåëüíî, òàêîãî ìíîãîîáðàçèÿ áëþä èç ðûáû è ìîëëþñêîâ, ìîðåïðîäóêòîâ ñî âñåãî ìèðà, à òàêæå ðàçëè÷íûõ âåãåòàðèàíñêèõ áëþä - ðåäêî ãäå âñòðåòèøü. Ýëåìåíòû äèçàéíà ïîä÷åðêèâàþò ìîðñêóþ òåìàòèêó ìåíþ. Ñêóëüïòóðû, ïîäîáíî âîäîðîñëÿì, ãðàöèîçíî òàíöóþò íà ìîðñêîì äíå, à ñòåíû íàïîìèíàþò ïåñ÷àíûå ïëÿæè ïîñëå îòëèâîâ. Ìåáåëü â ôîðìå ãðåáåøêîâ è ðûáîëîâíûõ ñåòåé â ìåòàëëè÷åñêèõ âîëíàõ åùå áîëüøå ïîãðóæàþò â ñêàçêó ïîäâîäíîãî ìèðà.

Рыбак рыбака…

Ê

àê íè äàëåê îòåëü Emirates Palace îò óêðàèíñêèõ "áåðåãîâ", íî íàñòîÿùèé ðûáàê ñðàçó íàéäåò è åãî, è ðåñòîðàí ñ ðîäíûì èìåíåì Sayad, ÷òî ïî-àðàáñêè îçíà÷àåò ðûáàê. Ñïåöèàëèçàöèÿ âûòåêàåò èç íàçâàíèÿ, à "èíãðåäèåíòû" äëÿ èçûñêàííûõ áëþä ïëàâàþò â ðàçíûõ ìîðÿõ ñâåòà, âûëàâëèâàþòñÿ è òóò æå, â ñâåæåì âèäå, åæåäíåâíî ñàìîëåòàìè äîñòàâëÿþòñÿ â Sayad. Öâåòîâàÿ ãàììà äèíàìè÷íîãî èíòåðüåðà äîáàâëÿåò "âêóñà" èçûñêàííûì áëþäàì, ñëèâàÿñü â åäèíûé ãàñòðîíîìè÷åñêî-çðèòåëüíûé îáðàç, êîòîðûé íà-

132 Watch&Diamond

âñåãäà îñòàåòñÿ â ïàìÿòè áëàãîäàðíûõ ãîñòåé. Áîëåå ïîëóñîòíè ìåñò â çàëå è ïî÷òè ñòîëüêî æå íà îòêðûòîì âîçäóõå, ïðèâàòíûå êàáèíåòû, ñåðåáðÿíàÿ ïîñóäà, êîòîðàÿ ëó÷øå âñåãî ïîä÷åðêèâàåò ñâåæåñòü ðûáû è ìîðåïðîäóêòîâ, ðîñêîøíûé âèä íà Ïåðñèäñêèé âèä è âûøêîëåííûé ïåðñîíàë ïîçâîëèëè âçûñêàòåëüíîìó æþðè âðó÷èòü îòåëþ Emirates Palace òðè ïðåñòèæíûå íàãðàäû çà ðåñòîðàíû Mezzaluna, Sayad è Anar íà Time Out Abu Dhabi Restaurant Awards 2008. À Sayad êàê æåì÷óæèíà ñåòè Kempinski, êðîìå ýòîãî, ïîëó÷èë åùå è ïåðñîíàëüíóþ íàãðàäó - "Ëó÷øèé ðåñòîðàí, ñïåöèàëèçèðóþùèéñÿ íà áëþäàõ èç ìîðåïðîäóêòîâ â Àáó-Äàáè".


129-144_wd26.qxd

22.07.2009

11:46

Page 133


129-144_wd26.qxd

22.07.2009

11:46

Page 134

Руки визитная карточка женщины

Ó

Маникюр. Педикюр Ухоженные руки

134 Watch&Diamond

ñïåõ â æèçíè îáóñëîâëåí ðàçíûìè ôàêòîðàìè, îäíèì èç íèõ ÿâëÿåòñÿ âíåøíèé âèä. Çäîðîâûé è êðàñèâûé, à çíà÷èò, áëàãîïîëó÷íûé ÷åëîâåê âûçûâàåò äîâåðèå è âíóøàåò óâàæåíèå îêðóæàþùèì. Áûòü â õîðîøåé ôèçè÷åñêîé ôîðìå ñåãîäíÿ ìîäíî è ïðåñòèæíî. Èìåííî ïîýòîìó óñëóãè Öåíòðà Êðàñîòû êëóáà çäîðîâûõ óäîâîëüñòâèé "5 Ýëåìåíò" ïîëüçóþòñÿ îãðîìíîé ïîïóëÿðíîñòüþ. Çäåñü ïðåäëàãàþò ïîëíûé ñïåêòð ïðîöåäóð: àêòèâíûé îòäûõ è êîìïëåêñíûé åæåäíåâíûé óõîä çà ëèöîì è âñåì òåëîì, çàáîòà î âîëîñàõ, óñëóãè ñòèëèñòîâ, âèçàæèñòîâ è äðóãèõ âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ, à òàêæå óõîä çà ðóêàìè è íîãòÿìè. Íà ïîñëåäíåì ïóíêòå îñòàíîâèìñÿ ïîäðîáíåå. ×àñòî äåâóøêè îãðàíè÷èâàþòñÿ îáû÷íûì ìàíèêþðîì è ïðîñòûì êðåìîì äëÿ ðóê, âñåöåëî îòäàâàÿñü çàáîòàì î ëèöå è ïðîáëåìíûõ çîíàõ òåëà. È ñîâåðøåííî íàïðàñíî! Ðóêè - îäèí èç ãëàâíûõ êîçûðåé æåíùèíû è, óâû, ëó÷øå ïàñïîðòà ðàñêðûâàþò åå âîçðàñò. Äëÿ òîãî ÷òîáû îíè âûãëÿäåëè ïðèâëåêàòåëüíûìè è ìîëîäûìè, íåîáõîäèìî óäåëÿòü èì ïîâûøåííîå âíèìàíèå. Ðåãóëÿðíî ïîëüçîâàòüñÿ ñïåöèàëüíûìè ñðåäñòâàìè, íå çàáûâàòü î ìàññàæå è óêðåïëÿþùèõ âàííî÷êàõ - âñå ýòè íåõèòðûå ïðîöåäóðû ïèòàþò êîæó, äåëàÿ åå áîëåå íåæíîé è áàðõàòèñòîé, ïðèÿòíîé íà îùóïü. Ðóêè âñåãäà äîëæíû áûòü áåçóïðå÷íû. Ðå÷ü èäåò íå òîëüêî î ñîñòîÿíèè êîæè, íî è î ìàíèêþðå, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ñâèäåòåëüñòâîì òîãî, ÷òî æåíùèíà ñëåäèò çà ñîáîé. Îäíàêî äàëåêî íå âñåì îò ïðèðîäû äàíà èäåàëüíàÿ ôîðìà íîãòåé, íå ãîâîðÿ óæå î âðåìåíè, çàòðà÷èâàåìîì íà ïðèäàíèå èì íóæíîé ôîðìû.  òàêîì ñëó÷àå ïðàâèëüíûì ðåøåíèåì ÿâëÿåòñÿ ãåëåâîå íàðàùèâàíèå íà îñíîâå ïðîäóêöèè LaRic. Íî òîëüêî êà÷åñòâåííûå ñðåäñòâà è ïðîôåññèîíàëèçì ìàñòåðà ìîãóò ãàðàíòèðîâàòü îòìåííûé ðåçóëüòàò. Ïîñòîÿííûå ïîñåòèòåëüíèöû Öåíòðà Êðàñîòû êëóáà çäîðîâûõ óäîâîëüñòâèé "5 Ýëåìåíò" óæå íàøëè äîñòîéíîãî ñïåöèàëèñòà: Íàòàëüÿ Ëèìàðåíêî - ëó÷øèé ìàñòåð ôðàíöóçñêîãî ìàíèêþðà. Âñå, ÷òî ïîòðåáóåòñÿ îò åå ïàöèåíòîê - ýòî âûäåëèòü íà ïðîöåäóðó 2 ÷àñà, ïî ïðîøåñòâèè êîòîðûõ îíè ñòàíóò ñ÷àñòëèâûìè îáëàäàòåëüíèöàìè ïðî÷íîãî âîñõèòèòåëüíîãî ìàíèêþðà, íå òðåáóþùåãî êîððåêöèè â òå÷åíèå öåëîãî ìåñÿöà. Ñâåòëàíà Êóññè


129-144_wd26.qxd

22.07.2009

11:46

Page 135


129-144_wd26.qxd

22.07.2009

11:46

Page 136

Axioma хорошего вкуса

Ç

èìîé â Soul Spa Club ñîñòîÿëàñü ýêñêëþçèâíàÿ ïðåçåíòàöèÿ êîëëåêöèè þâåëèðíûõ èçäåëèé ìîäíîãî èòàëüÿíñêîãî äèçàéíåðà Marco Bicego. Þâåëèð èçâåñòåí êàê îäèí èç ñàìûõ ìîëîäûõ è ïåðñïåêòèâíûõ äèçàéíåðîâ, ïîêîðèâøèé åâðîïåéöåâ ñâîåé casual-êîíöåïöèåé "äðàãîöåííîñòè íà êàæäûé äåíü". Ïðàçäíèê îòêðûëà õîçÿéêà Soul Spa Club Îêñàíà Ëûñîâà è âëàäåëèöà þâåëèðíîãî áóòèêà Àõioma Åêàòåðèíà Áîãîëþáîâà, ïî ïðèãëàøåíèþ êîòîðîé äèçàéíåð ïðèëåòåë â Êèåâ. Ïîêàç "Êðàñîòà êàê axioma âå÷íîñòè" ïðåäñòàâèë ëè÷íî Marco Bicego. "Äðàãîöåííûå êàìíè ýòî âåùü â ñåáå, çàâåðøåííàÿ è ñàìîäîñòàòî÷íàÿ", ñ÷èòàåò þâåëèð. Óêðàøåíèÿ îò Bicego èäåàëüíû íå òîëüêî äëÿ ñâåòñêèõ ðàóòîâ, íî è ãàðìîíè÷íî ñî÷åòàþòñÿ ñ ïîâñåäíåâíîé îäåæäîé. Íà ïðàçäíèêå áûëè çàìå÷åíû èçâåñòíûå ïîëèòè÷åñêèå äåÿòåëè è ãëàìóðíûå ïðåäñòàâèòåëè ñòîëè÷íîé áîãåìû. Íîâûå ñîâåðøåííûå îáðàçû ñïåöèàëüíî äëÿ âå÷åðèíêè ñîçäàë êðåàòèâíûé äèðåêòîð èìèäæ ñòóäèè Soul Spa Club âìåñòå ñ êîìàíäîé ñòèëèñòîâ. Ãîñòåé âå÷åðà æäàë åùå îäèí ðîñêîøíûé ïîäàðîê, ïîäãîòîâëåííûé Soul Spa Club, àâòîìîáèëüíûì ñàëîíîì Bentley è þâåëèðíûì áóòèêîì Àõioma, - çîëîòàÿ Luxury Cart, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòüñÿ ïðèâèëåãèÿìè êîìïàíèé, âõîäÿùèõ â êàðòó.

Законно обоснованная роскошь

Ê

àê èçâåñòíî, íàøà ìèëèöèÿ íàñ áåðåæåò. Íó, à ìû, â ñâîþ î÷åðåäü, äîñòóïíûìè ñïîñîáàìè ïûòàåìñÿ âûðàçèòü ïðèçíàòåëüíîñòü ñòðàæàì ïîðÿäêà çà èõ íåëåãêèé òðóä.  ýòîì ãîäó îäåññêèé âèñêèclub Corvin êî Äíþ ìèëèöèè îðãàíèçîâàë VIP-ìåðîïðèÿòèå, êîòîðîå ïîñåòèëè ïðåäñòàâèòåëè ãîðîäñêîé ìýðèè è äðóçüÿ êëóáà.  ðàìêàõ òîðæåñòâåííîãî âå÷åðà ïðîøëî ôååðè÷åñêîå äåôèëå, íà íåì äåìîíñòðèðîâàëèñü óêðàøåíèÿ îò êîìïàíèè Crystal Group, ïðåäñòàâëåííîé áóòèêàìè Crystal, Chopard è CyC, à òàêæå îäåæäà, ìåõà, áåëüå è î÷êè îò áóòèêîâ "Áåëûé Ãóðîí", "Ëèíæåðè S", "Âåðà", è Sunochki.  ïåðåðûâàõ ìåæäó ïîêàçàìè ïðîâîäèëñÿ ðîçûãðûø äèñêîíòíûõ êàðò òîðãîâîé ñåòè Crystal Group. Êîíöåïöèÿ fashionøîó çàêëþ÷àëàñü â ïðåäñòàâëåíèè ëèíèé àêòóàëüíîé áðåíäîâîé îäåæäû è àêñåññóàðîâ äëÿ ñîâðåìåííûõ ìóæ÷èí è æåíùèí, ñëåäÿùèõ çà ìîäíûìè òåíäåíöèÿìè. Îñîáîå âíèìàíèå ïðèâëåêëà êîëëåêöèÿ ìåõîâûõ èçäåëèé èçâåñòíûõ ìàðîê Mala Mati, Annabela, Rindi. Ïðàçäíèê ïðîøåë íà âûñîêîì óðîâíå, à òåïëàÿ äóøåâíàÿ àòìîñôåðà, öàðèâøàÿ â êëóáå, ðàñòîïèëà ñåðäöà ñóðîâûõ ñëóã çàêîíà. 136 Watch&Diamond


129-144_wd26.qxd

22.07.2009

11:46

Page 137


129-144_wd26.qxd

22.07.2009

11:46

Page 138

Lufthansa Italia

À

âèàêîìïàíèÿ Lufthansa âûïóñòèëà íà ðûíîê íîâûé áðåíä Lufthansa Italia, îí ïðåäëàãàåò ïðÿìîå ñîîáùåíèå ìåæäó ñåâåðíîé Èòàëèåé è åâðîïåéñêèìè íàïðàâëåíèÿìè. Ïåðâûå ïîëåòû â äâà ïóíêòà íàçíà÷åíèÿ - Áàðñåëîíó è Ïàðèæ - ïðîøëè â ôåâðàëå ýòîãî ãîäà.  ñêîðîì âðåìåíè áóäóò âûïîëíÿòüñÿ ðåéñû â Áðþññåëü, Áóäàïåøò, Áóõàðåñò è Ìàäðèä. Ñ ïåðåõîäîì íà ëåòíåå ðàñïèñàíèå, â êîíöå ìàðòà, ñïèñîê ãîðîäîâ, â êîòîðûå ìîæíî ïîïàñòü ñ ïîìîùüþ Lufthansa Italia, ïîïîëíèòñÿ Ëîíäîíîì è Ëèññàáîíîì. Ïåðåëåòû áóäóò îñóùåñòâëÿòüñÿ íà ëàéíåðàõ Airbus A-319, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ äâóõêëàññîâóþ êîìïîíîâêó (áèçíåñ è ýêîíîì) è âìåùàþùèõ 138 ïàññàæèðîâ. Ñäåðæàííûé äèçàéí ñàëîíà ñàìîëåòîâ îòðàæàåò ÷èñòîêðîâíîå èòàëüÿíñêîå ïðîèñõîæäåíèå, à èçûñêàííûå äåëèêàòåñû íàöèîíàëüíîé êóõíè äîáàâëÿþò íîòêó àóòåíòè÷íîñòè â áîðòîâîå ìåíþ. Ñîâìåñòíî ñ îïåðàòîðîì "Ìàëïåíñà" êîìïàíèåé SEA Lufthansa ïëàíèðóåò óñîâåðøåíñòâîâàòü èíôðàñòðóêòóðó ìèëàíñêîãî àýðîïîðòà, ÷òîáû ïðåäîñòàâèòü çàêàç÷èêàì äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè. Íà÷èíàÿ ñ âåñíû 2009 ãîäà, òóðèñòû ñìîãóò ïîëüçîâàòüñÿ çàëîì îæèäàíèÿ ïîâûøåííîé êîìôîðòíîñòè è fast-track - áûñòðûì ïðîõîæäåíèåì êîíòðîëÿ ñëóæáû áåçîïàñíîñòè.

Просто и надежно

Ñ

îâåðøèòü ïóòåøåñòâèå ñ êîìôîðòîì â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ äèíàìè÷íîé æèçíè ñòàëî ëåã÷å. Îá ýòîì ïîçàáîòèëàñü êîìïàíèÿ British Airways. Ñåãîäíÿ îíà ïðåäëàãàåò ñâîèì ïàññàæèðàì åùå îäèí ñïîñîá ðåãèñòðàöèè íà ðåéñû. Ýòî ìîæíî ñäåëàòü ñ ïîìîùüþ ìîáèëüíîãî òåëåôîíà èç ïî÷òè ëþáîé òî÷êè çåìíîãî øàðà. Äàííàÿ óñëóãà ÿâëÿåòñÿ áåñïëàòíîé, íå òðåáóåò çàãðóçêè äîïîëíèòåëüíîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ íà ìîáèëüíûé òåëåôîí è äîñòóïíà íà 11 ÿçûêàõ. Çàðåãèñòðèðîâàâøèñü íà ñàéòå www.ba.com/mobile ÷åðåç ìîáèëüíûé òåëåôîí, ïàññàæèðû ïîëó÷àþò äîñòóï ê ðàñïèñàíèþ ðåéñîâ British Airways, ìîãóò ñàìîñòîÿòåëüíî âûáðàòü ìåñòî â ñàëîíå ñàìîëåòà è çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ðåéñ. Êðèñ Êàðìàéêë, ãëàâà äåïàðòàìåíòà èííîâàöèé è âûñîêèõ òåõíîëîãèé, îòìåòèë ïî ýòîìó ïîâîäó: "Ìû ãîðäèìñÿ òåì, ÷òî ñòàëè ïåðâîé àâèàêîìïàíèåé â Âåëèêîáðèòàíèè, ïðåäëîæèâøåé äàííóþ óñëóãó íà 11 ÿçûêàõ. Ìû ïîíèìàåì, ÷òî íàøè êëèåíòû çà÷àñòóþ î÷åíü çàíÿòûå ëþäè, è ïî ýòîé ïðè÷èíå ñòðåìèìñÿ ïðåäëîæèòü èì êàê ìîæíî áîëüøå âîçìîæíîñòåé óïðîñòèòü ôîðìàëüíîñòè, ñâÿçàííûå ñ ïóòåøåñòâèåì". 138 Watch&Diamond


129-144_wd26.qxd

22.07.2009

11:46

Page 139


129-144_wd26.qxd

22.07.2009

11:46

Page 140

Билетневидимка

Ñ

àìàÿ ïðèâëåêàòåëüíàÿ íà ðûíêå àâèàïåðåâîçîê Óêðàèíû àâèàêîìïàíèÿ - Turkish Airlines, ââåëà â îáðàùåíèå íîâûå ïðîåçäíûå äîêóìåíòû. Ýëåêòðîííûé áèëåò - ýòî âåðñèÿ áóìàæíîãî, íî ÿâëÿåòñÿ áîëåå áûñòðûì â îôîðìëåíèè, áåçîïàñíûì è ïðàêòè÷íûì. Âñå äàííûå òàêîãî äîêóìåíòà íàäåæíî õðàíÿòñÿ â êîìïüþòåðíîé ñèñòåìå, âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â áðîíèðîâàíèè, ìàðøðóòå, âîçâðàòå äåíåã èëè ðåãèñòðàöèîííûõ îïåðàöèÿõ îñóùåñòâëÿþòñÿ â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç ñîõðàíÿþùóþñÿ áàçó äàííûõ. Èçëèøíå ãîâîðèòü, ÷òî òàêîé áèëåò íåëüçÿ ïîòåðÿòü, çàáûòü äîìà, åãî íåëüçÿ óêðàñòü. Òåïåðü äëÿ ëþáîé îïåðàöèè: ðåãèñòðàöèè, ïîñàäêè â ñàìîëåò, áðîíèðîâàíèè èëè îòêàçå îò ïîëåòà, äîñòàòî÷íî ïðîñòî ïðåäúÿâèòü îäíî èç óäîñòîâåðåíèé ëè÷íîñòè: âîäèòåëüñêèå ïðàâà, ïàñïîðò èëè äàæå ñâèäåòåëüñòâî î áðàêå. Âîñïîëüçîâàâøèñü òàêîé óñëóãîé, ïàññàæèð ïîëó÷àåò íà ðóêè ïîäîðîæíóþ êâèòàíöèþ (ñ÷åò-ôàêòóðó), êîòîðàÿ ñâèäåòåëüñòâóåò î ïîêóïêå ýëåêòðîííîãî áèëåòà è ÿâëÿåòñÿ ïðè íåîáõîäèìîñòè îò÷åòíûì äîêóìåíòîì äëÿ áóõãàëòåðèè. Áðîíèðîâàíèå ýëåêòðîííûõ áèëåòîâ ìîæíî îñóùåñòâèòü â ïóíêòàõ ïðîäàæè THY, â èíôîðìàöèîííîñïðàâî÷íîé ñëóæáå èëè íà âåá-ñàéòå Turkish Airlines.

"Днеправиа" новые горизонты и высоты

Í

àöèîíàëüíàÿ àâèàêîìïàíèÿ "Äíåïðàâèà", ïîäîáíî ãëàâíîé ðåêå Óêðàèíû - Äíåïðó, îáúåäèíÿåò è ñáëèæàåò ðàçëè÷íûå ãîðîäà, êîòîðûå íà ïåðâûé âçãëÿä êàæóòñÿ òàêèìè äàëåêèìè. Ñåãîäíÿ "Äíåïðàâèà" ñ óâåðåííîñòüþ ìîæíî íàçâàòü íàèáîëåå äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùåéñÿ. Îïèðàÿñü íà ñâîé ìíîãîëåòíèé îïûò âîçäóøíûõ ïåðåâîçîê, îíà óâåðåííî ñìîòðèò â áóäóùåå.  ïðîøëîì ãîäó íà êðûëüÿõ êîìïàíèè áûëî ïåðåâåçåíî íà 85% ïàññàæèðîâ áîëüøå, ÷åì â 2007, è ýòà òåíäåíöèÿ ñîõðàíÿåòñÿ. Äëÿ ýòîãî ñôîðìèðîâàí äîñòàòî÷íî âíóøèòåëüíûé ïàðê ñàìîëåòîâ, ñîñòîÿùèé èç àâèàëàéíåðîâ òèïà Boeing ðàçëè÷íîé ìîäèôèêàöèè è Embraer-145. Ýòî ñîâðåìåííûå, íàäåæíûå âîçäóøíûå ñóäíà, ïîçâîëÿþùèå ïóòåøåñòâîâàòü áûñòðî è ñ êîìôîðòîì êàê â ïðåäåëàõ Óêðàèíû, òàê è ñîâåðøàòü ìåæäóíàðîäíûå ïåðåëåòû. Èç Êèåâà, íàïðèìåð, ñîâåðøàþòñÿ ðåéñû ïðàêòè÷åñêè âî âñå êðóïíûå ãîðîäà ñòðàíû - Äíåïðîïåòðîâñê, Èâàíî-Ôðàíêîâñê, Óæãîðîä, Ëüâîâ, Ñèìôåðîïîëü, Îäåññó, Õàðüêîâ, Ëóãàíñê.  íûíåøíåì ãîäó êîìïàíèÿ ïëàíèðóåò óêðåïèòü ñâîè ýêîíîìè÷åñêèå äîñòèæåíèÿ, óâåëè÷èòü ôëîò è îñâîèòü íîâûå ìàðøðóòû. 140 Watch&Diamond


129-144_wd26.qxd

22.07.2009

11:46

Page 141


129-144_wd26.qxd

22.07.2009

11:46

Page 142

Журнал "Часы и бриллианты" официально распространяется в следующих местах: Киев

ТРК Grand Plaza ул. Короленко, 2 пр. К. Маркса, 81 Магазин Mania ул. Дзержинского,10 Тел.:+38 056 371 06 55 Магазин Crocus ул. Гопнер, 2 Тел.:+38 056 740 20 35 Магазин Fifth element Гостиница "Опера" ул.Харьковская, 3 ул. Б. Хмельницкого, 53 Тел.: +38 056 236 55 62 Тел.: +38 044 581 75 35 Магазин Parad Гостиница Impressa Hotel пр. Кирова, 14 ул. Сагайдачного, 21 Тел.:+38 056 231 25 77 Тел. : +38 044 239 19 39 Салон оптики Parad Гостиничноресторанный пр. Кирова, 14 комплекс Grand Admiral Club Тел.: +38 056 370 72 72 г. Ирпень, ул. Советская, 116 Магазин Opera Тел.: +38 044 979 33 99 пр. Кирова, 80 Гостиничноресторанный Тел./факс: +38 056 373 35 35 комплекс "Триполье" Новообуховская трасса, 27й км Магазин "Тедди" пр. К.Маркса,24 с. Подгорцы, Тел.: +38 056 744 87 03 Тел.: +38 044 585 55 66/72 Магазин "Чадо" Гостиничноресторанный пр.К.Маркса, 23 комплекс "Фараон" Набережное шоссе, причал 6, 7 Тел.: +38 056 372 79 80 Салон Freedom Тел.: + 38 044 428 73 78 пр. Гагарина, 18 Гостиничноресторанный Тел.:+38 056 713 55 15 комплекс "Фортеця" Салон Scavolini пр. Гонгадзе, 21 пр. Кирова, 101 Тел.: +38 044 463 51 30/31 Апартаменты на воде "Галеон" Тел.:+38 056 749 67 67 Салон Domus ул. НабережноПечерская пр. Кирова, 100 дорога, 5 Тел.:+38 056 233 31 00 Тел.: +38 068 345 23 45 Дизайнгалерея Stil Haus Развлекательный комплекс бул. Екатеринославский, 2 Avalon Тел.:+38 056 374 73 21 ул. Леонтовича, 3 Сигарный дом "Фортуна" Тел.: +38 044 234 74 94 пр. К.Маркса,20 Туристическая компания Тел.: +38 056 372 06 44 "Поехали с нами" Салон мебели KS STUDIO ул. Л.Толстого, 8, офис 4 пр.Кирова, 125б Тел.: +38 044 502 65 95 Авиакомпания Charter Air Ukraine Тел.: +38 056 371 83 81 Салон Itis gallery Тел.: +38 067 463 52 21 Авиакомпания Turkish Airlines ул.Гоголя, 4 Тел.: +38 056 371 06 61 ул. Пушкинская, 19 Салон оптики Eye Q Optic Тел.: +38 044 278 41 03 Авиакомпания British Airways пр. К. Маркса, 22 Тел.: +38 056 373 83 43 Тел.: +38 044 585 50 50 Салон косметологии "Адель" Авиакомпания Lufthansa ул. Комсомольская, 15 Тел.: +8 044 490 38 00 Авиакомпания Challenge Aero Тел.: +38 0562 33 33 49 Центр эстетической медицины Аэропорт Киев "Жуляны" "Акварель" Premium Spа Тел.: +38 044 490 33 29 Авиакомпания Austrian Airlines ул.Комсомольская, 25 Тел.: +38 056 371 27 27 Аэропорт "Борисполь" Салон красоты и Тел.: +38 044 289 20 32/33/34 косметологии "Лабиринт" Аэропорт "Борисполь" ул. Харьковская, 3 Тел.: +38 044 490 47 77 Тел.: +38 0562 31 32 32 Авиакомпания Ukraine Оздоровительный комплекс International Airlines "Термы" Харьковское шоссе, 201203 ул. Феодосиевская, 1 Тел.: +38 044 581 50 50 Тел. +38 056 247 25 96 Авиакомпания Air France +38 056 377 30 24 ул. И. Франка, 33/34 Sракомплекс "Цунами" Тел.: +38 044 496 35 75 пл. Октябрьская, 12 Авиакомпания KLM Тел.:+38 056 740 20 72 ул. И. Франка, 33/34 Оздоровительный комплекс Тел.: +38 044 490 24 90 Авиакомпания "Бизнес Авиация" "Джайпур" ул.Мостовая, 4а пр. "Червонозоряний", 119, Тел.: +38 056 373 99 00 Сеть "Наша Карта": офис 421 Клиника репродуктивной Ресторан "Велюр" Тел.: +38 044 331 80 20 медицины "ДнепрIVF" ул. Толстого, 43 Авиакомпания Aerostar ул. Рыбинская, 119/120 Тел.: +38 044 428 11 68 ул. Народного Ополчения, 5а Тел.:+38 056 370 13 23 Ресторан "Ришелье" Тел.: +38 044 490 92 32 www.gyn.dp.ua ул. Красноармейская, 23 Днепропетровск Спортивный центр Constanta Тел.: +38 044 235 47 25 ул. Комсомольская, 49 Ресторан "Тургенеф" Магазин "ИмперадоR" Тел.:+38 056 745 06 11 ул. Большая Житомирская, 40 грандотель "Украина" Студия красоты Eliteclass Тел.: +38 044 272 21 69 /99 ул. Короленко, 2 пр. К.Маркса, 31 Лаунжресторан "Сейф" Тел.: +38 056 370 38 39 Тел.:+38 056 246 87 04 ул. Красноармейская, 23а Магазин Crystal Салон красоты Impressa Тел.: +38 044 536 01 57 Ресторан Atelier ТЦ "Атриум", ул. Артема, 14 Сушибар "Пушистый" ул. Б.Хмельницкого, 17/52 пр. К. Маркса, 22 Тел.:+38 056 232 08 23 ул. Красноармейская, 23 БЦ "Леонардо", 1 эт. Тел.: +38 056 373 83 73 Центр красоты LeAnna Тел.: +38 044 234 31 01 Тел.: +38 044 581 10 81 Магазин Rue Royale ул.Чернышевского, 30 Ресторан "Бастет" бул. Екатеринославский, 2 Тел.: +38 056 377 23 03 Cеть Carte Blanche: ул. О. Гончара, 15/3 Магазин Le Billionnaire Ресторан April Ресторан "Конкорд" Тел.: +38 044 272 54 37 пр. К. Маркса, 51 ул.Ворошилова, 21д ул. Пушкинская, 42/4 Ресторан "Восток" Тел.: +38 056 744 77 60 Тел.: +38 056 370 15 00 Тел.: +38 044 234 77 88 ул. НабережноКрещатицкая, 11 Магазин Monpel`e Ресторан "Бартоломео" Fashioncafe "Марокана" Тел.: +38 044 537 02 40 пр. К. Маркса, 44 ул. Набережная Победы, 9б бул. Л. Украинки, 24 Ресторан "Вытребеньки" ул. Серова, 4 Тел.: +38 056 370 15 00 ПГТ Козин, ул .Старокиевская, 22 Тел.: +38 044 254 49 99 Тел.: +38 0562 38 29 57 +38 056 370 42 71 Ресторан Decadence House Тел.: +38 044 251 57 61 Магазин Villeroy and Boch Ресторан "Дежавю" ул. Шота Руставели, 16 Ресторан Device Cafe бул. Екатеринославский, 2 пр. К. Маркса, 20 Тел.: +38 044 206 49 20 пр. Победы, 136 Тел.: +38 056 371 43 27 Тел.: +38 056 370 29 30 Ресторан La Casa Тел.: +38 044 231 15 55 Магазин Frette Ресторан "Олимп" del Habano Ресторан "Доверсоль" бул. Екатеринославский, 2 пр. К. Маркса, 83 ул. Кловский спуск, 13 ул. Красноармейская, 81 Тел.: +38 056 374 73 10 Тел.: +38 0562 45 52 37 Тел.: +38 044 492 74 48 Тел.: +38 044 531 13 78 Магазин Patrick Hellman Ресторан "Св. Яков" Ресторан "Курени" Ресторан "Замок Выдубичи" пр. К. Маркса, 77 пер. Урицкого, 11 ул. Парковая аллея, 4 ул. НабережноПечерская, 5 Тел.: +38 0562 31 36 36 Тел.: +38 056 740 20 50 Тел.: +38 044 253 17 24 Тел.: +38 044 578 10 10 Магазин Laura Ashley Ресторан Nobu Ресторан "Купеческий Двор" пр. К.Маркса, 55 пр. К. Маркса, 49 Cеть Pees Boy Club: Столичное шоссе, 24й км Тел.: +38 056 744 60 55 Лесной пивной клуб "Партизан" www.lauraashley.com.ua Тел.: +38 067 246 62 46 Ресторан L`Orangerie Новообуховская трасса, 12й км, Магазин Сolette Ресторан L'Accente пр. К. Маркса, 37 ул. Половицкая, 2 с. Романков бул. Л. Украинки, 5 Тел.:+38 056 770 26 23 Тел.: +38 056 778 37 78 Тел.: +38 044 467 73 43 Тел.: +38 044 200 50 01/02 Магазин "Домино" Ресторан Porto Maltese Брассерия "Трюфель" Ресторан Le Grand Cafe пр. К. Маркса, 46 ул. Гоголя, 4 ул. Бассейная, 2а пер. Музейный, 4 Тел.: +38 0562 36 26 59 Тел.: +38 056 713 55 75 ТЦ "АренаКласс", 2 эт. Тел.: +38 044 278 72 08 Магазин Swarovski Ресторан "Да Винчи" Тел.: +38 044 492 16 22 Ресторан "Мандарин" ТЦ "ГрандПлаза" пер. Яворницкого, 6 Ресторан Le Cosmopolite ул. НабережноКрещатицкая, пр. К.Маркса, 67д Тел.: +38 056 373 70 08 ул. Владимирская, 47 причал 6 Магазин Crystal ул. Владимирская, 20/1а Тел.: +38 044 278 61 11 Магазин Bovet гостиница Hyatt Regency Kyiv ул. А. Тарасовой, 5 Тел.: +38 044 581 15 55 Магазин Niche ул. Городецкого, 17/1 ул. Б.Хмельницкого,17/52а Салон Emporium ул. Грушевского, 4 Тел.: +38 044 278 21 38 Автосалон Bentley Ukraine ул. Большая Васильковская, 13/2a Тел.: +38 044 492 16 08 Автосалон BMW/MINI и RollsRoyce ул. Мечникова, 2 Тел.: +38 044 494 21 21 Автосалон Infiniti пр. Победы, 134 Тел.: +38 044 220 00 00 Автосалон "Лексус Сити Плаза" ул. Мечникова, 2А Тел.: +38 044 499 4 009 Автосалон Maserati бул. Т.Шевченко, 35 Тел.: +38 044 569 63 33/34/99 Spaсалон "Ла Руз" ул. Ковпака,17 Тел.: +38 044 569 17 17 Spaсалон Soul Spa ул. Горького, 92 Тел.: +38 044 528 52 85 +38 067 952 34 98 Салон красоты "Бинди" бул. Л.Украинки, 23а Тел.: +38 044 539 21 32 Салон красоты Dessange ул. Владимирская, 49а Тел.: +38 044 569 60 00 ул. Тарасовой, 5 Hyatt Hotel Regency Kyiv Центр красоты "Palas" ул. Щорса, 36б Тел.: +38 044 592 01 08 Wellnessклуб "5 элемент" ул. Электриков, 29а Тел.: +38 044 239 13 89 "Фаворит Премиум клуб" пер. Музейный, 6 Тел.: +38 044 278 33 38 Фитнессклуб Grand Prix ул. Владимирская, 101 Тел.: +38 044 230 20 00 Клиника Health Life КончаЗаспа ул. Киевская, 107 Тел.: +38 044 251 63 51 Клиника "Оберіг" ул. Зоологическая, 3, корпус В Тел.: + 38 044 390 03 03 www.oberigclinic.com Клиника лазерной косметологии и медицины Linline ул. Бассейная, 2 Тел.: +38 044 599 55 55 Компания Power Plate Ukraine ул. Грушевского, 10 Тел.: +38 044 227 37 46, +38 044 253 07 10 Horse Owners Butenko Stable п. Процив, ул. Комсомольская, 12 Тел.: +38 044 360 20 92 Сигарный дом "Davidoff" ул. Красноармейская, 36 Тел.: +38 044 502 65 50 Казино "Империал" ул. Саксаганского, 1г Тел.: +38 044 205 53 97

142 Watch&Diamond

Тел.: +38 044 599 08 77 Ресторан "Марио" ул. Льва Толстого, 14а Тел.: +38 044 289 20 20 Ресторан "Меланж" ул. Героев Сталинграда, 14 Тел.: +38 044 411 95 71 Ресторан "Монако" ул. Большая Житомирская, 20 Тел.: +38 044 590 01 51 Ресторан "Монастырская трапезная" ул. Выдубицкая, 40 Тел.: +38 044 451 42 56 Ресторан Mocco ул. Крещатик, 15 Тел.: +38 044 230 92 30 Ресторан "Москва" ул. Саксаганского, 120 Тел.: +38 044 221 00 55 Ресторан "Нобель" ул. Большая Васильковская, 65 Тел.: +38 044 238 69 71 Ресторан Parmesan Андреевский спуск, 34в Тел.: +38 044 279 78 96 Ресторан "Петергоф" ул. Пилипа Орлика, 6 Тел.: +38 044 253 73 58 Ресторан "Подкова" Столичное шоссе, 29й км Тел.: +38 044 531 65 77 Ресторан Porto Maltese ул. Красноармейская, 72 Тел.: +38 044 206 83 87 Ресторан Porto Maltese ул. Большая Житомирская, 2 Тел.: +38 044 228 97 56 Ресторан "Рыбный базар" ул. Владимирская, 24а Тел.: +38 044 278 22 65 Ресторан "Сан Тори" ул. Сагайдачного, 41 Тел.:+38 044 462 49 94 Ресторан "Сакуракаи" ул. Верхний Вал, 54/23 Тел.: +38 044 428 70 99 Ресторан "Суаре" ул. Артема, 11 Тел.: +38 044 272 10 79 Ресторан Tampopo ул. Саксоганского, 55 Тел.: +38 044 289 29 99 Ресторан "Титаник" ул. Панаса Мирного, 8 Тел.: +38 044 569 19 39/40 Ресторан "Токио" ул. Зоологическая, 10 Тел.: +38 044 490 06 04/53 Ресторан "Фортеця Гетьман" Одесская трасса, 1й км Тел.: +38 044 361 31 11 Ресторан "Эгоист" ул. Московская, 44 Тел.: +38 044 280 22 22 Ресторан узбекской кухни "Эмир" пр. Героев Сталинграда, 6 Тел.: +38 044 223 34 56 Кафе Amici Mi ул. О. Гончара, 67 Тел.: +38 044 501 16 90

Тел.: +38 044 278 72 78 Гостиница Hyatt Regency Kyiv ул. А.Тарасовой, 5 Тел.: +38 044 581 12 34 Гостиница "Ривьера" ул. Сагайдачного, 15 Тел.: +38 044 581 28 28

Ресторан Red&Green пер. Добровольцев, 3 Тел.: +38 0562 36 17 28 Ресторан St.Tropes пр. Гагарина, 24 Тел.: +38 0562 46 00 11 Ресторан "Бамбук" пр. Героев,1 Тел.: +38 0562 31 28 02 Ресторан "Нирвана" пр. К. Маркса, 95 Тел.: +38 056 726 42 75 Ресторан "Репортер" ул. Баррикадная, 2 Тел.: +38 0562 33 75 75 Ресторан Takida ул. Гоголя, 20б Тел.: +38 056 726 51 51 Ресторан Edburg ул. Байкальская, 22 Тел.: +38 056 227 16 10 Ресторан "Старая таверна" пр. К. Маркса,1 Тел.: +38 056 726 53 54 Ресторан "Союз" ул. Гоголя, 20б Тел.: +38 056 726 55 22 Ресторан BraSSeri бул. Екатеринославский, 2 Тел.: +38 056 373 64 87 Кафе Bon Сafe ул. Комсомольская, 26 Тел.: +38 056 726 55 55 Artкафе "Холст" пр. Гагарина,92 Тел.: +38 056 374 23 55 Авторская кофейня "У Бекира" ул. Чкалова, 35 Тел.: +38 056 236 75 86 Паб Leffe Cafe ул. Короленко, 2 Тел.: +38 056 236 75 74 Семья заведений Protege: Ресторан "Пастораль" пр. К. Маркса, 46 Тел.: +38 0562 36 28 66 Ресторан Safari ул. Фучика, 12б Тел.: +38 0562 39 85 95 Бутиккафе Atrium пр. К. Маркса, 22 Тел.: +38 056 373 83 37 Cеть кофеен "Прокофьев" ул.О.Гончара, 32 Тел.: +38 056 370 28 61 ул.К.Либкнехта, 3б Тел.: +38 056 372 04 17 Казиноресторан "Чарли" пер. Яворницкого, 6 Тел.: +38 0562 46 52 19 Казиноклуб "Европа" ул. Короленко, 2 Тел.: +38 056 740 11 55 Игорный Дом "Империя" ул. Дзержинского, 1/3 Тел.: +38 0562 31 80 00 Казино Cashville ул. Баррикадная,1 Тел.: +38 056 745 46 01 Культурный центр Opera ул.Дзержинского, 23 Тел.: +38 067 617 77 77 Грандотель "Украина" ул. Короленко, 2 Тел.: +38 056 790 14 31/32 Гостиница "ПаркГотель" ул. Ворошилова, 21д Тел.: +38 056 726 60 01 Гостиница SunRay Днепропетровская обл. г. Подгороднее, ул. Дачная, 24 Тел.: +38 056 790 25 25 www.sunray.dp.ua Гостиница "Екатеринославская" ул. Дзержинского, 37 Тел.: +38 0562 370 25 21 Гостиница "Бон отель" ул. Комсомольская, 26 Тел.: +38 056 726 55 55 Гостиница "Астория" пр. К. Маркса, 66 Тел.: +38 0562 38 48 03 Гостиница "Лавина" ул. Космическая, 20 Тел.: +38 0562 36 22 39 Гостиница "Академия" пр. К. Маркса, 20 Тел.: +38 056 370 05 05 Гостиница "Каспий" ул. Шевченко, 53a Тел.: +38 056 371 00 22 Гостиница GoodZone Днепропетровская обл. ПГТ Песчанка, ул. Чкалова, 70 Тел.: +38 703 255 55 55 Гостиница "Европейский грандотель" ул. Ленина, 22 Тел. :+38 056 373 02 70 Турагентство Rainford tour пр. Гагарина, 24 Тел.: +38 067 562 27 71 Авиакомпания "Днеправиа" Аэропорт, 42


129-144_wd26.qxd

22.07.2009

11:46

Page 143

Часы и бриллианты Тел.: +38 0562 39 54 11 Авиакомпания "Грузинские авиалинии" Аэропорт Тел.: +38 0562 39 52 60 Авиакомпания Turkish Airlines ул. Шевченко, 53а Аэропорт Тел.: +38 0562 39 55 56 Авиакомпания Austrian Airlines Аэропорт Тел.: +38 056 377 99 00 Автосалон Porsche Запорожское шоссе, 37д Тел.: +38 056 377 77 77 Автосалон Maserati ул. Набережная Победы, 10и Тел.: +38 0562 36 08 87 Автосалон Lexus ул. Набережная Победы, 1н Тел.:+38 056 728 88 88 Автосалон "АртМоторс" Запорожское шоссе, 28а Тел.: +38 0562 34 47 77 Автосалон "Аэлита" ул. Булыгина, 1 Тел.: +38 056 232 30 01 Концертное агентство Different Music Look пер. Шевченко, 4 Тел.: +38 056 233 50 03 +38 056 797 04 44

Донецк Магазин "Кристалл" ул. Артема, 121 Тел.: +38 062 335 76 46 Магазин Swarovski ул. Артема, 76 Тел.: +38 062 381 06 12 Магазин Cult ул. Артема, 80а Тел.: +38 062 381 73 93 Магазин Ermenegildo Zegna ул. Артема, 112 Магазин Megapolis ул. Артема, 112 Тел.: +38 062 381 30 31 Магазин Bolero ул. Артема, 112 Тел.: +38 062 345 36 82 Магазин "Биллионер" ул. Артема, 86 Тел.: +38 062 381 73 40 Магазин "Ренессанс" ул. Университетская, 37 Тел.: +38 062 381 05 55 Магазин "Антураж" ул. Университетская, 26 Тел.: +38 062 381 77 77 Магазин Avanti ул. Университетская, 97 Тел.: +38 062 345 18 75 www.avanti.ua Магазин Hardy Guardy пр. Киевский, 2 Тел.: +38 0622 58 20 58, +38 062 381 88 81 Автосалон "Алекс Премиум" ул. Университетская, 95в Тел.: +38 062 386 33 40 Автосалон "АвтоДом" пр. Титова, 15 Тел.: +38 062 311 00 00 Автосалон BMW ул. Ильинская, 91 Тел.: +38 062 330 40 40 Спортивный клуб "Ягуар" пр. Мира, 44 Тел.: +38 062 349 63 93 Салон красоты Magic Spika пер. Орешкова, 20 Тел: +38 062 381 17 53 Салон красоты Desire ул. Постышева, 127 Тел.: +38 062 345 63 07 Галерея красоты Nosovski ул. Ильича, 13 Тел.: +38 062 334 15 67 Ресторан "Банзай" бул. Пушкина, 23 Тел.: +38 062 381 70 60 Ресторан "Дежавю" бул. Пушкина, 29 Тел.: +38 062 381 09 00 Ресторан "Хинкали" бул. Пушкина, 20а Тел.:+38 062 381 72 02 Ресторан "Околица" бул. Шевченко, 50 Тел.: +38 062 385 88 90 Ресторан Cavallino Bianco ул. Университетская, 39 Тел.: +38 062 381 75 41 Ресторан "Марио" ул. Артема, 130 Бизнесцентр "ДонецкСити", 16 эт. Тел.: +38 062 206 62 37/38 Ресторан "Деревня" ул. Приморская, 61 Тел.: +38 062 300 03 55 Ресторан "Якитория" пр. Ленинский, 11б Тел.: +38 062 313 10 90 Ресторанказино "Африка" ул. Набережная, 153а Тел.: +38 062 337 63 76

Магазин "Кардинал" Галерея "Сады Победы" пл. 10 апреля Магазин "Эрмитаж" Галерея "Сады Победы" пл. 10 апреля Тел.: +38 048 748 18 77 Автосалон "АвтоБум" ул. Посмитного, 11 Тел.: +38 048 777 77 81 Автосалон "Мобил" ул. Люстдорфская дорога, 89 Автосалон Porsche ул. Церковная, 2/4 Тел.: +38 048 780 11 88 Стоматологический центр "ТИС" ул. Филатова, 33а Косметологический центр "Мона Лиза" ул. Тенистая, 9/12 Тел.: +38 048 784 58 68 Косметический салон "Дива" пр. Гагарина 16/1 Тел.: +38 048 728 95 40 Студия красоты "Фризетт" ул. Преображенская, 2 Тел.: +38 048 760 19 10 Салон красоты "Афродита" г. Ильичевск ул. К. Маркса, 21 Сеть "Путеводная Звезда": Салон красоты ART8 Ресторан Ba Na Na пер. Маяковского, 8 ул. Артема, 80а Тел.: +38 048 723 23 29 Тел.: +38 062 312 58 58 Салон красоты "Горячие головы" Ресторан "Корсар" ул. Ришельевская, 29 пр. Комсомольский, 27 Тел.: +38 0482 30 09 10 Тел.: +38 062 304 04 04 Салон "Новые ногти" Ресторан "Шато" ул. Троицкая, 9 пр. Комсомольский, 27 Тел.: +38 0482 37 94 62 Тел.: +38 062 304 05 06 ул. Бунина, 33 Ресторан "Гуляй Хата" Тел.: +38 048 784 60 65 ул. Нижнедворцовая, 1а Sрасалон "Аспазия" Тел.: +38 062 300 21 21 ул. Коблевская, 45 Тел.: +38 0482 35 92 04 Казино "Третий Рим" Студия красоты "Дениз" ул. Артема, 123 пер. Мукачевский, 6 Тел.: +38 062 304 12 22 Тел.: +38 0482 33 99 39 Гостиница "Виктория" Студия красоты Румянцевой пр. Мира, 14а ул. Фонтанская дорога, 49/1 Тел.: +38 062 335 76 46 Тел.: +38 048 795 60 86 Гостиница Donbass Palace ул. Люстдорфская дорога, 172/1 ул. Артема, 80 Тел.: +38 0482 33 48 00 Тел.: +38 062 343 43 33 Студия красоты Тарасюка www.donbasspalace.com пер. Красный, 22 Гостиница "Атлас" Тел.: +38 0482 37 71 11 бул. Шевченко, 20 Welnessклуб Olympia Тел.: +38 062 381 79 79 ул. Фонтанская дорога, 71б www.atlashotel.com.ua Тел.: +38 048 719 51 71 Гостиница "Прага" Welnessцентр "Натакан" ул. Дубравная, 101 ул. Пушкинская, 27 Тел.: +38 062 381 11 66 Гостиничнооздоровительный Тел.: +38 0482 32 11 95 Фитнессцентр Maximus комплекс Forest Park ул. Приморская, 6 Донецкая обл. Тел.: +38 048 777 70 90 п. Комсомольский Фитнессцентр "Формула" ул. Солнечная, 20 пер. Чайковского, 12 Тел.: +38 062 348 16 16 Тел.: +38 048 738 01 44 Туристическое агентство Система фитнессклубов "АНПТУР" "Стрекоза" пр. Гурова, 4 ул. Базарная, 63 Тел.: +38 062 304 67 05 Авиакомпания Austrian Airlines Тел.: +38 0482 34 59 95 пр. Ак. Глушко, 11з Тел.: +38 062 312 07 17 Тел.: +38 048 746 44 33 www.austrian.com бул. Лидерсовский, 9а Авиакомпания Lufthansa Тел.: +38 0482 32 41 01 Тел.: +38 062 312 80 00 Elite Tennis Club www.lufthansa.com г. Ильичевск Авиакомпания CABI ул. Парковая, 17 Аэропорт Тел.: +38 048 683 41 69 Тел.: +38 062 385 62 75 Клуб национальной культуры Авиакомпания Donbassаero здоровья "Русский пар" Аэропорт ул. Костанди, 119 Тел.: +38 0622 51 53 92 Тел.: +38 095 203 01 76 www.donbass.aero ул. Ефимова, 15 Авиакомпания "ИСД Авиа" Тел.: +38 050 863 77 69 ул. Щорса, 48 Банный комплекс "Дюковские Тел.: +38 050 328 11 26, бани" +38 050 328 11 25, ул. Балковская, 28 +38 050 330 52 30 Авиакомпания Turkish Airlines Тел.: +38 0482 33 34 54 Ресторан "Дон Кихот" Аэропорт ул. Бунина, 16 Тел.: +38 062 312 08 24 Тел.: +38 0482 32 10 32 Одесса Ресторан "Красный лобстер" ул. Маразлиевская, 1г Магазин Crystal Тел.: +38 048 715 02 22 Галерея "Сады Победы" Ресторан "Кларабара" пл. 10 Апреля ул. Преображенская, 28 Тел.: +38 048 758 03 85 Тел. +38 0482 37 51 08 Магазин Carrera y Carrera Ресторан "Мимино в Одессе" Галерея "Сады Победы" ул. Жуковского, 2 пл. 10 Апреля Тел.: +38 0482 33 25 08/9 Тел.: +38 048 785 32 09 Ресторан "ПапаРацци" Магазин Chopard ул. Екатерининская, 8/10 Галерея "Сады Победы" Тел.: +38 0482 34 80 70 пл. 10 Апреля Ресторан Estrellita Тел.: +38 048 785 32 10 ул. Екатерининская, 1 Галерея "Сады Победы" Тел.: +38 0482 37 29 20 пл. 10 Апреля Ресторан "Казанова" Тел.:+38 0482 36 39 00 ул. Дерибасовская, 4 www.sadypobedy.od.ua Тел.: +38 0482 33 54 55 Магазин "Жан" Ресторан "Якитория" ул. Греческая, 23 ул. Ришельевская, 27 Тел.: +38 0482 37 70 10 Тел.: +38 0482 36 47 80/81 Магазин "Кардинал" Ресторан "ПапаКоста" ул. Ришельевская, 24 ул. Греческая, 17 Тел.: +38 0482 34 85 52 Тел.: +38 048 738 48 48 Магазин "Кардинал хит" ул. Ришельевская, 21 Ресторан "Бульвар" Тел.: +38 048 725 62 12 пл. Екатерининская, 1 Ресторан "Емое" ул. Ильича, 15д Тел.: +38 062 385 95 66 Ресторан "Маринад" пр. Панфилова, 20д Тел.: +38 062 348 60 68 Ресторан Monet ул. Университетская, 80 Тел.: +38 062 388 01 00 Ресторан "Панорама" пр. Ильича, 15 Тел.: +38 062 381 08 40 Ресторан "Первак" ул. Артема, 87 Тел.: +38 062 210 88 88 Казиноресторан "Фламинго" пр. Панфилова, 67 Тел.: +38 062 203 81 79 Казиноресторан "Остров сокровищ" ул. Кирова, 76а Тел.: +38 062 386 01 89 Сушибар Kabuki ул. Артема, 80а Тел.: +38 062 381 08 42 Кафе "Обжора" бул. Пушкина, 25 Тел.: +38 062 381 05 01

Тел.: +38 048 777 03 39 Ресторан "Деловая Колбаса" ул. Екатерининская, 8/10 Тел.: +38 048 726 96 26 Ресторан "Оникс" ул. Софиевская, 23 Тел.: +38 0482 34 46 40 Ресторан "Квартира" ул. Канатная, 85 Тел.: +38 067 406 88 88 Ресторан "Василиса" ул. Гаванная, 7 Тел.: + 38 0482 32 23 77 Ресторан "Куманець" ул. Гаванная, 7 Тел.: +38 0482 37 69 46 Ресторан Flamant ул. Жуковского, 31 Тел.: +38 048 785 20 73 Ресторан "Хижина" Центральный Аэропорт, 2а Тел.: +38 048 239 33 10

Тел.: +38 0482 30 19 01

Гостиница "Одесса" ул. Приморская, 6а Тел.: + 38 048 729 48 08 Гостиница "Одесский Дворик" ул. Успенская, 19 Тел.: +38 048 777 72 71 Гостиница Grand Pettine пер. Маячный, 8 Тел. +38 048 729 55 80/81 Гостиница "Лондон" ул. Успенская, 95 Тел.: +38 048 784 08 38 Отель "Морской" пер. Хрустальный, 1/1 Тел.: +38 0482 33 90 90 Отель "Гостиный двор" ул. Екатерининская, 6 Тел.: +38 048 737 44 00 Отель "Лермонтовский" пер. Лермонтовский, 2 Тел.: +38 048 717 78 77/79 Ресторан "Сабанский" Отель "Уютный" пер. Сабанский, 1 ул. Львовская, 16 Тел.: +38 048 725 36 88 Тел.: +38 048 785 55 01/02 Ресторан "Вояж" Гостиничноразвлекательный ул. Дерибасовская, 5 комплекс Palladium Тел.: +38 048 786 03 93 бул. Итальянский, 4 Ресторан "Балатон" Тел.: +38 048 728 66 51 ул. Абрикосовая, 8/36 Гостиничный комплекс "Улисс" Тел.: +38 096 228 61 29 ул. Долгая, 106 Ресторан "Порто" Тел.: +38 048 777 80 60 ул. Жуковского, 33 Казино Visavis Тел.: +38 048 737 38 38/37 ул. Дерибасовская, 15 Ресторан "Колумбус" Tел.: +38 048 711 77 24 9 ст. Большого Фонтана Казино Split Тел.: +38 048 728 00 05 ул. Екатерининская, 24 Ресторан "Блеф" Тел.: +38 048 777 39 28 бул. Французский, 85 Казино "Ришелье" Ресторан "Новый Блеф на 7й" ул. Бунина, 15 7я станция Большого Фонтана Тел.: +38 048 724 30 77 Тел.: +38 067 483 18 74 Покерклуб "Одесса" Ресторан "Семь самураев" пер. Мукачевский, 6 ул. Ришельевская, 29 Туристическое агентство Тел.: +38 0482 30 09 38 "Шустов турс" Ресторан "Эдельвейс" бул. Французский, 10 г. Ильичевск Тел.: +38 048 714 38 11 ул. Ленина, 26 Туристическое агентство Паб Murphy`s Irish Pub "Фалькор Тревел" "Каванах" ул. Дерибасовская, 10 пл. Таможенная,1а Тел.: +38 0482 33 33 38 Тел.: +38 048 738 45 45 Туристическое агентство Кафе "Базилик" "Фабрика туризма" г. Ильичевск ул. Базарная, 45 ул. Ленина, 10/2 Тел.: +38 048 785 85 45 Кафе Picnic ул. Екатерининская, 27 ул. Екатерининская, 23 Тел.: +38 0482 32 03 20 Тел.: +38 048 725 00 09 Конный клуб Stetson Кафе "Оливье" ул. Овидиопольская дорога бул. Французский, 21 Тел.: +38 0482 39 64 96 Тел.: +38 048 777 36 06 Городской гольфклуб Кафе "Сальери" бул. Лидерсовский, 21 ул. Ланжероновская, 14 Тел.: +38 048 731 74 74 Тел.: +38 048 725 00 00 Комплекс отдыха "Катран" Кафе "Фонтан" пер. Маячный, 13 г. Ильичевск Тел.: +38 048 746 81 55 ул. Ленина, 20/1 Комплекс Devarana Кафе "Шерлок" ул. Тенистая, 9/12 ул. Бунина, 13 Тел.: +38 048 718 18 18 Тел.: +38 0482 32 12 00 Спортивноразвлекательный Кафебар "Кенгуру" комплекс Lawn Tennis Club Фонтанская дорога, 64/1 бул. Французский, 85 Тел.: +38 048 787 03 34 Тел.: +38 048 780 02 00 Кофейня "Шико" Авиакомпания Austrian Airlines ул. Софиевская, 23 Центральный аэропорт Тел.: +38 0482 37 85 90 Тел.: +38 0482 49 00 79 ул. Греческая, 50 Авиакомпания "Турецкие Тел.: +38 048 777 47 47 авиалинии" Джазкафе "Олдфешн" Центральный аэропорт ул. Успенская, 19 Аэропорт VIPОдесса Тел.: +38 048 784 82 47 Тел.: +38 048 787 65 95 Кафекондитерская LeMON Авиакомпания Malev ул. Бунина, 27 Hungrian Airlines Тел.: +38 048 725 56 85 Международный аэропорт Клубтаверна "Трюм" "Одесса" бул. Лидерсовский, 17/2 Тел.: +38 048 762 36 36 Тел.: +38 048 777 88 86 Авиакомпания Polskie Line Сушибар Saliery Sun Lotnicze ул. Дворянская, 8 Международный аэропорт Тел.: +38 048 784 04 00 "Одесса" Тел.: +38 048 749 55 80 Cеть Fanconi: Запорожье Ресторан Fanconi 1872 ул. Екатерининская, 15/17 Гостиница "Прага" Тел.: +38 0482 34 66 66 Ресторан "Fanconi Восточный бул. Шевченко, 28 Тел.: +38 061 224 07 12 Экспресс" Гостиница "Интурист" Французский бульвар, 85/87 пр. Ленина, 135 Тел.: +38 048 728 64 82 Тел.: +38 061 223 05 64 Ресторан "Fanconi Номия" Ресторан Vremena goda ул. Ак. Филатова, 17 пр. Ленина, 135 Тел.: +38 048 766 88 70 Тел.: +38 061 223 08 00 Казино "Консул" Гостиница "Лондонская" пр. Ленина, 234 бул. Приморский, 11 Тел.: +38 061 289 60 32 Тел.: +38 048 738 01 05/02 Гостиница Continental Ялта Business Hotel ул. Дерибасовская, 5 Бутик Colette Тел.: +38 048 786 01 55 ул. Набережная Ленина, 27 Гостиница "Моцарт" Тел.: +38 065 423 54 42 ул. Ланжероновская, 13 Гостиница "Ореанда" Тел.: +38 0482 37 77 77 ул. Ленина, 35/2 Гостиница "Аркадияплаза" Тел.: +38 0654 27 42 59 ул. Посмитного, 1 www.hoteloreanda.com Тел.: +38 0482 30 71 57 Гостиница Palace del Mar пер. Хрустальный, 1

Watch&Diamond 143


129-144_wd26.qxd

22.07.2009

11:46

Page 144

Часы и бриллианты

Руководитель проекта: Василиса Фридлянд Шефредактор: Сергей Тимофеев Артдиректор: Наталья Степановская Директор по рекламе, спецпроекты: Марина Мамонова Отдел рекламы: Любовь Борщ, Влада Савина Редактор, корректор: Анна Звягинцева Компьютерный дизайн и верстка: Наталья Фонотова, Игорь Древаль Перевод: Марина Козленко, Светлана Кусси PRменеджеры: Ольга Островская, Диана Сукясова Технический директор: Владимир Макарович Компьютерные программы, сайт: Роман Дворядкин Распространение: Олег Юрченко, Александр Шабанов, Елена Орловская, Сергей Дробитько, Светлана Кругловская Отдел регионального распространения: Киев +38 (044) 278 60 13 Донецк +38 (062) 311 08 22, 381 21 99 Днепропетровск +38 (067) 639 30 30 Одесса +38 (048) 785 03 85 Отдел рекламы: Киев +38 (044) 278 60 13, 278 70 72 Днепропетровск +38 (097) 902 00 00 Донецк +38 (062) 381 21 99, 311 08 22 +38 (050) 328 64 13 Одесса +38 (048) 785 03 85

Project Director: Vasilisa Fridlyand EditorinChief: Sergey Tymofyeyev ArtDirector: Natalya Stepanovskaya Advertising and Promotion Director: Marina Mamonova Advertising Department: Ljubov Borsch, Vlada Savina Editor, Proofreader: Anna Zvyagintseva Computer Design and Layout: Natalya Fonotova, Igor Dreval Translation: Marina Kozlenko, Svetlana Cusse PRManagers: Olga Ostrovskaya, Diana Sukyasova Technical Director: Vladimir Makarovich Computer Ensuring, Websites: Roman Dvoryadkin Circulation Managers: Oleg Yurchenko, Alexsander Shabanov, Elena Orlovskaya, Sergey Drobitko, Svetlana Kruglovskaya Regional Distribution Department: Kiev +38 (044) 278 60 13 Donetsk +38 (062) 311 08 22, 381 21 99 Dnepropetrovsk +38 (067) 639 30 30 Odessa +38 (048) 785 03 85 Advertising Department: Kiev +38 (044) 278 60 13, 278 70 72 Dnepropetrovsk +38 (097) 902 00 00 Donetsk +38 (062) 381 21 99, 311 08 22 +38 (050) 328 64 13 Odessa +38 (048) 785 03 85

Журнал зарегистрирован в Министерстве информации Украины 18 июня 2002 г. Свидетельство о регистрации: Рег.КВ №6368. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели. Редакция оставляет за собой право не разделять точки зрения авторов. Полное или частичное воспроизведение статей и материалов, опубликованных в Watch&Diamond, запрещено и охраняется законом. При подготовке текстов использованы материалы из Internet. Учредитель и основатель: ООО "Фэшн Клаб".

The magazine is registered by Ministry of Information in Ukraine on June, 18th, 2002. Registration Certificate number: Reg. КВ №6368. Responsibility for the content of advertising materials is beared by advertisers. Editorial office reserves the right not to share authors' viewpoints. Complete or partial reproduc tion of the materials published in Watch&Diamond magazine is forbidden and is protected by the law. For texts prepara tion the Internet resources are used. The founder is "Fashion Club" Ltd.

Адрес редакции: Украина, 01001, Киев, ул. Городецкого, 12/2/3, Киев 1, а/я 463 тел.: +38 (044) 278 60 13, 278 70 72 Редакция info@watchdiamond.com.ua Отдел рекламы advertising@watchdiamond.com.ua www.watchdiamond.com.ua Тираж 25 000 экз.

Editorial Office Address: Ukraine, 01001, Kiev, Gorodetskogo Str., 12/2/3, Kiev 1, p.o. 463 Tel.: +38 (044) 278 60 13, 278 70 72 Editorial Office info@watchdiamond.com.ua Advertising Department advertising@watchdiamond.com.ua www.watchdiamond.com.ua Circulation is 25 000 copies.

Печать: ООО "Новый друк", Украина, 02094, Киев, ул. Магнитогорская, 1 тел.: +38 (044) 451 48 04, факс: +38 (044) 451 48 10

Printing: "Novyy Druk" Ltd., Ukraine, 02094, Kiev, Magnitogorskaya Str., 1 Tel.: +38 (044) 451 48 04, Fax: +38 (044) 451 48 10


03.03.2009

12:25

Page 3

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Oblogka_wd_N26.qxd

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

гранд-готель "Україна", вул. Володимирська, 20/1а, вул. Артема, 121, пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46 тел. (044) 278-61-11

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785%03%85


03.03.2009

12:25

Page 1

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Oblogka_wd_N26.qxd

№ 26

БРИЛЛИАНТЫ Смертельно красивый Urwerk

Лотос на циферблате Harry Winston

пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 335-76-46

2009/26

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд-готель "Україна",

SIHH 2009: только профессионалы

2009

international magazine

Profile for crystalgroup

wd26  

magazine jornal

wd26  

magazine jornal

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded