wd25

Page 1

№ 25

БРИЛЛИАНТЫ Watch&Diamond сделал свой выбор. А вы?

Каролина королева бриллиантов Сhopard Драгоценная природа Tabbah

2008

international magazine


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА Бутiк "Chopard"

гранд готель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 335 76 46 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 32 10


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА Бутiк "Chopard"

гранд готель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 335 76 46 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 32 10


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


КИЇВ Бутiк "BOVET"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

готель "Hyatt", вул. А. Тарасової, 5, гранд-готель "Україна", вул. Артема, 121, тел. (044) 581 15 55 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85HARRY WINSTON AVENUE C™ Midsize ©2008 Harry Winston +41 22 716 29 00 www.harrywinston.com ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", тел. (062) 335-76-46 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278-61-11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46 ОДЕСА, Бутік "Carrera y Carrera", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 32 09 ЗАПОРIЖЖЯ, Салон!магазин "VALENCIA", пр. Ленiна, 155 / вул. Панфiловцiв, тел. (061) 213 13 05


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Ðîæäåíû â Ñàêñîíèè â 1994 ãîäó.

LANGE 1. Ïîæàëóé, ñàìàÿ óñïåøíàÿ ìîäåëü íàðó÷íûõ ÷àñîâ â ïîñëåäíåå âðåìÿ. Îíà âäîõíîâèëà ìàñòåðîâ÷àñîâùèêîâ Lange íà ñîçäàíèå LANGE 1 TIME ZONE.

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

Ñ

ñàìîãî ïåðâîãî äíÿ ìîäåëü LANGE 1 îòêðûëà íîâûå ãîðèçîíòû â õðîíîìåòðèðîâàíèè è

ZONE. Ýòîò ïðåêðàñíûé ïîìîùíèê ÷óâñòâóåò ñåáÿ âåçäå êàê äîìà, áóäü òî Ìîñêâà, Áåðëèí,

ïðåäñòàâèëà ìèðó áåçóïðå÷íîå èñêóññòâî ÷àñîâîãî ïðîèçâîäñòâà Lange. Çàòåì, îíà âäîõ-

Íüþ-Éîðê èëè Òîêèî. Ïîñêîëüêó â äîïîëíåíèå ê îñíîâíîìó öèôåðáëàòó, ïîêàçûâàþùåìó "äî-

íîâèëà ìàñòåðîâ Lange íà ñîçäàíèå ñàìûõ ïðàêòè÷íûõ ÷àñîâ, êîòîðûå ñîïðîâîæäàþò ñâîåãî

ìàøíåå" âðåìÿ, ýòè ÷àñû îáëàäàþò âñïîìîãàòåëüíûì öèôåðáëàòîì ìåíüøåãî ðàçìåðà, êîòî-

âëàäåëüöà â êà÷åñòâå íàäåæíîãî êîìïàíüîíà â ïóòåøåñòâèÿõ ïî âñåìó ìèðó: the LANGE 1 TIME

ðûé ïî òðåáîâàíèþ ïîêàçûâàåò òåêóùåå âðåìÿ â ëþáîé èç 24 ÷àñîâûõ çîí ìèðà áëàãîäàðÿ âñå Óêðà¿í³ ãîäèííèêè Lange ìîæíà ïðèäáàòè ó ìàãàçèíàõ “ÊÐÈÑÒÀËË” òà “ÈÌÏÅÐÀÄÎR”, ÿê³ íàëåæàòü äî ìåðåæ³ CRYSTAL GROUP, çà àäðåñîþ:


 ëþáîé ñòðàíå êàê äîìà 2008 ãîäó.

LANGE 1 TIME ZONE. Íå ïðåðûâàÿ ñâÿçè ñ äîìîì, ýòè ÷àñû ïîêàçûâàþò ìåñòíîå âðåìÿ âî âñåõ 24 ÷àñîâûõ çîíàõ.

ãî îäíîìó íàæàòèþ íà êíîïêó. Ïîëîæåíèå âðàùàþùåãîñÿ äèñêà ñ èíäèêàöèåé ãîðîäîâ óêàçû-

ìåíè áóäåò â ìåñòå ìîåãî ïðèáûòèÿ ÷åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ? Íå ñëèøêîì ëè ïîçäíèé ÷àñ äëÿ

âàåò ÷àñîâóþ çîíó. Êðîìå ýòîãî, îáà öèôåðáëàòà ñíàáæåíû èíäèêàòîðîì äåíü\íî÷ü. Ýòè è äðó-

çâîíêà ìîåé ñåìüå? Ýòè ÷àñû äàæå ïîìîãàþò êîðîòàòü âðåìÿ - êîãäà âëàäåëåö ñ ãîðäîñòüþ ëþ-

ãèå ôóíêöèè ìîäåëè LANGE 1 TIME ZONE ïîìîãàþò îòâåòèòü íà âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñî

áóåòñÿ èõ âåëèêîëåïíûì ìåõàíèçìîì ñ ðó÷íûì ïîäçàâîäîì, ïîëíîñòüþ îòäåëàííûì â òðàäè-

âðåìåíåì, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü ó ñîâðåìåííîãî ëþáèòåëÿ ïåðåìåíû ìåñò. Ñêîëüêî âðå-

öèîííîé ìàíåðå. Âðó÷íóþ. Âñåöåëî â ñîîòâåòñòâèè ñ äåâèçîì Lange: Òðàäèöèè â äâèæåíèè.

ì. Êè¿â, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 20/1à • ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, ïð. Ê. Ìàðêñà, ãðàíä - ãîòåëü “Óêðà¿íà” • ì. Äîíåöüê, âóë. Àðòåìà, 121

www.lange-soehne.com


КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а,

тел. (044) 278 61 11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд готель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 335 76 46 ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня,

тел. (048) 785 03 85


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

“Incroyables et Merveilleuses” and “Gourmande Pastel” collections. “Mimioui”ring.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


КИЇВ Бутiк "BOVET"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

готель "Hyatt", вул. А. Тарасової, 5, гранд-готель "Україна", вул. Артема, 121, тел. (044) 581 15 55 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Pure Performance Absolute


Precision Äîñêîíàëå âèêîíàííÿ. Áåçóìîâíà òî÷í³ñòü. Íàøå ïîêëèêàííÿ ñòâîðþâàòè íàéá³ëüø íàä³éí³ òà íàéòî÷íèø³ ³íñòðóìåíòè äëÿ íàéâèáàãëèâ³øèõ ïðîôåñ³îíàë³â. Êîæíà äåòàëü ãîäèííèêà ñòâîðåíà ó ïðàãíåíí³ â äîñêîíàëîñò³. Óñ³ õðîíîãðàôè â³äïîâ³äàþòü íàéñóâîð³øèì âèìîãàì íàä³éíîñò³ òà ôóíêö³îíàëüíîñò³. Ñàìå òîìó Breitling – öå ºäèíà êîìïàí³ÿ, óñ³ ãîäèííèêîâ³ ìåõàí³çìè ÿêî¿ ìàþòü ñåðòèô³êàò õðîíîìåòðè¿ (COSC). Ïîñò³éíèì ïîñòà÷àëüíèêîì äëÿ àâ³àö³¿ âèïàäêîâî íå ñòàþòü.

Chronomat Åòàëîí àâòîìàòè÷íèõ õðîíîãðàô³â ç àâòîï³äçàâîäîì. Ñåðòèôàêîâàíèé Øâåéöàðñüêèì ²íñòèòóòîì Õðîíîìåò𳿠COSC.

КИЇВ, "CRYSTAL",

вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278 61 11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR",

гранд-готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL",

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ",

w w w. b r e i t l i n g . c o m

вул. Артема, 121, тел. (062) 335-76-46


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 335 76 46

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

30

36

48

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278 61 11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46 ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85

"Золотой век" Bovet

26

Вечно красивый Harry Winston

32

Наглядное пособие

38

Чистое искусство

Супружеская пара

Вечные ценности


The greatest luxury in life is time. Savour every second.

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Power. Luxury. Exclusivity. Breitling and Bentley share the same concern for perfection.The same exacting standards of reliability and precision.The same fusion of prestige and performance. In the Breitling workshops, just as in the Bentley factories in Crewe, cutting-edge technology works hand in hand with the noblest traditions. Born from a passion for fine mechanisms, the Breitling for Bentley collection offers connoisseurs a rich range of exceptional chronographs.While conveying the quintessence of aesthetic refinement, these wrist instruments are all equipped with high-performance “motors”, patiently assembled by watchmakers at the peak of their art. Time is the ultimate luxury.

The Bentley 6.75 Chronograph Selfwinding chronograph with large date. Variable tachometer (exclusive system). Officially chronometer-certified by the COSC. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR",

гранд-готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL",

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ",

вул. Артема, 121, тел. (062) 335-76-46

breitlingforbentley.com


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Двойственность 52 определяет уникальность

58

Знаки свыше

Emotion ! дань женской тайне

60

68 Что ты делаешь, Зима?

Украшения Зинаиды Юсуповой

118

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278 61 11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46 ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85

Лечение роскошью

110


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд готель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22,

тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 335-76-46


Время пошло…

Ç

èìîé ïðèðîäà âïàäàåò â ñïÿ÷êó, à þâåëèðíûå è ÷àñîâûå êîìïàíèè àêòèâèçèðóþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü. Ãèãàíòû Haute Joaillerie è Haute Horlogerie ãîòîâÿòñÿ "âûáðîñèòü" íà ïðèëàâêè âñå, ÷òî äîñåëå áûëî íàäåæíî ñïðÿòàíî ïîä íèìè - è ìîæåòå íå ñîìíåâàòüñÿ ýòà "êó÷à ìàëà" áóäåò ðàçìåòåíà â ñ÷èòàííûå íåäåëè. Ïðè÷èíà òîìó ïðèáëèæàþùèéñÿ ñåìèìèëüíûìè øàãàìè "ìîìåíò èñòèíû". Íå ñòîèò íàèâíî ïîëàãàòü, áóäòî ðå÷ü èäåò ëèøü î ãëàâíîì òîðæåñòâå ñåçîíà - Íîâûé ãîä, êîíå÷íî, õîðîøèé ïîâîä äëÿ äðàãîöåííîãî ïðåçåíòà, íî îñîáàÿ ïðåëåñòü ñíåæíîãî ïåðèîäà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îáåùàþùèì ìíîãî ïðèÿòíûõ ñåêóíä, êðàñíûì öâåòîì â êàëåíäàðå âûäåëåíà äîáðàÿ ïîëîâèíà äíåé. Ïðåäñòàâëÿåòå, êàêèì êîëè÷åñòâîì ïîäàðêîâ íåîáõîäèìî çàïàñòèñü?! Îñîáûì óñïåõîì áóäóò ïîëüçîâàòüñÿ òåìàòè÷åñêèå çèìíèå è îáùåé ïðèðîäíîé íàïðàâëåííîñòè þâåëèðíûå èçäåëèÿ, à ÷àñîâûå øåäåâðû, ñëîâíî ñïàñàÿ èõ îò õîëîäà, ìàñòåðà "îäåëè" â äîïîëíèòåëüíûå ôóíêöèè è ìåõàíèçìû. Watch&Diamond ïîìîæåò ÷èòàòåëÿì äîñòîéíî âñòðåòèòü è ïðîâåñòè áåëóþ ïîëîñó ñïëîøíûõ ïðàçäíèêîâ. Âàñèëèñà Ôðèäëÿíä 24 Watch&DiamondFleurier 7 day Self winding Tourbillon Механизм: калибр 13BA02, турбийон, автоподзавод, запас хода 168 часов Функции: часы, минуты, индикация запаса хода Корпус: 18К розовое золото, диаметр 42мм, сапфировое стекло, 5 сапфировых кабошонов, водонепроницаемость 30м Ремешок: кожа крокодила, застежка браслетного типа из 18К розового золота

"Золотой век" Bovet

×

àñû 7-day Self-winding Tourbillon ôèðìû Bovet, êàê è ïîëîæåíî øâåéöàðñêèì, èçãîòîâëåíû â ñòåíàõ îäíîé ìàíóôàêòóðû. Ñáîðêà ïðîèçâîäèëàñü â íåäàâíî ïðèîáðåòåííîì ôèðìîé ñòàðèííîì çàìêå Chateau de Motiers, ÷òî â ãîðíîì ðåãèîíå Val-de-Travers. Òåïåðü èñêóñíûì ìàñòåðàì Bovet äàæå "ñòåíû ïîìîãàþò" åùå áåðåæíåé ñëåäîâàòü òðàäèöèÿì ñâîèõ ïðåäêîâ. Î òóðáèéîíàõ, êîòîðûå ðàçðàáàòûâàþòñÿ èíæåíåðàìè Bovet, ìîæíî íå òîëüêî ïèñàòü äîêòîðñêèå äèññåðòàöèè, èññëåäóÿ èõ òåõíè÷åñêóþ ñëîæíîñòü, íî è ñòàòü èñêóññòâîâåäîì, ïîòîìó ÷òî îíè îáâîðîæèòåëüíî êðàñèâû. Èìåííî ïîýòîìó âñå ÷àñû Bovet ÷àñòè÷íî èëè ïîëíîñòüþ ñêåëåòîíèçèðîâàíû. Çíà÷èòåëüíî èçìåíèâ ïîäõîäû ê ñîçäàíèþ ÷àñîâ ñ òóðáèéîíàìè, Bovet ïðåäëîæèëà íîâóþ ìîäåëü ñ àâ26 Watch&Diamond

òîìàòè÷åñêèì çàâîäîì è ñåìèäíåâíûì çàïàñîì õîäà. Òî÷íîñòü, ãàðìîíèÿ è âíèìàíèå, êîòîðîå óäåëÿåòñÿ êàæäîé êðîøå÷íîé äåòàëè, âûäâèãàåò ýòè çàìå÷àòåëüíûå ÷àñû íà ïåðâûé ïëàí, è, êàê è âñå ïðåæíèå ìîäåëè Bovet, îíè íàõîäÿòñÿ íà âåðøèíå ÷àñîâîãî èñêóññòâà. Îðèãèíàëüíûé ìåõàíèçì Dimier, ÷åðíûé, ãèëüîøèðîâàííûé âðó÷íóþ öèôåðáëàò, ôèðìåííûå öåíòðàëüíûå âîëíèñòûå ñòðåëêè, òóðáèéîí, ñîâåðøàþùèé îäèí îáîðîò â ìèíóòó è óêðàøåííûé ýìáëåìîé Bovet (öâåòîê ëîòîñà ñ 12 ëåïåñòêàìè), ñåìèäíåâíûé èíäèêàòîð çàïàñà õîäà è îñîáåííî öâåòîâîå ðåøåíèå äåëàþò ÷àñû ìå÷òîé êîëëåêöèîíåðîâ, êîòîðûå ãîòîâû âûëîæèòü çà ýòî ñîêðîâèùå öåëîå ñîñòîÿíèå. Bovet ïðîèçâîäèò íå áîëåå 2 000 ýêçåìïëÿðîâ ÷àñîâ â ãîä, êàê ïðàâèëî, ñòðîãî ëèìèòèðîâàííûìè ñåðèÿìè, ïîýòîìó ïðèîáðåòåíèå 7-day Selfwinding Tourbillon ìîæíî ñ÷èòàòü êðóïíîé óäà÷åé.Fleurier 7 day Self winding Tourbillon with Jumping Hours Механизм: 13BA05, турбийон, автоподзавод, запас хода 168 часов Функции: часы, минуты, секунды, индикация запаса хода Корпус: 18К розовое золото, диаметр 47мм, сапфировое стекло, скелетон, 5 сапфировых кабошонов, водонепроницаемость 30м Ремешок: кожа крокодила, застежка браслетного типа из 18К розового золота

Fleurier 7 day Self winding Tourbillon Double Time Zone Orbis Mundi Механизм: калибр 13BA05, турбийон, автоподзавод, запас хода 168 часов Функции: часы, минуты, секунды, индикация запаса хода, второй часовой пояс Корпус: 18К розовое золото, диаметр 46мм, сапфировое стекло, 5 сапфировых кабошонов, водонепроницаемость 30м Ремешок: кожа крокодила, застежка браслетного типа из 18К розового золота

F

leurier 7-day Self-winding Tourbillon Double Time Zone Orbis Mundi - åùå îäèí øåäåâð óñëîæíåíèé Bovet, ñîçäàííûé áëàãîäàðÿ òàíäåìó ñ äî÷åðíåé êîìïàíèåé Dimier 1738. Ñîêðàùàÿ äëèííîå íàçâàíèå, êîòîðîå îòðàæàåò èíôîðìàöèþ î òîì, ÷òî íàõîäèòñÿ â êîðïóñå, èõ íàçûâàþò ïðîñòî Orbis Mundi. Àâòîìàòè÷åñêèé êàëèáð 13ÂÀ05, êîòîðûé ïðèâîäèò â äâèæåíèå ýòè èçûñêàííûå ÷àñû, áûë ïðèäóìàí è ñïðîåêòèðîâàí äëÿ ñîåäèíåíèÿ ìíîãèõ ïîëåçíûõ ôóíêöèé. Öèôåðáëàò, èçãîòîâëåííûé èç ãîðíîãî õðóñòàëÿ, îòîáðàæàåò ïîñëåäîâàòåëüíî, â ðàçíûõ ñåãìåíòàõ ÷åòâåðòåé: ãëàâíûé ÷àñîâîé ïîÿñ, ïîêàçûâàþùèé ìåñòíîå âðåìÿ, è âòîðóþ çîíó. Ïðè ýòîì èçîáðàçèòåëüíî êîìïîçèöèÿ óðàâíîâåøèâàåòñÿ èíäèêàòîðîì çàïàñà õîäà è òóðáèéîíîì. Äâå êíîïêè ñ ëåâîé ñòîðîíû êîðïóñà äåëàþò âîçìîæíûì áûñòðóþ è ëåãêóþ íàñòðîéêó âòîðîãî ÷àñîâîãî 28 Watch&Diamond

ïîÿñà è óñòàíîâêó èìåíè îäíîãî èç 24 ãîðîäîâ ìèðà. ×àñû 7-day Self-winding Tourbillon with Jumping Hours ñòàëè íåîæèäàííûì ñèìáèîçîì òóðáèéîíà ñ áåçóïðå÷íûì îðèãèíàëüíûì äèñïëååì Jumping Hours. Äèçàéíåðû õîòåëè, ÷òîáû ðàññìàòðèâàíèå èõ ñðàâíèâàëîñü ñ ïîýòè÷åñêèì ïóòåøåñòâèåì ïî ôàíòàñòè÷åñêîìó ñàäó. Îêîøêè ñ öèôðàìè ÷àñîâ ïîõîæè íà êàïåëüêè ðîñû, òóðáèéîí - âîëøåáíûé öâåòîê, ñîâåðøàåò íåñïåøíîå äâèæåíèå, ñèìâîëèçèðóÿ íåóìîëèìûé õîä âðåìåíè, êàæäûé âèíòèê, ñòðåëêà, äåòàëü öèôåðáëàòà èëè âèäèìàÿ ÷àñòü ìåõàíèçìà èìåþò "îñîáåííóþ ãîðäîñòü", íî íàõîäÿòñÿ â ãàðìîíèè, ñâîéñòâåííîé æèâîé ïðèðîäå. Êàæäàÿ íîâàÿ ìîäåëü Bovet íå ñõîäèò ñ îáëîæåê æóðíàëîâ, ðàññêàçûâàþùèõ î ïðåäìåòàõ ðîñêîøè, W&D c óäîâîëüñòâèåì äåëàåò ýòî ïîñòîÿííî. Äèàíà ÑóêÿñîâàСегьги Happy Solitaire

Chopard Haute Joaillerie Механизм: кварцевый ETA Корпус: белое золото, белые бриллианты

Чистое искусство

Â

ñåìüå øâåéöàðñêèõ ÷àñîâûõ àñîâ ôèðìå Chopard óäàëîñü çàíÿòü âåñüìà ðåñïåêòàáåëüíûå ïîçèöèè. Íå äóìàÿ î ôîðìàëüíîì ëèäåðñòâå è ãðîìêîé ñëàâå ñðåäè øèðîêîé ïóáëèêè, êîìïàíèÿ ñ ïðèõîäîì Êàðîëèíû Øîéôåëå íà÷àëà âûïóñêàòü èçóìèòåëüíîé êðàñîòû þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ, à ÷àñîâàÿ "âåòâü" ïîä ðóêîâîäñòâîì Êàðëà-Ôðèäðèõà Øîéôåëå - íå ìåíåå ïðåêðàñíûå æåíñêèå è ìóæñêèå ÷àñû. Ñåãîäíÿ ó ôèðìû òûñÿ÷è ïîêëîííèêîâ ïî âñåìó ìèðó, íî îíà íå îñòàíàâëèâàåòñÿ íà äîñòèãíóòîì, ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóÿ è ïîäòâåðæäàÿ ñâîé luxury-ñòàòóñ. ×àñû Chopard - ýòî áåçóïðå÷íûå ìåõàíèçìû, äðàãîöåííûå ìåòàëëû è 30 Watch&Diamond

êàìíè, ãðàâèðîâêà, ïåðëàìóòð è õóäîæåñòâåííûå ýìàëè. Ïðåäñòàâëÿåìûé íà ñóä ÷èòàòåëÿ øåäåâð Haute Joaillerie - êâàðöåâûå ÷àñû â êîðïóñå èç áåëîãî çîëîòà ñ îñëåïèòåëüíûìè áðèëëèàíòàìè, ñòàëè çâåçäîé îáëîæêè æóðíàëà Watch&Diamond. Îñîáîå âíèìàíèå äèçàéíåðàìè êîìïàíèè óäåëÿåòñÿ àëìàçàì è äðóãèì êàìíÿì, êîòîðûå ïîñëå îãðàíêè è îïðàâû ñòàíîâÿòñÿ ïðîèçâåäåíèÿìè èñêóññòâà. Áîëüøèíñòâî áðèëëèàíòîâ â èçäåëèÿõ ôèðìû ÷èñòîé âîäû. Èõ öâåò è êà÷åñòâî ñîîòâåòñòâóþò íàèâûñøèì ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì. Êîìïàíèÿ çàêóïàåò êàìíè èñêëþ÷èòåëüíî ó ó÷àñòíèêîâ ãðóïïû "Êèìáåðëè", ñòðîãî ñîáëþäàþùèõ ýòè÷åñêèå ïðàâèëà òîðãîâëè àëìàçàìè. Ê êàæ-

äîìó áðèëëèàíòîâîìó èçäåëèþ Chopard ïðèëàãàåò ñåðòèôèêàò, ïîäòâåðæäàþùèé "íåêîíôëèêòíîå" ïðîèñõîæäåíèå êàìíåé. Åñëè æå â óêðàøåíèÿõ èñïîëüçóþòñÿ êðóïíûå êàìíè, êàê íàïðèìåð, äâà öåíòðàëüíûõ áðèëëèàíòà â îáâîðîæèòåëüíûõ ñåðüãàõ èç êîëëåêöèè Happy Solitaire, ïðåäñòàâëÿåòñÿ çàêëþ÷åíèå ãåììîëîãè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè, â êîòîðîì óêàçàíû êîíêðåòíûå õàðàêòåðèñòèêè. Óñïåõ þâåëèðíûõ èçäåëèé è ÷àñîâ Chopard - â íåðàçðûâíîé ñâÿçè ïðîøëîãî, íàñòîÿùåãî è áóäóùåãî, â óìåëîì ïðèìåíåíèè äîñòèæåíèé ïðîãðåññà è ñîõðàíåíèè áåñöåííîãî îïûòà ïîêîëåíèé ïðîñëàâëåííûõ ÷àñîâùèêîâ è þâåëèðîâ. Íàòàëüÿ ÍîâèêîâàВечно красивый Harry Winston

Ê

Perpetual Calendar Механизм: GP 3306&HW 111, автоподзавод, запас хода 42 часа Функции: часы, минуты, день недели, месяц, високосный год, второй часовой пояс, фазы Луны Корпус: белое золото, диаметр 41мм, антрацитовый циферблат, сапфировое стекло, прозрачная задняя крышка, водонепроницаемость 30м Ремешок: кожа крокодила, застежка браслетного типа из белого золота

32 Watch&Diamond

îíå÷íî, àìåðèêàíñêàÿ êîìïàíèÿ Harry Winston, ïðåæäå âñåãî, þâåëèðíàÿ, è êîãäà ðå÷ü èäåò î ÷àñàõ, òî èìååòñÿ â âèäó åå ñîâñåì ìîëîäàÿ âåòâü, "âûðîñøàÿ" íåñêîëüêî ëåò òîìó íàçàä â Æåíåâå.  ïîñëåäíèå ãîäû æåíùèíû âñå ÷àùå ñòàëè ïîêóïàòü ñëîæíûå ìåõàíè÷åñêèå ÷àñû ñ áîëüøèì êîëè÷åñòâîì áðèëëèàíòîâ, è ìóæ÷èíû, èíòåðåñóÿñü èííîâàöèîííûìè ìîäåëÿìè è íåâåðîÿòíûìè óñëîæíåíèÿìè, òàêæå íåïðî÷ü íàäåâàòü ìîäåëè ñ äðàãîöåííûìè êàìíÿìè, äåìîíñòðèðóÿ òàêèì îáðàçîì ñâîé ñîöèàëüíûé ñòàòóñ è îòäàâàÿ äàíü äåìîêðàòè÷íîñòè ìîäû. Ïðè÷åì è òåõ, è äðóãèõ, ïîæàëóé, óæå ñîâñåì íå èíòåðåñóþò ïîêàçàíèÿ ñòðåëîê, ôàç Ëóíû è äàæå êàêîé íûí÷å ãîä íà êàëåíäàðå, ãëàâíîå, ÷òîáû âñå ýòè "ôèøêè" ïðèñóòñòâîâàëè íà öèôåðáëàòå. Âàæíî çíàòü, ÷òî ìåõàíèçìû, êîðïóñà, ñòðåëêè, öèôåðáëàòû è áðàñëåòû äëÿ Harry Winston ðàçðàáàòûâàþò ëó÷øèå æåíåâñêèå ÷àñîâùèêè, ïîýòîìó ýòè ÷àñû - íàñòîÿùèå, øâåéöàðñêèå, à âñå ÷òî êàñàåòñÿ áðèëëèàíòîâ, êîòîðûìè îíè äåêîðèðóþòñÿ, òî ýòî ïîòðÿñàþùåå þâå-


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

The fusion between 18K Red Gold, Diamonds and Rubber.

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", пр. К. Маркса, ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, тел. (056) 373-83-73 тел. (044) 278-61-11 тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335 76 46 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85


Hilary Swank

Gwyneth Paltrow

Andie MacDowell

Scarlett Johansson

ëèðíîå èñêóññòâî, ðîäîíà÷àëüíèêîì êîòîðîãî áûë æèòåëü Íüþ-Éîðêà Ãàððè Óèíñòîí. ðåäñòàâëÿåìûå ñåãîäíÿ ÷àñû - íàïîìèíàíèå êîëëåêöèîíåðàì è çíàòîêàì â âèäå îáíîâëåííûõ âåðñèé ìîäåëåé, êîòîðûå äâàäöàòü ëåò òîìó íàçàä ïðîèçâåëè ôóðîð, íî îãðàíè÷åííûå, ëèìèòèðîâàííûå ñåðèè íå ñìîãëè óäîâëåòâîðèòü âñåõ æåëàþùèõ îáëàäàòü èìè. The Excenter Perpetual Calendar Celebrates 20th Anniversary ïîäâåðãëèñü èçìåíåíèÿì â äèçàéíå, êîòîðûå ïðîäèêòîâàíû ìîäíûìè òåíäåíöèÿìè. Ëåãåíäàðíûé òðåõàðî÷íûé êîðïóñ èç áåëîãî çîëîòà ñòàë áîëåå ñãëàæåííûì è óâåëè÷èëñÿ â äèàìåòðå äî 41ìì, îò÷åãî öèôåðáëàò è ïîêàçàíèÿ âå÷íîãî êàëåíäàðÿ ñòàëè áîëåå âûðàçèòåëüíûìè. Ìåõàíèçì îáíîâëåí íîâûìè ðåòðîãðàäíûìè óêàçàòåëÿìè ôóíêöèé. Òåïåðü Ëóíà ñîâåðøàåò ñâîå âå÷íîå äâèæåíèå â êðóãëîì îêîøêå. Âòîðîé ÷àñîâîé ïîÿñ îòîáðàæàåòñÿ öâåòíîé ñòðåëêîé. Àíòðàöèòîâûé èëè ñåðåáðÿíûé öèôåðáëàò ñ ìóàðîâûì ýôôåêòîì è êîíòðàñò ñ ðàçäåëèòåëüíûìè êîëüöàìè îáåñïå÷èâàþò àáñîëþòíóþ ÷åòêîñòü èíäèêàòîðîâ.

Ï

34 Watch&Diamond

350/LQTZWL.MD2/00 Механизм: два кварцевых механизма Функции: на правом циферблате часы, минуты, маленькая секундная стрелка; на левом часы, минуты Корпус: 18К белое золото, циферблат из белого перламутра, бриллианты, метки из 18К белого золота, водонепроницаемость 30м Ремешок: атласный, застежка из 18К белого золота с бриллиантами

Åñëè The Excenter Perpetual Calendar Celebrates 20th Anniversary - ÷àñû ñ óñëîæíåíèÿìè, êîòîðûå ìîæíî íàéòè â ìîäåëÿõ äðóãèõ, íå ìåíåå óâàæàåìûõ êîìïàíèé, òî æåíñêèì ÷àñàì ñ îáëîæêè íàøåãî æóðíàëà - Avenue Squared A2 - íåò àëüòåðíàòèâû. Þâåëèðíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ äîâëååò â íèõ ñ òàêîé ñèëîé, ÷òî èì ìåñòî íå â ÷àñîâîé êîëëåêöèè, à â ñîêðîâèùíèöå óêðàøåíèé, äîñòîéíîé ìîíàðøåé îñîáû. Avenue, êàê è âûøåîïèñàííûå ÷àñû ñ "ýêñöåíòðè÷åñêèì" âå÷íûì êàëåíäàðåì, ýòî òàêæå âåðñèÿ ïðåæíåé ëåãåíäàðíîé ìîäåëè. È çäåñü áëàãîäàðÿ äèêòàòó ìîäû êîðïóñ ñòàë êðóïíåå, ïðèîáðåë ôîðìó êâàäðàòà. Óñûïàííûå áðèëëèàíòàìè êîëüöà íà öèôåðáëàòå, êîíóñíûå ñåêòîðû, êðóïíûå êàìíè ÷èñòîé âîäû, êîòîðûìè èíêðóñòèðîâàí êîðïóñ, äâå ÷àñîâûå çîíû, èäåàëüíîé ôîðìû è öâåòà, ðåìåøîê è ôèðìåííûé çíàê "H" íà çàâîäíîé ãîëîâêå - ñäåëàëè A2 ÷àñàìè "çâåçäíûìè", ÷òî è íå ïðåìèíóëè òóò æå äîêàçàòü èõ ïåðâûå ñ÷àñòëèâûå âëàäåëèöû. Åëåíà Ìîñêàëþê


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278 61 11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46 ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85


Супружеская пара

Ñ

àìûå ìàëåíüêèå ïî ðàçìåðó, îíè ñòàëè îäíèì èç ñàìûõ áîëüøèõ äîñòèæåíèé êîìïàíèè Hublot â èçÿùåñòâå è êðàñîòå. Ìîäåëü Big Bang 38 Portocervo ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ òîíêèõ æåíñêèõ çàïÿñòèé, ïîýòîìó èõ äèàìåòð óìåíüøåí â ãàðìîíè÷íîé ïðîïîðöèè ê ìóæñêèì ÷àñàì ýòîé ôèðìû, îáúåìû ïðîäàæ êîòîðûõ áüþò âñå ìûñëèìûå ðåêîðäû íà ðûíêå ýêñêëþçèâíûõ øâåéöàðñêèõ ìåõàíèçìîâ îòñ÷åòà âðåìåíè. Êîðïóñ èç ðîçîâîãî çîëîòà èíêðóñòèðîâàí ìåëêèìè áðèëëèàíòàìè, à áåçåëü óêðàøåí êðóïíûìè áàãåòíûìè, êîòîðûå çàìå÷àòåëüíî ñî÷åòàþòñÿ ñ áåëûì êàó÷óêîâûì ðåìåøêîì. Ïîêëîííèöû Hublot óæå íàðåêëè ýòó

Split&Second Ice Bang Механизм: калибр Hublot HUB44 RT разработан с La Joux Perret, автоподзавод, запас хода 42 часа Функции: часы, минуты, секунды, сплит хронограф, запас хода Корпус: керамика, диаметр 44мм, безель из вольфрама, черный циферблат, водонепроницаемость 100м Ремешок: черный каучук, застежка браслетного типа

36 Watch&Diamond

Big Bang 38 Portocervo Механизм: кварцевый Функции: часы, минуты, секунды Корпус: 18К розовое золото, диаметр 38мм, корпус украшен 135 бриллиантами (0,82К), безель из 18К розового золота украшен 48 бриллиантами багетной огранки (1,8К), белый циферблат, водонепроницаемость 100м Ремешок: белый каучук, застежка браслетного типа

ìîäåëü çâåçäîé, è îíà ñòàëà óêðàøåíèåì îáëîæêè íàøåãî æóðíàëà. Ìóæñêèì ñïëèò-õðîíîãðàôîì Hublot Split-Second Ice Bang ñìîãóò îáëàäàòü âñåãî 500 ÷åëîâåê, ïîýòîìó íóæíî ñèëüíî ïîñòàðàòüñÿ, ÷òîáû äîêàçàòü: õîëîäíûé ðàñ÷åò, âûñîêèé âêóñ, íàñòîÿùèé áîéöîâñêèé õàðàêòåð, áëàãîðîäñòâî è ìóæåñòâî - ýòî èìåííî òå êà÷åñòâà, êîòîðûå ïðèñóùè ñèëüíûì ìóæàì è ÷èíàì. Êîðïóñ äèàìåòðîì 44ìì èç ñóïåðïðî÷íîé õàé-òåê êåðàìèêè, ÷åðíûé öèôåðáëàò è êàó÷óêîâûé ðåìåøîê îñíîâíûå ïðèçíàêè ÷àñîâîé ìîäû, êîòîðàÿ, íåñìîòðÿ íà ñâîå íåïîñòîÿíñòâî, çàñòàâëÿåò äèçàéíåðîâ áåñïðåêîñëîâíî ïîä÷èíèòüñÿ åé. Åëåíà Ìîñêàëþê


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

гранд-готель "Україна", вул. Володимирська, 20/1а, вул. Артема, 121, пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46 тел. (044) 278-61-11

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85


Наглядное пособие

Ø

îïïèíã äëÿ æåíùèí - ýòî âðåìÿ äîñóãà, à äëÿ ìóæ÷èí - íàñòîÿùàÿ êàòîðãà, áåäîëàãè ñ óæàñîì æäóò íàñòóïàþùèõ ïðàçäíåñòâ. Ïàðíÿì óæå íà÷èíàþò ñíèòüñÿ êîøìàðû î ìíîãîêèëîìåòðîâûõ çàáåãàõ íà âûæèâàíèå ïî ìàãàçèíàì è ñóïåðìàðêåòàì â ïîèñêàõ òîãî, ÷òî ìîãëî áû ïîíðàâèòüñÿ èõ ïðåêðàñíûì ïîëîâèíàì. Ïîñëåäíÿÿ ôðàçà ñêàçàíà íå äëÿ êðàñíîãî ñëîâöà. Íåäàâíî ÿ âñòðåòèëà îäíîãî ñâîåãî ïðèÿòåëÿ è îáðàòèëà âíèìàíèå íà åãî óñòàëûé âèä. Äðóã ïðèçíàëñÿ, ÷òî òðåòüþ íî÷ü íå ìîæåò êàê ñëåäóåò âûñïàòüñÿ. Åãî ïðåñëåäóåò îäèí è òîò æå ñîí: áóäòî íåñêîëüêî äíåé ïîäðÿä îí åçäèò ïî áóòèêàì, âûáèðàÿ îæåðåëüå äëÿ æåíû, è íàêîíåö, íàõîäèò òî, ÷òî èñêàë, íî ïîäàðèâ óêðàøåíèå, ñëûøèò îò ëþáèìîé âçäîõ ðàçî÷àðîâàíèÿ è ïîÿñíåíèå î òîì, ÷òî äðàãîöåííîñòü áûëà àêòóàëüíà â ïðîøëîì ñåçîíå.  ïðåääâåðèè çèìíèõ òîðæåñòâ íàø æóðíàë âûñòóïàåò âîëøåáíûì ãèäîì, êîòîðûé ñ ðàäîñòüþ ïîìîæåò ðàçîáðàòüñÿ â íîâèíêàõ ÷àñîâîé è þâåëèðíîé ìîäû. Ïðåäñòàâèòåëÿì ñèëüíîãî ïîëà äàåì ïîäñêàçêó - èçáðàííèöû îáðàäóþòñÿ, îáíàðóæèâ ïîä åëî÷êîé, ñëîâíî ðàçóêðàøåííûå Äåäîì Ìîðîçîì, àæóðíûå áðîøè è ñåðüãè, à òàêæå ÿðêèå îáæèãàþùèå óêðàøåíèÿ èç çîëîòà. Áåñïðîèãðûøíûé òðåíä ýòîãî ñåçîíà, êîòîðûé ïîäîéäåò êàê ìóæ÷èíàì, òàê è æåíùèíàì: ñòàòóñíûå ÷àñû îñíîâîïîëàãàþùèõ öâåòîâ - ÷åðíîãî è áåëîãî. 38 Watch&Diamond

1

2


3

РИСУЕТ УЗОРЫ МОРОЗ

4

5

8

9

13

14

10

17

1, 4, 5, 13. Серьги Clan de Vega. 2. Часы Breguet. 3. Серьги Carrera y Carrera. 6, 11. Серьги, кольцо Luca Carati. 7. Серьги Clan de Vega by Brumani. 8, 12. Серьги, колье Giorgio Visconti. 9. Кольцо Fani. 10. Часы Milus. 14. Кольцо Calgaro. 15. Кольцо Staurino. 16. Серьги Stefan Hafner. 17. Кулон Roberto Coin.

6

7

11

12

15

16


1

ГОРЯЧИЕ СОСУЛЬКИ

2

3

4

5

9

10

6

7

8

11

12

1, 2, 10, 12. Carrera y Carrera. 3. Valente. 4, 6, 8, 9. Clan de Vega by Brumani. 5, 7. Clan de Vega. 11. Giovanni Ferraris.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", тел. (062) 335-76-46 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85


1

2

3

ЧЕРНО&БЕЛОЕ ВРЕМЯ

4

6

5

7

9

8

1. Breguet. 2. Zenith. 3. Harry Winston. 4. Blancpain. 5. Rado. 6. Hublot. 7. Jaeger&LeCoultre. 8. Bell&Ross. 9. Chopard. 10. IceLink. 11. Urwerk. 10

11


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278 61 11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46


1

КРИОТЕРАПИЯ

3

2

4

5

7

6

8

9

10

12

13

1. Колье Tabbah. 2, 4, 5, 13. Кольца, cерьги Clan de Vega. 3. Серьги Valente. 6, 11. Серьги, колье Magerit. 7, 12. Кольца Dior Joaillerie. 8. Кольцо Giorgio Visconti. 9. Часы Chopard. 10. Серьги Luca Carati.

11


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005 Details of movement exposed for photo

MASTER TOURBILLON

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд-готель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 335-76-46


1

ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД 3

2

4

5

6

9

7

8

10

1. Кольцо Carrera y Carrera. 2, 13, 20. Серьги, колье, кольцо Magerit. 3, 4. Серьги, кольцо Giovanni Ferraris. 5, 11, 12. Браслет, серьги, кольцо Casato. 6. Кольцо Autore. 7, 9, 10, 14, 15, 19, 21, 22. Колье, кольца, серьги Clan de Vega. 8. Часы Hublot. 16. Часы Bovet. 17. Серьги Tabbah. 18. Серьги Clan de Vega by Brumani. 23. Колье Luca Carati.

11


12

14

13

15

16

17

20

18

19

23

21

22


Вечные ценности

Ý

êñêëþçèâíûå óêðàøåíèÿ øâåéöàðñêîãî þâåëèðíîãî Äîìà Tabbah çàõâàòûâàþò âîîáðàæåíèå è ïëåíÿþò ñåðäöà ïðåêðàñíûõ äàì ñîâñåì íå ñëó÷àéíî - âåäü è ñîâðåìåííûå æåíùèíû, êàêèìè áû ãèïåðýìàíñèïèðîâàííûìè îíè ñåáÿ íå ìíèëè, îñòàþòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíèöàìè ïðàðîäèòåëüíèöû Åâû, íåâèííîé è ïàäøåé, ñ÷àñòëèâîé è íåñ÷àñòíîé, ëþáÿùåé è íàêàçàííîé. Èìåííî ýòà âå÷íàÿ òåìà, âèðòóîçíî âîïëîùåííàÿ â ãëàâíûõ êîëëåêöèÿõ êîìïàíèè Eve in Love ("Âëþáëåííàÿ Åâà") è Garden of Eden ("Ýäåìñêèé ñàä"), ïîñòàâèëà Tabbah â îäèí ðÿä ñ âñåìèðíî èçâåñòíûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè Haute Joaillerie. È îòêàçûâàòüñÿ îò ñòàâøèõ ñòîëü óñïåøíûìè, ïîëþáèâøèõñÿ îáðàçîâ áûëî áû, ïî ìåíüøåé ìåðå, íåðàçóìíî, ïîýòîìó ìàñòåðà Äîìà ïðîäîëæàþò ðàçâèâàòü îñíîâîïîëàãàþùóþ "ðàéñêóþ" ñåðèþ, äîïîëíÿÿ åå èíòåðåñíûìè ñþæåòàìè.

48 Watch&Diamond


Коллекция Supernatura

Ë

èíèÿ Supernatura â î÷åðåäíîé ðàç ïîäòâåðæäàåò, ÷òî óìåëüöû âåëèêîëåïíî èçó÷èëè æåíñêóþ äóøó: âñå åå êàïðèçû è íåïîñòîÿíñòâà, ÿçûê ìÿãêèõ æåñòîâ, ïîäòåêñò êàæäîãî äâèæåíèÿ. Ñëàäîñòü ïëîäà âûðàæåíà â èçóìèòåëüíîì çîëîòîì êîëüöå, óñûïàííîì ñòðàñòíûìè ðóáèíàìè è áåëûìè áðèëëèàíòàìè, òîíêèé ðàñ÷åò þâåëèðîâ î÷åâèäåí: íè îäíà íûíåøíÿÿ Åâà íàâåðíÿêà íå óñòîèò ïåðåä ïîäîáíîé îáåçîðóæèâàþùåé êðàñîòîé. È õîòü ñúåäåíî òàêîå ÿáëî÷êî, ðàçóìååòñÿ, íå áóäåò, íî îíî, áåçóñëîâíî, çàéìåò ïî÷åòíîå ìåñòî â øêàòóëêå ñ ëþáèìûìè óêðàøåíèÿìè ó êàæäîé ìîäíèöû. Íå ëèøíèì òàì áóäåò è êîëüöî ñ êðàñíîðå÷èâûì íàçâàíèåì Two Frogs. Äâå êâàêóøè èç çîëîòà ñ ÿðêèìè èçóìðóäíûìè ãëàçàìè "îáíèìàþò" âïå÷àòëÿþùå áîëüøîé (ïî÷òè 31 êàðàò!!!) æåëòûé áðèëëèàíò îãðàíêè asher. Ïðèÿòíûì ïîäàðêîì äëÿ öåíèòåëüíèö èñêðÿùèõñÿ äðàãîöåííûõ öâåòîâ ñòàíåò çàâîðàæèâàþùåå çîëîòîå

Коллекция Supernatura

Watch&Diamond 49


Коллекция Supernatura

êîëüöî Daisy Love, åãî ëåïåñòêè èç áåëûõ áðèëëèàíòîâ îêðóæàþò ñåðäöåâèíó èç ðåäêî âñòðå÷àþùèõñÿ â ïðèðîäå áåçóïðå÷íî æåëòûõ áðèëëèàíòîâ. Äåâóøêà, ïîëó÷èâøàÿ òàêóþ ðîìàøêó, è ãàäàòü íå ñòàíåò: ëþáèò èëè íå ëþáèò åå ïîêëîííèê - áîëåå ïðîçðà÷íîãî íàìåêà íà ñåðüåçíîñòü íàìåðåíèé êàâàëåðà íàéòè ïðîñòî íåâîçìîæíî. À óäèâèòåëüíûé áðàñëåò èç æåëòîãî çîëîòà ñ êàëåéäîñêîïîì èçÿùíûõ ïîäâåñîê âûïîëíÿåò ñðàçó äâå âàæíûå ôóíêöèè: âî-ïåðâûõ, èçäåëèå ðàäóåò ãëàç ñâîèì èçûñêàííûì äèçàéíîì, âî-âòîðûõ, îäíà èç "âèñþëåê" - ýòî òàê íàçûâàåìîå "ìàãè÷åñêîå îêî", ñèëüíûé îáåðåã, à çíà÷èò, óêðàøåíèå ìîæíî èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå àìóëåòà èëè òàëèñìàíà. ðÿä ëè èçáðàííàÿ Tabbah èäåÿ êîãäà-ëèáî èñ÷åðïàåò ñåáÿ, íàäî ëèøü íåìíîãî ïîäîæäàòü, è íàâåðíÿêà óæå â ñëåäóþùåì ñåçîíå íàì ïðåäñòîèò âîñõèùàòüñÿ íîâûìè ãåíèàëüíûìè "ýäåìñêèìè" äðàãîöåííûìè øåäåâðàìè. Îëüãà Îñòðîâñêàÿ

Â

50 Watch&Diamond


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Whatever does not destroy me makes me

stronger. FRIEDRICH NIETZSCHE

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

гранд готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73

вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46

WWW.ZENITH-DEFY.COM


Reverso a eclipses Механизм: калибр Jaeger LeCoultre 849, ручной завод, запас хода 35 часов Функции: часы, минуты, инновационная система шторок Корпус: 18К розовое золото, водонепроницаемость 30м Особенности: 2 варианта циферблата выгравированные цифры и миниатюра на эмали, лимитированная серия

Двойственность определяет уникальность

R

everso a eclipses îò Jaeger-LeCoultre - î÷åðåäíîé øåäåâð, ñîçäàííûé ìàíóôàêòóðîé. Ìîäåëü ñ ýêñêëþçèâíûì çàïàòåíòîâàííûì ïåðåâîðà÷èâàþùèìñÿ êîðïóñîì ïðîäîëæàåò òðàäèöèè ñàìîãî ðåäêîãî âèäà èñêóññòâ - õóäîæåñòâåííîé ýìàëè. Ïðîñòîãî æåñòà äîñòàòî÷íî äëÿ òîãî, ÷òîáû ðàñïàõíóòü íà öèôåðáëàòå "øòîðêè", çà êîòîðûìè ñêðûâàþòñÿ óòîí÷åííûå ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà íà îäíó èç 4 ðàçëè÷íûõ òåìàòèê: ïóòåøåñòâèÿ è îòêðûòèÿ, êèòàéñêèå çíàêè Çîäèàêà, Famous Nudes (çíàìåíèòûå îáíàæåííûå íàòóðû) è Grand Feu(áîëüøîé îãîíü). Ïîèñòèíå âïå÷àòëÿåò ñëåäóþùåå: íåñìîòðÿ íà îñíàùåííîñòü îðèãèíàëüíîé ñèñòåìîé ðàçäâàèâàþùèõñÿ çàäâèæåê, Reverso a eclipses èìååò òàêóþ æå òîëùèíó, êàê è äðóãèå ñòàíäàðòíûå ïåðåâîðà÷èâàåìûå êîðïóñà. Äîñòèæåíèå òåì áîëåå óäèâèòåëüíî, 52 Watch&Diamond

÷òî â êîðïóñå òàêæå íåîáõîäèìî ìåñòî äëÿ íåïîñðåäñòâåííîãî ðàñïîëîæåíèÿ ìèíèàòþðû, êîòîðàÿ ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ ñëîåâ ýìàëè. Îïðàâëåí ìåõàíèçì ñ ðó÷íûì çàâîäîì â çîëîòî 18Ê. Êîëåñî, îòêðûâàþùåå öèôåðáëàò, íàõîäèòñÿ ìåæäó îòìåòêàìè "1" è "2" ÷àñà. È íàêîíåö, íåìàëîâàæíàÿ îñîáåííîñòü JaegerLeCoultre - àáñîëþòíîå êà÷åñòâî ìåõàíèçìîâ. Èçîáðåòàòåëüíûé äèçàéí çäåñü íå ñêðûâàåò íåäîñòàòêè ìåõàíèêè, êàê ýòî áûâàåò â óëüòðàìîäíûõ ìîäåëÿõ, à ëèøü îáðàìëÿåò òåõíè÷åñêîå ñîâåðøåíñòâî. Ê ñ÷àñòüþ, ÷àñû ñ ìèíèàòþðàìè íà ýìàëè íèêîãäà íå ñòàíóò ìàññîâûì òîâàðîì (íà âûïîëíåíèå îäíîé ôèëèãðàííîé ðàáîòû ó õóäîæíèêà óõîäèò íåñêîëüêî íåäåëü!), îñòàâëÿÿ èíäèâèäóàëèñòàì âîçìîæíîñòü "âûäåëèòüñÿ èç òîëïû". Àíàñòàñèÿ ÍîñóëåíêîКоллекция Renaissance

Clan de Vega by Brumani

Á

ðàçèëèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ìèðîâûõ ëèäåðîâ ïî äîáû÷å è îáðàáîòêå äðàãîöåííûõ êàìíåé, åå þâåëèðíàÿ îòðàñëü èìååò áîãàòûå òðàäèöèè.  ïîñëåäíåå âðåìÿ, âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ êîìïàíèè Brumani, ñòðàíà ïîëó÷èëà èçâåñòíîñòü è êàê êîíêóðåíòíûé öåíòð ðàçðàáîòêè èííîâàöèîííîãî äèçàéíà óêðàøåíèé. Ñîòðóäíè÷åñòâî òîðãîâîé ìàðêè Brumani ñî çíàìåíèòåéøèì èòàëüÿíñêèì þâåëèðíûì Äîìîì Clan de Vega ïîäàðèëî öåíèòåëÿì ýêñêëþçèâíûõ äðàãîöåííîñòåé ñåðèþ èíòåðåñíûõ êîëëåêöèé: Garden, Evora, Candy Rose, Windsor Royal, Mumbai è The Renaissance. Ïîñëåäíÿÿ îòðàæàåò èñêóññòâî ýïîõè Âîçðîæäåíèÿ, çäåñü áûëà ïðèìåíåíà ñïåöèàëüíàÿ òåõíèêà îãðàíêè äðàãîöåííûõ êàìíåé, êîòîðàÿ íàïîìèíàåò ìàíåðó æèâîïèñè îäíîãî èç ëó÷øèõ õóäîæíèêîâ òîãî ïåðèîäà Ìèêåëàíäæåëî. Óíèêàëüíîñòü êàæäîãî ïðîèçâåäåíèÿ äîñòèãíóòà çà ñ÷åò ãàðìîíè÷íîãî èñïîëüçîâàíèÿ áðèëëèàíòîâ è öâåòíûõ êàìíåé, ñîáðàííûõ â êëàññè÷åñêèõ ôîðìàõ, íî ïåðåîñìûñëåííûõ â êîíòåêñòå ñåãîäíÿøíåãî äíÿ è ðàçíîîáðàçèÿ êóëüòóð. Óêðàøåíèÿ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé áåçóïðå÷íîå ñî÷åòàíèå êîìôîðòà è êðàñîòû ñ èçûñêàííîñòüþ è ñìåëîñòüþ äèçàéíà, ÷òî è ñäåëàëî èõ ìèðîâûìè áåñòñåëëåðàìè. Àííà Çâÿãèíöåâà 54 Watch&Diamond


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL",

ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ",

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73

вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46


Спортивные бриллианты

Ý

Link WJF2050.BB0593 Механизм: калибр 2834 2 ETA, автоподзавод, запас хода 38 часов Функции: часы, минуты, секунды, дата, день недели Корпус: сталь, диаметр 42мм, безель 18К золото, водонепроницаемость 200м Браслет: сталь и 18К золото Link WJF1354.BB0581 Механизм: кварцевый Функции: часы, минуты, секунды, дата Корпус: сталь, безель 18К золото с 52 бриллиантами, диаметр 27мм, перламутровый циферблат с 11 бриллиантами, водонепроницаемость 200м Браслет: сталь и 18К золото

56 Watch&Diamond

òàëîí â îáëàñòè àâàíãàðäíûõ õðîíîãðàôîâ è òàéìêèïèíãîâûõ ñèñòåì, øâåéöàðñêàÿ ÷àñîâàÿ êîìïàíèÿ TAG Heuer ýòî ïðåñòèæíûé áðåíä c áîëåå ÷åì äâóõñîòëåòíåé èñòîðèåé. Ñîâåðøåíñòâî, ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè, àáñîëþòíàÿ íàäåæíîñòü è èäåàëüíûé äèçàéí - ñòàëè êëþ÷åâûìè ñëîâàìè, õàðàêòåðèçóþùèìè ìîäåëè ÷àñîâ, îáúåäèíÿþùèõ çâåçä ñïîðòà è ìîäû, ïîýòîìó ñåãîäíÿ TAG Heuer - îäíà èç ñàìûõ äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèõñÿ, à åå èçäåëèÿ ïîëüçóþòñÿ ïîâûøåííûì ñïðîñîì. Calibre 5 Day-Date - ñïîðòèâíûå ÷àñû ñåðèè Link èç ðàçðÿäà ðîñêîøíûõ. Àâòîìàòè÷åñêèé ìåõàíèçì, áîëüøîå, èçîãíóòîå ïî ôîðìå êîðïóñà, îêîøêî óêàçàòåëÿ äíÿ íåäåëè, çîëîòîé ëîãîòèï ôèðìû, óêàçàòåëü äàòû, ñåðåáðÿíûé èëè ÷åðíîãî öâåòà öèôåðáëàò, êîðïóñ èç ñòàëè, êîìáèíèðîâàííûé áðàñëåò ñî çâåíüÿìè â âèäå äâîéíîé áóêâû "S" äàþò îñíîâàíèå íàçâàòü èõ åùå îäíîé ïîáåäîé íà ïóòè TAG Heuer ê ÷àñîâîìó Îëèìïó. Æåíñêàÿ êîëëåêöèÿ Link - ýòî ýëåãàíòíûå ÷àñû äëÿ óòîí÷åííûõ îñîá, öåíÿùèõ êëàññèêó, êîòîðàÿ, êàê èçâåñòíî, íå ïîäâåðæåíà ìîäíûì âëèÿíèÿì è îñòàåòñÿ âíåâðåìåííîé öåííîñòüþ. ×àñû, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿåò íà ñâîåì çàïÿñòüå Óìà Òóðìàí, îäíîâðåìåííî ñïîðòèâíûå è þâåëèðíûå. Èçãîòîâëåííûå â êîðïóñå èç ñòàëè, èõ áåçåëü 18Ê çîëîòà óêðàøàþò 52 áðèëëèàíòà êëàññà Top Wesselton, áðèëëèàíòàìè ñòàëè è óêàçàòåëè öèôð ÷àñîâ íà öèôåðáëàòå. Þëèÿ Ðåçíèêîâà


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

гранд-готель "Україна", вул. Володимирська, 20/1а, вул. Артема, 121, пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46 тел. (044) 278-61-11

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85


Знаки свыше

Þ

âåëèðíîå èñêóññòâî ñäåëàëî íàáëþäåíèå çà çâåçäàìè âåñüìà ïðèÿòíûì çàíÿòèåì êàê ñ òî÷êè çðåíèÿ óäîáñòâà, òàê è ñ ïîçèöèè ýñòåòè÷åñêîãî âîñïðèÿòèÿ. Íå ãîâîðÿ óæå î ïðàêòè÷åñêîé ñòîðîíå äåëà: ìíîãèå âçäîõíóëè ñ îáëåã÷åíèåì, êîãäà íàøëè, íàêîíåö, èäåàëüíîå ðåøåíèå íåëåãêîé ïðîáëåìû âûáîðà ïîäàðêà. Âðÿä ëè êòî-òî ñòàíåò ñïîðèòü ñ òåì, ÷òî ëó÷øèé ïðåçåíò äëÿ ëþáèìîé æåíùèíû, - åñëè îíà, êîíå÷íî, íå ïðîôåññîð ôèëîñîôèè, íå êíèãà, à îðèãèíàëüíîå óêðàøåíèå. Íî ñ ðàçìåðîì êîëüöà ìîæíî íå óãàäàòü, íå ðàññ÷èòàòü øèðèíó áðàñëåòà, îøèáèòüñÿ ñî ñòèëåì ñåðåæåê, è òîëüêî äðàãîöåííîñòü â âèäå

çíàêà Çîäèàêà ïðèäåòñÿ ïî âêóñó âñåì. Íàâåðíÿêà, òàêîâ áûë òîíêèé ðàñ÷åò èçâåñòíîãî èòàëüÿíñêîãî þâåëèðíîãî áðåíäà Luca Carati, âûïóñòèâøåãî êîëëåêöèþ Zodiac. îäèàêàëüíûå ñèìâîëû èç ðîçîâîãî çîëîòà ñ âîñõèòèòåëüíûìè áåëûìè áðèëëèàíòàìè è êîãîëîíãî, íà äëèííûõ öåïî÷êàõ àêòóàëüíû è âîñòðåáîâàííû, îíè äîñòîéíû òîãî, ÷òîáû íå ïðîñòî ðàäîâàòü ãëàç, íî ñòàòü íàñòîÿùèì òàëèñìàíîì, îñîáåííî äëÿ òåõ, êòî âåðèò â ìèñòè÷åñêèå ñâîéñòâà âåùåé. Ñîãëàñèòåñü, ïðèÿòíî äóìàòü, ÷òî óêðàøåíèå ïðèíåñåò óäà÷ó, à, áûòü ìîæåò, óáåðåæåò îò íåâåðíîãî øàãà èëè äóðíîãî ãëàçà. Âåðèòü â ÷óäî ïîìîãàåò Crystal Group - "çíàêîâàÿ" êîëëåêöèÿ îò Luca Carati ïðåäñòàâëåíà â ìàãàçèíàõ ñåòè. Àííà Çâÿãèíöåâà

Ç

58 Watch&Diamond


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL",

ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ",

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73

вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46


Ref.: 926000S11 Механизм: автоматический ЕТА 2895, запас хода 46 часов Функции: часы, минуты, секунды, дисковый индикатор даты Корпус: розовое золото 18К, диаметр 36мм, безель инкрустирован 64 бриллиантами Top Wesselton (0.71К), заводная головка украшена кабошоном из оникса Ремешок: сатиновый с застежкой из золота 18К

Emotion дань женской тайне

Ï

îñëå îòøóìåâøèõ âûñòàâîê ÷àñîâîãî èñêóññòâà â Áàçåëå è Æåíåâå ÷àñîâîé ìèð âäðóã îáíàðóæèë ñòðåìèòåëüíîå ïðåîáðàæåíèå øâåéöàðñêîé êîìïàíèè Louis Erard. Îíî îòðàçèëîñü íà íåâåðîÿòíîì ñïðîñå ýòèõ óíèêàëüíûõ ìîäåëåé, êîòîðûå ðàíüøå ïîêóïàëè ìóæ÷èíû, õîðîøî ðàçáèðàþùèåñÿ â ÷àñîâûõ ìåõàíèçìàõ. Íàõîäÿñü â ñðåäíåì öåíîâîì äèàïàçîíå, ÷àñû Louis Erard, òåì íå ìåíåå, ñíàáæåíû êàëèáðàìè, î êîòîðûõ òîëüêî ìîæíî ìå÷òàòü. ×àñîâùèêè ôàáðèêè ñàìè ïðîâîäÿò ôèíèøíóþ îáðàáîòêó êàæäîé äåòàëè è ñàìîñòîÿòåëüíî èçãîòàâëèâàþò ìíîãèå èç ñëîæíûõ êîíñòðóêöèé, êîòîðûìè, ñîáñòâåí60 Watch&Diamond

íî, è èíòåðåñíà ìàðêà. Ìàñòåðñòâî ñïåöèàëèñòîâ ôàáðèêè öåíÿò ìíîãèå èçâåñòíûå áðåíäû, êîòîðûå çàêàçûâàþò çäåñü äåêîðèðîâàíèå äåòàëåé ñâîèõ ìåõàíèçìîâ. Ïðåäñòàâëÿåìàÿ ìîäåëü Emotion Ladies Collection, êàê âèäíî èç íàçâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ æåíùèí, ÷òî óæå ñàìî ïî ñåáå áîëüøàÿ ðåäêîñòü äëÿ Louis Erard. Îäíàêî âûïóñê ýòèõ ÷àñîâ äàëåê îò "ñíèñõîæäåíèÿ" ê ïîòðåáíîñòÿì "ñëàáîãî ïîëà". Ñïåöèàëèñòîâ âåäü íå îáìàíåøü çîëîòûì êîðïóñîì è áðèëëèàíòàìè - îñíîâíûìè ïðèçíàêàìè æåíñêèõ ìîäåëåé. Çíàòîêè êîíñòàòèðóþò, ÷òî Emotion Ladies Collection ñíàáæåíû óñëîæíåíèÿìè, äîñòîéíûìè âûñî÷àéøèõ ïîõâàë, è èìåëè áû íåñîìíåííûé óñïåõ, íàõîäÿñü â ÷àñàõ äëÿ ìóæ÷èí.

Ê íàäåæíîìó àâòîìàòè÷åñêîìó êàëèáðó ÅÒÀ 2895 áûë äîáàâëåí ñòèëüíûé ìîäóëü èíäèêàöèè äàòû. Îí íàõîäèòñÿ íà îáû÷íîé îòìåòêå "12", íî âìåñòî òðàäèöèîííîãî îêîøêà çàíèìàåò öåëîå ïîëóêðóæüå â öåíòðå öèôåðáëàòà. Òàêèì îáðàçîì, ýòîò èíäèêàòîð, îðãàíè÷íî ñî÷åòàÿñü ñ ñåêóíäíîé ñòðåëêîé, íàïîìèíàþùåé ñòðåëêó êîìïàñà, ïðåêðàñíî ÷èòàåòñÿ, îòêðûâàÿ íå òîëüêî äàòó ñåãîäíÿøíåãî äíÿ, íî ïîêàçûâàÿ äåñÿòü êðóïíûõ öèôð, ïîñëåäóþùèõ è ïðåäøåñòâóþùèõ ýòîìó äíþ. Ðîçîâîå çîëîòî êîðïóñà, ìåòîê è ñòðåëîê â ñî÷åòàíèè ñ áåëûì öèôåðáëàòîì, çàìûêàåò êîëüöî áåçåëü ñ 64 áðèëëèàíòàìè. Âëàäèñëàâ Áàêê


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", тел. (062) 335-76-46 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85


Dior: властелин колец

Ò

ïîñëåäíèå òåõíè÷åñêèå äîñòèæåíèÿ îòêðûëè íåâîîáðàçèìûé äîñåëå ïðîñòîð äëÿ òâîð÷åñòâà. Ñåãîäíÿ êîìïàíèÿ Dior Joaillerie, èçâåñòíàÿ ñâîèìè îðèãèíàëüíûìè êîëëåêöèÿìè, ïðåäëàãàåò îãðîìíûé âûáîð çàâîðàæèâàþùèõ øåäåâðîâ. Ñ âûïóñêîì êàæäîãî íîâîãî òâîðåíèÿ ìàñòåðà ñîâåðøåíñòâóþò ñâîå óìåíèå, ïîýòîìó äàæå ïðåäàííûå ïîêëîííèêè áðåíäà çà÷àñòóþ áûâàþò ïðèÿòíî óäèâëåíû, óâèäåâ íà ïðèëàâêàõ î÷åðåäíûå èçûñêè þâåëèðîâ. Íà ýòîò ðàç ïðåäëàãàåì íàøèì ÷èòàòåëÿì îáðàòèòü ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå íà 5 âîñõèòèòåëüíûõ êîëåö ïîä îáùèì íàçâàíèåì Diorella. Âñå îíè â îïðàâå èç æåëòîãî çîëîòà, â öåíòðå êðàñóåòñÿ îãðîìíûé îñíîâíîé êàìåíü (âåñîì îêîëî 40 êàðàò!), ê êîòîðîìó òÿíóòñÿ, ñëîâíî ê ñîëíöó, äðàãîöåííûå öâåòû: ê ðóáåëëèòó è öèòðèíó - áðèëëèàíòîâûå, ñ ðîçîâûìè ñàïôèðàìè, ê àêâàìàðèíó - áðèëëèàíòîâûå, ñ ïóðïóðíûìè ñàïôèðàìè, ê àìåòèñòó - èç áðèëëèàíòîâ è ãðàíàòîâ, ê ïåðèäîòó áðèëëèàíòîâûå, ñ óíèêàëüíûìè òóðìàëèíàìè "Ïàðàèáà", îáëàäàþùèìè íàñûùåííûìè îòòåíêàìè, íå âñòðå÷àþùèìèñÿ íè â êàêèõ äðóãèõ êàìíÿõ. Àííà Çâÿãèíöåâà

Изделия из коллекции Diorella

àê óæ ïîâåëîñü, ÷òî â þâåëèðíîì èñêóññòâå âî âñå âðåìåíà êîëüöàì îòâîäèëîñü îñîáîå ìåñòî. Êàê òîëüêî ÷åëîâåê îñâàèâàë îáðàáîòêó íîâîãî ìàòåðèàëà, ïåðâîå, ÷òî èç íåãî ìàñòåðèë - êîëüöî. Ýòó ãèïîòåçó ïîäòâåðæäàåò è îôèöèàëüíàÿ íàóêà: àðõåîëîãè ðåãóëÿðíî íàõîäÿò êîñòÿíûå, êàìåííûå, ìåòàëëè÷åñêèå èçäåëèÿ, áîëåå âñåãî ïîõîæèå íà ïåðñòíè, ïîçæå îíè óêðàøàëèñü íàñå÷êàìè è ðàçíîîáðàçíûìè óçîðàìè. Íî ïîèñòèíå òðåïåòíîå îòíîøåíèå èñïûòûâàëè ê çîëîòûì êîëüöàì - ñ ìîìåíòà ïîÿâëåíèÿ èõ íàäåëèëè ðåäêîñòíûìè ñâîéñòâàìè, ñ÷èòàëîñü, ÷òî òàêàÿ äðàãîöåííîñòü ñèìâîëèçèðóåò áåñêîíå÷íûé æèçíåííûé êðóã è ïðèíîñèò íåâåðîÿòíîå âåçåíèå, íîñèòü ñòîëü öåííîå óêðàøåíèå ðàçðåøàëîñü ëèøü âûñøèì ñëîÿì îáùåñòâà. Íàñòîÿùèé áóì ïðîèçîøåë â XXXXI âåêàõ: ìîäà ïðèíÿëà íàðàáîòêè þâåëèðîâ ïðîøëûõ ëåò, à ñàìûå

62 Watch&Diamond


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278 61 11


Звездные предпочтения Стеклянный рояль Дмитрия Маликова застрахован на 150 тысяч евро, его руки на миллион. Интерес но, во сколько музы кант оценил свои рос кошные часы Milus?

Недавно супермодель Наоми Кэмпбелл была приго ворена к 200 часам общественных работ за устроен ный ею скандал в самолете, закончившийся руко прикладством в отношении полицейских. Звезда не сильно расстроилась из за того, что ей предстоит кормить бездомных, главное у нее не конфисковали любимое кольцо Carrera y Carrera.

Участник группы Black Eyed Peas эпатажный MC Taboo в очередной раз выделился среди коллег, надев на пре зентацию сингла ши карные IceLink.

Личная и творческая жизнь актрисы Деми Мур сло жилась не сразу, ей пришлось пройти через нелег кие испытания наркозависимость, невостребован ность в профессии, развод с "крепким орешком" Брюсом Уиллисом... Зато сейчас у звезды все в пол ном порядке: ее жизнь освещает любовь Эштона Катчера и блистательные украшения Valente.

64 Watch&Diamond

Оскароносная Хелен Мир рен чаще других актрис классической английской школы появлялась на эк ране обнаженной, но даже тогда "звездные" уши украшали пре лестные серьги Autore.

После того, как знаменитый ла тиноамериканский певец Марк Энтони женился на голливудской ди ве Дженнифер Лопез, все убедились в том, что музыкант обладает хорошим вкусом, что, впрочем, было и так по нятно ведь он с таким трепетом относится к своим лю бимым запонкам Clan de Vega.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278 61 11

ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335-76-46 ВІДДІЛ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ +38 (050) 501 17 14

ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85


Звездные предпочтения Фаворит современного российского кинематогра фа Сергей Безруков в пере рывах между съемками ус певает следить за часовой модой стильные Rado ук рашают его запястье.

Одна из лучших моделей мира Клаудия Шиффер, в отли чие от своих коллег, не дает прессе повода для сплетен. Звез да сама рассказывает журналистам о своей семье, кроме этого, в каждом интервью приз нается в любви к прекрасным украшениям Chopard.

Тому Хэнксу на протяжении всей кинокарьеры доводи лось играть то обычных людей, то чудаковатых героев, зато в жизни он с радостью подчерки вает свой звездный статус Omega не покидают его руки.

Веснушчатая принцесса Линдсей Лохан ребенком покорила голливуд ский Олимп, предложения сыпались на нее, как из рога изобилия, но уже тогда звезда выбирала толь ко лучшие роли. Неудивительно, что, повзрослев, знаменитость стала поклонницей ювелирных ше девров Roberto Coin Cento.

66 Watch&Diamond

Самая богатая спорт сменка 2008 года по вер сии американского журна ла The Forbes, теннисист ка Мария Шарапова пред почитает надежные часы Tag Heuer.

Владимир Спиваков скри пач и дирижер, меценат, видный общественный дея тель, всегда с удовольствием демонстрирует публике не только свои таланты, но и со лидные часы A.Lange&Soehne.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278 61 11

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73

ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46

ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85 ВІДДІЛ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ +38 (050) 501 17 14

СIМФЕРОПОЛЬ, Салон "GENEVE", пл.Радянська, Бізнес Центр, 3 й поверх, тел. (0652)511 067 [ • ОДЕСА, Салон "Swiss Time", ВТЦ "На Середньофонтанній", тел. (048)728 27 59 ДОНЕЦЬК, "Gaudi", вул.Постишева, 129, тел. (062) 345 46 83 • ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "Хроностиль", вул. Собінова, 1 • ХАРКІВ, "Николь", вул. Сумська, 106, тел. (057) 700 63 63Что ты делаешь, Зима? Строю чудо терема! Сыплю снежным серебром, Украшаю все кругом. Р. Фархади


Часы F.P.Journe Tourbillon Souverain (розовое золото, циферблат из белого золота, кожаный ремешок). Кольцо и серьги Clan de Vega by Brumani коллекция Tutti Frutti (желтое и белое золото, бриллианты, цитрины, розовый хрусталь). Колье Luca Carati коллекция Clouds (розовое, желтое и белое золото, белые и коньячные бриллианты). Кольцо Roberto Coin коллекция Mauresque (желтое золото, рубины, полудрагоценные камни). Серьги Casato коллекция Aqua (желтое и белое золото, бриллианты, голубые топазы).


Часы Chopard коллекция Classic Ovale (белое золото, белые бриллианты). Часы Dimier Recital 1 (розовое золото, сапфировый кабошон, ремешок из кожи крокодила).


Часы Dimier Recital 1 (розовое золото, сапфировый кабошон, ремешок из кожи крокодила). Часы Tag Heuer Formula 1 (сталь, белый циферблат, бриллианты, сатиновый ремешок). Часы Zenith Star El Primero (сталь, серебристый гильошированный циферблат, бриллианты, ремешок из кожы ящерицы). Часы Chopard коллекция Joaillerie (белое золото, белые бриллианты). Кольцо и серьги Clan de Vega by Brumani коллекция Evora (белое золото, бриллианты, красные топазы, зеленые аметисты). Колье и кольцо Magerit коллекция New Fire (розовое золото, бриллианты, сапфиры). Серьги Clan de Vega коллекция Felicita (желтое золото, желтые и розовые сапфиры, розовые турмалины, коричневый жемчуг).Часы Paul Picot Lady Chic (сталь, бриллианты, сатиновый ремешок). Кольцо Tabbah коллекция Kiss Me (желтое золото, бриллианты, изумруды). Кольцо Valente коллекция Dedalo (желтое золото, бриллианты, цветные сапфиры). Серьги Clan de Vega коллекция Felicita (розовое золото, белые и коньячные бриллианты, розовые турмалины, кварц, аметисты).


Часы Bovet Fleurier 42mm 7 day Self winding Tourbillon (розовое золото, бриллианты, ремешок из кожи крокодила). Часы Chopard коллекция L.U.C. Tourbillon Classic (белое золото, белые бриллианты,синие сапфиры, ремешок из кожи крокодила). Кольцо Casato коллекция Aqua (желтое и белое золото, бриллианты, желтые сапфиры, цитрины). Кольцо Casato коллекция Venus Animal (желтое и белое золото, бриллианты, аметист, эмаль).


Часы Urwerk 103.07 (розовое золото, черный циферблат, кожаный ремешок). Часы IceLink 6Timezone Snow (розовое золото, черный циферблат, бриллианты, кожаный ремешок). Колье Chopard коллекция Golden Diamond (белое золото, белые бриллианты). Серьги Clan de Vega коллекция Felicita (желтое золото, желтые и розовые сапфиры, розовые турмалины, коричневый жемчуг). Серьги Casato коллекция Aqua (желтое и белое золото, бриллианты, цитрины). Браслет Nouvelle Bague коллекция India (белое золото, бриллианты, эмаль).


Часы Zenith Class Elite (сталь, серебристый гильошированный циферблат, кожаный ремешок). Часы Jaeger LeCoultre Master Compressor Chronograph Lady (розовое золото, бриллианты, сатиновый ремешок). Браслеты и колье Nouvelle Bague коллекция Margherite (белое золото, бриллианты, эмаль).


Идея: Наталья Фонотова Фотограф: Игорь Древаль Креатив: Наталья Степановская

На первом развороте: Часы Bovet Fleurier 34mm Pearls (розовое золото, жемчуг, перламутр, бриллианты). Часы Harry Winston Seven Rows (белое золото, бриллианты). Часы Breguet Tourbillon Messidor (платина, кожа крокодила). Часы IceLink 6Timezone Snow (розовое золото, перламутровый циферблат, бриллианты, кожаный ремешок). Часы Urwerk 103.07 (розовое золото, черный циферблат, кожаный ремешок). Колье Schoeffel коллекция Classic (желтое золото, бриллианты, жемчуг). Кольцо и серьги Schoeffel коллекция Fleurs d'Amour (розовое золото, бриллианты, сапфиры, жемчуг). Кольцо Dior Joaillerie коллекция Miss Dior (белое золото, бриллианты, аквамарин). Кольцо Dior Joaillerie коллекция Diorella (желтое золото, бриллианты, аметист, гранаты, лак). Колье, кольцо и серьги Magerit коллекция New Fire (белое золото, бриллианты, сапфиры). Колье Tabbah коллекция Kiss Me (черненное и розовое золото, бриллианты, изумруды).

Часы Breguet Reine de Naples Collection (белое золото, бриллианты, перламутр). Часы Hublot Cappucino (розовое золото, бриллианты, каучук). Серьги Magerit коллекция New Fire (розовое золото, бриллианты, сапфиры).


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005 КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Володимирська, 20/1а, ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, галерeя "Сады Победы", тел. (044) 278-61-11 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 335 76 46 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85


Speedmaster Moonwatch Alaska Project Механизм: калибр Omega 1861, ручной завод, запас хода 45 часов Функции: часы, минуты, секунды, хронограф, тахометрическая шкала Корпус: сталь, диаметр 42мм, безель с черным алюминиевым кольцом, хезалитовое стекло. Красный алюминиевый внешний корпус диаметром 58мм, водонепроницаемость 50м Браслет: сталь, 2 дополнительных белых ремешка с застежкой липучкой Особенности: лимитированная серия 1970шт. Специальная коробка с набором инструментов

Лед и пламень

Â

Seamaster Planet Ocean Jewellery Механизм: калибр 2500, автоподзавод, запас хода 48 часов. Функции: часы, минуты, секунды, дата Корпус: сталь, диаметр 45,5мм, безель инкрустирован 45 бриллиантами (2,65К), лакированный черный циферблат, стрелки и метки с люминесцентным покрытием, сапфировое стекло, гелиевый клапан, водонепроницаемость 600м Ремешок: черный из кожи аллигатора, застежка браслетного типа 80 Watch&Diamond

íà÷àëå 1970-õ ãîäîâ ÍÀÑÀ ðàññìàòðèâàëà âîçìîæíîñòü èññëåäîâàíèÿ îáðàòíîé ñòîðîíû Ëóíû, è Omega ðåøèëà îáåñïå÷èòü êîñìîíàâòîâ íàäåæíûì èíñòðóìåíòîì îòñ÷åòà âðåìåíè. Ñåãîäíÿ â ÷åñòü òîé äàòû ïðåäñòàâëåíû ÷àñû Alaska Project ëèìèòèðîâàííûì òèðàæîì, îòðàæàþùèì äàëåêèé ãîä íà÷àëà àìåðèêàíñêîé êîñìè÷åñêîé ýðû. Ñåðäöåì õðîíîãðàôà Speedmaster Alaska Project ÿâëÿåòñÿ ëåãåíäàðíûé êàëèáð Omega 1861. ×àñû ìîãóò èñïðàâíî ðàáîòàòü â òåìïåðàòóðíîì ðåæèìå îò ìèíóñ 148 äî ïëþñ 260 ãðàäóñîâ ïî Öåëüñèþ. Èñêëþ÷èòåëüíàÿ ìîäåëü ÷àñîâ âûïóùåíà

êàê ïîäàðî÷íûé âàðèàíò. Êîðïóñ äèàìåòðîì 42ìì, èçãîòîâëåííûé èç íåðæàâåþùåé ñòàëè, ìîæåò áûòü âñòàâëåí â îøåëîìëÿþùå êðàñíûé àëþìèíèåâûé âíåøíèé êîðïóñ ýòîò öâåò èìåë âûñøóþ ñòåïåíü çàùèòû â êîñìîñå. Planet Ocean Jewellery - îäíîâðåìåííî õðîíîìåòð, ïîëíîöåííûå ÷àñû äëÿ äàéâèíãà è èçóìèòåëüíîå þâåëèðíîå óêðàøåíèå. Îäèí òîëüêî áåçåëü óæå íàñòîÿùåå ñîêðîâèùå - 45 ñâåðêàþùèõ áðèëëèàíòîâ îáùèì âåñîì 2,65 êàðàò. Êðîìå ýòîãî, äðàãîöåííûå ÷àñû èìåþ ñóïåðòåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå: êîàêñèàëüíûé ñïóñê è ãåëèåâûé êëàïàí, îáåñïå÷èâàþùèå ãëóáèíó ïîãðóæåíèÿ äî 600 ìåòðîâ. Åëåíà Ìîñêàëþê


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278 61 11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46


Breitling Starliner Механизм: кварцевый, калибр Breitling 71 Функции: часы, минуты, секунды, дата Корпус: сталь, диаметр 30мм, безель украшен бриллиантами, перламутровый циферблат, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, водонепроницаемость 100м Ремешок: сталь Breitling Starliner Механизм: кварцевый, калибр Breitling 71 Функции: часы, минуты, секунды, дата Корпус: сталь, 18К желтое золото на безеле, стрелки и часовые отметки из 18К желтого золота, диаметр 30мм, перламутровый циферблат, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, водонепроницаемость 100м Ремешок: сталь и 18К желтое золото

Элитная Sintra

Â

1962 ãîäó øâåéöàðñêàÿ êîìïàíèÿ Rado óäèâèëà ìèð ñîçäàíèåì ïåðâûõ "íåïîâðåæäàåìûõ" ÷àñîâ è òàê óâëåêëàñü ýòèì ïóòåì, ÷òî êàæäûé ãîä âûïóñêàåò âñå íîâûå è íîâûå ìîäåëè, êîòîðûì íåñòðàøíû ëþáûå íåãàòèâíûå âíåøíèå âîçäåéñòâèÿ. Õàðäìåòàëë, ñàïôèðîâûå ñòåêëà, õàé-òåê êåðàìèêà, õàéòåê ëàíòàëóì èëè õàé-òåê äàéìîíä ýòî âñå ìàòåðèàëû áóäóùåãî. Îòñóòñòâèå âû÷óðíîñòè, ÷èñòîòà ëèíèé, ñîâðåìåííîñòü, íîâàòîðñòâî, ñîáñòâåííàÿ ñòèëèñòèêà, êîìôîðò â íîøåíèè - ýòî íåïîëíîå îïèñàíèå êà÷åñòâ, ïðèñóùèõ äèçàéíó Rado. Ïðåäñòàâëåííàÿ íà ôîòî ìîäåëü Rado èç êîëëåêöèè Sintra ïîëüçóåòñÿ íåâåðîÿòíîé ïîïóëÿðíîñòüþ. 82 Watch&Diamond

Женская эскадрилья

B

reitling äàâíî íå ïðîñòî ÷àñû, à ïðèçíàê ïðèíàäëåæíîñòè ê ìóæñêîìó êëóáó "ïîñâÿùåííûõ", ÷òî âûçûâàëî ðåâíîñòü ó æåíùèí, êîòîðûì ïî ïëå÷ó íå òîëüêî "ãîðÿùèå èçáû", íî è øòóðâàë ñîáñòâåííîãî ñàìîëåòà, è ìíîãîìèëëèîííûé áèçíåñ. Äëÿ íèõ êîìïàíèÿ ñîçäàëà â ñâîå âðåìÿ Cockpit Lady, à òåïåðü çàïóñòèëà "çâåçäó" - Starliner. Õðîíîìåòð óêðàøåí ëèáî áðèëëèàíòàìè, ëèáî çîëîòûìè äåòàëÿìè. Ïåðëàìóòð ïðèäàåò ÷àñàì íåêóþ æåíñòâåííîñòü, ðàñêðåïîùàÿ èõ îò ôóíêöèîíàëüíîñòè è äåëàÿ êðåí â ñòîðîíó þâåëèðíîãî óêðàøåíèÿ. Sintra 01.538.0764.3.015 Механизм: кварцевый, ETA 251.471 Функции: часы, минуты, секунды, сплит хронограф, дата Корпус: черная матовая керамика, металлизированное сапфировое стекло, стрелки и метки с люминесцентным покрытием, водонепроницаемость 30м Браслет: керамикаДом всегда летает с тобой

Ý

òîò ãîä îçíàìåíîâàëñÿ âûõîäîì òðåòüåé îãðàíè÷åííîé ñïåöèàëüíîé êîëëåêöèè ÷àñîâ êîìïàíèè IWC, ñîçäàííîé â ÷åñòü ôðàíöóçñêîãî ïèñàòåëÿ è ïèëîòà Àíòóàíà äå Ñåíò-Ýêçþïåðè. Ñåðèÿ Pilot's Watch UTC ñâÿçàíà ñ âûäàþùåéñÿ êíèãîé "Ïëàíåòà Ëþäåé", êîòîðàÿ âîñõâàëÿåò âå÷íûå äîáðîäåòåëè: äðóæáó, ñîëèäàðíîñòü è ÷åëîâå÷íîñòü. Èçóìèòåëüíûé ðîìàí ÿâëÿåòñÿ, ïîæàëóé, ñàìûì âûðàçèòåëüíûì ãèìíîì, ïîñâÿùåííûì ýêñòðåìàëüíûì ïîëåòàì â ãîäû ñòàíîâëåíèÿ àâèàöèè. Äåéñòâèå ïðîèñõîäèò íà ðàçíûõ êîíòèíåíòàõ, â ðàçíûõ ÷àñîâûõ ïîÿñàõ: îò áåñêðàéíèõ ðàâíèí Ïàòàãîíèè äî ëåäÿíûõ 84 Watch&Diamond

Pilot's Watch UTC Edition Antoine De Saint Exupery Reference IW3261 Механизм: калибр 30710, автоподзавод, запас хода 42 часа Функции: часы, минуты, секунды, дата, всеобщее мировое время Корпус: розовое золото 18К, диаметр 44мм, внутренняя часть антимагнитная сталь, сапфировое стекло с антибликовым покрытием и защитой от перепада давлений, завинчивающаяся заводная головка, водонепроницаемость 60м Ремешок: кожа буйвола Особенности: ограниченный выпуск со специальной гравировкой на задней крышке. 1188 экземпляров в корпусе из нержавеющей стали, 250 белое золото, 500 розовое золото

ïîëåé Êîðäèëüåð è ãîðÿ÷èõ ïðîñòîðîâ Ñàõàðû. Íàèáîëåå óìåñòíûì â òàêîì ãåîãðàôè÷åñêîì êðóãîâîðîòå ñòàë äîïîëíèòåëüíûé äèñïëåé UTC - àááðåâèàòóðà îçíà÷àåò "Âñåîáùåå Ñêîîðäèíèðîâàííîå Âðåìÿ". Ïîêà ýòàëîííîå âðåìÿ äîìàøíåå, íàïðèìåð, - ïðîäîëæàåò, êàê îáû÷íî, îòîáðàæàòüñÿ â îòäåëüíîì îêíå, ìåñòíîå âðåìÿ ìîæåò áûòü ïåðåâåäåíî íàçàä èëè âïåðåä íà îäèí ÷àñ ïðè ïîìîùè çàâîäíîé ãîëîâêè, â çàâèñèìîñòè îò íàïðàâëåíèÿ ïîëåòà. Óêàçàòåëü äàòû ñèíõðîíèçèðîâàí ñ óêàçàòåëåì âðåìåíè. Íà çàäíåé êðûøêå âûãðàâèðîâàí ëåãåíäàðíûé ñàìîëåò Latecoere 25, íà êîòîðîì Ñåíò-Ýêçþïåðè ñîâåðøàë ïî÷òîâûå ìàðøðóòû â Àðãåíòèíó è ×è-

ëè. Âíóòðåííèé êîðïóñ ñäåëàí èç ìÿãêîé ñòàëè, ÷òî ïîçâîëÿåò çàùèòèòü ìåõàíèçì îò âîçäåéñòâèÿ ìàãíèòíûõ ïîëåé. Êàê è â ïðåäûäóùèé ðàç, êîëè÷åñòâî ÷àñîâ â ýòîì âûïóñêå îãðàíè÷åíî è ýêâèâàëåíòíî ãîäó ïóáëèêàöèè êíèãè: 1939. Èç íèõ: 1188 ýêçåìïëÿðîâ â êîðïóñå èç íåðæàâåþùåé ñòàëè, 500 - èç ðîçîâîãî çîëîòà, 250 - èç áåëîãî çîëîòà è, êàê âñåãäà, îäíè ÷àñû ïëàòèíîâûå. Ïîñëåäíèå íå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðîäàæè, îíè áóäóò âûñòàâëåíû íà àóêöèîííûå òîðãè è çàéìóò äîñòîéíîå ìåñòî â êîëëåêöèè ó÷àñòíèêà, ïðåäëîæèâøåãî ìàêñèìàëüíóþ öåíó çà ýòó ïî-íàñòîÿùåìó ðåäêóþ âåùü. Àíàñòàñèÿ Íîñóëåíêî


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278 61 11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335-76-46 ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85 ЗАПОРІЖЖЯ, "Салон9магазин «VALENCIA»", пр. Леніна,155 / вул. Панфіловців, тел. (061)213 13 05 ЛУГАНСЬК, «Время и стиль», вул. Героїв ВОВ, 7, (0642) 71 71 45 ЛЬВIВ, магазин "Женева", вул. Театральна, 10, (0322) 72 06 05 ХАРКIВ, магазин "Часомерье", пл. Конституції, 1, (057) 714 97 10 ВІДДІЛ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ +38 (050) 501 17 14


Обреченные на успех

Æ

óðíàë W&D íå ðàç ïîäíèìàë òåìó ñîòðóäíè÷åñòâà ÷àñîâîé êîìïàíèè Officine Panerai ñ ìàðêîé Ferrari è åå çíàìåíèòûìè àâòîìîáèëÿìè ãîíêè "Ôîðìóëà 1". Ñåãîäíÿ â ñåìåéñòâå Panerai-Ferrari ïîïîëíåíèå - íà SIHH 2008 áûëà ïðåäñòàâëåíà ìîäåëü Ferrari Scuderia 10 Days GMT. ×àñû ðàçðàáîòàíû ñïåöèàëüíî äëÿ òåõ, êòî ìíîãî ïóòåøåñòâóåò. Îíè îñíàùåíû 12-÷àñîâîé øêàëîé è äâóìÿ âñïîìîãàòåëüíûìè öèôåðáëàòàìè: îäèí äëÿ óêàçàíèÿ òåêóùèõ ñåêóíä, äðóãîé - óêàçàòåëü çàïàñà õîäà. ×àñîâàÿ è ìèíóòíàÿ ñòðåëêè ëþìèíåñöåíòíûå, êàê è ñòðåëêà, êîòîðàÿ ïîêàçûâàåò âòîðîé ÷àñîâîé ïîÿñ. Ïîëèðîâàííûé ñòàëüíîé êîðïóñ, ÷åðíûé öèôåðáëàò ñ ãåðáîì Ferrari, òàêîãî æå öâåòà ðåìåøîê èç òåëÿ÷üåé êîæè - ñòðîãèé äèçàéí ìîäåëè âäîõíîâëåí àâòîìîáèëåì Ferrari 250 GTO, âûïóùåííûì â íåñêîëüêèõ ýêçåìïëÿðàõ â 1962 ãîäó, ñåãîäíÿ îí ÿâëÿåòñÿ ñàìûì äîðîãèì è ïîïóëÿðíûì ñðåäè êîëëåêöèîíåðîâ. Ñêîðåå âñåãî, ýòà æå ó÷àñòü îæèäàåò è Ferrari Scuderia 10 Days GMT. Àíàñòàñèÿ Íîñóëåíêî 86 Watch&Diamond

Механизм: калибр Panerai P.2003/5, механика с автоподзаводом, запас хода 10 дней Функции: часы, минуты, маленькая секундная стрелка, дата, второй часовой пояс (12 и 24 часа), индикатор запаса хода, функция возврата секундной стрелки на ноль Корпус: сталь, диаметр 45мм, сапфировое стекло с антибликовым покрытием Ремешок: черная кожа, внутренняя обшивка из желтой кожи каймана, стальная регулируемая застежка. Дополнительный каучуковый ремешок с надписью Ferrari


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

гранд-готель "Україна", вул. Володимирська, 20/1а, вул. Артема, 121, пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46 тел. (044) 278-61-11

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85


IceLink 6Timezone Big Case AM2PVD Механизм: SWISS ETA 280.002 Функции: часы, минуты, 6 часовых зон Корпус: сталь с PVD, 62,7мм х 40,2мм, циферблат черный PVD, бриллианты по безелю (5,25К), водонепроницаемость 30м Браслет: черная сталь с PVD покрытием

Калифорнийский шик в Женеве

×

àñû ñ ìíîæåñòâîì ÷àñîâûõ çîí âîçíèêëè êàê îòâåò äèçàéíåðîâ íà âñå óáûñòðÿþùèéñÿ òåìï æèçíè, èçâå÷íóþ ãîíêó, â êîòîðîé íåò ïîáåäèòåëåé, à ãëàâíîå åå óñëîâèå - íå îòñòàòü îò æèçíè è ìîäû. Äåéñòâèòåëüíî, âåäü íåâîçìîæíî íàõîäèòüñÿ ñðàçó â øåñòè ÷àñîâûõ ïîÿñàõ. Êàê ïðàâèëî, äëÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ ïóòåøåñòâåííèêîâ äîñòàòî÷íî äâóõ. Øåñòü çîí - ýòî óæå ÷àñû äëÿ äèâàííûõ, èçíåæåííûõ ìå÷òàòåëåé: "Íó âîò, â Ëîíäîíå óæå íà÷àëñÿ ïîêàç Dior, â ÍüþÉîðêå åùå íå ïðîñíóëèñü, â Òîêèî íèêîãäà íå ñïÿò, à â Êèåâå ñïèêåð îòêðûë óòðåííåå çàñåäàíèå Ðàäû". Ìîäåëè ÷àñîâ, êîòîðûå âûïóñêàåò ñðàâíèòåëüíî ìîëîäàÿ àìåðèêàíñêàÿ êîìïàíèÿ IceLink, íåäàâíî ïîëó÷èëè ïðàâî ïîäïèñè Swiss Made, à øòàá êâàðòèðà IceLink ïåðååõàëà èç Êàëèôîðíèè â Æåíåâó. Íåêîòîðûå çíàòîêè ÷àñîâîãî ìèðà ñðàçó îáðàòèëè âíèìàíèå íà ðàçíîãëàñèå îñíîâîïîëàãàþùèõ èäåé, êîãäà äåâèç "Áåç êîìïëåêñîâ", êîòîðûé ïðîâîçãëàñèëà êîìïàíèÿ, òåïåðü íóæíî áóäåò çàãîíÿòü â íåêèå êîíôîðìèñòñêèå ðàìêè, 88 Watch&Diamond

ïðèñïîñàáëèâàÿñü ê êîíñåðâàòèçìó øâåéöàðñêîãî ìèðîâîççðåíèÿ. Õîòÿ ÷àñû IceLink è ïîêàçûâàþò ïî-øâåéöàðñêè òî÷íîå âðåìÿ, è îòâå÷àþò âñåì òðåáîâàíèÿì íàäåæíîñòè, îíè âñå-òàêè þâåëèðíîå óêðàøåíèå, ïîòîìó ÷òî ïðåçèäåíò ôèðìû Ýíäè Ñîãîÿí îòêðîâåííî ïðîâîçãëàñèë ýòî: "ß ðåøèë âñòóïèòü â ÷àñîâîé ìèð, ðóêîâîäñòâóÿñü âèäåíèåì þâåëèðà.  ëþáîì âàðèàíòå äèçàéíà íàøèõ ÷àñîâ, â ëþáîé ìîäåëè ñëåäóåò âèäåòü óêðàøåíèå. Èäåÿ çàêëþ÷àëàñü â ïðåäëîæåíèè èìïîçàíòíûõ ìîäåëåé, êîòîðûå ëþäè íîñèëè áû ñ ãîðäîñòüþ. Ôàêòè÷åñêè íàøè ìîäåëè - ýòî "÷àñû-äðàãîöåííîñòè".  íèõ âîïëîùàåòñÿ ðàçíîîáðàçèå è ýêñïðåññèÿ Ëîñ-Àíäæåëåñà, ýêñöåíòðè÷íîñòü è ýêñòðàâàãàíòíîñòü îòëè÷àþò ýêñòåðüåð, à âíóòðè - ëó÷øàÿ øâåéöàðñêàÿ "íà÷èíêà". Ïðåäëàãàåìàÿ âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé áðèëëèàíòîâàÿ ìîäåëü Big Case - íà áðàñëåòå, â êîðïóñå èç ñòàëè ñ ÷åðíûì PVD - èç ñåðèè 6Timezone. Ïýðèñ Õèëòîí, Êàðëîñ Ñàíòàíà, Ñèëüâåñòåð Ñòàëëîíå è ìíîãèå äðóãèå çíàìåíèòîñòè ñ óäîâîëüñòâèåì íîñÿò ÷àñû IceLink. Þëèÿ Ðåçíèêîâà


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46


Астрономическая точность

Ñ

Milus Zetios Механизм: автоматический, АGE2392/MILUS3838 Функции: часы, минуты, маленькая секундная стрелка, большая дата Корпус: сталь/18К розовое золото, диаметр 42мм, сапфировое стекло, водонепроницаемость 30м Ремешок: кожа крокодила

90 Watch&Diamond

âîèì íàçâàíèåì ýòà êîëëåêöèÿ øâåéöàðñêîé ôèðìû Milus îáÿçàíà ìèôîëîãèè. Ñåãîäíÿ ñòàëî ìîäíîé òåíäåíöèåé - èñêàòü íàçâàíèå ÷àñîâ â ëåãåíäàõ èëè çíàêàõ çîäèàêà, ÷òîáû áóäèòü ó ïîêóïàòåëåé âîîáðàæåíèå è âûòàñêèâàòü èç ïàìÿòè îñíîâàòåëüíî ïîäçàáûòûå, íî ïðåêðàñíûå â ñâîåé ñêàçî÷íîñòè èñòîðèè, êîòîðûå äîøëè ê íàì èç ãëóáîêîé äðåâíîñòè. Zetios - òàê â ñëåãêà èçìåíåííîì âèäå íàçûâàåòñÿ ñîçâåçäèå Êèò (Cetus). Àíäðîìåäà - ãëàâíàÿ ãåðîèíÿ ëåãåíäû î Êàññèîïåå. Ïî äðåâíåãðå÷åñêîìó ìèôó åå îòöîì áûë ýôèîïñêèé öàðü Öåôåé. Æåíà Öåôåÿ, Êàññèîïåÿ, ïðîãíåâàëà ìîðñêèõ íèìô. Ãîðäÿñü ñâîåé êðàñîòîé, îíà óòâåðæäàëà, ÷òî ïðåêðàñíåå åå íåò íà ñâåòå. Ðàçáóøåâàâøèéñÿ Ïîñåéäîí ãðîçèë óíè÷òîæèòü öàðñòâî, íî îðàêóë ïðåäñêàçàë Öåôåþ: "Äëÿ ñïàñåíèÿ íóæíî ïðèêîâàòü Àíäðîìåäó ê ñêàëàì è ïðèíåñòè â æåðòâó ìîðñêîìó ÷óäîâèùó". Ê ñ÷àñòüþ, ìèìî ïðîëåòàë Ïåðñåé, óáèâ êèòà, îí ñïàñ öàðåâíó è æåíèëñÿ íà íåé. Çàâèñòíèêè îò âçãëÿäà íà ãîëîâó ìåäóçû Ãîðãîíû áûëè ïðåâðàùåíû â ñòàòóè, à Ïîñåéäîí íàêàçàë Êàññèîïåþ, óñàäèâ åå íà "òðîí", êîòîðûé äî ñèõ ïîð âðàùàåòñÿ âî âñåëåííîé, ñòàâ ñàìûì êðàñèâûì ñîçâåçäèåì Ìëå÷íîãî Ïóòè. Íå â ýòîì ëè âå÷íîì äâèæåíèè è ñîñòîèò àíàëîãèÿ ìèôà ñ íîâûì õðîíîìåòðîì Zetios - ñóäèòü ïîêóïàòåëÿì. Âûïóñê ìîäåëè ïðèóðî÷åí êî äíþ îñíîâàíèÿ êîìïàíèè â 1919 ãîäó è íàïîìèíàåò äèçàéíîì ñòèëü òîé ýïîõè. Êðóãëûé êîðïóñ ìîæåò áûòü âûïîëíåí èç ñòàëè èëè èç 18Ê ðîçîâîãî çîëîòà. Çàâîäíàÿ ãîëîâêà ñ ðåëüåôíûì ëîãîòèïîì, çàùèùåííàÿ ñïåöèàëüíûì îáðàìëåíèåì, è ñêðóãëåííûå óøêè êðåïëåíèÿ ðåìåøêà - õàðàêòåðíûå ÷åðòû, ïðèñóùèå ìíîãèì ìîäåëÿì Milus. Öèôåðáëàò ñ óçîðîì "Clous de Paris", êðóïíàÿ äàòà, àðàáñêèå öèôðû, ñòðåëêè ñ áåëûì ëþìèíîôîðîì SuperLuminova è ïîêðûòàÿ ëàçóðüþ ñåêóíäíàÿ, êðóãëîå ñìîòðîâîå îêîøêî êîðïóñà, âûïóêëîå ñàïôèðîâîå ñòåêëî è ðåìåøîê èç êðîêîäèëîâîé êîæè - âñå ñëèòî â åäèíûé îáðàç ñàìîäîâëåþùåé êëàññèêè, êîãäà îäíà äåòàëü äîïîëíÿåò è ïðîäîëæàåò äðóãóþ. Ïðåâîñõîäíûé àâòîìàòè÷åñêèé ìåõàíèçì íå íóæäàåòñÿ â ïîõâàëàõ, êàê îñòàëüíûì ÷ëåíàì ñåìåéñòâà Milus, åìó äîñòàòî÷íî íàäïèñè: "Ñäåëàíî â Øâåéöàðèè". Þëèÿ Ðåçíèêîâà


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278 61 11

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85

ВІДДІЛ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ +38 (050) 501 17 14


Высшее общество

"Î

íà óêðàñèëà ñâàäåáíûé íàðÿä è ãîòîâà ê âàæíåéøåìó ìîìåíòó â æèçíè. Âûõîäÿ èç öåðêâè ñ ìóæ÷èíîé ñâîåé ìå÷òû, ïîñòàðàåòñÿ çàïîìíèòü ýòîò äåíü è ÷àñ". Òàê ïîýòèçèðîâàíî õî÷åòñÿ íà÷àòü ñòàòüþ î íîâûõ ÷àñàõ ôèðìû Longines, ñâÿçàâ èõ ïîÿâëåíèå íà ðûíêå ñ îáðàçîì î÷àðîâàòåëüíîé èíäèéñêîé àêòðèñû Àéøâàðèåé Ðàé Áà÷÷àí, êîòîðàÿ ñòàëà ëèöîì îäíîé èç óâàæàåìûõ è ñòàðåéøèõ øâåéöàðñêèõ êîìïàíèé. Çîëîòûå ÷àñû ñ áðèëëèàíòàìè êîëëåêöèè Longines DolceVita ñî÷åòàþò èçÿùíîñòü è âèíòàæíîñòü, ïðèñóùóþ ñòèëþ 30-õ ãîäîâ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ, ñ ðîñêîøüþ 50-õ. Äèçàéíåðû Longines äàëè âîëþ ñâîåìó âäîõíîâåíèþ, è èì óäàëîñü òî÷íî ïåðåäàòü èòàëüÿíñêóþ ñòðàñòü ê "ñëàäêîé æèçíè". Ïîäîáíî "æåíå Öåçàðÿ", Longines DolceVita "âíå ïîäîçðåíèé", îíè - ëó÷øåå ñâèäåòåëüñòâî ñòîïðîöåíòíîãî êà÷åñòâà, áåçóïðå÷íîé òî÷íîñòè õîäà, íåïîäâåðæåííîé ìîäå êëàññèêå è ïðèíàäëåæíîñòè ê ñîíìó "ñâÿòûõ" â èåðàðõèè ÷àñîâûõ ìîäåëåé "íà âñå âðåìåíà". Çâåçäà Áîëèâóäà Àéøâàðèÿ Ðàé Áà÷÷àí óæå íîñèò çâàíèå "ìèññèñ" è íàäååòñÿ, ÷òî åå çàìóæåñòâî è òâîð÷åñòâî âñåãäà áóäåò Dolce Vita. Åëåíà Ìîñêàëþê

Longines Dolce Vita L5.155.7.16.6 Механизм: кварцевый, ЕТА 980.153 Функции: часы, минуты, секунды Корпус: 18К желтое золото, украшен круглыми бриллиантами (0.32К), водонепроницаемость 30м Браслет: 18К желтое золото

92 Watch&Diamond


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

TIME SQUARE CONVEX

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

КИЇВ "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

гранд-готель "Україна", вул. Володимирська, 20/1а, вул. Артема, 121, пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46 тел. (044) 278-61-11 Arije Paris

Doux Joaillier Courchevel

Saint Barthelemy

Piantelli London

Den Haag Lydion Mucevher Antalya Sincere Kuala Lumpur

Zegg & Cerlati Monaco Avakian Geneva Azal Dubai

Cellini New York

www.guyellia.com

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85

Doux Joaillier Saint Tropez

Hubner Vienna

Harvay Nichols Dubai

Sincere Singapore

ОДЕСА "CRYSTAL"

Carat & Time

Diamond Time Athens Louvre Moscow

Steltman

Crystal Kiev

Westime Los Angeles


Имперский размах

È

òàëüÿíñêàÿ þâåëèðíàÿ êîìïàíèÿ Giorgio Visconti â èçóìèòåëüíîé êîëëåêöèè Empire äåìîíñòðèðóåò ñîâîêóïíîñòü âñåõ êà÷åñòâ, çà êîòîðûå åå óêðàøåíèÿ ëþáÿò è öåíÿò ïðåäàííûå ïîêëîííèêè: ñòèëèñòè÷åñêàÿ óòîí÷åííîñòü, êëàññè÷åñêèå ñþæåòû â ñîâðåìåííîé îáðàáîòêå è âûñî÷àéøèå òðåáîâàíèÿ ê èñïîëüçóåìûì ìàòåðèàëàì.  äàííîì ñëó÷àå ðå÷ü èäåò îá óòâåðæäåíèè èäåè ðèìñêîãî èìïåðàòîðñêîãî âåëè÷èÿ ïîñðåäñòâîì îðèãèíàëüíûõ ìîíåò ïåðèîäà ïðàâëåíèÿ Êîíñòàíòèíà I (307-337ã. í.ý.). Ìàñòåðà ïðåçåíòîâàëè èõ â âèäå èçûñêàííûõ êîëüå è çàïîíîê, äëÿ îôîðìëåíèÿ øåäåâðîâ èñïîëüçîâàëè çîëîòî è áðèëëèàíòû.

Дом для аксессуаров

T

esoro CO+Rotor One HDG - áîëüøàÿ ðîçîâàÿ øêàòóëêà, îáòÿíóòàÿ êîæåé ñòðàóñà, ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ áåðåæíîãî õðàíåíèÿ þâåëèðíûõ óêðàøåíèé è èìååò îäèí âûíîñíîé ðîòîð äëÿ ïîäçàâîäà àâòîìàòè÷åñêèõ ÷àñîâ. 6RT SP RA â êîðïóñå èç êîðíÿ øèïîâíèêà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íàñòîÿùóþ ñåðâèñíóþ ñòàíöèþ, ãäå 6 ÷àñîâ, âðàùàÿñü â 10 ïðîãðàììèðóåìûõ ðåæèìàõ, íå ïîçâîëÿò "óñíóòü" ñâîèì ýëèòíûì ìåõàíèçìàì. Êðîìå ýòîãî, â âûäâèæíûõ ÿùè÷êàõ ìîãóò îòäûõàòü åùå ÷åòâåðî ÷àñîâ íà ðåìåøêàõ, ñìåííûå áðàñëåòû, çàæèãàëêè, çàïîíêè è ðó÷êè. ×óäî-ëàðöû ñîçäàíû ðóêàìè èñêóñíûõ ìàñòåðîâ Scatola del Tempo. 94 Watch&Diamond


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", пр. К. Маркса, ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, тел. (056) 373-83-73 тел. (044) 278-61-11 тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335 76 46 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85


Вся прелесть ночи

Ó

êðàøåíèÿ Nouvelle Bague íåâîçìîæíî ñïóòàòü ñ äðóãèìè - äèçàéíåðû áðåíäà â þâåëèðíûõ òâîðåíèÿõ îòîáðàæàþò îñîáûé ìèð, â îñíîâó êîòîðîãî ëîæàòñÿ èõ ïðåäïî÷òåíèÿ â îáëàñòè àðõèòåêòóðû, ìóçûêè è èñêóññòâà â öåëîì. Òàêîé ïîäõîä â ðàáîòå íå ïðåòåíäóåò íà óæå ïîðÿäêîì íàñêó÷èâøóþ ãëîáàëüíîñòü, íî äåëàåò øåäåâðû Nouvelle Bague èíòåðåñíûìè äëÿ òåõ, êîìó ïðåòèò ìàññîâîñòü, êòî äîâåðÿåò ñîáñòâåííîìó ìíåíèþ, äëÿ ëþäåé îáëàäàþùèõ ÿðêîé èíäèâèäóàëüíîñòüþ è ïðåçèðàþùèõ âñåâîçìîæíûå êëèøå. Êîëëåêöèÿ I Fiorri della notte ("Öâåòû íî÷è") ñîçäàíà âëàäåëüöåì Nouvelle Bague Ëåîïîëüäî Ïîëè â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ äèçàéíåðîì Äæóëüåòòîé Ïèêêîëè.  íåé ãàðìîíè÷íî ñïëåëèñü þâåëèðíûå òðàäèöèè ôèðìû è íîâàòîðñòâî, ïðèäàâ óêðàøåíèÿì ñâåæåå "çâó÷àíèå". Èçäåëèÿ èç çîëîòà, ñ èñïîëüçîâàíèåì îíèêñà è áðèëëèàíòîâ íå îñòàâÿò ðàâíîäóøíûìè èñòèííûõ öåíèòåëåé Haute Joaillerie.

Устойчивая репутация

Î

ñíîâíîå íàïðàâëåíèå øâåéöàðñêîé êîìïàíèè Glycine - ýòî ñïîðòèâíûå ìîäåëè ÷àñîâ. Ñèëüíûé èíòåëëåêòóàëüíîòåõíè÷åñêèé ôîíä êîìïàíèè, âêóïå ñ àêöåíòîì íà íàäåæíîñòü è òùàòåëüíóþ ðàçðàáîòêó êëàññè÷åñêîãî è ñîâðåìåííîãî äèçàéíà, äåëàåò Glycine îäíèì èç óâàæàåìûõ èìåí íà ìèðîâîì ðûíêå øâåéöàðñêèõ ÷àñîâ. Êîëëåêöèÿ Incursore ïîëó÷èëà ñâîå íàçâàíèå â ÷åñòü ïîäðàçäåëåíèÿ áîåâûõ ïëîâöîâ Èòàëüÿíñêèõ Âîîðóæåííûõ Ñèë, ïðîñëàâèâøèõñÿ âî âðåìÿ Âòîðîé Ìèðîâîé Âîéíû âûïîëíåíèåì êðàéíå îïàñíûõ çàäàíèé. Ïîýòîìó îñíîâíîå âíèìàíèå â ýòèõ ìîäåëÿõ âñåãäà óäåëÿëîñü öèôåðáëàòó, ÷òîáû ïðîôåññèîíàëüíûå âîäîëàçû è äàéâåðû ëåãêî ìîãëè ðàçëè÷àòü âñå ìåòêè äàæå â óñëîâèÿõ ïëîõîé âèäèìîñòè. The Black Jack Small Second åùå ðàç äîêàçûâàþò ýòî. ×åðíî-áåëûé ìèíèìàëèñòè÷íûé äèçàéí, ñóïåðíàäåæíûé àâòîìàòè÷åñêèé ìåõàíèçì, êðóïíûå öèôðû, êîíòðàñòíûå êðàñíàÿ ñåêóíäíàÿ ñòðåëêà è ìåòêà íà âíóòðåííåì êîëüöå, ïðîçðà÷íàÿ çàäíÿÿ êðûøêà, êîæàíûé ðåìåøîê. 96 Watch&Diamond

Incursore Black Jack Small Second Механизм: автоматический, ETA 2895 Функции: часы, минуты, секунды, дата Корпус: сталь c PVD покрытием, диаметр 46мм, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, прозрачная задняя крышка, водонепроницаемость 100м Ремешок: кожа Особенности: лимитированная серия 350шт


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 335 76 46

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85


Доказательство любви

Ñ

îñîáûì òðåïåòîì çèìó æäóò âëþáëåííûå - ôåâðàëü äàðèò ëèøíèé ïîâîä âî âñåóñëûøàíèå çàÿâèòü î ñâîèõ ÷óâñòâàõ. Äëÿ þâåëèðîâ æå, íåñìîòðÿ íà ñíåã çà îêíîì, íàñòóïàåò ãîðÿ÷àÿ ïîðà: âñïëåñê èíòåðåñà ê luxury-ðîìàíòèêå òðåáóåò "ñåðäå÷íûõ" äðàãîöåííîñòåé. Óêðàøåíèÿ Giovanni Ferraris èç ëèíèè TuttiFrutti (êîëëåêöèÿ Silvana) â ôîðìå ñåðäåö èç áåëîãî çîëîòà, îêàéìëåííûå áðèëëèàíòàìè è óñûïàííûå ðàçíîöâåòíûìè ñàïôèðàìè, ëó÷øå âñåõ ñëîâ íà ñâåòå ïîâåäàþò î âàøåé ëþáâè.

Свобода выбора

Í

Механизм: кварцевый Функции: часы, минуты Корпус: сталь, циферблат из сапфирового стекла с антибликовым покрытием, водонепроницаемость 50м Ремешок: кожа крокодила или сатин, ко всем часам в комплекте прилагается стальной браслет

98 Watch&Diamond

å ñåêðåò, ÷òî ó áîëüøèíñòâà æåíùèí "ñåìü ïÿòíèö íà íåäåëå", îíè ìåíÿþò ñâîè ïðåäïî÷òåíèÿ ÷àùå, ÷åì ïåð÷àòêè - åñëè êàïðèçíèöà ëþáèò êîôå, òî íå èñêëþ÷åíî, ÷òî âäðóã ñòàíåò ñòðàñòíîé ïîêëîííèöåé ÷àÿ. Ïðåäóñìîòðèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ Paul Picot, ïîìíÿ îá èçìåí÷èâîñòè äàìñêîãî õàðàêòåðà, âûïóñòèëà êîëëåêöèþ ÷àñîâ Lady Chic. Òåïåðü ïðåäñòàâèòåëüíèöû ïðåêðàñíîãî ïîëà èìåþò âîçìîæíîñòü ïîäîáðàòü ñåáå êà÷åñòâåííûé àêñåññóàð ïîä íàñòðîåíèå: ñ ðàçëè÷íûìè âàðèàíòàìè äåêîðèðîâàíèÿ öèôåðáëàòà áðèëëèàíòàìè, ìîæíî âûáðàòü òàêæå öâåò öèôåðáëàòà, êîëè÷åñòâî êàìíåé è ðåìåøîê.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL",

ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ",

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73

вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46


С песней по жизни

Í

åáåçûçâåñòíûé Èîãàíí Ãåòå ñêàçàë: "Âåëè÷èå èñêóññòâà ÿñíåå âñåãî ïðîÿâëÿåòñÿ â ìóçûêå". Èñõîäÿ èç ýòîãî, ëîãè÷íûì áóäåò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî è ìóçûêàëüíàÿ øêàòóëêà - ñâîåîáðàçíîå õðàíèëèùå äëÿ ñòîëü äðàãîöåííîãî ñîêðîâèùà - äîëæíà áûòü íå ìåíåå âåëè÷åñòâåííà. Ïîääåðæèâàÿ òðàäèöèè êðàñîòû, ìàñòåðñòâà è âûñî÷àéøåãî êà÷åñòâà, êîìïàíèÿ Reuge ïðîèçâîäèò ìóçûêàëüíûå øêàòóëêè ðàçëè÷íîãî äèçàéíà - îò êëàññè÷åñêèõ äî ñàìûõ ñîâðåìåííûõ ïî ôîðìå è äåêîðó; íåèñòîùèìîå áîãàòñòâî ìåëîäèé, àáñîëþòíàÿ òî÷íîñòü îáðàáîòêè, èñêëþ÷èòåëüíàÿ îòäåëêà ýëåìåíòîâ - èõ îòëè÷èòåëüíûå ÷åðòû. 100 Watch&Diamond

Механизм: Artemis ref. AXA.72.8264.002 Корпус: Амбойна и Розовое дерево Комплектация: 72 ноты, заменяемые цилиндры, 36 мелодий Мелодии к шкатулкам можно прослушать на сайте www.reuge.com

Èçäåëèÿ Reuge - êðàéíå ñëîæíûå ìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû, ìíîãèå äåòàëè èçãîòàâëèâàþòñÿ âðó÷íóþ, íàïðèìåð, êàëêè öèëèíäðà, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íîòíûì ëèñòîì. Êîìïàíèÿ âûïóñêàåò øêàòóëêè, âîñïðîèçâîäÿùèå ïðîñòûå ìîòèâû è áîëüøèå ìóçûêàëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ ñ îäíîé èëè íåñêîëüêèìè ìåëîäèÿìè. Íàèáîëåå áîãàòîå çâó÷àíèå äàþò ìåõàíèçìû ñî 144 "ïëàñòèíàìè-ëåçâèÿìè", êîòîðûå ïðèâîäÿòñÿ â äåéñòâèå 2 200 øòèôòàìè; 3 ìåëîäèè íà êàæäîì öèëèíäðå è êðèñòàëüíî ÷èñòûé, íàñûùåííûé çâóê ñîçäàþò ïîèñòèíå íàèâûñøóþ ãàðìîíèþ. Êàê ïðàâèëî, òàêèå øåäåâðû ñîñòîÿò èç ñàìîé øêàòóëêè è ñòîëèêà, â êîòîðîì õðàíÿòñÿ ñìåííûå öèëèíäðû. Àííà Çâÿãèíöåâà


c и г а р н ы й

б у т и к

Киев, ул. Красноармейская, 36 +38 044 5026550 www.davidoff.com.ua


Скоро презентация

À

ðò-ïðîåêò êîìïàíèè Crystal Group, íàä êîòîðûì òðóäèëèñü â òå÷åíèå äâóõ ëåò äåñÿòêè ëþäåé, íàêîíåö, ãîòîâèòñÿ ê ïå÷àòè. Ñîáðàòü áþäæåò, ñðàâíèìûé ñ òåì, ÷òî íóæåí äëÿ ïîñòàíîâêè áëîêáàñòåðà; äîãîâîðèòüñÿ ñ ìîäíûìè ôîòîãðàôàìè Ðîññèè, Óêðàèíû, Ãîíêîíãà, Øâåéöàðèè, Ôðàíöèè, ó êîòîðûõ íà ãîäû âïåðåä ðàñïèñàíû ñúåìêè ôîòîñåññèé äëÿ ëó÷øèõ ãëÿíöåâûõ æóðíàëîâ… Íî áîëüøå âðåìåíè è óñèëèé ïîòðåáîâàëîñü, ÷òîáû íàéòè íóæíóþ íàòóðó, ïàâèëüîíû, è, íàêîíåö, ñ öåëîé ðîòîé âîîðóæåííîé äî çóáîâ îõðàíû è ïîä çàâåñîé ïîëíîé ñåêðåòíîñòè ñâåçòè ñî âñåãî ìèðà â îäíó "êó÷ó" áðèëëèàíòû è þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ ñòîèìîñòüþ, âûðàæàåìîé öèôðîé ñ äåñÿòêàìè íóëåé. Ñêàçàòü, ÷òî ïðîäåëàòü òàêóþ ðàáîòó áûëî íåâåðîÿòíî òðóäíî, îçíà÷àåò ïðîñòî ïîñìåÿòüñÿ íàä åå îðãàíèçàòîðàìè. Ïðàâäà, âî âñåì ýòîì äåëå áûëè äâà âîëøåáíûõ "êëþ÷èêà äåïîçèòàðèÿ", îòêðûâøèõ çàâåòíûå äâåðöû, ñóðîâûå ñåðäöà è íåâåäîìûé ðàíüøå òåàòð, íà ïîäìîñòêàõ êîòîðîãî ðàçâåðíóëîñü äåéñòâî, íå âïèñûâàþùååñÿ â ðàíåå èçâåñòíûå æàíðû èñêóññòâà. 102 Watch&Diamond


Ï

åðâûé íàçûâàëñÿ "Ðåíàòà Ëèòâèíîâà". Ýòî èìÿ íå ñõîäèò íè ñî ñòðàíèö ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, íè ñ òåëå- è êèíîýêðàíîâ, íè ñ òåàòðàëüíûõ àôèø. Åå áîãîòâîðÿò ðåæèññåðû, çðèòåëè, åå ìàíåðó ïàðîäèðóþò ýñòðàäíûå çâåçäû, çà íåé îõîòÿòñÿ ïàïàðàööè, â íåå áåçíàäåæíî âëþáëåíû âñå, ñïîñîáíûå íà ýòî ÷óâñòâî, ìóæ÷èíû, åé íåâåðîÿòíî çàâèäóþò è ìå÷òàþò î åå ñëàâå íà÷èíàþùèå àêòðèñû. Âîò ïîýòîìó, êîãäà äàæå çà ðóáåæîì (íå ãîâîðÿ óæå î ðîäíîé ñòðàíå) ïðîèçíîñèëîñü ýòî èìÿ, ñàìûå ìîäíûå êóòþðüå ñ ðàäîñòüþ ïðåäëàãàëè ñâîè ïîñëåäíèå èçûñêè. Íàïðèìåð, òîðãîâûé äîì Christian Dior, â ëèöå åãî

ãëàâíîãî þâåëèðíîãî äèçàéíåðà Âèêòóàð äå Êàñòåëÿí, ïîñ÷èòàë çà ÷åñòü ïðåäîñòàâèòü äëÿ ñúåìîê êîëëåêöèþ Incroyable (ôð. - "Íåâåðîÿòíûé"), êîòîðàÿ ñîçäàíà â åäèíñòâåííîì ýêçåìïëÿðå è íå ìîæåò áûòü ïðîäàíà, ïîòîìó ÷òî òàêóþ êðàñîòó ðåøèëè íèêîãäà íå òèðàæèðîâàòü. Äðóãèì "êëþ÷îì" äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ñòàëà Åêàòåðèíà Òèìîôååâà. Ñîáñòâåííî, ñ íåå âñå è íà÷àëîñü. Êàê âèöå-ïðåçèäåíòó è êðåàòèâíîìó äèðåêòîðó êîìïàíèè Crystal Group, ýêñïåðòó â îáëàñòè þâåëèðíîãî èñêóññòâà, åé äàâíî íå äàâàëà ïîêîÿ ìûñëü î íåêîé ñòûäëèâîé çàêðûòîñòè, çàøîðåííîñòè è ðàñïðîñòðàíÿåìîé êàê ñëóõè òåìå ðîñêîøè. Áûñòðî ñòàâ ìóçîé ìíîãèõ çíàìåíèòûõ èòàëüÿíñêèõ þâåëèðîâ è äèçàéíåðîâ,

îíà - âíà÷àëå ñâîèìè èäåÿìè, à çàòåì è ýñêèçàìè - äàëà æèçíü ïðîñòî ñóìàñøåäøèì ïî êðàñîòå þâåëèðíûì óêðàøåíèÿì. À íåêîòîðûå êîëëåêöèè íàçâàíû åå èìåíåì. Êîãäà îíà ïðåäëîæèëà Ëèòâèíîâîé ñòàòü ëèöîì ýòîãî íåîáû÷íîãî ôîòîàëüáîìà, òà â ñâîþ î÷åðåäü ïîñòàâèëà áåçîãîâîðî÷íîå óñëîâèå - ñíèìàòüñÿ òîëüêî âìåñòå. È äåéñòâèòåëüíî, íà íåêîòîðûõ ôîòîãðàôèÿõ èõ ìîæíî ñïóòàòü - îáå íàñòîëüêî êðàñèâû è îðãàíè÷íû, ÷òî ýòî ñòàëî åùå îäíèì äîêàçàòåëüñòâîì ðåæèññåðñêîãî òàëàíòà Ðåíàòû Ëèòâèíîâîé. Ñúåìêè äàâàëèñü íåëåãêî, ïðîäîëæàëèñü â òå÷åíèå äâóõ ëåò è, íàêîíåö, çàâåðøèëèñü, ïåðåéäÿ â "ìîíòàæíûé" ïåðèîä è íà ñòàäèþ ïîäãîòîâêè ê ïîëèãðàôèè. Watch&Diamond 103


Î

ãëÿäûâàÿñü íàçàä, ìîæíî âñïîìíèòü, êàê êðîïîòëèâî, òùàòåëüíî è áåðåæíî îòáèðàëèñü äëÿ áóäóùèõ êàäðîâ þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ, øâåéöàðñêèå ÷àñû, ñòàðèííûå áàëüíûå ïëàòüÿ, âóàëè, øóáêè, ïàëàíòèíû. Èç Ìîñêâû áûëà äîñòàâëåíà îãðîìíàÿ êîëëåêöèÿ øëÿïîê, ñðåäè íèõ - ðó÷íîé ðàáîòû ÿïîíñêîãî äèçàéíåðà Þíèî Âàòàíàáý è íå óñòóïàþùåãî åìó ïî òàëàíòó ìîñêâè÷à Êîíñòàíòèíà Ãàéäàÿ. Âñå àêñåññóàðû äîëæíû áûëè áûòü íå ñòîëüêî ìîäíûìè, ñêîëüêî ìàêñèìàëüíî îòâå÷àòü âíóòðåííåìó ìèðó Ðåíàòû Ëèòâèíîâîé, ÷åé òîíêèé âêóñ è ïðîíçèòåëüíîå ÷óâñòâî ïðåêðàñíîãî íå òåðïÿò ôàëüøè. Íà ñúåìî÷íûõ ïëîùàäêàõ ÷àñòî ìîæíî áûëî óâèäåòü èçâåñòíûõ äèçàéíåðîâ è þâåëèðîâ, êîòîðûå ñïåöèàëüíî ïðèëåòàëè èç äðóãèõ ñòðàí, ÷òîáû âîî÷èþ óáåäèòüñÿ, êàê èõ óêðàøåíèÿ è êðàñîòà äâóõ æåíùèí îáðåòàþò åäèíûé îáðàç. Íåêîòîðûå âåùè áûëè ïðåäñòàâëåíû ÷àñòíûìè êîëëåêöèîíåðàìè. ×åãî òîëüêî ñòîÿò áðèëëèàíòû èíäèéñêîé Ãîëêîíäû, êîòîðûå, íà÷èíàÿ ñ XV âåêà, òÿíóò çà ñîáîé êðîâàâûé ñëåä áîðüáû çà îáëàäàíèå èìè! Íåîáû÷íûé ôîòîàëüáîì âûéäåò îãðàíè÷åííûì òèðàæîì, ñïåöèàëüíàÿ ñåðèÿ áóäåò ñîäåðæàòü íà åãî ñòðàíèöàõ ñîáñòâåííîðó÷íûå ðèñóíêè è öèòàòû Ðåíàòû Ëèòâèíîâîé. Îí åùå òîëüêî ãîòîâèòñÿ ê ïå÷àòè, à íà ïðàâî åãî ñîáñòâåííîñòè óæå ïðåòåíäóþò ìíîãèå ïîêóïàòåëè, ñðåäè êîòîðûõ çíàìåíèòûå ãàëåðåè è àðò-àóêöèîíû. Âïðî÷åì, ýòà ÷àñòü èñòîðèè ñîçäàíèÿ àëüáîìà ñàìàÿ íåèíòåðåñíàÿ. Ãëàâíîå, ÷òî òå èç ëþäåé, êîòîðûì ïîñ÷àñòëèâèòñÿ âçÿòü åãî â ðóêè, ïî÷óâñòâóþò ïðèêîñíîâåíèå ñðàçó ê íåñêîëüêèì ïëàñòàì èñêóññòâà - ðåæèññåðñêîãî, àêòåðñêîãî, þâåëèðíîãî, ÷àñîâîãî, ôîòîãðàôè÷åñêîãî, êîòîðûå àâòîðû àññîöèàòèâíî ïîïûòàëèñü îáúåäèíèòü â ïîãîëîâíóþ ìîäó ñòîëåòèÿ - ýêëåêòèêó. Âàñèëèñà ÔðèäëÿíäКоллекционеры боготворят это имя, помнят, какой всплеск интереса на часовом рынке вы звало возрождение часовой марки Blancpain, удивлялись неожиданной концепции Omega My Choice, наслаждаются новинками Hublot, восхищаются его сыром, мечтают попасть в его винный погреб и не устают восторгаться парадоксами этого человека. Он называет се бя часовщиком, хотя совсем не разбирается в их устройстве, он не дизайнер, но "архитекту ра" и красота его часов уникальна. Выпускник Лозаннского университета эко номики Жак Клод Бивер неутомимый гене ратор идей, каждая из которых становится бестселлером.

Харизма Времени

Жан Клод Бивер, президент компании Hublot и Дмитрий Бердянский, президент компании Crystal Group

106 Watch&Diamond

Watch&Diamond: Óâàæàåìûé ãîñïîäèí Áèâåð! Ñî äíÿ îñíîâàíèÿ íàøåãî æóðíàëà ñ åãî ñòðàíèö íå ñõîäÿò àíîíñû Âàøèõ íîâûõ ÷àñîâ: âíà÷àëå - Blancpain, ñåãîäíÿ - Hublot. Êàê Âû îöåíèâàåòå íàøå èçäàíèå? Æàí-Êëîä Áèâåð: Äîëæåí îòìåòèòü, ÷òî Âàø æóðíàë äîñòàòî÷íî èíòåðåñåí, âûïîëíåí íà âûñîêîì ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå. ß çíàþ, êàê òðóäíî ïîñòîÿííî ïðåäîñòàâëÿòü íà ñóä ÷èòàòåëÿì "íîâèíêè" è äîíîñèòü íîâóþ èíôîðìàöèþ, íî Âû âïîëíå óñïåøíî ñ ýòèì ñïðàâëÿåòåñü. W.D.: Âû ëè÷íî çíàêîìû ñ ïðåçèäåíòîì Crystal Group Äìèòðèåì Áåðäÿíñêèì, â êàêîì ñîñòîÿíèè íàõîäèòñÿ Âàøå ïàðòíåðñòâî? Æ-Ê.Á.: Äìèòðèé ÿâëÿåòñÿ íàøèì ýêñêëþçèâíûì è åäèíñòâåííûì ïðåäñòàâèòåëåì íà òåððèòîðèè Óêðàèíû, ìû çàêëþ÷èëè äëèòåëüíîå è óñïåøíîå ñîòðóäíè÷åñòâî íà äîëãèå ãîäû. Íî ñàìîå ãëàâíîå - Äìèòðèé ÿâëÿåòñÿ ìîèì äðóãîì è äðóãîì ìîåé ñåìüè. W.D.: Âàñ ìîæíî íàçâàòü Ìèíèñòðîì Ì×Ñ â äåëå "ñïàñåíèÿ", âîçðîæäåíèÿ ñòàðûõ øâåéöàðñêèõ áðåí-äîâ. Çà÷åì Âàì ýòî íóæíî? Æ-Ê.Á.: ß ëþáëþ ñâîþ ðàáîòó, ïîòîìó ÷òî ìîÿ ðàáîòà - ýòî åùå è ìîÿ ñòðàñòü. Îòòîãî è íåñëîæíî ìíå ðàáîòàòü ïî 18-20 ÷àñîâ â äåíü. Ïî ïðîøåñòâèè ïî÷òè 40 ëåò "âðàùåíèÿ" â ýòîé èíäóñòðèè ÿ ïîçíàêîìèëñÿ ñî ìíîãèìè ëþäüìè, è òîëüêî ëó÷øèõ èç íèõ ÿ ïðèãëàñèë â ñâîþ êîìàíäó. È òîëüêî ñ êîìàíäîé, ñîñòîÿùåé èç ëó÷øèõ è îïûòíûõ ëþäåé, ãîòîâûõ ê íàñòîÿùåé ðàáîòå, ìîæåò áûòü ãàðàíòèðîâàí íàñòîÿùèé óñïåõ. W.D.: Îæèäàòü ëè íîâîå, õîðîøî çàáûòîå, èìÿ âîçðîæäåííîãî áðåíäà? Æ-Ê.Á.: Íåò, ÿ ïðåäàí Hublot. ß íà÷àë ðàáîòàòü ñ ýòîé ìàðêîé âñåãî ëèøü 4 ãîäà íàçàä, è ìíîãîå åùå íóæíî óñïåòü ñäåëàòü. Ïîýòîìó, íà äàííûé ìîìåíò, ÿ íå ìîãó äóìàòü íè î êàêîì äðóãîì áðåíäå. W.D.: Âàøà âòîðàÿ (à, âîçìîæíî, è ãëàâíàÿ) ñòðàñòü ôåðìåðñòâî. 250 000 êèëîãðàììîâ ìîëîêà è 6 000 ëó÷øåãî ñûðà â Øâåéöàðèè, à åùå è âèííûé ïîãðåá ñ óäèâèòåëüíîé êîëëåêöèåé Chateau d'Yquem. ×òî îáùåãî Âû íàõîäèòå â ÷àñàõ è âèíå? 108 Watch&Diamond

Æ-Ê.Á.: Âèíî è, â ÷àñòíîñòè, Chateau d'Yquem - ýòî õðàíèòåëü âðåìåíè. Êîãäà âû ïüåòå Chateau d'Yquem âûäåðæêîé 100 ëåò, âû ïüåòå ïàìÿòü, èñòîðèþ, íàñëåäèå, ñåêðåò èçãîòîâëåíèÿ, êóëüòóðó, è, â êîíöå êîíöîâ, èñêóññòâî.  ýòîì ñìûñëå âû ìîæåòå óòâåðæäàòü, ÷òî âèíî õðàíèò ïàìÿòü ñòîëåòèé, æèâóùóþ â ñîñóäå. ×òî êàñàåòñÿ ñûðà, íå ñëåäóåò çàáûâàòü, ÷òî èñêóññòâî ñîçäàíèÿ ÷àñîâ çàðîäèëîñü â ñòåíàõ øâåéöàðñêèõ ôåðìåðñêèõ äîìîâ. Áîëåå òîãî, ÷óòü ëè íå âñå øâåéöàðñêèå ÷àñîâûå ìàñòåðà XVIII è XIX âåêîâ áûëè ôåðìåðàìè è, ðàçóìååòñÿ, çàíèìàëèñü ïðîèçâîäñòâîì ìîëîêà è ñûðà. Ïîýòîìó áëàãîäàðÿ ñûðó è ìîëîêó ÿ ñëîâíî âîçâðàùàþñü ê òðàäèöèÿì XVIII è XIX âåêîâ. W.D.: Ñôîðìóëèðóéòå ñåêðåò óñïåõà îò ÆàíÊëîä Áèâåðà? Æ-Ê.Á.: Ðàáîòà, ëþáîâü, ñòðàñòü è âåñåëüå. Êîãäà âû ñìîæåòå "çàêëþ÷èòü" âñå ýòè ïîíÿòèÿ â ñâîé ðàáî÷èé ïðîöåññ, âû íèêîãäà íå ïåðåñòàíåòå ðàáîòàòü è äîñòèãíåòå óñïåõà. Åëåíà Ìîñêàëþê


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ, магазин "Эталон", вул. Сагайдачного, 41, тел. (044) 425 16 62 ВIННИЦЯ, магазин "ЕВРОЧАС", вул. Соборна, 95, тел. (0432) 35 57 56 ДОНЕЦЬК, часовий салон "Greenwich", бул. Пушкіна, 23, тел. (062) 304 81 48 КИЇВ, магазин "Секунда", вул. Саксаганського 84/86 ДОНЕЦЬК, магазин "ЧАС ПИК", вул. Артема, 80 А ДОНЕЦЬК, ТЦ "Планета", часовий салон "ЮВИТЭЛЬ", вул. Артема, 50 А КIРОВОГРАД, магазин "Стиль Тайм", вул. Шевченко 20\24 ОДЕСА, магазин "ЖЕНЕВА", вул. Рiшельєвська, 21, тел. (0482) 34 66 01 ОДЕСА, магазин "LA BANQUE", вул. Єкатерининська, 22 ОДЕСА, ТВЦ на Середньофонтанній, магазин "Swiss Time", пер. Симофорний, 4 ПОЛТАВА, часовий салон "ВЫБОР", вул. Жовтнева, 25, тел. (0532) 22 25 68 ХАРКIВ, магазин "MERCURY", вул. Сумська, 112, тел. (057) 702 13 15 ХАРКIВ, магазин "Часомерье", пл. Конституції, 1, тел. (057) 714 97 10 ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ТРК "МОСТ Сити Центр", вiддiл "VIP Time", вул. Глiнки, 2 ЗАПОРІЖЖЯ, «АКЦЕНТ», пр. Леніна, 151, тел. (0612) 12 58 41 ЛУГАНСЬК, «Время и стиль», вул. Героїв ВОВ, 7, тел. (0642) 71 71 45 ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ТЦ "ПАССАЖ", магазин "Магчас", вул. Подольська, 45 СIМФЕРОПІЛЬ, часовий салон "Галерея Времени", вул. Карла Маркса, 14/9 КРИВИЙ РІГ, магазин "Империал", вул. Косіора, 4 МИКОЛАЇВ, ТВЦ "City Center", магазин "Swiss Time", пр. Леніна, 98 ЛЬВIВ, магазин "ЖЕНЕВА", вул. Театральна, 10, тел. (0322) 72 06 05 ВІДДІЛ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ +38 (050) 501 17 14


Константин Маковский Портрет княгини З.Н. Юсуповой в русском костюме. 1900 е

Украшения Зинаиды Юсуповой

Å

ùå âî âðåìåíà Èâàíà Ãðîçíîãî è Àëåêñåÿ Òèøàéøåãî èíîçåìíûå ïîñëû ïðèõîäèëè îäíîâðåìåííî â óæàñ è áëàãîãîâåíèå îò áëåñêà è ïûøíîñòè ðóññêîãî öàðñêîãî äâîðà. Äîïîäëèííî èçâåñòíî, ÷òî äðàãîöåííîñòè ïðåäñòàâèòåëåé âûñøåãî îáùåñòâà ïîðîé ñîïåðíè÷àëè ñ ìîíàðøèìè. Òàê, íàïðèìåð, ðîä Þñóïîâûõ ïî óðîâíþ áëàãîñîñòîÿíèÿ óñòóïàë ðàçâå ÷òî öàðñêîé ñåìüå Ðîìàíîâûõ. Ëüâèíóþ äîëþ èõ ôàìèëüíîé "ñîêðîâèùíèöû" ñîñòàâëÿëè óêðàøåíèÿ, ðàíåå ïðèíàäëåæàâøèå ÷óòü ëè íè âñåì êîðîëåâñêèì äâîðàì Åâðîïû, íî ëèøü îäíà âëàäåëèöà çíàìåíèòîé ôàìèëèè óìåëà íîñèòü þâåëèðíûå èçäåëèÿ ñ òàêèì äîñòîèíñòâîì è âêóñîì, ÷òî âîøëà â èñòîðèþ, êàê "îáëàäàòåëüíèöà çàìå÷àòåëüíîé êðàñîòû, êîòîðàÿ îñòàåòñÿ ñèìâîëîì ýïîõè". Òàê ïèñàëà â ñâîèõ ìåìóàðàõ î Çèíàèäå Íèêîëàåâíå Þñóïîâîé èñïàíñêàÿ èíôàíòà Ýëàëèÿ. Îòêðî110 Watch&Diamond

âåííî ãîâîðÿ, àáñîëþòíî âñå, ÷òî îêðóæàëî êíÿãèíþ, áûëî íàïîëíåíî èçûñêàííûì øèêîì. Åå êîìíàòû â Àðõàíãåëüñêîì è âî äâîðöå â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå áûëè îáñòàâëåíû ìåáåëüþ ôðàíöóçñêîé êîðîëåâû Ìàðèè-Àíòóàíåòòû, à êîëëåêöèÿ êàðòèííîé ãàëåðåè ïî ñâîåìó ïîäáîðó ñîïåðíè÷àëà ñ Ýðìèòàæåì. Åäèíñòâåííîé íàñëåäíèöå áîãàòåéøåãî àðèñòîêðàòè÷åñêîãî ðóññêîãî ðîäà íå ïðèõîäèëîñü èñïûòûâàòü íåäîñòàòêà â æåíèõàõ, êîòîðûå âîñõèùàëèñü íå òîëüêî åþ ñàìîé, íî òàêæå è åå ôååðè÷åñêèìè íàðÿäàìè è äðàãîöåííîñòÿìè. Äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü óêðàøåíèÿ êíÿãèíè, äîïîëíÿâøèå åå ïðèäâîðíûé òóàëåò. Èõ îïèñàíèå ñîõðàíèëîñü â âîñïîìèíàíèÿõ ñîâðåìåííèêîâ: "Âûñîêàÿ, âîñõèòèòåëüíîé ïëàñòè÷åñêîé êðàñîòû, îíà íîñèëà êîêîøíèê, óêðàøåííûé ãèãàíòñêèìè æåì÷óæèíàìè è áðèëëèàíòàìè, äðàãîöåííîñòÿìè, êîòîðûå íàøëè áû ìåñòî â öàðñêîì âåíöå è ïðåâðàùàëè åãî â öåëîå ñîñòî-


Валентин Серов Портрет княгини З.Н. Юсуповой.1902г.


ÿíèå… Îñëåïèòåëüíîå ñî÷åòàíèå ôàíòàñòè÷åñêèõ äðàãîöåííîñòåé Âîñòîêà è Çàïàäà äîïîëíÿëî àíñàìáëü". Äåñÿòêè èíîñòðàííûõ äåëåãàòîâ, ïðèåõàâøèõ â Ðîññèþ ïî äåëàì, óâèäàâ êíÿãèíþ íà âåëèêîñâåòñêîì áàëó, çà÷àñòóþ çàáûâàëè î ñâîèõ ïðÿìûõ îáÿçàííîñòÿõ è âîçâðàùàëèñü äîìîé îñëåïëåííûå è ïîâåðæåííûå íàïîâàë "ñèÿíèåì" Çèíàèäû Íèêîëàåâíû. ñîáûé òðåïåò àðèñòîêðàòêà èñïûòûâàëà ê æåì÷óãó, êîåãî ó íåå áûëî íåñìåòíîå ìíîæåñòâî. Ñâèäåòåëüñòâîì òîìó ñëóæàò ïîðòðåòû õóäîæíèêîâ-ñîâðåìåííèêîâ êíÿãèíè - ïðàêòè÷åñêè íà âñåõ ïîëîòíàõ Çèíàèäà Íèêîëàåâíà èçîáðàæåíà ñî ñâîåé ëþáèìîé âåëèêîëåïíîé æåì÷óæèíîé "Ïåëåãðèíà", ÷òî ïåðåâîäèòñÿ ñ èñïàíñêîãî êàê "Íåñðàâíåííàÿ", ýêñêëþçèâíàÿ äðàãîöåííîñòü ñóùåñòâîâàëà â åäèíñòâåííîì ýêçåìïëÿðå. Ïî ëåãåíäå, êíÿãèíÿ Þñóïîâà âîîáùå íèêîãäà íå ðàññòàâàëàñü ñ ýòèì çíàìåíèòûì êàìíåì, ïðèíàäëåæàâøèì íåêîãäà Ôèëèïïó II è ñ÷èòàâøèìñÿ ãëàâíûì óêðàøåíèåì èñïàíñêîé Êîðîíû. "Ïåëåãðèíà" - ïðåêðàñíàÿ óíèêàëüíàÿ æåì÷óæèíà, âåëè÷èíîé ñ ãîëóáèíîå ÿéöî, ñîâåðøåííîé ãðóøåâèäíîé ôîðìû è áåñïîäîáíîãî ïåðëàìóòðîâîãî öâåòà. Ïîñëå ðåâîëþöèè Çèíàèäà Íèêîëàåâíà ñ ìóæåì, ñûíîì, íåâåñòêîé è âíó÷êîé ñíà÷àëà ïåðåáðàëèñü â Êðûì, à çàòåì è íàâñåãäà ïîêèíóëè Ðîññèþ íà áîðòó àíãëèéñêîãî âîåííîãî êîðàáëÿ. Ñåìüÿ ðåøèëà ïåðåæäàòü èçãíàíèå âî Ôðàíöèè. Ñî âðåìåíåì îò áûëîé ðîñêîøè íå îñòàëîñü è ñëåäà: íàñòóïèëè òÿæåëûå âðåìåíà - íà÷àëè òàÿòü ôàìèëüíûå áîãàòñòâà. Äîøëî äî òîãî, ÷òî îäíàæäû, ïîñëå ñìåðòè Þñóïîâîé, åå ëþáèìûé ñûí, Ôåëèêñ, âîâñå îáåçäåíåæåâ, ïðèíåñ ïðîñëàâëåííîìó ïàðèæñêîìó þâåëèðó Êàðòüå ðàðèòåòíóþ æåì÷óæèíó. "Ñêîëüêî âû ìîæåòå ìíå çà íåå äàòü, ìñüå?" - ñêðîìíî ñïðîñèë êíÿçü. Ïîñìîòðåâ íà äðàãîöåííîñòü, âèäàâøèé âèäû ìàñòåð ëèøèëñÿ äàðà ðå÷è, ñòîëü íåîáûêíîâåííî áûëî ýòî ñîêðîâèùå. Ñ òåõ ïîð ñëåä íåâèäàííîãî êàìíÿ ïîòåðÿí, ñåãîäíÿ íèêòî íå çíàåò òî÷íî, ãäå íàõîäèòñÿ Ïåëåãðèíà. Íî è â ñîâðåìåííîé èñòîðèè þâåëèðíûõ èñêóññòâ åñòü êîìïàíèè, ïðîèçâîäÿùèå ýëèòíûå äðàãîöåííîñòè èç æåì÷óãà, êîòîðûå íàâåðíÿêà îöåíèëà áû çíàòíàÿ ãåðîèíÿ íàøåé ñòàòüè - âîñõèòèòåëüíûå óêðàøåíèÿ Autore è Clan de Vega äîñòîéíû ñàìûõ ðîñêîøíûõ êîëëåêöèé. Àííà Çâÿãèíöåâà

Î

Франсуа Фламенг Портрет княгини З.Н. Юсуповой с двумя сыновьями в Архангельском 1894г.

Франсуа Фламенг Портрет княгини З.Н. ЮсуповойElounda S.A Hotels & Resorts принадлежат три роскошных пятизвездочных отеля на острове Крит, Греция: Elounda Mare Hotel единственный член сети отелей Relais & Chateaux на острове Крит, Porto Elounda de Luxe Resort роскошный гольф и спа курорт, действующий в течении всего года и Elounda Peninsula ALL SUITE HOTEL самый роскошный отель в Европе, состоящий только из сьютов. Все сьюты имеют собственные бассейны с видом на море. Включающий в себя “Royal Grand Suite” и “Peninsula Residence”, “Peninsula Palace” является самым большим в мире комплексом сюит, расположенных прямо у самого берега моря. Это самый неординарный номер во всем отеле, где предоставляется абсолютно безукоризненное обслуживание с учетом всех пожеланий гостей, которые навсегда запомнят время, проведенное в отеле. Компания также владеет Six Senses Spa, который недавно туристический журнал Sunday Times признал лучшим в мире спа центром!

Elounda SA Hotels & Resorts 72053 Crete, Greece Tel: (+30).28410.68000 Fax: (+30).28410.41889 email: info@elounda sa.com www.elounda sa.com


www.eloundamare.com

www.eloundapeninsula.com

www.portoelounda.com


Мои отели мое богатство

Ï

èñàòü îá îòåëÿõ äëÿ ìåíÿ âñåãäà áûëî äåëîì ëåãêèì è ïðèÿòíûì. Ýòî, íàâåðíîå, ïîòîìó (òàê óæ ñëîæèëîñü â æèçíè), ÷òî ÿ äåëþ èõ íà: äëÿ ñåáÿ, äëÿ ñâîåé ñåìüè è äëÿ ðàáîòû. Äåëåíèå ýòî î÷åíü ñóáúåêòèâíî, à ïîñêîëüêó ÷àñòî îäèí è òîò æå îòåëü ìîæåò áûòü è äëÿ ðàáîòû, è äëÿ ñåìüè, òî êàæäûé ðàç íóæíî èñêàòü òå êà÷åñòâà, êîòîðûå îòâå÷àþò öåëè ïðåáûâàíèÿ â íåì. "Äëÿ ñåáÿ" - ýòî îòåëè, êîòîðûå ñàìè íå ïðîèçâîäÿò íèêàêèõ "çâóêîâ", è èõ ñòåíû òàê òîëñòû, ÷òî óëè÷íûé øóì ãàñèòñÿ ïîëíîñòüþ. Íåñêîëüêî ëåò òîìó íàçàä â Òáèëèñè ìåíÿ ÷óòü íå äîâåë äî íåðâíîãî ðàññòðîéñòâà ìèëûé, õèëûé ñòàðè÷îê, êîòîðûé ïîä îêíàìè â 7 óòðà ïðîòÿæíûì ãîëîñîì çàâûâàë: "Ìàöîíè, Ìàöîíè, Ìàöîíè…". Ïðåäñòàâèòü òàêîå, ñêàæåì, â îòåëÿõ Ýëóíäû íà Êðèòå ïðîñòî íåìûñëèìî, õîòÿ è ñûð, è êåôèð òàì ëó÷øèå â ìèðå. Ïðè ñåìåéíîì âàðèàíòå îòäûõà îò øóìà óæå íèêóäà íå äåòüñÿ, íî ïðè æåëàíèè âñåãäà ìîæíî âûáðàòü îòåëü, ãäå ñóùåñòâóåò ñòðîãîå äîçèðîâàíèå ìóçûêè, óðîâåíü åå äåöèáåëîâ, è ãäå áóíãàëî ðàñïîëîæåíû òàê, ÷òî Èâàí Èâàíîâè÷ è Èâàí Íèêèôîðîâè÷ íèêîãäà áû íå ïîññîðèëèñü.  ñëó÷àå ñëóæåáíîé êîìàíäèðîâêè, äëÿ ìåíÿ âñå â îòåëå äîëæíî ôóíêöèîíèðîâàòü êàê øâåéöàðñêèå ÷àñû: áûñòðûé èíòåðíåò, ïàðà òåëåôîííûõ ëèíèé è ôàêñ, êîìíàòà äëÿ ïåðåãîâîðîâ, óþòíûé ëàóíæ-áàð, àðåíäà ïðåñòèæíûõ àâòî, êðóãëîñóòî÷íàÿ ñëóæáà êîíñüåðæåé, à ñàì îí äîëæåí íàõîäèòüñÿ íà ãëàâíîé ïëîùàäè ãîðîäà. Ê ñ÷àñòüþ, âûáîð êëàññíûõ îòåëåé ñåãîäíÿ íàñòîëüêî âåëèê, ÷òî, äàæå îñòàíàâëèâàÿñü â íèõ íà ñóòêè - æèçíè íå õâàòèò. Åêàòåðèíà Òèìîôååâà 116 Watch&DiamondГлавный портал отеля

Пока сама не попробовала, не вери ла, но роскошь лечит. Конечно, это ле чение комплексное, нужно обязательно три раза в день совершать поклон у ис точника (специально краны с целебной водой сделаны низко, чтобы при накло не стимулировались внутренние орга ны). Необходимо, взобравшись пешком (для лентяев фуникулер) на горы, на сладиться обворожительными пейзажа ми. И, наконец, окружить себя рос кошью рукотворной, а для этого нужно в Карловых Варах поселиться в отеле Carlsbad Plaza, где аристократизм ко ролевских персон XIX века присутствует на каждом шагу.

Лечение роскошью

C

arlsbad Plaza íàõîäèòñÿ â ñàìîì öåíòðå êóðîðòíîé çîíû Êàðëîâûõ Âàð. Îòåëü ïðåäëàãàåò óñëóãè, î êîòîðûõ ìîæåò ìå÷òàòü ñîâðåìåííûé ïóòåøåñòâåííèê, æåëàþùèé ïîïðàâèòü ñâîå çäîðîâüå, ÷òîáû ñíîâà îòïðàâèòüñÿ ïî ìèðó çà âïå÷àòëåíèÿìè. 160 íîìåðîâ 17 êàòåãîðèé óäîâëåòâîðÿò çàïðîñû ëþäåé ïðàêòè÷åñêè ëþáîãî ñòàòóñà.  ïðåçèäåíòñêèõ àïàðòàìåíòàõ áóäåò áëàæåíñòâîâàòü àðàáñêèé øåéõ, à â íîìåðàõ ñ ñîáñòâåííîé êóõíåé, ñîåäèíåííûõ ìåæäó ñîáîé, êàê äîìà áóäåò ñåáÿ ÷óâñòâîâàòü ïîëíîöåííàÿ ñåìüÿ. Âíå çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðîâ æèëîé ïëîùàäè, èíòåðüåðû âñåõ êîìíàò ñî âêóñîì äåêîðèðîâàíû, îáñòàâëåíû óäîáíîé ìåáåëüþ. "Íà÷èíêà" íîìåðîâ ñðåäñòâàìè òåëåêîììóíèêàöèè è ïðåäëàãàåìûå óñëóãè - â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ ïÿòèçâåçäî÷íûìè "áðàòüÿìè" îòåëÿ â åâðîïåéñêèõ ñòîëèöàõ. Åäèíñòâåííîå, ÷òî 118 Watch&Diamond

ïðèÿòíî óäèâèò ãîñòåé, ýòî âåëèêîëåïíûå ìåíþ ìåæäóíàðîäíîé êóõíè è âèíà âñåìèðíî èçâåñòíûõ ìàðîê, êîòîðûå ïðåäëàãàþò 3 ðåñòîðàíà, êàôå è áàðû. Îðèãèíàëüíûé ðåñòîðàí Sorrento ïîçâîëèò ïîãðóçèòüñÿ â àòìîñôåðó ìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ Èòàëèè, äíåì òàì áîãàòûé ïåðå÷åíü áëþä ïî òèïó ñòîëà-áóôåòà, à âå÷åðîì íàñòîÿùåå ïèðøåñòâî ñ ìîðåïðîäóêòàìè. Àðèñòîêðàòè÷åñêàÿ ñðåäà ðåñòîðàíà La Boheme ñ çàìå÷àòåëüíîé êóõíåé, ãäå òâîðèò ÷óäåñà ôðàíöóçñêèé øåô-ïîâàð, âîñõèòèò è ìîæåò ïðèâÿçàòü ê ñåáå íà âñå âðåìÿ ïðîæèâàíèÿ â îòåëå. È, íàêîíåö, ÿïîíñêèé ðåñòîðàí Sweet Orient, ãäå ïîäàþò òùàòåëüíî îòîáðàííûå øåäåâðû âîñòî÷íîé êóõíè. Óþòíîå êàôå Bon Soire Cafe - ëó÷øåå ìåñòî äëÿ ïîñëåîáåäåííîé ÷àøêè èçóìèòåëüíîãî êîôå, à áàð Old Times, îôîðìëåííûé â âèêòîðèàíñêîì ñòèëå, ñ ÷àðóþùåé æèâîé ìóçûêîé - ýòî è àïåðèòèâû, è øàìïàí-


Сделайте предварительный заказ за 48 часов до вылета и получите скидку 5 % Пассажирам предлагается широкий ассортимент высококачественной продукции: парфюмерия, декоративная косметика, спиртные напитки, табачные изделия, кондитерская продукция и разнообразные аксессуары

"Зал официальных делегаций" при управлении делами Президента Украины, Международный аэропорт "Борисполь" тел./факс: + 38 (044) 591 69 59 "Duty Free" Международный аэропорт "Борисполь" тел.: + 38 (044) 361 90 82 "Duty Free" Международный аэропорт "Донецк" Центр обслуживания VIP (Service centre of VIP) тел./факс: + 38 (062) 332 82 21 "Duty Free" Международный аэропорт "Запорожье" тел./факс: + 38 (061) 721 45 72 "Duty Free" Международный аэропорт "Симферополь" тел./факс: + 38 (0652) 59 53 45 "Duty Free" Международный аэропорт "Харьков" тел.моб: + 38 (050) 474 05 64 "Duty Free" Международный аэропорт "Черновцы" тел.моб: + 38 (050) 328 16 68 "Duty Free" Международный аэропорт "Луганск" тел./факс: +38 (0642) 59 05 33

www.dutyfree ukraine.com


Ресторан La Boheme

Вашу ножку, фрау мадам!

Шикарный номер отеля

ñêîå ðîìàíòè÷åñêèì âå÷åðîì, è ãëîòîê âèñêè íà íî÷ü. Íàñëàæäåíèå, èñïûòûâàåìîå îò ïîñåùåíèÿ âñåãî êóëèíàðíîãî êîìïëåêñà îòåëÿ, åùå îäíî ñîñòàâëÿþùåå ëå÷åíèÿ â Êàðëîâûõ Âàðàõ. îñòàëüãè÷åñêèé êîëîðèò ñòàðîãî ãîðîäà-êóðîðòà ñ åãî äóõîì ìåñòà - "genius loci" (ñðàçó ïåðåä ãëàçàìè âñòàåò êàðòèíà, êîãäà èç-ïîä êàìíÿ, î êîòîðûé ñïîòêíóëñÿ êîíü Êàðëà IV, çàáèë æèâîòâîðíûé ãåéçåð, áûëî ýòî â 1338 ãîäó) - æäóò ãîñòåé â Óýëíåññëýíäå Alt Karlsbad. Çäåñü ñòîèò âîñïîëüçîâàòüñÿ âîçìîæíîñòüþ àêòèâíî âîññòàíîâèòü óìñòâåííûå è ôèçè÷åñêèå ñèëû, è ñ ïîìîùüþ îïûòíåéøèõ äîêòîðîâ ïîäîáðàòü äëÿ ñåáÿ ïðîöåäóðû èç øèðîêîãî ñïåêòðà, ïðåäëàãàåìîãî â Wasserplatz ñ òåðïèäàðèåì, 2 áàññåéíàìè ñ ãèäðîìàññàæíûìè ñòðóÿìè, ãîðÿ÷åé ìèíåðàëüíîé âîäîé, à òàêæå áîëüøèì

Í

120 Watch&Diamond

áàññåéíîì ñ ïðîòèâîòîêîì. Èñïûòàâ íà ñåáå öåëèòåëüíûé ýôôåêò âîçäåéñòâèÿ 7 âèäîâ ñàóí â Saunadorf, óñïîêîèòå ïóëüñ â ñïîêîéíîé àòìîñôåðå Relaxgarten ñ ïîäîãðåâàåìûìè øåçëîíãàìè, âîäÿíûìè êðîâàòÿìè è ðàññëàáëÿþùåé ìóçûêîé è äîñòàâèòå ñåáå íåîáûêíîâåííîå óäîâîëüñòâèå îò íåâåðîÿòíî ïðèÿòíîãî è ýôôåêòèâíîãî òàéñêîãî ìàññàæà. Óíèêàëüíûé ëå÷åáíûé êîìïëåêñ Medical Spa Gallery èñïîëüçóåò íå òîëüêî áîãàòûå ïðèðîäíûå èñòî÷íèêè ãîðÿ÷åé ìèíåðàëüíîé âîäû, íî òàêæå íîâûå ëå÷åáíûå ìåòîäû è àïïàðàòóðó âûñî÷àéøåãî êëàññà. Îòåëü òàêæå ïðåäëàãàåò ïðåêðàñíûå óñëîâèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìíîãî÷èñëåííûõ ìåðîïðèÿòèé, êîíãðåññîâ: Rockefeller Hall íà 250 ìåñò è ñìåæíûå ñ íèì áàíêåòíûå çàëû - Churchill, Masaryk, Kennedy è Ataturk. Åêàòåðèíà ÒèìîôååâàОтель Principe di Savoia всегда настраивал мое журналистское "эго" на высокий "штиль". Более то го, могу с уверенностью сказать, что он влияет и на мое поведение в очаровательном городе.

Winter Garden Bar

Отель с принципами

H

otel Principe di Savoia - ÷àñòü ñåòè Dorchester Collection, ýòî îäèí èç ñàìûõ ïðåñòèæíûõ åâðîïåéñêèõ îòåëåé, èçâåñòíûé âî âñåì ìèðå ñâîèì ïðåâîñõîäíûì ñåðâèñîì è óñëóãàìè. Íàõîäÿñü â öåíòðå Ìèëàíà, îí ðàñïîëàãàåò 401 íîìåðîì, ñüþòàìè, à òàêæå Êîðîëåâñêèìè è Ïðåçèäåíòñêèìè àïàðòàìåíòàìè. Êàæäûé óãîëîê îòåëÿ äûøèò íåïîäðàæàåìûì èòàëüÿíñêèì êëàññè÷åñêèì ñòèëåì. Òîíêèé ìðàìîð, öåííûå ïîðîäû äåðåâà, ñïîêîéíûå òîíà ñòåí è äåêîð âàííûõ êîìíàò êîíòðàñòèðóþò ñ ãîëóáûìè îòòåíêàìè êîâðîâûõ ïîêðûòèé è ìåáåëüíûõ òêàíåé, äåìîíñòðèðóÿ âûñîêèé âêóñ è ïðèäàâàÿ óáðàíñòâó âûñî÷àéøèé êîìôîðò. Ñåãîäíÿ Hotel Principe di Savoia îòêðûë äâåðè øåñòèäåñÿòè îáíîâëåííûõ "êëàññè÷åñêèõ íîìåðîâ". Èõ äèçàéí - ïëîä íåèññÿêàåìîé êðåàòèâíîñòè àðõèòåêòîðà Ìàóðèöèî Ïàïèðè, êîòîðûé ïðèâíåñ â èñòîðè÷åñêîå ëèöî ïàëàñà íîâîå ñîâðåìåííîå òîëêîâàíèå, âåëèêîëåïíî âïèñûâàþùååñÿ â îáùóþ êîíöåïöèþ ýòîé óíèêàëüíîé, ðîñêîøíîé ãîñòèíèöû. Åêàòåðèíà ÒèìîôååâàНовая легенда Крита Патио Arsenali

На Крите я всегда обретаю гармонию с окружающим миром. Наполненный аро матом миндаля и имбиря воздух опьяняет и успокаивает, безмятежный шелест морских волн навевает мысли о вечном, а изысканный отель Blue Palace Resort&Spa делает мой отдых комфортным и незабываемым.

B

lue Palace Resort&Spa íîâåéøàÿ è ñàìàÿ ðîñêîøíàÿ ãîñòèíèöà ôåøåíåáåëüíîãî êóðîðòà Ýëóíäà, ÷ëåí ïðåñòèæíîé öåïî÷êè îòåëåé Luxury Collection of Starwood Hotels&Resorts. Çäàíèå ðàñïîëîæåíî ñðåäè êèïàðèñîâ, ðàñêèäèñòûõ ïàëüì è îëèâ, íà áåðåãó ñâåðêàþùåãî áèðþçîé Ýãåéñêîãî ìîðÿ è íàïîìèíàåò âåëè÷åñòâåííûé àíòè÷íûé äâîðåö ñ àðêàìè, ñâîä÷àòûìè ãàëåðåÿìè, êàìåííûìè ñòåíàìè è ïðîñòîðíûìè òåððàñàìè.  êîìôîðòàáåëüíûõ íîìåðàõ - øèêàðíûå èíòåðüåðû ñ ìÿãêèì îñâåùåíèåì, îðè124 Watch&Diamond

ãèíàëüíûìè ýëåìåíòàìè äåêîðà, óþòíûìè áàëêîíàìè, îòêóäà îòêðûâàåòñÿ âåëèêîëåïíûé âèä íà ãîëóáóþ ãëàäü ìîðñêîãî çàëèâà è îñòðîâ

Deluxe Suite Sea view с частным бассейном

Ñïèíàëîíãà, ìíîãèå ñüþòû èìåþò âûõîä ê ñîáñòâåííûì áàññåéíàì. Â êîìïëåêñå íàõîäÿòñÿ 5 ðåñòîðà-

íîâ è 3 áàðà - ðàçíîîáðàçèå âêóñíûõ áëþä è íàïèòêîâ íèêîãî íå îñòàâèò ðàâíîäóøíûì. Îñíîâíîé ðåñòîðàí Olea ïðåäëàãàåò êóëèíàðíûå øåäåâðû èíòåðíàöèîíàëüíîé êóõíè è ñïåöèàëüíîå âåãåòàðèàíñêîå ìåíþ. Ãîðäîñòü îòåëÿ - óëüòðàñîâðåìåííûé spa-öåíòð The Elounda Spa&Thalassotherapy ïëîùàäüþ 2000êâ.ì, êîòîðûé ñîñòîèò èç êðûòîãî ïîäîãðåâàåìîãî áàññåéíà, 2 áàññåéíîâ äëÿ òàëàññîòåðàïèè, 2 òðåíàæåðíûõ çàëîâ, ïàðíûõ è ñàóí, äæàêóçè, 6 ìàññàæíûõ êàáèíåòîâ è 11 äëÿ ïðîöåäóð òàëàññîòåðàïèè, êîìíàòû îòäûõà è ñàëîíà êðàñîòû. Åêàòåðèíà ÒèìîôååâàНомер отеля Kings Club

Вилла Artemis

"Гейзер" наслаждений Мне нравится старое название этого города Карлсбад, оно более соответствует атмосфере отеля, которому нет равных среди тех, что лечат тело и душу. Всегда рады гостям

S

avoy Westend Hotel Luxury Spa Resort ñîñòîèò èç çäàíèé-âèëë: Savoy, Artemis, Carlton, Kleopatra, Rusalka. Ýòîò æèâîïèñíûé àðõèòåêòóðíûé êîìïëåêñ îáúåäèíÿåò óíèêàëüíóþ èñòîðèþ êóðîðòà Êàðëîâû Âàðû ñ òðåáîâàíèÿìè âûñîêèõ ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê ñîâðåìåííîìó ïÿòèçâåçäî÷íîìó îòåëþ. ×àðóþùàÿ, åñòåñòâåííàÿ êðàñîòà ëåñîâ Çàïàäíîé ×åõèè, îêðóæàþùèõ îòåëü, ãàðìîíè÷íî âïëåòåíà â êàíâó ñîâðåìåííîé áàëüíåîëîãèè, ñîçäàâàÿ ñîâåðøåííóþ àòìîñôåðó äëÿ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ. Âñå çäàíèÿ ãîñòèíèöû ñîåäèíåíû ìåæäó ñîáîé ïåðåõîäàìè, ÷òî ïîçâîëÿåò ãîñòÿì ïî÷óâñòâîâàòü ìàêñèìàëüíûé êîìôîðò âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ êóðîðòíîãî ëå÷åíèÿ. Áàëüíåîëîãè÷åñêèé öåíòð îòåëÿ Spa Afrodite - îäèí èç ñàìûõ ñîâðåìåííûõ â Êàðëîâûõ Âàðàõ, îí îáëàäàåò ïîëíûì íàáîðîì ìåäèöèíñêèõ óñëóã è ñàìûì ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì. Ê ðàñïîëîæåííîé íåïîäàëåêó Êîëîííàäå, ãäå íàõîäèòñÿ ãëàâíûé öåëåáíûé èñòî÷íèê ìèíåðàëüíîé âîäû Âðäæèëî, ãîñòè ñ óäîâîëüñòâèåì ïðîãóëèâàþòñÿ ïåøêîì. Ñâîèõ ïåðâûõ ïîñåòèòåëåé îòåëü âñòðåòèë 1 èþíÿ 2005 ãîäà, íî åùå äîëãèå ãîäû åìó ïðåäñòîèò íåñòè îïðåäåëåíèå "íîâûé", ïîòîìó ÷òî ýòî ñëîâî îçíà÷àåò íå âðåìÿ, à ñóùíîñòü ýòîãî øèêàðíîãî îòåëÿ. Åêàòåðèíà ÒèìîôååâàСпортивный лимузин с интеллектом

Ñ

âåðøèëîñü òî, ÷åãî æäàëè öåíèòåëè ðîñêîøíûõ ñóïåðêàðîâ ïî âñåìó ìèðó.  íà÷àëå îêòÿáðÿ ýòîãî ãîäà ïàðèæñêèé àâòîñàëîí ïðîäåìîíñòðèðîâàë ðåèíêàðíàöèþ ñåäàíà Quattroporte îò ëåãåíäàðíîãî Maserati. À òàêæå ñïîðòèâíóþ âåðñèþ ýòîãî ïîðîäèñòîãî ëèìóçèíà ñ ãîíî÷íûì ñåðäöåì - Quattroporte S. Øåäåâðû íå èìåþò êîíêóðåíòîâ. Âåäü òîëüêî èõ âëàäåëüöû ìîãóò êàæäîé êëåòêîé òåëà ïðî÷óâñòâîâàòü "ôîðìóëüíûé" äðàéâ Granturismo, íàõîäÿñü â èçûñêàííîì àâòî ïðåäñòàâèòåëüñêîãî êëàññà. Êîìàíäå Maserati â òàíäåìå ñ äèçàéíåðàìè èìåíèòîãî àòåëüå Pininfarina ñíîâà óäàëîñü ñîâåð128 Watch&Diamond

øèòü ÷óäî. Íîâûé Quattroporte ïîëó÷èë ñòèëüíûé îáëèê, îïåðåäèâøèé ìîäíûå òåíäåíöèè: áàìïåðà, ñâåòîäèîäíàÿ îïòèêà, ïîðîãè, äèñêè, âûõëîïíàÿ ñèñòåìà - âñå ýòî äåëàåò ìàøèíó åùå øèêàðíåå, ñîâðåìåííåå è íà ïîðÿäîê "àãðåññèâíåå". Îòñóòñòâèå ìîëäèíãîâ ìàêñèìàëüíî ïîä÷åðêèâàåò èçûñêàííóþ êîíôèãóðàöèþ. Ïðè ýòîì â îáíîâëåííîì îáðàçå ñîõðàíåíû êëàññè÷åñêèå ôîðìû ñåäàíîâ áèçíåñ-êëàññà îò Maserati.  ëèíèÿõ è èçãèáàõ ïîïðåæíåìó óçíàåòñÿ áëàãîðîäíàÿ ïîðîäà çíàìåíèòîãî àâòîñåìåéñòâà. Îòäåëüíîãî óïîìèíàíèÿ çàñëóæèâàåò ôèðìåííàÿ ðåøåòêà ðàäèàòîðà ñ ñèÿþùèì õðîìèðîâàííûì òðåçóáöåì - âèçèòíîé êàðòî÷êîé ïðåñòèæíîé òîðãîâîé ìàðêè.

Âñòðå÷àþò ïî îäåæêå. Ó ëþáîãî, êòî õîòÿ áû óâèäèò Maserati Quattroporte èëè Quattroporte S, ìîìåíòàëüíî çàõâàòèò äóõ. Ñëåäóþùàÿ âîëíà ýìîöèé íàñòèãíåò âíóòðè øèêàðíîãî è êîìôîðòàáåëüíîãî ñàëîíà. À âîò òåõíè÷åñêàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ áóäåò ïîðàæàòü âëàäåëüöà Maserati êàæäûé äåíü, ïðîâåäåííûé ñ ôåíîìåíàëüíûì àâòîìîáèëåì. Îñíîâíîå îòëè÷èå Quattroporte îò Quattroporte S - áîëåå ìîùíûé äâèãàòåëü îáúåìîì 4,7 ëèòðà, áëàãîäàðÿ ÷åìó îí ñòàë áîëåå ÷óâñòâèòåëüíûì è ïëàâíûì. Îäíèì èç ãëàâíûõ ïëþñîâ êîìïîíîâêè ýòèõ àâòî ìîæíî íàçâàòü òîò ôàêò, ÷òî äâèãàòåëü óñòàíîâëåí çà ïåðåäíåé îñüþ, áëèæå ê öåíòðó øàññè, ÷òî âìåñòå ñ èäåàëüíîé ðàçâåñîâêîé


(49 ïðîöåíòîâ âåñà íà ïåðåäíþþ îñü è 51 ïðîöåíò - íà çàäíþþ) îùóòèìî óëó÷øàåò óïðàâëÿåìîñòü è ìàíåâðåííîñòü ìàøèíû, à ïàññàæèðû âî âðåìÿ åçäû ðåæå îùóùàþò, ÷òî íà íèõ âîçäåéñòâóåò ñèëà èíåðöèè. Âàæíûé íþàíñ - ïðè òàêîì ðàçìåùåíèè äâèãàòåëÿ, âïåðåäè îáðàçóåòñÿ áóôåð áåçîïàñíîñòè çîíà, êîòîðàÿ ñìèíàåòñÿ è ïîãëîùàåò óäàð âî âðåìÿ àâàðèè. ñî÷åòàíèè ñ ïðî÷íûì ñòàëüíûì êóçîâîì ìîíîêîê, òàêîå "íîóõàó" äåëàåò íîâûé Maserati Quattroporte îäíèì èç ñàìûõ áåçîïàñíûõ àâòîìîáèëåé â ìèðå. Ñòîèò òàêæå ñêàçàòü î âàæíîì â íàøèõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ðåæèìå çèìíåé

Â

åçäû. Ñ åãî àêòèâàöèåé âñå ýëåêòðîííûå âñïîìîãàòåëüíûå ñèñòåìû ñòàíîâÿòñÿ â ðàçû áäèòåëüíåå è âíèìàòåëüíåå. Êðîìå òîãî, Quattroporte îáîðóäîâàí óæå íå êëàññè÷åñêèì, à ýëåêòðîííûì ðó÷íûì òîðìîçîì. Òî åñòü â ñàëîíå íå ðû÷àã, à êíîïêà, ïðè íàæàòèè êîòîðîé ãèäðàâëèêà àêòèâèðóåò ñòîÿíî÷íûé òîðìîç. Êîíñòðóêòîðû Maserati ïðèäóìàëè äëÿ "óìíîãî ðó÷íèêà" íåîáû÷íóþ ôóíêöèþ. Åñëè âîäèòåëü òåðÿåò ñîçíàíèå, òî ñèòóàöèþ ïîä ñèëó èñïðàâèòü ïàññàæèðó. Äîñòàòî÷íî ïðîñòî íàæàòü ñïàñèòåëüíóþ êíîïêó, ÷òî ïðèâåäåò ê ìîìåíòàëüíîìó, íå ðåçêîìó, êîíòðîëèðóåìîìó êîìïüþòåðîì òîðìîæåíèþ. Ïðè ýòîì ðóëü áóäåò çàôèêñèðîâàí.

Îáà ïðåäñòàâëÿåìûõ àâòîìîáèëÿ îñíàùåíû àâòîìàòè÷åñêîé êîðîáêîé ïåðåäà÷. Èíæåíåðû Quattroporte óäåëèëè îñîáîå âíèìàíèå åå íàñòðîéêå è òðàíñìèññèè ñ äâèãàòåëåì.  ðåæèìå "àâòîìàò" îíà ðàáîòàåò ìàêñèìàëüíî ìÿãêî, íî ñòîèò âûáðàòü "ñïîðò", êàê åå íå óçíàòü: îíà óñèëèâàåò ïðèåìèñòîñòü è "ëîâèò" ïåðåãàçîâêè. Öåíà ýêñêëþçèâíûõ ñóïåðêàðîâ âûïóñêàåìûõ îãðàíè÷åííûì òèðàæîì ñðàâíèìà, à ïîðîé äàæå íèæå ñòîèìîñòè íà ïîïóëÿðíûå ñåðèéíûå ñåäàíû ïðåìèóì-êëàññà. Maserati Quattroporte ìîæíî êóïèòü çà 150 000 åâðî, à ñïîðòèâíûé Quattroporte S, îáîéäåòñÿ âëàäåëüöó â 160 000 åâðî. Îáà àâòîìîáèëÿ ñ àâòîìàòè÷åñêîé êîðîáêîé ïåðåäà÷. Îëåã Þð÷åíêî Watch&Diamond 129


Философия кухни

×

ðåçâû÷àéíî âàæíàÿ ðîëü â æèçíè ëþäåé îòâîäèòñÿ êóõíå, îíà - "ñåðäöå" äîìà, ñâîåîáðàçíûé ñåìåéíûé ìèíèêëóá. Çäåñü íàðÿäó ñ øåäåâðàìè êóëèíàðíîãî ìàñòåðñòâà ðîæäàþòñÿ ãåíèàëüíûå èäåè è ïðîåêòû. Ïîêà íàä ãàñòðîíîìè÷åñêèìè äàðàìè ïðèðîäû êîëäóåò õîçÿéêà, äîìî÷àäöû, çàáûâ îáî âñåõ äåëàõ, ñîáèðàþòñÿ âìåñòå, ÷òîáû îáñóäèòü çà òðàïåçîé ñîáûòèÿ ìèíóâøîãî äíÿ, ïîäåëèòüñÿ ïåðåæèòûìè ýìîöèÿìè, ïîâåäàòü î íîâîñòÿõ è ïîìå÷òàòü î áóäóùåì. Ñäåëàòü êóõíþ áîëåå óþòíîé è îäíîâðåìåííî øèêàðíîé ïîìîæåò êîìïàíèÿ Exclusive Group, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì äèñòðèáüþòîðîì ïðîäóêöèè ëåãåíäàðíîé ôèðìû StudioBecker. Âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ ìåáåëü è ñòîëîâûå àêñåññóàðû ýòîãî áðåíäà ïðîåêòèðóþòñÿ êîìàíäîé êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ â Èòàëèè, ïðîèçâîäÿòñÿ â Ãåðìàíèè, à ãëàâíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ðàñïîëàãàåòñÿ â Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ Àìåðèêè. Ïîýòîìó â êàæäîé ìîäåëè ëåãêî ðàñïîçíàòü 130 Watch&Diamond

ñèíåðãèþ ðàçíûõ íàöèé: ñòðàñòíûé èòàëüÿíñêèé õàðàêòåð, íåïðåâçîéäåííóþ íåìåöêóþ ïðàêòè÷íîñòü è ãðîìêóþ àìåðèêàíñêóþ ïîïóëÿðíîñòü. Ñóùåñòâóÿ âíå ïåðåìåí÷èâûõ âåÿíèé ìîäû, ñòèëü îò StudioBecker c åãî ïðîäóìàííûìè ëèíèÿìè, ñòðîãèìè ïðîïîðöèÿìè è áåçóïðå÷íûì âêóñîì âñåãäà ïîëó÷àåò íàèâûñøèå îöåíêè ó ïîêëîííèêîâ ýêñêëþçèâíîé ðîñêîøè. Áëåñòÿùå âûïîëíåííûå ïðåäìåòû èíòåðüåðà, ïðèâíîñÿ â íåãî ïàðàäíîå âåëèêîëåïèå è ãëàìóðíóþ ëåãêîñòü, â êîðíå ìåíÿþò íàøå îòíîøåíèå ê âðåìÿïðåïðîâîæäåíèþ äîìà. Îäíî èç íàèáîëåå èçûñêàííûõ è çíàìåíèòûõ òâîðåíèé òîðãîâîé ìàðêè - êóõíÿ Ascot, íåäàâíî áûëà âûñòàâëåíà íà ýêñïîçèöèè êèåâñêîé äèçàéí-ñòóäèè Estate â "Ìàíäàðèí-Ïëàçà". Exclusive Group ïðåäîñòàâèëà âîçìîæíîñòü ðàññìîòðåòü åå ïîáëèæå è ñòàòü ñ÷àñòëèâûì âëàäåëüöåì ýòîé ñòàòóñíîé êðàñàâèöû, ñïîñîáíîé ïîðàçèòü âîîáðàæåíèå è âûçâàòü áóðþ âîñõèùåíèÿ íå òîëüêî ó ïðåêðàñíîé ïîëîâèíû ÷åëîâå÷åñòâà. Ñâåòëàíà ÊóññèТщательный уход за волосами

Небо украшают звезды, а женщин волосы Великолепный результат

132 Watch&Diamond

Ñ

óùåñòâóåò ìíîãî ñïîñîáîâ è ñðåäñòâ óõîäà çà âîëîñàìè, íî ïðè âûáîðå ñòîèò ïðîÿâèòü îñòîðîæíîñòü è äîâåðÿòü òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíîé, õîðîøî ñåáÿ çàðåêîìåíäîâàâøåé êîñìåòèêå. Êðîìå òîãî, âàæíà íå òîëüêî ñàìà êîñìåòèêà, à ñêîðåå çíàíèÿ ïî åå ïðàâèëüíîìó ïðèìåíåíèþ. Ñïåöèàëèñòû Öåíòðà Êðàñîòû êëóáà çäîðîâûõ óäîâîëüñòâèé "5 Ýëåìåíò" â Êèåâå ïðîâîäÿò ïðîöåäóðû, äàþùèå ïðåâîñõîäíûé ðåçóëüòàò, íà îñíîâå êîñìåòèêè Alterna. Äåëàþò îíè ýòî íà íàó÷íîé îñíîâå, õîðîøî çíàÿ íå òîëüêî âñå òîíêîñòè óõîäà, íî è ãëóáîêî ïîíèìàÿ âñå ïðîöåññû, íàðóøàþùèå íîðìàëüíóþ ñòðóêòóðó âîëîñ.  çàâèñèìîñòè îò ïðåäâàðèòåëüíîé äèàãíîñòèêè ñòèëèñòû ïðåäëîæàò íåîáõîäèìûå ïðîöåäóðû. Óíèêàëüíàÿ ôîðìóëà ëèíèè ñðåäñòâ Alterna, îáîãàùåííàÿ íàòóðàëüíûìè ýêñòðàêòàìè, ñîáðàííûìè ñî âñåãî ìèðà, óëó÷øàåò âíåøíèé âèä âîëîñ, ëå÷èò è äåëàåò èõ ñîâåðøåííûìè. Ñâåòëàíà ÊóññèИз мелочи сложится великое

Ó

æå 14 ëåò àâèàêîìïàíèÿ British Airways è Äåòñêèé Ôîíä UNICEF ïðè ÎÎÍ ñîâìåñòíî ïðîâîäÿò áëàãîòâîðèòåëüíóþ àêöèþ Change for Good. Ñðåäñòâà, ñîáèðàåìûå â ðåçóëüòàòå àêöèè, ñêëàäûâàþòñÿ â îñíîâíîì èç ìåëêèõ ìîíåò, ïîæåðòâîâàííûõ ïàññàæèðàìè British Airways.  ýòîì ãîäó îáùàÿ ñóììà, ñîáðàííûõ òàêèì îáðàçîì äåíåã, ïðåâûñèëà îòìåòêó 25 ìèëëèîíîâ ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ. Àâèàêîìïàíèÿ îòìåòèëà ýòî ñîáûòèå ââîäîì â ñòðîé íîâîãî àýðîáóñà À319 ñ ïàìÿòíûì ëîãîòèïîì íà áîðòó. Ïî÷åòíûì ãîñòåì öåðåìîíèè ñòàë çíàìåíèòûé áðèòàíñêèé êîìèê Ìàéêë Ïàëèíà. "Îãðîìíûå ñðåäñòâà, ñîáðàííûå çà ýòè ãîäû, ïîìîãëè èçìåíèòü æèçíè òûñÿ÷ äåòåé ïî âñåìó ìèðó, - ñêàçàë îí, ñòóïàÿ íà áîðò þáèëåéíîãî àâèàëàéíåðà. - Íàäåþñü, ÷òî ïðåêðàñíàÿ òðàäèöèÿ áûòü ùåäðûìè ñîõðàíèòñÿ". Ïåðâîé ñòðàíîé, â êîòîðóþ áûëè íàïðàâëåíû ñðåäñòâà, ñîáðàííûå áëàãîäàðÿ ïðîãðàììå Change for Good, ñòàëà â 1994 ãîäó Òàíçàíèÿ.  2007 ãîäó áîëåå ïîëóìèëëèîíà äîëëàðîâ ÑØÀ áûëî ïåðåäàíî óêðàèíñêîìó îòäåëåíèþ UNICEF äëÿ ëå÷åíèÿ ÂÈ×-èíôèöèðîâàííûõ äåòåé.

Национальная означает лучшая

Ñ

òàâ íàöèîíàëüíûì àâèàïåðåâîç÷èêîì, "Äíåïðàâèà" íå ñîáèðàåòñÿ îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì. Ñåãîäíÿ àâèàêîìïàíèÿ óæå äîáàâèëà â ñâîå ðàñïèñàíèå áîëåå 10 ìåæäóíàðîäíûõ è âíóòðåííèõ ðåéñîâ, è ðàñøèðèëà ñåòü ïðåäñòàâèòåëüñòâ, îòêðûâ èõ â òàêèõ îáëàñòíûõ öåíòðàõ Óêðàèíû êàê Õàðüêîâ, Îäåññà, Èâàíî-Ôðàíêîâñê, Óæãðîä, Ëóãàíñê, à òàêæå â ñòîëèöå. Ýòî ïîçâîëèëî ïàññàæèðàì ïîëüçîâàòüñÿ ðàçâåòâëåííîé è óäîáíîé ñåòüþ âíóòðåííèõ ìàðøðóòîâ.  íàñòîÿùåå âðåìÿ "Äíåïðàâèà" - íàèáîëåå äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùàÿñÿ àâèàêîìïàíèÿ ñòðàíû è òðåòüÿ ïî îáúåìàì àâèàïåðåâîçîê.  åå äàëüíåéøèõ ïëàíàõ ïðèîáðåòåíèå íåñêîëüêèõ äàëüíåìàãèñòðàëüíûõ àâèàëàéíåðîâ Boeing 757 è Boeing 767, êîòîðûå äàäóò âîçìîæíîñòü âûïîëíÿòü ðåéñû â Ñåâåðíóþ è Þæíóþ Àìåðèêó. Ñåé÷àñ àâèàêîìïàíèÿ ïðåäñòàâëåíà íå òîëüêî âî âñåõ êðóïíûõ ãîðîäàõ Óêðàèíû, íî è â äðóãèõ ñòðàíàõ. Ðåãóëÿðíûå ïîëåòû îñóùåñòâëÿþòñÿ â Àçåðáàéäæàí, Àðìåíèþ, Ãðóçèþ, Ðîññèþ, Óçáåêèñòàí, Àâñòðèþ, Èòàëèþ, Ãðåöèþ, Ïîëüøó, Åãèïåò è Òóðöèþ. Êîìôîðò ïåðåâîçîê îáåñïå÷èâàåòñÿ ïàðêîì ñîâðåìåííûõ âîçäóøíûõ ñóäîâ Boeing 737 è Embraer-145. 134 Watch&DiamondLoup de mer среди облаков

Ó

æå íåñêîëüêî ëåò ïàññàæèðû àâèàêîìïàíèè Lufthanza èìåþò âîçìîæíîñòü óäîâëåòâîðèòü ñâîè êàïðèçû ïî ÷àñòè êóëèíàðèè ïðÿìî â ïîëåòå. Îáøèðíîå ìåíþ, â êîòîðîì ïðåäñòàâëåíû áëþäà ïî÷òè èç âñåõ ðåãèîíîâ ìèðà, ïðèäàåò ïåðåëåòó îòòåíîê ðàéñêîãî íàñëàæäåíèÿ.  ðàçíûå ãîäû êîìïàíèÿ ïðèãëàøàëà íà ðàáîòó òàêèõ êîðèôååâ êóëèíàðíîãî èñêóññòâà êàê Ãàðàëüä Âîëüôàðò, Äèòåð Ìþëëåð, Ôðàíê Öëîìêå. Ñ íà÷àëà 2005 ãîäà "áîðòîâîå" ìåíþ ïîïîëíÿåòñÿ ÿñòâàìè òîé ÷àñòè ñâåòà, êóäà âûïîëíÿåòñÿ ðåéñ. Ñåé÷àñ ïðèõîòè "âîçäóøíûõ" ãóðìàíîâ óäîâëåòâîðÿåò ïîâàð ýêñòðà-êëàññà èç Âåéìàðà Ìàð÷åëëî Ôàáðè. Îí ðàáîòàåò øåô-ïîâàðîì â ðåñòîðàíå ïÿòèçâåçäî÷íîãî îòåëÿ "Ýëåôàíò". Ñ 1 ìàðòà, íà ïðîòÿæåíèè äâóõ ìåñÿöåâ, ïàññàæèðû ïåðâîãî è áèçíåñ-êëàññà, ñîâåðøàâøèå äëèòåëüíûå ïåðåëåòû, èìåëè âîçìîæíîñòü íàñëàæäàòüñÿ ëåãêîé, ñðåäèçåìíîìîðñêîé êóõíåé. Èì ïîäàâàëè ñóï ñ êîçüèì ñûðîì, ìàðèíîâàííîé ïàïðèêîé è îëèâêàìè, ãëàâíûì áëþäîì áûëî loup de mer, ïðèïðàâëåííîå ãóëÿâíèêîì. Ïàññàæèðû áèçíåñ-êëàññà ìîãëè îòâåäàòü êîï÷åíóþ ãîëåíü ñ ñàëàòîì èç ôåíõåëÿ.

На экскурсию от трапа самолета

Ò

óðåöêèå àâèàëèíèè ñòàëè åùå îäíèì ïåðåâîç÷èêîì, ïðåäëàãàþùèì áåñïëàòíûå ýêñêóðñèè äëÿ òðàíñôåðíûõ ïàññàæèðîâ â ñâîåì áàçîâîì àýðîïîðòó. Òåïåðü ïàññàæèðû, ïðèáûâàþùèå â Ñòàìáóë íà ñàìîëåòàõ Turkish Airlines äëÿ ïåðåñàäêè, ìîãóò ïî âûáîðó - ïîëó÷èòü áåñïëàòíî ãîñòèíè÷íûé íîìåð èëè îòïðàâèòüñÿ ïðÿìî èç àýðîïîðòà íà àâòîáóñíóþ ýêñêóðñèþ ïî ñàìûì èçâåñòíûì ìåñòàì îäíîãî èç äðåâíåéøèõ ãîðîäîâ Åâðàçèè, ñêàçî÷íî êðàñèâîãî Ñòàìáóëà-Êîíñòàíòèíîïîëÿ. Ïðè ýòîì ñëåäóåò ñîáëþñòè íåñêîëüêî ïðîñòûõ óñëîâèé: ðåéñ äîëæåí ïðèáûâàòü â Ñòàìáóë óòðîì, è äî ïåðåñàäêè äîëæíî îñòàâàòüñÿ íå ìåíåå 10 ÷àñîâ äëÿ ïóòåøåñòâåííèêîâ ýêîíîì-êëàññà è 7 - äëÿ áèçíåñ-êëàññà. Ýêñêóðñèè â ñîïðîâîæäåíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ ãèäîâ íà÷èíàþòñÿ â 9.00 è 12.00 ÷àñîâ, èõ ïðîãðàììà äîâîëüíî ðàçíîîáðàçíà è âêëþ÷àåò: ïîñåùåíèå ñóëòàíñêîãî äâîðöà Òîïêàïè (êðîìå âòîðíèêà), Ãîëóáîé ìå÷åòè, Ñîôèéñêîãî ñîáîðà (êðîìå ïîíåäåëüíèêà) è ïëîùàäè Èïïîäðîì. Ó÷àñòíèêè óòðåííåé ýêñêóðñèè ìîãóò ïîñåòèòü òàêæå ìóçåé Êàõðèå è àðõåîëîãè÷åñêèé ìóçåé. 136 Watch&DiamondТоржественное открытие Днепропетровского филиала ВТБ Банка

Ведущая вечера Светлана Леонтьева, председатель Правления ВТБ Банка Вадим Пушкарев, заместитель председателя Правления ВТБ Банка Николай Суганяка

Директор Днепропетровского филиала ВТБ Банка Вячеслав Козесон

ВТБ Банк: от финансов к культурным ценностям Торжественный прием в Opera

Î

òðàäíûé ôàêò - ëó÷øèå òðàäèöèè îòå÷åñòâåííîãî ìåöåíàòñòâà âîçðîæäàþòñÿ. Ñïåöèàëüíî ê îòêðûòèþ ôèëèàëà ÂÒÁ â Äíåïðîïåòðîâñêå, áàíê ñîâìåñòíî ñ Êèåâñêèì ìóçååì ðóññêîãî èñêóññòâà ïðåäñòàâèë óíèêàëüíûé â Óêðàèíå ïðîåêò - "Âûñòàâêà îäíîé êàðòèíû". Åþ ñòàëà íàèáîëåå çíà÷èìàÿ â òâîð÷åñòâå õóäîæíèêà è ñåãîäíÿ ñàìàÿ äîðîãàÿ â äåíåæíîì âûðàæåíèè êàðòèíà Ìèõàèëà Âðóáåëÿ "Äåâî÷êà íà ôîíå ïåðñèäñêîãî êîâðà". Äëÿ ýòîãî âïåðâûå çà âñþ èñòîðèþ ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ äðàãîöåííîå ïîëîòíî, ÷üÿ ñòîèìîñòü ïî îöåíêå ýêñïåðòîâ êîëåáëåòñÿ îò 5 äî 7 ìèëëèîíîâ åâðî, áûëî âûâåçåíî â Äíåïðîïåòðîâñê, è èì ìîãëè ïîëþáîâàòüñÿ ïîêëîííèêè âåëèêîãî ðóññêîãî õóäîæíèêà, ïðîñëàâèâøåãî ñâîå èìÿ ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ âèäàõ è æàíðàõ èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà: æèâîïèñè, ãðàôèêå, äåêîðàòèâíîé ñêóëüïòóðå, òåàòðàëüíîì èñêóññòâå. Çíàìåíèòûé ïîðòðåò Âðóáåëü íàïèñàë â Êèåâå â 1896 ãîäó, êîã-


На сцене ( заслуженный артист Украины Энвер Измайлов

Первый заместитель председателя Правления ВТБ Банка Виталий Фишер с гостями вечера

Драгоценная брошь, выполненная по эскизам Михаила Врубеля

Юрий Вакуленко, Надежда Капустина, Светлана Леонтьева, Николай Суганяка (слева направо)

äà â òå÷åíèå ïÿòè ëåò ñîçäàâàë èêîíû è ðîñïèñè Êèðèëëîâñêîé öåðêâè è Âëàäèìèðñêîãî ñîáîðà. ðåäïðåìüåðíûé ïîêàç êàðòèíû è äðàãîöåííîé áðîøè, âûïîëíåííîé ïî ýñêèçàì Âðóáåëÿ, ñîñòîÿëñÿ íà òîðæåñòâåííîì ïðèåìå äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé èñòåáëèøìåíòà ãîðîäà, VIP-êëèåíòîâ è ïðîñòî õîðîøèõ äðóçåé ÂÒÁ Áàíêà. Íàñëàäèâøèñü âûñîêîé æèâîïèñüþ, ãîñòè òåïëî âñòðåòèëè âûñòóïëåíèå çàñëóæåííîãî àðòèñòà Óêðàèíû, ìàñòåðà èìïðîâèçàöèè, ãèòàðèñòà Ýíâåðà Èçìàéëîâà. Ïîäâîäÿ èòîã çíà÷åíèþ ðåàëèçîâàííîãî â Äíåïðîïåòðîâñêå êóëüòóðíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ ÂÒÁ Áàíêà Íèêîëàé Ñóãàíÿêà ïîä÷åðêíóë: "Ìû ñ÷àñòëèâû, ÷òî íàì óäàëîñü âîïëîòèòü â æèçíü íà ñàìîì äåëå áåñïðåöåäåíòíûé ïðîåêò, ïðîåêò, êîòîðûé åùå íàäîëãî îñòàíåòñÿ â ïàìÿòè æèòåëåé ãîðîäà êàê íàñòîÿùèé ïðàçäíèê êðàñîòû, ñîçåðöàíèÿ, äóõîâíîñòè, èñêóññòâà". Ìàðèíà Êîçëåíêî

Ï

Новый филиал ВТБ Банка в Днепропетровске


1

2

3

С праздником!

Ý

òîé îñåíüþ êëóáó çäîðîâûõ óäîâîëüñòâèé "5 Ýëåìåíò" èñïîëíèëîñü 3 ãîäà! Ñòàòóñ ñàìîãî áîëüøîãî ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîãî öåíòðà â Óêðàèíå îòðàçèëñÿ íà ìàñøòàáàõ ïðàçäíèêà. Òàêîé êîíöåíòðàöèè VIP-ïåðñîí è ïðåäñòàâèòåëåé óêðàèíñêîé áèçíåñ-ýëèòû íà êâàäðàòíûé ìåòð ïîçàâèäîâàëè áû ìíîãèå îðãàíèçàòîðû âå÷åðèíîê. Êîíöåïöèÿ òîðæåñòâà "Äåíü ðîæäåíèÿ íà Îëèìïå", ïîäðàçóìåâàþùàÿ âûñøèé óðîâåíü ñåðâèñà âî âñåì, áûëà ïðîäóìàíà äî ìåëî÷åé: îò ðàäóøèÿ õîçÿåâ ñîáðàâøèåñÿ ïîëó÷èëè ìîðå óäîâîëüñòâèÿ. Íà âõîäå ïðèãëàøåííûõ âñòðå÷àëè æèâûå ôèãóðû ãðå÷åñêèõ áîãîâ, à â çàëå ïîò÷åâàëè áîæåñòâåííûìè áëþäàìè è íàïèòêàìè êëàññà De Luxe. Ãîñòåé ðàçâëåêàëè âåäóùèå âå÷åðà.  ðîëè Çåâñà âûñòóïèë Àíòîí Ìóõàðñêèé, åãî æåíàìè áûëè: áîãèíÿ áðàêà Ãåðà - Âàñèëèñà Ôðîëîâà è áîãèíÿ ïðàâîñóäèÿ Ôåìèäà - Êàðîëèíà Àøèîí.  øîó-ïðîãðàììå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ëþáèìûå ÷ëåíû êëóáà è òðåíåðû, çâåçäû ýñòðàäû (Èðèíà Áèëûê, Îëåã Ñêðèïêà è ãðóïïà "Àâèàòîð") è íåïðåâçîéäåííûé áàëåò Freedom. Ìàññà èíòåðåñíûõ êîíêóðñîâ, ðîçûãðûøåé è ëîòåðåé íàäîëãî îñòàíåòñÿ â ïàìÿòè âèíîâíèêîâ òîðæåñòâà è èõ äðóçåé.

4

1. DJ Андрей Move и Яна Щебельская. 2. Празднование Дня рождения клуба. 3. Члены клуба Олеся Третьякова и Алексей Усенко. 4. Генеральный директор клуба "5 Элемент" Наталья Щербий и фитнесс(директор Андрей Недоступ. 5. Ирина Би( лык. 6. Члены клуба Татьяна Белоусова и Раиса Балабан. 7. Руководитель информационного бюро "Венгрия(туризм" Светлана Кабыш. 8. Олег Скрипка. 9. Марыся Горобец и группа "Авиатор". 10. Музыкальный фейерверк.

6 8

9

5

7 10Журнал "Часы и бриллианты" официально распространяется в следующих местах: Киев Магазин Crystal ул. Владимирская, 20/1а Тел.: +38 044 278 61 11 Магазин Bovet гостиница Hyatt Regency Kyiv ул. А. Тарасовой, 5 Тел.: +38 044 581 15 55 Магазин Niche ул. Городецкого, 17/1 ул. Б.Хмельницкого,17/52а Магазин Davidoff ул. Красноармейская, 36 Тел.: +38 044 502 65 50 Салон Emporium ул. Грушевского, 4 Тел.: +38 044 278 21 38 www.emporium.kiev.ua Автосалон Bentley Ukraine ул. Большая Васильковская, 1(3/2a Тел.: +38 044 492 16 08 +38 067 406 77 70 Автосалон BMW/MINI и Rolls Royce ул. Мечникова, 2 Тел.: +38 044 494 21 21 www.bmw.ua www.mini.ua Spa салон "Ла Руз" ул. Ковпака,17 Тел.: +38 044 569 17 17 Spa салон Soul Spa ул. Горького, 92 Тел.: +38 044 528 52 85 +38 067 952 34 98 Салон красоты "Бинди" бул. Л.Украинки, 23а Тел.: +38 044 539 21 32 Салон красоты Dessange ул. Владимирская, 49а Тел.: +38 044 569 60 00 ул. Тарасовой, 5 Hyatt Hotel Regency Kyiv Wellness клуб "5 элемент" ул. Электриков, 29а Тел.: +38 044 239 13 89 www.5el.com.ua "Фаворит Премиум клуб" пер. Музейный, 6 Тел.: +38 044 278 33 38 Фитнесс клуб Grand Prix ул. Владимирская, 101 Тел.: +38 044 230 20 00 +38 044 230 20 21 Клиника Health Life Киевская обл. Конча(Заспа ул. Киевская, 107 Тел.: +38 044 251 63 51 Компания Power Plate Ukraine ул. Грушевского, 10 Тел.: +38 044 227 37 46, +38 044 253 07 10 Ресторан "Авеню" ул. Воровского, 24 Тел.: +38 044 585 96 52 Ресторан Atelier ул. Б.Хмельницкого, 17/52 БЦ "Леонардо", 1 этаж Тел.: +38 044 581 10 81 Ресторан "Бастет" ул. О. Гончара, 15/3 Тел.: +38 044 272 54 37 Ресторан Blackberry ул. Крещатик, 6 Тел.:+38 044 503 65 92 Ресторан "Волшебная лампа" ул. Красноармейская, 47 Тел.: +38 044 287 36 65 +38 067 549 74 64 Ресторан "Восток" ул. Набережно(Крещатицкая, 11 Тел.: +38 044 416 53 75 Ресторан "Вытребеньки" 26(й км Столичного шоссе Тел.: +38 044 251 57 61 Ресторан Device Cafe пр. Победы, 136 Тел.: +38 044 231 15 55 Ресторан "Доверсоль" ул. Красноармейская, 81 Тел.: +38 044 531 13 78 +38 067 501 16 69 Ресторан "Купеческий Двор" 24(й км Столичного шоссе, Старая Обуховская трасса Тел.: +38 067 246 62 46 Ресторан L'Accente бул. Л. Украинки, 5 Тел.: +38 044 200 50 01/02 Ресторан Le Grand Cafe пер. Музейный, 4 Тел.: +38 044 278 72 08 Ресторан "Лукулл" ул. Красноармейская, 63 Тел.: +38 044 289 30 70 Ресторан "Мандарин" ул. Набережно(Крещатицкая, причал 6 Тел.: +38 044 599 08 77 Ресторан "Марио" ул. Льва Толстого, 14а Тел.: +38 044 289 20 20 Ресторан "Меланж" ул. Героев Сталинграда, 14 Тел.: +38 044 411 95 71 Ресторан "Монако" ул. Большая Житомирская, 20 Тел.: +38 044 590 01 51 Ресторан Mocco ул. Крещатик, 15 Тел.: +38 044 230 92 30

142 Watch&Diamond

Ресторан "Нобель" ул. Большая Васильковская, 65 Тел.: +38 044 238 69 71 Ресторан "Нувель" ул. Крещатик, 15 (Пассаж) Тел.: +38 044 279 57 61 Ресторан Parmesan Андреевский спуск, 34в Тел.: +38 044 279 78 96 Ресторан "Петергоф" ул. Пилипа Орлика, 6 Тел.: +38 044 253 73 58 Ресторан Porto Maltese ул. Красноармейская, 72 Тел.: +38 044 206 83 87 Ресторан Porto Maltese ул. Большая Житомирская, 2 Тел.: +38 044 228 97 56 +38 067 238 70 03 Ресторан "Рыбный базар" ул. Владимирская, 24а Тел.: +38 044 278 22 65 +38 044 278 48 52 Ресторан "Сан Тори" ул. Сагайдачного, 41 Тел.:+38 044 462 49 94 Ресторан Tampopo ул. Саксоганского, 55 Тел.: +38 044 289 29 99 Ресторан "Титаник" ул. Панаса Мирного, 8 Тел.: +38 044 569 19 39 +38 044 569 19 40 Ресторан "Токио" ул. Зоологическая, 10 Тел.: +38 044 490 06 04 +38 044 490 06 53 Ресторан "Фортеця Гетман" 1(й км Одесской трассы Тел.: +38 044 361 31 11 www.fortecya.kiev.ua Ресторан "Эгоист" ул. Московская, 44 Тел.: +38 044 280 22 22 Ресторан узбекской кухни "Эмир" Оболонские Липки пр. Героев Сталинграда, 6 Тел.: +38 044 223 34 56 Ирландский паб "Белфаст" пл. Контрактовая, 4 Тел.: +38 044 425 60 00 +38 044 425 25 31 Кафе Amici Mi ул. О. Гончара, 67 Тел.: +38 044 501 16 90 Сеть "Наша Карта": Ресторан "Велюр" ул. Толстого, 43 Тел.: +38 044 428 11 68 Ресторан "Ришелье" ул. Красноармейская, 23 Тел.: +38 044 235 47 25 Ресторан "Тургенеф" ул. Большая Житомирская, 40 Тел.: +38 044 272 21 69 /99 Лаунж ресторан "Сейф" ул. Красноармейская, 23а Тел.: +38 044 536 01 57 Суши бар "Пушистый" ул. Красноармейская, 23 Тел.: +38 044 234 31 01 Cеть Carte Blanche: Ресторан "Конкорд" ул. Пушкинская, 42/4 Тел.: +38 044 234 77 88 Fashion cafe "Марокана" бул. Л. Украинки, 24 Тел.: +38 044 254 49 99 Ресторан Decadence House ул. Шота Руставели, 16 Тел.: +38 044 206 49 20 Ресторан La Casa del Habano ул. Кловский спуск, 13 Тел.: +38 044 492 74 48 Ресторан "Курени" ул. Парковая аллея, 4 Тел.: +38 044 253 17 24 Cеть Pees Boy Club: Лесной пивной клуб "Партизан" 12(й км Новообуховского шоссе, с. Подгорцы Тел.: +38 044 467 73 43 +38 044 467 74 03 Брассерия "Трюфель" ул. Бассейная, 2а ТЦ "Арена(Класс" 2 этаж Тел.: +38 044 492 16 22 Ресторан Le Cosmopolite ул. Владимирская, 47 Тел.: +38 044 278 72 78 Гостиница Hyatt Regency Kyiv ул. А.Тарасовой, 5 Тел.: +38 044 581 12 34 Гостиница "Ривьера" ул. Сагайдачного, 15 Тел.: +38 044 581 28 28 www.rivierahotel.com.ua Гостиница "Опера" ул. Б. Хмельницкого, 53 Тел.: +38 044 581 75 35 www.opera(hotel.com.ua Гостиница Impressa Hotel ул. Сагайдачного, 21 Тел. : +38 044 239 19 39 www.impressa.com.ua

Гостинично ресторанный комплекс Grand Admiral Club Киевская обл., г. Ирпень ул. Советская, 116 Тел.: +38 044 979 33 99 www.admiral(club.com.ua Гостинично ресторанный комплекс "Триполье" 27(й км Новой Обуховской трассы с. Подгорцы, Голубое озеро Тел.: +38 044 585 55 66 +38 044 585 55 72 www.trypillya.com.ua Гостинично ресторанный комплекс "Фортеця" пр. Гонгадзе, 21 Тел.: +38 044 463 51 30/31 +38 044 463 51 41 Казино Avalon ул. Леонтовича, 3 Тел.: +38 044 234 74 94 Клуб элитного туризма "Седьмое небо" ул. Дарвина, 8 Тел.: +38 044 235 53 77 Авиакомпания "ЕЭС Авиа" ул. Вишняковская, 13 Тел.: +38 044 585 58 68 +38 044 451 67 53 www.businessflight.kiev.ua Авиакомпания Charter Air Ukraine Тел.: +38 067 463 52 21 www.aircharterukraine.com Авиакомпания Turkish Airlines ул. Пушкинская, 19 Тел.: +38 044 278 41 03 +38 044 490 59 33 Авиакомпания British Airways ул. Горького, 116, офис 6 Тел.: +38 044 239 11 19 www.ba.com Авиакомпания Lufthansa Тел.: +8 044 490 38 00 www.lufthansa.com Авиакомпания Challenge Aero Аэропорт Киев "Жуляны" Тел.: +38 044 490 33 29 www.challenge.aero Авиакомпания Austrian Airlines Аэропорт "Борисполь" Тел.: +38 044 289 20 32/33/34 Аэропорт "Борисполь" Тел.: +38 044 490 47 77 Авиакомпания Ukraine International Airlines Харьковское шоссе, 201(203 Тел.: +38 044 581 50 50 www.flyUIA.com Авиакомпания Air France ул. И. Франка, 33/34 Тел.: +38 044 496 35 75 Авиакомпания KLM ул. И. Франка, 33/34 Тел.: +38 044 490 24 90 Авиакомпания "Бизнес Авиация" пр. "Червонозоряний", 119, офис 421 Тел.: +38 044 331 80 20 www.vip(aero.com.ua Авиакомпания Aerostar ул. Народного Ополчения, 5а Тел.: +38 044 490 92 32

Днепропетровск Магазин "ИмперадоR" гранд(отель "Украина" ул. Короленко, 2 Тел.: +38 056 370 38 39 Магазин Crystal ТЦ "Атриум", пр. К. Маркса, 22 Тел.: +38 056 373 83 73 Магазин Rue Royale бул. Екатеринославский, 2 Магазин Le Billionnaire пр. К. Маркса, 51 Тел.: +38 056 744 77 60 Магазин Monpel`e пр. К. Маркса, 44 ул. Серова, 4 Тел.: +38 0562 38 29 57 Магазин Villeroy and Boch бул. Екатеринославский, 2 Тел.: +38 056 371 43 27 Магазин Frette бул. Екатеринославский, 2 Тел.: +38 056 374 73 10 Магазин Patrick Hellman пр. К. Маркса, 77 Тел.: +38 0562 31 36 36 Магазин Laura Ashley пр. К.Маркса, 55 www.laura(ashley.com.ua Магазин "Савой" пр. К.Маркса, 26 Тел.: +38 056 377 38 18 Магазин Сolette пр. К. Маркса, 37 Тел.:+38 056 770 26 23 Магазин "Домино" пр. К. Маркса, 46 Тел.: +38 0562 36 26 59 Магазин Swarovski ТЦ "Гранд(Плаза" пр. К.Маркса, 67д ТРК Grand Plaza ул. Короленко, 2 пр. К. Маркса, 81

Магазин Mania ул. Дзержинского,10 Тел.:+38 056 371 06 55 Магазин Crocus ул. Гопнер, 2 Тел.:+38 056 740 20 35 Магазин Fifth element ул.Харьковская, 3 Тел.: +38 056 236 55 62 Магазин Parad пр. Кирова, 14 Тел.:+38 056 231 25 77 Салон оптики Parad пр. Кирова, 14 Тел.: +38 056 370 72 72 Магазин Opera пр. Кирова, 80 Тел./факс: +38 056 373 35 35 Магазин "Тедди" пр. К.Маркса,24 Тел.: +38 056 744 87 03 Магазин "Чадо" пр.К.Маркса, 23 Тел.: +38 056 372 79 80 Салон Freedom пр. Гагарина, 18 Тел.:+38 056 713 55 15 Салон Scavolini пр. Кирова, 101 Тел.:+38 056 749 67 67 Салон Domus пр. Кирова, 100 Тел.:+38 056 233 31 00 Дизайн галерея Stil Haus бул. Екатеринославский, 2 Тел.:+38 056 374 73 21 Сигарный дом "Фортуна" пр. К.Маркса, 44 Тел.: +38 0562 33 74 99 Салон мебели KS STUDIO пр.Кирова, 125б Тел.: +38 056 371 83 81 Салон Itis gallery ул.Гоголя, 4 Тел.: +38 056 371 06 61 Салон оптики Eye Q Optic пр. К. Маркса, 22 Тел.: +38 056 373 83 43 Салон косметологии "Адель" ул. Комсомольская, 15 Тел.: +38 0562 33 33 49 Центр эстетической медицины "Акварель" Premium Spа ул.Комсомольская, 25 Тел.: +38 056 371 27 27 Салон красоты и косметологии "Лабиринт" ул. Харьковская, 3 Тел.: +38 0562 31 32 32 Оздоровительный комплекс "Термы" ул. Феодосиевская, 1 Тел. +38 056 247 25 96 +38 056 377 30 24 Sра комплекс "Цунами" пл. Октябрьская, 12 Тел.:+38 056 740 20 72 Оздоровительный комплекс "Джайпур" ул.Мостовая, 4а Тел.: +38 056 373 99 00 Клиника репродуктивной медицины "Днепр IVF" ул. Рыбинская, 119/120 Тел.:+38 056 370 13 23 www.gyn.dp.ua Спортивный центр Constanta ул. Комсомольская, 49 Тел.:+38 056 745 06 11 Студия красоты Elite class пр. К.Маркса, 31 Тел.:+38 056 246 87 04 Салон красоты Impressa ул. Артема, 14 Тел.:+38 056 232 08 23 Центр красоты LeAnna ул.Чернышевского, 30 Тел.: +38 056 377 23 03 Ресторан April ул.Ворошилова, 21д Тел.: +38 056 370 15 00 Ресторан "Бартоломео" ул. Набережная Победы, 9б Тел.: +38 056 370 15 00 +38 056 370 42 71 Ресторан "Дежавю" пр. К. Маркса, 20 Тел.: +38 056 370 29 30 Ресторан "Олимп" пр. К. Маркса, 83 Тел.: +38 0562 45 52 37 Ресторан "Св. Яков" пер. Урицкого, 11 Тел.: +38 056 740 20 50 Ресторан Nobu пр. К. Маркса, 49 Тел.: +38 056 744 60 55 Ресторан L`Orangerie ул. Половицкая, 2 Тел.: +38 056 778 37 78 Ресторан Porto Maltese ул. Гоголя, 4 Тел.: +38 056 713 55 75 Ресторан "Да Винчи" пер. Яворницкого, 6 Тел.: +38 056 373 70 08 Ресторан Red&Green пер. Добровольцев, 3 Тел.: +38 0562 36 17 28

Ресторан St.Tropes пр. Гагарина, 24 Тел.: +38 0562 46 00 11 Ресторан "Бамбук" пр. Героев,1 Тел.: +38 0562 31 28 02 Ресторан "Нирвана" пр. К. Маркса, 95 Тел.: +38 056 726 42 75 Ресторан "Репортер" ул. Баррикадная, 2 Тел.: +38 0562 33 75 75 Ресторан Takida ул. Гоголя, 20б Тел.: +38 056 726 51 51 Ресторан Edburg ул. Байкальская, 22 Тел.: +38 056 227 16 10 Ресторан "Старая таверна" пр. К. Маркса,1 Тел.: +38 056 726 53 54 Ресторан "Союз" ул. Гоголя, 20б Тел.: +38 056 726 55 22 Ресторан BraSSeri бул. Екатеринославский, 2 Тел.: +38 056 373 64 87 Кафе Bon Сafe ул. Комсомольская, 26 Тел.: +38 056 726 55 55 Кафе авторской кухни MoonСafe ул. Короленко, 2 Тел.: +38 056 236 75 74 Art кафе "Холст" пр. Гагарина,92 Тел.: +38 056 374 23 55 Авторская кофейня "У Бекира" ул. Чкалова, 35 Тел.: +38 056 236 75 86 Паб Leffe Cafe ул. Короленко, 2 Тел.: +38 056 236 75 74 Семья заведений Protege: Ресторан "Пастораль" пр. К. Маркса, 46 Тел.: +38 0562 36 28 66 Ресторан Safari ул. Фучика, 12б Тел.: +38 0562 39 85 95 Бутик кафе Atrium пр. К. Маркса, 22 Тел.: +38 056 373 83 37 Cеть кофеен "Прокофьев" ул.О.Гончара, 32 Тел.: +38 056 370 28 61 ул.К.Либкнехта, 3б Тел.: +38 056 372 04 17 Казино ресторан "Чарли" пер. Яворницкого, 6 Тел.: +38 0562 46 52 19 Казино клуб "Европа" ул. Короленко, 2 Тел.: +38 056 740 11 55 Игорный Дом "Империя" ул. Дзержинского, 1/3 Тел.: +38 0562 31 80 00 Казино Cashville ул. Баррикадная,1 Тел.: +38 056 745 46 01 Культурный центр Opera ул.Дзержинского, 23 Тел.: +38 067 617 77 77 Гранд отель "Украина" ул. Короленко, 2 Тел.: +38 056 790 14 31/32 Гостиница "Парк Готель" ул. Ворошилова, 21д Тел.: +38 056 726 60 01 Гостиница SunRay Днепропетровская обл. г. Подгороднее, ул. Дачная, 24 Тел.: +38 056 790 25 25 www.sunray.dp.ua Гостиница "Екатеринославская" ул. Дзержинского, 37 Тел.: +38 0562 370 25 21 Гостиница "Бон отель" ул. Комсомольская, 26 Тел.: +38 056 726 55 55 Гостиница "Астория" пр. К. Маркса, 66 Тел.: +38 0562 38 48 03 Гостиница "Лавина" ул. Космическая, 20 Тел.: +38 0562 36 22 39 Гостиница "Академия" пр. К. Маркса, 20 Тел.: +38 056 370 05 05 Гостиница "Каспий" ул. Шевченко, 53a Тел.: +38 056 371 00 22 Гостиница GoodZone Днепропетровская обл. ПГТ Песчанка, ул. Чкалова, 70 Тел.: +38 703 255 55 55 Гостиница "Европейский гранд отель" ул. Ленина, 22 Тел. :+38 056 373 02 70 Турагенство Rainford tour пр. Гагарина, 24 Тел.: +38 067 562 27 71 Авиакомпания "Днеправиа" Аэропорт, 42 Тел.: +38 0562 39 54 11


Часы и бриллианты Авиакомпания "Грузинские авиалинии" Аэропорт Тел.: +38 0562 39 52 60 Авиакомпания Turkish Airlines ул. Шевченко, 53а Аэропорт Тел.: +38 0562 39 55 56 Авиакомпания Austrian Airlines Аэропорт Тел.: +38 056 377 99 00 Авиакомпания "Бизнес Авиация" гостиница "Свердловск" ул. Свердлова, 6, офис 800 Тел.: +38 056 744 98 46 www.vip(aero.com.ua Автосалон Porsche Запорожское шоссе, 37д Тел.: +38 056 377 77 77 Автосалон Maserati ул. Набережная Победы, 10и Тел.: +38 056 236 08 87 Автосалон Lexus ул. Набережная Победы, 1н Тел.:+38 056 728 88 88 Автосалон "Арт Моторс" Запорожское шоссе, 28а Тел.: +38 0562 34 47 77 Автосалон "Аэлита" ул. Булыгина, 1 Тел.: +38 056 232 30 01 Концертное агентство Different Music Look пер. Шевченко, 4 Тел.: +38 056 233 50 03 +38 056 797 04 44

Донецк Магазин "Кристалл" ул. Артема, 121 Тел.: +38 062 335 76 46 Магазин Swarovski ул. Артема, 76 Тел.: +38 062 381 06 12 Магазин Cult ул. Артема, 80а Тел.: +38 062 381 73 93 Магазин Ermenegildo Zegna ул. Артема, 112 Магазин Megapolis ул. Артема, 112 Тел.: +38 062 381 30 31 Магазин Bolero ул. Артема, 112 Тел.: +38 062 345 36 82 Магазин "Биллионер" ул. Артема, 86 Тел.: +38 062 381 73 40 Магазин "Ренессанс" ул. Университетская, 37 Тел.: +38 062 381 05 55 Магазин "Антураж" ул. Университетская, 26 Тел.: +38 062 381 77 77 Магазин Avanti ул. Университетская, 97 Тел.: +38 062 345 18 75 www.avanti.ua Магазин Hardy Guardy пр. Киевский, 2 Тел.: +38 0622 58 20 58, +38 062 381 88 81 Автосалон "Алекс Премиум" ул. Университетская, 95в Тел.: +38 062 386 33 40 Автосалон "АвтоДом" пр. Титова, 15 Тел.: +38 062 311 00 00 Автосалон BMW ул. Ильинская, 91 Тел.: +38 062 330 40 40 Спортивный клуб "Ягуар" пр. Мира, 44 Тел.: +38 062 349 63 93 Салон красоты Magic Spika пер. Орешкова, 20 Тел: +38 062 381 17 53 Салон красоты Desire ул. Постышева, 127 Тел.: +38 062 345 63 07 Галерея красоты Nosovski ул. Ильича, 13 Тел.: +38 062 334 15 67 Ресторан "Банзай" бул. Пушкина, 23 Тел.: +38 062 381 70 60 Ресторан "Дежавю" бул. Пушкина, 29 Тел.: +38 062 381 09 00 Ресторан "Хинкали" бул. Пушкина, 20а Тел.:+38 062 381 72 02 Ресторан "Околица" бул. Шевченко, 50 Тел.: +38 062 385 88 90 Ресторан Cavallino Bianco ул. Университетская, 39 Тел.: +38 062 381 75 41 Ресторан "Титаник" ул. Артема, 127 Тел.: +38 062 305 05 04 Ресторан "Марио" ул. Артема, 130 Бизнес(центр "Донецк(Сити", 16 этаж Тел.: +38 062 206 62 37/38 Ресторан "Деревня" ул. Приморская, 61 Тел.: +38 062 300 03 55

Ресторан "Якитория" пр. Ленинский, 11б Тел.: +38 062 313 10 90 Ресторан казино "Африка" ул. Набережная, 153а Тел.: +38 062 337 63 76 Ресторан "Е мое" ул. Ильича, 15д Тел.: +38 062 385 95 66 Ресторан "Маринад" пр. Панфилова, 20д Тел.: +38 062 348 60 68 Ресторан Monet ул. Университетская, 80 Тел.: +38 062 388 01 00 Ресторан "Панорама" пр. Ильича, 15 Тел.: +38 062 381 08 40 Ресторан "Первак" ул. Артема, 87 Тел.: +38 062 210 88 88 Казино ресторан "Фламинго" пр. Панфилова, 67 Тел.: +38 062 203 81 79 Казино ресторан "Остров сокровищ" ул. Кирова, 76а Тел.: +38 062 386 01 89 Суши бар Kabuki ул. Артема, 80а Тел.: +38 062 381 08 42 Кафе "Обжора" бул. Пушкина, 25 Тел.: +38 062 381 05 01 Сеть "Путеводная Звезда": Ресторан Ba Na Na ул. Артема, 80а Тел.: +38 062 312 58 58 Ресторан "Корсар" пр. Комсомольский, 27 Тел.: +38 062 304 04 04 Ресторан "Шато" пр. Комсомольский, 27 Тел.: +38 062 304 05 06 Ресторан "Гуляй Хата" ул. Нижнедворцовая, 1а Тел.: +38 062 300 21 21 Казино "Третий Рим" ул. Артема, 123 Тел.: +38 062 304 12 22 Гостиница "Виктория" пр. Мира, 14а Тел.: +38 062 335 76 46 Гостиница Donbass Palace ул. Артема, 80 Тел.: +38 062 343 43 33 www.donbasspalace.com Гостиница "Атлас" бул. Шевченко, 20 Тел.: +38 062 381 79 79 www.atlashotel.com.ua Гостиница "Прага" ул. Дубравная, 101 Тел.: +38 062 381 11 66 Гостинично оздоровительный комплекс Forest Park Донецкая обл. п. Комсомольский ул. Солнечная, 20 Тел.: +38 062 348 16 16 Туристическое агентство "АНП ТУР" пр. Гурова, 4 Тел.: +38 062 304 67 05 Авиакомпания Austrian Airlines Тел.: +38 062 312 07 17 www.austrian.com Авиакомпания Lufthansa Тел.: +38 062 312 80 00 www.lufthansa.com Авиакомпания CABI Аэропорт Тел.: +38 062 385 62 75 Авиакомпания Donbassаero Аэропорт Тел.: +38 0622 51 53 92 www.donbass.aero Авиакомпания "ИСД Авиа" ул. Щорса, 48 Тел.: +38 050 328 11 26, +38 050 328 11 25, +38 050 330 52 30 Авиакомпания Turkish Airlines Аэропорт Тел.: +38 062 312 08 24

Одесса Магазин Crystal Галерея "Сады Победы" пл. 10 Апреля Тел.: +38 048 758 03 85 Магазин Carrera y Carrera Галерея "Сады Победы" пл. 10 Апреля Тел.: +38 048 785 32 09 Магазин Chopard Галерея "Сады Победы" пл. 10 Апреля Тел.: +38 048 785 32 10 Галерея "Сады Победы" пл. 10 Апреля Тел.:+38 0482 36 39 00 www.sadypobedy.od.ua Магазин "Жан" ул. Греческая, 23 Тел.: +38 0482 37 70 10 Магазин "Кардинал" ул. Ришельевская, 24 Тел.: +38 0482 34 85 52

Магазин "Кардинал хит" ул. Ришельевская, 21 Тел.: +38 048 725 62 12 Магазин "Кардинал" Галерея "Сады Победы" пл. 10 апреля Магазин "Эрмитаж" Галерея "Сады Победы" пл. 10 апреля Тел.: +38 048 748 18 77 Автосалон "Авто Бум" ул. Посмитного, 11 Тел.: +38 048 777 77 81 Автосалон "Мобил" ул. Люстдорфская дорога, 89 Автосалон Porsche ул. Церковная, 2/4 Тел.: +38 048 780 11 88 Стоматологический центр "ТИС" ул. Филатова, 33а Косметологический центр "Мона Лиза" ул. Тенистая, 9/12 Тел.: +38 048 784 58 68 Косметический салон "Дива" пр. Гагарина 16/1 Тел.: +38 048 728 95 40 Студия красоты "Фризетт" ул. Преображенская, 2 Тел.: +38 048 760 19 10 Салон красоты "Афродита" г. Ильичевск ул. К. Маркса, 21 Салон красоты ART8 пер. Маяковского, 8 Тел.: +38 048 723 23 29 Салон красоты "Горячие головы" ул. Ришельевская, 29 Тел.: +38 0482 30 09 10 Салон "Новые ногти" ул. Троицкая, 9 Тел.: +38 0482 37 94 62 ул. Бунина, 33 Тел.: +38 048 784 60 65 Sра салон "Аспазия" ул. Коблевская, 45 Тел.: +38 0482 35 92 04 Студия красоты "Дениз" пер. Мукачевский, 6 Тел.: +38 0482 33 99 39 Студия красоты Румянцевой ул. Фонтанская дорога, 49/1 Тел.: +38 048 795 60 86 ул. Люстдорфская дорога, 172/1 Тел.: +38 0482 33 48 00 Студия красоты Тарасюка пер. Красный, 22 Тел.: +38 0482 37 71 11 Welness клуб Olympia ул. Фонтанская дорога, 71б Тел.: +38 048 719 51 71 Welness центр "Натакан" ул. Пушкинская, 27 Тел.: +38 0482 32 11 95 Фитнесс центр Maximus ул. Приморская, 6 Тел.: +38 048 777 70 90 Фитнесс центр "Формула" пер. Чайковского, 12 Тел.: +38 048 738 01 44 Система фитнесс клубов "Стрекоза" ул. Базарная, 63 Тел.: +38 0482 34 59 95 пр. Ак. Глушко, 11з Тел.: +38 048 746 44 33 бул. Лидерсовский, 9а Тел.: +38 0482 32 41 01 Elite Tennis Club г. Ильичевск ул. Парковая, 17 Тел.: +38 048 683 41 69 Клуб национальной культуры здоровья "Русский пар" ул. Костанди, 119 Тел.: +38 095 203 01 76 ул. Ефимова, 15 Тел.: +38 050 863 77 69 Банный комплекс "Дюковские бани" ул. Балковская, 28 Тел.: +38 0482 33 34 54 Ресторан "Дон Кихот" ул. Бунина, 16 Тел.: +38 0482 32 10 32 Ресторан "Красный лобстер" ул. Маразлиевская, 1г Тел.: +38 048 715 02 22 Ресторан "Кларабара" ул. Преображенская, 28 Тел. +38 0482 37 51 08 Ресторан "Мимино в Одессе" ул. Жуковского, 2 Тел.: +38 0482 33 25 08/9 Ресторан "ПапаРацци" ул. Екатерининская, 8/10 Тел.: +38 0482 34 80 70 Ресторан Estrellita ул. Екатерининская, 1 Тел.: +38 0482 37 29 20 Ресторан "Казанова" ул. Дерибасовская, 4 Тел.: +38 0482 33 54 55 Ресторан "Якитория" ул. Ришельевская, 27 Тел.: +38 0482 36 47 80/81 Ресторан "Папа Коста" ул. Греческая, 17 Тел.: +38 048 738 48 48

Ресторан "Бульвар" пл. Екатерининская, 1 Тел.: +38 048 777 03 39 Ресторан "Деловая Колбаса" ул. Екатерининская, 8/10 Тел.: +38 048 726 96 26 Ресторан "Оникс" ул. Софиевская, 23 Тел.: +38 0482 34 46 40 Ресторан "Квартира" ул. Канатная, 85 Тел.: +38 067 406 88 88 Ресторан "Василиса" ул. Гаванная, 7 Тел.: + 38 0482 32 23 77 Ресторан "Куманець" ул. Гаванная, 7 Тел.: +38 0482 37 69 46 Ресторан Flamant ул. Жуковского, 31 Тел.: +38 048 785 20 73 Ресторан "Хижина" Центральный Аэропорт, 2а Тел.: +38 048 239 33 10 Ресторан "Сабанский" пер. Сабанский, 1 Тел.: +38 048 725 36 88 Ресторан "Вояж" ул. Дерибасовская, 5 Тел.: +38 048 786 03 93 Ресторан "Балатон" ул. Абрикосовая, 8/36 Тел.: +38 096 228 61 29 Ресторан "Порто" ул. Жуковского, 33 Тел.: +38 048 737 38 38/37 Ресторан "Колумбус" 9 ст. Большого Фонтана Тел.: +38 048 728 00 05 Ресторан "Блеф" бул. Французский, 85 Ресторан "Новый Блеф на 7 й" 7(я станция Большого Фонтана Тел.: +38 067 483 18 74 Ресторан "Семь самураев" ул. Ришельевская, 29 Тел.: +38 0482 30 09 38 Ресторан "Эдельвейс" г. Ильичевск ул. Ленина, 26 Паб Murphy`s Irish Pub "Каванах" пл. Таможенная,1а Тел.: +38 048 738 45 45 Кафе "Базилик" г. Ильичевск ул. Ленина, 10/2 Кафе Picnic ул. Екатерининская, 23 Тел.: +38 048 725 00 09 Кафе "Оливье" бул. Французский, 21 Тел.: +38 048 777 36 06 Кафе "Сальери" ул. Ланжероновская, 14 Тел.: +38 048 725 00 00 Кафе "Фонтан" г. Ильичевск ул. Ленина, 20/1 Кафе "Шерлок" ул. Бунина, 13 Тел.: +38 0482 32 12 00 Кафе бар "Кенгуру" Фонтанская дорога, 64/1 Тел.: +38 048 787 03 34 Кофейня "Шико" ул. Софиевская, 23 Тел.: +38 0482 37 85 90 ул. Греческая, 50 Тел.: +38 048 777 47 47 Джаз кафе "Олд фешн" ул. Успенская, 19 Тел.: +38 048 784 82 47 Кафе кондитерская LeMON ул. Бунина, 27 Тел.: +38 048 725 56 85 Клуб таверна "Трюм" бул. Лидерсовский, 17/2 Тел.: +38 048 777 88 86 Суши бар Saliery Sun ул. Дворянская, 8 Тел.: +38 048 784 04 00 Cеть Fanconi: Ресторан Fanconi 1872 ул. Екатерининская, 15/17 Тел.: +38 0482 34 66 66 Ресторан "Fanconi Восточный Экспресс" Французский бульвар, 85/87 Тел.: +38 048 728 64 82 Ресторан "Fanconi Номия" ул. Ак. Филатова, 17 Тел.: +38 048 766 88 70 Гостиница "Лондонская" бул. Приморский, 11 Тел.: +38 048 738 01 05/02 Гостиница Continental Business Hotel ул. Дерибасовская, 5 Тел.: +38 048 786 01 55 Гостиница "Моцарт" ул. Ланжероновская, 13 Тел.: +38 0482 37 77 77 Гостиница "Аркадия плаза" ул. Посмитного, 1 Тел.: +38 0482 30 71 57 Гостиница Palace del Mar пер. Хрустальный, 1 Тел.: +38 0482 30 19 01

Гостиница "Одесса" ул. Приморская, 6а Тел.: + 38 048 729 48 08 Гостиница "Одесский Дворик" ул. Успенская, 19 Тел.: +38 048 777 72 71 Гостиница Grand Pettine пер. Маячный, 8 Тел. +38 048 729 55 80/81 Гостиница "Лондон" ул. Успенская, 95 Тел.: +38 048 784 08 38 Отель "Морской" пер. Хрустальный, 1/1 Тел.: +38 0482 33 90 90 Отель "Гостиный двор" ул. Екатерининская, 6 Тел.: +38 048 737 44 00 Отель "Лермонтовский" пер. Лермонтовский, 2 Тел.: +38 048 717 78 77/79 Отель "Уютный" ул. Львовская, 16 Тел.: +38 048 785 55 01/02 Гостинично развлекательный комплекс Palladium бул. Итальянский, 4 Тел.: +38 048 728 66 51 Гостиничный комплекс "Улисс" ул. Долгая, 106 Тел.: +38 048 777 80 60 Казино Vis a vis ул. Дерибасовская, 15 Tел.: +38 048 711 77 24 Казино Split ул. Екатерининская, 24 Тел.: +38 048 777 39 28 Казино "Ришелье" ул. Бунина, 15 Тел.: +38 048 724 30 77 Покер клуб "Одесса" пер. Мукачевский, 6 Туристическое агентство "Шустов турс" бул. Французский, 10 Тел.: +38 048 714 38 11 Туристическое агентство "Фалькор Тревел" ул. Дерибасовская, 10 Тел.: +38 0482 33 33 38 Туристическое агентство "Фабрика туризма" ул. Базарная, 45 Тел.: +38 048 785 85 45 ул. Екатерининская, 27 Тел.: +38 0482 32 03 20 Конный клуб Stetson ул. Овидиопольская дорога Тел.: +38 0482 39 64 96 Городской гольф клуб бул. Лидерсовский, 21 Тел.: +38 048 731 74 74 Комплекс отдыха "Катран" пер. Маячный, 13 Тел.: +38 048 746 81 55 Комплекс Devarana ул. Тенистая, 9/12 Тел.: +38 048 718 18 18 Спортивно развлекательный комплекс Lawn Tennis Club бул. Французский, 85 Тел.: +38 048 780 02 00 Авиакомпания Austrian Airlines Центральный аэропорт Тел.: +38 0482 49 00 79 Авиакомпания "Турецкие авиалинии" Центральный аэропорт Аэропорт VIP(Одесса Центральный аэропорт Тел.: +38 048 787 65 95 Авиакомпания Malev Hungrian Airlines Международный аэропорт "Одесса" Тел.: +38 048 762 36 36 Авиакомпания Polskie Line Lotnicze Международный аэропорт "Одесса" Тел.: +38 048 749 55 80

Запорожье Гостиница "Прага" бул. Шевченко, 28 Тел.: +38 061 224 07 12 Гостиница "Интурист" пр. Ленина, 135 Тел.: +38 061 223 05 64 Ресторан Vremena goda пр. Ленина, 135 Тел.: +38 061 223 08 00 Казино "Консул" пр. Ленина, 234 Тел.: +38 061 289 60 32

Ялта Бутик Colette ул. Набережная Ленина, 27 Тел.: +38 065 423 54 42 Гостиница "Ореанда" ул. Ленина, 35/2 Тел.: +38 0654 27 42 59 www.hotel(oreanda.com

Watch&Diamond 143


Đ§Đ°Ń Ń‹ и йриННианŃ‚Ń‹

Đ ŃƒкОвОдиŃ‚оНŃŒ прОокŃ‚Đ°: Đ’Đ°Ń Đ¸ĐťĐ¸Ń Đ° ФŃ€идНŃ?нд ШоŃ„ Ń€одактОр: ХоргоК ТиПОŃ„оов Đ?рт диŃ€октОр: Đ?Đ°Ń‚Đ°ĐťŃŒŃ? ĐĄŃ‚ĐľĐżĐ°Đ˝ĐžĐ˛Ń ĐşĐ°Ń? Đ”иŃ€октОр пО Ń€окНаПо, Ń ĐżĐľŃ†ĐżŃ€ОокŃ‚Ń‹: ĐœĐ°Ń€ина ĐœаПОнОва ОтдоН Ń€окНаПŃ‹: ЛюйОвŃŒ БОрщ, Đ’Нада Хавина РодактОр, кОрроктОр: Đ?нна Đ—вŃ?гинцова ĐšОПпŃŒŃŽŃ‚ĐľŃ€Đ˝Ń‹Đš диСаКн и воŃ€Ń Ń‚ка: Đ?Đ°Ń‚Đ°ĐťŃŒŃ? ФОнОŃ‚Ова, Đ˜гОŃ€ŃŒ ДроваНŃŒ, ФодОŃ€ Đ—ŃƒĐąŃ€ицкиК Đ&#x;оровОд: ĐœĐ°Ń€ина ĐšОСНонкО, ХвоŃ‚Нана ĐšŃƒŃ Ń Đ¸ PR ПонодМоры: ĐžĐťŃŒга ĐžŃ Ń‚Ń€ĐžĐ˛Ń ĐşĐ°Ń?, Đ”иана ĐĄŃƒĐşŃ?Ń ĐžĐ˛Đ° ТоŃ…ниŃ‡ĐľŃ ĐşĐ¸Đš диŃ€октОр: Đ’НадиПиŃ€ ĐœакаŃ€Ович ĐšОПпŃŒŃŽŃ‚ĐľŃ€Đ˝Ń‹Đľ прОгŃ€аППŃ‹, Ń Đ°ĐšŃ‚: РОПан Đ”вОŃ€Ń?дкин Đ Đ°Ń ĐżŃ€ĐžŃ Ń‚Ń€анонио: ĐžНог ЎрчонкО, Đ?ĐťĐľĐşŃ Đ°Đ˝Đ´Ń€ ШайанОв, Đ•Нона ĐžŃ€ĐťĐžĐ˛Ń ĐşĐ°Ń?, ХоргоК Đ”Ń€ОйиŃ‚ŃŒкО, ХвоŃ‚Нана ĐšŃ€ŃƒĐłĐťĐžĐ˛Ń ĐşĐ°Ń? ОтдоН Ń€огиОнаНŃŒнОгО Ń€Đ°Ń ĐżŃ€ĐžŃ Ń‚Ń€анониŃ?: Đšиов +38 (044) 278 60 13 Đ”Оноцк +38 (062) 311 08 22, 381 21 99 Đ”нопŃ€ОпоŃ‚Ń€ĐžĐ˛Ń Đş +38 (067) 639 30 30 ĐžĐ´ĐľŃ Ń Đ° +38 (048) 785 03 85 ОтдоН Ń€окНаПŃ‹: Đšиов +38 (044) 278 60 13, 278 70 72 Đ”нопŃ€ОпоŃ‚Ń€ĐžĐ˛Ń Đş +38 (097) 902 00 00 Đ”Оноцк +38 (062) 381 21 99, 311 08 22 +38 (050) 328 64 13 ĐžĐ´ĐľŃ Ń Đ° +38 (048) 785 03 85

Project Director: Vasilisa Fridlyand Editor in Chief: Sergey Tymofyeyev Art Director: Natalya Stepanovskaya Advertising and Promotion Director: Marina Mamonova Advertising Department: Ljubov Borsch, Vlada Savina Editor, Proofreader: Anna Zvyagintseva Computer Design and Layout: Natalya Fonotova, Igor Dreval, Fiodor Zubritskiy Translation: Marina Kozlenko, Svetlana Cusse PR Managers: Olga Ostrovskaya, Diana Sukyasova Technical Director: Vladimir Makarovich Computer Ensuring, Websites: Roman Dvoryadkin Circulation Managers: Oleg Yurchenko, Alexsander Shabanov, Elena Orlovskaya, Sergey Drobitko, Svetlana Kruglovskaya Regional Distribution Department: Kiev +38 (044) 278 60 13 Donetsk +38 (062) 311 08 22, 381 21 99 Dnepropetrovsk +38 (067) 639 30 30 Odessa +38 (048) 785 03 85 Advertising Department: Kiev +38 (044) 278 60 13, 278 70 72 Dnepropetrovsk +38 (097) 902 00 00 Donetsk +38 (062) 381 21 99, 311 08 22 +38 (050) 328 64 13 Odessa +38 (048) 785 03 85

Đ–ŃƒŃ€наН СаŃ€ĐľĐłĐ¸Ń Ń‚Ń€иŃ€Ован в ĐœĐ¸Đ˝Đ¸Ń Ń‚ĐľŃ€Ń Ń‚во инфОрПации УкраинŃ‹ 18 иŃŽĐ˝Ń? 2002 Đł. ХвидоŃ‚оНŃŒŃ Ń‚вО Đž Ń€ĐľĐłĐ¸Ń Ń‚Ń€Đ°Ń†ии: Рог.КВ â„–6368. ОтвоŃ‚Ń Ń‚Đ˛ĐľĐ˝Đ˝ĐžŃ Ń‚ŃŒ Са Ń ĐžĐ´ĐľŃ€Манио Ń€окНаПŃ‹ Đ˝ĐľŃ ŃƒŃ‚ Ń€окНаПОдаŃ‚оНи. РодакциŃ? ĐžŃ Ń‚авНŃ?от Са Ń ĐžĐąĐžĐš правО но Ń€аСдоНŃ?Ń‚ŃŒ тОчки СŃ€ониŃ? автОрОв. Đ&#x;ОНнОо иНи Ń‡Đ°Ń Ń‚ичнОо Đ˛ĐžŃ ĐżŃ€ОиСводонио Ń Ń‚Đ°Ń‚оК и ПаториаНОв, ОпŃƒйНикОваннŃ‹Ń… в Watch&Diamond, СапрощонО и ОхранŃ?ĐľŃ‚Ń Ń? СакОнОП. Đ&#x;Ń€и пОдгОŃ‚Овко Ń‚ĐľĐşŃ Ń‚Ов Đ¸Ń ĐżĐžĐťŃŒСОванŃ‹ ПаториаНŃ‹ иС Internet. УчродиŃ‚оНŃŒ и ĐžŃ Đ˝ĐžĐ˛Đ°Ń‚оНŃŒ: ООО "ФŃ?ŃˆĐ˝ ĐšНай".

The magazine is registered by Ministry of Information in Ukraine on June, 18th, 2002. Registration Certificate number: Reg. КВ №6368. Responsibility for the content of advertising materials is beared by advertisers. Editorial office reserves the right not to share authors' viewpoints. Complete or partial reproduc tion of the materials published in Watch&Diamond magazine is forbidden and is protected by the law. For texts prepara tion the Internet resources are used. The founder is "Fashion Club" Ltd.

Đ?Đ´Ń€ĐľŃ Ń€одакции: Украина, 01001, Đšиов, ŃƒĐť. ГОрОдоцкОгО, 12/2/3, Đšиов 1, Đ°/Ń? 463 Ń‚оН.: +38 (044) 278 60 13, 278 70 72 РодакциŃ? info@watchdiamond.com.ua ОтдоН Ń€окНаПŃ‹ advertising@watchdiamond.com.ua www.watchdiamond.com.ua ТираМ 30 000 Ń?кС.

Editorial Office Address: Ukraine, 01001, Kiev, Gorodetskogo Str., 12/2/3, Kiev 1, p.o. 463 Tel.: +38 (044) 278 60 13, 278 70 72 Editorial Office info@watchdiamond.com.ua Advertising Department dvertising@watchdiamond.com.ua www.watchdiamond.com.ua Circulation is 30 000 copies.

Đ&#x;ĐľŃ‡Đ°Ń‚ŃŒ: ООО "Đ?ОвŃ‹Đš Đ´Ń€ŃƒĐş", Украина, 02094, Đšиов, ŃƒĐť. ĐœагниŃ‚ОгОŃ€Ń ĐşĐ°Ń?, 1 Ń‚оН.: +38 (044) 451 48 04, Ń„Đ°ĐşŃ : +38 (044) 451 48 10

Printing: LCC "Novyy Druk", Ukraine, 02094, Kiev, Magnitogorskaya Str., 1 Tel.: +38 (044) 451 48 04, Fax +38 (044) 451 48 10


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

гранд-готель "Україна", вул. Володимирська, 20/1а, вул. Артема, 121, пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46 тел. (044) 278-61-11

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд готель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 335 76 46