wd24

Page 1

№ 24

БРИЛЛИАНТЫ Dimier Recital 3 шедевр haute horlogerie

2008

international magazine

Обручальные "короны" Carrera y Carrera

Винтаж IWC

Project Z гость из будущего

Бриллиантовый яд не страшен

Отели, в которых стоит жить


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА Бутiк "Chopard"

гранд готель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 335 76 46 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 32 10


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА Бутiк "Chopard"

гранд готель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 335 76 46 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 32 10


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


КИЇВ Бутiк "BOVET"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

готель "Hyatt", вул. А. Тарасової, 5, гранд-готель "Україна", вул. Артема, 121, тел. (044) 581 15 55 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85HARRY WINSTON AVENUE C™ Midsize ©2008 Harry Winston +41 22 716 29 00 www.harrywinston.com ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", тел. (062) 335-76-46 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278-61-11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46 ОДЕСА, Бутік "Carrera y Carrera", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 32 09 ЗАПОРIЖЖЯ, Салон!магазин "VALENCIA", пр. Ленiна, 155 / вул. Панфiловцiв, тел. (061) 213 13 05


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Ìè âèòðàòèëè ïiâðîêó íà òå, ùîá çðîáèòè ðîáîòó .. ãîäèííèêà A. Lange & Sohne áåçäîãàííîþ.

The Langematik Perpetual. Øåäåâð ñòâîðåíèé äëÿ íàñòóïíèõ ïîêîë³íü. Öåé ãîäèííèê ç â³÷íèì êàëåíäàðåì òà ³íäèêàòîðîì ôàç ì³ñÿöÿ çàëèøàºòüñÿ òî÷íèì âïðîäîâæ 122 ðîê³â, òîìó íà éîãî çáîðêó â îñòàòî÷íîìó ï³äñóìêó éäå á³ëüøå ðîêó.

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

Ùîá çðîáèòè íàø³ ãîäèííèêè íàäçâè÷àéíèìè, ìè çáèðàºìî ¿õ äâ³÷³. Öå ñòîñóºòüñÿ òàêîæ ³ Langematik Perpetual. ϳä ÷àñ ïåðøîãî äîâãîòðèâàëîãî ïðîöåñó çáîðó, ìàéñòðè ãîäèííèêîâèõ ñïðàâ ìàþòü âïåâíèòèñü, ùî ôóíêö³³ óñ³õ ìåõàí³çì³â âçàºìîä³þòü ó ïîâí³é ãàðìîí³¿, ñåðåä ÿêèõ ³ ôóíêö³ÿ ñêèäàííÿ íà íóëü òà ³íäèâ³äó-

àëüíî àáî êîëåêòèâíî ðåãóëüîâàíèé ³íäèêàòîð êàëåíäàðÿ. ϳä ÷àñ öèõ ñòàä³é ìàêñèìàëüíî¿ êîíöåíòðàö³¿ í³ÿêà ç ³ñíóþ÷èõ òåõíîëîã³é íå ìîæå çàì³íèòè ðóêè äîñâ³ä÷åíîãî ìàéñòðà Lange. ϳñëÿ ì³ñÿö³â íàïðóæåíî¿ ïðàö³ ìîæíà ñêàçàòè íàïåâíå, ùî ãîäèííèê Langematik Perpetual ïðàöþº áåçäîãàííî. Àëå íàâ³òü òîä³ ùå çàðà-

В Україні годинники Lange можна придбати у магазинах “КРИСТАЛЛ” та “ИМПЕРАДОR”, які належать до мережі CRYSTAL GROUP, за адресою:


Ïîòiì ìè âñå çíîâó ðåòåëüíî ïðîàíàëiçóâàëè

íî ñâÿòêóâàòè. ϳñëÿ öüîãî éäå åòàï, óí³êàëüíèé äëÿ òî÷íîñò³ ÷àñîâîãî âèðîáíèöòâà: ìåõàí³çì çíîâó ïîâí³ñòþ ðîçáèðàºòüñÿ. Òåïåð äî ñïðàâè áåðóòüñÿ îáðîáíèêè; âîíè ìàþòü äîäàòè òó ñàìó äîâåðøåí³ñòü. Âèêîðèñòîâóþ÷è ñó÷àñí³ òåõíîëî㳿, .. âîíè ïðèêðàøàþòü ÷àñòèíè ìåõàí³çìó ðåôëåííÿì Glashutte, íàñ³÷êîþ ç çîëîòà,

êðóãîâèì çåðíåííÿì àáî ãðàâ³ðóâàííÿì - íàâ³òü òèõ êîìïîíåíò³â, ÿê³ ïîò³ì íå âèäíî êð³çü ñàïô³ðîâó çàäíþ êðèøêó. Öå õóäîæíº îôîðìëåííÿ ðîáèòü êîæíèé ãîäèí.. íèê A. Lange & Sohne óí³êàëüíèì åêçåìïëÿðîì, ùî âò³ëþº êëàñè÷íå ìèñòåöòâî ãîäèííèêîâîãî ä³ëà òà ïîñò³éí³ ïîøóêè ³ííîâàö³é. Íàøà ìåòà - öå ñó÷àñíà òðàäèö³ÿ.

м. Київ, вул. Володимирська, 20/1а • м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, гранд - готель “Україна” • м. Донецьк, вул. Артема, 121

www.lange-soehne.com


КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а,

тел. (044) 278 61 11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд готель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 335 76 46 ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня,

тел. (048) 785 03 85


www.diorjoaillerie.com / Tel. 020 7172 0172

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

“Diorette”collection. Yellow gold, white gold, diamonds, aquamarine, amethyst, citrine and lacquer.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


КИЇВ Бутiк "BOVET"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

готель "Hyatt", вул. А. Тарасової, 5, гранд-готель "Україна", вул. Артема, 121, тел. (044) 581 15 55 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Pure Performance Absolute


Precision Äîñêîíàëå âèêîíàííÿ. Áåçóìîâíà òî÷í³ñòü. Íàøå ïîêëèêàííÿ ñòâîðþâàòè íàéá³ëüø íàä³éí³ òà íàéòî÷íèø³ ³íñòðóìåíòè äëÿ íàéâèáàãëèâ³øèõ ïðîôåñ³îíàë³â. Êîæíà äåòàëü ãîäèííèêà ñòâîðåíà ó ïðàãíåíí³ â äîñêîíàëîñò³. Óñ³ õðîíîãðàôè â³äïîâ³äàþòü íàéñóâîð³øèì âèìîãàì íàä³éíîñò³ òà ôóíêö³îíàëüíîñò³. Ñàìå òîìó Breitling – öå ºäèíà êîìïàí³ÿ, óñ³ ãîäèííèêîâ³ ìåõàí³çìè ÿêî¿ ìàþòü ñåðòèô³êàò õðîíîìåòðè¿ (COSC). Ïîñò³éíèì ïîñòà÷àëüíèêîì äëÿ àâ³àö³¿ âèïàäêîâî íå ñòàþòü.

Chronomat Åòàëîí àâòîìàòè÷íèõ õðîíîãðàô³â ç àâòîï³äçàâîäîì. Ñåðòèôàêîâàíèé Øâåéöàðñüêèì ²íñòèòóòîì Õðîíîìåò𳿠COSC.

КИЇВ, "CRYSTAL",

вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278 61 11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR",

гранд-готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL",

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ",

w w w. b r e i t l i n g . c o m

вул. Артема, 121, тел. (062) 335-76-46


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Не отвести глаз

26

24

Основной инстинкт

Project Z 36 вызов будущему

40

Волшебство трансформации

Встречая юбилей

50

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278 61 11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46 ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85

Поцелуй в райском саду

46


www.breitlingforbentley.com

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Престиж и совершенство.

Breitling и Bentley роднят идеи престижа и совершенства. Те же стандарты надежности, точности и непревзойденного качества. В мастерских фабрики Крю, где изготавливают автомобили Bentley, и в лабораториях компании Breitling в сочетании высокого класса мастерства и эстетики рождаются шедевры, которые становятся традицией. Как символ подобного единства участие мастеров Breitling в оформлении приборной панели одной из самых известных моделей британского бренда, Bentley Continental.

эксклюзивность и мастерство .

Для поклонников эксклюзивных механизмов компания Breitling создает линию уникальных часов и исключительных хронографов Breitling for Bentley. Благодар своей элегантности и эстетическому совершенству, этот часовой инструмент отражает основные черты, присущие производителю британских автомобилей. Посвятив коллекцию миру машин, лучшие мастера компании Breitling собрали самые технически непревзойденные механизмы, еще раз продемонстрировав высшее мастерство. Время - наша главная ценность.

BENTLEY MOTORS

The greatest luxury in life is time. Savour every second.

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR",

гранд-готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL",

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ",

вул. Артема, 121, тел. (062) 335-76-46


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

60

78

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278 61 11

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46 ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85

56

Страсть на народе коррида в моде

72

Совершенству нет предела

86

Очей очарованье

Уникальные вдвойне

122 Изысканный и роскошный

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39

Очарование винтажа IWC


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд готель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22,

тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 335-76-46


Все точки над "i"

Ñ

òàðèííàÿ ïîãîâîðêà "öûïëÿò ïî îñåíè ñ÷èòàþò" ïðèìåíèìà äàëåêî íå êî âñåì îòðàñëÿì ÷åëîâå÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, íî äëÿ âîëøåáíûõ ìèðîâ ÷àñîâîãî è þâåëèðíîãî èñêóññòâ îíà ÿâëÿåòñÿ àêñèîìîé. Âðåìÿ ñîáèðàòü êàìíè. Æóðíàëèñòû, îñâåùàþùèå â ÑÌÈ òåìó haute joaillerie, äîñûòà íàåâøèñü "õëåáà íàñóùíîãî" íà ïðåñòèæíûõ âûñòàâêàõ â Áàçåëå è Æåíåâå åùå âåñíîé, òîëüêî ñåé÷àñ âíÿòíî ñôîðìóëèðîâàëè îñíîâíûå ïðèçíàêè, îòëè÷àþùèå ìîäíûé þâåëèðíûé øåäåâð îò áåçâêóñíîé ïîáðÿêóøêè. Áóäüòå áäèòåëüíû: êàê ìèíèìóì, äî êîíöà ãîäà ñëåäóåò íàïîëíÿòü ñâîþ "øêàòóëêó" óêðàøåíèÿìè ñ ðàçíîöâåòíûìè êðóïíûìè è ñðåäíåé âåëè÷èíû áðèëëèàíòàìè. Çàêîíîäàòåëè ÷àñîâîé ìîäû òîæå îêîí÷àòåëüíî "ñîçðåëè" äëÿ îãëàøåíèÿ ñïèñêà ñâîèõ ïðèîðèòåòîâ. Ñàìûå òèòóëîâàííûå êîìïàíèè ïðîäîëæàþò ñîâåðøåíñòâîâàòü è áåç òîãî ñëîæíûå ìåõàíèçìû ëó÷øèõ ìîäåëåé ëåãåíäàðíûõ ÷àñîâ, à èõ âíåøíþþ ýñòåòèêó ïîä÷åðêèâàþò èçûñêàííûì äèçàéíîì. Ëè÷íî ÿ îñåíü íå î÷åíü ëþáëþ, è åñëè áû íå òàêîé "óðîæàé", òî âïîëíå ìîãëà áû áåç íåå îáîéòèñü. Âàñèëèñà ÔðèäëÿíäНе отвести глаз

D

imier 1738. Manufacture de Haute Horlogerie Artisanale - ýòî ñîâñåì ñâåæèé ïðîåêò Ïàñêàëÿ Ðàôôè, âëàäåëüöà ñòàðåéøåé øâåéöàðñêîé êîìïàíèè Bovet. Åìó óäàëîñü êàê áû ïîâåðíóòü âðåìÿ âñïÿòü è âûçâîëèòü èç íåáûòèÿ èìåíà äâóõ áðàòüåâ Äèìüå - Øàðëÿ-Ëóè è Îãþñòà-Àíòóàíà, êîòîðûå, êàê è îñíîâàòåëü Bovet, äâà âåêà òîìó íàçàä íà÷èíàëè ñâîé ÷àñîâîé áèçíåñ â Êèòàå. Íîâûé øåäåâð Dimier, íàçâàííûé Les Heures du Monde, ÷òî äîñëîâíî îáîçíà÷àåò "÷àñû ìèðà", ìîäåëü Dimier Recital3 ñâîèìè óñëîæíåíèÿìè âîïëîùàåò âûñîêîå èñêóññòâî âèðòóîçíîé ìèêðîìåõàíèêè è èçóìëÿåò âíåøíåé êðàñîòîé äèçàéíà. Dimier T7 - àâòîìàòè÷åñêèé êà24 Watch&Diamond

ëèáð, êîòîðûé áûë ñïåöèàëüíî ñïðîåêòèðîâàí, ðàçðàáîòàí è ñîçäàí, ÷òîáû îáúåäèíèòü ýñòåòè÷åñêèå è ïðàêòè÷åñêèå ôóíêöèè íîâûõ ÷àñîâ äëÿ åæåäíåâíîãî èõ èñïîëüçîâàíèÿ. Ïðîçðà÷íûé öèôåðáëàò èç ìèíåðàëüíîãî êðèñòàëëà îòêðûâàåò ïðåêðàñíûé âèä â ðàçíûõ ÷àñòÿõ èäåàëüíûõ êâàäðàíòîâ: èíäèêàòîð îñíîâíîé ÷àñîâîé çîíû, ïîêàçûâàþùèé ÷àñû è ìèíóòû, êàðåòêà òóðáèéîíà ñ ìîñòîì, íàïîìèíàþùèì öâåòîê ëîòîñà, è ñåêóíäíàÿ ñòðåëêà. Äðóãîé èíäèêàòîð - âðåìÿ âòîðîé ÷àñîâîé çîíû. Íà îòìåòêå "12 ÷àñîâ" àïåðòóðà ñ âûáîðîì îäíîãî èç 24 ÷àñîâûõ ïîÿñîâ, êîòîðûé óñòàíàâëèâàåòñÿ íà âòîðîé ÷àñîâîé çîíå. Äâà ïðóæèííûõ áàðàáàíà ìåõàíèçìà ÷àñîâ îáåñïå÷èâàþò ñåìèäíåâíûé õîä,

êîíòðîëèðóåìûé óêàçàòåëåì. Ïðàêòè÷åñêèå àñïåêòû ýòèõ ÷àñîâ î÷åâèäíû: äâå êíîïêè ñ êàæäîé ñòîðîíû êîðïóñà äàþò âîçìîæíîñòü áûñòðîãî è ëåãêîãî óïðàâëåíèÿ âòîðîé ÷àñîâîé çîíîé è âûáîðîì íóæíîãî ÷àñîâîãî ïîÿñà. Îñíîâíîé öèôåðáëàò è èñïîëüçîâàííûå ëþìèíåñöåíòíûå ìàòåðèàëû ïðåäëàãàþò ïðåâîñõîäíî ÷èòàåìûé èíòåðôåéñ, äîáàâëÿÿ èçûñêàííîñòè îáùåé ýñòåòèêå ÷àñîâ. Ìîäåëü Recital3 ïðîèçâîäèòñÿ â ÷ðåçâû÷àéíî îãðàíè÷åííîì êîëè÷åñòâå ìàñòåðàìè, îïûò è óìåíèå êîòîðûõ (íåñìîòðÿ íà ñðåäíèé âîçðàñò ïåðñîíàëà ôàáðèêè â 25 ëåò) ïîçâîëÿåò áåñïðåêîñëîâíî ïðè÷èñëèòü ÷àñû Dimier ê ëó÷øèì îáðàçöàì haute horlogerie. Äèàíà Ñóêÿñîâà


DIMIER Recital3 Механизм: Dimier T7, турбийон, автоподзавод, запас хода 168 часов. Функции: часы, минуты, секунды, вторая часовая зона, индикация “день/ночь”, индикация 24 городов. Корпус: 18К розовое золото, диаметр 48мм, сапфировая задняя крышка, кабошон на заводной головке. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: кожа крокодила, застежка браслетного типа из 18К розового золота. Особенности: лимитированная серия.


Основной инстинкт

Ê

àæäûé íîâûé ñåçîí ìîäíèêè è ìîäíèöû íà÷èíàþò ïîãîíþ çà òåì, ÷òî ïðèíÿòî íàçûâàòü mainstream. Ó íåêîòîðûõ îñîáî îäàðåííûõ ëè÷íîñòåé äî ñèõ ïîð ïîäîáíûå fashion-çàáåãè âûçûâàþò ëèøü íåäîóìåíèå è ðàçäðàæåíèå. Íî äàæå ó÷åíûå íå ñìîãëè ïðîéòè ìèìî "ìîäíîãî" ôåíîìåíà: ïðîâåëè ðÿä íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, â õîäå êîòîðûõ è îòêðûëàñü "ñòðàøíàÿ ïðàâäà". Îêàçûâàåòñÿ, íàøà ñòðàñòü ê øîïèíãó íå ÷òî èíîå, êàê îòãîëîñîê äðåâíåãî èíñòèíêòà ñîáèðàòü êîðåøêè è ÿãîäû. È òàê êàê òåïåðü ìû îñâîáîæäåíû îò ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ çàïàñàíèåì ïðîâèçèè, à èíñòèíêò âñå ðàâíî òðåáóåò ñâîåãî, òî âñþ íåðåàëèçîâàííóþ ýíåðãèþ ïðèõîäèòñÿ òðàòèòü íà ïîèñê è ïðèîáðåòåíèå îäåæäû è àêñåññóàðîâ. Ïðè ýòîì âêëþ÷àåòñÿ åùå ïàðî÷êà èíñòèíêòîâ – îò æåëàíèÿ ïîîõîòèòüñÿ (âìåñòî ðûáû èëè îëåíÿ - íà íîâèíêó ñåçîíà) äî äðåâíåéøåãî ñàêðàëüíîãî ðèòóàëà ðàñêðàñêè òåëà è ëèöà (íûíåøíèé make up). Òàê ìû óòîëÿåì âå÷íûå ñòðàñòè íåñêîëüêî èíûì, ÷åì âî âðåìåíà ìàìîíòîâ, ñïîñîáîì. Ïîýòîìó ïðèçûâàòü æåíó ïðåêðàòèòü ïîêóïàòü "íåíóæíûå" âåùè ìîæåò òîëüêî íåäàëüíîâèäíûé ñóïðóã. Òåì áîëåå ÷òî â ýòîì ñåçîíå íè÷åãî "íåíóæíîãî" íåò è áûòü íå ìîæåò. ßðêèå, êîëîðèòíûå óêðàøåíèÿ è îòñ÷èòûâàþùèå èì âðåìÿ ìîäû, ñïîêîéíûå ÷àñû, áóäòî îòðàæàþò ïðîòèâîáîðñòâî íå æåëàþùåãî ñäàâàòü ïîçèöèè ëåòà è âñòóïàþùåé â çàêîííûå ïðàâà îñåíè. Åêàòåðèíà Òèìîôååâà 26 Watch&Diamond

1

2


3

ВО ВЛАСТИ КАЛИПСО 7

4

5

6

12

13

9

10

11

14

1. Часы Breguet. 2. Часы Harry Winston. 3. Часы Breitling. 4, 11. Броши Autore. 5. Колье Celin. 6, 13. Колье Magerit. 7, 8, 9, 10. Серьги, брошь, кольцо Clan de Vega. 12. Часы Chopard. 14. Кольцо Valente.

8


1

2

3

ЛУННЫЕ ПРИЛИВЫ

4

6

5

7

9

8

1. Harry Winston. 2. Chopard. 3. Breuget. 4. Bovet. 5. Blancpain. 6. IWC. 7. Longines. 8. F.P.Journe. 9. A.Lange&Soehne. 10. Louis Erard. 11. Jaeger LeCoultre. 10

11


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

www.jaeger-lecoultre.com

REVERSO DUETTO

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд-готель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 335-76-46


1

ОДНО "НЕБО" НА ВСЕХ 3

2

4

6

5

7

9

10

8

14

11

12

1. Колье Chopard. 2, 7, 10, 11. Серьги, колье Clan de Vega. 3. Кольцо Casato. 4. Кольцо Celin. 5, 8. Кольцо, серьги Giovanni Ferraris. 6. Кольцо Tabbah. 9, 13. Кольцо, серьги Fani. 12. Часы Zenith. 14. Кольцо Stefan Hafner. 15. Колье Santagostino.

13

15


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

The fusion between 18K Red Gold, Diamonds and Rubber.

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд готель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", тел. (044) 278 61 11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 335 76 46 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85


1

СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ…? ДА! 3

6

7

8

9

2

4

10

11

12

13

14

15

5

17

1. Колье Magerit. 2, 10, 13. Серьги, кольца Roberto Coin Cento. 3, 14, 15. Кольца Luca Carati. 4, 7, 8. Кольца Carrera y Carrera. 5, 9, 11. Кольца Chopard. 6. Кольца Comete. 12. Кольца Giorgio Visconti. 16. Серьги Clan de Vega. 17. Cерьги Dior Joaillerie.

16


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 335 76 46

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85


1

ОХОТА НА ХИЩНИКОВ

2

3

4

6

5

7

9

8

10

1, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 20. Колье, кольцо, кулон Magerit. 3, 7, 14. Браслет, запонки, брошь Clan de Vega. 6, 16, 19. Кулон, кольцо, колье Giorgio Visconti. 8. Часы Bovet. 9, 21, 24. Колье, серьги Carrera y Carrera. 15. Серьги Chopard. 22, 25. Кольца Tabbah. 23. Браслет Roberto Coin.

11


12

14

13

16

20

17

22

19

18

15

21

25

23

24


Команда создателей Project Z5: Laurent Bardet, Kari Voutilainen, Steven Forsey, Robert Greubel, Tom O’Neill, Fragniere and Vianney Halter

Project Z вызов будущему

Í

îâàÿ ìîäåëü Z5 èç êîëëåêöèè Harry Winston Project Z îòëè÷àåòñÿ ãàðìîíè÷íûì ñî÷åòàíèåì ýëåãàíòíîé ôîðìû è ìíîãî÷èñëåííûõ ôóíêöèé. Îñîáåííîñòüþ ýòèõ ÷àñîâ ñòàëî òî, ÷òî çäåñü òóðáèéîí âïåðâûå èñïîëüçóåòñÿ ñ ôóíêöèåé èíäèêàöèè âðåìåíè â äâóõ ÷àñîâûõ ïîÿñàõ, áëàãîäàðÿ ÷åìó îíè ïðåêðàñíî ïîäîéäóò êàê òåì, êòî ïîñòîÿííî ïóòåøåñòâóåò, òàê è òåì, êòî ëþáèò äåðæàòü ðóêó íà ïóëüñå Âðåìåíè. Äëÿ ñîçäàíèÿ Z5 ìàñòåðàì êîìïàíèè íåîáõîäèìî áûëî ðåøèòü ñëîæíóþ òåõíè÷åñêè çàäà÷ó ïî îïòèìàëüíîìó ðàñïîëîæåíèþ ìåõàíèçìà íåçàâèñèìîé èíäèêàöèè ÷àñîâûõ ïîÿñîâ. Óêàçàòåëü âðåìåíè â îñíîâíîì ÷àñîâîì ïîÿñå íàõîäèòñÿ â ïîëîæåíèè "2 ÷àñà"; íåñêîëüêî ìåíüøèé ïî ðàçìåðàì, ïîêàçûâàþùèé âðåìÿ âî âòîðîì ÷àñîâîì ïîÿñå, ðàñïîëîæåí íà ìåñòå öèôðû "9".  ñïåöèàëüíîì îêîøêå ñ ïðûãàþùåé øêàëîé ïîÿâëÿþòñÿ íàçâàíèÿ 24 ðàçíûõ ñòîëèö ìèðà íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå. Ýòî óæå ïÿòûå ÷àñû ñ òóðáèéîíîì â êîðïóñå èç çàëèóìà - ñïåöèàëüíîãî ñïëàâà, ðàçðàáîòàííîãî êîìïàíèåé 36 Watch&Diamond

è ñòàâøåãî îäíîé èç õàðàêòåðíûõ îñîáåííîñòåé ìíîãèõ ìîäåëåé ÷àñîâ Harry Winston. Ãèëüîøèðîâàííûé óçîð öèôåðáëàòà â âèäå âåðòèêàëüíûõ ïîëîñîê ïðèäàåò Z5 èçûñêàííóþ ýëåãàíòíîñòü è êðàñîòó. Êîæàíûé èëè ðåçèíîâûé ðåìåøîê óêðàøåí òèñíåíûì çíàêîì â âèäå òðåõ ëåçâèé ñþðèêåíà - ñåêðåòíîãî îðóæèÿ íèíäçÿ, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ýìáëåìîé êîëëåêöèè Project Z. Äèçàéí ïåðâûõ æåíñêèõ ÷àñîâ â êîðïóñå èç çàëèóìà Lady Z - ïîäñêàçàí ìèôîëîãèåé, îíè ïîñâÿùåíû Ëóíå êàê âå÷íîìó ñïóòíèêó Çåìëè è îäíîâðåìåííî áîãèíå ëóííîãî ñâåòà, Ñåëåíå. Ýòîé äâîéñòâåííîñòüþ îïðåäåëÿåòñÿ äèçàéí öèôåðáëàòà è ìåõàíèêà äâèæåíèé íà íåì. Íåáåñíîå äåéñòâî ïðîèñõîäèò â îâàëüíîì îêîøêå ñ äâóìÿ ñèìâîëàìè Ëóíû, âûïîëíåííûìè èç àâàíòþðèíà, ÷òî ïðèäàåò èì åäâà ìåðöàþùèé îòòåíîê òåìíî-ñèíåãî öâåòà. Íà ñåðåáðèñòîì öèôåðáëàòå ðàñïîëîæåíû ñòèëèçîâàííûå àðàáñêèå öèôðû. Îáå ëóíû - áåëîãî è ÷åðíîãî öâåòîâ - óêðàøåíû õâîñòàìè êîìåò èç áðèëëèàíòîâ è ÷åðíûõ ñàïôèðîâ. Îáîäîê è óøêè êîðïóñà ÷àñîâ èç çàëèóìà, óêðàøåíû 56 áðèëëèàíòàìè. Âñåãî áóäåò


Project Z5 Механизм: HW1005, автоподзавод, запас хода 110 часов. Функции: часы, минуты, секунды, турбийон, второй часовой пояс, город. Корпус: залиум, диаметр 45мм, антрацитовый циферблат, сапфировое стекло, прозрачная задняя крышка. Водонепроницаемость 100м. Ремешок: черный каучук, застежка браслетного типа из залиума. Особенности: лимитированное издание 150 шт.

Watch&Diamond 37


Lady Z Механизм: GP3106 c модулем HWP10, автоподзавод, запас хода 42 часа. Функции: часы, минуты, секунды, фазы Луны. Корпус: залиум, диаметр 36мм, безель украшен бриллантами, серебряный циферблат с бриллиантами и сапфирами. Водонепроницаемость 100м. Ремешок: кожа аллигатора, застежка браслетного типа из залиума украшена 33 бриллиантами. Особенности: лимитированное издание 300 шт.

âûïóùåíî 300 ýêçåìïëÿðîâ ýòîé èçûñêàííîé ìîäåëè. à âûñòàâêå â Áàçåëå êîìïàíèÿ Harry Winston îáúÿâèëà î íà÷àëå îôèöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà ñ íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé The Time Aeon Foundation, êîòîðàÿ ñîçäàíà â ýòîì ãîäó â Øâåéöàðèè è çàÿâèëà öåëüþ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðàçâèòèå ìàñòåðñòâà íåçàâèñèìûõ ÷àñîâùèêîâ. Harry Winston øèðîêî èçâåñòíà ïîääåðæêîé òàëàíòëèâûõ ÷àñîâûõ äèçàéíåðîâ â ðàìêàõ ïðîåêòà Opus è íîâàòîðñêèìè ïîäõîäàìè ê ÷àñîâîìó ïðîèçâîäñòâó.  ñâîþ î÷åðåäü, ñïåöèàëèñòû èç The Time Aeon Foundation îáëàäàþò îïûòîì è ìåòîäèêàìè ñòèìóëèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÷àñîâîãî èñêóññòâà. Äåòàëè íîâîãî ñîãëàøåíèÿ áûëè îãëàøåíû ëåòîì ýòîãî ãîäà. Ðåçóëüòàòû êîíêóðñíîãî îòáîðà ïðîåêòîâ íåçàâèñèìûõ ÷àñîâûõ äèçàéíåðîâ áóäóò ïðåäñòàâëåíû íà Baselworld 2009. Òàêîå íà÷èíàíèå, áåç ñîìíåíèé, ñûãðàåò âàæíóþ ðîëü â ïîäãîòîâêå íîâîãî ïîêîëåíèÿ òàëàíòëèâûõ ìàñòåðîâ. Åëåíà Ìîñêàëþê

Í

38 Watch&Diamond


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278 61 11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46


Каролина Груози Шойфеле

Механизм: кварцевый ETA 980.163. Функции: часы, минуты, секунды. Корпус: 180 бриллиантов на циферблате, 48 багетов на корпусе, 1 брил.огранки бриолет на заводной головке. Браслет: 145 бриллиантов огранки багет, общий вес камней 33 карата.

Волшебство трансформации…

áðèëëèàíòîâ â ñîêðîâèùà ïðèíàäëåæèò øåäåâðàì luxury áðåíäà Chopard è äàâíî ñòàëî íåïðåðåêàåìûì ïðèìåðîì âûñîêîãî þâåëèðíîãî èñêóññòâà, áóäü òî óêðàøåíèÿ èëè ÷àñû. Âèöåïðåçèäåíò è ãëàâíûé äèçàéíåð êîìïàíèè Chopard - ãîñïîæà Êàðîëèíà Ãðóîçè-Øîéôåëå, îäíà èç ñàìûõ çíàìåíèòûõ ñâåòñêèõ æåíùèí Åâðîïû. Áðèëëèàíòû - åå ñòðàñòü è åæåäíåâíàÿ ðàáîòà, êîòîðàÿ òðåáóåò ïóòåøåñòâîâàòü ïî âñåìó ìèðó â ïîèñêàõ ðåäêèõ êàìíåé, óêðàøåíèÿ èç êîòîðûõ ñòàíóò åùå îäíèì äîêàçàòåëüñòâîì æåíñêîé êðàñîòû. Åé ïðèíàäëåæèò àâòîðñòâî íàèáîëåå ïîïóëÿðíûõ êîëëåêöèé êîìïàíèè, 40 Watch&Diamond

èìåííî îíà ãåíåðèðóåò èäåè, ðàçâèâàåìûå çàòåì òùàòåëüíî ïîäîáðàííîé êîìàíäîé äèçàéíåðîâ. Îñîáîå âíèìàíèå ïðè ðàçðàáîòêå óíèêàëüíûõ êîìïîçèöèé èç áðèëëèàíòîâ, ñàïôèðîâ, ðóáèíîâ è èçóìðóäîâ îðèãèíàëüíîé îãðàíêè è ðàçìåðîâ ãëàâíàÿ ïðåäïîñûëêà ïåðâåíñòâà êîìïàíèè â ìèðå haute joaillerie.  ìíîãî÷èñëåííûõ èíòåðâüþ Êàðîëèíà Ãðóîçè-Øîéôåëå ïðåïîäíîñèò ñåáÿ êàê íå÷òî ñðåäíåå ìåæäó àêóëîé áèçíåñà è ôååé äîìàøíåãî î÷àãà è ïîïàäàåò â ÿáëî÷êî. Êóðèðóþùàÿ ïðîäâèæåíèå ýêñêëþçèâíûõ óêðàøåíèé è ÷àñîâ Chopard, ïàðôþìåðèè, êîæãàëàíòåðåè è äðóãèõ àêñåññóàðîâ, îíà ïðîñòî ðîæäåíà äëÿ òîãî, ÷òîáû áûòü ëèöîì êîìïàíèè è â òî æå

âðåìÿ ïðèçíàåòñÿ, ÷òî âñåãäà ñòðåìèëàñü ê óåäèíåííîìó, óþòíîìó äîìàøíåìó î÷àãó, ðàçâåäåíèþ öâåòîâ â ñâîåì ñàäó è îáîæàåò äîìàøíèõ æèâîòíûõ. Íîâàÿ haute joaillerie êîëëåêöèÿ îò Chopard îñòàåòñÿ ïðåäàííîé êðåàòèâíûì òðàäèöèÿì Äîìà. Ðîñêîøíî îäàðåííàÿ êà÷åñòâîì, èçîáðåòàòåëüíîñòüþ, ïîñâÿùåííàÿ ïðèõîäó âåñíû, îíà ñîçäàíà, ÷òîáû íàäåëÿòü ëþäåé ñ÷àñòüåì, äàâàÿ âîçìîæíîñòü èñïûòàòü ÷óâñòâî âîñõèùåíèÿ, êàê, íàïðèìåð, îò âèäà ïðåäñòàâëåííûõ íà ôîòî óíèêàëüíûõ æåíñêèõ ÷àñîâ - 180 áðèëëèàíòîâ íà öèôåðáëàòå, 48 áàãåòíîé îãðàíêè íà êîðïóñå áåëîãî çîëîòà è 145 íà áðàñëåòå. Íàòàëèÿ Íîâèêîâà


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", тел. (062) 335-76-46 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85


Grande Lange 1 Механизм: калибр L901.2, с ручным заводом, запас хода 72 часа. Функции: часы, минуты, секунды, дата. Корпус: 18К розовое золото, 18К желтое золото, платина, диаметр 41,9мм. Ремешок: кожа крокодила.

Классика стремится к классике

Â

îçðîæäåííûé íåñêîëüêî ëåò íàçàä èç ôàêòè÷åñêîãî íåáûòèÿ, íî óæå âîññòàíîâèâøèé ñâîé òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë çíàìåíèòûé ÷àñîâîé áðåíä A.Lange&Soehne ðåøèë îáíîâèòü îäíó èç ñâîèõ êîëëåêöèé - Lange Grande 1, ïðèóðî÷èâ ýòî ñîáûòèå ê 42 Watch&Diamond

Çàëüöáóðãñêîìó ôåñòèâàëþ êëàññè÷åñêîé ìóçûêè, ñïîíñîðîì êîòîðîãî âûñòóïàåò âòîðîé ðàç. Ñîòðóäíè÷åñòâî, îñíîâàííîå íà ðàçäåëåííîé ñòðàñòè ê âîçâûøåííîìó, îêàçàëîñü ïëîäîòâîðíûì. Salzburg Whitsun Festival, áëàãîäàðÿ Lange&Soehne - ñòàë ñâîåîáðàçíûì ñåðòèôèêàòîì âûñî÷àéøåãî êà÷åñòâà äâóõ âèäîâ èñêóññòâ. Íîâàÿ âåðñèÿ Grand Lange 1 c îäíîöâåòíûì ãèëüîøèðîâàííûì öèôåðáëàòîì ëó÷øå âñåãî õàðàêòåðèçóåòñÿ ïàðàäîêñàëüíûì äåâèçîì: "×åì ìåíüøå, òåì áîëüøå". Èìååòñÿ â âèäó íå ðàçìåð ÷àñîâ (èõ äèàìåòð íàîáîðîò ñòàë ÷óòü áîëüøå ÷åì â ïðåæíåé ìîäåëè), à ìîíîõðîìíûé, ëèøåííûé ïåñòðîòû äèçàéí. Äî íåäàâíåãî âðåìåíè âûïîëíåíèå ãèëüîøèðîâàííî-

ãî óçîðà azure - ðåëüåôíîãî ðèñóíêà â âèäå êîíöåíòðè÷åñêèõ êðóãîâ - íà êðóïíûõ öèôåðáëàòàõ ïðåäñòàâëÿëî îïðåäåëåííûå òðóäíîñòè. Ðàçðàáîòàííûé èíæåíåðàìè êîìïàíèè íîâûé èíñòðóìåíòàðèé òåïåðü ïîçâîëèë íàíîñèòü ýòîò èçûñêàííûé óçîð è íà êðóïíûå öèôåðáëàòû. ×àñû Grand Lange 1 âûïóñêàþòñÿ â êîðïóñàõ èç æåëòîãî è ðîçîâîãî çîëîòà èëè ïëàòèíû. Îíè ñíàáæåíû ýêñêëþçèâíûì ìåõàíèçìîì ñ ðó÷íûì çàâîäîì. Äâà çàâîäíûõ áàðàáàíà ñ çàïàñîì õîäà ñâûøå òðåõ ñóòîê, ïðîãðåññèâíûé óêàçàòåëü çàïàñà õîäà è çàïàòåíòîâàííûé áîëüøîé óêàçàòåëü äàòû âûïîëíåíû è óêðàøåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ âûñî÷àéøèìè ñòàíäàðòàìè êà÷åñòâà Lange. Àíàñòàñèÿ Íîñóëåíêî


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005 КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Володимирська, 20/1а, ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, галерeя "Сады Победы", тел. (044) 278-61-11 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 335 76 46 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85


Свадебные “короны” Carrera y Carrera

Коронация руки и сердца

Ï

ðàêòè÷åñêè âñå þâåëèðíûå Äîìà ïûòàþòñÿ ïðåóñïåòü â ñîçäàíèè ñâàäåáíûõ êîëëåêöèé, â öåíòðå êîòîðûõ, êîíå÷íî æå, îáðó÷àëüíûå êîëüöà. Ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî âàðèàöèé íà ýòó òåìó, íî ñàìûìè íåòðèâèàëüíûìè è äîñòîéíûìè âíèìàíèÿ ñòàëè ðîìàíòè÷åñêèå óêðàøåíèÿ Mi Princesa îò êîìïàíèè Carrera y Carrera. Ïîñêîëüêó åå äèçàéíåðû ïîñòîÿííî âûïîëíÿþò ýêñêëþçèâíûå çàêàçû èñïàíñêîé êîðîëåâñêîé ñåìüè, òî, èçãîòàâëèâàÿ ñâàäåáíûå äðàãîöåííîñòè äëÿ ïðîäàæè â áóòèêàõ, îíè óæå íå â ñîñòîÿíèè ñíèçèòü "ïëàíêó" è ïðèäàþò òàêèì óêðàøåíèÿì ìîíàðøèå àòðèáóòû.  äàííîì ñëó÷àå - îáðó÷àëüíûå êîëüöà-òèàðû.  êîëëåêöèþ âîøëî 6 "êîðîí": èñïàíñêàÿ, ôðàíöóçñêàÿ, ðóññêàÿ, ãðå÷åñêàÿ, èíäèéñêàÿ è ÿïîíñêàÿ. Ñàìîé âåëè÷åñòâåííîé èç íèõ ìîæíî ñìåëî íàçâàòü ðóññêóþ - ìàñòåðà íàäåëèëè åå íàñòîÿùåé öàðñòâåííîñòüþ. Èíäèéñêàÿ, íàïðîòèâ, âîçäóøíàÿ è èçÿùíàÿ. Ðîäíóþ, èñïàíñêóþ, þâåëèðû âûïîë44 Watch&Diamond

íèëè ñ óçîðàìè è ðåçüáîé. Ãëàâíîé äåòàëüþ ãðå÷åñêîé òèàðû ñòàë êðóïíûé áðèëëèàíò. Óòîí÷åííîñòü è òîíêèé âêóñ äåìîíñòðèðóåò ôðàíöóçñêàÿ òèàðà, à ÿïîíñêàÿ, ïîæàëóé, ñàìàÿ îðèãèíàëüíàÿ è ôàíòàçèéíàÿ ñðåäè ñâîèõ "ïîäðóæåê". Îáðàùàÿñü ê òðàäèöèÿì ìàðêè, èçäåëèÿ, èçãîòîâëåííûå èç ìàòîâîãî (ñåêðåòíàÿ òåõíîëîãèÿ) è ïîëèðîâàííîãî çîëîòà, ùåäðî äåêîðèðîâàíû ìèíèàòþðíûìè ýëåìåíòàìè, ïîçàèìñòâîâàííûìè èç îáðàçîâ æèâîé ïðèðîäû. Âñå òîðæåñòâåííûå êîëüöà-òèàðû èìåþò "ïîñëåäîâàòåëåé" - óçêèå îáðó÷àëüíûå êîëüöà (íåêîòîðûå èç íèõ ñ áðèëëèàíòîâûì ïàâå). Ïåðåä òåì êàê èõ íàäåòü, èçáðàííèê äîëæåí ïðåïîäíåñòè òèàðó íà ïîìîëâêó. Ðàçäåëèâ îáðÿä "îêîëüöîâûâàíèÿ" íà äâå ÷àñòè, ìàñòåðà Carrera y Carrera ïðèâíåñëè â ýòîò ðèòóàë êîðîëåâñêèé öåðåìîíèàë. Âðÿä ëè íàéäåòñÿ äåâóøêà, ñïîñîáíàÿ îòêàçàòü âëþáëåííîìó ìîëîäîìó ÷åëîâåêó, êîòîðûé ïðåäëîæèò åé ïîáûâàòü ñíà÷àëà ïðèíöåññîé, à çàòåì è êîðîëåâîé. Àííà ÇâÿãèíöåâàАнтуан Лекультр

Встречая юбилей

Í

à âñåõ èíòåðíåò-ïîðòàëàõ, ðàññêàçûâàþùèõ î ìèðå ðîñêîøè è áîãàòñòâà, íà ïåðâûõ ñòðàíèöàõ ëó÷øèõ ãëÿíöåâûõ æóðíàëîâ íåèçìåííî ïðèñóòñòâóåò îäíà èç ñòàðåéøèõ øâåéöàðñêèõ ÷àñîâûõ êîìïàíèé Jaeger-LeCoultre. Âîçìîæíî, ÷èòàòåëü íå çíàåò ïðîèñõîæäåíèå ýòîãî òðóäíî ïðîèçíîñèìîãî äëÿ íàøåãî ÿçûêà íàçâàíèÿ. Îíî ñîñòîèò èç äâóõ ÷àñòåé. Âòîðàÿ, ñàìàÿ ñòàðàÿ – LeCoultre - ýòî ôàìèëèÿ Àíòóàíà Ëåêóëüòðà, êîòîðûé â 1833 ãîäó, íåäàëåêî îò Æåíåâû, îòêðûë ñâîå ÷àñîâîå ïðåäïðèÿòèå, à ïåðâàÿ – Jaeger ôàìèëèÿ ïàðèæàíèíà Ýäìîíà Æåæå (Jaeger), òàëàíòëèâîãî ÷àñîâùèêà, èçãîòàâëèâàâøåãî õðîíîãðàôû, 46 Watch&Diamond

ïðèñîåäèíèâøåãîñÿ ê Ýíòîíè â 1903. Èíôîðìàöèîííûì ïîâîäîì ýòîé ñòàòüè ñòàë 175-ëåòíèé þáèëåé êîìïàíèè, îòìå÷àåìûé â ýòîì ãîäó, à çíà÷èò, åñòü âîçìîæíîñòü åùå ðàç íàïîìíèòü ïîêëîííèêàì ÷àñîâîãî èñêóññòâà ñëàâíûå ñòðàíèöû èñòîðèè Jaeger-LeCoultre. Ê ÷èñëó ñâîèõ áåçóñëîâíûõ ïîáåä êîìïàíèÿ ïðè÷èñëÿåò îãðîìíûé ñïèñîê ÷àñîâûõ ìîäåëåé âûñøåãî êà÷åñòâà. Êàê âïå÷àòëÿþùèé ïðèìåð ïîñòîÿííîãî íîâàòîðñòâà ìàñòåðîâ êîìïàíèè ìîæíî ïðèâåñòè ïîÿâëåíèå â 1900 ãîäó óëüòðàòîíêîãî ìåõàíèçìà äëÿ êàðìàííûõ ÷àñîâ òîëùèíîé âñåãî 1,38ìì (ýòîò ðåêîðä äî ñèõ ïîð íå ïîáèò) è ðåâîëþöèîííûå ÷àñû Master Compressor Extreme LAB, âûïóùåííûå â 2007 ãîäó, êîòîðûå ðà-

áîòàþò áåç ñìàçêè äàæå ïðè òåìïåðàòóðå ìèíóñ 40 ãðàäóñîâ. Reverso, Duoplan, Master Control, Memovox Polaris, Gyrotourbillon I, Atmos (âå÷íûå ÷àñû, ïðóæèíó êîòîðûõ çàâîäÿò ìàëåéøèå êîëåáàíèÿ òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåãî âîçäóõà) è åùå äåñÿòêè íàçâàíèé, ÷òî ïî ñåé äåíü ÿâëÿþò ñîáîé ìå÷òó íàñòîÿùèõ êîëëåêöèîíåðîâ. ßðêàÿ èíäèâèäóàëüíîñòü, ñîòíè ïàòåíòîâ íà ðàçëè÷íûå èçîáðåòåíèÿ â ÷àñîâîì äåëå, ïîëó÷åííûå ñ 1833 ãîäà ïî íàøè äíè, äàþò ïîëíîå îñíîâàíèå ñ÷èòàòü Jaeger-LeCoultre ñèíîíèìîì ïîíÿòèÿ "íàñòîÿùèå øâåéöàðñêèå ÷àñû", ÷àñû, èìåþùèå âíåâðåìåííóþ öåííîñòü. Èíòåðåñíî, ÷òî â íà÷àëå XVIII âåêà âåäóùèìè ïðîèçâîäèòåëÿìè ÷àñîâ áûëè äâå ìîðñêèå äåðæàâû -


Master Minute Repeater Механизм: механика с ручным заводом, калибр Jaeger LeCoultre 947, запас хода 15 дней. Функции: часы, минуты, минутный репетир, индикатор запаса хода, индикатор натяжения пружины. Корпус: 18К розовое золото, диаметр 44мм. Водонепроницаемость 50м. Ремешок: кожа аллигатора. Особенности: лимитированная серия 175 шт.

Ôðàíöèÿ è Áðèòàíèÿ. ×àñîâ òîãäà âûïóñêàëîñü ìàëî, à öåíû íà íèõ áûëè áàñíîñëîâíûå, íî áëàãîäàðÿ òàêèì êîìïàíèÿì êàê JaegerLeCoultre ñèòóàöèÿ ê ñåðåäèíå âåêà ñòàëà ìåíÿòüñÿ, àíãëî-ôðàíöóçñêóþ ìîíîïîëèþ íàðóøèëè øâåéöàðöû, ðåçêî óâåëè÷èâøèå âûïóñê ÷àñîâ. Òåïåðü äâîðÿíå è ìåùàíå óæå íàçíà÷àëè ñâèäàíèÿ è äåëîâûå âñòðå÷è, ãëÿäÿ íà öèôåðáëàò ñî ñòðåëêàìè, à íå íà ñîëíå÷íóþ òåíü îò âîòêíóòîãî â çåìëþ äåðåâÿííîãî øåñòà. ïðî÷åì, ëó÷øå âñåãî ðàññêàçûâàþò èñòîðèþ ñâîåé ìàðêè äâå ìîäåëè ÷àñîâ JaegerLeCoultre, âûïóùåííûå ê þáèëåþ - ýòî Master Grand Tourbillon è Master Minute Repeater.

Â

Ñîçäàííûå êàê ëèìèòèðîâàííûå ñåðèè èç 18Ê ðîçîâîãî çîëîòà, îíè ãîðäî íåñóò äàòó îñíîâàíèÿ áðåíäà íà öèôåðáëàòå èëè íà ñàïôèðîâîì ñòåêëå. Ýòà äàòà ÿâëÿåòñÿ ñâîåãî ðîäà ãàðàíòèåé, íàïîìèíàÿ î òîì, ÷òî ñ ïîÿâëåíèåì ïåðâûõ ÷àñîâ, ïîäïèñàííûõ Àíòóàíîì Ëåêóëüòðîì, è äî ñàìûõ ñîâðåìåííûõ, âñå îíè ðàçðàáîòàíû, èçãîòîâëåíû, âðó÷íóþ ñîáðàíû è èñïûòàíû â ñòåíàõ îäíîé ôàáðèêè â ìåñòå÷êå Ëå Ñàíòúå, êîòîðîå æèâîïèñíî ðàñêèíóëîñü â ãîðíîé äîëèíå Âàëëå äå Æó. Ñî ñëîâà "Master" íà÷èíàþòñÿ íàçâàíèÿ öåëîé ïëåÿäû ÷àñîâ JaegerLeCoultre: Master Perpetual, Master Geographic, Master Revåil, Master Hometime, Master Compressor Extreme World Chronograph, ó êîòîðûõ îáùåå ëèøü íåïðåâçîéäåííîå êà÷åñòâî ìå-

õàíèçìîâ, ãàðàíòèðîâàííîå ñåðèåé ñïåöèàëüíûõ òåñòîâ, è òîíêèé, àðòèñòè÷åñêèé ôèðìåííûé ñòèëü. ×èñòàÿ, ïðîçðà÷íàÿ è èíòåíñèâíàÿ ìåëîäèÿ, êîòîðóþ èñïîëíÿþò ÷àñû Master Minute Repeater, óäèâëÿåò íå òîëüêî ôàíàòîâ ðåïåòèðîâ, íî è ìóçûêàíòîâ. Ïðåäñòàâëåíû îíè â ìîäíîì êîðïóñå äèàìåòðîì 44ìì, èõ ïðîçðà÷íûé öèôåðáëàò îòêðûâàåò ìåõàíèçì, êîòîðûé âíå çàâèñèìîñòè îò ñâîèõ òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê, åñòü ñàìîäîñòàòî÷íûé îáúåêò ýñòåòè÷åñêîãî íàñëàæäåíèÿ. Êðîøå÷íûé ìîëîòî÷åê áüåò â ìàëåíüêèé, ïîäâåøåííûé âíóòðè êîðïóñà ÷àñîâ ãîíã, êîòîðûé íà÷èíàåò âèáðèðîâàòü. Ïîëó÷èòü ñèëüíûé çâóê ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ ñïåöèàëüíîìó ñïëàâó, íàéäåííîìó â ðåçóëüòàòå äîëãèõ èñWatch&Diamond 47


Master Grand Tourbillon Механизм: калибр 978, с автоподзаводом, запас хода 48 часов. Функции: часы, минуты, секунды, вторая часовая зона, турбийон, прыгающий указатель даты. Корпус: 18К розовое золото, диаметр 43мм. Водонепроницаемость 50м. Ремешок: кожа аллигатора. Особенности: лимитированная серия 575 шт.

ñëåäîâàíèé â îáëàñòè àêóñòè÷åñêîé ìåòàëëóðãèè íà ôàáðèêå, è îñîáîé ôîðìå ãîíãà, èìåþùåãî ó ñâîåãî îñíîâàíèÿ êâàäðàòíóþ ñåêöèþ äëÿ îïòèìèçàöèè çâóêîâîãî ðåçîíàíñà. îñòû è ñåðåáðÿíî-íèêåëåâàÿ äèñêîâàÿ ïëàñòèíà ìåõàíèçìà ÷àñîâ, ñîñòîÿùåãî èç 413 äåòàëåé, ïîêðûòû ðóòåíèåì; ñïèñîê èñïîëüçîâàííûõ òåõíèê îòäåëêè âûãëÿäèò êàê ñîêðîâèùå âûñîêèõ äåêîðàòèâíûõ òðàäèöèé ÷àñîâîãî èñêóññòâà: ïðÿìîëèíåéíàÿ è êðóãîâàÿ ïîëèðîâêà, ðèñîâàíèå, ñïèðàëüíûé äåêîð, ôàñêà, êðóãîâîå ãðàíóëèðîâàíèå, ãèëüîøèðîâàíèå è ãðàâèðîâêà. Áëàãîäàðÿ äâóì ïðóæèííûì áàðàáàíàì Master Minute Repeater èìååò 15- äíåâíûé çàïàñ õîäà è çâó÷àíèÿ.

Ì

48 Watch&Diamond

Âòîðàÿ þáèëåéíàÿ ìîäåëü - Master Grand Tourbillon, â êîðïóñå äèàìåòðîì 43ìì, ñíàáæåíà öèôåðáëàòîì øîêîëàäíîãî öâåòà ñ ëó÷åîáðàçíûì ãèëüîøèðîâàíèåì åãî ïîâåðõíîñòè. Êà÷àþùèéñÿ ñåãìåíò àâòîïîäçàâîäà äàåò ìåõàíèçìó ÷àñîâ ýíåðãèþ äëÿ õîäà è âðàùåíèÿ óëüòðàëåãêîé, òèòàíîâîé, âåñîì âñåãî â 0,28 ãðàììîâ, êàðåòêè òóðáèéîíà. Âåðõíèé ìîñò, àíêåðíûé ìåõàíèçì ïîêðûòû ðîäèåì. Êðîìå ïîêàçàíèé ÷àñîâ, ìèíóò è ñåêóíä, ÷àñû èìåþò âòîðóþ ÷àñîâóþ çîíó è äàòó, êîòîðàÿ ìîæåò âðó÷íóþ óñòàíàâëèâàòüñÿ â äâóõ íàïðàâëåíèÿõ. Ñåêóíäû ñ÷èòûâàþòñÿ â îêîøêå, ãäå âèäíà êàðåòêà òóðáèéîíà. Áàëàíñîâîå êîëåñî ñîâåðøàåò 28 800 êîëåáàíèé â ÷àñ. ×òî ãðåõà òàèòü, íåêîòîðûå ÷àñî-

âûå ìàðêè èç þãî-âîñòî÷íîé Àçèè ãðåøàò "çàèìñòâîâàíèÿìè" ó "øâåéöàðöåâ", ïðÿìûìè ðåïëèêàìè, à èíîãäà è îòêðîâåííûìè ïîääåëêàìè. Òàê âîò, ñîãëàñíî äîêóìåíòàì øâåéöàðñêîãî îòäåëà ðåãèñòðàöèè èçîáðåòåíèé, íè ðàçó íå áûëî çàôèêñèðîâàíî ïîÿâëåíèå "äâîéíèêîâ" ÷àñîâîé ôèðìû Jaeger-LeCoultre. Äîëãîå âðåìÿ Jaeger-LeCoultre ïîñòàâëÿëà â äðóãèå ìàíóôàêòóðû è èçãîòàâëèâàëà ïî çàêàçàì ÷àñîâûå ìåõàíèçìû.  ïîñëåäíèå ãîäû, îñîáåííî ïîñëå òîãî, êàê áðåíä ïåðåøåë ïîä êîíòðîëü ãðóïïû Richemont, ñïåöèàëèçèðóþùåéñÿ íà ïðåäìåòàõ ðîñêîøè, JaegerLeCoultre ñîñðåäîòî÷èëàñü íà ïðîèçâîäñòâå ÷àñîâ, èñêëþ÷èòåëüíûõ ïî ñâîåé òåõíè÷åñêîé ñëîæíîñòè. Äàíèèë Ëàóøêèí


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


Свежий аромат Tabbah

Кольцо из коллекции Diva’s Paradise

Поцелуй в райском саду

Î

áëàäàÿ íåîáûêíîâåííûìè ñâîéñòâàìè, äðàãîöåííîñòè ïðîáóæäàþò â æåíùèíàõ èõ ÿçû÷åñêóþ ïðèðîäó è ïîäëèííîå åñòåñòâî. Ìíîãèå ïðîñòî ïðåîáðàæàþòñÿ, êîãäà ïîêóïàþò â þâåëèðíîì ìàãàçèíå óêðàøåíèÿ, êîòîðûå ñòàíîâÿòñÿ çàùèòîé, âëàñòüþ, èãðóøêîé è îäíîâðåìåííî êîðîëåâñêèìè ðåãàëèÿìè. Âåäü â ñèÿþùèõ êîëüöàõ è îæåðåëüÿõ, áðàñëåòàõ è áðîøàõ, ñåðüãàõ è ïîäâåñêàõ âñåãäà åñòü ÷òî-òî âîëøåáíîå - îíè "çàðÿæàþò" âîçäóõ îñîáîé àóðîé, ïðèêîâûâàþò âçãëÿäû, ó÷àùàþò ñåðäöåáèåíèå. Òàêèå îùóùåíèÿ åùå áîëåå óñèëèâàþòñÿ, åñëè ïåðåä èùóùèì âçîðîì âäðóã âîçíèêàþò èçäåëèÿ øâåéöàðñêîãî þâåëèðíîãî Äîìà Tabbah. Äàæå ñàìûé ñïîêîéíûé ìóæ÷èíà ïðè âèäå òàêîé êðàñîòû íà ñâîåé èçáðàííèöå íà êàêîå-òî âðåìÿ çàáûâàåò î òîì, ÷òî íóæíî äûøàòü. Ñåêðåò óñïåõà êîëëåêöèé Tabbah ñîñòîèò â òîì, ÷òî äèçàéíåðû êîìïàíèè óìåëî ñî÷åòàþò â ñâîåì òâîð÷åñòâå ìèñòè÷åñêóþ ìóäðîñòü Âîñòîêà ñ åâðî50 Watch&Diamond

ïåéñêèì ðàöèîíàëèçìîì, áûñòðî àäàïòèðóþòñÿ ê ìîäíûì âåÿíèÿì è ñàìè äåëàþò ìîäó, ïðåäîïðåäåëÿÿ áûñòðî ìåíÿþùèåñÿ íàñòðîåíèÿ ïðèõîòëèâûõ êðàñàâèö. Ñîåäèíÿÿ òàëàíò ñ ïðîôåññèîíàëüíûì îïûòîì, îíè ãàðàíòèðóþò, ÷òî êàæäîå èçäåëèå, ñîçäàííîå â ñòåíàõ Tabbah, äîñòàâèò âåëè÷àéøåå íàñëàæäåíèå êàê òåì, êòî áóäåò åãî íîñèòü, òàê è òåì, êîìó ïðåäñòîèò èì ëþáîâàòüñÿ. Ëåãåíäàðíîå ïðîøëîå, ïîëíîå ðîìàíòèêè è öàðñòâåííîé ðîñêîøè, ñäåëàëî Tabbah òåì óçíàâàåìûì è ïî÷èòàåìûì þâåëèðíûì Äîìîì, êàêèì îí ÿâëÿåòñÿ è ñåãîäíÿ. Çà ìíîãîëåòíþþ èñòîðèþ áåçóïðå÷íîé ðàáîòû êîìïàíèÿ ñíèñêàëà ðåïóòàöèþ ïðîèçâîäèòåëÿ, ïîñòîÿííî óäèâëÿþùåãî ñâîèõ ïîêëîííèêîâ è çàñòàâëÿþùåãî èõ ñ íåòåðïåíèåì æäàòü íîâûõ êîëëåêöèé. Óêðàøåíèÿ âûïóñêàþòñÿ îãðàíè÷åííûìè ñåðèÿìè, ÷òî ãàðàíòèðóåò èõ èñêëþ÷èòåëüíîñòü è íåïîâòîðèìîñòü. Íà ôèðìå ïðèçíàåòñÿ òîëüêî èñòèííîå ìàñòåðñòâî ðó÷íîé ðàáîòû, è èñïîëüçóþòñÿ äðàãîöåííûå êàìíè è ìåòàëëû âûñî÷àéøåãî êà÷åñòâà.


È

çãîòîâëåíèå ôèëèãðàííûõ øåäåâðîâ ïðîöåññ äîñòàòî÷íî êðîïîòëèâûé, â Tabbah îí ñòðîãî êîíòðîëèðóåòñÿ ðóêîâîäñòâîì íà âñåõ ñòàäèÿõ: îò ýñêèçà íà áóìàãå, äî êîíå÷íîé ðåàëèçàöèè. Ðåçóëüòàò òàêîé ñïëî÷åííîé ðàáîòû - ýêñêëþçèâíîñòü èçäåëèé. Ñâåæèå èäåè, èçÿùåñòâî è òåõíè÷åñêîå íîâàòîðñòâî ëèíèé êàæäîé êîëëåêöèè â ïîëíîé ìåðå ïåðåäàþò î÷àðîâàíèå è âîëøåáñòâî ñâåðêàþùåãî ìèðà, îñíîâàííîãî íà âå÷íûõ ýñòåòè÷åñêèõ è êóëüòóðíûõ öåííîñòÿõ. Öåííîñòÿõ, êîòîðûå íå ïîäâëàñòíû âðåìåíè. Íàãëÿäíûì ïîäòâåðæäåíèåì ýòèõ ñëîâ ñëóæàò íîâûå êîëëåêöèè - Diva’s Paradise è Kiss Me.  ïåðâîé àâòîð ðåøèë èíòåðïðåòèðîâàòü òåìó, êîòîðàÿ ðàíåå ïðèíåñëà åìó îãëóøèòåëüíûé óñïåõ. "Ðàéñêèé ñàä" - òâîðåíèå ðóê âèöå-ïðåçèäåíòà êîìïàíèè, ãîñïîäèíà Íàãèáà Òàááà.  íåì îí ïåðåäàåò ñâîå îðèãèíàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå î ðîìàíòè÷åñêîì è ãàðìîíè÷íîì ìèðå, â êîòîðîì ôëîðà è ôàóíà ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé íàñòîëüêî òåñíî, ÷òî ñòàíîâÿòñÿ åäèíûì öåëûì. Êàæäîå óêðàøåíèå îáåùàåò íàñûùåííîå âïå÷àòëåíèÿìè ïóòåøåñòâèå â ñòðàíó ñîáëàçíà è íàñëàæäåíèé. Íèêîãäà ïðåæäå äðàãîöåííîñòè, î÷àðîâàòåëüíûå è ïëåíèòåëüíûå, íå áûëè ñòîëü çíàêîìûìè, è, â òî æå âðåìÿ, äî òàêîé ñòåïåíè íåîæèäàííî íîâûìè. Ñþäà âõîäèò îäíî èç ñàìûõ âûäàþùèõñÿ ïðîèçâåäåíèé Tabbah: êîëüöî â âèäå öâåòêà èç ðóáèíîâ, ñèìâîëèçèðóþùåãî íåâèííîñòü, â îïðàâå èç ÷åðíåíîãî çîëîòà, ñî ñïðÿòàâøèìñÿ ñðåäè åãî ëåïåñòêîâ êîâàðíûì è äâóëèêèì Çìååì Èñêóñèòåëåì, âèðòóîçíî èñïîëíåííûì èç áåëûõ è ÷åðíûõ áðèëëèàíòîâ.  êîëëåêöèè Kiss Me äèçàéíåðû ëþáîïûòíî îáûãðàëè èçâåñòíûé ñêàçî÷íûé ñþæåò, íåìíîãî ìîäåðíèçèðîâàâ åãî. È åñëè ðàíüøå ïàðíÿì ïðèõîäèëîñü öåëîâàòü ðàíåííóþ ñòðåëîé áîëîòíóþ æàáó, â íàäåæäå, ÷òî ñâåðøèòñÿ ÷óäî, òî òåïåðü ïîõîæàÿ, íî âñå æå ãîðàçäî áîëåå ïðèÿòíàÿ ó÷àñòü æäåò ïðåäñòàâèòåëüíèö ïðåêðàñíîãî ïîëà - èìåííî èì ïðåäñòîèò âîëøåáíîé ñèëîé ëþáâè ïðåâðàòèòü ëÿãóøêó â ïðåêðàñíîãî ïðèíöà. Äà òîëüêî ëÿãóøêà òà íå ïðîñòàÿ, à çîëîòàÿ, ñ áðèëëèàíòàìè, èçóìðóäàìè è ðóáèíàìè. Òàê ÷òî åùå áîëüøîé âîïðîñ, çàõîòÿò ëè äàìû ïîìåíÿòü øèêàðíîå êîëüå èëè êîëüöî íà êàâàëåðà, òåì áîëåå äîïîäëèííî íåèçâåñòíî, òàêîé ëè îí "ðàñïðåêðàñíûé". À âäðóã ýòî ïðîñòî "ðåêëàìíûé òðþê"? Âïðî÷åì, ñëåäóåò îòäàòü äîëæíîå ãåíèàëüíûì ìàñòåðàì êîìïàíèè: êðàñèâûå ëåãåíäû, áåçóñëîâíî, ïðèÿòíîå äîïîëíåíèå ê ëþáîé êîëëåêöèè, íî âñå óêðàøåíèÿ ðîñêîøíû è áåç ëèøíèõ ñëîâ. Ïîñòîÿííî ðàñòóùàÿ àðìèÿ ïî÷èòàòåëåé âîñõèòèòåëüíûõ äðàãîöåííîñòåé Tabbah, à òàêæå ïðèçíàíèå è óâàæåíèå êîëëåã ïî þâåëèðíîìó öåõó - ëèøíåå òîìó äîêàçàòåëüñòâî. Àííà Çâÿãèíöåâà

Царевны на выданье

Колье и кольцо из коллекции Kiss Me


Day Dream "Cappuccino Gold" Механизм: кварцевый. Функции: часы, минуты, секунды. Корпус: 18К розовое золото, диаметр 38мм, безель из 18К розового золота, коричневый карбоновый циферблат украшен 126 бриллиантами (0,87cts), сапфировое стекло с антибликовым покрытием. Водонепроницаемость 100м. Ремешок: коричневый каучук, застежка браслетного типа.

Королей играет свита

Â

ALL BLACK KING Механизм: калибр HUB 21, автоподзавод, запас хода 42 часа. Функции: часы, минуты, секунды, дата. Корпус: черная керамика, диаметр 48мм, безель из черной керамики, черный циферблат, сапфировое стекло с антибликовым покрытием. Водонепроницаемость 300м. Ремешок: черный каучук, застежка браслетного типа. Особенности: лимитированное издание 500 шт.

52 Watch&Diamond

2005 íà Áàçåëüñêîé âûñòàâêå ÷àñîâîé õàðèçìàòèê Æàí-Êëîä Áèâåð, âîçãëàâèâ ãîäîì ðàíüøå êîìïàíèþ Hublot, ïðåäñòàâèë íàðî÷èòî ìàññèâíûé ñïîðòèâíûé õðîíîãðàô Big Bang, êîòîðûé âñåì ñâîèì âèäîì ïîä÷åðêèâàë ðàçíîîáðàçèå èñïîëüçîâàííûõ ïðè åãî ïðîèçâîäñòâå ìàòåðèàëîâ. Ðîçîâîå çîëîòî è êåðàìèêà, òàíòàë, ñïëàâû ìàãíèÿ è òèòàíà - äàëè îñíîâàíèå ãîâîðèòü, ÷òî haute horlogerie äîñòîéíî âñòóïèëî â XXI ñòîëåòèå. Êîëëåêöèÿ èìåëà "âçðûâíîé" óñïåõ. Êîëè÷åñòâî çàêàçîâ íà ÷àñû Hublot ðîñëî â ãåîìåòðè÷åñêîé ïðîãðåññèè. Íå çàìåäëèëè ïîñëåäîâàòü è ïðèçû: ãðàí-ïðè Æåíåâñêîé âûñòàâêè, "×àñû ãîäà" â ßïîíèè, ïðåñòèæíûå íàãðàäû íà Áëèæíåì Âîñòîêå.  òå÷åíèå ñëåäóþùèõ ëåò Big Bang áûë âûïóùåí âî ìíîæåñòâå âàðèàöèé, ñ ìàññîé îðèãèíàëüíûõ óñëîæíåíèé. Íà Baselworld 2008 çðèòåëè ïîçíàêîìèëèñü ñ ñàìûì êðóïíûì ïî ðàçìåðàì Big Bang - All Black King, è ñàìûì ìàëåíüêèì ïðåäñòàâèòåëåì ëåãåíäàðíîãî ñåìåéñòâà - Day Dream "Cappuccino Gold". Êîðïóñ "×åðíîãî Êîðîëÿ" èìååò äèàìåòð 48ìì, èçãîòîâëåí èç ÷åðíîé êåðàìèêè, âîäîíåïðîíèöàåìîñòü 300 ìåòðîâ. Êîðîëåé, êàê èçâåñòíî, ìíîãî íå áûâàåò, ïîýòîìó èçäàíèå ëèìèòèðîâàíî - 500 ýêçåìïëÿðîâ. Êîðïóñ "êàïó÷èíîâî-çîëîòîé ìå÷òû" (38ìì), âûïîëíåí èç 18Ê ðîçîâîãî çîëîòà, óêðàøåí ïî áåçåëþ 126 áðèëëèàíòàìè. Öèôåðáëàò öâåòà êîôå äàë íàçâàíèå ÷àñàì. Åëåíà Ìîñêàëþê


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL",

ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ",

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73

вул. Артема, 121, тел. (062) 335-76-46


Bon voyage, Super agent 007!

À

James Bond 007 Collector's Piece Limited Edition Механизм: калибр 2500, автоподзавод, коаксиальный спуск, запас хода 48 часов. Функции: хронометр, часы, минуты, секунды, дата. Корпус: сталь, диаметр 41мм, завинчивающаяся задняя крышка, гелиевый клапан давления, водонепроницаемость 300м. Браслет: сталь. Особенности: лимитированное издание 10007 шт.

54 Watch&Diamond

ðñåíàë áðèòàíñêîãî êóëüòîâîãî êèíîãåðîÿ â íîâîé ñåðèè "áîíäèàíû" ïîä íàçâàíèåì Quantum of Solase ïîïîëíèòñÿ íîâèíêîé. Ôèëüì åùå íå âûøåë íà ýêðàíû, à ôèðìà Omega óæå âûïóñòèëà ÷àñû James Bond 007 Collector`s Piece.  íèõ íåò ëåáåäêè äëÿ ïîäúåìà íà íåáîñêðåáû, îíè íå ñòðåëÿþò îòðàâëåííûìè ïóëÿìè, íî èì ñóæäåíî ñòàòü ñàìûìè ýëåãàíòíûìè ÷àñàìè â ýòîé êîëëåêöèè. "Áîíä âîçâðàùàåòñÿ â ÷åðíîì" ëåéòìîòèâ ýòîãî õðîíîìåòðà ñ êîàêñèàëüíûì ñïóñêîì èç ñåðèè The Seamaster. ×àñû ïîçèöèîíèðó-

þòñÿ êàê ïðîôåññèîíàëüíûå äëÿ íûðÿëüùèêîâ, íî, ïî ñóòè, ýòî "íûðîê", ïîãðóæåíèå â ìîðå íàñòîÿùåé ÷àñîâîé ðîñêîøè. Ðåñïåêòàáåëüíî ÷åðíûé öâåò ñòàëüíîãî êîðïóñà, ÷åðíîå çîëîòî ýëåìåíòîâ öèôåðáëàòà, êîíòðàñòèðóþùàÿ êðàñíàÿ ìåòêà íà õâîñòå ñåêóíäíîé ñòðåëêè - "007", ãåëèåâûé êëàïàí â ïîçèöèè "10" ÷àñîâ, çàâèí÷èâàþùàÿñÿ çàäíÿÿ êðûøêà â âèäå ëè÷íîãî ìåäàëüîíà Äæåéìñà Áîíäà ñ ëîãîòèïîì Omega - âñå çàâîðàæèâàåò êðàñîòîé èñïîëíåíèÿ. Ëèìèòèðîâàííàÿ ñåðèÿ - 10007 ýêçåìïëÿðîâ. Åëåíà Ìîñêàëþê


INSPIRED BY THE PAST, BUILT FOR THE FUTURE.

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

LUMINOR 1950 TOURBILLON GMT. Hand-wound mechanical Tourbillon movement P.2005 calibre, three spring barrels, second time zone with 12/24 hr indicator, 6-day power reserve. Steel case 47 mm Ø. Steel buckle.

www.panerai.com

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL",

ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ",

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73

вул. Артема, 121, тел. (062) 335-76-46


Очарование винтажа IWC

Â

Глава компании IWC Джордж Керн

åñíîé ýòîãî ãîäà, â ðàìêàõ ãàëà-âå÷åðà The Crossing êîìïàíèè IWC íà Æåíåâñêîé SIHH, áûëà ïðåäñòàâëåíà îáíîâëåííàÿ êîëëåêöèÿ ÷àñîâ èç øåñòè ïîïóëÿðíåéøèõ â ïðîøëîì ìîäåëåé. ×òîáû ñòóïèòü íà êðàñíóþ äîðîæêó Geneva Arena, ãîñòè äîëæíû áûëè ïðåäúÿâèòü ïðèãëàøåíèå, ñòèëèçîâàííîå ïîä ïàñïîðò îñíîâàòåëÿ êîìïàíèè Ô.À.Äæîíñà. Ñöåíà â âèäå ïîðòà â äóõå 1868 ãîäà ñî âñåìè àòðèáóòàìè - òåëåãàìè, ÿùèêàìè, ñóíäóêàìè, ãðóïïîé ìîðÿêîâ â ôîðìå XIX âåêà áûëà îôîðìëåíà òàê, êàê è âî âðåìåíà Äæîíñà, êîãäà îí ïîäíèìàëñÿ íà áîðò ñóäíà â Áîñòîíå. Ñ òîé ëèøü ðàçíèöåé, ÷òî ïàññàæèðîâ êîðàáëÿ SV Scafusia íå áðîñàëî ïî âîëíàì Àòëàíòèêè íà ïðîòÿæåíèè äîëãèõ íåäåëü. Ó íèõ áûëà áîëåå ïðèÿòíàÿ àëüòåðíàòèâà - èçûñêàííûå áëþäà è èíòåðåñíîå øîó, êóëüìèíàöèåé êîòîðîãî ñòàëî ìóëüòèìåäèéíîå ïðåäñòàâëåíèå "Ìèíóòû ðàññòàâàíèÿ" ñ ó÷àñòèåì áëèñòàòåëüíîé àâñòðàëèéñêîé çâåçäû Êåéò Áëàíøåòò è êîðèôåÿ àíãëèéñêîé ñöåíû Äæîçåôà Ôàéíñà.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", тел. (062) 335-76-46 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785-03-85


Ê

Pourtuguese Hand+Wound Механизм: калибр IWC 98295, ручной завод, запас хода 46 часов. Функции: часы, минуты, секунды. Корпус: платина, диаметр 44мм. Ремешок: кожа крокодила. Особенности: лимитированная серия 500 шт.

Portofino Hand+Wound Механизм: калибр IWC 98800, ручной завод, запас хода 46 часов. Функции: часы, минуты, секунды, фаза Луны. Корпус: сталь, диаметр 46мм. Ремешок: кожа крокодила.

58 Watch&Diamond

îëëåêöèÿ îáíîâëåííûõ ìîäåëåé - ñîáðàíèå ëåãåíäàðíîå, íî îñîáî õîòåëîñü áû îòìåòèòü äâå ìîäåëè, ÿâëÿþùèåñÿ îòðàæåíèåì èñòîðèè è îáùåãî ñòèëÿ ÷àñîâ êîìïàíèè IWC. Portuguese - òàêîå íàçâàíèå ìîäåëü ïîëó÷èëà ïîòîìó, ÷òî â êîíöå 30-õ ãîäîâ XX âåêà â êîìïàíèþ îáðàòèëèñü äâà ïîðòóãàëüñêèõ áèçíåñìåíà ñ ïðîñüáîé èçãîòîâèòü âûñîêîòî÷íûå ÷àñû, â îôîðìëåíèè êîòîðûõ áûëè áû îòðàæåíû òðàäèöèè äðåâíèõ ïîðòóãàëüñêèõ ìîðåõîäîâ. Ñ áëåñêîì âûïîëíåííûé çàêàç, áëàãîäàðÿ ñâîèì òåõíè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì ñòàë óíèêàëüíûìè ÷àñàìè, íåîôèöèàëüíûì ìîðñêèì õðîíîìåòðîì, êîòîðûé èñïîëüçîâàëñÿ êàê íàñòîÿùèé íàâèãàöèîííûé èíñòðóìåíò.  îôîðìëåíèè öèôåðáëàòà íîâîé ìîäåëè - Vintage Portuguese, èñïîëüçîâàíû àðàáñêèå öèôðû è ãðàäóèðîâàííûå äåëåíèÿ. Øêàëà èçìåðåíèé îòäåëåíà îò öåíòðà öèôåðáëàòà åùå îäíîé îêðóæíîñòüþ, à ìèíóòíàÿ âûïîëíåíà â ñòèëå chemin de fer (æåëåçíàÿ äîðîãà). Êîðïóñ äèàìåòðîì 44ìì ñ ðèôëåíûì îáîäêîì è ñëåãêà èçîãíóòûìè óøêàìè ðåìåøêà ïî÷òè ïîâòîðÿåò îðèãèíàëüíóþ ìîäåëü, çà èñêëþ÷åíèåì âûïóêëîãî ñàïôèðîâîãî ñòåêëà. ×àñû îñíàùåíû ÷àñîâûì ìåõàíèçìîì êàëèáðà 98295, ñ ðó÷íûì çàâîäîì, ÷àñòîòîé êîëåáàíèé áàëàíñà 2,5Ãö, áîëüøèì áàëàíñèðîì ñ ðåãóëèðîâî÷íûìè âèíòàìè, ñïèðàëüþ Áðåãå, íèêåëèðîâàííîé ñåðåáðÿíîé òðåõ÷åòâåðòíîé ïëàòèíîé, ìîñòàìè, óêðàøåííûìè "æåíåâñêèìè ïîëîñêàìè".  ÷åñòü îñíîâàòåëÿ êîìïàíèè ðåãóëÿòîð õîäà âûïîëíåí â âèäå "ñòðåëêè Äæîíñà". Ìîäåëü Portofino 1984 - íàèáîëåå ýëåãàíòíàÿ è â òî æå âðåìÿ ñàìàÿ íåáðîñêàÿ ëèíèÿ ÷àñîâ Portofino îò êîìïàíèè IWC, ÿâëÿåòñÿ êëàññè÷åñêèì ïðèìåðîì ñäåðæàííîñòè è îáëàäàåò âñåìè ÷åðòàìè óòîí÷åííîãî âêóñà è ñòèëÿ. Êîëëåêöèîíåðû õîðîøî çíàþò ýòè ÷àñû: ìîäåëü 5251 âûïóñêàëàñü âïëîòü äî êîíöà 90-õ ãîäîâ XX âåêà è âñåãäà íåáîëüøèìè òèðàæàìè. Ìîæíî óïîìÿíóòü, ÷òî îíè ÿâëÿþòñÿ ïðÿìûìè ïîòîìêàìè êàðìàííûõ ÷àñîâ Lepine, êîòîðûå IWC ïðîèçâîäèëà â òå÷åíèå äîëãèõ ëåò. Êîðïóñ íîâûõ ÷àñîâ Portofino äèàìåòðîì 46ìì îñòàëñÿ áåç èçìåíåíèé, êðîìå óøåê-êðåïëåíèé ðåìåøêà è ðàçìåðà çàâîäíîé ãîëîâêè. Ðó÷íîé çàâîä, óçêèå ðèìñêèå öèôðû, ìàëåíüêèé öèôåðáëàò äëÿ ñåêóíäíîé ñòðåëêè è ñèììåòðè÷íî ðàñïîëîæåííûé öèôåðáëàò ôàç Ëóíû.  êà÷åñòâå ìåõàíèçìà èñïîëüçóåòñÿ îðèãèíàëüíûé, î÷åíü òîíêèé ìåõàíèçì Savonette, êàëèáðà 98800. Òðåõ÷åòâåðòíàÿ ïëàòèíà, èçãîòîâëåííàÿ èç íåéçèëüáåðà, îñíàùåíà áîëåå òî÷íûì (îòêëîíåíèå íå ïðåâûøàåò 1 ñóòîê çà 122 ãîäà) èíäèêàòîðîì ôàç Ëóíû. Ñåðèÿ íàðó÷íûõ ÷àñîâ Portofino, ñîçäàííàÿ â 1984 ãîäó êàê äàíü óâàæåíèÿ ñëàâíûì òðàäèöèÿì êîìïàíèè IWC, ïîëó÷èëà íîâîå ïðîäîëæåíèå. Âëàäèìèð Ùåííèêîâ


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278-61-11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд-готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335-76-46 ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785-03-85


Кольцо из коллекции Gourmande Анжелина Джоли

Очей очарованье

Кольцо из коллекции Incroyables et Merveilleuses

Ë

åòî ïðîíåñëîñü íåçàìåòíî, îñòàâèâ ïîñëå ñåáÿ ïðèÿòíûå âîñïîìèíàíèÿ î ïîãîæèõ ñîëíå÷íûõ äåíüêàõ. Íà ñìåíó áåççàáîòíîñòè è ëåãêîñòè ïðèøëî ïàñìóðíîå íåáî è òàêîå æå íàñòðîåíèå. Ïðèçíàåìñÿ, "ñëåçëèâîå" ðàñïîëîæåíèå äóõà çàâëàäåëî è íàìè, íî âñå êàðäèíàëüíî èçìåíèëîñü, êàê òîëüêî íà ãëàçà ïîïàëàñü íîâàÿ æèçíåðàäîñòíàÿ êîëëåêöèÿ óêðàøåíèé Gourmande îò èçâåñòíîãî ôðàíöóçñêîãî þâåëèðíîãî Äîìà Dior Joaillerie. Âèêòóàð äå Êàñòåëÿí, áóäòî íàðî÷íî ðåøèëà ïîñïîðèòü ñ îñåííåé ïîãîäîé, êîòîðàÿ âñå âîêðóã îêðàøèâàåò â ñåðûå òîíà, âûïóñòèâ òðè êîëîðèòíûõ êîìïëåêòà äðàãîöåííîñòåé. Ôèðìåííûé ïî÷åðê äèçàéíåðà âèäåí â ýêñêëþçèâíîì öâåòîâîì ðåøåíèè - ñî÷åòàíèè õîëîäíûõ îòòåíêîâ çîëîòà ñ õîëîäíûìè òîíàìè äðàãîöåííûõ êàìíåé, à òåïëûõ - ñ òåïëûìè. Íà ýòîò ðàç â êîëüöàõ è ñåðüãàõ Gourmande: àêâàìàðèí â áåëîì çîëîòå, çåëåíûé áåðèëë - â æåëòîì, à ìîðãàíèò - â ðîçîâîì. Êðîìå òîãî, ïðîäîëæàåò îáîãàùàòüñÿ õîðîøî èçâåñòíàÿ è ëþáèìàÿ öåíèòåëÿìè þâåëèðíîãî èñêóññòâà êîëëåêöèÿ Diorette. Êàê íåëüçÿ áîëåå êñòàòè ê âïå÷àòëÿþùåìó ïåðå÷íþ èçóìèòåëüíûõ óêðàøåíèé äîáàâèëèñü ÷àðìñû ñ áàáî÷êàìè, ðîìàøêàìè è áîæüèìè êîðîâêàìè, èçÿùíûå êîëüöà ñ öèòðèíàìè, ñåðüãè â áåëîì è æåëòîì çîëîòå ñ àìåòèñòîì è àêâàìàðèíîì è î÷àðîâàòåëüíûå 60 Watch&Diamond

Камерон Диаз


Колье, серьги, кольцо из коллекции Diorette

Шарлиз Терон

êîëüå â æåëòîì è áåëîì çîëîòå. Äëÿ êàæäîãî èç âûøåïåðå÷èñëåííûõ óêðàøåíèé õàðàêòåðíû âñå òå êà÷åñòâà, êîòîðûìè îáëàäàþò è áîëåå ðàííèå ïðîèçâåäåíèÿ Diorette: ìíîãîãðàííàÿ öâåòîâàÿ ãàììà è êðîïîòëèâûé òðóä ëó÷øèõ ìàñòåðîâ. Òîëüêî íà ôèíàëüíîé ñòàäèè èçãîòîâëåíèÿ óêðàøåíèé ëàê ðàçíûõ îòòåíêîâ íàíîñèòñÿ â íåñêîëüêî ñëîåâ, è êàæäîå èçäåëèå ïîëèðóåòñÿ 6 ðàç âðó÷íóþ! îëëåêöèÿ Incroyables et Merveilleuses îáðàäóåò ëþáèòåëåé ïîä÷åðêíóòü ñâîþ èíäèâèäóàëüíîñòü ñ ïîìîùüþ êîëåö. Îíè âûïóñêàþòñÿ â 10 âàðèàíòàõ, ãëàâíûé ïëþñ - ïîëíîñòüþ èñêëþ÷åíà âîçìîæíîñòü âñòðåòèòü 2 îäèíàêîâûõ ýêçåìïëÿðà. Êàê ïðèÿòíî äàìàì îùóùàòü íà ñâîèõ ïàëü÷èêàõ çîëîòûå êîëîñêè ïøåíèöû ñ áåëûìè áðèëëèàíòàìè è ñ çàâîðàæèâàþùèì ãîëóáûì àêâàìàðèíîì â öåíòðå êîìïîçèöèè, êîòîðûõ íåò áîëüøå íè ó êîãî â ìèðå! Þâåëèðû Dior Joaillerie óãàäûâàþò ñàìûå ñîêðîâåííûå æåëàíèÿ æåíùèí, è âèðòóîçíî âîïëîùàþò èõ â êàæäîì íîâîì óêðàøåíèè. Íàâåðíîå, èìåííî ýòî óìåíèå è ïîçâîëÿåò êîìïàíèè çàíèìàòü ëèäèðóþùèå ïîçèöèè íà ìèðîâîì ðûíêå, à â ñïèñêå ñâîèõ ïî÷èòàòåëåé âèäåòü èìåíà çâåçä ïåðâîé âåëè÷èíû. Àííà Çâÿãèíöåâà

Ê

Люси Лью

Watch&Diamond 61


Breitling Montbrillant Механизм: Breitling калибр 41, автоподзавод, запас хода 42 часа. Функции: часы, минуты, секунды,хронограф. дата, логарифмическая линейка, счетчики минут и часов. Корпус: 18К розовое золото, диаметр 38мм. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: кожа, застежка из 18К розового золота.

Времени не подвластны

Ê

îìïàíèÿ Breitling ãîòîâèòñÿ ïðàçäíîâàòü 125-ëåòíèé þáèëåé. ×àñû ìîäåëè Montbrillant âûïóñêàþòñÿ åþ óæå ïîëâåêà, ñ òîãî âðåìåíè, êîãäà ïðåäïðèèì÷èâûé Ëåîí Áðàéòëèíã ïðèîáðåë ðÿäîì ñ ãîðíûì ìåñòå÷êîì Ëà Øî-äå-Ôîí ÷àñîâóþ ôàáðèêó è íàëàäèë âûïóñê õðîíîãðàôîâ, î êîòîðûõ òåïåðü çíàåò âåñü ÷àñîâîé ìèð. È õîòÿ ñàìà Breitling äàâíî ñòàëà ñèíîíèìîì èíîãî ñîâåðøåíñòâà, îñíàñòèâ ëþäåé ñàìîé ìóæåñòâåííîé ïðîôåññèè - ïèëîòîâ - ÷àñàìè ñ ôóíêöèÿìè, êîòîðûå â ïðÿìîì ñìûñëå ñïàñàþò æèçíü, ìîäåëü Montbrillant íå òîëüêî íå ïîòåðÿëà ñâîåé ïîïóëÿðíîñòè, íî ñòàëà ïðåäìåòîì ãîðäîñòè 62 Watch&Diamond

çíàòîêîâ ÷àñîâîãî èñêóññòâà. Âûïóêëîå ñòåêëî öèôåðáëàòà, ëîãàðèôìè÷åñêàÿ ëèíåéêà, âòîðàÿ êíîïêà õðîíîãðàôà (ñáðîñ), èçîáðåòåííàÿ íà ìàíóôàêòóðå â Ëà Øî-äå-Ôîí, äîëãîå âðåìÿ áûëè âèçèòíîé êàðòî÷êîé ôèðìû. Ñîâðåìåííûé âàðèàíò Montbrillant, ñîõðàíèâ ýñòåòèêó 40-õ ãîäîâ, "ïðèóêðàñèëñÿ" ñòèëèçîâàííîé â ìàíåðå "pargne" ëèòåðîé "Â", âûïîëíåííîé èç çîëîòà. Ñòàëüíîé êîðïóñ äèàìåòðîì 38ìì, öèôåðáëàò ÷åðíîãî èëè áåëîãî öâåòîâ, äàòà, ñåêóíäîìåð, ñòàëüíàÿ çàñòåæêà êîæàíîãî ðåìåøêà - ýòè è äðóãèå õàðàêòåðèñòèêè äåëàþò ÷àñû Montbrillant äîñòîéíûìè ñàìîé èçûñêàííîé êîëëåêöèè. Þëèÿ Ðåçíèêîâà


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

гранд-готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73

вул. Артема, 121, тел. (062) 335-76-46


Кольца Visconti

Þ

âåëèðíàÿ ìîäà, êàê è ëþáàÿ äðóãàÿ, èíîãäà ñêëîííà âûäàâàòü "õîðîøî çàáûòîå ñòàðîå" çà íîâîå, äîñåëå íåâèäàííîå. Âîò è â ýòîì ñåçîíå ïðîèçîøåë î÷åðåäíîé âèòîê ñ îãëÿäêîé íà òåíäåíöèè ïðîøëûõ ëåò. Èòàëüÿíñêèé þâåëèðíûé Äîì Giorgio Visconti ïðåäëàãàåò îáðàòèòü ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå íà ýëåãàíòíûå óêðàøåíèÿ ñ õîðîøî ïðîäóìàííûìè äåòàëÿìè. Îñíîâíûì îòëè÷èåì îò äðàãîöåííîñòåé èç ïðåäûäóùèõ êîëëåêöèé ÿâëÿåòñÿ îáíîâëåííûé äèçàéí èçäåëèé, äëÿ íåãî õàðàêòåðíû áîëåå óòîí÷åííûå, è â òî æå âðåìÿ "æèâûå" ôîðìû. Òàêèå äðàãîöåííîñòè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðîñêîøíîé ñîâðåìåííîé æåíùèíû, òî÷íî çíàþùåé, ÷åãî èìåííî îíà õî÷åò.

В титано вом круге

Ï

åðâûå ÷àñû Radiomir, êîìïàíèè Panerai, ïðåäíàçíà÷àëèñü äëÿ îôèöåðîâ âîåííîìîðñêèõ ñèë Èòàëèè. Áëàãîäàðÿ îñîáîìó ñâåòÿùåìóñÿ ñîñòàâó, îíè ñòàëè íåçàìåíèìûì èíñòðóìåíòîì îïðåäåëåíèÿ âðåìåíè ó ïîäâîäíèêîâ. Íîâàÿ ìîäåëü, Radiomir 47ìì, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îáðàçåö âûñîêîãî ÷àñîâîãî èñêóññòâà, ñîçäàííîãî ñ èñïîëüçîâàíèåì âûñîêîêà÷åñòâåííûõ ìàòåðèàëîâ è ðó÷íîé øëèôîâêè äåòàëåé.  îðèãèíàëüíîì ìåõàíèçìå Minerva 1617 óñòàíîâëåíà ïðóæèíà Courbe Philipps, êîòîðàÿ èìååò ïîâûøåííóþ ñòîéêîñòü ê óäàðàì è âûñîêóþ õðîíîìåòðè÷åñêóþ òî÷íîñòü. Âñå ìîñòû ìåõàíèçìà íîâûõ ÷àñîâ èçãîòîâëåíû èç ìåëüõèîðà. 64 Watch&Diamond

Radiomir 47mm Механизм: Panerai OP XXVII на базе Minerva 1617 с ручным заводом, запас хода 55 часов. Функции: часы, минуты, секунды. Корпус: титан, диаметр 47мм. Водонепроницаемость 100м. Циферблат: черный или коричневый, внутреннее кольцо из розового золота. Ремешок: кожа крокодила, титановая застежка. Особенности: лимитированная серия.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278 61 11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335-76-46 ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85 ВІДДІЛ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ +38 (050) 501 17 14


Elounda S.A Hotels & Resorts принадлежат три роскошных пятизвездочных отеля на острове Крит, Греция: Elounda Mare Hotel единственный член сети отелей Relais & Chateaux на острове Крит, Porto Elounda de Luxe Resort роскошный гольф и спа курорт, действующий в течении всего года и Elounda Peninsula ALL SUITE HOTEL самый роскошный отель в Европе, состоящий только из сьютов. Все сьюты имеют собственные бассейны с видом на море. Включающий в себя “Royal Grand Suite” и “Peninsula Residence”, “Peninsula Palace” является самым большим в мире комплексом сюит, расположенных прямо у самого берега моря. Это самый неординарный номер во всем отеле, где предоставляется абсолютно безукоризненное обслуживание с учетом всех пожеланий гостей, которые навсегда запомнят время, проведенное в отеле. Компания также владеет Six Senses Spa, который недавно туристический журнал Sunday Times признал лучшим в мире спа центром!


www.eloundamare.com

www.eloundapeninsula.com

www.portoelounda.com

Elounda SA Hotels & Resorts 72053 Crete, Greece Tel: (+30).28410.68000 Fax: (+30).28410.41889 email: info@elounda sa.com www.elounda sa.com


Звездные предпочтения Бразильский автогонщик Педро Диниз пользуется популяр ностью у представительниц прекрасного пола. Девушки любят скорость, но стиль ные Longines спортсмена им нравятся не меньше.

Успешная актриса и счастливая мама троих детей Кейт Уинслет источает жизнерадостность и пози тивную энергетику, считает достоинством свои пышные формы. Ее нельзя увидеть в спортзале, а если предложить звезде пирожок, она попросит еще один. И при этом Кейт всегда привлекает мужское внимание. Ее секрет драгоценности Dior Joaillerie.

Знаменитый шоу мен Анд рей Малахов признан "самым стильным ведущим на россий ском телевидении". Даем руку на отсечение легендарные ча сы Zenith на его запястье сыгра ли в этом не последнюю роль.

Эммануэль Беар воплощение французского шарма и тайны. У ног актрисы сотни обожателей, лучшие ре жиссеры считают удачей поработать с ней. Звезда из породы "вечных девочек": с огромными глазами, трогательными чертами лица и миниатюрным рос том. Восхитительные украшения Giorgio Visconti иде ально подчеркивают ее околдовывающую красоту.

68 Watch&Diamond

Дэрил Ханна, чью актерскую карьеру воскресил скан дальный режиссер Квентин Тарантино, сняв актрису в своем фильме "Убить Билла", в очередной раз заявила о намерении оставить большой экран. Звезда хочет полностью посвятить себя борьбе за сохранение окру жающей среды и пополнению любимой коллекции дра гоценностей Carrera y Carrera.

Боксер супертяже ловес и молодой по литик, покушавшийся на кресло киевского мэ ра, Виталий Кличко доверяет только надежным часам, поэто му его выбор пал на IWC.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

BLANCPAIN. НОВАТОРСКИЕ ТРАДИЦИИ. С 1735 ГОДА.

“Léman Flyback Chronograph with Perpetual Calendar” (Ref. 2685F-3630-53B)

ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46


Звездные предпочтения Российскому актеру Алексею Ча дову из за его кукольной "смаз ливости" режиссеры предлагают исключительно роли героев лю бовников. Быть может, солид ные Rado изменят "ванильно сахарный" имидж звезды?

Холли Берри одна из самых красивых и востребо ванных актрис Голливуда считает себя обязанной постоянно поддерживать отличную физическую форму. "Не хочется, но надо" объясняет она. Вос хитительный жемчуг Autore "девушка Джеймса Бон да" носит не под влиянием моды, просто звезда уверена лучших украшений не существует.

Нынешний президент Рос сийской Федерации Дмит рий Медведев унаследовал от Владимира Путина не только страну, но и любовь к красивым вещам. Лучшее тому доказательство его Breguet.

Заморская певица Кристина Агилера одна из тех, кто любит шокировать публику изменениями имиджа: то она худенькая блондинка, то аппетит ная брюнетка, то дерзкая и агрессивная, словно тигрица, то нежная и кроткая, как овечка. Лишь только украшения Roberto Coin непременная константа калейдоскопа ее образов.

70 Watch&Diamond

В этом году ведущая женщина мирового шоу бизнеса Мадонна отпраздновала полувековой юбилей. Вече ринка удалась на славу вкусная еда, изысканные на питки. Поговаривают, какой то завистник подарил "ми лую" открыточку: "50 это лишь половина пути!". Но да же злопыхатели отметили, что именниница невероятно хороша в украшениях Chopard.

Чемпион мира по шах матам Гарри Каспаров как никто другой знает цену точности хода. И ес ли такой человек выбира ет A.Lange&Soehne это говорит о многом.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278 61 11

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85

ВІДДІЛ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ +38 (050) 501 17 14Страсть на народе коррида в моде

На фото: испанская модель Альмудена Фернандес и матадор Эухенио де Мора


На первом развороте: кольцо и браслет Carrera y Carrera, коллекция Pasodoble (белое золото, бриллианты). Серьги Carrera y Carrera, коллекция Alamar (белое золото, бриллианты).

Кольцо Carrera y Carrera, коллекция Ruedo (белое золото, бриллианты). Колье, кольцо и браслет Carrera y Carrera, коллекция Pasodoble (белое золото, бриллианты). Серьги Carrera y Carrera, коллекция Alamar (белое золото, бриллианты, голубые сапфиры). Справа: серьги Carrera y Carrera коллекция Pasodoble (желтое золото, бриллианты). Колье, кольцо и браслеты Carrera y Carrera коллекция Ruedo (желтое и белое золото, бриллианты, перламутр).
Серьги и браслет Carrera y Carrera коллекция Pasodoble (желтое золото,бриллианты). Колье, кольцо и браслет Carrera y Carrera коллекция Ruedo (желтое и белое золото, бриллианты). Слева: запонки Carrera y Carrera, коллекция Pasodoble (желтое золото, перламутр).


Уникальны вдвойне

È

ñêëþ÷èòåëüíîñòü ÷àñîâ êîìïàíèè Bovet ñîñòîèò â òîì, ÷òî ýòî íå òîëüêî íàäåæíûå è òî÷íûå ìåõàíèçìû, êîòîðûå íà ïðîòÿæåíèè ïî÷òè äâóõñîò ëåò íå òåðÿþò ñâîåãî ïðåñòèæà, íî è âûñîêîå èñêóññòâî. "×àñû Bovet - íå ïðîñòî êà÷åñòâåííûå è ýêñêëþçèâíûå. Îíè ñîåäèíÿþò â ñåáå óíèêàëüíûå äîñòèæåíèÿ ÷àñîâîãî èñêóññòâà, èñòîðè÷åñêóþ ïðååìñòâåííîñòü è õóäîæåñòâåííóþ öåííîñòü.  ýòîì ïîâòîðèòü Bovet íåâîçìîæíî!", - äåêëàðèðóåò êðåäî êîìïàíèè åå õîçÿèí, ãîñïîäèí Ïàñêàëü Ðàôôè.  êàêîé-òî ìåðå ìîäåëÿì Bovet ïðèñóùà âíåøíÿÿ ýêçîòè÷íîñòü. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ èñòîðèåé âîçíèêíîâåíèÿ áðåíäà, îñîáåííî ïåðâûõ ëåò åãî ñòàíîâëåíèÿ, êîãäà ÷àñû Bovet áûëè åâðîïåéñêîé äèêîâèíîé, óñëàäîé ãëàç êèòàéñêèõ èìïåðàòîðîâ, êîòîðûå õðàíèëè èõ íàðàâíå ñ ñàìûìè äîðîãèìè ïðåäìåòàìè ñâîèõ ñîêðîâèù. Âî ìíîãîì òàêàÿ êîíöåïöèÿ - óäèâëÿòü, äîñòàâëÿòü íàñëàæäåíèå è ìíîæèòü áîãàòñòâî, ïðèñóùà è ñîâðåìåííîìó ýòàïó äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè. 78 Watch&Diamond

 ñâîèõ èçäåëèÿõ äèçàéíåðû Bovet èñïîëüçóþò òîëüêî ñàìûå âûñîêîêà÷åñòâåííûå ìàòåðèàëû, à ÷àñîâûå ìàñòåðà ïðåäïî÷èòàþò ðó÷íóþ îáðàáîòêó äåòàëåé. ×àñû Bovet ëåãêî óçíàâàåìû - âñåãäà êóïîëîîáðàçíûé ýìàëåâûé öèôåðáëàò, âîëíîîáðàçíûå ñòðåëêè, çàâîäíàÿ ãîëîâêà íà ìåñòå êðåïëåíèÿ ðåìåøêà, ñèíèå âèíòû ñêåëåòîíèçèðîâàííîãî ìåõàíèçìà. Îäíàêî îñîáîå âîñõèùåíèå âûçûâàþò ÷àñû ñ õóäîæåñòâåííîé ìèíèàòþðîé, íàðèñîâàííîé íà ïåðëàìóòðîâîì öèôåðáëàòå, íà îáîææåííîé ýìàëè èëè âûïîëíåííûå â òåõíèêå âûåì÷àòîé, ïîëóïðîçðà÷íîé èëè ïåðåãîðîä÷àòîé ýìàëè - ñïîñîáàìè, êîòîðûìè ñîçäàâàëèñü âåëèêèå ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà ýïîõè Âîçðîæäåíèÿ. Òîëüêî íà ðîñïèñü ïî ýìàëè ìàñòåð çàòðà÷èâàåò áîëåå 200 ÷àñîâ ðó÷íîãî òðóäà, à íà èçãîòîâëåíèå ïåðåãîðîä÷àòûõ ýìàëåé - ìåñÿöû. Ñðîê âûïîëíåíèÿ çàêàçà íà ïðîèçâîäñòâî òàêèõ óíèêàëüíûõ ÷àñîâ ìîæåò ðàñòÿíóòüñÿ äî ãîäà. Íàèáîëåå ïîïóëÿðíûìè òåìàìè ìèíèàòþð ÿâëÿþòñÿ ïîðòðåòû, æèâîòíûå è ëþáèìûå êàðòèíû, à òåõíèêîé - ðîñïèñü ïî ýìàëè. Ãëàâíàÿ ñòàâêà çäåñü äåëàåòñÿ íà èíäèâèäóàëüíûé âêóñ è ïîæåëàíèÿ çàêàç÷èêîâ.


Fleurier Jumping Hours 39mm Механизм: калибр 11BA07, автоподзавод, запас хода 55 часов. Функции: часы, минуты. Корпус: 18К белое золото, диаметр 39мм, сапфировая задняя крышка, бриллианты на безеле, ушке, ригеле, заводной головке и винтах. Перламутровый циферблат. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: кожа крокодила, застежка браслетного типа из 18К белого золота.


Fleurier 8 day Self winding Tourbillon Механизм: калибр 13BA02, автоподзавод, турбийон, запас хода 192 часа. Функции: часы, минуты, секунды, индикация запаса хода. Корпус: 18К белое золото, диаметр 42мм, сапфировая задняя крышка, сапфиры на безеле, ушке, ригеле, заводной головке и винтах. Перламутровый циферблат. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: кожа крокодила, застежка браслетного типа из 18К белого золота.

Â

Fleurier 34mm Механизм: калибр 12BA02, запас хода 42 часа. Функции: часы, минуты. Корпус: 18К розовое золото, диаметр 34мм, сапфировая задняя крышка, кабошон на заводной головке. Эмалевый циферблат. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: кожа крокодила, застежка браслетного типа из 18К розового золота.

íà÷àëå õóäîæíèê êîïèðóåò ïðåäîñòàâëåííûé çàêàç÷èêîì îðèãèíàë èçîáðàæåíèÿ, íàíîñÿ åãî òîí÷àéøåé êèñòüþ íà öèôåðáëàò. Çàòåì, ïîäáèðàåò ïàëèòðó êðàñîê è ïðèãîòàâëèâàåò äî 20 êèñòåé èç ìåõà êóíèöû. Ïîäáèðàþòñÿ íóæíûå îòòåíêè ôîíà. Êàê è äëÿ ëþáîãî æèâîïèñöà, íàèáîëåå ñëîæíîé ðàáîòîé ÿâëÿåòñÿ âûðèñîâûâàíèå ñàìûõ ìåëêèõ äåòàëåé. Ïîñëå êàæäîãî ñëîÿ êðàñêè öèôåðáëàò ñóøàò â ïå÷è ïðè òåìïåðàòóðå 100 ãðàäóñîâ. Êîãäà ìèíèàòþðà ãîòîâà, ïðè ýòîì çàêàç÷èê ìîæåò êîíòðîëèðîâàòü ëþáîé ýòàï åå èçãîòîâëåíèÿ, îíà ïîêðûâàåòñÿ 5 ñëîÿìè ïðîçðà÷íîãî ëàêà è îêîí÷àòåëüíî îáæèãàåòñÿ ïðè 120 ãðàäóñàõ â òå÷åíèå ñóòîê. Ïðè èçãîòîâëåíèè ìèíèàòþðû â òåõíèêå ïåðåãîðîä÷àòîé ýìàëè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ñàìûì äîðîãèì ïðîöåññîì, òðåáóåòñÿ êîëîññàëüíàÿ âíèìàòåëüíîñòü è îñòîðîæíîñòü, à ÷èñëî íåîáõîäèìûõ îïåðàöèé äîñòèãàåò ïîëóñîòíè. Ïðè ìàëåéøåé îøèáêå â êîíöå èëè íà÷àëå ìàñòåð âñå íà÷èíàåò ñíîâà. Î÷åíü íåïðîñòî ðàáîòàòü è ñ ïåðëàìóòðîì - íåîáû80 Watch&Diamond

Fleurier 39mm Механизм: калибр 11BA08, запас хода 55 часов. Функции: часы, минуты. Корпус: 18К розовое золото, диаметр 39мм, сапфировая задняя крышка, бриллианты на безеле, ушке, ригеле, кабошоны на заводной головке. Перламутровый циферблат. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: кожа крокодила, застежка браслетного типа из 18К розового золота.

÷àéíî õðóïêèì è ñëîæíûì ìàòåðèàëîì. Ëþáîå íåâåðíîå äâèæåíèå ãðîçèò ïîãóáèòü òâîðåíèå. Êñòàòè, ïåðâûå ÷àñû ñ ïîðòðåòîì íà ïåðëàìóòðå Fleurier Alexandra (êàëèáð 11ÂÀ05, äèàìåòð 39ìì), èçîáðàæàâøèå ìîëîäóþ äåâóøêó, áûëè èçãîòîâëåíû ïî çàêàçó è èäåå ðîññèéñêîé êîìïàíèè Da Vinci. ×àñû îêàçàëèñü íàñòîëüêî óäà÷íûìè, ÷òî ïîÿâèëîñü ìíîæåñòâî æåëàþùèõ çàïå÷àòëåòü ñâîèõ ëþáèìûõ, íàâå÷íî îñòàâèâ èõ îáðàç â ïàìÿòè ïîòîìêîâ. Ìàñòåðîâ, ñïîñîáíûõ ñîçäàâàòü õóäîæåñòâåííûå øåäåâðû â òåõíèêå ðèìñêîé, âûåì÷àòîé, ïîëóïðîçðà÷íîé è ïåðåãîðîä÷àòîé ýìàëè, à òàêæå òåõíèêå ìèíèàòþðíîé æèâîïèñè ïî ïåðëàìóòðó, â Øâåéöàðèè, äà è âî âñåì ìèðå, ìîæíî ïåðåñ÷èòàòü ïî ïàëüöàì. Ïàñêàëü Ðàôôè íåñêîëüêî ëåò ïîòðàòèë òîëüêî íà òî, ÷òîáû íàéòè èõ è óãîâîðèòü ïåðåéòè íà ðàáîòó â Bovet. Çàêàçû íà ÷àñû ñ ìèíèàòþðàìè ïîòîêàìè ïîñòóïàþò èç Ýìèðñêèõ äâîðöîâ, íî, îñòàâàÿñü âåðíîé ýêñêëþçèâíîñòè, Bovet âûïóñêàåò îãðàíè÷åííîå êîëè÷åñòâî òàêèõ ìîäåëåé. Äèàíà Ñóêÿñîâà


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

гранд-готель "Україна", вул. Володимирська, 20/1а, вул. Артема, 121, пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46 тел. (044) 278-61-11

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85


BR INSTRUMENT GRAND MINUTEUR Механизм: BR GRAND MINUTEUR, ручной завод, запас хода 10 дней. Функции: часы, минуты, секунды, флай бэк хронограф. Корпус: титан, размер 44x50мм, завинчивающаяся заводная головка. Водонепроницаемость 100м. Ремешок: каучук или кожа аллигатора.

Инструменты B&R усложняются

Ï

åðâîêëàññíàÿ îáðàáîòêà è íàäåæíîñòü ìåõàíèçìîâ - ýòèìè ÷åðòàìè õàðàêòåðèçóþòñÿ âñå ÷àñîâûå ìîäåëè ôðàíöóçñêîé êîìïàíèè Bell&Ross. Èç èíòåðåñíûõ íîâèíîê, ïðåäñòàâëåííûõ åþ âåñíîé ýòîãî ãîäà, ñòîèò îòìåòèòü ÷àñû BR Instrument Grand Minuteur è ïðîäîëæåíèå ìîäåëè BR03-92 Instrument. Ïåðâûå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñâåðõñëîæíûé èíñòðóìåíò è â òî æå âðåìÿ îòðàæàþò òåíäåíöèè ìîäíîãî äèçàéíà. Ýòî êàñàåòñÿ ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìû êîðïóñà è åãî ãèãàíòñêîãî ðàçìåðà - 44 íà 50ìì! Òàêàÿ âèçóàëüíàÿ "òÿæåëîâåñíîñòü" óðàâíîâåøåíà ñâåðõëåãêèì òèòàíîì, èç êîòîðîãî âûïîëíåí êîðïóñ. 82 Watch&Diamond

×àñû èíòåðåñíû ñâîèì ìåõàíèçìîì, êîòîðûé óïðàâëÿåò ñðàçó äâóìÿ ôóíêöèÿìè: òàéìåðîì ñ ôëàéáýêîì äëÿ ñáðîñà íà íóëü è áûñòðîãî ïåðåçàïóñêà è ñîáñòâåííî ÷àñàìè ñî ñòàíäàðòíûìè ïîêàçàíèÿìè âðåìåíè, à òàêæå óêàçàòåëåì çàïàñà õîäà. Îâàëüíûé öèôåðáëàò ñ êðóãëûìè ñåêòîðàìè èçãîòîâëåí èç êàðáîíîâûõ âîëîêîí. DLC ïîêðûòèå çàùèùàåò êîðïóñ îò öàðàïèí. Ìîäåëü BR03-92 Instrument â ñòàëüíîì êîðïóñå ñ PVD ïîêðûòèåì è çàâèí÷èâàþùåéñÿ çàâîäíîé ãîëîâêîé. Îò ïðåæíåé ìîäåëè åå îòëè÷àåò îòñóòñòâèå äàòû è öâåò ñòðåëîê è ìåòîê íà öèôåðáëàòå. Òåïåðü îíè ñòàëè ñèíèå, à ê íàçâàíèþ ìîäåëè ïðèáàâèëîñü ñëîâî Blue. Åëåíà Ìîñêàëþê

BR 03&92 INSTRUMENT Механизм: калибр ETA 2892, автоподзавод, запас хода 42 часа. Корпус: сталь с PDV покрытием, размер 42х42мм, завинчивающаяся заводная головка. Водонепроницаемость 100м. Ремешок: синтетическая ткань.Марко Валенте

Колье из коллекции Marina

Valente Style

Ò

Возле стендов компании

ðàíêâèëî Âàëåíòå, ñîçäàòåëü þâåëèðíîãî Äîìà Valente, çàëîæèë îñíîâû óíèêàëüíîãî ñòèëÿ, áàçèðóþùåãîñÿ íà èííîâàöèîííîì èñïîëüçîâàíèè ñâåòà. Ñïóñòÿ ãîäû åãî ñûí Ìàðêî îáúåäèíèë íàñëåäèå îòöà è ñâîþ ëþáîâü ê òðàäèöèÿì ñ íîâûìè äèçàéíåðñêèìè ðåøåíèÿìè. Òàê, â ñòîëèöå èòàëüÿíñêîãî þâåëèðíîãî èñêóññòâà - Âàëåíöå - êîìàíäà ìàñòåðîâ íà÷àëà âîïëîùàòü íåîáûêíîâåííûå èäåè â ïîòðÿñàþùèå äðàãîöåííîñòè. Ñåãîäíÿ óêðàøåíèÿ Valente ïðè÷èñëÿþò ê ðàçðÿäó Haute Couture. Íàãðàäû ñ ïðåñòèæíûõ âûñòàâîê, òàêèõ êàê Couture â Ëàñ-Âåãàñå, ãäå êîìïàíèÿ â ýòîì ãîäó îäåðæàëà ïîáåäó â íîìèíàöèè Town and Country Award, ïîäòâåðæäàþò åå áëåñòÿùóþ ðåïóòàöèþ. Þâåëèðíûé Äîì âûïóñêàåò íåïîâòîðèìûå êîëëåêöèè, â êàæäîé èç êîòîðûõ åñòü ñâîÿ "èçþìèíêà".  Marina ýòî óíèêàëüíîå êîëüå èç 18Ê áåëîãî è ðîçîâîãî çîëîòà, áðèëëèàíòîâ, ðóáåëëèòà è îíèêñà. Îðèãèíàëüíàÿ ôîðìà âûäåëÿåò åãî ñðåäè äðóãèõ, çàñòàâëÿÿ äðàãîöåííîñòè â ïîëíóþ ñèëó ïðîÿâèòü ñåáÿ, ñèÿÿ íà ñîëíöå. Îëüãà ÎñòðîâñêàÿRichard Mille RM 011 Felipe Massa Механизм: калибр RM 011, автоподзавод, полный скелетон, запас хода 55 часов. Функции: часы, минуты, секунды; Flyback хронограф; 60 минутный счетчик обратного отсчета, 12 часовой накопитель; большая дата, месяц. Корпус: розовое золото. Водонепроницаемость 100м. Ремешок: кожа, застежка из 18К розового золота.

Совершенству нет предела

Í

îâèíêà îò Ðè÷àðäà Ìèëëÿ - õðîíîãðàô RM 011 Felipe Massa, íàçâàííûé â ÷åñòü çíàìåíèòîãî áðàçèëüñêîãî ãîíùèêà Ôîðìóëû 1. Êàëèáð RM 011 S: ñêåëåòîí, ñ àâòîïîäçàâîäîì. Ïîêàçûâàåò ÷àñû, ìèíóòû, ñåêóíäû. Ñíàáæåí: õðîíîãðàôîì, 60-ìèíóòíûì òàéìåðîì îáðàòíîãî îòñ÷åòà, 12-÷àñîâûì íàêîïèòåëåì, áîëüøîé äàòîé, óêàçàòåëåì ìåñÿöåâ. Îäíîé èç ãëàâíûõ öåííîñòåé ýòèõ ÷àñîâ ÿâëÿåòñÿ àâèàöèîííûé Flyback õðîíîãðàô. Èñïîëüçóÿ êíîïêó ìåæäó öèôðàìè "4" è "5", ðàáîòàþùèé õðîíîãðàô ìîæåò áûòü ïåðåóñòàíîâëåí áåç îñòàíîâêè ìåõàíèçìà. Ýòî óñòðîéñòâî áûëî ïåðâîíà÷àëüíî ðàçðàáîòàíî äëÿ 86 Watch&Diamond

ïèëîòîâ, ÷òîáû íå òåðÿòü âðåìåíè íà ïåðåçàïóñê ÷àñîâ âî âðåìÿ èçìåíåíèÿ ìàðøðóòà. Êîðïóñ ðîçîâîãî çîëîòà. Äëÿ ðàçðàáîòêè áåçåëÿ, ñðåäèííîé ÷àñòè è çàäíåé êðûøêè èíæåíåðàì êîìïàíèè ïîíàäîáèëñÿ öåëûé ãîä. Ðîòîð ñ èçìåíÿþùåéñÿ ãåîìåòðèåé. Ýòî èñêëþ÷èòåëüíîå èçîáðåòåíèå Ðè÷àðäà Ìèëëÿ ïîçâîëÿåò àäàïòèðîâàòü ðåæèì ïîäçàâîäà ãëàâíîé ïðóæèíû â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ àêòèâíîñòè äâèæåíèé ïîëüçîâàòåëÿ. Ñàìîðåãóëèðóþùèåñÿ ïîëîæåíèÿ ðåáåð ðîòîðà ëèáî óñèëèâàþò ïîäçàâîä âî âðåìÿ ìåäëåííûõ äâèæåíèé ðóêè, ëèáî çàìåäëÿþò åãî âî âðåìÿ àêòèâíûõ. Çàïàñ õîäà îêîëî 55 ÷àñîâ, åñëè ÷àñû íàõîäÿòñÿ â ñîñòîÿíèè ïîêîÿ. Ïðèìåíåíèå òèòàíà, ïàëëàäèÿ,

óãëåðîäèñòîãî âîëîêíà, íèòðèëîâûõ óïëîòíèòåëåé, òùàòåëüíûé äèçàéí - âñå ñîîòâåòñòâóåò âåñüìà ñòðîãîé ìàíåðå èíæåíåðíî àíàëèòè÷åñêèõ ìåòîäîâ, èñïîëüçóåìûõ ïðè èçãîòîâëåíèè ìàøèí äëÿ ãîíîê Ôîðìóëû 1. Íàïðèìåð, ðàìî÷íîå êîëüöî áîëüøå íå èñïîëüçóåòñÿ, è ìåõàíèçì ôèêñèðóåòñÿ íà ðåçèíîâûõ óïëîòíåíèÿõ ñ ïîìîùüþ 4 òèòàíîâûõ âèíòîâ. Ýòè äåòàëè ÿâëÿþòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì íåïðåâçîéäåííîãî ìàñòåðñòâà. Âûøåïåðå÷èñëåííûå êà÷åñòâà è ñòðåìëåíèå ïîëíîñòüþ ñêåëåòîíèçèðîâàòü ìåõàíèçì ñòàâÿò ìîäåëü RM 011 Felipe Massa Flyback â ðàçðÿä óíèêàëüíûõ, ñâåðõíàäåæíûõ ÷àñîâ. Äàíèèë Ëàóøêèí


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

HERIOS TRIRETROGRADE SECONDS SKELETON

The name is inspired by the hero Hercules, son of Zeus and symbol of courage, stamina and strength. The H E R I O S TriRetrograde Seconds Skeleton shows its strengths in design and technology with the sophisticated and fascinating retrograde seconds display. The exact rhythm of the counting then jumping seconds hands is given by a Swiss quality mechanical movement in an exclusive special version with automatic winding and with retrograde seconds function in three sectors of 20 seconds each. Case size: 41.7 42 mm.

КИЇВ "CRYSTAL" вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278 61 11


IceLink 6Timezone Snow AMFL1RGL Механизм: 3 Swiss Ronda 1042, 1 Show Zone, 1 Swiss ETA 956.112, 1 Swiss ETA 2671. Функции: часы, минуты, секунды, календарь, 4 часовые зоны. Корпус: размер 62,7x40,2мм, розовое золото. Ремешок: кожа крокодила, застежкa из розового золота.

Владелец компании IceLink, Энди Сагоян

IceLink гражданину мира

I

ceLink - îäíà èç òðåõ ãëàâíûõ þâåëèðíûõ ìàðîê àìåðèêàíñêîãî õèï-õîïà íàðÿäó ñ õîðîøî èçâåñòíûìè ÷èòàòåëÿì íàøåãî æóðíàëà Jacob&Co è Tiret. Ñàìàÿ õèòîâàÿ ìîäåëü IceLink - 6Timezone, ïðåäñòàâëåííàÿ â Áàçåëå âåñíîé ýòîãî ãîäà - ÷àñû, ñäåëàííûå â Øâåéöàðèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ñàìûìè ñòðîãèìè íîðìàìè òðàäèöèé. Çäåñü íåò íè ïàðàäîêñà, íè îøèáêè. Òàê ïîñòóïàþò ìíîãèå ÷àñîâûå ìàðêè ðàçíûõ ñòðàí, ñòðåìÿñü ïðèäàòü ñâîèì èçäåëèÿì âûñîêèé ñòàòóñ øâåéöàðñêèõ. Õàðàêòåðíûé äëÿ IceLink ñòèëü "âåêà áåç êîìïëåêñîâ" - ýòî ìèêñ äåðçîñòè è íåîáóçäàííîé ôàíòàçèè, òèïè÷íûé äëÿ Ëîñ-Àíäæåëåñà - ãîðîäà, â êîòîðîì íåò íè÷åãî íåâîçìîæíîãî.  ñîâðåìåííîì ìèðå, ãäå ñðåäñòâà êîììóíèêàöèè ñäåëàëè èç íàøåé ïëàíåòû "ãëîáàëüíóþ äåðåâíþ", øåñòü ÷àñîâûõ çîí â îäíîì êîðïóñå - ýòî ïåðåáîð. Êóäà áîëüøåå çíà÷åíèå èìååò êðàñîòà ÷àñîâ, â êîòîðûõ ñâåò è ñèÿíèå ñíåæíî-áðèëëèàíòîâîé âå÷íîñòè, ïðåâàëèðóåò íàä èíñòðóìåíòîì îïðåäåëåíèÿ âðåìå88 Watch&Diamond

íè. Ïîýòîìó â ïîñëåäíåé ìîäåëè äâå ÷àñîâûå çîíû óæå òàêîâûìè íå ÿâëÿþòñÿ - îäíà îñâîáîæäåíà äëÿ áðèëëèàíòîâ, ïëàâàþùèõ â íåêîé çàãàäî÷íîé æèäêîñòè ïîä íàçâàíèåì IceFuel, äðóãàÿ ñòàëà êàëåíäàðåì, ñêðûòûì çà ôèãóðêîé çîëîòîãî ëüâà.  îñòàëüíûõ êâàäðàòàõ, êðîìå ìåñòíîãî âðåìåíè, ïðåäñòàâëåíû ÷àñîâûå çîíû Íüþ-Éîðêà, Òîêèî è Ìîñêâû, ñ ÿâíûì íàìåêîì íà òî, ÷òî èìåííî â ýòèõ ãîðîäàõ ïðîæèâàþò ëþäè, ñïîñîáíûå èõ ïðèîáðåñòè. Âñå áðèëëèàíòû, êîòîðûìè óêðàøåíû ÷àñû, ñåðòèôèöèðîâàíû, à èõ âåñ âàðüèðóåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ðàçìåðîâ öèôåðáëàòà. Ìîäåëü Big Case ñîäåðæèò áðèëëèàíòû îáùèì âåñîì 6 êàðàò, âêëþ÷àÿ 1,25 êàðàò, ïëàâàþùèõ â ñðåäíåì ëåâîì îòäåëåíèè. Ñîîòâåòñòâåííî, â ìîäåëè Small Case ýòè öèôðû ðàâíû 4,25 êàðàòà âìåñòå ñ 0,75 êàðàò â IceFuel. Êîðïóñ 6Timezone ìîæåò áûòü èçãîòîâëåí èç ðîçîâîãî èëè áåëîãî çîëîòà è èìååò âîäîíåïðîíèöàåìîñòü äî 30 ìåòðîâ. Äàíèèë ËàóøêèíBlancpain и море

Â

1989 ãîäó êîìïàíèÿ Blancpain âïåðâûå ïðåäñòàâèëà "ïàðÿùèé" òóðáèéîí. Òåðìèí "ïàðÿùèé" ïîÿâèëñÿ ïîñëå òîãî, êàê êàðåòêà òóðáèéîíà áûëà ïðèïîäíÿòà ñ îäíîé ñòîðîíû, ÷òî ñîçäàëî çðèòåëüíîå âïå÷àòëåíèå åå "ïëàâàíèÿ". Ïðîäîëæàÿ ðàáîòàòü â ýòîì íàïðàâëåíèè, ñåãîäíÿ Blancpain âûïóñòèëà íîâóþ ìîäåëü ýòîé êîëëåêöèè, îñíàùåííóþ ïðîçðà÷íîé çàäíåé êðûøêîé. ×àñû Sport Tourbillon "Fifty Fathoms", êàê âèäíî íà ôîòî, ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ëþáèòåëåé äàéâèíãà.

Sport, Tourbillon "Fifty Fathoms" Механизм: калибр 25А, автоподзавод, запас хода 168 часов. Функции: часы, минуты, запас хода, турбийон. Корпус: розовое золото, диаметр 45мм, черный безель, вращающийся в двух направлениях, черный циферблат, сапфировое стекло. Водонепроницаемость 300м. Ремешок: парусина, застежка из розового золота.

Красноречивые цифры

L

ouis Erard ïðåäñòàâèëà ïîïîëíåíèå êîëëåêöèè "1931" - àâòîìàòè÷åñêèé õðîíîãðàô ñ äîñòàòî÷íî îðèãèíàëüíûì äèçàéíîì. Ñîáñòâåííî, îðèãèíàëüíîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â ïðèìåíåíèè áîëüøèõ óãëóáëåíèé äëÿ öèôåðáëàòîâ - ñ÷åò÷èêîâ õðîíîãðàôà, áëàãîäàðÿ ÷åìó ñòîëü ðàñïðîñòðàíåííàÿ è ïîïóëÿðíàÿ ôóíêöèîíàëüíîñòü âîñïðèíèìàåòñÿ äîâîëüíî ñâåæî. Íàêëàäíûå èíäåêñû è íàêëîííàÿ îñíîâíàÿ øêàëà åùå áîëüøå óñèëèâàþò ýôôåêò íîâèçíû. Ìîäåëü îñíàùåíà òðàäèöèîííûì äåêîðèðîâàííûì ðîòîðîì àâòîïîäçàâîäà, âûïîëíåíà â ñòàëüíîì êîðïóñå äèàìåòðîì 44ìì íà áàçå êàëèáðà Valjoux.  ïîñëåäíèå ãîäû ÷àñîâîé ìèð ñòàë ñâèäåòåëåì ñòðåìèòåëüíîãî ïðåîáðàæåíèÿ ýòîé øâåéöàðñêîé êîìïàíèè. Íîâûé ýòàï â åå ðàçâèòèè íà÷àëñÿ â 2003 ãîäó, êîãäà Louis Erard ñòàëà ñîáñòâåííîñòüþ òàëàíòëèâîãî ìåíåäæåðà Àëåíà Ñïèíåäè, êîòîðûé ïðè ïîääåðæêå ãðóïïû èíâåñòîðîâ ñìîã ïîäíÿòü ãîäîâîé òîâàðîîáîðîò äî 9 ìèëëèîíîâ øâåéöàðñêèõ ôðàíêîâ è îòïðàçäíîâàòü ïðîäàæó 50-òûñÿ÷íûõ ÷àñîâ. 90 Watch&Diamond

Механизм: ETA калибр 7750, автоподзавод, запас хода 42 часа. Функции: часы, минуты, маленькая секундная стрелка; хронограф, дата, день недели, 30 минутный и 12 часовой счетчики. Корпус: сталь, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, прозрачная задняя крышка, диаметр 44мм. Водонепроницаемость до 30м. Ремешок: кожа, стальная застежка.Zenith Queen of Love Star Open El Primero Механизм: El Primero 4021 с автоподзаводом, запас хода 50 часов. Функции: хронограф, часы, минуты, секунды. Корпус: сталь, диаметр 37,5мм. Водонепроницаемость до 30м. Ремешок: сатиновый.

Queen of Love

Ï

ðèìåíÿòü ê ÷àñàì êîìïàíèè Zenith ïðèâû÷íûå ýïèòåòû: íàäåæíûå, ýêñêëþçèâíûå, ýëåãàíòíûå, ñ âûïóñêîì êàæäîé íîâîé ìîäåëè ñòàíîâèòñÿ âñå áàíàëüíåå. "Ïîäëèííàÿ ïåñíü ëþáâè è ÷óâñòâåííîñòè", - òàêóþ çàîáëà÷íóþ õàðàêòåðèñòèêó äàåò êîìïàíèÿ ñâîåé êîëëåêöèè Queen of Love. Ñëåäóÿ áåñïðîèãðûøíîé èäåå, äèçàéíåðû ïðåâðàòèëè öèôåðáëàò ÷àñîâ Star Open Love â "îòêðûòîå" ñåðäöå. Òåïåðü ëåãåíäàðíûé ìåõàíèçì êàëèáðà El Primero ìîæíî íàáëþäàòü â îêîøêå, âûðåçàííîì â âèäå ñåðäöà, ê òîìó æå òàì åùå è "òðåïåùåò" ìàëåíüêîå ñåðäå÷êî ñåêóíäíîé ñòðåëêè. Ñëîâî "Love", óêðàøàþùåå óêàçàòåëü ðåçåðâà õîäà, äîâåðøàåò ðîìàíòè÷åñêèé îáðàç ýòèõ èñòèííî æåíñêèõ ÷àñîâ. Áîëüøîå âíèìàíèå ñîçäàòåëè ìîäåëè óäåëèëè öâåòàì ñòàëüíîãî êîðïóñà, ãèëüîøèðîâàííîãî öèôåðáëàòà è êîæàíîãî ëàêèðîâàííîãî èëè ñàòèíîâîãî ðåìåøêîâ. Ñî÷åòàíèÿ òåìíî êðàñíîãî, ôèîëåòîâîãî, áåëîãî, ïåðëàìóòðîâîñåðîãî - âñå îíè ïîçâîëÿò ñäåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîð. Þëèÿ Ðåçíèêîâà 92 Watch&Diamond


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278 61 11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46 ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85


Milus Mirea MER408 Механизм: эксклюзивный калибр высшего качества, автоподзавод. Функции: часы, минуты, секундный ретроград. Корпус: овальный, 18К розовое золото, рубины, бриллианты. Водонепроницаемость 30м. Циферблат: трехуровневый, перламутр, рубины, бриллианты. Ремешок: кожа ската, застежка 18К розовое золото.

В 600 раз больше Солнца! Прекрасная Mira

Ï

ðîôèëåì ôèðìû Milus, ñî äíÿ åå îáðàçîâàíèÿ â 1919 ãîäó â øâåéöàðñêîì Áèëå, ñðàçó ñòàëî èçãîòîâëåíèå èçÿùíûõ, óñûïàííûõ äðàãîöåííûìè êàìíÿìè, ñòàòóñíûõ ÷àñîâ äëÿ æåíùèí. Íà ðóáåæå òðåòüåãî òûñÿ÷åëåòèÿ ðóêîâîäñòâî êîìïàíèè ïîíÿëî, ÷òî ðûíîê ñòàë òðåáîâàòü åæåãîäíûõ îáíîâëåíèé êîëëåêöèé. Äëÿ ýòîãî íà Milus ðåãóëÿðíî ïðèãëàøàþòñÿ ëó÷øèå äèçàéíåðû, þâåëèðû è ÷àñîâùèêè, èìåþùèå îðèãèíàëüíûå ïðîåêòû, ñâîáîäíî ýêñïåðèìåíòèðóþùèå ñ äðàãîöåííûìè ìåòàëëàìè, êàìíÿìè, ôîðìîé è öâåòîì. ×àñû Milus çàíåñåíû â ñïèñîê "50 ëó÷øèõ øâåéöàðñêèõ ÷àñîâ ÕÕ 94 Watch&Diamond

âåêà", ñåãîäíÿ îíè - ðåçóëüòàò âèðòóîçíîãî ìàñòåðñòâà è áåçãðàíè÷íîãî òâîð÷åñòâà, íîâîå îïðåäåëåíèå ðîñêîøè, èäåàëüíûé àêñåññóàð äëÿ æåíùèí è ìóæ÷èí, êîòîðûå öåíÿò êà÷åñòâî è îáëàäàþò âûñîêèì õóäîæåñòâåííûì âêóñîì. Èäåÿ íîâûõ æåíñêèõ ÷àñîâ Merea TriRetrograde Seconds Skeleton çàêëþ÷àëàñü â ñîçäàíèè îùóùåíèÿ äâèæåíèÿ âðåìåíè, ÷òî áûëî äîñòèãíóòî ñ ïîìîùüþ ìåõàíèçìà ñ òðåìÿ ðåòðîãðàäíûìè ñòðåëêàìè. "Ýòè ÷àñû äîëæíû áûòü íå òîëüêî êðàñèâûìè, íî è âîïëîùàòü ïîñòîÿííîå äâèæåíèå", - ãîâîðèò Æàí Ýäîêñ, ïðåçèäåíò ôèðìû. Íîâèíêà ýêñòðàâàãàíòíà è ÷ðåçâû÷àéíî ðåäêà. Íàçâàíèÿ êîëëåêöèé Milus âñåãäà íàâåÿíû èìåíàìè

ñîçâåçäèé. Merea - ïðîèñõîäèò îò äâîéíîé çâåçäû "Mira", ÿðêîñòü êîòîðîé ïîñòîÿííî ìåíÿåòñÿ. Èãðà ñ èçìåí÷èâîñòüþ ôîðì, ôóíêöèé è ñèÿíèåì äðàãîöåííûõ êàìíåé ñ áëåñêîì ðåàëèçîâàíà â ýòèõ ÷àñàõ. Îâàëüíîå, ñëåãêà âûïóêëîå ñàïôèðîâîå ñòåêëî, óâëåêàòåëüíàÿ ôóíêöèÿ äâèæóùèõñÿ â îáðàòíîì íàïðàâëåíèè ñåêóíäíûõ ñòðåëîê, ïåðåëèâàþùèéñÿ ïåðëàìóòð êóëèñ, òðåõóðîâíåâûé öèôåðáëàò, áîëüøàÿ çàâîäíàÿ ãîëîâêà, êðåïëåíèå ðåìåøêà è ñàì ðåìåøîê èç êîæè ñêàòà, ïðîçðà÷íàÿ çàäíÿÿ êðûøêà è ìàõîâèê àâòîïîäçàâîäà ñ ëîãîòèïîì Milus è, êîíå÷íî, ñèÿíèå âîñõèòèòåëüíûõ ðóáèíîâ è áðèëëèàíòîâ - äåëàþò ìîäåëü íåîòðàçèìûì ôëàãìàíîì êîëëåêöèè. Äàíèèë ËàóøêèíМария Шарапова соавтор Tag Heuer Formula1 Diamonds

"Болид" в бриллиантах

Á

îëåå 40 ëåò øâåéöàðñêàÿ êîìïàíèÿ TAG Heuer èçîáðåòàåò, ðàçðàáàòûâàåò è ïðîèçâîäèò âûñîêîêà÷åñòâåííûå ñèñòåìû õðîíîìåòðèðîâàíèÿ äëÿ ìåæäóíàðîäíûõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé è âûïóñêàåò íàðó÷íûå ÷àñû, ïîñâÿùåííûå ðàçíûì âèäàì ñïîðòà.  ÷àñòíîñòè, åþ îáåñïå÷èâàëèñü ðåãèñòðàöèè ðåçóëüòàòîâ ïî÷òè 200 ãîíîê Ãðàí-ïðè Ôîðìóëà1. Âûïóùåííàÿ âïåðâûå â 1980 ãîäó ìîäåëü TAG Heuer Formula1 î÷åíü ïîïóëÿðíà ñðåäè ïèëîòîâ áîëèäîâ. Íàïðèìåð, åé îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå ÷åìïèîíû ìèðà â ýòîé ñàìîé çíàìåíèòîé è ïðåñòèæíîé ñåðèè çàõâàòûâàþùèõ ñîðåâíîâàíèé - Ëüþèñ Õàìèëüòîí è Êèìè Ðàéêêîíåí. Âîïëî96 Watch&Diamond

Tag Heuer Formula1 Diamonds WAC1214.BC0843 Механизм: кварцевый. Функции: часы, минуты, секунды, дата. Корпус: сталь, диаметр 37мм, бриллианты по безелю. Водонепроницаемость 200м. Ремешок: черный Nizza, стальная застежка.

òèâ â ñâîåì îáëèêå èäåàëüíîå ñî÷åòàíèå ýëåãàíòíîñòè è ìîùè, ìîäåëü ïîëîæèëà íà÷àëî ëèíèè îäíèõ èç ñàìûõ óçíàâàåìûõ ñïîðòèâíûõ ÷àñîâ. Íî êòî ñêàçàë, ÷òî ìèð âûñîêèõ ñêîðîñòåé è ïðåñòèæíûõ ãîíîê ïðèíàäëåæèò òîëüêî ìóæ÷èíàì? Âûñîêî îöåíèâàÿ äåëîâûå êà÷åñòâà è óñòðåìëåíèÿ ñîâðåìåííûõ æåíùèí, êîìïàíèÿ Tag Heuer ïðåäñòàâëÿåò îñëåïèòåëüíîå, â ïðÿìîì ñìûñëå, ïðîäîëæåíèå ñâîåé ñïîðòèâíîé êîëëåêöèè. Íîâûå ÷àñû íàäåëåíû ñìåëûì àâàíãàðäíûì äèçàéíîì è â òî æå âðåìÿ ýëåãàíòíûå è óòîí÷åííûå. Áðèëëèàíòîâàÿ êîëëåêöèÿ TAG Heuer Formula1 àäðåñîâàíà ìîëîäûì, äèíàìè÷íûì è ñòèëüíûì. Ïðåäñòàâëÿåìàÿ íà ñòàíèöå æóðíàëà âåðñèÿ ðîñêîøíî-æåíñòâåííûõ ÷à-

ñîâ, ñîçäàíà ïðè ó÷àñòèè îäíîé èç ÿðêèõ ñïîðòèâíûõ çâåçä ìèðîâîãî òåííèñà - Ìàðèè Øàðàïîâîé. Ìîäåëü óêðàøåíà ïî áåçåëþ 120 áðèëëèàíòàìè ÷èñòîé âîäû îáùèì âåñîì 0,75Ê, êîðïóñ äèàìåòðîì 37ìì ñäåëàí èç ïîëèðîâàííîé ñòàëè, ñíàáæåí íå ïîääàþùèìñÿ öàðàïèíàì ñàïôèðîâûì ñòåêëîì, öèôðû è ìåòêè, à òàêæå ëîãîòèï, ðàñïîëîæåííûé â âåðõíåé ÷àñòè öèôåðáëàòà, ïîêðûòû ëþìèíåñöåíòíûì ñîñòàâîì. Âîäîíåïðîíèöàåìîñòü 200 ìåòðîâ. Âîïëîòèâøàÿ â ñåáå ëó÷øèå ÷åðòû ñîâðåìåííîãî ÷àñîâîãî àâàíãàðäà ìîäåëü, ïîÿâèâøàÿñÿ â 2005 ãîäó, äî ñèõ ïîð ñóïåðõèò ñðåäè ïî÷èòàòåëüíèö âûñîêîé ÷àñîâîé ìîäû è þâåëèðíîãî ãëàìóðà ïî âñåìó ìèðó. Âëàäèìèð Ùåííèêîâ


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005 КИЇВ, магазин "Эталон", вул. Сагайдачного, 41, тел. (044) 425 16 62 ВIННИЦЯ, магазин "ЕВРОЧАС", вул. Соборна, 95, тел. (0432) 35 57 56 ДОНЕЦЬК, часовий салон "Greenwich", бул. Пушкіна, 23, тел. (062) 304 81 48 ДОНЕЦЬК, магазин "ЧАС ПИК", вул. Артема, 80 А ДОНЕЦЬК, ТЦ "Планета", часовий салон "ЮВИТЭЛЬ", вул. Артема, 50 А КИРОВОГРАД, магазин "Стиль Тайм", вул. Шевченко 20\24 ЛЬВIВ, магазин "ЖЕНЕВА", вул. Театральна, 10, тел. (0322) 72 06 05 ОДЕСА, магазин "ЖЕНЕВА", вул. Рiшельєвська, 21, тел. (0482) 34 66 01 ОДЕСА, магазин "LA BANQUE", вул. Єкатерининська, 22 ПОЛТАВА, часовий салон "ВЫБОР", вул. Жовтнева, 25, тел. (0532) 22 25 68 ХАРКIВ, магазин "MERCURY", вул. Сумська, 112, тел. (057) 702 13 15 ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ТРК "МОСТ Сити Центр", вiддiл "VIP Time", вул. Глiнки, 2 ЗАПОРІЖЖЯ, «АКЦЕНТ», пр. Леніна, 151, тел. (0612) 12 58 41 ЛУГАНСЬК, «Время и стиль», вул. Героїв ВОВ, 7, тел. (0642) 71 71 45 ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ТЦ "ПАССАЖ", магазин "Магчас", вул. Подольська, 45 СИМФЕРОПІЛЬ, часовий салон "Галерея Времени", вул. Карла Маркса, 14/9 КРИВИЙ РІГ, магазин "Империал", вул. Косіора, 4 ВІДДІЛ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ +38 (050) 501 17 14


Элегантность

стиль Longines

L3.661.4.56.7 Механизм:Механизм: калибр L667 (Valjoux 7750), автоподзавод, запас хода 46 часов. Функции: хронограф, часы, минуты, секунды, дата. Корпус: сталь, диаметр 41мм, керамический безель, кабошон на заводной головке. Водонепроницаемость 300м. Браслет: сталь.

Â

ýòîì ãîäó çíàìåíèòàÿ øâåéöàðñêàÿ ÷àñîâàÿ êîìïàíèÿ Longines âíîâü ïàðòíåð è îôèöèàëüíûé "ðàñïîðÿäèòåëü âðåìåíè" îòêðûòîãî ÷åìïèîíàòà Ôðàíöèè íà ñòàäèîíå "Ðîëàí Ãàðî". Ïðåçèäåíò ôðàíöóçñêîé ôåäåðàöèè òåííèñà, Êðèñòèàí Áèìüå ñêàçàë ïî ýòîìó ïîâîäó: "Ìû ïðîñòî âîñõèùåíû ýòèì ðåøåíèåì, ïîòîìó ÷òî òîðãîâàÿ ìàðêà Longines èìååò âûñîêóþ ðåïóòàöèþ è áîãàòûé îïûò ñïîíñèðîâàíèÿ ñïîðòèâíûõ ñîñòÿçàíèé. Ýòî, íåñîìíåííî, áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ïîâûøåíèþ ïðåñòèæà òóðíèðà". Èñòîðèÿ ó÷àñòèÿ Longines â òåííèñíûõ ÷åìïèîíàòàõ äåéñòâèòåëüíî áîãàòà è çàìå÷àòåëüíà.  90-å ãîäû êîìïàíèÿ ðåøèëà ñïîíñèðî98 Watch&Diamond

âàòü äâîèõ òàëàíòëèâûõ òåííèñèñòîâ - Ãàáðèýëó Ñàáàòèíè è Ìàéêëà ×åíãà, êîòîðûå ñòàëè âïîñëåäñòâèè ñóïåðçâåçäàìè áîëüøîãî òåííèñà. Ïðîøëîé îñåíüþ Longines çàêëþ÷èëà äîãîâîð î ïàðòíåðñòâå ñ Àíäðå Àãàññè - îäíèì èç âûäàþùèõñÿ ñïîðòñìåíîâ ñîâðåìåííîñòè.  ýòîì ãîäó ïîñëîì ýëåãàíòíîñòè íà îòêðûòîì ÷åìïèîíàòå Ôðàíöèè ïî òåííèñó ñòàëà òàéâàíüñêàÿ àêòðèñà è òîï-ìîäåëü ×è Ëèíã Ëèí. Èìèäæ èçÿùíîé êèòàÿíêè êàê íåëüçÿ áîëüøå ïîäõîäèò ê ëîçóíãó êîìïàíèè Longines: "Ýëåãàíòíîñòü - ýòî îòíîøåíèå ê ìèðó". Õðîíîãðàô L3.661.4.56. 7 - ïðèáàâëåíèå â îáøèðíîé ñïîðòèâíîé êîëëåêöèè Conquest êîìïàíèè Longines.  êîíòðàñòíîñòè èìèäæà

öèôåðáëàòà, "ðåøèòåëüíîñòè" åãî ëèíèé âïîëíå îòðàçèëñÿ áåñêîìïðîìèññíûé õàðàêòåð ñïîðòèâíûõ ñîñòÿçàíèé. Öèôåðáëàò îêðóæåí ÷åðíûì ôèêñèðîâàííûì áåçåëåì, âûïîëíåííûì èç êåðàìèêè. Èç òàêîãî æå, íå ïîääàþùåãîñÿ öàðàïèíàì è íå âûçûâàþùåãî àëëåðãèè ìàòåðèàëà, ñäåëàí êàáîøîí íà çàâîäíîé ãîëîâêå. Ñòåêëî ñàïôèðîâîå, ñ àíòèáëèêîâûì ïîêðûòèåì. Õàðàêòåðèñòèêè ýòèõ ÷àñîâ, êàê è âñåõ ìîäåëåé ñïîðòèâíîé ëèíèè Conquest, îòâå÷àþò æåñòêèì òðåáîâàíèÿì ñîâðåìåííîãî ñïîðòà: çàâèí÷èâàþùàÿñÿ çàâîäíàÿ ãîëîâêà ñ áîêîâîé çàùèòîé, âîäîíåïðîíèöàåìîñòü äî 300 ìåòðîâ. Áðàñëåò - èç íåðæàâåþùåé ñòàëè. Âëàäèìèð ÙåííèêîâRado Ceramica Chronograph Механизм: кварцевый, калибр ETA 251.471. Функции: сплит хронограф, часы, минуты, секунды, дата. Корпус: керамика. Водонепроницаемость 30м. Браслет: керамика, титановая застежка.

Rado True Механизм: кварцевый, калибр ETA 955.112. Корпус: керамика. Водонепроницаемость 30м. Браслет: керамика, титановая застежка.

Роскошный "авангард" Rado

Ñ

ëîâî "true" â íàçâàíèè íîâûõ, ñòèëüíûõ ÷àñîâ êîìïàíèè Rado ìîæíî ïåðåâåñòè êàê "èñòèííûå, âûçûâàþùèå ïðèÿòíûå ÷óâñòâà". Äèçàéí Rado True íàñòîëüêî ëàêîíè÷åí è ýëåãàíòåí, ÷òî íå ïîêèäàåò óâåðåííîñòü - âîçíèêíóâ â âîîáðàæåíèè ìàñòåðà, èõ îáðàç áûë î÷åð÷åí åäèíûì ðîñ÷åðêîì äèçàéíåðñêîãî ïåðà, è ñòîëü æå âäîõíîâåííûì óñèëèåì âîïëîùåí â ìàòåðèàëå. Îñòàëüíûå ýëåìåíòû ÷àñîâ òîæå ïîä÷èíåíû ýòîìó ñòèëþ. Äåòàëè öèôåðáëàòà: ëîãîòèï, ñòðåëêè, àïåðòóðà äàòû - ñîçäàâàÿ êîíòðàñò ìåæäó õàé-òåê êåðàìèêîé è áëàãîðîäñòâîì æåëòîãî çîëîòà, ïðèâî100 Watch&Diamond

äÿò ê âïå÷àòëÿþùåìó ðåçóëüòàòó. Ñàïôèðîâîå ñòåêëî ñëîâíî "ïåðåòåêàåò" íà ïîëèðîâàííóþ êåðàìèêó áðàñëåòà, ñîçäàâàÿ âïå÷àòëåíèå öåëüíîñòè è ïëàâíîé òåêó÷åé èçûñêàííîñòè.  ïðîøëîì ãîäó çà ïåðâûé õðîíîãðàô â êåðàìè÷åñêîì êîðïóñå Rado ïîëó÷èëà íàãðàäó â Êèòàå. Ïîñåòèòåëè Baselworld ýòîãî ãîäà óâèäåëè íîâóþ ìîäåëü êîìïàíèè â äóõå ïîñëåäíèõ âåÿíèé ÷àñîâîé ìîäû - Rado Ceramica Chronograph. Ñîõðàíÿÿ óçíàâàåìûé ñòèëü ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ, ýòè ÷àñû â ïðÿìîóãîëüíîì êîðïóñå ùåãîëÿþò ñìåëûì ñî÷åòàíèåì áåëîãî è ÷åðíîãî öâåòîâ, ñ æåëòûì çîëîòîì. Ñòðåëêè áîëüøîãî öèôåðáëàòà ïîêàçûâàþò

÷àñû, ìèíóòû è ñåêóíäû. Òðè ìàëûõ öèôåðáëàòà ïðåäñòàâëÿþò ôóíêöèè õðîíîãðàôà. Ðàñïîëîæåííûé íà ìåñòå öèôðû "2", íàêàïëèâàåò ÷àñû, ðÿäîì ñ íèì ìèíóòíûé, à ñåêóíäíûé ñíàáæåí ñïëèò-ôóíêöèåé. Êîìïàíèÿ Rado ïðåäúÿâëÿåò ýêñòðåìàëüíûå òðåáîâàíèÿ ê ìàòåðèàëàì äëÿ ñâîèõ ìîäåëåé. Äåëî íå òîëüêî â îñîáîé ïðî÷íîñòè õàéòåê êåðàìèêè, îíà - èäåàëüíûé àíòèàëëåðãåííûé ìàòåðèàë. Ñûðüåì äëÿ íåå ñëóæàò îêñèä öèðêîíèÿ è ìåëü÷àéøèé ïîðîøîê êàðáèäà òèòàíà, êîòîðûå ñïåêàÿñü â ñïåöèàëüíûõ ïå÷àõ ïðè òåìïåðàòóðå 1450 ãðàäóñîâ, ðîæäàþò óíèêàëüíûé ïî ñâîèì ñâîéñòâàì ñïëàâ. Åëåíà Ìîñêàëþê
Семейные реликвии


Часы Hublot Big Bang (розовое золото, бриллианты, каучук). Колье Schoeffel (желтое золото, бриллианты, жемчуг). Колье Clan de Vega, коллекция Classica (желтое и розовое золото, бриллианты, жемчуг). Кольцо Luca Carati, коллекция Diamonds (желтое золото, желтые бриллианты).


Часы Panerai Luminor 8 Days GMT (розовое золото, кожа крокодила). Kольцо Clan de Vega коллекция Classicа, (платина, желтое золото, белые бриллианты, рубин).


ะงะฐั ั Harry Winston Premier Excenter (ะฑะตะปะพะต ะทะพะปะพั ะพ, ั ะตั ะฝั ะน ะฟะตั ะปะฐะผั ั ั , ะฑะตะปั ะต ะฑั ะธะปะปะธะฐะฝั ั , ะบะพะถะฐ ะบั ะพะบะพะดะธะปะฐ). ะ ะพะปั ั ะพ, ั ะตั ั ะณะธ Clan de Vega, ะบะพะปะปะตะบั ะธั Natura (ะฑะตะปะพะต ะทะพะปะพั ะพ, ะฑั ะธะปะปะธะฐะฝั ั , ะณะพะปั ะฑั ะต ั ะฐะฟั ะธั ั ). ะกะตั ั ะณะธ Clan de Vega, ะบะพะปะปะตะบั ะธั Classica (ะฑะตะปะพะต ะทะพะปะพั ะพ, ะฑั ะธะปะปะธะฐะฝั ั ). ะกะตั ั ะณะธ Dior Joaillerie, ะบะพะปะปะตะบั ะธั Milly sous la neige (ะฑะตะปะพะต ะทะพะปะพั ะพ, ะฑั ะธะปะปะธะฐะฝั ั ).


Часы Bovet Tourbillon Butterfly (белое золото, кожа крокодила). Колье Clan de Vega, коллекция Classica (белое золото, бриллианты). Колье Tabbah, коллекция Pomme d'Amour (розовое золото, белые бриллианты, изумруды). Коньяк Remy Martin Extra (Fine Champagne Cognac).


Часы Breguet Classique Collection (белое золото, белые бриллианты багетной огранки, кожа крокодила). Колье Clan de Vega, коллекция Classica (белое золото, бриллианты). Брошь Clan de Vega, коллекция Natura (белое золото, белые и черные бриллианты, изумруд).


Часы Chopard Lady's Watch (белое золото, бриллианты). Серьги Clan de Vega, коллекция Classica (белое золото, бриллианты, бирюза). Идея: Наталья Степановская Фотограф: Игорь Древаль Креатив: Яна Макарова Свет: Федор Зубрицкий

На первом развороте: Часы A.Lange&Soehne Tourbograph (платина, турбийон, кожа крокодила). Часы Breguet Tradition (белое золото, кожа крокодила). Часы Bovet Tourbillon Butterfly (белое золото, кожа крокодила). Часы Guy Ellia Time Space (розовое золото, бриллианты, кожа крокодила). Часы Zenith Defy Xtreme Open Stealth (титановые корпус и браслет). Брошь Clan de Vega, коллекция Natura (белое золото, белые и черные бриллианты, изумруд). Колье, серьги Clan de Vega, коллекция Classica (белое и розовое золото, бриллианты). Серьги Fani, коллекция Merletti (белое золото, бриллианты, изумруды, оникс). Часы Hublot Tutti Frutti (розовое золото, белые бриллианты багетной огранки, каучук). Часы Hublot Big Bang (розовое золото, бриллианты, каучук). Часы Chopard Lady's Watch (белое золото, бриллианты). Часы Breguet Classique Collection (белое золото, белые бриллианты багетной огранки, кожа крокодила). Колье Schoeffel (желтое золото, бриллианты, жемчуг). Серьги, кольцо Schoeffel, коллекция Fleurs d'Amor (розовое золото, бриллианты, жемчуг). Колье Clan de Vega, коллекция Classica (желтое и розовое золото, бриллианты, жемчуг). Колье Clan de Vega, коллекция Natura (белое золото, бриллианты, рубины, зеленые гранаты). Колье, Tabbah, коллекция Eve in Love (черненое и розовое золото, белые бриллианты, изумруды, тигровый глаз, бирюза, оникс).


"Современность есть великое досто инство в художнике" сказал однажды В.Г.Белинский. Никас Сафронов в полной мере обладает этим столь не обходимым, но так редко встречаю щимся среди его коллег, качеством. Он известен, востребован, успешен, актуален и признан уже сейчас. Рабо тами художника восторгаются знато ки, публика обожает его, а звезды выстраиваются в очередь, чтобы "по пасть под кисть" мастера.

Картина мира Никаса Сафронова Watch&Diamond: Âàøà êíèãà "Àêàäåìèÿ ñêàíäàëà è óñïåõà" íà÷èíàåòñÿ ôðàçîé: "ß íèêîìó íå îòêàçûâàë â èíòåðâüþ…" Ñ òåõ ïîð ïðîäîëæàåòå óòâåðæäàòü ýòî? Íèêàñ Ñàôðîíîâ: Âñå èçìåíèëîñü. Ìíîãèå èíòåðâüþ ïîâòîðÿþòñÿ, à ýòî íå âñåãäà èíòåðåñíî. ×àñòî îòêàçûâàþ çàïàäíûì æóðíàëèñòàì, à åñëè ñîãëàøàþñü, òî òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê çàïëàòÿò. Ïîëó÷åííûå äåíüãè îòäàþ íà áëàãîòâîðèòåëüíîñòü. W.D.: Âû âñå âðåìÿ íà âèäó: ïðåçåíòàöèè, âûñòàâêè, ñúåìêè…Êîãäà óñïåâàåòå ðàáîòàòü? Í. Ñ.: Íî÷üþ ñ 12 äî 6 èëè 7 óòðà. Òàê ïðîèñõîäèò âñåãäà è âåçäå, ãäå áû ÿ íè íàõîäèëñÿ. Èíîãäà äíåì äåëàþ êàðàíäàøíûå íàáðîñêè, íî ïåðåâîæó èõ íà õîëñò òîëüêî íî÷üþ. W.D.: Âû ñîãëàñíû ñ ìíåíèåì î òîì, ÷òî ÷àñû äëÿ ìóæ÷èíû - áîëüøå, ÷åì àêñåññóàð, êàêîå çíà÷åíèå Âû ïðèäàåòå èì? Ïîìíèòå ñâîè ïåðâûå? Êîëëåêöèîíèðóåòå? Í.Ñ.: Äà, êîëëåêöèîíèðóþ, íî ïî íåîáõîäèìîñòè, ïîòîìó ÷òî äàðÿò. Ñàì ÿ íîøó ÷àñû áåç öèôåðáëàòà, à ñàìûå ïåðâûå ìíå ïîäàðèë ïàïà â 8 êëàññå. Îíè íàçûâàëèñü "îôèöåðñêèå". 110 Watch&Diamond

W.D.: ×òî â þâåëèðíûõ óêðàøåíèÿõ öåíèòå áîëüøå âñåãî? Ëþáèòå èõ äàðèòü? Í.Ñ.: Îáîæàþ çåëåíûå êàìíè è êðàñêè öâåòà êèíîâàðü. Öåíþ ìàñòåðñòâî è îðèãèíàëüíîñòü. Ìîé êàìåíü ïî çíàêó çîäèàêà - àëìàç. Äàðþ óêðàøåíèÿ ñ îãðîìíûì óäîâîëüñòâèåì.  þíîñòè â ìîðå îêîëî Ïèöóíäû íàøåë çîëîòîå êîëüöî ñ êðàñíûì êàìíåì è ïîäàðèë åãî äåâóøêå, ñ êîòîðîé ëåòåë â ñàìîëåòå â Ìèëàí. ß áîëüøå åå íå âèäåë, ïîòîìó ÷òî äàæå íå ñïðîñèë íîìåð òåëåôîíà. Ïðîñòî ñäåëàë êðàñèâûé æåñò. Ñàì ïðåäïî÷èòàþ ñåðåáðî. Íîøó ñåðåáðÿíóþ öåïü ñ êðåñòèêîì. Íåäàâíî ïîìåíÿëñÿ ñ îäíèì êëèåíòîì: äâå êàðòèíû íà áðèëëèàíò â 2,5 êàðàòà, ñäåëàë èç íåãî êîëüöî è ïðåïîäíåñ äåâóøêå. W.D.: Êàê îáû÷íî ïðîâîäèòå îòïóñê? Âàø ëþáèìûé òóðèñòè÷åñêèé ìàðøðóò? Í.Ñ.: Îòäûõàþ òîëüêî âî âðåìÿ âûåçäîâ ïî ðàáîòå. Ëþáëþ Êèåâ, Ëîíäîí, Ýêâàäîð, ñ êîòîðûì ó ìåíÿ ñâÿçàíî ìíîãî âîñïîìèíàíèé. Íîâûé Ãîä ïðîâåë ñ áðàòüÿìè, ïóòåøåñòâóÿ íà êîðàáëå ïî Ðåéíó - 4 ñòðàíû, 8 ãîðîäîâ. Àííà Çâÿãèíöåâà


Ніц. ĐœФУ Đ?Đ‘ â„–223261 вŃ–Đ´ 13.09.2005

l’Êmotion prend forme

TECHNOGRAPH 44 mm

Self-winding chronograph movement, base Valjoux 7750. Available in 18ct rose or white gold or in high grade stainless steel case. Screw down crown. Domed sapphire crystal with anti-reflection coating and sapphire crystal case back. Water-resistant to 100 metres. Alligator leather straps.

ĐšĐ˜Đ‡Đ’ "CRYSTAL"

Đ”Đ?ІĐ&#x;Đ ĐžĐ&#x;Đ•ТРОВХЏК "Đ˜ĐœĐ&#x;Đ•Đ Đ?ДОR"

Đ”Đ?ІĐ&#x;Đ ĐžĐ&#x;Đ•ТРОВХЏК "CRYSTAL"

ДОĐ?Đ•ĐŚĐŹĐš "ĐšĐ Đ˜ХТĐ?ЛЛ"

ОДЕХĐ? "CRYSTAL"

вŃƒĐť. Đ’ОНОдиПиŃ€Ń ŃŒка, 20/1Đ°, гранд гОŃ‚оНŃŒ "Україна", ТЌ "Đ?Ń‚Ń€Ń–ŃƒĐź", пр. Đš. ĐœĐ°Ń€ĐşŃ Đ°, 22, вŃƒĐť. Đ?ртоПа, 121, гаНороŃ? "ĐĄĐ°Đ´Ń‹ Đ&#x;ОйодŃ‹", Ń‚оН. (044) 278 61 11 пр. Đš. ĐœĐ°Ń€ĐşŃ Đ°, Ń‚оН. (056) 370 38 39 Ń‚оН. (062) 335 76 46 пН. 10 ĐšвiŃ‚Đ˝Ń?, Ń‚оН. (048) 785 03 85 Ń‚оН. (056) 373-83-73 ВІДДІЛ Đ”Đ˜ХТРĐ˜Đ‘'ЎЌІЇ +38 (050) 501 17 14

Đź.ХіПфорОпОНŃŒ, пН.Đ Đ°Đ´Ń?Đ˝Ń ŃŒка, Đ‘Ń–ĐˇĐ˝ĐľŃ ĐŚĐľĐ˝Ń‚Ń€, 3 Đš пОворх, ХаНОн "GENEVE", Ń‚оН. (0652)511 067

SOCIÉTÉ DES MONTRES PAUL PICOT S.A.

Đź. ĐžĐ´ĐľŃ Đ°, Đ’ТЌ "Đ?Đ° ХороднŃŒĐžŃ„ОнŃ‚аннŃ–Đš", ХаНОн "Swiss Time", Ń‚оН. (048)728 27 59

CH-2340 Le Noirmont Switzerland www.paulpicot.ch info@paulpicot.ch


Бриллиантовый яд

Ó

ñòàâøåå ñîëíöå ñàäèëîñü â ëåñà çà Ñåíîé. Ñèçûå, ïîäáèòûå áàãðåöîì îáëàêà, ðàçìûòûìè ïîëîñàìè ïëûëè íà þã. Çàêàò áûë îðàíæåâî-êðàñíûé, ê ìîðîçó. Íåäîñòðîåííûé ñîáîð Ïðåñâÿòîé Äåâû ñèëóýòàìè îãðîìíûõ áàøåí òÿíóëñÿ â âå÷åðíþþ ñèíü. Ïîñëå ñìåðòè ñòàðîãî åïèñêîïà, êîòîðûé è çàòåÿë ýòî ñòðîèòåëüñòâî, ðàáîòû ïðèòîðìîçèëè, íî òåïåðü, ïî ïðèêàçó êîðîëÿ Ôèëèïïà, îïÿòü ñòàðàëèñü ÷óòü íå êðóãëûå ñóòêè. Ñåâåðíóþ áàøíþ âåëè óæå ïîä ñàìûé âåðõ. Êàìåíîòåñû, êîòîðûõ ñîáðàëè ïî âñåé Ôðàíöèè, âûñåêàëè ãàëåðåþ êîðîëåé. Ðàéìîí Ãîòüå âçäîõíóë è ïåðåêðåñòèëñÿ. Ïîñìîòðåë íà äðîâîñåêà ñ áîëüøèìè âÿçàíêàìè äðîâ, èç-ïîä êîòîðûõ åëå âèäíåëñÿ îñëèê, íà ñïåøèâøèõ ïî âå÷åðíèì äåëàì ãîðîæàíîê… Õîëîäíîâàòî äëÿ íîÿáðÿ… È ìûñëè âíîâü ïîâåðíóëè ïî íàêàòàííîé äîðîæêå... Êîðîëè. À êòî èõ âñåõ çíàåò? Ïàðèæàíå ïîìíÿò òîëüêî Õóãî Êàïåòà, ïðè êîòîðîì ãîðîä ñòàë ñòîëèöåé âñåé Ôðàíöèè. Áûëî ýòî ëåò äâåñòè íàçàä, â ñàìîì êîíöå âåêà äåñÿòîãî îò Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà. À êòî è êàê ïðàâèë äî íå112 Watch&Diamond

ãî?.. Áûëè Êëîâèñ, Îòòîí... Ñåé÷àñ âîò, òðèäöàòü ëåò óæå, Ôèëèïï Àâãóñò. Äîáðûé êîðîëü, ïðîñòè åãî Ãîñïîäè!.. Ïîìàçàííèêè Áîæüè. À ðàññêàçû ïðî íèõ - îäèí ñòðàøíåå äðóãîãî… Âëàñòü, îíà è åñòü âëàñòü. Êòî ïðàâèò, òîìó çàêîíû íå ïèñàíû. Âîò è ñ Ñîáîðîì ýòèì, òîæå. Ñòîÿëà íà åãî ìåñòå öåðêîâü ñâ. Ýòüåíà. Ñòðîåííàÿ åùå íà ìåñòå ðèìñêîé áàçèëèêè. Çíà÷èò, ñâÿòîå ìåñòî. À åïèñêîï äå Ñàëëè âäðóã íàäóìàë âîçâåñòè ñîáîð, äà òàêîé, êàêîãî ñâåò íå âèäûâàë. Ãîâîðèë, âî ñíå åìó ïðèâèäåëñÿ õðàì, ãëàâíûé íà âåñü êðåùåíûé ìèð... Ëàäíî, ìîæåò è ãëàâíûé, òîëüêî óæ áîëüíî íåïðèâû÷íûé. Çà÷åì ýòè áàøíè áåç êðåñòîâ? È òÿíóòñÿ ïîä ñàìûå îáëàêà… Ó Ãîñïîäà íà âñå ñâîé ïðîìûñåë. Îí âñå âèäèò. È íîâûé åïèñêîï òîæå ñòðîèòåëüñòâî áëàãîñëîâèë. Íî íà ñàìîì âåðõó âäðóã ñîáðàëèñü ïîñòàâèòü ýòèõ êàìåííûõ òâàðåé?.. Äëÿ ÷åãî? Ãîðãóëüè, õèìåðû... Âîò óæ àäñêèå èñ÷àäüÿ, ïðîñòè Ãîñïîäè! Íå áóäåò îò ýòîãî äîáðà… Ãîòüå èñòîâî ïåðåêðåñòèëñÿ. Íå åãî óìà äåëî. Íî âñå æå… Íå îí îäèí òàê äóìàë. Êòî âîîáùå âåëåë óñòàíîâèòü èõ? Íåóæåëè ñàì åïèñêîï? Íå çðÿ ãîâîðÿò: ëóêàâûé íå

äðåìëåò, êîãî óãîäíî îáâåäåò... Áîëòàòü ìîãëè âñå, ÷òî óãîäíî, íî ó Ðàéìîíà áûëî íà ñåé ñ÷åò ñâîå ìíåíèå. Îí ïðèîñàíèëñÿ, ñâûñîêà ïîñìîòðåë íà îáîðâàíöåâ, êîòîðûå, ãðîìêî ñïîðÿ è ðóãàÿñü, èãðàëè â êîñòè ïðÿìî ó ïîðòàëà ñâ. Æåíåâüåâû. À ñòðàæíèêè ñëîâíî è íå âèäÿò... Ãîòüå íå îäîáðÿë òàêîãî ïàäåíèÿ íðàâîâ. Îí áûë çëàòîêóçíåö. È ãîðîæàíèí âî âñåõ îòíîøåíèÿõ ïîëîæèòåëüíûé. Äðóãîãî áû ê öåõó þâåëèðîâ áëèçêî íå ïîäïóñòèëè. Íà òàêèõ, êàê îí, âåñü ýòîò ãîðîä äåðæèòñÿ… À ãîëûòüáà, îíà òîëüêî áóíòîâàòü ãîðàçäà, õëåáîì íå êîðìè. Ëåñèñòûå õîëìû çà ðåêîé ïîñèíåëè. Íà ãîðèçîíòå ñìóòíî ðèñîâàëèñü ìàññèâíûå áàøíè Ëóâðà, íåäàâíî äîñòðîåííîãî íà Íîðìàíäñêîé äîðîãå. Òåïåðü áåøåíûì àíãëàì è íîðìàííàì áëèçêî ê Ïàðèæó íå ïîäîáðàòüñÿ… Ãîòüå ïîåæèëñÿ, è ïëîòíåå çàïàõíóëñÿ â ïëàù. Ïîðà äîìîé. Øåë, íå çàìå÷àÿ íè÷åãî âîêðóã. Áåñïîêîéíûå ìûñëè íå îñòàâëÿëè. Ñûí, Ýòüåí óæå òðåòèé äåíü íå ïîÿâëÿëñÿ äîìà... Íåïîíÿòíî, â êîãî òàêîé óðîäèëñÿ! Îäíà ãóëÿíêà íà óìå. Ðåìåñëî áðàòü â ðóêè íå õî÷åò... Îñêîëüçíóëñÿ íà êàêîé-òî êîðêå, âûðóãàëñÿ… Íåò, íå òàêîé ñûí äîë-


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278 61 11 ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85

ВІДДІЛ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ +38 (050) 501 17 14


æåí áûòü ó îòöà, êîòîðîãî óâàæàþò â ãîðîäå, êîòîðîãî çíàåò ñàì ïðåâî!.. Íî ÷òî òû åìó ñêàæåøü? Íà âñå â îòâåò ñìåøêè äà îòãîâîðêè. Íå ïîíèìàåò, ÷òî îòöó íà ïÿòîì äåñÿòêå ñèäåòü öåëûìè äíÿìè çà âåðñòàêîì òÿæåëîâàòî. Äà è ãëàçà ñäàþò. îãäà äîøåë äî ñâîåé óëèöû, ïî÷òè ñòåìíåëî. Íà óãëó ñòîðîæà, íå îáðàùàÿ âíèìàíèÿ íà ðóãàíü âîç÷èêà, çàïèðàëè ïðîõîä. Öåïü óíûëî çâÿêàëà. Ñûíà, êàê è îæèäàë, äîìà íå áûëî. Î÷àã, ñëîæåííûé èç ðå÷íûõ ãîëûøåé, îñòûë. Çíà÷èò, ñëóæàíêà óøëà ÷àñà òðè íàçàä. À ìîæåò, è âîîáùå ïîñëå îáåäà íå òîïèëà.  êîòåëêå îñòàëèñü òóøåíûå áîáû ñ êóñî÷êàìè êðîëèêà, íî åñòü íå õîòåëîñü. Ðàéìîí âçâåñèë íà ðóêå êóâøèí, ïîêà÷àë ãîëîâîé - åùå â÷åðà òîò áûë ïîëîí. Íàëèë â îëîâÿííûé ñòàêàí òåðïêîãî âèíà íûíåøíåãî óðîæàÿ, âûïèë. Ñåë íà òàáóðåò, ïîäïåðåâ ïîäáîðîäîê, çàäóìàëñÿ... Íó, ãäå ìîæíî øëÿòüñÿ íî÷è íàïðîëåò? Ãóëÿêà… Îïÿòü â Âîæèðàð ïîäàëñÿ, ê äåâêàì… Ñòî ðàç åìó ãîâîðèë, ÷òî íî÷üþ çà ãîðîäñêèìè ñòåíàìè òàê æå îïàñíî, êàê â òåìíîì ëåñó. Õîòÿ, åñëè ñóæäåíî, òî è ñòåíû íå ñïàñóò. Âñïîìíèë æåíó, êîòîðàÿ òàê æå, ïîøëà íà íî÷ü ãëÿäÿ ê êóìå, íà ñîñåäíþþ óëèöó. È íå âåðíóëàñü. Ïîóòðó íàøëè ñ ïåðåðåçàííûì ãîðëîì â äâóõ øàãàõ îò äîìà... Ýõ, Ýòüåí, Ýòüåí… Ðàéìîí ïðîøåë â ìàñòåðñêóþ, çàæåã ñâå÷ó è ïîäñåë ê ñòîëó.  ñîòûé ðàç îãëÿäåë ïî÷òè çàêîí÷åííóþ øêàòóëêó ñ õèòðûì çàïîðîì... Õîðîøàÿ âåùü, äîáðîòíàÿ. Íå òîëüêî â Áóðãóíäèþ ñ íåé ìîæíî åõàòü, à õîòü è ê ðóññàì, íà êðàé ñâåòà. Ïî êðàþ ðåçíîé êðûøêè ðàñïîëîæèëèñü êðóïíûå, êàê íà ïîäáîð, àãàòû. À â öåíòðå îí íàäóìàë ïîìåñòèòü ðåäêèé êàìåíü - áðèëëèàíò, â îêðóæåíèè àêâàìàðèíîâ. Ýòî äîëæíî áûëî íàïîìèíàòü î Öàðñòâèè Íåáåñíîì. Ñòîëüêî ðàç ïðèêèäûâàë, êàê âñå áóäåò, íî ÷òî-òî óäåðæèâàëî. Áîëüíî ñìåëî çàäóìàíî, çàêàç÷èê ìîæåò íå ñîãëàñèòüñÿ íà òàêèå òðàòû. Áðèëëèàíòû ïðèõîäèëîñü çà áàñ-

Ê

114 Watch&Diamond

íîñëîâíûå äåíüãè âîçèòü èç Èíäèè. Îí ñàì ïðîáîâàë íåñêîëüêî ðàç îãðàíèòü àëìàçû. Ñèäåë íî÷àìè, îò âñåõ ñêðûâàëñÿ è äðîæàë. Îãðàíêà áûëà çàïðåùåíà êîðîëåâñêèì óêàçîì. Çà ýòî îòðóáàëè ãîëîâó… Òîëüêî çðåíèå ïîòåðÿë, äà èñòåð â áåñïîëåçíûé ïîðîøîê íåñêîëüêî êàìíåé. À ãëàâíîå - ïîñîâåòîâàòüñÿ íå ñ êåì. Ýõ, Ýòüåí!.. Ñåé÷àñ âîò ñåëè áû, ïîãîâîðèëè. Ðàéìîí îãëàäèë êðûøêó íàòðóæåííûìè, ïëîõî ãíóùèìèñÿ ïàëüöàìè... Ñåðäöå ñäàâèëî íåëåãêîå ïðåä÷óâñòâèå. Âçäîõíóë, çàäóë ñâå÷ó. Îíè ïðèøëè ïîñëå âòîðîé ñòðàæè, Ãîòüå óæå íà÷àë çàäðåìûâàòü â êðåñëå. Ïîñòó÷àëè íåãðîìêî, à êîãäà íàçâàëè èìÿ òîãî, êòî èõ ïîñëàë, ó Ðàéìîíà ìóðàøêè ïî ñïèíå ïîïîëçëè. È ñîâñåì ðàñòåðÿëñÿ, êîãäà ñêàçàëè, çà ÷åì èìåííî ïðèøëè. - Íå áîéñÿ. Ìû íå ñäåëàåì òåáå

çëà. Íî íå îòïèðàéñÿ… Çíàåì, òû ïðîáîâàë ãðàíèòü àëìàçû, - ãîâîðèë ïîñëàíåö, îãëÿäûâàÿ íåõèòðóþ îáñòàíîâêó ìàñòåðñêîé. - Íàì íóæíà ïûëü. Âñÿ, ÷òî ó òåáÿ åñòü… Ðàéìîí óæå íå ïîìíèë, êîãäà åãî ñòàëî ïóãàòü íåïîíÿòíîå. Ïî ìîëîäîñòè íè÷åãî íå áîÿëñÿ, à ñåé÷àñ âñå, ÷òî íå óêëàäûâàëîñü â ïðèâû÷êó, âûçûâàëî òðåâîãó. Òåëî ñêîâàëî óæàñîì ïðè âèäå äþæèõ ìîëîäöîâ, îäåòûõ äîáðîòíî è íîñÿùèõ íà ãðóäè çíàìåíèòûé ãåðá. - Êàêàÿ åùå ïûëü? - åëå âûãîâîðèë îí. - Íå þëè, - îòâåòèë òîò, ÷òî áûë ïîâûøå. - Îò êàìóøêîâ òâîèõ ïûëü. - Òû, êîãäà àëìàçû òî÷èë, ïûëü íàâåðíÿêà ñîáðàë, -ïðîíçèòåëüíî ãëÿäÿ, âòîðèë äðóãîé. - Îòâå÷àé!.. Îí íè÷åãî íå ìîã ïîäåëàòü ñî

ñâîèì ñòðàõîì. Òîò, ñëîâíî âñêî÷èâ íà ïëå÷è, áåñïðåñòàííî êëåâàë â ãîëîâó, âûêîëà÷èâàÿ âñå ìûñëè. Êèâíóë è ïîêîðíî ïîïëåëñÿ ê âåðñòàêó. Îòïèðàÿ øêàô, âïåðâûå âíèìàòåëüíî ðàññìîòðåë "ãîñòåé". Íå çðÿ áûëî ïðåä÷óâñòâèå. Íàñòîÿùèå äóøåãóáû, òàêèì íè÷åãî íå ñòîèò ïðèêîí÷èòü. Õîòÿ îäåòû êàê ãîñïîäà. Íî òåïåðü, ïîéäè, îòëè÷è ãîñïîäèíà îò ðàçáîéíèêà. - Âîò. Åñòü íåìíîãî... Ìîæåò, ïîäîéäåò. Îí âûñòàâèë íà ñòîë òåìíûé äóáîâûé ëàðåö. Òàì, â ðàçíûõ îòäåëåíèÿõ õðàíèëîñü íåñêîëüêî ñîðòîâ àëìàçíîé êðîøêè. - Àãà!.. Äðóãîå äåëî. - Îíè ñêëîíèëèñü íàä ñòîëîì. - Ñìîòðè-êà! Ñîâñåì êàê ïåñîê... Ãîòüå ïîíÿë, ÷òî åìó ëó÷øå óéòè. Òèõî âûñêîëüçíóë â ñîñåäíþþ êîìíàòó. Èç ãîëîâû íå øëà ìûñëü: êòî èì ìîã ñêàçàòü? Íî òóò æå äîãàäàëñÿ. Íèêòî, êðîìå Ýòüåíà, íå çíàë… Îäíàêî, âñå íå âåðèëîñü. Ïðîêðàëñÿ ïî êîðèäîð÷èêó, îñòîðîæíî, ÷òîáû íå ñêðèïíóëà, îòâîðèë äâåðü íåáîëüøîãî ÷óëàíà. Ïîäîøåë ê ñòåíå, âûòàùèë èç íåå çàòû÷êó. Ïðèïàë óõîì. Ãîòüå óæå çàáûë, êîãäà ïîñëåäíèé ðàç ïîëüçîâàëñÿ ýòèì ïîòàéíûì îêîøêîì. Ñäåëàë åãî ëåò äåñÿòü íàçàä. Çàêàçàëè òîãäà çîëîòóþ öåïü äëÿ ïîêîéíîãî ãåðöîãà Âàëóà. Íóæíî áûëî ñäåëàòü áûñòðî è áåç îøèáîê. Íðàâ ó ãåðöîãà áûë êðóò, îáúÿñíÿòü, ÷òî è êàê, îí íå ëþáèë. Òîãäà è ðåøèë Ãîòüå ïðîâåðòåòü â ñòåíå ýòó äûðêó. ×òîáû ñëûøàòü, î ÷åì ãîâîðèëè ëþäè ãåðöîãà… Ìîæåò, îíà åìó æèçíü è ñïàñëà. - …íåò, ýòà êðóïíîâàòà… - ðàññëûøàë îí, è âíîâü ïðèáëèçèë ê îòâåðñòèþ ãëàç. Òîò èç ãîñòåé, ÷òî áûë ïîâûøå, ïîäíåñ ê ñâåòó óêàçàòåëüíûé ïàëåö. Ïî íåìó ïðîáåãàëè èñêðû. ×òî îòâåòèë íà ýòî âòîðîé, Ðàéìîí íå ðàññëûøàë. - Àãà, âîò… â ñàìûé ðàç… Òû ñìîòðè. Êîìó áû åùå â ãîëîâó ïðèøëî, õðàíèòü òàêîå? Âåñü ãîðîä îáîøëè… Ýòîò Ãîòüå, âèäàòü, íàñòîÿùèé ñêðÿãà...


- Åñëè â áóðãóíäñêîå ïîäìåøàòü, áóäåò êàê ðàç, - áîðìîòàë ïåðâûé, äóìàÿ î ñâîåì. - Îí ëþáèò ãóñòûå âèíà. àéìîíà ñëîâíî æàðîì îáäàëî. Çíà÷èò, âñå, ÷òî ðàññêàçûâàë èòàëüÿíåö - ïðàâäà? Ó íåãî, êîãäà óçíàë, çà÷åì ïîæàëîâàëè íî÷íûå ãîñòè, ìåëüêíóëà òàêàÿ ìûñëü, íî îí òóò æå çàáûë î íåé. Ïîñòàðàëñÿ çàáûòü. À òåïåðü ïîëó÷àëîñü, ÷òî ïðåä÷óâñòâèÿ íå îáìàíóëè. Ãîòüå îñòîðîæíî çàòêíóë îòâåðñòèå è âûñêîëüçíóë èç ÷óëàíà. Êîãäà íî÷íûå âèçèòåðû, çàáðàâ ñàìóþ êðóïíóþ ïûëü, óøëè, Ðàéìîí äîëãî ñ÷èòàë äåíüãè. Âñå ïîëó÷àëîñü, ÷òî ñëèøêîì ìíîãî. Íå ìîã ïîâåðèòü, äóìàë, ïîêóïàòåëè îøèáëèñü è ñåé÷àñ âåðíóòñÿ. Ñ çàìèðàíèåì ñåðäöà ïðèñëóøèâàëñÿ ê âîþ ãîëîäíûõ âîëêîâ çà ðåêîé. Íåñêîëüêî ðàç ïðÿòàë è ïåðåïðÿòûâàë äåíüãè. Ñïàòü îòïðàâèëñÿ òîëüêî ïåðåä ðàññâåòîì. Äîëãî âîðî÷àëñÿ. Ñîí íèêàê íå øåë.  ãîëîâó ëåçëî ÷òî-òî íåñóðàçíîå. Æóòêèå êàìåííûå õèìåðû, êîòîðûõ âèäåë âî äâîðå ñòðîÿùåãîñÿ Ñîáîðà. Îãðîìíûå ÷óäèùà ñ êðûëüÿìè ëåòó÷èõ ìûøåé è ãîëîâàìè êàê ó ñàìîãî ñàòàíû, åñëè êîíå÷íî, êòî-òî ìîã çíàòü, êàêàÿ ó òîãî ãîëîâà… Òîëüêî ñòàë çàäðåìûâàòü, êàê â óøàõ ïîñëûøàëñÿ æóòêèé êàìåííûé òîïîò. Õèìåðû, ãîòîâûå ê ïîäúåìó íà ãàëåðåþ Ñîáîðà, âçáóíòîâàëèñü, è íå â ñèëàõ ðàñïðàâèòü ñâîèõ æóòêèõ êðûëüåâ, øëè ðàñêà÷èâàÿñü è ïðèïàäàÿ ê çåìëå. Ïðÿìî ê äîìó Ãîòüå… Îí è î÷íóëñÿ ïîä èõ ìåðíûé òîïîò. Âåñü â õîëîäíîì ïîòó. Òîëüêî ÷åðåç ìèíóòó ïîíÿë: ïî óëèöå áðåëè ñòîðîæà, óíûëî ñòó÷à êîëîòóøêîé. Òðåòüÿ ñòðàæà. Íè î êàêîì ñíå áîëüøå íå áûëî ðå÷è. Ïîäíÿëñÿ ñ ëåæàíêè, íàêèíóë õàëàò, ïîäïîÿñàëñÿ. Äîëãî õîäèë ïî êîìíàòå, íî óñïîêîèòüñÿ íå ìîã. Óæàñíûå ìûñëè òåñíèëèñü â ãîëîâå... Ãðåõ. Ñòðàøíûé ãðåõ! Ïîääàëñÿ èñêóøåíèþ!.. Âåäü îí, ïî ñóòè, èõ ïîñîáíèê òåïåðü. Ãîñïîäü... Íàêàæåò! Íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ÷òî

Ð

îí ìîã ñäåëàòü? Óáèëè áû è âñå ðàâíî çàáðàëè ïûëü. Òåì áîëåå, òî÷íî çíàëè - ó íåãî åñòü. Çíàëè äàæå, ãäå õðàíèòñÿ... Íå óäèâèëèñü, êîãäà îí äîñòàë ëàðåö. Àõ, Ýòüåí, Ýòüåí… Ìûñëü, ÷òî ñîáñòâåííûé ñûí ïðåäàë, áûëà íåâûíîñèìà. Îáõâàòèë ãîëîâó ëàäîíÿìè, ïîäîøåë ê îêíó. Ñâåòàëî, íà ñêàòàõ êðûø òóñêëî ïîáëåñêèâàë èíåé… Ñëîâíî àëìàçíàÿ ïûëü. Îí áðîñèëñÿ â ìàñòåðñêóþ, ïî ïóòè ïðèõâàòèâ êóâøèí ñ âèíîì. Áóðãóíäñêîãî íå áûëî, íî êðàñíîå áîðäî òîæå ïîäîéäåò. Âçÿë ùåïîòêó ïûëè, áðîñèë â ñòåêëÿííûé êóáîê, êîòîðûé åìó ïðèâåçëè èç Âåíåöèè, íàëèë âèíà. Äîëãî âñìàòðèâàëñÿ, íî íè÷åãî íå çàìåòèë â ðóáèíîâîé êðàñíîòå.

Âñïîìíèëñÿ âêðàä÷èâûé ãîëîñ èòàëüÿíöà, êîòîðûé ïðèõîäèë âåñíîé è ðàññêàçûâàë, êàêîé æóòêîé ñëàâîé ïîëüçóåòñÿ â Èòàëèè ýòà àäñêàÿ ñìåñü. Ãëàâíîå - óãàäàòü ñ êîëè÷åñòâîì è ðàçìåðîì àëìàçíîé êðîøêè. Ðåçü íà÷èíàåòñÿ â êèøêàõ, ÷åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ ïîñëå òîãî, êàê îáðå÷åííûé ïðèíÿë "óãîùåíèå". Íåñìîòðÿ íà âñå ëå÷åíèÿ, áîëü ñòàíîâèòñÿ òîëüêî ñèëüíåå, íî ëèøü ÷åðåç ñóòêè ÷åëîâåê óìèðàåò â ñòðàøíûõ ìóêàõ, èñõîäÿ ÷åðíîé êðîâüþ. - Âåðíàÿ ñìåðòü... - øåïòàë íà óõî èòàëüÿíåö, óãîâàðèâàÿ ïðîäàòü ïûëü. - ×àñîâ çà ïÿòü íà õîðîøåì êîíå ìîæíî èç Ôëîðåíöèè äî Áîëîíüè äîñêàêàòü. Åñëè íèêòî íå óçíàåò, òî è íå ñïîõâàòÿòñÿ… À ëåêà-

ðè, ñàì çíàåøü, âñå - ìîøåííèêè… Òîãäà îí âûãíàë èòàëüÿíöà, ÷óòü ñ ëåñòíèöû íå ñïóñòèë. À òåïåðü âîò ñàì ïðîäàë, îáðåêàÿ êîãî-òî íà ñìåðòü! Çà÷åì?.. Ðàéìîí îïåðñÿ íà õîëîäíûå êàìíè ïîäîêîííèêà è ãëóõî çàñòîíàë. Ýòüåí ÿâèëñÿ, êîãäà âçîøëî ñîëíöå. Ãîòüå íå âñòàë, íå ñïóñòèëñÿ âíèç. Íî åäâà ñ ïåðâîãî ýòàæà ïåðåñòàëè äîíîñèòüñÿ íåòåðïåëèâûå øàãè è ÷åðòûõàíüå, îñòîðîæíî ñîøåë ïî ëåñòíèöå. È çàìåð íà ïîðîãå. Ñûí, ïîëíîñòüþ îäåòûé è òðåçâûé, ñèäåë çà ñòîëîì è âíèìàòåëüíî ñìîòðåë íà íåãî. - Êàê ñïàëîñü, äîðîãîé îòåö? - Òâîèìè ìîëèòâàìè, - õìóðî îòîçâàëñÿ Ãîòüå. - Ñëûøàë, êàê òû âñþ íî÷ü ìîëèëñÿ. Î ÷åì Ñâÿòóþ Äåâó ïðîñèë? - Ýòî íàøè ñ íåé äåëà, - îòîçâàëñÿ Ýòüåí ñ êðèâîé óñìåøêîé… Ïðîñèë äåíåã äàòü… - Îïÿòü óñìåõíóëñÿ, âûæäàë. - Îíà ïîäñêàçàëà, ãäå âçÿòü. Ó òåáÿ… - ß äåëàþ äðàãîöåííûå âåùè, íî äåíåã íå ÷åêàíþ, - ëåäÿíûì òîíîì îòîçâàëñÿ îòåö. - Çà ýòî îòðóáàþò ãîëîâó… - Ïåðåñòàíü, ñåãîäíÿ ó òåáÿ äåíüãè äîëæíû áûòü… Ïðèòâîðÿòüñÿ áûëî áåñïîëåçíî. Ãîòüå îõâàòèë òàêîé ãíåâ, ÷òî êàêîå-òî âðåìÿ îí íå ìîã ñïðàâèòüñÿ ñ ñîáîé. Íàêîíåö, ñòàðàÿñü, ÷òîáû íå äðîæàë ãîëîñ, ñïðîñèë: - Òàê ýòî òû èì ñêàçàë? Êàê òû ìîã?.. - Íàìåêàåøü, ÷òî íå ïðîäàë ïûëè? Ýòüåí ñìîòðåë íà îòöà ñ áåçæàëîñòíîé óëûáêîé - Äà òû çà äåíüãè ÷òî õî÷åøü, êîìó óãîäíî ïðîäàøü! Çà êàæäûé ñó óäàâèøüñÿ!.. Âû, þâåëèðû… - ×òî òû ïîíèìàåøü! - Ãîòüå âûïðÿìèëñÿ. - Òû ñàì þâåëèð, ñûí þâåëèðà… Èëè ïîñëå ìåíÿ âñå ïî âåòðó ïóñòèøü? - À åñëè ïóùó, òî ñðàçó óáüåøü? Íà, óáåé!.. - Ýòüåí âñêî÷èë ñ òàáóðåòà. È áåç ïåðåðûâà ïðîäîëæèë. Ëàäíî, íå äàøü äåíåã - íå íàäî. - Íå äàì! È íå ïðîñè… - Ïðîèçíîñÿ ýòè ñëîâà, Ãîòüå ñàì âåðèë â òî, ÷òî ãîâîðèë. - Äîëãîâ íàäåëàåøü - ïëàòèòü íå áóäó!..  äîëãîâóþ ÿìó ñÿäåøü! Watch&Diamond 115


- Íó, ñïàñèáî! - Ýòüåí çàìåòàëñÿ, çàìåòèë ñâîþ øàïêó íà ñóíäóêå è, ñõâàòèâ åå, âûáåæàë íà óëèöó.  ýòîò ìîìåíò îí áûë òàê ïîõîæ íà ìàëü÷èøêó, êàêèì âñåãäà êàçàëñÿ îòöó, ÷òî ó Ðàéìîíà çàùåìèëî íà ñåðäöå. Îí îïóñòèëñÿ íà ñòóïåíüêó ëåñòíèöû. ÷åðåç ÷àñ óæå øåë ïî óëèöå, íàïðàâëÿÿñü â Âèëëü, ãäå æèë ïðèâåðåäëèâûé çàêàç÷èê. Ìûñëåííî ãîòîâèëñÿ ê ðàçãîâîðó ñ íèì è îäíîâðåìåííî ðóãàë Ýòüåíà. Ïîòîìó ÷òî ëþáèë… Íó, âîò, êóäà óáåæàë? Áåç äåíåã, äàæå íå ïîåë… Ìîæåò, åñëè ïîïðîñèë áû êàê ñëåäóåò, òî è ïîëó÷èë áû, ÷òî õîòåë... Íè÷åãî, îñòåïåíèòñÿ, òîæå áóäåò êàæäûé ñó áåðå÷ü... Äóìàë Ãîòüå, õîòÿ ñàì ñëàáî âåðèë â ñâîè äîâîäû. Ïîä âå÷åð, ñîâñåì â äðóãîì íàñòðîåíèè îí âîçâðàùàëñÿ íà Ñèòý. È ïîãîäà ðàçãóëÿëàñü, äåíü âûñòîÿë òåïëûé, ñîëíå÷íûé, ñ ëàñêîâûì âåòðîì, ðàçíîñèâøèì íàä ðåêîé áëåñòÿùèå ïàóòèíêè. Ñîéäÿ ñ ìîñòà, çàìåòèë ãðóïïêó âñòðåâîæåííûõ æåíùèí. Ïîíÿâ ñìûñë ðàçãîâîðà, îáìåð. - Êàê æå, ñàìîãî êîííåòàáëÿ… Ó ìåíÿ òàì ñâîÿ÷åíèöà ñòèðàåò, îíà è ñêàçàëà… - À ÷åãî òû äóìàåøü, ÷òî îòðàâèëè? - Êàê æå? Â÷åðà åùå çäîðîâ áûë. À íûí÷å ñ óòðà âñòàòü íå ìîã, â æèâîòå ðåçè ñòðàøíûå… Îí ìóæ÷èíà êðåïêèé, íå ñòàðûé åùå. Ðàéìîí çàñòûë íà ìåñòå, íî òóò æå çàñòàâèë ñåáÿ, íè÷åì íå âûäàâàÿ âîëíåíèÿ, èäòè âïåðåä. À âñëåä íåñëîñü: - Ìó÷àåòñÿ, íåáîñü, áåäîëàãà?.. - À êàê æå èíà÷å… Èòàëüÿíñêèì çåëüåì îòðàâèëè… - Ýòî ÷òî æå îíî òàêîå? - À êòî åãî çíàåò.  Èòàëèè âñåõ, êîìó âåðíîé ñìåðòè æåëàþò, ýòèì çåëüåì ïîò÷óþò. - Ãîñïîäè, ÷åãî æäàòü õîðîøåãî îò ýòèõ èòàëüÿíöåâ! Ñëûõàëà ÿ… Äàþò ñ âèíîì èëè ñ åäîé… Áîëü â êèøêàõ îò íåãî ñòðàøíàÿ. È âûâåñòè íåëüçÿ íèêàê. Ìó÷èòüñÿ áóäåò íåñêîëüêî äíåé, à ïîòîì âñå îäíî… Òîëüêî ñâåðíóâ çà óãîë, Ãîòüå

À

116 Watch&Diamond

ïîçâîëèë ñåáå óñêîðèòü øàãè. Íî íà ñâîåé óëèöå âíîâü ïåðåøåë íà ñòåïåííóþ ïîõîäêó. Õîòÿ âíóòðè âñå äðîæàëî… Ñíà÷àëà äàæå íå ïîíÿë, ÷òî òàê ïåðåïóãàëî. Íåñêîëüêî ðàç îáäóìàë âñå ïðîèñøåñòâèå ñ ðàçíûõ ñòîðîí, è âäðóã óðàçóìåë, ÷òî åãî íå òàê óæ òðóäíî çàïîäîçðèòü. Îñîáåííî åñëè êòî-òî èç ñîñåäåé âèäåë íî÷íûõ ãîñòåé. Íå òàê óæ ìíîãî çëàòîêóçíåöîâ â Ïàðèæå. È åñëè îòðàâèòåëåé íà÷íóò "ðàññïðàøèâàòü" â ïîäâàëå ó ïðåâî… Ñàì íå ïîíÿë, êàê îêàçàëñÿ ïåðåä äâåðüþ ñâîåãî äîìà. Òà áûëà íå çàïåðòà, èçíóòðè äîíîñèëîñü ÷òî-òî âðîäå ïåñíè. Ðàéìîí âáåæàë â êîìíàòó. Ýòüåí, íà ýòîò ðàç òîëüêî â ðóáàõå è èñïîäíèõ øòàíàõ, ïîëóëåæàë íà

ñóíäóêå è, àêêîìïàíèðóÿ ñåáå ðóêîé, ïûòàëñÿ ïåòü. Íà÷èíàë áîäðî, íî íà âòîðîé ñòðî÷êå ñáèâàëñÿ, è çàêàí÷èâàë óæå áåç ìåëîäèè è ñëîâ. - Íó, ìîëîäåö! - âîçìóùåííî íà÷àë Ðàéìîí. - Ãäå îïÿòü øëÿëñÿ? È íàïèëñÿ!.. Ãäå äåíüãè âçÿë? Äàðîì òåáÿ ïîèòü íèêòî… È âäðóã óâèäåë íà êðàþ ñòîëà, ðÿäîì ñ êóâøèíîì, âåíåöèàíñêèé áîêàë. Òîò áûë ïóñò. - Òû ÷òî, ïèë èç íåãî?.. Èç... áîêàëà? - Ðàéìîí ãîâîðèë, ÷óâñòâóÿ, ÷òî çàäûõàåòñÿ. Ãîëîñ óõîäèë âìåñòå ñ âîçäóõîì èç òåëà, è âäîõíóòü åùå ðàç íèêàê íå ïîëó÷àëîñü. - Íó, ïèë… Ñòîÿëî òàì, ó òåáÿ. ß ïîäóìàë, â òàêîé äîðîãîé ïîñóäèíå è âèíî õîðîøåå…

- È âñå âûïèë? - Òàì áûëî-òî âñåãî... Ëàäíî, ÷åãî òû? Íîãè ó Ãîòüå ñäåëàëèñü âàòíûìè. Íå â ñèëàõ áîëüøå ñòîÿòü, îí îïóñòèëñÿ íà ñòóë äëÿ ãîñòåé, êîòîðûé ñòîÿë ó ïîðîãà. - È äàâíî ïèë? - À ÷òî?.. Æàëêî? - â ãëàçàõ ó Ýòüåíà íà ìèã ïîÿâèëèñü ëóêàâûå îãîíüêè, íî òóò æå óãàñëè. - Òåïåðü íàçàä íå âûäàâèøü... - Äóðàê! Ãîòüå ñ íåîæèäàííûì ïðîâîðñòâîì âñêî÷èë ñî ñòóëà è, êèíóâøèñü ê ñóíäóêó, óäàðèë ñûíà. Òîò îöåïåíåë. Ëèøü ÷åðåç ñåêóíäó äîãàäàëñÿ çàñëîíèòüñÿ ðóêîé. Ïîòîì ãëÿíóë âíèìàòåëüíî, ïî÷òè òðåçâî. - Òû ÷òî, íà ñàìîì äåëå òàê ìåíÿ íåíàâèäèøü? - ß?.. Äà ÿ!.. Äóðàê! Òû æå ìîé åäèíñòâåííûé ñûí!.. - Ãîòüå îïóñòèëñÿ ïåðåä Ýòüåíîì íà êîëåíè. Ãîñïîäè, ÷òî æå òû íàäåëàë?.. Ñûí ñìîòðåë íåïîíèìàþùå. Ïîòîì óñòàë, ïüÿíî óõìûëüíóëñÿ. - Åñëè òàê ëþáèøü, ìîã áû ïîñòàâèòü âèíöà ïîëó÷øå. Âñå çíàþò, äåíåã ó òåáÿ íåâïðîâîðîò... À ÿ õîæó â ëîõìîòüÿõ. Çà ïðèëè÷íîå ïëàòüå çàïëàòèòü íå÷åì. - Ïðèñëóøàëñÿ ê ñåáå, ñìîðùèëñÿ. - Âîò, áðþõî íà÷èíàåò áîëåòü. Íàïèëñÿ òâîåãî óêñóñó... Ïîéäó, ñïàòü ëÿãó… ìîæåò, ïðîéäåò. Îí óäèâëåííî ïîñìîòðåë íà îòöà, êîòîðûé ëèøü ñëàáî êèâíóë â îòâåò. Ñàì Ãîòüå íå âèäåë è íå ñëûøàë, êàê Ýòüåí âûøåë èç êîìíàòû, îí ñëîâíî îêàìåíåë. Êîãäà â óçêèõ óëî÷êàõ ñãóñòèëèñü ñóìåðêè, èç äîìà þâåëèðà âûøåë ñãîðáëåííûé ñòàðèê. Øàðêàþùåé ïîõîäêîé, îí íàïðàâèëñÿ, áûëî, ê ëàâêå àïòåêàðÿ, íî, ïåðåäóìàâ, çàìåð íà ìåñòå, ðàçâåðíóëñÿ è ïîáðåë ê Ñîáîðó. Êîãäà îñòàíîâèëñÿ ó ïîäíîæèÿ ãðîìàäíûõ áàøåí, áåçðàçëè÷íî è íàäìåííî ñòðåìÿùèõñÿ â íî÷íîå íåáî, òî ïîíÿë - ñàì íå çíàåò, çà÷åì ñþäà ïëåëñÿ ÷åðåç âåñü ãîðîä. Ïîñìîòðåë íà èñ÷åçàþùèå âî ìðàêå ñòàòóè êîðîëåé, âîçâåë ãëàçà âûøå, ê íåâèäèìîé óæå ãàëåðåå õèìåð.  ãîëîâå áåñïîëåçíûì êîëåñîì âåðòåëèñü ïîâåðüÿ, ðàññêàçû î ñòðàøíûõ çàêëÿòèÿõ, çàãîâî-


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

TIME SQUARE CONVEX

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

КИЇВ "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

гранд-готель "Україна", вул. Володимирська, 20/1а, вул. Артема, 121, пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46 тел. (044) 278-61-11 Arije Paris

Doux Joaillier Courchevel

Saint Barthelemy

Piantelli London

Den Haag Lydion Mucevher Antalya Sincere Kuala Lumpur

Zegg & Cerlati Monaco Avakian Geneva Azal Dubai

Cellini New York

www.guyellia.com

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85

Doux Joaillier Saint Tropez

Hubner Vienna

Harvay Nichols Dubai

Sincere Singapore

ОДЕСА "CRYSTAL"

Carat & Time

Diamond Time Athens Louvre Moscow

Steltman

Crystal Kiev

Westime Los Angeles


ðû, çàêëèíàíèÿ… Íî ÷òî âñå ýòî ìîãëî äàòü åìó, ÷åì ìîãëî ïîìî÷ü? Åñëè çà íåñêîëüêî êâàðòàëîâ îòñþäà óìèðàëî ñàìîå äîðîãîå ñóùåñòâî íà ñâåòå?.. Êàêîé òîëê âî âñåì, êîãäà ÷åëîâåê îñòàåòñÿ îäèí íà îäèí ñ òåì, î ÷åì âñþ æèçíü äàæå ïîäóìàòü ñòðàøèëñÿ, íå òî ÷òî ïðåäñòàâèòü?.. ðóäü ñæàëà íåìèëîñåðäíàÿ áîëü, â âèñêàõ çàñòó÷àëè òÿæêèå ìîëîòû, êàçàëîñü, âîò-âîò ëîïíåò ñåðäöå. Ãîòüå îïóñòèëñÿ íà êîëåíè, ñêëîíèë ãîëîâó, óïåðñÿ ðóêàìè â çåìëþ… È ñëîâà ïðèøëè ñàìè ñîáîé: - Ìàòåðü… Ïðèñíîäåâà. - Îí ïîñìîòðåë íà òåìíûå àðêè ïîðòàëîâ è îíè, ïîêàçàëîñü, êà÷íóëèñü. Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöà… Ñïàñè, ñîõðàíè è ïîìèëóé!.. - Ãðîìàäà ñîáîðà âäðóã îòäåëèëàñü îò çåìëè è âìåñòå ñî çâåçäàìè, âìåñòå ñ íèì ñàìèì ïîïëûëà êóäà-òî. - Ìåíÿ ãðåøíîãî... Ñïàñè, ñîõðàíè! È ïîìèëóé… ãðåøíîãî… ìåíÿ... Î÷íóëñÿ îí, êîãäà ïåðâûå ëó÷è ñîëíöà êîñíóëèñü áàøåí. Ãîòüå ïî-ïðåæíåìó ñòîÿë íà êîëåíÿõ, íîãè çàòåêëè è íè÷åãî íå ÷óâñòâîâàëè. Âî âñåì òåëå òîæå ñëîâíî âîöàðèëàñü òèøèíà. Íî â ñàìîé ãëóáèíå êòî-òî áåñïðåðûâíî ïåë òîíêèì, ÷èñòûì ãîëîñîì. Ãîòüå äàæå îãëÿíóëñÿ Ïîïðîáîâàë ïîäíÿòüñÿ íà íîãè… è íå ñìîã. Èç-çà óãëà äîíåññÿ ìåðíûé ïîñòóê êîëîòóøêè. Ïîñëåäíÿÿ ñòðàæà äåëàëà îáõîä ñâîèõ âëàäåíèé. Äíåâíîìó Ïàðèæó îíà áûëà íå íóæíà. Ðîñëûé ñòîðîæ â ñåðîì äåðþæíîì áàëàõîíå ãîâîðèë ñâîåìó íàïàðíèêó: - È òû ïîäóìàé, ñêîëüêî âñÿêèõ äóðàöêèõ ñêàçîê ýòè áàáû ñî÷èíÿþò! Â÷åðà ó ìîíñåíüåðà öåëûé ïåðåïîëîõ óñòðîèëè... Íó, ïëîõî ñòàëî ÷åëîâåêó, æèâîò ïðèõâàòèëî. Áûâàåò... À òû ïîïðîáóé áàðàíèé áîê ñ ÷åñíîêîì óìÿòü, äà ïîë áî÷îíêîì âèíà çàïèòü… - Ïðè åãî çäîðîâüå äà ïîìåñòüÿõ, ìîæåò ñåáå ïîçâîëèòü. - Âñå ïðîøëî, ñëàâà Áîãó… ß

Ã

118 Watch&Diamond

ñïðàøèâàë ó ãîíöà, êîòîðîãî íî÷üþ çà âðà÷îì-ãðåêîì íà Óíèâåðñèòåòñêóþ ñòîðîíó ïîñûëàëè… - È ÷åãî? - Áàáû óæå ïî âñåìó äîìó âûòü íà÷àëè: èòàëüÿíñêîå çåëüå, èòàëüÿíñêîå çåëüå! Ñïàñåíèÿ îò íåãî, ìîë, íåò, äóõîâíèêà çâàòü êèíóëèñü… - È ÷åãî? - À ãðåê ïðèøåë, óõîì êî ÷ðåâó ìîíñåíüåðà, ïðîñòè Ãîñïîäè, ïðèñòàâèëñÿ, äà êàê çàîðåò: "Êîðûòî! Äà ïîáîëüøå!.. Ðâîòíîå â äîìå åñòü?.." Íó, çàáåãàëè, ïðèíåñëè. - È ÷åãî? - Çàïåðñÿ ñ áîëüíûì â îïî÷èâàëüíå è íà÷àë åãî îïîðîæíÿòü. Ïîë÷àñà îïîðîæíÿë... Òå, êòî âûíîñèë ïîòîì, åäâà íå ñîìëåëè.

- È ÷åãî? - Âûçäîðîâåë ìîíñåíüîð, ÷åãî. Êàê ìîëîä÷èê!.. Ñ ñàìîãî óòðà ïîñëàë ìîëåáåí çàêàçûâàòü, à ê âå÷åðó âñåõ óæå íà ïèð çîâåò… Âîò òåáå è èòàëüÿíñêîå çåëüå. - È ÷åãî? - Äà ÷òî òû çàëàäèë?.. Íà âîò, ëó÷øå, äåðæè êîëîòóøêó… Óëèöû ìû âñå îòïåðëè? À òî áóäóò äåíü áåãàòü, ñïàòü íå äàäóò… Îñìîòðåâ åùå ðàç ïëîùàäü, ñòîðîæà õîòåëè óäàëèòüñÿ. Íî âäðóã òîò, êòî áûë ïîìåíüøå, äåðíóë ñîáðàòà çà ðóêàâ. - Ñìîòðè, áðîäÿãà êàêîé-òî, ïðÿìî ïåðåä ñîáîðîì íà êîëåíÿõ ñòîèò. È â ïûëè âåñü… Âèäàòü, ñ âå÷åðà äî äîìó äîáðàòüñÿ íå ìîæåò…

- Äà íåò, âðîäå è íå áðîäÿãà… Îäåò, êàê ïîëîæåíî. Ñòîé, äà ýòî âðîäå çëàòîêóçíåö, ñ Êîáûëüåé óëèöû. Îíè òàì êó÷íî æèâóò... È øàïêà - òî÷íî!.. - Òû ÷òî, çíàåøü åãî? - Âðîäå çíàþ… À âðîäå è íå çíàþ, - äåòèíà ïî÷åñàë â çàòûëêå. - Òîò ïîìîëîæå áóäåò, ñäàåòñÿ… - Ëàäíî, âñå ðàâíî ïîìî÷ü íàäî. Ìîæåò, ïàðó ìîíåò äàñò... åñëè çëàòîêóçíåö. Ãîòüå çàìåòèë ñòîðîæåé, êîãäà äî íèõ îñòàâàëîñü íåñêîëüêî øàãîâ. Áåçðàçëè÷íî îãëÿäåë ôèãóðû è îòâåë ïîãàñøèå ãëàçà. Òîò èç ñòîðîæåé, ÷òî áûë â ñåðîì áàëàõîíå, ñêëîíèëñÿ íàä íèì. - Êàê íî÷åâàëîñü, âàøà ìèëîñòü? Äî äîìó íå äîïðàâèòü?.. À òî, ñìîòðèì, âðîäå êàê íå â ñåáå… Ãîòüå ñìîòðåë ìèìî,è, êàçàëîñü, íå ñëûøàë íè åäèíîãî ñëîâà.  íåäâèæíûõ ãëàçàõ çàñòûëî íåäîóìåíèå. - Äî äîìó, ãîâîðþ, íå ïîìî÷ü? À òî ðàçûñêèâàþò, ïîäè… Âû, ÷àñîì, íå ñ Êîáûëüåé óëèöû? - ×òî? - ïðîèçíåñ áåññìûñëåííî çëàòîêóçíåö. - Ñ óëèöû?.. Îí óìåð óæå? - Ðóêè ó Ðàéìîíà ïîäëîìèëèñü, îí ñ ðàçìàõó ñåë ïðÿìî â äîðîæíóþ ïûëü. - Âû ÷òî, âàøà ìèëîñòü? - ñòîðîæà ïåðåãëÿíóëèñü. - Íèêòî òàì íå óìåð... Âñå çäîðîâû. È ìîíñåíüîð íàø âûçäîðîâåë, ñëàâà Ãîñïîäó!.. Áîëòîâíÿ âñå ýòî áàáüÿ... Ïðàçäíèê ó íàñ, âàøà ìèëîñòü! Ãîòüå ñìîòðåë íà óõìûëÿþùèåñÿ ëèöà è, ìåäëåííî ïîâîäÿ ãîëîâîé, âñêèäûâàë åå âñå âûøå.  ðàñïàõíóòûõ ãëàçàõ ìó÷èòåëüíî ïðîðåçàëàñü êàêàÿ-òî ìûñëü. - Âðàíüå âñå ýòî, ïðî èòàëüÿíñêîå çåëüå... Äàâàé-êà, âàøà ìèëîñòü... äî äîìó âàñ, íà ïîñòåëüêó... Çëàòîêóçíåö âäðóã óëûáíóëñÿ, ñîâñåì êàê ìàëûé ðåáåíîê è, ïîêàçàëîñü, êèâíóë. Ùåäðîå ñîëíöå âñòàâàëî íàä Ñåíîé, îñâåùàÿ âåñü Ïàðèæ, äî ïîñëåäíåãî çàêîóëêà. Ëèøü íà ãàëåðåå Ñîáîðà, âçíåñåííîé íà íåäîñÿãàåìóþ âûñü, ïðÿ÷àñü îò áëàãîäàòíûõ ëó÷åé, áåññìûñëåííî ùåðèëèñü õèìåðû. Âëàäèìèð Ùåííèêîâ


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL",

ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ",

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73

вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46


Гостиничный пасьянс

Ê

àæäûé èãðàåò òåìè êîçûðÿìè, êîòîðûå ó íåãî åñòü. Ñêàçî÷íî ðàçáîãàòåâøèå Àðàáñêèå Ýìèðàòû ñòðåìÿòñÿ ïîðàçèòü ìèð íåáûâàëûì ðàçìàõîì ñâîèõ ïðîåêòîâ. Òàì óæå åñòü "ïàðÿùèå â îáëàêàõ" øåñòè- è ñåìèçâåçäî÷íûå îòåëè, ñêîðåå âñåãî è ýòî íå ïðåäåë. Þæíîàçèàòñêèå "òèãðû" òîæå íå ñòåñíÿþòñÿ íè â ðàçìåðàõ ãîñòèíèö, íè â ñðåäñòâàõ äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ãîñòåé. Áëàãî, âîñòî÷íàÿ ýêçîòèêà íûí÷å â öåíå è õâàòèò åå íàäîëãî. ×åì æå, ïðè ýòîì, ìîãóò "èãðàòü" åâðîïåéöû, êîòîðûì äàæå äëÿ íåçíà÷èòåëüíîãî èçìåíåíèÿ èñòîðè÷åñêîãî îáëèêà ãîðîäîâ íå ïðåîäîëåòü ñîïðîòèâëåíèÿ ïîáîðíèêîâ ñòàðèíû. Íèêòî íå ïîçâîëèò ñòðîèòü â ïðåäåëàõ Âåíñêîãî Ðèíãøòðàññå íåáîñêðåáû "Õèëòîí" èëè ÷òî-òî ïîõëåùå, ñ èçìåíÿþùåéñÿ ãåîìåòðèåé ýòàæåé. ×òî æå äåëàòü? Âûõîä, êàê âñåãäà, îêàçûâàåòñÿ ãåíèàëåí è ïðîñò. Íóæíî ñ óìîì èñïîëüçîâàòü òî, ÷òî óæå èìååòñÿ. À èìååòñÿ íà Êîíòèíåíòå íåìàëî. Ïî æåëàíèþ èìïåðàòîðîâ, íèêîãäà íå ñòðàäàâøèõ èçëèøíåé ñêðîìíîñòüþ, óæå ïîëòîðà-äâà âåêà íàçàä ïîñòðîåíû íåïðåâçîéäåííûå äâîðöû-ðåçèäåíöèè, êîòîðûå ñòàíîâÿòñÿ ãîñòèíèöàìè. Ôëàãìàíû âñåìèðíî èçâåñòíûõ îòåëüíûõ ñåòåé íàõîäÿòñÿ, êàê ïðàâèëî, â åâðîïåéñêèõ ñòîëèöàõ. Òàê ÷òî åñëè õîòèòå óâèäåòü, îùóòèòü âî âñåé ïîëíîòå íå÷òî äåéñòâèòåëüíî íà óðîâíå èçûñêàííîé ðîñêîøè, ïîñåòèòå äëÿ íà÷àëà… íó, õîòÿ áû Ïðàãó, Âåíó, Æåíåâó. À äàëüøå… Àïïåòèò ïðèäåò âî âðåìÿ åäû. Åêàòåðèíà Òèìîôååâà 120 Watch&Diamond


Сделайте предварительный заказ за 48 часов до вылета и получите скидку 5 % Пассажирам предлагается широкий ассортимент высококачественной продукции: парфюмерия, декоративная косметика, спиртные напитки, табачные изделия, кондитерская продукция и разнообразные аксессуары

"Зал официальных делегаций" при управлении делами Президента Украины, Международный аэропорт "Борисполь" тел./факс: + 38 (044) 591 69 59 "Duty Free" Международный аэропорт "Борисполь" тел.: + 38 (044) 361 90 82 "Duty Free" Международный аэропорт "Донецк" Центр обслуживания VIP (Service centre of VIP) тел./факс: + 38 (062) 332 82 21 "Duty Free" Международный аэропорт "Запорожье" тел./факс: + 38 (061) 721 45 72 "Duty Free" Международный аэропорт "Симферополь" тел./факс: + 38 (0652) 59 53 45 "Duty Free" Международный аэропорт "Харьков" тел.моб: + 38 (050) 474 05 64 "Duty Free" Международный аэропорт "Черновцы" тел.моб: + 38 (050) 328 16 68 www.dutyfree ukraine.com


Изысканный и роскошный

122 Watch&Diamond

Швейцария классическая туристи ческая страна, где на малом простран стве сосредоточены красоты природы и выдающиеся творения рук человече ских. Часто бывая в Женеве, я поняла, что пристального внимания заслужива ют не только достопримечательности, но и местные отели, снискавшие славу самых комфортабельных в Европе.


Â

åëèêîëåïíûé Mandarin Oriental Hotel du Rhone ðàñïîëîæåí â öåíòå ãîðîäà, íà íàáåðåæíîé Ðîíû, íåäàëåêî îò æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà è ìåæäóíàðîäíîãî àýðîïîðòà Æåíåâû. Ðÿäîì ñ ãîñòèíèöåé ñîñðåäîòî÷åíî áîëüøèíñòâî áàíêîâ, ôèíàíñîâûõ ó÷ðåæäåíèé, äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé è áóòèêîâ. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ýòî ïåðâûé îòåëü, ïîñòðîåííûé â Åâðîïå ïîñëå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû, åãî îòêðûòèå â 1950 ãîäó ñòàëî ñìåëûì øàãîì â àðõèòåêòóðíîì ðàçâèòèè âñåé ñòðàíû. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü Mandarin Oriental Hotel du Rhone ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé øèêàðíóþ ãîñòèíèöó,

â ñòåíàõ êîòîðîé óäà÷íî ñî÷åòàþòñÿ ïðèíöèïû àçèàòñêîãî ñåðâèñà è òåïëî øâåéöàðñêîãî ãîñòåïðèèìñòâà. Íåäàâíî çäåñü áûëè îáíîâëåíû èíòåðüåðû. Ê óñëóãàì ãîñòåé 192 ïðîñòîðíûõ, ýëåãàíòíûõ íîìåðà, îôîðìëåííûõ â òåïëûõ êîíüÿ÷íûõ, ïåðñèêîâûõ è øîêîëàäíûõ òîíàõ. Âàííûå êîìíàòû îòäåëàíû ìðàìîðîì â ãðå÷åñêîì ñòèëå. Íîìåðà îòåëÿ îáñòàâëåíû ñ âåëèêîëåïíûì âêóñîì, èç îêîí îòêðûâàþòñÿ çàâîðàæèâàþùèå ãîðîäñêèå ïåéçàæè. À "ëþêñû" ïðîñòî âîëøåáíûå îàçèñû ñ ðîñêîøíûìè âàííàìè, òåððàñàìè è ïðèâàòíûìè ëèôòàìè. Âûáèðàÿ ðåñòîðàí â Mandarin Oriental Hotel du Rhone, ãëàâíîå -

íå ðàñòåðÿòüñÿ: Le Neptune ïðåäëàãàåò áëþäà ìîðñêîé êóõíè; Le Cafe Rafael - ìåñòî äëÿ îáåäà ñ ÷óäåñíûì âèäîì íà Ðîíó; Le Bar - æèâàÿ ôîðòåïèàííàÿ ìóçûêà êàæäûé âå÷åð. Lobby Lounge ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü óåäèíèòüñÿ äëÿ ëåãêîé çàêóñêè èëè îáåäà â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ, íî ê ïÿòè ÷àñàì ðåñòîðàí ïðåâðàùàåòñÿ â îäíî èç ñàìûõ îæèâëåííûõ ìåñò â Æåíåâå. Ïîìèìî âñåãî ïðî÷åãî, ïîñòîÿëüöû ãîñòèíèöû ìîãóò ïîñåùàòü òðåíàæåðíûé çàë, ñàóíû, ïàðíûå, ñîëÿðèé, ìàññàæíûå êàáèíåòû è ñàëîí êðàñîòû. Òàêæå â îòåëå íàõîäèòñÿ öåíòð Lifestyle Institute, êîòîðûé ðàçðàáàòûâàåò íàñûùåííóþ ïðîãðàììó äîñóãà äëÿ ãîñòåé. Åêàòåðèíà Òèìîôååâà Watch&Diamond 123


Часто бывая в Женеве и останавлива ясь во многих ее отелях, я с особой теп лотой вспоминаю один из них, который считаю лучшим, отвечающим всем моим представлениям об отеле экстра класса.

How do you do, sir? Приятного аппетита

Иду за Синей птицей

F

our Seasons Hotel des Bergues - ïåðâûé è åäèíñòâåííûé â ñåòè Four Seasons â Øâåéöàðèè, îòêðûòûé â 1834 ãîäó. Çäàíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îáðàçåö íåîêëàññè÷åñêîé àðõèòåêòóðû è ñòèëÿ Belle Epoque. Ðàñïîëîæåííûé â ëó÷øåì ðàéîíå Æåíåâû, ñ æèâîïèñíûìè âèäàìè íà Ñòàðûé ãîðîä, Æåíåâñêîå îçåðî è âåëè÷åñòâåííûå Àëüïû, îí ñòàë ëþáèìûì ìåñòîì ïðîæèâàíèÿ ìíîãèõ ïîêîëåíèé çíàìåíèòîñòåé. Âñå íîìåðà - ñâåòëûå, ïðîñòîðíûå, âûäåðæàíû â òåïëûõ òîíàõ è îòäåëàíû ñâåòëûì äåðåâîì.  èíòåðüåðàõ ïðåîáëàäàåò ñòèëü ýïîõè Ëóè-Ôèëèïïà. Ïî÷òè ÷åòâåðòü îò îáùåãî ÷èñëà êîìíàò - âåëèêîëåïíûå ñüþòû, íåêîòîðûå èç íèõ èìåþò áàëêîíû, âûõîäÿùèå íà îçåðî. Ðåñòîðàí IL Lago ïðåäëàãàåò èòàëüÿíñêóþ êóõíþ, èñïîëüçóÿ â ïðèãîòîâëåíèè áëþä ôðàíöóçñêèå ñîóñû, êîòîðûå ïîäàþòñÿ ñ ìÿñîì, ðûáîé. Ñðàçó çà ïåøåõîäíûì ìîñòîì íàõîäèòñÿ ýêñêëþçèâíûé spa-öåíòð After the Rain, à â 15 ìèíóòàõ åçäû îò îòåëÿ - îäèí èç ëó÷øèõ ãîëüô-êëóáîâ Øâåéöàðèè. Åêàòåðèíà Òèìîôååâà 124 Watch&DiamondНа южном берегу Женевского озера за невысокими холмами спрятался уто пающий в зелени городок Эвиан ле Бен: повсюду растут роскошные плата ны, каштаны, дубы, липы, аккуратно подстрижены газоны, клумбы с цветами. Отдохнуть и подлечиться сюда приез жают многие. Вот и я не удержалась, "присоединившись" в этом желании к Айседоре Дункан, Грете Гарбо и Мар селю Прусту, которые обожали бывать здесь. Я дышала чистым воздухом, лю бовалась изумительными пейзажами и пила знаменитую воду, а отель Evian Royal Palace, в котором я останови лась, позаботился обо всем остальном.

Evian Royal Spa релаксация

Соединяя приятное с полезным

Evian Royal Spa

126 Watch&Diamond

Â

1907 ãîäó äëÿ áèçíåñìåíîâ, øåéõîâ è ïðèíöåññ áûë ïîñòðîåí ðîñêîøíûé îòåëü Evian Royal Palace, êîòîðûé âïîñëåäñòâèè ñòàë öåíòðîì áîëüøîãî áàëüíåîëîãè÷åñêîãî êîìïëåêñà ñ áåçóïðå÷íîé ðåïóòàöèåé Evian Royal Resort. Çäàíèå ãîñòèíèöû ñìåëî ìîæíî íàçâàòü îäíèì èç ñàìûõ êðàñèâûõ äâîðöîâ Åâðîïû. Îíî áûëî âîçäâèãíóòî àðõèòåêòîðîì Jean-Albert Hebrard â ÷åñòü ïðèíöà Óýëüñêîãî Ýäâàðäà VII â ñòèëå Belle Epoque. Èçäàëåêà îòåëü íàïîìèíàåò áåëûé ëàéíåð â òèõèõ âîäàõ Æåíåâñêîãî îçåðà. Ïðåêðàñíûå èíòåðüåðû, êîëîííàäû, ôðåñêè - âñå ýòî äîñòîéíî öàðñòâóþùèõ îñîá.  îòåëå 153 íîìåðà ñ âèäàìè íà îçåðî èëè ïàðê. Íà òåððèòîðèè êóðîðòà ðàñïîëîæåíû 11 ðåñòîðàíîâ, ãäå ïðåäëîæàò îòâåäàòü áëþäà íà ëþáîé âêóñ. Èíäèâèäóàëüíûå ïðîãðàììû âîññòàíîâëåíèÿ îðãàíèçìà âêëþ÷àþò ðàçíûå ëå÷åáíûå ïðîöåäóðû - îò ïñèõîòåðàïèè äî ÿïîíñêîãî ìàññàæà, îò îáåðòûâàíèÿ êàîëèíîì äî ðåäêèõ êîñìåòè÷åñêèõ óõîäîâ. Åêàòåðèíà ÒèìîôååâàБархатный сезон в Элунде Скажу честно, соблазнить меня поездкой в Элунду не просто, а… очень просто! Я готова примчаться сюда при первом удобном случае, в любую пору года, но все же особенно прекрасен и очарователен Крит осенью ласковое солнце клонится к горизонту, море теплое, воздух чист хочется остаться здесь навсегда.

Ê

ðèò - îñòðîâ-êóðîðò, èäåàëüíîå ìåñòî, êàê äëÿ ñåìåéíîãî, òàê è äëÿ àêòèâíîãî ìîëîäåæíîãî îòäûõà. Åñòü ìàññà ïðè÷èí äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðîâåñòè ñâîé îòïóñê èìåííî çäåñü. È îäíà èç íèõ ñåòü ðîñêîøíûõ îòåëåé Elounda, ðàñïîëîæåííûõ íåäàëåêî îò ãîðîäà Àãèîñ Íèêîëàîñ. ×àùå âñåãî ìíå äîâåëîñü îñòàíàâëèâàòüñÿ â ïÿòèçâåçäî÷íîì Elounda Mare. Íàõîäÿùèéñÿ íà áåðåãó çàëèâà Ìèðàáåëëî íà ñåâåðíîì ïîáåðåæüå îñòðîâà, îòåëü èçâåñòåí äàëåêî çà ïðåäåëàìè Ãðåöèè. Âî ìíîãîì áëàãîäàðÿ âïå÷àòëÿþùåìó íàáîðó âûñîêîêà÷åñòâåííûõ óñëóã è íåîáûêíîâåííîìó ÷óâñòâó îòðåøåííîñòè îò îñòàëüíîãî ìèðà. Äàæå åñëè îòåëü çàïîëíåí "ïîä çàâÿçêó", íè÷òî çäåñü íå íàðóøàåò ïîêîé è òèøèíó. Ãîñòèíè÷íûé êîìïëåêñ ñîñòîèò èç ãëàâíîãî êîðïóñà è ìíî128 Watch&Diamond

ãî÷èñëåííûõ áóíãàëî ñ áàññåéíàìè, ïîñòðîåííûìè òàê, ÷òî îíè àáñîëþòíî èçîëèðîâàíû îò âçãëÿäîâ èçâíå. Êóõíÿ Êðèòà - îñîáûé ðàçãîâîð, ïîýòîìó ðåñòîðàíû îòåëÿ - ìå÷òà ãóðìàíà, âîïëîùåííàÿ â ìîðåïðîäóêòàõ, èçûñêàííûõ ìåñòíûõ âèíàõ, îëèâêîâîì ìàñëå, ñûðàõ è ñàìîì âêóñíîì â ìèðå ìåäå. Ìîöèîí â ðàñïîëîæåííóþ ðÿäîì ðûáàöêóþ äåðåâóøêó Ýëóíäà äàåò âîçìîæíîñòü ïîíàáëþäàòü çà íåòîðîïëèâîé, ïîëíîé äîñòîèíñòâà æèçíüþ ìåñòíûõ æèòåëåé, ïîëþáîâàòüñÿ êðåïîñòüþ Ñïèíàëîíãà, ïîóæèíàòü â òàâåðíàõ è ïîáðîäèòü ïî ìàãàçèí÷èêàì ñóâåíèðîâ. Ïîåçäêà â Àãèîñ Íèêîëàîñ (10 ìèíóò íà òàêñè) äîñòàâèò íåîæèäàííóþ ðàäîñòü îò âñòðå÷è ñ ãîðîäîì, òàê ïîõîæèì íà Âåíåöèþ. Åêàòåðèíà Òèìîôååâà


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", пр. К. Маркса, ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, тел. (056) 373-83-73 тел. (044) 278-61-11 тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335 76 46 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85


Радушный The Ritz Carlton, Millenia Singapore Знаменитый Цезарь Ритц когда то сказал: "Клиент всегда прав". Эта фраза ста ла кредо нынешних владельцев гостиничной сети, носящей его имя. В сингапур ском отеле The Ritz Carlton, Millenia Singapore всегда следуют "золотому" прави лу. Я убедилась в этом на собственном опыте.

Ñ

èíãàïóð íàçûâàþò "Àçèàòñêîé Åâðîïîé" îí îáúåäèíÿåò â ñåáå ÷åðòû ñîâðåìåííîãî ìåãàïîëèñà è ïðåêðàñíî ñîõðàíèâøåãîñÿ êîëîíèàëüíîãî ãîðîäà ñ åãî ñàìîáûòíûìè ýòíè÷åñêèìè êâàðòàëàìè, ïàðêàìè è çàïîâåäíèêàìè. The Ritz-Carlton, Millenia Singapore âîçâûøàåòñÿ íà íàáåðåæíîé çàëèâà Ìàðèíà Áýé, ðÿäîì ñ ôåøåíåáåëüíûìè ìàãàçèíàìè è öåíòðàìè ðàçâëå÷åíèé. 33-ýòàæíûé îòåëü-íåáîñêðåá - ýòî ëèöî Ñèíãàïóðà.  ãîñòèíèöå ñî÷åòàþòñÿ óòîí÷åííûé êîìôîðò, áåçóïðå÷íîå îáñëóæè130 Watch&Diamond

âàíèå è àðèñòîêðàòè÷íîñòü. Îñîáûé øàðì çàâåäåíèþ ïðèäàåò èçûñêàííàÿ êîëëåêöèÿ èç 4200 ïðîèçâåäåíèé èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóñ-

ñòâà ìîäíûõ õóäîæíèêîâ. Ñàìûå ñêðîìíûå íîìåðà èìåþò ïëîùàäü 52êâ.ì., à ëó÷øèå àïàðòàìåíòû -

Ritz-Carlton-Suite - íà âåðõíåì ýòàæå - 218êâ.ì.  îòåëå åñòü RitzCarlton Club ñ áîëüøèì âûáîðîì äîïîëíèòåëüíûõ óñëóã: îñòàíîâèâøèìñÿ çäåñü ãîñòÿì, ñðåäè ïðî÷åãî, ïðåäëîæàò, íàïðèìåð, áåñïëàòíî íàñëàäèòüñÿ èçûñêàííîé òðàïåçîé. Êñòàòè, ðåñòîðàíîâ â îòåëå ïÿòü: Snappers, Summer Pavillon, Moon Gate, Greenhouse è Lobby Lounge. "Èçþìèíêà" The RitzCarlton, Millenia Singapore îäèí èç ñàìûõ áîëüøèõ è êðàñèâûõ òîðæåñòâåííûõ çàëîâ ãîðîäà. Çäåñü íå òîëüêî äàþò áàëû, íî è óñòðàèâàþò êîíöåðòû, áàíêåòû, ïðèåìû. Åêàòåðèíà ÒèìîôååâàВ ожидании премьеры

Q

uattroporte - ìîäåëü êîìïàíèè Masårati, êîòîðàÿ ñîçäàëà íà ðûíêå ýêñêëþçèâíûõ ñïîðòèâíûõ ñåäàíîâ íîâûé ñåãìåíò "Luxury Sport Sedan". Äîêàçàòåëüñòâîì âûñîêîé ïîïóëÿðíîñòè Quattroporte ñòàë òîò ôàêò, ÷òî çà ïÿòü ëåò áûëî ïðîäàíî áîëåå 15 000 ýêçåìïëÿðîâ ýòèõ àâòîìîáèëåé ïî âñåìó ìèðó, è àâòîìîáèëü ïîëó÷èë 46 ïðåñòèæíûõ ìåæäóíàðîäíûõ íàãðàä. Òàêîé îãëóøèòåëüíûé óñïåõ ïîäâèãíóë ðóêîâîäñòâî êîìïàíèè ê âûïóñêó îáíîâëåííûõ âåðñèé ñóïåðêàðà - Quattroporte è Quattroporte S. Èõ îôèöèàëüíàÿ ïðåçåíòàöèÿ ñîñòîèòñÿ íà Ìåæäóíàðîäíîé àâòîìîáèëüíîé âûñòàâêå â Ïàðèæå â êîíöå ñåíòÿáðÿ. Ïîñëå ýòîãî íîâèíêè áóäóò ïðåäñòàâëåíû â Êèåâå íà çàêðûòîì ìåðîïðèÿòèè äëÿ ïî÷èòàòåëåé ìàðêè Maserati. Èíäèâèäóàëüíûå çàêàçû íà àâòîìîáèëè â Óêðàèíå óæå ïðèíèìàþòñÿ. 132 Watch&Diamond

Îáà àâòîìîáèëÿ îñíàùåíû V-îáðàçíûì âîñüìèöèëèíäðîâûì äâèãàòåëåì (Quattroporte - 4,2ë/400ë.ñ., Quattroporte S, ñîîòâåòñòâåííî, - 4,7/430) è 6-ñêîðîñòíîé àâòîìàòè÷åñêîé òðàíñìèññèåé, ðàçðàáîòàííîé â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ôèðìîé ZF. Âíåøíèì ñòèëèñòè÷åñêèì èçìåíåíèÿì ïîäâåðãëèñü äåòàëè êóçîâà: ïëàíêè ðåøåòêè ðàäèàòîðà ñòàëè âåðòèêàëüíûìè, áûëè îáíîâëåíû ïåðåäíèé è çàäíèé áàìïåðû, ïðèîáðåëè íîâûé äèçàéí çåðêàëà çàäíåãî âèäà è ïîðîãè. Çàêàçûâàÿ îáíîâëåííûé àâòîìîáèëü Quattroporte, ïîêóïàòåëè òåïåðü ìîãóò âûáèðàòü íå òîëüêî ìåæäó îáúåìàìè 4.2 è 4.7, à òàêæå áóäóò èìåòü äîïîëíèòåëüíóþ âîçìîæíîñòü âûáîðà îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, òàê êàê ñ ïîÿâëåíèåì îáíîâëåííîé ìîäåëè ðàñøèðåí âûáîð âûñîêîêà÷åñòâåííîé êîæè öåííûõ ïîðîä äåðåâà è ëàêà. Ïðåäâàðèòåëüíî çàÿâëåííàÿ öåíà: Quattroporte - îò 150 000 åâðî, Quattroporte S - îò 160 000 åâðî. Îëåã Þð÷åíêîОазис мегаполиса

×

Жемчужина у моря

Ресторан Lawn Cafe

òîáû îòäîõíóòü îò ñóåòû è øóìà, ïðèñóùèõ ëþáîìó ìåãàïîëèñó, ñîâåðøåííî íåîáÿçàòåëüíî áðîñàòü âñå äåëà è ì÷àòüñÿ çà òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ îò äîìà íà êàêèåíèáóäü "ðàéñêèå", êàê îáû÷íî óòâåðæäàåòñÿ âî âñåõ ðåêëàìíûõ áðîøþðàõ, îñòðîâà. Ïðèÿòíî ïðîâåñòè âðåìÿ è çàáûòü î íàñóùíûõ ïðîáëåìàõ ìîæíî, íå ïîêèäàÿ ïðåäåëû ãîðîäà. Ïðîñòî, êàê ãîâîðèòñÿ, ìåñòà íóæíî çíàòü. Ñïîðòèâíî-ðàçâëåêàòåëüíûé êîìïëåêñ Lawn Club, íàõîäÿùèéñÿ â Îäåññå, êàê ðàç îäíî èç òàêèõ âîëøåáíûõ ìåñò. Êàæäîìó ïîñåòèòåëþ â Lawn Club ïðåäëîæàò âñå ôîðìû àêòèâíîãî îòäûõà: íà÷èíàÿ îò ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ òåííèñó íà ñîâðåìåííûõ êîðòàõ, óðîêîâ ñàìîãî ïîïóëÿðíîãî â ïîñëåäíåå âðåìÿ íàïðàâëåíèÿ â òàíöå - belly-dance, äî çàíÿòèé àêâààýðîáèêîé è ïëàâàíüÿ â îòêðûòîì áàññåéíå. Ïîñëå ðàçìèíêè â òðåíàæåðíîì çàëå åñòü âîçìîæíîñòü ñíÿòü íàïðÿæåíèå â ìàññàæíîì êàáèíåòå è ïîñåòèòü åâðî-ñàóíó. Îñîáîãî âíèìàíèÿ çàñëóæèâàåò ðåñòîðàííûé êîìïëåêñ Lawn Cafe. Çäåñü òèõî, ñòèëüíî è óþòíî. Ðîñêîøíîå çàâåäåíèå ïðèâëåêàåò âêóñíîé êóõíåé, äóøåâíîé àòìîñôåðîé, à òàêæå èçûñêàííûì èíòåðüåðîì. Ãîñòÿì, ïî÷óâñòâîâàâøèì íåîáõîäèìîñòü ïîáûòü íàåäèíå, ïðåäëîæàò óåäèíèòüñÿ â VIP- çàëå.

Новый BMW в Украине

"O

Поклон предкам

BMW X6

134 Watch&Diamond

peration X.Experience BMW X6 Drive" çâó÷èò êàê õîðîøî ðàçðàáîòàííàÿ âîåííàÿ îïåðàöèÿ è, õîòÿ ýòî âïîëíå ìèðíàÿ àêöèÿ, åå îðãàíèçàòîðû áûëè èñïîëíåíû ãîðäîñòè ïîëêîâîäöåâ. Ïåðâîå ñåðüåçíîå èñïûòàíèå íîâîãî àâòîìîáèëÿ BMW X6 óíèêàëüíûé òóð, êîòîðûé ïðîøåë ïî äîðîãàì Áåëàðóñè, Óêðàèíû, Ìîëäîâû, Ãðóçèè, Àðìåíèè è Àçåðáàéäæàíà. Ãðàíèöó íàøåé ñòðàíû øåñòü êðàñàâöåâ BMW X6 ïåðåñåêëè 17 èþíÿ, ãäå èõ òîðæåñòâåííî, ñ "õëåáîì-ñîëüþ", âñòðåòèëè ïðåäñòàâèòåëè êîìïàíèè "ÀÂÒ Áàâàðèÿ", îôèöèàëüíîãî èìïîðòåðà BMW â Óêðàèíå. Íà ñëåäóþùèé äåíü â Êèåâå ðåñòîðàí "Áåëüâåäåð" ãîñòåïðèèìíî îòêðûë äâåðè äëÿ ó÷àñòíèêîâ ïðîáåãà. Àâòîìîáèëè, âûêðàøåííûå â ÷åðíûå è áåëûå öâåòà, ïëåíèëè âçîðû ãîñòåé âå÷åðà. Ìåíåäæåðû êîìàíäû BMW Group, âûñòóïàþùèå â ðîëè âîäèòåëåé, ñ óäîâîëüñòâèåì îòâåòèëè íà âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ àâòîìîáèëåì. Ñëåäóþùàÿ îñòàíîâêà - Îäåññà, à çíà÷èò ìîðå, ñîëíöå è þæíîå ðàäóøèå æèòåëåé ãîðîäà. "Ýìåðàëä Ìîòîðñ" - îôèöèàëüíûé äèëåð BMW â Îäåññå îðãàíèçîâàë ôîòîñåññèþ íà ìîðñêîì ïîáåðåæüå è, êàê ïîëîæåíî ïî ïðåñòèæó îäíîé èç ñàìûõ çíàìåíèòûõ àâòîìîáèëüíûõ ìàðîê, îáåä â èçûñêàííîì, ðåñïåêòàáåëüíîì ðåñòîðàíå "Ñòåéê Õàóñ".Хаммам в клубе "5 Элемент"

Хаммам лучшее продолжение ушедшего лета

Î

ïûòíûå òóðèñòû ñòðåìÿòñÿ â Òóðöèþ íå òîëüêî ðàäè ïåñ÷àíûõ ïëÿæåé Ñðåäèçåìíîãî ìîðÿ, àïåëüñèíîâûõ ïëàíòàöèé è âûãîäíîãî øîïèíãà. Èõ ìàíèò åùå îäíà äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòü ýòîé ùåäðîé ñòðàíû - õàììàì. Îí áûë ñîçäàí òûñÿ÷è ëåò íàçàä ïî îáðàçöó ðèìñêèõ òåðì. Íî åñëè ïîñëåäíèå êàíóëè â Ëåòó, òî òóðåöêàÿ áàíÿ íà ïèêå ïîïóëÿðíîñòè.  ñòàðèíó ãîâîðèëè, ÷òî ýòè ÷óäî-êóïàëüíè ñïîñîáíû î÷èñòèòü òåëî è äóøó îò çëûõ äóõîâ è ïîäàðèòü íåâåðîÿòíûå îùóùåíèÿ, áóäòî çàíîâî ðîæäàåøüñÿ íà ñâåò. Öåëèòåëüíûé ýôôåêò, êîòîðûé îêàçûâàþò òóðåöêèå áàíè íà îðãàíèçì, ïîèñ136 Watch&Diamond

òèíå âïå÷àòëÿåò. Âåäü õàììàì - ýòî íå ïðîñòî ìåñòî, ãäå ìîæíî ïîïàðèòüñÿ è îòäîõíóòü. Ýòî öåëûé ðèòóàë âçàèìîñâÿçàííûõ è âçàèìîäîïîëíÿþùèõ ïðîöåäóð: ïàð, ïèëèíã, èíòåíñèâíûé ìàññàæ ñ ìûëüíîé ïåíîé è ïðèÿòíîå ÷àåïèòèå - âñå ýòî ðàññëàáëÿåò è ñíèìàåò ñòðåññ. Ïèëèíã, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîçâîëÿåò îòøåëóøèòü îðîãîâåâøèé ñëîé êîæè. Ïîñëå òàêîé ïðîöåäóðû ìîæíî áåç îïàñêè ãðåòüñÿ â ëó÷àõ ëàñêîâîãî ñîëíöà è ïîëó÷èòü ðàâíîìåðíûé êðàñèâûé çàãàð, êîòîðûé ñîõðàíèòñÿ íà äëèòåëüíûé ñðîê. ×òîáû â ïîëíîé ìåðå îùóòèòü ïîçèòèâíîå âëèÿíèå òóðåöêîé áàíè íà ñàìî÷óâñòâèå è ïðîäëèòü ëåòíèé ñåçîí, òåïåðü íå ïðèäåòñÿ ïîêèäàòü ïðåäåëû Óêðàèíû. Íå-

äàâíî ñàìûé ïðåñòèæíûé ôèòíåññ-êëóá ñòîëèöû "5 Ýëåìåíò" ïîðàäîâàë ñâîèõ ÷ëåíîâ îòêðûòèåì õàììàìà. Èíòåðüåð íîâøåñòâà âûäåðæàí â ëó÷øèõ òðàäèöèÿõ òàèíñòâåííîãî Âîñòîêà. Ëåæàêè âûïîëíåíû èç öåëüíîãî ìðàìîðà, ñòåíû âûëîæåíû õóäîæåñòâåííûì ìîçàè÷íûì ïàííî, à êóïîëîîáðàçíûé ïîòîëîê îñâåùàþò "çâåçäû", ñîçäàííûå èç ñòðàçîâ.  áàíå ïîääåðæèâàåòñÿ êîìôîðòíàÿ, ëåãêî ïåðåíîñèìàÿ òåìïåðàòóðà. Õàììàì íàïîëíèò äóøó è òåëî ïîñåòèòåëåé íîâûìè íåçàáûâàåìûìè âïå÷àòëåíèÿìè. Íàïîñëåäîê ïîçâîëüòå ïåðåôðàçèðîâàòü èçâåñòíóþ ïîñëîâèöó: "Ëó÷øå îäèí ðàç ïîïðîáîâàòü, ÷åì ñòî ðàç ïðî÷èòàòü". Àííà ÇâÿãèíöåâàПривилегии от Lufthansa

À

âèêîìïàíèÿ Lufthansa - îäíà èç ëó÷øèõ â ìèðå, òàêîå ïîëîæåíèå îáÿçûâàåò ïîñòîÿííî ïîäòâåðæäàòü ñâîé ñòàòóñ. À ïîòîìy, êðîìå âûñîêîêà÷åñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ, óäîáíûõ, áåçîïàñíûõ ïåðåëåòîâ è ðîñêîøíûõ ëàéíåðîâ, åþ ïàññàæèðàì ïðåäëàãàåòñÿ ìàññà ïðèâèëåãèé. Ïÿòíàäöàòü ëåò íàçàä â Ãåðìàíèè íà÷àëàñü ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû Miles&More. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü - ýòî ñàìàÿ êðóïíàÿ áîíóñíàÿ ïðîãðàììà â Åâðîïå: îíà íàñ÷èòûâàåò 15 ìèëëèîíîâ ó÷àñòíèêîâ è 20 òûñÿ÷ ïàðòíåðîâ. Áîíóñíûå ìèëè ìîæíî íàáèðàòü êàê íà ðåéñàõ 22 àâèàêîìïàíèé-÷ëåíîâ Star Alliance, òàê è â 51 ñåòè îòåëåé ïî âñåìó ìèðó. Ïîëüçóÿñü êðåäèòíûìè êàðòàìè Miles&More, ïóòåøåñòâåííèêè ïîëó÷àþò çà êàæäûé ïîòðà÷åííûé åâðî îäíó áåñïëàòíóþ ìèëþ. Äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ ñóùåñòâóåò ñïåöèàëüíàÿ ïðîãðàììà Jet Friends. Òðàòèòü ìèëè ìîæíî íà ïðèçîâûå ïîëåòû, àðåíäó àâòîìîáèëåé è áðîíèðîâàíèå îòåëåé. Ñ íîÿáðÿ 2006 ãîäà ìèëè ìîæíî äàðèòü èëè ïåðåäàâàòü íà áëàãîòâîðèòåëüíîñòü â ðàìêàõ ïðîãðàììû Miles&Help, â ïîìîùü äåòÿì è íà çàùèòó îêðóæàþùåé ñðåäû.

Растет размах крыльев "Днеправиа"

Ñ

òàâ íàöèîíàëüíûì àâèàïåðåâîç÷èêîì, êîìïàíèÿ "Äíåïðàâèà" íå ñîáèðàåòñÿ îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì. Ñ íà÷àëà íûíåøíåãî ãîäà îíà óæå äîáàâèëà â ñâîå ðàñïèñàíèå áîëåå 10 ìåæäóíàðîäíûõ è âíóòðåííèõ ðåéñîâ è ðàñøèðèëà ñåòü ïðåäñòàâèòåëüñòâ, îòêðûâ èõ â òàêèõ îáëàñòíûõ öåíòðàõ Óêðàèíû, êàê Õàðüêîâ, Îäåññà, Èâàíî-Ôðàíêîâñê, Óæãîðîä, à òàêæå â ñòîëèöå. Ýòî ïîçâîëèëî ïàññàæèðàì ïîëüçîâàòüñÿ ðàçâåòâëåííîé è óäîáíîé ñåòüþ âíóòðåííèõ ìàðøðóòîâ.  íàñòîÿùåå âðåìÿ "Äíåïðàâèà" ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùåéñÿ àâèàêîìïàíèåé ñòðàíû è òðåòüåé ïî îáúåìàì àâèàïåðåâîçîê.  äàëüíåéøèõ ïëàíàõ "Äíåïðàâèà" - ïðèîáðåòåíèå íåñêîëüêèõ äàëüíåìàãèñòðàëüíûõ àâèàëàéíåðîâ Boeing 757 è Boeing 767, êîòîðûå äàäóò âîçìîæíîñòü âûïîëíÿòü ðåéñû â Ñåâåðíóþ è Þæíóþ Àìåðèêó. Ñåé÷àñ àâèàêîìïàíèÿ ïðåäñòàâëåíà íå òîëüêî âî âñåõ êðóïíûõ ãîðîäàõ Óêðàèíû, íî è â äðóãèõ ñòðàíàõ. Ðåãóëÿðíûå ïîëåòû îñóùåñòâëÿþòñÿ â Àçåðáàéäæàí, Àðìåíèþ, Ãðóçèþ, Ðîññèþ, Óçáåêèñòàí, Àâñòðèþ, Èòàëèþ, Ãðåöèþ, Ïîëüøó, Åãèïåò è Òóðöèþ. Êîìôîðò ïåðåâîçîê îáåñïå÷èâàåòñÿ ïàðêîì ñîâðåìåííûõ âîçäóøíûõ ñóäîâ Boeing 737 è Embraer 145. 138 Watch&DiamondРавная среди равных

Ê

îìïàíèÿ "Òóðåöêèå Àâèàëèíèè" ïîëó÷èëà ïîëíîïðàâíîå ÷ëåíñòâî â Star Alliance, îäíîì èç ñàìûõ ïðåñòèæíûõ àâèàîáúåäèíåíèé â ìèðå. Íà òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè, ñîñòîÿâøåéñÿ â Ñòàìáóëå áûëî îáúÿâëåíî, ÷òî íàöèîíàëüíûé àâèàïåðåâîç÷èê Òóðöèè ¹1 ñòàë 20 ÷ëåíîì ýòîãî "ýëèòíîãî êëóáà". Îñíîâàííàÿ â 1933 ãîäó Êåìàëåì Ìóñòàôîé Àòàòþðêîì, Turkish Airlines ñåãîäíÿ èìååò â ñâîåì âîçäóøíîì ïàðêå 120 ñàìîëåòîâ. ßâëÿÿñü îáðàçöîì òóðåöêîãî ãîñòåïðèèìñòâà â âîçäóõå, îíà ïðèçíàíà ñàìîé íàäåæíîé, êîìôîðòàáåëüíîé è ñîëèäíîé, êîòîðóþ óñïåëè îöåíèòü ïðåäñòàâèòåëè áèçíåñà â Óêðàèíå è ïîëþáèòü òûñÿ÷è òóðèñòîâ íàøåé ñòðàíû, ïóòåøåñòâóþùèõ íà êðûëüÿõ ñ èçîáðàæåíèåì êðàñíîãî æóðàâëÿ. Òåïåðü ïàññàæèðû Turkish Airlines ïîëó÷èëè äîñòóï â ìèð ýêñêëþçèâíûõ ïðèâèëåãèé è ïðîãðàìì Star Alliance. Ýòî è Frequent Flyer program, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò ïàññàæèðàì ëþáîé èç àâèàêîìïàíèé àëüÿíñà ñîõðàíÿòü è íàêàïëèâàòü áîíóñíûå ìèëè, èëè, íàïðèìåð, ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãîé Premium, à çíà÷èò - èìåòü âîçìîæíîñòü äîñòóïà âî âñå çàëû àýðîïîðòîâ, îáñëóæèâàþùèõ Star Alliance. Íà äîëþ àëüÿíñà ïðèõîäèòüñÿ 28% ìèðîâûõ àâèàïåðåâîçîê, à â 2007 ãîäó îí áûë ïðèçíàí ëó÷øèì â ìèðå.

Америка становится ближе

Í

ûíåøíèì ëåòîì British Airways "ïîñòàâèëà íà êðûëî" ñâîþ äî÷åðíþþ àâèàêîìïàíèþ OpenSkies, êîòîðàÿ íà÷àëà âûïîëíÿòü åæåäíåâíûå ïðÿìûå ðåéñû ìåæäó êðóïíûìè àýðîïîðòàìè ÑØÀ è Åâðîïû. Ýòî ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ âñòóïèâøåìó â ñèëó ñîãëàøåíèþ îá "îòêðûòîì íåáå" ìåæäó Ñîåäèíåííûìè øòàòàìè è Åâðîñîþçîì.  èþíå OpenSkies ïîëó÷èëà ñâîé ïåðâûé Boeing 757 è íà÷àëà îñóùåñòâëÿòü ðåãóëÿðíûå ðåéñû èç ÍüþÉîðêà â Ïàðèæ. Âñêîðå ïðÿìûå ðåéñû ñîåäèíÿò ãîðîäà ÑØÀ ñ Àìñòåðäàìîì, Áðþññåëåì, Ôðàíêôóðòîìíà-Ìàéíå è Ìèëàíîì. Äëÿ ýòîãî ê êîíöó 2009 ãîäà OpenSkies ïëàíèðóåò ïîëó÷èòü èç ïàðêà British Airways øåñòü ñîâðåìåííûõ ëàéíåðîâ Boeing 757.  êàæäîì òàêîì ñàìîëåòå, â ñàëîíàõ òðåõ êëàññîâ, ñìîãóò ðàçìåñòèòüñÿ 82 ïàññàæèðà.  áèçíåñ-êëàññå - íà 24 êîìôîðòàáåëüíûõ êðåñëàõ-êðîâàòÿõ, â óëó÷øåííîì ýêîíîì-êëàññå - íà 28 øèðîêèõ êðåñëàõ ñ óâåëè÷åííûì ðàññòîÿíèåì ìåæäó ðÿäàìè, è íà 30 îáû÷íûõ êðåñëàõ ýêîíîì-êëàññà. Çàêàçàòü áèëåòû íà ðåéñû íîâîé àâèàêîìïàíèè ìîæíî ÷åðåç èíòåðíåò, ïî òåëåôîíó è â ïóíêòàõ ïðîäàæè áèëåòîâ British Airways. 140 Watch&DiamondЖурнал "Часы и бриллианты" официально распространяется в следующих местах: Киев Магазин Crystal ул. Владимирская, 20/1а Тел.: +38 044 278 61 11 Магазин Bovet гостиница Hyatt Regency Kyiv ул. А. Тарасовой, 5 Тел.: +38 044 581 15 55 Магазин Niche ул. Городецкого, 17/1 ул. Б.Хмельницкого,17/52а Магазин Davidoff ул. Красноармейская, 36 Тел.: +38 044 502 65 50 Салон Emporium ул. Грушевского, 4 Тел.: +38 044 278 21 38 www.emporium.kiev.ua Автосалон Bentley Ukraine ул. Большая Васильковская, 1 3/2a Тел.: +38 044 492 16 08 +38 067 406 77 70 Автосалон BMW/MINI и Rolls Royce ул. Мечникова, 2 Тел.: +38 044 494 21 21 www.bmw.ua www.mini.ua Spa салон "Ла Руз" ул. Ковпака,17 Тел.: +38 044 569 17 17 Spa салон Soul Spa ул. Горького, 92 Тел.: +38 044 528 52 85 +38 067 952 34 98 Салон красоты "Бинди" бул. Л.Украинки, 23а Тел.: +38 044 539 21 32 Салон красоты Dessange ул. Владимирская, 49а Тел.: +38 044 569 60 00 ул. Тарасовой, 5 Hyatt Hotel Regency Kyiv Wellness клуб "5 элемент" ул. Электриков, 29а Тел.: +38 044 239 13 89 www.5el.com.ua "Фаворит Премиум клуб" пер. Музейный, 6 Тел.: +38 044 278 33 38 Фитнесс клуб Grand Prix ул. Владимирская, 101 Тел.: +38 044 230 20 00 +38 044 230 20 21 Клиника Health Life Киевская обл. Конча Заспа ул. Киевская, 107 Тел.: +38 044 251 63 51 Ресторан "Авеню" ул. Воровского, 24 Тел.: +38 044 585 96 52 Ресторан Atelier ул. Б.Хмельницкого, 17/52 БЦ "Леонардо", 1 эт Тел.: +38 044 581 10 81 Ресторан "Бастет" ул. О. Гончара, 15/3 Тел.: +38 044 272 54 37 Ресторан Blackberry ул. Крещатик, 6 Тел.:+38 044 503 65 92 Ресторан "Волшебная лампа" ул. Красноармейская, 47 Тел.: +38 044 287 36 65 +38 067 549 74 64 Ресторан "Восток" ул. Набережно Крещатицкая, 11 Тел.: +38 044 416 53 75 Ресторан "Вытребеньки" 26 й км Столичного шоссе Тел.: +38 044 251 57 61 Ресторан Device Cafe пр. Победы, 136 Тел.: +38 044 231 15 55 Ресторан "Доверсоль" ул. Красноармейская, 81 Тел.: +38 044 531 13 78 +38 067 501 16 69 Ресторан "Купеческий Двор" 24 й км Столичного шоссе, Старая Обуховская трасса Тел.: +38 067 246 62 46 Ресторан L'Accente бул. Л. Украинки, 5 Тел.: +38 044 200 50 01/02 Ресторан Le Grand Cafe пер. Музейный, 4 Тел.: +38 044 278 72 08 Ресторан "Лукулл" ул. Красноармейская, 63 Тел.: +38 044 289 30 70 Ресторан "Мандарин" ул. Набережно Крещатицкая, причал 6 Тел.: +38 044 599 08 77 Ресторан "Марио" ул. Льва Толстого, 14а Тел.: +38 044 289 20 20 Ресторан "Меланж" ул. Героев Сталинграда, 14 Тел.: +38 044 411 95 71 Ресторан "Монако" ул. Большая Житомирская, 20 Тел.: +38 044 590 01 51

142 Watch&Diamond

Ресторан Mocco ул. Крещатик, 15 Тел.: +38 044 230 92 30 Ресторан "Нобель" ул. Большая Васильковская, 65 Тел.: +38 044 238 69 71 Ресторан "Нувель" ул. Крещатик, 15 (Пассаж) Тел.: +38 044 279 57 61 Ресторан Parmesan Андреевский спуск, 34в Тел.: +38 044 279 78 96 Ресторан "Петергоф" ул. Пилипа Орлика, 6 Тел.: +38 044 253 73 58 Ресторан Porto Maltese ул. Красноармейская, 72 Тел.: +38 044 206 83 87 Ресторан Porto Maltese ул. Большая Житомирская, 2 Тел.: +38 044 228 97 56 +38 067 238 70 03 Ресторан "Рыбный базар" ул. Владимирская, 24а Тел.: +38 044 278 22 65 +38 044 278 48 52 Ресторан "Сан Тори" ул. Сагайдачного, 41 Тел.:+38 044 462 49 94 Ресторан Tampopo ул. Саксоганского, 55 Тел.: +38 044 289 29 99 Ресторан "Титаник" ул. Панаса Мирного, 8 Тел.: +38 044 569 19 39 +38 044 569 19 40 Ресторан "Токио" ул. Зоологическая, 10 Тел.: +38 044 490 06 04 +38 044 490 06 53 Ресторан "Фортеця Гетман" 1 й км Одесской трассы Тел.: +38 044 361 31 11 www.fortecya.kiev.ua Ресторан "Эгоист" ул. Московская, 44 Тел.: +38 044 280 22 22 Ресторан узбекской кухни "Эмир" Оболонские Липки пр. Героев Сталинграда, 6 Тел.: +38 044 223 34 56 Ирландский паб "Белфаст" пл. Контрактовая, 4 Тел.: +38 044 425 60 00 +38 044 425 25 31 Кафе Amici Mi ул. О. Гончара, 67 Тел.: +38 044 501 16 90 Сеть "Наша Карта": Ресторан "Велюр" ул. Толстого, 43 Тел.: +38 044 428 11 68 Ресторан "Ришелье" ул. Красноармейская, 23 Тел.: +38 044 235 47 25 Ресторан "Тургенеф" ул. Большая Житомирская, 40 Тел.: +38 044 272 21 69 /99 Лаунж ресторан "Сейф" ул. Красноармейская, 23а Тел.: +38 044 536 01 57 Суши бар "Пушистый" ул. Красноармейская, 23 Тел.: +38 044 234 31 01 Cеть Carte Blanche: Ресторан "Конкорд" ул. Пушкинская, 42/4 Тел.: +38 044 234 77 88 Fashion cafe "Марокана" бул. Л. Украинки, 24 Тел.: +38 044 254 49 99 Ресторан Decadence House ул. Шота Руставели, 16 Тел.: +38 044 206 49 20 Ресторан La Casa del Habano ул. Кловский спуск, 13 Тел.: +38 044 492 74 48 Ресторан "Курени" ул. Парковая аллея, 4 Тел.: +38 044 253 17 24 Cеть Pees Boy Club: Лесной пивной клуб "Партизан" 12 й км Новообуховского шоссе, с. Подгорцы Тел.: +38 044 467 73 43 +38 044 467 74 03 Брассерия "Трюфель" ул. Бассейная, 2а ТЦ "Арена Класс" 2 этаж Тел.: +38 044 492 16 22 Ресторан Le Cosmopolite ул. Владимирская, 47 Тел.: +38 044 278 72 78 Гостиница Hyatt Regency Kyiv ул. А.Тарасовой, 5 Тел.: +38 044 581 12 34 Гостиница "Ривьера" ул. Сагайдачного, 15 Тел.: +38 044 581 28 28 www.rivierahotel.com.ua

Гостиница "Опера" ул. Б. Хмельницкого, 53 Тел.: +38 044 581 75 35 www.opera hotel.com.ua Гостиница Impressa Hotel ул. Сагайдачного, 21 Тел. : +38 044 239 19 39 www.impressa.com.ua Гостинично ресторанный комплекс Grand Admiral Club Киевская обл., г. Ирпень ул. Советская, 116 Тел.: +38 044 979 33 99 www.admiral club.com.ua Гостинично ресторанный комплекс "Триполье" 27 й км Новой Обуховской трассы с. Подгорцы, Голубое озеро Тел.: +38 044 585 55 66 +38 044 585 55 72 www.trypillya.com.ua Гостинично ресторанный комплекс "Фортеця" пр. Гонгадзе, 21 Тел.: +38 044 463 51 30/31 +38 044 463 51 41 Казино Avalon ул. Леонтовича, 3 Тел.: +38 044 234 74 94 Клуб элитного туризма "Седьмое небо" ул. Дарвина, 8 Тел.: +38 044 235 53 77 Авиакомпания "ЕЭС Авиа" ул. Вишняковская, 13 Тел.: +38 044 585 58 68 +38 044 451 67 53 www.businessflight.kiev.ua Авиакомпания Charter Air Ukraine Тел.: +38 067 463 52 21 www.aircharterukraine.com Авиакомпания Turkish Airlines ул. Пушкинская, 19 Тел.: +38 044 278 41 03 +38 044 490 59 33 Авиакомпания British Airways Тел.: +38 044 585 50 50 www.ba.com Авиакомпания Lufthansa Тел.: +8 044 490 38 00 www.lufthansa.com Авиакомпания Challenge Aero Аэропорт Киев "Жуляны" Тел.: +38 044 490 33 29 www.challenge.aero Авиакомпания Austrian Airlines Аэропорт "Борисполь" Тел.: +38 044 289 20 32/33/34 Аэропорт "Борисполь" Тел.: +38 044 490 47 77 Авиакомпания Ukraine International Airlines Харьковское шоссе, 201 203 Тел.: +38 044 581 50 50 www.flyUIA.com Авиакомпания Air France ул. И. Франка, 33/34 Тел.: +38 044 496 35 75 Авиакомпания KLM ул. И. Франка, 33/34 Тел.: +38 044 490 24 90 Авиакомпания "Бизнес Авиация" пр. "Червонозоряний", 119, офис 421 Тел.: +38 044 331 80 20 www.vip aero.com.ua Авиакомпания Aerostar ул. Народного Ополчения, 5а Тел.: +38 044 490 92 32

Днепропетровск Магазин "ИмперадоR" гранд отель "Украина" пр. К. Маркса Тел.: +38 056 370 38 39 Магазин Crystal ТЦ "Атриум", пр. К. Маркса, 22 Тел.: +38 056 373 83 73 Магазин Rue Royale бул. Екатеринославский, 2 Магазин Le Billionnaire пр. К. Маркса, 51 Тел.: +38 056 744 77 60 Магазин Monpel`e пр. К. Маркса, 44 ул. Серова, 4 Тел.: +38 0562 38 29 57 Магазин Elemental бул. Екатеринославский, 2 Тел.: +38 0562 38 55 88 Магазин Villeroy and Boch бул. Екатеринославский, 2 Тел.: +38 056 371 43 27 Магазин Frette бул. Екатеринославский, 2 Тел.: +38 056 374 73 10 Магазин Patrick Hellman пр. К. Маркса, 77 Тел.: +38 0562 31 36 36 Магазин Laura Ashley пр. К.Маркса, 55 www.laura ashley.com.ua

Магазин "Савой" пр. К.Маркса, 26 Тел.: +38 056 377 38 18 Магазин Сolette пр. К. Маркса, 37 Тел.:+38 056 770 26 23 Магазин "Домино" пр. К. Маркса, 46 Тел.: +38 0562 36 26 59 Магазин Swarovski ТЦ "Гранд Плаза" пр. К.Маркса, 67д ТРК Grand Plaza ул. Короленко, 2 пр. К. Маркса, 81 Магазин Mania ул. Дзержинского,10 Тел.:+38 056 371 06 55 Магазин Crocus ул. Гопнер, 2 Тел.:+38 056 740 20 35 Магазин Parad пр. Кирова, 14 Тел.:+38 056 231 25 77 Салон оптики Parad пр. Кирова, 14 Тел.: +38 056 370 72 72 Магазин Opera пр. Кирова, 80 Тел./факс: +38 056 373 35 35 Салон Freedom пр. Гагарина, 18 Тел.:+38 056 713 55 15 Салон Scavolini пр. Кирова, 101 Тел.:+38 056 749 67 67 Салон Domus пр. Кирова, 100 Тел.:+38 056 233 31 00 Дизайн галерея Stil Haus бул. Екатеринославский, 2 Тел.:+38 056 374 73 21 Автосалон "Арт Моторс" Запорожское шоссе, 28а Тел.: +38 0562 34 47 77 Сигарный дом "Фортуна" пр. К.Маркса, 44 Тел.: +38 0562 33 74 99 Салон оптики Eye Q Optic пр. К. Маркса, 22 Тел.: +38 056 373 83 43 Салон косметологии "Адель" ул. Комсомольская, 15 Тел.: +38 0562 33 33 49 Салон красоты и косметологии "Лабиринт" ул. Харьковская, 3 Тел.: +38 0562 31 32 32 Оздоровительный комплекс "Термы" ул. Феодосиевская, 1 Спортивный клуб "Восход" ул. Набережная Победы, 51 Тел.: +38 0562 41 71 55 +38 0562 47 35 45 Теннисный клуб "Мегарон" ул. Щорса, 6а Тел.: +38 0562 38 04 31 +38 0562 38 04 33 www.megaron.com.ua Sра комплекс "Цунами" пл. Октябрьская, 12 Тел.:+38 056 740 20 72 Спортивный центр Constanta ул. Комсомольская, 49 Тел.:+38 056 745 06 11 Студия красоты Elite class пр. К.Маркса, 31 Тел.:+38 056 246 87 04 Салон красоты Impressa ул. Артема, 14 Тел.:+38 056 232 08 23 Клиника репродуктивной медицины "Днепр IVF" ул. Рыбинская, 119/120 Тел.:+38 056 370 13 23 www.gyn.dp.ua Ресторан "Бартоломео" ул. Набережная Победы, 9б Тел.: +38 056 370 15 00 +38 056 370 42 71 Ресторан "Дежавю" пр. К. Маркса, 20 Тел.: +38 056 370 29 30 Ресторан "Олимп" пр. К. Маркса, 83 Тел.: +38 0562 45 52 37 Ресторан "Св. Яков" пер. Урицкого, 11 Тел.: +38 056 740 20 50 Ресторан Nobu пр. К. Маркса, 49 Тел.: +38 056 744 60 55 Ресторан L`Orangerie ул. Половицкая, 2 Тел.: +38 056 778 37 78 Ресторан Porto Maltese ул. Гоголя, 4 Тел.: +38 056 713 55 75 Ресторан "Да Винчи" пер. Яворницкого, 6 Тел.: +38 056 373 70 08 Ресторан Red&Green пер. Добровольцев, 3 Тел.: +38 0562 36 17 28

Ресторан St.Tropes пр. Гагарина, 24 Тел.: +38 0562 46 00 11 Ресторан "Бамбук" пр. Героев,1 Тел.: +38 0562 31 28 02 Ресторан "Нирвана" пр. К. Маркса, 95 Тел.: +38 056 726 42 75 Ресторан "Репортер" ул. Баррикадная, 2 Тел.: +38 0562 33 75 75 Ресторан Takida ул. Гоголя, 20б Тел.: +38 056 726 51 51 Ресторан Edburg ул. Байкальская, 22 Тел.: +38 056 227 16 10 Ресторан "Старая таверна" пр. К. Маркса,1 Тел.: +38 056 726 53 54 Ресторан BraSSeri бул. Екатеринославский, 2 Тел.: +38 056 373 64 86 Кафе Bon Сafe ул. Комсомольская, 26 Тел.: +38 056 726 55 55 Кафе авторской кухни MoonСafe ул. Короленко, 2 Тел.: +38 056 236 75 74 Art кафе "Холст" пр. Гагарина,92 Тел.: +38 056 374 23 55 Авторская кофейня "У Бекира" ул. Чкалова, 35 Тел.: +38 056 236 75 86 Паб Leffe Cafe ул. Короленко, 2 Тел.: +38 056 236 75 74 Семья заведений Protege: Ресторан "Пастораль" пр. К. Маркса, 46 Тел.: +38 0562 36 28 66 Ресторан Safari ул. Фучика, 12б Тел.: +38 0562 39 85 95 Бутик кафе Atrium пр. К. Маркса, 22 Тел.: +38 056 373 83 37 Cеть кофеен "Прокофьев" ул.О.Гончара, 32 Тел.: +38 056 370 28 61 ул.К.Либкнехта, 3б Тел.: +38 056 372 04 17 Казино ресторан "Чарли" пер. Яворницкого, 6 Тел.: +38 0562 46 52 19 Казино клуб "Европа" ул. Короленко, 2 Тел.: +38 056 740 11 55 Игорный Дом "Империя" ул. Дзержинского, 1/3 Тел.: +38 0562 31 80 00 Казино Cashville ул. Баррикадная,1 Тел.: +38 056 745 46 01 Гранд отель "Украина" ул. Короленко, 22 Тел.: +38 056 371 00 22 +38 056 371 37 13 Гостиница "Парк Готель" ул. Ворошилова, 21д Тел.: +38 056 726 60 01 Гостиница SunRay Днепропетровская обл. г. Подгороднее, ул. Дачная, 24 Тел.: +38 056 790 25 25 www.sunray.dp.ua Гостиница "Екатеринославская" ул. Дзержинского, 37 Тел.: +38 0562 370 25 21 Гостиница "Бон отель" ул. Комсомольская, 26 Тел.: +38 056 726 55 55 Гостиница "Астория" пр. К. Маркса, 66 Тел.: +38 0562 38 48 03 Гостиница "Лавина" ул. Космическая, 20 Тел.: +38 0562 36 22 39 Гостиница "Академия" пр. К. Маркса, 20 Тел.: +38 056 370 05 05 Гостиница "Каспий" ул. Шевченко, 53a Тел.: +38 056 371 00 22 Гостиница GoodZone Днепропетровская обл. ПГТ Песчанка, ул. Чкалова, 70 Тел.: +38 703 255 55 55 Гостиница "Европейский гранд отель" ул. Ленина, 22 Тел. :+38 056 373 02 70 Турагенство Rainford tour пр. Гагарина, 24 Тел.: +38 067 562 27 71 Авиакомпания "Днеправиа" Аэропорт, 42 Тел.: +38 0562 39 54 11


Часы и бриллианты Авиакомпания "Грузинские авиалинии" Аэропорт Тел.: +38 0562 39 52 60 Авиакомпания Turkish Airlines ул. Шевченко, 53а Аэропорт Тел.: +38 0562 39 55 56 Авиакомпания Austrian Airlines Аэропорт Тел.: +38 056 377 99 00 Авиакомпания "Бизнес Авиация" гостиница "Свердловск" ул. Свердлова, 6, офис 800 Тел.: +38 056 744 98 46 www.vip aero.com.ua Автосалон Porsche Запорожское шоссе, 37д Тел.: +38 056 377 77 77 Автосалон Maserati ул. Набережная Победы, 10и Тел.: +38 056 236 08 87 Автосалон Lexus ул. Набережная Победы, 1н Тел.:+38 056 728 88 88 Автосалон "Аэлита" ул. Булыгина, 1 Тел.: +38 056 232 30 01 Концертное агентство Different Music Look пер. Шевченко, 4 Тел.: +38 056 233 50 03 +38 056 797 04 44

Донецк Магазин "Кристалл" ул. Артема, 121 Тел.: +38 062 335 76 46 Магазин Swarovski ул. Артема, 76 Тел.: +38 062 381 06 12 Магазин Cult ул. Артема, 80а Тел.: +38 062 381 73 93 Магазин Ermenegildo Zegna ул. Артема, 112 Магазин Megapolis ул. Артема, 112 Тел.: +38 062 381 30 31 Магазин Bolero ул. Артема, 112 Тел.: +38 062 345 36 82 Магазин "Биллионер" ул. Артема, 86 Тел.: +38 062 381 73 40 Магазин "Ренессанс" ул. Университетская, 37 Тел.: +38 062 381 05 55 Магазин "Антураж" ул. Университетская, 26 Тел.: +38 062 381 77 77 Магазин Avanti ул. Университетская, 97 Тел.: +38 062 345 18 75 www.avanti.ua Магазин "Планета Спорт" ул. Артема, 83 Тел.: +38 062 385 37 06 Автосалон "Алекс Премиум" ул. Университетская, 95в Тел.: +38 062 386 33 40 Автосалон "АвтоДом" пр. Титова, 15 Тел.: +38 062 311 00 00 Спортивный клуб "Ягуар" пр. Мира, 44 Тел.: +38 062 349 63 93 Салон красоты Magic Spika пер. Орешкова, 20 Тел: +38 062 381 17 53 Салон красоты Desire ул. Постышева, 127 Тел.: +38 062 345 63 07 Ресторан "Банзай" бул. Пушкина, 23 Тел.: +38 062 381 70 60 Ресторан "Дежавю" бул. Пушкина, 29 Тел.: +38 062 381 09 00 Ресторан "Хинкали" бул. Пушкина, 20а Тел.:+38 062 381 72 02 Ресторан "Околица" бул. Шевченко, 50 Тел.: +38 062 385 88 90 Ресторан Cavallino Bianco ул. Университетская, 39 Тел.: +38 062 381 75 41 Ресторан "Титаник" ул. Артема, 127 Тел.: +38 062 305 05 04 Ресторан "Марио" ул. Артема, 130 Бизнес центр "Донецк Сити", 16 этаж Тел.: +38 062 206 62 37/38 Ресторан "Якитория" пр. Ленинский, 11б Тел.: +38 062 313 10 90 Ресторан казино "Африка" ул. Набережная, 153а Тел.: +38 062 337 63 76 Ресторан "Е мое" ул. Ильича, 15д Тел.: +38 062 385 95 66

Ресторан "Маринад" пр. Панфилова, 20д Тел.: +38 062 348 60 68 Ресторан Monet ул. Университетская, 80 Тел.: +38 062 388 01 00 Ресторан "Первак" ул. Артема, 87 Тел.: +38 062 210 88 88 Казино ресторан "Фламинго" пр. Панфилова, 67 Тел.: +38 062 203 81 79 Казино ресторан "Остров сокровищ" ул. Кирова, 76а Тел.: +38 062 386 01 89 Суши бар Kabuki ул. Артема, 80а Тел.: +38 062 381 08 42 Кафе "Обжора" бул. Пушкина, 25 Тел.: +38 062 381 05 01 Сеть "Путеводная Звезда": Ресторан Ba Na Na ул. Артема, 80а Тел.: +38 062 312 58 58 Ресторан "Корсар" пр. Комсомольский, 27 Тел.: +38 062 304 04 04 Ресторан "Шато" пр. Комсомольский, 27 Тел.: +38 062 304 05 06 Ресторан "Гуляй Хата" ул. Нижнедворцовая, 1а Тел.: +38 062 300 21 21 Казино "Третий Рим" ул. Артема, 123 Тел.: +38 062 304 12 22 Гостиница "Виктория" пр. Мира, 14а Тел.: +38 062 335 76 46 Гостиница Donbass Palace ул. Артема, 80 Тел.: +38 062 343 43 33 www.donbasspalace.com Гостиница "Атлас" бул. Шевченко, 20 Тел.: +38 062 381 79 79 www.atlashotel.com.ua Гостиница "Прага" ул. Дубравная, 101 Тел.: +38 062 381 11 66 Гостинично оздоровительный комплекс Forest Park Донецкая обл. п. Комсомольский ул. Солнечная, 20 Тел.: +38 062 348 16 16 Туристическое агентство "АНП ТУР" пр. Гурова, 4 Тел.: +38 062 304 67 05 Авиакомпания Austrian Airlines Тел.: +38 062 312 07 17 www.austrian.com Авиакомпания Lufthansa Тел.: +38 062 312 80 00 www.lufthansa.com Авиакомпания CABI Аэропорт Тел.: +38 062 385 62 75 Авиакомпания Donbassаero Аэропорт Тел.: +38 0622 51 53 92 www.donbass.aero Авиакомпания "ИСД Авиа" ул. Щорса, 48 Тел.: +38 050 328 11 26, +38 050 328 11 25, +38 050 330 52 30 Авиакомпания Turkish Airlines Аэропорт Тел.: +38 062 312 08 24 Автосалон BMW ул. Ильинская, 91 Тел.: +38 062 330 40 40

Одесса Магазин Crystal Галерея "Сады Победы" пл. 10 Апреля Тел.: +38 048 758 03 85 Магазин Carrera y Carrera Галерея "Сады Победы" пл. 10 Апреля Тел.: +38 048 785 32 09 Магазин Chopard Галерея "Сады Победы" пл. 10 Апреля Тел.: +38 048 785 32 10 Галерея "Сады Победы" пл. 10 Апреля Тел.:+38 0482 36 39 00 www.sadypobedy.od.ua Магазин "Жан" ул. Греческая, 23 Тел.: +38 0482 37 70 10 Магазин "Кардинал" ул. Ришельевская, 24 Тел.: +38 0482 34 85 52

Магазин "Кардинал хит" ул. Ришельевская, 21 Тел.: +38 048 725 62 12 Магазин "Эрмитаж" Галерея "Сады Победы" Пл. 10 апреля Тел.: +38 048 748 18 77 Автосалон "Авто Бум" ул. Посмитного, 11 Тел.: +38 048 777 77 81 Женский автосалон "Авто бум Леди" ул. Люстдорфская дорога, 89 Тел.: +38 067 791 52 77 Автосалон Porsche ул. Церковная, 2/4 Тел.: +38 048 780 11 88 Стоматологический центр "ТИС" ул. Филатова, 33а Косметологический центр "Мона Лиза" ул. Тенистая, 9/12 Тел.: +38 048 784 58 68 Косметический салон "Дива" пр. Гагарина 16/1 Тел.: +38 048 728 95 40 Студия красоты "Фризетт" ул. Преображенская, 2 Тел.: +38 048 760 19 10 Салон красоты ART8 пер. Маяковского, 8 Тел.: +38 048 723 23 29 Салон красоты "Горячие головы" ул. Ришельевская, 29 Тел.: +38 0482 30 09 10 Салон "Новые ногти" ул. Троицкая, 9 Тел.: +38 0482 37 94 62 ул. Бунина, 33 Тел.: +38 048 784 60 65 Sра салон "Аспазия" ул. Коблевская, 45 Тел.: +38 0482 35 92 04 Студия красоты "Дениз" пер. Мукачевский, 6 Тел.: +38 0482 33 99 39 Студия красоты Румянцевой ул. Фонтанская дорога, 49/1 Тел.: +38 048 795 60 86 ул. Люстдорфская дорога, 172/1 Тел.: +38 0482 33 48 00 Студия красоты Тарасюка пер. Красный, 22 Тел.: +38 0482 37 71 11 Welness клуб Olympia ул. Фонтанская дорога, 71б Тел.: +38 048 719 51 71 Welness центр "Натакан" ул. Пушкинская, 27 Тел.: +38 0482 32 11 95 Фитнесс центр Maximus ул. Приморская, 6 Тел.: +38 048 777 70 90 Фитнесс центр "Формула" пер. Чайковского, 12 Тел.: +38 048 738 01 44 Система фитнесс клубов "Стрекоза" ул. Базарная, 63 Тел.: +38 0482 34 59 95 пр. Ак. Глушко, 11з Тел.: +38 048 746 44 33 бул. Лидерсовский, 9а Тел.: +38 0482 32 41 01 Клуб национальной культуры здоровья "Русский пар" ул. Костанди, 119 Тел.: +38 095 203 01 76 ул. Ефимова, 15 Тел.: +38 050 863 77 69 Банный комплекс "Дюковские бани" ул. Балковская, 28 Тел.: +38 0482 33 34 54 Ресторан "Дон Кихот" ул. Бунина, 16 Тел.: +38 0482 32 10 32 Ресторан "Красный лобстер" ул. Маразлиевская, 1г Тел.: +38 048 715 02 22 Ресторан "Кларабара" ул. Преображенская, 28 Тел. +38 0482 37 51 08 Ресторан "Мимино в Одессе" ул. Жуковского, 2 Тел.: +38 0482 33 25 08/9 Ресторан "ПапаРацци" ул. Екатерининская, 8/10 Тел.: +38 0482 34 80 70 Ресторан Estrellita ул. Екатерининская, 1 Тел.: +38 0482 37 29 20 Ресторан "Казанова" ул. Дерибасовская, 4 Тел.: +38 0482 335 455 Ресторан "Якитория" ул. Ришельевская, 27 Тел.: +38 0482 36 47 78/9 Ресторан "Папа Коста" ул. Греческая, 17 Тел.: +38 048 738 48 48

Ресторан "Бульвар" пл. Екатерининская, 1 Тел.: +38 048 777 03 39 Ресторан "Деловая Колбаса" ул. Екатерининская 8/10 Тел: +38 048 726 96 26 Ресторан "Оникс" ул. Софиевская, 23 Тел.: +38 0482 34 46 40 Ресторан "Квартира" ул. Канатная, 85 Тел.: +38 067 406 88 88 Ресторан "Василиса" ул. Гаванная, 7 Тел.: + 38 0482 32 23 77 Ресторан "Куманець" ул. Гаванная, 7 Тел.: +38 0482 37 69 46 Ресторан Flamant ул. Жуковского, 31 Тел.: +38 048 785 20 73 Ресторан "Хижина" Центральный Аэропорт, 2а Тел.: +38 048 239 33 10 Ресторан "Сабанский" пер. Сабанский, 1 Тел.: +38 048 725 36 88 Ресторан "Вояж" ул. Дерибасовская, 5 Тел.: +38 048 786 03 93 Ресторан "Балатон" ул. Абрикосовая, 8/36 Ресторан "Порто" ул. Жуковского, 33 Тел.: +38 048 737 38 38/37 Ресторан "Колумбус" 9 ст. Большого Фонтана Тел.: +38 048 728 00 05 Ресторан "Блеф" бул. Французский, 85 Ресторан "Новый Блеф на 7 й" 7 я станция Большого Фонтана Ресторан "Семь самураев" ул. Ришельевская, 29 Тел.: +38 0482 30 09 38 Паб Murphy`s Irish Pub "Каванах" пл. Таможенная,1а Тел.: +38 048 738 45 45 Кафе Picnic ул. Екатерининская, 23 Тел.: +38 048 725 00 09 Кафе "Оливье" бул. Французский, 21 Тел.: +38 048 777 36 06 Кафе "Сальери" ул. Ланжероновская, 14 Тел.: +38 048 725 00 00 Кафе "Шерлок" ул. Бунина, 13 Тел.: +38 0482 32 12 00 Кафе бар "Кенгуру" Фонтанская дорога, 64/1 Тел.: +38 048 787 03 34 Кофейня "Шико" ул. Софиевская, 23 Тел.: +38 0482 37 85 90 ул. Греческая, 50 Тел.: +38 048 777 47 47 Джаз кафе "Олд фешн" ул. Успенская, 19 Тел.: +38 048 784 82 47 Кафе кондитерская LeMON ул. Бунина, 27 Тел.: +38 048 725 56 85 Клуб таверна "Трюм" бул. Лидерсовский, 17/2 Тел.: +38 048 777 88 86 Суши бар Black&White ул. Садовая, 11 Тел.: +38 048 784 04 00 Cеть Fanconi: Ресторан Fanconi 1872 ул. Екатерининская, 15/17 Тел.: +38 0482 34 66 66 Ресторан "Fanconi Восточный Экспресс" Французский бульвар, 85/87 Тел.: +38 048 728 64 82 Ресторан "Fanconi Номия" ул. Ак. Филатова, 17 Тел.: +38 048 766 88 70 Ресторан "Fanconi "Акватория" Аркадия (центральная аллея) Тел.: +38 095 811 38 88 Гостиница "Лондонская" бул. Приморский, 11 Тел.: +38 048 738 01 05/02 Гостиница Continental Business Hotel ул. Дерибасовская, 5 Тел.: +38 048 786 01 55 Гостиница "Моцарт" ул. Ланжероновская, 13 Тел.: +38 0482 37 77 77 Гостиница "Аркадия плаза" ул. Посмитного, 1 Тел.: +38 0482 30 71 57 Гостиница Palace del Mar пер. Хрустальный, 1 Тел.: +38 0482 30 19 01

Гостиница "Одесса" ул. Приморская, 6а Тел.: + 38 048 729 48 08 Гостиница "Одесский Дворик" ул. Успенская, 19 Тел.: +38 048 777 72 71 Гостиница Grand Pettine пер. Маячный, 8 Тел. +38 048 729 55 80/81 Гостиница "Немо" пляж Ланжерон, 25 Тел.: +38 048 720 70 80 Гостиница "Лондон" ул. Успенская, 95 Тел.: +38 048 784 08 38 Отель "Морской" пер. Хрустальный, 1/1 Тел.: +38 0482 33 90 90 Отель "Лермонтовский" пер. Лермонтовский, 2 Тел.: +38 048 717 78 77/79 Отель "Уютный" ул. Львовская, 16 Тел.: +38 048 785 55 01/02 Гостинично развлекательный комплекс Palladium бул. Итальянский, 4 Тел.: +38 048 728 66 51 Гостиничный комплекс "Улисс" ул. Долгая, 106 Тел.: +38 048 777 80 60 Казино Vis a vis ул. Дерибасовская, 15 Tел.: +38 048 711 77 24 Казино Split ул. Екатерининская, 24 Тел.: +38 048 777 39 28 Покер клуб "Одесса" пер. Мукачевский, 6 Туристическое агентство "Шустов турс" бул. Французский, 10 Тел.: +38 048 714 38 11 Туристическое агентство "Фалькор Тревел" ул. Дерибасовская, 10 Тел.: +38 0482 33 33 38 Туристическое агентство "Фабрика туризма" ул. Базарная, 45 Тел.: +38 048 785 85 45 ул. Екатерининская, 27 Тел.: +38 0482 32 03 20 Конный клуб Stetson ул. Овидиопольская дорога Тел.: +38 0482 39 64 96 Городской гольф клуб бул. Лидерсовский, 21 Тел.: +38 0482 731 74 74 Комплекс отдыха "Катран" пер. Маячный, 13 Тел.: +38 048 746 81 55 Комплекс Devarana ул. Тенистая, 9/12 Тел.: +38 048 718 18 18 Спортивно развлекательный комплекс Lawn Tennis Club бул. Французский, 85 Тел.: +38 048 780 02 00 Авиакомпания Austrian Airlines Центральный аэропорт Тел.: +38 0482 49 00 79 Авиакомпания "Турецкие авиалинии" Центральный аэропорт Аэропорт VIP Одесса Центральный аэропорт Тел.: +38 048 787 65 95 Авиакомпания Malev Hungrian Airlines Международный аэропорт "Одесса" Тел.: +38 048 762 36 36 Авиакомпания Polskie Line Lotnicze Международный аэропорт "Одесса" Тел.: +38 048 749 55 80

Запорожье Гостиница "Прага" бул. Шевченко, 28 Тел.: +38 061 224 07 12 Гостиница "Интурист" пр. Ленина, 135 Тел.: +38 061 223 05 64 Ресторан Vremena goda пр. Ленина, 135 Тел.: +38 061 223 08 00 Казино "Консул" пр. Ленина, 234 Тел.: +38 061 289 60 32

Ялта Бутик Colette ул. Набережная Ленина, 27 Тел.: +38 065 423 54 42 Гостиница "Ореанда" ул. Ленина, 35/2 Тел.: +38 0654 27 42 59 www.hotel oreanda.com

Watch&Diamond 143


Часы и бриллианты

Руководитель проекта: Василиса Фридлянд Шеф редактор: Сергей Тимофеев Арт директор: Наталья Степановская Директор по рекламе, спецпроекты: Марина Мамонова Отдел рекламы: Любовь Борщ, Влада Савина Литературный редактор: Владимир Щенников Редактор, корректор: Анна Звягинцева Компьютерный дизайн и верстка: Наталья Фонотова, Игорь Древаль, Федор Зубрицкий Перевод: Марина Козленко, Светлана Кусси PR менеджеры: Ольга Островская, Диана Сукясова, Технический директор: Владимир Макарович Компьютерные программы, сайт: Роман Дворядкин Распространение: Олег Юрченко, Александр Шабанов, Елена Орловская, Дмитрий Дитиненко, Светлана Кругловская Отдел регионального распространения: Киев +38 (044) 278 60 13 Донецк +38 (062) 311 08 22, 381 21 99 Днепропетровск +38 (067) 639 30 30 Одесса +38 (048) 785 03 85 Отдел рекламы: Киев +38 (044) 278 60 13, 278 70 72 Днепропетровск +38 (097) 902 00 00 Донецк +38 (062) 381 21 99, 311 08 22 +38 (050) 328 64 13 Одесса +38 (048) 785 03 85 Журнал зарегистрирован в Министерстве информации Украины 18 июня 2002 г. Свидетельство о регистрации: Рег.КВ №6368. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели. Редакция оставляет за собой право не разделять точки зрения авторов. Полное или частичное воспроизведение статей и материалов, опубликованных в Watch&Diamond, запрещено и охраняется законом. При подготовке текстов использованы материалы из Internet. Учредитель и основатель: ООО "Фэшн Клаб". Адрес редакции: Украина, 01001, Киев, ул. Городецкого, 12/2/3, Киев 1, а/я 463 тел.: +38 (044) 278 60 13, 278 70 72 Редакция info@watchdiamond.com.ua Отдел рекламы advertising@watchdiamond.com.ua www.watchdiamond.com.ua Тираж 30 000 экз. Печать: ООО "Новый друк", Украина, 02094, Киев, ул. Магнитогорская, 1 тел.: +38 (044) 451 48 04, факс: +38 (044) 451 48 10

Project Director: Vasilisa Fridlyand Editor in Chief: Sergey Tymofyeyev Art Director: Natalya Stepanovskaya Advertising and Promotion Director: Marina Mamonova Advertising Department: Ljubov Borsch, Vlada Sabina Copy Editor: Vladimir Shennikov Editor, Proofreader: Anna Zvyagintseva Computer Design and Layout: Natalya Fonotova, Igor Dreval, Fiodor Zubritskiy Translation: Marina Kozlenko, Svetlana Cusse PR Managers: Olga Ostrovskaya, Diana Sukyasova, Technical Director: Vladimir Makarovich Computer Ensuring, Websites: Roman Dvoryadkin Circulation Managers: Oleg Yurchenko, Alexsander Shabanov, Elena Orlovskaya, Dmitriy Ditinenko, Svetlana Kruglovskaya Regional Distribution Department: Kiev +38 (044) 278 60 13 Donetsk +38 (062) 311 08 22, 381 21 99 Dnepropetrovsk +38 (067) 639 30 30 Odessa +38 (048) 785 03 85 Advertising Department: Kiev +38 (044) 278 60 13, 278 70 72 Dnepropetrovsk +38 (097) 902 00 00 Donetsk +38 (062) 381 21 99, 311 08 22 +38 (050) 328 64 13 Odessa +38 (048) 785 03 85 The magazine is registered by Ministry of Information in Ukraine on March, 18th, 2002. Registration Certificate number : Reg. КВ №6368. All rights reserved. Publishers don`t take any responsibility for advertising materials and reserve to yourself the right not to share authors opinion. Full or partial reproduction of arti

cles and other materials published in the magazine is forbid

den and protected by law. In the process of text preparing Internet resources were used. Founder and publisher: Fashion Club LTD. Editorial address: Ukraine, 01001, Kiev, Gorodetskogo str., 12/2/3, Kiev 1, p.o. 463 tel.: +38 (044) 278 60 13, 278 70 72 Editorial info@watchdiamond.com.ua Advertising advertising@watchdiamond.com.ua www.watchdiamond.com.ua The circulation is 30 000 copies. Printing: LCC "Novyy druk", Ukraine, 02094, Kiev, Magnitogorskaya str., 1 tel.: +38 (044) 451 48 04, fax +38 (044) 451 48 10


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

гранд-готель "Україна", вул. Володимирська, 20/1а, вул. Артема, 121, пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46 тел. (044) 278-61-11

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд готель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 335 76 46