wd19

Page 1

№ 19

БРИЛЛИАНТЫ Бриллиантовый град в Базеле Hublot залповый огонь

Где жить в Швейцарии?

2007

international magazine

Единое время Женевы Театр Clan de Vega

Говорим: «Канны» смотрим Chopard


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА Бутик "Chopard"

гранд готель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, ТЦ "Сады Победы", пл. 10 Апреля, пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 335 76 46 тел. (048) 785 32 10


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА Бутик "Chopard"

гранд готель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, ТЦ "Сады Победы", пл. 10 Апреля, пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 335 76 46 тел. (048) 785 32 10


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

The Premier Excenter Timezone. www.harrywinston.com T +41 22 716 29 00


U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", вул. Артема, 121, ТЦ "Сады Победы", пл. 10 Апреля, тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46 тел. (048) 785 03 85


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


U K R A I N E КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

вул. Володимирська, 20/1а, ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (044) 278-61-11 тел. (056) 373-83-73

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ-ПОДАРКИ"

ОДЕСА Бутик "Carrera Y Carrera"

вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46

вул. Артема, 76, тел. (062) 381-06-12

ТЦ "Сады Победы", пл. 10 Апреля, тел. (048) 785 32 09

www.carreraycarrera.com


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", вул. Артема, 121, ТЦ "Сады Победы", пл. 10 Апреля, тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46 тел. (048) 785 03 85
ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

28

34

38

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278 61 11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ ПОДАРКИ", вул. Артема, 76, тел. (062) 381 06 12 ОДЕСА, "CRYSTAL", ТЦ "Сады Победы", пл. 10 Апреля, тел. (048) 785 03 85

Baselworld 2007: время

вперед!

24

Громкое имя Chopard

32

"Внеплановый Опус" Harry Winston

36

Цвета времени Hublot

Новое ускорение Breguet

Любовь всему первопричина


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005 U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд готель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22,

тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 335-76-46 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ-ПОДАРКИ", вул. Артема, 76,

тел. (062) 381-06-12


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

74

Театр Clan de Vega

66

Взгляд в будущее из апреля 2007

76

Bovet на взлете

96 По десять карат на каждый палец

Симметрия роскоши

120

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278 61 11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ ПОДАРКИ", вул. Артема, 76, тел. (062) 381 06 12 ОДЕСА, "CRYSTAL", ТЦ "Сады Победы", пл. 10 Апреля, тел. (048) 785 03 85

"Золотая лестница" Chopard

108


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА Бутик "Chopard"

гранд готель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, ТЦ "Сады Победы", пл. 10 Апреля, пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 335 76 46 тел. (048) 785 32 10


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Âñå 405 ÷àñòåé ìåõàíèçìà Datograph òùàòåëüíî îáðàáîòàíû âðó÷íóþ.

Ìîäåëü DATOGRAPH. Áëàãîäàðÿ ýòîé ìîäåëè Lange óñòàíàâëèâàåò íîâûé ýòàëîí â äèçàéíå õðîíîãðàôà: åãî íîâûé ìåõàíèçì îñíîâàí íà êëàññè÷åñêîì êîëîííîì êîëåñå.

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

..

Ìàñòåðàì A. Lange & Sohne íå÷åãî ïðÿòàòü.  êîíöå êîíöîâ, êîìïàíèÿ Lange - â ÷èñëå òåõ íåìíîãèõ ÷àñîâûõ ìàíóôàêòóð â ìèðå, êîòîðûå èñïîëüçóþò òîëüêî ñîáñòâåííûå ìåõàíèçìû è èçãîòàâëèâàþò âñå íåîáõîäèìûå ÷àñòè ñ òùàòåëüíûì êîíòðîëåì êà÷åñòâà - äîñòàòî÷íàÿ ïðè÷èíà äëÿ òîãî, ÷òîáû íàãðàäèòü êàæäûå ÷àñû Lange ïðîçðà÷íîé ..

çàäíåé êðûøêîé. Îíà ïîçâîëÿåò óâèäåòü ìàíóôàêòóðíûé ìåõàíèçì, äëÿ çàâåðøåíèÿ êîòîðîãî ïîòðåáîâàëèñü ìåñÿöû ðàáîòû. Ïåðåä âçîðîì ïðåäñòàþò èñêóñíî îòïîëèðîâàííûå ìîñòû è ïëàòèíû èç íåéçèëüáåðà - ïîðàçèòåëüíî êðàñèâîãî, íî äîâîëüíî ñëîæíîãî ìåòàëëà; ÷àñîâùèêè Lange - ðåäêèå ñïåöèàëèñòû, îáëàäàþùèå äîñòàòî÷íûì îïû-

Lange Uhren GmbH, D-01768 Glashutte, Germany, www.lange-soehne.com. В Україні годинники Lange можна придбати у магазинах “КРИСТАЛЛ” та “ИМПЕРАДОR”, які належать до


Âû ìîæåòå óâèäåòü íåêîòîðûå èç íèõ.

×àñîâîå èñêóññòâî ïðåäñòàåò âî âñåì âåëèêîëåïèè. Ñêâîçü ñàïôèðîâóþ çàäíþþ êðûøêó îòêðûâàåòñÿ ïîòðÿñàþùèé âèä íà îáðàáîòàííûé âðó÷íóþ ìåõàíèçì ìîäåëè Datograph.

òîì äëÿ ðàáîòû ñ íèì. Áîëåå âíèìàòåëüíûé âçãëÿä íå ïðîïóñòèò ãðàâèðîâàííûé âðó÷íóþ áàëàíñîâûé ìîñò - ÷åðòà, áëàãîäàðÿ êîòîðîé êàæäûå ÷àñû Lange àáñîëþòíî óíèêàëüíû. Ñàïôèðîâàÿ êðûøêà òàêæå ïîçâîëÿåò óâèäåòü ïëàâíîå âçàèìîäåéñòâèå âñåõ ÷àñòåé, íàïðèìåð ìåõàíèçì õðîíîãðàôà ñî ñïëèò-ôóíêöèåé è ïðåöèçèîííûé "ïðûãàþ-

ùèé" ìèíóòíûé ñ÷åò÷èê. Êîëîííîå êîëåñî, êîíòðîëèðóþùåå ýòè çàìå÷àòåëüíûå óñòðîéñòâà, - ñàìî ïî ñåáå ÷óäî ÷àñîâîãî ìàñòåðñòâà. Ðåçóëüòàòîì ñòàë áåñïðåöåäåíòíûé ñîþç ïðîâåðåííîãî äåñÿòèëåòèÿìè ìàñòåðñòâà è ïåðåäîâûõ èííîâàöèé.  ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïàìè íàøåé êîìïàíèè: Òðàäèöèè â äâèæåíèè. www.lange-soehne.com

мережі CRYSTAL GROUP, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 20/1а; м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, гранд - готель “Україна”; м. Донецьк, вул. Артема, 121


U K R A I N E

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

www.diorjoaillerie.com / Tel. 01 40 73 73 73


Bagues “Gwendoline” ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ, "CRYSTAL", тел. (044) 278 61 11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", тел. (056) 370 38 39 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", тел. (062) 335 76 46


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Артема, 121, ТЦ "Сады Победы", пл. 10 Апреля, тел. (062) 335-76-46 тел. (048) 785 03 85


Оптимизм роскошь великих людей!

Ï

å÷àëüíî êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî ðîñêîøü â ñîåäèíåíèè ñ íåâåæåñòâîì ïðèâîäèò ê óïàäêó, ê ðàçëîæåíèþ. Ñêîëüêî ðàç óêàçûâàëîñü, ÷òî ýïîõè ïàäåíèÿ è Âàâèëîíà, è Ðèìà, è ìíîæåñòâà äðóãèõ ãîñóäàðñòâ íàñòóïàëè òîãäà, êîãäà âìåñòî ïðîöâåòàíèÿ êðàñîòû è ïðîñâåùåíèÿ ÷åëîâå÷åñòâîì îâëàäåâàëà âóëüãàðíàÿ ðîñêîøü. "Íåïðèçíàíèå èñêóññòâà åñòü ãðóáîå íåâåæåñòâî", - ãîâîðèë äðåâíèé ôèëîñîô. À Ðàáèíäðàíàò Òàãîð çàêàí÷èâàåò ñâîþ êíèãó "×òî åñòü Èñêóññòâî" âåëè÷åñòâåííûì óòâåðæäåíèåì: " èñêóññòâå íàøå "ÿ" ïîñûëàåò ñâîé çîâ Âûñøåìó Íà÷àëó, êîòîðîå ïðîÿâëÿåò ñåáÿ íàì â ìèðå áåñêîíå÷íîé êðàñîòû ïîâåðõ áåññâåòíîãî ìèðà ôàêòîâ". Êàæäîé âåñíîé â Øâåéöàðèè âûñòàâëÿþòñÿ ïóòåâîäíûå âåõè äëÿ ïîçíàíèÿ íàñòîÿùåãî þâåëèðíîãî èñêóññòâà, êîòîðîìó ÷óæäî ñàìîëþáîâàíèå è îöåíêà ëèøü êàðàòàìè è ãðàììàìè. ×èòàòåëü áóäåò íàâåðíÿêà óäèâëåí òåì, ÷òî ñåãîäíÿ, êàê è ìíîãî âåêîâ íàçàä, þâåëèðîâ, ÷üå èìÿ çíàåò âåñü ìèð, íåëüçÿ íàçâàòü áîãàòûìè â ìàòåðèàëüíîì îòíîøåíèè ëþäüìè. Èõ âûñøåå ïðåäíàçíà÷åíèå - äåëèòüñÿ ñ ëþäüìè ñâîèì äàðîì âèäåíèÿ ïðåêðàñíîãî. Îíè áåðåãóò ãðàíèöó ìåæäó áëàãîðîäíûìè ïîèñêàìè êðàñîòû è ñàìîïîæèðàþùåé äèêîé ðîñêîøüþ. Âàñèëèñà Ôðèäëÿíä 22 Watch&DiamondBaselworld 2007: время вперед!

Ç

à âñþ, áîëåå ÷åì ñåìèäåñÿòèëåòíþþ, èñòîðèþ ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ, Baselworld åæåãîäíûé ôîðóì ïðîèçâîäèòåëåé ýêñêëþçèâíûõ ÷àñîâ è þâåëèðíûõ óêðàøåíèé íèêîãäà íå áûë òàêèì âåëèêîëåïíûì è ïðåäñòàâèòåëüíûì. Ýòî îòðàæåíî â îôèöèàëüíîì ïðèâåòñòâèè ïðåçèäåíòà îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà, Æàêà Äþøåíà. Îí îñîáî ïîä÷åðêíóë, ÷òî 2006 ãîä îêàçàëñÿ ôåíîìåíàëüíî óñïåøíûì, ðåêîðäíûì, â îñîáåííîñòè äëÿ èçâåñòíûõ, ñàìûõ ïðåñòèæíûõ ÷àñîâûõ áðåíäîâ. Ñòîèìîñòü ýêñïîðòà óâåëè÷èëàñü íà 10,9 ïðîöåíòà ïî ñðàâíåíèþ ñ 2005 ãîäîì, è ýòà òåíäåíöèÿ îáíàäåæèâàåò. Çíà÷èò, íóæíî îæèäàòü, ÷òî Baselworld 2008 ñòàíåò åùå áîëåå âïå÷àòëÿþùåé äåìîíñòðàöèåé ÷àñîâîé è þâåëèðíîé ðîñêîøè. Íûíåøíÿÿ ýêñïîçèöèÿ ðàçìåñòèëàñü íà 16 ãåêòàðàõ 24 Watch&Diamond


ñïåöèàëüíî îôîðìëåííîãî âûñòàâî÷íîãî ãîðîäêà. Íà åãî òåððèòîðèè áûëî âûñàæåíî áîëåå 13 òûñÿ÷ öâåòîâ. "Ãóñòîòà ïîñåâà" ó÷àñòíèêîâ òîæå ñòàëà ðåêîðäíîé - 2100 êîìïàíèé èç Øâåéöàðèè, Èòàëèè, Ãåðìàíèè, Ôðàíöèè è Ñåâåðíîé Àìåðèêè. Àçèþ äîñòîéíî ïðåäñòàâèëà îáøèðíàÿ è îðèãèíàëüíàÿ ýêñïîçèöèÿ Ãîíêîíãà. Òîëüêî íà òåððèòîðèè "÷àñîâùèêîâ" ðàçìåñòèëñÿ 281 ó÷àñòíèê. Þâåëèðíîå èñêóññòâî âî âñåõ åãî èïîñòàñÿõ áûëî ïðåäñòàâëåíî 47 ýêñïîçèöèÿìè. Íà 94 ïëîùàäêàõ ðàñïîëîæèëèñü ôèðìû, íåèçâåñòíûå ðÿäîâîìó ïîêóïàòåëþ, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ òåõíè÷åñêèì îáåñïå÷åíèåì ïðîèçâîäèòåëåé óêðàøåíèé è ÷àñîâ. Ýòî ñàìàÿ íàñòîÿùàÿ èíäóñòðèÿ, áåç êîòîðîé íåâîçìîæíî èçîáðåòåíèå íîâûõ ñïîñîáîâ îáðàáîòêè ìåòàëëîâ è äðàãîöåííûõ êàìíåé, âíåäðåíèÿ èõ â ïðîèçâîäñòâî. Àæèîòàæ çàêëþ÷åíèÿ ñäåëîê áûë ïîäîáåí âàâèëîíñêîìó ñòîëïîòâîðåíèþ. Ãëàâíûì îáðàçîì, áëàãîäàðÿ ïðè-

ñóòñòâèþ îïòîâèêîâ è ÷àñòíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Âûáîð íîâèíîê è øåäåâðîâ îêàçàëñÿ êàê âñåãäà îãðîìåí. Íåêîòîðûå èç íèõ âîçáóäèëè òàêîé æãó÷èé èíòåðåñ äèñòðèáüþòîðîâ, ÷òî îíè íå ìîãëè äîæäàòüñÿ êîíöà âûñòàâêè. Òàê, íàïðèìåð, óíèêàëüíîå òâîðåíèå ÆàíÊëîäà Áèâåðà, ÷àñû "Million Dollar BB" êðàñîâàëèñü íà ñòåíäå âñåãî ïÿòü äíåé, ïîñëå ÷åãî áûëè ïðîäàíû çà ìèëëèîí äîëëàðîâ àíîíèìíîé ïîêóïàòåëüíèöå. Îðãàíèçàöèÿ âûñòàâêè ñòîèëà 350 ìëí. øâåéöàðñêèõ ôðàíêîâ. Áûëè ìàêñèìàëüíî ðàñøèðåíû ïëîùàäè, ïðîâåäåíà ðåêîíñòðóêöèÿ ïàâèëüîíîâ, íî äàæå ýòî íå ïîçâîëèëî ïðèíÿòü âñåõ æåëàþùèõ. Ñòðîèòåëüñòâî íîâîãî ïàâèëüîíà ðåøèò ïðîáëåìó òîëüêî íà 5-6 áëèæàéøèõ ëåò. À äàëüøå íóæíî áóäåò äóìàòü î ðàäèêàëüíîì ðàñøèðåíèè âûñòàâî÷íîãî ãîðîäêà. Íàì îñòàåòñÿ ïîæåëàòü Baselworld ðàäóæíûõ ïåðñïåêòèâ íà äîëãèå ãîäû. Âëàäèìèð Ãîðåëêèí

Watch&Diamond 25


Главный холл Messe Basel

В храме красоты и совершенства

Ê

àæäûé ãîä ïî-øâåéöàðñêè òî÷íî, â àïðåëå, â Áàçåëå ïðîõîäèò êðóïíåéøàÿ âñåìèðíàÿ âûñòàâêà ÷àñîâ è þâåëèðíûõ óêðàøåíèé. Ýòî â êàêîì-òî ñìûñëå ïîõîæå íà ñâÿùåííîäåéñòâèå, íà îñîáûé âèä ìåññû (âûñòàâêó òàê è íàçûâàþò - Messe Basel), êîòîðóþ ñëóøàåò è âïèòûâàåò ãëàçàìè ñîîáùåñòâî ëþäåé, îáîæàþùèõ ïðåäìåòû ðîñêîøè. Âïå÷àòëÿåò ãëàâíûé, ñàìûé èìïîçàíòíûé ïàâèëüîí, ãäå ïàðàä îòêðûâàþò ñòåíäû òàêèõ êîðèôååâ ÷àñîâîãî èñêóññòâà, êàê Patek Philippe, Chopard èëè Hublot. Îáíîâëåííûé õîëë, ñ êîìïîçèöèÿìè ðîç â âèäå ÷àñîâ, ïîëîí òîðæåñòâåííîñòè è áëàãîãîâåíèÿ. "Çàäâîðêè", îêðàèíû Baselworld 2007 íå ìåíåå èíòåðåñíû - ïðîèçâîäèòåëè è "äîáûò÷èêè" äðàãîöåííîãî ñûðüÿ èç Àçèè, Àôðèêè è Þæíîé Àìåðèêè íà ñâîèõ "ïðèëàâêàõ" äåìîíñòðèðóþò òàêîå êîëè÷åñòâî óæå îãðàíåííûõ êàìíåé è æåì÷óãà ðàçëè÷íûõ îòòåíêîâ, ÷òî ãëàçàì ñòàíîâèòñÿ áîëüíî. Ïðè ïåðâîì îñìîòðå ýòîãî âåëèêîëåïèÿ áðîñàþòñÿ â ãëàçà îñíîâíûå òåíäåíöèè ãîäà - áóì íà ðîçîâîå çîëîòî, êðóïíûé ðàçìåð äðàãîöåííûõ êàìíåé è ñïîðòèâíàÿ íàïðàâëåííîñòü êîëëåêöèé. Âïðî÷åì, ñóäèòå ñàìè… Âàäèì Èâàíåíêî 26 Watch&DiamondКают компания Hublot на выставке

Цвета времени от Hublot

"Â

Hublot Cappuccino Gold Diamonds Механизм: калибр HUB 41, автоподзавод, запас хода 42 часа. Функции: часы, минуты, секунды, дата, хронограф. Корпус: 18K розовое золото, диаметр 41мм. Циферблат из карбона. Безель украшен 114 бриллиантами. Водонепроницаемость 100 метров. Ремешок: натуральный каучук, браслетная застежка из 18К розового золота.

28 Watch&Diamond

çðûâ" â êîìïàíèè Hublot íå òîëüêî íå îñòàëñÿ íåçàìå÷åííûì, îí ïîðîäèë öåëóþ ñåðèþ âåëèêîëåïíûõ ÷àñîâ, êîòîðûìè íåóòîìèìûé Æàí-Êëîä Áèâåð ïðîäîëæàåò "áîìáàðäèðîâàòü" ñëåãêà îãëóøåííûõ ïî÷èòàòåëåé åãî èñêóññòâà. Âïðî÷åì, òå èç êîëëåã Áèâåðà ïî "öåõó", êîòîðûå åãî õîðîøî çíàþò, íå óäèâëÿþòñÿ ñ òåõ ïîð, êîãäà åìó óäàëîñü âåðíóòü èç íåáûòèÿ ñòàðåéøóþ øâåéöàðñêóþ êîìïàíèþ Blancpain. Òåïåðü ðàäîñòü âòîðîãî ðîæäåíèÿ ïðàçäíóåò Hublot. Ñâîèì ðîæäåíèåì ìîäåëü Big Bang îáÿçàíà æàæäå òâîðöà ëîìàòü ïðèâû÷íûå ñòåðåîòèïû, ýêñïåðèìåíòèðîâàòü, óäèâëÿòü è î÷àðîâûâàòü. Íàñòîÿùèì øåäåâðîì ïðèçíàí


ïðåäñòàâëåííûé Æàí-Êëîäîì Áèâåðîì íà Áàçåëüñêîì ñìîòðå áðèëëèàíòîâî-øîêîëàäíûé Big Bang Cappuccino Gold - ñîâåðøåííûé ìåõàíèçì, çàêëþ÷åííûé â çîëîòîé êîðïóñ öâåòà êàïó÷÷èíî, ñî ñâåðêàþùåé áðèëëèàíòîâîé "ïåíêîé" ïî áåçåëþ. Òðóäíî óäåðæàòüñÿ îò èñêóøåíèÿ ïîáàëîâàòü ñåáÿ òàêîé "áåçäåëóøêîé". Òâîð÷åñêèå ïîèñêè äèçàéíåðà è îïûòíîãî ìåíåäæåðà íå ñâîäÿòñÿ ëèøü ê êîëîðèñòè÷åñêèì èçûñêàì. Ðÿäîì ñ øîêîëàäíûì Ñappuccino Áèâåð, ïîäîáíî ôîêóñíèêó, âûòàñêèâàþùåìó èç ðóêàâà êðîëèêà, ïðåäñòàâèë îøåëîìëåííîé ïóáëèêå ìîíîõðîìíóþ, àáñîëþòíî ÷åðíóþ ìîäåëü Hublot Bigger Bang All Black Tourbillon ñî ñêåëåòîíèçèðîâàííûì öèôåðáëàòîì. Ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè ïàðóñíûõ ðåãàò ñòàëî äëÿ êîìïàíèè Hublot äàâíåé òðàäèöèåé. Íå îñòàëîñü áåç åå âíèìàíèÿ è òàêîå ïðåñòèæíîå ñîáûòèå â ýòîì âèäå ñïîðòà äëÿ ñîñòîÿòåëüíûõ ëþäåé, êàê America`s Cup. Îäíà èç ÿõò, ó÷àñòâóþùàÿ â ãîíêàõ îò ôèðìû Prada, íàçûâàåòñÿ "Luna Rossa", â åå àáðèñàõ, äåòàëÿõ èíòåðüåðîâ è ÿðêèõ öâåòàõ ðàñêðàñêè ëþáèòåëè îäåâàòüñÿ â áóòèêàõ Prada íàéäóò ðîäñòâåííóþ äóøó. Hublot ïîñâÿòèëà ÿõòå-êðàñàâèöå ñâîþ ìîäåëü ÷àñîâ ïîä íàçâàíèåì "Big Bang "Luna Rossa". Âûãëÿäÿò îíè ÷ðåçâû÷àéíî ñòèëüíî. Áåçåëü ñ âèíòàìè, êàê íà èëëþìèíàòîðàõ ïîäëîäêè, ñèìâîëèçèðóåò ïðèíàäëåæíîñòü ê âîäíîé ñòèõèè, à ÿðêî-êðàñíàÿ ïîëîñêà ñ íàäïèñüþ "Luna Rossa" ïîñâÿùåíèå çíàìåíèòîé ÿõòå. 2008 ãîä äëÿ Hublot îáåùàåò ñòàòü îñîáåííî çíàìåíàòåëüíûì. Ðóêîâîäñòâî êîìïàíèè îáúÿâèëî î ñâîåì æåëàíèè ó÷àñòâîâàòü â åâðîïåéñêîì ÷åìïèîíàòå ïî ôóòáîëó ïîä ýãèäîé ÓÅÔÀ â êà÷åñòâå "îôèöèàëüíîãî õðîíîìåòðèñòà". Ñåãîäíÿ âåñü òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ äèçàéíåðîâ è èíæåíåðîâ êîìïàíèè ñîñðåäîòî÷åí íà ïîäãîòîâêå íîâîé êîëëåêöèè. Êàêèì îáðàçîì óäàñòñÿ Áèâåðó ñîåäèíèòü êðóãëûé êîæàíûé ìÿ÷ ñ ÷àñàìè, ïîêàæåò âðåìÿ. Âàäèì Èâàíåíêî

Hublot Bigger Bang All Black Tourbillon Механизм: калибр HUB 1400CT, ручной завод, запас хода 120 часов с выключенным хронографом. Функции: часы, минуты, хронограф, турбийон, индикатор запаса хода. Корпус: керамика, диаметр 44,5мм. Скелетонизированный циферблат. Водонепроницаемость 100м. Ремешок: натуральный каучук черного цвета с логотипом "Hublot Geneve", браслетная застежка. Особенности: лимитированное издание 28 шт.

Hublot Luna Rossa Механизм: калибр HUB 44 (разработан совместно с La Joux Perret), автоподзавод, запас хода 42 часа. Функции: часы, минуты, секунды, дата, хронограф. Корпус: керамика, диаметр 44,5мм. Карбоновый циферблат. Водонепроницаемость 100м. Ремешок: натуральный каучук черного цвета с логотипом "Luna Rossa" на обратной стороне ремешка, браслетная застежка из стали. Особенности: лимитированное издание 1000 шт.

Watch&Diamond 29


Mille Miglia GT XL Chrono 2007 Chronograph Механизм: автоподзавод, запас хода 48 часов, хронометр, сертифицированный COSC. Функции: часы, минуты, секунды, дата, хронограф. Корпус: 18К розовое золото, диаметр 44мм. Водонепроницаемость 100м. Ремешок: кожа крокодила. Особенности: лимитированная серия 500 шт.

Mille Miglia GT XL Chrono 2007 Chronograph Механизм: автоподзавод, запас хода 48 часов, хронометр, сертифицированный COSC. Функции: часы, минуты, секунды, дата, хронограф. Корпус: сталь, диаметр 44мм. Водонепроницаемость 100м. Ремешок: натуральный черный каучук (Dunlop). Особенности: лимитированная серия 2007 шт.

Богатство традиций

Дмитрий Бердянский, президент компании Crystal Group и Карл Фридрих Шойфель, вице президент компании Chopard

Ë

þáàÿ ñîëèäíàÿ ôèðìà, ñîçäàâàÿ ñâîé èìèäæ, äîëæíà õîðîøî ïðåäñòàâëÿòü, èç ÷åãî îí áóäåò ñëàãàòüñÿ. Ãëàâíûå ñîñòàâëÿþùèå, êîíå÷íî, - êà÷åñòâî ðàáîòû, ñòðåìëåíèå ê óñïåõó, òâîð÷åñêèé ïîèñê. Íî íå ìåíåå âàæíû áëàãîðîäñòâî óñòðåìëåíèé, äîáðûå òðàäèöèè è íàäåæíûå ïàðòíåðû, êîòîðûå ñî âðåìåíåì ñòàíîâÿòñÿ âåðíûìè äðóçüÿìè. ×àñîâàÿ âåòâü þâåëèðíîé êîìïàíèè, 30 Watch&Diamond

÷üå ãðîìêîå èìÿ çíàêîìî êàæäîìó öåíèòåëþ "ðîñêîøíîãî âðåìåíè", ñðàâíèòåëüíî ìîëîäà. Ñâîèìè óñïåõàìè îíà äîëæíà áûòü áëàãîäàðíà òàëàíòëèâîìó ðóêîâîäèòåëþ, õðàíèòåëþ ñåìåéíûõ òðàäèöèé è çàâçÿòîìó àâòîãîíùèêó-ëþáèòåëþ, Êàðëó-Ôðèäðèõó Øîéôåëþ. Åãî ïðîôåññèîíàëüíûé "íþõ" íà íàäåæíûõ ïàðòíåðîâ ñðàçó îïðåäåëèë, ÷òî ñîòðóäíè÷åñòâî ñ óêðàèíñêîé êîìïàíèåé Crystal Group îòêðûâàåò äëÿ Chopard íîâûå ãîðèçîíòû â Åâðîïå.  Áàçåëü Øîéôåëü ïðèâåç íîâóþ ìîäåëü õðîíîãðàôà Mille Miglia GT XL Chrono 2007 è âñòðåòèëñÿ ñî ñâîèì äðóãîì Äìèòðèåì Áåðäÿíñêèì, êîòîðûé âûñîêî îöåíèë íîâèíêó. Ïðåäíàçíà÷åíèå òàêîãî ìåõàíèçìà - íå òîëüêî õðîíîìåòðèðîâàòü ïðåñòèæíûå ãîíêè, íî è ïîä÷åðêèâàòü èíäèâèäóàëüíîñòü ÷åëîâåêà, çíàþùåãî òîëê â ýêñêëþçèâíûõ, èñêëþ÷èòåëüíûõ âåùàõ. Êðóïíûå öèôðû "12" è "6", íàíåñåííûå íà âíóòðåííþþ ñòîðîíó ñàïôèðîâîãî ñòåêëà, íå ìåøàþò âîñïðèÿòèþ ïîêàçàíèé ìàëûõ öèôåðáëàòîâ. Íà çàäíåé êðûøêå ÷àñîâ âûãðàâèðîâàíà òðàññà ãîíîê Mille Miglia.  êîðïóñå èç íåðæàâåþùåé ñòàëè, íà êàó÷óêîâîì ðåìåøêå ñ ðèñóíêîì ïðîòåêòîðà àâòîøèíû èçãîòîâëåíî 2007 ýêçåìïëÿðîâ ÷àñîâ, à â êîðïóñå èç ðîçîâîãî çîëîòà è ñ ðåìåøêîì èç êîæè àëëèãàòîðà - 500. Íàòàëüÿ Íîâèêîâà


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Володимирська, 20/1а, ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, тел. (044) 278-61-11 тел. (062) 335-76-46 тел. (056) 373-83-73

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ-ПОДАРКИ"

вул. Артема, 76, тел. (062) 381-06-12

Collezione HAPPYNESS. Per informazioni visitate: www.giorgiovisconti.it oppure chiamate: 0131 955 988


Громкое имя Chopard

Ó

Каролина Груози Шойфель, вице президент компании Chopard и Анна Нетребко, певица

Ôèòöäæåðàëüäà åñòü ðàññêàç "Áðèëëèàíò âåëè÷èíîé ñ îòåëü Ðèòö". È êòî çíàåò, âåëèêà ëè â ýòîì äîëÿ âûìûñëà. Ìîæåò, ïèñàòåëü ïðåäâèäåë ìèðîâóþ ñëàâó ôèðìû Chopard! Åñëè ñëîæèòü âñå áðèëëèàíòû, êîòîðûå óêðàøàþò èõ ðîñêîøíî-èçûñêàííûå ÷àñû, ïîòîì äîáàâèòü ê ýòîìó âñå âîñõèòèòåëüíûå áðîøè, êóëîíû, ñåðüãè, êîëüå, äèàäåìû, òèàðû, â êîòîðûõ 32 Watch&Diamond

âîïëîòèëàñü áóéíàÿ òâîð÷åñêàÿ ýíåðãèÿ èçâåñòíîé âñåìó ìèðó ñåìüè ÷àñîâùèêîâ è þâåëèðîâ, òî, íàâåðíîå, ïîëó÷èòñÿ ãîðêà è ïîâûøå çäàíèÿ îòåëÿ. Òàêàÿ "ìíîãîïðîôèëüíîñòü" ñâèäåòåëüñòâóåò î çðåëîñòè ôèðìû, î ÿðêîé îðèãèíàëüíîñòè åå ïîäõîäîâ ê ñâîåìó èñêóññòâó, î áîãàòñòâå òðàäèöèé. Ñîðîê ëåò ïðîøëî ïîñëå íåâèäàííîãî óñïåõà êîëëåêöèè "Happy Diamonds", êîòîðàÿ, ïî ñóòè, îòêðûëà íîâîå íàïðàâëåíèå â èñêóññòâå ñîçäàíèÿ æåíñêèõ ÷àñîâ, íà äåñÿòèëåòèÿ âïåðåä îïðåäåëèëà ðàçâèòèå ÷àñîâîé ìîäû. Chopard íå ñîáèðàåòñÿ ñäàâàòü ïîçèöèé, òåì áîëåå ïî÷èâàòü íà ëàâðàõ. Êîìïàíèÿ óñòðåìëåíà âïåðåä è ïîñòîÿííî äîêàçûâàåò ýòî. Íà âûñòàâêå Baselworld 2007 îíà ïðåäñòàâèëà íîâóþ êîëëåêöèþ äðàãîöåííûõ (ïðåæäå âñåãî - ñâîèì øèêàðíûì ñîâåðøåíñòâîì) æåíñêèõ ÷àñîâ Two o Ten. ×òîáû óâèäåòü ïîðîäó, íå íóæíî îöåíèâàòü äîñòîèíñòâà âñåõ ñêàêóíîâ, ïîýòîìó ÷èòàòåëÿì ïðåäëàãàåì ïîñìîòðåòü âñåãî äâå ìîäåëè ýòîé ñåðèè.  íèõ âûñîêîðîäíàÿ ýëåãàíòíîñòü Chopard ãîâîðèò ñàìà çà ñåáÿ. Ýòî, åñëè õîòèòå, òîò ñàìûé "ìîìåíò èñòèíû", êîãäà èçûñêàííîñòü ñîäåðæàíèÿ îïðåäåëÿåò ñîâåðøåíñòâî ôîðìû: ÷àñû íå òîëüêî ïîêàçûâàþò âðåìÿ, íî è ÿâëÿþòñÿ óíèêàëüíûì ïðîèçâåäåíèåì èñ-


"Two O Ten lady" Механизм: кварцевый ETA, запас хода 42 часа. Функции: часы, минуты, секунды, дата. Корпус: сталь, размер 34,8мм Х 28,9мм. Водонепроницаемость 30м. Браслет: матовая и полированная сталь.

Подвеска и серьги из коллекции "Happy Diamonds" Bubble

"Two O Ten lady" Механизм: кварцевый ETA, запас хода 42 часа. Функции: часы, минуты, секунды, дата. Корпус: 18К розовое золото, размер 34,8мм X 28,9мм, украшен белыми бриллиантами. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: кожа крокодила.

Ã

êóññòâà, øåäåâðîì, êîòîðûé ïðîâåðèò òîëüêî Âðåìÿ. ðîìêîå èìÿ ôèðìû òðåáóåò ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîïðîâîæäåíèÿ, ñâîåîáðàçíîé "ýñêîðò-óñëóãè", ïîääåðæêè âûäàþùåéñÿ ëè÷íîñòè. Îáû÷íî ýòó ðîëü îòâîäÿò ïîïóëÿðíûì àêòåðàì, âûäàþùèìñÿ ñïîðòñìåíàì, ãëàìóðíûì òîï-ìîäåëÿì.  ýòîì ãîäó Chopard âûáðàëà ñâîå íîâîå "ëèöî". Èì ñòàëà ìîëîäàÿ, î÷àðîâàòåëüíàÿ è óæå íåâåðîÿòíî ïîïóëÿðíàÿ îïåðíàÿ ïåâèöà èç Ðîññèè, Àííà Íåòðåáêî. Íà÷àâ êàðüåðó â Ìàðèèíñêîì òåàòðå, ãäå îíà èñïîëíèëà áîëåå 20 ãëàâíûõ ïàðòèé, Àííà çà äåñÿòü ëåò ñòàëà ìèðîâîé çíàìåíèòîñòüþ. Ðàáîòàòü ñ íåé ïî÷èòàþò çà ÷åñòü âûäàþùèåñÿ ìóçûêàíòû, Íåòðåáêî íå ðàç âûñòóïàëà íà ëåãåíäàðíûõ ñöåíàõ Êîâåíò-Ãàðäåí, Ëà Ñêàëà, Ìåòðîïîëèòåí îïåðà. Ñðåäè çðèòåëåé ýòèõ õðàìîâ áîæåñòâåííûõ çâóêîâ, îñîáåííî â ïåðâûõ ðÿäàõ, ëþäåé ñî ñêðîìíûì äîñòàòêîì íå áûâàåò. Íåäàðîì Äæîí Ëåííîí, îáðàùàÿñü â ñâîå âðåìÿ ê çðèòåëÿì Êîâåíò-Ãàðäåí, ñêàçàë: "Åñëè íå õîòèòå àïëîäèðîâàòü, ïîçâåíèòå äðàãîöåííîñòÿìè". Òàê ÷òî Chopard îïÿòü ïîïàëà "â òî÷êó". Íàòàëüÿ Íîâèêîâà Watch&Diamond 33


Tourbillon Messidor 5335BR/42/9W6 Механизм: калибр 558 SQ2, гравирован вручную, ручной завод, запас хода 50 часов. Функции: часы, минуты, секунды, турбийон. Корпус: 18К розовое золото, диаметр 40 мм, скелетонизированный циферблат с орнаментом. Прозрачная задняя крышка. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: кожа крокодила, застежка из 18К розового золота.

Президент компании Breguet, Николас Хайек демонстрирует новые часы

Ï

Новое ускорение Breguet

ðîøåäøàÿ Áàçåëüñêàÿ âûñòàâêà ïîäòâåðäèëà îñíîâíûå òåíäåíöèè â èñêóññòâå èçãîòîâëåíèÿ ýêñêëþçèâíûõ ÷àñîâ. Ìèíóâøèé ãîä ïî ïðîäàæàì îêàçàëñÿ ðåêîðäíûì äëÿ øâåéöàðñêèõ ÷àñîâùèêîâ. Ëèäèðóþùèå ïîçèöèè ïî-ïðåæíåìó îñòàþòñÿ çà âåäóùèìè ôèðìàìè. Ñðåäè íèõ çíàìåíèòàÿ ìàðêà Breguet âûäåëÿåòñÿ äèíàìèêîé ðàçâèòèÿ, âûñî÷àéøåé êóëüòóðîé, íåèçìåííî òâîð÷åñêèì ïîäõîäîì ê äåëó. Íèêîëàñó Õàéåêó è âñåìó êîëëåêòèâó Breguet åñòü, ÷åì ãîðäèòüñÿ. Çíà÷èòåëüíî ðàñøèðèëàñü ñåòü áóòèêîâ ýòîãî áðåíäà, - òåïåðü îíè îïîÿñûâàþò çåìíîé øàð, ïðîòÿíóâøèñü öåïî÷êîé îò Áåâåðëè-Õèëëñ äî Àðàáñêèõ Ýìèðàòîâ. Ãëàâíûì óñïåõîì â ýòîì íàïðàâëåíèè ìîæíî ñ÷èòàòü ðîñêîøíûé ìàãàçèí â öåíòðå Ïàðèæà, ñîâìåùåííûé ñ ìóçååì Breguet. Ñðåäè íîâèíîê, ïðåäñòàâëåííûõ ìàñòåðàìè ôèðìû, îñîáîãî âíèìàíèÿ çàñëóæèâàåò êëàññè÷åñêèé Tourbillon Messidor 5335BR. Ñêåëåòîí â êîðïóñå èç 18Ê ðîçîâîãî çîëîòà, ñ ðó÷íûì çàâîäîì, âîñõèùàåò èçûñêàííîñòüþ àðõèòåêòóðû. Ñåêóíäû îòñ÷èòûâàþòñÿ íà êàðåòêå òóðáèéîíà.  êîðïóñ äèàìåòðîì 40 ìì ïîìåùåí îäèí èç ñàìûõ ñëîæíûõ ÷àñîâûõ ìåõàíèçìîâ, êîòîðûå êîãäàëèáî ñóùåñòâîâàëè, ÷òî âïîëíå â òðàäèöèÿõ Breguet, îáëàäàþùåé íåïîâòîðèìîé èíäèâèäóàëüíîñòüþ. Äèàíà ×åðíîâà 34 Watch&Diamond


вул. Володимирська, 20/1а, Київ, "CRYSTAL" тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, гранд-готель "Україна", Днiпропетровськ, "ИмперадоR" тел. (056) 370-38-39 ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, Днiпропетровськ, "CRYSTAL" тел. (056) 373-83-73 вул. Артема, 121, Донецьк, "Кристалл" тел. (062) 335-76-46


"Внеплановый Опус" Harry Winston

Ê

àê ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé óñïåõ ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà è ñïîíòàííîñòü çàìûñëà? Òîíêèé âîïðîñ. Ìîöàðò ëþáèë íàçûâàòü ñâîè áåñïîäîáíûå òâîðåíèÿ ïðîñòî îïóñàìè, ïîòîìó ÷òî çà÷àñòóþ ïèñàë èõ "íà åäèíîì äûõàíèè". Ôåëëèíè íå ñìîã ñìîíòèðîâàòü ðàâíîå êîëè÷åñòâî ÷àñòåé ôèëüìà, ïîýòîìó âîïðåêè òðåáîâàíèÿì êèíîïðîèçâîäñòâà ó íåãî ïîëó÷èëîñü íå 9 ÷àñòåé, à "8 1/2" - ôèëüì ñòàë êèíîøåäåâðîì.  ÷àñîâîì ìàñòåðñòâå ñëó÷àéíîñòÿì íåò ìåñòà. Ïðåæäå ÷åì ñîáðàòü ÷àñû, íàïðèìåð, òàêèå, êàê "Îpus", íóæíî âðó÷íóþ èçãîòîâèòü ñîòíè îðèãèíàëüíûõ äåòàëåé, àíàëîãîâ êîòîðûì íå áûëî â ìèðå. Çàìûñåë ÷àñîâ Glissiere â êîìïàíèè Harry Winston ðîäèëñÿ íåîæèäàííî è íà áóìàãå áûë íàñòîëüêî õîðîø, ÷òî èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÷àñîâîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ôèðìû, Õàëäè ×àòòè, ðåøèëñÿ íà âîïëîùåíèå â ìåòàëëå åùå îäíîãî - âíåïëàíîâîãî - Îïóñà. Óíèêàëüíûé ìåõàíèçì, çàñòàâèâøèé óäèâèòüñÿ äàæå çíàìåíèòûõ ÷àñîâûõ ìàñòåðîâ - Harry Winston Glissiere íàñòîÿùàÿ êóíñòêàìåðà â îáëàñòè òî÷íîé ìåõàíèêè. Íåïîíÿòíî, ñòàâèëàñü ëè òàêàÿ öåëü èçíà÷àëüíî, íî òàê ïîëó÷èëîñü. "Íåò, è íå ìîæåò áûòü èñêóññòâà áåç íîâèçíû", - çàÿâëÿåò Õàëäè ×àòòè. È îíà íà÷èíàåòñÿ óæå ñ ìåõàíèçìà ïîäçàâîäà, êîòîðûé âûïîëíåí â âèäå äâóõ ïëàòèíîâûõ ïëàñòèí, äâèãàþùèõñÿ ïðîäîëüíî. Çàïàñ èõ ýíåðãèè ïðè ïîìîùè õðàïîâèêà ïåðåäàåòñÿ íà ïðóæèíó. Ïîä÷åðêèâàÿ ïðÿìîóãîëüíóþ ôîðìó êîðïóñà, èíäèêàòîð ðåçåðâà õîäà òàêæå âûïîëíåí â âèäå ïëàñòèíêè, äâèæóùåéñÿ ïî äâóì íàïðàâëÿþùèì, ÷òî î÷åíü íàïîìèíàåò äâèæåíèå ïàðîâîçíîãî ïîðøíÿ. Ïàðÿùèé òóðáèéîí âèçóàëüíî îòîäâèãàåòñÿ ýòîé èíäóñòðèàëüíîé ìîùüþ íà âòîðîé ïëàí. Äëÿ ëó÷øåé âîçìîæíîñòè ëþáîâàíèÿ ÷àñàìè, êðîìå "ïîëíîé îòêðûòîñòè" ìåõàíèçìà, ñàìûì ëþáîïûòíûì ñäåëàíû áîêîâûå îêîøêè. Ñòðîãóþ ãåîìåòðè÷íîñòü êîðïóñà ïîä÷åðêèâàåò îòñóòñòâèå çàâîäíîé ãîëîâêè. Äâà îòêèäíûõ êëþ÷à - äëÿ ðó÷íîãî çàâîäà è êîððåêöèè âðåìåíè - ðàçìåùåíû íà çàäíåé êðûøêå. Ïðè êàæäîäíåâíîì íîøåíèè ÷àñîâ çàïàñ õîäà ðàâåí ïî÷òè ïÿòè ñóòêàì. È, íàêîíåö, äëÿ øåäåâðà ìåõàíè÷åñêîãî òðåáîâàëîñü îôîðìëåíèå â âèäå øåäåâðà þâåëèðíîãî. Òóò àâòîðû Glissiere íå ïîñêóïèëèñü. Äâåñòè øåñòíàäöàòü áðèëëèàíòîâ êðóãëîé îãðàíêè è ñòî âîñåìüäåñÿò áàãåòíûõ îáùèì âåñîì 17 êàðàò îáðàçóþò íàñòîÿùóþ äðàãîöåííóþ ðàìó, â êîòîðóþ ïîìåùåíà âå÷íàÿ êàðòèíà ñàìîãî Âðåìåíè â åãî áåñïðåðûâíîì äâèæåíèè. Âàäèì Èâàíåíêî


Sliding Bricks Tourbillon (Glissiere Tourbillon) Ref. 350/MATWL/BD Механизм: калибр CC&CHW97A, автоподзавод, запас хода 120 часов. Функции: часы, минуты, секунды, турбийон, индикатор запаса хода. Корпус:18К белое золото, украшен 216 круглыми бриллиантами и 180 & огранки "багет". Водонепроницаемость 30м. Ремешок: кожа крокодила. Особенности: единственный экземпляр.

Watch&Diamond 37


Подвеска из коллекции "Te Quiero"

Кольцо и серьги из коллекции "Ava"

Любовь всему первопричина Ава Гарднер

38 Watch&Diamond

Ó

êðàøåíèÿ þâåëèðíîãî äîìà Carrera y Carrera íåðàçðûâíî ñâÿçàíû ñ õóäîæåñòâåííûì îñìûñëåíèåì ïåðâîçäàííîé ïðèðîäû. Êàêèìè áû ìàñòåðàìè îíè íè ñîçäàâàëèñü â ðàçíûå ãîäû, èçäåëèÿ Carrera y Carrera ïîä÷èíåíû îòðàæåíèþ îãðîìíîãî ðàçíîîáðàçèÿ ôëîðû è ôàóíû, ïîãðóæåíèþ â èõ èñòîðèþ è ìèôîëîãèþ: êðîøå÷íûå, óêðàøåííûå áðèëëèàíòàìè, ëèñòüÿ öåëåáíîãî äåðåâà gingko, áðàñëåòû, êîëüå è ñåðüãè çàáàâíîé "ðàñòèòåëüíîé" ôîðìû; êðàñîòà è ãðàöèÿ æèâîòíûõ è íàñåêîìûõ, îòîáðàæåííàÿ â ñòðåìèòåëüíîé ïëàñòèêå - âñå âûãëÿäèò, êàê ïîòðÿñàþùàÿ âîîáðàæåíèå îäà ïåðâîçäàííîìó ìèðó. Êðàñîòà âñåãäà íåîáúÿñíèìî ÷óâñòâåííà, îíà íå òðåáóåò ñëîâ, à â ñî÷åòàíèè ñ íåïîâòîðèìîñòüþ èçäåëèé Carrera y Carrera, èíîãäà è ìèñòè÷íà. Ðåäêèé ñïîñîá îáðàáîòêè çîëîòà äëÿ ïðèäàíèÿ åìó áàðõàòèñòîé ìàòîâîñòè äåðæèòñÿ â ãëóáîêîé òàéíå - è íå ïîòîìó, ÷òî ôèðìà áîèòñÿ êîíêóðåíòîâ, à äëÿ ïðèäàíèÿ çàãàäî÷íîñòè èìèäæó


Ê

Кольцо из колллекции "Sol y Sombra"

êîìïàíèè; èíòðèãè, êîòîðàÿ ïîääåðæèâàåò èíòåðåñ ïóáëèêè. àæäûé ãîä Carrera y Carrera âûïóñêàåò íåñêîëüêî êîëëåêöèé. Íà Baselworld 2007 ñòðàñòíàÿ, òåìïåðàìåíòíàÿ êîìïàíèÿ, äàâíî çàâîåâàâøàÿ âñåìèðíóþ ïîïóëÿðíîñòü, ïðåäñòàâèëà òðè íîâûõ, êîòîðûå ïîäòâåðäèëè åå ñòàòóñ çàêîíîäàòåëüíèöû ìîäû. Âñå îíè ïîñâÿùåíû îäíîé æåíùèíå, êîòîðàÿ ïåðåæèëà â ñâîåé æèçíè íåìàëî âîëíèòåëüíûõ ìîìåíòîâ. Ñóäüáà Àâû Ãàðäíåð â Ãîëëèâóäå áûëà îñîáåííîé. Ñêàçî÷íàÿ êðàñîòà äåëàëà àêòðèñó òàêèì ýòàëîíîì ñîâåðøåíñòâà, ÷òî õóäîæíèêè-ãðèìåðû íå êàñàëèñü åå ëèöà. Ýêðàííàÿ êðàñîòà áûëà åå ñèëîé, à ëè÷íàÿ æèçíü ïîëíà äðàìàòè÷åñêèõ ñòðàíèö. Ñíèìàÿñü â Ãîëëèâóäå, Àâà, ïî ñóòè, áîëüøóþ ÷àñòü æèçíè ïðîæèëà â Èñïàíèè. Çàãàäî÷íàÿ è íåïîñòèæèìàÿ, îíà óìåëà îäíèì âçãëÿäîì çàâîðàæèâàòü è ïëåíÿòü. Êîëëåêöèè "Sol y Sombra", "Te Quiero" è "Ava" - ýòî âîïëîùåíèå ëþáâè è ñòðàñòè àêòðèñû ê çíàìåíèòîìó òîðåàäîðó, íåæíîñòü ëþáÿùèõ ñåðäåö, âîëøåáñòâî è áåçóìñòâî æàðêèõ ìàäðèäñêèõ íî÷åé. "Sol y Sombra" - ñîëíöå è òåíü. Àâà îñîáåííî ëþáèëà çàêàòû… Èìåííî ñîëíöå ñòàëî ëåéòìîòèâîì êîëëåêöèè. Æåëòîå çîëîòî, èãðàþùèå îòáëåñêè áðèëëèàíòîâ, òåïëûé ñâåò öèòðèíà, îòðàæàþùèåñÿ ìíîæåñòâîì áëèêîâ â ãëàçàõ ëþáèìîãî. "Te Quiero" - "ëþáëþ òåáÿ". Ýòî ïðèçíàíèå, âûðàæåííîå þâåëèðîì íåæíî, äåëèêàòíî. Ôèãóðêà æèðàôà êàê îëèöåòâîðåíèå ñâîáîäû, íåæíîñòè, ëþáâè. Êîëëåêöèÿ ñïåöèàëüíî âûïóùåíà â Èñïàíèè êî Äíþ ìàòåðè. Òàêèå èçûñêàííûå ìîòèâû âïåðâûå áûëè èñïîëüçîâàíû êîìïàíèåé åùå 30 ëåò òîìó íàçàä. È, íàêîíåö, "Ava" - ñèìâîë ðîêîâîé æåíñêîé êðàñîòû - óêðàøåíèÿ ðîñêîøíûå, ìàíÿùèå, íåçàáûâàåìûå, îñëåïèòåëüíûå. Ýòî áàðõàòèñòîñòü ìàòîâîãî è áëåñê ïîëèðîâàííîãî çîëîòà, çàìûñëîâàòîå êðóæåâî áðèëëèàíòîâ. Îëüãà Îñòðîâñêàÿ

Изделия из колллекции "Ava"

Watch&Diamond 39


Zenith,как всегда, в зените

Ê

Zenith Defy Xtreme Chronograph El Primero Gold&Titanium Механизм: калибр El Primero 4000SX, автоподзавод, запас хода более 50 часов. Функции: часы, минуты, секунды, хронограф, дата. Корпус: титан, покрытый черным PVD, диаметр 46,5мм. Стрелки из розового золота с люминесцентным покрытием. Завинчивающиеся кнопки и заводная головка. Водонепроницаемость 1000м. Браслет: 21 центральное звено из 18K розового золота, титан и кевлар. Тройная застежка браслетного типа из титана. 40 Watch&Diamond

òî ïëàòèò äåíüãè, òîò è çàêàçûâàåò ìóçûêó. À ÷òî äåëàòü ÷àñîâùèêàì, åñëè ïðèõîòÿì ëþáèòåëåé ÷àñîâ íåò ïðåäåëà? Îäíèì ïî äóøå ìîäåëè â ñòèëå ìîëîäåæíûõ òóñîâîê, äðóãèì âíèìàíèå îêðóæàþùèõ íóæíî ïðèâëå÷ü ñòàòóñíûì ñîçâåçäèåì áðèëëèàíòîâ íà áåçåëå, òðåòüèì - ïîðàçèòü âîîáðàæåíèå íåâåðîÿòíûì íàáîðîì ôóíêöèé è ñëîæíîñòüþ ìåõàíèçìà, à ÷åòâåðòûì íåîáõîäèìû íàäåæíûå ÷àñû äëÿ ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöèé. Êîìïàíèÿ Zenith, ïûòàÿñü îáúÿòü íåîáúÿòíîå, ñèëîé ÷àñîâîãî èñêóññòâà ñòðåìÿñü ê ñîâåðøåíñòâó, îáíîâèëà ñâîþ çíàìåíèòóþ ìîäåëü Defy Xtreme Chrono, êîòîðàÿ, êàçàëîñü, è òàê óæå îòâå÷àëà âñåì ïîæåëàíèÿì ïîêóïàòåëåé - êðàñîòà, ñòàòóñíîñòü, êîðïóñ èç ÷åðíåíîãî òèòàíà, àâòîìàòè÷åñêèé õðîíîãðàô ñ òðåìÿ ñ÷åò÷èêàìè, çàïàñ õîäà 55 ÷àñîâ, âîäîíåïðîíèöàåìîñòü äî 1000 ìåòðîâ… Íî â ýòîì ñåçîíå î÷åíü ìîäíî, ÷òîáû äåòàëè êîðïóñà áûëè èç ìåòàëëà ñâåòëî-êîôåéíîãî îòòåíêà èëè èç ðîçîâîãî çîëîòà. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ýòî äîáàâëÿåò èçûñêàííîñòè, íîâî, íåîæèäàííî. Ïîýòîìó ìóæåñòâåííîìó îáðàçó Defy Xtreme äîáàâëåíî íåñêîëüêî øòðèõîâ òàêîé ÿðêîé èãðèâîñòè. Íî ýòî åãî íè÷óòü íå ïîðòèò. Ìàññèâíûå "ðû÷àãè óïðàâëåíèÿ" ïî-ïðåæíåìó ïðîèçâîäÿò íåèçãëàäèìîå âïå÷àòëåíèå, áðàñëåò èç òèòàíà ñî âñòàâêàìè ðîçîâîãî çîëîòà âíîâü ïîäòâåðæäàåò ðåíîìå "ýñòåòè÷åñêîãî ýêñòðåìàëà" îò Zenith. Âàäèì Èâàíåíêî


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278&61&11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд&готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370&38&39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335&76&46 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ1ПОДАРКИ", вул. Артема, 76, тел. (062) 381&06&12


Cерьги из коллекции "Shirasi"

Ì

Подвеска и серьги из коллекции "Athena"

42 Watch&Diamond

èëàíñêèé þâåëèð Ìàðêî Âàëåíòå ñ÷èòàåò, ÷òî ðîñêîøíàÿ âåùü ðîæäàåòñÿ èç ïðàâèëüíî âûÿâëåííûõ êà÷åñòâ èñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ, áóäü òî äðàãîöåííûé ìåòàëë èëè êàìåíü. Ñîçäàòåëü óæå âëîæèë â ñâîè òâîðåíèÿ ãàðìîíèþ è êðàñîòó, çàäà÷à õóäîæíèêà - îáíàðóæèòü èõ è ïðåäúÿâèòü ìèðó. Ñóïåðþâåëèð äîëæåí åùå è ïðåäñòàâèòü â ñâîåì âîîáðàæåíèè îáðàç æåíùèíû, êîòîðîé ïðåäíàçíà÷àåòñÿ óêðàøåíèå. Çîëîòîé àæóð îáòåêàåìî-ñòðóÿùèõñÿ öåïî÷åê ðó÷íîé ðàáîòû èç êîëëåêöèè "Athena", îæèâëåííûé áëåñêîì áðèëëèàíòîâ è ñàìîöâåòîâ, âîïëîùàåò ìå÷òû æåíùèíû î çàâîåâàíèè ñåðäöà âîçëþáëåííîãî.

Грани реального успеха  êîëëåêöèè "Shirasi" åñòü âñå: áåçóìñòâî àðàâèéñêîãî ñîëíöà â áîãàòñòâå îòòåíêîâ ñàïôèðîâ, ñâåðêàíüå âîëí ó ãîðèçîíòà - â áëåñêå áåëûõ áðèëëèàíòîâ è çåëåíûõ öàâîðèòîâ. Îðàíæåâûå è ðîçîâûå ñàïôèðû, ñëîâíî ïîäøó÷èâàÿ íàä èçáûòî÷íîé öâåòèñòîñòüþ ñåðåã è îæåðåëèé, ãîâîðÿò, ÷òî êðàñîòà íå òðåáóåò òîëêîâàíèé. Òàêîâ îí, Âîñòîê - âî âñåì íåèñòîâàÿ ñòðàñòü, ãîòîâíîñòü èäòè äî êîíöà, äî ïîñëåäíåé ãðàíè. Áîëüøàÿ ïàëèòðà öâåòîâ è ôîðì ïîçâîëÿåò Âàëåíòå ïðèäàòü êîëëåêöèÿì äèíàìèçì, ïåðñîíèôèöèðîâàòü êàæäîå ñâîå òâîðåíèå. ×òîáû îíè íàøëè õîçÿéêó, åäèíñòâåííóþ è íåïîâòîðèìóþ. Îëüãà Îñòðîâñêàÿ


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278&61&11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд&готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370&38&39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335&76&46 ОДЕСА, "CRYSTAL", ТЦ "Сады Победы", пл. 10 Апреля, тел. (048) 785&03&85


Высокие принципы

Breitling Avenger Skyland Механизм: калибр Breitling 13, автоподзавод, запас хода 42 часа. Хронометр, сертифицированный COSC. Функции: часы, минуты, секунды, хронограф, дата. Корпус: сталь, диаметр 45мм. Стрелки и цифры с люминесцентным покрытием. Водонепроницаемость 300м. Ремешок: резина, застежка из стали.

Breitling for Bentley Flying B Chrono Механизм: калибр Breitling 44В, автоподзавод, запас хода 42 часа. Хронометр, сертифицированный COSC. Функции: часы, минуты, секунды, хронограф, "большая дата". Корпус: сталь, размер 38,5мм Х 58,2мм. Циферблат с центральной гильошированной вставкой и индексами из перламутра. Ремешок: кожа крокодила, застежка из стали.

44 Watch&Diamond

Õ

ðîíîãðàôû èìåíèòîé ôèðìû Breitling äîëæíû îòâå÷àòü ÷åòûðåì êðèòåðèÿì áûòü ôóíêöèîíàëüíûìè, òî÷íûìè, èìåòü "êðóòî" òåõíîëîãè÷íûé îáëèê è ôåíîìåíàëüíî "ñîïðîòèâëÿòüñÿ" âîçäåéñòâèÿì âíåøíåé ñðåäû. Ïðè ïåðâîì æå âçãëÿäå íà íîâûé Avenger Skyland ñòàíîâèòñÿ ÿñíî, ÷òî âñå óñëîâèÿ ñîáëþäåíû. ×àñû äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ èìåþò äîâîëüíî âíóøèòåëüíûé îáëèê â âèäå ìàññèâíîãî áåçåëÿ è óêðåïëåííûõ ñïåöèàëüíûìè ìóôòàìè êíîïîê óïðàâëåíèÿ. Ñòåêëî àíòèáëèêîâîå, èç óïðî÷íåííîãî ñàïôèðà. Âñå ýòî îïðåäåëÿåò ïîâûøåííóþ óäàðîñòîéêîñòü è âîäîíåïðîíèöàåìîñòü - äî 300 ìåòðîâ. Áîëüøèå, ñ ëþìèíåñöåíòíûì ïîêðûòèåì, ñòðåëêè ãëàâíîãî öèôåðáëàòà îáåñïå÷èâàþò ÷åòêîå ïðî÷òåíèå âðåìåíè íà ëþáîé ãëóáèíå. Áëåñòÿùèé ðåçóëüòàò ïðèíåñëî è ìíîãîëåòíåå ñîòðóäíè÷åñòâî Breitling ñ àâòîêîíöåðíîì Bentley. Òåïåðü ïîêëîííèêè åçäû ñ êîðîëåâñêîé ðîñêîøüþ ìîãóò ïîïîëíèòü ñâîè êîëëåêöèè Breitling for Bentley íîâîé ýëåãàíòíîé ìîäåëüþ Flying B Chrono. Ýòè ÿðêèå, îðèãèíàëüíûå ÷àñû ñðàçó áðîñàþòñÿ â ãëàçà äàæå ñðåäè ñâîèõ èìåíèòûõ ñîðîäè÷åé. Íåñêîëüêî íåòèïè÷íûé äëÿ ñïîðòèâíûõ õðîíîãðàôîâ ïðÿìîóãîëüíûé êîðïóñ â ðîçîâîì, áåëîì çîëîòå èëè ñòàëè, ñëîâíî ïàðÿùèé ãëàâíûé öèôåðáëàò, íà êîòîðîì êðóïíûå øòðèõè, ñõîäÿñü ê öåíòðó, íàïîìèíàþò ïðîæåêòîðíûå ëó÷è. Òðè ñèììåòðè÷íî ðàñïîëîæåííûõ ìàëûõ öèôåðáëàòà. Íà çàäíåé êðûøêå ïîìåùåíà ñèìâîëè÷åñêàÿ áóêâà "Â", ñíàáæåííàÿ êðûëûøêàìè, ÷òî íå âûçûâàåò ñîìíåíèé â ïðèíàäëåæíîñòè ÷àñîâ. Âëàäèìèð Ãîðåëêèí


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", вул. Артема, 121, ТЦ "Сады Победы", пл. 10 Апреля, тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46 тел. (048) 785&03&85


Слово к матери

Кольцо из коллекции "Scintille", компания Giovanni Ferraris

Колье из коллекции "Silvana"

Èòàëüÿíñêèé þâåëèð Äæîâàííè Ôåððàðèñ, êàê âñå ëþäè, ïîãëîùåííûå òâîð÷åñòâîì, íåìíîãîñëîâåí. Êðàñíîðå÷èå ïðèõîäèò ê íåìó, êîãäà ñòðóíû äóøè òðîãàåò ñàìîå ñîêðîâåííîå - ëþáîâü ê ìàòåðè. "ß çàêðûâàþ ãëàçà è âèæó ðÿäîì òåáÿ, òàêóþ áëèçêóþ è ïðåêðàñíóþ, ñ âûðàæåíèåì áåñêîíå÷íîé íåæíîñòè â ãëàçàõ, êàêàÿ ìîæåò áûòü òîëüêî ó ìàòåðè. È ýòî äàåò ìíå ñèëû…" Öåëûé ãîä ïîñâÿòèë ìàñòåð ñîçäàíèþ íîâîé êîëëåêöèè, ïîñâÿùåííîé ñàìîìó ðîäíîìó ÷åëîâåêó. Çîëîòîå ñåðäöå â êîëëåêöèè "Silvana" óñûïàíî áåëûìè áðèëëèàíòàìè è îáâåäåíî òîíêîé ðóáèíîâîé êàéìîé - êàê ñèìâîë ëþáâè è ïàìÿòè. Íî æèçíü áåðåò ñâîå, è ìàñòåð ñîçäàåò æèçíåðàäîñòíóþ, ïîëíóþ öâåòèñòûõ âïå÷àòëåíèé, çàìå÷àòåëüíóþ êîëëåêöèþ "Scintille", ãäå ãîëóáîãëàçûå áóêåòèêè è áåëîå çîëîòî óäà÷íî äîïîëíåíû ñòåáåëüêàìè èç ñâåðêàþùèõ áðèëëèàíòîâ.

Эксклюзивные традиции Glycine

Â

îïðåêè ðàñòóùèì ýñõàòîëîãè÷åñêèì íàñòðîåíèÿì â ìèðå, ãðàíäû ÷àñîâîãî áèçíåñà íå ïåðåæèâàþò. Ýòî ñ î÷åâèäíîñòüþ ïîäòâåðäèëà íûíåøíÿÿ Baselworld 2007. Êàæäàÿ óâàæàþùàÿ ñåáÿ êîìïàíèÿ âûñòàâèëà öåëûé ðÿä ýêñêëþçèâíûõ ðàçðàáîòîê. Ó ëþáèòåëåé îñòðûõ îùóùåíèé íå ïðîøëà åùå ðÿáü â ãëàçàõ îò ñâåòÿùèõñÿ "ïîäâîäíûõ" õðîíîìåòðîâ Glycine Lagunare, à ôèðìà óäèâèëà óæå íîâîé "îáðàçöîâîñòüþ". Airman 7 Plaza Mayor - êëàññèêà, äîâåäåííàÿ äî ñîâåðøåíñòâà; ÷àñû äëÿ ìîëîäûõ ïóòåøåñòâåííèêîâ, êîòîðûå ìîãóò çà ñóòêè ïîêðûâàòü "ðàññòîÿíèå" â òðè ÷àñîâûõ ïîÿñà. Äèçàéíåðàì Glycine óäàëîñü â êâàäðàòíîì êîðïóñå ñêîìïîíîâàòü òðè ÷àñîâûõ ìåõàíèçìà, ÷òî ïðèäàåò ìîäåëè äîïîëíèòåëüíóþ íàäåæíîñòü. Ñëàæåííóþ ðàáîòó ñîòåí äâèæóùèõñÿ ÷àñòåé ìîæíî íàáëþäàòü ñêâîçü ïðîçðà÷íóþ çàäíþþ êðûøêó. "ß ïðîñòî â âîñòîðãå îò ýòèõ ÷àñîâ, - ãîâîðèò ðóêîâîäèòåëüíèöà ïðîåêòà Êàòåðèíà Áðåõáþëåð, - â íèõ âîïëîòèëîñü ñòîëüêî âñÿêèõ íîâàöèé, ÷òî ìû åäâà ñóìåëè âìåñòèòü èõ âñå äàæå â ýòîò áîëüøîé êîðïóñ". 46 Watch&Diamond

Glycine Airman 7 Plaza Mayor Механизм: основной & ЕТА 2893&2, автоподзавод, запас хода 42 часа; два дополнительных & автоматические ЕТА 2671&2, запас хода 38 часов. Функции: часы, минуты, секунды, дата; 4 часовые зоны. Корпус: сталь, размер 53мм Х 53мм, циферблат из карбона. Водонепроницаемость 50м. Ремешок: кожа, застежка из стали.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

R E V E R S O S Q U A D R A C H R O N O G R A P H G M T. Р е в о л ю ц и о н н а я с п о р т и в н а я в е р с и я л е г е н д а р н о й м о д е л и R e ve r s o . Хронограф, большой индикатор даты, второй часовой пояс, переворачивающийся прозрачный корпус демонстрирует уникальный часовой механизм. Собственный механизм с автоподзаводом, калибр 754.

Мануфактура Jaeger LeCoultre, Vallee de Joux, Switzerland, since 1833. www.jaeger#lecoultre.com

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335&76&46


В павильоне Blancpain

Продолжение истории

È

Fifty Fathoms Chronographe Flyback Механизм: калибр F185, автоподзавод, запас хода 40 часов. Функции: часы, минуты, секунды, дата, fly&back хронограф. Корпус: 18К розовое золото, диаметр 45мм, стрелки и индексы с люминесцентным покрытием. Водонепроницаемость 300м. Ремешок: сатин. 48 Watch&Diamond

ñòîðèÿ êîëëåêöèè "Fifty Fathoms" íà÷àëàñü â 1953 ãîäó, ýòîìó ïðåäøåñòâîâàëè î÷åíü çàñåêðå÷åííûå ñîáûòèÿ. Ôðàíöóçñêîå ïðàâèòåëüñòâî ðåøèëî ñîçäàòü îòðÿä áîåâûõ "èõòèàíäðîâ". Ëþäåé íàøëè, ñ âîîðóæåíèåì òðóäíîñòåé íå áûëî, íî âîçíèêëà ïðîáëåìà îñíàùåíèÿ "ìîðñêèõ êîòèêîâ" ÷àñàìè. Ðåøèòü åå âçÿëàñü ôèðìà Blancpain. Ñîçäàííûå ÷àñû ãàðàíòèðîâàëè íå òîëüêî ðàòíûé òðóä íà ãëóáèíå äî 90 ìåòðîâ áåç ïîìåõ, íî è ñòàëè íåçàìåíèìûì èíñòðóìåíòîì äëÿ ãðàæäàíñêèõ âîäîëàçîâ. Ñ òåõ ïîð êîìïàíèÿ óëó÷øàåò äèçàéí è êà÷åñòâî ìåõàíèçìîâ ëåãåíäàðíûõ "ïÿòèäåñÿòîê", à â ýòîì ãîäó ðåøèëà äîïîëíèòü êîëëåêöèþ íîâûìè ìîäåëÿìè. Îäíà èç íèõ - Fifty Fathoms Chronographe Flyback - áóäåò ïîëåçíà íå òîëüêî ïðîôåññèîíàëàì, êîòîðûì âàæíà êàæäàÿ ñåêóíäà ïîä âîäîé, íî è ïðîñòî íûðÿëüùèêàì, âûáðàâøèì ñåáå ïîäâîäíûé ìèð êàê õîááè. Ïîëíîñòüþ èçìåíåí äèçàéí áåçåëÿ: íà íåãî âûíåñåíû êðóïíûå öèôðû, à ïðîìåæóòîê ìåæäó 0 è 15 ãðàäóèðîâàí øàãîì ñåêóíäû. Äèàíà ×åðíîâà


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, ТЦ "Сады Победы", пл. 10 Апреля, тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 335+76+46 тел. (048) 785+03+85


И женственность, и чистота Ханс Шойфель

Ê

îìïàíèÿ Schoeffel ðàáîòàåò íà ðûíêå æåì÷óãà áîëåå 80 ëåò. "Èìåÿ äåëî ñ äåëèêàòíûì, "æèâîðîæäåííûì", â ïðÿìîì ñìûñëå, óêðàøåíèåì, íåâîçìîæíî íå ñòàòü ôèëîñîôîì", - óâåðåí ãëàâà êîìïàíèè, Õàíñ Øîéôåëü. Åãî óáåæäåíèÿ âûðàæàþòñÿ â íåñêîëüêèõ åìêèõ ìàêñèìàõ: óñòðåìëåííîñòü ê óñïåõó, ïîñòîÿííûå ïîèñêè íîâîãî è íåïðåâçîéäåííîñòü. Ïîñåòèòåëè Baselworld 2007 èìåëè âîçìîæíîñòü ëèöåçðåòü ïëîäû ýòîãî öåëåíàïðàâëåííîãî ïîèñêà - äâå ëèíèè ðîñêîøíûõ, íåïåðåäàâàåìî âîñõèòèòåëüíûõ äàìñêèõ ñóìî÷åê, ðàñøèòûõ æåì÷óãîì îò Shoeffel. Íè÷åãî ëèøíåãî: ïî íåáåñíî-ãîëóáîìó øåëêó - "ïîþùèé" ðèñóíîê òàèòÿíñêîãî æåì÷óãà è æåì÷óæèí Àêîóà òàêîâ ñòèëü ñouture.  ìîäåëÿõ pret-a-porter - íàáèâíîé øåëê ñ èçîáðàæåíèÿìè áàíêíîò è ïîðòðåòàìè äèçàéíåðîâ, ëüäèñòî-ãîëóáûìè è îãíåííî-æåëòûìè æåì÷óæèíàìè, ñâèñàþùèìè âèíîãðàäíûìè ãðîçäüÿìè. Àíæåëà Íèêîëàé÷åíêî 50 Watch&Diamond

Серьги из коллекции "Lily"


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Артема, 121, ТЦ "Сады Победы", пл. 10 Апреля, тел. (062) 335-76-46 тел. (048) 785+03+85


Omega к счастью

Ê

Constellation Double Eagle Ladies' Механизм: эксклюзивный калибр 3313. Хронограф, автоподзавод, запас хода 52 часа, коаксиальный спуск. Хронометр, сертифицированный COSC. Функции: часы, минуты, секунды, индикатор даты, запас хода. Корпус:18К розовое золото, диаметр 35мм. Безель из розового золота украшен 32 бриллиантами, отполированные арки + 64 бриллиантами. Заводная головка украшена бриллиантом огранки "бриолетт". Водонепроницаемость 100м. Браслет: каучук, застежка из 18К розового золота c логотипом Omega.

52 Watch&Diamond

òî çíàåò, ïî÷åìó ó äðåâíèõ ãðåêîâ òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî ïîñëåäíåé áóêâîé èõ àëôàâèòà ñòàëà èìåííî "îìåãà" - èçÿùíàÿ áóêâà â âèäå ðàçîìêíóòîãî êîëüöà - ñèìâîë çàâåðøåííîñòè è ñîâåðøåíñòâà? Íî àáñîëþòíî ñîçíàòåëüíî Ëóè Áðàíä, îñíîâàòåëü çíàìåíèòîé ÷àñîâîé ìàíóôàêòóðû, èçáðàë ýòîò çíàê â êà÷åñòâå ëîãîòèïà, êîòîðûé êðàñóåòñÿ òåïåðü íà ÷àñàõ ôèðìû Omega. Óæ áîëüíî ïîõîæà "îìåãà" íà ïîäêîâó, êîòîðàÿ â ïðåäñòàâëåíèè ìíîãèõ íàðîäîâ îñòàåòñÿ çàëîãîì ñ÷àñòüÿ è óäà÷è. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, êîìïàíèÿ, çà 160 ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ ïðåâðàòèâøàÿñÿ èç ìàëåíüêîé ñåìåéíîé ìàñòåðñêîé â ìîùíóþ ôàáðèêó, îäíó èç çàêîíîäàòåëüíèö ÷àñîâîé ìîäû - ëó÷øåå òîìó äîêàçàòåëüñòâî.  êà÷åñòâå ïîäòâåðæäåíèÿ íåäþæèííîãî ìàñòåðñòâà äèçàéíåðîâ è èíæåíåðîâ Omega, â Áàçåëå èìè áûë ïðåäñòàâëåí õðîíîãðàô Constellation Double Eagle - æåíñêèå ÷àñû ñïîðòèâíîãî ñòèëÿ è, îäíîâðåìåííî, èçÿùíîå þâåëèðíîå óêðàøåíèå - ðîçîâîå ÷óäî. ×òîáû îáúåäèíèòü òàêèå íåñõîäíûå êà÷åñòâà â îäíîé ìîäåëè, äà åùå òàê, ÷òîáû ýòî ïðèøëîñü ïî âêóñó âåñüìà ðàçáîð÷èâûì äàìàì, ìàñòåðà Omega ïðîÿâèëè íàñòîÿùåå èñêóññòâî. Õðîíîãðàô çàñèÿë ÿð÷àéøåé çâåçäîé ëèíèè Constellation ("Ñîçâåçäèå"). "Ñïîðòèâíûå" õàðàêòåðèñòèêè ÷àñîâ âïå÷àòëÿþò: çàïàñ õîäà 52 ÷àñà, âîäîíåïðîíèöàåìîñòü äî 100 ì. Íåëåãêî ïðåäñòàâèòü òàêóþ ýêñòðåìàëüíóþ ñèòóà-öèþ, íî ýòèìè ÷àñàìè ìîæíî âûñòðåëèòü èç ïóøêè, è ïðè ýòîì íè îäíà èç äåòàëåé ìåõàíèçìà íå ïîñòðàäàåò. Èçÿùíûå î÷åðòàíèÿ êîðïóñà èçãîòîâëåíû èç 18-êàðàòíîãî ðîçîâîãî çîëîòà è óêðàøåíû áîëåå ÷åì ñîòíåé ïðåêðàñíûõ áðèëëèàíòîâ. ïðåäñòàâèòåëÿõ ñèëüíîãî ïîëà äèçàéíåðû Omega íå çàáûâàþò íèêîãäà. Íà âûñòàâêå ïîêëîííèêàì ìàðêè áûë ïðåäëîæåí ðÿä èçûñêàííûõ ÷àñîâ íà ëþáîé âêóñ. Âíèìàíèå ëþäåé ñîáðàííûõ, íå ÷óæäûõ ïðåäñòàâèòåëüñêîé ñòðîãîñòè âî âñåì, ñðàçó ïðèâëå÷åò ìîäåëü De Ville Hour Vision 8500 c êîàêñèàëüíûì ñïóñêîì è àâòîïîäçàâîäîì â îáå ñòîðîíû. Îáòåêàåìîêëàññè÷íûé êîðïóñ âûïîëíåí èç íåðæàâåþùåé ñòàëè. Öèôåðáëàò ñ î÷åíü ïðîñòûì èíòåðôåéñîì, äëÿ öåíÿùèõ êàæäóþ ñåêóíäó áèçíåñìåíîâ. Ñàïôèðîâîå ñòåêëî ñ äâóñòîðîííèì àíòèáëèêîâûì ïîêðûòèåì ïðàêòè÷åñêè íåâèäèìî ïðè ëþáîì îñâåùåíèè. Çàäíÿÿ êðûøêà, òîæå ïðîçðà÷íàÿ, çàêðåïëåíà âèíòàìè. Âîäîíåïðîíèöàåìîñòü äî 100 ì. ×àñû ñíàáæåíû êîðè÷íåâûì èëè ÷åðíûì ðåìåøêîì èç êîæè êðîêîäèëà. Ìîäåëü èç òîé æå ëèíèè, De Ville House Vision 8501, ñîçäàíà äëÿ ìóæ÷èí, êîòîðûì õî÷åòñÿ âèäåòü â ÷àñàõ äðàãîöåííîñòü. Êîðïóñ ÷àñîâ äèàìåòðîì 41 ìì èçãîòîâëåí èç ïîëèðîâàííîãî 18-êàðàòíîãî ðîçîâîãî çîëîòà, êîòîðîå ñâîèì áëàãîðîäíûì è ñîëèäíûì âèäîì óêðàñèò çàïÿñòüå. À åñëè äîáàâèòü ê ýòîìó áðàñëåò èç ðîçîâîãî çîëîòà òîãî æå äîñòîèíñòâà ñ ëîãîòèïîì Omega èç áåëîãî çîëîòà, âøòàìïîâàííûì â çàñòåæêó, òî èìèäæ âëàäåëüöà îò ýòîãî ìíîãî âûèãðàåò. Çàäíÿÿ êðûøêà ÷àñîâ ïðîçðà÷íà, èç ñàïôèðîâîãî ñòåêëà, ÷òî äàåò âëàäåëüöó âîçìîæíîñòü íàáëþäàòü çà ðàáîòîé ìåõàíèçìà, âñÿêèé ðàç óáåæäàÿñü â åãî àóòåíòè÷íîñòè, ïîòîìó ÷òî ìíîãèå äåòàëè ïîìå÷åíû ôèðìåííûìè ëîãîòèïàìè. Âëàäèìèð Ãîðåëêèí

Î

De Ville Hour Vision 8500 Механизм: эксклюзивный калибр 8500, автоподзавод, запас хода 60 часов, коаксиальный спуск. Черненые винты, цилиндр и балансовое колесо. Хронометр, сертифицированный COSC. Функции: часы, минуты, секунды, дата. Корпус: сталь, диаметр 41мм. Прозрачная задняя крышка. Водонепроницаемость 100м. Ремешок: кожа крокодила.

De Ville Hour Vision 8501 Механизм: эксклюзивный калибр 8501, автоподзавод, запас хода 60 часов, коаксиальный спуск. Хронометр, сертифицированный COSC. Функции: часы, минуты, секунды, дата. Корпус: 18К розовое золото, диаметр 41мм. Прозрачная задняя крышка. Водонепроницаемость 100м. Браслет: 18К розовое золото, застежка браслетного типа.

54 Watch&Diamond


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

гранд+готель "Україна", вул. Володимирська, 20/1а, пр. К. Маркса, тел. (056) 370+38+39 тел. (044) 278+61+11

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121, тел. (062) 335+76+46


Уверенность в своих желаниях Кольцо из коллекции "Ginza"

Ï

Коллекция "Rol et Reines"

56 Watch&Diamond

îìèìî îáùåãî âåëèêîëåïèÿ, Áàçåëüñêàÿ âûñòàâêà 2007 ãîäà ñòàëà "ïîäèóìîì ëè÷íûõ îòêðîâåíèé" çíàìåíèòûõ þâåëèðîâ. Ìàñòåðà èç Luca Carati ïðåäñòàâèëè âîñõèùåííûì çðèòåëÿì äîëãîæäàííóþ ëèíèþ óêðàøåíèé "Roy et Reines", íà ñîçäàíèå êîòîðîé âèðòóîçîâ âäîõíîâèëà ìóäðàÿ è âå÷íàÿ èãðà - øàõìàòû. Áðåëîêè, àêñåññóàðû äëÿ ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ, ïîäâåñêè, âñåãäà ïîïóëÿðíûå ñðåäè ïîíèìàþùèõ òîëê â ðîñêîøè - âñå â èçûñêàííîñòðîãîì äèçàéíå - âûïîëíåíî èç áåëîãî è ðîçîâîãî çîëîòà ñ îíèêñîì è êîëîíãîì, â îáðàìëåíèè ðîñêîøíûõ áðèëëèàíòîâ. "×èñòîòà è áëàãîðîäñòâî" - äåâèç êîëëåêöèè äëÿ ëþäåé, óâåðåííûõ â ñåáå è ïîëíûõ ðåøèìîñòè â èñïîëíåíèè ñâîèõ æåëàíèé. Íèñêîëüêî íå â ïðîòèâîâåñ ãåîìåòðè÷íîìó ëàêîíèçìó "Roy et Reines" âûñòóïàþò, ñëîâíî èç óòðåííåãî òóìàíà, ìÿãêèå èçãèáû áëàãîðîäíîãî ìåòàëëà â àñèììåòðè÷íîì ñîïðîâîæäåíèè êîðè÷íåâûõ áðèëëèàíòîâ è öàâîðèòîâ.  öåíòðå âñåãî - ðîçîâûé, ñëîâíî âçäðàãèâàþùèé îò ïðèêîñíîâåíèÿ, âîñõèòèòåëüíûé îïàë. Öâåòåíèå ñàêóðû, èçÿùíûå áàáî÷êè, ðàñïðàâèâøèå êðûëüÿ ñðåäè êàìíåé, ëåïåñòêè íà òðàâå - âñÿ êðàñîòà ìèðà, âîïëîùåííàÿ â êîëëåêöèè "Ginza". ßíà Ñòóïèöêàÿ


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ

ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335+76+46


Фаваз Груози

Gold code чувственности

Ô

Браслет и колье из коллекции "Boule" 58 Watch&Diamond

àâàç Ãðóîçè, îñíîâàòåëü òîðãîâîé ìàðêè de Grisogono, êàê íåîðäèíàðíûé, âûäàþùèéñÿ þâåëèð, ìûñëèò êàòåãîðèÿìè ñâîåãî ìàñòåðñòâà. Íî èíîãäà ìÿòåæíîé, ÷óâñòâåííîé äóøå õóäîæíèêà òåñíî â ñòðîãèõ ðàìêàõ êðèñòàëëîãðàôèè è âûâåðåííûõ ïðîïîðöèé. È òîãäà íà÷èíàþòñÿ ïîèñêè íåîáû÷íîãî. Íî óæå íå òàêîãî, êàê ðàíüøå ó Ãðóîçè, ìîäíîãî øîêà (ñòîèò âñïîìíèòü çàïîíêè â âèäå ãåíèòàëèé), à íåæíîãî, òðåïåòíîãî îøóùåíèÿ æèçíè, çàêëþ÷åííîãî â èçÿùíûõ èçâèâàõ ìÿãêîãî "æåëòîãî äüÿâîëà". Ïîýòîìó ëþáèìûé ìàòåðèàë Ôàâàçà - çîëîòî, íîâûå ñâîéñòâà è âîçìîæíîñòè êîòîðîãî õóäîæíèê îòêðûâàåò ïîñòîÿííî. Âäîõíîâåííî èãðàÿ, îí òâîðèò îáúåì èçûñêàííîñòüþ ôîðì, èùåò àêöåíòû âçàèìîäåéñòâèÿ ìåòàëëà ñî ñâåòîì. Îäíà èç íàõîäîê ìàñòåðà â íûíåøíåì ñåçîíå - êîëëåêöèÿ "Boule". Ýòî ñàìî óäîâîëüñòâèå, âûïëàâëåííîå èç áëàãîðîäíîãî ìåòàëëà.  ìåðöàíèè çîëîòûõ "æåì÷óæèí", ïåðåìåæàþùèõñÿ áðèëëèàíòàìè, ñîøëèñü ìîäåðí è ðåòðî, âå÷íûé âûçîâ è îòçâóê, ïðîáóæäàþùèå â ëþáîé æåíùèíå åå ïðèðîäíóþ íåæíîñòü. Âèêòîð Õîòèíîâ


Pure Performance

w w w. b r e i t l i n g . c o m

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Absolute Precision

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд-готель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL",

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 335-76-46

Chronomat Эталон автоматических хронографов с автоподзаводом. Cертифицирован Швейцарским Институтом Хронометрии COSC.


Титаны в розовом золоте

Ï

Dual Tech MD*078 Механизм: кварцевый MD+M02+LCD. Функции: часы, минуты, секунды, дата, год, второй часовой пояс, секундомер, обратный отсчет, 3 будильника, подсветка. Корпус: 18К розовое золото, 43мм Х 43мм. Водонепроницаемость 50м. Ремешок: резина, застежка браслетного типа.

ðîèçâîäñòâî ñòèëüíûõ ÷àñîâ - íå ãëàâíàÿ ñôåðà äåÿòåëüíîñòè ìèëàíñêîé ôèðìû Momo Design. Çàíèìàåòñÿ îíà ýòèì âñåãî íåñêîëüêî ëåò, íî ðåçóëüòàòû âïå÷àòëÿþùèå. Ñêîðåå âñåãî, ïîòîìó ÷òî "äîðîãó îñèëèò èäóùèé".  ýòîì ñìûñëå ïóòü êîìïàíèè, êîòîðàÿ ñîçäàâàëàñü êàê äèçàéíåðñêîå áþðî, îêàçàëñÿ ñâîåîáðàçíûì è â öåëîì óäà÷íûì. Çà 25 ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ Momo Design çàíèìàëàñü ðàçðàáîòêîé êàíöåëÿðñêèõ ïðèíàäëåæíîñòåé, àâòîìîáèëüíûõ àêñåññóàðîâ, ìîäåëåé îäåæäû. À ñåãîäíÿ ïðåäñòàâèëà îäíó èç ñàìûõ äîðîãèõ èãðóøåê äëÿ îáåñïå÷åííûõ ìîëîäûõ ìóæ÷èí. Çàêëþ÷åííûå â òèòàíîâûé êîðïóñ, ÷àñû Dual Tech MD-078 èíòåðåñíû óäîáñòâîì óïðàâëåíèÿ è âîçìîæíîñòüþ îõâàòèòü îäíèì âçãëÿäîì âñå ïîêàçàíèÿ öèôåðáëàòà.  îçíàìåíîâàíèå þáèëåÿ ôèðìà ðåøèëà âûïóñòèòü ñòî ýêñêëþçèâíûõ ìîäåëåé MD-078 â êîðïóñàõ èç ìîäíîãî â ýòîì ñåçîíå ðîçîâîãî çîëîòà. À äëÿ çàâçÿòûõ êîëëåêöèîíåðîâ - 100 øòóê ñ áðèëëèàíòîâûìè âñòàâêàìè îáùèì âåñîì 0,42 êàðàòà.

Который час… в Пекине?

Á

ëàãîðîäíîå ñåìåéñòâî Porsche Design ïîïîëíèëîñü îðèãèíàëüíîé ðàçðàáîòêîé. Íîâûå ÷àñû Worldtimer P`6750 ñïîñîáíû ñëåäèòü çà âðåìåíåì ñðàçó â äâóõ ÷àñîâûõ ïîÿñàõ. Öåíòðàëüíûå ñòðåëêè íà öèôåðáëàòå ïîêàçûâàþò òåêóùåå âðåìÿ â òîé òî÷êå ïëàíåòû, ãäå âû ñåé÷àñ íàõîäèòåñü, à ñïåöèàëüíûé ìåõàíèçì ïàðàëëåëüíî îòñ÷èòûâàåò âðåìÿ äðóãîé âûáðàííîé âàìè òî÷êè çåìíîãî øàðà. Ïðè÷åì ïåðåõîä îò îäíèõ ïîêàçàíèé ê äðóãèì îñóùåñòâëÿåòñÿ íàæàòèåì íà êíîïêó çàâîäíîé ãîëîâêè, ðàñïîëîæåííîé ïðîòèâ öèôðû "2". 60 Watch&Diamond

Porsche Design Worldtimer P’6750 Механизм: калибр ETA Valgranges, автоподзавод, модуль Eterna GMT. Функции: часы, минуты, секунды, второй часовой пояс, индикация города второго часового пояса. Корпус: титан, диаметр 44мм. Водонепроницаемость 100м. Ремешок: каучук, застежка из титана.Голубой цвет надежды

Ã

ëàâíîå - ïîñòàâèòü ñåáå ÷åòêóþ öåëü è óïîðíî äîáèâàòüñÿ åå. Ýòî î÷åíü õîðîøî çíàþò ëþäè, êîòîðûå èçáðàëè ñåáå íàñòîÿùèå ìóæñêèå ïðîôåññèè: ëåò÷èêè, ìîðÿêè, âîåííûå. Èõ ïñèõîëîãèþ, ñêëàä ìûøëåíèÿ ó÷ëè ðàçðàáîò÷èêè ÷àñîâ Bell&Ross. Âçÿâ çà îñíîâó èçûñêàííûé â ñâîåé ôóíêöèîíàëüíîé ïðîñòîòå îáðàç ïèëîòñêèõ ÷àñîâ íà ïðèáîðíîé äîñêå ñàìîëåòà, îíè ñóìåëè ñîçäàòü öåëûé ðÿä ñîâåðøåííûõ èíñòðóìåíòîâ äëÿ èçìåðåíèÿ âðåìåíè. Èõ ïî äîñòîèíñòâó îöåíèëè îñíîâíûå ïîòðåáèòåëè - ëþäè, êîòîðûå ïîêóïàþò ÷àñû íå ðàäè óêðàøåíèÿ, à â êà÷åñòâå âåðíîãî ïîìîùíèêà â ðàáîòå, îò íàäåæíîñòè êîòîðîãî, ïîðîé, çàâèñèò æèçíü. Ìàðêà Bell&Ross çàâîåâàëà ìèðîâîå ïðèçíàíèå, ñòàâ ñèìâîëîì ïðåñòèæà. Íî îò ñâîåé ãëàâíîé öåëè èíæåíåðû çíàìåíèòîé øâåéöàðñêîé ôèðìû îòêàçûâàòüñÿ íå ñîáèðàþòñÿ. 62 Watch&Diamond

Bell&Ross Instrument BR 01*94 Blue Механизм: калибр ЕТА 2892, автоподзавод, запас хода 42 часа. Функции: часы, минуты, секунды, хронограф, дата. Корпус: сталь с карбоновым напылением, размер 46мм Х 46мм, стрелки и метки с люминесцентным голубым покрытием, завинчивающаяся заводная головка. Водонепроницаемость 100м. Ремешок: основной + резиновый; дополнительный + hi+tech ремешок.

Îíè óïîðíî ñîâåðøåíñòâóþò ñâîè "èíñòðóìåíòû", äåëàþò èõ âñå áîëåå óäîáíûìè äëÿ ïîëüçîâàòåëåé â ñàìûõ ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ. Íàñëàäèâøèñü óñïåõîì ñâîåé çíàìåíèòîé "îðàíæåâîé" ñåðèè, ñïåöèàëèñòû êîìïàíèè, ïîñëå îñíîâàòåëüíûõ èññëåäîâàíèé, ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî â ðÿäå ñëó÷àåâ - ïîä âîäîé èëè â ïîëåòå íà áîëüøèõ âûñîòàõ - ïðåäïî÷òèòåëüíåå èìåòü ÷àñû ñ ãîëóáûìè ëþìèíåñöåíòíûìè äåòàëÿìè öèôåðáëàòà, è ñäåëàëè èõ òàêèìè. Ìîäåëè òîëüêî íà÷àòîé, íî óæå çàâîåâàâøåé ïðèçíàíèå "ãîëóáîé" ëèíèè Bell&Ross ïî ñâîèì ïàðàìåòðàì è õîäîâûì êà÷åñòâàì - ñîâðåìåííàÿ êëàññèêà. Ðàöèîíàëüíî ðàñïëàíèðîâàííûé, ÷åòêèé ðèñóíîê öèôåðáëàòà, êâàäðàòíûé êîðïóñ, ñîîòíîøåíèå ðàçìåðîâ ñòðåëîê, ìèíóòíûõ ðèñîê, öèôð íà áîëüøîì è ìàëûõ öèôåðáëàòàõ ïîä÷èíåíî åäèíñòâåííîé öåëè - óäîâîëüñòâèþ îáëàäàíèÿ òàêèìè ÷àñàìè. Âëàäèìèð Ãîðåëêèí


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

гранд+готель "Україна", вул. Володимирська, 20/1а, пр. К. Маркса, тел. (056) 370+38+39 тел. (044) 278+61+11

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ*ПОДАРКИ"

вул. Артема, 121, тел. (062) 335+76+46

вул. Артема, 76, тел. (062) 381+06+12


Раздаются птичьи трели

Ë

þäè æàæäóò âïå÷àòëåíèé.  ýïîõó âñåïðîíèêàþùåé ýëåêòðîíèêè óæå íèêîãî íå óäèâèøü ÷èñòîòîé, îáúåìîì, ãðîìêîñòüþ, ýôôåêòàìè ïðèñóòñòâèÿ íà ñèìôîíè÷åñêîì êîíöåðòå çâóêîâ, "ëüþùèõñÿ" èç äèíàìèêîâ. È êàê ïðèÿòíî âäðóã óñëûøàòü ñòàðèííóþ æèâóþ ìóçûêó, ðîæäàåìóþ ïðèêîñíîâåíèåì ê îáû÷íûì ñòðóíàì! Øâåéöàðñêàÿ ôèðìà Reuge äâà ñ ïîëîâèíîé âåêà çàíèìàåòñÿ èçãîòîâëåíèåì ìåõàíè÷åñêèõ ìóçûêàëüíûõ øêàòóëîê, ïîïóëÿðíîñòü êîòîðûõ ïðîâåðåíà âåêàìè. Ïî ñëîæíîñòè èçãîòîâëåíèÿ îíè êîíêóðèðóþò ñ ìåõàíè÷åñêèìè ÷àñàìè, à ÷àñòî ñòàíîâÿòñÿ èõ ÷àñòüþ â âèäå ìèíóòíîãî ðåïåòèðà. Ñäåëàííûå ñî âêóñîì, îôîðìëåííûå ðåäêèìè ñîðòàìè äðåâåñèíû, èñïîëíÿþùèå ñëîæíûå ìóçûêàëüíûå âàðèàöèè, øêàòóëêè â Áàçåëå ñòàëè "ãâîçäåì ñåçîíà". "Twitter" - äîìèê äëÿ ïòè÷êè. Îòêðîåøü ëàð÷èê - âñòðåïåíåòñÿ êðîõîòóëüêà, êîòîðóþ òðóäíî îòëè÷èòü îò æèâîé, è ïåñåíêó ñïîåò, ïðèâåäÿ â äåéñòâèå áîëåå ÷åì 250 ìèêðîñêîïè÷åñêèõ äåòàëåé. Âëàäèìèð Ãîðåëêèí 64 Watch&Diamond


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Âñå, ÷òî

íå óáèâàåò ìåíÿ, äåëàåò ìåíÿ

ñèëüíåå. ÔÐÈÄÐÈÕ ÍÈÖØÅ

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

гранд готель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (062) 335 76 46 тел. (056) 373-83-73

WWW.ZENITH-DEFY.COM


Театр Clan de Vega

È

Серьги из коллекции "Grandi"

Серьги из коллекции "Felicita"

Брошь из коллекции "Felicita"

66 Watch&Diamond

òàëüÿíñêàÿ þâåëèðíàÿ êîìïàíèÿ Clan de Vega, îñíîâàííàÿ â ïåðèîä íåîðåàëèçìà, ïî ñåé äåíü âåðíà èñêóññòâó ïåðåâîïëîùåíèÿ.  ýòîì ñåçîíå îñíîâíàÿ òåìà åå óêðàøåíèé òåàòð ýïîõè Ðèñîðäæèìåíòî, êîòîðûé âûçâàë ê æèçíè íîâîå õóäîæåñòâåííîå íàïðàâëåíèå - ðîìàíòèçì. Äèàëåêòàëüíûé òåàòð - äåòèùå êîìåäèè äåëü àðòå, åùå â ñåðåäèíå XIII âåêà â Óìáðèè ñòàë âèäîì ïëîùàäíîãî çðåëèùà. Ýòî èìïðîâèçàöèÿ ïî çàðàíåå ñîñòàâëåííîìó ñöåíàðèþ, ëþáîâü ê áóôôîíàäå, ìàñêå. Äèçàéíåð Äæîâàííè Ñôîðöà óìåëî âîïëîùàåò â êîëëåêöèÿõ "Felicita" è "Grandi" ñâîé òàëàíò îäíèì óêðàøåíèåì âûñêàçàòü âñþ íåæíîñòü æåíñòâåííîñòè è ãîòîâíîñòü ê ëþáâè, ëþáâè îçîðíîé è îäíîâðåìåííî ñàìîîòâåðæåííîé. Ñåðüãè è áðîøè "Felicita" ìãíîâåííî ïðåîáðàæàþò æåíùèíó, íàäåëÿÿ åå îáðàç íåèçúÿñíèìîé êðàñîòîé è î÷àðîâàíèåì. Ìàñòåðó óäàëîñü ñî÷åòàíèåì ëèìîííî-æåëòîãî êâàðöà ñ çåëåíûìè àìåòèñòàìè â ñåðüãàõ, è ñîþçîì áåëûõ áðèëëèàíòîâ, ñèðåíåâûõ àìåòèñòîâ è çåëåíûõ öàâîðèòîâ áðîøè, äîáèòüñÿ òàêîãî èçÿùåñòâà, ÷òî äóõ çàõâàòûâàåò îò âîñõèùåíèÿ. Ãîâîðèòü î òîì, ÷òî þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ Clan de Vega ìîäíûå - íåâåðíî, îíè âíå âåÿíèé, îíè - êëàññèêà, äîïîëíåííàÿ ñîâðåìåííûìè òåõíîëîãèÿìè, íî ñîõðàíèâøàÿ â ñåáå òî òðåïåòíîå îùóùåíèå ëþáâè ê îêðóæàþùåìó ìèðó, êîòîðîå íåïîäâëàñòíî âðåìåíè. Ðèì íàõîäèòñÿ âäàëåêå îò þâåëèðíûõ öåíòðîâ Èòàëèè, ïîýòîìó Clan de Vega íå ïîäâåðæåíà àæèîòàæó, êîòîðûé îõâàòûâàåò þâåëèðîâ, ñòðåìÿùèõñÿ ê áûñòðîìó óñïåõó. Îëüãà Îñòðîâñêàÿ


www.breitlingforbentley.com

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Престиж и совершенство.

Breitling и Bentley роднят идеи престижа и совершенства. Те же стандарты надежности, точности и непревзойденного качества. И в мастерских фабрики Крю, где изготавливают автомобили Bentley, и в лабораториях компании Breitling в сочетании высокого класса мастерства и эстетики рождаются шедевры, которые становятся традицией. Как символ подобного единства участие мастеров Breitling в оформлении приборной панели одной из самых известных моделей британского бренда, Bentley Continental.

Эксклюзивность и мастерство . Для поклонников эксклюзивных механизмов компания Breitling создает линию уникальных часов и исключительных хронографов «Breitling for Bentley». Благодаря своей элегантности и эстетическому совершенству, этот часовой инструмент отражает основные черты, присущие производителю британских автомобилей. Посвятив коллекцию миру машин, лучшие мастера компании Breitling собрали самые технически непревзойденные механизмы, еще раз продемонстрировав высшее мастерство. Время – наша главная ценность.

BENTLEY MARK VI

The greatest luxury in life is time. Savour every second.

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд-готель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL",

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22,тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 335-76-46


Браслет, серьги из коллекции “Moorea”

Драгоценная пряжа

È

Джузеппе Калгаро

ç öåíòíåðà ñåðåáðà ìîæíî îòëèòü êðóïíóþ ñòàòóþ, âûäåëàòü ïàðó òûñÿ÷ áåçäåëóøåê. À ïîïðîáóéòå íàïðÿñòü èç ìåòàëëà òîí÷àéøåå ðóíî, êîòîðîãî õâàòèëî áû íà "âåñü êðåùåíûé ìèð"! Òàêîå ïîä ñèëó åäèíñòâåííîìó ÷åëîâåêó - Äæóçåïïå Êàëãàðî. Ïîèñòèíå, èòàëüÿíñêèé òåìïåðàìåíò â ñî÷åòàíèè ñ òðóäîëþáèåì. Íå âåðèòñÿ, ÷òî cäåëàííûå èç ñåðåáðà íèòè ìîæíî ñïëåñòè â ìÿãêóþ, ñëîâíî ïóõ, ïî÷òè íåâåñîìóþ, äà åùå è ðàçíîöâåòíóþ òêàíü. Äåëàåòñÿ ýòî íå ìàíîâåíèåì êóäåñíèêà, à ïóòåì ñëîæíûõ õèìèêîìåõàíè÷åñêèõ ïðåâðàùåíèé. Íàó÷èâøèñü îêðàøèâàòü ñåðåáðÿíûå íèòè, Êàëãàðî ïåðåøåë ê ñëåäóþùåìó ýòàïó - èìïëåìåíòèðîâàíèþ ñåðåáðà… ñåðåáðîì, è äåêîðèðîâàíèþ æåì÷óæèíàìè, ïîäîáðàííûìè ïî öâåòó. Ìåòàëëè÷åñêàÿ ïðÿæà ñïëåòàåòñÿ â àæóðíûå øíóðû, íà êîòîðûõ ðàçìåùàþòñÿ êîìïîçèöèè èç îòáîðíîãî æåì÷óãà. Èìåííî ýòî ãëàâíûé ìîòèâ êîëëåêöèè "Moorea" êîìïàíèè Galgaro.

Как символ чистоты

Ï

î÷èòàòåëè ÷àñîâ ôèðìû Rado íàâåðíÿêà áóäóò îáðàäîâàíû ïîÿâëåíèåì â ñòðîéíûõ ðÿäàõ óãîëüíî-÷åðíûõ ñóïåðòåõíîëîãè÷íûõ "ìåòàëëîêåðàìèêîâ" èõ ìîëî÷íî-áåëîãî ñîáðàòà. Õîòÿ êàðäèíàëüíàÿ ïåðåìåíà öâåòà íèñêîëüêî íå èçìåíèëà åãî õàðàêòåðà. Ñäåðæàííîãî, íå òî ÷òî áû íîðäè÷åñêîãî, íî ñòðåìÿùåãîñÿ ê ìàêñèìàëüíîé âûðàçèòåëüíîñòè âî âñåì. ×àñû òàê è íàçûâàþòñÿ: "True White Pure Jubile". Äàæå äëÿ ÷åëîâåêà, íå çíàþùåãî íè ñëîâà ïî-àíãëèéñêè, âñå è òàê ÿñíî: èäåàëüíàÿ ôîðìà, âïëîòü äî True White Lady R27 696 71 2 Механизм: ETA 980.106. Функции: часы, минуты, секунды. Корпус: hi tech керамика, 4 бриллианта. Водонепроницаемость 30м. Браслет: hi tech керамика. 68 Watch&Diamond

ïëàñòèíîê áðàñëåòà, íåñêàçàííàÿ ÷èñòîòà, ìèíèìàëèçì. È âïîëíå òðàäèöèîííûé äëÿ Rado âîðîíî-÷åðíûé õðîíîãðàô ðÿäîì ñ "Pure Jubile" âîâñå íå âûãëÿäèò àíòèïîäîì ñêîðåå ñèíîíèì òîé æå öåëüíîñòè è ÷èñòîòû çàìûñëà. Òðè êðóãà, ñî ñíàéïåðñêîé òî÷íîñòüþ âïèñàííûå â êâàäðàò öèôåðáëàòà, è ÷åòâåðòûé, çàâåðøàþùèé "ñîçâåçäèå" - êðóã îêîøêà äàòû ñ óâåëè÷èòåëüíûì ñòåêëîì. Ceramica XXL Chronograph R21 715 15 2 Механизм: ETA Calibre 251.471. Функции: часы, минуты, секунды, счетчик десятых долей секунды, 30 минутный накопитель, дата. Корпус: hi tech керамика, Водонепроницаемость 30м. Браслет: hi tech керамика.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

l’émotion prend forme

ATELIER SKELETON «OPEN FACE» 42 mm Self-winding movement, exclusive calibre PP1100 "Regulator", certified Chronometer C.O.S.C. Complication module with technical hand made skeleton. Available in 18-carat rose gold or in highgrade stainless steel case. Open dial, silver plated background. Water-resistant to 50 meters. Hand-stitched Crocodile leather strap. Limited edition of 30 pieces in 18-carat rose gold, 200 pieces in steel.

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд готель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, ТЦ "Сады Победы", пл. 10 Апреля, тел. (044) 278 61 11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (062) 335 76 46 тел. (056) 373-83-73 тел. (048) 785 03 85 ВІДДІЛ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ , distribution@com.nik7.com тел. +38 (050) 422 35 04, +38 (050) 501 17 14

м.Сімферополь, пл.Радянська, Бізнес Центр, 3 й поверх, Салон "GENEVE", тел. (0652)511 067

SOCIÉTÉ DES MONTRES PAUL PICOT S.A.

м. Одеса, ВТЦ "На Середньофонтанній", Салон "Swiss Time", тел. (048)728 27 59

CH-2340 Le Noirmont Switzerland www.paulpicot.ch info@paulpicot.ch


Звездные предпочтения Иван Ургант носит часы IWC, хотя и не держит штурвал самолета, как его старшие коллеги по ТВ. Став "откры тием года", он познает мир, принимая ангажементы на ведение вечеринок с го норарами, позволяю щими приобретать роскошные часы.

Пенелопа Круз бьет ре корд известности, кото рый принадлежит Софи Лорен. Подобно итальян ке, знойная испанка кружит голову мужчинам Голливуда, отчасти благодаря украшениям Chopard.

В 32 года Мишель Пла тини расстался с боль шим футболом. Теперь он президент УЕФА, и нас лаждается жизнью, разумно вкладывая капитал в такие вещи, как часы Hublot.

Гуляя по Парижу, англичанка Элизабет Херли не смогла пройти мимо витрины ювелирного магазина Victoria Casal. Украшения "родом из детства" не сильно исто щили кошелек ее мужа, индийского миллионера Аруна Найярана, и доставили актрисе (теперь еще и успеш ному продюсеру) истинное наслаждение, напомнив о днях, когда она мечтала стать знаменитостью.

70 Watch&Diamond

Татьяну Михалкову в свое время знали как модель, по том как жену знаменитого режиссера, а несколько лет назад она возглавила фонд "Русский силуэт" и открыла миру сотни молодых российских модельеров. Татьяна часто бывает за рубежом в известных Домах моды. По сещение Испании не прошло бесследно, она просто очарована изысканными украшениями Carrera y Carrera.

Сегодня Евгений Плющен ко больше телеведущий, чем чемпион олимпиады в Турине. Имидж публичного лица требует соответствую щего дополнения, поэтому на его запястье часы Longines.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", вул. Артема, 121, ТЦ "Сады Победы", пл. 10 Апреля, тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46 тел. (048) 785 03 85


Звездные предпочтения Жан Рено носит часы фирмы IWC. Романтичная неб ритость, скупость внешних средств выражения, спокойная уверен ность, твердость, мужество, си ла, этот образ, созданный Рено, сменил героев Дело на, Бельмондо и Габена.

"Лучшая модель Юга Рос сии 2001", "Фурор года 2001", "Ростовская красавица 2001" и "Мисс Россия 2003", Виктория Лопырева идентифи цирует себя с ювелирными и часовыми образами de Grisogono.

Лука Тони по прозвищу "Бомбер" известен фут больным фанатам как на падающий "Фиорентины". Любителям часовой роско ши он интересен как поклон ник фирмы Jaeger LeCoultre.

Молодое дарование Голливуда, Хилари Суонк, успев шая заработать Оскара, всерьез опасается, что ха рактеры созданных ею экранных героинь зрители пе реносят на нее саму. Однажды в ресторане к ней уже обратились: "Сэр!" Выбирая самые женственные ук рашения, в частности, великолепные часы Chopard, она нашла способ обойти эту "опасную тему".

72 Watch&Diamond

Артистическая аура Али ши Кейз настолько сильна, что способна осветить темную комнату. Талант, кото рый проявился еще в пятилетнем возрасте, красави ца перенесла в современные soul и R’n’B. Певица очень любит, когда ее сияние дополнено блеском дра гоценностей Cento от Roberto Coin.

Журнал People назвал актера Макконахи "самым сексуальным из ныне живу щих" и включил его в рей тинг 50 ти самых красивых людей мира. Время Мэттью сверяет по часам Hublot.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278 61 11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46 ОДЕСА, "CRYSTAL", ТЦ "Сады Победы", пл. 10 Апреля, тел. (048) 785 03 85


Паскаль Раффи, президент и владелец компании Bovet

Bovet Tourbillon 8*Day Механизм: калибр 13BA02, автоподзавод, запас хода 8 дней. Функции: часы, минуты, секунды, турбийон, индикатор запаса хода. Корпус: белое золото, диаметр 42мм; безель, регель и ушки украшены 67 багетными бриллиантами, заводная головка украшена бриллиантом огранки "бриолетт". Ремешок: кожа крокодила.

Bovet на взлете

Ï

îäðîáíî îïèñàòü ïî÷òè äâóõâåêîâóþ èñòîðèþ Bovet - çàíÿòèå óâëåêàòåëüíîå è òðåáóåò ðàçìåðà ñàãè. Îñòàíîâèìñÿ íà ñîâðåìåííîì ýòàïå, êîãäà â 2001 ãîäó â áèîãðàôèè çíàìåíèòîãî ÷àñîâîãî áðåíäà ïðîèçîøëè äåéñòâèòåëüíî ñóäüáîíîñíûå èçìåíåíèÿ. Âî-ïåðâûõ, çàâçÿòûé êîëëåêöèîíåð ÷àñîâ Ïàñêàëü Ðàôôè, íûíåøíèé ïðåçèäåíò Bovet, ðåøèë êóïèòü ñòàðåéøóþ êîìïàíèþ, êîòîðàÿ ê òîìó âðåìåíè "äûøàëà íà ëàäàí", èçãîòàâëèâàÿ êîìïëåêòóþùèå ÷àñîâûõ ìåõàíèçìîâ äëÿ ðàçíûõ ôèðì. Âî-âòîðûõ, â Þðñêèõ ãîðàõ Øâåéöàðèè áûë ïðèîáðåòåí çàìîê, êîãäà-òî ïðèíàäëåæàâøèé Àíðè-Ôðàíñóà Áîâå (ïîñëå ðåñòàâðàöèè è îáíîâëåíèÿ îí ñòàíåò øòàá-êâàðòèðîé êîìïàíèè). Ãîâîðÿ äðåìó÷èì "êàíöåëÿðèòîì", îòìåòèì, ÷òî â ðÿäû ìàñòåðîâ Bovet âëèëñÿ ìîùíûé îòðÿä ñàìûõ ëó÷øèõ è "äîðîãèõ" ñïåöèàëèñòîâ ïî èçãîòîâëåíèþ ÷àñîâûõ ìèêðîõèòðîñòåé, êîòîðûå ñðàçó "âûñòðåëèëè" ïîêîðîëåâñêè ðîñêîøíûì òóðáèéîíîì ñ 8-äíåâíûì çàâîäîì - Fleurier Self-winding 8-day - è âåñü øâåéöàðñêèé ÷àñîâîé èñòåáëèøìåíò ñ óäèâëåíèåì, ãðàíè÷àùèì ñ 74 Watch&Diamond

âîñõèùåíèåì, ïîâåðíóë ãîëîâó â ñòîðîíó Bovet. Âû çíàåòå, ÷òî òàêîå ýñòåòè÷åñêîå íàñëàæäåíèå? Âçãëÿíèòå íà ëþáóþ ìîäåëü ÷àñîâ Bovet, è òî, ÷òî èñïûòàåòå, êàê ðàç è áóäåò ýòèì âûñîêèì ÷óâñòâîì. Òðóäíî ïîâåðèòü, ÷òî ýòî çîëîòîå ÷óäî, ïîêðûòîå òîí÷àéøåé ãðàâèðîâêîé è ýìàëüþ, èçãîòîâëåíî íå â XVIII âåêå, à ñåé÷àñ - ñðåäè âñåîáùåé ñòàíäàðòèçàöèè è ãëîáàëèçìà. Êîìïàíèÿ Bovet âñåãäà îòëè÷àëàñü îò îñòàëüíûõ "ëèöà íå îáùèì âûðàæåíüåì". Çà ñòèëåì ãðàâèðîâêè öèôåðáëàòà è óòðà÷åííûì áûëî ñïîñîáîì èçãîòîâëåíèÿ ïåðåãîðîä÷àòîé ýìàëè ïðî÷íî çàêðåïèëîñü íàçâàíèå "fleurisanne", à èçÿùíûå ñòðåëêè-çìåéêè è "êîðîíîâàííàÿ" çàâîäíàÿ ãîëîâêà èçâåñòíû âñåìó ìèðîâîìó áîìîíäó. Îáû÷íî óêðàøåííàÿ ñàïôèðîì, â Tourbillon 8-Day îíà óâåí÷àíà ðîñêîøíûì áðèëëèàíòîì îãðàíêè "áðèîëåòò". Ïîäîáíûå áðèëëèàíòû, òîëüêî ÷óòü ìåíüøå ðàçìåðîì, äåêîðèðóþò êàæäûé êðåïåæíûé âèíò. Óäà÷íî çàâåðøàåò îðèãèíàëüíûé îáðàç ÷àñîâ ñâåðêàþùèé áåçåëü, âåñü "âûìîùåííûé" áàãåòíûìè áðèëëèàíòàìè îáùèì âåñîì áîëåå 7 êàðàò. Òåïåðü äåëî òîëüêî çà òåì, êòî ïåðâûì äîáåðåòñÿ äî ýòîãî ÷óäà Haute Horologerie,


Bovet Tourbillon "Butterfly" Механизм: калибр 12BM05, ручной завод, запас хода 110 часов; выполнен из 18К белого золота, мосты турбийона украшены 88 багетными бриллиантами. Функции: часы, минуты, турбийон. Корпус: 18К белое золото, диаметр 44мм, черненые стрелки, черненый внутренний безель и цифры, 5 сапфировых кабошонов. Ремешок: кожа крокодила.

Bovet Tourbillon "Butterfly" Механизм: калибр 12BM05, ручной завод, запас хода 110 часов. Функции: часы, минуты. Корпус: 18К розовое золото, диаметр 39мм, 5 сапфировых кабошонов. Особенности: внутренний безель украшен 60 бриллиантами. Ремешок: кожа крокодила.

è â ÷üåé êîëëåêöèè îíî çàéìåò ïîäîáàþùåå ìåñòî. Ïîÿâèëîñü äîñòîéíîå ïîïîëíåíèå è â ñåìåéñòâå âåëèêîëåïíî-èçûñêàííûõ òóðáèéîíîâ-áàáî÷åê. Èäÿ â íîãó ñ ìîäîé íà "ïîðîçîâåíèå" çîëîòà â ýòîì ñåçîíå, ôèðìà Bovet âûïóñòèëà äðàãîöåííóþ "áàáî÷êó" â êîðïóñå èç ðîçîâîãî çîëîòà ñ 5 ñàïôèðîâûìè êàáîøîíàìè - íà çàâîäíîé ãîëîâêå è âèíòàõ êðåïëåíèÿ, ñ âíóòðåííèì áåçåëåì, óêðàøåííûì 60 êðóãëûìè áðèëëèàíòàìè îáùèì âåñîì 0,77 êàðàò. Ñêåëåòîíèçèðîâàííûé ìåõàíèçì äàåò ïðåêðàñíóþ âîçìîæíîñòü íàáëþäàòü ÷àðóþùå-îòòî÷åííûå äâèæåíèÿ òóðáèéîíà-áàáî÷êè è âñåãî ìåõàíèçìà. ×óòü ñêðîìíåå, íî íå ìåíåå èçûñêàííî âûãëÿäèò "áðàòáëèçíåö" The Butterfly Tourbillon; íà åãî âíóòðåííåì áåçåëå íåò áðèëëèàíòîâ, çàòî "êðûëûøêè" ñàìîãî òóðáèéîíà óêðàøåíû ïðåêðàñíûìè êàìíÿìè áàãåòíîé îãðàíêè îáùèì âåñîì 0,64 êàðàòà. Ðó÷íîé çàâîä îáåñïå÷èâàåò îáîèì ìåõàíèçìàì çàïàñ õîäà â 110 ÷àñîâ, ðåìåøêè èç êðîêîäèëîâîé êîæè ëàñêàþò çàïÿñòüå è ñìîòðÿòñÿ î÷åíü ýëåãàíòíî. Âëàäèìèð Ãîðåëêèí Watch&Diamond 75


Взгляд в будущее из апреля 2007

Æ

åíåâà, ãîðîä ïåðìàíåíòíûõ, êðóãëîãîäè÷íûõ ìåæäóíàðîäíûõ âûñòàâîê, äàâíî ïðèâûêëà ê íàïëûâó ãîñòåé ñî âñåãî ìèðà.  àïðåëå íà ïîêðûâàþùèõñÿ ñâåæåé çåëåíüþ áåðåãàõ ñàìîãî èçâåñòíîãî â Åâðîïå îçåðà íà÷èíàåòñÿ íàñòîÿùåå ïèðøåñòâî ÷àñîâùèêîâ è þâåëèðîâ. Ñðàçó âñëåä çà Áàçåëüñêîé âûñòàâêîé, â êîòîðîé ó÷àñòâîâàëî îêîëî òðåõ ñîòåí âåäóùèõ ïðîèçâîäèòåëåé ÷àñîâ, â Æåíåâå îòêðûëñÿ ñìîòð ýëèòíûõ áðåíäîâ, äîñòóï íà êîòîðûé ñòðîãî îãðàíè÷åí. Èç âñåõ ïðåòåíäåíòîâ íà âûñî÷àéøåå êà÷åñòâî è ôèëèãðàííîñòü èñïîëíåíèÿ ìåõàíèçìîâ èçáèðàþòñÿ âñåãî øåñòíàäöàòü ãðàíäîâ, êîðèôååâ, êèòîâ, íà êîòîðûõ äåðæèòñÿ Åãî Âåëè÷åñòâî Âðåìÿ. Èõ ýêñêëþçèâíûå ïðîèçâåäåíèÿ ÷àñîâîãî èñêóññòâà îïðåäåëÿþò, ïî êðàéíåé ìåðå, íà ãîä âïåðåä, ðàçâèòèå âûñîêîé ÷àñîâîé ìîäû. Òðàäèöèÿ ñòðîãî ñîáëþäàåòñÿ è ïîääåðæèâàåòñÿ, ïîòîìó ÷òî õîðîøåãî, ïî îïðåäåëåíèþ, íå ìîæåò áûòü ñëèøêîì ìíîãî. Íûíåøíåé âåñíîé "17 Ìåæäóíàðîäíûé ñàëîí âûñîêîãî ÷àñîâîãî èñêóññòâà" â Palexpo, âûñòàâî÷íîì êîìïëåêñå ðÿäîì ñ Æåíåâñêèì àýðîïîðòîì, áûë îñîáåííî àðèñòîêðàòè÷íûì. "Çîëîòàÿ ãâàðäèÿ" øâåéöàðñêèõ ÷àñîâùèêîâ òðàäèöèîííî âûñîêî îöåíèëà âñå óñèëèÿ îðãàíèçàòîðîâ, êîòîðûì óäàëîñü ñ àðõèòåêòóðíûì èçÿùåñòâîì îôîðìèòü âûñòàâî÷íûå ñòåíäû, ïîýòîìó 13 òûñÿ÷ èçáðàííûõ ãîñòåé ÷óâñòâîâàëè êîìôîðò è óþò. Ãîñòè, âïåðâûå ïîïàâøèå ñþäà, ìîãëè îùóòèòü ëåãêîå ãîëîâîêðóæåíèå îò îáèëèÿ ïåðåêðåñòíûõ ëó÷åé, èäóùèõ îò áðèëëèàíòîâ. Òåõíè÷åñêèå èííîâàöèè è äèçàéíåðñêèå íàõîäêè, âûñîêèé êëàññ èñïîëíåíèÿ è ïðèìåíåíèå íîâûõ ìàòåðèàëîâ, ìàñòåðñòâî è ñòèëèñòè÷åñêàÿ çàâåðøåííîñòü, îáèëèå ÷àñîâ è þâåëèðíûõ óêðàøåíèé, âûïîëíåííûõ â åäèíñòâåííîì ýêçåìïëÿðå - âñå ãîâîðèëî î ðàñöâåòå èñêóññòâà ðîñêîøè. Óêðàøàòåëüñòâî ÷àñîâ äðàãîöåííûìè êàìíÿìè, èç-çà êîòîðûõ ïîðîé äàæå íå ïðîãëÿäûâàåò çîëîòî êîðïóñà, ñòàëî îñíîâíîé òåíäåíöèåé íà âûñòàâêå. Ïîèìåííî ïðèãëàøåííûì ñïåöèàëèñòàì â äåëàõ íå òîëüêî èçãîòîâëåíèÿ, íî è ïðîäâèæåíèÿ ÷àñîâ íà ðûíîê ïðèøëîñü ñäåðæèâàòü "äóøè ïðåêðàñíûå ïîðûâû". Èì ïðåäëàãàëîñü ðåøèòü ñëîæíåéøóþ çàäà÷ó âëîæåíèÿ íåøóòî÷íûõ ñðåäñòâ â ñâîé áèçíåñ, íàçâàòü ïðèîðèòåòû, ïðåäâîñõèòèòü ìîäó, à çíà÷èò íàïîëíèòü ìàãàçèíû âñåãî ìèðà ïîêóïàòåëÿìè è óäîâëåòâîðèòü âêóñû íàñòîÿùèõ êîëëåêöèîíåðîâ. Ñåðãåé Èâàíîâ 76 Watch&Diamond..

A. Lange & Sohne В конечном счете, добрые традиции, высочайшая культура и стремление к успеху определяют все. Сравнительно недавно возродившаяся немецкая компания Lange & Soehne вновь ярчай шая звезда в созвездии мировых брендов. Благородно элегантный, выдержанный в строго классических традициях немецких часовщиков, Langematik Perpetual веское дока зательство тому, что успех, достиг нутый упорным трудом, и всеобщее признание рождают новую тради цию быть всегда первыми.

A.Lange & Soehne Langematik Perpetual Механизм: калибр L922.1 SAX 0 MAT, автоподзавод, запас хода 46 часов. Функции: часы, минуты, секунды с функцией "Zero reset", вечный календарь, большая дата, указатель фаз луны и високосного года. Корпус: 18К розовое золото, диаметр 38,5мм. Циферблат из серебра, стрелки из 18К розового золота. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: кожа крокодила, застежка из 18К розового золота.

78 Watch&Diamond


Jaeger leCoultre Блистательный локомотив Jaeger leCoultre, запу щенный более полутора веков назад, все еще нара щивает обороты, не зная устали в одолении новых горизонтов. В 2006 году фирма освоила выпуск восьми новых механизмов. Квинтэссенция часово го мастерства, Duometre традиционно уникальное сочетание сразу двух часовых механизмов. Один отсчитывает часы и минуты, другой, тесно сопря женный с ним, совершенный хронограф.

Jaeger*leCoultre Duometre a Chronographe Механизм: калибр 380 "Dual Wing", два заводных барабана с ручным заводом. Запас хода каждого барабана 50 часов. Функции: часы, минуты, секунды, хронограф с отдельным цифер блатом часов и минут. Индикатор в единицах прошедших минут. "Прыгающая" секундная стрелка, с функциями "старт", "стоп" и "сброс". Индикаторы запаса хода механизмов часов и хронографа. Корпус: 18К розовое золото, диаметр 42мм. Водонепроницаемость 50м. Ремешок: кожа крокодила, застежка браслетного типа из 18К розового золота. Особенности: модель также выпускается в корпусе из 18К желтого золота (лимитированное издание 300 шт.) или в корпусе из платины 950 пробы.

Watch&Diamond 79


Roger Dubuis Чувствуется, что дизайнеры фирмы привыкли затя гивать обеденный перерыв увлекательной игрой в дартс и окончательно заигрались. От блеска и оби лия дополнительных полированных плоскостей, черточек, треугольников, ямок и выступов рябит в глазах, так и хочется повесить эти часы на стену и метнуть в них стрелу, угодив в "десятку". Не спаса ет и название Excalibur тенденциозное и слиш ком громкое для такого изделия.

Roger Dubuis Excalibur JFK Механизм: калибр RD 06, ручной завод, запас хода 55 часов. Функции: часы, минуты, секунды, хронограф для измерения трех интервалов времени. 30 минутный счетчик с центральной ретроградной стрелкой. 12 часовой счетчик с центральной ретроградной стрелкой. Турбийон, большая дата. Корпус: 18К белое золото, диаметр 45мм. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: кожа крокодила. Особенности: лимитированное издание 28 шт.

80 Watch&Diamond


IWC Даже аббревиатура этой фирмы из швейцарского Шафхаузена привлекает внимание. Никогда мастера IWC не покидали трудную дорогу функционального но" ваторства и технологического совершенства, достиг" нув настоящего артистизма и филигранности в ручном изготовлении часов, модели которых " гордость истин" ных коллекционеров. Da Vinci Perpetual Calendar Edition Kurt Klaus " пример изящества, изысканной внеш" ней простоты и невероятной слож" ности механизма, скрытого под восхитительным по красоте циферблатом.

IWC Da Vinci Perpetual Calendar Edition Kurt Klaus Механизм: калибр 79261, автоподзавод, запас хода 44 часа. Функции: часы, минуты, секунды, вечный календарь с указанием фаз луны, даты, дня недели, месяца, четырехзначной индикацией года и хронографом. Корпус: платина 950 пробы, ширина 43мм. Завинчивающаяся за" водная головка. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: кожа крокодила, застежка браслетного типа из платины. Особенности: лимитированное издание 50 шт., модель в корпу" се из розового золота " 500 шт.

Watch&Diamond 81


Baume & Mercier В 1973 году Baume & Mercier удивила мир невидан" ным по тем временам 12"угольным корпусом наруч" ных часов. Новаторский дизайн настолько понра" вился, что велись разговоры о наконец найденной идеальной "квадратуре круга". Но в 2007 году вид того же двенадцатиугольника в часах XXL Magnum уже несколько утомляет, и, кроме того, последовате" ли такой формы ушли далеко вперед в эстетике это" го "жанра", оставив дедушку с носом.

Baume & Mercier Riviera XXL Magnum Механизм: калибр ETA 7750, автоподзавод, запас хода 44 часа. Функции: часы, минуты, секунды, дата, хронограф. Корпус: сталь и титан, диаметр 43мм. Завинчивающаяся завод" ная головка. Водонепроницаемость 200м. Ремешок: каучук, застежка браслетного типа из стали.

82 Watch&Diamond


Vacheron Constantin Ругнуть часы этого бренда " означает нажить себе много врагов. Но как купить, если не знаешь, какие мысли зашифрованы в этих масках " а вдруг это один из элементов зомбирования. Этнографичес" кие, в полном смысле этого слова, часы будут вы" пускаться ограниченными сериями в течение трех лет. Для разных народов и континентов уже проду" маны цвета масок и оттенки циферблатов. Для кол" лекционеров это, безусловно, интересные часы.

Vacheron Constantin Metiers d'Art "Les Masques" Механизм: калибр VC 2460G4, автоподзавод, запас хода 40 часов. Функции: часы, минуты, дата, день недели. Корпус: "Китай" " 18К желтое золото, "Аляска" " 18К белое золото, "Конго" " платина 950 пробы, "Индонезия" " 18К розовое золото; диаметр 40мм. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: кожа крокодила, застежка браслетного типа из золо" та или платины в виде половины мальтийского креста. Особенности: лимитированное издание 25 комплектов из 4 моделей.

Watch&Diamond 83


Cartier От Cartier " компании, десятилетиями "раскру" чиваемой" как лучшая " всегда ждут чего"то особен" ного, но постоянно оставаться на плаву очень уто" мительно. Вот и нырнули часики Cartier Ronde Folle на дно морское, опутались драгоценной сетью и та" ращат, искаженные водной толщей, выпуклые бе" зумные глаза"цифры на проплывающих мимо ме" дуз. Возможно, этот дизайн можно как"то искус" ствоведчески объяснить, употребив красивые сло" ва: футуризм, классика, ноу"хау, но куда деть дно…

Cartier Ronde Folle Механизм: кварцевый. Функции: часы, минуты. Корпус: 18К белое золото, диаметр 37мм, инкрустирован 429 бриллиантами. Посеребренный циферблат. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: сатин, застежка из белого золота украшена белыми бриллиантами.

84 Watch&Diamond


Panerai Именно потому, что она итальянская, компания Panerai желает творить моду " и это ей удается. Иначе и быть не могло " за плечами настоящая "мужская" жизнь: почти два века сотрудничества с Итальянским морским флотом. Кто видел итальянского моряка, его выправку, форму и гордо поднятый подбородок, пой" мет, какие часы должны быть у него на руке. Конечно, шикарные ретро Luminor 1950 Regatta Rattrapante матросу не по карману. Они " достояние ад" миральское. Но плох тот солдат, кото" рый не хочет…

Panerai Luminor 1950 Regatta Rattrapante 44mm Механизм: калибр Panerai OP XVIII, запас хода более 42 часов, хронометр, сертифицированный COSC. Функции: часы, минуты, секунды, хронограф с функцией "split se" conds" и двумя счетчиками, внутренняя тахометрическая шкала. Корпус: сталь, диаметр 44мм. Запатентованная система защи" ты заводной головки. Водонепроницаемость 100м. Ремешок: резина, застежка из стали. Особенности: лимитированное издание 500 шт.

Watch&Diamond 85


Girard Perregaux Кто следит за модой в часовом искусстве, обращает внимание, что компания Girard"Perregaux постоянно делает громкие заявления о выпуске новинок, каких еще свет не видывал, а на поверку каждый раз ока" зывается "замах рублевый, а удар… так себе". Вот и нынешний SIHH не вздрогнул и не устремился к стенду компании, потому что серые стены никогда не останавливают на себе взгляд. Flyback Cronograph " вслед за своей стрелкой " "скакнул" назад.

Girard Perregaux Laureato USA 98 Механизм: калибр GP033CO, автоподзавод, запас хода 46 часов. Функции: часы, минуты, секунды, хронограф с функцией "fly"back". Корпус: сталь, диаметр 46мм. Завинчивающаяся завод" ная головка. Водонепроницаемость 100м. Ремешок: каучук, застежка браслетного типа из стали. Особенности: лимитированное издание 250 шт.

86 Watch&Diamond


JeanRichard Часы, показывающие время сразу в двух часовых поясах. Оригинально. Однако где"то уже было. И не раз и не только в двух. Первое впечатление от часов "2TimeZones" " обучающий инструмент, с яркими подсказками, где нажать "+", а где """, какой го" ловкой заводить механизм, какой перево" дить дату, и как двумя сразу истирать ман" жеты сорочки, будь вы левша или прав" ша. Это один из примеров фор" мальной эклектики, которая, увы, не может претендовать на эс" тетическое превосходство.

JeanRichard "2TimeZone" Механизм: калибр JR 1000, автоподзавод, запас хода 48 часов. Функции: часы, минуты, секунды, дата, второй часовой пояс. Корпус: сталь, размер 43 Х 43мм. Две завинчивающиеся завод" ные головки. Водонепроницаемость 100м. Ремешок: кожа крокодила или резина, застежка браслетного типа из стали.

Watch&Diamond 87


Parmigiani Fleurier Вдохновленные подвигами современных любителей авантюрных романтических путешествий, мастера компании Parmigiani продолжили выпуск серии про" фессиональных хронографов " Kalpagraph Collection. Глядя на эти готовые к стремитель" ному броску часы, угадываешь абрисы и роскошной каравеллы, и гоночного бо" лида, и лунохода. Ничего революци" онного, но ведь лучшее, как изве" стно, враг хорошего.

Parmigiani Fleurier Kalpagraph Collection Механизм: калибр PF 334, автоподзавод, запас хода 55 часов. Функции: часы, минуты, секунды, хронограф, дата. Корпус: 18К розовое золото. Черный циферблат с золотыми индексами и цифрами. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: кожа крокодила, застежка из 18К розового золота.

88 Watch&Diamond


Piaget Образец ясности и продуманности дизайна часов " Polo Chronograph от Piaget. Кроме отточенной и отпо" лированной "внешности", они обладают множеством аристократических черт, скрытых в глубинах совер" шенного механизма, целиком разработанного дизай" нерами фирмы и полностью изготовленного в стенах одной фабрики. Прослеживается огромное желание четко идти к поставленной цели. До впечатляющего результата осталось совсем немного.

Piaget Polo Chronograph Механизм: калибр 800P, ручной завод, запас хода 52 часа. Функции: часы, минуты, секунды, хронограф с функцией "fly" back"; окошко второго часового пояса на отметке "9 часов", "большая дата". Корпус: 18К розовое золото, диаметр 43мм. Циферблат с золо" тыми индексами. Водонепроницаемость 50м. Ремешок: кожа крокодила, застежка браслетного типа из 18К розового золота.

Watch&Diamond 89


Audemars Piguet Прочные и плодотворные дружеские связи со зна" менитыми спортсменами, участие в престижных соревнованиях в чести у многих часовщиков. Но не всем, как Audemars Piguet, удается засвиде" тельствовать это так оригинально и ярко. При пер" вом же взгляде на хронограф Royal Oak Offshore Alinghi Team от него трудно оторвать взгляд. Снаб" женный всем для точнейшего и удобного отсчета времени, он чем"то похож на иллюминатор фан" тастического "Наутилуса".

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Alinghi Team Chronograph Механизм: калибр 2326/2848, автоподзавод, запас хода 40 часов. Функции: часы, минуты, хронограф с функциями "fly"back" и обратного отсчета. Корпус: карбон, диаметр 44мм, карбоновый безель. Кнопки хронографа и заводная головка керамические. Водонепроницаемость 100м. Ремешок: каучук, застежка браслетного типа из титана. Особенности: лимитированное издание 1300 шт., в корпусе из розового золота 600 шт. и в корпусе из платины 107 шт. Общее количество лимитированных моделей " 2007 шт.

90 Watch&Diamond


Van Cleef & Arpels Компания Van Cleef & Arpels уже несколько лет представляет коллекцию "гармонических цифер" блатов", причем гармонию видит неизменно в со" четании природных образов и нетленных, как сама природа, бриллиантовых вставок. Задача нелег" кая, но в часах Lady Arpels Papillon что"то удалось. Бабочка с бриллиантовым туловищем заставляет задуматься о трепетном отношении ко времени.

Van Cleef & Arpels Lady Arpels Papillon Механизм: кварцевый. Функции: часы, минуты. Корпус: 18К белое золото, диаметр 37мм. Украшен белыми бриллиантами. Перламутровый циферблат с изображением ба" бочки. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: сатин, застежка из белого золота.

Watch&Diamond 91


Montblanc Автоматический хронограф Time Walker от Montblanс, заключенный в корпус из 18К золота и снабженный устрашающе массивной заводной го" ловкой и кнопками, уже заявлен как классические часы XXI века, еще едва наступившего. Но мешани" на слабо различимых, формальных по назначению, циферблатов как"то слабо сочетается с понятием о строгой классике. Сикось"накось расположенное окошко указателя даты еще более усугубляет несос" тоятельность заявленного дизайна.

Montblanc TimeWalker Chronograph Automatic Механизм: калибр 4810/502, автоподзавод, хронометр, серти" фицированный COSC, запас хода 46 часов. Функции: часы, минуты, секунды со стоп"функцией, хронограф, дата. Корпус: 18К розовое золото, диаметр 43мм. Черный циферблат с золотыми арабскими цифрами и индексами. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: кожа крокодила, застежка из 18К розового золота.

92 Watch&Diamond


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

The 100 facet diamonds. Unique cut and rare scintillation.

373"83"73


F.P.Journe Centigraphe Souverain Механизм: калибр 1506, ручной завод, запас хода 60 часов (с включенным механизмом хронографа " 30 часов). Выполнен из 18К белого золота. Функции: часы, минуты, хронограф. Корпус: платина 950 пробы, диаметр 40мм. Циферблат из белого золота. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: кожа крокодила, застежка из платины 950 пробы.

Президент компании F.P.Journe, Франсуа"Поль Журн

Вижу вас на скорости 360 000 км/час

Ã

åíèè íå íóæäàþòñÿ íè â ÷üèõ ñîâåòàõ, îíè îáðàùàþòñÿ çà íèìè ê ñàìîé Ïðèðîäå. Òîëüêî îêðóæàþùèì íå âñåãäà ýòî íðàâèòñÿ. Ôðàíñóà-Ïîëü Æóðí íå î÷åíü ëþáèò îá ýòîì âñïîìèíàòü, íî èç øêîëû åìó ïðèøëîñü óéòè â 14 ëåò, èç-çà ïîñòîÿííûõ "íåñîãëàñèé" ñ ïðåïîäàâàòåëÿìè. À äàëüøå âñå ïîøëî, êàê ïî íàêàòàííîé äîðîæêå. Ê 20 ãîäàì îí óæå "äîðîñ" äî ïåðâîãî ñàìîñòîÿòåëüíî èçãîòîâëåííîãî òóðáèéîíà ñ îðèãèíàëüíûì çàâîäíûì ìåõàíèçìîì. Ýòî çàíÿëî ó íåãî ïÿòü ëåò. Ïîòîì îòêðûë ñîáñòâåííóþ ìàñòåðñêóþ è â 1989 ãîäó çàâîåâàë ïåðâóþ ìåæäóíàðîäíóþ ïðåìèþ, à ïîòîì îíè ñòàëè îáûäåííûì åæåãîäíûì ïðèçíàíèåì ìàñòåðñòâà ÷àñîâùèêà. 94 Watch&Diamond

 2006 ãîäó ôðàíöóçñêîå ïðàâèòåëüñòâî íàãðàäèëî Æóðíà ïî÷åòíûì çâàíèåì Êàâàëåðà íàóê è èñêóññòâ. Ïî÷òè êàæäàÿ äåìîíñòðàöèÿ ÷àñîâ Ôðàíñóà-Ïîëÿ Æóðíà ñòàíîâèòñÿ "ãâîçäåì" ÷àñîâûõ âûñòàâîê. Íå ñòàë èñêëþ÷åíèåì â ýòîì ðÿäó è ôàíòàñòè÷åñêèé Centigraphe Souverain, äîñòîèíñòâà êîòîðîãî ïîä ñèëó îöåíèòü ðàçâå ÷òî ÷åëîâåêó, æèâóùåìó îäíîâðåìåííî â äâóõ èçìåðåíèÿõ. Ýòîò çàïàòåíòîâàííûé óíèêàëüíûé õðîíîãðàô ïîêàçûâàåò ñ íåîáûêíîâåííîé òî÷íîñòüþ "òðèâèàëüíûå" ÷àñû è ìèíóòû, ñòðåëêè íà òðåõ ìàëûõ öèôåðáëàòàõ ôèêñèðóþò âðåìåííûå ïðîìåæóòêè, îò îäíîé ñîòîé ñåêóíäû äî 10 ìèíóò. Êàæäûé ìåõàíèçì, "ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó", ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òàõîìåòð.

Êðàñíàÿ ñòðåëêà ñàìîãî áûñòðîãî èõ íèõ îáõîäèò êðóã çà îäíó ñåêóíäó, è òóò æå ïðåâðàùàåò âðåìÿ â ðàññòîÿíèå - äàâàÿ íàáëþäàòåëþ âîçìîæíîñòü çàôèêñèðîâàòü ïåðåìåùåíèå îáúåêòà, äâèæóùåãîñÿ ñî ñêîðîñòüþ äî 360 000 êì/÷àñ. Òàêèõ õàðàêòåðèñòèê íå èìååò íè îäèí ÷àñîâîé ìåõàíèçì â ìèðå. Åùå îäèí ïàòåíò, âûäåëåííûé îòäåëüíî, âûäàí ÷àñîâùèêó çà ãåíèàëüíóþ íàõîäêó - êíîïêà õðîíîãðàôà, óïðàâëÿþùàÿ çàïóñêîì, îñòàíîâêîé è ñáðîñîì ïîêàçàíèé, âûíåñåíà íà îòìåòêó "2 ÷àñà", ÷òî íåîáû÷àéíî óäîáíî äëÿ ïîëüçîâàíèÿ. Îñòàåòñÿ ñ íåîñëàáåâàþùèì èíòåðåñîì æäàòü, ÷åì óäèâèò ëþáèòåëåé ñëîæíûõ ÷àñîâ Æóðí â ñëåäóþùåì ñåçîíå. Âàäèì ÈâàíåíêîПо десять карат на каждый палец

"Ï

ðèäåðæèâàòüñÿ òî÷íîãî êóðñà - åùå íå îçíà÷àåò èäòè ïðàâèëüíûì ïóòåì", - ãîâîðèë Â.È.Ëåíèí, êîòîðûé, êàê èçâåñòíî, ñëåäóÿ â íóæíóþ åìó ñòîðîíó, çàâåë ïîëîâèíó ÷åëîâå÷åñòâà â äåáðè, èç êîòîðûõ òåïåðü âûêàðàáêèâàþòñÿ äåñÿòêè ñòðàí, â òîì ÷èñëå è ìíîãîñòðàäàëüíàÿ Óêðàèíà. Âñå íàìíîãî ëåã÷å è ïðèÿòíåå, åñëè ðå÷ü èäåò î ðàçâëå÷åíèÿõ, êîòîðûå ïðèäóìàë ñåáå ÷åëîâåê åùå íà çàðå çàðîæäåíèÿ îñìûñëåííîé æèçíè. ×òî íàçûâàþò êðóïíîé óäà÷åé àðõåîëîãè, êîïàþùèå â ãëóáèíàõ òûñÿ÷åëåòèé? Êîíå÷íî, óêðàøåíèÿ! Çîëîòûå èëè èçãîòîâëåííûå èç äðóãîãî ìàòåðèàëà, îíè - ñâèäåòåëè íåóåìíîé ñòðàñòè ëþäåé ñäåëàòü ñåáÿ ëó÷øå, âûäåëèòüñÿ èç îáùåé òîëïû, ñòàòü ÿð÷å, êðàñèâåå.  íàøå âðåìÿ åæåãîäíûå âûñòàâêè Âûñîêîãî þâåëèðíîãî èñêóññòâà è ÷àñîâîãî ìàñòåðñòâà â Áàçåëå è Æåíåâå íå äàþò çàáëóäèòüñÿ ñòðàæäóùèì ðîñêîøè. Áîëüøèå, ïðîñòî îãðîìíûå öâåòíûå äðàãîöåííûå êàìíè - ýòî íîâîå íàïðàâëåíèå þâåëèðíîé ìîäû. "Ýòî óæå áûëî", - ñêàæóò èñòîðèêè ìîäû. Ñîãëàñèìñÿ, íî êîãäà â 70-å ãîäû çâåçäû ýñòðàäû âûõîäèëè íà ñöåíó â êðóïíûõ óêðàøåíèÿõ, ýòî áûëè ïðîñòî ïîçîëî÷åííûå ïîáðÿêóøêè. Ñåãîäíÿ âñå "ïî-âçðîñëîìó": íàñòîÿùèå áðèëëèàíòû â äåñÿòêè êàðàò, ÷èñòåéøàÿ ïëàòèíà, "íåïîäúåìíûå" çîëîòûå öåïè, áðàñëåòû, çâåíÿùèå ÷àðìñàìè, êàê öåðêîâíûå êîëîêîëà; ÷àñû ñ ñîòíÿìè è äàæå òûñÿ÷àìè äðàãîöåííûõ êàìíåé, â êîðïóñàõ èç ðîçîâîãî çîëîòà. Ñìîòðèòå è íàñëàæäàéòåñü! Åêàòåðèíà Òèìîôååâà 96 Watch&Diamond

1

2


3

САД КАМНЕЙ 5

4

6

10

12

9

7

11

8

13

15

16

1, 4, 7, 9, 11, 16. Серьги и кольцо Clan de Vega. 2, 12. Кольца Dior Joaillerie. 3. Кольцо Carrera y Carrera. 5. Серьги Santagostino. 6. Кольцо Giorgio Visconti. 8. Босоножки Sergio Rossi. 10. Сумка Etro. 13, 15. Кольцо, серьги Valente. 14. Кулон Schoeffel.

14


1

ДРАГОЦЕННЫЕ ЗВЕНЬЯ 3

2

4

5

6

8

9

7

11

1. Часы Breguet. 2. Колье Giorgio Visconti. 3. Кольцо Dior Joaillerie. 4. Браслет Fani. 5, 10. Браслет, серьги Clan de Vega. 6. Сумка Etro. 7. Браслет Mattioli. 8. Колье Roberto Coin. 9. Колье Valente. 11. Босоножки Sergio Rossi.

10


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

w w w. v i c t o r i a c a s a l . c o m

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, ТЦ "Сады Победы", пл. 10 Апреля, тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 335>76>46 тел. (048) 785>03>85


1

СТРАШНОВАТО... НО КРАСИВО 3

2

4

5

8

6

7

9

11

1. Часы Technomarine. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11. Колье, запонки, кулоны Clan de Vega. 5. Часы Urwerk. 6. Часы Breitling. 7. Запонки de Grisogono.

10


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

вул. Володимирська, 20/1а, ТЦ "Атріум" пр. К. Маркса, 22, тел. (044) 278>61>11 тел. (056) 373-83-73

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121, тел. (062) 335>76>46

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ-ПОДАРКИ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

ЗАПОРIЖЖЯ "АКЦЕНТ"

вул. Артема, 76, ТЦ "Сады Победы", пл. 10 Апреля, пр. Ленiна, 151, тел. (062) 381-06-12 тел. (048) 785>03>85 тел. (0612) 12>58>41

ВІДДІЛ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ , distribution@com.nik7.com тел. +38 (050) 422>35>04, +38 (050) 501>17>14


1

2

3

КОМАНДА "ПОГРУЖЕНИЕ"

4

6

5

7

9

8

1. Breitling. 2. Harry Winston. 3 . B re g u e t . 4 . O m e g a . 5 . B o v e t . 6. Hublot. 7. Porsche Design. 8. IWC. 9. Jaeger leCoultre. 10. Paul Picot. 11. Bell&Ross. 10

111

ЗОЛОТО ЦВЕТА РОЗ 2

3

4

5

6

9

7

8

10

1. Колье Chopard. 2, 13. Очки Louis Vuitton. 3, 12, 16, 18, 21, 23. Браслет, кольца, серьги, брошь, запонки Clan de Vega. 4, 10. Кольца Fani. 5, 14, 15, 22, 24. Серьги, колье, кольца Luca Carati. 6. Сумка Etro. 7, 19. Браслеты Roberto Coin. 8. Часы Jaeger leCoultre. 9. Кольцо Tabbah. 11. Колье Giorgio Visconti. 17. Часы Glycine. 20. Босоножки Bally. 25. Часы F.P.Journe.

11


12

13

18

15

14

20

17

16

19

22

21

25

23

24


Elounda Mare Hotel, Elounda, 720 53, Crete, Greece, tel.:+30 284 1041102, fax:+30 284 1041307, e>mail: mare@elounda>sa.com, www.eloundamare.com


EloundaСимметрия роскоши


Серьги Clan de Vega из коллекции "Classica" (белое золото, белые бриллианты, изумруды). Серьги Clan de Vega из коллекции "Felicita" (белое золото, белые бриллианты, зеленые сапфиры, зеленые аметисты, лимонный и дымчатый кварц). Кольцо Clan de Vega из коллекции "Grandi" (белое золото, белые бриллиан ты, изумруд). Серьги Dior Joaillerie из коллекции "Diorette" (белое золото, белые бриллианты, цветной лак). Колье Chopard из коллекции "Happy Diamonds" (розовое и белое золото, белые бриллианты). Часы Bovet Sportster (белое золото, белые бриллианты, перламутр). Часы Harry Winston Avenu C (белое золото, белые бриллианты, перламутр). Часы De Grisogono Instrumentino (черненое белое золото, черные бриллианты, кожа ската). Чаша Lalique "Champs Elysees". Фигурки бабочек, подсвечник Swarovski (хрусталь).

Колье, серьги, браслеты и кольцо La Nouvelle Bague из коллекции "India" (белое золото, белые брилли анты, цветная эмаль). Часы Harry Winston Time Zone (белое золото, каучук). Часы Chopard Extravaganza (белое золото, белые бриллианты, кожа змеи). Блюдо Rosenthal из серии "Versace", коллекция "les Tresors de la Mer". Фигурки рыбок и морского конька Swarovski (хрусталь, сплав цветных металлов).

Серьги Clan de Vega из коллекции "Natura" (белое золото, белые и коричневые бриллианты). Колье La Nouvelle Bague из коллекции "Elemento" (желтое золото, цветная эмаль). Браслет и кольцо Roberto Coin из коллекции "Natura" (белое и желтое золото, белые бриллианты, рубины, черная эмаль). Колье Luca Carati из коллекции "Ginza" (розовое золото, коричневые бриллианты, розовые сапфиры, коголонг). Часы Zenith ChronoMaster Grande Date (розовое золото). Часы Harry Winston Ocean Diver (розовое и белое золото, залиум, каучук). Чаша Lalique "Bucolique".

Колье Schoeffel (белое золото, жемчуг). Серьги и кольцо Schoeffel из коллекции "Elysee" (желтое золото, белые бриллианты, жемчуг). Часы Bovet Rainbow (розовое золото, белые бриллианты, сапфир, перламутр). Ваза J.G. Durand.

Серьги Clan de Vega из коллекции "Natura" (желтое золото, белые бриллианты, жемчуг). Колье Schoeffel (желтое золото, жемчуг). Серьги и кольцо Schoeffel из коллекций "Revue" и "Elysee" (желтое золото, белые бриллианты, жемчуг). Кольцо Сarrera у Сarrera из коллекции "Gingko" (желтое золото, белые бриллианты, жемчуг). Часы Urwerk Targa (розовое золото, титан). Часы Hublot Big Bang (розовое золото, керамика, карбон, каучук). Часы Bovet Rainbow (розовое золото, белые бриллианты, сапфир, перламутр). Ваза J.G. Durand.

Колье и серьги Carrera y Carrera из коллекции "Bambu" (белое и желтое золото, белые бриллианты). Браслет Chopard из коллекции "Happy Diamonds" (желтое золото, белые бриллианты). Кольцо Chopard из коллекции "Ice Cube" (желтое золото, белые бриллианты). Часы Breguet Reine De Naples (желтое золото, белые бриллианты, перламутр). Часы A.Lange&Soehne Lange 1 (розовое золото, белые бриллианты). Ведерко для шампанского и щипцы для льда Christofle из серии "Anemone Belle epoque". Подсвечник Swarovski (хрусталь). Шампанское Veuve Clicquot. Колье и серьги Schoeffel из коллекции "Swing" (белое золото, белые бриллианты, цветные сапфиры, жемчуг). Колье Schoeffel из коллекции "Blizzard" (белое золото, белые бриллианты, жемчуг). Колье Schoeffel (белое золото, белые бриллианты, жемчуг). Колье Luca Carati из коллекции "Zodiac" (белое золото, белые бриллианты, оникс). Часы Chopard H watch (белое золото, белые бриллианты, перламутр). Часы Breguet Classique "Grande Complication" Tourbillon (белое золото). Менажница Christofle из серии "Anemone Belle epoque". Фужеры для шампанского Swarovski (хрусталь). Фигурка ракушки Swarovski (хрусталь). Серьги Clan de Vega из коллекции "Grandi" (белое золото, белые бриллианты, рубины). Колье и кольцо Саrrera у Сarrera из коллекции "Protozoa" (белое золото, белые бриллианты, розовые опалиты). Запонки Viсtor Mayer (белое золото). Часы Bovet Jumping Hours (белое золото, белые бриллианты, перламутр, ручная роспись). Кольца Chopard из коллекций "Golden Diamond" и "Ice Cube" (белое золото, белые багетные бриллианты). Серьги Chopard из коллекции "Ice Cube" (белое золото). Бокалы для шампанского Rosenthal "Studio Line".

Часы Chopard "Art Deco" (белое золото, белые бриллианты). Колье Chopard из коллекции "Happy Diamonds" (белое золото, белые бриллианты). Часы Bovet 8 Day Tourbillon (белое золото, белые багетные бриллианты, гравировка в стиле "fleurisanne"). Ведерко для шампанского Lalique "Ganymede". Подсвечник Swarovski (хрусталь).

Фото Наталья Степановская, стиль Анна Суровцева


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд готель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, ТЦ "Сады Победы", пл. 10 Апреля, тел. (044) 278 61 11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (062) 335 76 46 тел. (056) 373-83-73 тел. (048) 785 03 85 ВІДДІЛ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ , distribution@com.nik7.com тел. +38 (050) 422 35 04, +38 (050) 501 17 14


1

2

3

Í

"Золотая лестница" Chopard

ûíåøíèé Êàííñêèé êèíîôåñòèâàëü þáèëåéíûé äâàæäû. Êèíîôîðóìó èñïîëíèëîñü 60 ëåò, îí äàâíî è ïðî÷íî ñòàë îäíèì èç çíà÷èòåëüíûõ ñîáûòèé â ñèíåìàìèðå è êèíîáèçíåñå. Êòî òîëüêî íè æèâîïèñàë ìàéñêîå ñòîëïîòâîðåíèå íà Ëàçóðíîì áåðåãó, ïëîòíîñòü êèíîçâåçä íà êâàäðàòíûé ìåòð êàííñêîé íàáåðåæíîé, êóðüåçû è íåëåïîñòè, êîòîðûå ñîïðîâîæäàþò ñòîëü ïðåäñòàâèòåëüíûå ñîáðàíèÿ ëþäåé íåîðäèíàðíûõ, à ïîðîé è ýêñòðàâàãàíòíûõ! Íåîáõîäèìî çàìåòèòü, ÷òî ðîñêîøíî-áëåñòÿùèé, â ïðÿìîì ñìûñëå èñêðÿùèéñÿ îáðàç êèíîôåñòèâàëÿ ôîðìèðóþò îòíþäü íå êîíêóðñíûå ôèëüìû, à çíàìåíèòàÿ øâåéöàðñêàÿ ôèðìà Chopard. È â ýòîì ñìûñëå 10-ëåòíèé þáèëåé åå ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Êàííñêèì ôåñòèâàëåì - ñîáûòèå äëÿ ìèðîâîãî êóëüòóðíîãî áîìîíäà íå ìåíåå çíà÷èòåëüíîå. 24 ìàÿ 1998 ãîäà äåñÿòêè ìèëëèîíîâ òåëåçðèòåëåé íàáëþäàëè, êàê âïåðâûå áûëà âðó÷åíà îáíîâëåííàÿ Ïàëüìîâàÿ âåòâü, èçãîòîâëåííàÿ ìàñòåðàìè ôèðìû Chopard ïîä ðóêîâîäñòâîì Êàðîëèíû Ãðóîçè-Øîéôåëü. "Êèíî âñåãäà áûëî îäíèì èç ìîèõ ïðèñòðàñòèé, - ïðèçíàåòñÿ ãîñïîæà Øîéôåëü. - Ïîýòîìó ÿ ñðàçó ñîãëàñèëàñü íà ïðåäëîæåíèå ìñüå Ïüåðà Âèéî, ïðåçèäåíòà îðãêîìèòåòà ôåñòèâàëÿ. Íàì õîòåëîñü ñäåëàòü íå÷òî, ñèìâîëèçèðóþùåå íà èçûñêàííî-èçÿùíîì, "þâåëèðíîì" ÿçûêå âñåîáúåìëþùèé ñèíòåç ïðåêðàñíîãî". Ýòî ñ áëåñêîì óäàëîñü. 120 Watch&Diamond


5

4

6

7

1. Каролина Груози Шойфель. 2. Джейн Фонда. 3. Селита Эбанкс. 4. Джордж Клуни, Мэтт Деймон, Брэд Питт. 5. Девон Аоки, Претти Зинта, Афеф, Каролина Груози Шойфель, Моран Атиас. 6. Анжелина Джоли. 7. Элизабет Херли, Валентино. 8. Семья Шойфель. 9. Кристиан Мунджиу. 10. Дита фон Тиз и Каролина Груози Шойфель. 11. Каролина Груози Шойфель, Ник Кэннон, Арчи Панджаби, Джуд Лоу.

Âîò óæå äåñÿòü ëåò ãëàâíûå ïðèçû Êàíí èçãîòàâëèâàþòñÿ èìåííî ôèðìîé Chopard, à ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæäó ðóêîâîäñòâîì ôåñòèâàëÿ è îäíèì èç ëèäåðîâ ìèðîâîãî þâåëèðíî-÷àñîâîãî áèçíåñà ñòàëî òðàäèöèåé. Êðîìå Çîëîòîé Ïàëüìîâîé âåòâè, Chopard ñîçäàåò Çîëîòóþ êàìåðó, êîòîðîé íàãðàæäàåòñÿ ñúåìî÷íàÿ ãðóïïà ëó÷øåãî èãðîâîãî ôèëüìà. Ñ 2000 ãîäà â êèíîîáèõîä âîøëè òåðìèíû "ìèíè-Ïàëüìû", êîòîðûìè ÷åñòâóþò ëó÷øèõ àêòðèñó è àêòåðà.  2001 ãîäó êîìïàíèÿ Chopard ðåøèëà ïîîùðÿòü òàëàíòëèâóþ àêòåðñêóþ ìîëîäåæü èìåííîé íàãðàäîé, êîòîðóþ òàê è íàçâàëè - "Chopard Trophy". Ýòè "òðîôåè", èç ÷èñòîãî çîëîòà, âûïîëíåííûå â âèäå èçÿùíîãî çàâèòêà êèíîïëåíêè, âðó÷àþòñÿ ëó÷øèì äåáþòàíòàì Êàíí. Íî ãëàâíûì ðåçóëüòàòîì ïëîäîòâîðíîãî ïàðòíåðñòâà ñòàë "ïðÿìîé êîíòàêò" þâåëèðîâ è ìèðîâîé àêòåðñêîé ýëèòû. Íà çíàìåíèòîé Êàííñêîé ëåñòíèöå ïåðåä Festival Palace, ïîä áëèêàìè ôîòîâñïûøåê âñå â áîëüøåì èçîáèëèè ñâåðêàþò èçÿùíûå øåäåâðû îò ìàñòåðîâ Chopard.  íèõ ñ óäîâîëüñòâèåì áëèñòàëè Øàðëèç Òýðîí, Ïåíåëîïà Êðóç, Øýðîí Ñòîóí. À íà ôîòîãðàôèÿõ ñ ïîñëåäíåãî Êàííñêîãî êèíîôîðóìà, â "êîìïàíèè" Êàðîëèíû Ãðóîçè-Øîéôåëü è áðèëëèàíòîâ îò Chopard âû íàâåðíÿêà óçíàåòå Àíæåëèíó Äæîëè, Ñåëèòó Ýáàíêñ, Ýëèçàáåò Õåðëè. Âëàäèìèð Ãîðåëêèí

8

9

10 11

Watch&Diamond 121


1

2

Все лучшее возвращается

Â

3 5

ìàå â îòåëå Äîíáàññ Ïàëàñ ñîñòîÿëñÿ òîðæåñòâåííûé ôóðøåò, ïîñâÿùåííûé âðó÷åíèþ ïðèçîâ ïîáåäèòåëÿì àêöèè "Âñå ëó÷øåå âîçâðàùàåòñÿ", êîòîðàÿ ïðîâîäèëàñü Crystal Group, Austrian Airlines è Donbass Palace ñ 15 ìàðòà ïî 30 àïðåëÿ ýòîãî ãîäà. Êàæäûé, êòî â ýòîò ïåðèîä ïðèîáðåòàë áèëåòû Austrian Airlines â Äîíåöêå, Ìàðèóïîëå èëè Ëóãàíñêå, ïîñåùàë ðåñòîðàíû Donbass Palace èëè ñîâåðøàë ïîêóïêó â ìàãàçèíå "Êðèñòàëë", ïîëó÷àë âîçìîæíîñòü çàïîëíèòü êàðòî÷êó ó÷àñòíèêà àêöèè è ñòàòü ïîòåíöèàëüíûì îáëàäàòåëåì ðîñêîøíûõ ïðèçîâ. Àêöèÿ ïðîâîäèëàñü âî âòîðîé è, êàê çàâåðèëè îðãàíèçàòîðû, íå ïîñëåäíèé ðàç. 1. Борис Дума и сотрудник компании Crystal Group. 2. Александра Степаненко и Андрей Мудриевский. 3. Розыгрыш при зов, который состоялся 15 мая в присут ствии представителей прессы. 4. Наталья Морщагина. 5. Галина Кравченко. 6. Часы Breitling Colt Quartz, приз от компании Crystal Group. 7. Алексей и Наталья Морща гины получили возможность совершить роскошное путешествие в Австрию. 8. Ве ра Русановская вручает призовой сертификат от Donbass Palace Галине Кравченко.

7

122 Watch&Diamond

8

4 6


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

The ENgineers of time

porsche design timepieces

P’ 6000

Athens Bangkok Beirut Berlin Beverly Hills Dallas Dubai Florence Hamburg Kuala Lumpur Kuwait Leipzig London New York Osaka South Coast Plaza Tokyo www.porsche-design.com

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278 61 11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46 ОДЕСА, "CRYSTAL", ТЦ "Сады Победы", пл. 10 Апреля, тел. (048) 785 03 85 ВІДДІЛ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ , distribution@com.nik7.com тел. +38 (050) 422 35 04, +38 (050) 501 17 14


News of Turkish Airlines

Ñ

ðåäè àâèàêîìïàíèé, êîòîðûå åæåäíåâíî äóìàþò î ðàñøèðåíèè ñâîèõ óñëóã è äîñòèæåíèè ìàêñèìàëüíîãî óäîáñòâà äëÿ ïàññàæèðîâ, "Òóðåöêèå àâèàëèíèè" âíå êîíêóðåíöèè. Áóêâàëüíî ìåñÿöà íå ïðîõîäèò, ÷òîáû íå ïîÿâëÿëàñü èíôîðìàöèÿ î íîâûõ ðåéñàõ èëè ïîêóïêå íîâîãî àâèàëàéíåðà. Òåïåðü, ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì, Áîèíã 737 è Àýðîáóñ 320 ïîçâîëÿò ñ êîìôîðòîì âîçâðàòèòüñÿ íà ðîäèíó îòäûõàþùèì â Òóðöèè óêðàèíöàì. Âûëåò èç Ñòàìáóëà â Äíåïðîïåòðîâñê - â 12:45, îáðàòíî - ñ èäåàëüíûìè ñòûêîâêàìè, â Àíòàëèþ, Áîäðóì, Äàëìàí - â 15:40. Òàðèô îò 159 ó.å. + ñáîðû â àýðîïîðòó. Òàêæå ñòîèò âçÿòü íà çàìåòêó ðåéñû â Òåëü-Àâèâ ñ íîâûì ïðîìî-òàðèôîì â 269 ó.å. è î÷åíü âûãîäíûé òàðèô â Äóáàè - 330 ó.å.

Полеты во сне и наяву

Ñ

îñòîÿòåëüíûå ëþäè, ïðèâûêøèå ïóòåøåñòâîâàòü, íå îòêàçûâàÿ ñåáå íè â ÷åì, ïîëó÷èëè íîâûé ïîäàðîê îò British Airways. Ïðåñòèæíàÿ êîìïàíèÿ ïåðåîáîðóäîâàëà íà áîðòó ñâîèõ ñàìîëåòîâ ñàëîíû áèçíåñ-êëàññà. Îíè íàçûâàþòñÿ "Club World". Òåïåðü âû íå ïðîñòî ïîëó÷àåòå ìåñòî, à ïîêóïàåòå ÷àñòü ïàññàæèðñêîãî èíòåðüåðà ñàìîëåòà, êîòîðûé ìîæåòå óñòðîèòü ïî ñâîåìó æåëàíèþ. Ïðè äëèòåëüíûõ ïåðåëåòàõ êðåñëà ñ "Z"-äèçàéíîì è ãëóáîêèì óãëîì îïóñêàíèÿ òðàíñôîðìèðóþòñÿ â óäîáíûå êðîâàòè. Ìîæíî íàñëàæäàòüñÿ ëþáèìîé ìóçûêîé èëè ôèëüìîì, èçûñêàííûå áëþäà èç Club Kitchen ïðèãîòîâÿò ïî èíäèâèäóàëüíîìó çàêàçó.  àýðîïîðòàõ ïàññàæèðû Club World ïîëüçóþòñÿ óþòíûìè çàëàìè îæèäàíèÿ Terraces Lounges.

Царский подарок

Â

ëåòíèé ñåçîí àâèàêîìïàíèÿ "Äíåïðàâèà" ïðåäëàãàåò ïàññàæèðàì, ñòðåìÿùèìñÿ áûñòðî ïîïàñòü íà þæíûé áåðåã Êðûìà, ìèíóÿ óòîìèòåëüíóþ äîðîãó îò Ñèìôåðîïîëÿ äî ßëòû, íîâûå ðåéñû. Òåïåðü, âûëåòàÿ èç Äîìîäåäîâî, êèåâñêîãî àýðîïîðòà "Æóëÿíû" èëè Äíåïðîïåòðîâñêà, ñàìîëåò ñîâåðøàåò ïîñàäêó ïðÿìî íà áåðåãó ìîðÿ, â àýðîïîðòó Áåëüáåê, ðàñïîëîæåííîì â 7 êì. îò Ñåâàñòîïîëÿ. Ïî ïðîõîäÿùåé ðÿäîì àâòîòðàññå. Ñåâàñòîïîëü-Ôîðîñ-ßëòà-Àëóøòà-Ñóäàê ìîæíî ëåãêî äîáðàòüñÿ äî îáëþáîâàííîãî óãîëêà îòäûõà. Äîðîãà, èìåÿ ñòàòóñ ïðàâèòåëüñòâåííîé, îòëè÷àåòñÿ ïðåâîñõîäíûì ïîêðûòèåì è îòñóòñòâèåì ñåðïàíòèíîâ. Âñå ïðîöåäóðû ïðîõîæäåíèÿ ïîãðàíè÷íîãî è òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ â Áåëüáåêå ìàêñèìàëüíî óïðîùåíû. 124 Watch&DiamondСлова почти излишни

Â

òîì ñìûñëå, ÷òî íåìååøü îò âîñõèùåíèÿ. Jaguar X-type íå ïðîñòî íîâûé, îí íîâûé âî âñåõ îòíîøåíèÿõ ïðåæäå âñåãî, ñâåæèé äèçàéí êóçîâà, âîáðàâøèé ëó÷øèå ÷åðòû çíàìåíèòîãî áðåíäà. Áðîñàåòñÿ â ãëàçà îáøèðíîå ïðîñòðàíñòâî ñàëîíà, ãäå óäîáíî ðàñïîëîæàòñÿ âîäèòåëü è ïàññàæèðû. Âïå÷àòëÿåò è ñàìûé îáúåìíûé â ýòîì êëàññå áàãàæíèê. Âåëèêîëåïíàÿ äèíàìèêà îáåñïå÷èâàåòñÿ 6-öèëèíäðîâûì äâèãàòåëåì è 5-ñòóïåí÷àòîé êîðîáêîé ïåðåäà÷. Èäåàëüíî íàñòðîåííàÿ ïîäâåñêà è ðóëåâàÿ êîëîíêà ñ èçìåíÿåìûì ïåðåäàòî÷íûì îòíîøåíèåì îáåñïå÷è-

126 Watch&Diamond

âàþò âåëèêîëåïíóþ óïðàâëÿåìîñòü. Ïîñòîÿííûé ïîëíûé ïðèâîä, ABS è EDS äîáàâÿò óâåðåííîñòè, îñîáåííî ïðè åçäå íà ñêîëüçêîé äîðîãå. Ïîêóïàòåëü âîëåí âûáðàòü óðîâåíü îñíàùåíèÿ - êëàññè÷åñêèé Entry èëè ðîñêîøíûé Executive. Íî ïðè ëþáîé êîìïëåêòàöèè ãëàâíûé ïðèîðèòåò - áåçîïàñíîñòü. Äâóõýòàïíûå ôðîíòàëüíûå ïîäóøêè áåçîïàñíîñòè ïîìîãóò èçáåæàòü òðàâì ãîëîâû ïðè ëîáîâîì ñòîëêíîâåíèè; ïðè êàñàòåëüíîì óäàðå ñðàáîòàþò áîêîâûå ïîäóøêè. Êîãäà ñèäèøü çà ðóëåì Jaguar X-type, ïîåçäêà ïðåâðàùàåòñÿ â èñòèííîå óäîâîëüñòâèå. Âëàäèìèð Ùåííèêîâ


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46 тел. (056) 373-83-73

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ-ПОДАРКИ"

вул. Артема, 76, тел. (062) 381-06-12


Бирюзовая гладь Мирабелло

Наследство богов

Ý

ëóíäà - ðîñêîøíàÿ æåì÷óæèíà â êîðîíå Ãðåöèè. Íåêîãäà ïðîñòàÿ ðûáàöêàÿ äåðåâóøêà îñòðîâà Êðèò ñåãîäíÿ, áëàãîäàðÿ ãðîìàäíûì çàïàäíûì èíâåñòèöèÿì, ïðåâðàòèëàñü â ýëèòíûé êóðîðò, êóäà åäóò îòäûõàòü "âåñüìà âàæíûå ïåðñîíû" ñî âñåãî ñâåòà. Íåîïèñóåìûé ïî êðàñîòå çàëèâ Ìèðàáåëëî, ìîðñêèå ïàíîðàìû ñ öåïüþ ïðè÷óäëèâûõ îñòðîâîâ, ðàçâàëèíû àíòè÷íîãî ãîðîäà Îëóíòà (II â. äî í.ý.), êîòîðûé ðàñïîëàãàëñÿ íà ïåðåøåéêå ïîëóîñòðîâà Ñïèíàëîíãà, à ïîñëå îñåäàíèÿ çäåøíåé òåððèòîðèè îêàçàëñÿ ïîä âîäîé; ïëîñêîãîðüå Ëàññèòè ñ óíèêàëüíûì çðåëèùåì 7000 âåòðÿíûõ ìåëüíèö, îðîøàþùèõ äîëèíó, êðàñèâàÿ è ñàìàÿ âïå÷àòëÿþùàÿ ïåùåðà èç 200 ñóùåñòâóþùèõ íà Êðèòå - Äèêòåî Àíäðî ãäå, ñîãëàñíî ãðå÷åñêîé ìèôîëîãèè, Ðåÿ ðîäèëà Çåâñà, 128 Watch&Diamond

îòöà âñåõ áîãîâ; óíèêàëüíûé ìÿãêèé êëèìàò, ñàìàÿ ÷èñòàÿ ýêîëîãèÿ â ìèðå, ñàìûå âêóñíûå ìåä è îâå÷èé ñûð, èçóìèòåëüíûå âèíà… ïåðå÷åíü äîñòîèíñòâ, êîòîðûìè âëàäååò Ýëóíäà, ìîæíî ïðîäîëæàòü áåñêîíå÷íî. Âïîëíå åñòåñòâåííî, ÷òî èìåííî çäåñü, íà ñàìîì áåðåãó ìîðÿ, ðàñêèíóëèñü êîðïóñà è áóíãàëî àðèñòîêðàòè÷åñêîãî ãîñòèíè÷íîãî êîìïëåêñà Porto Elounda De Luxe Resort. Íîìåðà è ñüþòû îòåëÿ ÿâëÿþò ñîáîé íàñòîÿùèé îàçèñ óþòà è ñäåðæàííîé ðîñêîøè. Âñå îíè ðàñïîëàãàþò ïðîñòîðíûìè âàííûìè êîìíàòàìè, áîëüøèìè áàëêîíàìè èëè òåððàñàìè. Íåêîòîðûå èìåþò ïðÿìîé âûõîä ê áîëüøîìó áàññåéíó ñ ìîðñêîé âîäîé, êîòîðûé ðàñïîëîæåí âäîëü çäàíèÿ îòåëÿ è ïðåäíàçíà÷åí èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ ýòèõ íîìåðîâ, èëè æå èìåþò âûõîä ê ñîáñòâåííîìó áàññåéíó.


Первые лучи восходящего солнца

Â

îòåëå 168 íîìåðîâ, íî ÷èòàòåëåé æóðíàëà î øâåéöàðñêèõ ÷àñàõ è áðèëëèàíòàõ, çàèíòåðåñóþò, áåçóñëîâíî, òîëüêî òå èõ íèõ, êîòîðûå ðàâíû ïî ñâîåìó ñòàòóñó äðàãîöåííîñòÿì: "Pool Suite" äâóõêîìíàòíûé íîìåð â ãëàâíîì êîðïóñå, ñ òåððàñîé è ïðÿìûì âûõîäîì ê áîëüøîìó áàññåéíó èëè ê èíäèâèäóàëüíîìó; Bungalow WFR ó ñàìîãî ìîðÿ ñ îçåëåíåííîé òåððàñîé; 1-BDR Villa - âèëëà ñ ãîñòèíîé è ñïàëüíîé êîìíàòîé, ïåðñîíàëüíûì áàññåéíîì ñ ìîðñêîé âîäîé è ñàäèêîì; 2-BDR Grand Villa â îòåëå Elounda Peninsula all suite hotel - âèëëà ñ 2 ñïàëüíûìè êîìíàòàìè è ãîñòèíîé, áàññåéíîì ñ ìîðñêîé âîäîé è ñàäèêîì; 3 BDR Villa - âèëëà ñ 3 ñïàëüíûìè êîìíàòàìè è ãîñòèíîé, áàññåéíîì ñ ìîðñêîé âîäîé è ñàäèêîì; 2-BDR Beach Villa - âèëëà ñ 2 ñïàëüíûìè êîìíà-

òàìè è ãîñòèíîé ñ äîìàøíèì êèíîòåàòðîì è êàìèíîì, âàííûìè êîìíàòàìè ñ äæàêóçè, ïðÿìûì âûõîäîì íà ïëÿæ, áàññåéíîì ñ ìîðñêîé âîäîé è ñàäèêîì. Èçëèøíå îïèñûâàòü âíóòðåííåå óáðàíñòâî ýòèõ ïîêîåâ, èõ ñàìîå ñîâðåìåííîå ýëåêòðîííîå îáîðóäîâàíèå è èíäèâèäóàëüíûå àïïàðàòíûå óñòðîéñòâà spa. Îòåëü ðàñïîëàãàåò ðåñòîðàíàìè, òàâåðíàìè, áàðàìè. Êðîìå ïîëÿ äëÿ ãîëüôà íà 9 ëóíîê, èìåþòñÿ äâà òåííèñíûõ êîðòà, òðåíàæåðíûé çàë, öåíòð âîäíûõ âèäîâ ñïîðòà, äåòñêèé êëóá "Children's Ark" è ïåðâûé â Åâðîïå Six Senses Spa, ïëîùàäüþ 2200 êâ.ì. Ïëÿæè Ýëóíäû èç ãîäà â ãîä ñòàíîâÿòñÿ îáëàäàòåëÿìè ñïåöèàëüíîãî äèïëîìà "Ãîëóáîé ôëàã", ïðèñóæäàåìîãî Åâðîïåéñêèì Ñîþçîì çà ÷èñòîòó âîä è ïîáåðåæüÿ. Åêàòåðèíà Òèìîôååâà Watch&Diamond 129


Автосалон во время презентации

Для светской хроники

За секунду до рождения звезды

Первый Мазерати автомат Геннадий Коппель # генеральный директор "Модена Авто", Maserati

Â

àâòîñàëîíå îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Maserati â Êèåâå ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ àâòîìîáèëÿ Quattroporte ñ ïåðâîé âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé àâòîìàòè÷åñêîé êîðîáêîé ïåðåêëþ÷åíèÿ ïåðåäà÷. Ìèíóÿ êîëëåêöèîííûé Gransport Victory, êîòîðûé âñòðå÷àë ïîñåòèòåëåé íà âõîäå â ñàëîí, ãîñòè ïîãðóæàëèñü â èçûñêàííóþ àòìîñôåðó ðîäñòâåííûõ äóø - ïî÷èòàòåëåé ìàðêè Maserati. Âîçäóõ ïðèÿòíî ùåêîòàë íîñ çàïàõàìè äîðîãèõ ñèãàð è àðîìàòíûõ âèí, à ñëóõ ëàñêàëè ôîðòåïèàííûå êîìïîçèöèè Ñåðãåÿ Ãðèìàëüñêîãî è ïðèâåòñòâåííûå ñïè÷è âåäóùèõ - Ñíåæàíû Åãîðîâîé è Àëåêñåÿ Ìî÷àíîâà. Íèêàêîãî íàìåêà íà ñóåòó, âñå ÷èííî, áëàãîðîäíî è âåëè÷àâî.  îæèäàíèè ïðåìüåðû áîìîíä íå ñêó÷àë. Îðãàíèçàòîðû ïðèäóìàëè èíòåðåñíûé ñïîñîá çíàêîìñòâà: íà âõîäå êàæäîìó âðó÷àëàñü ïðîíóìåðîâàííàÿ ôèðìåííàÿ ïåð÷àòêà Maserati, ê êîòîðîé íóæíî áûëî íàéòè ïàðó ñðåäè îñòàëüíûõ ãîñòåé, â çàâåðøåíèè âå÷åðà âûäàâàëàñü âòîðàÿ ïåð÷àòêà. Ïîñîë Èòàëèè â Óêðàèíå, ãîñïîäèí Ôàáèî Ôàáðè âûðàçèë ïðèçíàòåëüíîñòü ãîñòÿì çà âûáîð èòàëüÿíñêîãî òîï-ñòèëÿ, à ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè "Ìîäåíà Àâòî", Ãåííàäèé Êîïïåëü ïîä÷åðêíóë îñîáóþ âàæíîñòü íîâøåñòâà â Maserati Quatrroporte ÀÒ äëÿ óêðàèíñêîãî ðûíêà. Âëàäèìèð Ùåííèêîâ


Магазин беспошлинной торговли «Duty Free» в международных аэропортах Донецка, Симферополя и Запорожья! Сделайте предварительный заказ за 48 часов до вылета и получите скидку 5 % Пассажирам предлагается широкий ассортимент высококачественной продукции: парфюмерия, декоративная косметика (Lancome, L'Oreal, Guerlain, Christian Dior), спиртные напитки, табачные изделия, кондитерская продукция и разнообразные аксессуары

"Duty#free" # Международный аэропорт "Донецк" тел./факс: +38 (062) 332 # 82 # 21 "Duty#free" # Международный аэропорт "Симферополь" тел./факс: +38 (0652) 29 # 53 # 45 "Duty Free" # "Международный аэропорт Запорожье" тел./факс: +38 (061) 721 # 45 # 72 www.dutyfree#ukraine.com


В атмосфере уюта

Классика жанра

В сердце деловой Женевы

Î

Любителям авангарда

132 Watch&Diamond

òåëü êëàññà "ëþêñ", Mandarin Oriental du Rhone, ðàñïîëîæåí â ñàìîì öåíòðå äåëîâîé "ñòîëèöû" Øâåéöàðèè - Æåíåâû. Îí áûë çàäóìàí êàê ÷àñòü êîìïëåêñà äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ ìåðîïðèÿòèé. Îòêðûòèå îòåëÿ â 1950 ãîäó çíàìåíóåò íà÷àëî îäíîãî èç àðõèòåêòóðíûõ íàïðàâëåíèé íîâåéøåãî âðåìåíè - ðàöèîíàëüíûé ôóíêöèîíàëèçì. Âñÿ îáñòàíîâêà ãîñòèíèöû ïîä÷èíåíà îäíîé öåëè: ñîçäàòü ìàêñèìóì óäîáñòâ äëÿ ïîñòîÿëüöåâ, îáåñïå÷èòü íå òîëüêî ðàçâëå÷åíèÿ, íî è ïîëíîöåííûé îòäûõ, ÷òî íåìàëîâàæíî äëÿ äåëîâîãî ÷åëîâåêà. Íà÷èíàåòñÿ âñå ñ ïîðîãà, ãäå ïóòåøåñòâåííèêîâ âñòðå÷àåò ñàì ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð îòåëÿ, Ìàðêî Òîððèàíè. È ýòî íå "ãàëî÷êè" ðàäè. Øåô, â èòîãå, íà äîëãèå ãîäû çàïîìèíàåò ñâîèõ ãîñòåé, à ïîñòîÿííûõ ïðèâåòñòâóåò ïîòîì, êàê äîáðûõ äðóçåé. Èíòåðüåð íîìåðîâ âûäåðæàí â ìÿãêèõ òîíàõ, ðàñïîëàãàåò ê óìèðîòâîðåíèþ è ðàññëàáëåíèþ ïîñëå íàïðÿæåííîãî äíÿ. Îáèëèå ìÿãêèõ "ñîñòàâëÿþùèõ" - îáèâîê, êîâðîâ, ïðåêðàñíûõ ïîëîòåíåö â âàííîé - òîæå ñïîñîáñòâóåò îòäîõíîâåíèþ. Çäåñü íå ïðèäåòñÿ ñêó÷àòü, ïîòîìó ÷òî âàñ åùå æäåò èçûñêàííîå ìåíþ ðåñòîðàíà La Neptune. Ëåòîì âû ñìîæåòå ïîóæèíàòü íà îòêðûòîé òåððàñå, ëþáóÿñü Æåíåâñêèì îçåðîì. Åêàòåðèíà ÒèìîôååâàТерритория клуба "5 элемент"

Жемчужина клуба здоровых удовольствий "5 элемент"

Ð

åñòîðàí êëóáà çäîðîâûõ óäîâîëüñòâèé "5 ýëåìåíò" - áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, îäíî èç ñàìûõ èçûñêàííûõ è ðîñêîøíûõ ìåñò â Êèåâå. Ñàìà àòìîñôåðà çäåñü èñïîëíåíà òåïëîì è óþòîì. Äèçàéí èíòåðüåðà, âûïîëíåííûé â ìÿãêèõ òîíàõ, ñîçäàåò îùóùåíèå ðîìàíòè÷åñêîé àóðû. Êîíöåïöèÿ ðåñòîðàíà "5 ýëåìåíò" âïîëíå îòðàæàåò îáùóþ ôèëîñîôèþ êëóáà, ãëàâíàÿ åãî çàäà÷à - îòäûõ ñ ïîëüçîé äëÿ çäîðîâüÿ. Ìåíþ íàñòîëüêî ðàçíîîáðàçíî, ÷òî ïîçâîëÿåò óäîâëåòâîðèòü ïîòðåáíîñòè äàæå ñàìûõ èñêóøåííûõ ãóðìàíîâ. Íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ïðàçäíè÷íîãî ñòîëà èëè ðîìàíòè÷åñêîãî âå÷åðà ÿâëÿåòñÿ âèíî, â âûáîðå êîòîðîãî ïîìîæåò îïûòíûé ñîìåëüå. Âèííàÿ êàðòà ðåñòîðàíà óäèâèò âàñ 134 Watch&Diamond

ñâîåé ãåîãðàôèåé è àññîðòèìåíòîì ýëèòíûõ ìàðîê íàïèòêîâ, òùàòåëüíî îòîáðàííûõ áóêâàëüíî ïî âñåìó ìèðó. Ñðåäè íèõ ðîñêîøíûå èçûñêè âèíîäåëîâ Èòàëèè, Ôðàíöèè, Àðãåíòèíû, Èñïàíèè, ×èëè è äðóãèõ ýêçîòè÷åñêèõ óãîëêîâ ïëàíåòû. Óíèêàëåí ðåñòîðàí íå òîëüêî ýêñêëþçèâíîñòüþ èíòåðüåðà, íî è òåìàòè÷åñêèì ðàçìàõîì, ìàñøòàáíîñòüþ ïðîâîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé. Ïî æåëàíèþ çàêàç÷èêîâ çäåñü ìîæíî îðãàíèçîâàòü ðåñïåêòàáåëüíûé ôóðøåò, äåëîâîé ñåìèíàð, êîðïîðàòèâíóþ âå÷åðèíêó, ñâàäüáó èëè äåòñêèé äåíü ðîæäåíèÿ. Òåì áîëåå, ÷òî êîìïëåêñíûå âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè êëóáà çäîðîâûõ óäîâîëüñòâèé "5 ýëåìåíò" îáåñïå÷àò ðàçíîîáðàçíûé ïîëíîöåííûé îòäûõ. Ìåðîïðèÿòèÿ ïðî-

âîäÿòñÿ â çàëå ðåñòîðàíà, â áîóëèíã-êëóáå, èëè æå íà òåððàñå ñ æèâîïèñíûìè âèäàìè íà Äíåïð. Èçëþáëåííûì ìåñòîì ãîñòåé, îñîáåííî ëåòîì, ÿâëÿåòñÿ âíóòðåííèé äâîðèê ðåñòîðàíà. Äíåì îí çàëèò ëàñêîâûì ñîëíöåì, à âå÷åðîì çäåñü ðàçûãðûâàþòñÿ ñêàçî÷íûå ôååðèè. Ãàðìîíè÷íîå ñî÷åòàíèå îðèãèíàëüíûõ áëþä è íåïîâòîðèìîé àòìîñôåðû - ÷àðóþùàÿ ìóçûêà, òèõèé øåëåñò ëèñòâû, çâåçäíîå íåáî, íåæíûå âñïëåñêè âîëí - äîïîëíÿþò îùóùåíèÿ ðîìàíòè÷åñêîãî ïðàçäíèêà. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ, ñëàæåííàÿ êîìàíäà ðåñòîðàíà êëóáà ãîòîâà ñäåëàòü âñå äëÿ òîãî, ÷òîáû åãî ïîñåùåíèå ñòàëî íåçàáûâàåìûì. Äåâèç ðåñòîðàíà "5 ýëåìåíò" "Íåò íè÷åãî íåâîçìîæíîãî!" Àííà ÑóðîâöåâàВаш five o`clock, сэр! Роллс#Ройс Фантом, приобретенный к 100#летнему юбилею отеля

Бар Риволи, где подают эксклюзивное шампанское The Ritz

Роскошный номер Deluxe Suite с видом на королевский Грин Парк

К церемонии чаепития

136 Watch&Diamond

Ñ

òàðàÿ äîáðàÿ Àíãëèÿ ñèëüíà ñâîèìè òðàäèöèÿìè. Õðèïëîâàòûé çâîí Áèã Áåíà, ãâàðäåéöû â ìåäâåæüèõ øàïêàõ ó êîðîëåâñêîãî äâîðöà, áëàãîðîäíûå âîðîíû íà ñòðàæå Òàóýðà. Ñðåäè òàêèõ äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé ëîíäîíñêèé îòåëü The Ritz ìîæíî íàçâàòü íàñòîÿùèì ñîáðàíèåì òðàäèöèé. Èìåííî çäåñü ïîäàþò ýòàëîííûé äíåâíîé ÷àé, çíàìåíèòûé íà âåñü ìèð five o`clock. Öåðåìîíèÿ íàñòîëüêî ïîïóëÿðíà, ÷òî ïðîâîäèòñÿ â íåñêîëüêî ïðèåìîâ. Âàæåí íå ñòîëüêî ñàì ÷àé, (õîòÿ îí ïðåâîñõîäåí), ñêîëüêî ïðèñóòñòâèå â èçáðàííîì îáùåñòâå. Èáî

çà ñîñåäíèì ñòîëèêîì ìîæåò îêàçàòüñÿ ïðèíö êðîâè, à ïðÿìî íàïðîòèâ - âûäàþùèéñÿ àêòåð, âñòðåòèòüñÿ ñ êîòîðûì ìå÷òàþò ìíîãèå. Îòåëü The Ritz îïðàâäûâàåò âñå îæèäàíèÿ. Ýòî è ïîëû èç íàáîðíîãî ìðàìîðà, ðàñïèñàííûå ëó÷øèìè õóäîæíèêàìè ïîòîëêè è çîëî÷åíûå êàïèòåëè êîëîíí. Ýòî âñåìîãóùèå êîíñüåðæè, êîòîðûå äîñòàíóò âàì áèëåò êóäà óãîäíî. Ýòî ðåñòîðàí The Palm Court, â êîòîðîì ïîäàþò ñàìûé ýòàëîííûé ÷àé. Ëåòîì, â ñàìûé ðàçãàð òóðèñòñêîãî ñåçîíà, äàæå VIP-ïåðñîíû çàïèñûâàþòñÿ ñþäà íåäåëü çà ïÿòü, à ïîñòîÿëüöû îòåëÿ âñåãäà áåç î÷åðåäè. Åêàòåðèíà ÒèìîôååâàПрезидентский сьют

Встретили, как принцессу

Ï

îòîìó ÷òî íå ðàç âñòðå÷àëè, è íå òîëüêî ïðèíöåâ. Òàêîâ îí, øèêàðíûé îòåëü Le Meurice íà óëèöå Ðèâîëè. Áûâàëè çäåñü êîðîëè è ñóëòàíû, ïðåçèäåíòû è ïðåìüåð-ìèíèñòðû. À êàê ïðèÿòíî, äàæå ëåñòíî, ñòîëêíóòüñÿ ïðè âõîäå, ñêàæåì, ñ êîðîëåì Èñïàíèè èëè ãåðöîãèíåé Âèíäçîðñêîé. Òàêîå â Le Meurice - äåëî îáû÷íîå. Èäåøü ïî êîðèäîðó, à íàâñòðå÷ó Ïëàñèäî Äîìèíãî èëè Ýëèçàáåò Òåéëîð. Òåíåé âåëèêèõ òðåâîæèòü íå áóäåì, ëèøü óïîìÿíåì èõ èìåíà. ×àéêîâñêèé è êîðîëåâà Âèêòîðèÿ, Ðåäüÿðä Êèïëèíã è Ñàëüâàäîð Äàëè. Áûâàëè è íåîäíîêðàòíî. È àâòîãðàôû â ãîñòåâîé êíèãå îñòàâèëè. Äà è êàê íå ïîáûâàòü! Ñèäèøü ñåáå â ñîëÿðèè íà ïðîñòîðíîé òåððàñå, à ïðÿìî ó íîã ñàäû Òþèëüðè, ÷óòü äàëüøå - Ñåíà, çà óãëîì Åëèñåéñêèå ïîëÿ. Ñòî138 Watch&Diamond

èò òîëüêî ãîëîâó ïîâåðíóòü - Âàíäîìñêàÿ ïëîùàäü ñî çíàìåíèòîé êîëîííîé, à äàëüøå, â ñâåðêàþùåé ñèíåâå, - çíàìåíèòûå õîëìû Ìîíìàðòðà. À òóò óæå ÷åãî-òî ïðîõëàäèòåëüíîãî ïîäíåñëè. È íà÷èíàåøü ïîíèìàòü, ÷òî íå çðÿ ïðîæèëà æèçíü, åñëè ìîæåøü ñåáå òàêîå ïîçâîëèòü. Èáî íà ñòðàæå ìîèõ æåëàíèé áûë âåñü ïåðñîíàë îòåëÿ. Ðàñïîëîæåííûé â çäàíèè XVIII âåêà, íåñêîëüêî ëåò íàçàä îòåëü áûë ïîëíîñòüþ ðåêîíñòðóèðîâàí. Ýòî íå çíà÷èò "ìîäåðíèçèðîâàí". Ðîñêîøíûå âåðñàëüñêèå èíòåðüåðû ïîëíîñòüþ ñîõðàíåíû, â íèõ òîëüêî î÷åíü èçÿùíî âïèñàíû ñîâðåìåííûå ãîñòèíè÷íûå íîó-õàó. Äîáàâëåíû ðîñêîøíûé ôèòíåñ-öåíòð è êîìïëåêñ spa-óñëóã. Åêàòåðèíà ÒèìîôååâàПанорамный вид отеля в ночное время

Вестибюль отеля

Для мировой элиты

Deluxe Room Ресторан "Le Ciel" на террассе

140 Watch&Diamond

Î

ò âåíñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî àýðîïîðòà äî ðîñêîøíîé ãîñòèíèöû Grand Hotel ïîë÷àñà åçäû. Ïîñëå ðåâà òóðáèí è ñóåòíûõ çàáîò ïàññàæèðû-ïóòåøåñòâåííèêè ïîïàäàþò â ñàìîå ñåðäöå àðèñòîêðàòè÷åñêè óïîðÿäî÷åííîé, âîëøåáíî êðàñèâîé ñòàðîé Âåíû. Åñëè åñòü íåñêîëüêî ÷àñîâ äëÿ îòäûõà, òî âåñü ðàññëàáëÿþùå-ðàçâëåêàòåëüíûé êîìïëåêñ îäíîãî èç ëó÷øèõ îòåëåé àâñòðèéñêîé ñòîëèöû ê âàøèì óñëóãàì. Íå ïîñëåäíèé êîìïîíåíò - ñàìî çäàíèå ãîñòèíèöû - âåëèêîëåïíûé îáðàçåö äâîðöîâîé àðõèòåêòóðû ñåðåäèíû XIX âåêà. Ãðîìàäíûé âåñòèáþëü ñî ñòåêëÿííîé êðûøåé, ïåðåñå÷åííûé ëåãêèìè àæóðíûìè ëåñòíèöàìè; âåëèêîëåïíûå èíòåðüåðû õîëëîâ, íîìåðîâ è êàáèíåòîâ áèçíåñ-öåíòðà îáñòàâëåíû ñ ðîñêîøüþ êîðîëåâñêèõ ïðèåìíûõ. Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ìíîãèå ìèðîâûå çíàìåíèòîñòè, ïîïàäàÿ â Àâñòðèþ, íå çàäóìûâàþòñÿ î âûáîðå ìåñòà ïðîæèâàíèÿ. Ðåñòîðàíû è êàôå îòåëÿ ïðåäëàãàþò øèðîêèé âûáîð - îò èçûñêàííîé åâðîïåéñêîé êóõíè, äî ÿïîíî-êèòàéñêîé ýêçîòèêè.  òîì ÷èñëå, è íàöèîíàëüíûé gaststette, ñ îáèëèåì ïèâà, æàðåíûõ êîëáàñîê ïîä âåñåëûå òèðîëüñêèå ïåñåíêè. Ñëîâîì, Grand Hotel Wien - îäèí èç î÷åíü íåìíîãèõ ÷ëåíîâ ýëèòíîé ëèãè Leading Hotels of the World. Åêàòåðèíà ÒèìîôååâàС любовью к "Марии"

R

osenthal AG áûëà îñíîâàíà â 1879 ãîäó â íåáîëüøîé äåðåâóøêå Åðêåðøðóò, ÷òî íåïîäàëåêó îò ãîðîäà Ñåáà â Âåðõíåé Ôðàíêîíèè. Ïðàêòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü êîìïàíèè íà÷àëàñü ñ õóäîæåñòâåííîé ðîñïèñè çàêóïàåìîãî ôàðôîðà. Îêðûëåííûé óñïåõîì, òâîð÷åñêèì è ôèíàíñîâûì, Ôèëèïï Ðîçåíòàëü ðåøèë ïðîèçâîäèòü ôàðôîð ñàìîñòîÿòåëüíî.  1886 ãîäó åãî ïåðâûé îáðàçåö áûë çàïèñàí â ðååñòð ìåñòíîãî êîðîëåâñêîãî äâîðà â Õîôå. Ýòî èçäåëèå ïðåäñòàâëÿëî ñîáîé ïåïåëüíèöó ñ çàáàâíîé íàäïèñüþ: "Ìåñòî îòäûõà äëÿ ãîðÿùèõ ñèãàð". Ôèëèïïó Ðîçåíòàëþ óäàëîñü óëîâèòü äóõ âðåìåíè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ áåçóñëîâíûì êà÷åñòâîì íàñòîÿùåãî êðóïíîãî õóäîæíèêà è ìåíåäæåðà. Âñêîðå ôèðìà ñòàëà ïåðâîîòêðûâàòåëåì ìíîãèõ íîó-õàó â ýòîé èíäóñòðèè, è íà îáðàòíîé ñòîðîíå êàæäîãî èçäåëèÿ çàñèÿë ëîãîòèï áðåíäà Rosenthal.  äíè 128-ëåòèÿ êîìïàíèè óæå íèêîãî íå íóæíî óáåæäàòü, ÷òî ïðîäóêöèÿ ôèðìû Rosenthal - ýòî âûñîêîõóäîæåñòâåííûå, êà÷åñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà èç ôàðôîðà - èñòî÷íèê ðàäîñòè äëÿ ëþäåé âî âñåì ìèðå, ïîíèìàþùèõ è öåíÿùèõ êðàñîòó, ýëåãàíòíîñòü è ðîñêîøü. Îäíèì èç âûäàþùèõñÿ äîñòèæåíèé êîìïàíèè ñòàë ñåðâèç "Ìàðèÿ", êîòîðûé ïðèäóìàë è ðàçðàáîòàë ñàì ðîäîíà÷àëüíèê, Ôèëèïï Ðîçåíòàëü, åùå â 1916 ãîäó. "Ìàðèÿ" ýòî íåîáû÷íîå îáúÿñíåíèå â ëþáâè Ôèëèïïà Ðîçåíòàëÿ ñâîåé æåíå, ôðàíöóçñêîé ãðàôèíå Ìàðèè äå Áåðãå. Íåâîçìîæíî ïîäñ÷èòàòü, ñêîëüêî áûëî âûïóùåíî çà äåâÿíîñòî ëåò ýòèõ ñåðâèçîâ, ïðèâëåêàþùèõ ê ñåáå âíèìàíèå íåîáû÷íîé ìíîãîãðàííîé ôîðìîé è èçóìèòåëüíûì ãðàíàòîâûì ðåëüåôîì. Îäíàêî äî ñèõ ïîð ñåðâèçû "Ìàðèÿ" ñ÷èòàþòñÿ ãîðäîñòüþ êîëëåêöèîíåðîâ è ëþáèòåëåé ôàðôîðà, êóïèòü èõ - áîëüøàÿ óäà÷à. Ýëåãàíòíîñòü è êðàñîòà "Ìàðèè" ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ÿðêèé ïðèìåð âíåâðåìåííîãî, êëàññè÷åñêîãî è òðàäèöèîííîãî ñòèëÿ æèçíè. Ýòîò ñåðâèç, êàê íèêàêàÿ äðóãàÿ ñòîëîâàÿ ïîñóäà, ÿâëÿåòñÿ îëèöåòâîðåíèåì ãðàöèîçíî ñåðâèðîâàííîãî ñòîëà. Óíèêàëüíûé ñòèëü àññîðòèìåíòà, âêëþ÷àþùèé áîëåå 120 íàèìåíîâàíèé, ïðåäëàãàåò âñå, ÷òî òîëüêî ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ äëÿ ïîèñòèíå êîðîëåâñêîãî ïðèåìà. Êðîìå òîãî, êàæäûé íîâûé âûïóñê "Ìàðèè" ïîëîí ñþðïðèçîâ. Äèçàéíåðû ïîñòîÿííî ðàçðàáàòûâàþò íîâûå ýëåìåíòû äåêîðà è ìîòèâû ðîñïèñè. Íàïðèìåð, þáèëåéíûé ñåðâèç "Maria Celebration" áûë ðàñïèñàí çîëîòîì âðó÷íóþ, ÷òî ïðèäàåò åìó ïîèñòèíå öàðñêîå âåëè÷èå. Ñåãîäíÿ, êàê è â òî äàëåêîå âðåìÿ, ìàðêà Rosenthal èçâåñòíà âî âñåì ìèðå êàê ïðîèçâîäèòåëü ôàðôîðà íàèâûñøåãî êà÷åñòâà. Àííà Ñóðîâöåâà 142 Watch&DiamondЖурнал "Часы и бриллианты" официально распространяется в следующих местах: Часы и бриллианты Киев

Магазин "Кристалл" ул. Владимирская, 20/1а Тел.: +38 044 278 61 11 Салон "Emporium" ул. Грушевского, 4 Тел.: +38 044 278 21 38 Салон "Форум красоты" ул. Б. Хмельницкого, 17/52а Тел.: +38 044 581 08 10 Welness клуб "5 элемент" ул. Электриков, 29а Тел.: +38 044 239 13 89 Ресторан "Mocco" ул. Крещатик, 15 Тел.: +38 044 230 92 30 Ресторан "Восток" ул. Набережно#Крещатицкая, 11 Тел.: +38 044 416 53 75 Ресторан "Токио" ул. Зоологическая, 10 Тел.: +38 044 490 06 04 Ресторан "Нобель" ул. Большая Васильковская, 65 Тел.: +38 044 238 69 71 Ресторан "Каса белла" ул. Сагайдачного, 27 Тел.: +38 044 425 23 09

ул. Пушкинская, 19 Тел.: +38 044 278 41 03, 490 59 33 Аэропорт Борисполь Тел.: +38 044 490 47 77

Днепропетровск

Магазин "ИмперадоR" гранд отель "Украина", пр. К. Маркса Тел.: +38 056 370 38 39 Магазин "Crystal" ТЦ "Атриум", пр. К. Маркса, 22 Тел.: +38 056 373 83 73 Магазин "Rue Royale" бул. Екатеринославский, 2 Магазин "Le Billionnaire" пр. К. Маркса, 51 Тел.: +38 056 744 77 60 Магазин "Nakamiсhi" пр. К. Маркса, 22 Тел.: +38 056 373 83 23 Магазин "Monpellie" пр. К. Маркса, 44, ул. Серова, 4 Тел.: +38 056 38 29 57 Магазин "Elemental" бул. Екатеринославский, 2 Тел.: +38 056 38 55 88 Магазин "Villeroy and Boch" бул. Екатеринославский, 2 Тел.: +38 056 371 43 27 Cеть "Козырная карта": Магазин "Frette" Ресторан "Хуторок" бул. Екатеринославский, 2 ул. Набережно#Крещатицкая, Тел.: +38 056 374 73 10 причал №1 Магазин "Plasma" Тел.: +38 044 463 70 19 бул. Екатеринославский, 2 Ресторан "Вагон ресторан" Тел.: +38 056 373 64 81 ул. Красноармейская, 52 Бутик "Patrick Hellman" Тел.: +38 044 287 04 90 пр. К. Маркса, 77 Ресторан "Колесо" Тел.: +38 056 31 36 36 ул. Набережно#Крещатицкая, Бутик "Max Mara" причал № 14 бул. Екатеринославский, 2 Тел.: +38 044 462 55 96 Тел.: +38 056 374 45 98 Ресторан "Нобу" Бутик "Савой" ул. Шота Руставели, 12 пр. К.Маркса, 26 Тел.: +38 044 246 77 34 Тел.: +38 056 377 38 18 Ресторан "Freedom" Бутик "Домино" ул. Фрунзе, 134 пр. К. Маркса, 46 Тел.: +38 044 468 32 32 Тел.: +38 0562 36 26 59 Ресторан "Дежавю" Бутик "Swarovski" ул. Б. Хмельницкого, 30 ТЦ "Гранд#Плаза" Тел.: +38 044 235 98 02 пр. К.Маркса, 67д Ресторан "Кувшин" Автосалон "Maserati" Федорова,10 ул. Набережная Победы, 10 Тел.: +38 044 592 63 63 Тел.: +38 0562 36 12 23, 36 08 87 Ресторан "Казбек" Автосалон "Арт Моторс" бул. Л. Украинки, 30а ул. Запорожское шоссе, 28а Тел.: +38 044 285 48 05 Тел.: +38 0562 34 47 77 Ресторан "Караван" Cигарный дом "Фортуна" ул. Кловский спуск, 10 пр. К.Маркса, 44 Тел.: +38 044 280 95 77 Тел.: +38 0562 33 74 99 Ресторан "Хинкали" Салон оптики "Eye Q Optic" ул. Шота Руставели, 4 пр. К. Маркса, 22 Тел.: +38 044 234 06 92 Центр медицинской Ресторан "Пельменница" косметологии "Космед" ул. Красноармейская, 56 ул. Жуковского, 2б Тел.: +38 044 287 10 73 Тел.: +38 056 36 08 36 Ресторан "Вареничная" Центр медицинской ул. Эспланадная, 28 косметологии "Персона" Тел.: +38 044 287 15 39 Ресторан "Да Винчи Фиш Клаб" ул. Набережная Ленина, 11а Тел.: +38 056 778 00 66 ул. Владимирская, 12 Оздоровительный центр Тел.: +38 044 490 34 34 "Цунами" Ресторан "Креп де Шин" пл. Октябрськая, 12а ул. Гоголевская, 25 Тел.: +38 0562 33 35 20 Тел.: +38 044 537 70 70 Оздоровительный комплекс Ресторан "Марше" "Термы" ул. Красноармейская,13 ул. Феодосиевская, 1 Тел.: +38 044 451 40 50 Салон косметологии "Саванна" Ресторан "Мураками" Набережное шоссе, ст. м. Днепр ул. Дзержинского, 35 Тел.: +38 0562 31 42 33 Тел.: +38 044 428 72 19 Салон красоты и Ресторан "Пена" косметологии "Лабиринт" ул. Ярославов Вал, 30/18 ул. Харьковская, 3 Тел.: +38 044 234 17 01 Тел.: +38 056 31 32 32 Ресторан "Самобранка" Теннисный клуб "Мегарон" ул. Богатырская, 26а ул. Щорса, 6а Тел.: +38 044 592 00 20 Тел.: +38 056 38 04 31, 38 04 33 www.megaron.com.ua Казино "Avalon" Спортивный клуб "Восход" ул. Леонтовича, 3 ул. Набережная Победы, 51 Тел.: +38 044 234 74 94 Авиакомпания "British Airways" Тел.: +38 0562 417155 Ресторан "Бартоломео" Тел.: +38 044 585 50 50 ул. Набережная Победы, 9б www.ba.com Авиакомпания "Austrian Airlines" Тел.: +38 056 370 15 00 Ресторан "Дежавю" Аэропорт пр. К. Маркса, 20 Тел.: +38 044 289 20 32/33/34 Авиакомпания "Turkish Airlines" Тел.: +38 056 370 29 30

Ресторан "Олимп" пр. К. Маркса, 83 Тел.: +38 056 45 52 37 Ресторан "Beerhouse" бул. Екатеринославский, 2 Тел.: +38 056 372 30 65 Ресторан "Св. Яков" пер. Урицкого, 11 Тел.: +38 056 740 20 50

Авиакомпания "Днеправиа" Аэропорт, 42 Тел.: +38 0562 39 54 95

Донецк

Магазин "Кристалл" ул. Артема, 121 Тел.: +38 062 335 76 46 Магазин "Cult" ул. Артема, 80а Семья заведений "Protege": Тел.: +38 062 381 73 93 Ресторан "Пастораль" Магазин пр. К. Маркса, 46 "Ermenegildo Zegna" Тел.: +38 056 36 28 66 ул. Артема, 112 Ресторан "Safari" Магазин "Megapolis" ул. Фучика, 12б ул. Артема, 112 Тел.: +38 056 39 85 95 Тел.: + 38 381 30 31 Бутик кафе "Atrium" Магазин "Bolero" пр. К. Маркса, 22 ул. Артема, 112 Тел.: +38 056 373 83 37 Тел.: + 38 062 345 36 82 Магазин "Ренесанс" Ресторан "Оранжерея" ул. Университетская, 37 ул. Половецкая, 2 Тел.: +38 062 381 05 55 Тел.: +38 056 778 37 78 Магазин "Антураж" Ресторан "Порте Мальтезе" ул. Университетская, 26 ул. Гоголя, 4 Тел.: +38 062 381 77 77 Тел.: +38 056 713 55 75 Автосалон "Алекс Премиум" Ресторан "Да Винчи" ул. Университетская, 95в пер. Яворницкого, 6 Тел.: +38 062 386 33 40 Тел.: +38 056 373 70 08 jaguar@winneralex.dn.ua Ресторан "Red&Green" Ресторан "Дежавю" пер. Добровольцев, 3 бул. Пушкина, 29 Тел.: +38 0562 36 17 28 Тел.: +38 062 381 09 00 Ресторан "St.Tropes" Ресторан "Околица" пр. Гагарина, 24 бул. Шевченко, 50 Тел.: +38 0562 46 00 11 Тел.: +38 062 385 88 90 Ресторан "Бамбук" Ресторан "Cavallino Bianco" пр. Героев, 1 ул. Университетская, 39 Тел.: +38 0562 31 28 02 Тел.: +38 062 381 75 41 Ресторан "Нирвана" Ресторан "Сыр" пр. К. Маркса, 95 ул. Университетская, 2а Тел.: +38 056 726 42 75 Тел.: +38 062 332 48 88 Ресторан "Репортер" Ресторан "Magie Noire" ул. Баррикадная, 2 пр. Гринкевича, 7 Тел.: +38 0562 33 75 75 Тел.: +38 062 304 29 69 Арт кафе "Capuchone" Ресторан "Шато" ул. Горького, 2 пр. Комсомольский, 27 Тел.: +38 0562 314 22 86 Тел.: +38 062 304 05 06 Казино ресторан "Чарли" Ресторан "Корсар" пер. Октябрьский, 6 пр. Комсомольский, 27 Тел.: +38 0562 46 52 19 Тел.: +38 062 304 04 04 Казино клуб "Европа" Ресторан "Ba Na Na" ул. Короленко, 2 ул. Артема, 80а Тел.: +38 056 740 11 55 Тел.: +38 062 312 58 58 Игорный дом "Империя" Ресторан "Е мое" ул. Дзержинского, 1/3 ул. Ильича, 15д Тел.: +38 0562 31 80 00 Тел.: +38 062 385 95 66 Киностудия Ресторан "Титаник" бул. Екатеринославский, 2 ул. Артема, 127 Тел.: +38 056 373 64 81 Тел.: +38 062 305 05 04 Гостиница "Гранд Отель Ресторан "Марио" Украина" пр. Ильича, 15 ул. Короленко, 22 Тел.: +38 062 381 08 40 Тел.: +38 056 371 00 22, 371 37 13 Ресторан "Якитория" Гостиница "Парк Готель" пр. Ленинский, 11б ул. Ворошилова, 21д Тел.: +38 062 313 10 90 Тел.: +38 056 726 60 01, 371 33 80 Кафе "Обжора" Гостиница "Sunray" бул. Пушкина, 25 Днепропетровская обл., Тел.: +38 062 381 05 01 г. Подгороднее, ул. Дачная, 24 Кафе ”Шоколад” Тел.: +38 056 790 25 25 ул. Артема, 84а www.sunray.dp.ua Тел.: +38 062 335 80 03 Гостиница "Екатеринославская" Казино ресторан "Фламинго" ул. Дзержинского, 37 пр. Панфилова, 67 Тел.: +38 0562 370 25 21 Тел.: +38 062 203 81 79 Гостиница "Бон отель" Казино "Третий Рим" ул. Комсомольская, 26 ул. Артема, 123 Тел.: +38 056 726 55 55 Тел.: +38 062 304 12 22 Гостиница "Астория" Казино ресторан "Остров пр. К. Маркса, 66 сокровищ" Тел.: +38 0562 38 48 03 ул. Кирова, 76а Гостиница "Лавина" Тел.: +38 062 386 01 89 ул. Космическая, 20 Гостиница "Donbass Palace" Тел.: +38 0562 36 22 39 ул. Артема, 80 Турагенство "Rainford tour" Тел.: + 38 062 343 43 33, пр. Гагарина, 24 www.donbasspalace.com Тел.: +38 067 562 27 71 Гостиница "Прага" Авиакомпания ул. Дубравная, 101 "Грузинские авиалинии" Тел.: +38 062 381 11 66 Аэропорт Гостинично оздоровительный Тел.: +38 0562 39 52 60 комплекс "Forest Park" Авиакомпания "Turkish Airlines" Донецкая обл. Аэропорт п. Комсомольский Тел.: +38 0562 39 55 56 ул. Солнечная, 20 Авиакомпания "Austrian Airlines" Тел.: +38 062 348 16 16 Аэропорт Туристическое агентство Тел.: +38 056 377 99 00 "АНП ТУР"

пер. Орешкова, 18 Тел.: +38 062 304 67 05 tour@anp.dn.ua Авиакомпания "Turkish Airlines" Аэропорт Тел.: +38 062 312 08 24 Авиакомпания "Austrian Airlines" Тел.: +38 062 312 07 17 www.austrian.com Авиакомпания "Donbassаero" Аэропорт Тел.: +38 0622 51 53 92 www.donbass.aero Авиакомпания "Cabi" Аэропорт Тел.: +38 062 385 62 75 Авиакомпания "ИСД Авиа" ул. Щорса, 48 Тел.: +38 050 328 11 26, 328 11 25, 330 52 30

Одесса

Магазин "Кристалл" ТЦ "Сады Победы", пл. 10 Апреля Бутик "Carrera y Carrera" ТЦ "Сады Победы", пл. 10 Апреля Бутик "Chopard" ТЦ "Сады Победы," пл. 10 Апреля ТЦ "Сады Победы" пл. 10 Апреля, ул. Варламова, 28 Тел.: +38 067 315 98 15 Студия красоты "Фризетт" ул. Преображенская, 2 Тел.: +38 048 760 19 10 ул. Канатная, 36 Тел.: +38 0482 320 370 Ресторан "Красный лобстер" ул. Маразлиевская, 1г Тел.: +38 048 715 02 22 Ресторан "Кларабара" ул. Преображенская, 28 Тел. +38 0482 375 108, +38 048 741 33 31 Ресторан "ПапаРацци" ул. Екатерининская, 8/10 Тел.: +38 0482 34 80 70 Ресторан "Estrellita" ул. Екатерининская, 1 Тел.: +38 0482 372 920 Ресторан "Мексиканская деревушка Паго" пляж "Аркадия", 4 Тел.: +38 048 715 38 30 Ресторан "Ресторанчик" ул. Чапаевской дивизии, 2 Тел.: +38 048 728 6858 Паб "Murphy`s Irish Pub "Каванах" пл. Таможенная,1а Тел.: +38 048 738 45 45 Кафе "Fanconi 1872" ул. Екатерининская, 15/17 Тел.: +38 0482 34 66 66 Казино "Визави" ул. Дерибасовская, 15 Tел.: +38 048 711 77 24 Гостиница "Лондонская" бул. Приморский, 11 Тел.: +38 048 738 01 05/02 Гостиница "Continental Business Hotel" ул. Дерибасовская, 5 Тел.: +38 048 786 01 55 Гостиница "Моцарт" ул. Ланжероновская, 13 Тел.: +38 0482 37 77 77 Авиакомпания "Austrian Airlines" Центральный аэропорт Тел.: +38 0482 49 00 79 Центральный аэропорт Тел.: +38 048 787 65 95

Ялта Гостиница "Ореанда" ул. Ленина, 35/2 Тел.: +38 0654 27 42 59 www.hotel#oreanda.com Осуществляется рассылка журналов ведущим компаниям Украины и рекламодателям.

Редакция выражает благодарность за проведение фотосессии: компании Crystal Group # магазин "Crystal", Киев, ул. Владимирская, 20/1а, тел.: (044) 278 61 11. Магазин "ИмперадоR", Днепропетровск, гранд#отель "Украина", пр. К. Маркса, тел.: (056) 370 38 39. Магазин "Кристалл", Донецк, ул. Артема 121, тел.: (062) 335 76 46. Магазин "Кристалл#подарки", Донецк, ул. Артема, 76, тел.: (062) 381 06 12. Компании Exclusive Group # магазин "Rosenthal", Донецк, ул. Артема, 130, ТЦ "Донецк Сити", тел.: (062) 206 62 22. Магазин "Антураж", Донецк, ул. Университетская, 26, тел.: (062) 381 77 77 Руководитель проекта Шеф редактор Арт директор Директор по рекламе, спецпроекты Отдел рекламы Литературный редактор Компьютерный дизайн и верстка Перевод PR менеджеры: Организатор фотосессий, стилист Корректура Технический директор Компьютерные программы, сайт Распространение Контакты: г. Киев г. Донецк г. Днепропетровск Отдел рекламы: г. Киев г. Днепропетровск г. Донецк

144 Watch&Diamond

Василиса Фридлянд Сергей Тимофеев Наталья Степановская Анна Суровцева Любовь Борщ, Влада Савина Владимир Щенников Наталья Фонотова, Игорь Древаль, Федор Зубрицкий Марина Козленко Ольга Островская, Иван Захарченко Елена Баранова Анна Суржко Владимир Макарович Роман Дворядкин Олег Юрченко, Антон Харченко, Петр Кноблох

Журнал зарегистрирован как средство массовой информации в Министерстве информации Украины 18 июня 2002 г. Свидетельство о регистрации: Рег.КВ №6368. Все права защищены. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель. Редакция не несет ответственности за точность публикуемой информации и может не разделять точку зрения автора. Полное или частичное воспроизведение статей и материалов, опубликованных в "Watch&Diamond", категорически запрещено. Все права на статьи, иллюстрации, иные материалы, а также художественное оформление принадлежат редакции журнала "Watch&Diamond". Тираж 20 000 экз. Цена договорная.

8 (044) 8 (062) 8 (097)

278 60 13 311 08 22, 381 21 99 902 00 00, 8 (050) 420 20 57

Учредитель и основатель ООО "Фэшн Клаб". Адрес редакции: Украина, 03191, Киев, ул, Городецкого, 12/2/3, Киев 1, а/я 463, тел.: + 38 (044) 278 20 18, 278 60 13, 278 70 01 e mail: info@watchdiamond.com.ua реклама: advertising@watchdiamond.com.ua www.watchdiamond.com.ua

8 (044) 8 (097) 8 (062)

278 60 13 902 00 00 381 21 99, 8 (050) 328 64 13

Печать: ООО "Новый друк", Украина, 02094, Киев, ул. Магнитогорская, 1 тел.: (044) 451 48 04, факс: (044) 451 48 10


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

гранд готель "Україна", вул. Володимирська, 20/1а, пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (044) 278 61 11

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд готель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 335 76 46