wd18

Page 1

№ 18

international magazine

БРИЛЛИАНТЫ

2007

Harry Winston

Dior весенний

король бриллиантов Модные пираты

Urwerk опережая время Manu factum IWC Часы Якубовича

Рената о часах и бриллиантах


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА Бутик "Chopard"

гранд готель "Україна" ТЦ "Атріум" пр. К. Маркса, 22 вул. Артема, 121 ТЦ "Сады Победы" пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (062) 335 76 46 пл. 10 Апреля тел. (056) 373-83-73


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА Бутик "Chopard"

гранд готель "Україна" ТЦ "Атріум" пр. К. Маркса, 22 вул. Артема, 121 ТЦ "Сады Победы" пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (062) 335 76 46 пл. 10 Апреля тел. (056) 373-83-73


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА Бутик "Chopard"

гранд готель "Україна" ТЦ "Атріум" пр. К. Маркса, 22 вул. Артема, 121 ТЦ "Сады Победы" пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (062) 335 76 46 пл. 10 Апреля тел. (056) 373-83-73


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

The Avenue C Midsize. www.harrywinston.com T +41 22 716 29 00


U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "КРИСТАЛЛ"

вул. Володимирська, 20/1а гранд-готель "Україна" вул. Артема, 121 ТЦ "Сады Победы" тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46 пл. 10 Апреля


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


U K R A I N E КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ-ПОДАРКИ" БУТИК"Carrera Y Carrera"

вул. Володимирська, 20/1а ТЦ "Атріум" пр. К. Маркса, 22 вул. Артема, 121 вул. Артема, 76 тел. (044) 278-61-11 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 381-06-12

www.carreraycarrera.com

ТЦ "Сады Победы" пл. 10 Апреля


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "КРИСТАЛЛ"

вул. Володимирська, 20/1а гранд-готель "Україна" вул. Артема, 121 ТЦ "Сады Победы" тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46 пл. 10 Апреля
ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Король бриллиантов: "Целую ваши руки…"

30

24

А у нас в закромах...

Весенний парад 42 от Диора

46

Волшебный звон Breguet

Fleurier на белых жемчугах

56

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ, "КРИСТАЛЛ", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278 61 11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум" пр. К. Маркса, 22 тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ ПОДАРКИ", вул. Артема, 76, тел. (062) 381 06 12 ОДЕСА, "КРИСТАЛЛ", ТЦ "Сады Победы" пл. 10 Апреля

Manu factum ! от IWC

54


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

“Grand Prix d’Horlogerie de Geneve”

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "КРИСТАЛЛ"

вул. Володимирська, 20/1а гранд-готель "Україна" ТЦ "Атріум" пр. К. Маркса, 22 вул. Артема, 121 ТЦ "Сады Победы" тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 335 76 46 пл. 10 Апреля

HUBLOT SA · Switzerland · +41 (0)22 990 90 00 · Hublot live TV on: www.hublot.com


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Совершенство до мелочей

60

Просто и гениально

70

Флибустьеры поднимают паруса

96

66 Трио от Jaeger leCoultre

74

Рената

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 тел. (062) 335 76 46

TO K YO B O U T I Q U E O P E N I N G S O O N G E N E VA - G S TA A D - H O N G K O N G K U WA I T - LO N D O N - M O S C O W M Y K O N O S - N E W Y O R K - PA R I S - P O R T O CERVO - ROM E - ST MORITZ www.degrisogono.com

122

Spyker ! летящий сквозь время


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд готель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22

тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121

тел. (062) 335-76-46 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ-ПОДАРКИ", вул. Артема, 76

тел. (062) 381-06-12


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

гранд-готель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (044) 278-61-11

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 тел. (062) 335-76-46

ТЦ "Сады Победы" пл. 10 Апреля


Elounda Mare Hotel, Elounda, 720 53, Crete, Greece, tel.: +30 284 106 80 00, fax: +30 284 104 18 89, e=mail: porto@elounda=sa.com, www.elounda.com


Elounda


www.diorjoaillerie.com ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

“Diorette” collection 18k yellow and white gold, diamonds, aquamarine, amethyst, citrine and lacquer

U K R A I N E


ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ, "КРИСТАЛЛ", тел. (044) 278=61=11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", тел. (056) 370=38=39 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", тел. (062) 335=76=46


Ожидание

Ï

åñî÷íûå ÷àñû ïåðåâåðíóòû, ëüåòñÿ íîâûé ïîòîê ìåëü÷àéøèõ êðèñòàëëèêîâ êâàðöà, âíà÷àëå ïðîñòî ðàññûïàÿñü ïî ñòîðîíàì, ïîòîì ôîðìèðóÿ ìàëåíüêóþ ãîðêó. Òàê ñëîæèëîñü â ñîâðåìåííîì ÷àñîâîì è þâåëèðíîì èñêóññòâå, ÷òî îêîí÷àíèå êàëåíäàðíîãî ãîäà ðîæäàåò íåêóþ ïóñòîòó, îùóòèìóþ íå òîëüêî ïîêóïàòåëÿìè ðîñêîøè, íî è ñàìèìè òâîðöàìè. Ýòî îùóùåíèå êîíöà íåîáõîäèìî. Ñîçäàâàåìûé âàêóóì äîëæåí äîñòè÷ü îïðåäåëåííîé ñòåïåíè ðàçðåæåííîñòè, ÷òîáû ïîòîì ñâåæàÿ ñòðóÿ âîðâàëàñü â ñîçíàíèå, ïðèøëî îçàðåíèå íîâûìè èäåÿìè è ïîèñêîì ïóòåé èõ ðåàëèçàöèè. Ñîâñåì ñêîðî îòêðîþòñÿ äâåðè âñåìèðíûõ âûñòàâîê â Áàçåëå è Æåíåâå, ïîÿâÿòñÿ íîâûå èìåíà è çàèãðàþò íåîæèäàííûìè ãðàíÿìè ïðîñëàâëåííûå ãðàíäû. Âåòðåíàÿ ìîäà, êàê è âñåãäà, áóäåò óùåìëÿòü "íåñòàðåþùóþ" êëàññèêó, ïîäíèìóòñÿ íà äèàëåêòè÷åñêèõ âîëíàõ àð-äåêî è àðíóâî, èçîãíåò áðîâè áàðîêêî, òîïíåò òÿæåëîâåñíîé íîæêîé ìîäåðí, çàãàäî÷íî óëûáíåòñÿ óçêîãëàçûé, ãóëÿþùèé ñàì ïî ñåáå Âîñòîê - âñå ïîâòîðèòñÿ ñíà÷àëà, íî óæå ñ äðóãèìè êîììåíòàðèÿìè, îñìûñëåíèåì. Íà ñòðàíèöàõ ýòîãî íîìåðà æóðíàëà íåò ïóñòûõ ñòðàíèö, íî ñîòðóäíèêè ðåäàêöèè óæå ïàêóþò ÷åìîäàíû, æàäíî âòÿãèâàÿ â íîçäðè íîâûå çàïàõè è ïðåäâêóøàÿ âñòðå÷ó ñ îñëåïèòåëüíûì, îáâîðîæèòåëüíûì èñêóññòâîì þâåëèðîâ è ÷àñîâùèêîâ. Âàñèëèñà Ôðèäëÿíä 22 Watch&Diamond


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА Бутик "Chopard"

гранд=готель "Україна" ТЦ "Атріум" пр. К. Маркса, 22 вул. Артема, 121 ТЦ "Сады Победы" пр. К. Маркса, тел. (056) 370=38=39 тел. (062) 335=76=46 пл. 10 Апреля тел. (056) 373-83-73


Harry Winston Exeter Biretro Механизм: калибр GP 3106 с модулем HW 2837, с автоподзаводом, запас хода 40 часов. Функции: часы, минуты, ретроградная секундная стрелка, ретроградный указатель дня недели, дата. Корпус: 18К белое золото, диаметр 34мм, украшен 189 белыми бриллиантами круглой огранки 3,83cts., белый перламутровый циферблат украшен 68 белыми бриллиантами 0,25сts. Открытая задняя крышка. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: кожа крокодила, застежка из 18K белого золота украшена 29 белыми бриллиантами 0,19 сts. Harry Winston Exeter Механизм: калибр GP 3106 с модулем HW 2811, с автоподзаводом, запас хода 40 часов. Функции: часы, минуты, секунды (ретроградная секундная стрелка). Корпус: 18К белое золото, диаметр 37мм, украшен 50 белыми бриллиантами круглой огранки 2,9cts.; белый перламутровый циферблат украшен 81 белым бриллиантом 0,27сts. Открытая задняя крышка. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: кожа крокодила, застежка браслетного типа из 18К белого золота. Harry Winston Time Zone Механизм: калибр Jaquet 7060 с модулем HW 2821, с ручным заводом, запас хода 120 часов. Функции: часы, минуты, дата, второй часовой пояс, индикатор день/ночь, индикатор запаса хода. Корпус: 18К белое золото, диаметр 39мм, украшен 54 белыми бриллиантами круглой огранки 3,11cts., белый перламутровый циферблат украшен 60 белыми бриллиантами 0,14сts. Открытая задняя крышка. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: кожа крокодила, застежка браслетного типа из 18К белого золота.

Король бриллиантов: "Целую ваши руки…"

Â

ûïóñêàÿ êàæäóþ íîâóþ êîëëåêöèþ - ÷àñîâóþ èëè þâåëèðíóþ - Harry Winston íå ìîæåò îòêàçàòü ñåáå â óäîâîëüñòâèè ïîðàáîòàòü ñ ìîëîäûìè äèçàéíåðàìè, "îáêàòàòü" èõ íîâûå èäåè. Òàê ñîçäàåòñÿ òâîð÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ, êîëëåêòèâ, ñïîñîáíûé âîïëîòèòü â æèçíü ñàìûå ñìåëûå, íåâîçìîæíûå, íà ïåðâûé âçãëÿä, çàìûñëû. Íå ñåêðåò, ÷òî òðóäíåå âñåãî óãîäèòü æåíùèíàì ñ äîñòàòêîì è õàðàêòåðîì. Íî ìàñòåðàì Harry 24 Watch&Diamond

Winston ïî ïëå÷ó è ýòà çàäà÷à.  íîâûõ ÷àñàõ Excenter Biretro - ÷åòâåðòîé ïî ñ÷åòó ìîäåëè èç ýòîé êîëëåêöèè - ïðåäñòàâëåíî âîñõèòèòåëüíîå ñî÷åòàíèå äîñòèæåíèé þâåëèðíîãî è ÷àñîâîãî èñêóññòâà. Áðèëëèàíòû â èçäåëèÿõ îò HW âñåãäà ðåäêèå - â òîì ñìûñëå, ÷òî ðåäêèõ äîñòîèíñòâ. È ñ êîëè÷åñòâîì âñå â ïîðÿäêå: êîðïóñ ÷àñîâ èç áåëîãî çîëîòà óñûïàí èìè âåñüìà îáèëüíî, äàæå "óøêè" áðàñëåòà óêðàøåíû âîñõèòèòåëüíûìè êàìíÿìè. Äîñòîéíóþ "ñåìåéñòâåííóþ" êîí-

êóðåíöèþ ýòîé ìîäåëè ìîãóò ñîñòàâèòü äâà äðóãèõ øåäåâðà îò Harry Winston - Exeter è Time Zone. Îáà âûïîëíåíû èç 18-êàðàòíîãî áåëîãî çîëîòà è ñïîëíà íàäåëåíû ëó÷øèìè ôàìèëüíûìè ÷åðòàìè. "Ìíîãîãîëîñüå" öèôåðáëàòîâ - íà êàæäóþ ôóíêöèþ ñâîé - ðàäóåò äàæå èñêóøåííûé ãëàç. Óêðàøåííûå áðèëëèàíòàìè áåçåëü è êðåïëåíèÿ äëÿ ðåìåøêîâ ñîçäàþò îùóùåíèå íåïðåõîäÿùåãî ïðàçäíèêà, ïîñåëèâøåãîñÿ ó âàñ íà ðóêå. Âèêòîð ÕîòèíîâКоллекция “Happy Sun”

Горячая коллекция Chopard

Ì

Ева Герцигова

26 Watch&Diamond

îæåò ëè áûòü íà ñâåòå ÷òî-íèáóäü ÿð÷å ñîëíå÷íîãî ñèÿíèÿ? Ìîæåò. Êîãäà â ëó÷èñòûõ çîëîòûõ äèñêàõ èç êîëëåêöèè "Happy Sun" ïåðåëèâàþòñÿ è ñâîáîäíî ïëàâàþò ÷èñòîé âîäû áðèëëèàíòû. "Ñ÷àñòëèâûå" ïîäâåñêè, âûïîëíåííûå â ñàìîé ðàçíîé ìàíåðå, ìîæíî íîñèòü íà èçÿùíîé öåïî÷êå, íà øíóðêàõ èëè âîîáùå, êàê âçäóìàåòñÿ. Îíè îò ýòîãî òîëüêî âûèãðûâàþò. Ýòî ñðàçó "ïðîñåêëè" îñîáî ÷óâñòâèòåëüíûå êî âñåìó èçÿùíîìó è ýêñêëþçèâíîìó çâåçäû øîóáèçíåñà. Ìíîãèõ èç íèõ óæå ãðåþò ñâåðêàþùèå áðèëëèàíòîâûå "ñîëíûøêè" îò Chopard. Êñòàòè, íå òàê äàâíî ñîçäàííàÿ êîëëåêöèÿ áëàãîäàðÿ ñòîëü ïðèñòàëüíîìó âíèìàíèþ VIP-ïåðñîí óæå ñòàëà "áèáëèîãðàôè÷åñêîé ðåäêîñòüþ". Âàì ïîâåçåò, åñëè ñóìååòå óâèäåòü "Happy Sun" íà þâåëèðíûõ ïðèëàâêàõ. Íàòàëüÿ Íîâèêîâà


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

BLANCPAIN. НОВАТОРСКИЕ ТРАДИЦИИ. С 1735 ГОДА.

`

Впервые в механических часах объединены все функции, необходимые для современного путешественника: механический будильник, время второго часового пояса и дата. Таким образом, практичность и эстетическая утонченность гармонично сочетаются в модели “Leman GMT Alarm Watch” (Ref. 2041-1130M-53B). Эти часы новая веха фирмы Blancpain из Ле Брассюс в современном часовом искусстве.

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

Звук воспроизводится боем молоточка по традиционному круглому гонгу

ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121

тел. (062) 335=76=46


Mille Miglia "Jacky Ickx Edition" Механизм: калибр Dubois=Depraz 44560, с автоподзаводом, запас хода 40 часов. Функции: часы, минуты, секунды, 24=часовой хронограф с функцией "fly=back", "большая дата". Корпус: сталь, диаметр 42,55мм, черный циферблат "Mille Miglia". Водонепроницаемость 50м. Ремешок: кожа крокодила, застежка браслетного типа из стали. Особенности: лимитированное издание 1000 шт.

Подарок чемпиону

Ï

Джеки Икс и Карл=Фридрих Шойфель

28 Watch&Diamond

èëîò Äæåêè Èêñ - ëåãåíäà â ìèðå àâòîãîíîê. Åãî èìÿ âïèñàíî ïîä íîìåðîì "20" â ñïèñîê âåëè÷àéøèõ ãîíùèêîâ âñåõ âðåìåí. È âîò óæå äâàäöàòü ëåò Äæåêè ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè ãîíîê Mille Miglia, ñïîíñîðîì êîòîðûõ 20 ëåò ÿâëÿåòñÿ çíàìåíèòàÿ ôèðìà Chopard. ×òîáû îçíàìåíîâàòü óäà÷íîå ñîâïàäåíèå äàò, ìàñòåðà ôèðìû Chopard óæå òðèæäû âûïóñêàëè îãðàíè÷åííûå ñåðèè èìåííûõ ÷àñîâ. À çäåñü ìû ïðåäñòàâëÿåì âàøåìó âíèìàíèþ Jacky Ickx Edition 4. Êîðïóñ èç ëåãèðîâàííîé ñòàëè, îò÷åòëèâûå ìåòêè íà ãëàâíîì öèôåðáëàòå, ìåõàíèçì "flyback" è óíèêàëüíûé 24-÷àñîâîé íàêîïèòåëü õðîíîãðàôà, íà êîòîðûé êîìïàíèè áûë âûäàí ïàòåíò… È äàæå äâóõóðîâíåâûé òàõîìåòð, ïîìåùåííûé íà áåçåëå. Äîáàâüòå ÷åòûðå êîëåñà, ìîòîð, è ìîæíî ó÷àñòâîâàòü â êàêîé óãîäíî ãîíêå. Ñåðãåé ÈâàíîâА у нас в закромах… 1

Ñ

÷èòàåòñÿ, ÷òî îñåíü - âðåìÿ ñòðàäû, îáèëüíûõ óðîæàåâ. Íî ó ÷àñîâùèêîâ è þâåëèðîâ ïîëó÷àåòñÿ íàîáîðîò. Êàæäûé ñòðåìèòñÿ çàâåðøèòü ãîä ÷åì-òî çíà÷èòåëüíûì, ïîäáèòü èòîã, è - äàëüøå, ñ ëåãêèì ñåðäöåì, íîâûìè èäåÿìè. À âåðåíèöû öåïî÷åê, ïîäâåñîê, êîëüå, êîëåö, çàïîíîê… Òî, ÷åìó è íàçâàíèÿ íå ñðàçó ïðèäóìàåøü, óïàêîâûâàåòñÿ â áàðõàòíûå êîðîáî÷êè è îòïðàâëÿåòñÿ ïî àäðåñàì. Âñå, ñîçäàííîå ãðàíäàìè èçûñêà è ðîñêîøè, ïîïàäàåò ê òåì, êòî ðàáîòàåò ñ ïîêóïàòåëÿìè. Íå ìåíüøèå òîðæåñòâà íàáëþäàþòñÿ â çèìíèå ìåñÿöû íà çíàìåíèòûõ ÷àñîâûõ ìàíóôàêòóðàõ. Ñåìåéñòâà õðîíîìåòðîâ, õðîíîãðàôîâ, è åùå âñÿ÷åñêèõ …"ãðàôîâ", ñâåðêàÿ áåçóêîðèçíåííûìè öèôåðáëàòàìè, çîëîòûìè ñòðåëêàìè, ïëàòèíîâûìè êîðïóñàìè, îáëà÷àþòñÿ â äðàãîöåííóþ óïàêîâêó. Èì òîæå ïðåäñòîèò ïóòü â ìàãàçèíû, à îòòóäà - ê ïîêóïàòåëþ. Åñòü ìîäåëè ïðîâåðåííûå, ëåãåíäàðíûå. Òåõ óæå ãäå-òî æäóò. À íîâè÷êè ñíà÷àëà íà "ñìîòðèíû". Âåñíîé ïðîâîäÿòñÿ çíàìåíèòûå ÷àñîâûå âûñòàâêè - Æåíåâñêàÿ è Áàçåëüñêàÿ. ×òîáû òàì òåáÿ çàìåòèëè, íóæíî áûòü íå ïðîñòî âåëèêîëåïíûì, íóæíî ñòàòü ëó÷øèì, óíèêàëüíûì. Ýòî ðåøàþò ñïåöèàëèñòû. Íî â ñàìîé âûñøåé èíñòàíöèè ðåøàòü âàì, ïîêóïàòåëÿì. Åêàòåðèíà Òèìîôååâà 30 Watch&Diamond

2


3

FAIRY TALES 5

4

6

7

8

11

9

10

14

1, 4, 6, 10, 13. Подвески Victoria Casal. 2. Колье Carrera y Carrera. 3. Колье Aaron Basha. 5. Брошь Clan de Vega. 7. Браслет Santagostino. 8, 9, 11, 12. Броши, статуэтка, подвеска Swarovski. 14. Подвеска Alfieri&St.John.

12

13


1

SWEETHEARTS 2

3

4

5

6

7

8

13

1. Часы Zenith. 2. Колье Carrera y Carrera. 3. Подвеска Victoria Casal. 4, 5, 6, 13. Кольцо, колье, брошь Clan de Vega. 7. Колье Swarovski. 8. Кулон Victor Mayer. 9. Колье Roberto Coin. 10. Кольцо Fani. 11. Серьги Luca Carati. 12. Кольцо La Nouvelle Bague.

9

10

11

121

2

3

WOMEN'S TIME

4

6

5

7

9

8

1. Breguet. 2. Bovet. 3, 4. Chopard. 5. A.Lange&Soehne. 6. Hublot. 7. Richard Mille. 8. Harry Winston. 9. de Grisogono. 10. Zenith. 11. Meyers. 10

11


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

гранд готель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (044) 278 61 11

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 тел. (062) 335 76 46


1

INSECT EATERS 2

3

6

5

4

7

12

1. Кольцо Christian Dior. 2, 3, 5, 6, 8, 9. Броши, колье Clan de Vega. 4. Кулон Swarovski. 7. Серьги Santagostino. 10. Кулон Aaron Basha. 11. Кулон Chopard. 12. Босоножки Moschino.

8

10

9

111

ENAMEL FOREVER 2

3

4

5

6

9

7

8

10

1, 21. Часы Bovet. 2. Браслет Santagostino. 3, 10, 15, 16. Кольцо, подвески, серьги Baby Mizar. 4, 9, 23. Серьги, колье Aprile. 5, 14, 17, 24. Подвеска, колье, браслет Swarowski. 6, 13, 18, 19, 20, 22. Кольца, серьги, браслет, подвеска La Nouvelle Bague. 7. Сумка Moschino. 8. Кольцо Roberto Coin. 11. Подвеска Victor Mayer. 12. Колье Carrera y Carrera. 25. Босо ножки Louis Vuitton.

11


12

13

18

15

14

20

17

16

19

22

21

25

23

24


Семейная мануфактура в Гласхютте

Ренессанс от A. Lange&Soehne

Í

Datograph Механизм: калибр L951.1, с ручным заводом, запас хода 36 часов. Функции: часы, минуты, секунды, хронограф с функцией "fly back", большая дата. Корпус: 18К розовое золото, диаметр 39мм, циферблат из массивного серебра, тахиметрическая шкала. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: кожа крокодила, застежка из 18К розового золота. 40 Watch&Diamond

à èçäåëèÿ ôèðìû, êîòîðàÿ ïîñëå ïÿòèäåñÿòè ëåò íåáûòèÿ ñóìåëà âîçðîäèòüñÿ, ñîõðàíèòü âûñîêèå òðàäèöèè ÷àñîâîãî èñêóññòâà è óñïåøíî çàùèùàåò ñâîé ïðåñòèæ íà ìåæäóíàðîäíûõ ÷àñîâûõ âûñòàâêàõ, ïðîñòî íåëüçÿ íå îáðàòèòü âíèìàíèÿ. À êîãäà âîî÷èþ âèäèøü ïåðåä ñîáîé îäíó èç ðåãóëÿðíûõ ìîäåëåé êîìïàíèè A. Lange & Soåhne, êîòîðàÿ è íàçâàíà ÿðêî è êðàñíîðå÷èâî - Datograph, òî èñ÷åçàþò ïîñëåäíèå ñîìíåíèÿ â êëàññå è ïåðñïåêòèâàõ ýòîé ìàðêè. ×àñû, âûïîëíåííûå â ñòðîãîì, êëàññè÷åñêîì ñòèëå, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé çíà÷èòåëüíóþ âåõó â èñêóññòâå ìîäåëèðîâàíèÿ è ñòðîèòåëüñòâà òî÷íåéøèõ ìåõàíèçìîâ. Çàâîäèòñÿ Datograph âðó÷íóþ, ïðè÷åì ñðàçó ïîðàæàåò ïëàâíîñòü õîäà êðóïíîé ðèôëåíîé çàâîäíîé ãîëîâêè. Ìåõàíèçì ÷àñîâ, ñîñòîÿùèé ïî÷òè èç 400 äåòàëåé, äîâåäåííûõ äî ñîâåðøåíñòâa âðó÷íóþ, ïðèâîäèòñÿ â äâèæåíèå áàëàíñîì, êîëåáëþùèìñÿ ñ ÷àñòîòîé 18 000 ïîëóêîëåáàíèé â ÷àñ. Óäîáíûé ìåõàíèçì "fly-back" ïîçâîëÿåò îäíèì íàæàòèåì êíîïêè óñòàíîâèòü åå íà íóëü, íå ïðåêðàùàÿ ðàáîòû ÷àñîâ, è íà÷àòü íîâûé îòñ÷åò âðåìåíè âòîðûì íàæàòèåì êíîïêè. Ýòî èçáàâèò âàñ îò äåéñòâèé "stop", "reset" è "restart", øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûõ äàæå â ÷àñàõ äîðîãèõ ìàðîê. Ðàáîòó óíèêàëüíîãî ìåõàíèçìà ìîæíî íàáëþäàòü ñêâîçü ñàïôèðîâîå ñòåêëî. À ñîáñòâåííî íàçâàíèå ìîäåëè äàëî êðóïíîå îêíî óêàçàòåëÿ äàòû, ðàñïîëîæåííîå íà ìåñòå öèôðû "12". Âàäèì ÈâàíåíêîВесенний парад от Диора

Ó

òîìëåííûì, ÷óòü îãëóøåííûì çèìíåé õàíäðîé, âñåì íàì õî÷åòñÿ êàê ìîæíî áûñòðåå "âîñïðÿòü îòî ñíà", âçáîäðèòüñÿ. Ýòî õîðîøî ïîíèìàþò â êîìïàíèè Ñhristian Dior è íàêàíóíå âåñíû, ïîêà äî íàñòîÿùåé çåëåíè è öâåòîâ íà êëóìáàõ åùå äàëåêî, óñòðàèâàþò íà ïîäèóìå øèêàðíûå ïîêàçû ñâîèõ íîâûõ ïðîèçâåäåíèé, ðàäóÿ ãëàç, çàñòàâëÿÿ âîñõèùàòüñÿ íåóòîìèìîé ôàíòàçèåé ìîäåëüåðîâ è þâåëèðîâ.  ýòîì ïðîñòî íåò ðàâíûõ äèçàéíåðó Âèêòóàð äå Êàñòåëÿí. Íåóåìíàÿ, èìïóëüñèâíàÿ íàòóðà ãåíèÿ, ñêëîííàÿ ê õèòðîâàòîìó ïåðåìèãèâàíèþ ñ ñàìîé Ïðèðîäîé, ïðåâðàùàåò ìåòàëë è ñàìîöâåòû ïîä åå ðóêàìè â èñêðèñòóþ ðàäîñòü, âîïëîùåíèå âåñíû è ñâåòà. 42 Watch&Diamond

Изделия из коллекции "Diorette"


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "КРИСТАЛЛ"

вул. Володимирська, 20/1а гранд-готель "Україна" вул. Артема, 121 ТЦ "Сады Победы" тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46 пл. 10 Апреля


Из коллекции "Diorette"

Î

ïðàâëåííûå â ñâåðêàþùåå çîëîòî äðàãîöåííûå êàìíè êîëåö, ñåðåã è áóêåòîâ èç êîëëåêöèè "Diorette", êàæåòñÿ, ïîëíû íàñòîÿùåãî, ïîëíîêðîâíîãî ñîêà ðàñòåíèé. Òàêîâ æå ñòèëü è èäåÿ ñîçäàíèÿ êîëëåêöèè "Incroyables et Merveilleuses". Âñÿ â êðîõîòíûõ âåòî÷êàõ èçóìðóäíûõ è öàâîðèòíûõ âîäîðîñëåé, ñâåðêàÿ êàïëÿìè "âîäû" èç áåëûõ áðèëëèàíòîâ, ïî÷óÿâ ïåðâîå òåïëî, óñòðåìèëàñü ê íåìó ÷åðåïàøêà. Çàìåðëè ãëàçêè-êàïåëüêè - ñîâñåì æèâûå â ïîäñëåïîâàòîíàïðÿæåííîì âãëÿäûâàíèè â ìèð - îãðîìíûé, íåïîíÿòíûé, âñÿêèé ðàç íîâûé… È äåëî òóò äàæå íå â ÷åðåïàøêå, à â òîì, ÷òî þâåëèðû îò Ñhristian Dior âñÿêèé ðàç çàñòàâëÿþò íàñ ïîâåðèòü â ÷óäî. Âåëèêîå ÷óäî ðîæäåíèÿ ìèðà. ßíà Ñòóïèöêàÿ 44 Watch&Diamond

Из коллекции "Incroyables et Merveilleuses"


www.breitlingforbentley.com

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ПРЕСТИЖ И СОВЕРШЕНСТВО. Breitling и Bentley роднит идея совершенства, выражающаяся в самых строгих стандартах точности и надежности. Это особый мир, где высокие технологии сочетаются с великими традициями. Символизируя стремление к идеалу, компания Breitling приняла участие в разработке дизайна приборной панели для Bentley Continental GT – самого мощного автомобиля, созданного Bentley.

ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕВОСХОДСТВО. Специально для знатоков прекрасных механизмов, компания Breitling создала линию эксклюзивных хронографов «Breitling for Bentley». Эти наручные приборы – яркая иллюстрация эстетического поиска, отразившего характерные черты легендарного британского автомобиля. Кнопки управления Bentley, украшенные узором из насечек, отделка приборной панели и надписи на приборах – все это вдохновило дизайнеров Breitling. Посвященные миру автомобилей, эти часы обладают эксклюзивными техническими характеристиками и приводятся в движение «двигателем» исключительного качества. Время самая большая роскошь в мире.

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд-готель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL",

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22 тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121

тел. (062) 335-76-46


Marine Pink gold 5818BRZ25V8 Механизм: калибр 517GG, с автоподзаводом, запас хода 65 часов. Функции: часы, минуты, секунды, большая дата на отметке "6 часов". Корпус: 18K розовое золото, диаметр 39мм. Циферблат из 18K золота гильоширован вручную и родирован для получения черного цвета. Водонепроницаемость 100м. Ремешок: резина, застежка из 18K розового золота.

Волшебный звон Breguet

Ý

òîãî ÷åëîâåêà ñ÷èòàþò íåïðåðåêàåìûì àâòîðèòåòîì, íåïðåâçîéäåííûì ìàñòåðîì, êîðîëåì ÷àñîâîãî äåëà. Èìåííî Àáðàõàì-Ëóè Áðåãå åùå â XVIII âåêå èçîáðåë òóðáèéîí, êîòîðûé äî ñèõ ïîð ÿâëÿåòñÿ àòðèáóòîì âñåõ ïðåñòèæíûõ ÷àñîâûõ ìåõàíèçìîâ. Íà ñ÷åòó âåëèêîãî ìàñòåðà äåñÿòêè èçîáðåòåíèé, êîòîðûå ïðåâðàòèëè ÷àñû èç çàáàâíîé èãðóøêè â íàäåæíûé èíñòðóìåíò, ïîçâîëèâøèé ÷åëîâåêó ðàñïîëàãàòü ñâîèì âðåìåíåì.  XIX âåêå ÷àñû ñòàíîâÿòñÿ íå òîëüêî ïîïóëÿðíû, íî è äîñòóïíû. Ìàðêà õðîíîìåòðà â íåìàëîé ñòåïåíè îïðåäåëÿëà ñòàòóñ ÷åëîâåêà. Ãîñòèíûå àðèñòîêðàòè÷åñêèõ êëóáîâ Ëîíäîíà è Ïàðèæà, Ïåòåðáóðãà è Âåíû íàïîëíÿþòñÿ íåæíûì 46 Watch&Diamond

ïåðåçâîíîì "áðåãåòîâ". Êëèåíòàìè êîìïàíèè â ðàçíîå âðåìÿ áûëè Íàïîëåîí Áîíàïàðò, Ïðèíö Óýëüññêèé, öàðü Àëåêñàíäð I, ñýð Óèíñòîí ×åð÷èëëü. Ïðîäîëæàòåëÿì äåëà Áðåãå íåëåãêî áûëî ïîðîé ïîääåðæèâàòü âûñîêóþ ïëàíêó ïðåñòèæà, òåì áîëåå ÷òî ñ òå÷åíèåì ëåò ÿâëÿëèñü íîâûå ïðåòåíäåíòû íà çâàíèå "êîðîëÿ" ÷àñîâùèêîâ. Íî áîãàòîå íàñëåäèå, îñòàâëåííîå âåëèêèì ìàñòåðîì â âèäå èçîáðåòåíèé, èäåé, âñåãäà ïîìîãàëî ôèðìå äåðæàòüñÿ â ÷èñëå ìèðîâûõ ëèäåðîâ. Íå îñòàâàëèñü áåç ðåçóëüòàòà è ñîáñòâåííûå ïîèñêè òàëàíòëèâûõ ó÷åíèêîâ. Óæå ñîòíè ëåò íàñ÷èòûâàåòñÿ ëó÷øèì ìîäåëüíûì ëèíèÿì ôèðìû, òàêèì êàê Classique Heritage, Type XX, Marine. Ñåãîäíÿ îíè ïðîäîëæåíû âûïóñêîì íîâûõ ÷àñîâ.

Marine 5817, êàê è âñå ìîäåëè ýòîé ãðóïïû, "ñêðîìíû" îáàÿíèåì ðîñêîøè, ïîä÷åðêíóòî êëàññè÷íû. Ëàêîíè÷íûå è âûðàçèòåëüíûå î÷åðòàíèÿ äåòàëåé êîðïóñà, âûïîëíåííîãî èç ðîçîâîãî çîëîòà, ïðèäàþò âíåøíåìó âèäó ÷àñîâ áëàãîðîäíûé, ïîèñòèíå äæåíòëüìåíñêèé âèä. Êðóïíûå, îò÷åòëèâûå ðèìñêèå öèôðû äîáàâëÿþò Marine ïî÷òè èäåàëüíîé ñòðîãîñòè, ïîä÷åðêèâàÿ ðåñïåêòàáåëüíîñòü âëàäåëüöà.  êîíòðàñòå è íåîæèäàííîì óíèñîíå ñ ýòèì "çâó÷èò" öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü öèôåðáëàòà, âûïîëíåííàÿ èç ÷åðíåíîãî ðîäèÿ. Êàê áû ïüåäåñòàëîì äëÿ ìåõàíèçìà ñëóæàò ìàññèâíûå çàñòåæêè ÷åòêîãî ãåîìåòðè÷åñêîãî ðèñóíêà. Ê íèì, ïî æåëàíèþ çàêàç÷èêà, ìîæíî ïðèñòåãíóòü ðåìåøîê èç êàó÷óêà èëè áðàñëåò èç ðîçîâîãî çîëîòà.


Classique "Grande Complication" 5447PT1E9V6 Механизм: калибр 567RPM, с ручным заводом, запас хода 40 часов. Функции: часы, минуты; вечный календарь, отображающий день недели, дату, месяц, високосные годы, фазы луны; минутный репетир. Корпус: платина 950 пробы, диаметр 40мм; циферблат из золота посеребрен и гильоширован вручную. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: кожа крокодила, застежка браслетного типа из 18К белого золота. Watch&Diamond 47


Мария Антуанетта и ее знаменитые часы

Reine de Naples 8928BB58844DD0D Механизм: калибр 586, с автоподзаводом, запас хода 40 часов. Функции: часы, минуты. Корпус: 18K белое золото, размер корпуса 33x24,95мм, украшен 139 белыми бриллиантами общим весом 1,32ct. Белый бриллиант огранки "бриолетт" украшает заводную головку. Перламутровый циферблат. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: сатин, застежка браслетного типа из 18K белого золота украшена 26 бриллиантами общим весом 0,14ct. 48 Watch&Diamond

"Áðåãåò" Classique 5447 ïðèíàäëåæèò ê èçâåñòíîé ýêñêëþçèâíîé ëèíèè - Grandes Complications, è ñäåëàí â ëó÷øèõ åå òðàäèöèÿõ. Öèôåðáëàò áîëüøå ïîõîæ íà êðûøêó äðàãîöåííîãî ëàðöà. Çäåñü êàæäàÿ ôèëèãðàííî âûïîëíåííàÿ äåòàëü èìååò ñâîå íàçíà÷åíèå. Íà ìåñòå öèôðû "6" ïîìåùåí óêàçàòåëü äàòû, ñïðàâà îò íåãî - óêàçàòåëü äíåé íåäåëè. Ìåæäó öèôðàìè "10" è "11" - ñòðåëêà, êîòîðàÿ ïîêàçûâàåò ìåñÿöû. Âñå ýòî, âìåñòå âçÿòîå, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé "âå÷íûé" êàëåíäàðü. Êîðïóñ äèàìåòðîì 40 ìì âûïîëíåí èç ïëàòèíû. Îñîáî ñòîèò óïîìÿíóòü ìèíóòíûé ðåïåòèð, êîòîðûé çàñòàâëÿåò "áðåãåò" çâó÷àòü ÷èñòåéøèì ãîëîñîì. îñîáîé ëèíèè, íà÷àëî êîòîðîé ïîëîæèë ñàì îñíîâàòåëü ìàðêè, ïðèíàäëåæèò ìîäåëü Reine de Naples 8928.  îñíîâó åå ëåãëè èäåè, èñïîëüçîâàííûå Áðåãå â çíàìåíèòûõ ÷àñàõ äëÿ Ìàðèè-Àíòóàíåòòû.  1783 ãîäó ìàñòåð ïîëó÷èë çàêàç, â êîòîðîì òðåáîâàëîñü âîïëîòèòü âñå äîñòèæåíèÿ ÷àñîâîãî èñêóññòâà òîãî âðåìåíè. Äî ñèõ ïîð ýòè ÷àñû ñ÷èòàþòñÿ øåäåâðîì, îäíèì èç ñàìûõ ñëîæíûõ ìåõàíèçìîâ, ñîçäàííûõ âðó÷íóþ. Íî èõ æäàëà ñòðàííàÿ ñóäüáà. "Marie Antoinette" ïðåäñòàâèëè ìèðó òîëüêî â 1827 ãîäó, ÷åðåç ÷åòûðå ãîäà ïîñëå ñìåðòè ìàñòåðà. À ïðåäïîëàãàåìîé âëàäåëèöû íå áûëî â æèâûõ óæå òðèäöàòü ëåò. Âåêà ñïóñòÿ ìàñòåðà ôèðìû, èñïîëüçóÿ èäåè, âîïëîùåííûå â ÷àñàõ Ìàðèè-Àíòóàíåòòû, ðåøèëè ïðîäîëæèòü ëèíèþ Reine de Naples äëÿ äðóãîé êîðîëåâû, ñåñòðû Íàïîëåîíà Êàðîëèíû. Èçûñêàííûå - îò îâàëüíîé ôîðìû êîðïóñà äî ïîñëåäíåé äåòàëè öèôåðáëàòà - ÷àñû áûñòðî ïîëó÷èëè ïðèçíàíèå ñðåäè öåíèòåëüíèö ýêñêëþçèâíîé ðîñêîøè ïî âñåìó ìèðó. Äà è êàêîå æåíñêîå ñåðäöå íå äðîãíåò ïðè âèäå ñâåðêàþùèõ âñåìè öâåòàìè ðàäóãè áðèëëèàíòîâ íà áåçåëå, èçÿùíîé çàñòåæêå è áîëüøîãî êàìíÿ íà çàâîäíîé ãîëîâêå. Reine de Naples âûãëÿäÿò ïðîñòî âîñõèòèòåëüíî, äåëàÿ æåíùèí íåîòðàçèìûìè. Âàäèì Èâàíåíêî

Ê


FACCI & POLLINI

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

I’m Italian. In style.

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ, "КРИСТАЛЛ", вул. Володимирська, 20/1а тел. (044) 278 61 11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22 тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121 тел. (062) 335 76 46 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ ПОДАРКИ", вул. Артема, 76 тел. (062) 381 06 12 ОДЕСА, "КРИСТАЛЛ", ТЦ "Сады Победы", пл. 10 Апреля


Магеллану бы такой!

Â

Portuguese Chrono Automatic Механизм: калибр 79350, с автоподзаводом, запас хода 44 часа. Функции: часы, минуты, секунды, хронограф. Корпус: сталь, диаметр 40,9мм, белый циферблат с синими арабскими цифрами. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: кожа крокодила, застежка из стали.

äðåâíîñòè â êîìàíäàõ êîðàáëåé áîëüøå âñåãî öåíèëèñü ëþäè, óìåâøèå îïðåäåëÿòü âðåìÿ "íà ãëàçîê", â Íîâóþ ýïîõó ïîÿâèëñÿ õðîíîãðàô. Ôèðìà IWC çàíèìàåòñÿ âûïóñêîì "ìîðñêèõ" ÷àñîâ óæå ëåò ñòî. Ïî ëåãåíäå, ê âëàäåëüöàì ôèðìû ÿâèëèñü äâà ïîðòóãàëüöà è ïðåäëîæèëè âûãîäíûé áèçíåñ. Òå ñîãëàñèëèñü. Ðåçóëüòàòîì ÿâèëàñü çíàìåíèòàÿ ìîäåëü Portuguese, êîòîðàÿ âûïóñêàåòñÿ óæå áîëåå 60 ëåò. Õðîíîãðàô Portuguese ChronoAutomatic ñîõðàíÿåò âñå òèïè÷íûå ÷åðòû ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ: ðåëüåôíûå àðàáñêèå öèôðû, ñòðåëêè òèïà "ëàñòî÷êè õâîñò", óãëóáëåííûå îòäåëüíûå øêàëû äëÿ îòñ÷åòà ìèíóò è ñåêóíä.

Big Bang для яхтсменов

×

àñîâàÿ ôèðìà Hublot âûïóñòèëà îãðàíè÷åííóþ ñåðèþ ìîäåëè "Áîëüøîé Âçðûâ", ïðèóðî÷èâ ýòî ñîáûòèå ê îòêðûòèþ Êóðøåâåëüñêîãî ÿõò-êëóáà íà çíàìåíèòîì êóðîðòå Ôðàíöèè. Îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé õðîíîãðàôà ñòàëî èçîáðàæåíèå ýìáëåìû ýëèòíîãî êëóáà íà öèôåðáëàòå, â îñòàëüíîì âíåøíèé âèä ÷àñîâ íå ïðåòåðïåë èçìåíåíèé. Ñàïôèðîâîå ñòåêëî ñ äâîéíûì àíòèáëèêîâûì ïîêðûòèåì. Àìîðòèçàöèÿ êîìïîçèòíîé ðåçèíîé. Öèôåðáëàò èç ÷åðíåíîãî ðîäèÿ, ñòðåëêè ñ ëþìèíåñöåíòíûì ïîêðûòèåì. Êîðî÷å ãîâîðÿ, Big Bang âî âñåé êðàñå. Ê ñ÷àñòüþ, ïîêà íå âñå 250 ýêçåìïëÿðîâ ðàçîøëèñü ìåæäó ÷ëåíàìè êëóáà ìèëëèîíåðîâ-ÿõòñìåíîâ. 50 Watch&Diamond

Big Bang “Yacht Club Courchevel” Механизм: калибр HUB44 разработан совместно с La Joux Perret, с автоподзаводом, запас хода 42 часа. Функции: часы, минуты, секунды, дата, хронограф. Корпус: сталь, диаметр 44,5мм, керамический безель с 6 титановыми винтами “H” образной формы. Матовый черный циферблат с покрытыми родием арабскими цифрами и индексами. Логотип “Яхт клуб Куршевель” на отметке “9 часов”. Водонепроницаемость 100м. Ремешок: натуральный каучук, черненая стальная застежка браслетного типа. Особенности: лимитированная серия 250 шт.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

гранд готель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (044) 278 61 11

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 тел. (062) 335 76 46


Urwerk 103.07 Mexaнизм: калибр 3.03, ручной завод, запас хода 43 часа, 21 600 колебаний в час. Функции: сателлитовое отображение времени, индикатор запаса хода, 15 минутный и секундные циферблаты для точной установки времени, винт корректировки точности хода часов. Корпус: розовое золото, размер 50мм Х 36мм Х 13.5мм, задняя панель выполнена из титана. Ремешок: кожа крокодила, застежка из 18К розового золота.

Феликс Бомгартнер, часовой мастер и совладелец компании Urwerk

Urwerk новый взгляд на время

Ï

åðâûé óñïåõ ê Urwerk ïðèøåë, êîãäà îíè äîäóìàëèñü íè ìíîãî íè ìàëî óñîâåðøåíñòâîâàòü ñäåëàííûå åùå â XVII âåêå íàïîëüíûå ÷àñû Ïàïû Ðèìñêîãî.  òîì óíèêàëüíîì ìåõàíèçìå ïðèâû÷íûå ñòðåëêè è öèôåðáëàò áûëè çàìåíåíû äâèæóùèìèñÿ ïî ñâîèì îðáèòàì ðèìñêèìè öèôðàìè. Ñîçäàòåëè Urwerk, áðàòüÿ Áîìãàðòíåðû, ðåøèëè òó æå çàäà÷ó íà óðîâíå òåõíîëîãèé XXI âåêà, áóêâàëüíî âòèñíóâ ñëîæíåéøèé ìåõàíèçì íàðó÷íûõ ÷àñîâ ñ ÷åòûðüìÿ ñàòåëëèòàìè â çîëîòîé êîðïóñ ðàçìåðàìè 5 Õ 3,5 ñì. ×àñû ïîõîæè íà îòïîëèðîâàííóþ âîëíàìè ðåäêîé êðàñîòû ãàëüêó. Îäíàêî áðàòüÿ-÷àñîâùèêè íå óñïîêîèëèñü íà äîñòèãíóòîì è ïîøëè äàëüøå. Ìîäåëü Urwerk 103.07 åùå ïðèáëèçèëà èõ ê ìå÷òå ñîçäàòü ÷àñû áóäóùåãî. ×åòûðå êðóæàùèõñÿ "ñïóòíèêà" ñ öèôðàìè âûïîëíåíû èç àëþìèíèÿ è ïîìåùåíû íà òèòàíîâûé êðåñò, ïîääåðæèâàþùèé èõ íà îðáèòàõ. Âîîáùå, âåñü äèçàéí ÷àñîâ ðàçðàáîòàí â êîñìè÷åñêîé òåìå: ìàññèâíàÿ çàâîäíàÿ ãîëîâêà íàïîìèíàåò ðàêåòíûé äâèãàòåëü, ïðîçðà÷íûé ñåêòîð â íèæíåé ÷àñòè êîðïóñà - êàáèíó ïèëîòà. Âèêòîð Õîòèíîâ 52 Watch&Diamond


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Дотик кохання робить людину

поетом. ПЛАТОН

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

гранд готель "Україна" ТЦ "Атріум" пр. К. Маркса, 22 вул. Артема, 121 пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (062) 335 76 46 тел. (056) 373-83-73

WWW.ZENITH-WATCHES.COM


Bovet Fleurier Diamond 8 Dial with pearl bracelet Механизм: калибр 8BQ01, кварцевый. Функции: часы, минуты. Корпус:18К белое золото, диаметр 34мм, безель, регель и ушко украшены 91 белым бриллиантом круглой огранки 1,3cts., белый перламутровый циферблат с цифрой "8", украшенной бриллиантами; в заводной головке бриллиант огранки “бриолетт” 0,16cts. Водонепроницаемость 30м. Браслет: из 110 белых жемчужин с 6 звеньями из белого золота, украшенными 148 бриллиантами круглой огранки 3,8cts., застежка из 18К белого золота.

Fleurier на белых жемчугах

×

àñû Bovet ïðåäñòàâëÿòü íå íàäî, ïî÷òè äâà âåêà ýòè óíèêàëüíûå òâîðåíèÿ ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáÿ.  ñåðèè ÷àñîâ Fleurier ïîÿâèëîñü íîâîå, äîñòîéíîå ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ ïîïîëíåíèå - Diamond 8 Dial with Pearl Bracelet. Çâó÷èò, êàê ó èñïàíñêîãî ãðàíäà, è âïîëíå ñîîòâåòñòâóåò áëàãîðîäíîìó îáëèêó.  ñàìîì íàçâàíèè óêàçàíà ãëàâíàÿ "äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòü" öèôåðáëàòà - èíêðóñòèðîâàííàÿ òðåìÿ äåñÿòêàìè áðèëëèàíòîâ öèôðà "âîñåìü". Îáîäîê èç áðèëëèàíòîâ ÷èñòåéøåé âîäû, îáåãàþùèé êîðïóñ - ýòî óæå òðàäèöèÿ äëÿ ýêñêëþçèâíûõ ìîäåëåé Bovet. Íî âîò îò ÷åãî ëþáàÿ ïîêëîííèöà ðîñêîøè, åäâà âçãëÿíóâ íà íîâûé Fleurier, èñïûòàåò ñâÿùåííûé òðåïåò - ýòî áðàñëåò, ñîáðàííûé èç ïÿòè íèòåé èäåàëüíûõ æåì÷óæèí. Âñå 110 ïåðëàìóòðîâûõ òâîðåíèé îêåàíà îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà ïî ðàçìåðó íå áîëåå ÷åì íà 0,25 ìì. Ìàñòåðà ôèðìû Bovet ñîçäàâàëè òàêèå øåäåâðû åùå â XIX âåêå. Áðàñëåò ðàçäåëåí íà ÷àñòè øåñòüþ ïëàíêàìè èç áåëîãî çîëîòà, óêðàøåííûìè áðèëëèàíòàìè. Âàäèì Èâàíåíêî 54 Watch&Diamond


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


Мануфактура IWC

Manu factum от IWC

Ê

Portuguese Tourbillon Mystere Механизм: калибр 50900, с автоподзаводом, запатентованная система Pellaton, запас хода 168 часов (7 дней). Функции: часы, минуты, секунды (маленькая секундная стрелка со стоп функцией), индикатор запаса хода, минутный турбийон. Корпус: 18К белое золото, диаметр 44,2мм, грифельный циферблат с арабскими цифрами из белого золота. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: кожа крокодила, застежка браслетного типа из 18К белого золота. Особенности: лимитированное издание 250шт.

56 Watch&Diamond

àæäûé ìåõàíèçì øâåéöàðñêîé êîìïàíèè IWC èç Øàôôõàóçåíà ñîáèðàåòñÿ èíäèâèäóàëüíî, âðó÷íóþ, ñî çíà÷èòåëüíûìè çàòðàòàìè âðåìåíè è óñèëèé, ñ òùàòåëüíûì âíèìàíèåì ê ñàìîé ìåëü÷àéøåé äåòàëè ÷àñîâ. Òàê ïðîèñõîäèò ñ 1868 ãîäà.  ñòåíàõ ìàíóôàêòóðû èñïîëüçóþòñÿ ìàòåðèàëû è ñïëàâû òîëüêî âûñî÷àéøåãî êà÷åñòâà, â îñîáåííîñòè ýòî êàñàåòñÿ äåòàëåé, âëèÿþùèõ íà òî÷íîñòü õîäà. Òåì íå ìåíåå, äàæå ëó÷øèå êîìïîíåíòû áåñïîëåçíû, åñëè îíè íå ñîáðàíû íàñòîÿùèì ìàñòåðîì. Íàâûê ôîðìèðîâàíèÿ êîíöåâîé êðèâîé ñïèðàëè Áðåãå, îáåñïå÷èâàþùåé ìàêñèìàëüíóþ òî÷íîñòü, ïåðåäàåòñÿ íà ôàáðèêå èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå. Ýòó ìèíèàòþðíóþ äåòàëü, îäíó èç ñàìûõ "íåæíûõ" â ÷àñîâîì ìåõàíèçìå, ÷àñòî ñðàâíèâàþò ñ áüþùèìñÿ ñåðäöåì. À êîãäà "ñåðäöå" åùå è çàêëþ÷åíî â êëåòêó òóðáèéîíà, òàêèå ÷àñû ñòàíîâÿòñÿ ïðîèçâåäåíèåì èñêóññòâà.


Мастер за работой над шедевром

×

àñû Portuguese Tourbillon Myståre ñ ïàðÿùèì â âîçäóõå òóðáèéîíîì è áîëüøèì êàëèáðîì 50900, ñ àâòîìàòè÷åñêèì ïîäçàâîäîì è ñåìèäíåâíûì çàïàñîì õîäà, ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ ðàñïðîäàíû ñðàçó ïîñëå âûïóñêà â 2004 ãîäó. Èõ óñïåõó íåìàëî ñïîñîáñòâîâàëà èäåÿ ïðåâðàùåíèÿ ñïóñêîâîãî ìåõàíèçìà íà âðàùàþùåéñÿ ïëàòôîðìå â àíèìèðîâàííóþ ìåòêó "12 ÷àñîâ" è çðèòåëüíûé öåíòð öèôåðáëàòà. Èëëþçèÿ ïåðåìåùåíèÿ òàèíñòâåííîãî òóðáèéîíà íà ÷åðíîì ôîíå, íåçàâèñèìî îò êàêèõ-ëèáî ïðèâîäîâ, âîñõèùàåò çíàòîêîâ. Äëÿ ëþáèòåëåé è êîëëåêöèîíåðîâ ýòîãî ÷óäà òî÷íîé ìåõàíèêè áóäåò èçãîòîâëåíî 250 ýêçåìïëÿðîâ ÷àñîâ ýòîé ìîäåëè â êîðïóñå äèàìåòðîì 44 ìì, èç áåëîãî çîëîòà, ñ öèôåðáëàòîì ãðèôåëüíîãî öâåòà, àâòîìàòè÷åñêèì ïîäçàâîäîì è âïå÷àòëÿþùèì ñåìèäíåâíûì çàïàñîì õîäà. Òàêæå ñëåäóåò óïîìÿíóòü

Portuguese Perpetual Calendar Механизм: калибр 51610, с автоподзаводом, запатентованная система Pellaton, запас хода 168 часов (7 дней). Функции: часы, минуты, секунды (маленькая секундная стрелка со стоп функцией), вечный календарь, вечный индикатор фаз луны, четырехзначный индикатор года, индикатор запаса хода. Корпус: 18К белое золото (или 18К розовое золото), диаметр 42,3мм, грифельный циферблат с арабскими цифрами из белого золота. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: кожа крокодила, застежка из 18К белого золота.

ìàëóþ ñåêóíäíóþ ñòðåëêó ñî ñòîï-ôóíêöèåé è èíäèêàòîð çàïàñà õîäà. Íîâûå ÷àñû IWC Portuguese Perpetual Calendar ïîðàäóþò ëþáèòåëåé êëàññèêè. Ýòà ìîäåëü óæå âûçâàëà ñåíñàöèþ â 2003 ãîäó, ñåãîäíÿ îíà ïðåòåðïåëà èçìåíåíèÿ: êîðïóñ ñòàë íà 2 ìèëëèìåòðà ìåíüøå è îáíîâèëñÿ âèä ëóíû. ×àñû â êîðïóñå èç ðîçîâîãî çîëîòà ñíàáæåíû ýëåãàíòíûì ïîñåðåáðåííûì öèôåðáëàòîì, íà ãîëóáîì íåáîñâîäå ñâåðêàþò çîëîòûå çâåçäî÷êè. Öèôåðáëàò â êîðïóñå áåëîãî çîëîòà èìååò ñäåðæàííûé ãðèôåëüíûé öâåò, à çâåçäî÷êè íàíåñåíû ïðè ïîìîùè íîâîãî ìåòîäà ãàëüâàíîïëàñòèêè. Âå÷íûé óêàçàòåëü ôàç ëóíû íàñòîëüêî òî÷åí, ÷òî ëèøü ÷åðåç 577 ëåò îòêëîíèòñÿ íà 1 äåíü. Âñå ìîäåëè ÷àñîâ IWC ïðîõîäÿò òÿæåëûå èñïûòàíèÿ íà ñòåíäàõ: èõ "ðîíÿþò" íà òâåðäûé ïîë, ïîäâåðãàþò èçìåíåíèÿì òåìïåðàòóð è âëàæíîñòè. Âàäèì Èâàíåíêî Watch&Diamond 57


Chopard, Zenith, Breitling, Hublot, Omega, Carrera y Carrera, Clan de Vega, Roberto Coin, Victoria Casal, Giorgio Visconti, Schoeffel и многое другое...

Новый магазин уникальных швейцарских часов и ювелирных украшений Днепропетровск ТЦ “Атриум” пр. К. Маркса, 22 тел. (056) 373 83 73Technograph Механизм: valjoux 7750, с автоподзаводом, запас хода 42 часа. Функции: часы, минуты, хронограф на 30 мин, дата на отметке "6 часов". Корпус: сталь, диаметр 44мм, коричневый циферблат, выпуклое стекло и прозрачное окно задней крышки выполнены из сапфира с антибликовым покрытием, завинчивающаяся заводная головка. Водонепроницаемость 100м. Ремешок: шоколадного цвета, фирменная раскладная застежка Paul Picot.

Совершенство до мелочей

Ý

òà êîìïàíèÿ áûëà îáðàçîâàíà â 1976 ãîäó è íàçâàíà â ÷åñòü Ïîëÿ Ïèêî, îäíîãî èç ïèîíåðîâ ñîçäàíèÿ âûñîêîòî÷íûõ äîðîãèõ ÷àñîâ, æèâøåãî â XVIII âåêå. Öåëüþ ìàñòåðîâ Paul Picot ñ ñàìîãî íà÷àëà áûëî ïðîèçâîäñòâî äîðîãèõ, ýêñêëþçèâíûõ ÷àñîâ, íå ðàñ÷èòàííûõ íà ìàññîâîãî ïîòðåáèòåëÿ. Èçäåëèÿ ôèðìû ñòàëè ðåçóëüòàòîì ñîåäèíåíèÿ øâåéöàðñêèõ òðàäèöèé â ÷àñîâîì äåëå è ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé. Ïðåäñòàâëåííûå çäåñü ìîäåëè ÿâëÿþòñÿ ïðåêðàñíûì òîìó ïîäòâåðæäåíèåì. Âåëèêîëåïíûé Technograph îäèí èç ïðèìåðîâ ñèíòåçà ìàñòåðñòâà ÷àñîâùèêîâ è ãîëîâîëîìíûõ 60 Watch&Diamond

ìîäíûõ äèçàéíåðñêèõ ðàçðàáîòîê. Îòñ÷åò ÷àñîâ è ìèíóò ïðîèñõîäèò íà ìàëîì öèôåðáëàòå â öåíòðå. Äâà öèôåðáëàòà, ðàñïîëîæåííûå ïî áîêàì îò öåíòðàëüíîãî, âåäóò îòñ÷åò ñåêóíäàì â íåñêîëüêèõ ðåæèìàõ. Áîëüøàÿ öåíòðàëüíàÿ ñòðåëêà ðàáîòàåò â êà÷åñòâå ñåêóíäîìåðà.  îçíàìåíîâàíèå ñîáñòâåííîãî òðèäöàòèëåòèÿ, îñåíüþ 2006 ãîäà ôèðìà ïðåäñòàâèëà Atelier 1100 Squelette. Ýòî áåññïîðíûé øåäåâð ÷àñîâîãî èñêóññòâà, ÿâëÿþùèéñÿ ÿðêèì ïîäòâåðæäåíèåì ôèëîñîôèè Paul Picot - "ñîâåðøåíñòâî äî ïîñëåäíåé äåòàëè". ×àñû èçãîòîâëåíû áåç ïðèìåíåíèÿ ñåðèéíûõ êîìïîíåíòîâ, âðó÷íóþ. Òî åñòü, êàæäûé

ýêçåìïëÿð ïî-ñâîåìó óíèêàëåí. Îíè áóäóò âûïóùåíû äâóìÿ îãðàíè÷åííûìè ñåðèÿìè: â êîðïóñå èç ðîçîâîãî 18-êàðàòíîãî çîëîòà âñåãî 30 ýêçåìïëÿðîâ è â ñòàëüíîì êîðïóñå - 200 øòóê. Äëÿ òîãî ÷òîáû ëþáîé ýêñïåðò ìîã îöåíèòü êà÷åñòâî ðàáîòû è óíèêàëüíóþ ñëîæíîñòü ìåõàíèçìà, Atelier 1100 âûïîëíåíû â âèäå ñêåëåòîíà. Íà öèôåðáëàòå ïîìåùåíî íåñêîëüêî èçìåðèòåëüíûõ øêàë îðèãèíàëüíîãî äèçàéíà óêàçàòåëè äàòû, ìàëåíüêàÿ ñåêóíäíàÿ ñòðåëêà, èíäèêàòîð çàïàñà õîäà. Êàæäûé ñíàáæåí ñâîåé ñòðåëêîé, òàê ÷òî íà áîëüøîì öèôåðáëàòå, ïîä÷åðêèâàÿ ëàêîíè÷íîñòü çàìûñëà, îñòàâëåíà òîëüêî ìèíóòíàÿ. Âëàäèìèð Ùåííèêîâ


Atelier Squelette "Open face" Механизм: эксклюзивный калибр РР1100, построенный на платформе ЕТА 2892 А2, с автоподзаводом, запас хода 42 часа. Функции: часы, минуты, секунды, индикатор запаса хода расположен на отметке "3 часа", дата расположена на отметке "9 часов". Корпус: 18К розовое золото, скелетонизированный циферблат покрыт серебром, сапфировое стекло. Водонепроницаемость 50м. Ремешок: кожа, застежка из 18К золота.

Watch&Diamond 61


Bovet Fleurier The Butterfly Tourbillon Механизм: калибр 12BM05 (конструктор Christophe Claret), ручной завод, запас хода 110 часов, 21 600 колебаний в час, 19 рубинов. Функции: часы, минуты, турбийон. Корпус: 18K белое золото, диаметр 42мм, внутренний безель украшен 60 белыми бриллиантами круглой огранки 0,77cts., скелeтонизированный циферблат, мосты украшены 88 белыми бриллиантами огранки багет 0,64cts.; 5 сапфировых кабошонов: 1 в заводной головке и 4 на винтах крепления. Открытая задняя крышка. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: кожa крокодила, застежка браслетного типа из 18K белого золота.

Чарующая откровенность

Ê

îìïàíèÿ Bovet çàíèìàåò ïî÷åòíîå ìåñòî íà ìèðîâîì ÷àñîâîì ðûíêå. È âïîëíå çàñëóæåííî. Åå îñíîâàòåëü, Ýäóàðä Áîâý, îöåíèâ ñòðàñòü ëþäåé ê ðàññìàòðèâàíèþ ñëîæíûõ ìåõàíèçìîâ, èçîáðåë ïðîçðà÷íóþ çàäíþþ êðûøêó. Îáíàæåííûé ñ îáåèõ ñòîðîí ìåõàíèçì ÷àñîâ ñ åãî æå ëåãêîé ðóêè ñòàë íàçûâàòüñÿ "ñêåëåòîí". Ñåêóíäíóþ ñòðåëêó òîæå èçîáðåë Áîâý. Ïðåñòèæ ÷àñîâ ýòîé ôèðìû áûë íåîáû÷àéíî âûñîê, äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî îäèí èç øåäåâðîâ Áîâý áåðåæíî õðàíèòñÿ â êîëëåêöèè êèòàéñêèõ èìïåðàòîðîâ. Íè÷òî, îäíàêî, íå ñïîñîáíî ðàçâèâàòüñÿ òîëüêî ïî âîñõîäÿùåé. Êîãäà ôèð62 Watch&Diamond

ìà Bovet ïåðåñòàëà áûòü ñåìåéíûì ïðåäïðèÿòèåì, â óïðàâëåíèè ó÷àñòèëèñü äîñàäíûå ïðîìàõè, â ïðîèçâîäñòâå íàìåòèëñÿ çàñòîé. Âîçðîæäåíèå çíàìåíèòîãî áðåíäà ñâÿçûâàþò ñ ïðèõîäîì ìîëîäîãî, ýíåðãè÷íîãî òîï-ìåíåäæåðà Ïàñêàëÿ Ðàôôè. Ñàì ñòðàñòíûé êîëëåêöèîíåð, îí ðåøèë âûâåñòè ôèðìó èç êðèçèñà äâóìÿ âåðíûìè, íî íå ñàìûìè ëåãêèìè ïóòÿìè. ×àñû Bovet äîëæíû áûëè èçìåíèòüñÿ â ñòîðîíó óñëîæíåíèÿ ìåõàíèçìà è ïðèîáðåñòè íåïîâòîðèìûé âíåøíèé âèä. Ëþáóÿñü ÷àñàìè îò Bovet ïîñëåäíèõ ìîäåëåé, íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ, ÷òî ñ îáåèìè çàäà÷àìè ìàñòåðà è äèçàéíåðû ôèðìû áëåñòÿùå ñïðàâëÿþòñÿ. Ñîõðàíÿÿ òðàäèöèîí-

íûé îáëèê ìàðêè â âèäå ôèðìåííîé çàâîäíîé ãîëîâêè è âîëíèñòûõ ñòðåëîê, êàæäàÿ ìîäåëü ïðîñòî ïîðàæàåò èçûñêàííîñòüþ. Óíèêàëüíûì äîñòèæåíèåì Bovet ñòàë ñâåðõñëîæíûé ìåõàíèçì ñ òóðáèéîíîì â âèäå áàáî÷êè. Èìåííî òàêèì ñíàáæåí íîâûé Fleurier The Butterfly Tourbillon.  ýòèõ ÷àñàõ òóðáèéîí êàê áû ðàñïðåäåëåí ïî âñåìó ìåõàíèçìó íà ìîñòàõ. Êîíôèãóðàöèåé ìîñòû íàïîìèíàþò êðûëûøêè áàáî÷êè, óñåÿííûå áðèëëèàíòàìè. Òàêîå, ñîãëàñèòåñü, äàæå ïðåäñòàâèòü íåëåãêî. Áëàãîäàðÿ ñêåëåòîíèçèðîâàííîìó öèôåðáëàòó âëàäåëåö ÷àñîâ èìååò âîçìîæíîñòü â ëþáîé ìîìåíò íàáëþäàòü áåçóïðå÷íóþ ðàáîòó ìåõàíèçìà. Âàäèì Èâàíåíêî


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

P u r e l u x u r y . S i n c e 1 9 2 1.

With the gold signet. Necklace: South Sea cultured pearls. www.schoeffel-pearl.com

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Володимирська, 20/1а гранд-готель "Україна" ТЦ "Атріум" пр. К. Маркса, 22 вул. Артема, 121 тел. (062) 335 76 46 тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (056) 373-83-73

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ-ПОДАРКИ"

ОДЕСА "КРИСТАЛЛ"

ТЦ "Сады Победы" вул. Артема, 76 пл. 10 Апреля тел. (062) 381-06-12


Звездные предпочтения Клайв Оуэн блестящий актер, сыгравший во многих знаменитых фильмах. В "Городе грехов" он не уступал по мастерству целому голливудскому созвездию. Су пермодные Jaeger leCoultre его не случайный выбор.

Волнующе сексуальная акт риса Керри Отис искусно создает образы невинности и необузданной страсти. Это удается ей благодаря точному выбору своих украшений, среди них часы de Grisogono.

Этот серьезного вида молодой человек французский кикбоксер Джером ле Баннер. Его взрывному темпераменту вполне соответствует “Big Bang” Hublot Жан Клода Бивера.

Максим Мирный белорус ский теннисист профессио нал, которому повезло боль ше, чем "батьке" ему раз решили ПМЖ в США. Мак сим безумно рад своему вы бору часам "Rado".

64 Watch&Diamond

Американская актриса и мо дель Брук Шилдс продукт настойчивой "скульптурной" работы ее матери, которая во что бы то ни стало решила сде лать из дочери звезду… Теперь в украшениях Roberto Coin.

Дженифер Лопес застрахо вала не только свое тело от вся ких неожиданных напастей, но изумительные бриллиантовые украшения от Luca Carati, кото рые надевает в исключительно торжественных случаях.


Звездные предпочтения Ани Лорак кароЛ инА. Продол

жает настойчиво покорять эст

раду, стремясь затмить славу Уитни Хьюстон. Все вокаль

ные данные для этого у нее есть. Как есть и вкус к нас

тоящей роскоши Chopard.

Владимир Пресняков не живет, как все нормаль

ные люди то он на дне Красного моря, то в небе с парашютом, то верхом на байке в Лондоне. Естествен

но его пристрастие к часам TechnoMarine.

"Королеву бурлеска", Диту фон Тиз, нередко сравнивают с фарфоровой куклой в самом совер

шенном исполнении: идеально белоснежная кожа, безупречная прическа, из которой никогда не выби

вается ни единый волосок, совершенный макияж и маникюр, самые лучшие, мастерски подобранные платья никто из окружающих никогда не видел ее иной. Муза дизайнеров, она подчеркивает свой имидж изделиями от Christian Dior.

Вин Дизель не просто новая звез

да шоу бизнеса. Его взлет знаменует наступление нового времени: того, что отра

жается в часах Jacob&Co.

Успех актера и режиссера Джеки Чана основан, по его мнению, на том, что он совершает только правиль

ные поступки. Шикарные часы IWC на его железной ру

ке лучшее тому доказательство.

Кристина Орбакайте опровергла обидное утверждение: "при

рода отдыхает на де

тях гениев". Ее мастер

ство созвучно изделиям Carrera y Carrera.

Watch&Diamond 65


Reverso Squadra World Chronograph Механизм: калибр 753, с автоподзаводом, запас хода 65 часов. Функции: на лицевой стороне часы, минуты, секунды, большой индикатор даты, индикатор день/ночь, хронограф; на обратной стороне центральный диск, отображающий время 24 часовых поясов. Корпус: титан (Ti5), размер 53Х36,5мм, переворачивающийся. Водонепроницаемость 50м. Ремешок: кожа крокодила, застежка браслетного типа из титана. Особенности: лимитированная серия 1500 шт.

Прекрасное трио от Jaeger leCoultre

Ô

èðìà Jaeger-leCoultre íå ïûòàåòñÿ äèêòîâàòü çàêîíû íà ÷àñîâîì ðûíêå. Èõ óñòàíàâëèâàþò ñàìè òâîðåíèÿ ìàñòåðîâ çíàìåíèòîé ìàíóôàêòóðû â Ëå Ñàíòüå. Òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë êîìïàíèè ïîäêðåïëÿþò è ïèòàþò èçîáðåòåíèÿ è íàõîäêè äåñÿòêà ïîêîëåíèé ÷àñîâùèêîâ, çàùèùåííûå äâóìÿ ñîòíÿìè ïàòåíòîâ. Îíè ïðèâûêëè áûòü ïåðâûìè è íåïðåâçîéäåííûìè. Èìåííî Jaeger-leCoultre åùå â 20-å ãîäû ïðîøëîãî âåêà, óëîâèâ â âîçäóõå "àðîìàò" ñïðîñà íà ìèíèàòþðíûå æåíñêèå ÷àñû, ïðåäëîæèëà ãåíèàëüíîå ðåøåíèå - äâóñëîéíûé ìåõàíèçì ("ñëîæåííûé âäâîå", áóäòî ñàëôåòêà). Ýòî ïîçâîëèëî äîâåñ66 Watch&Diamond

òè ðàçìåð ÷àñîâ äî òîãî, ÷òî îíè ñòàëè íå øèðå áðàñëåòà.  íà÷àëå òðèäöàòûõ ôèðìà îäíîé èç ïåðâûõ âûïóñòèëà ÷àñû â ñòèëå àð-äåêî, óãàäàâ, ÷òî îäíèì "ïðîìäèçàéíîì" â òàêîì èñêóññòâå, êàê èçãîòîâëåíèå ýêñêëþçèâíûõ ÷àñîâ, íå îáîéòèñü. Øåäåâðû äîëæíû ïðèâëåêàòü ïðåæäå âñåãî ñâîèì âíåøíèì âèäîì.  1931 ãîäó áûë âûïóùåí "ñóïåðõèò" ôèðìû, ÷àñû Reverso, êîòîðûå ñóìåëè îáúåäèíèòü â ñåáå ïîèñêè äèçàéíåðîâ è ñòðîãóþ ôóíêöèîíàëüíîñòü òî÷íåéøåãî ìåõàíèçìà. Îòâå÷àþùèå âñåì êàíîíàì âûñîêîãî ÷àñîâîãî èñêóññòâà, íà÷èíåííûå âñåâîçìîæíûìè òåõíè÷åñêèìè íîâèíêàìè, Reverso îäèíàêîâî õîðîøî ñëóæèëè íà ñâåòñêèõ ðàóòàõ è â

äæóíãëÿõ Èíäèè. ×àñû èìåëè íåâèäàííûé óñïåõ. åðåç 75 ëåò êîìïàíèÿ ðåøèëà ïîâòîðèòü åãî, âûïóñòèâ îáíîâëåííûå Reverso Squadra. È çäåñü, êàê â çíàìåíèòîì ïðîòîòèïå, ñî÷åòàíèå ýëåãàíòíîñòè è âûñî÷àéøèõ òåõíè÷åñêèõ òðåáîâàíèé äîñòèãëî ñîâåðøåíñòâà. Òèòàíîâûé êîðïóñ, ïðîòèâîóäàðíûé ìåõàíèçì. Íà öèôåðáëàòå ÷åòêî îòîáðàæåíû ôóíêöèè, êîòîðûå ñïîñîáíà âûïîëíÿòü ýòà ýêñêëþçèâíàÿ ìîäåëü: áîëüøîå îêíî óêàçàòåëÿ äàò, ïîêàçàòåëü âðåìåíè âî âñåõ ÷àñîâûõ ïîÿñàõ Çåìëè. Ñîæàëåòü îñòàåòñÿ òîëüêî îá îäíîì - þáèëåéíûå ÷àñû âûïóùåíû â êîëè÷åñòâå 1500 øòóê. Ýòî - êàïëÿ â ìîðå äàæå äëÿ êîëëåêöèîíåðîâ.

×


Master Minute Repeater Механизм: калибр 947, с ручным заводом, запас хода 15 дней. Функции: часы, минуты, минутный репетир, указатель запаса хода, указатель момента заводных барабанов. Корпус: платина 950 пробы, диаметр 44мм. Украшен белыми бриллиантами огранки "багет". Общий вес бриллиантов 6,45ct. Водонепроницаемость 50м. Ремешок: кожа крокодила, застежка браслетного типа из 18К белого золота украшена 9 бриллиантами огранки "багет". Особенности: лимитированная серия 300 шт. и 1000 часов контроля качества. Watch&Diamond 67


Î

Master Tourbillon Механизм: калибр 978, с автоподзаводом, запас хода 48 часов. Функции: часы, минуты, индикатор 24 часов, титановая каретка турбийона с индикатором секунд, регулируемый в обе стороны указатель даты с "прыгающей" стрелкой. Корпус: платина 950 пробы, диаметр 41,5мм. Водонепроницаемость 50м. Ремешок: кожа крокодила, застежка браслетного типа из 18К белого золота. Особенности: лимитированная серия 300 шт. и 1000 часов контроля качества. 68 Watch&Diamond

ñîáî ñëåäóåò îñòàíîâèòüñÿ íà èçûñêàííîðîñêîøíîì Master Minute Repeater Antoine leCoultre. Çíàòîêè çàÿâëÿþò, ÷òî ðåïåòèð ýòîãî óíèêóìà êðàñîòîé çâó÷àíèÿ âûâîäèò ÷àñîâóþ ìóçûêó íà ïðèíöèïèàëüíî íîâûé óðîâåíü. Åùå áû.  ñîçäàíèè ðåïåòèðà âìåñòå ñ ÷àñîâûìè ìàñòåðàìè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ïðîôåññèîíàëüíûå ìóçûêàíòû. Øåäåâð çâó÷àíèÿ íóæäàåòñÿ, åñòåñòâåííî, â äîñòîéíîì îôîðìëåíèè. Ïëàòèíà âûñøåé ïðîáû ïîäîøëà äëÿ êîðïóñà êàê íåëüçÿ ëó÷øå. À äëÿ òîãî ÷òîáû ïðåêðàñíàÿ ìóçûêà Master Repeater íå óìîëêëà íà âòîðîé èëè íà òðåòèé äåíü, ÷àñû ñíàáæåíû ìîùíûì õîäîâûì ìåõàíèçìîì. ×àñû ïðèäåòñÿ çàâîäèòü âðó÷íóþ, íî çàïàñà õîäà õâàòèò íà 15 äíåé, ïðè ýòîì îí áóäåò ÷åòêî îòîáðàæàòüñÿ íà ñïåöèàëüíîé øêàëå. Äðóãàÿ ïîëóøêàëà íà öèôåðáëàòå ïîêàæåò ñòåïåíü ñæàòèÿ çàâîäíîé ïðóæèíû. Äîïîëíèòåëüíûå óêàçàòåëè îò÷àñòè çàêðûâàþò ìåõàíèçì, íî âñå æå îñòàâëÿþò äîñòàòî÷íî "ïðîçðà÷íîñòè", ÷òîáû âû ìîãëè èìåòü ïðåäñòàâëåíèå î òîì, êàêèå ñëîæíûå ýâîëþöèè ïðèõîäèòñÿ ïðîèçâîäèòü ìåõàíèçìó ÷àñîâ, ÷òîáû ðàäîâàòü âàñ ïðèÿòíûì ïåðåçâîíîì. À íàì îñòàåòñÿ ïîæàëåòü, ÷òî âñå ìîäåëè Jaeger-leCoultre âûïóñêàþòñÿ â ñòîëü îãðàíè÷åííûõ êîëè÷åñòâàõ, ÷òî èñ÷åçàþò ñ ïðèëàâêîâ áóòèêîâ ñî ñêîðîñòüþ ìîëíèè. Äðóãàÿ ïðèÿòíàÿ íîâèíêà îò Jaeger-leCoultre - áåñêîìïðîìèññíî íàäåæíûé è òî÷íûé Master Tourbillon. Ïîìèìî âñåõ àòðèáóòîâ ÷àñîâûõ "ãðàíäîâ" îí ñíàáæåí ìåõàíèçìîì äëÿ ðåãóëèðîâêè ñêîðîñòè âðàùåíèÿ òóðáèéîíà. Ïî çàêîíàì ìåõàíèêè - ÷åì áîëüøå äèàìåòð òóðáèéîíà è ÷åì áûñòðåå îí âðàùàåòñÿ, òåì áîëüøå òðåáóåò ýíåðãèè, ðàñõîäóÿ òåì ñàìûì çàïàñ õîäà.  íîâîé ìîäåëè ðåãóëÿòîð âðàùåíèÿ òóðáèéîíà ïîñòîÿííî ñîçäàåò ñàìûé áëàãîïðèÿòíûé ðåæèì, ñáåðåãàÿ ýíåðãèþ. Èâàí Êàëþæíûé


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Володимирська, 20/1а гранд-готель "Україна" ТЦ "Атріум" пр. К. Маркса, 22 вул. Артема, 121 тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46 тел. (056) 373-83-73

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ-ПОДАРКИ"

вул. Артема, 76 тел. (062) 381-06-12

Collezione HAPPYNESS. Per informazioni visitate: www.giorgiovisconti.it oppure chiamate: 0131 955 988


Изделия из коллекции “Ny nai”

Просто и гениально

È

òàëüÿíñêàÿ ôèðìà Fani Gioielli, îäèí èç ëèäåðîâ ìèðîâîãî þâåëèðíîãî ðûíêà, ïðåïîäíåñëà ëþáèòåëÿì áðèëëèàíòîâ êîðîëåâñêèé ïîäàðîê - êîëëåêöèþ "Ny nai". Èçÿùíûå êîëüöà, ñåðüãè, êóëîíû èç áåëîãî çîëîòà, äà è áðèëëèàíòû êàê ðàç äëÿ ëþáèòåëåé "ñâåðêíóòü" ÷èñòûå, ñèÿþùèå. Ñäåëàíî, êàê âñå ó Fani Gioielli, íà âûñî÷àéøåì óðîâíå. È åñëè âñìîòðåòüñÿ âíèìàòåëüíåå â ðîçåòêè èç ñåìè áðèë-

70 Watch&Diamond

ëèàíòîâ êëàññè÷åñêîé îãðàíêè, ñòàíåò ÿñíî, ÷òî äåðæàò èõ âìåñòå íå ÷óäî, à ðàñ÷åò þâåëèðà. Öåíòðàëüíûé êàìåíü ñîåäèíåí ñ "ëåïåñòêàìè" òàêèì îáðàçîì, ÷òî òå êàê áû ïåðåäàþò åìó ÷àñòü ñâîåãî ñèÿíèÿ. Èìåííî â ýòîì ñåêðåò íåîáû÷àéíîé ÿðêîñòè áðèëëèàíòîâ è ïðèâëåêàòåëüíîñòè êîëëåêöèè â öåëîì - ñåìü êàìíåé ðîçåòêè âîñïðèíèìàþòñÿ êàê îäèí, à ñâåðêàþò êóäà ÿð÷å. Ýòà óíèêàëüíàÿ òåõíîëîãèÿ çàïàòåíòîâàíà. Îëüãà Îñòðîâñêàÿ


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ-ПОДАРКИ"

ТЦ "Атріум" пр. К. Маркса, 22 вул. Артема, 121 вул. Артема, 76 тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 381-06-12 тел. (056) 373-83-73


Ceramica Механизм: кварцевый, калибр ETA 256.111. Функции: часы, минуты, секунды, дата. Корпус: хай тек керамика, черный циферблат. Водонепроницаемость 30м. Браслет: хай тек керамика.

Sintra Механизм: кварцевый, калибр ETA 256.111. Функции: часы, минуты, секунды, дата. Корпус: хай тек керамика, черный циферблат, 48 бриллиантов, 4 бриллианта на отметках 3, 6, 9, 12 часов. Водонепроницаемость 30м. Браслет: хай тек керамика.

Рената Литвинова

Лицо фирмы

Í

åñêîëüêî ëåò íàçàä øâåéöàðñêàÿ êîìïàíèÿ Rado îáúÿâèëà î ãîòîâíîñòè Ðåíàòû Ëèòâèíîâîé ñîòðóäíè÷àòü â åå ðåêëàìíûõ àêöèÿõ. Íà âçãëÿä ðóêîâîäñòâà ôèðìû èìåííî Ðåíàòà ñïîñîáíà âûðàçèòü ñâîèì îáëèêîì ôèëîñîôèþ è òðàäèöèè Rado - ñîçäàíèå ÷àñîâ, ñî÷åòàþùèõ â ñåáå âûñîêèå òðàäèöèè èñêóññòâà è õàé-òåê äèçàéí XXI âåêà. Ëèøü èçûñêàííàÿ, òàëàíòëèâàÿ è î÷åíü êðàñèâàÿ æåíùèíà ñïîñîáíà ââåñòè íàñ â ìèð ðîñêîøè è ãëà72 Watch&Diamond

ìóðà, ïåðåäàòü åãî íàñòðîåíèå. ×òîáû íå áûòü ãîëîñëîâíûìè, ïðåäñòàâèì âàøåìó âíèìàíèþ äâå ìîäåëè ôèðìû Rado. Ïåðâàÿ èç íèõ, Sintra âûïîëíåíà â òðàäèöèîííîì äëÿ ýòîé ñåðèè âèäå - ñ öåíòðàëüíûìè ÷àñîâîé, ìèíóòíîé è ñåêóíäíîé ñòðåëêàìè. Ñòðîãèé ÷åðíûé öèôåðáëàò óêðàøåí ÷åòûðüìÿ áðèëëèàíòàìè íà ìåñòå öèôð "12", "3", "6" è "9". Ñóæèâàþùèéñÿ áðàñëåò èç õàé-òåê êåðàìèêè ÿâëÿåòñÿ êàê áû ïðîäîëæåíèåì êîðïóñà ÷àñîâ. Íåáðîñêèé, íî âïå÷àòëÿþùèé ïðèçíàê ýëèòíîñ-

òè - äâîéíûå ïîëîñêè áðèëëèàíòîâ ïî áîêàì öèôåðáëàòà. Èäåàëüíûé àêñåññóàð äëÿ ñîáðàííîé, äåëîâîé æåíùèíû. Ìîäåëü Ceramica ïî âèäó áîëåå äåìîêðàòè÷íà, çäåñü àêöåíò ñäåëàí íà ñòðîãîé ãåîìåòðè÷íîñòè, êîòîðàÿ ñîçäàåò âïå÷àòëåíèå ñëèòíîñòè êîðïóñà è áðàñëåòà. Íà ëàêîíè÷íîì êâàäðàòíîì öèôåðáëàòå îñòàâëåíû òîëüêî ÷åòûðå ÷àñîâûå ìåòêè, äà è òå î÷åíü íåòðàäèöèîííû - 11, 1, 7 è 5. Êîðïóñ è áðàñëåò òîæå èçãîòîâëåíû èç õàé-òåê êåðàìèêè. Èâàí Êàëþæíûé


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

гранд-готель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (044) 278-61-11

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 тел. (062) 335-76-46

ТЦ "Сады Победы" пл. 10 Апреля


РЕНАТА Ðåíàòà. Îäíîãî ýòîãî èìåíè äîñòàòî÷íî, ÷òîáû â ñîçíàíèè áëàãîäàðíûõ çðèòåëåé âîçíèê îáðàç íåîáûêíîâåííîé æåíùèíû, ñöåíàðèñòà, ðåæèññåðà, àêòðèñû, êîòîðîé óäàëîñü çàòìèòü ñëàâó êèíîçâåçä ïðîøëîãî è âûñîêî ïîäíÿòüñÿ íàä ñîâðåìåííûìè. Ôåíîìåí Ëèòâèíîâîé íå õî÷åòñÿ ðàçãàäûâàòü è îáúÿñíÿòü, ýòî íè÷åãî íå äàñò, íèêòî íå çíàåò, êàêîé ãðàíüþ åùå ìîæåò áëåñíóòü òàëàíò. Åå òâîð÷åñòâî ïèòàåòñÿ âñåì ìíîãîîáðàçèåì õóäîæåñòâåííîãî íàñëåäèÿ ÷åëîâå÷åñòâà. Îíà ïîäîëãó ìîæåò ñòîÿòü ïåðåä êàðòèíàìè Âðóáåëÿ, ëþáîâàòüñÿ îêíàìè ñòîëåòíåãî äîìà â ñòèëå ìîäåðí èëè âäðóã ïî÷óâñòâîâàòü, êàê "ïðîíçàåò" ïîíèìàíèå çàìûñëà þâåëèðà â åãî èçäåëèÿõ.  þâåëèðíûõ óêðàøåíèÿõ Ðåíàòà Ëèòâèíîâà èùåò ñîçâó÷èå ñâîåìó âíóòðåííåìó ïîíèìàíèþ êðàñîòû êàê ýñòåòè÷åñêîé êàòåãîðèè, ñïîñîáíîé ñäåëàòü ÷åëîâåêà ëó÷øå.


Kольца и серьги Clan de Vega (коллекция Eleganza) из платины с бриллиантами.


Kольца Clan de Vega (коллекция Eleganza) из платины с бриллиантами. Браслет Stefan Hafner (коллекция Cheeky) из белого золота с бриллиантами. Полушубок Alberta Ferretti.


Kольца Clan de Vega (коллекция Eleganza) из платины с бриллиантами. Колье Stefan Hafner (коллекция Marquise) из белого золота с бриллиантами и жемчугом. Подвеска Chopard (коллекция Happy Spirit) из белого золота с бриллиантами. Полушубок Alberta Ferretti.Колье, серьги, браслет Сarrera у Сarrera (коллекция Peacock) из белого золота с бриллиантами, сапфирами, зелеными турмалинами, иолитами, цаворитами. Платье La Perla. Шуба RinDi розовая стриженная норка с шиншиллой. Туфли John Galliano.


Кольe, серьги, Schoeffel (коллекция Basic), кольцо Schoeffel (коллекция Dandy) из белого золота с бриллиантами и жемчугом. Браслет Clan de Vega (коллекция Classica) из белого золота с бриллиантами. Платье La Perla.Серьги Сhristian Dior (коллекция Milly La Foret) из желтого золота с белыми бриллиантами, изумрудами, цаворитами и жемчугом. Кольцо Сhristian Dior (коллекция Incroyables et Merveilleuses) из белого золота с белыми бриллиантами, морганитом, синими сапфирами, изумрудами и цаворитами. Кольцо Сhristian Dior (коллекция Miss Dior) из белого золота с белыми бриллиантами и морганитом. Кольцо Сhristian Dior (коллекция Diorette) из белого золота с белыми бриллиантами, аквамарином, розовыми и желтыми сапфирами, аметистами, цаворитами и цветным лаком. Платье Jean Paul Gaultier. Туфли Casadei.


Кольца Clan de Vega (коллекция Eleganza) из платины с бриллиантами. Браслет Stefan Hafner (коллекция Cheeky) из белого золота с бриллиантами. Серьги Giorgio Visconti из белого золота с бриллиантами. Полушубок Alberta Ferretti. Фото: Сергей Тимофеев Стиль: Наталья Степановская


"Luca Carati" - "âêóñíîå" èòàëüÿíñêîå ñëîâîñî÷åòàíèå, áëþäî èç áðèëëèàíòîâ. Íî íå èç òåõ, êàêèõ ìíîãî â êàæäîì þâåëèðíîì ìàãàçèíå, à áðèëëèàíòîâ ñàìûõ íàñòîÿùèõ, "÷èñòîé âîäû", îãðàíåííûõ ðóêàìè ëó÷øèõ ìàñòåðîâ ñëàâíîãî ãîðîäà Âàëåíöû, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ïîèñêå âå÷íîé ãàðìîíèè, ýñòåòèêè íîâàòîðñòâà è êëàññèöèçìà. Ïðåçèäåíò êîìïàíèè Æàíëóêà Áóòòèíè îòâåòèë íà âîïðîñû íàøåãî êîððåñïîíäåíòà. Жанлука Буттини

Luca Carati "Made in Italy"

Кольца из коллекции "Classic"

84 Watch&Diamond

Watch&Diamond: Ãîñïîäèí Áóòòèíè, ñîçäàâàÿ óêðàøåíèÿ, êàêóþ æåíùèíó Âû âèäèòå ïåðåä ñîáîé? Æàíëóêà Áóòòèíè: Áåçóñëîâíî, êðàñàâèöó ïåðâîé âåëè÷èíû, êîòîðàÿ ñâîèì ïðèðîäíûì î÷àðîâàíèåì ïîä÷åðêèâàåò êðàñîòó ðóêîòâîðíóþ. Íî ýòî ëèøü íåáîëüøàÿ ÷àñòü ìîèõ óáåæäåíèé. Íà ñàìîì äåëå, â óêðàøåíèÿõ íóæäàþòñÿ âñå æåíùèíû, ãëàâíîå - ñäåëàòü ïðàâèëüíûé âûáîð, êîòîðûé ïîìîæåò èì ðàñêðûòü ñâîþ òàéíó, ñòàòü ñòèëüíîé, æåíñòâåííîé è äåëèêàòíîé. W&D: Êàê ÷àñòî Âàì ïðèõîäèòñÿ ìåíÿòü òåíäåíöèè? Âû ñëåäóåòå ìîäå, èëè èäåòå ñâîèì ïóòåì è ñàìè ñîçäàåòå åå? Æ.Á.: Ñåãîäíÿ ãëàâíàÿ èäåÿ, êîòîðàÿ îáúåäèíÿåò íàøè êîëëåêöèè, îòðàæàåò ïðèðîäó âî âñåì åå ìíîãîîáðàçèè. Òàêèì ïóòåì èäóò ìíîãèå þâåëèðíûå êîìïàíèè, ýòî ìîäíî è ïðîãðåññèâíî. Êàæäàÿ ÷åðïàåò èç êëàäîâûõ ïðèðîäû òî, ÷òî åé áëèçêî ïî äóõó. Äëÿ Luca Carati ýòî ëèñòüÿ è öâåòû - èìåííî îíè, ëåãêèå êàê îáëàêà, è ïðî÷íûå, êàê äåðåâüÿ, íàïîëíÿþò íàøè óêðàøåíèÿ ñâåæåñòüþ, ëåãêîñòüþ, ñëàäîñòüþ, òåïëîòîé è øàðìîì. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî íàøè ïîêóïàòåëè ïî÷óâñòâóþò ýòî. ×òî êàñàåòñÿ ñòèëÿ, ìû ïðåäëàãàåì êëàññèêó, ýòî âïîëíå ñîãëàñóåòñÿ ñ ìíîãîâåêîâûìè þâåëèðíûìè òðàäèöèÿìè Âàëåíöû.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕВОСХОДСТВО. ПРЕСТИЖ. СТРАСТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ. Прекрасный самолет – это самолет, который хорошо летает. Компания B REITLING следует той же философии. Это выражается в нашем стремлении создавать сверхфункциональные часы для самых требовательных профессионалов. Наши хронографы отвечают самым строгим критериям точности и надежности, а каждый из наших часовых механизмов проходит тщательные испытания в Швейцарском Институте Официального Хронометрирования (COSC). Никто не попадает в мир авиации случайно. www.breitling.com

CHRONOMAT EVOLUTION

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд-готель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL",

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22 тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121

тел. (062) 335-76-46


Колье из коллекции "Vintage", кольца из коллекции "Leaves", "Clouds"

86 Watch&Diamond

W&D:  ïðèðîäå, êðîìå êëåíîâ, äóáîâ è ïèíèé, åñòü è ýêçîòè÷åñêèå äåðåâüÿ. Æ.Á.:  ïðîøëîé êîëëåêöèè "Capri Leaves" ìû âçÿëè çà îáðàçåö ñðåäèçåìíîìîðñêóþ ëèñòâó, êîòîðàÿ èçäàåò çàïàõ ëèìîíà, àïåëüñèíà è ìîðñêîãî áðèçà. Ìàëåíüêèå ëèñòî÷êè èç êîëëåêöèè "Ginza" îòðàæàþò ïðèðîäó Âîñòîêà. Ìû íå îãðàíè÷èâàåìñÿ ëèñòâîé ñâîåãî ðåãèîíà, à ñâîåé çîäèàêàëüíîé êîëëåêöèåé âûøëè äàæå â îòêðûòûé êîñìîñ. W&D: Ïîëó÷àåòå ëè Âû èíäèâèäóàëüíûå çàêàçû îò çíàìåíèòîñòåé? Æ.Á.: Êîíå÷íî, íî ïî ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì ìû íå àôèøèðóåì ýòî áåç ñîãëàñèÿ çàêàç÷èêîâ. Îäíàêî íåêîòîðûõ ìîãó íàçâàòü. Íàïðèìåð, â ïðîøëîì ãîäó ìû ñïåöèàëüíî èçãîòîâèëè ñåðåæêè äëÿ èñòèííîé ïîêëîííèöû ãëàìóðà, Äæåííèôåð Ëîïåñ, êîòîðàÿ îñòàíîâèëà ñâîé âûáîð íà êîëëåêöèè "Athena". Îíè áûëè óêðàøåíû àëìàçàìè è ñäåëàëè ëèöî ýòîé êðàñèâîé æåíùèíû åùå áîëåå ïðåêðàñíûì. W&D: Åñëè æåíùèíà íå æåëàåò âûãëÿäåòü, êàê íîâîãîäíÿÿ åëêà, êàêèå óêðàøåíèÿ Âû ïîñîâåòóåòå åé íîñèòü? Æ.Á.: Ïðåæäå âñåãî, ýòî ïðîâåðåííûå òûñÿ÷åëåòèÿìè êîëüöà è ñåðüãè. Íàøè êîëüöà è ñåðüãè èç êîëëåêöèé "Leaves", "Classic" ïîä÷åðêíóò èçûñêàííûé âêóñ, ñäåðæàííîñòü è êðàñíîðå÷èâî óáåäÿò îêðóæàþùèõ, ÷òî ïåðåä íèìè æåíùèíà, çíàþùàÿ ñåáå öåíó. W&D: Êðîìå óñïåõà ó ñâîèõ ïî÷èòàòåëåé, åñòü ëè ó êîìïàíèè ïîáåäû â ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ìåæäó þâåëèðàìè? Æ.Á.: Luca Carati ñ óäîâîëüñòâèåì è ÷óâñòâîì îòâåòñòâåííîñòè ó÷àñòâóåò âî ìíîãèõ ìåæäóíàðîäíûõ þâåëèðíûõ êîíêóðñàõ è âñåìèðíûõ âûñòàâêàõ. Íà "Tahitian Pearl Trophy" 2005-2006 ãîäà ìû áûëè íàãðàæäåíû ïåðâûì ïðèçîì â íîìèíàöèè "Necklace" (îæåðåëüå) çà êîëëåêöèþ "Four Plus One". W&D: Êàêèå òåõíè÷åñêèå íîâøåñòâà ïðèìåíÿþòñÿ â âàøåé êîìïàíèè? Æ.Á.: Èçäåëèÿ Luca Carati - ýòî ðó÷íàÿ ðàáîòà, òàê âñåãäà áûëî, åñòü è áóäåò â ñòåíàõ íàøåé ôàáðèêè. Íî ìèð íå ñòîèò íà ìåñòå. ×òîáû èäòè â íîãó ñî âðåìåíåì, ìû ñòàëè ïðèìåíÿòü ëàçåðíóþ îáðàáîòêó íåêîòîðûõ äåòàëåé óêðàøåíèé, íî ýòà îïåðàöèÿ íè â êîåé ìåðå íå äåëàåò èõ áåçäóøíûìè, ìàøèííûìè. W&D: Ïðèíèìàåòå ëè âû ó÷àñòèå â áëàãîòâîðèòåëüíûõ àêöèÿõ? Æ.Á.: Î áëàãîòâîðèòåëüíîñòè íå ïðèíÿòî êðè÷àòü è ãîðäèòüñÿ åþ, íî ðàç âû çàäàëè òàêîé âîïðîñ, ïðèâåäó âñåãî ëèøü îäèí ïðèìåð.  ïðîøëîì ãîäó ìû îðãàíèçîâàëè êàìïàíèþ ïîä íàçâàíèåì "Ñåðäöå Íîâîãî Îðëåàíà" ïî ñáîðó ñðåäñòâ äëÿ ïîìîùè æåðòâàì óðàãàíà "Êàòðèíà", âûñòàâèâ íà ïðîäàæó ñâîþ êîëëåêöèþ "Clouds". W&D: ×åì ïîðàäóåòå ëþáèòåëåé þâåëèðíîé ðîñêîøè â íîâîì ñåçîíå? Æ.Á.: Ýòî áóäóò êîëëåêöèè, ïîâåñòâóþùèå î ëþáâè ê æèçíè, ñâîáîäå è ðàäîñòè îòêðûòèé, êîòîðûå ñäåëàåò êàæäàÿ æåíùèíà, óâèäåâ ñåáÿ â óêðàøåíèÿõ Luca Carati. Áåñåäîâàëà ßíà Ñòóïèöêàÿ


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Володимирська, 20/1а гранд готель "Україна" вул. Артема, 121 ТЦ " Атріум" пр. К. Маркса, 22 тел. (044) 278 61 11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (062) 335 76 46 тел. (056) 373-83-73 ВІДДІЛ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ , distribution@com.nik7.com тел. +38 (050) 422 35 04, +38 (050) 501 17 14


Instrument BR 01 97 Механизм: ЕТА 2892, с автоподзаводом. Функции: часы, минуты, секунды, запас хода 42 часа, дата на отметке "3 часа". Корпус: сталь, размер 46Х46мм, стрелки и метки с люминесцентным покрытием, Заводная завинчивающаяся головка. Водонепроницаемость 100м. Ремешок: кожа, каучук, дополнительный hi tech ремешок.

"Спецотряд" BR 01

Ç

Instrument BR01 94 Titanium Ultralight Механизм: ЕТА 2892, с автоподзаводом. Функции: часы, минуты, секунды, хронограф, запас хода 42 часа. Корпус: титан, размер 46Х46мм, стрелки и метки с люминесцентным покрытием, дата на отметке "5 часов", заводная завинчивающаяся головка, циферблат из карбона. Водонепроницаемость 100м. Ремешок: кожа, каучук, дополнительный hi tech ремешок. 88 Watch&Diamond

àâîåâàâøàÿ øèðîêóþ èçâåñòíîñòü ôðàíöóçñêàÿ ôèðìà Bell&Ross ïðîäîëæàåò îñâàèâàòü èçîáðåòåííóþ åþ æå "ýêîëîãè÷åñêóþ íèøó" - ÷àñû ýêñòðà-êëàññà äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ. Óäà÷íûé ñëîãàí - "ôóíêöèÿ îïðåäåëÿåò ôîðìó" - ñòàíîâèòñÿ îïðåäåëÿþùèì ïðèíöèïîì ïîèñêîâ, ôèëîñîôèåé êîìïàíèè. BR 01 - ñåìåéñòâî ÷àñîâ-òðàíñôîðìåðîâ äëÿ ëþäåé îïàñíûõ ïðîôåññèé - ïîñòîÿííî ïîïîëíÿåòñÿ íîâûìè ìîäåëÿìè. Íà ýòîò ðàç ìû õîòèì ïðåäñòàâèòü âàì äâà íîâûõ "õèòà". Instrument BR01 - 94 Titanium Ultralight. Ðàçìåðàìè è ëàêîíè÷íûì, "ðàáî÷èì" äèçàéíîì âî ìíîãîì íàïîìèíàåò ïðåäûäóùèå ìîäåëè ñåðèè. Èçþìèíêà çàêëþ÷àåòñÿ â ïîñëåäíèõ äâóõ ñëîâàõ íàçâàíèÿ - ñâåðõëåãêèå, â òèòàíîâîì êîðïóñå. Ðåäêî ó êîãî èç ñóðîâûõ ìóæ÷èí íå äðîãíåò ñåðäöå îò òàêîãî ñî÷åòàíèÿ. Öèôåðáëàò êîíòðàñòíûé, âûäåðæàííûé â ÷åðíî-áåëîé ãàììå, ïîêðûò êàðáîíîâûì âîëîêíîì. Ëþìèíîôîð íà ñòðåëêàõ è öèôðàõ - îòìåííîé ÿðêîñòè, åãî ìîæíî ðàçãëÿäåòü äàæå â ìóòíîé âîäå, íà ãëóáèíå äî ñòà ìåòðîâ. Ñòåêëî âûïîëíåíî èç ñàïôèðîâîãî êðèñòàëëà, íå äàþùåãî áëèêîâ. Instrument BR01 - 97 ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñóïåðíàäåæíûé, ïîëíîñòüþ àâòîìàòè÷åñêèé ìåõàíèçì ñ óêàçàòåëåì çàïàñà õîäà. Ýòî íåìàëîâàæíî â ñèòóàöèè, êîãäà íå çíàåøü, ñêîëüêî åùå ïðèäåòñÿ ðàáîòàòü â îïàñíûõ óñëîâèÿõ. ×àñû íå ïîäâåäóò, íå îñòàíîâÿòñÿ âíåçàïíî. Äà è âîîáùå, òðóäíî ïðåäñòàâèòü, ÷òîáû òàêèå ÷àñû îñòàíîâèëèñü. Ðàçâå ÷òî Çåìëÿ íàëåòèò íà ñîáñòâåííóþ îñü. Âàäèì Èâàíåíêî


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР

КИЇВ, "КРИСТАЛЛ", вул. Володимирська, 20/1а

тел. (044) 278 61 11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд готель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Aтріум",

пр. К. Маркса, 22 тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121

тел. (062) 335 76 46 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ ПОДАРКИ", вул. Артема, 76

тел. (062) 381 06 12 ОДЕСА, "КРИСТАЛЛ", ТЦ "Сады Победы", пл. 10 Апреля ВІДДІЛ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ , distribution@com.nik7.com

тел. +38 (050) 422 35 04


В панораме дизайна

Ì

Dual Tech MD 078 Механизм: кварцевый механизм MD M02 LCD. Функции: часы, минуты, секунды, дата, год, второй часовой пояс, секундомер, обратный отсчет, 3 будильника, подсветка. Корпус: титан, 43x43 мм. Водонепроницаемость 50м. Ремешок: резина, застежка браслетного типа.

èëàíñêàÿ êîìïàíèÿ MOMO Design, ñîçäàííàÿ â 1981 ãîäó, íå òîëüêî ñîñòîÿëàñü, íî è çà ÷åòâåðòü âåêà ïðåóñïåëà â ìèðå äèçàéíà. Íà÷àâ ñ ðàçðàáîòêè àâòîìîáèëüíûõ àêñåññóàðîâ, ôèðìà ïîñòîÿííî ðàñøèðÿëà ñôåðó èíòåðåñîâ, çàíèìàÿñü ïðîåêòèðîâàíèåì òî âåëîñèïåäîâ, òî êàíöåëÿðñêèõ ïðèíàäëåæíîñòåé. Îäíîé èç ïîñëåäíèõ íîâèíîê MOMO Design ñòàëà ðàçðàáîòêà è çàïóñê â ïðîèçâîäñòâî ëèíèé ýêñêëþçèâíîé îäåæäû äëÿ æåíùèí è ìóæ÷èí. Íè ó êîãî íå âûçâàëî îñîáîãî óäèâëåíèÿ è ïîÿâëåíèå ñòèëüíûõ è îðèãèíàëüíûõ ÷àñîâ îò "Mîìî". Ïîñëå óäà÷íîé ñåðèè ìóæñêèõ ìîäåëåé ïèëîòñêèõ ÷àñîâ, äèçàéíåðû ôèðìû ðåøèëè ñîçäàòü ðÿä öèôðîâûõ õðîíîìåòðîâ äëÿ ëþáèòåëåé ýêñòðåìàëüíîé æèçíè. Êâàäðàòíûå, â òèòàíîâîì êîðïóñå, ëèøåííûå âñÿêèõ "àðõèòåêòóðíûõ" èçëèøåñòâ, MOMO Design 078-11 è 078-21 ïðîèçâîäÿò ñèëüíîå âïå÷àòëåíèå. Óïðî÷íåííîå ìèíåðàëüíîå ñòåêëî ïîçâîëÿåò íå îãðàíè÷èâàòü ñåáÿ â äâèæåíèÿõ. Êðóïíûå êíîïêè óïðàâëåíèÿ ïîìå÷åíû ÷åòêèìè íàäïèñÿìè, çàìåòíûìè äàæå ïðè ïëîõîì îñâåùåíèè.

Оригинальная подвеска

È

çäàâíà öåííîñòü þâåëèðíîãî óêðàøåíèÿ îïðåäåëÿëàñü ìàòåðèàëîì, êîòîðûé èñïîëüçîâàëñÿ äëÿ èõ ñîçäàíèÿ. Ñåãîäíÿ ãàðàíòèåé óñïåõà òîãî èëè èíîãî èçäåëèÿ ÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíîñòü äèçàéíà, âîçìîæíîñòü âûáîðà óêðàøåíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùåãî âíóòðåííåìó ìèðó è ñîöèàëüíîìó ñòàòóñó æåíùèíû, ñòðåìÿùåéñÿ ê èíäèâèäóàëüíîñòè. Òàêîé, íàïðèìåð, êàê ÿðêàÿ çâåçäà ôðàíöóçñêîãî êèíî Ýììàíóýëü Áåàðä. Íà Áàçåëüñêîé âûñòàâêå ìèíóâøåãî ãîäà ëèäåð, äèêòóþùèé ìîäó â þâåëèðíîì ìèðå, øâåéöàðñêàÿ êîìïàíèÿ Chopard, ïðåäñòàâèëà ïîäâåñêó, â êîòîðîé íå áûëî òðàäèöèîííûõ "ïëàâàþùèõ" áðèëëèàíòîâ, íî áûëî öåëîå ñîçâåçäèå äðàãîöåííûõ êàìíåé. Ðàçíîé ôîðìû îãðàíêè, öâåòà, ðàçìåðîâ âå÷íûå öâåòû Çåìëè ðàñïîëîæèëèñü â ïîäâåñêå ãèðëÿíäîé, ãäå äåìîíñòðèðóþò ëó÷øèå ñâîè êà÷åñòâà. Ïðè áåãëîì âçãëÿäå êàæåòñÿ, ÷òî êàìíåé íå òàê óæ è ìíîãî, íà ñàìîì äåëå â ïîäâåñêå Golden Diamond òðèíàäöàòü áðèëëèàíòîâ, äâà òóðìàëèíà, äâà ïåðèäîòà, òîïàç è öèòðèí - âñå îíè èñêóñíî ñîåäèíåíû ìåæäó ñîáîé ñ ïîìîùüþ áåëîãî çîëîòà. 90 Watch&Diamond

Эммануэль Беард


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

The ENgineers of time

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "КРИСТАЛЛ"

вул. Володимирська, 20/1а ТЦ "Атріум" пр. К. Маркса, 22 вул. Артема, 121 ТЦ "Сады Победы" тел. (056) 373-83-73 тел. (044) 278 61 11 тел. (062) 335 76 46 пл. 10 Апреля ВІДДІЛ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ , distribution@com.nik7.com тел. +38 (050) 422 35 04, +38 (050) 501 17 14


Breitling for Bentley Mexaнизм: калибр Breitling 26B, с автоподзаводом, запас хода 42 часа, 28 800 колебаний в час, 38 камней, сертификат C.O.S.C. Функции: часы, минуты, секунды, дата, хронограф с точностью до 1/4 секунды. Корпус: сталь, безель из платины, диаметр 42мм, белый циферблат, метки вырезаны из перламутра, стрелки с люминесцентным покрытием. Водонепроницаемость 100м. Ремешок: кожа крокодила.

Когда счет на доли секунды

Ì

íîãîëåòíåå òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæäó äâóìÿ çíàìåíèòîñòÿìè - ôèðìàìè Bentley è Breitling ïðèíåñëî íîâûé "ïëîä", äà åùå è íàäåëåííûé óíèêàëüíûìè äîñòîèíñòâàìè. Êîëëåêöèÿ Breitling for Bentley ïîïîëíèëàñü ìîäåëüþ ÷àñîâ Mark VI, âûïóùåííûõ â ÷åñòü ñâîåîáðàçíîãî þáèëåÿ.  1946 ãîäó ñ êîíâåéåðà íîâîé ôàáðèêè ôèðìû Bentley ñîøåë ïåðâûé àâòîìîáèëü ìîäåëè Mark VI, ñòàâøèé ëåãåíäàðíûì.  ñèëó ýòîãî äèçàéí íîâîé ìîäåëè Breitling ñòðîãî âûäåðæàí â àâòîìîáèëüíîé òåìå. Ðèôëåíûé ïëàòèíîâûé áåçåëü íàâîäèò íà ìûñëè îá àâòîïîêðûøêàõ, ãîíî÷92 Watch&Diamond

íûõ òðåêàõ, ìîùíûõ àâòîìîáèëÿõ, îáî âñåì, ÷òî ñ ýòèì ñâÿçàíî. Ìàññèâíûé êîðïóñ è íå óñòóïàþùèå åìó â "ñîëèäíîñòè" êíîïêè óïðàâëåíèÿ èçãîòîâëåíû â òðàäèöèÿõ çíàìåíèòîé ñåðèè Breitling for Bentley. Íî â öåëîì ÷àñû âûãëÿäÿò íåîòðàçèìî ýëåãàíòíî, êëàññè÷åñêè áëàãîðîäíî. Îáà ìàëûõ öèôåðáëàòà, êàæäûé èç êîòîðûõ âûïîëíÿåò ñâîþ ôóíêöèþ ñ÷èòàåò ñåêóíäû, ïîêàçûâàåò íàêîïëåííîå âðåìÿ - îðãàíè÷íî âïèñàíû â ðèñóíîê áîëüøîãî öèôåðáëàòà. Öåíòðàëüíàÿ "ñåêóíäíàÿ" ñòðåëêà ñëóæèò ñåêóíäíûì íàêîïèòåëåì õðîíîãðàôà, ñ òî÷íîñòüþ äî ÷åòâåðòè ñåêóíäû. È ýòî âîâñå íå ëèøåíî ñìûñëà. Ïðåäñòàâüòå ñèòóà-

öèþ, êîãäà íà âñå ïðî âñå âàì îòïóùåíî ÷åòûðå-ïÿòü ñåêóíä. Òîãäà î÷åíü íåïëîõî èìåòü íà ðóêå òàêîé ïðèáîð. À î òîì, ÷òî îí åùå è îòìåííîãî êà÷åñòâà, íàñòîÿùèé "ýêñêëþçèâ", âàì íàïîìíÿò ìåòêè, îáîçíà÷àþùèå öèôðû. Îíè âûïîëíåíû èç æåì÷óãà. Íà çàäíåé êðûøêå ÷àñîâ îòøòàìïîâàí çíàê ôèðìû Bentley - öåëîé ýðû â àâòîñòðîåíèè. Ïðèâîäèò ÷àñû â äâèæåíèå "õîäîâàÿ ìàøèíà" ñ ìàÿòíèêîì, êîòîðûé ñîâåðøàåò 28 800 êîëåáàíèé â ÷àñ. Ñëîâîì, ýëèòíûé ìåõàíèçì, ïðîøåäøèé ñàìûå ñóðîâûå ñòåíäîâûå è ïîëåâûå èñïûòàíèÿ, ãîòîâ ñëóæèòü íå òîëüêî óêàçàòåëåì âðåìåíè, íî è âàøåãî ñòàòóñà. Èâàí Êàëþæíûé


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ, "КРИСТАЛЛ", вул. Володимирська, 20/1а

тел. (044) 278 61 11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд готель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121

тел. (062) 335 76 46


Итальянская сказка

Ñ

Коллекция "Margherita"

åêðåò óñïåõà ýòîé ôèðìû çàêëþ÷àåòñÿ ïðåæäå âñåãî â ñòðåìëåíèè ê åñòåñòâåííîñòè è òî÷íîñòè õóäîæåñòâåííîãî âûðàæåíèÿ, òùàòåëüíîì ïîäáîðå ìàòåðèàëîâ äëÿ ñâîèõ èçäåëèé. Aprile ïðèñóòñòâóåò íà þâåëèðíîì ðûíêå áîëåå 40 ëåò, è óñïåëà íàêîïèòü äîñòàòî÷íûé îïûò, ÷òîáû ñîçäàâàòü êàæäûé ðàç íå÷òî ïëåíèòåëüíîå è íåîæèäàííîå. Êîìïàíèÿ ïîñòîÿííî ó÷àñòâóåò â þâåëèðíûõ âûñòàâêàõ, åå èçäåëèÿ èçâåñòíû â Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ è íà Áëèæíåì Âîñòîêå. Òðóäíî íàéòè ÷åëîâåêà, êîòîðûé ïðîøåë áû ìèìî âèòðèíû Aprile, ãäå ïðè ëþáîé ïîãîäå âàì ãàðàíòèðîâàíî ÿðêîå ìíîãîöâåòüå ýìàëåâûõ öâåòîâ ñàìûõ ðàçíûõ îòòåíêîâ. Îæåðåëüÿ, ïîäâåñêè, áðàñëåòû è êîëüöà îò Aprile ñïîñîáíû ñîñòàâèòü âå÷íî öâåòóùèé âåñåííèé "áóêåò".

Дизайн в стиле Порше

Ý

òî òàê ïîõîæå íà ïðèáîðíóþ äîñêó àâòîìîáèëÿ! Ìîæåò, íå áûëî ñïåöèàëüíîãî íàìåðåíèÿ? Íàâåðíÿêà áûëî. Ïîòîìó ÷òî äèçàéí îò Ïîðøå íå ìîæåò áûòü ëèøåí àâòîìîáèëüíûõ ÷åðò. Ýòî âïîëíå â òðàäèöèÿõ ôèðìû, ñ÷èòàþùåéñÿ îäíèì èç ëèäåðîâ ðàçðàáîòêè ïðåäìåòîâ ðîñêîøè è ýëèòíûõ ìóæñêèõ àêñåññóàðîâ. Çàêëþ÷åííûé â èçûñêàííûé, "ìóæåñòâåííûé", íî íå ïðîèçâîäÿùèé âïå÷àòëåíèÿ ìàññèâíîãî, êîðïóñ P`6612 Chronograph ÿâëÿåòñÿ èòîãîì è ñèíòåçîì óïîðíûõ ñòèëåâûõ ïîèñêîâ. Ïîýòîìó óçíàåòñÿ ñ ïåðâîãî âçãëÿäà. ×åðíûé öèôåðáëàò, èñïåùðåííûé ÷åòêèìè, ëåãêî ÷èòàþùèìèñÿ öèôðàìè, ðàññêàæåò âàì î âðåìåíè áîëüøå, ÷åì âû ìîæåòå ïðåäïîëîæèòü. ×àñîâàÿ è ìèíóòíàÿ ñòðåëêè íà ãëàâíîì öèôåðáëàòå âûïîëíÿþò ñâîè îáû÷íûå ôóíêöèè, à âîò öåíòðàëüíàÿ ñåêóíäíàÿ "ðàáîòàåò" òàê æå, êàê â ñïîðòèâíîì ñåêóíäîìåðå, è óïðàâëÿåòñÿ ñïåöèàëüíîé êíîïêîé. Íàñòîÿùèå ñåêóíäû îòìå÷àåò ñòðåëêà íà îòäåëüíîì öèôåðáëàòå, ðàñïîëîæåííîì íà ìåñòå öèôðû "3". P`6612 Chronograph âûïóñêàåòñÿ â êîðïóñå èç áåëîãî è ðîçîâîãî çîëîòà. 94 Watch&Diamond

Porsche Design Dashboard PGC P6612 Механизм: ЕТА 2894 2, с автоподзаводом, запас хода 42 часа. Функции: часы, минуты, секунды, окошко даты между отметками "4" и "5 часов". Корпус: 18К белое золото, диаметр 42мм, черный циферблат. Водонепроницаемость 100м. Ремешок: каучук со стальной застежкой браслетного типа.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

THE NEW COLLECTION OF CUFF-LINKS

The

ART of

buttoning

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Володимирська, 20/1а гранд-готель "Україна" ТЦ "Атріум" пр. К. Маркса, 22 вул. Артема, 121 тел. (062) 335 76 46 тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (056) 373-83-73

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ-ПОДАРКИ"

ОДЕСА "КРИСТАЛЛ"

ТЦ "Сады Победы" вул. Артема, 76 пл. 10 Апреля тел. (062) 381-06-12

VICTOR MAYER GMBH & CO KG | SIMMLERSTRASSE 13-14 | 75172 PFORZHEIM/GERMANY | T +49/(0)7231/9187-0 | F +49/(0)7231/33215 | INFO@VICTOR-MAYER.DE | VICTOR-MAYER.COM


Колье из коллекции “Pirates”

Холли Берри

Флибустьеры поднимают паруса

Ê

Кулон из коллекции “Pirates”

96 Watch&Diamond

îãäà â êîìïàíèè þâåëèðîâ ïîÿâëÿåòñÿ Äæîâàííè Ñôîðöà, íà íåñêîëüêî ìèíóò âñå çàìîëêàþò - åñòü ÷òî ïîñëóøàòü. Óêðàøåíèÿ, ñîçäàâàåìûå èì äëÿ êîìïàíèè Clan de Vega îïðåäåëÿþò ìîäó íà ñàìûå ðîñêîøíûå èçäåëèÿ. Äæîâàííè ñòðîãî ñëåäóåò èìèäæó êîìïàíèè - òàèíñòâåííîñòè, ýòî ïî ñóòè, åãî êðåäî. Íèêòî íå çíàåò, êàêèì îáðàçîì ïðèõîäèò îçàðåíèå ê õóäîæíèêó, ïîýòó, ñêóëüïòîðó, êàê ðîæäàþòñÿ âåëèêèå ïðîèçâåäåíèÿ. ×òî ýòî? Ðåçóëüòàò òèòàíè÷åñêîãî òðóäà, óïîðñòâà, îáðàçîâàíèÿ èëè ùåäðûé ïîäàðîê Âñåâûøíåãî?  êîíöå 2006 ãîäà Ñôîðöà ïðåäñòàâèë ñâîèì ïîêëîííèêàì ñîâåðøåííî íåîáû÷íóþ êîëëåêöèþ, êîòîðàÿ ñ ëåãêîé ðóêè èñêóññòâîâåäîâ îáðåëà íàçâàíèå "ïèðàòñêîé": ñðåäè óêðàøåíèé èçîáèëîâàëè ïèñòîëåòû, ÷åðåïà, èãðàëüíûå êàðòû, ñòðåëû è ñåðäöà. Ñêóïîé íà ñëîâà ìàñòåð â åäèíñòâåííîì, ïîæàëóé, çà âñå âðåìÿ ðàáîòû â Clan de Vega èí-


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ-ПОДАРКИ"

вул. Володимирська, 20/1а гранд-готель "Україна" ТЦ "Атріум" пр. К. Маркса, 22 вул. Артема, 121 тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46 тел. (056) 373-83-73 ВІДДІЛ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ , distribution@com.nik7.com тел. +38 (050) 422:35:04, +38 (050) 501:17:14

вул. Артема, 76 тел. (062) 381-06-12


Джессика Альба

Анжелина Джоли

Clan de Vega.  ðîæäåñòâåíñêèå äíè â áóòèêàõ Çàïàäòåðâüþ, áûë âûíóæäåí îáúÿñíèòü èñòîêè íîé Åâðîïû íå îñòàëîñü íè îäíîé êîëëåêöèè îò ñâîåé íîâîé òåìû: "Âñå, ÷òî ñîçäàíî Äæîâàííè Ñôîðöà. Ïýðèñ Õèëòîí, Àíæåëèíà ìíîé çà ïîñëåäíèå ìåñÿöû, ïîñâÿÄæîëè è ìíîãèå ñàìûå ïðîäâèíóòûå ìîäíèùåíî, êàê íè ñòðàííî, áåññìåðöû ìèðà, íå äîæèäàÿñü ëåòà è ïëÿæíîãî òèþ. Ïîëíîöåííàÿ æèçíü äîññåçîíà, ñìåëî ýêñïåðèìåíòèðóþò, ïîêàòóïíà òîëüêî òåì, êòî âåðèò â çûâàÿ èñòèííîå ïîíèìàíèå çàìûñëà íåãî. ×åðåï, óñûïàííûé áðèëÑôîðöà. Íà èçûñêàííûõ ïëå÷àõ è øåÿõ ëèàíòàìè, íà ìîé âçãëÿä, è åñòü ñâåðêàþò íåïðåâçîéäåííûå ñåðäå÷êè, ñèìâîë âå÷íîé æèçíè íà çåìëå, ïàóòèíêè, ïòè÷üè ñèëóýòû, ñîòâîðåíêîòîðàÿ áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ äî íûå âåëèêèì èòàëüÿíöåì. Ïåðâûå âîëòåõ ïîð, ïîêà ìû õðàíèì ÷èñíû þâåëèðíîãî "öóíàìè" èç Ðèìà óæå òóþ ïàìÿòü î ïðåäêàõ". äîñòèãëè áåðåãîâ Ðîññèè è Óêðàèíû. âåðåíû, ÷òî "êîðñàÍà ïðèëàâêàõ Êèåâà, Äîíåöêà, Äíåïðîðàì Äæîâàííè" ãàðàíïåòðîâñêà ìîæíî ïîëþáîâàòüñÿ áðèëëèòèðîâàíà áîãàòàÿ äîáûàíòàìè "áåäíîãî Éîðèêà", ÷àðìñàìè ñ ìîë÷à (êàññîâûå ñáîðû) è âñåКулон из îáùåå îáîæàíèå. Ýòî óæå äî- коллекции “Pirates” íèÿìè, ïîäâåñêàìè, êîëüöàìè Ñôîðöà. Ïîëþáîâàòüñÿ è ïðèîáùèòüñÿ ê áåññìåðòèþ. êàçàëè ïåðâûå îò÷åòû ìàãàçèíîâ âî ìíîãèõ ñòðàÎëüãà Îñòðîâñêàÿ íàõ ìèðà, ãäå åñòü âèòðèíû ñ þâåëèðíûìè èçäåëèÿìè

Ó

98 Watch&Diamond


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ ПОДАРКИ"

ОДЕСА "КРИСТАЛЛ"

вул. Володимирська, 20/1а ТЦ " Атріум", пр. К. Маркса, 22 вул. Артема, 121 вул. Артема, 76 ТЦ "Сады Победы" тел. (044) 278:61:11 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 335:76:46 тел. (062) 381:06:12 пл. 10 Апреля ВІДДІЛ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ , distribution@com.nik7.com тел. +38 (050) 422:35:04, +38 (050) 501:17:14


Несовпадение судьбы

Ê

îãäà-òî ñ åå áàëêîíà áûëî âèäíî ïîë-ãîðîäà. Òåïåðü âñå çàãîðîäèëà óíûëàÿ ìíîãîýòàæíàÿ áàøíÿ. Îñòàëñÿ ëèøü êóñîê óëèöû ñ ãàçîíîì, ïðèñûïàííûì ñíåæêîì, äî÷åðíà âûòîïòàííûì òðîòóàðîì, ãðÿçíîé òðîëëåéáóñíîé îñòàíîâêîé. Ïî ðàçúåçæåííûì êîëåÿì, ïîëíûì ñíåãîâîé æèæè, ïîäêàòèë òðîëëåéáóñ, ïîõîæèé ñ ñåìíàäöàòîãî ýòàæà íà íåóêëþæåå íàñåêîìîå ñ äëèííûìè óñàìè. Ïîäðóëèâ ê îñòàíîâêå, îáìåíÿë ÷àñòü ñîäåðæèìîãî, è âíîâü äâèíóëñÿ âïåðåä, êàê ñëåïîé, äåðæàñü çà ïðîâîäà. Ìèíèí ñäåëàë äâèæåíèå, ÷òîáû îòâåðíóòüñÿ îò îêíà, íî òóò íà ïëå÷è ëåãëè åå ðóêè. Åëå ïîäàâèë äðîæü. Íå îòòîãî ÷òî áûëî íåïðèÿòíî - ðóêè ó íåå âñåãäà ìÿãêèå, òåïëûå è ïî÷òè íåðåøèòåëüíûå. Êîãäà-òî ýòî íðàâèëîñü. À òåïåðü âäðóã ñäåëàëîñü… íå òî ÷òî áû ïðîòèâíî. Íèêàê. 100 Watch&Diamond

- Çíà÷èò, â êðóèç òû íå õî÷åøü? - âîïðîñ ïðîçâó÷àë áóäíè÷íî, îäíàêî ÷óòü ãëóøå, ÷åì õîòåëîñü åé. Ìèíèí ñðàçó ïîíÿë. È óæå âîçíèêëî ðàçäðàæåíèå. Áåñïðè÷èííîå, íåîáúÿñíèìîå, êîòîðîå õóæå âñåãî. - Íå-à, - áåççàáîòíî ïîìîòàë îí ãîëîâîé. È óëîâèë ñòðàííûé, íåïðèâû÷íûé çàïàõ åå òåëà. Òàê îò íåå ïðåæäå íèêîãäà íå ïàõëî. Æàëêî è áóäíè÷íî. "Õîðîøî, ÷òî íå ñåëåäêîé ñ ëóêîì", - ïîäóìàë íåâîëüíî, è íå îáîðâàë ñåáÿ. Ðàçâîðà÷èâàÿñü, áóäòî êîì ñìÿòîé áóìàãè, ìûñëü çàêîí÷èëàñü ñàìà ñîáîé. "Ìîãëî áûòü ãîðàçäî õóæå… Õîòü ñêàíäàëîâ íå áóäåò óñòðàèâàòü". - ß òàê è ïîíÿëà. Òû â÷åðà òàê ñïåøèë îáúÿñíèòü… Ìÿãêèå ïàëüöû ñêîëüçíóëè ñ ïëå÷. Ñòàëî íà ñåêóíäó ïðîõëàäíî, ïîòîì ïðèøëî îáëåã÷åíèå. Ìèíèí çíàë, ÷òî áîëüøå îíà íå îáíèìåò. - Ïîðà ìíå, - ïîâåë îí ïëå÷àìè. Ðåøèòåëüíî äâèíóë-


ñÿ ê ñòóëó, íà êîòîðûé îáû÷íî ñêëàäûâàë îäåæäó. - Çíà÷èò, íèêóäà ìû ñ òîáîé íå ïîåäåì, - ïðîèçíåñëà îíà, óæå óòâåðäèòåëüíî. - Íó ïî÷åìó òû âîò òàê, ñðàçó? - îí ïîâåðíóëñÿ ê íåé ñî ñâèòåðîì íà ãîëîâå. - Îáÿçàòåëüíî ïîåäåì. Òîëüêî íå ñåé÷àñ. Ñåé÷àñ îí õîòåë ïîñêîðåå çàêîí÷èòü âñå ýòî. Êîãäà, òîðîïëèâî ÷ìîêíóâ åå â ùåêó, Ìèíèí ïåðåñòóïàë ïîðîã, îíà ñêàçàëà: - À ïîäàðîê ÿ òåáå âñå æå êóïèëà.  ñóìêå… - Íó, çà÷åì? - Âîò òåïåðü â åãî ãîëîñå áûëà çëîñòü. ×åðò!.. Íàäî æå, âñþäó îïîçäàë!.. Äî îñòàíîâêè áåæàë ðûñöîé. Çíàë, ÷òî íå ñìîòðèò îíà â îêíî, è âñå ðàâíî áåæàë. Òðîëëåéáóñ, íà åãî ñ÷àñòüå, ïîäîøåë ïî÷òè ñðàçó. Òàì, çàáèâøèñü â ñàìûé óãîë ñèäåíüÿ, ïðèíÿëñÿ îáäóìûâàòü ñâîå ïîâåäåíèå. Íî ìûñëåé õâàòèëî ñåêóíäû íà ïîëòîðû. - Êîãî ÿ âèæó?! - ðàçäàëñÿ ñçàäè ñëèøêîì ãðîìêèé è íàñòîëüêî çíàêîìûé ãîëîñ, ÷òî Ìèíèí ïîìîðùèëñÿ. Ñìîòðþ, òû - íå òû!.. Çàïàõ êðåïêîãî ïåðåãàðà îáîãíàë ñâîåãî âëàäåëüöà. Íè âíåøíèì âèäîì, íè îáëèêîì çà òå ìåñÿöû, ÷òî íå âèäåëèñü, Ëåøêà Ïîñïåëîâ íå èçìåíèëñÿ. Ðàçâå ÷òî ðóêàâà íîøåíîé êóðòêè åùå áîëüøå çàñàëèëèñü. - Êóäà ëûæè íàâîñòðèë? - Ëåøêà áóõíóëñÿ íà ñèäåíüå ðÿäîì. - À ÿ ñ ïîçàâ÷åðà äî äîìó äîáðàòüñÿ íå ìîãó. Ñíà÷àëà êîëáàñó äëÿ ðåêëàìû ñíèìàëè, à ïîòîì… Ëåøêà íà ñåêóíäó çàäóìàëñÿ. Ìèíèí íåâîëüíî âçãëÿíóë íà åãî ëèöî. Íîñ ó Ïîñïåëîâà åùå áîëüøå çàîñòðèëñÿ, ñòàë ãëóáîêî ñèíþøíîãî öâåòà, íà ùåêå ÷åðíåëà çàïåêøåéñÿ êðîâüþ öàðàïèíà. - Êðûëîâ ãîíîðàð îãðåá. Çà êàðòèíêè… - âñå áîëüøå ïðîíèêàÿñü âîñïîìèíàíèÿìè, îïÿòü íà÷àë Ëåøêà. - À òóò ìíå çàêàç÷èê êîëáàñû îòñòåãíóë. Êóäà åå ïîñëå ñúåìîê?.. Ïîòîì âñïîìíèëè, ÷òî Ðîæäåñòâî… Èìååì ïðàâî! - Èìååòå. - Ìèíèí ïðèäóìûâàë, êàê áû èçáàâèòüñÿ îò Ëåøêè. - Ñëóøàé, òû íå â êóðñå, ãäå ìîæíî íàéòè Ñóïðóíà? Îí ìíå çäîðîâî íóæåí. Äàæå ïîðàäîâàëñÿ ñâîåé ñîîáðàçèòåëüíîñòè. Ïîòîìó êàê èõ îáùèé ïðèÿòåëü Áîðèñ Ñóïðóí ïðåáûâàë ñåé÷àñ ãäå-òî â Àðãåíòèíå. Ëåøêèíà ðåàêöèÿ îêàçàëàñü, ìÿãêî ãîâîðÿ, íåàäåêâàòíîé. Îí âñåì êîðïóñîì ïîâåðíóëñÿ ê Ìèíèíó, îøàëåëî âîççðèëñÿ íà íåãî. - Íó, òû äàåøü!.. Ìû òåáå âðîäå çâîíèëè?! Ïðèåõàë Áîðüêà èç ñâîåé "áåëü Àìåðèê"! Íàäîåëî, ãîâîðèò, äî çÿáëèêîâ! Íèêîìó òàì åãî "íåòëåíêà", òîæå íå íóæíà… - Òàê òû ÷òî - âèäåëñÿ ñ íèì? - ñïðîñèë Ìèíèí óïàâøèì ãîëîñîì, åùå íàäåÿñü íàéòè ëàçåéêó è óñêîëüçíóòü èç êàïêàíà, êîòîðûé ñàì ñîîðóäèë. - Êîãäà? - õîõîòíóë Ëåøêà. - ß Ðîæäåñòâî ïðàçäíîâàë! Âîò êàê ðàç åäó, îáëîáûçàòüñÿ… Âñÿ áóðñà óæå òàì. Ãóäÿò!.. Ñòîï! - îí íà÷àë ñîîáðàæàòü, - À òû ÷òî, íå ê íåìó? Å ìîå!.. Äàâàé, ÿ åùå è òåáÿ ýòèì óïûðÿì ïðèâåçó! Ìèíèí óíûëî êèâàë, ïðèêèäûâàÿ, ÷òî òåïåðü îòâÿçàòüñÿ îò Ëåøêè íå óäàñòñÿ.

Ç

àïàõ òàáàêà ÷óâñòâîâàëñÿ óæå íà ëåñòíè÷íîé ïëîùàäêå, èç-çà îáèòîé äåðìàòèíîì äâåðè íåñëèñü âûêðèêè è âçðûâû õîõîòà. Ëåøêà îæèâèëñÿ, è åäâà òîëüêî äâåðü îòêðûëàñü, ñ äóðíûì êðèêîì êèíóëñÿ êîìó-òî â îáúÿòèÿ. Ìèíèí, çàìåòèë íà çàäíåì ïëàíå íåñêîëüêî çíàêîìûõ ëèö, êèâíóë. Êîì âåñåëîãî îæèâëåíèÿ âìåñòå ñ Ëåøêîé áûñòðî ïåðåìåñòèëñÿ èç ïðèõîæåé â êîìíàòó. Ó ÷åëîâåêà, íåçíàêîìîãî ñ "õóä-áîãåìîé", ìîãëî ñîçäàòüñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî âñòðåòèëèñü ëþäè, ðàçëó÷åííûå ëåò ñòî íàçàä. Ìèíèí îòûñêàë íà âåøàëêå ñâîáîäíîå ìåñòî, ðàçäåëñÿ, è âìåñòî òîãî ÷òîáû âëèòüñÿ â îðóùèé è óæå ÷îêàþùèéñÿ êîëëåêòèâ, çàãëÿíóë íà êóõíþ. Òàì, â îáùåñòâå äëèííîâîëîñîé æåíùèíû, ïîëóñêðûòîé ãóñòûìè êëóáàìè äûìà, ñèäåë õîçÿèí. Çàãîðåëûé è îáðîñøèé áîðîäîé, íî îò ýòîãî íèñêîëüêî íå èçìåíèâøèéñÿ Áîðüêà Ñóïðóí - ëþáèìåö áîãîâ, óìåâøèé êîãäà-òî äâèæåíèåì êèñòè ñõâàòèòü äâèæåíèå äóøè. Óâèäåâ Ìèíèíà, îí óñìåõíóëñÿ è ïîäíÿëñÿ èç-çà ñòîëà, ïðîòÿãèâàÿ ðóêó. - Ñîèçâîëèë-òàêè. À ÿ óæ ïîäóìàë, íå çàéäåøü… - Ïåðåñòàíü. Ïðîñòî íå çíàë. - Âåðþ, - Ñóïðóí åùå ðàç óñìåõíóëñÿ, óæå íå òàê íàïðÿæåííî. - Äîøëè ñëóõè, ÷òî òû ñîâñåì îò êîëëåêòèâà îòáèëñÿ, íà âûñòàâêàõ íå áûâàåøü, íå òóñóåøüñÿ. Çàïåðñÿ â ìàñòåðñêîé… - Êàêèå òàì òóñîâêè… Ñàì çíàåøü, ÷åì ýòî îáû÷íî êîí÷àåòñÿ. Ëåøêó âèäåë? - ß-òî âèäåë, - ðàññìåÿëñÿ Ñóïðóí, - â÷åðà âå÷åðîì. À âîò îí ìåíÿ, áîþñü, íå çàìåòèë… Äà, èçâèíè, çíàêîìüñÿ. - Îí ñäåëàë òåàòðàëüíûé æåñò â ñòîðîíó äàìû. - Íàòàëüÿ Êàö, ñòîëè÷íàÿ ãîñòüÿ. Èçâåñòíàÿ æóðíàëèñòêà. Æåíùèíà âÿëî òðÿõíóëà ãîëîâîé, äàæå íå îêèíóâ Ìèíèíà âçãëÿäîì. Áûë, ïðàâäà, â äâèæåíèè ýòîì âûçîâ, íî óñòàëûé è ñíèñõîäèòåëüíûé, ïðåñûùåííûé. Ìèíèí óçíàë åå ñðàçó. È â êîòîðûé ðàç çà ýòîò äåíü ïîäèâèëñÿ òîìó, ÷òî íè÷åãî âíóòðè íå øåâåëüíóëîñü. Íàòàøêà. Òðåòüÿêîâà. Îäíîêëàññíèöà. Ñïîðòñìåíêà, êîìñîìîëêà è îòëè÷íèöà… Ïðîâîæàíèÿ èç øêîëû, ïðîãóëêè ïîä ñóìàñøåäøå-ñèíåé ëóíîé, ïîöåëóè íà äåòñêîé ïëîùàäêå - âñå ýòî, êîíå÷íî, íå â ñ÷åò, äà è êîãäà áûëî… Íî âçãëÿä íà åå ëèöå çàäåðæàë ãîðàçäî äîëüøå, ÷åì õîòåë. - Ðåøèëà ñòàòüþ íàïèñàòü î íàñ. ×åì æèâåò, òàê ñêàçàòü, êóëüòóðíàÿ ïðîâèíöèÿ… "Ñàìà-òî äàâíî èç ýòîé ïðîâèíöèè?" ÷óòü íå âûðâàëîñü ó Ìèíèíà. Ëåò ïÿòü íàçàä Íàòàøêà, åùå íå "ñòîëè÷íàÿ æóðíàëèñòêà" ïîïðîñèëà åãî ïîìî÷ü ñî ñòàòüåé î ðóññêîì ìîäåðíå. Ïðèãëàñèëà íà âñòðå÷ó… Íà ÷åì íå ñîøëèñü, îí íå ïîìíèë. Âñïëûëî â ïàìÿòè òîëüêî åå ïîáëåäíåâøåå, çëîå ëèöî… - Íàäîëãî ê íàì? - ïîâåðíóëñÿ îí ê Áîðèñó. - Èëè âå÷åðíåé ëîøàäüþ â âå÷íî öâåòóùèé Áóýíîñ-Àéðåñ? - Íå çíàþ. Êàê ïîëó÷èòñÿ. - Íà íåñêîëüêî äíåé, - áåñöåðåìîííî âìåøàëàñü Watch&Diamond 101


Òðåòüÿêîâà, ëîìàÿ â ïåïåëüíèöå äëèííûé îêóðîê. Áîëüøå çäåñü äåëàòü íå÷åãî. Ñóïðóí áûñòðî ãëÿíóë íà íåå, è îïóñòèë ãëàçà. À Ìèíèí âäðóã îùóòèë îñòðîå ðàçäðàæåíèå. - Âû èçâèíèòå, íà ìèíóòó îñòàâëþ âàñ. Òðåòüÿêîâà ïîäíÿëàñü ñî ñâîåãî ìåñòà è òîëüêî òåïåðü â óïîð ïîñìîòðåëà íà Ìèíèíà. Íåò, íè÷åãî îíà íå çàáûëà. Ëèöî Íàòàëüè, äî ýòîãî òîíóâøåå â òóìàííîì ôëåðå, ñ êàæäîé ñåêóíäîé, ñëîâíî âñïëûâàÿ èç ìóòíîâàòîé ãëóáèíû, äåëàëîñü ðåç÷å. È âçãëÿä åå ãîâîðèë, ÷òî î÷åíü íåêñòàòè Ìèíèí ñþäà ïðèøåë. Êîãäà îíà, îáäàâ ñëàäêîâàòûì çàïàõîì äóõîâ, ïðîñëåäîâàëà ìèìî, îí âçãëÿíóë íà Ñóïðóíà, è âíóòðè ÷òîòî ñæàëîñü. Òîò ïîñìîòðåë âñëåä Íàòàëüå åñëè íå ñî ñòðàõîì, òî ñ êàêîé-òî íåïîíÿòíîé òîñêîé. - Èíòåðåñíàÿ ìàìçåëü. - Ìèíèí óñìåõíóëñÿ. - Ãäå òû åå âçÿë òàêóþ? - Ñêîðåå, îíà ìåíÿ âçÿëà… - Ñóïðóí ñìîòðåë â ïîë. Äàâàé, ÷òî ëè, çà âñòðå÷ó?.. Ðîì. Îòòóäà ïðèâîëîê. Îò èçðÿäíîé ïîðöèè äóøèñòîãî íàïèòêà òåïëàÿ âîëíà íåóäåðæèìî ïîêàòèëàñü ïî òåëó. Áîðèñ, ïî÷òè áåç ïåðåðûâà, íàëèë åùå. - Íó, ÷òî òû íà ìåíÿ ñìîòðèøü? - îí âûïèë, íå äîæèäàÿñü Ìèíèíà. Òîò âîïðîñèòåëüíî ìîë÷àë. - Âëèï ÿ… Äîëãî ðàññêàçûâàòü. È ãàäêî. - À òû ïîïðîáóé. Ñóïðóí íàëèë ñåáå åùå, âçÿë ôóæåð, ïîñìîòðåë íà ïðîñâåò, ñêðèâèëñÿ. - Ïîìíèøü, êàê ðàññóæäàëè, ÷òî íà ñâåòå íàñòîÿùåå, à ÷òî - íå î÷åíü, ðàäè ÷åãî ñòîèò æèòü? À îêàçûâàåòñÿ íè ðàäè ÷åãî íå ñòîèò! Îí çàëïîì îïðîêèíóë â ñåáÿ ñîäåðæèìîå, ïîñìîòðåë íà Ìèíèíà, ñëîâíî âïåðâûå âèäåë. - È âîò ñèäèøü òû íà ñàìîì êðàþ ñâåòà è äóìàåøü: òî ëè ñðàçó â ïåòëþ, òî ëè ïîãîäèòü… - Áîðèñ îïàñëèâî ïîíèçèë ãîëîñ. - Ïîòîì ïðèõîäèò êòî-íèáóäü è ãîâîðèò: êîí÷àé äóðüþ ìàÿòüñÿ, ïðèñòàâàé ê ñåðüåçíîìó äåëó. È âñå ó òåáÿ áóäåò… Íå ñêðèïíóëà äâåðü, íå ìåëüêíóëà òåíü çà ìóòíûì ñòåêëîì, ïðîñòî Ìèíèí îùóòèë ñïèíîé Íàòàëüèíî ïðèñóòñòâèå. Óñïåë ïîëîæèòü ðóêó íà ëàäîíü Áîðèñà. - Ìû, êàæåòñÿ, ñîáèðàëèñü ïîãîâîðèòü?.. - óñìåõíóëàñü Òðåòüÿêîâà è çàêóðèëà. - Àãà, âñïîìíèëà! ×åì æèâåò ïðîâèíöèàëüíàÿ èíòåëëèãåíöèÿ?.. Êñòàòè, Áîðÿ, óäåëè ìèíóòêó ãîñòÿì. ×òî-òî îíè òàì ñèëüíî ðàñøóìåëèñü. Ñóïðóí ïîêîðíî ïîäíÿëñÿ, íå î÷åíü óâåðåííîé ïîõîäêîé âûøåë. Òðåòüÿêîâà ïðîâîäèëà åãî ïðåçðèòåëüíîé óæèìêîé. - Íó, è ÷åì âû òóò æèâåòå? - ñïðîñèëà áåç âñÿêîãî ïåðåõîäà, â óïîð ãëÿäÿ íà Ìèíèíà. - Êàê âèäèòå, - îí ñòàðàëñÿ ãîâîðèòü íåïðèíóæäåííî. - Âîäêó, â îñíîâíîì, õëåáàåì… À â ïåðåðûâàõ êàðòèíêè ðèñîâàòü ïûòàåìñÿ. Îí ïðåäñòàâëåíèÿ íå èìåë, ÷òî ñäåëàåò èëè ñêàæåò â ñëåäóþùèé ìîìåíò Íàòàëüÿ. Ó íåå, òåïåðü îí áûë óâåðåí, èìåëñÿ â ãîëîâå ïëàí íà âñå ñëó÷àè æèçíè. 102 Watch&Diamond

- Âèæó, - Íàòàëüÿ ìåäëåííî ñêëîíèëà ãîëîâó. - Àððèñòîêðàòû äóõà… Êîãäà âû óæå ïåðåäîõíåòå âñå? Òîëêó îò âàñ âñå ðàâíî íèêàêîãî… Ìèíèí ÷óâñòâîâàë ñåáÿ ñòðàííî. Ñîçíàíèå áóäòî ðàçäâàèâàëîñü. Ïåðåä íèì ñèäåëà ÷óæàÿ, ñîâåðøåííî íåçíàêîìàÿ æåíùèíà ñî âçãëÿäîì ãîðãîíû, à òà ÷óäåñíàÿ ñâåòëàÿ äåâî÷êà, ñ êîòîðîé îí êîãäà-òî ãóëÿë è öåëîâàëñÿ, îñòàëàñü ãäå-òî… ëåò äâàäöàòü íàçàä. Åñëè åñòü, êîíå÷íî, òàêîå ìåñòî. - Âîò ÷òî, Ìèíèí, - ãîëîñ çâó÷àë î÷åíü ÷åòêî, ñëîâà ñëîâíî ðåçàëè îñòðûìè êðîìêàìè. - Òåáå ëó÷øå âñåãî áûñòðåíüêî ñîáðàòüñÿ è óéòè. È çàáûòü, ÷òî áûë çäåñü… Ìíå è òàê íå íðàâèòñÿ, êàê âåäåò ñåáÿ Áîðèñ. À âåñòè ñåáÿ îí äîëæåí òàê, êàê íóæíî ìíå. - Îíà ïîãàñèëà â ïåïåëüíèöå åäâà ïðèêóðåííóþ ñèãàðåòó è îòêèíóëàñü, ñëîæèâ íà ãðóäè ðóêè. - Ïîâåðü, òâîå ñ÷àñòüå, ÷òî îí íå óñïåë òåáå íè÷åãî ðàññêàçàòü. - À åñëè ÿ íå óéäó? - Çðÿ õðàáðèøüñÿ, - îíà îòìàõíóëàñü, áóäòî îò ìóõè. - Óéäåøü. ß ïðåêðàñíî òåáÿ çíàþ… Òû èç òåõ ëþäåé, êîòîðûå íå ñïîñîáíû ìåíÿòüñÿ. Òî åñòü, íà âñþ æèçíü îñòàþòñÿ èäèîòàìè. Åñëè òîëüêî… - Íó, ýòî óæ òû ñëèøêîì êðóòî. À âäðóã? - Íèêàêèõ "âäðóã". Ïîñìîòðè íà ìåíÿ, è ïîñìîòðè íà ñåáÿ… Ìèíèí è ðàä áûë, íî íå ìîã. Êàê â âèäîèñêàòåëå ñòàðîãî ôîòîàïïàðàòà, ó íåãî âðåìåíàìè âñå äâîèëîñü â ãëàçàõ. - Âîò, ñìîòðè! - ê ëèöó ïðèáëèçèëèñü ïàëüöû ñ äëèííûìè, îëèâêîâî áëåñòÿùèìè íîãòÿìè. - Îäíî ýòî êîëüöî ñòîèò ñòîëüêî, ñêîëüêî òû íå çàðàáîòàåøü çà âñþ òâîþ æèçíü! À Áîðèñó ÿ äàì òàêóþ âîçìîæíîñòü!.. Ìèíèí íåâîëüíî ïîäàëñÿ âïåðåä. Êîëüöî äåéñòâèòåëüíî áûëî èç òàêèõ, êîòîðûå íå êóïèøü â "þâåëèðòîðãå". Ðîçåòêà èç ÷óäåñíî ïîäîáðàííûõ ñåìè áðèëëèàíòîâ èñêðèëàñü äàæå â òóñêëîì ñâåòå çèìíåãî äíÿ, êðóïíûé ðîçîâàòûé êàìåíü ñáîêó áûë îãðàíåí òàê, ÷òî âíóòðåííîñòü åãî, êàçàëîñü, ðàñøèðÿåòñÿ, ðàñõîäèòñÿ âî âñå ñòîðîíû, îáðàçóÿ îãðîìíîå, íàïîëíåííîå ïîòàåííûìè îãíÿìè ïðîñòðàíñòâî. - …÷åãî áû ýòî íè ñòîèëî! - Îí ñ íåêîòîðûì óäèâëåíèåì îñîçíàë, ÷òî Òðåòüÿêîâà åùå ãîâîðèò. - Äà ÷òî òû â ýòîì ïîíèìàåøü? Îäíî âîò ýòî îæåðåëüå… È âäðóã îñîçíàë, î ÷åì èäåò ðå÷ü. Ñ ñàìîé ïåðâîé ìèíóòû, êàê òîëüêî âîøåë, ñàì íå ïîíèìàÿ, îí ïûòàëñÿ âñïîìíèòü. È âîò òåïåðü, â íåâûíîñèìîé, îêîí÷àòåëüíîé ðåçêîñòè, âñå ãðàíè è âîñïîìèíàíèÿ ñîøëèñü. - Äà, - îí âñòðÿõíóë ãîëîâîé, ñëîâíî îñâîáîæäàÿñü îò íàâàæäåíèÿ. - ß ïîìíþ ýòî îæåðåëüå. Îòëè÷íî ïîìíþ… Ñòàðèííîå, èç ïëàòèíû, à êàìíè â íåì - èçóìðóäû. Ñîôüÿ Ëüâîâíà ÷àñòî ïîêàçûâàëà åãî áàáóøêå. À ïîòîì îíî ïðîïàëî… - Òû ÷òî, õî÷åøü ñêàçàòü?.. - ýòî Òðåòüÿêîâà ïðîèçíåñëà åùå àâòîìàòè÷åñêè. Ïîòîì ñ ëèöà åå ñëîÿìè ñòàëî ñõîäèòü, íå òî ÷òî òàì áûëî íàìàçàíî, à íå÷òî, ðàñïîëîæåííîå ãëóáîêî ïîä ýòèì. - Ïîäîíîê, - ïðîèçíåñëà îíà áåç âñÿêîãî âûðàæåíèÿ. - Âñþ æèçíü áûë ÷åðâÿêîì, à òóò êðûëüÿ îòðàñòèë?.. Åùå ñëîâî, è ÿ òåáÿ óíè÷òîæó. Ñîòðó.


Óäàð áûë ñèëüíûé è î÷åíü ðåçêèé, îòðàáîòàííûé. Ïðÿìî â ïåðåíîñèöó. Ïîòîì âòîðîé, â ñîëíå÷íîå ñïëåòåíèå… Áîëü îí îùóòèë, òîëüêî î÷íóâøèñü â óãëó, ïîä ðàêîâèíîé. Òðåòüÿêîâà ñòîÿëà, ñêëîíèâøèñü íàä ñòîëîì, è âûòðÿõèâàëà ñîäåðæèìîå åãî ñóìêè. - Íå òðîíü. Ñóêà… Åäâà óäîñòîèâ åãî âçãëÿäîì, îíà èçâëåêëà èç êó÷êè áàðàõëà íåáîëüøîé ñâåðòîê, ñîðâàëà áëåñòÿùóþ áóìàæêó. - Êàê áûë, òàê è îñòàëñÿ íè÷òîæåñòâîì. À ÿ ñíà÷àëà èñïóãàëàñü, ïîäóìàëà, ÷òî õîòü â ñåêñîòû äîãàäàëñÿ óñòðîèòüñÿ… Ìèíèí, õâàòàÿñü çà ñëèâíóþ òðóáó, ñåë. - Î, íàì åùå è äîðîãèå ïîäàðêè äàðÿò. Ýòî… Íåò, ïîñòîé, óãàäàþ! Ïðåñòàðåëàÿ ïàòðîíåññà, âëàäåëèöà ÷àñîâîé ëàâêè… Êàê íèçêî òû ïàë, Ìèíèí! Îí, íàêîíåö, âñòàë, øàãíóë ÷åðåç ñèëó, ðàñêà÷èâàÿñü. - Êîíå÷íî íå "Êàðòüå", íî ìàðêà õîðîøàÿ. "Rado"… Ïîçäðàâëÿþ. ß òåáÿ äîðîæå, ÷åì íà ïÿòü ðóáëåé íèêîãäà íå öåíèëà. À òóò êàêàÿ-òî äóðà ëþáèò íà äâå òûñÿ÷è. Áàêñîâ. - Íå òðîãàé. Òâàðü… Îí ïðîòÿíóë ðóêó è âûðâàë ó íåå ÷àñû. Òðåòüÿêîâà ñ óñìåøêîé îòñòóïèëà. - Çàáèðàé ñâîé áóäèëüíèê. - Îíà íåîæèäàííî âîçâûñèëà ãîëîñ. - È ëàïû óáåðè!.. Äîí Æóàí âûèñêàëñÿ! Ìèíèí, îáåðíóëñÿ.  äâåðÿõ êóõíè òîëïèëèñü, âèäèìî âñå, êòî åùå ìîã òîëïèòüñÿ. Íåñãèáàåìûé Ïîñïåëîâ, ñìîòðåë ñîâåðøåííî ñòåêëÿííûìè ãëàçàìè, è áåç çàïèíêè, íî è áåç âñÿêîé èíòîíàöèè ñïðàøèâàë:

Рисунки: Степановская Н.

- Ðåáÿòà, ÷å òóò ó âàñ? ×å òóò ó âàñ, íà ñàìîì äåëå?.. ×å òóò? - Íè÷åãî òóò. Ìîæåòå áûòü ñâîáîäíû, - òîíîì õîçÿéêè îòîçâàëàñü Òðåòüÿêîâà. - Èäèòå, âåñåëèòåñü. Íó!.. Ìû ñàìè ðàçáåðåìñÿ.

Ï

îòîì áûëè óëèöà, ðåçêèé âåòåð, îò êîòîðîãî ñòûëè çóáû, è çîëîòûìè ñòðóÿìè êðóæàùèé ïîä ôîíàðÿìè ñíåã. Ìèíèí øåë, ñàì íå çíàÿ êóäà. Ìîã áû íå èäòè, ñåñòü ãäå óãîäíî, èëè âîîáùå óïàñòü ðàçáèòûì ëèöîì â ñóãðîá. Ìîã, åñëè áû çíàë, ÷òî îò ýòîãî ïðîïàäåò îãðîìíîå, æãó÷åå íåäîóìåíèå, ãíàâøåå âïåðåä. Âðåìåíàìè ñòèñêèâàë çóáû è îñòîðîæíî îùóïûâàë â êàðìàíå, êàê íå÷òî æèâîå, îêðóãëûé êîðïóñ, óñïåâøèé ñîãðåòüñÿ â ðóêå. Äîæäàâøèñü, êîãäà ñòèõíåò âåòåð, äîñòàë ÷àñû, ïîäíåñ ê óõó. È íè÷åãî íå óñëûøàë. Áîëü è îáèäà, ïðîíçèâøèå íàñêâîçü, áûëè òàê îñòðû, ÷òî êàêîé-òî ìèã ãîòîâ áûë áåæàòü íàçàä, äîêàçàòü ýòîé ñóêå… È âäðóã çàìåòèë, ÷òî òîíêàÿ ñåêóíäíàÿ ñòðåëêà äâèæåòñÿ. Ðàäîñòü áûëà îøåëîìèòåëüíî-âíåçàïíîé. Ñ ìèíóòó ñòîÿë, íàáëþäàÿ, êàê ñåðåáðÿíûå ñíåæèíêè, ñëîâíî çàìèðàÿ â âîçäóõå, ñàäèëèñü íà ïðîçðà÷íîå ñòåêëî. Ïîòîì èõ ñäóâàëî âåòðîì. Íî òîíåíüêàÿ çîëîòàÿ ïàëî÷êà èñïðàâíî äâèãàëàñü ïî öèôåðáëàòó. Ñïðÿòàâ ÷àñû, îí ïîøåë, óñêîðÿÿ øàã, ïîòîì ïîáåæàë, ÷òîáû óñïåòü íà òðîëëåéáóñ… Âëàäèìèð Ùåííèêîâ


Ярким словом эмалей

Î

Колье и кольца из коллекции "Rose Preziose"

ñîáàÿ çàñëóãà - ñîõðàíÿòü â íàø âåê àâòîìàòèçàöèè âèäû äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå åé íå ïîääàþòñÿ. Çíàìåíèòûå èòàëüÿíñêèå þâåëèðû, ñóïðóãè Ëåî è Ëåîïîëüäî Ïîëè âûáðàëè äëÿ ñåáÿ èìåííî òàêîé - èçãîòîâëåíèå ïåðåãîðîä÷àòûõ ýìàëåé. Èñêóññòâî ñòàðîå, ïî÷òè çàáûòîå, ïîòîìó ÷òî òðåáóåò ôèëèãðàííîãî òðóäà, ñîñðåäîòî÷åííîñòè è ïðåäàííîñòè ñâîåìó äåëó. Ïîðîé òðåáóþòñÿ öåëûå ìåñÿöû, äåñÿòêè ïîïûòîê, ÷òîáû ïîëó÷èòü ýìàëü íóæíîãî öâåòà è êà÷åñòâà, êðàñèâóþ è ïðî÷íóþ. Çàòî è ðåçóëüòàò ïðåâîñõîäèò âñå îæèäàíèÿ. Öâåòà è îòòåíêè ýìàëåé òêóòñÿ â íåçàáûâàåìóþ ãàììó ïðÿìî èç ôàíòàçèè õóäîæíèêà, ñòðîãîå çîëîòî ðàñöâåòàåò íåïåðåäàâàåìî íåæíûìè îòòåíêàìè. Ýòî ïðèäàåò èçäåëèÿì îò La Nouvelle Bague - êîëüöàì, ñåðüãàì, ïîäâåñêàì - íåîæèäàííûå, äàæå íå ñâîéñòâåííûå èì êà÷åñòâà. "Âû òîëüêî ïðåäñòàâüòå íàøè èçäåëèÿ áåç ýòèõ ìíîãîöâåòíûõ ýìàëåé! - ãîâîðÿò ñàìè ìàñòåðà. - Èç íèõ èñ÷åçíóò òåïëîòà, ïðîñòðàíñòâî, ñàì ñðåäèçåìíîìîðñêèé äóõ. Îñòàíåòñÿ óíûëûé ÷åðòåæ."

Часы для подводных раутов

Í

ûðÿòü áåç ÷àñîâ íå ñòîèò, îñîáåííî íà áîëüøèå ãëóáèíû. Íî òàê óæ ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî "âðåìÿèçìåðèòåëè" äëÿ íûðÿëüùèêîâ âûïóñêàþò ëèáî ðàçìåðîì ñî ñêîâîðîäêó, ëèáî ïîõîæèìè íà êàáëóê îò ñîëäàòñêîãî áàøìàêà. È òîëüêî ôèðìà Glycine ïîçàáîòèëàñü î òåõ ëþáèòåëÿõ äàéâèíãà, êîòîðûå íå ëèøåíû ÷óâñòâà ïðåêðàñíîãî. Îäíà èç ïîñëåäíèõ ðàçðàáîòîê Lagunare 1000 - ïðèâëåêàòåëüíîãî âèäà è âïîëíå äæåíòëüìåíñêîãî äèçàéíà, êîòîðûå âìåñòå ñ òåì âûäåðæèâàþò äàâëåíèå äî 30 àòìîñôåð. Òî åñòü, ïîçâîëÿò âàì ïîãðóæàòüñÿ íà ãëóáèíó äî 300 ì. Êðîìå òîãî, ÷àñû ñíàáæåíû âíóòðåííèì êîðïóñîì èç ìÿãêîãî æåëåçà, ÷òî îáåñïå÷èâàåò èì îòëè÷íûå àíòèìàãíèòíûå ñâîéñòâà. Âûïóñêàþòñÿ Lagunare â íåñêîëüêèõ öâåòîâûõ ìîäèôèêàöèÿõ. Ñ ÷åðíûì öèôåðáëàòîì è ÷åðíûì ðåìåøêîì ÷àñû âûãëÿäÿò âïîëíå ðåñïåêòàáåëüíî.  íèõ âàñ ñòàíóò óâàæàòü äàæå àêóëû. À âîò ðåìåøîê è öèôåðáëàò öâåòà ìàíãî ïîçâîëÿò ïîíðàâèòüñÿ âåñåëûì äîáðîäóøíûì ðûáêàì. 104 Watch&Diamond

Glycine Langunare 1000 Механизм: ЕТА 2824:2, с автоподзаводом, запас хода 38 часов. Функции: часы, минуты, секунды, дата на отметке "6 часов". Корпус: сталь, диаметр 46мм. Водонепроницаемость 300м. Ремешок: резина, застежка из стали.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005 S w i s s m a d e - w w w. l o n g i n e s . c o m - O l e g M e n s h i k o v b y F a r r o k h C h o t h i a

Longines evidenza

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ-ПОДАРКИ"

вул. Артема, 121 тел. (062) 335-76-46

вул. Артема, 76 тел. (062) 381-06-12


Ðåäàêöèè æóðíàëà ïîâåçëî, â ýòîò äåíü Äîíåöêèé àýðîêëóá íå ðàáîòàë, è ßêóáîâè÷, êàê çàãíàííûé çâåðü â êëåòêå, ñ îñòåðâåíåíèåì ìåðèë øàãàìè ãîñòèíè÷íûé íîìåð. Ñêîðåå îò âûíóæäåííîãî áåçäåëüÿ, ÷åì èç óâàæåíèÿ ê êîððåñïîíäåíòó, îí ñîãëàñèëñÿ íà èíòåðâüþ, êîòîðûõ íå äàåò ïðèíöèïèàëüíî. Îäíàêî ïåðâûé æå âîïðîñ òàê çàèíòåðåñîâàë åãî, ÷òî áåñåäà ïîòåêëà ëåãêî è íåïðèíóæäåííî, äîñòàâèëà óäîâîëüñòâèå è åìó, è íàì, è, íàäååìñÿ, çàèíòåðåñóåò âàñ, óâàæàåìûé ÷èòàòåëü.

Нелетная погода Watch&Diamond: Âû ïîìíèòå ñâîè ïåðâûå ÷àñû? Ëåîíèä ßêóáîâè÷: Ýòî áûëà "Ïîáåäà" - ïàïèíà, ñòàðåíüêàÿ, â àíîäèðîâàííîì êîðïóñå, - îíà ó ìåíÿ äî ñèõ ïîð õðàíèòñÿ. Âàø æóðíàë ïîñâÿùåí ÷àñàì, ïîýòîìó ñðàçó äîëæåí çàÿâèòü, ÷òî ÿ íå ëþáëþ ÷àñû… íîñèòü, íî ëþáëþ ñìîòðåòü, ëþáîâàòüñÿ, ñëóøàòü è äàæå â êàêîé-òî ìåðå êîëëåêöèîíèðóþ èõ. Âòîðûå ÷àñû ìíå ïðèâåç äÿäÿ ñ ôðîíòà. Îíè áûëè áîëüøèå, ñòàðûå, ÿ èìè î÷åíü äîëãî ïîëüçîâàëñÿ. Ìíå íðàâèëîñü â þíîñòè õîäèòü ïî êîìèññèîííûì ìàãàçèíàì è ïîêóïàòü ðàçíûå ñòàðûå ÷àñû, òàê òîãäà â Ìîñêâå ìíîãèå äåëàëè. ×óäíûé áûë ìàãàçèí íà Íîâîñëîáîäñêîé, íàïðèìåð. Ó ìåíÿ áûëè ñíà÷àëà "êàðåòíèêè", ïîòîì, ÷åðåç ìíîãî ëåò, êóïèë ÿ îãðîìíûå ñòàðèííûå ìðàìîðíûå ñ õðóñòàëüíûì áîåì.  íàøåé êîììóíàëüíîé êâàðòèðå îò áûâøåãî õîçÿèíà, êîòîðûé â 1918 ãîäó óåõàë â Àðãåíòèíó, îñòàëèñü íàñòåííûå ÷àñû ñ àíãåëî÷êàìè è ïîòðÿñàþùèì, îáâîðîæèòåëüíûì õðóñòàëüíûì çâîíîì, êîòîðûé áûë íåâåðîÿòíî ìíîãîãîëîñûé, ñ óäèâèòåëüíûì ýõîì. À ãîðàçäî ïîçæå, êîãäà ìíå óæå çàõîòåëîñü êóïèòü êîíêðåòíûå ÷àñû, òî ïðèøëîñü êîïèòü íà íèõ äåíüãè, è âäðóã îêàçàëîñü, ÷òî ìíå óæå øåñòüäåñÿò ëåò. Ñ 1994 ãîäà ÿ íà÷àë ïðîÿâëÿòü èíòåðåñ ê ïèëîòñêèì ÷àñàì. Íà ïÿòèäåñÿòèëåòèå ìíå ïîäàðèëè "Ëîíæèí", ðåïëèêàò 30-õ ãîäîâ; ÷à106 Watch&Diamond

ñû, êîòîðûå áðàë ñ ñîáîé â ïîëåò ×àðëüç Ëèíäáåðã, ñîâåðøèâøèé ïåðâûé ïåðåë¸ò ÷åðåç Àòëàíòè÷åñêèé îêåàí èç Íüþ-Éîðêà â Ïàðèæ. Îíè áûëè áîëüøèå è òÿæåëûå, ïðåäíàçíà÷àëèñü äëÿ íîøåíèÿ ïîâåðõ ìàíæåòû ðóêàâà êîæàíîé êóðòêè. Íà íèõ áûëî íåñêîëüêî öèôåðáëàòîâ, ìîæíî áûëî è êóðñ óñòàíîâèòü, è âðåìÿ çàïóñêà äâèãàòåëÿ, è âîîáùå âñå, ÷òî òðåáóåòñÿ äëÿ ïîëåòà. Ýòî ôóíêöèîíàëüíî ïðàâèëüíûå ÷àñû. Íî ïî òåì âðåìåíàì ïèæîíèòü â òàêèõ ÷àñàõ íà àýðîäðîìå áûëî íå ïðèíÿòî. ß íà íèõ ëþáóþñü âðåìÿ îò âðåìåíè. Ïîòîì, âåäü ó êàæäîãî ÷åëîâåêà ñâîè çàìîðî÷êè. Ìíå, íàïðèìåð, íåóäîáíî â ñàìîëåòå ïîëüçîâàòüñÿ íàðó÷íûìè ÷àñàìè.  ïîëåò ÿ èõ ïî÷òè íèêîãäà íå áåðó, ìíå äîñòàòî÷íî ÷àñîâ íà ïðèáîðíîé äîñêå. ß îáîæàþ ÷àñû è ñàìîëåòû, ïîýòîìó åñëè âû ñåé÷àñ æå íå çàêðîåòå ìíå ðîò, ÿ âàñ çàãîâîðþ äî ñìåðòè. W&D: Íà ÷òî Âû ìîæåòå ïîòðàòèòü îãðîìíûå äåíüãè? Ë.ß.: Òîëüêî íà ïîëåòû. W&D: À êðîìå ? Ë.ß.: Îòâå÷ó, íå ðèñóÿñü è íå ïûòàÿñü ïîïàñòü â òîí âàøåìó æóðíàëó. Íåäàâíî êóïèë çà îãðîìíûå äåíüãè ÷àñû, âòîðûõ òàêèõ áîëüøå íåò, îíè âûïóùåíû â îäíîì ýêçåìïëÿðå. Ïåðåä ýòèì äîëãî õîäèë ïåðåä íèìè êðóãàìè â ìàãàçèíå. Îíè íåïðèëè÷íî êðàñèâû. Îäåâàë ðàçà äâà, à ëþáóþñü èìè ÷àñòî. Ýòî ïðîñòî ýðîòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ, ÷èñòàÿ ýñòåòèêà.

W&D: Âû ëþáèòå õîäèòü ïî ìàãàçèíàì? Ë.ß.: Äà ÷òî âû! Ýòî êàòàñòðîôà. Ìåíÿ íåëüçÿ òóäà ïóñêàòü.  ñóïåðìàðêåòå íåçàìåòíî äëÿ ñåáÿ ïîêóïàþ òàêîå êîëè÷åñòâî ïðîäóêòîâ, ÷òî îíè íå ïîìåùàþòñÿ íà ëåíòå âîçëå êàññèðà. Äîìà ìåíÿ çà ýòî ãîòîâû ðàñòåðçàòü, âñå âûâàëèâàåòñÿ èç õîëîäèëüíèêà, ïðîïàäàåò. Íî ÿ íå ìîãó èíà÷å, âèäíî, ñðàáàòûâàåò èíñòèíêò äîáûò÷èêà, õîçÿèíà. À â ìàãàçèíàõ îäåæäû, êîãäà ÿ ñ æåíîé, òî ìíå ñðàçó ñòàíîâèòñÿ ïëîõî. ß íå ïîíèìàþ, ïî÷åìó, âûáðàâ ïîíðàâèâøóþñÿ âåùü, íóæíî ïîêóïàòü åå íå ñðàçó, à åùå äâà ÷àñà õîäèòü è èñêàòü òàêóþ æå, íî â äðóãîì ìåñòå. W&D: À ÷òî âåçåòå èç-çà ãðàíèöû? Ë.ß.: Îäèí ðàç ïðèâåç ïîëíûé êîíòåéíåð ïàìïåðñîâ. Ýòî áûëî âî âðåìÿ äåôîëòà, êîãäà âñå áûëî ñìåòåíî ñ ïðèëàâêîâ, à ó ìåíÿ ðîäèëàñü äî÷ü. Âèäåëè áû âû ãëàçà òàìîæåííèêîâ â àýðîïîðòó. À ïîäàðêè æåíå êàê-òî ïîêóïàþ ñîâåðøåííî òî÷íî. Åé íðàâèòñÿ. W&D: À ÷åì åùå ðàäóåòå æåíó? Ë.ß.: Ìû ëþáèì ñ íåé ïóòåøåñòâîâàòü, ýòî ñîâåðøåííî äðóãàÿ íå ìåíåå èíòåðåñíàÿ òåìà. Íî çà îêíîì ïîÿâèëîñü ñîëíûøêî, ìíå ïîðà. W&D: Ïîîáåùàéòå íàì ïðîäîëæèòü èíòåðâüþ, êîãäà òóìàí ñíîâà îêóòàåò çåìëþ. Ë.ß.: Ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì! Ñ Ëåîíèäîì ßêóáîâè÷åì áåñåäîâàëà Åêàòåðèíà Òèìîôååâà


Всем сестричкам по сережкам

Серьги Clan de Vega (коллекция Natura) из черненого золота с белыми бриллиантами и рубинами. Серьги Clan de Vega (коллекция Classica) из белого золота с белыми бриллиантами и голубыми топазами. Колье Roberto Coin (коллекция Delicatessen) из желтого золота с эмалью и рубином.


Кармен!сюита Серьга и колье Сarrera у Сarrera (коллекция Peacock) из белого золота с белыми бриллиантами, синими сапфирами, зелеными турмалинами, иолитом, цаворитами.


На абордаж! Пираты!

Кулоны Clan de Vega (коллекция Pirates) из белого и желтого золота с белыми бриллиантами и перламутром. Запонки Clan de Vega (коллекция Pirates) из желтого золота с агатом, петерситом, хрусталем и эмалью.


Ох, где был я вчера!

Зажим для галстука Сarrera у Сarrera (коллекция Man) из желтого золота с белыми бриллиантами и эмалью. Запонки Clan de Vega (коллекция Dandy) из розового золота, с ониксом и перламутром. Часы Hublot Bigger Bang из розового золота, керамический безель, с 6 титановыми винтами.


Красиво жить не запретишь Серьги Giorgio Visconti (коллекция Bon Bon) из белого золота с белыми бриллиантами и голубой эмалью. Кулон Chopard (коллекция Happy Diamond) из белого золота с белыми бриллиантами.


Энтомолог!любитель

Фигурка:бабочка Swarovski (коллекция Silver Crystal "In the Secret Garden") из хрусталя. Брошь Clan de Vega (коллекция Natura) из белого золота с белыми бриллиантами и синими сапфирами. Кольцо Giorgio Visconti (коллекция Happiness) из белого золота с белыми бриллиантами и полудрагоценными камнями.


Попробуй, отними! Kулоны Victoria Casal (коллекция Basics. Key to Happiness) из белого золота с белыми бриллиантами и серым перламутром.


Сладкоежка

Кулон Victoria Casal (коллекция Juicy Grapefruit) из белого желтого золота с белыми бриллиантами с желтыми и розовыми сапфирами. Часы Greubel Forsey Double Tourbillon из белого золота. Идея, оформление: Степановская Н.2.

1.

3.

4.

10 лет движения вперед 5.

7.

9.

Ò

6.

àêîå áûâàåò íå êàæäûé âå÷åð è íå êàæäûé ãîä. Íà þáèëåé êîìïàíèè Crystal Group èç ðàçíûõ ñòðàí Åâðîïû ïðèáûëè âûäàþùèåñÿ þâåëèðû è ÷àñîâûå ìàñòåðà, ÷üè èìåíà õîðîøî èçâåñòíû ëþáèòåëÿì ðîñêîøè. ×èòàòåëè íàøåãî æóðíàëà, êàê ëþäè îñâåäîìëåííûå, ìîãóò ñàìè ñóäèòü î "êàëèáðå" ãîñòåé, à ìû òîëüêî íàìåêíåì, ÷òî ýòî áûëè âëàäåëüöû è òîï-ìåíåäæåðû òàêèõ ôèðì êàê Harry Winston, Breitling, Lange&Soehne, Bovet, Chopard, Luca Carati, Zenith. Íå ñ÷èòàÿ ìíîãèõ è ìíîãèõ äðóãèõ "çâåçä" - îò ïîëèòè÷åñêîãî áîìîíäà, ñïîðòà è øîó-áèçíåñà. Ñëîâîì, ïóáëèêà ñîëèäíàÿ è ñåðüåçíàÿ. Íî âñåì áûëî íåïðèíóæäåííî è î÷åíü âåñåëî.

11.

12.

13.

116 Watch&Diamond

14.

8.

10. 15.


16.

22.

24.

26. 28.

17.

18.

19.

20.

1. Вице президент Crystal Group Екатерина Тимофеева и президент Crystal Group Дмит рий Бердянский разрезают праздничный торт. 2. Подарок Crystal Group от Artyomovsk Winery. 3. Татьяна, Владимир и Валентина Семина. 4. Екатерина Тимофеева и Инна Щербань. 5. Игорь Кунянский с супругой Татьяной и Екатерина Тимофеева. 6. Виктор Янукович младший и Дмитрий Бердянский. 7. Подарок Crystal Group oт Bovet. 8. Жанлу ка Буттини,президент компании Luca Carati. 9. Бренд менеджер компании Harry Winston Луис Андреа отвечает на вопросы програм мы "ProFashion life". 10. Театрализованный номер с участием Ренаты Литвиновой. 11. Вице президент Crystal Group Екатери на Тимофеева, директор компании The Time Media Marketing GES.M.B.H., дист рибьютора часов Zenith в Восточной Евро пе, Кристин Вебер, президент Crystal Group Дмитрий Бердянский. 12. Ценительница ювелирного и часового искусства. 13. Гос ти вечера. 14. Анатолий и Надежда Тимо щук. 15. Дмитрий Бердянский, Леонид Якубович, Питер Кельнер. 16. Президент Crystal Group Дмитрий Бердянский с пре зидентом и владельцем Bovet Паскалем Раффи. 17. Виктория Омельченко. 18. Дмитрий Бердянский встречает семью Ян ковских. 19. Арарат Брутян с супругой Ири ной. 20. Игорь Бубнов с дочерью и супру гой. 21. Рената Литвинова. 22. Паскаль Раффи посвящает свое выступление прек расным дамам. 23. Рената Литвинова, Ека терина Тимофеева под впечатлением от выступления Паскаля Раффи. 24. Николя Курку, бренд менеджер компании Hublot. 25. Дмитрий Бердянский, Алексей Бахарев и Александр Зац. 26. Илья Подтынный и Дмитрий Бердянский. 27. Андреа Кестнер, бренд менеджер A. Lange & Soehne. 28. Александр Кудрявцев, Андрей Воробей, Дмитрий Бердянский. 29. Наталья Рыбак, Оксана Гимон, Елена Дьяченко. 30. Татьяна Бицуля и Анатолий Тимощук. 31. Сергей и Оксана Бычковы, Дмитрий Бердянский.

29.

21.

23.

25.

27. 31.

30.

117 Watch&Diamond


Внешний вид отеля Marbella Corfu

Это не Рио де Жанейро, это гораздо… ближе

À

ìîæåò ñòàòüñÿ, ÷òî è ïîíðàâèòñÿ áîëüøå. Êàæäûé ëþáèò îòäûõàòü ïî-ñâîåìó. Êòîòî êàðàáêàåòñÿ â ãîðû, êîìó-òî ïî ñåðäöó íåñïåøíîå ôëàíèðîâàíèå ìóçåéíûìè çàëàìè, åñòü ÿðûå ïîêëîííèêè íî÷íûõ óâåñåëåíèé è ýêñòðåìàëüíûõ àòòðàêöèîíîâ. Ìû õîòèì ïðåäëîæèòü âàì îòäûõ â îäíîì èç êðàñèâåéøèõ, è ãëàâíîå âïîëíå äîñòóïíûõ - ìåñò Ñðåäèçåìíîìîðüÿ. Îñòðîâ Êîðôó ðàñïîëîæåí â Èîíè÷åñêîì ìîðå, ó çàïàäíîãî ïîáåðåæüÿ Ãðåöèè. Áëàãîäàðÿ ìÿãêîìó êëèìàòó, òåïëîìó, ñïîêîéíîìó ìîðþ, ïîèñòèíå áëàãîóõàþùåé ïðèðîäå, äíè, ïðîâåäåííûå çäåñü, ñòàíóò íåçàáûâàåìûìè. Ìîæíî ñìåëî ñêàçàòü, ÷òî åñëè åñòü íà ñâåòå ðàé, òî ýòî ãäå-òî ñîâñåì ðÿäîì. È íå ìû ïåðâûå óáåäèëèñü â ýòîì. Ó Êîðôó áîãàòàÿ èñòîðèÿ. Åùå â ýëëèíñêèõ ìèôàõ óïîìèíàåòñÿ ãëàâíûé ãîðîä îñòðîâà - Êåðêèðà. Ìíîãèå àíòè÷íûå ãåðîè âîëåþ ñóäåá îêàçûâàëèñü íà îñòðîâå. È ïîñëå òîãî íå ðàç èçóìðóäíàÿ çåëåíü åãî áåðåãîâ âñòðå÷àëà ïðîøåíûõ è íåïðîøåíûõ ïðèøåëüöåâ. Íî çàâîåâàòåëè, ïëåíåííûå êðàñîòîþ îñòðîâà, ñåðäå÷íîñòüþ åãî îáèòàòåëåé, íåèçìåííî ñòàíîâèëèñü ãîñòÿìè, ïî÷èòàòåëÿìè, à âïîñëåäñòâèè è õîçÿåâàìè, ñòðîèëè íà Êîðôó ñâîè ãîðîäà, äîáàâëÿëè ê àðõèòåêòóðíûì ñîêðîâèùàì íîâûå äâîðöû è çàìêè. Íà îñòðîâå ðàñïîëîæåíû áóêâàëüíî ñîòíè äîñòîïðèìå÷àòåëü118 Watch&DiamondТерраса отеля

íîñòåé.  Êåðêèðå âû ñìîæåòå óâèäåòü äâîðåö ñâ. Ãðèãîðèÿ è ñâ. Ìèõàèëà, âåëèêîëåïíûé äâîðåö Ðåãåíäà, íå ãîâîðÿ óæå î "òàëèñìàíå" ãîðîäà, ìîíàñòûðå Âëàõåðíà. À åñëè âîçíèêíåò èíòåðåñ, ìîæåòå îñìîòðåòü åùå äåñÿòêè çàìêîâ, öåðêâåé è ìîíàñòûðåé, ðàçáðîñàííûõ ïî âñåìó Êîðôó. ñëè æå îñîáîãî èíòåðåñà ê ñòðàíñòâèÿì íå âîçíèêíåò, ïðîâåäèòå âðåìÿ, íåæàñü ïîä ñîëíöåì íà ðîñêîøíîì ïëÿæå ïÿòèçâåçäî÷íîãî îòåëÿ Marbella Corfu. Åãî ñîçäàòåëè ó÷ëè âñå - íå òîëüêî âàøè íàñóùíûå ïîòðåáíîñòè, íî è âîçìîæíûå êàïðèçû, ê êîòîðûì - ÷åãî ãðåõà òàèòü? - ñêëîííû óòîìëåííûå ñîëíöåì ëþäè. Ãîñòèíè÷íûé êîìïëåêñ ðàñêèíóëñÿ æèâîïèñíûìè óñòóïàìè ïðÿìî íà áåðåãó ìîðÿ, âñåãî â 16 êèëîìåòðàõ îò ñòîëèöû Êîðôó. Ñîñòîèò îí èç öåíòðàëüíîãî çäàíèÿ è êîìïëåêñà áóíãàëî. Ê óñëóãàì ãîñòåé áîëüøîé áàññåéí ñ ìîðñêîé âîäîé è áàññåéí ïîìåíüøå - äëÿ äåòåé.  öåíòðàëüíîì êîðïóñå ðàñïîëîæåí ðåñòîðàí, à äëÿ ëþáèòåëåé îñâåæèòüñÿ èëè ïåðåêóñèòü ñèþ ìèíóòó - íåñêîëüêî áàðîâ íà ïëÿæå è ðÿäîì ñ áàññåéíàìè. Äëÿ ïîêëîííèêîâ àêòèâíîãî îòäûõà - âîäíûå ëûæè, âîäíûå ìîòîöèêëû è âåëîñèïåäû, ïàðàøþò. Åñòü òåííèñíûå êîðòû, ñàóíà, òðåíàæåðíûé çàë - âñåãî íå ïåðå÷èñëèòü. Íå çàáûòû è äåòè, çà íèìè ïðèñìîòðèò êâàëèôèöèðîâàííûé ïåðñîíàë. Äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ ìîæíî íàíÿòü íÿíþ. Âå÷åðîì òîæå ñêó÷àòü íå ïðèäåòñÿ. Òàíöåâàëüíûå ïëîùàäêè, äèñêîòåêè, øîó-ïðîãðàììû, äàæå âå÷åðà "õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè" ïî æåëàíèþ ãîñòåé. Æàëü, ÷òî íå çàñòàëè âñåãî ýòîãî øòå, Îñêàð Óàéëüä, Ôðåíñèñ Ñèñëåé, êîòîðûå â ðàçíîå âðåìÿ íàñëàæäàëèñü îòäûõîì íà Êîðôó. À íàì îñòàåòñÿ ëèøü ñêàçàòü ñëîâàìè òîãî æå Óàéëüäà: "Ëó÷øèé ñïîñîá ïîáîðîòü èñêóøåíèå - ïîääàòüñÿ åìó". Äî âñòðå÷è â Marbella Corfu! Åêàòåðèíà Òèìîôååâà

Å

120 Watch&DiamondСамые дорогие автомобили мира

Spyker

летящий сквозь время

Виктор Мюллер, владелец компании Spyker

Ê

îìïàíèÿ Spyker áûëà îñíîâàíà â 1880 ãîäó áðàòüÿìè Õåíäðèêîì è ßêîáîì Ñïåéêåðàìè. Èçíà÷àëüíî îíà íàçûâàëàñü ïî-ãîëëàíäñêè, "Spijker", íî â 1903 ãîäó áóêâîñî÷åòàíèå "ij" áûëî çàìåíåíî íà "y". Ôèðìà ñîçäàâàëàñü êàê ïðîèçâîäèòåëü äîðîãèõ è êà÷åñòâåííûõ ýêèïàæåé äëÿ ñîñòîÿòåëüíûõ ëþäåé. "Çîëîòàÿ êàðåòà", ïîñòðîåííàÿ èíæåíåðàìè "Spijker" â 1898 ãîäó, äî ñèõ ïîð íà ñëóæáå - åå èñïîëüçîâàëè âî âðåìÿ òîðæåñòâ, ïîñâÿùåííûõ êîðîíàöèè êîðîëåâû Íèäåðëàíäîâ. Ðàçâèòèå àâòîïðîìûøëåííîñòè â êîíöå XIX âåêà çàñòàâèëî êîìïàíèþ ïåðåéòè íà âûïóñê àâòîìîáèëåé.  1900 ãîäó Spijker ïðåäñòàâèëà ïåðâóþ ìîäåëü "ñàìîõîäà" - ýòî áûë îòêðûòûé àâòîìîáèëü÷èê ñ ìîòîöèêëåòíûìè êîëåñàìè è äâèãàòåëåì ìîùíîñòüþ 5 ë.ñ.  1903 ãîäó, óæå Spyker, ïðîäåìîíñòðèðîâàëà áîëåå ñîëèäíóþ ìîäåëü ñ 4-öèëèíäðîâûì äâèãàòåëåì. À â 1904 ãîäó çàïàòåíòîâàëà ñâîå çíàìåíèòîå øàññè, êîòîðîå îáåñïå÷èâàëî óñòîé÷èâîñòü íà ìîêðîé è íåðîâíîé äîðîãå. Âñå ýòî ïîçâîëèëî ãîâîðèòü î ìàðêå, êàê îá îäíîé èç ñàìûõ òåõíè÷åñêè ïåðåäîâûõ. Êîíêóðåíòû ìîãëè òîëüêî ïîçàâèäîâàòü.  1907 ãîäó êîìïàíèÿ åùå áîëüøå óêðåïèëà ñâîå ïîëîæåíèå. Íîâàÿ ìîäåëü, Spyker 18/22, îñíàùåííàÿ äâèãàòåëåì â 18 ëîøàäèíûõ ñèë, çàíÿëà âòîðîå ìåñòî â àâòîïðîáåãå "Ïåêèí - Ïàðèæ". Ñ òåõ ïîð èìåòü àâòîìîáèëü êîìïàíèè Spyker ñòàëî äåëîì ïðåñ122 Watch&Diamond

òèæíûì. Ñòîèò çàìåòèòü, ÷òî óæå 100 ëåò íàçàä àâòîìîáèëè Spyker èìåëè ñèñòåìó ïîëíîãî ïðèâîäà. Ê ñîæàëåíèþ, íà ýòîì çîëîòîé âåê Spyker êîí÷èëñÿ.  òîì æå ãîäó ïîãèá îñíîâàòåëü êîìïàíèè, Õåíäðèê Ñïåéêåð. Ïîòåðÿ ëèäåðà è èäåéíîãî âäîõíîâèòåëÿ ïðèâåëà ê çàñòîþ â ðàáîòå, è â èòîãå - ê áàíêðîòñòâó ôèðìû. Ìàðêà è âñå èìóùåñòâî Spyker áóêâàëüíî ñ ìîëîòêà áûëè ïðîäàíû ãðóïïå äåëüöîâ, âåñüìà äàëåêèõ îò ñîçäàíèÿ àâòîìîáèëåé.  ïðàâëåíèè íîâîé êîìïàíèè äàæå íå íàøëîñü ìåñòà äëÿ âòîðîãî áðàòàîñíîâàòåëÿ, ßêîáà Ñïåéêåðà. Íå óäèâèòåëüíî, ÷òî â 1922 ãîäó êîìïàíèÿ ñíîâà áûëà âûñòàâëåíà íà òîðãè. Íà ýòîò ðàç åå ïðèîáðåë îäèí èç áûâøèõ äèñòðèáüþòîðîâ àâòîìîáèëåé Spyker è ïåðåèìåíîâàë â "Spyker Automobielfabriek". Íî è åìó íå ïîâåçëî.  1926 ãîäó äåÿòåëüíîñòü ôèðìû áûëà ïðåêðàùåíà.  èòîãå, çà òàê íàçûâàåìûé ïåðâûé ýòàï ñóùåñòâîâàíèÿ êîìïàíèè Spyker åþ áûëî âûïóùåíî îêîëî 2000 àâòîìîáèëåé. Íî äîáðûå òðàäèöèè òåì è õîðîøè, ÷òî âñåãäà ãîòîâû âîçðîäèòüñÿ. Òàê ïðîèçîøëî è ñî çíàìåíèòîé ãîëëàíäñêîé ìàðêîé.  1999 ãîäó íà÷àëñÿ ñâîåîáðàçíûé ðåíåññàíñ êîìïàíèè. Óæå â 2002 ãîäó âîçðîæäåííûå "ñïàéêåðû" âûñòóïèëè â 24-÷àñîâîé ãîíêå Ëå-Ìàí.  2005 ãîäó ôèðìà âûïóñòèëà íîâóþ ìîäåëü Spyker GT2R, êîòîðàÿ ïðèíåñëà åå êîìàíäå ïîáåäó â 1000-êèëîìåòðîâîé ãîíêå íà Íþðáóðã-ðèíãå.Ò

îëüêî òåïåðü ìàðêåòîëîãè êîìïàíèè ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü "íà ïîëíóþ" èñïîëüçîâàòü ñòîëåòíþþ ñëàâó "ñïàéêåðîâ". Ïðè âèäå ïîëíîðàçìåðíîãî âíåäîðîæíèêà âûñøåãî êëàññà, Spyker D12, ñëîâîñî÷åòàíèå "Ïàðèæ-Ïåêèí" ïðèõîäèò â ãîëîâó ñàìî ñîáîé. Ïîðàæàþùèé äîñêîíàëüíûì äèçàéíîì è äèíàìè÷íûì îáëèêîì "àâòî-áðîíòîçàâð" ñòîèìîñòüþ 300 òûñÿ÷ åâðî ìîæíî íàçâàòü ñàìîé ñåíñàöèîííîé ïðåìüåðîé ïðîøëîãî àâòîìîáèëüíîãî ãîäà. Îí áûë ïîêàçàí íà àâòîñàëîíå â Æåíåâå. Èäåÿ ñîçäàíèÿ âíåäîðîæíèêà, ñîïîñòàâèìîãî ïî êëàññó è óðîâíþ êîìôîðòà ñ èçûñêàííûìè ëèìóçèíàìè Rolls-Royce è ñóïåð-êàðàìè îò Ferrari, ïðèíàäëåæèò âëàäåëüöó êîìïàíèè Âèêòîðó Ìþëëåðó. Âíåøíèé îáëèê àâòîìîáèëÿ, íà ïåðâûé âçãëÿä, íåîáû÷åí. Êàæåòñÿ, ÷òî ðàçðàáîò÷èêè, ñëèøêîì óâëåêøèñü êàíîíàìè ñïîðòèâíîãî äèçàéíà, çàáûâàëè î ïðÿìîì íàçíà÷åíèè àâòîìîáèëÿ. È òîëüêî ïðè "âíèìàòåëüíîì ïðî÷òåíèè" íà÷èíàåøü ïîíèìàòü, ñ êàêèì èçÿùåñòâîì îáâîäû êóçîâà ñî÷åòàþò â ñåáå îáòåêàåìîñòü ëèíèé ïîïóëÿðíûõ ñïîðò-êàðîâ Spyker è ýëåìåíòû óñèëåíèÿ êîðïóñà, õàðàêòåðíûå äëÿ âíåäîðîæíèêîâ. Èçûñêàííîñòè âíåøíåìó îáëèêó àâòîìîáèëÿ äîáàâëÿåò è ñâåðêàþùàÿ ãîðèçîíòàëüíàÿ êîëîííà, êîòîðàÿ ïðîõîäèò ìåæäó ðÿäàìè êðåñåë. Ïðè âçãëÿäå 124 Watch&Diamond

ñâåðõó îíà ñîçäàåò ýôôåêò ÷åòêîãî äåëåíèÿ ñòåêëÿííîé êðûøè àâòîìîáèëÿ íà äâà ñåãìåíòà, äåëàåò åå ïîõîæåé íà êàáèíó ñîâðåìåííîãî èñòðåáèòåëÿ. Íî ýòà æå äåòàëü óñèëèâàåò è ïðî÷íîñòü êóçîâà. Èç àëþìèíèÿ èçãîòîâëåíà áîëüøàÿ ÷àñòü äåòàëåé êóçîâà íîâîãî "ñïàéêåðà", áëàãîäàðÿ ÷åìó âåñ àâòîìîáèëÿ ïðè âûñîòå êóçîâà 1.8 ìåòðà ñîñòàâëÿåò âñåãî 1.9 òîííû. Îäíàêî è äâå òîííû - ýòî âñå æå äâå òîííû. ×òîáû ðàçîãíàòü èõ çà 5 ñåêóíä äî ñêîðîñòè 100 êì/÷àñ, íóæåí äîñòîéíûé äâèæîê. Ïîýòîìó íåò íè÷åãî çàçîðíîãî â òîì, ÷òî â "ñïàéêåðå" áóäåò ñòîÿòü ðåñïåêòàáåëüíûé ìîòîð îò êîìïàíèè "Volkswagen". Ýòî ïîçâîëèò âíåäîðîæíèêó ðàçâèâàòü ñêîðîñòü äî 300 êì/÷àñ. Äèçàéí êîëåñ òîæå ïðîäóìàí äî ìåëî÷åé. Äèàìåòð èõ âíóøèòåëåí äàæå äëÿ ïîëíîïðèâîäíîãî àâòîìîáèëÿ - 24 äþéìà. Ñïèöû ñòèëèçîâàíû ïîä ëîïàñòè ïðîïåëëåðà ñàìîëåòà.  ìîìåíòû ðàçãîíà ñâåðêàþùèé àëþìèíèåì "ñïàéêåð" î÷åíü ïîõîæ íà àâèàëàéíåð. Âíóòðåííåå óáðàíñòâî ñàëîíà òîæå óäîâëåòâîðèò ëþáîé âêóñ. Ñèäåíüÿ ìîãóò áûòü îáòÿíóòû ðàçíûìè âèäàìè íàòóðàëüíîé êîæè. Âàæíåéøåå íîâøåñòâî ñîñòîèò â òîì, ÷òî ó Spyker D12 íåò öåíòðàëüíîé ñòîéêè. Ýòî îáåñïå÷èâàåò áîëåå óäîáíûé äîñòóï â ñàëîí àâòîìîáèëÿ, ñîçäàåò ìàêñèìóì êîìôîðòà ïðè åçäå. Âëàäèìèð Ãîðåëêèí

Деталь, но настолько важная!

Î

ñêàð Óàéëüä, íå áåç îñíîâàíèé ê òîìó, êàêòî çàÿâèë, ÷òî ïî-íàñòîÿùåìó ñèëüíàÿ ëè÷íîñòü íå ñëåäóåò íèêàêèì çàêîíàì, êðîìå òåõ, êîòîðûå ñàìà äëÿ ñåáÿ ïðèäóìûâàåò. Èñòèííàÿ îðèãèíàëüíîñòü íå íóæäàåòñÿ íè â êàêîì ïîä÷åðêèâàíèè, îíà ñîçäàåòñÿ ñàìà ñîáîé - ñîâîêóïíîñòüþ ìåëî÷åé, äåòàëåé, àêñåññóàðîâ. Èìåííî çàïîíêè èãðàþò â ýòîé ñîâîêóïíîñòè íåïðîïîðöèîíàëüíî áîëüøóþ ðîëü. Åñëè îíè ñàìè ñòîÿò òîãî. Çàïîíêè îò Victor Mayer íåèçìåííî ÿâëÿþòñÿ ñî÷åòàíèåì âûñîêèõ þâåëèðíûõ òðàäèöèé è ìîäåðíèçìà, â ëó÷øåì ïîíèìàíèè ýòîãî ñëîâà. Ãëóáîêîå çíàíèå ñåêðåòîâ ðåìåñëà è òîíêîå ïîíèìàíèå óñòðåìëåíèé ñîâðåìåííîé ìîäû äåëàþò êàæäóþ ïàðó çàïîíîê ýòîé çíàìåíèòîé ìàðêè êðîõîòíûìè øåäåâðàìè. Èìåííî òåì, ÷òî ñïîñîáíî åäèíûì "ðîñ÷åðêîì" çàâåðøèòü âàø èìèäæ, ñäåëàòü âàñ íåïîâòîðèìûìè. Íèêîãî íå íàäî óáåæäàòü, íàñêîëüêî ýòî âàæíî. Íîâàÿ êîëëåêöèÿ îò Victor Mayer, êàê âñåãäà, õàðàêòåðíà ñòðîãîñòüþ ôîðì â ñî÷åòàíèè ñ èçÿùåñòâîì ñî-

äåðæàíèÿ. Íåñêîëüêî áàçîâûõ ôîðì çàñòåæåê, âûïîëíåííûõ èç áåëîãî, ðîçîâîãî è æåëòîãî çîëîòà, ïëàòèíû èëè ñåðåáðà ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïîòðÿñàþùåãî ðàçíîîáðàçèÿ äðàãîöåííûõ è ïîëóäðàãîöåííûõ êàìíåé, êîòîðûå è ñîçäàþò íåïîâòîðèìûé îáðàç. Ýòî ìîãóò áûòü áðèëëèàíòû, ñàïôèðû è îíèêñû, ëÿïèñ-ëàçóðü è õàëöåäîí, áåëûå èëè ÷åðíûå æåì÷óæèíû, ïåðëàìóòð. Ãëàâíîå, ÷òî âçãëÿä îò ýòîãî îòîðâàòü íåâîçìîæíî è ñïóòàòü ñ ÷åì-ëèáî - òðóäíî.

Квартал "Липки" изысканный стиль жизни

Ê

ëóáíûé êâàðòàë "Ëèïêè" - êîíöåïöèÿ æèëüÿ, îáúåäèíÿþùàÿ ëþäåé ïî ñòàòóñó, ñòèëþ è îáðàçó æèçíè. Êîòòåäæè çàãîðîäíîãî òèïà â öåíòðå òàêèõ ìåãàïîëèñîâ, êàê Íüþ-Éîðê, Ïàðèæ, Ëîíäîí èëè Ðèì, äàâíî ñòàëè óêðàøåíèåì ýòèõ ãîðîäîâ, íàçâàíû "çîëîòûìè" è ãàðìîíè÷íî ñî÷åòàþò âñå äîñòîèíñòâà ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòóðû è ïðåëåñòü çàãîðîäíîãî êîëîðèòà. Ïðèâëåêàòåëüíîñòü êâàðòàëà "Ëèïêè" - åãî èííîâàöèè. Âíåøíÿÿ ýñòåòèêà è âûñîêîêà÷åñòâåííûå ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû, ñîâðåìåííûå èíæåíåðíûå ñåòè, ñëóæáà ñåðâèñà, ñâîáîäíàÿ âíóòðåííÿÿ ïëàíèðîâêà êîòòåäæåé - ýòî äàëåêî íå ïîëíûé ïåðå÷åíü äîñòîèíñòâ êâàðòàëà. Àðõèòåêòóðà ïîíðàâèâøåãîñÿ êîòòåäæà ìîæåò áûòü äîðàáîòàíà ñ ó÷åòîì âàøèõ ïîæåëàíèé. Êàæäûé èç äîìîâ èìååò îòäåëüíûé ó÷àñòîê, íà êîòîðîì ìîæíî çàïëàíèðîâàòü ëàíäøàôòíûé äèçàéí. Ïðîåêò çàñòðîéêè ïðåäóñìàòðèâàåò øèðîêèå áóëüâàðû, òåíèñòûå àëëåè, çîíû îòäûõà ó ïðóäà è, êîíå÷íî, áëàãîóõàþùèå ëèïû, äàâøèå íàçâàíèå ýòîìó óíèêàëüíîìó çîëîòîìó êâàðòàëó, ðàñïîëîæåííîìó â öåíòðå Äîíåöêà. Ìàòåðèàë ïðåäîñòàâëåí ÎÎÎ "Óêðâîñòîêñòðîé" 128 Watch&DiamondJulisis красота в дорогой оправе

Ç

îëîòî è ñåðåáðî â âèäå þâåëèðíûõ óêðàøåíèé ïðåêðàñíî äîïîëíÿþò íàø âíåøíèé îáëèê. Íî ñàìûå öåííûå ñâîéñòâà áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ ïðîÿâëÿþòñÿ â òîì, ÷òî îíè ñïîñîáíû ÷óäåñíûì îáðàçîì âëèÿòü íà ïðèðîäíóþ êðàñîòó è çäîðîâüå ÷åëîâåêà. Âîçìîæíîñòü óáåäèòüñÿ â ýòîì ïðåäîñòàâëÿåò íåìåöêàÿ êîìïàíèÿ Eulberg Projekt, ðàçðàáîòàâøàÿ ïî ñòàðèííûì àëõèìè÷åñêèì ôîðìóëàì ëèíèþ êîñìåòèêè è íàïèòêîâ Julisis íà îñíîâå çîëîòà è ñåðåáðà. Ïîñëåäóéòå ïðèìåðó Äæîäè Ôîñòåð è Ñüþçàí Ñýðàíäîí - ïðèìèòå äóø ñ çîëîòûì ãåëåì Gold Energy Shower, îñâåæèòåñü ñåðåáðÿíûì òîíèêîì Silver Cistus Toner Night, óâëàæíèòå êîæó ýëèêñèðîì Gold Elixir Day è ïðèìèòå íåñêîëüêî êàïåëü Gold Drink, ñîäåðæàùåãî ìèêðîñêîïè÷åñêèå ÷àñòèöû çîëîòà âûñî÷àéøåé ïðîáû - 0,9999. Ñðåäñòâà óõîäà çà êîæåé Julisis, êîòîðûå ìîæíî íàéòè â äíåïðîïåòðîâñêîì áóòèêå Elemental, ñîäåðæàò àëìàçíóþ è ðóáèíîâóþ ýññåíöèè, æåì÷óæíóþ ïóäðó, ìèêðîýëåìåíòû, îáëàäàþò ðåä÷àéøèì íà êîñìåòè÷åñêîì ðûíêå äîñòîèíñòâîì - 100% íàòóðàëüíûå îðãàíè÷åñêèå êîìïîíåíòû è ïîëíîå îòñóòñòâèå èñêóññòâåííûõ êîíñåðâàíòîâ, ìèíåðàëüíûõ äîáàâîê. Àíòîíèíà ßùóê, PR-ìåíåäæåð Elemental Beauty Concept 130 Watch&DiamondЧеловек + Ягуар = полная гармония

Ý

òîò àâòîìîáèëü - êîðîëü äîðîãè. Ðîñêîøíûé ñåäàí XJ ñïåöèàëüíî ñîçäàí äëÿ òîãî, ÷òîáû åùå ðàç ïîä÷åðêíóòü âûñøèé êëàññ ñåìåéñòâà ßãóàð. Óòîí÷åííûé ñèíòåç ìîùíîñòè è äèçàéíà, îðãàíè÷íûé ñïëàâ íîâàòîðñêèõ ðåøåíèé è òðàäèöèé, íåîáóçäàííàÿ ýíåðãèÿ è âûñîêàÿ ýñòåòèêà - Jaguar XJ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ çíàòîêîâ ýëèòíûõ àâòîìîáèëåé, êîòîðûå öåíÿò èõ èíäèâèäóàëüíîñòü. Ñàìè ñîçäàòåëè áåç ëîæíîé ñêðîìíîñòè íàçûâàþò åãî øåäåâðîì.  ýòîì ìîæíî óáåäèòüñÿ è ÷èòàòåëÿì æóðíàëà, ïîñåòèâ äîíåöêèé àâòîñàëîí "Àëåêñ Ïðåìèóì", ãäå, ïîêà åùå áåç õîçÿèíà, ìå÷åòñÿ â êëåòêå ãðîçíàÿ "êîøêà". Ïîëíîñòüþ íîâûé êóçîâ è øàññè Jaguar XJ âûïîëíåíû èç àëþìèíèÿ è ìàãíèåâûõ ñïëàâîâ, ÷åì îáåñïå÷èâàåòñÿ äîñòèæåíèå êà÷åñòâåííî íîâîãî óðîâíÿ ïðî÷íîñòè è ôóíêöèîíàëüíîñòè. Óâåëè÷åííàÿ êîëåñíàÿ áàçà äîáàâèëà ïðîñòîðà è êîìôîðòà â ñàëîíå. Ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ òàêîâà, ÷òî ñêîðîñòü, â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè, ïðèøëîñü îãðàíè÷èòü îòìåòêîé 250 êì/÷. Ýòî ñàìûé ðîñêîøíûé àâòîìîáèëü â ñâîåì êëàññå. Àííà Ñóðîâöåâà 132 Watch&DiamondElounda Bay Palace, панорамный вид

Elounda Bay Palace любовь с первого взгляда

Â

îëøåáíûé Êðèò. Ñàìûé áîëüøîé èç âñåõ ãðå÷åñêèõ îñòðîâîâ. Åãî ãåîãðàôè÷åñêîå ðàñïîëîæåíèå - ÷åòûðåñòà êèëîìåòðîâ íà ñåâåð äî ìàòåðèêîâîé Ãðåöèè è ñòîëüêî æå íà þã, ê áåðåãàì Àôðèêè - ñîçäàåò óíèêàëüíûå êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ äëÿ îòäûõà. Ñþäà åäóò îòäûõàòü áóêâàëüíî ñî âñåãî ñâåòà. Ñàìàÿ áîëüøàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè íà Çåìëå, ÷èñòåéøàÿ ýêîëîãèÿ, îëèâêîâîå ìàñëî, ì¸ä, ñëàâà î êîòîðîì èçâåñòíà åùå ñ ïðîøëûõ âåêîâ, íåâåðîÿòíàÿ íàñûùåííîñòü ïàìÿòíèêàìè êóëüòóðû, áîãàòåéøàÿ èñòîðèÿ, ïðè÷óäëèâî 134 Watch&Diamond

Íà îñòðîâå ìíîãî õîðîøèõ îòåëåé, íî Elounda Bay Palace, îêíà êîòîðîãî âûõîäÿò íà ñàìûé êðàñèâûé â ìèðå ìîðñêîé çàëèâ Ìèðàáåëëî, ïðèçíàí îäíèì èç ëó÷øèõ â Ãðåöèè. Èìÿ åìó äàëà î÷àðîâàòåëüíàÿ ðûáàöêàÿ äåðåâóøêà Ýëóíäà, ðàñïîëîæåííàÿ âñåãî â äâóõ êèëîìåòðàõ îò ðîñêîøíîãî îòåëÿ. Íà åå íàáåðåæíîé íàõîäèòñÿ òàêîå êîëè÷åñòâî òàâåðí ñ òåððàñàìè íà ñâåæåì âîçäóõå, ÷òî ïîñåòèòü èõ âñå ìîæíî, ëèøü ïîñåëèâПрезидентский сьют øèñü çäåñü íàâñåãäà. Èç ôåøåíåáåëüíûõ íîïàäíûì èíâåñòèöèÿì) êóðîðòíàÿ ìåðîâ ãëàâíîãî ÷åòûðåõýòàæíîãî èíôðàñòðóêòóðà ñòàâÿò Êðèò âíå çäàíèÿ îòåëÿ îòêðûâàþòñÿ èçóìèêîíêóðåíöèè ñðåäè ñàìûõ ïîñåùà- òåëüíûå âèäû íà ìîðå, áëàãîóõàþùèå, âå÷íî öâåòóùèå ñàäû è òååìûõ òóðèñòàìè ìåñò â ìèðå. ïåðåïëåòåííàÿ ñ ëåãåíäàìè è ìèôàìè Äðåâíåé Ãðåöèè, äîáðîæåëàòåëüíûé íàðîä è ñàìàÿ ñîâðåìåííàÿ (áëàãîäàðÿ âíóøèòåëüíûì çà-


F’Restaurant

íèñòûå îëèâêîâûå ðîùè. Îñîáóþ öåííîñòü êîìïëåêñó Elounda Bay Palace ïðèäàåò ìíîæåñòâî óþòíûõ áóíãàëî, ðàçìåñòèâøèõñÿ ó ñàìîé êðîìêè âîäû. Âñå íîìåðà îòåëÿ ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà ìíîæåñòâî êàòåãîðèé, ñïîñîáíûõ ó÷åñòü ñàìûå òîíêèå íþàíñû â ïîæåëàíèÿõ êëèåíòîâ. Íàçîâåì ëèøü íåñêîëüêî îñíîâíûõ: "Prestige" - áóíãàëî ëþêñ, "Elite" - ñåìåéíûå ñüþòû, "Silver" - íàñòîÿùèå ñðåäèçåìíîìîðñêèå âèëëû ñ îòäåëüíûìè áàññåéíàìè, è âåíåö êîìôîðòà - ðåçèäåíöèè "Exclusive" ñ âïå÷àòëÿþùèìè íàçâàíèÿìè - Ïðåçèäåíò, Ïåíòõàóñ, Ãðàíä è Ïàëàñ-ñüþò. Äèçàéí èíòåðüåðîâ õîëëîâ, ãîñòå-

ïðèáðåæíûå âîäû è ïëÿæè îòåëÿ íàãðàæäåíû Ãîëóáûì ôëàãîì ÅÑ çà àáñîëþòíóþ ÷èñòîòó. Ãîñòè îòåëÿ ìîãóò âûáèðàòü ðàçíîîáðàçíûå êóõíè íåñêîëüêèõ ðåñòîðàíîâ, â êîòîðûõ îñîáîé ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçóþòñÿ áëþäà èç ñâåæèõ ìîðåïðîäóêòîâ. Äîáðàòüñÿ â Ýëóíäó ïðîùå âñåãî èç ñòîëèöû Êðèòà - Èðàêëèîíà, ãäå ðàñïîëîæåí ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò è ìîðñêîé ïîðò, ñïîñîáíûé ïðèíèìàòü îêåàíñêèå ñóСалон красоты ïåðëàéíåðû.  äåñÿòè êèëîìåòðàõ îò îòåëÿ íàõîñòåí è ïîëîâ, ìðàìîð è êîâðû, àí- äèòñÿ ãîðîä Àãèîñ Íèêîëàîñ, ñâîòèêâàðèàò è ñîâðåìåííàÿ ýëåêò- èìè êàíàëàìè è ìîñòàìè íàïîìèðîíèêà - âñå â Elounda Bay Palace íàþùèé Âåíåöèþ. Åêàòåðèíà Òèìîôååâà äûøèò ðîñêîøüþ. Òåïëîå ìîðå, âûõ êîìíàò, ðåñòîðàíîâ è áàðîâ îòåëÿ ñî÷åòàåò â ñåáå ñîâðåìåííûå ìîäíûå òåíäåíöèè è òðàäèöèîííûå êðèòñêèå ÷åðòû. Ìåáåëü, îòäåëêà

Watch&Diamond 135


Эмигаэрэ рецепт красоты и молодости

ß

ïîíèÿ. Äàëåêàÿ, íåïîñòèæèìàÿ, ïîçíàâøàÿ ñóòü ÷åëîâå÷åñêîãî áûòèÿ, äîñòèãøàÿ âûñîò íåáåñíîé ìóäðîñòè è îáëàäàþùàÿ ñàêðàìåíòàëüíûìè çíàíèÿìè î äóøå è òåëå. Ñåãîäíÿ êèåâñêèé êëóá "5 ýëåìåíò" ïðèîòêðûâàåò çàâåñó íåêîòîðûõ òàéí óäèâèòåëüíîé çåìëè è çíàêîìèò ñ ïðàêòèêîé Ýìèãàýðý. "Ýìèãàýðý" îçíà÷àåò "âîçðîæäåíèå", "âîññòàíîâëåíèå"; îíà áàçèðóåòñÿ íà ôèëîñîôèè äðåâíèõ âðà÷åâàòåëåé. Ïî ñóòè, ýòî õèðîïðàêòèêà, îñíîâàííàÿ íà ñèñòåìå áèîäèíàìè÷åñêîé êîððåêöèè îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà è âíóòðåííèõ îðãàíîâ. Ïðîãðàììà "Ýìèãàýðý" âûïîëíÿåòñÿ íà òàòàìè. Íàöèîíàëüíûå ìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû ñîçäàþò çâóêîâóþ è áèîìåõàíè÷åñêóþ âèáðàöèþ, ïîçâîëÿÿ ïîëíîñòüþ ðàññëàáèòü òåëî. Ìàññàæíàÿ òåõíèêà Ïðåìêíåäî àêòèâèçèðóåò ýíåðãîöåíòðû, ìåðèäèàíû è áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûå òî÷êè, ðàâíîìåðíî ïåðåðàñïðåäåëÿåò æèäêîñòü â êðîâåíîñíîì è ëèìôàòè÷åñêîì ðóñëàõ, óñèëèâàåò îáìåííûå ïðîöåññû. Ïîñëå ïàññèâíîé ñóñòàâíîé ãèìíàñòèêè òåëî ñòàíîâèòñÿ ãèáêèì è ïëàñòè÷íûì. Àêòèâíî âêëþ÷àþòñÿ ìåõàíèçìû ñàìîðåãóëÿöèè, óñèëèâàåòñÿ ñèíòåç êîëëàãåíà è ýëàñòèíà, çàìåäëÿþòñÿ ïðîöåññû ñòàðåíèÿ. Ïðîãðàììà "Ýìèãàýðý" äàñò âàì âîçìîæíîñòü ïî÷óâñòâîâàòü ïðèëèâ ñâåæèõ ñèë è íàñëàäèòüñÿ ïîëíîòîé æèçíè. Àííà ÀçàðîâàПанорамный вид отеля в ночное время

Бальный зал Salles des Nations

Salon du Lac, обеденный стол

Salon Financier

У камина, в салоне Наполеона

Î

òåëü Four Seasons Hotel des Bergues áûë íîãî ñòàðèííîãî êîëîðèòà. Îáíîâëåííûå ïî ñïåöèîñíîâàí â 1834 ãîäó è ñ÷èòàåòñÿ ñòàðåé- àëüíûì çàêàçàì ñòåííûå ïàíåëè è óíèêàëüíûå ãîáåøåé ãîñòèíèöåé Æåíåâû.  òî âðåìÿ ëåíû ñîçäàþò íåïîâòîðèìóþ, òîðæåñòâåííóþ è â òî æå âðåìÿ óäèâèòåëüíî äîìàøâåñü ãîðîä óìåíþþ îáñòàíîâêó. ×àñû îòäûõà ùàëñÿ â íåñêîëüìîæíî ïðîâåñòè â îäíîì èç ïÿòè êèõ êâàðòàëàõ, ïîýòîìó ñåé÷àñ ñàëîíîâ, êàæäûé èç êîòîðûõ, çäàíèå îòåëÿ ðàñïîëîæåíî â ñàîôîðìëåííûé â êîëîðèòå êàìîì öåíòðå, â ïåøåõîäíîé çîíå, êîé-ëèáî èñòîðè÷åñêîé ýïîõè, ñðåäè èçâåñòíåéøèõ æåíåâñêèõ ñîçäàñò îïðåäåëåííîå íàñòðîåäîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé. Áóêíèå. Åñòü ñàëîíû, íàçâàííûå âàëüíî íå âûõîäÿ èç ãîñòèíèöû, èìåíàìè Íàïîëåîíà è Ìàðèèâû ñìîæåòå áûòü â êóðñå äåëîÀíòóàíåòòû. Èç ñâîåãî áîãàòîãî âîé è êóëüòóðíîé æèçíè íå ïðîøëîãî îòåëü óíàñëåäîâàë òîëüêî Øâåéöàðèè, íî è âñåãî Живые цветы в номере отеля òîëüêî ëó÷øåå, è ñðåäè ýòîãî ñàìèðà. Íåñêîëüêî ëåò íàçàä îòåëü áûë ïîëíîñòüþ ðåêîíñòðóèðîâàí, òåïåðü êàæäûé åãî ìûì äðàãîöåííûì ÿâëÿþòñÿ òðàäèöèè, îïûò è ñòèëü íîìåð îñíàùåí íå òîëüêî òåëåôîíîì, òåëåôàêñîì, êà- îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ. Ïåðñîíàë îòåëÿ Four Seasons áåëüíûì òåëåâèäåíèåì, íî è ñêîðîñòíûì Èíòåðíå- Hotel des Bergues ñ÷èòàåòñÿ ëó÷øèì â Øâåéöàðèè. Åêàòåðèíà Òèìîôååâà òîì. Ïðè ýòîì èíòåðüåðû îòåëÿ íå óòðàòèëè èçûñêàí138 Watch&Diamond


Магазин беспошлинной торговли «Duty Free» в международных аэропортах Донецка и Симферополя! Сделайте предварительный заказ за 48 часов до вылета и получите скидку 5 % Пассажирам предлагается широкий ассортимент высококачественной продукции: парфюмерия, декоративная косметика ( Lancome, L'Oreal, Guerlain, Christian Dior), спиртные напитки, табачные изделия, кондитерская продукция и разнообразные аксессуары

"Duty.free" . Международный аэропорт "Донецк" тел/факс: + 38 (062) 332 . 82 . 21 "Duty.free" . Международный аэропорт "Симферополь" тел/факс: +38 (0652) 29 . 53 . 45 www.dutyfree.ukraine.com


Club World гостиная в небесах

Ê

îíöåïöèÿ "ãîñòèíàÿ â íåáåñàõ", êîòîðóþ â íà÷àëå XXI âåêà ðàçðàáîòàëà è âîïëîòèëà àâèàêîìïàíèÿ British Airways, ïðîèçâåëà ôóðîð íà ðûíêå ïàññàæèðñêèõ àâèàïåðåâîçîê áèçíåñ-êëàññîì íà òðàíñàòëàíòè÷åñêèõ íàïðàâëåíèÿõ. Òîãäà óíèêàëüíàÿ èäåÿ êðåñëà, òðàíñôîðìèðóþùåãîñÿ â êðîâàòü äëèíîé ïî÷òè äâà ìåòðà, áûëà ðàäîñòíî âîñïðèíÿòà ïàññàæèðàìè, êîòîðûå öåíÿò óäîáñòâî è êîìôîðò. Íå óñïîêàèâàÿñü íà äîñòèãíóòîì è øàãàÿ â íîãó ñî âðåìåíåì, British Airways ïðîäîëæàåò ñîâåðøåíñòâîâàòü ñâîè óñëóãè. Óæå ñåé÷àñ ïàññàæèðû ìîãóò èñïûòàòü ñîâåðøåííî íîâûé óðîâåíü êîìôîðòà â îáíîâëåííîì Club World. Êðåñëî-êðîâàòü ñòàëî íå òîëüêî íà ÷åòâåðòü øèðå, íî è ìîæåò ñêëàäûâàòüñÿ â ïîëîæåíèå "z". Ó÷åíûå, çàíèìàþùèåñÿ ýðãîíîìèêîé, óòâåðæäàþò, ÷òî òàêàÿ ïîçà òåëà èäåàëüíî ðàññëàáëÿåò ìûøöû è ïîçâîëÿåò ïîëíîöåííî îòäîõíóòü. Êàæäûé ïàññàæèð Club World ïóòåøåñòâóåò êàê áû â ñâîåé îòäåëüíîé êîìíàòå ñ âèäåî, ñèñòåìîé ðàçâëå÷åíèé è äàæå êóõíåé, ãäå âñåãäà íàêðûò ñòîë ñ ãîðÿ÷èìè è õîëîäíûìè çàêóñêàìè.1.

2.

3.

Королева Красоты

Â

òîðîé ãîä ïîäðÿä Êîìïàíèÿ Êîçûðíàÿ Êàðòà ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà êðàñîòû Ìèññ Êèåâ.  ýòîò âå÷åð Concert-hall FreeÄîì ïðèíèìàë èçâåñòíûõ ïîëèòèêîâ, áèçíåñìåíîâ, äèçàéíåðîâ, àêòåðîâ, ïåâöîâ - òåõ, êòî ïðåäñòàâëÿåò íàøó ñòðàíó ìèðó. Îñîáóþ ïðàçäíè÷íóþ àòìîñôåðó ñîçäàëè ôëîðèñòû ìàãàçèíà "Öâåòî÷íàÿ âàíèëü", ïîñòàíîâêà Îëåãà Åôðåìîâà îáúåäèíèëà êëàññèêó è ñîâðåìåííîñòü, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî êðàñîòà - âå÷íà! Ãëàâíûì òèòóëîì - Ìèññ Êèåâ 2006 è ÷åñòüþ ïðåäñòàâëÿòü ñòîëèöó íà êîíêóðñå Ìèññ Óêðàèíà 2007 íàãðàæäåíà Áðèò Îðåñòà! Âèöå Ìèññ Êèåâ - î÷àðîâàòåëüíàÿ Çóá Àííà. Ìèññ Coca-Cola light - Øèíêàðóê Åëåíà. Î÷àðîâàëà çðèòåëåé â çàëå

Ïåòðàêîâà Âèêòîðèÿ, çàâîåâàâ òèòóë Ìèññ Çðèòåëüñêèõ Ñèìïàòèé. Ñ ïîìîùüþ sms-ãîëîñîâàíèÿ áûëà îïðåäåëåíà Ìèññ Êèåâñêèõ Ñèìïàòèé - Ãîðîäèñêàÿ Àëèíà.  ïîäàðîê îò Êîìïàíèè Êîçûðíàÿ Êàðòà ó÷àñòíèöû ïîëó÷èëè ìîáèëüíûå òåëåôîíû Sàmsung, ñòèëüíûå ÷àñû Laura Biagiotti, äåíåæíûå ïðèçû è äèñêîíòíûå Êîçûðíûå Êàðòû Gold. Ãàëà-ôóðøåò â ÷åñòü Ìèññ Êèåâ ïðîõîäèë â ðåñòîðàíå ôðàíöóçñêîé êóõíè Ìàðøå, ãäå çà áîêàëîì õîðîøåãî âèíà ãîñòè áåñåäîâàëè î Ïðåêðàñíîì. Ìàñøòàáíàÿ ôîòî-ãàëåðåÿ íà ñàéòå www.2k.com.ua ïîçâîëèò åùå ðàç íàñëàäèòüñÿ íåïðåâçîéäåííûì øîó - ôèíàëîì êîíêóðñà êðàñîòû Ìèññ Êèåâ 2006. Îëüãà Êóòîâà Ñåòü ðåñòîðàíîâ "Êîçûðíàÿ Êàðòà"

1. Выход в купальниках. 2. Юрий Горбунов и Иванна Мелай. 3. Награждение. 4. Победительница Ореста Брит. 5. Александр Пономарев, Жанна Лаврова, Лилия Кузнецова, Ирина Турбаевская. 6. Алла Потехова и Дмитрий Харитонов. 7. Призерки конкурса. 8. Участница конкурса в украшениях от "ЮД Зарина". 9. Мария Головко и Наталья Голец. 10. Александр Васильев. 11. Ольга и Дмитрий Галбмиллион. 12. Елена Биленко с подругами. 13. Участницы конкурса. 14. Виктория Петракова с телефоном Samsung E 570. 15. Виктор и Диана Лялины. 4. 5.

142 Watch&Diamond

6.

7.


9.

8.

10.

11.

12.

13.

14. 15.


Журнал "Часы и бриллианты"официально распространяется в следующих местах: Часы и бриллианты г. Киев Магазин "Кристалл" ул. Владимирская, 20/1а Тел.: +38 044 278 61 11 Салон "Emporium" ул. Грушевского, 4 Тел.: +38 044 278 21 38 www.emporium.kiev.ua Welness клуб "5 элемент" ул. Электриков, 29а Тел.: +38 044 239 1389 www.5el.com.ua ООО ”Форум красоты” ул. Б. Хмельницкого 17/52 а Тел.: +38 044 581 08 10 Авиакомпания "British Airways" Тел.: +38 044 585 50 50 www.ba.com Аэропорт Борисполь Тел.: +38 044 490 47 77 Ресторан "Mocco" ул. Крещатик, 15 (Пассаж) Тел.: +38 044 230 92 30 Ресторан "Восток" ул. Набережно.Крещатицкая, 11 Тел.: +38 044 416 53 75 Ресторан "Токио" ул. Зоологическая, 10. Тел.: +38 044 490 06 04, 490 06 53 tokyo@carrier.kiev.ua Ресторан "Нобель" ул. Большая Васильковская, 65 (бывшая ул. Красноармейская) Тел.: +38 044 238 69 71 nobel@ld2000.kiev.ua Ресторан "Каса белла" ул. Сагайдачного, 27 Тел.: +38 044 425 23 09, 417 42 83 Казино "Avalon" ул. Леонтовича, 3 Тел.: +38 044 234 7494 www.avalon.ua Cеть "Козырная карта": Ресторан "Хуторок" ул. Набережно.Крещатицкая, причал №1 Тел.: +38 044 463 70 19, 428 71 01 khutorok@ukr.net Ресторан "Вагон ресторан" ул. Красноармейская, 52, (Голосеевский) Тел.: +38 044 287 04 90 Ресторан "Колесо" Набережно.Крещатицкая, причал № 14 Тел.: +38 044 462 55 96 Ресторан "Нобу" ул. Шота Руставели, 12 Тел.: +38 044 246 77 34, 235 52 27 barnobu@ukr.net, www.nobu.com.ua Ресторан "Freedom" ул. Фрунзе, 134 (Подольский) Тел.: +38 044 468 32 32, 468 40 68 www.freedomhall.com.ua Ресторан "Дежавю" ул. Б. Хмельницкого, 30 Тел.: +38 044 235 98 02 teatral@nbi.com.ua Ресторан "Кувшин" Перекресток Красноармейской, 94 и Федорова,10 (парковый сквер) Тел.: +38 044 592 63 63 kuvshin.kiev@mail.ru, info@kuvshin.com.ua Ресторан "Казбек" бул. Леси Украинки, 30а Тел.: +38 044 285 48 05 Ресторан "Караван" ул. Кловский Спуск, 10 (Печерский) Тел.: +38 044 280 95 77 Ресторан "Тампопо" ул. Саксаганского, 55 Тел.: +38 044 289 29 99 Ресторан "Хинкали" ул. Шота Руставели, 4 Тел.:+38 044 234 06 92 hinkali_kiev@ukr.net Ресторан "Пельменница" ул. Красноармейская, 56

Тел.: +38 044 287 10 73 pelmen.rest@ukr.net Ресторан "Вареничная" ул. Эспланадная, 28 (напротив Дворца Спорта) Тел.: +38 044 287 15 39 varen@ukr.net Ресторан "Да Винчи Фиш Клаб" ул. Владимирская, 12 (бизнес.центр Миллениум) Тел.: +38 044 490 34 34, т.ф.: +38 044 490 34 17 davinci@ukr.net Ресторан "Креп де Шин" ул. Гоголевская, 25 Тел.: +38 044 537 70 70 krep.de.shin@mail.ru Ресторан "Марше" ул. Красноармейская,13 Тел.: +38 044 451 40 50, 239 23 37 marche_rest@ukr.net Ресторан "Мураками" Набережное шоссе, ст. м. Днепр Тел.: +38 044 428 72 19 www.murakami.com.ua Ресторан "Пена" ул. Ярославов Вал, 30/18 Тел.: +38 044 234 17 01, т.ф.: +38 044 235 64 41 barpena@ukr.net Ресторан "Самобранка" ул. Богатырская, 26.а Тел.: +38 044 592 00 20 г. Днепропетровск Магазин "ИмперадоR" гранд отель "Украина", пр. К. Маркса Тел.: +38 056 370 38 39 Магазин "Rue Royale" Екатеринославский бульвар, 2 Магазин "Le Billionnaire" пр. К. Маркса,51 Тел.: +38 056 744 77 60 Магазин "Nakamiсhi" Атриум, пр. К. Маркса,22 Тел.: +38 056 373 83 23 info@nakamichi.dp.ua Магазин "Monpellie" пр. К. Маркса,44, ул. Серова,4 Тел.: +38 056 38 29 57 Магазин "Elemental" Екатеринославский бульвар, 2 Тел.: +38 056 38 55 88 Магазин "Villeroy and Boch" Екатеринославский бульвар, 2 Тел.: +38 056 371 43 27 Магазин "Frette" Екатеринославский бульвар, 2 Тел.: +38 056 374 73 10 Магазин "Plasma" Екатеринославский бульвар, 2 Тел.: +38 056 373 64 81 Бутик "Patrick Hellman" пр. Карла Маркса,77 Тел.: +38 056 31 36 36 Автосалон "Maserati" ул. Набережная Победы, 10 Тел.: +38 0562 36 12 23, 36 08 87 sales@maserati.com.ua Теннисный клуб “Мегарон” ул. Щорса, 6а Тел.: +38 056 38 04 31, 38 04 33 www.megaron.com.ua Фитнес центр "Флекс" ул. Ленинградская, 68 Тел.: +38 056 38 87 86, 779 30 30, 779 31 83, 779 31 93 fitnes_flex@ukr.net Центр медицинской косметологии "Космед" ул. Жуковского, 2.б Тел.: +38 056 36 08 36 Центр медицинской косметологии "Персона" ул. Набережная Ленина, 11 а Тел.: +38 056 778 00 66 Оздоровительный центр

"Цунами" пл. Октябрськая,12а Тел.: +38 0562 33 35 20 manager@tsunami.com.ua Оздоровительный комплекс "Термы" ул. Феодосиевская,1 Салон оптики "Eye Q Optic" просп. Карла Маркса, 22 (ТДЦ “Атриум”) Авиакомпания "Днеправиа" аэропорт, 42 Тел.: +38 0562 39 54 95 Факс: +38 0562 39 54 11 Гостиница "Гранд Отель Украина" ул. Короленко, 22 Тел.: +38 056 371 00 22, 371 37 13 Гостиница "Парк Готель" ул. Ворошилова, 21Д Тел.: +38 056 726 60 01, 371 33 80 Гостиница "Sunray" Днепропетровская обл., г. Подгороднее, ул. Дачная, 24 Тел.: +38 056 790 25 25, 790 25 20 т.ф.: +38 056 790 25 22 hotel@sunray.dp.ua www.sunray.dp.ua База отдыха "Mystang" поселок Кировское, ул. Орельская, 3 Тел.: +38 056 788 46 83, +38 067 711 33 89 www.mustangsport.com.ua mustangsport@ua.fm Ресторан "Бартоломео" ул. Набережная Победы, 9.Б Тел.: +38 056 370 15 00, 370 42 71 Ресторан "Дежавю" пр. Карла Маркса, 20, (Октябрьская пл.) Тел.: +38 056 370 29 30 Ресторан "Олимп" пр. Карла Маркса, 83 Тел.: +38 056 45 52 37 Ресторан "Beerhouse" Екатеринославский бульвар, 2 Тел.: +38 056 372 30 65 Ресторан "Св. Яков" пер. Урицкого, 11 Тел.: +38 056 740 20 50 Семья заведений "Protege": Ресторан "Пастораль" пр. К. Маркса, 46 Тел.: +38 056 36 28 66, 36 27 66 Ресторан "Capuchone" ул. Горького, 2 Тел.: +38 0562 314 22 86 Ресторан "Safari" ул. Фучика 12б Тел.: +38 056 39 85 95 Бутик кафе "Atrium" пр. К. Маркса,22 Тел.: +38 056 373 83 37 г. Донецк Магазин "Кристалл" г. Донецк, ул. Артема, 121 Тел.: +38 062 335 76 46 Магазин "Cult" ул. Артема,80а Тел.: +38 062 381 73 93 Магазин "Ermenegildo Zegna" ул. Артема,112 Магазин "Megapolis" ул. Артема, 112 Тел.: + 38 381 30 31 Магазин "Bolero" ул. Артема, 112 Тел.: + 38 062 345 36 82 Гостиница "Donbass Palace" ул. Артема, 80 Тел.: + 38 062 343 43 33, т.ф.: +38 062 343 43 34 info@donbasspalace.com dp@donbasspalace.com www.donbasspalace.com Туристическое агентство "АНП ТУР" пер. Орешкова, 18. Тел.: +38 062 304 67 05, т.ф.: +38 062 335 44 64 tour@anp.dn.ua

ООО ”Винер Алекс Донецк” Автосалон ”Алекс Премиум” ул. Университетская, 95 в Тел.: +38 062 386 33 40, 386 33 41, 386 45 60 jaguar@winneralex.dn.ua Авиакомпания "Austrian Airlines" Тел.: +38 062 312 07 17 +38 044 289 20 32 33/34 +38 056 777 12 09 +38 057 714 89 51 52/53 +38 048 49 00 79 +38 032 297 60 90 www.austrian.com Авиакомпания "Donbassаero" аэропорт "Донецк" Тел.: +38 0622 51 53 92 www.donbass.aero Ресторан "Дежавю" бул. Пушкина, 29 Тел.: +38 062 381 09 00 dejavu@dn.farlep.net Ресторан "Околица" б.р. Шевченко, 50 Тел.: +38 062 385 88 90, 345 37 20 no@no.net Ресторан "Cavallino Bianco" ул. Университетская, 39 Тел.: +38 062 381 75 41 Ресторан "Сыр" ул. Университетская, 2а Тел.: +38 062 332 48 88, 345 71 83 Ресторан "Magie Noire" пр. Гринкевича, 7 Тел.: +38 062 304 29 69 Ресторан "Титаник" ул. Артема, 127 Тел.: +38 062 305 05 04 Ресторан "Марио" пр. Ильича, 15 Тел.: +38 062 381 08 40, 381 08 50 orange_obg@ukr.net, www.objora.dn.ua Ресторан "Якитория" пр. Ленинский, 11б Тел.: +38 062 313 10 90, 313 10 00 jakitorija@mail.ru, www.objora.dn.ua Кафе "Обжора" бул. Пушкина, 25 Тел.: +38 062 381 05 01 www.objora.dn.ua Ресторан "Шато" пр. Комсомольский, 27 Тел.: +38 062 304 05 06 Ресторан "Корсар" пр. Комсомольский, 27 Тел.: +38 062 304 04 04 www.gsg.com.ua Кафе ”Шоколад” ул. Артема, 84а Тел.: +38 062 335 80 03 Кафе "Банана" ул. Артема, 80а Тел.: +38 062 312 58 58 www.gsg.com.ua Казино ресторан "Фламинго" пр. Панфилова, 67 (пл. Бакинских Комиссаров) Тел.: +38 062 203 81 79, 387 44 33 Казино "Третий Рим" ул. Артема, 123 Тел.: +38 062 304 12 22, 305 12 33 Казино ресторан "Остров сокровищ" Мариупольская развилка ул. Кирова, 76а Тел.: +38 062 386 01 89 ostrov_dn@mail.ru

Осуществляется рассылка журналов ведущим компаниям Украины и рекламодателям.

Редакция выражает признательность за помощь в создании журнала: Компании Crystal Group: магазин «Кристалл», г. Киев, ул. Владимирская, 20/1а, тел. (044) 278.61.11. Магазин «ИмперадоR» г. Днепропетровск, гранд.отель «Украина», пр. Карла Маркса, тел (056) 370.38.39. Магазин «Кристалл», г. Донецк, ул. Артема 121, тел. (062) 335.76.46. Магазин «Кристалл.подарки» г. Донецк, ул. Артема, 76, тел. (062) 381.06.12, Авиакомпании АНП: г. Киев, ул. Ярославов Вал, 17б, тел. (044) 278.59.69, г. Донецк, п. Орешково, 18, тел. (062) 304.67.05, г. Черновцы, ул. Чкалова, 30, тел. (03722) 7.68.12

Руководитель проекта Василиса Фридлянд Шеф редактор Сергей Тимофеев Арт директор Наталья Степановская Директор по рекламе, спецпроекты Анна Суровцева Отдел рекламы Любовь Борщ Влада Савина Литературный редактор Владимир Щенников Компьютерный дизайн и верстка Наталья Фонотова Игорь Древаль Федор Зубрицкий Перевод Марина Козленко PR менеджеры: Ольга Островская Иван Захарченко Организатор фотосессий, стилист Елена Баранова Корректура Анна Суржко Технический директор Владимир Макарович Компьютерные программы, сайт Роман Дворядкин Распространение Олег Юрченко Ольга Данилова Петр Кноблох Контакты: г. Киев 8 (044) 278 60 13 г. Донецк 8 (062) 311 08 22, 381 21 99 г. Днепропетровск 8 (097) 902 00 00 г. Запорожье 8 (0612) 24 61 20 Отдел рекламы: г. Киев 8 (044) 278 60 13 г. Днепропетровск 8 (097) 902 00 00 г. Донецк 8 (062) 311 08 22, 381 21 99

144 Watch&Diamond

Журнал зарегистрирован как средство массовой информации в Министерстве информации Украины 18 июня 2002 г. Свидетельство о регистрации: Рег.КВ №6368. Все права защищены. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель. Редакция не несет ответственности за точность публикуемой информации и может не разделять точку зрения автора. Полное или частичное воспроизведение статей и материалов, опубликованных в "Watch&Diamond", категорически запрещено. Все права на статьи, иллюстрации, иные материалы, а также художественное оформление принадлежат редакции журнала "Watch&Diamond". Тираж 20 000 экз. Цена договорная. Учредитель и основатель ООО "Фэшн Клаб". Адрес редакции: Украина, 03191, г. Киев, ул, Городецкого 12/2/3, г. Киев 1, а/я 463, тел.: + 38 (044) 278 20 18, 278 60 13, 278 70 01 e mail:info@watchdiamond.com.ua реклама: advertising@watchdiamond.com.ua www.watchdiamond.com.ua Печать: ООО "Новый друк" Украина, 02094, г. Киев, ул. Магнитогорская, 1 тел. (044) 451 4804, факс (044) 451 4810 Журнал Watch&Diamond официально распространяется на бортах самолетов следующих авиакомпаний: "Austrian Airlines" (все рейсы из Киева, Донецка и Днепропетровска), "British Airways" (рейсы из Киева), "Тurkish Airlines", "Авиа ционная компания "ИСД Авиа", "Авиакомпания "CABI", "Donbassаero", компа нии "Аэростар", а также в VIP и бизнес залах аэропортов, в пятизвёздочных гос тиницах, спортивных клубах, ресторанах, бутиках и автосалонах Киева, Днепро петровска, Одессы и Донецка.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "КРИСТАЛЛ"

вул. Володимирська, 20/1а гранд-готель "Україна" ТЦ "Атріум" пр. К. Маркса, 22 вул. Артема, 121 ТЦ "Сады Победы" тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 335+76+46 пл. 10 Апреля


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Воплощая вечную женственность. Reine de Naples Joaillerie.

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд-готель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 335-76-46