__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

юбилейный

БРИЛЛИАНТЫ

2006

international magazine


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

грандготель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (044) 2786111

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 3357646 тел. (062) 3357646


1822


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


"Ïðèñòðàñòü" Õðîíîãðàô the Mille Miglia GMT. Ïðèñòðàñòü äî ìåõàí³êè, òåõíîëî㳿, ïîòóæíîñò³, âèðàçíèõ ðèñ, îáò³÷íèõ ôîðì: öå âñüîãî ëèøå ê³ëüêà ïàðàëåëåé ì³æ àâòîìîá³ëåáóäóâàííÿì ³ âèðîáíèöòâîì ãîäèííèêiâ. Áóäóþ÷è ì³ñò ì³æ öèìè äâîìà ñâ³òàìè, ëåãåíäà ïðî Mille Miglia âò³ëþºòüñÿ â ðåàëüí³ñòü. Mille Miglia, ïåðåãîíè, ùî ïðèçíà÷åí³ äëÿ êëàñè÷íèõ ìàøèí, ÿê³ áðàëè ó÷àñòü â îäíîìó ç ³ñòîðè÷íèõ ïðîá³ã³â öüîãî çìàãàííÿ, ïðîïîíóþòü êîíöåíòðîâàíó ñóì³ø âèñòàâè ³ ïðèñòðàñò³. Êîìïàí³ÿ Chopard âèñòóïຠñïîíñîðîì ö³º¿ ïî䳿 ç 1988 ðîêó ³ º îô³ö³éíèì õðîíîìåòðàæèñòîì.

Ñåðåäí³é ÷àñ ïî Ãð³íâ³÷ó. Êîëè â³í ç'ÿâëÿºòüñÿ íà ãîäèííèêàõ, öå ïîçíà÷ຠäîäàâàííÿ äðóãîãî ÷àñîâîãî ïîÿñà. Õðîíîãðàô the Mille Miglia GMT: ñåðòèô³êîâàíèé COSC, êîðïóñ ³ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³ (ðåôåðåíñ 16/8992) àáî ³ç çîëîòà (ðåôåðåíñ 16/1884). Ìîæëèâèé âàð³àíò ç³ ñòàëåâèì áðàñëåòîì (ðåôåðåíñ 15/8992).

 Mercedes 300SRL ñåðîâ³ Ñòåðë³íãó Ìîññó íåìຠð³âíèõ. ³í íåîäíîðàçîâî ñòàâàâ ïåðåìîæöåì Mille Miglia, à â 1955 âñòàíîâèâ ðåêîðä øâèäêîñò³, ïîäîëàâøè â³äñòàíü â 1,000 ìèëü ³ç ñåðåäíüîþ øâèäê³ñòþ ïðèáëèçíî 100 ìèëü íà ãîäèíó, ùî é äîñ³ íå âäàëîñÿ ïåðåâåðøèòè.

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

грандготель "Україна" пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 3357646 тел. (062) 3357646


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

грандготель "Україна" пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 3357646 тел. (062) 3357646


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

The Ocean Diver. www.harrywinston.com T +41 22 716 29 00


U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

грандготель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (044) 2786111

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 3357646 тел. (062) 3357646


www.diorjoaillerie.com ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

“Diorette” collection 18k yellow and white gold, diamonds, aquamarine, amethyst, citrine and lacquer

U K R A I N E


ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ, "КРИСТАЛЛ", тел. (044) 2786111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", тел. (056) 3703839 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", тел. (062) 3357646


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Повторить Bovet невозможно

28

Новый уникум от Hublot

50

Под парусом Breguet

58

32 Музей и новые часы Chopard

54

Достаточно одной капли

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 3357646 тел. (062) 3357646

G E N E VA - G S TA A D - H O N G K O N G K U WA I T - LO N D O N - M O S C O W M Y K O N O S - N E W Y O R K - PA R I S - P O R T O CERVO - ROM E - ST MORITZ www.degrisogono.com

62 "Смело давайте их в руки ребенку"


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

BLANCPAIN. НОВАТОРСКИЕ ТРАДИЦИИ. С 1735 ГОДА.

`

Впервые в механических часах объединены все функции, необходимые для современного путешественника: механический будильник, время второго часового пояса и дата. Таким образом, практичность и эстетическая утонченность гармонично сочетаются в модели “Leman GMT Alarm Watch” (Ref. 2041-1130M-53B). Эти часы новая веха фирмы Blancpain из Ле Брассюс в современном часовом искусстве.

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

Звук воспроизводится боем молоточка по традиционному круглому гонгу

ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121

тел. (062) 3357646


Modèles deposés ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

P u r e l u x u r y. S i n c e 1 9 2 1.

de Grisogono # золото шоколадной страсти

66

Richard Mille: pit#stop отменяется!

76

Роберто Коин # 100% Bellissimo

86

74 Стефан Хафнер поздравляет Crystal Group

80 Несравненный JaegerLe Coultre

Necklace and earrings Hippie: Freshwater cultured pearls, gold with diamonds and sapphires. www.schoef fel -pearl.com

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ, "КРИСТАЛЛ", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 2786111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а, тел. (062) 3357646 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛПОДАРКИ", вул. Артема, 76, тел. (062) 3810612

114

Московский международный # время Carrera y Carrera


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Доступны в:

Limited edition

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 3357646 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а,

тел. (062) 3357646


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


U K R A I N E КИЇВ, "КРИСТАЛЛ", вул. Володимирська, 20/1а,

тел. (044) 2786111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 3357646 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а,

тел. (062) 3357646


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Ìè âèòðàòèëè ïiâðîêó íà òå, ùîá çðîáèòè ðîáîòó .. ãîäèííèêà A. Lange & Sohne áåçäîãàííîþ.

The Langematik Perpetual. Øåäåâð ñòâîðåíèé äëÿ íàñòóïíèõ ïîêîë³íü. Öåé ãîäèííèê ç â³÷íèì êàëåíäàðåì òà ³íäèêàòîðîì ôàç ì³ñÿöÿ çàëèøàºòüñÿ òî÷íèì âïðîäîâæ 122 ðîê³â, òîìó íà éîãî íà çáîðêó â îñòàòî÷íîìó ï³äñóìêó éäå á³ëüøå ðîêó.

Ùîá çðîáèòè íàø³ ãîäèííèêè íàäçâè÷àéíèìè, ìè çáèðàºìî ¿õ äâ³÷³. Öå ñòîñóºòüñÿ òàêîæ ³ LANGEMATIK PERPETUAL. ϳä ÷àñ ïåðøîãî äîâãîòðèâàëîãî ïðîöåñó çáîðó, ìàéñòðè ãîäèííèêîâèõ ñïðàâ ìàþòü âïåâíèòèñü, ùî ôóíêö³³ óñ³õ ìåõàí³çì³â âçàºìîä³þòü ó ïîâí³é ãàðìîí³¿, ñåðåä ÿêèõ ³ ôóíêö³ÿ ñêèäàííÿ íà íóëü òà ³íäèâ³äó-

àëüíî àáî êîëåêòèâíî ðåãóëüîâàíèé ³íäèêàòîð êàëåíäàðÿ. ϳä ÷àñ öèõ ñòàä³é ìàêñèìàëüíî¿ êîíöåíòðàö³¿ í³ÿêà ç ³ñíóþ÷èõ òåõíîëîã³é íå ìîæå çàì³íèòè ðóêè äîñâ³ä÷åíîãî ìàéñòðà Lange. ϳñëÿ ì³ñÿö³â íàïðóæåíî¿ ïðàö³ ìîæíà ñêàçàòè íàïåâíå, ùî ãîäèííèê LANGEMATIK PERPETUAL ïðàöþº áåçäîãàííî. Àëå íàâ³òü òîä³ ùå

 Óêðà¿í³ ãîäèííèêè Lange ìîæíà ïðèäáàòè ó ìàãàçèíàõ “ÈÌÏÅÐÀÄÎR” òà “ÊÐÈÑÒÀËË”, ÿê³ íàëåæàòü äî ìåðåæ³ CRYSTAL GROUP, çà àäðåñîþ:


Ïîòiì ìè âñå çíîâó ðåòåëüíî ïðîàíàëiçóâàëè

çàðàíî ñâÿòêóâàòè. ϳñëÿ öüîãî éäå åòàï, óí³êàëüíèé äëÿ òî÷íîñò³ ÷àñîâîãî âèðîáíèöòâà: ìåõàí³çì çíîâó ïîâí³ñòþ ðîçáèðàºòüñÿ. Òåïåð äî ñïðàâè áåðóòüñÿ îáðîáíèêè; âîíè ìàþòü äîäàòè òó ñàìó äîâåðøåí³ñòü. Âèêîðèñòîâóþ÷è ñó÷àñí³ òåõíîëî㳿, âîíè ïðèêðàøàþòü ÷àñòèíè ìåõàí³çìó ðåôëåííÿì Glashuette, íàñ³÷êîþ ç çîëîòà,

êðóãîâèì çåðíåííÿì àáî ãðàâ³ðóâàííÿì - íàâ³òü òèõ êîìïîíåíò³â, ÿê³ ïîò³ì íå âèäíî êð³çü ñàïô³ðîâó çàäíþ êðèøêó. Öå õóäîæíº îôîðìëåííÿ ðîáèòü êîæíèé ãîäèííèê A. Lange & Soehne óí³êàëüíèì åêçåìïëÿðîì, ùî âò³ëþº êëàñè÷íå ìèñòåöòâî ãîäèííèêîâîãî ä³ëà òà ïîñò³éí³ ïîøóêè ³ííîâàö³é. Íàøà ìåòà - öå ñó÷àñíà òðàäèö³ÿ.

ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, ïð. Ê. Ìàðêñà, ãðàíä - ãîòåëü “Óêðà¿íà”, òåë. (056) 380-38-39; ì. Äîíåöüê, âóë. Àðòåìà, 121, òåë (062) 335-76-46 www.lange-soehne.com


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

грандготель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (044) 2786111

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 3357646 тел. (062) 3357646


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Идеальная часовая конструкция “Конструкция механизма Octa имеет не столь глубокие связи с исто рией часового дела, как, скажем, ремонтуар постоянной силы или ре зонансный механизм, но она воплощает символ идеального часового механизма, обладающего наибольшей степенью точности и автоно мии! Как можно заметить, башенные часы устанавливались очень высоко. Помимо возможности видеть время издалека, это делалось для уве личения запаса их хода: очень часто требовался целый месяц на то, чтобы подвешенные на канатах грузы полностью опустились. Было изобретено множество систем, успешных и не очень, позволявших увеличить длительность работы часов. Изза маленького объёма, ограниченного корпусом наручных часов, размеры заводной пружины ограничены. Часовщики пошли на хитрость, добавив в механизм до полнительное колесо, которое увеличило продолжительность работы пружины. К сожалению, при использовании такой системы сталкива ешься с фактом слишком низкого уровня усилия, достигающего ба лансового колеса, даже при использовании жёсткой пружины. Чтобы компенсировать этот эффект, стали использовать маленькие балан совые колёса, расходующие меньше энергии, но ход часов при этом стал менее стабильным. Поэтому неудивительно, что некоторые ча сы, имеющие многодневный запас хода, демонстрируют совершенно непредсказуемый уровень точности. Эта проблема стала мощным мотивирующим источником! Я решил, что наилучшим способом увеличения запаса хода станет увеличение хода заводной пружины. Трудность заключалась в том, чтобы помес тить заводной барабан на тот же самый уровень механизма, где на ходятся колёсная система с узлом спуска. Для стабильного хода тре буется пружина длиной 1 метр и шириной 1 миллиметр. Имея низкий уровень натяжения такой пружины, я получил возможность чрезвы чайно быстрого автоматического завода (полтора часа в циклотесте Шаппюи для пятидневного запаса хода). Так как проблема увеличения запаса хода в этом автоматическом ка либре была успешно решена, я спешно приступил к решению второй задачи, касающейся установки на базовый механизм дополнительных сложных функций, например, указателя запаса хода с “большой” да той, возвратного хронографа с “большой” датой, годового календаря с секторной шкалой и т.д... придерживаясь при этом единого разме ра часов коллекции Octa. Для того, чтобы этот уникальный автоматический механизм предстал перед публикой, потребовалось три года исследований и разрабо ток”.

ФрансуаПоль Журн

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

грандготель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (044) 2786111

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 335-76-46 тел. (062) 335-76-46


Octa Lune

www.fpjourne.com


Несколько слов перед банкетом

Á

îëüøàÿ ÷åñòü ïîçäðàâèòü ñ þáèëååì êîìïàíèþ, êîòîðàÿ âåäåò íàñ ïî ëàáèðèíòàì ðîñêîøè, ÷üÿ "íèòü Àðèàäíû" ïîçâîëÿåò íàì íå çàïóòàòüñÿ â òóïèêàõ áåçâêóñèöû, íå ñâàëèòüñÿ â ÿìó êèò÷à è, óâèäåâ ñëàáûé ñâåò â êîíöå òóííåëÿ, íå áðîñèòüñÿ ñëîìÿ ãîëîâó ê âûõîäó, à ïðîäîëæàòü äîñòîéíî äâèãàòüñÿ ê ñîâåðøåíñòâó. Äåñÿòü ëåò - ýòî ïåðèîä, ìèíîâàâ êîòîðûé, ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ çàÿâèòü, ÷òî Crystal Group ïðèøëà íà ðûíîê Óêðàèíû âñåðüåç è íàäîëãî. Áîëåå òîãî, åé â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè óäàëîñü ñôîðìèðîâàòü åãî, ó÷èòûâàÿ òó ãðóïïó òîâàðîâ, ñ êîòîðîé îíà ðàáîòàåò. Ñòàáèëüíîñòü êîìïàíèè âî ìíîãîì ïðåäîïðåäåëåíà åå ñåìåéíûìè êîðíÿìè è ñëóæèò çàëîãîì áóäóùåãî. Íî ãëàâíîé ñîñòàâëÿþùåé áåçóñëîâíîãî óñïåõà Crystal Group ÿâëÿåòñÿ âûñî÷àéøèé ïðîôåññèîíàëèçì, âûñîêèé õóäîæåñòâåííûé âêóñ è ÿñíîå ïîíèìàíèå ñâîèõ çàäà÷, ïðåæäå âñåãî, åå ðóêîâîäèòåëÿìè. Âñå ñòðàíèöû ýòîãî íîìåðà êðîìå ïðèâû÷íûõ ìàòåðèàëîâ ñîäåðæàò ìíîæåñòâî ïîçäðàâëåíèé îò çàðóáåæíûõ ïàðòíåðîâ. Èõ èìåíà çíàþò âî âñåì ìèðå, ìíîãèå âïåðâûå áûëè ïðåäñòàâëåíû â Óêðàèíå áëàãîäàðÿ Crystal Group, è ñåãîäíÿ ëþáèòåëÿì þâåëèðíîãî è ÷àñîâîãî èñêóññòâà ëåãêî îðèåíòèðîâàòüñÿ â ñâîåì âûáîðå. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî Crystal Group ñ÷èòàåò íàñ ÷ëåíîì ñâîåé êîìàíäû. À õîðîøàÿ êîìàíäà ïîáåæäàåò òîãäà, êîãäà êàæäûé ðàáîòàåò ñ ïîëíîé îòäà÷åé. Êàê ñêàçàë îäèí èç ñîçäàòåëåé êîíöåðíà Sony: " íàñòîÿùåå âðåìÿ óñïåõ äîñòèãàåòñÿ ãèáêîñòüþ óìà". Ìû æåëàåì êîìïàíèè Crystal Group ïðîöâåòàíèÿ è áëàãîäåíñòâèÿ, íàäååìñÿ è â äàëüíåéøåì íà ïëîäîòâîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî. Âàñèëèñà Ôðèäëÿíä


1.

2.

Мастерство, вкус, интуиция 3. 5.

Ý

òè ôîòîãðàôèè, çàïå÷àòëåâøèå ðóêîâîäñòâî Crystal Group â êîìïàíèè èçâåñòíûõ ÷àñîâûõ äèçàéíåðîâ è þâåëèðîâ Øâåéöàðèè, ñäåëàíû íà âûñòàâêàõ â Æåíåâå è Áàçåëå. Îíè ñíèìàëèñü "íà ïàìÿòü", êîãäà â ïðàçäíè÷íîé, êîãäà â äåëîâîé îáñòàíîâêå, íî íå ìîãóò â ïîëíîé ìåðå îòðàçèòü äàæå ìàëóþ ÷àñòü ñëîæíîé, ìíîãîîáðàçíîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðóþ âåäóò Äìèòðèé Áåðäÿíñêèé è Åêàòåðèíà Òèìîôååâà ïî ïðîäâèæåíèþ íà ðûíîê Óêðàèíû ïðåäìåòîâ ðîñêîøè. Òàêàÿ ðàáîòà íå äîïóñêàåò îøèáîê, îíà çèæäåòñÿ íå òîëüêî íà ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèÿõ ìåíåäæìåíòà, ìàðêåòèíãà, íî è íà ÷óâñòâàõ è ýìîöèÿõ. ×òîáû îðãàíèçîâàòü òîðãîâëþ þâåëèðíûìè èçäåëèÿìè èëè øâåéöàðñêèìè 7.

8.

4. 6.


9.

10.

На фото владельцы компании Crystal Group Дмитрий Бердянский и Екатерина Тимофеева с: 1. Робертом Гребелем, соучредителем часо вой компании Greubel Forsey. 2. ЖанКлодом Бивером, президентом компании Hublot. 3. Каролиной ГруозиШойфель, совладели цей и креативным директором компании Chopard. 4. ФрансуаПоль Журном, основа телем часовой марки F.P.Journe. 5. Украше нием Chopard. 6. Ричардом Милем, глав ным креатором часовой марки Richard Mille. 7. Дэвидом Готеном, директором по между народным продажам компании Harry Winston. 8. Паскалем Раффи, президентом и владель цем компании Bovet. 9. Представителем компании Robert Bray. 10. Феликсом Бомга ртнером, совладельцем компании Urwerk.

11. 13.

÷àñàìè, íóæíî èìåòü áåçóïðå÷íûé âêóñ, ïîñòîÿííî íàõîäèòüñÿ íà îñòðèå ìîäû, îáëàäàòü èíòóèöèåé è äàðîì ïðåäâèäåíèÿ ðàçâèòèÿ ðûíêà. Íèêòî íå çíàåò òî÷íî, ñêîëüêî â Øâåéöàðèè ñóùåñòâóåò ÷àñîâûõ ôàáðèê. ×èñëî òîëüêî èçâåñòíûõ áðåíäîâ áëèçêî ê ñîòíå. Òî æå ìîæíî ñêàçàòü î þâåëèðíûõ ôèðìàõ. Êàê ñðåäè íèõ ñäåëàòü âûáîð è çàêëþ÷èòü êîíòðàêò, êîòîðûé êàê ìîæíî òî÷íåå îòðàæàë áû âêóñû è óñòðåìëåíèÿ óêðàèíöåâ? Äåñÿòü ëåò òîìó íàçàä áûëè ïåðâûå øàãè, êîòîðûå ñðàçó ïîêàçàëè, ÷òî îäíîãî æåëàíèÿ çàïîëó÷èòü ñåáå â ïàðòíåðû "êîðèôååâ ðîñêîøè" ìàëî. Ìíîãèå èç íèõ äàæå íå çíàëè, ãäå íàõîäèòñÿ "Ukraine", à óæ ñâåäåíèÿ î âîçìîæíîñòÿõ åå ðûíêà âîîáùå áûëè ïîêðûòû ìðà15.

16.

12. 14.


17.

18.

11. Карин Шойфель, владелицей компании Chopard. 12. Фавазом Груози, президен том компании de Grisogono. 13. Мануэлем Каррерой. 14, 16. Стефаном Хафнером. 15. Леопольдо и Леа Поли, владельцами компании La Nouvelle Bague. 17. Джорд жем Вейнером, президентом компании UVG, дистрибьютора Breitling, Zenith. 18. Джейкобом Арабо, президентом компа нии Jacob&Co. 19. Робертом Штруелем, президентом компании Rado. 20. Предста вителем компании Paul Picot. 21. Ги Эллиа, владельцем компании Guy Ellia. 22. Стефе ном Уркурхартом, президентом компании Omega. 23. Марио Билоччи, президентом компании Paul Picot. 24. Представителем компании House of Eight Кароль Гальяно и дизайнером Рональдом Итеном.

19. 21.

êîì. Ïîñëå ÷åðåäû âçàèìíûõ "ðàçâåäîê áîåì" ìíîãîå âûÿñíèëîñü è äëÿ ïàðòíåðîâ, è äëÿ Crystal Group. Íóæíî áûëî îôîðìèòü ìàãàçèíû â ñîîòâåòñòâèè ñ æåñòêèìè åâðîïåéñêèìè ñòàíäàðòàìè, ïîçíàêîìèòü æèòåëåé Óêðàèíû ñ ýëèòíîé ïðîäóêöèåé ÷àñîâîé è þâåëèðíîé Åâðîïû è ïðîáóäèòü â íèõ èíòåðåñ ê ðàíåå íåâåäîìûì èìåíàì. Òîëüêî ïîñëå ýòîãî êîðàáëü ïîä íàçâàíèåì "Crystal Group" îòïðàâèëñÿ â ïóòü. Ýòî "ïëàâàíèå" íå âñåãäà ïðîõîäèò ïîä áåçîáëà÷íûì íåáîì, áûâàþò è êðåïêèé âåòåð, è "äåâÿòûå âàëû". Íî êàïèòàíû âñåãäà ó ðóëÿ, ïóñòü ýòî è íå âñåãäà çàìåòíî íà ôîòîãðàôèÿõ. Ðåäàêöèÿ W&D îò âñåãî ñåðäöà æåëàåò "ëàéíåðó" Crystal Group ñåìü ôóòîì ïîä êèëåì. 23.

24.

20. 22.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

A RACING MACHINE ON THE WRIST

AUTOMATIC CALIBER RM 010 SKELETON

Hours, minutes, seconds, semi-instantaneous date Variable-geometry rotor, ball bearing in ceramic Ribs in 18 ct grey gold, flanges in titanium Movement bottom plate in titanium Combined bridges, geartrains and balance-cock in titanium Double barrel Power reserve 55 h 31 jewels Balance wheel pallet pin angle 53 Inertia 4,8 mg/cm2 Frequency 28800 Ah Incabloc Reliable time measurement Water resistant to 100 meters U K R A I N E

From 34 800

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

грандготель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (044) 2786111

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 тел. (062) 3357646


Sportster 44mm Механизм: калибр 13BA01, с автоподзаводом, запас хода 45 часов. Функции: часы, минуты, секунды, хронограф, "большая дата". Корпус: 18К розовое золото, диаметр 44мм, черный циферблат с арабскими цифрами из золота. Водонепроницаемость 100м. Ремешок: кожа крокодила, застежка браслетного типа из 18K розового золота.

Äîðîãèå Åêàòåðèíà è Äìèòðèé, óâàæàåìûå öåíèòåëè èñòèííîé ðîñêîøè íà Óêðàèíå! Ïî ñëó÷àþ 10-ëåòíåãî þáèëåÿ Crystal Group c îãðîìíûì óäîâîëüñòâèåì ïðèíèìàþ ó÷àñòèå â ïàðàäå ïîçäðàâëåíèé äëÿ ñïåöèàëüíîãî âûïóñêà æóðíàëà Watch&Diamonds. Âàøå ìàñòåðñòâî, ãëóáîêîå ïîíèìàíèå ñóòè äîðîãèõ âåùåé, âíèìàíèå ê äåòàëÿì è òðàäèöèÿì, èç êîòîðûõ, â èòîãå, ñêëàäûâàåòñÿ èçûñêàííûé âêóñ, äàþò ìíå âåñêèå îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî âàøà êîìàíäà, îáîãàùåííàÿ íîâûìè òàëàíòàìè, áóäåò èìåòü åùå áîëåå çíà÷èòåëüíûå óñïåõè. Áëàãîäàðÿ âàøåé âûñîêîé êóëüòóðå è óìåíèþ öåíèòü ïðåêðàñíîå, âû â ìîèõ ãëàçàõ ÿâëÿåòåñü íàñòîÿùèìè ïîñëàìè âûñîêîãî èñêóññòâà, ãîðÿ÷èìè ðàäåòåëÿìè åãî ñîåäèíåíèÿ ñ íàøåé æèçíüþ. Ãëóáîêî âåðþ, ÷òî Crystal Group è â áóäóùåì îñòàíåòñÿ íàøèì íàäåæíûì ïàðòíåðîì, à ÿ, ñî ñâîåé ñòîðîíû, áóäó ãîðä äåìîíñòðèðîâàòü ñ åå ïîìîùüþ íà Óêðàèíå ëó÷øèå èçäåëèÿ ôèðìû Bovet, ñîçäàííûå â âûñî÷àéøèõ òðàäèöèÿõ øâåéöàðñêîãî ÷àñîâîãî èñêóññòâà. Ñ÷èòàþ çà ÷åñòü, ÷òî ðåêëàìîé è ïðîäâèæåíèåì íà óêðàèíñêèé ðûíîê ÷àñîâ ôèðìû Bovet çàíèìàþòñÿ òàêèå ïðîôåññèîíàëüíî ïîäãîòîâëåííûå è ëþáÿùèå ñâîå äåëî ëþäè. Òîëüêî áëàãîäàðÿ èõ íåóñòàííîìó ñòðåìëåíèþ ê ñîâåðøåíñòâó, ñâåæåìó âçãëÿäó, îðèãèíàëüíîìó ìûøëåíèþ Crystal Group ñóìåëà òàê áûñòðî çàâîåâàòü íàäëåæàùèé àâòîðèòåò â äåëîâûõ êðóãàõ Øâåéöàðèè. Îò âñåé äóøè íàäåþñü îòïðàçäíîâàòü ñ âàìè è 20-ëåòíèé þáèëåé. Ñ ïðèâåòîì è íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè îò âñåõ ñîòðóäíèêîâ ÷àñîâûõ ïðåäïðèÿòèé Artisan ê âàøåìó äåñÿòèëåòèþ. Èñêðåííå âàø, Ïàñêàëü Ðàôôè, ïðåçèäåíò è âëàäåëåö Bovet,1822

Повторить Bovet невозможно

Ï

Паскаль Раффи, президент и владелец Bovet, 1822

28 Watch&Diamond

îÿâëåíèå íîâîãî õðîíîãðàôà "Sportster" êîìïàíèè Bovet âûçâàíî ñëàäêîé òîñêîé ïî âðåìåíè, êîãäà âî âñåì ìèðå öàðñòâîâàë ñòèëü Art Deco. Ýòè êðàñèâåéøèå â ñâîåì ðîäå ÷àñû èçãîòîâëåíû èç ðîçîâîãî çîëîòà. Ãàðìîíèþ ýòîé ìîäåëè ïðèäàåò ñèììåòðèÿ, äèàìåòð êîðïóñà â 44 ìì è åãî "ìîäíàÿ" òîëùèíà 14,9 ìì, à òàêæå ñòèëèçàöèÿ ïîä ñòàðèííûå êàðìàííûå ÷àñû Bovet.


Паскаль Раффи с супругой Лайлой Раффи и Дмитрий Бердянский, президент компании Crystal Group

Fleurier Dragon Механизм: калибр 11BA07, с автоподзаводом, запас хода 55 часов. Функции: часы ("прыгающий час"), минуты (вращающееся кольцо с индикацией минут). Корпус: белое золото, диаметр 42мм, внутренний безель украшен 71 бриллиантом и голубым сапфиром, циферблат из черного перламутра с миниатюрной живописью по эмали, открытая задняя крышка. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: кожа крокодила, застежка браслетного типа из 18K белого золота. Особенности: исключительно лимитированное издание 5 шт., посвященное 10летию компании Crystal Group.

30 Watch&Diamond

Ç

àâîäíàÿ ãîëîâêà ñ ðèãåëåì íàõîäèòñÿ â ïîëîæåíèè "12 ÷àñîâ". Êíîïêè óïðàâëåíèÿ õðîíîãðàôîì ðàçìåùåíû ïî áîêàì îò çàâîäíîé ãîëîâêè â ïîëîæåíèè "11" è "1 ÷àñ", ÷òî ãîðàçäî óäîáíåå ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðèâû÷íûì èõ ïîëîæåíèåì â äðóãèõ õðîíîãðàôàõ. Çàïàñ õîäà ýòîé ìîäåëè 45 ÷àñîâ, âîäîóñòîé÷èâîñòü - äî ãëóáèíû 100 ìåòðîâ. Âñå äåòàëè "Sportster" ÿâëÿþòñÿ ôèðìåííîé ïðèíàäëåæíîñòüþ òîðãîâîé ìàðêè Bovet, ÷àñòüþ åå ñâîåîáðàçíîãî ñòèëèñòè÷åñêîãî íàñëåäèÿ. Êóäà ìîæíî îòíåñòè ñàìûå ÿðêèå ïðèçíàêè: çìååâèäíóþ ñåêóíäíóþ ñòðåëêó, êðåïåæíûå áîëòû èç âîðîíåíîé ñòàëè è çàâîäíîé ðîòîð èç ñèíåãî çîëîòà. Äðóãèå ÷àñû Bovet, ïðåäñòàâëåííûå íà ñòðàíèöå æóðíàëà, íàçûâàþòñÿ "Fleurier Dragon". Èõ îñíîâíàÿ öåííîñòü - â ýìàëåâîé ìèíèà-

òþðå íà öèôåðáëàòå ñ èçîáðàæåíèåì äðàêîíà. Îíà áûëà ñîçäàíà òàëàíòëèâûì õóäîæíèêîì, êîòîðûé âîïëîòèë ìèôè÷åñêîãî çâåðÿ íà ïåðëàìóòðå, èçîáðàçèâ íàñòîëüêî òîíêèå äåòàëè, ÷òî èõ âïîðó ðàññìàòðèâàòü ÷åðåç ëóïó. Íà ñîçäàíèå ðèñóíêà ìàñòåð çàòðà÷èâàåò áîëåå 40 ÷àñîâ, ðàáîòàÿ ÷åðåç áèíîêóëÿðíûé ìèêðîñêîï. Âíóòðåííèé áåçåëü "Fleurier Dragon" óêðàøåí 71 áðèëëèàíòîì è ãîëóáûì ñàïôèðîì. Ïðîçðà÷íîå ñàïôèðîâîå îêíî â çàäíåé êðûøêå êîðïóñà ïîçâîëÿåò ëþáîâàòüñÿ âåëèêîëåïíûì ìåõàíèçìîì, â êîòîðîì îñîáåííî âûäåëÿåòñÿ ñâîåé êðàñîòîé çàâîäíîé ðîòîð èç áåëîãî çîëîòà ñ ãðàâèðîâêîé âî ôëîðåíòèéñêîì ñòèëå è ôèðìåííûì çíàêîì Bovet - ëîòîñîì ñ äâåíàäöàòüþ ëåïåñòêàìè. ×àñû ñíàáæåíû ðåìåøêîì èç êîæè êðîêîäèëà ñ ðàñêëàäûâàþùåéñÿ çàñòåæêîé áåëîãî çîëîòà. Âàäèì Èâàíåíêî


Chopard L.U.C "Tourbillon Steel Wings Classic" Full Baguettes Механизм: калибр L.U.C 4T, с ручным заводом, запас хода 216 часов. Сертифицированый хронометр, клеймо Женевы. Функции: часы, минуты, секунды, турбион, индикатор запаса хода на отметке "12 часов". Корпус: 18К белое золото, диаметр 40,5мм. Водонепроницаемость до глубины 30м. Ремешок: кожа крокодила. Особенности: лимитированное издание 25 шт.

Слева направо: КарлФридрих Шойфель и его жена Кристин, Хосе Каррерас, Джеки Икс, Карин и Карл Шойфель, Каролина ГруозиШойфель

Ñåìüÿ Chopard ïîçäðàâëÿåò êîìïàíèþ Crystal Group ñ 10-ëåòèåì è æåëàåò äàëüíåéøåãî ïðîöâåòàíèÿ. Ìû ðàäû ñëó÷àþ ïîáëàãîäàðèòü ãîñïîäèíà Áåðäÿíñêîãî, à òàêæå åãî êîìàíäó çà ïðåêðàñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî. Åãî óäèâèòåëüíàÿ äàëüíîâèäíîñòü â ðàçâèòèè ÷àñîâîãî è þâåëèðíîãî áèçíåñà, âêóïå ñ îñîáîé äåëîâîé ïðîíèöàòåëüíîñòüþ äîñòîéíû âîñõèùåíèÿ. Chopard & CieSA Êàðë-Ôðèäðèõ Øîéôåëü ñîâëàäåëåö

Музей и новые часы Chopard

Þ

áèëåé Crystal Group ïî ñ÷àñòëèâîé ñëó÷àéíîñòè ñîâïàë ñ ïîäîáíûì þáèëååì ìàíóôàêòóðû êîìïàíèè Chopard âî Ôëåðüå. Ê ýòîé äàòå ïðèóðî÷åíî îòêðûòèå ìóçåÿ L.U.CEUM, êîòîðûé íîñèò èìÿ îñíîâàòåëÿ âñåìèðíî èçâåñòíîãî áðåíäà - Ëóè-Óëèññà Øîïàðà. Ìóçåé èìååò íåîáû÷íóþ äëÿ òàêèõ ïîñòîÿííûõ âûñòàâîê ñòðóêòóðó - ýêñïîçèöèÿ â íåì ñìåøàííàÿ, è îáúåäèíåíà ïî òåìàì òàêèì îáðàçîì, ÷òî â êàæäîì åå ðàçäåëå ìîæíî óâèäåòü ÷àñû ðàçíûõ ýïîõ. Òåìû òàêèå: ÷àñû äëÿ ïóòåøåñòâåííèêîâ, àñòðîíîìè÷åñêèå, ìîðñêèå, êàáèíåòíûå è íàñòîëüíûå, òóðáèéîíû, ïðèáîðû äëÿ èçìåðåíèÿ ñêîðîñòåé, ïðîòîòèïû õðîíîãðàôîâ, êàðìàííûå ÷àñû, íåìåöêèå, àìåðèêàíñêèå... Êàæäûé èñòîðè÷åñêèé ðàçäåë êàê áû âåí÷àþò, ïîäâîäÿò â íåì ÷åðòó, ñîâðåìåííûå ÷àñû èç ëèíèè L.U.C. 32 Watch&Diamond

Âñåãî çà äåñÿòü ëåò áûëî ðàçðàáîòàíî 12 ìîäåëåé L.U.C, è äëÿ êàæäîé ÷àñîâûå ìàñòåðà îáÿçàòåëüíî èçîáðåòàëè íîâûé êàëèáð. Ïîñëåäíÿÿ ìîäåëü Chopard L.U.C "Tourbillon Steel Wings Classic" Full Baguettes ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé î÷åðåäíîé þâåëèðíûé èçûñê. Êîðïóñ óêðàøåí 98 áðèëëèàíòàìè îáùèì âåñîì â 15,70 êàðàò, íà öèôåðáëàòå ñ áàãåòíûìè áðèëëèàíòàìè îáùèì âåñîì 6,34 êàðàò êîíòðàñòèðóþò òðàïåöèåâèäíûå ñàïôèðû. Òåìíî-ñèíèé ðåìåøîê âûïîëíåí èç êîæè êðîêîäèëà, çàñòåæêà ñ 5 áðèëëèàíòàìè ïðÿìîóãîëüíîé ôîðìû. ×àñû ñåðòèôèöèðîâàíû COSC. Ëèìèòèðîâàííàÿ ñåðèÿ, 25 åäèíèö. ×àñû èç êîëëåêöèè "Haute Joaillerie" èçãîòîâëåíû èç áåëîãî 18-êàðàòíîãî çîëîòà, öèôåðáëàò è êîðïóñ óêðàøåíû 133 áðèëëèàíòàìè, íà áåçåëå îíè áàãåòíûå, à â çàâîäíîé ãîëîâêå - îãðàíêè "briolette". Îáùèé âåñ êàìíåé - 16,50 êàðàò.


Chopard из коллекции "Haute Joaillerie" Механизм: кварцевый. Функции: часы, минуты. Корпус: 18К белое золото, украшен белыми бриллиантами огранки "багет". Циферблат украшен 133 белыми бриллиантами. Общий вес бриллиантов 16,5ct. Водонепроницаемость 30м. Браслет: 18К белое золото, инкрустирован белыми бриллиантами огранки "багет".

Ñ

Chopard из коллекции "Happy Sport" Mark II Механизм: кварцевый. Функции: часы, минуты, секунды, дата. Корпус: сталь, диаметр 36мм. "Плавающие" бриллианты, 7 шт. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: кожа крокодила (различная цветовая гамма).

34 Watch&Diamond

âîèì ïîÿâëåíèåì ýòè ðîñêîøíûå þâåëèðíûå ÷àñû îáÿçàíû ñòèëþ Art Deco, êîòîðûé, ïðîäðåìàâ íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ëåò â çàïàñíèêàõ èñòîðèè èñêóññòâ, â ïîñëåäíèå ãîäû óâåðåííî íàáèðàåò ñèëó. Óñûïàííûé áðèëëèàíòàìè öèôåðáëàò çàêëþ÷åí â ïðÿìîóãîëüíûé êîðïóñ. Ðèìñêèå öèôðû íà îòìåòêàõ "12" è "6". Äâå òåìíî-ñèíèå ëàêèðîâàííûå ñòðåëêè ïîä÷åðêèâàþò êðàñîòó ìîäåëè. Áîëüøîå âíèìàíèå óäåëåíî áðèëëèàíòàì áàãåòíîé îãðàíêè, êîòîðûìè óêðàøåíû êàê êîðïóñ, òàê è áðàñëåò. ×àñû èç êîëëåêöèè "Happy Sport Mark II" â êîðïóñå èç íåðæàâåþùåé ñòàëè îñíàùåíû áåëûì ïåðëàìóòðîâûì öèôåðáëàòîì ñ ñåìüþ íåçàêðåïëåííûìè, ñâîáîäíî ïëàâàþùèìè áðèëëèàíòàìè. Ðåìåøîê - èç êîæè êðîêîäèëà, öâåò ìîðñêîé âîëíû, ðàñêëàäûâàþùàÿñÿ çàñòåæêà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè. Ñåðãåé Èâàíîâ


Невыносимая легкость выбора

1

Í

ó, íåò ïîêà äðóãîãî ñïîñîáà, ÷òîáû íà ñòðàíèöàõ ãëàìóðíîãî æóðíàëà äîñòîéíî ðàññêàçàòü î íàïðàâëåíèÿõ, ðàçâèâàþùèõñÿ â ìèðå ðîñêîøè. Ïîýòîìó è ñîâåðøàåì òàêîé ãðóáûé "íàåçä" íà âàøå ñàìîëþáèå, ðèñêóÿ âûçâàòü ÷óâñòâî óíèæåíèÿ è îñêîðáëåíèÿ. Âñå, ÷òî èçîáðàæåíî íà ñòðàíèöàõ "òðåíäîâ", ýòî ñâåðõýëèòà, äîñòóïíàÿ îëèãàðõàì, "êíÿçüÿì ìèðà ñåãî", "ôèíàíñîâûì äüÿâîëàì" è "ëþáèòåëÿì ïüÿíÿùèõ çàïàõîâ çåìëè". Ýòî ñâîåãî ðîäà "êîíöåïòóàëüíîå ïðèêëàäíîå èñêóññòâî", êîòîðîå, êàæåòñÿ, óæå äîñòèãàåò ñâîåãî ïðåäåëà è âîò-âîò ïðåêðàòèò ñóùåñòâîâàíèå èç-çà íåõâàòêè íîâûõ èäåé è ïîëíîãî îòñóòñòâèÿ ïðåñëîâóòîãî "ñðåäíåãî êëàññà", êîòîðûé íèêàê íå õî÷åò çàðîæäàòüñÿ íà íàøèõ òåððèòîðèÿõ. Íå áóäåì ãîâîðèòü î äîõîäàõ - ãëàâíîå, ÷òî íåò îùóùåíèÿ ñâîåé ïðèíàäëåæíîñòè ê òàêîìó ñëîþ íàñåëåíèÿ. Ìû æèâåì â ýïîõó ïîñòìîäåðíèçìà, íàñ ïîñòîÿííî îêðóæàåò èíôîðìàöèîííûé øóì, â êîòîðîì èç ðàçíûõ èñòî÷íèêîâ íà íàñ ëüþò îäíè è òå æå íîâîñòè. Ñòàðàÿñü ìàêñèìàëüíî ñáåðå÷ü âàøè óøè è ïîìî÷ü ñîñòàâèòü ñîáñòâåííîå ìíåíèå î ðîñêîøè, ìû ïðîñòî ïðåäñòàâëÿåì âàøåìó âíèìàíèþ âñå ñàìîå ëó÷øåå, ÷òî ñîçäàíî þâåëèðàìè è ÷àñîâûìè ìàñòåðàìè çà ïîñëåäíåå âðåìÿ. Åêàòåðèíà Òèìîôååâà 36 Watch&Diamond

2


3

ВЫСШИЙ СТАТУС 4

5

7

8

9

10

11

13

12

14

1. Часы Bovet. 2, 11. Колье Carrera y Carrera. 3, 4. Колье, серьги Chopard. 5. Кольцо Dior. 6. Кольцо de Grisogono. 7, 9. Колье, серьги Stefan Hafner. 8. Часы Harry Winston. 10. Запонки Clan de Vega. 12. Колье Mikimoto. 13. Кольцо Luca Carati. 14. Колье La Nouvelle Bague.

6


1

КРОВЬ С МОЛОКОМ 3

2

4

5

6

8

9

7

11

1, 11. Колье, серьги Stefan Hafner. 2. Колье Clan de Vega. 3. Серьги Swarovski. 4, 5. Колье, серьги Roberto Coin. 6. Часы Carrera y Carrera. 7. Часы Jacob&Co. 8. Кулон Aaron Basha. 9. Серьги La Nouvelle Bague. 10. Колье Staurino.

10


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

гранд>готель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 370>38>39 тел. (044) 278>61>11

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 335>76>46 тел. (062) 335>76>46


1

ЛЕДЯНАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ 2

3

4

5

8

6

7

9

11

1. Кольцо Dior. 2, 3, 8. Колье, кольца Clan de Vega. 4, 9, 10, 11. Статуэтка, кольцо, фужеры, колье Swarovski. 5, 7. Часы, кольцо Chopard. 6. Часы Harry Winston.

10


Cult, Äîíåöê, óë. Àðòåìà 80À, òåë. (062) 381-73-93


1

2

3

НА АЛТАРЕ МОДЫ

4

6

5

9

7

8

1. IWC. 2. Greubel Forsey. 3, 4. Blancpain. 5. Bell&Ross. 6. Zenith. 7. A.Lange & Soehne. 8. Breitling. 9. Hublot. 10. Breguet. 11. Jaeger= LeCoultre. 10

11


1

АНТИТЕЗА ЦВЕТА 2

3

4

5

6

8

7

10

1. Серьги Dior. 2. Серьги Roberto Coin. 3. Кольцо La Nouvelle Bague. 4. Серьги Baby Mizar. 5, 10, 12, 14, 21, 24. Брошь, брелоки, кольцо, подсвечник, часы Swarovski. 6. Часы Jacob&Co. 7. Часы Harry Winston. 8, 19. Кольцо и серьги Calgaro. 9, 11. Кольцо и колье Carrera y Carrera. 13. Кольцо de Grisogono. 15. Колье Santagostino. 16. Серьги Clan de Vega. 17. Часы Meyers. 18. Кулон Victoria Casal. 20. Кольцо Stefan Hafner. 22, 23. Кулон и колье Giorgio Visconti.

9


11

12

13

16

15

17

19

14

18

20

21

22

24

23


 øåñòü ëåò îíà ïðîñòî èãðàëà ôàìèëüíûìè äðàãîöåííîñòÿìè ñâîåé àðèñòîêðàòè÷åñêîé ñåìüè.  äâåíàäöàòü ïåðåïëàâèëà íàòåëüíûé êðåñòèê íà êîëüöî. Ïîñëå ÷åòûðíàäöàòè ëåò ïîñòèæåíèÿ ïðèðîäû ðîñêîøè â êîìïàíèè Chanel Âèêòóàð äå Êàñòåëÿí çíàåò î êàïðèçíûõ âêóñàõ èçáàëîâàííîé ïàðèæñêîé áîãåìû âñå. Ñåãîäíÿ îíà âîçãëàâëÿåò "äåïàðòàìåíò èçÿùíûõ þâåëèðíûõ èçäåëèé" òîðãîâîãî äîìà Dior, è â åå äðàãîöåííîé "øêàòóëêå", ðàñïîëîæåííîé â öåíòðå Ïàðèæà ïî àäðåñó: Âàíäîìñêàÿ ïëîùàäü, 8, ïîêóïàòåëè ïîãðóæàþòñÿ â ìèð ÿðêèõ, ïîýòè÷åñêèõ îáðàçîâ. Íîâàÿ êîëëåêöèÿ Âèêòóàð äå Êàñòåëÿí "Diorette" - ýòî èçûñêàííûé þâåëèðíûé ñàä, ãäå îòðàæåíà ïðèðîäà, êîòîðóþ îáîæàë Êðèñòèàí Äèîð.

"Хороший обед в приятной компании"

Изделие из коллекции "Milly>la>Foret"

Виктуар де Кастелян

46 Watch&Diamond

Watch&Diamond: Âèêòóàð, ÷òî ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì Âàøåãî âäîõíîâåíèÿ? Âèêòóàð äå Êàñòåëÿí: Áîëüøèíñòâî ìîèõ êîëëåêöèé áûëî ñîçäàíî áëàãîäàðÿ äåòñêèì âîñïîìèíàíèÿì, êîãäà-ëèáî ñëûøàííûì ñêàçî÷íûì èñòîðèÿì, òàëàíòó ìîåãî êóìèðà ìñüå Äèîðà, è îñîáåííî - âïå÷àòëåíèÿì îò åãî ñàäà â Ìèëëè-ëÿ-Ôîðå ðÿäîì ñ Ôîíòåíáëî. Ðàçðàáàòûâàÿ äèçàéí, ÿ, ïðåæäå âñåãî, äóìàþ î òîì, êàêîé ñìûñë, êàêîå "ïîñëàíèå" âëîæó â ñâîþ âåùü, êàêèå ÷óâñòâà ñìîãó âûçâàòü. Êîíå÷íî, õî÷åòñÿ ñîçäàòü òàêîå óêðàøåíèå, î êîòîðîì çàãîâîðèë áû âåñü ìèð.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

грандготель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (044) 2786111

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 тел. (062) 3357646


Дизайнер дома Dior Виктуар де Кастелян

W&D: À îòêóäà ó Âàñ òàêàÿ ñòðàñòü ê êàìíÿì áîëüøîãî ðàçìåðà? Â.Ê.: ß ñ äåòñòâà ëþáèëà áîëüøèå êàìíè, íî ëèøü íåäàâíî ïîíÿëà, ÷òî ýòî ñòðåìëåíèå ó ìåíÿ îò áàáóøêè, êîòîðàÿ íàâå÷íî îñòàíåòñÿ ýòàëîíîì õîðîøåãî âêóñà â ìîåé ïàìÿòè. Îíà âñåãäà íîñèëà êðóïíûå þâåëèðíûå èçäåëèÿ, ïîäáèðàÿ èõ ïîä ñâîè íàðÿäû. W&D: Îäåæäó êàêîãî ñòèëÿ Âû áû ïîñîâåòîâàëè íîñèòü â ñî÷åòàíèè ñ òàêèìè óêðàøåíèÿìè? Â.Ê.: Âñå, ÷òî óãîäíî, íå ñòîèò áåçäóìíî êîïèðîâàòü ìîþ ïðàðîäèòåëüíèöó è äîëãî ïîäáèðàòü - âðåìÿ ñåé÷àñ äðóãîå, - íàäåâàéòå òî, ÷òî ïîäñêàçûâàåò âàì íàñòðîåíèå. Ëè÷íî ÿ ëþáëþ èíäèâèäóàëüíîñòü, ëþáëþ ñìåøèâàòü ðàçíûå ñòèëè. Äëÿ ìåíÿ áûòü æåíùèíîé - çíà÷èò íî48 Watch&Diamond

Кольца из коллекции "Diorette"

ñèòü îáóâü íà âûñîêîì êàáëóêå, ïëàòüÿ, à íå áðþêè, ðàçíîöâåòíûå øàðôû â ìîíîõðîìíîå çèìíåå âðåìÿ, è êðóïíûå óêðàøåíèÿ íà ïðîòÿæåíèè âñåãî äíÿ, äàæå áóäíåãî. W&D: Ó Âàñ ÷åòâåðî äåòåé êåì Âàøè "öâåòû æèçíè" ìå÷òàþò ñòàòü â áóäóùåì? Â.Ê.: Îäèí ìîé ðåáåíîê õî÷åò áûòü ðàñòåíèåì - â ïðÿìîì ñìûñëå. Èëè æå ïåðâîáûòíûì ÷åëîâåêîì ÷òîáû íå ðàáîòàòü (ñìååòñÿ). Îíè âñå ðàäû çà ìåíÿ, ïîñêîëüêó çíàþò, ÷òî ìàìà óâëå÷åíà ñâîåé ðàáîòîé, ïîýòîìó äàæå ðèñóþò ýñêèçû óêðàøåíèé ìíå â ïîìîùü. Íå çíàþ, ïîéäóò ëè îíè ïî ìîèì ñòîïàì… ÿ õî÷ó, ÷òîáû, ïîâçðîñëåâ, êàæäûé èç íèõ çàíÿëñÿ äåëîì, êîòîðîå áóäåò åìó ïî äóøå. W&D: Âû ñîçäàëè äèçàéí þâåëèðíûõ ÷àñîâ äëÿ Dior - à êàêîâî

Âàøå îòíîøåíèå ê íèì âîîáùå? Â.Ê.: Ìíå íðàâÿòñÿ êëàññè÷åñêèå ÷àñû, êîòîðûå ïåðåõîäÿò îò ïîêîëåíèÿ ê ïîêîëåíèþ, íå óòðà÷èâàÿ ñâîåé öåííîñòè. Ñîçäàâàÿ "D de Dior", ÿ ñòðåìèëàñü, ÷òîáû îíè ñòàëè èìåííî òàêîé êëàññèêîé. Ó ìåíÿ åñòü íåñêîëüêî ýòèõ ìîäåëåé - áèðþçîâûå, ëÿïèñ-ëàçóðíûå è ìàëàõèòîâûå - ÿ íàäåâàþ èõ, âûáèðàÿ öâåò, íî ýòî áûâàåò î÷åíü ðåäêî. W&D: ×òî â Âàøåì ïðåäñòàâëåíèè "ñ÷àñòüå"? Â.Ê.: Ñ÷àñòüå â áðàêå - ýòî æèçíü ñ ëþáèìûì ÷åëîâåêîì, ýòî þìîð è ñåêñ. Áûòü âîîáùå ñ÷àñòëèâûì - çíà÷èò âñåãäà óëûáàòüñÿ, à ïîëíåå îùóòèòü ñ÷àñòüå ìíå ïîìîãàåò õîðîøèé îáåä â ïðèÿòíîé êîìïàíèè ñ ðàññêàç÷èêàìè èíòåðåñíûõ, äàæå ñóìàñøåäøèõ èñòîðèé.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

“Grand Prix d’Horlogerie de Geneve”

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

грандготель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (044) 2786111

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 тел. (062) 3357646

HUBLOT SA · Switzerland · +41 (0)22 990 90 00 · Hublot live TV on: www.hublot.com


Bigger Bang Механизм: калибр HUB1400CT, с ручным заводом, запас хода 120 часов с выключенным хронографом. Функции: часы, минуты, однокнопочный хронограф, турбийон, индикатор запаса хода на отметке "9 часов". Корпус: 18К розовое золото, диаметр 44.5мм, керамический безель завинчен 6 титановыми винтами Hобразной формы. Водонепроницаемость 50м. Ремешок: натуральный каучук, застежка браслетного типа (розовое золото и черненая сталь). Особенности: лимитированное издание 18 шт.

 1996 ãîäó íà Áàçåëüñêîé âûñòàâêå ê ñòåíäó Blancpain ïîäîøëà ýôôåêòíàÿ ìîëîäàÿ ïàðà. ß ñðàçó îáðàòèë íà íèõ âíèìàíèå. Îêàçàëîñü, ÷òî îíè ñ Óêðàèíû. ß çíàë îá ýòîé ñòðàíå, íî ïîíÿòèÿ íå èìåë, â êàêîì ñîñòîÿíèè òàì ÷àñîâîé ðûíîê. Ìîëîäûå ëþäè ïðèíÿëèñü îáúÿñíÿòü. Ìåíÿ ïîðàçèëî èõ íåäþæèííîå çíàíèå ÷àñîâîãî äåëà. Êîðî÷å ãîâîðÿ, êîí÷èëîñü âñå òåì, ÷òî ìû òóò æå îáãîâîðèëè íàø ïåðâûé êîíòðàêò. Ïðîøëî10 ëåò. Çà ýòî âðåìÿ ÿ ñîçäàë êîìïàíèþ Hublot è âûïóñòèë "Big Bang". À Åêàòåðèíà è Äìèòðèé ñòàëè ìîèìè áîëüøèìè äðóçüÿìè. Æåëàþ èì óäà÷ è óñïåõîâ. Ïóñòü áèçíåñ, êîòîðûé îíè ñóìåëè ðàçâåðíóòü, áóäåò ïîëåçåí êàê äëÿ Óêðàèíû, òàê è äëÿ øâåéöàðñêèõ ÷àñîâùèêîâ, êîòîðûå äîâåðÿþò èì ñâîþ ðåïóòàöèþ. Æàí-Êëîä Áèâåð, ïðåçèäåíò êîìïàíèè Hublot

Новый уникум от Hublot

Ê

ЖанКлод Бивер, президент компании Hublot и Дмитрий Бердянский, президент компании Crystal Group

50 Watch&Diamond

îìïàíèÿ Hublot ìîæåò ïî-íàñòîÿùåìó ãîðäèòüñÿ ýòèì øåäåâðîì ÷àñîâîãî èñêóññòâà. "Bigger Bang" - ïåðâûå ÷àñû, êîòîðûå ñî÷åòàþò â ñåáå "Òóðáèéîí Õðîíîãðàô ñ Êîëîííûì Êîëåñîì", ñîâìåùåííûé ñ "ïàðÿùèì" òóðáèéîíîì. Âñå ýòî ìîæíî âèäåòü ñêâîçü ïðîçðà÷íûé öèôåðáëàò, êîãäà â ïîëîæåíèè ñòðåëîê íà "12 ÷àñîâ" ïðåêðàñíî ïðîñìàòðèâàåòñÿ ãëàâíàÿ äåòàëü õðîíîãðàôà - êîëîííîå êîëåñî. Ðàçâå íå íàñëàæäåíèå - íàáëþäàòü çà ðàáîòîé ôèëèãðàííî èñïîëíåííîãî ìåõàíèçìà, âèäåòü êàæäîå äâèæåíèå êîëîííîãî êîëåñà, è êëåòêè òóðáèéîíà íà îòìåòêå "6 ÷àñîâ"?


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 3357646 тел. (062) 3357646

G E N E VA - G S TA A D - H O N G K O N G - K U W A I T - L O N D O N - M O S C O W M Y K O N O S - N E W Y O R K - PA R I S - P O R T O C E R V O - R O M E - S T M O R I T Z

w w w. d e g r i s o g o n o . c o m


Алиша Кис

Ì

åõàíèçì ñ ðó÷íûì çàâîäîì ðàññ÷èòàí íà çàïàñ õîäà â 120 ÷àñîâ ñ âûêëþ÷åííûì õðîíîãðàôîì. Ìàëûé öèôåðáëàò ñåêóíäíîé ñòðåëêè, à òàêæå èíäèêàòîð çàïàñà õîäà ïîä÷åðêèâàþò íàñûùåííîñòü îñíîâíîãî öèôåðáëà-

Майкл Дуглас

Пенелопа Круз

òà. Êîðïóñ "Bigger Bang", èìåþùèé 44,5 ìì â äèàìåòðå, ìîæåò áûòü âûïîëíåí èç ïëàòèíû, ðîçîâîãî çîëîòà èëè ÷åðíîé êåðàìèêè (êàæäîé ðàçíîâèäíîñòè áóäåò âûïóùåíî âñåãî ïî 18 øòóê). Îõîòà íà íîâûé øåäåâð óæå íà÷àëàñü, åãî ñòðåìÿòñÿ ïðèîáðåñòè êîëëåêöèîíåðû è ëþáèòåëè

Hublot Portocervo 41mm Механизм: калибр HUB44, автоподзавод, запас хода 42 часа. Функции: часы, минуты, дата, хронограф. Корпус: розовое золото, диаметр 41мм, безель украшен 114 белыми бриллиантами. Водонепроницаемость 100м. Ремешок: натуральный каучук, застежка браслетного типа из розового золота.

èçûñêàííûõ âåùèö ñî âñåãî ìèðà. ×åðíûé êàó÷óêîâûé ðåìåøîê îòëè÷èòåëüíàÿ äåòàëü Hublot ñ 1980 ãîäà - âñå ÷àùå ìåëüêàåò íà çàïÿñòüÿõ òàêèõ ìåãàçâåçä êàê Ìàéêë Äóãëàñ, Ñåëèí Äèîí, Ïåíåëîïà Êðóç è äðóãèõ ìèðîâûõ çíàìåíèòîñòåé. Âëàäèìèð Ãîðåëêèí

ЖанКлод Бивер и его супруга Сандра


w w w. p r i v i l e g e. co m . u a


Этап работы над Marquesa Diamonds Drop

Достаточно одной капли

Ê

îìïàíèÿ Harry Winston ýòî ñåìåéíûé áèçíåñ þâåëèðîâ òðåõ ïîêîëåíèé. Êàæäîå èç íèõ ïðèâíåñëî â îáùåå äåëî ñâîå ïîíèìàíèå öåëè þâåëèðíîãî èñêóññòâà, åãî ðîëè â æèçíè îáùåñòâà. Íî âñå îíè îñòàëèñü âåðíû äåëó îñíîâàòåëÿ êîìïàíèè, ñîõðàíèâ åãî ñòðàñòü ê èñêëþ÷èòåëüíîñòè ñîçäàâàåìûõ èçäåëèé, óïîðñòâî â äîñòèæåíèè âûñî÷àéøåãî èõ êà÷åñòâà. "Êîðîëü áðèëëèàíòîâ", Ãàððè Óèíñòîí, ïîñâÿòèë âñþ ñâîþ æèçíü ïîèñêó ñïîñîáîâ, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ îí õîòåë "ïðèêðåïèòü áðèëëèàíòû ïðÿìî ê æåíñêîé êîæå". Îäíàæäû, êîãäà îí ðàçãëÿäûâàë áðèëëèàíòû ðàçíûõ îãðàíîê áðèëëèàíòîâîé, ãðóøåâèäíîé è "marquise" - åìó ïðèøëà â ãîëîâó èäåÿ íàëîæèòü äðàãîöåííûå êàìíè äðóã íà äðóãà äëÿ ñîçäàíèÿ îáúåìà. Îäíàêî, ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì, â òî âðåìÿ ýòà èäåÿ íå ìîãëà áûòü âîïëîùåíà â êîíêðåòíîå èçäåëèå. Ñåãîäíÿ ýòî ñòàëî âîçìîæíûì. "Marquesa Diamonds Drop" ïîñëåäíåå ïðîèçâåäåíèå êîìïàíèè â ìèðå Âûñîêîãî þâåëèðíîãî è ÷àñîâîãî èñêóññòâà - äàíü Ãàððè Óèíñòîíó, âåëèêîìó þâåëèðó, ãåíèþ, ïðåäâèäåâøåìó ïîÿâëåíèå â áóäóùåì èìåííî òàêîãî óêðàøåíèÿ. Ïðåäñòàâüòå òðè îòäåëüíûõ ðÿäà áåñöâåòíûõ àëìàçîâ îãðàíêè "áðèëëèàíò", óñåÿííûõ öâåòêàìè ñ ÷åòûðüìÿ ëåïåñòêàìè èç áåñöâåòíûõ àëìàçîâ îãðàíêè "ìàðêèçà" è ãðóøåâèäíîé îãðàíêè. Íà îäíîì èç öâåòêîâ áðàñëåòà, ïîäîáíî êàïëå ðîñû, ëåæèò êîðïóñ ÷àñîâ. Ñëîâ îò âîñõèùåíèÿ ïðîñòî íåò. 54 Watch&Diamond


Marquesa Diamonds Drop Механизм: калибр ETAE01701/H4, кварцевый. Функции: часы, минуты. Корпус: платина, 38 бриллиантов круглой огранки (7.84 ct), циферблат украшен 115 бриллиантами (0.99 ct.). Водонепроницаемость 30м. Браслет: платина, 116 бриллиантов круглой огранки (18.92 ct.), 26 бриллиантов огранки "маркиза" (11.34 ct.) и 26 бриллиантов грушевидной огранки(7.75 ct.).

Watch&Diamond 55


Harry Winston Ocean Diver Механизм: калибр GP31C6, с автоподзаводом, запас хода 42 часа. Функции: часы, минуты, секунды, дата, хронограф. Корпус: 18K розовое золото и залиум, диаметр 44мм, заводная головка и кнопки хронографа из белого золота, стрелки из розового золота, цифры и стрелки с люминесцентным покрытием, завинчивающаяся заводная головка. Водонепроницаемость 200м. Ремешок: резина, застежка из 18K розового золота.

Å

ùå îäíè ÷àñû êîìïàíèè Harry Winston ñòàëè "èçþìèíêîé" êèíîôåñòèâàëÿ â Òàîðìèíå - õðîíîãðàô èç ðîçîâîãî çîëîòà "Ocean Diver". Ñòðàñòü ê âîäíîìó ñïîðòó â ýòîé äðàãîöåííîé âåùè ñëèëàñü ñ èçûñêàííîé ðîñêîøüþ è ñèÿþùèì ãëàìóðîì. Ýòî "ïðîäîëæåíèå" ïåðâîãî â ìèðå õðîíîãðàôà èç ñïëàâà Zalium, ñîçäàííîãî äëÿ äàéâèíãà. Êàæäûé ãîä Äîì ïðîèçâîäèò âåðñèþ ÷àñîâ â çîëîòå, îñíîâàííóþ íà ýòîé "Z"-êîíöåïöèè. 56 Watch&Diamond

Èõ äèçàéí è îòäåëêà ÿâëÿþò ñîáîé íàñòîÿùèé âûçîâ ñàìûì îïûòíûì ÷àñîâùèêàì. Íà îòìåòêå "3 ÷àñà" ñþðèêåí - çâåçäî÷êà, ñîñòîÿùàÿ èç ÷åòûðåõ ýëåìåíòîâ ðîçîâîãî çîëîòà, íàâåÿííàÿ ìîòèâàìè áîåâûõ èñêóññòâ - âðàùàåòñÿ â òàêò ñåêóíäíîé ñòðåëêå, äåìîíñòðèðóÿ îòëè÷íóþ ðàáîòó ìåõàíèçìà. Ïîäâèæíîå êðåïëåíèå óøåê ïîçâîëÿåò èì èçãèáàòüñÿ ïîä óãëîì 30°, ÷òîáû ëó÷øå ïðèëåãàòü ê çàïÿñòüþ. Íî ýòîò õðîíîãðàô íå îòâå÷àë áû òðàäèöèè Harry Winston, åñëè áû ìàñòåðàì

êîìïàíèè íå óäàëîñü âíîâü ñîåäèíèòü òðè ìàòåðèàëà - Zalium è ðîçîâîå çîëîòî äëÿ êîðïóñà, áåëîå çîëîòî äëÿ êíîïîê è çàâîäíîé ãîëîâêè, è ðîçîâîå çîëîòî äëÿ áåçåëÿ è óøåê. Ñòàâ ïðåäåëîì ìå÷òàíèé ìíîãèõ ëþáèòåëåé äàéâèíãà, ýòî âûäàþùååñÿ ïðîèçâåäåíèå ÷àñîâîãî èñêóññòâà, äîñòîéíî ïðåäñòàâëåííîå íà ôåñòèâàëå â äðåâíåé Òàîðìèíå, óêðàñèëî òîðæåñòâåííóþ öåðåìîíèþ âðó÷åíèÿ íàãðàä ïðèçíàííûì ìàñòåðàì êèíåìàòîãðàôà. Âàäèì Èâàíåíêî


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

грандготель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (044) 2786111

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 335-76-46 тел. (062) 335-76-46


Николас Хайек, президент компании Breguet

Под парусом Breguet

B

reguet - îäèí èç ñàìûõ ñòàðûõ è èçâåñòíûõ øâåéöàðñêèõ áðåíäîâ, êîòîðîìó ïðèíàäëåæèò áîëüøèíñòâî ñàìûõ çíà÷èìûõ èçîáðåòåíèé â îáëàñòè ÷àñîâîãî èñêóññòâà. Òóðáèéîí, ðåïåòèð, ïðîòèâîóäàðíûé ìåõàíèçì è åùå äîáðûé äåñÿòîê êàê âîïëîùåííûõ â æèçíü èçîáðåòåíèé, òàê è èäåé, êîòîðûìè ñåãîäíÿ ïîëüçóþòñÿ ñàìûå èçâåñòíûå ÷àñîâûå ìàñòåðà. Àâðààìó-Ëóè Áðåãå íå õâàòèëî îäíîé æèçíè íà Çåìëå, ÷òîáû ñàìîìó îñóùåñòâèòü âñå çàäóìàííîå. Ïîýòîìó åãî èìÿ áóäåò æèòü â âåêàõ íàðÿäó ñ èìåíàìè âåëè÷àéøèõ èçîáðåòàòåëåé - òàêèõ êàê Ëåîíàðäî äà Âèí÷è, Àðõèìåä èëè Æàí Ýéôåëü. Åùå ïðè æèçíè çà ñâîè çàñëóãè Áðåãå íàçûâàëè "êîðîëåì ÷àñîâùèêîâ è ÷àñîâùèêîì 58 Watch&Diamond

Marine Tourbillon Chronographe 5837BR/92/5ZU Механизм: калибр 5534.3T., с ручным заводом, запас хода 50 часов. Функции: часы, минуты, секунды, турбийон, хронограф. Корпус: 18К розовое золото, диаметр 42мм, гильошированый вручную циферблат из 18К золота покрыт черным родием. Открытая задняя крышка. Водонепроницаемость 100м. Ремешок: резина, застежка из 18К розового золота.

êîðîëåé". Ïðàêòè÷åñêè âñå êîðîëåâñêèå äâîðû Åâðîïû òîãäà íîñèëè ÷àñû Breguet, à ïîçæå çâîí "íåäðåìëþùåãî áðåãåòà" óæå ðàçíîñèëñÿ, áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, ïî âñåìó çåìíîìó øàðó. Ñåé÷àñ, êîãäà â îäíîé òîëüêî Øâåéöàðèè íàñ÷èòûâàåòñÿ ïîëòûñÿ÷è ÷àñîâûõ êîìïàíèé, ÷àñû Breguet ïî-ïðåæíåìó íå óòðàòèëè ñâîèõ ëèäèðóþùèõ ïîçèöèé. Ñåãîäíÿ ìû ïðåäñòàâëÿåì ÷àñû äëÿ ðîìàíòèêîâ, îõâà÷åííûõ ñòðàñòüþ ê ìîðñêîé ñòèõèè. "Marine 5837 Tourbillon chronograph" ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé óñîâåðøåíñòâîâàííóþ ìîäåëü èç ïîïóëÿðíîé ëèíèè ÷àñîâ "Marine". Òåïåðü â íèõ ïîìåùåí î÷åíü ñëîæíûé ïî èñïîëíåíèþ òóðáèéîí, êîòîðûé íàøåë ñâîå ìåñòî íà öèôåðáëàòå â ïîçèöèè "12 ÷àñîâ". Êîðïóñ íîâîãî õðîíîãðàôà èçãîòîâëåí èç ðîçîâîãî çîëîòà, à


Classique Grande Complication Openworked tourbillon and perpetual calendar 3755PR1E9V6 Механизм: калибр 558 QPSQ, с ручным заводом. Запас хода 50 часов. Функции: часы, минуты, секунды, турбийон; вечный календарь, отображающий дату, день недели, месяц, високосный год. Корпус: платина 950 пробы, диаметр 39мм, скелетонизированный циферблат, открывающий механизм из 18К розового золота. Открытая задняя крышка. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: кожа крокодила, застежка браслетного типа из платины.

êíîïêè õðîíîãðàôà èìåþò âîëíîîáðàçíóþ ôîðìó. Öèôåðáëàò ïîêðûò ÷åðíûì ðîäèåì, ãèëüîøèðîâàííûé, îí ïîä÷åðêèâàåò âàæíîñòü ìîðñêîé òåìû â ÷àñàõ, íàïîìèíàåò çíàòîêàì, ÷òî ñâîå íà÷àëî ýòè ÷àñû áåðóò èç 1815 ãîäà, êîãäà Àâðààì-Ëóè Áðåãå áûë îôèöèàëüíûì ïîñòàâùèêîì ôðàíöóçñêîãî êîðîëåâñêîãî ôëîòà. òðåëêè, öèôðû è âñå òî÷êè íà öèôåðáëàòå èìåþò ëþìèíåñöåíòíîå ïîêðûòèå. Ñ÷åò÷èêè õðîíîãðàôà ðàñïîëîæåíû â ïîëîæåíèè "3" è "6 ÷àñîâ". Âîäîíåïðîíèöàåìîñòü äî ãëóáèíû 100 ìåòðîâ. Ñïîðòèâíûé äèçàéí ÷àñîâ "Marine" çàñëóæèâàåò çâàíèÿ "Haute Horlogerie". ×åðíûé ðåìåøîê èç êàó÷óêà îñíàùåí çàñòåæêîé èç ðîçîâîãî çîëîòà.

Ñ

60 Watch&Diamond

×àñû "Classique 3755 Skeleton tourbillon and perpetual calendar" ñòàëè ïëîäîì òåðïåëèâîãî òðóäà ëó÷øèõ ìàñòåðîâ Breguet. Èõ êîðïóñ è ìåõàíèçì ïîäâåðãëèñü ñïåöèàëüíîé è óíèêàëüíîé îáðàáîòêå: ïîëèðîâêà, ðîäèðîâàíèå, ãðàâèðîâêà, ãèëüîøèðîâàíèå èçóìèòåëüíî ïîä÷åðêèâàþò âñþ ïðåëåñòü ýòèõ ñëîæíûõ è òàèíñòâåííûõ ÷àñîâ. Îñíîâíîé öèôåðáëàò ñìåùåí îò öåíòðà äëÿ ðàçìåùåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáîäêà ñ òåêóùåé äàòîé è ðåòðîãðàäíîãî ìåõàíèçìà "ïðûãàþùåé" äàòû. Çàäíÿÿ êðûøêà ïëàòèíîâîãî êîðïóñà âûïîëíåíà èç ñàïôèðîâîãî ñòåêëà. Òóðáèéîí è âå÷íûé êàëåíäàðü çàâåðøàþò öåëüíûé õóäîæåñòâåííûé îáðàç ÷àñîâ, íàâåÿííûé äàëåêîé ñòàðèíîé. Ñåðãåé Èâàíîâ


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

грандготель "Україна" пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 3357646 тел. (062) 3357646


Ïîçäðàâëåíèÿ îò Ôðàíñóà-Ïîëü Æóðíà ïðåçèäåíòó Crystal Group Äìèòðèþ Áåðäÿíñêîìó Ìîè ñàìûå èñêðåííèå è òåïëûå ïîæåëàíèÿ âñåìó êîëëåêòèâó âîçãëàâëÿåìîé Âàìè êîìïàíèè. Íàäåþñü, ÷òî è âïðåäü âàì áóäóò ñîïóòñòâîâàòü óñïåõ è óäà÷à, è âû áóäåòå çàíèìàòü ëèäèðóþùåå ïîëîæåíèå íà ðûíêå Óêðàèíû. Òî õîðîøåå, ÷òî ñäåëàíî â ðàìêàõ íàøåãî ïàðòíåðñòâà, âîñõèùàåò ìåíÿ è âñåõ ìîèõ êîëëåã. Ñ þáèëååì! Ôðàíñóà-Ïîëü Æóðí, ÷àñîâîé ìàñòåð

Дмитрий Бердянский, президент компании Crystal Group и ФрансуаПоль Журн, президент компании F.P. Journe

"Смело давайте их в руки ребенку" "ß õî÷ó, ÷òîáû, íàäåâ ýòè ÷àñû, âû ïî÷óâñòâîâàëè, ÷òî ìîæåòå âëàäåòü âðåìåíåì". Ôðàíñóà-Ïîëü Æóðí ФрансуаПоль Журн за работой

62 Watch&Diamond

Ý

òîò çàìå÷àòåëüíûé ÷àñîâîé ìàñòåð ðàáîòàåò â Æåíåâå, à îñíîâàííàÿ èì òîðãîâàÿ ìàðêà F.P. Journe Invenit et Fecit ñ 1999 ãîäà óñòîé÷èâî çàíèìàåò âåðõíþþ ñòðîêó â ñïèñêå ìèðîâîé ýëèòû ÷àñîâîãî èñêóññòâà. "Souveraine Grande et Petite Sonnerie" - íîâîå âûäàþùååñÿ ïðîèçâåäåíèå Ôðàíñóà-Ïîëü Æóðíà. Ìåõàíè÷åñêèå ÷àñû ñ áîåì îòíîñÿòñÿ ê îäíèì èç ñàìûõ ñëîæíûõ óñòðîéñòâ, èçìåðÿþùèõ âðåìÿ. Äîñòèæåíèå ìàêñèìàëüíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè è êà÷åñòâåííîãî ìíîãîîáðàçèÿ "ïåðåëèâà êîëîêîëîâ" íàï-


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

REVERSO LADY JEWELLERY. Легендарная модель Reverso. На лицевой стороне 28 сияющих бриллиантов украшают утонченный серебристый циферблат. На обратной стороне возможна персонализированная гравировка. Собственный механизм с ручным заводом, калибр 846.

Мануфактура Jaeger LeCoultre, Vallee de Joux, Switzerland, since 1833. www.jaeger$lecoultre.com

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 3357646 тел. (062) 3357646


F.P.Journe Sonnerie Souveraine Механизм: калибр 1505, платина и мосты из 18K розового золота, ручной завод, общий запас хода 120 часов без боя репетира, и 48 часов с боем. Функции: часы, минуты, секунды, три режима механизма боя, индикатор запаса хода. Корпус: сталь, диаметр 42мм, циферблат из белого золота с апертурой в районе "9 часов" для наблюдения за механизмом боя, стрелки из вороненой стали. Ремешок: кожа крокодила.

ðÿìóþ çàâèñèò îò ýíåðãèè ãëàâíîé çàâîäíîé ïðóæèíû, 60% êîòîðîé çàòðà÷èâàåòñÿ íà ïðèâåäåíèå â äåéñòâèå áîÿ è ìèíóòíîãî ðåïåòèðà. îâûå ÷àñû Æóðíà îáåñïå÷èâàþò íàäåæíûé áîé 35040 ðàç íà ïðîòÿæåíèè ãîäà. Èñïîëüçîâàíèå ÷àñîâ ñ áîåì âñåãäà áûëî ðèñêîâàííûì çàíÿòèåì. Äîïóñòèâ ìåëü÷àéøóþ îøèáêó, óñòàíàâëèâàÿ âðåìÿ â òå÷åíèå áîÿ ÷àñîâ, âû ìîãëè ïîâðåäèòü ìåõàíèçì.  èíñòðóêöèè ñòðîãî óêàçûâàëîñü: "…íå äàâàéòå èõ â ðóêè âîñüìèëåòíåìó ðåáåíêó". Òàêîãî ïóíêòà ê îïèñàíèþ íî-

Í

64 Watch&Diamond

âûõ ÷àñîâ Æóðíà íåò. Äëÿ òîãî ÷òîáû äîáèòüñÿ ýòîãî, îí èçîáðåë ìåõàíèçì, îñíîâàííûé íà ñîâåðøåííî íîâûõ ïðèíöèïàõ, ÷òî ïîäòâåðæäåíî 10 ïàòåíòàìè. Êîðïóñ ÷àñîâ äèàìåòðîì 42 ìì è òîëùèíîé 12,3 ìì âûïîëíåí èç ñòàëè. Æóðí â ýòîì ñëó÷àå îñòàëñÿ âåðåí ñâîåìó äåâèçó: íîâàòîðñòâî èìååò ñìûñë òîëüêî òîãäà, êîãäà îíî óëó÷øàåò ôóíêöèè ÷àñîâ. Ïîýòîìó îòêàç îò ïëàòèíû è çîëîòà ïðîèçîøåë ïî ñàìîé áëàãîðîäíîé ïðè÷èíå - íàèëó÷øåå çâó÷àíèå ýòèì óäèâèòåëüíûì ÷àñàì ñïîñîáíà ïðèäàòü ëèøü ñòðóêòóðà ñòàëè. Âàäèì Èâàíåíêî


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

P u r e l u x u r y . S i n c e 1 9 2 1.

W i t h t h e g o l d s i g n e t . N e c k l a c e s : S o u t h S e a a n d Ta h i t i c u l t u r e d p e a r l s . www.schoeffel-pearl.com

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

грандготель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (044) 2786111

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛПОДАРКИ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а вул. Артема, 76 тел. (062) 3357646 тел. (062) 3357646 тел. (062) 3810612


Кольцо из коллекции "Browny Brown Gold" Instrumento Grande Open Date Механизм: автоматический. Функции: часы, минуты, "большая дата". Корпус: 18К розовое золото, гильошированный циферблат с люминесцентными индексами на отметках "3", "9", "12 часов". Водонепроницаемость 30м. Ремешок: кожа крокодила, застежка браслетного типа из 18К розового золота.

Фаваз Груози (справа) в обществе известных моделей, демонстрирующих часы "Instrumento Grande" и "Power Breaker"

de Grisogono золото шоколадной страсти

Î

ñíîâàòåëü þâåëèðíîãî äîìà de Grisogono Ôàâàç Ãðóîçè - ãîðÿ÷èé ôëîðåíòèåö. Åãî íåïîääåëüíàÿ ëþáîâü ê óíèêàëüíûì ÷åðíûì è "ëåäÿíûì" ìîëî÷íî-ìàòîâûì áðèëëèàíòàì ñíèñêàëà åìó ñëàâó îäíîãî èç ñàìûõ óâàæàåìûõ þâåëèðîâ ñîâðåìåííîñòè. Íåäàâíî îí ïðåäñòàâèë ìèðó íîâóþ êîëëåêöèþ "Browny Brown Gold". Äëÿ åå âîïëîùåíèÿ Ôàâàç èçîáðåë ñîâåðøåííî íîâûé äðàãîöåííûé ìåòàëë - øîêîëàäíîå çîëîòî. Íà îùóïü - ìÿãêèé áàðõàò, íà âèä - ÷åðíûé øîêîëàä. Òàê è õî÷åòñÿ îáëàäàòü èì! Ýòî çîëîòî, ïîäîáíî íåæíîìó ïðèêîñíîâåíèþ, ëàñêàåò âçîð è ïðîáóæäàåò â âàñ ñêðûòûå ÷óâñòâà. Îñòîðîæíàÿ èçûñêàííîñòü è òåïëîòà òàê ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü íîâóþ êîëëåêöèþ îò de Grisogono, êîòîðàÿ èìååò âñå êà÷åñòâà è ñâîéñòâà áëàãîðîäíîãî ìåòàëëà, âêëþ÷àÿ èííîâàöèþ è îðèãèíàëüíîñòü òåõíîëîãèè. Ìíîãèå ÷òÿò Ãðóîçè çà íåïîâòî66 Watch&Diamond

ðèìîñòü åãî òâîðåíèé. Âåäü êàæäîå óêðàøåíèå de Grisogono ñîçäàåòñÿ âðó÷íóþ èç ñàìûõ èçûñêàííûõ è ðåäêèõ äðàãîöåííûõ êàìíåé è ïðåäíàçíà÷àåòñÿ òîëüêî äëÿ íàñòîÿùèõ öåíèòåëåé êðàñîòû. Íåñðàâíåííûå è ñóïåðìîäíûå, èì ïðîñòî ñóæäåíî äàðèòü íàñëàæäåíèå ñâîèì îáëàäàòåëüíèöàì. Íîâûå ÷àñû "Grande Open Date" èç ñåìåéñòâà Instrumento òàêæå íåñóò â ñåáå ÷åðòû îðèãèíàëüíîñòè Ãðóîçè. Ñî÷åòàÿ ÷åòêîñòü ôóíêöèé, çàèìñòâîâàííóþ ó "Instrumento Grande" è íåîáû÷íîñòü äèçàéíà îò de Grisogono, îíè ÿâëÿþòñÿ äîñòîéíûì äåòèùåì ñâîåãî òâîðöà. "Èçþìèíêîé" ÷àñîâ, ñîáñòâåííî, è îïðåäåëèâøåé èõ èìÿ, ñòàëè âèäèìûå âðàùàþùèåñÿ äèñêè áîëüøîãî èíäèêàòîðà äàòû. Òàêèì îáðàçîì, "Grande Open Date" ñóìåëè îðãàíè÷íî îáúåäèíèòü â ñåáå åâðîïåéñêóþ ïðàêòè÷íîñòü è àðèñòîêðàòè÷åñêîå óäîâîëüñòâèå, ïîëó÷àåìîå îò âåñüìà ñìåëîãî âíåøíåãî âèäà ÷àñîâ. Âåäü Ãðóîçè ïðåæäå âñåãî þâåëèð, ïîýòîìó ôîðìà èçäåëèÿ äëÿ íåãî íå ìåíåå âàæíà, ÷åì åãî ñîäåðæàíèå. Âàëåíòèíà Àðòåìêèíà


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 тел. (062) 3357646


ß î÷åíü ðàäà îò âñåé äóøè ïîçäðàâèòü êîìïàíèþ Crystal Group Ukraine ñ 10-ëåòèåì óñïåøíîé äåÿòåëüíîñòè. Ìû ñ íåé ïëîäîòâîðíî ñîòðóäíè÷àåì íà óêðàèíñêîì ðûíêå ñ 2003 ãîäà. Âûðàæàþ óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî íàøè ïàðòíåðñêèå îòíîøåíèÿ áóäóò âïðåäü òîëüêî óêðåïëÿòüñÿ è ñïîñîáñòâîâàòü âçàèìíîìó ïðîöâåòàíèþ. Àíäðåà Êåñòíåð, áðåíä-ìåíåäæåð êîìïàíèè A. Lange & Soehne

The Little Lange 1 "Soiree", reference 813.042 Механизм: калибр L901.4, с ручным заводом, запас хода 72 часа. Функции: часы, минуты, секунды, "большая дата", индикатор запаса хода. Корпус: 18К белое золото, диаметр 36,1мм, безель украшен 52 белыми бриллиантами общим весом 0,8ct. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: кожа крокодила, застежка из 18К белого золота. Особенности: лимитированное издание 20 шт.

Под "Зеленым сводом"

Ã

îðîä Äðåçäåí àññîöèèðóåòñÿ ñ Äðåçäåíñêîé êàðòèííîé ãàëåðååé, íî ìóçåÿ ñ òàêèì íàçâàíèåì ïîïðîñòó íåò, à òîò, ÷òî ìû èìååì ââèäó, íàçûâàåòñÿ ãàëåðååé "Ñòàðûå ìàñòåðà". Èìåííî òàì íàõîäèòñÿ "Ñèêñòèíñêàÿ ìàäîííà" Ðàôàýëÿ, ñîáðàíèå ïîëîòåí Ðåìáðàíäòà, èòàëüÿíöåâ è "ìàëûõ" ãîëëàíäöåâ. Øåñòüäåñÿò ëåò ïîíàäîáèëîñü ñòîëèöå Ñàêñîíèè, ÷òîáû âîññòàíîâèòü è çàíîâî îòêðûòü åùå îäíó õóäîæåñòâåííóþ ñîêðîâèùíèöó - ìóçåé "Ãðþíåñ Ãåâ¸ëüáå". "Çåëåíûé ñâîä" òàê â ïåðåâîäå íàçûâàåòñÿ áîãàòåéøåå ñîáðàíèå þâåëèðíûõ èçäåëèé ïðîøëûõ âåêîâ, êîòîðîå äî íà÷àëà XVIII âåêà ïðåäñòàâëÿëî ñîáîé õðàíèëèùå äðàãîöåííîñòåé ñàêñîíñêèõ 68 Watch&Diamond

êóðôþðñòîâ. Ìû íå ìîãëè îáîéòè âíèìàíèåì ýòî ñîáûòèå, ïîòîìó ÷òî â çàëå ìóçåÿ, ðÿäîì ñ èñòîðè÷åñêèìè ðåëèêâèÿìè ñåãîäíÿ âûñòàâëåíû ñàìûå ïðåêðàñíûå þâåëèðíûå ÷àñû ôèðìû A. Lange & Soåhne. Øåäåâðû âûñîêîãî ÷àñîâîãî èñêóññòâà, èçãîòîâëåííûå íà çàâîäå â Ãëàñõþòòå, ïðîñëàâèëèñü áîëåå ñòà ëåò òîìó íàçàä, è ñåãîäíÿ îíè íà ðàâíûõ âåäóò äèàëîã ñ èñêóññòâîì ìàñòåðîâ XVI âåêà. "The Little Lange 1 "Soiree" âûïóùåíû òðåìÿ ëèìèòèðîâàííûìè ñåðèÿìè, êîòîðûå îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà öâåòîì è ìàòåðèàëîì ðåìåøêà. Êîðïóñ - áåëîå 18-êàðàòíîå çîëîòî, 52 áðèëëèàíòà Top Wesselton VVS îáùèì âåñîì 0,8 êàðàò íà áåçåëå è ïîêðûòûé ïåðëàìóòðîì ñåðåáðÿíûé öèôåðáëàò.

Äèàìåòð ÷àñîâ - âñåãî 36 ìèëëèìåòðîâ, íî ïðè ýòîì îíè èìåþò âñå ÷åðòû áàçîâîé ìîäåëè Lange 1: êàëèáð L901.4 ñ ðó÷íûì çàâîäîì è äâóìÿ ãëàâíûìè ïðóæèíàìè, èíäèêàòîð çàïàñà õîäà, ìàëûé ñåêóíäíûé öèôåðáëàò è áîëüøîå îêîøêî äàòû. Ñ ëåãêîé ðóêè âîñòîðæåííûõ ëþáèòåëåé ýòîé ìîäåëè ÷àñàì ïðèñâîåíî çâàíèå "Êîðîëåâà íî÷è", íî è áåç ýòîé âûñïðåííîñòè îíè, ñâîèì èçóìèòåëüíûì âíåøíèì âèäîì, ñïîñîáíû ñàìè "ïîñòîÿòü" çà ñåáÿ. Ïîýòîìó è ñèÿþò â çàëå "Çåëåíîãî ñâîäà", ðàäóÿ ïîñåòèòåëåé ìóçåÿ íåðàçðûâíîñòüþ òðàäèöèé âûñîêîãî þâåëèðíîãî èñêóññòâà ñòàðûõ ìàñòåðîâ è ñîâðåìåííûõ õóäîæíèêîâ A. Lange & Soehne. Âèêòîð Õîòèíîâ


Звездные предпочтения Эпатажная роскошь или рос кошный эпатаж так называют изделия Гальяно дизайнера, которому претит ординар ность. Усиливают образ экс центричного Кутюрье часы de Grisogono.

Мария Миронова снима ется в фильмах у режиссе ров, которым нравится ее обаяние и искренность. Юве лирные украшения Carrera y Carrera актриса выбрала за такие же неподдельные качества.

Harry Winston награждает своими часами выдающих ся актеров. Антонио Банде рас "не ждет милости от при роды", и в жизни всего доби вается сам. Поэтому выбор голливудской звезды понятен.

Внучке Чарли Чаплина повезло с де дом, и она с гордостью носит его фа милию. Часть наследства в несколь ко миллионов долларов Кира Чаплин вкладывает в fashionпроекты и еще потихоньку тратит на оригинальные украшения Victoria Casal.

70 Watch&Diamond

У Ким Бэссинджер нас тупила пора, когда не нужно никуда спешить. Она достигла уже всего же лаемого в этом мире. Слава, популярность, семейное счастье, материнство. Мягкие золотые нити украшений Calgaro как никакие другие способны подчеркнуть аристок ратическое спокойствие и манящую женственность актрисы.

Красавчик из фильма "Пи раты Карибского моря", Орландо Блум стал звездой презентации 8минутного фильма "Пилоты" компании IWC. Теперь на его запястье поблески вают часы Big Pilot's watch.


www.breitlingforbentley.com

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ПРЕСТИЖ И СОВЕРШЕНСТВО. Breitling и Bentley роднит идея совершенства, выражающаяся в самых строгих стандартах точности и надежности. Это особый мир, где высокие технологии сочетаются с великими традициями. Символизируя стремление к идеалу, компания Breitling приняла участие в разработке дизайна приборной панели для Bentley Continental GT – самого мощного автомобиля, созданного Bentley.

ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕВОСХОДСТВО. Специально для знатоков прекрасных механизмов, компания Breitling создала линию эксклюзивных хронографов «Breitling for Bentley». Эти наручные приборы – яркая иллюстрация эстетического поиска, отразившего характерные черты легендарного британского автомобиля. Кнопки управления Bentley, украшенные узором из насечек, отделка приборной панели и надписи на приборах – все это вдохновило дизайнеров Breitling. Посвященные миру автомобилей, эти часы обладают эксклюзивными техническими характеристиками и приводятся в движение «двигателем» исключительного качества. Время самая большая роскошь в мире.

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

грандготель "Україна" пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839

вул. Артема, 121 тел. (062) 3357646


Звездные предпочтения Одним из участников всемирного па рада "звезд", который прово дила фирма IWC, был и зна менитый теннисист Бо рис Беккер. Он всегда рад поддержать люби мую торговую марку.

"Эталон сексуаль ности" по мнению Ла герфельда, фотомодель Хелена Кристенсен не замк нулась в своей профессии. Она редко показывается на подиуме, работает как фотограф, открыла бутик в НьюЙорке и снимается в кино. Ей по средствам ук рашения de Grisogono.

Баловень судьбы, Ди Кап рио, названный Леонардо в честь великого Да Винчи, к 28 годам сыграл более двадцати ролей в кино. Предпочитает со бирать элегантные мужские часы JaegerLeCoultre.

Роли в нашумевшей "Бригаде" и в печальном мю зикле "НордОст" сделали Екатерину Гусеву попу лярной актрисой. Она много играет в разных теат рах и постоянно "светится" на экранах телевизоров в рейтинговых проектах, самый последний из кото рых "Танцы на льду". Многие стараются подражать ей. Даже в выборе украшений Carrera y Carrera.

72 Watch&Diamond

Джейн Сеймур, вылечив весь мир от скуки сериа лом "Доктор Куинн", те перь занимается дизайном детской одежды, а значит, обла дает особым вкусом, который несет в себе счастье. Недаром ей нравятся изделия Chopard.

Быстро прогрессирую щий теннисист Рафаэль Надаль с острова Маль орка коллекционирует не только спортивные призы, но и часы. Rado достойны чемпиона.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

TIME SQUARE CONVEX

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

грандготель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (044) 2786111

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 3357646 тел. (062) 3357646


"Ìû ñëóæèì è ïîêëîíÿåìñÿ îäíèì è òåì æå áîãàì, êîòîðûå ïðåæäå âñåãî öåíèëè êðàñîòó, äåëàÿ ìèð ëó÷øå. Äà áëàãîñëîâèò âàñ áîã òîðãîâëè Ìåðêóðèé! Ìîëþ Ôîðòóíó íèêîãäà íå îòâîðà÷èâàòüñÿ îò âàñ! Ïîäíèìàþ áîêàë è ïüþ çà óñïåõ, êîòîðûé ïðèõîäèò ê òåì, êòî óìååò ðàáîòàòü!" Âñåãäà âàø, Ñòåôàí Õàôíåð

Серьги и колье "Two in One", кольцо "Guepierre"

Stefan Hafner поздравляет Crystal Group

È

Екатерина Тимофеева, вице президент компании Crystal Group и Стефан Хафнер

74 Watch&Diamond

ìÿ Ñòåôàíà Õàôíåðà, òàëàíòëèâîãî èòàëüÿíñêîãî þâåëèðà, äîáðåéøåãî ÷åëîâåêà, îáëàäàþùåãî íåîáûêíîâåííî òîíêèì ÷óâñòâîì þìîðà, ñòàëî èçâåñòíî â Óêðàèíå áëàãîäàðÿ äðóæåñêèì è äåëîâûì ñâÿçÿì ñ âèöå-ïðåçèäåíòîì êîìïàíèè Crystal Group, íåóòîìèìûì áàéåðîì, Åêàòåðèíîé Òèìîôååâîé. Âñå òâîð÷åñòâî Õàôíåðà ïîñâÿùåíî æåíùèíå. Åãî "êîíåê" - ãàðíèòóðû èç îæåðåëüÿ è ñåðåã, êîòîðûå, ïî ñëîâàì ìàñòåðà, "ñàäÿòñÿ íà øåþ òàê, áóäòî âñåãäà òàì áûëè, à ñåðüãè íè-

êîãäà íå æìóò è íå ñïàäàþò". Òàêèå, íàïðèìåð, êàê èç êîëëåêöèé, ïðåäñòàâëåííûõ íà ôîòî - "Guepierre" è "Two in One".

Кольцо "Two in One"


Так где же она?

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Portuguese Perpetual Calendar. Ref. 5022: Образец высокого часового искусства из Шаффхаузена. Вечный указатель фаз Луны настолько точен, что лишь через 577 лет отклонится на один день. Вечный календарь механически запрограммирован до 2499 года. Даже тогда на циферблате будет показано точное местоположение Луны. Если только она нигде не задержится. IWC. Для настоящих мужчин.

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 тел. (062) 3357646

Собственный механизм IWC | Система автоподзавода Пеллатона | Запас хода 7 дней | Индикация запаса хода | Водонепроницаемость до 30 м | Вечный календарь (рис.) | Вечный указатель фаз Луны | Белое золото 18К


Ïîçäðàâëåíèÿ îò Ðè÷àðäà Ìèëÿ ïðåçèäåíòó Crystal Group Äìèòðèþ Áåðäÿíñêîìó Äðóæåñêàÿ àòìîñôåðà íàøèõ äåëîâûõ âñòðå÷ çàäàåò òîí âåäåíèÿ áèçíåñà è âñåëÿåò íàäåæäû íà äîïîëíèòåëüíûå øàãè íàâñòðå÷ó ñ îáåèõ ñòîðîí. Ìíå î÷åíü ïðèÿòíî âîñïîëüçîâàòüñÿ âàøåé ñëàâíîé äàòîé è ïîçäðàâèòü â Âàøåì ëèöå âåñü êîëëåêòèâ êîìïàíèè. Õî÷ó ïîæåëàòü Âàì äàëüíåéøåãî ïðîöâåòàíèÿ è ñòàáèëüíîñòè, äîáðîãî çäîðîâüÿ, ñèë è óïîðñòâà â ñëóæåíèè äåëó. Ðè÷àðä Ìèëü, ïðåçèäåíò êîìïàíèè Richard Mille RM 003 Механизм: калибр RM 003V2, с ручным заводом, запас хода 70 часов. Функции: часы, минуты, турбийон, индикатор запаса хода, индикатор степени натяжения заводной пружины в ньютонах, индикатор второго часового пояса и селектор функции. Корпус: 18K белое золото, размер 48ммX39,3мм, скелетонизированный циферблат, цифры и стрелки с люминесцентным покрытием. Водонепроницаемость 50м. Ремешок: кожа hitech, застежка из 18K белого золота.

Richard Mille: pitstop отменяется!

Â

Ричард Миль, президент компании Richard Mille и Дмитрий Бердянский, президент компании Crystal Group

76 Watch&Diamond

ïåðâûå â èñòîðèè ïðîèçâîäñòâà ÷àñîâ, ïîñëå ìíîãèõ ëåò ïîèñêà è ýêñïåðèìåíòîâ áûëà èçîáðåòåíà äèñêîâàÿ ïëàñòèíà ÷àñîâîãî ìåõàíèçìà èç ñâåðõïðî÷íîãî êàðáîíîâîãî ñïëàâà. Êîìïîçèòíûé ìàòåðèàë èç óãëåðîäèñòîãî íàíîâîëîêíà, âûïëàâëÿåìîãî ïðè âûñîêîì äàâëåíèè, ñîçäàåò óíèêàëüíûé ñïëàâ, óñòîé÷èâûé ê ëþáîé òåìïåðàòóðå è ìåõàíè÷åñêîìó âîçäåéñòâèþ. Ýòî íîâøåñòâî âïåðâûå áûëî îïðîáîâàíî â ìîäåëè ÷àñîâ RM006. Ðåçóëüòàòû òåñòèðîâàíèÿ îêàçàëèñü ïîòðÿñàþùèìè: íàõîäÿñü íà çàïÿñòüå Ôåëèïå Ìàññà â òå÷åíèå öåëîãî ñåçîíà ñîðåâíîâàíèé Formula 1 Grand Prix, òóðáèéîí Ðè÷àðäà Ìèëÿ âûäåðæàë âñå ñóðîâûå èñïûòàíèÿ ãîíîê: áåñ÷èñëåííûå òîë÷êè, âèáðàöèþ, ðåçêîå óñêîðåíèå è ìàíåâðû ïðè òîðìîæåíèè, òåì ñàìûì äîêàçàâ ñâîþ èñêëþ÷èòåëüíóþ íàäåæíîñòü. Òåïåðü è íîâàÿ ìîäåëü RM003-v2 ìîæåò ïîõâàñòàòüñÿ íàëè÷èåì ýòîãî íîâîââåäåíèÿ â ìåõàíèçìå ñâîåãî òóðáèéîíà. Èíäèêàòîð ñòåïåíè íàòÿæåíèÿ ïðóæèíû, ñåëåêòîð ðåæèìîâ çàâîäà è óêàçàòåëü âòîðîãî ÷àñîâîãî ïîÿñà äåëàþò ýòè ÷àñû ïî-ñâîåìó óíèêàëüíûìè. Âàäèì Èâàíåíêî


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

грандготель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (044) 2786111

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 3357646 тел. (062) 3357646


Колье из коллекции "Elemento"

Леопольдо Поли, владелец компании La Nouvelle Bague

Ôëîðåíöèÿ. Áåðåã ðåêè Àðíî. Ñòàðèííûé äâîðåö Bombicci Pontelli. Çäåñü, â îêðóæåíèè êëàññè÷åñêîé àðõèòåêòóðû è âåëèêîëåïíûõ ôðåñîê, íàõîäÿò âäîõíîâåíèå äëÿ òâîð÷åñòâà äâà ñîâðåìåííûõ "íîâåëëèñòà" - Ëåîïîëüäî è Ëåà Ïîëè. Èõ êîìïàíèþ La Nouvelle Bague çíàþò êàê îðèãèíàëüíóþ, îñîáåííóþ, ýêñêëþçèâíóþ, ðîñêîøíóþ è óçíàâàåìóþ ïî âñåìó ìèðó òîðãîâóþ ìàðêó. Ñóïðóãè æèâóò â ñòàðîì äîìå íà õîëìå â ×èàíòè, èõ îáúåäèíÿåò îáùàÿ ñòðàñòü ê ëîøàäÿì, ìóçûêå è êðàñîòå. Î ñåáå ãîâîðÿò: "Ìû íå þâåëèðû, ìû - ñîçäàòåëè çíàêîâ, ïðîáóæäàþùèå àðõåòèïû; èñêàòåëè øèôðîâ è êîäîâ, êîòîðûå îñâåùàþò íàøó ñîâðåìåííóþ æèçíü. Ó íàñ âñåãäà åñòü ñîìíåíèÿ íàñ÷åò êàæäîãî íàøåãî òâîðåíèÿ, äàæå åñëè îíè èìåþò óñïåõ. Åäèíñòâåííûé ñëó÷àé, åäèíñòâåííûé ïðîåêò, â êîòîðîì ìû íå ñîìíåâàëèñü - ýòî íàøà äî÷ü Ãàéÿ".  ñâÿçè ñ 10-ëåòèåì êîìïàíèè Crystal Group Ëåîïîëüäî Ïîëè îòâåòèë íà âîïðîñû ðåäàêöèè æóðíàëà.

Новеллы о любви Ëåîïîëüäî Ïîëè: Ïåðåä òåì êàê âû íà÷íåòå çàäàâàòü âîïðîñû, ïîçâîëüòå â ëèöå Åêàòåðèíû Òèìîôååâîé è Äìèòðèÿ Áåðäÿíñêîãî ïîçäðàâèòü âåñü êîëëåêòèâ Crystal Group ñ þáèëååì. À òàêæå âûðàçèòü íàäåæäó, ÷òî íàøà ëè÷íàÿ äðóæáà è äåëîâûå ñâÿçè åùå áîëåå îêðåïíóò è ñòàíóò ïðèìåðîì èäåàëüíîãî ñîþçà ìåæäó òâîðöàìè è ëþäüìè, êîòîðûå ãëóáîêî ïîíèìàþò ïðèðîäó þâåëèðíîãî èñêóññòâà, çíàþò, êàê äîíåñòè åãî ïîêóïàòåëÿì, ôîðìèðóÿ âûñîêèé âêóñ. Watch&Diamond: Áîëüøîå ñïàñèáî. Ðàññêàæèòå, ïîæàëóéñòà, ïîäðîáíåå î Âàøåì "ëó÷øåì ïðîåêòå". Ë.Ï.: ß áëàãîäàðåí Áîãó çà òî, ÷òî ìîÿ äî÷ü ñòàëà õóäîæíèêîì. Ýòî âåëèêîå ñ÷àñòüå - æèòü, ÷óâñòâîâàòü, ëþáèòü è ñòðàäàòü òàê, êàê ýòî ïðîèñõîäèò â äóøå ïèñàòåëÿ, ñêóëüïòîðà, æèâîïèñöà èëè êîìïîçèòîðà. ß íàäåþñü, ÷òî Ãàéÿ, ñ åå áîéöîâñêèì õàðàêòåðîì, äîñòèãíåò òàêèõ âûñîò 78 Watch&Diamond

â òâîð÷åñòâå, ÷òî ñêîðî îñòàâèò äàëåêî ïîçàäè ñâîèõ ðîäèòåëåé. W&D.: À êàêîå óêðàøåíèå, ñîçäàííîå Âàìè, ñ÷èòàåòå ëó÷øèì? Ë.Ï.: Âñå ìîè ñàìûå óäà÷íûå þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ - ýòî òî, ÷òî ïîÿâèòñÿ çàâòðà. Ýòî ìå÷òû, êðûëüÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿþò òâîðèòü. Íàçâàòü ëó÷øèì ïðîøëîå, çíà÷èò ïîâåðíóòüñÿ ñïèíîé ê æèçíè, ñìîòðåòü âíèç, à íå íà íåáî. W&D.: Ïî÷åìó Âû âûáðàëè ýìàëü ãëàâíûì ïðèçíàêîì ñâîèõ óêðàøåíèé? Ë.Ï.: Ýìàëü íå ïðèçíàê. Ýòî âîëøåáíûé ìàãè÷åñêèé ôëîðåíòèéñêèé "ðåíåññàíñ", ïðèñóòñòâóþùèé ïîâñåìåñòíî â Èòàëèè. Ýòî óêðàøåíèÿ, ïðîíèçàííûå îñîáûì ñðåäèçåìíîìîðñêèì äóõîì. Ïðîñòîå ñèÿíèå çîëîòà âûçûâàåò ó ìåíÿ óíûíèå, ïîýòîìó ÿ ðåøèë çàãëÿíóòü â ñîêðîâèùíèöó ïðèðîäû è âçÿë èç íåå ëó÷øåå òâîðåíèå - öâåòû. Îíè - ìîè íîâåëëû î ëþáâè, èõ

ðàçíîîáðàçèå äàðèò ìíå âäîõíîâåíèå è íàñëàæäåíèå. W&D.: Êàêîìó ñòèëþ Âû îòäàåòå ïðåäïî÷òåíèå? Ë.Ï.: Íåîáàðîêêî äëÿ íàñ - óäîâîëüñòâèå îò èãðàþùèõ ôîðì, ñ èñêëþ÷èòåëüíûìè, íî íå ìèíèìàëèñòñêèìè ñâîéñòâàìè. Çâåçäà è ñïèðàëü ñèìâîëû íåáà è ñâåòà - ïî÷òè âñåãäà ñîïðîâîæäàþò è õàðàêòåðèçóþò íàøè êîëëåêöèè. Ýòî íàøà èíòåðïðåòàöèÿ ñòèëÿ, ñòðåìëåíèå áûòü â ïîñòîÿííîì äâèæåíèè. Âíà÷àëå ìû ðàáîòàëè ñ öâåòíîé ýìàëüþ è ñåðåáðîì, ñåãîäíÿ ýêñïåðèìåíòèðóåì ñ áðèëëèàíòàìè, öâåòíûìè êàìíÿìè è çîëîòîì 750 ïðîáû. W&D.: Áóäåì ñ íåòåðïåíèåì æäàòü íîâûõ êîëëåêöèé. Ë.Ï.: Ïîñòàðàåìñÿ îïðàâäàòü âàøè îæèäàíèÿ. (èç Ôëîðåíöèè ïî òåëåôîíó) Кольцо из коллекции "Rose"


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

l’émotion prend forme

C-TYPE CHRONO « CARRE» 42 x 42 mm

Automatic chronograph. Dubois Depraz DD2021 movement, stainless steel case, screw crown. Waterresistant to 100 m. Delivered with a yellow and a black rubber strap. Limited Edition to 999 pieces. U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

грандготель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (044) 2786111

м.Сімферополь, пл.Радянська, Бізнес Центр, 3й поверх, Салон "GENEVE", тел. (0652)511067

SOCIÉTÉ DES MONTRES PAUL PICOT S.A.

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 335-76-46 тел. (062) 335-76-46

м. Одеса, ВТЦ "На Середньофонтанній", Салон "Swiss Time", тел. (048)7282759

CH-2340 Le Noirmont Switzerland www.paulpicot.ch info@paulpicot.ch


Amvox 2 Chronograph Concept Edition Механизм: калибр 751 B, автоматический, запас хода 65 часов. Функции: часы, минуты, дата, хронограф с вертикальным триггером (пусковым механизмом). Корпус: сталь и титан, диаметр 44мм, покрыт гладким черным слоем титанового оксида. Водонепроницаемость 50м. Ремешок: телячья кожа, стилизованная под карбон, застежка браслетного типа. Особенности: лимитированное издание 500 шт.

Несравненный JaegerLeCoultre

Ñ

Master Tourbillon Механизм: калибр 978, автоматический, запас хода 48 часов. Функции: часы, минуты, секунды, турбийон, второй часовой пояс, дата. Корпус: 18К розовое золото, диаметр 41,5мм. Водонепроницаемость 50м. Ремешок: кожа крокодила, застежка браслетного типа из 18К розового золота. 80 Watch&Diamond

óùåñòâóþò ÷àñîâûå ìàðêè, íå íóæäàþùèåñÿ â ïðåäñòàâëåíèè. Ïûòàòüñÿ ñíàáäèòü èõ êàêèìè áû òî íè áûëî ïðåâîñõîäíûìè ýïèòåòàìè - âñå ðàâíî, ÷òî îïèñûâàòü íåáî, Çåìëþ èëè Ìèðîâîé îêåàí. Êîìïàíèÿ Jaeger-LeCoultre îòíîñèòñÿ ê èìåííî òàêèì. Çíàêîìèì ñî âòîðûì ïîêîëåíèåì åå ÷àñîâ èç êîëëåêöèè AMVOX, êîòîðàÿ îòðàæàåò ñîòðóäíè÷åñòâî ôèðìû ñ àâòîìîáèëüíûì áðåíäîì Aston Martin. Ýòî õðîíîãðàô AMVOX2 ñ âåðòèêàëüíûì òðèããåðîì. Åãî ìåõàíèçì ïîçâîëÿåò çàïóñêàòü, îñòàíàâëèâàòü è ñáðàñûâàòü ïîêàçàíèÿ ñåêóíäîìåðà íàæàòèåì íà ñàïôèðîâîå ñòåêëî, ÷òî äåëàåò ÷àñû íåçàìåíèìûìè äëÿ àâòîìîáèëèñòîâ. Åùå îäíó áåñïîäîáíî êðàñèâóþ ìîäåëü, êîòîðàÿ ñðàçó ïðèâëåêëà ê ñåáå âíèìàíèå, êîìïàíèÿ JaegerLeCoultre âïåðâûå âûïóñòèëà â êîðïóñå "Master control" c òóðáèéîíîì. Ñåðãåé Èâàíîâ


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

w w w. v i c t o r i a c a s a l . c o m

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

грандготель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (044) 2786111

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 тел. (062) 3357646


Антуан де СентЭкзюпери

Сборка часового механизма

Опустела без тебя Земля…

Î

Часы "ChronoAutomatic Edition Antoine de Saint Exupery" 82 Watch&Diamond

òäàâàÿ äàíü ïàìÿòè Àíòóàíó äå Ñåíò-Ýêçþïåðè - âûäàþùåìóñÿ ïèñàòåëþ è áåññòðàøíîìó ëåò÷èêó, íå âåðíóâøåìóñÿ ñ áîåâîãî çàäàíèÿ, - øâåéöàðñêàÿ ÷àñîâàÿ êîìïàíèÿ International Watch Company Schaffhausen âûïóñòèëà ëèìèòèðîâàííóþ ñåðèþ ÷àñîâ äëÿ ïèëîòîâ "Chrono-Automatic Edition Antoine de Saint Exupery". Íîâàÿ ëèíèÿ ïðèóðî÷åíà ê ãîäîâùèíå íîâåëëû Ýêçþïåðè "Íî÷íîé ïîëåò", íàïèñàííîé â 1931 ãîäó. Ñîîòâåòñòâåííî, áóäåò âûïóùåíî 1931 åäèíèö êîëëåêöèîííûõ ÷àñîâ.  êîðïóñå èç íåðæàâåþùåé ñòàëè - 1630, èç ðîçîâîãî çîëîòà - 250, èç áåëîãî çîëîòà - 50. À ÷àñû èç ïëàòèíû â åäèíñòâåííîì ýêçåìïëÿðå ñ ïåðâûì ôðàíöóçñêèì èçäàíèåì "Íî÷íîãî ïîëåòà", ñòðàíèöåé îðèãèíàëüíîé ðóêîïèñè è îäíèì èç çíàìåíèòûõ ðèñóíêîâ ïèñàòåëÿ áûëè ïðîäàíû íà íüþ-éîðêñêîì àóêöèîíå Christie’s. "Chrono-Automatic Edition Antoine de Saint Exupery" ïèëîòñêèå ÷àñû ñ ôóíêöèåé õðîíîãðàôà, ïîçâîëÿþùåãî ñóììèðîâàòü îòðåçêè âðåìåíè äëèòåëüíîñòüþ äî 12 ÷àñîâ.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

грандготель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (044) 2786111

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛПОДАРКИ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а вул. Артема, 76 тел. (062) 3357646 тел. (062) 3357646 тел. (062) 3810612

Collezione HAPPYNESS. Per informazioni visitate: www.giorgiovisconti.it oppure chiamate: 0131 955 988


Антуан де СентЭкзюпери

Pilot`s Watch ChronoAutomatic Edition Antoine de Saint Exupery Механизм: калибр 79320, автоматический, запас хода 44 часа. Функции: часы, минуты, секунды, хронограф, апертура дня недели и даты на отметке "3 часа". Корпус: 18К розовое золото, диаметр 42мм. Водонепроницаемость 60м. Ремешок: кожа буйвола, застежка из 18К розового золота. Особенности: лимитированное издание 250 шт.

Â

Задняя крышка часов "ChronoAutomatic Edition Antoine de Saint Exupery" 84 Watch&Diamond

êîðïóñå äèàìåòðîì 42 ìì, ñ êëàññè÷åñêîé çàùèòîé îò ìàãíèòíûõ ïîëåé ìîùíîñòüþ äî 24000 à/ì, êîòîðóþ îáåñïå÷èâàåò âíóòðåííèé êîðïóñ èç ìÿãêîé ñòàëè, ñ âîäîíåïðîíèöàåìîñòüþ äî ãëóáèíû 60 ì è âûïóêëûì ñàïôèðîâûì ñòåêëîì ñ àíòèáëèêîâûì ïîêðûòèåì, ñ çàâèí÷èâàþùåéñÿ çàâîäíîé ãîëîâêîé è öèôåðáëàòîì òàáà÷íîãî öâåòà - â òàêîì äèçàéíåðñêîì èñïîëíåíèè è íàëè÷èåì ïåðå÷èñëåííûõ ôóíêöèé îíè âïåðâûå ïðåäëàãàþòñÿ êîìïàíèåé IWC. Äâà öèôåðáëàòà óêàçàòåëåé ÷àñîâ è ìèíóò õðîíîãðàôà è ìåíüøèé ïî ðàçìåðó ñåêóíäíûé öèôåðáëàò èìåþò ñåðåáðèñòóþ îòäåëêó.  êîíòóð óêàçàòåëÿ ÷àñîâ âïèñàí èíèöèàë "À" ïîäïèñè Àíòóàíà äå Ñåíò-Ýêçþïåðè. Íà çàäíåé êðûøêå ÷àñîâ âûãðàâèðîâàíî èçîáðàæåíèå ïèñàòåëÿ â ëåòíîé ôîðìå - ðåïðîäóêöèÿ ïîñëåäíåé ïðèæèçíåííîé ôîòîãðàôèè íà ëåòíîì ïîëå àâèàáàçû Áîðãî íà Êîðñèêå, îòêóäà îí îòïðàâèëñÿ â ñâîé ïîñëåäíèé ïîëåò. Ñåðãåé Èâàíîâ


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

w w w. t e c h n o m a r i n e . c o m

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ, "КРИСТАЛЛ", вул. Володимирська, 20/1а,

тел. (044) 2786111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 3357646 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а,

тел. (062) 3357646 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛПОДАРКИ", вул. Артема, 76

тел. (062) 3810612 ВІДДІЛ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ , distribution@com.nik7.com

тел. +38 (050) 4223504


Êîëëåêòèâó Crystal Group.  êàæäîì âîçðàñòå ñâîÿ ïðåëåñòü. Âàì - 10, à ìîÿ íîâàÿ êîëëåêöèÿ íàçûâàåòñÿ "100". Crystal Group çíàþò è óâàæàþò â Åâðîïå. Ó âàñ îòëè÷íàÿ ðåïóòàöèÿ, êîòîðàÿ äîñòèãíóòà, íà ìîé âçãëÿä, ïðè ïîìîùè ïðîñòîé ôèëîñîôèè - ðàáîòàòü ëó÷øå êîíêóðåíòîâ. Ýòî âàì óäà¸òñÿ. Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì, ïîäíèìàþ áîêàë èçûñêàííîãî øàìïàíñêîãî çà âàø óñïåõ è íàäåþñü íà ðàñøèðåíèå ñîòðóäíè÷åñòâà. Èòàëèÿ. Âè÷åíçà. Ðîáåðòî Êîèí.

Сальма Хайек и Роберто Коин, владелец компании Roberto Coin

Роберто Коин 100% Bellissimo!

Ã

Изделия из коллекции "Cento"

86 Watch&Diamond

ëàâíàÿ òåìà ïðîèçâåäåíèé Ðîáåðòî Êîèíà - ìåòàìîðôîçû. "Ìåíÿþùèéñÿ ñòèëü - ýòî è åñòü ìîé ñòèëü" - ãîâîðèò ìàýñòðî è êàæäûé ðàç äîêàçûâàåò ñâîå êðåäî èñêóññòâîì îáîëüùåíèÿ, èçëó÷àÿ âëå÷åíèå, íà êîòîðîå, êàê ìîòûëüêè, ñëåòàþòñÿ íåæíûå æåíñêèå äóøè. Ñîòíè èäåé, ñîòíè ñåêðåòîâ, ñîòíè èñòîðèé, ñîòíè ïóòåé, ÷òîáû ëþáèòü è ñîòíè äîðîã, ÷òîáû áûòü æåëàííûìè. "Ñòî" - ýòî ÷èñëî ñîâåðøåíñòâà, çíàê ñàìîâûðàæåíèÿ èíäèâèäóàëüíîñòè þâåëèðà è íàçâàíèå åãî íîâîé êîëëåêöèè. "Cento" - ïî ñóòè, íîâàÿ ýðà èëè, âûðàæàÿñü ìåíåå ïàôîñíî, íîâûé ýòàï â ïðîèçâîäñòâå áðèëëèàíòîâ. Îáû÷íî îêðóãëûå áðèëëèàíòû èìåþò 57 èëè 58 ãðàíåé, áðèëëèàíòû êîëëåêöèè Ðîáåðòî Êîèíà íàñ÷èòûâàþò 100. Áîëåå ìåëêèå ãðàíè ñîçäàþò áîëüøå ñâåòîïðåëîìëåíèé, ÷òî âûçûâàåò âîëøåáíîå ìåðöàíèå ñâåòà, èñõîäÿùåãî îò êàìíÿ. Íîâîé îãðàíêå ìíîãèå þâåëèðû ïðåäðåêàþò ñëàâíîå áóäóùåå. "Ñåé÷àñ ìóæ÷èíà, äåëàÿ ïðèçíàíèå â ëþáâè, ìîæåò ñêàçàòü âîçëþáëåííîé, ÷òî ëþáèò åå â 100 ðàç ñèëüíåå,

èëè æå ïðîñòî ïîäàðèòü åé áðèëëèàíò "Cento," - ãîâîðèò Ðîáåðòî Êîèí. Îñîáåííî êðàñèâ áðèëëèàíò "Cento" â ñî÷åòàíèè ñ ïîäâåñêîé, èçãîòîâëåííîé èç áåëîãî èëè æåëòîãî çîëîòà è ïðèêðåïëåííûìè ê íåé óøêàìè, íà îäíîì èç êîòîðûõ ñ îáðàòíîé ñòîðîíû åñòü ðóáèí, íåæíî ïðèêàñàþùèéñÿ ê êîæå - ôèðìåííûé çíàê êîìïàíèè Roberto Coin. Îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò ñâàäåáíàÿ êîëëåêöèÿ "Cento Bridal", èçãîòîâëåííàÿ èç ïëàòèíû è çîëîòà. Êîëüöà, ïîäàðåííûå ïðè ïîìîëâêå, ñ÷èòàþòñÿ îäíèìè èç ëó÷øèõ óêðàøåíèé, ÿâëÿÿñü ê òîìó æå, ìàòåðèàëüíûì ñèìâîëîì çàìóæåñòâà. Äðàãîöåííîñòè ôèðìû ìîæíî óâèäåòü íà òàêèõ çíàìåíèòîñòÿõ, êàê Ýëèçàáåò Õåðëè, Áðóê Øèëäñ, Àëèøà Êèñ, Äæåííèôåð Ëàâ Õüþèò - ýòî èçûñêàííûå óêðàøåíèÿ ñ íåïðåäñêàçóåìûì æåëàíèåì èñêðèòüñÿ. Îëüãà Îñòðîâñêàÿ


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕВОСХОДСТВО. ПРЕСТИЖ. СТРАСТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ. Прекрасный самолет – это самолет, который хорошо летает. Компания B REITLING следует той же философии. Это выражается в нашем стремлении создавать сверхфункциональные часы для самых требовательных профессионалов. Наши хронографы отвечают самым строгим критериям точности и надежности, а каждый из наших часовых механизмов проходит тщательные испытания в Швейцарском Институте Официального Хронометрирования (COSC). Никто не попадает в мир авиации случайно. www.breitling.com

CHRONOMAT EVOLUTION

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

грандготель "Україна" пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839

вул. Артема, 121 тел. (062) 3357646


Indicator P 6910 Механизм: калибр Eterna 6036, автоматический, запас хода 46 часов. Функции: часы, минуты, секунды, индикатор запаса хода, механический "прыгающий" хронограф. Корпус: титан, диаметр 49мм, сатинированный титановый безель, черный циферблат с люминесцентным покрытием. Водонепроницаемость 50м. Ремешок: резина, застежка браслетного типа.

Porsche Design как символ совершенства

Í

åîáõîäèìî áûëî ïîòðàòèòü ÷åòûðå ãîäà, ÷òîáû íà÷àòü ñåðèéíîå ïðîèçâîäñòâî ýòîãî øåäåâðà. Êîìàíäà îïûòíûõ èíæåíåðîâ, ñïåöèàëèñòîâ ðàçíûõ íàïðàâëåíèé è ëó÷øèå ÷àñîâùèêè Porsche Design â Ãðåíõåíå ðàáîòàëè íàä ñîçäàíèåì èäåàëüíîãî ñèíòåçà òåõíîëîãèè âûñî÷àéøåãî óðîâíÿ è èñêóñíîé ðó÷íîé ðàáîòû. "Porsche Design Indicator P’6910" ñî÷åòàåò â ñåáå ôóíêöèè õðîíîãðàôà ñ ïîäëèííûì ìåõàíè÷åñêèì "ïðûãàþùèì" öèôðîâûì äèñïëååì. Äàæå ìåëüêîì âçãëÿíóâ íà öèôåðáëàò, ìîæíî î÷åíü ÷åò88 Watch&Diamond

êî óâèäåòü ÷àñû, ìèíóòû è ñåêóíäû ñ ïîëíîé äëèòåëüíîñòüþ ïðîñòîÿ. Ýòà àáñîëþòíàÿ èííîâàöèÿ â îáëàñòè ìåõàíè÷åñêèõ ÷àñîâ ñòàëà âîçìîæíîé áëàãîäàðÿ îäíîìó èç ñàìûõ ñëîæíûõ ìåõàíèçìîâ íàðó÷íûõ ÷àñîâ â ìèðå, êîòîðûé ðàáîòàåò âíóòðè ýòîé ýêñòðàîðäèíàðíîé ìîäåëè. ×åòûðå ïðóæèííûõ áàðàáàíà èñïîëüçóþòñÿ äëÿ íàäåæíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âñåõ ýëåìåíòîâ. ×àñû ñîñòîÿò ïðèìåðíî èç 800 äåòàëåé.  òðàäèöèÿõ Porsche Design, êîðïóñ ÷àñîâ "Indicator P’6910" èçãîòîâëåí èç òèòàíà. Îòäåëêà öèôåðáëàòà è ñòðåëîê îáåñïå÷èâàåò áåçîøèáî÷íîå ñ÷èòû-

âàíèå èõ ïîêàçàíèé â ëþáîå âðåìÿ, äàæå â ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ, ïðè èíòåíñèâíûõ âèáðàöèÿõ èëè ïëîõîì îñâåùåíèè, ÷òî íåðåäêî áûâàåò â ñàëîíå ãîíî÷íîãî áîëèäà èëè êàáèíå ñàìîëåòà. Âñå ñòðåëêè ÷àñîâ ÷àñòè÷íî ñêåëåòîíèðîâàíû. Ýòî èñêëþ÷àåò ïåðåêðûòèå òðåõ îñíîâíûõ èíäèêàòîðîâ. Ðàçðàáîòêà ðîòîðà ÷àñîâ áûëà íàâåÿíà ëåãåíäàðíûì àâòîìîáèëåì Porsche Carrera GT, à âåñü äèçàéí ÷àñîâ ñîçíàòåëüíî ïîä÷èíåí ñòèëþ ýòîé ñïîðòèâíîé ìàøèíû, êîòîðàÿ, â ñâîþ î÷åðåäü, ÿâëÿåòñÿ ñîâåðøåííûì ïðèìåðîì ìîùíîñòè, òî÷íîñòè è ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

грандготель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (044) 2786111

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛПОДАРКИ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а вул. Артема, 76 тел. (062) 3357646 тел. (062) 3357646 тел. (062) 3810612


Dashboard PGC P6612 Механизм: калибр ETA 28942, автоматический, запас хода 42 часа. Функции: часы, минуты, секунды, дата, хронограф. Корпус: 18К розовое золото, диаметр 42мм, безель украшен 64 белыми бриллиантами общим весом 1,28ct. Водонепроницаемость 100м. Ремешок: резина, застежка браслетного типа.

Óçíàâàåìûé ñ ïåðâîãî âçãëÿäà ôèðìåííûé ñòèëü Porsche Design ïðèñóù åùå îäíîé íîâèíêå ýòîé ôèðìû - ÷àñàì "Porsche Design Dashboard PGC P’6612". Ìàðêåðû âìåñòî öèôð è íîâûé ëîãîòèï ñ ìîäèôèöèðîâàííûì øðèôòîì äëÿ øêàëû òàõîìåòðà â ýòîì õðîíîãðàôå ïðèäàëè åìó åùå áîëåå äèíàìè÷íûé õàðàêòåð. ×àñû îòëè÷íî "îñíàùåíû", èõ äèçàéí èìååò íå òîëüêî äåêîðàòèâíûé õàðàêòåð, íî è ÿâëÿåòñÿ ôóíäàìåíòàëüíîé êîíöåïöèåé. Õðîíîãðàô òàèò â ñâîåì ìåõàíèçìå óíèêàëüíûé òÿæåëûé ðîòîð äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé ñèñòåìû çàâî90 Watch&Diamond

äà, â êîòîðîì óãàäûâàåòñÿ äèçàéí êîëåñà ñïîðòèâíîé ìàøèíû. Çäåñü óñîâåðøåíñòâîâàíî âñå äî ïîñëåäíåé ìåëî÷è: ìåòàëëè÷åñêèé êà÷àþùèéñÿ ãðóç çàêðåïëÿåòñÿ îòïîëèðîâàííûìè áîëòàìè ê ðîòîðó, à ñàïôèðîâàÿ çàäíÿÿ êðûøêà ïîçâîëÿåò âèäåòü âñþ ýòó âåëèêîëåïíóþ ñèñòåìó, âìîíòèðîâàííóþ â ìåõàíèçì ÅÒÀ 2894-2. Óäà÷íî ñî÷åòàÿ ðàçíûå ìàòåðèàëû â P’6612 Gold Chronograph, Porsche Design äîêàçûâàåò âíîâü è âíîâü, ÷òî, îòîäâèãàÿ íà âòîðîé ïëàí ñóùåñòâóþùèå ôîðìàòû è âîïëîùàÿ â æèçíü íîâûå òåõíè÷åñêèå èäåè, êîìïàíèÿ âûâîäèò íîâûé "çî-

ëîòîé" ñòàíäàðò - õðîíîãðàô â êîðïóñå èç 18-êàðàòíîãî ðîçîâîãî èëè áåëîãî çîëîòà, óñåÿííîãî áðèëëèàíòàìè. Ýòî íàñòîÿùèé ñèíòåç ýìîöèé è ýíåðãèè, êîòîðûé óñèëèâàåòñÿ ïåðåëèâàìè ìåðöàþùèõ áðèëëèàíòîâ è âûçûâàåò îùóùåíèå ïðàçäíè÷íûõ ñóïåðìîäíûõ âå÷åðîâ. Ìàðêà Porsche Design ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ëèäåðîâ ïî ïðîäàæå ðîñêîøíûõ ìóæñêèõ ÷àñîâ. Îíà áûëà îñíîâàíà â 1972 ãîäó ïðîôåññîðîì Ôåðäèíàíîì Ïîðøå. Ïðîäàþòñÿ ÷àñû Porsche Design â ìàãàçèíàõ ÑØÀ, ñòðàí Åâðîïû è Àçèè, â òîì ÷èñëå, Óêðàèíû. Ñåðãåé Èâàíîâ


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ" вул. Володимирська, 20/1а

тел. (044) 2786111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 3357646 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а,

тел. (062) 3357646


"Их сумасшедшее Величество"

Í

åæíûå îòíîøåíèÿ Ìàäîííû è Chopard çàâÿçàëèñü â Ïàðèæå, íà ïðåçåíòàöèè åå àëüáîìà "Confessions on a dancefloor". Çàòåì â Ëîíäîíå, íà öåðåìîíèè "Brit Awards", îíà óæå âñÿ ñâåðêàëà â óêðàøåíèÿõ îò Êàðîëèíû Ãðóîçè-Øîéôåëü. Âçàèìíûå ñèìïàòèè ñóïåðçâåçäû è æåíåâñêîãî þâåëèðíîãî Äîìà ïðèâåëè ê òåñíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó, ðåçóëüòàòîì êîòîðîãî ñòàëî ðîæäåíèå íîâîãî þâåëèðíîãî õèòà Chopard. Èçóìèòåëüíîå îæåðåëüå "Hung up" ñîçäàíî äëÿ ñêàíäàëüíîãî àëüáîìà "Confessions", ñ êîòîðûì ïåâèöà ñîâåðøèëà ìèðîâîå òóðíå.

Веселая прогулка по Парижу

Кулон из коллекции "Hello Kitty"

Кулон из коллекции"Disney"

92 Watch&Diamond

Кулон "Juicy Strawberry"

Ê

Кулон "Sifflet Volume"

îìó âî âðåìÿ ïàðèæñêîãî øîïèíãà õâàòèëî ñèë äîéòè äî Âàíäîìñêîé ïëîùàäè, òîò ìèìî ýòîãî ìàãàçèíà íå ïðîéäåò. Îòâîðèâ äâåðü, ñðàçó ïîïàäàåøü â ñêàçêó, â àòìîñôåðó äåòñòâà. Çäåñü, ñèäÿ íà ìÿãêîì äèâàíå ñðåäè ðîçîâûõ êîâðîâ, ðàçãëÿäûâàÿ âèòðèíû, âû ñðàçó ïîéìåòå, ÷òî âûáåðåòåñü èç ýòîãî ìàãàçèíà ñ ïóñòûì êîøåëüêîì. Ïîäâåñêè, áðàñëåòû, êîëüå è ìíîæåñòâî äðóãèõ íåîáû÷íûõ þâåëèðíûõ èçäåëèé äèçàéíåðà Âèêòîðèè Êàçàëü (Victoria Casal) íåâîçìîæíî íå êóïèòü. Âñÿ òðóäíîñòü áóäåò ñîñòîÿòü â âûáîðå: Ìèêêè Ìàóñ èëè öâåòû, ñèìâîëè÷åñêèé ìèíèàòþðíûé êëþ÷èê èëè ôðóêòû - âñå ñîîòâåòñòâóåò íîâûì ìîäíûì òåíäåíöèÿì è íàõîäèò îòêëèê â âàøåì ñåðäöå.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ, "КРИСТАЛЛ", вул. Володимирська, 20/1а,

тел. (044) 2786111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 3357646 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а,

тел. (062) 3357646


Glycine Incusore 46mm Power Reserve Механизм: калибр A07.61, автоматический, запас хода 46 часов. Функции: часы, минуты, дата, секунды, индикатор запаса хода на отметке "6 часов". Корпус: сталь, диаметр 46мм. Водонепроницаемость 100м. Ремешок: телячья кожа.

Incursore вновь великий и могучий

Ô

èðìà Glycine óæå çíàêîìà íàøèì ÷èòàòåëÿì. Ëèøü íåñêîëüêî ìåñÿöåâ íàçàä åå "ñóïåðõèò" Airman 7 ïðîèçâåë äîñòîéíîå âïå÷àòëåíèå íà óâàæàåìóþ ïóáëèêó. Îíî è íå ìóäðåíî - ìàñòåðà ôèðìû ïðèâûêëè ñîçäàâàòü ÷àñû âûñî÷àéøåãî êëàññà, ýòî èõ ïðîôåññèÿ. Ñòðîãîãî äèçàéíà êîðîíà, ëàêîíè÷íûå öèôåðáëàòû ÷àñîâ çíàêîìû öåíèòåëÿì ÷àñîâîãî èñêóññòâà âî âñåì ìèðå. Îñíîâàííàÿ â 1914 ãîäó Ýæåíîì Ìåéëàíîì ôèðìà äî ñèõ ïîð îñòàåòñÿ ñåìåéíûì ïðåäïðèÿòèåì, ýòî òåì áîëåå îáÿçûâàåò áëþñòè ÷åñòü èìåíè è ïîääåðæèâàòü ïðåñòèæ. Åùå â 1938 ãîäó Glycine áûë îäíèì èç 29 ó÷àñòíèêîâ Áàçåëüñêîé âûñòàâêè ÷àñîâ, è ñ òåõ ïîð íè ðàçó íå óòðàòèë ïî÷åòíîãî ïðàâà ó÷àñòâîâàòü â ýòîì âñåìèðíîì ôîðóìå. 94 Watch&Diamond

Åñëè èìåâøèå ãðàíäèîçíûé óñïåõ Airman 7 âî âñåì ïîâòîðèëè è äàæå ïðåâçîøëè ñîâåðøåííûå ÷åðòû ñâîèõ ðîäñòâåííèêîâ ïî ýòîé ÷àñîâîé "ñåìüå", òî ñåé÷àñ ìû õîòèì ïîçíàêîìèòü âàñ ñ "íîâîðîæäåííûì" èç äðóãîãî áëàãîðîäíîãî ñåìåéñòâà. "Incursore Power Reserve" - íàñòîÿùèå ÷àñû äëÿ íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí. Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî îíè ñïîñîáíû âûäåðæàòü äàâëåíèå âîäû íà ãëóáèíå äî ñòà ìåòðîâ. Äèàìåòð èõ ñîñòàâëÿåò 46 ìì. Ýòî îòêðîâåííî ìíîãî â íàø âåê ìèíèàòþðèçàöèè è íàíîòåõíîëîãèé, íî â äàííîì ñëó÷àå ïðèçâàíî ïîä÷åðêíóòü ñîëèäíîñòü è íàäåæíîñòü ìåõàíèçìà. Êàê è âñå ÷àñû ýòîãî áðåíäà, íîâè÷îê ñíàáæåí ìîùíûì êîðïóñîì èç íåðæàâåþùåé ñòàëè, åãî ñäåðæàííàÿ, íî ìóæåñòâåííàÿ ôîðìà ñðàçó äàåò ïîíÿòü, ÷òî íà ðóêå ó âàñ

íå ïðîñòî óêàçàòåëü âðåìåíè, à âåùü ñåðüåçíàÿ. Ñêâîçü óæå òðàäèöèîííóþ äëÿ ÷àñîâ Glycine ñàïôèðîâóþ çàäíþþ êðûøêó ìîæíî ðàçãëÿäåòü ðàáîòó ìåõàíèçìà, íà ìåñòå öèôðû "6" ïîìåùåí èíäèêàòîð çàïàñà õîäà, à óêàçàòåëü äàòû, ñíàáæåííûé óâåëè÷èòåëüíûì ñòåêëîì, ïîìåùåí íà ñàìîì êðàþ öèôåðáëàòà. Ýòî äàåò ïîíÿòèå î ðàçìåðàõ ìåõàíèçìà, à, ñëåäîâàòåëüíî, î åãî ìîùíîñòè è çàïàñå õîäà ÷àñîâ. Îíè, â ñâîå âðåìÿ ïîðàçèëè ñàìèõ ñîçäàòåëåé, êîòîðûå, ñîáñòâåííî, ê ýòîìó è ñòðåìèëèñü. Îäíà èç ðóêîâîäèòåëüíèö ôèðìû, ìîäíûé ÷àñîâîé äèçàéíåð Êàòåðèíà Áðåõáþëåð ñðàçó ïðèçíàëàñü: "Ýòà ìîùü ìåíÿ ïðîñòî âîñõèòèëà". ×àñû áóäóò âûïóñêàòüñÿ ñ ÷åðíûì, ñèíèì è ñåðûì öèôåðáëàòîì, íà êîæàíîì èëè êàó÷óêîâîì ðåìåøêå. Íèêîëàé Ïåòðîâ


Óâàæàåìûå ãîñïîäà! Ïî ñëó÷àþ äåñÿòèëåòèÿ êîìïàíèè Crystal Group, õî÷ó âûðàçèòü âàì ñâîè ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ è ïîæåëàòü óñïåõà. Ðàä ëè÷íî ïîáëàãîäàðèòü çà áëàãîòâîðíóþ äåÿòåëüíîñòü, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé âàøè ïîêóïàòåëè âûñîêî öåíÿò ýêñêëþçèâíîñòü þâåëèðíûõ èçäåëèé êîìïàíèè Giovanni Ferraris. Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè, ïðåçèäåíò êîìïàíèè, Äæîâàííè Ôåððàðèc

Серьги и кольцо из коллекции "Perlage"

Игра воображения

"P

erlage" - ôðàíöóçñêîå ñëîâî, èì íàçûâàþò ïóçûðüêè âîçäóõà, êîòîðûå îñàæäàþòñÿ íà ñòåíêàõ áîêàëîâ ñ èãðèñòûìè âèíàìè. Ñëîâíî íàñòîÿùèå æåì÷óæèíêè… Îíè ïîòîì òàê âîñõèòèòåëüíî øåëåñòÿò, åñëè ïðèñëóøàòüñÿ. Òðóäíî áûëî ïîäîáðàòü áîëåå ïðåêðàñíîå ñëîâî äëÿ ýòîé êîëëåêöèè. Îíà ëåãêàÿ, íàñêâîçü èñêðèñòàÿ, è íà ïåðâûé âçãëÿä ìîæåò ïîêàçàòüñÿ íåïðèòÿçàòåëüíîé, íî â íåé åñòü ñâîé ñåêðåò - îíà ñîçäàíà òâîð÷åñêèì âäîõíîâåíèåì âåëèêîãî ìàñòåðà Äæîâàííè Ôåððàðèc. Þâåëèðíûå èçäåëèÿ èç êðàñíîãî, æåëòîãî è áåëîãî çîëîòà óêðàøåíû áðèëëèàíòàìè è áåëûìè ñàïôèðàìè. Áëàãîäàðÿ ýòîìó èçäåëèÿ î÷åíü êðàñèâî èãðàþò ñî ñâåòîì, ñîçäàþò íåîáûêíîâåííûé ñâåðêàþùèé ýôôåêò, è ñ ïåðâîãî âçãëÿäà ìû ïîíèìàåì èõ íåîáûêíîâåííóþ öåííîñòü.

Джорджио Висконти из Валенцы

È

òàëüÿíñêèå þâåëèðû èç ãîðîäîâ ïðîâèíöèè Òîñêàíà îáëàäàþò óíèêàëüíîé òåõíèêîé è ñîçäàþò óêðàøåíèÿ îðèãèíàëüíîãî äèçàéíà. ×àñòî â íèõ ïðîñëåæèâàåòñÿ ñèëüíîå âëèÿíèå øêîë, ñëîæèâøèõñÿ â ýïîõó Ðåíåññàíñà, ïðè÷åì, åäâà ëè âñå þâåëèðû ñïåöèàëüíî èçó÷àþò òðàäèöèè ñâîèõ ñëàâíûõ ïðåäøåñòâåííèêîâ - ìíîãèå òåìû, ñèìâîëû è îáðàçû çàëîæåíû â èõ ãåíàõ è ïåðåõîäÿò èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå ïîäñîçíàòåëüíûì ïóòåì. Óêðàøåíèÿ êîìïàíèè Giorgio Visconti ìîæíî ðàñïîçíàòü, äàæå íå îáðàùàÿ âíèìàíèÿ íà êëåéìî ôèðìû, îíè îòëè÷àþòñÿ îñîáîé ñòèëèñòè÷åñêîé óòîí÷åííîñòüþ è íåèçìåííî âûñî÷àéøèìè ñòàíäàðòàìè êà÷åñòâà. Íîâóþ êîëëåêöèþ "Fashion" ìîæíî áûëî áû íàçâàòü àáñòðàêòíîé êîìïîçèöèåé, íî åå äåòàëè â âèäå ÷àðìñîâ ñî ñòèëèçîâàííûìè ôèãóðêàìè ìîäíûõ àêñåññóàðîâ, áîæüèìè êîðîâêàìè è ðûáêàìè íàñûùåíû òåïëîòîé äåòñêèõ âîñïîìèíàíèé, ÷òî êàê íåëüçÿ ëó÷øå îòðàæàåò âåÿíèÿ ìîäû. 96 Watch&Diamond

Изделия из коллекции "Fashion"


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

грандготель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (044) 2786111

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛПОДАРКИ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а вул. Артема, 76 тел. (062) 3357646 тел. (062) 3357646 тел. (062) 3810612


Изделия из коллекции "Leaves"

Ñèíüîðå Åêàòåðèíå Òèìîôååâîé Êàêîé íåæíûé âîçðàñò! Ïî ñóòè, ýòî òîëüêî íà÷àëî, íî êàêîå ñòðåìèòåëüíîå, ïðåêðàñíîå è ìíîãîîáåùàþùåå. Æåëàþ Âàì è âîçãëàâëÿåìîé Âàìè êîìàíäå âëþáëåííûõ â ñâîå äåëî ëþäåé òîëüêî ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé. Ïóñòü ïðèâû÷íûé øåëåñò äîãîâîðîâ ñ íàøèìè àâòîãðàôàìè ñòàíåò çàëîãîì ñîâìåñòíîãî óñïåõà! Æàíëóêà Áóòòèíè, ïðåçèäåíò êîìïàíèè Luca Carati

Свежие караты Luca Carati

Í

åïîâòîðèìàÿ ýëåãàíòíîñòü, íîâàòîðñòâî, íåóâÿäàåìàÿ êëàññèêà íå òîëüêî ìèðíî óæèâàþòñÿ â èçäåëèÿõ èòàëüÿíñêîé ôèðìû Luca Carati, íî è ïîäíèìàþò èõ íà âåðøèíó þâåëèðíîãî èñêóññòâà. Â ýñòåòèêå ïðåîáëàäàþò êîìïîçèöèè, öåíòðîì êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ áðèëëèàíòû. Îäíèì èç çàëîãîâ óñïåõà êîìïàíèè ÿâëÿåòñÿ ïîëíîñòüþ çàìêíóòûé öèêë ïðîèçâîäñòâà - îò çàêóïêè ìàòåðèàëîâ, ñòðîãî îòáî98 Watch&Diamond

ðà àëìàçîâ, ðàçðàáîòêè äèçàéíà è èçãîòîâëåíèÿ êîëëåêöèé, äî îðãàíèçàöèè ñáûòà. Ïðåäñòàâëåííûå âíèìàíèþ ÷èòàòåëåé "Zodiac collection" è "Leaves" ýòî âîëøåáíûå öåííîñòè, êîòîðûå íå ïîäâëàñòíû âëèÿíèþ âðåìåíè. Ïîäòâåðæäåíèåì ìèðîâîãî óðîâíÿ ìàðêè Luca Carati ñëóæèò îòêðûòèå íîâûõ áðåíäîâûõ áóòèêîâ âî âñåõ ñòðàíàõ ìèðà è íåóãàñàþùèé ïîêóïàòåëüñêèé èíòåðåñ ê åå ðîñêîøíûì óêðàøåíèÿì. Îëüãà Îñòðîâñêàÿ

Колье из коллекции "Zodiac"


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 3357646 тел. (062) 3357646


Потому как Instrument!

Â

BR 0192 Instrument Механизм: ETA 2892, с автоподзаводом. Функции: часы, минуты, секунды. Корпус: 18К розовое золото и карбон, размер 46мм Х 46мм, стрелки и метки с люминесцентным покрытием, завинчивающаяся заводная головка. Водонепроницаемость 100м. Ремешок: кожа крокодила, застежка из 18К розового золота. 100 Watch&Diamond

ñå âû çíàêîìû ñ ïîñòóëàòîì, ÷òî ìîáèëüíûìè òåëåôîíàìè, êîìïüþòåðàìè, à òàêæå ÷àñàìè, â îñîáåííîñòè õîðîøèìè, ãâîçäè ëó÷øå íå çàáèâàòü. Íî âîò øâåéöàðñêàÿ ÷àñîâàÿ ôèðìà Bell&Ross ïîñòàâèëà ñåáå öåëüþ èçãîòîâèòü ÷àñû, êîòîðûå ïðèãîäíû íà âñå ñëó÷àè æèçíè. "BR01-92 Instrument Orange" áûëè ñïåöèàëüíî ñîçäàíû äëÿ ëþäåé îïàñíûõ ïðîôåññèé, èëè òåõ, êòî ñòðåìèòñÿ èì ïîäðàæàòü. Íå çðÿ â íàçâàíèè ýòîé ìîäåëè ñòîèò ñëîâî "Instrument" - àñòðîíàâòû, ïèëîòû, íûðÿëüùèêè è äàæå âçðûâíûõ äåë ìàñòåðà ñ óñïåõîì èñïîëüçóþò ýòè ÷àñû êàê èíñòðóìåíò â ñâîèõ ðèñêîâàííûõ ìèññèÿõ. Âîîäóøåâëåííûå òàêèì óñïåõîì ÷àñîâùèêè è äèçàéíåðû ôèðìû ïîøëè åùå äàëüøå è ñîçäàëè ìîäåëüíûé ðÿä íàñòîÿùèõ òðàíñôîðìåðîâ. Òàê, ïîìåùåííûå â ïðî÷íûé êâàäðàòíûé êîðïóñ íàðó÷íûå ÷àñû Bell&Ross ìîæíî îñâîáîäèòü îò êðåïëåíèé äëÿ ðåìåøêà è âîäðóçèòü íà "ïüåäåñòàë" èç ìåòàëëà èëè ïîëóäðàãîöåííûõ êàìíåé - ýòî óæ ïî âàøåìó çàêàçó. Òàêèì îáðàçîì, ó ñåáÿ íà ñòîëå âû áóäåòå èìåòü èçÿùíûå è î÷åíü êà÷åñòâåííûå ÷àñû, êîòîðûì àáñîëþòíî íè÷åãî íå ñäåëàåòñÿ, äàæå åñëè êòî-òî èõ ñ ýòîãî ñòîëà ñìàõíåò. Ïðåäóñìîòðåíà è ïîäâåñêà ÷àñîâ íà ñïåöèàëüíîì êðîíøòåéíå, òîãäà ó âàñ â äîìå ïîÿâèòñÿ èçÿùíûé òèêàþùèé êàíäåëÿáð, ïîòîìó ÷òî ÿðêî ñâåòÿùèåñÿ ëþìèíåñöåíòíûå ñòðåëêè è öèôðû ìîãóò çàìåíèòü íî÷íèê. Îñîáî íàñòîé÷èâûì è îäàðåííûì ëè÷íîñòÿì ïðè îïðåäåëåííîì òåðïåíèè óäàñòñÿ âìîíòèðîâàòü BR01-92 Instrument äàæå â ïðèáîðíóþ äîñêó ñâîåãî ñàìîëåòà èëè ïîäâîäíîé ëîäêè. Íî áàçîâàÿ ìîäåëü âûïóñêàåòñÿ êàê íàðó÷íûå ÷àñû íà èçÿùíîì ðåìåøêå èç êðîêîäèëîâîé êîæè ñ çîëîòîé çàñòåæêîé. ×òîáû íè ó êîãî íå âîçíèêëî äàæå ñîìíåíèÿ â ýêñêëþçèâíîñòè ýòèõ ÷àñîâ, ñîîáùèì, ÷òî êîðïóñ âûïîëíåí òîæå èç çîëîòà, íî ïîòîì ïîêðûò íåñêîëüêèìè ñëîÿìè ñâåðõïðî÷íîãî êàðáîíà. Ñîãëàñèòåñü, íåãîæå âîäîëàçó ïóãàòü ðûá çîëîòûì áëåñêîì ñâîèõ ÷àñîâ èëè îõîòíèêó, êàðàóëÿùåìó äîáû÷ó, âûäàâàòü ñåáÿ ñâåðêàíèåì áðèëëèàíòîâ. Åùå èç òåõíè÷åñêèõ ïîäðîáíîñòåé ìîæåì ïîä÷åðêíóòü ñëåäóþùåå: ìåõàíèçì ñ àâòîïîäçàâîäîì, çàâîäíàÿ ãîëîâêà çàâèí÷èâàþùàÿñÿ, âîäîíåïðîíèöàåìîñòü ãàðàíòèðóåòñÿ äî ãëóáèíû 100 ìåòðîâ. Òàê ÷òî ñ÷àñòëèâûõ ïîëåòîâ, ïðûæêîâ, çàíûðèâàíèé! Ñåðãåé Èâàíîâ


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

www.ferraris.it

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

грандготель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (044) 2786111

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 тел. (062) 3357646


Вицепрезидент компании Calgaro Моника Фин и владелец компании Calgaro Джузеппе Калгаро

Изделие из коллекции "Daisy"

Джузеппе Калгаро с изделием Calgaro

102 Watch&Diamond

Calgaro золотое руно XXI века Calgaro - î÷åíü ìîëîäîé, íî óæå êðåïêî ñòîÿùèé íà íîãàõ èòàëüÿíñêèé áðåíä ñ äàëåêî èäóùèìè òâîð÷åñêèìè è ýêñïåðèìåíòàòîðñêèìè ïëàíàìè. Ñïåöèàëèñò ïî çîëîòûì öåïî÷êàì, çîëîòûõ äåë ìàñòåð ñ ìèðîâûì èìåíåì, Äæóçåïïå Êàëãàðî ñîçäàë ñâîþ ôèðìó â 2000 ãîäó. Õóäîæåñòâåííîé öåëüþ ýòîãî ïðîåêòà áûëî æåëàíèå þâåëèðà ñîâìåñòèòü èñêóññòâî ïëåòåíèÿ öåïî÷åê ñ òåêñòèëüíûì ðåìåñëîì, òðàäèöèîííûì äëÿ àïåííèíñêîãî ðåãèîíà, ãäå è áûëî îñíîâàíî ïðîèçâîäñòâî. Ñóòü òåõíîëîãèè Calgaro çàêëþ÷àåòñÿ â ñîçäàíèè òîí÷àéøèõ íèòåé ìåòàëëà. Áëàãîäàðÿ ðåâîëþöèîííûì âûñîêîòåõíîëîãè÷íûì äîñòèæåíèÿì, ñ ïîìîùüþ ñåðèè õèìè÷åñêèõ è ìåõàíè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ñåðåáðî è çîëîòî ïðåâðàùàþòñÿ â ìèðèàäû ìåòàëëè÷åñêèõ âîëîêîí, êîòîðûå ïóòåì òåõíè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê è ôàíòàçèè äèçàéíåðîâ Calgaro âñêîðå ñòàíîâÿòñÿ ïðÿæåé, çàòåì òêàíüþ è, â êîíå÷íîì èòîãå, þâåëèðíûìè óêðàøåíèÿìè. Ñòðàñòü, âîïëîùåííàÿ â èçäåëèÿõ Calgaro, îïðåäåëÿåòñÿ âñåãî ïàðîé èçûñêàííûõ äðàãîöåííûõ ìàòåðèàëîâ: òåïëûì çîëîòîì ñîëíöà è õîëîäíûì ñåðåáðîì ëüäà, îáúåäèíåííûõ åäèíûì ñòðåìëåíèåì - ðàçðóøèòü ñòåðåîòèïû òðàäèöèîííîãî þâåëèðíîãî ìàñòåðñòâà. Öâåòíàÿ ñåðåáðÿíàÿ íèòü - îäèí èç îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ âñåõ êëàññè÷åñêèõ êîëëåêöèé Calgaro - îêðàøèâàåòñÿ â áåñêîíå÷íîå ìíîæåñòâî öâåòîâ ñ ïîìîùüþ èñêëþ÷èòåëüíî èííîâàöèîííîé, çàïàòåíòîâàííîé òåõíîëîãèè. Ïðîéäÿ ôèçè÷åñêóþ îáðàáîòêó, öâåòíîå ñåðåáðÿíîå âîëîêíî çàòåì âïëåòàåòñÿ â ôàíòàñòè÷åñêèé óçîð, ñîçäàâàÿ óäèâèòåëüíóþ òåêñòóðó, êîòîðàÿ ñòàíîâèòñÿ î÷åíü ìÿãêîé íà îùóïü è ðàäóåò ãëàç èãðîé ñâîèõ îòòåíêîâ. Íîâøåñòâî "îò Calgaro" çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî âñåãî îäíèì åãî èçäåëèåì ìîæíî óêðàñèòü îäíîâðåìåííî è øåþ, è ðóêè, è òàëèþ. Êîìïàíèÿ âîçâåëè÷èâàåò êðàñîòó, èãðèâî è òîíêî çàòðàãèâàÿ ÷óâñòâà ïðåêðàñíîãî ïîëà: ðàäóåò èñêóøåííûé ãëàç, ëàñêàåò òåëî íåæíûìè ïðèêîñíîâåíèÿìè ìÿãêîé òåêñòóðû äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ, âûçûâàÿ â íåì íîâûå ýìîöèè. Ñ Calgaro êàæäàÿ æåíùèíà îáðåòàåò âîçìîæíîñòü íàó÷èòüñÿ ÷óâñòâîâàòü âñþ êðàñîòó äðàãîöåííîñòåé ñâîåé îòçûâ÷èâîé êîæåé. Âàëåíòèíà Àðòåìêèíà


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

То, что

не убивает меня, делает меня

сильнее. ФРИДРИХ НИЦШЕ

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

грандготель "Україна" пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839

вул. Артема, 121 тел. (062) 3357646

WWW.ZENITH-DEFY.COM


Omega Seamaster Planet Ocean Chronograph Механизм: калибр Omega 3313, с автоподзаводом, с коаксиальным спуском, запас хода 48 часов, сертификат C.O.S.C. Функции: часы, минуты, секунды, хронограф. Корпус: нержавеющая сталь, диаметр 45,5мм, стрелки и метки циферблата с люминесцентным покрытием, завинчивающаяся заводная головка, декомпрессионный гелиевый клапан. Водонепроницаемость 600м. Ремешок: прорезиненная кожа, застежка браслетного типа. Omega De Ville X2 Big Date Механизм: калибр Omega 2610, с автоподзаводом, с коаксиальным спуском, запас хода 52 часa, сертификат C.O.S.C. Функции: часы, минуты, секунды, "большая дата". Корпус: 18K розовое золото, размер 35ммX35мм, часовая и минутная стрелки с люминесцентным покрытием. Водонепроницаемость 50м. Ремешок: кожа крокодила, застежка браслетного типа из 18K розового золота.

Øâåéöàðèÿ. Áüåíí. Îêòÿáðü 2006. Ê äåñÿòîé ãîäîâùèíå êîìïàíèè Crystal Group Íàøè äåëîâûå îòíîøåíèÿ ñ Crystal Group íà÷àëèñü â 1996 ãîäó, è óæå ãîä ñïóñòÿ ýòà êîìïàíèÿ ñòàëà íàøèì îôèöèàëüíûì ïðåäñòàâèòåëåì è íàäåæíûì ïàðòíåðîì íà Óêðàèíå. Ñ òåõ ïîð ìû ïîñòîÿííî ðàçâèâàåì è óêðåïëÿåì íàøå ñîòðóäíè÷åñòâî, ïðîäâèãàÿ ÷àñû ìàðêè Omega. Ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ðóêîâîäñòâó êîìïàíèè â ñâÿçè ñ þáèëååì. Omega SA, Ìàðê Àëëåí, ìåíåäæåð ïî ïðîäàæàì

104 Watch&Diamond

Морской конек и Хронос Omega

Ê

àæäàÿ ÷àñîâàÿ ìàðêà èìååò ñâîþ èñòîðèþ. Íî äàëåêî íå êàæäàÿ ïèøåò åå ñàìà, êàê ýòî äåëàåò Omega. Êðàñíîðå÷èâåå âñåãî âûãëÿäèò ïðîñòàÿ õðîíîëîãèÿ ðàçâèòèÿ êîìïàíèè, ãäå ðàññòàâëåíû ñàìûå çíà÷èòåëüíûå âåõè: îò ðîæäåíèÿ â 1848 ãîäó, äî ñàìîãî ðåâîëþöèîííîãî â ìèðå ÷àñîâ èçîáðåòåíèÿ - êîàêñèàëüíîãî ìåõàíèçìà. Õðîíîìåòðèñò Îëèìïèéñêèõ èãð, îôèöèàëüíûå ÷àñû NASA è ðîññèéñêèõ êîñìîíàâòîâ, íà äíå Íåâøàòåëüñêîãî îçåðà è íà ïîâåðõíîñòè Ëóíû Omega âåçäå îñòàåòñÿ ñèìâîëîì óñïåõà è ñîâåðøåíñòâà, çàëîæåííîãî â ïîñëåäíåé áóêâå ãðå÷åñêîãî àëôàâèòà. Åæåãîäíî êîìïàíèÿ ïðåäñòàâëÿåò íåñêîëüêî íîâûõ ìîäåëåé ÷àñîâ èëè óñîâåðøåíñòâîâàííûå ïðåæíèå õèòû. "Omega De Ville X2 Big Date Co-Axial Chronometer" - øèêàðíûå, èìïîçàíòíûå ÷àñû êâàäðàòíîé ôîðìû, ãäå ðîçîâîå çîëîòî ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ïðèçíàêîì ñîâåðøåíñòâà. ×àñû "Omega Seamaster Planet Ocean Chronograph" ìîäåëü 2910.51.82 - âåëèêîëåïíûå ïðîôåññèîíàëüíûå ÷àñû äëÿ äàéâèíãà, çàêëþ÷åíû â îòïîëèðîâàííûé êîðïóñ èç íåðæàâåþùåé ñòàëè äèàìåòðîì 45,5 ìì è îñíàùåíû àíêåðíûì ìåõàíèçìîì Co-Axial, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïàòåíòîâàííîé òåõíîëîãèåé Omega. Èâàí Êàëþæíûé


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

грандготель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (044) 2786111

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 3357646 тел. (062) 3357646


Колье из коллекции "Classic"

Ханс и Тиль Шойфель, владельцы компании Schoeffel

Ïðèñîåäèíÿåì ê íàøèì ïîçäðàâëåíèÿì âîñõèùåíèå è ðàäîñòü çà äàâíèõ è íàäåæíûõ ïàðòíåðîâ. Ìû ïîñòîÿííî èùåì èäåàëüíûå æåì÷óæèíû, äîñòîéíûå íîñèòü èìÿ Schoeffel. Âàøà êîìïàíèÿ – îäíà èç íèõ, êîòîðóþ íàì ïîñ÷àñòëèâèëîñü íàéòè â áåçáðåæíîì îêåàíå ðîñêîøè. Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè, Õàíñ è Òèëü Øîéôåëü, âëàäåëüöû êîìïàíèè Schoeffel

Все сокровища мирового океана

Ò

Серьги из коллекций "Couture", "Ballerina"

106 Watch&Diamond

àêèå êàìíè íå ïîä ñèëó äîáûòü äàæå ÷åëîâåêó-àìôèáèè, ïóñòü áû íà ýòî åìó ïðèøëîñü çàòðàòèòü âñþ ñâîþ æèçíü â ìèðå áåçìîëâèÿ. ßïîíñêèé æåì÷óã "Àêîéÿ", ïðåñíîâîäíûé êèòàéñêèé, ÷åðíûé Òàèòè, ñàìûé êðóïíûé - þæíûõ ìîðåé ñ äåñÿòêàìè ðàçíîâèäíîñòåé öâåòîâûõ îòòåíêîâ - êðåïêî äåðæèò â ñâîèõ ðóêàõ ñàìàÿ êîìïåòåíòíàÿ è àâòîðèòåòíàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ êîìïàíèÿ Schoeffel. Ñî çäîðîâûì íåìåöêèì ïåäàíòèçìîì ñïåöèàëèñòû ôèðìû òùàòåëüíåéøèì îáðàçîì ñîðòèðóþò æåì÷óæèíû, êàæäàÿ èç êîòîðûõ ïî íåñêîëüêó ðàç ñîãðåâàåòñÿ òåïëîì èõ ðóê è ëàñêàåòñÿ ïðèñòàëüíûì âëþáëåííûì âçãëÿäîì. Schoeffel - îëèöåòâîðåíèå ðîñêîøè. Îòëè÷èòåëüíûé çíàê, ñèìâîë ýêñêëþçèâíîñòè è àòðèáóò ïðåñòèæà Schoeffel - ïðîáà 18-êàðàòíîãî çîëîòà íà çàñòåæêå îæåðåëüÿ. Íåñêîëüêî âûñøèõ ïðåìèé â Áàçåëå, òðè ïðåìèè "Òðîôåé êóòþð" â Àðèçîíå è âñåìèðíàÿ ñëàâà ñòàâÿò æåì÷óã Schoeffel âíå êîíêóðåíöèè. Îëüãà Îñòðîâñêàÿ


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005 S w i s s m a d e - w w w. l o n g i n e s . c o m - O l e g M e n s h i k o v b y F a r ro k h C h o t h i a

The Longines Master Collection

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 3357646 тел. (062) 3357646


Топ, топ, top charms…

Ç

Кэтрин ЗетаДжонс

Дженнифер Лопес

Подвески из коллекции "Baby Shoes", браслет из коллекции "Accessories"

íàìåíèòîé êîìïàíèþ Aaron Basha ñäåëàëè èìåííî òóôåëüêè-÷àðìñû. Äæåííèôåð Ëîïåñ, Êýòðèí Çåòà-Äæîíñ, Ñåëèí Äèîí ñ óäîâîëüñòâèåì ïîçâàíèâàþò íà ñâîèõ ïîäâåñêàõ, áðàñëåòàõ è ðåìåøêàõ ÿðêèìè, âåñåëûìè ïèíåòêàìè, èçãîòîâëåííûìè èç çîëîòà è ïëàòèíû, óêðàøåííûìè äðàãîöåííûìè êàìíÿìè è ðåäêîé ïî êðàñîòå ôðàíöóçñêîé ýìàëüþ. Îíè ïîÿâèëèñü â Àìåðèêå, à ïîòîì áûñòðî "äîòîïàëè" äî Åâðîïû, ãäå è ñòàëè îäíèì èç ëó÷øèõ ïîäàðêîâ, êîòîðûì ñîñòîÿòåëüíûå ìóæè áëàãîäàðèëè ñâîèõ æåí çà ïîÿâëåíèå ïîòîìñòâà. Òåïåðü åæåãîäíî ê Mother's Day â þâåëèðíûõ ìàñòåðñêèõ Aaron Basha íàáëþäàåòñÿ ðàáîòà â "òðè ñìåíû", è âñå ðàâíî "îáóòü" âñåõ æåëàþùèõ íå óäàåòñÿ. Ìóäðûå ìàìû çàìåòèëè, ÷òî èõ ìàëûøè â ïåðâûå äíè ïîñëå ðîæäåíèÿ ïðîÿâëÿþò ïîâûøåííûé èíòåðåñ ê áëåñòÿùèì "ïîãðåìóøêàì" Aaron Basha, ïîäñîçíàòåëüíî ôîðìèðóÿ ñâîé âêóñ, êîòîðûé îáÿçàòåëüíî ïðîÿâèò ñåáÿ â áóäóùåì. Îäíî èç ñëàãàåìûõ óñïåõà ýòîé þâåëèðíîé ôèðìû - ñåìåéñòâåííîñòü â ñàìîì ëó÷øåì ñìûñëå ñëîâà. Ààðîíó Áàøà ïîìîãàþò æåíà Ìàðãàðåò, ñûí Ñýññîí, äî÷åðè Îçè, Òåëëè è Ðåäæèí. Îíè ÷àñòî çàìåùàþò îñíîâàòåëÿ êîìïàíèè â ìàãàçèíå è ïëîäîòâîðíî ðàáîòàþò íàä ñîçäàíèåì íîâûõ êîëëåêöèé. "Saddle", "Classics Ladybugs", "Love Bugs", "Flower Power", "Diamond Bow Gemstones", "Pave Diamonds" è "Pave Square Cut" - ýòî ëèøü íåáîëüøîé ïåðå÷åíü âèäîâ "îáóâè" îò Aaron Basha, à îí äåëàåò åùå è äðóãèå þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ - áðàñëåòû, áðîøè, ñåðüãè, öåïî÷êè, êîëüöà è çàïîíêè. Ãàëèíà ×åðåìèñ Кулон "Heart" из коллекции "Ladybugs"

Селин Дион


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ, "КРИСТАЛЛ", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 2786111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а, тел. (062) 3357646 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛПОДАРКИ", вул. Артема, 76, тел. (062) 3810612


Магия кристаллов от Clan de Vega

Кольцо из коллекции "Natura"

Кольe из коллекции "Art Deco"

110 Watch&Diamond

Åêàòåðèíå Òèìîôååâîé, Crystal Group, Ukraine Ãëóáîêîóâàæàåìàÿ ñèíüîðà! Äåñÿòü ëåò - ýòî íå âîçðàñò! Íî, òåì íå ìåíåå, ñòîëåòíÿÿ Clan de Vega ñíèìàåò øëÿïó ïåðåä âàøèì áåçóêîðèçíåííûì âêóñîì è ñïîñîáíîñòüþ òàê ãëóáîêî ÷óâñòâîâàòü ñàìó ïðèðîäó þâåëèðíûõ óêðàøåíèé. Ïîñâÿùàþ âàì òàéíûå çíàêè, çàøèôðîâàííûå â ìîåé ïîñëåäíåé êîëëåêöèè, áåç òðóäà ðàçãàäàâ êîòîðûå, Âû ñìîæåòå îöåíèòü âñþ ïîëíîòó ìîèõ èñêðåííèõ ÷óâñòâ. Äèçàéíåð Äæîâàííè Ñôîðöà, Clan de Vega, Ðèì

Ã

îâîðÿò, âñÿêàÿ èñòîðèÿ ïîâòîðÿåòñÿ äâàæäû. Ïåðâûé ðàç - â ðàìêàõ è îáðàçàõ äðàìû, âòîðîé ðàç - êàê ôàðñ. Èñêëþ÷åíèÿ ÷ðåçâû÷àéíî ðåäêè, ïî÷òè íåðåàëüíû â íàøåì ïðåñûùåííîì ñîáñòâåííîé ãîðäûíåé ìèðå. Íî… ëåò ïÿòü íàçàä â ñòàðîì ïàëàööî íà îäíîé èç öåíòðàëüíûõ óëèö Ðèìà îòêðûëñÿ îôèñ. Íà îòïîëèðîâàííîé äî çåðêàëüíîãî áëåñêà òàáëè÷êå çíà÷èëîñü: "Clan de Vega - Haute Joaillerie". Íåáðîñêî, íî â ëó÷øèõ êàíîíàõ êàëëèãðàôè÷åñêîãî èñêóññòâà. Áûëî âèäíî, ÷òî ðåçöîì âåëà ðóêà ìàñòåðà. Êòî-òî, ïðîõîäÿ ìèìî, ëèøü íåäîóìåííî õìûêàë, èíûå çàìåäëÿëè øàã, ïðèïîìèíàÿ. Òàê, ñïóñòÿ áîëåå ÷åì ïîëâåêà, ðåøèëà ïîâòîðèòü èñòîðèþ ëåãåíäàðíàÿ ôèðìà, êîòîðàÿ åùå â äîâîåííûå âðåìåíà îïðåäåëÿëà þâåëèðíóþ ìîäó Èòàëèè. Îäíàêî ïðîñòî âûéòè èç òåíè - ìàëî. Íóæíî åùå óäåðæàòüñÿ íà ïîäìîñòêàõ òåàòðà, â êîòîðîì áîëüøèíñòâî èç íàñ äàæå íå àêòåðû. Ñòàòèñòû… Áûëè íàðåêàíèÿ ýêñïåðòîâ çà èçëèøíþþ ýêëåêòè÷íîñòü êîëëåêöèé Clan de Vega, áûëè ïîïûòêè îñîáåííî ÿðûõ ïðèâåðæåíöåâ "êëàññè÷åñêîé ÿñíîñòè" îáâèíèòü â áåçâêóñèöå. Íî âñå ðàçãîâîðû


Кольe из коллекции "Eleganza"

Серьги из коллекции "Eleganza"

112 Watch&Diamond

ñòèõëè, êîãäà â ôèðìó ïðèøåë è ïðàêòè÷åñêè âîçãëàâèë åå òðèäöàòèëåòíèé Äæîâàííè Ñôîðöà. Åñëè íà÷èíàþò ãîâîðèòü àëìàçû, ëþäè ìîë÷àò. Íî "ðàçãîâîðèòü" ýòè ñàìûå òâåðäûå íà ñâåòå è î÷åíü ñêðûòíûå êàìíè - çàäà÷à íå èç ëåãêèõ. Îíè äàæå ñâåò ïðåäïî÷èòàþò õðàíèòü â ñåáå. Òîëüêî âçãëÿä áîëüøîãî ìàñòåðà, îñòðûé è òî÷íûé, êàê ãðàíü áóäóùåãî áðèëëèàíòà, ñïîñîáåí "ðàññëûøàòü" èñòîðèþ êàìíÿ. Ó Äæîâàííè Ñôîðöà ýòà ñïîñîáíîñòü ñî÷åòàåòñÿ ñ ôåíîìåíàëüíûì ìàñòåðñòâîì îãðàíùèêà. Äëÿ íåãî, êàæåòñÿ, íåò ñåêðåòîâ â ýòîì ìàñòåðñòâå. Èç òàêîãî ñïëàâà è ðîæäàåòñÿ âûñîêîå, íåïîâòîðèìîå èñêóññòâî. ïîñîáíîñòü ñî÷åòàòü íåñî÷åòàåìîå - ÷åðòà áîëüøîãî òàëàíòà.  øåäåâðàõ Äæîâàííè Ñôîðöà ýòà íåñî÷åòàåìîñòü ëîìàåò âñå ðàìêè, "áüåò âñå ðåêîðäû". È ïîñòîÿííî âûèãðûâàåò. Íî åñòü åùå îäíî. Ïðåäñòàâèòü, ïî÷óâñòâîâàòü êàê åäèíîå öåëîå, ñîçäàíèå èç ñîðîêà-ïÿòèäåñÿòè ïî-ðàçíîìó îãðàíåííûõ êàìíåé - ýòî äîñòóïíî òîëüêî ãåíèþ. Îñòàâèòü áðèëëèàíòû íàåäèíå ñî ñâîèì âîîáðàæåíèåì, óñëûøàòü èõ ãîëîñà, îùóòèòü âñåëåíñêóþ ìóçûêó, äîíåñåííóþ èìè èç ñàìûõ ãëóáèí ðîæäàþùåéñÿ Çåìëè. Ðàäè ýòîãî ñòîèò æèòü. È òâîðèòü. Íàâåðíîå, áëàãîäàðÿ èìåííî ýòîìó âñå áðèëëèàíòîâûå êîëëåêöèè îò Clan de Vega, åäâà âûéäÿ èç-ïîä ðóêè ìàñòåðà, ñòàíîâÿòñÿ þâåëèðíîé êëàññèêîé, ðàðèòåòàìè. Çíàêîìñòâî ñ íèìè îòêðîåò âàì íîâûå, íåâåäîìûå äîòîëå îùóùåíèÿ è ïåðåæèâàíèÿ, ñäåëàåò âàñ âî âñåõ ñìûñëàõ áîãà÷å. Èçäåëèÿ îò Clan de Vega ÷àñòî êîïèðóþòñÿ, çàïóñêàþòñÿ â òèðàæ íåêîòîðûìè íå ñëèøêîì äîáðîñîâåñòíûìè êîìïàíèÿìè. Âîçíèêëà äàæå ñâîåîáðàçíàÿ ìîäà íà "÷òîíèáóäü ïîõîæåå". Íî ðóêîâîäñòâî Clan de Vega îòíîñèòñÿ ê ýòîìó âïîëíå òåðïèìî - ó íèõ íîâûõ èäåé õâàòèò íà âñåõ. Âëàäèìèð Ùåííèêîâ

Ñ


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

грандготель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (044) 2786111

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 тел. (062) 3357646


Андрей Кузичев и Виктория Толстоганова

Московский международный время Carrera y Carrera

Ê

Таша де Васконселос, актриса и модель (Испания)

114 Watch&Diamond

ñàìîìó ïðåñòèæíîìó êèíîñîáûòèþ Ðîññèè, XXVIII Ìîñêîâñêîìó êèíîôåñòèâàëþ, åãî îôèöèàëüíûé ïîñòîÿííûé þâåëèð, èñïàíñêàÿ êîìïàíèÿ Carrera y Carrera, êàê è âñåãäà, ïîäãîòîâèëà ïðèçû äëÿ âðó÷åíèÿ ëó÷øåìó àêòåðó è àêòðèñå. Íà÷àëî òàêîìó ðîñêîøíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó â 1999 ãîäó ïîëîæèëî îðèãèíàëüíîå óêðàøåíèå "Ñèìâîë âëàñòè", èçãîòîâëåííîå ïî çàêàçó îðãêîìèòåòà äëÿ ïðåäñåäàòåëÿ æþðè. Ïåðâûì ñåðåáðÿíûé ìåäàëüîí íà çîëîòîé öåïè ñ èçîáðàæåíèåì Ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ íàäåë àðãåíòèíñêèé ðåæèññåð Ôåðíàíäî Ñîëàíà, à â ýòîì ãîäó îí óêðàøàë ãðóäü ïîëÿêà Àíäðåÿ Æóëàâñêîãî. Ïî óæå ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè, íàðÿäó ñ âðó÷åíèåì îôèöèàëüíûõ ïðèçîâ, Carrera y Carrera ïðåäîñòàâëÿåò äðàãîöåííîñòè ïîïóëÿðíûì àêòðèñàì è èçâåñòíûì ãîñòüÿì êèíîôåñòèâàëÿ íà öåðåìîíèþ îòêðûòèÿ.


Татьяна и Надя Михалковы

Âèêòîðèÿ Òîëñòîãàíîâà, Åêàòåðèíà Ãóñåâà, Ëèäèÿ Øóêøèíà, Åêàòåðèíà Ñòðèæåíîâà è äðóãèå çâåçäû ýêðàíà âûáðàëè óêðàøåíèÿ ïî ñâîåìó âêóñó. Íàïðîêàò áûëè ïðåäîñòàâëåíû çíàìåíèòûå êîëëåêöèè "Taj Mahal", "Gingko", "Bamboo", "Protozoa", "Circles of Fire" è ïîñëåäíèé øåäåâð êîìïàíèè "Peacock". Ñòîèìîñòü íåêîòîðûõ èç íèõ äîõîäèò äî ïîëóìèëëèîíà äîëëàðîâ, ïîýòîìó ñâåäåíèÿ î ïîêóïêàõ â ïðåññó íå ïðîñî÷èëèñü. ðèçû îò Carrera y Carrera âðó÷àëà ñïåöèàëüíî ïðèãëàøåííàÿ èñïàíñêàÿ ãîñòüÿ, àêòðèñà è ìîäåëü Òàøà äå Âàñêîíñåëîñ. Îáëàäàòåëåì âåëèêîëåïíûõ ÷àñîâ èç êîëëåêöèè "Avalon" ñòàë è Èåíñ Õàðöåð, èñïîëíèâøèé ðîëü â íåìåöêîì ôèëüìå "Ñòðàõîâàíèå æèçíè", à òàêæå àíãëè÷àíêà Äæóëè Óîòåðñ, áëåñíóâøàÿ â àíãëèéñêîé ëåíòå "Óðîêè âîæäåíèÿ". Âëàäèìèð Ãîðåëêèí

Ï

Таша де Васконселос объявляет победителя в номинации "Лучший актер"

Ирина Безрукова

Екатерина Стриженова

Екатерина Гусева

Мария Шукшина

Юлия Бордовских и Наталья Ветлицкая


Учредитель Millionaire Fair Ив Хайрат

Галерея часов Bovet

Аппетит приходит во время еды Одна из "ангелов" Millionaire Fair Стенд с часами Paul Picot

Bugatti Veyron в лучах славы

116 Watch&Diamond

Í

ûíåøíåé îñåíüþ â Ìîñêâå, â âûñòàâî÷íîì öåíòðå "Êðîêóñ Ýêñïî" çàâåðøèëàñü âòîðàÿ ðîññèéñêàÿ Millionaire Fair - êðóïíåéøàÿ âûñòàâêà òîâàðîâ è óñëóã êëàññà "ëþêñ".  ýòîì ãîäó åå ïîñåòèëè áîëåå 38 òûñÿ÷ ãîñòåé, ñâîè òîâàðû è óñëóãè ïðåäëàãàëè 200 èçâåñòíåéøèõ ôèðì ñî âñåãî ìèðà, óðîâåíü ïðîäàæ ïðåâçîøåë âñå îæèäàíèÿ. Áûëè ïðîäàíû ÷àñû Bovet çà 450 òûñÿ÷ åâðî, àâòîìîáèëè Bugatti çà 1 ìëí. 300 òûñ. åâðî, ýêñêëþçèâíûé àðîìàò îò Guerlain çà 50 òûñÿ÷ åâðî.

Сверкающие украшения Luca Carati


Магазин беспошлинной торговли «Duty Free» в международных аэропортах Донецка и Симферополя! Сделайте предварительный заказ за 48 часов до вылета и получите скидку 5 % Пассажирам предлагается широкий ассортимент высококачественной продукции: парфюмерия, декоративная косметика ( Lancome, L'Oreal, Guerlain, Christian Dior), спиртные напитки, табачные изделия, кондитерская продукция и разнообразные аксессуары

"Dutyfree" Международный аэропорт "Донецк" тел/факс: + 38 (062) 332 82 21 "Dutyfree" Международный аэропорт "Симферополь" тел/факс: +38 (0652) 29 53 45 www.dutyfreeukraine.com


Новый Год "пошвейЦАРСКИ"

Панорамный вид. Главное здание отеля

Бассейн отеля всегда открыт солнцу

118 Watch&Diamond

Ï

åéçàæè, îòêðûâàþùèåñÿ èç îêîí ýòîãî ëó÷øåãî îòåëÿ Øâåéöàðèè, ðàñïîëîæèâøåãîñÿ íà âûñîòå 800 ì íàä óðîâíåì îçåðà íà ãîðå MontPelerin, - íàñòîÿùèå æèâûå êàðòèíû: Ðèâüåðà, çíàìåíèòûé Ìîíòð¸, Øèëüîíñêèé çàìîê è äîëèíà Ðîíû, Àëüïû è Æåíåâñêîå îçåðî. Äîáàâüòå ê èçîáðàçèòåëüíîé òêàíè ýòîãî ïîëîòíà çâóêîâîé ðÿä â âèäå ïåíèÿ ïòèö, ìàëèíîâîãî ïåðåçâîíà öåðêîâíûõ êîëîêîëîâ, "çâåíÿùåé" íî÷íîé òèøèíû, óòðåííèõ ìåëîäèé ïðîñûïàþùåãîñÿ âíèçó ãîðîäêà Veve, è ïåðåä âàìè âîçíèêíåò èäèëëèÿ, íàéòè êîòîðóþ â íàøåì óðáàíèçèðîâàííîì ìèðå óæå ïî÷òè íåâîçìîæíî.  Le Mirador Kempinski âàñ æäåò àáñîëþòíàÿ ðåëàêñàöèÿ. Çäåñü öàðèò óþòíàÿ àòìîñôåðà ýëåãàíòíîé çàãîðîäíîé ðåçèäåíöèè. Ñîåäèíÿÿ â ñåáå èçÿùåñòâî îáñòàíîâêè, âñåâîçìîæíûå óäîáñòâà è èçóìèòåëüíóþ ñðåäèçåìíîìîðñêóþ êóõíþ, îòåëü ïî ïðàâó îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè "ëþêñ" â öåïè îòåëåé Kempinski. Áîëüøèå îêíà, çàíèìàþùèå ïðîñòðàíñòâî îò ïîëà äî ïîòîëêà, ïîçâîëÿþò ëþáîâàòüñÿ æèâîïèñíûìè âè-


LE MIRADOR KEMPINSKI LAKE GENEVA 1801 Mont-Pelerin 路 Switzerland TELEPHONE +41 21 925 11 11 FAX +41 21 925 11 12 E-MAIL reception@mirador.ch INTERNET www.kempinski.com www.mirador.ch


Ресторан "Le Trianon", удостоенный звезды Michelin

Уют Junior Suite

Givenchy SPA: массаж в четыре руки

íîãðàäíèêàìè, êàñêàäîì ñïóñêàþùèìèñÿ ê îçåðó. Le Mirador - åäèíñòâåííûé â ñòðàíå îòåëü, êîòîðûé âëàäååò ñîáñòâåííîé ÿõòîé è âåðòîëåòíîé ïëîùàäêîé.  îòåëå 74 íîìåðà (ñ ïîëíûì ïàêåòîì "ïÿòèçâåçäî÷íûõ" óñëóã), èç íèõ 22 ëþêñà, íåäàâíî îòðåñòàâðèðîâàííûõ. Îáñëóæèâàíèå â íîìåðàõ - êðóãëîñóòî÷íîå. àâåðøàÿ ñåçîí 2006 ãîäà, îòåëü äåëàåò çàìàí÷èâîå ïðåäëîæåíèå, îò êîòîðîãî òðóäíî îòêàçàòüñÿ ÷åòûðå ñêàçî÷íûõ äíÿ â ïðåääâåðèè Íîâîãî ãîäà. Êîãäà ñòðåëêè ÷àñîâ íà÷íóò íåóìîëèìî ïðèáëèæàòüñÿ ê ïîëóíî÷è, ãîñòè, óæå ïîðàçìÿâøèñü íà òðåíàæåðàõ è â áàññåéíå, ïîäãîòîâèâ ñâîè îìîëîæåííûå ðîñêîøíûìè SPA-ïðîöåäóðàìè ñ êîñìåòèêîé Givenchy ëèöî è òåëî, ñìîãóò ïîëíîñòüþ ïîãðóçèòüñÿ â ïðàçäíè÷íóþ àòìîñôåðó íîâîãîäíåãî âå÷åðà è íàñëàäèòüñÿ âåëèêîëåïíîé êóõíåé ðåñòîðàíà "Le Trianon". À íåîãðàíè÷åííîå êîëè÷åñòâî øàìïàíñêîãî (ïàêåò Deluxe) ýòî ñèìâîëè÷åñêèé íîâîãîäíèé ïîäàðîê ãîñòÿì: êàê Íîâûé ãîä âñòðåòèøü, òàê åãî è ïðîæèâåøü! Åêàòåðèíà Òèìîôååâà

Ç

120 Watch&Diamond


Ума Турман

Анжелина Джоли

Хайди Клум

Крем de La Mer поколения X

Ï

îÿâèâøèñü íà ìèðîâîì ðûíêå â 2001 ãîäó, àìåðèêàíñêèé êîñìåòè÷åñêèé áðåíä Sjal çà ïðîøåäøèå ãîäû óñïåë ïðèîáðåñòè íåìàëî ïî÷èòàòåëåé. È ïîâåðüòå, íå òîëüêî áëàãîäàðÿ ïðèâëåêàòåëüíîé óïàêîâêå, ðàçðàáîòàííîé ëó÷øèìè äèçàéíåðàìè. Ñåé÷àñ ýòèì íèêîãî íå óäèâèøü. Ïðîäóêòû ëèíèè Sjal öåíÿòñÿ, ïðåæäå âñåãî, çà ñâîè ÷óäåñíûå ñâîéñòâà. Ýòî èäåàëüíûå ñðåäñòâà óõîäà çà êîæåé, êîòîðûå ñîõðàíÿþò åå âîäíûé áàëàíñ, óëó÷øàþò îáùåå ñîñòîÿíèå, çàìåäëÿþò âîçðàñòíûå èçìåíåíèÿ è çàùèùàþò îò ðàçðóøèòåëüíîãî âîç122 Watch&Diamond

äåéñòâèÿ âðåäíûõ ôàêòîðîâ îêðóæàþùåé ñðåäû. Ïðè ýòîì âû ïîëó÷àåòå óäîâîëüñòâèå íå òîëüêî îò áëåñòÿùèõ ðåçóëüòàòîâ, íî è îò ïðîñòîòû ïðèìåíåíèÿ ëèíèè Sjal. Äëÿ äîñòèæåíèÿ òàêîãî ýôôåêòà ñîçäàòåëÿì áðåíäà Êàðåí è Êðèñòèí Ïåòðîâè÷ ïðèøëîñü ïðîâåñòè ïî÷òè 10 ëåò â íàó÷íûõ ïîèñêàõ, ê êîòîðûì îíè ïðèâëåêëè ó÷åíûõ-õèìèêîâ, áèîëîãîâ, ñïåöèàëèñòîâ ïî èçó÷åíèþ òðàâ è äàæå ñâÿùåííîñëóæèòåëåé. Èòîãîì ýòèõ èññëåäîâàíèé ÿâèëàñü êîñìåòè÷åñêàÿ ëèíèÿ, îñíîâàííàÿ íà ñèíåðãèè ñîâðåìåííîé íàóêè, äîñòèæåíèé òèáåòñêîé è êèòàéñêîé ìåäèöèíû è ïðîíèêíóòàÿ äóõîì èíäèéñêîãî ó÷å-

íèÿ Àþðâåäà. Ýòó êîíöåïöèþ îòðàæàåò äàæå íàçâàíèå ìàðêè. Øâåäñêîå ñëîâî "Sjal" îçíà÷àåò "äóõ, ðàçóì, ñåðäöå, äóøà".  öåëîì ëèíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé åäèíûé êîìïëåêñ ïî èíòåíñèâíîìó, "èíòåëëåêòóàëüíîìó" óõîäó çà êîæåé.  ñîñòàâ êàæäîãî êðåìà âõîäèò áîëåå ïÿòèäåñÿòè ðåäêèõ è âåñüìà äîðîãîñòîÿùèõ èíãðåäèåíòîâ, ñîáðàííûõ â ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ ðàéîíàõ çåìíîãî øàðà, íà ñêëîíàõ øâåéöàðñêèõ Àëüï, â Ãèìàëàÿõ, Àâñòðàëèè, íà ìîðñêèõ øåëüôàõ. Ýòî ðàñòèòåëüíûå è ìîðñêèå ýêñòðàêòû, áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûå âåùåñòâà, ìèêðîýëåìåíòû, æåì÷óæíàÿ ïóäðà, ñàïôèðîâàÿ è àìåòèñòîâàÿ


ýññåíöèè, òóðìàëèí, à òàêæå ïëàòèíà, çîëîòî è ñåðåáðî, Îíè ðàáîòàþò êàê åäèíûé ñïëàâ, óñèëèâàÿ è äîïîëíÿÿ ïîëåçíûå ñâîéñòâà äðóã äðóãà. Áóì â ìèðå êîñìåòèêè, âûçâàííûé Sjal, ïîäîáåí ñåíñàöèè ñåðåäèíû 60-õ ãîäîâ, êîòîðóþ ïðîèçâåë êðåì "de La Ìåã". Òîãäà îí ñòàë êóëüòîâûì êîñìåòè÷åñêèì ñðåäñòâîì çíàìåíèòîñòåé, êîòîðîå ïîëàãàëîñü èìåòü òàê æå, êàê ëè÷íîãî øîôåðà, ñîáñòâåííûé ñàìîëåò èëè ÷àñòíûé îñòðîâ. Âîò ëèøü íåáîëüøàÿ ÷àñòü îòçûâîâ î êîñìåòèêå Sjal. "Ïðîäóêöèÿ Sjal óäèâèòåëüíà. Åå êðåìû ÿâëÿþòñÿ ñàìûìè ðîñêîø124 Watch&Diamond

íûìè èç âñåõ óâëàæíÿþùèõ, äîñòóïíûõ íà ðûíêå â íàñòîÿùèé ìîìåíò" (æóðíàë Attitude). "Âèäèò Áîã, ÷òî êîñìåòèêà Sjal ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âîñõèòèòåëüíûå ñðåäñòâà ïî óõîäó çà êîæåé ëèöà. Íà ìîé âçãëÿä, îíè ïðåâîñõîäÿò ïî êà÷åñòâó ïðåæíèé õèò Creme de La Ìåã..." (Ôðåäåðèê Âàí Äåð Âàëü, ìîäåëü). "Ýòîò íåâåðîÿòíî äîðîãîé óâëàæíÿþùèé êðåì ìîæåò ñîïåðíè÷àòü ñ êîñìåòèêîé Creme de La Mer" (Óìà Òóðìàí, àêòðèñà). "Áàñíîñëîâíî äîðîãàÿ êîñìåòèêà Sjal ÿâëÿåòñÿ òàêîé æå ðîñêîøíîé, êàê è æåíùèíû, êîòîðûå ìîãóò

ïîçâîëèòü ñåáå åå ïðèîáðåñòè" (æóðíàë Weekend Guardian). "Íåâàæíî, èäåò ëè ðå÷ü î øåñòîì ÷óâñòâå èëè î ñóõîé íàóêå, ýòè êðåìû ÷ðåçâû÷àéíî õîðîøè" (Øàðëèç Òåðîí, àêòðèñà). "Êëÿíóñü óâëàæíÿþùèì êðåìîì Sjal" (ßñìèí Ëå Áîí, ìîäåëü). Ñîõðàíåíèå ñâîåé êðàñîòû äíåì è íî÷üþ ïîðó÷àåò êðåìó Sjal è íåñðàâíåííàÿ Àíæåëèíà Äæîëè. Ìîæíî áåñêîíå÷íî ïðèâîäèòü ïîäîáíûå âîñòîðæåííûå îäû êîñìåòèêå Sjal, íî ëó÷øå íà ëè÷íîì îïûòå óáåäèòüñÿ â åå ÷óäîäåéñòâåííîñòè. Àííà Ñóðîâöåâà


Deluxe Guest Room с видом на залив Виктории

Four Seasons Hotel Hong Kong

Ã

îíêîíã, ñãðóäèâøèéñÿ íà ãîðèñòûõ áåðåãàõ çàëèâà Âèêòîðèè, ìîæíî ñìåëî íàçâàòü îäíèì èç ÷óäåñ ñîâðåìåííîãî ìèðà. Ãîðîä ïðîèçâîäèò ïîèñòèíå ôååðè÷åñêîå âïå÷àòëåíèå. Çäåñü òûñÿ÷åëåòíÿÿ êèòàéñêàÿ äðåâíîñòü ñîñåäñòâóåò ñ çåðêàëüíûìè ãðîìàäàìè ôåøåíåáåëüíûõ íåáîñêðåáîâ, òðàäèöèîííàÿ áåäíîñòü ìèðíî óæèâàåòñÿ ñ óìîïîìðà÷èòåëüíîé ðîñêîøüþ, òðîïè÷åñêàÿ äóõîòà áîðåòñÿ ñ êîíäèöèîíèðîâàííîé ïðîõëàäîé îòåëüíûõ íîìåðîâ. Ïî ÷àñòè îòåëåé è êà÷åñòâó ãîñòèíè÷íûõ óñëóã Ãîíêîíã âïîëíå ìîæåò ñîïåðíè÷àòü ñ Íüþ126 Watch&Diamond

Éîðêîì, Ïàðèæåì èëè Âåíîé. Îäíîé èç íîâèíîê ýòîãî îòëàæåííîãî êîìïëåêñà, ÷åòêî îáñëóæèâàþùåãî ìèëëèîíû ãîñòåé, ÿâëÿåòñÿ îòåëü Four Seasons Hong Kong. Ñâåðêàþùèé òîíèðîâàííûìè ñòåêëàìè íåáîñêðåá ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ Ìåæäóíàðîäíîãî ôèíàíñîâîãî öåíòðà, òàê ÷òî åñëè âû ðåøèòå ïîñåëèòüñÿ çäåñü, òî ìíîãî âðåìåíè íà ïîåçäêè òðàòèòü íå ïðèäåòñÿ. Ñàì îòåëü âïîëíå ñîîòâåòñòâóåò ñòàíäàðòàì êîìïàíèè Four Seasons, ñåòü ïÿòèçâåçäî÷íûõ îòåëåé êîòîðîé ðàñêèíóëàñü ïî âñåìó ìèðó.  íåì 399 íîìåðîâ, 54 èç íèõ îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè "ñüþò". Íîìåðà îôîðìëåíû âïîë-

íå â åâðîïåéñêîì ñòèëå, íî ñ ïîèñòèíå êèòàéñêîé èçîáðåòàòåëüíîñòüþ; äåêîðèðîâàíû âîñòî÷íûìè ýëåìåíòàìè - òåððàêîòîâûìè ôèãóðêàìè, âàçàìè, îðèãèíàëüíûìè ñêóëüïòóðàìè èç ñòåêëà. Íå ñòîèò è ãîâîðèòü, ÷òî âñå íîìåðà óêîìïëåêòîâàíû ïëàçìåííûìè ïàíåëÿìè, òåëåôîíàìè è ïðî÷åé "îðãòåõíèêîé", êîòîðàÿ ìîæåò âàì ïîíàäîáèòüñÿ. Èç îêîí, çàíèìàþùèõ ïî÷òè âñþ ïåðåäíþþ ñòåíó, îòêðûâàåòñÿ çàõâàòûâàþùèé âèä íà çàëèâ êîðîëåâû Âèêòîðèè, îæèâëåííîå äâèæåíèå â êîòîðîì íå çàòèõàåò íè äíåì, íè íî÷üþ. Òàê ÷òî äàæå ïîñëå íàïðÿæåííîãî äíÿ äåëîâûõ âñòðå÷ è ïåðåãîâî-


ðîâ âàì íå ïðèäåòñÿ ñêó÷àòü. Åñòü íåñêîëüêî âåùåé, íà êîòîðûå ìîæíî ñìîòðåòü âå÷íî. Îäíà èç íèõ, áåññïîðíî - áëóæäàíèå ðàçíîöâåòíûõ îãíåé â íî÷è. ïîìÿíóòü îðãàíèçàöèþ ïèòàíèÿ â îòåëå Four Seasons Hong Kong ñòîèò îñîáî. Ðåñòîðàí îòåëÿ íàçûâàåòñÿ ïî-ôðàíöóçñêè: "Caprice". Îí ãîòîâ ïðèíÿòü áîëåå ñîòíè ãîñòåé ðîâíî ñ ïîëóäíÿ. Îáåä, êîòîðûé íà÷èíàåòñÿ â øåñòü ÷àñîâ, ìîæåò çàòÿíóòüñÿ äî ïîñëåäíåãî ïîñåòèòåëÿ. Êóõíÿ, â îñíîâíîì, åâðîïåéñêàÿ, íî îñíîâó åå ñîñòàâëÿþò ìîðåïðîäóêòû. Ïðè÷èíà ýòîãî âïîëíå ïîíÿòíà - â òðîïè÷åñêîé ñòðàíå íå ñòîèò çëîóïîòðåáëÿòü ìÿñîì.  ëó÷øèõ âîñòî÷íûõ òðàäèöèÿõ, áëàãîäàðÿ ñïåöèàëüíîé ïëàíèðîâêå ðåñòîðàííîãî çàëà, ïðîöåññ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè ïðîèñõîäèò íà ãëàçàõ ó êëèåíòà.  ñâîáîäíîå îò äåëîâûõ âñòðå÷ èëè áåãîòíè ïî ìàãàçèíàì âðåìÿ ñòîèò óäåëèòü âíèìàíèå ñâîåìó áðåííîìó òåëó – ê âàøèì óñëóãàì öåëûé îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ. Òóò è ìàññàæíûå êàáèíåòû, è òðåíàæåðíûå çàëû, è ñïîðòèâíûå ïëîùàäêè. Êîìó íå õâàòèò âñåãî ýòîãî, ìîæåò çàêàçàòü ïîåçäêó â çíàìåíèòûé ãîëüôêëóá Ãîíêîíãà, ðàñïîëîæåííûé íà ïðåêðàñíûõ ëóæàéêàõ âîçëå çàëèâà Äèï Óîòåð Áåé. Âïðî÷åì, âñå ýòî âõîäèò â ñòàíäàðòíûé íàáîð óñëóã äëÿ ïÿòèçâåçäî÷íîãî îòåëÿ. À âîò íåñêîëüêî áàññåéíîâ ñ âîñõèòèòåëüíîé èçóìðóäíîé âîäîé, ðàñïîëîæåííûõ íà îòêðûòîì âîçäóõå ïðÿìî ïîä òðîïè÷åñêèì ñîëíûøêîì - ýòî ïîæàëóéòå â Four Seasons Hong Kong! Áèçíåñ-ñëóæáà îòåëÿ îðãàíèçîâàíà ïðîñòî îòìåííî - îíà êðóãëîñóòî÷íî ãîòîâà ïðèéòè âàì íà ïîìîùü.  îòåëå ìîæíî ñíÿòü ñïåöèàëüíûå ïîìåùåíèÿ äëÿ äåëîâûõ âñòðå÷, àðåíäîâàòü íåîáõîäèìóþ äëÿ ýòîãî òåõíèêó è îáîðóäîâàíèå, íàíÿòü êâàëèôèöèðîâàííîãî ñåêðåòàðÿ è ïåðåâîä÷èêîâ. Åêàòåðèíà Òèìîôååâà

Ó

Лобби отеля Фасад Four Seasons Hotel Hong Kong

128 Watch&Diamond


В пленительной сети

Äîðîãèå êîëëåãè! Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ þáèëååì. Ìû öåíèì òîò áîëüøîé âêëàä, êîòîðûé âàøà êîìïàíèÿ âíîñèò â äåëî ïðîäâèæåíèÿ íà óêðàèíñêèé ðûíîê íàñòîÿùèõ ïðîèçâåäåíèé þâåëèðíîãî è ÷àñîâîãî èñêóññòâà. Æåëàåì âàì åùå áîëåå ïðåóñïåòü â ýòîé ïåðñïåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè. Íàøè ïóòè â ÷åì-òî ñõîäíû è ÷àñòî èäóò ïàðàëëåëüíî, ïîýòîìó Cult Fashion Group íåèçìåííî áóäåò íàäåæíûì è äðóæåñòâåííûì ïàðòíåðîì äëÿ âàøåé ôèðìû. Åùå ãîäîâ íå òÿæåê ãðóç. Çàòî è îïûò, è æåëàíüÿ Ñëèëèñü â ïðåêðàñíåéøèé ñîþç! Âñåìó êîëëåêòèâó Crystal Group æåëàåì óñïåõîâ, çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ. Åëåíà Èçìàéëîâà, ïðåçèäåíò Cult Fashion Group

Á

óòèêè êîìïàíèè Cult Fashion Group òðóäíî ïîñòàâèòü â îäèí ðÿä ñ äðóãèìè ïîäîáíûìè ìàãàçèíàìè Äîíåöêà. Îíè âûãîäíî âûäåëÿþòñÿ íà îáùåì ôîíå íå òîëüêî îðèãèíàëüíûì âíåøíèì îôîðìëåíèåì, èçûñêàííûìè èíòåðüåðàìè, íî è øèðîêèì âûáîðîì òîâàðîâ âñåìèðíî èçâåñòíûõ ìîäíûõ áðåíäîâ, ïîñëåäíèå íîâèíêè êîòîðûõ ïåðâûìè ìîãóò êóïèòü æèòåëè è ãîñòè ãîðîäà. YSL, Celine, Tod’s, Shiro, Gianfranco Ferre, John Galliano, Chloe, Missoni, Emilio Pucci, Azzaro è ìíîãèå äðóãèå ìàðêè; ñëîâîì - îáèëèå îäåæäû, îáóâè è àêñåññóàðîâ äëÿ ñàìîãî èçûñêàííîãî ãàðäåðîáà. Ïðÿìûå è áûñòðûå ïîñòàâêè èçäåëèé âûäàþùèõñÿ äèçàéíåðîâ äàþò âîçìîæíîñòü íè íà øàã íå îòñòàòü îò ìîäû. 130 Watch&Diamond


Музыкальное поздравление первого Wellnessклуба "5 элемент" Светланы Лободы

Первый День Рождения Wellnessклуба "5 элемент" удался на славу!

Ï

Зажигательный танец живота в исполнении изящных клиенток первого Wellnessклуба "5 элемент"

Дети и родители с удовольствием участвовали в экшенигре, организованной специально ко Дню Рождения первого Wellnessклуба "5 элемент" 132 Watch&Diamond

ðàçäíîâàíèå Äíÿ Ðîæäåíèÿ Wellnessêëóáà "5 ýëåìåíò" ñâîåé ìàñøòàáíîñòüþ è óíèêàëüíîñòüþ íàäîëãî îñòàíåòñÿ â ñåðäöàõ ãîñòåé. Êëóá íèêîãî íå îáîøåë ñâîèì âíèìàíèåì! Ñíà÷àëà ìåíåäæåðàìè íàïðàâëåíèÿ "Ñåìüÿ-äåòè" áûëà ïðîâåäåíà âåñåëàÿ è äèíàìè÷íàÿ ýêøåí-èãðà äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ! Ïîòîì øîó-ïðîãðàììà ïðàçäíèêà ïðîèñõîäèëà îäíîâðåìåííî â ðàçíûõ çîíàõ êëóáà: â ðåñòîðàíå, ãäå ïîñòîÿííî çâó÷àëà æèâàÿ ìóçûêà, â áîóëèíãå, ãäå áûë îðãàíèçîâàí òóðíèð, è íà êðûòîì òåííèñíîì êîðòå, ãäå ïðîõîäèëè ïîêàçû êîëëåêöèé íàøèõ ïàðòíåðîâ - Milano Collezioni (èçÿùíàÿ îáóâü îò âåäóùèõ èòàëüÿíñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé). Ñâîè òîâàðû äåìîíñòðèðîâàëè þâåëèðíûé V²P-ñàëîí "Çîëîòîé Ëåâ" è þâåëèðíûé áóòèê "Luxus". Íà ëåòíåé ïëîùàäêå êëóáà ìîæíî áûëî îöåíèòü êîìôîðò è èçÿùåñòâî àâòîìîáèëåé Mercedes-Benz êëàññîâ Å, CLK è R, à òàêæå ïîëó÷èòü èñ÷åðïûâàþùóþ êîíñóëüòàöèþ ïðåäñòàâèòåëÿ êîìïàíèè "ÀâòîÊàïèòàë".  âåñòèáþëå ðåöåïöèè ãîñòåé âñòðå÷àëè àêòåðû â êîñòþìàõ ìîðÿêîâ ïåðâîé ÷åòâåðòè XVII âåêà, çàçûâàÿ ïîó÷àñòâîâàòü â èãðå "Êîðàáåëüíûé áèëüÿðä", êîòîðàÿ áûëà ïðåäîñòàâëåíà íàì êîìïàíèåé "Êîðàáåëüíûå Èñòîðèè". Ýòà çðåëèùíàÿ èãðà ïîïóëÿðíà âî âñ¸ì ìèðå. À òåïåðü è íàøèì ãîñòÿì óäàëîñü ïî÷óâñòâîâàòü àçàðò áûâàëûõ ìîðÿêîâ.

Ðåñòîðàíó êëóáà "5 ýëåìåíò", êàê âñåãäà, óäàëîñü ïîðàçèòü ãîñòåé íå òîëüêî èçûñêàííûìè è âêóñíûìè êóëèíàðíûìè ïðîèçâåäåíèÿìè, íî è ýëåãàíòíîé óòîí÷åííîñòüþ ïîäà÷è è ñåðâèðîâêè. Îäèí èç ïàðòíåðîâ ïðàçäíèêà, "Ñåðòèôèöèðîâàííûé Àíãóñ" (äåëèêàòåñíàÿ ãîâÿäèíà àáåðäèíî-àíãóñîâ) ïîò÷åâàë ãîñòåé âêóñíûìè ìÿñíûìè äåëèêàòåñàìè. Îñòóäèòü æàð îò òàêîé íàñûùåííîé øîó-ïðîãðàììû ïîìîãàëè ñîêè è ìîðñû "Ìðèÿ" è ýëèòíûå ñîðòà ïèâà - "Ïøåíè÷íå Åòàëîí" è "Kristall". À ñîãðåòüñÿ â òàêîé ïðîõëàäíûé âå÷åð ìîæíî áûëî ñ ïîìîùüþ ýêñêëþçèâíîãî íàïèòêà "Ïðèâèëåãèÿ", êîòîðûé ñîçäàåòñÿ îòå÷åñòâåííûì ïðîèçâîäèòåëåì êàê ýëèòíûé ïðîäóêò, íà îñíîâå óíèêàëüíîé òåõíîëîãè èíôîðìàöèîííîé î÷èñòêè âîäû. Ìóçûêàëüíûå ïîçäðàâëåíèÿ îò Îëåãà Ñêðèïêè, Òèíû Êàðîëü è Ñâåòëàíû Ëîáîäû ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðèëè âêóñû èçûñêàííîé è òðåáîâàòåëüíîé ïóáëèêè! Âûñòóïëåíèÿ ãèìíàñòîâ è àêðîáàòîâ òîæå íèêîãî íå îñòàâèëè ðàâíîäóøíûì. Íî ñàìûå áóðíûå àïëîäèñìåíòû ïîëó÷èë âîñòî÷íûé òàíåö "Belly dance" â èñïîëíåíèè ãðàöèîçíûõ êëèåíòîê êëóáà. Êóëüìèíàöèåé ïðàçäíîâàíèÿ ñòàë ôååðè÷åñêèé ñàëþò, êîòîðûé îçíàìåíîâàë ïåðâûé, íî äîâîëüíî óñïåøíûé ãîä äåÿòåëüíîñòè Wellness-Êëóáà "5 ýëåìåíò"! Îòäåë ìàðêåòèíãà ïåðâîãî Wellness-êëóáà "5 ýëåìåíò".


Концертхолл ресторана "FreeДОМ"

Аркадий Укупник

Валерий Сюткин, Крис Кельми, Аркадий Укупник

Высокий класс ресторанных музыкантов

Á

îëüøàÿ ñåìüÿ ðåñòîðàíîâ "Êîçûðíàÿ Êàðòà" ñîâìåñòíî ñ òîðãîâîé ìàðêîé "SV" ñîáðàëà ëþáèòåëåé ïîïóëÿðíûõ ïåñåí, õèòîâ "âñåõ âðåìåí è íàðîäîâ" íà ôåñòèâàëå ðåñòîðàííûõ ìóçûêàíòîâ "Äåæàâþ". Äëÿ îðãàíèçàòîðîâ ôåñòèâàëÿ ãëàâíîé öåëüþ ÿâëÿåòñÿ ïîèñê òàëàíòîâ ñðåäè êîëëåêòèâîâ è ñîëüíûõ èñïîëíèòåëåé èç ðàçíûõ ãîðîäîâ Óêðàèíû. Ïî ìíåíèþ æþðè, ñàìîå âàæíîå â ðåñòîðàíå - ýòî àòìîñôåðà, êîòîðóþ íóæíî ñîçäàâàòü íå òîëüêî èçûñêàííîé êóõíåé, âíèìàòåëüíûì, äîáðîñåðäå÷íûì îáñëóæèâàíèåì, øèêàðíûì èíòåðüåðîì, íî è ìóçûêîé, îòâå÷àþùåé äóøåâíîìó íàñòðîþ ãîñòåé.  òîò ñòàâøèé óæå ïàìÿòíûì âå÷åð ñî ñöåíû

Алексей Глызин

134 Watch&Diamond

çâó÷àëè ëþáèìûå ìåëîäèè îòöîâ è äåäîâ, êîòîðûå óñïåëà ïîëþáèòü è íûíåøíÿÿ ìîëîäåæü.  ñîðåâíîâàíèè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå 10 êîìàíä. Ïðèç çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé ïîëó÷èë êîëëåêòèâ "Âåñåëûå ñòàêàí÷èêè" èç Íèêîëàåâà. Òðåòüå ìåñòî çàíÿëà êèåâñêàÿ êîìàíäà "Áëýê Êýò". Âòîðîå òàêæå äîñòàëîñü êèåâëÿíàì, "ïðîïîâåäóþùèì" "Ëåãêèé ôëèðò". Íó, à ïåðâîå ìåñòî è ãëàâíûé ïðèç - ãîäîâîé êîíòðàêò ñ êîìïàíèåé "Êîçûðíàÿ Êàðòà" - â ÷åñòíîé áîðüáå çàâîåâàëà ãðóïïà "Ìiñòî" èç Õàðüêîâà. Êðîìå ðàáîòû â æþðè, ñóäüè, êîòîðûå ñàìè íà÷èíàëè ñâîþ êàðüåðó ïîä çâîí áîêàëîâ è èãðó ïî æåëàíèþ ïîäãóëÿâøèõ êëèåíòîâ, áëåñíóëè ìàñòåðñòâîì - äàëè ñîëüíûå êîíöåðòû. Àðêàäèé Óêóïíèê, Êðèñ

Крис Кельми и Валерий Сюткин

Êåëüìè, Àëåêñåé Ãëûçèí è Âàëåðèé Ñþòêèí âñïîìèíàëè, êàê âñå íà÷èíàëîñü â èõ òâîð÷åñêîé áèîãðàôèè, è óòâåðæäàëè, ÷òî ðàáîòà â ðåñòîðàíå - îòëè÷íàÿ øêîëà äëÿ ëþáîãî ýñòðàäíîãî èñïîëíèòåëÿ. Íî, êàê ãîâîðèòñÿ, ñîëîâüÿ áàñíÿìè íå êîðìÿò! Ãëàâíîå, çà ÷åì èäóò â ðåñòîðàí - ýòî âñå-òàêè òðàïåçà. Ãîñòè ôåñòèâàëÿ ïî äîñòîèíñòâó îöåíèëè ìÿñíûå äåëèêàòåñû "Àíãóñà", à ôèðìåííûé íàïèòîê "Êîçûðíîé Êàðòû", øàìïàíñêîå "Äåæàâþ", ïðîñòî ïîïàëî â "äåñÿòêó" ìåðîïðèÿòèÿ. Íà äåñåðò ïîäàâàëè… ãèòàðó, çâó÷àâøóþ â óíèñîí ôåñòèâàëþ, òàê êàê áûëà îíà âûïîëíåíà â âèäå èçóìèòåëüíîãî òîðòà, è êàæäîãî ó÷àñòíèêà òðîíóëè åå ñëàäêîãîëîñûå "ñòðóíû". Àííà Ñóðîâöåâà

Шоубалет "FreeДОМ"


Наталья Могилевская

Андрей Задорожный и Ирина Турбаевская

группа "Блэк Кэт", г. Киев

Денис Сильченко и Владимир Пында

Ивана Мелай восходящая звезда украинской эстрады

Праздничный торт

группа "Легкий флирт", г. Киев

Валерий и Татьяна Мищенко

Вадим Козин и Росава

победители конкурса группа "Мiсто", г. Харьков


Журнал "Часы и бриллианты"официально распространяется в следующих местах: Часы и бриллианты г. Киев Магазин "Кристалл" ул. Владимирская, 20/1а Тел.: +38 044 278 61 11 Бутик "Van Cleef&Arpels" ул. М. Заньковецкой, 4 Тел.:+38 044 279 46 42 Бутик "Piaget" ул. М. Заньковецкой, 4 Тел.:+38 044 279 46 58 Салон "Emporium" ул. Грушевского, 4 Тел.: +38 044 278 21 38 www.emporium.kiev.ua Welnessклуб "5 элемент" ул. Электриков, 29а Тел.: +38 044 239 1389 www.5el.com.ua Авиакомпания "British Airways" Тел.: +38 044 585 50 50 www.ba.com Аэропорт Борисполь Тел.: +38 044 490 47 77 Ресторан "Mocco" ул. Крещатик, 15 (Пассаж) Тел.: +38 044 230 92 30 Ресторан "Восток" ул. НабережноКрещатицкая, 11 Тел.: +38 044 416 53 75 Ресторан "Токио" ул. Зоологическая, 10. Тел.: +38 044 490 06 04, 490 06 53 tokyo@carrier.kiev.ua Ресторан "Нобель" ул. Большая Васильковская, 65 (бывшая ул. Красноармейская) Тел.: +38 044 238 69 71 nobel@ld2000.kiev.ua Ресторан "Каса белла" ул. Сагайдачного, 27 Тел.: +38 044 425 23 09, 417 42 83 Казино "Avalon" ул. Леонтовича, 3 Тел.: +38 044 234 7494 www.avalon.ua Cеть "Козырная карта": Ресторан "Хуторок" ул. НабережноКрещатицкая, причал №1 Тел.: +38 044 463 70 19, 428 71 01 khutorok@ukr.net Ресторан "Вагонресторан" ул. Красноармейская, 52, (Голосеевский) Тел.: +38 044 287 04 90 Ресторан "Колесо" НабережноКрещатицкая, причал № 14 Тел.: +38 044 462 55 96 Ресторан "Нобу" ул. Шота Руставели, 12 Тел.: +38 044 246 77 34, 235 52 27 barnobu@ukr.net, www.nobu.com.ua Ресторан "Freedom" ул. Фрунзе, 134 (Подольский) Тел.: +38 044 468 32 32, 468 40 68 www.freedomhall.com.ua Ресторан "Дежавю" ул. Б. Хмельницкого, 30 Тел.: +38 044 235 98 02 teatral@nbi.com.ua Ресторан "Кувшин" Перекресток Красноармейской, 94 и Федорова,10 (парковый сквер) Тел.: +38 044 592 63 63 kuvshinkiev@mail.ru, info@kuvshin.com.ua Ресторан "Казбек" бул. Леси Украинки, 30а Тел.: +38 044 285 48 05 Ресторан "Караван" ул. Кловский Спуск, 10 (Печерский) Тел.: +38 044 280 95 77 Ресторан "Тампопо" ул. Саксаганского, 55 Тел.: +38 044 289 29 99 Ресторан "Хинкали" ул. Шота Руставели, 4 Тел.:+38 044 234 06 92 hinkali_kiev@ukr.net

Ресторан "Пельменница" ул. Красноармейская, 56 Тел.: +38 044 287 10 73 pelmenrest@ukr.net Ресторан "Вареничная" ул. Эспланадная, 28 (напротив Дворца Спорта) Тел.: +38 044 287 15 39 varen@ukr.net Ресторан "Да Винчи Фиш Клаб" ул. Владимирская, 12 (бизнесцентр Миллениум) Тел.: +38 044 490 34 34, т.ф.: +38 044 490 34 17 davinci@ukr.net Ресторан "Креп де Шин" ул. Гоголевская, 25 Тел.: +38 044 537 70 70 krepdeshin@mail.ru Ресторан "Марше" ул. Красноармейская,13 Тел.: +38 044 451 40 50, 239 23 37 marche_rest@ukr.net Ресторан "Мураками" Набережное шоссе, ст. м. Днепр Тел.: +38 044 428 72 19 www.murakami.com.ua Ресторан "Пена" ул. Ярославов Вал, 30/18 Тел.: +38 044 234 17 01, т.ф.: +38 044 235 64 41 barpena@ukr.net Ресторан "Самобранка" ул. Богатырская, 26а Тел.: +38 044 592 00 20 г. Днепропетровск Магазин "ИмперадоR" гранд отель "Украина", пр. К. Маркса Тел.: +38 056 370 38 39 Магазин "Rue Royale" Екатеринославский бульвар, 2 Магазин "Le Billionnaire" пр. К. Маркса,51 Тел.: +38 056 744 77 60 Магазин "Nakamiсhi" Атриум, пр. К. Маркса,22 Тел.: +38 056 373 83 23 info@nakamichi.dp.ua Магазин "Monpellie" пр. К. Маркса,44, ул. Серова,4 Тел.: +38 056 38 29 57 Магазин "Elemental" Екатеринославский бульвар, 2 Тел.: +38 056 38 55 88 Магазин "Villeroy and Boch" Екатеринославский бульвар, 2 Тел.: +38 056 371 43 27 Магазин "Frette" Екатеринославский бульвар, 2 Тел.: +38 056 374 73 10 Магазин "Plasma" Екатеринославский бульвар, 2 Тел.: +38 056 373 64 81 Бутик "Patrick Hellman" пр. Карла Маркса,77 Тел.: +38 056 31 36 36 Автосалон "Maserati" ул. Набережная Победы, 10 Тел.: +38 0562 36 12 23, 36 08 87 sales@maserati.com.ua Теннисный клуб “Мегарон” ул. Щорса, 6а Тел.: +38 056 38 04 31, 38 04 33 www.megaron.com.ua Фитнесцентр "Флекс" ул. Ленинградская, 68 Тел.: +38 056 38 87 86, 779 30 30, 779 31 83, 779 31 93 fitnes_flex@ukr.net Центр медицинской косметологии "Космед" ул. Жуковского, 2б Тел.: +38 056 36 08 36 Центр медицинской косметологии "Персона" ул. Набережная Ленина, 11 а Тел.: +38 056 778 00 66

Руководитель проекта Василиса Фридлянд Шефредактор Сергей Тимофеев Артдиректор Наталья Степановская Директор по рекламе, спецпроекты Анна Суровцева Отдел рекламы Любовь Борщ Влада Савина Редактор Дарья Лининская Компьютерный дизайн и верстка Наталья Фонотова Игорь Древаль Федор Зубрицкий Перевод Елена Волик Марина Козленко PRменеджеры: Ольга Островская Иван Захарченко Организатор фотосессий, стилист Елена Баранова Ответственный за выпуск, корректура Анна Суржко Технический директор Владимир Макарович Компьютерные программы, сайт Роман Дворядкин Распространение Олег Юрченко Ольга Данилова Контакты: г. Киев 8 (044) 278 60 13 г. Донецк 8 (062) 311 08 22, 381 21 99 г. Днепропетровск 8 (097) 902 00 00 г. Запорожье 8 (0612) 24 61 20 Отдел рекламы: г. Киев 8 (044) 278 60 13 г. Днепропетровск 8 (097) 902 00 00 г. Донецк 8 (062) 311 08 22, 381 21 99

136 Watch&Diamond

Оздоровительный центр "Цунами" пл. Октябрськая,12а Тел.: +38 0562 33 35 20 manager@tsunami.com.ua Оздоровительный комплекс "Термы" ул. Феодосиевская,1 Салон оптики "Eye Q Optic" просп. Карла Маркса, 22 (ТДЦ “Атриум”) Авиакомпания "Днеправиа" аэропорт, 42 Тел.: +38 0562 39 54 95 Факс: +38 0562 39 54 11 Гостиница "ГрандОтельУкраина" ул. Короленко, 22 Тел.: +38 056 371 00 22, 371 37 13 Гостиница "ПаркГотель" ул. Ворошилова, 21Д Тел.: +38 056 726 60 01, 371 33 80 Гостиница "Sunray" Днепропетровская обл., г. Подгороднее, ул. Дачная, 24 Тел.: +38 056 790 25 25, 790 25 20 т.ф.: +38 056 790 25 22 hotel@sunray.dp.ua www.sunray.dp.ua База отдыха "Mystang" поселок Кировское, ул. Орельская, 3 Тел.: +38 056 788 46 83, +38 067 711 33 89 www.mustangsport.com.ua mustangsport@ua.fm Ресторан "Бартоломео" ул. Набережная Победы, 9Б Тел.: +38 056 370 15 00, 370 42 71 Ресторан "Дежавю" пр. Карла Маркса, 20, (Октябрьская пл.) Тел.: +38 056 370 29 30 Ресторан "Олимп" пр. Карла Маркса, 83 Тел.: +38 056 45 52 37 Ресторан "Beerhouse" Екатеринославский бульвар, 2 Тел.: +38 056 372 30 65 Ресторан "Св. Яков" пер. Урицкого, 11 Тел.: +38 056 740 20 50 Семья заведений "Protege": Ресторан "Пастораль" пр. К. Маркса, 46 Тел.: +38 056 36 28 66, 36 27 66 Ресторан "Capuchone" ул. Горького, 2 Тел.: +38 0562 314 22 86 Ресторан "Safari" ул. Фучика 12б Тел.: +38 056 39 85 95 Бутик кафе "Atrium" пр. К. Маркса,22 Тел.: +38 056 373 83 37 г. Донецк Магазин "Кристалл" г. Донецк, ул. Артема, 121 Тел.: +38 062 335 76 46 Магазин "Cult" ул. Артема,80а Тел.: +38 062 381 73 93 Магазин "Ermenegildo Zegna" ул. Артема,112 Магазин "Megapolis" пр. Ватутина 89, оф. 26 Тел.: + 38 8 062 337 61 55, 384 15 63 acs@acs.dn.ua Магазин "Bolero" ул. Артема, 112 Тел.: + 38 062 345 36 82 Гостиница "Donbass Palace" ул. Артема, 80 Тел.: + 38 062 343 43 33, т.ф.: +38 062 343 43 34 info@donbasspalace.com dp@donbasspalace.com www.donbasspalace.com

ООО "Отель "Централь" ул. Постышева, 25 Тел.: +38 062 332 28 29, т.ф.: +38 062 332 30 85, +38 050 470 59 42 alla_zaitseva@mail.ru, www.hotelcentral.com.ua Туристическое агентство "АНПТУР" пер. Орешкова, 18. Тел.: +38 062 304 67 05, т.ф.: +38 062 335 44 64 tour@anp.dn.ua Авиакомпания "Austrian Airlines" Тел.: +38 062 312 07 17 +38 044 289 20 32 33/34 +38 056 777 12 09 +38 057 714 89 51 52/53 +38 048 49 00 79 +38 032 297 60 90 www.austrian.com Авиакомпания "Donbassаero" аэропорт "Донецк" Тел.: +38 0622 51 53 92 www.donbass.aero Ресторан "Дежавю" бул. Пушкина, 29 Тел.: +38 062 381 09 00 dejavu@dn.farlep.net Ресторан "Околица" бр. Шевченко, 50 Тел.: +38 062 385 88 90, 345 37 20 no@no.net Ресторан "Cavallino Bianco" ул. Университетская, 39 Тел.: +38 062 381 75 41 Ресторан "Сыр" ул. Университетская, 2а Тел.: +38 062 332 48 88, 345 71 83 Ресторан "Magie Noire" пр. Гринкевича, 7 Тел.: +38 062 304 29 69 Ресторан "Титаник" ул. Артема, 127 Тел.: +38 062 305 05 04 Ресторан "Марио" пр. Ильича, 15 Тел.: +38 062 381 08 40, 381 08 50 orange_obg@ukr.net, www.objora.dn.ua Ресторан "Якитория" пр. Ленинский, 11б Тел.: +38 062 313 10 90, 313 10 00 jakitorija@mail.ru, www.objora.dn.ua Кафе "Обжора" бул. Пушкина, 25 Тел.: +38 062 381 05 01 www.objora.dn.ua Ресторан "Шато" пр. Комсомольский, 27 Тел.: +38 062 304 05 06 Ресторан "Корсар" пр. Комсомольский, 27 Тел.: +38 062 304 04 04 www.gsg.com.ua Кафе "Банана" ул. Артема, 80а Тел.: +38 062 312 58 58 www.gsg.com.ua Казиноресторан "Фламинго" пр. Панфилова, 67 (пл. Бакинских Комиссаров) Тел.: +38 062 203 81 79, 387 44 33 Казино "Третий Рим" ул. Артема, 123 Тел.: +38 062 304 12 22, 305 12 33 Казиноресторан "Остров сокровищ" Мариупольская развилка ул. Кирова, 76а Тел.: +38 062 386 01 89 ostrov_dn@mail.ru

Осуществляется рассылка журналов ведущим компаниям Украины и рекламодателям.

Журнал зарегистрирован как средство массовой информации в Министерстве информации Украины 18 июня 2002 г. Свидетельство о регистрации: Рег.КВ №6368. Все права защищены. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель. Редакция не несет ответственности за точность публикуемой информации и может не разделять точку зрения автора. Полное или частичное воспроизведение статей и материалов, опубликованных в "Watch&Diamond", категорически запрещено. Все права на статьи, иллюстрации, иные материалы, а также художественное оформление принадлежат редакции журнала "Watch&Diamond". Тираж 20 000 экз. Цена договорная. Учредитель и основатель ООО "Фэшн Клаб". Адрес редакции: Украина, г. Киев 1, а/я 463 email:info@watchdiamond.com.ua www.watchdiamond.com.ua Печать: ООО "Новый друк" Украина, 02094, г. Киев, ул. Магнитогорская, 1 тел. (044) 4514804, факс (044) 4514810 Редакция выражает признательность за помощь в создании журнала: Компании Crystal Group: магазин «Кристалл», г. Киев, ул. Владимирская, 20/1а тел. (044) 2786111. Магазин «ИмперадоR» г. Днепропетровск, грандотель «Украина», пр. Карла Маркса, тел (056) 3703839. Магазин «Кристалл», г. Донецк, ул. Артема 121, тел. (062) 3357646. Магазин «Кристаллподарки» г. Донецк, ул. Артема, 76, тел. (062) 3810612 Авиакомпании АНП: г. Киев, ул. Ярославов Вал, 17б, тел. (044) 2785969 г. Донецк, п. Орешково, 18, тел. (062) 3046705, г. Черновцы, ул. Чкалова, 30 тел. (03722) 76812


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

грандготель "Україна" пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 3357646 тел. (062) 3357646


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 3357646

Profile for crystalgroup

wd17  

magazine jornal

wd17  

magazine jornal

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded