wd16

Page 1

№ 16

БРИЛЛИАНТЫ New Basel Greubel Forsey под углом 30 Time 0

Hublot Часовщик

the best tourbillon Миль of the year

2006

international magazine

Chopard в Микрокосмос леопардовой Urwerk шкуре

Xtreme в Зените

Hublot теракт в Базеле Ги Элиа: собирая камни Harry Winston

Opus без Maybach 62 – три циферблата тонны комфорта


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

гранд готель "Україна" пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 335 76 46


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

гранд готель "Україна" пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 335 76 46


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

гранд готель "Україна" пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 335 76 46


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

The Ocean Chrono. www.harrywinston.com T +41 22 716 29 00


U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

гранд готель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (044) 278 61 11

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 335 76 46
www.diorjoaillerie.com ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

“Diorette” collection 18k yellow and white gold, diamonds, aquamarine, amethyst, citrine and lacquer

U K R A I N E


ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ, "КРИСТАЛЛ", тел. (044) 278 61 11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", тел. (056) 370 38 39 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", тел. (062) 335 76 46


Modèles deposés ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Greubel Forsey 22 молодые да ранние

P u r e l u x u r y. S i n c e 1 9 2 1.

24

Совершенство стиля и точности

Охота на Glycine

40

Эталон восторга

48

42 Richard Mille: в стиле hi tech

Necklace and earrings Hippie: Freshwater cultured pearls, gold with diamonds and sapphires. www.schoef fel -pearl.com

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ, "КРИСТАЛЛ", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278 61 11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а, тел. (062) 335 76 46 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ ПОДАРКИ", вул. Артема, 76, тел. (062) 381 06 12

54

Ключи от женских сердец


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

BLANCPAIN. НОВАТОРСКИЕ ТРАДИЦИИ. С 1735 ГОДА.

`

Впервые в механических часах объединены все функции, необходимые для современного путешественника: механический будильник, время второго часового пояса и дата. Таким образом, практичность и эстетическая утонченность гармонично сочетаются в модели “Leman GMT Alarm Watch” (Ref. 2041-1130M-53B). Эти часы новая веха фирмы Blancpain из Ле Брассюс в современном часовом искусстве.

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

Звук воспроизводится боем молоточка по традиционному круглому гонгу

ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121

тел. (062) 335 76 46


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

70

80

Превосходство, проверенное временем

58

"A.Lange & Soehne": секрет успеха

72

Mikimoto: в сотрудничестве с Европой

"Цензуру к памяти не допускаю…"

Harry Winston 108 Король бриллиантов

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 335 76 46

G E N E VA - G S TA A D - H O N G K O N G K U WA I T - LO N D O N - M O S C O W M Y K O N O S - N E W Y O R K - PA R I S - P O R T O CERVO - ROM E - ST MORITZ www.degrisogono.com

128

Maybach: три тонны комфорта


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005 U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд готель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 335 76 46 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а,

тел. (062) 335 76 46


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


U K R A I N E КИЇВ, "КРИСТАЛЛ", вул. Володимирська, 20/1а,

тел. (044) 278 61 11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд готель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 335 76 46 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а,

тел. (062) 335 76 46


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Ìè âèòðàòèëè ïiâðîêó íà òå, ùîá çðîáèòè ðîáîòó .. ãîäèííèêà A. Lange & Sohne áåçäîãàííîþ.

The Langematik Perpetual. Øåäåâð ñòâîðåíèé äëÿ íàñòóïíèõ ïîêîë³íü. Öåé ãîäèííèê ç â³÷íèì êàëåíäàðåì òà ³íäèêàòîðîì ôàç ì³ñÿöÿ çàëèøàºòüñÿ òî÷íèì âïðîäîâæ 122 ðîê³â, òîìó íà éîãî çáîðêó â îñòàòî÷íîìó ï³äñóìêó éäå á³ëüøå ðîêó.

Ùîá çðîáèòè íàø³ ãîäèííèêè íàäçâè÷àéíèìè, ìè çáèðàºìî ¿õ äâ³÷³. Öå ñòîñóºòüñÿ òàêîæ ³ LANGEMATIK PERPETUAL. ϳä ÷àñ ïåðøîãî äîâãîòðèâàëîãî ïðîöåñó çáîðó, ìàéñòðè ãîäèííèêîâèõ ñïðàâ ìàþòü âïåâíèòèñü, ùî ôóíêö³³ óñ³õ ìåõàí³çì³â âçàºìîä³þòü ó ïîâí³é ãàðìîí³¿, ñåðåä ÿêèõ ³ ôóíêö³ÿ ñêèäàííÿ íà íóëü òà ³íäèâ³äó-

àëüíî àáî êîëåêòèâíî ðåãóëüîâàíèé ³íäèêàòîð êàëåíäàðÿ. ϳä ÷àñ öèõ ñòàä³é ìàêñèìàëüíî¿ êîíöåíòðàö³¿ í³ÿêà ç ³ñíóþ÷èõ òåõíîëîã³é íå ìîæå çàì³íèòè ðóêè äîñâ³ä÷åíîãî ìàéñòðà Lange. ϳñëÿ ì³ñÿö³â íàïðóæåíî¿ ïðàö³ ìîæíà ñêàçàòè íàïåâíå, ùî ãîäèííèê LANGEMATIK PERPETUAL ïðàöþº áåçäîãàííî. Àëå íàâ³òü òîä³ ùå

 Óêðà¿í³ ãîäèííèêè Lange ìîæíà ïðèäáàòè ó ìàãàçèíàõ “ÈÌÏÅÐÀÄÎR” òà “ÊÐÈÑÒÀËË”, ÿê³ íàëåæàòü äî ìåðåæ³ CRYSTAL GROUP, çà àäðåñîþ:


Ïîòiì ìè âñå çíîâó ðåòåëüíî ïðîàíàëiçóâàëè

çàðàíî ñâÿòêóâàòè. ϳñëÿ öüîãî éäå åòàï, óí³êàëüíèé äëÿ òî÷íîñò³ ÷àñîâîãî âèðîáíèöòâà: ìåõàí³çì çíîâó ïîâí³ñòþ ðîçáèðàºòüñÿ. Òåïåð äî ñïðàâè áåðóòüñÿ îáðîáíèêè; âîíè ìàþòü äîäàòè òó ñàìó äîâåðøåí³ñòü. Âèêîðèñòîâóþ÷è ñó÷àñí³ òåõíîëî㳿, âîíè ïðèêðàøàþòü ÷àñòèíè ìåõàí³çìó ðåôëåííÿì Glashuette, íàñ³÷êîþ ç çîëîòà,

êðóãîâèì çåðíåííÿì àáî ãðàâ³ðóâàííÿì - íàâ³òü òèõ êîìïîíåíò³â, ÿê³ ïîò³ì íå âèäíî êð³çü ñàïô³ðîâó çàäíþ êðèøêó. Öå õóäîæíº îôîðìëåííÿ ðîáèòü êîæíèé ãîäèííèê A. Lange & Soehne óí³êàëüíèì åêçåìïëÿðîì, ùî âò³ëþº êëàñè÷íå ìèñòåöòâî ãîäèííèêîâîãî ä³ëà òà ïîñò³éí³ ïîøóêè ³ííîâàö³é. Íàøà ìåòà - öå ñó÷àñíà òðàäèö³ÿ.

ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, ïð. Ê. Ìàðêñà, ãðàíä - ãîòåëü “Óêðà¿íà”, òåë. (056) 380-38-39; ì. Äîíåöüê, âóë. Àðòåìà, 121, òåë (062) 335-76-46 www.lange-soehne.com


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

гранд готель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (044) 278 61 11

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 335 76 46


Серьги Christian Dior

Новый учебный год

Ê

àê áûñòðî ëåòèò âðåìÿ. Âñåãî 10 ëåò òîìó íàçàä øâåéöàðñêèå ÷àñû è þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ çàïàäíûõ äèçàéíåðîâ õîäèëè â ðàçðÿäå ïî÷òè íåäîñÿãàåìûõ ïðåäìåòîâ ðîñêîøè, à ñåãîäíÿ êàæäûé îáðàçîâàííûé ÷åëîâåê ëåãêî îïåðèðóåò íå òîëüêî íàçâàíèÿìè ñîòåí ÷àñîâûõ ìàðîê, íî è òàêèìè òåðìèíàìè, êàê "òóðáèéîí", "ðåïåòèð", "ïðûãàþùèé ÷àñ", õîðîøî ðàçáèðàåòñÿ â æåì÷óãàõ ðàçíûõ ìîðåé è îãðàíêå áðèëëèàíòîâ. Òåïåðü èìåíà ÷àñîâûõ ìàñòåðîâ è þâåëèðîâ âûçûâàþò àññîöèàöèè, ñâÿçàííûå íå òîëüêî ñ áàñíîñëîâíîé öåíîé èõ èçäåëèé, íî è ñ îïðåäåëåííûì ñòèëåì, ìîäîé è - ãëàâíîå, - èõ ïðåäíàçíà20 Watch&Diamond

÷åíèåì, ÷òî ïîçâîëÿåò ñäåëàòü òî÷íûé âûáîð, ïîëíåå ðàñêðûâàþùèé ëè÷íîñòü ëþáèòåëÿ æèòü êðàñèâî. Ïðîñòî êóñîê çîëîòà óæå íèêîãî íå èíòåðåñóåò, âàæíî, êòî èìåííî ïðèëîæèë ê íåìó ðóêó è, óáðàâ ëèøíåå, ñîçäàë ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà; âåùü, êîòîðóþ íèêîìó íå ïðèäåò â ãîëîâó òèðàæèðîâàòü èëè ñòàâèòü íà êîíâåéåð. Öåëü íàøåãî èçäàíèÿ - ïðîñòûìè èñòèíàìè, ñî çíàíèåì äåëà, ñ ãëóáîêèì ÷óâñòâîì ìåðû ïðåïîäíåñòè ÷èòàòåëþ íîâîñòè, êîòîðûå ôîðìèðóþò âêóñ, ñîçäàþò òðàäèöèþ ïîäõîäà ê îñìûñëåíèþ ïîíÿòèÿ ðîñêîøè, à, çíà÷èò, âñåõ íàñ äåëàþò ìóäðåå. Ãëàâíûé ðåäàêòîð


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

“Grand Prix d’Horlogerie de Geneve”

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

гранд готель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (044) 278 61 11

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 тел. (062) 335 76 46

HUBLOT SA · Switzerland · +41 (0)22 990 90 00 · Hublot live TV on: www.hublot.com


Роберт Грюбель, соучредитель компании Greubel Forsey, и Дмитрий Бердянский, президент Crystal Group

Greubel Forsey молодые да ранние

Ñ

åãîäíÿ íà çâàíèå Áðåãå XXI âåêà - èçîáðåòàòåëÿ òóðáèéîíà - àêòèâíî ïðåòåíäóåò êîìïàíèÿ Greubel Forsey, áëåñòÿùå äåáþòèðîâàâøàÿ â Áàçåëå ãîä íàçàä. Òàëàíòëèâûå, ìîëîäûå, íî óæå ñ ñîëèäíûì îïûòîì ðàáîòû â ñôåðå òî÷íîé ìåõàíèêè, Ðîáåðò Ãðþáåëü è Ñòåôàí Ôîðñåé, ðàáîòàþùèå ïîä èìåíåì EWT Experimental Watch Technology, ïðåäñòàâèëè ÷àñîâîìó ìèðó íîâûé, èñêëþ÷èòåëüíî èííîâàöèîííûé òóðáèéîí. Èçîáðåòåíèå ñðàçó è ñåðüåçíî çàèíòåðåñîâàëî ñïåöèà22 Watch&Diamond

ëèñòîâ èäååé ñâîåé "îòêëîíåííîñòè" îò ïðèâû÷íîé îñè ïîä ðàññ÷èòàííûì àâòîðàìè îïòèìàëüíûì óãëîì â 30 ãðàäóñîâ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó íîâîââåäåíèþ ÷àñû ðàáîòàþò ñòàáèëüíåå è òî÷íåå, â êàêîì áû ïîëîæåíèè ïî îòíîøåíèþ ê ïîâåðõíîñòè Çåìëè îíè íè íàõîäèëèñü. Quadruple Differential Tourbillon íîâàÿ, òåõíè÷åñêè ïðîäâèíóòàÿ ìîäåëü ÷àñîâ, êîòîðóþ äåðçêèå è çíàìåíèòûå èíæåíåðû ïðåäñòàâèëè òåïåðü óæå â ýòîì ãîäó.  åå ìåõàíèçìå ïðèñóòñòâóþò äâà îòêëîíåííûõ òóðáèéîíà èõ ñîáñòâåííîãî èçîáðåòåíèÿ - òàê íàçûâàåìûõ "òóðáèéîíà

â òóðáèéîíå". Ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, ýòî âûäàþùååñÿ òåõíîëîãè÷åñêîå çàâîåâàíèå ìîæåò ñìåëî ïðåòåíäîâàòü íà çâàíèå "Ñîáûòèå ãîäà". Ìíîãèå "àêóëû" ÷àñîâîãî áèçíåñà, èìåþùèå ïîòðÿñàþùå âåðíîå ÷óòüå êî âñåìó íîâîìó è ïðîãðåññèâíîìó, - òàêèå, íàïðèìåð, êàê ïðåçèäåíò Crystal Group Äìèòðèé Áåðäÿíñêèé, êîòîðûé óæå íå ðàç ïîäòâåðæäàë ñâîå óìåíèå íàõîäèòü äåéñòâèòåëüíî òàëàíòëèâûõ ëþäåé, - íå óïóñêàþò âîçìîæíîñòè ñòàòü ïàðòíåðàìè äåáþòàíòîâ-íîâàòîðîâ Greubel Forsey. Êîíñòàíòèí Áàëàíäèí


Greubel Forsey Quadruple Differential Tourbillon Механизм: калибр GF02, ручной завод, запас хода 72 часа. Функции: часы, минуты, ceкунды, индикатор запаса хода, двойной 30 градусный турбийон. Корпус: белое золото, диаметр 43,5мм. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: кожа крокодила. Особенности: лимитированная серия 30 изделий. Watch&Diamond 23


Совершенство стиля и точности

Ê

îìïàíèÿ Louis Vuitton âñåãäà ñëàâèëàñü áåçóêîðèçíåííîñòüþ èñïîëíåíèÿ âñåõ ñâîèõ ýêñêëþçèâíûõ âåùåé. È ïðîèçâîäñòâî ÷àñîâ íå ñòàëî èñêëþ÷åíèåì èç ýòîãî ïðàâèëà. Òàê, ïîñëå íåâåðîÿòíîãî óñïåõà êîëëåêöèè Speedy, áðåíä ðàçðàáîòàë íîâóþ, æåíñòâåííóþ ìîäåëü ÷àñîâ - Magic Speedy - ñî÷åòàíèå âûñîêîãî óðîâíÿ ìàñòåðñòâà ñ ãîëëèâóäñêèì øèêîì è îçîðñòâîì! Ýòà æå ëèíèÿ äèçàéíà ïðîñëåæèâàåòñÿ â íîâîé ìîäåëè Tambour Bijou, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ íàñòîÿùèì âîïëîùåíèåì èçÿùåñòâà è ýëåãàíòíîñòè: òîíêèé ìåõàíèçì è äðàãîöåííîå Magic Speedy

Tambour Bijou

óêðàøåíèå, óìåùàåìîå â îäíèõ ìèíèàòþðíûõ ÷àñèêàõ. î íå òîëüêî æåíùèíû îáëàäàþò ïðèâèëåãèåé íîñèòü LV. Îáúåäèíÿÿ òâîð÷åñêèé ïîäõîä è íîâøåñòâî òåõíîëîãèé, áðåíä ïðåäñòàâèë èííîâàöèîííûé ìóæñêîé õðîíîãðàô Tambour in Black, øåäåâð ïåðåäîâûõ ðàçðàáîòîê, ñîçäàííûé ñïåöèàëüíî äëÿ ïóòåøåñòâåííèêîâ. Áëàãîäàðÿ íàëè÷èþ äèñïëåÿ äëÿ âòîðîãî ÷àñîâîãî ïîÿñà, îíè ñïîñîáíû îòñëåæèâàòü âðåìÿ âåñüìà íåîæèäàííûì è îðèãèíàëüíûì ñïîñîáîì. Øâåéöàðñêàÿ òî÷íîñòü è ýêñêëþçèâíûé äèçàéí LV äåëàþò ýòó ìîäåëü èñòèííûì ïîäòâåðæäåíèåì ñîëèäíîñòè åå îáëàäàòåëÿ. Àííà Ñóðîâöåâà

Í

Tambour in Black

24 Watch&DiamondСлагаемые суперстиля 1

Î÷åíü âàæíî ïðàâèëüíî ïîíèìàòü ñëîâî "òåíäåíöèÿ" - ýòî íå åäèíñòâåííàÿ äîðîãà â ñâåòëîå ãëàìóðíîå áóäóùåå, à íàïðàâëåíèå, êàê áû íåêèé ñòâîë ìè÷óðèíñêîãî äåðåâà, îò êîòîðîãî îòâåòâëÿþòñÿ ìíîæåñòâî ïðèâèòûõ ìîäîé îòðîñòêîâ, ïëîäîíîñÿùèõ ïî-ðàçíîìó, íî èìåþùèõ ðàâíûå ïðàâà íà ñóùåñòâîâàíèå. Áåçóñëîâíî, ÷òî óõîäÿùèé 2006 ãîä - ýòî ãîä âàðèàòèâíîñòè, ÷òî è ïîäòâåðæäàåòñÿ ïðåäñòàâëåííûìè íà íàøèõ ñòðàíèöàõ èçäåëèÿìè. Ñðåäè þâåëèðíûõ òðåíäîâ íàìåòèëîñü âîçâðàùåíèå æåëòîãî çîëîòà, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïðèçíàêîì áóðæóàçíîñòè è íåáðåæíîãî øèêà. ×åòêî ïðîñëåæèâàåòñÿ êóðñ þâåëèðíûõ äèçàéíåðîâ íà íåâèííîñòü, íåñîâåðøåííîëåòèå, íåçðåëîñòü. Ëó÷øåå, ÷òî ìîãëî êîãäà-ëèáî ïîÿâèòüñÿ â þâåëèðíîì ìèðå - ýòî ìèíèìóì äèçàéíà è ïðåîáëàäàíèå èçîùðåííîãî íàòóðàëèçìà, âûðàæåííîãî â îáèëèè áðèëëèàíòîâûõ ñîöâåòèé áóòîíîâ âñåõ îòòåíêîâ, êîïèðîâàíèå ýêçîòè÷åñêèõ ðàñòåíèé, ðåäêèõ æèâîòíûõ è ïòèö. Ñòèëåâîå ìíîãîîáðàçèå â îäåæäå è àêñåññóàðàõ ðîæäàåò îñîáûé ñóïåðñòèëü, êîòîðûé ÿð÷å ïðîÿâëÿåòñÿ â ìóæñêîé ìîäå. Íå çðÿ ãîâîðÿò, ÷òî ìóæ÷èíàì íóæíû òîëüêî äåíüãè, àâòîìîáèëè è ÷àñû. Òàê ÷òî âêëàäûâàéòå äåíüãè è íàâîäèòå ñòèëüíûé áëåñê íà ñâîé ãàðäåðîá, à îáðàçó ïðèäàâàéòå çàêîí÷åííîñòü. Åêàòåðèíà Òèìîôååâà 26 Watch&Diamond

2


3

ДОГОРАЮЩЕЕ ЛЕТО 4

6

5

8

7

11

13

10

12

1. Bovet. 2. Rado. 3. Omega. 4. Carrera y Carrera. 5. Dior. 6. Calgaro. 7. Clan de Vega. 8, 11. Stefan Hafner. 9. Aaron Basha. 10. Jacob&Co. 12. Bottega Veneta. 13. Technomarine.

9


1

ЮВЕЛИРНЫЙ H5N1 2

3

5

8

7

6

10

9

11

1. Bovet. 2, 4, 5, 7, 8, 10. Swarovski. 3. La Nouvelle Bague. 6. Carrera y Carrera. 9. Stefan Hafner. 11. Chopard.

4


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

гранд готель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (044) 278 61 11

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ ПОДАРКИ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а вул. Артема, 76 тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 381 06 12


1

ЦВЕТ НАДЕЖДЫ 2

3

6

7

5

4

9

8

10

13

1. Swarovski. 2, 13. Carrera y Carrera. 3, 7. Victor Mayer. 4. Guy Ellia. 5. Stefan Hafner. 6. La Nouvelle Bague. 8. Chopard. 9, 12. Clan de Vega. 10. Omega. 11. Giovanni Ferraris.

11

12


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

гранд готель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (044) 278 61 11

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 335 76 46


1

2

3

ВНЕЗЕМНАЯ ЭЛИТА

4

6

5

7

10

9

1, 3. Breguet. 2. Blancpain. 4, 6. Harry Winston. 5. Zenith. 7, 10. Bovet. 8. Guy Ellia. 9. Richard Mille. 11. Jacob&Co. 8

11


FACCI & POLLINI

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

I’m Italian. In style.

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ, "КРИСТАЛЛ", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278 61 11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а, тел. (062) 335 76 46 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ ПОДАРКИ", вул. Артема, 76, тел. (062) 381 06 12


1

ВОСТОЧНЫЙ САД 2

3

4

5

6

8

7

10

1, 16, 22. Santagostino. 2. Fani. 3, 12, 15, 23. Swarovski. 4, 9, 17. Stefan Hafner. 5. Carrera y Carrera. 6. Roberto Coin. 7, 11, 20, 24. La Nouvelle Bague. 8, 13. Aaron Basha. 18. Annamaria Cammilli. 10. De Grisogono. 14. Dior. 19. Calgaro. 21. Clan de Vega.

9


11

12

15

20

13

16

17

18

19

21

24

22

14

23


Жан Клод Бивер, глава компании Hublot

Жан Клод Бивер улыбается женщинам

Ï

Hublot Portocervo 41mm Механизм: калибр HUB44, автоподзавод, запас хода 42 часа. Функции: часы, минуты, дата, хронограф. Корпус: розовое золото, диаметр 41мм, безель украшен 114 белыми бриллиантами. Водонепроницаемость 100м. Ремешок: резина.

36 Watch&Diamond

îñëå ôåíîìåíàëüíîãî óñïåõà õðîíîãðàôà Big Bang êîìïàíèÿ Hublot ðåøèëà óòâåðäèòü ñâîå ïðàâî íà ïåðâåíñòâî, ïðåäñòàâèâ íîâóþ ìîäåëü ýòèõ ÷àñîâ. Big Bang Portocervo 41 mm ïðèâëåêàåò ñâîåé èçûñêàííîñòüþ è àâàíãàðäíûì äèçàéíîì, îí ñîçäàí ïî ïîñëåäíèì òåõíîëîãèÿì, è åãî êîðïóñ óêðàøåí 114 áðèëëèàíòàìè âåñîì 1.22 êàðàòà. Áåëûå öèôåðáëàò è ðåìåøîê èç êàó÷óêà ñîçäàþò ïðåâîñõîäíûé êîíòðàñò ñ ðîçîâûì çîëîòîì êîðïóñà, à êàó÷óêîâûå âñòàâêè ñîçäàþò âïå÷àòëåíèå, ÷òî áðàñëåò ïðîõîäèò ñêâîçü ìåõàíèçì ÷àñîâ. Big Bang Portocervo 41 mm ïîëó÷èë íàãðàäû: "Best Design" â Æåíåâå, "Best Oversize Watch" íà Áëèæíåì Âîñòîêå è "Best Professional Sports Watch" â ßïîíèè. Âàäèì Èâàíåíêî


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕВОСХОДСТВО. ПРЕСТИЖ. СТРАСТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ. Прекрасный самолет – это самолет, который хорошо летает. Компания B REITLING следует той же философии. Это выражается в нашем стремлении создавать сверхфункциональные часы для самых требовательных профессионалов. Наши хронографы отвечают самым строгим критериям точности и надежности, а каждый из наших часовых механизмов проходит тщательные испытания в Швейцарском Институте Официального Хронометрирования (COSC). Никто не попадает в мир авиации случайно. www.breitling.com

CHRONOMAT EVOLUTION

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

гранд готель "Україна" пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39

вул. Артема, 121 тел. (062) 335 76 46


Перо жар птицы

Å

ãî íåîáûêíîâåííûé öâåòíîé íàðÿä è ÿðêèé "ãëàçîê" íà êîí÷èêå õâîñòîâûõ ïåðüåâ áóêâàëüíî çàâîðîæèëè þâåëèðîâ Carrera y Carrera è âäîõíîâèëè íà ñîçäàíèå îñëåïèòåëüíîé êîëëåêöèè "Peacock". ×òîáû ïîâòîðèòü ñî÷íîñòü ïðèðîäíûõ êðàñîê îïåðåíèÿ ïàâëèíà, îíè èñïîëüçîâàëè ëó÷øóþ ñåëåêöèþ ñòàâðîëèòîâ, òóðìàëèíîâ, èîëèòîâ, ãîëóáûõ ñàïôèðîâ è áðèëëèàíòîâ, à ýôôåêò ëåãêîñòè è ãðàöèîçíîñòè äîñòèãíóò êîïèðîâàíèåì ëèíèé íàñòîÿùåãî ïåðà, êîëûøàùåãîñÿ íà âåòðó. Êðàñîòà âñåãäà òàèíñòâåííà, íåîáúÿñíèìà è ÷óâñòâåííà, îíà íå òðåáóåò ñëîâ è ïîÿñíåíèé. Ýòî õîðîøî ïîíèìàþò äèçàéíåðû êîìïàíèè, êîòîðàÿ ïîñëåäîâàòåëüíî ðàçðàáàòûâàåò òåìó îòðàæåíèÿ îãðîìíîãî ðàçíîîáðàçèÿ ïðèðîäû. "Peacock" - áåçóñëîâíî, íîâàÿ âåðøèíà Carrera y Carrera. Èðèíà Ñêèáåíêî 38 Watch&Diamond


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 335 76 46

G E N E VA - G S TA A D - H O N G K O N G - K U W A I T - L O N D O N - M O S C O W M Y K O N O S - N E W Y O R K - PA R I S - P O R T O C E R V O - R O M E - S T M O R I T Z

w w w. d e g r i s o g o n o . c o m


Из архивва компании (1920 г.)

Фабрика Glycine в Бьенне, Швейцария

Катерина Брехбюлер

Охота на Glycine

Í

îâàÿ ìîäåëü ÷àñîâ êîìïàíèè Glycine "Incursore Half-Hunter" ïî èíæåíåðíîé çàäóìêå ïðåäíàçíà÷àëàñü äëÿ îõîòíèêîâ, êîòîðûå, êàê èçâåñòíî, ÷àñòî ïîïàäàþò â ðàçëè÷íûå ýêñòðåìàëüíûå ïåðåäðÿãè, ïîýòîìó ýòè ÷àñû íàäåæíî çàùèòèëè îò óäàðîâ, âîäû, ïûëè è öàðàïèí. Îäíàêî áîëüøîé äèàìåòð êîðïóñà ÷àñîâ, èõ âïå÷àòëÿþùèé äèçàéí è òåõíè÷åñêîå ñîâåðøåíñòâî òàê ïîïàëè â ìîäíóþ ñòðóþ, ÷òî ñåãîäíÿ îíè ñàìè ñòàëè "äè÷üþ", íà êîòîðóþ óñòðîåíà íàñòîÿùàÿ îáëàâà êîëëåêöèîíåðîâ. Ñòåêëî ÷àñîâ çàêðûâàåòñÿ ìåòàëëè÷åñêîé êðûøêîé, îáðàçóþùåé â öåíòðå îêîøêî, â êîòîðîì õîðîøî ÷èòàåòñÿ öèôåðáëàò. Ýðãîíîìè÷íàÿ ôîðìà êîðïóñà ýòèõ íåîáû÷íûõ ÷àñîâ, íåñìîòðÿ íà èõ ìîùíóþ êîíñòðóêöèþ, ñìîòðèòñÿ íà çàïÿñòüå âåñüìà âïå÷àòëÿþùå. Glycine ïðîäîëæàåò ñîâåðøåíñòâîâàòü è ñâîé ðàííèé õèò - ìîäåëü Airman 7, êîòîðàÿ ïðèîáðåëà ïðèñòàâêó "diamonds". ×óâñòâóåòñÿ ùåäðàÿ íà áðèëëèàíòû æåíñêàÿ ðóêà êðåàòèâíîãî äèðåêòîðà êîìïàíèè Êàòåðèíû Áðåõáþëåð - 3829 áðèëëèàíòîâ ñëîâíî ïàðÿò â âîçäóõå. Ìàðèíà Êîçëåíêî 40 Watch&Diamond


Glycine Airman 7 diamonds Механизмы: основной калибр 2893 2, два дополнительных 2671 2; все с автоподзаводом. Функции: часы, минуты, дата, четыре часовые зоны. Корпус: сталь, диаметр 53мм; украшен 3829 белыми бриллиантами. Водонепроницаемость 50м. Ремешок: кожа крокодила. Особенности: лимитированная серия 50 изделий.

Watch&Diamond 41


Ричард Миль и Дмитрий Бердянский, президент компании Crystal Group

RM 010–1 skeletonized automatic Механизм: калибр RM010 1, автоподзавод, запас хода 55 часов. Функции: часы, минуты, секунды, дата. Корпус: розовое золото 18K; размеры: 48x39,3x13,84мм. Водонепроницаемость 50м. Ремешок: кожа хай тек, застежка из розового золота.

42 Watch&Diamond

"Richard Mille" дизайнерская точность в стиле hi tech

Ì

íîãèì ìîëîäàÿ øâåéöàðñêàÿ ôèðìà "Richard Mille" çíàêîìà áëàãîäàðÿ ñâîèì èííîâàöèîííûì òåõíè÷åñêèì ââåäåíèÿì è íåïîâòîðèìîìó îðèãèíàëüíîìó äèçàéíó. Íà ôîíå äåñÿòêîâ ñàìûõ óâàæàåìûõ ÷àñîâûõ áðåíäîâ ýòà êîìïàíèÿ óæå óñïåëà çàðåêîìåíäîâàòü ñåáÿ êàê èçãîòîâèòåëü èñêëþ÷èòåëüíî íàäåæíûõ è ñîâðåìåííûõ ÷àñîâ. ×åòêîå ïðåäñòàâëåíèå ãëàâíîãî êðåàòîðà áðåíäà, Ðè÷àðäà Ìèëÿ, î òîì, êàêèì äîëæåí áûòü ôóíêöèîíàëüíûé õðîíîìåòð, âîïëîùàåòñÿ âî âñåõ ìîäåëÿõ, ïðîèçâîäèìûõ åãî ôèðìîé. Ñåãîäíÿ ÷àñû ýòîé ìàðêè ðàçðàáàòûâàþòñÿ êîìàíäîé èíæåíåðîâ ñ ïîìîùüþ êîìïüþòåðîâ è ñèñòåì àâòîìàòèçèðîâàííîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ, ñî ñòðîãèì ñîáëþäåíèåì äèçàéíà, íàïîëíåííîãî îðèãèíàëüíûìè òåõíè÷åñêèìè èäåÿìè. Þíîøåñêàÿ ñòðàñòü Ìèëÿ ê ÷àñàì è òî÷íîé ìåõàíèêå ïîñòåïåííî ïðèâåëà åãî ê ñîçäàíèþ õðîíîìåòðîâ ñ ñóãóáî òåõíè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòüþ, êîòîðàÿ âïîñëåäñòâèè ïîçâîëèëà åãî ôèðìå âûéòè íà òîò âûñîêèé óðîâåíü, íà êîòîðîì îíà è íàõîäèòñÿ ñåé÷àñ. Áåç èçëèøåñòâ è äèêîâèíîê, êîíöåïöèÿ ïðîèçâîäñòâà, âûáðàííàÿ Ìèëåì, áûëà íàñòîëüêî ñëîæíà ñ òî÷êè çðåíèÿ èñïîëíåíèÿ, ÷òî ñäåëàëà èìÿ "Richard Mille" ñèíîíèìîì ñîâåðøåííîé òî÷íîñòè. Èìåííî áëàãîäàðÿ ýòîìó âäîõíîâåíèå ïðè èçãîòîâëåíèè ÷àñîâ RM ÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî òåõíè÷åñêèì, à íå êîììåð÷åñêèì.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


Í

RM 012 Механизм: калибр RM 012, ручной завод, запас хода 42 часа. Функции: часы, минуты, секунды, турбийон, дата. Корпус: платина; размеры: 48x39,3x13,84мм. Водонепроницаемость 100м. Ремешок: кожа хай тек, платиновая застежка. Особенности: лимитированная серия 30 изделий.

44 Watch&Diamond

ûíåøíÿÿ ñòðàòåãèÿ êîìïàíèè Ðè÷àðäà Ìèëÿ çàêëþ÷àåòñÿ â èçáèðàòåëüíîé äèñòðèáóöèè, à íå íàïðàâëåííîñòè íà "ìàññîâûé ðûíîê". Ýêñêëþçèâíîå îôîðìëåíèå è èñïîëíåíèå èçäåëèé äîêàçûâàþò ýòî, äåìîíñòðèðóÿ öåëîñòíîñòü êîíöåïòóàëüíîãî ïîäõîäà â ñèìáèîçå òâîð÷åñòâà è ñëîæíîé ìèêðîòåõíèêè. Òî÷íîñòü ÷àñîâ ñ ïîäïèñüþ "Richard Mille" ñâèäåòåëüñòâóåò î òùàòåëüíîé ïîäãîòîâêå ê èçãîòîâëåíèþ èõ ìåõàíèçìîâ è êîðïóñîâ. Íàïðèìåð, ÷òîáû ïðîèçâåñòè êîðïóñ íîâûõ ÷àñîâ ñ àâòîïîäçàâîäîì RM010, ïðèøëîñü âûïîëíèòü öåëûé ðÿä èññëåäîâàíèé è ýêñïåðèìåíòîâ. Ó÷èòûâàÿ èíäèâèäóàëüíûå õàðàêòåðèñòèêè êàæäîãî ÷àñîâîãî êîðïóñà, êîìïàíèÿ ïðîèçâîäèò 68 ðàçëè÷íûõ îïåðàöèé, òîëüêî ÷òîáû ïîëó÷èòü òðè äåòàëè: áåçåëü, îñíîâíóþ è íèæíþþ ÷àñòè êîðïóñà.  ðåçóëüòàòå âñå áûëî âûïîëíåíî ñîãëàñíî òî÷íûì óêàçàíèÿì è ïðàâèëàì, â ñîîòâåòñòâèè ñ èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèìè ìåòîäàìè, êîòîðûå íàðÿäó ñ ÷àñîâûì ïðîèçâîäñòâîì òàêæå èñïîëüçóþòñÿ â ðàçðàáîòêå êàïðèçíûõ ìîäåëåé ãîíî÷íûõ ìàøèí Ôîðìóëû 1. Ýêñêëþçèâíûé ìåõàíèçì ÷àñîâ RM 010-1 ïîçâîëÿåò çàâîäèòü ãëàâíóþ ïðóæèíó òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû àäàïòèðîâàòü èíåðöèþ ðîòîðà ê âèäó äåÿòåëüíîñòè âëàäåëüöà ÷àñîâ â çàâèñèìîñòè îò òîãî, çàíèìàåòñÿ ëè îí â äàííûé ìîìåíò ñïîðòîì èëè îòäûõàåò. Ïðè ðåãóëèðîâàíèè ïîëîæåíèÿ ðåáåð ïðè ïîìîùè òèòàíîâûõ âèíòîâ èçìåíÿåòñÿ èíåðöèÿ ðîòîðà, óñêîðÿÿ ïðîöåññ çàâîäà â ñëó÷àå ìèíèìàëüíîãî äâèæåíèÿ ðóêè è êèñòè, èëè æå çàìåäëÿÿ åãî âî âðåìÿ àêòèâíûõ çàíÿòèé ñïîðòîì.  ðåçóëüòàòå ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ýòî èçîáðåòåíèå Ðè÷àðäà Ìèëÿ ïðèñïîñàáëèâàåòñÿ ê ñòèëþ æèçíè ñâîåãî âëàäåëüöà íà êèíåòè÷åñêîì óðîâíå. Äðóãàÿ ìîäåëü íàðó÷íûõ ÷àñîâ Ðè÷àðäà Ìèëÿ, òóðáèéîí RM012, áûëà âûïóùåíà â âåñüìà îãðàíè÷åííîì êîëè÷åñòâå: âñåãî 30 ýêçåìïëÿðîâ. Åé õàðàêòåðíû èíæåíåðíî-ñòðóêòóðíûå ôîðìû è öèëèíäðè÷åñêèå íàêëîííûå êîíôèãóðàöèè. Ýòîò òóðáèéîí óíèêàëåí â ñâîåì ðîäå: äåòàëè åãî ÷àñîâîé ïëàñòèíû íåïðåðûâíî ôóíêöèîíèðóþò ñ îñíîâíûì ìåõàíèçìîì è ñî÷åòàþò â ñåáå òåõíè÷åñêóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è íåïðåðûâíóþ ñîâîêóïíîñòü. Êàðåòêà òóðáèéîíà RM012 âûïîëíåíà ñ ïðèìåíåíèåì èííîâàöèîííîãî ìàòåðèàëà Anticorodal 100. Ýòîò ñïëàâ àëþìèíèÿ, ìàãíèÿ è êðåìíèÿ, âïåðâûå ïðèìåíåííûé â êîñìè÷åñêèõ òåõíîëîãèÿõ, òåïåðü ðåãóëÿðíî èñïîëüçóåòñÿ â ïðîìûøëåííûõ èíæåíåðíûõ êîíñòðóêöèÿõ, òðåáóþùèõ ñâåðõâûñîêîé âûíîñëèâîñòè, - òàêèõ êàê íåáîñêðåáû, êîðàáëè è ñïîðòèâíûå ìàøèíû. Ïî ïàðàìåòðàì âåñà è ïðî÷íîñòè îí âûèãðûâàåò ó òèòàíà áëàãîäàðÿ ñâîåé ëåãêîñòè â ñî÷åòàíèè ñ íèçêîé èíåðöèåé è äèíàìè÷åñêîé ñèëîé. Äðóãàÿ ïðèÿòíàÿ îñîáåííîñòü Anticorodal 100 çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îí ñïîñîáåí ïîãëîùàòü âíóòðåííèå è âíåøíèå êîëåáàíèÿ, îáåñïå÷èâàÿ òåì ñàìûì äîïîëíèòåëüíóþ òî÷íîñòü ìåõàíèçìà òóðáèéîíà. Äàðüÿ ËèíèíñêàÿЦентральный вход в выставочный центр

Orogemma 2006

O

rogemma - âûñòàâêàïðîäàæà þâåëèðíûõ èçäåëèé, êîòîðàÿ óæå áîëåå 30 ëåò ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ êðóïíûõ â ñâîåì ðîäå. Îíà ïîëüçóåòñÿ áîëüøèì óñïåõîì åùå è ïîòîìó, ÷òî ïðîâîäèòñÿ âñåãî çà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ äî íà÷àëà ðîæäåñòâåíñêèõ ïðàçäíèêîâ - ñàìîãî ãîðÿ÷åãî âðåìåíè äëÿ ìàññîâîãî øîïèíãà, - êîãäà ïðèîáðåòåíèå ïîäàðêîâ äëÿ ñâîèõ áëèçêèõ ñòàíîâèòñÿ ãëàâíîé ïðîáëåìîé æèòåëåé âñåãî ìèðà. Âûñòàâêà ìåæäóíàðîäíàÿ, ïðîâîäèòñÿ â èòàëüÿíñêîé Âè÷åíöå, êîòîðóþ åùå íàçûâàþò þâåëèðíîé Ìåêêîé, ïîòîìó ÷òî çäåñü èçäàâíà ðàáîòàþò âûäàþùèåñÿ åâðîïåéñêèå þâåëèðû. Óêðàøåíèÿ, èçãîòîâëåííûå ïðîìûøëåííûì ñïîñîáîì, èç46 Watch&Diamond

äåëèÿ ðó÷íîé ðàáîòû, ïðîäóêöèÿ èç çîëîòà, ñåðåáðà, ïëàòèíû. Äðàãîöåííûå è ïîëóäðàãîöåííûå êàìíè, íàòóðàëüíûé è èñêóññòâåííûé æåì÷óã, êîðàëëû, à òàêæå îáîðóäîâàíèå äëÿ þâåëèðíîãî ïðîèçâîäñòâà âî âñåé ïîëíîòå ïðåäñòàâëåíû íà 71 òûñÿ÷å êâàäðàòíûõ ìåòðîâ âûñòàâî÷íîé ïëîùàäè.  ýòîì ãîäó Orogemma áûëà ïðåäñòàâëåíà 1582 èìåíàìè, 1166 èç êîòîðûõ - ÷ëåíû ãèëüäèè èòàëüÿíñêèõ äèçàéíåðîâ. Îñòàëüíûìè ó÷àñòíèêàìè ñòàëè êîìïàíèè èç 28 ñòðàí ìèðà. Êàæäàÿ ôèðìà ïîëó÷èëà âîçìîæíîñòü ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîè èííîâàöèîííûå ïðîåêòû, îáðàòèâ íà ñåáÿ âíèìàíèå è ïîëó÷èâ îöåíêó âñåìèðíî èçâåñòíûõ ñïåöèàëèñòîâ. Çàî÷íûå ñîðåâíîâàíèÿ, îðãàíèçîâàííûå óñòðîèòåëÿìè âûñòàâêè çàäîëãî äî åå îòêðûòèÿ, ïî-

ìîãëè îïðåäåëèòü ëó÷øèõ ïðîèçâîäèòåëåé þâåëèðíûõ èçäåëèé, ïîýòîìó öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé ïðîøëà ñðàçó ïîñëå òîðæåñòâåííîãî îòêðûòèÿ Orogemma 2006. Íîìèíàöèè âðó÷àëèñü ïî òðåì êàòåãîðèÿì: õóäîæåñòâåííîå îôîðìëåíèå, ýêîíîìèêà è ìåíåäæìåíò, òåõíè÷åñêèå èííîâàöèè. Ãëàâíûì àêöåíòîì âûñòàâêè è âàæíûì ñòðóêòóðíûì íîâøåñòâîì, êîòîðîå âûçâàëî èíòåðåñ âñåõ åå ó÷àñòíèêîâ, ñòàëî òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå íîâîãî ïàâèëüîíà "Hall B1" â êîòîðîì áûëè ïðåäñòàâëåíû ñòåíäû 25 ëó÷øèõ äèçàéíåðîâ, ñðåäè íèõ õîðîøî çíàêîìûå íàøèì ÷èòàòåëÿì èìåíà - Roberto Coin, Calgaro, Stefan Hafner è Staurino. Äèçàéí íîâîãî ïàâèëüîíà ïëîùàäüþ â 4100 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ îòðàçèë â ñåáå äâà ãëàâíûõ ïðèíöè-


Hall B1 Званый ужин в честь открытия нового холла B1

ïà: ðàöèîíàëüíóþ îðãàíèçàöèþ ïðîñòðàíñòâà è óíèâåðñàëüíîñòü. Ïîñòðîåííûé ìåíåå ÷åì çà ïîëãîäà, çàë îïðåäåëåííî íàïîìèíàåò íîâûé First Avenue íà âûñòàâêå Basel World è îòâå÷àåò âûñîêèì òðåáîâàíèÿì ìíîãèõ âåäóùèõ êîìïàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûì ê îôîðìëåíèþ è îñîáåííî - ê îñâåùåíèþ âûñòàâî÷íûõ çàëîâ. Ïî çàÿâëåíèþ îðãàíèçàòîðîâ, îòêðûòèå ýòîãî ïàâèëüîíà ñòàëî ïåðâîé ÷àñòüþ ãîòîâÿùèõñÿ èçìåíåíèé, ïðèçâàííûõ ïðåâðàòèòü âûñòàâêó â íàñòîÿùåå âûñîêîêà÷åñòâåííîå øîó. Íåëüçÿ òàêæå íå óïîìÿíóòü î òîì, ÷òî ñîâìåñòíî ñ Orogemma òðàäèöèîííî ïðîøëà è âûñòàâêà International Watch Exhibition 2006, ïðèâëåêøàÿ ê ñåáå âíèìàíèå ìíîæåñòâà öåíèòåëåé ÷àñîâîãî èñêóññòâà. Îëüãà Îñòðîâñêàÿ Watch&Diamond 47


Дмитрий Бердянский, президент компании Crystal Group и Ги Эллия, глава фирмы "Guy Ellia"

Guy Ellia Time Square 2311 LV6 Convex Douze Механизм: калибр PGE 820, F.Piguet, кварцевый. Функции: часы, минуты. Корпус: желтое золото, размеры: 52,50х35,5мм. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: кожа крокодила.

Эталон восторга

Ò

îëüêî íåïîääåëüíûé èíòåðåñ è èñêðåííîñòü ÷óâñòâ ðîæäàþò èñòèííóþ äðóæáó. Îáùàÿ ñòðàñòü ê ñîâåðøåíñòâó îáúåäèíÿåò òâîðöîâ è ñîçèäàòåëåé. Îäíè âäîõíîâëÿþòñÿ âîñõèùåíèåì ñâîèõ ïî÷èòàòåëåé, à òå ïîëó÷àþò íåïîñòèæèìóþ æèçíåííóþ ýíåðãèþ îò ñîçåðöàíèÿ èçÿùíûõ øåäåâðîâ. Ïîòîìó íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ëþáîâü êî âñåìó íàñòîÿùåìó â èñêóññòâå ñìîãëà ñäðóæèòü òàëàíòëèâåéøåãî ÷àñîâîãî äèçàéíåðà Ãè Ýëëèà è Äìèòðèÿ Áåðäÿíñêîãî, ïðåçèäåíòà êîìïàíèè Crystal Group, êîòîðûé êàê íèêòî äðóãîé çíàåò òîëê â óòîí÷åííîé ðîñêîøè. Âñþ ñâîþ æèçíü Ãè Ýëëèà ïîñâÿòèë ïîèñêó äðàãîöåííûõ êàìíåé. Êóäà òîëüêî íå çàáðàñûâàëà åãî ñóäüáà: Áèðìà, Êîëóìáèÿ, Àíòâåðïåí… Íî êàæäûé ðàç, âîçâðàùàÿñü â Ïàðèæ, îí ñîçäàâàë, ñîçèäàë, óäèâëÿë è î÷àðîâûâàë ïóáëèêó ñâîèìè îðèãèíàëüíûìè þâåëèðíûìè óêðàøåíèÿìè, â êîòîðûõ áåçîøèáî÷íî ÷èòàëñÿ 48 Watch&Diamond

åãî íåïîâòîðèìûé ñòèëü. È ýòó àêñèîìó ïîäòâåðäèëà íîâàÿ ìîäåëü - Time Square 2311 Ellia, â êîòîðîé ñ ïåðâîãî âçãëÿäà óãàäûâàåòñÿ ïî÷åðê ìàñòåðà. Ýêñêëþçèâíûé äèçàéí ÷àñîâ áåçàïåëëÿöèîííî "âûäàåò" âñåìèðíî ïðèçíàííîãî ãåíèÿ, ïîðàæàþùåãî ñâîèì óìåíèåì îáúåäèíÿòü â åäèíîå öåëîå òîíêèå ãðàíè þâåëèðíîãî ìàñòåðñòâà è òî÷íîñòü òåõíè÷åñêîãî ñîâåðøåíñòâà. "Íåïîðî÷íîñòü", âåëèêîëåïèå è íåîáû÷íàÿ îáúåìíîñòü - ýòî ãëàâíûå "èçþìèíêè" Time Square 2311 LV6 Convex Douze. Ýòè ÷àñû ìîæíî ñ÷èòàòü íàñòîÿùèì ñîêðîâèùåì, òàê êàê îíè ñî÷åòàþò â ñåáå íîó-õàó ïðîèçâîäèòåëÿ è ìàñòåðñòâî þâåëèðà. Ìåõàíèçì ñ êàëèáðîì PGE 820 Frederic Piguet, çàêëþ÷åííûé â êîðïóñ èç ÷èñòîãî çîëîòà, 82 áðèëëèàíòà, ïîäîáðàííûå ÷åëîâåêîì, áåçóñëîâíî, çíàþùèì òîëê â äðàãîöåííûõ êàìíÿõ, è îðèãèíàëüíûé äèçàéí îò Guy Ellia ïîêîðÿþò ñâîèì êà÷åñòâîì è áåçóïðå÷íîñòüþ èñïîëíåíèÿ. Âàäèì Èâàíåíêî


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 тел. (062) 335 76 46


Драгоценный гербарий

Ï

ûøíàÿ ïðèðîäà Ñðåäèçåìíîìîðüÿ, ÿðêèå ïåéçàæè Èòàëèè, êîòîðûì íå âåäîìî óâÿäàíèå, âäîõíîâèëè òâîðöîâ Luca Carati íà êîëëåêöèþ "Leaves", ãèìí ðàñòèòåëüíîìó ìèðó. Êëàññè÷åñêàÿ ôîðìà ëåïåñòêîâ, ëèñòüåâ, èçãèáîâ è ïëàâíûõ ëèíèé ñòåáëåé âîïëîùåíà èìè â æèçíü ïðè ïîìîùè äðóãèõ äàðîâ ïðèðîäû - äðàãîöåííûõ êàìíåé è áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ. Þâåëèðû îòîáðàçèëè ñìåíó âðåìåí ãîäà, èñïîëüçóÿ öâåòíûå áðèëëèàíòû: ðîçîâûå ñèìâîëèçèðóþò âåñíó, áåëûå - çèìó, îñåíü - êîðè÷íåâûå, à àëìàçû æåëòîãî è çîëîòèñòîãî öâåòà âûçûâàþò â ïàìÿòè ëåòî.

В царстве фантазии

È

òàëüÿíñêèå þâåëèðû îáëàäàþò óíèêàëüíîé òåõíèêîé è íåïîâòîðèìûì âçãëÿäîì íà äèçàéí óêðàøåíèé. Êàæäûì ñâîèì ðîñêîøíûì òâîðåíèåì ýòó àêñèîìó ïîäòâåðæäàåò ìàðêà Giovanni Ferraris. Ôàíòàçèéíûå þâåëèðíûå øåäåâðû, ñîñòîÿùèå èç ïðîñòûõ ãåîìåòðè÷åñêèõ ôîðì, çàâîðàæèâàþò ñâîåé êðàñîòîé è ðàçíîîáðàçèåì ïðèìåíÿåìûõ ìàòåðèàëîâ. Çîëîòî âûñøåé ïðîáû, íåáåñíûå ñàïôèðû, ÷èñòûå áðèëëèàíòû, ðäåþùèå êîðàëëû. Ôèðìà âïå÷àòëÿåò è óâëåêàåò ñìåëûì è èçûñêàííûì ñî÷åòàíèåì ÿðêèõ öâåòîâ, ïîëóäðàãîöåííûõ è äðàãîöåííûõ êàìíåé. 50 Watch&Diamond

Foglie

Marine

Bubble


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Искусство это крик в

Пустыне.

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

гранд готель "Україна" пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39

вул. Артема, 121 тел. (062) 335 76 46

WWW.ZENITH-WATCHES.COM


Harry Winston Ocean Biretro Механизм: GP3106 с модулем HW2837, автоподзавод, запас хода 42 часа. Функции: часы, минуты, дата. Корпус: белое золото, диаметр 36мм, украшен бриллиантами в количестве 90 штук и общим весом 2,44 карата. Водонепроницаемость 100м. Ремешок: кожа крокодила или каучук.

Квинтэссенция индивидуальности

B

iretro - ïåðâàÿ ìîäåëü æåíñêèõ ÷àñîâ â êîëëåêöèè Ocean. Îòëè÷àþùàÿñÿ óíèêàëüíûì òåõíè÷åñêèì ìàñòåðñòâîì è èçÿùíûì äèçàéíîì, îíà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ äàì, êîòîðûå òî÷íî çíàþò, ÷åãî õîòÿò. Biretro ÿâèëàñü ðåçóëüòàòîì ñîþçà ÷àñîâùèêîâ è þâåëèðîâ ñàìîãî âûñîêîãî êëàññà è òåïåðü âîïëîùàåò îäíó èç ëþáèìûõ èäåé ìàðêè Harry Winston: "Ðåäêèå áðèëëèàíòû äëÿ óíèêàëüíûõ ÷àñîâ". Ñèÿíèå 186 äðàãîöåííûõ êàìíåé è êîðïóñà èç áåëîãî çîëîòà ñòàëè íàñòîÿùèì âîïëîùåíèåì ãîëëèâóäñêîãî øèêà! Íî ïóñòü íåáîëüøîé ðàçìåð ýòîãî ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà âàñ íå îáìàíûâàåò: ïîä êðàñîòîé êðîåòñÿ èäåàëüíîé òî÷íîñòè ìåõàíèçì. À áëàãîäàðÿ ñìåùåííîé îò öåíòðà èíäèêàöèè ÷àñîâ è ìèíóò, Biretro Ocean Lady ïîëó÷èëè ïîä÷åðêíóòóþ èíäèâèäóàëüíîñòü, ñïîðòèâíûé õàðàêòåð è ñîâðåìåííîñòü. Åëåíà Âîëèê 52 Watch&DiamondКлючи от женских сердец Синди Кроуфорд Мария Хурадо

54 Watch&Diamond

Ñ

ðåäè çàõâàòûâàþùåãî äóõ ìíîãîîáðàçèÿ þâåëèðíûõ øåäåâðîâ â ñâîåì âûáîðå èíîãäà òåðÿþòñÿ äàæå ñàìûå âçûñêàòåëüíûå ëþáèòåëüíèöû óêðàøåíèé. Îäíàêî ïðèâëå÷ü èõ âíèìàíèå ìîæíî íå òîëüêî âåñîì áðèëëèàíòîâ, èõ èñêóñíîé, äèêîâèííîé îãðàíêîé è íåâåðîÿòíûì öâåòîì. Âèêòîðèÿ Êàçàëü (Victoria Casal), ôðàíöóçñêèé äèçàéíåð è ãëàâà ñîáñòâåííîé ôèðìû ñäåëàëà áåñïðîèãðûøíóþ ñòàâêó íà æèâóùóþ â äóøå êàæäîé æåíùèíû ìàëåíüêóþ äåâî÷êó, êîòîðàÿ áåðåæíî õðàíèò â ñåáå ìå÷òó î ñêàçêå. Ïîäâåñêè, áðàñëåòû, êîëüå è ìíîæåñòâî äðóãèõ íåîáû÷íûõ þâåëèðíûõ èçäåëèé Âèêòîðèè Êàçàëü íàõîäÿò ñâîèõ ïî÷èòàòåëüíèö ñðåäè ìîëîäåæè è æåíùèí, êîòîðûì õî÷åòñÿ âíåñòè ìàæîðíóþ íîòêó â ñâîé ñòèëü. Äèñíååâñêèå ïåðñîíàæè, öâåòû, ôðóêòû, à òàêæå ìèíèàòþðíûå êëþ÷èêè, îòêðûâàþùèå ðîìàíòè÷åñêèå ñåðäöà äëÿ âñòðå÷è ñ ïðåêðàñíûì - ýòî, ïîæàëóé, äàëåêî íå ïîëíûé ïåðå÷åíü äèçàéíåðñêèõ ìîòèâîâ òàëàíòëèâîãî þâåëèðà. Ñåãîä-


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

A RACING MACHINE ON THE WRIST

AUTOMATIC CALIBER RM 010 SKELETON

Hours, minutes, seconds, semi-instantaneous date Variable-geometry rotor, ball bearing in ceramic Ribs in 18 ct grey gold, flanges in titanium Movement bottom plate in titanium Combined bridges, geartrains and balance-cock in titanium Double barrel Power reserve 55 h 31 jewels Balance wheel pallet pin angle 53 Inertia 4,8 mg/cm2 Frequency 28800 Ah Incabloc Reliable time measurement Water resistant to 100 meters U K R A I N E

From 34 800

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

гранд готель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (044) 278 61 11

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 тел. (062) 335 76 46


íÿ íà ïèêå ïîïóëÿðíîñòè íàõîäèòñÿ åå "êîøà÷üÿ" êîëëåêöèÿ "Hello Kitty". Îáàÿíèå ìàðêè Victoria Casal ìîæíî áûëî áû íàçâàòü âåñüìà ñêðîìíûì, åñëè áû íå ìàòåðèàëû, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ ïðè ñîçäàíèè åå þâåëèðíûõ òâîðåíèé. Öâåòíûå è ÷èñòîé âîäû áðèëëèàíòû, äðàãîöåííûå êàìíè, ïëàòèíà, áåëîå çîëîòî, ýìàëü - âñå ýòî ïðèçíàêè íàñòîÿùåãî þâåëèðíîãî äîñòîèíñòâà. ÷èñëå ìíîãî÷èñëåííûõ ïîêëîííèö õóäîæåñòâåííîãî íàïðàâëåíèÿ Êàçàëü çàìå÷åíû ìèðîâûå çâåçäû. Íàïðèìåð, Ñèíäè Êðîóôîðä, Âèêòîðèÿ Áýêõåì è èñïàíñêàÿ àêòðèñà Ìàðèÿ Õóðàäî íàøëè ñîçâó÷èå ñâîåìó îáðàçó â îðèãèíàëüíûõ ïîäâåñêàõ, à Ïýðèñ Õèëòîí ñðàçèëà ëîñ-àíäæåëåññêèé áîìîíä, ïîÿâèâøèñü íà îäíîì èç ñâåòñêèõ ïðèåìîâ â èçóìèòåëüíîì ïî êðàñîòå ïëàòèíîâîì êîëüå. Íàéòè óêðàøåíèÿ Âèêòîðèè Êàçàëü ìîæíî â åå ôèðìåííûõ, îôîðìëåííûõ ïîä äåòñêèå ñêàçêè, áóòèêàõ Ïàðèæà, Ìîñêâû è åùå ìíîæåñòâà ãîðîäîâ â ðàçíûõ ñòðàíàõ. Îëüãà Îñòðîâñêàÿ

Â

56 Watch&Diamond


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Вот почему рыбы плавают с открытым ртом.

“Ух ты!” Aquatimer Chrono-Automatic. Ref. 3719: IWC выступает партнером Equipe Cousteau и оказывает поддержку профессиональным дайверам в научных экспедициях, как, например, в 2004 году в Красном море. Этот дайверский хронограф с внутренним вращающимся ободком, регулируемым двухфункциональной заводной головкой, водонепроницаемый до 120 м, также участвовал в экспедиции и потеснил кораллы с 1-го места в списке подводных достопримечательностей. IWC. Для настоящих мужчин.

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 тел. (062) 335 76 46

Механический хронограф | Автоподзавод | Внутренний вращающийся ободок (рис.) | Сапфировое стекло с антибликовым покрытием | Водонепроницаемость до 120 м | Диаметр корпуса 42 мм | Титан


Defy Xtreme Chrono Механизм: El Primero 4000SX, автоподзавод, запас хода 55 часов. Функции: часы, минуты, секунды, хронограф, дата. Корпус: черный титан, диаметр 46,5мм, кнопки хронографа карбон. Многослойный циферблат карбон и полированный алюминий. Браслет: сталь, кевлар. Особенности: водонепроницаемость 1000м.

Z

Превосходство, проверенное временем

enith - ýòî ìàíóôàêòóðà ñ ðåñïåêòàáåëüíîé èñòîðèåé, àññîöèèðóþùåéñÿ ñ êëàññèêîé è êîíñåðâàòèçìîì. Îñîáîå âíèìàíèå îíà óäåëÿåò âûñîêîòî÷íîé ìåõàíèêå, ðàçðàáîòêå è âûïóñêó ñîáñòâåííûõ ìåõàíèçìîâ, èçâåñòíûõ è ïî÷èòàåìûõ âî âñåì ÷àñîâîì ìèðå. Èìè Zenith îñíàùàåò íå òîëüêî ñâîè èçäåëèÿ, íî è ñíàáæàë äðóãèå èìåíèòûå ìàðêè, íàïðèìåð, Rolex. Ïîëíàÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ íåçàâèñèìîñòü ïîçâîëèëà ÷àñîâùèêàì Zenith ñîçäàòü â 1969 ãîäó El Primero ñàìûé òî÷íûé ñåðèéíûé ìåõàíèçì õðîíîãðàôà â ìèðå, êîòîðûé óñïåø58 Watch&Diamond

íî èñïîëüçóåòñÿ â èçäåëèÿõ ôèðìû è ïî ñåé äåíü. Åãî âûñîêî÷àñòîòíîå áàëàíñîâîå êîëåñî ñîâåðøàåò 36 òûñÿ÷ ïîëóêîëåáàíèé â ÷àñ, ÷òî ïîçâîëÿåò çàìåðÿòü îòðåçêè âðåìåíè ñ òî÷íîñòüþ äî äåñÿòîé äîëè ñåêóíäû. Ñåãîäíÿ Zenith óæå íå âîñïðèíèìàåòñÿ êàê ÷èñòî êëàññè÷åñêèé áðåíä: áëàãîäàðÿ äèçàéíåðñêèì èííîâàöèÿì ýòà ìàðêà ïðî÷íî îáîñíîâàëàñü â ñïèñêå çàâçÿòûõ ÷àñîâ-àâàíãàðäèñòîâ. Íàïðèìåð, ÷àñû Defy Xtreme Chrono, ïðåäñòàâëåííûå â àïðåëå ñåãî ãîäà â Áàçåëå, ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþò ýòîìó íîâîìó íàïðàâëåíèþ. Îãðîìíûé êîðïóñ èç ìèêñà ÷åðíîãî òèòàíà, êåâëàðà, êàðáîíà è àëþìèíèÿ

ñêðûâàåò àâòîìàòè÷åñêèé ìåõàíèçì El Primero 4000SX. Íà ýêñòðåìàëüíûé õàðàêòåð ÷àñîâ íàìåêàåò çàâîäíàÿ ãîëîâêà, ïðèêðûòàÿ ñïåöèàëüíîé ñêîáîé, êîòîðàÿ ïî ñâîåìó âèäó âåñüìà íàïîìèíàåò ìèíèàòþðíóþ àâòîìîáèëüíóþ äâåðü. Ìîæíî ñìåëî ñêàçàòü, ÷òî â öåëîì äèçàéí Defy Xtreme Chrono èìååò ìíîãî îáùåãî ñ àâòîìîáèëÿìè: ñòðåëêè 30-ìèíóòíîãî è 12-÷àñîâîãî ñ÷åò÷èêîâ, à òàêæå ñåêóíäíàÿ ñòðåëêà ñòèëèçîâàíû ïîä ëèòûå äèñêè ñóïåðêàðà. À óêðàøåííûé ïîâòîðÿþùèìñÿ ëîãîòèïîì ìàðêè - ïÿòèêîíå÷íîé çâåçäîé - áåçåëü èç ÷åðíîãî òèòàíà äîïîëíÿåò îáùóþ àâòîìîáèëüíóþ êîíöåïöèþ ñòèëÿ.Defy Xtreme Power Reserve Механизм: Elite 685SX, автоподзавод, запас хода 55 часов. Функции: часы, минуты, секунды, индикатор запаса хода, дата. Корпус: черный титан, диаметр 43мм, заводная головка карбон. Браслет: сталь, кевлар. Особенности: водонепроницаемость 1000м.

Ï

îäòâåðæäàÿ èäåþ àâàíãàðäíîé "ýêñòðåìàëüíîñòè", ìîäåëü Defy Xtreme Power Reserve ïîâòîðÿåò ôîðìû è ñîäåðæàíèå Xtreme Chrono ëèøü ñ íåáîëüøèì îòëè÷èåì â äèçàéíå. Åãî öèôåðáëàò áîëåå ñâîåãî ñîáðàòà íàïîìèíàåò ïðèáîðíóþ ïàíåëü ñïîðòèâíîãî àâòîìîáèëÿ, à ÷àñîâàÿ, ìèíóòíàÿ è ñåêóíäíàÿ ñòðåëêè, áëàãîäàðÿ êðàñíîìó ëþìèíåñöåíòíîìó ïîêðûòèþ Superluminova, èìåþò âíåøíèé âèä èíäèêàòîðà ñïèäîìåòðà.  ýòîì ãîäó, ïîìèìî Defy Xtreme, â ñåìåéñòâå Zenith ïîÿâèëîñü åùå îäíî 60 Watch&Diamond

ïðèÿòíîå "ïðèáàâëåíèå". Íîâûå ìîäåëè áðåíäà â ýòîò ðàç äîñòàëèñü ïðåêðàñíîé ïîëîâèíå ÷åëîâå÷åñòâà. Òåïåðü ïîêëîííèöû ìåõàíè÷åñêèõ ÷àñîâ â ïîëíîé ìåðå ñìîãóò îöåíèòü èçÿùåñòâî è êðàñîòó íîâèíîê Star Open Sky è Star Open Sea. Star Open Sea îò Zenith ÿâëÿåò ñîáîé èñòèííîå âîïëîùåíèå æåíñòâåííîñòè. "Ìîðñêèå" õðîíîãðàôû ýòîé ëèíèè ùåãîëÿþò èçîáðàæåíèÿìè ñòèëèçîâàííûõ ìîðñêèõ çâåçä íà ïåðëàìóòðîâûõ öèôåðáëàòàõ, êîðïóñàìè èç ñòàëè è çîëîòà, óêðàøåííûìè 64 áåëûìè áðèëëèàíòàìè ðàçíûõ ðàçìåðîâ, è ðåìåøêàìè èç ãàëþøè - êîæè

ìîðñêîãî ñêàòà. À âîò "íåáåñíàÿ" ëèíåéêà - Star Open Sky - ñóùåñòâóåò òîëüêî â ñòàëüíûõ âåðñèÿõ, ñ ðåìåøêàìè èç êîæè ÿùåðèöû. Âñÿ ìîäåëüíàÿ ëèíèÿ Star Open ïðåäñòàâëåíà ñðàçó â øåñòè âàðèàöèÿõ ðàçëè÷íûõ öâåòîâ. Ïî âñåé âèäèìîñòè, ñòðåìëåíèå ïðèâèòü êëèåíòàì (à òåïåðü è êëèåíòêàì) âóàéåðèñòñêèå íàêëîííîñòè îêîí÷àòåëüíî çàâëàäåëî ïðåçèäåíòîì Zenith Òüåððè Íàòàôîì. Êàê øóòÿò ÷àñîâùèêè, ãëàâíàÿ ïðîáëåìà, ïîäñòåðåãàþùàÿ ìåõàíè÷åñêèå æåíñêèå ÷àñû, çàêëþ÷àåòñÿ â çàáûâ÷èâîñòè èõ âëàäåëèö. "Ìåõàíèêó", â îòëè÷èå îò


www.breitlingforbentley.com

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ПРЕСТИЖ И СОВЕРШЕНСТВО. Breitling и Bentley роднит идея совершенства, выражающаяся в самых строгих стандартах точности и надежности. Это особый мир, где высокие технологии сочетаются с великими традициями. Символизируя стремление к идеалу, компания Breitling приняла участие в разработке дизайна приборной панели для Bentley Continental GT – самого мощного автомобиля, созданного Bentley.

ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕВОСХОДСТВО. Специально для знатоков прекрасных механизмов, компания Breitling создала линию эксклюзивных хронографов «Breitling for Bentley». Эти наручные приборы – яркая иллюстрация эстетического поиска, отразившего характерные черты легендарного британского автомобиля. Кнопки управления Bentley, украшенные узором из насечек, отделка приборной панели и надписи на приборах – все это вдохновило дизайнеров Breitling. Посвященные миру автомобилей, эти часы обладают эксклюзивными техническими характеристиками и приводятся в движение «двигателем» исключительного качества. Время самая большая роскошь в мире.

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

гранд готель "Україна" пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39

вул. Артема, 121 тел. (062) 335 76 46


Star Open Star Sea Механизм: El Primero 4021, механический, автоподзавод, запас хода более 50 часов. Функции: часы, минуты, хронограф, индикатор запаса хода. Корпус: сталь, диаметр 37,5мм, возможен вариант с 64 бриллиантами (0,69 карата). Водонепроницаемость 30м. Ремешок: кожа акулы или ящерицы.

"êâàðöà", íåîáõîäèìî âðåìÿ îò âðåìåíè çàâîäèòü, à çà ãîäû âëàäû÷åñòâà êâàðöåâûõ ÷àñîâ äàìû ñîâåðøåííî óòðàòèëè ýòîò íàâûê. Íî âûñîêîêëàññíûå ìàñòåðà è äèçàéíåðû Zenith ââåëè â ìîäåëüíûé ðÿä Sky âåñüìà îðèãèíàëüíîå íîâøåñòâî - èíäèêàòîð çàïàñà õîäà â âèäå ïàäàþùåé çâåçäû. Ïîäîáíàÿ ïðèÿòíàÿ ìåëî÷ü èçáàâèò æåíùèí îò îïîçäàíèé, óæå ñòàâøèõ â íàðîäå íàðèöàòåëüíûìè. Âñå õðîíîãðàôû Star ïðèâîäÿòñÿ â äåéñòâèå ìåõàíèçìîì El Primero 4021 ñ èíäèêàòîðîì ðåçåðâà õîäà è îäíèì ñ÷åò÷èêîì õðîíîãðàôà. Ïðîäâèíóòûå äàìû óæå ñìîãëè îöåíèòü 62 Watch&Diamond

êðàñîòó è òåõíè÷åñêîå ñîâåðøåíñòâî ýòîãî ìåõàíèçìà â ïðåäûäóùèõ ìîäåëÿõ: ðàáîòàþùèé íà ñóìàñøåäøåé ÷àñòîòå è ñïîñîáíûé îòñ÷èòûâàòü äåñÿòûå äîëè ñåêóíäû, El Primero ïîðàæàåò ñâîåé òî÷íîñòüþ. Íó, à åñëè ãîâîðèòü î ïðèñòàâêå Open, òî ýòî îïðåäåëåíèå, îòíîñÿùååñÿ êî âñåì ÷àñàì Zenith, ïîÿâèëîñü áëàãîäàðÿ îðèãèíàëüíîìó îêîøå÷êó, ïðîðåçàåìîìó â öèôåðáëàòå õðîíîãðàôà, è äåëàþùåìó âèäèìûìè äåòàëè ìåõàíèçìà.  ìîäåëÿõ Star Open ìîæíî íàáëþäàòü ôðàãìåíò çíàìåíèòîãî êîëîííîãî êîëåñà ìåõàíèçìà El Primero. Êàëèáð îòêðûò äëÿ îáîçðåíèÿ

ñêâîçü îêíî, âûïîëíåííîå â ôîðìå çâåçäû, à ÷åðåç ïðîçðà÷íóþ çàäíþþ êðûøêó èç ñàïôèðîâîãî ñòåêëà âèäåí ðîòîð, ãðàâèðîâàííûé òàíöóþùèìè öèôðàìè è ôèðìåííûìè "çåíèòîâñêèìè" çâåçäî÷êàìè. î ñàìûå æåíñêèå ÷àñû ñîçäàþòñÿ âñå æå íå èç "ðåáðà Àäàìà". Èõ çàäà÷à - ïðåæäå âñåãî, ñëóæèòü óêðàøåíèåì, ìîäíûì àêñåññóàðîì, à çàîäíî ïîêàçûâàòü âðåìÿ. Íà âåðøèíå ýòîé êàòåãîðèè - ñâåðêàþùèå ïëîäû ñîþçà þâåëèðíîãî è ÷àñîâîãî èñêóññòâà Zenith Star Open Sea è Star Open Sky. Àííà Ñóðæêî

Í


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

P u r e l u x u r y . S i n c e 1 9 2 1.

W i t h t h e g o l d s i g n e t . N e c k l a c e s : S o u t h S e a a n d Ta h i t i c u l t u r e d p e a r l s . www.schoeffel-pearl.com

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

гранд готель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (044) 278 61 11

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ*ПОДАРКИ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а вул. Артема, 76 тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 381 06 12


Hublot на страже швейцарских ворот

B

ig Bang - îôèöèàëüíûå ÷àñû øâåéöàðñêîé êîìàíäû íà ïðîøåäøåì ×åìïèîíàòå Ìèðà ïî ôóòáîëó. Ýòà ýêñêëþçèâíàÿ ñåðèÿ Hublot îãðàíè÷åíà èçäàíèåì èç 300 ýêçåìïëÿðîâ â ñòàëüíîì êîðïóñå ñ áåëûì öèôåðáëàòîì è êðàñíî-áåëûì ëîãîòèïîì øâåéöàðñêîé ôóòáîëüíîé àññîöèàöèè ASF íà çàäíåé ñòîðîíå ÷àñîâ. Ýòî, áåçóñëîâíî, îäíà èç ñàìûõ óäà÷íûõ ðåêëàìíûõ êîìïàíèé ÷àñîâîé ôèðìû, ÷åé "áîëüøîé âçðûâ" íåäàâíî ïîòðÿñ âîîáðàæåíèå ÷àñîâûõ äèçàéíåðîâ. Çà "ìÿ÷îì" Big Bang íà÷àëàñü ïîãîíÿ êîëëåêöèîíåðîâ.

Йоханн Фогель капитан сборной Швейцарии по футболу

Сборная Германии изучает часы IWC

Кристоф Метцельдер, защитник

Команда Германии на тренировке в IWC

64 Watch&Diamond

Ï

îáåäà èëè ïîðàæåíèå: âñå çàâèñèò îò òî÷íîñòè è òåõíèêè èñïîëíåíèÿ - êàê ÷àñîâûõ ìåõàíèçìîâ, òàê è óäàðîâ ïî ìÿ÷ó â ôóòáîëå. Ýòî óòâåðæäåíèå îáúåäèíèëî êîìïàíèþ IWC ñ êîìàíäîé Ãåðìàíèè, êîòîðàÿ ïåðåä ×åìïèîíàòîì ìèðà â ïîëíîì ñîñòàâå óñåëàñü çà ñòîëû ÷àñîâûõ ìàñòåðîâ è ïîïûòàëàñü ðàçîáðàòüñÿ â õèòðîñïëåòåíèÿõ ïðóæèí è çóá÷àòûõ êîëåñ. Ñîáðàòü ÷àñû óäàëîñü íå âñåì ñïîðòñìåíàì, íî êàæäûé èç ó÷àñòíèêîâ ýêñïåðèìåíòà ïðîíèêñÿ óâàæåíèåì ê ÷àñîâîìó èñêóññòâó.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

гранд готель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (044) 278 61 11

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 335 76 46


Леа и Леопольдо Поли, владельцы компании La Nouvelle Bague

Аюрведа Леопольдо и Леа Поли

Ý

Изделия из коллекции "India" 66 Watch&Diamond

òèì ñâåòÿùèìñÿ äîáðîì è ñ÷àñòüåì ëèöàì íå õâàòàåò êðàñíîé òèêè íà ëáó, è òîãäà èõ ñîâñåì óæå íå îòëè÷èøü îò ëèö íàñòîÿùèõ èíäóñîâ. Èíòåðåñíî, ÷òî ýòà ñåìåéíàÿ ïàðà èç Ôëîðåíöèè êàæäûé ðàç ïðåîáðàæàåòñÿ, êîãäà ïîñâÿùàåò ñâîþ íîâóþ êîëëåêöèþ òîé èëè èíîé êóëüòóðå. À ê èíäèéñêèì èñòîêàì ñâîåãî òâîð÷åñòâà îíè âîçâðàùàþòñÿ ïîñòîÿííî. Ïîëó÷àÿ óäîâîëüñòâèå îò èãðû ôîðì, þâåëèðû ïðîïîâåäóþò ñòèëü íåîáàðîêêî. Ðîñêîøü è ÷óâñòâåííîñòü, îáðàçíûå öâåòà, âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó ðàçëè÷íûìè èñêóññòâàìè, äèíàìèçì è èçìåíåíèÿ - âñå ýòî ïîñòîÿííî ïðèñóòñòâóåò â èçäåëèÿõ La Nouvelle Bague, êîòîðûå â ñîâåðøåíñòâå "âëàäåþò" ÿçûêîì çíàêîâ. "Âèäèìàÿ ïîýçèÿ", ñîþç ñëîâ è èçîáðàæåíèé, ñèìâîëû âñåëåííîé Õèíäè; îðèãèíàëüíàÿ, ýêñêëþçèâíàÿ, äîðîãîñòîÿùàÿ è óçíàâàåìàÿ ïî âñåìó ìèðó òîðãîâàÿ ìàðêà ñòàëà òðèóìôîì âîîáðàæåíèÿ è ôàíòàçèè, êîòîðûå ñòîÿò âûøå îáûäåííîé ìîíîòîííîñòè, ñèììåòðèè è ïîâòîðÿþùèõñÿ ðèñóíêîâ. Îëüãà Îñòðîâñêàÿ


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

TIME SQUARE CONVEX

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

гранд готель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (044) 278 61 11

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 335 76 46

Arije Paris Doux Joaillier Courchevel Ciribelli Monaco Piantelli London Azal Dubai Steltman Den Haag Lydion Mucevher Antalya Avakian Geneva Avakian Moscow Crystal Kiev

www.guyellia.com


Нимфы и белянки

Ó

êðàøåíèÿ Giorgio Visconti, èçâåñòíûå ìèðó åùå ñ ïðîøëîãî âåêà, îòëè÷àåò îðèãèíàëüíûé ñòèëü è ôàíòàñòè÷åñêèé, óòîí÷åííûé äèçàéí. Åñòü ó þâåëèðîâ êîìïàíèè èç Âàëåíöû è ëþáèìûå ìîòèâû, ïîäàðåííûå ïðèðîäîé, - íàïðèìåð, áàáî÷êè. Ïîäâåñêè è êîëüöà êîëëåêöèè Happiness âûïîëíåíû èç àæóðíîãî áåëîãî çîëîòà è èçóìèòåëüíî òî÷íî ïîäîáðàííûõ ïî öâåòó è ðàçìåðó äðàãîöåííûõ è ïîëóäðàãîöåííûõ êàìíåé âûñî÷àéøåãî êà÷åñòâà. Ëåãêîêðûëîå, òðåïåùóùåå "ñ÷àñòüå" Giorgio Visconti ñïîñîáíî ïðèíåñòè ðàäîñòü æåíùèíå, ñäåëàâ åå íåîòðàçèìîé.

Штрих к вашему портрету

Ç

àêîí÷åííîñòü âíåøíåìó îáëèêó ñîâðåìåííîé æåíùèíû ìîãóò ïðèäàâàòü áðîñêèå äåòàëè. Carrera y Carrera âíèìàòåëüíî îòñëåæèâàåò ìîäíûå òåíäåíöèè è ñîçäàåò èìåííî òàêèå ÿðêèå è ñàìîáûòíûå - àêñåññóàðû. Ñóìêè èç êîëëåêöèè Dragon Soul ìîæíî óçíàòü ïî áåëîé ñòðî÷êå øâîâ è ìèíèñêóëüïòóðå ñ èçîáðàæåíèåì äðàêîíà, à ïëàòêè ñåðèè Peacock çàâîðàæèâàþò ñòðóÿùåéñÿ øåëêîâîé ðåêîé è íåæíûìè öâåòîâûìè îòòåíêàìè. Ýòè è äðóãèå èçäåëèÿ ñàìîé ìîäíîé þâåëèðíîé ôèðìû ñòàíóò ïðåêðàñíûì äîïîëíåíèåì ê âàøåìó îáðàçó.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

MASTER COMPRESSOR CHRONOGRAPH

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 335 76 46


Изделия из коллекции "Милано"

Mikimoto: в сотрудничестве с Европой

Ê

îêè÷è Ìèêèìîòî ñòðåìèëñÿ óêðàñèòü âñåõ æåíùèí ìèðà þâåëèðíûìè èçäåëèÿìè èç æåì÷óãà è ñäåëàë âñå, ÷òî áûëî â åãî ñèëàõ, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñâîåé ìå÷òû. Îòáèðàÿ ñàìûå êðàñèâûå è íåîáû÷íûå êàìíè, äîáûòûå èç ãëóáèí ðàçëè÷íûõ ìîðåé è îêåàíîâ, óäåëÿÿ îãðîìíîå âíèìàíèå äèçàéíåðñêèì ïîèñêàì è ìàñòåðñòâó þâåëèðîâ, êîìïàíèÿ Mikimoto ñòàëà îäíîé èç ïåðâûõ â ìèðå ïî âûïóñêó ðîñêîøíûõ óêðàøåíèé. Èç âñåãî æåì÷óãà ðàçíîîáðàçíûõ ôîðì, ðàçìåðîâ è öâåòà, êîòîðûé ïîïàäàåò ê ñïåöèàëèñòàì ôèðìû, òîëüêî 3-5 ïðîöåíòîâ îêàçûâàþòñÿ äîñòîéíû òîãî, ÷òîáû íîñèòü èìÿ "Mikimoto". Ñòðåìÿñü ñîõðàíèòü ñòàòóñ ìèðîâîãî áðåíäà, ôèðìà ðå70 Watch&Diamond

ãóëÿðíî íàïðàâëÿåò ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ â Åâðîïó äëÿ îáìåíà îïûòîì ñ ëó÷øèìè èòàëüÿíñêèìè þâåëèðàìè. Òàê ðîæäàåòñÿ íåïîâòîðèìûé ñòèëü, ñî÷åòàþùèé â ñåáå ÿïîíñêèå õóäîæåñòâåííûå òðàäèöèè è èñêóñíûå òåõíè÷åñêèå ïðèåìû åâðîïåéñêèõ äèçàéíåðîâ.  êà÷åñòâå ïðèìåðà ìîæíî ïðèâåñòè êîëëåêöèþ Milano, ñîçäàííóþ â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Äæîâàííîé Áðîäæèàí, ÷üè þâåëèðíûå èçäåëèÿ, èçãîòàâëèâàåìûå ìàñòåðàìè âðó÷íóþ, çíàþò íå òîëüêî â Èòàëèè, íî è äàëåêî çà åå ïðåäåëàìè. Îæåðåëüÿ è áðàñëåòû, âûïîëíåííûå èç 18-êàðàòíîãî æåëòîãî, áåëîãî, ðîçîâîãî, ÷åðíîãî è ñåðîãî çîëîòà, óäèâèòåëüíî ãàðìîíèðóþò ñ ìíîãîîáðàçèåì öâåòîâûõ îòòåíêîâ ïåðëàìóòðà êàìíåé Mikimoto. ßíà Ñòóïèöêàÿ


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР

КИЇВ, "КРИСТАЛЛ", вул. Володимирська, 20/1а,

тел. (044) 278 61 11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд готель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 335 76 46 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а,

тел. (062) 335 76 46 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ ПОДАРКИ", вул. Артема, 76

тел. (062) 381 06 12 ВІДДІЛ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ , distribution@com.nik7.com

тел. +38 (050) 422 35 07


Рихард Ланге (1845 1932 гг) часовой мастер

"A.Lange & Soehne": секрет успеха

Á

åç ïðåòåíçèé íà èçëèøíèé ïàôîñ ìîæíî óâåðåííî ñêàçàòü, ÷òî êàæäîå èçäåëèå ñ êëåéìîì êîìïàíèè "A.Lange & Soehne" ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ìàëåíüêèé øåäåâð ÷àñîâîãî èñêóññòâà. Ýòà ôèðìà, äîñòèãøàÿ çà øåñòüäåñÿò ëåò âåðøèí ìàñòåðñòâà è ÷èñëÿùàÿ çà ñîáîé íåìàëî îðèãèíàëüíûõ èííîâàöèé è óñëîæíåíèé â ÷àñîâûõ ìåõàíèçìàõ, ïî ñåé äåíü ÿâëÿåòñÿ ýòàëîíîì âûñî÷àéøåé ñòåïåíè òåõíè÷åñêîãî è ýñòåòè÷åñêîãî ñîâåðøåíñòâà. Ñåêðåò ñòîëü çàâèäíîãî óñïåõà âñåõ èçäåëèé ôèðìû "A.Lange & Soehne" áûë çàëîæåí åùå â 30-õ ãîäàõ ïîçàïðîøëîãî ñòîëåòèÿ. Òîãäà îñíîâàòåëü êîìïàíèè, Àäîëüô Ëàíãå, áóäó÷è ó÷åíèêîì ïðèäâîðíîãî ÷àñîâùèêà, òâåðäî ðåøèë, ÷òî âñå ñâîè íàâûêè îí áóäåò îòòà÷èâàòü òîëüêî â öåíòðàõ ÷àñîâîãî èñêóñ72 Watch&Diamond

ñòâà, êîòîðûìè â òî âðåìÿ áûëè Ôðàíöèÿ è Àíãëèÿ. È îí ñäåðæàë ñâîå îáåùàíèå, ñäåëàâ ñòîëü îñíîâàòåëüíûé ïîäõîä ê ðàáîòå ãëàâíûì êðåäî ôèðìû. Ïîñëå âîçðîæäåíèÿ êîìïàíèè â 1990 ãîäó è âîçâðàùåíèÿ áðåíäà "A.Lange & Soehne" â Ñàêñîíèþ, âîñõèùåííûå íåìåöêèå ãàçåòû â îäèí ãîëîñ "çàãîâîðèëè" î òîì, ÷òî Ãåðìàíèÿ âíîâü îáðåëà ñâîå ñîáñòâåííîå âðåìÿ. È ïîòîìó äîâîëüíî êðóïíàÿ íàäïèñü "Glashutte i/SA" ("Ãëàñõþòòå â Ñàêñîíèè"), ðàçìåùåííàÿ íà öèôåðáëàòå ïîä ëîãîòèïîì ôèðìû íàðÿäó ñ áîëåå ìåëêèìè áóêâàìè "Made in Germany" ñîñòàâëÿåò ïðåäìåò îñîáîé íàöèîíàëüíîé íåìåöêîé ãîðäîñòè. ×àñû êîìïàíèè "A.Lange & Soehne" îáëàäàþò âñåìè íåîáõîäèìûìè òåõíè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè, ïîëåçíûìè íîâîââåäåíèÿìè è ñëîæíûìè òðàäèöèîííûìè äåòàëÿìè. Åå ìîäåëè âûãîäíî îòëè÷àåò öåëûé ðÿä


Richard Lange Механизм: калибр L041.2, с ручным заводом. Функции: часы, минуты, секунды. Корпус: розовое золото или платина, диаметр 41мм. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: кожа крокодила.

Watch&Diamond 73


Lange Datograph Perpetual Механизм: калибр L952.1, хронограф, с ручным заводом. Функции: часы, минуты, секунды, вечный календарь, “большая дата”, индикаторы дня недели, месяца, високосного цикла; фазы Луны, указатель “день/ночь”. Корпус: платина, диаметр 42мм. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: кожа крокодила.

ñâîéñòâåííûõ òîëüêî óíèêàëüíîìó ñòàíäàðòó Lange îñîáåííîñòåé: èçãîòîâëåííûå èç ñåðåáðà öèôåðáëàòû, çîëîòûå èëè ïëàòèíîâûå êîðïóñà è áðàñëåòû, ñàïôèðîâîå ñòåêëî è çàâîäíàÿ ãîëîâêà èç ÷èñòîãî çîëîòà ñ âûïóêëîé íàäïèñüþ "Lange" íà íåé. àïðåëå ýòîãî ãîäà ê âîñõèùåíèþ çíàòîêîâ è ïî÷èòàòåëåé ÷àñîâîãî èñêóññòâà, êîìïàíèÿ "A.Lange & Soehne" ïðåäñòàâèëà ñâîþ íîâóþ ìîäåëü - Datograph Perpetual. Òåïåðü âñåìèðíî èçâåñòíûå àñòðîíîìè÷åñêèå ÷àñû íà Ñòàðîìåñòêîé ïëîùàäè â Ïðàãå ìîãóò "íåðâíî êóðèòü â ñòîðîíêå". Âåäü ïî ñðàâíåíèþ ñ íèìè íîâûé âå÷íûé êàëåíäàðü "A.Lange & Soehne" îáëàäàåò íå ìåíüøèì êîëè÷åñòâîì ôóíêöèé, âëîæåííûõ â íåãî: õðîíîãðàô ñ ôóíêöèåé flyback, êàëåíäàðü ñ óêàçàíèåì ëóííûõ ôàç, âèñîêîñíî-

Â

74 Watch&Diamond

ãî ãîäà, äíåé íåäåëè è ìåñÿöà, èíäèêàòîð äíÿ è íî÷è, "áîëüøàÿ äàòà". ×åõàì è â ãîëîâó íå ìîãëî ïðèéòè, ÷òî ìåõàíèçì, êîòîðûì îíè ñíàáäèëè ãðîìàäíûå Ñòàðîìåñòêèå ÷àñû, Lange ñìîã óìåñòèòü â êîðïóñå íàðó÷íûõ ÷àñîâ. Datograph Perpetual èñêóñíî èçãîòîâëåí, ñîáðàí è óêðàøåí ïî âûñøåìó ñòàíäàðòó Lange. Íàðó÷íûå ÷àñû äîïîëíÿåò ðåìåøîê èç êîæè àëëèãàòîðà ñ çàñòåæêîé èç ïëàòèíû. Îñîáàÿ ãîðäîñòü ìîäåëè - êàëåíäàðíûé ìåõàíèçì äàòîãðàôà. Îí ñòîëü ñîâåðøåíåí, ÷òî íå òðåáóåò âìåøàòåëüñòâ èçâíå äî íàñòóïëåíèÿ 2100 ãîäà. Îòäåëüíî ðåãóëèðóþùèé ïðèáîð äëÿ êîððåêòèðîâàíèÿ âðåìåíè çàùèùåí áëîêèðàòîðîì. Âñå ýòî ïðåäîòâðàùàåò äàííûå õðîíîãðàôà îò ñëó÷àéíûõ èçìåíåíèé. Âàäèì Èâàíåíêî


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

w w w. v i c t o r i a c a s a l . c o m

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

гранд готель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (044) 278 61 11

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 тел. (062) 335 76 46


Звездные предпочтения В одном из прошлых номеров мы рассказывали о симпатии Джейми Фокса к модной марке Hublot. Однако актер носит и другие часы – сегод ня на его запястье красу ется изысканная клас сика IWC Portuguese Chrono Automatic.

Софи Лорен исполняется … лет. В это невозможно поверить. Великая актри са получила своего второго Оскара в но минации "Сокровище мирового кинематографа". "Зо лотые цепи" Calgaro крепко держат ее в своих объятиях, и это тот редкий случай, когда ювелирное изделие не ук рашает, а украшается редкой естественной красотой.

Друг Джорджио Армани, Доме нико Дольче и Стефано Габбана, ну, и отличный футболист, Каха Каладзе всегда в курсе модных тенденций. Ему легко ориентиро ваться в мире роскошных вещей, часы Bovet знак сформированного вкуса.

Энди Макдауэлл зажгла зрительские сердца филь мом "Секс, ложь и видео", сформировав новый экран ный тип сексуальных отношений. Образ эмансипиро ванной американки, способной не только глубоко чувствовать, но и постоять за себя в извечной "борь бе полов", актриса подчеркивает раскрепощенными, живущими своей жизнью бриллиантами Chopard.

76 Watch&Diamond

Хорошо известно, как тяжело ев ропейской актрисе пробиться в звезды Голливуда, но Испании повезло Пенелопа Крус, по шта белям поверженных соискате лей ее сердца достигла вершин. Одна из них часы Hublot.

Певец с волнующим именем "Эрос Рамазот ти" верит, что выбор иде альных часов чрезвычайно важен, и носит часы IWC Big Pilot's Watch, подтверждая пра вильность своего убеждения.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ, "КРИСТАЛЛ", вул. Володимирська, 20/1а,

тел. (044) 278 61 11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд готель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 335 76 46 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а,

тел. (062) 335 76 46


Звездные предпочтения Хоакин Кортес подобно то реадору укрощает публику, завораживая ее ритмом фламенко. Цыганская кровь, элегантные костю мы от Армани, часы Chopard самые яркие черты его образа.

Мало кто мог предпо лагать, что главная роль в фильме "Код да Винчи" достанется ей, серой мыш ке "Амели". Угловатая девоч ка сорванец преображается под солнцем Chopard.

Прославленный футбо лист, а ныне страстный бо лельщик, Диего Марадона, в по рыве эмоций экспрессивно жес тикулирует. Внимательные журна листы заметили, что на обоих его запястьях часы Technomarine.

Нелегко быть сестрой Кайли Миноуг, но Дани силой свое го таланта иногда удается загнать в тень "раскрученную" соперницу, и тогда начинается новый виток соревнования между сестрами. Выбрав часы Rado, Дани ждет ответного хода родственницы.

78 Watch&Diamond

"Символ поколения", актри са Чулпан Хаматова легко иг рает как дурнушек, так и краса виц, даже роль собаки ей по плечу. "Звезда рассвета" так переводится ее имя с татарского нашла в украшениях Carrera y Carrera отзвуки своего внутреннего мира.

Актер, не нуждаю щийся в представле нии на всех континен тах Земли, Майкл Дуг лас, имеет большую кол лекцию часов. Недавно она пополнилась моделью Hublot.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

MOD .

9

RT-RA

9 R O T O R S TO W I N D UP AUTOMATIC WRISTWATCHES , BURLWOOD

®

SCATOLA del TEMPO The first, the only, the original one

E V E RY M O M E N T I N T I M E D E S E RV E S T H E B E S T Placed with care, embracing time, we are there

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

гранд готель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (044) 278 61 11

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 335 76 46


Àëåêñàíäð Ïîðîõîâùèêîâ - âûäàþùèéñÿ ðóññêèé àêòåð, ïîòîìîê ñòàðèííîãî äâîðÿíñêîãî ðîäà, âñå â åãî îáëèêå âûäàåò íàñòîÿùóþ "ïîðîäó". Ïðàäåä ôàáðèêàíò, âëàäåëåö ðåñòîðàíà "Ñëàâÿíñêèé áàçàð" è èçâåñòíûé â òî âðåìÿ ïóáëèöèñò, ñëûë êðóïíûì ìåöåíàòîì. Äåä áûë èçîáðåòàòåëåì òàíêà, ðàçðàáàòûâàë êîíñòðóêöèè ïåðâûõ âîåííûõ ñàìîëåòîâ, íî æèë â ñìóòíîå ñòàëèíñêîå âðåìÿ è, êàê è ìíîãèå âûäàþùèåñÿ ëþäè, ïîäâåðãñÿ ðåïðåññèÿì. Ãåðîé íàøåãî èíòåðâüþ âñåãäà áûë ïîëîí æåëàíèÿ âåðíóòü ñâîåé ôàìèëèè áûëóþ ñëàâó, è, îñòàâèâ ìíîãîîáåùàþùóþ ìåäèöèíñêóþ êàðüåðó, ñòàë àêòåðîì, êîòîðîãî òåïåðü çíàþò è ëþáÿò ìèëëèîíû çðèòåëåé.

"Цензуру к памяти не допускаю…" Watch&Diamond: Àëåêñàíäð Øàëâîâè÷, íàø æóðíàë, ðàññêàçûâàÿ î ðîñêîøíûõ âåùàõ, ïûòàåòñÿ âåðíóòü èì ïðåæíþþ, "äîðåâîëþöèîííóþ" öåííîñòü. Âû, ïðîæèâ äîëãóþ æèçíü, íàâåðíîå, ïî-îñîáåííîìó îòíîñèòåñü ê ðîñêîøè? Àëåêñàíäð Ïîðîõîâùèêîâ: Ó ìåíÿ î÷åíü áîãàòûìè áûëè âñå ðîäñòâåííèêè - ÿ è ñàì ðîäèëñÿ â ðîñêîøè, íî óæå â äåòñòâå ïðèøëîñü âäîâîëü õëåáíóòü íèùåòû - êîãäà äåäà ðàññòðåëÿëè, âñå ðàçîðèëèñü. Íîðìàëüíûé ÷åëîâåê íèêîãäà íå áóäåò âûáðàñûâàòü äåíüãè, ñîðèòü èìè ðàäè ýïàòàæà, ðàäè òîãî, ÷òîáû ïîêàçàòü: "Âîò, êàêîé ÿ!" Íåò, èñòèííî áîãàòûå ëþäè ñåáÿ òàê íå âåäóò. Ëó÷øèé ïðèìåð òèõèå àìåðèêàíñêèå ìèëëèîíåðû: îäåòû ñêðîìíî, æèâóò ñïîêîéíî - îíè òðóäÿòñÿ. Ìîðîçîâûõ ïîêà ó íàñ ìàëî - â îñíîâíîì, âñå çàíèìàþòñÿ ñâîåé ïåðñîíîé. Åñëè áû îíè âêëàäûâàëè â ãîñóäàðñòâî… Îäèí ôóòáîëüíóþ êîìàíäó êóïèë - äà ïóñòü õîòü ïÿòü êóïèò - íî õîòåëîñü áû, ÷òîáû ñíà÷àëà ó íàñ äåòñêèé ôóòáîë ïîäíÿëñÿ… íó âëîæè òû äåíüãè, æàëêî, ÷òî ëè? Íàäî ñâîþ ñòðàíó ëþáèòü - ñî âñåìè åå íåäîñòàòêàìè, ñî âñåìè åå ïîìîéêàìè. 80 Watch&Diamond

W&D: Òàê ÷òî æå äëÿ Âàñ ñàìîå äîðîãîå? À.Ï.: Ñåãîäíÿ - ñâîáîäíîå âðåìÿ. Ýòî êîãäà òû ìîæåøü ÷òî-òî äåëàòü, íå òîðîïÿñü íèêóäà, íå ñïåøà… Âñå ãîâîðÿò: "Àëåêñàíäð Øàëâîâè÷, äàâàéòå áûñòðåå". À ÿ ãîâîðþ: "Êóäà òîðîïèòüñÿ, ìû îò ðîæäåíèÿ óæå âñå îïîçäàëè, ïîåçä äàâíî óøåë, äàâàéòå íà ïåððîíå ÷òîíèáóäü ñäåëàåì". W&D: Åñëè áû ó Âàñ áûëè ñâîáîäíûå äåíüãè, Âû íàâåðíÿêà âëîæèëè áû èõ â êóëüòóðó? À.Ï.: Êîíå÷íî, à åùå… ÿ áû ñîáðàë íåêîòîðûõ ëþäåé, ðàçäàë áû èì ýòè áîëüøèå äåíüãè è ñêàçàë ëåò ïÿòü íå ïîïàäàòüñÿ ìíå íà ãëàçà. W&D: Âû â ïðîøëîì ñåðüåçíî çàíèìàëèñü áîêñîì, ìîãëè áû è áåç ðàçäà÷è äåíåã îáîéòèñü. À.Ï.: Ïðåäëîæåíèå ïðîâîêàöèîííîå, íî ÿ íàä ýòèì ïîäóìàþ.  äåòñòâå è þíîñòè çàíèìàëñÿ ïëàâàíèåì, ïîäâîäíîé îõîòîé, ÷àñàìè ïëàâàë â ëåäÿíîé âîäå, îáëàçèë âñå èíòåðåñíûå ìåñòà. Åùå ÿ çàÿäëûé áèëüÿðäèñò, î÷åíü ëþáëþ ýòó èãðó. À ñåãîäíÿ óæå èìåþ ïàëî÷êó, âðà÷è ãîâîðÿò ãîòîâèòüñÿ ê êîñòûëÿì, à ÿ áåãàþ, â ôóòáîë ãîíÿþ. Ëåâûé êðàéíèé íàïàäàþùèé, ëûñèíîé ïî äâà-òðè ãîëà çàáèâàþ, ìîè


www.bellross.com

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

BR01-92 INSTRUMENT

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

гранд готель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (044) 278 61 11

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 335-76-46 тел. (062) 335-76-46


ðîâåñíèêè, áûâøèå ìàñòåðà ñïîðòà äîãíàòü íå ìîãóò. Íà íàøè ìàò÷è ïóáëèêà ñîáèðàåòñÿ - òàêèå çàõâàòûâàþùèå ñðàæåíèÿ ïîëó÷àþòñÿ. W&D: À åñëè âåðíóòüñÿ ê ðûáàëêå? Áûëè âåñîìûå òðîôåè? À.Ï.: Ðûáà âñåâîçìîæíàÿ, áîëüøèå ùóêè, îäíàæäû äàæå ãðîìàäíîãî ñîìà çààðêàíèë. Íà ×åðíîì ìîðå äâà ðàçà òîíóë, áûë, ìîæíî ñêàçàòü, íà òîì ñâåòå. Îäíàæäû ñ òîâàðèùåì â Òóàïñå ñåòè ÷èíèëè, ïðÿìî â ëîäêå, äàëåêî îò áåðåãà (ÿ òîãäà ó÷èëñÿ, íóæíî áûëî çàðàáàòûâàòü äåíüãè), è âäðóã ìåíÿ â ñåòè çàâåðíóëî, êàê ìóõó - ïîòåðÿë ñîçíàíèå, íàãëîòàëñÿ ñîëåíîé âîäû… à î÷íóëñÿ íà áåðåãó. Ñòîèò ìîÿ ëîäêà ñ ÿêîðåì… è íèêîãî. È ïîêàçàëîñü ìíå, ÷òîòî â âîëíå áëåñíóëî. Âûòàùèë ôèãóðêó áîãà Ãåðìåñà øàïî÷êà, êðûëûøêè íà ñàíäàëèÿõ… W&D: Ó Âàñ òàêèå çíàìåíèòûå ïðåäêè - íå äîñòàëîñü ëè Âàì îò íèõ íàñëåäñòâî? À.Ï.: Âû, íàâåðíîå, õîòèòå óñëûøàòü îá îñîáíÿêå ïðàäåäà â Ñòàðîêîíþøåííîì ïåðåóëêå? Åãî óæå ïî÷òè îòðåñòàâðèðîâàëè, è ñåé÷àñ, íàäåþñü, îòêðîåì òàì ìóçåé, êèíîñòóäèþ, ìàëåíüêèé òåàòð - ñòóäåíòàì áóäåò, ãäå ïîêàçûâàòü ñâîè ðàáîòû. Ýòîò îñîáíÿê óíèêàëüíûé, è ÿ õî÷ó âîññòàíîâèòü ïàìÿòü íå òîëüêî î ìîåì ïðàäåäå, íî è îá óäèâèòåëüíûõ ëþäÿõ, êîòîðûå òàì áûâàëè - ñêàæåì, Øàëÿïèí â çàëå ýòîãî îñîáíÿêà ïåë àðèè èç "Áîðèñà Ãîäóíîâà", à ïðàáàáêà ìîÿ ñ Ðàõìàíèíîâûì åìó àêêîìïàíèðîâàëè. Ñ ýòèìè äîìîì ñâÿçàíî ñòîëüêî èíòåðåñíûõ èñòîðèé! Õî÷åòñÿ, ÷òîáû òóäà ñòàëè õîäèòü ëþäè. ×òîáû ñëûøàëñÿ äåòñêèé ñìåõ. Õî÷ó ñäåëàòü òàì óãîëîê äîáðîòû, ãäå ìîæíî ïîäåëèòüñÿ ñîêðîâåííûì, ïîïëàêàòü, ïîðàäîâàòüñÿ óñïåõó äðóãà. Ìîñêâà ñòàëà áîëüíà æåñòîêîñòüþ íàñòîëüêî, ÷òî óæå íåâîçìîæíî äûøàòü. À åñëè òû ÷åëîâåê èñêðåííèé, æèâîé íåâîçìîæíî íå ðåàãèðîâàòü íà òî, ÷òî òâîðèòñÿ. ß îêîí÷èë èíñòèòóò êàê îñòðîõàðàêòåðíûé êîìåäèéíûé àêòåð - à óëûáàòüñÿ ìíå ñåé÷àñ íå õî÷åòñÿ… íà ñöåíå ñûãðàòü ÷òî-òî êîìåäèéíîå - íå 82 Watch&Diamond

ìîãó. Ïîéòè â Òåàòð Ýñòðàäû ïîõîõîòàòü òîæå íå ìîãó (è ÿ íå îäèíîê â ýòîì) - âåäü êðóãîì ñòîÿò ñòàðóøêè ñ ïðîòÿíóòîé ðóêîé, - íà ìîþ ìàìó, íà áàáóøêó ïîõîæèå. W&D: Âîñïîìèíàíèÿ î ðîäíûõ âñåãäà ãðåþò íàì ñåðäöå… Õðàíèòå ëè Âû â ñâîåé ïàìÿòè êàêóþ-ëèáî íåîáû÷íóþ èñòîðèþ èëè ñåìåéíóþ ëåãåíäó, ñâÿçàííóþ ñ ÷àñàìè? À.Ï.: Êîãäà àðåñòîâàëè ìîåãî äåäà, áàáóøêà äàëà ìíå åãî êàðìàííûå ÷àñû, íî îíè íå øëè. Èçîáðåòàòåëü òàíêà, àâèàêîíñòðóêòîð, - îí ñàì èñïûòûâàë ñàìîëåòû. Îäíàæäû â âîçäóõå çàãëîõ ìîòîð, äåä óïàë íà ñîñíû, ÷óäîì óöåëåë - è âîò òîãäà øâåéöàðñêèé ñåðåáðÿíûé õðîíîìåòð Moser îñòàíîâèëñÿ. Ñêîëüêî ÿ íè õîäèë ïî ñåðüåçíûì ÷àñîâûì ìàñòåðñêèì - ïî÷èíèòü ìíå èõ òàê è íå óäàëîñü. Êòî-òî èç äðóçåé ïîñîâåòîâàë îáðàòèòüñÿ ê "÷àñòíèêó". Ïðèøåë ÿ â óêàçàííûé ïîäâàëü÷èê, à òàì, îòâåðíóâøèñü ê ñòåíêå, ëåæèò ïüÿíûé ñòàðè÷îê. Ìûøè áåãàþò, âàëÿåòñÿ õðåáåò ñåëåäêè, íèùåòà… æóòü. È áàáêà êàêàÿ-òî ïîëóïüÿíàÿ: "×åãî, - ãîâîðèò, - ìèëîê, íàäî?" ß îòâå÷àþ: "×àñû ïðèíåñ… ñêàçàëè, ÷òî òóò ìàñòåð…" "Íó, êèíü íà ãàçåòêó". ß äóìàþ, íè÷åãî ñåáå, ïðîïüþò æå, ê ÷åðòó. "À êàê æå… êâèòàíöèþ êàêóþ…" - "Êèíü, êèíü òóäà, íà ãàçåòêó, çàâòðà ïðèõîäè". Ïðèõîæó - òà æå êàðòèíà. "Ìàñòåð" ëåæèò â òîé æå ïîçå è â òîì æå ñîñòîÿíèè. À ÷àñîâ ìîèõ íåò. "Íó, äóìàþ, - âñå, ïðîïèëè". Ãîâîðþ: "ß â÷åðà ê âàì ïðèõîäèë!" - "À, äà, äà, âîí, òàì, â óãëó âîçüìè". Áåðó, ðàçâîðà÷èâàþ ãàçåòó - à òàì ÷àñû. Èäóò. ß â ÷åòûðå ðàçà áîëüøå çàïëàòèë, ó ìåíÿ ñëåçû â ãëàçàõ ñòîÿëè, âûøåë áûñòðî íà óëèöó. Ãåíèàëüíûé ÷åëîâåê, ðàç - è ñäåëàë. Ëåâøà, ìîæíî ñêàçàòü, - è ïðîçÿáàåò. W&D: À ê ñîâðåìåííûì ÷àñàì, íå ðåëèêâèÿì, ó Âàñ êàêîå îòíîøåíèå? À.Ï.: Òî÷íî òàêîå æå, êàê è ê ìîáèëüíîìó òåëåôîíó, èç âñåõ ôóíêöèé êîòîðîãî ìåíÿ èíòåðåñóåò ëèøü âîçìîæíîñòü ïîçâîíèòü è îòâåòèòü íà çâîíîê. Áåñåäîâàëà Àííà Ñóðæêî


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

l’émotion prend forme

C-TYPE CHRONO « CARRE» 42 x 42 mm

Automatic chronograph. Dubois Depraz DD2021 movement, stainless steel case, screw crown. Waterresistant to 100 m. Delivered with a yellow and a black rubber strap. Limited Edition to 999 pieces. U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

гранд готель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (044) 278 61 11

м.Сімферополь, пл.Радянська, Бізнес Центр, 3 й поверх, Салон "GENEVE", тел. (0652)511 067

SOCIÉTÉ DES MONTRES PAUL PICOT S.A.

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 335-76-46 тел. (062) 335-76-46

м. Одеса, ВТЦ "На Середньофонтанній", Салон "Swiss Time", тел. (048)728 27 59

CH-2340 Le Noirmont Switzerland www.paulpicot.ch info@paulpicot.ch


ЛистопадКольцо Carrera y Carrera (коллекция ”Peacock”) из желтого золота с белыми бриллиантами, розовым опалитом и розовым турмалином. Колье Carrera y Carrera (коллекция ”Peacock”) из желтого золота с розовым турмалином. Справа: кольцо и колье Carrera y Carrera (коллекция ”Protozoa”) из желтого золота с белыми бриллиантами и черной эмалью.Кольцо La Nouvelle Bague (коллекция "Rose"), серьги La Nouvelle Bague (коллекция "New Pop Giallo") и браслет La Nouvelle Bague (коллекция "Rose") из белого золота с белыми бриллиантами и розовой эмалью. Справа: часы A.Lange&Soehne Lange 1 Soiree из белого золота, безель украшен голубыми сапфирами огранки “багет”, ремешок из кожи аллигатора.Кольцо Stefan Hafner (коллекция ”Two in one”) из белого золота с белыми бриллиантами и синими сапфирами. Кольцо Stefan Hafner (коллекция ”Moonrock”) из белого золота с черными бриллиантами, рубинами и сапфирами. Справа: часы Chopard Happy Sport стальной корпус, безель из белого золота украшен бриллиантами, декоративные рыбки украшены разноцветными сапфирами.Браслет, кольцо и серьги Roberto Coin (коллекция "Leopardo") из желтого матового и полированного золота c рубином. Справа: часы Breguet Heritage корпус из белого золота украшен белыми бриллиантами огранки “багет”, циферблат украшен белыми бриллиантами, заводная головка и кнопки хронографа украшены белыми бриллиантами огранки “роза”, ремешок из кожи аллигатора.Фотосъемка: Сергей Тимофеев Стиль: Наталья Степановская

Часы Breguet Classique Grande Complication Tourbillon: корпус из белого золота украшен белыми бриллиантами огранки “багет”, циферблат украшен белыми бриллиантами, заводная головка украшена белым бриллиантом огранки “роза”. Ремешок из кожи аллигатора. На первой странице фотосессии: Подвеска Chopard Happy Spirit из белого золота, украшена белыми бриллиантами.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

гранд готель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (044) 278 61 11

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 335-76-46 тел. (062) 335-76-46


Элегантность в натуральную величину

Ø

Paul Picot Chronodate Механизм: калибр Jaguet 8147, автоподзавод, запас хода 48 часов. Функции: часы, минуты, секунды, хронограф, дата. Корпус: сталь, диаметр 42мм. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: кожа крокодила.

96 Watch&Diamond

âåéöàðñêàÿ êîìïàíèÿ Paul Picot íå íóæäàåòñÿ â îñîáîì publiciti. Ýòî íå íîâè÷îê â ÷àñîâîì èñêóññòâå, à äàâíî è âñåîáùå ïðèçíàííûé ëèäåð. Ãëàâíîé öåëüþ ïðè ñîçäàíèè ÷àñîâ íà ôàáðèêå â ãîðîäå ˸ Íóàðìîíò áûëî è åñòü íå èõ êîëè÷åñòâî, à âíåøíèé âèä, êîòîðûé ñòîèò íà îäíîé ñòóïåíè ñ âûñîêèì èñêóññòâîì ìèíèàòþðû. ×àñû "Paul Picot" âñåãäà ìåõàíè÷åñêèå, â êîðïóñàõ êðóãëîé èëè áî÷êîîáðàçíîé ôîðìû, óêðàøåííûå ãðàâèðîâêîé è ñ ãèëüîøèðîâàííûìè öèôåðáëàòàìè. Ïîñëåäíåå äîñòèæåíèå ôèðìû - ñåðòèôèöèðîâàííàÿ ìîäåëü õðîíîãðàôà "Gentelman 42". Ýòî ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþùèå íàçâàíèþ, óòîí÷åííûå ÷àñû äëÿ ìóæ÷èí, ïåðåïîëíåííûõ áëàãîðîäíûõ ÷óâñòâ. Îíè âûïóñêàþòñÿ â ïÿòè ðàçëè÷íûõ âàðèàíòàõ, âñå êðàñèâû è áåçóìíî ýëåãàíòíû. Äàðüÿ Ëèíèíñêàÿ


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

гранд готель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (044) 278 61 11

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 335 76 46


На другом конце стола

Í

àïîëüíûå, íàñòåííûå, íàñòîëüíûå ÷àñû íåìåöêîé êîìïàíèè Erwin Sattler - îäíè èç ñàìûõ ëó÷øèõ â ìèðå. Êðîìå ñâîåãî ïðÿìîãî íàçíà÷åíèÿ, îíè ïðåîáðàæàþò èíòåðüåðû êàáèíåòîâ, áèáëèîòåê, ãîñòèíûõ, äîáàâëÿÿ â íèõ øàðì ñòàðèíû â ñî÷åòàíèè ñ ýñòåòèêîé ñîâðåìåííîñòè. Ýòî èçûñêàííîå èçäåëèå Erwin Sattler, "Thesaurus", ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñèìáèîç øèêàðíîãî ïèñüìåííîãî ñòîëà, âîåäèíî ñëèòîãî ñ ÷àñàìè îðèãèíàëüíîé êîíñòðóêöèè.  ïåðåâîäå ñ ãðå-

÷åñêîãî "Thesaurus" îçíà÷àåò "ñîâåðøåíñòâî". Èçãîòîâëåííîå èç áëàãîðîäíîé äðåâåñèíû, ýòî "ñîâåðøåíñòâî" ñíàáæåíî õèòðîóìíûì òàéíèêîì, à ñàìàÿ öåííàÿ åãî ÷àñòü îòêðûòà âçîðó è ïîçâîëÿåò ëþáîâàòüñÿ ýòèì òåõíè÷åñêèì ÷óäîì, ãäå ìàÿòíèê ñ ñèñòåìîé òåðìîêîìïåíñàöèè äâèãàåòñÿ â ðàâíîìåðíîì ðèòìå íåçàâèñèìî îò çàâîäà ïðóæèíû, êîòîðàÿ îáåñïå÷èâàåò çàïàñ õîäà â îäèí ìåñÿö. ×àñû Sattler âî âñåì ìèðå öåíÿò çà èõ òåõíè÷åñêèå èííîâàöèè, ýëåãàíòíîñòü è áåçóïðå÷íîå êà÷åñòâî.

Микрокосмос Urwerk Феликс Бомгартнер, компания Urwerk Дмитрий Бердянский, президент Crystal Group

98 Watch&Diamond

Ø

âåéöàðñêàÿ êîìïàíèÿ Urwerk ïðåäñòàâèëà ýëèòíûå ÷àñû 103-05. Ýòî õðîíîìåòð, âûïóùåííûé â îãðàíè÷åííîì êîëè÷åñòâå 50 øòóê. Ñîçäàíèåì ýòîé ýêñêëþçèâíîé ìîäåëè Urwerk ðàñøèðÿåò ñâîþ êîíöåïöèþ âèçóàëüíîé òåìû îòêðûòîãî îðèãèíàëüíîãî îðáèòàëüíîãî ñïóòíèêà. Ñàïôèðîâîå ñòåêëî ïîçâîëÿåò ëþáîâàòüñÿ äâèæåíèåì ñàòåëëèòîâ ñêâîçü îâàëüíûå îêîøêè, ðàñïîëîæåííûå ñ êàæäîé ñòîðîíû îáòåêàåìîãî è ìîäåðíèçèðîâàííîãî êîðïóñà. Âñå ýòî ïðèäàåò ÷àñàì åùå áîëåå íåçåìíîé è âîçäóøíûé âèä. Ôóòóðèñòè÷åñêóþ ôîðìó ýëåãàíòíîãî êîðïóñà íîâûõ ÷àñîâ íåâåðîÿòíî ñëîæíî èçãîòîâèòü äàæå èç ìÿãêîãî çîëîòà - íå ãîâîðÿ óæå î ïëàòèíå, - íî ìàñòåðàì Urwerk ýòî óäàëîñü. Êàëèáð 3.03, ðó÷íîé çàâîä, çàïàñ õîäà 43 ÷àñà, 21,600 ïîëóêîëåáàíèé â ÷àñ, óíèêàëüíàÿ òðîéíàÿ ïëàñòèíà ñ ÷åðíûì ïîêðûòèåì ïàðîâ òèòàíà. Ðàçìåð: 50x36x13.5ìì.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 335 76 46


Истина Rado

Ê

îìïàíèÿ Rado ñîçäàëà ýòó êîëëåêöèþ èç-çà æåëàíèÿ ïîìî÷ü ëþäÿì ðàñêðûòüñÿ, íàéòè è ïîíÿòü ïîäëèííîñòü êàê òàêîâóþ, îñòàâàÿñü âåðíûìè ñåáå. Ëèäåð ïî ïðèìåíåíèþ êåðàìèêè â ÷àñîâîì ïðîèçâîäñòâå, Rado âûïóñòèëà íîâûå ìîäåëè ÷àñîâ Rado True: "Elegance", "Fashion", "Active" è "Deco".  íèõ ñëèëèñü âîåäèíî áåçóïðå÷íîñòü, ñòèëü, àâàíãàðä è íîâåéøèå òåõíîëîãèè. Íàñòîÿùåé íîâèíêîé è "èçþìèíêîé" êîëëåêöèè ìîæíî íàçâàòü ïîëóìàòîâûå èçãèáû è çàâèòêè ðèñóíêà â ìîäåëè "Deco". Êåðàìè÷åñêèé êîðïóñ è áðàñëåò ïîêîðÿþò ñâîèì ïðåâîñõîäñòâîì.

Rado True Deco Механизм: женские часы калибр ETA 955.112, мужские часы калибр ETA 980.106, оба кварцевые. Функции: часы, минуты, в мужских – дата. Корпус: керамика; женские часы – диаметр 27мм, мужские диаметр 40мм. Водонепроницаемость 30м.

100 Watch&Diamond


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

THE NEW COLLECTION OF CUFF-LINKS

The

ART of

buttoning

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

гранд готель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (044) 278 61 11

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ%ПОДАРКИ"

вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а вул. Артема, 76 тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 381 06 12

VICTOR MAYER GMBH & CO KG | SIMMLERSTRASSE 13-14 | 75172 PFORZHEIM/GERMANY | T +49/(0)7231/9187-0 | F +49/(0)7231/33215 | INFO@VICTOR-MAYER.DE | VICTOR-MAYER.COM


Память на торгах Sotheby's

Ï

î íåïîíÿòíûì ïðè÷èíàì, þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ, ïðèíàäëåæàâøèå âåëèêîé ãåðöîãèíå Ëþêñåìáóðãà Æîçåôèíå-Øàðëîòòå, ñêîí÷àâøåéñÿ â ïðîøëîì ãîäó â âîçðàñòå 77 ëåò, áóäóò âûñòàâëåíû íà àóêöèîíå Sotheby's â Ïàðèæå â äåêàáðå ýòîãî ãîäà.  ÷èñëå ñîêðîâèù, èçãîòîâëåííûõ â ñâîå âðåìÿ ðóêàìè ñàìûõ èçâåñòíûõ þâåëèðîâ ìèðà - äâå áðèëëèàíòîâûå äèàäåìû, êîòîðûå ïðèíöåññà íàäåâàëà íà ñâîþ ñâàäüáó ñ ãåðöîãîì Æàíîì, ñåðåæêè, óêðàøåíèÿ äëÿ âîëîñ, áðîøü, áðàñëåòû, à òàêæå ñòîëîâûå ïðèáîðû èç ïîçîëî÷åííîãî ñåðåáðà è äðóãèå èçûñêàííûå ïðåäìåòû.

Пани та панове… продано! Но…

Ï

åðâûé àóêöèîí äðàãîöåííîñòåé, îðãàíèçîâàííûé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Óêðàèíû, ïîêàçàë, ÷òî äî Ñîòáèñ è Êðèñòè åìó ïîêà äàëåêî. Íà îòêðûòûõ òîðãàõ, ïðîõîäèâøèõ â çäàíèè Óêðàèíñêîé ìåæáàíêîâñêîé âàëþòíîé áèðæè, áûëî ïðîäàíî 8 ëîòîâ íà îáùóþ ñóììó 414 òûñ. ãðèâåí, ÷òî áûëî áû íåñîìíåííûì óñïåõîì, åñëè íå áðàòü âî âíèìàíèå ïðåäâàðèòåëüíûå ïëàíû îðãàíèçàòîðîâ: îíè íàìåðåâàëèñü ïðîäàòü 43 ëîòà, îáùåé ñòàðòîâîé ñòîèìîñòüþ 7,1 ìëí ãðí. 102 Watch&Diamond

Ñ ìîëîòêà óøëè âñåãî íåñêîëüêî þâåëèðíûõ èçäåëèé, à òàêæå àôôèíèðîâàííûé ïîðîøîê ðîäèÿ. Ïî ñëîâàì Àíàòîëèÿ Øâà÷êè, äèðåêòîðà Ãîñóäàðñòâåííîãî õðàíèëèùà äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ, íà àóêöèîí íå âûñòàâëÿëñÿ ñàìûé äîðîãîé ëîò - àëìàçû îáùèì âåñîì 8,5 òûñÿ÷ êàðàò ñòîèìîñòüþ ñâûøå 3 ìëí. ãðí. Îíè áóäóò ïðåäñòàâëåíû ïóáëèêå íà ñëåäóþùåì àóêöèîíå, êóäà áóäóò äîïóùåíû âñå æåëàþùèå, â îòëè÷èå îò ïåðâîãî, ãäå â òîðãàõ ìîãëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèøü ëèöà, ïîëó÷èâøèå ñïåöèàëüíóþ ëèöåíçèþ Ìèíôèíà Óêðàèíû.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


Ì

1.

Невинное чаепитие и королевский бал 2.

4.

5.

7.

104 Watch&Diamond

3.

6.

8.

îæíî ïî-ðàçíîìó îòíîñèòüñÿ ê ñòðàííîñòÿì áîãàòûõ ëþäåé, íî òî, ÷òî äåëàþò Ýëòîí Äæîí è êîìïàíèÿ Chopard, íå ìîæåò íå âûçûâàòü óâàæåíèå. Ôîíä ïîìîùè áîëüíûì ÑÏÈÄîì îñíîâàí Ýëòîíîì Äæîíîì áîëåå äåñÿòè ëåò òîìó íàçàä, è ñ òåõ ïîð íà åæåãîäíûõ âå÷åðèíêàõ, óñòðàèâàåìûõ èì äëÿ ñàìûõ áîãàòûõ ëþäåé ìèðà, ãîñòè ýïàòàæíîãî ïåâöà äåëàþò ùåäðûå ïîæåðòâîâàíèÿ äëÿ áîðüáû ñ ÷óìîé XXI âåêà. Íûíåøíèé ðàóò ïðèíåñ îøåëîìëÿþùóþ ñóììó, ðàâíóþ 4,6 ìëí ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ. "The White Tie and Tiara Ball" ïðîõîäèò â äîìå Ýëòîíà Äæîíà, Woodside, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â ëîíäîíñêîì Âèíäçîðå. Êàæäûé ðàç îãðîìíàÿ òåððèòîðèÿ ïîìåñòüÿ îôîðìëÿåòñÿ êàê ïîñâÿùåíèå ïðèðîäå òîé èëè èíîé ñòðàíû.  ýòîì ãîäó â ëåñíîì ïàðêå öàðèëà Èíäèÿ. Âûáîð ñòðàíû íå ñëó÷àåí, à îñíîâûâàåòñÿ íà ïîêàçàòåëÿõ ÷èñëà áîëüíûõ è èíôèöèðîâàííûõ ÑÏÈÄîì. Ñåãîäíÿ ëþáèìàÿ ñòðàíà ìîðåõîäîâ, æèâîïèñöåâ è ïîýòîâ îñòàâèëà â ýòîé ïå÷àëüíîé ãîíêå ïîçàäè ñåáÿ äàæå Àôðèêó. Îáû÷íî íà "ïèðó ñðåäè ÷óìû" ñîáèðàþòñÿ âñå çíàêîìûå ëèöà, äðóçüÿ Ýëòîíà, äðóçüÿ åãî äðóçåé, îáùåñòâåííûå äåÿòåëè, êîòîðûì ïî ñòàòóñó ïîëîæåíî ìåëüêàòü íà ñàìûõ ïðåñòèæíûõ ïðèåìàõ, è ãîëëèâóäñêèå çâåçäû. Çàïîëíèâ ïîäïèñíûå ëèñòû êðóãëûìè ñóììàìè, îíè äîáðîñîâåñòíî "èãðàëè â Èíäèþ", ëàêîìÿñü ìÿñîì ìîëîäîãî áàðàøêà, òðþôåëÿìè è îâîùàìè íà ïàðó ñ ïðèïðàâîé êàððè. Íà àóêöèîíå ñòîèò îòìåòèòü äâà ëîòà: ïóòåøåñòâèå ïî Èíäèè çà 100 òûñ. ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ è îáåä â êîìïàíèè ñ Ýëòîíîì Äæîíîì äëÿ åãî ôàíàòîâ çà 160 òûñ. 1. Дэвид Фурниш, Каролина Груози Шойфель, Сэр Элтон Джон, Фаваз Груози. 2. Кайли Миноуг и Натали Имбруглиа. 3. Элизабет Херли, Сэр Элтон Джон и Элл МакФерсон. 4. Донна Эир и Дамиан Аспиналь. 5. Джодди Кидд. 6. Камила эл Фаед и Патрик Кокс. 7. Мирка Вавринец и Принцесса Беатрис. 8. Сэр Элтон Джон, Пенни Ланкастер, Род Стюарт и Давид Фурниш.Primier Lady Chronograph Механизм: калибр FP1270, автокварцевый, симбиоз механики и кварца. Функции: часы, минуты, секунды, хронограф. Корпус: розовое золото 18К, диаметр 32мм, счетчики хронографа украшены бриллиантами по 0,2 карат. Безель и ушки украшены бриллиантами общим весом 2,36 карат. Водонепроницаемость 30м. Ремешок: сатин, золотая застежка браслетного типа.

Кинофестиваль Taormina 2006

1.

2. 3.

106 Watch&Diamond

Â

îòëè÷èå îò âåíåöèàíñêîãî áèåííàëå, âòîðîé êèíîôåñòèâàëü â Èòàëèè, ê ðàäîñòè êèíåìàòîãðàôèñòîâ âñåãî ìèðà, ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî.  ñèöèëèéñêóþ Òàîðìèíó, ðàñêèíóâøóþñÿ íà õîëìàõ ó ïîäíîæèÿ "ïåðâîé äàìû Ñèöèëèè" - îãíåäûøàùåé Ýòíû, ñúåçæàþòñÿ ñàìûå çíàìåíèòûå ðåæèññåðû, ñöåíàðèñòû, àêòåðû è êîìïîçèòîðû. Íà ýòîì ôåñòèâàëå íåò îáû÷íîãî êîíêóðñà ôèëüìîâ, çäåñü êàæäûé âå÷åð ïîä îòêðûòûì íåáîì, íà àðåíå ãðå÷åñêîãî òåàòðà, ïîñòðîåííîãî åùå â III âåêå äî íàøåé ýðû, âðó÷àåòñÿ ïðèç çà êèíåìàòîãðàôè÷åñêóþ êàðüåðó - Nastri d'Argento.


Î

ñîáóþ öåííîñòü ôåñòèâàëþ ïðèäàåò êîìïàíèÿ Harry Winston, êîòîðàÿ íàãðàæäàåò ïîáåäèòåëåé íàñòîÿùèì ñîêðîâèùåì - ñâîèìè èçóìèòåëüíûìè ýêñêëþçèâíûìè ÷àñàìè.  ýòîì ãîäó "Ocean Diver" äîñòàëèñü: ðåæèññåðàì - èòàëüÿíöó Êàðëî Âåðäîíå, ïîëÿêó Êøèøòîôó Çàíóññè è Äèïå Ìåõòà èç Èíäèè, à òàêæå àðãåíòèíñêîìó êîìïîçèòîðó Ëóèñó Áàêàëîâó è èòàëüÿíñêîìó õóäîæíèêó Äàíòå Ôåððåòòè. Óíèêàëüíûì áðèëëèàíòîâûì ÷óäîì Premier Lady Chronograph íàãðàæäåíû: èòàëüÿíñêàÿ êèíîàêòðèñà Âàëåðèà Ãîëèíî è õóäîæíèê-ïîñòàíîâùèê Ôðàí÷åñêà Ëî Øèàâî.

4. 5.

6.

1. Карло Вердоне. 2. Энрике Ло Версо 3. Феличе Лаудадио, Уго Грегоретти и Кшиштоф Занусси. 4. Данте Ферретти и Франческа Ло Шиаво. 5. Рикки Тогназзи и Дипа Мехта. 6. Элеонора Джиорджи.

Ocean Diver Механизм: калибр GP31C6, с автоподзаводом. Запас хода 42 часа. Функции: часы, минуты, секунды, хронограф, дата. Корпус: розовое золото 18К, диаметр 44мм; защитные вставки на безеле залиум, заводная головка и кнопки хронографа белое золото 18К. Задняя крышка – залиум. Водонепроницаемость 200м. Ремешок: резина.

Watch&Diamond 107


Harry Winston Король бриллиантов "Åñëè áû ÿ ìîã, ÿ áû ïðèêðåïèë áðèëëèàíòû ïðÿìî ê æåíñêîé êîæå". Harry Winston

Þ

âåëèðíûé Äîì Harry Winston ýòî áðèëëèàíòîâàÿ ñîêðîâèùíèöà, äîñòîéíàÿ ëþáîé èç ñóùåñòâóþùèõ è óøåäøèõ â íåáûòèå êîðîëåâñêèõ äèíàñòèé. Ýòî óòâåðæäåíèå âåðíî ñ åäèíñòâåííîé îãîâîðêîé: ìîíàðõè ñòîëåòèÿìè ñîáèðàëè ñâîè êîëëåêöèè â îäíîì ìåñòå, à ñåìüÿ Harry Winston â òå÷åíèå òðåõ ïîêîëåíèé ùåäðî ñíàáæàåò èìè âñåõ æàæäóùèõ; ëþäåé, êîòîðûå ïîíèìàþò è öåíÿò íåòëåííîñòü è êðàñîòó äðàãîöåííûõ êàìíåé. Àáñîëþòíîå ñîâåðøåíñòâî â ìèðå þâåëèðíûõ óêðàøåíèé âîçìîæíî òîëüêî ñ áðèëëèàíòàìè. Ýòî ïîíÿë 108 Watch&Diamond

Ãàððè Óèíñòîí åùå äî òîãî, êàê åìó óäàëîñü îòêðûòü ñâîå äåëî â ÍüþÉîðêå. Òèòóë "Êîðîëü Áðèëëèàíòîâ" íàâñåãäà îñòàíåòñÿ çà ýòèì ÷åëîâåêîì, êîòîðûé íå òîëüêî ëþáèë áðèëëèàíòû, íî è õîðîøî ïîíèìàë è ðàçãîâàðèâàë ñ íèìè íà èõ ÿçûêå. Öåííîñòè Äîìà Harry Winston ïîèñòèíå âïå÷àòëÿþùè: âñåãäà àêòóàëüíûé äèçàéí, áåçóïðå÷íîå ìàñòåðñòâî, âûñî÷àéøåå êà÷åñòâî äðàãîöåííûõ êàìíåé è íåïðåâçîéä¸ííûé, íå èìåþùèé ñåáå ðàâíûõ, ñåðâèñ. Çà ãîäû ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ ÷åðåç ôèðìó ïðîøëî áðèëëèàíòîâ áîëüøå, ÷åì ÷åðåç ëþáóþ ÷àñòíóþ, ïðàâèòåëüñòâåííóþ èëè êîðîëåâñêóþ êîëëåêöèþ. Êàìíè îãðàíÿëèñü,

èì ïðèäàâàëàñü ôîðìà, èõ âñòàâëÿëè â îïðàâû, è îíè ñòàíîâèëèñü äîñòîÿíèåì âñåìèðíîé èñòîðèè äðàãîöåííûõ êàìíåé - òàêèå, êàê, íàïðèìåð, Jonker, Vargas, The Star of Sierra Leone è The Taylor-Burton. Ãàððè Óèíñòîí áûë ÷åëîâåêîì ñ óíèêàëüíûì ÷óòü¸ì. Îí ïîñòîÿííî íîñèë â ñâî¸ì êàðìàíå îäèí èç ñàìûõ ëþáèìûõ áðèëëèàíòîâ â íàäåæäå íà òî, ÷òî åãî âîëøåáíàÿ êðàñîòà äàñò åìó âäîõíîâåíèå. Áóäó÷è ñòðàñòíîé è óâëå÷¸ííîé ëè÷íîñòüþ, îí ñòàë ðîäîíà÷àëüíèêîì òðàäèöèè, çàñòàâèâøåé ãîëëèâóäñêèå çâ¸çäû ñèÿòü â íî÷ü âðó÷åíèÿ Îñêàðà. Áðèëëèàíòû äëÿ Äîìà Harry Winston îòáèðàþòñÿ èíäèâèäóàëü-


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Collezione HAPPYNESS. Per informazioni visitate: www.giorgiovisconti.it oppure chiamate: 0131 955 988


íî è îöåíèâàþòñÿ ïî ñîáñòâåííûì âèçóàëüíûì ñòàíäàðòàì. Ñóùåñòâóþò òðàäèöèîííûå êðèòåðèè îöåíêè êà÷åñòâà áðèëëèàíòà, îñíîâàííûå íà ×åòûð¸õ "C" - color, cut, clarity, carat weight - öâåò, îãðàíêà, ÷èñòîòà è âåñ íî ôèðìà Harry Winston ïîøëà äàëüøå, äîêàçàâ âñåìó ìèðó, ÷òî êðàñîòà áðèëëèàíòà - ýòî ñòîëüêî æå èñêóññòâî, êàê è íàóêà. Êàæäûé áðèëëèàíò â ñèëó ñâîåé ïðèðîäíîé ñóùíîñòè óíèêàëåí è ýêñïåðòû Harry Winston î÷åíü ïðèäèð÷èâû â âûáîðå êàìíåé òîëüêî ñ ñàìûì âûñîêèì êà÷åñòâîì è õàðàêòåðèñòèêàìè. 110 Watch&Diamond

"Íå ñóùåñòâóåò äâóõ îäèíàêîâûõ áðèëëèàíòîâ. Ó êàæäîãî ñâîÿ æèçíü, ñâîè ñëîæíîñòè. Ñ êàæäûì èç íèõ íóæíî îáðàùàòüñÿ êàê ñ ëè÷íîñòüþ", - ëþáèë ïîâòîðÿòü Ãàððè Óèíñòîí. Íà÷àë ñâîå äåëî îí äîâîëüíî íåîáû÷íî íà÷àë ñêóïàòü èçâåñòíûå èñòîðè÷åñêèå áðèëëèàíòîâûå óêðàøåíèÿ, ÷òîáû çàòåì äàòü èì âòîðóþ æèçíü. Òàê â 1925 ãîäó çà îäèí ìèëëèîí äîëëàðîâ Óèíñòîí ïðèîáðåòàåò ïîëíóþ êîëëåêöèþ þâåëèðíûõ óê-

ðàøåíèé Ìèññèñ Ðåáåêêè Äàðèíãòîí Ñòîääàðä. Âñåãî ãîä ñïóñòÿ, ïîêóïàåò ðàâíóþ åé ïî èçâåñòíîñòè êîëëåêöèþ Ìèññèñ Àðàáåëëû Õàíòèíãòîí, çàïëàòèâ äâà ìèëëèîíà äîëëàðîâ. À â 1930 ãîäó åìó óäàåòñÿ çàïîëó÷èòü ñàìûé áîëüøîé áðèëëèàíò, êîãäà-ëèáî ïîïàäàâøèé íà ðûíîê ÑØÀ - Emerald-cut âåñîì â 39 êàðàò. Èìåííî Ãàððè Óèíñòîíó ïðèïèñûâàþò êîðåííóþ ëîìêó ìèðîâîé ðåêëàìû è îñíîâàíèå åå íîâûõ ïðèíöèïîâ, êîòîðûå äåéñòâóþò è ñåé÷àñ. Ïîñëå âîéíû âñòðå÷à Ãàððè Óèíñòîíà ñ ãåðöîãîì è ãåðöîãèíåé Âèíäçîðñêèìè îáðàòèëà åãî âíèìàíèå íà Åâðîïó, êîòîðàÿ ñ áëàãîäàð-


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

www.ferraris.it

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ "КРИСТАЛЛ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

гранд готель "Україна" вул. Володимирська, 20/1а пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (044) 278 61 11

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121 тел. (062) 335 76 46


íîñòüþ ïîêîðèëàñü åìó. Òîãäà æå îí ïðèîáðåòàåò óíèêàëüíûé êàìåíü Briolette of India - áðèëëèàíò, èñòîðèÿ êîòîðîãî íà÷èíàåòñÿ âî âðåìåíà Ýëåîíîðû Àêâèòàíñêîé. äíàêî ñàìûì êðóïíûì ïðèîáðåòåíèåì Ãàððè Óèíñòîíà ñòàë íåîáðàáîòàííûé, ãðóáûé àëìàç, òðåòèé ïî âåëè÷èíå èç êîãäà-ëèáî íàéäåííûõ íà Çåìëå - "Sierra Leone" âåñîì 970 êàðàò. Ïîñëå ãîäà èññëåäîâàíèé îí áûë ðàçðåçàí íà 17 áîëåå ìåëêèõ êàìíåé îáùèì âåñîì 238,43 êàðàòà. Ñàì ïðîöåññ ðàñïèëèâàíèÿ íåîáðàáîòàííîãî êàìíÿ òðàíñëèðîâàëñÿ ïî òåëåâèäåíèþ.  îçíàìåíîâàíèå ýòî-

Î

112 Watch&Diamond

ãî ñîáûòèÿ Øòàò Ñüåððà Ëåîíå âûïóñòèë ïî÷òîâóþ ìàðêó, ÷òî ñäåëàëî Ãàððè Óèíñòîíà åäèíñòâåííûì þâåëèðîì, ÷ü¸ èìÿ ïå÷àòàëîñü íà ïî÷òîâîé ìàðêå. Íóæíî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî öåíà âñåõ ðàíåå êóïëåííûõ è çàíîâî îãðàíåííûõ êàìíåé ïðîøåäøèõ ÷åðåç ãåíèàëüíûå ðóêè Ãàððè Óèíñòîíà ìíîãîêðàòíî óâåëè÷èâàëàñü, ÷òî äàâàëî åìó

âîçìîæíîñòü äåëàòü âñå íîâûå è íîâûå ïðèîáðåòåíèÿ. Ïîñëå ñìåðòè îñíîâàòåëÿ ñàìîãî ìîãóùåñòâåííîãî þâåëèðíîãî áðåíäà, áðàçäû ïðàâëåíèÿ âçÿë åãî ñûí Ðîíàëüä. Ê ñòîëåòèþ ôèðìû è â ïàìÿòü îá îòöå Ðîíàëüä ñîçäàåò Äèàäåìó Âåêà ïîä äåâèçîì: "100 êàðàò äëÿ 100 ëåò". Îíà ñîñòîèò èç ñåìè ïðè÷óäëèâûõ áðèëëèàíòîâ âåñîì 100 êàðàò. Èñòîðèÿ áðèëëèàíòîâûõ óêðàøåíèé Ãàððè Óèíñòîíà, êîòîðûå îí èçãîòàâëèâàë èç ïðèîáðåòàåìûõ áðèëëèàíòîâ, çàñëóæèâàåò îòäåëüíîãî ðàññêàçà. Êîíñòàíòèí Áàëàíäèí
Осенний марафон


Кольцо Carrera y Carrera (коллекция ”Peacock”) из белого золота с белыми бриллиантами, зеленым турмалином, зелеными цаворитами и голубыми сапфирами. Пальто YSL. Справа: подвеска Chopard Happy Diamonds из белого золота, украшена белыми бриллиантами. Пальто YSL. Ботильоны Chloe.Колье La Nouvelle Bague (коллекция ”Secret Letters”) из белого и желтого золота с белыми бриллиантами и цветными сапфирами. Часы Chopard Extravaganza из желтого золота, циферблат украшен белыми бриллиантами, ремешок из кожи аллигатора. Платье La Perla. Туфли Vicini.
Часы Guy Ellia Time Square: корпус из желтого золота украшен белыми бриллиантами, ремешок из кожи аллигатора. Колье и кольцо La Nouvelle Bague (коллекция ”India Preziosa”) из белого золота с белыми бриллиантами и цветной эмалью. Браслет La Nouvelle Bague (коллекция ”New Pop Giallo”) из белого золота с белыми бриллиантами и цветной эмалью. Пальто Alexander McQueen. Сумка Vicini. Ботильоны Chloe.


Часы de Grisogono Instrumentino: корпус из черненного белого золота украшен черными бриллиантами, циферблат украшен рубинами, заводная головка украшена черным бриллиантом, ремешок из кожи ската. Кольцо и браслет Fani (коллекция ”Intagli”) из белого золота с белыми и черными бриллиантами. Рубашка Alexander McQueen. Жилет A.Jones. Капри La Perla. Берет Iceberg. Сумка Celine. Ботильоны Chloe.Модель: Ольга Бурцева Фотосъемка: Сергей Тимофеев Стилист: Елена Баранова Креатив: Наталья Степановская

Часы Harry Winston Signature 7: корпус и браслет из белого золота украшены белыми бриллиантами, циферблат украшен белыми бриллиантами. Платье Alexander McQueen. На первой странице фотосессии: Часы Breguet Reine de Naples: корпус из белого золота украшен белыми бриллиантами огранки “багет”, браслет из белого золота украшен белыми бриллиантами и сапфирами. Кольцо Stefan Hafner (коллекция ”Gothica”) из белого золота с белыми бриллиантами. Платье La Perla. Сумка Celine. Босоножки John Galliano.Трезубец на циферблате Audemars Piguet

Ø

Механизм: калибр 2329/2846, автоматический. Функции: часы и минуты, часы и минуты во второй часовой зоне; индикация запаса хода; 24=часовая индикация; дата. Корпус: 47 х 42 мм; на задней крышке надпись "Audemars Piguet", логотип 90=летней годовщины Maserati; водонепроницаемость 20 метров. Оригинальный циферблат с 3=мя маленькими циферблатами и трезубцем Maserati из золота, люминесцентные часовая и минутная стрелки. Ремешок: из кожи barenia или кожи крокодила, прошитый вручную с застежкой типа AP. 126 Watch&Diamond

âåéöàðñêàÿ ÷àñîâàÿ êîìïàíèÿ Audemars Piguet ÿâëÿëàñü ñïîíñîðîì àâòîãîíîê êëàññà GT Trofeo Maserati Europa, à òåïåðü, â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûì ñîãëàøåíèåì, ñòàëà èõ ãëàâíûì ïàðòíåðîì. Êàðë-Õåéíö Êàëüáôåëë, èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð Maserati, è Äæîðäæ-Õåíðè Ìåéëàí, ïðåçèäåíò è èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð Audemars Piguet, ñ ðàäîñòüþ ïîñòàâèëè ñâîè ïîäïèñè íà äîêóìåíòå î ïðîäëåíèè ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó âñåìèðíî èçâåñòíûìè áðåíäàìè. Ñòðåìëåíèå ê òåñíîé ñâÿçè ìåæäó äâóìÿ êîìïàíèÿìè îñíîâàíî íà æåëàíèè îáåèõ äîñòè÷ü ñîâåðøåíñòâà. Äëÿ Audemars Piguet ýòî ñòàëî òîë÷êîì ê ñîçäàíèþ ÷àñîâ, ñòàâøèõ ñèìâîëîì ýòîãî ñîþçà: Dualtime Millenary Maserati. Óíèêàëüíûå ÷àñû ñî÷åòàþò â ñåáå ñîâðåìåííîñòü è êëàññèêó, îòðàæàÿ ÿðêèé äèçàéí è äóõ Maserati. Ïðèóðî÷åííûå ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ îñíîâàíèÿ èçâåñòíîé èòàëüÿíñêîé àâòîìîáèëüíîé êîìïàíèè, ÷àñû áûëè âûïóùåíû ëèìèòèðîâàííîé ñåðèåé. Ìåñòîì èõ ïðîèçâîäñòâà óòâåðæäåí øâåéöàðñêèé ãîðîä Le Brassus, à îòëè÷èòåëüíîé ýìáëåìîé íà öèôåðáëàòå - òðåçóáåö Maserati.


Магазин беспошлинной торговли «Duty Free» в международных аэропортах Донецка и Симферополя! Сделайте предварительный заказ за 48 часов до вылета и получите скидку 5 % Пассажирам предлагается широкий ассортимент высококачественной продукции: парфюмерия, декоративная косметика ( Lancome, L'Oreal, Guerlain, Christian Dior), спиртные напитки, табачные изделия, кондитерская продукция и разнообразные аксессуары

"Duty=free" = Международный аэропорт "Донецк" тел/факс: + 38 (062) 332 = 82 = 21 "Duty=free" = Международный аэропорт "Симферополь" тел/факс: +38 (0652) 29 = 53 = 45 www.dutyfree=ukraine.com


Самые дорогие автомобили мира

Maybach:

Три тонны комфорта

M

aybach - ýòî ëåãåíäàðíûé áðîíåïîåçä, ïëîìáèðîâàííûé íåìåöêèé âàãîí, òîëüêî íå äëÿ ïåðåâîçêè áîëüøåâèêîâ, à äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè èõ èñòîðè÷åñêèõ ïðîòèâíèêîâ. Ñåé÷àñ ýòè ëþäè íàçûâàþòñÿ êëèåíòàìè ðûíêà luxury. À âëàäåëåö "Ìàéáàõà" ÷àùå âñåãî ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñåäûì ïîëóáîãîì, áåññìåðòíûì ñòàðöåì, îïåðèðóþùèì ìèëëèàðäàìè, Ãîáñåêîì èëè 128 Watch&Diamond

Âàíäåðáèëüäîì. Ýòîò êîëîññ âûãëÿäèò ïî÷òè ìóìèåé, à îòòîãî íèêóäà óæå íå ñïåøèò. Åãî "Ìàéáàõ" îò÷åòëèâî äèñòàíöèðîâàí îò îñòàëüíûõ îáèòàòåëåé ïëàíåòû, è ó íåãî ñâîè ñêîðîñòè. Îí, êàê è åãî õîçÿèí, òîæå íèêóäà íå òîðîïèòñÿ. Êîìáèíàöèÿ íîâåéøèõ òåõíîëîãèé è òðàäèöèè âîçðîäèëà áðåíä ðîñêîøíûõ àâòîìîáèëåé Maybach â ñåìåéñòâå DaimlerChrysler. Ýòî èìÿ íàïîëíåíî ÷óâñòâàìè óâàæåíèÿ ê òðàäèöèè è îáÿçàííîñòè äåðæàòü

ìàðêó. Ñåãîäíÿøíÿÿ öåëü ñòîëü æå àìáèöèîçíà, êàê è âñåãäà: ñîçäàòü àâòîìîáèëü èñêëþ÷èòåëüíîé êîìôîðòíîñòè. Âî âòîðîé ðàç çà ñâîþ èñòîðèþ Maybach óñòàíàâëèâàåò ñòàíäàðò â ñåãìåíòå ýêñêëþçèâíûõ è ðîñêîøíûõ àâòîìîáèëåé.  îñíîâå Maybach 62 ëåæèò òðàäèöèÿ ñîçäàíèÿ ëèìóçèíîâ. Äëèíà àâòîìîáèëÿ - 6,16 ìåòðà, à åãî êîëåñíàÿ áàçà ñîñòàâëÿåò 3,83 ìåòðà. Ïàññàæèðû íà çàäíèõ ñèäåíüÿõ íàñëàæäàþòñÿ èíäèâèäóàëüíûìè


óñòðîéñòâàìè äëÿ àâòîìàòè÷åñêîé ïîääåðæêè íîã, êîòîðûå îíè ìîãóò ïðèâåñòè â äåéñòâèå ïóòåì íàæàòèÿ êíîïêè. Äëÿ ðàçâëå÷åíèÿ è ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè ÑÌÈ, ïðîñòðàíñòâî ñàëîíà îáîðóäîâàíî äâóìÿ öâåòíûìè ìîíèòîðàìè, êîòîðûå ñîåäèíåíû ñî âñòðîåííûìè TV-ðåñèâåðîì è DVD-ïëååðîì. Ñèñòåìà ñâÿçè ïðåäóñìàòðèâàåò êàê ìîáèëüíûé òåëåôîí, òàê è ñòàöèîíàðíî óñòàíîâëåííûé àïïàðàò. Âíóøèòåëüíûå è â òî æå âðåìÿ

ýëåãàíòíûå î÷åðòàíèÿ êóçîâà, íåîáû÷íàÿ äâóõöâåòíàÿ îêðàñêà, ëåãåíäàðíàÿ ýìáëåìà â âèäå äâóõ ïåðåïëåòåííûõ â ñêðóãëåííîì òðåóãîëüíèêå áóêâ "Ì", êîòîðàÿ ïðèñóòñòâóåò íå òîëüêî íà êàïîòå, íî è îò÷åòëèâî âèäíà â îòðàæåíèè ôàð ãîëîâíîãî ñâåòà. Òåïåðü, ïðàâäà, ýòè áóêâû îçíà÷àþò íå "Maybach Motorenbau", a "Maybach Manufaktur", íî êòî îá ýòîì çíàåò? Ëåãåíäà ëåãåíäîé, íî åñòü è îáîðîòíàÿ ñòîðîíà ìåäàëè. Ìàðêà

Maybach - îäíà èç ñàìûõ ñëàâíûõ ñòðàíèö â èñòîðèè ëþêñîâûõ àâòîìîáèëåé. Îäíàêî ñåãîäíÿøíÿÿ ïóáëèêà ïðåáûâàåò â îòíîøåíèè íåå ïðàêòè÷åñêè â ïîëíîì íåâåäåíèè. Ñòîèò îñòàíîâèòüñÿ ãäå-íèáóäü â ãîðîäå, êàê âîêðóã ìàøèíû òóò æå ñîáèðàåòñÿ òîëïà ëþáîïûòíûõ. âòîìîáèëü ïî-íàñòîÿùåìó ýêñêëþçèâåí: â ãîä âûïóñêàþò íå áîëåå òûñÿ÷è åãî ýêçåìïëÿðîâ. Àëþìèíèå-

À

Watch&Diamond 129


âûé êàïîò, êðûëüÿ, äâåðè, êðûøà, ìîãó÷èé äâèãàòåëü Òóðå 12 è óìîïîìðà÷èòåëüíàÿ ðîñêîøü ñàëîíà. îâûé äâåíàäöàòèöèëèíäðîâûé äâèãàòåëü Maybach ìîùíîñòüþ â 550 ë.ñ. íå âñòðå÷àåòñÿ íè íà îäíîì ñåðèéíîì ëåãêîâîì àâòîìîáèëå â ìèðå.  ñïèñêå îïöèé Maybach åñòü âåùè ïîâàæíåå êîâðèêà äëÿ ïèêíèêîâ. Íàïðèìåð, ýëåêòðîõðîìíàÿ êðûøà èç îïàëîâîãî ñòåêëà ñòîèìîñòüþ â 26 250 äîëëàðîâ. Ýòî ïðåðîãàòèâà íàñòîÿùåé èìïåðàòîðñêîé ìàøèíû. Íàæàë íà êíîïêó - óåõàëà ñòàëüíàÿ øòîðêà, è ñàëîí çàëèëî íåÿðêèì ñâåòîì ìàòîâîé ïàíåëè ðàçìåðîì ñ äâåðü ÿïîíñêîãî äîìà. Íàæàë íà äðóãóþ - ïàíåëü ïðîÿñíèëàñü, è çàâîðîæåííî ñìîòðèøü, êàê êàïëè äîæäÿ ñëèâàþòñÿ íàä ãîëîâîé. Ñâåò â ñàëîíå Maybach - îòäåëüíîå øîó, ñðàâíèìîå ñ ìóçûêàëüíûì ôîíòàíîì â Áàðñåëîíå. Ëþáèìîå çàíÿòèå õîçÿåâ â äîðîãå - íå TV, íå DVD, íå ìóçûêà è ðàäèî. Îòäîõíîâåíèå óòîìëåííîãî âàæíûìè äåëàìè ÷åëîâåêà - ýòî ñâåòîâàÿ ôååðèÿ è ìîáèëüíûé òåëåôîí. Ïîñëåäíèõ òóò òðè. Âïåðåäè è ñçàäè - óñëîâíî-ìîáèëüíûå Bluetooth-òðóáêè, ðàäèóñ ðàáîòû 10 ì îò ìàøèíû. À åùå - GSMðàñêëàäóøêà Motorola, íî ñ ýìáëåìîé Maybach íà êðûøêå. Æàðêî â ìàøèíå íå áûâàåò, äàæå åñëè çà îêíîì Ñàõàðà, à çàïåðòàÿ ìàøèíà ñòîèò íà ñîëíöå.  êîìïëåêòå ñ ýëåêòðîõðîìíîé êðûøåé ïîñòàâëÿåòñÿ áëîê ñîëíå÷íûõ áàòàðåé, ïèòàþùèé êîíäèöèîíåðû íà ñòîÿíêå. À â ìîðîç ìàøèíó çàðàíåå çàâåäåò è ïðîãðååò àâòîíîìíûé ïîäîãðåâàòåëü. Äëÿ óïðàâëåíèÿ ýòîé èìïåðèåé ðîñêîøè â ñàëîíå õâàòàåò òðåõ ïàëüöåâ. Îäíîãî íà ïðàâîé ðóêå, ÷òîáû íàæèìàòü êíîïêè, è äâóõ íà ëåâîé - ÷òîáû äåðæàòü òåëåôîííóþ òðóáêó. Ýëåêòðèôèöèðîâàíî ðåøèòåëüíî âñå, è êíîïîê òóò - êàê êàìåøêîâ íà ìîðñêîì áåðåãó. Çà ðóêàìè ïðèõîäèòñÿ ñëåäèòü: óðîíèøü íåáðåæíî ëåâóþ êèñòü íà ïîêðû-

Í

130 Watch&Diamondòûé êëàâèøàìè ïîäëîêîòíèê, è òóò æå ÷òî-íèáóäü âêëþ÷èòñÿ, îòêðîåòñÿ, ïîäíèìåòñÿ èëè îïóñòèòñÿ. ñëè åñòü ñïðîñ, îáÿçàòåëüíî ïîÿâèòñÿ ïðåäëîæåíèå - òàêîâû çàêîíû ðûíêà. Òàê è ñ Maybach - ñòîèëî àâòîìîáèëþ óâèäåòü ñâåò, êàê çà íåãî òóò æå âçÿëèñü òþíèíãîâûå àòåëüå, êîòîðûå ïðåäëàãàþò âñÿ÷åñêèå ìîäèôèêàöèè. Ïîÿâèëàñü, íàïðèìåð, áðîíèðîâàííàÿ âåðñèÿ - Maybach 62 Guard. À çàâîäñêîé âàðèàíò ýòîãî àâòîìîáèëÿ çàùèùåí îò âûñòðåëîâ ðåâîëüâåðà Magnum êàëèáðà 44 è àâòîìàòà Uzi. Íóæíî áîëüøå? Ïîæàëóéñòà - íåçàâèñèìûå áðîíèðîâùèêè ïðåäëàãàþò âåðñèè Â6 è äàæå Â7, êîòîðûì íå ñòðàøíû íè ÀÊ47/74, íè íàòîâñêèé êàðàáèí FAL, íè ïðîòèâîïåõîòíûå ãðàíàòû è ìèíû. Åäèíñòâåííîå îòëè÷èå ïîñëåçàâîäñêîãî áðîíèðîâàíèÿ îò çàâîäñêîãî (íå ñ÷èòàÿ áîëåå âûñîêîãî êëàññà) çàêëþ÷àåòñÿ íå â ðåçóëüòàòå, à â ïðîöåññå. Íà êîíâåéåðå çàùèòíûå ýëåìåíòû óñòàíàâëèâàþòñÿ â êóçîâ â ïðîöåññå åãî ñáîðêè òàê òåõíîëîãè÷íåå è, ñëåäîâàòåëüíî, äåøåâëå. Òþíèíãîâûì áðîíèðîâùèêàì ïðèõîäèòñÿ óæå ãîòîâûé êóçîâ ðàçáèðàòü, ôîðìèðîâàòü â íåì çàùèòíóþ êàïñóëó è ñîáèðàòü âíîâü. Âñå âðó÷íóþ... Îöåíèâàòü òàêóþ ìàøèíó èìååò ñìûñë èñêëþ÷èòåëüíî ñ òî÷êè çðåíèÿ ïàññàæèðîâ íà çàäíèõ ñèäåíüÿõ - åñëè âëàäåëüöà "îáû÷íîãî" Maybach 62 åùå ìîæíî, ïóñòü è ñ òðóäîì, ïðåäñòàâèòü ñåáå çà ðóëåì, òî äëÿ "áðîíåâèêà" ýòî èñêëþ÷åíî. Âëàäåëåö íàõîäèòñÿ ñçàäè, è òîëüêî ñçàäè. À òàì, ìåæäó ïðî÷èì, âåñüìà è âåñüìà íåäóðíî. Ïðîñòîð - ñêàçî÷íûé. Òèøèíà ïîëíàÿ. Äâà óäîáíåéøèõ, îãðîìíûõ ðàçìåðîâ êðåñëà. Âåëèêîëåïíàÿ êîæà, ýêçîòè÷åñêîå äåðåâî, îòêèäíûå ñòîëèêè, ïîäñòàâêè äëÿ íîã, áàð, õîëîäèëüíèê, ïðîäóìàííîå îñâåùåíèå - âñåãî è íå ïåðå÷èñëèøü. Maybach - ýòî ðåäêîñòü, â êàêîé-òî ìåðå, óðîâåíü áëàãîïîëó÷èÿ ñòðàíû. Êîíñòàíòèí Áàëàíäèí

Å

132 Watch&DiamondСамое статусное событие года

Аня и Алина Завальские

Актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Неисправимый романтик

Лилия Подкопаева и Лилия Кузнецова

Несравненный шоу балет FreeДом

Gipsy Kings впервые в Украине

Красота спасет мир

"Козырная White party в Ultra стиле": лучше не бывает

Ê

Ведущая вечера, Тина Канделаки

134 Watch&Diamond

îìïàíèÿ "Êîçûðíàÿ êàðòà" ñîâìåñòíî ñ òîðãîâîé ìàðêîé "Ñîþç-Âèêòàí" ïðîâåëà ãðàíäèîçíóþ âñòðå÷ó äðóçåé, ñòàâøóþ, ïî ìíåíèþ åå îðãàíèçàòîðîâ, VIP-ñîáûòèåì ãîäà. " Êîçûðíàÿ White party â Ultra-ñòèëå " - òàê áûëî íàçâàíî ìåðîïðèÿòèå, íà êîòîðîå ïîä êðûøó ñòîëè÷íîãî Ìåæäóíàðîäíîãî âûñòàâî÷íîãî öåíòðà ñîáðàëîñü áîëåå 12 òûñÿ÷ ãîñòåé. Äâà äíÿ ïîëèòèêè, áèçíåñìåíû, çíàìåíèòûå àêòåðû, èçâåñòíûå ïóáëè÷íûå ëþäè Óêðàèíû, óþòíî óñòðîèâøèñü çà ïðåâîñõîäíî ñåðâèðîâàííûìè ñòîëàìè, îáñëóæèâàåìûå âîñåìüþñòàìè îôèöèàíòàìè, íàñëàæäàëèñü èçûñêàííîé êóõíåé âñåõ 60 ðåñòîðàíîâ ñåòè "Êîçûðíàÿ Êàðòà" è ýêñêëþçèâíûìè íàïèòêàìè "Ñîþç-Âèêòàí". Ñîáûòèå, áåçóñëîâíî, "òÿíóëî" íà çàíåñåíèå â Êíèãó ðåêîðäîâ Ãèííåññà, íî öåëüþ White Party áûë íå ìàñøòàá ïðîèñõîäÿùåãî, à, ñêîðåå, âîçìîæíîñòü óáåäèòüñÿ â ëþáâè è èñêðåííîñòè ëþäåé, òàê èëè èíà÷å îáúåäèíåííûõ æåëàíèåì ñäåëàòü æèçíü â Óêðàèíå ëó÷øå è èíòåðåñíåé äëÿ åå çàìå÷àòåëüíîãî íàðîäà. Âåäóùèå âå÷åðà - èñêðîìåòíûé Ìèõàèë


Самый большой ресторан

Øàö è îñëåïèòåëüíàÿ Òèíà Êàíäåëàêè â áåëîñíåæíûõ íàðÿäàõ èäåàëüíî ñîîòâåòñòâîâàëè äðåññ-êîäó âå÷åðèíêè, êîòîðûé áûë èäåàëåí - "white"! Ìóçûêàëüíóþ ÷àñòü âå÷åðà îáåñïå÷èâàëè ýñòðàäíûå çâåçäû ïåðâîé âåëè÷èíû. Àíäðåþ Ìàêàðåâè÷ó, Âàëåðèþ Ìåëàäçå è Îðêåñòðó êðåîëüñêîãî òàíãî óäàëîñü ñîçäàòü â îãðîìíîì èìïðîâèçèðîâàííîì ðåñòîðàíå ðîìàíòè÷åñêóþ àòìîñôåðó. À áðàòüÿ Ñàìîéëîâû èç ãðóïïû "Àãàòà Êðèñòè" è ëåãåíäàðíûå "Gipsy Kings", âïåðâûå ïîñåòèâøèå Óêðàèíó, áóêâàëüíî âçîðâàëè çàë: óñèäåòü íà ìåñòå íå óäàëîñü íèêîìó - ïîä çàæèãàòåëüíûå ìîòèâû ôëàìåíêî ïóñòèëèñü â ïëÿñ ïðàêòè÷åñêè âñå ãîñòè, íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà!  ðàìêàõ çíàìåíàòåëüíîãî ñîáûòèÿ ñîñòîÿëñÿ è ôèíàë ñàìîãî ðåéòèíãîâîãî ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà "Elite Model look Óêðàèíà 2006", îôèöèàëüíûì îðãàíèçàòîðîì êîòîðîãî â íàøåé ñòðàíå ÿâëÿåòñÿ êîìïàíèÿ "Êîçûðíàÿ Êàðòà". Íàïèñàííûå íà ïîäàðêàõ îò "Êîçûðíîé êàðòû" ñëîâà: "Ìû ëþáèì Âàñ!" ñòàëè çàâåðøàþùèì àêêîðäîì âåëèêîëåïíîé âñòðå÷è äðóçåé.


Ресторан Аканто отеля Principe di Savoia

Королевское превосходство

Ï

îæèòü â ðîñêîøíîì äâîðöå XIX âåêà, êàê çíàòíûé ãðàô, - ìå÷òà ìíîãèõ ïóòåøåñòâåííèêîâ. Òåïåðü åå ìîæíî ëåãêî îñóùåñòâèòü, îñòàíîâèâøèñü â Hotel Principe Di Savoia, ðàñïîëîæåííîì â ñàìîì öåíòðå Ìèëàíà. Çàâîðàæèâàþùèé ðîñêîøüþ è áîãàòûì óáðàíñòâîì, îí çàñòàâëÿåò ñâîèõ ãîñòåé îêóíóòüñÿ â òàèíñòâåííîå ïðîøëîå Èòàëèè. "Èçûñêàííàÿ óòîí÷åííîñòü, ãàðìîíèðóþùàÿ ñ øèêîì è êîìôîðòîì". Òàê ìîæíî îõàðàêòåðèçîâàòü èíòåðüåð äâîðöà, êîòîðûé ïîðàæàåò íåîáû÷íûì ýêëåêòè÷åñêèì âåëèêîëåïèåì ñòèëÿ ëèáåðòè: óíèêàëüíûå âèòðàæè è âåíåöèàíñêèå ëþñòðû, 136 Watch&Diamond

äàìàññêèå òêàíè è ïåðñèäñêèå êîâðû, ïðåêðàñíî ñî÷åòàþùèåñÿ ñ êàððàðñêèì ìðàìîðîì è àíòèêâàðíîé ìåáåëüþ â èìïåðñêîì ñòèëå. Âñå ýòî âûðàæàåò íåîáûêíîâåí-

Номер Мозаик

íûé øàðì êóëüòóðû è òðàäèöèé ñåâåðà ñòðàíû. Ñåãîäíÿ Principe di Savoia ÿâëÿåòñÿ íàñòîÿùèì ñèìâîëîì Ìèëàíà, èòàëüÿíñêîé ñòîëèöû ìîäû è ôóò-

áîëà. Äèçàéíåðû ýòîãî îòåëÿ ïîñòàðàëèñü íà ñëàâó, äàáû ñóìåòü âîïëîòèòü íàöèîíàëüíûé êîëîðèò â åãî óáðàíñòâå. Äåêîð íîìåðîâ â òðàäèöèîííîì ñòèëå, àóòåíòè÷íàÿ ìåáåëü è íåïðèâû÷íî áîëüøîé ðàçìåð íîìåðîâ âñåãäà ïðèÿòíî óäèâëÿþò ãîñòåé. Ìèëàí - ãîðîä ñ "ãîðÿ÷èì" è ñëåãêà âñïûëü÷èâûì õàðàêòåðîì. Íî ýòà åãî îñîáåííîñòü èñ÷åçàåò, ñòîèò òîëüêî ïåðåñå÷ü ïîðîã îòåëÿ. Çäåñü âû öåëèêîì è ïîëíîñòüþ ïîãðóæàåòåñü â àòìîñôåðó êîðîëåâñêîé íåñïåøíîñòè è òîðæåñòâåííîñòè.  ñòåíàõ ýòîãî äâîðöà æèâåò íåêàÿ ýíåðãåòèêà, çàðàæàþùàÿ ãîñòåé ÷óâñòâîì ïðèíàäëåæíîñòè ê îñîáîìó ñîöèàëüíîìó ñëîþ, êàñòå âåíöåíîñíûõ îñîá. Ðîñêîøü, îã-


Ресторан Аканто ночью

ðàíåííàÿ â áåçóïðå÷íûé ïîðÿäîê: ïîðîé òàê è õî÷åòñÿ óùèïíóòü ñåáÿ çà ðóêó, ÷òîáû óáåäèòüñÿ, ÷òî âñå âîêðóã - ýòî íå ïðåêðàñíûé ñîí. Íåäàðîì Principe di Savoia ñëûâåò îäíèì èç ñàìûõ âûäàþùèõñÿ îòåëåé â Åâðîïå. Åãî îòëè÷àþò âûñîêèé óðîâåíü ñåðâèñà è îñîáîå âíèìàíèå, êîòîðîå óäåëÿåòñÿ êàæäîìó ïîñåòèòåëþ. Íå ïîòîìó ëè çäåñü òàê ëþáÿò îñòàíàâëèâàòüñÿ ìèðîâûå çíàìåíèòîñòè? À òàêèå ïåðñîíû, êàê êîðîëåâà Åëèçàâåòà II è Äæîðäæ Áóø - çàâñåãäàòàè îòåëÿ - íàâñåãäà âïèñàíû â èñòîðèþ ñàìûõ èìåíèòûõ ãîñòåé Principe di Savoia. Åñëè âû õîòèòå îñòàâèòü ó ñåáÿ ïðèÿòíîå âïå÷àòëåíèå îá èñòèííî èòàëüÿíñêîé êóõíå, íà÷íèòå çíàêîì-

Гостиная Королевского сьюта

ñòâî ñ íåé â ðåñòîðàíå îòåëÿ Principe di Savoia. Çäåñü ìîæíî ïðåêðàñíî ïðîâåñòè âðåìÿ, íàñëàæäàÿñü ñàìûìè ðàçíûìè èçûñêàííûìè áëþäàìè â èñïîëíåíèè âèðòóîçíîãî ìè-

Бассейн Президентского сьюта

ëàíñêîãî øåô-ïîâàðà. Óòîí÷åííûé äåêîð çàëîâ è èíòåðüåð ðåñòîðàíà, âûäåðæàííûé â ñâåòëûõ òîíàõ, ñïîñîáñòâóþò ïðèÿòíîìó îòäûõó. À ïàíîðàìíûå îêíà, íàïîëíÿþùèå ïî-

ìåùåíèå äíåâíûì ñâåòîì, îòðàæàÿñü â çåðêàëàõ è çîëîòîì óáðàíñòâå ðåñòîðàíà, îêóíóò âàñ â àòìîñôåðó âðåìåí êîðîëÿ Ëþäîâèêà XV. Ïîñòåïåííîå âîññòàíîâëåíèå ýíåðãèè â Principe di Savoia òàêæå âîçìîæíî ïîñðåäñòâîì ïîãðóæåíèÿ â òûñÿ÷à è îäíî óäîâîëüñòâèå, ïðåäîñòàâëÿåìîå ñàëîíîì êðàñîòû îòåëÿ. Óäèâèòåëüíî è ãàðìîíè÷íî ïðîäóìàííûé èíòåðüåð, ïî-âîñòî÷íîìó ïðåäóïðåäèòåëüíûé è ïîôðàíöóçñêè óòîí÷åííûé ïåðñîíàë ïîìîãóò íàñòðîèòüñÿ íà âîëíó óäîâîëüñòâèÿ è îòäûõà. Òóðåöêàÿ áàíÿ, ñàóíû è öåëàÿ àðìèÿ ìàññàæèñòîâ äîñòàâÿò êàæäîé êëåòî÷êå âàøåãî òåëà èñòèííîå íàñëàæäåíèå! Ìàðèíà Êîçëåíêî Watch&Diamond 137


Гостиная сьюта в отеле Beau Rivage Lausanne

Отель №1 Швейцарии

Á

åðåã Æåíåâñêîãî îçåðà, íàïðîòèâ ïîðòà 169 íîìåðîâ (â òîì ÷èñëå 22 Junior Suites è 7 Suites) Óøè, â îêðóæåíèè âåëè÷åñòâåííûõ ôðàí- ðàçëè÷íîé ïëàíèðîâêè, êàæäûé èç êîòîðûõ îáëàäàåò öóçñêèõ Àëüï âîò óæå áîëåå 140 ëåò ðàäóåò èíäèâèäóàëüíûì äèçàéíîì èíòåðüåðà. Óíèêàëüíûé ãëàç ïðîïëûâàþùèõ, ïðîåçæàþùèõ è ïðî- Spa Cinq Mondes (Ïÿòü Ìèðîâ) ïðåäëàãàåò ãîñòÿì øèëåòàþùèõ íà íèçêèõ âûñîòàõ ëþäåé, êîòî- ðîêèé âûáîð îçäîðîâèòåëüíûõ ïðîöåäóð, âêëþ÷àÿ ðûå ïîñòàâèëè ñâîåé öåëüþ óâèäåòü âñå ñàìîå êðàñè- ðàçëè÷íûå âèäû ìàññàæà, òðîïè÷åñêèé äóø, ÿïîíñêóþ âàííó, øèàòñó. âîå íà Çåìëå. Ñòàðèííûé Ïðåäñòàâèòåëè êîðîëåâäâîðåö, ðîñêîøíûé îòåëü ñêèõ äîìîâ, ìèðîâîé àðèñBeau Rivage Palace äîìèíèòîêðàòèè, ãîñóäàðñòâåííûå ðóåò â ýòîì âîëøåáíîì äåÿòåëè, ïèñàòåëè, õóäîæóãîëêå Øâåéöàðèè è, áîëåå íèêè, àêòåðû âûñîêî öåíÿò òîãî, ñîçäàë åãî òàêèì. ýòîò îòåëü, íàçûâàÿ åãî "ñàÍåîäíîêðàòíûé ïîáåäèìîé ñèÿòåëüíîé æåì÷óæèòåëü â íîìèíàöèè "Îòåëü N1 íîé Ëîçàííû".  ýòîì îòåØâåéöàðèè", îí åùå è "ëó÷ëå âñåãäà ëþáèëè îñòàíàâøèé èñòîðè÷åñêèé îòåëü ëèâàòüñÿ ðóññêèå êíÿçüÿ, ñòðàíû", è ïî÷åòíûé ÷ëåí Японская ванна на двоих в Spa Cinq Mondes àíãëèéñêèå ëîðäû è äðóàññîöèàöèè The Leading Hotels of the World. Îêðóæåííûé öâåòóùèìè ñàäàìè ãàÿ óòîí÷åííàÿ ïóáëèêà. Åãî àíôèëàäû, õîëëû, ðåñïëîùàäüþ áîëåå 40 000 ì2, Beau Rivage ñîåäèíÿåò â ñå- òîðàíû, êîìíàòû ïðîñòî áîæåñòâåííî êðàñèâû. Áóáå ýëåãàíòíóþ àðèñòîêðàòè÷åñêóþ êðàñîòó ïðîøëîãî êåòû æèâûõ öâåòîâ, âñòðå÷àþùèå âàñ íà êàæäîì øàâåêà ñ ñàìûì ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì è îñíàùå- ãó - èçûñêàííî íåïîâòîðèìû… Àííà Ñóðîâöåâà íèåì êîìíàò, ðåñòîðàíîâ è êîíôåðåíö-çàëîâ.  îòåëå 138 Watch&Diamond


Place du Port 17-19 - CH 1000 Lausanne 6 - Switzerland Tel: (+41) 21/613 33 33 - Fax: (+41) 21/613 33 34 e-mail: reservation@brp.ch - web site: www.brp.ch


Отель Ritz Carlton Millenia окружен пышными тропическими садами

Встреча с Мерлионом

Ñ

èíãàïóð - ìàëåíüêàÿ ñòðàíà ñ áîëüøîé êîíöåíòðàöèåé äåíåã, êóëüòóð, äðåâíèõ ïðåäðàññóäêîâ è òåõíè÷åñêèõ äîñòèæåíèé â îäíîì ìåñòå. Åãî ïðè÷èñëÿþò ê âîñòî÷íîàçèàòñêèì "òèãðàì" çà áûñòðûé ñêà÷îê ýêîíîìèêè äî óðîâíÿ ðàçâèòûõ ãîñóäàðñòâ. Ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì ñòðàíàì ñâîåãî ðåãèîíà îí òðàäèöèîííî èãðàåò ðîëü "áàçàðíîé ïëîùàäè" - ñþäà ïîñòóïàþò òîâàðû ñî âñåãî ìèðà. Ñèìâîëîì Ñèíãàïóðà ñòàë ìèôè÷åñêèé ïåðñîíàæ Ìåðëèîí - "ïîëóðûáà-ïîëóëåâ". Åñëè âû íå áèçíåñìåí, à ïðîñòî îáåñïå÷åííûé, ïðàçäíî øàòàþùèéñÿ ïî ìèðó â ïîèñêàõ íîâûõ âïå÷àòëåíèé ïóòåøåñòâåííèê, òî Ñèíãàïóð ïîêàæåòñÿ âàì íàñòîÿùèì ðàåì. Çà äåíüãè â Ñèíãàïóðå ìîæíî ïîëó140 Watch&DiamondВ каждом номере постояльцев встречает обилие композиций из живых цветов

÷èòü î÷åíü è î÷åíü ìíîãî.  íåîáû÷àéíî äîðîãèõ îòåëÿõ ê êàæäîìó ãîñòþ ïðèñòàâëåíû äâà ëàêåÿ.  ýëèòíûõ ðåñòîðàíàõ ìîæíî íåôðèòîâûìè ïàëî÷êàìè åñòü àêóëüè ïëàâíèêè è ãíåçäà ìîðñêèõ ëàñòî÷åê. Çà äåíüãè â ñóïåðñîâðåìåííîì Ñèíãàïóðå ìîæíî äàæå ïîêàòàòüñÿ íà âåëîðèêøå, íî "Ðîëëñ-Ðîéñ" îáîéä¸òñÿ äåøåâëå. òåëü, î êîòîðîì ìû õîòèì ðàññêàçàòü, ïîñòðîåí â 1996 ãîäó. Çà êîðîòêèé ñðîê îí ñóìåë çàâîåâàòü òàêèå ïî÷åòíûå çâàíèÿ, êàê "Ãëàâíûé ïîâàð ãîäà", "Ñàìàÿ ðîìàíòè÷åñêàÿ âàííàÿ â ìèðå" è "Îäíà èç ñàìûõ ñåêñóàëüíûõ âàíí ìèðà", "Íàèëó÷øèé îòåëü â Ñèíãàïóðå" è, íàêîíåö, "Ëþáèìûé îòåëü ìèðà". Ritz-Carlton Millenia íàõîäèòñÿ â

Î

142 Watch&Diamond

öåíòðå ðàéîíà Marina, îêðóæåí ïûøíûìè òðîïè÷åñêèìè ñàäàìè, à îêíà âñåõ íîìåðîâ îòêðûâàþò âåëè÷åñòâåííóþ ïàíîðàìó ñ ÷àñòîêîëîì íåáîñêðåáîâ è âèä íà çàëèâ. Çäàíèå âûñîòîé â 32 ýòàæà ñòàëî íàñòîÿùèì îàçèñîì ðàçâëå÷åíèé â êîììåð÷åñêîì ñåðäöå ãîðîäà, îíî ñîñåäñòâóåò ñ òîðãîâûì öåíòðîì Millenia Walk, îòêðûòàÿ ãàëåðåÿ êîòîðîãî âêëþ÷àåò áîëåå 2000 ìàãàçèíîâ è Ñèíãàïóðñêèé öåíòð èñêóññòâ.  îòåëå 610 íîìåðîâ ðàçíûõ êàòåãîðèé, îäíàêî ñòàíäàðòíûé èìååò ïëîùàäü íà ÷åòâåðòü áîëüøå, ÷åì â îáû÷íûõ ãîñòèíèöàõ ñ ïÿòüþ çâåçäàìè. Èíòåðüåðû êîìíàò ðîñêîøíî îáñòàâëåíû, ÷òîáû óãîäèòü óòîí÷åííîìó ãîñòþ. Ìåáåëü èç áëàãîðîäíûõ ïîðîä äðåâåñèíû è êîâðû â òèáåòñêîì ñòèëå ñîçäàþò òåïëóþ è óþòíóþ àòìîñôåðó.

 ðåñòîðàíàõ îòåëÿ - ñàìîå ðàçíîîáðàçíîå ìåíþ. Çäåñü äàæå èñêóøåííûé ãóðìàí íàéäåò áëþäî ïî äóøå. Ýòî äåéñòâèòåëüíî ãàñòðîíîìè÷åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ âûñî÷àéøåãî êà÷åñòâà, ïðåäñòàâëåííûå êàíòîíñêîé, èíäèéñêîé, êèòàéñêîé, àíãëèéñêîé, êàëèôîðíèéñêîé, èòàëüÿíñêîé è àçèàòñêîé êóõíÿìè. Äíåâíàÿ æàðà â Ñèíãàïóðå ñìÿã÷àåòñÿ ìîðñêèì áðèçîì è ñèëüíûì ïåðåìåøèâàíèåì ïîòîêîâ âîçäóõà. Äîæäè èäóò êðóãëûé ãîä. Íà äåñÿòü ìèíóò ëþäè çàñòûâàþò ïîä íàâåñàìè óëè÷íûõ òîðãîâöåâ, çîíòèêàìè, â àðêàõ çäàíèé. Çàòåì ñòîëü æå âíåçàïíî äîæäü ïðåêðàùàåòñÿ, îñòàâëÿÿ ïîñëå ñåáÿ ÷èñòî âûìûòûå òðîòóàðû. Âîçâðàòèâøèñü äîìîé, ìíîãèå òóðèñòû ñ÷èòàþò, ÷òî ïðåáûâàíèå â Ñèíãàïóðå áûëî ñëàäêèì ñíîì. Åëåíà ÂîëèêУважаемые читатели! Журнал "Часы и бриллианты" можно приобрести в следующих магазинах: Часы и бриллианты г. Киев ò/ê "Áåãåìîò", Ïå÷åðñê ò/ö "Ãëîáóñ", Ìàéäàí Íåçàëåæíîñòi êíèæíûé ðûíîê "Ïåòðîâêà" ñóïåðìàðêåò "Òèêî-ìàðêåò", óë. Ãîí÷àðà, 96 ñïîðòêëóá "Àêâàðèóì", óë. Ãåðîåâ Ñòàëèíãðàäà, 45 "Àãðîìàò", Íîâîáåëè÷è, óë. Ëåñîðóáíàÿ, 1 ò/ö "Êâàäðàò" , ñò. ì. "Äðóæáû Íàðîäîâ", ñò. ì. "Òåàòðàëüíàÿ" "Ïàññàæ", óë. Êðåùàòèê, 15 ò/ö "Ïîëiññÿ", 2 òîðãîâûå òî÷êè, æ/ä âîêçàë ìàã.(ïðåññà) óë. Æèëÿíñêàÿ, 87/30 ìàã.(ïðåññà) óë. Ïîïóäðåíêî, 16 ñóïåðìàðêåò "Ñèìïàòèê", óë. Ëóêàøåâè÷à ñóïåðìàðêåò "Ñiëüïî", óãîë Äðàéçåðà è Áàëüçàêà Óíèâåðñàì 22, óë. Äðàéçåðà, 21 ðûíêè "Âëàäèìèðñêèé", "Ôåñòèâàëüíûé", "Þíîñòü", "Áåðåçíÿêè" ñåòü êí. ñóïåðìàðêåòîâ "Ìîÿ êíèãà" êí. ñóïåðìàðêåò "Áóêâà", óë. Ë. Òîëñòîãî, 11/61 á/ö "Ïîäîë-ïëàçà", óë. Ñïàññêàÿ, 30-à á/ö "Ôîðóì", óë. Ïèìîíåíêî, 13 Ïå÷åðñêèé ò/ö, óë. Ñóâîðîâà, 4 "Ìåãàìàðêåò", óë. Ãîðüêîãî, 50 ñåòü ñóïåðìàðêåòîâ "Ôóðøåò" ñåòü ìàãàçèíîâ "Ìåãàìàðêåò" ãîñòèíèöû "Íàöèîíàëüíàÿ", "Êèåâ", "Ëèáiäü", "Òóðèñò" ñåòü ÒÖ "Êâàäðàò" ò/ö "Ìåòðîãðàä", ð-í Áåññàðàáêè æ/ä âîêçàë, àýðîïîðò (Áîðèñïîëü) ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ", "Äîðîãîæè÷è", "Äîì ïðåññû", "Ëåâîáåðåæíàÿ", "Ðåñïóáëèêàíñêèé ñòàäèîí", "Ìèíñêàÿ" "Îâàëüíûé", óë. Ãðóøåâñêîãî, 9 "Àëüòðàí", óë. Á.Õìåëüíèöêîãî, 19 "Àôèíà", óë. Ã. Òóïèêîâà, 18/184 "Áîãàòûðü", óë.Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 132 ãàñòðîíîì "Íîâûé", óë. Åðåâàíñêàÿ, 14 ãàñòðîíîì "Ïîëèñ", á. Ëåñè Óêðàèíêè êàôå "Äâåðè", óë. Ðåéòåðñêàÿ ñåòü ìàãàçèíîâ "Äåëèêàòåñ" "ÆèñêóðÊàøòàí", á. Ëåñè Óêðàèíêè, 24 "Êîëãðèí", óë. Ãîí÷àðà, 62 êàôå "Êàëèíà", óë. Ìîñêîâñêàÿ, 29à "Êîìîðà", Âèíîãðàäàðü "Êðèñòèíà", Îáîëîíñêèé ïð-ò, 22â "Ëàð÷èê", óë. Âàíäû Âàñèëåâñêîé "Ëåììà", óë. Ãóñîâñêîãî "Ëèïêè", óë. Ëþòåðàíñêàÿ, 30

"Ëîñü", ßðîñëàâîâ Âàë, 21/20 "Ìåêîñ Ãîðîäåöêîãî", óë.Ãîðîäåöêîãî "Ìåêîñ Æèòîìèðñêèé", óë. Á.Æèòîìèðñêàÿ, 23 "Ìåðêàòîð-Ïîäîë", Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü "Ïðåäñëàâà", óë. Øåëêîâè÷íàÿ, 13/2 "Ïðåìüåðà", óë. Á.Õìåëüíèöêîãî, 23 "Ïðîäìåæà", óë. Ãîðüêîãî, 165 ñåòü ìàãàçèíîâ "Ðåíãëîä" "Ñàäîâûé", óë. Èíñòèòóòñêàÿ, 17/5 "Ñòàðûé ãîðîä", óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 52 ÒΠ"ÑÊÈÔ", óë. Ãåðîåâ Ñòàëèãðàäà, 14ã óíèâåðñàì "Êèåâ", Õàðüêîâñêîå øîññå г. Донецк "Ìàêñèì", óë. Àðòåìà, 127, òåë. + 38 062 337-37-71 "ÄèÊ", ïð. Ïàâøèõ Êîìóíàðîâ, 96, "Àìñòîð", ïð. Èëüè÷à, óë. Ñòàäèîííàÿ, 3 òåë. + 38 062 345-52-64, 348-34-10 “Àìñòîð” Cash&Carry óë. Ñîêîëèíàÿ, 38 òåë. + 38 062 348 -89-82 óíèâåðñàì “Ëèÿ” óë. Àðòåìà 169, òåë. 58-97-92 ñóïåðìàðêåò “Áóì” ò/ö "Áåëûé ëåáåäü", óë. Àðòåìà, 143 ñóïåðìàðêåò "Pit Stop", ïð. Èëü÷à, ïð. Ìèðà "Åâðîïà", á. Øåâ÷åíêî, 73, òåë. +38 0622 95-30-40 "Âèçîí", á. Øåâ÷åíêî, 47, òåë. + 38 0622 95-14-90 "Óíèâåðñàì Óêðàèíà", óë. Óíèâåðñèòåòñêàÿ, 80à Ñåòü ñóïåðìàðêåòîâ “Îáæîðà” г. Одесса ñåòü ñóïåðìàðêåòîâ "Ðîðóñ", óë. ãåíåðàëà Ïåòðîâà, 51, òåë.: 37-84-80 ïð. ìàðøàëà Æóêîâà, 5à, òåë.: 42-76-22 ñåòü ñóïåðìàðêåòîâ "Ñåëüïî", ïëîùàäü Òîëáóõèíà, ïð. ìàðøàëà Æóêîâà г. Харьков ñóïåðìàðêåò "Êëàññ-1", óë. Ãàãàðèíà, 174 ñóïåðìàðêåò "Òàðãåò", ïð. Ìîñêîâñêèé, 257 ïð. Ãàãàðèíà, 167/1 óë. Ïàâëîâà, 120 г. Львов "Èíòåðïðåññ", óë. Ñòðèéñêàÿ, 104, "Ïðåññà ïëþñ", óë. Â.Âåëèêîãî, 4/2, "Æåíåâà", óë. Òåàòðàëüíàÿ, 10

Руководитель проекта Шеф редактор Арт директор Директор по рекламе, спецпроекты Отдел рекламы Редактор Компьютерный дизайн и верстка Перевод PR менеджеры: Организатор фотосессий, стилист Ответственный за выпуск, корректура Технический директор Компьютерные программы, сайт Распространение Учредитель и издатель Контакты: г. Киев г. Донецк г. Днепропетровск г. Запорожье Отдел рекламы: г. Киев г. Днепропетровск г. Донецк

Василиса Фридменд Сергей Тимофеев Наталья Степановская Анна Суровцева Любовь Борщ Влада Савина Дарья Лининская Наталья Фонотова Игорь Древаль Федор Зубрицкий Елена Волик Марина Козленко Ольга Островская Иван Захарченко Елена Баранова Анна Суржко Владимир Макарович Роман Дворядкин Олег Юрченко Ольга Данилова ООО "Фэшн Клаб"

8 (044) 8 (062) 8 (097) 8 (0612)

278 60 13 311 08 22, 381 21 99 902 00 00 24 61 20

8 (044) 8 (097) 8 (062)

278 60 13 902 00 00 311 08 22, 381 21 99

Журнал зарегистрирован как средство массовой информации в Министерстве информации Украины 18 июня 2002 г. Свидетельство о регистрации: Рег.КВ №6368 Все права защищены. Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель. Редакция не несет ответственности за точность публикуемой информации и может не разделять точку зрения автора. Полное или частичное воспроизведение статей и материалов, опубликованных в "Watch&Diamond", категорически запрещено. Все права на статьи, иллюстрации, иные материалы, а также художественное оформление принадлежат редакции журнала "Watch&Diamond". Тираж 20 000 экз. Цена договорная. Учредитель и основатель ООО "Фэшн Клаб". Адрес редакции: Украина, г. Киев 1, а/я 463 e mail:info@watchdiamond.com.ua www.watchdiamond.com.ua Печать: ООО “Новый друк” Украина, 02094, г. Киев, ул. Магнитогорская, 1 тел. (044) 451 4804, факс (044) 451 4810

Редакция выражает признательность за помощь в создании журнала: Êîìïàíèè Crystal Group ìàãàçèí «Êðèñòàëë» ã. Êèåâ, óë. Âëàäèìèðñêàÿ, 20/1à òåë. (044) 278-61-11 ìàãàçèí «ÈìïåðàäîR» ã. Äíåïðîïåòðîâñê, ãðàíä-îòåëü «Óêðàèíà», ïð. Êàðëà Ìàðêñà òåë (056) 370-38-39 ìàãàçèí «Êðèñòàëë» ã. Äîíåöê, óë. Àðòåìà 121 òåë. (062) 335-76-46 ìàãàçèí «Êðèñòàëë» ã. Äîíåöê, îòåëü «Âèêòîðèÿ», ïð. Ìèðà, 14/à òåë. (062) 381-47-85 ìàãàçèí «Êðèñòàëë-ïîäàðêè» ã. Äîíåöê, óë. Àðòåìà, 76 òåë. (062) 381-06-12 ÎÎÎ «Ìîäåíà Àâòî», ýêñêëþçèâíîìó äèñòðèáüþòîðó àâòîìîáèëåé Maserati â Óêðàèíå ã. Êèåâ, áóë. Òàðàñà Øåâ÷åíêî, 35 òåë. (044) 569-63-33, (34), (99) ã. Äíåïðîïåòðîâñê, óë. Íàá. Ïîáåäû 10-è òåë. (0562) 36-12-23, 36-08-87 144 Watch&Diamond

Ñåòè ìàãàçèíîâ Cult Fashion Group «Cult» ã. Äîíåöê, óë. Àðò¸ìà 80à, òåë. (062) 381-73-93 «Megapolis» ã. Äîíåöê, óë. Àðò¸ìà, 112 òåë. (062) 381-30-31 «Bolero» ã. Äîíåöê, óë. Àðò¸ìà,112 òåë. (062) 345-36-82 «Bolero Trend» ã. Äîíåöê, óë. Àðò¸ìà,112 òåë. (062) 381-39-05 Àâèàêîìïàíèè ÀÍÏ ã. Äîíåöê ï.Îðåøêîâà, 18 òåë. (062) 304-67-05 ã. Êèåâ óë. ßðîñëàâîâ Âàë, 17á òåë. (044) 278-59-69 ã. ×åðíîâöû óë. ×êàëîâà, 30 òåë. (03722) 7-68-12


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Chopard DualTec. Öåé ãîäèííèê ç äâîìà ÷àñîâèìè çîíàìè áóâ ñïðîåêòîâàíèé äëÿ çàâçÿòèõ ìàíäð³âíèê³â, ÿê³ çâèêëè ïåðåòèíàòè êîðäîíè ³ ÷àñîâ³ ïîÿñè. Ñôåðè÷íî îïóêëèé, ñð³áëÿñòèé, ã³ëüîøîâàíèé öèôåðáëàò âèìàãຠâèñîêîãî ìèñòåöòâà âèêîíàííÿ, ÿêèì âîëîä³þòü ò³ëüêè äåê³ëüêà îáðàíèõ ìàéñòð³â.

DualTec: îñíàùåíèé äâîìà ìåõàí³çìàìè - ìåõàí³÷íèì ç àâòîï³äçàâîäîì ³ êâàðöîâèì ç äâîð³÷íèì çàïàñîì åíåð㳿. Äîñòóïí³ â ðîæåâîìó àáî á³ëîìó çîëîò³ (ðåôåðåíñ 16/2274) ç ïðîøèòèì âðó÷íó ðåì³íöåì ç³ øê³ðè êðîêîäèëà ç çîëîòîþ çàñò³áêîþ.

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд готель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 335 76 46 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а,

тел. (062) 335 76 46


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Воплощая вечную женственность. Reine de Naples Joaillerie.

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ" вул. Артема, 121 тел. (062) 335"76"46