wd10

Page 1

№ 10

БРИЛЛИАНТЫ

2005

international magazine

GRAND PRIX de Geneve Звездный путь Франсуа Поль Журна

Louis Vuitton Да хранит Вас Dior

КРИСТАЛЛ ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ Донецьк Донецьк Дніпропетровськ вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а гранд+готель "Україна" тел. (062) 335+76+46 тел. (062) 381+47+85 пр. К. Маркса тел. (056) 370+38+39

2005/10

K&K © Modиle dйposй

Сладкие грезы Chopard


Did you know that this watch

1.885 m to be exact, housed in four goingbarrels that are stacked two by two and coupled in series inside the L.U.C 1.98 mechanical hand-wound movement. Developed by our ”Manufacture”, this patented configuration accumulates enough energy for the L.U.C Quattro watch to operate with regularity and stability for almost 9 1/2 days. Its chronometer certification and the ”Geneva Seal” quality hallmark, combined with an exceptional powerreserve, make this watch a new milestone in the art of watchmaking. L.U.C Quattro, powered by the L.U.C 1.98 movement. 18-carat gold case, hand-guilloché gold dial, ref. 16/1863. Limited numbered series of 1860 in yellow gold, white gold, rose gold and platinum.

MOD . 4

7

RT

WITH LEATHER STRAP OR BRACELET WATCHES SPACES AND 3 ROTORS TO WIND UP A U T O M A T I C S WRISTWATCHES

®

SCATOLA del TEMPO

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк Дніпропетровськ вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а гранд#готель "УкраЇна" тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46 тел. (062) 381#47#85 пр. К. Маркса тел. (056) 370#38#39

Львів вул. Театральна, 10 тел. (0322) 72#06#05


contains almost 2 metres of springs ?

MANUFACTURE

КРИСТАЛЛ ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ Донецьк Донецьк Дніпропетровськ вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а гранд готель "Україна" тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 381 47 85 пр. К. Маркса тел. (056) 370 38 39


K&K © CH patent

КРИСТАЛЛ ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ Донецьк Донецьк Дніпропетровськ вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а гранд готель "Україна" тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 381 47 85 пр. К. Маркса тел. (056) 370 38 39


K&K © CH patent

КРИСТАЛЛ ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ Донецьк Донецьк Дніпропетровськ вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а гранд готель "Україна" тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 381 47 85 пр. К. Маркса тел. (056) 370 38 39


AA №316285 29.11.2002


www.carreraycarrera.com

КРИСТАЛЛ Київ вул. Володимирська, 20/1а тел. (044) 228 61 11 Донецьк вул. Артема, 121 тел. (062) 335 76 46

Дніпропетровськ гранд готель "УкраЇна" пр. К. Маркса тел. (056) 370 38 39 Донецьк готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 381 47 85


AA №316285 29.11.2002

30

50

Лучшие из лучших

22

Breitling Evolution полный улет

44

Выбор альтернативы нет

Гидра но безумно красивая

Свято место 54 пусто не бывает

58 Сверхточный Louis Vuitton

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ, вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 228 61 11 Донецьк, вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46 Донецьк, готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а, тел. (062) 381 47 85 Дніпропетровськ, гранд готель "Україна", пр. К. Маркса тел. (056) 370 38 39Интервью с Bovet в кармане

62

70 Соблазнитель Harry Winston

Да хранит Вас 74 Dior

AA №316285 29.11.2002

76 Когда запонки не последний штрих, а образ

Звездные предпочтения

G E N E VA - PA R I S - L O N D O N - G S TA A D - R O M E - H O N G K O N G - K U WA I T - P O RT O C E R V O

w w w. d e g r i s o g o n o . c o m

КРИСТАЛЛ ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Донецьк вул. Артема, 121 тел. (062) 335 76 46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 381 47 85

100 Дайте опутать себя цепями Calgaro

94


КОЛИ ЧАС ПОВЕРНУВСЯ ДОДОМУ.

Langematik Perpetual у платині чи 18 ти каратному золоті з циферблатом з масивного срібла. Завдяки Lange вперше в історії точної годинникової майстерності з'явився годинник шедевр з механізмом вічного календаря, великим показни ком дати, механізмом скидання секундної стрілки в нульове положення при коррекції часу та можливістю одночасного ре гулювання усіх циферблатів вічного календаря за допомогою усього лише однієї кнопки. Про годинниковий дім "A. Lange & Soehne", опинившийся у вирі німецької історії, Ви можете дізнатися з каталога, який ми Вам з радістю подаруємо.

КРИСТАЛЛ ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Донецьк, вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46

www.lange soehne.com


Carrera y 114 Carrera на подиуме Pasarela Cibeles

120 Cadilak не только для миллионеров

Ornamentation 126 for you

141 Камни и судьбы Габсбургов

Сладкие грезы 154 Chopard

158 Мой ласковый и нежный зверь

КРИСТАЛЛ Київ, вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 228 61 11 Донецьк, вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46 Донецьк, готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а, тел. (062) 381 47 85 Дніпропетровськ, гранд готель "Україна", пр. К. Маркса тел. (056) 370 38 39www.fpjourne.com


Е

Tourbillon Souverain

Tourbillon Souverain with remontoir and dead second

Distribution: Montres Journe SA, Geneva

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк Дніпропетровськ вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а гранд#готель "Україна" тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46 тел. (062) 381#47#85 пр. К. Маркса тел. (056) 370#38#39


The Premier Chronograph. 215 exceptional diamonds from the Harry Winston collection individually set by hand in 18-carat gold.


КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк Дніпропетровськ вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а гранд#отель "УкраЇна" тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46 тел. (062) 381#47#85 пр. К. Маркса тел. (056) 370#38#39


Финиш? Нет, новый старт!

Ç

àêàí÷èâàåòñÿ ãîä, îäíè ëþäè "åäóò ñ ÿðìàðêè", äðóãèå òîëüêî ñîáèðàþòñÿ íà íåå, íàäåÿñü, ÷òî èì ïîâåçåò áîëüøå.  áîëåå ñòàáèëüíîì, ÷åì ïîëèòèêà, ìèðå, ìèðå ýñòåòè÷åñêèõ öåííîñòåé, â ðàçäåëå "÷àñîâ è áðèëëèàíòîâ" êîíåö ãîäà ïðèâû÷íî ïîäàðèë ìèðó êîíêóðñ "Grand Prix d'Horlogerie de Geneve". Òåïåðü âíèìàòåëüíûé ÷èòàòåëü çíàåò, êàêèå ÷àñû è ôèðìû ëèäèðóþò â áåñêîíå÷íî óâëåêàòåëüíîé ãîíêå, ãäå ôèíèø, ïîäîáíî ðàäóãå, âñå âðåìÿ óñêîëüçàåò çà ãîðèçîíòîì. Þâåëèðû ïåðåä êàíèêóëÿðíûì çàòèøüåì âûâàëèëè íà ïðèëàâêè âñå ñâîè çàãàøíèêè, è òåïåðü ïåðåä ýòèì ñâåðêàþùèì ìíîãîîáðàçèåì íàì íóæíî äåëàòü âûáîð, ÷òîáû äîñòàâèòü óäîâîëüñòâèå ñâîèì áëèçêèì. Ïðàçäíèêîâ âïåðåäè óéìà - Ðîæäåñòâî, Íîâûé ãîä, Äåíü Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà. Çäåñü íà àâòîðèòåòíûé êîíêóðñ íå ñîøëåøüñÿ, òîëüêî Âàø âêóñ, êàê îïûòíûé ëîöìàí, ñïîñîáåí ïðîâåñòè ÷åðåç ðèôû êèò÷à, ìåëè èñêóñíûõ ïîääåëîê è â ìíîãîîáðàçèè èìåí õóäîæíèêîâ íàéòè ðîäñòâåííóþ äóøó. Êàê è çàëîæåíî ïðèðîäîé, ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå èíòåðåñíûå èìåíà. ×àñîâùèêè ïîæþëüâåðíîâñêè çàãëÿäûâàþò â áóäóùåå, ïðåäñêàçûâàÿ ñâîèìè ôóòóðèñòè÷åñêèìè ïîèñêàìè íîâûå ìîäåëè, êîòîðûå ñ íûíåøíèìè ðîäíèò òîëüêî ñïîñîá íîøåíèÿ. À þâåëèðû åùå áîëüøå ðàçäâèãàþò ïàëèòðó ðàçíîîáðàçèÿ äðàãîöåííûõ êàìíåé, ìàêñèìàëüíî ïðèáëèæàÿ ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ ê ñàìîìó øèðîêîìó ñëîþ ïóáëèêè, êîòîðàÿ, íå ñìîòðÿ íè íà êàêèå ïîòðÿñåíèÿ, æåëàåò ðîñêîøè. Ãëàâíûé ðåäàêòîðЛучшие из лучших

Â

îêòÿáðå íûíåøíåãî ãîäà â Æåíåâå ñîñòîÿëñÿ 4-é êîíêóðñ "Grand Prix d'Horlogerie de Geneve". Æþðè ïðåäñòîÿëî ïðîäåëàòü òèòàíè÷åñêóþ ðàáîòó è íàçâàòü ÷àñû, "ïðèÿòíûå âî âñåõ îòíîøåíèÿõ", âðó÷èâ èì ïðèç "Çîëîòàÿ Èãëà", à òàêæå åùå â íåñêîëüêèõ íîìèíàöèÿõ îïðåäåëèòü: ëó÷øóþ ìóæñêóþ è æåíñêóþ ðîëü (ìîäåëü), ðîëü âòîðîãî ïëàíà (ëó÷øèé áåçåëü), êòî èç 57 ïðåäñòàâëåííûõ íîìèíàíòîâ ñàìûé èçÿùíûé (òîíêèé), ñòèëüíûé (ñïîðòèâíûé) è êòî ñàìûé óìíûé (ñàìûå ñëîæíûå ÷àñû). Æþðè áûëî ïðåäñòàâëåíî ïî÷òè

âñåìè ñòðàíàìè ìèðà, è ñîìíåâàòüñÿ â èõ êîìïåòåíòíîñòè íèêîìó íå ìîãëî ïðèéòè â ãîëîâó. Êðîìå òîãî, óñòðîèòåëè âûñòàâêè-êîíêóðñà çàñòàâèëè ïîðàáîòàòü è çðèòåëåé, ãîëîñóÿ áþëëåòåíÿìè, îíè îïðåäåëÿëè "Ïðèç çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé". Òå, êîìó íå óäàëîñü äîáðàòüñÿ äî ÷àñîâîé Ìåêêè, ãîëîñîâàëè â Èíòåðíåòå è áðîäèëè ïî âèðòóàëüíûì çàëàì âûñòàâêè. Ýòî ñàìîå âàæíîå äëÿ Øâåéöàðèè äåéñòâî ïðîõîäèëî âîçëå "èñòîðè÷åñêè ÷àñîâîé" ïëîùàäè Ìîëÿð, à íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé - â Áîëüøîì Òåàòðå Æåíåâû. Äàëåå ïðåäñòàâëÿåì ïîáåäèòåëåé.


GENEVA - PARIS - LONDON - GSTAAD - ROME - HONG KONG - KUWAIT - PORTO CERVO - ST MORITZ

www.degrisogono.com

КРИСТАЛЛ ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Донецьк вул. Артема, 121 тел. (062) 335#76#46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 381#47#85


Ï

ðèç - "Çîëîòàÿ Èãëà" äîñòàëñÿ ÔðàíñóàÏîëü Æóðíó çà ÷àñû "Swirl Sovereign with second dead". Êàê è âñå ïðåæíèå ìîäåëè Æóðíà (ìû î íèõ ïîäðîáíî ïèøåì â êàæäîì íîìåðå æóðíàëà), ýòà ìîäåëü-ìå÷òà ëþáîãî êîëëåêöèîíåðà. Íåóêðîòèìàÿ æàæäà ÷àñîâîãî èññëåäîâàíèÿ è òâîð÷åñòâî, äàííûå ÔðàíñóàÏîëü Æóðíó Áîãîì, ïðèâåëè åãî ê íîâîìó ïîêîëåíèþ ÷àñîâ. Remontoir è òóðáèéîí òåïåðü äîïîëíåíû ìåðòâîé ñåêóíäîé "second morte", ýòî çíà÷èò, ÷òî ñòðåëêà íå äâèíåòñÿ ñ ìåñòà, ïîêà ñåêóíäà äåéñòâèòåëüíî íå ïðîéäåò. Ýòîò èñêëþ÷èòåëüíî ñëîæíûé ìåõàíèçì ïîìåùåí â 40-ìèëëèìåòðîâûé êîðïóñ èç ïëàòèíû. Ãèëüîøèðîâàííûé ñåðåáðÿíûé öèôåðáëàò èäåíòè÷åí ïðåæíèì ÷àñàì F.P.Journe. Êðàñîòà, èçûñêàííîñòü òåõíè÷åñêîãî è ýñòåòè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà áóêâàëüíî ïîêîðèëè è æþðè è ïóáëèêó.

Ï

ðèçîì çà "Ëó÷øèé áåçåëü" íàãðàæäåíû ÷àñû "Oval Happy Sport" êîìïàíèè Chopard. Ýòî æåíñêèå ÷àñû èç 18-è êàðàòíîãî áåëîãî çîëîòà. Íåñêîëüêî ñîòåí áðèëëèàíòîâ íà îâàëüíîì áåçåëå îáðàçóþò î÷àðîâàòåëüíóþ ïåðåïëåòàþùóþñÿ ñòðóêòóðó. Íà öèôåðáëàòå, âûïîëíåííîì èç íàòóðàëüíîãî öâåòíîãî ïåðëàìóòðà, â ïîñòîÿííîì, ñâîáîäíîì äâèæåíèè "ïëàâàþò" ñåìü, âíóøèòåëüíîãî ðàçìåðà, áðèëëèàíòîâ. Ñîáëàçíèòåëüíûå ôîðìû è íîâàòîðñêèå êîíöåïöèè, âñåãäà îòëè÷àþùèå þâåëèðíûå ïðîèçâåäåíèÿ Haute Joaillerie îò Chopard, íà ýòîò ðàç âûçûâàþò ó æåíùèí îñîáåííîå, ñëàäêîå âîëíåíèå è ëåãêîå îöåïåíåíèå. "Oval Happy Sport" áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ ìîæíî íàçâàòü ÷àñàìè "îò Êóòþð" êàê ïî ñâîåìó òâîð÷åñêîìó ïîòåíöèàëó, òàê ïî çàáîòå è âíèìàíèþ, ñ êîòîðûì îáðàáîòàí è èíêðóñòèðîâàí êàæäûé êàìåíü.


Type Demineur Black

Space 3 Metal Black

Hydromax 11 100M Black

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк Дніпропетровськ вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а гранд#готель "Україна" тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46 тел. (062) 381#47#85 пр. К. Маркса тел. (056) 370#38#39

“Sky Land Sea” the theme of the Bell & Ross exhibition on watches for professional use. e-mail: information@bellross.com . www.bellross.com


Ï

ðèçîì çà óëüòðàòîíêèé êîðïóñ íàãðàæäåíà ìîäåëü Blancpain "Villeret extraplate". Âîïëîùåíèå ëàêîíè÷íîñòè, ÷èñòûå ôîðìû, àêêóðàòíûå ëèíèè è òîíêèé êîðïóñ îáåñïå÷èâàþò îáøèðíîå ïðîñòðàíñòâî äëÿ öèôåðáëàòà, óïðîùåííîãî äî òîãî ìèíèìóìà, êîãäà òàëàíò ñîçäàòåëÿ ýòèõ ÷àñîâ ÷èòàåòñÿ ñ èñòèííûì âîñõèùåíèåì.

Ìåõàíèçì ñ àâòîïîäçàâîäîì ñîñòîèò èç 188 äåòàëåé, êîòîðûå ïîìåùåíû è ðàáîòàþò âíóòðè ïðîñòðàíñòâà òîëùèíîé âñåãî ëèøü 3,25 ìì. "Villeret extraplate" ïîäòâåðæäàþò íåóêîñíèòåëüíîå ñëåäîâàíèå âåêîâûì òðàäèöèÿì ñòàðåéøåãî ÷àñîâîãî Äîìà Øâåéöàðèè, êîãäà ìåõàíè÷åñêàÿ ñëîæíîñòü èäåò ðÿäîì ñ âíåøíåé êðàñîòîé ýòîãî íàñòîÿùåãî ïðîèçâåäåíèÿ ÷àñîâîãî èñêóññòâà.

×

àñû Zenith "Large Open ChoronoMaster El Primero", ñòàëè ëó÷øèìè ìóæñêèìè ÷àñàìè êîíêóðñà. Òðåõëåòíÿÿ áèòâà çà ðåâîëþöèîííóþ êîíñòðóêöèþ ãëàâíîãî ìåõàíèçìà, â êîòîðîì "ñåðäöå" áüåòñÿ ñ ÷àñòîòîé 36 000 êîëåáàíèé â ÷àñ, è â êîòîðîì âïåðâûå â ìèðå óäàëîñü ñîåäèíèòü èíäèêàòîð çàïàñà õîäà ñ öåíòðàëüíîé îñüþ, ñòàëè ãëàâíîé ïðè÷èíîé óñïåõà Zenith. Ïðåçèäåíò êîìïàíèè Òüåððè Íàòàô ÷óâñòâóåò ñåáÿ íà ñåäüìîì íåáå è â ñàìîì çåíèòå âïîëíå çàñëóæåííîé ñëàâû.


The Avenue Collection. 94 exceptional diamonds and 12 blue baguette sapphires from the Harry Winston collection individually set by hand in 18-carat gold.

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк Дніпропетровськ вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а гранд#готель "УкраЇна" тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46 тел. (062) 381#47#85 пр. К. Маркса тел. (056) 370#38#39


Ñ

ïåöèàëüíûì Ïðèçîì Æþðè îòìå÷åíû ÷àñû êîìïàíèè Breitling "Bently 6.75". Ïîêà â ñåêðåòíûõ ìàñòåðñêèõ òóìàííîãî Àëüáèîíà Bently ñîáèðàåò ñâîé ñàìûé áîëüøîé äâèãàòåëü 6,75 ëèòðîâ, äëÿ ëèìóçèíà Arnage, Breitling óâåêîâå÷èëà ýòî íîó-õàó âûïóñêîì õðîíîãðàôà Bently 6.75 - ÷àñîâ â ñòèëå àâòîìîáèëüíîãî äèçàéíà. Breitling óäàëîñü óäà÷íî ñîâìåñòèòü ìåõàíè÷åñêèå óñëîæíåíèÿ ñ ýñòåòè÷åñêîé èçûñêàííîñòüþ ñâîåé ìîäåëè. Ðèôëåíàÿ îòäåëêà áåçåëÿ, îðèãèíàëüíûé óçîð íà çàäíåé êðûøêå ëèøü óñèëèâàþò àâòîìîáèëüíûå àññîöèàöèè. Âûïîëíåííûå èç ñòàëè, æåëòîãî, áåëîãî èëè ðîçîâîãî çîëîòà, îíè îáðàçåö íàäåæíîñòè äëÿ öåíèòåëåé èçûñêàííûõ ìåõàíèçìîâ.

Î

äíà èç ñòàðåéøèõ íåìåöêèõ êîìïàíèé, êîòîðàÿ íåäàâíî âåðíóëàñü èç èñòîðè÷åñêîãî íåáûòèÿ, ïðîèçâîäèò ÷àñû, êîòîðûå ïî êà÷åñòâó, ñëîæíîñòè è êðàñîòå íåêîððåêòíî ñðàâíèâàòü ñî øâåéöàðñêèìè. Ñïåöèàëüíûì ïðèçîì æþðè îòìå÷åíà ìîäåëü Lange&Sohne "Lange Sails Round Split". ×àñû ñ ôóíêöèåé õðîíîãðàôà èìåþò äâå ñòðåëêè: îäíà - ñåêóíäíàÿ, äðóãàÿ - ìèíóòíàÿ. Îáå íåçàâèñèìû äðóã îò äðóãà, è ó îáåèõ åñòü ôóíêöèÿ îñòàíîâêè è îáðàòíîãî îòñ÷åòà. Ïðèíöèï ìàòðåøåê - ÷àñû â ÷àñàõ è åùå â îäíèõ ÷àñàõ ñòàë ðåàëüíîñòüþ. Ïîòðåáíîñòü â òàêîì ìåõàíèçìå ïîÿâèëàñü â ýïîõó, êîãäà ïèëîòàì íóæíî áûëî ñêîîðäèíèðîâàòü ñêîðîñòü, íàïðàâëåíèå è âðåìÿ äëÿ âûïîëíåíèÿ âèðàæåé, ãäå íåîáõîäèìà áûñòðàÿ ðåàêöèÿ. Ìåõàíèçì, êàëèáðà L001.1 ñ ðó÷íûì çàâîäîì èçãîòîâëåí, ñîáðàí è óêðàøåí âðó÷íóþ; ðåãóëèðîâêà òî÷íîñòè â 5 ïîëîæåíèÿõ; ïëàñòèíû è ìîñòû èç íåîáðàáîòàííîãî ïîïåðå÷íî-ïëàñòèí÷àòîãî íåìåöêîãî ñåðåáðà.


D E

G R A N D

THE

L U X E

ONEAND

ONLY

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ, вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 228#61#11 Донецьк, вул. Артема, 121, тел. (062) 335#76#46 Донецьк, готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а, тел. (062) 381#47#85 Дніпропетровськ, гранд#готель "Україна", пр. К. Маркса тел. (056) 370#38#39


1

Выбор альтернативы нет

Â

ýòîì íîìåðå íàøè òðàäèöèîííûå ïðåäïî÷òåíèÿ âûãëÿäÿò êàê ïðè÷óäëèâîå äåðåâî ìè÷óðèíöà, êîòîðîìó óäàëîñü íà îäíîì ñòâîëå ïðèâèòü è âçðàñòèòü æãó÷èé êðàñíûé ÷èëèéñêèé ïåðåö, õîëîäíóþ êðàñîòó áåñöâåòíûõ áðèëëèàíòîâ, íåóòîìèìî êîëûøóùèåñÿ, æèâûå ëèñòüÿ ÷àñîâûõ ìåõàíèçìîâ, ïëîäû ïåðëîâèö èç áåçäîííûõ ìîðåé è îòðàæåííîå â çðà÷êàõ êîñìè÷åñêèõ ïðèøåëüöåâ íåïðîñòîå Âðåìÿ íàøåé ïëàíåòû. Ñòðàííî, íî òàêàÿ êîëëåêöèÿ ñëîæèëàñü êàê-òî ñàìà ñîáîé, áåç ìîåé ðóêîâîäÿùåé è íàïðàâëÿþùåé ðîëè. Ýòà, íà ïåðâûé âçãëÿä, êàæóùàÿñÿ ñòèõèéíîñòü, òåì íå ìåíåå, èìååò õîðîøóþ âíóòðåííþþ îðãàíèçàöèþ.  ìèðå ïðåêðàñíûõ âåùåé âðåìÿ îò âðåìåíè âîçíèêàþò ñãóñòêè êðåàòèâíîé ýíåðãèè. Ðàçíûå õóäîæíèêè, ïðîïîâåäóþùèå ñâîè íàöèîíàëüíûå, èñòîðè÷åñêèå òðàäèöèè, âäðóã, ñàìè òîãî íå ñîçíàâàÿ, ñõîäÿòñÿ â ãëàâíîì - â ñòðåìëåíèè ïîêàçàòü íàì, ïðîñòûì ñìåðòíûì "ïîòðåáèòåëÿì", ÷òî èõ áîæåñòâåííûì òâîðåíèÿì ÷óæäû âåÿíèÿ ìîäû, îíè âûøå èõ. Ýòî âðåìÿ ïåðåëîìà, âðåìÿ, êîãäà äåéñòâèòåëüíî "î âêóñàõ íå ñïîðÿò", ïîòîìó ÷òî "âêóñíî" âñå.  ýòó êðàòêîñðî÷íóþ ïîðó ìîæíî ñ çàêðûòûìè ãëàçàìè, áåç îïàñêè âëÿïàòüñÿ â êè÷, ïîêóïàòü âñå, ÷òî ëåãëî íà ñòðàíèöû íàøèõ òðåíäîâ. ×òî áóäåò ïîòîì, ìîæíî òîëüêî äîãàäûâàòüñÿ - øèïÿùèé, ÿðêî ñâåðêàþùèé øàð ðàçîðâåòñÿ ñ òðåñêîì íà ìàëåíüêèå îñêîëêè, è ñíîâà íàì ïðåäñòîÿò áåñêîíå÷íûå ïîèñêè â áóðîé ãëèíÿíîé ìàññå ãîðíûõ îòâàëîâ, ïîêà íå áëåñíåò ñâîåé ÷èñòîé ãðàíüþ ãîëóáîé îòáëåñê íàäåæäû.

2

3

Åêàòåðèíà ÒÈÌÎÔÅÅÂÀ 4 30 Watch&Diamond


5

COLDNESS TIME 6

7

10

11

15

8

9

12

13

14

16

17

18

19

1. Carrera y Carrera. 2. Harry Winston. 3, 5. Chopard. 4. Cartier. 6. Dior. 14. Clan de Vega. 7. Meyers. 8. Piaget. 9. Giorgio Visconti. 10. Roberto Coin. 19. La Nouvelle Bague. 11. Longines. 12. Giovanni Ferraris. 13. Roger Dubuis. 15. Technomarine. 16. Omega. 17. Guy Ellia. 18. Dior


1

КРАСНЫЙ ЦВЕТ

3

2

5

6

7

8

9

14 1. Часы Rado. 2. Часы Carrera y Carrera. 3. Сумочка Lollipops. 4. Часы de Grisogono. 5, 6. Кольцо, серьги Staurino. 7. Кольцо La Nouvelle Bague. 8. Кольцо Dior. 9. Часы Technomarine. 10. Часы Guy Ellia. 11. Часы Jacob&Co. 12. Кольцо Van Cleef&Arpels. 13. Кольцо Carrera y Carrera. 14. Телефон Vertu.

4

10

11

12

13


КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк Дніпропетровськ вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а гранд#готель "УкраЇна" тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46 тел. (062) 381#47#85 пр. К. Маркса тел. (056) 370#38#39


1

РОДОМ ИЗ БЕЗДНЫ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Часы Chanel. 2, 3. Серьги, кольцо Anna Maria Camilli. 4. Кольцо Francesco Zangara. 5. Серьги Fani. 6, 8. Кольцо, колье Gellner. 7, 12. Кольцо, серьги Giorgio Visconti. 9. Кольцо Dior. 10. Кольцо Van Cleef&Arpels. 11. Серьги Paolo Piovan. 13. Серьги Melissa Maia. 14. Колье Schoeffel.


КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк Дніпропетровськ вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а гранд#готель "УкраЇна" тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46 тел. (062) 381#47#85 пр. К. Маркса тел. (056) 370#38#39


1

ОЧАРОВАНИЕ МАЛЕНЬКИХ ТАЙН

2

4

3

5

6

9

10

11

14

1, 11. Колье, часы Van Cleef&Arpels. 2, 4, 10, 14. Колье, подвески Giorgio Visconti. 3. Браслет Cordoba. 5, 13. Под# вески Chiavai. 6, 9. Подвески Sidra. 7. Браслет Schofer. 8, 12. Подвески Salvatore Pasini.

7

8

12

13


КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк Дніпропетровськ вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а гранд#готель "УкраЇна" тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46 тел. (062) 381#47#85 пр. К. Маркса тел. (056) 370#38#39


1

2

3

ПАРАД ПЛАНЕТ 4

5

6

7

10

8

9

11

14

13

15

1, 7, 8. Часы Chopard. 2, 13. Часы Soher. 3. Часы Silberstein. 4. Брошь Stenzhorn. 5. Кольцо Ellagem. 6. Ремень Cartier. 9. Часы F.P. Journe. 10, 11. Серьги, браслет Baby Mizar. 12. Ручка Frey Wille. 14, 15. Кольца Didier Brodbeck. 16. Ста# туэтка Swarovski.

16

12


THE VERTU ASCENT

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ, вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 228#61#11 Донецьк, вул. Артема, 121, тел. (062) 335#76#46 Донецьк, готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а, тел. (062) 381#47#85 Дніпропетровськ, гранд#готель "Україна", пр. К. Маркса тел. (056) 370#38#39

VERTU VERTU.COM


1

2

3

ЗРАЧКИ ПРИШЕЛЬЦЕВ

5

4

7

8

9

10

6

11

12

13

14

15

17

16

1, 6, 15. Jacob. 2. Girard(Perregaux. 4. Blancpain. 5. Alvero Martini. 3, 8. Magellan. 7. Chopard. 9. F.P.Journe. 10. Harry Winston. 11. Roger Dubuis. 12. Paul Picot.13. IWC. 14. Jager(le( Coultre. 16. Corum. 17. Breguet. 18. Andersen.

18


l’émotion prend forme

C-TYPE CHRONO 43 mm

Automatic diving Chronometer certified C.O.S.C. Stainless steel case, screw pushers and crown, bezel with yellow friction ring. Water-resistant to 300 m. Limited edition to 999 pieces.

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк Дніпропетровськ вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а гранд#готель "УкраЇна" тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46 тел. (062) 381#47#85 пр. К. Маркса тел. (056) 370#38#39

SOCIÉTÉ DES MONTRES PAUL PICOT S.A.

Львів вул. Театральна, 10 тел. (0322) 72#06#05

CH-2340 Le Noirmont Switzerland www.paulpicot.ch info@paulpicot.ch


1

НЕОПАСНАЯ ИШЕМИЯ 2

3

4

5

8

6

7

9

10

11

12

13

1. Часы Dior. 2, 3. Кольцо, браслет Baby Mizar. 4, 5. Колье, кольцо Morgan. 6, 7, 14, 21, 26, 28. Колье, часы Chopard. 8, 34. Серьги, колье Roberto Coin. 9. Часы Georges V. 10, 11, 12. Кольца Escada. 13, 18, 25, 33. Кольцо, колье Giorgio Visconti. 15. Колье Oro Trend. 16. Часы Meyers. 17. Часы Blancpain. 19, 20, 30. Кольца, колье Giovanni Ferraris. 22, 23. Подвеска, серьги Rochet. 16. Колье Friedrich Stahl. 27, 29. Колье Luca Carati. 31. Браслет Clan de Vega. 32. Серьги Raima. 33. Часы Roger Dubuis. 34. Подвеска Roberto Coin. 14


15

16

17

18

19

20

26

27

28

29

33

21

22

23

24

25

31

30

34

32

33


Breitling Evolution полный улет

Í

èêàêèì ìîùíûì ìèêðîñêîïîì Âàì íå óäàñòñÿ âûÿâèòü èçúÿíû íà ïîëèðîâàííîì êîðïóñå ýòèõ ÷àñîâ, à èõ ìåõàíèçì - ñàìî ñîâåðøåíñòâî. Ìåõàíè÷åñêèé õðîíîãðàô ïîä íàçâàíèåì Chronomat êîìïàíèÿ Breitling âûïóñòèëà äâàäöàòü ëåò òîìó íàçàä, à ñåãîäíÿ ïðåäñòàâëÿåò åãî íîâóþ âåðñèþ "Chronomat Evolution". "Ïðèáîð äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ", êàê íàçûâàëè ðàíåå ýòó ìîäåëü, áëàãîäàðÿ íîâîìó äèçàéíó ñòàë òåïåðü è "ïðèáîðîì" äëÿ äåìîíñòðàöèè õîðîøåãî âêóñà, ñòèëÿ æèçíè è ñòàòóñà ëþäåé, äîñòèãøèõ îïðåäåëåííîãî óðîâíÿ. Ðîëü ëè÷íîñòè â ÷àñîâîì äåëå î÷åíü âûñîêà, ýòî ïðîñëåæèâàåòñÿ íà ìíîãî÷èñëåííûõ ïðèìåðàõ èç èñòîðèè øâåéöàðñêèõ ÷àñîâûõ ìàðîê.  íà÷àëå 80-õ ãîäîâ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ Âèëè Áðàéòëèíã, íåçàäîëãî äî ñâîåé ñìåðòè, âðó÷èë áðàçäû ïðàâëåíèÿ êîìïàíèåé ñâîåìó äðóãó Ýðíåñòó Øíàéäåðó. Ñâåæàÿ êðîâü çàáóðëèëà, ñíàáæàÿ íîâûìè èäåÿìè ÷àñîâûõ ìàñòåðîâ, ñâåæèé âåòåð âîðâàëñÿ â öåõà ìàíóôàêòóðû, è íà ðóêàõ ëåò÷èêîâ ìíîãèõ ñòðàí ìèðà çàùåëêíóëèñü áðàñëåòû íîâûõ ïèëîòñêèõ õðîíîãðàôîâ, êîòîðûå êðîìå ôóíêöèè âðåìåíè, âçÿëè íà ñåáÿ íåñêîëüêî âàæíûõ íàâèãàöèîííûõ ïîêàçàòåëåé. 44 Watch&Diamond


КРИСТАЛЛ ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46


Èçâåñòíàÿ â ïîäîáëà÷íîì ìèðå èòàëüÿíñêàÿ ëåòíàÿ êîìàíäà Freece Tricolori çàêàçàëà íà Breitling ÷àñû, êîòîðûå âûçâàëè âîñõèùåíèå ó âñåõ èõ êðûëàòûõ êîëëåã. Áîëüøîé ðàçìåð, âðàùàþùèéñÿ áåçåëü ñ ðèäåðñíûìè òðèììåðàìè (äàæå òåðìèíû àâèàöèîííûå!), êîòîðûå ïîâòîðÿþò áåçåëè ïðèáîðîâ íà ïàíåëè óïðàâëåíèÿ êàáèíû ñàìîëåòà. À òàêæå - êðèñòàëüíî ÷èñòîå ÷àñîâîå ñòåêëî ñ àíòèáëèêîâûì ïîêðûòèåì, êðóïíûå ñòðåëêè, õîðîøî âèäíûå äíåì è íî÷üþ, è, íàêîíåö, ìåõàíèçì Valjoux 7750 ñ àâòîïîäçàâîäîì, ñäåëàëè èìÿ Ýðíåñòà Øíàéäåðà èçâåñòíûì, à åãî ÷àñû - æåëàííûìè äëÿ âñåõ íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí. Øíàéäåð äîêàçàë íåíàäåæíîñòü ýëåêòðîííîãî ìåõàíèçìà, íàçâàâ ñàìûì ñëàáûì åãî çâåíîì íåäîëãîâå÷íóþ áàòàðåéêó. Âñêîðå ïî÷òè âñå ëåò÷èêè îòêðûëè äëÿ ñåáÿ ýòîò õðîíîãðàô ñ àâàíãàðäíûì äèçàéíîì, à çàòåì ê íèì ïðèìêíóëà îñòàëüíàÿ, áåñêðûëàÿ çåìíàÿ ïóáëèêà.  ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ 120-ëåòèÿ êîìïàíèè, Breitling ïðåäñòàâëÿåò íîâóþ âåðñèþ ñâîåé çâåçäíîé ìîäåëè, èñòèííóþ êëàññèêó, êîòîðàÿ ïîáåäíî çàðåêîìåíäîâàëà ñåáÿ â ñôåðå õðîíîãðàôîâ ñ àâòîïîäçàâîäîì. Îáíîâëåíèå òàêîé âàæíîé ìîäåëè ñòàëî ãëàâíîé çàäà÷åé äëÿ 46 Watch&Diamond

äèçàéíåðîâ Breitling. Èõ ãëóáèííûå èññëåäîâàíèÿ âûëèëèñü â "Chronomat Evolution", ÷àñû, êîòîðûå èìåþò åùå áîëüøèå ðàçìåðû, áîëåå âíóøèòåëüíû è ïðåäñòàâèòåëüíû, è â òî æå âðåìÿ èçûñêàííû. Öèôåðáëàò òùàòåëüíî óêðàøåí ÷àñîâûìè ìàðêåðàìè èëè àðàáñêèìè öèôðàìè. Êîðîíêà è êíîïêè íàäåæíî âñòðîåíû â çàùèùåííóþ áîêîâóþ ñòîðîíó êîðïóñà. Ðîæêè ýëåãàíòíî íàêëîíåíû â ñòîðîíó çàïÿñòüÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áîëåå òî÷íîé ïîäãîíêè. Øèêàðíûå ÷àñû Chronomat Evolution âûïóñêàþòñÿ â ñòàëüíîì êîðïóñå, íî èìåþòñÿ è îãðàíè÷åííûå ñåðèè äâóõöâåòíîé ìîäåëè, ìîäåëè èç æåëòîãî è áåëîãî çîëîòà. È âñå æå, íåñìîòðÿ íà ìîäó, Chronomat Evolution îñòàåòñÿ ãåíèàëüíûì "ïðèáîðîì äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ", òî÷íûì è ôóíêöèîíàëüíûì õðîíîãðàôîì, îôèöèàëüíî ñåðòèôèöèðîâàííûì øâåéöàðñêèì èíñòèòóòîì õðîíîìåòðè÷åñêîãî òåñòèðîâàíèÿ (COSC). Ðàçðàáîòàííûé, òùàòåëüíî ñîáðàííûé â ìàñòåðñêèõ Breitling Chronometrie, ýòîò ìåõàíèçì, áåç ñîìíåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå ïðîâåðåííûõ èç âñåõ ñóùåñòâóþùèõ â ìèðå.


КРИСТАЛЛ ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46


Звездный путь Франсуа Поль Журна

Ì

û ïîòåðÿëè îäíó èç ñàìûõ âàæíûõ äëÿ ÷åëîâåêà ïðèâû÷åê: ñîâñåì ðàçó÷èëèñü ñìîòðåòü íà íî÷íîå íåáî.  ãîðîäàõ, èç-çà ñêîïëåíèÿ ïðîìûøëåííûõ ãàçîâ è ïûëè, çâåçä íå âèäíî. Åæåäíåâíàÿ ñóåòà íå äàåò âîçìîæíîñòè, âãëÿäûâàÿñü â àëìàçíûå ðîññûïè, ïðåäàòüñÿ õîëîäÿùèì äóøó ðàçìûøëåíèÿì: À ÷òî òàì äàëüøå? Âúåäëèâûå ñòàðè÷êè íîáåëåâñêèå ëàóðåàòû ðàçúÿñíèëè íàì è ïðî Áîëüøîé âçðûâ, è ïðî ïðèðîäó ìèðîçäàíèÿ. Âðåìÿ ìû îïðåäåëÿåì íå ïî íåáåñíûì ñâåòèëàì - îäíîìó çâîíèò "Áðåãåò", äðóãîìó ñóìàñøåäøàÿ êóêóøêà, åæå÷àñíî íîãîé âûøèáàÿ äâåðöó, ïðåäûíôàðêòíî ãóíäîñèò ìåõàíè÷åñêèì çâó48 Watch&Diamond

êîì. Ñêîðåå âñåãî, ïîýòîìó âûäàþùèåñÿ ÷àñîâûå ìàñòåðà âñå ÷àùå ïûòàþòñÿ âåðíóòü íàñ ê èñòîêàì. Íà öèôåðáëàòàõ ÷àñîâ Ëóíà ïðîõîäèò âñå ñâîè ôàçû, âðåìÿ îïðåäåëÿåòñÿ ñ òî÷íîñòüþ äî ñîòîé äîëè ñåêóíäû, òóðáèéîíû áîðþòñÿ ñ çåìíûì òÿãîòåíèåì, à çâåçäû çàìåíÿþòñÿ êðîõîòíûìè áðèëëèàíòàìè. Îäíîãî èç òàêèõ ìàñòåðîâ, êîòîðûé âåðíóë íàì íî÷íîé íåáîñâîä, çîâóò Ôðàíñóà-Ïîëü Æóðí. Ñ ðàííåãî äåòñòâà åãî áîëüøå âñåãî çàíèìàëè ÷àñû, èçãîòîâëåííûå ñòàðûìè ìàñòåðàìè, êîòîðûå áûëè íå òîëüêî áîëüøèìè èñêóñíèêàìè ïî ÷àñòè ìèêðîìåõàíèêè, íî, î÷åâèäíî, õîðîøî çíàëè è ïîíèìàëè íåáî. Î Æóðíå è åãî íîâûõ ÷àñàõ ìû ïèøåì â êàæäîì íî-

ìåðå íàøåãî æóðíàëà; ìíå âûïàëî ñ÷àñòüå ëè÷íî áûòü çíàêîìûì ñ ýòèì ÷åëîâåêîì, ÷åé ãåíèàëüíûé òðóä âûñîêî îöåíåí âñåì ñîîáùåñòâîì ëþäåé, íåðàâíîäóøíûõ ê ÷àñîâîìó èñêóññòâó. Octa Zodiaque - íîâèíêà â êîëëåêöèè "Octa". Ïðè ïîìîùè ýòîãî òâîðåíèÿ Ôðàíñóà-Ïîëü Æóðí ñäåëàë ïðÿìóþ ññûëêó íà çâåçäû. ×àñû ðàçðàáàòûâàëèñü íà îñíîâå ìåõàíè÷åñêîãî êàëèáðà Octa ñ àâòîïîäçàâîäîì, îáåñïå÷èâàþùèì èñêëþ÷èòåëüíî áîëüøîé çàïàñ õîäà, ðàâíûé 120 ÷àñàì. Êàðòà öèôåðáëàòà-íåáà, ðàçäåëåíà íà 12 ÷àñòåé ñ äâóìÿ êðóãàìè, ïàðàëëåëüíûìè çàòìåíèþ è ðàçìåùåííûìè ïîä óãëîì 8,5o, â êîòîðûõ îòðàæàåòñÿ âèäèìîå äâèæåíèå


Механизм: механический калибр Octa с автоподзаводом, запас хода 120 часов Корпус: диаметр 40 мм, платиновый Циферблат: серебристый или синевато серый из золота 18К Функции: часы, минуты, дата, месяц, знак зодиака, индикатор запаса хода, секундный подциферблат Ремешок: из кожи аллигатора

ñîëíöà. Âíåøíèé êðóã ñ ðàçìåòêîé íà 12 ÷àñîâ íåïðåðûâíî äâèæåòñÿ âìåñòå ñ áîëüøèì îêîøêîì äàòû, òàêèì îáðàçîì, ïîêàçûâàÿ ìåñÿö è çíàê çîäèàêà. ×åðåç çàäíþþ, ïðîçðà÷íóþ êðûøêó 40- ìèëëèìåòðîâîãî, â äèàìåòðå, ïëàòèíîâîãî êîðïóñà, õîðîøî ïðîñìàòðèâàåòñÿ ýêñêëþçèâíûé ìåõàíèçì ÷àñîâ. îñëå Octa Divine ýòî âòîðàÿ ìîäåëü, îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ âîðîíåíûå ñòðåëêè íà öåíðàëüíîé îñè. Ñâîèì ñåðåáðèñòûì è ñèíåâàòî-ñåðûì öèôåðáëàòîì èç çîëîòà 18ê ïîäòâåðæäàþò ðîäîñëîâíóþ ñ îñòàëüíûìè ìîäåëÿìè êîëëåêöèè "Octa". ×àñû âûïóùåííû îãðàíè÷åííîé ñåðèåé èç 150 ýêçåìïëÿðîâ.

Ï

Octa Zodiaque óæå çàíÿëè ïî÷åòíîå ìåñòî â êîëëåêöèè Æåíåâñêîãî ìóçåÿ íàóêè è èñòîðèè, ïîêàçûâàÿ îðãàíè÷íóþ è ëîãè÷åñêóþ ñâÿçü ìåæäó ñîâðåìåííîé êîìïàíèåé, êîòîðàÿ èñïîëüçóåò ÷àñîâóþ íàóêó, è ìóçåì, óâåêîâå÷èâàþùèì íàñëåäèå ýòîé íàóêè. Îíè ëåæàò ðÿäîì ñ ïåðâûìè èíñòðóìåíòàìè, êîòîðûìè â ñòàðèíó èçìåðÿëè âðåìÿ, íàáëþäàÿ çà ãëàâíûì íåáåñíûì ñâåòèëîì, ñîëíöåì. Íîâàÿ êîìíàòà "ñîëíå÷íûõ ÷àñîâ" ïðåäëàãàåò ïîñåòèòåëÿì àóäèî-êîììåíòàðèè Ôðàíñóà-Ïîëü Æóðíà, êîòîðûé äåëèòñÿ ñâîèìè âçãëÿäàìè, ñðàâíèâàÿ èçìåðåíèå âðåìåíè ïðîøëûõ ëåò è ñåãîäíÿ. Invenit et Fecit F.P.Journe - "èçîáðåòåíî è ïðîèçâåäåíî" Ôðàíñóà-

Ïîëü Æóðíîì. Ýòà ïîäïèñü íà ÷àñàõ ôðàíöóçñêîãî ìàñòåðà îçíà÷àåò èõ àáñîëþòíóþ îðèãèíàëüíîñòü è ãàðàíòèþ êà÷åñòâà. Ïî åäèíîäóøíîìó ìíåíèþ âåñüìà àâòîðèòåòíûõ ëèö, äëÿ êîòîðûõ øâåéöàðñêèå ÷àñû è ðàáîòà è óâëå÷åíèå, è ëþáîâü âñåé æèçíè, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íåò ÷àñîâ ñëîæíåå è ëó÷øå ÷åì òå, êîòîðûå äåëàåò Æóðí. Ìíîãî÷èñëåííûå ïðåñòèæíûå ïðèçû, åæåãîäíîå ïðèçíàíèå ÷àñîâ Æóðíà "Ëó÷øèìè ÷àñàìè ãîäà", íåâåðîÿòíûå óñëîæíåíèÿ è âñ¸ íîâûå è íîâûå ðàçðàáîòêè, îñíîâàííûå íà áåðåæíîì ñëåäîâàíèè ëó÷øèì òðàäèöèÿì øâåéöàðñêèõ ÷àñîâûõ ìàñòåðîâ, ïðèíåñëè åìó çàñëóæåííóþ ìèðîâóþ ñëàâó. Äìèòðèé Áåðäÿíñêèé Watch&Diamond 49


Гидра но безумно красивая

H

ydromax - ýòî îäèí èç ïîñëåäíèõ ïðîåêòîâ Bell&Ross. Ýòè ÷àñû ìîæíî ñðàâíèòü ñ æåì÷óæèíîé óæå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî ó íèõ îáùàÿ ñ ýòèì äðàãîöåííûì êàìíåì ñòèõèÿ - áåçìîëâíàÿ êðàñîòà ïîäâîäíîãî ìèðà. Ñïðîåêòèðîâàííûå äëÿ íàèáîëåå ýêñòðåìàëüíûõ ãëóáîêîâîäíûõ ïîãðóæåíèé, îíè ýêñòðåìàëüíû ñâîåé íåîáû÷íîñòüþ íå òîëüêî íà ðóêå ìóæåñòâåííîãî âîäîëàçà, íî è íà èçíåæåííîì çàïÿñòüå ïàðèæñêîãî "ñâåòñêîãî ëüâà". "Óòîíóâ" íà ðåêîðäíóþ ãëóáèíó òèõîîêåàíñêîé âïàäèíû âîçëå Ìàðèàíñêèõ îñòðîâîâ, Hydromax, âîïðåêè çàêîíàì ôèçèêè, ïðîäîëæàåò òî÷íî îòñ÷èòûâàòü âðåìÿ, íå îáðàùàÿ âíèìàíèÿ íà îäèííàäöàòèêèëîìåòðîâóþ òîëùó âîäû íàä ñîáîé. Ëþáîé çåìíîé ïðåäìåò ïðåâðàùàåòñÿ òàì â ëåïåøêó, íî òîëüêî íå Hydromax. Ëèøü ÷åëîâåê, èìåþùèé îòíîøåíèå ê òåõíèêå, âçÿâ â ðóêè ýòè ÷àñû, îáðàòèò âíèìàíèå íà ýôôåêò çåðêàëà íà öèôåðáëàòå è ïîéìåò â ÷åì äåëî. Âíóòðè ó íèõ íåò âîçäóõà, âìåñòî íåãî îíè çàïîëíåíû ñïåöèàëüíûì, ïðîçðà÷íûì ôòîðèñòûì ìàñëîì ïîä íàç50 Watch&Diamond

âàíèåì Hydroil®, - êîòîðîå è äàëî íàçâàíèå ìîäåëè. Êðîìå ýòîãî, äëÿ êîìïåíñàöèè êîëîññàëüíîãî äàâëåíèÿ è ïåðåïàäà òåìïåðàòóðû íà îêåàíñêîì äíå, çàäíÿÿ êðûøêà ÷àñîâ èìååò ðåçèíîâóþ äèàôðàãìó, êîòîðàÿ ïðèíèìàåò íà ñåáÿ âñþ ìîùü ñòèõèè áåç âñÿêîãî âðåäà äëÿ ìåõàíèçìà. Åñëè äëÿ ïèëîòîâ è êîñìîíàâòîâ íàäåæíåå ðàáîòàþò ÷àñû ñ ìåõàíèêîé, òî ïîä âîäîé ïðèîðèòåò îòäàåòñÿ ýëåêòðîíèêå. Îäíîé áàòàðåéêè äîñòàòî÷íî, ÷òîáû Hydromax ïèòàëñÿ åþ â òå÷åíèå ïÿòè ëåò. ßðêî ñâåòÿùèåñÿ ñòðåëêè íà áåëîì èëè ìàòîâî-÷åðíîì öèôåðáëàòå ïîêàçûâàþò ñåêóíäû, ìèíóòû è ÷àñû, âðàùàþùèéñÿ áåçåëü èíôîðìèðóåò î âðåìåíè ïðåáûâàíèÿ ïîä âîäîé. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî êðåïëåíèþ áðàñëåòà èç íåðæàâåþùåé ñòàëè èëè óäàðîïðî÷íûõ ïëàñòèêîâûõ ðåìåøêîâ. Hydromax ïðîäàåòñÿ â ñèìâîëè÷åñêîì íåïîòîïëÿåìîì, âîäîñòîéêîì ôóòëÿðå âìåñòå ñ îïèñàíèåì òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê, ìåæäóíàðîäíîé ãàðàíòèåé, òðåìÿ ðåìåøêàìè è ñïåöèàëüíûì èíñòðóìåíòîì äëÿ èõ ìîíòàæà. Ê âûïóñêó Hydromax êîìïàíèÿ Bell&Ross øëà äâåíàäöàòü ëåò. Ñ ñàìîãî íà÷àëî ñòàëî ÿñíî, ÷òî âHydromax Механизм: кварцевый. Запас энергии батарейки (между 4 и 5 годами) Корпус: полированный из нержавеющей стали, наполненный Hydroil® Специальная ввинчивающаяся задняя крышка в виде резинового диска, компенсирующего явление растяжения Функции: часы, минуты и секунды. Дата. Вращающийся в одном направлении безель с 60 минутной разметкой Циферблат: белый или матово черный. Флюоресцентные стрелки и цифры Часовое стекло: из сапфира Водостойкость: до 11 000 м Браслет: из нержавеющей стали Ремешок: ударопрочный полугнущийся из пластика или синтетического волокна

áûñòðî ðàçâèâàþùåìñÿ ìèðå ýëåêòðîíèêè è òåõíèêè, "îäèí â ïîëå - íå âîèí".  1992 ãîäó äèçàéíåðñêàÿ êîìàíäà Bell&Ross íà÷àëà ñîòðóäíè÷àòü ñ êîìïàíèåé SINN, êîòîðàÿ óæå äàâíî ñïåöèàëèçèðîâàëàñü íà ïðîèçâîäñòâå èíñòðóìåíòàëüíûõ ïàíåëåé è ÷àñîâ äëÿ àýðîíàâòèêè è êîñìè÷åñêîé èíäóñòðèè, äëÿ ýêñêëþçèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïðîôåññèîíàëàìè - àñòðîíàâòàìè, ïèëîòàìè, ïîäâîäíèêàìè, âîåííûì ïåðñîíàëîì. åðåç äâà ãîäà ïëîòíîé ñîâìåñòíîé ðàáîòû ñ SINN ÷àñû Bell&Ross óæå ëåòàëè â êîñìîñå ñ íåìåöêèì àñòðîíàâòîì Ðåéíõàðòîì Ôýððåðîì. Îòäåë ôðàíöóçñêîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè, çàíèìàþùèéñÿ ðàçìèíèðîâàíèåì áîåïðèïàñîâ, ïîëó÷èë îò Bell&Ross ìîäåëü Type Demineur - ÷àñû â àíòèìàãíèòíîì êîðïóñå, à âîåííûå è ïèëîòû - íîñòàëüãè÷åñêèå Vintage, öèôåðáëàò êîòîðûõ íàïîìèíàë ñàìîëåòíûå ïðèáîðû 40-õ ãîäîâ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ. Íîâûé òîë÷îê â ðàçâèòèè Bell&Ross ïîëó÷èëà îò Äîìà ìîäû Chanel. Èíâåñòèðîâàííûé êàïèòàë ïîçâîëèë îáíîâèòü ïðîèçâîäñòâåííóþ áàçó è âîéòè â ïðåñ-

×

52 Watch&Diamond

òèæíóþ øâåéöàðñêóþ ãðóïïó ïðîèçâîäèòåëåé òîâàðîâ êàòåãîðèè "Ëþêñ" - La Chaux de Fonds. Òîãäà æå è ïîÿâëÿåòñÿ íîâàÿ ëèíèÿ ÷àñîâ Hydro. Çàòåì, äåìîíñòðèðóÿ âûñî÷àéøèé óðîâåíü ìèêðîìåõàíèêè, ðàçðàáàòûâàþòñÿ ÷àñû "Space", â êîòîðûõ èííîâàöèåé ñòàëà ñèñòåìà T-Crown, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò çàâîäíîé ãîëîâêå òåëåñêîïè÷åñêè âûäâèãàòüñÿ è ïðÿòàòüñÿ, òî÷íî ñîâïàäàÿ ïî òîëùèíå ñ êîðïóñîì ÷àñîâ.  êàòåãîðèþ ðîñêîøè ïîïàäàþò ÷àñû â ïëàòèíîâîì êîðïóñå è ÷àñû ñ ïðåäåëüíîé ìíîãîôóíêöèîíàëüíîñòüþ, à òàêæå ïåðâûå ýëåêòðîííûå ÷àñû ñ ïðûãàþùåé ñòðåëêîé è íàêîïèòåëüíûì àêêóìóëÿòîðîì ýíåðãèè. È êàê àïîôåîç èçûñêà íà ðûíêå ïîÿâëÿþòñÿ ìåõàíè÷åñêèå ÷àñû Geneva collection. Èõ ñòðîãîñòü è ýëåãàíòíûé ñòèëü ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò âûñîêèì òðàäèöèÿì ëó÷øèõ øâåéöàðñêèõ ÷àñîâùèêîâ. Ïîêóïàòåëþ, ïðèìåðÿþùåìó ñåãîäíÿ â ìàãàçèíå Hydromax, òåïåðü áóäåò ïîíÿòåí ïóòü, êîòîðûé ïðîøëà êîìïàíèÿ Bell&Ross, ïðåæäå ÷åì äîñòèãëà ãëóáèíû Ìàðèàíñêîé âïàäèíû â áåçäîííîì ìîðå øâåéöàðñêèõ ÷àñîâ.


www.breitlingforbentley.com

PRESTIGE AND PERFORMANCE United under a “winged B”, Breitling and Bentley share the same concern for perfection. Extreme standards of reliability, precision and authenticity. A world where cutting-edge technology merges with noble traditions. The ultimate blend of prestige and performance. Symbolizing this communion of ideals, Breitling participated in the styling of the instrumentation for the Bentley Continental GT and accompanied the victory of Team Bentley in the legendary Le Mans 24 Hours race.

EXCLUSIVITY AND TECHNICAL EXCELLENCE For devotees of fine mechanisms, Breitling has created an exceptional chronograph named Bentley Motors. The culmination of sophisticated aesthetic research, this wrist instrument mirrors certain signature features of the famous British car manufacturer, such as the knurled finish on the bezel, inspired by the Bentley controls. Dedicated to the automobile world, it features two exclusive mechanisms as well as a highperformance “motor” assembled and “prepared” in the Breitling Chronométrie workshops.

КРИСТАЛЛ ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 тел. (044) 228 61 11 тел. (062) 335 76 46

INSTRUMENTS FOR PROFESSIONALS


Свято место пусто не бывает

Ñ

ïðàâåäëèâîñòü ïîãîâîðêè íå òîëüêî â îòíîøåíèè ëþäåé, íî è äëÿ ïðåäìåòîâ ïîäòâåðäèëà íåóñòàííî ðûñêàþùàÿ ïî ñâåòó â ïîèñêàõ ÷óäåñ, íåóòîìèìàÿ Êàðîëèíà Ãðóîçè-Øîéôåëü, ñî-ïðåçèäåíò êîìïàíèè Chopard. Òîñêëèâî îïóñòåâøèå âèòðèíû Ëóâðà, ãäå íåäàâíî óñïåøíî "ïîðàáîòàëè" òàêæå ðûñêàþùèå ïî ñâåòó â ïîèñêàõ "÷òî ïëîõî ëåæèò" áðàòüÿ ñëàâÿíå, òåïåðü ìîæíî âíîâü çàïîëíèòü íîâûì, ñîâåðøåííî óíèêàëüíûì áðèëëèàíòîì. Êàðîëèíà Ãðóîçè-Øîéôåëü îòêðûëà, à âåðíåå ñêàçàòü, áóêâàëüíî îòðûëà, êàìåíü, êîòîðûé äëÿ ãåììîëîãèè çíà÷èò òî æå ñàìîå, ÷òî è Ìîíà Ëèçà äëÿ ïîêëîííèêîâ èñêóññòâà Ðåíåññàíñà. Åãî ÿðêèé öâåò èç-

ëó÷àåò ìîùíóþ âèçóàëüíóþ ïðèâëåêàòåëüíîñòü. Îí èñòî÷àåò æàð óãëåé, êðàñíî-ãîðÿ÷èé ïîòîê ëàâû, èçâåðãàþùåéñÿ èç ÿäðà Çåìëè èëè çèìíèé çàêàò â Þæíîì ïîëóøàðèè. Áðèëëèàíò âîîáùå èçíà÷àëüíî îáëàäàåò çàãàäî÷íîñòüþ. Íàó÷íûå îáúÿñíåíèÿ åãî ïðîèñõîæäåíèÿ íè÷åãî íå äàþò ÷åëîâåêó, ñïîñîáíîìó öåíèòü, ïðåæäå âñåãî, êðàñîòó. Ðîæäåííûé ãðîõîòîì âóëêàíîâ, âûïëåñíóâøèéñÿ èç ñàìîãî ñåðäöà Çåìëè, áðèëëèàíò âåíöåíîñíàÿ ñëàâà ìèðà ìèíåðàëüíûõ êàìíåé. Êîíå÷íî, òàêèì åãî äåëàåò íå ïðèðîäà, à èñêóñíûå ðóêè îãðàíùèêà, êîòîðûé óìååò óâèäåòü â íåêàçèñòîì êóñî÷êå ìèíåðàëà âíóòðåííåå ñèÿíèå ñîëíå÷íîãî ñâåòà. Òðóäíî ñåáå ïðåäñòàâèòü, ÷òî êòî-òî ïåðâûé, îáíàðóæèâ ýòè òâåðäûå êàìåøêè â ïðîñòîé ãëèíÿíîé îñûïè, ïðåâðàòèë èõ â äðàãîöåííîñòü, íî îí áûë è èìÿ ýòîìó ÷åëîâåêó - Òâîðåö. Íåîáû÷íûé îðàíæåâûé áðèëëèàíò âåñîì â 6,2 êàðàòà ñ îãðàíêîé Pear ÿâëÿåòñÿ ñàìûì áîëüøèì áðèëëèàíòîì ñ åñòåñòâåííîé îêðàñêîé, èçâåñòíûì ñåãîäíÿ. Ýòîò êàìåíü îïðàâëåí â êîëüöå èç áåëîãî çîëîòà. Ïîêà ïðîèñõîæäåíèå "îðàíæåâîãî ÷óäà" äëÿ ðåäàêöèè íàøåãî æóðíàëà íåèçâåñòíî. Êàê ìû çíàåì, òàêîãî ðîäà êàìíè èìåþò ñâîþ äîñòàòî÷íî ñëîæíóþ ñóäüáó, íî ìû ðàäóåìñÿ ýòîé íàõîäêå, ïîòîìó ÷òî îíà îòêðûëà åùå îäíó ãðàíü êðàñîòû Âå÷íîãî êàìíÿ. 54 Watch&Diamond


www.omegawatches.com

PIERCE BROSNAN.

CHOICES.


Ì

Новогоднее платье для часов "Meyers"

îëîäàÿ ôðàíöóçñêàÿ ÷àñîâàÿ êîìïàíèÿ "Meyers", ÷åé áðåíä óñïåøíî è âïîëíå çàñëóæåííî (â ÷åì âû ìîæåòå ñàìè óáåäèòüñÿ, âçãëÿíóâ íà ôîòî ÷àñîâ) ðàñêðó÷åí ëèâàíñêîé ìèëëèàðäåðøåé Ìîóíîé Ýéîóá, ïðèãîòîâèëà ê Íîâîìó ãîäó ñîâåðøåííî ðîñêîøíûé ïîäàðîê. Îðèãèíàëüíîñòü ÷àñîâ ôèðìû "Meyers" ñîñòîèò â òîì, ÷òî ó íèõ ñúåìíûé áåçåëü, òî åñòü îíè äî áåñêîíå÷íîñòè ìîãóò ìåíÿòü ñâîè îäåæäû, êàæäûé ðàç ïðåîáðàæàÿñü äî ïîëíîé íåóçíàâàåìîñòè. Ýòèì îíè, î÷åâèäíî, è ïðèâëåêëè ê ñåáå âíèìàíèå Ìîóíû, êîòîðàÿ èìååò (ïî ñâåäåíèÿì, çàñëóæèâàþùèì äîâåðèÿ) ñàìûé áîëüøîé è ñóïåðìîäíûé ãàðäåðîá â ìèðå.

Ê

Собака не будет кусачей…

àêîãî ïðåäìåòà íå êîñíóòñÿ "ïî ëîêîòü" êðåàòèâíûå ðóêè Êàðîëèíû Ãðóîçè-Øîéôåëü, êàê îí ïî âîëøåáñòâó, çàëîæåííîìó â ñàìîé ãëóáèííîé ñóùíîñòè þâåëèðíîé êîìïàíèè Chopard, îáðåòàåò ïðèñòàâêó Happy. Happy Diamonds, Happy Sport, Happy Spirit, Happy Beach, Happy Snow Flake, à òåïåðü âîò åùå è Happy Dog.  ñàìîì äåëå, åñëè ó Âàñ åñòü âñå ïåðå÷èñëåííûå Happy, òî ïî÷åìó Âàø Äðóã äîëæåí áûòü îáäåëåí óäîâîëüñòâèåì ëàêàòü èç ìèñêè, íàïîëíåííîé ëþáîâüþ. Øåñòü ñèìâîëè÷åñêèõ êîñòî÷åê èç áåëîãî, æåëòîãî è ðîçîâîãî çîëîòà íèêîãäà íå äåëàþò ýòó ìèñêó ïóñòîé, è ÿâëÿþòñÿ îöåíêîé ïîâåäåíèÿ ÷åòâåðîíîãîãî ëþáèìöà. Åñëè îí íåíàðîêîì îòãðûç êàáëóê íà Âàøèõ áîñîíîæêàõ, êîñòî÷êè íåìåäëåííî óäàëÿþòñÿ - ïóñòü ñåáå ïðîçÿáàåò â ñåðûõ áóäíÿõ. Õîòÿ è áåç çîëîòà "ýêñêëþçèâíûé ñòîëîâûé ïðèáîð" äàëåê îò ñåðîñòè, âûïîëíåííûé èç òåìíî-ñèíåãî ïëàñòèêà ñ ïðîçðà÷íîé âíóòðåííåé è áîêîâîé ÷àñòÿìè, ñ êðóãîâîé íàäïèñüþ Happy Dog è çîëîòûì ôèðìåííûì çíàêîì íà äîíûøêå. Êàê òîëüêî ïîñëåäíÿÿ êðîøêà Ïåäè-ãðè ñëèçûâàåòñÿ øåðøàâûì ÿçûêîì, ëîãîòèï Chopard, îòðàæàÿñü, ñèÿåò â äîâîëüíûõ ãëàçàõ áàðáîñà, è Âû òàêæå ïîëó÷àåòå ïðèñòàâêó Happy. 56 Watch&Diamond

Áåçåëè ÷åòûðåõ âðåìåí ãîäà ïðîäàþòñÿ êàê âìåñòå ñ ÷àñàìè, òàê è îòäåëüíî. Êàê ïðàâèëî, ÷àñòü áðèëëèàíòîâ è ñàïôèðîâ, óêðàøàþùèõ ýòè ÷àñû íà ñàìîì êðàþ áåçåëÿ, çàêðåïëåíà ïîäâèæíî, è ïîýòîìó èãðà êàìíåé ïðè äâèæåíèè ðóêè ïðåâðàùàåòñÿ â ðàäóæíóþ ôååðèþ, îò êîòîðîé òðóäíî îòâåñòè âçãëÿä. Îáùèé âåñ êàìíåé îêîëî 20 êàðàò, îäíàêî, òî èçÿùåñòâî, ñ êàêèì þâåëèðû îïðàâèëè êàìíè, ïðèäàâ ÷àñàì âèä ñíåæèíêè, ëåæàùåé íà áåëîñíåæíîì ðåìåøêå, äåëàåò ýòó òÿæåñòü íåâåñîìîé, âîçäóøíîé, ðàñòâîðåííîé â ïðàçäíè÷íîì ýôèðå íàñòîÿùåãî øèêà. Ìîóíà Ýéîóá áëàãîñêëîííî óñòóïèëà äîìîãàòåëüñòâàì "Meyers", äàâ ñîãëàñèå óâåêîâå÷èòü ñâîå èìÿ íà öèôåðáëàòå ýòèõ óäèâèòåëüíûõ ÷àñîâ.


WWW.ROBERTOCOIN.COM – © 2004 BY ROBERTO COIN SPA –

THE ULTIMATE ITALIAN ART OF CREATING JEWELS

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ, вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 228 61 11 Донецьк, вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46 Донецьк, готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а, тел. (062) 381 47 85 Дніпропетровськ, гранд готель "Україна", пр. К. Маркса тел. (056) 370 38 39

COBRA COLLECTION


Французскому бренду Louis Vuitton исполнилось 150 лет. Может быть, от того, что в "зобу дыханье сперло" или это козни глобализации, но фирма производившая, известные всему ми ру дорожные сумки, чемоданы и сун дуки, вдруг, в одночасье, начала про изводить ВСЁ! И это "всё" неизменно с приставкой "роскошное". Роскош ные дорожные аксессуары, роскош ная одежда pret a porter, роскошные ювелирные украшения, шикарная обувь, изысканные напитки, а теперь вот еще и уникальные часы

Сверхточный Louis Vuitton "Tambour Monogram Tourbillon", áåçóñëîâíî, çíàìåíóþò íîâóþ ýðó â èñòîðèè ðàçâèòèÿ êîìïàíèè Louis Vuitton. "Ïåðâûé âûñòðåë" îêàçàëñÿ íå ïðîñòî óäà÷íûì, ýòèìè ÷àñàìè ñðàæåíû íàïîâàë ìíîãèå ÷àñîâûå ôèðìû, èìåþùèå çà ñâîèìè ïëå÷àìè ñòîëåòíèå òðàäèöèè è îïûò. Ýêñêëþçèâíûå ïî ñâîåé ñóòè, ýòè ÷àñû ñ òóðáèéîíîì ñî÷åòàþò â ñåáå àñïåêòû ñâåðõòî÷íîé òåõíè÷åñêîé íàóêè è âûñîêîõóäîæåñòâåííûå êðèòåðèè ýñòåòèêè. àïîìíèì, ÷òî òóðáèéîí, èçîáðåòåííûé ãåíèàëüíûì Àâðààìîì Ëóè Áðåãå, áûë ïðåäíàçíà÷åí äëÿ êàðìàííûõ ÷àñîâ, êîòîðûå ïîñòîÿííî íàõîäèëèñü â æèëåòå â âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè, è èõ ìåõàíèçì áàëàíñèðà èñïûòûâàë íà ñåáå ïîäòîðìàæèâàþùåå âëèÿíèå ñèë çåìíîãî òÿãîòåíèÿ. Äëÿ íàðó÷íûõ ÷àñîâ âëèÿíèå òóðáèéîíà íà òî÷íîñòü íè÷òîæíî ìàëî, íî íàëè÷èå åãî â ñîâðåìåííûõ ÷àñàõ - ýòî îñîáûé øèê, âûñîêèé ïîëåò, îí äåìîíñòðèðóþò ïðèíàäëåæíîñòü ê íåìíîãî÷èñëåííîé êîãîðòå ëþäåé, êîòîðûå öåíÿò âåùè óíèêàëüíûå, åäèíñòâåííûå â ñâîåì ðîäå.

Í


КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк Дніпропетровськ вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а гранд готель "УкраЇна" тел. (044) 228 61 11 тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 381 47 85 пр. К. Маркса тел. (056) 370 38 39


×

àñû Tambour Monogram Tourbillon ïîêàçûâàþò íå÷òî íåâèäàííîå. Ïðîçðà÷íûå è óòîí÷åííî ñëîæíûå, îíè ïîçâîëÿþò âçãëÿäó ïðîõîäèòü íàñêâîçü, íàòûêàÿñü íà òûñÿ÷ó èçûñêàííûõ, ðîñêîøíûõ, âîëøåáíûõ ÷àñîâûõ äåòàëåé. Ãëàâíàÿ ÷àñòü êîìïîíåíòîâ ìåõàíèçìà âûïîëíåíà èç çîëîòà è ïîýòîìó ñîâïàäàåò ñ öâåòîì êîðïóñà; îñòàëüíûå, äëÿ áîëüøåé ïðî÷íîñòè è íàäåæíîñòè, èçãîòîâëåíû èç âåëèêîëåïíîé ïî êà÷åñòâó ïîëèðîâàííîé ñòàëè. Øåñòåðåíêè è íåñóùàÿ êîíñòðóêöèÿ òóðáèéîíà íàïîìèíàþò çíàê Monogram, ÷üè 4 çàîñòðåííûõ ëåïåñòêà (ëîãîòèï Louis Vuitton) óêðàøàþò òûñÿ÷è ñàêâîÿæåé ïî âñåìó ìèðó. Ïðÿìîóãîëüíûå ñòðåëêè èç çîëîòà è ëàêèðîâàííàÿ æåëòàÿ ñåêóíäíàÿ ñòðåëêà, ïåðåêëèêàÿñü ñî "øâåéíîé ñòðî÷êîé Louis Vuitton", - âûãëÿäÿò êàê äâèæåíèå ëåãåíäû âî âðåìåíè. Âíóòðè çåðêàëüíûé ïîëèðîâàííûé êîðïóñ íàïîìèíàåò ãîðèçîíò, â êîòîðîì âçãëÿä òåðÿåò ñåáÿ, ñëåäÿ çà çàìûñëîâàòûìè èçâèëèíàìè êðîøå÷íûõ ìåõàíèçìîâ. ×àñòü äåòàëåé ìåõàíèçìà ïîääåðæèâàåò ñàïôèðîâûé ìîñò ñ âûãðàâèðîâàííûì öâåòêîì, à ñðåäíåå êîëåñî - çîëîòîé, ñ áðèëëèàíòàìè. Íèêîãäà åùå ÷àñîâîé ìîñò, â ñâîåì ïîñòîÿííîì äâèæåíèè, íå áûë òàêèì êðàñèâûì. Íà çîëîòîé ÷àñòè êîðïóñà âûãðàâèðîâàíû 12 áóêâ Louis Vuitton. À âîñüìèóãîëüíàÿ êîðîíêà óêðàøåíà êîíüÿ÷íûì ñàïôèðîì. Ðåìåøîê ÷àñîâ Tambour Tourbillon èç êîæè ñêàòà, òûñÿ÷è áóñèíîê êîòîðîé ïåðåëèâàþòñÿ íà ñâåòó. ×àñû Tambour Monogram Tourbillon ìîãóò âèäîèçìåíÿòüñÿ ïî æåëàíèþ âëàäåëüöà, ïðåâðàùàÿñü â ñîáñòâåííóþ ìîäåëü. Ýòî êàñàåòñÿ âûáîðà öâåòà çîëîòà - íåæíîå, äåëèêàòíîå ðîçîâîå, ÿðêî ñâåòÿùååñÿ æåëòîå èëè êëàññè÷åñêîå áåëîå. Òàêæå ìîæíî âûáðàòü öâåò ðåìåøêà, íî ãëàâíîå, âàì ðàçðåøàåòñÿ èçìåíèòü è ñåðäöå ÷àñîâîãî ìåõàíèçìà - ìîñò ñðåäíåãî êîëåñà. Åñòü âàðèàíòû çàìåíû îäíèõ äðàãîöåííûõ êàìíåé äðóãèìè, è äàæå ñàìà ôîðìà ìîñòà ìîæåò èçîáðàæàòü Âàøè èíèöèàëû. Ñàêâîÿæ, â êîòîðîì ÷àñû áóäóò îòäûõàòü, âîîáùå îòäåëüíàÿ ïåñíÿ Louis Vuitton. Èçóìèòåëüíàÿ êîæà, òêàíü, ãåðá, èíäèâèäóàëüíîå íàçâàíèå ÷àñîâ è èõ ïîðÿäêîâûé íîìåð - âñå ñïîñîáíî ïðèâåñòè â âîñòîðã êàê èñòèííîãî êîëëåêöèîíåðà ÷àñîâ, òàê è íåñâåäóùåãî ÷åëîâåêà, êîòîðîìó ïîñ÷àñòëèâèòñÿ âïåðâûå ïðèêîñíóòüñÿ ê ïðåäìåòàì âûñîêîãî èñêóññòâà øèêàðíûõ àêñåññóàðîâ. Ñåãîäíÿ, â äåíü ñâîåãî 150-ëåòèÿ, êîìïàíèÿ Louis Vuitton âëàäååò òðåìÿñòàìè ìàãàçèíàìè â ðàçíûõ óãîëêàõ ìèðà, ñ îáîðîòîì îêîëî òðåõ ìèëëèàðäîâ åâðî â ãîä.


КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк Дніпропетровськ вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а гранд готель "УкраЇна" тел. (044) 228 61 11 тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 381 47 85 пр. К. Маркса тел. (056) 370 38 39


Интервью с BOVET в кармане Разговаривать с умным, образован ным, красивым человеком одно нас лаждение, а если он еще одержим страстью, когда говорит о предмете своего обожания, то такая беседа на долго западает Вам в душу, питает энергией и обогащает. Паскаль Раффи частый гость на страницах нашего журнала, и дело не только в том, что он глава Bovet, фир мы, которая выпускает часы, не нужда ющиеся в рекламе. Наш интерес лежит в плоскости взаимоотношения челове ка и дела. Почему один бьется как рыба об лед и не двигается с места, а другой, потягивая сигару, спокойно созерцает мир, но за его спиной кипит Работа. 62 Watch&Diamond


Watch&Diamond: Ãîñïîäèí Ðàôôè, ÷òî ñòàëî ðåøàþùèì ôàêòîðîì, êîãäà Âû ðåøèëè ñâÿçàòü ñâîþ ñóäüáó ñ Bovet? Áûëè ëè ó Âàñ ñîìíåíèÿ â ïðàâèëüíîñòè ñâîåãî âûáîðà? Ïàñêàëü Ðàôôè: Òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî ñ äåòñòâà ÿ âîñïèòûâàëñÿ â àòìîñôåðå ëþáâè ê íàñòîÿùåé ðîñêîøè, áûë îêðóæåí ïðåäìåòàìè ñ àóðîé âûñîêîãî ÷àñîâîãî èñêóññòâà. Ìíå áûëî ñ ÷åì ñðàâíèâàòü, è ÿ âïîñëåäñòâèè ïîíÿë, ÷òî òîëüêî ÷àñû Bovet ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïîëíîêðîâíîå èñêóññòâî æèçíè. Îíè îëèöåòâîðÿþò ñîáîé áåçóïðå÷íîå êà÷åñòâî, ðåäêîñòü, ê êîòîðîé ñòðåìÿòñÿ êîëëåêöèîíåðû âñåãî ìèðà, èçûñêàííîñòü, ñ êîòîðîé áîëüøå íè÷åãî íå ñðàâíèòñÿ. Ëþáîé öåíèòåëü ÷àñîâîãî èñêóññòâà, ïðîøåäøèé ìîé ïóòü ïîçíàíèÿ, îñòàíåòñÿ âåðíûì ñâîåìó âûáîðó. Íàäåþñü, Âû çíàåòå î ðîäîñëîâíîé Bovet? Òàê âîò: êàê òîëüêî îíà ïåðåñòàëà áûòü ñåìåéíûì ïðåäïðèÿòèåì, íà÷àëà óãàñàòü è â 80-õ ãîäàõ, êîãäà æèçíü â íåé åäâà òåïëèëàñü, ïåðåøëà êî ìíå. W&D: Êàêàÿ îñíîâíàÿ èäåÿ äâèãàëà Âàìè ïðè âîçðîæäåíèè ìàðêè, è ÷òî áûëî ñàìîé áîëüøîé òðóäíîñòüþ, êàêóþ Âàì ïðèøëîñü ïðåîäîëåòü? Ï.Ð.: Êàê ÿ óæå ãîâîðèë, èìåííî íåðóøèìîå æåëàíèå óâåêîâå÷èòü äðåâíèé òàëàíò íàøåãî Äîìà, êîòîðûé â ïîâñåäíåâíîñòè îñòàåòñÿ ìîòîðîì ìîåé ñòðàñòè. Íóæíî áûëî çàíîâî âîññîçäàòü "ñåìüþ". À ÷òî áûëî íåëåãêî, òàê ýòî ñîçäàòü ãðóïïó òàëàíòëèâîãî ïåðñîíàëà, ïåðåæèâøåãî ìàññîâîå, áåçëèêîå, ðóòèííîå ÷àñîâîå ïðîèçâîäñòâî, íó à ïðîôåññèîíàëüíîé, îñíîâíîé

öåëüþ áûëà âîçìîæíîñòü íàéòè â íàøåì ÷àñîâîì Äîìå âûðàæåíèå ÷àñîâîãî èñêóññòâà ñî ñòåïåíüþ ïðåâîñõîäñòâà íàä âñåì ñóùåñòâóþùèì íûíå. W&D: Âàñ íàçûâàþò ñàìûì ñòðàñòíûì êîëëåêöèîíåðîì ÷àñîâ. Íàä êàêèìè èç íèõ Âû è ñåé÷àñ ãîòîâû "îáðîíèòü ñëåçó"? Ï.Ð.: Ñ îñîáîé ëþáîâüþ ê ÷àñàì Bovet, ÿ ïðèçíàþ ñâîþ ñëàáîñòü ïåðåä ìîäåëüþ RMT. Îñîáóþ êðàñîòó åé ïðèäàåò êîíñòðóêöèÿ è äèçàéí, ãðàâþðà Fleurisanne íà ìåõàíèçìå, íåîáû÷àéíîé òîíêîñòè è âûñîêîé òåõíîëîãè÷åñêîé ñëîæíîñòè, êîòîðîé ÿ ñ ãîðäîñòüþ è âîñõèùåíèåì ëþáóþñü, - ýòî ïîäëèííîå èñêóññòâî âîñïðîèçâåäåíèÿ ðèñóíêà. Ê òîìó æå, íåò íè÷åãî òðîãàòåëüíåé ìåëîäèè, êîòîðóþ èãðàþò ýòè ÷àñû. W&D: Êåì áûë òàëàíòëèâûé áèçíåñìåí Ïàñêàëü Ðàôôè äî ïðèõîäà â Bovet? Ï.Ð.: Ïîëó÷èâ ïðîôåññèþ þðèñòà âî Ôðàíöèè, â 29 ëåò ÿ íà÷àë êàðüåðó ôàðìàöåâòà, àïîãåé êîòîðîé áûë äîñòèãíóò â 2001 ãîäó. Çà 10 ëåò ìíå óäàëîñü ñîçäàòü ñîáñòâåííóþ ëèíèþ òîâàðîâ è îáúåäèíèòü â ñâîþ êîìàíäó íåñêîëüêî ñîòåí ñîòðóäíèêîâ. Ýòî áûë áåñöåííûé îïûò. W&D: Ìû óæå õîðîøî çíàåì, ÷òî òàêîå ÷àñû Bovet, à ÷òî îíè äëÿ Âàñ? Ï.Ð.: Ýòî, ïðåæäå âñåãî, ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà. È íàäåæíîå ñðåäñòâî âëîæåíèÿ êàïèòàëà: ÷åðåç 30-40 ëåò èõ ñòîèìîñòü âûðàñòåò â 2-3 ðàçà. Ýòî çíàê ÷ëåíñòâà â êëóáå èçáðàííûõ - íå òîëüêî áîãàòûõ ëþäåé, íî è ñèëüíûõ ëè÷íîñòåé, òåõ, êòî îäåðæèì èäååé ñîçèäàíèÿ.


Родом из Венеции

Á

ûëà áû ìîÿ âîëÿ, ÿ áû çàïðåòèëà ïðîäàâàòü ïðîèçâåäåíèÿ Ðîáåðòî Êîèíà. Îíè äîëæíû ïðèíàäëåæàòü íå îäíîìó ÷åëîâåêó, à âñåì íàì. Ïóñòü áóäåò ÷òî-òî â âèäå ãàëåðåè ãåíèàëüíîãî þâåëèðà, ãäå çðèòåëè ìîãóò ïîäïèòûâàòüñÿ ýñòåòè÷åñêîé ýíåðãèåé è ôîðìèðîâàòü âûñîêèé âêóñ. Íî òàê, ê ñîæàëåíèþ, íå áóäåò - âñå ðàñõâàòàþò, äî ñàìîé ïîñëåäíåé ìåëî÷è, äî ïóñòûõ óïàêîâî÷íûõ êîðîáî÷åê, îñòàíóòñÿ ëèøü ôîòîãðàôèè - ÷òî æ, áóäåì ëþáîâàòüñÿ èìè. Äëÿ ýòîãî è ñóùåñòâóåò òàêîé æóðíàë êàê "W&D". Î Êîèíå ìû çíàåì âñå, ÷òî áûëî, à âîò ÷òî áóäåò, íå ñìîæåò ñïðîãíîçèðîâàòü íè îäèí îðàêóë. Åãî òâîð÷åñòâî íåïðåäñêàçóåìî, êàê ïîÿâëåíèå òîðíàäî - â îäèí ìèã ðóøàòñÿ óñòîÿâøèåñÿ ïðàâèëà, è êàê ïòèöà Ôåíèêñ, èç ïåïëà ðîæäàþòñÿ íîâûå èäåè, ñïîñîáíûå âûçâàòü ñëåçû ðàäîñòè çà ïðîñòóþ ñîïðè÷àñòíîñòü æèòü â îäíî âðåìÿ ñ ýòèì õóäîæíèêîì. Íà ðîäèíå åãî íàçûâàþò Ãåðöîãîì þâåëèðíûõ äåë. Ýòîò îáðàç íàì íå ñîâñåì ïîíÿòåí, ÷óâñòâóåì êàêîéòî ïðîõëàäíûé õîëîäîê âåëè÷èÿ íåêîåãî ñóáúåêòà â ÷åðíûõ îäåæäàõ ñ æåì÷óãàìè, è íå áîëåå òîãî. Äëÿ íàøåãî óõà áëèæå ïîíÿòèå âîëøåáíèêà, êîòîðûé ñîçäàë ñâîé ñîáñòâåííûé, óíèâåðñàëüíûé ÿçûê ëþáâè, ïðè ïîìîùè êîòîðîãî åìó óäàëîñü äîñòó÷àòüñÿ ê íàì, ïðîñòûì ñìåðòíûì. Êîðíè, ïèòàþùèå Ðîáåðòî Êîèíà, ïüþò íå ïðîñòóþ âîäó Âåíåöèè. Ñêîëüêî ðàñòâîðåíî â íåé ìèêðîýëåìåíòîâ, èç êîòîðûõ ðîæäàåòñÿ Èñêóññòâî, íå çíàåò íèêòî, íî èñòîðè÷åñêîå íàñëåäèå Âåëèêîãî ãîðîäà - ãëàâíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ åãî òâîð÷åñòâà. À ìåæäó òåì èç Âåíåöèè Ðîáåðòî Êîèí óåõàë þíîøåé, îñòàâèâ òàì çà÷èòàííûå äî äûð êíèãè î ðàçíûõ õóäîæåñòâåííûõ øêîëàõ èòàëüÿíñêîãî Âîçðîæäåíèÿ, îá èñêóññòâå äðåâíèõ åãèïòÿí, ãðåêîâ è ðèìëÿí, âïðî÷åì, îäíó, ëþáèìóþ, ñ æèçíåîïèñàíèåì âåëèêîãî þâåëèðà Áåíâåíóòî ×åëëèíè, âçÿë ñ ñîáîé. Îí óñïåë õîðîøåíüêî ïîìîòàòüñÿ ïî ñâåòó, ñòàíîâÿñü òî óäà÷ëèâûì áðèòàíñêèì ðåñòîðàòîðîì, òî øâåéöàðñêèì ãîñòèíè÷íûì áèçíåñìåíîì, è òîëüêî êîãäà æèçíåííûé îïûò äîñòèã êðèòè÷åñêîé ìàññû, ïðîðûâ ê òâîð÷åñòâó ñòàë íåèçáåæåí.


КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк Дніпропетровськ вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а гранд#готель "УкраЇна" тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46 тел. (062) 381#47#85 пр. К. Маркса тел. (056) 370#38#39


Â

1977 ãîäó â èòàëüÿíñêîé Âè÷åíçå îòêðûâàåòñÿ êîìïàíèÿ Roberto Coin. Ñåãîäíÿ ýòî èìÿ ñèÿåò íà âûâåñêàõ äåñÿòêîâ ìàãàçèíîâ â ðàçíûõ óãîëêàõ ìèðà, îò Þæíîé Àìåðèêè, äî Äàëüíåãî Âîñòîêà. Çà ïðîøåäøèå ãîäû (Âû òîëüêî âäóìàéòåñü!) Ðîáåðòî Êîèí ïðåäëîæèë ïîêóïàòåëÿì 27 000 ñòèëåé þâåëèðíûõ óêðàøåíèé. Êàæäûé ãîä îí ãåíåðèðóåò 600 íîâûõ èäåé, êîòîðûå âîïëîùàþòñÿ â æèçíü äèçàéíåðàìè åãî êîìïàíèè. Ñ ãëóáîêèì è òðåïåòíûì óâàæåíèåì ê óíèêàëüíîìó íàñëåäèþ Ðåíåññàíñà êîëëåêöèè Roberto Coin èçãîòàâëèâàþòñÿ õóäîæíèêàìè è ìåñòíûìè ìàñòåðàìè ïîëíîñòüþ âðó÷íóþ, èñïîëüçóÿ ìåòîäû ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ â ðàçíîîáðàçíûõ è ïîñòîÿííî èçìåíÿþùèõñÿ ôîðìàõ. Roberto Coin ñïåöèàëèçèðóåòñÿ (åñëè òàê ìîæíî ñêàçàòü î õóäîæíèêå) íà ðàçëè÷íûõ öâåòàõ è îòäåëêàõ çîëîòà, íà êîëëåêöèÿõ, îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåîáû÷íûå áðèëëèàíòû è äðóãèå äðàãîöåííûå êàìíè. Òåìà þâåëèðíûõ èçäåëèé Roberto Coin - ìåòàìîðôîçû, ïîòîìó ÷òî îíè íèêîãäà íå ïîâòîðÿþòñÿ, à ïîäîáíî Øåõåðåçàäå, ðàññêàçûâàþò íîâóþ è áåñêîíå÷íóþ ñêàçêó î ïðåêðàñíûõ ïðåäìåòàõ, êîòîðûìè îêðóæàåò ñåáÿ æåíùèíà. Êàæäàÿ êîëëåêöèÿ Ðîáåðòî Êîèíà, - ýòî ñâåæàÿ, íî îäíîâðåìåííî è ñòàðèííàÿ, à ïîòîìó äðàãîöåííàÿ èñòîðèÿ. Èçûñêàííàÿ Appassionata, ðîçîâîå çîëîòî Classica 66 Watch&Diamond


dnepropetrovsk grand hotel “ukraine� c. marx av., donetsk artyoma st. 121, lvov teatralnaya st. 10, kiev vladimirskaya st. 20/1a,

056.370.3839 062.335.7646 0322.720.605 044.228.6111


Parisienne, ìèñòè÷åñêàÿ çìåèíàÿ êîæà Cobra, ÷åðíûå ñàïôèðû Fantasia èëè ïîñëåäíèå "ãàñòðîíîìè÷åñêèå" íîâèíêè - "Èêðà", "Øîêîëàä", "Øàìïàíñêîå", ïðåâðàùàþò äåëèêàòåñû â ïðåäìåòû ýêñöåíòðè÷íîé þâåëèðíîé ðîñêîøè. Roberto Coin, ñîçäàâàÿ íåçàáûâàåìûå þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ, ôîðìèðóåò ïîñòîÿííî ìåíÿþùèéñÿ ýòàëîí æåíñêîé âíåøíîñòè, ñìåëî ñìåøèâàÿ âåñåëóþ áåçóäåðæíóþ èãðó è ìîë÷àëèâîå ñïîêîéñòâèå, íàñìåøëèâóþ èðîíèþ è ãîðÿ÷óþ ñòðàñòü, ìàãèþ è ëåíèâóþ ïðàçäíîñòü. Êàæäîå óêðàøåíèå ñòàíîâèòñÿ îòëè÷èòåëüíûì ñèìâîëîì, ÷àñòüþ ñòèëÿ æèçíè æåíùèíû, îñòàâëÿÿ ñâîé äðàãîöåííûé è óçíàâàåìûé çíàê: ìàëåíüêèé ðóáèí, ñòàâøèé ñèìâîëè÷åñêîé "ïîäïèñüþ" Ìàñòåðà, êîòîðûé ñêðûò îò ïîñòîðîííèõ ãëàç âíóòðè êàæäîãî þâåëèðíîãî èçäåëèÿ Roberto Coin. Êàê ãëàñèò äðåâíÿÿ åãèïåòñêàÿ ëåãåíäà, ðóáèí, "âëàñòåëèí äðàãîöåííûõ êàìíåé", ðàíüøå áûë ïðåäíàçíà÷åí òîëüêî äëÿ êîðîëåé, ñåé÷àñ îí ïðèíîñèò ñ÷àñòüå è óäà÷ó æåíùèíå, ëèøü äîòðîíóâøèñü äî å¸ êîæè. Ðàäîñòü áûòèÿ, ÷óâñòâî þìîðà, òûñÿ÷è ãðàíåé â áîãàòîé ëè÷íîñòè Ðîáåðòî Êîèíà âûðàæåíû â åãî ïðîèçâåäåíèÿõ. Îíè ñîçäàíû äëÿ óñïîêîåíèÿ ñ èçþìèíêîé óäèâëåíèÿ, äëÿ ëþáâè ñ êðóïèíêîé ãðóñòè, äëÿ çàâîåâàíèÿ ñ âåëèêîäóøèåì ïðîùåíèÿ. Îíè íåèçìåííûå ñïóòíèêè ìèðà êèíî, ìîäû, ñëàâû è Óäà÷è. Åêàòåðèíà Òèìîôååâà 68 Watch&Diamond


T O U R B I L L O N

V O L A N T

What is special about this watch is that it is for everyday wear and has no dial and both sides of the movement are visible. It is a hymn to mechanical watchmaking and a tribute to the men and women who can make these masterpieces. Limited edition of 500 numbered watches. Hand winding movement with a flying tourbillon (ASC 1.1). Stainless steel case (316 L). Antiglare sapphire crystal. Water resistant to 330 feet. Rubber strap and steel bracelet.

®

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк Дніпропетровськ вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а гранд#готель "УкраЇна" тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46 тел. (062) 381#47#85 пр. К. Маркса тел. (056) 370#38#39

Львів вул. Театральна, 10 тел. (0322) 72#06#05


Harry Winston. Lady Chronograph. The Premier Collection. Механизм: мега#кварцевый хронограф FP1270 Функции: часы, минуты, секунды, хронограф Корпус: круглый (диаметр 32 мм), белое золо# то 18К, украшенный 35 белыми бриллиантами, общим весом 2,17К Циферблат: перламутровый, украшенный 86 белыми бриллиантами, общим весом 0,19К Ремешок: белый каучук и белое золото 18К, украшенный 90 белыми бриллиантами, общим весом 2,82К

Соблазнитель Harry Winston

Ê

âûïóñêó ÷àñîâîé ëèíèè îäèí èç ñàìûõ èçâåñòíûõ â ìèðå þâåëèðíûõ óêðàøåíèé Äîì Harry Winston, ïðèñòóïèë ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî, íî âñå ÷àñû, ðîäèâøèåñÿ ïîä åãî êðûøåé, îâåÿíû äóõîì ýêñêëþçèâíîñòè è íåïðåâçîéä¸ííîñòè. Áîëåå ÷åì ñòîëåòíèé îïûò ñîáëàçíåíèÿ æåíùèí áðèëëèàíòàìè áûë ïåðåíåñåí è íà èçãîòîâëåíèå ÷àñîâ äëÿ èõ õðóïêîãî çàïÿñòüÿ. "Åñëè áû ÿ ìîã, ÿ áû ïðèêðåïèë áðèëëèàíòû ïðÿìî ê æåíñêîé êîæå", - ãîâîðèë îáùåïðèçíàííûé Êîðîëü áðèëëèàíòîâ îñíîâàòåëü êîìïàíèè Ãàððè Óèíñòîí. Åæåãîäíî Harry Winston âûïóñêàåò ÷àñû äëÿ æåíùèí, êîòîðûå ñðàçó ñòàíîâÿòñÿ îáúåêòîì ïîäðàæàíèÿ è öåëüþ êîëëåêöèîíåðîâ, ïîòîìó ÷òî îáëàäàþò ãëàâíûìè êðèòåðèÿìè - ðåäêîñòüþ è èñêëþ÷èòåëüíîñòüþ. Lady Chronograph âûäåëÿþòñÿ ñðåäè îñòàëüíûõ ÷àñîâ åùå è ñâîåé ñëîæíîñòüþ: ýòî ýëåêòðîííûé õðîíîãðàô, êîòîðûé îäåò â ñâåðêàþùèå îäåæäû ìíîãîîáðàçèÿ äðàãîöåííûõ êàìíåé. Îòêóäà áû íè óïàë ëó÷ ñâåòà íà êîðïóñ ÷àñîâ, îíè îòâå÷àþò öåëûì ñíî70 Watch&Diamond

ïîì íåïðåäñêàçóåìîé èãðû áðèëëèàíòîâûõ ãðàíåé. Îðòîäîêñàëüíàÿ ìàðêà äðàãîöåííûõ ìàòåðèàëîâ (ñèðå÷ü çîëîòà è áðèëëèàíòîâ) ñïîêîéíî ñîñåäñòâóåò ñ ïåðëàìóòðîì è ìàòîâî-áåëûì êàó÷óêîì. Îñîáîå âíèìàíèå ê ñåáå ïðèâëåêàåò öèôåðáëàò, ÷åé óëó÷øåííûé äèçàéí ïðîñòî î÷àðîâûâàåò. Ñêàçî÷íûå áëåñòêè áðèëëèàíòîâ, âïðàâëåííûõ â áåëîå çîëîòî, èãðàþò íà æåì÷óãå, êîòîðûé çàâîðàæèâàåò äåëèêàòíûìè îòòåíêàìè è ãëóáèíîé. Áðèëëèàíòû ìåðöàþò ïîä äâèæóùèìèñÿ ñòðåëêàìè ÷àñîâ. Áðàñëåò ñ ïàðàäîêñàëüíûì ñîñåäñòâîì ìàòåðèàëîâ ñîçäàåò íà çàïÿñòüå ÷óâñòâåííûå ôëþèäû. Èñêðû, êàçàëîñü áû, ÿâíîãî ìîëîäåæíîãî ñòèëÿ ýòîé ìîäåëè ÷àñîâ, îáúåäèíÿþòñÿ ñ êëàññèêîé þâåëèðíîãî æàíðà è ñîçäàþò íîâûé ñïîðòèâíûé, íî â òî æå âðåìÿ, è íåîáûêíîâåííî æåíñòâåííûé îáðàç. Äëÿ ëþáèòåëåé ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé ñîîáùàåì: îáùèé âåñ 211 áðèëëèàíòîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà öèôåðáëàòå, êîðïóñå è ðåìåøêå, ñîñòàâëÿåò 5,18 êàðàò, íî äàæå ñàìàÿ òîíêàÿ æåíñêàÿ ðóêà áóäåò ðàäà ýòîé "òÿæåñòè". Ñåðãåé Òèìîôååâ


AA №316285 29.11.2002

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк Дніпропетровськ вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а гранд#готель "УкраЇна" тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46 тел. (062) 381#47#85 пр. К. Маркса тел. (056) 370#38#39


Вы куда? За Барракудой!

A

quanautic - åäèíñòâåííàÿ øâåéöàðñêàÿ êîìïàíèÿ, êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò Âàì ñàìèì çà ñ÷èòàííûå ìèíóòû ñïðîåêòèðîâàòü ÷àñû èç ñîòåí ïðåäëàãàåìûõ âàðèàöèé. Æåëàåòå ëè Âû ïðîãóëèâàòüñÿ â íèõ ïî ïëÿæó, ïðîèçâåñòè âïå÷àòëåíèå íà çâàíîì óæèíå â Áóêèíãåìñêîì äâîðöå èëè íûðíóòü íà òðåõñîòìåòðîâóþ ãëóáèíó, ÷òîáû ïîïîëíèòü ñâîè ñåéô ïðåçðåííûì ìåòàëëîì èç ñóíäóêà ïèðàòñêîãî ãàëåîíà. Êîíå÷íî, Âû ïîíèìàåòå, ÷òî ëþáûå øâåéöàðñêèå ÷àñû êëàññà "Ëþêñ" ñòîÿò òåõ äåíåã, êîòîðûå óêàçàííû íà öåííèêå. Ýòî, ïðåæäå âñåãî, ïðîèçâåäåíèå þâåëèðíîãî èñêóññòâà è èñêóññòâà ìèêðîìåõàíèêè. Ñîáðàííûå âðó÷íóþ èç ñîòåí äåòàëåé, îíè îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà ñëîæíîñòüþ ìåõà72 Watch&Diamond

íèçìà, òùàòåëüíîñòüþ âíåøíåé îòäåëêè, êîëè÷åñòâîì äðàãîöåííûõ êàìíåé, áðàñëåòàìè, ðåìåøêàìè è, ãëàâíîå, òåì èìåíåì, êîòîðîå ñòîèò íà öèôåðáëàòå. Êîìïàíèÿ Aquanautic, ÷åðïàþùàÿ âäîõíîâåíèå â âîäíîé ñòèõèè, ðàçìåùàåòñÿ â ×àñîâîé Áàøíå íà ïëîùàäè Ìîëÿð â Æåíåâå. Ìåñòî èñòîðè÷åñêîå è ñîâðåìåííîå îäíîâðåìåííî: áîé ÷àñîâ, âîçâåùàåò î ïðèáûòèè êîðàáëåé, à äðåâíåå çäàíèå íà ëåâîì áåðåãó, âñå åùå ñëóæèò êîíòðîëüíîïðîïóñêíûì ïóíêòîì. Bara Cuda, Princess Cuda, King Cuda - ýòî âñå ìîäåëè ÷àñîâ Aquanautic äëÿ ìóæ÷èí è æåíùèí. Îñíàùåííûå ìåõàíèêîé ÅÒÀ 2834-2 ñ àâòîïîäçàâîäîì èëè Chrono Dubois-Despraz 283 A/2824-2, îíè îäåâàþòñÿ â òèòàí èëè ñòàëü. Óêðàøàþòñÿ áðèëëè-

àíòàìè, êîòîðûå çäåñü æå íà ôàáðèêå ïðèíèìàþò øåñòèóãîëüíóþ îãðàíêó Princess, òùàòåëüíî îòáèðàþòñÿ, ñîðòèðóþòñÿ è òåñòèðóþòñÿ â ñòðîãèõ ñòàíäàðòàõ âûñøåãî êà÷åñòâà. Êðîìå òîãî, â íîâîé êîëëåêöèè "Star Collection" êîìïàíèÿ ñîâìåñòèëà áðèëëèàíòû ñ 8 âèäàìè ïîëóäðàãîöåííûõ êàìíåé äëÿ ñîîòâåòñòâèÿ ñ öâåòàìè ÷åòûðåõ âðåìåí ãîäà. Êî âñåì ÷àñàì Aquanautic Âû äîïîëíèòåëüíî è áåñïëàòíî ïîëó÷àåòå ÷åðíûé êàó÷óêîâûé ðåìåøîê è ñìåííûå äåòàëè. Ïåðåä ïðîäàæåé êàæäàÿ ìîäåëü òåñòèðóåòñÿ áîëåå 25 ðàç, ÷òî ÿâëÿåòñÿ çàëîãîì âûñîêîãî êà÷åñòâà è äâóõãîäè÷íîé ãàðàíòèè. Êàæäûé õðîíîãðàô "CUDA" çàùèùåí òðåõìåðíûì ëîãîòèïîì "Seahorse" íà çàäíåé êðûøêå êîðïóñà, âûïîëíåííîé èç íåðæàâåþùåé ñòàëè.


AA №316285 29.11.2002

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк Дніпропетровськ вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а гранд#готель "УкраЇна" тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46 тел. (062) 381#47#85 пр. К. Маркса тел. (056) 370#38#39


Да хранит Вас Dior

Ò

ðàäèöèîííûå þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ, ñäåëàííûå â ëó÷øèõ ïàðèæñêèõ ìàñòåðñêèõ òîðãîâîãî Äîìà Dior, îáðåòàþò âèä ñîâðåìåííîñòè. Îçîðíûå ññûëêè íà äåòñêèå âïå÷àòëåíèÿ, ïîýçèÿ, âîïëîùåííàÿ â áëàãîðîäíûõ ìåòàëëàõ è äðàãîöåííûõ êàìíÿõ, âñå øåï÷åò î ëþáâè è ïîãðóæàåò â ñëàäêèå ãðåçû. Âèêòîðèÿ äå Êàñòåëÿí ïðåäëàãàåò íàì äîâåðèòüñÿ êîëüöàì-àìóëåòàì, êîòîðûå ïî åå òâåðäîìó óáåæäåíèþ, âñåãäà ïðèíîñÿò óäà÷ó è ñ÷àñòüå. Ðîñêîøíûå âàðèàöèè íà òåìó æåíñòâåííîñòè è ÷óâñòâåííîñòè, ñâîáîäíûå èíòåðïðåòàöèè, êîòîðûå ôëèðòóþò ñ ýêñòðàâàãàíòíîñòüþ, íî îñòàþòñÿ âåðíûìè ïðèíöèïàì Äîìà Dior. Êðó÷åíûå öåïè êîëåö è îæåðåëèé íàïîìèíàþò íàì, ÷òî æèçíü - ýòî çâåíüÿ, ñîåäèíèòü êîòîðûå ìîæåò òîëüêî ëþáîâü. Êîêåòëèâûå öâåòà: ñëàäêî ðîçîâûé, ôèñòàøêîâî-çåëåíûé, ëèìîííî-æåëòûé, íåáåñíî-ãîëóáîé. Íåèñòîâàÿ êðàñîòà ìîðãàíèòà, ïåðèäîòà, æåëòîãî áåðèëëà è àêâàìàðèíà. Èçûñêàííûå äðàãîöåííûå êàìíè â îïðàâàõ êîëåö, ñåðåã, ïîäâåñîê, îäóðìàíèâàÿ ñîçíàíèå, íåæíî ëàñêàþò êîæó, ïîäîáíî ñàìîìó ðîñêîøíîìó øåëêó è øèôîíó. Áðèëëèàíòîâûå ðîññûïè, åäâà êîëûøóòñÿ íà çîëîòå ðàçíûõ îòòåíêîâ. Î÷àðîâàíèå êðîøå÷íûõ áðèëëèàíòîâ â çîëîòûõ çàâèòêàõ ïîäñâå÷èâàþò ñâèñàþùèå ïîäâåñêè ñ áðèëëèàíòàìè, ñàïôèðàìè, àêâàìàðèíàìè. "Ôàâîðèòêà ãàðåìà", "Ìîðñêàÿ ïåíà", "Ëàñêà îñòðîâîâ", "Íåâåñòà âàìïèðà", "Íî÷íàÿ êðàñàâèöà". Þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ, êîòîðûå ïèøóò ãëàâû ëþáîâíûõ èñòîðèé, ÷òîáû çàñòàâèòü íàñ âñåõ ìå÷òàòü… Åâãåíèÿ Ìàð÷åíêî


WWW.RADO.COM

THINK DIFFERENT SHAPES

THINK DIFFERENT MATERIALS

SINTRA CHRONOGRAPH Scratchproof high-tech ceramics and absolutely unique design. Look at time as you have never seen it before.

КРИСТАЛЛ ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Донецьк Донецьк Дніпропетровськ вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а гранд#готель "УкраЇна" тел. (062) 335#76#46 тел. (062) 381#47#85 вул. К. Маркса тел. (056) 370#38#39


Когда запонки не последний штрих, а образ

È

òàëüÿíñêàÿ þâåëèðíàÿ êîìïàíèÿ Clan de Vega ïðåäëîæèëà ê Íîâîìó Ãîäó öåëóþ ðîññûïü ìóæñêèõ çàïîíîê, êîòîðûõ èíîé êîìïàíèè õâàòèëî áû íà íå îäèí ãîä, ÷òîáû äåðæàòü ñâîèõ êëèåíòîâ â îæèäàíèè íîâèíîê. Òàêàÿ ðîñêîøíàÿ ùåäðîñòü âïîëíå â äóõå ôèðìû, êîÿ âñåãäà äåðæèò â òàéíå èìåíà ïðèãëàøåííûõ äèçàéíåðîâ äëÿ ðåàëèçàöèè òîãî èëè èíîãî ïðîåêòà. Õîòÿ ÷àñòü òàéíû âñå æå áûëà íåîõîòíî ïðèîòêðûòà. Çàïîíêè äåëàë îäèí î÷åíü èçâåñòíûé àìåðèêàíñêèé þâåëèð. Ïî âûñî÷àéøåìó êà÷åñòâó áðèëëèàíòîâ, èõ îãðàíêå è èñêóññòâó îïðàâû, ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî áåç "êîðîëÿ áðèëëèàíòîâ" çäåñü íå îáîøëîñü. Ìû èìååì ââèäó, íåñìåòíûå ñîêðîâèùà êëàäîâûõ "Harry Winston". Íèêàêîé ñåíñàöèè â òàêîé äîãàäêå íåò, âåñü ìèð çíàåò, ÷òî ëó÷øèìè áðèëëèàíòàìè, è ñàìûìè ñîâðåìåííûìè ìåòîäàìè èõ òåñòèðîâàíèÿ îáëàäàåò èìåííî "Harry Winston". Öâåò, ìàòåðèàë, ôîðìà, ðàçíîîáðàçèå êîíñòðóêöèé, ðàçìåðû êàìíåé è èõ ñîâåðøåííî íåîæèäàííîå ðàçìåùåíèå ïðåäëàãàþò Âàì ñäåëàòü íå âûáîð êàêîé-òî îäíîé ïàðû ýòèõ íåîáõîäèìûõ êàæäîìó ìóæ÷èíå àêñåññóàðîâ, à ïðîñòî ñòðàñòíî âûíóæäàþò èìåòü èõ âñå ñðàçó, ñêîïîì. Òàêàÿ "æàäíîñòü" âïîëíå ïîíÿòíà. Íûíåøíÿÿ êîëëåêöèÿ çàïîíîê Clan de Vega íàñòîëüêî õóäîæåñòâåííî ñàìîäîñòàòî÷íà, ÷òî ìåíÿåò òðàäèöèîííîå ïðàâèëî - ïîäáèðàòü çàïîíêè ê êîñòþìó. Òåïåðü ïðèäåòñÿ îñíîâàòåëüíî "ïîïîòåòü", âûáèðàÿ ê çàïîíêàì Clan de Vega ñîðî÷êó, ãàëñòóê, ÷àñû, ðó÷êó, ìîáèëüíûé òåëåôîí. Ðåçóëüòàò òîãî ñòîèò.


AA №316285 29.11.2002

giorgiovisconti.it

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк Дніпропетровськ вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а гранд#готель "УкраЇна" тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46 тел. (062) 381#47#85 пр. К. Маркса тел. (056) 370#38#39


Giovanni Ferraris на перекрестке культур

Ó

íèêàëüíîñòü. Ïðèâëåêàòåëüíîñòü. Íåïðåäñêàçóåìîñòü. Ýòè êà÷åñòâà æåíùèí äîñòàâëÿþò îïðåäåëåííûå òðóäíîñòè õóäîæíèêàì ïðè ñîçäàíèè âåùåé äëÿ íèõ. Íî îíè æå äåëàþò æåíùèíó íåîòðàçèìîé. Ñîçäàíèå þâåëèðíûõ èçäåëèé òðåáóåò çíà÷èòåëüíûõ èññëåäîâàíèé è áîëüøîãî îïûòà. Ïóáëèêà âèäèò òîëüêî êîíå÷íûé ðåçóëüòàò, - âñÿ ðàáîòà, ñîçäàíèå èäåé è âîïëîùåíèå èõ â óêðàøåíèÿ èç çîëîòà, îáúåäèíåííûå ñ íåîáû÷íûìè, çàâîðàæèâàþùèìè äðàãîöåííûìè êàìíÿìè, ïðîõîäÿò çà êóëèñàìè èòàëüÿíñêîé êîìïàíèè Giovanni Ferraris. Þâåëèðíûå èçäåëèÿ è ÷àñû. Ðîñêîøíûå ñîáëàçíû, íå ðàäè âûñòàâëåíèÿ íà ïîêàç, à äëÿ âûðàæåíèÿ ñâîáîäû: ìû äîëæíû ïîçâîëèòü ñåáå ÷òî-íèáóäü îñîáåííîå, ðàäóþùåå ãëàç. Ñîâðåìåííàÿ æåíùèíà õî÷åò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ îáàÿòåëüíîé. Äëÿ Giovanni Ferraris îáàÿíèå íåâîçìîæíî îïèñàòü ñëîâàìè: ýòî ÷óâñòâî, ñòèëü æèçíè, âûðàæåíèÿ ñåáÿ, òî ëè â ïîíîøåííûõ äæèíñàõ, òî ëè â âå÷åðíåì ñìîêèíãå. Îáàÿíèå âå÷íî, âñåãäà àêòóàëüíî è ñîâðåìåííî. 78 Watch&Diamond


AA №316285 29.11.2002

MOD. PAT.

FREEDOM: ciondolo in oro e brillanti Per informazioni tel. 0131 955 988

giorgiovisconti.it

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк Дніпропетровськ вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а гранд#готель "УкраЇна" тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46 тел. (062) 381#47#85 пр. К. Маркса тел. (056) 370#38#39


Âîçìîæíûå êîìáèíàöèè è ñìåøåíèÿ öâåòîâ ïî÷òè áåñêîíå÷íû: áðèëëèàíòû ñ ïîëóäðàãîöåííûìè êàìíÿìè, ñàïôèðàìè, ðóáèíàìè, èçóìðóäàìè, êîðè÷íåâûìè áðèëëèàíòàìè è æåì÷óãàìè. Giovanni Ferraris ëè÷íî ïîñâÿùàåò ñåáÿ êàæäîìó þâåëèðíîìó èçäåëèþ ñî ñòðàñòüþ è âíèìàíèåì, êîòîðûå è äåëàþò åãî óíèêàëüíûì. Êîëëåêöèÿ "Valentino" - ýòî íåòðàäèöèîííûå ÷àñû, êîòîðûå ìàñòåð ïîñâÿòèë ñâîåìó ñûíó. ×åòûðå âåðñèè äëÿ æåíùèí è äëÿ ìóæ÷èí. Êàæäàÿ äåòàëü: îò öèôåðáëàòà äî íåîáû÷íûõ íàñå÷åê íà çàäíåé êðûøêå, îò êîðîíêè äî çàñòåæêè, ó êîòîðîé òîò æå ñàìûé äèçàéí, ÷òî è ó êîðïóñà, áûëà òùàòåëüíî èçó÷åíà è èñïîëíåíà áåçóêîðèçíåííî. Ñîçäàííàÿ äëÿ åæåäíåâíîé íîñêè ìîäåëü "Big Diamond" ïîëíîñòüþ ïîêðûòà áðèëëèàíòàìè.  êîëëåêöèè "Alhambra" îðèãèíàëüíî îòðàçèëèñü àðõèòåêòóðíîå ìàñòåðñòâî è çàâîðàæèâàþùèå ïðèðîäíûå ôîðìû, ñîçäàííûå òåêóùèì ïîòîêîì âîäû â ïîñòîÿííî ìåíÿþùèõñÿ ìåòàôîðàõ è ñèìâîëàõ. Àëü Õàìð, ðàñïîëîæåííûé íà æèâîïèñíîì ôîíå Ñüåððà Íåâàäû â Êàíàäå, ïàìÿòíèê àðàáñêîé êóëüòóðå, âäîõíîâèë Giovanni Ferraris íà ñîçäàíèå ñîáðàíèÿ, ãäå áîëüøèå 80 Watch&Diamond

ãðàíåíûå äðàãîöåííûå êàìíè ïîìåùåíû â þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ è ÷àñû. Îíè ñïîñîáíû èçëó÷àòü ñâåò, êîòîðûé îòðàæàåòñÿ òåíÿìè íà æåëòîì è ðîçîâîì çîëîòå, íåæíî ïðåâðàùàÿ èõ â ìèðèàäû îðàíæåâûõ, ÿíòàðíûõ è çîëîòûõ öâåòîâ. Ôåíîìåíàëüíûé êîðïóñ ìîäåëè èç æåëòîãî çîëîòà ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì åùå áîëüøèõ ñþðïðèçîâ, â íåì ïðîçðà÷íîñòü ñòàíîâèòñÿ "ãîëîâîêðóæèòåëüíîé" â ñâîåé ëåäÿíîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè. Ôåððàðè óäàëîñü âûçâàòü â âîîáðàæåíèè ïîêóïàòåëåé àññîöèàöèè ñ âîäîé, êîòîðàÿ òàê âàæíà äëÿ æèçíè àðàáîâ. Ñóäÿ ïî àæèîòàæó íà ðûíêå, ÿðêàÿ, âåëèêîëåïíàÿ êîëëåêöèÿ "Alhambra" èìååò áîëüøîé óñïåõ è î÷åíü ïîïóëÿðíà â Åâðîïå. Ñîçäàííàÿ èòàëüÿíñêèì çîä÷èì, îíà ñòàëà ñâîåîáðàçíûì ïåðåêðåñòêîì êóëüòóð. Æèòü îäíîé áîëüøîé ìå÷òîé è èìåòü åäèíñòâåííóþ öåëü - çíàê ñòèëÿ, ñîçäàííîãî Äæîâàííè Ôåððàðè. Ýêñêëþçèâíûå ìàòåðèàëû, íåïîâòîðèìûå òâîð÷åñêèå äåòàëè Giovanni Ferraris íåîáûêíîâåííî âïå÷àòëÿþò, ìû âîñïðèíèìàåì èõ êàê âûçîâ õóäîæíèêà, àïåëëèðóþùåãî íàøåìó âêóñó. Äèàíà ×åðíîâà


WRITING INSTRUMENTS

КРИСТАЛЛ ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ Донецьк Донецьк Дніпропетровськ вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а гранд готель "Україна" тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 381 47 85 пр. К. Маркса тел. (056) 370 38 39В ДРАГОЦЕННОМ ПЛЕНУКолье, кольцо, серьги Giorgio Visconti, белое золото, белые бриллиантыКолье, кольцо, серьги Staurino, белое золото, белые бриллианты, аметистыКолье, кольцо, серьги La Nouvelle Bague, белое золото, белые бриллианты, черная и белая эмальКольца Carrera y Carrera, желтое золото, белые бриллианты, голубой топазКолье, серьги Clan de Vega, белое золото, белые бриллианты, аметисты


Звездные предпочтения В столице Северной Пальмиры провели конкурс "Са мая стервозная стерва планеты". Это почетное звание досталось Шерон Стоун. Будто бы в Петербурге своих мало? Как использует кинозвезда пришедшую из холодной России статуэтку с бигуди, исто рия умалчивает. Может быть, она хранит на ней свой Chopard?

Много ума для покупки ювелирного украшения Roberto Coin не нужно, но Ума Турман, кроме него, имеет еще очень хоро ший вкус, чувство прекрасного и талант носить украшения так, будто они рождены вместе ней.

Джанет Джексон покоряет хи тами Европу и охотно покоряет ся изыскам выдающегося италь янского ювелира Стефана Хафне ра. В своих синглах она стремится сблизить мир, убрав из него расизм, наркотики, бедность и неграмотность.

Златоногая Алина Кабаева вернула художественной гимнастике обворожительную женственность, заставив изме нить олимпийский девиз: О, спорт, ты Красота! Можно поздра вить Longines с таким выбором.

Хоть носик и картошечкой, а стоит "по ветру", да и гу ба не дура снимаясь сейчас в фильме "Пар" Сандра Баллок, выпуска ет его в бутиках Stefan Hafner, занимаясь скалолазанием, танцами и копанием в Интернете.

Внешне спокойная Юлия Бордовских, признает ся, что на самом деле в ней бурлят бури эмо ций, отражение которых она находит в искусстве Carrera y Carrera.


С Новыми подарками!
КИЇВ КРИСТАЛЛ

ДОНЕЦЬК КРИСТАЛЛ

ДОНЕЦЬК КРИСТАЛЛ

ДНІПРОПЕТРОВСЬК ИМПЕРАДОР

готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 гранд готель "Україна" тел. (062) 381 47 85 тел. (044) 228 61 11 тел. (062) 335 76 46 пр. К. Маркса тел. (056) 370 38 39


Звездные предпочтения Элтон Джон и Chopard близнецы братья, их родство не только в страсти к рос кошной жизни, но в неуемном же лании сделать мир добрее и чи ще, избавив его от скверны СПИДа, для чего оба партне ра делают все возможное.

Лучший поп артист, лучший певец, его му зыкальный альбом Justified также признан в Европе лучшим. Джастин Тимберлейк в "Пяти зонах" Jacob, Джейкоба Арабо.

Получив 2,7 миллиона дол ларов, после того как зазнайка Митчелл оказался на полу в третьем раунде, Костя Дцзю решил удвоить гонорар в следующем пое динке, а желающих подставить под его кулаки обе щеки хоть отбавляй. Все по христиански.

Они любят фотографи роваться как сиамские близнецы, занимая на дежную круговую обо рону. Montblanc придер живается такой же фило софии.

Суперзвезда Энрике Игле сиас по праву конкурирует в музыке со своим постаревшим отцом, а вот в одежде проявля ет удивительную непритяза тельность серенькая, видавшая виды майка, кепочка…, но не серенькие часы!

Никакие гуси не спасли Рим от ураганной атаки "хлопчика с Оболони". Sector, это не случайный выбор, это место в штраф ной, где он терпеливо ждет хоро шего паса.

Watch&Diamond 99


Дайте опутать себя цепями Calgaro

Ó

ìîëîäîé þâåëèðíîé êîìïàíèè Calgaro íåò ïðîøëîãî, à çíà÷èò, íåò âåðèã, êîòîðûå áû âèñåëè òðàäèöèîííûì ãðóçîì, íå äàâàÿ âîëè âîîáðàæåíèþ. Áûëà ïðèçðà÷íàÿ èäåÿ, êàê-òî áî÷êîì, ïîäñïóäíî, ñâÿçàííàÿ ñ àðãîíàâòàìè. Çîëîòîå ðóíî. Ïîìíèòå èç Ýâðèïèäà, êàê øêóðó áàðàíà äîëãî ïîëîñêàëè â çîëîòîíîñíîì ðó÷üå, ïîêà ìåëü÷àéøèå êðóïèöû æåëòîãî ìåòàëëà íå îñåäàëè íà øåðñòèíêàõ, ïðåâðàùàÿ èõ â çîëîòûå íèòè. Þâåëèðû Calgaro íè÷åãî 100 Watch&Diamond

è íèêîìó íå ïîëîùóò, îíè ïðîñòî íàó÷èëèñü èçãîòàâëèâàòü òîí÷àéøóþ çîëîòóþ íèòü, êîòîðóþ çàòåì ñîåäèíÿþò ñ íàòóðàëüíîé íèòüþ øåëêîïðÿäà. Ïîëó÷àåòñÿ ïðÿæà, êîòîðóþ ìîæíî íàçâàòü çîëîòîé øåëê èëè øåëêîâîå çîëîòî, êîìó êàê áîëüøå íðàâèòñÿ. Íà ñàìîé ôèðìå å¸ íàçûâàþò öåïüþ, ÷òî òîæå âåðíî - îáå äðàãîöåííûå íèòè íàìåðòâî ñöåïëåíû âìåñòå. ×òî äåëàþò èç ýòîé ïðÿæè íà Calgaro, Âû ìîæåòå ñóäèòü ïî ôîòîãðàôèÿì. Ñêàæåì òîëüêî, ÷òî â ãîòîâîé íèòè 75 ïðîöåíòîâ ÷èñòî-

ãî çîëîòà, à îñòàëüíîå - íå ìåíåå öåííûé øåëê. Îäíèì èçäåëèåì ìîæíî óêðàñèòü îäíîâðåìåííî è øåþ, è ðóêè, è òàëèþ. Äèçàéíåðû Calgaro òðàêòóþò ñâîè þâåëèðíûå èçäåëèÿ êàê óêðàøåíèÿ ñ ðàçíîîáðàçíûì çíà÷åíèåì. Îíè âîïëîùàþò èäåè çîëîòûõ äåë ìàñòåðîâ è ïåðåñåêàþòñÿ ñ äðóãèìè òðàäèöèîííûìè þâåëèðíûìè ðåìåñëàìè, ïðåäìåòû êîòîðûõ ïðåäíàçíà÷åíû êîíòàêòèðîâàòü ñ íåæíîé æåíñêîé êîæåé. Îíè âîçâåëè÷èâàþò è ìíîãîêðàòíî óñèëèâàþò êðàñîòó, êîòîðàÿ èçäðåâëå ÿâëÿåòñÿ÷àñòüþ æåíñêèõ ìå÷òàíèé. Öåïè Calgaro âîçáóæäàþò ðåöåïòîðû âñåõ ïÿòè ÷óâñòâ è ðîæäàþò øåñòîå - èíòóèòèâíîå ñòðåìëåíèÿ ñòàòü ëó÷øå. àïèòàíîì ñîâðåìåííûõ àðãîíàâòîâ ñòàë Äæóçåïïå Êàëãàðî, ñ ïîðòîì ïðèïèñêè ñâîåé ëàäüè â Âè÷åíçå. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì ñîçäàí ðåâîëþöèîííûé ñîþç ìèðà þâåëèðíûõ èçäåëèé èç áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ è òêàíåé. Îæåðåëüÿ èç ïëåòåíîãî çîëîòà è ñåðåáðà â îïðåäåëåííîì ñìûñëå ÿâëÿþòñÿ ñêóëüïòóðàìè.

Ê

102 Watch&Diamond

Íî çà âñåé ýòîé àâàíãàðäíîé ðåâîëþöèåé, ñîçäàííîé ïóòåì ýêñïåðèìåíòèðîâàíèÿ, ëåæèò êðîïîòëèâûé, íàñòîé÷èâûé òðóä.  íåèçâåñòíîå ðàíåå äåëî áûëè ñäåëàíû êðóïíûå èíâåñòèöèè, ïðîâåäåíû íåîáõîäèìûå èññëåäîâàíèÿ, ðàçðàáîòàí äèçàéí, íàéäåíî ñûðüå è ïîëó÷åíû ïàòåíòû íà ïëåòåíîå çîëîòî è ñåðåáðî. Ñòðàñòü èçäåëèé Calgaro îïðåäåëÿåòñÿ âñåãî ëèøü ïàðîé èçûñêàííûõ ìàòåðèàëîâ. Òåïëûì çîëîòîì ñîëíöà è õîëîäíûì ëüäîì ñåðåáðà. Ñîåäèíÿÿ çîëîòûå èëè ñåðåá-

ðÿíûå íèòè, ïîëó÷àþò ïîëîòíî, êîòîðîå îáâîëàêèâàåò òåëî òåïëîòîé. Ýòè íîâûå þâåëèðíûå òâîðåíèÿ ìîæíî íîñèòü ñ íåïðèíóæäåííîé ýëåãàíòíîñòüþ. Ïîìèìî òîãî, ÷òî èçäåëèÿ î÷åíü êðàñèâû, îíè åùå è âåñüìà ïðàêòè÷íû. Èõ ìîæíî ìûòü òåïëîé âîäîé, ïîäâåðãàòü õèìè÷åñêîé ÷èñòêå èëè ãëàäèòü óòþãîì ñ ïàðîì. Îíè óñòîé÷èâû ê âûñîêèì òåìïåðàòóðàì, íî íå ïåðåíîñÿò îòêðûòîãî îãíÿ. Óêðàøåíèÿ îò Calgaro óæå çàâîåâàëè äâå ïðåìèè "Îñêàð çà þâåëèðíûå èçäåëèÿ ìèðà" (Oscars of the


B

I

G

T

I

M

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк Дніпропетровськ вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а гранд готель "УкраЇна" тел. (044) 228 61 11 тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 381 47 85 пр. К. Маркса тел. (056) 370 38 39

E


jewellery world), à òàêæå íàãðàäó "Çîëîòîé âèðòóîç" (Gold Virtuosi) çà êîðñàæ ðó÷íîé âûøèâêè. îëëåêöèÿ Ïåíåëîïà (Penelope collection) âêëþ÷àåò â ñåáÿ "áåñêîíå÷íûå" öâåòíûå, ðàñòÿãèâàþùèåñÿ îæåðåëüÿ, áðàñëåòû è ñåðüãè. Êîëëåêöèÿ þâåëèðíûõ èçäåëèé Àíàêîíäà (Anaconda) òðàíñôîðìèðóåòñÿ ïî Âàøèì ïîæåëàíèÿì. Äâà êîëüöà, ñâÿçàííûå ìÿãêîé "âåðåâêîé" èç 18êàðàòíûõ çîëîòûõ íèòåé, ðàññ÷èòàíû òàê, ÷òî ïðè îäíîì ïîâîðîòå çà-

Ê

104 Watch&Diamond

ïÿñòüÿ îíè òðèæäû îõâàòûâàþò ðóêó, ïðåâðàùàÿñü â áðàñëåò, ñîåäèíåííûå âìåñòå â îæåðåëüå ñ êóëîíîì, ïðîñòî íàêèíóòûå íà ïëå÷è óêðàøàþò êàê øàðô. Êîëëåêöèÿ Ðîçà (Rose Collection) ðîìàíòè÷íàÿ è â òî æå âðåìÿ ñîâðåìåííàÿ è ìíîãîñòîðîííÿÿ. Ñîåäèíåííûå ìåæäó ñîáîé ðîçî÷êè ìîãóò ñòàòü áðàñëåòîì èëè îæåðåëüåì. Calgaro ïðåäîñòàâëÿåò Âàì óíèêàëüíóþ âîçìîæíîñòü îñâîáîäèòüñÿ îò ìàññèâíûõ, òðàäèöèîííûõ çîëîòûõ öåïåé è ïðè ýòîì îñòàòüñÿ â çîëîòå. Ñ òîé òîëüêî ðàçíè-

öåé, ÷òî çîëîòî Calgaro èìååò 400 öâåòîâ èç íåãî ìîæíî øèòü îäåæäó, âÿçàòü ïîÿñà, äåëàòü ñîáñòâåííûå êîìïîçèöèè. Çàêàçû ó Calgaro ñàìûå íåîáû÷íûå. Àðàáñêèå øåéõè õîòÿò ïîêðûâàëà äëÿ ïîñòåëåé ñâîèõ èçáðàííèö, êòî-òî çàêàçûâàåò ãàëñòóê, êîìó-òî ïðèøëà â ãîëîâó èäåÿ ïîøèòü èç öåïåé Calgaro øóáó. ÑØÀ è Ëàòèíñêàÿ Àìåðèêà, Èíäèÿ è Àðàáñêèé Âîñòîê, Åâðîïà ñ åå ãåîãðàôè÷åñêèì öåíòðîì - Óêðàèíîé óæå îùóòèëè ïåðâûå âîëíû òåïëà çîëîòà Calgaro.КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

Київ, вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 228 61 11 Донецьк, вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46 Донецьк, готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а, тел. (062) 381 47 85 Дніпропетровськ, гранд готель "Україна", пр. К. Маркса тел. (056) 370 38 39Томас Баумгартнер, Мартин Фрай, Феликс Баумгартнер

Футуризм искусство будущего

U

rwerk - ìîëîäàÿ æåíåâñêàÿ ÷àñîâàÿ êîìïàíèÿ, êîòîðàÿ, ïðèïîäíÿâøèñü íà öûïî÷êè, âûñóíóëà ñâîþ ïûòëèâóþ, âçúåðîøåííóþ, òâîð÷åñêóþ ãîëîâó íàä ñåäîâëàñîé ìàññîé øâåéöàðñêèõ ìýòðîâ è ïðåäëîæèëà ìèðó ñâîé âçãëÿä íà íàðó÷íûå ÷àñû, çàáåãàÿ, íè ìíîãî íè ìàëî, íà 200 ëåò âïåðåä. Òàê äàëåêî åùå íèêòî íå çàãëÿäûâàë, áîëåå òîãî, âñå íûíåøíèå èçûñêàíèÿ ñàìûõ èçâåñòíûõ ÷àñîâùèêîâ áàçèðóþòñÿ íà òðàäèöèîííûõ îòêðûòèÿõ ñòàðûõ ìàñòåðîâ, êîòîðûå ïî ðàçíûì ïðè÷èíàì íå ìîãëè áûòü òîãäà ðåàëèçîâàííûìè. Âîçáóäèòåëåì ñïîêîéñòâèÿ è øåôîì Urwerk ñòàë Òîìàñ Áàóìãàðòíåð. Àêàäåìèÿ Íåçàâèñèìûõ ×àñîâùèêîâ, îñíîâàííàÿ Ñâåíäîì Àíäåðñå108 Watch&Diamond

íîì è Âèíñåíòîì Êîëàáðåçîì, ãîðäèòñÿ òåì, ÷òî èìåííî îíà ïðåäîñòàâëÿåò ìîëîäûì äèçàéíåðàì è èçîáðåòàòåëÿì ðåäêóþ â íàøå âðåìÿ âîçìîæíîñòü ñðàçó çàÿâèòü î ñåáå, ìèíóÿ äëèííûé ïðîöåññ ñòàíîâëåíèÿ è ðàñêðóòêè. Ôîðìèðóÿ êîëëåêòèâ ìîëîäûõ ðåôîðìàòîðîâ, Àêàäåìèÿ ïðàâèëüíî ðàññ÷èòàëà, ÷òî ÷àñû Urwerk çàèíòåðåñóþò, ïðåæäå âñåãî, ïðîäâèíóòóþ ìîëîäåæíóþ êëèåíòóðó. Òàê è ïðîèçîøëî, íî îáî âñåì ïî ïîðÿäêó.  íåìåöêîì ÿçûêå ñëîâî UR îáîçíà÷àåò ÷òî-òî äðåâíåå, èçíà÷àëüíîå. Åãî ýòèìîëîãè÷åñêèå êîðíè óõîäÿò â ïðîøëîå, ê Ïåðâîìó ãîðîäó ÷åëîâå÷åñòâà, îñíîâàííîìó â 4000 ã. äî í.ý. Ýòîò ãîðîä, íàçâàííûé Óð, ðàçìåùàëñÿ íà þãå ñîâðåìåííîãî Èðàêà è áûë öåíòðîì, âû-

ñîêîðàçâèòîé êóëüòóðû, êîòîðàÿ íà òûñÿ÷ó ëåò îïåðåäèëà ãðå÷åñêóþ è ðèìñêóþ öèâèëèçàöèè. Óð óïîìèíàåòñÿ â Áèáëèè, êàê äîì Àâðààìà, ïðèçíàâàåìîãî ìóñóëüìàíàìè, õðèñòèàíàìè è èóäåÿìè, îòöîì ïðîðîêîâ. Îò òåõ âðåìåí äî íàñ äîøëî ëèøü îäíî äîêàçàòåëüñòâî ñóùåñòâîâàíèÿ áèáëåéñêîé äèíàñòèè - áàøíÿ Íèíóðñàã â Óáàéäå è õðàíÿùèåñÿ â íåé ïèñüìåíà î ïåðâûõ çåìíûõ êîðîëÿõ. Æèòåëè ãîðîäà Óð áûëè ïåðâûìè àñòðîëîãàìè è "÷àñîâùèêàìè". Äëÿ øóìåðîâ ìåñÿö íà÷èíàëñÿ ñ ïîÿâëåíèåì íà íåáîñâîäå íîâîé ëóíû è çàêàí÷èâàëñÿ ñ åå èñ÷åçíîâåíèåì. Ìåñÿöû äåëèëèñü íà 30 äíåé.  ãîäó áûëî 12 ìåñÿöåâ è 354 äíÿ. Äåíü îíè äåëèëè íà 12 ïåðèîäîâ, à ïåðèîäû - íà 30 ÷àñòåé. "Óð÷àíå"


AA №316285 29.11.2002

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк Дніпропетровськ вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а гранд готель "УкраЇна" тел. (044) 228 61 11 тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 381 47 85 пр. К. Маркса тел. (056) 370 38 39


Механизм: Калибр UR 03 1 с ручным заводом, 21 600 полуколебаний в час, запас хода 42 часа Корпус: из белого или розового золота 18K Полированный или гравированный. Заводная головка в положении 12 часов. Задняя крышка сапфировая. С обратной стороны расположены указатель запаса хода, регулятор точности хода, секундная стрелка и 15 минутный циферблат Функции: часы, минуты Водостойкость: 30 м Ремешок: из кожи крокодила Лимитированная серия 25 штук

âîçâîäèëè 4-ñòîðîííèå ïàìÿòíèêè, êîòîðûå ìû òåïåðü íàçûâàåì îáåëèñêàìè, èì îíè ñëóæèëè ñâîåîáðàçíûì ñîëíå÷íûì öèôåðáëàòîì. Íàáëþäàÿ çà äâèæóùåéñÿ òåíüþ îáåëèñêà, ëåãêî îïðåäåëÿëè ïîëäåíü, òî÷êè ëåòíåãî è çèìíåãî ñîëíöåñòîÿíèÿ, âåñåííåå è îñåííåå ðàâíîäåíñòâèå. Íà îñíîâå îáåëèñêîâ áûëè ïîñòðîåíû îáñåðâàòîðèè äëÿ èçó÷åíèÿ íåáåñíûõ ÿâëåíèé è áîëüøèå ÷àñîâûå áàøíè. åãîäíÿ ìû ïîíèìàåì, ÷òî øóìåðñêèé àñòðîëîã ñìîòðåë íà íåáî áîëüøå ãëàçàìè õóäîæíèêà, ÷åì ó÷åíîãî. Åñëè îí âèäåë ïëàíåòó â ìîùíîì ñîëíå÷íîì îðåîëå, îíà áûëà äëÿ íåãî ÷óäîì, þâåëèðíûì óêðàøåíèåì â êîðîíå ñîëíöà.

Ñ

110 Watch&Diamond

 1656 ãîäó áðàòüÿ Êàìïàíóñ ñîçäàëè íî÷íûå ÷àñû äëÿ Ïàïû Àëåêñàíäðà XII. Îíè çàìåíèëè ñòðåëêè öèôðàìè íà âðàùàþùèõñÿ äèñêàõ, êîòîðûå äâèãàëèñü ïî ïîëóêðóãëîé àðêå öèôåðáëàòà. Îäíà öèôðà ïîêàçûâàëà ÷åòâåðòü è ïîëîâèíó ÷àñà, êîòîðûé óæå ìèíóë. ×àñû îñâåùàëèñü ìàñëÿíîé ëàìïîé äëÿ òîãî, ÷òîáû Ïàïà ìîã ëó÷øå âèäåòü â òåìíîòå âðåìÿ. Ìû òàê äàëåêî çàãëÿíóëè â ïðîøëîå, ÷òîáû ëó÷øå ïîíÿòü èñòîêè ïåðâûõ íàðó÷íûõ ÷àñîâ Urwerk. Äèçàéíåðó Ìàðòèíó Ôðåþ óäàëîñü ñîçäàòü íîâûé ñòèëü äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé, êîòîðûå õîòÿò èäòè â íîãó ñî âðåìåíåì. Ýòîò óíèêàëüíûé îïûò ïîãðóæåíèÿ â ïðîøëîå, êîãäà èç íåãî áåðåòñÿ òîëüêî ýìîöèîíàëüíàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ, ÿâëÿåòñÿ

îñíîâîé òâîð÷åñêîé ôèëîñîôèè Urwerk. Ôóòóðèñòè÷åñêèé äèçàéí UR-103 ÿâëÿåòñÿ åå èñòèííûì ïîäòâåðæäåíèåì. Ýòî ñîâìåñòíûé ïðîåêò Ôðåÿ è æåíåâñêèõ ÷àñîâùèêîâ, Òîìàñà è Ôåëèêñà Áàóìãàðòíåðîâ. Ñòðåëêè íà ÷àñàõ Urwerk îòñóòñòâóþò. ×àñîâûå öèôðû, ïîäîáíî ñîëíöó, ïåðåñåêàþò àðêó ÷àñîâîãî öèôåðáëàòà, ïðîõîäÿ êàê áû íàä âèäèìûì ãîðèçîíòîì. Âî âðåìÿ äâèæåíèÿ îíè îòîáðàæàþò ÷àñ, îäíîâðåìåííî ïîêàçûâàÿ è ìèíóòû. Çàäíÿÿ êðûøêà ÷àñîâ íåïðîçðà÷íàÿ, òðè íåáîëüøèõ öèôåðáëàòà íàõîäÿòñÿ ïîä ñàïôèðîâûì ñòåêëîì. Ýòî êîíòðîëüíûé öåíòð ÷àñîâ. Ó ìîäåëè UR-103 åñòü ñåêóíäíûé, 15-ìèíóòíûé öèôåðáëàòû è óêàçàòåëü çàïàñà õîäà. Óíèêàëüíîé ÿâëÿåòñÿ, åäèíñòâåííàÿ â ìèðå,


Ремонт часов для нас это искусство!

Дипломированные специалисты, прошедшие обучение в мастерских лучших часовых компаний Швейцарии предлагают полный спектр услуг по ремонту ваших часов.

Мы вернем вашим часам точность!

КИЇВ КРИСТАЛЛ

ДОНЕЦЬК КРИСТАЛЛ

ДОНЕЦЬК КРИСТАЛЛ

ДНІПРОПЕТРОВСЬК ИМПЕРАДОР

готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 гранд готель "Україна" тел. (062) 381 47 85 тел. (044) 228 61 11 тел. (062) 335 76 46 пр. К. Маркса тел. (056) 370 38 39


ôóíêöèÿ ðåãóëÿòîðà òî÷íîñòè ìåõàíèçìà. Ðàçìåùåííûé âîçëå ñåêóíäíîãî öèôåðáëàòà, îí ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âèíòèê ñ èçûñêàííî âûãðàâèðîâàííûìè äåëåíèÿìè, åãî âðàùåíèå ïîçâîëÿåò ðåãóëèðîâàòü òî÷íîñòü ÷àñîâ äî 30 ñåêóíä âïåðåä èëè íàçàä çà îäíè ñóòêè. Ðåãóëÿòîð òî÷íîñòè ÿâëÿåòñÿ àâòîíîìíûì ìåõàíèçìîì, êîòîðûé îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíîå äëÿ ÷àñîâ îáðàùåíèå. íóòðåííèé ìåõàíèçì òàêæå íåîáû÷åí. Ôåëèêñ Áàóìãàðòíåð èçîáðåë âðàùàþùèéñÿ ýëåìåíò îðèãèíàëüíîé êîíñòðóêöèè, êîòîðûé óïðàâëÿåò 4 êîíóñàìè ÷àñîâûõ äèñêîâ. Íà êàæäîì èç íèõ ðàñïîëàãàåòñÿ ïî 3 öèôðû: 1,5 è 9 - íà ïåðâîì; 2,6 è 10 - íà

Â

112 Watch&Diamond

âòîðîì; 3,7 è 11 - íà òðåòüåì è 4,8 è 12 - íà ÷åòâåðòîì. UR-103, ñ âíåøíèìè ðàçìåðàìè 3614-50 ìì, íàìíîãî áîëüøå, ÷åì åãî ïðåäøåñòâåííèêè - UR 101 è UR 102. Îí îñíàùåí ìåõàíèçìîì êàëèáðà UR 03-1 ñ ðó÷íûì çàâîäîì, ñîâåðøàþùèì 21 600 êîëåáàíèé â ÷àñ, è ñ çàïàñîì õîäà â 42 ÷àñà. Îñîáîå âíèìàíèå ïðèâëåêàåò ãèãàíòñêàÿ çàâîäíàÿ ãîëîâêà â ïîëîæåíèè íà "12" ÷àñîâ. Ïîäîáíî äâèãàòåëþ ðàêåòû, îíà ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì ÷àñîâîé ýíåðãèè. Ïîëå öèôåðáëàòà "ïóòåøåñòâóþùåãî ÷àñà" áëèæå ê íàáëþäàòåëþ îíî ñìåùåíî ê íèæíåìó êðàþ êîðïóñà, ïîýòîìó íåò íåîáõîäèìîñòè òðàäèöèîííî ïîâîðà÷èâàòü ê ñåáå ðóêó, ÷òîáû ëó÷øå âèäåòü âðåìÿ. Êîðïóñ ÷àñîâ èçãîòàâëèâàåòñÿ èç ðîçîâîãî èëè áåëîãî çîëîòà, îí

ìîæåò áûòü ïîëèðîâàííûì èëè ñ ãðàâèðîâêîé. Äîïîëíèòåëüíûå äåòàëè èçãîòîâëåíû èç blackened arcap. Ýòî íîâûé ìàòåðèàë, êîòîðûé îáåñïå÷èâàåò àáñîëþòíóþ íàäåæíîñòü, òî÷íîñòü è ñâîáîäó äâèæåíèÿ. Äî ìåõàíèçìà ìîæíî äîáðàòüñÿ ÷åðåç òèòàíîâóþ çàäíþþ êðûøêó. ×àñû âîäîñòîéêè äî 30 ìåòðîâ. Ìîäåëü ëåãêî ìîæíî ïåðñîíàëèçèðîâàòü ïðè ïîìîùè ãðàâèðîâêè íà áîêîâûõ ñòîðîíàõ êîðïóñà. UR-103 íàçâàëè ñèìáèîçîì äâóõ èçìåðåíèé: âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâà. ×àñû òàêæå âåðíû àðõàè÷íîìó ïðèíöèïó: ïîêàçûâàòü âðåìÿ ïðè ïîìîùè ëèøü îäíîãî óêàçàòåëÿ. Âûïóùåííûå ëèìèòèðîâàííîé ñåðèåé â 25 øòóê, îíè ñðàçó ïîïàëè â ðàçðÿä î÷åíü ðåäêèõ è äîðîãèõ êîëëåêöèîííûõ ÷àñîâ.


dare to be different

ALL DECISIONS, CHOICES AND OPINIONS REPRESENT OPPORTUNITIES TO LIVE LIFE ACCORDING TO YOUR OWN RULES. THIS DOESN’T MEAN BEING DIFFERENT FOR DIFFERENT’S SAKE, BUT BEING THE PERSON YOU ARE. EVERY HUMAN BEING IS A UNIQUE INDIVIDUAL. SOME PEOPLE HAVE FORGOTTEN THIS. WE HAVEN’T. DARE TO BE DIFFERENT! WWW.ALFEX.COM

КРИСТАЛЛ ПОДАРУНКИ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР В УКРАЇНІ Донецьк вул. Артема, 76 тел. (062) 381 06 12

Дніпропетровськ гранд готель "УкраЇна" пр. К. Маркса тел. (056) 370 38 39

Львів вул. Театральна, 10 тел. (0322) 72 06 05


Carrera y Carrera на подиуме Pasarela Cibeles

C

arrera y Carrera åùå áîëüøå çàêðåïèëà ñâîþ áëèçêóþ ñâÿçü ñ ìèðîì ìîäû, ñîòðóäíè÷àÿ ñ èñïàíñêèì Êóòþðüå Ìèãåëåì Ïàëàñèî. Ñïåöèàëüíî äëÿ íåãî áûëà ñîçäàíà ñåðèÿ þâåëèðíûõ àêñåññóàðîâ - ðåìíè è áðîøè, êîòîðûå áûëè ïðåäñòàâëåíû âî âðåìÿ ïðåçåíòàöèè åãî íîâîé êîëëåêöèè "âåñíà - ëåòî 2005" íà øîó ìîäû Pasarela Cibeles â Ìàäðèäå. Èñòî÷íèêîì âäîõíîâåíèÿ äëÿ ýòèõ àêñåññóàðîâ ñòàëà æèâàÿ ïðèðîäà. Ñåðåáðî, àëþìèíèé è áðèëëèàíòû äàëè æèçíü íåîáû÷íûì æèâîòíûì: îò äðàêîíîâ è êðîêîäèëîâ äî àáñîëþòíî îäîìàøíåííîãî ñîçäàíèÿ, êîòîðîå ñòàëî çâåçäîé ïîäèóìà, - îãðîìíîãî ïåòóõà â âèäå ïðÿæêè ðåìíÿ. Èìåííî ýòîò âçúåðîøåííûé ãëàøàòàé óòðåííåé çàðè è ñîðâàë øêâàë àïëîäèñìåíòîâ. Äîñòàòî÷íî óâåðåííî ïðîãíîçèðóåòñÿ, ÷òî â íàñòóïàþùåì ñåçîíå ïîäîáíûìè ïåòóõó þâåëèðíûìè àêñåññóàðàìè, ñäåëàííûìè âðó÷íóþ ìàñòåðàìè Carrera y Carrera, áóäóò ïðîñòî íàâîäíåíû óëèöû, âå÷åðèíêè, ñâåòñêèå ðàóòû âñåõ êðóïíûõ ãîðîäîâ Åâðîïû. Åùå ñðåäíåâåêîâûé ôèëîñîô Ôîìà Àêâèíñêèé, íàçûâàë ãëàâíûì ïðèçíàêîì êðàñîòû "ÿðêîñòü è ÿñíîñòü". Ñåðüåçíûå èñêóññòâîâåäû, ïðîñëåæèâàþùèå ïî äîëãó ïðîôåññèè è ðàçëè÷íûå íàïðàâëåíèÿ âåòðåíîé ìîäû, âèäÿò â ðàáîòàõ, ïîäîáíûõ òåì, êîòîðûå íûí÷å ïðåäñòàâèëà Carrera y Carrera, íàñëåäèå èñïàíñêèõ ñþððåàëèñòîâ Õîñå Ìàðèè Ñèñèëèè è Ôåððàíà Ãàðñèà, à òàêæå ïðÿìûå êóïþðû îò ñîâðåìåííîãî ïðîäâèíóòîãî õóäîæíèêà Õóàí Ìóíüîñà. 114 Watch&Diamond


AA №316285 29.11.2002

КРИСТАЛЛ ПОДАРУНКИ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР В УКРАЇНІ Донецьк, вул. Артема, 76 тел. (062) 381 06 12

Дніпропетровськ, гранд готель "Україна" пр. К. Маркса тел. (056) 370 38 39


Новая жемчужина в коллекции бутиков Piaget

Ì

íîãî ëåò íàçàä â ìåñòå÷êå La Coteaux-Fees îñíîâàòåëè êîìïàíèè Piaget ìå÷òàëè î äàëåêèõ ñòðàíàõ è ýêçîòè÷åñêèõ îñòðîâàõ, íå ïðåäñòàâëÿÿ, ÷òî êîãäà-íèáóäü èõ ìå÷òû îñóùåñòâÿòñÿ. Êîìïàíèÿ Piaget îòêðûëà ñâîè áóòèêè â 30 ñòðàíàõ, êðîìå òîãî, áðåíä Piaget ïðåäñòàâëåí áîëåå ÷åì â 800 òî÷åê ïðîäàæ ïî âñåìó ìèðó. Íîâîé æåì÷óæèíîé â êîëëåêöèè áóòèêîâ Piaget ñòàíåò ïåðâûé â ÑÍà áóòèê, îòêðûâàþùèéñÿ â Êèåâå. Ñåãîäíÿ ñëîâî "ëþêñ" óïîòðåáëÿåòñÿ òàê ÷àñòî, ÷òî îíî, êàæåòñÿ, ïîòåðÿëî âñÿêèé ñìûñë. Îäíàêî â áóòèêå Piaget ìîæíî ïîñòè÷ü åãî èñòèííîå çíà÷åíèå. Äëÿ öåíèòåëåé ÷àñîâîãî è þâåëèðíîãî èñêóññòâà èìÿ Äîìà Piaget íåîòäåëèìî îò ïîíÿòèÿ ðîñêîøè. Ðîñêîøè, âîçâåäåííîé â àáñîëþò. Àáñîëþòíàÿ òî÷íîñòü ÷àñîâ Piaget è àáñîëþòíàÿ êðàñîòà þâåëèðíûõ óêðàøåíèé Äîìà çàñòàâÿò ó÷àùåííî áèòüñÿ ñåðäöà ëþáèòåëåé òî÷íîãî âðåìåíè è ÷èñòûõ áðèëëèàíòîâ. Îñòàâàÿñü âåðíûìè òðàäèöèÿì âûñîêîãî þâåëèðíîãî èñêóññòâà, ìàñòåðà äîìà Piaget ïðîèçâîäÿò ÷àñû òîëüêî èç çîëîòà è ïëàòèíû, óêðàøàÿ èõ áðèëëèàíòàìè è ñàïôèðàìè. À, ïîäàðèâ ëþáèìîé îáðó÷àëüíîå êîëüöî èç þâåëèðíîé ëèíèè Piaget, ùåäðûé ïîêëîííèê ðàññêàæåò öåëóþ èñòîðèþ ñâîåé ëþáâè, âîïëîùåííóþ â óêðàøåíèè íåáûâàëîé êðàñîòû è ñèìâîëèçìà. Áóòèê Piaget â Êèåâå: óë. Ì. Çàíüêîâåöêîé, 4 116 Watch&Diamond


AA №316285 29.11.2002

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк Дніпропетровськ вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а гранд готель "УкраЇна" тел. (044) 228 61 11 тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 381 47 85 пр. К. Маркса тел. (056) 370 38 39


Для мировой элиты

Ø

âåéöàðñêèõ ÷àñîâûõ êîìïàíèé, êîòîðûì çà ñòî ëåò, î÷åíü ìíîãî è áóêâàëüíî êàæäûé äåíü îäíà èç íèõ ïðàçäíóåò ñâîé þáèëåé. Âîò è Piaget èñïîëíèëîñü 130 ëåò. Ýòà ôèðìà âñåãäà ïðèâëåêàëà ê ñåáå âíèìàíèå ñâîåé îðèãèíàëüíîñòüþ, ýêñòðàâàãàíòíîñòüþ è òåì, ÷òî âñå åå èçäåëèÿ áûëè íå äëÿ ïðîñòûõ ñìåðòíûõ, à îáÿçàòåëüíî ñòîÿëè â ðàçäåëå "ðîñêîøü äëÿ ìèðîâîé ýëèòû". Âíà÷àëå êîìïàíèÿ ñêðîìíî òðóäèëàñü äëÿ äðóãèõ ÷àñîâûõ äîìîâ, ïðîèçâîäÿ ñâåðõòî÷íûå è ñóïåðïëîñêèå ìåõàíèçìû. Äîñòèãíóâ â ýòîì äåëå òåõíè÷åñêîãî ñîâåðøåíñòâà, äîì Cartier è ïî ñåé äåíü èñïîëüçóåò ìåõàíèçìû Piaget, íóæíî áûëî äâèãàòüñÿ äàëüøå, è ìàñòåðà Piaget, ê íàøåìó ñ÷àñòüþ, "ñîøëè ñ óìà". Îíè ñòàëè ïðåäëàãàòü íîñèòü ñâîè ÷àñû òî â âèäå êîëüöà íà ïàëüöå, òî â âèäå áðàñëåòà íà ïëå÷å, âñòðîèëè èõ â çàìî÷åê ñóìêè è äàæå ïîìåñòèëè â 20äîëëàðîâóþ ìîíåòó äèàìåòðîì 35 ìì, ñäåëàâ îòêèäûâàþùóþñÿ êðûøêó, êàê íà êàðìàííûõ. Ïîñëåäíåå òâîð÷åñêîå îçàðåíèå çàâåðøèëîñü ÷àñàìè-çàïîíêàìè â êîëëåêöèè Limelight, ãäå ðàçâåâàþùèåñÿ øâåéöàðñêèé è ÿïîíñêèé ôëàãè ñâåðêàþò áðèëëèàíòàìè è ðóáèíàìè.

Íà ïðîøëîãîäíåì Æåíåâñêîì ñàëîíå ÷àñîâîãî èñêóññòâà Piaget ïîëó÷èëà ïðèç çà ìîäåëü Altipano XL ñ ìåõàíèçìîì òîëùèíîé âñåãî 2,1 ìì. Ñåãîäíÿ Piaget ÷àñòü êðóïíîé ãðóïïû Richemont, ãäå îäíèì èç âèäîâ äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè ÿâëÿåòñÿ èçãîòîâëåíèå ìåõàíèçìîâ äëÿ äîìà Cartiår. Piaget ïðîäîëæàåò ðàäîâàòü ëþáèòåëåé ðîñêîøè íå òîëüêî ñâîèìè óìîïîìðà÷èòåëüíûìè ïî ñëîæíîñòè, òî÷íîñòè è êðàñîòå òóðáèéîíàìè, þâåëèðíûìè ÷àñàìè, íî íà÷àëà ïðîèçâîäèòü þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ â ÷èñòîì âèäå. Äîì Piaget âñåãäà ëþáèë è áîãîòâîðèë æåíùèí. Âñþ ñâîþ ëþáîâü äîì âîïëîòèë â ðîñêîøíûõ äðàãîöåííûõ êîëëåêöèÿõ, îòëè÷àþùèõñÿ íåïîâòîðèìûì äèçàéíîì è îðèãèíàëüíîñòüþ ôîðì.  Piaget ëþáÿò âñïîìèíàòü çàáàâíûé ñëó÷àé, êîãäà ïëàìåííûé ðåâîëþöèîíåð Ôèäåëü Êàñòðî áóêâàëüíî "óáîëòàë" Äæèíó Ëîëëîáðèäæèäó "ìàõíóòüñÿ" ñ íèì ÷àñàìè è äîëãî íîñèë æåíñêóþ áðèëëèàíòîâóþ ìîäåëü Piaget. Ïåðåä ðîñêîøíûìè èçäåëèÿìè Piaget "ïàëè íèö" è Îäðè Õåïáåðí, è Æàêëèí Êåííåäè.  ÷åñòü ïîñëåäíåé äàæå áûëà èçãîòîâëåíà êðîøå÷íàÿ ñåðèÿ ìîäåëè Limelight ñ çåëåíûì íåôðèòîâûì öèôåðáëàòîì, óêðàøåííàÿ áðèëëèàíòàìè è ÷åòûðüìÿ èçóìðóäàìè, íà ãèáêîì çîëîòîì áðàñëåòå.


КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк Дніпропетровськ вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а гранд готель "Україна" тел. (044) 228 61 11 тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 381 47 85 пр. К. Маркса тел. (056) 370 38 39


Самые дорогие автомобили мира

Cadillac не только для миллионеров

Ñ

ëîæèâøèåñÿ ñòåðåîòèïû - íà ðåäêîñòü óñòîé÷èâàÿ âåùü. Ëþäè, â ñîáñòâåííîñòè êîòîðûõ ïîáûâàëî ìíîãî ìàøèí, óâåðåíû, ÷òî ñåäàí áèçíåñêëàññà äîëæåí áûòü ðîäîì èç Åâðîïû, à åùå ëó÷øå - èç Ãåðìàíèè. Ïðè ñëîâå Lexus ìíîãèå èç íèõ çàäóì÷èâî çàìîëêàþò, à Cadillac âûçûâàåò èñêðåííåå íåäîóìåíèå: ïðè ÷åì çäåñü ìàøèíà â êîòîðîé ÷åðíîêîæèå ðîê-çâåçäû Àìåðèêè ïðåäàþòñÿ ñëàäêîé æèçíè? Ñëîâîì, ýòî ÷èñòàÿ ýêçîòèêà. À ìåæäó òåì, ê ýòîìó àâòîìîáèëþ, õîòü è ðåäêî, íî âñå æå ïðèïëûâàþùåìó ê íàì èç-çà îêåàíà, ñòîèò âíèìàòåëüíî ïðèñìîòðåòüñÿ. Íîâàÿ ëèíåéêà ìîäåëåé Cadillac - ýòî íîâåéøèå òåõíîëîãèè, åâðîïåéñêèå "ìàíåðû ïîâåäåíèÿ" íà äîðîãå, àâàíãàðäíûé äèçàéí. È, 120 Watch&Diamond

ñàìîå ñóùåñòâåííîå - ñîîòíîøåíèå öåíû, êà÷åñòâà è ñòîèìîñòè îáñëóæèâàíèÿ, âñå ãîâîðèò â èõ ïîëüçó ñ áîëüøèì ïåðåâåñîì ïî îòíîøåíèþ ê "åâðîïåéöàì". Ó àìåðèêàíñêèõ áèçíåñìåíîâ ñâîè ñòåðåîòèïû, îáóñëîâëåííûå õàðàêòåðíûì îáðàçîì æèçíè - çàðàáîòàë ñâîé ïåðâûé ìèëëèîí, ïîêàæè ýòî îêðóæàþùèì - êóïè Cadillac áåëî-ðîçîâîãî öâåòà. Îá ýòîé ìàøèíå ñëîæåíî íåìàëî ëåãåíä, çà àíòèêâàðíûìè Êàäèëëàêàìè áûâøèõ çíàìåíèòîñòåé èäåò ïîãîíÿ, î íèõ ñëàãàþòñÿ ïåñíè, óñòðàèâàþòñÿ ñïåöèàëüíûå àâòîãîíêè. Cadillac CTS 2005 (Cadillac Touring Sedan) ïðåäñòàâëåí êîìïàíèåé General Motors êàê íàñòîÿùèé "driver's car", òî åñòü ìîäåëü äëÿ èñêóøåííîãî âîäèòåëÿ. Îò÷àñòè ïîýòîìó ñèäåòü íà ïåðåäíèõ ñèäåíèÿõ

CTS áîëåå êîìôîðòíî, ÷åì íà çàäíèõ. Ðåäêèé ñëó÷àé - îáà ïåðåäíèõ ñèäåíüÿ îñíàùåíû äåñÿòüþ ñåðâîïðèâîäàìè, ïîäîãðåâîì è âåíòèëÿöèåé. Ïîä ðóêîé - êà÷åñòâåííàÿ ìàãíèòîëà Bose, ñ ðîññûïüþ äèíàìèêîâ ïî âñåìó ñàëîíó, â êîòîðóþ îäíîâðåìåííî çàãðóæàåòñÿ øåñòü êîìïàêò-äèñêîâ è îáû÷íàÿ êàññåòà. Âñå íàñòðîéêè ìóçûêàëüíîé óñòàíîâêè âûâîäÿòñÿ íà ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé äèñïëåé öåíòðàëüíîé êîíñîëè, ïîïóòíî ñëóæàùèé ýêðàíîì áîðòîâîãî êîìïüþòåðà.  àâòîìîáèëå òàêîãî êëàññà, ðàçóìååòñÿ, íå ïðèâû÷íûé êîíäèöèîíåð, à ñèñòåìà ðàçäåëüíîãî êëèìàò-êîíòðîëÿ, àâòîìàòè÷åñêè çàòåìíÿþùèåñÿ çåðêàëà çàäíåãî âèäà, ïîäîãðåâ ôîðñóíîê îìûâàòåëÿ ëîáîâîãî ñòåêëà, ðåãóëèðóþùèéñÿ ïî âûñîòå ðóëü, ïàðêòðîíèê. Âñå ýòî âõîäèò â


ñïèñîê ñòàíäàðòíîãî îáîðóäîâàíèÿ. Òàê æå, êàê è ñèñòåìà ïåðñîíàëèçàöèè âîäèòåëÿ ïî áðåëîêó äèñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ. Êàê òîëüêî õîçÿèí èëè åãî âîäèòåëü îòêðûâàþò ìàøèíó êàæäûé ñâîèì êëþ÷îì, àâòîìàòè÷åñêè ïðîèñõîäèò ïåðåíàñòðîéêà ñèäåíèé, óñòàíîâîê ìàãíèòîëû è ñèñòåìû êëèìàò-êîíòðîëÿ. Cadillac CTS ñóùåñòâåííî îòëè÷àåòñÿ îò áîëüøèõ àìåðèêàíñêèõ ñåäàíîâ ïî ìíîãèì ïàðàìåòðàì. È ïåðâîå, íà ÷òî îáðàùàåøü âíèìàíèå - îùóùåíèå åãî ãàáàðèòîâ. Ìàíåâðèðîâàòü â ïëîòíîì ïîòîêå ëåãêî, ïðîòèñêèâàòüñÿ íà óçêóþ ñòîÿíêó ìîæíî, íå ñóäîðîæíî âåðòÿ ãîëîâîé. Îäíàêî àâòîìîáèëü äëÿ èñêóøåííîãî âîäèòåëÿ - ýòî, ïðåæäå âñåãî, ñèëîâàÿ óñòàíîâêà. CTS îñíàùåí

ïðèíöèïèàëüíî íîâûì äâèãàòåëåì 2.8 V-6 VVT, åãî áëèæàéøèé ðîäñòâåííèê - 3,6-ëèòðîâûé V-6 VVT, ïîÿâèëñÿ íà ñâåò â ïðîøëîì ãîäó, íî óæå óñòàðåë. Ñèñòåìà èçìåíÿåìûõ ôàç îòêðûòèÿ êëàïàíîâ çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåò ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû äâèãàòåëÿ, óìåíüøàåò ðàñõîä òîïëèâà è âûáðîñ âðåäíûõ âåùåñòâ. Ìîùíîñòü 210 ë.ñ. ïðè ìàêñèìàëüíîì êðóòÿùåì ìîìåíòå 6500 îá/ìèí, - ýòî áîëüøå, ÷åì ìîùíîñòü áàçîâûõ äâèãàòåëåé íà åâðîïåéñêèõ ñïîðòèâíûõ ñåäàíàõ òàêîãî êëàññà. Ñïðàâà îò âîäèòåëÿ - óäîáíûé ðû÷àã àâòîìàòè÷åñêîé êîðîáêè ïåðåäà÷, â êîòîðîì ïðîñòûì íàæàòèåì êíîïêè ìîæíî "ïîäõëåñòíóòü" ëîøàäêó, çàäàâ åé ñïîðòèâíûé ðåæèì.  ãîëîëåä CTS ñàì ïëàâíî òðîãàåòñÿ ñ òðåòüåé ïåðåäà÷è. Ñïîð-

òèâíîãî ðàçìåðà, íî äîâîëüíî ïóõëåíüêóþ, íåæíóþ íà îùóïü áàðàíêó, ïðèÿòíî ñæèìàòü â ðóêàõ. È ãëàâíîå, èñ÷åçëà ïðåñëîâóòàÿ, òàê ðàçäðàæàþùàÿ íàøèõ ñóðîâûõ âîäèòåëåé àìåðèêàíñêàÿ, âàëüÿæíàÿ ìÿãêîñòü ïîäâåñêè. Êàðêàñ áåçîïàñíîñòè êóçîâà CTS, âûïîëíåí èç âûñîêîïðî÷íîé ñòàëè, à åãî êîíñòðóêöèÿ îáåñïå÷èâàåò ïàññàæèðàì íàäåæíóþ çàùèòó îò òðàâì, âîçíèêàþùèõ â ðåçóëüòàòå äåôîðìàöèè êóçîâà ïðè àâàðèè. Êðîìå ýòîãî, ñïåöèàëèñòû Cadillac èñïîëüçîâàëè ñïåöèàëüíûå øóìîïîãëîùàþùèå óïëîòíåíèÿ ìåæäó êóçîâíûìè äåòàëÿìè, è ïðàêòè÷åñêè ñî âñåõ ñòîðîí îêðóæèëè êàáèíó ïåííîé èçîëÿöèåé. Áëàãîäàðÿ ýòîìó ïàññàæèðû Cadillac CTS âî âðåìÿ äâèæåíèÿ ìîãóò íàñëàæäàòüñÿ óäèâèòåëüíîé òèøèíîé â ñàëîíå. Watch&Diamond 121


Ñ

èñòåìà äèíàìè÷åñêîé ñòàáèëèçàöèè îáåñïå÷èâàåò CTS âûäàþùóþñÿ êóðñîâóþ óñòîé÷èâîñòü, ïîçâîëÿÿ òî÷íî è áåçîïàñíî ïðîõîäèòü ïîâîðîòû. Êðîìå òîãî, òàêàÿ êîíñòðóêöèÿ çíà÷èòåëüíî ïîâûøàåò óïðàâëÿåìîñòü àâòîìîáèëÿ ïðè äâèæåíèè ïî ñêîëüçêîé äîðîãå èëè ïðè ýêñòðåííîì ìàíåâðèðîâàíèè.  êà÷åñòâå áàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ CTS îñíàùàåòñÿ ïÿòèñòóïåí÷àòîé ìåõàíè÷åñêîé êîðîáêîé ïåðåäà÷, à àâòîìàòè÷åñêàÿ êîðîáêà ìîæåò óñòàíàâëèâàòüñÿ ïî çàêàçó. Õîäîâàÿ ÷àñòü îáåñïå÷èâàåò âûñîêèé êîìôîðò, íî ïðè ýòîì íå çàñòàâëÿåò êóçîâ êëàíÿòüñÿ êàæäîìó ïîâîðîòó. Çàäíèé ïðèâîä äåëàåò Cadillac CTS ïîíÿòíûì åâðîïåéñêèì âîäèòåëÿì. Íà çàäíþþ 122 Watch&Diamond

îñü óñòàíîâëåíà ñèñòåìà Nivomat, êîòîðàÿ àâòîìàòè÷åñêè ïîääåðæèâàåò ïîñòîÿííûé äîðîæíûé ïðîñâåò âíå çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà ÷åëîâåê èëè âåñà ïåðåâîçèìîãî áàãàæà.  ñòàíäàðòíîå îñíàùåíèå âîøëà òàêæå ïðîòèâîçàíîñíàÿ ñèñòåìà, êîòîðàÿ ïðè çàêàçå ñïîðòèâíîãî ïàêåòà äîïîëíÿåòñÿ ñèñòåìîé StabiliTrak, ïîñòîÿííî êîíòðîëèðóþùåé òðàåêòîðèþ äâèæåíèÿ ìàøèíû. Íà Cadillac CTS âïîëíå ìîæíî ïîëîæèòüñÿ, õîòÿ ïîñëå íàøåãî ïîâàëüíîãî "ïåðåäíåïðèâîäíîãî" óâëå÷åíèÿ íå ìåøàåò íà ìîòîäðîìå îñâåæèòü íàâûêè óïðàâëåíèÿ ìàøèíîé ñ çàäíèì ïðèâîäîì. Ñåðâèñ íîâîãî Cadillac CTS íå êàæåòñÿ ñëèøêîì îáðåìåíèòåëüíûì: íîðìî-÷àñ ó îôèöèàëüíûõ äèëåðîâ ñòîèò 45 äîëëàðîâ, ÷òî

äëÿ ìàøèíû áèçíåñ-êëàññà âïîëíå ïðèåìëåìî. Ìåæñåðâèñíûé èíòåðâàë ñîñòàâëÿåò îò 6 äî 12,5 òûñÿ÷ êèëîìåòðîâ (êîìïüþòåð ñàì ïîäñêàæåò, êîãäà è ïî êàêîìó ïîâîäó ïîðà íà ñòàíöèþ). Ïåðâîå ÒÎ îáîéäåòñÿ â 200 - 250 äîëëàðîâ. Âòîðîå è òðåòüå - îêîëî 300. Ýêèïèðîâêà àâòîìîáèëÿ âêëþ÷àåò äåðåâÿííóþ îòäåëêó, ïðîãðàììó ïàìÿòè äëÿ äâóõ âîäèòåëåé, 10-êàíàëüíûé äðàéâåð, ïåðåäíèå ïîäîãðåâàåìûå ñèäåíüÿ ñ ïîÿñíè÷íûì ýëåêòðîííûì êîìïàñîì, çâóêîâàÿ ïðîòèâîóãîííàÿ ñèñòåìà, óíèâåðñàëüíûé ðàäèîïåðåäàò÷èê HomeLink, àëþìèíèåâûå êîëåñà. Ñêëàäûâàþùèåñÿ çàäíèå ñèäåíüÿ îòêðûâàþò äîñòóï ê áàãàæíèêó. Ëþê â êðûøå àâòîìîáèëÿ. Êñåíîíîâûå ôàðû. Ñèäåíüÿ îòäåëàíû êîæåé.


S w i s s m a d e - w w w. l o n g i n e s . c o m - R o b e r t o B o l l e b y F a r r o k h C h o t h i a

Longines LungoMare

КРИСТАЛЛ ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Донецьк Донецьк Дніпропетровськ вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а гранд готель "УкраЇна" тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 381 47 85 пр. К. Маркса тел. (056) 370 38 39


C

adillac CTS óñïåë ïðîñëàâèòüñÿ, ó÷àñòâóÿ â ñúåìêàõ èçâåñòíîãî ôèëüìà "The Matrix Reloaded", â êîòîðîì îñíîâíûå "àâòîìîáèëüíûå" ñöåíû áûëè èñïîëíåíû ìîäåëÿìè CTS è Excalade. Ýòè àâòîìîáèëè èãðàþò îòíþäü íå ïîñëåäíþþ ðîëü â ñàìîé çàõâàòûâàþùåé è äîðîãîñòîÿùåé ñöåíå ïîãîíè. Cadillac CTS è Escalade EXT ïîíðàâèëèñü ñîçäàòåëÿì ôèëüìà òîãäà, êîãäà äî ñåðèéíîãî èõ ïðîèçâîäñòâà îñòàâàëñÿ öåëûé ãîä. Ïðèíÿëè ðåøåíèå èñïîëüçîâàòü äëÿ ñúåìîê èíæåíåðíûå ïðîòîòèïû 30 ìàøèí, íåêîòîðûå èç íèõ áûëè ïîëíîöåííûìè àâòîìîáèëÿìè, íåêîòîðûå - òîëüêî êóçîâîì èëè ÷àñòÿìè èíòåðüåðà. À äëÿ ãëàâíîé ñöåíû ïîãîíè ñîçäàòåëÿì ôèëüìà ïðèøëîñü ïîñòðîèòü êóñîê íàñòîÿùåãî øîññå äëèíîé 1,5 ìèëè. 124 Watch&Diamond

Íà âûñòàâêå àâòîìîáèëüíûõ èíòåðüåðîâ â Äåòðîéòå Cadillac CTS è Hummer H2 ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè â íîìèíàöèÿõ "Èíòåðüåð ëåãêîâîãî àâòîìîáèëÿ" è "Èíòåðüåð âíåäîðîæíèêà". Èíòåðüåð CTS îáëàäàåò ðÿäîì õàðàêòåðèñòèê, êîòîðûå äåëàþò åãî âïîëíå êîíêóðåíòíûì ñ BMW, Lincoln LS è Mercedes E-Class. Êîìïàíèÿ Cadillac ïðîäîëæàåò äàâíèå òðàäèöèè è ïî-ïðåæíåìó ñîõðàíÿåò èìèäæåâûå ÷åðòû ó âñåõ íîâûõ ìàøèí: âûñîêóþ íàäåæíîñòü, íîâåéøèå òåõíîëîãèè è èñêëþ÷èòåëüíûé âíåøíèé âèä. Ñàìîñòîÿòåëüíîñòü êîìïàíèè ïðîäîëæàëàñü âñåãî øåñòü ëåò: ñ 1903 ïî 1909 ãîä, à ïîòîì åå ïðèîáðåë General Motors çà 5,969,200 äîëëàðîâ. Åæåãîäíî ñòàðòóåò ïðîãðàììà îáíîâëåíèÿ è ðàñøèðåíèÿ ìîäåëüíîãî ðÿäà Cadillac.  2004 ïîÿâèëèñü ñðàçó òðè íîâèíêè:

ñïîðòèâíûé äâóõìåñòíûé ðîäñòåð XLR, ïîëíîïðèâîäíûé ñïîðòèâíûé óíèâåðñàë SRX è óäëèíåííûé âíåäîðîæíèê Escalade ESV, óíèôèöèðîâàííûé ñ Chevrolet Suburban. Äåáþò Cadillac CTS â ýòîì ãîäó íå ïðèíåñ îñîáåííîé ñåíñàöèè, íî ïîäòâåðäèë ïðàâèëüíûé ýâîëþöèîííûé ïóòü êîìïàíèè, êîòîðàÿ ìåäëåííî, íî óâåðåííî çàâîåâûâàåò ñåðäöà íîâûõ ñâîèõ ïî÷èòàòåëåé â îáîèõ ïîëóøàðèÿõ çåìíîãî øàðà. Òàê â ñâîå âðåìÿ ïîñòóïàëè ìíîãèå ïðîèçâîäèòåëè òîâàðîâ â ÑØÀ, øàã çà øàãîì îòâîåâûâàþò ýêîíîìè÷åñêîå ïðîñòðàíñòâî. Âñïîìíèòå Êîêà-êîëó, Ãîëëèâóä, Áèëà Ãåéòñà è àìåðèêàíñêèé äîëëàð. ×òîáû íå ïîìåðåòü, íóæíî, âûðàæàÿñü íà àìåðèêàíñêîì ñëåíãå, moving ass äâèãàòü ïîïîé. Ïîêà ó Cadillac ýòî ïîëó÷àåòñÿ íåïëîõî.


КРИСТАЛЛ ПОДАРУНКИ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР В УКРАЇНІ Донецьк вул. Артема, 76 тел. (062) 381 06 12

Дніпропетровськ гранд готель "УкраЇна" пр. К. Маркса тел. (056) 370 38 39

Львів вул. Театральна, 10 тел. (0322) 72 06 05


ORNAMENTATION FOR YOU

Серьги, кольцо, колье Oro Trend, белое золото, белые бриллианты, чер ная эмаль.

Серьги Laurentia, жел тое золото.

Кольцо и серьги Stefan Hafner , белое золото, бе лые бриллианты, рубины.

Серьги Giorgoi Visconti, белое золото, белые брил лианты, жемчуг. Кольцо Stefan Hafner, белое золото, белые брил лианты, жемчуг Utopia.

Колье Clan de Vega, бе лое золото, белые брил лианты, рубины.

Серьги Fani, белое зо лото, белые бриллианты. Часы Meyers, коллек ция Mouna, сталь, белые бриллианты, разноцвет ные сапфиры ограники "бриолет", ремешок из крокодиловой кожи.

Колье и серьги Giorgio Visconti, белое золото, белые бриллианты.

Модель: Анна дизайн: Наталья Степановская стилист: Наталья Фонотова фотограф: Сергей Тимофеев


AA №316285 29.11.2002

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк Дніпропетровськ вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а гранд готель "Україна" тел. (044) 228 61 11 тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 381 47 85 пр. К. Маркса тел. (056) 370 38 39


Исаакиевский собор, как и Медный всадник, один из самых зримых симво лов Петербурга. Это памятник могуще ству Российской империи, столицей ко торой Санкт Петербург был в течение более 200 лет. Исаакиевским собор назван в честь Исаакия Далматского, день празднова ния которого приходился на день рожде ния Петра Первого, и его строительство было заложено именно 30 мая, еще при жизни основателя Северной Пальмиры.


Настоящая муза Исаакия

Â

íåøíèé âèä ñîáîðà ïîðàæàåò ñâîèì ìàñøòàáîì, ðàçìàõîì è âåëèêîëåïèåì. À óæ ÷òî êàñàåòñÿ áîãàòîãî äåêîðà âíóòðåííåãî óáðàíñòâà, òî äëÿ ëþáèòåëåé öèôð íàïîìíèì ëèøü, ÷òî íà îôîðìëåíèå õðàìà óøëî 400 êã çîëîòà, 1000 òîíí áðîíçû, 16 000 êèëîãðàììîâ ìàëàõèòà è áîëåå ïîëóòîííû àôãàíñêîãî ëàçóðèòà. Íå ãîâîðÿ óæ î ìðàìîðå è ñàïôèðå. Áëàãîäàðÿ äîëãîâå÷íîñòè öâåòíûõ êàìíåé, ìðàìîðà, ñòåêëà è ñïåöèàëüíîé ìàñòèêè, èç êîòîðûõ âûêëàäûâàëèñü ïàííî, áîðäþðû è íàäïèñè, ìû ìîæåì è ñåãîäíÿ ëþáîâàòüñÿ àíòè÷íûìè îðíàìåíòàìè è êàðòèíàìè. Êàê âåðíî çàìåòèë ïî ýòîìó ïîâîäó çíàìåíèòûé Ä. Âàçàðè, "æèâîïèñü ñàìà ïî ñåáå ïîðòèòñÿ è óíè÷òîæàåòñÿ, òîãäà êàê ìîçàèêè, ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè èõ æèçíè, ìîæíî íàçâàòü "âå÷íûìè". Ìû äîëæíû áûòü áëàãîäàðíû Îãþñòó Ìîíôåðàíó, îí ïåðâûé ïîíÿë, ÷òî â óñëîâèÿõ âëàæíîãî è ïåðåìåí÷èâîãî êëèìàòà Ïåòåðáóðãà, â ñîçäàííûõ èì àðõèòåêòóðíûõ îáúåìàõ íåâîçìîæíî ñîõðàíèòü ìàñëÿíóþ æèâîïèñü. È êàê òîëüêî îí óëó÷èë âîçìîæíîñòü ïîñåòèòü ñîëíå÷íóþ Èòàëèþ, ïåðâûì äåëîì ñòàë èíòåðåñîâàòüñÿ òåõíîëîãèåé èçãîòîâëåíèÿ ìîçàèêè. Âåðîÿòíî, ýòó èäåþ îí âûñêàçàë è Íèêîëàþ I, èìïåðàòîðó Òðåòüåãî Ðèìà, êàê òîãäà íàçûâàëè Ðîññèþ, ïîýòîìó êîãäà Öàðü ïîñåòèë Äðåâíèé Ðèì, òî îñîáîå âíèìàíèå îí óäåëèë îñìîòðó ìîçàèêè.  ðåçóëüòàòå òàêîãî ïðèñòàëüíîãî èíòåðåñà ê "âå÷íîé æèâîïèñè" ÷åòûðå ðóññêèõ õóäîæíèêà îòïðàâèëèñü íà îáó÷åíèå â Èòàëèþ è, êàê ÷àñòî áûâàåò ñ ðóññêèìè óìåëüöàìè, âñêîðå ïðåâçîøëè ñâîèõ ó÷èòåëåé. Watch&Diamond 137


Î

íè ñóìåëè ñîçäàòü ñìàëüòó ñ òàêèì êîëè÷åñòâîì ïîëóòîíîâ, êàêîãî ðàíüøå íèãäå íå áûëî. Ïðè ñîçäàíèè ìîçàèê ñîáîðà èñïîëüçîâàëîñü áîëåå 12 òûñÿ÷ öâåòîâ è îòòåíêîâ ñìàëüòû. Ïîäîáíàÿ òîíêàÿ íþàíñèðîâêà ïîçâîëèëà ìàêñèìàëüíî ïðèáëèçèòü ìîçàè÷íóþ êàðòèíó ê æèâîïèñíîìó îðèãèíàëó. Îñîáîå âíèìàíèå ðóññêèå ìîçàè÷èñòû óäåëÿëè ïðîèçâîäñòâó êàíòîðåëè, çîëîòûõ ñìàëüò - îíè äîëæíû áûëè ñîçäàâàòü ñâåòÿùèéñÿ ôîí çà ëèêàìè ñâÿòûõ. Ïðè èçãîòîâëåíèè òàêèõ ñìàëüò íà ñòåêëÿííûå ïëàñòèíû íàêëàäûâàëèñü òîíêèå ëèñòêè çîëîòà, êîòîðûå çàëèâàëèñü ðàñïëàâëåííûì ñòåêëîì. Êðîïîòëèâûé òðóä ïî ñîçäàíèþ ìîçàè÷íûõ ðàáîò, çàìåíèâøèõ æèâîïèñíûå ïðîèçâåäåíèÿ èêîíîñòàñîâ â ïåðâîì è âî âòîðîì ÿðóñàõ, íà÷àëñÿ â ñîáîðå â 1851 ãîäó è ïðîäîëæàëñÿ âïëîòü äî íà÷àëà Ïåðâîé Ìèðîâîé âîéíû, òî åñòü áîëåå 60 ëåò. Îäíîé èç ëó÷øèõ ìîçàè÷íûõ ðàáîò Èñààêèåâñêîãî ñîáîðà ñ÷èòàåòñÿ "Òàéíàÿ âå÷åðÿ", â êîòîðîé ÿâíî óãàäûâàåòñÿ âëèÿíèå ãåíèàëüíîé ôðåñêè Ëåîíàðäî äà Âèí÷è. Çàäîëãî äî äîñòèæåíèé ôðàíöóçñêèõ õóäîæíèêîâ ïóàíòèëèñòîâ, ðóññêèå ìîçàè÷èñòû èñïîëüçîâàëè ìåòîä îïòè÷åñêîãî ñìåøåíèÿ öâåòà. Ýòî êîãäà ðàñïîëîæåííûå ðÿäîì îòòåíêè ñèíåãî è æåëòîãî öâåòîâ âîñïðèíèìàþòñÿ íà ðàññòîÿíèè êàê çåëåíûé öâåò, êðàñíîãî è æåëòîãî êàê îðàíæåâûé, ãîëóáîãî è àëîãî - êàê ôèîëåòîâûé. Óæå ñïóñòÿ ïåðâûå 10 ëåò ïîñëå íà÷àëà ìîçàè÷íûõ ðàáîò, â 1862 ãîäó, ìîçàè÷íûå êàðòèíû Èñààêèåâñêîãî ñîáîðà íà Âñåìèðíîé âûñòàâêå â Ëîíäîíå ïîëó÷èëè î÷åíü âûñîêóþ îöåíêó. Îòìå÷àëîñü, ÷òî èçãîòîâëåíèå ñìàëüòû íà ðóññêîì ìîçàè÷íîì çàâîäå "äîâåäåíî äî òàêîãî ñîâåðøåíñòâà, êàê íèãäå â Åâðîïå". Äà è ñåãîäíÿ òðóäíî íàéòè îáðàçöû "âå÷íîé æèâîïèñè", ñäåëàííûå ñ òàêèì èñêóññòâîì, òùàíèåì è ëþáîâüþ, êàê ìîçàèêè Èñààêèÿ. Âèòàëèé Ïîçíèí


THE NEW COLLECTION OF CUFF-LINKS

The

ART of

buttoning

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк Дніпропетровськ вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а гранд готель "Україна" тел. (044) 228 61 11 тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 381 47 85 пр. К. Маркса тел. (056) 370 38 39 VICTOR MAYER GMBH & CO KG | SIMMLERSTRASSE 13-14 | 75172 PFORZHEIM/GERMANY | T +49/(0)7231/9187-0 | F +49/(0)7231/33215 | INFO@VICTOR-MAYER.DE | VICTOR-MAYER.COM


Bстреча небесных светил

Reverso Sun Moon Для тех, кто хочет невозмож ного, эти Reverso соединили в себе солнце и луну. Кроме того, при плавном пово роте корпуса они позволяют Вам наблюдать сложную работу механизма через сапфировую заднюю крышку. В сочетании с индикатором запаса хода эта маленькая механическая “планета” напоминает яркую звезду.

КРИСТАЛЛ ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

140

Донецьк вул. Артема, 121 тел. (062) 335 76 46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 381 47 85


Камни и судьбы Габсбургов

Â

îëíû îò êàìåøêà, áðîøåííîãî Ëåíèíûì â õîëîäíóþ Íåâó ïîçäíåé îñåíüþ 1917 ãîäà, ñïóñòÿ ãîä âñå åùå ñîòðÿñàëè êðåïêèå ñòåíû ìîíàðøèõ äâîðöîâ â ðàçíûõ ñòðàíàõ Åâðîïû. Äîêàòèëèñü îíè è äî îïóñòîøåííîé áåññìûñëåííîé âîéíîé Àâñòðèè, êîòîðàÿ 12 íîÿáðÿ 1918 ãîäà ñòàëà ðåñïóáëèêîé. Îïàëüíûé èìïåðàòîð Êàðë I ñ ñóïðóãîé, ïðåñòàðåëîé ìàòóøêîé ýðöãåðöîãèíåé Ìàðèåé-Æîçåôîé, è ïÿòüþ ñûíîâüÿìè â îêðóæåíèè çàáîòëèâûõ è âåðíûõ ñëóã óæå íà÷àëè èñïûòûâàòü ìóêè ãîëîäà, ñêðûâàÿñü â îäíîì èç ñâîèõ îõîòíè÷üèõ äîìèêîâ â íåñêîëüêèõ êèëîìåòðàõ îò Âåíû, êîãäà èì íà ïîìîùü ïðèøëî àíãëèéñêîå ïðàâèòåëüñòâî. Îïåðàöèþ ïî ñïàñåíèþ ñåìüè Êàðëà I "áëåñòÿùå" ïðîâåë ëåéòåíàíò-ïîëêîâíèê Ñòðàò.

Èìïåðàòîðàì íå ñâîéñòâåííî ïîêèäàòü ñòðàíó, "óëåïåòûâàÿ, êàê âîð â íî÷è". Íîâîå àâñòðèéñêîå ïðàâèòåëüñòâî, âäîõíîâëåííîå ðàññòðåëîì ðóññêîãî öàðÿ áîëüøåâèêàìè, æåëàëî òàêîãî æå ðàçâèòèÿ ñîáûòèé è ó ñåáÿ, òðåáóÿ îò Êàðëà ñíà÷àëà îòðå÷åíèÿ îò ïðåñòîëà, à çàòåì, ïî íàêàòàííûì "ðóññêèì" ðåëüñàì, äîëæåí áûë áûòü àðåñò è ïîäâàë êàêîãî-íèáóäü "èïàòüåâñêîãî" äîìà. Íî íà ïóòè ýòîãî êîâàðíîãî ïëàíà âñòàë Ñòðàò. Åãî ãåíèàëüíûé áëåô ñ òåëåãðàììîé â Ëîíäîí, ñ òðåáîâàíèåì íåìåäëåííîé ýêîíîìè÷åñêîé áëîêàäû äëÿ Àâñòðèè, îçíà÷àë ãîëîäíóþ ñìåðòü, êàê äëÿ ïðîñòûõ æèòåëåé Âåíû, òàê è äëÿ íîâîé ðåñïóáëèêàíñêîé âåðõóøêè âëàñòè. Íà Êàðëà íå òîëüêî ìàõíóëè ðóêîé, íî óñëóæëèâî ïðåäîñòàâèëè ìîíàðõó òðè ïàññàæèðñêèõ âàãîíà, âàãîí-ðåñòîðàí, êóõíþ äëÿ ñëóã, äâà áàãàæíûõ Watch&Diamond 141


âàãîíà è äàæå ïëàòôîðìó äëÿ ïåðåâîçêè äâóõ èìïåðàòîðñêèõ àâòîìîáèëåé - Äàéìëåð Áåíö è ëèìóçèíà Ìåðñåäåñ. Èçãíàííûé Êàðë I ïîêèíóë ñòðàíó, êàê è ïîäîáàåò èìïåðàòîðó, è ñî ñëîâàìè: "Ïîñëå ñåìè ñòîëåòèé…àâñòðî-âåíãåðñêàÿ ìîíàðõèÿ çàêîí÷èëà ñâîå ñóùåñòâîâàíèå", - íàäîëãî óñòðåìèë ñâîé âçîð â îêíî, çà êîòîðûì ìèëûå ñåðäöó ãîðíûå ïåéçàæè êðóæèëèñü â ïðîùàëüíîì âåíñêîì âàëüñå. ìïåðàòîðñêîå èìóùåñòâî áûëî êîíôèñêîâàíî íåñêîëüêî äíåé ñïóñòÿ ïîñëå îòúåçäà. Êàðë I íå ïåðåïðàâèë åãî çà ãðàíèöó, êàê äåëàëè äðóãèå êîëëåãè ïî íåñ÷àñòüþ. À âñå ñåìåéíûå äðàãîöåííîñòè áûëè ââåðåíû íà ñîõðàíåíèå áëåñòÿùåìó "ñïàñèòåëþ", ëåéòåíàíò-ïîëêîâíèêó Ñòðàòó. Ëèøü òîëüêî ìóäðàÿ ýðöãåðöîãèíÿ Ìàðèÿ-Æîçåôà, ìàòü èìïåðàòîðà, ïðåäïî÷ëà ïîçàáîòèòüñÿ î ñâîèõ äðàãîöåííîñòÿõ ñàìà. Ìóäðàÿ ïîòîìó, ÷òî Ñòðàò, êàê òîëüêî ïîåçä îòïðàâèëñÿ îò ïåððîíà, áåññëåäíî èñ÷åç.

È

142 Watch&Diamond

Ëèøåííûå ñâîèõ êîðîí, áûëîãî âåëè÷èÿ è ïîñëåäíèõ îñòàòêîâ äðàãîöåííîñòåé, Êàðë I, åãî æåíà è èõ äåòè æèëè â èçãíàíèè, èñïûòûâàÿ êðàéíþþ íóæäó. Èìïåðàòîð ïðîæèë âñåãî òðè ãîäà ïîñëå òîãî, êàê ïîêèíóë Àâñòðèþ. Äëÿ èìïåðàòðèöû è åå äåòåé ýòî îçíà÷àëî íà÷àëî ïîñòîÿííûõ è ìó÷èòåëüíûõ ñêèòàíèé.  òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò îíè ïåðååçæàëè ñ ìåñòà íà ìåñòî. Èç Èñïàíèè â Áåëüãèþ, çàòåì âî âðåìÿ II Ìèðîâîé Âîéíû â ÑØÀ è, íàêîíåö, â Øâåéöàðèþ, ãäå â âîçðàñòå 96 ëåò, ïðîæèâ 67 ëåò ïîñëå ñìåðòè ìóæà, â ìàðòå 1989 ãîäà çàêîí÷èëà ñâîé çåìíîé ïóòü è èìïåðàòðèöà Çèòà. Íåñìîòðÿ íà ïðåâðàòíîñòè èçãíàíèÿ, ïîñëåäíåé àâñòðèéñêîé èìïåðàòðèöå óäàëîñü ñîõðàíèòü íåñêîëüêî óêðàøåíèé èç ñâîèõ ëè÷íûõ äðàãîöåííîñòåé: äëèííîå æåì÷óæíîå îæåðåëüå è óêðàøåíèå, ïëîòíî îáëåãàþùåå øåþ, èç æåì÷óãà è áðèëëèàíòîâ - ïîäàðêè åå ìóæà, à òàêæå ñâàäåáíûé ïîäàðîê îò Ôðàíöà Æîçåôà - áðèëëèàíòîâóþ äè-àäåìó, ðàáîòû èçâåñòíîãî þâåëèðà Êîøåðòà. Ñåé÷àñ âñå îíè ïðèíàäëåæàò åå âíóêó, ýðöãåðöîãó Êàðëó. åðíåìñÿ, äîðîãîé ÷èòàòåëü, íåíàäîëãî, ê åùå æèâîìó Êàðëó I, êîòîðûé ïîñåëèëñÿ â øâåéöàðñêîé ðåçèäåíöèè èìïåðàòðèöû. Âñå ñâîè äíè äî ñàìîé ñìåðòè îí áûë îäåðæèì èäååé âîññòàíîâëåíèÿ ìîíàðõèè è íå æàëåë äëÿ ýòîãî äåíåã. Ïàðèæñêèé þâåëèð Ëóè Êàðòüå çà îäèí ìèëëèîí ôðàíêîâ ïðèîáðåòàåò ó Êàðëà I êîëüå èç 114 æåì÷óæèí, îæåðåëüå èç òðåõ íèòîê, íàñ÷èòûâàþùèõ 121 æåì÷óæèíó, à òàêæå 2 áðàñëåòà èç 240 æåì÷óæèí. Äåíüãè óõîäÿò â Âåíãðèþ äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ïåðåâîðîòà. Âòîðàÿ ïîïûòêà, âúåõàòü íà áåëîì êîíå â ðîäíóþ èìïåðèþ, êàê è ïåðâàÿ, îáðå÷åííàÿ íà ïðîâàë, ïîâëåêëà çà ñîáîé ïðîäàæó áðèëëèàíòîâîé êîðîíû, êîòîðóþ íàäåâàëè Ñèñè è Çèòà â äåíü èõ êîðîíàöèè íà âåíãåðñêèé ïðåñòîë. Âêîíåö îáåäíåâøàÿ èìïåðàòîðñêàÿ ñåìüÿ áûëà âûíóæäåíà ðàñïðîùàòüñÿ è ñ îñòàâøèìèñÿ ñåìåéíûìè äðàãîöåííîñòÿìè. Õðàíèëèñü îíè ïîä ïðèñìîòðîì ñîâåò-

Â

144 Watch&Diamond

íèêà êîðîëåâñêîé ñåìüè Áðóíî Øòåéíåðà â îäíîì èç áàíêîâ Öþðèõà è ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé áîëüøóþ èñòîðè÷åñêóþ öåííîñòü, òàê êàê ðàíåå ñîñòàâëÿëè êîëëåêöèþ ôðàíöóçñêîé êîðîëåâû Ìàðèè-Àíòóàíåòòû - äèàäåìà, íåñêîëüêî îæåðåëèé, ñåðåæêè, áðàñëåòû - áûëè ñâîåîáðàçíîé ïëàòîé àâñòðèéñêîìó äâîðó çà çàáîòó îá ÌàðèèÀíòóàíåòòå â ãîäû åå èçãíàíèé. Ïåðåäåëàííûå þâåëèðîì Êîøåðòîì â äðóãèå óêðàøåíèÿ, îíè íèêîãäà è íèêåì èç ìîíàðøåé ñåìüè íå íàäåâàëèñü. Ïîñëå ñìåðòè Êàðëà I èìïåðàòðèöà ïðèåõàëà â Öþðèõ çà áðèëëèàíòàìè, íî íè èõ, íè Áðóíî Øòåéíåðà ñ òåõ ïîð íèêòî íàéòè íå ñìîã. Îñòàåòñÿ çàãàäêîé, ÷òî ñëó÷èëîñü ñ äðàãîöåííîñòÿìè Ãàáñáóðãîâ. Ñîõðàíèëèñü áðèëëèàíòîâûå ñåðåæêè Ìàðèè-Òåðåçû, êîòîðûå áûëè êóïëåíû ó Êàðòüå â Ïàðèæå â 1924 ãîäó îäíèì èíäèéñêèì ïðèíöåì. Ñêîðåå âñåãî, îñòàëüíûå óêðàäåííûå äðàãîöåííîñòè áûëè äåìîíòèðîâàíû, à äðàãîöåííûå êàìíè ïîøëè íà èçãîòîâëåíèå íîâûõ óêðàøåíèé. Îäèí èç íèõ âñêîðå âñïëûë íà ïîâåðõíîñòü.Áðèëëèàíò, î êîòîðîì èäåò ðå÷ü, áûë ñàìûì áîëüøèì â èìïåðàòîðñêîé ñîêðîâèùíèöå. Ýòîò âîñõèòèòåëüíûé êàìåíü æåëòî-ëèìîííîãî öâåòà ïîä íàçâàíèåì "Ôëîðåíòèí" âåñèò 137 êàðàò. Ëåãåíäà ãëàñèò, ÷òî "Ôëîðåíòèí" ðàíüøå ïðèíàäëåæàë Âåëèêîìó áóðãóíäñêîìó ãåðöîãó, ×àðëüçó Ëûñîìó. Áðèòàíñêèé èñòîðèê Ãîðäîí ÁðóêØåôôåðä óòâåðæäàåò, ÷òî ýòî åäèíñòâåííûé äðàãîöåííûé êàìåíü, êîòîðûé ñîõðàíèëñÿ ïîñëå òîãî, êàê Øòåéíåð óêðàë ñîêðîâèùà èìïåðàòîðñêîé ñåìüè. Íèêòî èç ñåãîäíÿøíèõ ïîòîìêîâ àâñòðèéñêîé èìïåðàòîðñêîé ñåìüè è íè îäèí èç ìóçååâ íå èìåþò äðàãîöåííîñòåé, ïðèíàäëåæàâøèõ îäíîé èç íàèáîëåå èçâåñòíûõ àâñòðèéñêèõ èìïåðàòðèö, ëåãåíäàðíîé Ñèñè. Åå êîëëåêöèÿ, òùàòåëüíî ñîáèðàåìàÿ íà ïðîòÿæåíèè 44 ëåò çàìóæåñòâà çà èìïåðàòîðîì Ôðàíöåì Æîçåôîì, áûëà, áåç ñîìíåíèÿ, âïå÷àòëÿþùåé ïî ðàçìåðó è ñîäåðæàíèþ. Âñå ñåìåéíûå ñîêðîâèùà áûëè ïðîäàíû. Ëèøü íåäàâíî îñòàòêè áûëîãî âåëè÷èÿ èìïåðàòîðà â âèäå íåáîëüøèõ óêðàøåíèé íà÷àëè âîçâðàùàòüñÿ â Âåíó. 146 Watch&Diamond


КРИСТАЛЛ ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк Дніпропетровськ вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а гранд#готель "Україна" тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46 тел. (062) 381#47#85 пр. К. Маркса тел. (056) 370#38#39


Приглашаем утонуть в роскоши

S

t. Regis Grand hotel - íåäàâíî ïîìåùåí â "Çîëîòîé ñïèñîê", êîòîðûé ñîñòàâëåí ïðåäñòàâèòåëÿìè ýëèòû ãîñòèíè÷íîãî áèçíåñà. Ýòî àðèñòîêðàòè÷åñêîå çäàíèå â ñåðäöå Ðèìà, ðàñïîëîæåííîå â íåñêîëüêèõ øàãàõ îò Via Veneto è èçâåñòíîé Èñïàíñêîé ëåñòíèöû, âî âñå âðåìåíà áûëî ñâîåîáðàçíûì ïåðåêðåñòêîì, ãäå â æàðêèõ ñïîðàõ ñõîäèëèñü äèïëîìàòû, îáìåíèâàëèñü õîëîäíûìè ëþáåçíîñòÿìè êîðîëè è ïðåçèäåíòû, ïîäïèñûâàëèñü ìåæäóíàðîäíûå ýêîíîìè÷åñêèå êîíòðàêòû, ãäå ñëèâêè âûñøåãî îáùåñòâà çàäàâàëè óðîâåíü êóëüòóðíîé æèçíè Åâðîïû. Èñòîðèÿ îòåëÿ íà÷àëàñü áîëåå ñòà ëåò òîìó íàçàä â Ëîíäîíå íà ïðèåìå, äàííîì âëàäåëüöåì ãîñòèíèöû "Savoy", Öåçàðåì Ðèòöåì. Ñðåäè ãîñòåé áûëè èòàëüÿíñêèé ïðåçèäåíò, ìàðêèç Ðóäèíè, êîòîðûé ñêàçàë ñâîåìó ñîïëåìåííèêó ïî÷òè ïî Âûñîöêîìó: "ß, Âàíü, òàêîå æå õî÷ó…". Îòåëü íà via Vittorio Emanuele Orlando áûë îòêðûò 11 ÿíâàðÿ 1894 ãîäà. Æåíà Ðèòöà, Ìàðèÿ-Ëóèçà, ïðîâåëà â íåì áîëåå äâóõ ëåò, çàíèìàÿñü êàæäîé äåòàëüþ îòåëÿ äî 148 Watch&Diamond

òàêîé ñòåïåíè, ÷òî êàæäàÿ êîìíàòà íàïîìèíàëà ëó÷øèå êîðîëåâñêèå êîìíàòû èòàëüÿíñêèõ è ôðàíöóçñêèõ ìîíàðõîâ. Õîëë ãîñòèíèöû ïðåâðàòèëñÿ â áîòàíè÷åñêèé ñàä ýêçîòè÷åñêèõ ðàñòåíèé. Ïðèíö Êîëîííà â ñâîåé ðå÷è çàÿâèë, ÷òî â Ðèì ïðèøåë íîâûé Öåçàðü.  ýòîé øóòêå áûë äâîéíîé ïîäòåêñò: íå òîëüêî èìÿ âëàäåëüöà ãîñòèíèöû ñðàâíèâàëîñü ñ âåëèêèìè Ðèìñêèìè Öåçàðÿìè, íî è îòåëü áûë ïîõîæ íà äðåâíèé ïðåêðàñíûé Ðèì Öåçàðÿ.  òîò âå÷åð ãîñòè ìîãëè âîñõèùàòüñÿ õîðîøèì âêóñîì è ðîñêîøüþ - çîëîòàÿ ïîñóäà, ñòîëîâîå ñåðåáðî, ïðîçðà÷íûé êèòàéñêèé ôàðôîð è òåêèíñêèå êîâðû. Âå÷åð ñòàë ãðàíäèîçíûì îáùåñòâåííûì ñîáûòèåì, î êîòîðîì ãîâîðèëè äîëãèå ãîäû è âñïîìèíàþò åùå è ñåé÷àñ. St. Regis Grand Hotel áûë ïåðâûì "òåõíîëîãè÷åñêèì" îòåëåì òîãî âðåìåíè. Ýëåêòðè÷åñòâî. Âî âñåõ êîìíàòàõ ïðèâàòíûå âàííûå. Ëèôò, îäèí èç íèõ äî ñèõ ïîð âñå åùå ðàáîòàåò. Ñèñòåìà îáîãðåâà êîìíàò. Ïåðâàÿ â Ðèìå áàëüíàÿ çàëà, äåêîðèðîâàííàÿ èçâåñòíûì õóäîæíèêîì Ìàðèî Ñïèíåòòè.Öåçàðü Ðèòö, ÷üÿ ðåïóòàöèÿ áûëà ñâÿçàíà ñ Savoy è Carlton â Ëîíäîíå, ïîëíîñòüþ èçìåíèë ñòèëü æèçíè Ðèìà. Ñòàðîå ïðàâèëî, ñôîðìóëèðîâàííîå èì, êîòîðîå âñå åùå îñòàåòñÿ íåçûáëåìûì â îòåëå, ãëàñèò: "Çðè, íå ãëÿäÿ, âîñïðèíèìàé, íå ñëóøàÿ, áóäü óñëóæëèâûì, íî íå ðàáîëåïñòâóé". Ïðîøëè ãîäû è St. Regis Grand Hotel ñåãîäíÿ âíîâü îòêðûë ñâîè äâåðè. Ïîëíàÿ ðåñòàâðàöèÿ îáîøëàñü â 35 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ. Åé ïîäâåðãëîñü íå òîëüêî çäàíèå, íî áûâøàÿ ñëàâà îòåëÿ. Îí âíîâü íàõîäèòñÿ â öåíòðå âíèìàíèÿ ïðåçèäåíòîâ, ïðàâèòåëüñòâ, äèïëîìàòîâ, ïðèíèìàåò ìíîãèõ íàöèîíàëüíûõ è ìåæäóíàðîäíûõ ñàíîâíèêîâ, áèçíåñìåíîâ è çíàìåíèòîñòåé ñ ìèðîâîé ñëàâîé.  îáíîâëåííîì îòåëå ñîõðàíåíû èòàëüÿíñêèå è ôðàíöóçñêèå ñòèëè ìåáëèðîâêè è äåêîðàöèé, ÷åì âîññòàíîâëåí äóõ ðèìñêîãî äâîðöà. Ìðàìîðíûå êîëîííû, ôðåñêè, 150 Watch&Diamond

âîñòî÷íûå êîâðû, òûñÿ÷è ëó÷åé, èñõîäÿùèõ èç àíòè÷íûõ ñòåêëÿííûõ ëþñòð Murano, âñå ýòî ñíîâà è ñíîâà óáåæäàåò ãîñòåé, ÷òî î÷àðîâàíèå è ñòèëü òîãî ïðåêðàñíîãî ðàííåãî ïåðèîäà íå èñ÷åçëè.  ãîñòåâûõ êîìíàòàõ è ñþèòàõ ìîæíî óâèäåòü òå æå ðàñïèñàííûå ñòåíû, ñîõðàíèâøèåñÿ ñ 19 âåêà, ìåáåëü è áîãàòóþ äåðåâÿííóþ îòäåëêó. Âñå ýòî âïîëíå äðóæåëþáíî óæèâàåòñÿ ñ ïîñëåäíèìè äîñòèæåíèÿìè ãîñòèíè÷íûõ òåõíîëîãèé â çàëàõ çàñåäàíèé ñîâåòà äèðåêòîðîâ, Öåíòðå áèçíåñà è êîììóíèêàöèé.  ãðîìàäíîì îòåëå âñåãî 161 íîìåð, îíè ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà: 1 êîðîëåâñêèé, 1 äèçàéíåðñêèé, 15 þíèîðñêèõ, 6 ïîñîëüñêèõ, 41 èìïåðàòîðñêèé, 64 äå-ëþêñ è 33 ãîñòåâûå êîìíàòû äëÿ âàæíûõ ñàíîâíèêîâ. Êîìíàòû ñîõðàíèëè èñòîðè÷åñêèé äèçàéí Ðèìà. Ó êàæäîé èç íèõ ñâîÿ óíèêàëüíàÿ èäåíòè÷íîñòü: íàä ïå-


Мюнхен /Германия/ Афины /Греция/ Дубаи /Эмираты/ Стамбул /Турция/ Шарм"Аль"Шейх /Египет/

г. Донецк, п. Орешкова, 18 +38 062 385 61 77, +38 062 337 12 61 ел. многоканальный +38 062 304 67 0 г. Киев, ул. Ярославов Вал, 17б +38 044 278 59 69 г. Симферополь, ул. Павленко, 22 38 0652 54 69 45 факс +38 0652 29 72 0

Авиаперелеты из Донецка в любую точку планеты через Вену. Бронирование и продажа авиабилетов. Индивидуальные VIP#туры. Авиаперевозки грузов из Донецка в любую точку планеты через Германию и из любой точки мира в Донецк. Отдых и оздоровление. Посещение международных выставок и ярмарок.

ACCREDITED AGENT


ðåäíåé ñïèíêîé êðîâàòè ðàñïîëîæåíû ðàñïèñàííûå âðó÷íóþ ôðåñêè, îòîáðàæàþùèå äðåâíèå ðóèíû è ïàìÿòíèêè Ðèìà. Ìåáåëü ïðåäñòàâëåíà êîìáèíàöèåé ñòèëåé ïåðèîäà Èìïåðèè, ðåãåíòñòâà è Ëþäîâèêà XV. Äâà ýòàæà ÿâëÿþòñÿ ïðèâèëåãèðîâàííûìè: óñëóãè äâîðåöêîãî, åæåäíåâíàÿ óáîðêà íîìåðîâ, ðîñêîøíûå âàííûå, óäîáñòâà Hermes è ìíîãîå äðóãîå. Êóëèíàðíûé ãóðó ðåñòîðàíà, øåôïîâàð Äàíèýëü Ñåðà, ãîòîâèò ïîíÿòíûå è ïðîñòûå êóøàíüÿ: êîï÷åíàÿ ãðóäêà óòêè ñ öèòðóñîâûìè ôðóêòàìè; ðèìñêîå êîíñîìå "Stracciatella" ñ ãîðÿ÷åé ãóñèíîé ïå÷åíüþ; íà÷èíåííûé ôèñòàøêàìè òþðáî ñ èçìåëü÷åííûìè îâîùàìè, èçþìîì è êåäðîâûìè îðåøêàìè; ôàðøèðîâàííûé ÿãíåíîê ñ ÷åðíûìè òðþôåëÿìè, ñîóñîì Marsala, ìîëîäûì êàðòîôåëåì è áðîêêîëè â ìàñëå ñî ñïåöèÿìè; ãðóøå152 Watch&Diamond

âî-òâîðîæíî-ñûðíîå ñóôëå ñ ìîðîæåíûì è äðóãèå. Êîðîëè è êîðîëåâû, ñóëòàíû, ýìèðû, èìïåðàòîðû, ïðåçèäåíòû, ïèñàòåëè, ñðåäè êîòîðûõ Ýìèëü Çîëÿ è Ëåâ Òîëñòîé, çâåçäû êèíåìàòîãðàôà - Ðè÷àðä Áàðòîí è Ýëèçàáåò Òåéëîð, Òîòî, Ñîôèÿ Ëîðåí, Ôåäåðèêî Ôåëëèíè, Ôðàíêî Äçèôåðåëëè, Ìàäîííà è ìíîãèå äðóãèå âñåãäà îñòàíàâëèâàëèñü è îñòàíàâëèâàþòñÿ â St. Regis Grand Hotel, êîãäà ïðèåçæàþò â Ðèì. Îïèñûâàòü óáðàíñòâî èíòåðüåðîâ îòåëÿ äåëî áåñïåðñïåêòèâíîå è î÷åíü äîëãîå. Âíóòðè îí ÷åì-òî íàïîìèíàåò ñàëîíû ïå÷àëüíî èçâåñòíîãî "Òèòàíèêà", ñ òîé ëèøü ðàçíèöåé, ÷òî St. Regis Grand íå óòîíóë â îêåàíñêîé ïó÷èíå âðåìåíè, íî åãî ïîñòîÿííî ïîãëîùàåò ìîðå ëþáâè ê ðîñêîøíîé æèçíè, ê âåëè÷èþ ãåíèàëüíûõ ðóê ÷åëîâå÷åñêèõ, êîòîðûå ìîãóò ñîòâîðèòü òàêîå ÷óäî.


NOBLESSE OBLIGE ПОЛОЖЕНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ

ООО “Торговый дом Паради” ул. Ильича, 89, г. Донецк, 83003, Украина тел.: (+38062) 345 43 03

Лиц.: № 2АА414669

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ

А Л К О ГО Л Е М

ВРЕДИТ

ВАШЕМУ

ЗДОРОВЬЮ


Сладкие грезы Chopard

Ê

îìïàíèÿ Chopard äî íåäàâíåãî âðåìåíè öàðèëà íà êèíîôåñòèâàëüíûõ ëåñòíèöàõ, îòêðûâàþùèõ ïîêàçû ôèëüìîâ â Âåíåöèè, Êàííàõ, Áåðëèíå, íà ðàçëè÷íûõ àìåðèêàíñêèõ ìóçûêàëüíûõ êîíêóðñàõ, îñûïàÿ è áåç òîãî ñèÿþùèõ êèíîçâåçä áðèëëèàíòîâûìè èñêðàìè. Íà êàííñêîì êèíîôîðóìå îíà ãîñïîäñòâóåò äàâíî, ñòàâ îôèöèàëüíûì ñïîíñîðîì è èçãîòàâëèâàÿ ãëàâíûå "ïàëüìîâûå âåòâè" è ïðèçû Palme d'Or è Trophee Chopard, êîòîðûå âðó÷àþòñÿ ôèëüìó è àêòåðàì, ïîäàþùèì áîëüøèå íàäåæäû, íî åùå íå ïîêîðèâøèì ñåðäöà ñåðäèòîãî è ñòðîãîãî Æþðè. Îäíàêî òåïåðü ýòà êðóïíåéøàÿ þâåëèðíàÿ êîìïàíèÿ ïðîíèêëà è â ñàìîå ñåðäöå êèíîèíäóñòðèè - íà ñúåìî÷íûå ïëîùàäêè.  òèòðàõ ôèëüìà, êîìïàíèè Óîëòà Äèñíåÿ, "Äíåâíèêè ïðèíöåññû-2. Êîðîëåâñêàÿ ñâàäüáà" ïîÿâèëàñü íîâàÿ, íåîáû÷íàÿ ðîëü îôèöèàëüíûé þâåëèð ôèëüìà. Óêðàøåíèÿ, "ñíèìàþùèåñÿ" â ôèëüìå, îöåíèâàþòñÿ â 15 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ. Îäíî òîëüêî îáðó÷àëüíîå êîëüöî ñ ãîëóáûì áðèëëèàíòîì â âèäå ñåðäöà áûëî ñïåöèàëüíî ñïðîåêòèðîâàíî Êàðîëèíîé ÃðóîçèØîéôåëü äëÿ ïðèíöåññû Ìèè. Ñîçäàâàÿ åãî, äèçàéíåðäóìàëà î ñàìîì âîñõèòèòåëüíîì, ôàíòàñòè÷åñêîì êîëüöå, î êîòîðîì ìîãëà áû ìå÷òàòü ëþáàÿ äåâóøêà. Ôèëüì ñòàë äîëãîèãðàþùèì ïîäèóìîì Chopard äëÿ äåìîíñòðàöèè ãðàöèè, ðîñêîøíîãî âåëèêîëåïèÿ è êîðîëåâñêîãî âåëè÷èÿ.  áóòèêå Chopard íà Áåâåðëè Õèëç, â ïðèâàòíîé îáñòàíîâêå îòìå÷àëàñü óñïåøíàÿ ïðåìüåðà ôèëüìà è ñâåæèé çàëï ïûøíîãî, øèêàðíîãî ïîêàçà íîâûõ êîëëåêöèé êîìïàíèè. Çâåçäû êðóïíîé âåëè÷èíû è ïîìåíüøå íåñëè â ðóêàõ êîêòåéëè, à íà ñåáå óêðàøåíèÿ, çàïå÷àòëåííûå â ôèëüìå è ñîâåðøåííî íîâûå, åùå íå çàñâå÷åííûå íà øèðîêîé ïóáëèêå. îãäà ôèëüì äîêàòèòñÿ äî íàøåãî ïðîêàòà, Âû, äîðîãîé ÷èòàòåëü, óæå áóäåòå çíàòü, ÷òî îæåðåëüå "Çíàê âîñêëèöàíèÿ" íà øåå ëåãåíäû àìåðèêàíñêîãî êèíî, Äæóëèè Ýíäðþç, â ïåðâîé ñöåíå áðàêîñî÷åòàíèÿ, ñîñòîèò èç 5 674 áðèëëèàíòîâ îáùèì âåñîì 59 êàðàò. Êóïîëîîáðàçíûå, íàïîìèíàþùèå àðõèòåêòóðó ðóññêèõ õðàìîâ, êëèïñû "Ïóøêèí", êðîìå áðèëëèàíòîâ â 3,5 êàðàòà, ñâåðêàþò äâóìÿ èçóìèòåëüíûìè áåëûìè æåì÷óæèíàìè ñî äíà Þæíîãî ìîðÿ.  ñöåíå êîðîíàöèè Ýíäðþç ïîÿâèòñÿ â âîñõèòèòåëüíîì áðèëëèàíòîâî-ðóáèíîâîì ãàðíèòóðå, ãäå

Ê

156 Watch&Diamond

áèðìàíñêèå ðóáèíû â 74 êàðàòà óäà÷íî îòòåíÿþò 104 êàðàòà áðèëëèàíòîâûõ êàïåëü. Íà áàëó â ÷åñòü Äíÿ ðîæäåíèÿ Âû óâèäèòå åùå îäíî ÷óäî Chopard - êëèïñû ñ 15 ãðóøåâèäíûìè áðèëëèàíòàìè îáùèì âåñîì 40 êàðàò è ñòîèìîñòüþ â 1ìëí.200 òûñ. äîëëàðîâ.  áóäíè÷íûõ, ïðîõîäíûõ ñöåíàõ ôèëüìà ãîñïîæà Äæóëèÿ íîñèò íà çàïÿñòüå ñòàâøèå êëàññèêîé, çîëîòûå ÷àñû Tonneau, óêðàøåííûå áðèëëèàíòàìè è ïåðëàìóòðîâûì öèôåðáëàòîì. Âîñõîäÿùàÿ çâåçäà ýêðàíà Àííà Õýòâåé, èãðàþùàÿ ãëàâíóþ ðîëü â ôèëüìå, ïðîäåìîíñòðèðóåò óæå óïîìÿíóòîå íàìè îáðó÷àëüíîå áðèëëèàíòîâîå êîëüöî, áðèëëèàíòîâîå îæåðåëüå, ñîñòîÿùåå èç 61 áðèëëèàíòà â ôîðìå marquis ñ ïîäâåñêîé â âèäå ãðóøåâèäíîãî áðèëëèàíòà. Î÷àðîâàòåëüíûé ðóáèíîâûé áðàñëåò "Îáúåìíîå ñåðäöå" è ÷àñû "Í" ñ ïåðëàìóòðîâûì öèôåðáëàòîì, óêðàøåííûì ñîòíåé ðîçîâûõ ñàïôèðîâ. È êàê àïîôåîç ðîñêîøè, ïåðåä èñïóãàííûì, çà÷àðîâàííûì çðèòåëåì ïðåäñòàíåò ñïàëüíÿ ïðèíöåññû Ìèè íà ïîäíîñàõ Chopard ñâåðêàþùàÿ ìàññà 50 þâåëèðíûõ óêðàøåíèé îáùåé ñòîèìîñòüþ 10 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ. Âî èçáåæàíèå ïîð÷è ãëàç ôèëüì æåëàòåëüíî ñìîòðåòü â ñîëíöåçàùèòíûõ î÷êàõ.


Merry Crystal

www.swarovski.com

КРИСТАЛЛ ПОДАРУНКИ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР В УКРАЇНІ Донецьк вул. Артема, 76 тел. (062) 381#06#12

Дніпропетровськ гранд#готель "УкраЇна" пр. К. Маркса тел. (056) 370#38#39

Львів вул. Театральна, 10 тел. (0322) 72#06#05


МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ


Обществу защиты животных на этом празднике жизни нет места. Здесь нет меха бедных зверьков выращенных в клетках. Это все представители ди кой фауны, численность которой жестко контроли руется международной организацией, чтобы по го родам и весям не разгуливали кровожадные тигры, пантеры, злобные рыси и хитрые лисы. Хотя, согла ситесь, это было бы очень красиво. Как хорошо в ажурном вечернем платье, запах нув полы длинного манто, уткнув нос в пушистый заснеженный воротник, пройтись по сияющей раз ноцветными огнями новогодней улице. А если под жаркой шубой вашу кожу приятно холодят льдинки бриллианты, то вы будете парить над землей. Привыкшие к овчинным дубленкам мы даже не знаем названия многих мехов, но оценить их красо ту, утонуть в нежности и тепле нам вполне по силам.


Браслет Carrera y Carrera, желтое золото, белые бриллианты, черный оникс и голубой топаз


Колье и серьги Luca Caratti, белое, желтое золото, белые, коньячные бриллианты


Колье Sсhoeffel, таитянский жемчуг, белое золото, белые бриллианты


Браслеты Stefan Hafner, белое, черненое золото, белые, черные бриллианты


Колье Staurino, белое золото, белые бриллианты, черная эмаль


Колье Staurino, белое золото, белые, коньячные бриллианты


Колье, брошь Clan de Vega, белое золото, белые бриллианты, голубые топазы


Колье La Nouvelle Bague, белое золото, белые бриллианты, голубая эмаль


Серьги и кольцо Roberto Coin, розовое золото, розовая эмаль, белые бриллианты


Колье Stefan Hafner, белое золото, белые бриллианты, белый жемчуг


Колье Roberto Coin, агат, белое золото, белые бриллианты, черный оникс, рубин


Кольца Roberto Coin, белое золото, сапфиры, рубины


Серьги Fani, белое золото, белые бриллианты


Колье Giorgio Visconti, белое, желтое золото, белые бриллианты
Уважаемые читатели! Журнал "Часы и бриллианты" можно приобрести в следующих магазинах: г. Киев ò/ê "Áåãåìîò", Ïå÷åðñê ò/ö "Ãëîáóñ", Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³ êíèæíûé ðûíîê "Ïåòðîâêà" ñóïåðìàðêåò "Òèêî-ìàðêåò", óë. Ãîí÷àðà, 96 ñïîðòêëóá "Àêâàðèóì", óë. Ãåðîåâ Ñòàëèíãðàäà, 45 "Àãðîìàò", Íîâîáåëè÷è, óë. Ëåñîðóáíàÿ, 1 ò/ö "Êâàäðàò" , ñò. ì. "Äðóæáû Íàðîäîâ", ñò. ì. "Òåàòðàëüíàÿ" "Ïàññàæ", óë. Êðåùàòèê, 15 ò/ö "Ïîë³ññÿ", 2 òîðãîâûå òî÷êè, æ/ä âîêçàë ìàã.(ïðåññà) óë. Æèëÿíñêàÿ, 87/30 ìàã.(ïðåññà) óë. Ïîïóäðåíêî, 16 ñóïåðìàðêåò "Ñèìïàòèê", óë. Ëóêàøåâè÷à ñóïåðìàðêåò "ѳëüïî", óãîë Äðàéçåðà è Áàëüçàêà Óíèâåðñàì 22, óë. Äðàéçåðà, 21 ðûíêè "Âëàäèìèðñêèé", "Ôåñòèâàëüíûé", "Þíîñòü", "Áåðåçíÿêè" ñåòü êí. ñóïåðìàðêåòîâ "Ìîÿ êíèãà" êí. ñóïåðìàðêåò "Áóêâà", óë. Ë. Òîëñòîãî, 11/61 á/ö "Ïîäîë-ïëàçà", óë. Ñïàññêàÿ, 30-à á/ö "Ôîðóì", óë. Ïèìîíåíêî, 13 Ïå÷åðñêèé ò/ö, óë. Ñóâîðîâà, 4 "Ìåãàìàðêåò", óë. Ãîðüêîãî, 50 ñåòü ñóïåðìàðêåòîâ "Ôóðøåò" ñåòü ìàãàçèíîâ "Ìåãàìàðêåò" ãîñòèíèöû "Íàöèîíàëüíàÿ", "Êèåâ", "Ëèá³äü", "Òóðèñò" ñåòü ÒÖ "Êâàäðàò" ò/ö "Ìåòðîãðàä", ð-í Áåññàðàáêè æ/ä âîêçàë, àýðîïîðò (Áîðèñïîëü) ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ", "Äîðîãîæè÷è", "Äîì ïðåññû", "Ëåâîáåðåæíàÿ", "Ðåñïóáëèêàíñêèé ñòàäèîí", "Ìèíñêàÿ" "Îâàëüíûé", óë. Ãðóøåâñêîãî, 9 "Àëüòðàí", óë. Á.Õìåëüíèöêîãî, 19 "Àôèíà", óë. Ã. Òóïèêîâà, 18/184 "Áîãàòûðü", óë.Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 132 ãàñòðîíîì "Íîâûé", óë. Åðåâàíñêàÿ, 14 ãàñòðîíîì "Ïîëèñ", á. Ëåñè Óêðàèíêè êàôå "Äâåðè", óë. Ðåéòåðñêàÿ ñåòü ìàãàçèíîâ "Äåëèêàòåñ" "Æèñêóð-Êàøòàí", á. Ëåñè Óêðàèíêè, 24 "Êîëãðèí", óë. Ãîí÷àðà, 62 êàôå "Êàëèíà", óë. Ìîñêîâñêàÿ, 29à "Êîìîðà", Âèíîãðàäàðü "Êðèñòèíà", Îáîëîíñêèé ïð-ò, 22â "Ëàð÷èê", óë. Âàíäû Âàñèëåâñêîé "Ëåììà", óë. Ãóñîâñêîãî "Ëèïêè", óë. Ëþòåðàíñêàÿ, 30 "Ëîñü", ßðîñëàâîâ Âàë, 21/20

"Ìåêîñ Ãîðîäåöêîãî", óë.Ãîðîäåöêîãî "Ìåêîñ Æèòîìèðñêèé", óë. Á.Æèòîìèðñêàÿ, 23 "Ìåðêàòîð-Ïîäîë", Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü "Ïðåäñëàâà", óë. Øåëêîâè÷íàÿ, 13/2 "Ïðåìüåðà", óë. Á.Õìåëüíèöêîãî, 23 "Ïðîäìåæà", óë. Ãîðüêîãî, 165 ñåòü ìàãàçèíîâ "Ðåíãëîä" "Ñàäîâûé", óë. Èíñòèòóñêàÿ, 17/5 "Ñòàðûé ãîðîä", óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 52 ÒΠ"ÑÊÈÔ", óë. Ãåðîåâ Ñòàëèãðàäà, 14ã óíèâåðñàì "Êèåâ", Õàðüêîâñêîå øîññå г. Донецк "ÁóÌ", óë. Àðòåìà, 143, "Ìàêñèì", óë. Àðòåìà, 127, òåë.: (062) 337-37-71 "ÄèÊ", ïð. Ïàâøèõ Êîìóíàðîâ, 96, Ãàñòðîíîì "Îðåøêîâî", óë. Óíèâåðñèòåòñêàÿ, 32 "Àìñòîð", ïð. Èëüè÷à, òåë.: (062) 345-52-64 ò/ö "Áåëûé ëåáåäü", óë. Àðòåìà, 143 ñóïåðìàðêåò "P³t Stop", ïð. Èëü÷à, ïð. Ìèðà "Ôàâîðèò", óë. Óíèâåðñèòåòñêàÿ, 21, òåë.: (062) 335-27-64 "Ïåðâûé ãàñòðîíîì", óë. Àðòåìà, 71, òåë.: (062) 338-11-13 "Åâðîïà", á. Øåâ÷åíêî, 73, òåë.: (0622) 95-30-40 "Âèçîí", á. Øåâ÷åíêî, 47, òåë.: (0622) 95-14-90 "Çà ìèëûõ äàì", óë. Àðòåìà, 163 òåë.: (062) 381-94-77 "Óíèâåðñàì Óêðàèíà", óë. Óíèâåðñèòåòñêàÿ, 80à г. Одесса ñåòü ñóïåðìàðêåòîâ "Ðîðóñ", óë. ãåíåðàëà Ïåòðîâà, 51, òåë.: 37-84-80 ïð. ìàðøàëà Æóêîâà, 5à, òåë.: 42-76-22 ñåòü ñóïåðìàðêåòîâ "Ñåëüïî", ïëîùàäü Òîëáóõèíà, ïð. ìàðøàëà Æóêîâà г. Харьков ñóïåðìàðêåò "Êëàññ-1", óë. Ãàãàðèíà, 174 ñóïåðìàðêåò "Òàðãåò", ïð. Ìîñêîâñêèé, 257 ïð. Ãàãàðèíà, 167/1 óë. Ïàâëîâà, 120 г. Львов "Èíòåðïðåññ", óë. Ñòðèéñêàÿ, 104, "Ïðåññà ïëþñ", óë. Â.Âåëèêîãî, 4/2, "Æåíåâà", óë. Òåàòðàëüíàÿ, 10

Редакция выражает особую благодарность за предоставленную помощь в создании журнала бутику Megapolis, бутику Bolero, бутику Cult, авиакомпании АНП, компании Кристалл H швейцарские часы, дистрибьютору компании Daniel Swarovski.

Часы и бриллианты Директор:

Андрей Алябьев

Рекламный отдел:

Андрей Злуницин

Стилист:

Татьяна Румик

Дизайн и компьютерная верстка:

Наталья Степановская Наталья Фонотова

Литературный редактор:

Сергей Тимофеев

Художественный редактор:

Екатерина Тимофеева

Журналист:

Виталий Познин

Технический директор:

Владимир Макарович

Фотосъемка:

Сергей Тимофеев Наталья Хоружая

Отдел маркетинга и PR:

Ольга Чернова

Перевод:

Евгения Марченко

Отдел регионального распространения и рекламы: г. Киев 8(067) 409 30 90 г. Донецк 8(062) 334 33 29 г. Львов 8(0322) 72 06 05 г. Запорожье 8(0612) 24 61 20 г. Днепропетровск 8(056 ) 370 44 49 Журнал зарегистрирован как средство массовой информации в Министерстве информации Украины 18 июня 2002 г. Свидетельство о регистрации: Рег.КВ №6368 Все права защищены Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель. Редакция не несет ответственности за точность публикуемой информации, и может не разделять точку зрения автора. Полное или частичное воспроизведение статей и материалов, опубликованных в "Watch&Diamond", категорически запрещено. Все права на статьи, иллюстрации, иные материалы, а также художественное оформление принадлежат редакции журнала "Watch&Diamond". В журнале использованы материалы журналов "Watches&Clocks", "GmT", "Orologi", "Jewels and Watches", а также iHnet ресурсы. Тираж 20 000 экз. Цена договорная. Учредитель и основатель ООО "Фэшн Клаб". Адрес редакции: Украина, 03191 г. Киев, а/я 87 eHmail:info@watchdiamond.com.ua iHnet address: www.watchdiamond.com.ua Печать: ООО “Новый друк”, Украина, 02094, г. Киев, ул. Магнитогорская, 1 тел. (044) 552H8047, факс (044) 451H4810


Did you know that this watch

1.885 m to be exact, housed in four goingbarrels that are stacked two by two and coupled in series inside the L.U.C 1.98 mechanical hand-wound movement. Developed by our ”Manufacture”, this patented configuration accumulates enough energy for the L.U.C Quattro watch to operate with regularity and stability for almost 9 1/2 days. Its chronometer certification and the ”Geneva Seal” quality hallmark, combined with an exceptional powerreserve, make this watch a new milestone in the art of watchmaking. L.U.C Quattro, powered by the L.U.C 1.98 movement. 18-carat gold case, hand-guilloché gold dial, ref. 16/1863. Limited numbered series of 1860 in yellow gold, white gold, rose gold and platinum.

MOD . 4

7

RT

WITH LEATHER STRAP OR BRACELET WATCHES SPACES AND 3 ROTORS TO WIND UP A U T O M A T I C S WRISTWATCHES

®

SCATOLA del TEMPO

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк Дніпропетровськ вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а гранд#готель "УкраЇна" тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46 тел. (062) 381#47#85 пр. К. Маркса тел. (056) 370#38#39

Львів вул. Театральна, 10 тел. (0322) 72#06#05


№ 10

БРИЛЛИАНТЫ

2005

international magazine

GRAND PRIX de Geneve Звездный путь Франсуа Поль Журна

Louis Vuitton Да хранит Вас Dior

КРИСТАЛЛ ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ Донецьк Донецьк Дніпропетровськ вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а гранд+готель "Україна" тел. (062) 335+76+46 тел. (062) 381+47+85 пр. К. Маркса тел. (056) 370+38+39

2005/10

K&K © Modиle dйposй

Сладкие грезы Chopard