wd07

Page 1

№7

БРИЛЛИАНТЫ

2004

international magazine

GRAND PRIX d'Horlogerie de Geneve

Бриллиантовый тренд ASTON MARTIN

HARRY WINSTON


Did you know that this watch

1.885 m to be exact, housed in four goingbarrels that are stacked two by two and coupled in series inside the L.U.C 1.98 mechanical hand-wound movement. Developed by our ”Manufacture”, this patented configuration accumulates enough energy for the L.U.C Quattro watch to operate with regularity and stability for almost 9 1/2 days. Its chronometer certification and the ”Geneva Seal” quality hallmark, combined with an exceptional powerreserve, make this watch a new milestone in the art of watchmaking. L.U.C Quattro, powered by the L.U.C 1.98 movement. 18-carat gold case, hand-guilloché gold dial, ref. 16/1863. Limited numbered series of 1860 in yellow gold, white gold, rose gold and platinum.


contains almost 2 metres of springs ?

Шопар

MANUFACTURE

КРИСТАЛЛ ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ Донецьк Донецьк вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 381 47 85


Шопар

КРИСТАЛЛ ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ Донецьк Донецьк вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 381 47 85


Шопар K&K © CH patent

КРИСТАЛЛ ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ Донецьк Донецьк вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 381 47 85


Украина, 83055 г. Донецк, ул. Артема, 80 тел.: +38 (062) 343 43 33, факс +38 (062) 343 43 34 www.donbasspalace.com


comfort комфорт

style стиль

luxury роскошь

detail деталь

class класс

zen дзен


×àñû ñ Òóðáèéîíîì 7 Ìåññèäîðà 9 ãîäà ïî ðåñïóáëèêàíñêîìó êàëåíäàðþ (26 èþíÿ 1801 ãîäà) ìèíèñòð âíóòðåííèõ äåë Ôðàíöóçñêîé Ðåñïóáëèêè âûäàë Àáðàõàìó-Ëóè Áðåãå ïàòåíò íà òóðáèéîí - ìåõàíè÷åñêîå óñòðîéñòâî, îïðåäåëÿþùåå ðàâíîìåðíîñòü

ðàáîòû

÷àñîâîãî

ìåõàíèçìà.

Êîìïåíñèðóÿ îòðèöàòåëüíîå âîçäåéñòâèå çåìíîãî ïðèòÿæåíèÿ

íà

ìåõàíèçì,

ýòî

ãåíèàëüíîå

èçîáðåòåíèå êàðäèíàëüíî èçìåíèëî ïðåäñòàâëåíèå ÷åëîâåêà î òî÷íîñòè ìåõàíè÷åñêèõ ÷àñîâ. Ñåãîäíÿ, ïðîäîëæàÿ òðàäèöèè Áðåãå, ìû ñ Вращаясь, турбийон снижает

ãîðäîñòüþ ïðåäñòàâëÿåì ÷àñû ñ ëåãåíäàðíûì

воздействие земного притяжения

òóðáèéîíîì èç êîëëåêöèè “Grande Complication”

н а ч а с о в о й м ех а н и з м .

â

êîðïóñå èç æåëòîãî çîëîòà 750 ïðîáû.

Ìåõàíèçì ñ ðó÷íûì çàâîäîì è Â-îáðàçíîé ñåêóíäíîé ñòðåëêîé, ðàñïîëîæåííîé íà îñè òóðáèéîíà.

Ïîñåðåáðåííûé

çîëîòîé

öèôåðáëàò,

ãèëüîøèðîâàííûé âðó÷íóþ. Ñìåùåííûé îò öåíòðà ÷àñîâîé öèôåðáëàò. Ñàïôèðîâàÿ çàäíÿÿ êðûøêà.

Детали вращающейся клети турбийона.

Изобретенным Бреге часам с турбийоном " более 200 лет.


Бреге

Breguet. La passion laisse des traces.

КРИСТАЛЛ ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК Донецьк вул. Артема, 121 тел. (062) 335 76 46


AA №316285 29.11.2002


Каррера і Каррера

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (044) 228 61 11 тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 381 47 85


Йорг Хайзек

Grand Prix d’Horlogerie de Geneve 2003

22

“Это лучшие женские часы в мире!”

32

Ну, и чудо Бляха!

38

KILADA

30

Аукциону Antiquorum 30 лет

34 Франсуа Поль Журн восхищает женщин

46

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР В УКРАЇНІ Київ, вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 228 61 11 Донецьк, вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46 Донецьк, готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а, тел. (062) 381 47 85 Дніпропетровськ, вул. Короленка, 2, тел. (0562) 34 20 80 Львів, вул. Театральна, 10, тел. (0322) 72 06 05

Chopard новый адресФаберже

Clan de Vega

72

66

Родом из племени Maori

Лифчик мал, да 78 в нем намёк…

82

Vertu

Haute Joaillerie 86 от Chopard

106

Тренды: потрендим о TREND ах?Самые дорогие 120 автомобили мира: Aston Martin

Йорг Хайзек

128

Прекрасное Черное на белом

Сокровища иранской принцессы

157

Звездные предпочтения

174

164 История одного шедевра

177

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР В УКРАЇНІ Київ, вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 228 61 11 Донецьк, вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46 Донецьк, готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а, тел. (062) 381 47 85 Дніпропетровськ, вул. Короленка, 2, тел. (0562) 34 20 80 Львів, вул. Театральна, 10, тел. (0322) 72 06 05

На что ушел первый заработок Сергея Пенкинаwww.fpjourne.com Ф.П.Журн

Invenit et Fecit: “Винайшов та зробив”. Характерна ознака сучасної марки, яка створює свою історію.

Перший автоматичний годинник з резервом ходу 120 годин та річним календарем


Спеціальний приз журі 2002

Octa Calendrier

Світовий дистриб`ютор Montres Journe SA Женева

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46 тел. (062) 381#47#85The Premier Chronograph. 125 exceptional diamonds from the Harry Winston collection individually set by hand in 18-carat gold.

Гаррі Вінстон

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46 тел. (062) 381#47#85


Â

ýòîì íîìåðå íàøåãî æóðíàëà, Âû, Óâàæàåìûé ÷èòàòåëü, íå íàéäåòå áîëüøîãî âûâîäêà íîâûõ ìîäåëåé ÷àñîâ è þâåëèðíûõ óêðàøåíèé. Öûïëÿò ïî îñåíè ñ÷èòàþò, à íà äâîðå âåñíà. Ìíîãèå ÷àñîâûå ìàñòåðà è âûäàþùèåñÿ þâåëèðû óøëè â çàñàäó, òî åñòü áóêâàëüíî ñåëè çà ñâîè âåðñòàêè è ãîòîâÿòñÿ ïåðåä ëåòíèìè êàíèêóëàìè ñäåëàòü íåêèé çàïàñ èäåé è îðèãèíàëüíûõ ðåøåíèé. Âåñíîé, êîãäà âñå ïðîñûïàåòñÿ îò çèìíåé ñïÿ÷êè, â ëþäÿõ ïðîáóæäàåòñÿ æåëàíèå æèòü êðàñèâî. Ïîýòîìó íà ñòðàíèöàõ "W&D" âû óâèäèòå íåêîòîðûå àòðèáóòû êðàñèâîé æèçíè íàïðÿìóþ íå ñâÿçàííûå ñ ÷àñàìè è þâåëèðíûìè óêðàøåíèÿìè. Âåäü êðîìå àêñåññóàðîâ åñòü åùå ìíîãîîáðàçèå ïðåäìåòîâ, êîòîðûå ìû íå íîñèì, óêðàøàÿ ñåáÿ, íî êîè ñïîñîáíû ñäåëàòü íàøó æèçíü áîãà÷å, ïðèîáùèâøèñü ê âûñîêîìó èñêóññòâó. Ýòî ìîæåò áûòü ôàðôîðîâàÿ ÷àøêà, èçãîòîâëåííàÿ ïî ïðèêàçó èìïåðàòðèöû Åëèçàâåòû, èç êîòîðîé Âû ïüåòå ñâîé óòðåííèé êîôå, óäîáíîå èòàëüÿíñêîå êðåñëî ñ ðþìî÷êîé êîíüÿêà Hardy íà ïîäëîêîòíèêå è ñèçûé äûì îò ãàâàíñêîé ñèãàðû, êîòîðûé âîâñå íå îáÿçàòåëüíî âäûõàòü ïîëíîé ãðóäüþ. Îäíîé èç ãëàâíûõ ïðîáëåì, íàä êîòîðîé ëîìàþò ãîëîâó î÷åíü çàíÿòûå, ñîëèäíûå ëþäè - ÿâëÿåòñÿ ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî âðåìÿ íå áåçãðàíè÷íî. Óæå íå óñïåòü èçó÷èòü èñòîðèþ, èñêóññòâî, ëèòåðàòóðó â òîì îáúåìå, â êàêîì õîòåëîñü áû. Äàæå áûâàÿ çà ãðàíèöåé, ÷àñòî ïðèõîäèòñÿ òîëüêî ëþáîâàòüñÿ ôàñàäàìè âåëè÷àéøèõ ìóçååâ ìèðà. Íî ó Âàñ åñòü âîçìîæíîñòü îêðóæèòü ñåáÿ íàñòîÿùèìè, ãåíèàëüíûìè òâîðåíèÿìè ðóê ÷åëîâå÷åñêèõ è, íàõîäÿñü â ýòîé àòìîñôåðå ïðîíèêàòüñÿ åþ, âïèòûâàòü â ñåáÿ âñå ëó÷øåå, íà ÷òî áûëè ñïîñîáíû ìàñòåðà ïðîøëîãî. Âåùè îêðóæàþùèå Âàñ òîëüêî íà ïåðâûé âçãëÿä áåçìîëâíû.


Octa Lune

www.fpjourne.com Ф.П.Журн

Distribution: Montres Journe SA, Geneva

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46 тел. (062) 381#47#85


Grand Prix d`Horlogerie de Geneve 2003

Â

ïåðâûå çà âñþ èñòîðèþ ïðèñóæäåíèÿ ñàìîé âûñîêîé íàãðàäû â ÷àñîâîì ìèðå âûñîêîìó æþðè ïðèøëîñü äåëàòü ïðåäâàðèòåëüíûé îòáîð. ×èñëî íîìèíàíòîâ ïåðåâàëèëî äàëåêî çà ñîòíþ. Ñîïåðíè÷åñòâî äîñòèãëî ïðåäåëüíîãî íàïðÿæåíèÿ. Áûëî ðåøåíî â êàæäîé èç äåñÿòè íîìèíàöèé îñòàâèòü ïî äåñÿòü ñîèñêàòåëåé. À ïîòîì âûáðàòü âñåãî äâóõ, ïî êîòîðûì è ïðîâîäèòü ãîëîñîâàíèå. È, òåì íå ìåíåå, îðãàíèçàòîðû êîíêóðñà áûëè äîâîëüíû, âñå ãîâîðèëî î òîì, ÷òî âî âñåõ íàïðàâëåíèÿõ ÷àñîâîãî èñêóññòâà íàìå÷åí çíà÷èòåëüíûé ïðîãðåññ. Ãëàâíûå ïðèçû â ñàìûõ "òÿæåëûõ" âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ ïðèñóæäàëèñü ñ ðàçíèöåé âñåãî â îäèí ãîëîñ. È ðåäàêöèè W&D, óçíàâ èòîãè ãîëîñîâàíèÿ, áûëî îñîáåííî ïðèÿòíî ñîçíàâàòü òîò ôàêò, ÷òî åùå çàäîëãî äî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà âíèìàíèå 22 Watch&Diamond

íàøèõ ýêñïåðòîâ áûëî ïðèêîâàíî ê èìåíàì, ïîëó÷èâøèì ÷àñîâîãî "Îñêàðà". Ïî÷òè âî âñåõ ïðåäøåñòâóþùèõ íîìåðàõ ìû ðàññêàçûâàëè, î Ôðàíñóà-Ïîëü Æóðíå è åãî ãåíèàëüíûõ, óëüòðàñëîæíûõ ÷àñàõ. Ìû ñ ñàìîãî íà÷àëà ñëåäèëè çà ïîÿâëåíèåì êàæäîé íîâîé ìîäåëè ÷àñîâ "OPUS" Harry Winston è âìåñòå ñ Âàìè, äîðîãèå ÷èòàòåëè, ëþáîâàëèñü ïëàâàþùèìè áðèëëèàíòàìè íà öèôåðáëàòàõ ÷àñîâ Chopard. Î òîì, ÷òî öåðåìîíèÿ Ãðàí-Ïðè ýòîãî ãîäà ïðîøëà íà âûñîêîì óðîâíå, ãîâîðèë ñïèñîê ãîñòåé ïîñåòèâøèõ â ýòîò âå÷åð Æåíåâñêèé Ãðàíä Òåàòð. Ñîáðàâøèìñÿ, îñîáåííî çàïîìíèëàñü òåïëàÿ, äðóæåñêàÿ ðå÷ü Ìàêñèìèëèàíà Áóçåðà èç êîìïàíèè Harry Winston, êîòîðûé ïðèìèðèë õîòÿ áû íà âðåìÿ ñîïåðíèêîâ è êîòîðîìó ïîñ÷àñòëèâèëîñü ðàçäàâàòü ïðèçû.  íîìèíàöèè "Ëó÷øèå ìóæñêèå ÷àñû"


W H ITE

GOLD WATCH .

M ECHAN ICAL MOVEM ENT WITH AUTOMATIC REWI N DI NG AN D C ROWN SET WITH B LACK DIAMON D . B LU E GALUCHAT STRAP.

DUAL TI M E ZON E .

G E N E VA - PA R I S - LO N D O N - G STA A D - R O M E - H O N G KO N G - K U WA I T

де Грізогоно

- P O RTO C E RVO w w w. d e g r i s o g o n o . c o m

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46 тел. (062) 381#47#85


ïîáåäó îäåðæàëè ÷àñû "Octa Lune F.P.Journe Invenit et Fecit". À àòàêîâàëè ýòó íîìèíàöèþ òàêèå êèòû êàê Patek Philippe, Vacheron Constantin, Longines è äðóãèå. Íî äàæå îíè ïðèíÿëè ñâîé ïðîèãðûø êàê äîëæíîå ïåðåä òàëàíòîì Ôðàíñóà-Ïîëü Æóðíà. Óíèêàëüíûé àâòîìàòè÷åñêèé ìåõàíèçì, ìîäíûå óñëîæíåíèÿ, 5-äíåâíûé çàïàñ õîäà, êîðïóñ èç çîëîòà èëè ïëàòèíû, ïîñåðåáðåííûé ãèëüîøèðîâàííûé öèôåðáëàò ñäåëàëè ýòè ÷àñû ñàìèìè ýëåãàíòíûìè. ûñøóþ íàãðàäó Ãðàí-Ïðè â íîìèíàöèè "Çâåçäà Âîñòîêà âðó÷èëè Chopard çà ñîçäàíèå êîëëåêöèè "Happy Spirit", âîëíóþùåé ñâîåé ïðîñòîòîé è ÷èñòîòîé ãåîìåòðè÷åñêèõ ôîðì. Ïîäâèæíûé áðèëëèàíò â öåíòðå êîíöåíòðè÷åñêèõ êðóãîâ - "äóøà" íîâîé êîëëåêöèè è íàïîìèíàíèå î ãåíèàëüíîì èçîáðåòåíèè þâåëèðîâ êîìïàíèè - ñâîáîäíî äâèæóùèõñÿ â îïðàâå áðèëëèàíòîâ, çà íåïðåäñêàçóåìûìè äâèæåíèÿìè êîòîðûõ, ìîæíî íàáëþäàòü áåñêîíå÷íî.

Â

Часы года Blancpain

Â

ñàìîì êîíöå ïðîøëîãî ãîäà àâñòðèéñêàÿ ãàçåòà "Die Presse" òðàäèöèîííî íàçâàëà ëó÷øèå ïî åå ìíåíèþ ÷àñû 2003 ãîäà.  êîìïàíèè Blancpain ïðåìèÿ "Best Watch of the Year 2003", áûëà âñòðå÷åíà ñî ñäåðæàííîé ãîðäîñòüþ - ýòî äàëåêî íå ïåðâàÿ íàãðàäà ñòàðåéøåé øâåéöàðñêîé ôèðìû. "Blancpain" ðàäà ðàçäåëèòü å¸ ñ âàìè çà âàøó ïðåäàííîñòü è äîâåðèå, êîòîðîå âû ïî-ïðåæíåìó îêàçûâàåòå íàøåé êîìïàíèè", - ñêàçàë, îáðàùàÿñü ê òðèäöàòè òûñÿ÷àì ðåñïîíäåíòîâ, êîòîðûå ïðîãîëîñîâàëè çà êîëëåêöèþ Villeret, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Blancpain, Ìàðê Õàéåê. Õðîíîãðàô Villeret, ñ îïàëîâûì öèôåðáëàòîì è àâòîìàòè÷åñêèì çàâîäîì â êîðïóñå èç êðàñíîãî çîëîòà, çàâîðàæèâàåò ïðîñòîòîé ëèíèé è èçûñêàííî âå÷íîé êëàññè÷åñêîé ýëåãàíòíîñòüþ. Blancpain ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü íàä ýòîé ìîäåëüþ è ïîñêîëüêó ñîâåðøåíñòâó íåò ïðåäåëà, ñêîðî ìû óâèäèì íîâûé Villeret è ïîäîæäåì êîíöà òåêóùåãî ãîäà. 24 Watch&Diamond

Хронограф Villeret Циферблат: опаловый Механизм: автоматический завод Корпус: красное золото/Ref 4082#3642#55 Толщина: 11,9 мм Диаметр: 40 мм Водостойкость: 30 м


Reproduced with the permission of the Cantonal Basel City and Basel Country Survey Office 28.7.03. All rights reserved.

WHERE BUSINESS BEGINS AND TRENDS ARE CREATED SATELLITE IMAGE OF BASEL in spring POPULATION during the year: 187,849 POPULATION during the Baselworld: 287,849 AREA OF EXHIBITION SPACE: GROSS 160,000 NET 110,000 SQUARE METRES

The World’s leading Watch and Jewellery Show | Basel | Switzerland | Phone + 41 (0)848 00 00 55 | visitor@baselworld.com | www.baselworld.com


Камертон от Harry Winston Opus-3 - òàê ëàêîíè÷íî è ïðîñòî íàçâàíû òðåòüè ïî ñ÷åòó ÷àñû, êîòîðûìè Harry Winston çàäàåò òîí â èñêóññòâå èçãîòîâëåíèÿ ÷àñîâ äëÿ âñåãî ìèðà. Êàê è ïðîøëûå åæåãîäíûå ñî÷èíåíèÿ, Opus-3, âíîâü íàïèñàí ïðèãëàøåííûì ìàýñòðî.

Ï

åðâûì çàïóñòèë ìåòðîíîì Ôðàíñóà Ïîëü Æóðí, åãî OPUS-1 òàê ïîäíÿë ïëàíêó, ÷òî îíà êàçàëàñü íåäîñÿãàåìîé, êàê ïî òåõíè÷åñêîìó ñîâåðøåíñòâó, òàê è ïî äèçàéíåðñêîé ôàíòàçèè. Îäíàêî Opus-2, ïðîçâó÷àâøèé â èñïîëíåíèè Àíòóàíà Ïðåöåóçî, ïîêàçàë âñåì ñêåïòèêàì, ÷òî âîâñå íåçà÷åì èäòè ïî ñëåäó Æóðíà, à âïîëíå äîñòàòî÷íî çàìåíèòü ìîùü îðêåñòðà Æóðíà, êàìåðíûì êâàðòåòîì. Íà Opus-3 áûë çàÿâëåí âûäóìùèê Âèàííè Õîëòå. Ïðîäîëæàÿ ìóçûêàëüíóþ òåìó, çàÿâëåííóþ íàçâàíèåì ÷àñîâ, Âèàííè Õîëòå ìîæíî íàçâàòü Ìîöàðòîì â ÷àñîâîì èñêóññòâå. Ýòîò ÷åëîâåêà ïèòàåò íåîáû÷àéíîå ïðèñòðàñòèå ê ÷àñàì, è äëÿ íåãî íåò íè÷åãî íåâîçìîæíîãî, åãî áåçãðàíè÷íûå ôàíòàçèè ëåãêî ñòàíîâÿòñÿ ïîðàçèòåëüíîé ðåàëüíîñòüþ. Ïî ñóòè, Opus-3 ðîäèëñÿ, êàê íîâûé ñïîñîá îòñ÷èòûâàòü âðåìÿ.

Íå íóæíî çàáûâàòü, ÷òî îñíîâíàÿ èäåÿ êîìïàíèè Harry Winston íàçâàííàÿ Opus - ýòî åæåãîäíûé âûïóñê óíèêàëüíîé ìîäåëè ÷àñîâ â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ñàìûìè òàëàíòëèâûìè è íåçàâèñèìûìè ÷àñîâùèêàìè Øâåéöàðèè. Ïëîäîì ñîâìåñòíûõ óñèëèé ñòàíîâÿòñÿ ÷àñû, êîòîðûå íè îäèí èç ìàñòåðîâ, ïðèíèìàâøèõ ó÷àñòèå â ýòîé êàìïàíèè, íå ìîã áû ñîçäàòü ñàìîñòîÿòåëüíî. Íå ãîâîðÿ î äîñòèæåíèÿõ ïðåæíèõ Opus, íàø æóðíàë î íèõ äîñòàòî÷íî ïîäðîáíî ïèñàë, Opus-3 áûë ïðîñòî óâåí÷àí öåëûì íàáîðîì ñàìûõ ïðåñòèæíûõ íàãðàä. Ãëàâíîé èõ êîòîðûõ, ñòàëà Ãðàí Ïðè Æåíåâñêèå ×àñû â êîíöå ïðîøëîãî ãîäà. Äëÿ òîãî ÷òîáû îòïðàçäíîâàòü óñïåøíîñòü ïðîåêòà Opus-3, êîìïàíèÿ Harry Winston âûïóñòèëà ëèìèòèðîâàííîå èçäàíèå êíèãè, íà ñòðàíèöàõ êîòîðîé ðàçâîðà÷èâàåòñÿ óäèâèòåëüíàÿ èñòîðèÿ íåîáû÷íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà êîìïàíèè ñ Âèàííè Õîëòå. Êíèãà ñîñòîèò èç òð¸õ òîìîâ, â êîòîðûõ ïðåäñòàâëåíû îá-


Opus 3 Механизм: механический механизм с ручным заводом из немецкого се# ребра с полным цифровым экраном и без стрелок, созданный Vianney Halter. Калибр формы 28.80 х 29.60 мм, высота 7.50 мм. Запас хо# да 40 часов.Механизм с двумя зуб# чатыми передачами и двойными ба# рабанными пружинами (21,60 коле# баний в минуту) 53 камня.Горизон# тальная заводная головка с 4 завод# ными индикаторами: дата (4#я мет# ка), час (3#я метка), минуты (2#я мет# ка) и завод (1#я метка).Обратный отсчёт времени 4 последние секунды перед изменением минуты. Показатели: прыгающие часы, мину# ты, секунды и дата Корпус: форменный корпус 36.00 мм х 52.50 мм и 13.70 мм в высоту. 25 эк# земпляров из 18# каратного розового золота, 25 экземпляров # платина и 5 экземпляров # платина инкрустиро# ванная бриллиантами (бриллианты стандартной огранки и огранки "ба# гет", общим весом 4.44 карат). Стекло: 8 сапфировое стекло с антиб# ликовым покрытием, включая 2 сап# фировых стекла определённой фор# мы, впереди и сзади корпуса. Циферблаты: 10 дисков, показываю# щие часы, минуты, секунды и дату. Ремешок: прошитый вручную из нату# ральной крокодиловой кожи с защёл# кивающейся застёжкой. Водостойкость: до 30 метров (3АТМ).

Watch&Diamond 27


ðàçöû ðàáîò ìàñòåðîâ è êàæäàÿ äåòàëü ïî îòäåëüíîñòè, êîòîðûå è äåëàþò ýòè ÷àñû óíèêàëüíûìè. Fifty-fifty - òàê ðàñïðåäåëÿåòñÿ ó÷àñòèå â ïðîåêòå Ðîíàëüäà Óèíñòîíà è Âèàííè Õîëòå. Ïåðâûé ïðèçíàííûé âî âñåì ìèðå "Áðèëëèàíòîâûé êîðîëü", ãëàâà Harry Winston, à âòîðîé, ãåíèàëüíûé âûñêî÷êà, îïðîâåðãàþùèé ñâîèì òâîð÷åñòâîì êàíîíû òðàäèöèîííîãî øâåéöàðñêîãî ÷àñîâîãî ðåìåñëà.  êîìïàíèè Harry Winston ðàçâèëèñü äâå ìîùíûå ëèíèè ïðîèçâîäñòâà: îäíà çàíÿòà èñêóññòâîì èíêðóñòàöèè äðàãîöåííûìè êàìíÿìè æåíñêèõ ÷àñîâ (÷èòàéòå î "Seven Road" â ýòîì íîìåðå æóðíàëà), à äðóãàÿ ñîñðåäîòî÷åííà íà âûïóñêå ìóæñêèõ ÷àñîâ ñ íåâåðîÿòíûìè óñëîæíåíèÿìè, ê êîòîðûì îòíîñèòñÿ è Opus-3. Çà 15 ëåò ñ ìîìåíòà îáðàçîâàíèÿ ÷àñîâîãî ïðîèçâîäñòâà Harry Winston Rare Timepieces, åæåãîäíî âûïóñêàþòñÿ òîëüêî êàê ýêñêëþçèâíûå ñåðèè, áîëåå 2500 ýêçåìïëÿðîâ, êîòîðûå ïðîäàþòñÿ ïî âñåìó ìèðó.

Since 2001, Harry Winston Rare Timepices has embarked on Opus, a unique creative adventure. Opus is based on the idea of creating an exceptional timepiece each year in partnership with one of Switzerland's most gifted independent horologists. The result is a timepiece that neither partner could have created alone. Opus 1 was created with Francois-Paul Journe, Opus 2 with Antoine Preziuso. For Opus 3, Harry Winston has chosen Vianney Halter, a passionate man for whom nothing is ever impossible. Opus 3 became a totally new vision of time. A courage and a determination amply rewarded during the annual Geneva Horology Grand Prix ceremony. A jury gave the "Technical Innovation and Complication" award to this unique timepiece. To commemorate the Opus 3 project, Harry Winston publishes a limited edition book, retracting the story of this exceptional collaboration.


Бланпейн

Владимир Крамник. Чемпион мира по шахматам.

Единственные в мире часы с турбийоном, оснащенные самым тонким механизмом с автоматическим заводом с недельным запасом хода. Водостойкие на глубине до 100 метров.

КРИСТАЛЛ ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Донецьк вул. Артема, 121 тел. (062) 335#76#46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 381#47#85


" òå÷åíèå âñåõ ýòèõ ëåò ÿ è íà ìèíóòó íå ñîìíåâàëñÿ íè â ÷¸ì. ß ÷àñòî áëàãîäàðþ ñâîþ ñ÷àñòëèâóþ çâåçäó, çà òî, ÷òî ó ìåíÿ åñòü ïðîôåññèÿ, êîòîðóþ ÿ ëþáëþ, çà òî, ÷òî ìåíÿ îêðóæàþò ëþäè, êîòîðûå âîñõèùàþòñÿ ýòèì ïðåêðàñíûì ìèðîì ïîä íàçâàíèåì Horology".

Аукциону Antiquorum " 30 лет

À

óêöèîí Antiquorum åäèíñòâåííûé â ñâîåì ðîäå. Íà íåì íå ïðîäàþòñÿ ÷àñû ïðîøëûõ ëåò, àíòèêâàðèàò èëè ÷àñû ïðåäñòàâëÿþùèé êàêîé-ëèáî êîëëåêöèîííûé èíòåðåñ. ×àñû äëÿ ýòîãî àóêöèîíà ñïåöèàëüíî èçãîòàâëèâàþòñÿ âûäàþùèìèñÿ ÷àñîâûìè ìàñòåðàìè. Îíè íèêîãäà íå ïîéäóò â ìàññîâîå ïðîèçâîäñòâî è íèêîãäà íå áóäóò ïîâòîðåí èõ âûïóñê â áóäóùåì. Êàê ïðàâèëî, ñðåäñòâà îò àóêöèîííîé ïðîäàæè èäóò íà áëàãîòâîðèòåëüíûå öåëè. Îñíîâàòåëÿì 30 Watch&Diamond

Antiquorum íóæíî áûëî èçó÷èòü ãðîìàäíîå êîëè÷åñòâî ìîäåëåé âñåõ ñóùåñòâóþùèõ ÷àñîâ â ìèðå è ïðèãëàøàòü ê ñîòðóäíè÷åñòâó òîëüêî âûäàþùèõñÿ ÷àñîâûõ äèçàéíåðîâ ïëàíåòû. Òàêèì îáðàçîì, àóêöèîí ñòàë åäèíñòâåííûì ìåñòîì, êîòîðîå îáúåäèíèëî â ñåáå íåîöåíèìûé îïûò ÷àñîâûõ ýêñïåðòîâ è äàëî âîçìîæíîñòü èñòèííûì êîëëåêöèîíåðàì ïðèîáðåòàòü óíèêàëüíûå ÷àñû, ÷àñû-ëåãåíäû, äëÿ ñâîèõ êîëëåêöèé.  ðàçíûå ãîäû ÷àñû äëÿ Antiquorum äåëàëè Ôðýíê Ìþëëåð è Æåðàëüä Æåíòà, Ìèøåëü Ïàðìèäæèàíè, Ðîæå Äþáóè è Àíòóàí

Ïðåçèóçî, à òàêæå ìíîãèå äðóãèå òàëàíòëèâûå ÷àñîâûå ìàñòåðà. Ãëàâíûì êà÷åñòâîì, êîòîðûì äîëæíû îáëàäàòü ÷àñû äëÿ Antiquorum, ÿâëÿåòñÿ èõ íîâàòîðñòâî è èçîáðåòåíèÿ, äâèãàþùèå âïåðåä ÷àñîâóþ èíäóñòðèþ. Ìíîãèå ïðåäïðèíèìàòåëè íà÷èíàëè ñâîé ÷àñîâîé áèçíåñ, ñîòðóäíè÷àÿ ñ Antiquorum, ïîëó÷àÿ çäåñü ñàìûå äîñòîâåðíûå ñâåäåíèÿ îáî âñåõ "õèòðîñòÿõ" â ÷àñîâîì äåëå. ×àñû "X-Ray 30-30", ñïåöèàëüíî èçãîòîâëåííûå ìèñòåðîì Éîðãîì Õàéåêîì â åäèíñòâåííîì ýêçåìïëÿðå, îòêðîþò àóêöèîííóþ ïðîäàæó.


Äëÿ ïðàçäíîâàíèÿ 30-ëåòíåé ãîäîâùèíû Antiquorum êîìïàíèÿ Chopard ïðåäñòàâëÿåò íà âûñîêèé ñóä ëèìèòèðîâàííóþ ñåðèþ "L.U.C 4T". Ñàìûé ïåðâûé ýêçåìïëÿð áóäåò ïðîäàí íà àóêöèîíå Antiquorum â Æåíåâå 24 àïðåëÿ 2004 ãîäà â ïîìîùü Æåíåâñêîìó ìóçåþ ÷àñîâîãî èñêóññòâà. Ôðàíñóà-Ïîëü Æóðí âûñòàâëÿåò íà ïðîäàæó ñåðèþ èç òð¸õ óíèêàëüíûõ ýêçåìïëÿðîâ ÷àñîâ, êîòîðûå íàçûâàþòñÿ "Vagabondage". Îíè áóäóò ïðîäàíû â äåíü îòêðûòèÿ þáèëåéíîãî àóêöèîíà â ïîääåðæêó Êðàñíîãî Êðåñòà.

Antiquorum auction is only one of its kind. It only sales watches especially made by the outstanding watchmakers for this auction. Antique and collectors watches are not sold here. Watches sold at the auction will never go in to serial production. Money for watches sold her are usually going for the charity purposes. Founders of Antiquorum had to learn huge quantity of models from all existing marks in the world and invite to collaboration only the best watch designers on the Globe. This auction is the only place to associate priceless experience of the

watch experts and gave possibility for real collectors to buy unique watches and legends for their collections. Many famous people in the world of horology have been associated at one or another time with Antiquorum: Gerald Genta, Franck Muller, Roger Dubuis, Antoine Preziuso, Michel Parmigiani, F.P.Journe, Roland Iten and many others. Many companies have been starting their watch business in collaboration with Antiquorum, getting there only the latest and certain information about all "slyness" in the world of wrist watches. Watch&Diamond 31


 ïåðâûå ìèíóòû ïðîñòî íå âåðèøü ñâîèì ãëàçàì - íåóæåëè ýòî âîçìîæíî. Ïîòîì êîãäà ïåðâîå ïîòðÿñåíèå óëÿæåòñÿ, íà÷èíàåøü íàñëàæäàòüñÿ êàæäûì áðèëëèàíòîì îòäåëüíî, ïóòåøåñòâóÿ ïî ñåìè äîðîãàì, êîòîðûå âåäóò ê ñîâåðøåíñòâó.

"Это лучшие женские часы в мире!"

Ñ

åé÷àñ óæå íåâîçìîæíî ñêàçàòü, êàêîé èç ìîäíûõ æóðíàëîâ ïåðâûì íàçâàë íîâûå ÷àñû êîìïàíèè Harry Winston, ëó÷øèìè æåíñêèì ÷àñàìè âñåõ âðåìåí è íàðîäîâ. Ïîýòîìó ìû, íå ïðåòåíäóÿ íà îòêðûòèå, ïðîñòî ïîäòâåðæäàåì âåñîìûì àâòîðèòåòîì íàøèõ ýêñïåðòîâ - äà, ýòî äåéñòâèòåëüíî ëó÷øèå æåíñêèå ÷àñû. 32 Watch&Diamond

"Seven Road" - îêîëî ÷åòûðåõñîò èñêëþ÷èòåëüíî áåëûõ, ÷èñòîé âîäû áðèëëèàíòîâ, çàïîëíèëè ñîáîé áóêâàëüíî êàæäóþ ñîòóþ äîëþ ìèëëèìåòðà ïîâåðõíîñòè ÷àñîâ. Ñåìü ñòðîéíûõ ðÿäîâ áðèëëèàíòîâ îáðàçóþùèõ áðàñëåò, ñèÿþò òàêèì âåëèêîëåïèåì, ÷òî íåâîçìîæíî îòâåñòè âçãëÿä.  öåíòðå ÷àñîâ, êàê çàÿâêà ôèðìû, óñòàíîâëåí îñîáûé áðèëëèàíò Harry Winston: ÷èñòûé áåëûé è áåçóïðå÷íûé. Ñïåöèàëüíàÿ îãðàíêà ýòîãî êàìíÿ ïðèäà¸ò ÷àñàì ñèÿþùèé áëåñê, ñîçäàâàÿ àæóðíûé ýôôåêò. Ýòîò êðàñàâåö, âïðî÷åì, êàê è ñîòíè îñòàëüíûõ êàìåíåé, îãðàíåí è óñòàíîâëåí âðó÷íóþ. Îáùèé âåñ áðèëëèàíòîâ ñîñòàâëÿåò áîëåå 38 êàðàò. À 18-òè êàðàòíîãî çîëîòà, èç êîòîðîãî ñäåëàí êîðïóñ ÷àñîâ è áðàñëåò, ñîâñåì íå âèäíî, ýòî è ïîíÿòíî, áëàãîðîäíûé ìåòàëë ïîäòâåðäèë ñâîå çíàòíîå ïðîèñõîæäåíèå, óñòóïèâ çäåñü ïàëüìó ïåðâåíñòâà äðàãîöåííîìó êàìíþ.

Ãîâîðèòü î êà÷åñòâå â ïðîèçâåäåíèÿõ èñêóññòâà òàêîãî ìàñøòàáà mauvais ton, îäíèì ñëîâîì - ýòî ýòàëîí êà÷åñòâà è êðàñîòû. Nearly 400 exceptionally white and pure diamonds sparkle on the watches for women "Seven Road" from Harry Winston. At the centre of its aura is the Harry Winston diamond. Diamond of the first water, pure white and flawless complimented by the precision of its hand setting. The brilliant cut was chosen for its life and fire, and each stone is calibrated by hand for its place on the watch. The total diamond's weight is 38 carats. This timepiece respects the following rules: strong design, exceptional stones and unique craftsmanship. Despite its exclusive air, this timepiece offers a practical advantage: no other jewel is need.


Signature 7 Механизм: кварцевый с ука

занием часов и минут Корпус: белое золото 18К с 28 белыми бриллиантами Стекло: сапфировое стекло с двойным антибликовым покрытием Браслет: белое золото 18К, инкрустированное 352 белы

ми бриллиантами Общий вес: 38,12К Водостойкость: 30 м (3АТМ)


Octa Divine Механизм: с автоподзаводом Функции: указатель даты, резерв хода 120 часов и индикатор лунных фаз Корпус: выполнен в платине, циферб

лат сделан из белого золота 18K с брил

лиантами, застежка обычная

Франсуа Поль Журн восхищает женщин

Í

àêîíåö èçîáðåòàòåëü ñàìûõ ñëîæíûõ â ìèðå ìóæñêèõ ÷àñîâ, îáíàðóæèë ïðèñóòñòâèå íà Çåìëå îñîáåé ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà. Ïëàòèíîâûå Octa Divine ñ ìåõàíè÷åñêèì ñàìîçàâîäÿùèìñÿ ìåõàíèçìîì, óêàçàòåëåì äàòû, ðåçåðâà õîäà â 120 ÷àñîâ, èíäèêàòîðîì ëóííûõ ôàç, óñûïàííûå áðèëëèàíòàìè, "èçîáðåòåíû è ñäåëàíû" ñïåöèàëüíî äëÿ æåíùèí. Äîëãîå âðåìÿ ëþáèòåëüíèöû âû34 Watch&Diamond

ñîêîé ìîäû ïðîñèëè Ôðàíñóà Ïîëü Æóðíà ñíèçîéòè ê íèì, ñîçäàâ ïîäõîäÿùóþ ìîäåëü. Äëÿ ýòîãî îí âçÿë çà îñíîâó ñâîþ ñàìóþ ïðîäóìàííóþ è çàâåðøåííóþ êîëëåêöèþ Octa, íàçâàííóþ â ÷åñòü ðåâîëþöèîííîãî ñàìîçàâîäÿùåãîñÿ ìåõàíèçìà. Âïåðâûå îí ñäåëàë ÷àñû ñ áðèëëèàíòàìè è ñ óñòàíîâëåííûìè ïî öåíòðó ÷àñîâîé è ìèíóòíîé ñòðåëêàìè. Äóõ "Invenit et Fecit" îò F.P.Journe ïðîïèòàí ìàòåðèíñêèì ÷óâñòâîì ïðèñóùèì æåíùèíàì: êàæäûé ïðîèçâîäèòåëü ÷àñîâ ðàáî-

òàåò äëÿ ñîçäàíèÿ ñïåöèôè÷åñêèõ ìîäåëåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîôåññèîíàëüíûì âëå÷åíèåì è, îñîáåííî, òåõíè÷åñêèì ÷óòüåì. Æóðí ïîêàçûâàåò âñå ýòàïû ñîçäàíèÿ ÷àñîâ: èçîáðåòåíèå, ñáîðêà, ïðîâåðêà, è òîëüêî ïîòîì ïðîâîçãëàøàåò èõ "Ëó÷øèìè â êîìïàíèè". Âñåãî òðè ãîäà ïðîøëî ñ òîé ïîðû, êîãäà ÷àñîâîé ìèð óçíàë èìÿ ãåíèàëüíîãî ôðàíöóçñêîãî ÷àñîâîãî ìàñòåðà, ïîýòîìó ñëóõ î êàæäîì åãî íîâîì äåòèùå ìãíîâåííî ðàçëåòàåòñÿ ïî âñåìó ìèðó.


главная драгоценность

г. Донецк, пр. Мира 14/а тел. +38 062 381 47 47, +38 062 381 47 00

www.victoria city.com


Time Square Механизм: F. Piguet, 820 калибр Функции: часы, минуты Корпус: циферблат квадратный или прямоугольный с 1249 бриллиантами, золото 18К Стекло: сапфировое стекло с антибликовым покрытием Ремешок: из натуральной крокодило

вой кожи с защёлкивающейся застёж

кой, украшена 163 бриллиантами

Ювелирные часы Guy Ellia

×

àñû "Time Square", ïðåæäå âñåãî þâåëèðíîå ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà. Èõ ñîçäàòåëü, Ãàé Ýëèà, åùå ñ þíîñòè, öåëèêîì ïîñâÿòèë ñåáÿ èçó÷åíèþ äðàãîöåííûõ êàìíåé. Äëÿ ýòîãî åìó ïðèøëîñü ïîåçäèòü ïî ìèðó, ÷òîáû íà ðîäèíå áðèëëèàíòîâ â Êîëóìáèè, â Áèðìå, ãäå ñîáðàíû ëó÷øèå ðóáèíû è èçóìðóäû, à çàòåì â Àíòâåðïåíå - ñòîëèöå îãðàíêè êàìíåé, ïîñòè÷ü òàéíû èõ âëàñòè íàä ëþäüìè. Ïåðåáîëåòü êàêîé-ëèáî áîëåçíüþ, îçíà÷àåò íàâñåãäà îñòàâèòü â ñåáå åå, óæå íå îïàñíûå äëÿ çäîðîâüÿ, àíòèòåëà. Ó Ãàÿ Ýëèà áûëà "áðèëëèàíòîâàÿ 36 Watch&Diamond

ëèõîðàäêà", îí ïîêóïàë è ïðîäàâàë êàìíè, îùóùàë èõ ñïàñèòåëüíóþ ïðîõëàäó, íàñëàæäàëñÿ òåïëîì ìíîãîîáðàçèÿ èõ êðàñîê è ñìîã òàê ãëóáîêî ïðîíèêíóòü â çàòàåííûå ñâîéñòâà êàìíåé, ÷òî ýòî íå ìîãëî íå âûëèòüñÿ â ñîáñòâåííóþ òðàêòîâêó ïîäà÷è þâåëèðíîãî èñêóññòâà. Âñåãî ëèøü â òå÷åíèå äâóõ ëåò ÷àñû Guy Ellia, îáúåäèíÿþùèå òîíêîå þâåëèðíîå èñêóññòâî è ÷àñîâîå ìàñòåðñòâî, ïðèíåñëè åìó îøåëîìëÿþùèé óñïåõ. Èãíîðèðîâàíèå êëàññè÷åñêèõ äîãì è òðàäèöèîííûõ îãðàíè÷åíèé, ÷èñòîòà, áëåñê è òî÷íî îïðåäåë¸ííûå öåííîñòè, ÿâëÿþòñÿ ãëàâíûìè îòëè÷èòåëüíûìè ÷åðòàìè êîëëåêöèè Time Square.

The "Time Square" watch is first of all jewelery timepiece. Their creator, Guy Ellia, completely committed himself to studying precious stones while he was young. He had to travel around the world: to Columbia - motherland of diamonds, to Burma - to see the best rubies and diamonds, and letter to Antwerp - capital of precious stone cutting workshops, to understand mystery of their power over people. During two years his watches, associating unique skills of watchmaker and jeweler, have been bringing to him stunning success.Ну, и чудо Бляха!

Â

ûñî÷àéøèå âîçìîæíîñòè íîâîãî ïðîäóêòà Æåíåâñêîãî ÷àñîâîãî ïðîèçâîäñòâà "Calibre 8 Mark 1 Men's collection" - âïå÷àòëÿþò. Åùå áû! Ôóíêöèîíàëüíàÿ, ñåíñóàëüíàÿ, äâóõïîçèöèîííàÿ ñèñòåìà, èíòåãðèðîâàííàÿ â ñåëåêòèâíîì äâóõôàçîâîì ìåõàíèçìå, ïîçâîëÿåò Âàì íàñëàæäàòüñÿ ýâðèôàãèåé, ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ êîìôîðòíî â ëþáîì ïîëîæåíèè. Ïðè ýòîì èíñòàëëÿöèÿ èçäåëèÿ îòçûâàåòñÿ íà ëþáóþ ïîëèðèòìèþ è, óäëèíÿÿñü, äà38 Watch&Diamond

åò âàì äûøàòü ëåãêî è ñâîáîäíî. Íè çà ÷òî íå äîãàäàåòåñü, î ÷åì ýòî ìû. Âñå ïðîñòî. Ðîëàíä Èòåí, èçâåñòíûé øâåéöàðñêèé äèçàéíåð, ïîëó÷èâøèé íåìàëîå êîëè÷åñòâî íàãðàä, íå òîëüêî ðàçãàäàë "òàéíó êàïðèçíîé òàëèè", íî ñäåëàë ýòî ýëåãàíòíî ñ îñîáîé àêêóðàòíîñòüþ, ïðèñóùåé âûñîêîìó ÷àñîâîìó èñêóññòâó Øâåéöàðèè. "Ðåìåíü è ïðÿæêà - âàæíûé, íåîáõîäèìûé íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ìîäíûé àêñåññóàð, êîòîðûé âûðàçèòåëüíî ïîä÷¸ðêèâàåò èíäèâèäóàëüíîñòü è âêóñ ïðåäñòàâèòåëÿ

ñèëüíîé ïîëîâèíû ÷åëîâå÷åñòâà", ñ÷èòàåò ìèñòåð Èòåí. Âîò òàê! Òûñÿ÷åëåòèÿìè ïðÿæêà íà ðåìíå áûëà ïðîñòî çàñòåæêîé, à òåïåðü, âîáðàâ â ñåáÿ äîñòèæåíèÿ ÷àñîâîãî èñêóññòâà, ñòàëà ìåõàíè÷åñêîé. Ïðÿæêó "Calibre 8 Mark 1 Men's collection", ñîñòîÿùóþ èç 108 äåòàëåé, íàçûâàþò ìåõàíè÷åñêèì ÷óäîì, ïî ñëîæíîñòè åå ñðàâíèâàþò ñ òóðáèéîíîì. Îêîëî òðåõ òûñÿ÷ áðèëëèàíòîâ èíêðóñòèðîâàíû â ðåäêèå ïîðîäû äåðåâüåâ, ñðóáëåííûõ áîëåå ñòî ëåò òîìó íàçàä. Áåëîå, æåëòîå è ðîçîâîå çîëîòî


ïðèäàþò âåñ ýòîìó èçäåëèþ, à ýëàñòè÷íûé ðåìåíü èç êîæè êðîêîäèëà, àêóëû, ÿùåðèöû è äðóãèõ âèäîâ ýêçîòè÷åñêèõ æèâîòíûõ, ëåãêî ïðèíèìàåò îêðóæíîñòü âàøåé òàëèè, ñàìîñòîÿòåëüíî èçìåíÿÿ ñâîþ äëèíó â çàâèñèìîñòè îò ïîëîæåíèÿ òåëà. The House of Eight SA, øâåéöàðñêèé äîì, âûïóñêàþùèé ýëèòíûå òîâàðû, â ñòåíàõ êîòîðîãî ðîäèëàñü ýòà äèêîâèííàÿ âåùü, äåëàåò åå òîëüêî ïî çàêàçó. Êàæäûé ýêçåìïëÿð ïðîèçâîäèòñÿ è ìîíòèðóåòñÿ âðó÷íóþ, îòäåëêà âûïîëíÿåòñÿ

ïî æåëàíèþ çàêàç÷èêà. Îí ñàì ñòàíîâèòñÿ ÷àñòüþ òâîð÷åñêîãî ïðîöåññà, âûáèðàÿ ìàòåðèàëû: çîëîòî, êàìåíü, ïîðîäà äåðåâà, êîæà è íàäïèñè, êîòîðûå áóäóò âûãðàâèðîâàíû íà ïðÿæêå, íàïðèìåð, ôàìèëüíûé ãåðá. Ýòèì ïîä÷åðêèâàåòñÿ óíèêàëüíîñòü ýòîãî ïðåäìåòà, è åãî âíóòðåííÿÿ ñâÿçü ñî ñâîèì âëàäåëüöåì. Êîëëåêöèÿ ïðåäëàãàåò ÷åòûðå ñòèëÿ ïðÿæåê - â ðàìêàõ ëèìèòèðîâàííûõ ñåðèé ñîñòîÿùèõ èç 88 ýêçåìïëÿðîâ äëÿ êàæäîãî ñòèëÿ: Royal, Coeval, Ocean è Polo.

Swiss designer Roland Iten from The House of Eight has launched the wonder of engineering, buckle. Which is a work of art. Each piece is comprised of over 108 individual crafted, hi-precision, mechanical pieces. The materials used are gold and precious woods cut over 100 years ago. Each piece is assembled, finished and engraved by hand and set up with 2.888 diamonds. All buckles are bespoke.

Watch&Diamond 39


Невероятные приключения "русских механизмов" в Швейцарии

Í

åäàâíî øâåéöàðñêàÿ ãàçåòà "Le Temps", îïóáëèêîâàëà ñòàòüþ, â êîòîðîé ðàññêàçûâàëîñü îá, óäèâèâøåì âñþ øâåéöàðñêóþ ÷àñîâóþ îáùåñòâåííîñòü, äåëå "ðóññêèõ ìåõàíèçìîâ".  ñîìíèòåëüíîé êîìïàíèè îêàçàëèñü çàìåøàííûìè äâå âåñüìà óâàæàåìûå ÷àñîâûå ôèðìû Jacket SA è Franck Muller. Âêðàòöå êàíâà ïðîèçîøåäøåãî òàêîâà. Óïîìÿíóòûå âûøå ÷àñîâûå êîìïàíèè ïðèîáðåëè â Ðîññèè 20 000 ìåõàíèçìîâ ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñáîðêè ÷àñîâ. Ñäåëêà èìåëà ëå40 Watch&Diamond

ãàëüíûé õàðàêòåð è íè÷åãî êðèìèíàëüíîãî â ýòîì íå óñìàòðèâàëîñü. Ýòà ïðàêòèêà èìååò óæå äàâíî íàðàáîòàííûå ñõåìû, êîãäà îäíà ÷àñîâàÿ êîìïàíèÿ, íå ïðîèçâîäÿùàÿ ñàìà ìåõàíèçìû, çàêóïàåò äëÿ ñâîèõ äèçàéíåðñêèõ ÷àñîâ ìåõàíèçìû, èçîáðåòåííûå è èçãîòîâëåííûå â ñòåíàõ äðóãîé ôàáðèêè. È òîãäà, íà ÷àñàõ ñ îäíèì íàçâàíèåì íà öèôåðáëàòå, ìîæíî óâèäåòü äðóãîå ñòîÿùåå íà ñàìîì ìåõàíèçìå. Ãàçåòà ïðèâîäèò ïîêàçàíèÿ ñâèäåòåëÿ ýòîé ñäåëêè, êîòîðûé ñâîèìè ãëàçàìè âèäåë êàê "ðóññêèå ìåõàíèçìû" (ôèðìà èçãîòîâèòåëü íå

íàçûâàåòñÿ) ïîñòóïèëè äëÿ ðàáîòû â ñòåíû Jaquet SA. À äàëüøå íà÷èíàåòñÿ äåòåêòèâíàÿ èñòîðèÿ, ïîòîìó ÷òî ýòè 20 000 ìåõàíèçìîâ, âäðóã, áåññëåäíî èñ÷åçàþò. Ãàçåòà çàäàåò âîïðîñû: äëÿ ÷åãî áûëè ïðèîáðåòåíû ìåõàíèçìû èç Ðîññèè, è íå óâèäÿò ëè â ñêîðîì âðåìåíè ïîêóïàòåëè "ôèðìåííûõ" ÷àñîâ òàêèõ ôèðì êàê, Franck Muller, European Company Watch, Pierre Kunz è Karbon äåòàëè îò ìåõàíèçìîâ ðóññêèõ óìåëüöåâ ëèáî ìåõàíèçìû öåëèêîì. Âíóòðåííèå èñòî÷íèêè ïðåäïðèÿòèÿ Jaquet SA îáúÿñíÿþò, ÷òî ýòè


HERCULES

КРИСТАЛЛ Брейтлінг

ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Донецьк вул. Артема, 121 тел. (062) 335 76 46

www.breitling.com

INSTRUMENTS FOR PROFESSIONALS

TM


Ïðèâîäèì õðîíîëîãèþ, ñâÿçàííóþ ñ ýòèì âåñüìà íåïðèÿòíûì äåëîì, îïóáëèêîâàííóþ ãàçåòîé "Le Temps". Âåñíà 2003 Ïðîäàæà ÷åðåç ñåòü Èíòåðíåò óêðàäåííûõ ÷àñîâ Ulysse Nardin. Ðàññëåäîâàíèå âåä¸ò ê àíòèêâàðó chaux-defonnier, îñîáî áëèçêîìó ê Æàí-Ïüåðó Æàêå. Àâãóñò 2003 Ðàçíîãëàñèÿ ìåæäó Franck Muller è Vartan Sirmakes, äâóìÿ îñíîâàòåëÿìè FMW, äîñòèãàþò àïîãåÿ. Îêòÿáðÿ 2003 Àðåñò Æàí-Ïüåðà Æàêå çà ðàçáîé, ïîäñòðåêàòåëüñòâî íà ðàçáîé, ïðèñâîåíèå ÷óæîé ñîáñòâåííîñòè è ïîääåëêó. 10 íîÿáðÿ 2003 Àðåñò äâóõ ñîòðóäíèêîâ êîìïàíèè FMW ïî äåëó Æàí-Ïüåðà Æàêå, îäèí èç êîòîðûõ, ïðèõîäèòñÿ äÿäåé Ôðàíêà Ìþëëåðà. 20 íîÿáðÿ 2003 Ïîñëå íåñêîëüêèõ ìåñÿöåâ ìîë÷àíèÿ, Ôðàíê Ìþëëåð ñíîâà çàÿâëÿåò î ñåáå. Îí ñîîáùàåò, ÷òî ïðåäîñòàâèë äîêóìåíòû â ñóä, êàñàòåëüíî ñâîèõ æàëîá.

ðóññêèå ìåõàíèçìû áóäóò â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ñëóæèòü îñíîâîé äëÿ ðàçëè÷íûõ óñëîæíåíèé, à èíîãäà è èìåòü íà ñåáå êëåéìî íåèçâåñòíîé ðîññèéñêîé ôàáðèêè. Âîò òóò âîçìóùåíèþ êîððåñïîíäåíòîâ ãàçåòû íåò ïðåäåëà. Êàê ýòî âîçìîæíî, èñïîëüçîâàòü â øâåéöàðñêèõ ÷àñàõ ðóññêèå ìåõàíèçìû? Çäåñü ÿâíîå ïðîòèâîðå÷èå ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Øâåéöàðèè â ïðîèçâîäñòâå òàêîãî ñóãóáî íàöèîíàëüíîãî ïðîäóêòà êàê ÷àñû. Ýòà çàêóïêà â Ðîññèè ñòàëà ïðè÷èíîé ðàçðûâà ìåæäó Franck Muller è Jaquet SA. Îáå êîìïàíèè ïóáëè÷íî çàÿâèëè, ÷òî óæå ãîä îíè íå ðàáîòàþò âìåñòå. Ôèíàíñîâûé äèðåêòîð êîìïàíèè Franck Muller Watchland, çàÿâèë: "ß íèêîãäà íå ñëûøàë îá ýòèõ ðóññêèõ ìåõàíèçìàõ, è íèêîãäà íå âèäåë ñ÷¸ò ïî ýòîìó ïî42 Watch&Diamond

âîäó". Åìó âòîðèò Vartan Sirmakes, ñîâìåñòíûé ó÷ðåäèòåëü êîìïàíèè: "Ýòî ëîæíûé ñëåä. Ýòèõ ìåõàíèçìîâ ó íàñ íåò". Äàëüøå íà ñâåò íà÷àëî âûâåøèâàòüñÿ ãðÿçíîå áåëüå. Æàí-Ïüåð Æàêå óòâåðæäàë: " Franck Muller ïèòàåò îãðîìíóþ ïðèâÿçàííîñòü ê ãîñïîäèíó Ì. Hayek, êîòîðûé ïî ñóòè îòíÿë ó íàñ åãî, êàê âàæíîãî êëèåíòà. Franck Muller ìîæåò äóìàòü, ÷òî æèçíü ïðåêðàñíà, íî ïîñêîëüêó îí ïåðåñòàë íàìè çàíèìàòüñÿ, òî ãîñïîäèí Ì.Hayek ñàì çàéì¸òñÿ èìåííî ýòèìè ìàðêàìè". Òåì âðåìåíåì Franck Muller ñíîâà ñòàíîâèòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå âàæíûõ êëèåíòîâ Jaquet SA. Ãàçåòå "Le Temps" ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî Æàí-Ïüåð Æàê ïûòàëñÿ ïîëó÷èòü öèôåðáëàòû ÷àñîâ ïðÿìî îò ïîñòàâùèêà êëèåíòà ìàðêè Jaquet SA, áåç âåäîìà çàèíòåðåñîâàííûõ ñòî-

ðîí. Íî îñòîðîæíûé ïîñòàâùèê íå èñïîëíèë ïðîñüáó, õîðîøî ïîíèìàÿ, ÷òî òàêàÿ îïåðàöèÿ ìîæåò ïðèâåñòè ê âûïóñêó ïîääåëîê. Åñëè â øâåéöàðñêèõ ÷àñàõ, êîòîðûå âûïóñêàþòñÿ ñïîñîáîì ñîâìåùåíèÿ äåòàëåé ìåõàíèçìîâ ðàçíûõ ôèðì, äàæå îäíà èç íèõ áûëà ïîëó÷åíà íå ëåãàëüíî, òî òàêèå ÷àñû ñòàíîâÿòñÿ "âíå çàêîíà", èíà÷å ãîâîðÿ, îáúÿâëÿþòñÿ ïîääåëêîé. Ïîýòîìó, ìíîãèå óâàæàþùèå ñåáÿ ÷àñîâûå ôèðìû Øâåéöàðèè, ñòàðàþòñÿ èçáåãàòü ïðàêòèêè ïðèîáðåòåíèÿ äåòàëåé è ìåõàíèçìîâ èíûõ ôèðì, ñòàðàÿñü âñ¸ èçãîòàâëèâàòü â ñòåíàõ ñâîåé ôàáðèêè. Èñòîðèÿ "ðóññêèõ ìåõàíèçìîâ" ïðèâåäåíà â ñâîáîäíîì èçëîæåíèè, òàê êàê ìíîãîå â íåé åùå îñòàåòñÿ çàãàäêîé.


КРИСТАЛЛ ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Донецьк вул. Артема, 121 тел. (062) 335 76 46


Не думай о секундах свысока

Â

èöå-ïðåçèäåíò êîìïàíèè Chopard, ÊàðëÔðèäðèõ Øîéôåëü, î÷åíü öåíèò ÷àñû ñ ñåêóíäîìåðàìè, â îñîáåííîñòè òå ìîäåëè, êîòîðûå èìåþò ðåãóëÿòîð. Åùå â íà÷àëå 19 âåêà ãðóïïà ôðàíöóçñêèõ ó÷¸íûõ ïðèøëà ê çàêëþ÷åíèþ, ÷òî ñåêóíäà ñîîòâåòñòâóåò 1/86,400 ñðåäíåãî ñîëíå÷íîãî äíÿ. Ïîëó÷åííóþ åäèíèöó íàçâàëè "Secunda Diminutiva Pars". ×àñîâùèêè äîìà Chopard, ïðèìåíèâ ñîâðåìåííûå âûñîêîòî÷íûå ïðèáîðû, íàó÷èëèñü å¸ ïðàâèëüíî óñòàíàâëèâàòü è ðåãóëèðîâàòü è, 44 Watch&Diamond

íàêîíåö, ïðèìåíèëè ñâîè çíàíèÿ â íîâîé ìîäåëè ÷àñîâ "L.U.C 4R Quattro Regulateur". ×àñîâóþ ñòðåëêó â íîâîé ìîäåëè ïðèøëîñü ñëåãêà ñäâèíóòü â ñòîðîíó îòìåòêè "3", íî ìàñòåðà êîìïàíèè Chopard, ïîñ÷èòàëè íåâîçìîæíûì íàðóøèòü ñèììåòðèþ è â êà÷åñòâå ïðîòèâîâåñà óñòàíîâèëè âòîðóþ, 24-÷àñîâóþ ñòðåëêó, ëîãè÷íî ïîìåñòèâ å¸ âîçëå îòìåòêè "9". Ñîâåðøàÿ â äåíü îäèí îáîðîò âîêðóã ñâîåé îñè, îíà ðåãóëèðóåòñÿ íåçàâèñèìî îò äâèæåíèÿ îäíî÷àñîâîé ñòðåëêè ïðè ïîìîùè ìàëåíüêîãî âèíòèêà âîçëå êðàÿ

êîðïóñà, ïîêàçûâàÿ âðåìÿ âòîðîãî ÷àñîâîãî ïîÿñà. Èñïîëüçóÿ â íîâûõ ÷àñàõ âûñîêîêà÷åñòâåííûé êàëèáð "L.U.C Quattro 1.98", ñïåöèàëèñòû Chopard äîâåëè çàïàñ õîäà äî 9 äíåé. Âîçëå ÷èñëà "6" íà öèôåðáëàòå ðàñïîëîæèëàñü ñòðåëêà, êîòîðàÿ ïîêàçûâàåò "Secunda Diminutiva Pars", è îêîøêî äàòû, êîòîðàÿ ðåãóëÿðíî èçìåíÿåòñÿ â ïîëíî÷ü. Ìàñòåðñòâî èñïîëíåíèÿ è òî÷íîñòü "L.U.C 4R - Quattro Regulateur" ñåðòèôèöèðîâàíû Øâåéöàðñêèì Îôèöèàëüíûì Èíñòèòóòîì Òåñòèðîâàíèÿ Õðîíîìåòðîâ (COSC).Chopard новый адрес

Á

îëåå 150 ëåò øåñòâóåò ïî ïëàíåòå þâåëèðíàÿ ôèðìà Chopard, ðàäóÿ ñâîèõ ìíîãî÷èñëåííûõ ïîêëîííèêîâ âñå íîâûìè è íîâûìè îòêðûòèÿì â èñêóññòâå óêðàøåíèé. Êîëëåêöèè "Casmir", "Pushkin", "Ice Cube", ÷àñû è þâåëèðíàÿ ëèíèÿ "Haute Joaillerie", çíàìåíèòûå "ïëàâàþùèå" áðèëëèàíòû è "çîëîòîé" áðèëëèàíò, äàâíî óæå ïîëó÷èëè ïîñòîÿííóþ ïðîïèñêó íà Êàííñêîì êèíîôåñòèâàëå, åæåãîäíîì áëàãîòâîðèòåëüíîì Áàëå ñýðà Ýëòîíà Äæîíà, íà âñåìèðíûõ êîíêóðñàõ êðàñîòû. Çâåçäû êèíî, ïîëèòèêè, âûäàþùèåñÿ ñïîðòñìåíû, êîðîëè, ïðèíöû è ïðèíöåññû ðàçíûõ ñòðàí è èìïåðèé, ïðîñòûå ëþäè, âñå îáðàùàþò
ñâîé âçîð ê Chopard, êîãäà íóæíî áëåñíóòü êðàñîòîé, âûñîêèì âêóñîì, èçûñêàííîñòüþ. Ñåãîäíÿ â "ïàñïîðòå" êîìïàíèè ïîñòàâëåí øòàìï åùå îäíîé ïîñòîÿííîé âèçû - "Êðèñòàëë. Äîíåöê". ðîèçîøëî ýòî ïåðåä ñàìûì Íîâûì Ãîäîì â ãîñòèíèöå "Âèêòîðèÿ", î êîòîðîé óæå íàñëûøàíà âñÿ ïóòåøåñòâóþùàÿ áèçíåñ-ýëèòà â áëèæíåì è äàëüíåì çàðóáåæüå. Íà îòêðûòèå "Âå÷åðà Chopard" èç Øâåéöàðèè ïðèáûë Æàí-Êëîä Ïîðøå è íå ñ ïóñòûìè ðóêàìè. Îí ïðèâåç çîëîòîé êîëëåêöèîííûé ôîíä ôèðìû, óâèäåòü êîòîðûé ìîæíî ÷ðåçâû÷àéíî ðåäêî è òîëüêî íà ïîäîáíûõ ïðåçåíòàöèÿõ, ïðîâîäèìûõ

Ï


â ñàìûõ êðóïíûõ ãîðîäàõ ìèðà. Îôèöèàëüíàÿ ÷àñòü ïðîãðàììû ïðîøëà, ê ðàäîñòè ïðèñóòñòâóþùèõ, äîâîëüíî áûñòðî. Íà ñöåíå ãîñïîäèí Ïîðøå îáúÿñíèëñÿ â ëþáâè ê "Êðèñòàëëó", à åå ïðåçèäåíò Äìèòðèé Áåðäÿíñêèé îòâåòèë åìó âçàèìíîñòüþ è âûðàçèë íàäåæäó äîëãîãî è ñ÷àñòëèâîãî ñîþçà. ñå ñèÿëî è ïåðåëèâàëîñü â ýòîò âå÷åð â "Âèêòîðèè" - ïóçûðüêè øàìïàíñêîãî, êðàñíàÿ è ÷åðíàÿ èêðà (åñëè áû íå áîìîíä, åå ìîæíî áûëî åñòü "ïî-âåðåùàãèíñêè", ñòîëîâûìè ëîæêàìè), èçûñêàííûå çàêóñêè, ñëàäîñòè. Íî ãëàâíîå óãîùåíèå âñå æå áûëî ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ãëàç. Ïðèñóòñòâóþùèå æåíùèíû, ðàñ-

Âñìàòðèâàÿ óêðàøåíèÿ, èíñòèíêòèâíî òÿíóëèñü ðóêîé ê ñâîåé øåå, òåðåáèëè ìî÷êè óøåé è, ðàçî÷àðîâàííî ðàññìàòðèâàëè íà ïàëüöàõ ñâîè êîëå÷êè, êîòîðûå, óâû, íå Chopard. Äèâû, ñïåöèàëüíî âûïèñàííûå èç êèåâñêîãî ìîäåëüíîãî àãåíòñòâà, ñ îòðåøåííûì âèäîì ìåäëåííî ïðîõàæèâàëèñü ïî çàëó, ïîêàçûâàÿ, êàê íåêîòîðûå èç ïðèêðàñ ñìîòðÿòñÿ âæèâóþ. àê ñìåíà èçûñêàííûõ áëþä è ýíåðãåòè÷åñêàÿ ïîäïèòêà âå÷åðà íà ñöåíó ïîäíÿëàñü, â ñïåöèàëüíî ïîäîáðàííîì ê âå÷åðó, ñèÿþùåì ïëàòüå, Òàèñèÿ Ïîâàëèé. À êîãäà àïëîäèñìåíòû óòèõëè, îíà ñìåøàëàñü â îáùåì ïîòîêå ñ ãîñòÿìè è ðå÷èòàòèâîì ïåëà îäó Chopard

Ê


dnepropetrovsk korolenko st. 2, donetsk artyoma st. 121, lvov teatralnaya st. 10, kiev vladimirskaya st. 20/1a,

0562.342.080 062.335.7646 0322.720.605 044.228.6111


Ì

ó êàæäîãî âûñòàâî÷íîãî ñòåíäà. óæñêàÿ ÷àñòü îáùåñòâà âðåìÿ îò âðåìåíè ïîñåùàëà îòêðûâøèéñÿ çäåñü æå â õîëëå "Âèêòîðèè" íîâûé áóòèê êîìïàíèè Êðèñòàëë, ãäå ñðåäè ìíîãîîáðàçèÿ øâåéöàðñêèõ ÷àñîâ, ñèÿëè þâåëèðíûå ÷àñû è óêðàøåíèÿ Chopard, êîòîðûå óæå ìîæíî áûëî íå òîëüêî ïîñìîòðåòü, íî è êóïèòü. "Ñ êîìïàíèåé "Êðèñòàëë" ìû ðàáîòàåì óæå ïîëãîäà è î÷åíü äîâîëüíû ðåçóëüòàòàìè ýòîé ðàáîòû, - çàÿâèë Æàí-Êëîä Ïîðøå, - îòêðûòèå íîâîãî áóòèêà, ãäå âûñòàâëÿþòñÿ íàøè ÷àñû, ñëóæèò ïðåêðàñíûì ïîâîäîì çàÿâèòü î íàøåì ïîñòîÿííîì ïðèñóòñòâèè â ýòîì ðåãèîíå Óêðàèíû". Ñåðãåé Êîðîâèí


Photo Denis Hayoun

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46 тел. (062) 381#47#85


Лабиринты Chopard

Å

ñëè ìíîãîîáðàçèå ÿâëÿåòñÿ èçþìèíêîé þâåëèðíîé êîëëåêöèè Chopard, òî òî÷íûå íàïðàâëåíèÿ è ÷èñòûé àðõèòåêòóðíûé ñòèëü íàøåë ñâîå îòðàæåíèå â íîâîé ìîäåëè ÷àñîâ Haute Joaillerie. Ëàáèðèíòû, ðàñïîëîæåííûå ïî âñåì ñòîðîíàì êâàäðàòíîãî êîðïóñà, ÿâëÿþòñÿ îáðàç÷èêîì ñåãîäíÿøíåé ñòðóêòóðèçèðîâàííîé ìîäû - "èíêðóñòè". Äåëèêàòíûå êàìíè ÿâëÿþòñÿ êëþ÷åâûì ìåñòîì ýòèõ ïðåñòèæíûõ þâåëèðíûõ èçäåëèé. Ýòî íîâûé âèä ïî÷òè ïîâñåäíåâíîé ðîñêîøè, âûñøåãî êëàññà, êîòîðûå ìîæíî íîñèòü äàæå ñ äæèíñàìè. Chopard, ýòîé ìîäåëüþ ÷àñîâ, êàê áû óâåêîâå÷èâàåò íåêîòîðûå èç ñàìûõ ðåäêèõ è öåííûõ òðàäèöèé â þâåëèðíîì äåëå.

Дама сдавала в багаж...

Ñ

óíäóê ñî ñâîä÷àòîé êðûøêîé íå ãîäèòñÿ äëÿ âîÿæà, åå íåîáõîäèìî ñäåëàòü áîëåå ïëîñêîé, îááèòü íåïðîìîêàåìûì õîëñòîì è åùå íå çàáûòü ñîîðóäèòü íåñêîëüêî ìàëåíüêèõ îòäåëåíèé - äëÿ ïåð÷àòîê, âååðà, ùåòîê è ïàðôþìåðèè. À ÷òî áû âñå âîêðóã âèäåëè, êòî èçîáðåë ýòî ÷óäî ïóòåøåñòâåííèêà, Æîðæ Âóèòòîí óêðàñèë ñóíäóê ìîíîãðàììîé ñ èíèöèàëàìè ñâîåãî îòöà, ó êîòîðîãî îí îáó÷èëñÿ ýòîìó ðåìåñëó. Òàê âîò, óæå 150 ëåò êðóæàòñÿ âîêðóã çåìíîãî øàðà íà ñàìîëåòàõ, êîðàáëÿõ, ïîåçäàõ, ïîâîçêàõ íåïîñåäëèâûå ëþäè, äîâåðèâ ñâîé ñêàðá ñóíäóêàì, ÷åìîäàíàì è áàóëàì òîðãîâîãî äîìà "Louis Vuitton". Ñåãîäíÿ êîìïàíèÿ ïðîèçâîäèò íå òîëüêî ïóñòûå ÷åìîäàíû, íî è â ñîñòîÿíèè çàïîëíèòü èõ îáúåì øèêàðíîé îäåæäîé, îáóâüþ, þâåëèðíûìè óêðàøåíèÿìè, ÷àñàìè è äàæå èçûñêàííûìè íàïèòêàìè. Êóïèòü íàñòîÿùåãî "LV" ìîæíî íå òîëüêî â ïàðèæñêîì, ãëàâíîì ìàãàçèíå, íà óãëó Åëèñåéñêèõ ïîëåé, íî åùå è áîëåå ÷åì â òðåõñòàõ ìàãàçèíàõ ðàçáðîñàííûõ ïî âñåìó ìèðó. 56 Watch&Diamond

It is necessary to have a flat, waterproof box for voyage. George Vuitton decorated the box with initials of his father. People have been traveling around the world for 150 years, having trusted their property to products of trade house "Louis Vuitton". Today the company produces different goods. You can buy a real "LV" not only in Paris but also in 300 world's shops.


T O U R B I L L O N

V O L A N T

What is special about this watch is that it is for everyday wear and has no dial and both sides of the movement are visible. It is a hymn to mechanical watchmaking and a tribute to the men and women who can make these masterpieces. Limited edition of 500 numbered watches. Hand winding movement with a flying tourbillon (ASC 1.1). Stainless steel case (316 L). Antiglare sapphire crystal. Water resistant to 330 feet. Rubber strap and steel bracelet.

®

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР В УКРАЇНІ Київ Донецьк Дніпропетровськ Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а вул. Короленка, 2 тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46 тел. (0562) 34#20#80 тел. (062) 381#47#85

Львів вул. Театральна, 10 тел. (0322) 72#06#05


В садах Пале Рояль

Ñ

íà÷àëà ïîñðåäñòâîì "ÀðòÄåñî", à ñåãîäíÿ óæå íå êàìóôëèðóÿñü, ñòèëü ìîäåðí ïîëíîêðîâíî âîçâðàùàåòñÿ â íàøó æèçíü. Ó íàñ â ñòðàíå îí îáúÿâëÿëñÿ áóðæóàçíûì, à çà ãðàíèöåé åãî ëþáèëè çà äåìîêðàòè÷íîñòü, êðàñîòó è óäîáñòâî. Ðîäèâøèñü â Åâðîïå, îí çàâîåâàë Àìåðèêó è, äàæå íåêîòîðûå àçèàòñêèå ñòðàíû. Íà ïëîùàäè Âàíäîì, â Ïàðèæå, åñòü ÷àñîâàÿ ìàíóôàêòóðà, ãäå ìîäåðí ïðîöâåòàåò ñ íà÷àëà 19 âåêà. Åå îñíîâàòåëü ×àðëüç Óäàí âäîõíîâëÿåòñÿ â ñâîåì òâîð÷åñòâå ïðåêðàñíûìè ñàäàìè Ïàëå Ðîÿëü.

Ïûøíàÿ ðàñòèòåëüíîñòü, èçóìèòåëüíîé êðàñîòû ôîíòàíû, àðõèòåêòóðà è, ñàìîå ãëàâíîå, äóõ ìíîãèõ âñåìèðíî èçâåñòíûõ ïèñàòåëåé, æèâîïèñöåâ, ñêóëüïòîðîâ ïðîäîëæàåò âèòàòü çäåñü, ïðèâëåêàÿ òîëïû ãóëÿþùèõ ïàðèæàí. ×àñû ×àðëüçà Óäàíà, þâåëèðíûå.  êîðïóñàõ èç çîëîòà èëè ïëàòèíû, èíêðóñòèðîâàííûå äðàãîöåííûìè êàìíÿìè îíè, ñâîèìè öâåòîâûìè ðåøåíèÿìè, ïðåäñòàâëÿþò îáøèðíóþ ãàììó ìîäåëåé. Íà öèôåðáëàòàõ ÷àñîâ Óäàíà, ìîæíî áåçîøèáî÷íî óãàäàòü âðåìÿ ãîäà, ÷òî äàåò âîçìîæíîñòü ñîñòàâèòü îðèãèíàëüíóþ êîëëåêöèþ. Ðó÷íàÿ ãðàâèðîâêà, êðîøå÷íûå ñåðèè, ÷àñû â åäèíñòâåííîì ýêçåìïëÿðå, âûïîëíåííûå ïî çàêàçó - âñå ýòî ãîâîðèò î ×àðëüçå Óäàíå, êàê î õóäîæíèêå ñ áîëüøîé áóêâû. 58 Watch&Diamond


The Avenue Collection. 43 exceptional diamonds from the Harry Winston collection, individually set by hand in 18-carat gold.

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46 тел. (062) 381#47#85


"Шузы" от ведьмы

D

orothy's ruby slippers - ðóáèíîâûå òóôåëüêè âåäüìû, ïîäàðåííûå Äîðîòè, ãåðîèíå ãîëëèâóäñêîãî ôèëüìà 1939 ãîäà "Âîëøåáíèê ñòðàíû Îç", ñòàëè íàöèîíàëüíîé ðåëèêâèåé. Âðåìÿ îò âðåìåíè ê íèì âîçâðàùàþòñÿ â àìåðèêàíñêîé èìïåðèè ñíîâ, ÷òîáû âñêîëûõíóòü óãàñàþùèé èíòåðåñ ê ñâîåé ïðîäóêöèè. Íà íûíåøíåì "Îñêàðå" áîñîíîæêè Äîðîòè óæå íå âûãëÿäåëè êàê áàøìà÷êè, â êîòîðûõ ìîæíî îòïëÿñûâàòü äî óòðà. Äà è âðÿä ëè çàõî÷åòñÿ ïðèòîïíóòü â îáóâè ñòîèìîñòüþ â 1,2 ìèëëèîíà äîëëàðîâ, óêðàøåííîé ðóáèíàìè èç Áèðìû âåñîì â 123 êàðàòà. Êðîìå òîãî, íà òàêèõ êèíæàëüíûõ êàáëóêàõ, ìîæíî òîëüêî ïîêðàñîâàòüñÿ íà ïàðàäíîé ëåñòíèöå. Èõ âñåãî ñåìü, "áîñîíîæåê Äîðîòè", ÷àñòü ïðîäàíà íà àóêöèîíàõ ïî áàñíîñëîâíîé öåíå, à äðóãèå ñòàëè óêðàøåíèÿìè ìóçååâ â ðàçíûõ ñòðàíàõ ìèðà.

Часы De Bethune новое имя

Í

à÷àëî òûñÿ÷åëåòèÿ, êàê âû ïîìíèòå, áûëî äîæäëèâûì. À â íå æàðêîé Øâåéöàðèè è ïîäàâíî. Ñëîâíî ãðèáû íà÷àëè âîçíèêàòü íîâûå ôàáðèêè ïî ïðîèçâîäñòâó ÷àñîâ. Ïðàâäà, íèêòî íå âåäåò ïîäñ÷åò, ñêîëüêî èõ óìèðàåò, óõîäÿ â Ëåòó, ïîýòîìó ðàâíîâåñèå, íàäååìñÿ, ñîõðàíÿåòñÿ. De Bethune - íîâàÿ ìàðêà ÷àñîâ, êîòîðàÿ ïîÿâèëàñü â Ëÿ Øî, ïðåäìåñòüå Ñåí-Êðóà, â 2002 ãîäó. Ýòî àáñîëþòíî ñîâðåìåííîå ïðîèçâîäñòâî, îñíàùåííîå ñàìûìè íîâåéøèìè òåõíîëîãèÿìè â îáëàñòè ìèêðîòåõíèêè. Äàâèä Çàíåòòî, áûë èçâåñòåí â Øâåéöàðèè áîëüøå êàê êîíñóëüòàíò è âëàäåëåö äîâîëüíî íåïëîõèõ êîëëåêöèè ÷àñîâ. Ñîáðàâ âîêðóã ñåáÿ êîìàíäó íàñòîÿùèõ "ïðîôè" â êîëè÷åñòâå 120 ÷åëîâåê, îí ïðèñòóïèë ê âûïóñêó ìîäåëåé ÷àñîâ, ãëàâíûì êðèòåðèåì â îöåíêå êîòîðûõ ñòàëî êà÷åñòâî è ñëîæíîñòü ìåõàíèçìîâ. Çäåñü è ïîäâîäíûå õðîíîìåòðû, ÷àñû ñ òóðáèéîíîì, âå÷íûì êàëåíäàðåì, ìèíóòíûì ðåïåòèðîì, ñ ãîíãîâûì ìåõàíèçìîì, è åùå ìàññîé äðóãèõ "íàâîðîòîâ". Ñ îäíîé ñòîðîíû õîðîøî, ÷òî íà ÷àñàõ De Bethune íåò ïëåñåíè âåêîâ, íî ñ äðóãîé ïëîõî, ÷òî íîó-õàó, ïîëíîñòüþ óáðàëà ñ íèõ äðàãîöåííóþ ïàòèíó òûñÿ÷åëåòíåé èñòîðèè ÷àñîâîãî èñêóññòâà. 60 Watch&Diamond


The Avenue Collection. 94 exceptional diamonds and 12 blue baguette sapphires from the Harry Winston collection individually set by hand in 18-carat gold.

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46 тел. (062) 381#47#85


Президент компании Кристалл # Дмитрий Бердянский и президент компании Rado # Рональд Штройле

Rado часы из другого мира

Ô

èëîñîôèÿ Äîìà Rado çàêëþ÷åíà â äâóõ ñëîâàõ: áûòü îòëè÷íîé. Áûòü îòëè÷íîé îò äðóãèõ â äèçàéíå è ìàòåðèàëàõ, áûòü íîâàòîðîì â òåõíîëîãèÿõ è ìàðêåòèíãå. Íå îáëàäàÿ ñòîëü áîãàòîé è çàìå÷àòåëüíîé èñòîðèåé, êàê, ñêàæåì, Omega, ýòà ìàðêà ïîçèöèîíèðóåòñÿ â òîé æå öåíîâîé íèøå è òàêæå ïîëüçóåòñÿ áîëüøèì óñïåõîì. Êîðíè îñíîâàíèÿ êîìïàíèè íàõîäÿòñÿ íà ãëóáèíå 1917 ãîäà, òîãäà îíà íàçûâàëàñü èíà÷å, à èìÿ Rado ïîÿâèëîñü òîëüêî â 1957 ãîäó. Íà ðûíêå Óêðàèíû î íåé óçíàëè ñåìü ëåò òîìó íàçàä è ñðàçó ïîëþáèëè çà äåìîêðàòè÷íîñòü. Ëþáèòåëè ÷àñîâîãî èñêóññòâà, óâèäåëè ôóòóðèñòè÷íîñòü ìîäåëåé Xeramo è Cerix, êëàññè÷åñêèå DiaStar è èííîâàöèîííûå Ceramica Multi "íàâîðî÷åííûå" ñåìüþ ôóíêöèÿìè. 30 ïàòåíòîâ íà òåõíîëîãèè è ìàòåðèàëû. Ïåðâûå â ìèðå ÷àñû èç ñèíòåòè÷åñêèõ àëìàçîâ, çàíåñåííûå â Êíèãó ðåêîðäîâ Ãèííåñà êàê ñàìûå òâåðäûå ÷àñû íà Çåìëå. Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ îäíîé èç ñàìûõ êðóïíûõ óêðàèíñêèõ òîðãîâûõ êîìïàíèé Êðèñòàëë, äàåò âîçìîæíîñòü Rado ðàñøèðèòü ñâîé ðûíîê è, îðèåíòèðóÿñü íà âêóñû íåèçâåñòíûõ ðàíåå ïîòðåáèòåëåé âûïóñêàòü íîâûå ìîäåëè ÷àñîâ. Ê ïðåäñòîÿùåé Áàçåëüñêîé âûñòàâêå Rado ïðèãîòîâèëà íîâèíêè, êîòîðûå, êàê âñåãäà, ñòàíóò õèòàìè ÷àñîâîãî ôîðóìà. Ëîçóíã ìàðêè - "Âðåìÿ ìåíÿåò âñå, êðîìå Rado". È äåéñòâèòåëüíî, îòñ÷èòûâàÿ âðåìÿ, ÷àñû Rado íå ïîäâëàñòíû åìó. 62 Watch&Diamond


КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР В УКРАЇНІ Київ Донецьк Дніпропетровськ Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а вул. Короленка, 2 тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46 тел. (0562) 34#20#80 тел. (062) 381#47#85

Львів вул. Театральна, 10 тел. (0322) 72#06#05

Запоріжжя "Акцент" вул. Сталеварів, 11 тел. (0612) 24#61#20


Мешковато

×

àñû áûâàþò þâåëèðíûå, ñëîæíûå, êëàññè÷åñêèå, ìîäíûå, ýïàòàæíûå, áîëüøèå è î÷åíü ìàëåíüêèå. Èíîãäà ïîÿâëÿþòñÿ è, ê ñ÷àñòüþ, òóò æå èñ÷åçàþò, ÷àñû íåñóðàçíûå, íåóêëþæèå, íåèñêóñíûå, íåêàçèñòûå. Îíè, êàê ïðîâåðêà "íà âøèâîñòü" õîðîøåãî âêóñà. Òàê ñëó÷àåòñÿ, êîãäà íåêîìïåòåíòíûé äèçàéíåð áåðåòñÿ çà íå ñâîéñòâåííóþ åìó ðàáîòó. Íà ïðèìåðå Bichrono ÿâíî óãàäûâàþòñÿ îðèãèíàëüíûå ñêîâîðîäêè èëè ìóëüòÿøíûå êîñìè÷åñêèå ïðèøåëüöû. Î ñàìîì ìåõàíèçìå ÷àñîâ ñóäèòü íå áóäó, íàäåþñü, ÷òî îí, êàê è îñòàëüíûå øâåéöàðñêèå - ñîâåðøåíåí. Èãíàòèé ÏÅ×ÀËÜÍÛÉ

Взволнованный ювелир

Ô

ðàíöóçñêîãî äèçàéíåðà Guy Ellia âñåãäà îòëè÷àëà îò äðóãèõ ñîáðàòüåâ ïî èñêóññòâó íåîáû÷àéíàÿ ëåãêîñòü, ñ êàêîé îí èãðàåò ñ èäååé, ôîðìîé è èñïîëíåíèåì ñâîèõ çàìûñëîâ. Çà êîðîòêîå âðåìÿ åìó óäàëîñü çàíÿòü äîñòàòî÷íî âûñîêîå ïîëîæåíèå â þâåëèðíîì èñêóññòâå, îêðóæèâ ñåáÿ ëó÷øèìè ïðîôåññèîíàëàìè. Èçäåëèÿ Ellia îòëè÷àþòñÿ íåñðàâíåííîé èçûñêàííîñòüþ è ñìåëîñòüþ, à æèçíåííûå ïðåäñòàâëåíèÿ î ìèðå, ÷¸òêîñòüþ è òî÷íîñòüþ.  åãî êîëëåêöèÿõ "Elysa", "Fantasia", "Futura", "Trilogy" èëè, ïðåäñòàâëåííàÿ çäåñü, "Nylon", ïðåæäå âñåãî, îùóùàåòñÿ óòîí÷åííàÿ ÷óâñòâåííîñòü, êîòîðàÿ íå ìîæåò íå ïîäêóïàòü æåíñêèå ñåðäöà. 64 Watch&Diamond

French designer Guy Ellia was always different of other jewelers by extraordinary easiness. He occupies a high position in jewelry art, having circled himself by the best professionals. Ellia's products are refined and precised. Refined perceiving is felt in his collections and represented here "Nylon" conquers women's arts.


S w i s s m a d e - w w w. l o n g i n e s . c o m - O l e g M e n s h i k o v b y D i e t e r E i k e l p o t h

Longines DolceVita

КРИСТАЛЛ ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Донецьк Донецьк Дніпропетровськ вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а вул. Короленка, 2 тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 381 47 85 тел. (0562) 34 20 80


Clan de Vega

Â

èñòîðèè íåêîòîðûõ ãîñóäàðñòâ áûâàþò ìîíàðõè â èçãíàíèè è òåíåâûå ïðàâèòåëüñòâà, êîòîðûå íå íàõîäÿòñÿ íà íåëåãàëüíîì ïîëîæåíèè, à ñóùåñòâóþò êàê áû â ïàðàëëåëüíîì ìèðå. Íå÷òî ïîäîáíîå ïðîèçîøëî ñ èòàëüÿíñêîé þâåëèðíîé êîìïàíèåé Clan de Vega. Åå ïîÿâëåíèå òåñíî ñâÿçàíî ñ ðîæäåíèåì èòàëüÿíñêîé êèíåìàòîãðàôèè. Êîãäà â íà÷àëå ïðîøëîãî âåêà ðåæèññåðû íà÷àëè ïîãîëîâíî ñíèìàòü íåìûå, ïûøíûå, ïñåâäîèñòîðè÷åñêèå ôèëüìû, äåëàÿ ñòàâêó íà ãðàíäèîçíûå ïðèðîäíûå êðàñîòû Èòàëèè, ñ áîëüøèìè ìàññîâûìè ñöåíàìè, òàêèå êàê: "Êàòèëèíà", "Àíèòà Ãàðèáàëüäè", "Êàìî ãðÿäåøè?", "Ïîñëåäíèå äíè Ïîìïåè", òî ó õóäîæíèêîâ-êîñòþìåðîâ âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü â ãðîìàäíîì êîëè÷åñòâå þâåëèðíûõ óêðàøåíèé. Âûðåçàííûå èç ôîëüãè èëè íàíèçàííûå íà íèòêè ïðîñòûå ñòåêëÿøêè íå ìîãëè óäîâëåòâîðèòü àìáèöèîçíûõ àâòîðîâ 66 Watch&Diamond

ñöåíàðèåâ, è òîãäà ïîñòàíîâùèêó ôèëüìà "Êàáèðèÿ" Ë.Ïàñòðîíå ïðèøëà èäåÿ îòêðûòü ñîáñòâåííóþ ôèðìó ïî ïðîèçâîäñòâó þâåëèðíûõ óêðàøåíèé. Îíà áûëà ñîçäàíà íà ïàÿõ ñ äðóãèìè ðåæèññåðàìè è íå èìåëà ñîáñòâåííîãî íàçâàíèÿ. Ôèðìà ïðîöâåòàëà, êðèòèêà ñõîäèëà ñ óìà, âçàõëåá ðàñïèñûâàÿ, êàêèå óêðàøåíèÿ áûëè íà ãåðîèíå äåêàäåíòñêîãî ôèëüìà "Äæîêîíäà", à ñþæåò ôèëüìà "Íî ìîÿ ëþáîâü íå óìèðàåò" áûë âåñü ïîñòðîåí íà êðîâàâîé èñòîðèè ïîãîíè çà áðèëëèàíòàìè.  þâåëèðíóþ ìàñòåðñêóþ ðèìñêîé êèíîñòóäèè "×èíå÷èòòà" ïðèãëàøàëèñü ñàìûå ëó÷øèå, ïðîñëàâëåííûå ìàñòåðà. Íà ýêðàíàõ ïîòîêîì øëè "ôèëüìû ñ áåëûìè òåëåôîíàìè" - ñàëîííûå ìåëîäðàìû ñ òîìíûìè êðàñàâèöàìè, êîòîðûå, â ïîðûâå ñòðàñòè, çàêóñûâàëè â ñâîèõ ðòàõ áàñíîñëîâíîé öåíû áðèëëèàíòîâûå îæåðåëüÿ. Ñ ïðèõîäîì ïåðåä Âòîðîé ìèðîâîé âîéíîé ê âëàñòè ïðàâèòåëüñòâà Ìóññîëèíè, â ñòðàíå ïîÿâèëèñü î÷åíü áîãàòûå ëþäè, êîòîðûå íà êîðíþ ñêóïàëè ëþáîé áèçíåñ ïðèíîñèâøèé áîëüøèå äîõîäû. Þâåëèðíàÿ ìàñòå-


DIVA WHITE GOLD - WWW.TECHNOMARINE.COM

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (044) 228 61 11 тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 381 47 85


ðñêàÿ áûëà ïðèîáðåòåíà ñèöèëèéöåì ×åçàðå Áëàçåòòè, êîòîðûé ïîñòàâèë äåëî íà øèðîêóþ íîãó. Âñÿ ðèìñêàÿ çíàòü òåïåðü çàêàçûâàëà óêðàøåíèÿ â Clan de Vega èëè, ïî áàñíîñëîâíûì öåíàì íà çàêðûòûõ àóêöèîíàõ ïîêóïàëà èçäåëèÿ, êîòîðûå áûëè íà ãåðîèíÿõ íàøóìåâøèõ ôèëüìîâ. Íî ýòî ïðîäîëæàëîñü íåäîëãî. Clan de Vega áûëà "óáèòà" èòàëüÿíñêèì íåîðåàëèçìîì.  ôèëüìàõ Ðîáåðòî Ðîññåëëèíè, Äå Ñàíòèñà, Ë.Äçàìïà, ïîêàçûâàâøèõ òÿæåëûå óñëîâèÿ æèçíè áåäíåéøåé ÷àñòè èòàëüÿíñêîãî íàðîäà íå áûëî ìåñòî ðîñêîøè. Clan de Vega âìåñòå ñ õîçÿèíîì ïåðååçæàåò íà ñàìûé þã Ñèöèëèè. Òðè ãîäà òîìó íàçàä, íà îäíîé èç ïëîùàäåé â ñàìîì öåíòðå Ðèìà, îòêðûëñÿ îôèñ, íà çîëîòîé òàáëè÷êå êîòîðîãî áûëà âûãðàâèðîâàíà íàäïèñü - Clan de Vega - Haute Joaillerie. Ñïóñòÿ ïîëâåêà çàáâåíèÿ âûäàþùàÿñÿ ðèìñêàÿ þâåëèðíàÿ ôèðìà âûøëà èç ïàðàëëåëüíîãî ìèðà. Âñå ýòè ãîäû îíà æèëà â çàêðûòîé îò ïîñòîðîííèõ ãëàç ñôåðå, îáùåñòâå Ñèöèëèè. Òàì åå î÷åíü õîðîøî çíàëè, è èçûñêàííûå áðèëëèàíòîâûå êóëîíû áûëè ñèìâîëîì, îïîçíàâàòåëüíûì çíàêîì "êëàíà". 68 Watch&Diamond

Â

îçðîæäåíèå Clan de Vega ñ áîëüøîé ðàäîñòüþ áûëî âîñïðèíÿòî âåäóùèìè äèçàéíåðàìè þâåëèðíûõ öåíòðîâ Èòàëèè Âåíåöèè, Âàëåíñû, Âè÷åíçû. Îíè ñ ðàäîñòüþ ïðèíÿëè ïðèãëàøåíèÿ ïîðàáîòàòü â ñòàðåéøåé êîìïàíèè åùå è ïîòîìó, ÷òî òàì èì ïðåäñòàâèëàñü âîçìîæíîñòü çàíÿòüñÿ òâîð÷åñòâîì â "÷èñòîì âèäå" - íàä íèìè íåò óêàçóþùåãî ïåðñòà ñòðîãîãî íà÷àëüíèêà, òðåáîâàíèé ðûíêà è äàæå âåòðåíîé ìîäû. Ñåãîäíÿ, áóêâàëüíî âñå ïðîèçâåäåíèÿ âûñîêîãî þâåëèðíîãî èñêóññòâà âûøåäøèå èç ñòåí Clan de Vega, áåççàñòåí÷èâî òèðàæèðóþòñÿ ìíîãèìè êîìïàíèÿìè, íî èñòèííûå öåíèòåëè þâåëèðíîãî èñêóññòâà âñå ðàâíî îáíàðóæèâàþò èñêóñíóþ ïîääåëêó. Ìíîãèì ïîêóïàòåëÿì äàæå íðàâèòñÿ ïðèîáðåñòè "÷òî-íèáóäü ïîõîæåå íà Clan de Vega". Ðóêîâîäñòâî êîìïàíèè, ñ äîáðîäóøèåì ñûòîãî öàðÿ çâåðåé, îòíîñèòñÿ ê ýòîìó, êàê ê äîëæíîìó - çà÷åì òîãäà ðàáîòàòü, åñëè íèêîìó íå õî÷åòñÿ òåáÿ ïîâòîðèòü, ñêîïèðîâàòü? Clan de Vega íå èìååò ïðåñëîâóòûõ "ëèíèé òîâàðîâ", îíà íå çàíèìàåòñÿ ìàññîâûì òîâàðîì "ïîâñåäíåâíîãî ñïðîñà", åé íåò íèêàêîãî äåëà äî âñÿêîãî ðîäà àêñåññóàðàì. Åå óêðàøåíèÿ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ Äæîêîíäû, Ìàêáåòà, Êëåîïàòðû è Öåçàðÿ, îíè íåñóò â ñåáå ýíåðãåòèêó âûäàþùèõñÿ ëè÷íîñòåé è íåîïèñóåìîé êðàñîòû ÷åëîâå÷åñòâà.


TECHNOSQUARE CHRONO DIAMOND - WWW.TECHNOMARINE.COM Техномарин

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (044) 228 61 11 тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 381 47 85


uniqueness beyond the differences www.bovetfleurier.ch

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (044) 228 61 11 тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 381 47 85


FLEURIER

Точное исполнение каждой детали, лаконич

ные часы BOVET. Выпускаемые ограниченны

ность, стремление к совершенству благода

ми сериями, они сочетают в себе искусство

ря этим качествам в 19 веке карманные часы

гравюры и миниатюрной живописи, технику

BOVET перекочевали из жилетов на запястья

нанесения эмали и оправы драгоценных кам

часовых гурманов. Модели FLEURIER, FLEURI

ней. Завершенные вручную, модели FLEURIER

ER COMPLICATIONS стилизованы под карман

подчеркивают очарование вечности.


Å

ñëè ðàçîáðàòüñÿ, òî îñòàëîñü óæå íå òàê ìíîãî ãåîìåòðè÷åñêèõ ôèãóð, ôîðìó êîòîðûõ íå èñïîëüçîâàëè áû â ñâîèõ ðàçðàáîòêàõ ÷àñîâûå äèçàéíåðû. Âïðî÷åì, òðåóãîëüíèê Maori êîìïàíèè Technomarine - ýòî íå ïðèìåð ñëåïîãî êîïèðîâàíèÿ ãåîìåòðèè - çäåñü èíîå... Êàê áû íå óðáàíèçèðîâàëñÿ, çåìíîé øàð, ïðåâðàùàÿñü â êàìåííûå äæóíãëè, âñå ðàâíî íàñ ïîäñîçíàòåëüíî òÿíåò íàçàä, â äæóíãëè íàñòîÿùèå. Ìû âûåçæàåì íà ïðèðîäó, ëîâèì ðûáó òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîéìàòü åå, ïîëþáîâàòüñÿ è, òóò æå îòïóñòèòü. Îõîòèìñÿ íà äè÷ü, íå èñïûòûâàÿ ïðîäîâîëüñòâåííîãî ãîëîäà, êîïàåìñÿ â îãîðîäå, âûðàùèâàÿ õèëóþ, ÷àìîðîøíóþ ìîðêîâêó, êîãäà åþ, ÿäðåíîé, çàáèòû âñå ðûíêè. Õîðîøî ïîíèìàÿ, íàø ïîäñîç-


Родом из племени Maori íàòåëüíûé àòàâèçì, õóäîæíèêè Technomarine, äàþò íàì âîçìîæíîñòü óäîâëåòâîðèòü íåîñîçíàííûå æåëàíèÿ, áëåñíóâ íà çàïÿñòüå íåêèì êîäîì ïðèíàäëåæíîñòè ê òîìó èñ÷åçàþùåìó ìèðó, â êîòîðîì êèïåëè äåâñòâåííûå, ñàìûå íàñòîÿùèå ñòðàñòè - ëþáîâü, îõîòíè÷èé àçàðò, èíñòèíêòû âûæèâàíèÿ. Èíòåðåñ ê òàòóèðîâêàì âîçíèê íå ñåãîäíÿ è íå íà ïóñòîì ìåñòå. Ó ïëåìåí, íå ïîëüçóþùèõñÿ îäåæäîé, ýòî áûëè ñâîåãî ðîäà øåâðîíû, îòëè÷àþùèå îäíèõ ÷ëåíîâ ïëåìåíè îò äðóãèõ. Èìè ïîä÷åðêèâàëñÿ ñòàòóñ - ëó÷øèé îõîòíèê, ìóäðåö, øàìàí, âîæäü.  ñîâðåìåííîì ìèðå ìàëî ÷òî, â ýòîì ñìûñëå èçìåíèëîñü, ðîëü òàòóèðîâîê íåñóò òåïåðü èíûå ïðåäìåòû, ìíîãèå èç êîòîðûõ äèêòóþòñÿ ìîäîé. Íåáîëüøîå ïëåìÿ Maori, áûëî âûáðàíî Technomarine çà ñâî¸ ðîäñòâî ñ îêåàíîì. Âäîõíîâë¸ííûå çàìûñëîâàòûì óçîðîì èõ òàòóèðîâîê, õóäîæíèêè Technomarine

ñòðåìèëèñü ðàñêðûòü äóõîâíóþ ñâÿçü ìåæäó äðåâíèì ÷åëîâåêîì è "ïëåìåíàìè" ñîâðåìåííûõ êîñìîïîëèòîâ. ×àñû Maori ýêçîòè÷íû - çäåñü áðèëëèàíòû ñîñåäñòâóþò ñ ðåëüåôíûìè óêðàøåíèÿìè íà ëàêèðîâàííîì öèôåðáëàòå, êîòîðûå âîñïðîèçâîäÿò îáðàçöû ïîäëèííîé ïëåìåííîé òàòóèðîâêè. Èç øåñòè ìîäåëåé æåíñêèõ è ìóæñêèõ ÷àñîâ, êàæäûé àïîëîãåò ìîäû ìîæåò ñäåëàòü ñâîé âûáîð. Óñèëèâ îáùåå âïå÷àòëåíèå îò ñâîåãî èìèäæà, ïîäáîðîì ìíîæåñòâà àêñåññóàðîâ â ñòèëå Maori. Ñðåäè íèõ; òóôëè Berluti, ïèøóùèå ðó÷êè â êîæàíîì êîðïóñå, íîæè èç äàìàññêîé ñòàëè, êîïèðóþùèå ôîðìó áåçåëÿ çíàìåíèòûõ ÷àñîâ, çàïîíêè è þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ. Îñíîâàòåëü Technomarine, Ôðýíê Äþáàðè âñå äåëàåò ñî ñòðàñòüþ è çàðàæàåò åþ âñÿêîãî, êòî âñòðåòèòñÿ åìó íà ïóòè, ïîýòîìó îäèí ðàç óâèäåâ åãî ïðîèçâåäåíèÿ, âû óæå íå çàáóäåòå èõ íèêîãäà. Watch&Diamond 73


In 2003, TechnoMarine introduces the "Maori" collection. This collection was inspired by the intricate Tattoo "the code indicating tribal membership" of the Maori tribe, closely related to the ocean. The Maori watches with a triangular steel case echoing the tattoo motif on the lacquered dial are fitted with a black rubber strap. This collection includes also impressive cufflinks, pens with lacquered or leather body, knives with the Damas steel blade, the elegant Berluti shoes. The Maori accessories all decorated by the tribal symbol of tattoo.

74 Watch&Diamond


F I V E

T I M E

Z O N E S

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (044) 228 61 11 тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 381 47 85


В лапах "паука" Брунини

Yellow and white diamonds decorate the Spider Web collection from K Brunini. The designs from the final line in her natureinspired Shapes of Strength collection that she has been developing over the years. Designer makes his collections rather distinctive, successfully using and developing nature motif. Spider Web collection is a new range of this stylish tendency. The line includes bangles, drop earrings and necklaces in yellow and white gold - many set with diamonds.

À

ìåðèêàíñêèé äèçàéíåð ñ èòàëüÿíñêîé ôàìèëèåé Ê. Áðóíèíè ïëåòåò ïàóòèíó, çàïóòàòüñÿ â êîòîðîé ìå÷òàåò êàæäàÿ æåíùèíà. Ïîäîáíî óòðåííåé ðîñå, íà çîëîòûõ íèòÿõ ðàñêà÷èâàþòñÿ êàïëè æåëòûõ áðèëëèàíòîâ, èõ ìåðöàþùåå âåëèêîëåïèå çàâîðàæèâàåò. Ìîòèâû ïðèðîäû íå íîâèíêà â êîëëåêöèÿõ Áðóíèíè, îí íàñòîé÷èâî è äîâîëüíî óñïåøíî ðàçðàáàòûâàåò ìîòèâû ïðèðîäû â ñâîèõ ïðîèçâåäåíèÿõ è Spider Web íîâûé øàã â ýòîì ìîäíîì íàïðàâëåíèè.

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Дніпропетровськ Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а вул. Короленка, 2 тел. (044) 228 61 11 тел. (062) 335 76 46 тел. (0562) 34 20 80 тел. (062) 381 47 85


WWW.RADO.COM

THINK

NEW MATERIALS .

SINTRA: scratchproof high-tech ceramics and absolutely unique design. Look at time as you’ve never seen it before.

КРИСТАЛЛ ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Донецьк Донецьк Дніпропетровськ вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а вул. Короленка, 2 тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 381 47 85 тел. (0562) 34 20 80


Лифчик мал, да в нем намёк…

Ø

åñòü òûñÿ÷ áåëûõ, ÷èñòåéøåé âîäû, áðèëëèàíòîâ, à òàêæå öâåòíûå ñàïôèðû, ðîäîíèòû è àìåòèñòû, îáùèì âåñîì â 70 êàðàò, êîíå÷íî æå, ÷åïóõà ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì íàñòîÿùèì áîãàòñòâîì, êîòîðîå îíè åäâà ïðèêðûâàþò. Victoria's secret, ôèðìà ïðîèçâîäÿùàÿ ñàìîå ñåêñóàëüíîå æåíñêîå áåëüå, íà ýòîò ðàç â ñîäðóæåñòâå ñ íå ìåíåå èçâåñòíûì þâåëèðíûì äîìîì Mouawad, ïðîèçâåëà íà ñâåò íå÷òî. Æåíñêîå áåëüå ïî ñâîåé ñóòè âñåãäà äîëæíî áûòü ñåêñóàëüíûì, ïîòîìó ÷òî: "Ëþáîâü íå÷àÿííî íàãðÿíåò, êîãäà åå ñîâñåì íå æäåøü…", à íà âàñ, ê ïðèìåðó, ðó÷íîé ðàáîòû áþñòãàëüòåð íà ìåõó ñ õèòðîâñêîãî ðûíêà íà÷àëà ïðîøëîãî âåêà è åùå êîå-÷òî "áðîíåáîéíîå" òåëåñíîãî öâåòà - òóò óæ íå äî ëþáâè. Ñïàñèáî Victoria's secret, òåïåðü åñòü äîñòîéíàÿ àëüòåðíàòèâà.

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Дніпропетровськ Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а вул. Короленка, 2 тел. (044) 228 61 11 тел. (062) 335 76 46 тел. (0562) 34 20 80 тел. (062) 381 47 85


Ремонт часов для нас это искусство!

Дипломированные специалисты, прошедшие обучение в мастерских лучших часовых компаний Швейцарии предлагают полный спектр услуг по ремонту ваших часов.

Мы вернем вашим часам точность!Haute Joaillerie от Ambrosi

Â

îòëè÷èå îò àìáðîçèè, ñîðíîé òðàâû, ñ êîòîðîé áîðþòñÿ àëëåðãîëîãè, èòàëüÿíñêàÿ ôèðìà Ambrosi íå âûçûâàåò íè ðèíèòà, íè êàøëÿ. À âîò çàòðóäíåíèå äûõàíèÿ, ïðè âñòðå÷å ñ åå þâåëèðíûìè øåäåâðàìè, ïðîèñõîäÿò ïî÷òè âñåãäà. Ïðè ÷åì, ýòî ìîæåò ïðîèçîéòè ñ Âàìè íå òîëüêî â Âàëåíöå, íî è â Ëàñ-Âåãàñå, Ñèíãàïóðå, Òîêèî èëè Ïàðèæå. Âñå êîëëåêöèè Ambrosi ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ïðåêðàñíûé ñîþç ÷óâñòâåííîãî èòàëüÿíñêîãî î÷àðîâàíèÿ è íåïðåâçîéä¸ííîé ýëåãàíòíîñòè. Óæå ïîëâåêà, óêðàøåíèÿ Ambrosi, ýòî ÿðêèé ïðèìåð âûñîêîãî þâåëèðíîãî èñêóññòâà è èçûñêàííîãî âêóñà. Ìîæíî äîëãî óïðàæíÿòüñÿ â ïðèìåíåíèè êà÷åñòâåííûõ ïðèëàãàòåëüíûõ, îïèñûâàÿ, êàê îíè âûãëÿäÿò, íî ëó÷øåå, ÷òî ìû ìîæåì âàì ïðåäëîæèòü - ýòî óâèäåòü èõ æèâüåì. Ýëåãàíòíûå ëèíèè ðîñêîøíîé êîëëåêöèè "Imperial îáëàäàþò êîðîëåâñêèì âèäîì. Ìàëî íàçâàòü åå äîðîãèì ïîäàðêîì, ýòî ñêîðåå ôàìèëüíàÿ öåííîñòü äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé Âàøåé ñåìüè. Èçâåñòíóþ ñâîèìè ïðåêðàñíûìè áðîøêàìè, ëèíèþ "Fantasia" îòëè÷àþò ìÿãêèå ôîðìû è ðàçíîîáðàçèå òåìàòèêè. Ambrosi äåêëàðèðóåò åå, êàê ìàëåíüêèå óäîâîëüñòâèÿ, çàáàâó, ìîäó. Íî êîãäà âèäèøü ñî÷åòàíèå æ¸ëòûõ, ÷¸ðíûõ, áåëûõ è ðîçîâûõ áðèëëèàíòîâ, îáúåäèíåííûõ ôàíòàçèåé äèçàéíåðà â ãàðìîíè÷íóþ êðàñîòó, ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíûì ëóêàâñòâî ýòîãî çàÿâëåíèÿ. Þâåëèðû Ambrosi ñâîáîäíî âëàäåþò ðàçíûìè ñòèëÿìè îò êëàññèêè äî àâàíãàðäà, ãëóáîêî ÷óâñòâóþò öâåò, ïðèìåíÿþò òàêèå êàìíè êàê àêâàìàðèí, îïàë, öèòðèí. Èçëèøíå ãîâîðèòü î òîì, ÷òî âñå äåëàåòñÿ ðóêàìè áåçäóøíîé ìàøèíå íå âûçâàòü ó Âàñ ñîñòîÿíèå ãðåç. Ambrosi - "Màde in Italy". The Ambrosi collections represent a sparkling association of Italian elegance and sensual fascination. The elegant line "Imperial" possesses a look of royalty. Soft shapes and variety of themes distinguish the "Fantasia" brooches line. Creating Ambrosi masterpieces, the jewelers use aquamarine, opal, citrine, chalcedony.


ВЕРТУАЛЬНАЯ


СВЯЗЬ


Êîðïóñà òåëåôîíîâ Vertu èçãîòîâëåííû èç 18-òè êàðàòíîãî çîëîòà, ïëàòèíû èëè íåðæàâåþùåé ñòàëè. Ëèöåâàÿ ïàíåëü, çàùèùåíà ñàïôèðîâûì ñòåêëîì. Ýòî áàçîâûå âíåøíèå ïàðàìåòðû, óêðàøàòü èõ äðàãîöåííûìè êàìíÿìè èëè íåò, ðåøàþò ñàìè êëèåíòû. Òûñÿ÷à èìåí â ïàìÿòè òåëåôîíà, 100 òåêñòîâûõ ñîîáùåíèé, êàëåíäàðü íà 220 çàìåòîê, êàáåëü äëÿ ñîåäèíå-

íèÿ ñ ïåðñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì, 400 ïðåöèçèîííûõ ìåõàíè÷åñêèõ äåòàëåé, âñòðîåííàÿ ãðîìêàÿ ñâÿçü, ðåæèì ïðîôèëåé, èíâåðñíûé äèñïëåé ñ àíàëîãîâûìè ÷àñàìè, ñòàíäàðò GSM 900/1800/1900 è ìíîãîå äðóãîå. Vertu - â ïåðåâîäå ñ ëàòûíè - ÈÑÒÈÍÀ, íå òðåáóåò äîêàçàòåëüñòâ.Haute Joaillerie от Chopard

Ð

àçíîîáðàçèå ñäåðæàííîãî öâåòà, ñîáëàçíèòåëüíûå ôîðìû è íîâàòîðñêèå êîíöåïöèè òàê õàðàêòåðèçóåòñÿ ñàìàÿ ïîñëåäíÿÿ êîëëåêöèÿ Haute Joaillerie îò Chopard. Ñåðüãè ñ èçóìðóäàìè, áðèëëèàíòîâûå ïîäâåñêè, êîëüå, ïîêà÷èâàÿñü, îçàðÿþò îêðóæàþùèé ìèð íåïîâòîðèìûì ñèÿíèåì. Chopard âñåãäà ñîçäàåò ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ îò ÷èñòîãî ñåðäöà, è â ýòîì ãîäó æåíùèíû ñìîãóò ïî÷óâñòâîâàòü ýòî ñèëüíåå, ÷åì êîãäà-ëèáî. Ýòî êîëüå, áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, "îò Êóòþð", êàê ïî ñâîåìó òâîð÷åñòâó, òàê è ìàñòåðñòâó èñïîëíåíèÿ.

Всегда красивые и агрессивные Gucci The firm Gucci forms leading styles in the modern fashion. This season a new watch with jewelry and complicated mechanisms has appeared. Models of a new collection radiate warmness. Woman's watch has 86 brilliants on the watch-dial and an original bracelet in the style "bamboo". The weight of each brilliant is 0.25k.

Ô

èðìà Gucci íå îäíî äåñÿòèëåòèå âõîäèò â àâàíãàðä òîðãîâûõ ìàðîê, ôîðìèðóþùèõ âåäóùèå ñòèëè â ñîâðåìåííîé ìîäå.  ýòîì ñåçîíå íîâûå ÷àñû ýòîé ôèðìû ñòàëè åù¸ áîãà÷å, ÷åì ïðåæäå, áëàãîäàðÿ èçûñêàííûì äðàãîöåííûì êàìíÿì è áîëåå ñîâåðøåííûì ìåõàíèçìàì. Áîëüøèíñòâî ìîäåëåé ñâåæåèñïå÷åííîé êîëëåêöèè êàê áû èçëó÷àþò òåïëî. Îáðàçîì ýëåãàíòíîãî ñèÿíèÿ, õî÷åòñÿ íàçâàòü æåíñêèå ÷àñû, îøåëîìëÿþùèå íå òîëüêî âåëèêîëåïíûì áëåñêîì 86 áðèëëèàíòîâ, êîòîðûìè óêðàøåí öèôåðáëàò, íî è îðèãèíàëüíûì áðàñëåòîì â ñòèëå "áàìáóê". Âåñ êàæäîãî èç áðèëëèàíòîâ ñîñòàâëÿåò 0.25 êàðàò. Ðàçíîîáðàçíûå èíûå, àâòîìàòè÷åñêèå ìîäåëè, òàêæå îòëè÷àþòñÿ ñâîåé èçûñêàííîñòüþ è ôóíêöèîíàëüíîñòüþ.


AA №316285 29.11.2002

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46 тел. (062) 381#47#85


ЮВЕЛИРНОЕ ЗЕЛЬЕКолье, браслеты и серьги Mattioli, желтое, белое золото, белые бриллианты, перламутр


Часы Blancpain, белое золото


Колье, браслеты и серьги Mattioli, желтое, белое золото, белые бриллианты, перламутрСерьги и колье Roberto Coin, коллекция Cobra, белое золото, белые бриллианты, бирюза Часы Jorg Hysek, сталь, ремешок из кожи крокодила


Колье и браслет Roberto Coin, коллекция Cobra, белое золото, белые бриллианты, бирюза Кольца Giorgio Visconti, белое золото, белые бриллианты Часы Jorg Hysek, сталь, ремешок из кожи крокодила Браслет The Fifth Season, колекция Thaiti, серебро и кожа ящерицы


Колье, браслеты, кольца и серьги Roberto Coin, коллекция Appassionata, Chic & Shine и Natura, желтое, розовое и белое золото, белые бриллианты, черная эмальКолье Roberto Coin, коллекция Chic & Shine, желтое золото


Колье, браслеты и серьги Roberto Coin, коллекция Appassionata и Natura, желтое, розовое золото, белые бриллианты


Фотограф: Наталья Хоружая Стилист: Ольга Позычко Грим: Татьяна Румик


Колье, браслеты, кольца и серьги Roberto Coin, коллекции Opera и Natura, желтое, розовое золото, белые бриллианты, черная эмаль


Монархический "De Witt"

Î

äèí èç, íûíå çäðàâñòâóþùèõ, äàëüíèõ ðîäñòâåííèêîâ êîðîëÿ Æåðîìà (áðàò Íàïîëåîíà Áîíàïàðòà), ñîõðàíèâøèé â ñâîåì èìåíè ïðèíàäëåæíîñòü ê öàðñêîé ôàìèëèè, â íàøè äíè ðåøèë ïðîäîëæèòü ïàìÿòü î ñâîåì ðîäå óæå â íåñêîëüêî èíîé èïîñòàñè. Æåðîì äå Âèòò îñíîâàë ñâî¸ "êîðîëåâñòâî" ïîä íàçâàíèåì "Äå Âèòò".  åãî ìàñòåðñêèõ ðàñïîëîæåííûõ â ãîðîäàõ Âàíäîâð è Æåíåâà, ðàáîòàþò íàñòîÿùèå ãðàíäû îò ÷àñîâîãî èñêóññòâà. Îíè âûïóñêàþò ÷àñû, êàæäûå èç êîòîðûõ, ñîáèðàåò îäèí ÷åëîâåê îò íà÷àëà è äî êîíöà. Ýòî ñàìîå íàñòîÿùåå øòó÷íîå ïðîèçâîäñòâî è ïîýòîìó ìîäåëè, ñ ïîäïèñüþ "Äå 102 Watch&Diamond

Âèòò" íà öèôåðáëàòå, íå òîëüêî ãàðàíòèÿ âûñî÷àéøåãî êà÷åñòâà, íî è ïðèçíàê ýêñêëþçèâíîñòè. Îñíîâàííàÿ â ñàìîì êîíöå ïðîøëîãî âåêà, êîìïàíèÿ "Äå Âèòò", â 2003 ãîäó, ïðåòåðïåëà ïåðåñòðîéêó è ñòàëà âûïóñêàòü âûäàþùèåñÿ ÷àñû, ñòðîãî ëèìèòèðîâàííûìè ñåðèÿìè, ãëàâíîå îòëè÷èå êîòîðûõ îò äðóãèõ ìîäåëåé ïîäîáíîãî êëàññà - èçîáðåòàòåëüíàÿ õóäîæåñòâåííîñòü, êîãäà, íàïðèìåð, êîëîííîå êîëåñî ìåõàíèçìà âäðóã ñòàíîâèòñÿ êîðïóñîì ÷àñîâ èëè ñòðåëêè ïðèîáðåòàþò âèä ðûöàðñêîãî ìå÷à. Ìîäåëü New Emotion, õðîíîãðàô èç ðîçîâîãî çîëîòà è ÷àñû ñ äâóìÿ ÷àñîâûìè ïîÿñàìè óæå ñòàëè æåëàííîé "äè÷üþ" äëÿ îõîòíèêîâ-êîëëåêöèîíåðîâ.Новый вид времени от Карло Феррара

Â

òå÷åíèå 30 ëåò Êàðëî Ôåððàðà íàêàïëèâàë îïûò â îáëàñòè ÷àñîâîãî ïðîèçâîäñòâà.  ÷àñòíîñòè îí ðàáîòàë íàä äèçàéíîì ÷àñîâ äëÿ ñâîåé êîëëåêöèè Ferret. Ñïóñòÿ øåñòü ëåò äëèòåëüíîãî îáó÷åíèÿ è ñîçäàíèÿ áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ïðîáíûõ ìîäåëåé îí äîñòèã áîëüøîãî óñïåõà â ïðîèçâîäñòâå ñîâðåìåííûõ àâòîìàòè÷åñêèõ ÷àñîâ. Ìîæíî ñìåëî ñêàçàòü, ÷òî ýòè ÷àñû ñîâåðøèëè ïåðåâîðîò â ÷àñîâîé èíäóñòðèè, ïðåäëîæèâ íîâûé ñïîñîá ñ÷èòûâàíèÿ âðåìåíè. Íîâøåñòâî ýòèõ ÷àñîâ ðó÷íîé ñáîðêè, ñòàâøèõ äîñòîÿíèåì ÷àñîâîé èíæåíåðèè ñîñòîèò â òîì, ÷òî çäåñü ÷àñîâàÿ è ìèíóòíàÿ ñòðåëêè ðàçäåëåíû. Îíè ñîâåðøàþò ñâîé õîä ïî ðàìêå è âîçâðàùàþòñÿ â èñõîäíóþ ïîçèöèþ. Ýòà òåõíè÷åñêàÿ èííîâàöèÿ, ïðåâðàùàåò äâèæåíèå ñòðåëîê â íåîæèäàííûé òàíåö. 104 Watch&Diamond

×àñû, ñîçäàííûå Êàðëî Ôåððàðà, îòëè÷àþòñÿ òîé ÷àñòüþ ñåêòîðà, â êîòîðîé ìû, áëàãîäàðÿ äâèæåíèþ ñòðåëîê, îáû÷íî ñ÷èòûâàåì ÷àñû è ìèíóòû. Íàâÿç÷èâûé âîïðîñ, áóäîðàæèâøèé Ôåððàðà, êàê èçáåæàòü ïîñòîÿííîé íàêëàäêè ñòðåëîê îäíà íà äðóãóþ, è ïðèâåë ê îòêðûòèþ. Ýòà ñèñòåìà, ïðèäóìàííàÿ Êàðëî Ôåððàðà, îñíîâûâàåòñÿ íà äâóõ ïàðàëëåëüíûõ ÷àñîâûõ ôàçàõ. ×àñîâàÿ ñïðàâà, à ìèíóòíàÿ ñëåâà. Òàê áûëà ñîçäàíà ìîäåëü ÷àñîâðåãóëÿòîðà, â êîòîðîé ÷àñîâàÿ è ìèíóòíàÿ ñòðåëêè íèêîãäà íå ñîâìåùàëèñü, çà èñêëþ÷åíèåì ñåêóíäíîé ñòðåëêè, óñòàíîâëåííîé â öåíòðå. ×àñû èìåþò êëàññè÷åñêóþ ôîðìó êîðïóñà, íèæíÿÿ ÷àñòü êîòîðîãî çàêðûòà, èëè èìååò "èëëþìèíàòîð", ÷åðåç êîòîðûé ïðîñìàòðèâàåòñÿ ìåõàíèçì. Âðàùàÿ çàâîäíóþ ãîëîâêó äëÿ óñòàíîâëåíèÿ âðåìåíè, âû çàìå÷àåòå, ÷òî îäíà ñòðåëêà ïîäíè-

ìàåòñÿ, à äðóãàÿ îïóñêàåòñÿ, ïîòîì, âäðóã, ñòðåëêè âðàùàþòñÿ îäíà íàä äðóãîé è âîçâðàùàþòñÿ îáðàòíî. Òà, êîòîðàÿ ñíà÷àëà ïîäíèìàëàñü, òåïåðü îïóñòèëàñü è íàîáîðîò. Ýòè ÷àñû âûïîëíÿþòñÿ â êîðïóñå èç ñòàëè èëè çîëîòà, ñíàáæåíû êëàññè÷åñêèì êàëåíäàð¸ì ñ óâåëè÷èòåëüíûì ñòåêëîì. Öèôåðáëàò ýòèõ ÷àñîâ ïðåäñòàâëåí â ðàçíûõ ôîðìàõ. Îñíîâíîé ðàáî÷èé êàëèáð ìåõàíèçìà - àâòîìàòè÷åñêèé ÅÒÀ2892À2, ñîáèðàåòñÿ âðó÷íóþ. Öèôåðáëàò ýòèõ ÷àñîâ ïðåäñòàâëåí â ðàçíûõ ôîðìàõ. Ïîñëåäíÿÿ ðàçðàáîòêà Êàðëî Ôåððàðà, ÷àñû â ìàññèâíîì, êâàäðàòíîì, ìîäíîì êîðïóñå. Èõ äèçàéí ïðîèçâîäèò íåèçãëàäèìîå âïå÷àòëåíèå. ×àñû Êàðëî Ôåððàðà - ýòî óäà÷íàÿ ïîïûòêà âûäåëèòñÿ èç îêðóæàþùèõ ëþäåé, îíè äëÿ òåõ, êòî æåëàåò èìåòü íåîáû÷íóþ âåùü.


AA №316285 29.11.2002

THE NEW COLLECTION OF CUFF-LINKS

The

ART of

buttoning

VICTOR MAYER GMBH & CO KG | SIMMLERSTRASSE 13-14 | 75172 PFORZHEIM/GERMANY | T +49/(0)7231/9187-0 | F +49/(0)7231/33215 | INFO@VICTOR-MAYER.DE | VICTOR-MAYER.COM


1

Потрендим о TREND ах?

Í

àäåþñü, ÷èòàòåëü ïðîñòèò ìíå ïðîñòîðå÷èå, íî î ìîäå âåäü íåëüçÿ ãîâîðèòü âïîëíå ñåðüåçíî. Åå ãäå-òî, êòî-òî îïðåäåëÿåò, íàçûâàþòñÿ ñòðàíû, çàêîíîäàòåëè ìîäû â îäåæäå, îáóâè, þâåëèðíûõ óêðàøåíèÿõ, ÷àñàõ, ïðè÷åñêàõ, ìàêèÿæå. Âñå çíàþò ëó÷øèõ ìîäåëüåðîâ, êîòîðûå åñëè è ðàáîòàþò â ñâîåé òâîð÷åñêîé ìàíåðå, òî âñåðàâíî ñëåäóþò îïðåäåëåííîìó íàïðàâëåíèþ â ìîäå. Ìîäà, ñêîðåå âñåãî, ýòî êîëëåêòèâíîå ïîìåøàòåëüñòâî ëþäåé ñ ÿðêîé èíäèâèäóàëüíîñòüþ, êîòîðûì, âî ÷òî áû òî íè ñòàëî, íóæíî âûäåëèòüñÿ èç îáùåé ñåðîé ìàññû, ÷òîáû ïðîñòî ñóùåñòâîâàòü. Èíà÷å îíè î÷åíü áûñòðî ñêóêîæàòñÿ, ïîãàñíóò, çàáîëåþò íåðâíûìè ðàññòðîéñòâàìè è ïðîñòî ïîãèáíóò. Ïîýòîìó î ìîäå íóæíî ãîâîðèòü øóòëèâî, íî ñëåäîâàòü åé íóæíî ñåðüåçíî è ñî çíàíèåì äåëà. Ïåðåä Âàìè íåñêîëüêî ñòðàíèö òðåíäîâ âî âñåì èõ ìíîãîîáðàçèè è óäèâèòåëüíîì åäèíñòâå, êîòîðîå âèäíî äàæå ïîäñëåïîâàòîé êóðèöå. Ïîñìîòðèòå, òåïåðü âñå â áóêâàõ è ñèìâîëàõ, ïîõîæå, ÷òî, íàêîíåöòî, ÷åëîâå÷åñòâî îñîçíàëî, ÷òî îíî óìååò ÷èòàòü è â ýòîé íåóåìíîé ðàäîñòè âåçäå, ãäå òîëüêî åñòü ìåñòî, ñòðåìèòüñÿ íàðèñîâàòü áóêîâêó. Ýòî âëå÷åíèå èíòåðíàöèîíàëüíî è ÷åì íå ïîíÿòíåå çíà÷åíèå ñèìâîëîâ, òåì áîëüøå êàæäûé èç "ìîäíèêîâ" âêëàäûâàåò â íåãî ñìûñë. Êîíå÷íî, áóêâ íå òàê ìíîãî â àëôàâèòå, â ýòîì ñìûñëå Âîñòîêó ïîâåçëî áîëüøå, òàì èåðîãëèôîâ ïðîñòî òüìà è êàæäûé íå ïðîñòî áóêâà, à öåëîå ôèëîñîôñêîå ïîíÿòèå. Ó þâåëèðîâ íàìåòèëîñü óæå äàâíî, à òåïåðü ðàçâèëîñü ñ áóéíîé ôàíòàçèåé ñòðåìëåíèå ê âîçâðàòó â ìèð äåòñêèõ ïðåäñòàâëåíèé è òÿãà ê âå÷íûì öåííîñòÿì îáëè÷åííàÿ åæåäíåâíî íîñèìûå ïðåäìåòû êóëüòà. Ýòî íàñòîëüêî êðàñèâî è ìèëî, ÷òî ïðèíèìàåòñÿ âñåìè ñëîÿìè îáùåñòâà. Èç ïðîãíîçîâ çàñëóæèâàåò âíèìàíèå îäèí - íà Åâðîïó íàñòóïàåò êóëüòóðà Èíäèè. Æäèòå ñàðè, òî÷åê íà ëáó è ïî äîáðîé ñîòíå äëèííûõ áðàñëåòîâ íà ðóêàõ è íîãàõ. Óñïåõîâ Âàì! Åêàòåðèíà ÒÈÌÎÔÅÅÂÀ

2

3

4 106 Watch&Diamond


20

6

7

10

11

М

ожно по(разному относиться к сим( волам. Для одних людей они мода и возможность быст( рого возвращения в состояние радости, спокойствия и гармо( нии при минимальных затратах энергии и времени (но не денег). Для других ( они символы космо( биологического синтеза вселен( ной для общей коррекции энер( гетических и духовных структур. Но всегда это загадочно, таин( ственно и безумно красиво.

14

15

16

17

8

9

12

13

18

5

1. Подвеска Unoaerre. 2. Часы Chis. 3. Часы Gucci. 4. Часы Laura Biagiotti. 5. Кольца La Nouvelle Bague. 6,7,8,10,13,15,16,17, 20. Подвески, кольцо и запонки Giorgio Visconti. 9,11,12. Подвески Stefan Hafner. 14. Запонки Faberge.18. Туфли Gucci. 19. Ча( сы Saint Honore. 21. Часы Moschino. 19

21


1

2

3

6

7

10

11

14

15

Н

е будем кощунствовать и говорить, что крестик носить модно. Это ве( личайшая христианс( кая святыня, видимое свидетельство нашего искупле( ния. "Крест ( хранитель всея все( ленной, красота Церкви, царей держава, верных утверждение, ангелов слава и демонов язва". Нательные православные крес( тики, ювелирные или оловянные должны быть с изображением распятия, их не носят поверх одежды, это могут делать толь( ко священники. Для христиани( на не может быть ничего дороже креста ( отсюда, поощряемое церковью, похвальное стремле( ние его украсить. Здесь крестики ( амулеты, ме( дальоны, которые нельзя в пол( ной мере связывать с церковью, но они и не просто побрякушки. Их, нельзя осветить в церкви, но зажечь на вашем лице особен( ный свет, они могут. 1, 2, 6, 11, 12, 17. Giorgio Visconti. 3, 8. Victor Mayer. 4. Luca Carati. 5. Chopard. 7, 9, 18. Stefan Hafner. 10, 13, 14. Faberge. 15. Luca Carati. 16. Kria.

18

4

5

8

9

12

13

16

17


dare to be different

ALL DECISIONS, CHOICES AND OPINIONS REPRESENT OPPORTUNITIES TO LIVE LIFE ACCORDING TO YOUR OWN RULES. THIS DOESN’T MEAN BEING DIFFERENT FOR DIFFERENT’S SAKE, BUT BEING THE PERSON YOU ARE. EVERY HUMAN BEING IS A UNIQUE INDIVIDUAL. SOME PEOPLE HAVE FORGOTTEN THIS. WE HAVEN’T. DARE TO BE DIFFERENT! ALFEX 5465.002, 5465.R4 -1050, SHARP INTERNATIONAL LTD., TEL. +44 1527 577 596, WWW.ALFEX.COM


1

2

3

4

5

6

Л

асточка с весною в гости к нам летит… Все эти зем( новодные, огнедышащие, пушистые, скользкие и рогатые ( это мы в другой жизни. Кто крылышками «бяк(бяк», а кому(то уготовано катить шарик ска( рабея. Хорошо бы, конечно, стать царевной лягушкой, но разве можно такую кожу бросить в огонь. Как удивительно единодушны, та( кие разные по своему творческому стилю дизайнеры, в своем жела( нии заполучить нашу любовь. Признаемся, им это удалось. 7

8

14

1. Брошь de Grisogono. 2,13. Часы Bovet. 3, 4, 6, 12. Брошь, подвески, кольцо Faberge. 5. Серьги Carrera y Carrera. 7. Подвеска Chopard. 8. Брошь Garavelli.14. Часы Louis Vuitton. 13

9

10

11

12


AA №316285 29.11.2002


1

2

3

6

7

10

11

С

корее всего, ювели( ры прошлых столетий пришли бы в уныние, увидев это сияющее многообразие укра( шений. Бедный Бенвенуто Чел( лини с двумя(тремя перстенька( ми носился всю жизнь, радуясь своему успеху, а сегодня, как из рога изобилия, на европейских прилавках предлагаются сотни не менее дорогих и искусных произведений ювелирного иску( сства. Современные технологии значительно упростили трудо( емкость, освободив время ху( дожникам для творчества. Буржуазный минимализм в моде и это нашло отражение в предс( тавленных здесь изделиях. Вы( бор настолько велик, что иногда наступает растерянность. Это нормально. То ли еще будет.

4

5

8

9

12

13

16

17

1. Часы de Grisogono. 2, 3. Кольца Fani Gioielli. 4, 5. Luca Carati. 8. Серьги Clan de Vega. 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15. Браслет, серьги, кольца Giorgio Visconti. 9, 12, 17. Запонки, кольца Luca Carati. 16. Hellmuth. 18. Часы Carlo Ferrara. 19. Часы Harry Winston. 20. Часы Blancpain. 14

18

15

19

20


Клан де Вега AA №316285 29.11.2002

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46 тел. (062) 381#47#85


1

2

3

4

М

орская тема не ста# ло нововведением в этом сезоне (она модна еще с петро# вских времен), но еще больше укрепила свои пози# ции. Маскароны, крабы, фигурки дельфинов и нереид, бога морей Нептуна и богини мудрости Ми# нервы, все виды экзотических и даже промысловых рыб, щедро украшенные бриллиантами, ста# ли кольцами, заколками, кулона# ми, браслетами. Океан, давший начало жизни на Земле, плещет# ся на циферблатах самых мод# ных часовых дизайнеров. На модных ныне закрытых купальни# ках, оригинально смотрятся ра# кушки. Но не только в одежде и ювелирных украшениях первен# ство принадлежит морскому коньку, "море" разливается по всей нашей жизни со скоростью вселенского потопа.

5

7

1. Britt Anderson Design. 2, 3. Кольца Zorab Atelier de Creation. 4. Брошь Tiffany&Co. 5. Часы Hulbot. 6. Часы Chopard. 7. Браслет BabyMizar. 8, 12. Браслет и кольцо Carrera y Carrera. 9. Подвеска Audemars Piguet. 10. Часы Technomarine. 11. Брошь de Grisogono. 6

10

8

11

12

9


Клан де Вега AA №316285 29.11.2002

КРИСТАЛЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46 тел. (062) 381#47#85


1

3

4

5

6

12

2

Ж

енщинам в насту# пающем сезоне будет легко. Под# черкнуть свой об# раз они теперь могут такими "незначительными" деталями как часы "Technomarine" или "Harry Winston". Шлепанцами и туфлями от "Christian Dior", колье и серьгами "Faberge". Ключевая тенденция моды се# зона # индивидуальность. Возв# ращаются этнические мотивы. Цветовая гамма разнообразна и изысканна, преобладают мате# риалы четко выраженных фактур и переплетений. Основные сти# левые линии # новая классика, милитари, гранж, сафари, одна# ко все стили несут отпечаток ро# мантизма, женственности, или же сексуальной агрессии. Тон в этом задал британский дизайнер Джон Галлиано. Модной станет предсказуемая и ухоженная женщина с матовой ко# жей и максимально блестящими, гладкими, сияющими здоровьем, волосами. Именно эти критерии вкладываются в понятие "буржу# азность", которое станет девизом моды наступающего сезона.

7

8

9

10

11

13


14

15

16

17

18

19

1. Часы Technomarine. 2. Часы Harry Winston. 3.Кольцо Roberto Coin. 4, 6, 9. Подвеска, кольцо, серьги Anna Maria Camilli. 5. Серьги Fani Gioielli. 7, 8, 10, 13, 16, 27. Часы, серьги, кольца, сумки Carrera y Carrera. 11. Подвеска Chopard. 12, 24, 26. Сумки и шлепанцы Gucci.14. Часы Girard Perregaux. 15. Часы de Grisogono. 17. Кольца Stefan Hafner. 18. Шлепанцы Oakley. 19. Колье, серьги Faberge. 20. Часы Alain Silberstein. 21. Часы Guy Ellia . 22. Шлепанцы Chistian Dior. 23. Босоножки Stella McAn. 25. Туфли Dolce&Gabbana.

20

21

26

27

22

23

24

25


1

3

4

5

6

2

В

есенне#летний сезон приготовил нам много совершенно новых и потрясающих идей. Немыслимое разно# образие и сочетание направле# ний позволяет создавать инди# видуальный и порой "резкий" об# раз новой моды. Неброскость и комфорт материалов класса "люкс" создает определенный образ уверенного в себе и умею# щего отдыхать мужчины. В этом на помощь ему приходят аксес# суары, которые в сочетании со стилем "джессато" возвращают нас чуть ли не 20#е годы прошло# го столетия. В основном выше# перечисленные тенденции отно# сятся к Италии, однако в этом го# ду мы наблюдаем возвращение белого в мужскую моду. И следу# ют ей сегодня не только моло# дые мужчины, но и господа бо# лее солидного возраста.

7

8

9

10


11

12

1. Часы Jacob&Co. 2. Часы Technomarine. 3, 5, 6, 14, 15. Очки, кроссовки, туфли, рюкзак Oakley. 4, 17, 18, 19. Кольцо, запонки, подставка для ручек Faberge. 7. Туфли Ganny Garbato. 8, 12. Ручки, часы Jorg Hysek. 9. Часы Bovet. 10. Часы Alain Silberstein. 11. Часы Roger Dubuis. 13. Ручки Omas. 14. Галстук Zenga. 16. Запонки Victor Mayer. 20. Часы Alfex. 21. Часы Rado.

13

14

15

20

21

16

17

18

19


Самые дорогие автомобили мира

Aston Martin  1914 ãîäó Ëàéîíåë Ìàðòèí è Ãåíðè Áàìôîðä, ëîíäîíñêèå äèëåðû êîìïàíèè Çèíãåð, òàê ïðîíèêëèñü ñëîæíîñòüþ òðóùèõñÿ äåòàëåé ìåõàíèçìîâ øâåéíûõ ìàøèíîê, ÷òî èì â ãîëîâó âçáðåëà èäåÿ ñîçäàíèÿ ñîáñòâåííîãî… àâòîìîáèëÿ.  ñîâðåìåííîì ìèðå ñîòíè àâòîãèãàíòîâ åæåìèíóòíî âûïëåâûâàþò íà óëèöó ñâîè äåòèùà, ãîðäÿñü òåì, ÷òî ê ñáîðêå àâòîìîáèëåé íå ïðèêàñàåòñÿ ðóêà ÷åëîâåêà - âñå àâòîìàòèçèðîâàíî, êîïüþòåðèçèðîâàííî, ÷òî ÿâëÿåòñÿ çàëîãîì ïðåâîñõîäíîãî êà÷åñòâà, òàê êàê ìàøèíà íå ìîæåò îøèáàòüñÿ. Îäíàêî åñòü êîìïàíèè, ãäå óìíûì ìàøèíàì è âñåñèëüíûì ðîáîòàì íåò ïðèìåíåíèÿ. Îäíà èç íèõ - Àñòîí Ìàðòèí. Ñåãîäíÿ ìû ðàññêàçûâàåì î äâóõ àâòîìîáèëÿõ ýòîé êîìïàíèè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ñàìûìè ïðåñòèæíûìè â àâòîìîáèëüíîì ìèðå. Ïðè èõ ïîÿâëåíèè íà ñâåò áîæèé, ñðàçó âîçíèêàëè ëåãåíäû, îáðàçîâûâàëèñü êëóáû ôàíàòîâ. Îíè ñòàíîâèëèñü ñîáñòâåííîñòüþ ñàìûõ áîãàòûõ ëþäåé ïëàíåòû, ïîñòóïàëè íà ñëóæáó ãëàâàì ãîñóäàðñòâ è äàæå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â îïåðàöèÿõ Äæåéìñà Áîíäà. Àâòîìîáèëè Àñòîí Ìàðòèí, îñîáåííî òå, êîòîðûå ñîáèðàþòñÿ, ÷òî íàçûâàåòñÿ "íà êîëåíêå", íà çàâîäå â Íüþïîðò Ïàãíåë - ýòî ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà. Ïîýòîìó î íèõ è ðàññêàçûâàåòñÿ íà ñòðàíèöàõ íàøåãî æóðíàëà.Ê

îìïàíèÿ Aston Martin âîçîáíîâèëà ñâîè, óæå áûëî îêîí÷àòåëüíî óòåðÿííûå ñâÿçè, ñ ëåãåíäàðíûì èòàëüÿíñêèì ïðîèçâîäèòåëåì ýêèïàæåé Zagato. À âñ¸ äëÿ òîãî, ÷òîáû âûïóñòèòü íîâóþ ëèìèòèðîâàííóþ ñåðèþ ñïîðòèâíîé ìàøèíû ðó÷íîé ñáîðêè. Íàçûâàåòñÿ êðàñàâèöà - DB7 Zagato. Âåðñèÿ Zagato îòëè÷àåòñÿ îò ñòàíäàðòíîé DB7 Vantage, ïðåæäå âñåãî áîëüøåé ìîùíîñòüþ, ÷òî è òðåáóåòñÿ äëÿ ñïîðòèâíîãî àâòîìîáèëÿ. Íî ýòî íå åäèíñòâåííûé ïðåäìåò ãîðäîñòè äàííîé ìîäåëè, åùå ïðåäëàãàåòñÿ - óëó÷øåíèå òîðìîçíîé ñèñòåìû, íîâàÿ ñïîðòèâíàÿ ïîäâåñêà, èçìåí¸ííûé èíòåðüåð è, ñîâåðøåííî íåîæèäàííûé, àëþìèíèåâûé êóçîâ ñ äâóõìåñòíûì ñàëîíîì. Î ñâî¸ì íàìåðåíèè âíîâü ñîòðóäíè÷àòü ñ êîìïàíèåé Zagato êîìïàíèÿ Aston Martin ñîîáùèëà â Æåíåâå, äâà ãîäà òîìó íàçàä, à ñåãîäíÿ DB4GT Zagato óæå ðàäóåò ãëàç ìíîãî÷èñëåííûõ ôàíàòîâ ñêîðîñòè. Ïåðâûé îïûò ñîòðóäíè÷åñòâà ýòèõ äâóõ êîìïàíèé ñîñòîÿëñÿ â 1961 ãîäó, òîãäà îíè âûïóñòèëè 19 ýêçåìïëÿðîâ ìàøèí. Çàòåì ïîÿâèëèñü V8 Zagato Coupe è Volante. Ñïåöèàëèñòû îöåíèâàþò Aston Martin DB7, êàê ñàìóþ óñïåøíóþ ìîäåëü çà âñþ 88-ëåòíþþ èñòîðèþ êîìïàíèè. Ìåíåäæåðû Aston Martin íàìåðèâàåòñÿ ÷àñòíûì îáðàçîì ïðîäâèãàòü íîâåíüêóþ ìîäåëü DB 7 Zagato ñâîèì êëèåíòàì ïî âñåìó ìèðó. Ýòî äåëàåòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ýêñïåðòû êîìïàíèè ìîãëè îöåíèòü ðåàêöèþ çàèíòåðåñîâàííîé ïóáëèêè, óçíàòü, íàñêîëüêî âåëèê èíòåðåñ ê íîâèíêå, è ñòîèò ëè å¸ âîîáùå âûïóñêàòü â áîëüøóþ æèçíü. Óëüðèõ Áåç, ãëàâíûé àäìèíèñòðàòîð êîìïàíèè Aston Martin, ãîâîðèò, - " Ìû, äåéñòâèòåëüíî, îæèäàåì ïîëîæèòåëüíóþ ðåàêöèþ êëèåíòîâ íà


íàøå íîâîå äåòèùå. È ïîêà ìû âñòðå÷àåì îãðîìíûé èíòåðåñ è ïîääåðæêó íàøèõ íàìåðåíèé ñ èõ ñòîðîíû. Èçâåñòíûé èòàëüÿíñêèé äèçàéíåð Àíäðå Çàãàòî ïðîñëàâèëñÿ íà âåñü ìèð òåì, ÷òî ñîçäàë ñàìûå êðàñèâûå â ìèðå àâòîìîáèëè. Ðàáîòàÿ íàä äèçàéíîì ïðåâîñõîäíîãî ïî ñâîåé ýëåãàíòíîñòè êëàññè÷åñêîãî êîðïóñà DB4GT Zagato, êîòîðûé áëåñòÿùå îòîáðàæàåò íàñëåäèå è òðàäèöèè êîìïàíèè, Àíäðå Çàãàòî è åãî êîìàíäà îáúåäèíèëè òåíäåíöèè ìíîãèõ ñòèëåé, ÷åðïàÿ ëó÷øåå èç åäèíñòâåííîé ìîäåëè DB4GT Zagato. Òóò è óäëèíåííûé êà-

ïîò, êîðîòêèé áàãàæíèê è çíàìåíèòàÿ êðûøà "Doublebubble". Îðèãèíàëüíàÿ ðåø¸òêà ðàäèàòîðà è êîë¸ñíûå àðêè, ÿâëÿþòñÿ íåñîìíåííûì, êðóïíûì äîñòèæåíèåì Àíäðå Çàãàòî.  òî æå âðåìÿ, òàêàÿ äåòàëü, êàê êîìáèíàöèÿ ïðîòèâîòóìàííûõ ôàð ñ çàäíèìè ôîíàðÿìè, êîòîðûìè ñíàáæåíà ìàøèíà, ïîìîãàþò ëåãêî óçíàòü ãåíèàëüíóþ ðóêó ìàñòåðà è íåïðåâçîéä¸ííîå êà÷åñòâî, êîòîðûå ñòàëè îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé êîìïàíèè Aston Martin. Àëþìèíèåâûé êîðïóñ, ïîñòðîåííûé íà êîë¸ñíîé îñíîâå óêîðî÷åííîé ìîäåëè DB7Vantage Volante, èìå-


åò ïðåèìóùåñòâî â âåñå. Ïî ñðàâíåíèþ ñî ñòàíäàðòíûìè ìîäåëÿìè àâòîìîáèëåé îí ëåã÷å íà 60 êèëîãðàìì, ÷òî ìîæåò ñòàòü ðåøàþùèì ôàêòîðîì â àâòîãîíêàõ. Ñðåäè ïðî÷èõ âèäèìûõ âíåøíèõ îòëè÷èé è óíèêàëüíûå êîë¸ñà 18 äþéìîâ, â ñòèëå Zagato, êîòîðûå îñòàâëÿþò ïîñëå ñåáÿ áîëåå øèðîêèé ñëåä. Óëó÷øåííûå, òîðìîçíûå, àíòèáëîêèðîâî÷íûå âåíòèëÿöèîííûå äèñêè, îñíàùåíû íàêëàäêàìè Pagid RS42-1. Ïåðåäíÿÿ, è çàäíÿÿ ñèñòåìû òîðìîæåíèÿ DB7 Zagato, áûëè ðàçðàáîòàíû ñïåöèàëüíî äëÿ óñîâåðøå-

íñòâîâàíèÿ ýêñïëóàòàöèîííûõ êà÷åñòâ, à òàêæå äëÿ áîëåå òî÷íîãî óïðàâëåíèÿ. DB7 Zagato ñíàáæåíà áàçîâûì, äâåíàäöàòè öèëèíäðîâûì äâèãàòåëåì, ñ îáúåìîì â øåñòü ëèòðîâ è 48-êëàïàíàìè, êîòîðûé èñïîëüçóåòñÿ â ñòàíäàðòíûõ ìàøèíàõ. Åäèíñòâåííûì îòëè÷èåì ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî åãî ìîùíîñòü áóäåò óëó÷øåíà áëàãîäàðÿ ñîêðàùåíèþ îáùåãî âåñà àâòîìîáèëÿ. Ýòî äîëæíî ïðèäàòü ìàøèíå ñïîðòèâíîå ÷óâñòâî ë¸ãêîñòè. Øåñòèñòóïåí÷àòàÿ êîðîáêà ïåðåäà÷ ñ ðó÷íûì óïðàâëåíèåì, èìååò êîðîò-


êîå ÷åðåäîâàíèå ïðèâîäíîãî óðîâíÿ. Îæèäàåòñÿ åù¸ íåñêîëüêèõ äîáàâëåíèé è óñîâåðøåíñòâîâàíèé, êîòîðûå ïðåâûñÿò íåñêîëüêî ïàðàìåòðîâ, â ÷àñòíîñòè, óëó÷øàò ðàçãîí è ïîçâîëÿò óâåëè÷èòü ñêîðîñòü.  èòîãå, êàê è ñ äðóãèìè ìîäåëÿìè Aston Martin, êëèåíò ñìîæåò òî÷íî îïðåäåëèòü êàêóþ ìàøèíó îí æåëàåò èìåòü. Ãîâîðÿ íà ñîâðåìåííîì ÿçûêå, "íàôàðøèðîâàòü" å¸ ïî ñâîåìó âêóñó è ñîçäàòü íàñòîÿùóþ ñïîðòèâíóþ ìàøèíó, ðàçðàáîòàííóþ ïî èíäèâèäóàëüíîìó çàêàçó. Öâåò àâòîìîáèëÿ, èìååò òðè âàðèàíòà: Mercury

Grey, Aqua Verde è Zagato Nero. Ñàëîí, îòäåëàííûé àíèëèíîâîé êîæåé öâåòà ÷¸ðíîãî øîêîëàäà è îòñòðî÷åííîé âðó÷íóþ, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé óíèêàëüíûé äèçàéí. Åñëè DB7 Zagato âûçîâåò áîëüøîé èíòåðåñ ó öåíèòåëåé ñïîðòèâíûõ àâòîìîáèëåé, êîìïàíèÿ Aston Martin ïëàíèðóåò âûïóñòèòü ýòó ìîäåëü â ñåðèþ. Àëþìèíèåâûå êîðïóñà èçãîòàâëèâàþòñÿ â Èòàëèè, à äîâîäêó DB7 Zagato ïðîõîäÿò â Âåëèêîáðèòàíèè â ãîðîäå Áëîêñõåì - â òàê íàçûâàåìîì àíãëèéñêîì äîìå êîìïàíèè Aston Martin.


VINTAGE 1999 AUTOMATIC CHRONOGRAPH îí ñîâåðøàåò 28800 êîëåáàíèé â ÷àñ è ñîäåðæèò 28 êàìíåé. Íîâàòîðñêèé äèçàéí èäåàëåí äëÿ èçûñêàííîãî Vintage 1999 Chronograph.

Ìàíóôàêòóðà ïî ïðèçâàíèþ ñâûøå, Girard-Perregaux âëîæèëà âåñü ñâîé îïûò â ïîñëåäíèé ìåõàíèçì õðîíîãðàôà GP 3080. Îñíàùåííûé êîëîííûì êîëåñîì

VINTAGE 1999

Õðîíîãðàô ñ àâòîìàòè÷åñêèì çàâîäîì. Êîðïóñ èç 18Ê çîëîòà íà êîæàíîì ðåìåøêå èëè çîëîòîì áðàñëåòå. Ñàïôèðîâîå ñòåêëî: âîäîñòîéêîñòü 30 ì. Îãðàíè÷åííûé âûïóñê 999 ÷àñîâ, ñ èíäèâèäóàëüíûì íîìåðîì, â ÷åñòü îêîí÷àíèÿ òûñÿ÷åëåòèÿ. Âîçìîæåí â 18 Ê æåëòîì, ðîçîâîì èëè áåëîì çîëîòå, íà ðåìåøêå èëè íà áðàñëåòå.

КРИСТАЛЛ ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Дніпропетровськ Донецьк Донецьк вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а вул. Короленка, 2 тел. (0562) 34#20#80 тел. (062) 335#76#46 тел. (062) 381#47#85

Львів вул. Театральна, 10 тел. (0322) 72#06#05


Aston Martin is set to renew its relationship with legendary Italian coachbuilders Zagato to produce a limited edition, hand-built sports car DB7 Zagato. With more power than the standard DB7 Vantage the Zagato version also boasts uprated brakes, sports suspension, a revised interior and an all-new 2-seats aluminium

coupe body. Internationally renowned designer Andrea Zagato and his team have incorporated many of the styling cues inspired by the original DB4GT Zagato to create a beautiful and classic body design. These include the long bonnet, shortened tail and the famous "double-bubble" roof. The large distinctive

radiator and accentuating rear wheel arches are unmistakably from Zagato. The aluminium body offers a 60 kgs weight advantage over the standard car. Finally, as with all Aston Martin models, clients can specify a car to match their tastes and create a truly bespoke sports car.


Пассия моды


Кольцо Fani, белое золото, белые бриллианты Часы Jacob & Co, сталь, белые бриллианты, красный каучуковый ремешок Туфли BallinКолье и браслет Mattioli, желтое, белое золото, белые бриллианты Кольца Fani, желтое золото, черный оникс Часы Jacob & Co, сталь, белые бриллианты, черный каучуковый ремешок Туфли Ballin, платье Dior


Кольцо Fani, белое золото, белые бриллианты Часы Jacob & Co, сталь, белые бриллианты, красный каучуковый ремешок Колье и кольцо Carrera y Carrera, колекция Elephant, желтое золото, белые бриллианты и аметист Платье ValentinoЧасы Chopard, La Strada, белое золото, коньячные и белые бриллианты, ремешок из кожи крокодила Колье, подвеска, кольцо и серьги Stefan Hafner, белое и черненное золото, коньячные и белые бриллианты Платье A. FerrettiВозведи себя в Культ Ïàðèæ - Ìèëàí - Äîíåöê

Î

òíîñèòåëüíî ñëîâà "êóëüò" â òîëêîâîì ñëîâàðå èìååòñÿ ñëåäóþùåå ïîÿñíåíèå: "Êóëüò - ïðåêëîíåíèå, ïî÷èòàíèå, ñëóæåíèå áîæåñòâó è ñâÿçàííûå ñ ýòèì äåéñòâèÿ, îáðÿäû". Âñå êóëüòû ñîçäàþòñÿ ëþäüìè. Ïðîñòûìè ñìåðòíûìè. È òîëüêî êóëüò ìîäû îòëè÷àåòñÿ òåì, ÷òî åãî ñëóæèòåëÿìè ÿâëÿþòñÿ âñå: è òå, êòî ñîçäà¸ò ìîäíûå øåäåâðû, è òå, ðàäè êîãî èõ ñîçäàþò.  ñëóæåíèè ýòîìó êóëüòó ìû, íå çàäóìûâàÿñü, ñîãëàøàåìñÿ ñòàòü åãî æåðòâàìè. Ýòî èãðà, â êîòîðóþ ïðèãëàøàþòñÿ âñå, îäíàêî, åå ïðàâèëà çíàþò ëèøü èçáðàííûå. Ñòàíü èçáðàííûì! Äîáðî ïîæàëîâàòü â Cult Fashion Group - òåððèòîðèþ, ÷åòêî îáîçíà÷åííóþ 136 Watch&Diamond

íà êàðòå ìîäû áóòèêàìè Cult, Megapolis, Bolero è Bolero Trend. Ãîâîðÿò, ÷òî òåàòð íà÷èíàåòñÿ ñ âåøàëêè, ïîýòîìó âñå òåàòðû ïîõîæè äðóã íà äðóãà. Áóòèê Cult íà÷èíàåòñÿ ñ ïðèÿòíîãî óäèâëåíèÿ îò âåëèêîëåïíîãî èíòåðüåðà, êîòîðûé ñîçäàë çíàìåíèòûé Ôåðíàíäî Ìîñêà. Ëåãåíäàðíûé èòàëüÿíñêèé äèçàéíåð îí, â ñâî¸ âðåìÿ, ñîòðóäíè÷àë ñ Gucci Group è çàíèìàëñÿ âíóòðåííèì óáðàíñòâîì ëó÷øèõ áóòèêîâ Ïàðèæà, Ìèëàíà è Ëîíäîíà. Èíòåðüåð Cult ïðîäóìàí äî ìåëü÷àéøèõ ïîäðîáíîñòåé è ðàñïîëàãàåò âàñ ê ïðèÿòíîé âñòðå÷å ñ êóëüòîâûìè àâòîðàìè ìèðîâîé ìîäíîé èíäóñòðèè. “Ìåíþ” êîëëåêöèé çíàìåíèòûõ êóòþðüå â áóòèêå Cult âûõîäèò çà ðàìêè îáùåïðèíÿòîãî. Emmanuel Ungaro, John Galliano, Alexander Macqueen, Chloe, Missoni, Jean Paul Gaultier, La Perla - òîëüêî îò ïåðå÷èñëåíèÿ èì¸í çàõâàòûâàåò äóõ è çàìèðàþò èñêóøåííûå ìîäîé æåíñêèå ñåðäöà! Âïåðâûå â Äîíåöêå â áóòèêå Cult ïðåäñòàâëåíà êîëëåêöèÿ îò

Yves Saint Laurent: îäåæäà ïëþñ àêñåññóàðû. Ñóìî÷êà îò YSL - êóëüòîâàÿ âåùü ëþáîé ñâåòñêîé ëüâèöû. Îíà êðàñíîðå÷èâî ðàññêàæåò î ñâîåé îáëàäàòåëüíèöå, ïîä÷åðêíóâ, ïðåæäå âñåãî, åå æåíñòâåííîñòü.  òåðïåëèâîì îæèäàíèè âûáîðà â ãàðäåðîáå Cult çàìåðëè íàðÿäû.  íèõ âñ¸: ðîñêîøü è ÷óâñòâåííîñòü, øèê è ýëåãàíòíîñòü, íåïðèíóæä¸ííîå êîêåòñòâî è ãîëëèâóäñêèé ãëàìóð òåàòðàëüíîñòè. Ïåðâîå óäèâëåíèå ñìåíÿåòñÿ âòîðûì, íà ñìåíó åìó ïðèõîäèò òðåòüå è, ïîõîæå, ýòîìó íå áóäåò êîíöà. Êàê íåò ïðåäåëà íåèñ÷åðïàåìîé ôàíòàçèè äèçàéíåðîâ è íåèññÿêàåìîìó æåëàíèþ æåíùèíû áûòü êðàñèâîé, íåïîâòîðèìîé, åäèíñòâåííîé. Âàì êàæåòñÿ, ÷òî ýòî âû âûáèðàåòå ïëàòüå, à íà ñàìîì äåëå, îíî óæå äàâíî âûáðàëî âàñ.  áóòèêå Cult âû ïðîñòî íàøëè äðóã äðóãà. È âñòðå÷à ýòà íåñëó÷àéíà, îíà çàïðîãðàììèðîâàíà íà íåáåñàõ âàøèì âûñîêèì âêóñîì. Ìóæñêîé ðàçäåë Cult âûãëÿäèò ðåñïåêòàáåëüíî è ýëåãàíòíî îä-íîâðåìåííî. Çäåñü âîçíèêàåò æåëàíèå íåìåäëåííî ïîòðàòèòü ìèëëèîí äîëëàðîâ. Áðåíäàì Ermenegildo Zegna è Kiton, çäåñü îòâåäåíî îñîáîå ïî÷åòíîå ìåñòî. Ïåðâûé - çâåçäà ìèðîâîé âåëè÷èíû, âåäóùèé ïðîèçâîäèòåëü ìóæñêîé îäåæäû, ñèíîíèì íåïðåâçîéäåííîãî êà÷åñòâà.  êîñòþìû Ermenegildo Zegna îäåâàåòñÿ ýëèòà ìèðîâîé ïîëèòèêè è áèçíåñà. Âåðíîñòü òðàäèöèÿì ïðîèçâîäñòâà, áåçóïðå÷íûé ïîêðîé, óñòîé÷èâîñòü ê ñèþìèíóòíûì êàïðèçàì ìîäû - âñå ýòî ãàðàíòèðóåò ìåñòî äëÿ Ermenegildo Zegna íà Îëèìïå êëàññè÷åñêîé ìóæñêîé îäåæäû. Ýòî îäíà èç íåìíîãèõ êîìïàíèé íà ðûíêå ýëèòíîé ìóæñêîé îäåæäû, èñïîëüçóþùàÿ òêàíè ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà: òîí÷àéøóþ ìåðèíîñîâóþ øåðñòü, íåâåñîìûé êàøåìèð, ìîõåð. Äëÿ ñîñòîÿòåëüíîãî ìóæ÷èíû íîñèòü êîñ138 Watch&Diamond

òþìû Ermenegildo Zegna òàê æå åñòåñòâåííî, êàê è èìåòü øâåéöàðñêèå ÷àñû íà çàïÿñòüå. Kiton - òîò ñëó÷àé, êîãäà è âñòðå÷àþò è ïðîâîæàþò ïî îäåæêå. Îäåæäà ýòîé ìàðêè íåäâóñìûñëåííî óêàçûâàåò íà ïðèíàäëåæíîñòü å¸ îáëàäàòåëÿ ê ñòàòóñó ñèëüíûõ ìèðà ñåãî. Êîñòþìû Kiton, îò ðàñêðîÿ äî ïðèøèâàíèÿ ïóãîâèö, èçãîòàâëèâàþòñÿ âðó÷íóþ òîëüêî ïîðòíûìè ìóæ÷èíàìè. Çíàêîâàÿ äåòàëü êîñòþìà - òàê íàçûâàåìîå íåàïîëèòàíñêîå ïëå÷î, îïðåäåëÿþùàÿ îáùèé ñèëóýò. È ïðè âñåé ñâîåé ñîëèäíîñòè êîñòþìû Kiton óäîáíû, ïî÷òè êàê ïèæàìà. Ãîâîðÿò, ÷òî íà õîðîøèå êîñòþìû “ïîäñàæèâàþòñÿ”. Êëèåíòû áóòèêà Cult, ïðèâûêøèå ê ðîñêîøè, òåïåðü èìåþò âîçìîæíîñòü èíäèâèäóàëüíî çàêàçàòü êîñòþì. Âåäóùèå ïîðòíûå îò Kiton è Ermenegildo

Zegna íåäàâíî ïîñåòèëè áóòèê Cult ñ òåì, ÷òîáû ñíÿòü ìåðêè è îôîðìèòü ïåðâûå ïåðñîíàëüíûå çàêàçû äîí÷àí íà ýêñêëþçèâíûé ïîøèâ îäåæäû. “Su Misura” (äîñëîâíî â ïåðåâîäå ñ èòàëüÿíñêîãî îçíà÷àåò "ïî ìåðêå") ïðèâëåêàåò óíèêàëüíîñòüþ ðåçóëüòàòà è âî âñ¸ì ìèðå ñ÷èòàåòñÿ ïîêàçàòåëåì âûñî÷àéøåãî óðîâíÿ ñåðâèñà äëÿ êëèåíòà. Äëÿ áóòèêà Cult ýòî ñòàëî íîðìîé. Ãîâîðÿò, ÷òî çíàìåíèòàÿ Ëþáîâü Îðëîâà ëåòàëà â Ïàðèæ òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîäîáðàòü òàì ïåð÷àòêè â òîí ê ñâîåìó ïëàòüþ. Ýòî áûëî äàâíî, íî äî ñèõ ïîð ìíîãèå ñ÷èòàþò, ÷òî ïîêóïàòü îäåæäó èçâåñòíûõ áðåíäîâ íóæíî èñêëþ÷èòåëüíî çàãðàíèöåé. Ýòî íå òàê. Ñ îäèíàêîâûì óñïåõîì è, ÷òî íåìàëîâàæíî, çà òå æå äåíüãè âû ìîæåòå ïîïîëíèòü ñâîé ãàðäåðîá, êàê â ìàãàçèíàõ Ìèëàíà, Ïàðèæà, òàê è â áóòèêå Cult ïî óë. Àðò¸ìà 80à â Äîíåöêå.ИЗОГЕЛИЯ РОСКОШИ
Колье и браслет Giorgio Visconti, белое золото, белые бриллианты Серьги и кольца Luca Carati, белое золото, белые бриллианты Часы Harry Winston, белое золото, белые бриллианты Платье la Perla, туфли Ballin


Колье, кольца и серьги Carrera y Carrera, белое и желтое золото, белые бриллианты, родолит, золотисто#зеленый кварц и голубой топаз Часы Technomarine, сталь, белые бриллианты, кожаный ремешок Платье John Gialliano, сапожки Casadei
Кольцо и серьги Fani, белое золото, белые бриллианты и синие сапфиры Колье Stefan Hafner, белое золото, белые бриллианты, аметист, аквамарин, голубой топаз, кварц, морганит, цитрин Часы Harry Winston, белое золото, белые бриллианты и голубые сапфиры, ремешок из кожи крокодила Платье John Galliano, сапожки Casadei


Подвеска и браслет Technomarine,сталь, белые бриллианты, ремешок из кожи ската Серьги и кольцо Stefan Hafner, белое и черное золото, белые и черные бриллианты Кольцо Giorgio Visconti,белое золото, белые и черные бриллианты Часы Jacob & Co, сталь, белые бриллианты, черный каучуковый ремешок Платье Alberta Ferratti, туфли Le Silla
Колье и серьги Fani, белое золото, белые и черные бриллианты, белый и черный жемчуг Кольцо AnnaMaria Camilli, белое золото, белый жемчуг Кольцо Giorgio Visconti, белое золото, белые бриллианты Часы Chopard, белое золото, белые бриллианты, ремешок из кожи крокодила Платье Alberta Ferratti, туфли Ballin


КРИСТАЛЛ ПОДАРУНКИ ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ Донецьк вул. Артема, 76 тел. (062) 381"06"12 оптовий продаж (062) 337"16"12

Дніпропетровськ вул. Короленка, 2 тел. (056) 744"68"68

Львів вул. Театральна, 10 тел. (0322) 72"06"05

Даніел Сваровскі


МУХА

Í

åèçâåñòíî êàê ïðîíèêøàÿ â êîìíàòó, ðàíî ïðîñíóâøàÿñÿ îò çèìíåé ñïÿ÷êè, ìóõà, ìåòàëàñü ïîä ëþñòðîé è æóææàëà î ñêîðîé âåñíå. Àíäðåé Íèêîëàåâè÷, ïîëóëåæà â êðåñëå, ÷èòàë óòðåííþþ ãàçåòó. Íà ñòðàíèöàõ, êàê îáû÷íî ññîðèëèñü äóìñêèå ôðàêöèè, îáúåäèíåíèÿ è ãðóïïû.  öàðèöå ãàçåò - êðèìèíàëüíîé õðîíèêå, ñîîáùàëîñü, ÷òî â ãîðîäå ïðîèçîøëî çàêàçíîå óáèéñòâî. Ôàìèëèÿ ïîãèáøåãî áûëà íå çíàêîìà Àíäðåþ Íèêîëàåâè÷ó è, îïóñòèâ ãàçåòó íà êîëåíè, îí ñìîòðåë íà ñóìàñøåäøóþ ìóõó è äóìàë î òîì, ÷òî ñìåðòü ñòàëà â åãî ñòðàíå îáû÷íûì òîâàðîì. Êàæäûé ìîæåò êóïèòü íåáûòèå ñâîåãî âðàãà èëè äàæå íåäîáðîæåëàòåëÿ. Îò ýòèõ ìûñëåé, ñòàëî òîñêëèâî. Ïî òîìó, êàê îòêðûëàñü è çàòåì õëîïíóëà âõîäíàÿ äâåðü â ïðèõîæåé, îí äîãàäàëñÿ, ÷òî æåíà íå â äóõå, ñíîâà ïîäíåñ ãàçåòó ê ãëàçàì è ñòàë æäàòü. Îíè áûëè æåíàòû òðè ãîäà è, êàê êàçàëîñü îáîèì,

äîñòàòî÷íî õîðîøî èçó÷èëè äðóã äðóãà. Ëàðî÷êà áûëà ìîëîæå Àíäðåÿ íà ñåìü ëåò. Ïîëó÷èâ êðàñíûé óíèâåðñèòåòñêèé äèïëîì è ñâîáîäíîå ðàñïðåäåëåíèå, îíà âûáðàëà óäà÷íîå çàìóæåñòâî. Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ îòíîñèëñÿ ê òîé ãðóïïå ëþäåé, êîòîðàÿ â ñâîå âðåìÿ "óñïåëà íà ïîåçä". Äåëî åãî áûëî íå áîëüøîå, ïî ñðàâíåíèþ, ñêàæåì, ñ íåôòÿíûì áèçíåñîì, íî ïðèíîñèëî äîñòàòî÷íî äåíåã. Îí äàæå íå çíàë, ñêîëüêî èõ ó íåãî òî÷íî è, âîîáùå óæå ïîäóìûâàë î òîì, ÷òîáû ïðîäàòü âñ¸ íà êîðíþ è çàæèòü ñïîêîéíîé æèçíüþ ãäå-íè-


áóäü âäàëåêå îò ñòîëè÷íîé ñóåòû, ïîáëèæå ê ãîðàì, ñèíåìó ìîðþ è ÷èñòîìó âîçäóõó. Ëàðà âîøëà â êîìíàòó, ñåëà íà ïîäëîêîòíèê êðåñëà, è, ÷ìîêíóâ ìóæà â ùåêó, îáíÿëà åãî çà øåþ. - Íó, êàê òàì, íà óëèöå - ñïðîñèë Àíäðåé Íèêîëàåâè÷. Îò Ëàðû ïàõëî íåæíûìè äóõàìè, ïîñëåäíèì ñíåãîì è ñâåæåñòüþ, òàê ñâîéñòâåííîé ìîëîäîñòè. - Ñåé÷àñ íà çàïðàâêå ñëó÷àéíî âñòðåòèëàñü ñ Ìàðèíêîé. Îêàçûâàåòñÿ, ê íàì ïðèåõàë çíàìåíèòûé èòàëüÿíñêèé þâåëèð, è ñåãîäíÿ âå÷åðîì, òàì áóäóò âñå. Íàõìàíîâè÷è, ïðèìà Ïåñîöêàÿ, Áîðîäèí, è òâîÿ áûâøàÿ ñî ñâîèì ïñåâäî òåíîðîì, - Ëàðà ñíÿëà ðóêó ñ øåé Àíäðåÿ, - Íî áåç ïðèãëàøåíèÿ òóäà íå âëåçòü. Òû ñìîæåøü äîñòàòü? - Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ ïî÷óâñòâîâàë, êàê Ëàðà íàïðÿãëàñü â îæèäàíèè åãî îòâåòà. - Êàê ãîâîðèò ìîé âåðíûé îðóæåíîñåö-âîäèòåëü - ýòî ìíå "êàê äâà ïàëüöà îá àñôàëüò", - ïîòðåïàâ Ëàðó ïî ðóêå, - ñ óëûáêîé îòâåòèë Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ è îïóñòèë ãàçåòó íà ïîë. - Íåò, ïðàâäà, òû ñìîæåøü? - çàñâåòèëàñü âñÿ èçíóòðè Ëàðî÷êà. - Ãîñïîäè! Äà ÷òî æ òóò òàêîãî… - Òû íå ïîíèìàåøü. Òàì âåäü îáÿçàòåëüíî… - Íó, ðàçóìååòñÿ, íóæíî áóäåò êóïèòü êàêóþ-íèáóäü áåçäåëèöó. - Áåçäåëèöó? Äà òàì äåøåâëå ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ íè÷åãî íå áóäåò! Ëàðà ïåðåñåëà íà äèâàí. Íà ïðîòèâîïîëîæíîé ñòåíå âèñåëà êàðòèíà Øèëîâà, íà íåé Ëàðà áûëà èçîáðàæåíà ãðóñòíîé äåâóøêîé ñ "ìîäíûì" âçãëÿäîì âíóòðü ñåáÿ. Îíà íå ïîíèìàëà ñåáÿ íà ýòîé êàðòèíå, è ýòî âûçûâàëî â íåé ðàçäðàæåíèå.  ñâîå âðåìÿ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ "îòñòåãíóë" çà ýòó êàðòèíó ïðèëè÷íóþ ñóììó, íî çàòî âñå çíàëè, ÷òî åãî æåíà ïîçèðîâàëà ñàìîìó Øèëîâó. - Ìàðèíêà ñêàçàëà, ÷òî âå÷åð îôîðìèë ÿïîíñêèé äèçàéíåð. Òàì áóäåò ëàçåðíîå øîó, êîíêóðñ "Ìèññ Âå÷åð", ëó÷øèå èòàëüÿíñêèå âèíà, à â êîíöå âûïóñòÿò ìèëëèîí ñèíãàïóðñêèõ áàáî÷åê. - Âðåò òâîÿ Ìàðèíêà, íó øòóê äâåñòè ïîëóäîõëûõ èç Òóðêìåíèè ìîæåò è âûïóñòÿò. - Äà ïðè÷åì çäåñü áàáî÷êè… - À ÷òî ïðè÷åì? - ß æå âèæó, ÷òî òû íå õî÷åøü èäòè. - ß ýòîãî íå ãîâîðèë. - Êàê òîëüêî óçíàë, ÷òî äîðîãî, òàê è ðåøèë íå èäòè. - Òû æå çíàåøü ìíå äëÿ òåáÿ íè÷åãî íå æàëêî. Õî÷åøü, ïîåäåì â Èòàëèþ ê ýòîìó Àâåëþ, Êàèíó, èëè êàê åãî òàì è, âûáåðåøü ñåáå âñå, ÷òî ïîíðàâèòñÿ. - Òàê òû çíàë? - ×òî? - ×òî ïðèåõàë Ðîáåðòî Êîèí? - Äåñÿòü ìèíóò íàçàä ïðî÷èòàë îá ýòîì â ãàçåòå. Ëàðà ïîäíÿëà ãàçåòó, íàøëà àíîíñ âûñòàâêè, ïðîáå154 Watch&Diamond

æàëà åãî ãëàçàìè. - Òàê ìû èäåì? - Êàê õî÷åøü. àêèíóâ ðóêè çà ãîëîâó, Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ ïðåäñòàâèë ñåáå ïðåäñòîÿùèé âå÷åð ìóçûêà, íèçêèìè áàñàìè, ñëîâíî Òàéñîí, áüåò ïîä ëîæå÷êó, îò âñïûøåê ëàçåðíûõ ëó÷åé ñëåçÿòñÿ ãëàçà, ñèãàðíûé äûì ùåêî÷åò â íîñó, ñëàäêîå èòàëüÿíñêîå âèíî, îò êîòîðîãî ïîòîì îáÿçàòåëüíî ðàçûãðàåòñÿ èçæîãà. À ñàìîå ïðîòèâíîå, ýòî äåëàííûå óëûáêè, ðàçãîâîðû ñ ïî÷òè íåçíàêîìûìè ëþäüìè, è ñîñòîÿíèå êîãäà õî÷åòñÿ ñïàòü, à íóæíî "âåñåëèòüñÿ". Ê òîìó æå íå èçâåñòíî, ÷òî çà ïòèöà ýòîò þâåëèð. Êóïèøü êàêóþ-íèáóäü äðÿíü, ïîä âèäîì âûñîêîãî èñêóññòâà è ïîòîì îíà áóäåò âàëÿòüñÿ âñå âðåìÿ íà ãëàçàõ, êàê íàïîìèíàíèå î âðåìåííîì ïîìðà÷íåíèè ðàññóäêà. - Íó, çâîíè? - êàê ìîæíî ðàâíîäóøíåå, ñêàçàëà Ëàðà. - Ïîäàé ìíå, ïîæàëóéñòà, áóìàæíèê. Òàì âèçèòêà Èëþõè Êîëìîãîðîâà. Ëàðà îòêðûëà áóìàæíèê è óâèäåëà óçêèé êîíâåðò ñ çîëîòûì òèñíåíèåì - "Ïðèãëàøåíèå" è êîñîé ÷åðíèëüíîé ïå÷àòüþ - "2 ëèöà". - Òàê âîò æå ïðèãëàøåíèå íà âå÷åð - îêðóãëèâ ãëàçà, ñêàçàëà Ëàðà. - Äà òû ÷òî? Ýòî ìíå â÷åðà â ìýðèè, ïîìîùíèê Äóáðîâèíà ñóíóë, à ÿ è íå ïîñìîòðåë ÷òî òàì. Ïðèãîòîâèâøèñü ê òðóäíîé áîðüáå è ïîëó÷èâ òàê íåîæèäàííî áûñòðî æåëàåìîå, Ëàðà ñòîÿëà â çàìåøàòåëüñòâå, íå çíàÿ, ÷òî äåëàòü äàëüøå. - Äî íà÷àëà òðè ÷àñà, ÿ óñïåþ ñäåëàòü ïðè÷åñêó ó Çâåðåâà. ß óæå äîãîâîðèëàñü. - Îäíàêî, - ïîäóìàë Àíäðåé Íèêîëàåâè÷.- Ìîæåò áûòü, ñíà÷àëà ïåðåêóñèì? - çíàÿ çàðàíåå îòâåò, ñïðîñèë îí. - ß íå ãîëîäíà, à òû âûêîâûðÿé ÷òî-íèáóäü èç õîëîäèëüíèêà. Òîëüêî íå ïåé íè÷åãî. ß õî÷ó, ÷òîáû òû îòïóñòèë âîäèòåëÿ. Êàê òû ñ íèì åçäèøü - íå ïîíèìàþ? Îò íåãî ïîñòîÿííî âîíÿåò åäîé. Ïîåäåì íà òâîåé? - Äàâàé. Ìíå âñå ðàâíî. - Ïîäóìàé, ÷òî òåáå íàäåòü - óëûáíóëàñü Ëàðà è âûøëà â ïðèõîæóþ. - À ãëàâíîå, íå çàáóäü ÷àñû "Àðàáî" âõîäíàÿ äâåðü êëàöíóëà ñòàëüíîé ÷åëþñòüþ. - Ìóõà ñåëà íà âàðåíüå âîò è âñå ñòèõîòâîðåíüå âñïîìíèë Àíäðåé Íèêîëàåâè÷. Îí ïîñìîòðåë íà îêíî. Ìóõà, øòóðìîâàëà, íåâèäèìîå å¸ ñôåðè÷åñêèìè, ëóïàòûìè ãëàçàìè, ñòåêëî. - Äóðà, íà óëèöå åùå õîëîäíî, ñèäè â òåïëå. ×àñû Àðàáî… À ÷òî, ÿ ðàçâå íåãð? Íà óëèöå íàñòóïàëè æèðíûå ñóìåðêè, òî âðåìÿ, êîãäà ëþäè ñ êóðèíîé ñëåïîòîé ïåðåñòàþò âèäåòü. Ó Ëàðû ìåäëåííî òåìíåëî â ãëàçàõ îò çëîñòè. Ñïðàâà, êîíîïàòûé ìàëü÷èøêà â áåëîì "Îïåëå", çà ñïèíàìè ðóãàþùèõ-

Ç


ñÿ ðîäèòåëåé, âñå âðåìÿ ñòðîèë åé ðîæè, è ÷òî-òî áåççâó÷íî ãîâîðèë, äîïîëíÿÿ ðå÷ü êðàñíîðå÷èâûìè æåñòàìè. Íåêîòîðûå èç íèõ, áûëè ÿâíî íåïðèëè÷íûå. Ìàøèíà ñòîÿëà â ñðåäíåì ðÿäó, ïðîáêà áûëà è íà ïîëîñàõ âñòðå÷íîãî äâèæåíèÿ. Çà ÷àñ ïðîäâèíóëèñü ìåòðîâ íà äâàäöàòü, è òî ýòî ïðîèçîøëî ñêîðåå èç-çà ýôôåêòà ñæàòèÿ ïðóæèíû î÷åðåäè. Ëàðà, ëîâèëà ñåáÿ íà òîì, ÷òî ïàëüöû íà ðóëåâîì êîëåñå èíîãäà õîòÿò âûäàâèòü âîäó èç ëàêèðîâàííîé êàðåëüñêîé áåðåçû. Ñëåâà, â íåîïîçíàííîé ìîäåëè, ïðèñëîíèâøèñü ê áîêîâîìó ñòåêëó ãîëîâîé, ñèäåëî íåáðèòîå ëèöî êàâêàçñêîé íàöèîíàëüíîñòè è, íå ìèãàÿ, ñ âñåëåíñêîé ñêîðáüþ, ñìîòðåëî áîëüøèìè ãëàçàìè â íèêóäà. Ëàðà, ìûñëåííî ðàñïðîùàâøèñü ñî Çâåðåâûì, ïîçâîíèëà åìó è èçâèíèëàñü. Òåïåðü, ãëàâíîå âûðâàòüñÿ èç ïëåíà. Áûñòðî ñàìîé íàêðàñèòñÿ äîìà, è óñïåòü ê íà÷àëó âå÷åðà, õîòÿ îïîçäàòü íà íåãî äàæå ïðåñòèæíåå. Âïåðåäè ìèãíóëè ñòîï ñèãíàëû, ìàøèíû ìåäëåííî ïðîïîëçëè ìåòðîâ äåñÿòü è ñíîâà îñòàíîâèëèñü. Îíà âêëþ÷èëà ëåâûé ïîâîðîò, îïóñòèëà ñòåêëî è âûñóíóëàñü, ÷òî áû ïîêàçàòü ñâîþ ïðèíàäëåæíîñòü ê ñëàáîìó ïîëó.  îòâåò íà åå âûìó÷åííóþ óëûáêó, âîäèòåëü, ñòîÿùåé ïîçàäè â ëåâîì ðÿäó "êîïåéêè", ìèãíóë ôàðàìè è ïîêàçàë ðàñêðûòóþ ëàäîíü - ðàçðåøàÿ äàìå ìàíåâð. Ëèöî êàâêàçñêîé íàöèîíàëüíîñòè âåðíóëîñü èç íåáûòèÿ. Îùåðèëîñü èäèîòñêîé, ãíèëîçóáîé óëûáêîé è, ñäåëàâ ðîãàòêó èç áîëüøîãî è óêàçàòåëüíîãî ïàëüöåâ, âûðàçèòåëüíî âçìàõíóëî åþ. "Íàâåðíîå, îí ñêàçàë - Âàõ-õ-õ!", - ïîäóìàëà Ëàðà. Ïðàâûé ðÿä ïðîäâèíóëñÿ äàëüøå è òåïåðü ðÿäîì, âìåñòî áåëîãî "Îïåëÿ" ñ íàõàëüíûì ìàëü÷èøêîé, îñòàíîâèëñÿ "ìåðèí", õîçÿèí êîòîðîãî òóò æå îïóñòèë ñòåêëî è ïîêðóòèë óêàçàòåëüíûì ïàëüöåì ñ îãðîìíûì êóñêîì çîëîòà íà íåì, ïðèãëàøàÿ Ëàðó òàêæå îïóñòèòü ñòåêëî è âñòóïèòü ñ íèì â áåñåäó. Ëàðà çàêðûëà ãëàçà è óòêíóëàñü ëáîì â áàðàíêó. íäðåé Íèêîëàåâè÷ ñ äåòñòâà áûë "òðÿïè÷íèê", ëþáèë âñå íîâîå, îòóòþæåííîå, áåç ñîðèíêè è ïûëèíêè. Îñîáåííî ñëåäèë çà îáóâüþ. Åùå ëåæà â âàííå íàïîëíåííîé ëàâàíäîâîé âîäîé, îí óæå îáäóìàë ñâîé ãàðäåðîá è òåïåðü òùàòåëüíî è íåòîðîïëèâî îäåâàëñÿ, âíèìàòåëüíî îñìàòðèâàÿ êàæäóþ âåùü. Åìó íðàâèëîñü âñïîìèíàòü, ãäå è ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ îíà áûëà êóïëåíà. Íà ðóêàâ áåëîñíåæíîé ñîðî÷êè ñåëà ìóõà. - Êûø, çàðàçà, à òî ñåé÷àñ äîèãðàåøüñÿ, - çàìàõíóëñÿ îí íà íåå. Ìóõà, çàëîæèâ êðóòîé âèðàæ, ñåëà íà ïîðòðåò Øèëîâà, îáðàçîâàâ íà ùåêå Ëàðû ðîäèíêó. - Íó âîò, òàì è ñèäè, - ìèðîëþáèâî ñêàçàë Àíäðåé Íèêîëàåâè÷, çàâÿçûâàÿ óçåë íà ãàëñòóêå. Äî íà÷àëà îòêðûòèÿ âûñòàâêè îñòàâàëñÿ ÷àñ. Åõàòü äî óëèöû Çåìëÿíîé Âàë ìèíóò ñîðîê, çíà÷èò, ñåé÷àñ ïîÿ-

À

âèòñÿ Ëàðà. Âûòàùèâ ÷àñû èç õèòðîóìíîãî íàñòîëüíîãî óñòðîéñòâà, êîòîðîå ñàìî çàâîäèëî íåñêîëüêî åãî íàðó÷íûõ ÷àñîâ, ïîêà îíè íå íîñèëèñü, Àíäðåé Íèêîëàåâè÷, ïðèìåðèë íà ðóêó îãðîìíûå ðàçíîöâåòíûå ÷àñû ñ ïÿòüþ öèôåðáëàòàìè ðàçíûõ âðåìåííûõ çîí. Ìàíæåòà íà ñîðî÷êå òîïîðùèëàñü è íèêàê íå ìîãëà íàëåçòü íà ýòî ÷óäîâèùå. - Íó, óæ íåò! Ïëÿæ, åùå, êóäà íè øëî. Òðåíàæåðíûé çàë èëè íî÷üþ íà óëèöå êîãî-íèáóäü èìè ïî ãîëîâå òðåñíóòü, à ïîä òàêîé êîñòþì - óâîëüòå,- âñëóõ, ñàìîìó ñåáå, ñî çëîðàäñòâîì ñêàçàë îí. Íà ñåêóíäó, çàäóìàâøèñü, ðåøèòåëüíî âûíóë ñóïåð òîíêèå êëàññè÷åñêèå øâåéöàðñêèå ÷àñû íà êîæàíîì ðåìåøêå, çîëîòîé êîðïóñ ñðàçó ïðèíÿë òåïëî åãî ðóêè, è îíè ðàñòâîðèëèñü íà çàïÿñòüå â ïîëíîé ãàðìîíèè.  êîìíàòó âëåòåëà Ëàðà. Íà íåìîé âîïðîñ Àíäðåÿ Íèêîëàåâè÷à, ñáðàñûâàÿ ñ ñåáÿ îäåæäó, âûäîõíóëà: Äâà ÷àñà â ïðîáêå, - è ñêðûëàñü â âàííîé. Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ ñìîòðåë íà ìóõó, êîòîðàÿ íà æèâîïèñíîì ïîðòðåòå ñìåñòèëàñü íà íîñ Ëàðû è ïîòèðàëà ëàïêè. ×åðåç ïîë÷àñà, Ëàðà â äëèííîì âå÷åðíåì ïëàòüå ñ íåáîëüøèì øëåéôîì è øèíøèëëîâîé íàêèäêîé, Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ â áåçóêîðèçíåííîì èòàëüÿíñêîì êîñòþìå â øèðîêóþ ïîëîñêó, âûøëè èç ïîäúåçäà. Èç îêíà êîíñüåðæà ñî ñìåøàííûì âûðàæåíèåì çàâèñòè è ðàäîñòè íà ëèöå, çà íèìè ñëåäèë îõðàííèê óäìóðò. Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ âîäèë ìàøèíó áåçóïðå÷íî, ëþáèë ñêîðîñòü, íî íèêîãäà íå ðèñêîâàë çðÿ. Âîò è ñåé÷àñ îí îñòîðîæíî âûåõàë èç àðêè ñâîåãî äâîðà íà Òâåðñêóþ è, ïîâåðíóâ íàïðàâî, îñòàíîâèëñÿ ïåðåä íåáîëüøèì õâîñòîì ìàøèí íà êðàñíîì ñèãíàëå ñâåòîôîðà. Ïîâåðíóâ ãîëîâó ê Ëàðå, îí õîòåë ñêàçàòü, êàê îíà î÷àðîâàòåëüíî âûãëÿäèò, íî íå óñïåë äàæå îòêðûòü ðîò. Ñòðàøíûé óäàð ñçàäè, áðîñèë ìàøèíó âïåðåä, è îíà ñî çâîíîì âðåçàëàñü â âïåðåäè ñòîÿùèé ôóðãîí.  óøàõ ñòîÿë çâîí. Ëàðà ÷óòü ñïîëçëà íà ñèäåíèè, ïîâèñíóâ íà ðåìíÿõ áåçîïàñíîñòè è, íå ìèãàÿ, ñìîòðåëà íà áåëûé ïàð, ïîäíèìàþùèéñÿ íàä êàïîòîì "Ñåðåáðÿíîé Ëåäè". Çåâàêè, ñîáðàâøèåñÿ ïîãëàçåòü íà àâàðèþ, ðàññòóïèëèñü ïåðåä ðîñêîøíî îäåòîé æåíùèíîé, êîòîðàÿ, ñèÿÿ áðèëëèàíòàìè, ìåäëåííî ïðîøëà â àðêó âîðîò. Øèíøèëëà, â åå áåçâîëüíî îïóùåííîé ðóêå, îæèâøèì çâåðüêîì, âîëíàìè ïîëçëà çà íåé ïî ãðÿçíîìó ñíåãó. Ìèíóò ÷åðåç ñîðîê äîìîé âåðíóëñÿ è Àíäðåé Íèêîëàåâè÷. Åãî ëåâàÿ ùåêà ïûëàëà ïîæàðîì, íî ïåðâîå ÷òî îí ñäåëàë, ïåðåä òåì êàê ïîäñòàâèòü ëèöî ïîä õîëîäíóþ ñòðóþ âîäû, íàøåë íà ñòåíå ìóõó è êîðîòêèì ñèëüíûì óäàðîì êóëàêà âîãíàë åå â ñòåíó. Òèìîôåé Ãðåé Watch&Diamond 155


Встреча небесных светил

Reverso Sun Moon Для тех, кто хочет невозмож" ного, эти Reverso соединили в себе солнце и луну. Кроме того, при плавном пово" роте корпуса они позволяют Вам наблюдать сложную работу механизма через сапфировую заднюю крышку. В сочетании с индикатором запаса хода эта маленькая механическая “планета” напоминает яркую звезду.

КРИСТАЛЛ ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ

156

Донецьк вул. Артема, 121 тел. (062) 335"76"46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 381"47"85


Сокровища иранской принцессы

È

íòðèãà íà÷àëàñü â îêòÿáðå 1980 ãîäà, êîãäà îäèí ìîäíûé ôðàíöóçñêèé æóðíàë îïóáëèêîâàë ñòàòüþ, â êîòîðîé ãîâîðèëîñü î íåçàêîííîé ïðîäàæå íà àóêöèîíå Sotheby`s èçóìèòåëüíûõ ñåðåæåê, âûïîëíåííûõ â âèäå äâóõ ãðóøåîáðàçíûõ áðèëëèàíòîâ, ñòîèìîñòüþ íåñêîëüêî ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ. Àâòîð ñòàòüè ïðåäñòàâèë ôîòîãðàôèè èç àóêöèîííîãî êàòàëîãà, à ðÿäîì èçîáðàæåíèå, ãäå èðàíñêàÿ ïðèíöåññà Ôàðàõ áûëà â ýòèõ èëè î÷åíü ïîõîæèõ íà íèõ, ñåðüãàõ. Âîêðóã ýòîé èñòîðèè íîñèëèñü âñåâîçìîæíûå ñëóõè è äîìûñëû.

Ìíîãèå ñ÷èòàëè, ÷òî ïðèíöåññà, ïîêèíóâ ñòðàíó, âûâåçëà ñ ñîáîé äâà ñàìîë¸òà, äîâåðõó íàïîëíåííûå çîëîòûìè ñëèòêàìè. Îôèöèàëüíûå èñòî÷íèêè óòâåðæäàëè, ÷òî ïðèíöåññà ñîáñòâåííîðó÷íî "îïóñòîøèëà ñåéôû, à âñ¸ èõ ñîäåðæèìîå: áðèëëèàíòû, êîëüå, áðîøè, äèàäåìû, òàèíñòâåííûì îáðàçîì ïåðåêî÷åâàëè â ÷åìîäàíû è ñóíäóêè, êîòîðûå áûëè îòïðàâëåíû çà íåñêîëüêî äíåé äî òîãî, êàê îíà ïîêèíóëà ñâîþ ðîäèíó". Àóêöèîí Sotheby`s îòðåàãèðîâàë íà æóðíàëüíóþ ñòàòüþ óäèâèòåëüíî áûñòðî: "Ñëóõè î òîì, ÷òî ñåðüãè ñ áðèëëèàíòîâûìè ïîäâåñêàìè â 120

êàðàò, ïðîäàííûå 13 íîÿáðÿ íà àóêöèîíå Sotheby`s â Æåíåâå, ïðèíàäëåæàëè ïðèíöåññå Ôàðàõ - íåîáîñíîâàííû. Ýòè ñåð¸æêè íå ïðèíàäëåæàò è íèêîãäà íå ïðèíàäëåæàëè åé. Êðîìå òîãî, íè îäèí ãåììîëîã íå îñìåëèòñÿ óòâåðæäàòü íà îñíîâå ôîòîãðàôèé, ÷òî áðèëëèàíò èç àóêöèîííîãî êàòàëîãà è áðèëëèàíòû â óøàõ Ôàðàõ íà èçîáðàæåíèè ñäåëàííîì 9 ëåò íàçàä, ÿâëÿåòñÿ îäíèì è òåì æå áðèëëèàíòîì. Ôîòîãðàôèÿ íå ìîæåò âûÿâèòü ñàìûå âàæíûå õàðàêòåðèñòèêè áðèëëèàíòà, òàêèå êàê, ÷èñòîòà, öâåò è åãî âåñ". Ìåæäó òåì âûÿñíèëîñü, ÷òî îòâåò àóêöèîíà Sotheby`s æóðíàëó Watch&Diamond 157


áûë èíèöèèðîâàí ñàìîé ãîñïîæîé Ôàðàõ. Îíà õîòåëà ñâîèì çàÿâëåíèåì ïîäòâåðäèòü òîò ôàêò, ÷òî íè îäíà èç äðàãîöåííîñòåé ïðåäñòàâëåííûõ íà àóêöèîíå íå ïðèíàäëåæàò åé, à âñå êîðîëåâñêèå äðàãîöåííîñòè õðàíÿòñÿ â Öåíòðàëüíîì Áàíêå Òåãåðàíà. Èçâëå÷ü èõ îòòóäà ìîæíî òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè íà ýòî äàäóò ñâî¸ ñîãëàñèå äâà ñåíàòîðà, äâà ÷ëåíà ïàðëàìåíòà, ãëàâíûé þðèñò èìïåðèè, çàâåäóþùèé Öåíòðàëüíûì Áàíêîì è ãëàâíûé êàçíà÷åé Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ. Êàçàëîñü áû, òàêèå âåñêèå äîêàçàòåëüñòâà äîëæíû áûëè ïîëîæèòü êîíåö 158 Watch&Diamond

ñïëåòíÿì, íî íå òóò-òî áûëî - ïîæàð ðàçãîðåëñÿ åùå ñèëüíåå. Êàê àðòèëëåðèéñêèé çàëï ïðîçâó÷àëî çàÿâëåíèå ëèäåðà øèèòñêîé îáùèíû â Åâðîïå Àÿòîëëû Ðîóõàíè â àäðåñ Sotheby`s: "Âû áóäåòå ïðèâëå÷åíû ê îòâåòñòâåííîñòè çà íåçàêîííóþ ïðîäàæó äðàãîöåííîñòåé Ôàðàõ Äèáà, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ñîáñòâåííîñòüþ èðàíñêîãî ãîñóäàðñòâà". Êàê óïîìèíàëîñü âûøå, ñåðüãè áûëè êóïëåíû 13 íîÿáðÿ 1980 ãîäà íåêèì àíòâåðïåíñêèì þâåëèðîì ïî öåíå, êîòîðàÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñîñòàâëÿåò 9 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ. Øóì óòèõ ïîñëå òîãî, êàê Sotheby`s

ïðåäñòàâèë ïîäëèííûé äîêóìåíò, â êîòîðîì ãîâîðèëîñü, ÷òî ïðîäàííûå ñåðüãè ïðèíàäëåæàò åâðîïåéñêîé æåíùèíå, êîòîðàÿ, ê ñ÷àñòüþ äëÿ íå¸, îñòàëàñü íåèçâåñòíîé. àê ãðóñòíàÿ èñòîðèÿ çâó÷àò îáúÿñíåíèÿ ñàìîé Ôàðàõ, ãäå ïîäðîáíî ðàññêàçûâàåòñÿ è î äðóãèõ äðàãîöåííîñòÿõ Øàõáîíó. Ïðèâîäèì èõ â ñâîáîäíîé âåðñèè, èçáåãàÿ ïîäðîáíîñòè âçàèìîîòíîøåíèé âíóòðè êîðîëåâñêîãî Äâîðà. - Âî âðåìÿ âîéíû â Ïåðñèäñêîì Çàëèâå, èðàêñêèé æóðíàëèñò, âûñòóïàÿ â îäíîé èç òåëåâèçèîííûõ ïðîã-

Ê


ðàìì â ÑØÀ, çàÿâèë, ÷òî ÿ ïðîäàëà èìïåðñêóþ êîðîíó Ñàääàìó Õóñåéíó. Íî êîðîíà è ñåãîäíÿ âñ¸ åù¸ õðàíèòñÿ â Öåíòðàëüíîì áàíêå Òåãåðàíà âìåñòå ñ îñòàëüíûìè êîðîëåâñêèìè äðàãîöåííîñòÿìè. Ýòî äîêàçûâàþò ôîòîãðàôèè. Çàòåì, ìåíÿ îáâèíèëè â ïðîäàæå êîëüöà çà ñòî òûñÿ÷ äîëëàðîâ. Äà ýòî òàê, íî îíî èç êîëëåêöèè ìîèõ ëè÷íûõ äðàãîöåííîñòåé, êîòîðûå ìíå äàðèë ìóæ â äíè ðîæäåíèÿ èëè ê äàòàì ðîæäåíèÿ íàøèõ äåòåé. Ìíå ëè÷íî ïðèíàäëåæèò òèàðà óêðàøåííàÿ áðèëëèàíòàìè è áèðþçîé. Íî îíà íå èìååò íè÷åãî îáùåãî ñ áðèëëèàíòîâîé èëè èçóìðóäíîé òèàðîé, êîòî-

ðûå ïðèíàäëåæàò ãîñóäàðñòâó. ß îäåâàëà èõ â äåíü ñâîåé ñâàäüáû è äðóãèõ òîðæåñòâåííûõ ñëó÷àÿõ, è îíè õðàíÿòñÿ âî äâîðöå. Íàõîäÿñü â èçãíàíèè, ìíå ýòè óêðàøåíèÿ íå íóæíû, íî íóæíû äåíüãè, ÷òîáû ïðîñòî æèòü. Âðåìÿ îò âðåìåíè ìíå ïðèõîäèòñÿ ïðîäàâàòü ÷àñòü ñâîèõ äðàãîöåííîñòåé, íî ÿ äåëàþ ýòî íà àóêöèîíàõ, êîòîðûå ïðîâîäèò Cristy's, à íå Sotheby`s. Ñðåäè ïðîäàííûõ óêðàøåíèé áûëè è ñåðüãè áðèëëèàíòàìè â âèäå ãðóøè, íî è ïî ðàçìåðàì è ïî ñâîåé ôîðìå îíè îòëè÷àþòñÿ îò òåõ, î êîòîðûõ øóìèò ïðåññà. Áðèëëèàíòû â ìîèõ ñåðüãàõ áûëè âåñîì ÷óòü áîëüøå 46 êàðàò,

òî åñòü ãîðàçäî ìåíüøå, ÷åì îïèñûâàåìûå â êàòàëîãå Sotheby`s. Ê ñêàçàííîìó ìíå áîëüøå íå÷åãî äîáàâèòü, è ÿ íàäåþñü, ÷òî äàæå ñàìûå íåâåðóþùèå ÷èòàòåëè, áóäóò âïîëíå óäîâëåòâîðåíû. íàìåíèòîå, ïîòðÿñàþùåå èçîáèëèå äðàãîöåííûõ êàìíåé, õðàíèòñÿ â ïîäçåìíîì ñåéôå Òåãåðàíñêîãî áàíêà. Ôîòîãðàôèè ïîñëåäíèõ ëåò - ëèøíåå äîêàçàòåëüñòâî òîìó, ÷òî íè îäèí èç ýêçåìïëÿðîâ, íè êóäà íå èñ÷åç èç ãîñóäàðñòâåííîé êîëëåêöèè, êîãäà ñîñëàííàÿ ñåìüÿ Ïàõëàâè, ïîêèíóëà Èðàí â ÿíâàðå 1979 ãîäà.

Ç

Watch&Diamond 159


Ðîæäåíèå æå ýòèõ êàìíåé óõîäèò ñâîèìè êîðíÿìè ãëóáîêî â èñòîðèþ êîðîëåâñòâà Ïåðñèè. Èçâåñòíàÿ ëåãåíäà ðàññêàçûâàåò î òîì, ÷òî áîëüøèíñòâî èç íèõ ïîÿâèëèñü ïîñëå îãðàáëåíèÿ Äåëè âîéñêàìè Øàõà Íàäåð â 1739 ãîäó.  êà÷åñòâå êîìïåíñàöèè çà ïðîøëûå çàõâàòíè÷åñêèå âîéíû Øàõ Íàäåð âçÿë íåñêîëüêî âåëèêîëåïíûõ áðèëëèàíòîâ, êîòîðûå ñ÷èòàëèñü ïðåäìåòîì ãîðäîñòè â òå÷åíèå äîëãèõ âåêîâ. Íàèáîëåå çíàìåíèòûé èç íèõ Darya-i-noor èëè Ìîðå Ñâåòà - ðîçîâûé ïðÿìîóãîëüíûé êàìåíü âåñîì 190 êàðàò. Ñïåöèàëèñòû óòâå160 Watch&Diamond

ðæäàþò, ÷òî îí áûë ñäåëàí, â ñâîþ î÷åðåäü, èç îñêîëêà äðóãîãî ÷óäà ñâåòà - áðèëëèàíòà Áîëüøîé Ñòîë. Âòîðàÿ ÷àñòü ðàñêîëîâøåãîñÿ áðèëëèàíòà ñòàëà 60-òè êàðàòíûì Noor-al-ain - Äðàãîöåííûé Ñâåò. òå÷åíèå ìíîãèõ âåêîâ êàæäûé èðàíñêèé ìîíàðõ ïðèáàâëÿë ê ñîêðîâèùíèöå íîâóþ äèêîâèíêó. Íî ñàìûé áîëüøîé è öåííûé âêëàä â êîëëåêöèþ äðàãîöåííîñòåé èìïåðèè âíåñëà ïîñëåäíÿÿ öàðñòâóþùàÿ äèíàñòèÿ Ïàõëàâè, âî ãëàâå ñ Âåëèêèì Øàõ Ðåçà. Áûâøèé ñîëäàò è ÷åëîâåê ïðåñûòèâ-

Â

øèéñÿ ðîñêîøüþ, îí ñ÷èòàë íåëåïûì, ÷òî ïðàâèòåëü XX-ãî âåêà äîëæåí æèòü âî äâîðöå, êîòîðûé ïåðåïîëíåí îãðîìíûì êîëè÷åñòâîì äîðîãèõ ïðåäìåòîâ. Èìåííî ïîýòîìó â 1938 ãîäó, òðîíû è ïîäñâå÷íèêè ïîêèíóëè Äâîðåö Ãîëåñòàí, òðàäèöèîííóþ ðåçèäåíöèþ Øàõà â Òåãåðàíå. Âñå äðàãîöåííîñòè áûëè îòïðàâëåíû íà õðàíåíèå â Ìåëëè Áàíê.  ýòîì æå ãîäó Øàõ ïðîâîçãëàñèë åù¸ îäíî ñâî¸ æåëàíèå. Îáû÷íî äðàãîöåííûå êàìíè ÿâëÿëèñü ïðèâèëåãèåé ìóæ÷èí, íî Øàõ Ðåçà ðåøèë, ÷òî ïðèøëî âðåìÿ è äëÿ æåíùèí íàñëàæäàòüñÿ èõ íåçåìíîé êðàñîòîé.


Ï

åðâûå æåíñêèå óêðàøåíèÿ áûëè ñäåëàíû äëÿ ãëàâíîé æåíû Øàõà, êîðîëåâû Òàäè-ÝëüÌîëóê, ìàòåðè ñòàðøåãî ñûíà Ìîõàììåäà Ðåçà. Ñðåäè íèõ áûëè áðèëëèàíòîâûå îæåðåëüÿ, äâå äèàäåìû, ñåðüãè è áðàñëåòû.  1938 ãîäó Òåãåðàí ñíîâà âñòðå÷àë ãîñòåé íà ïûøíîé êîðîëåâñêîé ñâàäüáå. Ïîëîæèâ êîíåö ñòàðîìîäíûì òðàäèöèÿì ãàðåìà, Øàõ Ðåçà äîáèëñÿ ðóêè åãèïåòñêîé ïðèíöåññû Ôàâçèè, îäíîé èç ïÿòè ñåñò¸ð ìîëîäîãî Êîðîëÿ Ôàðîêà. Âñêîðå ïîñëå îôèöèàëüíîé ïîìîëâêè îòïðûñêîâ ìîíàðøåãî

êëàíà, èðàíñêèé ïîñîë, ïðèáûâøèé çàñâèäåòåëüñòâîâàòü ñâî¸ ïî÷òåíèå, çàìåòèë îòñóòñòâèå âîñòîðãà â ãëàçàõ áóäóùåé Êîðîíîâàííîé Ïðèíöåññû. Êîãäà âèçèò ïîñëà ïðèáëèæàëñÿ ê êîíöó, îí ïðåïîäíåñ ìîëîäîé äåâóøêå êîðîáî÷êó ñ äðàãîöåííîñòÿìè â êà÷åñòâå ïîäàðêà îò å¸ áóäóùåãî ñâ¸êðà.  êîðîáî÷êå, ñâåðêàÿ ñâîèì âåëèêîëåïèåì, ëåæàëè ïðåêðàñíûå èçóìðóäíûå è áðèëëèàíòîâûå óêðàøåíèÿ. Ôàâçèÿ áðîñèëà áåãëûé âçãëÿä íà óêðàøåíèÿ, íî íå ïðîèçíåñëà íè ñëîâà. Ÿ ìàòü, êîðîëåâà Íàçëè, êîòîðàÿ ïðèñóòñòâîâàëà ïðè ýòîì, ïðîøåïòàëà: "Ïîáëàãîäàðè, íåìåä-

ëåííî". Íî ïðèíöåññà ïðîäîëæàëà ìîë÷àòü. È òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê ìàòü ñèëüíî è íåçàìåòíî óùèïíóëà å¸ çà ðóêó, îíà íåîõîòíî ïðîèçíåñëà ýòè äîëãîæäàííûå ñëîâà. Ïûøíàÿ ñâàäüáà îòìå÷àëàñü è â Òåãåðàíå, è â Êàèðå, ñâàäåáíûå ïîäàðêè áûëè îòìå÷åíû çíàêàìè ñàìûõ ïðåñòèæíûõ ïàðèæñêèõ þâåëèðîâ, ñðåäè íèõ áûëè è áðèëëèàíòîâûå óêðàøåíèÿ Van Cleef & Arpels îò êîðîëÿ Ôàðóõà. Íî ãîðäàÿ åãèïòÿíêà òàê è íå ñìîãëà ïðèâûêíóòü ê Èðàíó è ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò, ïîñëå ðàçâîäà, âåðíóëàñü íà ðîäèíó.  1951 ãîäó Ìîõàììåä Ðåçà Ïàõëàâè, Øàõ Èðàíà, æåíèëñÿ âî âòîWatch&Diamond 161


ðîé ðàç. Áðàê áûë âíåøíå ñ÷àñòëèâ, íî òàêæå ðàñïàëñÿ, ïîòîìó ÷òî ïðåêðàñíàÿ Ñîðàéàíå íå ìîãëà ïîäàðèòü Ìîõàììåäó Ðåçà ñûíàíàñëåäíèêà, êîòîðîãî îí òàê æäàë. Óåçæàÿ èç Èðàíà, îíà óâîçèëà êó÷ó ïðèÿòíûõ âîñïîìèíàíèé è ñàìîå ãëàâíîå âñå äðàãîöåííîñòè, êîòîðûå åé ïîäàðèë ìóæ çà âñå 7 ëåò, êîòîðûå îíè ïðîæèëè âìåñòå. 1988 ãîäó íà àóêöèîíå Cristy's â Æåíåâå, èìïåðàòðèöà Ñîðàéàíå ïðîäàëà ñàìîå êðàñèâîå áðèëëèàíòîâîå îæåðåëüå, êîòîðîå 30 ëåò íàçàä áûëî êóïëåíî ó Harry

Â

162 Watch&Diamond

Winston â Íüþ-Éîðêå. Îæåðåëüå îöåíèëè â 2090000 øâåéöàðñêèõ ôðàíêîâ. Îæåðåëüå óêðàøàþò 76 êëàññè÷åñêèõ áðèëëèàíòîâ è 38 ãðóøåâèäíûõ. Òðåòüÿ æåíà Øàõà, ïðèíöåññà Ôàðàõ, ïîñëå åãî äëèòåëüíîãî öàðñòâîâàíèÿ, ïåðåíåñëà ñ íèì â èçãíàíèè âñå òÿãîòû è ëèøåíèÿ. Îâäîâåâ, åå åäèíñòâåííûì, ñëàáûì óòåøåíèåì â îäèíî÷åñòâå, ñòàëè þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ. Ïåðâîå èç íèõ áûëî âûïîëíåíî èñêëþ÷èòåëüíî èç áðèëëèàíòîâ: îæåðåëüå èç òð¸õ íèòîê, çíàìåíèòûå ñåðüãè ñ ãðóøåâèäíûìè áðèëëèàíòàìè â 70 êàðàò è ðîñ-

êîøíàÿ äèàäåìà èç 324 áðèëëèàíòîâ, ñâåðêàþùèõ âñåìè öâåòàìè ðàäóãè, ñî çíàìåíèòûì Noor-alain â öåíòðå. Åùå îäíà äèàäåìà îò Harry Winston èìåëà 294 áðèëëèàíòîâ, à â íèæíåé ÷àñòè, ðÿä èçóìðóäîâ, êàæäûé ðàçìåðîì ñ ãðåöêèé îðåõ. òå÷åíèå 20 ëåò, Øàõ óñûïàë ñâîþ æåíó áåñ÷èñëåííûìè æåì÷óãàìè, èçóìðóäàìè, áðèëëèàíòàìè è ðóáèíàìè, à â êîíöå ïðåïîäí¸ñ åé íàáîð óêðàøåíèé èç áèðþçû. Âñ¸ ýòî îíà îñòàâèëà â Òåãåðàíå, êîãäà îíè âñåé ñåìü¸é îòïðàâèëèñü â èçãíàíèå.

Â


Лука Караті AA №316285 29.11.2002

КРИСТАЛЛ ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46 тел. (062) 381#47#85


История одного шедевра "Habent sua fata libelli"(Êíèãè èìåþò ñâîþ ñóäüáó). Ýòî âûñêàçûâàíèå àíòè÷íîãî àâòîðà ìîæíî îòíåñòè íå òîëüêî ê êíèãàì, íî è êî âñåì òâîðåíèÿì ðóê ÷åëîâå÷åñêèõ. Äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü ïå÷àëüíóþ èñòîðèþ àíòè÷íûõ ñòàòóé, ïîðóøåííûõ âàðâàðàìè. Èëè ñóäüáó ïàìÿòíèêà áóääèéñêîé êóëüòóðû, âçîðâàííîãî íåäàâíî ôàíàòè÷íûìè òàëèáàìè…

Í

àø ðàññêàç - î øåäåâðå ðóññêîãî äåêîðàòèâíîãî è êóçíå÷íîãî èñêóññòâà, êîòîðîìó òîæå íå î÷åíü ïîâåçëî. Íà÷àëàñü ýòà èñòîðèÿ â êîíöå XIX âåêà, â ïåðèîä àêòèâíîãî âíåäðåíèÿ â æèçíü íîâûõ íàó÷íûõ è òåõíè÷åñêèõ èäåé. Ïðÿìîå îòíîøåíèå ê íàøåìó ñþæåòó èìååò ïîÿâëåíèå â Ïåòåðáóðãå êîííî-æåëåçíîé äîðîãè, ïðîîáðàçà ñîâðåìåííîãî òðàìâàÿ. Îäèí èç ïåðâûõ ìàðøðóòîâ êîíêè áûë ïðîëîæåí ïî Íåâñêîìó ïðîñïåêòó. Äàëåå ðåëüñû ñâîðà÷èâàëè íà Äâîðöîâûé ìîñò, òî åñòü øëè ìèìî ñàäà Çèìíåãî Äâîðöà, ãäå Íèêîëàé II ëþáèë êîëîòü äðîâà è, òàì æå ñîâåðøàëè ìîöèîí ÷ëåíû öàðñêîé ñåìüè. ×òîáû ñàä îòãîðîäèòü îò âçãëÿäîâ çåâàê, ðåøåíî áûëî ñîîðóäèòü âûñîêóþ ðåøåòêó. Ñîçäàíèå ìåòàëëè÷åñêîé îãðàäû áûëî ïîðó÷åíî àâòîðó ãëàâíûõ âîðîò è ïàíäóñíûõ ðåøåòîê Çèìíåãî Äâîðöà àðõèòåêòîðó Ð.Ô. Ìåëüöåðó. 164 Watch&Diamond

Âñêîðå ýñêèçû áóäóùåé ñàäîâîé îãðàäû áûëè ãîòîâû, ïðåäñòàâëåíû èìïåðàòîðó è ïîëó÷èëè åãî îäîáðåíèå. Èçãîòîâëåíèå ðåøåòêè ïðîäîëæàëîñü 15 ìåñÿöåâ è ïîòðåáîâàëî íåìàëûõ óñèëèé ëèòåéùèêîâ è êóçíåöîâ. È âîò, íàêîíåö, â ïåðâûé ãîä íîâîãî, äâàäöàòîãî âåêà íà âûñîêîì öîêîëå èç ôèíëÿíäñêîãî ãðàíèòà è ðîçîâîãî ïåñ÷àíèêà ïîÿâèëàñü ìàññèâíàÿ ðåøåòêà ñ áîãàòûì äåêîðîì, â êîòîðîì Ìåëüöåð àêòèâíî èñïîëüçîâàë ìîòèâû ëþáèìîãî èì ïîçäíåãî áàðîêêî. Èäóùèé ïî âåðõó ðåøåòêè ðàñòèòåëüíûé îðíàìåíò èç ñòèëèçîâàííûõ ëèñòüåâ àêàíòà (êðóïíîëèñòíîé àêàöèè) è öâåòî÷íûõ áóòîíîâ êàê áû îðãàíè÷íî ïðîäîëæàë òåìó ñàäà.  öåíòðàëüíîé ÷àñòè çâåíüåâ ìîæíî áûëî âèäåòü êîâàíûå ïîçîëî÷åííûå âåíçåëÿ öàðñòâóþùèõ îñîá (Íèêîëàÿ II è Àëåêñàíäðû Ôåäîðîâíû) è äâóãëàâîãî îðëà, äåðæàùåãî â ñâîèõ êîãòÿõ Ñêèïåòð è Äåðæàâó.


Äëÿ èçãîòîâëåíèÿ óíèêàëüíîé îãðàäû, ïîíàäîáèëîñü 13.768 ïóäîâ ìÿãêîãî øâåäñêîãî æåëåçà, ïðèãîäíîãî äëÿ ðó÷íîé êîâêè. Èçÿùíûå, ìîæíî ñêàçàòü, þâåëèðíî èçãîòîâëåííûå âåòî÷êè, ëåïåñòêè ðîç, ëèñòüÿ àêàíòû è äðóãèå äåòàëè, âûãëÿäÿò âûëåïëåííûìè èç ìÿãêîé ãëèíû, à ýòî ðåçóëüòàò ôèëèãðàííîé ðàáîòû êóçíåöîâ. Ðàáîòà íàä êàæäîé äåòàëüþ ðåøåòêè âåëàñü äîëãî è êðîïîòëèâî. Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî òîëüêî íà èçãîòîâëåíèå êîâàíûõ ðîç óøëî ïîëãîäà. Âñå óçîðû ðåøåòêè, êîíå÷íî, êîâàëèñü âðó÷íóþ. Åñëè âíèìàòåëüíî ïðèãëÿäåòüñÿ, òî ìîæíî çàìåòèòü, ÷òî âåòâè, ëèñòüÿ è áóòîíû öâåòîâ â êàæäîé èç ñåêöèé èìåþò ñâîè, íåñêîëüêî îòëè÷íûå îò äðóãèõ àíàëîãè÷íûõ óçîðîâ èçãèáû. Ðåøåòêà áûëà ñäåëàíà ñòîëü èñêóñíî, ÷òî âûçâàëà âîñõèùåíèå, äàæå âèäàâøèõ âèäû, ôðàíöóçîâ: â 1900 ãîäó íà Âñåìèðíîé âûñòàâêå Ïàðèæå, êóäà áûëà îòï-

ðàâëåíà ÷àñòü îãðàäû (âîðîòà, 4 çâåíà ðåøåòêè è 6 âàç) åé áûë ïðèñóæäåí Ãðàí-Ïðè çà õóäîæåñòâåííûå äîñòîèíñòâà è âèðòóîçíîå ìàñòåðñòâî. Ðåøåòêà ñàäà Çèìíåãî Äâîðöà ïðèíåñëà Ìåëüöåðó øèðîêóþ èçâåñòíîñòü. Îí ñðàçó ñòàíîâèòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ìîäíûõ äåêîðàòîðîâ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà íà÷àëà äâàäöàòîãî âåêà… Ïîñëå 1917 ãîäà ñóäüáà ðåøåòêè, ìîæíî ñêàçàòü, âèñåëà íà âîëîñêå. Ïîñåëèâøååñÿ â Çèìíåì äâîðöå Âðåìåííîå ïðàâèòåëüñòâî ïåðâûì äåëîì ïîâåëåëî óáðàòü ñ âîðîò äâîðöà çîëî÷åíûõ îðëîâ. À ïîñëå îêòÿáðüñêèõ ñîáûòèé âîçíèêëà èäåÿ óáðàòü è ñàìó ðåøåòêó, ïóñòèâ åå íà ïåðåïëàâêó. Ê ñ÷àñòüþ, äåëî îãðàíè÷èëîñü ëèøü âûëàìûâàíèåì èç íåå âåíçåëåé è ãåðáîâ. Ñàìó æå îãðàäó, òî÷íåå, òî, ÷òî îò íåå îñòàëîñü, íà÷èíàÿ ñ 1921 ãîäà, ïîñòåïåííî ïåðåíîñÿò ê Ñàäó èì. "9 ÿíâàðÿ", ðåøèâ, âåðîÿòíî, òàêèì îáðàçîì îòìåWatch&Diamond 165


òèòü äâàäöàòèëåòèå òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèé 1905 ãîäà. Ïîñêîëüêó ðåøåòêà ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé ñèìâîë ïîâåðæåííîãî öàðèçìà, òî îòíîøåíèå ê íåé ñî ñòîðîíû âëàñòåé áûëî ñîîòâåòñòâóþùåå: áðîøåííàÿ íà ïðîèçâîë ñóäüáû, îíà ðæàâåëà, âåòøàëà è, âîçìîæíî, îäíàæäû åå ñíÿëè áû âîâñå è çàìåíèëè êàêèì-íèáóäü íîâîäåëîì. î ïðèøëè èíûå âðåìåíà, è â êîíöå 1990õõ ãã. ðåøåíî áûëî ïðèñòóïèòü ê ðåñòàâðàöèè çíàìåíèòîé îãðàäû. Îäíàêî ýòî îêàçàëîñü äàëåêî íå ïðîñòûì äåëîì. Âîïåðâûõ, íàäî áûëî íàéòè ìåòàëë, ñõîæèé ïî ñâîèì ñâîéñòâàì ñ òåì øâåäñêèì, ëåãêî ïîääàþùèìñÿ ôèëèãðàííîé êîâêå, èç êîòîðîãî áûëà â ñâîå âðåìÿ èçãîòîâëåíà ðåøåòêà. Åùå ñëîæíåå áûëî îñâîèòü óíèêàëüíóþ òåõíîëîãèþ êîâêè, êîòîðîé, ñòî ëåò òîìó íàçàä, âèðòóîçíî âëàäåëè, ðàáîòàâøèå íàä óçîðàìè îãðà-

Í

166 Watch&Diamond

äû, çàìå÷àòåëüíûå ðóññêèå êóçíåöû. Ïîñêîëüêó ãåðáû è âåíçåëÿ, ñíÿòûå ñ ðåøåòîê, áåññëåäíî èñ÷åçëè, òî ïðèøëîñü âîññîçäàâàòü èõ î÷åðòàíèÿ, îáúåì è ïðîïîðöèè ïî îáíàðóæåííûì â àðõèâàõ ôîòîãðàôèÿì… È âîò, íàêîíåö, â 1995 ãîäó áûëè óñòàíîâëåíû ïåðâûå îòðåñòàâðèðîâàííûå çâåíüÿ ñ âåíçåëÿìè êîðîíîâàííûõ îñîá è îäíî - ñ ãåðáîâûì äâóãëàâûì îðëîì.  2000 ãîäó áûëà çàêîí÷åíà ñáîðêà åùå äâóõ ñåêöèé. Ïîòîì ïîÿâèëèñü åùå ÷åòûðå îòðåñòàâðèðîâàííûõ çâåíà. Îêàæèñü ðåøåòêà íà ñâîåì ïåðâîíà÷àëüíîì ìåñòå, åé, êîíå÷íî, ïîâåçëî áû ãîðàçäî áîëüøå. Êàê, ñêàæåì, ýòèì âîçðîæäåííûì âîðîòàì Çèìíåãî, êîòîðûå áûëè ñäåëàíû ïî ïðîåêòó òîãî æå Ð.Ìåëüöåðà. Íî ðåñòàâðàòîðû âñå æå íå òåðÿþò íàäåæäû, ÷òî óíèêàëüíàÿ âÿçü æåëåçíûõ êðóæåâ îäíàæäû áóäåò âîññîçäàíà â ñâîåé ïåðâîíà÷àëüíîé êðàñå… Â. Ïîçíèí


PLEASANT MOMENTS, INSPIRED by SWAROVSKI.

The Magic of Crystal

www.swarovski.com

КРИСТАЛЛ ПОДАРУНКИ ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ Донецьк вул. Артема, 76 тел. (062) 381#06#12 оптовий продаж (062) 337#16#12

Дніпропетровськ вул. Короленка, 2 тел. (056) 744#68#68

Львів вул. Театральна, 10 тел. (0322) 72#06#05

Сваровскі


Время пить коньяк

Антуан Арди # основатель Коньячного Домa Hardy

Å

ùå ñîâñåì íåäàâíî ìû è ïîíÿòèÿ íå èìåëè, ÷òî òàêîå íàñòîÿùèå øâåéöàðñêèå ÷àñû èëè èìåíà âñåìèðíî èçâåñòíûõ þâåëèðîâ. Íî íàñòàëî âðåìÿ ïîçíàíèÿ, è òåïåðü ìû çíàåì, ÷òî åñòü òàêîé Êîíüÿ÷íûé Äîì - Íardy. Êîíüÿêè Íardy - ýòî, ïðåæäå âñåãî, íåçàáûâàåìîå ÷óâñòâåííîå íàñëàæäåíèå, âåðøèíà áëàãîðîäíîãî âðåìÿïðîâîæäåíèÿ. Îäèí ðàç âêóñèâ ýòîò íàïèòîê, Âû óæå íèêîãäà íå ñïóòàåòå åãî íè ñ êàêèì äðóãèì. Ñ 1863 ãîäà æèòåëè Åâðîïû ñìàêóþò êîíüÿêè Íardy ïîðàæàÿñü èõ óòîí÷åííîñòè, ïðèîáùàÿñü ê ìèðó ñîâåðøåííûõ âåùåé. È åñëè âûñî÷àéøåå êà÷åñòâî êîíüÿêîâ Íardy âòîðîå ñòîëåòèå îñòàåòñÿ íåçûáëåìûì, òî âíåøíèé âèä ñîñóäîâ, â êîòîðûõ îíè ïðîäàþòñÿ, ïðåòåðïåâàþò ïðèÿòíûå èçìåíåíèÿ. Ìû íàìå168 Watch&Diamond

ðåííî óïîòðåáèëè ñëîâî ñîñóä, ïîòîìó ÷òî íàçâàòü áóòûëêîé òî, âî ÷òî ðàçëèâàåòñÿ êîíüÿê Íardy íåïðàâèëüíî. Çäåñü â áîëüøåé ñòåïåíè ïîäõîäèò èçûñêàííîå ñëîâî ãðàôèí. Êîíüÿê Hardy Noces De Diamant, âîçðàñò êîòîðîãî íå ìåíåå 60-òè ëåò, ðàçëèâàåòñÿ â õðóñòàëüíûå ãðàôèíû ðó÷íîé ðàáîòû. Îòäåëüíûå êîíüÿêè óïàêîâûâàþòñÿ â òîí÷àéøóþ çàìøó è óêëàäûâàþòñÿ â ñïåöèàëüíûé äåðåâÿííûé ôóòëÿð. Èíòåðåñíû ïîèñêè êîìïàíèè â íàïðàâëåíèè îðèãèíàëüíîãî ïðåäñòàâëåíèÿ ñâîåé ïðîäóêöèè ýòî, íàïðèìåð, ñèãàðû, ïðîïèòàííûå êîíüÿêîì. Ñåìåéíîìó Äîìó Íardy ïðèøëîñü ïåðåæèòü è âîéíû, è ðåâîëþöèè.  1945 ãîäó âî ãëàâå Hardy âñòàë ïðàïðàâíóê Àíòóàíà - Æàê Àðäè, âäîõíóâøèé íîâóþ æèçíü â ñåìåéíîå äåëî. Åãî äî÷åðè - Áåíåäèêò è Ñîôè çàíÿëèñü ðåêëàìîé è äèçàéíîì. Ïëîäû èõ òðóäîâ âîñõèùàþò âñåõ, äà òàê, ÷òî âî Ôðàíöèè êîíüÿê A.Hardy ÿâëÿåòñÿ ñàìûì ïîïóëÿðíûì, à âåñü ìèðîâîé ðûíîê ïîòðåáëÿåò â ãîä 1,6 ìëí. áóòûëîê èõ íàïèòêîâ. Èìåííî èì óäàåòñÿ òàê óïðàâëÿòü ïðåäïðèÿ-

òèåì, ÷òî åãî ãîäîâîé äîõîä ðàâåí äåñÿòêàì ìèëëèîíîâ Åâðî. Âíåñåì íåáîëüøóþ èíòðèãó, ÷òîáû äî êîíöà íå ðàñêðûâàòü êàðòû. Ñåé÷àñ ìû ïðîñòî ïåðå÷èñëèì íàçâàíèÿ êîíüÿêîâ, áðåíäè, à òàêæå ìèñòåëè, êîòîðûå ìîæíî êóïèòü â Óêðàèíå. À âîò ÷åì îíè îòëè÷àþòñÿ äðóã îò äðóãà, êàê è êîãäà èìè íàñëàæäàòüñÿ, ìîæíî óçíàòü ó ñïåöèàëèñòîâ â ìàãàçèíàõ. Çà êàæäîé ìàðêîé íàïèòêà - ñâîÿ óâëåêàòåëüíàÿ èñòîðèÿ. Âû óçíàåòå, êàê "âèøíÿ ñïîðèò ñ äóáîì", êàê ïðè ñëåïîé äåãóñòàöèè â Àìåðèêå êîíüÿê Íardy ïîëó÷èë "Best Buy Recommendations", êàêàÿ ñâÿçü ìåæäó ëîâëåé ðûáû ñïèííèíãîì èëè èãðîé â ãîëüô è êîíüÿêîì. Ïî÷åìó êîíüÿê Noces de Diamant ïàõíåò ìèíäàëåì è êîæåé. Êàêîé ìèñòåëü ïèòü ñ êîçüèì ñûðîì è ñëèâîâûì ïèðîãîì. Hardy Red Corner V.S, Hardy V.S.O.P., Hardy Napoleon, Hardy Extra Fin Champagne, Hardy Õ.Î, Hardy Noces De Perle, Hardy Noces D'Or, Hardy Noces De Diamant, Hardy Spirit of Sovereignty, Hardy Coffret collection 6 crus, Hardy Pineau des Charentes "Le Coq d`Or". Âðåìÿ ïèòü êîíüÿê HARDY!


NOBLESSE OBLIGE ПОЛОЖЕНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ

ООО “Торговый дом Паради” ул. Ильича, 89, г. Донецк, 83003, Украина тел.: (+38062) 345 43 03

Лиц.: № 2АА414669

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ

А Л К О ГО Л Е М

ВРЕДИТ

ВАШЕМУ

ЗДОРОВЬЮ


Âûäàþùóþñÿ óêðàèíñêóþ ýñòðàäíóþ ïåâèöó Òàèñèþ Ïîâàëèé íàø êîððåñïîíäåíò îáíàðóæèë ÷èòàþùåé â õîëëå ãîñòèíèöû Âèêòîðèÿ, ãäå ñ ìèíóòû íà ìèíóòó äîëæíà áûëà íà÷àòüñÿ ïðåçåíòàöèÿ âñåìèðíî èçâåñòíîé þâåëèðíîé ôèðìû Chopard è îòêðûòèå íîâîãî áóòèêà òîðãîâîé êîìïàíèè Êðèñòàëë. Òàéêîì çàãëÿíóâ, ÷åðåç ïëå÷î Òàèñèè, íàø ñêðîìíûé ëèòðàáîòíèê, îáíàðóæèë, ÷òî îíà ïîãðóæåíà â ñîçåðöàíèå ñòðàíèö ïîñëåäíåãî æóðíàëà W&D. Ïîëüçóÿñü äåìîêðàòè÷åñêèìè ïðàâèëàìè ïîäîáíûõ ðàóòîâ, îí çàãîâîðèë ñ íåþ, è âîò, ÷òî èç ýòîãî ïîëó÷èëîñü.

Таисия Повалий. В ожидании подарков W&D: Òàÿ, êàêîé áðåíä, ïðåäñòàâëåííûé â æóðíàëå âàì íðàâèòñÿ áîëüøå âñåãî. Óìàëÿþ, òîëüêî íå ãîâîðèòå, ÷òî Chopard, íàì íèêòî íå ïîâåðèò, Âû âåäü â ÷èñëå ïðèãëàøåííûõ ãîñòåé. Òàèñèÿ Ïîâàëèé: (ñìååòñÿ) È, òåì íå ìåíåå, ýòî òàê è âîò âàì ëó÷øåå äîêàçàòåëüñòâî. Ýòî êîëüöî èç êîëëåêöèè "Ice Cub" ïîäàðèë ìíå ìîé ìóæ, îí è îòêðûë äëÿ ìåíÿ ýòî ÷àðóþùåå ñëîâî, êîòîðîå ìîæíî ïðîèçíåñòè òîëüêî íà âûäîõå, øåïîòîì: Chopard. W&D: Êàê äàâíî âû â ïëåíó þâåëèðíûõ óêðàøåíèé? Ò.Ï.: Êàê è ëþáàÿ äðóãàÿ æåíùèíà - ñ ïåëåíîê.  äåòñêîì ñàäó ÿ óæå áûëà "ïðîôè" - â òðè ãîäà ìíå ïðîêîëè ìî÷êè óøåé, ñ òåõ ïîð ÿ ñ ñåðüãàìè íå ðàññòàþñü. Èõ ó ìåíÿ âåëèêîå ìíîæåñòâî è íå òîëüêî ôèðìû Chopard. W&D: Òàÿ, ñêàæèòå ïîæàëóéñòà, ÷àñû Âàì íóæíû, ÷òîáû çíàòü êîòîðûé ÷àñ èëè åùå äëÿ ÷åãî-íèáóäü. Ò.Ï.: Äëÿ ìåíÿ ÷àñû, ýòî, ïðåæäå âñåãî, êðàñèâûé áðàñëåò, êîòîðûé ïîä÷åðêèâàåò èçóìèòåëüíûé èçãèá ìîåé ðóêè, äåëàÿ åå íåïîâòîðèìîé. È ÷åì êðóïíåå òàëàíò äèçàéíåðà, âîïëîòèâøèé èäåþ æåíñòâåííîñòè â çîëîòå è äðàãîöåííûõ êàìíÿõ, òåì áîëüøå óäîâîëüñòâèÿ ïîëó÷àþ ÿ ñàìà è òåì áîëüøå âîñòîðæåííûõ ìóæñêèõ ãëàç îáðàùåíû â ìîþ ñòîðîíó. Òàêèì îáðàçîì, ÿ ýíåðãåòè÷åñêè ïîäïèòûâàþñü è çàòåì íà ñöåíå âîçâðàùàþ çðèòåëþ ýòîò ýñòåòè÷åñêèé çàðÿä. Ïîëó÷àåòñÿ êðóãîâîðîò ëþáâè â ïðè170 Watch&Diamond

ðîäå - åùå îäèí çàêîí, êîòîðûé äâèæåò èñêóññòâî íà çåìëå. Íó, à âðåìÿ… çà÷åì ìíå åãî çíàòü. Ñìîòðåòü íà ÷àñû, çíà÷èò òîðîïèòü æèçíü, à îíà òàê êîðîòêà… W&D: Ðèòîðè÷åñêèé, íî, òåì íå ìåíåå, ëþáèìûé ÷èòàòåëÿìè âîïðîñ: Ëþáèòå ïîëó÷àòü ïîäàðêè? Ò.Ï.: Îáîæàþ! Îñîáåííî äðàãîöåííîñòè, áðèëëèàíòû, ñàïôèðû, èçóìðóäû. ß æèâó åæåñåêóíäíûì îæèäàíèåì ïîäàðêîâ. Ðàçíûõ, íåîæèäàííûõ. Îò ëþáèìîãî ÷åëîâåêà, îò ïîêëîííèêîâ. Ëþáëþ äàðèòü ñàìà è ïîëó÷àþ îò ýòîãî áîëüøîå óäîâîëüñòâèå. W&D: Ó Âàñ åñòü ñåé÷àñ ðåäêàÿ âîçìîæíîñòü ñäåëàòü ïîäàðîê ÷èòàòåëÿì æóðíàëà. Èòàê? Ò.Ï.: Óâàæàåìûì ÷èòàòåëÿì ïîòðÿñàþùåãî æóðíàëà "Watch & Diamond", æåëàþ íå òîëüêî òåîðåòè÷åñêè ðàçáèðàòüñÿ â þâåëèðíîì è ÷àñîâîì èñêóññòâå, íî è ñòàòü îáëàäàòåëÿìè âñåâîçìîæíûõ ñîêðîâèù, êîòîðûå íàïîëíÿò âàøó æèçíü ÷óâñòâîì ïðåêðàñíîãî.  êàíóí âåñåííèõ ïðàçäíèêîâ õîòåëîñü áû, ÷òîáû âñå ìóæ÷èíû ñòàëè íàñòîÿùèìè è ñäåëàëè äîñòîéíûå ïîäàðêè ñâîèì ëþáèìûì, ñîçäàâ â èõ äóøå ïðàçäíèê íà äîëãîå âðåìÿ, à ìîæåò è íà öåëûé ãîä. Ïðîçâåíåë "òðåòèé çâîíîê" è Òàèñèÿ Ïîâàëèé, çàðÿäèâøèñü ñîçåðöàíèåì ïðåêðàñíûõ îáðàçöîâ èñêóññòâà â æóðíàëå "W&D", ïðîøëà íà ñöåíó âûïîëíÿòü ñâîå ïðåäíàçíà÷åíèå, îïðåäåëåííîå åé Áîãîì.


г. Днепропетровск ул. Короленко, 1 ул. Карла Маркса, 44 ArtPen, (0562) 32 01 07


Под семью замками

Ç

äåñü íåò ãèïåðáîëû, äåéñòâèòåëüíî ñîêðîâèùà ×åõèè õðàíÿòñÿ â íåáîëüøîé ÷àñîâåíêå Ïðàæñêîãî Ñîáîðà Ñâÿòîãî Âèòà ïîä ñåìüþ ñàìûìè íàñòîÿùèìè çàìêàìè, êëþ÷àìè îò êîòîðûõ, âëàäåþò ñåìü îñîáåííî äîâåðåííûõ ëþäåé. Ýòî íå ìóçåéíûå äðàãîöåííîñòè è óâèäåòü èõ ìîæíî ëèøü íà ôîòîãðàôèÿõ. Òîëüêî â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ ñîáèðàþòñÿ âìåñòå: ãëàâà ïðàâèòåëüñòâà, ïðåìüåð ìèíèñòð, Àðõèåïèñêîï Ïðàæñêèé, ïðåäñòàâèòåëè ñåíàòà è ìýð Ïðàãè. Êàæäûé èç íèõ îòêðûâàåò ñâîé çàìîê è óñòóïàåò ìåñòî ó êîâàííîé, íåïðèìåòíîé äâåðè ÷àñîâíè, ñëåäóþùåìó õðàíèòåëþ êëþ÷à. Íî è ýòî åùå íå âñå, âîéäÿ â êðîõîòíóþ êîìíàòó, îíè, çàòåì ïîâòîðÿþò âñþ öåðåìîíèþ îòêðûâàíèÿ ñåìè çàìêîâ ñïåöèàëüíîãî ëàðöà, â êîòîðîì õðàíÿòñÿ ðåëèêâèè. Äåðæàâà è ñêèïåòð 16 âåêà, ìå÷ Ñâÿòîãî Âàöëàâà, Öåðåìîíèàëüíûé Êðåñò è ãëàâíàÿ äðàãîöåííîñòü ëàðöà, âî âñåõ ñìûñëàõ - Êîðîíà Ñâÿòîãî Âàöëàâà, äàòèðóåìàÿ 1346 ãîäîì.  1347 ãîäó åå èçãîòîâèëè áåçâåñòíûå þâåëèðíûå ìàñòåðà, ñïåöèàëüíî äëÿ êîðîíàöèè êîðîëÿ Áîãåìèè ×àðëüçà IV.  òå÷åíèå ìíîãèõ âåêîâ åùå äâàäöàòü îäíà ìîíàðøàÿ ãîëîâà áûëà óâåí÷àíà ýòîé êîðîíîé. Ïîñëåäíèì, 172 Watch&Diamond

îùóòèë åå äâóõêèëîãðàììîâóþ òÿæåñòü, Ãàáñáóðãñêèé Èìïåðàòîð Ôåðäèíàíä V, èçâåñòíûé â íàðîäíîé ìîëâå, êàê Ôåðäèíàíä Õîðîøèé. 22-êàðàòíîå çîëîòî, òîëùèíîé 1 ìì, áûëî îôîðìëåíî â ÷åòûðå îáúåäèíåííûå äèàäåìû, óêðàøåííûå ñîòíåé óíèêàëüíûõ, äðàãîöåííûõ êàìíåé è äâàäöàòüþ æåì÷óæèíàìè. Ïî÷òè âñå îíè ïðîñòî îòïîëèðîâàíû áåç ïðèâû÷íîé îãðàíêè, è ñîõðàíèëè ñâîþ ïåðâîðîäíóþ ôîðìó. Ïîýòîìó öåííîñòü ýòîé êîðîíû, ïðåæäå âñåãî íå â äåíåæíîì ýêâèâàëåíòå, êîòîðûé ñîñòàâëÿåò 50 ìèëëèîíîâ êðîí, à â åå íåîáû÷íîñòè. Ñêîëüêî äèçàéíåðîâ, îãðàíùèêîâ, þâåëèðîâ ðàññìàòðèâàÿ ñàìûé áîëüøîé â ìèðå êàìåíü, óêðàøàþùèé êîðîíó, ìûñëåííî ôàíòàçèðîâàëè, ïðåäñòàâëÿÿ, ÷òîáû îíè èçãîòîâèëè èç ýòîãî 270-òè êàðàòíîãî, íåîáðàáîòàííîãî êðàñàâöà, ñàïôèðà. Ñîâðåìåííûé íàó÷íûé àíàëèç êàìíåé, ïðåïîäíåñ ñþðïðèç - ðóáèí, ðàñïîëîæåííûé â ïåðåäíåé ÷àñòè êîðîíû, îêàçàëñÿ ìåíåå áëàãîðîäíûì òóðìàëèíîì. Ïîðàæàåò êðàñîòîé è ôóíêöèîíàëüíîñòüþ âèçàíòèéñêàÿ êàìåÿ ñ íàäïèñüþ: "Hic est spina de corona domini", ÷òî ïî ëàòûíè îçíà÷àåò "Çäåñü øèï ñ êîðîíû íàøåãî êîðîëÿ". Òàêèì îáðàçîì, óâåêîâå÷åíà îä-

íà èç æåì÷óæèí, êîòîðóþ ×àðëüç IV ïðèâåç èç Ïàðèæà è ïåðåäàë ñâîåìó ïðèåìíèêó ×àðëüçó V. Äðåâíÿÿ ëåãåíäà ãëàñèò, ÷òî åñëè êòî-òî, íå èìåþùèé ïðàâî è ïîëíîìî÷èÿ, ïðèìåðèò íà ñåáÿ êîðîíó Áîãåìèè, òî íåèçáåæíî óìðåò â òå÷åíèå ãîäà è îäíîãî äíÿ. Çà âñþ èñòîðèþ ×åõèè íàøåëñÿ òîëüêî îäèí ñìåëü÷àê, íå ïîâåðèâøèé ïðîðî÷åñòâó. Èì áûë ãåíåðàë âîéñê "SS", Ðåéõïðîòåêòîð Ðåéíõàðä Õåäðèê, ïðîèçîøëî ýòî âåñíîé 1941 ãîäà ïîñëå îêêóïàöèè ×åõîñëîâàêèè ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé. Ìàëî òîãî, ãëóìÿñü íà ÷óâñòâàìè ïîðàáîùåííûõ ÷åõîâ, îí åùå íàäåë êîðîíó è íà ãîëîâó ñâîåãî ìàëîëåòíåãî ñûíû, ÷åì îáðåê åãî íà íåëåïóþ, "ñëó÷àéíóþ" ñìåðòü ïîä êîëåñàìè àâòîìîáèëÿ, à ñàì ãåíåðàë áûë çàñòðåëåí ó÷àñòíèêàìè ÷åøñêîãî ïîäïîëüíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ. In the Prague's Saint Vitus`s Cathedral lies a national treasure. The most important item is the royal crown, created in 1347. It was made from millimeterthick, 22-carat gold, with almost 100 unique stones and 20 pearls. It weighs àbout 2,5 kg. Most of the stones ñîìå in the shape of natural stones. The largest is the 270-carat sapphire.


Донецк Вена /Австрия/ Донецк Донецк Афины /Греция/ Донецк Донецк Дубаи /Эмираты/ Донецк Донецк Стамбул /Турция/ Донецк Донецк Шарм Аль Шейх /Египет/ Донецк Авиаперелеты из Донецка в любую точку планеты через Вену Бронирование и продажа авиабилетов Авиаперевозки грузов из Донецка в любую точку планеты через Германию и из любой точки мира в Донецк Индивидуальные VIP#туры Отдых и оздоровление Посещение международных выставок и ярмарок Наш новый адрес в Киеве:

Украина, г. Киев, 01034, ул. Ярославов Вал, 17б тел. +38 044 228 59 69 г. Донецк, п. Орешкова, 18 тел. +38 062 385 61 77, +38 062 337 12 61 тел. многоканальный +38 062 304 67 05 (10 линий) www.air#anp.dn.ua, e#mail: anp@dn.farlep.net

Лиц. № 005021 от 05.04.2001г. выдана Государственным комитетом Украины по туризму

ACCREDITED AGENT


Звездные предпочтения Капитан сборной Англии по футболу, Кавалер ордена Британской Империи Де# вид Бэкхем, отдает пред# почтение эпатирующим ча# сам Jacobs. Это стиль "Манчестер Юнайтед".

Черный бриллиант в заводной головке, ок# руженный прозрачными багетными # это я и моя жизнь во всем ее блеске. Мы с Фавазом Груози де# лаем одно и тоже но в разных сферах.

Серьги Carrera Y Carrera, Пенелопа Круз выбрала не случайно. Их испанс# кая энергетика, по ее мнению, должна заворо# жить неустойчивого му# жа и повергнуть в черную зависть соперниц.

Я испанец, и этим все ска# зано. Черный костюм, бе# лая сорочка, черный реме# шок и ослепительно#бе# лый циферблат Chopard. Антонио Бандерас стал образцом хорошего вкуса Голливуда.

Премьер#министр Италии Сильвио Берлускони, вы# пустил свой первый ла# зерный диск с чарующими любовными балладами. Магией любви обладают и часы "Bovet", которым он отдает предпочтение. 174 Watch&Diamond

Король бриллиантов Harry Winston, любимый часов# щик Мадонны. Искренне жаль, что иногда брилли# анты не могут затенить на лице актрисы следов жар# ких споров с ее мужем.


Звездные предпочтения "Безбашенный" в филь# мах Мел Гибсон, обнару# жил в жизни удивитель# ное качество чувства нас# тоящих вещей. Нет сегод# ня в мире мужских часов лучше, чем F.P Journe.

На пике моды и цены, как и положено по статусу, за# писывает свои "нетленки" Игорь Крутой. Все проз# рачно в его светлом твор# честве, даже оригиналь# ный турбийон "BOVET".

"Omega" символ спор# тивных побед не только в "Формуле 1", а для Шу# махера они талисман, ко# торый ведет его по кру# тым поворотам трассы к брызгам шампанского.

Снежно#бриллиантовый Chopard, приятно холо# дит разгоряченную Оска# ром, представительницу Южной Африки, Чарлиз Терон. А впереди еще съ# емки в Снежной королеве.

Не смотря на козни, три# умф Анастасии Волочко# вой продолжается по все# му миру. Одно из ее пра# вил # танцевать на сцене только в настоящих брил# лиантах Stefan Hafner.

Шокирующий шоумен, на# конец, вырвался из бедной жизни, но продолжает жа# ловаться на тяжелую жизнь нехваткой всего. Время ему диктуют великолеп# ные часы Алана Зильбе# рштайна и Роже Дюбуи. Watch&Diamond 175


Звездные предпочтения Звезда мыльных опер, Сэл# ма Хайек, единственная актриса из Мексики, полу# чившая признание в Голли# вуде. Залогом этому, стал ее высокий художествен# ный вкус. Вкус к Harry Winston.

"Крестный отец" многих звезд Голливуда, Френ# сис Форд Коппола, клас# сику своего творчества подчеркивает великолеп# ной моделью часов "Blancpain".

Господа Офицеры! Всту# пайте в клуб "Breitling". Самые настоящие "воен# ные часы", они спасут Вас в трудную минуту, и с ними никогда не опозда# ете на "свой" поезд.

Имидж обязывает обла# дать не только "девушка# ми из высшего общест# ва", но аксессуарами, плавающими в сливках этого общества. Я отдаю предпочтение черному принцу de GRISOGONO. 176 Watch&Diamond

К австралийской поп#две вернулся ее прежний друг и хороший вкус, в отсутствии которого ее часто обвиняли. Брилли# анты Chopard вдохнули вторую молодость в творчество певицы.

Родной Бронкс, цвет кожи и голос крови к создателю уникальных часов "The 5 Time Zone" Джейкобу Арабо, опреде# лили выбор танцовщицы, певицы, киноактрисы Дженифер Лопез.


На что ушел первый заработок Сергея Пенкина Watch&Diamond: Ñåðåæà, Âû ïîìíèòå ïåðâûå â âàøåé æèçíè ÷àñû? Ñåðãåé Ïåíêèí: Î, äà! Ýòî áûëî íà çàðå ìîåé þíîñòè. Îíè è íàçûâàëèñü "Çàðÿ", à ìîæåò - "Çîðÿ". Êàæåòñÿ ìèíñêîãî çàâîäà. Êîðïóñ áûë êàê-áû èç çîëîòà, à öèôåðáëàò - çåë¸íûé, êàê ëÿãóøêà. Ñî÷åòàíèå, ÿ Âàì ñêàæó… W&D: Âû ñàìè èõ êóïèëè? Èëè ýòî áûë ïîäàðîê? Ñ.Ï.: Íåò, ñàì. Ìíå áûëî 13 èëè 14, è ÿ òàê ñèëüíî õîòåë íîñèòü íà ðóêå ÷àñû, ÷òî ðåøèë êàê-íèáóäü çàðàáîòàòü äåíåã. Êîãäà ÿ îäåë èõ íà ðóêó, ìîåé ãîðäîñòè íå áûëî ïðåäåëà, âñå ñìîòðåëè íà ìåíÿ, ýòî áûëà ïåðâàÿ ðîñêîøíàÿ âåùü â ìîåé æèçíè. W&D: Êàê æå Âàì, ðåáåíêó, óäàëîñü çàðàáîòàòü "çîëîòûå" ÷àñû? Ñ.Ï.: (Ïåíêèí ãîðäî ïðèïîäíÿë ãîëîâó) - ß ïåë! Ïîþ! È, íàäåþñü, áóäó ïåòü. W&D: Âû íàâåðíîå õðàíèòå "ñâîþ" Çàðþ? Ñ.Ï.: Óâû! ß íå íàñòîëüêî ñåíòèìåíòàëåí. Íåò. Íàâåðíîå, íåò. Íå çíàþ äàæå, êàê-òî íå âñïîìèíàë î íèõ … W&D: Ñåé÷àñ ó Âàñ íà çàïÿñòüå RADO? Ñ.Ï.: Äà, ê ñîæàëåíèþ, Rado W&D: À ïî÷åìó ê ñîæàëåíèþ? Çàðàáîòêè? Ñ.Ï.: Íåò. Äåëî â äðóãîì. Ó ìåíÿ áûëè ÷àñû Ôðàíê Ìþëëåð, îíè ìåíÿ óñòðàèâàëè âî âñåõ îòíîøåíèÿõ, íî ÿ èõ ïîòåðÿë. RADO - êàê ïðîìåæóòî÷íûé âàðèàíò. Ñåé÷àñ âåðíóñü ñ ãàñòðîëåé, è âûáåðó ÷òî-íèáóäü. W&D: Äëÿ ýòîãî íå íóæíî âîçâðàùàòüñÿ â Ìîñêâó, â Äîíåöêå ðàáîòàåò êðóïíåéøàÿ íà Óêðàèíå êîìïàíèÿ Êðèñòàëë, ãäå ìîæåòå íàéòè òî, ÷åãî â Ìîñêâå åùå è íå âèäåëè. Ñ.Ï.: Ïðàâäà? Íàäî íàéòè âðåìÿ, õîòÿ êîíöåðòû è ðåïåòèöèè… Çíàåòå, ÷òî ýòî òàêîå âñÿ æèçíü íà ïîäìîñòêàõ, ñ ìèêðîôîíîì ó íîñà? W&D: Íó, íó. Íå áóäåì î ãðóñòíîì. Ê òîìó æå Rado - ýòî î÷åíü õîðîøèå ÷àñû. Èõ, íàïðèìåð, íåâîçìîæíî ïîöàðàïàòü.

Ñ.Ï.: (Ñ ðàäîñòüþ!) À ÿ ïîöàðàïàë! Êîãäà òîðîïëþñü íà ñöåíó, áðîñàþ â êàðìàí âñ¸ âìåñòå - ÷àñû, áðèëëèàíòû. Âîò îíè òàì è íå óæèâàþòñÿ âìåñòå. W&D: Ñåðåæà, à Âû ñàìè "öàðàïêà"? Ñ.Ï.: Íåò! Õîòÿ èíîãäà, äà! Ñ ãîäàìè ìåíÿ âñå ñëîæíåå ïîöàðàïàòü, ÿ çíàþ ñåáå öåíó. W&D: Âàñ èíòåðåñóåò, ÷òî íàõîäèòñÿ â ÷àñàõ âíóòðè èëè âàæåí âíåøíèé âèä. Ñ.Ï.: Íåò. Àáñîëþòíî íå èíòåðåñóåò. ß Âàñ ðàçî÷àðîâàë? W&D: Íåò, ÿ ñàìà òàêàÿ. Ñ.Ï.: Ìíå íðàâèòñÿ âñå ÿðêîå, ÷àñû äîëæíû áðîñàòüñÿ â ãëàçà, ïðèòÿãèâàòü ñâîèì áëåñêîì, øèêîì. Ñèÿòü, ïåðåëèâàòüñÿ áðèëëèàíòàìè. W&D: Ïåíêèí, ìû ðîäñòâåííûå äóøè, áîëüøå íè ñëîâà î áðèëëèàíòàõ, ó íàñ äðóãàÿ òåìà. Ñ.Ï.: ß ðàä, ÷òî Âû ìåíÿ ïîíÿëè. ß êàê ñîðîêà èëè âîðîíà.  ìîåì "ãíåçäå" ïîëíî áëåñòÿùèõ ïðåäìåòîâ. Ðàçíèöà ëèøü â òîì, ÷òî èõ ïðîèñõîæäåíèå íå âîðîâñêîå. ß íå ëþáëþ òåõíè÷åñêèõ íàâîðîòîâ, íå ïîíèìàþ èõ, ëþáëþ ÿðêóþ ïîíÿòíóþ ïðîñòîòó. W&D: À êàê íàñ÷¸ò òî÷íîñòè õîäà ÷àñîâ? Âàøè ÷àñû îáû÷íî ñïåøàò, èëè îòñòàþò? Ñ.Ï.: Ñïåøàò (Ñìå¸òñÿ). Âñ¸ î÷åíü ïðîñòî - ÿ âñåãäà îïàçäûâàþ è, íàìåðåííî, ïåðåâîæó ñòðåëêè íåìíîãî âïåð¸ä. W&D: À âàì íå ïðèõîäèëî â ãîëîâó, ÷òî ýòî ÷àñû, ÷óâñòâóÿ ðèòì Âàøåé æèçíè, çàñòàâëÿþò Âàñ òàê ïîñòóïàòü? Ñ.Ï.: Âïîëíå âîçìîæíî. Âû çíàåòå, äà. Êàê âû õîðîøî ýòî çàìåòèëè. Óäèâèòåëüíî, ÿ îá ýòîì íå äóìàë, à âåäü òàê îíî è åñòü. W&D: Íó âîò, Âû óæå òîðîïèòåñü, à òåìà âåäü íåèñ÷åðïàåìàÿ. Æóðíàë "×àñû è áðèëëèàíòû" æåëàåò âàì óñïåõîâ. Åêàòåðèíà ÒÈÌÎÔÅÅÂÀ. Watch&Diamond 177Кольцо La Nouvelle Bague. Белое золото, белые бриллианты, белая и бирюзовая эмаль


Кольцо Clan de Vega. Белое и желтое золото, белые и коньячные бриллианты


Кольцо Fani. Белое золото, белые бриллианты, синие сапфиры и аквамарин


Кольцо Luca Carati. Желтое золото, белые и коньячные бриллианты


Кольца Stefan Hafner. Белое золото, коньячные и белые бриллианты, черный оникс и дымчатый кварц


Кольцо Carrera y Carrera. Белое золото, голубой топаз


Брошь Faberge. Белое золото, белые бриллианты, розовый сапфир и белый жемчуг


Кольцо Stefan Hafner. Белое золото, белые бриллианты и белый оникс


Кольцо Stefan Hafner. Белое золото, белые бриллианты и синие сапфиры


Подвеска Stefan Hafner. Желтое золото, белый бриллиант, розовая эмаль

Уважаемые читатели! Журнал "Часы и бриллианты" можно приобрести в следующих магазинах: г. Киев ò/ê "Áåãåìîò", Ïå÷åðñê ò/ö "Ãëîáóñ", Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³ êíèæíûé ðûíîê "Ïåòðîâêà" ñóïåðìàðêåò "Òèêî-ìàðêåò", óë. Ãîí÷àðà, 96 ñïîðòêëóá "Àêâàðèóì", óë. Ãåðîåâ Ñòàëèíãðàäà, 45 "Àãðîìàò", Íîâîáåëè÷è, óë. Ëåñîðóáíàÿ, 1 ò/ö "Êâàäðàò" , ñò. ì. "Äðóæáû Íàðîäîâ", ñò. ì. "Òåàòðàëüíàÿ" "Ïàññàæ", óë. Êðåùàòèê, 15 ò/ö "Ïîë³ññÿ", 2 òîðãîâûå òî÷êè, æ/ä âîêçàë ìàã.(ïðåññà) óë. Æèëÿíñêàÿ, 87/30 ìàã.(ïðåññà) óë. Ïîïóäðåíêî, 16 ñóïåðìàðêåò "Ñèìïàòèê", óë. Ëóêàøåâè÷à ñóïåðìàðêåò "ѳëüïî", óãîë Äðàéçåðà è Áàëüçàêà Óíèâåðñàì 22, óë. Äðàéçåðà, 21 ðûíêè "Âëàäèìèðñêèé", "Ôåñòèâàëüíûé", "Þíîñòü", "Áåðåçíÿêè" ñåòü êí. ñóïåðìàðêåòîâ "Ìîÿ êíèãà" êí. ñóïåðìàðêåò "Áóêâà", óë. Ë. Òîëñòîãî, 11/61 á/ö "Ïîäîë-ïëàçà", óë. Ñïàññêàÿ, 30-à á/ö "Ôîðóì", óë. Ïèìîíåíêî, 13 Ïå÷åðñêèé ò/ö, óë. Ñóâîðîâà, 4 "Ìåãàìàðêåò", óë. Ãîðüêîãî 50 ñåòü ñóïåðìàðêåòîâ "Ôóðøåò" ñåòü ìàãàçèíîâ "Ìåãàìàðêåò" ãîñòèíèöû "Íàöèîíàëüíàÿ", "Êèåâ", "Ëèá³äü", "Òóðèñò" ñåòü ÒÖ "Êâàäðàò" ò/ö "Ìåòðîãðàä", ð-í Áåññàðàáêè æ/ä âîêçàë, àýðîïîðò (Áîðèñïîëü) ñò. ì. "Øóëÿâñêàÿ", "Äîðîãîæè÷è", "Äîì ïðåññû", "Ëåâîáåðåæíàÿ", "Ðåñïóáëèêàíñêèé ñòàäèîí", "Ìèíñêàÿ" Îâàëüíûé, óë. Ãðóøåâñêîãî 9 Àëüòðàí, óë. Á.Õìåëüíèöêîãî 19 Àôèíà, óë. Ã. Òóïèêîâà 18/184 Áîãàòûðü, óë.Êðàñíîàðìåéñêàÿ 132 Ãàñòðîíîì íîâûé, óë. Åðåâàíñêàÿ 14 ãàñòðîíîì Ïîëèñ, á. Ëåñè Óêðàèíêè êàôå Äâåðè,óë. Ðåéòåðñêàÿ ñåòü ìàãàçèíîâ Äåëèêàòåñ

Æèñêóð-Êàøòàí, á. Ëåñè Óêðàèíêè 24 Êîëãðèí, óë. Ãîí÷àðà 62 êàôå Êàëèíà, óë. Ìîñêîâñêàÿ 29à Êîìîðà, Âèíîãðàäàðü Êðèñòèíà, Îáîëîíñêèé ïð-ò, 22â Ëàð÷èê, óë. Âàíäû Âàñèëåâñêîé Ëåììà, óë. Ãóñîâñêîãî Ëèïêè, óë. Ëþòåðàíñêàÿ, 30 Ëîñü, ßðîñëàâîâ Âàë, 21/20 Ìåêîñ Ãîðîäåöêîãî, óë.Ãîðîäåöêîãî Ìåêîñ Æèòîìèðñêèé, óë. Á.Æèòîìèðñêàÿ, 23 Ìåðêàòîð-Ïîäîë, Êîíòðàêòîâàÿ ïëîùàäü Ïðåäñëàâà, óë. Øåëêîâè÷íàÿ, 13/2 Ïðåìüåðà, óë. Á.Õìåëüíèöêîãî, 23 Ïðîäìåæà, óë. Ãîðüêîãî, 165 ñåòü ìàãàçèíîâ Ðåíãëîä Ñàäîâûé, óë. Èíñòèòóñêàÿ, 17/5 Ñòàðûé ãîðîä, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 52 ÒΠ"ÑÊÈÔ", óë. Ãåðîåâ Ñòàëèãðàäà, 14ã óíèâåðñàì Êèåâ, Õàðüêîâñêîå øîññå г. Донецк "Ìàêñèì", óë. Àðòåìà, 127, òåë.: (062) 337-37-71 "Àìñòîð", ïð. Èëüè÷à, òåë.: (062) 345-52-64 ò/ö "Áåëûé ëåáåäü", óë. Àðòåìà, 143 ñóïåðìàðêåò "P³r Stop", ïð. Èëü÷à, ïð. Ìèðà ñåòü ìàãàçèíîâ "Îáæîðà" "Ôàâîðèò", óë. Óíèâåðñèòåòñêàÿ, 21, òåë.: (062) 335-27-64 "Ïåðâûé ãàñòðîíîì", óë. Àðòåìà, 71, òåë.: (062) 338-11-13 "Åâðîïà", á. Øåâ÷åíêî, 73, òåë.: (0622) 95-30-40 "Âèçîí", á. Øåâ÷åíêî, 47, òåë.: (0622) 95-14-90 "Çà ìèëûõ äàì", óë. Àðòåìà, 163 òåë.: (062) 381-94-77 "Õîðîøèé ìàãàçèí", ïð. Äçåðæèíñêîãî, 10 "Óíèâåðñàì Óêðàèíà", óë. Óíèâåðñèòåòñêàÿ, 80à, òåë. : (0622) 55-80-30

Редакция выражает особую благодарность за предоставленную помощь в создании журнала бутику Megapolis, бутику Bolero, бутику Cult, авиакомпании АНП, компании Кристалл ; швейцарские часы, дистрибьютору компании Daniel Swarovski.

Часы и бриллианты

Директор:

Андрей Алябьев

Рекламный отдел:

Андрей Злуницин

Художественный консультант:

Екатерина Тимофеева

Стилист:

Татьяна Румик

Дизайн и компьютерная верстка:

Наталья Степановская Наталья Фонотова

Редакция:

Сергей Тимофеев

Технический директор:

Владимир Макарович

Фотосъемка:

Сергей Тимофеев

Перевод:

Юрий Мещеряков

Отдел регионального распространения и рекламы: г. Киев 8 067 409 30 90 г. Донецк (062) 334 33 29 г. Львов (0322) 72 06 05 г. Запорожье (0612) 24 61 20 Журнал зарегистрирован как средство массовой информации в Министерстве информации Украины 18 июня 2002 г. Свидетельство о регистрации: Рег.КВ №6368 Все права защищены Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель. Редакция не несет ответственности за точность публикуемой информации, и может не разделять точку зрения автора. Полное или частичное воспроизведение статей и материалов, опубликованных в "Watch&Diamond", категорически запрещено. Все права на статьи, иллюстрации, иные материалы, а также художественное оформление принадлежат редакции журнала "Watch&Diamond". В журнале использованы материалы журналов "Watches&Clocks", "GmT", "Orologi", "Jewels and Watches", а также i;net ресурсы. Тираж 20 000 экз. Цена договорная. Учредитель и основатель ООО "Фэшн Клаб". Адрес редакции: Украина, 03191 г. Киев, а/я 87 e;mail:info@watchdiamond.com.ua i;net address: www.watchdiamond.com.ua Печать: ООО “Новый друк”, Украина, 02094, г. Киев, ул. Магнитогорская, 1 тел. (044) 552;8047, факс (044) 451;4810


КОЛИ ЧАС ПОВЕРНУВСЯ ДОДОМУ.

«Ланге 1» у платині або 18 каратному золоті з циферблатом з масивного срібла. Чудовий годинник з рідко використовуваним подвійним заводним барабаном, що забезпечує запас ходу на троє діб; індикатором запасу ходу; унікальною запатентованою конструкцією великого покажчика дати; гравірованим вручну механізмом із золотими шатенами і надточним регулятором положення осі балансу. Поява годинника, що захоплює, «Ланге 1» у вирі німецької історії описано в докладному каталозі, що ми подаруємо Вам з гордістю.

КРИСТАЛЛ ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Донецьк вул. Артема, 121 тел. (062) 335 76 46


K&K © CH patent

КРИСТАЛЛ ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ Донецьк Донецьк вул. Артема, 121 готель "ВІКТОРІЯ", пр. Миру, 14/а тел. (062) 335 76 46 тел. (062) 381 47 85