wd06

Page 1

№6

БРИЛЛИАНТЫ

10 ЛУЧШИХ турбийонов

VERTU КРИСТАЛЛ в Киеве LORINSER Тайна янтарной комнаты

Олег Газманов

2004

international magazine


Did you know that this watch

1.885 m to be exact, housed in four goingbarrels that are stacked two by two and coupled in series inside the L.U.C 1.98 mechanical hand-wound movement. Developed by our ”Manufacture”, this patented configuration accumulates enough energy for the L.U.C Quattro watch to operate with regularity and stability for almost 9 1/2 days. Its chronometer certification and the ”Geneva Seal” quality hallmark, combined with an exceptional powerreserve, make this watch a new milestone in the art of watchmaking. L.U.C Quattro, powered by the L.U.C 1.98 movement. 18-carat gold case, hand-guilloché gold dial, ref. 16/1863. Limited numbered series of 1860 in yellow gold, white gold, rose gold and platinum.


contains almost 2 metres of springs ?

Шопар

MANUFACTURE

КРИСТАЛ ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ Донецьк вул. Артема, 121 тел. (062) 335 76 46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а


Шопар

КРИСТАЛ ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ Донецьк вул. Артема, 121 тел. (062) 335 76 46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а


Шопар K&K © CH patent

КРИСТАЛ ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ Донецьк вул. Артема, 121 тел. (062) 335 76 46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а
AA №316285 29.11.2002


Каррера і Каррера

КРИСТАЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 тел. (044) 228 61 11 тел. (062) 335 76 46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а


Часы с Турбийоном 7 Мессидора 9 года по республиканскому календарю (26 июня 1801 года) министр внутренних дел Французской Республики выдал Абрахаму Луи Бреге патент на турбийон механическое устройство, определяющее равномерность работы часового механизма. Компенсируя отрицательное

воздействие

земного

притяжения на механизм, это гениальное изобретение кардинально изменило представление человека о точности Вращаясь, турбийон снижает воздействие земного притяжения

механических часов. Сегодня, продолжая традиции

Бреге,

мы

с

гордостью

н а ч а с о в о й м ех а н и з м .

представляем турбийоном

часы из

Complication” в

с

легендарным

коллекции

“Grande

корпусе из желтого

золота 750 пробы. Механизм с ручным заводом и В образной секундной стрелкой, расположенной на оси турбийона.

Посеребренный

золотой

циферблат,

гильошированный вручную. Смещенный от центра часовой циферблат. Сапфировая задняя крышка.

Детали вращающейся клети турбийона.

Изобретенным Бреге часам с турбийоном " более 200 лет.


Бреге

Breguet. La passion laisse des traces.

КРИСТАЛ ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК Донецьк вул. Артема, 121 тел. (062) 335 76 46


Йорг Хайзек

Самые лучшие турбийоны в мире

20

Fawas Gruosi. De Grisogono

56

Часы, которые больше, чем произведение искусства

68

KILADA

50

62

Faberge: Продолжение истории

Элтон Джон и ледяной бал

72 TechnoMarine: океанская страсть Френка Дюбарри

КРИСТАЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР В УКРАЇНІ Київ, вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 228 61 11 Донецьк, вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46 Донецьк, готель "ВІКТОРІЯ", пр. Мира 14/а Дніпропетровськ, вул. Короленко, 2, тел. (0562) 34 20 80 Львів, вул. Театральна, 10, тел. (0322) 72 06 05Фаберже

78

89

114

КРИСТАЛ Донецьк вул. Артема, 121 тел. (062) 335 76 46

Київ вул. Володимирська, 20/1а тел. (044) 228 61 11

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а

Новый магазин компании Кристалл в Киеве

76

Дальние броски Джейкоба Арабо

84

Ночная стрелка

94

Антонио Бандерас

La Nouvelle Bague

Тренды: мода раздвигает границыСамые дорогие 130 автомобили мира

Йорг Хайзек

137

164

174

КРИСТАЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР В УКРАЇНІ Київ, вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 228 61 11 Донецьк, вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46 Донецьк, готель "ВІКТОРІЯ", пр. Мира 14/а Дніпропетровськ, вул. Короленко, 2, тел. (0562) 34 20 80 Львів, вул. Театральна, 10, тел. (0322) 72 06 05

Магия Swarovski

Однажды в тридевятом царстве

153

Полет за розовым фламинго

168

Ювелирный “экстрим” Олега Газманова

Снежинки


W H ITE

GOLD WATCH .

M ECHAN ICAL MOVEM ENT WITH AUTOMATIC REWI N DI NG AN D C ROWN SET WITH B LACK DIAMON D . B LU E GALUCHAT STRAP.

DUAL TI M E ZON E .

G E N E VA - PA R I S - LO N D O N - G STA A D - R O M E - H O N G KO N G - K U WA I T

де Грізогоно

- P O RTO C E RVO w w w. d e g r i s o g o n o . c o m

КРИСТАЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 тел. (044) 228 61 11 тел. (062) 335 76 46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а


www.fpjourne.com Ф.П.Журн

Перший автоматичний годинник з резервом ходу 120 годин та річним календарем


Octa Calendrier

КРИСТАЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/аThe Premier Chronograph. 125 exceptional diamonds from the Harry Winston collection individually set by hand in 18-carat gold.

Гаррі Вінстон

КРИСТАЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а


Год турбийона

Притяжение к прекрасному

Â

íà÷àëå ïðîñòî î ñëîæíîì: òóðáèéîí, ýòî õèòðîóìíîå óñëîæíåíèå ÷àñîâ, êîòîðîå àáñîëþòíî áåñïîëåçíî â ÷àñàõ, êîòîðûå "ëåæàò" è öåííîå äëÿ ÷àñîâ, ÷åé ìåõàíèçì íàõîäèòñÿ â âåðòèêàëüíîì ïîëîæåíèè. Ñóòü åãî âíåøíå ïðîñòà - ïîìåñòèòü áàëàíñîâîå êîëåñî è ñèñòåìó ñïóñêà ÷àñîâ íà ñïåöèàëüíîé âðàùàþùåéñÿ ïëàòôîðìå, äåëàþùåé îäèí îáîðîò â ìèíóòó.  ðåçóëüòàòå ïîëó÷èâøèéñÿ àññèìåòðè÷íûé óçåë ìåíÿåò öåíòð òÿæåñòè, îòíîñèòåëüíî ãðàâèòàöèîííîãî ïîëÿ çåìëè è ïîìåõè, âíîñèìûå çåìíûì òÿãîòåíèåì, êàê áû êîìïåíñèðóþòñÿ, óâåëè÷èâàÿ òî÷íîñòü õîäà. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ìåõàíèçì òóðáèéîíà áûë ðàçðàáîòàí áîëåå 200 ëåò íàçàä, îí è ïî ñåé äåíü îñòàåòñÿ âåðøèíîé ÷àñîâîãî èñêóññòâà. Ââèäó íåîáûêíîâåííîé ñëîæíîñòè ìåõàíèçìà ñîçäàíèå êàæäûõ ÷àñîâ ñ òóðáèéîíîì, êàê è ïðåæäå, òðåáóåò ìíîãèõ ÷àñîâ êðîïîòëèâîãî ðó÷íîãî òðóäà, à ñàìè ÷àñû àâòîìàòè÷åñêè ñòàíîâÿòñÿ áîëüøîé ðåäêîñòüþ, òàê êàê èõ åæåãîäíîå ïðîèçâîäñòâî êðàéíå ìàëî. Ïåðâûé â èñòîðèè ìåõàíèçì ñ òóðáèéîíîì áûë ñîçäàí ãåíèàëüíûì ÷àñîâûì ìàñòåðîì Àâðààìîì-Ëóè Áðåãå â êîíöå XVIII ñòîëåòèÿ. Ýòî èçîáðåòåíèå ñòàëî íàñòîÿùèì ïðîðûâîì â ÷àñîâîì èñêóññòâå òîãî âðåìåíè, òàê êàê ïîçâîëèëî ñîêðàòèòü ñóòî÷íûå îòêëîíåíèÿ õîäà ÷àñîâ ñ íåñêîëüêèõ ìèíóò äî íåñêîëüêèõ ñåêóíä. Ñåãîäíÿ, êîãäà òî÷íîñòü ñîâðåìåííûõ íàðó÷íûõ ÷àñîâ, áëàãîäàðÿ íîâåéøèì òåõíîëîãèÿì è ìàòåðèàëàì, äîñòèãëà âûñîêîãî óðîâíÿ, ïîòðåáíîñòü â òóðáèéîíå êàê áû èñ÷åçëà. Äà íå òóò-òî áûëî. Òóðáèéîí èç óòèëèòàðíîãî ïðèñïîñîáëåíèÿ ïðåâðàòèëñÿ â êðàñèâåéøóþ, ñàìîäîñòàòî÷íóþ ÷àñòü ÷àñîâ, êóïèòü êîòîðûå ìå÷òàåò êàæäûé ëþáèòåëü. Êîëëåêöèîíåð, íå èìåþùèé â ñâîåì ñîáðàíèè õîòÿ áû äâóõ-òðåõ ÷àñîâ ñ òóðáèéîíîì, òàêîâûì ñåáÿ íàçûâàòü íå ìîæåò. Äåñÿòêè ÷àñîâûõ êîìïàíèé ïðåäëàãàþò áîëüøîé âûáîð ÷àñîâ ñ òóðáèéîíîì, ÷àñîâûå ìàñòåðà èçîùðÿþòñÿ â ñïîñîáàõ óñòàíîâêè òóðáèéîíà, áåñêîíå÷íî óñëîæíÿÿ åãî è áåç òîãî ñëîæíóþ êîíñòðóêöèþ, óêðàøàÿ åãî çîëîòîì, äåëàÿ âèäèìîé ðàáîòó òóðáèéîíà â ìåëü÷àéøèõ äåòàëÿõ. Íàâåðíî íàñòóïèò òî âðåìÿ, êîãäà òóðáèéîí â íàðó÷íûõ ÷àñàõ ñòàíåò îáû÷íîé ñîñòàâëÿþùåé ìåõàíèçìà, íî ïðîèçîéäåò ýòî íå ñêîðî. Óæå ñåé÷àñ êîëè÷åñòâî äåòàëåé òóðáèéîíà ó íåêîòîðûõ ìàñòåðîâ ñîêðàòèëîñü äî 38, êîãäà â êëàññè÷åñêîì òóðáèéîíå èõ íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî ñîòíè è áîëåå. Ìû ïðåäëàãàåì Âàì îçíàêîìèòñÿ ñ ïîñëåäíèìè íîâèíêàìè â îáëàñòè "òóðáèéîíîñòðîåíèÿ", îíè, êàê íàì êàæåòñÿ, îòðàæàþò îáùóþ òåíäåíöèþ è äàþò ïîëíîå ïðåäñòàâëåíèå î òîì êàêîå çíà÷åíèå óäåëÿþò ýòîìó ñëîæíîìó ìåõàíèçìó âåäóùèå ìèðîâûå ÷àñîâûå êîìïàíèè.


Octa Lune

www.fpjourne.com Ф.П.Журн

Distribution: Montres Journe SA, Geneva

КРИСТАЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а


Francois Paul Journe, Tourbillon Souverain Механизм: c ручным заводом, турбийон с ремонтуаром постоянной си# лы (собственная разработка и производство F.P.Journe # патент) Функции: часы, минуты, турбийон, запас хода # 42 часа Корпус: розовое золото 18К Циферблат: розовое золото 18К. Циферблат часовой и минутной стре# лок выполнен из серебра. Выгнутое сапфировое стекло с антибликовым покрытием, задняя крышка корпуса на винтах с прозрачным окном Ремешок: крокодиловый, с раскладывающейся застежкой Возможен браслет


Франсуа#Поль Журн # гениальний изобретатель часов

Тройной турбийон

Ñ

àìîå çàìå÷àòåëüíîå â "Remontoir", ýòî òî, ÷òî êàæäûé ïðîèçâîäèòåëü ÷àñîâ, êîòîðûé íàìåðåâàåòñÿ ñêîíñòðóèðîâàòü åãî, èìååò ñâîþ ñîáñòâåííóþ èíòåðïðåòàöèþ, íî îñíîâíàÿ èäåÿ îñòà¸òñÿ íåèçìåííîé" - ãîâîðèò Ôðàíñóà-Ïîëü Æóðí. "Remontoir" - íå òóðáèéîí, ýòî óñòðîéñòâî â ÷àñîâîì ìåõàíèçìå, êîòîðîå ðåãóëèðóåò (ðåìîíòèðóåò, ïîäïðàâëÿåò) ñèëó çàâîäíîé ïðóæèíû, íàïðàâëÿåìîé íà ñïóñê, äåëàÿ åå ðàâíîìåðíîé. Ôðàíñóà-Ïîëü Æóðí Ðåàíèìèðîâàë "Remontoir", èç 16-ãî âåêà. Òîãäà, äî èçîáðåòå-

íèÿ ñïèðàëè áàëàíñîâîãî êîëåñà è ìàÿòíèêà, ýòî áûëî åäèíñòâåííîå óñòðîéñòâî, îáåñïå÷èâàþùåå ðàâíîìåðíîñòü è òî÷íîñòü õîäà ÷àñîâ.  17-îì âåêå î "Remontoir" çàáûëè, â 18-îì ñíîâà âñïîìíèëè è îñíàñòèëè èì ìîðñêèå õðîíîìåòðû, â 19-îì, "Remontoir" áûë âî âñåõ íàñòåííûõ ÷àñàõ, ãäå îí âûïîëíÿë ôóíêöèþ çàùèòû ÷àñîâûõ ñòðåëîê îò áîëüøèõ íàãðóçîê.  20-îì âåêå óæå íèêòî äàæå íå âñïîìèíàë îá ýòîì óñòðîéñòâå, ïîêà, ðåâîëþöèîíåð â ÷àñîâîì èñêóññòâå, àíãëè÷àíèí Äæîðäæ Äýíèýë íå âñòðîèë "remontoir" â êàðìàííûå ÷àñû ñ òóðáèéîíîì.

"À ÿ âñòðîèë remontoir â òð¸õòóðáèéîííûå êàðìàííûå ÷àñû, òàê íàçûâàåìûå "ñèìïàòèê" ÷àñû. È ñîâñåì íåäàâíî ÿ âïåðâûå ïðèìåíèë åãî â íàðó÷íûõ ÷àñàõ ïåðâîé ìîäåëè F.P.Journe êîëëåêöèè Invenit et Fecit Tourbillon Souverain", - ãîâîðèò Ôðàíñóà-Ïîëü Æóðí. Ãîâîðèò òàê, êàê áóäòî ýòî ïðîñòàÿ îïåðàöèÿ - âçÿë äà ïðèìåíèë. Íà ñàìîì äåëå â ìàñòåðñêîé Æóðíà, öàðèò ïîëíåéøàÿ òèøèíà, áëàãîäàðÿ êîòîðîé äîñòèãàåòñÿ ãëóáîêàÿ, ïîëíàÿ êîíöåíòðàöèÿ ÷àñîâùèêà, ïðèëüíóâøåãî ê ìåõàíèçìó. Ïåðåä îêîí÷àòåëüíîé ñáîðêîé ÷àñû, äëÿ ïîëíîé óâåðåííîñòè â èõ äàëüíåéWatch&Diamond 23


øåé íàäåæíîé ðàáîòå, íåîäíîêðàòíî ðàçáèðàþòñÿ è ñîáèðàþòñÿ âíîâü. Òîëüêî îäíà ðàìêà òóðáèéîíà ñîñòîèò èç áîëåå ÷åì 50 ÷àñòåé, ïîýòîìó êàæäîå äâèæåíèå ìàñòåðà òðåáóåò êðàéíåé òîíêîñòè è áåçîøèáî÷íîé òâ¸ðäîñòè, à òóò åùå è "remontoir". Ðàçðàáîòàâ ïåðâûå íàðó÷íûå ÷àñû òóðáèéîí ñ remontoir Tourbillon Souverain, Ôðàíñóà-Ïîëü Æóðí âîø¸ë â èñòîðèþ õðîíîìåòðèðîâàíèÿ, îòäàâ äàíü óâàæåíèÿ çàìå÷àòåëüíîìó èçîáðåòåíèþ. Ýòî óíèêàëüíîå òâîðåíèå îòîáðàæàåò òàëàíò ñâîåãî ñîçäàòåëÿ, áëàãîäàðÿ ýòîìó óñòðîéñòâó ÷àñû äî ñèõ ïîð îòëè÷àþòñÿ íåïîâòîðèìûìè òåõíè÷åñêèìè êà÷å24 Watch&Diamond

ñòâàìè â ïîêàçàòåëÿõ òî÷íîñòè. Remontoir, ñèñòåìà êîòîðîãî ïîäîáíà äàìáå, êîòîðàÿ ðåãóëèðóåò ïîòîê âîäû, ïîñòàâëÿÿ ëîïàñòÿì ãåíåðàòîðà ïîñòîÿííóþ ýíåðãèþ, ðåãóëèðóåò äàâëåíèå ñïóñêà è îáåñïå÷èâàåò ñòàáèëüíûé õîä ÷àñîâ. Èíåðöèîííûé áëîê 4-ïðèâîäíîãî ìàÿòíèêà ÿâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíûì, è äà¸ò âîçìîæíîñòü ñîêðàòèòü ðàäèóñ îáîðîòà, â öåëÿõ äîñòèæåíèÿ îïòèìàëüíîé òî÷íîñòè. ×àñòîòà êîëåáàíèÿ ñîñòàâëÿåò 21 600 êîëåáàíèé â ìèíóòó. Òóðáèéîí Ôðàíñóà-Ïîëü Æóðíà ñòîèò îñîáíÿêîì ñðåäè äðóãèõ ñåáå ïîäîáíûõ è ñîçäà¸ò íîâóþ, ôóíêöèîíàëüíóþ èíòåðïðåòàöèþ remontoir,

êîòîðàÿ âïåðâûå èñïîëüçóåòñÿ â íàðó÷íûõ ÷àñàõ. Remontoir ñîñòîèò èç ïîñòîÿííî íàõîäÿùåãîñÿ ïîä íàãðóçêîé âñïîìîãàòåëüíîãî êîëåñà (1) óñòàíîâëåííîãî íà ðû÷àãå (2), êîòîðûé êîíöåíòðè÷åñêè âðàùàåòñÿ âîêðóã ðàìêè òóðáèéîíà (3). Ýòîò ðû÷àã öåïëÿåò ñèñòåìó çóá÷àòîé ïåðåäà÷è (4), êîòîðàÿ ïåðåäà¸ò ñèëó ãëàâíîé ñïèðàëè, â òî âðåìÿ êàê âèíòîâàÿ ñïèðàëü remontoir (5) ñîîáùàåò ñâîþ ýíåðãèþ ñïóñêó (6). Ïîòîì âñïîìîãàòåëüíîå êîëåñî çàïóñêàåòñÿ íà îäíó ñåêóíäó è âèíòîâàÿ ñïèðàëü remontoir ïåðåçàâîäèòñÿ ñèñòåìîé çóá÷àòîé ïåðåäà÷è.


dnepropetrovsk korolenko st. 2, 0562.342.080 donetsk artyoma st. 121, 062.335.7646 lvov teatralnaya st. 10, 0322.720.605 kiev krasnoarmeyskaya st. 114, 044.269.2267 vladimirskaya st. 20a odessa yekaterininskaya st. 22, 048.715.5025

Гучі


Механизм: с ручным заводом, турбийон Функции: часы, минуты, индикатор запаса хода Корпус: розовое золото 18К, сапфировое стекло Ремешок: из кожи крокодила с золотой застежкой 18К Водостойкость до 30 м


Роже Дюбуи# основатель фирмы

Новый калибр RD 03 с турбийоном, индикацией даты и запаса хода. Длина стороны квадрата состовляет 33,83 мм, толщина механизма 5,7 мм

Турбийон в квадрате

Î

áû÷íî ðîäèâøèñü, íîâàÿ ÷àñîâàÿ êîìïàíèÿ äîëãî àäàïòèðóåòñÿ â ìîðå "êèòîâ", åñëè íå ñòàíåò "ïðèëèïàëîé" ê îäíîìó èç íèõ, íî èíîãäà (î÷åíü ðåäêî) òàê âçìàõíåò õâîñòîì, ÷òî áûñòðî îêàçûâàåòñÿ íà ÷èñòîé âîäå, ñâîáîäíîé îò "ïðàâèë". Âîò òîãäà îíà óâåðåííî ïðîêëàäûâàåò ñâîé ïóòü, îñòàâèâ ïîçàäè òÿæåëûé êàðàâàí òðàäèöèé. Íàâåðíîå, åùå ðàíî ãîâîðèòü îá îêîí÷àòåëüíî ñëîæèâøåìñÿ èìèäæå íîâîé êîìïàíèè Roger Dubuis, íî çàÿâêà íà íåãî äîâîëüíî âåñîìàÿ. Ïåðâûå ÷àñû ñ òóðáèéîíîì",

ÿâíî "ñ ïðåòåíçèåé". Ïàðÿùèé â âîçäóõå, çàêðåïëåííûé â îäíîé êîíñîëüíîé òî÷êå, â êâàäðàòíîì êîðïóñå, òóðáèéîí, ïîìèìî ñâîåãî îñíîâíîãî íàçíà÷åíèÿ â êàëèáðå RD 03, äàåò âîçìîæíîñòü ðàñïîëîæèòü â ñâîåé çîíå ñèíþþ ñòðåëêó òåðìîìåòðà, êîòîðàÿ "äîáèâàåò" íàáëþäàòåëÿ, è ðåøåíèå ïðèîáðåñòè ýòó íîâèíêó ïðèõîäèò îêîí÷àòåëüíî è áåñïîâîðîòíî. Golden Square - êðóïíûå ÷àñû, èõ ðàçìåð äèêòóåò ìîäà, à íå "òåñíîòà" â ìåõàíèçìå. Ðèìñêèå öèôðû, âûïîëíåííûå â ïåðñïåêòèâå, çàíèìàþò âñþ ïëîùàäü öèôåðáëàòà. Êðóïíîå îêîøêî äàòû, óñòàíîâèòü êîòî-

ðóþ ïðîñòî, äëÿ ýòîãî íà çàâîäíîé ãîëîâêå, â åå öåíòðå ðàçìåùåíà êíîïêà êîððåêöèè. Êàê àíòàãîíèñò, â êîìïîçèöèè öèôåðáëàòà, ðÿäîì ñ êðóãëûì îêîøêîì òóðáèéîíà âûçûâàþùå óñòðîèëñÿ ñåãìåíòíûé èíäèêàòîð çàïàñà õîäà ÷àñîâ. Ïåðôîðèðîâàííûé êîæàíûé, òåïëûé ðåìåøîê, òÿæåëûé çîëîòîé êîðïóñ - ÷òî åùå íóæíî äëÿ òîãî, ÷òî áû ïîêàçàòü âêóñ, ñîöèàëüíûé ñòàòóñ áèçíåñìåíà, íàõîäÿùåãîñÿ íà ïèêå óñïåõà. Ñ òàêèìè ÷àñàìè, òî÷íîñòü êîòîðûõ ãàðàíòèðîâàííà òóðáèéîíîì, Âàì íèêîãäà íå îïîçäàòü íà "ïîåçä", áîëåå òîãî Âû Ïåðâûé, â æèçíè, ìîäå, ñ ãîñïîæåé Óäà÷åé. Watch&Diamond 27


Механизм: Bovet calibre 12 BM05, ручной завод, запас хода 110 часов Функции: часы, минуты, турбийон Корпус: Диаметр 39 мм, платина, безель украшен бриллиантами (ог# ранка "багет"), механизм выполнен из белого или розового золота, а стрелки и винты из вороненой стали Ремешок: кожа луизианского аллигатора с платиновой застежкой


Президент компании Паскаль Раффи

Обнаженный турбийон

Â

2002 ãîäó íà Ìåæäóíàðîäíîé âûñòàâêå ÷àñîâîãî èñêóññòâà, Bovet ïðåäñòàâèë íîâèíêó ñëîæíûå ÷àñû ñ "îáíàæåííûì" òóðáèéîíîì. Òåïåðü ëþáèòåëè íàáëþäàòü, êàê êðóã çà êðóãîì òóðáèéîí åæåìèíóòíî äåëàåò îáîðîò, êàê áû ñòðåìÿñü îòîðâàòüñÿ îò ñèë çåìíîãî òÿãîòåíèÿ è ïðèäàòü Âðåìåíè âíåçåìíóþ ñóùíîñòü, áóäóò â âîñòîðãå. "Ôîðìà òóðáèéîíà óíèêàëüíà, - ãîâîðèò Ïàñêàëü Ðàôôè - ïðåçèäåíò Bovet, - ìû ñîçäàëè òàêóþ ñëîæíóþ ôóíêöèþ â êîðïóñå, êîòîðóþ íå óâèäèøü íè â îäíèõ äðóãèõ ÷àñàõ. Ìåõà-

íèçì âûïîëíåí èç 18-êàðàòíîãî çîëîòà ñïåöèàëüíî äëÿ Bovet. Ìîñò ìåõàíèçìà â ôîðìå áàáî÷êè, íî ÷åëîâåê ñ áîãàòûì âîîáðàæåíèåì óâèäèò â íåé íå÷òî íàïîìèíàþùåå êèòàéñêèå èåðîãëèôû. Çàïàñ õîäà 110 ÷àñîâ - áîëüøå ÷åì ÷åòûðå ñ ïîëîâèíîé äíÿ. Îðèãèíàëüíî êðåïëåíèå ðåìåøêà è ðàñïîëîæåíèå çàâîäíîé ãîëîâêè â îäíîì èç óøåê, à âñÿ ëèöåâàÿ ñòîðîíà ÷àñîâ îáèëüíî óêðàøåíà áðèëëèàíòàìè ñ îãðàíêîé "áàãåò". Âîëíèñòûå ñòðåëêè, ñèìâîëèçèðóþò Âðåìÿ êàê ñàìóþ íåïîñòîÿííóþ âåëè÷èíó Áûòèÿ. Ìåõàíèçì âèäåí êàê íà ëàäîíè è ïîðàæàåò ñâîåé îáìàí÷èâîé âíåøíåé ïðîñòîòîé. Íó

÷òî òàì òàêîãî! - äâà òðè êîëåñèêà. Øâåéöàðñêàÿ ôèðìà Bovet çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî ñðåäè ÷àñîâûõ äîìîâ Øâåéöàðèè. Åå âîñòî÷íàÿ ðîäîñëîâíàÿ óãàäûâàåòñÿ â êàæäîé íîâîé ìîäåëè ÷àñîâ. Ìàëî òîãî, ýòè ïðèçíàêè Âîñòîêà âñÿ÷åñêè ðàçâèâàþòñÿ è êóëüòèâèðóþòñÿ. Äðåâíåéøàÿ êóëüòóðà Êèòàÿ, ñòàðåéøåé öèâèëèçàöèè íà çåìíîì øàðå, â ýòîì ãîäó â îñîáîì ïî÷åòå - ê íåé ïîâåðíóëà ñâîå ëèöî èçìåí÷èâàÿ ìîäà. Åæåãîäíîå ïðîèçâîäñòâî ýòèõ ÷àñîâ - íå áîëåå äåñÿòè ýêçåìïëÿðîâ. Îíè, êàê ïîëîòíà ñòàðûõ ìàñòåðîâ, ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ëþáîâàíèÿ è óñëàäû Âàøèì ãëàçàì. Watch&Diamond 29


Flying Tourbillon Механизм: ручной завод, турбийон#скелетон собственной разработки Алана Зильберштайна Функции: часы, минуты, турбийон, указатель даты на дополнительном циферблате Корпус: стальной, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, зад# няя крышка корпуса на винтах с прозрачным окном Ремешок/браслет: каучуковый с раскладывающейся застёжкой. Часы продаются со стальным браслетом в комплекте Серия ограничена в 200 экз Водостойкость до 100 м


Президент компании # Алан Зильберштайн

Турбийон Анимация

À

ëàí Çèëüáåðøòàéí: ×òî òàêîå ÷àñû íà ñàìîì äåëå? Ýòî ñêóëüïòóðà, íàó÷íàÿ ñêóëüïòóðà. Ñóïåðìîäíûé, áðîñàþùèéñÿ â ãëàçà òóðáèéîí, ýòî òîæå ñëîæíîå õóäîæåñòâåííîå ïðîèçâåäåíèå, ÷àñòü ýòîé ñêóëüïòóðû, ñâîåãî ðîäà àíèìàöèÿ. ×åì áîëüøå â ÷àñàõ âðàùàþùåãîñÿ è êðóòÿùåãîñÿ, òåì îíè èíòåðåñíåå.  ÷àñàõ Çèëüáåðøòàéíà âñ¸ àíèìàöèÿ - è ôîðìû è öâåò, è ìåõàíèçìû. Ýòî ÷àñû, âûçûâàþùèå â ÷åëîâåêå ýìîöèè äàëåêîãî è áåçîáëà÷íîãî äåòñòâà. Ïðåäñòàâëåííûé çäåñü "Flying

Tourbillon" c òóðáèéîíîì, êîòîðûé ìàñòåð ñêîíñòðóèðîâàë ñàì, à ñîáðàòü äîâåðèë çàâîäó Progress, âûãëÿäèò êàê ïîñîáèå äëÿ ÷àñîâùèêîâ, òàê õî÷åòñÿ ïîòðîãàòü âñå ýòè ñìåøíûå, æèâûå ðû÷àæêè è êîëåñèêè, ïðóæèíêè è áîëòèêè. Íî íå ñëåäóåò çàáûâàòü, ÷òî ÷àñû Çèëüáåðøòàéíà òîëüêî íà ïåðâûé âçãëÿä âûçûâàþò âïå÷àòëåíèå äåòñêîé èãðóøêè, îíè ïðîäàþòñÿ â ñàìûõ äîðîãèõ áóòèêàõ ìèðà. Ëåæàò íà âèòðèíàõ ðÿäîì ñ ÷àñàìè òàêèõ ôèðì, êàê, íàïðèìåð, Frank Muller, Vacheron Constantin. Îðãàíè÷íî ñîñåäñòâóþò ñ çîëîòîì è áðèëëèàíòàìè. Ýòî âåùè îäíîãî ïîðÿäêà. Èõ

ïîêóïàþò ëþäè ñ âûñîêî ðàçâèòûì ýñòåòè÷åñêèì âêóñîì. Ñêåëåòîí "Flying Tourbillon" çàêëþ÷åí â ñòàëüíîé êîðïóñ, ñ ïðîçðà÷íîé "êðûøåé" èç ñàïôèðîâîãî àíòèáëèêîâîãî ñòåêëà. Çàäíÿÿ êðûøêà òàêæå ïðîçðà÷íà - âåñü ìåõàíèçì ïðîñìàòðèâàåòñÿ ïîëíîñòüþ. Âîðîíåíàÿ ñòàëü âñåõ äåòàëåé ìåõàíèçìà ïðèäàåò ÷àñàì íåêóþ ìàãèþ, íåðàñêðûòóþ òàéíó Âðåìåíè. Êàæäàÿ ëèìèòèðîâàííàÿ ñåðèÿ èç 200 èçäåëèé èìååò ñâîè îñîáåííîñòè, â öâåòå, â ñïîñîáå íîøåíèÿ ÷àñîâ íà çàïÿñòüå. Ýòî ìîæåò áûòü êàó÷óêîâûé ðåìåøîê èëè ñòàëüíîé áðàñëåò. Watch&Diamond 31


OPUS ONE by F.P.Journe, Tourbillon A Force Constante Механизм: турбийон собственной разработки Ф.П. Журн Функции: часы, минуты, индикатор запаса хода на 42 часа Корпус: платина 950, украшен бриллиантами типа багет, сапфировое стекло с антибликовым покрытием, задняя крышка корпуса на винтах с прозрачным окном Циферблат: украшен бриллиантами и синими сапфирами Ремешок: кожа крокодила с раскладывающейся застежкой из платины 950


Harry Winston

Союзный турбийон

Â

ñåìèðíî èçâåñòíàÿ þâåëèðíàÿ êîìïàíèÿ Harry Winston çàÿâèëà î ñåáå êàê î ïðîôåññèîíàëå è â ÷àñîâîé èíäóñòðèè åù¸ â êîíöå 19 âåêà. Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ ïðîèçâîäñòâà ÷àñîâ â ýòîé ôèðìå ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ ñàìûìè ëó÷øèìè ÷àñîâûìè ìàñòåðàìè. Ìíîãèå èç íèõ ñ÷èòàþò áîëüøîé óäà÷åé, ïîëó÷èòü çàêàç îò Harry Winston. Ïîýòîìó êîãäà âèðòóîç â ÷àñîâîì äåëå F.P.Journe óçíàë, ÷òî åãî òóðáèéîí ñ remontoir-îì çàèíòåðåñîâàë ðóêîâîäñòâî Harry Winston, òî îí áûë ÷ðåçâû÷àéíî ðàä ýòîìó îáñòîÿòåëüñòâó. Îá óäà÷íîì ñîþçå ýòèõ

äâóõ Êîðîëåé â ìèðå ðîñêîøè ñâèäåòåëüñòâóåò ïîÿâëåíèå ÷àñîâ, êîòîðûå ìîæíî áåç íàòÿæåê îòíåñòè ê øåäåâðàì. Îãðîìíûé ñïðîñ íà "Òóðáèéîí Harry Winston" íà ìèðîâîì ðûíêå ëó÷øåå ýòîìó ïîäòâåðæäåíèå. Ýòè ÷àñû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé îáúåäèíåíèå äâóõ íàèáîëåå ñëîæíûõ è òî÷íûõ óñòðîéñòâ, ñóùåñòâóþùèõ â ïðîèçâîäñòâå ìåõàíè÷åñêèõ ÷àñîâ, è âûñîêîãî þâåëèðíîãî ìàñòåðñòâà ïðèñóùåãî õóäîæíèêàì Harry Winston. Âûñîêîòî÷íûé õîä ÷àñîâ ðåãóëèðóåòñÿ òóðáèéîíîì, êîòîðûé öèêëè÷åñêè âðàùàåò öåëüíûé êîëåáëþùèéñÿ ìàÿòíèê è ðåãóëÿòîð õîäà ÷àñîâ, óðàâíîâåøèâàÿ, òàêèì îáðàçîì, ïåðåìåííîå

âîçäåéñòâèå ñèëû çåìíîãî ïðèòÿæåíèÿ. Ýòî åäèíñòâåííûå íàðó÷íûå ÷àñû ñ òóðáèéîíîì è ñ remontoir - ñïåöèàëüíîé ïðóæèíîé, êîòîðàÿ âûðàâíèâàåò èçìåí÷èâóþ ñèëó ãëàâíîé ñïèðàëè. Ïðèâîä Remontoir óñòàíîâëåí íà ðû÷àãå, êîòîðûé âðàùàåòñÿ ñ ðàìêîé òóðáèéîíà, ÷òîáû ïîî÷åð¸äíî îòïóñêàòü çàâîäíóþ ñïèðàëü è çàñòàâëÿÿ òóðáèéîí è ãëàâíóþ çóá÷àòóþ ïåðåäà÷ó, êàæäûé ðàç ïåðåçàâîäèòü âèíòîâóþ ñïèðàëü. Ïîÿâëåíèå "Òóðáèéîí Harry Winston" ñòàëî âîçìîæíûì òîëüêî â ñîþçå äâóõ ðàâíîöåííî ãåíèàëüíûõ èäåé, âîïëîùåííûõ â æèçíü ìàñòåðîì ñ áîëüøîé áóêâû - F.P.Journe. Watch&Diamond 33


Classique 1801 Механизм: Механические с ручным заводом, 21 камень, турбийон, Индивидуально гравированные и подписанные Breguet с гравировкой "Brevet du 7 Messidor An 9" Функции: часы, минуты, маленькая секундная стрелка Корпус: розовое золото 18К с ручной гравировкой гильоше и прозрачной задней крышкой, сферическое сапфировое стекло Циферблат: посеребренное золото, ручная гравировка гильоше, индивидуальная нумерация и подпись, римская нумерация, платформа турбийона в положении "6 часов", стрелки "яблоко Бреге" из вороненой стали Ремешок: из кожи крокодила Ограниченная серия к 200%летию турбийона


Генеральный директор компании Николас Хаек

Легендарный турбийон

Ï

ðîäîëæàÿ ñëàâíûå òðàäèöèè âåëè÷àéøåãî ÷àñîâîãî ìàñòåðà ïðîøëîãî, Àâðààìà-Ëóè Áðåãå, ôèðìà, ñ ãîðäîñòüþ íîñÿùàÿ åãî èìÿ, ïðåäñòàâëÿåò ÷àñû èç êîëëåêöèè Grande Complication.  êîðïóñå èç ðîçîâîãî çîëîòà, ñ ðó÷íûì çàâîäîì è ñåêóíäíîé ñòðåëêîé ðàñïîëîæåííîé íà îñè òóðáèéîíà. Çîëîòàÿ êðûøêà ñ îêîøêîì äëÿ ïîñåðåáðåííîãî çîëîòîãî öèôåðáëàòà â áóäíè ñêðûâàåò îò ãëàç ñîêðîâèùå - òóðáèéîí ñàìîãî Ìàñòåðà, èçîáðåòåííîãî èì áîëåå äâóõñîò ëåò òîìó íàçàä. À â âîñêðåñåíüå, óäîá-

íî óñòðîèâøèñü à ìÿãêîì êðåñëå, Âû íåæíî íàæèìàåòå êíîïêó íà çàâîäíîé ãîëîâêå è ïëàâíî îòêðûâàþùàÿñÿ êðûøêà ÿâëÿåò Âàøåìó âçîðó ÷óäî ÷àñîâîãî èñêóññòâà. Íàñòîÿùèå ñâèäåòåëè èçûñêàííîñòè, îíè äåìîíñòðèðóþò, ÷òî íà ïðîòÿæåíèè 225 ëåò èñòîðèè ìàðêà ñóìåëà ñîõðàíèòü ãåíèàëüíîñòü åå îñíîâàòåëÿ, ýñòåòèêó è ýëåãàíòíîñòü, ÷èñòîòó ëèíèé è ïîðàçèòåëüíóþ ñëîæíîñòü.  àæóðíîé êëåòêå òóðáèéîíà, êàê ñàìî íåóëîâèìîå Âðåìÿ áüåòñÿ, ìå÷åòñÿ íåóòîìèìûé áàëàíñ, íî ïëàòôîðìà òóðáèéîíà äåëàåò êðóã çà êðóãîì, íå äàâàÿ çåìíîìó

òÿãîòåíèþ íàðóøèòü êîñìè÷åñêîå òå÷åíèå âðåìåíè. Àâðààìó-Ëóè Áðåãå óäàëîñü ïåðåõèòðèòü âðåìÿ, åãî èìÿ æèâåò â âåêàõ, åãî ÷àñû ïðîäîëæàþò ñâîé áåã. Èçûñêàííûå, êðàñèâûå, ñîçäàííûå â ëó÷øèõ òðàäèöèÿõ Breguet, ÷àñû ñ òóðáèéîíîì ëèøü îäíè èç ñîðîêà èñòîðè÷åñêèõ áåñöåííûõ ìîäåëåé ôèðìû, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïðåäìåòîì âîñõèùåíèÿ êîëëåêöèîíåðîâ. Íèêîëàñ Õàåê, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè îáúÿâèë î ðåøåíèè îòêðûòü Âûñøóþ øêîëó ÷àñîâîãî èñêóññòâà Breguet, êðîìå òîãî ñîçäàí è ðàäóåò ãëàç ïîñåòèòåëåé ìóçåé Breguet. Watch&Diamond 35


Механизм: автоматический, GP9600C Функции: часы, минуты, турбийон (конструкция с 3 золотыми мостами) Корпус: красное золото, задняя крышка корпуса на винтах Стекло: сапфировое Ремешок: из кожи крокодила с застёжкой%диплоянт из красного золота

Турбийон под мостом

Ï

îä ìîñòîì, à òî÷íåå ïîä òðåìÿ çîëîòûìè ìîñòàìè, òóðáèéîí Girard-Perregaux îêàçàëñÿ íå ïî áåäíîñòè, è íå ñåãîäíÿ è äàæå íå â÷åðà. Îí ðîäèëñÿ â êàðìàííîé "ëóêîâèöå", åãî ïåðâûé âëàäåëåö íîñèë âûñîêèé öèëèíäð è ÷èííî ðàñêëàíèâàëñÿ ñî âñòðå÷íûìè è, âûíèìàÿ èç æèëåòíîãî êàðìàøêà ëþáèìóþ èãðóøêó ìóæ÷èí "âñåõ âðåìåí è íàðîäîâ", íàçíà÷àë ñâèäàíèå æåìàííîé êðàñàâèöå, ïîä÷åðêèâàÿ òî÷íîñòü âåæëèâîñòü Êîðîëåé. Îñóùåñòâëåííûé âïåðâûå â 1991 36 Watch&Diamond

ãîäó, ê 200-ëåòèþ ôèðìû, ìåõàíèçì ñ òóðáèéîíîì äëÿ íàðó÷íûõ ÷àñîâ, áûë ñêîíñòðóèðîâàí ïî îáðàçöó, ñîçäàííûõ îñíîâàòåëåì ôèðìû Êîíñòàíîì Æèðàðîì, êàðìàííûõ ÷àñîâ. Ãëàâíîé "ôèøêîé" òîé ìîäåëè, áûëè íåâåðîÿòíî óçêèå ìîñòû, èçãîòîâëåííûå èç ìÿãêîãî çîëîòà. Áûëî áû íåâîçìîæíî ðàññêàçûâàòü î ÷àñàõ Girard-Perregaux, íå óïîìèíàÿ åãî ðóêîâîäèòåëÿ Ëóèäæè Ìàêàëóçî. Áóäó÷è âî ãëàâå ïðåäïðèÿòèÿ, ðîæäåííûé â Òóðèíå, ïî îáðàçîâàíèþ òàëàíòëèâûé àðõèòåêòîð, ÷óâñòâèòåëüíûé ýñòåò,- îí äàë ïðåäïðèÿòèþ íîâûé èìïóëüñ

ðàçâèòèÿ, ïðîäàâàÿ ïðîäóêöèþ â ïÿòèäåñÿòè ñòðàíàõ ìèðà.  ÷àñàõ ñ òóðáèéîíîì 2003 ãîäà, êîíñòðóêòîðû ïîøëè íà èçâåñòíîãî ðîäà ðèñê - îáû÷íî ïðèìåíÿåìóþ, ñïëîøíóþ ïëàòèíó, ôèãóðíî âûðåçàëè è ïîäîãíàëè ïî ôîðìå ê òðåì àæóðíûì çîëîòûì ìîñòàì.  ðåçóëüòàòå ÷àñû ïðèîáðåëè ïðîçðà÷íîñòü è ïîçâîëÿþò ìàêñèìàëüíî íàñëàäèòüñÿ ÷àñîâûì "âóàéåðèñòàì", ïîäãëÿäûâàÿ òàéíûé õîä æèçíè ôèëèãðàííîãî ÷àñîâîãî ìåõàíèçìà. ×àñû "Girard-Perregaux Tourbillon sous trois ponts d'or" - ñâîåãî ðîäà ñåíñàöèÿ â ÷àñîâîì èñêóññòâå.


Бланпейн

Владимир Крамник. Чемпион мира по шахматам.

Единственные в мире часы с турбийоном, оснащенные самым тонким механизмом с автоматическим заводом с недельным запасом хода. Водостойкие на глубине до 100 метров.

КРИСТАЛ ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Донецьк вул. Артема, 121 тел. (062) 335%76%46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а


Механизм: с ручным заводом Функции: часы, минуты, индикатор запаса хода на 9 дней Корпус: розовое золото 18К Стекло: сапфировое Ремешок: из кожи крокодила с раскла% дывающейся застёжкой

Турбийон в окошке

Ñ

àìàÿ èçûñêàííàÿ þâåëèðíàÿ êîìïàíèÿ Chopard, åñòåñòâåííî, íå ìîãëà îñòàòüñÿ ðàâíîäóøíîé ê "ãîäó òóðáèéîíà" è áëåñíóëà êàñêàäîì òðåõ íîâûõ ÷àñîâûõ ìåõàíèçìîâ â âîñüìè âàðèàíòàõ. Ïåðâûì â ýòîì ïàðàäå øîïàðäîâñêèõ òóðáèéîíîâ ãîðäî øåñòâóåò ìåõàíèçì L.U.C 1.96 ñî çíàêîì "Poin-con de Geneve", êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ïîäòâåðæäåíèåì êà÷åñòâà. Çà íèì èäåò äîëãîèãðàþùèé L.U.C. 1.98., çàïàñ õîäà ýòîãî ìåõàíèçìà 216 ÷àñîâ, íà öåëûõ äåâÿòü äíåé âû ìîæåòå çàáûòü îá 38 Watch&Diamond

ýòîé "òðóäíîé" ðàáîòå - âåðòåòü çàâîäíóþ ãîëîâêó. Êîíñòðóêöèÿ ìåõàíèçìà - íîâàöèÿ â ìèðå ÷àñîâîãî äåëà è îáúåêò ïîâûøåííîãî âíèìàíèÿ èñòèííûõ êîëëåêöèîíåðîâ. Âïîñëåäñòâèè ýòîò ìåõàíèçì áûë òðàíñôîðìèðîâàí, è êàê ðåçóëüòàò - ïîÿâëåíèå íîâîãî ìåõàíèçìà ñ ðó÷íûì çàâîäîì è òóðáèéîíîì - L.U.C 1.02. Òåïåðü õèòðîóìíûé ìåõàíèçì õîðîøî ïðîñìàòðèâàåòñÿ ÷åðåç ñïåöèàëüíîå îêîøêî, ðàñïîëîæåííîå íà öèôðå "6". Ñòàâèòå ÷àñû â âåðòèêàëüíîå ïîëîæåíèå è íàñëàæäàåòåñü òåì, ÷òî îíè, ïî-

êèíóâ çåìíîå òÿãîòåíèå, ïðîäîëæàþò ñ êîñìè÷åñêîé òî÷íîñòüþ îòñ÷èòûâàòü âðåìÿ.  êàëèáð L.U.C 1.02 èìåþùèé 224 ìèêðîñêîïè÷åñêèå äåòàëè, âìîíòèðîâàí òàêæå íå "ñëàáûé" áàëàíñ Variner. Çîëîòîé öèôåðáëàò è ñòðåëêè, çàêëþ÷åííûå â çîëîòîé êîðïóñ ìîäåëè L.U.Ñ. Quattro Tourbillon - îäíî èç ëèö, ìíîãîëèêîé Chopard, ôèðìû ïðèäàþùåé áîëüøîå çíà÷åíèå òåõíè÷åñêèì àñïåêòàì â èçîáðåòåíèè íîâûõ ÷àñîâ, íî âî ãëàâó óãëà âñåãäà ñòàâÿùåé ýñòåòè÷åñêóþ öåííîñòü ñâîèõ ïðîèçâåäåíèé.


Товар сертифицирован

Омега

www.omegawatches.com

Выбор Синди Кроуфорд

Хронограф C O N S T E L L A T I O N Quadra» Нет ничего удивительного в том, что часы Omega Constellation представляют собой столь удачное сочетание стиля и элегантности и являются великолепным образцом истинного часового искусства. Ведь Сидни Кроуфорд сама принимала участие в разработке дизайна этих часов единственных часов, которые она носит с гордостью.

OFFICIALLY IN CRYSTAL WATCH CENTER Donetsk Artyoma st, 121 tel. (062) 335 76 46 Dnepropetrovsk Korolenko st, 2 tel. (0562) 34 20 80


Механизм: автоматический Функции: часы, минуты Корпус: желтое золото 18К Стекло: сапфировое Циферблат: гильошированный, ручной работы

Центровой турбийон

Ó

íèêàëüíûé, åäèíñòâåííûé â ñâîåì ðîäå, òóðáèéîí ôèðìû OMEGA, ðàñïîëîæåí â öåíòðå ÷àñîâîãî ìåõàíèçìà. Íà åãî êàðåòêå íàíåñåí ñèìâîë "Ω", îñòðîóìíî èñïîëüçóåìûé â êà÷åñòâå ñåêóíäíîé ñòðåëêè. "Îìåãà" ñîçäàåò â ýòîé ìîäåëè íîâîå ïîêîëåíèå ÷àñîâ âåëèêîëåïíîãî äèçàéíà, ñî÷åòàþùèå òðàäèöèîííóþ ìåõàíèêó ñ ñîâðåìåííûì äèçàéíîì. Ìàðêà ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì òî÷íîñòè ÷àñîâîãî ìàñòåðñòâà è âûñîêîé òåõíîëîãè÷íîñòè áëàãîäàðÿ ðåâîëþöèîííîìó âíåäðåíèþ â ìå40 Watch&Diamond

õàíè÷åñêèå ÷àñû ñàìûõ ñîâðåìåííûõ äîñòèæåíèé â íàóêå è òåõíèêå. "Îìåãà" âûäåëÿåòñÿ íà ôîíå îñíîâíûõ ìàðîê ñâîèì ïðèâèëåãèðîâàííûì ïîëîæåíèåì, ïîñêîëüêó èìåííî îíà îñóùåñòâëÿëà îôèöèàëüíûé õðîíîìåòðàæ ïîñëåäíèõ äâàäöàòè îëèìïèéñêèõ èãð è ñíàáæàåò ñâîèìè ìåõàíèçìàìè ýêèïàæè ïîäâîäíûõ ëîäîê è êîñìè÷åñêèõ êîðàáëåé HACA. Î âûñî÷àéøåì êà÷åñòâå àâòîìàòè÷åñêîãî ìåõàíèçìà OMEGA 2600 ñ çàïàñîì õîäà â 54 ÷àñà, ñâèäåòåëüñòâóåò åãî òîí÷àéøàÿ îêîí÷àòåëüíàÿ îáðàáîòêà: îòïîëèðîâàííûå

âðó÷íóþ ôàñêè ìîñòîâ; ïîâåðõíîñòè, óêðàøåííûå óçîðîì "Æåíåâñêèå âîëíû"; ñåêòîð àâòîïîäçàâîäà, âûïîëíåííûé èç ïëàòèíû. Ãðå÷åñêèé áîã Êðîíîñ è íàäïèñü Tourbillon íà çàäíåé êðûøêå ÷àñîâ OMEGA Central Tourbillon, ïîðÿäêîâûé íîìåð íà öèôåðáëàòå, áåëîå, ðîçîâîå, æåëòîå çîëîòî êîðïóñà, óíèêàëüíàÿ ñèñòåìà îòîáðàæåíèÿ âðåìåíè â âèäå äâóõ ñàïôèðîâûõ äèñêîâ, ãèëüîøèðîâàííûé öèôåðáëàò è, íàêîíåö, ïîñëåäíåå íîâøåñòâî - ñïåöèàëüíûé ôóòëÿð â êîòîðîì àâòîìàòè÷åñêèé ìåõàíèçì ÷àñîâ õðàíèòñÿ â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè - äåëàþò ýòó ìîäåëü OMEGA äåéñòâèòåëüíî öåíòðîâîé .


HERCULES

КРИСТАЛ Брейтлінг

ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Донецьк вул. Артема, 121 тел. (062) 335%76%46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а

www.breitling.com

INSTRUMENTS FOR PROFESSIONALS

TM


Механизм: ручной завод Функции: часы, минуты, сплит%хроног% раф, счетчик минут и часов Корпус: платина Стекло: сапфировое Циферблат: розовое золото Ремешок: из кожи крокодила с раскла% дывающейся застёжкой

Турбийон с восторгом

Í

åâåðîÿòíî, íî ôàêò!  ñîâðåìåííóþ ýïîõó âûñîêèõ òåõíîëîãèé ñóùåñòâóåò åùå ïðåäïðèÿòèå ïî ïðîèçâîäñòâó øèêàðíûõ ÷àñîâ, êîòîðîå â òå÷åíèå áîëåå 250 ëåò íè ðàçó íå èçãîòàâëèâàëî ýëåêòðîííûå è êâàðöåâûå ÷àñû, è îíî ïðèäåðæèâàåòñÿ ýòîãî ïóòè. Èìÿ åìó Blancpain. Ñ 1735 ãîäà øâåéöàðñêàÿ ôèðìà ñ âîñòîðãîì âûïóñêàåò òîëüêî ìåõàíè÷åñêèå ÷àñû.  ñëàâíîé èñòîðèè ôèðìû ïî÷òåíèå ê Öåçàðþ, Íàïîëåîíó, ïðàâèòåëÿì Ìîíàêî, à ñêîëüêî ñîâðåìåí42 Watch&Diamond

íûõ Êîðîëåé íîñèò Blancpain, çäåñü è êîðîëè ïîï-ìóçûêè, è öàðüêè àôðèêàíñêèõ ïëåìåí, "êîðîëè" ïðåñòóïíîãî ìèðà è íåôòÿíûå ìàãíàòû. Íîâîå ñîêðîâèùå èç êîëëåêöèè Le Brassus âîïëîòèëî â ñåáå àïîôåîçíûé îïûò ÷àñîâùèêà Æàí-Æàêà Áëàíïýéíà, â ìîäåëè ñ òóðáèéîíîì, õðîíîãðàôîì è ñ ôóíêöèåé Flyback è äâóìÿ ñåêóíäíûìè ñòðåëêàìè. Äàæå îäíîãî èç ýòèõ ñëîæíûõ ýëåìåíòîâ áûëî áû äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ïîêîðèòü ñåðäöå êîëëåêöèîíåðà. Êðîìå òîãî, Êàëèáð 23Ð9À èìååò àâòîìàòè÷åñêèé çàâîä, ñîñòîÿùèé èç 345 äåòàëåé, è, íåñìîòðÿ

íà ýòî, åãî òîëùèíà âñåãî!!! 7,7 ìì. Êàê è âñå ÷àñû ìàðêè Blancpain, ýòà ðàçðàáîòêà èñêëþ÷èòåëüíàÿ: òî, ÷òî ×àðëüç Äàðâèí íàçâàë "îñíîâíîé êîìïîíåíò â ðåöåïòå æèçíè". Ïîâîðà÷èâàÿñü âîêðóã ñâîåé îñè, òóðáèéîí Blancpain, êàê áû ïîâîðà÷èâàåò êîëåñî èñòîðèè, ïîêàçûâàÿ íàì ëó÷øèå åå ñòðàíèöû. Âûïóñê ýòîãî øåäåâðà ìàíóôàêòóðû (ïî îòíîøåíèþ ê Blancpain ýòî ñàìîå òî÷íîå ñëîâî) îãðàíè÷åí ñåðèåé â 50 øòóê, ÷àñû ïîñòóïàþò â ïðîäàæó òîëüêî â êîðïóñå èç ïëàòèíû. Îñòåðåãàéòåñü ïîääåëîê èç ÷èñòîãî çîëîòà! (øóòêà)


C H R O N O M AT

КРИСТАЛ Брейтлінг

ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Донецьк вул. Артема, 121 тел. (062) 335%76%46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а

www.breitling.com

INSTRUMENTS FOR PROFESSIONALS

TM


Механизм: с ручным заводом, JLC, турбийон Функции: часы, минуты Корпус: платина, переворачиваемый на 180 градусов корпус, двойное сап% фировое стекло, водостойкость до 30 м Ремешок: из кожи крокодила, с рас% кладывающейся застежкой Ограниченная серия в 500 экземпляров

Реверсивный турбийон

Î

äíó èç ñòàðåéøèõ øâåéöàðñêèõ ÷àñîâûõ êîìïàíèé, JaegerLeCoultre ìîæíî áåç íàòÿæåê íàçâàòü ëåãåíäàðíîé. Ïåðå÷èñëåíèå òîëüêî îäíèõ åå èçîáðåòåíèé, êîòîðûìè ïîëüçóþòñÿ âñå âûäàþùèåñÿ ÷àñîâûå ìàñòåðà ìèðà, çàéìåò íå îäíó ñòðàíèöó óáîðèñòîãî òåêñòà. Äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü ïîñëåäíåå èç íèõ - "áðèëëèàíòîâûé ñíåã", êîòîðûì íà÷àëè ïîêðûâàòü êîðïóñà ñâîèõ ÷àñîâ "ëåêóëüòðîâöû". Èñòîðèÿ ìàíóôàêòóðû, íàïèñàííàÿ ÷óäíûìè, óäèâèòåëüíûìè ìîäåëÿìè ÷àñîâ, äâà ñòîëåòèÿ 44 Watch&Diamond

ðàäóþùèìè ãëàç íàñòîÿùèõ ëþáèòåëåé èñêóññòâà, ïðîäîëæàåòñÿ. "Âêëþ÷èâ" ðåâåðñ ïîñëåäíåé âåðñèè, âû íå îáíàðóæèòå âòîðîãî, ïðèâû÷íîãî öèôåðáëàòà, íî âìåñòî îãîð÷åíèÿ âàñ æäåò ïðèÿòíûé ñþðïðèç - ñêâîçü ñàïôèðîâîå ñòåêëî çàäíåé êðûøêè, âî âñåé êðàñå ñîâåðøàåò ñâîé ìåäëåííûé, âåëè÷åñòâåííûé õîä, òóðáèéîí. Reverso Platinum Number Two âûïóùåíû ëèìèòèðîâàííîé ñåðèåé â ïÿòüñîò ýêçåìïëÿðîâ. Êîðïóñ èç ïëàòèíû 950-é ïðîáû, öèôåðáëàò áåëîãî çîëîòà ñ ïîñåðåáðåííîé ðàçìåòêîé, áîêîâàÿ ñåêóíäíàÿ

ñòðåëêà íà îòìåòêå "6" ÷àñîâ è óêàçàòåëü çàïàñà õîäà. Ñàì òóðáèéîí ìàêñèìàëüíî îòêðûò äëÿ íàáëþäåíèÿ, êðîìå òîãî, îí âûäåëåí öâåòîì çîëîòà è çàìå÷àòåëüíî êîíòðàñòèðóåò ñ ñèíèìè âèíòàìè êðåïëåíèÿ ìåõàíèçìà. Jaeger-LeCoultre, îòäàâ âïîëíå çàñëóæåííóþ äàíü ñòèëþ Àðò-Äåêî, ïîñòåïåííî ñíèæàåò êîëè÷åñòâî ÷àñîâ ñ ïåðåâîðà÷èâàþùèìñÿ êîðïóñîì. Î÷åâèäíî, ñêîðî áóäåò ïåðåâåðíóòà è åùå îäíà ñòðàíèöà â èñòîðèè êîìïàíèè, è ìû ñòàíåì ñâèäåòåëÿìè íîâîãî, ðåâîëþöèîííîãî íàïðàâëåíèÿ â ÷àñîâîì èñêóññòâå.


Фаберже

КРИСТАЛ Донецьк вул. Артема, 121 тел. (062) 335%76%46

Київ вул. Володимирська, 20/1а тел. (044) 228%61%11

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а


У Вас зазвонил телефон…

Ï

ðåæäå ÷åì îïèñàòü âñå òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ Vertu ôèíñêîãî òåëåêîììóíèêàöèîííîãî ãèãàíòà Nokia, ÷èòàòåëÿ íåîáõîäèìî ïîäãîòîâèòü, äàáû íå âûçâàòü ñîñòîÿíèÿ áëèçêîãî ê øîêó. Íåëüçÿ âåäü òàê, ñ áóõòû-áàðàõòû, âçÿòü è ëÿïíóòü - öåíà òåëåôîíà 26 000 äîëëàðîâ. Ýòî æå íå øâåéöàðñêèå ÷àñû, ñòîèìîñòü êîòîðûõ ìîæåò äîõîäèòü è äî ìèëëèîíà è íèêîãî ýòî óæå íå óäèâëÿåò, - òàì âåäü ðó÷íàÿ ðàáîòà, ìíîãîâåêîâûå òðàäèöèè, íåâåðîÿòíûå óñëîæíåíèÿ… Òåì íå ìåíåå, èìåííî ñåãîäíÿ, êîãäà "ìîáèëüíèê" (â Ïèòåðå åãî ñìåøíî íàçûâàþò "òðóáîé") ñòàë ïðèâû÷íûì àòðèáóòîì â æèçíè øêîëüíèêîâ è áèçíåñìåíîâ, âîäèòåëåé òàêñè è äîìîõîçÿåê, îïðåäåëåííàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ íå æåëàåò ïîëüçîâàòüñÿ ñåðèéíûìè àïïàðàòàìè, êóïëåííûìè â îáû÷íîì ìàãàçèíå ñîòîâîé ñâÿçè. Äåëî çäåñü â òîì, ÷òî ýòà î÷åíü òîíêàÿ ñîöèàëüíàÿ ïðîñëîéêà îáùåñòâà, èìååò, êðîìå íåîãðàíè÷åííûõ ôèíàíñîâûõ âîçìîæíîñòåé, åùå è ïîòðåáíîñòü îáëàäàòü âåùàìè â åäèíè÷íûõ êîëè÷åñòâàõ, êîòîðûå, ê òîìó æå, èçãîòîâëåíû ðóêàìè âûäàþùèõñÿ äèçàéíåðîâ. Òåëåôîíû Vertu, ýòî íå òðóáêè ñ îáû÷íîé ýëåêòðîííîé íà÷èíêîé, îáèëüíî "óñûïàííûå" áðèëëèàíòàìè, êîòîðûå òàê ëþáÿò àðàáñêèå øåéõè, ýòî àïïàðàòû, ãëàâíîå äîñòîèíñòâî êîòîðûõ, êðîìå þâåëèðíîé öåííîñòè, â èõ òåõíè÷åñêèõ ïàðàìåòðàõ. Ïðèäóìàë Vertu Ôðýíê Íóîâî, ãëàâíûé äèçàéíåð Nokia, îí æå ñîçäàë è äî÷åðíåå ïðåäïðèÿòèå ïîä "êðûøåé" Nokia, êîòîðîå ðàñïîëîæèëîñü â Ëîíäîíå è ïðîòÿíóëî ñâîè ùóïàëüöà äî Ïàðèæà, Íüþ-Éîðêà, Ñèíãàïóðà è Ãîíêîíãà. Âîò òàê, íåçàìåòíî äëÿ îáû÷íîé ïóáëèêè, ñ åå ãëàâíûì âîïðîñîì ïî ìîáèëüíîìó òåëåôîíó - Òû ãäå? - ïîÿâèëîñü ñðåäñòâî ñâÿçè êàòåãîðèè "ëþêñ". Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîëíîé ýêñêëþçèâíîñòè, êîòîðàÿ ÿâëÿ-


åòñÿ ãëàâíûì òîðãîâûì ïðåèìóùåñòâîì ýòèõ òåëåôîíîâ, ïîòåíöèàëüíûå êëèåíòû çàêàçûâàþò èõ òîëüêî ïðè ëè÷íîé âñòðå÷å ñ âëàäåëüöàìè ãàëåðåé Vertu èëè â ÷àñòíûõ çàêðûòûõ ñàëîíàõ. Çäåñü îíè ìîãóò äàòü âîëþ ñâîåé ôàíòàçèè è "ñî÷èíèòü" òåëåôîí ïî ñâîåìó âêóñó, êîòîðûé áóäåò èçãîòîâëåí, êàê è âñå Vertu, âðó÷íóþ. Ñ ñàìîãî íà÷àëà ïðîäàæ ýòèõ òåëåôîíîâ îíè ïðåâðàòèëèñü â ëþáèìóþ èãðóøêó çíàìåíèòîñòåé. Vertu ïîä íîìåðîì "1" îáëàäàåò àìåðèêàíñêàÿ àêòðèñà Ãâèíåò Ïýëòðîó, çà êîòîðîé ïîñûïàëèñü äðóãèå "çâ¸çäû" Ìàäîííà, ãîíùèêè ìèðîâîãî êëàññà Ðàäî, Ìèõàýëü Øóìàõåð. Òîì Ôîðä - çàêîíîäàòåëü ìîä Gucci, Ìýðàéà Êåðè, Àðíîëüä Øâàðöåíåããåð, Ìàéê Òàéñîí, à Äæåíèôåð Ëîïåñ, êóïèëà ñåáå òðè ðàçíûõ òåëåôîíà, ÷åì âûçâàëà çàâèñòü îñòàëüíûõ "íåáîæèòåëåé". Êîðïóñà òåëåôîíîâ Vertu èçãîòàâëèâàþòñÿ èç 18-òè êàðàòíîãî çîëîòà, ïëàòèíû èëè íåðæàâåþùåé ñòàëè. Ëèöåâàÿ ïàíåëü, çàùèùåíà ñàïôèðîâûì ñòåêëîì, êîòîðîå, êàê èçâåñòíî, ïî òâåðäîñòè óñòóïàåò òîëüêî àëìàçó. È åùå îäíà íåìàëîâàæíàÿ äåòàëü, ïîäòâåðæäàþùàÿ óíèêàëüíîñòü è ýêñêëþçèâíîñòü ýòèõ òåëåôîíîâ. Ïîä êàæäîé êíîïêîé íàõîäÿòüñÿ ðóáèíîâûå âñòàâêè, ïîäîáíûå òåì, êîòîðûå óñòàíàâëèâàþòñÿ â óëüòðàñëîæíûõ ÷àñàõ. Îíè ïîçâîëÿþò ñîâåðøàòü äî


ìèëëèîíà íàæàòèé íå ðàçðóøàÿ ïðè ýòîì êíîïêè. Ýòî áàçîâûå âíåøíèå ïàðàìåòðû, óêðàøàòü èõ äðàãîöåííûìè êàìíÿìè èëè íåò, ðåøàþò ñàìè êëèåíòû. Âñÿ ýëåêòðîííàÿ, èíòåëëåêòóàëüíàÿ íà÷èíêà èìååò íåâåðîÿòíóþ ãèáêîñòü è ìîæåò áûòü îáíîâëåíà â ñ÷èòàííûå ìèíóòû ïî âàøåìó òðåáîâàíèþ. Îäíîé èç ÷ðåçâû÷àéíî óäîáíûõ îñîáåííîñòåé òåëåôîíà ÿâëÿåòñÿ ñïåöèàëüíàÿ êíîïêà, íàæàâ íà êîòîðóþ ìîæíî îáðàòèòüñÿ â ñîáñòâåííóþ ñëóæáó êîíñüåðæåé Vertu. Ýòà âñåìèðíàÿ ñëóæáà ìîæåò îêàçàòü ïðàêòè÷åñêè ëþáóþ ïîìîùü, íà÷èíàÿ îò îðãàíèçàöèè çàãðàíè÷íîé ïîåçäêè, áðîíèðîâàíèÿ ñòîëèêà â ðåñòîðàíå èëè íîìåðà â îòåëå, èëè ïîèñêà â íåçíàêîìîì ãîðîäå õîðîøåãî äîêòîðà èëè ïàðèêìàõåðà. Êðîìå òîãî, ïîëüçîâàòåëè òåëåôîíîâ Vertu ìîãóò ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè ñïåöèàëüíîé çàêðûòîé ñåòè òåëåôîííûõ îïåðàòîðîâ â êðóïíåéøèõ ãîðîäàõ ìèðà. Áåçóïðå÷íàÿ ñâÿçü îáåñïå÷èâàåòñÿ ñïåöèàëüíûìè ìèêðîñèñòåìàìè, êîòîðûå âûòåñíèëè îáû÷íûå äèíàìèêè è òåïåðü êà÷åñòâî çâóêà ñðàâíèìî ëèøü ñî çâó÷àíèåì æèâîãî ñèìôîíè÷åñêîãî îðêåñòðà. Ãëàâíîé ïðîáëåìîé ñóïåðäîðîãèõ òåëåôîíîâ, ÿâëÿåòñÿ èõ ïðèâëåêàòåëüíîñòü äëÿ âîðèøåê. Êîëè÷åñòâî ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ âîðîâñòâîì ñîòîâûõ òåëåôîíîâ, ðàñò¸ò êàæäûé äåíü. Ñîãëàñíî íåäàâíåìó ñîîáùåíèþ áðè


òàíñêîãî ÌÂÄ, â Àíãëèè ïîõèùåíèå òåëåôîíîâ ïðîèñõîäèò êàæäûå òðè ìèíóòû. Òàê, âûøåóïîìÿíóòûé âëàäåëåö Vertu, ãîíùèê Ðàäî, ñòàë æåðòâîé êðàæè. Êîðïóñ åãî òåëåôîíà ñîäåðæàë 150 ãðàììîâ ïëàòèíû, à ëèöåâàÿ ïàíåëü, ðóáèíîâûå êëàâèøè è ñàïôèðîâûå êðèñòàëëû. Óñïîêàèâàåò òî, ÷òî òåëåôîí èìååò óíèêàëüíîå çàðÿäíîå óñòðîéñòâî, è ê íåìó íå ïîäõîäèò íè îäíî èç ñóùåñòâóþùèõ. Åñòåñòâåííî ãðàáèòåëü âðÿä ëè îáðàòèòñÿ â ìàãàçèí çà çàðÿäíûì óñòðîéñòâîì ïîñëå çàÿâëåíèÿ î êðàæå. Òåëåôîíû Vertu èìåþò ïîæèçíåííóþ ãàðàíòèþ. Áåñïëàòíî çàìåíÿþòñÿ âñå äåòàëè è, ñâîåâðåìåííî ïðîèçâîäèòñÿ îáíîâëåíèå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ. 1000 èìåí â ïàìÿòè òåëåôîíà, 100 òåêñòîâûõ ñîîáùåíèé, êàëåíäàðü íà 220 çàìåòîê, êàáåëü äëÿ ñîåäèíåíèÿ ñ ïåðñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì, 400 ïðåöèçèîííûõ ìåõàíè÷åñêèõ äåòàëåé, âñòðîåííàÿ ãðîìêàÿ ñâÿçü, ðåæèì ïðîôèëåé, èíâåðñíûé äèñïëåé ñ àíàëîãîâûìè ÷àñàìè, ñòàíäàðò GSM 900/1800/1900 è ìíîãèå äðóãèå ïàðàìåòðû, óæå çíàêîìûå îáëàäàòåëÿì ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ. Êîìïàíèÿ Vertu ñìîòðèò â áóäóùåå. Î÷åíü ñêîðî òåëåôîííûå âîðèøêè áóäóò òóò æå èçîáëè÷åíû ñ ïîìîùüþ ñïóòíèêîâîé ñèñòåìû îáíàðóæåíèÿ. Îäíàêî èçìåíåíèÿ â òåëåôîíàõ ýòîé êîìïàíèè áóäóò ïðîèñõîäèòü íå â ñâÿçè ñ ðàçâèòèåì òåõíîëîãèè â ñåòÿõ òðåòüåãî ïîêîëåíèÿ, à â îñíîâíîì ïîä âëèÿíèåì ìîäû. Ñåãîäíÿ, òåëåôîíû Vertu, ñòàëè äîñòóïíû íå òîëüêî "çâåçäàì", èõ ìîæåò ïðèîáðåñòè ëþáîé ñîñòîÿòåëüíûé ÷åëîâåê â Óêðàèíå, êîòîðîìó ðàäè ñâîåãî èìèäæà íå æàëêî âûëîæèòü îò 8 äî 30 òûñÿ÷ äîëëàðîâ. Êðàñîòà òðåáóåò æåðòâ. È ïîäâîäÿ èòîã ìîæíî ñïðàâåäëèâî ñêàçàòü î òåëåôîíàõ Vertu - èìèäæ, ýêñêëþçèâíîñòü è êà÷åñòâî. Watch&Diamond 49


Фаберже: Продолжение истории Èìÿ Ôàáåðæå ïðèîáðåëî ñåãîäíÿ âûñîêóþ ñëàâó. Ïðîèçâåäåíèÿ ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà ñ ýòîé ìàðêîé ñòàëè ìå÷òîé êîëëåêöèîíåðîâ è ìóçååâ. Âûñòàâêè Ôàáåðæå çàïîëîíèëè ìèð, ñàìî åãî èìÿ çâó÷èò êàê âîëøåáíàÿ ñêàçêà î ðîñêîøè è êðàñîòå.

Å

ñòü ïîðàçèòåëüíîå ñõîäñòâî ìåæäó óñïåõîì èçäåëèé Ôàáåðæå ïðè èõ ïåðâîì ïîÿâëåíèè ïåðåä âîñõèùåííîé è âîñòîðæåííîé ðóññêîé àðèñòîêðàòèåé è òåì ýíòóçèàçìîì, ñ êîòîðûì ê íèì îòíîñÿòñÿ ñåãîäíÿ ìíîãî÷èñëåííûå çíàòîêè è êîëëåêöèîíåðû. Ñ ÷èñòî òåõíè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, ðàáîòû Ôàáåðæå âåðøèíà, äîñòèãíóòàÿ çîëîòûõ äåë ìàñòåðàìè, êàìíåðåçàìè è ìàñòåðàìè ýìàëè çà âñþ äîëãóþ èñòîðèþ ýòîãî áëàãîðîäíîãî èñêóññòâà. Êàðë Ôàáåðæå ïîñâÿòèë ñåáÿ ïðîåêòèðîâàíèþ èçãîòîâëåíèþ è ïðîäàæå "èãðóøåê äëÿ áîãàòûõ ëþäåé; â ýòîì îí ïðåóñïåë. Ñåêðåò èçãîòîâëåíèÿ ðîâíûõ, ãëàäêèõ, ïðîçðà÷íûõ èëè ãëóõèõ ýìàëåé, ïîêðûâàþùèõ äîñòàòî÷íî áîëüøèå ïîâåðõíîñòè, äîëãîå âðåìÿ áûë íåäîñòóïåí äðóãèì þâåëèðàì. Èñêóññòâî ãèëüîøèðîâàíèÿ ïî çîëîòó è ñåðåáðó, áûëî äîâåäåíî äî ñîâåðøåíñòâà. 50 Watch&Diamond

Ìèõàèë Ïèîòðîâñêèé Äèðåêòîð Ãîñóäàðñòâåííîãî Ýðìèòàæàïðèîáùèòüñÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ê õîðîøåìó âêóñó. Äîì Ôàáåðæå áûë ïðèçâàí äàðèòü ëþäÿì ðàäîñòü. Áëàãîäàðÿ ïðèñòàëüíîìó ãëàçó è æèâîìó âîîáðàæåíèþ õîçÿèíà, ôèðìå, êàæåòñÿ, óäàëîñü âûïîëíèòü ýòó öåëü ñ ùåäðîñòüþ, êîòîðàÿ â êðîâè ðóññêîãî ÷åëîâåêà. Îò îäíîãî âèäà ñâåðêàþùèõ øåäåâðîâ Êàðëà Ãóñòàâîâè÷à, ñîáðàííûõ âìåñòå, ïåðåõâàòûâàåò äûõàíèå. Ñðåäè íàèáîëåå ïðèâëåêàòåëüíûõ èçäåëèé Ôàáåðæå áûëè ïðåäìåòû ïîâñåäíåâíîãî ïîëüçîâàíèÿ: ïîðòñèãàðû è ÿùèêè äëÿ ñèãàð, ÷àñû, ìèíèàòþðíûå ðàìêè, ïåíàëû, ïèñüìåííûå ïðèáîðû, íîæè äëÿ âñêðûòèÿ ïèñåì, êíîïêè çâîíêîâ è ñîòíè äðóãèõ áûòîâûõ ïðåäìåòîâ. Êàæäûé èç íèõ îáëàäàë èçûñêàííîé ôîðìîé è ñîâåðøåíñòâîì. Ìãíîâåííî óçíàâàåìûå, îíè, ïîýòîìó áûëè ïðåâîñõîäíûì ñèìâîëîì ñòàòóñà èõ âëàäåëüöà. æèçíè ïðàâîñëàâíûõ ãëóáîêî óêîðåíèëñÿ îáû÷àé äàðèòü ïàñõàëüíûå ÿéöà è îáìåíèâàòüñÿ òðåìÿ ïîöåëóÿìè â Ïàñõàëüíîå óòðî. Àëåêñàíäð III ëè÷íî ïðèíèìàë ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå ñ Êàðëîì Ôàáåðæå ïàñõàëüíîãî ÿéöà äëÿ ïîäàðêà öàðèöå Ìàðèè Ôåäîðîâíå. Íî ñ ïðèõîäîì íà òðîí Íèêîëàÿ II ñèòóàöèÿ ðåçêî èçìåíèëàñü. Ýéôîðèÿ â òâîð÷åñòâå Äîìà Ôàáåðæå ñìåíèëàñü ãëóáîêèì êðèçèñîì è ê 1914 ãîäó åãî ýðà çàêîí÷èëàñü.  1918 ãîäó äîì Ôàáåðæå áûë çàêðûò áîëüøåâèêàìè, à ñàì ìàñòåð âûíóæäåí áûë âñêîðå ïî-

Â

Ã

èëüîøèðîâàííûå óçîðû ïîêðûâàëèñü ïðîçðà÷íîé ýìàëüþ, êîòîðàÿ ìåíÿëà ñâîé öâåò ïðè ðàçëè÷íûõ óãëàõ ïàäàþùåãî íà íèõ ñâåòà. Ñ ïðèõîäîì â "äåëî" ìëàäøåãî áðàòà Êàðëà, Àãàôîíà, êîòîðûé ïî ñêëàäó õàðàêòåðà áûë áîëåå æèâîé è âïå÷àòëèòåëüíûé, ðîäèëîñü íîâîå íàïðàâëåíèå, êîòîðîå áûñòðî ïðèîáðåëî ìèðîâóþ ïîïóëÿðíîñòü. Âäîõíîâëåííûé èñêóññòâîì àíòè÷íîñòè è Âîñòîêà, Àãàôîí áûë íàñòîÿùèì, íåóòîìèìûì ãåíåðàòîðîì èäåé, êîòîðûå áåç "äîëãîãî ÿùèêà", òóò æå ðåàëèçîâûâàëèñü. Ïàñõàëüíûå ÿéöà, ôèãóðêè ëþäåé è æèâîòíûõ ñòàëè äîñòóïíûìè íå òîëüêî öàðñêîìó äâîðó, íî è ïðåäñòàâèòåëÿì "ñðåäíåãî êëàññà" â Ðîññèè. Èçãîòîâëåíèå êðóïíûõ âåùåé - ñåðåáðÿíûå ñåðâèçû â ñòèëå Ëþäîâèêà XVI, ñîçäàííûå áðàòüÿìè ïî öàðñêèì çàêàçàì ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî 1894 ãîä ñòàë âåðøèíîé èõ þâåëèðíîé ñëàâû. Íè îäíà âåùü èç ýêñòðàâàãàíòíîãî, ðàçíîîáðàçíîãî ðåïåðòóàðà Äîìà Ôàáåðæå ñåãîäíÿ íå ìîæåò áûòü îòâåðãíóòà ïî ïðè÷èíå íåäîñòàòî÷íî âûñîêîãî êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ. Îäíàêî Ôàáåðæå íå áûë áåçãðåøåí è ó íåãî áûëî äîâîëüíî ìíîãî ðàáîò, êîòîðûå óæå òîãäà áûëè îòêðîâåííûì êèò÷åì (edelkitsch, íåì.ðàçã.- ñòðàøíàÿ áåçâêóñèöà). Èíîãäà îí çàõîäèë ñëèøêîì äàëåêî â óêðàøàòåëüñòâå è íàì, ñåãîäíÿ, íå âñåãäà íðàâèòñÿ åãî âêóñ. Íî â òå âðåìåíà ïàðàäíûé ïîäúåçä ôèðìû, êàæäîå óòðî áûë çàïîëíåí ñîñòîÿòåëüíûìè ïåòåðáóðæöàìè, òîëïèâøèìèñÿ â æåëàíèè 52 Watch&Diamondêèíóòü Ðîññèþ. ×åðåç äâà ãîäà îí óìèðàåò â Øâåéöàðèè. êîíöå 1919 ãîäà â Ýðìèòàæ, íà äåâÿòè âîçàõ, áûëè äîñòàâëåíû êîëëåêöèè Ôàáåðæå è äâà ÿùèêà ñ àðõèâîì Äîìà. Àðõèâ èñ÷åç áåññëåäíî. Òîëüêî îáëàäàÿ äîêóìåíòàìè ìîæíî òî÷íî çíàòü, ÷òî, êîãäà è äëÿ êîãî áûëî èçãîòîâëåíî ìàñòåðàìè Ôàáåðæå. Êðîìå òîãî, â êîíöå êàæäîãî ãîäà Êàðë Ôàáåðæå áåçæàëîñòíî îòïðàâëÿë íà ïåðåïëàâêó íåïðîäàííûå âåùè.  ïåòðîãðàäñêèõ, ìîñêîâñêèõ, ëîíäîíñêèõ ìàñòåðñêèõ è äðóãèõ ôèëèàëàõ Äîìà Ôàáåðæå áûëè èçãîòîâëåíû ñîòíè òûñÿ÷ èçäåëèé, êîòîðûå èìåþò êëåéìî ìàñòåðà è ðàáîòû, âûïîëíåííûå áåç êëåéìà. Íåêîòîðûå èçäåëèÿ íàñòîëüêî ìàëû, ÷òî íå áûëî íèêàêîé âîçìîæíîñòè èõ êëåéìèòü, äðóãèå íàñòîëüêî õðóïêè, ÷òî òàêæå íå ìîãóò íåñòè íà ñåáå çíàê ìàñòåðà. Ïîèñêàìè ïðîèçâåäåíèé Ôàáåðæå çàíèìàþòñÿ äî ñåãî âðåìåíè, íàõîäÿòñÿ êëàäû åãî èçäåëèé, îáíàðóæèâàþòñÿ íåèçâåñòíûå ðàíåå ÷àñòíûå êîëëåêöèè. Êàæäûé ãîä â ìèðå óñòðàèâàþòñÿ âûñòàâêè ðàáîò Ôàáåðæå. È õîòÿ óðîâåíü ñîâðåìåííîé ýêñïåðòèçû äîñòèã ñîâåðøåíñòâà, ïðîáëåìà "ôàëüøáåðæå" îñòàåòñÿ àêòóàëüíîé. ûíîâüÿ Êàðëà Ôàáåðæå, Åâãåíèé è Àëåêñàíäð, â 1924 ãîäó îòêðûëè â Ïàðèæå ôèðìó "Faberge & Cie" è äîëãèå ãîäû, âûïóñêàëè ïðîèçâåäåíèÿ, êîòîðûå ñåé÷àñ äàæå ýêñïåðòû ïóòàþò ñ ðàáîòàìè èõ îòöà.  íàøå âðåìÿ ëèöåíçèåé íà èñïîëüçîâàíèå òîðãîâîãî èìåíè "Ôàáåðæå" îáëàäàëà êîìïàíèÿ

Â

Ñ

54 Watch&Diamond

"Þíèëåâåð", çàòåì îíà áûëà ïðîäàíà ïàðèæñêîé ôèðìå "Æåðàð". Þâåëèð Ìàéåð èç Ïôîðöõàéìà, Àíäðåé Àíàíîâ èç ÑàíêòÏåòåðáóðãà, âñå îíè, è ìíîãèå äðóãèå, ýòî îôèöèàëüíûå "Ôàáåðæå ñåãîäíÿ". Ïîääåëêà âåùåé Ôàáåðæå äîñòèãëà ðàçìåðîâ âî ìíîãî ðàç ïðåâûøàþùèõ êîëè÷åñòâî ïîäëèííûõ, è îíà ïðîäîëæàåò ðàñòè. Ïî îáå ñòîðîíû îêåàíà, ìîðÿ íåîïûòíûõ ïîêóïàòåëåé, ïðåíåáðåãàþùèõ ýêñïåðòèçîé, òåøàò ñâîå ñàìîëþáèå è ãîðäîñòü îáëàäàíèåì ïðîèçâåäåíèé Ôàáåðæå. Êîíå÷íî, ïðèîáðåòàÿ ýòè äîðîãèå èãðóøêè è áåçäåëóøêè, âû ïîïàäàåòå â êðóã "èçáðàííûõ". ×òîáû ëó÷øå ïîíÿòü "ôåíîìåí Ôàáåðæå", íóæíî çíàòü, ÷òî ñòèëü Äîìà îñíîâûâàëñÿ íà ïðîäóìàííîé àññèìèëÿöèè ðàííèõ "èñòîðè÷åñêèõ ñòèëåé, îáîãàùåííûõ ðóññêèì ÷óâñòâîì, ëåãêîñòüþ, ýëåãàíòíîñòüþ è óíèêàëüíîé âèðòóîçíîñòüþ èñïîëíåíèÿ.  îäíîì èç èíòåðâüþ Êàðë Ôàáåðæå åìêî âûðàçèë ñâîå êðåäî: "... åñëè ñðàâíèòü ñ ìîèì äåëîì òàêèå ôèðìû, êàê Òèôôàíè, Áóøåðîí, Êàðòüå, òî ó íèõ, âåðîÿòíî, íàéäåòñÿ äðàãîöåííîñòåé áîëüøå ÷åì ó ìåíÿ. Ó íèõ ìîæíî íàéòè ãîòîâîå êîëüå â 1 500 000 ðóáëåé. Íî âåäü ýòî òîðãîâöû, à íå þâåëèðûõóäîæíèêè. Ìåíÿ ìàëî èíòåðåñóåò äîðîãàÿ âåùü, åñëè åå öåíà òîëüêî â òîì, ÷òî íàñàæåíî ìíîãî áðèëëèàíòîâ è æåì÷óãîâ".


Photo Denis Hayoun

Роджер Дюбуі

КРИСТАЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а


Fawas Gruosi. De Grisogono Ôàâàç Ãðóîçè íå íóæäàåòñÿ â ïðåäñòàâëåíèè. Çíàìåíèòûé èòàëüÿíñêèé þâåëèð, ïðîñëàâèëñÿ íà âåñü ìèð, êîãäà íåñêîëüêî ëåò òîìó íàçàä áóêâàëüíî âçîðâàë äîñòàòî÷íî êîíñåðâàòèâíóþ ìîäó íà áðèëëèàíòû, ïðåäñòàâèâ ëþáèòåëÿì óêðàøåíèé çàíîâî "îòêðûòûå" èì ÷åðíûå áðèëëèàíòû.

Watch&Diamond: Ðàññêàæèòå íåìíîãî î ñåáå êàê î þâåëèðå? Ôàâàç Ãðóîçè: ß ïðèøåë â þâåëèðíûé áèçíåñ, êîãäà ìíå áûëî 18. À ñîçäàâàòü, ÷òî-òî ñâîå, ÿ íà÷àë âñåãî ëèøü 10 ëåò òîìó íàçàä. ß íà÷àë çàìå÷àòü, ÷òî ëþäÿì íðàâèòñÿ òî, ÷òî ÿ äåëàþ. Ïðîäîëæàÿ äâèãàòüñÿ âïåðåä, â ñòðåìëåíèè ïîíðàâèòüñÿ åùå áîëüøå, äîøåë äî òîãî, ÷òî èìåþ ñåãîäíÿ. W&D: Âñåì èçâåñòíûé ÷åðíûé áðèëëèàíò ÿâëÿåòñÿ ñâîåãî ðîäà Âàøèì àâòîãðàôîì. Áëàãîäàðÿ êàêèì åãî êà÷åñòâàì âû ïðåäóãàäàëè, ÷òî ýòîò êàìåíü áóäåò èìåòü òàêîé ãðîìàäíûé óñïåõ? Ô.Ã: Åãî Âåëè÷åñòâî Ñëó÷àé. ß ëèñòàë êíèãó îá èñòîðèè äðàãîöåííûõ êàìíåé è óâèäåë ôîòî ÷åðíîãî áðèëëèàíòà "Ãðàô Îðëîâ". Èçóìèòåëüíûé êàìåíü. È ïåðâîé ìûñëüþ áûëî, ïî÷åìó íèêòî íå èñïîëüçóåò ÷åðíûå áðèëëèàíòû. ß íà÷àë ïîêóïàòü íåîáðàáîòàííûå àëìàçû, è ïðèäàâàòü èì îãðàíêó, ÷òî, äîëæåí ïðèçíàòüñÿ, áûëî äåëîì âåñüìà íåëåãêèì. Êîãäà ÿ ñäåëàë íåñêîëüêî êàìíåé, ìåíÿ îáâèíèëè â òîì, ÷òî ÿ ïðåñòóïíèê, ïîòîìó ÷òî ïðîäàâàë ÷åðíûå áðèëëèàíòû çà áîëüøèå äåíüãè. Íåáîëüøîé ñêàíäàë âîçáóäèë èíòåðåñ è äåëî ïîø56 Watch&Diamond

ëî.  íà÷àëå áûëè ïðîãíîçû, ÷òî ýòî âñåãî ëèøü íîâîå âåÿíèå ìîäû, î êîòîðîì ÷åðåç 2-3 ãîäà âñå çàáóäóò, íî âîò óæå ìèíóëî ñåìü ëåò è íè÷åãî íå èçìåíèëîñü. ×åðíûé ñòàë êëàññè÷åñêèì, òðàäèöèîííûì áðèëëèàíòîì. W&D: Âàøè èçäåëèÿ ïîðàæàþò âîîáðàæåíèå ëþäåé. Îòêóäà ÷åðïàåòå èäåè äëÿ ñâîèõ øåäåâðîâ? Ô.Ã: Âû çíàåòå, íàâåðíîå, ÿ âåçó÷èé è ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê. ß íå ðàáîòàþ, êàê ìíîãèå òâîðöû, â çàêðûòîì êàáèíåòå, ïûòàÿñü âûäàâèòü èç ñåáÿ ÷òî-íèáóäü, íå ðèñóþ ïîñòîÿííî ... Èäåè ïðèõîäÿò êîãäà ÿ ëå÷ó â ñàìîëåòå, ñèæó â ðåñòîðàíå èëè ïðîñòî èäó ïî óëèöå. Îáû÷íî ïðè ýòîì ÿ ñðàçó çâîíþ â îôèñ è ãîâîðþ ñâîåìó ïåðñîíàëó, ÷òî è êàê íàäî äåëàòü. W&D: Âàøè ïåðâûå ÷àñû Instrumento # UNO, êàê îíè ïîÿâèëèñü íà ñâåò? Ô.Ã: ß ìíîãî ïóòåøåñòâóþ, è èç-çà ñâîåé ëåíè íèêîãäà íå ïåðåâîæó ÷àñû, ïîýòîìó î÷åíü ÷àñòî ïóòàþñü â ÷àñîâûõ ïîÿñàõ. Ê ñîæàëåíèþ, ÿ íå ñìîã íàéòè ñåáå ÷àñû ñ äâóìÿ âðåìåííûìè çîíàìè, ÷òîá îíè ìíå ïîíðàâèëèñü. È ÿ ñêàçàë ñåáå, ìíå íóæíû ÷àñû ñ äâîéíîé âðåìåííîé çîíîé, ñ áîëüøèì öèôåðáëàòîì è äàòîé ïîòîìó, ÷òî ÿ óæå ïëîõî âèæó. ß ñäåëàë ÷àñû äëÿ ñåáÿ, íî îíè ïîíðàâèëèñü


äðóãèì ëþäÿì, è íóæíî áûëî äåëàòü èõ åùå è åùå. Ìíå ãîâîðèëè: "Êàê ýòî ó òåáÿ âûõîäèò, âåäü ó òåáÿ â ñåìüå íèêòî íå çàíèìàëñÿ ÷àñàìè, à ñàì òû íå èìååøü íåîáõîäèìûõ çíàíèé". Ñòåðåîòèïíàÿ ãëóïîñòü. Äëÿ ìåíÿ ãëàâíîå êàê âûãëÿäÿò ÷àñû, à ÷òîá ñäåëàòü ìåõàíèçì, íóæíî ïðîñòî ïðèãëàñèòü èíæåíåðà. ß íèêîãäà íå ïðåïîäíîøó ñåáÿ êàê ýêñïåðòà â ìåõàíèçìå ÷àñîâ. W&D: Êàêîé âèä èñêóññòâà âû ïðåäïî÷èòàåòå? Ô.Ã: Âî-ïåðâûõ, íåíàâèæó ñîâðåìåííîå èñêóññòâî, íå ïîíèìàþ åãî âîîáùå. ß êîëëåêöèîíèðóþ àíòèêâàðíóþ ìåáåëü 16-17 âåêà, ñòàðûå êàðòèíû. Åñëè áû âû ïîáûâàëè ó ìåíÿ äîìà, âû áû ïî÷óâñòâîâàëè ñåáÿ êàê â ìóçåå. Íî â æèâîì, "òåïëîì" ìóçåå, à íå â õîëîäíîì àêàäåìè÷åñêîì õðàíèëèùå êàðòèí. W&D: Êàê âû îòíîñèòåñü ê àâòîìîáèëÿì? Ô.Ã: Íå èíòåðåñóþñü èìè âîâñå. Äëÿ ìåíÿ ýòî ïðîñòî óñòðîéñòâî, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ÿ ïîïàäàþ èç îäíîãî ìåñòà â äðóãîå. Óäîáñòâî ïåðåäâèæåíèÿ - ýòî è öåíþ. W&D: Ó âàñ åñòü ñâîÿ êîëëåêöèÿ ÷àñîâ? Ô.Ã: ×åñòíî ãîâîðÿ, ó ìåíÿ åñòü íåñêîëüêî ÷àñîâ äðóãèõ ìàðîê. Íî â îñíîâíîì ýòî ÷àñû Chopard, êîòîðûå ìíå ïîäàðèëà æåíà è òå, êîòîðûå ÿ ñäåëàë

ñàì. Ýòî âîîáùå íåëüçÿ íàçâàòü êîëëåêöèåé. W&D: Åñëè ãîâîðèòü îá îäåæäå, òî êòî èç Êóòþðüå äîñòîèí âíèìàíèÿ? Ô.Ã: ß áû íàçâàë Ãàëüÿíî. Õîòÿ ðàíüøå îòäàâàë ïðåäïî÷òåíèå Àðìàíè. Ìíå íðàâèòñÿ òàêæå áåçóìñòâî Dolce&Gabbana. Êðîìå Ãàëüÿíî íå îñòàëîñü íè îäíîãî Êóòþðüå, êîòîðûé áû ñîîòâåòñòâîâàë ñòèëþ Ñåí Ëîðàíà èëè Âàëåíòèíî. Ê ìîåìó ñîæàëåíèþ, âñå ýòî â ïðîøëîì. W&D: Åñëè áû âû ðåøèëè çàáûòüñÿ, óéòè îò äåë, êàêîå ìåñòî âû áû âûáðàëè? Ô.Ã: Òîëüêî ëîäêó â îòêðûòîì ìîðå. W&D: ×àñòî õîäèòå ïî âîëíàì? Ô.Ã: Ê ñîæàëåíèþ, íåò, î÷åíü ìàëî âðåìåíè. Çà ïÿòü ëåò ÿ áûë â îòïóñêå âñåãî ëèøü ìåñÿö. W&D: Ó âàñ åñòü ìå÷òà? Ô.Ã: ß, ïî ñóòè, ìå÷òàòåëü. Íèêîãäà íå âîñïðèíèìàþ ñåáÿ ñåðüåçíî. Êîãäà ÿ îñíîâàë De Grisogono è íà ñåêóíäó íå çàäóìàëñÿ, ñêîëüêî ïðîæèâåò êîìïàíèÿ, íå ïîäñ÷èòûâàë íè÷åãî. ß æèâó. Îäèí äåíü ñìåíÿåò äðóãîé. Äåëàþ òî, ÷òî ìíå íðàâèòñÿ. Åäèíñòâåííî î ÷åì æàëåþ, ÷òî ÿ íå æåíùèíà è íå ìîãó íîñèòü þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ... Watch&Diamond 57


В Донецке Двойная радость

Ì

íîãèõ ëþäåé, ÷åé ðèòì æèçíè ïîä÷èíåí ñòóêó âàãîííûõ êîëåñ è ðåâó âçëåòàþùåãî ñàìîëåòà, ïðè ïîñåùåíèè Äîíåöêà æäåò äâîéíàÿ ðàäîñòü. Âî-ïåðâûõ, òåïåðü åñòü ãäå ñ êîìôîðòîì æèòü, à âî-âòîðûõ, åñòü âîçìîæíîñòü, íå ïîêèäàÿ ñâîåãî æèëèùà, êóïèòü íàñòîÿùèå ïðåäìåòû ðîñêîøè.  ïÿòèçâåçäî÷íîé ãîñòèíèöå "Âèêòîðèÿ" îòêðûëñÿ íîâûé ìàãàçèí òîðãîâîãî äîìà "Êðèñòàëë". Äèçàéí åãî èíòåðüåðà ðàçðàáîòàí øâåéöàðñêîé êîìïàíèåé, à ýòî çíà÷èò, ÷òî ïðîäàæà ÷àñîâ ñàìûõ ïðåñòèæíûõ ôèðì, òåïåðü òàêæå îáñòàâëåíà, êàê è íà èõ èñòîðè÷åñêîé ðîäèíå. ×àñû è þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ, ïðåäñòàâëåííûå íà âèòðèíàõ ìàãàçèíà ïîëíîñòüþ îòðàæàþò òîðãîâóþ ïîëèòèêó "Êðèñòàëëà" - ïðîäàâàòü òîëüêî èñêëþ÷èòåëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ ÷àñîâîãî è þâåëèðíîãî èñêóññòâà, ïîñòîÿííî ïðåäëàãàÿ íîâèíêè âåäóùèõ ìèðîâûõ äèçàéíåðîâ. Chopard, Carerra y Carerra, Harry Winston, áóäóò åæåìåñÿ÷íî "êîìàíäèðîâàòü" ñâîè åùå "ãîðÿ÷èå" ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà â Äîíåöê, à ýòî çàëîã òîãî, ÷òî óþòíûå ïîñòåëè "Âèêòîðèè" è áàðõàòíûå ëîæà âèòðèí "Êðèñòàëëà" íå áóäóò ïóñòîâàòü.


SINTRA C H R O N O G R A P H TO TALLY MADE OF HIGH-TECH CERAMICS S C R ATCHPROOF SAPPHIRE CRY S TAL B R A C E L E T WITH YELLOW PRECIOUS METAL TRIPLE SAFETY C L A S P MADE OF TITA N I U M

КРИСТАЛ Радо

ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Донецьк вул. Артема, 121 тел. (062) 335#76#46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а

Дніпропетровськ вул. Короленко, 2 тел. (0562) 34#20#80


Механизм: калибр RD54, механика с ручным заводом, родиевое покрытие Корпус: крестообразный, полирован# ное белое золото 18К с инкрустацией 207#мью бриллиантами Циферблат: гильошированный, стрел# ки цвета вороненой стали

Follow me это как?

Ê

îìïàíèÿ Roger Dubuis, èçâåñòíàÿ ñâîèìè ýïàòàæíûìè è àðòèñòè÷íûìè ÷àñàìè, â ïðîøëûõ ñâîèõ òâîðåíèÿõ ÿâëÿëàñü èñòî÷íèêîì âäîõíîâåíèÿ äëÿ ìíîãèõ ÷àñîâûõ äîìîâ. Íîâàÿ ëèíèÿ ÷àñîâ, ïîñâÿùåííàÿ ëó÷øåé ïîëîâèíå ÷åëîâå÷åñòâà, íàçûâàåòñÿ ïðîñòî è äåðçêî: "Ñëåäóé çà ìíîé". Ïîíèìàéòå ýòî êàê õîòèòå. Âîçâûøåííûå, äóõîâíûå íàòóðû óâèäÿò çäåñü ïðèçûâ Âñåâûøíåãî ñëåäîâàòü åãî çàïîâåäÿì. Áèçíåñ-ëåäè îáðàäóåò îñíîâíîé êîìàíäíûé ïðèíöèï. Êîêåòêàì, îíè çàìåíÿò èãðèâûé 60 Watch&Diamond

ïàëü÷èê, ïðèãëàøàþùèé â àëüêîâ. À ùåãîëèõè, øàãàþùèå ïî ïèêàì ìîäû, ïîä÷åðêíóò ñâîå áåçóñëîâíîå ïåðâåíñòâî â òàêîì ñïîñîáå ïåðåäâèæåíèÿ ïî æèçíè. Ñòèëüíûå, ñîâðåìåííûå è ýêñòðàîðäèíàðíûå, ÷àñû Follow Me âûïîëíåíû â âèäå êðåñòà - ñèìâîëà Øâåéöàðèè. Íîâàÿ ìîäåëü ïåðåëèâàåòñÿ òûñÿ÷åé îòòåíêîâ, îò ñëîíîâîé êîñòè äî ÿðêî îðàíæåâîãî, è âñå ýòî ñóïåðìîäíîå âåëèêîëåïèå, îáèëüíî èíêðóñòèðîâàíî áðèëëèàíòàìè è ñàïôèðàìè. Íó ÷òî òóò åùå ìîæíî ñêàçàòü? Õîòèòå âûãëÿäåòü ñàìîé ïðîäâè-

íóòîé æåíùèíîé - ÷àñû äîëæíû áûòü Âàøèìè. Ìîäåëü äîïóñêàåò íåêîòîðûé ëþôò âî âêóñîâûõ ìåëî÷àõ: ðàçìåð, àðàáñêèå èëè ðèìñêèå öèôðû, àíãëèéñêèå ñëîâà... Äâîéíîé áðàñëåò ïîâòîðÿåò íåæíóþ ëèíèþ æåíñêîãî çàïÿñòüÿ, à çàñòåæêà êîïèðóåò èçãèáû êîðïóñà. Âû íàâåðíÿêà íå ðàç âèäåëè, êàê ïî ëåòíîìó ïîëþ àýðîäðîìà, çà êðîøå÷íûì, êàê áóêàøêà, àâòîìîáèëü÷èêîì ñî ñâåòÿùèìñÿ òàáëî Follow me, ïîêîðíî ñëåäóåò îãðîìíûé, òûñÿ÷åòîííûé Áîèíã. Follow me - íå ïðèãëàøåíèå, ýòî - ïðèêàç!


The Avenue Collection. 43 exceptional diamonds from the Harry Winston collection, individually set by hand in 18-carat gold.

Гаррі Вінстон

КРИСТАЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а


Элтон Джон и Chopard

Î

áðàç Ðîññèéñêîé Èìïåðèè áûë âûáðà äëÿ îôîðìëåíèÿ æåãîäíîãî áëàãîòâîðèòåëüíîãî áàëà, êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ â Âèíäçîðå, ïîìåñòüå Ýëòîíà Äæîíà. Ëåäÿíûå ñêóëüïòóðû â âèäå áàøåí Ìîñêîâñêîãî Êðåìëÿ, èêðà, ðóññêàÿ âîäêà, øîêîëàäíûå ÿéöà, â âèäå ïðîèçâåäåíèé Ôàáåðæå, è ÷àðóþùåå ïåíèå Äîííû Ñàìåð, Áàððè Ìàíèëëîó è Ýëòîíà Äæîíà, ïðèíåñëè áàëó óñïåõ, à êàçíå ôîíäà íåìàëóþ ñóììó. Îäèí òîëüêî äîõîä îò àóêöèîíà, íà êîòîðîì ïðîäàâàëèñü áèëåòû íà öåðåìîíèþ "Îñ62 Watch&Diamond

êàð", íåîôèöèàëüíûé îáåä ñ Ýëòîíîì Äæîíîì è ïðîèçâåäåíèÿ Chopard, ñîñòàâèë 1 000 000 Åâðî. Ñðåäè çâ¸çäíûõ ãîñòåé ïîöàðñêè ñèÿëà Ýëèçàáåò Õàðëè. Îñîáîå âåëè÷èå åé ïðèäàâàëà äèàäåìà Chopard, âûïîëíåííàÿ, â ðóññêîì ñòèëå èç 18-êàðàòíîãî çîëîòà, è óíèêàëüíûé íàáîð áðèëëèàíòîâ. Áîëüøèíñòâî çíàìåíèòîñòåé, îòìå÷àÿ 10-òè ëåòíèé þáèëåé ôîíäà, íàäåëè óêðàøåíèÿ Chopard. Ñðåäè íèõ: Ýëèçàáåò Õàðëè, Íàîìè Êýìïáåë, Äýâèä Áýêõåì, Òàìàðà Áýêâèñ è äð. Áàë ïðîäîëæàëñÿ äî ñàìîãî óòðà. Ïîòðÿñàþùèé ðîçîâûé õðîíîã-

ðàô, ïîñëåäíÿÿ íîâèíêà ÷àñîâîé êîëëåêöèè "Elton John", ñèìâîëèçèðóþùèé âåñíó è âå÷íóþ ëþáîâü. Ôóíêöèîíàëüíûé è ÿðêèé, îí ïðèçâàí îæèâèòü Âàø îáðàç. Ïîòðÿñàþùèé ðîçîâûé ðåìåøîê èç êîæè êðîêîäèëà âìåñòå ñ ðîçîâûì ïåðëàìóòðîâûì öèôåðáëàòîì è ñòðåëêàìè âûðàçèòåëüíî êîíòðàñòèðóþò ñ ñåðûì, ïîêðûòûì ñåðåáðîì, êîëüöîì, íà êîòîðîì ïîìåùåíû öèôðû. Êàæäûé ýêçåìïëÿð ïîäïèñàí Ýëòîíîì Äæîíîì. Èäåàëüíûå ÷àñû äëÿ òåõ, êîìó óäàåòñÿ ñìîòðåòü íà îêðóæàþùóþ æèçíü ÷åðåç ðîçîâûå î÷êè.


The Premier Excenter. World Première timepiece in 18-carat gold featuring excentered bidirectional seconds on an automatic movement.

Гаррі Вінстон

КРИСТАЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а


Выходя с вечеринки, не забудьте надеть пиджак от Версаче на изнанку

È

ìåííî ê ýòîìó íàñ ïðèçûâàþò ñîçäàòåëè ÷àñîâ "Voltime". Èõ õèòðîóìíàÿ, è îäíîâðåìåííî àáñóðäíàÿ, êîíñòðóêöèÿ ïîçâîëÿåò "ëåãêèì äâèæåíèåì ðóêè" ïðåâðàòèòü äîðîãèå ÷àñû â … áåñïîëåçíóþ æåëåçêó. Äëÿ ýòîãî íóæíî âûíóòü êîðïóñ ìåõàíèçìà èç

64 Watch&Diamond

ñïåöèàëüíîãî êîíòåéíåðà è ïåðåâåðíóâ åãî, âñòàâèòü çàäíåé êðûøêîé ê âåðõó. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü îñòîðîæíîñòü è íå âûðîíèòü èõ íà àñôàëüò. Òåïåðü, îêðóæàþùèì âàñ âñþäó çëîóìûøëåííèêàì íå âèäíà äðàãîöåííîñòü, à âàì íè çà ÷òî íå óçíàòü, êîòîðûé òåïåðü ÷àñ.

Ïðàâäà, Âû ìîæåòå ñêàçàòü ëþáîïûòíîìó ïðîõîæåìó, êàê ïðîéòè â áèáëèîòåêó. ×àñîâîé ìèð çíàåò çàìå÷àòåëüíûé ïðèìåð ïåðåâîðà÷èâàþùèõñÿ ÷àñîâ ôèðìû Jaeger-leCoultre "REVERSO", íî â ýòîì ñëó÷àå îäíè ïðåêðàñíûå ÷àñû ïðåâðàùàþòñÿ â äðóãèå, åùå áîëåå ïðåêðàñíûå. Èãíàò Æ.


The Avenue Collection. 94 exceptional diamonds and 12 blue baguette sapphires from the Harry Winston collection individually set by hand in 18-carat gold.

Гаррі Вінстон

КРИСТАЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а


Семейные часы Зильберштайна

Â

äåòñòâå Àëàí Çèëüáåðøòàéí ñëåäèë çà ñòðåëêàìè íàñòåííûõ äåäóøêèíûõ ÷àñîâ, îæèäàÿ èõ áîÿ - ãëóáîêèé, òîðæåñòâåííûé çâóê ðàçíîñèëñÿ ïî êîìíàòàì êàæäûå ïÿòíàäöàòü ìèíóò, ðîæäàÿ â äóøå ìàëü÷èêà ÷óâñòâî âîñòîðãà. Àëàí Çèëüáåðøòàéí âñåðüåç çàäàëñÿ öåëüþ ñîçäàíèÿ äàæå íå ÷àñîâ, à òîãî, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ íàñ ñàìèõ - íàøèõ ýìîöèé. Ñåãîäíÿ â ìàñòåðñêîé, ðàñïîëîæåííîé íà áåðåãó ðåêè Äóá, Àëàí Çèëüáåðøòàéí è ïÿòíàäöàòü åãî ïîìîùíèêîâ, øåñòåðî èç êîòîðûõ ÷àñîâùèêè, ñîçäàåò è ïðîèçâîäèò îêîëî äâóõ òûñÿ÷ ñïîðòèâíûõ, õóäîæåñòâåííûõ è þâåëèðíûõ ÷àñîâ â ãîä. Êðîìå òîãî, ìàñòåðñêàÿ Çèëüáåðøòàéíà çíàìåíèòà ñâîèìè íàñòåííûìè, òàê íàçûâàåìûìè "äåäóøêèíûìè", ñåìåéíûìè ÷àñàìè (èëè "Comtoise", êàê òðàäèöèîííî íàçûâàþò èõ âî Ôðàíöèè).  Åâðîïå îíè âñåãäà ñ÷èòàëèñü ÷àñòüþ æèçíè ëþáîãî ïðèëè÷íîãî äîìà è èñïðàâíî îòñ÷èòûâàëè âðåìÿ, êàê äëÿ ãîðîäñêèõ, òàê è äëÿ äåðåâåíñêèõ æèòåëåé. Îäíàêî ñòðåìèòåëüíûé áåã íîâîãî âðåìåíè ìàëî-ïîìàëó ñòàë âûòåñíÿòü ýòèõ æèâûõ ñâèäåòåëåé íåñïåøíîãî óêëàäà ïðîøëîãî (êàê è óþòíûå äîìà, áûâøèå íàñòîÿùèìè ðîäîâûìè ãíåçäàìè äëÿ íåñêîëüêèõ ïîêîëåíèé). Çèëüáåðøòàéí, âñåãäà ìå÷òàâøèé èìåòü â ñîáñòâåííîì äîìå ñâîé "ñåìåéíûé òîòåì", ñîçäàë â 1985 ãîäó íàñòåííûå ÷àñû ïîä íàçâàíèåì "Comtoise" - íàñòîÿùóþ êèíåòè÷åñêóþ ñêóëüïòóðó. Êàê è òðàäèöèîííûå áåçàíñîíñêèå, îíè èìåëè ãèðè è ìàÿòíèê, äâàæäû îòáèâàëè êàæäûå ïîë÷àñà è ÷àñ äëÿ òåõ, êòî íå óñïåë ïîñ÷èòàòü óäàðû â ïåðâûé ðàç. Áðîíçîâûå êîëîêîëü÷èêè èçäàâàëè çâóêè íåîáûêíîâåííîé òîíàëüíîñòè. Çèëüáåðøòàéí ñêðóïóëåçíî ïðèäåðæèâàåòñÿ òðàäèöèîííûõ ôîðì è öâåòîâ: íàïîëüíûå è íàñòåííûå ÷àñû Çèëüáåðøòàéíà âûïîëíåíû â ñòèëå Bauhaus - èçâåñòíîé íåìåöêîé øêîëû 20-õ ãîäîâ. 66 Watch&Diamond


Техномарин

DIVA WHITE GOLD - WWW.TECHNOMARINE.COM

КРИСТАЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а


Часы, которые больше, чем произведение искусства

Í

îâàÿ ìîäåëü òî÷íûõ ìàÿòíèêîâûõ ÷àñîâ ïîä íàçâàíèåì "1965" îò Sattler - âîïëîùåíèå òåõíè÷åñêîãî è ýñòåòè÷åñêîãî ñîâåðøåíñòâà. Òåïëûå êëåíîâûå ïàíåëè êîðïóñà êàæóòñÿ ñâåòÿùèìèñÿ èçíóòðè, à çàäíÿÿ ïàíåëü ñäåëàíà èç êîðíÿ äåðåâà, ñ ðèñóíêîì êàðåëüñêîé áåðåçû, íà íåé ìîíòèðóåòñÿ âûñîêîòî÷íûé ÷àñîâîé ìåõàíèçì, îòñòàâàíèå êîòîðîãî êîëåáëåòñÿ â ïðåäåëàõ 1-2 ñåêóíäû â ìåñÿö. Îòäåëüíûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿåò ñàì ìåõàíèçì êàëèáðà 1965. Ïîçîëî÷åííûå êîëåñà èìåþò îñè, âûïîëíåííûå èç îñîáîé øâåäñêîé ñòàëè.  äâóõ ìåäíûõ ïëàñòèíàõ òîëùèíîé 4ìì óñòàíîâëåíû ïÿòü øàðèêîïîäøèïíèêîâ è îäèííàäöàòü ðóáèíîâûõ êàìíåé. Ýòî, ïðàêòè÷åñêè, ñâîäèò íà íåò òðåíèå è èçíîñ â äâèæóùèõñÿ ÷àñòÿõ. Ìåõàíèçì ïðèâîäèòñÿ â äâèæåíèå òðåõêèëîãðàììîâûì âåñîì, ïîäâåøåííûì ñ îäíîé ñòîðî-


TECHNOSQUARE CHRONO DIAMOND - WWW.TECHNOMARINE.COM Техномарин

КРИСТАЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а


íû. Åãî îïóñêàíèå îáåñïå÷èâàåò õîä ÷àñîâ â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà. ×àñîâîé ñïóñê Ãðýõåìà, èñïîëüçóåìûé â íàðó÷íûõ øâåéöàðñêèõ ÷àñàõ, ïîçâîëÿåò ìàêñèìàëüíî ðîâíî ïåðåäàâàòü ýíåðãèþ ãðóçà ê ìàÿòíèêó. ìåùåííûå ñòðåëêè, ïîêàçûâàþùèå ÷àñû (âíèçó) è ìèíóòû (ââåðõó), âûâîäÿò íà ïåðâûé ïëàí ñåêóíäíóþ ñòðåëêó, íàõîäÿùóþñÿ â öåíòðå: â êîíöå êîíöîâ, ñ÷èòàþò â êîìïàíèè Sattler, ìàêñèìàëüíóþ òî÷íîñòü ÷àñàì ïðèäàþò èìåííî ñåêóíäû. Íèêåëü è ñòàëü îáðàçóþò ñïëàâ Superinvar, èç êîòîðîãî èçãîòîâëåí ìàÿòíèê. Ýòèì äîñòèãàåòñÿ êîìïåíñàöèÿ àòìîñôåðíîãî äàâëåíèÿ è òåìïåðàòóðû, ÷òî è ñïîñîáñòâóåò òàêîé ðåäêîé òî÷íîñòè. Áëàãîäàðÿ âñåì ýòèì òåõíè÷åñêèì íîâøåñòâàì, ìîäåëü "1965" ñåãîäíÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé âåðøèíó ÷àñîâîãî èñêóññòâà ñðåäè íàïîëüíûõ ÷àñîâ.

Ñ


Лонжин Swiss made - www .longines.com - Oleg Menshikov by Dieter Eikelpoth

Longines DolceVita

КРИСТАЛ ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Донецьк вул. Артема, 121 тел. (062) 335#76#46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а

Дніпропетровськ вул. Короленко, 2 тел. (0562) 34#20#80


Океанская страсть Фрэнка Дюбарри

T

Techno WV Механизм: швейцарский ЕТА 901.001 Корпус: нержавеющая сталь Безель и циферблат: 722 бриллианта ве# сом в 5,6 карата Стекло: сапфировое, 1 мм Ремешки: заменяемые, один сатиновый, другой из кожи крокодила Водостойкость до 30 метров/3АТМ

echnoMarine, ìîëîäàÿ ÷àñîâàÿ êîìïàíèÿ, êîòîðàÿ ñâîèì áóðíûì ðîñòîì âûçûâàåò óäèâëåíèå ó çíàòîêîâ ÷àñîâîãî ìèðà. Âñåãî øåñòü ëåò ìèíóëî ñ òåõ ïîð, êàê àëæèðåö Ôðýíê Äþáàððè, ïîìûêàâøèñü ïî ñâåòó (Åâðîïà, ÑØÀ), è ïîïðîáîâàâ ñåáÿ â ðàçíûõ êîììåð÷åñêèõ èïîñòàñÿõ, íàêîíåö, â Ïàðèæå âñòðåòèë ñâîþ áóäóùóþ æåíó. Î òîì, ÷òî Ëþáîâü ìîæåò ãîðû äâèãàòü, èçâåñòíî äàâíî. Âîò è ó áûâøåãî èíñòðóêòîðà ïî ïëàâàíèþ âûðîñëè êðûëüÿ, íà êîòîðûõ îí âîñïàðèë ñðàçó ê âåðøèíå ÷àñîâîãî Îëèìïà. Íå îñòàâèâ ñâîåé ëþáèìîé âîäíîé ñòèõèè, ãäå îí êàïèòàí ëþáèòåëüñêîé êîìàíäû ïî âîäíîìó ïîëî, â ÷àñîâîì äåëå, Äþáàððè, ñòàë êàïèòàíîì ïðîôåññèîíàëüíîé êîìàíäû TechnoMarine. Ñåãîäíÿ êîìïàíèÿ - ýòî ðîñêîøíûå ÷àñû, þâåëèðíûå èçäåëèÿ è ìîäíûå àêñåññóàðû, à çàâòðà åùå îáóâü è èçäåëèÿ èç êîæè. Ïðîåêò, êîòîðîìó íåîòñòóïíî ñëåäóåò Äþáàððè - ýòî ïðÿìîé ïóòü, êîòîðûé ïîìîãàåò êîìïàíèè çàâîåâàòü ïðîñòðàíñòâî â ìèðå ðîñêîøè. Íîâèíêè, çàïëàíèðîâàííûå íà 2004 ãîä, ñòàíóò òàêèìè æå õàðàêòåðíûìè îñîáåííîñòÿìè êîìïàíèè, êàê è ÷àñû. ×àñû TechnoMarine. Êòî æå íå ìå÷òàåò èìåòü õîòÿ áû îäíó ìîäåëü, ñâåðêàþùèõ íà ñîëíöå ðàäóæíûì ñèÿíèåì ÷àñîâ, â êîòîðûõ ïîãðóæåíèå â òåïëîå ìîðå, ðàâíîñèëüíî ïëàâàíèþ â ñëèâêàõ îáùåñòâà. Æèòåëè ïÿòèäåñÿòè ñòðàí ìèðà â 1500 ìàãàçèíàõ èìåëè âîçìîæíîñòü äîáðàòüñÿ äî ÷àñîâ Ôðýíêà, òåïåðü íàñòàë ÷åðåä è Óêðàèíû. ×àñû äëÿ ìóæ÷èí è æåíùèí, îíè ïðåäíàçíà÷åíû íå äëÿ íûðÿíèÿ, õîòÿ è íà äâóõñîò ìåòðîâîé ãëóáèíå èì íè÷åãî íå ñäåëàåòñÿ, ýòè ÷àñû, ïî óòâåðæäåíèþ ñàìîãî àâòîðà, ïðåäñòàâëÿþò ñòèëü æèçíè. Èìåÿ â ñâîåì íàçâàíèè ïðèñòàâêó "ñïîðò" - ìîäåëè TechnoSport, ïðèçíàê ýëåãàíòíîñòè, âå÷íîé ìîëîäîñòè, çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Êîìïàíèþ TechnoMarine, êîëëåêöèîíåðû ðàññìàòðèâàþò êàê êîìïàíèþ, ÷àñû êîòîðîé íåîáõîäèìî èìåòü. Öåëü äèçàéíåðîâ, à ñðåäè íèõ íåïîäðàæàåìàÿ Âèêòîðèÿ Êàçàë, - ïðåäëîæèòü ÷àñû, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé êîìáèíàöèþ íåîæèäàííûõ ìàòåðèàëîâ, öâåòîâ è äèçàéíà â ñâåæåì è ñîâåðøåííî íîâîì óëüòðàìîäíîì ñòèëå. Çäåñü, íà ñòðàíèöàõ ìû ñ óäîâîëüñòâèåì õâàñòàåìñÿ ÷åòûðüìÿ âïîëíå äîñòóïíûìè äëÿ Âàñ, óâàæàåìûé ÷èòàòåëü, ìîäåëÿìè. Àõ, êàê êðóòî íîñèòü 722 áðèëëèàíòà íà ñàòèíîâîì ðåìåøêå ìîäåëè "Âîëíà".


XS Lady Механизм: швейцарский ЕТА 902.002 Корпус: нержавеющая сталь Циферблат: покрыт серебром, 8 белых бриллиантов Стекло: сапфировое Ремешок: гелиевый с 36 белыми бриллиантами Водостойкость 100 метров

Technosquare Chrono Diamond Механизм: швейцарский механизм хронографа ЕТА 251,471 Функции: хронограф, 1/10 доля секунды, индикатор минут и даты Корпус: нержавеющая сталь, 56 белых бриллиантов на верхней и нижней части корпуса, 68 белых бриллиантов в центральной части, весом в 1.2 карата Стекло: сапфировое Ремешок: два заменяемых ремешка, один чёрный из кожи крокодила и дополнительный гелиевый Водостойкость 100 метров

TM PAVE Механизм: швейцарский ETA G10 Функции: хронограф, 1/10 секунды, дата Корпус: нержавеющая сталь Безель: в одном направлении с 136#ю бриллиантами Циферблат: 143 белых бриллианта Ремешок: из кожи крокодила и гелиевый Водостойкость 200 метров


uniqueness beyond the differences www.bovetfleurier.ch

КРИСТАЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а


SPORTSTER Бове

Attention to detail, restraint, and above all, flair,

BOVET designs into the future, shaping the dis#

transmute all the originality of BOVET’s 19th #centu#

tinctive looks of its FLEURIER watches into a chrono#

ry timepieces into wristwatches that are inimitable

graph of exceptional sophistication. Fitted with a

both in style and in workmanship. With its zeal

beautifully finished and adjusted movement, the

for perfection, BOVET creates watches for those

SPORTSTER chronograph demonstrates BOVET’s

who recognise uniqueness beyond the differences.

unique approach to watchmaking.


Новый магазин компании Кристалл в Киеве.

Ï

ðè âñåé ïðîñòîòå èíôîðìàöèè, âûíåñåííîé â çàãîëîâîê, ñëîâî "íîâûé" òðåáóåò ïîÿñíåíèé, êîòîðûå ìîãóò âûçâàòü ÷èòàòåëüñêèé èíòåðåñ. Íå âñå òàê ïðîñòî, êàê êàæåòñÿ íà ïåðâûé âçãëÿä. Äî÷èòàâ ñòàòüþ äî êîíöà, Âû ïîéìåòå, ÷òî îòêðûâøàÿñÿ "òîðãîâàÿ òî÷êà" â ñàìîì öåíòðå ñòîëèöû Óêðàèíû, ýòî åùå è òà ñàìàÿ òî÷êà, êîòîðóþ ñòàâÿò íàä áóêâîé "I", ïîä÷åðêèâàÿ ýòèì, ÷òî â äàííîì äåëå äîñòèãíóòà âåðøèíà, êðàñèâåå êîòîðîé ìîæåò ñòàòü òîëüêî äðóãàÿ, åùå íå îòêðûòàÿ, ïóòü ê êîòîðîé íå ïðîñò è äîëîã. Ïåðâîé çàäà÷åé, êîòîðóþ ïðåäñòîÿëî ðåøèòü ãåíåðàëüíîé äèðåêöèè êîìïàíèè, ïåðåä ñòðîèòåëüñòâîì íîâîãî ìàãàçèíà ýòî - ÷åì òîðãîâàòü â íåì. Êîïèðîâàòü àññîðòèìåíò óæå ñóùåñòâóþùèõ ïîäîáíûõ ÷àñîâûõ è þâåëèðíûõ ñàëîíîâ ñîâñåì íå õîòåëîñü. Ïîýòîìó áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ïðîäàâàòü â íåì íàñòîÿùèå ïðîèçâåäåíèÿ ÷àñîâîãî è þâåëèðíîãî èñêóññòâà ñ ïðèñòàâêàìè "òîëüêî ó íàñ è íèãäå áîëåå" è "ìîäíî çàâòðà".  ìàãàçèíå íå áóäåò âåùåé "ïðîõîäíûõ" èëè "òî æå, íî íåìíîãî äåøåâëå" èëè "ñîïóòñòâóþùèõ" òîâàðîâ. Äà è òîâàðîâ ñ êîíâåéåðà, ñåðèéíîé ìàññîâîé ïðîäóêöèè êàêîé-ëèáî ôèðìû òîæå íå áóäåò. Òîðãîâàÿ ïîëèòèêà ìàãàçèíà ñòðîèòñÿ íà ïðîäàæå òîëüêî èçáðàííûõ òâîðåíèé ñàìûõ òàëàíòëèâûõ þâåëèðîâ è ÷àñîâûõ ìàñòåðîâ. Ñàìûå êðàñèâûå æåíñêèå ÷àñû 76 Watch&Diamond

Harry Winston, óëüòðàñëîæíûå, íàèñîâðåìåííåéøèå, ëó÷øèå â ìèðå ÷àñû ôðàíöóçñêîãî ÷àñîâùèêà F.P.Journe, íà ïèêå ìîäû ÷àñû Silberstein è Ykob. Ýòè è ìíîãèå äðóãèå, íàñòîÿùèå, óíèêàëüíûå ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà áóäóò ïåðåäàâàòüñÿ â ìàãàçèí ïðÿìî èç ðóê ìàñòåðà, ìèíóÿ ðàçëè÷íûå êîììåð÷åñêèå ñòðóêòóðû. Íàøè ñïåöèàëèñòû âíèìàòåëüíî îòñëåæèâàþò âñå "äâèæåíèÿ", êîòîðûå ïðîèñõîäÿò â âåäóùèõ ìèðîâûõ þâåëèðíûõ è ÷àñîâûõ êîìïàíèÿõ. Ìû áåçæàëîñòíî ðàññòàåìñÿ ñ ïîïóëÿðíûìè áðåíäàìè, êîòîðûå â ñèëó ðàçëè÷íûõ ïðè÷èí, ñíèçèëè êà÷åñòâî ñâîèõ èçäåëèé, åñëè ôèðìó ïîêèäàåò ìàñòåð äàâøèé èìÿ êîìïàíèè. Ìîæíî ïðèâåñòè ïðèìåð ñ î÷åíü ïîïóëÿðíîé ìàðêîé ÷àñîâ Frank Muller. Íå òàê äàâíî ýòî áûëè ÷àñû, ê êîòîðûì ïðèêëàäûâàë ðóêó ñàì ìàñòåð, íî îí óøåë èç ýòîé êîìïàíèè, à åãî èìÿ ïðîäîëæàåò ýêñïëóàòèðîâàòüñÿ, ïðîäàþòñÿ ÷àñû, ê êîòîðûì Frank Muller íå èìååò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ. Íà þâåëèðíûõ ôàáðèêàõ î÷åíü ÷àñòî ìåíÿþòñÿ ýêîíîìè÷åñêèå óñëîâèÿ è íå ðåäêî õîçÿèí, ÷òîáû ïîïðàâèòü ñâîå ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå, óñòàíàâëèâàåò â óêðàøåíèÿ áðèëëèàíòû íåñêîëüêî õóäøåãî êà÷åñòâà. Òàêèå èçäåëèÿ ñòàíîâÿòñÿ äåøåâëå, èõ áîëüøå ïîêóïàþò. Îïðåäåëèòü êà÷åñòâî òàêèõ êàìíåé ìîæíî, èñïîëüçóÿ òîëüêî ñîâðåìåííûå ïðèáîðû èëè èìåÿ áîëüøîé îïûò ðàáîòû ñ áðèëëèàíòàìè.


Ìû áåðåì íà ñåáÿ ñìåëîñòü çàÿâèòü, ÷òî â Óêðàèíå íåò ñïåöèàëèñòîâ áîëåå êðóïíîãî ìàñøòàáà, ñïîñîáíûõ ðàññòàâèòü âñå "òàáåëè î ðàíãàõ" â ìèðå ÷àñîâ è þâåëèðíûõ óêðàøåíèé

Ïîäîáíûõ óêðàøåíèé â íîâîì ìàãàçèíå Âû íå íàéäåòå. Íàì ýòî íå èíòåðåñíî. Êàê è íå èíòåðåñíî ïðîäàâàòü "âòîðóþ ñåðèþ", "ïðîäîëæåíèå" íàçâàííîé â ïðîøëîì ãîäó ýêñêëþçèâíîé êîëëåêöèè. ñôåðå ïðåäìåòîâ ðîñêîøè î÷åíü ìíîãî õîðîøî çíàêîìûõ êàæäîìó ÷åëîâåêó íàçâàíèé Chanel, Nina Richi, Tiffany è ìíîãèõ äðóãèõ, èõ èçäåëèÿ, áåçóñëîâíî, ïðåñòèæíûå, äîðîãèå, êà÷åñòâåííûå, íî â ìèðå åæåäíåâíî çàÿâëÿþò î ñåáå äåñÿòêè èíòåðåñíåéøèõ, ìîëîäûõ ñóïåðìîäíûõ äèçàéíåðîâ. Íàøè íàäåæíûå ïàðòíåðû â Æåíåâå, Ïàðèæå, Òîêèî, Ìèëàíå, Ìàäðèäå, Éîõàííåñáóðãå, Íüþ-Éîðêå - ïîñòîÿííûå ó÷àñòíèêè âñåõ êðóïíûõ âûñòàâîê, àóêöèîíîâ.  áîëüøèíñòâå ñâîåì, îíè íà "êîðîòêîé íîãå" ñ âûäàþùèìèñÿ þâåëèðàìè è ÷àñîâûìè ìàñòåðàìè. Êðîìå òîãî, ìåíåäæåðû íàøåé êîìïàíèè ïî íåñêîëüêó ðàç â ãîäó ëè÷íî ïîñåùàþò ñàìûå èçâåñòíûå êîìïàíèè è çíàêîìÿòñÿ ñ ïëàíàìè èíòåðåñíûõ "íîâè÷êîâ". Ïîýòîìó ìû áåðåì íà ñåáÿ ñìåëîñòü çàÿâèòü, ÷òî â Óêðàèíå íåò ñïåöèàëèñòîâ áîëåå êðóïíîãî ìàñøòàáà, ñïîñîáíûõ ðàññòàâèòü âñå "òàáåëè î ðàíãàõ" â ìèðå ÷àñîâ è þâåëèðíûõ óêðàøåíèé. Âèòðèíû íîâîãî ìàãàçèíà áóäóò ëó÷øèì ïîäòâåðæäåíèåì ýòîãî çàÿâëåíèÿ. Ïîñëå îïðåäåëåíèÿ òîðãîâîé ïîëèòèêè ìàãàçèíà âñòàë âîïðîñ îá åãî èìèäæå. Äëÿ ýòîãî áûëè ïðèâ-

Â

ëå÷åíû, íà êîíêóðñíîé îñíîâå, âåäóùèå óêðàèíñêèå àðõèòåêòîðû è äèçàéíåðû. È çäåñü îêàçàëîñü, ÷òî ê ðåøåíèþ ýòîé çàäà÷è íàøè îòå÷åñòâåííûå ñïåöèàëèñòû ïîïðîñòó íå ãîòîâû. Èíòåðüåð ìàãàçèíà äîëæåí îòëè÷àòüñÿ èçûñêàííîé ïðîñòîòîé è ïðèìåíåíèåì ñàìûõ ñîâðåìåííûõ îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ. Èç-çà ñâîåé äîðîãîâèçíû è ðåäêîñòè ïðèìåíåíèÿ îíè â Óêðàèíå ïðîñòî íåèçâåñòíû è, åñòåñòâåííî, íå âîñòðåáîâàíû. Êàê îäèí èç ïðèìåðîâ, ìîæíî óïîìÿíóòü ïðèìåíåíèå ñïåöèàëüíîãî âèòðèííîãî ñòåêëà, êîòîðîå íå èñêàæàåò (äàæå â ìàëåéøåé ñòåïåíè) öâåòà çîëîòà è äðàãîöåííûõ êàìíåé.  ðåçóëüòàòå ïîèñêîâ îòäåëêà èíòåðüåðà áûëà ïîðó÷åíà ñïåöèàëèçèðîâàííîé çàðóáåæíîé ôèðìå, êîòîðàÿ óæå ïîñòðîèëà áîëåå 200 ïîäîáíûõ áóòèêîâ â Åâðîïå, ßïîíèè, ÑØÀ. Ñðåäè íèõ ñàëîíû Cartier, Chopard, Bulgari.  èòîãå ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà îáîøëàñü â àñòðîíîìè÷åñêóþ ñóììó, íî êîìïàíèÿ íå æàëååò çàòðà÷åííûõ äåíåã è íàäååòñÿ, ÷òî ïîêóïàòåëè ñìîãóò ïî äîñòîèíñòâó îöåíèòü ìîäíûé ñòèëü ìèíèìàëèçìà â ñàëîíå ìàãàçèíà.  íîâîì ìàãàçèíå ìîæíî êóïèòü òîëüêî ñàìûå ïîñëåäíèå èçûñêè þâåëèðîâ è ñàìûå íîâåéøèå ìîäåëè ÷àñîâ. Îíè ìîãóò áûòü ðàçíûõ ôèðì è ìàðîê, íî ðîäíèò èõ ìîäà, êà÷åñòâî, ýêñêëþçèâíîñòü è Ïîäëèííîñòü, êîòîðàÿ öåíèòñÿ, (â ëþáîì èñêóññòâå âîîáùå), ïðåâûøå âñåãî.


Â

Антонио Бандерас в реальности

ðåàëüíîñòè îí "íåâûñîê, ïîðÿäêîì ìîðùèíèñò è ñëåãêà ëîïîóõ". " êèíî äëÿ ìåíÿ ãëàâíîå òîëüêî èìÿ ðåæèññåðà, â æèçíè - ìîÿ ñåìüÿ. Ñêîðî ó ìåíÿ íà÷íóò âûâàëèâàòüñÿ âîëîñû, è îòðàñòåò æèâîò. Òîãäà âåðíóñü äîìîé, â Èñïàíèþ". Íó, à ïîêà Àíòîíèî Áàíäåðàñ â Àìåðèêå, îí æèâåò ïî-àìåðèêàíñêè. Íàä òèòóëîì "ñåêñ-ñèìâîë"

ñìååòñÿ, óòâåðæäàåò, ÷òî ýòî ïîëíûé èäèîòèçì. "Ìà÷î?" - åñëè Âû õîòèòå ïîõîäèòü íà ìîèõ ãåðîåâ, ðàäè Áîãà, íî íå ïóòàéòå èëëþçèþ ñ ðåàëüíîñòüþ". Ó Áàíäåðàñà õîðîøèé âêóñ. Ñ ýòèì íå ïîñïîðèøü. Êàê òî÷íî âïèñàëèñü ÷àñû ôèðìû Chopard â åãî èìèäæ. Êîíòðàñò öèôåðáëàòà "Mille Miglia" â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ öâåòîì êîñòþìà. Õîðîøèé ïðèìåð äëÿ ïîäðàæàíèÿ, íå ïðàâäà ëè?

Неувязочка...

Í

åóâÿçî÷êà âûøëà. Ëèöî "Îìåãè", Àííà Êóðíèêîâà çàñâåòèëàñü ñ ÷àñàìè "Chopard". Ñåðäöó íå ïðèêàæåøü - ðàçíîöâåòíûå áðèëëèàíòîâûå ðûáêè "Happy Beach" ñîâñåì âñêðóæèëè ãîëîâó òåííèñíîé ôóðèè. Îíî è ïîíÿòíî, åñëè ñïîðòèâíàÿ "Îìåãà" - ýòî áûñòðîòà è íàòèñê, òî "Chopard" - îòäûõ è ëþáîâàíèå ïðåêðàñíûì.

КРИСТАЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а

Дніпропетровськ вул. Короленко, 2 тел. (0562) 34#20#80


F

I

V

E

T

I

M

E

Z

Джейкоб і Ко.

КРИСТАЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а

O

N

E

S


Бриллиантовый снег

Î

ñåíü åùå øóìåëà íå îïàâøåé ëèñòâîé, à íà öèôåðáëàòàõ "Chopard", óæå ëåæàë ñíåã. "Happy snowflake" - íîâîãîäíèå ÷àñû, â êîòîðûõ õëîïüÿ áðèë-

ëèàíòîâûõ ñíåæèíîê áåñïðåñòàííî êðóæàò ïî öèôåðáëàòó. Áåçåëü â îäíîì ñëó÷àå - îäíà ãðîìàäíàÿ ñíåæèíêà, â äðóãîì - ëüäèíêà, îòðàæàþùàÿ ñîòíè îãîíüêîâ, ïðèáëèæàþùåãîñÿ ïðàçäíèêà.

Í

åîáû÷íàÿ ôîðìà ýòîé æåì÷óæèíû "áàðîê", ñàìà ïðîñèëàñü ïåðåðîäèòüñÿ â ñíåãîâèêà, ÷óòü ïðèîäåëè òîëñòÿ÷êà: êîòåëîê, áîòèíî÷êè, øàðôèê âñå èç ïîäñîáíîãî ìàòåðèàëà, ÷òî îêàçàëñÿ ïîä ðóêîé - áåëîå çîëîòî, áåëûå áðèëëèàíòû. Íå óòðà÷åííîå îùóùåíèÿ äåòñòâà ïðåêðàñíîå êà÷åñòâî þâåëèðà Della Riva Gioielli.

КРИСТАЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а

Дніпропетровськ вул. Короленко, 2 тел. (0562) 34#20#80


T O U R B I L L O N

V O L A N T

What is special about this watch is that it is for everyday wear and has no dial and both sides of the movement are visible. It is a hymn to mechanical watchmaking and a tribute to the men and women who can make these masterpieces. Limited edition of 500 numbered watches. Hand winding movement with a flying tourbillon (ASC 1.1). Stainless steel case (316 L). Antiglare sapphire crystal. Water resistant to 330 feet. Rubber strap and steel bracelet.

Алан Зильберштайн

®

КРИСТАЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР В УКРАЇНІ Київ Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 тел. (044) 228 61 11 тел. (062) 335 76 46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а

Дніпропетровськ вул. Короленко, 2 тел. (0562) 34 20 80

Львів вул. Театральна, 10 тел. (0322) 72 06 05


Часы для Санта Клауса и не только...

Ï

ðè ïåðâûõ ñíåæèíêàõ, êîòîðûå ìåíÿþò îáëèê çåìëè, ïðèäàâàÿ åìó áåëîñíåæíî ðàäîñòíûé âèä, ìåíÿåòñÿ è ëèöî ôèðìû Alain Silberstein. "Áóäóùåå íàøåé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè çàâèñèò îò òîãî, áóäåì ëè ìû ñàìè óâåðåíû â äèçàéíå íàøèõ ÷àñîâ, êîòîðûå ÿâëÿ-

þòñÿ ëèöîì íàøåé êîìïàíèè" - ãîâîðèò Àëàíà Çèëüáåðøòàéí. È âîò óæå ì÷èòñÿ ñêâîçü ìåòåëü ïàðà ñêàçî÷íûõ îëåíåé, ëåòÿò ñàíè, íàãðóæåííûå êîðîáêàìè ñ ðîæäåñòâåíñêèìè ïîäàðêàìè. Òîðîïèò, ïîäãîíÿåò èõ Ñàíòà Êëàóñ - âåçäå íàäî óñïåòü, âñå äåòè â ðîæäåñòâåíñêóþ òàéíóþ íî÷ü äîëæíû ïîëó÷èòü êóñî÷åê ñ÷àñòüÿ. Ïðè âñåé ëåãêîñòè, ñêàçî÷íîñòè âíåøíåé èçîáðàçèòåëüíîé òåìàòèêè öèôåðáëàòà ÷àñîâ "Santa Claus", îíè íåâåðîÿòíî ñëîæíû ñâîèì òåõíè÷åñêèì èñïîëíåíèåì. Äâóõêîìïîíåíòíûé, âîäîíåïðîíèöàåìûé êîðïóñ "Empire", ñ ïî-

ëèðîâàííîé èëè ìàòîâîé ïîâåðõíîñòüþ, çàâîäíàÿ ãîëîâêà â âèäå çâåçäû, ìíîãîöâåòíàÿ ýìàëü öèôåðáëàòà "cloisonne", çîëîòûå ñòðåëêè, øëèôîâàííûå ìåëêîäèñïåðñíûì ïåñêîì, â ñòèëå "Triangular and Baton", ñ íàíåñåííûì òðèòèåì, ìåõàíèçì, ïîêðûòûé ðîäèåì, ìîíîìåòàëëè÷åñêèé ìàÿòíèê è ãëàâíîå, âåðøèíà óñëîæíåíèÿ â ÷àñîâîì èñêóññòâå òóðáèéîí. Ýòè ÷àñû, ñâîåãî ðîäà "ïîäàðîê" Ñàíòà Êëàóñó - âîëøåáíîìó ïåðñîíàæó, íî åùå è òåì ëþäÿì, êîòîðûå, ïîäîáíî äåòñêîìó êóìèðó, ñïîñîáíû òâîðèòü äîáðî.

Вечная красота от дома "Rado".

Ï

îêóïàÿ òî èëè èíîå þâåëèðíîå óêðàøåíèå, ìû áåññîçíàòåëüíî âûðàæàåì ñâîå âíóòðåííå "ß" è ýòèì ïîä÷åðêèâàåì ñâîþ èíäèâèäóàëüíîñòü, ïðèâåðæåííîñòü ê ñòèëþ. À ñî÷åòàÿ ðàçíûå àêñåññóàðû, åùå è äåìîíñòðèðóåì ñâîé âêóñ. Ïîýòîìó íå óäèâèòåëüíî, ÷òî ÷àñû ñåãîäíÿ ìíîãèìè ëþäüìè ðàññìàòðèâàþòñÿ íå ïðîñòî êàê èíñòðóìåíò îïðåäåëåíèÿ âðåìåíè, à åùå è âàæíàÿ ÷àñòü èõ èìèäæà. Äëÿ ìîäåëåé ÷àñîâ ýòîãî ñåçîíà ñíîâà õàðàêòåðíû áðèëëèàíòû ñèìâîë íåïðåõîäÿùåé, íåçûáëåìîé êðàñîòû. Íåäàðîì äðåâíèå âåðèëè, ÷òî áðèëëèàíò - ýòî êóñî÷åê âå÷íîñòè ñïîñîáíûé ïîäàðèòü ÷åëîâåêó áîæåñòâåííûé îãîíü çåìëè, íåáåñíóþ ÷èñòîòó è ëó÷åçàðíîñòü. 82 Watch&Diamond

Øâåéöàðñêàÿ ÷àñîâàÿ êîìïàíèÿ "Rado", íå áåç óäîâîëüñòâèÿ ñëåäóÿ ýòîìó ïîâåðüþ â äíè ñåãîäíÿøíèå, ïðåäñòàâèëà äâà ýêçåìïëÿðà þâåëèðíîãî ìàñòåðñòâà êëàññà "ëþêñ", ïîäâåäÿ ýòî ñîáûòèå êàê ðàç ê íà÷àëó ïðàçäíè÷íîãî ñåçîíà. Ðîñêîøü è ëó÷åçàðíûé áëåñê ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîåäèíåíèå êåðàìèêè, áëàãîðîäíîãî ìåòàëëà è äðàãîöåííûõ êàìíåé â ÷àñàõ äëÿ ìóæ÷èí è æåíùèí. Sintra "Superjubile" è Sintra Chrono "Superjubile" íîâîå ñâåðêàþùåå ñèÿíèå êîìïàíèè "Rado", êîòîðîå îñòà¸òñÿ ïðåêðàñíûì â ëþáûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Sintra "Superjubile" ñ áðèëëèàíòàìè. Êåðàìè÷åñêèé êîðïóñ è áðàñëåò, îêðàøåííûå â ïëàòèíîâûé öâåò, íå áîÿòñÿ öàðàïèí. Íà çàäíåé êðûøêå êîðïóñà ãðàâèðîâêà - "Jubile", à

ïðîìåæóòî÷íûå çâåíüÿ áðàñëåòà, âûïîëíåííûå èç áåëîãî çîëîòà, èíêðóñòèðîâàíû 120-þ áðèëëèàíòàìè. Áåëûé èëè ÷åðíûé ïåðëàìóòðîâûé öèôåðáëàò îêðóæàþò 48 áðèëëèàíòîâ.


главная драгоценность

г. Донецк, пр. Мира 14/а тел. +38 062 381 47 27 www.victoria city.com


Дальние броски Джейкоба Арабо

Â

äàííîì ñëó÷àå áàñêåòáîëüíàÿ òåðìèíîëîãèÿ â îòíîøåíèè ñàìîãî êðóòîãî àìåðèêàíñêîãî þâåëèðà âïîëíå óìåñòíà. Ïåðâûé áðîñîê óçáåêñêîãî ìàëü÷èøêè èç Òàøêåíòà áûë â Àìåðèêó.  øåñòíàäöàòü ëåò îí óæå íà êóðñàõ þâåëèðíîãî äèçàéíà, à â ñåìíàäöàòü îòêðûâàåò ñîáñòâåííîå äåëî. Ðàáîòàåò ñ ðàçíûìè þâåëèðíûìè ôèðìàìè, âûïîëíÿÿ ÷àñòíûå çàêàçû è ñîòðóäíè÷àÿ ñ èìåíèòûìè äèçàéíåðàìè. Âñêîðå åìó óäàåòñÿ (åùå îäèí ïðèöåëüíûé áðîñîê) àðåíäîâàòü ïðèëàâîê â íüþéîðêñêîì Kaplan Diamond Centre, íà êîòîðîì, áåç èçëèøíåé ñêðîìíîñòè, óæå áûëè âûëîæåíû ñîáñòâåííûå èçäåëèÿ. Òàê ðîäèëàñü ôèðìà Jacob & Co. Ëåò äåñÿòü òîìó íàçàä ïîïóëÿðíàÿ ïåâèöà Faith Evans ñëó÷àéíî ïðèïàðêîâàëàñü âîçëå êðîøå÷íîãî 84 Watch&Diamond

ìàãàçèíà Äæåéêîáà. Ÿ âíèìàíèå ïðèâëåêëè íåîáû÷íî êðóïíîãî ðàçìåðà áðèëëèàíòîâûå óêðàøåíèÿ, âûñòàâëåííûå íà âèòðèíå. Ãîòîâèëñÿ ê âûïóñêó åå íîâûé àëüáîì, è îíà èñêàëà íå÷òî ïîäîáíîå, áðîñêîå äëÿ ôîòîãðàôèè íà îáëîæêó. Ïîòðÿñåííàÿ èçäåëèÿìè Äæåéêîáà, îíà ÷åðåç ÷àñ ñíîâà âåðíóëàñü â ìàãàçèí, áóêâàëüíî âîëîêîì òàùà çà ñîáîé ìóæà - âåëèêîãî àìåðèêàíñêîãî ïðîäþñåðà. Òàê Àðàáî ñäåëàë åùå îäèí, ïîæàëóé, ðåøàþùèé áðîñîê - îí ñðàçó ïîïàë â êðóã èçáðàííûõ, èçáàëîâàííûõ ðîñêîøüþ ëþäåé, êîòîðûå èìåëè âðîæäåííûé íþõ íà âñå øèêàðíîå, íàñòîÿùåå, è êîòîðûå âî ìíîãîì ñàìè îïðåäåëÿëè ìîäó â ñàìûõ ðàçíûõ íàïðàâëåíèÿõ êóëüòóðíîé æèçíè. Òåïåðü â Àìåðèêå âñå çíàþò, ÷òî çà þâåëèðíûìè óêðàøåíèÿìè íóæíî èäòè â ìàãàçèí ê ÷åëîâåêó ïî ïðîçâèùó "Äæåéêîá Þâåëèð".

Äæåéêîáó Àðàáî åùå íåò è ñîðîêà, à åãî äåëî ñ ãîäîâûì îáîðîòîì â 20 ìëí. äîëëàðîâ è þâåëèðíàÿ ñëàâà ñðåäè àêòåðîâ, ñïîðòñìåíîâ, ìóçûêàíòîâ, äèçàéíåðîâ è äðóãèõ ïðåäñòàâèòåëåé áîãåìû íàñòîëüêî ïîïóëÿðíû è âîñòðåáîâàíû, ÷òî ýòî âûçûâàåò çóáîâíûé ñêðåæåò ó êîíêóðåíòîâ.  ôèðìå Jacob & Co ðàáîòàþò 5 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå æåíà Äæåéêîáà, Àíæåëà. Åùå 15 ÷åëîâåê ðàáîòàþò ïî êîíòðàêòó, íî îí äåëàåò âåñü äèçàéí ñàì, ÷àñòî êîíñóëüòèðóÿñü ñ êëèåíòàìè. "Ìóçûêàíòû è ñïîðòñìåíû â ñâîèõ ïðèñòðàñòèÿõ îäèíàêîâû, - ãîâîðèò îí. - Îíè õîòÿò íîñèòü òîëüêî òî, ÷åãî íè ó êîãî äðóãîãî íåò". Çâåçäû ÍÁÀ - Stephon Marbury, Àëåí Èâåðñîí è Ðåããè Ìèëëåð, áîêñåðû - Ìàéê Òàéñîí, Ðîé Äæîíñ Ìëàäøèé è Prince Naseem Hamed, ñ÷èòàþò âèçèò â ìàãàçèí Àðàáî, â Áðèëëèàíòîâîì Ðàéîíå Ìàíõýòòåíà, îáÿçàòåëüíûì âî âðåìÿ ñâîåãî ïðåáûâàíèÿ â Íüþ-Éîðêå. Shaquille O'Neil çàïëàòèë 170.000$ çà îäèí èç áðàñëåòîâ Àðàáî. "Ó ñïîðòñìåíîâ


îáÿçàòåëüíî åñòü àãåíò, àäâîêàò, äîêòîð, ìàññàæèñò, - óëûáàÿñü, ãîâîðèò Àðàáî. - Òåïåðü ó íèõ åñòü åùå è ñâîé þâåëèð". Ñðåäè ñàìûõ ëþáèìûõ êëèåíòîâ Äæåéêîáà ëþäè, ñòàâøèå åãî äðóçüÿìè - Áðèòíè Ñïèðñ, Áîðèñ Áåêêåð, Äâèä Áåêõåì, Marbury, çàùèòíèê New Jersey Nets, Ïàôô Äýääè è Äæåé-Z. Îäíî èç ëþáèìûõ èçäåëèé Àðàáî - áðàñëåò äëÿ Marbury ñòîèìîñòüþ â 250 000 äîëëàðîâ. "Åãî øèðèíà - îêîëî 3õ äþéìîâ, îí âûïîëíåí èç ïëàòèíû ñ 130-þ áðèëëèàíòàìè è âûãëÿäèò êàê áàñêåòáîëüíàÿ êîðçèíà", - ãîâîðèò Àðàáî. Äæåéêîá þâåëèð, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó îãðîìíûå áðèëëèàíòîâûå êîìïîçèöèè óêðàøàþò øåè ðîê çâåçä è àêòåðîâ. Êàê ïðàâèëî, ýòî ïðåäñòàâèòåëè òåìíîêîæåãî íàñåëåíèÿ Àìåðèêè. Íàîìè Êåìïáåëë, Äæåííèôåð Ëîïåñ, Äæåññèêà Ñèìïñîí íå æàëåþò äåíåã íà èçäåëèÿ, ñòîèìîñòüþ â ñîòíè òûñÿ÷ äîëëàðîâ,

ïîòîìó ÷òî Àðàáî óäàëîñü õîðîøî ïîíÿòü âíóòðåííèé ìèð ýòèõ ëþäåé, èõ æåëàíèå êàê ìîæíî ÿð÷å çàÿâèòü î ñåáå. Àðàáî ïîñâÿùàþò ñòèõè, åãî ïðîñëàâëÿþò â ïåñíÿõ, îí íåèçìåííûé æåëàííûé ãîñòü ñàìûõ ïðåñòèæíûõ ñâåòñêèõ ðàóòîâ. Îäíàêî õèòîì ñåçîíà ñòàëè íå íîâûå þâåëèðíûå èçûñêè Àðàáî, à åãî ÷àñû "The 5 Time Zone". Ýëòîí Äæîí ñðàçó êóïèë èõ íåñêîëüêî äåñÿòêîâ â ðàçíûõ öâåòîâûõ ðåøåíèÿõ. Êàðë Ëàãåðôåëüä, Äîëü÷å è Ãàáàíà ùåãîëÿþò â íèõ íà ñâîèõ ïîäèóìàõ. Ìàéêë Äæåêñîí ñ ñåñòðè÷êîé, åñòåñòâåííî, Ïàôô Äýääè è ïîãîëîâíî âñå àìåðèêàíñêèå è åâðîïåéñêèå ðýïïåðû óæå íîñÿò ýòè ÷àñû. Êîíñòðóêöèÿ ÷àñîâ ïîçâîëÿåò îäíîâðåìåííî âèäåòü âðåìÿ â ïÿòè çîíàõ ìèðà: Ïàðèæ, Ëîíäîí, Íüþ-Éîðê, Ëîñ-Àíäæåëåñ è ìåñòíîå âðåìÿ. Îãðîìíûå ïî ñâîèì ðàçìåðàì, ýòè ÷àñû ïðèâëåêàþò ëþáèòåëåé ÷àñîâîãî èñêóñ-

ñòâà ïðåæäå âñåãî ñâîèì öâåòîâûì ðåøåíèåì. Âñå íîâîå - ýòî õîðîøî çàáûòîå ñòàðîå - ãëàñèò ïîñëîâèöà. Èñêóññòâîâåäû ñðàçó îáíàðóæèëè àíàëîãèè öâåòîâîãî ðåøåíèÿ ÷àñîâ Äæåéêîáà - â 1917 ãîäó â Àìåðèêå è â 1965 âî Ôðàíöèè.  ïåðâîì ñëó÷àå ýòî áûëè èíòåðüåðû, à âî âòîðîì æåíñêèå ïëàòüÿ. Òåïåðü "ðàçíîöâåòíûå ëîñêóòêè" äîáðàëèñü è äî öèôåðáëàòîâ ÷àñîâ. "The 5 Time Zone" íàñòîëüêî "êðè÷àùèå" ÷àñû, ÷òî ýòî îáñòîÿòåëüñòâî íåìèíóåìî ïðåâðàùàåò èõ âëàäåëüöà â êðóòîãî òóñîâùèêà. Ïÿòíàäöàòü öâåòîâûõ êîìáèíàöèé, â çîëîòûõ èëè ñòàëüíûõ êîðïóñàõ, ñ áðèëëèàíòàìè íà áåçåëå è ðàçíîöâåòíûìè ðåìåøêàìè îíè ìîãóò óäîâëåòâîðèòü ëþáîé âêóñ. Âðÿä ëè ìîäà íà òàêèå èçäåëèÿ ïðîéäåò áûñòðî, ñêîðåå âñåãî, íå ïðîéäåò íèêîãäà, ïîòîìó ÷òî îíè âûðàæàþò ÿðêóþ, âåñåëóþ èäåþ æèçíè ëþäåé. Ôèëë Êåìáåë Watch&Diamond 85


КРИСТАЛЛ избранное...

Новый магазин уникальных швейцарских часов Киев, ул. Владимирская, 20/1а тел. (044) 228 61 11


Exclusiveli only Alan Silberstein, Harry Winston, De Grisogono, F.P. Journe, Bovet, Jorg Hysek, Roger Dubuis, Jacob&Co, Carrera y Carrera, Scatola del Tempo и многое другое...


Дюбей і Шальденбран

КРИСТАЛ ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 тел. (044) 228 61 11 тел. (062) 335 76 46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а

Дніпропетровськ вул. Короленко, 2 тел. (0562) 34 20 80

Львів вул. Театральна, 10 тел. (0322) 72 06 05


Åãî êîëëåêöèè óçíàþòñÿ ñ ïåðâîãî âçãëÿäà - êðàñî÷íàÿ ìíîãîöâåòíàÿ ýìàëü, óêðàøåííàÿ çîëîòîì è áðèëëèàíòàìè. Ïîäîáíî ïîýòó, óêðàøåííàÿ Ëåîïîëüäî Ïîëè èñïîëüçóåò äëÿ ýòîãî äðàãîöåííûå êàìíè è ìåòàëëû.

La Nouvelle Bague Watch& Diamond: Âû îäèí èç ñàìûõ èíòåðåñíûõ äèçàéíåðîâ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü. Òî, ÷òî âû äåëàåòå íåëüçÿ ñðàâíèâàòü ñ þâåëèðíûìè óêðàøåíèÿìè â îáû÷íîì èõ ïîíèìàíèè. Êàê âû ê ýòîìó ïðèøëè? Ëåàïîëüäî Ïîëè: Ýòî ëåãêèé âîïðîñ. Âî ïåðâûõ ó ìåíÿ íåò íèêàêîé þâåëèðíîé ðîäîñëîâíîé. ß çàíèìàëñÿ ñîâñåì äðóãèìè âåùàìè, ìàðêåòèíãîì è èñêóññòâîì. Ýòî, êîíå÷íî, îêàçàëî âëèÿíèå íà ìåíÿ, è ìíå ëåãêî ÷åðïàòü èäåè è âäîõíîâåíèå èç íåäð ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà. Âî âñåì åñòü êðàñîòà, íàäî òîëüêî íàó÷èòüñÿ å¸ âèäåòü. Ëþäè, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ ïðîèçâîäñòâîì óêðàøåíèé íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò, âîëåé íå âîëåé âûðàáàòûâàþò øòàìïû, êîòîðûì çàòåì ñàìè è ñëåäóþò.

Ìíå â ýòîì îòíîøåíèè ãîðàçäî ëåã÷å, ó ìåíÿ øòàìïîâ åù¸ íåò, è ÿ ÷åðïàþ èäåè îòîâñþäó: èç ïóòåøåñòâèé, èñêóññòâà ... Ïî÷åìó óêðàøåíèÿ, ïîäîáíû ìîèì, ñðàçó ñòàíîâÿòñÿ ïîïóëÿðíûìè? Ýòî ïîòîìó, ÷òî ÿçûê èñêóññòâà, îñîáåííî ïîï-àðò, î÷åíü ëåãêî âîñïðèíèìàåòñÿ è áûñòðî âïèòûâàåòñÿ ïóáëèêîé. Ìû èñïîëüçóåì î÷åíü ïðîñòûå, êëàññè÷åñêèå ñîñòàâëÿþùèå. W&D: Ýòî âàø ñåìåéíûé áèçíåñ? Ë.Ï: Íåò. Ìû íà÷àëè 26 ëåò íàçàä. Òîãäà íèêòî íå ïðîèçâîäèë íè÷åãî íîâîãî. Âñå ïîäðàæàëè Ôàáåðæå èëè Ëàëèêó. Áûëî ìíîãî áðèëëèàíòîâ, ñàïôèðîâ è ðóáèíîâ, â ðàçíûõ ñî÷åòàíèÿõ. Ìîé ÿçûê ñàìîâûðàæåíèÿ àáñîëþòíî èíîé. W&D: Âû èçîáðåëè êàêîé-òî ñâîé óíèêàëüíûé ñïîñîá íàíåñåíèÿ ýìàëè? Ë.Ï: Äà. Ñîâðåìåííûå óêðàøåíèÿ - ýòî óêðàøåíèÿ, êîòîðûå íîñÿò ñ óòðà äî âå÷åðà. Îíè äîëæíû áûòü ïðîñòûìè, ëåãêèìè è êà÷åñòâåííûìè.  ïåðâûé ãîä ìû ïðèìåíèëè êëàññè÷åñêèé ñïîñîá íàíåñåíèÿ ýìàëè, Watch&Diamond 89


â ðåçóëüòàòå èçäåëèÿ áûñòðî ëîìàëèñü. Íàøó ýìàëü ìîæíî íîñèòü öåëûé äåíü, íå ïåðåæèâàÿ, ÷òî ñ íåé ÷òî-òî ñëó÷èòñÿ. W&D: Êàê âû ïðèäóìûâàåòå òàêèå öâåòîâûå ðåøåíèÿ è íåîáû÷íûå ôîðìû? Ë.Ï: Îòâåò ëåæèò íà ïîâåðõíîñòè - ÿ æèâó âî Ôëîðåíöèè. Ýòèì âñå ñêàçàíî. Ñåé÷àñ î÷åíü ïîïóëÿðåí ñòèëü fusion (ñëèÿíèå), ÿ îòêðûë åãî äëÿ ñåáÿ 25 ëåò íàçàä, êîãäà ñìåøàë ãðå÷åñêèå êëàññè÷åñêèå ýëåìåíòû ñ ÿïîíñêèìè ìîòèâàìè. Ýòî áûëî âåñüìà èíòåðåñíî. Ïðåäñòàâüòå, ãðå÷åñêèå êîëîííû ñ ÿïîíñêèìè ïàäóãàìè. Ñåé÷àñ ýòî î÷åíü ìîäíî. Ïîÿâèëàñü äàæå ìóçûêà fusion è ìóëüòèýòíè÷åñêàÿ êóõíÿ. Ìû ïåðåæèâàåì èíòåðåñíûé ïåðèîä â èñêóññòâå. Âî Ôëîðåíöèè î÷åíü ëåãêî ïîïàñòü ïîä âëèÿíèå ïðîøëîãî, ýòî ãîðîä ìóçåé, äàþùèé ïðåäñòàâëåíèå î ïðîïîðöèÿõ, ãîðîä öâåòà. Êóäà íå ïîéäåøü, âåçäå èñêóññòâî. ß ïðîñòî çàðàæåí èì, è ïîýòîìó ìíå ëåãêî. W&D: Êàêàÿ êóëüòóðà âàñ áîëüøå âñåãî çàíèìàåò? Ë.Ï: Ñåé÷àñ, àçèàòñêàÿ. Íî ÿ íå îòäàþ ïðåäïî÷òå90 Watch&Diamond

íèå åé îäíîé. ß ëþáëþ äåëàòü îòêðûòèÿ. À äëÿ ýòîãî ïîëåçíî çíàòü ðàçíûå êóëüòóðû. Êèòàéñêóþ, ÿïîíñêóþ, óêðàèíñêóþ, þæíî-àìåðèêàíñêóþ...  êàæäîé èç íèõ ìîæíî ñäåëàòü èíòåðåñíûå íàõîäêè. Èç Þæíîé Àìåðèêè ÿ ÷åðïàþ óäèâèòåëüíûå öâåòîâûå ðåøåíèÿ, íåîáû÷íûå îòòåíêè êðàñíîãî, íàïðèìåð. ßïîíèÿ è Êèòàé äàðÿò âîîáðàæåíèþ íåïîâòîðèìûå ôîðìû. ß ïðîñòî çàðÿæàþñü âñåì ýòèì. Çâóêè, çàïàõè, âêóñ - ó âñåãî ÿ ó÷óñü. Åñëè ìíå äîâåäåòñÿ ïðèåõàòü ê âàì â Óêðàèíó, ÿ óâåðåí, ÷òî ÿ îòêðîþ äëÿ ñåáÿ ÷òî-òî íîâîå è íåîáû÷íîå, è ðàíî èëè ïîçäíî ýòî ïðîÿâèòñÿ â ìîèõ ðàáîòàõ. W&D: Ó âàñ åñòü ëþáèìûé ïîêóïàòåëü? Ë.Ï: Îíè âñå ëþáèìûå. Åñëè âàì íðàâÿòñÿ, è âû ïîêóïàåòå ìîè óêðàøåíèÿ, âû ñòàíîâèòåñü ìîèì äðóãîì.


Йорг Хайзек

КРИСТАЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР В УКРАЇНІ Київ Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 тел. (044) 228 61 11 тел. (062) 335 76 46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а

Дніпропетровськ вул. Короленко, 2 тел. (0562) 34 20 80

Львів вул. Театральна, 10 тел. (0322) 72 06 05


Çíà÷èò, ìîÿ èíäèâèäóàëüíîñòü ñòàíîâèòñÿ ïðîäîëæåíèåì Âàøåé. Åñëè âàì íðàâèòñÿ òî, ÷òî ÿ äåëàþ, çíà÷èò, âàì íðàâëþñü è ÿ. Ýòî íå ïðîñòî ðèòîðèêà.  ìîèõ èçäåëèÿõ åñòü èðîíèÿ, øóòêà, è òå, êòî ñïîñîáåí îöåíèòü èõ, ïîíèìàþò ìåíÿ. Åñëè âû ïîêóïàåòå ìîè óêðàøåíèÿ, çíà÷èò, âàñ èíòåðåñóåò íå÷òî áîëüøåå, íåæåëè ãðóäà áðèëëèàíòîâ è çîëîòà. W&D: Âàì ïîìîãàåò æåíà? Ë.Ï: Äà. Ÿ ïîìîùü íåîöåíèìà. W&D: Èìåííî òâîðèòü? Ë.Ï: Íåò, îíà íå êðåàòèâíûé ÷åëîâåê. Åå ïîìîùü íåîöåíèìà â ôèíàíñîâûõ äåëàõ êîìïàíèè. Òâîðèòü, ïàðèòü â îáëàêàõ - ìîé óäåë. Îíà òâåðäî ñòóïàåò ïî çåìëå. W&D: Êòî âàø ëþáèìûé äèçàéíåð â îäåæäå? Ë.Ï: Àðìàíè. Îïÿòü-òàêè, ïîòîìó, ÷òî îí ìîæåò êîìáèíèðîâàòü. Íðàâèòñÿ êà÷åñòâî åãî òêàíåé. Ëþáëþ Ôåíäè, òàêæå çà ñïîñîáíîñòü ñìåøèâàòü. Öåíþ òàëàíò ÿïîíñêèõ Êóòþðüå: ßìàìîòî, Èñàíüÿêè. W&D: Êòî èç çíàìåíèòîñòåé ïîêóïàåò âàøè èçäåëèÿ? Ë.Ï: Äæåíèôåð Ëîïåç. Ýëòîí Äæîí. Ýëèçàáåò Òåé92 Watch&Diamond

ëîð êóïèëà äâà. áðàñëåòà â Ãîëëèâóäå. Ó ìåíÿ åñòü êîëüå, êîòîðîå íàçûâàåòñÿ Âàíäà. ß ñäåëàë åãî ñïåöèàëüíî äëÿ Âàíäû Ôåððàãàìî. W&D: À âàøà äî÷ü ïëàíèðóåò ïîéòè ïî âàøèì ñòîïàì? Ë.Ï: ß áû õîòåë, ÷òîáû îíà áûëà çäåñü. Îíà áîëüøàÿ, êàê ÿ. Ìàìà íå ëþáèò, êîãäà ÿ ãîâîðþ, ÷òî îíà áîëüøàÿ. Íî ìàìû çäåñü íåò, ïîýòîìó ìîæíî. Îíà ãîâîðèò, êàê è ÿ, ðàçìàõèâàÿ ðóêàìè. Íàñòîÿùàÿ èòàëüÿíêà. Èçîáðåòàòåëüíà äî óæàñà. Áðîñèëà ó÷èòüñÿ, õî÷åò âñå ïîñòè÷ü íà ñîáñòâåííîì îïûòå. Ñåé÷àñ ðàáîòàåò â êîìïàíèè, êîòîðàÿ îðãàíèçîâûâàåò ñâàäüáû ÿïîíöàì è àìåðèêàíöàì âî Ôëîðåíöèè.  íåé áüåòñÿ ìîÿ õóäîæåñòâåííàÿ æèëêà. Ïîñìîòðèì, ìîæåò áûòü è ïîâåðíåò ãîëîâó â ìîþ ñòîðîíó. W&D: ×òîáû âû õîòåëè ñêàçàòü íàøèì ÷èòàòåëÿì? Ë.Ï: Ìîÿ ìèññèÿ äåëàòü ëþäåé ñ÷àñòëèâûìè ñ ïîìîùüþ ìîèõ óêðàøåíèé. Ìíå íðàâèòñÿ âèäåòü, êàê ëþäè óëûáàþòñÿ, ãëÿäÿ íà ìîè èçäåëèÿ. ß ïîëó÷àþ èäåè îò âàñ è âàì æå èõ âîçâðàùàþ, ïðîïóñòèâ èõ ÷åðåç ñåáÿ, ÷åðåç ñâîé èòàëüÿíñêèé ìåíòàëèòåò.


Ремонт часов для нас это искусство!

Дипломированные специалисты, прошедшие обучение в мастерских лучших часовых компаний Швейцарии предлагают полный спектр услуг по ремонту ваших часов.

Мы вернем вашим часам точность!Ночная стрелкаЧасы и драгоценности предоставленны сетью магазинов КРИСТАЛЛ Одежда предоставлена магазинами Bolero, Cult, Megapolis Анастасия: костюм Aleksander McQueen сапоги Casadei дубленка Roberta Scarpa Александр: пальто Loro Piana рубашка Kiton галстук Ermanegildo Zegna Руслан: пальто Ermanegildo Zegna рубашка Kiton галстук Ermanegildo Zegna


Мода раздвигает границы

Â

1

114 Watch&Diamond

2

ýòîì ñåçîíå ìîäà êàê íèêîãäà ðàçîòêðîâåííè÷àëàñü è ñòàëà íàñòîëüêî äåìîêðàòè÷íîé, ÷òî òàê è õî÷åòñÿ ìàõíóòü ðóêîé: - À-à, òåïåðü ìîäíî ÂÑÅ! Íî, ñäåëàåì ðåìàðêó, íå âñåì è íå âñåãäà. Ïåðâîå, ÷òî áðîñàåòñÿ â ãëàçà, ýòî îáèëèå êðàñíîãî öâåòà è ýòîìó åñòü âïîëíå åñòåñòâåííîå îáúÿñíåíèå. Íàñòóïèëè ìîíîõðîìíûå, ïàñìóðíûå, êîðîòêèå äíè. Åùå ìèã è âñå çàâàëèò ñíåãîì. Êàê îæèâèòü õîëîäíûå ëèöà, êàê âûäåëèòüñÿ èç ñåðî÷åðíîé òîëïû, ÷òî ñäåëàòü, ÷òîáû â äîìå ñòàëî "òåïëåå". Ðåöåïò ïðîñò è õîðîøî ïðîâåðåí æèçíüþ - ãóáíàÿ ïîìàäà, øóáà, ñàïîãè, ñóìî÷êè, äèâàíû è êðåñëà, ïîêðûâàëà è ïðîñòûíè, ãóñòîå âèíî - òîëüêî ÿðêîêðàñíîãî, îãíåííîãî öâåòà. Áóäåì ïî-äåòñêè íåìíîãî "êîñèòü" ïîä Äåäà Ìîðîçà.  Èñïàíèè êðàñíàÿ îäåæäà íà Ðîæäåñòâî è Íîâûé Ãîä ïðèíîñèò æåíùèíàì áîëüøå ëþáâè â íàñòóïàþùåì ãîäó è ýòî àêñèîìà.  ÷àñîâîì èñêóññòâå, êîòîðîå íàèáîëåå êîíñåðâàòèâíî, òàêæå ïðîèñõîäÿò ñåðüåçíûå èçìåíåíèÿ - íà öèôåðáëàòû íàíîñÿòñÿ ïîðòðåòû ëþáèìûõ, èëè íà íèõ ðû÷àò òèãðû, ïëÿøóò èåðîãëèôû, è Ñàíòà Êëàóñ íåñåòñÿ íà îëåíÿõ ñ âîðîõîì ïîäàðêîâ. Þâåëèðàì ëåã÷å, îíè âñåãäà â ìàòåðèàëå, íî ðþøå÷êè, îáîðêè è êðóæåâà èç äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ â ñî÷åòàíèè ñ êîæåé, â ýòîì ñåçîíå ïðåâçîøëè âñå îæèäàíèÿ. Æåíñòâåííîñòü, êîòîðàÿ íà âðåìÿ óøëà ïîä íàòèñêîì õîëîäíûõ äèðåêòðèñ, âíîâü áåðåò âåðõ. Ãðèíïèñ õâàòàåòñÿ çà ãîëîâó - â ìîäå ìåõà, è êàêèå! Ðûñü è ëåîïàðä - öåíû çàîáëà÷íûå, à äîñòàòü íåâîçìîæíî. Ìóæ÷èíû ïîãîëîâíî ñèöèëèéöû - ÷àñû, ïóãîâèöû, çàïîíêè, ïðÿæêè - âñå â ÷åðåïàõ, âñå â ÷åðíîì, âñå êðîâîæàäíûå ïèðàòû (÷òî îò÷àñòè îòðàæàåò íûíåøíþþ æèçíü ïðè ñòàíîâëåíèè ãîñóäàðñòâà). Âñå ýòî ìíîãîîáðàçèå ìîäíûõ íàïðàâëåíèé ìîæåò ïðèâåñòè ê ðàñòåðÿííîñòè - ÷òî æå íîñèòü? Íî òóò âûáîð òîëüêî çà âàìè, ïðèìåðÿéòå âñå äî ñåäüìîãî ïîòà, ïîêà íå âîçíèêíåò â çåðêàëå ñíîãñøèáàòåëüíûé îáðàç è âàøè ñâåðêàþùèå ãëàçà. Åêàòåðèíà ÒÈÌÎÔÅÅÂÀ


4

5

3

6

К

расный цвет заставляет свер' кать добродетель и краснеть пороки. Он открытое рекомен' дательное письмо, которое за' воевывает сердца, он обеща' ние счастья. Раньше говорили: хочешь быть красивым, поступи в гусары. Кто спрашивает, почему красный цвет ' это красиво, тот слеп.

7

12 9

8

14

10 11 1, 4, 5, 6. Подвески и кольца La Nouvelle Bague. 2. Часы de Grisogono. 3. Часы TechnoMarine. 7. Кольцо Fani. 8. Серьги Stefan Hafner. 9. Кольцо Carrera y Carrera. 10, 11. Лаковая сумочка и туфли Casadei. 12. Кружевной корсет La Perla. 13. Часы Alain Silberstein. 14. Кожаное кресло Bastex.

Watch&Diamond 115 13


2

3

4

Н

еизвестно, кто первый начал рисовать на циферблатах, но мы знаем, что продолжатели этой давней, веселой тради' ции сегодня, самые модные дизайнеры. На уровне подсознания мы чувствуем, что это прекрасно, но что'то порой останавливает нас перед выбо' ром таких часов. Оглянитесь, вас уже обходят на повороте. Хотите выглядеть мрачной докукой ' не покупайте.

1

7

6

1, 2, 5. Bovet. 3. 7. Roger Dubuis. 4. TechnoMarine. 6. Paul Picot.

5


dare to be different

ALL DECISIONS, CHOICES AND OPINIONS REPRESENT OPPORTUNITIES TO LIVE LIFE ACCORDING TO YOUR OWN RULES. THIS DOESN’T MEAN BEING DIFFERENT FOR DIFFERENT’S SAKE, BUT BEING THE PERSON YOU ARE. EVERY HUMAN BEING IS A UNIQUE INDIVIDUAL. SOME PEOPLE HAVE FORGOTTEN THIS. WE HAVEN’T. DARE TO BE DIFFERENT! ALFEX 5465.002, 5465.R4 -1050, SHARP INTERNATIONAL LTD., TEL. +44 1527 577 596, WWW.ALFEX.COM

КРИСТАЛ ПОДАРУНКИ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР В УКРАЇНІ Донецьк, вул. Артема, 76 тел. (062) 381'06'12 оптовий продаж (062) 337'16'12

Алфекс


2

3

4

К

ожа, по справедливому утве' рждению знатоков, никогда не покидала подиумов. Пло' хо, когда ее становится очень много. Чтобы соблюсти гар' монию, выдающиеся Кутюрье, ювели' ры, часовые мастера выдают ее порци' ями, "по блату" и только тем из нас, кто знает чувство меры. В этом сезоне ко' жаные изделия в ювелирном искусстве достигли максимального выразитель' ного эффекта. Посмотрите на назва' ния фирм, отдавших дань самому теп' лому материалу.

5

6

1

8

7

1. Часы TechnoMarine. 2. Часы Gucci. 3. Часы Harry Winston. 4. Браслеты de Bers. 5. Kолье'ошейник Pianegonda. 6, 7. Браслеты Fani. 8. Сумка John Galliano. 9. Сапоги Vicini. 10. Кресло Bastex. 10

9


AA №316285 29.11.2002

Стефан Хафнер

КРИСТАЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 тел. (044) 228'61'11 тел. (062) 335'76'46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а


1

2

3

4

В

се в клеточку, как стремление к порядку и геометрической красоте, где каждая точка на своем месте, где каждый квадрат ' законченная карти' на. Chopard и Channel, Staurino и Фабер' же разграфили мир на клеточки, где каж' дому из нас найдется место и возмож' ность проявить свой вкус.

5

8

6

7 9

10

.1, 2. Подвеска и кольцо Faberge. 3. Часы Chanel. 4. Ча' сы Girard Perrigaux. 5. Часы Valentino 6. Часы Aquanautic. 7, 8. Серьги и часы Chopard 9, 10. Кольца Staurino Fratelli. 11. Юбка Gabriele Strehle. 11


Клан де Вега AA №316285 29.11.2002

КРИСТАЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 тел. (044) 228'61'11 тел. (062) 335'76'46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а


2

4 3

С

трасть человека к изображе' нию животных уходит в перво' бытные времена и в наших хромосомах явно присутству' ет неразрывная связь с ми' ром "братьев наших меньших". Одева' ясь ли в шкуры леопарда, рыси, тигра или зайца, украшая себя золотыми фи' гурками других животных, мы стремимся к красоте Природы. Каждый волен в вы' боре меха натурального или искусствен' ного. Встает вопрос лишь о степени ли' цемерия, но это долгий спор, где каж' дый по'своему прав.

1

5

6

7

8

1,2,4. Кольца и подвески Carrera y Carrera. 3,5,7. Серь' ги, браслет и кольцo Roberto Coin. 6. Часы Moschino. 7. Часы Roberto Cavalli. 9. Подвеска Mattioli. 9


Клан де Вега AA №316285 29.11.2002

КРИСТАЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 тел. (044) 228'61'11 тел. (062) 335'76'46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а


2

1

П

омните у классика: "Вот куп' лю белье с кружевами и уйду к любовнику". Рюши, обор' ки, воланы, бывшие симво' лами женственности в одеж' де прошлых лет, сегодня вдохновили выдающихся ювелиров и все это вол' нообразное великолепие в виде брас' летов, колье, сережек и колец, вдруг, из кича превратилось в наимоднейшие вещицы, носить которые будет рада любая женщина.

3

4

1, 2, 3. Кольца Stefan Hafner. 4. Кольцо Visconti. 5. Ваза Venturi Arte Design.

5


Клан де Вега AA №316285 29.11.2002

КРИСТАЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 тел. (044) 228'61'11 тел. (062) 335'76'46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а


2

3 7

6 8

М

1

ужская мода тормознула на черных тонах и держит' ся уже несколько сезонов, добавляя в свой арсенал соответствующие атрибу' ты, например изображения человечес' кого черепа. "Пред кем весь мир лежал в пыли, торчит затычкою в щели" ' это Гам' лет (обожал все черное), держа в руке череп бедного Йорика. Есть в моде труд' но объяснимые вещи, которые, вдруг, на время завладеют сердцами, а затем ка' нут в вечность.

5

4

1, 5. Часы Corum. 2. Запонки Staurino Fratelli. 3, 4. Ремень и туф' ли a. testoni. 6, 7, 8. Часы, нож, запонки TechnoMarine.


ООО “Торговый дом Паради” ул. Ильича, 89, г. Донецк, 83003, Украина тел.: (+38062) 345 43 03 ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ

А Л К О ГО Л Е М

ВРЕДИТ

Лиц.: № 2АА414669

ВАШЕМУ

ЗДОРОВЬЮ


"Шик" в постели с Frette

Ê

ðèñòèíó Àçàðèî íàçûâàþò ôååé ñíîâ. Îíà ëåãêî óëîæèëà â ñâîþ ïîñòåëü ÷åòó Áåêõåìîâ, Ìàäîííó ñ Ãàåì Ðè÷÷è, ïîáàëîâàëàñü ñ Êëàâîé Øèôôåð è ñ êðàñîòêîé Äæóëèåé Ðîáåðòñ. Äà ÷òî òàì ïîñòåëü, îíà è ïîä âåíåö èäåò "òðåòüåé íå ëèøíåé", à æåëàííîé îáîèì ñóïðóãàì êàê â ñëó÷àå ñ Øåðîí Ñòîóí è Ôèëëîì Áðîíøòåéíîì. Çíàÿ â ñîâåðøåíñòâå ÷åòûðå ÿçûêà, îíà ñóìåëà ñäåëàòü ñâîè ïîñòåëè èíòåðíàöèîíàëüíî ëþáèìûìè. È ñåãîäíÿ, ñïàòü íå íà ïîäóøêå ôèðìû Frette, çíà÷èò ìàÿòüñÿ áåññîííèöåé äî óòðà. Íå óêðûâàòüñÿ îäåÿëîì èç ïàëåâîé íîðêè - äðîæàòü îò õîëîäà (ñàìè çíàåòå, êàê ó íàñ òåïåðü òîïÿò). À ïîêóïàòü áåçûìÿííûå íàâîëî÷êè è ïðîñòûíè, çíà÷èò, äåìîíñòðèðîâàòü ïëîõîé âêóñ. Ðàçóìååòñÿ, åùå äî ïðèõîäà â ôèðìó Êðèñòèíû Àçàðèî, Frette óæå áûëà âñåìèðíî èçâåñòíîé ìàðêîé ïîñòåëüíîãî, ñòîëîâîãî áåëüÿ è ñâàäåáíûõ íàðÿäîâ. Íî èìåííî Êðèñòèíà, ïîëó÷èâ îò ðóêîâîäñòâà êîìïàíèè "êàðò-áëàíø", ñìîãëà ðàçäâèíóòü òÿæåëûå àëüêîâíûå øòîðû êîðîëåâñêèõ ñïàëåí è, òåïåðü, âñåì íàì, ñòàëî äîñòóïíî èíòèìíîå èñêóññòâî íåæèòñÿ â èçóìèòåëüíîé ïîñòåëè, ïîêà Ìîðôåé íå ïðèìåò íàñ â ñâîè îáúÿòèÿ. Âû òîëüêî çàäóìàéòåñü, êàê îáèäíî, óñûïèâ óæå ïîë ìèðà â ñâîèõ óþòíûõ, ðîñêîøíûõ ïîñòåëÿõ, ñàìà ãîñïîæà Àçàðèî äðåìëåò â îñíîâíîì â ñàìîëåòíûõ êðåñëàõ, ðàçðûâàÿñü ìåæäó ñâîèì Íüþ-Éîðêñêèì äîìîì è Ìèëàíîì, ãäå àðèñòîêðàòè÷åñêàÿ Frette âîò óæå äâà ñòîëåòèÿ ïëåòåò óçîðû íà æàêêàðäîâûõ ïîêðûâàëàõ. Ñëåãêà óÿçâëåííûé ïîïóëÿðíîñòüþ Êðèñòèíû, å¸ ìóæ îòäàåò ñåáÿ ëþáèìûì êíèãàì, äåòåé âîñïèòûâàåò íÿíÿ-ïóýðòîðèêàíêà, à ñâîþ îòäóøèíó, êðåàòèâíûé äèðåêòîð Frette, íàøëà â ñîçåðöàíèè ðàçíîöâåòíûõ îðõèäåé. À åùå îíà ëþáèò øïèîíèòü â ìàãàçèíàõ, ãäå òîðãóþò åå èçäåëèÿìè - óëûáàÿñü, åñëè êëèåíòàì íðàâÿòñÿ åå ïîñòåëüíûå ôàíòàçèè è, îãîð÷àÿñü, åñëè îíè óõîäÿò, êóïèâ íàêðàõìàëåííûå, êàê ëèñò ôàíåðû, ïðîñòûíè áåç ëåéáëà "Frette". Ãëàâíîå îòëè÷èå ðàáîò Àçàðèî, à çíà÷èò Frette, ýòî îòñóòñòâèå ðåçêèõ êîíòðàñòîâ, ãäå êðàñêè ñòàëêèâàþòñÿ ëáàìè (êàêîé óæ òóò ñîí!), òîëüêî â öàðñòâå ïîëóòîíîâ îäíîãî öâåòà äîñòèãàåòñÿ ãàðìîíèÿ è ïîëíàÿ ðåëàêñàöèÿ. Íå äàðîì, ëó÷øèå ìèðîâûå îòåëè, ãäå òèøèíà è ïîêîé âîçâåäåíû â ðàíã ðåëèãèè, çàñòèëàþò ñâîè ïîñòåëè òîëüêî "îò Frette". Íå äàðîì, ðîæäåñòâåíñêóþ ìåññó ïàïà Èîàíí-Ïàâåë II áóäåò ñëóæèòü íà àëòàðíîì ïîêðîâå Frette, ñèìâîëèçèðóþùåì ÷èñòîòó è ïîêîé, äàðîâàííûå íàì Âñåâûøíèì. 128 Watch&Diamond

Материал любезно предоставлен официальным представителем марки Frette в Украине ' магазином постельного белья


Официальный представитель в Украине

FRETTE магазин постельного белья "Шик" 830055, г. Донецк, ул. Артема, 76 ( рядом с рестораном "Золотой Лев") тел. (062) 381#09#11


Самые дорогие автомобили мира

LORINSER


Êîíâåéåð "Mercedes-Benz", êîíå÷íî, íå çàìð¸ò, åñëè çàêðîþò òþíèíãîâûå ôèðìû. Ïî÷åìó áû è íå îêàçàòü ëó÷øèì "êóòþðüå ïî äîâîäêå" îïðåäåëåííóþ ïîääåðæêó? Íàïðèìåð, ïîçâîëèòü ñîõðàíèòü ëåãåíäàðíóþ çâåçäó è ðàçðåøèòü íàçûâàòü ñåáÿ "îôèöèàëüíûì çàêàç÷èêîì" â îáìåí íà ïåðèîäè÷åñêèé êîíòðîëü ïðîèçâîäñòâà - ýòî íå ñòîèò íè ïôåíèíãà, à ïîëüçó ïðèíîñèò. Íå âñåì, êîíå÷íî, à ñàìûì òîëêîâûì, òàêèì, êàê "Lorinser".


VINTAGE 1999 AUTOMATIC CHRONOGRAPH îí ñîâåðøàåò 28800 êîëåáàíèé â ÷àñ è ñîäåðæèò 28 êàìíåé. Íîâàòîðñêèé äèçàéí èäåàëåí äëÿ èçûñêàííîãî Vintage 1999 Chronograph.

Ìàíóôàêòóðà ïî ïðèçâàíèþ ñâûøå, Girard-Perregaux âëîæèëè âåñü ñâîé îïûò â ïîñëåäíèé ìåõàíèçì õðîíîãðàôà GP 3080. Îñíàùåííûé êîëîííûì êîëåñîì

VINTAGE 1999

Õðîíîãðàô ñ àâòîìàòè÷åñêèì çàâîäîì. Êîðïóñ èç 18Ê çîëîòà íà êîæàíîì ðåìåøêå èëè çîëîòîì áðàñëåòå. Ñàïôèðîâîå ñòåêëî: âîäîñòîéêîñòü 30 ì. Îãðàíè÷åííûé âûïóñê 999 ÷àñîâ, ñ èíäèâèäóàëüíûì íîìåðîì, â ÷åñòü îêîí÷àíèÿ òûñÿ÷åëåòèÿ. Âîçìîæåí â 18 Ê æåëòîì, ðîçîâîì èëè áåëîì çîëîòå, íà ðåìåøêå èëè íà áðàñëåòå.

Жирар Перего

КРИСТАЛ ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Донецьк вул. Артема, 121 тел. (062) 335#76#46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а

Дніпропетровськ вул. Короленко, 2 тел. (0562) 34#20#80

Львів вул. Театральна, 10 тел. (0322) 72#06#05


Ñ

1935 ãîäà àâòîìîáèëüíûé äèëåð, êîìïàíèÿ Lorinser Ltd.& Co, çàíèìàëàñü äèñòðèáóöèåé Ìåðñåäåñîâ, à òàêæå èõ ñåðâèñíûì îáñëóæèâàíèåì. Åùå íå áûëî è ðå÷è î ñîçäàíèè òþíèíãîâîé êîìïàíèè, êîãäà ôèðìà çàêëþ÷èëà ïðåäñòàâèòåëüñêèé êîíòðàêò ñ ìàãàçèíîì çàâîäà Mercedes-Benz, ÷òî íàõîäèòñÿ íåäàëåêî îò Øòóòãàðòà. Îäíàêî, âñå ðåçêî èçìåíèëîñü, êîãäà ïåðâûå êëèåíòû Lorinser âîçæåëàëè áîëüøåé èíäèâèäóàëüíîñòè - äðóãîãî äèçàéíà, íåæåëè òîò, ÷òî ìîãëè ïðåäëîæèòü êîíâåéåðíûå ëèíèè çàâîäà Mercedes.

Òàêèì îáðàçîì, òþíèíãîâûé îòäåë Lorinser ñ ñàìîãî íà÷àëà ïðèîáðåë àóðó ýêñêëþçèâíîñòè. Áëàãîäàðÿ ôèðìå Lorinser, ìîäåëè W 123, 200-280 CE ñòàëè áîëåå ñïîðòèâíûìè, à ëåãåíäàðíûå SL è SLC ïðèîáðåëè åùå áîëåå âíóøèòåëüíûé, àòëåòè÷åñêèé îáëèê.  ñâÿçè ñ óñïåøíîé äåÿòåëüíîñòüþ êîìïàíèè íà íèâå òþíèíãà, ÷òîáû ðàñøèðèòü ýòî íàïðàâëåíèå, â 1981 ãîäó áûë îñíîâàí Messrs Sportservice Lorinser. Ìåíåäæåðîì íîâîé ôèðìû ñòàë Ìàíôðåä Ëîðèíçåð, êîòîðûé çàäàåò òîí è ïîñòîÿííî ïîñòàâëÿåò íîâûå èäåè.

Ó Lorinser åñòü âåñüìà òèòóëîâàííûå êëèåíòû: ÷åòûðåõêðàòíûé ÷åìïèîí Formula-1 Àëàí Ïðîñò, äèçàéíåð Formula-1 Äæîí Áàðíàðä, ôóòáîëüíûå ïðîôè èç Øòóòãàðòà, çíàìåíèòûå òåííèñèñòû - ìíîãèì çâåçäàì ñïîðòà è øîó-áèçíåñà ïîëþáèëèñü óòîí÷åííûå ìîäåëè Mercedes îò Ìàíôðåäà Ëîðèíçåðà. Lorinser ïîñòîÿííî óâåëè÷èâàåò ïðåäëîæåíèå: îò èíòåðüåðà ñàëîíà àâòîìîáèëÿ è àýðîäèíàìè÷åñêèõ êîñòþìîâ, äî ñïîðòèâíûõ ïîäâåñîê è âûõëîïíûõ ñèñòåì ýòîé ôèðìå ïîä ñèëó ëþáîé êàïðèç êëèåíòà, âû äàæå ìîæåòå çàêàçàòü ìàøèíó ñ âèäåîòåêîé.


Lorinser S 500 L Èííîâàöèîííàÿ âåðñèÿ S-Class - íîâåéøèé Lorinser S 500 L. Ñïåöèàëèñòàì êîìïàíèè óäàëîñü ñäåëàòü è áåç òîãî ðîñêîøíûé îðèãèíàë åùå áîëåå èìïîçàíòíûì è ïðèâëåêàòåëüíûì. CLK 500 Ýòà ìîäåëü âûãîäíî îòëè÷àåòñÿ îò áàçîâîãî îðèãèíàëà ñïîðòèâíûì âèäîì, êîòîðûé, îäíàêî, íå ìåøàåò åé îñòàâàòüñÿ ñòèëüíîé è ýëåãàíòíîé. Óäîáñòâî è êðàñîòà âêóïå ñ èíæåíåðíûìè èçûñêàìè äåëàþò åçäó ñïëîøíûì óäîâîëüñòâèåì. SL 500 Áåç ñîìíåíèÿ, SL 500 - ëåãåíäà ñðåäè êàáðèîëåòîâ, èíæåíåðû Lorinser óâåëè÷èëè ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ ñ 306-òè äî 390(!) ëîøàäèíûõ ñèë. Ìîäåëü ðîäñòåðà ýêñòðà êëàññà, â êîòîðîé ñïåöèàëèñòû Lorinser óñïåøíî ñêîìáèíèðîâàëè ñïîðòèâíîñòü è ýëåãàíòíîñòü. Mercedes-Benz E-Class T-Model Wagon Âåðñèÿ E-Class Wagon, îò ïðîôåññèîíàëîâ èç Âèííåíäåíà, âûãëÿäèò âåñüìà óáåäèòåëüíî.  ñâîåé òåõíîëîãè÷åñêîé ýêñêëþçèâíîñòè è íîâàòîðñêîì äèçàéíå, âûñî÷àéøåãî óðîâíÿ, ýòîò àâòîìîáèëü íå èìååò ñåáå ðàâíûõ.


Титанік

г. Донецк, ул. Артема, 127 тел. +38 062 305 05 04


AA №316285 29.11.2002

Ля Нувел Баг

КРИСТАЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а


Коллекция Chaya, сплав металлов покрытый золотом (025 микрон, 22 карата) перья


Коллекция Carla, cплав металлов, покрытый родием, хрусталь Swarovski, перья


Коллекция Debbe/colette, джнсовая ткань, хрусталь Swarovski, сплав металлов покрытый родием (металл из группы платиновых)


Коллекция Clea, cплав металлов, покрытый родием, хрусталь Swarovski, перья


Коллекция Cassandra, хрусталь Swarovski, сплав металлов покрытый родием


Коллекция Сecilia, cплав металлов, покрытый родием, искусственный мех


Коллекция Cassandra, хрусталь Swarovski, сплав металлов покрытый родием


Музейный Alfex

Ý

òî ñëàäêîå ñëîâî "ñâîáîäà", êîãäà êàæäîå ðåøåíèå èëè âûáîð äàþò âàì âîçìîæíîñòü æèòü òàê, êàê âû ýòîãî õîòèòå. Ýòî íå çíà÷èò îòëè÷àòüñÿ ðàäè îòëè÷èÿ, ýòî ôîðìà ñóùåñòâîâàíèÿ, ìàêñèìàëüíî îòêðûâàþùàÿ âàøó ñóùíîñòü. Òàêóþ ñâîáîäó äàþò òîëüêî äåíüãè è âíóòðåííÿÿ äåìîêðàòèÿ, êîòîðàÿ íå ïîçâîëÿåò íàðóøàòü îáùå÷åëîâå÷åñêèå çàêîíû. Îá ýòîé î÷åâèäíîé èñòèíå íàïîìèíàþò íàì äèçàéíåðû êîìïàíèè Alfex. Ìóçåè Ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà â Íüþ-Éîðêå, Ñàí-Ôðàíöèñêî, Ôèëàäåëüôèè, ñîçäàííûå êàê ïîïûòêà ðàçîáðàòüñÿ â ïîñòîÿííî ðîæäàþùèõñÿ, íîâûõ, ïîðîé äîâîëüíî ïðîòèâîðå÷èâûõ, íàïðàâëåíèÿõ â èñêóññòâå, ëþáÿò "âûñòàâèòüñÿ" Alfex-îì. Íåêîòîðûå ýêçåìïëÿðû ÷àñîâ è þâåëèðíûõ èçäåëèé ýòîé êîìïàíèè, ïî ìíåíèþ èñêóññòâîâåäîâ, îòîáðàæàþò ñëîæíîñòü è ìíî-

ãîãðàííîñòü âîñïðèÿòèÿ ìèðà. Âñå ýêñïîíàòû Alfex â ìóçåå óíèêàëüíû, îíè ïðîøëè ñåðüåçíóþ "îáêàòêó" íà ëþäÿõ ðàçíûõ ñòðàí, ìàòåðèêîâ è îñòðîâîâ, è ïðèçíàíû "çàñëóæèâàþùèìè âíèìàíèÿ". Ëó÷øåé ðåêëàìû, ÷åì ýòî ïðèçíàíèå íå ñóùåñòâóåò. Ïðåäñòàâëåííûå çäåñü äèçàéíåðîì Äæîðäæåì Ïëóìîì, ÷àñû Alfex, ñäåëàíû èç íåðæàâåþùåé ñòàëè. Ýòî ïðåäîòâðàùàåò ðèñê àëëåðãè÷åñêîé ðåàêöèè èëè èçìåíåíèÿ öâåòà ìåòàëëà. Èçÿùíûå, æåíñòâåííûå, âûðàçèòåëüíûå ôîðìû ñâèäåòåëüñòâóåò îá èõ óíèêàëüíîñòè è íåïîâòîðèìîñòè. Îñíîâíûå ëåéòìîòèâû èç ýòîé êîëëåêöèè ÷àñîâ ñòàëè èñòî÷íèêîì âäîõíîâåíèÿ äëÿ ñîçäàíèÿ óíèêàëüíîé þâåëèðíîé êîëëåêöèè èç íåðæàâåþùåé ñòàëè. Êàæäàÿ ñåðèÿ óêðàøåíèé âêëþ÷àåò êîëüöî, áðàñëåò è ïàðó ñåð¸æåê, âñå ýòî ãàðìîíè÷íî ñâÿçàíî ìåæäó ñîáîé. Îíè ïîêîðèëè ñåðäöà ñàìûõ ïðèâåðåäëèâûõ öåíèòåëüíèö êðàñîòû.


PLEASANT MOMENTS, INSPIRED by SWAROVSKI.

The Magic of Crystal

www.swarovski.com

КРИСТАЛ ПОДАРУНКИ ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ Донецьк вул. Артема, 76 тел. (062) 381 06 12 оптовий продаж (062) 337 16 12

Дніпропетровськ вул. Короленко, 2 тел. (056) 744 68 68

Львів вул. Театральна, 10 тел. (0322) 72 06 05

Сваровскі


Merry Christmas! Чулок от Swarovski

Ваши приготовления к празд нику будут незаконченными без рождественского канделябра. Эта прекрасная декорация украшена хрустальными крошечными фи гурками в виде колокольчиков, звёздочек, ангелочков и ёлочек.

Красивые, классические све чи, выполненные в форме колонн, сделают ваше застолье одновре менно торжественным и веселым, а беседы тёплыми и душевными.

Ð

îæäåñòâî.  ïðèõîæåé òîïîò - ñ âàëåíîê îòáèâàåòñÿ íàëèïøèé ñíåã è âîò óæå â ðàçîãðåòóþ êàìèíîì, òåïëóþ êîìíàòó ñ ìîðîçà âíîñèòñÿ ïóøèñòàÿ ëåñíàÿ êðàñàâèöà. Èç êóõíè òÿíåò çàïàõàìè äåòñòâà - ïèðîãè, ôàðøèðîâàííûé ãóñü, ÿáëîêè ñ ìåäîì... íà÷àëîñü!  ýòè äíè ìû çàáûâàåì (èëè ñòàðàåìñÿ îáìàíóòü ñåáÿ), ÷òî íà äâîðå XXI âåê. Õî÷åòñÿ, ÷òîáû âñå áûëî êàê òîãäà. Âîëõâû, ïåðâàÿ çâåçäà è êðèê ìëàäåíöà. Àòìîñôåðà ëþáâè, âñåïðîùåíèÿ, ðàäîñòè îõâàòûâàåò íàñ è âîçíèêàåò íåóåìíîå æåëàíèå ïîäåëèòüñÿ åþ ñ ðîäíûìè è ñàìûìè áëèçêèìè ëþäüìè. Âíóòðåííåå ëèêîâàíèå äóøè ïðîñèòñÿ íàðóæó è òîãäà âîçíèêàåò ïîòðåáíîñòü äàðèòü ïîäàðêè. Èõ ìèëëèîíû, à ìû ñåãîäíÿ çàãëÿíåì â ðîæäåñòâåíñêèé ÷óëîê êîìïàíèè Swarovski. Õðóñòàëü î÷åíü ïîõîæ íà ÷èñòûé, ïðîçðà÷íûé ëåä, íî ó õóäîæíèêîâ Swarovski ñòåêëî ëèøåíî õîëîäà è åãî èñêðÿùååñÿ âåëèêîëåïèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ñîçäàíèÿ ïðàçäíèêà. Ñêàçî÷íûå ôèãóðêè ñâåðêàþò ïîäîáíî èãðèñòîìó øàìïàíñêîìó, êîãäà ñâåò ïðàçäíè÷íîãî âå÷åðà, åëî÷íûå ãèðëÿíäû, ñâå÷è è âàøè ñ÷àñòëèâûå ãëàçà îòðàæàþòñÿ â èõ ãðàíÿõ. Âåëèêîëåïíûé âêóñ, ñ êîòîðûì âûïîëíåíû ñòàòóýòêè, óñèëèâàþò îùóùåíèå óþòà âàøåãî äîìà.

Рождественская ёлочка на фоне слабых очертаний других хрустальных фигурок создаёт ил люзию сказочного замка.

“Охладить” ёлочку, придав ей естественный вид, помогут ледя ные хрустальные украшения: вер хушка, покрытая серебряным сне гом хрома, безделушки в виде ска зочных полумесяцев и звездочек.


КРИСТАЛ ПОДАРУНКИ ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ Донецьк вул. Артема, 76 тел. (062) 381 06 12 оптовий продаж (062) 337 16 12

Дніпропетровськ вул. Короленко, 2 тел. (056) 744 68 68

Львів вул. Театральна, 10 тел. (0322) 72 06 05

Даніел Сваровскі


Carrera y Carrera

Oro Trend

Giorgio Visconti Luca Carati

Carrera y Carrera

Х

отя фраза из песенки Битлз "for money can't buy me love", стала крылатой, каждый мужчина наде ется, что после дорогого подарка результат будет положительный. У нас День св. Валентина празднуется не давно, и мы делаем это очень искренне, по велению сердца. Верим, что был такой, то ли священник, то ли юноша, безумно влюб ленный в дочку тюремщика. По поверью именно 14 февраля птицы выбирают себе пару. Немцы считают Валентина покровите лем психических больных, итальянцы "сладким днем", японцы устроили себе

Giorgio Visconti

Giorgio Visconti

Giorgio Visconti Faberge

Chopard Chopard

Я тебя люблю!!!


Giorgio Visconti

Kria

Chopard

Mattioli

Carrera y Carrera

14 февраля своего рода 8 марта "для муж чин", американцы мужчины хотят получить в этот день Бритни Спирс, а женщины Джорджа Клуни, французы слагают четве ростишья. Мы действуем в этот день как англичане покупаем очень дорогие по дарки, цветы, обнимаемся и целуемся. Помните только, что "валентинки" нель зя подписывать влюбленные сами долж ны догадаться от кого подарок. Ну и, ес тественно, поздравление в этот день должно быть произнесено только одному человеку, и состоять всего из трех слов: "Я тебя люблю".

G. Visconti

Giorgio Visconti Luca Carati

Chopard Fani

Я тебя люблю!!!


1326

Colombostile: Жалко использовать по назначению

Ì

1148

150 Watch&Diamond

åáåëüíàÿ ôèðìà Colombostile âíîâü ïîðàäîâàëà íàñ ñâîèìè íîâûìè êîëëåêöèÿìè. Îíè ñòàëè ïîäòâåðæäåíèåì íåïðåâçîéä¸ííîñòè ìàñòåðñòâà è âêóñà äèçàéíåðîâ. Êîìïàíèÿ ñîòðóäíè÷àåò ñ òàêèìè çíàìåíèòûìè õóäîæíèêàìè ìåáåëè, êàê: Ìàðèýëëà Ìàòåé, Ðîáåðòî Íèêîëà, Êàðëî Ðàìïàççè. Ñâîèìè ðàáîòàìè îíè çàñòàâëÿþò íàñ âçãëÿíóòü íà ìåáåëü ÷åðåç ïðèçìó âûñîêîãî èñêóññòâà, âîñïðèíèìàòü ìåáåëü íå êàê íåîáõîäèìûé àòðèáóò áûòà, à êàê ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà, òâîðåíèå êðàñîòû è ðîñêîøè. Â

ïîñëåäíèõ êîëëåêöèÿõ ïðåäñòàâëåí øèðîêèé ñïåêòð ðàáîò Êàðëî Ðàìïàççè. Êàðëî Ðàìïàççè íà÷àë ñîòðóäíè÷àòü ñ Colombostile â 90-õ ãîäàõ è ñîçäàë çà ýòî âðåìÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî íåïîâòîðèìûõ êîëëåêöèé. Î í¸ì ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî îí ñîçäà¸ò îðèãèíàëüíûé, ýêñêëþçèâíûé äèçàéí äëÿ ýêñêëþçèâíûõ êëèåíòîâ. Ñíîâà è ñíîâà íà ñöåíó âûõîäèò ñòèëü Art Deco.  äóõå ñîâðåìåííîãî èíòåðíàöèîíàëèçìà, êîòîðûé ñâÿçûâàåò âìåñòå êóëüòóðíîå è õóäîæåñòâåííîå ïðîøëîå ñ óëüòðàñîâðåìåííîñòüþ, Colombostile ïðîäîëæàåò âîçäåëûâàòü íèâó Art Deco, îáðàùàÿ îñîáîå âíèìàíèå


1316

íà âíåøíèå ñòîðîíû ýòîãî íå óìèðàþùåãî ñòèëÿ. Ïîñëåäíèå êîëëåêöèè, åñòåñòâåííî, ïîñâÿùåíû ñòèëþ Art Deco. Äà ýòî è ïîíÿòíî, â íàøè äíè áåñêîíå÷íûõ ïåðåìåí, â äíè, êîãäà êóëüòóðà çàãðÿçíåíà êóñòàðùèíîé - òÿãà ëþäåé ê ïðåêðàñíîìó, âïîëíå îáúÿñíèìà. Êàæäûé íîâûé ïðîåêò Colombostile ïðîíèçàí ñîâðåìåííûìè íàñòðîåíèÿìè, êîòîðûå äèêòóþò äèçàéíåðàì èñïîëüçîâàíèå íîâûõ ìàòåðèàëîâ â èõ êîìïîçèöèÿõ.  êîëëåêöèÿõ èñïîëüçóþòñÿ âÿç, êðàñíîå è ðîçîâîå äåðåâî, ÿñåíü, êë¸í. Øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ ìîçàèêà, ðåëüåôíàÿ ëàêèðîâêà, ïàòèíà. 1326 Îðèãèíàëüíî è ñî âêóñîì

âûïîëíåí äâóõäâåðíûé øêàô÷èê èç ðîçîâîãî äåðåâà. Îáùèé êîëîðèò ìîçàèêè, âûïîëíåííîé íà äâåðöàõ, ïðåäñòàâëåí â ò¸ïëîé ãàììå. Îñîáîå áëàãîðîäñòâî èçäåëèþ ïðèäàþò 24-õ êàðàòíîå çîëîòî, àãàò è ìðàìîð, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ â îòäåëêå. 1148 Äîâîëüíî íåîáû÷íûé ñòóë. Áîãàòûé âèä åìó ïðèäàþò âûðàçèòåëüíûå ðåëüåôû, ÿðêèé îêðàñ êîæè, îòäåëêà, èìèòèðóþùàÿ êîæó êðîêîäèëà. Ñèäÿ íà íåì ìîæíî ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ âåëèêèì ìîíàðõîì è ïîòåøèòü ñâî¸ ñàìîëþáèå. Åù¸ áû! Îáðàòèòå âíèìàíèå íà ôîðìó, öâåò è ñòèëü - íåêîå ïîäîáèå òðîíà, â êàæäîì èçãèáå ñêâîçèò âåëè÷èå è ïûøíîñòü! 1316 Ïèñüìåííûé ñòîë ïðèâëå-

êàåò ñâîèì íåîáû÷íûì ïîêðûòèåì. Ðåëüåôíàÿ ïîëèðîâêà, ëèñòîâîå çîëîòî - âñ¸ ýòî îñâåæàåò ñòðîãîñòü ñòîëà, ïðèäàâàÿ îáùåìó îáëèêó áëàãîðîäñòâî è àíãëèéñêóþ ñäåðæàííîñòü.


Встреча небесных светил

Reverso Sun Moon Для тех, кто хочет невозмож ного, эти Reverso соединили в себе солнце и луну. Кроме того, при плавном пово роте корпуса они позволяют Вам наблюдать сложную работу механизма через сапфировую заднюю крышку. В сочетании с индикатором запаса хода эта маленькая механическая “планета” напоминает яркую звезду.

КРИСТАЛ ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Донецьк вул. Артема, 121 тел. (062) 335 76 46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а


Однажды, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве...

Ð

àñ÷ëåíåíêà, ïîïûòêà äåòîóáèéñòâà, èçìåíà, âîðîâñòâî, ñàìîóáèéñòâî, ñèôèëèñ, ëåäåíÿùèå êðîâü äðàìû, æóëüíè÷åñòâî - è âñå ýòî ðàäè ïðåçðåííîãî ìåòàëëà è áåçìÿòåæíî ñèÿþùèõ áðèëëèàíòîâ.  áåëüãèéñêîì öàðñòâå-êîðîëåâñòâå ïî ÷àñòè ãåíåàëîãèè, è ïåðåäà÷è ôàìèëüíûõ ñîêðîâèù, òàê âñå çàïóòàíî è çàïóùåíî, ÷òî ñàì ÷åðò íîãó ñëîìèò. Ïîýòîìó îñòàâèì â ïîêîå âíó÷àòûõ òðîþðîäíûõ ïëåìÿííèêîâ, äâîþðîäíûõ ñåñòåð è äåâåðåé, âìåñòå ñî "ñâàòüÿìè áàáàìè Áàáàðèõàìè". Ñîñðåäîòî÷èìñÿ íà ãëàâíûõ "íîñèòåëÿõ" ïðåêðàñíûõ

áðèëëèàíòîâûõ äèàäåì, áðàñëåòîâ è îæåðåëèé. Ïåðâîé áåëüãèéñêîé êîðîëåâîé áûëà ôðàíöóçñêàÿ ïðèíöåññà Ëóèçà äî÷ü êîðîëÿ Ëóè-Ôèëèïïà I. Êàê ýòî áûëî ïðèíÿòî â òî âðåìÿ, ãîñóäàðè-ñîñåäè ïåðåæåíèâàëè ñâîèõ äåòåé è òàêèì îáðàçîì ïûòàëèñü ïðåäîòâðàòèòü çàõâàòíè÷åñêèå âîéíû. Íå èçáåæàëà ó÷àñòè ãîñóäàðñòâåííîãî áðàêà è Ëóèçà, åå îòäàëè çà, âèäàâøåãî âèäû, Ëåîïîëüäî I. Íà ñâàäüáó îí ïîäàðèë íåâåñòå äâà áðàñëåòà ñ áðèëëèàíòàìè, ðóáèíîâûå óêðàøåíèÿ, è, ñàìîå ãëàâíîå ïîðòðåò ñåáÿ ëþáèìîãî îáðàìëåííûé áðèëëèàíòàìè. Ïðàâäà â íàðîäå ãîâîðÿò - "ñòàðûé êîíü áîðîçäû íå èñïîð-

òèò". È áðàâûé âäîâåö, íà äâàäöàòü ëåò ñòàðøå Ëóèçû, èñõèòðèëñÿ ïðîèçâåñòè íà ñâåò áîæèé ÷åòâåðûõ äåòåé. Äâàäöàòèëåòíèé áðàê êîðîëåâñêîé ÷åòû, îêàçàëñÿ ñ÷àñòëèâûì, è êîãäà ñìåðòü âíåçàïíî âûðâàëà èç îáúÿòèé Ëåîïîëüäî åùå ìîëîäóþ Ëóèçó, â èõ ñåìåéíîì ñåéôå óæå íàõîäèëèñü ïî÷òè òðèñòà þâåëèðíûõ óêðàøåíèé. Ìëàäøàÿ èõ äî÷ü, Øàðëîòà (ïîìíèòå äåòåêòèâíûé ôèëüì "Êîëüå Øàðëîòû", ýòî î ¸¸ êîëüå) óíàñëåäîâàëà ïî÷òè âñå ñåìåéíûå äðàãîöåííîñòè. È êîãäà, ñåìü ëåò ñïóñòÿ, îíà âûõîäèëà çàìóæ çà Ìàêñèìèëèàíà Àâñòðèéñêîãî, òî â îïóáëèêîâàííîì ñâåòñêîé ïðåññîé ïðèäàííîì, çíà÷èëèñü: 23 îæåðåëüÿ, 34 áðàñWatch&Diamond 153


ëåòà, 52 áðîøè, 11 êîëåö, äèàäåìû è ìåëî÷ü íàëè÷íûìè - òðè ìèëëèîíà ôðàíêîâ. Êàê ýòî è âîäèòñÿ äî ñèõ ïîð, ñâàäåáíûõ ãîñòåé îáîøëè ñ ïîäíîñîì. Íà íåì îêàçàëèñü: îò ïàïî÷êè - 34 áðèëëèàíòà íà îäíîé òîíåíüêîé íèòî÷êå, äèàäåìà ñ áðèëëèàíòàìè îò èìïåðàòîðà Ôðàíöà Èîñèôà, ñàïôèðû è æåì÷óãà îò ðîäèòåëåé æåíèõà - âñåãî íà ñóììó îêîëî ïîëóìèëëèîíà ôðàíêîâ. Êîãäà ìîëîäîæåíû øëè â ËÿÑêàëà ïîñëóøàòü îïåðó, îñòàëüíûå çðèòåëè øëè ïîñìîòðåòü íà óêðàøåíèÿ ñèÿþùåé Øàðëîòû. Æèçíü ó÷èò - âñåãäà ñ îïàñêîé îòíîñèòüñÿ ê íåæäàííî ñâàëèâøåìóñÿ áîãàòñòâó, ïîòîìó êàê "åñëè ãäå ìíîãî ïðè154 Watch&Diamond

áóäåò, òî â äðóãîì ñòîëüêî æå óáóäåò". Ó Ìàêñèìèëèàíà óáûëà ãîëîâà íà ïëàõå, à òðîíóâøàÿñÿ óìîì Øàðëîòà óìåðëà, çàòî÷åííîé â òþðåìíîé áàøíå áëèç Áðþññåëÿ. Âñåìó âèíîé ðàñïðè ìåæäó Èòàëèåé è Àâñòðèåé, íî íåñ÷àñòíûì îò ýòîãî íå ëåã÷å. Ïî÷òè ïÿòüäåñÿò ëåò ñòàðøèå áðàòüÿ Øàðëîòû æäàëè, êîãäà îíè ñìîãóò îòêðûòü ñåéô ñ äðàãîöåííîñòÿìè íåñ÷àñòíîé ñåñòðû è ïîäåëèòü åå ñîêðîâèùà ìåæäó ñîáîé. È êîãäà îíè ñäåëàëè ýòî, òî íà äîíûøêå ïóñòîãî ÿùèêà îáíàðóæèëè ëèøü íåñêîëüêî ïîñòàðåâøèõ â òåìíîòå æåì÷óæèí è àìåòèñòîâ. Âñå ðàíåå ïåðå÷èñëåííîå þâåëèðíîå âåëèêîëåïèå ðàñòâîðèëîñü â âîçäóõå.

 1969 ãîäó, íà àóêöèîíå Êðèñòèñ, ïëåìÿííèöà Øàðëîòû, êîðîëåâà Èòàëèè Ìàðè-Æîçå, çà ïÿòüñîò òûñÿ÷ øâåéöàðñêèõ ôðàíêîâ, âûêóïèëà áðèëëèàíòîâîå óêðàøåíèå êîðñàæà Øàðëîòû. Íàøëîñü åùå íåñêîëüêî íåçíà÷èòåëüíûõ âåùåé èç åå êîëëåêöèè, íî îñòàëüíûå äðàãîöåííîñòè, î÷åâèäíî, áûëè î÷åíü îñòîðîæíî ðàñïðîäàíû ìåæäó êîðîëåâñêèìè ñåìüÿìè Åâðîïû è õðàíÿòñÿ çà ñåìüþ ïå÷àòÿìè. Ñóäüáà âòîðîé Áåëüãèéñêîé êîðîëåâû, Ìàðèè-Àíðèåòòû áûëà åùå êðó÷å. Çàìóæåñòâî â 1853 ãîäó çà "êíèæíûì ÷åðâåì", ïðîâîäÿùèì çà ïèñüìåííûì ñòîëîì âåñü äåíü, áûëî íåâûíîñèìî.


Òåì íå ìåíåå, âåðíàÿ ñóïðóæåñêîìó äîëãó, Ìàðèÿ-Àíðèåòòà, ìåæäó çàíÿòèÿìè ìóçûêîé è áåøåííîé âåðõîâîé åçäîé, ðîäèëà Ëåîïîëüäî II, ÷åòâåðûõ äåòåé. Ëåîïîëüäî ñîâñåì ñâèõíóëñÿ, êîãäà åãî åäèíñòâåííûé ñûí â âîçðàñòå 9 ëåò âíåçàïíî ñêîí÷àëñÿ. Ìîíàðõ çàÿâèë: "Ó ìåíÿ íåò äåòåé, åñòü òîëüêî òðè äî÷åðè". Æèçíü Ëóèçû, Ñòåôàíèè è Êëåìåíòèíû ñòàëà êîøìàðîì. Ëóèçà âûøëà çàìóæ çà ìîíñòðà â ëèöå Ïðèíöà Ôèëèïïà Ñàêñîíñêîãî, êîòîðûé áûë ñòàðøå åå íà ñîðîê ëåò. À Ñòåôàíèÿ çà Ïðèíöà Àâñòðèéñêîãî Ðóäîëüôà. Ëóèçà óìåðëà â íèùåòå â 1923 ãîäó, à Ñòåôàíèþ, ÷òîáû îíà íå ìåøàëà åãî ëþáîâíûì îðãèÿì, ïîï-

ðîñòó âûãíàë èç äîìó Ïðèíö Ðóäîëüô, íàãðàäèâ íà ïðîùàíèå ñèôèëèñîì. Æèçíåñòîéêàÿ Ñòåôàíèÿ, îäíàêî, ñêîðî ñíîâà âûøëà çàìóæ (ñ ñèôèëèñîì!) è, ãîâîðÿò, áûëà âïîëíå ñ÷àñòëèâà ñ âåíãåðñêèì àðèñòîêðàòîì. Ìëàäøåíüêàÿ, Êëåìåíòèíà, îò ñòðàõà íåóäà÷íî âûéòè çàìóæ, îñòàâàëàñü äåâñòâåííèöåé äî 38 ëåò, à ïîòîì ïîøëà ïîä âåíåö ñ Íàïîëåîíîì. ×òî æå êàñàåòñÿ ôàìèëüíûõ äðàãîöåííîñòåé, (èõ ñóäüáà èíòåðåñíà íàì, ïðåæäå âñåãî), òî îíè âîëåþ ðàçëè÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâ, ïîïàëè â ÷àñòíûé ôîíä "ñåìåéíûõ è êîðîëåâñêèõ þâåëèðíûõ óêðàøåíèé". ×òî-òî óøëî ñ ìîëîòêà ïîä îïëàòó êðåäèòîâ, êàêèå-

òî óêðàøåíèÿ áûëè ðàçîáðàíû è ðàñïðîäàíû. Þâåëèðíàÿ êîëëåêöèÿ Ñòåôàíèè, áûëà ðàçãðàáëåíà ñîâåòñêèìè âîéñêàìè â Âåíãðèè, ãäå â ýòî âðåìÿ îíà æèëà â çàìêå ñâîåãî ìóæà. Îò óêðàøåíèé Êëåìåíòèíû ñîõðàíèëàñü ëèøü íèòêà ñ áëåñòÿùå îãðàíåííûì áðèëëèàíòîâûì êóëîíîì. Òðåòüÿ Áåëüãèéñêàÿ Êîðîëåâà, Åëèçàâåòà Áàâàðñêàÿ, áûëà ðàâíîäóøíà ê óêðàøåíèÿì (â ñåìüå íå áåç óðîäà), è äîáàâèëà â ñåìåéíóþ ñêàðáíèöó ëèøü òèàðó â âèäå âåíî÷êà ôèðìû Cartier. "Âåíî÷åê" óíàñëåäîâàë ñûí Åëèçàâåòû, Ëåîïîëüä III, à ïîñëå åãî ñìåðòè òèàðó íà àóêöèîíå âûêóïèëà, îïÿòü æå, Watch&Diamond 155


ôèðìà Cartier. Ïóòè Ãîñïîäíè íåèñïîâåäèìû! Îäíàêî Åëèçàâåòà íå îñòàëàñü áåç âåíöà - áåëüãèéñêèé þâåëèð ñîçäàë íîâîå óêðàøåíèå â ìîäíîì ñòèëå Àðò-Äåêî, ýòîò âåíåö è ñòàë åäèíñòâåííûì, çà ÷åòûðå ïîêîëåíèÿ, êîðîëåâñêèì óêðàøåíèåì, ïåðåäàþùèìñÿ ïî íàñëåäñòâó. Åãî ïîëó÷èëà íåâåñòêà Åëèçàâåòû, Àñòðèä, à çàòåì, êàê ïîäàðîê ñâåêðà Ëåîïîëüäî III-åãî, öàðñòâóþùàÿ Êîðîëåâà - Ïàîëà.  äåêàáðå 1999 ãîäà (íàêîíåö ìû äîøëè äî íàøèõ äíåé), Ïðèíöåññà Ìàòèëüäà, âûøëà çàìóæ çà íàñëåäíèêà áåëüãèéñêîãî òðîíà - ïðèíöà Ôèëèïïà. È ëèøü òîëüêî â ìàå ñëåäóþ156 Watch&Diamond

ùåãî ãîäà îíè ïîÿâèëèñü íà ïóáëèêå âî âðåìÿ ïðèåìà ïî ñëó÷àþ âèçèòà Êîðîëÿ Èñïàíèè Õóàíà Êàðëîñà è Êîðîëåâû Ñîôèè. Ìàòèëüäà áûëà îñëåïèòåëüíà â òðàäèöèîííîì äëèííîì ïëàòüå è â óêðàøåíèÿõ, êîòîðûå îíà íåäàâíî ïîëó÷èëà. Áðèëëèàíòû â å¸ âîëîñàõ ñâåðêàëè âåëèêîëåïíûì âåíêîì äèàäåìû. Âñå ïðèñóòñòâóþùèå çíàëè, ÷òî ýòî ïîäàðîê ïðèíöåññå îò Îáùåñòâà Áåëüãèéñêîé Àðèñòîêðàòèè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü áåëüãèéñêèå ìîíàðõè îáëàäàþò ãîðàçäî áîëåå áåäíûìè êîëëåêöèÿìè þâåëèðíûõ óêðàøåíèé, ïî ñðàâíåíèþ ñî ñâîèìè åâðîïåéñêèì ñîñåäÿìè. Ê ïðèìåðó, ó

Êîðîëåâû Ïàîëû íåò íè åäèíîãî óêðàøåíèÿ ïðèíàäëåæàùåãî êîãäà-òî ïåðâîé áåëüãèéñêîé Êîðîëåâå. Òàê æå êàê è ó æåíùèí êîðîëåâñêîé ñåìüè íåò ãîñóäàðñòâåííîé èëè ñåìåéíîé þâåëèðíîé êîëëåêöèè. Äëÿ ïîëíîé ÿñíîñòè íåîáõîäèìî ïîÿñíèòü, ÷òî ïðàâëåíèå áåëüãèéñêèõ ìîíàðõîâ õàðàêòåðèçóåòñÿ ïðåäåëüíîé ïðîñòîòîé. Êîðîëè íå âëàäåþò íè Ñêèïåòðîì, íè Êîðîíîé. Êàæäûé ðàç íîâûé ìîíàðõ, ïîäíèìàÿñü íà òðîí, ïðîñòî äà¸ò êëÿòâó ïåðåä Ïàðëàìåíòîì. Êîðîëåâà ÿâëÿåòñÿ íà ýòó öåðåìîíèþ â îáû÷íîé îäåæäå. Õîòÿ, åñëè îíà ïîæåëàåò, òî ìîæåò íàäåòü Èìïåðñêèé Âåíåö ïî ýòîìó ñëó÷àþ.


Стив Лайер Перевод с английского С.Тимофеев художник Н.Оголь

Тайна "фрау Грюнлих"

Î

ñòðûìè ìåòàëëè÷åñêèìè øèïàìè áîòèíêè ñêîëüçèëè ïî çàìøåëûì âàëóíàì. Ïîäîáíî îãðîìíûì ÿéöàì äîèñòîðè÷åñêèõ æèâîòíûõ îíè óñòèëàëè äíî íåáîëüøîãî, íî áûñòðîãî ãîðíîãî ðó÷üÿ. Âëàæíûé, ãóñòîé âîçäóõ, íàñòîÿííûé íà ïðÿíûõ âå÷íîçåëåíûõ òðàâàõ, ðàçðûâàë ëåãêèå. Êàçàëîñü, ÷òî ñîëíöå íèêîãäà íå ïðîíèêàåò â ýòî áîãîì çàáûòîå ìåñòî íåìåöêèõ Àëüï. Ñåâåðíûé ñêëîí ãîðû, ïî êîòîðîìó ñåé÷àñ âçáèðàëñÿ Àð÷è Íàáîê, íå ñóëèë áûñòðîãî ïîäúåìà íà ïëàòî è â ãîëîâå â òàêò ó÷àùåííîìó ïóëüñó ñòó÷àëî: èäèîò, áîëâàí, êðåòèí - íàäî áûëî âçÿòü ïðîâîäíèêà, íàäî-áûëî, íàäî-áûëî, íàäî-áûëî…

Ó

æå ïÿòü ëåò êàê îí íà ñâîáîäíûõ õëåáàõ. Îáèäíî îêàçàòüñÿ íå ó äåë, êîãäà òû ïîëîí ñèë, êîãäà óäà÷à óëûáàåòñÿ òåáå è ïåðåä òîáîé ëåæèò âåñü ìèð. Âñåìó âèíîé ïîñëåäíÿÿ êîìàíäèðîâêà â Ïåðñèäñêèé çàëèâ. Êòî áû ìîã ïîäóìàòü, ÷òî îí, Àð÷è Íàáîê, ðàçâåä÷èê îò áîãà, ïîäîðâåòñÿ íà "ñëàäêîé ìèíå". Åùå â ðàçâåäøêîëå èì åæåäíåâíî íàïîìèíàëè î ñà-

ìîé ñòðàøíîé çàïàäíå, êîòîðàÿ áóäåò ïîäñòåðåãàòü èõ â ðàáîòå - æåíùèíû. È Àð÷è ñâÿòî âûïîëíÿë ýòîò íàêàç, îáõîäÿ "ðèôû" ñàëîííîé íåçåìíîé êðàñîòû, îòâåðãàÿ äðóæáó ñòðàøíåíüêèõ êîíöåïò-âóìåí, â óïîð íå âèäÿ óëûá÷èâûõ ãîðíè÷íûõ, óñòàëûõ, âûçûâàþùèõ æàëîñòü, îôèöèàíòîê èëè, ãîòîâûõ ïðèéòè "íà ïîìîùü" â ëþáîå âðåìÿ ñóòîê, ïåðåâîä÷èö. È âîò â ïðîøëîì ãîäó âñå-òàêè "êëþíóë" íà íàæèâêó ïîä ñîóñîì â âèäå íå îãðàíåííûõ àëìàçîâ. "Ñëàäêàÿ ìèíà" âûãëÿäåëà òàê: ìåòð äâàäöàòü ñ êåïêîé, êîñîáîêàÿ, ñ òîð÷àùèì èç ïîä âåðõíåé ãóáû ãðîìàäíûì çîëîòûì çóáîì è ðÿáûì ëèöîì. Âñå çâàëè åå "ïðåêðàñíàÿ Ãàéàíå". Îíà ëèõî "âïàðèëà" åìó ïîäåøåâêå ãîðñòü, äåéñòâèòåëüíî íàñòîÿùèõ êàìíåé, è ïðåäëîæèëà, ïî ïðèíÿòîìó â òåõ êðàÿõ îáû÷àþ, îòìåòèòü ñäåëêó êàëüÿíîì. Àð÷è íå ïîìíèë, ÷òîáû îí òåðÿë ñîçíàíèå, êóðåíèå, êàê ýòî íå ðàç óæå áûâàëî, ââåëî åãî â ïðèÿòíóþ íåãó, òðàíñ ñ îòêðûòûìè ãëàçàìè. À ÷åðåç íåäåëþ åãî ñðî÷íî âûçâàëè â Øòàòû, è øåô ñëóæáû âíóòðåííåé áåçîïàñíîñòè YSW-7, ïîëîæèë ïåðåä íèì íà ñòîë ðàñïå÷àòêó øèôðà, õðàíèâøåãîñÿ â ÷èï-êàðòå ìîáèëüíîãî òåëåôîíà Àð÷è, ìàðøðóòû Watch&Diamond 157


ñëåäîâàíèÿ è êàðòó îáúåêòîâ, êîòîðûìè îí èíòåðåñîâàëñÿ â ïîñëåäíèå äâà ìåñÿöà. - Ëèøü ñëó÷àé ïîìîã ñîòðóäíèêó, ñòðàõîâàâøåìó âàñ âî âðåìÿ îïåðàöèè, âîâðåìÿ èçáàâèòüñÿ îò "Ãàéàíå" è ìû òâåðäî óâåðåíû, ÷òî ýòà èíôîðìàöèÿ íå óøëà â èçðàèëüñêóþ ðàçâåäêó. Ìíå î÷åíü æàëü, Àð÷è, íî ïîêà, îôèöèàëüíî, âû îòïðàâëÿåòåñü íà ïåíñèþ. À òàì áóäåò âèäíî, - ñêàçàë, ñòîÿ ëèöîì ê îêíó è ñïèíîé ê "óáèòîìó" Àð÷è, "÷èñòèëüùèê Êîëëèíç", êàê çà ãëàçà íàçûâàëè íà÷àëüíèêà ñàìîãî ãðîçíîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ. - Ðóêîâîäñòâî î÷åíü öåíèò âàøè ñïîñîáíîñòè. Ôàêòè÷åñêè âû íå ðàñêðûòû. Ìû êîíñåðâèðóåì âàñ â ñîáñòâåííîì ñîêó. Ñìåíèòå ñåáå ñëåãêà âíåøíîñòü, èìÿ, è æèâèòå íà ñâîè êàìåøêè. Ñîâåòóåì âàì, îòïðàâèòñÿ â Åâðîïó è íàéòè ñåáå çàíÿòèå ïî äóøå. Âû ñâîáîäíû. Âñå èíñòðóêöèè ïîëó÷èòå ó ñâîåãî áåçóòåøíîãî â ãîðå ïàòðîíà. Àð÷è Íàáîê íèêîãäà íå çàíèìàëñÿ îïåðàòèâíîé ðàçâåäûâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ, îí áûë àíàëèòèê. Äàæå èç îáû÷íîé ãàçåòû åìó óäàâàëîñü âûóæèâàòü íóæíóþ èíôîðìàöèþ. Ôåíîìåíàëüíàÿ ïàìÿòü è ïàðàäîêñàëüíàÿ ñïîñîáíîñòü îáúåäèíÿòü ðàçðîçíåííûå ñâåäåíèÿ è ôàêòû â îäíó ñòðîéíóþ ñèñòåìó âûçûâàëè âîñõèùåíèå ó íà÷àëüñòâà.

Ð

þêçàê çàìåòíî ïîòÿæåëåë, õîòåëîñü ïèòü. Îò áåñêîíå÷íîãî íàïðÿæåíèÿ è ñòðàõà ïîäâåðíóòü íîãó, íûëà ñïèíà. Ïðèõîäèëîñü, íàêëîíèâ ãîëîâó, êàæäûé ðàç èñêàòü ìåñòî, êóäà ïîñòàâèòü ñòóïíþ. Íàêîíåö âûáðàâøèñü íà îòíîñèòåëüíî ðîâíóþ ïëîùàäêó, îí ãëóáîêî âçäîõíóë è ðàñïðÿìèëñÿ. Îò óâèäåííîãî, íèæíÿÿ ÷åëþñòü Àð÷è Íàáîêà, äåáèëüíî îòâèñëà.  ìåòðàõ äâàäöàòè îò íåãî ñòîÿëà áðåâåí÷àòàÿ èçáóøêà. Âñÿ çåëåíàÿ îò ïðîðîñøåãî íà íåé ìõà, ñ ïîêîñèâøåéñÿ êðûøåé, íà êîòîðîé ïóñòèëè êîðíè íåáîëüøèå êóñòû ðàñòåíèé, ñ ìàëåíüêèì îêîíöåì, ñïëîøü çàòÿíóòûì ïàóòèíîé, è ïî÷åðíåâøåé äîùàòîé äâåðüþ, îíà áûëà ïîõîæà íà ñêàçî÷íóþ ôèëüìîâóþ äåêîðàöèþ. Âîñòî÷íàÿ ñòåíà íåîáû÷íîé õèáàðû áûëà ïîëóçàñûïàíà ìåëêîé îñûïüþ ñïóñòèâøåéñÿ ñ ãîðû, è îò ýòîãî îíà êàçàëàñü âðîñøåé â ñêëîí. Îãëÿäåâ âñå âîêðóã, Àð÷è ïûòàëñÿ ïîíÿòü åå íàçíà÷åíèå - êîìó ïðèøëî â ãîëîâó ñòðîèòü òóò æèëüå? Äà è æèëüå ëè ýòî? Ïðèñìîòðåâøèñü, îí óâèäåë íàä êðûøåé, íåò, íå äûì, à ñêîðåå êîëåáëþùèéñÿ òåïëûé âîçäóõ, êîòîðûé ïîäíèìàëñÿ èç êîðîòêîé, òîíêîé, ðæàâîé òðóáû. Ïîäîéäÿ ê äîìèêó, Àð÷è ñíÿë ðþêçàê ñ ïðèêðåïëåííûì ê íåìó ðàñêëàäíûì ñà÷êîì èç ïðîçðà÷íîãî òþëÿ, îñòîðîæíî ïîëîæèë åãî íà çåìëþ

è íåñêîëüêî ðàç ñòóêíóë â ìîêðóþ îò ñûðîñòè äâåðü. Çâóê ïðè ýòîì ïîëó÷èëñÿ íå äåðåâÿííûé, à êàêîé-òî ãëóõîé, áóäòî áû èçáóøêà áûëà äîâåðõó íàïîëíåíà âîäîé.  ìàëåíüêîì îêîøêå ðàçãëÿäåòü íè÷åãî íå óäàëîñü, îíî áûëî çàâàëåíî êàêèì-òî õëàìîì. Òåðÿÿñü â äîãàäêàõ, Àð÷è Íàáîê ðåøèë ïîäîæäàòü îáèòàòåëåé äîìà è ïðèñåë ó äâåðè íà íåáîëüøîé âûñòóï ó ñàìîé çåìëè, îïåðøèñü íà ïðîõëàäíóþ áðåâåí÷àòóþ ñòåíó. Ïîäîãíóâ ïîä ñåáÿ îäíó íîãó, îí óñòàâèëñÿ â çåìëþ è òóò åãî âçãëÿä çàäåðæàëñÿ íà íåáîëüøîé ùåëè, îáðàçîâàííîé ìåæäó èñòëåâøèìè äîñêàìè âíèçó ñòåíû. Êîâûðíóâ ïàëüöåì òðóõó, îí óâèäåë ïîä äîñêîé êóñîê áåòîííîãî ôóíäàìåíòà. - Ýòî ìîé ðîäèòåëü îñòðîóìíî èñïîëüçîâàë ñòàðóþ îïîðó ëûæíîãî ïîäúåìíèêà ïîä ñâîþ õèæèíó, - ðàçäàëñÿ íàä ãîëîâîé Àð÷è ñïîêîéíûé ãîëîñ. Îò íåîæèäàííîñòè áûâøèé ðàçâåä÷èê âçäðîãíóë, íî, ìãíîâåííî ïðèäÿ â ñåáÿ, ìåäëåííî ñ óëûáêîé ïîäíÿëñÿ íà íîãè è óâèäåë ïåðåä ñîáîé âûñîêîãî, õóäîãî, äëèííîâîëîñîãî áëîíäèíà ñ ñîâåðøåííî âûöâåòøèìè, ïðîçðà÷íûìè ãëàçàìè. Òàêèå ãëàçà Àð÷è âèäåë ó øàõòåðîâ Þæíîé Ðîäåçèè, êîòîðûå áîëüøóþ ÷àñòü ñâîåé æèçíè ïðîâîäèëè ïîä çåìëåé, ðàçðàáàòûâàÿ êèìáåðëèòîâûå òðóáêè. Íà âèä åìó áûëî îêîëî ïÿòèäåñÿòè ëåò. - Òîíè Êàñòðîï, - íàçâàë ñâîå íîâîå èìÿ, Àð÷è, - ÿ ëåïèäîïòåðîëîã. Õî÷ó ïîäíÿòüñÿ íà ïëàòî, íî âèäíî ïîøåë íå ñàìîé âåðíîé äîðîãîé. Ïðîøó ïðîùåíèÿ, ÷òî íåâîëüíî íàðóøèë Âàøå óåäèíåíèå. Âî âðåìÿ òîãî, êàê Àð÷è ãîâîðèë, åãî ãëàçà ñêàíèðîâàëè âñå âàçîìîòîðíûå ôóíêöèè íà ëèöå íåîáû÷íîãî õîçÿèíà "áóíãàëî". Íåçíàêîìåö ñóçèë âåêè, âíèìàòåëüíî ñëóøàÿ íåçâàíîãî ãîñòÿ, à ïîòîì îí ðàñïëûëñÿ â óëûáêå è äàæå èçäàë çâóê, íàïîìèíàþùèé îòêðûâàíèå äâåðè ñòîëåòíåãî àìáàðà, ÷òî, î÷åâèäíî, îçíà÷àëî åãî ñìåõ. - Òàê çíà÷èò âû îõîòíèê çà áàáî÷êàìè? Êàê æå âàñ çàíåñëî ñþäà, çäåñü íåïðîõîäèìûå ó÷àñòêè è ñòåíû ñ îòðèöàòåëüíûìè óêëîíàìè, êîòîðûå íå ïîä ñèëó äàæå ïîäãîòîâëåííûì àëüïèíèñòàì. Î÷åíü æàëü, íî âàì ïðèäåòñÿ âåðíóòüñÿ ìåòðîâ íà ïÿòüñîò íàçàä è çàòåì âçÿòü êðóòî âëåâî, à òàì è äî ïëàòî ðóêîé ïîäàòü. Åñëè ïîòîðîïèòåñü äî òåìíîòû åùå óñïååòå äîñòèãíóòü ñâîåé öåëè. Íî ìûñëè Àð÷è Íàáîêà óæå áûëè äàëåêè îò æåëàíèÿ ïîéìàòü äëÿ ñâîåé êîëëåêöèè îñîáûé âèä áðàæíèêà, êîòîðûé âîäèëñÿ çäåñü ñîãëàñíî îïèñàíèþ â îäíîé ñòàðîé íåìåöêîé êíèæêå ïî ïðèðîäîâåäåíèþ. Ïîðàçèëî åãî, ïðåæäå âñåãî òî,


÷òî íà ëèöå íåçíàêîìöà îí óâèäåë ñìåðòåëüíóþ îïàñíîñòü, ãîòîâíîñòü íåìåäëåííî óáèòü. Ïîðàçèëî òî, êàê ýòîò ÷åëîâåê íåñëûøíî ïîäîøåë ê íåìó, êàê, ðàçãîâàðèâàÿ, âûäàë ñâîå îáðàçîâàíèå. Àð÷è íàìåðåííî ñêàçàë "ëåïèäîïòåðîëîã" è áûë ñðàçó ïîíÿò, êðîìå òîãî, íåçíàêîìåö íàçâàë åãî ñà÷îê äëÿ ëîâëè áàáî÷åê, ðàìïåòêîé òàê, êàê ýòî ïðèíÿòî òîëüêî ó íàñòîÿùèõ ïðîôåññèîíàëîâ ýíòîìîëîãîâ. Ñ åãî çàòðàïåçíûì âèäîì è ñòàðûìè áîëîòíûìè ñàïîãàìè êàê-òî íå âÿçàëèñü íåîáûêíîâåííî ÷èñòî âûáðèòûå ùåêè, ïîäáîðîäîê, îñëåïèòåëüíàÿ áåëèçíà çóáîâ. Ëåâóþ ðóêó íåçíàêîìåö äåðæàë â êàðìàíå ëàòàíîé-ïåðåëàòàíîé êóðòêè çàùèòíîãî öâåòà, è êîãäà Àð÷è ïîïðîñèë âîäû è õîçÿèí îòâîðèë ñîâåðøåííî áåñøóìíóþ, íåîïðàâäàííî ìåäëåííî, ïîäàâøóþñÿ âíóòðü, äâåðü, ðóêà îñòàëîñü â êàðìàíå. - Èçâèíèòå, ÷òî íå ïðèãëàøàþ âîéòè, çäåñü è îäíîìó òðóäíî ïîâåðíóòüñÿ, à âîäà ó ìåíÿ óäèâèòåëüíî ÷èñòàÿ è âêóñíàÿ. Ïîäîæäèòå îäíó ìèíóòêó, - äâåðü òàê æå ìåäëåííî, áåç ñòóêà çàòâîðèëàñü è, ÷åðåç ìèíóòó, çà íåé ðàçäàëñÿ ãðîõîò ïîäàþùåãî æåñòÿíîãî êîðûòà, âåäðà è åùå êàêèõòî ïðåäìåòîâ âïåðåìåæêó ñ îòáîðíîé ðóãàíüþ. - Ýé, ó âàñ âñå â ïîðÿäêå? - ñïðîñèë Àð÷è è òîëêíóë îò ñåáÿ äâåðü, ÷òîáû óáåäèòüñÿ, ÷òî îíà íàäåæíî çàïåðòà. Âî âðåìÿ øóìà çà ñòåíîé, åãî óõî óëîâèëî åäâà ñëûøíûé ùåë÷îê ïîëÿðîèäà è ýòî åìó óæå ñîâñåì íå ïîíðàâèëîñü. - Ïîõîæå ïàðåíü çàâåë íà ìåíÿ äîñüå, - íåâåñåëî ïîäóìàë Íàáîê. Òóò äâåðü îòâîðèëàñü. Ñ êðóæêîé â ðóêå, âèíîâàòî óëûáàÿñü, òàê è íå íàçâàâøèé ñâîå èìÿ, õîçÿèí õèæèíû, ïîÿâèëñÿ íà ïîðîãå. Àð÷è âçÿë èç åãî ðóêè òîëñòóþ ôàðôîðîâóþ êðóæêó è ñðàçó âñïîìíèë, ãäå îí âèäåë òî÷íî òàêóþ æå. Íà áëîøèíîì ðûíêå Ëîíäîíà, îäíàæäû îí çàøåë â ëàâî÷êó, ãäå ïðîäàâàëèñü ðåëèêâèè òðåòüåãî ðåéõà è òàì, ñðåäè ïðî÷èõ ïðåäìåòîâ, áûëà ïîñóäà îôèöåðîâ ãèòëåðîâñêîé Ãåðìàíèè. Òåïåðü ïðåäñòîÿëî òîëüêî óáåäèòüñÿ â ñâîåé äîãàäêå. Îí ñ æàäíîñòüþ ñäåëàë íåñêîëüêî ãëîòêîâ è çàòåì, âûñîêî ïîäíÿâ ðóêó ñ êðóæêîé ââåðõ, ñïðîñèë: À òàì, íàâåðõó, íàâåðíîå, âîâñþ ñâåòèò ñîëíöå? - Äà, - áûë îòâåò, - è åñëè Ãåð ïóòåøåñòâåííèê ïîòîðîïèòñÿ îí ñìîæåò â ýòîì óáåäèòüñÿ. Íà äîíûøêå êðóæêè, Àð÷è óñïåë ðàçãëÿäåòü áëåäíî ãîëóáîé ðèñóíîê îðëà äåðæàùåãî â ñâîèõ êîãòÿõ ñâàñòèêó. Ïîðà áûëî óõîäèòü, ëþáîå ïðîìåäëåíèå ãðîçèëî ãèáåëüþ, è ãîðå-ýíòîìîëîã ñ âèíîâàòîé óëûáêîé ïîïðîùàëñÿ è, íå îãëÿäûâàÿñü, ïîñïåøèë íàçàä ïî ïóòè, êîòîðûé ïðèâåë åãî ê ýòîìó ñòðàííîìó äîìó. - Âñå, ÿ êóäà-òî âëèï, - ðèñêóÿ ñëîìàòü íîãè, Íàáîê ïåðåïðûãèâàë ÷åðåç ìîêðûå âàëóíû è

åãî ìîçã ñóäîðîæíî èñêàë ïóòè äàëüíåéøèõ äåéñòâèé.

Ê

àê òîëüêî ôèãóðà Íàáîêà èñ÷åçëà ñ ïîëÿ çðåíèÿ, Ãåðìàí Ðàóìåð, ïîëêîâíèê ×åòâåðòîãî ðåéõà, âîøåë â æèëèùå, ïðèâû÷íûì äâèæåíèåì êðóòàíóë êîëåñî íà âíóòðåííåé ñòîðîíå äâåðè, è ñòàëüíûå ñòåðæíè âîøëè â ñâîè õîðîøî ñìàçàííûå ïàçû. Íà ãðóáîì äîùàòîì ñòîëå ëåæàë âëàæíûé ôîòîñíèìîê Àð÷è Íàáîêà ñíÿòûé ÷åðåç óçêóþ ùåëü ìåæäó âåðõíåé, íåâèäèìîé ñ óëèöû ïëàíêîé íàä îêíîì. Âèä ó Àð÷è íà ñíèìêå áûë ãëóïîâàòûé: - Ïðèäóðîê, - ïðîèçíåñ Ãåðìàí. Ýòî áûë ïåðâûé ïîñåòèòåëü åãî ëà÷óãè çà ïîñëåäíèå ñîðîê ëåò. Îí ñàì íå ìîã ïîíÿòü, ÷òî åãî óäåðæàëî îòñòóïèòü îò èíñòðóêöèè, ñîãëàñíî êîòîðîé ëþáîé ÷åëîâåê, âñòóïèâøèé ñ íèì â ðàçãîâîð, äîëæåí áûòü íåìåäëåííî óíè÷òîæåí. Ãåðìàí ïîñìîòðåë íà ÷àñû. Ñåãîäíÿ ïîíåäåëüíèê, è îí äîëæåí áûë âûïîëíèòü åæåíåäåëüíûé ðåãëàìåíò ðàáîò. Óáîãèé øêàô ñ îòêðûòûìè ïîëêàìè, çàâàëåííûé ïîñóäîé è ðàçíîé ðóõëÿäüþ, ëåãêî îòúåõàë â ñòîðîíó, îáíàæèâ ìàññèâíóþ ìåòàëëè÷åñêóþ äâåðü ñ êîäîâûì çàìêîì.

Ñ

ïóñòèâøèñü ñ ãîðû âíèç â êðîøå÷íûé ãîðîäîê, ãäå îí â÷åðà ñíÿë íà íåäåëþ êîìíàòó ó ñòàðîãî, îäèíîêîãî íåìöà, Àð÷è ïåðâûì äåëîì çàøåë â áàð âûïèòü âèñêè è ñîáðàòüñÿ ñ ìûñëÿìè. Îí ñèäåë ó ñòîéêè, áðîñèâ ðþêçàê íà ïîë, è íàáëþäàë êàê ìîëîäîé, íåîáûêíîâåííî òîëñòûé áàðìåí ñ ïðè÷åñêîé ðóññêîãî ïðèêàç÷èêà, áåëûì íàêðàõìàëåííûì ïîëîòåíöåì íàâîäèò áëåñê íà ïèâíîé êðóæêå. - Çäåñü ó âàñ, íàâåðíîå, çèìîé íåïëîõî ïîêàòàòüñÿ íà ãîðíûõ ëûæàõ, òîëüêî ÿ íå âèäåë íè îäíîãî ïîäúåìíèêà, - ñïðîñèë åãî Àð÷è è çàêàçàë åùå îäíó "Áåëóþ ëîøàäü". - Î, íåò, ó íàñ çäåñü î÷åíü ðåäêî ëåæèò ñíåã è ýòîò âèä ñïîðòà íèêîãäà íå áûë â ïî÷åòå, - ðàäóÿñü íîâîìó çàêàçó, îòâåòèë äîáðîäóøíûé òîëñòÿê, - è, êðîìå òîãî, ñêëîíû íàøåé ôðàó Ãðþíëèõ îïàñíû êàìíåïàäàìè, òóäà è ëåòîì íèêòî íå ðèñêóåò ïîäíèìàòüñÿ. Ãîðà íåâûñîêà, íî íîðîâèñòà, êàê íåîáúåçæåííàÿ êîáûëà. - Òî-òî ÿ ñìîòðþ, ÷òî íà âàøåé ñòàíöèè ñîâñåì íå âûõîäÿò òóðèñòû. - Âû ïðàâû. È äëÿ ìîåãî ñêðîìíîãî áèçíåñà ýòî î÷åíü ïå÷àëüíî. À, êðîìå òîãî, î ãîðå õîäÿò ðàçíûå ñëóõè - òàì ñðàçó ïîñëå âîéíû ïðîïàäàëè ëþäè. Ïðèåçæàëè äàæå ãåîëîãè, ãîâîðèëè


íàøëè ìíîãî ïåùåð â êîòîðûå ëåãêî ïðîâàëèòüñÿ è ïîýòîìó äàæå óçêîêîëåéêó ïåðåíåñëè íà äâà êèëîìåòðà â îáõîä ãîðû. Òóííåëü â íåé ïðîáèòü íåâîçìîæíî.

Î

í øåë ïî øòîëüíå â ïîëíîé òåìíîòå íå âêëþ÷àÿ ñâåò, òàê êàê çíàë çäåñü íå òîëüêî êàæäûé ïîâîðîò, íî è âñå âûñòóïû íà êàìåííîì ïîëó. ×åðåç äåñÿòü ìèíóò Ãåðìàí Ðàóìåð âêëþ÷èë ìàëåíüêèé ôîíàðèê è, íàìîòàâ øíóð íà øêèâ ïóñêàòåëÿ äèçåëÿ, ðâàíóë åãî íà ñåáÿ. Ìîòîð, êàê áû îáðàäîâàâøèñü æèâîìó ñóùåñòâó, âåñåëî çàóð÷àë è òóò æå âñïûõíóë ñâåò. Âäîëü øèðîêîé ãàëåðåè, íà äóáîâûõ ìîðåíûõ ïîëêàõ, ñòîÿëè ïàíåëè ðóññêîé ÿíòàðíîé êîìíàòû. Åå ðàñïàêîâàëè â 1956 ãîäó, ÿùèêè ñ ïå÷àòÿìè èìïåðñêîé êàíöåëÿðèè íàõîäèëèñü òóò æå. Ðàç â íåäåëþ, ÷òîáû ñîëíå÷íûé êàìåíü íå ïîãèá, Ðàóìåð äîëæåí áûë îáëó÷àòü åãî óëüòðàôèîëåòîâûìè ñâåòèëüíèêàìè. Äâà ãîäà íàçàä, õîçÿèí êîìíàòû äîñòàâèë íîâûå, ñîâðåìåííûå ïðèáîðû, êîòîðûå ïîòðåáëÿëè ãîðàçäî ìåíüøå ýíåðãèè è äàâàëè íóæíûé ÿíòàðþ ñïåêòð èçëó÷åíèÿ. Ïîêà ÿíòàðü íàñûùàëñÿ ñâåòîì, Ãåðìàí ïîäîøåë ê ñâîèì ëþáèìûì ôëîðåíòèéñêèì ìîçàèêàì "×óâñòâî ïðèêîñíîâåíèÿ" è "Çðåíèå". Îí íèêîãäà íå òðîãàë ÿíòàðü ðóêàìè è åìó áûëî, â ñóùíîñòè, âñå ðàâíî, ÷òî ïåðåä íèì 150 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ, Ãåðìàí ëþáèë "êîìíàòó" êàê áåç âçàèìíîñòè ëþáÿò æåíùèíó, êàê ëþáÿò Áîãà. Ïîñòîÿâ íåìíîãî, Ðàóìåð ñïîõâàòèâøèñü, íàáðàë íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà.

Ï

îäõîäÿ ê ñâîåìó äîìó, Àð÷è åëå âîëî÷èë íîãè - ñêàçàëîñü âîñõîæäåíèå íà ãîðó, ñòðåìèòåëüíûé ñïóñê è òðè ïîðöèè âèñêè.  ïðèìûêàþùåé ê äîìó óçêîé óëî÷êå ñ îäíîñòîðîííèì äâèæåíèåì, áîêîâûì çðåíèåì îí îòìåòèë ñòîÿùèé àâòîìîáèëü è ñèëóýòû äâóõ ñóáúåêòîâ â íåì. "Ñïîêîéíî, íå ñõîäè ñ óìà", - çàäàë ñåáå óñòàíîâêó Íàáîê è ïîçâîíèë â äâåðü.  ãëóáèíå äîìà ïîñëûøàëèñü øàãè. Ñòàðîìó Õîðñòó Êëþçèíãó áûëî çà âîñåìüäåñÿò, îí ïåðåæèë âñåõ ñâîèõ ðîäñòâåííèêîâ è òåïåðü áîëüøóþ ÷àñòü âðåìåíè ïðîâîäèë â ðàçìûøëåíèÿõ î ïåðåæèòîì. Îäíàêî â äëèííîé öåïè ëåò îí ñäåëàë äëÿ ñåáÿ ÷åðíûå äûðû, íàïðèìåð, íèêîãäà íå âñïîìèíàë ïîñëåäíþþ âîéíó è ñâîþ "ðàáîòó" íà Âîñòî÷íîì ôðîíòå. Òîãäà îí áûë ìîëîäåíüêèì åôðåéòîðîì-áóëüäîçåðèñòîì, è íîæ åãî òðàêòîðà åæåäíåâíî ñòàëêèâàë â ðîâ ãîðû òðóïîâ â îäíîì èç ïîëüñêèõ êîíöëàãåðåé. Ìåëüêîì âçãëÿíóâ íà Êëþçèíãà, Àð÷è ïîíÿë, ÷òî ó òîãî áûëè ãîñòè. - ß æäàë Âàñ ê âå÷åðó, - ïðîáóð÷àë ñòàðèê è, ïðÿ÷à ãëàçà, íåóêëþæå ïîâåðíóâøèñü, ó íåãî íå ãíóëàñü â êîëåíå ïðàâàÿ íîãà, ïîäîøåë ê êðåñëó è ïëþõíóëñÿ â íåãî. - Òàê ãëóïî ïîëó÷èëîñü, ÿ çàáëóäèëñÿ è, ïîòåðÿâ óéìó 160 Watch&Diamond

âðåìåíè, òàê è íå ïîäíÿëñÿ íà ïëàòî. Ïðèøëîñü âåðíóòüñÿ. Ïî äîðîãå çàøåë â áàð íó è... äà, â ãîðàõ ÿ íàòêíóëñÿ íà ñòðàííîãî ñóáúåêòà, êîòîðûé æèâåò â äåðåâÿííîé ëà÷óãå. Ñëûøàëè î íåì? Âîïðîñ íå âûçâàë íèêàêîãî óäèâëåíèÿ ó Êëþçèíãà è Íàáîêó ñòàëî ñîâñåì íå ïî ñåáå. - Ýòî ñûí ïðîêàæåííîãî Îòòî Ðàóìåðà, Ãåðìàí. Âî âðåìÿ ïîñëåäíåé êàìïàíèè åãî îòåö çàðàçèëñÿ â Åãèïòå è óøåë â ãîðû îò ëþäåé ïîäàëüøå, à ëåò äâàäöàòü ïÿòü òîìó íàçàä ê íåìó ïåðåñåëèëñÿ ñûí, êîòîðûé ê òîìó âðåìåíè çàêîí÷èë ìåäèöèíñêóþ àêàäåìèþ â Øâåéöàðèè è çíàë, êàê óáåðå÷üñÿ îò çàðàçû. ×åðåç ïàðó ëåò ïðîêàæåííûé ïîìåð, à Ãåðìàí òàê è îñòàëñÿ æèòü íà ñêëîíå Ãðþíëèõ. Èíîãäà îí ñïóñêàåòñÿ â ãîðîä, íî ëþäè ñòîðîíÿòñÿ åãî - ïðîêàçà âåäü íå ëå÷èòñÿ. Âû óæèíàòü áóäåòå? Êóõàðêà ïðèãîòîâèëà ÷óäíûé ãóëÿø ñ òóøåíîé êàïóñòîé. - Ñïàñèáî, ÿ íå ãîëîäåí, íî ÷åðòîâñêè óñòàë è õîòåë áû ïðîñòî îòäîõíóòü. - Àð÷è è âïðÿìü âûãëÿäåë êàê âûæàòûé ëèìîí. - Íó ÷òî æ, âîëÿ âàøà. Îòäûõàéòå, ó íàñ çäåñü ïîëíàÿ òèøèíà. Êàê áû îíà íå ñòàëà äëÿ ìåíÿ ãðîáîâîé, - ïîäóìàë Íàáîê è ïðîøåë â ñâîþ êîìíàòó. Çàòâîðèâ äâåðü, îí, íå ñåêóíäû íå êîëåáëÿñü, íàæàë êíîïêó íà ñâîèõ ñïåö ÷àñàõ "Breitling". Âðåìÿ ïîøëî. Ñåé÷àñ â Óïðàâëåíèè ïîëó÷àò ñèãíàë, è ñïóòíèê âûäàñò åãî òî÷íûå êîîðäèíàòû. "Ðàáîòàÿ" Àð÷è Íàáîê, ëþáèë çàâàëèòüñÿ îäåòûéîáóòûé íà ïîñòåëü ëèöîì âíèç, è ñâåñèâ ÷åðåç êðàé êðîâàòè ãîëîâó, âîäèòü ïàëüöåì ïî ïîëó, ðèñóÿ çàìûñëîâàòûå ñõåìû. Âñå âåðñèè ëåæàëè íà ïîâåðõíîñòè è ðàçâåä÷èêà ñìóùàëà èõ ëåãêàÿ äîñòóïíîñòü. ×òî ìîãëè ñêðûâàòü â òîëùå ãîðû áûâøèå íàöèñòû? Çîëîòî Áîðìàíà? Äîêóìåíòû Òðåòüåãî ðåéõà? Èëè ýòî Ðóññêàÿ ÿíòàðíàÿ êîìíàòà? ×òî îí çíàë î íåé? Çíàë, ÷òî Êîðîëü Ïðóññèè Ôðèäðèõ Âèëüãåëüì-I ïðåïîäíåñ Êîìíàòó, êàê äèïëîìàòè÷åñêèé äàð Ïåòðó Âåëèêîìó â 1717 ãîäó, ïîñëå òîãî, êàê Ïåòð âîñõèòèëñÿ ýòèì ÷óäîì âî âðåìÿ âèçèòà â Øàðëîòòåíáóðã. ×òî ïî÷òè ïÿòüäåñÿò ëåò îíà òàê è îñòàâàëàñü â ðàçîáðàííîì âèäå, ïîêà èìïåðàòðèöà Åëèçàâåòà íå âåëåëà àðõèòåêòîðó Ðàñòðåëëè óñòàíîâèòü åå âî äâîðöå Öàðñêîãî Ñåëà. Çíàë, ÷òî â ñàìîì íà÷àëå âîéíû íåìöû âûâåçëè åå â Êåíèãñáåðã, ãäå îíà áåññëåäíî èñ÷åçëà â êîíöå Âòîðîé Ìèðîâîé. Íî ÷òîáû íå ñêðûâàëà â ñâîèõ íåäðàõ Ãðþíëèõ, ãëàâíûì äåëîì ñåé÷àñ äëÿ Àð÷è Íàáîêà áûëî èñ÷åçíóòü èç ýòîãî ãîðîäà. È êàê ìîæíî ñêîðåå. Îí çíàë, ÷òî çà íî÷ü ñþäà ïîäòÿíåòñÿ ãðóïïà áûñòðîãî ðåàãèðîâàíèÿ. Ñåé÷àñ, äëÿ áîëüøåé óâåðåííîñòè â ñâîåé ïðàâîòå, îí, ïîëüçóÿñü øèôðîêàðòîé ìîáèëüíîãî òåëåôîíà, ïîñëàë çàïðîñ â Øâåéöàðèþ î Ãåðìàíå Ðàóìåðå, îòâåòäîëæåí áûë ñîñòîÿòü èç îäíîé öèôðû - "1", äà îí äåéñòâèòåëüíî îêîí÷èë ìåäèöèíñêóþ àêàäåìèþ, "0" - íåò.

Ï

î èíåðöèè ñäåëàâ åùå íåñêîëüêî îáîðîòîâ, äèçåëü óìîëê. ßíòàðü, íàïèâøèñü æèâèòåëüíîãî ñâåòà, ñëåãêà ðåôëåêòèðîâàë â êðîìåøíîé òüìå. Ðàóìåð îòïðàâèëñÿ â îáðàòíûé ïóòü. Óæå íà âûõîäå èç øòîëüíè îí âêëþ÷èë êàðìàííûé ôîíàðèê è îñìîòðåë áëîê, ê êîòîðîìó ïîäõîäèëè íåñêîëüêî ïðîâîäîâ.  öåíòðå íàõîäèëàñü èçîãíóòàÿ ðóêîÿòêà äèíàìî-ìàøèíû è êðàñíàÿ êíîïêà. Çàðÿäû, çàëîæåííûå â åñòåñòâåííîé êðîâëå øòîëüíè, áûëè íå âåëèêè, äà è ñàìî õðàíèëèùå íàõîäèëîñü â ìåòðàõ òðåõ îò ïîâåðõíîñòè ãîðû. Âçðûâ äîëæåí ïðîñòî òðÿõíóòü ñëîèñòóþ ïîðîäó è îíà, îñûïàâøèñü, íàâåêè óíè÷òîæèò Âîñüìîå ÷óäî ñâåòà. Ãåðìàí íèêîãäà íå çàäóìûâàëñÿ íàä òåì, ñìîæåò ëè îí ïðèêîñíóòüñÿ ê êíîïêå, îí ïðîñòî ïåäàíòè÷íî äåëàë ñâîþ ðàáîòó. Çàêðûâ áóíêåðíóþ äâåðü øòîëüíè, îí õîòåë áûëî óæå âûéòè íà óëèöó, íî òóò ïèñêíóë ìîáèëüíûé òåëåôîí: "Îñòàâàòüñÿ íà ìåñòå äî îñîáîãî ðàñïîðÿæåíèÿ" ïðèøëî SMS ñîîáùåíèå. Îí ìîã îòñèæèâàòüñÿ â ñâîåé ëà÷óãå ñêîëüêî óãîäíî äîëãî, çàïàñû ïèòàíèÿ, ïèòüåâîé âîäû áûëè íå îãðàíè÷åíû. Äèçåëüíîãî òîïëèâà â îãðîìíîé öèñòåðíå õâàòèò åùå ëåò ïÿòíàäöàòü. Äà ñòîëüêî è íå íóæíî. Ïîñëå òîãî êàê ðóññêèå âîññòàíîâèëè ÿíòàðíóþ êîìíàòó, îñòðîòà åå ïîèñêîâ ñïàëà.  ïðåññå äàæå ïèñàëè, ÷òî âîññòàíîâëåííàÿ êîìíàòà ëó÷øå òîé, áåññëåäíî èñ÷åçíóâøåé. Ðàóìåð çíàë, ÷òî î÷åíü ñêîðî "Åãî" ÿíòàðíàÿ êîìíàòà áóäåò âûâåçåíà ê "õîçÿèíó". Âñå ÷àùå åãî âîîáðàæåíèå ðèñîâàëî êàðòèíó ýòîãî ìîìåíòà, êîãäà îí îñòàíåòñÿ îäèí íà îäèí ñ ïóñòîé øòîëüíåé. Ñ ñîëèäíûì ñ÷åòîì â áàíêå, íà ðàí÷î â îäíîì èç àìåðèêàíñêèõ øòàòîâ, åìó ñóæäåíî äîæèâàòü ñâîé âåê. Âñå ñóùåñòâî Ðàóìåðà ïðîòèâèëîñü ýòîé ïåðåìåíå. Îí èñêàë è íå íàõîäèë âûõîäà èç ýòîé ñèòóàöèè. Êðåïêèé ñîí Àð÷è Íàáîêà áûë íàðóøåí êàïëÿìè äîæäÿ, êîòîðûå êàê ãîðîõ ìîëîòèëè ïî æåëåçíîìó îòëèâó îêíà. Íó, ÷òî æ, ýòî ê óäà÷å - ïîäóìàë îí è íà÷àë ñîáèðàòü ñâîè âåùè. Íà ìîáèëüíûé òåëåôîí ïðèøëî ñîîáùåíèå "0". Íå óäèâèâøèñü Íàáîê òóò æå ñòåð åãî èç ïàìÿòè. Ïðèõëåáûâàÿ ãîðÿ÷èé êîôå, âêóñà êîòîðîãî îí ñîâñåì íå îùóùàë, Àð÷è îáúÿñíèë ñòàðîìó Êëþçèíãó, ÷òî èñïîðòèâøàÿñÿ ïîãîäà è íðàâ Ôðàó Ãðþíëèõ çàñòàâèëè åãî íà âðåìÿ îòêàçàòüñÿ îò ñâîåé çàòåè. Íî ê êîíöó ëåòà îí íåïðåìåííî âåðíåòñÿ, ÷òîáû ñíîâà ïîïûòàòü ñ÷àñòüÿ ïîéìàòü âîæäåëåííóþ áàáî÷êó. Êëþçèíã íå âûãëÿäåë ðàññòðîåííûì, à ùåäðàÿ îïëàòà, äâóõäíåâíîãî ïîñòîÿ, äàæå âûçâàëà íà åãî ëèöå óëûáêó. Ïîä ìåëêèì, ìîðîñÿùèì äîæäåì, Àð÷è øåë ïåøêîì ê âîêçàëó. Îïóñòèâøèéñÿ òóìàí äåëàë íåâèäèìûìè ëþäåé è ïðåäìåòû íà ðàññòîÿíèè äâàäöàòè øàãîâ. Ïàðó ðàç íà óçêèõ óëî÷êàõ åãî, ñ èíòåðâàëîì â ïÿòü ìèíóò, ìåäëåííî îáîãíàë îäèí è òîò æå àâòîìîáèëü.

Åäâà îòâîðèâ äâåðè ìàëåíüêîãî óþòíîãî âîêçàëà, îí çàìåòèë ÷åëîâåêà ñ áàóëîì, êîòîðûé îïóñêàëñÿ âíèç ïî ëåñòíèöå â íàïðàâëåíèè ñòðåëêè óêàçûâàþùåé ê òóàëåòó. Òàêèå íè÷åì íå îòëè÷àþùèåñÿ îò ìíîãèõ äðóãèõ áàóëû áûëè ñâîåãî ðîäà ïàðîëåì â åãî ïðåæíåé ðàáîòå. Êóïèâ áèëåò äî áëèæàéøåé êðóïíîé æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè, Àð÷è ñïóñòèëñÿ â òóàëåò. - Êðàéíÿÿ êàáèíêà. Ïåðåîäåâàéòåñü áûñòðåå, âåùè îñòàâüòå â áàóëå. ß æäó Âàñ â ñèíåì ÁÌ â ñòà ìåòðàõ íàïðàâî îò çäàíèÿ âîêçàëà, çäåñü âòîðîé âûõîä ñðàçó íà óëèöó, - åäâà ñëûøíî ïðîèçíåñ íåâçðà÷íûé ÷åëîâåê, êîòîðûé ñòàðàòåëüíî ìûë ðóêè â óìûâàëüíèêå. Êîãäà èç êðàéíåé êàáèíêè âûøåë íàñòîÿùèé íåìåöêèé áþðãåð, ñ ïåðîì â øëÿïå, â êîðîòêîé êëåò÷àòîé êóðòêå è ëàêîâûõ ñàïîãàõ, íàâñòðå÷ó åìó, â òóàëåò çàøëè òðè ÷åëîâåêà, îäèí èç íèõ áûë áîìæåâàòîãî âèäà íåìåö â ÿâíîì ïîäïèòèè. ÁÌ âûåõàëà íà îêðàèíó ãîðîäà, òóò æå ê íåé ñçàäè ïðèñòðîèëñÿ áåëûé Ôîëüêñâàãåí. Àð÷è Íàáîê â äóðàöêîé øëÿïå ñ ïåðîì ïåðåñåë â íåãî è ìàøèíà ðâàíóëà â ñòîðîíó ôåäåðàëüíîé ñêîðîñòíîé òðàññû âåäóùåé ê Áåðëèíó. Íà ïåððîíå âîêçàëà â ìàðåâå òóìàíà áûëî ñëûøíî ïûõòåíèå ïîäõîäèâøåãî òåïëîâîçà ñ ÷åòûðüìÿ âàãîíàìè. Ñðåäè îæèäàâøèõ ïîåçäà ðåäêèõ ïàññàæèðîâ ñòîÿë "Ãàíñ Êàñòðîï" ñ ðþêçàêîì è ñà÷êîì äëÿ ëîâëè íàñåêîìûõ, îí ðàçìàõèâàë ñà÷êîì è áåççàáîòíî íàïåâàë âåñåëóþ ïåñåíêó. Êîãäà òðåòèé âàãîí óæå ïðîõîäèë ìèìî íåãî îí íåëåïî âçìàõíóë ðóêàìè è ïîëåòåë â ïðîìåæóòîê ìåæäó âàãîíàìè. Ïðèáûâøèå ïîëèöåéñêèå îáûñêàëè îáåçîáðàæåííîå òåëî è áûñòðî óñòàíîâèëè åãî ëè÷íîñòü - Ãàíñ Êàñòðîï, ýíòîìîëîã èç Ãàìáóðãà.

Ñ

âîå çàòî÷åíèå Ðàóìåð ñâÿçûâàë ñ ÷óäàêîì, êîòîðûé íåäåëþ íàçàä íàáðåë íà åãî æèëèùå. Òåëåôîí ìîë÷àë, åãî íèêòî íå êîíòðîëèðîâàë è ñåãîäíÿ, ãëóáîêîé íî÷üþ, îí âûøåë ïîäûøàòü ñâåæèì âîçäóõîì. Ãëóáîêîå ÷åðíîå íåáî, áûëî óñûïàíî ìèðèàäàìè çâåçä. ×åðíûé ñèëóýò Ãðþíëèõ, ïðè÷óäëèâîé ãðÿäîé çàêðûâàë áîëüøóþ ÷àñòü íåáîñâîäà. Âíåçàïíî ñ ãîðû ñêàòèëñÿ ìåëêèé êàìåøåê, ïîòîì åùå îäèí, ýòî áûëî â ïîðÿäêå âåùåé - îò ïåðåïàäà òåìïåðàòóðû ãîðà íî÷üþ òèõîíüêî ðàññûïàëàñü. Ãåðìàí Ðàóìåð ïîñìîòðåë ââåðõ è ïîäóìàë, ÷òî îí ñîøåë ñ óìà - ñ ãîðû ïðÿìî ê íåìó äâèãàëèñü çâåçäû, ïîñòåïåííî óâåëè÷èâàÿñü â ðàçìåðàõ. Îíè ïëàâíî êîëûõàëèñü, òî, ïîäíèìàÿñü íàä ñòåíîé ãîðû, òî, êàê áû ïðèïàäàÿ ê íåé. Îí, óëûáàÿñü, êàê çà÷àðîâàííûé ñìîòðåë íà ýòó êàðòèíó. "Îí âñå-òàêè íàøåë äîðîãó íà ïëàòî" - ñêàçàë âñëóõ Ðàóìåð, îãëÿíóëñÿ âîêðóã, ãëóáîêî âäîõíóë ÷èñòûé ãîðíûé âîçäóõ è âîøåë â õèæèíó. Äåñÿòü îáîðîòîâ äèíàìî-ìàøèíû îáåñïå÷èâàëè â êîíäåíñàòîðå íàïðÿæåíèå äîñòàòî÷íîå äëÿ ñðàáàòûâàíèÿ äåòîíàòîðà. Ðàóìåð äîëãî ñìîòðåë íà êðàñíóþ êíîïêó, çàòåì åãî ðóêà ìåäëåííî ïîòÿíóëàñü ê íåé.


Лука Караті AA №316285 29.11.2002

КРИСТАЛ ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ Київ Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 тел. (044) 228#61#11 тел. (062) 335#76#46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а


Ювелирный "экстрим" Олега Газманова или Хотите иметь швейцарские часы? Идите в сторожа к Газманову

Ó

Ãàçìàíîâà áûëî ñâîáîäíîå âðåìÿ è îí "âàëÿë äóðàêà", îòêàçûâàÿñü îò èíòåðâüþ, ãîâîðèë: "Äà Âû ÷òî? ß íå Âàø êëèåíò!". Îäíàêî èíòåðâüþ ïîëó÷èëîñü íà íàø âçãëÿä î÷åíü "çåìíûì", íà÷èñòî ëèøåííûì íàïðÿæåííîñòè è, ÷òî ñàìîå ãëàâíîå, ïðåäåëüíî èñêðåííèì. À "íàø ëè êëèåíò" Ãàçìàíîâ, ñóäèòü Âàì. Watch&Diamond: Îëåã, ÷òî Âû ïîäàðèëè ñâîåé áóäóùåé æåíå ïåðåä ñâàäüáîé? Îëåã Ãàçìàíîâ: (íà÷àë õîõîòàòü, à ïîòîì óñïîêîèâøèñü) - Îáðó÷àëüíûå êîëå÷êè. Ìû âìåñòå èõ êóïèëè. Çàøëè â êàêîé-òî ôèðìåííûé ìàãàçèí è óâèäåëè íåîáû÷àéíî òîíåíüêèå ïëàòèíîâûå êîëüöà ñ áðèëëèàíòàìè. W&D: À êàêîé ôèðìû? Î.Ã: Çàáûë! (õâàòàåò ìîáèëüíûé òåëåôîí) - Ìàðóñÿ, òû íå ïîìíèøü, êàêîé ôèðìû áûëè îáðó÷àëüíûå êîëå÷êè, êîòîðûå ìû êóïèëè? Òèôôàíè? Òî÷íî? Íó, ïîêà! Îíà ãîâîðèò Òèôôàíè, íî äàëüøå áûëî òàê... Íà êîíöåðòå â îäíîì èç ãîðîäîâ Ðîññèè, ãäå áûëà þâåëèðíàÿ ôàáðèêà, ìíå, çíàÿ, ÷òî ñêîðî ñâàäüáà, ïîäàðèëè äâà êîëüöà ÷óäîâèùíîé òîëùèíû, íàâåðíîå, íà íèõ óøåë ïîëóãîäîâîé çàïàñ ïëàòèíû. Ïåðåä òîðæå164 Watch&Diamond

ñòâåííûì áðàêîñî÷åòàíèåì ÿ ïîäìåíèë èìè â êîðîáî÷êå, íàøè. Êîãäà íàñòàë ìîìåíò îáìåíÿòüñÿ êîëüöàìè, è, ïåðåä Ìàðèíîé ðàñêðûëàñü êîðîáî÷êà, îíà ÷óòü íå ãðîõíóëàñü â îáìîðîê, óâèäåâ äâå îãðîìíûå "ãàéêè". Íî ýòîìó ñþðïðèçó ïðåäøåñòâîâàë äðóãîé. Êîãäà Ðåãèñòðàòîð ñïðîñèë: "Õîòèòå ëè Âû âçÿòü â æåíû Ìàðèíó?" ÿ, âñïîìíèâ ñèñòåìó Ñòàíèñëàâñêîãî, ðåøèë ñäåëàòü ïàóçó, êîòîðîé íà ñöåíå ÌÕÀÒà ñëàâèëèñü âåëèêèå àêòåðû, à ñàì â ýòî âðåìÿ äóìàë: "Ñêîëüêî ìû ñ Ìàðèíîé ñìîæåì òåðïåòü äðóã äðóãà?" è êîãäà íàðîä â çàëå ÇÀÃÑà óæå íà÷àë âàëèòüñÿ îò õîõîòà, ÿ ñêàçàë "ÄÀ!". Ìàðèíà íèêîãäà íå ïðîñòèò ìíå ýòîé ïàóçû, íî çàòî â "ïðåñíîå ñâàäåáíîå òåñòî" ÿ âíåñ èçþìèíêó. W&D: À ïîìíèòå ñâîè ïåðâûå ÷àñû? Î.Ã: ß áûë åùå ñîâñåì ïàöàíîì, çàíèìàëñÿ ñïîðòèâíîé ãèìíàñòèêîé è íà îäíèõ ñîðåâíîâàíèÿõ âûèãðàë Ãëàâíûé ïðèç - ÷àñû "Þíîñòü". ß ïîëó÷èë èõ èç ðóê Îëèìïèéñêîãî ÷åìïèîíà è áûë íà âåðøèíå ñ÷àñòüÿ. Ñåé÷àñ ñìåøíî îá ýòîì ãîâîðèòü, íî â òî âðåìÿ íå êàæäûé âçðîñëûé ìóæ÷èíà èìåë íàðó÷íûå ÷àñû, à ìíå ìàëü÷èøêå...  øêîëå ÿ ñåáÿ îùóùàë âëàäåëüöåì àâòîìîáèëÿ. Âû çíàåòå, ÿ ñîâñåì çàáûë îá ýòîé èñòîðèè, à


ñåé÷àñ òàê æèâî âñïîìíèë ñâîè äåòñêèå îùóùåíèÿ, ñïàñèáî Âàì. À òå ÷àñû "Þíîñòü" õðàíþ äî ñèõ ïîð. Ïîòîì ó ìåíÿ áûëî ìíîãî ðàçíûõ ÷àñîâ, ñåé÷àñ åñëè ÿ âàì ñêàæó, ÷òî ó ìåíÿ äîìà ìíîãî ÷àñîâ, ÿ ñîâðó - èõ íå ìíîãî, èõ ïðîñòî ãðîìàäíîå êîëè÷åñòâî. ×àñû âåäü óíèâåðñàëüíûé ïîäàðîê. È ìíå ðàçíûå ôèðìû, â ãîðîäàõ, ãäå ÿ áûâàþ, äàðÿò ÷àñû: èìåííûå, ñ ñèìâîëèêîé, øâåéöàðñêèå, ðîññèéñêèå, þâåëèðíûå, ñïîðòèâíûå, êîìàíäèðñêèå. Åñòü ÷àñû â ïîäàðîê îò Ïðåçèäåíòîâ. Åñòü ñ íàäïèñüþ - "Ãîñïîäà Îôèöåðû!". W&D: Òàê Âû êîëëåêöèîíåð? Î.Ã: Íåò. Ê ñâîåìó ñòûäó, ÿ èõ ïîñòîÿííî ðàçäàðèâàþ. Ê ñòûäó ïîòîìó, ÷òî ïîäàðêè âåäü íå äàðÿò. À ÿ äàðþ; âñåì íàøèì îõðàííèêàì, ñòîðîæàì, ÷ëåíàì íàøåé ãðóïïû - âñå îíè õîäÿò â ìîèõ ïîäàðî÷íûõ ÷àñàõ. ß ñåé÷àñ íîøó ÷àñû "BREITLING". Î÷åíü óäîáíàÿ, óäà÷íàÿ âî âñåõ îòíîøåíèÿõ ìîäåëü. Ó ìåíÿ åñòü äðóã, êîòîðûé ïîñòîÿííî õîäèò íà ìîþ ïðîãðàììó "Ãîñïîäà Îôèöåðû!", òàê âîò îí íîñèò òîëüêî "BREITLING", îí ìîæåò ñåáå ïîçâîëèòü âûêóïèòü ñðàçó âñþ ñåðèþ ÷àñîâ, è âîêðóã íåãî ñëîæèëñÿ ñâîåîáðàçíûé êëóá. W&D: Êëóá ëþáèòåëåé "BREITLING"? Î.Ã: Íåò. Êëóá íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí, äëÿ êîòîðûõ ÷åñòü ïðåâûøå âñåãî. W&D: ×àñû, êàê ïàðîëü, êàê, îïîçíàâàòåëüíûé çíàê?

Î.Ã: Äà, âðîäå òîãî. W&D: Íî, âîîáùå-òî, ýòè ÷àñû äëÿ ëåò÷èêîâ. Î.Ã: Òàê ìîÿ æèçíü ïðîõîäèò â âîçäóõå, ÿ ëåòàþ áîëüøå, ÷åì ïðîôåññèîíàëüíûé ïèëîò. Òî â æàðêîé Àôðèêå, òî â ßêóòèè. Î, â ßêóòèè òàêæå ïðîèçîøëà èíòåðåñíàÿ èñòîðèÿ. Ïîâåçëè ìåíÿ íà ðóäíèê, ãäå ðàçðàáàòûâàþò êèìáåðëèòîâûå òðóáêè, ò.å. äîáûâàþò àëìàçû. È, ïðåäñòàâüòå, òàì ìíå, ñíîâà, äàðÿò ÷àñû. Çâîíþ äîìîé, ãîâîðþ: "×òî äåëàòü? Ìíå ïîäàðèëè ÷àñû ñ áðèëëèàíòàìè â 165 êàðàò. Ìîãó æèâûì íå âåðíóòüñÿ". Ñëûøó â òðóáêå ìîë÷àíèå, è òîëüêî ñòóê ñåðäöà ëþáèìîé. Âîçâðàùàþñü, ñòàâëþ íà ñòîë ïåñî÷íûå ÷àñû, â êîòîðûõ âìåñòî êàðàêóìñêîãî ïåñêà - íàñòîÿùèå àëìàçû. Îíè òàêèå êðîøå÷íûå, ÷òî íåò íèêàêîé âîçìîæíîñòè èõ èñïîëüçîâàòü â þâåëèðíîì äåëå. Ýòè 165 êàðàòîâ ñàìîå äîðîãîå ìîå óêðàøåíèå. W&D: Íó õîðîøî, ñ ïîäàðêàìè ðàçîáðàëèñü, à ñàìè ñåáå ÷àñû ïîêóïàåòå? Î.Ã: Äà, êîãäà ÿ ñòàë áîëåå èëè ìåíåå çàðàáàòûâàòü, âïîëíå ñîçíàòåëüíî ïîøåë è âûáðàë, òî, ÷òî ìíå ïîíðàâèëîñü. Ýòî áûëè î÷åíü äîðîãèå ÷àñû ôèðìû "CARTIER". È âîò îäíàæäû... ïîñëóøàéòå, à âåäü Âû ìàñòåðèöà âûóæèâàòü ðàçíûå èíòåðåñíûå èñòîðèè, ïîçäðàâëÿþ! (îò ðåäàêöèè: - ïëîõèõ ñîòðóäíèêîâ íå äåðæèì). Òàê âîò îäíàæäû ñ ìîèì âûøåóïîìÿíóòûì äðóãîì, ìû êðåïêî âûWatch&Diamond 165


ïèëè, è ïî òåìå - "Òû ìåíÿ óâàæàåøü?", îí ïðåäëîæèë â çíàê äðóæáû, îáìåíÿòñÿ ÷àñàìè. ß ïûòàëñÿ ñîïðîòèâëÿòüñÿ - ó ìåíÿ âåäü íà çàïÿñòüå "CARTIER", íî îí âñå-òàêè ïîâåñèë ìíå ÷òî-òî, à ÿ åìó îòäàë ñâîè. Óòðîì ÷óâñòâóþ, ìíå òðóäíî ïîäíÿòü ëåâóþ ðóêó, ïîìîã ïðàâîé. Âèæó ãðîìàäíûé, ìîùíûé êóñîê çîëîòà - "BREITLING" åùå è ñ áðèëëèàíòàìè. Âïå÷àòëÿåò, íî ýòî íå "ìîå", ÿ íå ìîãó íîñèòü òàêèå ÷àñû. ß ïîïûòàëñÿ îáðàòèòü íåðàâíîöåííûé îáìåí, "CARTIER" ÿâíî ñòîèëè äåøåâëå, íî ìîé äðóã ñêàçàë: "Îíè òåáå ïîìîãóò â òðóäíóþ ìèíóòó". ß ïîáåæàë â ìàãàçèí è êóïèë ñåáå ñíîâà "CARTIER", íî óæå â êîðïóñå "òàíê". È êàê ôèíàë èñòîðèè, ÿ èõ ïîëîæèë ãäå-òî â äîìå, à òàì øåë ðåìîíò è ... W&D: ... è òåïåðü èõ õðàíèò äëÿ òðóäíîé ìèíóòû êàêîé-íèáóäü ìàëÿð. Î.Ã: Ïîñëóøàéòå, ó Âàñ íåò âèçèòíîé êàðòî÷êè? Ìíå êðàéíå íåîáõîäèìî çàïîëó÷èòü Âàñ â ñâîþ êîìàíäó â êà÷åñòâå äîâåðåííîãî ëèöà. W&D: Ñïàñèáî, ÿ ïîäóìàþ, âîò Âàì ìîÿ êàðòî÷êà. Î.Ã: Äàâàéòå ñìåíèì "÷àñîâóþ" òåìó. ß î÷åíü ëþáëþ ãîðíûå ëûæè, è êîãäà êàòàåøüñÿ, òî íóæíû î÷åíü ìàëåíüêèå, òîíåíüêèå ÷àñèêè, êîòîðûå áû íå çàâîðà÷èâàëèñü íà ïåð÷àòêè, îíè "âîò÷" íàçûâàþòñÿ, ÿ ïðîñòî áàëäåþ îò íèõ. W&D: À ÷òî âû åùå êîëëåêöèîíèðóåòå, êðîìå ÷àñîâ. 166 Watch&Diamond

Î.Ã:  îñíîâíîì òî, ÷òî ñàìî ïëûâåò â ðóêè. Íàïðèìåð, êîëëåêöèîíèðóþ øàøêè. À åùå îðóæèå âñÿêîå, ñðåäè íèõ ëþáèìûé ýêñïîíàò - ãðîìàäíàÿ ðîãàòêà, êîòîðóþ ìíå ïîäàðèëè ôàíàòû. Ýòè âåùè "ãðåþò" ìåíÿ, îíè îò ÷èñòîãî ñåðäöà. W&D: Ñêàæèòå, à Âàøè ÷àñû ñïåøàò èëè îòñòàþò? Î.Ã: Íàìåê ïîíÿë. Âû äóìàåòå, ÷òî îòñòàþò? ß è, ïðàâäà, ÷òî-òî ðàçãîâîðèëñÿ íå â ìåðó. Íåò, îíè âñåãäà èäóò íåìíîãî âïåðåä. È â æèçíè è â èñêóññòâå íåîáõîäèìî âñåãäà áåæàòü âïåðåäè ïàðîâîçà. Èíà÷å ñìåðòü. Íå ëþáëþ îïàçäûâàòü è íå ëþáëþ, êîãäà îïàçäûâàþò. ×åñòü èìåþ, Ãîñïîäà Îôèöåðû! Èíòåðâüþ îêîí÷åíî. Ãàçìàíîâ ëè÷íî îòáèðàåò ôîòîãðàôèè äëÿ ïóáëèêàöèè, ñàì èõ êàäðèðóåò, áåçæàëîñòíî âûáðàñûâàåò òå, ãäå ïëîõîé ñâåò èëè íå "òî" íàñòðîåíèå. Ýòî çàíèìàåò ó íåãî äîñòàòî÷íî äîëãîå âðåìÿ. Íàêîíåö, ìû ïðîùàåìñÿ.  èíòåðâüþ âêðàëñÿ îäèí ëÿïñóñ - íàø êîððåñïîíäåíò íå âûÿñíèë, êàêèå øàøêè êîëëåêöèîíèðóåò Ãàçìàíîâ? Òå, êîòîðûìè èãðàþò â ïîääàâêè èëè òå, êàêèìè äåëàþò "ñåêèð áàøêà". Ñ Ãàçìàíîâûì ñìåÿëàñü Åêàòåðèíà Òèìîôååâà.

(выражаем особую благодарность администрации гостиницы Виктория за помощь в организации ин# тервью)


tech inside

comfort

design

technology

loading

Донецк бутик “НОВА

PIQUADRO

КАНЦЕЛЯРІЯ”

тел.:

ТЦ

“Золотое

Кольцо”

2

эт.

ул. Университетская, 74 ул. Артема, 131 (“Бизнес Центр”) ТЦ “Белый Лебедь” (старый корпус 1 этаж)

(062)

381 34 19,

381 31 91

w w w.piquadro.com


Полет за розовым фламинго

Í

ó, ýòî òàê, äëÿ êðàñíîãî ñëîâöà, ïðî ôëàìèíãî (èõ òàì òó÷è), à íà ñàìîì äåëå, íà Êóáå... áîæå ìîé, ÷åãî òîëüêî íåò â ýòîì ðàéñêîì óãîëêå çåìíîãî øàðà, êîòîðûé íàçûâàåòñÿ ïîïðîñòó "Êàðèáû". Íå çðÿ àìåðèêàíöû òàê òÿæåëî óõîäèëè ñ îñòðîâà Ñâîáîäû, ÷óòü áûëî íå ðàçðàçèëàñü òðåòüÿ ìèðîâàÿ ÿäåðíàÿ âîéíà. Ïðîíåñëî, ñóìåëè äîãîâîðèòüñÿ. Çà âñþ èñòîðèþ òóðèçìà, íåâåðíîå, íå íàéäåòñÿ íè îäíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ñèëüíîãî ïîëà, êîòîðûé áû ïîêèäàë Êóáó ñ ðàäîñòüþ, è åñëè ïîòîì, óñëûøàâ ñëîâî "Êóáà" åãî ñåðäöå íå íàïîëíÿåòñÿ ãðóñòüþ, òî îí íå íàñòîÿùèé 168 Watch&Diamond

ìóæ÷èíà. Âñåìó âèíîé òåìíîêîæèå "êîøêè" - ðîñêîøíîâîëîñûå êðåîëêè. Îíè íàñòîëüêî ïëàñòè÷íû, ëþáâåîáèëüíû, ïîêîðíû, ñâîáîäíû, íåæíû, äîáðû, âåñåëû, íå æàäíûå äî äåíåã (ìîãóò íå âçÿòü íè êîïåéêè, åñëè âû õîðîøî ïîñòàðàåòåñü), îðîøàþùèå èñêðåííèìè ñëåçàìè, Âàø îòëåò è ãîòîâûå ïðèì÷àòüñÿ ê âàì ïî ïåðâîìó çîâó. Ñåêðåò çäåñü êðîåòñÿ â òîì, ÷òî îíè íå "ïðîôåññèîíàëêè", äíåì îíè ñòîÿò çà ïðèëàâêîì, ó÷àòñÿ (çà øêîëüíîé ïàðòîé) èëè âîñïèòûâàþò äåòåé. Ìíîãèå òóðîïåðàòîðû ïðÿìî íàçûâàëè êàðèáû ìóæñêèì òóðèçìîì, íî "äåëî" ïîøëî âïåðåä ñ 90-õ ãîäîâ è òåïåðü Êóáà óæå è æåíñêèé òóðèçì. Áàëüçàêîâñêîãî (è íå òîëüêî) âîçðàñ-

òà àíãëè÷àíêè, ôðàíöóæåíêè, øâåäêè, íåìêè, ñåãîäíÿ ïðåäïî÷èòàþò îòäûõàòü íà Êóáå â îáùåñòâå ãðàöèîçíûõ ìîëîäåíüêèõ ìóëàòîâ, ÷üè óñëóãè ñòîÿò íà òðè ïîðÿäêà äîðîæå, ÷åì øàëîñòè þíûõ êóáèíîê ñ íàáåðåæíîé Ìàëåêîí. Âîîáùå, êòî èùåò, òîò âñåãäà íàéäåò, íå áóäåì çàîñòðÿòü âíèìàíèå íà ýòèõ àñïåêòàõ îòäûõà, ýòî òîëüêî îäíà ñîñòàâëÿþùàÿ "ðàÿ", åñòü è äðóãèå íå ìåíåå ïðèÿòíûå. Êóáà ïðîèçâîäèò ñàìóþ ëó÷øóþ è äîðîãóþ "îòðàâó" â ìèðå - ðîì è ñèãàðû. Îäíî áåç äðóãîãî òåðÿåò ñâîþ öåííîñòü, è íåò íèêàêîé âîçìîæíîñòè íå ïîïðîáîâàòü è òîãî, è äðóãîãî. Âû íå ñòàíåòå àëêîãîëèêîì è íå ïðèñòðàñòèòåñü ê êóðåíèþ, íî íà÷íåòå õî-


ðîøî ðàçáèðàòüñÿ â îùóùåíèÿõ, äîñòóïíûõ òîëüêî íàñòîÿùåìó "ìà÷î". Íà Êóáå êðóãëûé ãîä ëåòî. Äâåñòè ìîðñêèõ çàëèâîâ ñ 289-þ ïåñ÷àíûìè ïëÿæàìè è òåìïåðàòóðîé âîäû ñêàçî÷íîãî öâåòà, íå íèæå 26 ãðàäóñîâ. Ôåøåíåáåëüíûå òóðèñòè÷åñêèå êîìïëåêñû (çäåñü ëèäèðóåò êóðîðò Âàðàäåðî), ñ âèäó íåêàçèñòûå äåðåâåíüêè, â êîòîðûõ ñåðâèñ íå õóæå, ÷åì â ìíîãîýòàæíûõ ãèãàíòàõ, ñäåëàþò âàøó êîæó öâåòà è âêóñà êîôå. Íå ïóãàéòåñü ñåçîíà äîæäåé, â ýòî âðåìÿ âû îòäîõíåòå, ìîæåò áûòü äàæå ëó÷øå, ÷åì ïðè áåçîáëà÷íîì íåáå. Äîæäü èäåò, êàê ïðàâèëî, äíåì ìèíóò äåñÿòü, à çàòåì ñíîâà ñóõî, íî çàòî â âîçäóõå ðàñòâîðÿåòñÿ íè íà ÷òî íå ïîõîæèé çàïàõ Êóáû.

Êîãäà ãîâîðÿò è ïèøóò î Êóáå ãàñòðîíîìè÷åñêîé, òî ïðîñòî ïåðå÷èñëÿåòñÿ íàáîð ïðîäóêòîâ, êîòîðûå ëþáÿò êîðåííûå æèòåëè îñòðîâà, ýòî - ðèñ, ÷åðíàÿ ôàñîëü, ñâèíèíà, êóðÿòèíà, ëàíãóñòû, êðåâåòêè "êàìàðîí", ìàíèîêà, êîíãðè, îãðîìíûé âûáîð ñâåæàéøèõ ôðóêòîâ. Îâîùè íå òàê ïîïóëÿðíû, êàê, ñêàæåì, â Åâðîïå, íî íåäîñòàòêà â èõ ðàçíîîáðàçèè íå îùóùàåòñÿ. Ãëàâíûé íàïèòîê - êîôå, êîòîðûé ëüåòñÿ ñ óòðà äî âå÷åðà â îãðîìíûõ êîëè÷åñòâàõ, ïðè÷åì ñàõàðà â íåì ñòîëüêî, ÷òî ëîæêà ñòîÿòü ìîæåò.  ðåñòîðàíàõ òóðèñòè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ, êóõíÿ íà ëþáîé âêóñ, âïëîòü äî êèòàéñêîé, äèàñïîðà Ïîäíåáåñíîé îäíà èç ìíîãî÷èñëåííûõ íà îñòðîâå.

Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ êóáèíñêîé ôàóíû ÿâëÿåòñÿ ïîëíîå îòñóòñòâèå ÿäîâèòûõ, èëè îïàñíûõ äëÿ ÷åëîâåêà æèâîòíûõ. Ìîæíî áåçáîÿçíåííî ïîñåùàòü ëåñíûå çàðîñëè è íàñëàæäàòüñÿ ñëàäêîãîëîñûì ïåíèåì ïòèö, êîòîðûõ âàì áîëüøå íèãäå íà çåìíîì øàðå íå âñòðåòèòü. Ïàëüìû, ÿãðóìû (íàöèîíàëüíîå äåðåâî Êóáû), îáèëèå êðóãëîãîäè÷íî öâåòóùèõ öâåòîâ, ñîçäàþò âïå÷àòëåíèå êàðíàâàëà. Ñàìè êóáèíöû ðàññóäèòåëüíû, íåòîðîïëèâû, èõ âåñåëûé íðàâ è ãîòîâíîñòü îêàçàòü óñëóãó, íåíàâÿç÷èâû. Îò ëàñêîâûõ ñëîâ ñêàçàííûõ â èõ àäðåñ îíè ïðîñòî ãîòîâû ëîïíóòü îò ñ÷àñòüÿ. Ëþáÿò ïîäàðêè (çàðïëàòà íà îñòðîâå îêîëî 9 Watch&Diamond 169


äîëëàðîâ), ìàéêà, ïëÿæíàÿ øàïî÷êà, áûòîâûå ïðåäìåòû ïðèâåäóò èõ â ñîñòîÿíèå ýéôîðèè. Ìíîãèå õîðîøî ãîâîðÿò íà ðóññêîì ÿçûêå. Îñîáîå ìåñòî â îòäûõå íà Êóáå çàíèìàåò ðûáàëêà. Ïîìíèòå "Ñòàðèê è ìîðå" Ý.Õåìèíãóýÿ (åãî ÿõòà äî ñèõ ïîð ñòîèò ïðèøâàðòîâàííàÿ ê ïðè÷àëó). Ãîëóáîé ìàðëèí, áàððàêóäà, 9000 ýêçîòè÷åñêèõ ñúåäîáíûõ ðàçíîâèäíîñòåé ðûáû. Ñåðûå îìàðû, âûëîâëåííûå âàøèìè ðóêàìè, íåîáûêíîâåííî íåæíû ïîä ëèìîííûì ñîóñîì. Ýòîò âèä âðåìÿïðîâîæäåíèÿ íàèáîëåå ðàçâèò - êàòåðà, äàéâèíã öåíòðû, ïðîñòûå ëîäêè ñ íàñòîÿùèìè ðûáàêàìè, ëþáûå ñíàñòè - âñå ýòî ëåãêî, äîñòóïíî è íàñòîëüêî âïå÷àò170 Watch&Diamond

ëÿåò, ÷òî ñíîâà è ñíîâà âîçíèêàåò îùóùåíèå çåìíîãî ðàÿ. Åñòü íåêîòîðûå ïîëåçíûå ñâåäåíèÿ, çíàòü êîòîðûå íåîáõîäèìî, îòïðàâëÿÿñü íà Êóáó. Ïåðåä îòúåçäîì, ðàçìåíÿéòå âàëþòó íà 1, 5, 10 äîëëàðîâûå áàíêíîòû (íà Êóáå äëÿ òóðèñòîâ â õîäó òîëüêî äîëëàðû), òàì ýòî áóäåò ñäåëàòü òðóäíåå. ×àåâûå ïðèíÿòû â ðàçìåðå 5% îò ñòîèìîñòè óñëóãè, â ãîñòèíèöàõ - 1 äîëëàð. Ãëàâíûé âûâîçèìûé ñóâåíèð - ñèãàðû. Íà óëèöå áåçáîÿçíåííî ìîæåòå ïîêóïàòü è ñèãàðû è ðîì. Êîðîáêà õîðîøèõ ñèãàð - $20, ðîì - $4. Ñàìûå äîðîãèå ñèãàðû Coriba Lanceros $230 çà 5 øòóê. Âñåðüåç çàäóìàéòåñü íàä òåì, ÷òî íà Êóáå ôàíòàñòè÷åñêè

äåøåâàÿ ìåáåëü èç íàñòîÿùåãî êðàñíîãî äåðåâà. Êóõîííûé ãàðíèòóð $200, êðåñëî-êà÷àëêà - 40. Âûâåçòè ìåáåëü äëÿ ÀÍÏ íå ïðîáëåìà. Ïóòåøåñòâèå íà Êóáó ýòî êàê æåíèòüáà: êîíåö ñòàðîé æèçíè è íà÷àëî íîâîé. Ïîñëå äâóõ äíåé ïðåáûâàíèÿ íà îñòðîâå âû íà÷èíàåòå ïîíèìàòü, ÷òî âàøè "ìàòåðèêîâûå" íåïðèÿòíîñòè, çàáîòû, ïðîáëåìû - ãëóïîñòü. Òåìïåðàìåíòíàÿ êàê ðèòìû ÷à-÷à-÷à, ÿðêàÿ êàê îïåðåíèå êîëèáðè, ýëåãàíòíàÿ êàê öâåòîê îðõèäåè, Êóáà áóäåò ìàíèòü âàñ âíîâü è âíîâü. Ïðîéäåò âðåìÿ, çàãàð ñìîåòñÿ. Ðîì? Äàâíî âûïèò. Ñèãàðû? Âûêóðåíû äîòëà. Ïîðà çâîíèòü â ÀÍÏ è îòïðàâëÿòüñÿ ïîïîëíÿòü çàïàñû.


Донецк Вена /Австрия/ Донецк Донецк Афины /Греция/ Донецк Донецк Дубаи /Эмираты/ Донецк Донецк Стамбул /Турция/ Донецк Донецк Шарм Аль Шейх /Египет/ Донецк Авиаперелеты из Донецка в любую точку планеты через Вену Бронирование и продажа авиабилетов Авиаперевозки грузов из Донецка в любую точку планеты через Германию и из любой точки мира в Донецк Индивидуальные VIP#туры Отдых и оздоровление Посещение международных выставок и ярмарок тел. многоканальный +38 062 304 67 05 (10 линий) тел. +38 062 385 61 77, +38 062 337 12 61 Украина, г. Донецк, п. Орешкова, 18 www.air#anp.dn.ua, e#mail: anp@dn.farlep.net

Лиц. № 005021 от 05.04.2001г. выдана Государственным комитетом Украины по туризму

ACCREDITED AGENT


На огонек к Фавазу Груози

×

åòûðåñòà ïðåäñòàâèòåëåé øîó-áèçíåñà, ýëèòû è àðèñòîêðàòèè ñëåòåëèñü êàê áàáî÷êè, íà âå÷åð óñòðîåííûé Ôàâàçîì Ãðóîçè, þâåëèðîì è ìàãîì, ÷üå òâîð÷åñòâî ñèÿåò ïîäîáíî òûñÿ÷å ñîëíö.  Ïàðèæå, ýòèì òåïëûì âå÷åðîì, áûëî ãîðàçäî ñâåòëåå, ÷åì îáû÷íî. Èçóìèòåëüíûå ïî êðàñîòå óêðàøåíèÿ è íåñìåòíîå êîëè÷åñòâî ñâåðêàþùèõ äðàãîöåííûõ êàìíåé áûëè òîìó âèíîé. Äè-äæåé Äæåðåìè Õåéëè âêëþ÷èë "ïîëíûé ñâåò" è óâàæàåìàÿ ïóáëèêà íà÷àëà "ðàçîãðåâ". Ôðàíöóçñêèé ïðèíö Ìèøåëü è ãåðöîãèíÿ äå Áðàãàíñ, Øàðëü Ôèëèïï Îðëåàíñêèé, ïðèíö è ïðèíöåññà Àçèç Òóñóí èç Åãèïòà, ïðèíö è ïðèíöåññà Ôàéñàë Áè èç Òóíèñà, Ñýäè Ôðîñò, ôóòáîëèñòû Ðîíàëüäî è Ðîáåðòî Êàðëîñ, âñòóïèëè â ñêàçêó de Grisogono. Êåéò Ìîññ è Ýëåíà Êðèñòåíñåí, â íàðÿäàõ îò Dior, ñïåöèàëüíî ïðèáûëè â Ïàðèæ ê ñâîåìó þâåëèðó, îñëåïëÿÿ îêðóæàþùèõ ñâîèìè ïðåêðàñíûìè óêðàøåíèÿìè îò de Grisogono. Òîï ìîäåëè, îäåòûå Äæîíîì Ãàëüÿíî, ñ ñóìàñøåäøèìè ïðè÷åñêàìè è ìàêèÿæåì, ëèøü ñëåãêà îòòåíÿëè ñâîèì áëåñêîì î÷àðîâàòåëüíûå óêðàøåíèé Ôàâàçà. À êîãäà, ïîä óòðî, îãëóøèòåëüíàÿ ìóçûêà âäðóã ñìåíèëàñü òèõèì øîðîõîì êðûëüåâ òûñÿ÷è ýêçîòè÷åñêèõ áàáî÷åê, íà ëèöàõ ïðèñóòñòâóþùèõ áûëà ãðóñòíàÿ óëûáêà ïðîùàíèÿ ñ Ïðåêðàñíûì.

Главный приз ' Harry Winston.

Ò

àîðìèíà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå ïðèâëåêàòåëüíûõ òóðèñòñêèõ öåíòðîâ Ñèöèëèè è ôåøåíåáåëüíûì êóðîðòîì âûñøåãî êëàññà. Îêðóæåííàÿ ñ äâóõ ñòîðîí îãðîìíîé âçäûõàþùåé Ýòíîé, îíà æèâîïèñíî ðàñïîëîæèëàñü íà òåððàñå èîíè÷åñêîãî ïîáåðåæüÿ. Âçäîõàì Ýòíû, ýòîé îñåíüþ, âòîðèëè ñëåçû è âñõëèïû çðèòåëåé åæåãîäíîãî ìåæäóíàðîäíîãî êèíîôåñòèâàëÿ, îôèöèàëüíûì ñïîíñîðîì êîòîðîãî ñ 1947 ãîäà, âûñòóïàåò ÷àñîâàÿ è þâåëèðíàÿ êîìïàíèÿ Harry Winston. Ïðèåõàòü â Òàîðìèíó ìå÷òàåò êàæäûé êè172 Watch&Diamond

íåìàòîãðàôèñò, ïðèçû çäåñü óäàâàëîñü ñðûâàòü è íàøèì ñîîòå÷åñòâåííèêàì, íàïðèìåð Âàëåðèþ Ïðè¸ìûõîâó è Âëàäèìèðó Âûñîöêîìó.  ýòîì ãîäó, ñðåäè ëàóðåàòîâ ïðåäñòàâèòåëè Èñïàíèè, Âåíãðèè, ÑØÀ è, êîíå÷íî Èòàëèè. Îðíåëà Ìóòè è Íèíî Ìàíôðåäè ïîëó÷èëè â ïîäàðîê îò Harry Winston çîëîòûå ÷àñû. Ñåíüîðà Ìóòè - ýëåãàíòíûå, æåíñêèå, óêðàøåííûå áðèëëèàíòàìè, à ãðóñòíûé êîìèê Íèíî - íàñòîÿùèå, ìóæñêèå, ïîëíûå ñàìûõ íåâåðîÿòíûõ óñëîæíåíèé. Ãëàâíûé ïðèç ôåñòèâàëÿ Le Taormina Arte Award "óïëûë" â Èñïàíèþ, òàêæå ñ ÷àñàìè îò Harry Winston.Подвеска Chopard, белое золото, белые бриллианты, сапфиры


Подвеска и кольцо Oro Trend, белое золото, белые бриллианты, бирюза


Серьги La Nouvelle Bague, белое золото, белые бриллианты, жемчуг Подвеска La Nouvelle Bague, белое золото, белые бриллианты, эмаль


Серьги Stefan Hafner, белое золото, белые бриллианты Кольцо Stefan Hafner, белое золото, белые бриллианты, розовые сапфиры


Серги Stefan Hafner, желтое золото, белые бриллианты, желтые сапфиры Подвеска Stefan Hafner, желтое золото, белые и коньячные бриллианты


Подвеска Giorgio Visconti, белое и желтое золото, белые бриллианты Брошь Giorgio Visconti, белое золото, белые бриллианты


Кольцо Stefan Hafner, белое золото, белые бриллианты, синие сапфиры, рубины


Кольцо AnnaMaria Cammilli, желтое золото, белые бриллианты, халцедон Серьги AnnaMaria Cammilli, белое золото, белые бриллианты, эмаль


Серьги Luca Carati, белое золото, белые, коньячные и желтые бриллианты


Кольцо Carrera y Carrera, белое золото, родолит Подвеска Carrera y Carrera, белое золото, розовые сапфиры, аметист


"Chopard" венчает Королеву Европы

Ï

îõîæå, þâåëèðíàÿ êîìïàíèÿ "Chopard" ìîíîïîëèçèðîâàëà ïðàâî óêðàøàòü ñâîèìè ïðîèçâåäåíèÿìè âñå íàèáîëåå çíà÷èìûå êóëüòóðíûå ñîáûòèÿ, ïðîèñõîäÿùèå â Åâðîïå. Êèíîôåñòèâàëü â Êàííàõ, ïåñåííûå ôåñòèâàëè, ïîêàçû ìîä âåäóùèõ Êóòþðüå, ïðåñòèæíûå àâòîãîíêè, âåðíèñàæè è åùå ìíîãîå äðóãîå, òåïåðü íå îáõîäèòñÿ áåç ó÷àñòèÿ Êàðîëèíû ÃðóîçèØîéôåëå, åå íåóãîìîííûé êðåàòèâíûé òàëàíò íàõîäèò ñâîå îòðàæåíèå âåçäå, ãäå êðàñîòà "ïðàâèò Áàë".  îäèí èç äíåé, êîãäà çîëîòàÿ îñåíü ùåäðî ñûïàëà îïàâøåé ëèñò184 Watch&Diamond

âîé â ïàðèæñêîì ïðèãîðîäå Íîæàíñþð-Ìàðí, æèâîïèñíûå áåðåãà Ñåíû ðàñöâåëè ïðåêðàñíûìè öâåòàìè, öâåòàìè èç 36 ñòðàí Åâðîïû. Êàæäîìó áóòîíó èñïîëíèëîñü ÷óòü áîëüøå âîñåìíàäöàòè ëåò. Ìàðãàðèòêè, òîìíûå ðîçû, ðîìàøêè, õðèçàíòåìû, îðõèäåè - ñ êàêèìè òîëüêî îáðàçàìè íå ñðàâíèâàëè êðàñîòó ïðåòåíäåíòîê íà çâàíèå "Ìèññ Åâðîïà 2003". 500 ìèëëèîíîâ òåëåçðèòåëåé âî âñ¸ì ìèðå, ñëåäèëè çà ïðÿìîé òðàíñëÿöèåé ñàìîãî ïîïóëÿðíîãî øîó. Ïðàâäà, òåïåðü îíè áûëè ëèøåíû ãîëîñà, èáî âûáèðàòü Êîðîëåâó Êðàñîòû â ýòîò ðàç äîëæíî áûëî Æþðè. Ðèêêè Ìàðòèí, òåííèñèñò Ñåäðèê

Ïüîëèí, àâòîãîíùèê Æàí Àëåçè, ôðàíöóçñêàÿ àêòðèñà Êîðèí Òóçå è ðóññêàÿ òîï-ìîäåëü Èðèíà Çîòîâà, ïîä ðóêîâîäñòâîì Ýëåí Ñåãàðà, âçâàëèëè íà ñåáÿ íåïîñèëüíóþ íîøó.  ðåçóëüòàòå ñëîæíîãî îòáîðî÷íîãî ïðîöåññà, â êîòîðîì, êàê èçâåñòíî, âñå ñïîñîáû õîðîøè, â ôèíàë âûøëè ïÿòü äåâóøåê. Îíè áûëè ñ÷àñòëèâû íå òîëüêî ñâîåé èçáðàííîñòüþ, íî åùå è òåì, ÷òî èõ øåè, ðóêè, óøè, ïàëüöû áûëè óêðàøåíû êîëëåêöèåé "Çîëîòîé Áðèëëèàíò" îò "Chopard". À ïîêà, íåâèäèìàÿ îñòàëüíîìó ìèðó "êîðîíà ïîáåäèòåëüíèöû" ñêðûâàëàñü çà êóëèñàìè, ó íàñ áûëà âîçìîæíîñòü õîðîøåíüêî ðàññìîòðåòü åå.


È

çãîòîâëåííàÿ â âèäå òèàðû, (ôîðìà áîëüøèíñòâà êîðîëåâñêèõ êîðîí) èç 130-òè ãðàììîâ ÷èñòîãî çîëîòà, îíà âìåñòèëà â ñåáå 678 áðèëëèàíòîâ.  öåíòðå êîðîíû íàõîäèòñÿ "Çîëîòîé Áðèëëèàíò" èç áåëîãî çîëîòà â ôîðìå ñåðäöà, âåñîì 26.40 ãðàìì. Êòî íå çíàåò, ÷òî òàêîå "çîëîòîé áðèëëèàíò", ïîÿñíèì, ÷òî ýòî þâåëèðíîå ÷óäî, àâòîðîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ïðåçèäåíò "Chopard", Êàðîëèíà Ãðóîçè-Øîéôåëå. Êóñêó çîëîòà ïðèäàåòñÿ áðèëëèàíòîâàÿ îãðàíêà è òîãäà çîëîòî ñòàíîâèòñÿ êàìíåì, à êàìåíü çîëîòîì. Êîãäà íà ñöåíó, ñ êëîêî÷óùèì îò âîëíåíèÿ ñåðäöåì, âûøëà Ñþçàííà Ëàêè, 19-ëåòíÿÿ ñòóäåíòêà èç Âåíãðèè, ó íåå íå áûëî íèêàêîé âîçìîæíîñòè óâèäåòü âñå âåëèêîëåïèå òèàðû, âåí÷àâøåé åå ãîëîâó. Îíà åäâà ëè îñîçíàâàëà è òÿæåñòü êîíâåðòà ñ íàëè÷íîñòüþ â 100 000 Åâðî è âîðîõ ñóìàñøåäøèõ íàðÿäîâ îò âåäóùèõ åâðîïåéñêèõ äèçàéíåðîâ è òóð â Ãâàäåëóïó - îíà áûëà íà Ñåäüìîì Íåáå. Ãäå-òî ðÿäîì, íà îáëà÷êå, ñèÿÿ îò "ñâîåãî" ñ÷àñòüÿ ñèäåëà ìàäàì Êàðîëèíà è â åå ãîëîâå óæå ðîæäàëñÿ îáðàç êîðîíû äëÿ 58-é Êîðîëåâû - "Ìèññ Åâðîïà 2004". Ïàðíàñ ÊÎÏÅÉÊÈÍ


МАГИЯ DOMINO COLLECTION ОЧАРОВЫВАЕТ ДНЕПРОПЕТРОВСКИХ МОДНИЦ

Гостиница Украина гостеприимно распах% нула двери для гостей бутика Домино

И опять разговор о моде…

Наталья Шульман одна из самых любимых клиентов Домино в этот вечер получила специальный приз

От красоты невозможно оторвать глаз…

В моде бело%черные тенденции, это значит, что в моде "ДОМИНО"

Вот и первые гости…

Самые роскошные меха этой коллекции

В последнюю пятницу октября жизнь в Днепропетровске замерла. И только в одном месте количество светских пер% сонажей на один квадратный метр превышало все показа% тели: в роскошном зале гостиницы "Украина" бутик "Доми% но" в своих лучших традициях собрал друзей для fashion% презентации престижной итальянской марки Guliano Teso, лозунг которой: "Пальто из меха норки, соболя, шиншиллы дает покупателю возможность показать свою щедрость, а носящему % ощущение роскоши и тепла". Вечеринка прошла в стиле 60%х. С самого порога музыка создавала атмосферу этого времени. Стиль 60%х % % свободная любовь, % французское кино (на этот раз были новые сногсшиба% тельные ролики "Домино"), % английская поп%музыка, % геометрические орнаменты (группа "Свет" во главе с их арт%директором сделали это великолепно), % дамы в стиле Ladylike (на подиуме модели агентства "Кольцо" блистали во всей своей красе), но ничто не отвле% кало взор от тайны струящегося невесомого меха (не поди% ум из песка, не босоногие модели в бикини, не романти% ческий образ символа 60%х Мэрилин Монро). Только искры. Искры, которые пробегали в глубине меха подобно вспышкам желаний и наводили мысли о том, что мода % это невесомая мечта, которая приносит с собой но% вые комбинации привычных элементов, и мы снова возвра% щаемся в прошлое и начинаем все сначала. С

Маэстро Antonio Jorio % дизайнер дома Guliano Teso за несколько секунд до показа

Символ 60%х % Мэрилин Монро

Вездесущая пресса не может не интересоваться мнением клиентов знатоков

Дискуссии о моде Ирина Фриденталь в объятиях Домино

DOMINO COLLECTION

г. Донецк, ул.Артема, 86 тел.: 8(062)381%06%50 г. Днепропетровск, ул. Карла Маркса, 61, тел.: 8(0562)455%407 Игорь и Любовь Задол с Аленой

Татьяна Трегуб Домино и Жанна Шох

Все готово к показу, даже песок…

После сказочного показа можно расслабиться и вдохновиться невесомой мечтой о моде

С Домино всегда праздник!!!

Наташа Бокунина с подругой

(справа налево) Ольга Красюк, Светлана Олимп, Катя Загорельская, Анастасия Гуменюк с мамой

Главные гастрономические репортеры города Днепро% петровска Снежанна и Дмитрий Погребовы

Римма Беляева, Черторицкая Виктория, Растушная Ирина, Дороховская Яна


Âíèìàíèå! Íà÷àëàñü ïîäïèñêà íà æóðíàë Watch&Diamond. Ïîäïèñêó âû ìîæåòå îôîðìèòü â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè ñâÿçè Óêðàèíû. Æóðíàë âûõîäèò 4 ðàçà â ãîä. Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà 1 ãîä 44.48 ãðí.

ÍÀØ ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÈÍÄÅÊÑ 08690

Â

подари улыбку ребенку

àøà äî÷êà âñå âðåìÿ íîðîâèò ïðèìåðèòü ìàìèíó áëóçêó èëè âå÷åðíèå òóôëè íà èçóìèòåëüíîé è òàêîé íåäîñòóïíîé øïèëüêå? À ñûí ñ çàâèñòûî ïîãëÿäûâàåò íà ïàïèíó íîâóþ êóðòêó? Íå óäèâèòåëüíî. Âåäü êàæäîé äåâî÷êå õî÷åòñÿ áûòü ïîõîæåé íà ìàìó. Äà è ëþáîé ìàëü÷èøêà ñòðåìèòñÿ ïîäðîæàòü ãëàâíîìó àâòîðèòåòó â ñâîåé æèçíè - îòöó. Òàê ïî÷åìó áû íå ïîðàäîâàòü ñâîåãî ðåáåíêà. Òàêóþ âîçìîæíîñòü ïðåäîñòàâëÿåò âñåì ðîäèòåëÿì íåäàâíî îòêðûâøèéñÿ â Äîíåöêå ìàãàçèí ôèðìåííîé äåòñêîé îäåæäû "Smile".  ïîäáîðå îäåæäû äëÿ äåâî÷åê íîâûé ìàãàçèí äåëàåò àêöåíò íà ïðîäóêöèþ èçâåñòíîé èòàëüÿíñêîé ôèðìû Blumarine. Åå êîëëåêöèè îïèðàþòñÿ èìåííî íà óêàçàííóþ âûøå äåòñêóþ ñëàáîñòü - æåëàíèå ïîõîäèòü íà ðîäèòåëåé. Íàïðèìåð, åñëè â ïðîøëîì ñåçîíå ìàìû íîñèëè äæèíñîâûå ïëàùè, óêðàøåííûå âûøèòûìè áàáî÷êàìè, òî â ñëåäóþùåì æäèòå ïî÷òè òàêèõ æå ìàëåíüêèõ ìîäåëåé ñ òåìè æå ýëåìåíòàìè. Ïðè÷åì ìîæåòå áûòü óâåðåííûìè, ÷òî â

íàðÿäàõ èç áóòèêà "Smile" âàøè äåâî÷êè áóäóò âûãëÿäåòü ñàìûìè íàñòîÿùèìè ëåäè. Îñîáåííî, åñëè ê íèì äîáàâèòü ÷óäåñíûå àêñåññóàðû èç êîëëåêöèè "Simonetta". Íåêîòîðûå ïîëàãàþò, ÷òî äëÿ ìàëü÷èêîâ îäåæäà íå òàê âàæíà, êàê äëÿ äåâ÷îíîê. Ïîçâîëèì ñåáå â ýòîì óñîìíèòüñÿ.  êîñòþìå ôèðìû Malip, êîòîðûé ìîæíî êóïèòü â ìàãàçèíå "Smile", âàø ñîðâàíåö áóäåò ñ óäîâîëüñòâèåì êðóòèòüñÿ ïåðåä çåðêàëîì. Ïðè÷åì çäåñü æå âû ìîæåòå ïîäîáðàòü ïîäõîäÿùèå ðóáàøêó, òóôëè, ãàëñòóê, ïëàòî÷åê - è âñå "êàê ó ïàïû". Âû ñ÷èòàåòå, ÷òî äåëîâîé êîñòþì èëè íàðÿäíîå ïëàòüå íå ñëèøêîì ïîäîéäåò øàëîâëèâîìó ïîäâèæíîìó ðåáåíêó?  òàêîì ñëó÷àå "Smile" ïðåäëàãàåò îäåæäó ñïîðòèâíîãî ñòèëÿ Dolce&Gabana èëè Cavalle.  îáùåì, ìîæíî áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ ñêàçàòü, ÷òî â ìàãàçèíå "Smile" âû ñìîæåòå âûáðàòü äåòÿì â âîçðàñòå îò 2 äî 16 ëåò ïðàêòè÷åñêè âñå: îò íèæíåãî áåëüÿ äî òåïëûõ áîòèíîê. Òàê ÷òî äîáðî ïîæàëîâàòü â "Smile". È íå çàáóäü òå, ÷òî â ïåðåâîäå ýòî îçíà÷àåò "óëûáêà". À ðàäè îäíîé ñ÷àñòëèâîé óëûáêè ðåáåíêà ìîæíî ñäåëàòü ÷òî óãîäíî.


Часы и бриллианты

Редакция выражает особую благодарность за предоставленную помощь в создании журнала бутику Megapolis, бутику Bolero, бутику Cult, авиакомпании АНП, компании Кристалл швейцарские часы, дистрибьютору компании Daniel Swarovski.

Директор:

Андрей Алябьев

Рекламный отдел:

Марина Мамонова Андрей Злуницин

Художественный консультант:

Екатерина Тимофеева

Редакция:

Сергей Тимофеев

Стилист:

Татьяна Румик

Дизайн и компьютерная верстка:

Наталья Степановская Ольга Беленко Сахошко

Фотосъемка:

Сергей Тимофеев

Технический директор:

Владимир Макарович

Перевод:

Юрий Мещеряков

Отдел регионального распространения и рекламы: 8 067 409 30 90 г. Киев (062) 334 33 29 г. Донецк (0322) 72 06 05 г. Львов (0612) 24 61 20 г. Запорожье Журнал зарегистрирован как средство массовой информации в Министерстве информации Украины 18 июня 2002 г. Свидетельство о регистрации: Рег.КВ №6368 Все права защищены Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель. Редакция не несет ответственности за точность публикуемой информации, и может не разделять точку зрения автора. Полное или частичное воспроизведение статей и материалов, опубликованных в "Watch&Diamond", категорически запрещено. Все права на статьи, иллюстрации, иные материалы, а также художественное оформление принадлежат редакции журнала "Watch&Diamond". В журнале использованы материалы журналов "Watches&Clocks", "GmT", "Orologi", "Jewels and Watches", а также i net ресурсы. Тираж 20 000 экз. Цена договорная. Учредитель и основатель ООО "Фэшн Клаб". Адрес редакции: Украина, 03191 г. Киев, а/я 87 e mail:info@watchdiamond.com.ua i net address: www.watchdiamond.com.ua Печать: ООО “Новый друк”, Украина, 02094, г. Киев, ул. Магнитогорская, 1 тел. (044) 552 8047, факс (044) 451 4810


Скатола де Темро

КРИСТАЛ ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР В УКРАЇНІ Київ Донецьк вул. Володимирська, 20/1а вул. Артема, 121 тел. (044) 229 11 11 тел. (062) 335 76 46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а

Дніпропетровськ вул. Короленко, 2 тел. (0562) 34 20 80

Львів вул. Театральна, 10 тел. (0322) 72 06 05

Запоріжжя "Акцент" вул. Сталеварів, 11 тел. (0612) 24 61 20


K&K © CH patent Шопар

КРИСТАЛ ОФІЦІЙНИЙ АГЕНТ Донецьк вул. Артема, 121 тел. (062) 335 76 46

Донецьк готель "ВІКТОРІЯ" пр. Мира 14/а