Page 1

PLATINUM ELITE TRAVELLING

Открытое сердце Африки

INTERNATIONAL MAGAZINE

/20

Олег Меньшиков: "Если бы мог, жил бы только в гостиницах"

В оазисах Сахары

12

вещей Platinum

Magerit в саванну за свежими идеями


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА Бутiк "Chopard"

грандготель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 3357646 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7853210


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА Бутiк "Chopard"

грандготель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 3357646 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7853210


HARRY WINSTON AVENUE C™ Midsize ©2008 Harry Winston +41 22 716 29 00 www.harrywinston.com ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", тел. (062) 335-76-46 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


КИЇВ Бутiк "BOVET"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

готель "Hyatt", вул. А. Тарасової, 5, гранд-готель "Україна", вул. Артема, 121, тел. (044) 5811555 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а,

тел. (044) 2786111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 3357646 ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня,

тел. (048) 7850385


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

“Incroyables et Merveilleuses” and “Gourmande Pastel” collections. “Mimioui”ring.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278-61-11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646 ОДЕСА, Бутік "Carrera y Carrera", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7853209 ЗАПОРIЖЖЯ, Салон!магазин "VALENCIA", пр. Ленiна, 155 / вул. Панфiловцiв, тел. (061) 2131305


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


КИЇВ Бутiк "BOVET"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

готель "Hyatt", вул. А. Тарасової, 5, гранд-готель "Україна", вул. Артема, 121, тел. (044) 5811555 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Ðîæäåíû â Ñàêñîíèè â 1994 ãîäó.

LANGE 1. Ïîæàëóé, ñàìàÿ óñïåøíàÿ ìîäåëü íàðó÷íûõ ÷àñîâ â ïîñëåäíåå âðåìÿ. Îíà âäîõíîâèëà ìàñòåðîâ÷àñîâùèêîâ Lange íà ñîçäàíèå LANGE 1 TIME ZONE.

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

Ñ

ñàìîãî ïåðâîãî äíÿ ìîäåëü LANGE 1 îòêðûëà íîâûå ãîðèçîíòû â õðîíîìåòðèðîâàíèè è

ZONE. Ýòîò ïðåêðàñíûé ïîìîùíèê ÷óâñòâóåò ñåáÿ âåçäå êàê äîìà, áóäü òî Ìîñêâà, Áåðëèí,

ïðåäñòàâèëà ìèðó áåçóïðå÷íîå èñêóññòâî ÷àñîâîãî ïðîèçâîäñòâà Lange. Çàòåì, îíà âäîõ-

Íüþ-Éîðê èëè Òîêèî. Ïîñêîëüêó â äîïîëíåíèå ê îñíîâíîìó öèôåðáëàòó, ïîêàçûâàþùåìó "äî-

íîâèëà ìàñòåðîâ Lange íà ñîçäàíèå ñàìûõ ïðàêòè÷íûõ ÷àñîâ, êîòîðûå ñîïðîâîæäàþò ñâîåãî

ìàøíåå" âðåìÿ, ýòè ÷àñû îáëàäàþò âñïîìîãàòåëüíûì öèôåðáëàòîì ìåíüøåãî ðàçìåðà, êîòî-

âëàäåëüöà â êà÷åñòâå íàäåæíîãî êîìïàíüîíà â ïóòåøåñòâèÿõ ïî âñåìó ìèðó: the LANGE 1 TIME

ðûé ïî òðåáîâàíèþ ïîêàçûâàåò òåêóùåå âðåìÿ â ëþáîé èç 24 ÷àñîâûõ çîí ìèðà áëàãîäàðÿ âñå-

 Óêðà¿í³ ãîäèííèêè Lange ìîæíà ïðèäáàòè ó ìàãàçèíàõ “ÊÐÈÑÒÀËË” òà “ÈÌÏÅÐÀÄÎR”, ÿê³ íàëåæàòü äî ìåðåæ³ CRYSTAL GROUP, çà àäðåñîþ:


 ëþáîé ñòðàíå êàê äîìà 2008 ãîäó.

LANGE 1 TIME ZONE. Íå ïðåðûâàÿ ñâÿçè ñ äîìîì, ýòè ÷àñû ïîêàçûâàþò ìåñòíîå âðåìÿ âî âñåõ 24 ÷àñîâûõ çîíàõ.

ãî îäíîìó íàæàòèþ íà êíîïêó. Ïîëîæåíèå âðàùàþùåãîñÿ äèñêà ñ èíäèêàöèåé ãîðîäîâ óêàçû-

ìåíè áóäåò â ìåñòå ìîåãî ïðèáûòèÿ ÷åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ? Íå ñëèøêîì ëè ïîçäíèé ÷àñ äëÿ

âàåò ÷àñîâóþ çîíó. Êðîìå ýòîãî, îáà öèôåðáëàòà ñíàáæåíû èíäèêàòîðîì äåíü\íî÷ü. Ýòè è äðó-

çâîíêà ìîåé ñåìüå? Ýòè ÷àñû äàæå ïîìîãàþò êîðîòàòü âðåìÿ - êîãäà âëàäåëåö ñ ãîðäîñòüþ ëþ-

ãèå ôóíêöèè ìîäåëè LANGE 1 TIME ZONE ïîìîãàþò îòâåòèòü íà âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñî

áóåòñÿ èõ âåëèêîëåïíûì ìåõàíèçìîì ñ ðó÷íûì ïîäçàâîäîì, ïîëíîñòüþ îòäåëàííûì â òðàäè-

âðåìåíåì, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü ó ñîâðåìåííîãî ëþáèòåëÿ ïåðåìåíû ìåñò. Ñêîëüêî âðå-

öèîííîé ìàíåðå. Âðó÷íóþ. Âñåöåëî â ñîîòâåòñòâèè ñ äåâèçîì Lange: Òðàäèöèè â äâèæåíèè.

ì. Êè¿â, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 20/1à • ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê, ïð. Ê. Ìàðêñà, ãðàíä - ãîòåëü “Óêðà¿íà” • ì. Äîíåöüê, âóë. Àðòåìà, 121

www.lange-soehne.com


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Pure Performance Absolute

ww


Precision

w w. b r e i t l i n g . c o m

Äîñêîíàëå âèêîíàííÿ. Áåçóìîâíà òî÷í³ñòü. Íàøå ïîêëèêàííÿ ñòâîðþâàòè íàéá³ëüø íàä³éí³ òà íàéòî÷íèø³ ³íñòðóìåíòè äëÿ íàéâèáàãëèâ³øèõ ïðîôåñ³îíàë³â. Êîæíà äåòàëü ãîäèííèêà ñòâîðåíà ó ïðàãíåíí³ â äîñêîíàëîñò³. Óñ³ õðîíîãðàôè â³äïîâ³äàþòü íàéñóâîð³øèì âèìîãàì íàä³éíîñò³ òà ôóíêö³îíàëüíîñò³. Ñàìå òîìó Breitling – öå ºäèíà êîìïàí³ÿ, óñ³ ãîäèííèêîâ³ ìåõàí³çìè ÿêî¿ ìàþòü ñåðòèô³êàò õðîíîìåòðè¿ (COSC). Ïîñò³éíèì ïîñòà÷àëüíèêîì äëÿ àâ³àö³¿ âèïàäêîâî íå ñòàþòü.

Chronomat Åòàëîí àâòîìàòè÷íèõ õðîíîãðàô³â ç àâòîï³äçàâîäîì. Ñåðòèôàêîâàíèé Øâåéöàðñüêèì ²íñòèòóòîì Õðîíîìåò𳿠COSC.

КИЇВ, "CRYSTAL"

вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 2786111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR",

гранд-готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL",

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ",

вул. Артема, 121, тел. (062) 335-76-46


Платинум

ССодержание Дюжина Platinum с. 38 Platinum Dozen page 38

Трудоголик, обожающий... отдыхать с. 46 Workaholic, who Adores to… Rest page 46

На берегу озера Тунис с. 50 On the Side of the Lake of Tunis page 50

Оазис в Сахаре с. 54 Oasis in the Sahara Desert page 54

Роскошный со всех сторон с. 58 Luxurious in All Respects page 58 30

PLATINUM


The greatest luxury in life is time. Savour every second.

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Power. Luxury. Exclusivity. Breitling and Bentley share the same concern for perfection. The same exacting standards of reliability and precision. The same fusion of prestige and performance. In the Breitling workshops, just as in the Bentley factories in Crewe, cutting-edge technology works hand in hand with the noblest traditions. Born from a passion for fine mechanisms, the Breitling for Bentley collection offers connoisseurs a rich range of exceptional chronographs.While conveying the quintessence of aesthetic refinement, these wrist instruments are all equipped with high-performance “motors”, patiently assembled by watchmakers at the peak of their art. Time is the ultimate luxury.

The Bentley 6.75 Chronograph Selfwinding chronograph with large date. Variable tachometer (exclusive system). Officially chronometer-certified by the COSC. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR",

гранд-готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL",

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ",

вул. Артема, 121, тел. (062) 335-76-46

breitlingforbentley.com


Platinum

СContents Остров сокровищ с. 60 Treasure Island page 60

Его оценил Нельсон Мандела с. 62 It was Highly Appreciated by Nelson Mandela page 62

Университет Кейптауна с. 114 A University in Cape Town page 114

Wild Wild Africa с.98 Wild Wild Africa page 98

Бриллианты как их носить? с.150 Diamonds How Shall We Wear Them? page 150 32

PLATINUM


Большое путешествие

HHakuna Mathata Наверное, каждому запомнились немно го пугающие своей категоричностью строки из знаменитого стихотворения Корнея Чуковского "Бармалей", глася щие: "Маленькие дети! Ни за что на свете! Не ходите в Африку, в Африку гулять…". Но, вопервых, запретный плод сладок, а вовторых, мы люди взрослые, поэтому упаковали багаж и отправились в увлекательное стран ствие по таинственному "черному" кон тиненту. Признаемся честно, в начале путешествия у нас имелся скудноватый набор стандартных сведений об этих краях алмазы, Сахара, гориллы…, а дальше полная неизвестность, что, как и полагается, еще больше подогре вало наше любопытство. Да и куда именно податься тоже воп рос. При взгляде на карту глаза разбе гаются. Предпочесть центральный район, где раскинулся крупнейший "европейский" город Африки Йоханнесбург? Или омывае мое теплым Индийским океаном наиболее бла гоустроенное для отдыха западное побережье 

34

PLATINUM

Магриб? Знаменитый национальный парк Крюге ра или территорию "африканской Швейцарии" Свазиленда? А, может, махнуть на югозапад ный "пятачок", где расположен главный ту ристский магнит Кейптаун? Чтобы объездить все, нам потребовалась не одна неделя. Зато теперь точно знаем: самый древний и загадочный материк нашей планеты, колыбель цивилизации, мечта авантюристов и путешественников сумел сохранить первоздан ную гармонию с природой и устоять перед разрушительным влиянием человеческой дея тельности, более того он полностью сохра нил свое лицо в условиях "причесывания мира под одну гребенку". Но все же прогресс доб рался и сюда африканские отели премиум класса вполне способны составить конкурен цию своим европейским братьям, а изысканные рестораны удовлетворят запросы самых приве редливых гурманов. Жизнь дается человеку один раз, а удается, как утверждают остряки, еще реже. Обидно прожить ее, не побывав на сафари и не уви дев рассвета в африканской саванне… Главный редактор


Platinum International

H Hakuna Mathata Probably, everybody remembers a little bit terrifying lines from a famous Korney Chukovsky’s poem "Barmaley": "Little children, for nothing in the world! Do not go to Africa for a walk!" But a forbidden fruit is always sweet. And adult people are packing their luggage and leaving for a fascinating travel around a mysterious "black" continent. Telling the truth, at the beginning of a trip we had nothing but scant information about this land diamonds, Sahara, gorillas… So that even more it stirred up our curiosity. And the main question was where exactly should we go? To choose a central dis trict with Johannesburg the largest "European" city of Africa? Or so comfort able for the rest western coast Magrib, washed by warm waters of the Indian Ocean? And what about a famous Kruger National Park or a territory of "African Switzerland" Swaziland? Or shall we go off to the southwestern "patch" Cape Town the main tourist magnet? It took us not a week to travel all over the country, but it was worth all the efforts. Now we know for sure: the most ancient and mysterious continent of our planet, a "cradle" of civilization, a dream of adventurers and travellers has managed to preserve its individuality and its primordial harmony with nature and to stand up against the destructive influence of the human activity. Nevertheless, the progress has affected this land the African premium hotels and refined restau rants are able to meet the demands of the most fastidious guests and gourmets. Just one life is given to a man, and in it he must find a place to be filled up with a piece of safari and the dawn in the African savannah… The EditorinChief

36

PLATINUM


12 12 вещей, достойных звания Platinum

PLATINUM

"Красотой своей природы, бурным разнообразием и неповторимостью жи вотного мира Африка привлекательна для изучения, исследования и туриз ма" так начинается подавляющее большинство энциклопедий, знакомя щих читателей с этим таинственным континентом. О чудесах Африки напи сано много и, наверное, будет напи сано еще больше. Оставим на время королевских кошек в их царственном покое. Пусть мирно пасутся антило пы, величественные орлы парят в вы шине, а грациозные жирафы обнимают друг друга длинными шеями, выражая любовь и привязанность. Следующие страницы посвящены дюжине уникальных, неповторимых творений природы, а также созданных руками человека на этом мистическом матери ке либо под огромным впечатлением от него. Зажигательные ритмы ритуальных барабанов Джембе, кальян с восхити тельными фруктовыми ароматами, Африка на "вкус" и огромная Сахара, отправля ясь в которую на необычном конверто плане, необходимо взять с собой цифро вую камеру с GPSнавигатором.

38

PLATINUM

Турбийон вдохновляет компанию Greubel Forsey на новые свершения. В 2004 году с успехом прошла премьера Double Tourbillon 30°, но мастера не останавливаются на достигнутом, методично раскрывая новые версии сложного механизма. Последняя новинка Tourbillon 24 Secondes Incline апеллирует к высокой скорости, снижающей вероятность совпадения траекторий движения турбийона и самих часов. Размещенный под наклоном 25°, он делает один полный оборот вокруг своей оси за 24 секунды. Достижение такой скорости наложило особые требования к материалам. Благодаря оптимизации и применению титана и загадочного авионала (сплава, используемого в авиационной промышленности), конструкция турбийона, состоящая из 88 частей, весит не более 0,39 грамм. Цена 350 000 евро. Greubel Forsey Company`s latest novelty Tourbillon 24 Secondes Incline appeals to high speed that reduces probability of coincidence of the tourbillon and watch paths. Due to optimization and applica tion of titanium and avional the tourbil lon construction weighs not more than 0,39 grammes. The price is 350 000 euro.


PLATINUM

Марракеш один из главных символов Марок ко. "Жемчужина, переброшенная Аллахом через гору Атлас" так с восторгом отзываются о берберской столице, пережившей правление четырех династий, каждая из которых остави ла свой след в облике города. Именно сюда стремятся все, кто попадает в страну: ста ринные узкие улочки едва выдерживают наплы вы машин и туристов. Зато великолепных оте лей с лихвой хватает на то, чтобы размес тить всех желающих. Наиболее выигрышно на общем фоне смотрится прекрасный Boutique Hotel les Jardins d'Ines. Он раскинул свои владения в центре уникальной Пальмовой ро щи, которая знаменита специальной ирригаци онной системой для полива 100 000 деревьев, запущенной еще в XII веке и функционирующей по сей день. Номера гостиницы оформлены роскошно, но без вычурности, в интерьерах умело сочетаются изысканный стиль и совре менные технологии. Услужливый персонал де монстрирует лучшие традиции морроканского гостеприимства. Виртуозный повар ресторана угощает постояльцев отеля кулинарными ше деврами международной и марокканской кухни. Цена 800 евро в сутки.

Marrakech is one of the main Morocco symbols. "A pearl thrown by Allah over the Atlas mountain" thus with delight a Berber capital is spoken of. It has outlived the rule of four dynas ties, each of them having left its trace on the city. This is exactly the place, which everybody who has come to Morocco wants to visit, with lots of magnificent hotels pro viding all guests with accommodations. The most advantageous position is taken by a wonderful Boutique Hotel les Jardins d'Ines. It has stretched its domains out in the center of the unique Palm forest, famous for a special irrigation system that was started up in the 12th century and is functioning until now. Hotel rooms are designed luxuriously, but without fanciful ness; in interiors there is combined a refined style with modern technologies. The obliging personnel demonstrates the best traditions of Moroccan hospitality. А vir tuosocook of the restaurant entertains the guests with culinary masterpieces of the international and Moroccan cuisine. The price is 800 euro per day.

PLATINUM

39


PLATINUM

Обычай носить кольцо с бриллиан том на безымянном пальце левой руки уходит корнями в древний Египет люди, жившие на бе регах Нила, верили, что кровенос ный сосуд, ведущий к сердцу, рас положен именно в этом пальце. Мы и сегодня отдаем дань этой тра диции, воспринимая драгоценный подарок как символ подлинной любви и верности. Мастера известного итальянского ювелирного Дома Luca Carati создали не вероятной красоты кольцо из 18К бе лого золота с изу мительным бриллиантом грушевидной формы в центре, вошедшее в кол лекцию Diamonds. Столь вели колепный знак внимания к своей любимой самое искрен нее проявление глубины нежных чувств состоятельного мужчины. Цена изысканного шедевра 1 995 000 евро.

A tradition to wear a diamond ring on the ringfinger of the left hand goes back to the Ancient Egypt times people, who lived on the banks of the Nile River, believed that a blood vessel leading to the heart could be found exactly in this finger. And today we pay tribute to this custom while we are accepting the precious gift as a symbol of genuine love and faithfulness. Masters of the famous Italian Jewelry House Luca Carati have created a ring of an unbeliev able beauty from 18K white gold with an amazing pearshaped diamond in its center this chefd'oeuvre has come into the Diamonds Collection. This gorgeous sign of affection towards your sweetheart is the most sincere expression of the whole depth of tender feelings of the welltodo man. The price of the refined masterpiece is 1 995 000 euro.

PLATINUM

Louis XIII Black Pearl Magnum плод сотрудничества легендарного коньячного Дома Remy Martin с ком панией, производящей хрусталь, "Баккара". Это эксклюзивная партия благо родного напитка, доведенного до совершен ства в особой столетней бочке "тьерсон" из лимузенского дуба и разлитого в 358 прону мерованных хрустальных графинов, форма ко торых скопирована с фляги XVI века. В сос тав шедевра входит около 1 200 коньячных спиртов, полученных из урожая самых высоко ценимых виноградников субрегиона ГрандШам пань, некоторым их них более 100 лет. Цена от 25 000 евро. Louis XIII Black Pearl Magnum is a "collabo ration fruit" of the legendary Remy Martin Cognac House and a company producing Baccarat glass. It is an exclusive noble drink lot, brought to perfection in the special century old tiercon barrel and poured out into 358 individually numbered crystal decanters. This chefd'oeuvre is made of about 1 200 eauxde vie, solely from the Grande Champagne region. The price is from 25 000 euro.

40

PLATINUM


PLATINUM

Живописные пейзажи африканского континента мечта любого фотогра фа. Специально для профессионалов, чья деятельность связана с перено сом действительности на картины, компания Ricoh официально объявила о создании первой в мире цифровой камеры с GPSнавигатором. Ricoh Caplio 500SE GPS Kamera+Kompass 8мегапиксельный фотоаппарат с 3х кратным оптическим зумом, представлен в водонепро ницаемом и противоударном корпусе, обеспе чивающим необходимую защиту, которой так часто не хватает в суровых погодных услови ях. Кроме этого, новинка оснащена 28мили метровым широкоугольным объективом. Но главный плюс камеры заключается в возмож ности наносить на фотографии точные геогра фические данные. Прибор снабжен GPSчипом, который во время фотографирования прикреп ляет к файлу с изображением данные времени и точных геодезических координат места съем ки. По словам официального представителя Ricoh, цель компании создавать товары, в которых реализованы необычные, но необходи мые на практике опции. Цена 1 700 евро.

Picturesque landscapes of the African con tinent are the dream of any photographer. Specially for professionals, whose work is connected with the carrying the reality over the pictures, Ricoh Company has offi cially announced the creation of the first GPS navigator digital camera in the world. Ricoh Caplio 500SE GPS Kamera+Kompass is an 8megapixel camera with 3x optical zoom, performed in a waterproof and shockresist ant case providing all the necessary pro tection in severe weather conditions. In addition, a "novelty" is equipped with a 28 mm wideangle lens. But the main advantage of the camera is in its unique possibility to apply the exact geographical data to a photograph. The device is supplied with GPS chip that attaches the information of time and exact geodesic coordinates of the place to the image file at the process of photo graphing. According to the statement of a Ricoh official representative, the purpose of this company is to create the products with unusual options, that are really indispensable in everyday practice. The price is 1 700 euro.

PLATINUM

41


PLATINUM

Если вы уже пере росли уровень пар фюмерии, безус ловно, достойных, но уж слишком "заезжен ных" передовых брендов, пришло время обзавестись единственным ароматом, рекламу которого нельзя встретить в большинстве глянцевых изданий. Сухой парфюм Colonia Solida от Hierbas de Ibiza выпуска ется в упаковке из сереб ра 925 пробы. Количество экземпляров ограниче но. К аромату прила гается подарочный футляр с оттиском логотипа компании. Это произведение ювелирного и парфю мерного искусства удовлетворит самый изыскан ный каприз поклонников роскоши во всем. Цена 1 200 евро.

There is no doubt that you are fond of the best quality perfumery, but if your interest of worthy but too "hackneyed" leading brands has already waned, the high time to provide yourself with the only one and unique perfume advertisement of which can hardly be found in the majority of glossy edi tions has come. Powdered aroma Colonia Solida by Hierbas de Ibiza for women is produced in packing of 925 Sterling Silver. This is a limit ed edition. The aroma comes with a gift case, where the company logo is imprinted. This masterpiece of jewellery and perfumery art will certainly satisfy even the most refined caprice of the admirers of luxury in everything. The price is 1 200 euro.

PLATINUM

Cладкоежкам всех стран будет при ятно хотя бы на фотографии посмот реть на чудо кулинарного искус ства, выражающее творческую (прав да, не всегда понятную) мысль японских кондитеров, которые "изваяли" специально ко дню Святого Валентина огромный кусок шоколада в форме… Африканского континента и украсили его двумя тысячами бриллиантов. "Глубокую" взаимосвязь праздника всех влюбленных и Африки узрели разве что сами японцы. Впрочем, такая нестыковка не поме шала лакомству попасть в книгу рекордов Гиннеса как самый дорогой торт в мире. Цена 3 428 000 евро. To have a "sweet tooth" means to feel a great pleasure even at glance at the picture of this "wonder" created by the Japanese confection ers, who specially for the St. Valentine's Day "sculpted" a huge piece of chocolate in a shape of the African continent and adorned it with two thousand diamonds. This delicacy has come into the "Guinness Book of Records" as the most expensive cake in the world. The price is 3 428 000 euro.

42

PLATINUM


PLATINUM

"В Африке горы вот такой вышины! Крокодилы, бегемоты, обезьяны, ка шалоты и… не совсем зеленый попу гай". Точнее уникальный гиацинто вый макао, он является великаном в мире по пугаев. Рост гиганта (вместе с хвостом) достигает одного метра, а вес полутора килограммов! Пернатый обитает в лесах и пальмовых рощах Южной Африки, его яркоси ний окрас издавна привлекал охотников, и, в конце концов, этот вид оказался на грани исчезновения. По подсчетам орнитологов, на планете осталось всего 5 000 особей. А ско рее всего, вдвое меньше. Стоит "синяя птица счастья" 48 000 евро. A unique hyacinth blue macaw is a giant in the world of parrots. With a tail it is one metre in height, and one and a half kilo grams in weight! The bird dwells in palm forests of South Africa, its bright blue colour has attracted hunters since olden times, so that this species becomes extinct. Ornithologists state, that on the planet there are only 5 000 specimens left. This "bluebird of happiness" costs 48 000 euro.

PLATINUM

Если комулибо из читателей фраза "сумки Bottega Veneta" ничего не говорит (что ма ловероятно даже для жителей далеких ок раин), можем в сотый раз повторить, что не стоит лукавить: "Ведь вы знаете, что мы знаем, что вы зна ете…". Качество аксессуаров этого итальянского Дома моды говорит само за себя, а потому не нуждается в то тальном рекламирова нии, но лишний раз полюбоваться "вещью в себе" стоит. Не будем лить слезы по почившему в бозе аф риканскому крокодилу, ведь ему уготована поистине роскошная вторая жизнь в изящ ных руках первых кра савиц мира. Безуп речный вкус, высочайшее качество, истинная роскошь и природный аристократизм сумки Bottega Veneta. Цена 12 500 евро.

If for some readers phrase "Bottega Veneta bags" tells nothing (that is a hundred to one, even for the habitants of outlying dis tricts), for the hundredth time we may repeat that it is no cunning necessary. Quality of this Italian Fashion House accessories speaks for itself and there is no need in extra advertising, but one more time a "thing in itself" is worth admiring. We will not shed tears on the African crocodile, that has gone to meet its Maker, because a luxurious second life in elegant hands of the first beauties of the world is waiting for it. Perfect taste, the highest quality and genuine luxury all this are Bottega Veneta bags. The price is 12 500 euro.

PLATINUM

43


PLATINUM

Тайна происхождения кальяна не разгадана до сих пор. Многие со временные ученые склонны считать, что он родом из Африки. По их мнению, водяная трубка dakka, используемая для курения южноафриканскими племенами, не что иное, как предшественница этого при бора. Египетская компания Nakhla Tobacco Factory создала настоящее произведение ис кусства кальян под названием "Султан". Он небывалой высоты 220см, изготовлен вруч ную лучшими мастерами. Еще одно оригиналь ное решение внутренняя подсветка, способ ствующая прекрасному отдыху в атмосфере волшебной сказки. Цена 1 050 евро. Many modern scientists are inclined to con sider that a mysterious kalian comes from Africa, that a water pipe "dakka" used by South African tribes for smoking is a prede cessor of this device. An Egyptian company Nakhla Tobacco Factory has created hookah called "Sultan", a handmade masterpiece of an unprecedented height 220cm, with inner illumination creating the atmosphere of a fairy tale. The price is 1 050 euro.

PLATINUM

"Сначала Бог создал барабанщика, охотника и кузнеца" гласит предание одного из крупнейших племен Западной Африки, именно здешние мастера изготавливают из козьей кожи Джембе священный барабан, который используется в обрядах, врачевании, походах, родовых культах, военных ритуалах и в народных танцах. Инструмент уникален широким тональным диапазоном: от глубокого звучного баса до высокого с динамическим эффектом. Цена 600 евро. "At first, God created a drummer, a hunter and a blacksmith" a legend of one of the largest West Africa tribes says. It is exactly the local masters who out of goat's skin make "djembe" a sacred drum. This unique instrument has got a wide tonal range: from a deep rich bass to a highpitched one with a dynamic effect. The price is 600 euro.

44

PLATINUM


PLATINUM

Похоже, транспортные компании, разрабатывающие средства передви жения для людей с достатком, ре шили всерьез заняться покорением воздушного пространства. Фирма Bell Helicopter разработала необычный конверто план Bell/Agusta 609 гибрид винтового самолета и вертолета с возможностью верти кального взлета и посадки. Машина довольно хитрая: лопасти (роторы), аналогичные вер толетным, при подъеме на нужную высоту из горизонтального положения поворачиваются в вертикальное и принимают на себя функции самолетных тяговых винтов. Это чудо техни ки развивает вполне приличную курсовую скорость до 509 километров в час. Макси мальная высота, доступная конвертоплану, 7 622 метра, дальность 1 852 километра. В такой аппарат можно загрузить целую семью, и отправиться в захватывающее путе шествие: помимо двух пилотов, он рассчитан на 69 пассажиров. Только вот в обычный гараж "прекрасную Августу" уже не поста вишь: длина 13,3 метра, диаметр лопас тей 8,3 явно требуют ангара. Цена от 14 000 000 до 18 000 000 евро.

Transport companies that invent means of conveyance for the welltodo people have seriously decided to conquer airspace. "Bell Helicopter" has engineered an unusual con vertiplane Bell/Agusta 609 a hybrid of a propellerdriven airplane and a helicopter with vertical takeoff and landing. A machine is rather complicated: blades (rotors), being analogous to the same of helicopter, at necessary exaltation from a horizontal position turn into a vertical one, and start functioning as airplane traction screws. This "wonder of engineering" develops a headway speed up to 150 kilometres per hour. Overall height that can be conquered by the convertiplane is 7 622 metres, distance 1 852 kilometres. On board of such vehicle the whole family can set off for a fasci nating trip: except two pilots it is designed for 69 passengers. The only inconvenience is that it hardly can be parked in an ordinary garage with length of 13,3 metres and blades diameter of 8,3 metres this "beautiful Agusta" obviously requires an airplane shed. The price is from 14 000 000 to 18 000 000 euro.

PLATINUM

45


Попутчик

Трудоголик, Т обожающий… отдыхать Его боготворят зрители и ценят режиссеры. "Медные трубы" он прошел с досто инством и продолжает совершенствовать свой талант, крайне придирчиво выби рая роли, не давая интервью "направо и налево", не позволяя вмешиваться в лич ную жизнь и тщательно следя за своим имиджем. Утонченная "меньшиковская" манера держать себя заслуживает восхищения, перед безграничным обаянием звезды не устояла даже знаменитая швейцарская часовая марка Longines. По считав, что такой образ идеально соответствует ее изысканной продукции, она предложила артисту стать лицом компании и нарекла "посланником элегантнос ти". Он не общается с прессой, но для журнала, где его фото с часами Longines публикуется в каждом номере, было сделано исключение. И оказалось, что, не смотря на фанатичную преданность профессии, актер любит и умеет отдыхать, обожает "гостиничную" жизнь и море.

Platinum: Вы один из наиболее вост ребованных российских актеров, удается находить время для отпуска? Олег Меньшиков: Да, конечно, раз в год я могу позволить себе отдохнуть. С удовольствием путешествую: новые стра ны, города, люди, обычаи, впечатления все это заряжает энергией, дарит массу позитивных эмоций и дает силы для творческого роста. Pl.: Какая из стран произвела на Вас большее впечатление? О.М.: Однозначно Тибет, где все стало для меня открытием такое ощущение, будто это другая планета. Мы ходили пешком, транспорта там просто нет, по сещали религиозные святыни эти места оставили неизгладимый след в моей душе. Pl.: Есть ли туристические маршруты, ко торые Вам никогда не надоедают? О.М.: Конкретных стран и городов нет. Но я всегда с невероятной радостью выезжаю к морю. Очень люблю воду, обожаю плавать,

46

PLATINUM

но, по понятным причинам, сейчас я останав ливаюсь в отелях с индивидуальным пляжем. Pl.: Куда мечтали поехать в детстве? О.М.: Ну, в годы, когда я был ребенком, не вероятной удачей считалось выехать в Сочи, к Черному морю. И счастью не было предела, если удавалось снять за рубль койку у ка койнибудь местной "тети Клавы" было та кое время. Pl.: А когда Вы были счастливее тогда на койке за рубль или сейчас, когда можете позволить себе останавливаться в отелях с индивидуальным пляжем? О.М.: В то время было хорошо, и в данный момент замечательно. Просто в молодости на все смотришь немного иначе в 20 лет можно в плацкартном вагоне ездить и получать от этого удовольствие. Pl.: Наверное, часто пользуетесь услугами чартерных самолетов… О.М.: Пока не доводилось. Но это очень хо рошая идея, надо над этим серьезно поду мать. Просто я не решаю подобные вопросы,


организацией моих перелетов занимаются агенты, туроператоры… Но идея действительно достойна внимания. Pl.: Вам часто приходится останавливаться в отелях. Что цените в них больше всего? О.М.: Уют. Должен признаться, у меня к гос тиницам вообще чрезвычайно трепетное отно шение. Я прямо как Набоков: "Если б мог, жил бы в гостиницах только…". Не знаю, быть может, в прошлой жизни я был директором ка когонибудь отеля, или, по крайней мере, постоянным клиентом. Меня сама атмосфера очень привлекает: люблю просыпаться утром, заказывать завтрак в номер, принимать душ, ходить в спортзал, плавать в бассейне… В общем, мне нравится абсолютно все. Pl.: То есть у Вас не возникает проблем с тем, чтобы чувствовать себя в гостинице как дома? О.М.: Меня все устраивает на 100 процен тов! Вот есть люди, которые жалуются, мол, я не могу даже вещи распаковать: все не удобно, непривычно и т.д. Я совершенно не

такой в этом плане мне нравится гаст рольный образ жизни. Хотя, кто его знает, если бы меня поселили в какойнибудь сом нительный двухзвездочный отель, возможно, я подругому запел бы… Pl.: Никогда не жили в таких "апартаментах"? О.М.: Почему же, случалось, конечно, но сноватаки подобные эксперименты оста лись в юности. Pl.: Какой стиль в оформлении гостиниц предпочитаете? О.М.: Комфортнее чувствую себя в дворцовых, королевских интерьерах, не очень понимаю хайтек, модерн эти острые углы, холодная обстановка… Но моя жена, например, любит именно такой стиль. Поэтому часто спорим, когда решаем, где остановиться. Pl.: Какая кухня Вам нравится больше всего? О.М.: Предпочитаю японскую. На втором мес те итальянская, часто хожу в рестораны итальянской кухни в Москве благо, сейчас есть из чего выбирать. Анна Звягинцева

PLATINUM

47


В тему номера

Охота на охоту? Считается, что съездить в Африку и не пови дать "большую пятерку" (Big Five) слонов, носорогов, львов, буйволов и леопардов значит выбросить деньги на ветер. Вся эта охраняемая живность приносит огромный доход, опустошая карманы посетителей многочисленных парков. Советуем сконцентрировать финансы и внимание на лучшем из них Kruger National Park. Сафари входит в джентльменский набор, предлагаемый туристам, с собой разрешено брать только фотоаппарат. Чтобы поохотиться понастоящему, нужно получить разрешение и заплатить немалую сумму. Особым бахвалам, в качестве бальзама на раны неутоленного тщеславия, предлагают сняться рядом с муля жами "убитых" зверей.

Под стук эксклюзивных колес Лучший способ познакомиться с ЮАР пересечь страну с севера на юг, от Претории до Кейп тауна, на поезде первой частной африканской железнодорожной компании Rovos Rail. Путе шествие займет почти двое суток и влетит в копеечку, но оно того стоит. Недаром фирма позиционирует себя как главного конкурента легендарному британскому Orient Express. Тон задают непривычный для вокзала, устланный коврами специальный перрон, шампанское "на дорожку" и проводы под скрипичное трио. Каж дое из 36 купе состава оформлено в традици онном английском эдвардианском стиле с де ревянными панелями, кожей и парчой. Дополня ют картину цветы и швейцарский шоколад.

Ожившая легенда Недалеко от Йоханнесбурга лежит город Сан Сити. Предание гласит, что дворец и чудес ные парки были построены для короля древней цивилизации севера Южной Африки. Эта идил лическая долина служила домом монарха до тех пор, пока не была разрушена извержением вулкана. Современный Сан Сити сказочный развлекательный комплекс мирового значения в центре пустынной равнины, зеленый оазис, где руками талантливых архитекторов и стро ителейдекораторов созданы горы, озера, ле са, отели и захватывающие аттракционы. Осо бой популярностью пользуются прогулки по "Мосту Времени", который украшен фигурами слонов в натуральную величину и где каждый час имитируется землетрясение.

48

PLATINUM


Пункт назначения

Терраса Presidential Suite

ННа берегу озера Тунис Закрытый бассейн Ресторан La Brasserie

Трудно найти в Тунисе отель, который мог бы соперничать с шикарным Les Berges du Lac Concorde. Расположенный на берегу живописного озера, недалеко от аэропорта и совсем рядом с деловым центром столицы, он удивляет даже иску шенных путешественников необыкновенно дружеским отношением персонала, домаш ним уютом, великолепной кухней рестора нов и возможностью совершать экскурсии по стране в любом направлении. Номера гостиницы нескольких категорий, вне зависимости от размеров жилой площа ди, оборудованы по мировым стандартам пятизвездочных отелей. Беспроводный дос туп к интернету, спутниковое ТВ, другие современные средства коммуникации и иде альное круглосуточное обслуживание дела ют Les Berges du Lac Concorde идеальным гостеприимным домом, куда хочется вер нуться. Отель интересен еще и тем, что он лучшее место в этом завораживающем не обычной красотой крае, где можно проводить конференции и устраивать пышные торжества. Одна только терраса ресторана La Brasserie может вместить 1000 человек. Екатерина Тимофеева


Пункт назначения

ВВсе включено Отель The Residence Tunis уютно распо ложился на превосходном золотом пляже Средиземного моря, в двадцати минутах от центра Туниса, его деловых кварталов и исторических достопримечательностей. Построенный в традиционном арабскоан далусском стиле, он покоряет гостей ве ликолепным сервисом и идеально подходит как для семейного, романтического отды ха, так и для бизнеса. В гостинице 170 шикарных номеров и сьютов. Все они имеют балконы, с которых открываются красивые

52

PLATINUM

виды на море, сад или бассейн. Два ресто рана удовлетворят вкусы людей с любых конти нентов. Роскошный Li Bai предлагает настоя щую китайскую кухню, а L'Olivier с терра сой, выходящей к бассейну, богат блюдами средиземноморской, здесь можно полакомить ся разнообразными дарами моря. Особую популярность в отеле завоевал spa центр Thermes Marins de Carthage, открытый в 1997 году. "Релаксация" курс, включаю щий более двадцати лучших процедур spaте рапии, был специально разработан для желаю щих снять стресс и восстановить гармонию души и тела. Название программы "Оздоровле ние и красота" говорит само за себя, она содержит 24 процедуры. Для людей, имеющих проблемы с позвоночником, используются са мые современные методики лечения. В качестве развлечений отель предлагает гостям заняться парусным спортом или виндсерфингом, поиграть в гольф или большой теннис, прогу ляться верхом на арабских скакунах или совер шить экскурсии в Карфаген и СидиБуСаид. Для деловых делегаций имеется большой выбор залов для проведения банкетов и конферен ций, которые могут принять до 400 человек. Екатерина Тимофеева


Пункт назначения

Все для удобства гостей

ООСаахзаирсев

Отдых в шикарной обстановке

Алжир идеальное место для освоения но вого туристического маршрута под общим названием "Африка". Бывшая французская колония не только не утратила европей ский облик, но и во многом обогатила его своей культурой. Марокко или Мавритания, Мали или Тунис стартовать лучше всего в Алжире. А высокую планку этого изуми тельного путешествия задаст пятизвездоч ный гостиничный комплекс Grand Hotel Mercure Alger Aeroport. Роскошный отель предлагает 307 номеров, включая 50 для некурящих. К услугам гостей: три рестора на со средиземноморской, национальной и тематической кухнями, бары, беспроводный доступ в интернет, бизнесцентр, большой открытый бассейн, теннисные корты, фит нессцентр, сауна и другие услуги, достой ные одного из самых шикарных отелей мира. Учитывая, что большую площадь Алжира зани мает пустыня Сахара, Grand Hotel Mercure Alger Aeroport ее рукотворный оазис. Екатерина Тимофеева

54

PLATINUM


В тему номера

Посиделки в баобабе В мире много необычного: существуют, на пример, подводные отели и летающие автомо били. Путешествуя по Африке, туристы обя зательным пунктом в своем маршруте ставят посещение одного особенного бара. Название "Большой баобаб" полностью оправдывает се бя: винный погреб и сам зал находятся внутри дерева, которому уже 6 000 лет, его размеры просто огромны 47 метров в обхвате и 22 метра в высоту. Земля, на которой расположено заведение, принадлежит супругам Ван Хеерден. На момент покупки угодий здесь не было ничего примечательно го, кроме гигантского чуда природы, коим предприимчивая пара и воспользовалась для создания успешного бизнеса.

Made in Africa Деревья для "черного" континента штука универсальная: внутри них не только устраи вают бары, они еще и основа искусства на материке. Наиболее интересные и популярные вещи ваяют из единственного в своем роде черного африканского эбена это самая кра сивая, редкая и дорогая древесина в мире, в древности она считалась драгоценностью на ряду с золотом и слоновой костью. От всех других пород ее отличают необычайно высокая твердость и способность к полировке до зер кального блеска. Самые искусные резчики по дереву мастера из племени Маконде рабо тают только с черным эбеном, их скульптуры занимают почетное место в лучших музеях и частных коллекциях по всему миру.

За чашкой чая Долина Кедерберг знаковое место Африки, здесь встречаются два океана холодный Ат лантический и теплый Индийский. Но понасто ящему знаменитым данный регион стал, благо даря произрастающему только в этих краях красному кустарнику, из тонких листьев и ветвей которого делают известный во всем ми ре, богатый жизненно важными витаминами и минералами чай Ройбос. Уникальность напитка заключается в том, что, кроме изумительных вкусовых качеств, он обладает целебными свойствами способствует выведению токсинов и омоложению клеток. Более того, этот нектар можно пить в неограниченных количествах, поскольку он не содержит, в отличие от всех других сортов чая, ни грамма кофеина.

56

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

INSPIRED BY THE PAST, BUILT FOR THE FUTURE. LUMINOR 1950 8 DAYS GMT. Hand-wound mechanical movement P.2002 calibre, three spring barrels, second time zone with 12/24 hr indicator, 8-day power reserve with linear indicator, seconds reset. Steel case 44 mm Ø . Steel buckle.

www.panerai.com

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL",

ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ",

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73

вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46


Пункт назначения

Ресторан La Tratorie

РсРтоосркооншный со всех Гостиная Las Mimosas

58

PLATINUM

Gran Hotel Bahia del Duque Resort са мый фешенебельный на живописнейшем ост рове Тенерифе, он совершенно справедли во считается одним из лучших в мире. Отель состоит из нескольких комплексов: Bahia del Duque 21 шикарный особняк с элементами викторианской и венецианской архитектуры; El Mirador новое сооруже ние отеля, из окон всех номеров которого открываются виды на море, пляж Эль Дуке и остров Ла Гомера; Casas Ducales гос ти, поселившиеся здесь, пользуются до полнительными услугами и привилегиями, в их распоряжении: отдельный вход, служба приема и размещения, персональный холл, зал для завтрака, место на авто стоянке; Las Villas 40 вилл, оформлен ных модным дизайнером Паскуа Ортэга. Изысканные рестораны, предлагающие блюда на любой вкус, и насыщенная программа до суга лишний раз подтверждают luxuryстатус Gran Hotel Bahia del Duque Resort. Анна Звягинцева


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL",

ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ",

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73

вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46


Пункт назначения

ООсосктррооввищ Suite Premium Villas Abama Ресторан La Pampa

Тенерифе идеальное место для отдыха в любое время года. Здесь никогда не бывает удушающей жары, среднегодовая температура держится на отметке 22С°. Abama Golf Resort не просто новый отель категории Gran Luxe. Это фешене бельный курортный комплекс, уединенно расположившийся на западном побережье острова на огромной парковой террито рии (160 гектаров, более 100 000 де ревьев!). Гостиница стала самой прес тижной на Тенерифе она отвечает за просам требовательных туристов, предпо читающих спокойное времяпрепровождение и ценящих безупречный сервис. Курорт состоит из здания отеля на 300 комнат и отдельно стоящих комфортабельных вилл. Комплекс располагает собственным теннисным и гольфклубом, замечательным пляжем, spaцентром с широким выбором оз доровительных процедур, тренажерным залом, множеством изысканных ресторанов и баров. Анна Звягинцева

60

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд-готель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 335-76-46


Пункт назначения

ЕЕНгеолоьсцоеннил Мандела

Platinum Bedroom

Представить себе историю ЮАР без име ни Нельсона Манделы невозможно пер вый чернокожий президент страны, не примиримый борец против апартеида, самый известный узник в мире, провед ший в тюрьме 27 лет, он остался верен своим убеждениям. О безупречном вкусе и незаурядном уме этого удивительного человека ходят легенды. Saxon Boutique Hotel&Spa любимый отель известного политика. Здесь он восстанавливал силы после очередного заточения и редактировал свою рукопись "Долгий путь к свободе". Обволакивающе уютная атмосфера и чуткий персонал как нельзя лучше способствовали обретению душевного равновесия. Гостиница является ярким примером сочетания высокого мирово го уровня и этнической африканской эле гантности. Вход в лобби с величественными

лестницами вокруг центрального стеклянного купола, пропускающего солнечный свет, гар монично дополнен современным дизайном и произведениями декоративноприкладного ис кусства. Престижный бутик, библиотека с курительной комнатой и просторный вести бюль добавляют интерьеру утонченности и роскоши. Комфортабельные номера оформлены в светлых тонах. Здание отеля было построено среди пышного тропического сада, в центре Йоханнесбурга. Одна из заглавных тем проекта использова ние воды в архитектурном ансамбле, цент ральная точка идеи великолепный плава тельный бассейн площадью 920кв.м. Ресторан с подомашнему теплой и приятной обстановкой угощает изысканными блюдами ев ропейской и местной кухни. Дополнением к богатому меню служит обширная винная карта. Екатерина Тимофеева

Панорамный вид

62

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", тел. (062) 335-76-46 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85


Пункт назначения

Добро пожаловать в Hotel Palmeraie Golf Palace

Номер отеля

ЭЭталон гостеприимства Hotel Palmeraie Golf Palace невозмож но сравнивать с другими отелями: он само совершенство. Комфорт и утончен ность недавно отреставрированных но меров, 15 ресторанов и кафе, 4 из ко торых являются ресторанами Высокой кухни; бары, игровые залы, ночные клубы; огромный выбор различных видов спорта: конный клуб, настольный и большой теннис, аквааэробика, сквош и особенно гольф, для занятия которым в течение круглого года есть все усло вия 70 гектаров зеленой травы, обустроенные поля, международная ко манда профессионалов высокого класса, академия гольфа и гольфклуб House. Пальмовая роща, десятки фонтанов, водо емов и озер, пять бассейнов, сады, уют ные уголки с обилием цветов, Nikki Beach место бесконечного праздника во всем угадывается англосаксонский стиль, и все, без преувеличения, претен дует на сравнение с земным раем.

64

PLATINUM

Построенный в 1993 году отель Le Palmeraie Golf&Resortу через десять лет после откры тия заслужил право прибавить слово Palace в свое название. Это, безусловно, самый настоящий Дворец олицетворение шика и безукоризненного сервиса. Ресторан Le Narjis с интерьерами, оформлен ными предметами марокканского искусства, предлагает традиционную национальную кухню. Le Leroy's Kfe носит имя своего создателя и знаменит изысканными блюдами Франции. Le Signor Santi пропитан ароматами прип рав Италии. Le Kiotory Club первый япон ский ресторан в Маракеше. Le Grand Bleu, расположенный у бассейна, предлагает швед ский стол. Legende ресторан в гольфклубе любимое место любителей спорта. Le Spa оазис расслабления с хаммамом, сау нами, джакузи, массажами и другими процеду рами, он предлагает многочисленные услуги и процедуры по уходу за лицом и телом. Hotel Palmeraie Golf Palace лучший в Африке. Марина Козленко


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", тел. (062) 335-76-46 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785%03%85


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 335%76%46

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785%03%85


Платиновая мода

МкМоеттоарлылй,

1

греет

О платине как о самом драгоценном металле написаны сотни хвалебных статей, и, надеемся, что каждый читатель имеет в своей коллекции "кусочек", источающий лунный свет, будь то кольцо, ожерелье или кор пус часов. Но так хочется расширить эту коллекцию образами платины, на делив разные вещи ее неповторимым и чарующим цветом. Зима, сверкающий снег, синеватый лед лучшее время для этого, поэтому дизайнеры, рабо тающие в разных направлениях моды, так расщедрились, предлагая нам "мягкую, теплую и пушистую" платину, например такую, которой укутана "планета" колье Magerit.

2

About precious platinum there are written many songs of praise. If you have got a "piece" shedding moonlight be it a ring, a necklace or a watch case you will want to extend the col lection with items of this charming colour. Winter, sparkling snow, bluish ice inspire fashion designers to the cre ation of "soft, warm and fluffy" platinum.

68

PLATINUM 3


4

5

6

7

8

9

10

11 13

12

1. Костюм Ermanno Scervino. 2. Кольцо Carrera y Carrera. 3. Шуба Nijole. 4. Часы IceLink. 5, 9. Костюм, клатч Bottega Veneta. 6. Сумка Mariella Burani. 7. Колье Magerit. 8. Шуба Armani. 10. Часы Bovet. 11. Сапоги Bally. 12. Сапоги Sergio Rossi. 13. Перчатки Pollini.


1

4

З"Зсваефзданроие" Быть модным значит: по купать новые коллекции знаменитых дизайнеров или же выбирать одежду, в которой будет комфорт но и удобно, а может, достаточно простого уме ния прислушиваться к ин туиции? Большинство лю дей гораздо чаще доверя ют вкусу звездных куми ров, нежели своему собственному, а потому перед тем, как сформиро вать личный стильный гардероб, тщательнейшим образом штудируют все возможную глянцевую прессу, страницу за страницей, издание за изданием. И вот тогда становится очевидна неве роятная ценность работы хроникеров светской жизни и папарацци, которые во оружившись фотокамерами, в холод и зной, не боясь быть поруганными и по битыми, поджидают знаме

2

3

5


6

9

1. Риана в платье от Giambattista Valli. 2. Шерон Стоун в платье от Roberto Cavalli. 3. Линдсей Лохан в платье от Dolce and Gabbana. 4. Хайди Клум в платье от John Galliano. 5. Америка Феррера в платье от Diane von Furstenberg. 6. Кейт Босворт в платье от Chanel. 7. МэриКейт Ольсен в платье от Diane von Furstenberg. 8. Шарлиз Терон в платье от Christian Dior. 9. Энн Хета уэй в платье от Marchesa. 10. Бьйонс в платье от Armani Prive.

нитостей, гордо шествующих по красным дорожкам, и сни мают, снимают, снимают… Правда, случается и такое, что фотоохота превращается в захватывающее "сафари". Вот перед метким объективом замирает обворожительная Шерон Стоун в фирменном ле опардовом облачении от Roberto Cavalli. Кстати сказать, именно привычка модельера эксплуатировать образ диких пятнистых кошек в своих коллекциях и сдела ла его культовым персонажем современной fashionкульту ры. Прицелившись, удается остановить мгновенье, когда популярная актриса Америка Феррера появляется в "зеб ровом" платье от Diane von Furstenberg. Легендарный Дом Chanel не смог пройти мимо колоритных африканских орнаментов яркое одеяние пришлось впору юной movie star Кейт Босворт. Анна Звягинцева

7

8

10


Platinum must have

1

3

2

4

5

Красная метка В далекой Африке красные одежды разрешалось носить лишь царям и вождям, страстный цвет олицетво рял могущество и волю к победе. Этой зимой дизайнеры решили каж дому из нас дать почувствовать себя королем положения, гардероб в брусничных и вишневых тонах "топовый" тренд сезона.

6

In remote Africa only kings and tribal chiefs were allowed to wear red clothes this passion ate colour embodied power and will to win. This winter every body may feel as a king, because designers have set crimson and cherry red tones of garments as top trend of the season.

8

10

7

9

11

12

1. Серьги Dior Joaillerie. 2. Шляпа Marc Jacobs. 3. Сумка Tod`s. 4. Часы Hublot. 5. Колье Clan de Vega. 6. Костюм Louis Vuitton. 7, 8. Костюм, ремень Paule Ka. 9. Кольцо Tabbah. 10. Полусапожки Pollini. 11. Полушубок Mariella Burani. 12. Полусапожки Barbara Bui.

72

PLATINUM


Platinum must have

1

2

3

4

Все дело в узоре В пику гламурным критикам, с дрожью в голосе и слезами на глазах утверждающим, будто в ми ровой модной жизни наступила черная полоса, кутюрье явили свой главный козырь: полный на бор изящных вещей, декорированных колоритным орнаментом и радужными вышивками в африканском стиле. To spite glam critics, who with trembling voice and tears in eyes state as if there is black bar in the world of fashionable life, couturiers showed their trump card: a complete set of elegant things decorated with colourful ornaments and rainbow embroideries in African style.

5

7

8

9

6

10

1. Кольцо Nouvelle Bague. 2. Клатч Bottega Veneta. 3. Часы Milus. 4, 6. Сумка, костюм Gucci. 5. Костюм Mattew Williamson. 7. Сапоги Rene Caovilla. 8. Сапоги Sergio Rossi. 9. Сапоги Ermanno Scervino. 10. Сапоги Bally.

74

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд%готель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 370%38%39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22,

тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 335-76-46


Platinum must have

1

2

3

5

4

Мяу? Рры… Девушек часто сравнивают с кош ками, намекая на их гибкость и податливость. Такто оно так, вот только этот сезон захватили хищные африканские леопарды, об личая истинную женскую сущность. Парни помните нежность неж ностью, но в случае чего и на острые коготки можно напороться. Girls are often compared to cats, slender and compliant. But this season was captured by predatory African leopards, revealing the genuine essence of women. Fellows should admire and take delight in female tenderness, but remem ber of their sharp claws ready to be shown any time.

6

8

76

7

9 10 1. Серьги Casato. 2. Кольцо Dior Joaillerie. 3, 7. Очки, костюм Dior. 4. Часы Zenith. 5. Cумка Rene Caovilla. 6, 10. Костюм, сапоги Blumarine. 8. Сапоги Jimmy Choo. 9. Cумка Celine.

PLATINUM


Platinum must have

1

2

3

Крокодиловы слезы Существует вероятность, что к следующему модному сезону, попу ляция аллигаторов на нашей пла нете сильно сократится. Всему виной кровожадные дизайнеры, бук вально заполонившие мировые поди умы изысканными аксессуарами и роскошной обувью из прочной кожи этих водных пресмыкающихся.

4

There is probability that next fashion season the population of alligators on our planet will decrease impressively. For this the bloodthirsty designers should be blamed, who have cap tivated the world podiums with refined leather accessories and luxurious shoes.

5

7

6 8 9 1. Сумка Derek Lam. 2. Часы Harry Winston. 3. Сумка Celine. 4. Костюм John Richmond. 5. Куртка Nijole. 6. Сапоги Dior. 7. Кольцо Giorgio Visconti. 8. Туфли Ermanno Scervino. 9. Сапоги Baldinini.

78

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

гранд-готель "Україна", вул. Володимирська, 20/1а, вул. Артема, 121, пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46 тел. (044) 278-61-11

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785%03%85


Попутчик

Сегодня итальянская компания Mariella Burani Fashion Group Spa является одним из крупнейших производителей женской одежды в мире. Главная заслуга в этом принадлежит ведущему дизайнеру фирмы Мариэлле Бурани. Создавая силуэты, она сумела сохранить легкую ностальгию по 40%м годам: в каждой вещи видна влюбленность модельера в моду Золотой эры женственности. В коллекциях талантливой итальянки заложена скрытая, не выставленная напоказ чувственность, которая удивительным образом сочетается с силой и достоинством. Возможно, именно в этих неуловимых контрастах ее одежды % струящейся, легкой, но не вызывающей % и кроется секрет привлекательности. В интервью Бурани раскрывает секреты своего творчества.

УУ сердца на поводу

Platinum: Как Вам удалось, созда вая одежду класса "ready to wear", найти "золотое сечение", чтобы де вушки разных возрастов, типов фигу ры и характеров чувствовали в ней себя комфортно? Мариэлла Бурани: Я просто постоянно наблюдаю за женщинами в повседнев ной жизни, а потом изобретаю вещи, в которых им будет удобно и легко в любой ситуации. Pl.: Если у Вас возникают сомнения, какой именно сделать ту или иную мо дель, чей совет всегда примите с удо вольствием? М.Б.: Безусловно, своей команды. Я рабо таю с группой прекрасных специалистов и всегда обсуждаю с ними новые идеи. Pl.: Какова семейная табель о рангах в Ва шей компании?

80

PLATINUM

М.Б.: Мой супруг Вальтер Бурани основал фирму в 1960х годах. Вскоре я начала зани маться проектированием одежды. Сейчас наши сыновья активно принимают участие в семей ном бизнесе: Джованни отвечает за финансы, Андреа занимается коммерцией и маркетин гом. Муж президент компании, а я опреде ляю ее творческую направленность. Pl.: Поменялась ли жизнь в Кавриаджо, после того как Вы открыли там свое производство? М.Б.: Кавриаджо очень маленькая деревуш ка, поэтому любое событие вносит изменения в привычный быт. Наша семья в хороших отно шениях с местным населением. Много работниц фабрики жительницы деревни. Pl.: Что или кто является самым важным для Вас источником вдохновения? М.Б.: Итальянские ткани, французская вышив ка и, конечно же, моя голова и сердце. Марина Козленко


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

The fusion between Ceramic 18K Red Gold, Diamonds and Rubber.

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", пр. К. Маркса, ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, тел. (056) 373-83-73 тел. (044) 278-61-11 тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 3357646 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


Лучшие бутики мира

ПмПоудтеншицеасмтвующим Наступает время года, когда люди, следящие за модой, отправляются по миру с целью пополнить свой гардероб самыми последними изысками "неугомонной ветреницы". Им будет полезно иметь информацию об открытии и местонахож% дении новых бутиков, а значит сократить время на поиски нужных вещей. Тур% ция, Катар, Марокко и столица Украины порадовали открытием современных магазинов, над дизайном которых работали самые лучшие художники%оформи% тели Европы. Даже если нужного товара в них не найдете, все равно получите удовольствие от встречи с "храмами" торговли.

Alberta Ferretti В Стамбуле на роскошной улице Suleyman Seba Caddesi, ря дом с новой гостиницей Four Seasons, открылся флагманский бутик компании Alberta Ferretti. В нем поклонники этой марки смогут приобрести последние кол лекции Alberta Ferretti, Philosophy di Alberta Ferretti и Alberta Ferretti Girls. Представленными моделями "мастерица искус ства флирта", как называют компанию, уже вызвала восторг на миланских показах.

Lanvin Новый Lanvin shopinshop в киевском Sanahunt сочетание наследия Жан ны Ланвен и таланта Аль бера Эльбаза. Дизайн интерьера воплоще ние лучших черт французского стиля: рос кошь, умеренность и утонченность. Стены из дуба под старину напоминают о платяных шкафах, стоявших более века назад в домах первых ценителей Lanvin. Узор паркета сдержанных оттенков, как и идея оформления стен, заимствованы из самого Версаля.

82

PLATINUM

Dior Бутик Dior в Марокко пред лагает поку пателям все основные ли нии компании, включая Dior Homme. Зал, отведенный женским аксессуарам, оформ лен в виде ниш со стеклянными и лакирован ными полками. Коллекции "претапорте" представлены на изогнутых стойках из никеля и серебристых манекенах. Деревянной резьбой и персидскими коврами цвета серого жемчуга оформлен зал для вечерних платьев, меха и роскошных аксессуаров.

Bottega Veneta Bottega Veneta объявила об "экспансии" в Персидском за ливе. Аэроди намические формы, жалюзи из древесины пальмы и стали, прилавки и сте ны, покрытые ультразамшей, мебель в мохеровой обивке и традиционные истинно новозеландские шерстяные ковры все это великолепие уб ранство нового бутика площадью 3 466 квад ратных футов, расположенного на Villaggio Mall в Катаре. Таким образом, бутик стал са мым крупным местом шоппинга в столице.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Whatever does not destroy me makes me

stronger.* FRIEDRICH NIETZSCHE

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

грандготель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73

вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646

WWW.ZENITH-DEFY.COM


Must have

1

2

3

4 7 5 8

6 9

11 84

1. Костюм Louis Vuitton. 2. Часы Bovet. 3. Шуба Mariella Burani. 4, 10. Плед, сумка Nijole. 5. Очки Zilli. 6. Шляпа Anne Valerie Hash. 7. Шарф Emilio Pucci. 8. Кольцо Tabbah. 9. Сапоги Pollini. 11. Босоножки Rene Caovilla. 12. Мокасины Tod’s. PLATINUM

10

12


Pollini

Fashion show

Salvatore Ferragamo

Derek Lam John Galliano

Mattew Williamson Kenzo

Солнечное настроение В fashionиндустрии вся кое деление на сезоны до вольно условно: непред сказуемые кутюрье могут заставить бедных моделей летом потеть в шубах, а зимой мерзнут в май ках. К счастью, для за ядлых модниц в этом се зоне все не настолько экстремально, скорее, мило и романтично. Ра достные платья, накидки и сумки с объемными узорами в виде ярких цветов напоминают о беззаботных, теплых деньках, красочные одея ния выглядят невероятно позитивно и вполне могут согреть в холодную погоду одним своим видом.

88

PLATINUM


www.milus.com ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

MEREA TRIRETROGRADE SECONDS SKELETON The MEREA TRIRETROGRADE Seconds Skeleton is symbolic of playful change, endless energy and distinctive femininity. The fascinating dance of the 3 retrograde second hands is magical to observe. Versions available in 18K red gold, 18K white gold or in stainless steel; mechanical movement in an exclusive special version, automatic winding, retrograde seconds in 3 sectors of 20 seconds each; case size: 36 mm 37 mm.

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 2786111


John Galliano

Fashion show

Pollini

Dior Carlos Miele

Anteprima Alexander McQueen

Viva Африка! Самые титулованные fash ionгуру на время отбро сили свои новаторскомо дернистские амбиции и "выпустили в свет" коло ритные коллекции, соче тающие женственный изящ ный крой и этнические африканские мотивы. Пе реходящий из светлого в темный цвет и специаль ная техника окрашивания ткани создают оригиналь ную расцветку, в то вре мя как упрощенные гео метрические принты возв ращают к наскальной жи вописи. В качестве деко ративных элементов ис пользуются 2 основные де тали: крупные яркие бусы и шелковые ленты.

90

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 2786111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335-76-46 ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385 ЗАПОРІЖЖЯ, "Салонмагазин «VALENCIA»", пр. Леніна,155 / вул. Панфіловців, тел. (061)2131305 ЛУГАНСЬК, «Время и стиль», вул. Героїв ВОВ, 7, (0642) 71 71 45 ЛЬВIВ, магазин "Женева", вул. Театральна, 10, (0322) 72 06 05 ХАРКIВ, магазин "Часомерье", пл. Конституції, 1, (057) 714 97 10 ВІДДІЛ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ +38 (050) 5011714


Antonio Berardi

Fashion show

Barbara Bui

Louis Vuitton Just Cavalli

Paul&Joe Carolina Herrera

"Зверский" имидж Нынешний сезон вполне можно назвать революци онным. Мех, который раньше лишь понемногу проникал и закреплялся в коллекциях великих ку тюрье, а потом под дав лением сердобольных "гринписовцев" на какое то время вообще исчез из поля зрения, теперь пол ноправно завладел подиу мами. Девушки в теплых жилетах, с пышными во ротниками и боа походят на охотниц, гордо демон стрирующих свою добычу. Надо только постараться не попадать на глаза нас тоящим хищникам, чтобы они ненароком не захотели познакомиться поближе.

92

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 2786111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646 ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


Jil Mendel

Fashion show

Requiem

Salvatore Ferragamo Emilio Pucci

Marc Jacobs Louis Vuitton

Летать на ходу На дальних полках в шка фах у модниц уже пару тройку лет "отдыхают" в прошлом весьма популяр ные широкие брюки. Самое время удобному унисексу "воспрянуть ото сна" он снова актуален. Ди зайнеры предлагают объ емный брючный низ комби нировать с блузками, пиджаками и водолазками. Аксессуары стоит выби рать очень тщательно, стараясь не переусерд ствовать, а вот сумки в данном случае подойдут любые. Единственное, что не подлежит обсуждению под "парашютные" брюки следует выбирать обувь только на каблуках.

94

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646


Wild Wild Africa W


Слева: часы Zenith DEFY Xtreme Open El Primero (титан, прозрачный циферблат). Часы Bovet Sportster Saguaro 46mm (сталь, розовое золото, перламутр, каучук). Цепь Tabbah (белое золото, белые бриллианты, тигровый глаз, бирюза, оникс). Кулон Casato коллекция Venus Animal (белое золото, белые бриллианты, голубая эмаль). Кофта Galliano, джинсы YSL, туфли Cesare Paciotti.

Часы Harry Winston Ocean Diver Lady's (белое золото, бриллианты, кожа крокодила). Часы Bovet Sportster Saguaro 46mm (сталь, розовое золото, перламутр, каучук). Колье Chopard коллекция Happy Sun (белое золото, белые бриллианты). Цепь Tabbah (белое золото, белые брил лианты, тигровый глаз, бирюза, оникс). Кольцо Dior Joaillerie коллекция Gourmette (белое золото). Серьги Clan de Vega коллекция Pirates (белое золото, белые бриллианты). Кольцо Giorgio Visconti (белое золото, белые бриллианты, бирюза). Кольцо Dior Joaillerie коллекция Incroyables&Merveilleuses (белое и красное золото, белые и черные бриллианты, аквамарин, рубины, зеленые сапфиры). Браслет Kria (жел тое золото, каучук). Кофта Galliano, джинсы YSL, блуза, джинсы Balmain. Очки Chopard.


Часы Hublot Cappucino (розовое золото, бриллианты багетной огранки, каучук). Часы IceLink 6Timezone (розовое золото, черный цифер блат, бриллианты, кожа). Часы IceLink 6Timezone (сталь, бриллианты). Часы Chopard коллекция Happy Diamonds (желтое золото, белые брил лианты, кожа крокодила). Кольцо Chopard коллекция Happy Buble (розовое золото, белые бриллианты). Кольцо Chopard коллекция Chopardissimo (розовое золото, белые бриллианты). Кольцо Casato коллекция Venus Animal (белое и желтое золото, белые бриллианты, цитрин, эмаль). Колье Magerit коллекция Tiger (белое золото, бриллианты, изумруды, сапфиры). Кольцо Magerit коллекция Puma (белое золото, бриллиан ты). Браслет Magerit коллекция Puma (желтое золото, белые бриллианты, каучук). Цепь и кулон Tabbah коллекция Eve in Love (розовое и черненое золото, белые бриллианты, изумруды). Джинсы YSL, платье Wunderkind. Очки Chopard.


Часы Harry Winston Ocean Diver Gent's (розовое золото). Часы Harry Winston Premier Midsize Chronograph (белое золото, бриллианты, кожа крокодила). Часы Zenith Star Open Wild (розовое золото, леопардовый циферблат, бриллианты, кожа). Часы Breguet Marine Collection (розовое золото). Кольцо Magerit коллекция Puma (желтое золото, белые бриллианты). Колье Magerit коллекция Acecho (желтое и белое золото, бриллианты, сапфиры). Кольцо Carrera y Carrera коллекция Te Quiero (желтое и белое золото, белые бриллианты, дымчатый кварц). Браслет Roberto Coin коллекция Chic&Shine (желтое золото, рубин). Платье Jean Paul Gautier, джинсы Galliano, ремень Cesare Paciotti.


Часы Hublot Tutti Frutti (розовое золото, топазы багетной огранки, каучук). Часы Panerai Ferrari (сталь, кожа). Колье и серьги Valente коллекция Marina (белое и розовое золото, белые бриллианты, рубеллиты, оникс, слоновая кость, эбеновое дерево). Браслет и кольцо Roberto Coin коллекция Natura (белое и желтое золото, оникс, рубины). Кольцо Chopard коллекция Chopardissimo (розовое золото). Колье Carrera y Carrera коллекция Ava (желтое и белое золото, белые бриллианты). Браслет Kria (белое золото). Платье Jean Paul Gautier, сумка Shiro, рубашка YSL, джинсы Galliano, ремень Cesare Paciotti, галстук Stefano Ricci. Очки Chopard.


Часы Hublot All Black Carat (черная керамика, белое золото, черные бриллианты багетной огранки, каучук). Часы Chopard коллекция Мille Miglia (черненная сталь, кожа). Часы Bovet Fleurier 42mm Miniature Painting "Tiger" (розовое золото, перламутр, сапфировые кабошоны, кожа крокодила). Кольцо Clan de Vega by Brumani коллекция Evora (белое золото, белые бриллианты, красные топазы, зеленые аметисты). Браслет Luca Carati коллекция Diamonds (белое золото, белые бриллианты). Джинсы Galliano, ремень Cesare Paciotti, сумка Celine, галстук Stefano Ricci.


Часы Hublot All Black Carat (черная керамика, белое золото, черные бриллианты багетной огранки, каучук). Часы Chopard коллекция Мille Miglia (черненная сталь, кожа). Кольцо Tabbah коллекция Kiss me (розовое золото, белые бриллианты, рубины). Кулоны Clan de Vega коллекция Pirates (белое золото, белые и черные бриллианты). Джинсы Galliano, ремень Cesare Paciotti, туфли Celine.


Часы Bovet Fleurier 42mm Miniature Painting "Tiger" (розовое золото, перламутр, сапфировые кабошоны, кожа крокодила). Кольцо Clan de Vega by Brumani коллекция Evora (белое золото, белые бриллианты, красные топазы, зеленые аметисты). Серьги и кольцо Clan de Vega by Brumani коллекция Renaissance (белое золото, белые бриллианты, зеленые аметисты, зеленые и голубые турмалины, аквамарины, топазы). Колье Giovanni Ferraris коллекция Silvana (белое золото, белые и черные бриллианты, рубины). Браслет Luca Carati коллекция Diamonds (белое золото, белые бриллианты). Платье Oscar de la Renta.


Часы Bovet Fleurier 42mm Miniature Painting "Tiger" (розовое золото, перламутр, сапфировые кабошоны, кожа крокодила). Кольцо Clan de Vega by Brumani коллекция Tutti Fruti (желтое золото, белые бриллианты, цитрины, розовый агат, белый хрусталь). Браслет Luca Carati коллекция Endless (розовое и белое золото, белые бриллианты). Кольцо Giovanni Ferraris (розовое золото, бриллианты, розовый аметист).


Часы Breguet Reine de Naples Collection (белое золото, бриллианты, перламутр, сатин). Часы JaegerLeCoultre Master Grand Tourbillon (розовое золото, кожа аллигатора, лимитированная серия). Серьги и кольцо Valente коллекция Marina (розовое золото, белые бриллианты, сапфир, турмалин, перидот, цитрин, рубеллит, эбеновое дерево). Кольцо Tabbah коллекция Eve in Love (розовое золото, белые бриллианты, изумруды). Платье Jean Paul Gautier, рубашка YSL. Очки Chopard.


Фото: Наталья Степановская Ассистент: Игорь Древаль Модели: Артем Сычев, Яна Олейник Стилист: Наталья Фонотова

Редакция благодарит за участие в фотосессии: компанию Crystal Group, магазин "Кристалл", cеть магазинов Cult Fashion Group (Cult, Bolero, Bolero Trend)

Часы Harry Winston Ocean Diver Lady's (белое золото, бриллианты, кожа крокодила). Кольцо Dior Joaillerie коллекция Incroyables&Merveilleuses (белое и красное золото, белые и черные бриллианты, аквамарин, рубины, зеленые сапфиры). Кольцо Dior Joaillerie коллекция Gourmette (белое золото). Цепь Tabbah (белое золото, белые бриллианты, тигровый глаз, бирюза, оникс). Кулон Casato коллекция Venus Animal (белое золото, белые бриллианты, эмаль). Блуза Balmain. Очки Chopard.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 3357646

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


Timeпасьянс

ЧЧернобелая модуляция Harry Winston

Zenith

Hublot

Chopard

Хотя сочетание черного и белого выгля дит слишком категорично, контрастно и жестко, но это лучший способ создания определенного имиджа. Цветные метки, стрелки, сверкающие "ледяные" бриллианты усиливают общий эффект монохромной кра соты. Коллекционерам часов необходимо иметь в своих собраниях подобные "зим ние" модели так диктует мода. Надевая "изысканную графику" на запястье, нужно обязательно учитывать цвет одежды, а жен щинам еще и макияж, и маникюр. Главное в таких часах их нельзя не заметить.

108

PLATINUM

IceLink


B

BlackandWhite Modulation

Blancpain

Breguet

JaegerLeCoultre

Chopard

Although blackandwhite combination looks too categorical, contrasting and firmly, it is the best way to create a certain image. Coloured marks, hands and sparkling "glacial" diamonds strengthen common effect of monochrome beauty. Collectors of timepieces must have such "winter" models in their collections Lady Fashion strongly recommends. The "refined graphic works" on a wrist should go with the colour of clothes, women's makeup and manicure. The main feature of such watch it cannot be left in the shadow.

Urwerk

PLATINUM

109


Личное мнение

"Этот номер Platinum будет посвя щен цивилизованной части Афри ки", сообщили редактору приложе ния "Коммерсантъ"Weekend и ко лумнисту журнала Platinum Маше Цукановой. Она задумалась. Ну что можно сказать о самых немодных нынче странах? Было бы там хоть чтото трендовое, ну хоть чтони будь: Сара Палин отправила бы больного ребенка отдыхать в те края, или Барак Обама обнаружил прадедушку из местных, ктонибудь из наших политиков построил там дачу, или хоть Conde Nast Traveller поставил Магриб с ЮАР на облож ку. Так ведь нет, ничего подобного, разве что в Марокко наводнение. Социально мертвое место. А мо жет, в этомто и суть?

Поперек тренда П Каждого, кто неплохо в чемнибудь раз бирается, время от времени посещает чтото вроде томления. Вот, например, женщины, внимательно следящие за модой. В позапрошлом сезоне они носили фиоле товый, летом желтый, сейчас серый. Выбор этих цветов своего рода обязан ность того требуют тренды. Но я точ но знаю, что уже достаточно давно ("давно" в терминах переменчивой мо ды, то есть годдва назад) среди ориен тированных на моду женщин возникло то самое томление томление по глубокому, темному, насыщенному синему. Его трудно сформулировать словами, но ты замечаешь вдруг, что синяя вывеска на магазине кажется тебе привлекательной, что тем носиние джинсы надеваешь чаще осталь ных, что, обставляя дом, неожиданно для самой себя покупаешь синюю лампу или ковер. Ситуация прояснилась этим летом на общем fashionфоне, где попрежнему синим и не пахло, вдруг появился один занятный предмет. Да какой там предмет, так, предметишко крохотная бутылочка лака для ногтей темносинего цвета. Chanel Le Vernis Blue Satin #461. Так вот, все лето стилисты Vogue как заведен ные красили моделям ногти этим и только

110

PLATINUM

этим лаком. В магазины, в прямом смысле сло ва, выстроились очереди, на всех не хватало, женщины записывались в листы ожидания. Этой осенью все стало на свои места окончательно. Синих вещей в коллекциях мало, но они появи лись и появились со всех сторон, у всех дизайнеров, в самых стилистически разнород ных коллекциях. Синий вырвался наружу, он официально задекларирован, тоска по нему об рела вещественное наполнение. Итальянский Vogue назвал его цветом сезона. Мы уже зна ем, что будет в весеннелетних коллекциях еще больше синего. И я ручаюсь, через год он будет повсюду. Но я, конечно, не о синем, хотя о fashion вспомнила не случайно. Взглянем на коллек ции будущего сезона на платьях и куртках можно узнать свойственные Африке орнамен ты. Столь популярный в последние годы аг ротуризм от Пьемонта до Прованса ста новится откровенно коммерческим, массовым аттракционом. Значит, ему уже очень скоро понадобится альтернатива чтото совер шенно противоположное: море вместо холмов, солнце вместо туманов, яркие цвета вместо пастельных. Экономический кризис потребует нового отдыха более простого, ясного, незамысловатого, доступного. Приближается томление по Африке.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005 КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 2786111

ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335-76-46 ВІДДІЛ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ +38 (050) 5011714

ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


Платиновое хобби

Ч"Черное" хобби звезд Африка это нечто загадочное и инт ригующее, непонятное и мистическое, неизведанное и немного пугающее, но всетаки манящее и влекущее. Причем, известные люди попадают под перво бытное обаяние "черного" материка го раздо чаще, чем простые смертные. "Небожителей" интересуют разнооб разные стороны жизни уникального континента: так, одни готовы без стес нения пользоваться служебным поло жением, только бы прикоснуться к зна менитым ритуальным маскам диких африканских племен, а другие называ ют своим хобби сбор средств в по мощь странам "третьего мира".

112

Маленькие слабости президентов порой обрета ют вселенские масштабы. К примеру, бывший глава Франции Жак Ширак с юности питает сла бость к примитивным искусствам. Беззастенчи во пользуясь своей властью, он воздвиг в Па риже целый музей, посвященный этому разделу мировой культуры. Накануне торжественного открытия музея Бранли была выставлена на торги одна из старейших коллекций предметов африканской цивилизации, собранная двумя по колениями семьи Верите. Интересно, что в са мой Африке антикварные вещи обнаружить до вольно трудно. То, что европейцы относят к разряду шедевров, там считается утварью или объектами ритуала. В домашней коллекции мсье Ширака преобладают табуреты и небольшие тум бочки из уникального черного дерева, а также настоящие маски племени фанг.

Трудно понять, что принесло лидеру ир ландской рокгруппы U2 Боно популярность: гениальные альбомы, жесткая позиция анти глобалиста и защитника природы, или то, что он взял и совершенно серьезно предло жил простить беднейшим государствам Африки все долги. Фронтмен знаменитого коллектива считает, что Запад просто обязан помочь погибающему от кризисов материку. Неуго монный рокер уже выложил в интернетблоге конкретные предложения о сотрудничестве Европы и Африки, также он написал, что хо чет в ближайшем будущем встретиться и по беседовать на эту тему с новым президентом США. Более того Боно призвал создать Со единенные Штаты Африки, что поможет, по его мнению, остановить непрекращающиеся на континенте гражданские войны.

Чем примечательна, кроме своих роскошных губ, сводящих с ума все мужское население планеты, соблазнительная Анжелина Джоли? Тем, что она чрезвычайно активно увлечена поддержкой бедных детишек в Африке, орга низовывая различные благотворительные ак ции и доставляя для них гуманитарную по мощь. Помимо этого, вышеупомянутых малышей актриса усыновляет в "промышленных" масш табах. Напомним, знаменитость со своим "звездным" супругом Брэдом Питтом сейчас воспитывает 6 детей: приемных Мэддокса, Пакса и Захару, и родных Шило, Нокса и Вивьен. Кстати, первую дочь Анжелина прин ципиально рожала в Намибии.

Самая бледнокожая африканка мирового кинема тографа актриса Шарлиз Терон всегда с гор достью говорит о своей родине. Красавица по явилась на свет в городе Бенони (ЮАР). Папа француз и маманемка вместе со своим един ственным ребенком перебрались на уединенную африканскую ферму. Жизнь в таких условиях определила ее дальнейшую судьбу чтобы не умереть от скуки девочка разыгрывала сценки, это стало началом успешной актерской карь еры. А обостренное чувство справедливости переросло в главное хобби сегодня Шарлиз Терон активный борец за права женщин, а с недавнего времени еще и участница организа ции PETA (общество защиты животных).

PLATINUM


Образование Platinum

"Гранит" науки

Учиться, учиться и еще раз учиться

УУниверситет Кейптауна University of Cape Town один из самых старых в ЮАР и наиболее привлекателен потому, что находится в одном из краси вейших городов мира Кейптауне. Украинские студенты после прохождения курсов в своей стране могут продолжить обучение в университете Кейптауна без дополнительных экзаменов. Договоры о сотрудничестве, обмене студентами и пре подавателями с ВУЗами ЮАР уже подписаны с КПИ, МАУП, Кременчугским политехническим университетом и некоторыми другими.

114

PLATINUM

University of Cape Town основан в 1829 го ду. Спроектированный известным архитектором Гербертом Бейкером, университетский комп лекс сегодня историческая и культурная достопримечательность города. Среди шести факультетов университета у иностранцев больше всего пользуются попу лярностью: факультет искусств, на котором изучаются такие дисциплины как археология, история, экономическая история, история ис кусств и языки, а также факультет изобрази тельных искусств и архитектуры, где препо дают архитектуру, планирование городов и районов, конструкцию, управление строитель ством. Около 700 высококлассных преподава телей, 16 тысяч студентов, насыщенные заня тия с использованием самых передовых мето дик и позволили университету войти в список 200 лучших ВУЗов мира. Обучение в университете Кейптауна считается одним из самых дорогих в Южной Африке и составляет от 2 до 6 тысяч долларов в год. Стипендия, которая выдается в течение трех лет, не покрывает расходов на проживание и питание, поэтому некоторые студенты устраи ваются на работу с частичной занятостью. Марина Козленко


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005 КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Володимирська, 20/1а, ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, галерeя "Сады Победы", тел. (044) 278-61-11 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 3357646 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


Попутчик

Узнать все о Тунисе после одного посещения невозможно, а чтобы по любить, оставить в своей памяти не забываемые впечатления и посе лить в душе желание вернуться сю да вновь, достаточно десяти дней. Такое далекое и пугающее слово "Африка" только входит в лексикон украинских туристов, но те из них, кому уже довелось побывать на этом материке, с восторгом расска зывают о нем. Сведения о стране "из первых рук" редакция получила от Почетного Консула Туниса в Украине, господи на Самойлова Г.Г.

К К сокровищам Медины

Platinum: Уважаемый Геннадий Генна диевич, более половины населения Туниса люди моложе 20 лет. Как это сказывается на общей атмосфере жизни в этой стране? Самойлов Г.Г.: На самом деле, когда прибываешь в Тунис, сразу бросается в глаза, что вокруг много молодежи, детей, поэтому отдых в этой удиви тельной стране скорее семейный, чем активно развлекательный. Pl.: При поездке в Республику Тунис ук раинцев привлекает отсутствие виз. А что можно, а что нельзя вывозить из Туниса? Самойлов Г.Г.: Хотелось бы уточнить, въезд в Тунис не безвизовый виза ставится в аэропорту бесплатно лишь при наличии туристического ваучера. В случае частных визитов, украинским граж данам нужно обращаться в Посольство Ту ниса в Москве и иметь приглашение от при нимающей стороны. Вывозить из Туниса мож но практически все. Обычно это финики и

116

PLATINUM

вкуснейший ликер тибарин, целебное оливко вое масло, керамика и, конечно, знаменитые на весь мир кейруанские ковры. Строго зап рещен вывоз национальной валюты. Pl.: Посоветуйте, пожалуйста, новичкам, открывающим для себя Африку, с чего начать, чтобы полюбить Вашу страну? Самойлов Г.Г.: Конечно, с необычного, сто личного лазерного шоу, это красивейший спектакль, в котором перед зрителями предстает история страны. Гордостью Туниса и главным объектом интереса туристов всег да была и остается Сахара. Почувствовать на себе горячее дыхание пустыни, означает прикоснуться к тайне мироздания. Развалины древнего Карфагена, сказочные дворцы, уни кальные spaпроцедуры талассотерапии, ле чение морскими водорослями и изумительная национальная кухня вот небольшой пере чень туристических "изюминок" Туниса, "вкусив" которые, многие туристы предпочи тают его другим странам. Марина Козленко


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 2786111

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73

ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646

ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385 ВІДДІЛ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ +38 (050) 5011714

СIМФЕРОПОЛЬ, Салон "GENEVE", пл.Радянська, Бізнес Центр, 3й поверх, тел. (0652)511067 ? • ОДЕСА, Салон "Swiss Time", ВТЦ "На Середньофонтанній", тел. (048)7282759 ДОНЕЦЬК, "Gaudi", вул.Постишева, 129, тел. (062) 3454683 • ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "Хроностиль", вул. Собінова, 1 • ХАРКІВ, "Николь", вул. Сумська, 106, тел. (057) 700 63 63


Под пятью звездами

Под патронатом богов Среди кипарисов, раскидистых пальм и олив, на берегу Эгейского моря, расположился один из лучших отелей острова Крит Blue Palace Resort&Spa, напоминающий своей архитектурой величественный античный дворец. В номерах, оборудованных по последним технологиям, изысканные интерьеры, мягкое освещение, элегантная мебель, оригинальные элементы декора. Многие номера имеют выход к собственным бассейнам с морской водой и почти все великолепный по красоте вид на залив Мирабелло и остров Спиналонга с живо писными развалинами венецианской крепости. Уникальность отелю придают: spaцентр пло щадью 2 000кв.м и 5 ресторанов с кухней разных народов мира.

Отдохнуть с пользой Carlsbad Plaza находится в центре курортной зоны Карловых Вар, напротив прекрасного парка. Прямо в холле отеля расположен фон танчик с минеральным источником, используе мый для курса питьевого врачевания. Гости ница известна широчайшим выбором лечебных и косметических процедур, проводимых в ее от делениях Carlsbad Clinic и Medical Spa Gallery. Новейшее медицинское оборудование и технологии в сочетании с традиционными методами представляют собой наилучшую ком бинацию для получения максимального эффекта лечения и отдыха. 3 фешенебельных ресторана предлагают впечатляющий ассортимент изыс канных блюд как формой ala carte, так и роскошный шведский стол.

Шикарный отель в Йоханнесбурге Один из лучших отелей всемирно известной це почки Hyatt находится в пригороде Rosebank, недалеко от Йоханнесбурга. Удобное располо жение: близость к мегаполису с одной сто роны, но при этом вдали от шума и суеты с другой, делает Hyatt Regency Johannesburg идеальным местом отдыха и для бизнесменов, приехавших сюда по делам, и для обычных ту ристов, которые проводят в ЮАР свой отпуск. Кроме изысканных угощений в ресторанах, гос тиница предоставляет своим постояльцам воз можность бесплатно позавтракать в Regency Club. Также в распоряжении гостей: бассейн, spaцентр, современный фитнессклуб с сау ной, парной джакузи и конференцзалом.

118

PLATINUM


Royal Atlas Hotel&Spa Эта шикарная гостиница, расположенная в центре Агадира на берегу океана, в окруже нии живописного сада, рядом с лучшими в Ма рокко площадками для гольфа, называется Royal Atlas Hotel&Spa. В оформлении интерь еров сочетается мавританский колорит и эле гантный французский стиль. Уютные номера украшают традиционные марокканские ковры, светильники, красивая и удобная мебель. В spaцентре Daniel Jouvance предлагают ши рокий выбор программ по уходу за лицом и телом. Процедуры основаны на французских оздоровительных методиках и старинных ре цептах магрибских целителей. К услугам гостей изысканные рестораны международной, итальянской и марокканской кухни.

The Michelangelo Отель The Michelangelo расположен в деловом центре Йоханнесбурга, входит в группу The Leading Hotels of the World. Элегантная гостиница оформлена в стиле эпохи Возрожде ния. Каждая деталь интерьера буквально про питана атмосферой роскоши. The Michelangelo на весь мир славится заботой о комфорте своих постояльцев желания гостей мгновен но исполняются. Ресторан Piccolo Mondo предлагает отведать колоритные блюда экзо тической африканской кухни. Отдыхающие мо гут посетить spaцентр и современный фит нессклуб Lifestyle Fitness Centre, трена жерный зал, парную, солярий и джакузи. Для проведения приемов и встреч предусмотрен бизнесцентр и конференцзалы.

The Residence Mauritius Звезда острова Маврикий великолепный The Residence Mauritius, был открыт в 1998 году, а полностью реконструирован в 2004. Гостиница представляет собой комплекс, состоящий из двух и трехэтаж ных белоснежных зданий в стиле времен французской колонии, которые расположи лись среди пальм и изумрудной зелени тро пического сада, у белоснежного пляжа, протянувшегося на километр вдоль крис тально чистых вод Индийского океана. В просторных комфортабельных номерах эле гантные интерьеры в светлых тонах, сочета ющие европейский стиль и этнику: натураль ное дерево, оригинальные элементы декора и композиции из экзотических растений.

PLATINUM

119


Советы профессионалов

ЕдЕосллигод..о. лго, долго, Шаповалова Елена, заместитель генерального директора туроператора "Пан Укрейн", Киев Platinum: Уважаемая Елена Алексеевна, является ли главным показателем успеха турфирмы количество путешественников, которых за год удалось "осчастливить"? Елена Шаповалова: Для "Пан Укрейн" нет. Позволю себе сравнение с сетью ресторанов "фаст фуд" качественное, быстрое, обслужи вание большого количества посетителей, но при весьма однообразном меню. Продолжая аналогию, наша турфирма это "ресторан для гурманов", в котором "меню" маршрутов безгранично. Pl.: Чем соблазняются туристы, услышав сло во "Тенерифе"? Е.Ш.: Прежде всего, их привлекает слово "Канары". А затем, желающим получить на этих островах максимум наслаждений мы рас сказываем, что Тенерифе это самый знаме нитый и крупный остров, представляющий со бой огромную гору в Атлантическом океане с вершиной потухшего вулкана Тейде. Лучшего места отдыха, где круглый год разгар весны, не найти. Экзотическая природа, уникальные пляжи, ошеломляющие воображение экскурсии: то в ущелье пиратов, то в сред невековый замок СанМигель или в уникаль ный парк на шоу китов; современнейшая инф раструктура гостиничных сетей с теннисными кортами и полями для гольфа, модными бути ками, аквапарками, изумительными ресторана ми, spaцентрами и зажигательными дискоте ками, где царит фламенко. Карнавал, как в Рио. Любые виды спорта, катание на подвод ных мотоциклах. Но слова бессильны пере дать всю прелесть Тенерифе, даже возведя все перечисленное в третью степень. Pl.: Елена Алексеевна, а как пройти в кассу?

120

PLATINUM

Макиенко Анжелика, ведущий специалист туроператора "Вояж)Киев" Platinum: Что инте ресного украинские путешественники мо гут найти в Тунисе? Анжелика Макиенко: В Тунис, в первую оче редь, едут за пляж ным отдыхом, лечени ем талассотерапией и богатой экскурсионной программой, где на первом месте, естествен но, Сахара. 700км за 2 дня, пересекая уди вительные по красоте оазисы, посещая экзо тические деревни и старинные города, наблю дая фантастические миражи и знакомясь с бы том обитателей пустыни туристы настолько обогащают свои впечатления, что они остают ся в памяти путешественников на всю жизнь. Pl.: В какое время года лучше всего отды хать в Тунисе? А.М.: Ответ может показаться странным для Африки, но лучшее время в Тунисе для наших туристов июнь, июль, сентябрь. Pl.: Какие туры компания может предложить самой взыскательной публике с "туго набиты ми кошельками" и путешественникам, выбираю щим экономкласс? А.М.: Большой разницы в самих турах нет, просто обеспеченные люди могут жить в более дорогих номерах отеля и выбирать для себя любые экскурсии. Можно, например, полетать над Сахарой на вертолете. Pl.: Какой курорт в Тунисе самый известный? А.М.: Хаммамет называют столицей курортов. Это полуостров с жасминовыми, оливковыми рощами, апельсиновыми и лимонными садами, тенистыми парками. На севере центры та лассотерапии, в центре Bio Azur, в южной части фешенебельные отели и Дисней Лен дом. Более подробную информацию можно полу чить у сотрудников сети туристических агентств "Галопом по Европам".


Платиновые инвестиции

ННе дикая Африка После десятилетий беспорядков в экономике многих стран Африки наблюда ется стабильный рост. Внушительных размеров материк с живописной приро дой не мог остаться незамеченным дальновидными инвесторами, занимающи мися развитием новых рынков недвижимости. Уже можно говорить о настоя щей моде на приобретение жилья в государствах "черного" континента. Каж дый год сюда приезжает все больше и больше путешественников, что способ ствует развитию инфраструктуры туризма.

Рыбацкая деревушка Азила, расположенная в Марокко, славится своей аутентичностью, колоритными фестивалями и пляжами. В ско ром времени к этому списку добавится еще одна достопримечательность роскошный гостиничный комплекс "Азила Марина Гольф". Проект предусматривает: четырех звездочный отель, поле для игры в гольф, аквапарк, множество бассейнов, фитнесс клубы, оснащенные современным оборудова нием, и spaсалон. Начальная цена за апартаменты 63 000 евро.

К 2012 году Tinja, находящийся в 10 милях на юг от исторического города Танжер на се вере Марокко, станет круглогодичным курор том, включающим 2 500 зданий и современную инфраструктуру: изысканные рестораны, модные магазины, спортивные клубы и высококлас сные гостиницы. Также планируется построить spaотель с открытыми павильонами и швей царскими домиками, в которых можно уеди ниться. Tinja это уголок мира и покоя. Цена колеблется от 242 000 евро за отдель ные дома и 390 000 евро за виллу.

Один из наиболее эксклюзивных проектов Мар ракеша это "Изуран". Разработанный лон донскими и люксембургскими инвесторами, он являет собой изысканную комбинацию традици онной марокканской и современной архитекту ры. Размещен на 37 акрах земли в живописной местности с видом на вершины горы Атлас. "Изуран" состоит из 10 шикарных вилл, каж дая из которых имеет террасу и бассейн с подогревом. В проект также входит отель, spaсалон, итальянский ресторан. Начальная цена 2,3 миллиона евро.

122

PLATINUM


Дом в заповедном лесу Д Компания, владеющая брендом Zapovedniy®, прежде чем реализовывать свои строительные проекты, прошла долгий путь к пониманию абсолютного комфорта загородной жизни и разработала уникальную концепцию "правильный дом" должен строиться в "правильном месте". Загородные коттеджные поселки проектируются, строятся и оформляются лучшими зодчими, дизайнерами, декораторами. Дома должны укомплектовываться шикарной мебелью, современной бытовой техникой и самыми умными системами жизнеобеспечения. Исключительно "правильным" называют место, в котором возведен Zapovedniy®, окрестности сел Процив и Воронков Бориспольского района. Здесь раскинулись девственные леса, обеспечивающие идеальную экологию, в этом районе находятся лучшие автомобильные дороги Украины, интенсивно

124

PLATINUM

развивается инфраструктура. Zapovedniy® единственный в Украине загородный поселок с таким щедрым соотношением общей территории к площади застройки: 22 дома в окружении красивейшего соснового бора располагаются на 10 гектарах. Каждый участок имеет выход в лес, дома построены из лучших материалов и с таким качеством и долговечностью, что будут переходить из поколения в поколение. Покупателю остается самое приятное: вместе с дизайнерами воплотить в реальность свое видение интерьера, выбрать мебель и предметы декора. Программа Zapovedniy® перестала нуждаться в рекламе, победив в престижных номинациях: "Лучший коттеджный поселок категории Luxury", "Лучшая концепция загородного коттеджного строительства" и многих других. Уникальность столичного коттеджного городка Zapovedniy® это абсолютное соответствие названия и содержания. Светлана Кусси


Spa Platinum

Современные мужчины не стыдятся пользоваться косметикой. Голливудский сердцеед Метью Маккона хи убирает отечность под глазами гелем от Pevonia Botanica.

Гвинет Пелтроу в качестве скраба использует антиокси дантный эксфолиант С+С от Natura Bisse с кремниевым порошком и натуральными экстрактами цитрусовых.

126

PLATINUM

Голубоглазая моск вичка, 20летняя топмодель Саша Пи воварова освежает и увлажняет кожу лица тоником из натуральной 100% виноградной воды Caudalie.

Не боги горшки обжигают! Сравни вайте себя со "звез дами" и смело исполь зуйте их приемы и луч шие средства для при дания ослепительно го сияния своей коже.

Актриса Дженнифер Лопес холит каждую часть своего тела, не забывает и о губах, ухаживая за ними бальзамом By Terry.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

гранд-готель "Україна", вул. Володимирська, 20/1а, вул. Артема, 121, пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46 тел. (044) 278-61-11

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


Spa Platinum

Не мудрствуя лукаво 2

Традиционные подарки хотя и лишены эффекта сюрприза, но всегда представляют собой знак внимания, имеют несом ненную практическую пользу, говоря о том, как хорошо вы знаете своих любимых.

3 1. Новогодняя коллекция Chanel феерия золота и серебра, игра обольщения в мельчайших нюансах от креа тивного директора по макия жу Питера Филипса. 2. Увлажняющий крем с уни кальной формулой Hydramax + Active легко наносится, "тает" на коже, придавая ей бархатистость. 3. Фруктовые ароматы в на боре Love Declaration от Lulu Castagnette созданы для молодых девушек. Они полны нежности и соблазна. 4. Сумочка с набором Guest Men содержит три продукта для мужской кожи. Этот набор станет незаменимым другом для тех, кто много путешествует. 5. Восстанавливающая сыво ротка для лица и минипро дукты в стильной упаковке от Swiss Line подарят ощу щение праздника. 6. Продукты для тела линии Sensai Cellular Performance с праздничным шелковым плат ком помогут обрести здоровую и красивую кожу, приостанав ливая ход времени. 7. Культовая марка Z.Bigatti, причастная к эффектной внеш ности обладателей "Оскара", представляет очаровательную сумочку с восстанавливающими средствами ReStoration. 8. Новогодний набор от орга нического бренда VitaMan превратит уход за кожей лица в истинное удовольствие. Бла годаря растительным экстрак там из Австралии, она будет оставаться здоровой.

128

PLATINUM

1

4

5

7

6

8


Spa Platinum

2

Ароматы во время зимней спячки Зимой, когда природа отды хает, спрятав свои цветы и запахи в спящих почках, парфюмеры предлагают летние ароматы неподвластные изме нениям в природе.

1. Букет свежих нот аромата Zen окутан восточной чувственной вуалью из экстрактов пачули, голубой розы, кедра и мускуса. 2. Пьянящий Stella от Stella McCartney это све жесть зеленого мандарина в сочетании с чувственной ро зой и капельками росы. 3. В аромате Park Avenue сконцентрирован "дух" одно именного района НьюЙорка. Он соединяет в себе свежие цветы ирис, розу и ромаш ку, дарящую мягкость. 4. Incredible Me от Escada союз азиатской экзотики и европейского комфорта, ода современной чувственности, объединяющей Запад и Восток. 5. Сердце аромата Lulu от LuluCastagnette цветок красного жасмина Франжипа ни. Раскрываясь на коже, он согревает ее, как горячий коралловый песок. 6. Аромат VV Platinum наде лен соблазнительностью, на поминающей таинственную ночь в прозрачном хрустале, это эксклюзивная роскошь от Roberto Verino. 7. Сочная комбинация гру ши, личи и фрезии Chopard Wish Turquoise Diamond раскрывается навстречу новому дню све жестью и свободой. 8. Мускусный аромат Hugo Boss Femme для чувственной женщины, элегантной, актив ной, образованной. Она уве рена в себе, ее внутренний мир сияет.

130

PLATINUM

1

3

4

5

6

7

8

9


10

11

14 12

16

15

13

17

18

9. Starlight от Aigner par fums переносит нас в роман тический мир, исполненный нежных тонов. Гармоничное сочетание их ингредиентов создают иллюзорный аромат. 10. Аромат Matis рождается из древесных аккордов, пря ных акцентов, терпких запа хов фруктов, смешанных с чувственностью морской амб ры и сладкого табака. 11. Мужская классика, без укоризненный высокий стиль, элегантность и современ ность, вне моды и времени Canali Style. 12. Мужчина Boss by Hugo Boss призван побеждать. Стремящийся к большему и ведомый амбициями, он живет в мире, где нет ничего не возможного. 13,14. Ароматы Hugo XY и Hugo XX воплощают дух со временности. Это два очень индивидуальных аромата, но если их смешать, они созда ют идеальный союз. Упаковка и флаконы символизируют современные отношения разные, и в то же время взаимодополняющие. 15. Обладатель Swiss Army не потеряется в толпе: он не такой, как все, он любит риск и новые ощущения. Све жесть альпийского мха сердце аромата. 16. Infusion d'Homme от Prada полон оптимизма и энергии, он наполняет каждый момент жизни мужчины, но при этом не мас кирует его индивидуальность. 17,18. Побалуйте чувства парными ароматами Desir de Rochas. Они завораживают своей харизмой, привлекают изысканностью флаконов. С одной стороны это дань чувственной, современной женщине, с другой насы щенный аромат, который соблазняет древесновос точными нотами.

PLATINUM

131


Spa Platinum

ะ’ ะฑะปะพะบะฝะพั‚ ะะฐั€ั†ะธััะฐ ะœะฝะตะฝะธะต ะพ ั‚ะพะผ, ั‡ั‚ะพ ะฝะฐัั‚ะพัั‰ะธะน ะผะฐั‡ะพ ะดะพะปะถะตะฝ ะฑั‹ั‚ัŒ ั‡ัƒั‚ัŒั‡ัƒั‚ัŒ ะบั€ะฐัะธะฒะตะต ะพะฑะตะทัŒัะฝั‹, ะดะฐะฒะฝะพ ัƒัั‚ะฐั€ะตะปะพ. ะกะตะณะพะดะฝั ะดะพะฑั€ะฐั ะฟะพะปะพะฒะธะฝะฐ ะฟั€ะพะดัƒะบั†ะธะธ ะบะพัะผะตั‚ะธั‡ะตัะบะธั… ะบะพะผะฟะฐะฝะธะน ะฟั€ะตะดะฝะฐะทะฝะฐั‡ะตะฝะฐ ะดะปั ะผัƒะถั‡ะธะฝ.

2 1. ะกั€ะตะดัั‚ะฒะฐ VitaMan ัะพะดะตั€ะถะฐั‚ ั‚ะพะปัŒะบะพ ั€ะฐัั‚ะธั‚ะตะปัŒะฝั‹ะต ัะบัั‚ั€ะฐะบ ั‚ั‹, ะฟะธั‚ะฐัŽั‰ะธะต ะบะพะถัƒ, ะฟั€ะธะดะฐะฒะฐั ะตะน ะทะดะพั€ะพะฒั‹ะน, ัะธััŽั‰ะธะน ะฒะธะด. 2. ะญะผัƒะปัŒัะธั ะดะปั ะฑั€ะธั‚ัŒั ะพั‚ Pevonia Botanica ะพะฑะตัะฟะตั‡ะธ ะฒะฐะตั‚ ะธะดะตะฐะปัŒะฝะพะต ัะบะพะปัŒะถะตะฝะธะต ะปะตะทะฒะธั, ะฟั€ะตะดะพั‚ะฒั€ะฐั‰ะฐั ั€ะฐะทะดั€ะฐ ะถะตะฝะธะต ั‡ัƒะฒัั‚ะฒะธั‚ะตะปัŒะฝะพะน ะบะพะถะธ. 3. ะ˜ะฝะฝะพะฒะฐั†ะธะพะฝะฝะฐั ั„ะพั€ะผัƒะปะฐ ะบั€ะตะผะฐ ะดะปั ะปะธั†ะฐ Inthenso ะพั‚ GUAM ะฟั€ะตะดัƒะฟั€ะตะถะดะฐะตั‚ ะพะฑั€ะฐะทะพ ะฒะฐะฝะธะต ะผะพั€ั‰ะธะฝ, ะทะฐั‰ะธั‰ะฐะตั‚ ะบะพะถัƒ ะพั‚ ัั‚ะฐั€ะตะฝะธั. 4. ะ•ะถะตะดะฝะตะฒะฝะพะต ะฟั€ะธะผะตะฝะตะฝะธะต ะบั€ะตะผะณะตะปั Inthenso ะดะปั ะบะพะถะธ ะฒะพะบั€ัƒะณ ะณะปะฐะท ะพั‚ GUAM ะฟั€ะตะฟัั‚ ัั‚ะฒัƒะตั‚ ะฒะพะทะฝะธะบะฝะพะฒะตะฝะธัŽ ะพั‚ะตั‡ะฝะพั ั‚ะธ ะธ ัะฝะธะผะฐะตั‚ ัะปะตะดั‹ ัƒัั‚ะฐะปะพัั‚ะธ. 5. ะฃะฒะปะฐะถะฝััŽั‰ะธะน ะณะตะปัŒะฟะตะฝะบะฐ Payot ะฝะฐัั‹ั‰ะฐะตั‚ ะบะพะถัƒ ะบะธัะปะพ ั€ะพะดะพะผ, ัะฟะพัะพะฑัั‚ะฒัƒะตั‚ ั€ะตะณะตะฝะต ั€ะฐั†ะธะธ, ะทะฐั€ัะถะฐะตั‚ ัะฝะตั€ะณะธะตะน. 6. ะ‘ะฐะปัŒะทะฐะผ ะฟะพัะปะต ะฑั€ะธั‚ัŒั Payot ะพะบะฐะทั‹ะฒะฐะตั‚ ะฐะฝั‚ะธัั‚ั€ะตั ัะพะฒั‹ะน ัั„ั„ะตะบั‚, ัั‚ะธะผัƒะปะธั€ัƒะตั‚ ะธ ะทะฐั‰ะธั‰ะฐะตั‚ ะบะพะถัƒ. 7. ะ›ะตะณะบะธะน ะผะฐั‚ะธั€ัƒัŽั‰ะธะน ั„ะปัŽะธะด Matis ัƒะฒะปะฐะถะฝัะตั‚ ะบะพะถัƒ, ัะพ ั…ั€ะฐะฝัะตั‚ ะตะต ั‡ะธัั‚ะพั‚ัƒ, ัƒัั‚ั€ะฐ ะฝัะตั‚ ะถะธั€ะฝั‹ะน ะฑะปะตัะบ. 8. ะญะผัƒะปัŒัะธั ะดะปั ะฒะตะบ Transvital ั ั€ะฐัั‚ะธั‚ะตะปัŒะฝั‹ะผ ะบะพะผะฟะปะตะบัะพะผ, ัƒัั‚ั€ะฐะฝัะตั‚ ะฟั€ะธะท ะฝะฐะบะธ ัƒัั‚ะฐะปะพัั‚ะธ ะธ ั‚ะตะผะฝั‹ะต ะบั€ัƒะณะธ ะฟะพะด ะณะปะฐะทะฐะผะธ. 9. ะžะผะพะปะฐะถะธะฒะฐัŽั‰ะฐั ัั‹ะฒะพั€ะพั‚ะบะฐ Guest Men ั ัะธะปะธะบะพะฝะพะผ ะธ ะฐั€ ะณะธั€ะตะปะธะฝะพะผ ะพะฑะปะฐะดะฐะตั‚ ัั„ั„ะตะบั‚ะพะผ "ะฑะพั‚ะพะบัะฐ", ั€ะฐะทะณะปะฐะถะธะฒะฐั ะผะธ ะผะธั‡ะตัะบะธะต ะผะพั€ั‰ะธะฝั‹. 10. ะ›ะตะณะบะธะน ะบั€ะตะผ Guest Men ะดะปั ะบะพะถะธ ะฒะพะบั€ัƒะณ ะณะปะฐะท ะฑะพั€ะตั‚ ัั ั ะพั‚ะตะบะฐะผะธ ะธ ะปัŽะฑั‹ะผะธ ะฟั€ะธะท ะฝะฐะบะฐะผะธ ัƒัั‚ะฐะปะพัั‚ะธ.

132

PLATINUM

1

3

4

5

6

7

8

9

10


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 2786111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646


Spa Platinum

Балуйте свою кожу Эти очаровательные баночки с волшебными снадобьями сами по себе украшения "рабочего" стола каждой, заботящейся о здоровье кожи, женщины, а заключенные в них средства лучшие в мире.

1. Целебные растительные экстракты живительной сыво ротки Darphin увлажняют, на сыщают витаминами и защищают кожу, которая становится уп ругой и шелковистой. 2. Насыщенный крем Fibrogene от Darphin помо гает вернуть коже сияние и эластичность, а также ог раждает ее от видимых приз наков старения. 3. Reactive Skin Care Cream от Pevonia Botanica максимально питает, вос станавливает и защищает кожу от ветра, мороза и УФО, улучшает и выравнива ет ее цвет. 4. Питательный крем от Collistar гарантирует опти мальное увлажнение на про тяжении 24 часов, оздорав ливая и делая сухую кожу удивительно мягкой. 5. Крем для контура глаз от Elizabeth Arden помогает замедлить появление призна ков старения, обеспечивает интенсивное увлажнение, устраняя чувство сухости. 6. Регенерирующие липидные компоненты и экстракт лак рицы, входящие в состав восстанавливающего крема от Transvital, успокаивают, защищают и укрепляют кожу. 7. Питательный крем Matis ублажит самую "ненасытную" сухую кожу, которой не хва тает влаги и липидов. 8. Крем для контура глаз и губ от Payot сочетание мягкости и эффективности. Легко впитывается, разгла

134

PLATINUM

1

2

3

4

5

6

7


9

8

10

11

12

13

14

15

16

живает морщинки, стимули рует внутриклеточную ак тивность. 9. Шелковистый крем для те ла от Payot восстанавливает баланс и укрепляет структу ру кожи, а мельчайшие час тицы перламутра придают ей атласный блеск. 10. Укрепляющий крем Payot восстанавливает сухую кожу, оптимизирует межклеточный обмен, позволяя сохранить ее молодость. 11. Питательный крем Vinosurce от Caudalie разглаживает морщины, об ладает антиоксидантным свойством, глубоко увлаж няет, омолаживает и вос станавливает природное си яние кожи. 12. Энергетический крем Caudalie создан для актив ного воздействия на кожу с признаками потери эластич ности, он быстро восста навливает упругость, насы щает энергией и питает не достающими компонентами. 13. Дневной крем Essential Glow от Dr. Sebagh дарит коже жизненную силу, благо даря своей активной формуле с минералами, содержащими медь, цинк, магний. 14. Уже после первого при менения интенсивного кор ректора глубоких морщин от Payot, они расправляются и значительно смягчаются. 15. Ночной укрепляющий крем Reconfortane от Algotherm предупреждает старение кожи, помогает бороться с морщинами, ре гулирует процессы в коже, связанные с возрастными изменениями. 16. Состав дневного крема нового поколения от Yves Saint Laurent с "нутри капсулами" обеспечивает оптимальный баланс пита тельных веществ.

PLATINUM

135


Spa Platinum

Для здоровья волос Чтобы всегда удивлять окру жающих сверкающим шелком своих волос, нужно тщатель но подбирать средства по уходу за ними, обязательно прислушиваясь к советам косметологов.

1. Adenogen от ShiSeido эффективное средство от выпадения и для восстанов ления волос. 2. Экстракты чабреца, кра пивы, лаванды делают шам пунь ORising лучшим от вы падения волос. 3. Укрепляющая маска для волос ORising: протеины шелка + фитоконцентраты = рецепт здоровья волос. 4. Серум ORising из почек растений с эффектом антиок сиданта дает волосам высо коэнергетическую поддержку. 5. Применение лака Senscience, Shiseido Lab. позволит надежно зафиксиро вать укладку волос. 6. Капсулы True Hue иде альное решение для ухода за структурой окрашенных волос от Senscience, Shiseido Lab. 7. Красивые волосы это дар свыше. Маска для волос Marlies Moller поможет им оставаться здоровыми. 8. Спрейуход для создания текстуры Alterna с экстрактом черной икры и питательными энзимами помогает предотвра тить признаки старения. 9. Кондиционирующий уход для светлых волос Alterna смягчает и наполняет вла гой истощенные волосы, де лая их мягкими. 10,11. Шампунь и кондиционер Alterna с морским шелком предназначен для очищения светлых волос. Обладая обво лакивающим действием, они ук репляют структуру волос, при давая им равномерное сияние.

136

PLATINUM

3 2

1

4

5

6

8

9

7

10

11


Київ (044) 490 38 00, Донецьк (062) 312 80 00, Дніпропетровськ (056) 726 06 00, цілодобово


ППриближаясь к идеалу Привлекательная внешность ключ к ус пеху и гармонии в жизни. Сколько ни пы тались, но до конца разгадать тайну превращения куколки в бабочку никто так и не смог. Да и зачем искать ответы, не лучше ли просто насладиться результата ми труда мастеров и специалистов, со бранных в днепропетровском spaкомплек се "Термы". Здесь в уютной атмосфере отнюдь не занимаются чудесами даже сам Бог не вернет вам молодость. Увы, процессы старения можно лишь замедлить, а вот красоту и жизненный тонус мож но вернуть. Без салонных услуг, поверь те, этого не добьешься. Не обойтись здесь и без современных технологий. Вот почему "Термы" серьезно экипирован со временным оборудованием. В "Термах" при работе с кожей и телом не найдется такой проблемы или косметическо го недостатка, для решения которых нельзя было подобрать адекватную методику коррек ции и омоложения.

138

PLATINUM

Традиционные методики позволяют ощутить на себе безупречное действие аппаратной косме тологии (миостимуляция, прессотерапия, ваку умный лимфодренаж); пройти множество эксклю зивных spaпрограмм, включающих фитнесс, ди етологию, массаж, разнообразные обертывания, озоно, гидро, мезотерапию. Предпочтение клиенты отдают современному ме тоду коррекции фигуры липотерапии. Липотерапия представляет собой малотравмати ческий способ удаления жировых отложений с коротким периодом реабилитации и долговре менным положительным эффектом. В воднооздо ровительном комплексе "Термы" существует три вида липотермии: мезолиполиз, лазерный и ультразвуковой липолиз. У каждого из них есть свои преимущества, но все они обеспечи вают неизменно быстрый и стойкий эффект. Наши программы помогают клиентам обрести не только душевную гармонию, но и вопло тить в жизнь желание быть самым привлека тельным и неотразимым. На правах рекламы


Турецкая рапсодия Изысканная роскошь интерьера затейливая мозаика на полу и дорогие изразцы на сте нах, высококвалифицированные специалисты и благоприятное воздействие на организм в це лом сделали хаммам главной "изюминкой" оз доровительного центра Soul Spa, единствен ного "Spaкурорта одного дня" в Киеве. Ин дивидуальный подход, который является ви зитной карточкой салона, в полной мере от ражен и в турецкой бане здесь каждый по сетитель имеет уникальную возможность са мостоятельно выбирать набор процедур, руко водствуясь личными предпочтениями. Завсег датаи купальни особенно жалуют программу с использованием "чебекташи" (камень для жи вота), в холодное время года ей просто нет равных. Однако при первом посещении хамма ма лучше не отклоняться от традиционного списка предоставляемых услуг, включающего в себя пилинговый массаж с помощью специ альной рукавички "кессе" из шелка, а также арома и восточный мыльный массажи. После полезных и приятных во всех отношениях процедур гости непременно ощутят удиви тельную метаморфозу их тело достигнет истинной гармонии с разумом и душой.

"Бутик#отель SPA" Недалеко от Киева в курортном городе Ворзель находится уютный Spa Hotel. Свежий воздух в сочетании с суперсовременным оборудованием и широким выбором spaпроцедур поднимет жиз ненный тонус. Дизайн отеля, состоящего из 27 номеров разных категорий и VIPвиллы, прият но удивит ценителей стиля хайтек. 3 бассей на с круглогодичным подогревом воды до 38°С, особое место среди которых занимает "Бай кал", оснащенный системой встречного тече ния, предоставляют возможность плавать даже зимой. Особая гордость комплекса купель на свежем воздухе с постоянной температу рой воды 38°С и 2 гидромассажные spaджа кузи по 5 мест, где можно насладиться бо калом Moet&Chandon в приятной компании. Гости также могут посетить центр тепловой релаксации и тренажерный зал. В зимнем са ду можно отдохнуть за чашкой травяного чая с медом. Уютная атмосфера и разнообразие блюд в ресторанах японской и европейской кухни не оставят безразличным ни одного посетителя. Проведенные в отеле корпора тивные мероприятия вызовут желание вер нуться в этот райский уголок, где легко совмещаются бизнес и релаксация.

140

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


S"SЦPуAнаомтеил"ь "Снежный", номерапартаменты

Дуплекс "Египет"

Дуплекс "Пещера"

Днепропетровский SPAцентр "Цунами" от крыл уникальный гостиничный комплекс SPAотель, ориентированный на качествен ный элитный отдых с использованием со временных технологий омоложения и оздо ровления, возможностью выбора индивиду альных программ лечения и реабилитации. К услугам гостей 16 номеров категории "Люкс" и "Полулюкс". Уютные и комфорта бельные, они оснащены независимой систе мой климатконтроля, минибаром, телефон ной связью, сейфом и спутниковым телеви дением. А номера дуплекс и апартаменты оборудованы системой дополнительной пода чи кислорода. Роскошный ресторан отеля, способный вместить 32 человека, поражает изяществом интерьера и разнообразием блюд европейской кухни. В спокойной обстановке можно расслабиться и понастоящему отдох нуть, отвлечься от насущных проблем, забыв о рутине повседневной жизни. В баре предложат широкий ассортимент изысканных напитков. Анна Звягинцева

142

PLATINUM


Пункт назначения

ДзэнТач Шиацу в клубе "5 Элемент"

Массажист клуба "5 Элемент" Виктория Рева

Ц

Целительное искусство тела

Восток очаровывает своей богатой куль турой, философией и стилем жизни. Ду ховность и идеализм, свойственные ре лигиям этой части света, естественно и органично вплетены во все грани бытия, и даже искусство ухода за телом цели ком пронизано ими. Практически все восточные массажные методики основаны на убеждении, что жизненная энергия циркулирует по мери дианам тела, каждый из которых соот ветствует определенному органу, отве чающему за ту или иную функцию. Воз действие на меридианы происходит путем акупунктуры. Восточная трактовка жизни гласит: "если энергия "ци" циркулирует правильно, значит, вы здоровы". В столичном клубе здоровых удовольствий "5 Элемент" использование методики Дзэн Тач Шиацу доведено до совершенства. Лече ние любого недуга начинается с восстанов ления потока энергии. Состояние энергии ("ци") специалистами определяется по состо

144

PLATINUM

янию языка, глаз и пульсу. Методика уникаль на и не имеет возрастных ограничений. Массаж выполняется не только кончиками пальцев, но и ладонями, локтями, пятками и стопами. Про цедуру пациенту проводят в одежде, открытыми остаются лишь руки и стопы. Массаж ДзэнТач Шиацу помогает при стрессах, депрессиях, раздражительности, хронической усталости. Его рекомендуют при костномышеч ных нарушениях, аллергиях и некоторых функ циональных заболеваниях: мигрени, расстрой стве желудка, заболеваниях кишечника, боли в плечах, пояснице, при зубной боли, а также он нормализует артериальное давление. Дли тельность курса определяется индивидуально, поэтому эффект можно получить или сразу, или после определенного времени. Эмоциональные впечатления от массажа оста ются надолго. Ощущая небывалый приток жиз ненных сил и энергии, кажется, словно па ришь над землей, все, что волновало, ухо дит на второй план. Светлана Кусси


Elounda S.A Hotels & Resorts принадлежат три роскошных пятизвездочных отеля на острове Крит, Греция: Elounda Mare Hotel единственный член сети отелей Relais & Chateaux на острове Крит, Porto Elounda de Luxe Resort роскошный гольф и спакурорт, действующий в течении всего года и Elounda Peninsula ALL SUITE HOTEL самый роскошный отель в Европе, состоящий только из сьютов. Все сьюты имеют собственные бассейны с видом на море. Великолепное спа Six Senses в отеле Porto Elounda безусловно является самым грандиозным спа в Греции, а по предоставляемым услугам – самым лучшим спа в мире.

Elounda SA Hotels & Resorts 72053 Crete, Greece Tel: (+30).28410.68000 Fax: (+30).28410.41889 email: info@eloundasa.com www.eloundasa.com


www.eloundamare.com

www.eloundapeninsula.com

www.portoelounda.com


Библиотека Platinum

148

Южная Африка

Лев Африканский

Автор: А.Сальца Издательство "АСТ, Астрель", Москва, 2003г.

Автор: А.Маалуф Издательство "Хранитель", Москва, 2006г.

Объемное издание, посвященное изучению "черного" континента в лице одной страны, места встречи народов с абсолютно различной культурой. Окружение ЮАР величественно: саванны и пустыни, низменности и горы, прибрежные скалы и прекрасные пляжи че реда уни кальных природных ландшаф тов, соз дающих не повтори мый образ всего ма терика.

В этой книге расска зана невероятная ис тория странствий и приключений… история вечно голодного духа, снова и снова толкаю щего незаурядного че ловека вперед к да лекой, неизвестной цели. Из Африки в пышную и жестокую Ос манскую империю. Из средневековой столицы арабской науки и ис кусств Гранады в Рим, переживающий расцвет эпохи Возрож дения. Это описание жизни Хасана ибн Мохам меда, великого путешественника, знаменитого авантюриста и блистательного интеллектуала, при крещении получившего имя ИоаннЛев и прозвище Лев Африканский.

Клеопатра

Марокко

Автор: Ф.Гримберг Издательство "АСТ, Астрель", Москва, 2005г.

Главный редактор: К.Марке Издательство "АСТ, Астрель", Москва, 2007г.

Исторический роман современной российской писательницы Фаины Гримберг повествует о трагической судьбе знаменитой царицы Кле опатры, последней пра вительницы Древнего Египта. Легендарная покорительница мужчин, ставшая величайшей лю бовью Гая Юлия Цезаря и погубившая Марка Антония. Раньше ее образ вдохновлял рим ских художников и по этов, а сейчас пи сателей и кинематогра фистов. Ее жизнь и смерть овеяны легенда ми. Автор раскрывает многие из тайн пре краснейшей и загадоч нейшей из женщин. В тексте использованы сочинения античных ав торов, а также новейшие данные археологии.

Очередное яркое, красочное издание из се рии "Дорлинг Киндерсли. Путеводители". Книга содержит всю не обходимую информацию для путешественников, решивших отправиться в Марокко: главные марш руты, отели, оазисы, пустыни, рынки, горы, ремесла. Качественные иллюстрации карты помогут лучше ориентиро ваться в этом государстве, с таким ги дом турис там оста нется толь ко наслаж даться достопри мечатель ностями.

PLATINUM


ББрилликаанктыих

носить?

Пожалуй, это первый артпроект такого масштаба, в котором авторы сделали по пытку путем искусства фотографии пока зать, что ношение бриллиантов это тоже искусство. Мало иметь возможность купить дорогие ювелирные коллекции, нужно уметь и правильно пользоваться ими, чтобы пол нее выразить свой вкус, внутренний мир, а не только материальный статус. Для реализации идеи пришлось собрать бюджет, сравнимый с тем, что нужен для постановки блокбастера; договориться с модными фотографами России, Украины, Гонконга, Швейцарии, Франции, у кото рых на годы вперед расписаны съемки фотосессий для лучших глянцевых журна лов… Но больше времени и усилий потре бовалось, чтобы найти нужную натуру, павильоны, и, наконец, с целой ротой во оруженной до зубов охраны и под завесой полной секретности свезти со всего мира в одну "кучу" бриллианты и ювелирные украше ния стоимостью, выражаемой цифрой с десят


ками нулей. Сказать, что проделать такую работу было невероятно трудно, означает просто посмеяться над ее организаторами. Главной и самой ответственной частью проекта стал "выбор актеров". Однако по мере обсужде ния задач, которые должна была решить "геро иня" альбома, стало понятно, что это должна быть актриса, которая наделена неземной кра сотой, и ее актерский имидж не должен укла дываться ни в один из существующих типажей. Рената Литвинова это имя не сходит ни со страниц средств массовой информации, ни с те ле и киноэкранов, ни с театральных афиш. Ее боготворят режиссеры, зрители, ее манеру паро дируют эстрадные звезды, за ней охотятся папа рацци, в нее безнадежно влюблены все, способ ные на это чувство, мужчины, ей невероятно завидуют и мечтают о ее славе начинающие акт рисы. Вот поэтому, когда потребовалось согла совать данную кандидатуру с зарубежными спон сорами проекта, имя Ренаты Литвиновой открыло все сердца, а самые модные кутюрье с радостью предложили свои последние изыски. Например,

торговый Дом Christian Dior, в лице его глав ного ювелирного дизайнера Виктуар де Кастелян, посчитал за честь предоставить для съемок кол лекцию Incroyable (фр. Невероятный), которая создана в единственном экземпляре и не может быть продана, потому что такую красоту решили никогда не тиражировать. Появление такой творческой личности как Лит винова сразу облегчило поставленную задачу всю режиссуру съемок она взяла на себя. И предложила придать фотографиям не только лоск и модный стиль, но и некую жанровость. Для этого она в партнеры по съемочной площадке пригласила Екатерину Тимофееву, которая и за думала этот проект. Являясь вицепрезидентом и креативным директором компании Crystal Group, экспертом в области ювелирного искус ства, ей давно не давала покоя мысль о некой стыдливой закрытости, зашоренности и распространяемой как слухи теме роскоши. Быстро став музой многих знаменитых итальян ских ювелиров и дизайнеров, она вначале своими идеями, а затем и эскизами дала

PLATINUM

151


жизнь просто сумасшедшим по красоте ювелирным украшениям. Есть коллекции, названные ее име нем. На некоторых фотографиях, благодаря ис кусству фотохудожников, Литвинову и Тимофееву можно спутать обе настолько красивы и орга ничны, что это стало еще одним доказательством режиссерского таланта Ренаты Литвиновой. Съемки закончены. Оглядываясь назад, можно вспомнить, как в течение двух лет кропотли во, тщательно и бережно отбирались для буду щих кадров ювелирные украшения, швейцарские часы, старинные бальные платья, вуали, шуб ки, палантины. Из Москвы была доставлена ог ромная коллекция шляпок, среди них ручной работы японского дизайнера Юнио Ватанабэ и не уступающего ему по таланту москвича Конс тантина Гайдая. Все аксессуары должны были быть не столько модными, сколько максимально отвечать внутреннему миру Ренаты Литвиновой, чей тонкий вкус и пронзительное чувство прекрасного не терпят фальши. На съемочных площадках часто можно было увидеть известных дизайнеров и ювелиров, которые специально

152

PLATINUM

прилетали из других стран, чтобы воочию убе диться, как их украшения и красота двух жен щин обретают единый образ. Некоторые вещи были представлены частными коллекционерами. Чего только стоят бриллианты индийской Гол конды, которые, начиная с XV века, тянут за собой кровавый след борьбы за обладание ими! Необычный фотоальбом выйдет ограниченным ти ражом, специальная серия будет содержать на его страницах собственноручные рисунки и ци таты Ренаты Литвиновой. Он еще только гото вится к печати, а на право его собственности уже претендуют многие покупатели, среди кото рых знаменитые галереи и артаукционы. Впро чем, эта часть истории создания альбома самая неинтересная. Главное, что те из людей, кото рым посчастливится взять его в руки, почув ствуют прикосновение сразу к нескольким плас там искусства режиссерского, актерского, ювелирного, часового, фотографического, кото рые авторы ассоциативно попытались объединить в поголовную моду столетия эклектику. Василиса Фридлянд


Культура

Земля в иллюминаторе Однажды француз Ян АртюсБертран обнару жил, что его призвание фотография. Про изошло это в Кении, когда, став пилотом монгольфьера, он открыл для себя красоту мира с высоты птичьего полета, и начал экспериментировать с аэрофотосъемкой. Вер нувшись на родину, издал свой первый фо тоальбом и решил сделать карьеру репорте рафотографа. Для этого он присоединился к натуралистам, путешественникам и значи тельную часть времени проводил в странах Африки. Его работы были опубликованы таки ми крупными издательствами как: Paris Match, Geo, Life, National Geographic, а в 1991 году он создал первое агентство фотографии Altitude, специализирующееся на аэрофотосъемке. При патронаже ЮНЕСКО, осуществил самый честолюбивый проект: соз дание банка изображений Земли, снятой сверху, отчет о ландшафтах планеты для настоящих и будущих поколений. Сегодня открытая выставка работ АртюсБертрана, The Earth from Above, проходит более чем в 100 городах мира и уже привлекла почти 100 миллионов зрителей, которым понятен своеобразный язык фотохудожника.

Галерея в Танжере Medina Art Gallery в Танжере была основана в 2000 году местными художниками, Саидом Кадири и Омаром Салхи, которые перенесли ее из разрушающейся Медины в новое, совре менное здание. Дебютный вернисаж состоялся в том же году и был восторженно воспринят жителями Белого Города. Направление гале реи показ произведений искусств, отража ющих социальную, культурную и политическую жизнь, как Танжера, так и страны в целом. Многие художники с именами, известными всему миру, в разные периоды работали и жили в Танжере, оставив богатое художест венное наследие своего "марокканского" пе риода. Часть таких работ постоянно экспо нируется на выставке, это подлинники Жоржа Вашингтона и Эдмона Валеса, Мохаммеда Дрисси и Фатимы Хасан, Габриэля Руссо и Мориса Ромберга. Однако местной тематикой галерея не ограничивается. В прошлом году здесь с успехом прошел ретроспективный по каз картин испанского художника Антонио Фуэнтеса, готовятся другие вернисажи зна менитых европейских художников. Таким образом, Medina Art Gallery стала ту ристической достопримечательностью города.

154

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

гранд-готель "Україна", вул. Володимирська, 20/1а, вул. Артема, 121, пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46 тел. (044) 278-61-11

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


Платиновый дизайн

Свадебные одеяла помогают от сглаза Конечно же, речь идет не о простых пледах, а об уникальных, выполненных вручную из овечьей шерсти с хлопком, украшенных густой бахромой, с кропотливо добавленными элемен тами декора. Такие покрывала делают в домах берберских невест. Считается, что подобные творения одарены "барака". В Марокко это понятие является воплощением положительной силы. Ислам истолковывает его как "благо дать, которой Аллах наделяет пророков и святых, имамов и шейхов, через них счастье может быть ниспослано простым людям". Носи телями "барака" являются гробницы пророков, Коран, "черный камень" и другие святыни. В случае с предметами ткаческого искусства дело обстоит немного иначе: вера мастерицы в сверхъестественное неразрывно связана с тем, что она производит. Сам станок прев ращается в символ волшебной защиты и рас сматривается как живое существо. Если тка чиха будет заботиться о соблюдении опреде ленного числа и комбинаций нитей, то за конченная работа станет настоящим талисма ном и будет содержать "барака", действуя как щит против дурного глаза.

Космическая физкультура Всего за десять минут пребывания на платфор ме ваше тело поработает как за час в спор тивном зале. А если добавить упражнения? Омоложение организма, увеличение продолжи тельности жизни, подтянутый живот, упругие ягодицы, сильные руки, отсутствие целлюлита и выброс эндорфинов, как у бегунов на пике нагрузки, вам обеспечены. Первыми трениро ваться на вибрирующей платформе начали советские космонавты в 1960х годах. В 1999 году тренер олимпийской сборной Голлан дии Гус Ван дер Меер использовал этот метод для представителей спортивной элиты, а затем для людей всех возрастов, веса тела и уров ней подготовки так появился тренажер Power Plate, генератор молодости и здоровья. "Мои друзья мне все уши прожужжали о Power Plate, и теперь я знаю, почему", говорит певица Кайли Миноуг. Супермодель Клаудия Шиффер не нарадуется на новинку: "Для рабо тающей мамы это как раз то, что нужно!". С ними согласны Натали Имбрулья, Хилари Суонк, футбольная команда "Челси", китайская олим пийская сборная и клиенты лучших фитнесс клубов мира. Приятно, что культовый тренажер сегодня доступен и в Украине.

156

PLATINUM


Air Routes

Предполетный on'line Air France Одна из престижнейших и крупнейших авиа компаний Европы Air France предлагает сво им пассажирам воспользоваться услугой ин тернет регистрации. Теперь, не выходя из дома, можно зайти на украинский домен сай та авиакомпании Air France www.airfrance.uа, распечатать посадочный талон и явиться в аэропорт прямо к посадке в самолет. Online регистрация начинается за 30 часов до вылета. На подробной схеме салона лайнера, размещенной на странице сайта, можно выбрать понравившееся место. Удобства такого вида регистрации очевидны. Не нужно больше стоять в длинных очередях, это реальная экономия времени и сил. Ле тать с Air France всегда просто и удобно.

На крыльях успеха С образованием компании "Аэростар" в 1997 го ду в Украине появился новый вид услуг авиатакси. Законы развития рынка диктуют правила ведения бизнеса, где постулат "время деньги" становится наиболее акту альным, а мобильность перемещений по стра нам мира приобретает цену успеха в делах. "Аэростар" партнер крупнейших украинских и зарубежных компаний. Опыт работы в об ласти организации и выполнения деловых по летов позволил разработать эксклюзивные схемы взаимоотношений авиакомпании с за казчиками, что дает возможность обеспечить выгодные условия для ее пассажиров. Авиа компания "Аэростар" имеет в собственном сертификате самолеты: Як40, Falcon 20F, King Air 350 Super, Dornier 328 Jet.

Экскурсии по Стамбулу Авиакомпания Turkish Airlines, стремясь доставить своим пассажирам максимум удо вольствия, предлагает бесплатные экскурсии из аэропорта Ataturk для тех воздушных пу тешественников, у которых время между пере садкой составляет не менее 10 часов, а для пассажиров бизнескласса 7 часов. Автобусные экскурсии с профессиональным ги дом начинаются в 9.00 и 12.00. Они включа ют: посещение Дворца Топкапы (кроме вторни ка), Голубой мечети, площади Ипподром, Со фийского собора (кроме понедельника). Те, кто успеет на утреннюю программу, смогут также посетить музей Кахрие и археологиче ский музей. Обед в стоимость тура не вклю чен. Вместо экскурсий можно бесплатно полу чить номер в отеле аэропорта.

158

PLATINUM


Надежные крылья Национальная авиакомпания "Днеправиа" наи более динамично развивающийся авиаперевозчик в Украине. С начала 2008 года компания ос воила более 10 международных и внутренних маршрутов, открыла представительства в не скольких крупных городах страны и ближнего зарубежья. В планах "Днеправиа" приобрете ние дальнемагистральных лайнеров Boeing 757 и Boeing 767, которые позволят выполнять рейсы в страны Северной и Южной Америки. Это станет весомым дополнением к уже хорошо отлаженным транспортным коридорам в Азер байджан, Армению, Грузию, Россию, Узбекис тан, Австрию, Италию, Грецию, Польшу, Египет и Турцию. Ныне высокий комфорт пассажиров в полете обеспечивается парком современных авиалайнеров Boeing 737 и Embraer 145.

iPhone ' новые возможности British Airways первой среди авиакомпаний представила программное приложение к новомy американскому сотовому телефону Apple iPhone 3G, с помощью которого пассажиры смогут узнать о прибытии и отправке самоле та в режиме реального времени, уточнить расписание рейсов и забронировать билет. Пол Коди, директор по информационным техно логиям British Airways, заметил: "У нового iPhone замечательные функциональные возмож ности. Это производит настоящую революцию в коммуникационных технологиях, позволяя мгновенно получить нужную информацию. Нам приятно, что именно клиенты British Airways первыми воспользуются этой разработкой". Новое приложение для iPhone 3G можно загру зить со страницы www.apple.com

Malev ' без опозданий Malev Hungarian Airlines признана одной из самых пунктуальных авиакомпаний Европы. Хорошо узнаваемые, современные самолеты с синей окраской хвостового оперения, выпол няющие рейсы в разные страны мира, являют ся украшением неба и примером неукосни тельного следования расписанию. Последнее обстоятельство зафиксировано Ас социацией европейских авиалиний в первом квартале 2008 года. Кроме этого, объектив ная годовая статистика свидетельствует, что Malev занимает третье место в Европе по точности отправления авиарейсов в кате гории полетов на короткие и средние дис танции и пятое по качеству доставки бага жа. Вывод прост: летая на крыльях Malev, пассажиры экономят время и берегут нервы.

PLATINUM

159


In the Top Flight

Открытый мир "ИСД Авиа" Компания "ИСД Авиа" является одной из пер вых, которая выполняет воздушные перевозки VIPкласса. Имея большой опыт в данной сфе ре, она предоставляет самый лучший сервис, как на борту самолета, так и на срок действия контракта: предполетное обслужива ние в аэропортах, организацию "шатлов" по доставке пассажиров к месту назначения на земным транспортом. Престиж компании возрос еще больше после покупки ею двух самолетов: Challenger 850 на 15 мест для VIPобслужива ния (один из немногих VIPсамолетов такого класса и размеров в Украине) и CRJ 200 большой, на 50 мест, пассажирский лайнер, который необычайно удобен для предоставле ния услуг по перевозке делегаций.

Улетный комфорт AeroCharter в кратчайшие сроки решает лю бые задачи, связанные с перевозками пасса жиров. Высокое качество предоставляемых услуг, достигнуто благодаря профессиона лизму, дисциплинированности и ответствен ности сотрудников авиакомпании, которые прикладывают максимум усилий, чтобы сде лать каждый полет комфортным и безопасным. Самые современные самолеты с изысканными интерьерами салонов, кожаная мебель, аудио и видеоаксессуары все как в лучших апартаментах пятизвездочных отелей. Путе шественники могут самостоятельно формиро вать меню "воздушного ресторана", заранее заказывая закуски, горячие блюда, десерты, алкогольные и прохладительные напитки.

В Париж по делу? Не вопрос! Авиакомпания CABI одна из первых в Украине, которая сразу после своего рождения в 1994 году сумела завоевать высокий авторитет сре ди деловых людей, государственных деятелей, звезд эстрады и спорта. Совершая полеты на самых безопасных, престижных самолетах биз нескласса Falcon 50 в любую страну мира, CABI обеспечивает пассажирам комфорт, надеж ность, конфиденциальность, быстроту оформле ния рейсов и скорость полетов. Располагая собственным парком современных реактивных лайнеров, базирующихся в аэропорту Донецка, компания также имеет закрытый, охраняемый пассажирский VIPтерминал с полным пакетом услуг мирового уровня.

160

PLATINUM


Teteatete with the Chef

ПрПеесртеодрапонходом в Роман Чирко, шефповар ресторана Decadence House, Киев Platinum: Роман, чтобы попасть в Decadence House, нужно было основательно заявить о себе... Роман Чирко: Я долго учился. В ресторане "Хайфа" у поварамарокканца, в "Винштубе" под руководством француза, а в ресторане John Bull Pub сменил на посту шефповара поляка. Киевский ресторан "Велюр" и севастопольский в яхтклубе я открывал уже самостоятельно. Pl.: Что изменилось с Вашим приходом в Decadence House? Р.Ч.: Это новая страница моей жизни. А для ресторанаклуба резкие изменения вредны. Наши гости ценят, прежде всего, атмосферу и качество, поэтому я делаю ставку на самые лучшие и свежие продукты, из которых готовлю максимально простые блюда! Экзотика уже не в моде. Сейчас в моде простые и понятные блюда из продуктов высочайшего качества. Ак цент на выразительную сервировку. Pl.: Ради каких "простых изюминок" стоит прийти в Decadence House? Р.Ч.: Это наша домашняя паста, равиоли, тартар, карпаччо, ризотто, обширная карта суши. Хлеб собственного производства, кото рому нет аналогов во всей Украине. И, ко нечно же, десерты. У нас свой кондитерский цех и высококлассные специалисты, создающие настоящие шедевры: шоколадные конфеты руч ной работы и печенье на любой вкус, приго товленное по французской технологии.

162

PLATINUM

Этьен Кребс, шефповар ресторана L'Ermitage, Монтре Platinum: Господин Этьен, когда Вы были ребен ком, что Вас интересовало на домашней кухне? Этьен Кребс: Когда я наблюдал за тем, как го товит мама, прежде всего, обращал внимание на то, с каким желанием она каждый день это дела ет, чтобы доставить удовольствие тем, кто ею любим. Я понял, что еда это важнейший момент в жизни каждого, и тоже захотел доставлять ра дость окружающим. Если подходить к этому с фантазией, со всей строгостью отбирать самые лучшие и свежие продукты приготовленные блю да позволят удивить, привести в восторг и дос тавить огромное наслаждение гостям, вкушающим плоды кулинарного творчества, а, следователь но, и я получу свою долю счастья. Pl.: Кто пробудил в Вас страсть к поварско му искусству? Э.К.: Мои учителя, лучшие шефповары Швей царии Фриц Балестра и Фредди Гирардет. Pl.: К какой из школ ресторанного искусства Вы себя относите? Э.К.: Я никогда не принадлежал ни к одной из них, но, постигая кулинарную науку, учился быть хорошим поваром. Pl.: Каковы главные составляющие "мира" Этьена Кребса? Э.К.: Здоровье и семья. Pl.: Биохимик Ганс Кребс нобелевский лау реат, есть ли желание стать еще одним Креб сом в списке награжденных? Э.К.: Я не настолько честолюбив.


Станислав Козлюк, сушеф ресторана "Атлас", Донецк Platinum: Ваш ресторан вошел в рейтинг национального проекта "100 Лучших Рестора нов Украины 2008", проведенного компанией EventBrand. Примите наши поздравления! Как Вам это удалось? Станислав Козлюк: Благодаря высокому про фессионализму обслуживающего персонала, ка чественному сервису, оригинальным авторским и классическим рецептурам украинской и ев

Николай Саньков, сомелье ресторна "Марио", Киев Platinum: "Марио" позиционирует себя как домашний итальянский ресторан, но его меню изобилует гурманскими изысками, а как об стоят дела с винной картой? Николай Саньков: Ценность нашей винной карты в том, что она является эксклю зивной в Киеве. В ней находятся позиции, которые специально заказываются исключи тельно для нашего ресторана. Создавая ее,

ропейской кухонь. Наши гости в восторге от суши и мангалменю, есть и специальное меню для самых маленьких. У нас в рестора не можно не только отведать блюда, ставшие хитами форель с диким рисом под нежным сливочным соусом Шардоне, медальоны из те лятины под соусом Roquefort, соус из ла ванды, неповторимый торт терамису, но и увидеть настоящие шедевры гастрономического искусства выгравированные узоры на дынях и целых ягодах арбузов. Pl.: Всегда ли удается "Атласу" отслеживать последние тенденции ресторанного дела? С.К.: В настоящее время особенно актуаль на тема выездного обслуживания. Именно кейтеринг заключает в себе неограниченные возможности по проведению национальных кофебрейков, корпоративных вечеров, бан кетов с авторскими блюдами и, конечно же, фуршетов с таким неотъемлемым украшением cateringстола как фуршетная горка с раз нообразием минизакусок гости всегда остаются довольны. Совмещая творческий подход с профессиональным уровнем обслу живания, "Атлас" впереди планеты всей: если гость пожелал чтонибудь эдакое, для нас нет ничего невозможного. Это и при влекает наших посетителей.

я попытался удовлетворить запросы посети телей с разнообразными вкусами. Разумеет ся, почетное место отведено лучшим винам известных итальянских брендов. "Марио" ра ботает со всеми винными компаниями Украи ны, но с самыми топовыми позициями. Изу чив вкусы постоянных гостей, я предлагаю им только самое интересное, стараюсь пра вильно подобрать вина, ориентируясь на блюда, которые они заказывают. Pl.: В безграничном ассортименте элитных напитков, представленных у Вас в рестора не, каждый сможет найти вино по своему вкусу, а существуют ли уникальные предло жения от "Марио"? Н.С.: Многие наши посетители винные гур маны, но я никогда не забываю и о гостях, желающих изучить культуру пития. В послед нее время в "Марио" проходят гастрономиче ские дегустации вин от ведущих мировых тор говых марок. При этом свою продукцию пред ставляет сам производитель или менеджер компании. Теперь не только ведущие сомелье Украины, но и наши гости могут попробовать из первых рук новые правдивые напитки. Доб ро пожаловать в "Марио", только здесь вы получите истинное удовольствие и незабывае мое наслаждение от качественных вин.

PLATINUM

163


Gourmet

Эгоизм как ресторанное искусство Меню столичного ресторана "Эгоист" состав лено в лучших французских кулинарных тради циях, блюда отличаются тонким вкусом и со вершенным дизайном. В рецептуре сочетаются кулинарный гедонизм и утонченное гурман ство. Только один из примеров неистощимой изобретательности шефповара ресторана шедевр из шотландского лосося, морских гре бешков и тунца, с добавлением икры летучей рыбы, черной икры и стеблей одуванчика, под общим названием "Трио Тартаров". А общая атмосфера изысканности и домашнего уюта в этом быстро завоевавшем популярность ресто ране создается массой со вкусом подобранных мелочей и заботой персонала о гостях.

"Рыбный базар" сокровища океана "Морской гребешок, кальмар, кальмарбеби, креветки, новозеландские мидии, клешня королевского краба, осьминог и лобстер, приготовленные на гриле". Это всего один пункт меню лучшего рыбного ресторана страны, киевского "Рыбного базара". Дочитав его до конца, любой гурман поймет, что попал в "правильное" место. Здесь как на самом большом итальянском рыбном базаре Неаполя, такое разнообразие, что впору водить сюда экскурсии. Ресторан расположен на двух уровнях. Главное "украшение" это великолепная витрина, где на льду выложен изумительный натюрморт из диковинных обитателей морей и океанов.

Упоение вкусом Новинка в меню ресторана Porto Maltese (Большая Житомирская, Киев) называется "По липо Наполитано". Это осьминог, прибывший на самолете рейсом из Рима в свежем виде и благодаря искусству шефповара, приготов ленный под соусом из помидоров, чеснока, миндальных и лесных орехов. Сказать, что это блюдо вкусно, означает ничего не пони мать в кулинарии лишь итальянское Delizioso! (Восхитительно!) способно при близиться в верной его оценке, которая при менима и к ресторану в целом. Дружественная атмосфера, сербские повара, которые приго товят блюда на гриле, на пару или замысло ватым способом "а ля Дуле", придали Porto Maltese триумфальную популярность.

164

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

TIME SQUARE CONVEX

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

гранд-готель "Україна", вул. Володимирська, 20/1а, вул. Артема, 121, пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46 тел. (044) 278-61-11 Arije Paris

Doux Joaillier Courchevel

Saint Barthelemy

Piantelli London

Den Haag Lydion Mucevher Antalya Sincere Kuala Lumpur

Zegg & Cerlati Monaco Avakian Geneva Azal Dubai

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385

Doux Joaillier Saint Tropez

Hubner Vienna

Harvay Nichols Dubai

Sincere Singapore

Cellini New York

www.guyellia.com

Carat & Time

Diamond Time Athens Louvre Moscow

Steltman

Crystal Kiev

Westime Los Angeles


Кулинарный вояж

В стиле модной эклектики Известный киевский ресторатор Маргарита Сичкарь так говорит о своем детище: "Я ста ралась создать ресторан, в котором культу еды и сервиса отдано первое место!". Прошел год после обновления "Тампопо", и сегодня благодарные завсегдатаи и новые гости наслаж даются изысканным интерьером, оформленным по мотивам творчества японского художника XVII века Хокусая, и изумительной авторской кухней шефповара Дмитрия Углицких, вобравшей в себя все лучшее, что существует в мире кулинарных шедевров Востока и Европы. Морепродукты, рыбные и мясные блюда, де серты в меню читаются, как описание ска зочных пиршеств, а их дегустация становит ся открытием даже для гурманов.

Икра дело вкуса Рыба и морепродукты, эксклюзивные сеты из устриц и шампанского, изысканный интерьер от итальянского дизайнера Джанфранко Бортолотти и организаторский талант Александра Крыло ва, владельца ресторана "Икра", таковы слагаемые настоящего дара, который получи ли гурманы Киева. По воскресеньям здесь подают paella по классическому валенсий скому рецепту, в пятницу и субботу на вечерах Feel Good Evening развлекают музы кой от лучших диджеев, но каждый вечер перед ужином гостей угощают шампанским LaurentPerrier за счет заведения. "Икра" ресторан гастрономических наслаждений, ко торый посещают те, кто понимает и ценит высокий вкус и стиль жизни.

Stupendo Porto Maltese За все время работы киевского рыбного рес торана Porto Maltese, что на Красноармей ской, он стал широко известен не только столичным гурманам, но и любителям морских деликатесов со всей Украины. Название рес торана переводится как "Порт спасения", и он готов спасти своих клиентов от голода не только физического, но и эмоционального. Феерические блюда, приготовленные из мор ских волков и петухов, солнечников, рыбме чей и морских чертей по рецептам стран Ад риатики здесь всегда самые вкусные, их со творит на глазах гостей поваруникум Серд жан Чулафич. Можно заключать пари на что угодно: еще несколько часов назад все "инг редиенты" живыми плавали в море.

166

PLATINUM


Семь футов под килем Элитный отель Elounda Mare расположен на берегу залива Мирабелло, в северной части острова Крит, среди потрясающей по красоте природы. Гостиница известна далеко за пре делами Греции не только благодаря своему расположению, архитектуре, шикарным ин терьерам, особому уюту, но и ресторану Yacht Club. Сидя за столиком на террасе с видом на открытое море, создается впечат ление, что под ногами палуба роскошной ях ты. Меню состоит из шедевров греческой кухни, в нем доминируют блюда из морепро дуктов и рыбы. Раз в неделю здесь прово дится тематический вечер The Fisherman's Eve. Во время ужина слух и взоры гостей услаждают музыканты в национальной одежде.

Columbus для "колумбов" Ресторанногостиничный комплекс Columbus по праву считается местом эксклюзивного отдыха в Одессе, а все потому, что в этом уни кальном заведении нет случайных мелочей, каждая деталь, включая оригинальный дизайн и даже само расположение ресторана, здесь играет значительную роль. Высокопрофессио нальный персонал всегда радует гостей изыс канными блюдами из рыбы и морепродуктов, великолепными винами. Столики на пирсе, сервированные восхитительными десертами, словно специально предназначены для роман тических встреч под тихий шелест волн. Columbus это terra incognita, место, которое нужно обязательно "открыть" для себя и своих друзей.

"Подкова" на счастье К нему ведут разные пути. Один из них с элементами изящества и гастрономического блаженства, начинается на Столичном шоссе и ведет через КончаЗаспу. Всего 20 минут от центра, и вот уже в тени раскидистых веко вых дубов "путешественника" встречает ресто ранпоместье "Подкова", стилизованный под средневековье. Французские (из провинции Эльзас) и украинские кулинарные шедевры сде лали "Подкову" любимым местом не только оби тателей городка "Золотые ворота", но и киев ских гурманов, которые ценят его за домашний уют. Летом в залах и на террасе ресторана царит атмосфера блаженства, сдобренная дым ком настоящего мангала, а зимой так хорошо погреться у камина.

PLATINUM

167


1

ЛЛотуечлшиимеира 2

Осенью в Киеве состоялась ежегодная презентация престижной сети отелей The Leading Hotels of the World, организо ванная для журналистов, представителей турфирм и членов Leaders Club. Владельцы, генеральные менеджеры и директора знаменитых отелей, располо женных в 80 странах, приехали в сто личный Opera Hotel для того, чтобы украинские туристы "из первых уст" узнали о безграничных возможностях и услугах, которые шикарные отели гото вы предоставить своим гостям. Для The Leading Hotels of the World нынешний год юбилейный. Сеть была организована 80 лет тому назад, тог да в ее состав входили всего 38 отелей. Сегодня их 450, с главным офисом в НьюЙорке. В программе пре зентации прошла лотерея, счастливчи ки с выигрышными билетами теперь смогут провести уикенды в лучших отелях сети, а журналисты совер шить пресстур на Сардинию. Марина Козленко

3

4

1. Нам 80! 2. Госпожа Natalie Gurieva; господин Umberto Schioppa, The Ritz London. 3. Госпожа Natalie Gurieva, официальный предста витель The Leading Hotels of the World в Украине; господин Giovanni Sirabella с женой, Mezzatorre Resort&Spa, Ischia; госпожа Irina Stevens, Kempinski. 4. Господин Pietro Panelli, Grand Hotel&La Pace, Montecatini Terme; господин Jiri Gajdosik, Le Palais Hotel Prague.

168

PLATINUM


Êðàñèâûå çóáû ðàäè èäåàëüíîãî âíåøíåãî âèäà Специальные услуги: · Керамические коронки с циркониевой фасеткой · Большие мосты, изготовленные из керамики или металла · Имплантаты · Передние зубы в натуральном (естественном) или Голливудском дизайне · Лазерная и гальваническая технологии

St. Pauls Platz 7 80336 Munchen/Германия Тел.: 810498954404356 Факс: 810498954404357 www.fentdental.de info@fentdental.de

Вы связываетесь с нашей русскоговорящей сотрудницей, а мы заботимся о приеме к зубному врачу в Мюнхене, поездке, размещении и последующем обслуживании. По понедельникам, средам и пятницам 16 20 ч. Тел.: 015121035448 Электронная почта: info@fentdental.de Контакт на английском или немецком языках С понедельника по пятницу 9 19 ч. Тел.: 810498954404356 Контакт в Донецке: Тел.: +380623455525 Факс: +380623455522 secretary@inter.donetsk.ua


Культура

1

2

3

4

5

АртКиев 2008 С 30 октября по 8 ноября творческая ин теллигенция Киева практически прописалась на Европейской площади здесь в выста вочном центре "Украинский дом" проходил третий по счету, самый масштабный из по добных художественных фестивалей "Арт Киев 2008". В этот раз организаторы уде лили основное внимание работам современ ных мастеров. В мероприятии приняли учас тие не только отечественные галереи, но также известные деятели искусств из Поль ши, Чехии, России, Франции, Италии и Гер мании. Однако приоритетной задачей выс тавки попрежнему являлось знакомство зрителей с талантливыми украинскими ху дожниками. По общему мнению, наиболее ин тересным и запоминающимся в этом году стал оригинальный проект Александра Гни лицкого "Скромность&Жир", который был представлен в галерее "Коллекция". За 10 дней фестиваль посетили более 40 тысяч гостей, среди которых были замечены предста вители политической и бизнесэлиты, известные журналисты, популярные звезды кино и эстрады. 6

7 1. Маша Шубина. 2. Алексей Костусев, Оксана Мась и Сергей Поярков. 3. Мария Ефросинина. 4. Наталья Заболотная. 5. Илья Чичкан и Ирина Ковальчук. 6. Антонина Паперная и Ольга Сумская. 7. Ирина Каравай. 8. Марина Порошенко. 9. Илья Ноябрев, Снежанна Егорова и Антон Мухарский. 10. Евгения Тимошенко и Владислав Шеришевский.

8

9

10


Закрепляя успех Клубной сети салонов парфюмерии и косметики "Жан" 18 лет! За это время она приобрела яркий имидж и заслуженную любовь своих почи тателей. Основой ее успеха являются: продви жение на украинском рынке косметологических услуг брендов всемирно известных компаний и высочайший уровень обслуживания. Сегодня в сеть входят: 3 магазинасалона в Одессе, 1 в Николаеве и 2 в Киеве. В них широко представлена продукция таких брендов как: Chanel, Dior, Lancome, Shiseido, Guerlain, Givenchy, Penthaligon's, Il Profumo, Etro, в том числе эксклюзивно Neotantric Fragances, Solange, Escentric Molecules, Dorin, Mark Birley; мужская косметика Recipe for Men; аксессуары Etro, Acca Kappa. А также марки класса luxedeluxe: La Prairie, La Colline, Valmont, Sensai, Carita, которые в полном объеме можно най ти в столичном салоне, расположенном в де ловом центре "Леонардо". Всегда рад при нять единственный в Одессе косметологиче ский кабинет швейцарской марки Valmont. Профессионализм в сети "Жан" по достоин ству оценили тысячи посетителей. "Жан" все для защиты и нападения!

За пределом мечтаний Всем кому интересно знать о самых последних новинках парфюмерии и косметики, сообщаем, что сегодня продукцию таких уникальных брендов как: Montale, Yosh, Mona di Orio, Hierbas de Ibiza, Strange Invisible, можно приобрести в Украине. Об этом позаботился элитный киевский бутик Niche. К выбору средств по уходу за кожей здесь подходят с особой тщательностью. В Niche знают, как сделать ее идеальной. Чудом и сенсацией XXI века называют фантасти ческую американскую косметику Z.Bigatti. Роскошные кремы уже по достоинству оценили звезды шоубизнеса и знаменитые актеры. Ком пания является спонсором церемонии награждения премиями "Оскар", "Золотой Глобус", "Каннского фестиваля" и музыкальной премии "Грэмми". Омолаживающие средства Z.Bigatti, содержа щие 38 активных компонентов, позволяют по зиционировать бренд как марку ультралюкс, не имеющую аналогов в мире. Подчеркивая свою изысканность и элитар ность, бутик Niche удивляет покупателей ши роким спектром парфюмерных шедевров мар ками с мировыми наградами, ставшими достоя нием VIPперсон по всему миру.

172

PLATINUM


"Межпланетный" BMW GINA Light Увидев это чудо техники из Мюнхена в фан тастическом фильме, мало кто удивится, но на наших дорогах… Концепт кары как раз и предназначены для того, чтобы будить фанта зию инженеров, дизайнеров и искать пути дальнейшего развития всей отрасли. GINA Light Visionary Model двухместный родстер, который представляет собой видимое проявление избранных идей, ориентированных на завтрашний день. Это один из путей транс формации современных автомобилей в будущем. С другой стороны, все идеи, представленные в GINA Light Visionary Model, получены на ос нове изучения потребностей и желаний совре менных потребителей, их стремления к выраже нию индивидуальности и стиля жизни. Бесшовная внешняя оболочка из специальной, очень долговечной и чрезвычайно стойкой к растяжению ткани натянута на подвижный кар кас. Отсутствуют такие обычные для серийных автомобилей кузовные элементы как передний брызговик, капот, боковые панели, двери, ко лесные арки, крыша и задний спойлер. Выбирая ту или иную функцию автомобиля, водитель мо жет менять и его внешний вид.

ВТБ Банк: традиции меценатства К открытию нового офиса Днепропетровского фи лиала ВТБ Банк совместно с Киевским музеем русского искусства приурочил уникальный про ект, в рамках которого жители города получили возможность любоваться одним из самых дорогих холстов Михаила Врубеля "Девочка на фоне пер сидского ковра". Полотно впервые в Украине было выставлено вне стен музея. Второй сенса цией экспозиции стала драгоценная брошь, вы полненная по эскизу великого художника, про славившего свое имя практически во всех видах и жанрах изобразительного искусства. Для представителей элиты города и VIPкли ентов был организован торжественный прием в Оpera, где прошел предпремьерный показ про изведения Врубеля. Насладившись высокой жи вописью, гости тепло встретили выступление заслуженного артиста Украины, мастера имп ровизации, гитариста Энвера Измайлова. За меститель председателя правления ВТБ Банка Н.В. Суганяка отметил: "Нам удалось вопло тить в жизнь беспрецедентный проект, кото рый надолго останется в памяти жителей го рода как настоящий праздник красоты, духов ности и искусства".

174

PLATINUM


VIProom, SaintTropez

Жан Рок, Юлия Пилипенко, Глеб Подтоптанный.

Massimo Gargia, Алена Гуменюк

Гостья

Opera@VIProom

OQ TV model Андрей Павелко, Жан Рок

Певица Дива, Виктория Кристиан и Роберт Хьюз Хрустальные скульптуры с клубникой и икрой

Весной владелец сети модных клубов VIProom Жан Рок впервые побывал в днепропетров ском концертноразвлекательном комплексе Opera. Он был поражен увиденным и пообе щал, что летом в СанТропе состоится ве черинка Opera@VIProom. Мсье Рок сдержал слово: в конце августа на Лазурном берегу в знаменитом клубе собралась местная боге ма и наши соотечественники, отдыхавшие на курорте. На праздник были приглашены представители популярного fashionтелека нала OQ TV. По приблизительным подсчетам мероприятие посетили 3 тысячи человек! Гости развлекались от души: танцевали, об щались и поднимали бокалы шампанского Dom Perignon с криками "Viva Opera!".

Ирина Белкина, Гюзель Насалик (совладелица Сlive Сhristian Kiev), Роберт Хьюз

Татьяна Костенко (МедЕстетЦентр) и Александр Егоров (Ден Марк)

Гости вечеринки

Валентина Дрозд и Ольга Румянцева

Теперь и в Киеве Для того чтобы приобрести роскошную анг лийскую мебель, не обязательно ехать в Ве ликобританию. Недавно в столице Украины прошло открытие первого на территории стра ны эксклюзивного бутика Clive Christian, эта компания представляет элитное направле ние в области проектирования и дизайна классического английского интерьера. Специ альными гостями торжественного мероприятия были: наследница "мебельной" империи Вик тория Кристиан, а также директор фирмы по международному развитию Роберт Хьюз. Кульминацией праздника стал розыгрыш самых дорогих духов в мире аромата Clive Christian №1 в знаменитом хрустальном с по золотой флаконе, украшенном бриллиантом.

Топменеджеры Виктория Червинная и Яна Вуева

OQ TV model

Выступление певицы Дивы

Елена Ищенко (совладелица Сlive Сhristian Kiev) с супругом Сергеем


Фасад нового салона Itis Gallery Флористкутюрье Кристиан Тортю

Гости в ожидании сюрприза от Кристиана Тортю

Марко Бизодзеро (Giorgetti), Кристиан Тортю, Пьерлуиджи Волонте (Loro Piano Interiors)

Салон Itis Gallery

Мебель Giorgetti в тканях Loro Piano Часы Harry Winston

Он открылся в Киеве и сразу привлек внима ние своей уникальной концепцией. Она зву чит в унисон высокой флористике, мебели Giorgetti, создающей стиль президентских апартаментов и кабинетов, и домашней кол лекции Interiors от Loro Piana, которая занимает первое место в мире по качеству тканей из кашемира, шерсти, шелка и льна. Значимость события подчеркнули имена при глашенных гостей: директор фабрики Giorgetti Марко Бизодзеро, генеральный ди ректор Loro Piana Interiors Пьерлуиджи Во лонте, французский флорист Кристиан Тортю, который на глазах у публики создал компо зициюсюрприз, подчеркнув благородство ча сов Harry Winston красотой роз Piano. Евгения Губская и Ирина Бабенко

Ирина и Жанна Алцибеевы Фонтан шампанского

Группа Mila et La Fille

Бутик флористики в новом салоне

Женя Фокин

Маша Цуканова

LaurentPerrier в Киеве Единственное пока место в столице, где мож но насладиться известным французским шампан ским LaurentPerrier ресторан "Икра". Именно здесь 7 ноября состоялась Grand Party, в рамках которой друг другу были представлены гламурная столичная публика и культовое вино. Наибольшей популярностью на вечеринке пользовались 2 вида элитного на питка: Brut LaurentPerrier и DemiSec LaurentPerrier. Под музыку Штрауса, Моцар та и Пьяццоллы гости наполняли свои бокалы из фонтана с шампанским и созерцали послед ние ювелирные коллекции Dior Joaillerie и Tabbah, представленные Crystal Group. Фи нальным аккордом торжества стало выступле ние группы Mila et La Fille.

Арно Лонжан, Кристина Ксиниас, Кристоф Пишамбо LaurentPerrier

Маша Фокина с подругой


1

2

3

4

5

Остановись, мгновенье! Теплым октябрьским вечером компания "Модена Авто" эксклюзивный дистрибьютор автомобилей Maserati в Украине, пригласила в престижный столичный клуб "5 элемент" людей, которых объединяет любовь к роскоши и совершенству. Киевляне, гости из Днепропетровска, Одессы и Харькова собрались на презентацию нового ав томобиля Maserati. Атмосфера в клубе была буквально пронизана изысканностью и эксклю зивностью. В холле звучала живая фортепьянная музыка и разместился необычный вернисаж: жи вопись, старинные монеты, коллекционное ору жие все то, что служит материальным вопло щением вечных ценностей. На протяжении всего вечера, пока приглашенные наслаждались концерт ными номерами с участием гимнастов, танце вальных пар и мастерством Дарианы Пушанкиной, создававшей рисунки на песке, сохранялась интрига модели Quattroporte и Quattroporte S были скрыты под белой вуалью. И вот кульми нация воздушная ткань взлетает, и перед гостями во всей красе предстали два автомо биля, которые с уверенностью можно назвать настоящими произведениями искусства.

6

8

7

9 1. Ведущие вечера Андрей Доманский и Инна Цимбалюк. 2. Maserati Quattroporte S. 3. Игорь Головко и Сергей Сальников. 4. Денис и Нина Масол. 5. Михаил Кошляк с супругой. 6. Грищев Федор, Елена Муратова. 7. Дмитрий Подопригора и Геннадий Коппель. 8. Сергей Туршин и Валерий Шамотий. 9. АлексДиксиБенд и Сусанна. 10. Геннадий Коппель и Артур Золотаревский. 11. Белый ресторан клуба “5 элемент”. 12. Станислав и Анна Виленские.

10

11

12


1

2

3

4

5

Посольство красоты Долгожданный и поосеннему золотой подарок получили жительницы Днепропетровска: теперь не нужно летать в Париж или Киев, чтобы отдаться во власть умелых рук стилистов французской компании Dessange не просто салон, а целый Дом красоты с таким названи ем открылся в городе на Днепре. Отмечали это событие с размахом и истинно французским шиком. На торжественное празд нование прибыли главы всемирной сети Dessange президент Бенжамен Дессанж, ви цепрезидент Бернар Сагон и Катерина Баби чева, представляющая марку в Украине. Гости увидели феерическое шоу парикмахерско го искусства, с удовольствием стали участни ками барменшоу, отведав представленный впервые в Украине коктейль Cointreaupolitan, насладились отменным фуршетом от клуба Bartolomeo, искренне радовались за победите лей прошедшего в рамках праздника конкурса, получивших призы от Dessange, Remy Martin, Bovet и Carrera y Carrera. Выглядели гости просто ослепительно, что вы давало в них постоянных клиентов Dessange.

6

7

9

8 1. Бернар Сагон, Катерина Бабичева, Алексей Би лык, Бенжамен Дессанж. 2. Бернар Сагон, Наталья Скляр, Катерина Бабичева, Бенжамен Дессанж и дружный коллектив салона. 3. Наталья Билык (в центре) с дочерью и подругой. 4, 9. Часы Bovet и украшения Dior Joaillerie от партнера мероприя тия, компании Crystal Group. 5. Парикмахерское шоу Dessange. 6. Сергей Сальников с супругой. 7. Партнер мероприятия компания Maserati. 8. На талья Скляр и El Кравчук. 10. Оксана Егорян и Ири на Григорьева. 11. На сцене Bartolomeo Gorchitza Project. 12. Вручение приза от Remy Martin.

10

11

12


Импульс представляет Официальная презентация нового поколения BMW 7 серии состоялась в рамках междуна родного автосалона в Париже, а в октябре флагман модельного ряда самой престижной немецкой компании дебютировал в Донецке. Автомобиль очаровывает с первого взгляда, а при знакомстве покоряет полностью. Но вый BMW 7 серии это пятое поколение люксседана, он словно создан для того, чтобы обрести чувство свободы. Компания "Импульс", официальный дилер BMW в Донецкой области, провела закрытый показ нового детища. Приглашенные гости оценили подлинное превосходство этой великолепной машины, ее непревзойденную роскошь, иннова ционный дизайн и передовые технологии.

Игорь Пидчибий, Стефано Беларди, Анна Чирах

Рождение рекорда Бернард Микаллеф, Александр Дорус

Строгий контроль

Италия отдыхает! 27 октября 2008 года повара ресторана La Terrazza в гостинице Донбасс Палас устано вили рекорд на самую длинную итальянскую пасту, побив при этом достижение своих кол лег из Бельгии, которое минувшим летом было внесено в Книгу Рекордов Гиннеса. Длина бельгийской макаронины равнялась 80,46 метрам. Для рекордной донецкой пона добилось: 200 яиц, 13кг муки, 1л оливкового масла и час времени. Ее длина составила 211,5 метра! Рекорд был официально зафикси рован представителем Книги Рекордов Украины от Книги Рекордов Гиннеса, Игорем Пидчи бием. По его утверждению это мировой ре корд! Соответствующая заявка на регистрацию была отправлена в Книгу Рекордов Гиннеса.

Никита Шарангович, Александр Дорус, Стефано Беларди, Джон Камер

Игорь Пидчибий, Анна Чирах, Тамара Свенцицкая, Бернард Микаллеф, Стефано Беларди, Александр Дорус

Сергей Дианов, Дмитрий и Инна Халаджи

Игорь Пидчибий


Сделайте предварительный заказ за 48 часов до вылета и получите скидку 5% Пассажирам предлагается широкий ассортимент высококачественной продукции: парфюмерия, декоративная косметика, спиртные напитки, табачные изделия, кондитерская продукция и разнообразные аксессуары

"Зал официальных делегаций" при управлении делами Президента Украины, Международный аэропорт "Борисполь" тел./факс: + 38 (044) 591 - 69 - 59 "Duty Free" - Международный аэропорт "Борисполь" тел.: + 38 (044) 361 - 90 - 82 "Duty Free" - Международный аэропорт "Донецк" Центр обслуживания VIP (Service centre of VIP) тел./факс: + 38 (062) 332 - 82 - 21 "Duty Free" - Международный аэропорт "Запорожье" тел./факс: + 38 (061) 721 - 45 - 72 "Duty Free" - Международный аэропорт "Симферополь" тел./факс: + 38 (0652) 59 - 53 - 45 "Duty Free" - Международный аэропорт "Харьков" тел.моб: + 38 (050) 474 - 05 - 64 "Duty Free" - Международный аэропорт "Черновцы" тел.моб: + 38 (050) 328 - 16 - 68 "Duty Free" - Международный аэропорт "Луганск" тел./факс: +38 (0642) 59 -05 -33

www.dutyfree-ukraine.com


Among the numerous impressions of travelling around the world the brightest ones are made by the hotel. And it is no wonder! For a short period of time it becomes a real home for a wanderer where he spends more than one night, where he is deliciously treated and where stuff radiates smiles and tries to satisfy all his whims and desires.

Коллекция Лучших Отелей Мира

The Best Hotels of the World platinum suggestion

Сколько бы вы ни странствовали по миру, всегда среди самых запоминающихся событий главным остается отель, который на короткий период стал вашим домом, где вы провели не одну ночь в уютной постели, где вас вкусно кормили, а обслуживающий персонал источал вам улыбки и старался исполнить любую прихоть.


Лучшие Отели Мира Les Jardins D'ines ***** Район Пальмовой Рощи Марракеш Марокко Тел.: +212 24 36 87 22/23 Факс: +212 24 30 50 50 www.lesjardinsdines.com

The Best Hotels of the World Les Jardins D'ines ***** Circuit de la Palmeraie Marrakech Morocco Tel.: +212 24 36 87 22/23 Fax: +212 24 30 50 50 www.lesjardinsdines.com

Palmeraie Golf Palace & Resort *****

Palmeraie Golf Palace & Resort *****

Сады Пальмовой Рощи 1488 Марракеш Марокко Тел.: +212 24 30 10 10 Факс: +212 24 30 50 50 www.palmeraiemarrakech.com

Les Jardins de la Palmeraie 1488 Marrakech Morocco Tel.: +212 24 30 10 10 Fax: +212 24 30 50 50 www.palmeraiemarrakech.com

Royal Atlas Hotel & Spa *****

Royal Atlas Hotel & Spa *****

Авеню 20 Августа 80000 Агадир Марокко Тел.: +212 28 29 40 40 Факс: +212 28 84 26 26 www.hotelsatlas.com

Avenue 20 Aout 80000 Agadir Morocco Tel.: +212 28 29 40 40 Fax: +212 28 84 26 26 www.hotelsatlas.com

Les Berges du Lac Concorde *****

Les Berges du Lac Concorde *****

Рю дю Лак Туркана 1053 Тунис Тунис Тел.: +216 71 961 951 Факс: +216 71 961 952 www.tunis.concordehotels.com

Rue du Lac Turkana 1053 Tunis Tunisia Tel.: +216 71 961 951 Fax: +216 71 961 952 www.tunis.concordehotels.com

The Residence Tunis *****

The Residence Tunis *****

697 2079 Ла Марса Картхадже Тунис Тел.: +216 71 910 101 Факс: +216 71 910 144 www.theresidence.com

697 2079 La Marsa Les Cotes de Carthage Tunisia Tel.: +216 71 910 101 Fax: +216 71 910 144 www.theresidence.com

PLATINUM

183


Лучшие Отели Мира

The Best Hotels of the World

Hotel Mercure Alger Aeroport *****

Hotel Mercure Alger Aeroport *****

Университетская дорога 16311 Алжир Алжир Тел.: +213 21 245 970 Факс: +213 21 245 910 www.mercure.com

Route de l'universite 16311 Algiers Algeria Tel.: +213 21 245 970 Fax: +213 21 245 910 www.mercure.com

Saxon Boutique Hotel & Spa *****

Saxon Boutique Hotel & Spa *****

Сэксон Роад, 36 Сандхурс 2196 Йоханнесбург ЮАР Тел.: +27 11 292 60 00 Факс: +27 11 292 60 01 www.lhw.com/saxonsouthafrica

36 Saxon Road Sandhurst 2196 Johannesburg South Africa Tel.: +27 11 292 60 00 Fax: +27 11 292 60 01 www.lhw.com/saxonsouthafrica

Hyatt Regency Johannesburg *****

Hyatt Regency Johannesburg *****

191 Оксфорд Роад Роузбанк 2132 Йоханнесбург ЮАР Тел.: +27 11 280 1234 Факс: +27 11 280 1238 www.johannesburg.regency.hyatt.com

191 Oxford Road Rosebank 2132 Johannesburg South Africa Tel.: +27 11 280 1234 Fax: +27 11 280 1238 www.johannesburg.regency.hyatt.com

The Michelangelo Hotel *****

The Michelangelo Hotel *****

Нельсон Мандела Сквеа, 135 Вест Стрит Сэндаун, Сэндтон 2146 Йоханнесбург Гаутенг ЮАР Тел.: +27 11 282 70 00 Факс: +27 11 282 71 71 www.lhw.com/michelangelo

Nelson Mandela Square, 135 West Street Sandown, Sandton 2146 Johannesburg Gauteng South Africa Tel.: +27 11 282 70 00 Fax: +27 11 282 71 71 www.lhw.com/michelangelo

The Residence Mauritius *****

The Residence Mauritius *****

Набережная дорога Бель Маре Маврикий Тел.: +230 401 88 88 Факс: +230 415 58 88 www.theresidence.com/mauritius

Coastal Road Belle Mare Mauritius Tel.: +230 401 88 88 Fax: +230 415 58 88 www.theresidence.com/mauritius

184

PLATINUM


Лучшие Отели Мира

The Best Hotels of the World

Gran Hotel Bahia del Duque Resort *****

Gran Hotel Bahia del Duque Resort *****

Коста Адехе Тенерифе Испания Тел.: +34 922 746 933 Факс: +34 922 746 925 www.bahiaduque.com

Costa Adeje Tenerife Spain Tel.: +34 922 746 933 Fax: +34 922 746 925 www.bahiaduque.com

Abama Golf & Spa Resort *****

Abama Golf & Spa Resort *****

Автострада TF 47, 9й км 38687 ГиадеИсора Тенерифе Испания Тел.: +34 922 126 697 Факс: +34 922 126 200 www.ritzcarlton.com

TF47, Km 9, Carretera General 38687 Guia De Isora Tenerife Spain Tel.: +34 922 126 697 Fax: +34 922 126 200 www.ritzcarlton.com

Grand Hotel Kempinski Geneva *****

Grand Hotel Kempinski Geneva *****

Ке дю Мон Блан, 19 1201 Женева Швейцария Тел.: +41 22 908 91 91 Факс: +41 22 908 90 91 www.kempinskigeneva.com

19, Quai du Mont Blanc 1201 Geneva Switzerland Tel.: +41 22 908 91 91 Fax: +41 22 908 90 91 www.kempinskigeneva.com

Hotel BeauRivage *****

Hotel BeauRivage *****

Ке дю МонБлан, 13 1201 Женева Швейцария Тел.: +41 0 22 716 66 66 Факс: +41 0 22 716 60 60 www.beaurivage.ch

13, Quai du MontBlanc 1201 Geneva Switzerland Tel.: +41 0 22 716 66 66 Fax: +41 0 22 716 60 60 www.beaurivage.ch

Hotel President Wilson *****

Hotel President Wilson *****

Ке Вилсон, 47 1211 Женева 21 Швейцария Тел.: +41 0 22 906 66 66 Факс: +41 0 22 906 66 67 www.hotelpwilson.com

47, Quai Wilson 1211 Geneva 21 Switzerland Tel.: +41 0 22 906 66 66 Fax: +41 0 22 906 66 67 www.hotelpwilson.com

PLATINUM

185


Лучшие Отели Мира

The Best Hotels of the World

Blue Palace Resort & Spa *****

Blue Palace Resort & Spa *****

А/я 38 72053 Элунда Крит Греция Тел.: +30 284 106 56 24 Факс: +30 284 108 97 12 www.bluepalace.gr

P.O. Box 38 72053 Elounda Crete Greece Tel.: +30 284 106 56 24 Fax: +30 284 108 97 12 www.bluepalace.gr

Elounda Mare Hotel *****

Elounda Mare Hotel *****

72053 Элунда Крит Греция Тел.: +30 284 106 80 00 Факс: +30 284 104 18 89 www.eloundamare.gr

72053 Elounda Crete Greece Tel.: +30 284 106 80 00 Fax: +30 284 104 18 89 www.eloundamare.gr

Hotel Carlsbad Plaza *****

Hotel Carlsbad Plaza *****

Мариансколаженська, 23 36001 Карловы Вары Республика Чехия Teл.: +420 352 44 11 11 www.edenhotels.cz

23, Marianskolаzhenska 36001 Karlovy Vary Czech republic Tel.: +420 352 44 11 11 www.edenhotels.cz

Отель "Опера" *****

"Opera" Hotel *****

ул. Б.Хмельницкого, 53 01054 Киев Украина Тел.: +38 044 581 75 35 www.operahotel.com.ua

53, Khmelnitskogo st. 01054 Kiev Ukraine Теl.: +38 044 581 75 35 www.operahotel.com.ua

Sunray Hotel *****

Sunray Hotel *****

ул. Дачная, 24, Подгороднее Днепропетровская обл. 52001 Украина Тел.: +38 056 790 25 25 +38 056 790 25 20 Факс: +38 056 790 25 22 www.sunray.dp.ua

24, Dachnaya st., Podgorodnee Dnepropetrovsk Region 52001 Ukraine Tel.: +38 056 790 25 25 +38 056 790 25 20 Fax: +38 056 790 25 22 www.sunray.dp.ua

186

PLATINUM


Лучшие Отели Украины

The Best Hotels of Ukraine

Жемчужина Днепра ****

The Pearl of the Dneprriver ****

ул. НабережноКрещатицкая, 5 04070 Киев Украина Тел.: +38 044 451 55 66 +38 044 492 96 10 www.perlina.kiev.ua

5, NaberezhnoKreschatitskaya st. 04070 Kiev Ukraine Tel.: +38 044 451 55 66 +38 044 492 96 10 www.perlina.kiev.ua

Фараон *****

Pharaon *****

Набережное шоссе Причал 6, 7 04070 Киев Украина Тел.: +38 044 428 73 78 +38 044 428 74 78 www.faraonhotel.com.ua

Naberezhnoye Shosse Moorage 6, 7 04070 Kiev Ukraine Tel.: +38 044 428 73 78 +38 044 428 74 78 www.faraonhotel.com.ua

ПаркОтель ****

ParkHotel ****

ул. Ворошилова, 21Д 49027 Днепропетровск Украина Тел.: +38 056 726 60 01 +38 044 726 60 02 www.parkhotel.dp.ua

21D, Voroshilov st. 49027 Dnipropetrovsk Ukraine Tel.: +38 056 726 60 01 +38 044 726 60 02 www.parkhotel.dp.ua

GoodZone ****

GoodZone ****

ул. Чкалова, 70, Песчанка Днепропетровская обл. Украина Тел.: +38 703 255 55 55 +38 067 632 33 43 www.goodzonehotel.com.ua

70, Chkalova st., Pescanka, Dnepropetrovsk Region Ukraine Tel.: +38 703 255 55 55 +38 067 632 33 43 www.goodzonehotel.com.ua

Гранд Отель Украина *****

Grand Hotel Ukraine *****

ул. Короленко, 2 49000 Днепропетровск Украина Тел.: +38 056 790 14 41, 740 10 10 Факс: +38 056 790 14 31, 790 14 32 www.grandhotelukraine.dp.ua

2, Korolenko st. 49000 Dnepropetrovsk Ukraine Tel.: +38 056 790 14 41, 740 10 10 Fax: +38 056 790 14 31, 790 14 32 www.grandhotelukraine.dp.ua

PLATINUM

187


Лучшие Отели Украины

The Best Hotels of Ukraine

Донбасс Палас *****

Donbass Palace *****

ул. Артема, 80 83055 Донецк Украина Тел.: +38 062 343 43 33 Факс: +38 062 343 43 34 www.donbasspalace.com

80, Artyoma st. 83055 Donetsk Ukraine Tel.: +38 062 343 43 33 Fax: +38 062 343 43 34 www.donbasspalace.com

Атлас ***

Atlas ***

бул. Шевченко, 20 83100 Донецк Украина Тел.: +38 062 381 79 79 +38 062 388 79 79 Факс: +38 062 388 79 89 www.atlashotel.com.ua

20, Shevchenko blvd. 83100 Donetsk Ukraine Tel.: +38 062 381 79 79 +38 062 388 79 79 Fax: +38 062 388 79 89 www.atlashotel.com.ua

Вилла Елена ****

Villa Elena ****

ул. Краснова, 2a 98600 Ялта Украина Тел.: +38 0654 23 83 83 Факс: +38 0654 23 83 90 www.villaelena.com.ua

2a, Krasnova st. 98600 Yalta Ukraine Tel.: +38 0654 23 83 83 Fax: +38 0654 23 83 90 www.villaelena.com.ua

Таврия ****

Tavria ****

Южнобережное шоссе, 1, Олива 98690 Ялта Украина Тел.: +38 0654 249 346 www.hoteltavria.com.ua

1, Yuzhnoberezhnoe shosse, Oliva 98690 Yalta Ukraine Tel.: +38 0654 249 346 www.hoteltavria.com.ua

Palmira Palace ****

Palmira Palace ****

98600 Ялта Украина Тел.: +38 0654 27 53 00 www.palmirapalace.com

98600 Yalta Ukraine Tel.: +38 0654 27 53 00 www.palmirapalace.com

188

PLATINUM


Лучшие Отели Украины

The Best Hotels of Ukraine

Ореанда ****

Oreanda ****

ул. Ленина, 35/2 98635 Ялта Украина Тел.: +38 0654 274 250 Факс: +38 0654 328 236 www.hoteloreanda.com

35/2, Lenina st. 98635 Yalta Ukraine Tel.: +38 0654 274 227 Fax: +38 0654 328 236 www.hoteloreanda.com

Лондон ****

London ****

ул. Успенская, 95 65045 Одесса Украина Тел.:+38 048 784 08 98 www.londonhotel.com.ua

95, Uspenskaya st. 65045 Odessa Ukraine Tel.: +38 048 784 08 98 www.londonhotel.com.ua

Одесский Дворик ****

Odesskiy dvorik ****

ул. Успенская, 19 65014 Одесса Украина Тел.: +38 048 777 72 71 Факс: +38 048 728 75 73

19, Uspenskaya st. 65014 Odessa Ukraine Tel.: +38 048 777 72 71 Fax: +38 048 728 75 73

Аркадия Плаза ****

Arcadia Plaza ****

ул. Посмитного, 1 65009 Одесса Украина Тел.: +38 0482 307 100 Факс: +38 0482 307 104 www.arcadiaplaza.od.uas

1, Posmitnogo st. 65009 Odessa Ukraine Tel.: +38 0482 307 100 Fax: +38 0482 307 104 www.arcadiaplaza.od.ua

Mozarthotel ****

Mozarthotel ****

ул. Ланжероновская, 13 65026 Одесса Украина Tел.: +38 0482 378 900 www.mozarthotel.com

13, Lanzheronovskaya st. 65026 Odessa Ukraine Tel.: +38 0482 378 900 www.mozarthotel.com

PLATINUM

189


АДРЕСА ОФИЦИАЛЬНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Киев Магазин "Crystal" ул. Владимирская, 20/1а Тел.: +38 044 278 61 11 Магазин "Bovet" гостиница "Hyatt Regency Kyiv" ул. А. Тарасовой, 5 Тел.: +38 044 581 15 55 Магазин "Жан" ул. Богдана Хмельницкого, 17/52а БЦ "Леонардо" Тел.: +38 044 581 10 90 Магазин "Murphy&Nye" ул. Горького, 4/6 Тел.: +38 044 287 36 67 Магазин "Niche" ул. Городецкого, 17/1 ул. Б.Хмельницкого, 17/52а Магазин "Nijole" гостиница "Премьер Палас" ул. Пушкинская, 29 Тел.: +38 044 244 14 88 www.nijole.it Автосалон "Bentley Ukraine" ул. Большая Васильковская, 13/2a Тел.: +38 044 492 16 08, +38 067 406 77 70 Автосалон BMW/MINI и RollsRoyce ул. Мечникова, 2 Тел.: +38 044 494 21 21 www.bmw.ua www.mini.ua Автосалон "Maserati" бул. Т.Шевченко, 35 Тел./Факс:+38 044 569 63 33/34/99 Магазин "Sanahunt" ул. Грушевского, 8/16 Тел.: +38 044 270 71 27 www.sanahunt.com Магазин "Spazio" бул. Л. Украинки, 24 Тел.: +38 044 284 81 02 Компания "Power Plate Ukraine" ул. Грушевского, 10 Тел.: +38 044 227 37 46, +38 044 253 07 10 Компания "Authentica" (консалтинг и развитие салонов красоты) ул. Малоподвальная, 10 Тел.: +38 044 279 53 23 Салон "Emporium" ул. Грушевского, 4 Тел.: +38 044 278 21 38 www.emporium.kiev.ua Spaсалон "Ла Руз" ул. Ковпака, 17 Тел.: +38 044 569 17 17 Spaсалон "Soul Spa" ул. Горького, 90/92 Тел.: +38 044 528 52 85, +38 067 233 77 10 Салон красоты "Бинди" бул. Л.Украинки, 23а Тел.: +38 044 539 21 32 Салон красоты "Dessange" ул. Владимирская, 49а Тел.: +38 044 569 60 00 ул. Тарасовой, 5 Hyatt Hotel Regency Kyiv Spa Hotel Киевская обл., ПГТ Ворзель ул. Горького, 24 Тел.: +38 044 974 62 15 Wellnessклуб "Leonardo" ул. Б.Хмельницкого, 17/52а Wellnessклуб "5 Элемент" ул. Электриков, 29а Тел.: +38 044 239 13 89 www.5el.com.ua "Фаворит Премиум клуб" пер. Музейный, 6 Тел.: +38 044 278 33 38 Клиника "Health Life" Киевская обл., Конча-Заспа ул. Киевская, 107 Тел.: +38 044 251 63 51 Загородный клуб верховой езды "Horse Owners Butenko Stable" Киевская обл., Бориспольский район п. Процив Тел.: +38 044 360 20 92 www.horse-owner.com.ua Сигарный дом "Davidoff" ул. Красноармейская, 36 Тел.: +38 044 502 65 50 Туристическая компания "Поехали с нами" ул. Л.Толстого, 8, офис 4 Тел.: +38 044 502 65 95 Ресторан "Авеню" ул. Воровского, 24 Тел.: +38 044 585 96 52 Ресторан "Ателье" ул. Б.Хмельницкого, 17/52 БЦ "Леонардо", 1 этаж Тел.: +38 044 581 10 81 Ресторан "Бельведер" Днепровский спуск, 1 Тел.: +38 044 288 50 70

Platinum

Ресторан "Бастет" ул. О.Гончара, 15/3 Тел.: +38 044 272 54 37 Ресторан "Blackberry" ул. Крещатик, 6 Тел.: +38 044 503 65 92 Ресторан "Восток" ул. Набережно-Крещатицкая, 11 Тел.: +38 044 537 02 40 Ресторан "Волшебная лампа" ул. Красноармейская, 47 Тел.: +38 044 287 36 65, +38 067 549 74 64 Ресторан "Вытребеньки" 26-й км Столичного шоссе, Старая Обуховская трасса Тел.: +38 044 251 57 61 Ресторан "Доверсоль" ул. Красноармейская, 81 Тел.: +38 044 531 13 78, +38 067 501 16 69 Ресторан "Device Cafe" пр. Победы, 136 Тел.: +38 044 231 15 55 Ресторан "Замок Выдубичи" ул. Набережно-Печерская, 5 Тел.: +38 044 578 10 10 +38 044 286 27 07 Ресторан "Икра" ул. Паньковская, 11 Тел.: +38 044 288 19 90 Ресторан "Купеческий Двор" 24-й км Столичного шоссе, Старая Обуховская трасса Тел.: +38 067 246 62 46 Ресторан "L'Accente" бул. Л. Украинки, 5 Тел.: +38 044 200 50 01/02 Ресторан "Le Grand Cafe" пер. Музейный, 4 Тел.: +38 044 278 72 08 Ресторан "Лукулл" ул. Красноармейская, 63 Тел.: +38 044 289 30 70 Ресторан "Мандарин" ул. Набережно-Крещатицкая, причал 6 Тел.: +38 044 599 08 77 Ресторан "Марио" ул. Льва Толстого, 14а Тел.: +38 044 289 20 20 Ресторан "Меланж" ул. Героев Сталинграда, 14 Тел.: +38 044 411 95 71 Ресторан "Mocco" ул. Крещатик, 15 Тел.: +38 044 230 92 30 Ресторан "Монако" ул. Большая Житомирская, 20а Тел.: +38 044 590 01 51 Ресторан "Музей Монастырская Трапезная" ул. Выдубецкая, 40 Тел.: +38 044 451 42 56 Ресторан "Нобель" ул. Большая Васильковская, 65 Тел.: +38 044 238 69 71 Ресторан "Нувель" ул. Крещатик, 15 (Пассаж) Тел.: +38 044 279 57 61 Ресторан "Петергоф" ул. Пилипа Орлика, 6 Тел.: +38 044 253 73 58 +38 067 440 94 19 Ресторан "Подкова" 29-й км Столичного шоссе, Старая Обуховская трасса Тел.: +38 044 531 65 77, +38 067 447 03 74 Ресторан "Parmesan" Андреевский спуск, 34в Тел.: +38 044 279 78 96 Ресторан "Place" ул. Госпитальная, 12г Тел.: +38 044 202 88 12 Ресторан "Porto Maltese" ул. Красноармейская, 72 Тел.: +38 044 206 83 87 Ресторан "Porto Maltese" ул. Большая Житомирская, 2 Тел.: +38 044 228 97 56, +38 067 238 70 03 Ресторан "Рыбный базар" ул. Владимирская, 24а Тел.: +38 044 278 22 65 +38 044 278 48 52 Ресторан "Сан Тори" ул. Сагайдачного, 41 Тел.:+38 044 462 49 94 Ресторан "Тампопо" ул. Саксаганского, 55 Тел.: +38 044 289 29 99 Ресторан "Титаник" ул. Панаса Мирного, 8 Тел.:+38 044 569 19 39, +38 067 233 82 07 Ресторан "Токио" ул. Зоологическая, 10 Тел.: +38 044 490 06 04, +38 044 490 06 53 Ресторан "Эгоист" ул. Московская, 44 Тел.: +38 044 280 22 22 Ресторан "Эмир" пр. Героев Сталинграда, 6 Тел.: +38 044 223 34 56 Ирландский паб "Белфаст" пл. Контрактовая, 4

International

ул. Пушкинская, 5-7/29 Тел.: +38 044 537 45 45 Авиакомпания "Air France" ул. И. Франка, 33/34 Тел.: +38 044 496 35 75 Авиакомпания "Aero Charter Airlines" Cеть "Наша карта": ул. Клименко, 23 Ресторан "Велюр" Тел.: +38 044 207 08 26/28 ул. Толстого, 43 Авиакомпания "Aerostar" Тел.: +38 044 428 11 68 ул. Народного Ополчения, 5а Ресторан "Ришелье" Тел.: +38 044 490 92 32 ул. Красноармейская, 23 Авиакомпания "Alitalia" Тел.: +38 044 235 47 25 ул. Большая Васильковская, Ресторан "Тургенеф" 9/2, офис 30 ул. Большая Житомирская, 40 Тел.:+38 044 390 90 93 Тел.: +38 044 272 21 69/99 Авиакомпания "Austrian +38 050 872 17 77 Airlines" Сушибар "Пушистый" Аэропорт "Борисполь" ул. Красноармейская, 23 Тел.: +38 044 289 20 32/33/34 Тел.: +38 044 234 31 01 Аэропорт "Борисполь" Лаунжресторан "Сейф" Тел.: +38 044 490 47 77 ул. Красноармейская, 23а Авиакомпания "British Airways" Тел.: +38 044 536 01 57 ул. Горького, 116, офис 6 Тел.: +38 044 239 11 19 Cеть "Козырная карта" www.ba.com ул. Воровского, 33 Авиакомпания "Бизнес Тел.: +38 044 206 60 60 Авиация" пр. Червонозоряний, 119, Cеть "Carte Blanche": Ресторан "Decadence House" офис 421 Тел.: +38 044 331 80 20 ул. Шота Руставели, 16 www.vip-aero.com.ua Тел.: +38 044 206 49 20 Авиакомпания "Charter Air Ресторан "Конкорд" Ukraine" ул. Пушкинская,42/4 Тел.: +38 067 463 52 21 Тел.: +38 044 234 77 88 www.aircharterukraine.com Ресторан "Курени" Авиакомпания "Challenge Aero" ул. Парковая аллея, 4 Аэропорт Киев "Жуляны" Тел.: +38 044 253 17 24 Ресторан "La Casa del Habano" Тел.: +38 044 490 33 29 www.challenge.aero ул. Кловский спуск, 13 Авиакомпания "KLM" Тел.: +38 044 492 74 48 ул. И.Франка, 33/34 Fashioncafe "Марокана" Тел.: +38 044 490 24 90 бул. Л. Украинки, 24 Авиакомпания "Lufthansa" Тел.: +38 044 254 49 99 Тел.: + 38 044 490 38 00 www.lufthansa.com Гостиница "Днепровский" Авиакомпания "Malev ул. Набережно-Крещатицкая, Hungarian Airlines" Спасский причал 2 ул. Пушкинская, 45/2, офис 22 Тел.: +38 044 490 90 55/56/57 Тел.: +38 044 490 73 42, www.dneprovskiy.kiev.ua +38 044 490 73 43 Гостиница "Опера" www.malev.com.ua ул. Б.Хмельницкого, 53 Авиакомпания "Turkish Airlines" Тел.: +38 044 581 75 35 ул. Пушкинская, 19 www.opera-hotel.com.ua Тел.: +38 044 278 41 03, Гостиница "Ривьера" +38 044 490 59 33 ул. Сагайдачного, 15 Авиакомпания "Ukraine Тел.: + 38 044 581 28 28 International Airlines" www.rivierahotel.com.ua Харьковское шоссе, 201-203 Гостиница "Жемчужина Тел.: +38 044 581 50 50 Днепра" ул. Набережно-Крещатицкая, причал 5 Днепропетровск Тел.: +38 044 451 55 66 +38 044 429 96 10 Магазин "Crystal" www.perlina.kiev.ua ТЦ "Атриум", Гостиница "Impressa Hotel" пр. К. Маркса, 22 ул. Сагайдачного, 21 Тел.: +38 056 373 83 73 Тел.: +38 044 239 19 39 Магазин "ИмперадоR" www.impressa.com.ua Гранд-отель "Украина" Загородная резиденция пр. К. Маркса "Вышеград" Тел.: +38 056 370 38 39 г. Вышгород Магазин "Alaska" коттеджный городок ГАЭС ул. Гоголя, 1 ул. Спасская, 25 Тел.: +38 056 744 13 57 Тел.: +38 044 3317575 Магазин "Сolette" +38 096 851 00 00 пр. К. Маркса , 37 Гостиничноресторанный Тел.:+38 056 770 26 23 комплекс "Галеон" Магазин "Crocus" ул. Набережно-Печерская ул. Гопнер, 2 дорога, 5 Тел.:+38 056 740 20 35 Тел.: +38 068 345 23 45 Магазин "Gлянецъ" Гостиничноресторанный угол ул. Баррикадной и комплекс "Grand Admiral Club" пр.К.Маркса Киевская обл., г. Ирпень, Тел.: +38 056 231 43 15 ул. Советская, 116 Магазин "Домино" Тел.: +38 044 979 33 99 пр. К. Маркса, 46 www.admiral-club.com.ua Тел.: +38 0562 36 26 59 Гостиничноресторанный Магазин "Domus" комплекс "Триполье" пр. Кирова, 100 27-й км Новой Обуховской Тел.: +38 056 233 31 00 трассы, Магазин "Elemental" с. Подгорцы, Голубое озеро бул. Екатеринославский, 2 Тел.: +38 044 585 55 66, Тел.: +38 056 38 55 88 +38 044 585 55 72 Магазин "Ermenegildo Zegna" www.trypillya.com.ua пр. К.Маркса, 53а Гостиничноресторанный Тел.: +38 0562 38 88 83 комплекс "Фараон" Магазин "Fifth element" метро "Днепр", Набережное ул. Харьковская, 3 шоссе, Тел.: +38 056 236 55 62 причал 6, 7 Магазин "Freedom" Тел.: + 38 044 428 73 78, пр. Гагарина, 18 + 38 044 428 74 78 Тел.: +38 056 713 55 15 www.faraon-hotel.com.ua Магазин "Frette" Ресторанногостиничный бул. Екатеринославский, 2 комплекс "Фортеця Гетман" Тел.: +38 056 374 73 10 1-й км Одесской трассы Магазин "Le Billionnaire" Тел.: +38 044 361 31 11 пр. К. Маркса, 51 www.fortecya.kiev.ua Тел.: +38 056 371 70 59 Гостиничноресторанный Магазин "Helen" комплекс "Фортеця" пр. К.Маркса, 49 пр. Гонгадзе, 21 Тел.: +38 056 745 42 24 Тел.: +38 044 463 51 30/31, Магазин "Laura Ashley" +38 044 463 51 41 пр. К.Маркса, 55 Казино "Avalon" www.laura-ashley.com.ua ул. Леонтовича, 3 Магазин "Mania" Тел.: +38 044 234 74 94 ул. Дзержинского, 10 Премьер Палас Казино Тел.: +38 056 371 06 55 бул. Т.Шевченко Магазин "Monpel'e" Тел.: +38 044 425 60 00, +38 044 425 25 31 Кафе "Amici Mi" ул. О. Гончара, 67 Тел.: +38 044 501 16 90

пр. К. Маркса, 44 ул. Серова, 4 Тел.: +38 0562 38 29 57 Магазин детской одежды "Мподиум" Тел.: +38 056 371 10 74 Магазин "Niche" пр. К. Маркса, 22 Тел.: +38 056 373 83 44 Магазин "Manhattan" пр. К.Маркса, 22 Тел.: +38 056 373 83 44 Магазин "Opera" пр.Кирова, 80 Тел.: +38 056 375 35 35 Магазан "Parad" пр. Кирова, 14 Тел.:+38 056 231 25 77 Магазин "Patrick Hellman" пр. К. Маркса, 77 Тел.: +38 0562 31 36 36 Магазин "Савой" пр. К.Маркса, 26 Тел.: +38 056 377 38 18 Магазин "Swarovski" ТЦ "Гранд-Плаза" пр. К.Маркса, 67 Магазин "Rue Royale" бул. Екатеринославский, 2 Магазин "Тедди" пр. К.Маркса, 24 Тел.: +38 056 744 87 03 Магазин "Терри" пр. К.Маркса, 30 Тел.: +38 056 236 21 58 Магазин "Villeroy&Boch" бул. Екатеринославский, 2 Тел.: +38 056 371 43 27 Магазин "Чадо" пр. К.Маркса, 23 Тел.: +38 056 372 79 80 ТРК "Grand Plaza" ул. Короленко, 2 пр. К. Маркса, 81 Дизайнгалерея "Stil Haus" бул. Екатеринославский, 2 Тел.: +38 056 374 73 21 Мебельный салон "Scavolini" пр. Кирова, 101 Тел.: +38 056 749 67 67 +38 056 749 68 01 Салон мебели "KS Studio" пр. Кирова, 125б Тел.: +38 056 371 83 81 Салон "Itis Gаllery" ул. Гоголя, 4 Тел.: +38 056 371 06 61 Автосалон "АртМоторс" Запорожское шоссе, 28а Тел.: +38 0562 34 47 77 Автосалон "Аэлита" Audi, Mitsubishi ул.Булыгина, 1 Тел.: +38 056 232 30 01 Автосалон "Maserati" ул. Набережная Победы, 10и Тел.: +38 0562 36 08 87 Автосалон "Porsche" Запорожское шоссе, 37д Тел.: +38 056 377 77 77 Автосалон "Lexus" ул. Набережная Победы, 1н Тел.: +38 056 728 88 88 Cигарный дом "Фортуна" пр. К.Маркса, 44 Тел.: +38 0562 33 74 99 Салон оптики "Eye Q Optic" пр. К. Маркса, 22 Тел.: +38 056 373 83 43 Салоны оптики "Parad" пр. Кирова, 14 Тел.: +38 056 370 72 72 пр. К.Маркса, 67 Тел.: +38 056 371 29 06 ул. Баррикадная, 2 Тел.: +38 056 239 20 60 Салон "Braschi" ул.Ворошилова,1 Тел.:+38 056 744 58 96 Салон элитных спиртных напитков "Шаи" пл.Октябрьская,7а Тел.:+38 056 247 09 47 Cалон косметологии "Адель" ул. Комсомольская, 15 Тел.: +38 0562 33 33 49 Салон красоты и косметологии "Лабиринт" ул. Харьковская, 3 Тел.: +38 0562 31 32 32 Студия красоты "Eliteclass" пр. К.Маркса, 31 Тел.:+38 056 246 87 04 Салон красоты "Impressa" ул. Артема, 14 Тел.:+38 056 232 08 23 Центр красоты "LeAnna" ул. Чернышевского, 30 Тел.: +38 056 377 23 03 Французский салон красоты "Dessange" ул. Паторжинского, 29 Тел.: +38 056 790 45 00 Premium SPA "Акварель" ул. Комсомольская, 25 Тел.: +38 056 371 27 27 Клиника репродуктивной медицины "ИСИДАДнепр (IVF)"

ул. Рыбинская, 119/120 Тел.: +38 056 371 27 27 Центр медицинской косметологии "Космед" ул. Жуковского, 2б Тел.: +38 0562 36 08 36 Оздоровительный комплекс "Джайпур" ул. Мостовая, 4а Тел.: +38 056 373 99 00 Оздоровительный комплекс "Термы" ул. Феодосиевская, 1 Тел.: +38 056 247 25 96 +38 056 377 30 24 Оздоровительный центр "Цунами" пл. Октябрьская, 12 Тел.:+38 056 740 20 72 Спортивный клуб "Восход" ул. Набережная Победы, 51 Тел.: +38 0562 41 71 55 +38 0562 47 35 45 Теннисный клуб "Мегарон" ул. Щорса, 6а Тел.: +38 0562 38 04 31/33 www.megaron.com.ua Cпортивный центр "Constanta" ул. Комсомольская, 49 Тел.: +38 056 745 06 11 Концертное агентство "Different Music Look" пер.Шевченко, 4 Тел.:+38 056 233 50 03 +38 056 797 04 44 Ресторан "April" ул. Ворошилова, 21д Тел.: +38 056 370 15 00 Ресторан "Bartolomeo" ул. Набережная Победы, 9б Тел.: +38 056 370 15 00 +38 056 370 42 71 Ресторан "BraSSerie" бул. Екатеринославский, 2 Тел.: +38 056 373 64 86 Ресторан "Дежавю" пр. К. Маркса, 20 Тел.: +38 056 370 29 30 Ресторан "Edburg" ул. Байкальская, 22 Тел.: +38 056 227 16 10 Ресторан "L`Orangerie" ул. Половецкая, 2 Тел.: +38 056 778 37 78 Ресторан "Nobu" пр. К. Маркса, 49 Тел.: +38 056 744 60 55 Ресторан "Олимп" пр. К. Маркса, 83 Тел.: +38 0562 45 52 37 Ресторан "Porto Maltese" ул. Гоголя, 4 Тел.: +38 056 713 55 75 Ресторан "Репортер" ул. Баррикадная, 2 Тел.: +38 0562 33 75 75 Ресторан "Red&Green" пер. Добровольцев, 3 Тел.: +38 0562 36 17 28 Ресторан "St. Tropes" пр. Гагарина, 24 Тел.: +38 0562 46 00 11 Ресторан "Св. Яков" пер. Урицкого, 11 Тел.: +38 056 740 20 50 Ресторан "Союз" ул. Гоголя, 20б Тел.: +38 056 726 55 22 Ресторан "Старая Таверна" пр. К.Маркса,1 Тел.: +38 056 726 50 21 Ресторан "Takida" ул. Гоголя, 20б Тел.: +38 056 726 51 51 Ресторан авторской кухни "MOONcafe" ул. Короленко, 2 Тел.: +38 056 236 75 76, +38 056 236 75 74 Семья заведений "Protege": Дом сладостей "Пастораль" пр. К. Маркса, 46 Тел.: +38 0562 36 28 66 Ресторан "Safari" ул. Фучика, 12б Тел.: +38 0562 39 85 95 "Бутиккафе" ТДЦ "Atrium" пр. К.Маркса, 22 Тел.: +38 056 373 83 37 Семья кофеен "Прокофьев" ул. О.Гончара, 32 Тел.: +38 056 370 28 61 ул. К.Либкнехта, 3б Тел.: +38 056 372 04 17 Кафе "Бамбук" пр. Героев,1 Тел.: +38 0562 31 28 02 Кафе "Bon Сafe" ул. Комсомольская, 26 Тел.: +38 056 726 55 55 Кафе "Нирвана" пр. К.Маркса, 95 Тел.: +38 056 726 42 75 Кофейня "Да Винчи"


для размещения рекламы звоните: 8 (044) 278 60 13, 8 (062) 381 21 99, 8 (050) 328 64 13 пер. Яворницкого, 6 Тел.: +38 056 373 70 08 Кофейня "Impressa" ул. Артема, 14 Тел.: +38 056 232 08 25 Кофейня "У Бекира" Тел.: +38 056 236 75 86 Паб "Leffe Cafe" ул. Короленко, 2 Тел.: +38 056 236 75 74 Artкафе "Холст" пр. Гагарина,92 Тел.: +38 056 374 23 55 Гостиница "Академия" пр. К.Маркса, 20 Тел.: +38 056 370 05 05 Гостиница "Астория" пр. К.Маркса, 66 Тел.: +38 0562 38 48 03 Гостиница "Бонотель" ул. Комсомольская,26 Тел.: +38 056 726 55 55 Гостиница "Goodzone" Днепропетровская обл., ПГТ Песчанка ул.Чкалова,70 Тел.: +38 703 255 55 55 Гостиница "Европейский грандотель" ул. Ленина, 22 Тел.: +38 056 373 02 70 Гостиница "Екатеринославская" ул. Дзержинского, 37 Тел.: +38 056 370 25 21 Гостиница "Каспий" ул. Шевченко, 53a Тел.: +38 056 371 00 22 Гостиница "Лавина" ул. Космическая, 20 Тел.: +38 0562 36 22 39 Гостиница "ПаркГотель" ул. Ворошилова, 21д Тел.: +38 056 726 60 01 Гостиница "SunRay" Днепропетровская обл., г. Подгороднее, ул. Дачная, 24 Тел.: +38 056 790 25 25 www.sunray.dp.ua Грандотель "Украина" ул. Короленко, 22 Тел.: +38 056 371 00 22, +38 056 371 37 13 Гостиница "Эдбург" ул. Байкальская, 22 Тел.: +38 056 227 16 10 Казиноресторан "Чарли" пер. Яворницкого, 6 Тел.: +38 056 373 70 08 Казино "Split" пр. К.Маркса,1 Тел.: +38 056 726 50 21 Казино "Cashville" ул. Баррикадная, 1 Тел.: +38 056 745 46 01 Казиноклуб "Европа" ул. Короленко, 2 Тел.: +38 056 740 11 55 Игорный Дом "Империя" ул. Дзержинского, 1/3 Тел.: +38 0562 31 80 00 Турагентство "Rainford Tour" пр. Гагарина, 24 Тел.: +38 067 562 27 71 Культурный центр "Opera" ул. Дзержинского, 23 Тел.: +38 067 617 77 77 Авиакомпания "Аэросвит" Аэропорт Тел.: +38 056 777 19 86 Авиакомпания "Austrian Airlines" Аэропорт Тел.: +38 056 377 99 00 Авиакомпания "Бизнес Авиация" гостиница "Свердловск" ул. Свердлова, 6, офис 800 Тел.: +38 056 744 98 46 www.vip-aero.com.ua Авиакомпания "Грузинские авиалинии" Аэропорт Тел.: +38 0562 39 52 60 Авиакомпания "Днеправиа" Аэропорт, 42 Тел.: +38 0562 39 54 11 Авиакомпания "Turkish Airlines" ул. Шевченко, 53а Тел.: +38 056 377 47 30 Аэропорт Тел.: +38 0562 39 55 56

Донецк Магазин "Crystal" ул. Артема, 121 Тел.: +38 062 335 76 46 Магазин "Swarovski" ул. Артема, 76 Тел.: +38 062 381 06 12 Магазин "Avanti" ул. Университетская, 97 Тел.: +38 062 345 18 75 www.avanti.ua Магазин "Антураж" ул. Университетская, 26

Тел.: +38 062 381 77 77 Магазин "Bolero" ул. Артема, 112 Тел.: +38 062 345 36 82 Магазин "Cult" ул. Артема, 80а Тел.: +38 062 381 73 93 Магазин "Ermenegildo Zegna" ул. Артема, 112 Магазин "Le Billionaire" ул. Артема, 86 Тел.: +38 062 381 73 40 Магазин "Megapolis" ул. Артема, 112 Тел.: +38 062 381 30 31 Магазин "Ренессанс" ул. Университетская, 37 Тел.: +38 062 381 05 55 Магазин "Hardy Guardy" пр. Киевский, 2 Тел.: +38 0622 58 20 58, +38 062 381 88 81 Автосалон "Алекс Премиум" ул. Университетская, 95в Тел.: +38 062 386 33 40 Автосалон "АвтоДом" пр. Титова, 15 Тел.: +38 062 311 00 00 Автосалон "BMW" ул. Ильинская, 91 Тел.: +38 062 330 40 40 Спортивный клуб "Ягуар" пр. Мира, 44 Тел.: +38 062 349 63 93 Спортивнооздоровительный центр "Легион" ул. Овнатаняна, 16а Тел.: +38 062 385 98 18 +38 062 385 87 37 Салон красоты "Desire" ул. Постышева, 127 Тел.: +38 062 345 63 07 Салон красоты "Magic Spika" пер. Орешкова, 20 Тел: +38 062 381 17 53 Галерея красоты "Nosovski" ул. Ильича, 13 Тел.: +38 062 334 15 67 Ресторанказино "Африка" ул. Набережная, 153а Тел.: +38 062 337 63 76 Ресторан "Банзай" бул. Пушкина, 23 Тел.: +38 062 381 70 60 Ресторан "Дежавю" бул. Пушкина, 29 Тел.: +38 062 381 09 00 Ресторан "Cavallino Bianco" ул. Университетская, 39 Тел.: +38 062 381 75 41 Ресторан "Емое" ул. Ильича, 15д Тел.: +38 062 385 95 66 Сушибар "Kabuki" ул. Артема, 80а Тел.: +38 062 381 08 42 Ресторан "Маринад" пр. Панфилова, 20д Тел.: +38 062 348 60 68 Ресторан "Марио" ул. Артема, 130 Бизнес-центр "Донецк-Сити", 16 этаж Тел.: +38 062 206 62 37/38 Ресторан "Monet" ул. Университетская, 80 Тел.: +38 062 388 01 00 Ресторан "Околица" бул. Шевченко, 50 Тел.: +38 062 385 88 90 Ресторан "Панорама" пр. Ильича, 15 Тел.: +38 062 381 08 40 Ресторан "Первак" ул. Артема, 87 Тел.: +38 062 210 88 88 Ресторан "Хинкали" бул. Пушкина, 20а Тел.:+38 062 381 72 02 Ресторан "Якитория" пр. Ленинский, 11б Тел.: +38 062 313 10 90 Кафе "Обжора" бул. Пушкина, 25 Тел.: +38 062 381 05 01 Ресторан "Деревня" ул. Приморская, 61 Тел.: +38 062 300 03 55 Сеть "Путеводная Звезда": Ресторан "Ba Na Na" ул. Артема, 80а Тел.: +38 062 312 58 58 Ресторан "Корсар" пр. Комсомольский, 27 Тел.: +38 062 304 04 04 Ресторан "Шато" пр. Комсомольский, 27 Тел.: +38 062 304 05 06 Ресторан "Гуляй Хата" ул. Нижнедворцовая, 1а Тел.: +38 062 300 21 21 Гостиница "Атлас" бул. Шевченко, 20 Тел.: +38 062 381 79 79 www.atlashotel.com.ua

Гостиница "Виктория" пр. Мира, 14/а Тел.: +38 062 335 76 46 Гостиница "Donbass Palace" ул. Артема, 80 Тел.: +38 062 343 43 33 www.donbasspalace.com Гостиница "Прага" ул. Дубравная, 101 Тел.: +38 062 381 11 66 Гостиничнооздоровительный комплекс "Forest Park" Донецкая обл., пр. Комсомольский, ул. Солнечная, 20 Тел.: +38 062 348 16 16 Казиноресторан "Остров сокровищ" ул. Кирова, 76а Тел.: +38 062 386 01 89 Казиноресторан "Фламинго" пр. Панфилова, 67 Тел.: +38 062 203 81 79 Казино "Третий Рим" ул. Артема, 123 Тел.: +38 062 304 12 22 Туристическое агентство "АНПТУР" пр. Гурова, 4 Тел.: +38 062 304 67 05 Авиакомпания "Austrian Airlines" Тел.: +38 062 312 07 17 www.austrian.com Авиакомпания "CABI" Аэропорт Тел.: +38 062 385 62 75 Авиакомпания "Donbassаero" Аэропорт Тел.: +38 0622 51 53 92 www.donbass.aero Авиакомпания "ИСД Авиа" ул. Щорса, 48 Тел.: +38 050 328 11 25/26, +38 050 330 52 30 Авиакомпания "Lufthansa" Тел.: +38 062 312 80 00 www.lufthansa.com Авиакомпания "Turkish Airlines" Аэропорт Тел.: +38 062 312 08 24

Одесса Магазин "Crystal" Галерея "Сады Победы" пл. 10 Апреля Тел.: +38 048 758 03 85 Магазин "Carrera y Carrera" Галерея "Сады Победы" пл. 10 Апреля Тел.: +38 048 785 32 09 Магазин "Chopard" Галерея "Сады Победы" пл. 10 Апреля Тел.: +38 048 785 32 10 Магазин "Bally" ул. Екатерининская, 21 Тел.: +38 048 716 50 69 Магазин "Жан" ул. Греческая, 23 Тел.: +38 0482 37 70 10 Магазин "Кардинал" ул. Ришельевская, 24 Тел.: +38 0482 34 85 52 Галерея "Сады Победы" пл. 10 апреля, 2 этаж Тел.: +38 048 748 15 35 Магазин "КардиналХит" ул. Ришельевская, 21 Тел.: +38 048 725 62 12 Магазин "Murphy&Nye" Галерея "Сады Победы" пл. 10 апреля, 3 этаж Магазин "Эрмитаж" Галерея "Сады Победы" пл. 10 Апреля Тел.: +38 048 748 18 77/78 Галерея "Сады Победы" пл. 10 Апреля Тел.: +38 0482 36 39 00 www.sadypobedy.od.ua Автосалон "АвтоБум" ул. Посмитного, 11 Тел.: +38 048 777 77 81 Автосалон "Мобил" ул. Люстдорфская дорога, 89 Тел.: +38 067 791 52 77 Поршецентр Одесса ул. Церковная, 2/4 Тел.: +38 048 780 11 88 Стоматологический центр "ТИС" ул. Филатова, 33а Империя красоты "Gotic" пер. Вице-адмирала Жукова, 4/1 Тел.: +38 048 731 56 16/15 Косметологический центр "Мона Лиза" ул. Тенистая, 9/12 Тел.: +38 048 785 58 68, +38 048 784 58 68 Косметический салон "Дива" пр. Гагарина 16/1 Тел.: +38 048 728 95 40 Салон красоты "Афродита" г. Ильичевск, ул. К.Маркса, 21 Тел.: +38 048 685 07 00

Салон красоты "ART8" пер. Маяковского, 8 Тел.: +38 048 723 23 29 Салон красоты "Горячие головы" ул. Ришельевская, 29 Тел.: +38 0482 30 09 10 Салон красоты "Классико" ул. Жуковского, 8 Тел.: +38 048 777 25 00 Салон красоты "Reneetov" бул. Французский, 11 Тел.: +38 0482 34 69 96 Салон "Новые ногти" ул. Троицкая, 9 Тел.: +38 0482 37 94 62, +38 048 734 21 71 ул. Бунина, 33 Тел.: +38 048 784 60 65, +38 0482 37 27 52 Студия красоты "Дениз" пер. Мукачевский, 6 Тел.: +38 0482 33 99 39 Студия красоты Румянцевой ул. Фонтанская дорога, 49/1 Тел.: +38 048 795 60 86 ул. Люстдорфская дорога, 172/1 Тел.: +38 0482 33 48 00 Студия красоты Тарасюка пер. Красный, 22 Тел.: +38 0482 37 71 11, +38 0482 37 85 55 Студия красоты "Фризетт" ул. Преображенская, 2 Тел.: +38 048 760 19 10 Spaсалон "Аспазия" ул. Коблевская, 45 Тел.: +38 0482 35 92 04 Welnessклуб "Olympia" Фонтанская дорога, 71б Тел.: +38 048 719 51 71 Welnessцентр "Натакан" ул. Пушкинская, 27 Тел.: +38 0482 32 11 95 Фитнессцентр "Формула" пер. Чайковского, 12 Тел.: +38 048 738 01 44 Фитнессцентр "Maximus" ул. Приморская, 6 Тел.: +38 048 777 70 90 Клуб национальной культуры здоровья "Русский пар" ул. Костанди, 119 Тел.: +38 095 203 01 76 ул. Ефимова, 15 Тел.: +38 050 863 77 69 Банный комплекс "Дюковские Бани" ул. Балковская, 28 Тел.: +38 0482 33 34 54, +38 0482 35 51 20 Ресторан "Бульвар" пл. Екатерининская, 1 Тел.: +38 048 777 03 39 Ресторан "Балатон" ул. Абрикосовая, 8/36 (411 батарея) Тел.: +38 096 228 61 29 Ресторан "Блеф" бул. Французский, 85 Ресторан "Новый Блеф на 7ой" 7-я станция Большого Фонтана Ресторан "Василиса" ул. Гаванная, 7 Тел.: +38 0482 32 23 77 Ресторан "Вояж" ул. Дерибасовская, 5 Тел.: +38 048 786 03 93 Ресторан "Деловая Колбаса" ул. Екатерининская, 8/10 Тел.: +38 048 726 96 26 Ресторан "Дон Кихот" ул. Бунина, 16 Тел.: +38 0482 32 10 32 Ресторан "Estrellita" ул. Екатерининская, 1 Тел.: +38 0482 37 29 20 Ресторан "Квартира" ул. Канатная, 85 Тел.: +38 067 406 88 88 Ресторан "Куманець" ул. Гаванная, 7 Тел.: +38 0482 37 69 46 Ресторан "Красный лобстер" ул. Маразлиевская, 1г Тел.: +38 048 715 02 22 Ресторан "Кларабара" ул. Преображенская, 28 Тел. +38 0482 37 51 08 Ресторан "Казанова" ул. Дерибасовская, 4 Тел.: +38 0482 335 455 Ресторан "Колумбус" 9 ст. Большого Фонтана Тел.: +38 048 728 00 05 Ресторан "Мимино в Одессе" ул. Жуковского, 2 Тел.: +38 0482 33 25 08/9 Ресторан "Оникс" ул. Софиевская, 23 Тел.: +38 048 234 46 40 Ресторан "ПапаРацци" ул. Екатерининская, 8/10 Тел.: +38 0482 34 80 70 Ресторан "ПапаКоста" ул. Греческая, 17

Тел.: +38 048 738 48 48 Ресторан "Пикник" ул. Екатерининская, 23 Тел.: +38 048 725 00 09 +38 048 731 57 34 Ресторан "Порто" ул. Жуковского, 33 Тел.: +38 048 737 38 38/37 Ресторан "Сабанский" пер. Сабанский, 1 Тел.: +38 048 725 36 88 Ресторан "Flamant" ул. Жуковского, 31 Тел.: +38 048 785 20 73 Ресторан "Фонтан" г.Ильичевск, ул.Ленина, 20/1 Тел.: +38 048 686 55 49 Ресторан "Хижина" Центральный аэропорт, 2a Тел.: +38 048 239 33 10, +38 048 787 01 37 Ресторан "Эдельвейс" г. Ильичевск, ул. Ленина, 26 Тел.: +38 048 686 44 69, +38 048 630 46 74 Ресторан "Якитория" ул. Ришельевская, 27 Тел.: +38 0482 36 47 78/9 Ресторан "Семь самураев" ул. Ришельевская, 29 Тел.: +38 0482 30 09 38 Ресторанбар "Рандеву" ул. Успенская, 93 Тел.: +38 048 726 25 90, +38 048 726 77 11 Паб "Murphy`s Irish Pub "Каванах" пл. Таможенная,1а Тел.: +38 048 738 45 45 Сушибар "Saliery Sun" ул. Дворянская, 8 Тел.: +38 0482 32 65 32 Джазкафе "Олд фешн" ул. Успенская, 19 Тел.: +38 048 784 82 47 Кафе "Базилик" г. Ильичевск ул. Ленина, 10/2 Кафе "Оливье" бул. Французский, 21 Тел.: +38 048 777 36 06 Кафе "Сальери" ул. Ланжероновская, 14 Тел.: +38 048 725 00 00 Кафебар "Кенгуру" Фонтанская дорога, 64/1 Тел.: +38 048 787 03 34 +38 0482 45 14 76 Кафекондитерская "LeMON" ул. Бунина, 27 Тел.: +38 048 725 56 85 Кофейня "Шико" ул. Софиевская, 23 Тел.: +38 0482 37 85 90 ул. Греческая, 50 Тел.: +38 048 777 47 47 Клубтаверна "Трюм" бул. Лидерсовский, 17/2 Тел.: +38 048 777 88 86 Кафе "Шерлок" ул. Бунина, 13 Тел.: + 38 0482 32 12 00 Cеть "Fanconi": Ресторан "Fanconi 1872" ул. Екатерининская, 15/17 Тел.: +38 048 234 66 66 Ресторан "Fanconi "Восточный Экспресс" Французский бульвар, 85/87 Тел.: +38 048 728 64 82 Ресторан "Fanconi "Номия" ул. ак.Филатова, 17 Тел.: +38 048 766 88 70 Гостиница "Аркадияплаза" ул. Посмитного,1 Тел.: +38 048 230 71 57 Гостиница "Continental Business Hotel" ул. Дерибасовская, 5 Тел.: +38 048 786 01 55 Гостиница "Grand Pettine" пер. Маячный, 8 Тел. +38 048 729 55 80/81 Гостиница "Лондон" ул. Успенская, 95 Тел.: +38 048 784 08 98 Гостиница "Лондонская" бул. Приморский, 11 Тел.: +38 048 738 01 02/05 Гостиница "Моцарт" ул. Ланжероновская, 13 Тел.: +38 048 237 77 77 Гостиница "Одесса" ул. Приморская, 6а Тел.: +38 048 729 48 08/88 Гостиница "Одесский Дворик" ул.Успенская, 19 Тел.:+38 048 777 72 71, +38 048 728 75 73 Гостиничноразвлекательный комплекс "Palladium" бул. Итальянский, 4 Тел.: +38 048 728 66 51, +38 048 728 77 30 Гостиничный комплекс "Улисс"

ул. Долгая, 106 Тел.: +38 048 777 80 60 Отель "Гостиный двор" ул. Екатерининская, 6 Тел.: + 38 048 737 44 00 +38 048 737 44 60 Отель "Морской" пер. Хрустальный, 1/1 Тел.: +38 0482 33 90 90 Отель "Лермонтовский" пер. Лермонтовский, 2 Тел.: +38 048 717 78 77/79 Отель "Уютный" ул. Львовская, 16 Тел.: +38 048 785 55 01/02 Казино "Ришелье" ул. Бунина, 15 Тел.: +38 048 724 30 77 ToryOdessa@inbox.ru Казино "Split" ул. Екатерининская, 24 Тел.: +38 048 777 39 28, +38 048 237 71 20 Казино "Visavis" ул. Дерибасовская, 15 Tел.: +38 048 711 77 24 Покерклуб "Одесса" пер. Мукачевский, 6 Конный клуб "Stetson" ул. Овидиопольская дорога Тел.: +38 0482 39 64 96 Городской гольфклуб бул. Лидерсовский, 21 Тел.: +38 048 731 74 74 Спортивноразвлекательный комплекс "Lawn Tennis Club" бул. Французский, 85 Тел.: +38 048 780 02 00 Спортивноразвлекательный комплекс "Elite Tennis Club" г.Ильичевск, ул. Парковая, 17 Тел.: +38 0482 30 41 69 Комплекс отдыха "Катран" пер. Маячный, 13 Тел.: +38 048 746 81 55 Комплекс "Devarana" ул. Тенистая, 9/12 Тел.: +38 048 718 18 18 Туристическое агентство "Фалькор Тревел" ул. Дерибасовская, 10 Тел.: +38 048 233 33 38, +38 048 714 49 59 Туристическое агентство "Фабрика Туризма" ул. Екатерининская, 27 Тел.: +38 048 232 03 20 ул. Базарная, 45 Тел.: +38 048 785 85 45 Туристическое агентство "Шустовтурс" Французский бульвар, 10 Тел.: +38 048 714 38 11/12 Авиакомпания "Austrian Airlines" Центральный аэропорт Тел.: +38 0482 49 00 79 Авиакомпания "Malev Hungarian Airlines" Международный аэропорт Одесса Тел.: +38 048 762 36 36 www.malev.com.ua Авиакомпания "Polskie Line Lotnicze" Международный аэропорт "Одесса" Тел.: +38 048 749 55 80 Аэропорт VIPОдесса Центральный аэропорт Тел.: +38 048 787 65 95 Авиакомпания "Турецкие авиалинии" Центральный Аэропорт Тел.: +38 048 787 65 95

Запорожье Гостиница "Интурист" пр. Ленина, 135 Тел.: +38 061 223 05 64/00 Гостиница "Прага" бул.Шевченко, 28 Тел.: +38 061 224 07 12/11 Ресторан "Vremena goda" пр. Ленина, 135 Тел.: +38 061 223 08 00 Казино "Консул" пр. Ленина, 234 Тел.: +38 061 289 60 32

Ялта Бутик "Colette" ул. Набережная Ленина, 27 Тел.: +38 065 423 54 42 Гостиница "Ореанда" ул. Ленина, 35/2 Тел.: +38 0654 27 42 59 www.hotel-oreanda.com Гостиница "Palmira Palace" Тел.: +38 0654 27 53 00 www.palmira-palace.com Гостиница "Вилла Елена" ул. Краснова, 2а Тел.: +38 0654 23 83 90 www.villa-elena.com.ua


PLATINUM ELITE TRAVELLING INTERNATIONAL MAGAZINE Руководитель проекта: Екатерина Тимофеева Шеф&редактор: Сергей Тимофеев Арт&директор: Наталья Степановская Редактор, корректура: Анна Звягинцева Директор по рекламе, спецпроекты: Марина Мамонова Отдел рекламы: Любовь Борщ, Влада Савина Компьютерный дизайн и верстка: Наталья Фонотова, Игорь Древаль, Федор Зубрицкий Перевод: Марина Козленко, Светлана Кусси PR&менеджер: Ольга Островская, Диана Сукясова Технический директор: Владимир Макарович Компьютерные программы, сайт: Роман Дворядкин Распространение: Олег Юрченко, Александр Шабанов, Елена Орловская, Сергей Дробитько, Светлана Кругловская

Отдел регионального распространения: Киев +38 (044) 278 60 13 Донецк +38 (062) 311 08 22, 381 21 99 Днепропетровск +38 (067) 639 30 30 +38 (096) 771 41 27 Одесса +38 (048) 785 03 85 Отдел рекламы: Киев +38 (044) 278 60 13, 278 70 72 Днепропетровск +38 (097) 902 00 00 Донецк +38 (062) 381 21 99, 311 08 22 +38 (050) 328 64 13 Одесса +38 (048) 785 03 85 Журнал зарегистрирован в Министерстве информации Украины 26 марта 2004 г. Свидетельство о регистрации: Рег. КВ №8585 Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели. Редакция оставляет за собой право не разделять точки зрения авторов. Полное или частичное воспроизведение статей и материалов, опубликованных в "Platinum", запрещено и охраняется законом. При подготовке текстов использованы материалы из Internet. Учредитель и основатель: ООО "Фэшн Клаб". Адрес редакции: Украина, 01001, Киев, ул. Городецкого, 12/2/3, Киев 1, а/я 463 Тел.: +38 (044) 278 60 13, 278 70 72 Редакция info@platinummag.com.ua Распространение sales@platinummag.com.ua Отдел рекламы platinum@nt.dn.ua advertising@platinummag.com.ua www.platinummag.com.ua Тираж 35 000 экз. УБСН Тираж журнала сертифицирован "Украинским Бюро сертификации тиражей" Печать: ООО "Новый друк", Украина, 02094, Киев, ул. Магнитогорская, 1, Тел.: +38 (044) 451 48 04, Факс: +38 (044) 451 48 10

Project Director: Ekateryna Tymofyeyeva Editor&in&Chief: Sergey Tymofyeyev Art&Director: Natalya Stepanovskaya Editor, Proofreader: Anna Zvyagintseva Advertising and Promotion Director: Marina Mamonova Advertising Department: Ljubov Borsch, Vlada Savina Computer Design and Layout: Natalya Fonotova, Igor Dreval, Fiodor Zubritskiy Translation: Marina Kozlenko, Svetlana Cusse PR&Managers: Olga Ostrovskaya, Diana Sukyasova Technical Director: Vladimir Makarovich Computer Ensuring, Websites: Roman Dvoryadkin Circulation Managers: Oleg Yurchenko, Alexsander Shabanov, Elena Orlovskaya, Sergey Drobitko, Svetlana Kruglovskaya

Regional Distribution Department: Kiev +38 (044) 278 60 13 Donetsk +38 (062) 311 08 22, 381 21 99 Dnepropetrovsk +38 (067) 639 30 30 +38 (096) 771 41 27 Odessa +38 (048) 785 03 85 Advertising Department: Kiev +38 (044) 278 60 13, 278 70 72 Dnepropetrovsk +38 (097) 902 00 00 Donetsk +38 (062) 381 21 99, 311 08 22 +38 (050) 328 64 13 Odessa +38 (048) 785 03 85 The magazine is registered by Ministry of Information in Ukraine on March, 26th, 2004. Registration Certificate number: Reg. КВ №8585. Responsibility for the content of advertising materials is carried by advertisers. Editorial office reserves the right not to share authors' viewpoints. Complete or partial reproduction of the materials published in Platinum magazine is forbidden and is protected by the law. For texts preparation the Internet resources are used. The founder is "Fashion Club" Ltd. Editorial Office Address: Ukraine, 01001, Kiev, Gorodetskogo Str., 12/2/3, Kiev 1, p.o. 463 Tel.: +38 (044) 278 60 13, 278 70 72 Editorial Office info@platinummag.com.ua Sales sales@platinummag.com.ua Advertising Department platinum@nt.dn.ua advertising@platinummag.com.ua www.platinummag.com.ua Circulation is 35 000 copies. The circulation of the magazine is certified by "Ukrainian Circulation Certification Bureau"

УБСН

Printing: LCC "Novyy Druk", Ukraine, 02094, Kiev, Magnitogorskaya Str., 1 Tel.: +38 (044) 451 48 04, Fax: +38 (044) 451 48 10


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

гранд-готель "Україна", вул. Володимирська, 20/1а, вул. Артема, 121, пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46 тел. (044) 278-61-11

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд-готель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 335-76-46

Profile for crystalgroup

Platinum magazine №20  

Platinum magazine

Platinum magazine №20  

Platinum magazine

Advertisement