Page 1

PLATINUM ELITE TRAVELLING

Признание в любви к Bovet

12

вещей Platinum

Музы Дженни Пэкхем

10 лунных календарей

INTERNATIONAL MAGAZINE

/19

Platinum в гостях у британцев Urwerk UR202 часы будущего


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА Бутiк "Chopard"

грандготель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 3357646 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7853210


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА Бутiк "Chopard"

грандготель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 3357646 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7853210


HARRY WINSTON AVENUE C™ Midsize ©2008 Harry Winston +41 22 716 29 00 www.harrywinston.com ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", тел. (062) 335-76-46 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


КИЇВ Бутiк "BOVET"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

готель "Hyatt", вул. А. Тарасової, 5, гранд-готель "Україна", вул. Артема, 121, тел. (044) 5811555 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Íîâåéøåå äîñòèæåíèå â ïðîèçâîäñòâå òî÷íûõ ÷àñîâûõ ìåõàíèçìîâ.

×àñû Cabaret Tourbillon. Ïåðâûé òóðáèéîí, êîòîðûé ìîæíî îñòàíîâèòü, - è óñòàíîâèòü ñ òî÷íîñòüþ äî ñåêóíäû. Àáñîëþòíîå äîñòèæåíèå â äâóõñîòëåòíåé èñòîðèè òóðáèéîíà.

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

àçâèòèå ïðîèçâîäñòâà òî÷íûõ ÷àñîâûõ ìåõàíèçìîâ çà÷àñòóþ ïðîèñõîäèëî â ðåçóëüòàòå .. ïîëåçíûõ íîâîââåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ A. Lange & Sohne.  êà÷åñòâå ïðèìåðîâ ìîæíî âñïîìíèòü ââåäåíèå ìåòðè÷åñêîé ñèñòåìû â 1846 ãîäó èëè èçîáðåòåíèå áîëüøîãî óêàçàòåëÿ äàòû â 1994 ãîäó. Ñåãîäíÿ âíèìàíèå ÷àñîâûõ ìàñòåðîâ Lange ñîñðåäîòî÷åíî íà òóðáèéîíå,

Ð

âåðîÿòíî, ñàìîì ïëåíèòåëüíîì ìåõàíè÷åñêîì óñòðîéñòâå, ïðèçâàííîì óâåëè÷èòü òî÷íîñòü õîäà. Îäíàêî ñ ìîìåíòà åãî èçîáðåòåíèÿ â 1801 ãîäó, îäèí íåäîñòàòîê íå ìîã áûòü ïðåîäîëåí: òóðáèéîí íåëüçÿ áûëî îñòàíîâèòü. Ñëåäîâàòåëüíî, ÷àñû ñ ýòîé ñëîæíîé ôóíêöèåé îòëè÷àëèñü àêêóðàòíîñòüþ õîäà, íî èõ íåëüçÿ áûëî óñòàíîâèòü ñ òî÷íîñòüþ äî ñåêóíäû. Èòàê, êàê îñòàíîâèòü

В Україні годинники Lange можна придбати у магазинах “КРИСТАЛЛ” та “ИМПЕРАДОR”, які належать до мережі CRYSTAL GROUP, за адресою:


Ïîëíàÿ îñòàíîâêà

Ñòîïîðíàÿ ïðóæèíà

Çàïàòåíòîâàííûé ìåõàíèçì îñòàíîâêè ñåêóíäíîé ñòðåëêè. Ñòîïîðíàÿ ïðóæèíà - ñàìàÿ õèòðîóìíàÿ ÷àñòü ýòîãî ìåõàíèçìà. Áëàãîäàðÿ ñâîåé àññèìåòðè÷íîé Vîáðàçíîé ôîðìå îíà îáåñïå÷èâàåò îïòèìàëüíûé óðîâåíü êîíòàêòíîãî äàâëåíèÿ â ëþáîì ïîëîæåíèè êàðåòêè òóðáèéîíà.

òóðáèéîí? Çàïàòåíòîâàííûé ìåõàíèçì îñòàíîâêè ñåêóíäíîé ñòðåëêè Lange ïîäñêàçàë äîëãîæäàííîå ðåøåíèå. Ïðè âûòÿíóòîé çàâîäíîé ãîëîâêå òóðáèéîí îñòàíàâëèâàåòñÿ áëàãîäàðÿ V-îáðàçíîé ñòîïîðíîé ïðóæèíå, îïòèìàëüíàÿ ãåîìåòðèÿ êîòîðîé îáåñïå÷èâàåò ýôôåêòèâíîñòü åå ðàáîòû â ëþáîì ïîëîæåíèè áàëàíñîâîãî êîëåñà è ïðè ëþáîì óãëå ïîâîðîòà êàðåòêè

òóðáèéîíà. Êðîìå ýòîãî, ñîõðàíÿåòñÿ ïîòåíöèàëüíàÿ ýíåðãèÿ çàâîäíîé ïðóæèíû è áàëàíñîâîå êîëåñî àâòîìàòè÷åñêè íà÷èíàåò äâèæåíèå ïîñëå âîçâðàùåíèÿ çàâîäíîé ãîëîâêè â èñõîäíîå ïîëîæåíèå. Òàêèì îáðàçîì, ìîäåëü CABARET TOURBILLON îáîãàòèëà ïîðòôîëèî ïîëåçíûõ .. èçîáðåòåíèé A. Lange & Sohne.  ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ íàøèì äåâèçîì: Òðàäèöèè â äâèæåíèè.

м. Київ, вул. Володимирська, 20/1а • м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, гранд - готель “Україна” • м. Донецьк, вул. Артема, 121

www.lange-soehne.com.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278-61-11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646 ОДЕСА, Бутік "Carrera y Carrera", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7853209 ЗАПОРIЖЖЯ, Салонмагазин "VALENCIA", пр. Ленiна, 155 / вул. Панфiловцiв, тел. (061) 2131305


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Pure Performance Absolute

ww


Precision

w w. b r e i t l i n g . c o m

Äîñêîíàëå âèêîíàííÿ. Áåçóìîâíà òî÷í³ñòü. Íàøå ïîêëèêàííÿ ñòâîðþâàòè íàéá³ëüø íàä³éí³ òà íàéòî÷íèø³ ³íñòðóìåíòè äëÿ íàéâèáàãëèâ³øèõ ïðîôåñ³îíàë³â. Êîæíà äåòàëü ãîäèííèêà ñòâîðåíà ó ïðàãíåíí³ â äîñêîíàëîñò³. Óñ³ õðîíîãðàôè â³äïîâ³äàþòü íàéñóâîð³øèì âèìîãàì íàä³éíîñò³ òà ôóíêö³îíàëüíîñò³. Ñàìå òîìó Breitling – öå ºäèíà êîìïàí³ÿ, óñ³ ãîäèííèêîâ³ ìåõàí³çìè ÿêî¿ ìàþòü ñåðòèô³êàò õðîíîìåòðè¿ (COSC). Ïîñò³éíèì ïîñòà÷àëüíèêîì äëÿ àâ³àö³¿ âèïàäêîâî íå ñòàþòü.

Chronomat Åòàëîí àâòîìàòè÷íèõ õðîíîãðàô³â ç àâòîï³äçàâîäîì. Ñåðòèôàêîâàíèé Øâåéöàðñüêèì ²íñòèòóòîì Õðîíîìåò𳿠COSC.

КИЇВ, "CRYSTAL"

вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 2786111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR",

гранд-готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL",

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ",

вул. Артема, 121, тел. (062) 335-76-46


КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а,

тел. (044) 2786111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 3357646 ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня,

тел. (048) 7850385


www.diorjoaillerie.com / Tel. 020 7172 0172

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

“Diorette”collection. Yellow gold, white gold, diamonds, aquamarine, amethyst, citrine and lacquer.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


КИЇВ Бутiк "BOVET"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

готель "Hyatt", вул. А. Тарасової, 5, гранд-готель "Україна", вул. Артема, 121, тел. (044) 5811555 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


Платинум

ССодержание Дюжина Platinum с. 36 Platinum Dozen page 36

Попасть в историю с. 44 Go Down in History page 44

Единственный, неповторимый с. 48 The One and Unique page 48

Лучший в Лондоне с. 52 The Best in London page 52

Платиновый город с. 68 Platinum City page 68 28

PLATINUM


www.breitlingforbentley.com

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Престиж и совершенство. Breitling и Bentley роднят идеи престижа и совершенства. Те же стандарты надежности, точности и непревзойденного качества. В мастерских фабрики Крю, где изготавливают автомобили Bentley, и в лабораториях компании Breitling в сочетании высокого класса мастерства и эстетики рождаются шедевры, которые становятся традицией. Как символ подобного единства участие мастеров Breitling в оформлении приборной панели одной из самых известных моделей британского бренда, Bentley Continental.

эксклюзивность и мастерство .

Для поклонников эксклюзивных механизмов компания Breitling создает линию уникальных часов и исключительных хронографов Breitling for Bentley. Благодар своей элегантности и эстетическому совершенству, этот часовой инструмент отражает основные черты, присущие производителю британских автомобилей. Посвятив коллекцию миру машин, лучшие мастера компании Breitling собрали самые технически непревзойденные механизмы, еще раз продемонстрировав высшее мастерство. Время - наша главная ценность.

FLYING B CHRONOGRAPH

The greatest luxury in life is time. Savour every second.

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR",

гранд-готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL",

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ",

вул. Артема, 121, тел. (062) 335-76-46


Platinum

СContents Мой мир мода с. 80 Fashion is a World That Suits Me page 80

Осенний outlander с. 94 Autumn Outlander page 94

От сотворения мира с. 106 Since the Making of the World page 106

Креативный ВУЗ с.112 Creative University page 112

Жить нужно... в Англии с.118 We Ought to Live in England page 118 30

PLATINUM


Большое путешествие

Традиции как стиль жизни Т Спорить о том, какая из европейских стран самая "европейская", в выс шей степени бессмысленно. Каждый при этом будет отстаивать свою правоту, и никогда не согласится с тем, что соседи имеют больше оснований назы ваться образцовыми "континенталами". Но если поставить вопрос несколько иначе – какая из наций Европы созда ла уникальный набор не менее уникаль ных традиций, более того – сделала из них образ жизни, то голоса большин ства оппонентов сразу примолкнут, а взоры обратятся в сторону Британии. Это действительно – классическая стра на вековых традиций, многие из которых нам малопонятны. Зато никому не надо объяснять, в каком из европейских госу дарств первым собрался и до сих пор ус пешно работает парламент, хотя его спи кер (по традиции) восседает на мешке с шерстью, а парламентарии разговаривают с премьерминистром со своих мест и зачас тую в довольно резких тонах. Во многих европейских городах есть высокие башни с

часамикурантами, но опять же – если чело век хоть немного интересуется культурой, он безошибочно скажет, на берегу какой реки находится Биг Бен. И даже люди вовсе не ис кушенные в автоделе знают, какой националь ности "роллсройс". Именно традиции создали Англию, ее непов торимый облик. Больше того, они не раз помогали выжить этой небольшой и в прош лом не такой уж богатой стране. В наше время всеобщего размывания культурных ценностей, присущих какойлибо нации, многие процветающие державы хотели бы об завестись таким устойчивым, добротным на бором "правил жизни". Помните анекдот? Богачамериканец спрашива ет английского садовника, как они добились такого качества газонов. "Нет ничего про ще", отвечает вежливый англичанин. Се ете травку, поливаете. Потом стрижете… И так – лет пятьсот". В этом вся соль и вся правда Британии. Кстати, удивительная смесь гротеска с обычной жизнью известна всему миру как английский юмор. Главный редактор


Platinum International

GtGioonosdastrathdei way of life

There is no sense in discussing what nation is the most "European". Every people will try to prove the rightness of its own way of life and wouldn`t agree that its neighbors have any rights to be exemplary "continentals". But if to look at the problem from the other point of view and put a question as such what European nation managed not only to create an intricate col lection of traditions but have succeed to make out of it the whole way of national life, voices of rivals will surely fall silent and their looks will be fixed unanimously on Britons. The Great Britain is in fact a classi cal state of centuries old traditions. Times are change and many of these tra ditions are not quite clear to our con temporaries but on the other hand there is no necessity to explain in what European state almost eight centuries ago was elected the first parliament which works excellent hitherto. In many European cities there are high ancient towers with chimes but if one has any interest in history and culture he with out hesitation will tell you on what riverside are Westminster Palace and Big Ben. And even people who know almost noth ing about luxury car making surely say you of what "nationality" RollsRoyce is. Good traditions created Britain itself, its unforgettable image. They had many times helped to survive this not so big and not very rich country. Our time is the epoque of total washing out of cultural boundaries, and at times only strong tradi tions work as magic wand rescuing the nation al identity and dignity of any nation. So nowadays many prospering states are eager to obtain such a reliable guidebook. The editorinchief

34

PLATINUM


12 12 вещей, достойных звания Platinum

PLATINUM

Англия испокон веков привлекала внимание туристов строгой красотой, загадочными туманами и старинными замками, живописными озерами и бо гатой культурой. Все непонятное ма нит с удвоенной силой, потому коли чество желающих посетить туманный Альбион растет с каждым годом. Пу тешественников не пугают даже тра диционные черты английского харак тера хладнокровие, стоицизм и из лишнее честолюбие. Показательна ре акция британцев на открытие леген дарного Евротоннеля под проливом ЛаМанш. "Наконецто Европа присо единилась к Англии" невозмутимо заявили тогда жители содружества. Но именно нежелание признавать "чу жеземное" заставляло островитян соз давать для себя только лучшие вещи, а культуре помогло остаться самобыт ной и узнаваемой. На сегодняшний день самые богатые люди со всего мира мечтают ездить на эксклюзивных роллс ройсах, скупают на аукционах раритет ные издания английских авторов и обо жают останавливаться в шикарных отелях объединенного королевства.

36

PLATINUM

Авангардист часовой индустрии, же невская компания Urwerk выпустила наручные часы Urwerk UR202 Black PT. Они значительно отличаются от распространенных и привычных моделей, и это неудивительно: вокруг центра циферблата вращаются не стрелки (часы, минуты, секун ды), а фантастический конгломерат сателли тов, состоящий из трех телескопических, с изменяемой длиной указателей времени. Но на одном только циферблате инновационность ча сов не заканчивается шедевр работает на "энергии ветра". Urwerk UR202 Black PT оборудованы маленькими турбинами и компрес сором воздуха, которые и "питают" этот уди вительный гаджет. Корпус выполнен из плати ны с покрытием black PECVD. Часы имеют указатель лунных фаз и индикатор "день/ночь". Ориентировочная цена 206 865 евро. Completely different from usual watch mod els, Urwerk UR202 Black PT instead of the hands has got a fantastic conglomerate of satellites three telescopic time indica tors with a variable length. Another notable feature of this timepiece is that it runs on wind power, equipped with small turbines and air compressor. The price is 206 865 euro.


PLATINUM

Отель Claridge's "жемчужина" АртДеко в центре Лондона. Со времени своего открытия он стал синонимом великолепия, элегантности и роскоши. В разное время здесь останавлива лись члены королевских семей, сэр Винстон Черчилль, Одри Хэппберн, Кэрри Грант, Кэйт Мосс и многие другие знаменитости. При входе в отель большой вестибюль с мраморным полом и просторный холл с удобной мебелью сразу придают приподнятое настроение. Во всех но мерах индивидуальный дизайн, антиквариат, изысканные ванные комнаты. Для отдыха боль ших семей некоторые номера могут быть соеди нены между собой. Гордость гостиницы два пентхауза, из окон которых открывается изу мительная панорама британской столицы. Рестораны Gordon Ramsay (звезда путеводите ля Michelin) и Reading Room предлагают луч шие блюда французской и английской кухни. Claridge's Bar для своих перманентных встреч облюбовала столичная богема. Кури тельная комната The Macanudo Fumoir славит ся большой коллекцией сигар редких сортов, а также уникальными разновидностями коньяка и других напитков. Стартовая цена за прожи вание в отеле 617 евро в сутки.

Claridge’s Hotel is an Art Deco jewel in the heart of Mayfair, London. The hotel dates back to 1812 and symbol ises timeless elegance and luxury. Claridge’s has always been a home away from home to visiting Royals, aristocrats and iconic figures such as Sir Winston Churchill and Kate Moss. Claridge’s has also long been a favourite of Hollywood stars including Audrey Hepburn and Kary Grant. The Hotel has a large marblefloored lobby and dramatic sweeping staircase which leads to 203 indi vidually designed rooms and suites in a mix of traditional and Art Deco styles. A unique feature of the bedrooms at Claridge’s is the interconnecting corridors which allow large families to stay together, yet allowing each their own personal space. Located on the 7th floor are two of the finest penthouses in London, both featuring outdoor terraces with panoramic views of the city. Guests can enjoy three different restaurants, including Gordon Ramsey at Claridge’s and choose between the sumptuously designed Fumoir Bar or the world famous Claridge’s Bar. Prices per night at Claridge’s start from 617 Euro.

PLATINUM

37


PLATINUM

Только украшения, сочетающие изыс канный дизайн и нетривиальную идею, имеют шанс попасть в "шкатулку" педантич ных англичанок. Безусловно, там нашлось бы место и для восхитительного кольца от швейцарского ювелирного До ма Tabbah. Необычный шедевр входит в коллекцию Supernature. Название изде лия говорит само за себя Two Frogs. Две золотые ква куши, украшенные белыми брил лиантами, с яркими изумрудны ми глазами, "обнимают" впе чатляюще большой (почти 31 карат!!!) желтый бриллиант ог ранки asher. В изумительном творении виртуозно соединились талант и богатый профессиональный опыт мастеров компании. Такое коль цо доставит величайшее наслаждение как тем, кто будет его носить, так и тем, кому предстоит им любоваться. Цена 2 050 000 евро.

Only the jewelleries combining a refined elegant design and not a trivial idea have a chance to get into the delicate "casket" of pedantic English Ladies. Certainly, there would be a place for a delightful ring from Swiss jeweller Tabbah House. This unusual mas terpiece is from Supernature collection. The name of a piece Two Frogs, speaks for itself. Two gold frogs decorated with white diamonds, with bright emerald eyes, "embrace" a big (almost 31 ct) yellow asher cutting diamond. In this amazing creation a talent and a rich professional experience of the masters of the company have been masterly combined. Such a beautiful ring gives the greatest delight as well those who will wear it as those who have to admire it. The price is 2 050 000 euro.

PLATINUM

Владея рядом эксклюзивных техноло гий по обработке меха, дом Моды Nijole придает традиционным издели ям из пушнины оригинальный вид. В новой осеннезимней коллекции Nijole представлены куртки, шарфы, пальтоплатья из вязанного норкового велюра, обладающие свойствами, превосходящими кашемировый три котаж. Представленный на фото шарф от Nijole изготовлен из меха высококачествен ной норки, в его отделке используются 400 хвостов горностая, что делает его неповто римым предметом роскоши для его облада тельниц, которые стремятся к неповторимос ти своего имиджа. Цена 15 000 евро. Holding a whole number of exclusive tech nologies on fur treatment, fashion house Nijole gives the traditional peltrywares an original look. Nijole fur scarf present ed on the photo is made of highquality mink and 400 ermine tails used in its dec oration is what makes it a unique arti cle of luxury. Any lady wearing this scarf will be able to attain incomparable image. The price is 15 000 euro.

38

PLATINUM


PLATINUM

Выдающиеся английские музыканты леген дарной группы The Beatles – Джон Леннон и Джордж Харрисон – играли на гитарах именно этой марки. Gibson более чем столетняя традиция изготовления мандо лин, банджо и гитар. Заработав за пер вые полвека репутацию производителя пер воклассных струнных инструментов, компа ния навечно вписала свое имя в историю современной музыки, создав стандарты "электрического" звучания. Одно из пос ледних изобретений – уникальная ман долина Victorian FStyle. Она соеди нила в себе лучшие качества предыду щих моделей F4 и F5. О необычности инструмента свидетельствует хотя бы тот факт, что на его разработку уш ло более десяти лет. Чистое звуча ние и эксклюзивный дизайн кор пус сделан из клена, удлинен гриф и появился боковой зажим делают новинку более удобной в использо вании. Ощутить все преимущества мандолины Victorian FStyle пред стоит лишь немногим счастливчикам. Цена 11 500 евро.

Prominent English musicians of a legendary group "The Beatles" John Lennon and George Kharrison played the guitars of this brand exactly. Gibson is more than centennial tra dition of making mandolins, banjo and guitars. Having acquired a reputation of a firstclass stringed instruments producer this company engraved its name in the history of modern music, having created the standards of "electric" sound as well. One of the latest inventions is a unique mandolin Victorian Fstyle, that combines the best qualities of the previous models F4 and F5. It took more than ten years to develop this unique instrument with pure sounding and exclusive design its body is made of maple, a fingerboard is elongated and side clamp has appeared that makes a novelty even more comfortable in use. The price is 11 500 euro.

PLATINUM

Трудно представить себе современ ную английскую литературу без имени Джоан Роулинг автора приключений Гарри Поттера. Роман "Гарри Поттер и дары смерти" повествует о книге, в которой собраны сказки барда Бидля, именно они помогли главному герою и его друзьям разгадать тайны Воланде Морта и победить его. Между тем, "Сказки барда Бидля" реальная рукопись Джоан Роулинг. Существует всего семь экземпля ров сборника. Шесть из них были подарены, а седьмой в обложке из марокканской ко жи, украшенной полудрагоценными камнями, продан с аукциона за 2 480 000 евро. It is hard to imagine a modern English litera ture without name of Joanne Rowling. She is an author of novels about Harry Potter`s adventures. Last novel of the series narrates of a magic book in which ballads by a singer Bidle are collected. They are a real manu script of the authoress only in seven copies. The seventh one with a Moroccan leather cover, decorated with semiprecious stones, was sold at auction for 2 480 000 euro.

PLATINUM

39


PLATINUM

Романы английского классика Чарль за Диккенса занимают почетное мес то в мировой литературе они пе реведены на многие языки, постоян но переиздаются и экранизируются. Британец писал о глубоких, серьезных вещах, но, по словам Стефана Цвейга, "юмор, подобно лучу света, озаряет его книги. Именно юмор Дик кенса возносит его творчество в область непреходящего, делает его вечным". Оттого и вещи, окружавшие писателя, несут на себе отпечаток его таланта. Так решили органи заторы аукциона Christie's, выставив на продажу стул и резное бюро одаренного со чинителя, которые находились в кабинете его дома в графстве Кент на юговостоке Англии. Сидя за этим письменным столом, Чарльз Диккенс создал многие из своих пос ледних произведений, среди которых и "Большие надежды". Не меньшие надежды воз лагает на уникальные реликвии и предприни матель Том Хиггинс: он считает, что мебель писателя вдохновит его на новые свершения. "Возможно, частичка духа Диккенса доста нется и мне", сказал бизнесмен и облег чил свой кошелек на 547 000 евро.

40

PLATINUM

Charles Dickens` novels one of the clas sical authors in English literature are wellknown all over the world. They were translated into many languages and are con stantly republished. In many countries there were made dozens of films on motifs by Dickens` literary creations. All his life the author was writing about real and serious problems. But not in vain they say: "The humour like a beam of light, makes all books by Dickens so remarkable and bright". A famous Englishman`s humour makes his novels imperishable and very popular. The novelist`s personal things bear an intelligible imprint of his individuality too. Not long ago organizers of the Christie`s Auction decided to sell one of the chairs and a carved writingdesk of a talented author, that were located in his house in Kent county. Sitting on this chair at this writingtable Dickens created many of his last novels and stories. Tom Higgins, a businessman, believes that through Dickens` furniture his will gain a particle of a famous novelist`s inspira tion. The price is 547 000 euro.


PLATINUM

Лин Хэррис выдающийся британский парфюмер, создала новый аромат Noix de Tubereuse. Он "созревал" на строго охраняемых полях туберозы на Лазурном берегу, в столице французских ду хов, старинном городе Грассе, и стал "серд цем" волшебного запаха, который дополнен хорошо различимыми оттенками бобов тонка, корня ириса и амбры. Бренд Miller Harris, ставший олицетворением самых чистых и чувственных натуральных аро матов, это бескомпромиссное удовольствие, полученное от исключительных ингредиентов и выдающегося таланта Лин Хэррис. Цена 160 евро. Lyn Harris is an outstanding British per fumer. She has created a new fragrance Noix de Tubereuse. It was "born" in the capital of French perfumes, in the ancient city Grasse and has become "the heart" of an enchanting scent. Miller Harris Brand is an embodiment of the most sensual and pure natural fragrances coming from exclusive ingredients and a distinguished talent of Lyn Harris. The price is 160 euro.

PLATINUM

Какой должна быть обувь для путе шествий? "В первую очередь, удоб ной!" скажет любой мужчина и… оши бется. Потому как если задать этот же вопрос прекрасным дамам, они уверенно от ветят: "Самое главное чтобы она была кра сивой!". Удивительным образом объединить эти два качества внешнюю эстетику и практич ность удалось дизайнерам известной француз ской компании Hermes. В сапогах из прочной кожи с рельефным узором девушки с легкостью и "без мозолей" могут объехать хоть весь земной шар. Купленная в престижных бутиках Hermes вещь никогда не выйдет из моды. Цена 11 800 евро. What kind of shoes do you prefer for trav elling? "They must be as comfortable as possible", every man would answer. "No, they must be beautiful!", every woman would rejoin. The golden mean boots of Hermes Company made out of the best leather. Wearing such beautiful and practical high boots, that will always be in vogue, every girl can easily set off for a roundthe world trip. The price is 11 800 euro.

PLATINUM

41


PLATINUM

Английский бульдог один из са мых необычных представителей со бачьего племени символ нации. Содержать такого друга семьи счи тается модным занятием во всем мире, хотя удовольствие это не из дешевых. Собачка, считающаяся одной из вершин селекции, пол ностью создана человеком, ее "уродство", доведенное до прекрасного совершенства, стало мерилом красоты такого вида животных. Их устрашающая внешность не имеет ничего общего с характером: "ласковый и нежный зверь" смотрит на мир почти человеческим взглядом, передающим тысячи оттенков чувств и мыслей. Цена от 1 400 до 3 500 евро. An English bulldog is a national symbol. To own such friend in the family is fashionable all over the world, though rather expensive. "Created" by a human being this dog is at the top of breeding. Its "ugliness" is brought to the beautiful perfection . Its terrifying appearance has nothing in common with its character: an affectionate animal with clever human eyes. The price varies from 1 400 to 3 500 euro.

PLATINUM

В клубе Umamba, в лондонском Вест Энде, подают самый дорогой в мире коктейль "Черная магия". Бармен Гилс Андрейс придумал его для самых богатых и влиятельных членов клуба. Коньяк "Ричард Хеннеси", шампанское "Дом Периньон", ежевичный ликер "Крем де Мур" и экстракт коры любовного дерева йохимбе придают ему пикантность. Подают "Черную магию" в хрустальном бокале с булавкой из 24каратного белого золота, созданной специально для коктейля дизайнером Томом Биннсом. Ее можно забрать с собой как доказательство, что "…и я там был, мед, пиво пил". Цена за порцию 633 евро. Umbaba Nightclub in the West End of London offers a cocktail called Black Magic. Richard Hennessy cognac, Dom Perignon vin tage champagne, Creme de Mure, extract of yohimbe bark add savour to it. This drink was devised by a barmen Giles Andreis for the most influential and rich club members. It comes with a 24karat whitegold cocktail pin created by top jewellery designer Tom Binns. The price is 633 euro for a portion.

42

PLATINUM


PLATINUM

RollsRoyce Phantom Coupe уже за пущен в производство. Отличитель ной особенностью этого автомобиля, чья марка является символом прес тижа для британцев, стало то обстоятельство, что теперь водительское сидение предназначе но не для наемного шофера в ливрее и белых перчатках, а для самого хозяина, который не прочь показать свой статус, класс стритрей сера и предпочитающий наслаждаться путешест вием без лишних свидетелей. Phantom Coupe (и все в нем) сделано исклю чительно для того, чтобы упиваться счастьем. Это аппарат для получения непосредственного удовольствия от процесса вождения, весомое и зримое свидетельство того, что богатые не только плачут, но и лихачат. 12цилиндровый 6,75литровый двигатель способен разогнать машину весом более 2,5 тонн до 100км/ч все го за 5,8 секунды. По внешнему виду автомо биль похож на старинный замок, вдруг появля ющийся из лондонского тумана. Цена на новинку держится в секрете, однако есть предположения, что Phantom Coupe станет самым дорогим автомобилем за всю историю су ществования благородной британской марки.

RollsRoyce Phantom Coup is put into pro duction. The distinguishing peculiarity of this car is not even a brand a symbol of prestige for British people. It is the fact that driver seat is meant not for a hired chauffeur in livery and white gloves, but for the owner himself who prefers to take a pleasure in driving and enjoys traveling, who wants to show his high status. Phantom Coup everything in this car is made exclusively for delight and happiness. This "devise" was created for getting pleasure from driving as a process the evidence that rich people like to demonstrate real speed. 6.75 litre V12 engine can speed up the car more than 2,5 tonnes in weight up to 100 kilometres per hour just in 5,8 seconds. As for its "appearance" it looks like an antique castle which may suddenly appear in front of You in London fog. Price of this novelty is kept a secret, but there are some assumptions that RollsRoyce Phantom Coup will be the most expansive car in the whole history of this noble British car brand existence.

PLATINUM

43


Попутчик

Чего может хотеть человек, у ко торого есть все успех, признание, "многокилометровая" очередь зна менитых заказчиков, готовых выкла дывать впечатляющие суммы за его труд, восторженное внимание самых красивых женщин мира и хвалебные отзывы критиков? "Ос таться в истории искусств как та лантливый художник конца XX на чала XXI века" скромно мечтает Никас Сафронов. И судя по тому, как развивается его карьера же лание вполне осуществимо.

Попасть в П историю Platinum: Ваша книга "Академия скандала и успеха" начинается фра зой: "Я никому не отказывал в ин тервью…". С тех пор продолжаете ут верждать это? Никас Сафронов: Все изменилось. Многие интервью повторяются, а это не всегда интересно. Часто отказы ваю, особенно западным журналистам, а если соглашаюсь, то только после того, как заплатят. Полученные день ги отдаю на благотворительность. Pl.: Вы все время на виду: презента ции, выставки, съемки… Когда успевае те работать? Н.С.: Ночью с 12 до 6 или 7 утра. Так происходит всегда и везде, где бы я ни находился. Иногда днем делаю карандаш ные наброски с клиентов, но перевожу их на холст только ночью. Pl.: Вы одаренный продюсер собственного творчества. В чем секрет? Н.С.: С самого начала я сам продавал свои

44

PLATINUM

картины. И зная предмет своего творчества, показывал, что они уникальные, единственные в своем роде. Часто рассказывал истории созда ния этих работ, иногда они были мистически ми. И, представьте, людям нравилось, что кар тины необычные, что в них есть не только хо рошая техника, но и своя история. Постепенно среди почитателей моего творчества появились коллекционеры, и сегодня увеличилось коли чество заказов на портреты. Я никогда не жа лел и сейчас не жалею времени на общение со ставшими уже друзьями клиентами. Pl.: Создается ощущение, что Вас наделили всеми возможными званиями: и "Человек го да", и "Живая легенда", и "Рыцарь науки и искусств". Каким больше всего дорожите? Ка кую награду хотели бы еще получить? Н.С.: Хотелось бы остаться в истории ис кусств как талантливый художник конца XX начала XXI века. На данный момент намерева юсь обзавестись домиком под Полтавой, похо жим на тот, который описывал Николай Гоголь, с соломенной крышей, скоро поеду и куплю…


Pl.: Нравится ли Вам окружать себя дороги ми, красивыми вещами? Н.С.: Красивыми да, но дорогие я, откро венно говоря, не очень люблю, за исключением чегото глобального: машин, квартир. Если был бы очень богатым собирал бы картины старых мастеров, но далеко не всех в первую оче редь, Брейгеля, Гварди, Каро, Ван Эйка. Pl.: Работы каких художников украшают дом Никаса Сафронова? Н.С.: Только мои собственные. Пока сказочно не разбогатею. Pl.: Вы согласны с мнением о том, что часы для мужчины больше, чем аксессуар, какое значение Вы придаете им? Помните свои пер вые? Коллекционируете? Н.С.: Да, коллекционирую, но по необходимос ти, потому что дарят. Сам я ношу часы без циферблата, а самые первые мне подарил папа в 8 классе. Они назывались "офицерские". Pl.: Что в ювелирных украшениях цените больше всего? Любите их дарить? Н.С.: Обожаю зеленые камни и красные цвета ки новарь. Ценю мастерство и оригинальность. Мой камень по знаку зодиака алмаз. Дарю украше ния с огромным удовольствием. В юности в море около Пицунды нашел золотое кольцо с красным камнем и подарил его девушке, с которой летел в самолете в Милан. Я больше ее не видел, по тому что даже не спросил номер телефона. Просто сделал красивый жест. Сам предпочитаю серебро. Ношу серебряную цепь с крестиком. Недавно поменялся с одним клиентом: две кар тины на бриллиант в 2,5 карата, сделал из не го кольцо и преподнес своей девушке. Pl.: Как обычно проводите отпуск? Н.С.: Отдыхаю только во время выездов по работе. Люблю Киев, обожаю Лондон, с кото рым у меня связано много приятных воспоми наний. Этот Новый Год, например, провел с братьями, путешествуя на корабле по Рейну 4 страны, 8 городов. Pl.: Если, правда, что Вы имеете замок в Шотландии, чем там занимаетесь? Подружи лись с приведением? Н.С.: Да, это правда. Приобрел замок 10 лет назад, но больше ни разу там не был. Хочу в ближайшее время закончить ремонт в москов ской квартире, а уж после этого, наконец, начну реконструкцию своей шотландской недви жимости. Если повезет, тогда и подружусь со всеми привидениями, обитающими там. Надеюсь, призраки окажутся добрыми и приветливыми… Pl.: Есть ли у Вас какойнибудь талисман, без которого Вы никогда не отправляетесь в дорогу? Н.С.: Это молитва: "АнгелХранитель мой, пой дем со мной, ты впереди, я за тобой!". И у меня всегда должен быть крестик на груди. С Никасом беседовала Анна Звягинцева


В тему номера

По следам Чарльза Диккенса В городке Чатэм, расположенном на Юге Вели кобритании, открылся тематический парк раз влечений Dickens World. Стоимость уникального проекта составила 62 миллиона фунтов: при помощи инновационных технических возможностей и специальных эффектов воссоздана эпоха, в которую жил и творил писатель. Посетители попадают в Англию XIX века: настроения, зву ки и запахи того времени переданы с порази тельной реалистичностью, так что каждый ока завшийся здесь не чувствует себя зрителем, а становится полноправным участником происходя щего. Главное приключение в Dickens World – захватывающая поездка на лодке по грязной, полной крыс реке, имитирующей Темзу.

Объединяя континенты Возведено невероятное сооружение под названием Telectroscope это гигантский телескоп, благодаря которому из НьюЙорка можно увидеть, что происходит в Лондоне, и наоборот. Весьма интересна "легенда" о том, как он работает. Изобретатель Пол Сент Джордж рассказывает, что его дедушка когда то строил трансатлантический тоннель. Со временем о нем забыли, но Пол обнаружил схемы проекта, установил параболические зеркала на каждом из его концов, и вот люди на расстоянии 5600км могут наблюдать друг за другом. Конечно, это сказка. Telectroscope функционирует благодаря ряду webкамер, видео с которых транслируется в режиме реального времени через интернет.

Королева кокеток Кто бы мог подумать, что рейтинг самых кокетливых знаменитостей возглавит британская королева Елизавета II? И, тем не менее, это так. Информационное агентство BANG Media International опубликовало соответствующий список, составленный американской писательницей, автором книг о флирте Джилл Шпигель. С ее точки зрения 81 летней Елизавете свойственна жажда жизни и умение заинтриговать мимолетным взглядом, присущее всем ветреницам. А в прошлом году журнал Vogue провозгласил главную даму туманного Альбиона самой стильной женщиной мира, утверждая, что она прекрасно выглядит как в повседневной одежде, так и в драгоценностях из монаршей казны.

46

PLATINUM


Пункт назначения

Номер с видом на Пиккадили

ЕЕнедипносвттвоернинмыыйй, Столовая в апартаментах The Royal Suite

Отелей, которые носят имя легендарного Цезаря Ритца, на свете много, но The Ritz только один. С момента своего открытия в 1906 году этот шедевр архи тектуры не устает восхищать гостей Лон дона величием и неповторимым стилем. Достаточно сказать, что члены британской королевской фамилии чаще проводят офици альные приемы в залах The Ritz, чем в своей фамильной резиденции. The Ritz стал первым и единственным отелем, получившим Королевский Почетный Орден от Его Высоче ства Принца Уэльского. Среди неоспоримых достоинств отеля можно выделить безупреч ное обслуживание, изысканную кухню ресто рана The Ritz, а также традиционные анг лийские пятичасовые чаепития в "Пальмовом дворике". Новые эксклюзивные апартаменты The Royal Suite и The Prince of Wales Suite появились после реконструкции здания William Kent House, которое находится рядом с оте лем. Оформленные в стиле Людовика XVI, они оснащены по последнему слову техники. Екатерина Тимофеева

48

PLATINUM


Пункт назначения

Королевский сьют. Вид на Портмансквер Ресторан Montagu

ППрергиеннцт Отель Hyatt Regency London один из престижнейших в Лондоне. Сохраняя бла городную архитектуру, владельцы бережно поддерживают в гостинице дух, присущий началу XX столетия, не забывая оснащать ее последними техническими новинками. Великолепная смесь прошлого и настояще го придает этому первоклассному отелю особую теплоту и элегантность. Всего в гостинице около полусотни но меров, 27 из которых сьюты. Впечат ляют обилие света, изысканное сочета ние золотистой охры стен с деревянной отделкой из вишни и дуба, а также ве ликолепная мебель ручной работы. Нали чие кабинета в номере позволяет с ком фортом заниматься делами, а просторная гостиная проводить дружеские встречи. Рестораны Montagu и Locanda Locatelli (звезда Michelin) популярны не только у гостей отеля, лондонцы часто заглядывают сюда, чтобы в приятной обстановке насла диться разнообразием изысканной кухни. Екатерина Тимофеева

50

PLATINUM


Пункт назначения

ЛЛЛоучншдоинйев Penthouse Terrace

Holford Room Dorchester Suite

52

PLATINUM

После реконструкции лондонский отель The Dorchester с такой же элегант ностью и стилем, что и все предыдущие 75 лет, продолжает принимать знамени тостей, мировых лидеров и представите лей высшего общества разных стран. Гостям предоставляется выбор из 250 но меров и сьютов, оформленных по специ альным проектам в стиле богатой анг лийской загородной резиденции. В дизайне шикарных просторных номеров использова лись изготовленные по специальному зака зу ткани, антикварная мебель, чрезвычай но удобные кровати, а белые мраморные ванные комнаты с самыми глубокими ваннами в Лондоне – особая гордость отеля. Четыре ресторана, в их числе "Ален Дюкасс в Дорчестере", The Krug Room уголок шеф повара, бар, spa, залы Пентхауз и Павиль он, делают The Dorchester не только лучшим местом отдыха в британской столице, но и самой интересной ее достопримечательностью. Екатерина Тимофеева


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", тел. (062) 335-76-46 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


Пункт назначения

Mandarin Oriental Hyde Park

Hyde Park Suite

CС видом на Гайдпарк Смена караула у Букингемского дворца, уличные спектакли в КовентГарден, тихие лужайки Гайдпарка – одни из ярких внеш них атрибутов туристического Лондона. Расположенный в самом центре города, Mandarin Oriental Hyde Park, без сомне ния, один из лучших отелей в столице. Сказочная роскошь отелядворца привлека ет сюда туристов со всех концов света уже более ста лет. Мрамор, позолота и хрус таль, дивной красоты драпировочные ткани и изящные статуэтки, картины и эстампы все

54

PLATINUM

радует глаз, создает дивную атмосферу изыс канного аристократического салона. В 1889 го ду это был частный мужской клуб, который в 1908 преобразовали в роскошную гостиницу. Здесь гостили многие знаменитости, члены Королевской семьи, а сама Королева брала в этом доме уроки танцев. В ходе недавней реконструкции, на которую потратили 50 миллионов фунтов стерлингов, ин терьеры обновились в соответствии с последни ми тенденциями современного британского ди зайна. "Жилой" фонд отеля состоит из 445 но меров различных категорий, включая 104 наибо лее роскошных в Regency Club. Высокая степень точности в воссоздании Викторианского стиля прослеживается не только в "люксах", но и во всех, без исключения, номерах, отличающихся индивидуальным декором и обстановкой. "Ручная работа" здесь – не просто отвлеченное поня тие, а воплощенная в редких материалах и технологиях реальность. Из окон "люксов" от крывается захватывающий вид на Гайдпарк. Славится гостиница и своим великолепным spaцентром, где практикуются уникальные методики оздоровления, основанные на тради циях восточной медицины. Екатерина Тимофеева


В тему номера

Шпионские страсти В этом году создателю легендарного агента 007 Яну Флемингу исполнилось бы 100 лет. Бри танцы чтят своих героев: осенью на миро вые экраны выходит очередная серия "бон дианы" под названием "Квант утешения", приуроченная к юбилею писателя. Помимо этого, в британском Военном музее весь 2008 год открыта уникальная выставка, на которой можно прочитать авторские примеча ния писателя к рукописям о Джеймсе Бонде. Поклонникам киноэпопеи о самом изворотли вом шпионе предоставляется возможность увидеть "пропитанную кровью" рубашку Дени эла Крейга из "Казино Рояль" и белое бики ни Холли Берри, побывавшей девушкой неуло вимого агента в "Умри, но не сейчас".

Теперь и в Лондоне Знаменитый музей удивительных вещей Ripley's Believe it or not "добрался" до британской столицы. В конце лета начал при нимать первых посетителей лондонский филиал популярного во всем мире заведения. Первый музей, который также называют Odditorium, был открыт в 1933 году в Чикаго. Автором концепции стал Роберт Л. Рипли художник, журналист, архитектор и коллекционер. В но вую экспозицию вошли диковинные предметы со всех уголков мира: уникальный, усыпанный стразами Swarovski "миникупер", стоимостью 1 миллион долларов; "железная дева" XVI ве ка устройство для пыток; модель Тауэрско го моста из спичек; и копия "Тайной вечери" на рисовом зернышке.

Смешались в кучу кони, шляпы… Royal Ascot символ старой Британии и самые известные в мире скачки. К тому же это главное развлечение богемы, где нарядам в ложах для зрителей уделяется столь же пристальное внимание, как и лошадям в конюшнях. Визитная карточка мероприятия разноцветные, экстравагантные дамские шляпы. Этим летом главное событие сезона впервые за трехсотлетнюю историю прошло с нарушением протокола: скачки провели вне Эскота он закрыт на реконструкцию, действо перенесли на ипподром в Йорке. Остальные правила не изменились: мужчины были одеты в приталенные пиджаки и белые бриджи, а женщины в шляпки, правда, не всегда походившие на головной убор.

56

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

The fusion between Ceramic, 18K Red Gold and Rubber.

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Володимирська, 20/1а, грандготель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", тел. (044) 2786111 пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 3357646 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


Пункт назначения

ВсВтыастоуксий Фасад отеля Lobby

The Bentley Kempinski является одним из самых роскошных отелей в столице Вели кобритании. Его основание датируется 1880 годом. Отель расположен в жилом районе Кенингтон в Челси, в двух шагах от Найтсбриджа и знаменитых лондонских магазинов Harvey Nichols и Harrods. Здесь все просто создано для удобства гостей – 64 номера, великолепные рестора ны "1880" и Peridot, spaцентр Le Kalon, подлинная турецкая баня, а также оборудо ванные конференцзалы с естественным ос вещением. Элегантное белое здание с боль шими окнами и изящной лепниной скорее по хоже на резиденцию знатной особы. Над уб ранством отеля работали лучшие дизайнеры. Мозаика, сияющие люстры, антиквариат, доро гие ткани и особое внимание к деталям дела ют интерьеры изысканными и поистине неповто римыми. Только на оформление ванных комнат и spaцентра было потрачено шестьсот тонн итальянского и турецкого мрамора. Екатерина Тимофеева


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL",

ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ",

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73

вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646


Пункт назначения

Церемония чаепития

Отдых в О атмосфере unstuffy

Тому, кто давно хотел посетить туман ный Альбион, увидеть и услышать вели чие Биг Бена, прогуляться к Дому Пар ламента, покормить голубей на Трафаль гарской площади и выпить настоящего английского чаю, самое время понять, что надо срочно подписать очень важный договор с британскими партнерами, или же просто, не придумывая себе иных по водов, съездить отдохнуть в Лондон. В любом случае, остановиться на время пребывания в столице Великобритании лучше всего в The Egerton House Hotel. Эта небольшая уютная гостиница на зеленой улице фешенебельного района Найтсбридж расположена в центре Лондона, в спокой ном, изолированном от городской суеты месте, рядом с известными музеями и те атрами. 200 лет назад ее здание, выстро енное в классическом стиле из традиционно

Номер отеля

го красного кирпича, было частным домом. Отреставрированная несколько лет тому на зад, она все эти годы является примером изысканной элегантности. Дизайн интерьеров выполнен с большим вкусом в сдержанных то нах. Каждый из 30 номеров отличается инди видуальным оформлением, цветовой гаммой, образцами античной мебели, отменного фарфо ра и произведений искусства, окна выходят на живописные сады и скверы. Шикарные ван ные комнаты отделаны мрамором. В некоторых спальнях установлены кровати с балдахинами. Комнаты оборудованы системой кондициониро вания воздуха, имеют телефоны прямого до звона с информационным портом, устройства приема голосовых сообщений, видеоплееры iPod. The Egerton House Hotel, предлагая широкий спектр услуг, соответствует самым высоким требованиям комфортного проживания. Екатерина Тимофеева

Dining Room


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


Пункт назначения

Junior Suite

ЧЧочиастроовааннглииейское Небольшой лондонский Milestone Hotel&Apartments, имея множество престиж ных наград в сфере гостиничного бизнеса, считается одним из лучших в мире. Соору жение в стиле классической архитектуры состоит из двух изящных особняков. Интерь еры сочетают элегантность, присущую XIX веку и последние технические достижения. Вестибюль, украшенный подлинными произве дениями искусства, вызывает восхищение гостей, погружая их в атмосферу старины. Отель располагает оздоровительным цент ром, включающим крытый бассейн, сауну, тренажерный зал и процедурные кабинеты, где предлагается большой выбор spaус луг. Особого упоминания заслуживают: рес торан отеля Cheneston, Park Restaurant, где подают традиционный полуденный чай, кафе Conservatory и Stables Bar. Все – от легких закусок до банкета, ужина в номере или делового фуршета – удовлетворит само го требовательного гурмана. Екатерина Тимофеева

62

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

www.jaeger-lecoultre.com

REVERSO DUETTO

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд-готель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 335-76-46


Ресторан Fishmarket

Пункт назначения

Andaz Liverpool Street

УУдачный дебют Знакомьтесь, Andaz гостиничный бренд для путешественников нового времени. Роскошь, стиль, комфорт необходимые составляющие для полноценного отдыха в пятизвездочной гостинице. Но это лишь малая доля того, что предлагают отели Andaz. Слово "andaz" означает "собственный стиль". Создатели новой сети отелей преследовали следующую цель открыть свою нишу в сфере гости ничных услуг премиумкласса, которая ставит обслуживание гостей на совершен но иной уровень. Здесь отсутствуют стандартные штампы. Заведения уникаль ного бренда дают возможность увидеть современную обстановку, инновационный дизайн с акцентом на самобытность и не зависимость, оценить высококлассный, но ненавязчивый сервис и найти отражение в интерьере отеля архитектурных особенностей города, в котором он расположен. Первым реализованным проектом стал отель Andaz Liverpool Street, радушно распахнув

64

PLATINUM

ший свои двери в конце 2007 года в Лондоне. В полной мере воплощая заявленную концепцию бренда, гостиница обладает совершенно эксклюзивными, присущими только ей чертами. Здесь предложат собственную культурную прог рамму. Любители новых ощущений могут присо единиться к экскурсиям по необычным, выходя щим за рамки шаблонов путеводителей, маршру там по заповедным уголкам британской столи цы. У ценителей английской словесности по явится возможность окунуться в атмосферу ли тературных вечеров в обществе лондонских пи сателей и поэтов. Ну, а меломаны смогут взять напрокат iPod с плейлистами, состав ленными самыми популярными музыкантами и ди джеями современной Британии. Система private dining новое слово в гос тиничном деле ИстЭнда. В отдельном зале Andaz Studio созданы все условия для того, чтобы спокойно посидеть в кругу друзей, и выбрать любое блюдо из меню пяти ресторанов, расположенных в отеле. Екатерина Тимофеева


л╗ЛќЛє. люлцлБ лљлЉ Рёќ223261 л▓Лќл┤ 13.09.2005

лћлЮлєлЪлалълЪлЋлблалълњлАлглџ, "лўлюлЪлЋлалљлћлъR", л│Лђл░лйл┤л│лЙЛѓлхл╗Лї "лБл║Лђл░ЛЌлйл░",

л┐Лђ. лџ. люл░Лђл║ЛЂл░, Лѓлхл╗. (056) 3703839 лћлЮлєлЪлалълЪлЋлблалълњлАлглџ, "CRYSTAL", лблд "лљЛѓЛђЛќЛЃл╝", л┐Лђ. лџ. люл░Лђл║ЛЂл░, 22,

Лѓлхл╗. (056) 373-83-73 лћлълЮлЋлдлглџ, "лџлалўлАлблљлЏлЏ", л▓ЛЃл╗. лљЛђЛѓлхл╝л░, 121,

Лѓлхл╗. (062) 335-76-46


Платиновая мода

ППголраотдиновый Непостоянная мода, как мы уже неод нократно убеждались, все же имеет своих фаворитов. Стили претерпевают невероятных изменений, но как только в пределах видимости появляются ак сессуары из лунного металла крити ки каждый раз заново "открывают Аме рику", заявляя о фуроре, произведен ном благородной Платиной. Даже зако нодатели моды Haute Horlogerie не могут устоять перед ней: цветовое решение часов Bovet Fleurier Tourbillon, вынесенных на обложку этого номера, служит тому подтверж дением. А приехав в Лондон, я была поражена, насколько весь город похож на прекрасную скульптуру из Платины практически постоянный туман окутыва ет мегаполис серебристой дымкой зага дочности, а джентльмены и дамы обла чены в одежды любимого цвета.

1

2

Fashion as a changeable Lady has got one strong favourite of Hers. Noble platinum within different collections and styles of clothes always creates a real furore. The colour of Bovet Fleurier Tourbillon on the cover of the magazine is the manifest in this fact. Allembracing nature of a favourite metal surprised me when I arrived in London, that looked like a wonderful sculpture of platinum, cloaked in silvery fog.

68

PLATINUM 3


4

5

6

7

8

9

10

11 13

12

1. Костюм Bottega Veneta. 2. Кольцо Dior Joaillerie. 3. Костюм Salvatore Ferragamo. 4. Часы Dimier. 5. Клатч Rene Caovilla. 6. Шляпа Armand Basi. 7. Кольца Luca Carati. 8. Костюм Dior. 9. Костюм Louis Vuitton. 10. Часы Bovet. 11. Полусапоги Ermanno Schervino. 12. Ботильоны Nina Ricci. 13. Перчатки Roger Vivier.


1

4

ЗЗедвуетздвы

Англию

Ходят слухи, что светила мирового шоубизнеса люди не бедные и далеко не та кие легкомысленные, как принято считать. Не по тому ли "заработанные непосильным трудом" многомиллионные гонора ры знаменитости предпо читают тратить осмотри тельно лишь "на самое необходимое"? И нет ни чего удивительного в том, что для жгучей Пе нелопы Круз жизненно важным является платье от Carolina Herrera, для восхитительной Джулиан Мур роскошный клатч от Bottega Veneta, для скандальной Диты фон Тиз шикарное одеяние от John Galliano, а для эффектной Дженнифер Ло пес идеально сидящее на ее фигуре эксклюзив ное платье от Alberta Ferreti. Кстати, послед

2

3

5


6

9

1. Эльза Патаки в платье от Alberta Ferreti. 2. Миша Бартон в платье от Dior. 3. Дженнифер Лопес в платье от Alberta Ferreti. 4. Пенелопа Круз в платье от Carolina Herrera. 5. Клаудия Шифер в платье от Louis Vuitton. 6. Джемма Ворд в платье от Dior. 7. Джулиан Мур с клатчем от Bottega Veneta. 8. Дита фон Тиз в платье от John Galliano. 9. Мишель Йео в платье от Roberto Cavalli. 10. Джорджина Чепмэн в платье от Marchesa.

няя загорелась желанием стать владелицей особняка в Великобритании и уже год копит деньги. Собранных на данный момент 8 миллионов евро все еще не хватает на "домик мечты" для Джей Ло. Кстати, нельзя оставить без внимания тот факт, что в последнее время Англия, будто магнитом, притягивает к себе звезд. Всемирно из вестная модель Клаудия Ши фер вышла замуж за британ ского кинопродюсера Мэттью Вона и переехала в Лондон, после чего в каждом ин тервью расхваливает новое место жительства, мол, и воздух здесь замечательный, и люди доброты невообрази мой. Вслед за новоиспеченной англичанкой многие stars считают своим долгом хоть както приобщиться к культу ре этой страны, ну, или хотя бы обзавестись здесь недвижимостью. Анна Звягинцева

7

8

10


Platinum must have

2

3

1

4

Вокруг цвета Снижает агрессивность и дарит английскую невозмутимость так действует на подсознание синий цвет. Если в прошлом сезоне трендовым был серый и все его примеси, то новым непременным элементом дизайна большинства коллекций самых модных домов станет оттенок синего ириса. Blue colour is lowering belliger ence and makes you feel calm as a real English lord. And if in the previous season grey was a favorite one, now a blue iris tint is the essential element of many fashion garment collections. It is almost a rule for every Fashion House this year.

5

7

6

8

9

10

11

1. Часы Harry Winston. 2. Сумка Anteprima. 3, 11. Перчатки, ботильоны Pollini. 4, 6. Пальто, сумка Celine. 5. Пальто Bottega Veneta. 7. Кольцо Clan de Vega. 8. Серьги Clan de Vega. 9. Ботильоны Bruno Frisoni. 10. Пальто Armand Basi.

72

PLATINUM


Platinum must have

1

2

3

5

4

Хит сезона Сапоги и сумочки, перчатки и ремни, жакеты и куртки из замши придают шарм даже самому обыч ному наряду. И хоть этот мате риал "капризен" и требует тща тельного ухода, это не умоляет его заслуг только замша может "превратить" любую девушку в истинную английскую леди. Delicious chamois jackboots, gloves and jackets can make even an ordinary attire exclusive. Though requiring accurate mainte nance and care, only chamois has got an advantage over other materials it can turn any girl into a true English lady.

6

8

9

10

7

11

1. Сумка Pollini. 2. Сумка Tod's. 3, 9. Полусапожки, перчатки Roger Vivier. 4. Сумка Barbara Bui. 5. Полусапожки Kenzo. 6, 11. Пальто, перчатки Celine. 7. Костюм Mariella Burani. 8. Сапоги Bruno Frisoni. 10. Сапоги Victor&Ralph.

74

PLATINUM


Ніц. ĐœĐ¤ĐŁ Đ?Đ‘ â„–223261 від 13.09.2005

INSPIRED BY THE PAST, BUILT FOR THE FUTURE. LUMINOR 1950 TOURBILLON GMT. Hand-wound mechanical Tourbillon movement P.2005 calibre, three spring barrels, second time zone with 12/24 hr indicator, 6-day power reserve. Steel case 47 mm Ă˜ . Steel buckle.

www.panerai.com

Đ”Đ?ІĐ&#x;Đ ĐžĐ&#x;ЕТРОВХЏК, "CRYSTAL",

ДОĐ?Đ•ĐŚĐŹĐš, "ĐšĐ Đ˜ĐĄĐ˘Đ?ЛЛ",

ТЌ "Đ?Ń‚Ń€Ń–ŃƒĐź", пр. Đš. ĐœĐ°Ń€ĐşŃ Đ°, 22, тоН. (056) 373-83-73

Đ˛ŃƒĐť. Đ?ртоПа, 121, тоН. (062) 3357646


Platinum must have

1

3

2

4

5

Рок это судьба Пережив "военную моду", в этом сезоне заклепки появились в ка честве самостоятельного аксессу ара в коллекциях лучших кутюрье. "Металлические кружки" выглядят эффектно на одежде, также они подойдут к кожаным ремням, су мочкам и манжетам, добавляя эле мент хардрока в любой образ.

6

8

10

After a real "splash" of "war fashion", this season rivets have appeared as independent acces sories. These metal "circles" look striking on any garment, they suit leather waist belts, handbags and cuffs and add the lines of hardrock to any image.

7

9

12 11 1. Ремень Armand Basi. 2. Клатчи Kenzo. 3, 10. Клатч, ботильоны Roger Vivier. 4. Часы Hublot. 5. Туфли Giuseppe Zanotti Design. 6. Костюм Barbara Bui. 7. Платье Pollini. 8. Кольцо Carrera y Carrera. 9. Сумка Victor&Ralph. 11. Часы IWC. 12. Полусапожки Vicini.

76

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 2786111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646 ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


Platinum must have

1

2

3

4

5

Машина времени Мы уже давно привыкли находить тенденции прошлого в образах бу дущего. На этот раз модников отправляют в шестидесятые годы минувшего столетия: лаковые сумки и сапоги, яркие платья и костю мы. Самая большая сенсация экстравагантные шляпы в стиле английской королевы. We have got a longtime habit searching tendencies and images of the past in fashion fantasies of the future. This time our way is to the 60s of the previous century: lacquered top boots, bright dresses and suits. And the most sensational bizarre hats "a la Her Majesty".

6

7

8

9

78

10 11 1. Шляпа Paule Ka. 2. Колье Luca Carati. 3. Очки Pollini. 4. Часы Panerai. 5. Полусапожки Tod's. 6. Костюм Bottega Veneta. 7. Костюм Dior. 8. Сумка Barbara Bui. 9. Ремни Kenzo. 10. Шарф Celine. 11. Cапоги Victor&Ralph.

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", тел. (062) 335-76-46 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


Попутчик

Мой мир М мода В гостях у редакции известный британский дизайнер Jenny Packham

Platinum: Обычно таланты рождаются во преки назиданиям, что Вам дал колледж Saint Martin`s? Jenny Packham: Я получила диплом с отли чием. Бесконечно благодарна преподавате лям, которые дали мне практические зна ния, но главное вдохновили на творче ство. Только благодаря им, я стала целе устремленней, решительней и ощутила свою сопричастность к искусству. Pl.: Говорит ли премия Style Fashion Designer Award о том, что Вы создавали костюмы для голливудских фильмов? J.P.: Я моделировала платья для Кэтрин Мурино в фильме "Девушки Бонда" и Роза мунд Пайк в "Казино Рояль", "Секс в боль шом городе", "Дьявол носит Prada" и дру гих. Мне нравится видеть свои творения в фильмах. Вообще, многие мои коллекции вдохновлены Голливудом, это всегда яркие образы женщин с разными характерами. Pl.: Каким видится путь дальнейших транс формаций вечерней одежды для женщин? J.P.: Женщины всегда хотят выглядеть кра сивыми и очаровательными. Я не поклонница простоты, даже если она "сестра таланта", поэтому стараюсь делать акценты на каче ственные ткани и яркость вечерних нарядов. Pl.: Мода для Вас это…? J.P.: Огромный мир, который приносит удовольствие. В нем всегда есть призыв к переменам и огромное желание творить. Pl.: Носите одежду других дизайнеров? J.P.: Да, мне нравится Prada, Dries Van Noten и Christian Louboutin. Pl.: Ваша муза? J.P.: Путешествия, музыка, люди. Марина Козленко


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Володимирська, 20/1а, грандготель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", тел. (044) 2786111 пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (062) 3357646 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385 тел. (056) 373-83-73 ВІДДІЛ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ +38 (050) 5011714

м.Сімферополь, пл.Радянська, Бізнес Центр, 3й поверх, Салон "GENEVE", тел. (0652)511067

SOCIÉTÉ DES MONTRES PAUL PICOT S.A.

м. Одеса, ВТЦ "На Середньофонтанній", Салон "Swiss Time", тел. (048)7282759

CH-2340 Le Noirmont Switzerland www.paulpicot.ch info@paulpicot.ch


Лучшие бутики мира

БАБунтгилкиии на тему чопорной Не только раскрученные рекламой имена торговых домов и домов Моды являются одним из слагаемых их успеха и популярности, ключевая роль здесь отводится, в первую очередь, крупным монобрендовым магазинам и бутикам, в которых продаются изделия известных модельеров. Для строительства и оформления таких "храмов" моды приглашаются лучшие архитекторы и дизайнеры интерьера. В стремлении перещеголять конкурентов денег, как правило, не жалеют & в выигрыше остаются как хозяева таких магазинов, так и благодарные покупатели.

Paule Ka Бренд Paule Ka был создан в 1987 году во Франции, и с этого мо мента Serge Cajfinger, основатель, президент и стилист компании уверенно ведет ее от успеха к успеху. Множество бутиков Paule Ka это широкий ассортимент нарядов для женщин, включая шикарные вечерние, ориги нальные дизайнерские и одежду категории luxu ry. В Лондоне также есть несколько магазинов Paule Ka, один из них, который вы видите на фото, находится на Sloane Street.

Ermanno Scervino Первый монобрендовый бутик Ermanno Scervino в Лондоне открыт в январе этого года. Здесь представлена одежда известного дизайнера. Магазин занимает площадь в 650кв.м. и расположен на 3х этажах. Необычная атмосфера внутри него создана сочетанием разных стилей: модерн, венецианские аксессуары, французская мебель XIX века и самые современные видео технологии. Также здесь имеется VIPкомната, где гостей угощают шампанским и кофе.

82

PLATINUM

Sanahunt Киевский муль тибренд Sanahunt представил своим клиентам новый shopin shop Alexander McQueen соз данный по проекту Александра Маккуина и архи тектора Уильяма Рассела."Магазин в магазине" расположился на 2 этаже полюбившегося киевля нам "мира изысканной моды". Скульптурымане кены с эффектом патины, зеркальная колонна с экраном для демонстрации fashionshow Alexander McQueen и его лучшие модели коллек ции "осеньзима 2008/2009" ждут покупателей.

Hockley Компания Hockley ли дер по созда нию и продаже изделий из ме ха, кожи и овчины в Вели кобритании. Ее владелец, Френк Зиберквейт, благодаря 20лет нему существованию своего бутика в Лондоне, поддерживает неизменный интерес к своим изде лиям не только у земляков, но и у любителей меховой одежды во всем мире. Особенно его радует растущий интерес к коже у молодого поколения, поэтому скоро бутик подвергнется основательной модернизации.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

грандготель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73

вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646


Must have

3

1 2

4

5 6

7 9 84

8 10

11

1. Костюм Alexandr McQueen. 2. Колье Clan de Vega. 3. Часы Hublot. 4. Перчатки Pollini. 5. Шарф Celine. 6. Кольцо Dior Joaillerie. 7. Сумка Balenciaga. 8. Сумка Burberry. 9. Туфли Louis Vuitton. 10. Очки Roger Vivier. 11. Туфли Bottega Veneta. PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

гранд-готель "Україна", вул. Володимирська, 20/1а, вул. Артема, 121, пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46 тел. (044) 278-61-11

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


Collette Dinnigan

Fashion show

Mariella Burani

Derek Lam Jenny Packham

Luisa Beccaria Ermanno Scervino

Окружая кружевом Как бы женщина ни была заражена вирусом феминиз ма, она все равно в глу бине души остается жен щиной. А значит, всегда с умилением и удоволь ствием будет носить на себе разнообразные "кру жавчики". С подачи анг лийского модельера Jenny Packham для кружева в этом сезоне характерны две явные тенденции. Во первых, оно сочетается с самыми неожиданными мате риалами замшей, льняным и хлопковым полотном, ат ласом. Вовторых, оно представляет собой затей ливые узоры на прозрачной или полупрозрачной сетке в качестве основы.

86

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646


Luisa Beccaria

Fashion show

Derek Lam

Celine Bottega Veneta

Dior Versace

Стильная осень Осенью пальто становится основой модного образа, поэтому дизайнеры подо шли к разработке этой де тали гардероба с должной ответственностью, и пос ле долгих творческих по исков, наконец, поведали миру каким именно оно должно быть в 2008 году. Разнообразие тканей от кожи до традиционного драпа, и отделки от кружевной вышивки до ве люровых вставок, все же сведены к единому "се зонному знаменателю", коим на этот раз выступа ет поанглийски сдержан ный крой. К тому же паль то непременно должно быть однотонным.

88

PLATINUM


Бутик «Эрмитаж», г. Донецк, бул. Пушкина,26, тел.: +38 062 334 24 58, 334 27 43


Louis Vuitton

Fashion show

Derek Lam

Celine Anteprima

Pollini Paule Ka

Тепло и уютно Сидеть у камина, заку тавшись в свитер из неж ного кашемира, или гу лять по парку в задорной шапочке и перчатках – такие ассоциации неотъем лемая часть осеннего се зона. Но как только "английская королева три котажа", молодой модельер Луиз Голдин расширила представления мирового модного сообщества об этом материале, на деле показав, что он пригоден для любой одежды, "проз рели" и самые известные дизайнеры. Вот уже Celine, Pollini, Derek Lam предлагают облачиться в легкие трикотажные платья, юбки и брючные костюмы.

90

PLATINUM


Mariella Burani

Fashion show

Pollini

Barbara Bui Luisa Beccaria

Maurizio Pecoraro Jenny Packham

Вечные ценности Бахрома сегодня пережива ет настоящий бум. Но очередная реинкарнация колоритных "нитей" не имеет ничего общего с одинокими странниками или романтикой родео. С су мок и сапог бахрома пе реместилась на подолы и воротники платьев, более того, многие модельеры используют ее в качестве отделки для браслетов и других аксессуаров. Длин ные "спагетти" стали от личительным признаком го родского шика, неизменно формируя богемный образ. Кутюрье признаются, что на подобные шедевры их вдохновил легендарный фес тиваль Вудсток.

92

PLATINUM


OОсенний outlander


Колье Schoeffel (белое золото, бриллианты, жемчуг). Брошь Autore коллекция Oceania (белое и розовое золото, бриллианты, голубые сапфиры, рубины, жемчуг).


Колье Tabbah коллекция Kiss me (черненое и розовое золото, белые бриллианты, рубины).


Часы Urwerk 202 (розовое золото, черный циферблат, кожа).


Часы Greubel Forsey Double Tourbillon 300 (белое золото, антрацитовый циферблат, кожа).


Часы Hublot Big Bang 41mm коллекция Tutti Frutti (розовое золото, аметисты, каучук). Кольцо Dior Joaillerie коллекция Diorella (желтое золото, бриллианты, аметист, гранаты, лак).


Часы Bovet Fleurier 34mm (розовое золото, перламутр, жемчуг, бриллианты). Колье, кольцо Carrera y Carrera коллекция Circles of Fire (желтое и белое золото, бриллианты).


Часы Bovet Sportster 46mm Saguaro (сталь, розовое золото, каучук).


Часы Harry Winston Ocean (белое золото, залиум, каучук).


Фото на стр. 9495: часы Harry Winston Premier Midsize Chronograph (розовое золото, бриллианты, кожа крокодила). Кольцо Clan de Vega коллекция Felicita (черненое золото, желтые сапфиры). Кольцо, колье Magerit коллекция New Fire (желтое золото, бриллианты).

Часы, колье, серьги Chopard коллекция High Jewelry (белое золото, белые бриллианты). Кольцо Autore коллекция Couture (белое золото, бриллианты, лунный камень, жемчуг).


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 2786111

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385

ВІДДІЛ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ +38 (050) 5011714


Timeпасьянс

ООт сотворения мира Harry Winston

Breguet

Bovet

Chopard

С тех пор как люди научились измерять время, они создают часы с указателями фаз Луны. Следуя им, производились посевы сельскохозяйственных культур, жрецами оп ределялось время зачатия и судьба челове ка, составлялся календарь религиозных праздников. Лунный календарь создали древ ние шумеры, а их потомки, мусульмане, и сегодня живут, следуя правилу, согласно ко торому месяц состоит из 29,5 суток. В со временных часах лунная функция утратила свою практическую ценность, но стала одним из са мых красивых и модных усложнений механизма.

106

PLATINUM

A.Lange & Soehne


F

From Time of World Creation

F.P.Journe

Louis Erard

Blancpain

Longines

Since time when people learned to measure hours, they have been creating timepieces with lunar phase indicators. With their help the pagan priests could set the beginning of crop sowing, make calendar of religious hol idays and even foretell man`s fate. Lunar calendar was invented by ancient Sumerians and their descendants Moslems use it widely until now, considering that there are 29,5 days in a month. In modern wristwatches lunar calendar has lost its practical value, but it has become one of the most beautiful and fashionable mechanism complications.

IWC

PLATINUM

107


Личное мнение

Любовь или антипатия к чужому городу почти всегда необъяснима. Сколько песен посвящено, напри мер, НьюЙорку или Москве, а ни одна толком не объясняет, чем же они хороши. То, что автор влюблен в город, ясно, а почему именно загадка. И это притом, что любов ные стихотворения получаются, только если испытываешь иск реннее чувство. И лишь в тот мо мент, когда чувство предельно обострено. Удивительно, но даже в этих обстоятельствах практи чески никто не может сформули ровать, чем ему приглянулось мес то. Впрочем, редактор журнала "Коммерсантъ"Weekend Маша Цу канова знает одно исключение.

ООчень логичная сказка Это Лондон. Помню, маленькая, я впервые приехала в Лондон из провинциального Брайтона, куда родители отправили меня подтягивать английский. "Какая красота, разинула рот я, везде огромные ок на". Для страдающего клаустрофобией ре бенка они даже снаружи казались вопло щением уверенности и покоя. Годами поз же я узнала, что гигантские дыры в сте нах спасали хитрых лондонцев от налога на окна инспекторы учитывали только количество окон в доме, но не их раз мер. Так созрел еще один довод жители Лондона умны и находчивы. Примечательно, что даже дети (вроде меня) и не привыкшие к обоснованной аргумента ции товарищи могут внятно сформулировать свои доводы в пользу Лондона. В одном из интервью баскетболист Андей Кириленко все не мог объяснить, за что любит юг Фран ции: "Вроде обычные деревушки, но все както душевно", а о Лондоне вдруг заго ворил ясно и твердо: "Город сохранил ста рину, все постройки в одном стиле". Да, с красотой и аккуратностью Лондона не поспо ришь, здесь не нужно ходить в художествен ную школу улицы сами воспитывают вкус. Возможно, именно изза них, а не изза пройденных уроков выпускники Saint Martin's College так востребованы в дизайне. Впрочем, качество образования железный аргу

108

PLATINUM

мент в пользу Лондона. Что вырастет из школьни ков, отправленных в Америку? Кто знает, может, герои "Боулинга для Колумбины". А кем становятся ученики английских школ, всем известно с детства, безупречными Дэвидами Копперфилдами. В том, что отзывчивый и бескорыстный Дэвид не выдумка Диккенса и не счастливое исключе ние, можно при случае убедиться. Один мой приятель, человек с весьма запутанной биогра фией, узнал о своем банкротстве, как раз на ходясь в Лондоне. Несколько дней он слонялся по улицам, подбирал объедки и ночевал в Ин тернеткафе. Както его, сидящего в телефонной будке в замызганном пальто Armani (все, что осталось от прежней жизни), заметил обыкновен ный лондонец, отнюдь не богач. "Я вижу, сэр, вы хороший человек, но попали в беду", ска зал прохожий и вручил моему злосчастному другу пару сотен фунтов, "вернете, когда встанете на ноги". С этими деньгами он смог снять ком нату, найти работу и начать все заново. Может показаться, будто тот англичанин ска зочный персонаж. Что отчасти правда. Британцам куда проще, чем кому бы то ни было поверить в то, что сказочные поступки естественны. Они живут в одной из последних реальных сказок пусть не в тридевятом, но все же в королев стве. Ну, где еще мечты маленькой девочки встретить принца и стать его прекрасной прин цессой так реальны? Если у Дианы получилось, то у любой есть шанс.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 2786111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 335-76-46 ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385 ВІДДІЛ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ +38 (050) 5011714


Платиновое хобби

ХХобби джентльменов Английское выражение "to mount one's hobby", в буквальном перево де означающее "сесть на своего конька", стало общеупотребитель ным и теперь подразумевает не только страсть к разведению пони, но и любое другое увлечение или тягу к коллекционированию. Особый вид "человека собирающего" – это, безусловно, знаменитости. И хоть среди современных британских superstars почти никто не разво дит лошадей, увлечения, которые "съедают" немалую часть звездных ганораров и драгоценного времени, имеют почти все.

Всякий талант трудно утаить, а у Роуэна Ат кинсона с детства он был налицо. Вернее, на лице. Правда, его от природы слишком по движную мимику люди долгое время принимали за признак глупости и несерьезности. Защи щаясь от вечных насмешек, чудаковатый Роуэн вынужден был придумать для себя роль, в ко торой смех окружающих не сможет его оби деть, а даже, наоборот, вознесет на вершину славы. Но если сначала такое поведение было обычным увлечением, то много лет спустя страсть кривляться превратилась в хорошо оплачиваемую профессию. Став богатым и зна менитым, актер увлекся коллекционированием раритетных автомобилей. Сейчас в его гараже семь крутых "тачек", которые Роуэн собрал по винтику собственными руками. Что, впро чем, не удивительно, если вспомнить, что у комика диплом инженера. Хью Грант – один из немногих объектов анг лийского "экспорта" в Америку. Сам же актер к Голливуду относится более чем иронично: ему не нравятся американская культура, еда и женщины. Известно, например, какое впе чатление у него сложилось о Джулии Робертс, вместе с которой ему довелось сниматься в фильме "Ноттинг Хилл": "Боже, какой у нее рот! Чудовищно огромный рот! Когда ее целу ешь, кажется, что вотвот услышишь эхо". Впрочем, есть на "фабрике грез" коечто, что большими размерами возбуждает Гранта, а именно – гонорары. Только здесь актеру пла тят по 1015 миллионов долларов за фильм. Все деньги привередливая знаменитость тра

110

PLATINUM

тит на свои недешевые увлечения: вопервых, Хью постепенно скупает дома в Лондоне на своей улице; вовторых, он владеет постоян но пополняющейся коллекцией уникальных кар тин современных художников, среди которых есть и полотна Энди Уорхола. Удостоенный почетного звания "Рыцарь Большо го Креста" и получивший орден Заслуг из рук самой королевы Великобритании Елизаветы II, актер, теперь уже сэр, Шон Коннери добился значительных успехов на кинематографическом поприще. Было время, когда он смачно произ носил: "Бонд. Джеймс Бонд!". Его много раз нарекали "лучшим из лучших". В 1989 году американский журнал People назвал знамени тость "самым сексуальным мужчиной столетия". Когда Шону надоело собирать титулы, он "пе реключился" на шотландские боевые юбки. Се годня в лондонском особняке звезды можно увидеть впечатляющую коллекцию килтов. Кумир современной молодежи, юный актер Дени эл Редклифф, сыгравший главную роль в знаме нитейшей киноэпопее о Гарри Поттере, не ста рается казаться старше, чем он есть на самом деле. А потому предстает перед прессой и поклонниками этаким симпатичным, немного на ивным мальчиком из интеллигентной английской семьи. По выходным звезда ходит гулять по Лондону с друзьями, посещает дискотеки, уго щает девушек мороженым, обожает своих двух собак, а в графе "увлечения" всегда пишет: "собираю мультфильмы о Симпсонах, играю на басгитаре и в Playstation".


Образование Platinum

Дорога к знаниям

Здесь рождаются таланты

ККреативный ВУЗ Лондонский колледж Central Saint Martins College of Art and Design счи тается одним из самых престижных учеб ных заведений в мире. Уникальный ВУЗ был образован в 1989 году на базе двух высших школ с более чем вековой исто рией: School of Arts and Craft и St.Martins School of Art. В 1999 и 2003 годах к нему примкнули еще Drama Centre London и Byam Shaw School of Art. Так что специализаций здесь несколько: текстиль и мода, изящные искусства и графический дизайн, 3Dдизайн, media arts и театр. Но главным образом, сюда стремятся талантливые, амбициозные моло дые люди, мечтающие моделировать одежду, которую часто называют Haute Couture. Для того чтобы стать студентом, нужно быть не моложе восемнадцати лет и про йти творческий конкурс. Верхней возраст ной планки не существует. Абитуриент должен представить комиссии художествен ное портфолио, соответствующее той специ ализации, которую он выбирал. Еще одно обязательное требование – знание языка, хотя бы на уровне intermediate. Учебный год начинается 20 сентября, а прием

112

PLATINUM

студентов осуществляется с сентября по июнь. Во время обучения студенты могут воспользо ваться общежитиями, расположенными в центре Лондона. Есть вариант выбрать наиболее подхо дящее жилье, в зависимости от расположения того здания, где будут проходить занятия. Основная форма работ – "проекты". В течение семестра студенты должны сделать несколько таковых: необходимо придумать идею, обосно вать ее и утвердить, спроектировать вещь, сконструировать или сшить ее и представить на общее обсуждение. Цикл обучения для получения степени бакалав ра – три года. Поступить сразу на первый курс – сложно, поэтому чаще приходится про йти годовой подготовительный базовый курс. Дипломы, звания и награды за победы в кон курсах, полученные абитуриентом ранее, не име ют значения при поступлении в Saint Martins. Играет роль только то, как мыслит человек, и содержание его работ. Ценится, прежде всего, творческий подход. После получения бакалаврского диплома можно поступить в магистратуру и проучиться еще год. Как правило, это делают те, кто собирается заниматься преподавательской деятельностью. Анна Звягинцева


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 2786111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646 ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


Советы профессионалов

КАК лбьебриеогнаам туманного Людмила Власенко, генеральный директор туристической фирмы "САМ", Киев Platinum: Можно ли с помощью Вашей компа нии "встретиться" с лучшим сыщиком всех времен и народов? Людмила Власенко: Не только встретиться, но и потрогать его скрипку, турецкую туфлю с табаком, щелкнуть курком револьвера Ватсона и посидеть у камина в любимом кресле самого Холмса, пока "вредная" миссис Хадсон вышла за покупками. Ну, а после музея на Бейкер стрит 221b можно пообедать в пабе детектива в старом здании Скотлендярда, посетить банк, в котором произошло "ограбление века" и, следуя дедукции, попробовать раскрыть его. Также туристамдетективщикам предстоит посе тить самые знаменитые и красивые места Лон дона, связанные с историями, описанными в произведениях Конан Дойла. Специальная прог рамма, разработанная туристической фирмой "САМ", пользуется неслыханным спросом. Pl.: Лондон давно соперничает с Парижем и Миланом за право диктовать моду, готова ли Ваша компания предоставить такой тур, чтобы выбрать – кто же из них "король"? Л.В.: Делаем это постоянно. Однако посколь ку дни моды в Париже, Милане и Лондоне проходят в разное время, за один "заезд" фаворита не выбрать. Но в Лондоне можно сорвать такой кон, что ехать в другие сто лицы моды не придется. Количество фирмен ных бутиков с именами великих дизайнеров не обойдешь и за год! Pl.: Какой тематический тур самый популяр ный по направлению "Великобритания"? Л.В.: "Лондон Премиум". 6 экскурсий с ав тобусными и пешеходными маршрутами вобрали в себя лучшее, чем славен один из краси вейших городов Европы.

114

PLATINUM

Елена Гетманцева, генеральный директор компании M.I.B.S. Travel Ukraine Platinum: Уважаемая Елена, Вы готовы распахнуть нам весь мир, но номер журна ла посвящен Велико британии, какие ус луги предоставляются туристам, отправляющимся к ее берегам? Елена Гетманцева: Прежде всего, стараемся выяснить, что влечет человека в эту самую интересную страну Старого Света. От этого зависит и перечень услуг. Одни едут выучить английский, другие поболеть за "Челси" и попить эля, третьи посетить музеи и поды шать историей времен Диккенса, большая часть туристов хочет "объять необъятное" и просто закрыть на своей карте еще одну страну. А есть такая категория, для которых на первом месте стоит роскошь отеля, гурманская кухня, модные бутики. Мы имеем возможность удовлет ворить самые разные пожелания, самых приве редливых путешественников. Pl.: Что должен знать турист, отправляясь в Англию? Е.Г.: Как и при поездке в любую другую страну, желательно ознакомиться с ее зако нами. Важно узнать особенности климата, кухни, иметь минимальный словарный запас, разговорник, ознакомиться с обычаями англи чан, этикетом. Помните у Лескова: "Что рус скому хорошо, то немцу – смерть". Желатель но иметь копии всех документов, адреса и телефоны украинских посольств и консульств. Pl.: Какая категория туристов предпочитает ездить в Лондон посмотреть на достоприме чательности? Е.Г.: Обычно, это состоятельные семейные пары, люди весьма образованные и обладающие развитой способностью эмоционально воспри нимать окружающий мир.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

TIME SQUARE CONVEX

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

гранд-готель "Україна", вул. Володимирська, 20/1а, вул. Артема, 121, пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46 тел. (044) 278-61-11 Arije Paris

Doux Joaillier Courchevel

Saint Barthelemy

Piantelli London

Den Haag Lydion Mucevher Antalya Sincere Kuala Lumpur

Zegg & Cerlati Monaco Avakian Geneva Azal Dubai

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385

Doux Joaillier Saint Tropez

Hubner Vienna

Harvay Nichols Dubai

Sincere Singapore

Cellini New York

www.guyellia.com

Carat & Time

Diamond Time Athens Louvre Moscow

Steltman

Crystal Kiev

Westime Los Angeles


Под пятью звездами

С размахом шейхов Современное здание Jumeirah Carlton Tower состоит из двух башен высотой в 18 и 12 этажей. Начиная со дня открытия, этот рос кошный лондонский отель стал популярен среди известных политиков, бизнесменов и мировых знаменитостей. Просторный вестибюль отделан мрамором и соединен с открытым холлом, где гости могут в неформальной обстановке по завтракать, пообедать или отведать легких закусок. Кроме этого, отель имеет несколько ресторанов, в которых есть место удивлению даже для самых искушенных гурманов. Спортивнооздоровительный комплекс и мно жество кабинетов spa поддерживают единый стиль отеля, предлагая посвятить свободное время красоте и здоровью.

Красота и сервис Отель The Sheraton Park Lane Hotel London входит в престижную цепочку Starwood Hotels&Resorts, расположен в центре Лондо на, недалеко от Букингемского Дворца, Вест минстерского аббатства, Парламента, бутиков улицы Бонд, Найтсбриджа и театров Вест Эн да. Его роскошные, элегантно, со вкусом де корированные и современно оборудованные но мера отвечают самым высоким требованиям и идеально подходят как для бизнесменов, так и для туристов. Здание гостиницы – пре красный памятник архитектуры в стиле Арт Деко, сочетающее в себе внешнюю красоту с шиком внутреннего убранства. Персонал оте ля окажет помощь в проведении деловых ме роприятий и частных встреч.

Между галереей Тэйт и Ковент)Гарден С момента открытия в 1889 году отель Savoy, расположенный на набережной Темзы, входит в число самых роскошных гостиниц Лондона. Его частые гости – члены Королевской семьи, звезды шоубизнеса. В числе постояльцев бы вали Чарли Чаплин, Элизабет Тейлор, сэр Эл тон Джон. В номере на пятом этаже создавал свои полотна Клод Моне. Номера оформлены в традициях классической роскоши. Ресторан Savoy`s Grill – излюбленное место встреч политиков и финансовой элиты. Здесь заклю чается больше сделок, чем гделибо еще в Лондоне. В состав отеля входит театр Savoy Theatre. Постановки музыкальных комедий на его сцене пользуются небывалым успехом.

116

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", пр. К. Маркса, ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, тел. (056) 373-83-73 тел. (044) 278-61-11 тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 3357646 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


Платиновые инвестиции

Жить нужно… в Англии Ж Где то благословенное время, когда человеку достаточно было решить, в каком месте "застолбить" территорию, а потом уже вокруг этого столба, насколько хва$ тит сил и фантазии, обустраивать свою жизнь? Теперь место для проживания нужно выбирать тщательно, учитывая множество факторов – от природных до геополитических. В наше время все решают рейтинги. Постоянно одно из выс$ ших мест в них по совокупности всех качеств занимает Британия.

Жить в Лондоне с комфортом, недалеко от центра, в отдельной резиденции с собствен ной башней и прекрасным садом. Общая пло щадь дома 515кв.м, восемь спален, пять гостиных. Большой балкон, гараж, площадка для парковки. Здание в прекрасном состоя нии, высокие потолки, литые чугунные пери ла и камины. The Tower House расположен в престижном районе St. John`s Wood по сосед ству с легендарной Abbey Road и деловым районом Docklands. Цена 15 700 000 евро.

Hermitage estate – имение неподалеку от города Ланкастер в экологически чистой северной части Англии на полуострове, омываемом рекой Lune. На территории в 4,5 гектара расположены четыре резиден ции и два коттеджа стоимостью 5 660 000 ев ро. Можно купить и отдельные апартамен ты по цене от 630 000 евро. Прилегающие лес и сад содержатся в образцовом сос тоянии. Прекрасная рыбалка и отдых на воздухе. 45 минут езды от Манчестерско го аэропорта.

Квартиры с двумя спальнями в строящемся вы сотном здании The Icon площадью от 65 до 100кв.м. в лондонском районе Canary Wharf. Для жителей в доме будет создана современ ная инфраструктура клубного типа – центр досуга, фитнессклуб, бизнесцентр, подзем ная автостоянка, прачечная и служба по уборке квартир. Ультрасовременный 21этаж ный комплекс поднимется на берегу Темзы по соседству со штабквартирами крупнейших банков Британской столицы. Цена варьирует от 700 000 до 1 250 000 евро. Информация любезно предоставлена компанией LondonDom.com

118

PLATINUM


Г"ГДраианиманта"

Попробуйте силой воображения оказаться внутри драгоценного камня и ощутить себя центром чегото изысканного, гар моничного и настолько прекрасного, как сам бриллиант. Именно такие ощущения вызывает клубный дом "Диамант", взмет нувшийся ввысь на бульваре Шевченко в центре Киева. Здесь все продумано до мелочей, чтобы жители и их гости оценили высочайший комфорт, абсолютную безопасность и непревзойденное качество жизни. При строительстве и отделке использованы лучшие высококачественные материалы, что делает этот дом надежным, а приме нение интеллектуальных современных тех нологий позволяет избежать любых пере боев в работе систем его жизнеобеспече ния. Высокоскоростной интернет, все виды телевидения, неограниченное количество цифровых телефонных линий с возможностью подключения спецсвязи и многое другое нельзя перечислить в одной маленькой


статье это нужно и можно увидеть, стоит только захотеть стать владельцем роскошных апартаментов в спокойном оазисе посреди шумного мегаполиса. Собственный парк с игровыми детскими пло щадками и зонами отдыха для взрослых; те нистые аллеи; подземный паркинг; фитнес центр с бассейном, спортзалом и сауной; бильярд, клубный зал и кафебар, где можно вкусно пообедать и приятно провести время с семьей или гостями. Многоуровневая система защиты и круглосу точный видеоконтроль: в паркинге, на выхо дах с лестниц на этажи и т.п. исключает любые неприятные неожиданности. Каждая квартира оборудована охранной сигнализацией и круглосуточно находится под наблюдением высококвалифицированных сотрудников службы охраны, а ее центральный пульт расположен непосредственно в доме. На территорию "Диа манта" могут попасть только его жильцы при помощи электронных ключей, а также пригла шенные ими гости.


Spa Platinum

Джулия Робертс нашла, что испанский крем для тела Natura Bisse c витаминами С+C, именно то, что нужно для женщины ее статуса, возраста и темперамента.

Секрет молодости Ма донны бьютиэлик сир Caudalie. Сред ство сочетает свой ства тоника и сыво ротки, разглаживает кожу и сужает поры.

124

PLATINUM

Кто, как ни самые красивые кинозвез ды хорошо разбираются в косметике? Их пред почтения журнал выве дал вовсе не в рек ламных целях, а для правдивой инфор мации.

Сохранить молодость и прекрасный внешний вид Уиллу Смиту помо гает бальзам для муж чин с экстрактом черной ик ры AgeDefying Caviar Balm Spa от Pevonia Botanica.

Марка Аnne Semonin это косметика, изготовленная на заказ. Актриса Наоми Кэмпбелл, считая свою кожу уникально красивой, питает ее синергией эфирных масел.


Актриса Энн Хэтэуэй является лицом аромата Magnifique от Lancome. Насыщенный парфюм дарит безграничное ощущение праздника.

Мужской аромат Emporio Armani Diamonds for Men вдохновлен современной музыкой и кино. Неудивительно, что его лицом стал актер Джош Хартнетт.

Иногда любимый аромат может рассказать о человеке намного больше, чем все слова на свете. Мы поведаем о том, какой парфюм предпочитают кумиры молодежи.

Звезда "Титаника" Лео нардо Ди Каприо верен Francois Charles от Rance. Аромат имеет необычную структуру: запахи цветов переме жаются с нотами трав.

Кинозвезда Ка мерон Диаз от дает предпочте ние классическому аромату Un Air de Paris от Дома Dorin, который был создан еще в XIX веке.

PLATINUM

125


Spa Platinum

Французская революция Ф "Безупречные губы, идеальный цвет лица, густые, хорошо разделенные ресницы я всегда настаиваю на том, что считаю ис тинными ценностями!" говорит Терри де Гинзбург. Правильный подход к делу изба вил эту талантливую француженку от необ ходимости брать косметический олимп штурмом, создав линию элитного макияжа By Terry, она просто и изысканно совер шила переворот в мире визажа. Все началось 5 лет назад, но, несмотря на молодость бренда, под его "знамена" уже встали лучшие стилисты и их звездные клиентки: Кетрин ЗетаДжонс, Анжелина Джоли, Дженнифер Лопес, Шарлиз Терон и прочие небожительницы. Более того, знаме нитости не стесняются публично клясться в любви к "этим потрясающим средствам". Уникальные ингредиенты в сочетании с бога тейшей цветовой палитрой и роскошными упа ковками позволили марке занять высшую сту пень на косметическом пьедестале. Текстуры всех средств идеально совместимы друг с

126

PLATINUM

другом, а главное адаптированы к коже, эф фективно ухаживают за ней, заметно улучшая ее состояние. Тушь и губная помада велико лепно держатся в течение всего дня. Румяна, тональные кремы, пудры и тени ложатся ровно, не осыпаются, не скатываются, что особенно важно при нанесении макияжа на зрелую кожу. Как истинная француженка, Терри руководству ется принципами не только высокого качества, но и высокой моды, о чем свидетельствуют названия трех основных линий макияжа: "Ку тюр" лимитированные партии изысканных про дуктов, "Претапорте" макияж в демокра тических упаковках, "Революция высокого цвета" эксклюзивные средства в шкатулках, выполненных по индивидуальному заказу. Выход бренда By Terry на украинский рынок является важным событием. Широкий ассорти мент этой высококачественной косметики эксклюзивно представлен в трех бутиках Niche. Два из них находятся в Киеве, один в Днепропетровске. Анна Звягинцева


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 2786111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646


Spa Platinum

Волшебные омовения Афродита, явившая свою бо жественную красоту из пены морской, очевидно и подвиг ла современных косметологов на создание средств, подоб ных настоящим эликсирам мо лодости для кожи лица.

2 1. Пена для умывания Sensai увлажняет, придает коже глад кость и шелковистость, обес печивает ощущение свежести. 2. Натуральный концентрат Caudalie регулирует выделе ние кожного жира, глубоко очищает, восстанавливает здоровый вид кожи. 3. Богатая увлажняющими и успокаивающими активными компонентами, вода для сня тия макияжа Caudalie пре восходно очищает кожу лица. 4. Лосьон от Pevonia Botanica восстанавливает, увлажняет и освежает кожу, не содержит спирта, богат активными ингредиентами. 5. Отшелушивающая маска Anne Semonin деликатно удаляет мертвые клетки с поверхности кожи, разглаживает ее текс туру и усиливает сияние. 6. Крембальзам от Pevonia Botanica устраняет послед ствия факторов стресса, нежно очищает, тонизирует и успокаивает кожу. 7. Очищающая маска Caudalie поглощает загрязнения, бо рется с воспалениями, обес печивает сияющий вид кожи. 8. Эффективная двухэтапная пилингпрограмма от Swiss Line мягкого действия для безопасного и интенсивного удаления ороговевших клеток, благодаря чему кожа приобре тает молодой и сияющий вид. 9. Очищающий мусс Payot первый шаг к красоте для комбинированной и жирной ко жи. Нежная пенка мгновенно устраняет любые загрязнения.

128

PLATINUM

3 1

5

4

6

7

8

9


Spa Platinum

Воздушный поцелуй 1. Уникальные ингредиенты в сочетании с бо гатейшей цветовой палитрой позволили помадам by Terry занять высший пьедестал в макияже. 2. Помада YSL как ювелирное украшение. Ее восхитительная текстура прекрасно ло жится на губы, покрывая их блестящей и комфортной радугой цветов. 3. В помаде New Chic (с зеркальцем от Pupa) активные ингредиенты обеспечивают идеальный уход за губами. В результате их кожа становит ся мягче и ровнее, а цвет поражает сиянием. 4. Роскошная помада от Chanel Rouge Allure это коллекция восхитительных от тенков для чувственных, шикарных губ. Пома да легко открывается нажатием на корпус, мягко ложится на губы и долго держится. 5. Чистый магнетизм: цвет губ полупрозрачный или яркий, светлый или насыщенный, но всегда волную щий и сексуальный. Незаменимая помада Make up Factory с чистыми прекрасными оттенками. 6. Волшебная помада YSL с муаровыми эффектами, переливаясь цветами, делает губы превосходными. 7. Губная помада Artdeco с ярким цветом и великолепным сиянием отлично держится бла годаря активным компонентам, входящим в состав, делает губы мягче и оптически уве личивает их объем.

1

2

5

3 4 6

7

Косметика с поволокой

1

2

3

5

4

130

PLATINUM

1. Компания by Terry не только производит непревзойденные косметические средства, но и обладает особым, шикарным стилем. Красота и роскошь синонимы, которые, согласно представлениям бренда, приобретаются вслед ствие ухода за кожей и приносят настоящее удовольствие. Модные тени этой марки прида ют глазам сияние, передают настроение жен щины, чувственное и дерзкое. 2, 4. Новые тени для век в осенней коллекции макияжа Facettes D'Or от Chanel представляют комбинации зеленых, золотистых, бежевых и кофейных оттенков. Благодаря шелковой легкой текстуре они хорошо наносятся, не осыпаются и выглядят органичными, естественными. 3. Двойные тени YSL с нежным бархатистым эффектом, благодаря мягкой пудровой тексту ре нового поколения, делают выражение глаз незабываемым. Легкие в нанесении, они пред лагают различные сочетания и обеспечивают стойкость цвета на весь день. 5. Тенипудра в палитре Fascino от Collistar легки, как шелк, подчеркивают красоту и береж но сохраняют гладкость и нежность век. В сос таве формулы только природные ингредиенты, которые обеспечивают яркий, устойчивый макияж.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

MEREA TRIRETROGRADE SECONDS SKELETON The MEREA TRIRETROGRADE Seconds Skeleton is symbolic of playful change, endless energy and distinctive femininity. The fascinating dance of the 3 retrograde second hands is magical to observe. Versions available in 18K red gold, 18K white gold or in stainless steel; mechanical movement in an exclusive special version, automatic winding, retrograde seconds in 3 sectors of 20 seconds each; case size: 36 mm 37 mm.

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 2786111


Spa Platinum

Флюиды наслаждения Сколько тайн хранят запахи, как интересно понять какие растения составляют их бу кет, почему одни притягивают как магнит, другие оставляют равнодушными, и как трудно сделать правильный выбор...

1. Тонкий Un Air de Paris Spicy заставляет сердце бить ся от воспоминаний о време ни, проведенном в Париже. 2. Fuel for Life драгоцен ный эликсир, в каждой капле которого сконцентрирована женственность и чувственность. 3. Соблазнительную смесь цветочных и древесных нот подарит культовый аромат для мужчин Green Irish Tweed. 4. Чувственный Io Capri от Carthusia смешивает в себе ароматы чайных листьев и сладкого инжира. 5. Spring Flower от Greed построен на гармонии фрук товых и цветочных оттенков для представительниц моло дого поколения. 6. Happy Spirit, представ ленный в форме двух сердец, раскрывается словно нежное напоминание о любви. 7. Ароматные нотки настояще го шедевра Anonimo Veneziano создают величественный и од новременно нежный ореол. 8. Мистикой, тайной, сверхъестественной энергией веет от обладательницы эликсира Strange Invisible. 9. Blue Seduction, мужской аромат от Антонио Бандерас, легкий, естественный, про зрачный и чувственный. 10. Night Show Man состоит из захватывающих нот, кото рые буквально обволакивают чувства. 11. Сочетание классической женственности и современной чувственности это Eau Tendre от Prada.

132

PLATINUM

2

1

4

3

5

7 6

9

8

10

11


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 3357646

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


Spa Platinum

Живая вода лифтинга Молодость уходит быстро, но есть много способов обма нуть окружающих и дату рож дения в паспорте. Главные из них правильный образ жизни и умение выбрать нуж ную косметику.

2 1. Омолаживающий эффект крема Bellefontaine дости гается за счет идеального сочетания целебных альпий ских растений и редких дра гоценных ингредиентов. 2. Использование разглаживаю щего крема Botlux позволяет улучшить текстуру кожи, вос становить контур лица и разгладить морщины. 3. Уникальная формула сыворотки против морщин Darphin способствуют выработке коллагена, который подтягивает кожу. 4. Благодаря применению аван гардных биотехнологий, инно вационный Supernourishing Lifting Cream от Collistar гарантирует омолаживающий эф фект и питание кожи. 5. Уникальный крем от Pevonia содержит черную ик ру и порошок белого жемчу га, что позволяет добиться максимального омоложения на длительный срок. 6. Укрепляющая сыворотка гель Caudalie с глубоким регенерирующим действием мгновенно разглаживает мор щины и придает коже сияние. 7. Микроклеточный крем для лица GUAM оказывает моментальный лифтинг эффект: глубоко увлажняет, подтягивает и улучшает состояние кожи. 8. Эксклюзивное средство по уходу за зоной декольте от Matis восстанавливает ос лабленные ткани и эффектив но противостоит старению. 9. Сывороткадермобиотик

134

PLATINUM

1

3

5

4

6

7

8

9


10

11

12 13

14

15

16

17

18

Biotherm действует в самом "сердце" кожи. В составе средства имеется чистый кремний, обладающий высокой результативностью в борьбе с морщинами. 10. Моделирующая сыворотка Payot восстанавливает элас тичность кожи. Ее формула богата компенсирующим комп лексом и протеинами пшеницы. 11. Карите и смягчающие масла, содержащиеся в креме Sublimage от Chanel, интен сивно питают кожу, придавая ей эластичность. 12. Гелькрем Payot велико лепно увлажняет, защищает, препятствует возникновению морщин, отечности и темных кругов под глазами. 13. Богатый ненасыщенными жирными кислотами крем Design Visage от Payot разглаживает морщины и предотвращает их повторное появление. 14. Сыворотка Artdeco с экстрактом черной икры комбинация минералов и органических веществ в самой чистой форме, что позволяет продукту бороться со старением. 15. Микроклеточный легкий контуркрем GUAM предназна чен для нежной кожи вокруг глаз. Оказывает моменталь ный подтягивающий эффект. 16. В составе увлажняющего крема Premieres Vendages от Caudalie стабилизированные полифинолы винограда омолажи вают, экстракт оливы питает, а кориандр успокаивает кожу. 17. Нежная формула разгла живающего крема от Darphin оказывает антивозрастное воздействие, увлажняет и укрепляет контуры лица. 18. Крем Extreme Maintenance от Dr.Sebagh защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды, обеспечивает опти мальный уровень влаги, повышает упругость кожи.

PLATINUM

135


Под пятью звездами

Dolce Vita в BeauRivage BeauRivage частный пятизвездочный отель в Женеве. Построенный в 1865 году, он выглядит роскошнее, чем более поздние двор цы Швейцарии. 6 и 13 декабря этого года в нем пройдут два винных вечера, которым суж дено стать незабываемыми. Гостям будет пре доставлена возможность продегустировать ви на, которые хранились в десяти самых прес тижных замках мира: Latour, Margaux, Lafite Rothschild, Mouton Rothschild, Gruaud Larose, HautBrion, Mission HautBrion, Cheval Blanc, Yquem и Gilette. Кроме этого, любителей изысканных вин будет ожидать эпикурейский обед в ресторане Chat Botte, а в качестве digestif они насладятся коньяком Audry и сигарами Davidoff.

Новые границы роскоши Всемирноизвестные апартаменты Royal Penthouse Suite в женевском отеле President Wilson таким образом перестроены, что вверга ют в благоговейный трепет даже видавших виды самых состоятельных путешественников, будь то эмирский шах или президент великой державы. Затейливые камины, бронзовые скульптуры, библиотека старинных книг, бильярдный стол 1930 года, шесть мраморных ванных комнат, бассейн, великолепные террасы и балконы, живописные пейзажи, открывающиеся с высоты восьмого этажа, – куда бы ни был направ лен взор, все предстает как истинные про изведения искусства. Сегодня, это самый большой сьют среди оте лей Европы, его площадь 1600кв.м.

В Langham как к себе домой Langham Hotel один из самых популярных среди путешественников, которые любят от крывать города "пешим строем". Расположенный рядом с известными Oxford Street и Regent Street, где находятся луч шие лондонские магазины, отель дает возмож ность исследовать не только их закрома, но и достопримечательности центра столицы, не прибегая к помощи транспорта. Гостиница со держится в идеальном состоянии. Комнаты оформлены в стиле французской провинции, мебель из американского дуба, уютные спаль ни, ванные – все предполагает полноценный отдых. В отеле есть четыре ресторана, пред лагающие легкие закуски, традиционную анг лийскую и даже русскую кухню.

136

PLATINUM


концепция

совершенства

Донецк, ул Постышева, 127 тел. (062) 3045098, 3456307, (050) 4790199


Elounda S.A Hotels & Resorts принадлежат три роскошных пятизвездочных отеля на острове Крит, Греция: Elounda Mare Hotel единственный член сети отелей Relais & Chateaux на острове Крит, Porto Elounda de Luxe Resort роскошный гольф и спакурорт, действующий в течении всего года и Elounda Peninsula ALL SUITE HOTEL самый роскошный отель в Европе, состоящий только из сьютов. Все сьюты имеют собственные бассейны с видом на море. Великолепное спа Six Senses в отеле Porto Elounda безусловно является самым грандиозным спа в Греции, а по предоставляемым услугам самым лучшим спа в мире.


www.eloundamare.com

www.eloundapeninsula.com

www.portoelounda.com

Elounda SA Hotels & Resorts 72053 Crete, Greece Tel: (+30).28410.68000 Fax: (+30).28410.41889 email: info@eloundasa.com www.eloundasa.com


ККомплексный подход Жизнь современного человека наполнена разного рода стрессовыми ситуациями, что сказывается на самочувствии. В пер вую очередь, от хронической нервозности страдает опорнодвигательный аппарат, это выражается в болях в спине, а также других проявлениях остеохондроза и пе регруженности позвоночника. Но, надеясь на вечное русское "авось", большинство из нас старается не обращать внимания на чувство дискомфорта и повышенную ус талость. Такое небрежное отношение к своему здоровью может привести к необ ратимым последствиям. Специалисты утверждают, что основными причинами болезненных ощущений в спине являются вовсе не "смещенные", "выпав шие" диски, как принято считать, а нару шение мышечного баланса – тонуса мышц. В основную группу риска входят офисные ра ботники, которые по роду деятельности ма ло двигаются. Существует только одно ре шение проблемы – изменить образ жизни. И дело не должно ограничиться абонементом в тренажерный зал. Необходимо профессионально и комплексно подойти к этому вопросу. Для начала следует избавиться от сформиро

140

PLATINUM

вавшихся блоков и других нарушений, мешаю щих полноценной работе позвоночника. Что без помощи профессионала не всегда удается сделать. Оптимальным является прохождение курса мануальной терапии, с предварительной консультацией у врача. Квалифицированные доктора днепропетровского оздоровительного центра "Цунами" разработают индивидуальную программу для каждого посети теля, включающую в себя ручное воздействие и применение физиопроцедур, с помощью которых организм быстрее восстанавливается. Спектр применяемых здесь методик широк: от традици онной и мягкотканой мануальной терапии, прикладной кинезиологии, остеопатических технологий воздействия, бальнеологических процедур до грязелечения, вытяжения позво ночника и лечебной гимнастики. Применяемые способы абсолютно безопасны. Эксперты, работающие в "Цунами", – сертифици рованные врачи и реабилитологи. Они регулярно повышают уровень квалификации и совершенствуют свой профессионализм для сохранения здоровья и долголетия пациентов. Не нужно забывать, что тело – это храм души. И только от нас самих зависит, насколько крепким и чистым он будет. Анна Звягинцева


У"Умная" липосакция Самым современным методом липосакции является липолиз (лазерная липоскульп тура). Эту методику опробовали на себе многие звезды Голливуда: Бритни Спирс, Кармен Электра, Николь Кидман. Днепропетровский воднооздоровительный комплекс "Термы" предоставляет своим по сетителям уникальную возможность сделать липолиз на аппарате SmartLipo. Данное устройство, со специально подобранными параметрами лазерного импульса, деликатно разрушает жировые клетки, не травмируя окружающие ткани. "Умный" прибор позволя ет доктору полностью контролировать ход процедуры. Лазерное воздействие осущест вляется на отмеченные зоны с ювелирной точностью в течение 12 минут, а после превращения жира в жидкую эмульсию, орга низм самостоятельно выводит ее при помощи лимфатической системы. Еще одно преимущест во SmartLipo он позволяет исправить гру бые контуры после традиционной липосакции. Светлана Кусси

142

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005 КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 2786111 ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646

ВІДДІЛ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ +38 (050) 5011714


Полет души сквозь душ Виши Это поэтичное название верно передает то удивительное состояние приподнятости и при лива жизненных сил, испытанное всеми, кто воспользовался этой услугой в киевском сало не Soul Spa. Вас нежно ласкают капли тепло го летнего дождя. Сразу пять водных струй обдают бисером брызг, смывая напряжение, унося с собой тревогу, бессонницу, стресс. Уникальный успокаивающий эффект душа Виши незаменим для тех, кто ведет активный образ жизни, часто летает на самолетах, занимается спортом. Вы медленно плывете в ласковых вол нах, расслабляясь и испытывая райское блажен ство. Ваш проводник в мире неги дипломи рованный египетский специалист Хассанин Мах муд подарит вам водный массаж в душе Виши с применением аромамасел элитной профессио нальной косметики Pevonia Botanica. Благода ря глубокой релакстехнике и водному прост ранству, постепенное расслабление побеждает внутреннюю напряженность и усталость, мягко снимает боль натруженных мышц, поднимая настроение и восстанавливая гармонию души и тела. Так почему бы не поддаться соблазну и не попробовать прямо сейчас?

Desire Body Sculpting комплекс "ювелирных" услуг Согласно концепции совершенства Desire, тело это бриллиант, который нуждается в заботливой огранке. Инновационная программа комплексного корректирующего ухода за те лом Desire Body Sculpting воплощена в жизнь на уровне, соответствующем статусу донецкого cалона красоты премиумкласса, знаниями лучших специалистов и возможнос тями уникального оборудования. Гости салона смогут получить консультацию квалифицированного врачадиетолога, убедить ся в мастерстве массажистов и специалистов spa, ощутить на себе безупречность мезотера певтических процедур по эксклюзивным методи кам, пройти множество авторских spaпрог рамм, включающих гидромассаж, разнообразные обертывания. В комплексном корректирующем уходе за телом используются не имеющие ана логов во всем донецком регионе: аппарат ин тенсивной биотерапии Future Pro и мезоинъек тор Pistor4, гарантирующий максимально без болезненное проведение процедур. Desire Body Sculpting эффективная, действенная прог рамма, и чтобы в этом убедиться, стоит прийти в салон красоты Desire.

144

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005 КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Володимирська, 20/1а, ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, галерeя "Сады Победы", тел. (044) 278-61-11 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 3357646 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


Отдых высшей пробы Время летних отпусков позади. Но это вов се не значит, что об отдыхе следует за быть до следующего года. Как раз наобо рот: только с началом осени можно наиболее эффективно поправить здоровье и набраться положительных эмоций. Получить максималь ное удовольствие от путешествия поможет бутик индивидуального туризма Golden Group, торжественное открытие которого стало настоящим праздником для жителей Донецка. Это первое и единственное заве дение в городе, занимающееся организацией отдыха для самых взыскательных туристов. Высококвалифицированные специалисты сало на менеджеры и дизайнеры тура предо ставят компетентную информацию о любом маршруте и обеспечат содействие при оформлении виз и страховок. Golden Group предлагает побывать в Европе, на экзоти ческих островах, в Восточных странах. Эксклюзивный продукт поездка на неделю Высокой моды, которая проходит в сентябре в Лондоне, и обучение за рубежом. А пре дусмотрительным путешественникам уже сей час следует задуматься о встрече Нового года и рождественских праздниках.

Davidoff в Киеве "Курите меньше, но лучше и дольше", так говорил человек, совершивший революцию в мировом сигарном деле. Значит, его словам не просто можно, а нужно доверять, потому как усомниться в них – бросить вызов леген дарному Зино Давидоффу, основателю извест нейшей торговой марки Davidoff, высококаче ственная продукция которой уже давно стала символом респектабельности, роскоши и бе зупречного вкуса. Сегодня брендовые бутики Davidoff являются настоящей "меккой" для ценителей качествен ной табачной продукции во многих странах мира. Наконец, очередь дошла и до родины самого основателя компании: 54й фирменный магазин распахнул свои двери в украинской столице. На сегодняшний день сигарный бутик в Киеве считается одним из лучших в Европе. Здесь представлены следующие марки леген дарного бренда: Davidoff, Zino Platinum, Avo, Griffins, Zino Classic, Private Stock. В киевском магазине также можно найти пол ный список необходимых аксессуаров для ку рения сигар, трубок и сигарет. А хьюмидор ная комната, предназначенная для длительно го хранения табака, – лучшая в Украине.

146

PLATINUM


ИИронсжтеанерия На рынке товаров для детей официально появилось новое имя Aprica. Эта компания принесла в Украину не просто суперкачественную продукцию. "Инженерия воспитания" изучает разви тие малыша от рождения до трех лет, а специалисты фирмы создают для них из делия на основе последних научных разработок. Полный ассортимент това ров Aprica эксклюзивно представлен в сети магазинов Miki House. Детские автомобильные кресла компании проектируются в лабораториях и прохо дят настоящие crushтесты. Они имеют несколько изменяющихся положений, по этому малыша можно перевозить в автомо биле с первых дней жизни: горизонталь ное для грудного ребенка, вертикаль ные для детей постарше. Стульчикколыбелька с функцией трансформе ра: высокое сидение предназначено для

148

PLATINUM

удобного кормления, а колыбелька имеет уст ройство для укачивания. Инженерыконструк торы Aprica добились даже того, чтобы час тота биения сердца у малыша в колыбельке была такой же, как на руках у матери. Безусловный интерес у молодых мам вызовет и рюкзачоккенгуру. Ровная спинка, подго ловник, мягкая набивка для амортизации, а также пять различных положений, позволяют малышу, бодрствуя, или во сне, постоянно ощущать тепло матери. Для прогулок на улице в любую погоду неза менимы коляски Aprica. Они настолько уни версальны, что "растут" вместе с ребенком: регулировки позволяют пользоваться ими до тех пор, пока малыш не станет твердо на но ги. В Miki House также представлены эксклю зивные коляски Limited Edition и Fendi, в которых некоторые детали выполнены из меха норки, шиншиллы, енота и лисицы. Анна Звягинцева


Київ (044) 490 38 00, Донецьк (062) 312 80 00, Дніпропетровськ (056) 726 06 00, цілодобово


Библиотека Platinum

150

Английский национальный характер Автор: М.М.Филиппова Издательство "АСТ, Астрель", Москва, 2006г. Уникальное пособие, в котором собраны матери алы, раскрывающие осо бенности национального характера англичан, их жизненный уклад, мента литет, вкусы и привычки. Детально и понятно опи сана история развития нации, ее куль туры, искусства и языка. Это издание приго дится как тем, кто собрался посетить Ве ликобрита нию, так и тем, кто просто ин тересуется английской культурой.

О приятных и праведных Автор: Айрис Мердок Издательство "Флюид", Москва, 2007г. Произведение класси ка английской лите ратуры XX века Айрис Мердок, которая была удостоена звания "Дама Британской Им перии". Шантаж и супружеская невер ность, черная магия и роковая женщина вамп, предательство и преступление, сложные хитросплете ния человеческих от ношений. Блистатель ные диалоги, неожи данные повороты сю жета, глубокие и тонкие психологиче ские портреты героев,великолепная проза – все это позволяет с полным основанием отнести роман к лучшим образцам творче ства писательницы.

Воспоминания о Мэгги

Лондон

Составитель: Иэйн Дейл Издательство "ЗнанняПрес", Киев, 2003г.

Составитель: Майкл Липмен Издательство "АСТ, Астрель", Москва, 2007г.

В издании собраны рассказы политиков, жур налистов и других известных людей о Марга рет Тэтчер.Все они предоставили свои вос поминания, зная, что гонорар за книгу будет перечислен на счет благотворительной орга низации, основанной Железной Леди, – Наци онального общества предотвращения жестоко го обращения с детьми. Маргарет Тэтчер была самой властной женщиной в мире на протяжении десяти лет сильной, но честной, способной проявить упрямство, но и войти в положение противника, честолюби вой, но невозмутимой и хладнокровной. Она достигла самой вершины власти элиты,ориен тированной на мужское превосходство.

Очередная книга из серии "Дорлинг Киндерс ли. Путеводители". Издание познакомит читателей с глав ным городом Великобритании и поможет в нем сориентиро ваться. Красочные детальные карты, ценные рекомендации и практические советы позволят гостям столицы не тратить время даром, а с пользой провести его в исторических местах Лондона. Раздел "Инфор мация для ту ристов" дает подробные сведения о гостиницах и ресторанах, магазинах и стадионах, театрах и ночных клубах.

PLATINUM


Ход платиновым конем

ССи оEлloнuцnеd, aморе

Всем, кто любит теплое чистое море, яркое солнце, великолепные песчаные пляжи, первоклассные гостиницы, отменную кухню и хорошее вино нужно обязательно отдохнуть на Крите, самом большом из греческих островов. Здесь все поособен ному: уникальные природноклиматические условия 300 солнечных дней в году, суб

152

PLATINUM

тропический климат острова считается самым мягким и здоровым в Европе; прекрасные ус ловия для пляжного отдыха сочетаются с ши рокими экскурсионными возможностями на Крите сохранились следы господства римской и византийской империй, власти венецианцев и турокосманцев. Прибавьте к этому радушие местных жителей и славные греческие кули нарные традиции. Большего и желать нельзя! Три фешенебельных отеля: Elounda Mare, Porto Elounda De Luxe Resort и Elounda Peninsula находятся недалеко от города Аги ос Николаос, в маленькой рыбацкой деревуш ке, давшей название восхитительному курорту под названием Элунда. Расположенный в заливе Мирабелло на се верном побережье острова, пятизвездочный отель Elounda Mare известен далеко за пределами Крита. Во многом благодаря на бору высококачественных услуг, свойствен ных всем гостиницам highclass'а. Восхи тительные рестораны отеля Yacht Club, Deck и Old Mill, получившие немало между


народных наград, предлагают блюда интер национальной и средиземноморской кухни. В главном корпусе гостиницы разместился бар Karavia с фортепьянной музыкой, по вече рам отсюда открывается завораживающий вид на морской залив и горы Ситии. Собствен ная береговая линия протяженностью 300 метров, тренажерный зал, сауна и бассей ны, вода в которых подогревается весной и осенью обеспечивают комфортный отдых, а прогулки на яхте, уроки подводного плава ния и занятия виндсерфингом дарят неза бываемые ощущения, за которыми возвраща ешься сюда снова и снова. На подъезде к Элунде открывается потрясаю щее зрелище Porto Elounda De Luxe Resort предстает во всей своей красе. Уже в этот момент создается абсолютно верное впечатле ние о гостиничном комплексе это оазис роскоши и шика. Первое на чем фокусируется взгляд большое зеленое поле для гольфа. Porto Elounda De Luxe Resort состоит из главного корпуса, многочисленных бунгало,

деревенской площади "Плаяда", ресторанов и баров. Своеобразным фирменным знаком отеля можно считать великолепный вид на море, ко торый открывается из каждого его номера. А spaцентр Six Senses Spa, расположенный здесь, уникален: он единственный на побе режье предлагает широкий выбор талласопро цедур по уходу за телом и лицом. Elounda Peninsula All Suite Hotel один из современнейших греческих отелей. Помимо уютных номеров со всеми удобствами, богато го винного погреба и прекрасных ресторанов, он может похвастаться еще и современным ки нотеатром, который оснащен новейшей акусти ческой системой и объемным звуком. Гостям доступны услуги массажиста, традиционный хаммам, финская сауна и фитнессцентр. Если взрослым постояльцам отеля захочется немно го отдохнуть от своих безмерно любимых, но иногда все же надоедливых чад, профессио нальные воспитатели гарантируют добросове стный круглосуточный присмотр за детьми. Екатерина Тимофеева

PLATINUM

153


Платиновая трансгрессия

Вилла Елена и парк

ККрымский бутикотель В последнее время европейское понятие "бутикотель" стало очень модным. Так говорят о небольшой гостинице, абсолютно уникальной в своем исполнении и рассчи танной на гостей, признающих обслужива ние только самого высокого уровня. "Вилла Елена" это комплекс апартамен тов, сохранивший и приумноживший столет ние традиции гостеприимства одного из лучших доходных домов за всю историю Крыма. Благородный пятиэтажный особняк расположен в центре старой Ялты, рядом с портом. Мраморные лестницы, покрытые ков рами, перила из натурального дерева, ан тикварные люстры, лифт, декорированный элементами старины, погружают гостей виллы Спальня категории "люкс"

в величественную атмосферу эпохи расцвета Российской империи начала прошлого столетия. С балконов и террас каждой из 22 квартир, выполненных по индивидуальному дизайнерскому проекту, открывается потрясающий вид на го род, море и горы. Роскошь начала ХХ века со единились здесь с новейшими технологиями ком форта. Для постояльцев шикарного отеля круг лосуточно работает ресторан средиземноморской кухни "Горацио". По желанию гостей, организовываются экскур сии, прогулки на яхтах, выезды в заповедные места Крыма на пикники. А те, кто не забыва ет о красоте и здоровье, могут посетить spa салон с влажной сауной, массажными и космето логическим кабинетами, соляной комнатой. Гостинная апартаментов "люкс"


In the Top Flight

"Птица" высокого полета В 1994 году на украинском рынке авиаперево зок появилась компания CABI. Ее основными клиентами сразу же стали бизнесмены, чинов ники, звезды эстрады и спорта, то есть лю ди, которым по роду деятельности приходится очень часто перелетать из одной страны в другую, а помочь в этом деле быстро и ка чественно может только CABI. У авиакомпании есть три весомых аргумента в свою пользу: вопервых, ее авиапарк состоит из самых престижных реактивных самолетов марки Falcon; вовторых, персонал компании это профессионалы, готовые прийти на помощь каждому пассажиру по первому требованию; и, втретьих, высокая комфортабельность пере летов равна их безопасности.

Высокий имидж "Аэро%Чартер" Полеты на самолетах бизнескласса являются важнейшей составляющей имиджевых деловых путешествий. В любой стране мира компания "АэроЧартер" имеет возможность доступа к различным типам воздушных судов будь то легкий восьмиместный самолет или бизнес лайнер на сорок мест. "АэроЧартер" рада сообщить, что ее флот пополнился самой последней разработкой корпорации Gulfstream Aerospace высокотехнологичным самолетом Gulfstream 150. Его пассажирский салон соответствует или даже превосходит по размеру салоны подобных самолетов сред него класса, а летные качества остаются наилучшими в данной категории.

Экономя время Компания "ИСД Авиа" имеет обширную геогра фию полетов по Европе, Азии и Африке. Каж дый путешественник, выбравший этого пере возчика, может быть уверен, что ему обеспе чат комфортный перелет в самолете VIPклас са, высококачественное обслуживание, а так же изысканное меню. Квалифицированные спе циалисты "ИСД Авиа" приложат максимум уси лий, чтобы воздушный вояж оставил у клиентов только приятные впечатления. Авиакомпанию выгодно выделяет на общем фоне еще и то, что она использует упрощенную схему прохождения таможенных и иммиграционных служб в аэропор тах Великобритании, берет на себя все слож ности, сопряженные с этими процедурами, тем самым экономя драгоценное время туристов.

156

PLATINUM


Air Routes

С KLM двойная выгода Программа BlueBiz, разработанная авиакомпа нией KLM специально для корпоративных кли ентов, уже давно пользуется популярностью. Идея, лежащая в ее основе, проста: предпри ятия различных форм собственности, чьи со трудники летают на самолетах KLM и ее парт неров (Air France, Northwest, Kenya Airways), накапливают призовые очки за каж дый приобретенный билет, а затем, использу ют их для оплаты новых. К тому же пассажи рам предоставляется возможность накапливать свои индивидуальные призовые мили по прог рамме Flying Blue. Участие в программе BlueBiz абсолютно бес платное, нужно лишь зарегистрироваться на сайте www.klm.ua, и чаще летать на надежных крыльях KLM и ее партнеров.

"Днеправиа" % набор высоты Национальная авиакомпания "Днеправиа" наибо лее динамично развивающийся авиаперевозчик в Украине. С начала 2008 года компания освоила более 10 международных и внутренних маршрутов, открыла представительства в нескольких крупных городах страны и ближнего зарубежья. В планах "Днеправиа" приобретение дальнемагистральных лайнеров Boeing 757 и Boeing 767, которые поз волят выполнять рейсы в страны Северной и Юж ной Америки. Это станет весомым дополнением к уже хорошо отлаженным транспортным коридорам в Азербайджан, Армению, Грузию, Россию, Узбекис тан, Австрию, Италию, Грецию, Польшу, Египет и Турцию. Ныне высокий комфорт пассажиров в по лете обеспечивается парком современных авиа лайнеров Boeing 737 и Embraer 145.

Наши поздравления! Turkish Airlines стала полноправным членом Star Alliance, одного из самых престижных авиационных объединений в мире. На церемо нии, состоявшейся в Стамбуле, было подчерк нуто, что это долгожданное событие принесет пассажирам массу новых эксклюзивных возмож ностей в путешествиях по миру. "Новичка" Star Alliance уже давно оценили и полюбили в Украине, как самого надежного, комфорта бельного и солидного авиаперевозчика. Се годня, благодаря новому 20му члену Star Alliance, уже открыто 31 направление в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Пассажиры, пользующиеся услугами компаний, входящих в "элитный клуб", имеют в своем распоряжении 18 000 ежедневных рейсов в 965 аэропортах в 162 странах мира.

158

PLATINUM


На крыльях успеха С образованием компании "Аэростар", в 1997 го ду, в Украине появился новый вид услуг авиатакси. Законы развития рынка диктуют правила ведения бизнеса, где постулат "время деньги" становится наиболее акту альным, а мобильность перемещений по стра нам мира приобретает цену успеха в делах. "Аэростар" партнер крупнейших украинских и зарубежных компаний. Опыт работы в об ласти организации и выполнения деловых по летов позволил разработать эксклюзивные схемы взаимоотношений авиакомпании с за казчиками, что дает возможность обеспечить выгодные условия для ее пассажиров. Авиа компания "Аэростар" имеет в собственном сертификате самолеты: Як40, Falcon 20F, King Air 350 Super, Dornier 328 Jet.

Новый гардероб с British Airways Идеальным образом совместить приятное с по лезным удалось British Airways. Теперь каж дый турист, летающий в столицу Великобрита нии на лайнерах этой авиакомпании, рискует прослыть заядлым модником. Сегодня весь Лон дон заполнен роскошными бутиками знаменитых дизайнеров всетаки главный город туманно го Альбиона является одной из мировых столиц Fashion индустрии, поэтому путешественники, приземлившиеся в аэропорту Хитроу, получили замечательную возможность обновить здесь свой гардероб. Достаточно посетить Терминал 5, где разместились 144 брендовых магазина, в их числе: Tiffany's, Harrods, Paul Smith, Mapin and Webb, Links of London, Dior, Gucci, Harrods Department Store, Mulberry.

Malev % без опозданий Malev Hungarian Airlines признана одной из самых пунктуальных авиакомпаний Европы. Хорошо узнаваемые, современные самолеты с синей окраской хвостового оперения, выпол няющие рейсы в разные страны мира, являют ся украшением неба и примером неукосни тельного следования расписанию. Последнее обстоятельство зафиксировано Ас социацией европейских авиалиний в первом квартале 2008 года. Кроме этого, объектив ная годовая статистика свидетельствует, что Malev занимает третье место в Европе по точности отправления авиарейсов в кате гории полетов на короткие и средние дис танции и пятое по качеству доставки ба гажа. Вывод прост: летая на крыльях Malev, пассажиры экономят время и берегут нервы.

PLATINUM

159


Teteatete with the Chef

ПрПеесртеодрапонходом в Владислав Коробов, управляющий fashion%ресторана Place, Киев Platinum: Ресторан Place особенно популя рен у респектабельной публики, как Вы до бились этого? Владислав Коробов: Путей для достижения успе ха много, мы выбрали с виду самый простой, но на деле очень трудный во главу угла поставили радушие. Это понятие первоочеред ной аспект нашей работы: и кулинарное мастер ство, и высокий сервис, и атмосфера заботы. Pl.: Вы долго работали в Москве с избалованной публикой, известной своей капризностью. А как можно охарактеризовать украинских гурманов? В.К.: Вы знаете, как это ни странно, но чем капризнее (требовательнее) гости, тем больше творческого напряжения в стремлении угодить им, а значит, покорить и сделать завсегдатаями. Равнодушные посетители нам не интересны. Киевляне в этом плане более искушенные, умение красиво насладиться за стольем в крови у украинцев. Частные и кор поративные вечеринки, проводимые в Place, подтверждают это. Почти все заказчики пе решли в ранг постоянных именно благодаря успешному проведению их ивентов. Здесь наш козырь эксклюзивность, новизна, ориги нальность идеи и высокий статусный уровень. Pl.: Все говорят о летней террасе Place, что в ней особенного? В.К.: Таких террас в Украине просто больше нет. Это как центр мироздания, словами не описать, нужно почувствовать. Приходите!

160

PLATINUM

Руслан Данилов, шеф%повар ресторана "Икра", Киев Platinum: В каждой икринке заключена тайна зарождения жизни, Ваш ресторан имеет свой секрет притягательности. В чем, на Ваш взгляд, слагаемые его успеха? Руслан Данилов: Уверен, что в его дружной ко манде, но если продолжать аналогию, то могу сказать, что каждый ее член является "икрин кой высшего сорта", с яркой индивидуальностью и высоким вкусом в порученном ему деле. Pl.: Какими "деликатесами" Вам удалось за манить знаменитого Джанфранко Бертолотти, который оформил интерьер ресторана? Р.Д.: В первую очередь, деликатесами без кавычек морепродуктами с вкусными соу сами, приготовленными по особому рецепту, и, конечно же, свежайшими устрицами. Ему очень понравился город, его доброжела тельные жители и наш ресторан, он был в полном восторге. Pl.: Из каких морей Вы получаете рыбу и разных съедобных "гадов"? Р.Д.: Повезло с поставщиками. Устрицы по падают к нам не позже 18 часов после выло ва, особенно ценятся "брой" с британского побережья, но и "фин де клеры", "белоны", "жиллардо" также восхитительны. А моря? Средиземное, Карибское, Балтийское, Берин гово, Ирландское, Эгейское, Черное от щедрот каждого берем самое лучшее. Черная икра, конечно, каспийская, красная из японского моря. Доставка самолетами.


Денис Комаренко, шефповар ресторана Atelier, Киев Platinum: Вы открыли шоколадный бутик, го ворят, вкус конфет просто волшебный, в чем уникальность рецепта? Денис Комаренко: Немного лунного сияния, ароматы цветов, два фунта таинственного полумрака ночи, щепотка детского смеха, три ложки любовной страсти и пол фунта самой сокровенной мечты. Все очень просто. Я знаю, что шоколад дарит людям ощущение

Серджан Чулафич, шефповар ресторана Porto Maltese, ул. Красноармейская, Киев Platinum: Уважаемый Серджан, в Вашем ресто ране есть чудесный уголок, где на льду вы ложены дары моря, но некоторые из них неиз вестны "сухопутным" жителям Украины... Серджан Чулафич: Наши официанты помогут ра зобраться в богатом разнообразии видов этих продуктов, а я в "сердце ресторана" "шоу кухне" на глазах гостей приготовлю блюда, которые не оставят их равнодушными.

счастья, и я не мог удержаться, чтобы к этому не прикоснуться. И когда я вижу у людей чувство искреннего удовлетворения, меня, как человека, который делал эти конфеты, это радует. Pl.: Поверьте, на Ваши сладкие шедевры руч ной работы достаточно просто взглянуть, и уже вырабатывается "гормон счастья". С ка кими вкусами Вы готовите шоколад? Д.К.: Первая линейка шоколада включает раз личные вкусы специй, фруктов и спиртного. Готовлю шоколад со вкусом бобов тонка. Это плоды тропического дерева, которое растет в Южной Америке. Достаточно сложно описать бу кет аромата, который присущ тонка. Но то, что он радует сознание, душу и сердце, соз дает ощущение спокойствия и наслаждения, я знаю точно. Тонка очень широко используют в парфюмерном производстве, а они в ароматах знают толк. Шоколад со вкусом самой дорогой специи шафран из Испании, ванильных бобов с острова Мадагаскар, натурального масла кар дамона, привезенного из Индии. И конечно, перца чили, вкус которого использовали для приготовления шоколадного напитка древние инки. Работаю с экспортным шоколадом из Франции. В него добавляю различное спиртное до 80 градусов, соки фруктов и ягод.

Pl.: Кукую кухню Вы проповедуете? С.Ч.: Настоящий гурман без труда определит, что в основе моих рецептов лежат принципы приготовления блюд, свойственных средиземно морской кухне. Я готовлю самые лучшие блюда Италии, Черногории, Хорватии и других стран. Pl.: Кроме, безусловно, вкусных и ориги нальных блюд, в чем еще Вы видите успех Вашего ресторана? С.Ч.: Каждый человек, заглянувший к нам, сразу чувствует настолько дружеское, почти родственное, отношение к себе, что стано вится нашим постоянным посетителем. Во вто рой раз он уже открывает дверь сюда как в свой собственный дом. Pl.: Что предложить гостям к рыбным блюдам? С.Ч.: В нашем ресторане богатая винная карта, напитки из которой словно переносят гостей на побережье Средиземного моря. Сомелье всегда готов удивить черногорским домашним вином. Pl.: Что означает название Porto Maltese? С.Ч.: "Порт Спасения". Но здесь есть скры тый смысл: не спасение мореплавателей от шторма, а спасение от обыденности, безвку сицы, суеты. Обед в нашем ресторане всегда праздник. Porto Maltese всегда от крыт для путешественников в огромном море изысканной трапезы.

PLATINUM

161


Кулинарный вояж

Columbus для "колумбов" Ресторанногостиничный комплекс Columbus по праву считается местом эксклюзивного отдыха в Одессе, а все потому, что в этом уни кальном заведении нет случайных мелочей, каждая деталь, включая оригинальный дизайн и даже само расположение ресторана, здесь играет значительную роль. Высокопрофессио нальный персонал всегда радует гостей изыс канными блюдами из рыбы и морепродуктов, великолепными винами. Столики на пирсе, сервированные восхитительными десертами, словно специально предназначены для роман тических встреч под тихий шелест волн. Columbus это terra incognita, место, которое нужно обязательно "открыть" для себя и своих друзей.

На берегу Роны Ресторан Rasoi отеля Mandarin Oriental Geneva еще до открытия был обречен стать главной достопримечательностью среди гаст рономических заведений Женевы. Причин тако го успеха две: шефповар Виниит Батия, по лучивший звезду Michelin за индийский рес торан в Лондоне, и оригинальный интерьер с изысканным цветовым решением и печью тан дур в центре зала. Виниит описывает свои кулинарные шедевры как "эволюционирующие блюда индийской кухни, ни когда не перестающие эволюционировать". Сба лансированное и изысканное использование специй является отличительной чертой его ис кусства, так же как и бережное сохранение традиций с учетом современных тенденций.

Лучший рыбный ресторан столицы Секрет успеха киевского ресторана Porto Maltese, что расположился на улице Большая Житомирская, прост вкусно приготовленные дары моря и дружественная атмосфера домашне го уюта. Однако следует помнить, что просто та сестра таланта. Сколько усилий потребо валось владельцу ресторана, чтобы изысканно оформить интерьеры, оснастить кухню самым современным оборудованием и, главное, собрать в единую команду поваров, которые с детства познали все секреты кухни Адриати ческого побережья Сербии. Барабулька, морской петух, тушеные моллюски, изумитель ные десерты и лучшая в городе винная карта всего лишь пара строк из объемного меню.

162

PLATINUM


Кулинарный вояж

Свежая новость Вновь открылся лучший столичный ресторан "Рыбный базар". Утро в нем действительно по хоже на рыбный базар гденибудь на побережье Средиземного моря. Витрины становятся насто ящими натюрмортами голландских живописцев. Прохожие невольно останавливаются поглазеть на морского черта, дракона, японскую дораду или рыбукролика. Чтобы разобраться в таком великолепии даров моря, официанты с удоволь ствием проводят для растерявшихся гостей "ликбез", соблазняя их черной треской в фольге, скарпеной в кипящем масле, кобией (родственница акулы) на пару, а также мясом королевского краба, кальмарами, креветками, морскими гребешками с пряностями, под изысканными соусами.

Заморская, баклажанная… Киевский ресторан Le Grand Cafе давно полю бился столичным гурманам, бизнесменам и поли тикам, которые ценят его "диванную" конфиден циальность и классическую французскую кухню. Среди "блюдбестселлеров" баклажанная икра с пюре из авокадо и знаменитые ме дальоны из телятины с уникальным карто фельным пюре по рецепту легендарного шеф повара Жоэля Робюшона. Недавно меню ресторана пополнилось еще двумя изысками: телячьими ребрышками с пю ре из зеленого горошка, зеленым аспарагу сом и кофейным муссом и десертом, в соста ве которого кусочки манго с грейпфрутом, клубничный сорбет и карамельные сталакти ты. Le Grand Cafе наслаждение вкусом.

"Марио" империя итальянского вкуса Сменив прописку, популярный ресторан италь янской кухни "Марио" продолжает радовать своих гостей не только изысканными кулинар ными шедеврами, роскошными интерьерами, но и панорамой Донецка, открывающейся с верши ны башни Ситицентра. Но самой главной ценностью ресторана являет ся непревзойденное искусство его шефповара Лучиано Казали. Член ассоциации поваров Ита лии, обладатель престижной премии Maratona a Tavola, он не перестает удивлять гостей но выми, изумительными по красоте и вкусу блю дами, секрет приготовления которых известен только ему. Завсегдатаи ресторана убедились: "Марио бренд мечты на рынке роскоши!"

164

PLATINUM


Летний дворик ресторана

Блюдо за 15 минут

Барбекю на летнем дворике ресторана

ННаслаждение вкусом Киевский ресторан клуба "5 Элемент" приготовил для своих посетителей мно го приятных сюрпризов, связанных с появлением новых восхитительных блюд. К примеру, почитатели украинской кух ни смогут по достоинству оценить на циональную кулинарию, а зарубежным гостям такие яства наверняка тоже придутся по вкусу – трудно предста вить себе, что ктото сможет отка заться от столь богатых, сытных куша ний. Тех, у кого нет ни одной лишней минуты, порадуют экспрессблюда, го товящиеся всего 15 минут: средиземно морские салаты, горячие закуски, су пы, паста и многое другое. Изысканная кухня ресторана давно полюбилась гур манам. Здесь каждое блюдо – особенное, уникальное произведение искусства. Та кое впечатление, что создает их истин ный творец. Этим человеком в ресторане является шефповар Тарас Кирилюк, девиз которого: "Правильное питание – залог

166

PLATINUM

долголетия!". Поэтому его шедевры не толь ко красивы, а, в первую очередь, полезны и питательны. Ресторан "5 Элемент" стремится всегда радовать своих гостей. Летом на открытой площадке готовится барбекю. Аро матный, с дымком, сочный шашлык, приготов ленный на природе, – просто объедение! Осенью ресторан порадовал членов клуба от крытием еще одного фитобара, размещенного на территории второй wellnessзоны. В бли жайших планах открытие "шведского стола" для завтраков и витаминного салатбара. Изюминкой ресторана является не только его стильный эклектический дизайн, но и превос ходный внутренний дворик, очаровывающий и восхищающий буквально с первого взгляда. Открытая терраса с видом на бассейны и жи вописный ландшафт подарят хорошее настрое ние и наполнит позитивными эмоциями на целый день. Теперь в ресторане стало еще больше вкусных, полезных удовольствий, а, следова тельно, и благодарных гостей. Cветлана Кусси


Gourmet

"Эгоист" звучит вкусно Уникальность киевского ресторана "Эгоист" заключена в секретной рецептуре коктейля, соединяющего кулинарный гедонизм с алко гольным гурманством, в кухне, проповедующей традиции французской кулинарии и в интерь ере с причудливо переплетенными иллюзиями, словно запечатленными объективом старинного фотоаппарата. Поводом для этой заметки стал "Судак запеченный в вине "Шато Кутэ" с гу синой печенью и соусом "Вирэ", приготовлен ный шефповаром Владимиром Ядловским. Поми мо перечисленных в названии ингредиентов, в этом блюде единым аккордом слились: кальма ры, мидии, креветки, цукини, белые грибы, земляной, болгарский и перец "белей", мор ская соль и оливковое масло.

Фирменное угощение от Blackberry Жители Киева уже знают, что Blackberry это не только полезная ягода, но и необыч ный, стильный ресторанлаунж в центре столи цы. Атмосфера здесь подомашнему уютная, располагающая к отдыху: за окном шумит Кре щатик, а внутри звучит спокойная музыка. О простых в приготовлении, но при этом восхи тительных на вкус блюдах, предлагаемых в стенах этого заведения, ходят легенды. Взять хотя бы "Салат из копченой утки со свежей малиной и гранатовым ристретто", в который добавляют целые листья молодого шпината. Оригинальное сочетание ягод и сладковатого соуса с кислинкой надолго запомнится всем отведавшим этот гурманский изыск.

Утка потрипольски Киевский загородный ресторан "Трипілля" по праву считается лучшим из подобных заведе ний столицы. Просторные залы, VIPкомнаты, летняя площадка и зимний домик готовы при нять гостей в любое время года. Ресторан является самым правдивым отражением быта наших предков. Вход украшен керамической вазой великой эпохи Триполья, а музейная зона копиями предметов той славной в ис тории Украины поры. Даже коронное блюдо заведения "Утка потрипольски" произ ведение искусства "исторической величины". Маринованная в яблочном соке со специями, запеченная в глине, она стала главным ук рашением стола на праздновании дня рожде ния президента Украины Виктора Ющенко.

168

PLATINUM


1

2

3

4

5

Шедевры антика В Украинском доме в Киеве состоялось круп нейшее событие в мире искусства "Большой антикварный салон". Экспозиция разместилась на трех этажах выставочного комплекса. В залах были представлены предметы живописи, скульптуры и детали интерьеров, создание которых датируется не позднее 1957 года. Выставка подобного масштаба дала возможность коллекционерам составить полную картину ан тиквариата в Украине. Аукцион в рамках вер нисажа не проводился, но был выпущен 400 страничный каталог. В нем широко представле ны произведения мастеров Парижской школы, среди них: Амадео Модильяни, Пабло Пикассо, Костантин Бранкузи, Жак Липшиц, Альберто Джакометти, Марк Шагал, МанеКац, а также картины известных художников, выходцев из Украины Александра Архипенко, Ханны Орло вой, Александры Экстер, Николая Глущенко. Главной целью салона его организаторы ви дели создание цивилизованного, европейско го артрынка, популяризацию отечественного искусства и сохранение богатого культурно го наследия страны. 7

6

8 1. Наталья Заболотная. 2. Оркестр "Киевские со листы". 3. Виктор Ющенко. 4. Пабло Пикасо, "Ева". 5. Игорь Воронов. 6. Моис Кислинг, "Портрет жен щины". 7. Яков Шапиро, "Стеклодувы". 8. Сергей Тарута. 9. Осип Цадкин, "Портрет". 10. Ольга Виеру, Наталья Заболотная, Иосиф Кобзон, Олег Алейник. 11. Амадео Модильяни, "Голова". Фотограф Мария Вергелес.

9

10

11


Светская хроника

ОSОuдnнRаaжyды в В конце весны красиво отпраздновал свое открытие ресторан престижкласса, находящийся в фешенебельном днепропет ровском отеле SunRay. Все начиналось как настоящее приключение. Был пятнич ный вечер, столица жила в предвкушении приближающегося уикэнда. Киевский бо монд собирался на модную вечеринку в город на Днепре. Около часа в воздухе и небольшой вояж по Днепропетровску и вот уже шумный мегаполис сменили живо писные загородные пейзажи. Элегантные коттеджи, зеленая травка, ухоженный пляж, доброжелательный персонал, много простора и свежести так встретил сво их друзей пятизвездочный гостиничный комплекс SunRay. Повод для того, чтобы собралось столь изысканное общество был достаточно веский открытие нового ресторана клаcса lux. Специально приглашенные гости из разных го родов Украины и России смогли по достоинству оценить высокий уровень роскошного оазиса


развлечений. VIPперсоны, сошедшие с TV экра нов и обложек глянцевых журналов, были прият но удивлены масштабностью праздника. Как и подобает мероприятиям такого уровня, открытие ресторана не ограничилось дегустацией гастро номических шедевров организаторы приготовили насыщенную развлекательную программу. Увертюрой торжества стал красочный fashion показ новой коллекции от известного украин ского дизайнера Тараса Краскина. Продемон стрированная стильная одежда идеально под ходит уверенным в себе людям, умеющим полу чать от жизни удовольствие. Балет Freedom добавил в общую праздничную атмосферу чувственность, которую танцоры виртуозно выражали пластикой тел. Популярный танце вальный мюзикл "ПА" впечатлил гостей эсте тикой движений, оригинальностью костюмов и декораций. Эксклюзивным "десертом" для взыскательных любителей эстрады стало вы ступление Николая Баскова песни "золотого голоса России" привели поклонников творче ства артиста в неистовый восторг. Ведущие вечера популярный украинский конферансье Дмитрий Оськин и гостья из российской сто лицы Ксения Собчак не давали публике ску чать. Веселая party продолжилась зажига тельной дискотекой от лучших клубных DJ'еев и ночным VIPкараоке. Шикарный праздник в Днепропетровске не просто ознаменовал открытие нового рестора на, но явился убедительным примером того, что в Украине любят и умеют организовывать вечеринки самого высокого уровня. Марина Козленко


1

2

3

4

5

Наш любимый "Марио" Киевский клуб "Марио" отпраздновал четырех летие, как и подобает элитному – при боль шом стечении столичного бомонда, с вечерин кой Golden Life и изысканными угощениями. Лучшие вина, виски Johni Walker Gold Label, коктейли с Martini, обилие закусок по ре цептам итальянских поваров, изумительная водка Nemiroff Lex, например, подавалась с пармской ветчиной и нежными маслинами. Ресторан "Марио" давно облюбовали гурманы, известные политики, бизнесмены, звезды эст рады. Здесь постоянно проходят шоу высокой кухни, на которые специально приглашаются именитые повара со всего мира. Это идеальное место для организации юбилеев, вечеринок. На празднике прошел показ колекции Gold, подготовленной модельером Татьяной Самато вой, его завершила светская "львица" Влада Литовченко в шикарном шелковом платье, ко торое она тут же получила в подарок. Шоумен Андрей Джеджула, эпатажный "Хоронькооркестр" из Москвы, поздравления в адрес юбиляра са мых известных гостей, именинный "золотой" торт – сделали престиж "Марио" недосягаемым.

6

8

7

9 1. Ольга Сумская с дочерью Антониной. 2. Андрей Джеджула, Ани Каро, Влада Литовченко, Дмитрий Дикусар. 3. Артдиректор "Марио" Леся Егорченко и Марися Горобець. 4. Директор "Марио" Светлана Твердохлеб и президент Nemiroff Александр Глуcь. 5. Владимир Нечипорук. 6. Светлана Хомутынник и Ольга Троян. 7. Валид Арфуш с женой Лидой. 8. Мария Жулай. 9. Дмитрий Климашенко. 10. Юлия Магдич (слева) с подругой. 11. Alex Luna и Татьяна Саматова. 12. Екатерина Нестеренко. 13. Группа "НеАнгелы".

10

11

12

13


1

2

3

4

5

Феерия от клуба "Фаворит" Юбилейные, десятые "Весенние овации" и "Премь ера стиля" от столичного "Фаворит V.I.P. Клу ба" взорвали вихрем позитивных эмоций и ве селья переполненный зал концертхолла "Оазис". Члены клуба демонстрировали свое мастерство в пилатесе, степе, йоге, бодифлексе и других по пулярных фитнесснаправлениях. Особенно выде лялись сольные номера йоги, современные и бальные танцы, детский танцкласс. Музыкальные поздравления подготовили представители звезд ной команды: члены клуба "Фаворит" Л.Кравчук, группы "Друга рiка", "Арктика", "Лама". Кульминацией праздника стало шоу "Бразили ана" от имиджстудии Интеркуаффюр "Фаво рит". Коллекция феерических причесок в духе бразильского карнавала была посвящена Все мирному конгрессу топпарикмахеров, который проходил в РиодеЖанейро. Деятельность имиджстудии "Фаворит" во главе с ее прези дентом Евгенией Губской признана лучшей, поэтому она получила звание "Личность года Интеркуаффюр". Награждение состоялось в присутствии представителей парикмахерских школ из 53 стран мира.

6

8

7

9 1, 2, 3. Показ и шоу "Бразилиана" от имиджстудии "Фаворит". 4. Екатерина Тимошенко. 5. Лиана Максютова и Виолетта Трикова. 6. Владимир и Светлана Макеенко. 7, 8, 9, 10. Выступление членов "Фаворит V.I.P. Клуба": фитнессгуппы, группы "Арктика", Андрея Кравчука, группы "Друга рiка". 11. Фитнессмарафон тренеров клуба. 12. Член клуба "Фаворит" Лама.

10

11

12


Владимир Макеенко и Марина Смолинская

Сергей и Наталья Надеевы

Олег и Елена Константиновы, Михаил Боярский

Ольга Троян с подругой

Пять лет не возраст

Учредители компании "ЭГ" Олег и Елена Константиновы

Салону "Антураж на Владимирской" компании "ЭксклюзивГрупп", представляющему в Киеве эксклюзивную мебель и подарки, пять лет! На роскошный прием к юбиляру прибыли из вестные персоны, партнеры по бизнесу из компаний Martell и Bentley, а также непод ражаемый Михаил Боярский. Атмосфера респектабельного стиля и безупречно го вкуса превратили интерьер салона в сказку. Словно специально к этому дню, пришли новинки с Парижской выставки Maison&Objet и изделия лучших брендов из Милана: коллекции столово го серебра Christofle, фарфор De Lamerie и Rosenthal, шедевры от Домов Lalique, Baldi, Baccarat, индийские "коврысамолеты". Гостей потчевали изысканными блюдами и напитками.

Валерия Кучинская, Марина Смолинская, Артур Маргулис, Виктор Завадский.

Александр Беззуб

Светлана Плужникова

Наталья и Яков Кузнецовы, Ирина и Алексей Дмитренко

Александра Кужель, Оксана Буцан, Пен Сян

Вадим Елизаров с супругой

Наталья и Андрей Бондарь

Оперный певец Гун Юе

"Мандарин" на Подоле Теплым майским вечером набережная на Подо ле расцвела ярким феерическим шоу, которое устроил киевский ресторан "Мандарин" по поводу презентации своих новинок. Театра лизованное шествие, веселые конкурсы, та нец драконов, лазерное шоу в небе заворо жило не только прибывающих на праздник гостей, но и прохожих. Представление ново го меню тайскокитайской кухни в исполне нии десяти лучших поваров, профессиональ ное приготовление блюд на глазах изумлен ной публики и их дегустация произвели на гостей неизгладимое впечатление. Виртуоз ность проведения чайной церемонии по всем восточным канонам была удостоена оваций восхищенных посетителей.

Ирина Резник

Алексей Передерий, Екатерина Попова, Анжелика Долженко

Группа Passion под руководством Лии Громовой


Праздник удался!

Какой день рождения без торта?

Мистер и Мисс "Маринад"

В этот вечер дуэт имени Чехова был в ударе

Юбилей "Маринада"

Гости вечера Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!

Катя Осадчая, Валид Арфуш и Лида Петрова

Летняя терраса, сияющая яркими огнями. Нарядные дамы и элегантные мужчины. Изысканный фуршет в зале. Так ресторан "Маринад" отметил свой первый юбилей. Самые известные люди Донецка приняли участие в праздновании: Игорь Внуков, Вадим Писарев, Игорь Нутьга, Дмитрий Потехов, Игорь Балабанов. Резиденты "Камеди Клаб", дуэт имени Чехова, весь вечер поддерживали высокий праздничный тонус. А победительница международных конкурсов, певица Сусанна, великолепным джазовым вокалом подчеркивала яркий образ ресторана. Фантастический фейерверк, отражающийся на водной глади, рисовал его образ, устремленный в будущее.

Анна Бублик с подругами

Александра Червоненко с подругой

С днем рождения, "Маринад"! Очаровательные гостьи "Маринада"

Гости

В добрый путь!

Ксения Собчак Алексей Мочанов и Алексей Михайличенко

В ночь с 15 на 16 мая небо над бульваром Леси Украинки было светлее обычного, сияние бриллиантов столичного бомонда затмило са< мые яркие звезды < так начался торжествен< ный VIP<прием, посвященный открытию ресто< рана средиземноморской кухни L'Accente. Искрометный юмор Ксении Собчак веселил ки< евских адептов гламура < организованная агентством прямых коммуникаций Jumbo PR&BTL вечеринка прошла по всем правилам Dolce Vita. L'Accente в переводе с итальянского означает "акцент". Умело расставленные ак< центы, как ароматные приправы в блюдах, так и неповторимый шарм интерьеров обещают сде< лать новый ресторан одним из самых заметных на гастрономической карте столицы.

Наталья Родзинская со спутником Олег Пинчук с супругой


За 10 минут до торжественного открытия шоколадного бутика

Денис Комаренко, шеф<повар ресторана Atelier

Валентина Хамайко со спутником

Владимир Трофименко с супругой Эдитой

Лакомый кусочек

Постоянный гость Atelier Денис Долгов Конфеты ручной работы от Дениса Комаренко

Ресторан Buddha<bar

Сладкая жизнь обеспечена каждому, кто ста< нет завсегдатаем недавно открывшегося шоко< ладного бутика в киевском ресторане автор< ской кухни Дениса Комаренко Atelier. Торжест< венный праздник, приуроченный началу дея< тельности "вкусного" заведения, прошел в теплой дружеской атмосфере. Приглашенные веселились, пили шампанское, желали новому детищу гениального повара долгих лет жизни и процветания. Но стоило собравшейся публи< ке попробовать шоколадные конфеты ручной работы Дениса Комаренко с разными вкусами: ром, лесной орех с кориандром, ваниль бур< бон, шафран, маракуя, а также мармелад и французское печенье Macaron, стало ясно, что этот бутик ждет ошеломительный успех.

DJ Ravin, Бенджамин Голани, Екатерина Осадчая

Основатель сети Buddha<bar Раймон Визан (слева) с гостями

Классический дуэт: Moet Chandon и клубника Постановочный номер "Шоколад", балет Freedom

Андрей Ющенко с Лизой Ефросининой и другом

Да пребудет с вами Будда

Дуэт NikitA

Дизайнер Тарас Краскин (в центре)

Визит в Buddha<bar сравним с посещением spa<салона, настолько выражена здесь поло< жительная энергетика. Первый в мире Buddha< bar был открыт в Париже, за 11 лет он об< завелся близнецами в Дубаи, Лондоне и дру< гих столицах мира. Первый в Восточной Евро< пе официальный Будда<бар открылся в июле 2008 года в здании гостиницы "Крещатик". Он оформлен зодчими из Тайланда. На трех эта< жах поместились бутик, лаунж<зона, роскош< ный VIP<зал и ресторан. Направление его кухни < Fusion Asia, сложный микс экзотики и восточной философии от шеф<повара, фран< цуза Эммануэля Дю. Особую атмосферу помога< ют создать гигантская статуя Будды и музы< кальные мотивы со всех уголков мира.

Катя Осадчая и соучредители компании "Мировая Карта" < Майкл Дон и Бенджамин Голани Кухня в Buddha<bar направления Fusion Asia


Сделайте предварительный заказ за 48 часов до вылета и получите скидку 5% Пассажирам предлагается широкий ассортимент высококачественной продукции: парфюмерия, декоративная косметика, спиртные напитки, табачные изделия, кондитерская продукция и разнообразные аксессуары

"Зал официальных делегаций" при управлении делами Президента Украины, Международный аэропорт "Борисполь" тел./факс: + 38 (044) 591 - 69 - 59 "Duty Free" - Международный аэропорт "Борисполь" тел.: + 38 (044) 361 - 90 - 82 "Duty Free" - Международный аэропорт "Донецк" Центр обслуживания VIP (Service centre of VIP) тел./факс: + 38 (062) 332 - 82 - 21 "Duty Free" - Международный аэропорт "Запорожье" тел./факс: + 38 (061) 721 - 45 - 72 "Duty Free" - Международный аэропорт "Симферополь" тел./факс: + 38 (0652) 59 - 53 - 45 "Duty Free" - Международный аэропорт "Харьков" тел.моб: + 38 (050) 474 - 05 - 64 "Duty Free" - Международный аэропорт "Черновцы" тел.моб: + 38 (050) 328 - 16 - 68

www.dutyfree-ukraine.com


Among the numerous impressions of travelling around the world the brightest ones are made by the hotel. And it is no wonder! For a short period of time it becomes a real home for a wanderer where he spends more than one night, where he is deliciously treated and where stuff radiates smiles and tries to satisfy all his whims and desires.

Коллекция Лучших Отелей Мира

The Best Hotels of the World platinum suggestion

Сколько бы вы ни странствовали по миру, всегда среди самых запоминающихся событий главным остается отель, который на короткий период стал вашим домом, где вы провели не одну ночь в уютной постели, где вас вкусно кормили, а обслуживающий персонал источал вам улыбки и старался исполнить любую прихоть.


Лучшие Отели Мира

The Best Hotels of the World

Claridge's *****

Claridge's *****

Брук Стрит Мэйфэр W1K 4HR Лондон Англия Тел.: +44 0 20 7409 6229 Факс: +44 0 20 7409 6230 www.claridges.co.uk

Brook Street Mayfair W1K 4HR London England Tel.: +44 0 20 7409 6229 Fax: +44 0 20 7409 6230 www.claridges.co.uk

The Dorchester *****

The Dorchester *****

Парк Лейн W1K 1QA Лондон Англия Тел.: +44 20 7629 8888 Факс: +44 20 7629 8080 www.thedorchester.com

Park Lane W1K 1QA London England Tel.: +44 20 7629 8888 Fax: +44 20 7629 8080 www.thedorchester.com

Mandarin Oriental Hyde Park *****

Mandarin Oriental Hyde Park*****

Найтcбридж, 66 SW1X 7LA Лондон Англия Тел.: +44 0 20 7235 2000 www.mandarinoriental.com/london

66, Knightsbridge SW1X 7LA London England Tel.: +44 0 20 7235 2000 www.mandarinoriental.com/london

Hyatt Regency London *****

Hyatt Regency London *****

Портман Скуэр, 30 Лондон W1H 7BH Англия Тел.: +44 20 7486 5800 Факс: +44 20 7486 1255 www.london.churchill.hyatt.com

30, Portman Square London W1H 7BH England Tel.: +44 20 7486 5800 Fax: +44 20 7486 1255 www.london.churchill.hyatt.com

The Ritz London

The Ritz London

Пиккадили, 150 W1J 9BR Лондон Англия Тел.: +44 0 20 7493 8181 Факс: +44 0 20 7493 2687 www.theritzlondon.com

150, Piccadilly W1J 9BR London England Tel.: +44 0 20 7493 8181 Fax: +44 0 20 7493 2687 www.theritzlondon.com

PLATINUM

183


Лучшие Отели Мира

The Best Hotels of the World

The Bentley Hotel *****

The Bentley Hotel *****

Хэрингтон Гарденз, 27<33 SW7 4JX Лондон Англия Тел.: +44 0 20 7244 5555 Факс: +44 0 20 7244 5566 www.thebentley<hotel.com

27<33, Harrington Gardens SW7 4JX London England Tel.: +44 0 20 7244 5555 Fax: +44 0 20 7244 5566 www.thebentley<hotel.com

The Milestone Hotel *****

The Milestone Hotel *****

Кенсингтон Корт,1 W8 5DL Лондон Англия Тел.: +44 0 20 7917 1000 Факс: +44 0 20 7917 1010 www.milestonehotel.com

1, Kensington Court W8 5DL London England Tel.: +44 0 20 7917 1000 Fax: +44 0 20 7917 1010 www.milestonehotel.com

The Egerton House Hotel *****

The Egerton House Hotel *****

Эгертон Террасса, 17<19 Найтcбридж SW3 2BX Лондон Англия Тел.: +44 20 7589 2412 Факс: +44 20 7584 6540 www.egertonhousehotel.com

17<19, Egerton Terrace Knightsbridge SW3 2BX London England Tel.: +44 20 7589 2412 Fax: +44 20 7584 6540 www.egertonhousehotel.com

Andaz London *****

Andaz London *****

Ливерпуль Стрит, 40 EC2M 7QN Лондон Англия Тел.: +44 20 7961 1234 Факс: +44 20 7961 1235 www.london.liverpoolstreet.andaz.com

40, Liverpool Street EC2M 7QN London England Tel.: +44 20 7961 1234 Fax: +44 20 7961 1235 www.london.liverpoolstreet.andaz.com

Langham Hotel London *****

Langham Hotel London *****

Портленд Плейс, 1c Реджент Стрит W1B 1JA Лондон Англия Тел.: +44 0 20 7636 1000 Факс: +44 0 20 7436 1346 http://london.langhamhotels.com

1c, Portland Place Regent Street W1B 1JA London England Tel.: +44 0 20 7636 1000 Fax: +44 0 20 7436 1346 http://london.langhamhotels.com

184

PLATINUM


Лучшие Отели Мира

The Best Hotels of the World

Jumeirah Carlton Tower *****

Jumeirah Carlton Tower *****

Кадоган Плейс SW1X 9PY Лондон Англия Тел.: +44 0 20 7235 1234 Факс: +44 0 20 7235 9129 www.jumeirahcarltontower.com

Cadogan Place SW1X 9PY London England Tel.: +44 0 20 7235 1234 Fax: +44 0 20 7235 9129 www.jumeirahcarltontower.com

Savoy Hotel London *****

Savoy Hotel London *****

Стрэнд WC2R 0EU Лондон Англия Тел.: +44 20 7836 4343 www.fairmont.com/savoy

Strand WC2R 0EU London England Tel.: +44 20 7836 4343 www.fairmont.com/savoy

Hotel President Wilson *****

Hotel President Wilson *****

Ке Вилсон, 47 1211 Женева 21 Швейцария Тел.: +41 0 22 906 66 66 Факс: +41 0 22 906 66 67 www.hotelpwilson.com

47, Quai Wilson 1211 Geneva 21 Switzerland Tel.: +41 0 22 906 66 66 Fax: +41 0 22 906 66 67 www.hotelpwilson.com

Hotel BeauRivage *****

Hotel BeauRivage *****

Ке дю Мон<Блан, 13 1201 Женева Швейцария Тел.: +41 0 22 716 66 66 Факс: +41 0 22 716 60 60 www.beau<rivage.ch

13, Quai du Mont<Blanc 1201 Geneva Switzerland Tel.: +41 0 22 716 66 66 Fax: +41 0 22 716 60 60 www.beau<rivage.ch

Mandarin Oriental Hotel du Rhone *****

Mandarin Oriental Hotel du Rhone *****

Ке Тюретини 1211 Женева Швейцария Тел.: +41 0 22 909 09 18 Факс: +41 0 22 909 07 11 www.mandarinoriental.com

Quai Turrettini 1211 Geneve Switzerland Tel.: +41 0 22 909 09 18 Fax: +41 0 22 909 07 11 www.mandarinoriental.com

PLATINUM

185


Лучшие Отели Мира

The Best Hotels of the World

Grand Hotel Kempinski Geneva *****

Grand Hotel Kempinski Geneva *****

Ке дю Мон Блан, 19 1201 Женева Швейцария Тел.: +41 22 908 91 91 Факс: +41 22 908 90 91 www.kempinski<geneva.com

19, Quai du Mont Blanc 1201 Geneva Switzerland Tel.: +41 22 908 91 91 Fax: +41 22 908 90 91 www.kempinski<geneva.com

Elounda Mare Hotel *****

Elounda Mare Hotel *****

72053 Элунда Крит Греция Тел.: +30 284 106 80 00 Факс: +30 284 104 18 89 www.eloundamare.gr

72053 Elounda Crete Greece Tel.: +30 284 106 80 00 Fax: +30 284 104 18 89 www.eloundamare.gr

Hotel Carlsbad Plaza *****

Hotel Carlsbad Plaza *****

Мариансколаженська, 23 36001 Карловы Вары Республика Чехия Teл.: +420 352 44 11 11 www.edenhotels.cz

23, Marianskolаzhenska 36001 Karlovy Vary Czech republic Tel.: +420 352 44 11 11 www.edenhotels.cz

Savoy Westend Hotel *****

Savoy Westend Hotel *****

Петра Великого, 16 Карловы Вары 36001 Чешская республика Тел.: +420 359 018 888 +420 359 018 811 Факс: +420 353 225 301 www.savoywestend.cz

16, Petra Velikogo Karlovy Vary 36001 Czech republic Tel.: +420 359 018 888 +420 359 018 811 Fax: +420 353 225 301 www.savoywestend.cz

Отель "Опера" *****

"Opera" Hotel *****

ул. Б.Хмельницкого, 53 01054 Киев Украина Тел.: +38 044 581 75 35 www.opera<hotel.com.ua

53, Khmelnitskogo st. 01054 Kiev Ukraine Теl.: +38 044 581 75 35 www.opera<hotel.com.ua

186

PLATINUM


Лучшие Отели Украины

The Best Hotels of Ukraine

Жемчужина Днепра ****

The Pearl of the Dneprriver ****

ул. Набережно<Крещатицкая, 5 04070 Киев Украина Тел.: +38 044 451 55 66 +38 044 492 96 10 www.perlina.kiev.ua

5, Naberezhno<Kreschatitskaya st. 04070 Kiev Ukraine Tel.: +38 044 451 55 66 +38 044 492 96 10 www.perlina.kiev.ua

Sunray Hotel *****

Sunray Hotel *****

ул. Дачная, 24, Подгороднее Днепропетровская обл. 52001 Украина Тел.: +38 056 790 25 25 +38 056 790 25 20 Факс: +38 056 790 25 22 www.sunray.dp.ua

24, Dachnaya st., Podgorodnee Dnepropetrovsk Region 52001 Ukraine Tel.: +38 056 790 25 25 +38 056 790 25 20 Fax: +38 056 790 25 22 www.sunray.dp.ua

ПаркОтель ****

ParkHotel ****

ул. Ворошилова, 21Д 49027 Днепропетровск Украина Тел.: +38 056 726 60 01 +38 044 726 60 02 www.parkhotel.dp.ua

21D, Voroshilov st. 49027 Dnipropetrovsk Ukraine Tel.: +38 056 726 60 01 +38 044 726 60 02 www.parkhotel.dp.ua

GoodZone ****

GoodZone ****

ул. Чкалова, 70, Песчанка Днепропетровская обл. Украина Тел.: +38 703 255 55 55 +38 067 632 33 43 www.goodzonehotel.com.ua

70, Chkalova st., Pescanka, Dnepropetrovsk Region Ukraine Tel.: +38 703 255 55 55 +38 067 632 33 43 www.goodzonehotel.com.ua

Гранд Отель Украина *****

Grand Hotel Ukraine *****

ул. Короленко, 2 49000 Днепропетровск Украина Тел.: +38 056 790 14 41, 740 10 10 Факс: +38 056 790 14 31, 790 14 32 www.grand<hotel<ukraine.dp.ua

2, Korolenko st. 49000 Dnepropetrovsk Ukraine Tel.: +38 056 790 14 41, 740 10 10 Fax: +38 056 790 14 31, 790 14 32 www.grand<hotel<ukraine.dp.ua

PLATINUM

187


Лучшие Отели Украины

The Best Hotels of Ukraine

Донбасс Палас *****

Donbass Palace *****

ул. Артема, 80 83055 Донецк, Украина Тел.: +38 062 343 43 33 Факс: +38 062 343 43 34 www.donbasspalace.com

80, Artyoma st. 83055 Donetsk Ukraine Tel.: +38 062 343 43 33 Fax: +38 062 343 43 34 www.donbasspalace.com

Атлас ***

Atlas ***

бул. Шевченко, 20 83100 Донецк Украина Тел.: +38 062 381 79 79 +38 062 388 79 79 Факс: +38 062 388 79 89 www.atlashotel.com.ua

20, Shevchenko blvd. 83100 Donetsk Ukraine Tel.: +38 062 381 79 79 +38 062 388 79 79 Fax: +38 062 388 79 89 www.atlashotel.com.ua

Вилла Елена ****

Villa Elena ****

ул. Краснова, 2a 98600 Ялта Украина Тел.: +38 0654 23 83 83 Факс: +38 0654 23 83 90 www.villa<elena.com.ua

2a, Krasnova st. 98600 Yalta Ukraine Tel.: +38 0654 23 83 83 Fax: +38 0654 23 83 90 www.villa<elena.com.ua

Таврия ****

Tavria ****

Южнобережное шоссе, 1, Олива 98690 Ялта Украина Тел.: +38 0654 249 346 www.hotel<tavria.com.ua

1, Yuzhnoberezhnoe shosse, Oliva 98690 Yalta Ukraine Tel.: +38 0654 249 346 www.hotel<tavria.com.ua

Palmira Palace ****

Palmira Palace ****

98600 Ялта Украина Тел.: +38 0654 27 53 00 www.palmira<palace.com

98600 Yalta Ukraine Tel.: +38 0654 27 53 00 www.palmira<palace.com

188

PLATINUM


Лучшие Отели Украины

The Best Hotels of Ukraine

Ореанда ****

Oreanda ****

ул. Ленина, 35/2 98635 Ялта Украина Тел.: +38 0654 274 250 Факс: +38 0654 328 236 www.hotel<oreanda.com

35/2, Lenina st. 98635 Yalta Ukraine Tel.: +38 0654 274 227 Fax: +38 0654 328 236 www.hotel<oreanda.com

Лондон ****

London ****

ул. Успенская, 95 65045 Одесса Украина Тел.:+38 048 784 08 98 www.london<hotel.com.ua

95, Uspenskaya st. 65045 Odessa Ukraine Tel.: +38 048 784 08 98 www.london<hotel.com.ua

Одесский Дворик ****

Odesskiy dvorik ****

ул. Успенская, 19 65014 Одесса Украина Тел.: +38 048 777 72 71 Факс: +38 048 728 75 73

19, Uspenskaya st. 65014 Odessa Ukraine Tel.: +38 048 777 72 71 Fax: +38 048 728 75 73

Аркадия Плаза ****

Arcadia Plaza ****

ул. Посмитного, 1 65009 Одесса Украина Тел.: +38 0482 307 100 Факс: +38 0482 307 104 www.arcadia<plaza.od.uas

1, Posmitnogo st. 65009 Odessa Ukraine Tel.: +38 0482 307 100 Fax: +38 0482 307 104 www.arcadia<plaza.od.ua

Mozarthotel ****

Mozarthotel ****

ул. Ланжероновская, 13 65026 Одесса Украина Tел.: +38 0482 378 900 www.mozart<hotel.com

13, Lanzheronovskaya st. 65026 Odessa Ukraine Tel.: +38 0482 378 900 www.mozart<hotel.com

PLATINUM

189


АДРЕСА ОФИЦИАЛЬНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Platinum

Ресторан "Бастет" ул. О.Гончара, 15/3 Тел.: +38 044 272 54 37 Магазин "Crystal" Ресторан "Blackberry" ул. Владимирская, 20/1а ул. Крещатик, 6 Тел.: +38 044 278 61 11 Тел.: +38 044 503 65 92 Магазин "Bovet" Ресторан "Восток" гостиница "Hyatt Regency ул. Набережно<Крещатицкая, 11 Kyiv" Тел.: +38 044 416 53 75 ул. А. Тарасовой, 5 Ресторан "Волшебная лампа" Тел.: +38 044 581 15 55 ул. Красноармейская, 47 Магазин "Жан" Тел.: +38 044 287 36 65, ул. Богдана Хмельницкого, +38 067 549 74 64 17/52а Ресторан "Вытребеньки" БЦ "Леонардо" 26<й км Столичного шоссе, Тел.: +38 044 581 10 90 Старая Обуховская трасса Магазин "Murphy&Nye" Тел.: +38 044 251 57 61 ул. Горького, 4/6 Ресторан "Доверсоль" Тел.: +38 044 287 36 67 ул. Красноармейская, 81 Магазин "Niche" Тел.: +38 044 531 13 78, ул. Городецкого, 17/1 +38 067 501 16 69 ул. Б.Хмельницкого, 17/52а Ресторан "Device Cafe" Магазин "Nijole" пр. Победы, 136 гостиница "Премьер Палас" Тел.: +38 044 231 15 55 ул. Пушкинская, 29 Ресторан "Замок Выдубичи" Тел.: +38 044 244 14 88 ул. Набережно<Печерская, 5 www.nijole.it Автосалон "Bentley Ukraine" Тел.: +38 044 578 10 10 +38 044 286 27 07 ул. Большая Васильковская, Ресторан "Икра" 1<3/2a ул. Паньковская, 11 Тел.: +38 044 492 16 08, Тел.: +38 044 288 19 90 +38 067 406 77 70 Ресторан "Купеческий Двор" Автосалон Maserati 24<й км Столичного шоссе, бул. Т.Шевченко, 35 Старая Обуховская трасса тел./факс:+38 044 569 63 Тел.: +38 067 246 62 46 33/34/99 Ресторан "L'Accente" Магазин "Sanahunt" бул. Л. Украинки, 5 ул. Грушевского, 8/16 Тел.: +38 044 200 50 01/02 Тел.: +38 044 270 71 27 Ресторан "Le Grand Cafe" www.sanahunt.com пер. Музейный, 4 Магазин "Spazio" Тел.: +38 044 278 72 08 бул. Л. Украинки, 24 Ресторан "Лукулл" Тел.: +38 044 284 81 02 ул. Красноармейская, 63 Автосалон BMW/MINI и Тел.: +38 044 289 30 70 RollsRoyce Ресторан "Мандарин" ул. Мечникова, 2 ул. Набережно<Крещатицкая, Тел.: +38 044 494 21 21 причал 6 www.bmw.ua www.mini.ua Тел.: +38 044 599 08 77 Компания "Power Plate Ресторан "Марио" Ukraine" ул. Льва Толстого, 14а ул. Грушевского, 10 Тел.: +38 044 289 20 20 Тел.: +38 044 227 37 46, Ресторан "Меланж" +38 044 253 07 10 ул. Героев Сталинграда, 14 Компания "Authentica" Тел.: +38 044 411 95 71 (консалтинг и развитие сало< Ресторан "Mocco" нов красоты) ул. Крещатик, 15 ул. Малоподвальная, 10 Тел.: +38 044 230 92 30 Тел.: +38 044 279 53 23 Ресторан "Монако" Салон "Emporium" ул. Большая Житомирская, 20а ул. Грушевского, 4 Тел.: +38 044 590 01 51 Тел.: +38 044 278 21 38 Ресторан "Нобель" www.emporium.kiev.ua ул. Большая Васильковская, 65 Spaсалон "Ла Руз" Тел.: +38 044 238 69 71 Ресторан "Нувель" ул. Ковпака, 17 ул. Крещатик, 15 (Пассаж) Тел.: +38 044 569 17 17 Тел.: +38 044 279 57 61 Spaсалон "Soul Spa" Ресторан "Петергоф" ул. Горького, 90/92 ул. Пилипа Орлика, 6 Тел.: +38 044 528 52 85, Тел.: +38 044 253 73 58 +38 067 233 77 10 +38 067 440 94 19 Салон красоты "Бинди" Ресторан "Подкова" бул. Л.Украинки, 23а 29<й км Столичного шоссе, Тел.: +38 044 539 21 32 Старая обуховская трасса Салон красоты "Dessange" Тел.: +38 044 531 65 77, ул. Владимирская, 49а +38 067 447 03 74 Тел.: +38 044 569 60 00 Ресторан "Parmesan" ул. Тарасовой, 5 Андреевский спуск, 34в Hyatt Hotel Regency Kyiv Тел.: +38 044 279 78 96 Wellnessклуб "Leonardo" Ресторан "Place" ул. Б.Хмельницкого, 17/52а ул. Госпитальная, 12г Wellnessклуб "5 Элемент" Тел.: +38 044 202 88 12 ул. Электриков, 29а Ресторан "Porto Maltese" Тел.: +38 044 239 13 89 ул. Красноармейская, 72 www.5el.com.ua Тел.: +38 044 206 83 87 "Фаворит Премиум клуб" Ресторан "Porto Maltese" пер. Музейный, 6 ул. Большая Житомирская, 2 Тел.: +38 044 278 33 38 Тел.: +38 044 228 97 56, Клиника "Health Life" +38 067 238 70 03 Киевская обл., Конча<Заспа Ресторан "Рыбный базар" ул. Киевская, 107 ул. Владимирская, 24а Тел.: +38 044 251 63 51 Тел.: +38 044 278 22 65 Загородный клуб верховой +38 044 278 48 52 езды "Horse Owners Butenko Ресторан "Сан Тори" Stable" ул. Сагайдачного, 41 Киевская обл. Тел.:+38 044 462 49 94 Бориспольский район Ресторан "Тампопо" п. Процив ул. Саксаганского, 55 Тел.: +38 044 360 20 92 Тел.: +38 044 289 29 99 www.horse<owner.com.ua Ресторан "Титаник" Сигарный дом "Davidoff" ул. Панаса Мирного, 8 ул. Красноармейская, 36 Тел.:+38 044 569 19 39, Тел. +38 044 502 65 50 +38 067 233 82 07 Ресторан "Токио" Ресторан "Авеню" ул. Зоологическая, 10 ул. Воровского, 24 Тел.: +38 044 490 06 04, Тел.: +38 044 585 96 52 +38 044 490 06 53 Ресторан "Ателье" Ресторан "Эгоист" ул. Б.Хмельницкого, 17/52 ул. Московская, 44 БЦ "Леонардо", 1 эт Тел.: +38 044 280 22 22 Тел.: +38 044 581 10 81 Ресторан "Эмир" Ресторан "Бельведер" Оболонские Липки, Днепровский спуск, пр. Героев Сталинграда, 6 Тел.: +38 044 288 50 70 Тел.: +38 044 223 34 56 Киев

International

Авиакомпания "Air France" ул. И. Франка, 33/34 Тел.: +38 044 496 35 75 Авиакомпания "Aero Charter Airlines" ул. Клименко, 23 Тел.: +38 044 207 08 26/28 Авиакомпания "Aerostar" ул. Народного Ополчения, 5а Cеть "Наша карта": Тел.: +38 044 490 92 32 Ресторан "Велюр" Авиакомпания "Alitalia" ул. Толстого, 43 ул. Большая Васильковская, Тел.: +38 044 428 11 68 9/2, офис 30 Сушибар "Пушистый" Тел.:+38 044 390 90 93 ул. Красноармейская, 23 Авиакомпания "Austrian Тел.: +38 044 234 31 01 Airlines" Ресторан "Ришелье" Аэропорт "Борисполь" ул. Красноармейская, 23 Тел.: +38 044 289 20 Тел.: +38 044 235 47 25 32/33/34 Лаунжресторан "Сейф" Аэропорт "Борисполь" ул. Красноармейская, 23а Тел.: +38 044 490 47 77 Тел.: +38 044 536 01 57 Авиакомпания "British Airways" Cеть "Козырная карта" Тел.: +38 044 585 50 50 ул. Воровского, 33 www.ba.com Тел.: +38 044 206 60 60 Авиакомпания "Бизнес Авиация" Cеть "Carte Blanche": пр. Червонозоряний, 119, Ресторан "Decadence House" офис 421 ул. Шота Руставели, 16 Тел.: +38 044 331 80 20 Тел.: +38 044 206 49 20 www.vip<aero.com.ua Ресторан "Конкорд" Авиакомпания "Charter Air ул. Пушкинская,42/4 Ukraine" Тел.: +38 044 234 77 88 Тел.: +38 067 463 52 21 Ресторан "Курени" www.aircharterukraine.com ул. Парковая аллея, 4 Авиакомпания "Challenge Тел.: +38 044 253 17 24 Ресторан "La Casa del Habano" Aero" Аэропорт Киев "Жуляны" ул. Кловский спуск, 13 Тел.: +38 044 490 33 29 Тел.: +38 044 492 74 48 www.challenge.aero Fashioncafe "Марокана" Авиакомпания "KLM" бул. Л. Украинки, 24 ул. И.Франка, 33/34 Тел.: +38 044 254 49 99 Тел.: +38 044 490 24 90 Авиакомпания "Lufthansa" Cеть "Pees Boy Club": Лесной пивной клуб "Партизан" Тел.: + 38 044 490 38 00 12<й км Новообуховского шоссе, www.lufthansa.com с. Подгорцы Авиакомпания "Malev Тел.: +38 044 467 73 43, Hungarian Airlines" +38 044 467 74 03 ул. Пушкинская, 45/2, офис 22 Брассерия "Трюфель" Тел.: +38 044 490 73 42, ул. Бассейная, 2а +38 044 490 73 43 ТЦ "Арена<Класс" www.malev.com.ua Тел.: +38 044 492 16 22 Авиакомпания "Turkish Ресторан "Le Cosmopolite" Airlines" ул. Владимирская, 47 ул. Пушкинская, 19 Тел.: +38 044 278 72 78 Тел.: +38 044 278 41 03, +38 044 490 59 33 Гостиница "Днепровский" Авиакомпания "Ukraine ул. Набережно<Крещатицкая, International Airlines" Спасский причал 2 Харьковское шоссе, 201<203 Тел.: +38 044 490 90 Тел.: +38 044 581 50 50 55/56/57 www.dneprovskiy.kiev.ua Днепропетровск Гостиница "Опера" ул. Б.Хмельницкого, 53 Магазин "Crystal" Тел.: +38 044 581 75 35 ТЦ "Атриум", www.opera<hotel.com.ua пр. К. Маркса, 22 Гостиница "Ривьера" Тел.: +38 056 373 83 73 ул. Сагайдачного, 15 Магазин "ИмперадоR" Тел.: + 38 044 581 28 28 Гранд<отель "Украина" www.rivierahotel.com.ua пр. К. Маркса Гостиница "Жемчужина Днепра" Тел.: +38 056 370 38 39 ул. Набережно<Крещатицкая, Магазин "Alaska" причал 5 ул. Гоголя, 1 Тел.: +38 044 451 55 66 Тел.: +38 056 744 13 57 +38 044 429 96 10 Магазин "Сolette" www.perlina.kiev.ua пр. К. Маркса , 37 Гостиница "Impressa Hotel" Тел.:+38 056 770 26 23 ул. Сагайдачного, 21 Магазин "Crocus" Тел.: +38 044 239 19 39 ул. Гопнер, 2 www.impressa.com.ua Тел.:+38 056 740 20 35 Гостиничноресторанный Магазин "Домино" комплекс "Grand Admiral пр. К. Маркса, 46 Club" Тел.: +38 0562 36 26 59 Киевская обл., г. Ирпень, Магазин "Domus" ул. Советская, 116 пр. Кирова, 100 Тел.: +38 044 979 33 99 Тел.: +38 056 233 31 00 www.admiral<club.com.ua Магазин "Elemental" Гостиничноресторанный бул. Екатеринославский, 2 комплекс "Триполье" Тел.: +38 056 38 55 88 27<й км Новой Обуховской Магазин "Ermenegildo Zegna" трассы, пр. К.Маркса, 53а с. Подгорцы, Голубое озеро Тел.: +38 0562 38 88 83 Тел.: +38 044 585 55 66, Магазин "Freedom" +38 044 585 55 72 пр. Гагарина, 18 www.trypillya.com.ua Тел.: +38 056 713 55 15 Ресторанногостиничный Магазин "Frette" комплекс "Фортеця Гетман" бул. Екатеринославский, 2 1<й км Одесской трассы Тел.: +38 056 374 73 10 Тел.: +38 044 361 31 11 Магазин "Le Billionnaire" www.fortecya.kiev.ua пр. К. Маркса, 51 Гостиничноресторанный Тел.: +38 056 371 70 59 комплекс "Фортеця" Магазин "Laura Ashley" пр. Гонгадзе, 21 Тел.: +38 044 463 51 30/31, пр. К.Маркса, 55 www.laura<ashley.com.ua +38 044 463 51 41 Магазин "Mania" Казино "Avalon" ул. Дзержинского, 10 ул. Леонтовича, 3 Тел.: +38 056 371 06 55 Тел.: +38 044 234 74 94 Магазин "Monpel'e" Премьер Палас Казино пр. К. Маркса, 44 бул. Т.Шевченко ул. Серова, 4 ул. Пушкинская, 5<7/29 Тел.: +38 0562 38 29 57 Тел.: +38 044 537 45 45 Ирландский паб "Белфаст" пл. Контрактовая, 4 Тел.: +38 044 425 60 00, +38 044 425 25 31 Кафе "Amici Mi" ул. О. Гончара, 67 Тел.: +38 044 501 16 90

Магазин "Niche" пр. К. Маркса, 22 Магазин "Opera" пр.Кирова, 80 Тел.: +38 056 375 35 35 Магазан "Parad" пр. Кирова, 14 Тел.:+38 056 231 25 77 Магазин "Patrick Hellman" пр. К. Маркса, 77 Тел.: +38 0562 31 36 36 Магазин "Савой" пр. К.Маркса, 26 Тел.: +38 056 377 38 18 Магазин "Swarovski" ТЦ "Гранд<Плаза" пр. К.Маркса, 67 Магазин "Rue Royale" бул. Екатеринославский, 2 Магазин "Терри" пр. К.Маркса, 30 Тел.: +38 056 236 21 58 Магазин "Villeroy&Boch" бул. Екатеринославский, 2 Тел.: +38 056 371 43 27 ТРК "Grand Plaza" ул. Короленко, 2 пр. К. Маркса, 81 Дизайнгалерея "Stil Haus" бул. Екатеринославский, 2 Тел.: +38 056 374 73 21 Мебельный салон "Scavolini" пр. Кирова, 101 Тел.: +38 056 749 67 67 +38 056 749 68 01 Автосалон "АртМоторс" Запорожское шоссе, 28а Тел.: +38 0562 34 47 77 Автосалон "Maserati" ул. Набережная Победы, 10и Тел.: +38 0562 36 08 87 Автосалон "Porsche" Запорожское шоссе, 37д Тел.: +38 056 377 77 77 Автосалон "Аэлита" Audi, Mitsubishi ул.Булыгина, 1 Тел.: +38 056 232 30 01 Автосалон "Lexus" ул. Набережная Победы, 1н Тел.: +38 056 728 88 88 Cигарный дом "Фортуна" пр. К.Маркса, 44 Тел.: +38 0562 33 74 99 Салон оптики "Eye Q Optic" пр. К. Маркса, 22 Тел.: +38 056 373 83 43 Салоны оптики "Parad" пр. Кирова, 14 Тел.: +38 056 370 72 72 пр. К.Маркса, 67 Тел.: +38 056 371 29 06 ул. Баррикадная, 2 Тел.: +38 056 239 20 60 Салон "Braschi" ул.Ворошилова,1 тел.+38 056 744 58 96 Салон элитных спиртных напитков "Шаи" пл.Октябрьская,7а Тел.+38 056 247 09 47 Cалон косметологии "Адель" ул. Комсомольская, 15 Тел.: +38 0562 33 33 49 Салон красоты и косметологии "Лабиринт" ул. Харьковская, 3 Тел.: +38 0562 31 32 32 Студия красоты "Eliteclass" пр. К.Маркса, 31 Тел.:+38 056 246 87 04 Салон красоты "Impressa" ул. Артема, 14 Тел.:+38 056 232 08 23 Premium SPA "Акварель" ул. Комсомольская, 25 Тел.: +38 056 371 27 27 Клиника репродуктивной медицины "ИСИДАДнепр (IVF)" ул. Рыбинская, 119/120 Тел.: +38 056 371 27 27 Центр медицинской косметологии "Космед" ул. Жуковского, 2б Тел.: +38 0562 36 08 36 Оздоровительный комплекс "Термы" ул. Феодосиевская, 1 Тел.: +38 056 247 25 96 +38 056 377 30 24 Оздоровительный центр "Цунами" пл. Октябрьская, 12 Тел.:+38 056 740 20 72 Спортивный клуб "Восход" ул. Набережная Победы, 51 Тел.: +38 0562 41 71 55 +38 0562 47 35 45 Теннисный клуб "Мегарон" ул. Щорса, 6а Тел.: +38 0562 38 04 31/33 www.megaron.com.ua

Cпортивный центр "Constanta" ул. Комсомольская, 49 Тел.: +38 056 745 06 11 Концертное агентство "Different Music Look" пер.Шевченко, 4 Тел.:+38 056 233 50 03 +38 056 797 04 44 Ресторан "Bartolomeo" ул. Набережная Победы, 9б Тел.: +38 056 370 15 00 +38 056 370 42 71 Ресторан "BraSSerie" бул. Екатеринославский, 2 Тел.: +38 056 373 64 86 Ресторан "Дежавю" пр. К. Маркса, 20 Тел.: +38 056 370 29 30 Ресторан "Edburg" ул. Байкальская, 22 Тел.: +38 056 227 16 10 Ресторан "L`Orangerie" ул. Половецкая, 2 Тел.: +38 056 778 37 78 Ресторан "Nobu" пр. К. Маркса, 49 Тел.: +38 056 744 60 55 Ресторан "Олимп" пр. К. Маркса, 83 Тел.: +38 0562 45 52 37 Ресторан "Porto Maltese" ул. Гоголя, 4 Тел.: +38 056 713 55 75 Ресторан "Репортер" ул. Баррикадная, 2 Тел.: +38 0562 33 75 75 Ресторан "Red&Green" пер. Добровольцев, 3 Тел.: +38 0562 36 17 28 Ресторан "St. Tropes" пр. Гагарина, 24 Тел.: +38 0562 46 00 11 Ресторан "Св. Яков" пер. Урицкого, 11 Тел.: +38 056 740 20 50 Ресторан "Старая Таверна" пр. К.Маркса,1 Тел.: +38 056 726 50 21 Ресторан "Takida" ул. Гоголя, 20б Тел.: +38 056 726 51 51 Ресторан авторской кухни "MOONcafe" ул. Короленко, 2 Тел.: +38 056 236 75 76, +38 056 236 75 74 Семья заведений "Protege": Дом сладостей "Пастораль" пр. К. Маркса, 46 Тел.: +38 0562 36 28 66 Ресторан "Safari" ул. Фучика, 12б Тел.: +38 0562 39 85 95 "Бутиккафе" ТДЦ "Atrium" пр. К.Маркса, 22 Тел.: +38 056 373 83 37 Семья кофеен "Прокофьев" ул. О.Гончара, 32 Тел.: +38 056 370 28 61 ул. К.Либкнехта, 3б Тел.: +38 056 372 04 17 Кафе "Бамбук" пр. Героев,1 Тел.: +38 0562 31 28 02 Кафе "Bon Сafe" ул. Комсомольская, 26 Тел.: +38 056 726 55 55 Кафе "Нирвана" пр. К.Маркса, 95 Тел.: +38 056 726 42 75 Кофейня "Да Винчи" пер. Яворницкого, 6 Тел.: +38 056 373 70 08 Кофейня "Impressa" ул. Артема, 14 Тел.: +38 056 232 08 25 Кофейня "У Бекира" Тел.: +38 056 236 75 86 Паб "Leffe Cafe" ул. Короленко, 2 Тел.: +38 056 236 75 74 Artкафе "Холст" пр. Гагарина,92 Тел.: +38 056 374 23 55 Гостиница "Академия" пр. К.Маркса, 20 Тел.: +38 056 370 05 05 Гостиница "Астория" пр. К.Маркса, 66 Тел.: +38 0562 38 48 03 Гостиница "Бонотель" ул. Комсомольская,26 Тел.: +38 056 726 55 55 Гостиница "Европейский грандотель" ул. Ленина, 22 Тел.: +38 056 373 02 70


для размещения рекламы звоните: 8 (044) 278 60 13, 8 (062) 381 21 99, 8 (050) 328 64 13 Гостиница "Екатеринославская" ул. Дзержинского, 37 Тел.: +38 056 370 25 21 Гостиница "Каспий" ул. Шевченко, 53a Тел.: +38 056 371 00 22 Гостиница "Лавина" ул. Космическая, 20 Тел.: +38 0562 36 22 39 Гостиница "ПаркГотель" ул. Ворошилова, 21д Тел.: +38 056 726 60 01 Гостиница "SunRay" Днепропетровская обл. г. Подгороднее, ул. Дачная, 24 Тел.: +38 056 790 25 25 www.sunray.dp.ua Грандотель "Украина" ул. Короленко, 22 Тел.: +38 056 371 00 22, +38 056 371 37 13 Гостиница "Эдбург" ул. Байкальская, 22 Тел.: +38 056 227 16 10 Казиноресторан "Чарли" пер. Яворницкого, 6 Тел.: +38 056 373 70 08 Казино "Split" пр. К.Маркса,1 Тел.: +38 056 726 50 21 Казино "Cashville" ул. Баррикадная, 1 Тел.: +38 056 745 46 01 Казиноклуб "Европа" ул. Короленко, 2 Тел.: +38 056 740 11 55 Игорный Дом "Империя" ул. Дзержинского, 1/3 Тел.: +38 0562 31 80 00 Турагенство "Rainford Tour" пр. Гагарина, 24 Тел.: +38 067 562 27 71 Авиакомпания "Аэросвит" Аэропорт Тел.: +38 056 777 19 86 Авиакомпания "Austrian Airlines" Аэропорт Тел.: +38 056 377 99 00 Авиакомпания "Бизнес Авиация" гостиница "Свердловск" ул. Свердлова, 6, офис 800 Тел.: +38 056 744 98 46www.vip<aero.com.ua Авиакомпания "Грузинские авиалинии" Аэропорт Тел.: +38 0562 39 52 60 Авиакомпания "Днеправиа" Аэропорт, 42 Тел.: +38 0562 39 54 11 Авиакомпания "Turkish Airlines" ул. Шевченко, 53а Тел.: +38 056 377 47 30 Аэропорт Тел.: +38 0562 39 55 56 Донецк Магазин "Crystal" ул. Артема, 121 Тел.: +38 062 335 76 46 Магазин "Swarovski" ул. Артема, 76 Тел.: +38 062 381 06 12 Магазин "Cult" ул. Артема, 80а Тел.: +38 062 381 73 93 Магазин "Планета Спорт" ул. Артема, 83 Тел.: +38 062 385 37 06 Магазин "Avanti" ул. Университетская, 97 Тел.: +38 062 345 18 75 www.avanti.ua Магазин "Антураж" ул. Университетская, 26 Тел.: +38 062 381 77 77 Магазин "Bolero" ул. Артема, 112 Тел.: +38 062 345 36 82 Магазин "Ermenegildo Zegna" ул. Артема, 112 Магазин "Le Billionaire" ул. Артема, 86 Тел.: +38 062 381 73 40 Магазин "Megapolis" ул. Артема, 112 Тел.: +38 062 381 30 31 Магазин "Ренессанс" ул. Университетская, 37 Тел.: +38 062 381 05 55 Автосалон "Алекс Премиум" ул. Университетская, 95в Тел.: +38 062 386 33 40 Автосалон "АвтоДом" пр. Титова, 15 Тел.: +38 062 311 00 00

Автосалон "BMW" ул. Ильинская, 91 Тел.: +38 062 330 40 40 Спортивный клуб "Ягуар" пр. Мира, 44 Тел.: +38 062 349 63 93 Спортивнооздоровительный центр "Легион" ул. Овнатаняна, 16а Тел.: +38 062 385 98 18 +38 062 385 87 37 Салон красоты "Desire" ул. Постышева, 127 Тел.: +38 062 345 63 07 Салон красоты "Magic Spika" пер. Орешкова, 20 Тел: +38 062 381 17 53 Ресторанказино "Африка" ул. Набережная, 153а Тел.: +38 062 337 63 76 Ресторан "Банзай" бул. Пушкина, 23 Тел.: +38 062 381 70 60 Ресторан "Дежавю" бул. Пушкина, 29 Тел.: +38 062 381 09 00 Ресторан "Cavallino Bianco" ул. Университетская, 39 Тел.: +38 062 381 75 41 Ресторан "Емое" ул. Ильича, 15д Тел.: +38 062 385 95 66 Сушибар "Kabuki" ул. Артема, 80а Тел.: +38 062 381 08 42 Ресторан "Маринад" пр. Панфилова, 20д Тел.: +38 062 348 60 68 Ресторан "Марио" ул. Артема, 130 Бизнес<центр "Донецк<Сити", 16 этаж Тел.: +38 062 206 62 37/38 Ресторан "Monet" ул. Университетская, 80 Тел.: +38 062 388 01 00 Ресторан "Околица" бул. Шевченко, 50 Тел.: +38 062 385 88 90 Ресторан "Первак" ул. Артема, 87 Тел.: +38 062 210 88 88 Ресторан "Титаник" ул. Артема, 127 Тел.: +38 062 305 05 04 Ресторан "Хинкали" бул. Пушкина, 20а Тел.:+38 062 381 72 02 Ресторан "Якитория" пр. Ленинский, 11б Тел.: +38 062 313 10 90 Кафе "Обжора" бул. Пушкина, 25 Тел.: +38 062 381 05 01 Сеть "Путеводная Звезда": Ресторан "Ba Na Na" ул. Артема, 80а Тел.: +38 062 312 58 58 Ресторан "Корсар" пр. Комсомольский, 27 Тел.: +38 062 304 04 04 Ресторан "Шато" пр. Комсомольский, 27 Тел.: +38 062 304 05 06 Ресторан "Гуляй Хата" ул. Нижнедворцовая, 1а Тел.: +38 062 300 21 21 Гостиница "Атлас" бул. Шевченко, 20 Тел.: +38 062 381 79 79 www.atlashotel.com.ua Гостиница "Виктория" пр. Мира, 14/а Тел.: +38 062 335 76 46 Гостиница "Donbass Palace" ул. Артема, 80 Тел.: +38 062 343 43 33 www.donbasspalace.com Гостиница "Прага" ул. Дубравная, 101 Тел.: +38 062 381 11 66 Гостиничнооздоровительный комплекс "Forest Park" Донецкая обл., пр. Комсомольский, ул. Солнечная, 20 Тел.: +38 062 348 16 16 Казиноресторан "Остров сокровищ" ул. Кирова, 76а Тел.: +38 062 386 01 89 Казиноресторан "Фламинго" пр. Панфилова, 67 Тел.: +38 062 203 81 79 Казино "Третий Рим" ул. Артема, 123 Тел.: +38 062 304 12 22 Туристическое агентство "АНПТУР" пр. Гурова, 4 Тел.: +38 062 304 67 05

Авиакомпания "Austrian Airlines" Тел.: +38 062 312 07 17 www.austrian.com Авиакомпания "CABI" Аэропорт Тел.: +38 062 385 62 75 Авиакомпания "Donbassаero" Аэропорт Тел.: +38 0622 51 53 92 www.donbass.aero Авиакомпания "ИСД Авиа" ул. Щорса, 48 Тел.: +38 050 328 11 25/26, +38 050 330 52 30 Авиакомпания "Lufthansa" Тел.: +38 062 312 80 00 www.lufthansa.com Авиакомпания "Turkish Airlines" Аэропорт Тел.: +38 062 312 08 24

Студия красоты "Фризетт" ул. Преображенская, 2 Тел.: +38 048 760 19 10 Spaсалон "Аспазия" ул. Коблевская, 45 Тел.: +38 0482 35 92 04 Welnessклуб "Olympia" Фонтанская дорога, 71б Тел.: +38 048 719 51 71 Welnessцентр "Натакан" ул. Пушкинская, 27 Тел.: +38 0482 32 11 95 Фитнессцентр "Формула" пер. Чайковского, 12 Тел.: +38 048 738 01 44 Фитнессцентр "Maximus" ул. Приморская, 6 Тел.: +38 048 777 70 90 Система фитнессклубов "Стрекоза" ул. Базарная, 63 Тел.: +38 0482 34 59 95 пр. ак.Глушко, 11з Тел.: +38 048 746 44 33 Одесса бул. Лидерсовский, 9а Тел.: +38 0482 32 41 01 Магазин "Crystal" Клуб национальной культуры Галерея "Сады Победы" здоровья "Русский пар" пл. 10 Апреля ул. Костанди, 119 Тел.: +38 048 758 03 85 Магазин "Carrera y Carrera" Тел.: +38 095 203 01 76 ул. Ефимова, 15 Галерея "Сады Победы" Тел.: +38 050 863 77 69 пл. 10 Апреля Банный комплекс "Дюковские Тел.: +38 048 785 32 09 Бани" Магазин "Chopard" ул. Балковская, 28 Галерея "Сады Победы" Тел.: +38 0482 33 34 54, пл. 10 Апреля +38 0482 35 51 20 Тел.: +38 048 785 32 10 Ресторан "Бульвар" Магазин "Bally" пл. Екатерининская, 1 ул. Екатерининская, 21 Тел.: +38 048 777 03 39 Тел.: +38 048 716 50 69 Магазин "Жан" Ресторан "Балатон" ул. Греческая, 23 ул. Абрикосовая, 8/36 Тел.: +38 0482 37 70 10 Ресторан "Блеф" Магазин "Кардинал" бул. Французский, 85 ул. Ришельевская, 24 Ресторан "Новый Блеф на Тел.: +38 0482 34 85 52 7ой" Магазин "КардиналХит" 7<я станция Большого Фонтана ул. Ришельевская, 21 Ресторан "Василиса" Тел.: +38 048 725 62 12 ул. Гаванная, 7 Магазин "Murphy&Nye" Тел.: +38 0482 32 23 77 Галерея "Сады Победы" Ресторан "Вояж" пл. 10 апреля, 3 этаж ул. Дерибасовская, 5 Магазин "Эрмитаж" Тел.: +38 048 786 03 93 Галерея "Сады Победы" Ресторан "Деловая Колбаса" пл. 10 Апреля ул. Екатерининская, 8/10 Тел.: +38 048 748 18 77/78 Тел.: +38 048 726 96 26 Галерея "Сады Победы" Ресторан "Дон Кихот" пл. 10 Апреля ул. Бунина, 16 Тел.: +38 0482 36 39 00 Тел.: +38 0482 32 10 32 www.sadypobedy.od.ua Ресторан "Estrellita" Автосалон "АвтоБум" ул. Екатерининская, 1 ул. Посмитного, 11 Тел.: +38 0482 37 29 20 Тел.: +38 048 777 77 81 Ресторан "Квартира" Автосалон "Мобил" ул. Канатная, 85 ул. Люстдорфская дорога, 89 Тел.: +38 067 406 88 88 Тел.: +38 067 791 52 77 Ресторан "Куманець" Порше центр Одесса ул. Гаванная, 7 ул. Церковная, 2/4 Тел.: +38 0482 37 69 46 Тел.: +38 048 780 11 88 Ресторан "Красный лобстер" Стоматологический центр ул. Маразлиевская, 1г "ТИС" Тел.: +38 048 715 02 22 ул. Филатова, 33а Ресторан "Кларабара" Косметологический центр ул. Преображенская, 28 "Мона Лиза" Тел. +38 0482 37 51 08 ул. Тенистая, 9/12 Ресторан "Казанова" Тел.: +38 048 785 58 68, ул. Дерибасовская, 4 +38 048 784 58 68 Тел.: +38 0482 335 455 Косметический салон "Дива" Ресторан "Колумбус" пр. Гагарина 16/1 9 ст. Большого Фонтана Тел.: +38 048 728 95 40 Тел.: +38 048 728 00 05 Салон красоты "Афродита" г. Ильичевск, ул. К.Маркса, 21 Ресторан "Мимино в Одессе" ул. Жуковского, 2 Тел.: +38 048 685 07 00 Тел.: +38 0482 33 25 08/9 Салон красоты "ART8" Ресторан "Оникс" пер. Маяковского, 8 ул. Софиевская, 23 Тел.: +38 048 723 23 29 Тел.: +38 048 234 46 40 Салон красоты "Горячие Ресторан "ПапаРацци" головы" ул. Екатерининская, 8/10 ул. Ришельевская, 29 Тел.: +38 0482 34 80 70 Тел.: +38 0482 30 09 10 Ресторан "ПапаКоста" Салон красоты "Reneetov" ул. Греческая, 17 бул. Французский, 11 Тел.: +38 048 738 48 48 Тел.: +38 0482 34 69 96 Ресторан "Пикник" Салон "Новые ногти" ул. Екатерининская, 23 ул. Троицкая, 9 Тел.: +38 048 725 00 09 Тел.: +38 0482 37 94 62 +38 048 731 57 34 +38 048 734 21 71 Ресторан "Порто" ул. Бунина, 33 ул. Жуковского, 33 Тел.: +38 048 784 60 65 Тел.: +38 048 737 38 38/37 +38 0482 37 27 52 Ресторан "Сабанский" Студия красоты "Дениз" пер. Сабанский, 1 пер. Мукачевский, 6 Тел.: +38 048 725 36 88 Тел.: +38 0482 33 99 39 Ресторан "Flamant" Студия красоты Румянцевой ул. Фонтанская дорога, 49/1 ул. Жуковского, 31 Тел.: +38 048 785 20 73 Тел.: +38 048 795 60 86 Ресторан "Фонтан" ул. Люстдорфская дорога, г.Ильичевск, ул.Ленина, 20/1 172/1 Тел.: +38 048 686 55 49 Тел.: +38 0482 33 48 00 Ресторан "Хижина" Студия красоты Тарасюка Центральный аэропорт, 2a пер. Красный, 22 Тел.: +38 0482 37 71 11 Тел.: +38 048 239 33 10 +38 0482 37 85 55 +38 048 787 01 37

Отель "Лермонтовский" Ресторан "Эдельвейс" г. Ильичевск, ул. Ленина, 26 пер. Лермонтовский, 2 Тел.: +38 048 686 44 69, Тел.: +38 048 717 78 77/79 +38 048 630 46 74 Отель "Уютный" Ресторан "Якитория" ул. Львовская, 16 ул. Ришельевская, 27 Тел.: +38 048 785 55 01/02 Тел.: +38 0482 36 47 78/9 Казино "Split" Сушибар "Black&White" ул. Екатерининская, 24 ул. Садовая, 11 Тел.: +38 048 777 39 28, Тел.: +38 048 784 04 00 +38 048 237 71 20 Ресторан "Семь самураев" Казино "Visavis" ул. Ришельевская, 29 ул. Дерибасовская, 15 Тел.: +38 0482 30 09 38 Tел.: +38 048 711 77 24 Ресторанбар "Рандеву" Покерклуб "Одесса" ул. Успенская, 93 пер. Мукачевский, 6 Тел.: +38 048 726 25 90, Конный клуб "Stetson" +38 048 726 77 11 ул. Овидиопольская дорога Паб "Murphy`s Irish Pub Тел.: +38 0482 39 64 96 "Каванах" Городской гольфклуб пл. Таможенная,1а бул. Лидерсовский, 21 Тел.: +38 048 738 45 45 Тел.: +38 048 731 74 74 Джазкафе "Олд фешн" Спортивноразвлекательный ул. Успенская, 19 комплекс "Lawn Тел.: +38 048 784 82 47 Tennis Club" Кафе "Оливье" бул. Французский, 85 бул. Французский, 21 Тел.: +38 048 780 02 00 Тел.: +38 048 777 36 06 Спортивноразвлекательный Кафе "Сальери" комплекс "Elite ул. Ланжероновская, 14 Tennis Club" Тел.: +38 048 725 00 00 г.Ильичевск, ул. Парковая, 17 Кафебар "Кенгуру" Комплекс отдыха "Катран" Фонтанская дорога, 64/1 пер. Маячный, 13 Тел.: +38 048 787 03 34 Тел.: +38 048 746 81 55 +38 0482 45 14 76 Комплекс "Devarana" Кафекондитерская "LeMON" ул. Тенистая, 9/12 ул. Бунина, 27 Тел.: +38 048 718 18 18 Тел.: +38 048 725 56 85 Туристическое агентство Кофейня "Шико" "Фалькор Тревел" ул. Софиевская, 23 ул. Дерибасовская, 10 Тел.: +38 0482 37 85 90 Тел.: +38 048 233 33 38, ул. Греческая, 50 +38 048 714 49 59 Тел.: +38 048 777 47 47 Туристическое агентство Клубтаверна "Трюм" "Фабрика Туризма" бул. Лидерсовский, 17/2 ул. Екатерининская, 27 Тел.: +38 048 777 88 86 Тел.: +38 048 232 03 20 Кафе "Шерлок" ул. Базарная, 45 ул. Бунина, 13 Тел.: +38 048 785 85 45 + 38 0482 32 12 00 Туристическое агентство "Шустовтурс" Cеть "Fanconi": Французский бульвар, 10 Ресторан "Fanconi 1872" Тел.: +38 048 714 38 11/12 ул. Екатерининская, 15/17 Авиакомпания "Austrian Тел.: +38 048 234 66 66 Ресторан "Fanconi "Восточный Airlines" Центральный аэропорт Экспресс" Тел.: +38 0482 49 00 79 Французский бульвар, 85/87 Авиакомпания "Malev Тел.: +38 048 728 64 82 Hungarian Airlines" Ресторан "Fanconi "Номия" Международный аэропорт Одесса ул. ак.Филатова, 17 Тел.: +38 048 762 36 36 Тел.: +38 048 766 88 70 www.malev.com.ua Ресторан "Fanconi Авиакомпания "Polskie Line "Акватория" Аркадия (центральная аллея) Lotnicze" Международный аэропорт Тел.: +38 095 811 38 88 "Одесса" Тел.: +38 048 749 55 80 Гостиница "Аркадияплаза" Аэропорт VIPОдесса ул. Посмитного,1 Центральный аэропорт Тел.: +38 048 230 71 57 Тел.: +38 048 787 65 95 Гостиница "Continental Авиакомпания "Турецкие Business Hotel" авиалинии" ул. Дерибасовская, 5 Центральный Аэропорт Тел.: +38 048 786 01 55 Тел.: +38 048 787 65 95 Гостиница "Grand Pettine" пер. Маячный, 8 Запорожье Тел. +38 048 729 55 80/81 Гостиница "Лондон" Гостиница "Интурист" ул. Успенская, 95 пр. Ленина, 135 Тел.: +38 048 784 08 98 Тел.: +38 061 223 05 64/00 Гостиница "Лондонская" Гостиница "Прага" бул. Приморский, 11 бул.Шевченко, 28 Тел.: +38 048 738 01 02/05 Тел.: +38 061 224 07 12/11 Гостиница "Моцарт" Ресторан "Vremena goda" ул. Ланжероновская, 13 пр. Ленина, 135 Тел.: +38 048 237 77 77 Тел.: +38 061 223 08 00 Гостиница "Немо" Казино "Консул" пляж Ланжерон, 25 пр. Ленина, 234 Тел.: +38 048 720 70 80 Тел.: +38 061 289 60 32 Гостиница "Одесса" ул. Приморская, 6а Ялта Тел.: +38 048 729 48 08/88 Гостиница "Одесский Дворик" Бутик "Colette" ул.Успенская, 19 ул. Набережная Ленина, 27 Тел.:+38 048 777 72 71, Тел.: +38 065 423 54 42 +38 048 728 75 73 Гостиница "Ореанда" Гостиница "Palace del Mar" ул. Ленина, 35/2 пер. Хрустальный, 1 Тел.: +38 0654 27 42 59 Тел.: +38 048 230 19 01 www.hotel<oreanda.com Гостиничноразвлекательный Гостиница "Palmira Palace" комплекс "Palladium" Тел.: +38 0654 27 53 00 бул. Итальянский, 4 www.palmira<palace.com Тел.: +38 048 728 66 51, Гостиница "Вилла Елена" +38 048 728 77 30 Гостиничный комплекс "Улисс" ул. Краснова, 2а Тел.: +38 0654 23 83 90 ул. Долгая, 106 www.villa<elena.com.ua Тел.: +38 048 777 80 60 Отель "Гостиный двор" ул. Екатерининская, 6 Тел.: + 38 048 737 44 00 +38 048 737 44 60 Отель "Морской" пер. Хрустальный, 1/1 Тел.: +38 0482 33 90 90


PLATINUM ELITE TRAVELLING INTERNATIONAL MAGAZINE Đ Ń&#x192;кОвОдиŃ&#x201A;оНŃ&#x152; ĐżŃ&#x20AC;ОокŃ&#x201A;Đ°: Đ&#x2022;каŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;ина ТиПОŃ&#x201E;оова ШоŃ&#x201E;Ń&#x20AC;одакŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;: ĐĄĐľŃ&#x20AC;гоК ТиПОŃ&#x201E;оов Đ?Ń&#x20AC;Ń&#x201A;диŃ&#x20AC;окŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;: Đ?Đ°Ń&#x201A;Đ°ĐťŃ&#x152;Ń? ĐĄŃ&#x201A;ĐľĐżĐ°Đ˝ĐžĐ˛Ń ĐşĐ°Ń? Đ&#x203A;иŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;Đ°Ń&#x201A;Ń&#x192;Ń&#x20AC;Đ˝Ń&#x2039;Đš Ń&#x20AC;одакŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;: Đ&#x2019;НадиПиŃ&#x20AC; ЊонникОв РодакŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;, кОŃ&#x20AC;Ń&#x20AC;окŃ&#x201A;Ń&#x192;Ń&#x20AC;Đ°: Đ?нна Đ&#x2014;вŃ?гинŃ&#x2020;ова Đ&#x201D;иŃ&#x20AC;окŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC; пО Ń&#x20AC;окНаПо, Ń ĐżĐľŃ&#x2020;ĐżŃ&#x20AC;ОокŃ&#x201A;Ń&#x2039;: Đ&#x153;Đ°Ń&#x20AC;ина Đ&#x153;аПОнОва Đ&#x17E;Ń&#x201A;доН Ń&#x20AC;окНаПŃ&#x2039;: Đ&#x203A;Ń&#x17D;йОвŃ&#x152; Đ&#x2018;ĐžŃ&#x20AC;Ń&#x2030;, Đ&#x2019;Нада Хавина Đ&#x161;ОПпŃ&#x152;Ń&#x17D;Ń&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;Đ˝Ń&#x2039;Đš диСаКн и воŃ&#x20AC;Ń Ń&#x201A;ка: Đ?Đ°Ń&#x201A;Đ°ĐťŃ&#x152;Ń? ФОнОŃ&#x201A;Ова, Đ&#x2DC;гОŃ&#x20AC;Ń&#x152; Đ&#x201D;Ń&#x20AC;оваНŃ&#x152;, ФодОŃ&#x20AC; Đ&#x2014;Ń&#x192;ĐąŃ&#x20AC;иŃ&#x2020;киК Đ&#x;ĐľŃ&#x20AC;овОд: Đ&#x153;Đ°Ń&#x20AC;ина Đ&#x161;ОСНонкО, ХвоŃ&#x201A;Нана Đ&#x161;Ń&#x192;Ń Ń Đ¸ PRПонодМоŃ&#x20AC;: Đ&#x17E;ĐťŃ&#x152;га Đ&#x17E;Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;ĐžĐ˛Ń ĐşĐ°Ń?, Đ&#x201D;иана ĐĄŃ&#x192;ĐşŃ?Ń ĐžĐ˛Đ° ТоŃ&#x2026;ниŃ&#x2021;ĐľŃ ĐşĐ¸Đš диŃ&#x20AC;окŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;: Đ&#x2019;НадиПиŃ&#x20AC; Đ&#x153;акаŃ&#x20AC;ОвиŃ&#x2021; Đ&#x161;ОПпŃ&#x152;Ń&#x17D;Ń&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;Đ˝Ń&#x2039;Đľ ĐżŃ&#x20AC;ОгŃ&#x20AC;аППŃ&#x2039;, Ń Đ°ĐšŃ&#x201A;: РОПан Đ&#x201D;вОŃ&#x20AC;Ń?дкин Đ Đ°Ń ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ Ń&#x201A;Ń&#x20AC;анонио: Đ&#x17E;Ног ĐŽŃ&#x20AC;Ń&#x2021;онкО, Đ?ĐťĐľĐşŃ Đ°Đ˝Đ´Ń&#x20AC; ШайанОв, Đ&#x2022;Нона Đ&#x17E;Ń&#x20AC;ĐťĐžĐ˛Ń ĐşĐ°Ń?, Đ&#x201D;ПиŃ&#x201A;Ń&#x20AC;иК Đ&#x201D;иŃ&#x201A;инонкО, ХвоŃ&#x201A;Нана Đ&#x161;Ń&#x20AC;Ń&#x192;ĐłĐťĐžĐ˛Ń ĐşĐ°Ń?

Đ&#x17E;Ń&#x201A;доН Ń&#x20AC;огиОнаНŃ&#x152;нОгО Ń&#x20AC;Đ°Ń ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ Ń&#x201A;Ń&#x20AC;анониŃ?: Đ&#x161;иов +38 (044) 278 60 13 Đ&#x201D;ОноŃ&#x2020;Đş +38 (062) 311 08 22, 381 21 99 Đ&#x201D;нопŃ&#x20AC;ОпоŃ&#x201A;Ń&#x20AC;ĐžĐ˛Ń Đş +38 (067) 639 30 30 +38 (096) 771 41 27 Đ&#x17E;Đ´ĐľŃ Ń Đ° +38 (048) 785 03 85 Đ&#x17E;Ń&#x201A;доН Ń&#x20AC;окНаПŃ&#x2039;: Đ&#x161;иов +38 (044) 278 60 13, 278 70 72 Đ&#x201D;нопŃ&#x20AC;ОпоŃ&#x201A;Ń&#x20AC;ĐžĐ˛Ń Đş +38 (097) 902 00 00 Đ&#x201D;ОноŃ&#x2020;Đş +38 (062) 381 21 99, 311 08 22 +38 (050) 328 64 13 Đ&#x17E;Đ´ĐľŃ Ń Đ° +38 (048) 785 03 85 Đ&#x2013;Ń&#x192;Ń&#x20AC;наН СаŃ&#x20AC;ĐľĐłĐ¸Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;иŃ&#x20AC;Ован в Đ&#x153;Đ¸Đ˝Đ¸Ń Ń&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;Ń Ń&#x201A;во инŃ&#x201E;ĐžŃ&#x20AC;ПаŃ&#x2020;ии ĐŁĐşŃ&#x20AC;аинŃ&#x2039; 26 ПаŃ&#x20AC;Ń&#x201A;Đ° 2004 Đł. ХвидоŃ&#x201A;оНŃ&#x152;Ń Ń&#x201A;вО Đž Ń&#x20AC;ĐľĐłĐ¸Ń Ń&#x201A;Ń&#x20AC;Đ°Ń&#x2020;ии: Рог. Đ&#x161;Đ&#x2019; â&#x201E;&#x2013;8585 Đ&#x17E;Ń&#x201A;воŃ&#x201A;Ń Ń&#x201A;Đ˛ĐľĐ˝Đ˝ĐžŃ Ń&#x201A;Ń&#x152; Са Ń ĐžĐ´ĐľŃ&#x20AC;Манио Ń&#x20AC;окНаПŃ&#x2039; Đ˝ĐľŃ Ń&#x192;Ń&#x201A; Ń&#x20AC;окНаПОдаŃ&#x201A;оНи. РодакŃ&#x2020;иŃ? ĐžŃ Ń&#x201A;авНŃ?ĐľŃ&#x201A; Са Ń ĐžĐąĐžĐš ĐżŃ&#x20AC;авО но Ń&#x20AC;аСдоНŃ?Ń&#x201A;Ń&#x152; Ń&#x201A;ĐžŃ&#x2021;ки СŃ&#x20AC;ониŃ? авŃ&#x201A;ĐžŃ&#x20AC;Ов. Đ&#x;ОНнОо иНи Ń&#x2021;Đ°Ń Ń&#x201A;иŃ&#x2021;нОо Đ˛ĐžŃ ĐżŃ&#x20AC;ОиСводонио Ń Ń&#x201A;Đ°Ń&#x201A;оК и ПаŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;иаНОв, ОпŃ&#x192;йНикОваннŃ&#x2039;Ń&#x2026; в "Platinum", СапŃ&#x20AC;ĐľŃ&#x2030;онО и ĐžŃ&#x2026;Ń&#x20AC;Đ°Đ˝Ń?ĐľŃ&#x201A;Ń Ń? СакОнОП. Đ&#x;Ń&#x20AC;и пОдгОŃ&#x201A;Овко Ń&#x201A;ĐľĐşŃ Ń&#x201A;Ов Đ¸Ń ĐżĐžĐťŃ&#x152;СОванŃ&#x2039; ПаŃ&#x201A;ĐľŃ&#x20AC;иаНŃ&#x2039; иС Internet. ĐŁŃ&#x2021;Ń&#x20AC;одиŃ&#x201A;оНŃ&#x152; и ĐžŃ Đ˝ĐžĐ˛Đ°Ń&#x201A;оНŃ&#x152;: Đ&#x17E;Đ&#x17E;Đ&#x17E; "ФŃ?Ń&#x2C6;Đ˝ Đ&#x161;Най". Đ?Đ´Ń&#x20AC;ĐľŃ Ń&#x20AC;одакŃ&#x2020;ии: ĐŁĐşŃ&#x20AC;аина, 01001, Đ&#x161;иов, Ń&#x192;Đť. Đ&#x201C;ĐžŃ&#x20AC;ОдоŃ&#x2020;кОгО, 12/2/3, Đ&#x161;иов 1, Đ°/Ń? 463 Ń&#x201A;оН.: +38 (044) 278 60 13, 278 70 72 РодакŃ&#x2020;иŃ? < info@platinummag.com.ua Đ Đ°Ń ĐżŃ&#x20AC;ĐžŃ Ń&#x201A;Ń&#x20AC;анонио < sales@platinummag.com.ua Đ&#x17E;Ń&#x201A;доН Ń&#x20AC;окНаПŃ&#x2039; < platinum@nt.dn.ua advertising@platinummag.com.ua www.platinummag.com.ua ТиŃ&#x20AC;Đ°Đś 35 000 Ń?кС. ĐŁĐ&#x2018;ĐĄĐ? ТиŃ&#x20AC;Đ°Đś ĐśŃ&#x192;Ń&#x20AC;наНа Ń ĐľŃ&#x20AC;Ń&#x201A;иŃ&#x201E;иŃ&#x2020;иŃ&#x20AC;Ован "ĐŁĐşŃ&#x20AC;Đ°Đ¸Đ˝Ń ĐşĐ¸Đź Đ&#x2018;Ń&#x17D;Ń&#x20AC;Đž Ń ĐľŃ&#x20AC;Ń&#x201A;иŃ&#x201E;икаŃ&#x2020;ии Ń&#x201A;иŃ&#x20AC;аМоК" Đ&#x;ĐľŃ&#x2021;Đ°Ń&#x201A;Ń&#x152;: Đ&#x17E;Đ&#x17E;Đ&#x17E; "Đ?ОвŃ&#x2039;Đš Đ´Ń&#x20AC;Ń&#x192;Đş", ĐŁĐşŃ&#x20AC;аина, 02094, Đ&#x161;иов, Ń&#x192;Đť. Đ&#x153;агниŃ&#x201A;ОгОŃ&#x20AC;Ń ĐşĐ°Ń?, 1, Ń&#x201A;оН.: +38 (044) 451 48 04 Ń&#x201E;Đ°ĐşŃ : +38 (044) 451 48 10

Project Director: Ekateryna Tymofyeyeva EditorinChief: Sergey Tymofyeyev ArtDirector: Natalya Stepanovskaya Copy Editor: Vladimir Schennikov Editor, Proofreader: Anna Zvyagintseva Advertising and Promotion Director: Marina Mamonova Advertising Department: Ljubov Borsch, Vlada Savina Computer Design and Layout: Natalya Fonotova, Igor Dreval, Fiodor Zubritskiy Translation: Marina Kozlenko, Svetlana Cusse PRManagers: Olga Ostrovskaya, Diana Sukyasova Technical Director: Vladimir Makarovich Computer Ensuring, Websites: Roman Dvoryadkin Circulation Managers: Oleg Yurchenko, Alexsander Shabanov, Elena Orlovskaya, Dmitriy Ditinenko, Svetlana Kruglovskaya

Regional Distribution Department: Kiev +38 (044) 278 60 13 Donetsk +38 (062) 311 08 22, 381 21 99 Dnepropetrovsk +38 (067) 639 30 30 +38 (096) 771 41 27 Odessa +38 (048) 785 03 85 Advertising Department: Kiev +38 (044) 278 60 13, 278 70 72 Dnepropetrovsk +38 (097) 902 00 00 Donetsk +38 (062) 381 21 99, 311 08 22 +38 (050) 328 64 13 Odessa +38 (048) 785 03 85 The magazine is registered by Ministry of Information in Ukraine on March, 26th, 2004. Registration Certificate number: Reg. Đ&#x161;Đ&#x2019; â&#x201E;&#x2013;8585. All rights reserved. Publishers don`t take any responsi< bility for advertising materials and reserve to yourself the right not to share authors opinion. Full or partial reproduction of articles and other materials published in the magazine is forbidden and protected by law. In the process of text preparing Internet resources were used. Founder and publisher: Fashion Club LTD. Editorial address: Ukraine, 01001, Kiev, Gorodetskogo str., 12/2/3, Kiev 1, p.o. 463 tel.: +38 (044) 278 60 13, 278 70 72 Editorial < info@platinummag.com.ua Sales < sales@platinummag.com.ua Advertising < platinum@nt.dn.ua advertising@platinummag.com.ua www.platinummag.com.ua The circulation is 35 000 copies. The circulation of the magazine is certified by "Ukrainian Circulation Certification Bureau" Printing: LCC "Novyy druk", Ukraine, 02094, Kiev, Magnitogorskaya str., 1, tel.: +38 (044) 451 48 04 fax: +38 (044) 451 48 10

ĐŁĐ&#x2018;ĐĄĐ?


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

гранд-готель "Україна", вул. Володимирська, 20/1а, вул. Артема, 121, пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46 тел. (044) 278-61-11

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд-готель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 335-76-46

Platinum magazine №19  

Platinum magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you