Page 1

PLATINUM ELITE TRAVELLING

Bovet Fleurier вдохновленные Поднебесной империей

12 вещей Platinum

INTERNATIONAL MAGAZINE

/18

В отпуск навстречу Восходящему Солнцу Восточные рестораны повара приглашают


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА Бутiк "Chopard"

грандготель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, ТЦ "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 3357646 тел. (048) 7853210


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА Бутiк "Chopard"

грандготель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 3357646 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7853210


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


КИЇВ Бутiк "BOVET"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

готель "Hyatt", вул. А. Тарасової, 5, гранд-готель "Україна", вул. Артема, 121, тел. (044) 5811555 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


The Ocean Biretro™ ©2008 Harry Winston +41 22 716 29 00 www.harrywinston.com ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", тел. (062) 335-76-46 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Ðîæäåíû â Ñàêñîíèè â 1994 ãîäó.

The Lange 1. Ïîæàëóé, ñàìàÿ óñïåøíàÿ ìîäåëü íàðó÷íûõ ÷àñîâ â ïîñëåäíåå âðåìÿ. Îíà âäîõíîâèëà ìàñòåðîâ÷àñîâùèêîâ Lange íà ñîçäàíèå Lange 1 Time Zone.

U K R A I N E ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК

Ñ ñàìîãî ïåðâîãî äíÿ ìîäåëü Lange 1 îòêðûëà íîâûå ãîðèçîíòû â õðîíîìåòðèðîâàíèè è ïðåäñòàâèëà ìèðó áåçóïðå÷íîå èñêóññòâî ÷àñîâîãî ïðîèçâîäñòâà Lange. Çàòåì, îíà âäîõíîâèëà ìàñòåðîâ Lange íà ñîçäàíèå ñàìûõ ïðàêòè÷íûõ ÷àñîâ, êîòîðûå ñîïðîâîæäàþò ñâîåãî âëàäåëüöà â êà÷åñòâå íàäåæíîãî êîìïàíüîíà â ïóòåøåñòâèÿõ ïî âñåìó ìèðó: the Lange

1 Time Zone. Ýòîò ïðåêðàñíûé ïîìîùíèê ÷óâñòâóåò ñåáÿ âåçäå êàê äîìà, áóäü òî Ìîñêâà, Áåðëèí, Íüþ-Éîðê èëè Òîêèî. Ïîñêîëüêó â äîïîëíåíèå ê îñíîâíîìó öèôåðáëàòó, ïîêàçûâàþùåìó "äîìàøíåå" âðåìÿ, ýòè ÷àñû îáëàäàþò âñïîìîãàòåëüíûì öèôåðáëàòîì ìåíüøåãî ðàçìåðà, êîòîðûé ïî òðåáîâàíèþ ïîêàçûâàåò òåêóùåå âðåìÿ â ëþáîé èç 24 ÷àñîâûõ çîí

В Україні годинники Lange можна придбати у магазинах “КРИСТАЛЛ” та “ИМПЕРАДОR”, які належать до мережі CRYSTAL GROUP, за адресою:


 ëþáîé ñòðàíå êàê äîìà 2008 ãîäó.

Lange 1 Time Zone. Íå ïðåðûâàÿ ñâÿçè ñ äîìîì, ýòè ÷àñû ïîêàçûâàþò ìåñòíîå âðåìÿ âî âñåõ 24 ÷àñîâûõ çîíàõ.

ìèðà áëàãîäàðÿ âñåãî îäíîìó íàæàòèþ íà êíîïêó. Ïîëîæåíèå âðàùàþùåãîñÿ äèñêà ñ èíäèêàöèåé ãîðîäîâ óêàçûâàåò ÷àñîâóþ çîíó. Êðîìå ýòîãî, îáà öèôåðáëàòà ñíàáæåíû èíäèêàòîðîì äåíü\íî÷ü. Ýòè è äðóãèå ôóíêöèè ìîäåëè Lange 1 Time Zone ïîìîãàþò îòâåòèòü íà âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñî âðåìåíåì, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü ó ñîâðåìåííîãî ëþáèòåëÿ ïåðåìåíû ìåñò. Ñêîëüêî

âðåìåíè áóäåò â ìåñòå ìîåãî ïðèáûòèÿ ÷åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ? Íå ñëèøêîì ëè ïîçäíèé ÷àñ äëÿ çâîíêà ìîåé ñåìüå? Ýòè ÷àñû äàæå ïîìîãàþò êîðîòàòü âðåìÿ - êîãäà âëàäåëåö ñ ãîðäîñòüþ ëþáóåòñÿ èõ âåëèêîëåïíûì ìåõàíèçìîì ñ ðó÷íûì ïîäçàâîäîì, ïîëíîñòüþ îòäåëàííûì â òðàäèöèîííîé ìàíåðå. Âðó÷íóþ. Âñåöåëî â ñîîòâåòñòâèè ñ äåâèçîì Lange: Òðàäèöèè â äâèæåíèè.

м. Київ, вул. Володимирська, 20/1а; м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, гранд - готель “Україна”; м. Донецьк, вул. Артема, 121

www.lange-soehne.com.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278-61-11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ-ПОДАРКИ", вул. Артема, 76, тел. (062) 381-06-12 ОДЕСА, Бутік "Carrera y Carrera", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7853209 ЗАПОРIЖЖЯ, Салонмагазин "VALENCIA", пр. Ленiна, 155 / вул. Панфiловцiв, тел. (061) 2131305


КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а,

тел. (044) 2786111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 3357646 ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня,

тел. (048) 7850385


www.diorjoaillerie.com / Tel. 020 7172 0172

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

“Diorette”collection. Yellow gold, white gold, diamonds, aquamarine, amethyst, citrine and lacquer.


Платинум

ССодержание Дюжина Platinum с. 32 Platinum Dozen page 32

Grand Hyatt Tokyo с. 48 Grand Hyatt Tokyo page 48

В центре Сингапура с. 50 In the Very Heart of Singapore page 50

Разрушая стереотипы с. 54 Breaking the Stereotypes page 54

Западный комфорт в Гонконге с. 58 Western Comfort in Hong Kong page 58 24

PLATINUM


www.breitlingforbentley.com

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Престиж и совершенство. Breitling и Bentley роднят идеи престижа и совершенства. Те же стандарты надежности, точности и непревзойденного качества. В мастерских фабрики Крю, где изготавливают автомобили Bentley, и в лабораториях компании Breitling в сочетании высокого класса мастерства и эстетики рождаются шедевры, которые становятся традицией. Как символ подобного единства участие мастеров Breitling в оформлении приборной панели одной из самых известных моделей британского бренда, Bentley Continental.

эксклюзивность и мастерство .

Для поклонников эксклюзивных механизмов компания Breitling создает линию уникальных часов и исключительных хронографов Breitling for Bentley. Благодар своей элегантности и эстетическому совершенству, этот часовой инструмент отражает основные черты, присущие производителю британских автомобилей. Посвятив коллекцию миру машин, лучшие мастера компании Breitling собрали самые технически непревзойденные механизмы, еще раз продемонстрировав высшее мастерство. Время - наша главная ценность.

FLYING B CHRONOGRAPH

The greatest luxury in life is time. Savour every second.

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR",

гранд-готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL",

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ",

вул. Артема, 121, тел. (062) 335-76-46


Platinum

СContents Превосходя ожидания с. 64 Exceeding All Expectations page 64

Восток и платина с. 66 The East and Platinum page 66

Без табу с. 78 Without Taboo page 78

Мировой уровень знаний с.124 World Standard of Knowledge page 124

Каннский юбилей Chopard с.172 Chopard Anniversary in Cannes page 172 26

PLATINUM


Большое путешествие

ДДревний и юный Интерес к Востоку в нашей стране возник не с появлением прямых чар теров в Дели или Бангкок и крайним упрощением процедур, связанных с пересечением границы. Он существо вал всегда, и европейцев Азия прос то притягивала к себе, несмотря на то, что у Васко да Гама путь туда и обратно занял десяток лет, а купец Афанасий Никитин так и сложил буйну голову гдето за Каспием после "хо жения за три моря". Были времена, когда иные азиатские страны относи лись к чужеземцам настороженно, а то и просто враждебно. Теперь богатей ший во всех отношениях Восток раскры вается перед любым, понастоящему же лающим того, неисчерпаемой сокровищ ницей приключений, удовольствий и впе чатлений. А чего еще ради живет и тру дится человек? Европейцы, в силу статистического скла да ума, привыкли все оценивать, сравни вать и расставлять по местам. Их чаруют слова "величайший, крупнейший, самый". На

28

PLATINUM

Востоке превосходную степень оценки можно применить почти ко всему. Цивилизация до лины Ганга настолько стара, что никто не знает, сколько ей лет. Она, несомненно, древнейшая на планете. На границе Индии с Китаем располагаются высочайшие в мире горные системы. По сути, они отделяют друг от друга не две страны, а два мира. И таких миров на Востоке не сосчитаешь! От Аравийских пустынь до сказочных остро вов Полинезии, от безлюдья высокогорий до невероятной толчеи мегаполисов. Словно заразившись от обитателей "Старого света" вирусом соревновательности, жители Востока тоже включились в мировую гонку. Движимая усилиями миллиардов людей, Азия ме няется на глазах. Стряхнул с себя державный сон Китай, старается не отстать от него Ин дия. Еще динамичнее развиваются те, что по мельче. Почти все "самоесамое" уже находит ся на Востоке, или скоро будет там. На это, в сочетании с богатейшими традициями гос теприимства, которые комфорт гостя ставят превыше всего, конечно, стоит посмотреть. Главный редактор


Platinum International

A Ancient and Ageless Interest to the East had appeared in our country long before charter flights to New Delhi or Bangkok were intro duced. From time immemorial Asia charmed and attracted Europeans in spite of the fact, that it took almost ten years Vasko da Gama to travel to China. All the same, many western mer chants perished while getting through the highest mountains and the vastest eastern deserts. Besides, in ancient times oriental people were not espe cially friendly to foreigners. Nowadays the situation has changed. This richest and the most inexhaustible from every point of view region is rap idly opening to Europeans and present ing boundless possibilities for adven tures, entertainments and luxurious rest. Europeans got used to measure all surrounding things, to compare and place them in order of superiority. They are especially charmed with words "the largest, the deepest, the highest". In Asia such "the most" in every respect things are at every turn. For example, the civilization of Gang valley is undoubtedly the most ancient in the whole world. Between India and China there are the Himalayas the highest mountains in the world. More than that, they are not just a boundary between two large and great countries, these mountains are the boundary between two quite different worlds. And there are a lot of such "worlds" in the East! As if infected by the competitive spirit virus of Western civilization, inhabitants of Asia also take part in this allaroundtheworld rac ing. For last decades almost all the "est" things have already appeared in Asia or will be there very soon. All this in combination with centuriesold traditions of hospitality is worth seeing. The editorinchief

30

PLATINUM


12 12 вещей, достойных звания Platinum

PLATINUM

"Запад есть Запад, Восток есть Вос ток, и вместе им не сойтись", за метил Редьярд Киплинг, знакомый с этой частью света, а вернее с этим особым миром не понаслышке. Как же иначе назвать цивилизацию, которая уже за две тысячи лет до нашей эры создала высочайшую куль туру, во времена расцвета Рима пе режила очередной упадок, но потом возродилась в новом блеске. В чем секрет и очарование Восто ка для европейца, которому трудно понять, почему фамильной драго ценностью считается аквариумная рыбка, за килограмм чая они гото вы выложить целое состояние, а самурайский меч, которому 800 лет, до сих пор стоит больше шикарного лимузина? Для того чтобы разобрать ся в этом, есть простой и прият ный способ путешествовать. Тем более, что условия, созданные про ницательными "ориенталами" в виде роскошных гостиниц с "роллсройса ми", современных аэропортов, ресто ранов национальной кухни, заслужива ют восхищения.

32

PLATINUM

Дышащая вечностью известная марка Bovet всегда привлекала покупателя своими последними достижениями в области усложнения часовых механиз мов. Сверхзадача современных дизайнеров Bovet удивить поклонников сочетанием тех нического совершенства, роскоши и великоле пия. Так как это реализовано в модели Minute Repeater with Tourbillon, Triple Time Zone из коллекции Complications. Механизм этих часов включает в себя турбийон, минутный репетир и собственно часовой механизм, по казывающий на главном и вспомогательных ци ферблатах время сразу в трех часовых поя сах. Корпус диаметром 44мм выполнен из бе лого золота, циферблат гильошированный, за пас хода 52 часа, крепление ремешка фирмен ное, украшенное сапфировым кабошоном. Цена 418 750 евро. A wellknown brand Bovet breathes eternity. It has always attracted customers with the latest achievements in the sphere of clock work complications. Combination of technical perfection, luxury and magnificence rolled into a model Minute Repeater with Tourbillon, Triple Time Zone from the Complications Collection. The price is 418 750 euro.


PLATINUM

Об уровне отеля The Peninsula Hong Kong красноречиво говорят его размеры. В обшир ном комплексе прекрасных зданий, располо женном на набережной залива Виктории, раз мещается 300 роскошных номеров, оснащенных по последнему слову техники. Многочисленный персонал круглосуточно поддерживает в них идеальный порядок. Ванные комнаты во всех апартаментах отделаны мрамором, в оснащение входят минибар и сейф, кабельное и спутни ковое телевидение, многоканальный телефон. Для постояльцев эксклюзивных люксномеров прилагаются включенные в оплату услуги пер сонального дворецкого и аренда роллсройса. По желанию можно заказать экскурсионный вертолет. Любителей не просто перекусить, а насладиться всеми изысками восточной и ин тернациональной кухни обслуживает целая индустрия 8 ресторанов (от японского и китайского, до французского и швейцарско го), бар и специальное лобби для чаепитий. На время праздников, которые проходят в Гонконге с необычайным размахом, специалис ты отеля разработают для каждого гостя ин дивидуальную программу развлечений. Цена за номер "люкс" 340 евро в сутки.

The magnitude of The Peninsula Hong Kong building speaks very eloquent ly of the level of the hotel. In the multistorey and beautiful building situated in the very centre of the city, on the shore of the Victoria Harbour, there are placed 300 luxury rooms provided with all latest technical novel ties. Numerous and highly trained person nel keeps rooms in an ideal order all the time. Bathrooms in all luxury suites are decorated with the best sorts of marble and are equipped with minibars, safes, cable and satellite TV, multichannel phone, etc. For the guests of The Peninsula Suite facilities include a private butler and use of a RollsRoyce limousine with chauffeur. One can also order a helicopter for excursions. Epicureans will be delighted with the best Oriental and Western cuisine. The Peninsula Hong Kong has got eight restaurants (Japanese, Chinese, French, Swiss and other ones). In addition, there are several bars and a special lobby for afternoon tea. The price per night for a Deluxe Room is 340 euro.

PLATINUM

33


PLATINUM

Украшения для восточных людей не просто красивая игрушка, это талис ман, которым они пытаются "задоб рить" силы природы. Именно поэтому такие изделия украшают обложки самых престижных модных журналов мира. Platinum не исключение. Похоже, Сhristian Dior тоже испытывает благоговейный трепет перед флорой и фауной, это видно по коллекции Incroyables et Merveilleuses. Например, кольцо "Колоски пшеницы" золотые стебельки как будто направляют колоски, украшенные белыми брил лиантами, к источнику всей жизни на Земле аквамарин идеально справляется с миссией, возложенной на него. Цена 74 250 евро. For oriental people decorations are not just pretty trifles or pleasant toys. They are talismans with the help of which people try to make nature powers more merciful. Such things as decorations of Incroyables et Merveilleuses collection by Christian Dior, especially a ring "Ears of Wheat", are very popular in Asia and make the covers of the worldwide famous magazines such as Platinum more beautiful. The price is 74 250 euro.

PLATINUM

Китайцы настолько преданы философии фэншуй, что вывели специальную ры бусимвол этого учения. Назвали ее "арована Scleropages Formosus". Внесем ясность: ничего общего с обычными американскими арованами у китайской рыбки нет. Элитная Scleropages Formosus имеет вы тянутую форму тела и острые плавники. Взрослая особь достигает в длину 40см. Каж дая восточная семья мечтает завести в своем аквариуме такой живой талисман, который просто обязан принести в дом счастье, бла гополучие, достаток и здоровье. Для многих это становится целью всей жизни, увы, часто недостижимой. Цена 32 000 евро. The Chinese are so faithful to Feng Shui philosophy that they have grown a special fish as a symbol of this ancient science. Its name is Arowana Scleropages Formosus, but it has nothing in common with ordinary American Arowanas. This elite fish has a porrect body of about 0,4 m and sharp fins. The fish is rather expensive, but every Oriental family is dreaming of pur chasing it. The price is 32 000 euro.

34

PLATINUM


PLATINUM

Восточные женщины отличаются неве роятным для нашего времени умени ем скрывать тело под одеждой, в то время как современные барышни с "западным" менталитетом, не стесняясь, де монстрируют наготу. Летом главной вещью в гардеробе любой модницы является купаль ник. Лучший пляжный комплект этого сезона, вошедший в коллекцию Cruise, создал Марк Якобс с оглядкой на богатое наследие Louis Vuitton идеальный крой позволяет скрыть недостатки фигуры и подчеркнуть достоинства. Знаменитая торговая марка верна традициям высокого качества. Цена 770 евро. Oriental women have got almost an unbeliev able in our times skill. They can cover their bodies from top to toe even with a minimal amount of clothes. A bath suite of the Cruise Collection designed by Marc Jacobs with the help of the rich creative traditions of Louis Vuitton Company, has been acknowledged the best this summer season. An ideal cutting of the suite is recognizable at once. The price is 770 euro.

PLATINUM

По традиции самые дорогие чаи мира определяются в ходе торгов на аук ционах в Гонконге и Гуанчжоу. В этом году хитом сезона стал знаме нитый китайский чай "Да Хун Пао". О его происхождении рассказывает красивая леген да. Однажды император династии Мин ехал на юг с неизлечимо больной матерью. Остановив шись на ночлег у гор Уишань, сын напоил ее чаем из листьев росшего неподалеку куста. Как ни странно, наутро родительнице полег чало, а через неделю она выздоровела. Сегодня Да Хун Пао заваривают всего в нескольких заведениях во всем мире. Цена 443 000 евро за килограмм. Traditionally, the best blends of tea are selected at the annual auctions in Hong Kong and Guangzhou. This year the "Number One" tea in the world is the famous Chinese "Da Hong Pao" blend, a very ancient one, the taste of which was highly evaluated by Chinese Emperors. This exclusive tonic beverage is prepared only in a specialized tea houses of China. The price of "Da Hong Pao" tea is 443 000 euro for a kilogram.

PLATINUM

35


PLATINUM

Нарды одна из древнейших восточ ных игр. Место ее изобретения точно неизвестно, но есть свидетельства, что люди увлекаются нардами уже 5 тысяч лет. Самая старая из досок для игры в нарды обнаружена в Малой Азии, ей более 3 тысячелетий. По легенде, индусы, прове ряя сообразительность персов, передали им шахматы, не объяснив, как в них играть. Но те не только разгадали секрет, а взамен послали в Индию нарды, которые местные мудрецы не могли разгадать 12 лет. В настоящее время захватывающая игра поль зуется широкой популярностью. В крупных го родах есть клубы любителей нард, проводят ся международные турниры. Недавно энтузи асты этой игры получили роскошный подарок, воплощение их грез от компании Goldstriker. Это лимитированное издание драгоценного на бора для игры. Каждая половинка доски укра шена 61 тысячей черных, белых и желтых бриллиантов. Каждая шашка инкрустирована почти 3 тысячами бриллиантов. В общем, на оформление набора, кроме камней, пошло 6,77кг золота и около 150г серебра. Цена 325 000 евро.

36

PLATINUM

Backgammon is one of the most ancient oriental games. The place of its invention is not known precisely, but there are many testimonies of this game existence for more than 5 thousand years. The most ancient backgammon board was discovered in Asia Minor, its age is more than 3000 years. There is a legend that once upon a time Hindu men presented the chess to Persians and did not explain the rules of this game. Wise Persian men did not only decipher the Indian "play secret", but invented on its base their own game that turned out to be a very interesting one. Now the backgammon is very popular throughout the world. Recently, enthusiasts of backgammon have got a luxury present from Goldstriker Company. It has produced a limited edition of the precious diamonddecorated backgam mon game sets, every half of the board is enchased in 61 thousand of black, white and yellow diamonds. All draughts are decorated with diamonds too. All in all, for each game set decoration they used 6,77 kg of gold and almost 150 g of silver. The price is 325 000 euro.


PLATINUM

Духи Sol/Sun от Ramon Molvizar, созданные дизайнером Королевского Двора Испании, это искусство, во площенное в аромате, в котором гар монично сочетаются ноты роскоши и чувствен ного блаженства, окутанные таинством Восто ка. Содержащие в своем составе 22х карат ное золото, они предназначены для страстной женщины, уверенной в себе и расцветающей под яркими лучами солнца. Верхние ноты бер гамота и имбиря, перетекающие в цветочные средние ароматы розовой орхидеи, лотоса и белого жасмина, вдохновляют своей эмоциональ ностью и мягко сменяются теплом мускуса и сахарного тростника. Цена 170 евро. Perfume Sol/Sun Ramon Molvizar was created by a designer of the Royal Court of Spain. There is art and temptation embodied in this aroma. Notes of luxury and sensual felicity are harmoniously combined in it. Containing 22K gold, it is created for a passionate and selfassured woman, who is ready to blossom like a flower in bright sun rays. This perfume can inspire any lady with its emotional fragrance. The price is 170 euro.

PLATINUM

Пусть сумки Birkin торгового Дома Hermes продолжают обрастать легендами и пользоваться популярностью, грани чащей со спросом на товары широ кого потребления, однако женщины, обла дающие тонким вкусом, знают, что ма ленькое чудо, выпущенное еще в 30х годах прошлого столетия и впоследствии названное Kelly, до сих пор остается роскошной вершиной в этом виде аксессуаров. Принцесса Монако, очаровательная акт риса Грейс Келли во время атаки папарацци прикрыла ею свой беременный живот и этот наивный в своей непод купной искренности снимок оказался на обложке журна ла Life. Нынешняя волна, поднявшая на гребень моды сумку Kelly, пришла с Вос тока. Маленькие, миниатюрные, словно фарфоровые куклы, японки, летят как мотыльки на волшебный цвет Kelly XXI века. Цена 3 800 евро.

Fashion for spacious women's handbags came to us from the East. This tendency was immediately accepted by the wellknown Western designers. French company Hermes, for example, produces such roomy accessories especially for modern and fashionable girls. The original handbag is made of the best gen uine scratch resist ant leather. Buttons and other metal acces sories are made of gold and precious palladium. Hermes Company has got special "relations" with bags for ladies, that began almost a century ago. And for all this time there have been a plenty of famous and welltodo women who are eager to purchase such original accessories. That is why the price 3 800 euro for a Hermes handbag is quite reasonable.

PLATINUM

37


PLATINUM

Японский меч как произведение ис кусства и предмет почитания зани мает особое место в восточной культуре. Орудие самураев не име ет аналогов по своим боевым качествам, а подчас наделяется и мистическими свойства ми. Одним из самых уникальных лотов, выстав ленных на аукционе Christie's, является легендарный катана, созданный масте ром Юкихира из провинции Бунго, относящийся к периоду Кама куры (XIIXIII вв). Меч отличает стройность и элегантная изо гнутость в классическом стиле, неверо ятным является тот факт, что ору жие практически идеально сохрани лось. Коллекционеры чуть не передрались за такой раритетный эк земпляр. Победителем стал ценитель японского оружия, не пожалевший 107 000 евро.

A Japanese sword as a creation of art and a sacred thing at the same time takes a special place in the oriental culture. Fighting qual ities of the samurai weapon is acknowledged as the unique and many people in the east still believe that such swords possess some mystic prop erties. One of the most original lots announced at the Christie`s auction is an ancient samurai sword that was made in 1213 centuries by a famous Yukihira armourer from the Japanese province Bungo. It is performed in the classical style and the fact that this weapon has perfectly preserved its original appearance is amazing. There began a real fight over this precious sword at auction. A winner of the "battle" paid for the unique weapon 107 000 euro.

PLATINUM

Шелковые жакеты, расшитые пионами, как и прочие элементы традиционного китайского костюма не сходят с мировых подиумов. Наверное, этим и объясняется всемирная популярность гонконгского бренда класса "люкс" Shanghai Tang. Дизайнерам торговой марки удалось наилучшим образом соединить в своих изделиях народную классику с современными тенденциями, такая одежда уже завоевала сердца модников по всему миру. Взять хотя бы прекрасное платье из красного шелка с атласным воротом, явно претендующее на то, чтобы о нем говорили "haute couture покитайски". Цена 505 евро. Silk jackets embroidered with peonies and other elements of a traditional Chinese suit are "habitues" of world podiums. The global popularity of Hong Kong luxury brand Shanghai Tang is no doubt driven by modern references to these symbols. Its designers have succeed ed at combining folk classical and modern design. A wonderful dress of red silk with satin collar is a real Chinese haute couture chef d`oeuvre. The price is 505 euro.

38

PLATINUM


PLATINUM

Популярная в мире марка люксовых автомобилей Lexus, которая явля ется американским подразделением японского автоконцерна Toyota, успешно движется по пути завоевания мирово го авторынка. Чтобы соперничать на равных с такими автогигантами, как MercedesBenz, BMW и Audi, компания выпустила флагманскую модель своего элитного ряда, LS 600h, рас считанного на "самых взыскательных и состо ятельных". Автомобиль приводится в движение согласованной системой из восьмицилиндрово го двигателя объемом 5 литров и нескольких электродвигателей. То есть, он относится к разновидности гибридов. Покупателю это даст, в первую очередь, значительную эко номию топлива. Солидный седан потребляет на 100км пробега не больше 14 литров горю чего. Во время движения генератор бензино вого двигателя заряжает аккумуляторы электродвигателя, после чего отключается в автоматическом режиме и Lexus, не снижая скорости, продолжает движение. Кроме это го, гибрид "любит" природу он в пять раз экологичнее своего обычного собрата. Цена 150 000 евро.

A relatively young, but already very popular all over the world luxury auto trademark Lexus that American unit of Japanese Toyota Motor Company successfully develops itself. Lexus company decided to produce its own flagman model of LS 600h elite car range to compete with such famous auto giants as MercedesBenz, BMW and Audi. This auto is developed specially for "the most demanding and welltodo" purchasers. The automobile is driven by a coordinated system of engines, consisting of the octacylinder engine, volume of which is 5 liters, and of several electric motors. In other words, this auto is referred to a "hybrid" variety of automobiles that are in great fashion now. For the purchaser it is, first of all, a considerable gasoline saving. This rather massive hardtop needs only 14 liters of gasoline for 100 kilometers run. When the gasoline engine and electric motors work in full operation, power output of Lexus LS 600h is 420 hp. A new Lexus takes great care of environment it is five times more ecological than its ordinary "car fellows". The price is 150 000 euro.

PLATINUM

39


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


MASTER TOURBILLON

A reference complication merging precision and reliability. Large balance with an inertia of 11.5 mg x cm2, grade 5 titanium carriage, second time-zone, bidirectional jumping date display. Mechanical automatic movement 978, made in-house (details exposed for photo). Manufacture

Jaeger-LeCoultre, VallÎe

de

Joux,

Switzerland, since 1833.

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 3357646

For information + 41 21 845 02 02 - www.jaeger-lecoultre.com


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Pure Performance Absolute

ww


Precision

w w. b r e i t l i n g . c o m

Äîñêîíàëå âèêîíàííÿ. Áåçóìîâíà òî÷í³ñòü. Íàøå ïîêëèêàííÿ ñòâîðþâàòè íàéá³ëüø íàä³éí³ òà íàéòî÷íèø³ ³íñòðóìåíòè äëÿ íàéâèáàãëèâ³øèõ ïðîôåñ³îíàë³â. Êîæíà äåòàëü ãîäèííèêà ñòâîðåíà ó ïðàãíåíí³ â äîñêîíàëîñò³. Óñ³ õðîíîãðàôè â³äïîâ³äàþòü íàéñóâîð³øèì âèìîãàì íàä³éíîñò³ òà ôóíêö³îíàëüíîñò³. Ñàìå òîìó Breitling – öå ºäèíà êîìïàí³ÿ, óñ³ ãîäèííèêîâ³ ìåõàí³çìè ÿêî¿ ìàþòü ñåðòèô³êàò õðîíîìåòðè¿ (COSC). Ïîñò³éíèì ïîñòà÷àëüíèêîì äëÿ àâ³àö³¿ âèïàäêîâî íå ñòàþòü.

Chronomat Åòàëîí àâòîìàòè÷íèõ õðîíîãðàô³â ç àâòîï³äçàâîäîì. Ñåðòèôàêîâàíèé Øâåéöàðñüêèì ²íñòèòóòîì Õðîíîìåò𳿠COSC.

КИЇВ, "CRYSTAL"

вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 2786111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR",

гранд-готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL",

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ",

вул. Артема, 121, тел. (062) 335-76-46


Попутчик

После того, как стало извест но, что в этом году Украину на "Евровидении" будет представ лять Ани Лорак, все вздохнули с облегчением и начали гото виться принимать следующий конкурс в Киеве. И хоть этому не суждено было случиться, мил лионы почитателей творчества певицы не испытали чувство горечи и считают вторе место, плюс престижный приз Artistic Award Eurovision Song Contest настоящей победой.

НGНаraпmуmтиyк Platinum: Вы превосходно выступили на "Евровидении2008". Не собираетесь ли в следующем году, по примеру Димы Билана, улучшить результат? Ани Лорак: Пока нахожусь под впе чатлением от этого конкурса и сов сем не думаю о том, чтобы снова по участвовать в нем. Поскольку нашу команду считают фаворитами, нас уже пригласили на гастроли по Европе. Я недавно вернулась из Лондона. В об щем, работы невпроворот. Pl.: Каким образом будет развивать ся Ваша карьера, я так понимаю, следующий шаг завоевание мирового шоубизнеса? А.Л.: Да, как раз сейчас этим и за нимаюсь. Хочется закрепить успех и посетить как можно больше стран. В планах запись англоязычного альбо ма. Ни у кого не вызывает сомнений, что он будет востребован. В Белграде я получила премию Artistic Award

46

PLATINUM

Eurovision Song Contest, которую вручают лучшему артисту по мнению организаторов конкурса. Теперь моя цель Grammy. Pl.: Вы ведете "звездную" жизнь? Любите ли посещать модные тусовки, давать прессе по воды для сплетен, или относитесь к этим ве щам, как к продолжению профессии, из разря да: "надо так надо"? А.Л.: Я, скорее, принимаю этот образ жизни. Мне хочется, чтобы меня узнавали, покупали диски, интересовались моим творчеством, приходили на концерты. И для этого прихо дится участвовать во многих мероприятиях. Но не могу сказать, что я в восторге от не которых из них. Гораздо больше люблю отды хать не с тем обществом, которое мне навя зывают в "богемной среде", а с друзьями и близкими людьми. Pl.: Любители ли путешествовать? Как часто удается это делать просто так, для собственного удовольствия, а не в гастроль ном графике? Любимые страны? А.Л.: О, я просто обожаю путешествовать! К


сожалению, не всегда хватает времени. Но я стараюсь два раза в год куданибудь выез жать. Этой зимой посетила Таиланд оста лась в восторге от этой восточной страны, здесь меня поразило буквально все: приро да, люди, традиции. После "Евровидения", естественно, хочется отдохнуть. Например, уединиться на какомнибудь необитаемом острове, где есть только море, солнце и 100процентный релакс. Pl.: Если бы можно было выбирать родину, какую страну Вы бы предпочли? А.Л.: Я патриот и живу на своей родине. Безусловно, есть множество других прекрас ных государств: Франция, Испания, Италия, и я хотела бы иметь гденибудь там недвижи мость. В доме моей мечты обязательно будет студия звукозаписи, комната для занятий хо реографией и миниаэродром во дворе, чтобы я смогла вылетать на концерты прямо оттуда. Pl.: Как Вам кажется, к чему в жизни стоит стремиться к западному комфорту или к ценностям восточной мудрости?

А.Л.: Помоему, стремиться надо, в первую очередь, к тому, чтобы понять себя, отве тить на главные вопросы: кто я? Чего хочу в этой жизни? Важно заниматься развитием своих внутренних, духовных качеств, и главное никогда не прекращать самосовер шенствоваться. Люди могут и должны стано виться лучше. А что касается материальных благ, то они придут. Если человек хочет купить самый лучший автомобиль, то необхо димо просто поставить цель и заработать денег на свою мечту. Pl.: Не задела ли Вас модная нынче волна увлечений Востоком? Как относитесь к вос точным методикам по оздоровлению души и те ла, к йоге, например? А.Л.: Замечательно отношусь к увлечениям подобного рода. Но пока не хватает времени освоить эти науки, хотя меня всегда очень интересовала такая религия как буддизм, в которой все основано на непрекращающейся работе над собой. Анна Звягинцева

PLATINUM

47


Пункт назначения

GHGyraanttdTokyo В духе восточного умиротворения

Вершина Токио

Spa в каждой ванной

Путешественники особая братия, им постоянно необходима "подпитка" в виде будоражащих ощущений от пока непознан ных мест. Япония одно из самых не обычных государств мира, ультрасовре менная процветающая держава. Знакомство со страной восходящего солнца желатель но начать с одного из лучших в мире, роскошного отеля Grand Hyatt Tokyo. Открылся он в 2003 году в престижном квартале Роппонги и занял достойное мес то среди фешенебельных магазинов, центра современного искусства, театра и впечат ляющих небоскребов. Номера отеля обстав лены в западном стиле и оборудованы по последнему слову техники. Отдельного упо минания заслуживают Президентский люкс единственный в Токио с собственным бассей ном и превосходный spaцентр. К услугам гостей 7 ресторанов, один из них Keyakizaka, в этом году получил звезду Michelin и стал знаковым местом столицы. Екатерина Тимофеева

48

PLATINUM


Пункт назначения

К телепорту на вершину блаженства Величие Conrad

ОкОоамзфиосрта 31этажный отель Conrad Centennial, расположенный в самом центре деловой части Сингапура, построен в 1996 году и уже успел завоевать популярность, он награжден несколькими международными призами за высокое качество обслужива ния и оригинальность интерьеров. Более 500 номеров, 25 из которых сьюты, декорированы по оригинальным дизайнер ским проектам, панорамные окна выходят на живописный Marina Bay. В каждой комнате постоянно обновляются цветоч ные композиции. На верхних этажах рас положены номера повышенной комфортнос ти, в которые по запросу доставляют завтраки, соки, фрукты. О полноценном питании гостей заботятся три ресторана китайской и интернациональной кухни, несколько кафе. Для людей, ценящих каждую минуту, тоже созданы все условия. В Conrad Centennial имеются бизнесцентр, несколько конференцзалов. Екатерина Тимофеева

50

PLATINUM


В тему номера

Отдохнуть и просветиться… …можно в Гонконге, в недавно открывшемся Jen (Дзен) отеле, предназначенном для путешест венников, которые ищут в своих странствиях не только комфорт, но и пытаются обрести гармонию с окружающим миром. Дело в том, что гостиницу построили в соответствии со всеми нормами древнего учения "дзен", овладев ко торым, можно познать смысл жизни. Здание расположено в наиболее энергетически благо приятном районе неподалеку от университета и развлекательных центров; дизайн номеров выдержан в стиле "дзен": деревянные полы, высокие потолки и светлые цвета; между гос тиницей и главными вокзалами курсирует бес платный шаттл все это обеспечивает прият ный отдых и заряжает положительной энергией.

Да будет свет! "Симфония огней" так называется лазерное шоу, которое представляется на крышах и сте нах 20 гонконгских небоскребов в деловом центре города. Каждый вечер на "Аллее звезд" (откуда открывается лучший вид на представ ление) собираются тысячи зрителей и замирают в ожидании начала феерического действа, для усиления эффекта собравшиеся настраивают ра диоприемники на специальную волну, где пере дается музыка, ритмично совпадающая с эпизо дами шоу. "Симфония огней" вошла в "Книгу рекордов Гиннеса" как "самое масштабное пос тоянно действующее светозвуковое представ ление в мире", шоу служит настоящей приман кой для туристов, которые "слетаются" на яр кий свет лазерных лучей, словно мотыльки.

До чего техника "дошла"! Даже отъявленные скептики открыли рты, когда японские ученые пообещали, что можно будет ощущать запахи по мобильному телефо ну. Весной фантастическая новинка прошла "инициацию": компания NTT Communications провела испытания новой услуги Mobile Fragrance Communication ("Мобильное аро матное общение"). Во время разговора або ненты, подключившиеся к этой службе, посы лали друг другу специальные коды, у адре сата они обрабатывались встроенным в теле фон генератором запахов, который с точ ностью парфюмера составлял необходимую композицию сведения об ароматах "умная трубка" черпала из интернета, подключаясь к компьютеру через инфракрасный порт.

52

PLATINUM


Пункт назначения

Разрушая Р стереотипы Еще несколько столетий назад Гонконг был небольшой рыбацкой деревушкой, се годня это городстрана: здесь гово рят на многих языках, исповедуют раз ные религии и разрушают, давно несоот ветствующие действительности, но плот но засевшие в "скроенных на западный манер" умах, стереотипы о "нищей Азии". Современный Гонконг часто назы вают "Лабораторией нового времени" многочисленные небоскребы, роскошные бутики и шикарные отели дают для этого все основания. Путешественникам необычный город дарит возможность собственными глазами увидеть гармоничное сочетание древних китайских традиций и западного образа жизни. Лучше всего ощутить этот экзотический "микс" можно в пятизвездочном Four Seasons Hotel Hong Kong, грандиозное здание гостиницы из

54

PLATINUM

стекла и металла располагается в центре го рода. Элегантная мебель, яркие панно, ог ромные окна от пола до потолка каждая де таль номера, убранного в современном стиле, играет важную роль, помогая расширить внут реннее пространство комнат, сделать их светлее и уютнее. Из окон открывается заво раживающий вид на пик Виктория и гавань, по синей глади которой скользят многочисленные суда. Оригинальное сочетание современного и азиатского стилей обыгрывается и в общест венных зонах отеля. Грамотное слияние но вейшего оборудования и традиционной лечеб ной медицины востока прослеживается в spa центре, к услугам гостей: бассейн, сауна, тренажерный зал и широкий выбор лечебнооз доровительных программ. Рестораны и бары Four Seasons Hotel Hong Kong также полны неотразимо модной эклектики. Екатерина Тимофеева


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL",

ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ",

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73

вул. Артема, 121, тел. (062) 335 76 46


Пункт назначения

Pierre Restaurant

Фешенебельная Ф сдержанность Гонконг уникальное место, которое, благодаря гармоничному сочетанию древ нейших традиций и ультрасовременного облика, обладает особым обаянием. Здесь жизнь не останавливается ни на секунду, поэтому найти развлечение по душе можно в любое время суток. А вот отдыхать после динамичных и насы щенных прогулок лучше всего в фешене бельном отеле Mandarin Oriental Hong Kong, который расположен в центре горо да, по соседству с дорогими бутиками и развлекательными центрами. Уже более 40 лет Mandarin Oriental Hong Kong делает свою работу лучше остальных (что неодно кратно было отмечено престижными награда ми): окружает гостей искренней заботой и с

Deluxe Oriental Suite Living Room

56

PLATINUM

радостью выполняет любое их желание. Внут реннее убранство гостиницы представляет со бой эффектный микс вычурных восточных моти вов и супермодных деталей в стиле "хайтек". Атмосфера изящества и элегантности царит здесь, ею пропитан каждый из 502 номеров отеля и все его публичные зоны: центр Mandarin Spa, предлагающий посетителям ле чебнооздоровительную программу для организ ма, открытый бассейн, гидротерапевтический кабинет и китайские бани; четыре изысканных ресторана, которые способны удовлетворить гастрономические капризы любого гурмана, и шесть баров, поражающих изобилием легких закусок и напитков; а также залы для встреч и заседаний, рассчитанные на 600 человек. Екатерина Тимофеева

Deluxe Oriental Suite Bedroom

Mandarin Suite Bathroom


Пункт назначения

ЗЗкоампфадонрытй

на Востоке

50 метров наслаждения

Гонконг вызывает массу ассоциаций: морские приключения, пираты и таин ственные китайские "триады". Навер ное, причина этого кроется в том, что именно флибустьеры и авантюрис ты сделали город тем, чем он явля ется и по сей день символом "оза паднивания" Востока. Сейчас Гонконг поражает гостей ультрасовременным обликом, благодаря многочисленным не боскребам, модным бутикам и роскошным отелям, Grand Hyatt Hong Kong один из самых шикарных на острове. Он рас положен на берегу Китайского моря, в живописной бухте Виктория. Выполненная в современном стиле, но с использовани ем элементов восточного дизайна, гости ница претендует на статус лучшей в Гон конге, и для этого у нее есть все осно вания. Ослепительный панорамный вид, ве

ликолепные номера, безукоризненный сервис и длинный список высокопоставленных посто яльцев выгодно выделяют Grand Hyatt среди остальных отелей острова. Рестораны балуют гостей кулинарными изысками: One Harbor Road предлагает кантонскую кухню, Grissini итальянскую, Kaetsu японскую, Grand Cafe интернациональную. Особая гор дость отеля новый клубный комплекс Plateau, обошедшийся Grand Hyatt в 10 миллионов долла ров! Здесь можно не просто хорошо отдохнуть, но и восстановить здоровье. На огромной тер ритории Plateau разместились процедурные ка бинеты, фитнессцентр, тренировочные залы с новейшим оборудованием, 50метровый плава тельный бассейн, сауна и парная. Grand Hyatt Hong Kong идеально сочетает в се бе традиции азиатского гостеприимства и новые достижения международной индустрии туризма. Анна Звягинцева

Как в лучших ресторанах Европы

58

PLATINUM


Одесса, ул.Греческая, 40 Киев (в стадии открытия) Донецк, ул.Артема, 119 тел. +38 062 304 93 29 Запорожье, ТЦ "Пальмира Плаза" пр.Ленина, 92, 2эт. тел. +38 061 289 08 45 Харьков, ТЦ "Атриум" ул.Сумская, 102 тел. +38 057 715 75 93 Днепропетровск, ТЦ "Атриум" пр.Карла Маркса, 22, 2эт. тел. +38 056 373 83 25 Луганск, ул.Демехина, 27 тел. +38 064 253 31 38 Львов, ТЦ "Пiвденний" Севастополь (в стадии открытия)


В тему номера

Полный фэн&шуй Путешественники, побывавшие в Азии, возвраща ются домой с сувенирами в чемоданах и "фэн шуем" в словарном запасе. Еще недавно зако выристое слово вызывало улыбку, теперь же восточным учением о взаимодействии человека, жилья и окружающего мира не на шутку увлек лись многие наши соотечественники. Но если читать "тонны" тематической литературы не хватает времени, а "офэншуить" жизнь все же хочется, то есть неизменный минимум правил, которые помогают всем и всегда. Вопервых, самое важное место в доме спальня, здесь должно быть просторно, а главное восточную часть комнаты обязательно надо озеленить этот нехитрый прием поможет улучшить здоровье и увеличить благосостояние.

Пища не для размышлений Считаете себя искушенным гурманом? Значит, Китай уже заключил вас в свои кулинарные объ ятия, и главные правила местной кухни: рис всему голова, и два основных "нет" нет живот ным жирам и продуктам без термической обработ ки, вам известны. Но есть настолько экстремаль ные блюда, что официанты, подавая их туристам, приговаривают: "Приятного аппетита! Только не спрашивайте, из чего мы готовим". Вот эта тройка изысков: суп из ласточкиных гнезд, жа реные медвежьи ладошки и "лунхудоу" кушанье из мяса дикой леопардовой кошки и змеи. Ки тайские названия шедевров звучат красиво (главное непонятно), на тарелке все выгля дит аппетитно и проблем с желудком не будет, если не задавать кулинарам лишних вопросов.

"Каменное сердце" Китая Восток полон загадок для нас, европейцев, но Китай самая таинственная из них. Здесь все "шиворотнавыворот", даже многодетным семьям присуждаются не награды, а штрафы. Да и сердце у Китая "каменное". Так го ворят о национальном парке "Каменный лес" уникальный массив находится в провинции Юньнань. В результате движения земной коры эта область превратилась из моря в сушу, а горная порода, сформировавшаяся в океане, чудесным образом стала "лесом". Необычный, изломанный пейзаж создает бесчисленные пе реплетения лабиринтов, в которых можно за теряться, любуясь завораживающими шедевра ми, созданными самой природой, скалами, похожими на деревья, животных и людей.

60

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

The fusion between Ceramic, 18K Red Gold and Rubber.

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд готель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", тел. (044) 278 61 11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370 38 39 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 335 76 46 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785 03 85


Пункт назначения

ВВскоалзшкаебная Мьянмы

Настоящей дорогой открытий может стать для путешественника круиз по реке Айарвади, что пересекает Бирму (нынешняя Мьянма) с севера на юг. Цель тура, который продлится четыре дня и три ночи, всемирно известный старинный храмовый комплекс Баган. Роскошным средством передвижения послужит прекрасный теплоход Road to Mandalay, спущенный на воду в Германии и несколько лет выполнявший круизные рейсы по Рейну. В 1996 году, когда пра вительство Бирмы задумало путешествия по реке Айарвади как продолжение маршрута Восточного экспресса, теплоход своим хо дом, через все моря и океаны переправили в Мьянму. Сейчас этот элегантный двухпа лубный красавец готов предоставить пасса жирам двух и одноместные каюты, а также 24 люкса, прогулочную палубу, музыкальный бар. А сказочные красоты тропиков и десятки храмов по берегам реки заворожат любого. Екатерина Тимофеева

62

PLATINUM


СЕКРЕТЫ ВИННОЙ КАРТЫ РЕСТОРАНА «ТИТАНИК» Сомелье ресторана «Титаник» Ярослав Лушников считает, что вино нужно любить, и только тогда этот божественный напиток откроет вашему сердцу все свои секреты. – Ярослав, скажите, какими принципами вы руководствова лись при составлении винной карты ресторана? – Я делал акцент на Бургундии. Вина именно этого региона были широко представлены в ресторанах лайнера «Титаник». Это MEURSAULT, CORTONCHARLEMAGNE, MONTRAHET, GEVREYCHAMBERTIN, ECHEZAU. – А что изменилось за последние сто лет в виноделии? – На рынок уверенно вышли страны Нового света. Элит ные вина производства Чили, Австралии, Аргентины, Уруг вая, ЮАР, США занимают достойное место в нашей вин ной карте. – Говорят, что сейчас модно пить итальянское вино… Київ, вул. Панаса Мирного, 8 Телефон: +38 (044) 569 19 39, 569 19 40 Моб. телефон: +38 067 233 82 07

– Действительно, с середины 80х годов ХХ века итальян цы успешно соперничают с французами и уверенно выходят на мировой рынок. Они много экспериментируют, и у них это очень хорошо получается. – Значит ли это, что Франция уступила свои позиции ми рового лидера? – Франция бережно хранит винодельческие традиции, по этому мы гордимся пятеркой лучших французских вин, представленных в нашей карте. CHATEAU LATOUR, CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD, CHATEAU LAFITE ROTHSCHILD, CHATEAU MARGAUX, CHATEAU BRION – это роскошная классика, неподвластная веяниям моды. #8, Panasa Myrnogo Street, Kiev Phone: +38 (044) 569 19 39, 569 19 40 Mob. phone: +38 067 233 82 07


Пункт назначения

Вход в "пещеру" Аладдина

В покоях достойных Визиря

ППревосходя ожидания Столица ОАЭ, Абу Даби город повос точному очаровательный и загадочный, но позападному ультрасовременный. И если неповторимый местный колорит пе редает традиционная архитектура, пыш ные парки и сады, то "дыхание" модерна ощущается в высотных зданиях, модных бутиках и шикарных отелях. Пятизвездочный Emirates Palace Hotel, являющийся одним из лучших в мегаполи се, дарит своим посетителям настоящую арабскую сказку. Вообразите только, как при такой заявке могут выглядеть номера отеля, 302 из них просто пре дел мечтаний путешественников, дизайн каждого это искусное сочетание блед ных оттенков голубого, зеленого, беже вого и золотого цветов, шелковой обив ки, экстравагантной мебели. Ну, а красо ту 108 люксов разной категории невозмож но описать словами это нужно видеть. Больше всего гости Emirates Palace Hotel будут поражены уникальной возможностью ак

64

PLATINUM

тивного использования современных информа ционных технологий. В отеле установлена ин терактивная система управления (почти на всех языках мира!) аудио и видеотехникой и другими устройствами. В каждой комнате уста новлены плазменные панели с диагональю 125см, (в сьютах 150см), они выполняют роль не только телевизора, но и монитора компьютера. Изысканные рестораны гостиницы предлагают посетителям отведать шедевры кулинарного искусства. В Le Vendome Brasserie сочета ется превосходное буфетное и гурманское меню здесь все желания посетителей, от самого простого до суперсложного, воплотят в жизнь. Sayad очарует интерьерами, блюда ми из морепродуктов и сервировкой на изыс канной серебряной посуде. В восточном и западном крыле гостиницы рас положены фитнессцентры, оборудованные са мыми современными тренажерами. Огромный Дворцовый центр международных кон ференций отеля никогда не пустует. Екатерина Тимофеева


Платиновая мода

ВпВлоасттионкаи В наших представлениях Восток издревле связан с многоцветным изобилием сокровищ. Именно там нас ждут сказочные пещеры, полные ру бинов, сапфиров, изумрудов. Даже остров графа Монте Кристо мы при вычно помещаем гдето у линии сме ны дат. И мало кому приходит в го лову, что самим жителям Востока гораздо больше по нраву спокойно благородная, но нисколько не моно тонная гамма платины. Созерцатель ный ум жителей Азии давно смекнул, сколько пищи для чувств таится в сдержанном блеске самого благород ного из металлов, а если приложить к этому невероятную усидчивость и трудолюбие, свойственные им, то ре зультатов можно добиться невероят ных! В подборке представлена лишь капля из безбрежного океана платино вой моды. Но и та впечатляет.

1

2

In our imagination the Far East is associated with the multicoloured sparkling treasures. Even a famous Monte Cristo Island seems to be situated some where in the Pacific expanses. But may be for the Asian people a moderate glimmer of platinum looks much more pleasant. They know how much pure feelings there are in the noble metal shining. They are embodied in all platinum fashion things too.

66

PLATINUM 3


4

5

6

7

8

9

10

11 13

12

1, 6. Костюм, сумка Bottega Veneta. 2. Колье Magerit. 3, 13. Костюм, клатч Versace. 4. Часы Harry Winston. 5, 8. Сумка, платье Valentino. 7. Кольцо Luca Carati. 9. Костюм Frankie Morello. 10. Часы Lange&Soehne. 11. Босоножки Emanuel Ungaro. 12. Сандалии Bally.


1

4

РВРоодсотомкас Отгадайте загадку: запад ные "снаружи" восточные "внутри", о ком речь? Да все о них же о певи цах, актрисах, моделях и просто светских львицах в общем, о звездах, к статусу которых их причис ляют поклонники. Проведя небольшое журналистское расследование, удалось выяснить около половины современных сладкоголосых див и героинь кино и те леэкрана имеют восточные корни. Так это еще не очень глубоко "копая"! Например, родители знаме нитой голливудской актрисы Люси Лью еще до ее рожде ния иммигрировали в США из КНР. И хоть "ангелу Чарли" не пришлось "шагать друж ным строем" в рядах ки тайских пионеров, многие критики считают, что успеха она добилась, во многом бла годаря своей экзотической внешности, которую как нельзя

2

3

5


6

9

1. Джессика Альба в одежде и аксессуарах от Dior. 2. Али шия Кис в платье от Jenny Packham. 3. Ашварии Рай в очках от Fendi. 4. Танг Вэи в платье от Alberto Ferretti. 5. Люси Лью в одежде от John Galliano. 6. Розарио Доусон в платье от Moschino. 7. Джессика Тан в платье от Salvatore Ferragamo. 8. Лин ЧиЛинг в платье от Salvatore Ferragamo. 9. Мишель Йео в одежде от Dior. 10. Нора Джонс в платье от Moschino.

ярче (как бы парадоксально это ни звучало) подчеркивают не национальные наряды, а роскошные костюмы от извест ного итальянского дизайнера Джона Гальяно. И даже мечта всех 17летних мальчиков, эф фектная блондинка Джессика Альба, сыгравшая соблазни тельную стриптизершу в куль товом фильме Фрэнка Миллера "Город грехов" и та имеет в своем "арсенале" предков из Азии. Но при этом, основная часть гардероба знаменитости состоит из брендовых вещей и аксессуаров от популярной французской торговой марки Dior. Та же история и с ос тальными "светилами": амери канская джазовая певица ин дийского происхождения Нора Джонс и актриса Розарио Доу сон предпочитают восхититель ные наряды Moschino, еще одна кинозвезда Танг Вэи жизни не мыслит без изысканных платьев Alberto Ferretti. Анна Звягинцева

7

8

10


Platinum must have

1

3

2

4

5

Разноцветный мир Модельеры, создавая коллекции, периодически вспоминают, что, кроме белого и черного, есть еще радуга цветов. Этим летом лекарством от "склероза" послужил колоритный Восток, который не жалуется на недостаток красок: сезонное "ноухау" яркие платья и пестрые аксессуары.

6

8

From time to time, modern mod ellers are trying to add "the rainbow" of natural and perfect tints to white and black colours. This summer the orien tal motives are the special rem edy for such recollections. Colourful dresses and accessories are seasonal "know how".

9

7

10

11 12 13 1. Клатч Roger Vivier. 2. Клатч Alison van der Lande. 3. Туфли Dior. 4. Часы Bovet. 5. Ремень John Galliano. 6. Платье Elie Saab. 7. Платье Valentino. 8. Сумка Prada. 9. Кольцо Clan de Vega. 10. Сумка Paule Ka. 11. Туфли Sergio Rossi. 12. Туфли Vicini. 13. Туфли Louis Vuitton.

70

PLATINUM


Platinum must have

1

2

3

4

5

Пляжный гардероб Несколько лет образ "восточной" девушки лишь изредка "мелькал" в коллекциях современных кутюрье. Но этим летом "послушной скром нице" уделили особое внимание. Даже для прогулок по пляжу ее не обнажили, а одели в закры тые и полузакрытые купальные костюмы и головной убор. For many years the image of a modest oriental Beauty has occa sionally appeared in dress col lections. This summer designers have paid a decent tribute to the Eastern charm. Even for the beach walking they have dressed Her in onepiece swimsuits. A hat is necessary too.

6

8

7

9

10

11

12

1. Шляпа Frankie Morello. 2. Сумка Kenzo. 3, 12. Очки, босоножки Dior. 4. Часы Breguet. 5. Кольцо Valente. 6. Костюм Anteprima. 7. Купальник Blugirl. 8. Сумка Prada. 9. Сумка Bally. 10. Босоножки Vicini. 11. Купальник Armand Basi.

72

PLATINUM


Platinum must have

1

2

3

4

5

Небывалый "микс" Самые потрясающие дизайнерские коллекции результат "стилесме шения". Эклектика всегда выигры вает на фоне стандартных форм. Нынешний сезон изобилует наряда ми, "укомплектованными" по форму ле: вольготный низ, плюс аксес суары a la "сами мы из Техаса" изящный восточный верх. The most striking designer deci sions are usually the result of a "style mixture". Unusual eclectic forms are brighter against the background of the ordinary dress es. This season abounds with gar ments composed of cozy skirts, casual accessories and top parts in a delicate oriental style.

6

8

9

7

10

1. Шляпа Purdey. 2. Колье Roberto Coin. 3. Жилет Armand Basi. 4. Часы JaegerLeCoultre. 5. Ремень Frankie Morello. 6. Костюм Mariella Burani. 7. Костюм Paule Ka. 8. Сумка Bill Amberg. 9. Куртка Moncler. 10. Сапоги Bally.

74

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 3357646

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ-ПОДАРКИ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Артема, 76, тел. (062) 381-06-12

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


Platinum must have

1

2

3

4

5

6

Эталон стиля Когда речь заходит об иконах стиля, первым возникает образ Грейс Келли, принцессы Монако, внезапно ушедшей из жизни 25 лет тому назад. На официальных визи тах, благотворительных мероприя тиях и дома, наедине с собой, она всегда оставалась неизменно гламурной и элегантной.

7

When people speak about style "icons", first of all, in our memory appears an image of Grace Kelly, a princess of Monaco, who almost 25 years ago went to "the better world". She looked elegant and glam not only at official ceremonies, but even at home.

8

10

9 12 11 1. Кольцо Carrera y Carrera. 2, 3. Кулон, кольцо Clan de Vega. 4. Клатч Valentino. 5, 8. Болеро, платье Dior. 6. Клатч Versace. 7, 10. Платье, ремешок Louis Vuitton. 9. Часы Harry Winston. 11. Босоножки Sergio Rossi. 12. Часы Breguet.

76

PLATINUM


Platinum представляет

ББез табу

Ямамото, фамилия в Японии такая же "редкая", как в России Иванов. Однако, для самых продвинутых модников, дизайнер Йоджи Ямамото икона, перед которой они затаивают дыхание. Как основателю направления "деконструктивизм", ему понадобилось более тридцати лет, чтобы стать признанным и ведущим дизайнером одежды авангардного стиля. Разработав концепцию сотворчества потребителя и создателя, Ямамото дал возможность покупателям легко трансформировать его модели одежды во время ношения. Безжалостно отрицая всякую вычурность и приторность, Ямамото сам себя называет "самобытный самурай". Он первый революционизировал традиционную восточную одежду, соединив ее с западным стилем. Его вещи часто сравнивают с "нарядами" кочевников или крестьян, так как они сшиты из льна и грубого полотна. Успех Ямамото прост, как все гениальное: очень много черного, ослепительнобелое, плюс пронзительно красное и… полная свобода. Павел Огородников

78

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", тел. (062) 335-76-46 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


Лучшие бутики мира

РРоскошь ради роскоши Бутик известной торговой марки или Дома моды это не просто фирменный магазин, во всяком случае, не рядовое торговое заведение. Это вещь уникальная, знаковая, определяющая стиль во всей системе отношений между компанией и покупателем. Именно поэтому на магазины такого ранга не скупятся, строят их по проектам лучших архитекторов, размещают в престижных кварталах мировых столиц и оформляют так, чтобы покупатель, попав в этот волшебный мир роскоши, не скоро нашел в себе силы покинуть его, не потратив в торговых залах запланированной суммы, а то и гораздо большей.

Yoshida Hiromi Бутик Hiromi Yoshida распо ложен в одном из самых ожив ленных районов Токио Ниши азаб. Здесь можно найти полную и постоянно обновляемую коллекцию одежды известного японского мо дельера. Нередкие гости в нем политиче ские деятели, VIPперсоны и бизнеследи, следящие за своим имиджем. Здесь же распо лагается ателье, в котором из дорогих, изысканных тканей шьют платья по ориги нальным проектам Хироми Йошида.

Dior Токийский магазин До ма моды Christian Dior один из самых больших в мире. Пло щадь этого архитек турного чуда более 11 тысяч кв.м. Его соз датель, зодчий Кацуе Сейджима работал в тесном контакте с од ним из лучших дизай неров мира Петером Марино. В здании гармонично уживаются тради ции и современность. На первых этажах нахо дятся отделы женской одежды, представленной на никелевых стойках и серебристых манекенах.

80

PLATINUM

Yohji Yamamoto Японский дизайнер Yohji Yamamoto открыл свой новый бутик в НьюЙорке на улице Gansevoort. Над проек том магазина работал известный архитектор Джунья Ишигами. Войдя в бутик через большую стеклянную дверь, ока зываешься в просторном светлом помещении, окруженном зеркалами. Эф фект бесконечных отражений усилен изящной бе лой мебелью. Ассортимент магазина коллекции эксклюзивной мужской и женской одежды.

Gucci Флагманский бутик компа нии Gucci открылся в центре Нью Йорка, на Пя той авеню, в начале этого года. Успех нового "приобретения" Gucci превзошел все ожидания. По уровню продаж он уже опережает другие бутики компании. Специ ально к открытию магазина креативный дирек тор Gucci Фрида Джианнини создала коллекцию эксклюзивной одежды, которую можно купить только здесь. Персонал магазина едва справ ляется с постоянным наплывом покупателей.


Must have

1

2 3

4

7

6

5

8 10

9

11

1. Купальник La Perla. 2. Колье Carrera y Carrera. 3, 5, 8. Зонт, шарф, кардиган Shanghai Tang. 4, 7. Костюм, ремень Dior. 6. Часы Bovet. 9. Сумка Louis Vuitton. 10. Босоножки Vicini. 11. Сумка Bottega Veneta.

82

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22,

тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 335-76-46


Platinum представляет

FpFaasrhaidon Светлана Шевель " мода моя жизнь

Недавно в днепропетровском пятизвездоч" ном гостиничном комплексе Sunray прошел Fashion parad. Вечер был насыщен яркими событиями " роскошными показами брендо" вой одежды от известнейших торговых ма" рок, презентациями стильных автомобилей и эксклюзивных спиртных напитков. Город давно "не видел" такой плотной концент" рации местной бизнес"элиты на квадратный метр. Изысканный фуршет, ведущая тор" жества Мария Ефросинина и сладкоголосая Ассия Ахат создавали особое настроение. Кульминационным моментом праздника стал показ коллекций от одного из самых престижных бутиков Днепропетровска " Colette, который входит в сеть Colette Fashion Group. Уже более 10 лет именно этим салонам отдают предпочтение отечест" венные ценители модных парижских и милан" ских новинок. Colette представил сезонные коллекции от Christian Dior, Dolce&Gabanna, Lanvin, Michael Kors, Sonia Rykiel. На правах рекламы

84

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

INSPIRED BY THE PAST, BUILT FOR THE FUTURE. LUMINOR 1950 TOURBILLON GMT. Hand-wound mechanical Tourbillon movement P.2005 calibre, three spring barrels, second time zone with 12/24 hr indicator, 6-day power reserve. Steel case 47 mm Ø. Steel buckle.

www.panerai.com

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL",

ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ",

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73

вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646


Платиновый дизайн

Любимая игра в обеденный перерыв Настольный теннис " самая популярная игра на Востоке. Ему посвящают театрализованные постановки, в его честь пишут стихи и сла" гают песни. Особенной гордостью там считаются олимпийские рекорды в этом виде соревнований. О том, что настольный теннис является "особой приближенной к императору" свидетельствует и недавний факт игры прези" дента Китая Ху Цзиньтао с двумя знаменитыми чемпионами " Ван Нанем из Китая и Ай Фуру" харой из Японии. Присутствующий на "матче" премьер"министр Японии Ясуо Фукуда, увидев, как мастерски владеет ракеткой китайский лидер, сыграть с ним отказался. По"своему любовь к настольному теннису выра" зил сингапурский дизайнер Хунн Вай, создавший оригинальный стол для пинг"понга. Необычным выглядит его "гламурное" оформление " кру" жевная сетка, инкрустация драгоценностями, роспись, а также инновационное мультимедий" ное дополнение, позволяющее быстро превра" тить стол для забавы в офисное рабочее мес" то. Автор назвал свою разработку эстетиче" ским и концептуальным "манифестом" и посвя" тил его известному дизайнеру Полу Смиту.

Этюд в шоколадных тонах В послужном списке японской дизайнерской фирмы Nendo, руководимой молодым и энергич" ным Оки Сато, немало оригинальных, с вос" точным колоритом и ароматом разработок " от жизнерадостных, по"детски лаконичных и яр" ких рисово"фруктовых композиций и редуци" рованной мебели, видимо, лучше всего под" ходящей для традиционно"тесноватых жилищ японцев, до сумрачного металло"керамическо" го модерна. Здесь речь пойдет о своеоб" разных инструментах для творчества " шоко" ладных карандашах, созданных в сотрудничест" ве с кондитером Цуигуши Хиронобу. Подход поистине восточный " прагматический и фи" лософский одновременно: привычная форма облекается новым содержанием. С сохране" нием функциональности. Сделаны карандаши из разных сортов шоколада и " соответ" ственно " разного цвета. Но главное прак" тическое их достоинство, что шоколаду придана консистенция, дающая возможность делать рисунки на различных материалах. Кроме того, набор снабжен специальной то" чилкой для карандашей. И самая приятная мелочь " остатки тоже не пропадут, ими всегда можно подкрепиться.

86

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 2786111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646 ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


Kenzo

Fashion show

Asprey

Paola Frani Dior

Andrew GN Ermanno Scervino

Восточные "сладости" подиумов "Фишка" моды этого сезо" на " небывалое увлечение мотивами Востока, древнего и современного, с его традициями, изяществом, женственностью и роскошью. В фаворе наряды из все" возможных видов шелка, нежнейшего атласа и плот" ной парчи. Шикарно выгля" дят орнаменты в виде цве" тов, бабочек и сложных восточных рисунков. Сво" бодные шаровары и объем" ные платья"халаты неверо" ятно удобны и многофункци" ональны, но при этом оде" яния с "азиатским" акцен" том имеют потрясающий внеш" ний вид и добавляют утон" ченности любой, даже самой "европейской", барышне.

88

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 3357646


Etro

Fashion show

Frankie Morello

Versace Andrew GN

Louis Vuitton Ermanno Scervino

"Озеленим" планету! В моде зеленый цвет, что порадует брюнеток и рыжих, которым он осо" бенно к лицу. У "травя" ного" колера есть две особенности: он одинако" во уместен и в вечерних нарядах, и в повседнев" ных одеяниях, а еще зе" леный " самодостаточен, он не требует аксессу" аров. Единственное, что может понадобиться " это контрастные туфли, а также сумка или пояс им в тон. Облачаясь в "изумрудные" одежды, придется в полной мере соблюдать неписаный закон в макияже " выделяем только глаза, а губы не красим вовсе.

90

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", тел. (062) 335-76-46 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


Celine

Fashion show

Gucci

Ermanno Scervino

Dior Frankie Morello

Missoni

Главный атрибут лета Пляж давно превратился в импровизированный поди" ум, куда приходят не за" горать, а "купальники других посмотреть, да свой " показать". А вот, что именно следует оде" вать для прогулки у моря в этом сезоне, откровен" но рассказали в своих коллекциях лучшие ку" тюрье. Вновь становятся актуальными закрытые и полузакрытые модели, но на гребне моды сегодня даже не купальник, а не" кий пляжный комплект, ко" торый состоит из блузы, халата, большой сумки, пояса, а в центре этой композиции, разумеется, сам "виновник торжества".

92

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

грандготель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73

вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646


Louis Vuitton

Fashion show

Alberto Ferreti

Etro Kenzo

Lanvin Celine

Банзай!

Свод правил поведения самураев " "Бусидо" " это своеобразный кодекс чести, в который япон" ский воин может загля" нуть за подсказкой в не" однозначной ситуации. У женщин есть другой, не менее действенный способ, решать насущные проблемы. Женский "Бусидо" " это гардероб: наполнив его одеждами в стиле восточ" ных национальных костюмов с яркими элементами воен" ной униформы, девушка может, не боясь пораже" ния, выходить на "тропу войны", любой мужчина почтет за честь быть по" верженным такой очарова" тельной воительницей.

94

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 2786111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛПОДАРКИ", вул. Артема, 76, тел. (062) 3810612


Попутчик

Солнцезащитные очки вышли из "ап течной сети" как средства защиты глаз от солнца и переместились в категорию эксклюзивной роскоши, встав в один ряд со швейцарскими часами и ювелир ными украшениями. Одним из авторов такого "взлета" стал ливанец по прои схождению, ювелир Franco. Белое, желтое или розовое золото, бриллианты и сапфиры, натуральный рог бизона и кожа экзотических жи вотных, оптика высочайшего класса и фирменный логотип компании Luxuriator, плюс талант дизайнера сделали очки предметом культа.

Ювелир Franco

ССквозь розовые очки Билл Смитрович

Изабелла Мико

Джо Кортезе

Шейла Келли

Тито Ортис

Трейси Бингхэм

Platinum: Вы родились на Ближнем Востоке? Франко: Да, я родом из Ливана. В прошлом был профессиональным ювели" ром, сделал много украшений для та" ких знаменитостей, как Майкл Джек" сон, Диана Росс, Кенни Роджерс, Лайонелл Риччи и других, а затем на" чал развивать свой собственный биз" нес по производству очков. Pl.: А что побудило "сменить специ" альность"? Ф.: Просто этот сегмент аксессуаров в значительной мере обойден настоящей роскошью, был излишне функционален. Компания Luxuriator решила изменить статус очков, превратив их из средства защиты от солнца в настоящее ювелирное украшение. Я провел бесчисленное коли" чество ночей в своей студии, создавая различные эскизы, выбирая бриллианты и, конечно, самое главное " старался создать свою форму очков. Пробным камнем были оч" ки для моего друга стоимостью в 16 000 долларов, а вскоре мы выпустили коллекцию для шести бутиков Maison d'Optique. Сегодня Luxuriator Due 23 " очки, украшенные желты" ми бриллиантами, являются самыми дорогими в мире. Думаю, что 65 000 долларов " не предел. Марина Козленко


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 3357646

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ-ПОДАРКИ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Артема, 76, тел. (062) 381-06-12

галерeя "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


Timeпасьянс

Квадратура К

JaegerLeCoultre

Longines

Harry Winston

Guy Ellia

Мода изменчива, искусство вечно па рафраз известной мудрости. Хотя мода, как понятие, тоже вечна. Форма корпуса часов всегда трансформи ровалась модой: от круга через всевоз можные геометрические фигуры до квадра та. Были овалы, многогранники, тонье изящного арт деко, но все опять, похоже, возвращается к квадрату. Может быть, он лучше подчеркивает прямолинейность и строгость эпохи, может, импонирует всег дашним поискам стабильности. Как бы там ни было гранды голосуют "за".

98

PLATINUM

Chopard


круга

Breitling

Bell&Ross

Urwerk

Breguet

Fashion is changeable, art is eternal. But the first one in its very essence is eter nal too. The shape of watch case has always been changed according to canons of vogue from a perfect circle through vari ous geometrical figures to a perfect square. There were ovals and polyhedrons, barrel shaped cases of artdecor epoque, but nowadays all this diversity goes back to a perfect square. May be it underlines the character of our time better, doesn`t it? In any case, the best wristwatch pro ducers support this position.

Richard Mille

PLATINUM

99


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


КИЇВ Бутiк "BOVET"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

готель "Hyatt", вул. А. Тарасової, 5, гранд-готель "Україна", вул. Артема, 121, тел. (044) 5811555 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


ВВосзтноачкный


Часы Bovet Fleurier Tourbillon Butterfly 42mm (белое золото, бриллианты, сапфиры, кожа крокодила). Часы F.P. Journe Octa Lune 38mm (платиновый корпус, циферблат из белого золота, кожа крокодила). Серьги Clan de Vega коллекция Felicita (розовое золото, белые и коньячные бриллианты, лимонный кварц, зеленые аметисты). Кольцо Dior Joaillerie коллекция Gourmande (желтое золото, белые бриллианты, зеленый берилл, фиолетовый сапфир, серый перламутр). Колье Chopard Happy Diamonds (белое золото, бриллианты).


Часы Bovet Fleurier Tourbillon Butterfly 42mm (белое золото, бриллианты, сапфиры, кожа крокодила). Кольцо Dior Joaillerie коллекция Gourmande (желтое золото, белые бриллианты, зеленый берилл, фиолетовый сапфир, серый перламутр). Серьги Clan de Vega коллекция Felicita (розовое золото, белые и коньячные бриллианты, лимонный кварц, зеленые аметисты).


Часы JaegerLeCoultre Master Twinkling (белое золото, багетные бриллианты, кожа крокодила). Часы Hublot Porto Cervo (розовое золото, каучук). Кольцо Giovanni Ferraris коллекция Foglie (розовое золото, белые бриллианты). Серьги Dior Joaillerie коллекция Coquine (желтое золото, белые бриллианты). Колье Chopard Happy Diamonds Happy Sun (розовое золото, бриллианты). Кольца Chopard Chopardissimo (розовое золото, бриллианты). Сумка Roberto Cavalli.


Часы Bovet Fleurier 34mm (розовое золото, бриллианты, жемчуг). Колье Schoeffel коллекция Classic (желтое золото, белые бриллианты, жемчуг). Кольцо Schoeffel коллекция L'amazone (белое золото, белые бриллианты, розовые сапфиры, жемчуг Южных морей).


Часы Zenith Star El Primero (розовое золото, бриллианты, кожа ската). Колье Magerit коллекция Puma (желтое золото, белые бриллианты, каучук). Колье Schofer (желтое золото). Серьги Carrera y Carrera коллекция Circles of Fire (желтое и белое золото, белые бриллианты). Кольцо Casato коллекция Venus Animal (белое и желтое золото, белые бриллианты, цитрин, эмаль). Пояс Roberto Cavalli. Шелковые брюки Roberto Cavalli.


Часы Harry Winston Premier Midsize Chrono (белое золото, бриллианты, кожа крокодила). Часы Chopard Imperial (белое золото, бриллианты, розовые сапфиры, кожа крокодила). Кольца Dior Joaillerie коллекция Diorette (желтое золото, цитрин, аметисты, гранаты, тцавориты, розовые сапфиры, белые бриллианты, лак). Колье Schofer (желтое золото). Туника Roberto Cavalli.


Фото: Игорь Древаль Модель: Мария Степановская Стилист: Наталья Фонотова Креатив: Наталья Степановская Фото на стр. 102103: Часы Bovet Fleurier 34mm (розовое золото, бриллианты, жемчуг). Колье Schoeffel коллекция Classic (жел тое золото, белые бриллианты, жем чуг). Серьги Schoeffel коллекция Fleurs d'amor (белое золото, белые бриллианты, розовые сапфиры, жем чуг Южных морей). Кольцо Schoeffel коллекция L'amazone (белое золото, белые бриллианты, розовые сапфиры, жемчуг Южных морей). Туника Roberto Cavalli. Сумка D&G. Санда лии Jimmy Choo.

Часы Chopard Happy Sun (белое золото, бриллианты, кожа крокодила).


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", тел. (062) 335-76-46 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


Личное мнение

Дело было пару лет назад. Наступил август, и все както сразу вспомнили, что следующие погожие дни порадуют месяцев через девять, не раньше. Туристы двинулись на Восток навстречу океану, рыбной кухне, серфингу, архитектурным диковинкам, прогулкам по джунглям, общению с обезьянами, тайскому массажу и экзотическим представлениям. Покупая билет КиевБангкокБали, редактор журнала "Коммерсантъ Weekend", колумнист Platinum Маша Цуканова думала обо всем этом в последнюю очередь…

ВВосточный алтарь Даже с самыми самостоятельными женщи нами случаются порой приступы хочет ся свадьбу. Так, чтобы платье, причес ка, друзья любуются, желают чегото прекрасного. Ты одновременно центр и причина оживления. Вот только замуж при этом почемуто не хочется. Изза этих противоречивых желаний я и поле тела на Бали. Совершенный там брачный обряд, говорили знающие люди, никак к браку не приводит. У меня как раз об разовался фотогеничный кавалер, не способный испортить памятные фотогра фии, и я поспешила в дорогу. Подозрения закрались с самого начала: расспросы о торжественной церемонии привели меня в туристическое бюро и верно, в их прейскуранте рядом с выез дом на вулкан и посещением обезьяньего парка значилась свадьба. Обидно, когда "лучший день в твоей жизни" стоит в со седней строчке с экскурсией в зоопарк, но отступать я не собиралась. Через пару дней за мной приехало чтото вроде маршрутки. О том, что свадебного ли музина не будет, я догадывалась. Беда была в другом: грунтовая тропа к храму проходила по джунглям и грохот в старенькой маршрут ке стоял такой, что разговоры исключались.

112

PLATINUM

Оставалось молчать и размышлять. За два часа, что нас везли в деревню, я успела подумать о силе шаманского слова, о том, что фиктивных свадеб не бывает и чуть ли не о тщете бытия так что, спустившись на твердую землю, готова была бежать от своего индуистского храма, ку да глаза глядят. Но вокруг стояли джунгли, и бежать было некуда. Два часа меня приводили в соответствие со здешними понятиями о красоте. Черный шинь он, белила, румяна, накладные ресницы, алая помада, нарисованная углем челка, несколько сотен металлических иголок, воткнутых в го лову были еще цветочки. Под краснозоло тые народные одежды местные мастерицы за пихнули мне накладной бюст мой собствен ный они нашли неубедительным. Я уж готова была понять и фальшивую грудь, но моя свадебная мечта окончательно разби лась об индуизм. Главенство невесты, как оказалось, свойственно лишь западной куль туре. На Бали 80% брачных шаманских риту алов посвящены жениху, а невесте положено сидеть тихонько рядом или, в лучшем случае, ходить следом за мужчиной. Свадьба, конечно, подкачала. Зато теперь точно ясно, что не устранять противоречия в голове, а радоваться массажу и обезьянам вот, что надо делать на Востоке.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005 КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Володимирська, 20/1а, ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, галерeя "Сады Победы", тел. (044) 278-61-11 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 3357646 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


Платиновое хобби

ВВосток дело звездное Колоритный Восток во все времена манил искателей приключений. Но са мые ярые "азиафилы" звезды всех сфер шоубизнеса: в последнее время знаменитости, подписывая контракты с организаторами гастролей, все чаще выдвигают обязательное требование в рамках тура посетить Индию, Японию или Китай. Из таких поездок "светила" обычно привозят с собой экзоти ческие увлечения: но если одни огра ничиваются перестановкой мебели в стиле фэншуй, то дргуие кардинально меняют жизненные ориентиры.

Легендарные The Beatles первыми научились сводить публику с ума своими песнями (иног да и в прямом смысле), но это известный факт из истории ливерпульской четверки. А вот то, что они в некотором роде "познако мили" Восток с Западом, обогатив массовую культуру и привнеся в нее восточную духов ность, знают немногие. Главный "виновник" гитарист группы Джордж Харрисон, именно он был страстным поклонником индийской музыки, философии и религии. В 1965 году младший "жук" подружился с музыкантом из Индии Ра ви Шанкара, и "пошлопоехало": Харрисон по купает ситару (традиционный индийский мно гострунный инструмент), использует этниче ские мотивы в своих композициях и, нако нец, уговаривает остальных членов коллекти ва поехать в Индию. Фанаты "Битлов" стре мятся во всем подражать кумирам и тоже ищут "просветление" на Востоке. Это и ста ло "выстрелом", ознаменовавшим начало "вос точной эры" в западном мире. Не удалось избежать участи "востокофила" и лидеру "Машины времени" Андрею Макаревичу. Известный музыкант считается "верховным" пропагандистом буддизма в России. Даже свой 50летний юбилей headliner легендар ного коллектива отметил в Индии: здесь он встретился с Баба Вирса Сингхой основа телем культового учения сингхов, в котором мирно сосуществуют идеи разных верований. "Мне просто очень импонирует отношение Ма хараджи к различным религиозным доктринам. На мой взгляд, духовный отец должен быть

114

PLATINUM

веротерпимым. Ведь имен у Бога много, а сущность одна", сказал после общения с наставником музыкант. Знойный красавец Рики Мартин и тот не сумел устоять и поддался общим "восточ ным" настроениям: правда, кардинально по менять религию он пока не решился, начал, как говорится, с малого с йоги. И те перь в каждом интервью с надрывом в голо се кумир миллионов девочек рассказывает о том, как тяжела и неказиста была его жизнь до "знакомства" со знаменитой тех никой расслабления. Раньше певца пресле довали скандалы, стрессы и депрессия, а сейчас Рики счастлив, уравновешен и чувствует полную гармонию с собой и окру жающим миром, и все это благодаря йоге. Но "перевосточила" всех экстравагантная бра зильская модель Ангела Бисмарчи. 36летней красавице предложили танцевать на знаменитом карнавале в РиодеЖанейро: надо было искус но отплясать самбу, но вся загвоздка заклю чалась в том, что номер представлял собой показ миниатюр на тему Востока. Устроители действа посоветовали Ангеле заняться изуче нием данной темы, чтобы лучше вжиться в роль. Но мадам Бисмарчи пошла дальше: она легла под скальпель хирурга и имплантирова ла себе в веки нейлоновые нити, чтобы раз рез глаз приобрел восточный тип так она на собственной "шкуре" поняла, что значит быть женщиной Востока. Анна Звягинцева


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

гранд-готель "Україна", вул. Володимирська, 20/1а, вул. Артема, 121, пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46 тел. (044) 278-61-11

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


Платиновые инвестиции

Там, где лето круглый год Т Как настороженно отправляются на отдых в дальние края наши соотечествен ники, надеясь лишь на честное слово менеждеров турфирм, что все будет "ОК!". А теперь представьте, что уже в родном городе вы получаете заветный ключ от своих апартаментов в Сингапуре, Таиланде или на острове Бали. Для этого нужно чтобы наши "сильные мира сего" начали вкладывать деньги в недвижимость, как это уже сотни лет делают деловые люди Европы и Америки.

Бизнесменов, чьи "неработающие" капиталы тре буют надежного вложения, заинтересует проект компании Far East Organization, которая построила в центре Сингапура комплекс, состо ящий из трех зданийрезиденций класса "6 звезд" под названием Orchard Scotts. Поражающий воображение модернистский дизайн детище всемирно известной фирмы Arquitectonica, создавшей архитектурные леген ды Golden Moon Hotel and Casino и The Westin New York at Times Square в НьюЙорке уже воплощен во всех мелочах. Дело за малым: ве чером деньги, утром Orchard Scotts.

Нужно 4 525 000 евро и американская компания Aston International приступит к возведению на самом облюбованном месте отдыха в мире, индонезийском острове Бали, волшебного по красоте, восхитительного по комфорту курор та Villa Bella Developer. Всего на площади в 1,3га раскинутся 40 обо собленных вилл, рестораны, здание spa, бас сейны, йогацентр, магазины и модные бутики. Инфраструктура острова уже давно сложилась, поэтому окружать Villa Bella Developer будут не тростниковые бунгало аборигенов, а шикар ные отели курортов класса deluxe.

Эксклюзивный проект в лучшем районе Паттайе (Таиланд) кондоминиум "Регата". В нем гармо нично соблюдены все основные требования для создания роскошного жилья, полного современно го комфорта и сравнимого с образцовыми евро пейскими курортами. Шикарный пляж, пять минут пешком до самых престижных ресторанов и торго вого центра это ли не самые важные составля ющие летнего отдыха? The Regatta on Dongtan Beach предлагает купить одну, несколько или все разом, 66 эксклюзивных квартир жилой пло щадью от 51 до 233кв.м. Стоимость одного квад ратного метра 1 552 евро. По вопросам покупки обращайтесь в отдел рекламы журнала

116

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

“…I’ve found generosity. You have given me your shoulders to stand on to reach for my dreams, dreams I could have never reached without you… Thank you.”

Andre Agassi

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL"

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ-ПОДАРКИ"

вул. Артема, 76, тел. (062) 381-06-12


Советы профессионалов

118

НСНоалвнстцруечу восходящему Михаил Тюрин, компания GTO Travel, Киев

Леда Клименко, компания "ТелехаусКиев Международный туризм"

Platinum.: "Сотрудничество" туроператоров с авиакомпаниями происходит при помощи ав томатических компьютерных систем. Насколь ко велик риск оказаться "на чемоданах" или даже без них, как это случилось в лондонском Терминале 5? M.Тюрин: Ситуация с Терминалом 5 это сбой в работе системы аэропорта, причем новой системы, которая не прошла достаточных ис пытаний перед эксплуатацией. Системы брони рования которые обеспечивают "бесконтакт ное" взаимодействие с авиакомпаниями, как правило, работают надежно, но в любом слу чае путешествие это всегда риск. Pl.: Какое место в направлении "восток" наиболее часто выбирается любителями лет него отдыха? M.Т.: Самым популярным во все сезоны являет ся Таиланд. Причина проста наличие прямого перелета до Бангкока. Среди летних курортов этой страны стоит отметить остров Самуи, ле то там, как правило, без дождей. Весьма привлекательны для дайверов и снорклеров ма лазийские острова южнокитайского моря Тио ман и Реданг. Круглый год на слуху остров Борнео, ну и, конечно, жемчужина ЮгоВосточ ной Азии индонезийский Бали. Остров очень удачно комбинируется с Сингапуром, посетить который мечта любого путешественника.

Platinum.: Сколько времени требуется на со ставление маршрута для страстного путешествен ника, не желающего идти проторенными тропами? Л.Клименко: Разработка индивидуального марш рута это кропотливый труд профессиональных менеджеров. У нас есть маршруты, работа над которыми длилась не один месяц! В качестве примера приведу индивидуальную программу "Вокруг света за 23 дня". Путе шественники общались с инками на МачуПик чу в Перу, курили трубку с индейцами Ама зонки, фотографировались с пингвинами в Антарктиде, совершили восхождение к крате ру вулкана в Южной Америке, посетили ост ров Пасхи и, напоследок, насладились сол нышком на экзотических островах Французской Полинезии. В итоге: 21 авиа перелет и 12 смен отелей в 7 странах! По возвращении они с восторгом отметили, что наши менед жеры превзошли самого Жюля Верна! Pl.: Где на Востоке сегодня самые элитные места для семейного отдыха? Л.К.: Особенной популярностью пользуются Эмираты. Прямой перелет из Украины, чудо отели Jumeirah Beach Hotel, Burj al Arab и Emirates Palace, превосходные условия пляж ного отдыха, крытый горнолыжный курорт с толщиной снежного покрова 50см, замечатель ный шопинг. Настоящая арабская сказка.

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 2786111

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385

ВІДДІЛ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ +38 (050) 5011714


Под пятью звездами

Hotel President Wilson Институт красоты женевского отеля President Wilson предлагает уникальный на бор spaпроцедур, основанных на примене нии натуральных ингредиентов и щадящих ме тодик. Внутреннее убранство располагает к покою и снятию нервного напряжения, самые передовые аппаратные технологии обеспечива ют максимальную эффективность восстанови тельного воздействия на организм. Чередо вание расслабляющего, глубиннотканевого и антицеллюлитного массажей, лимфодренажа и аромотерапии под наблюдением известного австралийского специалиста Уоррена Киндера дает поразительные результаты. Кроме это го, к услугам гостей прекрасно оборудован ный, фешенебельный фитнессцентр.

Crown Hotel Macau Расположенный на острове Тайпа первый шес тизвездочный в Макао отельказино Crown стоил больше двух миллиардов гонконгских долларов. Он был задуман как роскошный комплекс развлечений и получился на сла ву, превзойдя даже известный развлека тельный комплекс в Мельбурне. В Crown Macau, кроме многочисленных ресторанов на любой вкус и увеселений, собранных со всего света, большое внимание уделяется восстановлению физического и душевного тонуса гостей. Весь 15й этаж башни отеля занимает spaцентр, оснащенный по послед нему слову техники, где среди целебных ароматов, в струях дождевых душей не муд рено забыть о времени.

The Ring Hotel Отель The Ring с достоинством вписался в изысканнороскошный мир знаменитого Венско го "кольца" Рингштрассе. Созданный за фа садом особняка XIX века мягкий, почти се мейный интерьер рассчитан на людей, ценящих комфорт и отдохновение даже в суете больших городов. Номера отеля делятся на пять кате горий: от уютных однокомнатных Casual до неповторимого именного The Ringsuite с собственной картинной галереей и конференц залом. Так что любой путешественник обре тет здесь пристанище по собственному вку су. Для полноценного отдыха на верхнем этаже гостиницы оборудован просторный Health Club со смотровой площадкой, он до полнен фитнессзалом и spaцентром.

120

PLATINUM


Grand Hotel Kempinski Состоялось долгожданное обновление роскош ного Grand Hotel Kempinski Geneva. Во время реконструкции он вынужденно сократил коли чество гостей, но сейчас гостиница вновь работает в полную силу и предлагает разме щение в стильных, современных номерах, из окон которых открываются потрясающие виды на самый высокий фонтан Европы Же До, Ста рый город и вершину Монблан. Особый интерес вызывает двухэтажный сьют "Женева" площадью 1080кв.м с собственным лифтом, спортзалом и spa. Новая концепция ресторана Floortwo позволила разделить его на три части собственно ресторан, гостиную и бар. В лет нее время эта зона будет расширяться за счет террасы с видом на озеро.

The Westcliff Hotel Все познается в сравнении. Наметив целью своего путешествия Восток. Сделайте неболь шой "крюк" и загляните в Африку, точнее в самый замечательный ее город Йоханнес бург, бриллиантовую столицу мира, которая по богатству драгоценных камней поспорит со всеми сокровищами махараджей. Там на самой вершине горы Магалисберг распо ложился удивительный по красоте и гостеприим ству отель The Westcliff. Вы будете потря сены волшебными видами на утопающие в пышной зелени зоологические сады, изумлены велико лепной кухней ресторанов La Belle Terrasse&Loggia, The Pool Lounge&Conservatory и очарованы архитектурными шедеврами отеля, выполненными в тосканском стиле.

The RitzCarlton Sanya Долгожданное открытие роскошного курорта The RitzCarlton Sanya на китайском ост рове Хайнань безусловно расширит горизон ты для искушенных путешественников. Эле гантные номера, шикарные виллы, гастроно мические рестораны и современный spa центр непременно привлекут сюда любителей комфортного отдыха. Отель расположен меж ду белоснежным песчаным пляжем в бухте Ялонг и мангровыми зарослями. Из номеров открываются захватывающие виды на тропи ческие пейзажи. Каждая вилла располагает открытой верандой, террасой для загара и бассейном. В гостинице идеально сочетают ся азиатские традиции, западные техноло гии и высочайший уровень обслуживания.

PLATINUM

121


Библиотека Platinum

122

Ислам

Китай

Автор: П.Ланд Издательство "АСТ, Астрель", Москва, 2003г.

Автор: А.Такур Издательство "АСТ, Астрель", Москва, 2006г.

Превосходно иллюстри рованная книга об одной из главных ми ровых религий, напи санная ведущим спе циалистом по истории и культуре ислама. Краткий обзор поло жения мусульманского мира на современной геополитической кар те, глубокая оценка истоков и догматов веры. Ныне все мы живем в еди ном сообщест ве, поэтому представляет ся особенно важным учить ся понимать друг друга.

Яркое, красочное издание из серии "Дорлинг Киндер сли. Путеводители". Это лучший спутник для тех, кто решил посетить Китай, в нем содержатся ценные рекомендации и практиче ские советы, которые по могут интересно провести время и лучше понять эту загадочную страну. Каждая из частей путеводителя посвящена от дельным реги онам Китая и разделена на главы с опи санием основ ных достопри мечательностей провинций, картами и ил люстрациями.

Самураи. История япон ской военной аристократии

Джевдетбей и сыновья

Автор: С.Тернбулл Издательство "АСТ, Астрель", Москва, 2005г.

Автор: О.Памук Издательство "Амфора", СанктПетербург, 2007г.

На страницах этой редкой книги оживший мир средневековых японских воинов раскрывается перед читателем во всем многообразии и полноте. Автор повествует о прославленных самураях, мастерски описывает сражения, тактические приемы и ритуалы, такие как харакири и взятие вражеских голов в качестве трофеев. Издание порадует всех интересующихся военной историей страны восходящего солнца детальными описаниями доспехов и мечей бойцов в различные периоды, они располагаются на четырех красочных вклейках с последовательным изображением частей вооружения самураев.

Это первый роман турецкого писателя, нобелевского лау реата, Орхана Памука, кото рый был написан в 1982 году, но до сих пор с завидной ре гулярностью переиздается. В книге детально описывается история трех поколений сос тоятельной стамбульской семьи, переживающей процесс перехода к иному образу жиз ни, к новым ценностям и при оритетам. Действие романа охватывает обширный истори ческий период: со времени путча младотурков в 1908 го ду до кануна военного пере ворота 1971 года. Жизнь турецкого общества изображена в реалистичной манере великой литературы XIX века. Все ее сильные сторо ны использованы автором в полной мере: крепкий сюжет, яркие, запоминающиеся ха рактеры, совершенная проработка социально го контекста произведения.

PLATINUM


Образование Platinum

Хранители клада знаний Университета

Мировой уровень знаний М В Университете Гонконга обучается более 22 000 студентов. Почти поло вине из них предоставлена возмож ность продолжать образование в аспи рантурах, которые существуют на всех 10 факультетах. Обучение происходит на индивидуальной основе, под руковод ством лучших преподавателей, отбор которых идет во всех регионах мира на конкурсной основе. Большинство педагогов является кандида тами или докторами наук в своих облас тях. Ученый совет Университета обладает правом присваивать соискателям ученые степени Магистра и Доктора философии меж

Университет Гонконга

Учение + развлечение

дународного образца. Особое внимание уделя ется подготовке специалистов в области био технологии, фармацевтики, компьютерных наук и нанотехнологий. Выпускники, кроме ки тайского языка, должны в совершенстве овла деть, по крайней мере, еще английским. Несколько лет назад Мировая Организация Торговли признала Университет Гонконга од ним из ведущих высших учебных заведений Азии. В 2004 году он был включен в число официальных учебнотренировочных центров азиатскотихоокеанского региона, и сейчас более 10 процентов студентов и аспирантов университета имеют возможность продолжать обучение по обмену в других вузах Азии.

Музыка души


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 2786111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646 ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


Elounda SA Hotels & Resorts принадлежат три роскошных пятизвез дочных отеля на острове Крит, Греция: Elounda Mare Hotel един ственный член сети отелей Relais & Chateaux на острове Крит, Porto Elounda de Luxe Resort роскошный гольф и спакурорт, действую щий в течении всего года и Elounda Peninsula ALL SUITE HOTEL самый роскошный отель в Европе, состоящий только из сьютов. Все сьюты имеют собственные бассейны с видом на море. Компа ния также владеет Six Senses Spa, который недавно туристический журнал Sunday Times признал лучшим в мире спацентром!


www.eloundamare.com

www.eloundapeninsula.com

www.portoelounda.com

Elounda SA Hotels & Resorts 72053 Crete, Greece Tel.: (+30).28410.68000 Fax: (+30).28410.41889 email: info@eloundasa.com www.eloundasa.com


Spa Platinum

Своей привлекатель ностью Шерон Стоун обязана испанскому бренду Natura Bisse, в частности, биоэнергетическому спрею из линии Diamond.

Дизайнер Елена Голец знает секрет вечной молодос ти: уникальный Supreme Pearl Cream от Swiss Line оказыва ет лечебное и антивозрастное действие и придает коже пер ламутровое сияние.

128

PLATINUM

Ума Турман еще долго будет играть "юных нимф" в фильмах Та рантино, восстанавли вающие кремы ReStoration Goodnight и Delicate от Z.Bigatti помогут ей в этом.

Иногда правильный макияж открывает больше дверей, чем самые универсальные отмычки. Уж ктокто, а знаменитости не один раз убеждались в правдивости этих слов.

Роскошный крем Essential Glow от Dr.Sebagh был создан специаль но для топмодели Синди Кроуфорд, он дарит коже жизненную силу.


Spa Platinum

Морщины? Неактуально! Выставить надежный барьер против старения кожи это означает снабдить ее такими средствами, которые, в пер вую очередь, сохранят в ней живительную влагу, придавая упругость и молодость.

1. Средства Hydromax + Active от Chanel предлагает новую форму увлажнения физиоактивное. Кожа насыща ется влагой и сияет. 2. Aquasourse Non Stop от Biotherm восстанавливает водный баланс кожи и поддер живает его в течение дня. 3. Крем длительного увлажне ния с медом Payot уменьшает потерю влаги, восстанавливает защитную функцию эпидермиса. 4. Дневной Sensai Silk создан для кожи, которая не в силах сопротивляться воздействиям ок ружающей среды. В результате, кожа шелковистая и сияющая. 5. Комплексный уход от Bellefontaine: смягчающий дневной и ночной крем вос становит и уберет нежелан ную пигментацию кожи лица. 6. Бальзам Artdeco обогащен растительными экстрактами, способствующими восстановле нию кожи за несколько минут. 7. Суперлегкий Creme Vital от Dr.Sebagh дарит коже комфорт и увлажнение, смяг чает и наполняет энергией. 8. Живительный источник вла ги маска Matis увлажняет кожу, помогает скрыть мелкие морщинки при обезвоживании. 9. Благодаря тонизирующему всепроникающему спрею от Collistar тело получает долгожданный устойчивый уровень увлажнения. 10. Увлажняющий крем "Ин тенсо" для тела от GUAM обеспечит эластичность коже и общее состояние комфорта в течение всего дня.

130

PLATINUM

2

1

3

4

5

6

8

7

9

10


тел. (062) 3858737 www.legion.dn.ua


Spa Platinum

Место под солнцем Сохранить нежную кожу от солнечных ожогов и одновре менно придать ей красивый тон загара тема озабочен ности отдыхающих каждым ле том. Лучшие косметологи ра ботают неустанно.

1. Chanel представляет анге лахранителя кожи защитную эмульсию UV Essentiel SPF 50, которая предотвратит появле ние пигментных пятен и эф фект фотостарения. 2. Созданный на основе трав, спрей UVAqua от Secret Professionnel by Phyto защит кожу головы от солнечных лу чей и сохранит красоту волос в летнее время. 3. Пионер в борьбе со свобод ными радикалами, лаборатория Caudalie создала комплексный уход "Богиня солнца", защища ющий кожу от негативного воздействия ультрафиолета. 4. Увлажняющий крем для лица с SPF 10 от Matis подходит для тех, кто каждый день проводит на солнце. Он защи тит кожу от любых поврежде ний ультрафиолетом. 5. Водоустойчивый, увлажня ющий крем для загара с SPF 50+ от Collistar сохра нит упругость кожи, защищая ее от пересушивания под влиянием ветра и соли. 6. Новый Silk Screen от Z.Bigatti ультралегкий солнцезащитный крем для лица, содержит гидролизованный шелк, который обладает замечательной способностью удерживать влагу. 7. Освежающая эмульсия Bellefontaine специально раз работана, чтобы успокоить и увлажнить кожу после загара. 8. Солнцезащитный крем для лица SPF50 от GUAM это мощная защита кожи от солнеч ных лучей и негативного воз действия свободных радикалов.

132

PLATINUM

1

2

3

5

6

4

7

8


Spa Platinum

Вся прелесть лета Летом женщины стремятся на деть яркие игривые наряды, и улицы городов становятся похожими на буйно цветущий сад. Заставить благоухать это разноцветье помогут ароматы парфюмеров.

2 1. Valentino представляет новое создание Rock'n Rose Pret a Porter, аромат идеально дополняет провока ционный и одновременно не винный характер его облада тельницы. 2. Аромат Nuit Noire темные загадочные восточные ночи для безудержной чарующей страсти. Основные ноты: цветы апельси на, имбирь, корица, роза, гвоздика, янтарная смола. 3. Luluforever от LuluCastagnette соединение чувственности и дразнящей свежести. Женственный аромат создан вокруг бодрящего мик са фруктов и цветов. 4. Аромат Coeur D'ete от Miller Harris, состоящий из сложных цветочных аккордов, приятно ощущать на теле, и он становится все приятнее с течением времени. 5. Пройдитесь босиком по теп лому песку, окунитесь в неж ные волны моря и расслабьтесь в шезлонге вместе с летней версией аромата Amor Amor Sunshine от Cacharel. 6. В пудровом аромате Jovoy отражены тонкие грани непос тижимой женской природы, где элегантность и утонченность являются ключевыми словами. 7. Мечты в розовых тонах от Lacoste новое лимитиро ванное издание для молодых девушек, наполненных энер гией и страстью к жизни. 8. Посвященный колыбели ве ликих цивилизаций Европы, Африки и Азии, Mediterraneo от Carthusia это солнеч

134

PLATINUM

1

3

4

7

5

6

8

9


10

11

12

13

14

15

16

17

ный аромат, сочетающий све жесть лимонных листьев с нотками зеленого чая. 9. Грейпфрут, яблоко, фук сия и апельсин вот насто ящий женский секрет. Лег кий, живой, стильный аромат Women`Secret предназначен для современных леди. 10. Парные ароматы White последние творения Дома Aigner. В их композициях доминантной нотой является аромат кожи, мускуса, кедра и серой амбры. 11. Аромат Matis рождается из древесных и пряных ак кордов, терпких запахов фруктов, смешанных с чувственностью амбры, мус куса и сладкого табака. 12. Жить полной жизнью и ды шать полной грудью, получая удовольствие от каждой мину ты, все это так естествен но для обладателей парных ароматов от G.F.Ferre. 13. Mountain water от Swiss Army это ледяная свежесть, навеянная целебным горным воздухом. Альпийский мох главная нота сердца аромата. Цвет флакона вдохновлен го лубыми озерами Швейцарии. 14. Бренд Benetton выпустил мужской аромат Energy. Его бу кет состоит из базилика, анана са, аниса, лимона, кориандра, лаванды, кедра, пачули, ванили. 15. Canali представляет вы пуск нового мужского арома та Summer Night, в котором запечатлен волшебный миг чувственной летней ночи. 16. Аромат Costume National 21 знаменует 21летний юбилей мод ного дома. Парфюмерная компози ция состоит из 21 ингредиента: апельсин, шафран, мускус, бер гамот, ваниль, кедра и др. 17. Вдохновленный сложностью и привлекательностью, первый мужской аромат легендарного Дома Prada характеризует мир контрастов, которые удивляют и соблазняют.

PLATINUM

135


CкCрoаnсcоeтpаt Эксклюзивно представленная в Elemental beauty concept уникальная система кра соты от роскошного органического брен да Daniele de Winter под названием Insideout beauty, воплощает в себе хо листический подход, который дарит кра соту изнутри и снаружи. Высококлассные средства по уходу обеспечивают неверо ятные результаты, интенсивно питая и омолаживая кожу, создавая совершенную гармонию красоты. При создании систе мы, Даниэль Де Винтер полностью отка залась от использования химических компонентов и парабенов в пользу 100% натуральных составов. Но уникальность системы заключается прежде всего в том, что помимо привычного ассортимента средств по уходу, она включает в себя напитки красоты Shotbeaute, которые оп тимизируют и дополняют эффективное воз действие остальных продуктов, глубоко насыщая все слои кожи, способствуя росту новых клеток и выработке коллагена, что приводит к феноменальным результатам в борьбе с преждевременным старением кожи. На правах рекламы

136

PLATINUM


Spa Platinum

Зеркала любви 1. Передовая формула, инновационная текстура и потрясающий аппликатор туши "Экстрим" от Collistar превосходно подчеркнут любые ресницы. 2. Объемная тушь от Make up Factory облада ет уникальной щеточкой, которая имитирует структуру ресниц и позволяет равномерно ок расить их по всей длине. 3. Жидкая подводка для глаз Make up Factory создает аккуратный, четкий контур, легко наносится и не осыпается. 4. Diva's Lashes от Pupa экстра объем и великолепное разделение ресниц. Быстро вы сыхает, а взгляд приобретает глубину. 5. "Изи лайнер" от Pupa подводка для глаз высокой четкости, это обязательный предмет для современного макияжа. 6. Точилка Make up Factory важный инстру мент для получения наилучших результатов при работе с карандашами для глаз и бровей. 7. Карандаш True Eyes от Pupa отличное дополнение к туши и теням. Выделяет глаза и придает им особую глубину. 8. Приятная текстура карандаша для глаз от Make up Factory обеспечит ровное нанесение, проведенные контурные линии можно растушевывать кисточкой, что создаст натуральный эффект.

1 2 4 5

6

3

7 8

Трепетные губы

1

4

5

138

PLATINUM

2

3

1. Блеск с мерцающими перламутровыми час тичками от Make up Factory создан для соб лазнительного макияжа губ. Он делает их ви зуально объемнее, обладает приятным фрукто вым ароматом, содержит алоэ вера. 2. Glam Stars от Artdeco придаст губам сия ющий блеск и визуально увеличит их. Он со держит растительные масла, которые делают губы необыкновенно мягкими и эластичными. 3. Получить сияющие сочные губы с "винило вым эффектом" можно при помощи волшебного экстраблеска от Collistar. Наносится он как самостоятельно, так и поверх помады, а благодаря присутствию витамина E, бережно ухаживает за вашими губами. 4. Компания Biguine предлагает экологиче ски чистый блескуход с натуральными компонентами и без консервантов. Образу ющий невероятный объем и сияние, блеск откорректирует контур губ, увеличит их в объеме и обеспечит глянец. 5. Блеск "Соблазнительное сияние" от Pupa подарит ультрасияние, ультракомфорт, ульт рачувственность. Микрочастички кристаллов оптически увеличат объем губ, а экстракт ло тоса смягчит и успокоит их нежную кожу.


Київ (044) 490 38 00, Донецьк (062) 312 80 00, Дніпропетровськ (056) 726 06 00, цілодобово Travel Shop Merci Lufthansa City Center (062) 334 14 18 Pilot 1 Lufthansa City Center (062) 385 11 10


Spa Platinum

Небесный шелк волос При все ухудшающейся эколо гии, страдает не только при рода, но и здоровье людей. Основной удар от загрязнений воздуха принимают на себя волосы. Косметологи предла гают средства ухода за ними.

1. Фитоэссенциальный шам пунь и энергетическая маска для волос с кокосовым мас лом ORising особенно акту альны летом благодаря насы щенности активными природ ными ингредиентами. Они придают шелковистость и блеск волосам, обеспечивают их эластичность и мягкость. 2. Маска против старения волос Alterna. Концентриро ванная, питательная, вос станавливающая. Комплекс Age Control, входящий в ее состав, интенсивно увлажня ет волосы, уменьшает види мые признаки старения, со храняет насыщенность цвета. 3. Комплекс по уходу за во лосами с экстрактом морско го Фенхеля от Secret Professionnel by Phyto вос станавливает структуру во лос и здоровье кожи головы после длительного пребыва ния на солнце, нежно очища ет от морской соли и остат ков солнцезащитных средств. 4. Для защиты и восстановле ния в летний период, когда волосы подвергаются интенсив ному воздействию солнечных лучей, ветра и морской воды, линия ORising предлагает комплексную реконструкцию во лос "Морской комплекс 3". 5. Масло макадамии L`huile от Opalis уникальный при родный продукт, настоящее лекарство для поврежденных или сухих волос, обладает восхитительным миндальнова нильным ароматом. Также ис пользуется как стайлинг.

140

PLATINUM

1

2

3

4

5


Фазы биоваскулярного массажа

Молодость от "Цунами" М Днепропетровский оздоровительный центр "Цунами" презентует своим клиентам уни кальную и в настоящее время наиболее востребованную методику косметического массажа, способную решить большую часть проблем, связанных с сосудистой недоста точностью, нарушениями кровообращения, вегетососудистой дистонией. При этом одновременно решается множество косме тических проблем, связанных с дисфунк цией кровообращения и лимфотока. Эта испанская методика, разработанная извест ным специалистом Энрике Гарсиа, называ ется биоваскулярный массаж. Благодаря его правильному и квалифициро ванному применению, которое вам обеспе чат специалисты центра, устраняется су хость кожи, обновляются и обогащаются кислородом ее клетки, из организма выво дятся шлаки и токсины. А медленные, заво раживающие движения массажиста помогут снять напряжение, расслабиться и, как ре зультат, улучшить настроение, забыть о

142

PLATINUM

проблемах. Биоваскулярный массаж, оказывая глубинное воздействие на состояние крове носных и лимфатических сосудов, восстанав ливает обменные процессы в тканях и являет ся прекрасным средством омоложения. Главное условие эффективности биоваскуляр ного массажа системный подход и его мно горазовое использование. Результат от про цедуры ощутим уже на вторые сутки, и в те чение трех дней нарастает, подкрепленный новыми сеансами. В итоге, достигается пора зительный и стойкий эффект. Женщинам немаловажно напомнить, что после массажа кожа приобретает здоровый и естест венный цвет. Активизируются ее резервные капилляры, что увеличивает в 23 раза эф фект от применения косметических средств. Биоваскулярный массаж показан также курящим людям. Он восстанавливает цвет лица, нейт рализует действие никотина не только непос редственно на кожу, но и на протекание об менных процессов. Юлия Лобань,врачкосметолог


Донецк, ул Постышева, 127 тел. (062) 3045098, 3456307, (050) 4790199


Хаммам # волшебная сказка наяву Хаммам стал своеобразным символом восточ ной культуры в странах Европы. В киевском центре Soul Spa турецкую баню, увенчанную куполообразным потолком и украшенную моза ичным панно, отличает изысканный интерьер, в котором соизмеримость красоты и пользы позволяет каждому гостю достичь гармонии души и тела. Процедуры традиционного турецкого комплекса очень полезны для организма: нормализуется давление, улучшается обмен веществ и работа сердечнососудистой системы, выводятся ток сины и шлаки, активизируется кровообраще ние, снижается мышечное напряжение. Прият ная теплота, влага, пена, ароматы и прикос новения умелых рук специалиста подарят не забываемые ощущения. Неотъемлемые атрибуты бани ручной пилинг и пенный массаж про водятся в "харарете" (одном из трех помеще ний комплекса). Посетителям хаммама также доступны разнообразные виды обертываний: на основе зерен какао, марокканской глины, зе леного кофе и косточек винограда. Важнейшие составляющие процедур в Soul Spa церемо ния чаепития и отдых в "восточном" стиле.

Украинская мода с французским шармом В лучших городах мира вы непременно найдете салоны красоты французской компании Dessange Paris. Столица Украины не исключение, здесь в седьмой раз Dessange стала официальным стилистом Ukrainian Fashion Week, прошедшей в марте этого года. Парикмахерское мастер ство, возведенное в ранг высокого искусства, самые лучшие средства по уходу за волосами, последние тенденции в мире моды этого на правления, высокий профессионализм и безуп речный вкус основа философии компании, са лоны которой самые посещаемые в Украине. Каждая Неделя высокой Моды для Dessange, это еще одна возможность доказать свое превосход ство в искусстве стилистики. 12 мастеров са лона, учитывая пожелания 24х известных ук раинских дизайнеров, сделали 550 неповтори мых причесок, и с легкостью доказали, что скорость работы абсолютно не влияет на ка чество. Их руками были созданы завершающие штрихи к каждой коллекции одежды, наполнив образы моделей неизъяснимым шармом. А учас тие Dessange в Odessa Holiday Fashion Week обещает сделать популярными актуальные лет ние тренды по уходу за волосами.

144

PLATINUM


"Термы" Т вернут

здоровье

Специалисты Днепропетровского оздоро вительного комплекса "Термы" давно за воевали высокое реноме среди сторонни ков здорового образа жизни. Здесь предлагаются разнообразные пакеты spa услуг с учетом индивидуальных особен ностей и пожеланий клиентов. В наше экологически неблагополучное время, среди спешки и непрерывного стресса, отдых доступный городским жителям не дает того расслабления и восстановления, которые так необхо димы. Чтобы изменить ситуацию к луч шему, и были разработаны программы spaпроцедур комплекса "Термы". Ус ловие, гарантирующее эффективность методик опыт и профессионализм со трудников, которые прекрасно ориенти руются в новинках косметологии, тон костях их применения. Весь обширный список программ направлен на обретение гармонии души и тела. Назва ния наиболее специфичных, многодневных,

146

PLATINUM

Целебный "бодиарт"

говорят сами за себя: "Похудение", "Анти целлюлитная", "Антистресс". Многих заинте ресуют программы "Реабилитация позвоночни ка", "Усталые ноги", "Профессиональная ги гиена". Есть специально женские: "Климакте рический период", "Укрепление волос и ног тей", "Косметологическая". Разработаны программы для беременных женщин и молодых мам. Несомненно, окажется очень полезной "Реабилитация после лазерного липолиза". Существует набор процедур spa, посвятив которым всего один день, гости комплекса могут максимально расслабиться, вернуть себе бодрый и цветущий вид. Названия их тоже красноречивы: "Мгновенная красота", "Снятие интоксикации". Напомним, что любая программа "применяется" только после тщательного врачебного обсле дования и строго индивидуально, что позво ляет распланировать время и сэкономить деньги клиента. "Комплексным потребителям" предоставляются скидки до 20%. Марина Мамонова


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

l’émotion prend forme

C-TYPE CHRONO « CARRÉ» 42 x 42 mm Automatic chronograph. Dubois Depraz DD2021 movement, stainless steel case, screw crown. Waterresistant to 100 m. Delivered with a yellow and a black rubber strap. Limited Edition to 999 pieces.

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Володимирська, 20/1а, грандготель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", тел. (044) 2786111 пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (062) 3357646 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385 тел. (056) 373-83-73 ВІДДІЛ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ +38 (050) 5011714

м.Сімферополь, пл.Радянська, Бізнес Центр, 3й поверх, Салон "GENEVE", тел. (0652)511067

SOCIÉTÉ DES MONTRES PAUL PICOT S.A.

м. Одеса, ВТЦ "На Середньофонтанній", Салон "Swiss Time", тел. (048)7282759

CH-2340 Le Noirmont Switzerland www.paulpicot.ch info@paulpicot.ch


ППлормоатиевсть приемы

Айкидо

Тайландский бокс

Северный стиль кунгфу

Умением защитить себя в непредвиден ных ситуациях полезно овладеть каж дому. Но это лишь малая часть того, что можно обрести, изучая восточные единоборства в киевском клубе здоро вых удовольствий "5 Элемент". Инструкторы клуба проводят как груп повые, так и индивидуальные трени ровки. Здесь проходят занятия по айкидо, дзюдзюцу, каратэ, тайланд скому боксу и ушу (северный стиль кунгфу, школа "тигра", для нее ха рактерны наиболее жесткие и силовые приемы самообороны). Каждый из представленных видов единоборств имеет свои особенности и следует определенным принципам. Ушу и айкидо придерживаются основного правила избежать ударов и задержать против ника от их нанесения, дзюдзюцу поддаться, чтобы победить, каратэ получить абсолютный и быстрый эффект путем серии систематических ударов, а основной принцип тайландского бокса "локоть побеждает кулак, а колено по беждает ногу". Однако есть нечто, что объединяет восточные боевые искус ства: рациональное распределение энер гии, укрепление духа и подавление аг рессии, а в результате победа при минимальных усилиях. Квалифицированные специалисты столичного клуба "5 Элемент" научат любому виду борьбы овладев уме нием контролировать и направлять свою си лу, можно стать непобедимым. Игорь Древаль


Teteatete with the Chef

152

ПрПеесртеодрапонходом в Дэвид Гудридж, шефповар ресторана Gaddi`s, Peninsula Hotel Hong Kong

Ли Шу Тим, шефповар ресторана One Harbor Road, Grand Hyatt Hotel Hong Kong

Platinum: Mистер Гудридж, как бы Вы опре делили главные черты Вашей "персональной" кулинарии? Дэвид Гудридж: Прежде всего оригинальность рецепта, умение декорировать блюдо и презен товать его в лучших традициях застолья. Но "король", ради которого, собственно, за тевается кулинарный бал и существуют все "придворные" неповторимый вкус. В какой бы части света я ни находился, всегда стараюсь использовать самые свежие мест ные продукты. При этом постоянно изобре таю новые соотношения ингредиентов. Вни мательно и ревностно слежу за последними тенденциями в мире кулинарии. Pl.: Известно, что Вы постигали професси ональное мастерство под руководством мно гих учителей. Кто из них запомнился как самый лучший? Д.Г.: Каждый влюбленный в свое дело повар найдет, чем поделиться с пытливым учени ком, если тот страстно желает, не жалея времени и усилий, создавать настоящие ку линарные шедевры. Поэтому я учился у всех шефповаров, с которыми сводила судьба. Из великих мастеров своего дела больше всего запомнился, пожалуй, Раймонд Бланк. Я проработал 7 лет под его руководством, бок о бок с ним. В итоге, он не только передал мне свою кулинарную магию, но и стал настоящим другом.

Platinum: Что позволяет Вам утверждать: "Кантонская кухня лучшая в мире"? Ли Шу Тим: То, что она во всей полноте представляет культуру питания. Основное ее блюдо супы. В разных провинциях страны можно отведать сотни их разновид ностей, но родом этот вид еды из Канто на. В супах идеально сочетаются доступ ные в любой сезон года продукты. Если на огороде имеется самый минимум даров зем ли, и есть возможность варить, тушить и жарить вам обеспечен вкусный, а глав ное сытный обед. Pl.: Что означает термин "стол шефа", как это выглядит и сколько стоит? Л.Т.: "Стол шефа" не только специальное помещение, но и уникальная церемония. Мой бывший рабочий кабинет, куда часто загля дывали друзья, теперь оформлен выдающимся дизайнером Джоном Морфордом и оснащен сис темой видеонаблюдения за поварами на кух не. Для 810 человек, прямо на их глазах, я готовлю ланч или обед. По мере приготов ления открываю "секреты" блюд, которые часто определяются быстротой обработки продуктов и добавлением в нужный момент оригинальной приправы или редкой специи. Выбирать можно из трех меню. Минимальная цена ланча "у шефа" в Grand Hyatt Hong Kong 340 евро, стоимость обеда 670. Приходите, не пожалеете!

PLATINUM


Тьяко Ван Айекен, шефповар ресторана Spoon by Alain Ducasse, InterContinental Hong Kong Platinum: У Вас богатый опыт изучения кули нарии и работы шефповаром в ресторанах Ев ропы. Какова, на Ваш взгляд, разница между европейской и восточной школами кулинарии? Тьяко Ван Айекен: Прежде всего в составе ингредиентов, которые обычно используют европейские и азиатские повара. Большое значение также имеют техника приготовления и создание аромата блюда. На Востоке это

Ли Хон Син, шефповар ресторана "Мандарин", Киев Platinum: Какова цель обновлений, произошед ших в ресторане "Мандарин", если и без них он был обласкан вниманием истинных гурманов? Ли Хон Син: Мы хотели создать настоящий оазис азиатской кухни, и, я надеюсь, у нас это получилось. Прекрасное месторасположение на Днепре, неповторимая атмосфера в сочета нии с блюдами, приготовленными специалиста ми высокого класса, мебель ручной работы,

целая наука. В азиатской кухне веками ис пользуются специи, которые были неизвестны в Европе. Большое значение имеет и то, что способы разделки мяса и рыбы на каждом континенте свои. В Азии рыбу и мясо пред почитают более мягких сортов и разновид ностей. Очень сильно отличаются "шкалы вкусовой ценности" различных частей туши животного. В Европе, например, с удоволь ствием едят те части, которые у жителей Азии считаются непригодными в пищу. В пос леднее время в Европе большое значение придают новым технологиям обработки пищи, которые позволяют сохранить структуру и вкус продуктов. В Азии способы приготовле ния всех блюд более традиционны. Pl.: Не вынашиваете ли Вы планов стать ро доначальником кулинарной традиции, или от крыть для несведущего мира блюда какогони будь экзотического региона? Т.А.: Мечтаю представить человечеству бо гатейшую кухню жителей Южной Америки. Ведь кроме этой "континентальной" кухни, в мире существует еще множество неоткры тых "островков" экзотической кулинарии. Буду рад принять участие в их исследова нии и внести посильный вклад в культурное и кулинарное освоение.

доставленная с моей родины, и самый большой в Киеве круглый императорский стол непре менно вызовут у наших гостей восторг и бурю положительных эмоций. Pl.: Что делается для того, чтобы "Манда рин" ежедневно заполнялся завсегдатаями? Не секрет, такие гости самые желанные для любого ресторана. Л.С.: Для этого необходимо развиваться. Ко манда суперповаров из 10 человек приехала в "Мандарин", чтобы продемонстрировать все раз нообразие азиатской кухни. Блюда тайского ме ню готовит Вей Юан Фын, работавший в Тайлан де, Малазии и Франции. Шефповар Ли Чжао представляет китайскую кухню. Приготовление утки попекински согласно всем секретам, пе редаваемым из поколения в поколение, мой конек. Даже чайной церемонией занимается спе циалист, обучавшийся этому мастерству 3 года. Pl.: Как Вы относитесь к кулинарной моде? Л.С.: Положительно, но если от этого не страдают традиции приготовления блюд. Pl.: Ваше любимое блюдо? Л.С.: Давайте заинтригуем читателя. Мое лю бимое блюдо на фотографии, а что это та кое? Нужно прийти в "Мандарин" и попробо вать. Могу сказать, что это один из путей стать нашим завсегдатаем.

PLATINUM

153


Кулинарный вояж

Фьюжн "Мароканы" Лучшим рестораном в восточном стиле по пра ву считается "Марокана". Появившись раньше других своих собратьев в столице Украины, он и сегодня олицетворение эксклюзивности, настоящей экзотики и оригинальных блюд, ко торые полюбились киевлянам и гостям города. Восточная роскошь соседствует с современ ностью. Золотые чеканные узоры столешниц завораживают бесконечным разнообразием и сложностью, атласные кресла, мягкие диваны с резными ножками, новомодный "хайтек" и плазменные экраны искусно вплетены в ска зочную атмосферу прошлого. Кухня, представ ляющая собой "Восточный фьюжн", вобрала в себя ароматы востока и его поэтичность, плюс непревзойденное качество.

Традиционно и изысканно "Восток" настоящий ресторан китайской кухни в столице Украины. Здесь можно по пробовать более 250 аутентичных блюд из разных провинций страны. Чего стоит зна менитая утка попекински! Абсолютно все: начиная с деталей интерьера и заканчивая продуктами, доставляется сюда из Китая. Даже вышеупомянутая утка, прежде чем попасть на стол проходит на родине своеоб разный "конкурс красоты". Черепаший суп, змеиные настойки, молочный поросенок, каль мары пошандунски, "нефритовые" креветки, коралловые грибы, интересные части тела бы ка (шедевр для настоящих мужчин), экзотич ные сладости… "Восток" не место "переку са", это многочасовое наслаждение трапезой.

Вместе с солнцем Летняя площадка ресторана восточной кухни San Tori открывается с первыми лучами солнца, давая возможность "ранним пташ кам" в утренней прохладе насладиться де ликатесами тайской и японской кулинарии. Интерьер, сочетающий восточные традиции и изящную простоту модерна, способен прогнать остатки сна и пробудить аппетит. В днев ном меню широко представлены фреши, кок тейли и прохладительные напитки. Тех, кто решит заглянуть сюда под вечер, ждет це лое пиршество в восточном стиле. Все блю да приготовлены с необычайным искусством, по оригинальным рецептам. Трудно найти более подходящее место для торжеств, сви даний, деловых встреч.

154

PLATINUM


Gourmet

Это нужно попробовать Специи пришли в Европу с Востока, вначале их ввозили по цене золота, затем начали культивировать, но назвать их "своими" не решились. "Холодная гусиная печень в восточ ных специях с луковым мармеладом" блюдо, которое придумал один из самых ярких пова ровноваторов Украины, Владимир Ядловский. Те счастливчики, которые уже побывали в его ресторане "Эгоист", коренным образом измени ли свою точку зрения на еду как на обычное средство утоления голода и стали настоящими гурманами, научившись наслаждаться трапезой. Кальвадос и ежевика, портвейн и имбирь, морская соль и малиновый уксус, кориандр, кари, мускат… гусиная печень от такого "со седства" тает во рту.

"Нас и здесь неплохо кормят…" "Нигде не умеют так виртуозно готовить блюда из морепродуктов как в Японии" ошибочно полагают многие. Дело ведь не в расстоянии от благодатного "источника", дающего редкие виды рыбы, крабов, кальмаров и устриц, а в доставке и профессионализме повара. Насла диться гурманскими fishизысками можно в ки евском ресторане "Доверсоль". Как только вкуснейшее яство "Микс салатов с морскими водорослями и тигровыми креветками", сдоб ренное ароматным тимьяном, мускатным орехом, белым перцем, чесноком под трюфельным и кун жутным маслом попадет в рот, отпадает всякая необходимость ехать в страну восходящего солнца за шедеврами "рыбной" кухни.

Пальчики оближешь Киевский ресторан Tampopo (в переводе с японского "одуванчик") отличное место для любителей кулинарных шедевров, семейного от дыха и деловых встреч. Если интерьер заведе ния поражает уникальной графикой с использо ванием мотивов солнечного цветка, то меню отличается самым модным на сегодняшний день направлением смешением кухонь Европы и Востока. Но есть блюдо, к которому с одина ковым обожанием относятся все посетители "Итальянский" ролл с пармской ветчиной. Ап петитный рулет с начинкой из пармской ветчи ны, козьего сыра, японского майонеза, икры летучей рыбы и черри, к которому подают са лат из рукколы и бальзамический соус, не имеет равных по своим вкусовым качествам.

156

PLATINUM


Air Routes

К Олимпиаде 2008 В год проведения Летних Олимпийских Игр Lufthansa активно развивает маршрутную сеть на Восток. В результате Германию с Китаем будут связывать 58 рейсов в неделю: 44 в КНР и 14 в Гонконг. Наряду с сущест вующими направлениями: Пекин, Шанхай и Гу анчжоу, Lufthansa станет первым перевозчи ком, осуществляющим перелеты в Нанкин (из Франкфурта) и Шэньян (из Мюнхена) оба мегаполиса Китая, демонстрирующих стреми тельный экономический рост. Рейсы будут выполняться на Аэробусах А340, рассчитан ных на 247 мест и оборудованных салонами первого, бизнес и экономкласса. Благода ря сотрудничеству с Air China и Shanghai Airlines пассажиры Lufthansa могут вос пользоваться внутренней сетью рейсов КНР.

Горизонты сотрудничества Турецкие Авиалинии стали первым кандидатом на участие в новой программе американской компании "Дженерал Электрик" по глубокой переработке отходов металлов с целью эконо мии их редких видов. Господин Исмаэль Де мир, генеральный директор Turkish Technic отдельного предприятия авиакомпании, кото рое в рамках проекта будет непосредственно заниматься извлечением редкоземельного ме талла рения, говорит, что горд оказанным доверием и возможностью сотрудничества с американским электротехническим гигантом. Программа предусматривает сокращение потреб ностей в авиационном рении на 10%. В масш табах концерна "Дженерал Электрик" это немалая экономия ценного сырья. Огромна и экологическая польза новации.

Время диктует Компания "Днеправиа", стремящаяся войти в лигу национальных авиаперевозчиков Украины, доводит все составляющие своего сервиса до высочайшего уровня. С этой целью руководство уделяет постоянное внимание разработке стра тегии развития. Ныне парк "Днеправиа" состо ит из четырех среднемагистральных самолетов Boeing737, шести региональных Embraer145 и нескольких Як42. В планах компании увели чить количество самолетов Embraer145 до 10, провести переподготовку летного соста ва в самых современных учебных центрах ми ра, улучшить качество обслуживания пасса жиров, уделяя при этом главное внимание развитию форм индивидуального сервиса. В перспективе расширить базирование "Днепр авиа" во всех крупных аэропортах страны.

158

PLATINUM


Пожалуйте в авиатакси! Украинская компания "Аэростар" специали зируется в области бизнес авиаперевозок и обладает богатым опытом обслуживания VIP пассажиров. Самолеты базируются в аэропор тах "Киев" и "Борисполь", это современные воздушные суда: ЯК40, Falcon20F, King Air 350 Super и Dornier328Jet. "Аэростар" первой в Украине предложила своим клиентам новый вид услуг "авиатакси". Вылеты орга низуются в любое время суток. Для этого ис пользуются свой транспорт на перроне, мо бильная связь с группами обеспечения, опера тивное обслуживание во всех аэропортах Укра ины и за рубежом. Уровень сервиса отвечает международным требованиям по обслуживанию VIPклиентов. Прокладка маршрута выполняется исключительно по желанию заказчика.

Spa наслаждение от British Airways British Airways совместно с косметической фирмой Elemis оборудовала в нескольких аэропортах мира spaсалоны. Теперь, летая на деловые встречи за океан или путешествуя в далекие страны, можно сохранять бодрый вид и не чувствовать себя уставшим. В салонах предложат пройти комплексную spaтерапию в два этапа: перед отправлением релаксация и сон, а после приземления услуги для пробуж дения и наполнения энергией организма. Для путешествующих также работают сверхсовре менные массажные кресла, кроме того, клиен там Club World вручают подарочные наборы: восстанавливающий и пробуждающий гель для глаз, бальзам для губ и увлажняющий тоник с женьшенем от торговой марки Elemis.

Полеты как "во сне" наяву с AeroCharter Компания "АэроЧартер" уникальна не только тем, что предлагает широкий спектр высоко качественных услуг в сфере авиаперевозок, но еще и тем, что специалисты, работающие здесь, учитывают буквально все пожелания пассажиров и находят индивидуальный подход к каждому из них. Для сотрудников "Аэро Чартер" нет второстепенных задач, поэтому работа с заказчиками ведется на самом высо ком уровне: учитываются предпочтения пасса жиров при формировании меню, компания берет на себя обязательство по бронированию номе ра в отеле. Круглосуточная служба организа ции полетов оперативно и профессионально спланирует полет и доставит путешественни ков в пункт назначения с комфортом.

PLATINUM

159


In the Top Flight

VIPобслуживание CABI Хорошо знакомая успешным бизнесменам, го сударственным деятелям, звездам эстрады и спорта авиакомпания CABI продолжает расши рять спектр предлагаемых услуг. Теперь для "весьма важных персон" введено специальное обслуживание: справа от здания донецкого аэровокзала расположена закрытая охраняемая VIPзона, где можно с комфортом провести время до вылета. В остальном же, CABI ос тается верной избранным принципам: обеспе чивает быстрые, качественные и безопасные перелеты на престижных реактивных самоле тах марки Falcon, а доброжелательный высо коквалифицированный персонал компании всегда готов выполнить любую просьбу и даже каприз каждого пассажира.

Собственный вертолет Жители мегаполисов становятся заложниками бесконечных пробок, единственный транспорт, способный беспрепятственно доставить пасса жиров в пункт назначения вертолет, кото рый в скором времени превратится из пред мета роскоши в обычное средство передвиже ния. Получение прав на управление геликоп тером не сопряжено с большими трудностями: достаточно налетать 42 учебных часа и пройти теоретический курс. Challenge Aero занимается доставкой вертолетов на заказ, машину можно получить уже через 2 месяца после подачи заявки, так что, если принять решение сразу после первого урока, то к концу обучения можно дополнить свой назем ный транспорт воздушным.

Комфорт и точность ИСД Авиа первая в Украине компания, ко торая стала выполнять воздушные перевозки VIPкласса. Накопив большой опыт в этой сфере, обладая прекрасным воздушным пар ком, она предоставляет пассажирам превос ходный сервис, включая изысканный обед. Временному "владельцу" самолета достаточно указать в заявке маршрут, время вылета и меню. Все остальное, с максимальным ком фортом и точностью, которая, как известно, есть вежливость королей, сделают специалис ты ИСД Авиа. На дальних маршрутах исполь зуются самолеты ЯК40 VIP или Falcon20. Для ближних перелетов и воздушных прогулок ИСД Авиа предлагает вертолеты VIPкласса Augusta109 Power Elite.

160

PLATINUM


ПMПрaиsбerаaвtлi ение в семье "Божественное" семейство Maserati Granturismo дождалось пополнения. Спе циально к Женевскому автосалону 2008 года компания подготовила новую версию спорткара Maserati Granturismo S. "Довесок" S в названии как раз и озна чает "спортивный". В сравнении со стандартным Granturismo мотор версии S стал мощнее на 35 лошадиных сил и те перь способен разогнать машину до "сот ни" меньше, чем за 5 секунд. Максималь ная скорость 295км/ч. Теперь это са мое быстрое серийное купе в новейшей истории марки. Уникальная особенность Granturismo S секвентальная коробка передач, которая по желанию хозяина превращается из "автомата" в удобную "механику", управляемую двумя кнопками. И самое существенное отличие спортивного Granturismo от обычного размещение дви гателя и коробки передач в разных частях кузова. Такая схема характерна для самых выдающихся спорткаров.

162

PLATINUM


Платиновый дизайн

Бамбук вещь универсальная В современном мире, нашпигованном искус ственными полимерами, постоянно растет инте рес к природным материалам. Человек, стре мясь вырваться из металлопластикового пле на, окружает себя, особенно в быту, эколо гически чистыми вещами. Около 10 лет назад американская компания Totally Bamboo всерьез занялась производством разделочных досок и других предметов домашнего обихода из бамбу ка, который раньше использовался в основном для плетения циновок и изготовления занаве сов. В 2007 году дизайнерам удалось разрабо тать технологию и наладить выпуск водоупор ных бамбуковых панелей для кухонь и ванных комнат. С тех пор Totally Bamboo находится в числе лидеров разработки технологий обра ботки бамбука. В этом году она представила первую в мире, многоцелевую раковину из бам бука. Ее можно установить как на кухне, так и в ванной. Изготовляется несколько вари антов, самых разнообразных, в основном, "природных" расцветок. Гарантия водоупор ности 10 лет. Новая разработка фирмы вызва ла большой интерес среди потребителей, оза боченных состоянием окружающей среды.

Настоящий рай для рыбок Отделение тайваньской корпорации "Тайконг" AZOO было создано в 1990 году. Занимается оно, в основном, изготовлением аквариумов и аксессуаров для разведения комнатных рыбок. В основе маркетинговой философии AZOO лежит убеждение, что хобби одна из самых прекрасных вещей на свете, и не стоит жа леть изобретательности и усилий для превра щения такого увлечения как разведение аква риумных рыб в занятие не только интересное, но и выстроенное на научной основе. С этой целью компания разработала настоль ный аквариум EkoDesk Lifestyle, в кото ром создана целая экосистема, идеально подходящая для рыбок. Это простой с виду, но, по сути, сложный электронный агрегат, в котором с помощью различных приспособ лений обеспечен самый настоящий природный "круговорот". EkoDesk поддерживает в здоровом состоянии не только воду, но и все "население" аквариума. Изготовленный из дерева и алюминия он легко впишется в интерьер квартиры или офиса, а наблюдать жизнь активных и довольных условиями оби тателей "стеклянного пруда" удоволь ствие ни с чем не сравнимое.

164

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

TIME SQUARE CONVEX

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

гранд-готель "Україна", вул. Володимирська, 20/1а, вул. Артема, 121, пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46 тел. (044) 278-61-11 Arije Paris

Doux Joaillier Courchevel

Saint Barthelemy

Piantelli London

Den Haag Lydion Mucevher Antalya Sincere Kuala Lumpur

Zegg & Cerlati Monaco Avakian Geneva Azal Dubai

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385

Doux Joaillier Saint Tropez

Hubner Vienna

Harvay Nichols Dubai

Sincere Singapore

Cellini New York

www.guyellia.com

Carat & Time

Diamond Time Athens Louvre Moscow

Steltman

Crystal Kiev

Westime Los Angeles


Лучшая альтернатива городской жизни Мировая тенденция строительства жилья опреде лилась еще в позапрошлом веке, когда расту щие, как грибы, мегаполисы помимо своей воли стали "вытеснять" людей из каменных, перепол ненных автомобильными газами, шумных джунглей в предместья, где остались нетронутыми пер возданная природа, чистый воздух, и нет за стеной докучливых соседей. На рынке недвижи мости Донецкой области загородные коттеджные городки новинка. Среди них, пожалуй, толь ко один можно отнести к категории "элит ный". "Любимово" расположен на участке, ох ватывающем территорию общей площадью 65га, находящемся в экологически благоприятном мес те на южной границе города у берега Донец кого моря. По всем параметрам: архитектура, экология, безопасность и инфраструктура, "Лю бимово", без всяких скидок, номер 1 в Донец ком регионе, и по заключению аналитиков за нимает почетное второе место в Украине. Ес тественно, что при столь бурном развитии этого вида строительства, конкуренты наступа ют "на пятки", но нужно отметить, что "Люби мово" имеет достаточный запас "прочности" и еще долгое время будет находиться в лидерах.

Южный берег Крыма В июле открываются продажи в статусном ку рортном комплексе "Золотой пляж", располо женном в 7км от центра Ялты. Элитный курорт будет состоять из de luxe апартаментов и пятизвездочного spaотеля на 70 роскошных номеров. "Золотой пляж" раскинул свои вла дения на участке площадью 15га, рядом с ре ликтовым парком. Собственный пляж протяжен ностью почти километр единственный при родный в Большой Ялте. Главная особенность проекта беспрецедент ная в Крыму архитектурная концепция. 11 бе лых башен, органично вписанных в окружающий ландшафт, станут украшением ЮБК. Их рафини рованность и оригинальность должна по за мыслу подчеркнуть красоту природы. В башнях с видом на море расположатся 220 апартамен тов площадью от 100 до 400кв.м. Каждый из двухэтажных пентхаусов башен имеет выходы на крышу с возможностью устройства бассейнов. Для первых этажей предусмотрены террасы. Об щая стоимость проекта более 190 миллионов евро. Участники: Energy Standard Group, "Глобус Эссет Менеджмент", компания Qtec, архитектурное бюро "Проект Меганом" и швей царская Luxury Hotel&Spa Management LTD.

166

PLATINUM


Сделайте предварительный заказ за 48 часов до вылета и получите скидку 5% Пассажирам предлагается широкий ассортимент высококачественной продукции: парфюмерия, декоративная косметика, спиртные напитки, табачные изделия, кондитерская продукция и разнообразные аксессуары

"Зал официальных делегаций" при управлении делами Президента Украины, Международный аэропорт "Борисполь" тел./факс: + 38 (044) 591 69 59 "Duty Free" Международный аэропорт "Борисполь" тел.: + 38 (044) 361 90 82 "Duty Free" Международный аэропорт "Донецк" Центр обслуживания VIP (Service centre of VIP) тел./факс: + 38 (062) 332 82 21 "Duty Free" Международный аэропорт "Запорожье" тел./факс: + 38 (061) 721 45 72 "Duty Free" Международный аэропорт "Симферополь" тел./факс: + 38 (0652) 59 53 45 "Duty Free" Международный аэропорт "Харьков" тел.моб: + 38 (050) 474 05 64 "Duty Free" Международный аэропорт "Черновцы" тел.моб: + 38 (050) 328 16 68

www.dutyfreeukraine.com


Miki House все для нежной кожи ребенка Дети точно понимают, что такое "красиво", но попробуйте объяснить им, что означает "мод но". Детству нужна беззаботность, яркость и сочность цветов, удобный крой и нетривиальный дизайн. Miki House First это линия одежды для новорожденных. Малыши требуют особенно трепетного отношения, и для того, чтобы обеспечить защиту их нежной коже, вещи шьют ся из мягких тканей, учитывая обработку швов и комфортный крой. Коллекция одежды и пос тельного белья выполнена в легких нежных то нах, создающих ощущение уюта. В производстве изделий линии Miki House при меняются нанотехнологии, благодаря им ткань пропитывается многофункциональным увлажняющим составом липидур. Такое белье удерживает не обходимый уровень влаги кожи ребенка и под держивает ее защитные функции. Уникальность этой технологии заключается в том, что при стирке одежда сохраняет свои свойства и да рит ребенку ощущения радости и нежности. Не даром в Miki House работает целая группа пе диатров, ортопедов и других специалистов, ко торые тестируют всю продукцию и принимают участие в разработке новых моделей.

Golden Group Создать неповторимую атмосферу красоты и уюта в вашем жилище поможет торговый дом Golden Group. Основная концепция фирмы индивиду альный подход к заказчику, конкурентоспособ ные цены, высочайший уровень сервиса. Здесь каждого посетителя встретят приветливой улыбкой, высококвалифицированный персонал даст профессиональные советы при выборе рос кошных вещей интерьера, наполняющих дом эле гантностью: посуды, картин, ковров, мебели, аксессуаров на любой вкус. Работа дизайнеров компании восхищает стиль и безупречное качество отличают ин терьеры, созданные ими, некоторые из ко торых включены в каталоги известных миро вых фабрик, таких как: Asnahgi, Formitalia. Кроме вышеперечисленного, уникальный салон предлагает эксклюзивные изделия из мрамора, гранита, оникса, тра вертина, дающие безграничные возможности для воплощения любых фантастических про ектов, сочетающих в себе технические нов шества и оригинальный дизайн. Такие пред меты обладают неповторимой фактурой и придают внутреннему убранству квартиры индивидуальность и выразительность.

168

PLATINUM


Hitech Platinum

Полжизни за чашку кофе Восток, помимо того, что гостеприимный, еще и чрезвычайно щедрый он подарил миру бу магу, компас… и даже кофе! Кстати, послед нее "подношение" европейские врачи долгое время склонны были обвинять чуть ли не во всех смертных грехах: мол, и сердце от аро матного напитка "пошаливает", и нервы нака ляются до предела. Развенчали миф о "кофе вредительстве" японские ученые (очевидно, чувствовали ответственность за то, что их братьяарабы "подсадили" общественность на "тонизирующий эликсир"): оказалось, напиток обладает впечатляющим перечнем целебных свойств. После опубликования этих результа тов мир "накрыла" волна "кофемании": немец кая компания Siemens выпустила оригинальные кофемашины TK69009 и TK69001. В своих изобретениях Siemens удалось гармонично со единить современные технологии, изысканный дизайн и функциональность. Диалоговый дис плей TK69009 и TK69001 поможет выбрать язык, время, степень жесткости воды, темпе ратуру кофе. При помощи регуляторов легко определяется степень крепости, варьируется количество кофейного порошка, контролирует ся объем приготовленного напитка.

Волшебный экран Philips Компания Philips выпустила телевизор AUREA с диагональю 42 дюйма, который уже стал искушением для многих киноманов. По сути, это оживший киноэкран с революцион ной подсветкой, захватывающим четкостью и сочностью красок изображением Full HD и изящным дизайном. Особого внимания заслуживает функция Ambilight Spectra с активной рамкой. Цвет и динамика изображения выходят за пределы эк рана, создавая великолепные световые эффек ты, идеально гармонирующие с экранным действием. 126 светодиодов формируют восхи тительно окрашенный световой спектр, кото рый поддерживает атмосферу происходящего на экране и, в то же время, позволяют зрению избежать излишнего напряжения. ЖКдисплей Full HD имеет разрешение 1920x1080 пикселей, что сегодня является самым высоким из всех HDисточников. Рабо чая частота процессора в 100 герц и прог рамма Clear LCD обеспечивают невероятную четкость и плавность изображения даже при быстром движении объектов на экране. Благо даря уникальной акустической системе дос тигнуто четкое и объемное звучание.

170

PLATINUM


1

ККаннский юбилей Chopard Международный Каннский фестиваль не только яркое событие в кинема тографическом мире, но и отличный повод для звезд лишний раз похвас таться роскошными нарядами и шикар ными украшениями, а для журналистов заметить это, и поделиться с чи тателями своими наблюдениями. Не зря же знаменитости тратят огромные деньги на "красноковровый блеск", который присутствует здесь, во многом благодаря официальному "ювелиру" прес тижного мероприятия всемирно извест ной торговой марке Chopard. Кстати, в этом году исполнилось ровно 10 лет, как компания получила эксклюзивное право из готавливать главный приз фестиваля "зо лотую пальмовую ветвь", две малые за женскую и мужскую роль, а также "золотую

172

PLATINUM


2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Джулиана Мур в украшениях от Chopard. 2. Каролина ГруозиШойфель и Энди Гарсиа. 3. Дита фот Тиз. 4. Обаладетель награды за лучшую мужскую роль в фильме "Че" Бенисио дель Торо. 5. Милла Йовович. 6. Гвинет Пелтроу и Омар Метуолли. 7. Сальма Хайек. 8. Мадонна и Гай Ричи. 9. Пенелопа Круз. 10. Вуди Аллен с супругой СунЙи. 11. Паз Вега.

камеру" за лучший дебют. Наверное, поэто му 61ый фестиваль сиял ярче, чем обычно. Во всем своем южном великолепии предстала на премьере нового фильма об Индиане Джонсе Сальма Хайек, она облачилась в яр кое платье c цветочными узорами, дополнен ное восхитительными серьгами от Chopard. Ее напарница по "Бандиткам" Пенелопа Крус предпочла одеяние белого цвета в античном стиле, но в выборе драгоценностей актриса оказалась солидарна со своей подругой на запястье и в ушах звезды блистали бриллиантовые украшения от Chopard. Среди кинодив, продемонстрировавших верность лю бимому ювелирному дому, также были замече ны: обворожительная Гвинет Пелтроу, непов торимая Катрин Денев, великолепная Джули ана Мур и многие другие. Анна Звягинцева. Канны

11


Культура

Mariko Mori в Киеве Знакомя Украину с ведущими мировыми худож никами, PinchukArtCentre развернул персо нальную выставку японской художницы Марико Мори, одной из наиболее необычных фигур современного искусства. Oneness так назы вается первая экспозиция, предназначенная для показа в Центральной и Восточной Евро пе. На ней можно увидеть работы разного жанра, созданные Мори на протяжении послед них 15 лет фотография, живопись, скульп тура и инсталляции. Интерактивая инсталляция Oneness, давшая имя всей выставке, это отклик художницы на трагические события 11 сентября в НьюЙор ке 6 инопланетян, взявшихся за руки, стоят в кругу. Как только ктолибо из по сетителей обнимет одну из фигур, у нее "загораются" глаза и начинает стучать сердце. Это своеобразная метафора, призыв преодолеть вечный страх перед неизведанным и сломать стереотипы. "Творчество Марико Мори о любви, о связи между людьми, о связи цивилизаций. Это уни кальный художник, объединяющий восточную культуру с западной" говорит основатель артцентра Виктор Пинчук.

На главном перекрестке Азии В мае этого года в Гонконге прошла междуна родная художественная выставкаярмарка ART HK 2008. Около 100 галерей современного ис кусства из Европы и Азии представили в сво их экспозициях работы 850 художников, посвя щенные истории и сегодняшнему дню Гонконга, уникального города, который, пробыв более ста лет колонией Великобритании, вновь вошел в состав Китая. Произведения самых разных жанров от традиционной живописи до ки тайской каллиграфии, предварительно оценива лись почти в 42 миллиона евро. Для подведе ния итогов торгов потребуется немало време ни, но в данный момент точно известно, что на выставке побывало почти 20 тысяч гостей на одну треть больше, чем ожидалось. Самым дорогим лотом ярмарки стала картина "Без названия" художника Жу Мин Джуна, проданная за 960 000 евро. За полотно Уго Рондинона "3 апреля 2007 года" из цю рихской галереи Евы Презенхубер было упла чено 206 000 евро. Каллиграфическая компо зиция "Словесный квадрат" китайского мас тера Ху Бина, принадлежавшая лондонской галерее "Альбион", ушла за 225 000 евро.

174

PLATINUM


1

2

3

4

5

Gold and Sand Ставя целью сделать каждую вечеринку лучше предыдущей, Domino Group совершает, казалось бы, невозможное. На этот раз организаторам удалось "перенести" гостей, приехавших в днепропетровский культурный центр Opera, к песчаным пляжам СанТропе, на парижские пер формансы и в завершении в атмосферу самого стильного в мире клуба VIP Room." Gold and Sand fashion party подарила гостям множество сюрпризов, среди которых дегустация виски Chivas Regal и оригинального коктейля Gold and Sand с лепестками золота, изысканный фуршет, легкие десерты. Но, основным событием вечера стали знаменитые показы Domino. Внача ле на подиум вышли модели, в образах 1940 60х годов, созданных разными модельерами для Дома Christian Dior. Retrostyle сменился ве сеннелетней коллекцией бренда Ralph Lauren, овациями была встречена SpringSummer 2008, коллекция от "итальянской королевы маленького черного платья", дизайнера Элизабетты Гуерре ри. Роскошные меха от Giuliana Teso и осен неезимняя коллекция Jenny Packham завершили грандиозное fashionshow.

6

7 1. На красной дорожке Opera. 2. Елена Грабовская, Джулио ди Сабата, Кьяра, Алессандра и Бета Гуеррери, Роберто Алесси. 3. Олег и Наталья Маликовы. 4. Показ "Races in MonteCarlo". 5. Балет Freedom. 6. Показ "Retro style". 7. Презентационный стенд Chivas Regal. 8. Заключительный аккорд. 9. Песочные замки и золотые коктейли. 10. Михаил Котляров.

8

9

10


"Марио" приглашает Итальянский ресторан класса "люкс" "Марио" сменил свою прописку и значи тельно расширил владения, заняв "пентха уз" сверкающей стеклом башни бизнес центра "ДонецкСити". Теперь главная современная архитектурная достопримеча тельность шахтерской столицы наполнилась внутренним содержанием, в котором рос кошь интерьеров гармонично сочетается с изысканными ароматами средиземноморских блюд и невероятной атмосферой уюта. Сна чала гости, приглашенные на торжество по поводу открытия ресторана, поднялись в зал, который находится под стеклянным куполом на высоте 69 метров. Пронизанный мириадами радужных лучей каскадной люст ры, заботливо украшенный живыми орхидея ми специально приглашенным дизайнером из Голландии, роскошный зал сразу стал свое образным камертоном праздника. Торжест венное событие на высоком профессиональ ном уровне провели украинские телезвезды Андрей Джеджула и Екатерина Нестеренко. Порадовала своим выступлением певица Гайтана. Далее торжество переместилось в стильный лаунжбар, где под звуки Lounge music от DJ Light прошел показ ювелирных украшений с бриллиантами знаменитых итальянских брендов. Апофеозом вечера стал белоснежный именинный торт со све чами. Поприветствовать и поздравить Вя чеслава Cоболева со вторым рождением его прекрасного гастрономического "чуда" пришли только лучшие представители дело вой и общественной элиты города.


Актрисычлены Клуба "Модус Вивенди" увлечены игрой

Богдан Губский

Елена Франчук

Иванна Никонова и Дмитрий Комаренко

Лариса ГетьманГнидунец с супругом Виталием

Театр от "Модус Вивенди" В начале марта состоялась премьера теат рального вчера, организованного Клубом де ловых женщин "Модус Вивенди". На суд публики был представлен собствен ный спектакль под названием "8 женщин". Премьеру приняли "на ура", очаровательных "актрис" трижды вызывали на бис. Необыч ная постановка, как и все мероприятия клуба, была благотворительной акцией в по мощь детямсиротам. Все средства, собран ные от спектакля, направлены на покупку оборудования для детского ожогового цент ра городской больницы №2 в Киеве. Самый щедрый взнос за возможность лицезреть столь эксклюзивное действо был сделан ювелир ным домом Zarina. Он составил 10 тысяч у.е.

Генеральный спонсор спектакля Наталья Нетовкина (ювелирный дом "Zarina"))

Оксана Прутник и Зинаида Лихачева

Танец с веерами

Евгения и Богдан Губские

Гарегин Арутюнов (слева)и Николай Злочевский (справа)

Влад Плетин

Аукцион "Золотые номера"

Загриян Михаил c супругой

Наталья Могилевская и Ирина Бережная

Первый в Украине благотворительный аукци он "Золотые номера", проведенный компани ей МТСУкраина и Клубом деловых женщин "Модус Вивенди", стал очередным этапом реализации проекта по обеспечению детских домов и интернатов Украины скоростным мо бильным интернетом на базе сервиса "МТС Коннект". Все средства, собранные во вре мя проведения аукциона (около 1,25 миллиона гривен), направлены на закупку компьютеров для детских учреждений. "Организовывая аукцион, мы стремились сделать новые технологии доступными для детей, лишенных родительской заботы", отметила Виктория Рубан, начальник отдела по связям с общественностью МТСУкраина.

Организаторы аукциона:Евгения Губская (Клуб "Модус Вивенди") и Олег Проживальский (МТС)

Маргарита Захаренкова


I T A L I A N

R E S T A U R A N T K I E V

A N D R I Y I V S K I Y T .

U Z V I Z

2 7 9 7 8 9 6

3 4 ,

V


Among the numerous impressions of travelling around the world the brightest ones are made by the hotel. And it is no wonder! For a short period of time it becomes a real home for a wanderer where he spends more than one night, where he is deliciously treated and where stuff radiates smiles and tries to satisfy all his whims and desires.

Коллекция Лучших Отелей Мира

The Best Hotels of the World platinum suggestion

Сколько бы вы ни странствовали по миру, всегда среди самых запоминающихся событий главным остается отель, который на короткий период стал вашим домом, где вы провели не одну ночь в уютной постели, где вас вкусно кормили, а обслуживающий персонал источал вам улыбки и старался исполнить любую прихоть.


Лучшие Отели Мира

The Best Hotels of the World

The Peninsula Hong Kong *****

The Peninsula Hong Kong *****

Салисбери Роуд, Тсимшацуй Колун, Гонконг Китай Тел.: +852 29 20 28 88 Факс: +852 27 22 41 70 www.hongkong.peninsula.com

Salisbury Road, Tsim Sha Tsui Kowloon, Hong Kong Сhina Tel.: +852 29 20 28 88 Fax: +852 27 22 41 70 www.hongkong.peninsula.com

Four Seasons Hong Kong *****

Four Seasons Hong Kong *****

Файненс Стрит, 8 Центр, Гонконг Китай Тел.: +852 31 96 88 88 Факс: +852 31 96 88 99 www.fourseasons.com/hongkong/

8, Finance Street Central, Hong Kong China Tel.: +852 31 96 88 88 Fax: +852 31 96 88 99 www.fourseasons.com/hongkong/

Mandarin Oriental Hong Kong *****

Mandarin Oriental Hong Kong *****

Коннагт Роуд, 5 Центр, Гонконг Китай Тел.: +852 25 22 01 11 www.mandarinoriental.com

5, Connaught Road Central, Hong Kong China Tel.: +852 25 22 01 11 www.mandarinoriental.com

Grand Hyatt Hong Kong *****

Grand Hyatt Hong Kong *****

Харбор Роуд, 1 Гонконг Китай Тел.: +852 25 88 12 34 Факс: +852 28 02 06 77 www.hongkong.grand.hyatt.com

1, Harbour Road Hong Kong China Tel.: +852 25 88 12 34 Fax: +852 28 02 06 77 www.hongkong.grand.hyatt.com

Conrad Centennital Singapore

Conrad Centennital Singapore

Темасек Бульвар, 2 038982 Сингапур Тел.: +65 63 34 88 88 Факс: +65 63 33 91 66

2, Temasek Boulevard 038982 Singapore Tel.: +65 63 34 88 88 Fax: +65 63 33 91 66

PLATINUM

183


Лучшие Отели Мира

The Best Hotels of the World

The RitzCarlton, Millenia Singapore *****

The RitzCarlton, Millenia Singapore *****

Раффлс Авеню Сингапур, 7 039799 Сингапур Тел.: +65 6 337 88 88 Факс: +65 6 338 00 01 www.ritzcarlton.com

7, Raffles Avenue Singapore 039799 Singapore Tel.: +65 6 337 88 88 Fax: +65 6 338 00 01 www.ritzcarlton.com

Grand Hyatt Tokyo *****

Grand Hyatt Tokyo *****

6103 Роппонги, Минатоку 106 0032 Токио Япония Тел.: +81 3 43 33 12 34 Факс: +81 3 43 33 81 23 www.tokyo.grand.hyatt.com

6103 Roppongi, MinatoKu 106 0032 Tokyo Japan Tel.: +81 3 43 33 12 34 Fax: +81 3 43 33 81 23 www.tokyo.grand.hyatt.com

Emirates Palace *****

Emirates Palace *****

Вест Корних 39999 Абу Даби ОАЭ Тел.: +971 2 690 90 00 Факс: +971 2 690 99 99 www.emiratespalace.com

West Corniche 39999 Abu Dhabi UAE Tel.: +971 2 690 90 00 Fax: +971 2 690 99 99 www.emiratespalace.com

The Westcliff Hotel *****

The Westcliff Hotel *****

Авеню Жан Сматс, 67 Вестклиф, Йоханнесбург Южная Африка Тел.: +27 0 114 81 60 00 www.westcliff.co.za

67, Jan Smuts Avenue Westcliff, Johannesburg South Africa Tel.: +27 0 114 81 60 00 www.westcliff.co.za

Four Seasons Hotel Des Bergues Geneva *****

Four Seasons Hotel Des Bergues Geneva *****

Ке дэ Берг, 33 1201 Женева Швейцария Тел.: +41 0 22 908 70 25 Факс: +41 0 22 908 74 14 www.fourseasons.com/geneva

33, Quai des Bergues 1201 Geneva Switzerland Tel.: +41 0 22 908 70 25 Fax: +41 0 22 908 74 14 www.fourseasons.com/geneva

184

PLATINUM


Лучшие Отели Мира

The Best Hotels of the World

Hotel President Wilson *****

Hotel President Wilson *****

Ке Вилсон, 47 1211 Женева 21 Швейцария Тел.: +41 0 22 906 66 66 Факс: +41 0 22 906 66 67 www.hotelpwilson.com

47, Quai Wilson 1211 Geneva 21 Switzerland Tel.: +41 0 22 906 66 66 Fax: +41 0 22 906 66 67 www.hotelpwilson.com

Mandarin Oriental Hotel du Rhone *****

Mandarin Oriental Hotel du Rhone *****

Ке Тюретини 1211 Женева Швейцария Тел.: +41 0 22 909 09 18 Факс: +41 0 22 909 07 11 www.mandarinoriental.com

Quai Turrettini 1211 Geneve Switzerland Tel.: +41 0 22 909 09 18 Fax: +41 0 22 909 07 11 www.mandarinoriental.com

Hotel BeauRivage *****

Hotel BeauRivage *****

Ке дю МонБлан, 13 1201 Женева Швейцария Тел.: +41 0 22 716 66 66 Факс: +41 0 22 716 60 60 www.beaurivage.ch

13, Quai du MontBlanc 1201 Geneva Switzerland Tel.: +41 0 22 716 66 66 Fax: +41 0 22 716 60 60 www.beaurivage.ch

Grand Hotel Kempinski Geneva *****

Grand Hotel Kempinski Geneva *****

Ке дю Мон Блан, 19 1201 Женева Швейцария Тел.: +41 22 908 91 91 Факс: +41 22 908 90 91 www.kempinskigeneva.com

19, Quai du Mont Blanc 1201 Geneva Switzerland Tel.: +41 22 908 91 91 Fax: +41 22 908 90 91 www.kempinskigeneva.com

Le Richemond, Geneva *****

Le Richemond, Geneva *****

Жарден Брунсвик 1201 Женева Швейцария Тел.: +41 22 715 77 04 Факс: +41 22 715 70 01 www.roccofortehotels.com

Jardin Brunswick 1201 Geneva Switzerland Tel.: +41 22 715 77 04 Fax: +41 22 715 70 01 www.roccofortehotels.com

PLATINUM

185


Лучшие Отели Мира

The Best Hotels of the World

Capsis Hotels & Resorts *****

Capsis Hotels & Resorts *****

ул. Парнонос, 10 Маруси 15125 Афины Греция Тел.: +30 210 614 20 83 Факс: +30 210 614 20 72 www.capsis.gr

10, Parnonos st. Maroussi 15125 Athens Greece Tel.: +30 210 614 20 83 Fax: +30 210 614 20 72 www.capsis.gr

Elounda Mare Hotel *****

Elounda Mare Hotel *****

72053 Элунда Крит Греция Тел.: +30 284 106 80 00 Факс: +30 284 104 18 89 www.eloundamare.gr

72053 Elounda Crete Greece Tel.: +30 284 106 80 00 Fax: +30 284 104 18 89 www.eloundamare.gr

Marbella Corfu *****

Marbella Corfu *****

Агиос Иоаннис Перистерон 490 84 Корфу Греция Тел.: +30 26610 711 83 8 Факс: +30 26610 711 89 www.marbella.gr

Agios Ioannis Peristeron 490 84 Corfu Greece Tel.: +30 26610 711 83 8 Fax: +30 26610 711 89 www.marbella.gr

Hotel Carlsbad Plaza *****

Hotel Carlsbad Plaza *****

Мариансколаженська, 23 36001 Карловы Вары Республика Чехия Teл.: +420 352 44 11 11 www.edenhotels.cz

23, Marianskolаzhenska 36001 Karlovy Vary Czech republic Tel.: +42 0 352 44 11 11 www.edenhotels.cz

The Ring *****

The Ring *****

Картнер Ринг, 8 1010 Вена Австрия Тел.: +43 1 221 22 www.theringhotel.com

8, Kaerntner Ring 1010 Vienna Austria Tel.: +43 1 221 22 www.theringhotel.com

186

PLATINUM


Лучшие Отели Украины

The Best Hotels of Ukraine

Отель "Опера" *****

"Opera" Hotel *****

ул. Б.Хмельницкого, 53 01054 Киев Украина Тел.: +38 044 581 75 35 www.operahotel.com.ua

53, Khmelnitskogo st. 01054 Kiev Ukraine Теl.: +38 044 581 75 35 www.operahotel.com.ua

Жемчужина Днепра ****

The Pearl of the Dneprriver ****

ул. НабережноКрещатицкая, 5 04070 Киев Украина Тел.: +38 044 451 55 66 +38 044 492 96 10 www.perlina.kiev.ua

5, NaberezhnoKreschatitskaya st. 04070 Kiev Ukraine Tel.: +38 044 451 55 66 +38 044 492 96 10 www.perlina.kiev.ua

Sunray Hotel *****

Sunray Hotel *****

ул. Дачная, 24, Подгороднее Днепропетровская обл. 52001 Украина Тел.: +38 056 790 25 25 +38 056 790 25 20 Факс: +38 056 790 25 22 www.sunray.dp.ua

24, Dachnaya st., Podgorodnee Dnepropetrovsk Region 52001 Ukraine Tel.: +38 056 790 25 25 +38 056 790 25 20 Fax: +38 056 790 25 22 www.sunray.dp.ua

ПаркОтель ****

ParkHotel ****

ул. Ворошилова, 21Д 49027 Днепропетровск Украина Тел.: +38 056 726 60 01 +38 044 726 60 02 www.parkhotel.dp.ua

21D, Voroshilov st. 49027 Dnipropetrovsk Ukraine Tel.: +38 056 726 60 01 +38 044 726 60 02 www.parkhotel.dp.ua

GoodZone ****

GoodZone ****

ул. Чкалова, 70, Песчанка Днепропетровская обл. Украина Тел.: +38 703 255 55 55 +38 067 632 33 43 www.goodzonehotel.com.ua

70, Chkalova st., Pescanka, Dnepropetrovsk Region Ukraine Tel.: +38 703 255 55 55 +38 067 632 33 43 www.goodzonehotel.com.ua

PLATINUM

187


Лучшие Отели Украины

The Best Hotels of Ukraine

Гранд Отель Украина *****

Grand Hotel Ukraine *****

ул. Короленко, 2 49000 Днепропетровск Украина Тел.: +38 056 790 14 41, 740 10 10 Факс: +38 056 790 14 31, 790 14 32 www.grandhotelukraine.dp.ua

2, Korolenko st. 49000 Dnepropetrovsk Ukraine Tel.: +38 056 790 14 41, 740 10 10 Fax: +38 056 790 14 31, 790 14 32 www.grandhotelukraine.dp.ua

Донбасс Палас *****

Donbass Palace *****

ул. Артема, 80 83055 Донецк, Украина Тел.: +38 062 343 43 33 Факс: +38 062 343 43 34 www.donbasspalace.com

80, Artyoma st. 83055 Donetsk Ukraine Tel.: +38 062 343 43 33 Fax: +38 062 343 43 34 www.donbasspalace.com

Атлас ***

Atlas ***

бул. Шевченко, 20 83100 Донецк Украина Тел.: +38 062 381 79 79 +38 062 388 79 79 Факс: +38 062 388 79 89 www.atlashotel.com.ua

20, Shevchenko blvd. 83100 Donetsk Ukraine Tel.: +38 062 381 79 79 +38 062 388 79 79 Fax: +38 062 388 79 89 www.atlashotel.com.ua

Таврия ****

Tavria ****

Южнобережное шоссе, 1, Олива 98690 Ялта Украина Тел.: +38 0654 249 346 www.hoteltavria.com.ua

1, Yuzhnoberezhnoe shosse, Oliva 98690 Yalta Ukraine Tel.: +38 0654 249 346 www.hoteltavria.com.ua

Palmira Palace ****

Palmira Palace ****

98600 Ялта Украина Тел.: +38 0654 27 53 00 www.palmirapalace.com

98600 Yalta Ukraine Tel.: +38 0654 27 53 00 www.palmirapalace.com

188

PLATINUM


Лучшие Отели Украины

The Best Hotels of Ukraine

Ореанда ****

Oreanda ****

ул. Ленина, 35/2 98635 Ялта Украина Тел.: +38 0654 274 250 Факс: +38 0654 328 236 www.hoteloreanda.com

35/2, Lenina st. 98635 Yalta Ukraine Tel.: +38 0654 274 227 Fax: +38 0654 328 236 www.hoteloreanda.com

Лондон ****

London ****

ул. Успенская, 95 65045 Одесса Украина Тел.:+38 048 784 08 98 www.londonhotel.com.ua

95, Uspenskaya st. 65045 Odessa Ukraine Tel.: +38 048 784 08 98 www.londonhotel.com.ua

Одесский Дворик ****

Odesskiy dvorik ****

ул. Успенская, 19 65014 Одесса Украина Тел.: +38 048 777 72 71 Факс: +38 048 728 75 73

19, Uspenskaya st. 65014 Odessa Ukraine Tel.: +38 048 777 72 71 Fax: +38 048 728 75 73

Аркадия Плаза ****

Arcadia Plaza ****

ул. Посмитного, 1 65009 Одесса Украина Тел.: +38 0482 307 100 Факс: +38 0482 307 104 www.arcadiaplaza.od.uas

1, Posmitnogo st. 65009 Odessa Ukraine Tel.: +38 0482 307 100 Fax: +38 0482 307 104 www.arcadiaplaza.od.ua

Mozarthotel ****

Mozarthotel ****

ул. Ланжероновская, 13 65026 Одесса Украина Tел.: +38 0482 378 900, www.mozarthotel.com

13, Lanzheronovskaya st. 65026 Odessa Ukraine Tel.: +38 0482 378 900, www.mozarthotel.com

PLATINUM

189


АДРЕСА ОФИЦИАЛЬНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Киев Магазин "Crystal" ул. Владимирская, 20/1а Тел.: +38 044 278 61 11 Магазин "Bovet" гостиница "Hyatt Regency Kyiv" ул. А. Тарасовой, 5 Тел.: +38 044 581 15 55 Магазин "Жан" ул.Богдана Хмельницкого, 17/52а БЦ "Леонардо" Тел.: +38 044 581 10 90 Магазин "Murphy&Nye" ул. Горького, 4/6 Тел.: +38 044 287 36 67 Магазин "Niche" ул. Городецкого, 17/1 ул. Б.Хмельницкого, 17/52а Магазин "Nijole" гостиница "Премьер Палас" ул. Пушкинская, 29 Тел.: +38 044 244 14 88 www.nijole.it Магазин "Sanahunt" ул. Грушевского, 8/16 Тел.: +38 044 270 71 27 www.sanahunt.com Магазин "Spazio" бул. Л. Украинки, 24 Тел.: +38 044 284 81 02 Компания "Power Plate Ukraine" ул. Грушевского, 10 Тел.: +38 044 227 37 46, 253 07 10 Компания "Authentica" (консалтинг и развитие салонов красоты) ул. Малоподвальная, 10 Тел.: +38 044 279 53 23 Салон "Emporium" ул. Грушевского, 4 Тел.: +38 044 278 21 38 www.emporium.kiev.ua Spaсалон "Ла Руз" ул. Ковпака, 17 Тел.: +38 044 569 17 17 Spaсалон "Soul Spa" ул. Горького, 90/92 Тел.: +38 044 528 52 85, +38 067 233 77 10 Салон красоты "Бинди" бул. Л.Украинки, 23а Тел.: +38 044 539 21 32 Салон красоты "Dessange" ул. Владимирская, 49а Тел.: +38 044 569 60 00 ул. Тарасовой, 5 Hyatt Hotel Regency Kyiv Welnessклуб "Leonardo" ул. Б.Хмельницкого, 17/52а Welnessклуб "5 Элемент" ул. Электриков, 29а Тел.: +38 044 239 13 89 www.5el.com.ua "Фаворит Премиум клуб" пер. Музейный, 6 Тел.: +38 044 278 33 38 Клиника "Health Life" Киевская обл. КончаЗаспа ул. Киевская, 107 Тел.: +38 044 251 63 51 Ресторан "Авеню" ул. Воровского, 24 Тел.: +38 044 585 96 52 Ресторан "Бельведер" Днепровский спуск, Тел.: +38 044 288 50 70 Ресторан "Бастет" ул. О. Гончара, 15/3 Тел.: +38 044 272 54 37 Ресторан "Blackberry" ул. Крещатик, 6 Тел.:+38 044 503 65 92 Ресторан "Восток" ул. НабережноКрещатицкая, 11 Тел.: +38 044 416 53 75 Ресторан "Волшебная лампа" ул. Красноармейская, 47 Тел.: +38 044 287 36 65, +38 067 549 74 64 Ресторан "Вытребеньки" 26й км Столичного шоссе, Старая Обуховская трасса Тел.: +38 044 251 57 61

Platinum

Ресторан "Доверсоль" ул. Красноармейская, 81 Тел.: +38 044 531 13 78, +38 067 501 16 69 Ресторан "Device Cafe" пр. Победы, 136 Тел.: +38 044 231 15 55 Ресторан "Замок Выдубичи" ул. НабережноПечерская, 5 Тел.: +38 044 578 10 10 +38 044 286 27 07 Ресторан "Икра" ул. Паньковская, 11 Тел.: +38 044 288 19 90 Ресторан "L’Accente" бул. Л. Украинки, 5 Тел.: +38 044 200 50 01/02 Ресторан "Le Grand Cafe" пер. Музейный, 4 Тел.: +38 044 278 72 08 Ресторан "Лукулл" ул. Красноармейская, 63 Тел.: +38 044 289 30 70 Ресторан "Мандарин" ул. НабережноКрещатицкая, причал 6 Тел.: +38 044 599 08 77 Ресторан "Марио" ул. Льва Толстого, 14а Тел.: +38 044 289 20 20 Ресторан "Меланж" ул. Героев Сталинграда, 14 Тел.: +38 044 411 95 71 Ресторан "Mocco" ул. Крещатик, 15 Тел.: +38 044 230 92 30 Ресторан "Монако" ул. Большая Житомирская, 20а Тел.: +38 044 590 01 51 Ресторан "Нобель" ул. Большая Васильковская, 65 Тел.: +38 044 238 69 71 Ресторан "Нувель" ул. Крещатик, 15 (Пассаж) Тел.: +38 044 279 57 61 Ресторан "Петергоф" ул. Пилипа Орлика, 6 Тел.: +38 044 253 73 58 +38 067 440 94 19 Ресторан "Parmesan" Андреевский спуск, 34в Тел.: +38 044 279 78 96 Ресторан "Place" ул. Госпитальная, 12г Тел.: +38 044 202 88 12 Ресторан "Porto Maltese" ул. Красноармейская, 72 Тел.: +38 044 206 83 87 Ресторан "Porto Maltese" ул. Большая Житомирская, 2 Тел.: +38 044 228 97 56, +38 067 238 70 03 Ресторан "Сан Тори" ул. Сагайдачного, 41 Тел.:+38 044 462 49 94 Ресторан "Тампопо" ул. Саксаганского, 55 Тел.: +38 044 289 29 99 Ресторан "Титаник" ул. Панаса Мирного, 8 Тел.:+38 044 569 19 39 +38 067 233 82 07 Ресторан "Токио" ул. Зоологическая, 10 Тел.: +38 044 490 06 04, +38 044 490 06 53 Ресторан "Фортеця Гетман" 1й км Одесской трассы Тел.: +38 044 361 31 11 www.fortecya.kiev.ua Ресторан "Эгоист" ул. Московская, 44 Тел.: +38 044 280 22 22 Ресторан "Эмир" Оболонские Липки, пр. Героев Сталинграда, 6 Тел.: +38 044 223 34 56 Ирландский паб "Белфаст" пл. Контрактовая, 4 Тел.: +38 044 425 60 00, +38 044 425 25 31 Кафе "Amici Mi" ул. О. Гончара, 67 Тел.: +38 044 501 16 90 Cеть "Наша карта": Ресторан "Велюр" ул. Толстого, 43 Тел.: +38 044 428 11 68 Сушибар "Пушистый"

International

ул. Красноармейская, 23 Тел.: +38 044 234 31 01 Ресторан "Ришелье" ул. Красноармейская, 23 Тел.: +38 044 235 47 25 Лаунжресторан "Сейф" ул. Красноармейская, 23а Тел.: +38 044 536 01 57

Авиакомпания "Air France" ул. И. Франка, 33/34 Тел.: +38 044 496 35 75 Авиакомпания "Aero Charter Airlines" ул. Клименко, 23 Тел.: +38 044 207 08 26/28 Авиакомпания "Alitalia" ул. Большая Васильковская, Cеть "Козырная карта" 9/2, офис 30 ул. Воровского, 33 Тел.:+38 044 390 90 93 Тел.: +38 044 206 60 60 Авиакомпания "Austrian Airlines" Cеть "Carte Blanche": Аэропорт "Борисполь" Ресторан "Decadence House" Тел.: +38 044 289 20 ул. Шота Руставели, 16 32/33/34 Тел.: +38 044 206 49 20 Аэропорт "Борисполь" Ресторан "Конкорд" Тел.: +38 044 490 47 77 ул. Пушкинская,42/4 Авиакомпания "British Тел.: +38 044 234 77 88 Airways" Ресторан "Курени" Тел.: +38 044 585 50 50 ул. Парковая аллея, 4 www.ba.com Тел.: +38 044 253 17 24 Авиакомпания "Бизнес Авиация" Ресторан "La Casa del Habano" пр. Червонозоряний, 119, ул. Кловский спуск, 13 офис 421 Тел.: +38 044 492 74 48 Тел.: +38 044 331 80 20 Fashioncafe "Марокана" www.vipaero.com.ua бул. Л. Украинки, 24 Авиакомпания "Charter Air Тел.: +38 044 254 49 99 Ukraine" Тел.: +38 067 463 52 21 Cеть "Pees Boy Club": www.aircharterukraine.com Лесной пивной клуб "Партизан" Авиакомпания "Challenge Aero" 12й км Новообуховского шоссе, Аэропорт Киев "Жуляны" с. Подгорцы Тел.: +38 044 490 33 29 Тел.: +38 044 467 73 43, www.challenge.aero 467 74 03 Авиакомпания "KLM" Брассерия "Трюфель" ул. И. Франка, 33/34 ул. Бассейная, 2а Тел.: +38 044 490 24 90 ТЦ "АренаКласс" Авиакомпания "Lufthansa" Тел.: +38 044 492 16 22 Тел.: + 38 044 490 38 00 Ресторан "Le Cosmopolite" www.lufthansa.com ул. Владимирская, 47 Авиакомпания "Malev Тел.: +38 044 278 72 78 Hungarian Airlines" ул. Пушкинская, 45/2, офис 22 Гостиница "Днепровский" Тел.: +38 044 490 73 42, ул. НабережноКрещатицкая, +38 044 490 73 43 Спасский причал 2 www.malev.com.ua Тел.: +38 044 490 90 55/56/57 Авиакомпания "Turkish www.dneprovskiy.kiev.ua Airlines" Гостиница "Опера" ул. Пушкинская, 19 ул. Б. Хмельницкого, 53 Тел.: +38 044 278 41 03, Тел.: +38 044 581 75 35 +38 044 490 59 33 www.operahotel.com.ua Авиакомпания "Ukraine Гостиница "Ривьера" International Airlines" ул. Сагайдачного, 15 Харьковское шоссе, 201203 Тел.: + 38 044 581 28 28 Тел.: +38 044 581 50 50 www.rivierahotel.com.ua Гостиница "Жемчужина Днепра" Днепропетровск ул. НабережноКрещатицкая, Магазин "Crystal" причал 5 ТЦ "Атриум", Тел.: +38 044 451 55 66 пр. К. Маркса, 22 +38 044 429 96 10 Тел.: +38 056 373 83 73 www.perlina.kiev.ua Магазин "ИмперадоR" Гостиница "Impressa Hotel" Грандотель "Украина" ул. Сагайдачного, 21 пр. К. Маркса Тел.: +38 044 239 19 39 Тел.: +38 056 370 38 39 www.impressa.com.ua Магазин "Alaska" Гостиничноресторанный комплекс "Grand Admiral Club" ул. Гоголя, 1 Тел.: +38 056 744 13 57 Киевская обл. г. Ирпень, ул. Советская, 116 Магазин "Сolette" пр. К. Маркса , 37 Тел.: +38 044 979 33 99 Тел.:+38 056 770 26 23 www.admiralclub.com.ua Магазин "Домино" Гостиничноресторанный пр. К. Маркса, 46 комплекс "Триполье" Тел.: +38 0562 36 26 59 27й км Новой Обуховской Магазин "Domus" трассы, пр. Кирова, 100 с. Подгорцы, Голубое озеро Тел.: +38 056 233 31 10 Тел.: +38 044 585 55 66, Магазин "Elemental" +38 044 585 55 72 бул. Екатеринославский, 2 www.trypillya.com.ua Тел.: +38 056 38 55 88 Гостиничноресторанный Магазин "Ermenegildo Zegna" комплекс "Фортеця" пр. К.Маркса, 53а пр. Гонгадзе, 21 Тел.: +38 044 463 51 30/31, Тел.: +38 0562 38 88 83 Магазин "Freedom" +38 044 463 51 41 пр. Гагарина, 18 Казино "Avalon" Тел.: +38 056 713 55 15 ул. Леонтовича, 3 Магазин "Frette" Тел.: +38 044 234 74 94 бул. Екатеринославский, 2 Премьер Палас Казино Тел.: +38 056 374 73 10 бул. Т.Шевченко Магазин "Le Billionnaire" ул. Пушкинская, 57/29 пр. К. Маркса, 51 Тел.: +38 044 537 45 45 Тел.: +38 056 371 70 59 Туристическая фирма "Яна" Магазин "Laura Ashley" ул. Саксаганского, 42 пр. К.Маркса, 55 Тел.: +38 044 490 73 73 www.lauraashley.com.ua Клуб элитного туризма Магазин "Mania" "Седьмое небо" ул. Дзержинского, 10 ул. Дарвина, 8 Тел.: +38 056 371 06 55 Тел.: +38 044 235 53 77

Магазин "Monpel'e" пр. К. Маркса, 44 ул. Серова, 4 Тел.: +38 0562 38 29 57 Магазин "Niche" пр. К. Маркса, 22 Магазин "Opera" пр.Кирова, 80 Тел.: +38 056 375 35 35 Магазин "Patrick Hellman" пр. К. Маркса, 77 Тел.: +38 0562 31 36 36 Магазин "Савой" пр. К.Маркса, 26 Тел.: +38 056 377 38 18 Магазин "Swarovski" ТЦ "ГрандПлаза" пр. К.Маркса, 67 Магазин "Терри" пр. К.Маркса, 30 Тел.: +38 056 236 21 58 Магазин "Villeroy&Boch" бул. Екатеринославский, 2 Тел.: +38 056 371 43 27 ТРК "Grand Plaza" ул. Короленко, 2 пр. К. Маркса, 81 Дизайнгалерея "Stil Haus" бул. Екатеринославский, 2 Тел.: +38 056 374 73 21 Мебельный салон "Scavolini" пр. Кирова, 101 Тел.: +38 056 749 67 67 +38 056 749 68 01 Автосалон "АртМоторс" Запорожское шоссе, 28а Тел.: +38 0562 34 47 77 Автосалон "Maserati" ул. Набережная Победы, 10и Тел.: +38 0562 36 08 87 Автосалон "Porsche" Запорожское шоссе, 37д Тел.: +38 056 377 77 77 Автосалон "Аэлита" Audi, Mitsubishi ул.Булыгина, 1 Тел.: +38 056 232 30 01 Cигарный дом "Фортуна" пр. К.Маркса, 44 Тел.: +38 0562 33 74 99 Салон оптики "Eye Q Optic" пр. К. Маркса, 22 Тел.: +38 056 373 83 43 Салоны оптики "Parad" пр. Кирова, 14 Тел.: +38 056 370 72 72 пр. К.Маркса, 67 Тел.: +38 056 371 29 06 ул. Баррикадная, 2 Тел.: +38 056 239 20 60 Cалон косметологии "Адель" ул. Комсомольская, 15 Тел.: +38 0562 33 33 49 Салон красоты и косметологии "Лабиринт" ул. Харьковская, 3 Тел.: +38 0562 31 32 32 Premium SPA "Акварель" ул. Комсомольская, 25 Тел.: +38 056 371 27 27 Клиника репродуктивной медицины "ИСИДАДнепр (IVF)" ул. Рыбинская, 119/120 Тел.: +38 056 371 27 27 Центр медицинской косметологии "Космед" ул. Жуковского, 2б Тел.: +38 0562 36 08 36 Оздоровительный комплекс "Термы" ул. Феодосиевская, 1 Тел.: +38 056 247 25 96 +38 056 377 30 24 Оздоровительный центр "Цунами" пл. Октябрьская, 12а Тел.: +38 0562 33 35 20 Спортивный клуб "Восход" ул. Набережная Победы, 51 Тел.: +38 0562 41 71 55 +38 0562 47 35 45 Теннисный клуб "Мегарон" ул. Щорса, 6а Тел.: +38 0562 38 04 31/33 www.megaron.com.ua Cпортивный центр "Constanta" ул. Комсомольская, 49 Тел.: +38 056 745 06 11 Ресторан "Bartolomeo" ул. Набережная Победы, 9б Тел.: +38 056 370 15 00

+38 056 370 42 71 Ресторан "BraSSerie" бул. Екатеринославский, 2 Тел.: +38 056 373 64 86 Ресторан "Дежавю" пр. К. Маркса, 20 Тел.: +38 056 370 29 30 Ресторан "L`Orangerie" ул. Половецкая, 2 Тел.: +38 056 778 37 78 Ресторан "Nobu" пр. К. Маркса, 49 Тел.: +38 056 744 60 55 Ресторан "Олимп" пр. К. Маркса, 83 Тел.: +38 0562 45 52 37 Ресторан "Porto Maltese" ул. Гоголя, 4 Тел.: +38 056 713 55 75 Ресторан "Репортер" ул. Баррикадная, 2 Тел.: +38 0562 33 75 75 Ресторан "Red&Green" пер. Добровольцев, 3 Тел.: +38 0562 36 17 28 Ресторан "St. Tropes" пр. Гагарина, 24 Тел.: +38 0562 46 00 11 Ресторан "Св. Яков" пер. Урицкого, 11 Тел.: +38 056 740 20 50 Ресторан "Старая Таверна" пр. К.Маркса,1 Тел.: +38 056 726 50 21 Ресторан "Takida" ул. Гоголя, 20б Тел.: +38 056 726 51 51 Ресторан авторской кухни "MOONcafe" ул. Короленко, 2 Тел.: +38 056 236 75 76, 236 75 74 Семья заведений "Protege": Дом сладостей "Пастораль" пр. К. Маркса, 46 Тел.: +38 0562 36 28 66 Ресторан "Safari" ул. Фучика, 12б Тел.: +38 0562 39 85 95 "Бутиккафе" ТДЦ "Atrium" пр. К. Маркса, 22 Тел.: +38 056 373 83 37 Семья кофеен "Прокофьев" ул.О.Гончара, 32 Тел.: +38 056 370 28 61 Кафе "Бамбук" пр. Героев,1 Тел.: +38 0562 31 28 Кафе "Нирвана" пр. К. Маркса, 95 Тел.: +38 056 726 42 Кофейня "Да Винчи" пер. Яворницкого, 6 Тел.: +38 056 373 70 Кофейня "Impressa" ул. Артема, 14 Тел.: +38 056 232 08 Кофейня "У Бекира" Тел.: +38 056 236 75

02 75 08 25 86

Гостиница "Академия" пр. К. Маркса, 20 Тел.: +38 056 370 05 05 Гостиница "Астория" пр. К. Маркса, 66 Тел.: +38 0562 38 48 03 Гостиница "Бонотель" ул. Комсомольская,26 Тел.: +38 056 726 55 55 Гостиница "Екатеринославская" ул. Дзержинского, 37 Тел.: +38 0562 370 25 21 Гостиница "Каспий" ул. Шевченко, 53a Тел.: +38 0562 371 00 22 Гостиница "Лавина" ул. Космическая, 20 Тел.: +38 0562 36 22 39 Гостиница "ПаркГотель" ул. Ворошилова, 21д Тел.: +38 056 726 60 01 Гостиница "SunRay" Днепропетровская обл. г. Подгороднее, ул. Дачная, 24 Тел.: +38 056 790 25 25 www.sunray.dp.ua Грандотель "Украина"


для размещения рекламы звоните: 8 (044) 278 60 13, 8 (062) 381 21 99, 8 (050) 328 64 13 ул. Короленко, 22 Тел.: +38 056 371 00 22, +38 056 371 37 13 Гостиница "Эдбург" ул. Байкальская, 22 Тел.: +38 056 227 16 10 Казиноресторан "Чарли" пер. Яворницкого, 6 Тел.: +38 056 373 70 08 Казино "Split" пр. К.Маркса,1 Тел.: +38 056 726 50 21 Казино "Cashville" ул. Баррикадная, 1 Тел.: +38 056 745 46 01 Казиноклуб "Европа" ул. Короленко, 2 Тел.: +38 056 740 11 55 Игорный Дом "Империя" ул. Дзержинского, 1/3 Тел.: +38 0562 31 80 00 Турагенство "Rainford Tour" пр. Гагарина, 24 Тел.: +38 067 562 27 71 Авиакомпания "Аэросвит" Аэропорт Тел.: +38 056 777 19 86 Авиакомпания "Austrian Airlines" Аэропорт Тел.: +38 056 377 99 00 Авиакомпания "Бизнес Авиация" гостиница "Свердловск" ул. Свердлова, 6, офис 800 Тел.: +38 056 744 98 46www.vipaero.com.ua Авиакомпания "Грузинские авиалинии" Аэропорт Тел.: +38 0562 39 52 60 Авиакомпания "Днеправиа" Аэропорт, 42 Тел.: +38 0562 39 54 11 Авиакомпания "Turkish Airlines" ул. Шевченко, 53а Тел.: +38 056 377 47 30 Аэропорт Тел.: +38 0562 39 55 56 Донецк Магазин "Crystal" ул. Артема, 121 Тел.: +38 062 335 76 46 Магазин "Кристаллподарки" ул. Артема, 76 Тел.: +38 062 381 06 12 Магазин "Cult" ул. Артема, 80а Тел.: +38 062 381 73 93 Магазин "City Glam" ул. Артема, 80а Тел.: +38 062 305 34 50 Магазин "Avanti" ул. Университетская, 97 Тел.: +38 062 345 18 75 www.avanti.ua Магазин "Антураж" ул. Университетская, 26 Тел.: +38 062 381 77 77 Магазин "Bolero" ул. Артема, 112 Тел.: +38 062 345 36 82 Магазин "Ermenegildo Zegna" ул. Артема, 112 Магазин "Le Billionaire" ул. Артема, 86 Тел.: +38 062 381 73 40 Магазин "Megapolis" ул. Артема, 112 Тел.: +38 062 381 30 31 Магазин "Ренессанс" ул. Университетская, 37 Тел.: +38 062 381 05 55 Автосалон "Алекс Премиум" ул. Университетская, 95в Тел.: +38 062 386 33 40 Автосалон "АвтоДом" пр. Титова, 15 Тел.: +38 062 311 00 00 Спортивный клуб "Ягуар" пр. Мира, 44 Тел.: +38 062 349 63 93 Салон красоты "Desire" ул. Постышева, 127 Тел.: +38 062 345 63 07 Салон красоты "Magic Spika" пер. Орешкова, 20 Тел: +38 062 381 17 53

Ресторанказино "Африка" ул. Набережная, 153а Тел.: +38 062 337 63 76 Ресторан "Банзай" бул. Пушкина, 23 Тел.: +38 062 381 70 60 Ресторан "Дежавю" бул. Пушкина, 29 Тел.: +38 062 381 09 00 Ресторан "Cavallino Bianco" ул. Университетская, 39 Тел.: +38 062 381 75 41 Ресторан "Емое" ул. Ильича, 15д Тел.: +38 062 385 95 66 Сушибар "Kabuki" ул. Артема, 80а Тел.: +38 062 381 08 42 Ресторан "Маринад" пр. Панфилова, 20д Тел.: +38 062 348 60 68 Ресторан "Марио" ул. Артема, 130 Тел.: +38 062 206 62 37/38 Ресторан "Monet" ул. Университетская, 80 Тел.: +38 062 388 01 00 Ресторан "Околица" бул. Шевченко, 50 Тел.: +38 062 385 88 90 Ресторан "Первак" ул. Артема, 87 Тел.: +38 062 210 88 88 Ресторан "Титаник" ул. Артема, 127 Тел.: +38 062 305 05 04 Ресторан "Хинкали" бул. Пушкина, 20а Тел.:+38 062 381 72 02 Ресторан "Якитория" пр. Ленинский, 11б Тел.: +38 062 313 10 90 Кафе "Обжора" бул. Пушкина, 25 Тел.: +38 062 381 05 01 Сеть "Путеводная Звезда": Ресторан "Ba Na Na" ул. Артема, 80а Тел.: +38 062 312 58 58 Ресторан "Корсар" пр. Комсомольский, 27 Тел.: +38 062 304 04 04 Ресторан "Шато" пр. Комсомольский, 27 Тел.: +38 062 304 05 06 Ресторан "Гуляй Хата" ул. Нижнедворцовая, 1а Тел.: +38 062 300 21 21 Гостиница "Атлас" бул. Шевченко, 20 Тел.: +38 062 381 79 79 www.atlashotel.com.ua Гостиница "Виктория" пр. Мира, 14/а Тел.: +38 062 335 76 46 Гостиница "Donbass Palace" ул. Артема, 80 Тел.: +38 062 343 43 33 www.donbasspalace.com Гостиница "Прага" ул. Дубравная, 101 Тел.: +38 062 381 11 66 Гостиничнооздоровительный комплекс "Forest Park" Донецкая обл., пр. Комсомольский, ул. Солнечная, 20 Тел.: +38 062 348 16 16 Казиноресторан "Остров сокровищ" ул. Кирова, 76а Тел.: +38 062 386 01 89 Казиноресторан "Фламинго" пр. Панфилова, 67 Тел.: +38 062 203 81 79 Казино "Третий Рим" ул. Артема, 123 Тел.: +38 062 304 12 22 Туристическое агентство "АНПТУР" пер. Орешкова, 18 Тел.: +38 062 304 67 05 Авиакомпания "Austrian Airlines" Тел.: +38 062 312 07 17 www.austrian.com Авиакомпания "CABI" Аэропорт

ул. Преображенская, 2 Тел.: +38 048 760 19 10 Spaсалон "Аспазия" ул. Коблевская, 45 Тел.: +38 0482 35 92 04 Welnessклуб "Olympia" Фонтанская дорога, 71б Тел.: +38 048 719 51 71 Welnessцентр "Натакан" ул. Пушкинская, 27 Тел.: +38 0482 32 11 95 Фитнесцентр "Формула" пер. Чайковского, 12 Тел.: +38 048 738 01 44 Фитнесцентр "Maximus" ул. Приморская, 6 Тел.: +38 048 777 70 90 Одесса Система фитнесклубов "Стрекоза" Магазин "Crystal" ул. Базарная, 63 Галерея "Сады Победы" Тел.: +38 0482 34 59 95 пл. 10 Апреля пр. Ак. Глушко, 11з Тел.: +38 048 758 03 85 Тел.: +38 048 746 44 33 Магазин "Carrera y Carrera" бул. Лидерсовский, 9а Галерея "Сады Победы" Тел.: +38 0482 32 41 01 пл. 10 Апреля Клуб национальной культуры Тел.: +38 048 785 32 09 здоровья "Русский пар" Магазин "Chopard" ул. Костанди, 119 Галерея "Сады Победы" Тел.: +38 095 203 01 76 пл. 10 Апреля ул. Ефимова, 15 Тел.: +38 048 785 32 10 Тел.: +38 050 863 77 69 Магазин "Bally" Банный комплекс "Дюковские ул. Екатерининская, 21 Бани" Тел.: +38 048 716 50 69 ул. Балковская, 28 Магазин "Жан" Тел.: +38 0482 33 34 54, ул. Греческая, 23 +38 0482 35 51 20 Тел.: +38 0482 37 70 10 Ресторан "Бульвар" Магазин "Кардинал" пл. Екатерининская, 1 ул. Ришельевская, 24 Тел.: +38 048 777 03 39 Тел.: +38 0482 34 85 52 Ресторан "Балатон" Магазин "КардиналХит" ул. Абрикосовая, 8/36 ул. Ришельевская, 21 Ресторан "Блеф" Тел.: +38 048 725 62 12 бул. Французский, 85 Магазин "Murphy&Nye" Ресторан "Василиса" Галерея "Сады Победы" ул. Гаванная, 7 пл. 10 апреля, 3 этаж Тел.: +38 0482 32 23 77 Магазин "Эрмитаж" Ресторан "Вояж" Галерея "Сады Победы" ул. Дерибасовская, 5 пл. 10 Апреля Тел.: +38 048 786 03 93 Тел.: +38 048 748 18 77/78 Ресторан "Деловая Колбаса" Галерея "Сады Победы" ул. Екатерининская, 8/10 пл. 10 Апреля Тел.: +38 048 726 96 26 Тел.: +38 0482 36 39 00 Ресторан "Дон Кихот" www.sadypobedy.od.ua ул. Бунина Автосалон "АвтоБум" Тел.: +38 0482 32 10 32 ул. Посмитного, 11 Ресторан "Estrellita" Тел.: +38 048 777 77 81 ул. Екатерининская, 1 Женский автосалон "Авто Тел.: +38 0482 37 29 20 бум Леди" Ресторан "Квартира" ул. Люстдорфская дорога, 89 ул. Канатная, 85 Тел.: +38 067 791 52 77 Тел.: +38 067 406 88 88 Стоматологический центр "ТИС" Ресторан "Куманець" ул. Филатова, 33а ул. Гаванная, 7 Косметологический центр Тел.: +38 0482 37 69 46 "Мона Лиза" Ресторан "Красный лобстер" ул. Тенистая, 9/12 ул. Маразлиевская, 1г Тел.: +38 048 785 58 68, Тел.: +38 048 715 02 22 +38 048 784 58 68 Ресторан "Кларабара" Косметический салон "Дива" ул. Преображенская, 28 пр. Гагарина 16/1 Тел. +38 0482 37 51 08 Тел.: +38 048 728 95 40 Ресторан "Казанова" Салон красоты "Афродита" ул. Дерибасовская, 4 г. Ильичевск, ул. К.Маркса, 21 Тел.: +38 0482 335 455 Тел.: +38 048 685 07 00 Ресторан "Колумбус" Салон красоты "ART8" 9 ст. Большого Фонтана пер. Маяковского, 8 Тел.: +38 048 728 00 05 Салон красоты "Reneetov" Ресторан "Мимино в Одессе" бул. Французский, 11 ул. Жуковского, 2 Тел.: +38 0482 34 69 96 Тел.: +38 0482 33 25 08/9 Салон красоты "Нарцисс" Ресторан "Новый Блеф на 7й" пер. Маяковского, 14 7я станция Большого Фонтана Тел.: +38 0482 34 72 64 Ресторан "Оникс" Салон "Новые ногти" ул. Софиевская, 23 ул. Троицкая, 9 Тел.: +38 048 234 46 40 Тел.: +38 0482 37 94 62 Ресторан "ПапаРацци" +38 048 734 21 71 ул. Екатерининская, 8/10 ул. Бунина, 33 Тел.: +38 0482 34 80 70 Тел.: +38 048 784 60 65 Ресторан "ПапаКоста" +38 0482 37 27 52 ул. Греческая, 17 Студия красоты "Дениз" Тел.: +38 048 738 48 48 пер. Мукачевский, 6 Ресторан "Пикник" Тел.: +38 0482 33 99 39 ул. Екатерининская, 23 Студия красоты Румянцевой Тел.: +38 048 725 00 09 ул. Приморская, 6 +38 048 731 57 34 Тел.: +38 048 795 60 86 Ресторан "Порто" ул. Уютная, 9 ул. Жуковского, 33 ул. Люстдорфская дорога, 172/1 Тел.: +38 048 737 38 38/37 Студия красоты Тарасюка Ресторан "Сабанский" пер. Красный, 22 пер. Сабанский, 1 Студия красоты "Фризетт" Тел.: +38 048 725 36 88 Тел.: +38 062 385 62 75 Авиакомпания "Donbassаero" Аэропорт Тел.: +38 0622 51 53 92 www.donbass.aero Авиакомпания "ИСД Авиа" ул. Щорса, 48 Тел.: +38 050 328 11 25/26, +38 050 330 52 30 Авиакомпания "Lufthansa" Тел.: +38 062 312 80 00 www.lufthansa.com Авиакомпания "Turkish Airlines" Аэропорт Тел.: +38 062 312 08 24

Ресторан "Семь самураев" ул. Ришельевская, 29 тел.: +38 0482 30 09 38 Ресторан "Flamant" ул. Жуковского, 31 Тел.: +38 048 785 20 73 Ресторан "Фонтан" г.Ильичевск, ул.Ленина, 20/1 Тел.: +38 048 686 55 49 Ресторан "Хижина" Центральный аэропорт, 2a Тел.: +38 048 239 33 10 +38 048 7870137 Ресторан "Эдельвейс" г. Ильичевск, ул. Ленина, 26 Тел.: +38 048 686 44 69, +38 048 630 46 74 Ресторан "Якитория" ул. Ришельевская, 27 Ресторанбар "Рандеву" ул. Успенская, 93 Тел.: +38 048 726 25 90, +38 048 726 77 11 Паб "Murphy`s Irish Pub "Каванах" пл. Таможенная,1а Тел.: +38 048 738 45 45 Джазкафе "Олд фешн" ул. Успенская, 19 Тел.: +38 048 784 82 47 Кафе "Оливье" бул. Французский, 21 Тел.: +38 048 777 36 06 Кафе "Сальери" ул. Ланжероновская, 14 Тел.: +38 048 725 00 00 Кафебар "Кенгуру" Фонтанская дорога, 64/1 Тел.: +38 048 787 03 34 +38 0482 45 14 76 Кафекондитерская "LeMON" ул. Бунина, 27 Тел.: +38 048 725 56 85 Кофейня "Шико" ул. Софиевская, 23 Тел.: +38 0482 37 85 90 ул. Греческая, 50 Тел.: +38 048 777 47 47 Клубтаверна "Трюм" бул. Лидерсовский, 17/2 Тел.: +38 048 777 88 86

комплекс "Palladium" бул. Итальянский, 4 Тел.: +38 048 728 66 51, 728 77 30 ул. Долгая, 106 Гостиничный комплекс "Улисс" Тел.: +38 048 777 80 60 Отель "Морской" пер. Хрустальный, 1/1 Тел.: +38 0482 33 90 90 Отель "Лермонтовский" пер. Лермонтовский, 2 Тел.: +38 048 717 78 77/79 Отель "Уютный" ул. Львовская, 16 Тел.: +38 048 785 55 01/02 Казино "Split" ул. Екатерининская, 24 Тел.: +38 048 777 39 28, +38 048 237 71 20 Казино "Visavis" ул. Дерибасовская, 15 Tел.: +38 048 711 77 24 Покерклуб "Одесса" пер. Мукачевский, 6 Конный клуб "Stetson" ул. Овидиопольская дорога Тел.: +38 0482 39 64 96 Городской гольфклуб бул. Лидерсовский, 21 Тел.: +38 048 731 74 74 Спортивноразвлекательный комплекс "Lawn Tennis Club" бул. Французский, 85 Тел.: +38 048 780 02 00 Комплекс отдыха "Катран" пер. Маячный, 13 Тел.: +38 048 746 81 55 Комплекс "Devarana" ул. Тенистая, 9/12 Тел.: +38 048 718 18 18 Туристическое агентство "Фалькор Тревел" ул. Дерибасовская, 10 Тел.: +38 048 233 33 38, +38 048 714 49 59 Туристическое агентство "Фабрика Туризма" ул. Екатерининская, 27 Тел.: +38 048 232 03 20 ул. Базарная, 45 Тел.: +38 048 785 85 45 Cеть "Fanconi": Туристическое агентство Ресторан "Fanconi 1872" "Шустовтурс" ул. Екатерининская, 15/17 Французский бульвар, 10 Тел.: +38 048 234 66 66 Тел.: +38 048 714 38 11/12 Ресторан "Fanconi "Восточный Авиакомпания "Austrian Экспресс" Airlines" Французский бульвар, 85/87 Центральный аэропорт Тел.: +38 048 728 64 82 Тел.: +38 0482 49 00 79 Ресторан "Fanconi "Номия" Авиакомпания "Malev ул. Ак.Филатова, 17 Hungarian Airlines" Тел.: +38 048 766 88 70 Международный аэропорт Одесса Ресторан "Fanconi "Акватория" Тел.: +38 048 762 36 36 Аркадия (центральная аллея) www.malev.com.ua Тел.: +38 095 811 38 88 Аэропорт VIPОдесса Центральный аэропорт Гостиница "Аркадияплаза" Тел.: +38 048 787 65 95 ул. Посмитного,1 Запорожье Тел.: +38 048 230 71 57 Гостиница "Continental Гостиница "Интурист" Business Hotel" пр. Ленина, 135 ул. Дерибасовская, 5 Тел.: +38 061 223 05 64/00 Тел.: +38 048 786 01 55 Гостиница "Прага" Гостиница "Grand Pettine" бул.Шевченко, 28 пер. Маячный, 8 Тел.: +38 061 224 07 12/11 Тел. +38 048 729 55 80/81 Ресторан "Vremena goda" Гостиница "Лондон" пр. Ленина, 135 ул. Успенская, 95 Тел.: +38 061 223 08 00 Тел.: +38 048 784 08 98 Казино "Консул" Гостиница "Лондонская" пр. Ленина, 234 бул. Приморский, 11 Тел.: +38 061 289 60 32 Тел.: +38 048 738 01 02/05 Гостиница "Моцарт" Ялта ул. Ланжероновская, 13 Тел.: +38 048 237 77 77 Бутик "Colette" Гостиница "Немо" ул. Набережная Ленина, 27 пляж Ланжерон, 25 Тел.: +38 065 423 54 42 Тел.: +38 048 720 70 80 Гостиница "Ореанда" Гостиница "Одесса" ул. Ленина, 35/2 ул. Приморская, 6а Тел.: +38 0654 27 42 59 Тел.: +38 048 729 48 08/88 Гостиница "Одесский Дворик" www.hoteloreanda.com Гостиница "Palmira Palace" ул.Успенская, 19 Тел.: +38 0654 27 53 00 Тел.:+38 048 777 72 71, www.palmirapalace.com 728 75 73 Гостиница "Palace del Mar" пер. Хрустальный, 1 Тел.: +38 048 230 19 01 Гостиничноразвлекательный


PLATINUM ELITE TRAVELLING INTERNATIONAL MAGAZINE Руководитель проекта: Екатерина Тимофеева Шефредактор: Сергей Тимофеев Артдиректор: Наталья Степановская Литературный редактор: Владимир Щенников Редактор, корректура: Анна Звягинцева Директор по рекламе, спецпроекты: Марина Мамонова Отдел рекламы: Любовь Борщ, Влада Савина Компьютерный дизайн и верстка: Наталья Фонотова, Игорь Древаль, Федор Зубрицкий Перевод: Марина Козленко, Светлана Кусси PRменеджер: Ольга Островская, Диана Сукясова Технический директор: Владимир Макарович Компьютерные программы, сайт: Роман Дворядкин Распространение: Олег Юрченко, Александр Шабанов, Елена Орловская, Дмитрий Дитиненко, Светлана Кругловская

Отдел регионального распространения: Киев +38 (044) 278 60 13 Донецк +38 (062) 311 08 22, 381 21 99 Днепропетровск +38 (067) 639 30 30 +38 (096) 771 41 27 Одесса +38 (048) 785 03 85 Отдел рекламы: Киев +38 (044) 278 60 13, 278 70 72 Днепропетровск +38 (097) 902 00 00 Донецк +38 (062) 381 21 99, 311 08 22 +38 (050) 328 64 13 Одесса +38 (048) 785 03 85 Журнал зарегистрирован в Министерстве информации Украины 26 марта 2004 г. Свидетельство о регистрации: Рег. КВ №8585 Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели. Редакция оставляет за собой право не разделять точки зрения авторов. Полное или частичное воспроизведение статей и материалов, опубликованных в "Platinum", запрещено и охраняется законом. При подготовке текстов использованы материалы из Internet. Учредитель и основатель: ООО "Фэшн Клаб". Адрес редакции: Украина, 01001, Киев, ул. Городецкого, 12/2/3, Киев 1, а/я 463 тел.: +38 (044) 278 60 13, 278 70 72 Редакция info@platinummag.com.ua Распространение sales@platinummag.com.ua Отдел рекламы platinum@nt.dn.ua advertising@platinummag.com.ua www.platinummag.com.ua Тираж 30 000 экз. УБСН Тираж журнала сертифицирован "Украинским Бюро сертификации тиражей" Печать: ООО "Новый друк", Украина, 02094, Киев, ул. Магнитогорская, 1, тел.: +38 (044) 451 48 04 факс: +38 (044) 451 48 10

Project Director: Ekateryna Tymofyeyeva EditorinChief: Sergey Tymofyeyev ArtDirector: Natalya Stepanovskaya Text Preparing: Vladimir Schennikov Editor, proofreader: Anna Zvyagintseva Advertising and Promotion Director: Marina Mamonova Advertising Deportment: Ljubov Borsch, Vlada Savina Computer design and layout: Natalya Fonotova, Igor Dreval, Fiodor Zubritskiy Translation: Marina Kozlenko, Svetlana Cusse PRManager: Olga Ostrovskaya, Diana Sukyasova Technical Director: Vladimir Makarovich Computer ensuring, websites: Roman Dvoryadkin Circulation Managers: Oleg Yurchenko, Alexsander Shabanov, Elena Orlovskaya, Dmitriy Ditinenko, Svetlana Kruglovskaya

Regional distribution department: Kiev +38 (044) 278 60 13 Donetsk +38 (062) 311 08 22, 381 21 99 Dnepropetrovsk +38 (067) 639 30 30 +38 (096) 771 41 27 Odessa +38 (048) 785 03 85 Advertising department: Kiev +38 (044) 278 60 13, 278 70 72 Dnepropetrovsk +38 (097) 902 00 00 Donetsk +38 (062) 381 21 99, 311 08 22 +38 (050) 328 64 13 Odessa +38 (048) 785 03 85 The magazine is registered by Ministry of Information in Ukraine on March, 26th, 2004. Registration Certificate number: Reg. КВ №8585. All rights reserved. Publishers don`t take any responsi bility for advertising materials and reserve to yourself the right not to share authors opinion. Full or partial reproduction of articles and other materials published in the magazine is forbidden and protected by law. In the process of text preparing Internet resources were used. Founder and publisher: Fashion Club LTD. Editorial address: Ukraine, 01001, Kiev, Gorodetskogo str., 12/2/3, Kiev 1, p.o. 463 tel.: +38 (044) 278 60 13, 278 70 72 Editorial info@platinummag.com.ua Sales sales@platinummag.com.ua Advertising platinum@nt.dn.ua advertising@platinummag.com.ua www.platinummag.com.ua The circulation is 30 000 copies. The circulation of the magazine is certified by "Ukrainian Circulation Certification Bureau" Printing: LCC "Novyy druk", Ukraine, 02094, Kiev, Magnitogorskaya str., 1, tel.: +38 (044) 451 48 04 fax: +38 (044) 451 48 10

УБСН


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

гранд-готель "Україна", вул. Володимирська, 20/1а, вул. Артема, 121, пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46 тел. (044) 278-61-11

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд-готель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 335-76-46

Profile for crystalgroup

Platinum magazine №18  

Platinum magazine

Platinum magazine №18  

Platinum magazine

Advertisement