Page 1

PLATINUM INTERNATIONAL MAGAZINE

/16

"До и после" Platinum рекомендует лучшие клиники Европы

ELITE TRAVELLING

Путешествия за младенцем

Борис Краснов: без детей жизнь пуста Последняя версия тайны улыбки Джоконды

12 вещей Platinum


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА Бутiк "Chopard"

грандготель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 3357646 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7853210


Chopard Proud Partner of Anna Netrebko Opera Star ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА Бутiк "Chopard"

грандготель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 3357646 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7853210


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", гранд-готель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22,

тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 335-76-46 ОДЕСА, Бутiк "Chopard", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня,

тел. (048) 785-32-10


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Âñå 405 ÷àñòåé ìåõàíèçìà Datograph òùàòåëüíî îáðàáîòàíû âðó÷íóþ.

Ìîäåëü DATOGRAPH. Áëàãîäàðÿ ýòîé ìîäåëè Lange óñòàíàâëèâàåò íîâûé ýòàëîí â äèçàéíå õðîíîãðàôà: åãî íîâûé ìåõàíèçì îñíîâàí íà êëàññè÷åñêîì êîëîííîì êîëåñå.

..

Ìàñòåðàì A. Lange & Sohne íå÷åãî ïðÿòàòü.  êîíöå êîíöîâ, êîìïàíèÿ Lange - â ÷èñëå òåõ íåìíîãèõ ÷àñîâûõ ìàíóôàêòóð â ìèðå, êîòîðûå èñïîëüçóþò òîëüêî ñîáñòâåííûå ìåõàíèçìû è èçãîòàâëèâàþò âñå íåîáõîäèìûå ÷àñòè ñ òùàòåëüíûì êîíòðîëåì êà÷åñòâà äîñòàòî÷íàÿ ïðè÷èíà äëÿ òîãî, ÷òîáû íàãðàäèòü êàæäûå ÷àñû Lange ïðîçðà÷íîé çàäíåé

êðûøêîé. Îíà ïîçâîëÿåò óâèäåòü ìàíóôàêòóðíûé ìåõàíèçì, äëÿ çàâåðøåíèÿ êîòîðîãî ïîòðåáîâàëèñü ìåñÿöû ðàáîòû. Ïåðåä âçîðîì ïðåäñòàþò èñêóñíî îòïîëèðîâàííûå ìîñòû è ïëàòèíû èç íåéçèëüáåðà - ïîðàçèòåëüíî êðàñèâîãî, íî äîâîëüíî ñëîæíîãî ìåòàëëà; ÷àñîâùèêè Lange - ðåäêèå ñïåöèàëèñòû, îáëàäàþùèå äîñòàòî÷íûì îïûòîì äëÿ

.. Lange Uhren GmbH, D-01768 Glashutte, Germany, www.lange-soehne.com. В Україні годинники Lange можна придбати у магазинах “КРИСТАЛЛ” та “ИМПЕРАДОR”, які належать до


Âû ìîæåòå óâèäåòü íåêîòîðûå èç íèõ.

×àñîâîå èñêóññòâî ïðåäñòàåò âî âñåì âåëèêîëåïèè. Ñêâîçü ñàïôèðîâóþ çàäíþþ êðûøêó îòêðûâàåòñÿ ïîòðÿñàþùèé âèä íà îáðàáîòàííûé âðó÷íóþ ìåõàíèçì ìîäåëè Datograph.

ðàáîòû ñ íèì. Áîëåå âíèìàòåëüíûé âçãëÿä íå ïðîïóñòèò ãðàâèðîâàííûé âðó÷íóþ áàëàíñîâûé ìîñò - ÷åðòà, áëàãîäàðÿ êîòîðîé êàæäûå ÷àñû Lange àáñîëþòíî óíèêàëüíû. Ñàïôèðîâàÿ êðûøêà òàêæå ïîçâîëÿåò óâèäåòü ïëàâíîå âçàèìîäåéñòâèå âñåõ ÷àñòåé, íàïðèìåð ìåõàíèçì õðîíîãðàôà ñî ñïëèò-ôóíêöèåé è ïðåöèçèîííûé "ïðûãàþùèé" ìè-

íóòíûé ñ÷åò÷èê. Êîëîííîå êîëåñî, êîíòðîëèðóþùåå ýòè çàìå÷àòåëüíûå óñòðîéñòâà, ñàìî ïî ñåáå ÷óäî ÷àñîâîãî ìàñòåðñòâà. Ðåçóëüòàòîì ñòàë áåñïðåöåäåíòíûé ñîþç ïðîâåðåííîãî äåñÿòèëåòèÿìè ìàñòåðñòâà è ïåðåäîâûõ èííîâàöèé.  ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíöèïàìè íàøåé êîìïàíèè: Òðàäèöèè â äâèæåíèè. www.lange-soehne.com

мережі CRYSTAL GROUP, за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 20/1а; м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, гранд-готель “Україна”; м. Донецьк, вул. Артема, 121.


Ялта Набережная Ленина, 27 +380 0654 235442

Днепропетровск пр. Карла Маркса, 37!а +380 056 7702623


Платинум

ССодержание Дюжина Platinum с. 24 Platinum Dozen page 24

С видом на коровку Milky Way с. 38 With the View on Milky Way Cow page 38

До и после родов, рекомедуется... с. 44 Up to and After Giving the Birth page 44

Наш генерал Краснов с. 50 Our "General" Krasnov page 50

Открыть глаза в Париже с. 62 To Open Your Eyes in Paris page 62 16

PLATINUM


The Ocean Biretro. www.harrywinston.com T +41 22 716 29 00 ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", тел. (062) 335-76-46 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


Platinum

ĐĄContents ЭНоПонтарнО, Лоди Ń . 88 It` s Just a Piece of Cake, Lady! page 88

008 XMASS fashion style Ń . 108 008 XMASS Fashion Style page 108

Đ&#x;орвыК раС? Đ’ порвыК ĐşĐťĐ°Ń Ń ! Ń .130 Is It Your First Time? To The First Form! page 130

Đ Đ°ĐšŃ ĐşĐ¸Đľ Đ˝Đ°Ń ĐťĐ°ĐśĐ´ĐľĐ˝Đ¸Ń? Ń .136 Paradise Delights page 136

Đ?Đ° Ń Ń‚Đ°Ń€Ń‚! ВниПанио! Đ&#x;ОпНыНи! Ń .168 On Your Marks! Get Set! Swim! page 168 18

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


КИЇВ Бутiк "BOVET"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

Отель "Hyatt", вул. А. Тарасової, 5, гранд-готель "Україна", вул. Артема, 121, тел. (044) 5811555 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


12 12 вещей, достойных звания Platinum

PLATINUM

Есть в нашей жизни непреходящие ценности, которые дороже всех "наживных". Это родительские чувства к детям и их ответные к нам. Но по иронии Провидения или по Его благословению получается, что на формирование этих высоких чувств не может не влиять матери альное окружение, проще говоря, подарки. Не зря уже тысячи лет люди уверены, что детей с самого рождения нужно окружать вещами дорогими и красивыми. В очередной "платиновой дюжине" собрано все самое драгоценное, поражающее во ображение. От роскошных часов Bovet, украшенных камнями багетной огранки и эмалевой миниатюрой на циферблате они еще не скоро ста нут для ребенка фактором престижа и мерой благосостояния, до очарова тельной серебряной ложечки с сапфи рами и первой порцией манной каши. Главное, чтобы дети как можно чаще соприкасались с такими элитарными, изысканными вещами, которые будут от тачивать тонкий художественный вкус и в будущем позволят спокойно относиться к предметам роскоши.

24

PLATINUM

1

Для подверженных сладкой сентимен тальности представителей сильного пола, которые замерли в ожидании долгожданного наследника, фирма Bovet выпустила модель часов "Fleurier 8 Day Tourbillon with miniature painting dial "Madonna and Child". Теперь, нахо дясь в деловой поездке или на службе, можно "пустить слезу", рассматривая "Ма донну с Младенцем" на циферблате и молить Всевышнего о даровании здоровья и благо получия матери и ребенку. Белое золото корпуса диаметром 42 мм, за водная головка с сапфиром бриолетной ог ранки; безель, ушко, украшенные сапфирами багетной огранки и перламутр миниатюры на всю жизнь останутся воспоминаниями о 9 меся цах тревог и счастье появления первенца. Цена 166 723 eвро. For too sentimental representatives of "the stronger sex" who become so weak waiting for a successorbaby, the Bovet company has created a new Tourbillon with a picture of "Madonna and Child" on the dial. Now you can always express all your feelings look ing at Our Lady embracing little Christ and to pray the Lord for health. The price is 166 723 euro.


PLATINUM

В старину женщина рожала там, где "приспи чит": во ржи, в дороге, часто дома. Хорошо, если при этом ей помогала бабушкаповитуха. Сегодня нынешняя экология, "дары" цивилизации и питание эрзацпродуктами жестоко мстят всем жителям планеты, особенно "отыгрываясь" на потомстве. Страх, что при беременности и ро дах все пойдет "не так", гонит женщин за границу, в клиники, где риски потерять или родить ребенка с патологией сведены на нет. Женевская клиника "Гранжетт" является центром материнства, ведущим частным роддомом в Швей царии. Специализируется на лечении бесплодия, в том числе методом искусственного оплодотво рения. Здесь уже появились 70 000 младенцев, почти население целого города. Оснащенная современным медицинским оборудова нием, с просторными и светлыми комфортабель ными палатами, "Гранжетт" предлагает своим иностранным пациентам индивидуальное обслужи вание, начиная с оказания помощи при откры тии виз до полного обустройства в клинике. Цены за роды от 12 000 до 22 000 евро, включая докторскую плату, пребывание роже ницы и малыша в больнице.

2

Once upon a time the most of women gave birth "when and where it hap pened": in rye fields, on the cross roads, or just at home. Nowadays an awful ecology state, "gifts" of civilization, fast food nutrition are becoming acting fac tors of reality the most dangerous for our descendants. Now all women who have any pos sibility are eager to travel to the best hos pitals of Europe to bear a longawaited child without any fear to loose it. Clinique des Grangettes in Geneva is one of the leading and the most important private maternity cen tres in Switzerland. It specializes in gyne cology treatment, curing of barrenness and artificial impregnation among other top med ical disciplines. About 70 000 children have appeared here for the years of its existence. Clinique des Grangettes offers to its foreign patients, individual services starting from visas request up to the organization of all necessary facilities for a client. Rates for a childbirth vary from 12 000 to 22 000 euro, including doctor's fee, baby’s and mother’s stay.

PLATINUM

25


PLATINUM

3

Не секрет, что беремен ность вносит естествен ные, природой преду смотренные, изменения во внешний облик будущей ма тери. "Нет ничего более пре красного, чем женщина, готовя щаяся произвести потомство!" восклицали поэты, художники и воплощали это утверждение в сво их бессмертных произведениях. Традиционные украшения, которы ми благодарные мужи готовы усы пать свою единственную, не всегда могут быть "к месту" или просто неприменимы по своим размерам. В этом случае стоит обратить внимание на беспро игрышный вариант серьги. Такие, какими их сделал один из лучших итальянских ювели ров Джованни Сфорца. "Celeste Luce" новая коллек ция Clan de Vega, которая поражает красотой и величиной драгоценных камней. 3 124 000 евро гарантия неотразимости.

It`s not a secret that pregnancy changes fundamentally not only face or hands but also the whole physical appearance of every future mother. "There is nothing more beautiful in the world than a woman which is going to give birth!", сonstantly exclaimed poets and artists century in century out. It is not an easy task for a happy husband to choose an adequate gift to his "dearest treasure in the world". But you will not put your foot in it if you choose a splendid pair of platinum earrings with a huge diamonds out of Celeste Luce collection made by jewellers of Clan de Vega Company. Celestial charming of this handmade wonder is irresistible. The price of this royal gift of Giovanni Sfortza to every woman is 3 124 000 euro.

PLATINUM

4

Чтобы ребенок с первых дней жизни почувствовал мягкость рессор королевского экипажа, купите для него прогулочную коляску английской фирмы Silver Cross. Этому совету уже последовали такие знаменитые мамы, как Селин Дион, Кэтрин ЗетаДжонс и принцесса Монако Каролина. Были замечены с чудо коляской также известные всему миру отцы: Тони Блэр, Мик Джаггер, Дэвид Бэкхем и Роберт де Ниро. Каждая деталь этого "эксклюзива" изготовлена вручную. Прочный металл, кожа, дерево; специальный матрас все идеально, все сертифицировано, все гламурно. Цена коляски на вес серебра 1 285 евро. If you want your newborn child feel like a real king you should buy a baby carriage for him by English Silver Cross Company. This piece of advice was already used by such famous moms as Celine Dion, Katrin Zeta Jones and princess Caroline of Monaco. Every detail of the luxurious vehicle is handmade. All materials are exclusive. The price for such luxury unit is only 1 285 euro.

26

PLATINUM


PLATINUM

5

Любимый материал известного япон ского ювелира Гинза Танака золо то. "Пусть все будут богаты и счастливы в Новом году", считает он. В этом с ним полностью согласен и золо той Санта Клаус ростом 41 см и весом около 20 килограммов. Мешок сплетен из тонких золо тых нитей. Пряжка ремня новогоднего вестни ка украшена бриллиантами общим весом 1,7 К. Пока Санта Клаус, изготовленный Танакой, единственный, но по заказу можно приобрести его близнеца. Правда, на изготовление за граничного Деда Мороза потребуется не менее трех месяцев. Цена 1 200 000 евро. The favourite material of outstanding Japanese jeweller Ginza Tanaka is gold. To celebrate the forthcoming Christmas he has made the statuette of merry Santa Claus. Height of well beloved by children New Year messenger is 41 centimeter, weight is about 20 kilos. The waste belt of the Santa is richly decorated with diamonds of total weight 1,7 K. Up to this moment the gold Santa is still unique but at will one can purchase a Santatwin for 1 200 000 euro.

PLATINUM

Весьма авторитетный для французов Жорж Сименон говорил, что человека с рож дения должны окружать красивые и до рогие вещи. Они определят очень мно гое в его будущей жизни. Дизайнеры французской компании Christofle про чувствовали это настолько глубоко, что шедевром ее новой детской кол лекции, "Naissance Prestige", стал очаровательный "столовый инструмент" Charlie Bear. При виде такой сверкающей и веселой "игрушки" младенец сразу откроет рот, а значит будет сыт. Се ребряный "Чарли" инкрустирован шестью десятками бриллиантов общим весом 0,44 К, глазенки крохимедвежонка ярко сверкают синими сапфирами (каждый по 0,10 К). А нам осталось открыть "секрет", который и так ясен с самого начала: знать, от чего ребенок придет в восторг, что всякий раз будет доставлять ему море удовольствия, могла только женщина. Ложечка создана дизайнером Эвелин Жюльен, изготавливается под заказ в течение 6 месяцев. Цена 7 700 евро.

6

Wellknown French detective writer Georges Simenon used to say that every man from the very childhood had to be sur rounded by luxurious and beautiful things, which determined a lot in his future life. Designers of famous Christofle Company felt it so deeply that their latest masterpiece became a child spoon out of Naissance Prestige collection. This charming "eating instrument" was named Charlie Bear. Looking at such sparkling and merry "toy" every child will open his mouth and as a result will be fed. Silver "Charlie" is incrusted with six dozens diamonds of total weight about 0,44 K, bright eyes of a tiny bear sparkle with deep blue sapphires. And finally we`ll reveal a little "secret" to you: quite naturally this wonderful toyspoon was created, by female designer Eveline Jullien. The Charlie Bear can be made to order during six months. The price is 7 700 euro.

PLATINUM

27


PLATINUM

7

Хотите, чтобы ваш ребенок ещe ка което время после того, как нау чится говорить, не надоедал вам слезными просьбами, перерастающи ми в истерические вопли: "Мама, па па, хочу собааачку!!!"? Это возможно! При условии, что сразу же после рождения вы подарите своему малышу игрушечного пса из нас тоящего шиншиллового меха от Christian Dior. Меховое "чудо" настолько милое, что не полюбить его просто преступле ние. Дизайнер предлагает свое творение в двух цветах: коричне вом и сером это натуральный окрас шиншиллы. Токсичными красками мастер не пользовался, помня о том, что дети все тащат в рот. Цена родительского спокойствия 786 евро.

If you really want your beloved child not to disturb you constantly with one and the same hysterical whining: " O, dear mommy, if only you could know how I want this lovely pet! You simply must read this article with the most possi ble attentiveness. From the very birthday this charming puppy made of natural chinchilla fur will become a real friend of your child. It`s hardly pos sible not to be delighted with its soft brown fur back, grey silky belly, devoted shining eyes. The designers of Christian Dior Fashion House have used only natu ral, harmless dyes, producing this fur pet. This time the price of parent`s tranquility is 786 euro.

PLATINUM

8

Каждая молодая мама сталкивается с проблемой нехватки места в своей лю бимой сумочке: ведь салфетки, буты лочки, подгузники и еще массу необ ходимых ребенку вещей теперь приходится всег да и везде носить с собой, а надо кудато вместить еще и косметичку. Положение казалось безвыходным, пока за дело не взялась фирма Bottega Veneta: она выпустила впечатляющую своими размерами сумку из натуральной кроко диловой кожи. В этой роскошной вещи простота формы сочетается с красивой и сложной внеш ней отделкой, что делает ее ярким представи телем элитного стиля Bottega Veneta. Цена 15 000 евро. When there is no more space in the young mother`s favourite handbag so it`s time to buy a new luxury accessory of Bottega Veneta company. In this impressive bag you will find enough place not only for your everyday trifles but for your baby`s necessary com modities. The bag is made of natural cro codile skin and decorated with complicated ornaments. The price is 15 000 euro.

28

PLATINUM


PLATINUM

9

Во время беременности женщины, забо тясь о здоровье будущего малыша, "вспоминают" о правильном образе жизни и стараются применять для это го всевозможные методики. Не последнюю роль здесь играют spaцентры, но зачастую их по сещение "в положении" затруднительно. Дне пропетровский бутик Elemental, как проводник в Украину всего самого лучшего, что создает ся в мире косметологии, предлагает не только беременным, но и весьма занятым делами жен щинам роскошный набор эксклюзивной косметики для ухода за кожей. Все продукты Futuresse содержат экстракт уникального лотоса цветка, произрастающего на небольшом озере "страны остановившегося времени", Союза Мьянма (Бир ма). Цивилизация, кажется, проходит мимо этого тропического уголка земли, где все ды шит первозданностью. Оказывая магическое действие на кожу, делая ее безупречной, как у ребенка, набор волшебных средств Futuresse дарит при их применении незабываемые ощуще ния и чудодейственные результаты, не заме тить которые невозможно. Цена набора 1 300 евро.

During pregnancy, in eager care for child’s health, all women start to be very con cerned with their own healthy lifestyles. They try all remedies for the recovery of the body and various spamethodologies. But regular attendance of the specialized spa centres is rather burdensome, especially during last weeks of pregnancy, so Dnepropetrovsk cosmetology boutique Elemental constantly takes care of future moms. Specialists of the shop work hard to promote the best chemicals and medications for pregnant women in Ukraine. Only here you can find the newest and exclusive ingre dients for skin care beauty. For example, the luxury set for skin care Futuresse is created on the base of the unique lotus flower that grows only on the shore of a little lake in Burma. Throughout the world this country is called "a place of stopped time" thanks to the ideal state of its environment. Magic cosmetic set Futuresse will really present you unforgettable feel ings of everlasting youth. The price of the set is 1 300 euro.

PLATINUM

29


PLATINUM

10

Известность Дому Loris Azzaro при несло создание его основателем рос кошных нарядов и аксессуаров для самых красивых женщин мира: Софии Лорен, Ракел Вельч, Марисы Борен сон, Изабель Аджани, Николь Кидман и многих других. В рубрику "12 вещей" отобрано платье Loris Azzaro, которое представлено в киевском бутике "Sчastie". Телеведущая Татьяна Рамус, надев его для съемки рекламной кампании бути ка, сразу обрела образ голливудской звезды середины прошлого столетия. Завышенная талия, безупречно белый цвет, кристаллы Swarovski этот вечерний наряд один из лучших подарков к наступающему Рожде ству и Новому Году. Цена от 4 500 евро. What is the measure of woman`s happiness? Some representatives of "the weaker sex" the most beautiful and famous measured their happiness in luxury garmentsunits made by Loris Azzaro. Now these fantastic dresses are available to Ukrainian beauties in Kiev boutique "Sчastie". We hope, there will be much more happy women in this country, and very soon. The price is from 4 500 euro.

PLATINUM

Сон занимает третью часть всей нашей жизни. Причем, это средний показатель, без учета индивидуальных особенностей организма. Крайне чутко и беспокойно спят женщины, го товящиеся стать мамами, а если ещe и кровать попадет ся неудобная, то сон пре вратится в муку. Ничего подобного не случится, если ложе будет от итальянской мебельной фирмы Asnaghi Interiors. Благодаря дизай нерским талантам своего ос нователя Джузеппе Аснаги, преданности делу его сыно вей и современным техноло гиям, фабрика достигла вы сочайшего уровня каче ства и из вестности во всем мире. Цена 7 000 евро.

30

PLATINUM

11

It takes us eight hours every night to sleep. Someone needs more. And it lasts all our life. Pregnant women sleep especially light. And if therewith your bed is not quite convenient, your "golden slumbers" can turn into tortures. To escape such situations, Italian company Asnaghi Interiors has developed absolutely new sleeping place. The qualities of the bed are so high that one can bravely say about it: my new bed helps me to sleep sound all night long. The price is 7 000 euro.


PLATINUM

12

Представьте удивление и радость вашего малыша, который, открыв дверь папиного гаража, увидит там чудо! Самый настоящий "ауди", знаменитый гоночный Union Type C, чемпион 1936 года и обладатель десяти Grand Prix, воспроизведенный в мельчайших подроб ностях, но… в половину оригинальной величи ны, чтобы ребенок сразу почувствовал себя полноправным и "полноразмерным" владельцем; а также "полноприводным", потому что тяга у автомобиля педальная. Зато сиденье, как и положено по статусу, из настоящей высоко качественной кожи, а рисунок протектора шин не отличишь от "взрослых". Необходимо постараться вручить сюрприз в первой половине дня, иначе взволнованный ребенок едва ли заснет вечером, не желая расставаться с подарком и ожидая новой встречи со своим другом. Многие взрослые автофаны тоже "запали" на чемпиона, которого можно легко поднять одной рукой. Выпущено их всего 999 штук, и приоб рести уникальную модель за 10 000 евро огромная удача.

Just imagine how surprised and happy your child will be, if having opened the gate of the garage, he finds a real miracle! A true to life "audi", a famous racing car Union Type C, a champion of 1936 and 10 times Grand Prix holder is performed in all details, though in a half of actual size… This model is done specially for young, but rightful owners of a wonderful fourwheel drive pedal vehicle, with seats made of genuine high quality leather and with a tyre tread pattern which barely differs from cars of adults. You are strongly recommended to give this present in the morning, otherwise an excited child will hardly be able to say goodbye to his "amazing toy" and waiting for a meeting with this new friend of him will not get a wink of sleep at night. A lot of adult auto fans also have fallen in love with this champion, so light in weight that it can be easily picked up by a hand. This unique model is performed only in 999 pieces, so to buy this auto chefd`oeuvre for 10 000 euro is definitely going to be the cherry on the cake.

PLATINUM

31


Platinum International

Дети с Д другой

"планеты"

В начале 90х годов мы усердно стара лись во всем подражать таинственному Западу. Он был для нас неким утопи ческим местом, где все счастливы, успе шны и богаты. Прошли годы, мир от крылся, мы многое повидали и теперь знаем, что можем гордиться своей страной, но есть и чему поучиться у "соседей". Один из таких аспектов роды. Несмотря на то, что в последнее время отечественная медицина претер пела значительные изменения (напри мер, уже никого не шокируют "рожаю щие" папы), всетаки будущие родите ли, особенно материально обеспечен ные, стараются сделать все возможное, чтобы в метрике в графе "место рож дения" не стояло: "Макеевка", "Жме ринка" или "пгт. Хоцапетовка". Где именно предпочитает становиться мама ми определенный слой украинок, и за чем им это нужно, мы попытались ра зобраться в этом номере. Главный редактор At the end of the last century we tried to imitate the mysterious West in all trifles. For us it was some kind of fantastic Xanadu, where all people were happy, successful and rich. Years have passed, the world has changed and now we know that we can be proud of our own country. Native medi cine has changed too and now it is going on its developing at full speed, but the "west neighbours" can still teach us. For example, how to give birth to a child in decent condinions and without any pain. So, future parents, especially well grounded ones, are ready to do all possible in order to in their baby's birth certifi cate, it would not be signified such places as Ghmerinka, Makeevka or Khotzapetovka. Where exactly certain social groups of Ukrainian women prefer to give birth to their children we will try to find out in this issue. The editorinchief

32

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 278-61-11 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ-ПОДАРКИ", вул. Артема, 76, тел. (062) 381-06-12 ОДЕСА, Бутік "Carrera y Carrera", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7853209 ЗАПОРIЖЖЯ, Салонмагазин "VALENCIA", пр. Ленiна, 155 / вул. Панфiловцiв, тел. (061) 2131305


Особое мнение

ЛсЛчиечтный Первого ребенка я родила в одном из лучших в Украине государствен ном специализированном центре. По коридорам ходили сплошь доценты, доктора наук и профессора в сопро вождении групп студентов. Вопреки здравому смыслу и я, и ребенок остались живы. Возможно, в последнее время состояние в роддомах Украины изменилось в лучшую сторону, но еще раз наступать на те же грабли не хотелось, поэтому пред вторыми ро дами я основательно подготовилась и провела настоящее журналистское расследование, которое определило тему этого номера журнала и запол нило его страницы сведениями, кото рые, как я надеюсь, помогут будущим мамам выбрать безопасное место для рождения своего ребенка. Англия, Швейцария, Италия, Австрия, Германия, Франция переписка, теле фонные звонки, личное посещение (ис пользуя журналистские командировки) многих, как частных, так и государствен ных родильных домов, ответы на интимные вопросы, которые не могли задавать журна листымужчины, ознакомление с оснащением родильных залов… Я досконально изучала больничные меню, цены на услуги пребывания

36

PLATINUM

в клиниках, запоминала юридические тонкости местного законодательства все это соста вило хотя и субъективную, но полную картину родовспоможения в названных странах. В своем выборе я долго колебалась между Францией и Швейцарией, но количество дру зей в последней, которые готовы прийти на помощь, перевесило чашу весов, а то, что в выбранных мною клиниках рожали жены извест ных политиков и многие звезды Голливуда, подхлестнуло самолюбие. Для подстраховки я прошла обследование в двух частных клини ках в Лозанне и Женеве. Поскольку ре зультаты были одинаковы (попробуйте пред ставить такое в Украине!), я решила рожать в Женеве. Гористая Лозанна показалась мне трудной для прогулок. Посещение олимпийско го парка и музея Ленина, в котором беско рыстный вождь пролетариата представлен на фотографиях с сигарой и тростью, одетый под "денди" (был бы немедленно расстрелян в ЧК, как буржуй) меня развеселило, но даже возможность родить в палате Одри Хеп берн не склонила в пользу Лозанны. Женева, раскинувшаяся на берегах озера, с ее парками, скверами, торговыми улочками, фонтанами, прудами просто предназначена для променадов с многообразием маршрутов, немаловажное значение имеет и богатая куль турная жизнь второй столицы Швейцарии.


Выполнив все формальности, я с семьей, в положенный срок (не позже 28 недели бере менности) прибыла в Женеву. Заранее решив снять в городе квартиру или дом для всей семьи, мы столкнулись с большими трудностя ми, потратив не один день на поиски в благополучной Женеве этот вид услуг крайне ограничен, но, благодаря друзьям, проблема была вскоре решена. Впрочем, найти горнич ную так и не удалось. В клинике на меня завели "дело", и начались исследования, о многих из которых я слышала впервые. Когда пришло время, "залегла" в палате клиники, представляющей собой, по сути, комфортабельный гостиничный номер. Многофункциональная электрическая кровать, мебель, все необходимые аксессуары для жен щин "в положении" и рожениц. Окна в палате, как и в родильных залах, открыты настежь и днем и ночью. Дневную тишину нарушали толь ко пенье птиц и шелест ветра, по ночам мне ободряюще подмигивали яркие звезды. Непривычным было обилие обслуживающего пер сонала. Несколько раз в день мылись и об рабатывались спецраствором полы и мебель, особенно досаждали "дезинфекционисты" двер ной ручке. С улыбкой вспомнились ручки на крашеных дверях наших больниц, с обязатель ным темным пятном вокруг них. Много деся тилетий в швейцарских клиниках не звучит слово "стафилококк". Вход в палату для посетителей свободный в любое время. Зал, где нужно будет рожать, показали заранее и объяснили назначение все го, что в нем находится. Можно было посе литься в клинике задолго до часа "икс", при чем со всей семьей. Всех поставят на доволь ствие, будут проявлять дружелюбие и предуп редительность и даже, по желанию, подлечат. Во время родов предложили вид обезболива ния, который безопасен для ребенка. Утром, после ночных родов, в палату вошел огром ного роста парень и сказал: "Я ваша сест ра!". Вначале я сочла это "глюком" после наркоза, затем сообразила, что термин "медбрат" на языке "сестры" отсутствует. Он не отходил от меня весь день, оказался очень внимательным, заботливым и ласковым человеком, который ежечасно проверял пульс, температуру и прочие показатели моего состояния, иногда по озабоченному виду ка залось, что от моего благополучия зависит его жизнь. Малышку мне привезли (в клинике запрещено носить ребенка на руках) на це лый день, но каждый час пытались забрать в специальный детский блок, где детей "выли зывают" почти в прямом смысле. Ночь я ре шила провести вместе с дочкой, что персо нал воспринял как катастрофу. Ко мне приш

ли почти все сотрудники отделения и угова ривали отдать ребеночка, клятвенно обещая привезти его в любую минуту ночью. Многие тревожные вопросы, которые возникали в памяти после первых родов, вызывали у врача недоумение или улыбку. Благодаря современному аппаратному, технологическому и медикаментозному сопровождению моих ро дов, мне показалось, что я родила самым естественным образом, хотя дома местные врачи строили "грозные" прогнозы. После родов врачи, продолжающие проводить наблюдение и исследования, рекомендовали мне еще в течение месяца оставаться в Женеве. Теперь, следуя выражению "предупрежден, значит вооружен" несколько советов, напрямую не связанных с родами: отправляясь в выбранную страну, нужно учесть, что авиакомпания может отказать вам в перевозке, если срок беременности более 28 недель; разница между частными и государственными клиниками заключается лишь в уровне комфорта палаты, но в государственной клинике может быть очередь на роды; не забывайте, что для родившегося ребенка нужна будет виза. Покидая Украину, советую не "напрягать" посольство такими сведениями заранее. Опасаясь, что вам в дальнейшем по надобится какаялибо помощь, чиновники могут разрушить ваши планы, и рожать придется в своей районной больнице; после появления малыша в мэрии нужно бу дет взять свидетельство о его рождении и сделать так называемый "апостиль", то есть воспользовавшись услугами официального пере водчика документов, заверить их у нотариуса. Только в этом случае вам выдадут визу и беспрепятственно выпустят из страны, не об винив в краже новорожденного гражданина Швейцарии; в консульстве Украины будьте готовы к встрече с "соотечественниками". Мало того, что это учреждение может оказаться за де сятки километров от клиники, туда еще нуж но будет постараться добраться в строго установленное время, с крошкой на руках и выслушать много нелицеприятных слов, а по рой и встретится откровенной грубостью, бездушием и чиновничьими кознями; учтите, что рождение ребенка в Швейцарии не дает никаких преимуществ для приобрете ния им гражданства. А когда все препятствия будут преодолены, насладитесь прогулками по красавице Женеве. Редко какой прохожий пройдет мимо вас без улыбки или не попросит заглянуть в коля сочку, полюбоваться вашим сокровищем. Екатерина Бердянская

PLATINUM

37


38

PLATINUM

Пункт назначения


CMС iвlkиyдоWмaнyа коровку Швейцарская система родильных до мов считается лучшей в мире. То, о чем другие страны лишь мечтают, или с разной степенью настойчивос ти пытаются воплотить в жизнь, в альпийской республике давно суще ствует и дает прекрасные результа ты. В любом кантоне на выбор есть три вида клиник, специализирующих ся на помощи роженицам: государ ственные, частные и так называемые "дома аиста". В них условия более всего приближены к домашним. Роды принимают только женщиныакушерки, семья будущей мамы может пересе литься к "аисту" для моральной поддержки, а присутствие отца бу дущего ребенка во время родов обя зательно. Главная особенность ро дов в Швейцарии состоит в том, что врачи проповедуют природное тече ние всего процесса, почти не вме шиваясь в него. Некоторые мамы, родившие там, с ужасом вспоминают, как отказ новорожденного от еды в течение нескольких дней вызывает у врачей улыбку и утверждение: "Так и должно быть". Бегущая с "квадратны ми" глазами по коридору медсестра в клиниках Швейцарии, так же естест венна, как посадка НЛО на крышу. Подход к подготовке и процессу родов во всех клиниках чисто швейцарский профессиональный и системный. Количест во анализов для роженицы из любой стра ны минимальное, детальную картину швейцарские врачи составляют на основе собственных обследований и наблюдений. Следующий важный этап подготовки к родам курсы лекций. Причем, условие таково, что будущие мамы не должны лишь пассивно восп

ринимать информацию, поощряются активные, непринужденные беседы, вопросы на самые раз ные темы. Важно, что по окончании таких кур сов выдается "аттестат", и "студентка" может воспользоваться системой скидок. Палаты в швейцарских клиниках предел меч таний; по сути, они ничем не уступают луч шим пятизвездочным отелям. Набор удобной мебели, кроватка с прозрачными стенками для будущего ребенка, специальный мяч, на кото ром можно передохнуть во время схваток. Че рез стекло за роженицей спокойно наблюдает специалист, готовый прийти на помощь. Есть основательный запас предметов "первой необ ходимости": одноразовое белье, прокладки; для ребенка памперсы, одежда, тальк, крем, даже фен для сушки кожи. В первые но чи у кроватки младенца дежурит медсестра. В любой клинике имеется отделение интенсив ной терапии, круглосуточно присутствует бригада дежурных врачей. Если роды прошли нормально, с первых же дней консультант за нимается восстановлением учит молодую ма му массажу, рекомендует набор spaпроцедур для повышения тонуса мускулатуры и омоло жения кожи. После родов продолжается тща тельное обследование, на случай возникнове ния послеродовых инфекций. В сложных и патологических случаях можно обратиться в специализированные клиники, где каждую беременную консультирует врач интернист, разбирающийся в комплексе воз можных послеродовых заболеваний. При тяже лых родах используют все известные в наше время методы родовспоможения от примене ния щадящих методик для облегчения боли, до эпидуральной анестезии, которую используют только при необходимости. В любом случае доминантой в работе медиков остается одно обеспечение наиболее комфортных родов и сохранение здоровья матери и младенца.

PLATINUM

39


Пункт назначения

Кардиологический центр

Под научным контролем

Н

На зависть Гиппократу

Подъезжая к Лозанне, путешественники обращают внимание на возвышающееся над городом великолепное по красоте шато в стиле "бель эпок". Это "Сесиль" од на из лучших частных многопрофильных клиник Швейцарии, в которую мечтают попасть как страдающие самыми разными недугами люди, так и желающие пройти полное обследование, чтобы убедиться в своем здоровье. Авторитет местных эс кулапов непогрешим с 1931 года со дня основания клиники. "Сесиль" предоставляет широкий спектр медицинских услуг на базе сверхсовре менной медикотехнической инфраструкту ры и предлагает своим пациентам гости ничные услуги самого высокого класса. Помимо операций пластической, эстети ческой и реконструктивной хирургии, безукоризненное качество которых сде лали клинику "модным" местом для знаме нитостей со всего мира, здесь проводят ся операции по всем хирургическим специ альностям кардиология, общая и сосу дистая хирургия, урология, гинекология и

40

PLATINUM

акушерство, имеются отделения диабетоло гии, гастроэнтерологии, онкологии и других направлений. Особенно ценны программы об щей и направленной диагностики. Вполне объясним интерес к этой клинике у женщин, чей социальный статус позволяет произвести здесь на свет ребенка, сведя к минимуму всевозможные риски. "Сесиль" обеспечивает своим беременным пациенткам надежность и безопасность благодаря круг лосуточному дежурству врачейреаниматоров, а также наличию собственной службы интен сивной терапии. Индивидуальное обслужива ние является приоритетной задачей коллек тива больницы. После поступления в клини ку за пациентами ухаживают опытные и вни мательные медсестры, диетологами тщатель но продумывается меню. Привлекают сюда будущих мам и прекрасные условия проживания: палаты, сравнимые с комфортом шикарных гостиниц, террасы с видами на Женевское озеро и покрытые сне гами вершины Савойских Альп, ресторан, бар, парикмахерская. Екатерина Тимофеева


Пункт назначения

ЧкЧлаиснтинкаая в Палата VIP

Женеве

В домашней обстановке

Ясли для новорожденных Спокойный сон

Женевская клиника "Женераль Болье" одна из наиболее крупных не только в городе, но и в кантоне. Основанная в позапрошлом веке, она бережно хранит традиции и является флагманом по при менению самых последних достижений ме дицинской науки. Занимаясь лечением многих заболеваний, мировую известность клинике принесло прежде всего отделение акушерства и гинекологии. Родить ребен ка в "Женераль Болье" большая удача для мамы, малыша и надежный залог их дальнейшего здоровья и благополучия. Два года назад "родильный дом" был пол ностью отреставрирован, здесь появились палаты класса VIP, которые по роскоши и комфорту могут поспорить с лучшими номе рами в самых престижных отелях Женевы. Три родильных зала, отделение с новейшим оборудованием для новорожденных, ресторан с большим выбором диетических и гастроно мических блюд и главное постоянный высо коквалифицированный мониторинг состояния рожениц и новорожденных. Екатерина Тимофеева


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


Пункт назначения

Spaцентр клиники Обычное утро в La Prairie

До и после родов Д рекомендуется…


В Spaцентре

Tsar suite Женщинам, решившим ответственно выполнить свою главную миссию в жизни и имеющим возможность сделать это в Швейцарии.

Монтро центр швейцарской Ривьеры, город с уникальным климатом, куда в свое время съезжалась добрая полови на европейской знати для отдыха и лечения. В прошлом веке здесь была основана Clinique La Prairie, став шая настоящим раем для тех, кто за ботится о своем здоровье. Многолет ний опыт, инновационные методы лече ния, базирующиеся на фундаментальных и прикладных научных исследованиях, ультрасовременное оборудование, вы сококлассные специалисты, индивиду альный подход к каждому пациенту и уникальное месторасположение все это Clinique La Prairie. Клиника представляет собой комплекс из четырех зданий: Le Chateau и La Residence шикарные гостиницы, Le Centre Medical совмещает гостиницу, а также медицинские кабинеты, стомато логическую клинику и некоторые специа лизированные медицинские центры; и, наконец, самое новое сооружение, гор дость Clinique La Prairie трехуровне вый Центр талассотерапии, здание, по ражающее изысканностью своей архитекту ры. Первый уровень центра выходит в парк клиники, где находится основной ресторан. Второй полностью отведен под медицинское обслуживание, а третий это главный вход,

лоббибар, отделения для водных процедур с бассейном, джакузи, сауны, террасы. С точки зрения медицинских услуг в Clinique La Prairie есть все, чтобы удовлетворить вкус самого взыскательного пациента. В кли нике можно пройти специальные программы по восстановлению здоровья и воспользоваться услугами специализированной медицины: кар диология, неврология, офтальмология, гастро энтерология, гинекология, ортопедия, эстети ческая хирургия и стоматология вот лишь самые востребованные направления. Но визитной карточкой Clinique La Prairie является ревитализация программа омолаживаю щего лечения на основе клеточной терапии. Именно здесь более чем 75 лет назад началась всемирная история клеточной терапии. Стандарт ная программа омоложения длится семь дней. Затем инъекции экстракта CLP (клетки эмбрио на овцы) рекомендуется повторять каждые два года. Также необходимо проходить восстанови тельный курс лечения с интервалом от двух до четырех лет. Такой метод лечения вызывает регенерацию и оживление здоровых, но старею щих клеток. Одновременно он тормозит рост раковых клеток, положительно влияет на им мунную систему, гормональный обмен и на функции обмена веществ. Кроме этого, Clinique La Prairie лучшая клиника Европы в области эстетической медицины. Екатерина Тимофеева

PLATINUM

45


Пункт назначения

Gstaad Palace сказка наяву

Бассейн Health Club

Double Deluxe Room

Welcome to wellness! W Gstaad Palace вправе гордиться репу тацией излюбленного места отдыха зна менитостей. В этом волшебном уголке Швейцарии часто можно встретить Эли забет Тейлор, Арнольда Шварценеггера и других не менее известных звезд и политиков. Как правило, сюда, в этот дворец среди гор, приезжают семьями, чтобы: вместе любоваться вершинами Альп, наслаждаться великолепной кух ней пяти ресторанов отеля, покорить горнолыжные и сноубордные трассы зи мой, заняться параглайдингом и раф тингом летом, потанцевать в модном клубе отеля GreenGo под сеты известных диджеев, посетить аукцион Ferrari и Maserati в начале зимнего сезона. Впрочем, эти развлечения скорее привле кут молодежь, а для людей постарше отель приготовил особый подарок откры вающийся зимой новый spaцентр площадью

46

PLATINUM

более 1800 кв.м, который войдет в пятерку самых крупных в Швейцарии. Здесь будут представлены косметические линии известных марок Sinq Mondes, Sisley и Cle de Peau Beaute. Современные процедурные кабинеты, комнаты для релаксации, закрытый и откры тый бассейн с джакузи, современный трена жерный зал. Особой гордостью spaцентра станет 60метровая гранитная стена с водо падами. Великолепный дизайн, огромный пе речень процедур, высококвалифицированный персонал все это для того, чтобы гости отеля полюбили его и приезжали в это ска зочное место в любое время года. Открытие spaцентра станет настоящим событи ем, так как и по сей день Gstaad Palace это символ курорта, его визитная карточка. Для настоящих ценителей традиций, уюта и высочайшего сервиса есть только один адрес в Гштааде это Gstaad Palace. Екатерина Тимофеева


л╗ЛќЛє. люлцлБ лљлЉ Рёќ223261 л▓Лќл┤ 13.09.2005

лћлълЮлЋлдлглџ, "лџлалўлАлблљлЏлЏ", л▓ЛЃл╗. лљЛђЛѓлхл╝л░, 121,

Лѓлхл╗. (062) 3357646


Пункт назначения

Детский клуб

Учимся готовить сами

B

Brenner's Park: "до" и "после"

Brenner’s Park Hotel

48

PLATINUM

Месяцы беременности один из самых важных периодов в жизни женщины. Адми нистрация известного далеко за пределами Германии отеля Brenner's Park предусмот рела все, чтобы он запомнился не на прасными тревогами и страхами, а стал прекрасным воспоминанием о поре, когда на свет готовится появиться новый чело век. В отеле разработан специальный па кет предложений "Готовимся к родам". В комфортабельном номере с видом на ве ковые сосны Шварцвальда будущие мамы под наблюдением специалистов пройдут курсы специальной диеты, научатся контролиро вать свои ощущения, улучшат показатели состояния обмена веществ и сердечносо судистой системы. Детей тоже можно взять с собой. Заботы о них с радостью возь мет на себя Kid`s club отеля, где детво ре приготовлены разнообразные игротеки, экскурсии в зоопарки и старинные замки. После родов молодым мамам стоит вновь приехать в Brenner's Park, в его spa центре восстановят фигуру и адаптируют к новому жизненному статусу. О новорож денном во время процедур будут забо титься опытные няни. Екатерина Тимофеева


Попутчик

Мы верим, что он временно "россий ский", и обязательно вернется в Укра ину. Ведь он родился в Киеве, который строил его отец, а мама, член Союза ху дожников и главный модельер трико тажной фабрики "Киянка", делала украинских женщин неотразимыми. Это очень хорошо, что мы получим мастито го профессионала, которого просто рвут на части театральные режиссеры, прекрасно понимая, что от искусства ху дожникасценографа такого масштаба зависит успех спектакля. Его работы в области дизайна интерь еров, выставочных экспозиций и дизай на костюмов высоко ценят в НьюЙорке, Лондоне, Каннах, Гамбурге и еще сотнях городов, назвать которые нереально в этом небольшом интервью, как невоз можно перечислить все титулы, кото рых удостоен Борис Краснов.

Наш генерал Краснов Н

Впрочем, не будем лукавить, Борис Краснов не может принадлежать ни одной стране, он человек Мира. Аэропорт, например, Донецка для него не менее "родной", чем Орли, Джона Кеннеди или Внуково. Интервью "на бегу" состоялось в холле отеля Hyatt Regency Kyiv, оформление церемонии открытия кото рого было доверено Краснову. Platinum: Борис Аркадьевич, ну, как Вам отель? Б.Краснов: В вашем вопросе сквозит гордость, и это понятно. Меня, по сути, уже трудно чемто поразить, но возвести такое красивое здание на месте того, что здесь было… нужно сказать огромное спасибо Индустриаль ному Союзу Донбасса, который сделал Киеву неоценимый подарок. Мне очень много приходится путешество вать к сожалению, все по делам, а не в качестве отдыха. Я порой начинаю путать названия гостиниц. Иногда открываю утром глаза и долго пытаюсь вспомнить, в каком я городе, в какой стране. Жизнь сейчас просто такая. И самое смешное, что я сам ее такой сделал. Хочется успеть преобразить окружающий мир, наделив его красотой в моем понимании, а дело это утомительное.

50

PLATINUM

PL.: А каким способом восстанавливаете силы? Б.К.: Я очень много времени провожу в самоле тах, от этого возникли проблемы со спиной. От даю предпочтение массажу. Я, кстати, сделал один вывод: что только постсоветская школа достойна внимания. Когда прилетаешь в Баку, Ташкент, Киев, Ригу… ты знаешь, что попадешь к гарантированно хорошему специалисту который добросовестно разомнет все мышцы, сделает все честно, как надо. В Швейцарии, Германии на ме ня выливали по литру ароматного масла и нежно поглаживали приятно, но с медицинской точки зрения полная ерунда. Да, наука шагнула далеко вперед всякие там аппаратные процедуры, но руки, золотые руки человеческие, встречаются все реже и реже. Или еще бывает, зайдешь в ка куюнибудь чудом сохранившуюся доперестроечную "цирюльню за канавой" дядечка берет щетку с отломанной ручкой и творит чудеса. А в шикар ных столичных салонах мне обычно попадаются "мастера", у которых обе руки левые и карман в халате до колена. PL.: Краснов, став именем нарицательным, по определению должен выглядеть шикарно. Одеж ду выбирает жена? Б.К.: Нет, большей частью она мной в этом плане недовольна. Все сам. У меня неплохая коллекция галстуков, но надеваю костюм только на такие серьезные церемонии, как сегодня, или когда вдруг возникает желание


както внутренне собраться, приободриться, соответствовать имиджу "звезды". Иногда ме ня можно увидеть даже в смокинге. PL.: Означает ли это, что одежда отражает Ваше внутреннее состояние? Б.К.: Скорее "да", чем "нет". Я люблю кэжу ал, мягкую кожу, мне комфортно в трикотаже. PL.: Космополит Краснов, а где же Ваш дом родной? Б.К.: Разумеется, это Москва там семья, там дети, там родители. Киев люблю, но мно го дорогих сердцу мест уничтожено напри мер, скверик на улице Чкалова, где мы, сту денты Театрального и Художественного инсти тутов, часто собирались вместе. Моя первая мастерская была возле Андреевского спуска, который тоже сейчас не узнать. PL.: Вы уже сказали, что редко отдыхаете, но когда это удается, путешествуете с семьей? Б.К.: Ну, конечно, с семьей, но здесь также не все просто. Я не люблю бывать в местах, откуда нельзя увезти никакого багажа для моз га. Турция, Анталия… тупо лежать под палящим солнцем, половину времени проводить в рестора нах, плескаться в бассейнах мне скучно. Италия, Испания, Кипр, Мальта… взять напро кат машину и объездить старинные замки, насла диться пейзажами, увидеть коренных жителей де ревень в национальной одежде, не слышать поза ди топот и дыхание в затылок туристических групп это мое. Не хочу обижать Турцию, там,

52

PLATINUM

если миновать курортные зоны, можно увидеть много интересного, один Стамбул чего стоит. PL.: Ваши дети выбрали стезю отца? Б.К.: Для точки в этом деле время еще не нас тупило. Никакого давления с моей стороны нет. Я считаю лучшим воспитательным моментом не сло ва, а пример, который подают родители своей жизнью. Пусть выводы делают сами. Младший рису ет хорошо. Но компьютер… он весь в нем. Стар шая… не думаю, что она познает жизнь по тусов кам, но там дизайнерская шикарная одежда, мане ры, стиль, интересные личности наверное, это неплохо, таково веление времени. Меня, конечно, грызет чувство вины за то, что не могу уделить достаточно времени детям: прихожу домой они спят, утром разбегаются по делам сплю я. Встречаемся, в основном, по выходным дням. PL.: Так случилось, что Ваше интервью пуб ликуется в журнале, посвященном родам за рубежом. Где появились на свет Ваши дети? Б.К.: Дочь в Москве, сын в Америке. PL.: Присутствовали при родах? Б.К.: Да, при рождении сына держал жену за руку, а сам… смотрел в окно. Потом поехал в Манхэттен и купил жене швейцарские часы. С появлением детей сами собой приходят веч ные истины. Я не понимаю смысла жизни без детей. Даже если вы не можете их иметь, нужно усыновлять обязательно! Анна Суржко


МАГАЗИН СВЕТА УКРАИНА ДНЕПРОПЕТРОВСК УЛ. ЖУКОВСКОГО,7 Тел.8(056)3774689 Milano, Roma, Monaco di Baviera, Dubai, Seoul, Los Angeles, Mosca, Atene, Schanghai, Istanbul


В тему номера

Папы тоже рожают Вместе с мамами, разумеется. Никого уже не удивишь присутствием при родах "винов ников торжества", но необходимость этого до сих пор рьяно обсуждается. Вот и зна менитости придерживаются разных точек зре ния: Александр Гольданский, Валерий Сюткин и Сергей Гинсбург показали себя смельчака ми и наблюдали момент появления на свет своих отпрысков, а муж певицы Глюкоzы от казался от подобного зрелища. Можно долго спорить, стоит или не стоит отцу присут ствовать при рождении ребенка, но одно не подлежит сомнению: мама волнуется намного меньше, когда ее за руку держит тот, кто обещал быть рядом всегда. За язык никто никого не тянул: всегда значит всегда.

Сладкий сон на мягких шинах Голландские коляски Bugaboo популярны в 21 стране мира. К их несомненным достоин ствам относятся: функциональность, манев ренность, удобство пользования, современный дизайн, высокое качество материалов. Элегант ность и оригинальные свойства приданы ко ляске остроумным инженерным решением и не обыкновенной практичностью. По сути, это трансформерконструктор шасси, ручка, си дение могут легко и просто собираться в са мых разнообразных вариациях. В настоящее время эти коляски считаются эксклюзивом да же в США. В Голливуде часто можно увидеть знаменитостей, прогуливающих своих новорож денных отпрысков в колясках Bugaboo.

Тайна улыбки раскрыта? Почти все художники эпохи Возрождения в своих полотнах увековечивали чарующую кра соту женщин, ожидающих ребенка. Самая зна менитая картина в мире "Джоконда" гени ального Леонардо да Винчи лишнее тому подтверждение. Казалось бы, написал худож ник просто портрет прекрасной аристократки Лизы Герардини, и работа, безусловно, уда лась на славу. Конец истории. Но нет! По сей день загадочная улыбка Моны Лизы бу доражит умы всех, кому посчастливилось ее увидеть. Итальянский ученый Джузеппе Пал ланти доказал: в период, когда модель по зировала гению, она была беременна. Имен но эту тайну, отраженную в улыбке, смог уловить и передать мастер.

54

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 335+76+46

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ-ПОДАРКИ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Артема, 76, тел. (062) 381-06-12

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785+03+85


Платиновая мода

ВВсегда. Везде. Бытует мнение, что мода, поскольку дама уж очень капризная, не терпит монотонных форм и красок, моделей одежды и аксессуаров больше, чем один сезон. Это суждение вер но, но есть одно исключение. Даже "Мисс Непостоянство" имеет коечто для души: именно это греет и освещает ее холодными зимними ночами, это же помогает быть све жей и полной сил жаркими летними деньками. Навсегда, но лишь для людей, знающих цену достойным вещам, в гардеробах останутся одежда и обувь, шляпы и перчатки, сумочки и шарфы самого актуального платинового оттен ка. Вечный "лунный" свет будет отражаться и на волнующих женских ручках: лак для ногтей и платиновые украшения в едином порыве не изменно создают совершенную картинку. Ни когда госпожа "Законодательница" не сможет отказаться от Платины, которую любит и бере жет, как самую большую драгоценность.

1

2

They say, such a capricious "lady" as Fashion can`t stand the same forms and colours longer than one season. This statement is true but still there is an exception. Even "Miss Changeability" has got something for pleasure that warms and lights Her up at long winter nights, something that helps Her to look fresh and strong in hot summer days. It is not for nothing that "Ms Trendsetter" loves and cherishes platinum, its perfect "moonlight" in everything. And only those who know the real value of luxury will praise an unfading platinum glitter forever.

56

PLATINUM 3


4

5

6

7

8

9

10

11 13

12

1. Костюм Ermanno Scervino. 2. Колье Magerit. 3. Костюм Gianfranco Ferre. 4. Сумка Alison van der Land. 5, 10. Серьги, кольцо Clan de Vega. 6, 11. Шляпка, туфли Dior. 7. Часы Breguet. 8. Костюм Gianfranco Ferre. 9. Костюм Just Cavali. 12. Часы Harry Winston. 13. Сумочка Chanel.


Попутчик

Любимый дизайнер Бейонс, Кэтрин ЗетаДжонс, Элизабет Херли ливанец Эли Сааб один из немногих "иностранцев в Европе", которому удалось стать "своим" в ряду таких имен, как Готье или Лакруа. Именно он сшил самое дорогое платье в мире: кремовый сатин с изумрудами и бриллиантами ценой в 2 миллиона долларов. Его семья живет в Женеве, а сам он, постоянно путешествуя, "разрывается" между работой в Париже, семьей в Швейцарии и родиной в Бейруте.

ЭуЭмлоимСиааб сердцем

Platinum: Уважаемый господин Сааб, Вы открыты миру моды как выдающийся ди зайнер. А сколько времени проводите с семьей, и как воспитываете детей? Эли Сааб: Честно говоря мало. Но мы всегда стараемся найти разные варианты на выходные, чтобы встре титься. И, конечно же, всегда вмес те проводим отпуск. Сыновья ходят в женевскую школу, они под присмотром жены, и я ими вполне доволен. PL.: Когда Ваша жена носила под сердцем ребенка, возникало ли жела ние пошить платья для беременных? Э.С.: Я все платья создаю и шью именно для жены. Идея выпустить целую линию для беременных не пришла мне в голову. Но я часто делаю отдельные вещи "haute couture" для беременных, по индивидуальным заказам. PL.: Всеобщее признание, слава это вершина, на которой можно успокоиться и наблюдать за работой хорошо налажен ной "машины"? Э.С.: Возможно, я бы и хотел, чтобы все бы ло именно так, но каждый человек должен по стоянно оставаться вовлеченным в свое дело,

58

PLATINUM

это единственный путь к вершине. Я верю в высказывание: "добиться успеха легко, а вот поддерживать его сложно". В течение многих лет я обучаю целую команду, но все еще пол ностью углубляюсь во множество деталей. PL.: Кого Вы считаете конкурентом, который "наступает на пятки"? С каким кутюрье со временности у Вас родство душ? Э.С.: Я считаю, что соперничество это хорошо, оно является двигателем для усо вершенствования и постоянного поиска но вого. Я чувствую близость по духу к каж дому дизайнеру, который имеет глубокое уважение к женщине и не использует ее как забавный и смешной инструмент, чтобы просто продать бренд. PL.: Вы имеете возможность жить в любом го роде мира, почему во всех отношениях "горя чий" и неспокойный Бейрут притягивает Вас? Э.С.: Я живу между Парижем, Женевой и Бей рутом, но Бейрут остается моим любимым го родом, конечно, это происходит по несколь ким причинам. Прежде всего, это моя роди на, мне нравится стиль и образ жизни этого города, там живут просто хорошие люди, не говоря уже о прекрасной погоде. Подготовила Марина Козленко


3

1

АбАыкваакеэттуо них?

Роды штука интимная, как ни крути. И даже люди публичные, часто упрекаемые в легкомыс лии, к этому этапу сво ей жизни относятся крайне серьезно. В та ком деликатном вопросе звезд можно условно разделить на 3 катего рии. Первая назовем ее "хочется, и можется", в том смысле, что и жаж дут ребеночка, и успеш но его получают. Таких примеров у "светил" пруд пруди, взять хотя бы Холмс… Кэти Холмс. Своего первенца актриса рожала в роддоме Лос Анджелеса по всем кано нам религиозного учения "сайентология", которыми предписывается проводить роды в полной тишине. Без религиозного фанатизма, в спокойных условиях дважды становилась мамой Летиция Каста. Кэтрин Бланшетт ро жала сыновей в обычной кли нике, а Мэтт Деймон "снял"

2

4


5

7

1. Кэти Холмс с сумочкой от Prada. 2. Николь Кидман в платье от Prada. 3. Мадонна с сумочкой от Prada. 4. Мэтт Деймон в костюме от Prada. 5. Летиция Каста с сумочкой от Tod's. 6. Кэтрин Бланшетт в платье от платье Gucci. 7. Дженнифер Лопес с сумоч кой от Gucci. 8. Джессика Альба в платье от Gucci. 9. Мэрайя Кэрри в платье от Gucci.

для жены целый роддом. Ко вто рой категории "и хочется, и колется", отнесем тех, у кого взыграл уже материнский инс тинкт, но пока, увы, ни чего не получается: Мэ райя Керри, Николь Кид ман, Дженнифер Лопес, Джессика Альба таков этот список, но у них еще все впереди. А третья "хочется и повсякому можется" охватывает тех, которые и сами рожают, и прием ных детей берут. Здесь главенствует Мадонна. Но определить по внеш нему виду, кто из звезд уже рожал, а кто только готовится к этому со бытию, невозможно: все выглядят одинаково шикарно, хотя по другому в та ких нарядах и не получится. Анна Звягинцева 8 6

9


62

PLATINUM

Пункт назначения


ООткрыть глаза в Париже Женщинам, которые, положив руку на живот, ощущают, что их первенец уже перебирает ножками, стараясь поскорее увидеть свет, все чаще приходит мысль: а не лучше ли уе хать за границу, где "все самое лучшее", и там родить ребенка? Бесконечные блуждания по сайтам Ин тернета очень быстро убеждают в правоте русской пословицы: "Каждый кулик свое болото хвалит". Эта часть журнальных страниц посвя щена родам во Франции. По данным Всемирной Организации Здравоохране ния лучшая в мире система медицин ского обслуживания французская. Как соблазнительно поехать в Париж на целых два месяца и разрешиться от бремени в самом красивом городе мира. Увы, прибыть сюда нужно на 28й неделе беременности, не позже. Это требует довольно больших мате риальных затрат, но того стоит, по тому что тогда врачи могут дать полную гарантию благополучных родов и устранить риск осложнений как для матери, так и для ребенка. Впрочем, не стоит надеяться на чудо, если местные врачи прогнозируют тяжелые роды, то, скорее всего, таковыми они будут и во Франции. Другое дело, что там на вооружении медиков новейшая аппаратура, технологии, медикаменты и, главное внимание и заботливое от ношение к роженицам. Во всех клиниках Франции при первой консультации у акушерагинеколога соз дается медицинское досье и проводится довольно дотошный "допрос" о наслед ственных болезнях родственников, перене сенных заболеваниях супругов. Затем нужно

сдать целый перечень анализов, данные ко торых позволят обнаружить все наиболее опасные аномалии плода, начиная со второ го месяца беременности с точностью до 98,76%. При этом можно с уверенностью сказать, что названия многих исследований неизвестны в Украине. Курсы подготовки к родам обязательны, там обучают правильно му дыханию, водят в родильное отделение, поясняют, какие анализы берут сразу у но ворожденных, встречаются с педиатрами, анестезиологами. Во Франции более 70% женщин рожают с обезболиванием. По месту проживания к беременным регулярно приез жает специалист из Центра защиты материн ства и детства, который измеряет давле ние, слушает сердце ребенка, дает советы. Когда наступает время родов, будущая мама становится похожей на космонавта она бук вально вся опутывается проводами, идущими к компьютеризированной исследовательской аппа ратуре. На бумажные ленты записываются все параметры жизнедеятельности роженицы, плода, и контролируется течение родов. При малейшем отклонении от нормы вводятся необходимые ме дикаменты. Мониторы, показывающие снимаемые параметры, установлены так, что их хорошо видно будущей матери. "Мода" на присутствие при родах отца ребенка, в свое время появив шаяся в США, пришла и во Францию. Стоит отметить, что по уровню обслужива ния собой разницы между частными клиника ми и государственными во Франции нет, разве что государственные быстрее обзаво дятся новой аппаратурой. Однако в госуда рственных родильных домах существует оче редь, которая появилась после 2000 года, когда во Франции начался самый настоящий бэбибум. Поэтому хорошо развитая по всей стране сеть частных клиник принимает зна чительную часть беременных иностранок.

PLATINUM

63


Ход платиновым конем

Самые любимые гости

Д "Детский сад" de luxe Укрепление семьи, преодоление демо графического кризиса один из прио ритетов внутренней политики Евросою за. Поэтому отели континента, включая самые роскошные и престижные, взяли твердый курс на обслуживание семейно го отдыха. Le Bristol, Paris как всегда, в авангарде. Отныне здесь ма ленькие гости, вплоть до не умеющих еще выражать свои желания и прихоти словами, будут обслуживаться наравне с самыми important персонами. Из разряда "неожиданного и непредсказуемого недо разумения", среди бархата роскошных гостиных и старинного фарфора столовых "a la Napoleon", они перешли в катего рию самых желанных гостей. В номерах, под зорким оком диетологов и педиатров, их приезда будут ждать вкусные сладости. Каждому малышу "в торжественной обстанов ке" вручат подарок очаровательного плю шевого зайцаИпполита, названного в честь основателя отеля. Перед поездкой, в анкете обязательно укажите возраст и увлечения ва ших детей для них приготовят фирменные футболки, наборы карандашей, пазлы и все, что необходимо для творчества.

64

PLATINUM

Give me the key, please


Вот это десерт!

Кулинарные курсы

Лапки зайчику помыла, шубкой теплою укрыла…

Добряк, шеф повар отеля Эрик Фрешон создал для своих маленьких друзей специальное ме ню, в котором все как у взрослых, только "мини" и без острых специй, а также бесчис ленное количество оригинальных десертов. По заказу Le Bristol ведущие текстильные фирмы разработали эксклюзивную линию ги поаллергенного белья для младенцев и де тей постарше. Теперь ворох пеленок распа шонок не нужно везти из дому халатики, носочки, купальные полотенца с фирменными логотипами отеля ждут будущих владельцев. Одеяла и подушки "для самых важных посто яльцев" также изготовлены из протестиро ванных дерматологами, экологически чистых материалов. Углы и жесткие ребра мебели в номерах снабжены мягкими бортиками, обо рудование сконструировано так, чтобы ре бенок не причинил себе вреда. Персонал отеля заслуживает высших похвал, ему не составит труда создать в номерах, где проживают родители с детьми, настоящий оазис семейного тепла. За окнами, как на экране телевизора, бурлит и сверкает неугомонный Париж, и это добавляет в уютную атмосферу семейного отдыха свой шарм. Екатерина Тимофеева

PLATINUM

65


Пункт назначения

К празднику все готово

Новый год в Plaza Athenee Н

Каток Карусель

Посоветовать беременной леди отправить ся в отель Plaza Athenee лишь потому, что он знаменит, расположен на престиж ной Avenue Montaigne, в пяти минутах ходьбы от Елисейских полей и Эйфелевой башни, будет не совсем верно. Учиты вая "положение" будущей или недавно состоявшейся мамы, в первую очередь следует отдать должное не безукоризнен ному сервису и даже не шикарным ин терьерам этого парижского отеля, а эф фективности предлагаемых программ для женщин в дородовой и послеродовой пери од. На территории Plaza Athenee разме щен фитнес центр, предлагающий услуги диетолога, антистрессовые и укрепляющие процедуры, различные виды массажа. Этой зимой отель подарит своим гостям сказочную атмосферу новогодних празд ников. Во внутреннем дворике гостиницы весь ноябрь кружилась веселая музы кальная карусель, а в декабре и январе на ее месте будет работать настоящий ледяной каток. Будущим мамам лед, естественно, опасен, но смех детворы за окнами Галереи Гобеле нов во время традиционного "файв о клок" подействует благотворно. Екатерина Тимофеева


Київ (044) 490 38 00, Донецьк (062) 312 80 00, Дніпропетровськ (056) 726 06 00, цілодобово


Пункт назначения

Место М рождения: Эвиан

Ландшафтный дизайн

Evian Royal Palace

В "лягушатнике" Спа центр

68

PLATINUM

Родиться в богатом дворце венценосного Эдуарда VII судьба не каждого. Однако сегодня это возможно, потому что шикар ная резиденция, выстроенная в стиле "Belle Epoque", уже давно превратилась в первоклассный отель Evian Royal Palace. "Мама и Малыш" такую программу предлагает гостиница элитного француз ского курорта Эвиан, вода из минераль ных источников которого продается в магазинах всего мира. Живописный берег Женевского озера, величественные Альпы вселяют в будущую маму спокойствие и умиротворение перед родами. А после в отеле можно принять разнообразные комп лексы водных, косметологических и дру гих процедур, восстанавливающих силы и способствующих возврату роженице прежней фигуры. Здесь же обучат молодую маму правилам общения с ребенком. В номере (а их в отеле 154) малыша обеспечат всем необходимым: прогулочной коляской, кро ваткой, нагревателем для бутылочки и про чими аксессуарами первых дней жизни. Екатерина Тимофеева


Pure Performance

w w w. b r e i t l i n g . c o m

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Absolute Precision

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR",

гранд-готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL",

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ",

вул. Артема, 121, тел. (062) 335-76-46

Chronomat Ýòàëîí àâòîìàòè÷åñêèõ õðîíîãðàôîâ ñ àâòîïîäçàâîäîì. Cåðòèôèöèðîâàí Øâåéöàðñêèì Èíñòèòóòîì Õðîíîìåòðèè COSC.


Platinum must have

1

2

4

3

5

Первый гардероб Они только появились на свет, а мамы уже хотят, чтобы их чада были самыми модными и привлекали всеобщее внимание. Играя на лучших чувствах родителей, дизайнеры не скупятся на создание красивой, практичной одежды, прекрасно понимая, что для любимого ребенка ничего не жалко. 1. Nijole. 2, 4, 8. Dior. 3, 9. Bottega Veneta. 5. Maloles. 6, 7. Kenzo. 10. Mizar. 11. Magerit. 12. Miki House. 6

7

10

8

9

70

PLATINUM

11

12


Platinum must have

1

2

3

4

Основной инстинкт Девственная красота африканских джунглей, оживающих на принтах одежды и аксессуарах, более всего подойдет женщинам, решившимся на продолжение рода. Самый весомый аргумент в пользу такого тренда желание выглядеть игриво, сексуально и попасть в лапы "тигра" или "леопарда". 1. Kenzo. 2. Bally. 3, 7. Carrera y Carrera. 4. Chloe. 5. Blumarine. 6. Ermanno Scervino. 8. Bottega Veneta. 9. Furla. 10. Salvatore Ferragamo. 5

6

7

8

72

PLATINUM

9

10


Platinum must have

1

2

3

Без стука каблуков Этой зимой удобная и практичная обувь будто создана специально для будущих мам. В моделях под черкнуты простота дизайна и стро гость силуэтов. На самом пике модного Олимпа сапоги без каб лука, из плотной кожи или мягкой замши, и ботфорты. А черный цвет, как фаворит сезона, подчеркнет элегантость беременной леди. 1. Jimmy Choo. 2. Dior. 3. Maloles. 2 4. Baldinini. 5. Dsquared . 6. Bruno Frisoni. 7. Sergio Rossi. 8. J.F. Ferre.

5

4

6

74

PLATINUM

7

8


Эксклюзивность и мастерство . Для поклонников эксклюзивных механизмов компания Breitling создает линию уникальных часов и исключительных хронографов “Breitling for Bentley”. Благодаря своей элегантности и эстетическому совершенству, этот часовой инструмент отражает основные черты, присущие производителю британских автомобилей. Посвятив коллекцию миру машин, лучшие мастера компании Breitling собрали самые технически непревзойденные механизмы, еще раз продемонстрировав высшее мастерство. Время - наша главная ценность.

The greatest luxury in life is time. Savour every second.

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR",

гранд-готель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL",

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ",

вул. Артема, 121, тел. (062) 335-76-46

www.breitlingforbentley.com

ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Престиж и совершенство. Breitling и Bentley роднят идеи престижа и совершенства. Те же стандарты надежности, точности и непревзойденного качества. И в мастерских фабрики Крю, где изготавливают автомобили Bentley, и в лабораториях компании Breitling в сочетании высокого класса мастерства и эстетики рождаются шедевры, которые становятся традицией. Как символ подобного единства участие мастеров Breitling в оформлении приборной панели одной из самых известных моделей британского бренда, Bentley Continental.

BENTLEY 6.75


Platinum must have

1

2

3

4

Пушистые, и не только белые Мех высшего качества своими рас цветками и фасонами обретает все большую "власть" над любительни цами гламура. Не только шубы, но и аксессуары из меха черного, бе лого и радужных цветов, актуаль ные в этом сезоне, стали ключевым моментом моды, служат превосход ным дополнением и украшением лю бого вида одежды и обуви. 1, 9. Dior. 2. G.F. Ferre. 3. Louis Vuitton. 4. Bally. 5. Prada. 6. Saga Furs. 7. Tod’s. 8. Nijole.

5

7

76

PLATINUM

6

8

9


В мире В Cанахант

Киевский магазин Санахант постоянно удивляет новыми открытиями, четко определяя модный потенциал не только имен, но и каждой отдельно взятой коллекции. Все, что выбирает Сана хант экстра cool, и все, что миро вые fashion авторитеты сегодня назы вают "топ шиком", в коллекции Сана хант появляется мгновенно. Опережая время, компания угадывает ожидания самых нетерпеливых привер женцев моды. "Сверхтехнологии рождают новое восприятие, говорит Президент компании Оксана Мороз Хант. "Сегод ня мы так не похожи на нас вчерашних. Мы другие, мы жители третьего тыся челетия. Выбираем только то, что за ставляет нас двигаться вперед". Постоянные покупатели магазина всегда с особой надеждой ждут смены сезона в Санахант, чтобы первыми узнать о но вых тенденциях моды, стать счастливы ми обладателями того, что во всем ми ре называется "the best of the best". Итак, Санахант предлагает. Оригинальное видение британского стиля привело к появлению в модном мире сверхновой fashion звезды Луэллы Бертли. Шоу этой неподражаемой марки гениального олицетворения свежих идей свободного Лондона в последние годы отмечаются в модном календаре как наибо лее важные. Все ее коллекции достойны восхищения: потрясающие цвета, удивитель ные принты, яркие аксессуары. Luella "современный" авангард, не проповедующий бескомпромиссность, это авангард, который может нести черты классицизма, роскошь ба рокко и буйство рок н ролла. Анна Суровцева


Platinum представляет

Аист принес в конверте А

Для только что появившихся на свет "крошек" состоятельных родителей в доме моды Nijole запущена новая линия Nijole baby. Первым ее номером стал роскошный конверт для новорожденного. Выполнен он из драгоценного меха шиншиллы сорта select с отделкой из натуральной кожи питона, изнутри наполнен 100% лебяжьим пухом, на подкладке изумительно нежного натурального шелка. К этому чуду прилагается сумка из чистого льна, расшитая шелком. Это "базовая комплектация" конверта, которая по желанию заказчиков может быть расширена. Например, цвет меха, в зависимости от пола ребенка, окрасится в розовые или голубые тона, отделка будет в виде кружев или шелковых лент. Главной изюминкой конверта является возможность вышить имя маленького "принца или принцессы" на питоновом лейбле в верхней части изделия. Когда чадо вырастет, конверт станет необычным украшением интерьера детской комнаты в качестве шикарной именной шиншилловой подушки. Nijole baby это еще курточки и пальтишки из шиншиллы, вязанные норковые кофточки и очаровательные пледы из меха натуральных расцветок на основе кашемира. Nijole baby натурально, роскошно, тепло, гламурно отель Премьер Палас, бутик Nijole, Киев. Владимир Горелкин

80

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Володимирська, 20/1а, ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, галерeя "Сады Победы", тел. (044) 278-61-11 тел. (056) 373-83-73 тел. (062) 3357646 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


К

Культ роскоши от Yves Saint Laurent Как создается образ роскошной гламурной женщины? Ответ на этот вопрос стоит ис кать в коллекциях модного дома, который вот уже более сорока лет является симво лом утонченного вкуса. Дизайнер марки Yves Saint Laurent, Стефано Пилати, поза ботился о желании каждой женщины быть соблазнительной: достаточно взглянуть на коллекцию YSL осень зима 07/08, которая представлена на набережной Ялты в бутике Colette компании Colette Fashion Group. Роскошная и просторная одежда создает буржуазный и одновременно свободный об раз. Чистые линии, темные тона, игра контрастов… Из фактур используются столь модные в этом сезоне мех и кожа. В кол лекции Стефано Пилати классика с налетом ретрошика выглядит, как римейк классичес кого фильма 40х годов, времен "старого Голливуда". Кто в главной роли? Конечно же, вы роскошная и притягательная женщи назагадка в стиле Yves Saint Laurent. На правах рекламы

82

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", тел. (062) 335-76-46 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


Must have

1

2

E V A H T E V MUS A H T S U M

3 4

5 6 8

9

1. Louis Vuitton. 2. Red Castle. 3. Stilarte. 4. Elie Saab. 5. Vertu. 6. Bovet. 7. Chanel. 8. Moncler. 9. Clan de Vega. 10. Miki House.

84

PLATINUM

7 10


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

MASTER TOURBILLON

ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646


Лучшие бутики мира

ЭЭто сладкое слово шопинг... Не сегодня замечено, что страсть к покупкам дело не шуточное. Она так сладко привязывает к себе, залечивает душевные раны, отвлекает от повседневности. Так говорят приверженцы шопинга, а врачи бьют тревогу налицо "умопомешательство", приводящее к расстройствам нервной системы, когда приобретение совершенно ненужных и бесполезных вещей становится манией. Найти золотую середину в этом процессе дано только людям с хорошо организованной психикой. Посещение бутиков известных брендов позволит быть на гребне моды и не портить вкус, гуляя по улицам с магазинами, где представлены товары из "поднебесной".

Bottega Veneta Флоренция не только го родмузей, но еще и знаме нитый во всем мире центр моды. В мае на Via Strozzi открылся бутик Bottega Veneta, интерьер которого вызывает неподдельный инте рес у покупателей. Бутик удачно вписался в столетнее здание старого города и на двух этажах занял площадь в 360 квадратных метров. Внутренне убранство подчеркивает общую кон цепцию компании, пребывая при этом в полной гармонии с архитектурным стилем постройки.

Dior Мода для ма леньких большая тен денция наших дней. Состоя тельные роди тели во всем мире стремятся одевать своих детей в соответствии с последни ми веяниями моды. Дорогие материалы, высшее качество, модели, в которых сочетаются класси ка, модные тенденции и детская непосредствен ность то, что надо для воспитания хорошего вкуса. Все эти составляющие присутствуют в ли нии одежды Baby Dior, которая представлена в монобрендовом парижском бутике для детей.

86

PLATINUM

I Pinco Pallino Нынешние дети уже давно "не дети" в во просах моды. Киевлянам, потакающим вкусам своих чад, предстоит захватывающая, но изрядно опус тошающая карманы, экскурсия по бутику I Pinco Pallino. Его "дворцовый" интерьер с роскошными мозаиками, сиянием драгоценных каменьев в кас кадах люстр, полом, переливающимся перламутро выми оттенками, совершенно уникальными арками и обилием товаров не оставит равнодушными ни юных модников и модниц, ни их мам и пап.

Prada Пожалуй, это единственный бутик в мире, оформлению которого уде лялось колос сальное и до тошное внима ние. Знаменитое семейство магазинов Прада всегда идеально сочетает безупречный интерь ер и модную продукцию в своих стенах. Вот и миланский бутик успешно вписался в традици онную концепцию: пол выложен квадратами чер ного и белого мрамора в шахматном порядке, у входа стоит кованая подставка для зонтов, а прилавок красного дерева обрамлен латунью.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005 КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 2786111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛПОДАРКИ", вул. Артема, 76, тел. (062) 3810612 ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


90

PLATINUM

Пункт назначения


ЭЭлементарно, Леди Англия страна консервативная, даже несколько излишне. Это приз нают сами "альбионцы". Но есть в этом консерватизме очень ценная черта раз чтото одобрив, анг личане уже навек вписывают приоб ретение в свою систему ценностей, делают из него традицию. Вдумчи вые и рассудительные "джентльме ны" склонны усваивать из всего человеческого опыта только самое лучшее. За века Британия привыкла во многом быть "впереди планеты всей". В стране, уже двести лет назад обладавшей самой передовой медициной, создано и существует качественное родовспоможение. Не система лозунгов и прекрасных на мерений, а зримоосязаемая струк тура, ориентированная прежде все го на интересы конкретного чело века. В данном случае двоих ма тери и ребенка. Поэтому не удивляет количество бу дущих матерей, которые на вопрос: "Где вы хотели бы рожать?", не за думываясь, отвечают: "В Англии". Этому многоголосью вторят резонанс ные голоса VIPперсон и знамени тостей. В частной лондонской клини ке рожала младшая дочь Ельцина. Со биралась рожать в Англии одна из "татушек", Юля. Дуэт приурочил к этому событию очередные гастроли в Британии. А не стесненная в сред ствах Анжелина Джоли, намеренно "из менила" умопомрачительной голивудской медроскоши и, выбрав вначале полудо машнюю английскую клинику, отправилась рожать в… Африку, чтобы в спокойной обстановке, отрешившись от мегазвездной

суеты, произвести на свет здорового, уравновешенного ребенка. Родовспоможение поанглийски начинается во время зачатия может быть, чуть рань ше. Отец принимает в нем участие нисколь ко не меньшее, чем мать. Поэтому в Англии существуют специальные "домашние" акушер ки (имеющие не только диплом врача, но часто степени бакалавра или магистра), которые уже на ранних этапах беременности устанавливают контакт с семьей, стараются психологически подготовить к родам не только будущую мать, но и всех домочад цев. Эта "зряшная трата сил и времени" потом с лихвой окупается. На последних неделях беременности разумнее всего безраздельно отдаться в руки опытных специалистов. Почти в каждом графстве есть государственные и частные клиники, где во всеоружии самых современных технологий ра ботают врачи, заранее настроенные на то, чтобы матери и младенцу было хорошо. Глав ная заповедь роженица не должна испыты вать ни малейшего дискомфорта, к родам ее необходимо подвести бережно, избавляя от всех необоснованных страхов и волнений. Пожалуй, только в Британии закреплена зако нодательно необходимость не разлучать ново рожденного с матерью. Считается, что для младенца жизненно важно постоянно общаться с самым близким существом. Еще лучше, если он с первых часов видит всех родных и близ ких. Это поощряется во всех клиниках. Выпиской из госпиталя общение медиков с ро женицами не кончается. Акушерки либо кон сультанты приходят на дом, обсуждают воз никшие проблемы, оказывают практическую по мощь. Современная, одна из лучших систем родовспоможения английская результат совместных стараний женщин, медиков, психо логов и политиков. Иначе не бывает.

PLATINUM

91


Пункт назначения

Одна из палат

На прогулку

ННе сдерживайте эмоций …если даже решили рожать в невозмутимой Англии. Согласитесь, по меньшей мере неестественно будут выглядеть новоис печенные родители с плодом своей любви на руках, если их лица в это время бу дут похожи на камень. Вот уж где вам ни при каких условиях не удастся сохра нить непоколебимое хладнокровие, так это в лондонской клинике Chelsea and Westminster. Причем, приятные сюрпризы начнутся задолго до знаменательного со бытия. Основанная в 1933 году Ее Величе ством Королевой Великобритании, Chelsea and Westminster практически сразу же после того, как откроется дверь, и вы войдете

92

PLATINUM

внутрь, заразит вас (в самом хорошем смысле этого слова) отличным настроением. Этому во многом поспособствует своеобразный интерьер: в холлах выставлены произведения современ ных художников и скульпторов, стены украше ны картинами и открытками со словами благо дарности от мам и пап, фотографиями счаст ливых малышей, которые здесь появились на свет. Лучшей рекламы даже придумать нельзя! Медицинская же сторона впечатлит ещё боль ше. В Chelsea and Westminster есть все: от курсов дородовой подготовки для обоих роди телей, до профессиональной психологической помощи в тяжелый послеродовой период. Пала ты небольшие, уютные, с бассейнами, мяча ми для расслабления, широкими кроватями, трансформирующимися в кресла. Женщины могут оставаться в своих комнатах и во время ро дов. Такая обстановка уже положительно действует на роженицу. Плюс ко всему, поощ ряются встречи с родственниками, более то го, для этого созданы все условия: находясь в родильном отделении, мама может принимать родных. Благодаря всему вышеперечисленному, женщина не чувствует себя оторванной от жизни и одинокой: она окружена вниманием и заботой со всех сторон. Екатерина Тимофеева


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна",

пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22,

тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121,

тел. (062) 335-76-46


Пункт назначения

ББв лграажфенсствтвео Пертшир

Дочкиматери

The Gleneagles Hotel легендарный гольфкурорт, по праву считающийся одним из самых знаменитых отелейуса деб в Шотландии. Изначально задуманный и построенный как отельзамок в классическом шотландском стиле, в наши дни он представляет со бой грандиозное загородное частное по местье, раскинувшееся в живописной до лине на территории 344 гектара. От пейзажа, обрамляющего отель, захваты вает дух. Это одно из самых романти ческих мест страны, куда стремятся как молодые пары для отдыха среди безмя тежных красот природы так и семьи с детьми, которым необходим активный до суг с разнообразными развлечениями, сре ди которых первенствуют рыбалка, охота и стрельба по глиняным мишеням.

Соколиная охота

94

PLATINUM

Следуя главной теме журнала родам за рубе жом отмечу, что Gleneagles Hotel идеаль ное место для вынашивания ребенка и первых месяцев его жизни. Специалисты самого разно го профиля готовы взять на себя заботы о новорожденных. Здесь имеется специальная ме бель, стульчики для еды, подгузники, ванноч ки, стерилизаторы, подогреватели бутылочек: в общем, весь обширный ассортимент до пос ледней мелочи. Пока груднички блаженствуют под чутким присмотром няни, а мамы восста навливают фигуру в spaцентре, для детей постарше развернуты аристократические уроки гольфа, верховой езды и соколиной охоты. Благодаря своей многогранности, курорт не оставит равнодушным ни одного гостя, по этому в отеле много постоянных клиентов, которые каждый раз открывают его заново. Екатерина Тимофеева

Уроки езды по бездорожью


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646


Советы профессионалов

ККому на север, кому на юг Некоторые вопросы, тревожащие беременных женщин, можно разрешить не только в женских консультациях, но, как ни странно, и в турагенствах.

96

Турфирма "Сага", Киев, Елена Белова, врачконсультант

Крымский Туроператор "Севил", зам. директора Юлия Соболева

Platinum: "Сага о родах" это замечательно! Чем вы руководствуетесь, советуя одной женщи не рожать в Швейцарии, другой в Германии? Елена Белова: Каждая женщина мечтает, чтобы роды были похожи на сказку. В Германии и Швейцарии помогают прожить этот незабываемый момент, по желанию будущей мамы, в окружении мужа, старших детей и родителей. В некоторых клиниках можно жить всем вместе в комфорта бельных номерах. Германию мы советуем женщи нам, которые хотят получить доступ к высокок лассной медицинской помощи при оптимальном сочетании "ценакачество". В здешних клиниках, оснащенных передовой техникой, научились выха живать детей, родившихся весом всего в 300 граммов. Женщины, имеющие хронические заболе вания, получат в Германии высококвалифициро ванную консультативную помощь, а к родам их подготовят с учетом всех негативных нюансов. В Швейцарию едут беременные, которые хотят рожать в знаменитых частных клиниках, где в свое время рожали звезды Голливуда, жены известных политиков. К тому же, такие преимущества, как многовековые традиции меди цины, чистый горный воздух, самые передовые технологии Швейцарии неоспоримы.

Platinum: Что "Севил" может предложить бе ременным женщинам, опасающимся уезжать на отдых за границу? Юлия Соболева: Крым с детства ассоциируется со сказочным местом. Эта земля сочетает в себе экзотическую растительность и горные вершины, широкие песчаные пляжи и терпкий степной аромат. Один из крупнейших крымских курортов, Евпатория, по сочетанию благопри ятных климатических условий, лечебному по тенциалу и целебным возможностям знаменитых сакских грязей и термальных источников за нимает одно из ведущих мест в Европе. Пере довые методики в сочетании с многолетним опытом евпаторийских и сакских врачей поз воляют успешно лечить заболевания опорно двигательного аппарата, заболевания цент ральной и периферической нервных систем, кожные заболевания, патологии мужской и женской половой сферы. Евпатория стреми тельно меняет свой имидж, молодея с каждым курортным сезоном. Будущим мамам мы предо ставляем возможность не только отдохнуть и восстановить силы в современных здравницах на берегу Черного моря, но и познакомиться с этой удивительной землей.

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005 КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 2786111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "ИМПЕРАДОR", грандготель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛПОДАРКИ", вул. Артема, 76, тел. (062) 3810612 ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


Celine

Fashion show

Unrath&Strano

Anna Sui Dsquared

2

Michael Kors Oscar De La Renta

Все дело в шляпе Это странно, но шляпа смотрится только тогда, когда женщина стоит в полный рост. Мех, шерсть, фетр и ко жа, охватывая всю палит ру в неожиданно сочных сочетаниях, в обрамлении нарочито небрежного, "надутого" фасона или задорного козырька, по мимо улыбок умиления вы зывают откровенную за висть скромниц в ко сынках. Такая потрясаю щая оригинальность шля пок в стиле hand made неизменно приводит к исполнению пророчества Софи Лорен, и каждая "женщина в шляпке стано вится незабываемой".

98

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

INSPIRED BY THE PAST, BUILT FOR THE FUTURE.

www.panerai.com

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL",

ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ",

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73

вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646


Ermanno Scervino

Fashion show

Dior

Antonio Berardi La Perla

Dsquared

2

Elie Saab

"Положение" не обязывает Выглядеть неотразимо может не только строй ная звезда Голливуда, плывущая по красной дорожке Дворца фести валей. В этом сезоне наскучивший мотив "осиной талии" вечер них туалетов вытесня ется модными моделями в стиле "ампир" с за вышенной талией, поэ тому "пробил час" жен щин, готовящихся стать матерями. Дипломати ческий прием, светский раут и даже Венский бал в Императорском дворце Хофбург меро приятия, как будто спе циально предназначенные для pregnantкрасавиц. Используйте момент!

100

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646

GENEVA - GSTAAD - HONG KONG - KUWAIT - LONDON - MOSCOW MYKONOS - NEW YORK - PARIS - PORTO CERVO - ROME - ST BARTHELEMY - ST MORITZ - TOKYO

www.degrisogono.com


Etro

Fashion show

Emilio Pucci

Roberto Cavalli Saga Furs

Nijole Dior

Как у норки за пазухой В нынешнем сезоне нату ральность меха шуб не самое главное. Триумф последних модных пока зов на подиумах сбил с толку многих дизайне ров. Как следствие невероятное разнообра зие моделей всевозмож ной степени "пушистос ти" и окраски как ес тественной, так и цве тов "вырви глаз". И ес ли для сударынь "в по ложении" расцветка дело вкуса, то длина мехового изделия залог необходимого тепла. Бла го, в одном кутюрье про явили единодушие: чем длиннее такая роскошная одежда, тем лучше.

102

PLATINUM


Paola Frani

Fashion show

Kenzo

Blugirl Balenciaga

Unrath&Strano Emilio Pucci

Радуга на ногах Главное не пугайтесь. Кто сказал, что черно белая цветовая гамма для такой деликатной детали женского гарде роба, как колготы это предел мечтаний? Никто такого никогда не гово рил. Зато самые имени тые дизайнеры современ ности в один голос, хоть и с разными оттен ками, убеждают нас, что если в этом сезоне мы дружно наденем на себя колоритные колготы, то будем выглядеть акту ально и супермодно. К тому же, такая яркость на прелестных женских ножках непременно будет выигрышно контрастировать с серым фоном зимы.

104

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 2786111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646 ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


Советы профессионалов

Идем за "Синей птицей" И "Поход" по модным бутикам молодой мамы с ребенком или новоиспеченного папаши весьма важное дело. Чтобы не "проколоться", рекомендуем два магазина, где покупатель король!

106

Бутик LapinHouse, Киев, Наталья Корниец, директор

Бутик "Мехико", Киев, Людмила Щербак, директор

Pl.: Учитываете ли Вы желание и характер ребенка, когда мама приводит его за руку "приодеться"? Н.К.: У совсем маленьких, естественно, жела ния пока не могут быть оформлены словами, но если малыш тянется ручонками к яркой ве щи, мама отказать ему не сможет. Что каса ется характера, то для точного попадания в "десятку" у нас есть продавцыконсультанты, настоящие детские психологи. В магазине представлено много брендов такого класса, как GF Ferre, Richmond, Burberry, Blumarine, Ermano Scervino, Lapin House. Мы всегда за казываем все самое лучшее, понимая, что выбор детской одежды это прежде всего формирование вкуса ребенка. Подбирая тот или иной комплект, стараемся сохранить в нем единый стиль, кото рый гармонирует с предпочтениями родителей. Дети постарше, приходя за выбранной ранее вещью, могут купить совсем другую, потому что ассортимент магазина постоянно пополняется но винками. Очень яркая линия из коллекции Laura Biagiotti девочкимодницы могут выбрать себе платье "принцессы" разных цветов, с кружевами и стразами, а мальчишки одежду, в которой почувствуют себя "мужчинами".

Pl.: Что Вы можете предложить мужчине, ко торый находится в восторженном состоянии поиска подарка для своей жены после появле ния наследника? Л.Щ.: Рождение ребенка это огромное счастье, радость, таинство. Я очень хорошо понимаю состояние и чувства мужчины в этот момент. Он торжествует, он ликует, он ко роль, а его супруга королева! Конечно, жены, подарившие наследников, достойны царских подарков. В нашем магазине мы пред ложим широкий выбор шуб, дубленок, модных курток и плащей. Модельеры фирмы Mala Mati сделали все, чтобы женщина чувствовала себя неповторимой. Шуба это не только роскошная вещь. Молодой маме важно быть здоровой и защищенной в зимние холода. Каждый раз, на девая шубу, она будет ощущать любовь и неж ность, теплоту и заботу. Дубленки фирмы Olivieri отличаются необы чайной легкостью, что говорит о бесподобном качестве. Хочу дать пару советов, к которым важно прислушаться, покупая изделия из на турального меха: мех должен быть блестящим, без заломов, мездра дубленки не пересу шенной, с одинаковым рисунком.

PLATINUM


Timeпасьянс

ООтличный пример Guy Ellia

Momo Design

Bovet

Breguet

Невероятно красивое сочетание черного цвета с золотом придумано в Древнем Египте. Роспись золотом по черни и золотые вышивки по черному шелку были любимы русскими царями. Сегодня эта беспроигрышная цветовая комбинация стала фаворитом моды почти во всех направлениях. В часовом искусстве ее "открыл" Жан'Клод Бивер, выпустив целую серию моделей Big Bang. Одни дизайнеры отдали предпочтение черным циферблатам и золотым корпусам, другие ' иным, оригинальным соотношениям, но общая картина, вызывающая восторг любителей роскоши, остается неизменной.

120

PLATINUM

Hublot


"винтажного шика"

Harry Winston

Omega

Zenith

Breitling

There is something unbelievably charming in the delicious combination of black and gold which was invented in Ancient Egypt. Tzars of Russia adored these sparkling ornaments too. Nowadays this irresistible colour combination has become the real favourite of fashion in all styles. In haute horlogerie it was dis' covered by Jean'Claude Biever who has made Big Bang collection. Some designers give preference to black dials and golden cases, others are the followers of different dispo' sition but the general picture which evokes delight of luxury adorers is unchangeable.

Paul Picot

PLATINUM

121


Платиновое хобби

Есть такое хобби: детей Е рожать Звезды только перед камерами стараются казаться этакими "одинокими волками". Просто существуют контракты, где прописано количество лет, в течение которых артист обязуется хранить верность лишь искусству, а значит, ни о какой жене, а тем более детях, и речи быть не может. Но "бумажка" не остановит, когда захочется "обыкновенного человеческого счастья". И порой знаменитости так увлекаются обзаведением "цветами жизни", что это вполне можно рассматривать, как полноценное хобби.

Звезда первой величины, актер, режиссер и предел мечтаний для большей части женского населения планеты, Мел Гибсон, помимо выше' перечисленного, еще и многодетный отец. Бо' лее того, своим главным достижением Мел счи' тает не престижные кинопремии, а то, что ему удается ежедневно успешно играть единственно важную роль ' заботливого папаши для своих семерых (!!!) детей. Воспитывая их в стро' гости, свойственной ирландским семьям, он небезосновательно полагает, что только дис' циплина и организованность способны уберечь отпрысков от наркотиков и других порочных соблазнов, на которые так щедр современный мир. Скорее всего, на желание мистера Гибсо' на (многие считают, героическое) иметь нема' лое количество детей повлиял тот факт, что и сам он был шестым ребенком в большой семье, состоящей из 11 человек. В отечественном шоу'бизнесе лидирующие по' зиции по "детопроизводству" пока удержива' ет скандальная пара: певица Валерия с про' дюсером и мужем по совместительству, Иоси' фом Пригожиным. У них пятеро детей на дво' их: трое у Валерии и двое у Пригожина. Но в их новой семье, по заверениям взрослой ее части, никто никого не делит на своих и чужих: все друг друга искренне любят, делятся своими переживаниями, а проблемы решают совместно на семейных собраниях. Более того, певица и продюсер вовсе не на' мерены останавливаться на достигнутом ' в каждом интервью они признаются журналис'

122

PLATINUM

там, что очень хотят общего ребенка, но пока на это банально нет времени. Вот кому времени хватало и на профессиональную деятельность, и на личную жизнь, так это признанному мастеру футбола Диего Марадонне. Правда, особым постоянством он не отличался ' за время своей спортивной карьеры успел поспо' собствовать рождению четверых сыночков и двух лапочек'дочек, причем от четырех разных жен' щин. Сейчас Марадонна уже завершил свой путь в профессиональном спорте, но даже не думает покидать поприще по улучшению демографической ситуации в мире. Совсем недавно новая пассия Диего родила ему седьмого ребенка, и на этот раз экс'футболист клятвенно пообещал не увили' вать от исполнения отцовских обязанностей. Не в пример ветреному Марадонне корифей российского кинематографа Никита Михалков уж если за что берется, то делает все непременно "на отлично". Это касается как работы, так и семьи. У режиссера четверо детей: сын Степан от первой жены Анастасии Вертинской, Артем, Надежда и Анна ' от ны' нешней супруги, Татьяны. По словам уже достаточно "оперившихся" детей, маэстро, несмотря на завидную занятость, все же на' ходил время и для них. Всегда помнил о ро' дительском долге, а когда не с кем было оставить ребят, даже брал с собой на съе' мочную площадку, а иногда и снимал в собственных картинах. Доказывая, что в его случае "природа не отдыхает" на детях.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

URWERK презентує МОДЕЛЬ 201 З ПЛАТИНИ ЗI СКЛАДНОЮ СИСТЕМОЮ ОБЕРТАННЯ САТЕЛIТIВ.

НОВИЙ НАПРЯМ У ВИСОКОМУ ГОДИННИКОВОМУ МИСТЕЦТВI

Назва URWERK має своє походження у мiстi Ур у Месопотамii. В 6000 роцi до н.е. його мешканцi, шумери, встановили першу одиницю часу. Як нам вiдомо зараз, це призвело до заснування вимipy часу. Наша рoбота - це данина минулому, що мiцно пов'язує нас iз сьогоденням. Зануртеся разом з нами в круговорот часу.

Також доступні в рожевому золоті та платинi

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

гранд-готель "Україна", вул. Володимирська, 20/1а, вул. Артема, 121, пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 335-76-46 тел. (044) 278-61-11

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785%03%85


Платиновые инвестиции

Под небом голубым... П

Международный кинофестиваль в Каннах, гонки "Формулы 1" в Монако, карнавал в Ницце... Нежный, мягкий климат, благотворно влияющий на красоту и здоровье, завораживающие перекаты волн Средиземного моря... Лазурный Берег есть за что полюбить, не зря он так популярен среди богатых и знаменитых. Вряд ли кто то откажется от домика в этой части Франции. Охотников за "лазурной" недвижимостью не счесть, а предложений не так уж много!

В самом привилегированном квартале Канн "Ка' лифорния" продается роскошная квартира с жи' лой площадью 130 кв.м. Две спальни, столовая, две мраморные ванные, гостиная и просторная терраса, опоясывающая всю квартиру с панора' мой живописного морского пейзажа и видом на православный собор. Интерьер декорирован ред' кими породами дерева и мрамором. Кажется, что эти апартаменты просто созданы для любителей понежиться на солнышке ' пляжи находятся сов' сем рядом, в нескольких минут ходьбы. Цена ' 1 950 000 евро.

В квартале Супер'Канн, с дорогами, окутан' ными роскошными рощами, укрытое от посто' ронних глаз, выставлена на продажу пол' ностью меблированная вилла с жилой пло' щадью 400 кв.м ' пять спален, бассейн, терраса с видом на Каннский залив. Интерь' еры виллы выдержаны в средиземноморском тосканском стиле, а предметы декора отра' жают убранство старинных французских зам' ков. На участке в 2500 кв.м разбит прек' расный ухоженный сад с благоухающими круг' лый год тропическими цветами и деревьями. Цена ' 7 900 000 евро.

В десяти минутах езды от Канн расположился небольшой курортный городок Гольф Жуан, в ко' тором находится здание бывшего музея Наполео' на. Единственная в своем роде квартира на первом этаже этого исторического памятника располагает одним из самых больших бассейнов на всей Ривьере. На жилой площади в 180 кв.м находятся четыре спальни, гостиная, столовая, кухня и две ванные комнаты. Высота потолков составляет более трех метров, из арочных окон и с балкона открываются виды на море, а пляжи и магазины ' в пределах шаговой доступности. Цена ' 1 300 000 евро.

124

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

гранд%готель "Україна", вул. Володимирська, 20/1а, пр. К. Маркса, тел. (056) 370%38%39 тел. (044) 278%61%11

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛПОДАРКИ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Артема, 121, тел. (062) 335%76%46

вул. Артема, 76, тел. (062) 381%06%12

галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 785%03%85


Под пятью звездами

Всем отелям President Прославленному отелю President Wilson Hotel не грозит недовольство постояльцев, импичмент или перевыборы. Вполне заслуженно занимая лучшее место на "легендарной улице роскошных отелей" недалеко от Женевского озера, President Wilson всегда рад гостям. Только здесь умеют радушно принять и на высшем уровне обслужить даже самых высокопоставлен' ных постояльцев. В этом уже убедились и пре' зиденты США, и арабские шейхи, и даже кап' ризные звезды шоу'бизнеса. Royal Penthouse Suite занимает верхний этаж полностью и по' ражает своим внутренним убранством даже ви' давших виды приверед. Обожаемый своими посе' тителями, President Wilson Hotel неизменно удостаивается только восторженных откликов.

Здесь родились боги Не хотелось бы шутить по поводу главной миссии женщины на земле, но, оказавшись на этом богами облюбованном острове, каждая из них захочет произвести потомство именно здесь. А если в планах такого события не намечалось, то и зачатие будущего ребенка на Крите будет само собой освящено незримым присутствием небожителей. Отель Blue Palace Resort&Spa, смотрящий ок' нами на морской залив Мирабелло, на древнюю венецианскую крепость Спиналонга, окруженный оливковыми рощами и овеянный бризом "метель' ми" ' одно из лучших мест отдыха во всей Греции. 106 частных бассейнов, роскошь ин' терьеров, современный spa'центр, националь' ная кухня и круглогодично чудная погода.

С видом на озеро Женева не знает понятия "мертвый сезон", здесь всегда не шумный, аристократический праздник. Среди старинных зданий на берегу озера, в сия' нии ночных огней особой красотой выделяется лучший отель Швейцарии ' De la Paix. Прекрасный вид на озеро и горы, "венециан' ские" мостики через прозрачную, стремитель' ную Рону, торговые кварталы… проживание в этом отеле избавляет от необходимости поль' зоваться транспортом. Дары моря из ресторана Francais, венская выпечка Cafe de la Paix и ресторан интерна' циональной кухни "a la carte" делают гостей отеля сибаритами. В рождественские и ново' годние праздники 110 шикарных номеров De la Paix заполнены "под завязку".

126

PLATINUM


Библиотека Platinum

128

"Беременность. В ожидании ребенка" Автор: Зита Уэст Издательство "Астрель", Москва, 2005 г. Написанная профессиональной акушеркой и специалистом по питанию, книга заслуживает особого внимания. Издание представляет со' бой практическое руководство по применению методов нетрадиционной терапии во время до' родовой подготовки: от облегчения утренней тошноты до ослабления боли при родах. Ин' формация представлена в хронологи' ческом порядке и дополнена красочны' ми иллюстрациями, диаграммами и таб' лицами. Автор предлагает женщинам, готовящимся к появлению малыша, не сидеть на месте, а вести активный образ жизни, и даже ' в разумных пределах ' заниматься спортом. Здесь можно найти список необходи' мых физических упражнений, которые помогут будущим мамам не только держать свое тело в тонусе, но и минимизировать неприятные ощущения во время родов. Расписан последо' вательный подробный план питания на каждом этапе беременности.

"Все о беременности и родах"

"Беременность с комфортом"

Серия. Автор: С.Зайцев Издательство "У%Фактория", Екатеринбург, 2007 г.

Авторы: Г.Дядя, Ж.Ржевская, Т.Гитун Издательство "Этерна", Москва, 2007 г.

Книга из серии "Здоровье матери и ребенка". Как и все предыдущие, стала бестселле' ром и заняла за' служенное место на пьедестале по' чета среди лите' ратуры на подоб' ную тему. Выгодно отличается от всего написанного о беременности тем, что подает информацию о до' родовой подготов' ке, самих родах и послеродовом периоде четким, понятным человеку без медицинского образования языком, благодаря чему книга легко воспринимается и запоминается "на ура". Изучив ее, неожиданностей на пути к материнству станет намного меньше.

Итак, вы беремен' ны. Но вместе с радостью и счастьем вас пе' реполняют тревога и грусть, посто' янно хочется пла' кать, болит голо' ва и скачет дав' ление. Здесь важ' но ' не панико' вать. Такое слу' чается: ведь из' менениям подвер' гается не только ваше тело, но и ваше сознание. Предлагаемое пособие поможет преодолеть неприятности, возникающие во время дородо' вой подготовки, а также даст полезные ре' комендации, как избежать психологического кризиса и других малоприятных нервных по' трясений во время беременности.

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

галерея "Сады Победы", вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", пр. К. Маркса, ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, тел. (056) 373-83-73 тел. (044) 278-61-11 тел. (056) 370-38-39 тел. (062) 3357646 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


Обучение Platinum

Приемный покой

Клиника Heartland Health

На операции

ППВ епреврывйыйраклза?сс! Американская клиника Heartland Health лидер в области здравоохранения среди 21 округов, расположенных в штатах Мис сури, Канзас и Небраска. Своей популяр ностью она обязана "Школе материнства", которую с благодарностью окончили многие родители, освоив премудрости подготовки к родам и выхаживания новорожденных. Занятия в школе ориентированы на то, чтобы будущие родители познакомились с основами перинатальной психологии но вой увлекательной области, занимающейся изучением условий становления психики ребенка в утробном состоянии. Объектом изучения перинатальной психологии являет ся диада "мать дитя", а областью воздей ствия будущая мама и вся семья.

130

PLATINUM

Изменения эмоционального поведения беремен ной женщины, течение беременности, знания о необходимости тех или иных методов исследо ваний дают возможность женщинам узнать о всевозможных осложнениях, а значит избежать их. На протяжении курса идет планомерная подготовка к родам, рассматриваются нор мальное их течение и периоды, отрабатывает ся поведение при родах (нахождение обезбо ливающих точек, навыки самомассажа, удобные позиции роженицы, помощь папы в родах, ощущения во время родов и их причины). Бу дущие родители получают информацию о меди каментозном вмешательстве, о видах анесте зии, стимуляции родов, об операции "кесаре во сечение". Еще один блок занятий посвя щен особенностям новорожденного, вопросам грудного вскармливания. Практическая часть курсов включает в себя гимнастику для бе ременных, релаксационно дыхательный тре нинг, ролевые игры по родам, просмотр ви деоматериалов, занятия в бассейне, арт те рапию, танцы с элементами йоги и многое другое. Врач педиатр проводит свои тренинги с будущими мамами, занимаясь собственно вопросами новорожденных. Это купание, кормление, гимнастика и массаж. Занятия с беременными проводят профессиона лы высокого уровня. Анна Звягинцева


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

The ENgineers of time

porsche design timepieces

P’ 6000

New York | Beverly Hills | London | Berlin | Munich | Dubai | Tokyo www.porsche-design.com

U K R A I N E ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ДИСТРИБ'ЮТОР

КИЇВ, "CRYSTAL", вул. Володимирська, 20/1а, тел. (044) 2786111 ДНІПРОПЕТРОВСЬК, "CRYSTAL", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73 ДОНЕЦЬК, "КРИСТАЛЛ", вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646 ОДЕСА, "CRYSTAL", галерея "Сады Победы", пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385 ВІДДІЛ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ +38 (050) 5011714


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Время

течет для всех по разному. УИЛЬЯМ ШЕКСПИР


ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

грандготель "Україна", пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839

ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, тел. (056) 373-83-73

вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646

WWW.ZENITH-WATCHES.COM


Spa Platinum

Косметичка под елкой Скоро все случится: куранты пробьют двенадцать раз, и мы радостно ворвемся в но вый год. Каким он станет во многом зависит от подар ков. Спешите порадовать своих близких самым лучшим!

1 1. В преддверии наступаю щих праздников компания Kenzo выпустила изящный набор, состоящий из туа летной воды L'Eaupar Kenzo и нежного геля для душа. Смесь мандарина, мяты, жасмина, водяной лилии и белого персика зададут тон торжества. 2. Современный, молодеж ный, чувственный аромат Miss Dior Cherie и замеча тельный крем для тела те перь в подарочном наборе! Их обладательница жизне радостна, привлекательна и уверена в себе. 3. Скоро мы будем коллекци онировать не только роскош ные украшения, но и косме тическую продукцию. И ниче го удивительного в этом нет, ведь в состав кремов Sjal входят золото, плати на, рубины, турмалин, жем чуг и даже бриллианты! 4. Новогодняя коллекция ма кияжа от Chanel настоящая феерия света! В ней удачно сочетаются перламутр, блеск и атласные переливы: рас сыпчатая пудра покроет кожу золотистой вуалью, а мерца ющий оттенок на губах, ве ках и ногтях "заиграет" в лучах зимнего солнца. 5. Специалисты компании La Prairie прекрасно понимают, что сердце женщины жаждет роскоши так же, как ее кожа заботы и ухода. Свой изыскан ный вкус мастера воплотили в уникальной икорной коллекции Skin Caviar.

134

PLATINUM

2

3

4

5


6

7

8 9

10

11

6. Масло авокадо от St. Barth это лучшее увлаж няющее средство для кожи, которая "испытывает жаж ду". Не имеющее аналогов в мире сочетание оригиналь ных активных ингредиентов обеспечивает действенность процедуры и накопительный эффект увлажнения. 7. Аромат L'Instant Magic и волшебное молочко для тела это новое великое творение дома Guerlain. Натуральные ингредиенты, входящие в сос тав набора, придадут вам яр кую индивидуальность, а тон кий волнующий запах станет визитной карточкой своей об ладательницы. 8. Alterna Caviar источ ник молодости ваших волос! Шампунь, кондиционер и по лирующая сыворотка из новой икорной линии возвратят жизненную силу, мягкость и эластичность волосам, пре дотвращая их старение. 9. Набор "Нет пластической хирургии" от Babor иде альный лифтинг без опасных инъекций! На борьбу с воз растными изменениями кожи выступают: крем контроль мимических морщин и напол нитель морщин. Вы выглядите молодой и сияете красотой! 10. Ароматические арабские ароматы от Montale. Секрет их нежности и эксклюзивности заключается в добавлении ма сел удового дерева это древний таинственный ритуал, которым в совершенстве владе ет ограниченное число людей! 11. Sensai использует уни кальные свойства натураль ного шелка в производстве своей великолепной косме тической продукции. Изыс канная серия средств Sensai Сellular Performance делает кожу здоровой и шелковистой, помогая реализовать ее по тенциал в полном объеме.

PLATINUM

135


Spa Platinum

РMРаaйlсieкиKеauнaаiслаждения от Тот, кому однажды посчастливилось побывать на Гавайских островах, уже никогда не сможет забыть ароматы тропических цветов и фруктов, приво дящие к чувству блаженства и гармо нии с самим собой. Линия уникальной экзотической продукции от Malie Kauai с легкостью подарит ощущение пребывания в этом "райском уголке". Сочная растительность лесов и плодород ная почва древнейшего гавайского остро ва сада Кауаи щедро отдают все самое лучшее для создания натуральных изделий для дома таких, как ароматические свечи, спреи для белья, средства по уходу за телом. Нежные экстракты и ор ганические компоненты диких растений, вобравших в себя тепло лучей гавайского солнца, впитавших живительную влагу чистейших источников, вместе с лечебны ми цветами и травами наполняют каждый продукт компании Malie Kauai. Став революционным в индустрии парфю мерии и косметики, этот бренд пред ставлен целым рядом товаров, в основе создания которых лежит использование чистейших гавайских гидросолов со ков, выделяющихся из растений во время их сбора. Специалисты компании разра ботали не имеющую аналогов систему по лучения натуральных экстрактов флоры острова Кауаи, обладающих сильнейшими терапевтическими свойствами. "Как правило, производители духов и туа

136

PLATINUM

летной воды используют искусственные арома ты, которые лишь имитируют различные запахи цветов. Malie Kauai стала первой компанией на рынке продукции ароматерапии, использую щей гидросолы Гавайских островов для созда ния своих уникальных товаров", отмечают ее основатели, Дана и Шон Робертс. В одной капле такого растительного сока со держится полный набор целебных компонентов экзотических фруктов и цветов острова Кау аи. Эта "чудо жидкость" вобрала в себя каж дую частицу "души" гавайских плодов и рас тений, использованной компанией Malie Kauai для того, чтобы каждый мог насладиться не передаваемым ощущением единения с самой природой. Все продукты бренда так же непов торимы по своему составу, как и исключи тельное разнообразие их ароматов, на оттен ки которых влияет как время сбора расти тельного сырья, так и особенности процесса дистилляции. Эта марка не использует кон серванты, нефтепродукты, мутагенные вещест ва, а также эфирные масла, которые часто не рекомендуется применять во время беремен ности. Гавайские гидросолы, наоборот, можно наносить прямо на кожу, поскольку они со держат лишь натуральные экстракты цветов и фруктов. Стопроцентная органическая продук ция от Malie Kauai, будучи созданной для людей, которые заботятся о себе и предпочи тают все самое лучшее, идеально подходит будущим мамам, младенцам и женщинам в пери од восстановления после родов. На правах рекламы


Spa Platinum

Питательный крем и дерзкий аромат Covet от актрисы Сары Джессики Паркер созданы для тех, кто решил покорить мир.

Быть красивой для модели Евы Герци говой работа, основную часть которой выполняют средства по уходу за кожей Paul&Joe.

138

PLATINUM

"Юная блондинка" Риз Уи зерспун хочет и впредь оставаться таковой. В этом ей помогает лосьон Caviar с морским шелком для разглаживания волос и придания им блеска.

Эти звезды не убегают от папа рацци, а с удоволь ствием позируют перед фотокамерами. Ведь бла годаря косметическим новинкам они выгля дят сногсшиба тельно!

Певицу Наталью Бу чинскую волнует только творчество, ведь обо всем ос тальном позаботился роскошный крем для лица Re Storation Skin Treatment.


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

вул. Володимирська, 20/1а, гранд-готель "Україна", тел. (044) 278-61-11 пр. К. Маркса, тел. (056) 370-38-39

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", тел. (062) 335-76-46 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385


Spa Platinum

Дыша духами и туманами… Создание чувственной атмо сферы торжественных и ро мантических вечеров невоз можно без изысканных ароматов, которые пригото вили к праздникам лучшие парфюмерные дома мира.

1. Ко дню святого Валентина "волшебник" Dior выпускает ограниченную серию из трех уникальных ароматов Poison. Они провоцируют, пленят, будоражат. 2. Женщины Valentino при ковывают взгляды окружающих, и дело здесь не только в ши карных нарядах, их секрет в роскошном V Absolu. 3. Аромат Lolita Lempicka очаровывает удивительным букетом из фиалок и ириса, нежными нотами миндаля и пряностью аниса. 4. Sira des Indes Jean Patou предлагает путешествие в волшебный мир, наполненный чувственностью и многоцвет ной индийской культурой. 5. Постепенно раскрываясь, аромат Tresor от Lancome "звучит" чувственными, за вораживающими аккордами ка мелии, лилии и персика. 6. Montale "Attar" силь нодействующая, околдовываю щая и секретная парфюмерия восточных королей. 7. Спортивный и динамичный таков аромат Aigner Black Icedrops. Свежесть бергамота и мандарина сменяется нотами пачули и эдельвейса. 8. Аромат Zen от Shiseido призван не только украшать женщину, но и оказывать по ложительное влияние на ее эмоциональное состояние. 9. Vetiver от Guerlain свежий, лесной, энергичный аромат, лучший выбор для уверенного в себе мужчины.

140

PLATINUM

1

6

2

7

3

8

4

5

9


ÎÎÎ « Ôîðóì êðàñîòû» òåë. + 38 (044) 581 10 14 óë. Á.Õìåëüíèöêîãî 17 / 52 A


Spa Platinum

Для себя любимой 1. Линия Bellefontaine по уходу за кожей высшее достижение мировой косметологии. Ее средства омолаживают, воздействуя на кле точном уровне; прошли полное тестирование. 2. Ночной крем Guerlain Issima Substantific для питания и повышения упругости кожи, ко торая становится эластичной, создавая ощу щение комфорта. 3. Увлажняющий крем No Surgetics Night от Givenchy. Роскошная текстура крема придает коже сияние, нежность и упругость. 4. Aquolina предлагает косметические сред ства высокого качества натуральные, эф фективные, вызывающие приятные ощущения, они бережно заботятся о коже. 5. Изысканный крем для тела от Prada с пряно древесным ароматом. Он создан ведущими специ алистами компании из отборных ингредиентов. 6. Design Cou от Payot отличное средство для укрепление мышц лица, лифтинга зоны шеи. Увлажнение кожи достигается благодаря маслу жожоба, экстракту лакричника и витаминов. 7. Babor представляет серию продуктов Selection для бережного ухода за кожей на основе экстракта дрожжей и корня коньячного дерева.

1

2

3

4

5

6

7

Натурально и бережно Кожа малышей отличается от кожи взрослого человека. Она нежнее, тоньше, еще не при выкла сопротивляться вредным воздействиям внешней среды, поэтому нуждается в особых средствах ухода. Косметика Secret Professionnel, производимая французской лабораторией Phytosolba, предлагает детям от одного года специальный мягкий шампунь, который можно применять ежедневно. В нем содержатся питательное овсяное молочко и нектар гуавы. Шампунь придает объем тонким и ослабленным волосам, смягчает их, стиму лирует дезинтоксикацию, усиливает защитные реакции кожи головы. Французская компания Organic Pharmacy первая и единственная в мире, усилия ко торой направлены на поддержание красоты и здоровья с помощью исключительно натураль ных, органических продуктов и гомеопатии. Все препараты производятся вручную, малень кими партиями, что обеспечивает бескомпро миссно высокое качество и отсутствие ток сических ингредиентов. Отборные, экологи чески чистые травы и специальные добавки готовятся по индивидуальным заказам с уче том пожеланий заказчиков.

142

PLATINUM


Косметика для искушенных Компания Z.Bigatti появилась на рынке средств по уходу за кожей в 1997 году, представив са мый роскошный крем для лица, бросающий вызов времени. Re Storation Skin Treatment, состоя щий из пятнадцати уникальных ингредиентов, сразу же получил признание взыскательных поку пательниц, стремящихся сохранить свою кожу мо лодой и красивой. Сегодня линия Re Storation включает 22 средства, в основе которых нахо дится уникальное соединение мультигидроксидов, витамины и растительные вещества, обеспечиваю щие самые эффективные решения по уходу за раз личными типами кожи. Доктор Дженифер Биглоу, дерматолог и хирург, целенаправленно создала такой косметический продукт, который позволил людям как можно дольше не прибегать к помощи пластической хирургии и бороться с влиянием времени более щадящими способами. Найти эти средства просто, для этого достаточно загля нуть в бутик элитной косметики и парфюмерии Bellefontaine, который находится в киевском бизнес центре "Леонардо", и проблема реше на! Именно здесь можно найти антивозрастную линию косметики Re Storation Skin Treatment от компании Z.Bigatti. На правах рекламы

Империя красоты Dessange один из самых известных брендов в области парикмахерского искусства и средств по уходу за волосами. Уже около двух десятков лет он является Официальным стилистом Каннского кинофестиваля, а в на шей стране в шестой раз Официальным стилистом Украинской недели моды. Услуги по уходу за волосами, эксклюзивные стрижки, эффективные процедуры по уходу за лицом и телом, экспресс программы для дело вых людей, программы для беременных, восточ ный массаж горячими камнями, далеко не полный перечень услуг, предоставляемых в са лонах красоты этой сети. В Киеве их насчи тывается уже три первый открылся в апреле 2002 года, а последний совсем недавно в отеле Hyatt Regency Kiev. В этом салоне ра ботают самые опытные мастера Dessange, кото рые могут по желанию гостей отеля "перенес ти" свою эксклюзивную парикмахерскую и spa процедуры непосредственно в их номера. Концепция глобальной красоты, созданная Жа ком Дессанжем, призвана объединить уход за волосами, кожей лица, рук, тела, с целью создания гармоничного индивидуального обра за как женщины, так и мужчины.

144

PLATINUM

Директор сети Дессанж в Украине Екатерина Бабичева


Hot Stone therapy "положение" обязывает Давно известна целительная сила массажа. Киевский салон красоты Soul Spa старается быть в авангарде всего, что позволяет че ловеку сохранить свое здоровье. В част ности, массаж холодными и горячими кам нями Hot Stone therapy, который здесь освоили в совершенстве, позволит женщи нам до и после родов кардинально улуч шить свое самочувствие. При этом улучша ется работа кровеносной, лимфатической, нервной и мышечной систем женского орга низма, стабилизируется гормональный фон. Снимается напряжение в поясничнокрестцо вом отделе позвоночника, нормализуется работа органов малого таза. Это не "си ловой" массаж, а особая мануальная тех ника, благодаря которой активизируется работа энергетических каналов, играющих огромную роль в формировании иммунитета будущего ребенка. Эссенциальные масла, которые включают в себя 18 составляющих, проникают к мышцам за 68 минут, улучша ют психоэмоциональное состояние и выра батывают в коре головного мозга гормоны радости, умиротворения и счастья.

Если запланирован ребенок Одесский Wellnesscenter "Натакан", сумми ровав самые последние исследования медиков, психологов и spaспециалистов со всего ми ра, дает рекомендации женщинам. Минимум за полгода начните подготовку к предстоящей беременности. Прекратите прием антибиотиков и объясните своему мужчине, что здоровье ребенка напрямую зависит от здорового образа жизни родителей. Совмест ные специальные занятия в спортклубе не только улучшат физическую форму, но и укре пят супружеские отношения. Во время беременности "Натакан" предлагает будущим мамам широкий спектр услуг, которые дадут возможность на профессиональном уровне ухаживать за своим телом, лицом и волосами. Особенно важен уход за бюстом и специальные обертывания, стимулирующие эластичность кожи. Этими и многими другими приятными процедура ми, можно насладиться за 11,5 часа, не рас ставаясь с любимым. Здесь же беременные по лучат "домашнее задание" и, купив в космети ческом бутике центра необходимые средства, продолжат коррекцию своего состояния, во все оружии подойдя к главному событию родам.

146

PLATINUM


Платиновый дизайн

Пока, "в голове моей опилки… не беда!" Погремушки немецкой компании Design Public изготовлены из серебра, некоторые покрыты золотом. "Шумелки, пыхтелки, вопилки, кри чалки" доставят радость новорожденным самыми разными формами и расцветками. В комплекте к ним идет голубой мешочек из замши для бережного хранения. Стоимость первых игру шек в жизни ребенка "не кусачая" от 70 до 200 долларов, кроме этого нужно учесть, что серебро обладает бактерицидными свой ствами и с каждым годом растет в цене. Изделия для малышей Design Public поощряют развитие двигательной активности и ловкос ти. В таком нежном возрасте дети нуждаются в разнообразии сенсорных стимулов, поэтому игрушки, подобные Design Public, дают бога тый визуальный опыт с движениями и слуховой обратной связью. Ребенок учится тянуться и хватать игрушку так постепенно движения рук придут к согласию со зрительномоторной координацией. Звук, возникающий при прикос новении к погремушке, поощряет ребенка про бовать снова и снова вызывать его. Яркие цвета, забавные формы и чудные звуки стимулируют зрение и развивают слух.

Одеяла и подушки ждут ребят… Излишне напоминать читателям, что нет в мире лучше пледов, одеял, курток, свитеров, нос ков и других теплых изделий для создания уюта и комфорта долгими зимними вечерами, чем те, которые изготавливают в Шотландии. Объяснение этому простое: подшерстокпашмина у овец лучше всего нагуливается в суровых климатических условиях, поэтому кашемир в этой стране высочайшего качества, очень мягкий, воздушный и прекрасно сохраняющий тепло. Компания Roam, детское одеяльце кото рой представлено на снимке, начала свою ра боту в этом году, но взяла такую высокую планку, что сразу привлекла к себе внимание. Ограниченная серия в 30 экземпляров ценна прежде всего тем, что шерсть для этих эксклюзивных вещей не обрабатывалась актив ными, опасными для здоровья ребенка краси телями, в ней сохранены все ее полезные биологические свойства и ланолин живот ный воск. Новинку уже оценили Гвинет Пэлтроу и Мадон на, которые коллекционируют шали, свитера и другие кашемировые изделия, способные оку тывать тело нежностью.

148

PLATINUM


Поклонникам Vertu Телефоны Vertu при всей внешней роскоши (золото, платина, бриллианты) были довольно просты по техническим характеристикам. Vertu Ascent Ti, в отличие от прежней се рии, обладает большей функциональностью и явными мультимедийными талантами: GSM и UMTS, дисплей с разрешением QVGA и поддерж кой 16 М цветов, 3мегапиксельная камера с 8кратным цифровым зумом, автофокусом и вспышкой, 4 гигабайта встроенной внутренней памяти (не карта!), плеер с поддержкой MP3, MP4, AAC, eAAC+ и WMA, Bluetooth, micro USB и синхронизация с компьютером. Динамический экран защищен сапфировым стек лом, изготовленные с высокой точностью кла виши из нержавеющей стали.

По волнам памяти На первый взгляд, эта кровать мало чем отличается от миллионов своих сестер по всему миру. Ну, дизайн модерновый, легкая, не занимает много места. И все же чтото еще притягивает взгляд. И замечаешь, что "матрац" соединен с трубчатым каркасом тонкими стальными тросами, поэтому он, с готовностью отвечая на малейшее движение лежащего, принимает форму его тела. Мерное покачивание чтото среднее между качанием колыбели и ходом старинной каравеллы по спокойным океанским волнам. И если включить логику, то три тысячи фунтов стерлингов не такая уж непомерная цена за пробуждение биологической памяти вплоть до тех времен, когда все мы качались в архейских волнах.

Само совершенство Компания Samsung Electronics представила новую линейку аудиовидео продуктов для ис тинных ценителей красоты и качества, в кор пусах черного цвета. В нее, кроме прочего, вошли домашний кинотеатр HTTX250, ЖКтеле визоры серий R8/M8. Вся линейка сочетает в себе прекрасный дизайн с современными тех нологиями. Например, домашний кинотеатр HT TX250 отличает стильный черный лак материа ла, интересна и styleконцепция DVDплеера и колонок с фронтальными и тыловыми динами ками на высоких стойках. Основные козыри домашнего "дива" невероятное качество звука и выводимость изображения DVDпроиг рывателями с масштабированием видеосигнала до уровня высокой четкости.

150

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

l’émotion prend forme

ATELIER SKELETON «OPEN FACE» 42 mm Self-winding movement, exclusive calibre PP1100 "Regulator", certified Chronometer C.O.S.C. Complication module with technical hand made skeleton. Available in 18-carat rose gold or in high-grade stainless steel case. Open dial, silver plated background. Water-resistant to 50 meters. Hand-stitched Crocodile leather strap. Limited edition of 30 pieces in 18-carat rose gold, 200 pieces in steel.

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Володимирська, 20/1а, грандготель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", тел. (044) 2786111 пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (062) 3357646 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385 тел. (056) 373-83-73 ВІДДІЛ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ +38 (050) 5011714

м.Сімферополь, пл.Радянська, Бізнес Центр, 3й поверх, Салон "GENEVE", тел. (0652)511067

SOCIÉTÉ DES MONTRES PAUL PICOT S.A.

м. Одеса, ВТЦ "На Середньофонтанній", Салон "Swiss Time", тел. (048)7282759

CH-2340 Le Noirmont Switzerland www.paulpicot.ch info@paulpicot.ch


Под пятью звездами

The Ritz Carlton, Dubai Отель The Ritz Carlton Dubai сочетает в се бе новейшие достижения сервиса с вековыми традициями восточного гостеприимства. В ком фортабельном особняке "a la Mediterranean", выходящем фасадом на белоснежный пляж Jumeirah великолепные условия для отдыха постояльцев: роскошные номера, широкие возможности для занятий спортом, spaкомп лекс и широкий выбор дополнительных услуг. Рядом один из лучших на всем побережье Персидского залива, The Emirates Golf Club. Уже несколько лет сюда стекаются знаменитости со всего света поиграть в гольф, подлечиться, просто отдохнуть. Отель быстро набирает вес в табели о ран гах среди лучших мест для отдыха элиты.

Kempinski Hotel Corvinus Budapest Отель Kempinski Corvinus расположен в цент ре венгерской столицы, в нескольких минутах ходьбы от самого живописного места Будапеш та набережной Дуная, откуда, как на ладо ни, распахивается вид на один из красивей ших городов Европы. Красотами, однако, на сытить можно только душу. Для питания тела в отеле есть три шикарных ресторана: италь янский, баварский и интернациональный. Обслуживание пятизвездочное. Построенный в начале XX века, Kempinski сейчас пол ностью реконструирован, приведен в соответ ствие с понятием роскоши XXI века, а внеш ним видом напоминает старинный изысканный бриллиант, взятый в драгоценную оправу.

Hotel des Trois Couronnes На берегу озера Леман, в самом сердце старинного городка Веве затаилась швейцар ская жемчужина. Первоклассный отель, член организации The Leading Hotels of the World, Hotel Des Trois Couronnes несет в себе чарующую атмосферу исторического дворца XIX века и шарма стиля belle epoque. Щедро распахивая перед путешественниками за вораживающие виды на Альпы и озеро, донося со звучанием фортепианной музыки наслаждение французской кухней в романтической обстанов ке, одаривая своих гостей благоуханием це лебных процедур оздоровительного центра "Puressens Spa", отель заключает в свои "Три Короны" магию безмятежности, кулинарного наслаждения и ауру здоровья.

152

PLATINUM


Сделайте предварительный заказ за 48 часов до вылета и получите скидку 5% Пассажирам предлагается широкий ассортимент высококачественной продукции: парфюмерия, декоративная косметика, спиртные напитки, табачные изделия, кондитерская продукция и разнообразные аксессуары

"Duty Free" Международный аэропорт "Борисполь" тел./факс: + 38 (062) 302 80 69 "Duty Free" Международный аэропорт "Донецк" Центр обслуживания VIP (Service centre of VIP) тел./факс: + 38 (062) 332 82 21 "Duty Free" Международный аэропорт "Запорожье" тел./факс: + 38 (061) 721 45 72 "Duty Free" Международный аэропорт "Симферополь" тел./факс: + 38 (0652) 29 53 45 "Duty Free" Международный аэропорт "Харьков" тел.моб: + 38 (050) 474 05 64 "Duty Free" Международный аэропорт "Черновцы" тел.моб: + 38 (050) 328 16 88 www.dutyfreeukraine.com


Кулинарный вояж

Караван удовольствий Зимой многие из нас ощущают недостаток витаминов. Поэтому основной акцент в сала тах и закусках киевского ресторана "Кара ван" делается на свежей зелени. С добав лением тунца, копченой утки или маринован ной курицы они становятся еще и калорий ными. Праздничный вид основных блюд из индейки, приготовленных на открытом огне, напомнит о приближающемся Рождестве. Кроме обилия традиционных блюд узбекской кухни, новое зимнее меню состоит из редких соче таний орехов, фруктов, овощей, бобов, кускуса, сузьмы, казы, айрана, морепро дуктов и нежной барабульки. Зеленый чай с подарком от ресторана восточ ными сладостями завершит изысканную трапезу.

"Где кисель, тут и сел" Кто не помнит любимые вкусы детства? Навер няка кисели были для многих лакомством, и сейчас воспоминания о них вызывают массу по ложительных и приятных сердцу эмоций. И хотя бабушкины рецепты канули в Лету, в киевском ресторане современной украинской кухни "Ку рени" уверены, что нет ничего более полезно го зимой, чем домашний кисель, приготовлен ный из свежих ягод, фруктов или молока. Ресторан имеет богатейшую историю; постро енный в 60е годы прошлого века, сегодня он входит в престижную сеть ресторанов Carte Blanche. Благодаря творчеству шеф повара Игоря Патука, сегодня в зале рес торана разливаются "молочные реки и ки сельные берега…" и не только.

Весна в Тампопо Тампопо (с японского, "одуванчик") свое образная визитная карточка изысканного ки евского ресторана, символизирующая разви тие, перемены и бесконечность. Легкий весенний цветок послужил лейтмотивом и для создания нового интерьера. Вдохновение при проектировании салонного, бирюзового и VIP залов, известный украинский дизай нер Лана Кучер черпала из работ великого мастера японской гравюры Хокусая. Поэтому модный эклектический стиль нашего времени предстает здесь во всей красе. Десерты "Фруктовый ролл "Филадельфия" под ягодным соусом" и "Золотистое яблоко под соусом из вяленого персика и ореха кешью с кара мелью" особенно понравятся будущим мамам.

154

PLATINUM


Very Important Person На самых престижных деловых самолетах "FALCON" в любую страну мира!

• Скорость, комфорт, надежность, безопасность и высокий уровень сервиса • Быстро и с максимальным удобством выполним все пожелания клиентов • Собственный парк самых современных престижных реактивных деловых самолетов

OОО "CABI" г. Донецк, 83021, Аэропорт, ул. Взлетная 1 б, VIPтерминал ООО "CABI" Авиакомпания: тел./факс: +380623856274 VIPтерминал: тел. администратора +380623485363 (круглосуточно) факс: +380623856110


Кулинарный вояж

Нежность в стиле sweet Изысканной прихотью из мира соблазнитель ных десертов можно назвать "Теплый шоко ладный бисквит с фисташковым кремом". Это кулинарнографическое лакомство представ ляет собой воздушное chocolate с начинкой из белого шоколада и фисташковой пасты. "Сладких дел мастера" сети ресторанов Protege позаботились о том, чтобы в хо лодное время года гости могли согреться пленительным вкусом нежного бисквита, из которого при разрезании вытекает теплый, изумительный крем. В Бутиккафе днепропет ровского FastionPark "Atrium" блюдо (для контраста) подается с шариком мороженого и клубникой, а в киевском Exraordinary Сafe Amici Mi с ягодами малины.

Ролл фруктового изобилия Чего не сделаешь, чтобы доставить удоволь ствие любимому чаду, а часто и беременной женщине хочется отведать чегонибудь "эдако го". Теперь, благодаря фантазии поваров рес торана "Сан Тори", сладкоежки смогут побало вать себя всевозможными деликатесами, начи ная с мороженого во фритюре, пудинга с ко косовым молоком и зернами таго, ананасового мусса и заканчивая жареными бананами в тай ском хрустящем блинчике. Неповторимым вкусом порадуют и десертыновинки: "Киви Ролл" и "Клубничная экзотика" из нежной сливочно творожной массы, с начинкой из кусочков све жих бананов, киви, персиков, клубники, ана насов или манго. Подается это "витаминолаком ство" под специальным клубничным соусом.

Натурально значит полезно! Чтобы найти малыша в "экологически чистой капусте", будущая мама должна уметь правильно составить свой рацион. Лучше всего, если он будет включать только свежие натуральные про дукты, сбалансированные блюда. Программа "Здоровый эгоизм" и повара ресторана "Эго ист", руководствуясь этим правилом, помогут решить нелегкую задачу. Они традиционно сторонники исключительно натуральных ингреди ентов. Придать блюду отменный вкус можно без использования генетически модифицированных и рафинированных продуктов. В этом и заключает ся секрет истинных кулинарных шедевров ресто рана, не содержащих консервантов, искусствен ных ароматизаторов и красителей.

156

PLATINUM


elounda peninsula ALL SUITE HOTEL 72053 Crete, Greece Tel: +30 28410 68250 Fax: +30 28410 41889 eloundapeninsula@eloundasa.com www.eloundapeninsula.com


Pt трансгрессия

В традициях VIP Основное внимание в AeroCharter уделяется надежности и качеству обслуживания пасса жиров. Точность выполнения рейсов, гиб кость и скорость в их организации являют ся причиной постоянно растущей популярнос ти этой авиакомпании. "Комфорт" и "полет" для AeroCharter поня тия тождественные. В салонах самолетов можно продолжать работать с документами, вести пе реговоры; отправляясь в путешествие на отдых с семьей, сразу почувствовать, что он начал ся. Блюда, достойные шикарного ресторана (по индивидуальному заказу), кожаные диваны, аудио и видеоаппаратура, благородные матери алы отделки салона сделают часы, проведенные в самолете, приятными во всех отношениях.

Новая высота "Днеправиа" Пассажиры знают и ценят "Днеправиа" как достойную и до боли родную авиакомпанию. Пришло время изменить этот устоявшийся стереотип. В сентябре 2007 года был сде лан первый шаг на пути к достижению ста туса крупного национального оператора по внутренним перевозкам. Занявшись формиро ванием нового имиджа, компания не забыла о главном приобрела два новых (един ственных в Украине!) 50местных воздушных судна типа "Эмбраер145" с двигателями RollsRoyce. В дальнейшем планируется уве личить комфортабельность перелетов за счет полного обновления авиапарка самолетами нового поколения Embraer и Boeing.

Alitalia болельщикам и модницам Многолетний опыт обслуживания пассажиров Alitalia, основанный на итальянских тради циях гостеприимства и качественного серви са, обеспечивает совершенную комбинацию комфорта и ценообразования. Воздушный флот авиакомпании насчитывает 179 самолетов, возраст которых не превышает девяти лет, что дает право назвать его одним из самых моло дых в Европе. Сегодня ведущий итальянский авиаперевозчик выполняет два ежедневных рейса из Киева в Милан и четыре рейса в неделю из Киева в Рим, давая прекрасную возможность фанатам Milan и Roma не пропустить ни одного футбольного матча, а их спутницам приобре сти последние новинки моды.

160

PLATINUM


Pt трансгрессия

С домашним комфортом В новых креслах бизнес класса авиалайне

ров A340 и A330 "Турецких Авиалиний" жен

щины "в положении" смогут с легкостью за

быть об утомительности перелетов. Мягкие сидения с электроприводом регулировки спинки и упора для ног создают все усло

вия для полноценного отдыха. На борту самолетов Боинг 737 800, пред

назначенных для рейсов средней дальности, специальные вместительные кресла, осна

щенные закусочным столиком и опорой для ступней, имеют увеличенное расстояние до кресла впереди сидящего пассажира, что повышает комфортабельность перелета. Теплые одеяла и удобные подушки сделают атмосферу на борту по домашнему уютной.

Иордания становится ближе А вместе с ней песчаные пляжи, термальные источники Маин, кристально чистая вода Красного и целебная сила Мертвого морей. Для этого с марта 2007 года компания "Аль

Джабаль", совместно с авиакомпанией "Royal Jordanian", ввела регулярные субботние рей

сы "Киев Амман Киев", выполняющиеся на ком

фортабельных Airbus 320. Основанная в 1994 году, "Аль Джабаль" тесно сотрудничает со многими зарубежными авиаперевозчиками. Ком

пания предлагает высокий сервис обслужива

ния, индивидуальный подход к каждому пасса

жиру, весьма привлекательные цены и прог

рамму лояльности для постоянных клиентов с системой скидок и бонусов.

Под надежной парой "крыльев" Компания British Airways ввела специальные рекомендации для беременных. Так, путешест

вовать рекомендуется до 36 недель, если жен

щина ожидает одного ребенка, и до 32 в случае появления двойни. Но, оказавшись на борту самолета British Airways, волноваться уже не стоит. Летный персонал проходит спе

циальную подготовку и, обладая необходимым оборудованием, готов оказать любую медицин

скую помощь. Сервис "MedLink" позволяет эки

пажу в считанные секунды связаться с про

фильными специалистами на земле. Специальные кресла в салонах классов First и Club World спроектированы таким образом, что сидеть в них беременным комфортно и уютно.

162

PLATINUM


Застывшая музыка Увидеть мелодии "Лунной сонаты" и "Девятой симфонии" Бетховена, ощутить богатство красок Россини и "Времен года" Вивальди, возможно ли это? "Да!" с улыбкой отвечают волшебные стеклодувы итальянской фирмы La Murrina, расположенной на острове Мурано. Оригинальные люстры и светильники в стиле баухауз и небольшие, но очень интересные реплики древнеримских масляных ламп из настоящего венецианского стекла, изготав

ливаемые здесь, вобрали в себя опыт мно

гих поколений мастеров. Используя класси

ческие приемы и технологии, La Murrina не ограничивается только традиционными моделями. В сотрудничестве с известнейшими дизайне

рами компания создает новые коллекции, каждая из которых отличается чистотой стекла и изысканной техникой мозаики. Уни

кальные изделия La Murrina придадут рос

кошный вид интерьерам как старинных зам

ков, так и ультрасовременным помещениям. Магазин света La Murrina в Днепропетровске приглашает в особый мир стекла и музыки, застывшей в прекрасных сверкающих завитках. На правах рекламы.

Такого в Крыму еще не было "Магоби" клубный городок класса de luxe, построен для уединенной и комфортной жиз

ни. Он расположен в "царской" Ливадии, у границы Ялтинского горно лесного заповедни

ка, на берегу живописного озера. Каждая из его 26 вилл имеет большие участки, отдален

ные друг от друга на значительные расстояния. Предельно бережное и гармоничное встраивание архитектуры в природу Крыма основа философии проекта "Магоби". Виллы спроектированы в стиле нью йоркского авангарда, называемого иногда романтическим модернизмом, когда в зданиях особо ярко используется метафора порядка и яс

ности. Белоснежно прозрачные фасады, панорам

ные окна от пола до потолка, широкие лестницы, удивительная игра света и тени все это соз

дает ощущение открытости и легкости. На кры

шах террасах вилл расположены спальни с боль

шими панорамными окнами, сауны с комнатами от

дыха и джакузи на открытом воздухе. "Магоби" назван клубным городком потому, что предполагает однородный социальный ста

тус его жителей. Здесь организован высокий уровень сервиса и безопасности, а о целеб

ной природе Крыма и говорить излишне.

164

PLATINUM


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "CRYSTAL"

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

ОДЕСА "CRYSTAL"

вул. Володимирська, 20/1а, грандготель "Україна", ТЦ "Атріум", пр. К. Маркса, 22, вул. Артема, 121, галерея "Сады Победы", тел. (044) 2786111 пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (062) 3357646 пл. 10 Квiтня, тел. (048) 7850385 тел. (056) 373-83-73 ВІДДІЛ ДИСТРИБ'ЮЦІЇ +38 (050) 5011714


Spa Platinum

Комната отдыха номера люкс

Процедура микродермабразии

Занятие в фитнес зале

ННлиашпнеирмевдеосвоомй борьбы с Для современного человека слова "кра

сота" и "здоровье" синонимы. Одним из украинских лидеров в области косме

тологии является днепропетровский вод

но оздоровительный комплекс "Термы". Это место связано с римскими банями не только названием. Главной его особен

ностью является то, что наряду с таки

ми популярными процедурами, как купа

ние и принятие травяных ванн, сопро

вождающееся массажем, растиранием и умащиванием различными маслами, посто

янно внедряются новейшие технологичес

кие достижения косметологов всего мира. Спектр предлагаемых услуг в "Термах" просто огромен. Но особое внимание вы

зывает новинка первый в Украине аппа

рат лазерного липолиза "SmartLipo". Не каждый готов лечь на операционный стол под общим наркозом, получить массу непри

ятных осложнений и на длительный период оставить любимую работу. На аппарате "SmartLipo" жировая ткань под воздействием

166

PLATINUM

лазерного луча, образно говоря, начинает просто "плавиться". Попутно лазер воздей

ствует и на дряблую кожу, стимулируя выра

ботку в ней собственного коллагена, поэтому при этой уникальной процедуре липолиза од

новременно подтягивается кожа. Расплавив

шийся жир удаляется из организма при помо

щи лимфатической системы. Длительность про

цедуры от 25 минут до 1 часа. Результаты лечения видны сразу, а процесс уменьшения объемов частей тела, подвергнутых обработ

ке,продолжается еще в течение 6 недель. Метод применим для липосакции, лечения ги

пергидроза (повышенное потоотделение) и псевдогинекомастии (мужская грудь). Теперь, для того чтобы избавиться от лишне

го веса, нет необходимости изнурять себя диетами и "жить" в спортзале процедуры на аппарате "SmartLipo" относят к разряду "Lunch Time Treatment", то есть, к процеду

рам во время ланча, которые раньше были доступны украинцам лишь за рубежом. Анна Суровцева


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

КИЇВ "CRYSTAL"

ДНІПРОПЕТРОВСЬК "ИМПЕРАДОR"

грандготель "Україна", вул. Володимирська, 20/1а, пр. К. Маркса, тел. (056) 3703839 тел. (044) 2786111

ДОНЕЦЬК "КРИСТАЛЛ"

вул. Артема, 121, тел. (062) 3357646


С инструктором не страшно

Точный бросок

Н

На старт! Внимание! Поплыли!

Уже скоро

168

PLATINUM

…в клуб здоровых удовольствий "5 эле

мент". Помимо того что все услуги, пред

лагаемые клубом, необычайно приятны, они еще и чрезвычайно благотворно сказывают

ся на состоянии здоровья. На этот раз "5 элемент" представляет специальную программу акваэробики для беременных женщин Aqua Mama. В ней собраны упраж

нения для укрепления грудных мышц и спи

ны. Особенное внимание уделяется дыха

тельным методикам, освоить которые необ

ходимо: это даст возможность снизить бо

лезненные ощущения во время родов. Зани

маясь упражнениями в бассейне, беремен

ные не ощущают веса тела, вода освежает и способствует появлению чувства легкости и комфорта, что благотворно воздействует и на ребенка. Представьте только, какой потенциал здоровья заложен в малыша, пла

вающего с мамой еще до рождения. Новорожденные дети, которые постоянно плещутся в воде, не только физически, но и умственно опережают своих сверстников. Анна Суровцева


ООО “Авиационная компания “ИСД Авиа”

V.I.P. авиаперевозки по Вашему маршруту в удобное для Вас время на самолетах Challenger 850, Falcon 20 и Як40 48, Щорса, г. Донецк 83050, тел.: +380 62 383 1952, +380 62 384 6034 Aircompany “ISD Avia” Ltd. Worldwide V.I.P. air service according to your wishes at the time convenient only to you on board of Challenger 850, Falcon 20 and Yakovlev 40 Aircraft 48, Schorsa Street, Donetsk, 83050, tel.: +380 62 383 1952, +380 62 384 6034


Светская хроника

Стелла $ имя звездное В сентябре, в киевском клубе "Сплит" состоя

лась презентации книги об олимпийской чемпи

онке по спортивной гимнастике 1980 года, Стелле Захаровой. Гости, посетившие меро

приятие, остались очень довольны, особенно это касается главных действующих лиц де

тей, приглашенных из столичных детских до

мов, а также Оли Костюк, приехавшей из Чер

касской области (о ней ниже). За последние 10 лет в Украине почти не изда

вались книги о героях спорта. Журналисты от

метили, что книга "По имени Стелла" предназ

начена в первую очередь для детей, которых воодушевит пример спортивной жизни Захаровой. "Я прикладываю максимум усилий, делаю то, что могу, и передаю все свои знания молодо

му поколению. Мы должны обеспечить детям доброе, хорошее и красивое будущее, они нуж

даются в нашей защите", говорит Стелла. Благотворительный фонд "Спорт и дети" в ли

це Захаровой откликнулся на беду пострадав

шей на пожаре Оли Костюк и выделил ей деньги на пластическую операцию. После официальной части презентация превра

тилась в веселый детский праздник с выступ

лениями артистов разного жанра.

Обескураживающе новая anna bublik Коллекция "весна лето 2008" от anna bublik, представленная в рамках UFW, отличалась яркой индивидуальностью и новизной. В ней сплелись присущие стилю известного украинского дизай

нера женственность, элегантность и… аван

гард. Да и само название коллекции "Про

ект "Украина", и ее идея "Женщина Бо

ец", заинтриговали почитателей творчества Анны Бублик задолго до начала показов. Костюмы, туники и сарафаны, короткие стильные и шикарные длинные вечерние платья; вместо женских шляпок на головах моделей были надеты стилизованные боксерские шлемы, а кисти рук забинтованы под боксерские перчатки. Украшения и декор в виде металлических бубликов и симво

ла партнера показа, фирмы Mazda, не остались незамеченными. Сапоги без "носка" и лаковые босоножки на платформе, головокружительные ва

риации цвета серебристый беж, глубокая бирю

за, ночной синий и завораживающе фиолетовый в сочетании с черным добавляли в происходящее шоу четко выраженный конструктивизм. "Я никогда не буду делать одно и то же. Мне это не интересно. Я всегда буду эксперимен

тировать!", говорит Анна Бублик.

170

PLATINUM


I T A L I A N

R E S T A U R A N T K I E V

A N D R I Y I V S K I Y T .

U Z V I Z

2 7 9 7 8 9 6

3 4 ,

V


У богатых свои праздники Один раз это случайность, два раза это совпадение, а три раза закономерность. Значит, будет логично предположить, что самый большой праздник роскоши Millionaire Fair, который вот уже третью осень подряд проходит в Москве, просто "обречен" стать традиционным. Концепция мероприятия заклю

чается в том, что под одной крышей собира

ют лучших производителей товаров и услуг класса luxury и тех, для кого приобретение антиквариата, частных самолетов, яхт, эксклюзивных украшений, недвижимости и элитных автомобилей стало нормой, а потому немного наскучило. Такую искушенную публи

ку нелегко удивить, но участникам Millionaire Fair удается делать это легко и непринужденно. На сей раз блистали: фир

ма Volvo представила машину будущего XC60 Concept; легенды автомобильного мира Hummer, Cadillac, Porsche, Ferrari, Lamborgini, Lexus и Bugatti почтили своим присутствием; торговая марка Lana marks

презентовала новую коллекцию сумочек Cleopatra Clutch. Уникальность торжества заключается в том, что любой из экспонатов можно приобрести прямо на выставке.

Bally наступает Если вы житель столицы, то вот уже 10 лет точно знаете, где можно приобрести качест

венную одежду, обувь и аксессуары. В нынеш

нем году это узнали дончане и одесситы

в их городах состоялось долгожданное от

крытие бутиков торговой марки Bally. Более 270 эксклюзивных бутиков Bally, представленных по всему миру, подтвержда

ют, что продукция этого швейцарского бренда пользуется бешеной популярностью у потребителей и способна удовлетворить запросы самых взыскательных клиентов. Что, впрочем, неудивительно, поскольку одежда и обувь компании, основанной еще в 1851 году, сохранила традиции безупречно

го качества, которые удивительным образом сочетаются с современными тенденциями. Фирменный стиль Bally это четкие силуэ

ты со множеством индивидуальных деталей. Комфортная, функциональная, превосходная зимняя коллекция по вполне приемлемым це

нам уже представлена в Украине. Тщательно отобранный и хорошо обученный штат про

давцов консультантов не позволит "поте

ряться" во всем великолепии бутиков: они всегда придут на помощь.

172

PLATINUM


СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КЛУБ "ЛЕГИОН" г.ДОНЕЦК


2

1 4

3 5

Высокая флористика К радости ценителей прекрасного, в Киеве, в ITIS Gallery открылся бутик цветов. Событие, безусловно, приятное для всех. К тому же, в партнеры салона удалось заполучить француз

ского флориста кутюрье Кристиана Тортю. Че

ловек легенда в мире моды этого направления, он создает цветочные композиции для королев

ских семей Монако и Испании, украшает ин

терьеры роскошных отелей таких, например, как парижский Crillon, женевский President Wilson или нью йоркский Mandarin Oriental. Без его благоухающего искусства не обходятся подиумы Christian Dior, Chanel и Valentino. В столицу Украины Тортю привез не только изысканные букеты, но и авторские вазы для них, ароматические свечи. Кроме этого, хо

зяева вечера, посвященного открытию, подго

товили своего рода эстетическую аналогию, представив в одной витрине природную красо

ту цветов и созвучную ей рукотворную часы Harry Winston.

6

7

1. Светлана Комарницкая и Светлана Хомутынник. 2. Ирина Медведева, Татьяна Гавронская, Наталья Духлий, Алена Куринная. 3. Елена и Валерий Борисовы. 4. Букет от Кристиана Тортю. 5, 9, 10. Гости вечера. 6. Часы Harry Winston. 7. Татьяна Гавронская и Кристиан Тортю. 8. Евгения Губская.

8

9

10


1

2

3

4

5

Made with Love… for Children До момента появления ребенка на свет суе

верные мамы не помышляют о приобретении для него каких либо вещей. А чтобы груз хлопот послеродового shopping`а не "сва

лился вдруг" на плечи новоиспеченных роди

телей, к их радости в сентябре 2007 года в Киеве открылся магазин эксклюзивной детской одежды и аксессуаров японской ком

пании Miki House. Износостойкость, высокое качество, безопасность и комфорт состав

ляющие успеха известной марки. Для тканей используются исключительно натуральные красители, все швы обрабатываются специ

альным образом, чтобы новорожденные начали свое знакомство с окружающим миром с при

ятных ощущений. Одежду этого бренда, став

шего в короткий срок культовым, покупают для своих детей звезды Голливуда и шоу

бизнеса. На территории Украины киевский Miki House уже второй фирменный магазин после открытого ранее в Харькове. 1. Руководитель проекта Miki House в Украине, Ольга Муравицкая, демонстрирует Hadagi (уникальная разработка для новорожденнных). 2. Дизайн магазина, разработанный японским архитектором Mr.Kosui. 3. Куртки Thermolite для самых маленьких. 4. Отдел DoubleB. 5. Маленький почитатель марки Miki House

Кирилл. 6. К таким витринам приятно подойти. 7. На

талья Валяева, журнал Time Out, и Ольга Муравицкая. 8. Директор магазина Miki House Киев Мария Ральчук (в середине) с Ольгой Муравицкой и корреспондентом газеты "Коммерсант" Ольгой Сушко. 9. Сотрудники ма

газина. 10. Интервью с президентом европейского фи

лиала Miki House, Mr.Andrea Carrano.

7

8

176

6

9

PLATINUM

10


Спонсор и участник аукциона Аркадий Пермяков

Члены клуба "Модус Вивенди" Президент клуба "Модус Вивенди" и организатор аукциона Евгения Губская

ВВесь мир театр... … а "Политический театр кукол" это благотворительный аукцион, второй год подряд проводящийся общественной орга низацией "Клуб деловых женщин Модус Вивенди". Все куклыполитики, выполнен ные из гипса в образе героев известных мульт и кинофильмов, одеты в эксклю зивные наряды от украинского дизайнера Кристины Гусиной. На нынешнем меропри ятии, прошедшем в сентябре 2007, цена открытия лота каждой такой "игрушки" составила 1000 долларов США, а следую щий шаг увеличения суммы был не менее пятиста. Азарт торгов настолько захва тывал присутствующих, что желание ку пить того или иного "политика" измеря лось десятками тысяч долларов. Благие намерения организаторов акции по оказанию помощи детям, больным лей кемией, увенчались успехом. На выручен ные от продажи кукол средства клуб при обрел сепаратор клеток крови "Amikus"

178

PLATINUM

стоимостью в 196 тысяч долларов, предназ наченный для Центра онкогематологии в клинике "Охматдет" для лечения детей, больных лейкемией. Заработанных на аукци оне 323 тысяч долларов оказалось доста точно не только для приобретения уникаль ного оборудования, но и для целевой помо щи детям, проходящим лечение в клинике. Свой вклад в благородное дело внесли и спонсоры мероприятия: юридическая фирма "Легат", издательство журнала "Искателям приключений Волонтер", галерея мебели Design Time, ООО Инвест Групп, Премиум клуб "Фаворит" и ресторанный комплекс "Триполье". По окончанию торгов гостей угостили огромным тортом от партнера аук циона кафекондитерской "Реприза", а компания "Троянди, що розмовляють" подари ла цветы покупателям кукол. Организаторы аукциона уверены, что благо творительность на Украине станет нормой. Светлана Кусси


ะกะฒะตั‚ัะบะฐั ั…ั€ะพะฝะธะบะฐ

2

1

3

ะšะšั€ะพั€ัะฐะบัะพะพัˆั‚ะฐัŒ ะธะฒ LEO Club! ะ“ั€ัƒะฟะฟะฐ Elite ะฑั‹ะปะฐ ะธ ะพัั‚ะฐะตั‚ัั ะปะธะดะตั€ะพะผ ะผะพ ะดะตะปัŒะฝะพะน ะธะฝะดัƒัั‚ั€ะธะธ. ะกะตะณะพะดะฝั ัั‚ะฐ ะฝะฐัั‚ะพัั‰ะฐั ั„ะฐะฑั€ะธะบะฐ ะทะฒะตะทะด ะฟะพะดะธัƒะผะฐ ะฟั€ะตะดัั‚ะฐะฒะปัะตั‚ ัะฒั‹ัˆะต 750 ะผะพะดะตะปะตะน ะฝะฐ ะฟัั‚ะธ ะบะพะฝั‚ะธะฝะตะฝั‚ะฐั…. Elite Model Look ัะฐะผั‹ะน ะบั€ัƒะฟะฝั‹ะน ะธ ะฟั€ะตัั‚ะธะถะฝั‹ะน ะฟั€ะพั„ะตััะธะพะฝะฐะปัŒะฝั‹ะน ะบะพะฝะบัƒั€ั, ะบะพั‚ะพั€ั‹ะน ะพั‚ะบั€ั‹ ะฒะฐะตั‚ ัˆะธั€ะพะบะธะต ะฒะพะทะผะพะถะฝะพัั‚ะธ ะดะปั ะฝะฐั‡ะธะฝะฐัŽั‰ะธั… ะผะพะดะตะปะตะน, ัะฟะพัะพะฑะฝั‹ั… ัƒัะฟะตัˆะฝะพ ั€ะฐะฑะพั‚ะฐั‚ัŒ ะฒ ะพะฑะปะฐัั‚ะธ ะผะพะดั‹ ะธ ั€ะตะบะปะฐะผั‹. Elite Model Look ะดะฐะป ะผะธั€ัƒ ะฑะพะปัŒัˆะต ะทะฒะตะทะด, ั‡ะตะผ ะฒัะต ะบะพะฝะบัƒั€ัั‹ ะฒะผะตัั‚ะต ะฒะทัั‚ั‹ะต. ะ’ ั„ะธะฝะฐะปะต ะผะธั€ะพะฒะพะณะพ ัะพั€ะตะฒะฝะพ ะฒะฐะฝะธั ะฟะตั€ะฒะพะต ะผะตัั‚ะพ ัƒะถะต ะทะฐะฝะธะผะฐะปะธ ะดะฒะต ะบะธ ะตะฒัะบะธะต ะบั€ะฐัะฐะฒะธั†ั‹ ะ”ะธะฐะฝะฐ ะšะพะฒะฐะปัŒั‡ัƒะบ (1996) ะธ ะ’ะธะบั‚ะพั€ะธั ะกะตะผะตะฝั†ะพะฒะฐ (1999). ะ’ ัะตะฝั‚ัะฑั€ะต 2007 ะณะพะดะฐ ะฒ ัั‚ะพะปะธั‡ะฝะพะผ LEO Club ัะพัั‚ะพัะปัั ั„ะธะฝะฐะป Elite Model Look ะฃะบั€ะฐะธะฝะฐ. ะขั€ะตั‚ะธะน ะณะพะด ะฟะพะดั€ัะด ะพั€ะณะฐะฝะธะทะฐั‚ะพั€ะพะผ ัะพะฑั‹ั‚ะธั ะฒั‹ั ั‚ัƒะฟะฐะตั‚ ัะตะผัŒั ั€ะตัั‚ะพั€ะฐะฝะพะฒ ะšะพะทั‹ั€ะฝะฐั ะšะฐั€ั‚ะฐ, ะบะพ ั‚ะพั€ะฐั ะฒะปะฐะดะตะตั‚ ัะบัะบะปัŽะทะธะฒะฝะพะน ะปะธั†ะตะฝะทะธะตะน ะฝะฐ ะฟั€ะฐะฒะพ ะตะณะพ ะฟั€ะพะฒะตะดะตะฝะธั. ะžั‚ ะฒะพะปัˆะตะฑะฝะพะณะพ ะผะตั€ั†ะฐะฝะธั ัะฒะต ั‡ะตะน, ะพั‚ ะพัะปะตะฟะธั‚ะตะปัŒะฝะพะณะพ ัะธัะฝะธั ะณะปะฐะท ะธ ัƒะปั‹ะฑะพะบ, ะฒ ะพะฑั€ะฐะผะปะตะฝะธะธ ัˆะธะบะฐั€ะฝั‹ั… ะดะตะบะพะปัŒั‚ะต ะธ ัะผะพะบะธะฝะณะพะฒ, ะฒะตั‡ะตั€ ะฒ LEO Club ัั‚ะฐะป ะธัะบะปัŽั‡ะธั‚ะตะปัŒะฝั‹ะผ ะธ ะฝะตะฟะพะฒ ั‚ะพั€ะธะผั‹ะผ. ะŸะพ ะผะฝะตะฝะธัŽ ั‡ะปะตะฝะฐ ะพั€ะณะบะพะผะธั‚ะตั‚ะฐ ะฒัะตะผะธั€ะฝะพะณะพ ะบะพะฝะบัƒั€ัะฐ, ะœะธะบะฐัะปั‹ ะ“ะพะดะดะฐั€ะšะตัะฐะดะฐ, ะฒ ะฃะบั€ะฐะธะฝะต 

4

5

6

7


8

9

самые красивые девушки, а организация украин ского конкурса Козырной Картой в действи тельности самая профессиональная в Европе! Пока жюри в составе Ирины Турбаевской, Ирины Данилевской, Лилии Кузнецовой, Сергея Матяша и вицепрезидента конкурса Микаэлы ГоддарКе сада, из 16 очаровательных претенденток выби рало лучшую, публика отдыхала, наслаждаясь гламурным конферансом Светланы Лободы и Анд рея Kishe, которые приглашали на сцену звезд ных исполнителей. Среди них особым талантом блеснули джазовая певица Анна Коханчик и несравненная Анжелика Варум. Второй год подряд вердикт жюри становится беспрецедентным для Европы было решено, что на мировом конкурсе Elite Model Look Украину представят сразу две красавицы Дарья Яковлева из города Сумы и харьковчанка Анна Назаренко. Семья ресторанов Козырная Карта и журнал Zефир также выбрали своих "Мисс Совершенство". Ими стали Мария Реброва из Севастополя и Алена Лящук, пред ставляющая Днепропетровск. Девушки получили ценные подарки в виде ювелирных украшений с бриллиантами от магазина ДаймондБутик и го довые контракты на работу в рекламных компа ниях семьи ресторанов Козырная Карта. Самый именитый в Европе конкурс красоты Elite Model Look Украина уже готовится к 2008!

11

1. Светлана Лобода и Андрей Kishe. 2. Анна Кохан чик. 3. Лилия Кузнецова и Семен Горов. 4. Анжели ка Варум. 5. Дарья Яковлева и Анна Назаренко. 6. Валид Арфуш и Лидия Петрова. 7. Участницы кон курса Elite Model Look2007. 8. Виталий Борисюк и Ольга Сумская. 9. Сергей Клеванов. 10. Ольга Гор бачева и Каролина Ашион. 11. Андре Тан. 12. Ирина Данилевская и Татьяна Мищенко с дочерью. 13. Сер гей Власенко и Наталья Окунская. 14. Алена Вин ницкая. 15. Савик и Стефано Шустер.

13

10

12

14

15


Светская хроника

2

1

3

ИИДесжнаоввюа В третий раз семья ресторанов Козырная Карта пригласила друзей на Фестиваль ресторанных музыкантов Дежавю2007, который объединяет почи тателей честной, искренней и выдер жанной временем музыки. В октябре этого года в организации проведения фестиваля были нововве дения. Вопервых, праздник проходил не в Киеве, а в Черкассах, на тер ритории Спортотеля Селена. Вовто рых, помимо 10 музыкальных групп было 10 танцевальных коллективов. Благодаря участию в конкурсе группы из Грузии статус фестиваля может стать международным. В дневное время участники, гости и члены жюри наслаждались "козырными" благами и всевозможным приятными вольностями: лакомились изысканными блюдами в блинной и барбекюзонах оте ля, трапезничали в ресторане Хинкали, слушали внеконкурсные выступления и просто развлекались. В качестве бессменного ведущего торжест

4

5

6

7


8

венного вечера традиционно выступил Валерий Сюткин. Среди специальных гостей и членов жюри фестиваля были негаснущие звезды эст рады. Михаил Боярский, Любовь Успенская, Валерий Сюткин, прежде чем назвать имена победителей, порадовали зрителей исполнени ем старых добрых шлягеров. Затем настал мо мент истины. Среди танцоров победили киев ляне: 3 место балет "ВиВа", "серебро" досталось группе "Forsage", а на высшую ступеньку поднялись сорвиголовы "My Way". Лучшими ресторанными музыкантами 2007 года были названы: 3е место группа "Мьюзик Сити" из Харькова, 2е киевляне "Эсперан са", а победили единственные иностранные конкурсанты, "горячие грузины" из Тбилиси, представляющие коллектив "Natural Studio". А после официальной части награждения… закрутилась веселая карусель! Салют в честь победителей, выступление специального гостя группы Djankoy Brothers, хорошо известного по всей Украине киевского кол лектива, который исповедует джаз, блюз, свинг и "старый добрый рокнролл". Танцы, песни, просмотр программы "кинонос тальгия" в летнем кинотеатре… Праздник не утихал до самого утра, все без исключения заболели сладостной ностальгией!

10

1. Группа "Music City". 2. Андрей Задорожный и Григорий Чапкис награждают победителей. 3. Сергей Предко, Валерий Сюткин и Андрей Задо рожный. 4. Группа "Natural Studio". 5. Группа "Мy Way". 6. Анатолий Шкрибляк и Андрей Задорожный. 7. Группа "Эсперанса". 8. Группа "Djankoy Brothers". 9. Михаил Боярский. 10. Валерий Сют кин. 11. Светлана Миронова и Людмила Голубицкая. 12. Любовь Успенская. 13. Семен Горов и балет "А6". 14. Evdokimov`s Show.

12

9

11

13

14


Among the numerous impressions of travelling around the world the brightest ones are made by the hotel. And it is no wonder! For a short period of time it becomes a real home for a wanderer where he spends more than one night, where he is deliciously treated and where stuff radiates smiles and tries to satisfy all his whims and desires.

Коллекция Лучших Отелей Мира

The Best Hotels of the World platinum suggestion

Сколько бы вы ни странствовали по миру, всегда среди самых запоминающихся событий главным остается отель, который на короткий период стал вашим домом, где вы провели не одну ночь в уютной постели, где вас вкусно кормили, а обслуживающий персонал источал вам улыбки и старался исполнить любую прихоть.


The Best Hotels of the World

Đ›ŃƒŃ‡ŃˆĐ¸Đľ ОтоНи ĐœĐ¸Ń€Đ°

Hotel de la Paix *****

Hotel de la Paix *****

Ко Đ´ŃŽ ĐœĐžĐ˝ БНан, 11 1211 Жонова 1 ШвоКцариŃ? ТоН.: +41 0 22 909 60 43 www.hoteldelapaix.ch

11, Quai du MontBlanc 1211 Geneva 1 Switzerland Tel.: +41 0 22 909 60 43 www.hoteldelapaix.ch

Four Seasons Hotel Des Bergues Geneva *****

Four Seasons Hotel Des Bergues Geneva *****

Ко Đ´Ń? Борг, 33 1201 Жонова ШвоКцариŃ? ТоН.: +41 0 22 908 70 25 Đ¤Đ°ĐşŃ : +41 0 22 908 74 14 www.fourseasons.com/geneva

33, Quai des Bergues 1201 Geneve Switzerland Tel.: +41 0 22 908 70 25 Fax: +41 0 22 908 74 14 www.fourseasons.com/geneva

Hotel President Wilson *****

Hotel President Wilson *****

Ко Đ’Đ¸ĐťŃ ĐžĐ˝, 47 1211 Жонова 21 ШвоКцариŃ? ТоН.: +41 0 22 906 66 66 Đ¤Đ°ĐşŃ : +41 0 22 906 66 67 www.hotelpwilson.com

47, Quai Wilson 1211 Geneva 21 Switzerland Tel.: +41 0 22 906 66 66 Fax: +41 0 22 906 66 67 www.hotelpwilson.com

Hotel BeauRivage *****

Hotel BeauRivage *****

Ко Đ´ŃŽ ĐœĐžĐ˝БНан, 13 1201 Жонова ШвоКцариŃ? ТоН.: +41 0 22 716 66 66 Đ¤Đ°ĐşŃ : +41 0 22 716 60 60 www.beaurivage.ch

13, Quai du MontBlanc 1201 Geneva Switzerland Tel.: +41 0 22 716 66 66 Fax: +41 0 22 716 60 60 www.beaurivage.ch

Mandarin Oriental Hotel du Rhone *****

Mandarin Oriental Hotel du Rhone *****

Ко Тюротини 1211 Жонова ШвоКцариŃ? ТоН.: +41 0 22 909 09 18 Đ¤Đ°ĐşŃ : +41 0 22 909 07 11 www.mandarinoriental.com

Quai Turrettini 1211 Geneve Switzerland Tel.: +41 0 22 909 09 18 Fax: +41 0 22 909 07 11 www.mandarinoriental.com

PLATINUM

185


The Best Hotels of the World

Đ›ŃƒŃ‡ŃˆĐ¸Đľ ОтоНи ĐœĐ¸Ń€Đ°

Alden Hotel Splugenschloss *****

Alden Hotel Splugenschloss *****

Đ¨ĐżĐťŃŽĐłĐľĐ˝ŃˆŃ‚Ń€Đ°Ń Ń Đľ, 2 8002 Ќюрих ШвоКцариŃ? ТоН.: +41 44 289 99 99 Đ¤Đ°ĐşŃ : +41 44 289 99 98 www.alden.ch

2, Splugenstrasse 8002 Zurich Switzerland Tel.: +41 44 289 99 99 Fax: +41 44 289 99 98 www.alden.ch

Gstaad Palace Hotel *****

Gstaad Palace Hotel *****

Đ&#x;ĐľĐťĐľŃ ŃˆŃ‚Ń€Đ°Ń Ń Đľ, 3780 Đ“ŃˆŃ‚Đ°Đ°Đ´ ШвоКцариŃ? ТоН.: +41 33 748 50 00 Đ¤Đ°ĐşŃ : +41 33 748 50 01 www.palace.ch

3780, Palacestrasse Gstaad Switzerland Tel.: +41 33 748 50 00 Fax: +41 33 748 50 01 www.palace.ch

Hotel des Trois Couronnes *****

Hotel des Trois Couronnes *****

Đ ŃŽ Đ´â€™Đ˜Ń‚Đ°ĐťĐ¸, 49 1800 Вово ШвоКцариŃ? ТоН.: + 41 0 21 923 32 00 www.hoteltroiscouronnes.ch

49, Rue d'Italie 1800 Vevey Switzerland Tel.: + 41 0 21 923 32 00 www.hoteltroiscouronnes.ch

Hotel Plaza Athenee *****

Hotel Plaza Athenee *****

Đ?воню ĐœĐžĐ˝Ń‚ĐľĐ˝ŃŒ, 25 75008 Đ&#x;ариМ ФранциŃ? ТоН.: +33 1 53 67 66 65 Đ¤Đ°ĐşŃ : +33 1 53 67 66 66 www.plazaathenee.paris.com

25, Avenue Montaigne 75008 Paris France Tel.: +33 1 53 67 66 65 Fax: +33 1 53 67 66 66 www.plazaathenee.paris.com

Hotel Le Bristol *****

Hotel Le Bristol *****

Đ ŃŽ Đ´ŃŽ Đ¤ĐžĐąŃƒŃ€Đł ХонОнОро, 112 75008 Đ&#x;ариМ ФранциŃ? ТоН.: +33 1 53 43 43 00 www.hotelbristol.com

112, Rue du Faubourg St. Honore 75008 Paris France Tel.: +33 1 53 43 43 00 www.hotelbristol.com

186

PLATINUM


The Best Hotels of the World

Đ›ŃƒŃ‡ŃˆĐ¸Đľ ОтоНи ĐœĐ¸Ń€Đ°

Evian Royal Resort *****

Evian Royal Resort *****

74501 Эвиан ФранциŃ? ТоН.: +33 4 50 26 96 88 Đ¤Đ°ĐşŃ : +33 4 50 74 65 62 www.evianroyalresort.com

74501 Evian France Tel.: +33 4 50 26 96 88 Fax: +33 4 50 74 65 62 www.evianroyalresort.com

Westin Exelsior, Rome *****

Westin Exelsior, Rome

*****

Виа ВиттОриО ВонотО, 125 00187 РиП Đ˜Ń‚Đ°ĐťĐ¸Ń? ТоН.: +39 06 470 81 www.starwoodhotels.com

125, Via Vittorio Veneto 00187 Rome Italy Tel.: +39 06 470 81 www.starwoodhotels.com

The Gleneagles Hotel *****

The Gleneagles Hotel *****

Охторардор, Đ&#x;ĐľŃ€Ń‚ŃˆĐ¸Ń€ PH3 1NF ШОтНандиŃ? ВоНикОйританиŃ? ТоН.: +44 17 64 66 22 31 www.gleneagles.com

Auchterarder, Pertshire PH3 1NF Scotland Great Britain Tel.: +44 17 64 66 22 31 www.gleneagles.com

Brenner's Park Hotel & Spa *****

Brenner's Park Hotel & Spa *****

Đ¨Đ¸ĐťĐťĐľŃ€ŃˆŃ‚Ń€Đ°Ń Ń Đľ, 46 76530 БадонБадон ГорПаниŃ? ТоН.: +49 0 72 21 900 0 Đ¤Đ°ĐşŃ : +49 0 72 21 387 72 www.brenners.com

46, Schillerstrasse 76530 BadenBaden Germany Tel.: +49 0 72 21 90 00 Fax: +49 0 72 21 387 72 www.brenners.com

Grand Hotel Wien *****

Grand Hotel Wien *****

Картнор Ринг, 9 1010 Вона Đ?Đ˛Ń Ń‚Ń€Đ¸Ń? ТоН.: +43 1 515 800 www.jjwhotels.com

9, Kaerntner Ring 1010 Vienna Austria Tel.: +43 1 515 800 www.jjwhotels.com

PLATINUM

187


The Best Hotels of the World

Đ›ŃƒŃ‡ŃˆĐ¸Đľ ОтоНи ĐœĐ¸Ń€Đ°

Capsis Hotels & Resorts *****

Capsis Hotels & Resorts *****

ŃƒĐť. Đ&#x;Đ°Ń€Đ˝ĐžĐ˝ĐžŃ , 10 ĐœĐ°Ń€ŃƒŃ Đ¸ 15125 Đ?фины ГроциŃ? ТоН.: +30 210 614 20 83 Đ¤Đ°ĐşŃ : +30 210 614 20 72 www.capsis.gr

10, Parnonos st. Maroussi 15125 Athens Greece Tel.: +30 210 614 20 83 Fax: +30 210 614 20 72 www.capsis.gr

Blue Palace Resort & Spa *****

Blue Palace Resort & Spa *****

Đ?/Ń? 38 72053 Đ­ĐťŃƒĐ˝Đ´Đ° Крит ГроциŃ? ТоН.: +30 284 106 56 24 Đ¤Đ°ĐşŃ : +30 284 108 97 12 www.bluepalace.gr

P.O. Box 38 72053 Elounda Crete Greece Tel.: +30 284 106 56 24 Fax: +30 284 108 97 12 www.bluepalace.gr

Elounda Mare Hotel

*****

Elounda Mare Hotel

*****

72053 Đ­ĐťŃƒĐ˝Đ´Đ° Крит ГроциŃ? ТоН.: +30 284 106 80 00 Đ¤Đ°ĐşŃ : +30 284 104 18 89 www.elounda.com

72053 Elounda Crete Greece Tel.: +30 284 106 80 00 Fax: +30 284 104 18 89 www.elounda.com

Hotel Carlsbad Plaza *****

Hotel Carlsbad Plaza *****

ĐœĐ°Ń€Đ¸Đ°Đ˝Ń ĐşĐžĐťĐ°ĐśĐľĐ˝Ń ŃŒĐşĐ°, 23 36001 КарНОвы Вары Đ ĐľŃ ĐżŃƒĐąĐťĐ¸ĐşĐ° ЧохиŃ? TeĐť.: +420 352 44 11 11 www.edenhotels.cz

23, MarianskolĐ°zhenska 36001 Karlovy Vary Czech republic Tel.: +42 0 352 44 11 11 www.edenhotels.cz

ĐžŃ‚ĐľĐťŃŒ "Опора" *****

"Opera" Hotel *****

ŃƒĐť. Đ‘.ĐĽĐźĐľĐťŃŒĐ˝Đ¸Ń†ĐşĐžĐłĐž, 53 01054 Киов Украина ТоН.: +38 044 581 75 35 www.operahotel.com.ua

53, Khmelnitskogo st. 01054 Kiev Ukraine Тоl.: +38 044 581 75 35 www.operahotel.com.ua

188

PLATINUM


The Best Hotels of Ukraine

Đ›ŃƒŃ‡ŃˆĐ¸Đľ ОтоНи Украины

ДнипрО ****

Dnipro ****

ŃƒĐť. Крощатик, 1/2 01001 Киов Украина ТоН.: +38 044 254 67 77 Đ¤Đ°ĐşŃ : +38 044 254 67 65 www.dniprohotel.ua

1/2, Khreshchatyk st., 01001 Kiev Ukraine Tel.: +38 044 254 67 77 Fax: +38 044 254 67 65 www.dniprohotel.ua

Гранд ĐžŃ‚ĐľĐťŃŒ Украина *****

Grand Hotel Ukraine *****

ŃƒĐť. КОрОНонкО, 2 49000 Đ”Đ˝ĐľĐżŃ€ĐžĐżĐľŃ‚Ń€ĐžĐ˛Ń Đş Украина ТоН.: +38 056 790 14 41, 740 10 10 Đ¤Đ°ĐşŃ : +38 056 790 14 31, 790 14 32 www.grandhotelukraine.dp.ua

2, Korolenko st. 49000 Dnepropetrovsk Ukraine Tel.: +38 056 790 14 41, 740 10 10 Fax: +38 056 790 14 31, 790 14 32 www.grandhotelukraine.dp.ua

Sunray Hotel

*****

Sunray Hotel

*****

ŃƒĐť. ДачнаŃ?, 24, Đ&#x;ОдгОрОдноо Đ”Đ˝ĐľĐżŃ€ĐžĐżĐľŃ‚Ń€ĐžĐ˛Ń ĐşĐ°Ń? ОйН. 52001 Украина ТоН.: +38 056 790 25 25 +38 056 790 25 20 Đ¤Đ°ĐşŃ : +38 056 790 25 22 www.sunray.dp.ua

24, Dachnaya st., Podgorodnee Dnepropetrovsk Region 52001 Ukraine Tel.: +38 056 790 25 25 +38 056 790 25 20 Fax: +38 056 790 25 22 www.sunray.dp.ua

Đ&#x;аркĐžŃ‚ĐľĐťŃŒ ****

ParkHotel ****

ŃƒĐť. Đ’ĐžŃ€ĐžŃˆĐ¸ĐťĐžĐ˛Đ°, 21Đ” 49027 Đ”Đ˝ĐľĐżŃ€ĐžĐżĐľŃ‚Ń€ĐžĐ˛Ń Đş Украина ТоН.: +38 056 726 60 01 +38 044 726 60 02 www.parkhotel.dp.ua

21D, Voroshilov st. 49027 Dnipropetrovsk Ukraine Tel.: +38 056 726 60 01 +38 044 726 60 02 www.parkhotel.dp.ua

Đ?Ń‚ĐťĐ°Ń ***

Atlas ***

ĐąŃƒĐť. ШовчонкО, 20 83100 ДОноцк Украина ТоН.: +38 062 381 79 79 +38 062 388 79 79 Đ¤Đ°ĐşŃ : +38 062 388 79 89 www.atlashotel.com.ua

20, Shevchenko blvd. 83100 Donetsk Ukraine Tel.: +38 062 381 79 79 +38 062 388 79 79 Fax: +38 062 388 79 89 www.atlashotel.com.ua

PLATINUM

189


The Best Hotels of Ukraine

190

Đ›ŃƒŃ‡ŃˆĐ¸Đľ ОтоНи Украины

Đ”ĐžĐ˝ĐąĐ°Ń Ń Đ&#x;Đ°ĐťĐ°Ń *****

Donbass Palace *****

ŃƒĐť. Đ?ртоПа, 80 83055 ДОноцк, Украина ТоН.: +38 062 343 43 33 Đ¤Đ°ĐşŃ : +38 062 343 43 34 www.donbasspalace.com

80, Artyoma st. 83055 Donetsk Ukraine Tel.: +38 062 343 43 33 Fax: +38 062 343 43 34 www.donbasspalace.com

Ороанда ****

Oreanda ****

ŃƒĐť. Лонина, 35/2 98635 ЯНта Украина ТоН.: +38 0654 274 250 Đ¤Đ°ĐşŃ : +38 0654 328 236 www.hoteloreanda.com

35/2, Lenina st. 98635 Yalta Ukraine Tel.: +38 0654 274 227 Fax: +38 0654 328 236 www.hoteloreanda.com

Palmira Palace ****

Palmira Palace

98600 ЯНта Украина ТоН.: +38 0654 27 53 00 www.palmirapalace.com

98600 Yalta Ukraine Tel.: +38 0654 27 53 00 www.palmirapalace.com

Đ?ркадиŃ? Đ&#x;НаСа ****

Arcadia Plaza ****

ŃƒĐť. Đ&#x;ĐžŃ ĐźĐ¸Ń‚Đ˝ĐžĐłĐž, 1 65009 ĐžĐ´ĐľŃ Ń Đ° Украина ТоН.: +38 0482 307 100 Đ¤Đ°ĐşŃ : +38 0482 307 104 www.arcadiaplaza.od.uas

1, Posmitnogo st. 65009 Odessa Ukraine Tel.: +38 0482 307 100 Fax: +38 0482 307 104 www.arcadiaplaza.od.ua

Mozarthotel ****

Mozarthotel ****

ŃƒĐť. Đ›Đ°Đ˝ĐśĐľŃ€ĐžĐ˝ĐžĐ˛Ń ĐşĐ°Ń?, 13 65026 ĐžĐ´ĐľŃ Ń Đ° Украина TоН.: +38 0482 378 900, www.mozarthotel.com

13, Lanzheronovskaya st. 65026 Odessa Ukraine Tel.: +38 0482 378 900, www.mozarthotel.com

PLATINUM

****


АДРЕСА ОФИЦИАЛЬНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Киев Магазин "Crystal" ул. Владимирская, 20/1а Тел.: +38 044 278 61 11 Магазин "Bovet" гостиница "Hyatt Regency Kyiv" ул. А. Тарасовой, 5 Тел.: +38 044 581 15 55 Магазин "Sanahunt" ул. Грушевского, 8/16 Тел.: +38 044 270 71 27 www.sanahunt.com Магазин "Nijole" гостиница "Премьер Палас" ул. Пушкинская, 29 Тел.: +38 044 244 14 88 www.nijole.it Магазин "Spazio" бул. Л. Украинки, 24 Тел.: +38 044 284 81 02 Магазин "Laura Ashley" ул. Сагайдачного, 35 ул. Горького, 19/21 www.lauraashley.com.ua Магазин "Жан" ул.Богдана Хмельницкого,17/52а БЦ "Леонардо" Тел.: +38 044 581 10 90 Дизайнстудия "Anna Bublik" ул. Лютеранская, 33 Тел.: +38 044 537 06 22 Шоурум "Keltic Arkadia" ул. Саксаганского, 44 www.kelticarkadia.com.ua Салон "Emporium" ул. Грушевского, 4 Тел.: +38 044 278 21 38 www.emporium.kiev.ua Компания "Бабор Косметик" ул. Малоподвальная, 10, оф.16 Тел.: +38 044 279 53 23 Салон красоты "Dessange" бул. Л. Украинки, 30б Тел.: +38 044 569 50 69 ул. Владимирская, 49а Тел.: +38 044 569 60 00 ул. Тарасовой, 5 Hyatt Hotel Regency Kyiv Спасалон "Ла Руз" ул. Ковпака,17 Тел.: +38 044 569 17 17 Cпасалон "Soul Spa" ул. Горького, 90/92 Тел.: +38 044 528 52 85, +38 067 233 77 10 Салон красоты "Бинди" бул. Л.Украинки 23а Тел.: +38 044 539 21 32 Салон красоты "Leonardo" ул. Б.Хмельницкого, 17/52а Тел.: +38 044 581 08 00 Welnessклуб "5 элемент" ул. Электриков, 29а Тел.: +38 044 239 13 89 www.5el.com.ua Фаворит Премиум клуб пер. Музейный, 6 Тел.: +38 044 278 33 38 Клиника "Health Life" Киевская обл. КончаЗаспа ул. Киевская, 107 Тел.: +38 044 251 63 51 Ресторан "Mocco" ул. Крещатик, 15 Тел.: +38 044 230 92 30 Ресторан "Велюр" ул. Толстого, 43 Тел.: +38 044 428 11 68, Сушибар "Пушистый" ул. Красноармейская, 23 Тел.: +38 044 234 31 01 Ресторан "Восток" ул. НабережноКрещатицкая, 11 Тел.: +38 044 416 53 75 Ресторан "Токио" ул. Зоологическая, 10 Тел.: +38 044 490 06 04, +38 044 490 06 53 Лаунжресторан "Сейф" ул. Красноармейская, 23а Тел.: +38 044 536 01 57 Ресторан "Нобель" ул. Большая Васильковская, 65 Тел.: +38 044 238 69 71 Ресторан "Каса белла" ул. Сагайдачного, 27 Тел.: +38 044 425 23 09, +38 044 417 42 83 Ресторан "Ришелье" ул. Красноармейская, 23 Тел.: +38 044 235 47 25 Ресторан "Эгоист" ул. Московская, 44 Тел.: +38 044 280 22 22 Ресторан "Сан Тори" ул. Сагайдачного, 41 Тел.:+38 044 462 49 94 Ресторан "Le Grand Cafe" пер. Музейный, 4 Тел.: +38 044 278 72 08 Ресторан "Меланж" ул. Героев Сталинграда, 14 Тел.: +38 044 411 95 71 Ресторан "Parmesan" Андреевский спуск, 34в Тел.: +38 044 279 78 96 Ресторан "Тампопо" ул. Саксаганского, 55 Тел.: +38 044 289 29 99 Кафе "Amici Mi" ул. О. Гончарова, 67 Тел.: +38 044 501 16 90 Cеть "Козырная карта": Ресторан "Хуторок" ул. НабережноКрещатицкая, причал №1 Тел.: +38 044 463 70 19,

Platinum

Ресторан "Вагонресторан" ул. Красноармейская, 52 Тел.: +38 044 287 04 90 Ресторан "Колесо" НабережноКрещатицкая Причал № 14 Тел.: +38 044 462 55 96 Ресторан "Нобу" ул. Шота Руставели, 12 Тел.: +38 044 246 77 34 Ресторан "Freedom" ул. Фрунзе, 134 Тел.: +38 044 468 32 32, 468 40 68 Ресторан "Дежавю" ул. Б. Хмельницкого, 30 Тел.: +38 044 235 98 02 Ресторан "Кувшин" ул. Федорова,10 Тел.: +38 044 592 63 63 Ресторан "Казбек" бул. Л. Украинки, 30а Тел.: +38 044 285 48 05 Ресторан "Караван" ул. Кловский спуск, 10 Тел.: +38 044 280 95 77 Ресторан "Хинкали" ул. Шота Руставели, 4 Тел.: +38 044 234 06 92 Ресторан "Да Винчи Фиш Клаб" ул. Владимирская, 12 Тел.: +38 044 490 34 34 Ресторан "Креп де Шин" ул. Гоголевская, 25 Тел.: +38 044 537 70 70 Ресторан "Марше" ул. Красноармейская,13 Тел.: +38 044 451 40 50 Ресторан "Мураками" Набережное шоссе, ст. м. Днепр Тел.: +38 044 428 72 19 Ресторан "Пена" ул. Ярославов Вал, 30/18 Тел.: +38 044 234 17 01 Ресторан "Самобранка" ул. Богатырская, 26а Тел.: +38 044 592 00 20 Cеть "Carte Blanche": Ресторан "Конкорд" ул. Пушкинская,42/4 Тел.: +38 044 234 77 88 Fashioncafe "Марокана" бул. Л. Украинки, 24 Тел.: +38 044 254 49 99 Ресторан "Decadence House" ул. Шота Руставели, 16 Тел.: +38 044 206 49 20 Ресторан "La Casa del Habano" ул. Кловский спуск, 13 Тел.: +38 044 492 74 48 Ресторан "Курени" ул. Парковая аллея, 4 Тел.: +38 044 253 17 24 Гостиница "Опера" ул. Б. Хмельницкого, 53 Тел.: +38 044 581 75 35 www.operahotel.com.ua Гостиница "Днипро" ул. Крещатик, 1/2 Тел.: +38 044 254 67 77 www.dniprohotel.ua Гостиница "Ривьера" Ул. Сагайдачного, 15 Тел.: + 38 044 581 28 28 www.rivierahotel.com.ua Премьер Палас Казино бул. Т.Шевченко ул. Пушкинская, 57/29 Тел.: +38 044 537 45 45 Казино "Avalon" ул. Леонтовича, 3 Тел.: +38 044 234 74 94 Турфирма "Яна" ул. Саксаганского, 42 Тел.: +38 044 490 73 73 Турфирма "Карибский клуб" ул. Артема 10, оф.1 Тел.: +380 44 230 80 00 Туристическая компания "Сага" Бессарабская площадь, 5а Тел.: +38 044 494 44 95/96, +38 067 990 28 48 lena@saga.ua Клуб элитного туризма "Седьмое небо" ул. Дарвина, 8 Тел.: +38 044 235 53 77 Авиакомпания "ЕЭСАвиа" ул. Вишняковская, 13 Тел.: +38 044 585 58 68, 451 67 53 www.businessflight.kiev.ua Авиакомпания "Charter Air Ukraine" Тел.: +38 067 463 52 21 www.aircharterukraine.com Авиакомпания "Turkish Airlines" ул. Пушкинская, 19 Тел.: +38 044 278 41 03, 490 59 33 Авиакомпания "British Airways" Тел.: +38 044 585 50 50 www.ba.com Авиакомпания "Challenge Aero" ул. Владимирская, 18/2 Тел.: +38 044 490 33 29 www.challenge.aero Авиакомпания "Austrian Airlines" Аэропорт "Борисполь" Тел.: +38 044 289 20 32/33/34 Аэропорт "Борисполь" Тел.: +38 044 490 47 77 Авиакомпания "Lufthansa" Тел.: + 8 044 490 38 00 www.lufthansa.com Авиакомпания "Aero Charter Airlines" ул. Клименко, 23 Тел.: +38 044 207 08 26/28

для размещения рекламы звоните: 8 (044) 278 60 13, 8 (062) 381 21 99, 8 (050) 328 64 13

International

Авиакомпания "Королевские Иорданские авиалинии" ул. Ивана Франко, 38, офис 6 Тел.: +38 044 230 93 82 Авиакомпания "Alitalia" ул. Большая Васильковская 9/2, офис 30 Тел.:+38 044 390 90 93

Днепропетровск Магазин "ИмперадоR" гранд отель "Украина" пр. К. Маркса Тел.: +38 056 370 38 39 Магазин "Crystal" ТЦ "Атриум", пр. К. Маркса, 22 Тел.: +38 056 373 83 73 Магазин "Rue Royale" бул. Екатеринославский, 2 Магазин "Le Billionnaire" пр. К. Маркса, 51 Тел.: +38 056 744 77 60 Магазин "Nakamiсhi" пр. К. Маркса, 22 Тел.: +38 056 373 83 23 Магазин "Monpelie" пр. К. Маркса, 44, ул. Серова, 4 Тел.: +38 056 38 29 57 Магазин "Elemental" бул. Екатеринославский, 2 Тел.: +38 056 38 55 88 Магазин "Villeroy and Boch" бул. Екатеринославский, 2 Тел.: +38 056 371 43 27 Магазин "Frette" бул. Екатеринославский, 2 Тел.: +38 056 374 73 10 Магазин "Patrick Hellman" пр. К. Маркса, 77 Тел.: +38 056 31 36 36 Магазин "Laura Ashley" пр. К.Маркса, 55 www.lauraashley.com.ua Магазин "Max Mara" бул. Екатеринославский, 2 Тел.: +38 056 374 45 98 Магазин "Савой" пр. К.Маркса, 26 Тел.: +38 056 377 38 18 Магазин "Сolette" пр. К. Маркса , 37 Тел.:+38 056 770 26 23 Магазин "Домино" пр. К. Маркса, 46 Тел.: +38 0562 36 26 59 Магазин "Le Billionaire" пр. К. Маркса, 51 Тел.: +38 056 371 70 24 Магазин "Swarovski" ТЦ "ГрандПлаза" пр. К.Маркса, 67д ТРК "Grand Plaza" ул. Короленко, 2 пр. К. Маркса, 81 Автосалон "АртМоторс" ул. Запорожское шоссе, 28а Тел.: +38 0562 34 47 77 Автосалон "Porsche" ул. Запорожское шоссе, 37 Тел.: +38 056 377 77 77 Cигарный дом "Фортуна" пр. К.Маркса, 44 Тел.: +38 0562 33 74 99 Cалон "Grande Piccoli" ул. Набережная Победы, 36а Тел.: +38 056 740 22 02 Салон оптики "Eye Q Optic" пр. К. Маркса, 22 Тел.: +38 056 373 83 43 Салон косметологии "Саванна" ул. Дзержинского, 35 Тел.: +38 0562 31 42 33 Cалон косметологии "Адель" ул. Комсомольская, 15 Тел.: +38 0562 33 33 49 Салон красоты и косметологии "Лабиринт" ул. Харьковская, 3 Тел.: +38 056 31 32 32 Cалон красоты "ШаНуар" пр. Героев, 12 Тел.: +38 0562 36 68 95 Центр медицинской косметологии "Космед" ул. Жуковского, 2б Тел.: +38 056 36 08 36 Оздоровительный центр "Цунами" пл. Октябрськая, 12а Тел.: +38 0562 33 35 20 Оздоровительный комплекс "Термы" ул. Феодосиевская, 1 Спортивный клуб "Восход" ул. Набережная Победы, 51 Тел.: +38 0562 41 71 55,47 35 45 Теннисный клуб "Мегарон" ул. Щорса, 6а Тел.: +38 056 38 04 31, 38 04 33 www.megaron.com.ua Ресторан "Бартоломео" ул. Набережная Победы, 9б Тел.: +38 056 370 1500, 370 4271 Ресторан "Дежавю" пр. К. Маркса, 20 Тел.: +38 056 370 29 30 Ресторан "Олимп" пр. К. Маркса, 83 Тел.: +38 056 45 52 37 Ресторан "Св. Яков" пер. Урицкого, 11 Тел.: +38 056 740 20 50 Семья заведений "Protege": Ресторан "Пастораль" пр. К. Маркса, 46 Тел.: +38 056 36 28 66,

Ресторан "Safari" ул. Фучика, 12б Тел.: +38 056 39 85 95 Бутиккафе "Atrium" пр. К. Маркса, 22 Тел.: +38 056 373 83 37 Ресторан "Нобу" пр. К. Маркса, 49 Тел.: +38 056 744 60 55 Ресторан "L`Orangerie" ул. Половецкая, 2 Тел.: +38 056 778 37 78 Ресторан "Порте Мальтезе" ул. Гоголя, 4 Тел.: +38 056 713 55 75 Ресторан "Да Винчи" пер. Яворницкого, 6 Тел.: +38 056 373 70 08 Ресторан "Red&Green" пер. Добровольцев, 3 Тел.: +38 0562 36 17 28 Ресторан "St.Tropes" пр. Гагарина, 24 Тел.: +38 0562 46 00 11 Ресторан "Бамбук" пр. Героев,1 Тел.: +38 0562 31 28 02 Ресторан "Нирвана" пр. К. Маркса, 95 Тел.: +38 056 726 42 75 Ресторан "Репортер" ул. Баррикадная, 2 Тел.: +38 0562 33 75 75 Арткафе "Capuchone" ул. Горького, 2 Тел.: +38 056 314 22 86 Казиноресторан "Чарли" пер. Октябрьский, 6 Тел.: +38 0562 46 52 19 Казиноклуб "Европа" ул. Короленко, 2 Тел.: +38 056 740 11 55 Игорный Дом "Империя" ул. Дзержинского, 1/3 Тел.: +38 0562 31 80 00 Киностудия бул. Екатеринославский, 2 Тел.: +38 056 373 64 81 Гранд отель "Украина" ул. Короленко, 22 Тел.: +38 056 371 00 22, 371 37 13 Гостиница "ПаркГотель" ул. Ворошилова, 21д Тел.: +38 056 726 60 01 Гостиница "SunRay" Днепропетровская обл. г. Подгороднее, ул. Дачная, 24 Тел.: +38 056 790 25 25 www.sunray.dp.ua Гостиница "Екатеринославская" ул. Дзержинского, 37 Тел.: +38 0562 370 25 21 Гостиница "Бон отель" ул. Комсомольская,26 Тел.: +38 056 726 55 55 Гостиница "Астория" пр. К. Маркса, 66 Тел.: +38 0562 38 48 03 Гостиница "Лавина" ул. Космическая, 20 Тел.: +38 0562 36 22 39 Гостиница "Академия" пр. К. Маркса, 20 Тел.: +38 056 370 05 05 Гостиница "Каспий" ул. Шевченко, 53a Тел.: +38 0562 371 00 22 Турагенство "Rainford tour" пр. Гагарина, 24 Тел.: +38 067 562 27 71 Авиакомпания "Днеправиа" Аэропорт, 42 Тел.: +38 0562 39 54 11 Авиакомпания "Грузинские авиалинии" Аэропорт Тел.: +38 0562 39 52 60 Авиакомпания "Turkish Airlines" Аэропорт Тел.: +38 0562 39 55 56 Авиакомпания "Austrian Airlines" Аэропорт Тел.: +38 056 377 99 00

Донецк Магазин "Crystal" ул. Артема, 121 Тел.: +38 062 335 76 46 Магазин "Кристаллподарки" ул. Артема, 76 Тел.: +38 062 381 06 12 Магазин "Cult" ул. Артема, 80а Тел.: +38 062 381 73 93 Магазин "Ermenegildo Zegna" ул. Артема, 112 Магазин "Megapolis" ул. Артема, 112 Тел.: +38 062 381 30 31 Магазин "Bolero" ул. Артема, 112 Тел.: +38 062 345 36 82 Магазин "Le Billionaire" ул. Артема, 86 Тел.: +38 062 381 73 40 Магазин "Ренессанс" ул. Университетская, 37 Тел.: +38 062 381 05 55 Магазин "Антураж" ул. Университетская, 26 Тел.: +38 062 381 77 77 Магазин "Anna Bublik" ТРЦ "Донецк Сити" ул. Артема, 130 Магазин "City Glam" ул. Артема, 80а Тел.: +38 062 305 34 50 Магазин "Avanti" ул. Университетская, 97 Тел.: +38 062 345 18 75 www.avanti.ua

Автосалон "Алекс Премиум" ул. Университетская, 95в Тел.: +38 062 386 33 40 Автосалон "АвтоДом" пр. Титова, 15 Тел.: +38 062 311 00 00 Спортивный клуб "Ягуар" пр. Мира, 44 Тел.: +38 062 349 63 93 Салон красоты "Magic Spika" пер. Орешкова, 20 Тел: +38 062 381 17 53 Салон красоты "Desire" ул. Постышева, 127 Тел.: +38 062 345 63 07 Ресторан "Дежавю" бул. Пушкина, 29 Тел.: +38 062 381 09 00 Ресторан "Хинкали" бул. Пушкина, 20а Тел.:+38 062 381 72 02 Ресторан "Околица" бул. Шевченко, 50 Тел.: +38 062 385 88 90 Ресторан "Cavallino Bianco" ул. Университетская, 39 Тел.: +38 062 381 75 41 Ресторан "Титаник" ул. Артема, 127 Тел.: +38 062 305 05 04 Ресторан "Марио" пр. Ильича, 15 Тел.: +38 062 381 08 40 Ресторан "Якитория" пр. Ленинский, 11б Тел.: +38 062 313 10 90 Ресторанказино "Африка" ул. Набережная, 153а Тел.: +38 062 337 63 76 Ресторан "Шато" пр. Комсомольский, 27 Тел.: +38 062 304 05 06 Ресторан "Корсар" пр. Комсомольский, 27 Тел.: +38 062 304 04 04 Ресторан "Мимино" пл. Конституции, 5 Тел.: + 38 062 381 73 73 Ресторан "Емое" ул. Ильича, 15д Тел.: +38 062 385 95 66 Ресторан "Ba Na Na" ул. Артема, 80а Тел.: +38 062 312 58 58 Ресторан "Маринад" пр. Панфилова, 20д Тел.: +38 062 348 60 68 Ресторан "Monet" ул. Университетская, 80 Тел.: +38062 388 01 00 Казиноресторан "Фламинго" пр. Панфилова, 67 Тел.: +38 062 203 81 79 Казиноресторан "Остров сокровищ" ул. Кирова, 76а Тел.: +38 062 386 01 89 Сушибар "Kabuki" ул. Артема, 80а Тел.: +38 062 381 08 42 Кафе "Обжора" бул. Пушкина, 25 Тел.: +38 062 381 05 01 Казино "Третий Рим" ул. Артема, 123 Тел.: +38 062 304 12 22 Гостиница "Виктория" пр. Мира, 14/а Тел.: +38 062 335 76 46 Гостиница "Donbass Palace" ул. Артема, 80 Тел.: +38 062 343 43 33 www.donbasspalace.com Гостиница "Атлас" бул. Шевченко, 20 Тел.: +38 062 381 79 79 www.atlashotel.com.ua Гостиница "Прага" ул. Дубравная, 101 Тел.: +38 062 381 11 66 Гостиничнооздоровительный комп лекс "Forest Park" Донецкая обл. п. Комсомольский ул. Солнечная, 20 Тел.: +38 062 348 16 16 Туристическое агентство "АНПТУР" пер. Орешкова, 18 Тел.: +38 062 304 67 05 Авиакомпания "Austrian Airlines" Тел.: +38 062 312 07 17 www.austrian.com Авиакомпания "Cabi" Аэропорт Тел.: +38 062 385 62 75 Авиакомпания "Donbassаero" Аэропорт Тел.: +38 0622 51 53 92 www.donbass.aero Авиакомпания "ИСД Авиа" ул. Щорса, 48 Тел.: +38 050 328 11 26, 328 11 25, 330 52 30 Авиакомпания "Turkish Airlines" Аэропорт Тел.: +38 062 312 08 24 Авиакомпания "Lufthansa" Тел.: +38 062 312 80 00 www.lufthansa.com

Одесса Магазин "Crystal" Галерея "Сады Победы" пл. 10 Апреля Тел.: +38 048 758 03 85 Магазин "Carrera y Carrera" Галерея "Сады Победы" пл. 10 Апреля Тел.: +38 048 785 32 09 Магазин "Chopard" Галерея "Сады Победы" пл. 10 Апреля Тел.: +38 048 785 32 10

Галерея "Сады Победы" пл. 10 Апреля ул. Варламова, 28 Тел.: +38 067 315 98 15 Магазин "Murphy &Nye" ул. Екатерининская,12 Магазин "Max Mara" ул. Екатерининская, 19 Тел.: +38 048 725 02 25 Магазин "Жан" ул.Греческая, 23 Тел.: +38 0482 37 70 10 Стоматологический центр "ТИС" ул. Филатова, 33а Студия красоты "Фризетт" ул. Преображенская, 2 Тел.: +38 048 760 19 10 Салон красоты "Reneetov" бул. Французский, 11 Тел.: +38 0482 34 69 96 Спасалон "Аспазия" ул. Коблевская, 45 Тел.: +38 0482 35 92 04 Студия красоты "Дениз" пер. Мукачевский, 6 Тел.: +38 0482 33 99 39 Welnessклуб "Olympia" ул. Фонтанская дор., 71б Тел.: +38 048 719 51 71 Welnessцентр "Натакан" ул. Пушкинская, 27 Тел.: +38 0482 32 11 95 Ресторан "Красный лобстер" ул. Маразлиевская, 1г Тел.: +38 048 715 02 22 Ресторан "Кларабара" ул. Преображенская, 28 Тел. +38 0482 37 51 08, Ресторан "ПапаРацци" ул. Екатерининская, 8/10 Тел.: +38 0482 34 80 70 Ресторан "Estrellita" ул. Екатерининская, 1 Тел.: +38 0482 37 29 20 Ресторан "Казанова" ул. Дерибасовская, 4 Тел.: +38 0482 335 455 Ресторан "Люстдорф" ул. Люстдорфская дорога, 140в Ресторан "Якитория" ул. Ришельевская, 27 Ресторан "ПапаКоста" ул. Греческая, 17 Тел.: +38 048 738 48 48 Ресторан "Бульвар" пл. Екатерининская, 1 Тел.: +38 048 777 03 39 Паб "Murphy`s Irish Pub "Каванах" пл. Таможенная,1а Тел.: +38 048 738 45 45 Кофейня "Saquella" ул. Пушкинская,35 Тел.: +38 048 787 21 97 Казино "Визави" ул. Дерибасовская, 15 Tел.: +38 048 711 77 24 Покерклуб "Одесса" пер. Мукачевский, 6 Гостиница "Лондонская" бул. Приморский, 11 Тел.: +38 048 738 01 05/02 Гостиница "Continental Business Hotel" ул. Дерибасовская, 5 Тел.: +38 048 786 01 55 Гостиница "Моцарт" ул. Ланжероновская, 13 Тел.: +38 0482 37 77 77 Гостиница "Аркадияплаза" ул. Посмитного,1 Тел.: +38 0482 30 71 57 Гостиница "Palace del Mar" пер. Хрустальный, 1 Тел.: +38 0482 30 19 01 Конный клуб "Stetson" ул. Овидиопольская дорога Тел.: +38 0482 39 64 96 Городской гольфклуб бул. Лидерсовский, 21 Тел.: +38 0482 731 74 74 Теннисный клуб "Лаунтеннис" бул. Французский, 85 Тел.: +38 048 748 05 32 Авиакомпания "Austrian Airlines" Центральный аэропорт Тел.: +38 0482 49 00 79 Аэропорт VIPОдесса Центральный аэропорт Тел.: +38 048 787 65 95

Запорожье Гостиница "Прага" бул.Шевченко, 28 Тел.: +38 061 224 07 12, 224 07 11 Гостиница "Интурист" пр. Ленина, 135 Тел.: +38 061 223 05 64, 223 05 00 Ресторан "Vremena goda" пр. Ленина, 135 Тел.: +38 061 223 08 00 Казино "Консул" пр. Ленина, 234 Тел.: +38 061 289 60 32

Ялта Бутик "Colette" ул. Набережная Ленина, 27 Тел.: +38 065 423 54 42 Гостиница "Ореанда" ул. Ленина, 35/2 Тел.: +38 0654 27 42 59 www.hoteloreanda.com Гостиница "Palmira Palace" Тел.: +38 0654 27 53 00 www.palmirapalace.com

Лондон Компания "Jimmy Choo" Тел.: +44 020 7591 7000 www.jimmychoo.com


PLATINUM ELITE TRAVELLING INTERNATIONAL MAGAZINE Đ ŃƒĐşĐžĐ˛ĐžĐ´Đ¸Ń‚ĐľĐťŃŒ прОокта: Екаторина ТиПОфоова ШофродактОр: ХоргоК ТиПОфоов Đ?ртдироктОр: Đ?Đ°Ń‚Đ°ĐťŃŒŃ? ĐĄŃ‚ĐľĐżĐ°Đ˝ĐžĐ˛Ń ĐşĐ°Ń? Đ›Đ¸Ń‚ĐľŃ€Đ°Ń‚ŃƒŃ€Đ˝Ń‹Đš родактОр: ВНадиПир ЊонникОв РодактОр: Đ?нна ЗвŃ?гинцова ДироктОр пО рокНаПо, Ń ĐżĐľŃ†ĐżŃ€ĐžĐľĐşŃ‚Ń‹: Đ?нна ĐĄŃƒŃ€ĐžĐ˛Ń†ĐľĐ˛Đ° ОтдоН рокНаПы: Đ›ŃŽĐąĐžĐ˛ŃŒ БОрщ, ВНада Хавина ĐšĐžĐźĐżŃŒŃŽŃ‚ĐľŃ€Đ˝Ń‹Đš диСаКн и Đ˛ĐľŃ€Ń Ń‚ĐşĐ°: Đ?Đ°Ń‚Đ°ĐťŃŒŃ? ФОнОтОва, Đ˜ĐłĐžŃ€ŃŒ Đ”Ń€ĐľĐ˛Đ°ĐťŃŒ, ФодОр Đ—ŃƒĐąŃ€Đ¸Ń†ĐşĐ¸Đš Đ&#x;оровОд: ĐœĐ°Ń€Đ¸Đ˝Đ° КОСНонкО, ХвотНана ĐšŃƒŃ Ń Đ¸ PRПонодМор: ĐžĐťŃŒĐłĐ° ĐžŃ Ń‚Ń€ĐžĐ˛Ń ĐşĐ°Ń?, Диана ĐĄŃƒĐşŃ?Ń ĐžĐ˛Đ° ĐšĐžŃ€Ń€ĐľĐşŃ‚ŃƒŃ€Đ°: Đ?нна ĐĄŃƒŃ€ĐśĐşĐž Đ˘ĐľŃ…Đ˝Đ¸Ń‡ĐľŃ ĐşĐ¸Đš дироктОр: ВНадиПир ĐœĐ°ĐşĐ°Ń€ĐžĐ˛Đ¸Ń‡ ĐšĐžĐźĐżŃŒŃŽŃ‚ĐľŃ€Đ˝Ń‹Đľ прОграППы, Ń Đ°ĐšŃ‚: РОПан ДвОрŃ?дкин Đ Đ°Ń ĐżŃ€ĐžŃ Ń‚Ń€Đ°Đ˝ĐľĐ˝Đ¸Đľ: ОНог ЎрчонкО, Đ?нтОн марчонкО, ДПитриК ДитононкО

ОтдоН Ń€ĐľĐłĐ¸ĐžĐ˝Đ°ĐťŃŒĐ˝ĐžĐłĐž Ń€Đ°Ń ĐżŃ€ĐžŃ Ń‚Ń€Đ°Đ˝ĐľĐ˝Đ¸Ń?: Киов +38 (044) 278 60 13 ДОноцк +38 (062) 311 08 22, 381 21 99 Đ”Đ˝ĐľĐżŃ€ĐžĐżĐľŃ‚Ń€ĐžĐ˛Ń Đş +38 (067) 639 30 30 ОтдоН рокНаПы: Киов +38 (044) 278 60 13 Đ”Đ˝ĐľĐżŃ€ĐžĐżĐľŃ‚Ń€ĐžĐ˛Ń Đş +38 (097) 902 00 00 ДОноцк +38 (062) 381 21 99, 311 08 22 +38 (050) 328 64 13 Đ–ŃƒŃ€Đ˝Đ°Đť ĐˇĐ°Ń€ĐľĐłĐ¸Ń Ń‚Ń€Đ¸Ń€ĐžĐ˛Đ°Đ˝ в ĐœĐ¸Đ˝Đ¸Ń Ń‚ĐľŃ€Ń Ń‚Đ˛Đľ инфОрПации Украины 26 Парта 2004 Đł. ĐĄĐ˛Đ¸Đ´ĐľŃ‚ĐľĐťŃŒŃ Ń‚Đ˛Đž Đž Ń€ĐľĐłĐ¸Ń Ń‚Ń€Đ°Ń†Đ¸Đ¸: Рог. КВ â„–8585 ĐžŃ‚Đ˛ĐľŃ‚Ń Ń‚Đ˛ĐľĐ˝Đ˝ĐžŃ Ń‚ŃŒ Са Ń ĐžĐ´ĐľŃ€ĐśĐ°Đ˝Đ¸Đľ рокНаПы Đ˝ĐľŃ ŃƒŃ‚ рокНаПОдатоНи. РодакциŃ? ĐžŃ Ń‚Đ°Đ˛ĐťŃ?от Са Ń ĐžĐąĐžĐš правО но раСдоНŃ?Ń‚ŃŒ тОчки СрониŃ? автОрОв. Đ&#x;ОНнОо иНи Ń‡Đ°Ń Ń‚Đ¸Ń‡Đ˝ĐžĐľ Đ˛ĐžŃ ĐżŃ€ĐžĐ¸ĐˇĐ˛ĐľĐ´ĐľĐ˝Đ¸Đľ Ń Ń‚Đ°Ń‚ĐľĐš и ПаториаНОв, ĐžĐżŃƒĐąĐťĐ¸ĐşĐžĐ˛Đ°Đ˝Đ˝Ń‹Ń… в "Platinum", СапрощонО и ОхранŃ?ĐľŃ‚Ń Ń? СакОнОП. Đ&#x;ри пОдгОтОвко Ń‚ĐľĐşŃ Ń‚ĐžĐ˛ Đ¸Ń ĐżĐžĐťŃŒĐˇĐžĐ˛Đ°Đ˝Ń‹ ПаториаНы иС Internet. ĐŁŃ‡Ń€ĐľĐ´Đ¸Ń‚ĐľĐťŃŒ и ĐžŃ Đ˝ĐžĐ˛Đ°Ń‚ĐľĐťŃŒ: ООО "ФŃ?ŃˆĐ˝ КНай". Đ?Đ´Ń€ĐľŃ Ń€ĐľĐ´Đ°ĐşŃ†Đ¸Đ¸: Украина, 01001, Киов, ŃƒĐť. ГОрОдоцкОгО, 12/2/3, Киов 1, Đ°/Ń? 463 тоН.: +38 (044) 278 70 87, 278 60 13, 278 70 01 РодакциŃ? info@platinummag.com.ua Đ Đ°Ń ĐżŃ€ĐžŃ Ń‚Ń€Đ°Đ˝ĐľĐ˝Đ¸Đľ sales@platinummag.com.ua ОтдоН рокНаПы platinum@nt.dn.ua advertising@platinummag.com.ua www.platinummag.com.ua ТираМ 30 000 Ń?кС. ĐŁĐ‘ĐĄĐ? ТираМ ĐśŃƒŃ€Đ˝Đ°ĐťĐ° Ń ĐľŃ€Ń‚Đ¸Ń„Đ¸Ń†Đ¸Ń€ĐžĐ˛Đ°Đ˝ "ĐŁĐşŃ€Đ°Đ¸Đ˝Ń ĐşĐ¸Đź БюрО Ń ĐľŃ€Ń‚Đ¸Ń„Đ¸ĐşĐ°Ń†Đ¸Đ¸ тираМоК" Đ&#x;ĐľŃ‡Đ°Ń‚ŃŒ: ООО "Đ?ОвыК Đ´Ń€ŃƒĐş", Украина, 02094, Киов, ŃƒĐť. ĐœĐ°ĐłĐ˝Đ¸Ń‚ĐžĐłĐžŃ€Ń ĐşĐ°Ń?, 1, тоН.: +38 (044) 451 48 04 Ń„Đ°ĐşŃ : +38 (044) 451 48 10

Project Director: Ekateryna Tymofyeyeva EditorinChief: Sergey Tymofyeyev ArtDirector: Natalya Stepanovskaya Text Preparing: Vladimir Shennikov Editor: Anna Zvyagintseva Advertising and Promotion Director: Anna Surovtseva Advertising Sales Managers: Ljubov Borshch, Vlada Savina Computer design and layout: Natalya Fonotova, Igor Dreval,Fiodor Zubritskiy Translation: Marina Kozlenko, Svetlana Cusse PRManager: Olga Ostrovskaya, Diana Sukyasova Proofreader: Anna Surzhko Technical Director: Vladimir Makarovich Computer ensuring, websites: Roman Dvoryadkin Circulation Managers: Oleg Yurchenko, Anton Kharchenko, Dmitriy Ditenenko

Regional distribution department: Kiev +38 (044) 278 60 13 Donetsk +38 (062) 311 08 22, 381 21 99 Dnepropetrovsk +38 (067) 639 30 30 Advertising department: Kiev +38 (044) 278 60 13 Dnepropetrovsk +38 (097) 902 00 00 Donetsk +38 (062) 381 21 99, 311 08 22 +38 (050) 328 64 13 The magazine is registered by Ministry of Information in Ukraine on March, 26th, 2004. Registration Certificate number : Reg. КВ №8585. All rights reserved. Publishers don`t take any responsi bility for advertising materials and reserve to yourself the right not to share authors opinion. Full or partial reproduction of articles and other materials published in the magazine is forbidden and protected by law. In the process of text preparing Internet resources were used. Founder and publisher: Fashion Club LTD. Editorial address: Ukraine, 01001, Kiev, Gorodetskogo str., 12/2/3, Kiev 1, p.o. 463 tel.: +38 (044) 278 70 87, 278 60 13, 278 70 01 Editorial info@platinummag.com.ua Sales sales@platinummag.com.ua Advertising platinum@nt.dn.ua advertising@platinummag.com.ua www.platinummag.com.ua The circulation is 30 000 copies. The circulation of the magazine is certified by "Ukrainian Circulation Certification Bureau" Printing: LCC "Novyy druk", Ukraine, 02094, Kiev, Magnitogorskaya str., 1, tel.: +38 (044) 451 48 04 fax: +38 (044) 451 48 10

ĐŁĐ‘ĐĄĐ?


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005


ліц. МФУ АБ №223261 від 13.09.2005

Platinum magazine №16  

Platinum magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you