Page 1

SCENE SHOT   DESCRIPTION       1   10   Long  Shot:  band  through  the   dining  room  crowd   1   20   Pan  to  Medium  Shot:  mafia  boss   1  

30

Close up,  WĂŶ͗ZŽĚŶĞLJ͛ƐĨĂĐĞ  

1

40

Medium Shot:  Rodney  and   Marcus  

1

50

Close Up:  Marcus  

1   1     1  

60

2

10

2

20

2

30

2

40

2

50

2

60

2

70

Long Shot,  Tracking:  follow  the   band  to  the  backstage   Medium  Shot:  young  Antonio   addressing  Marcus  and  Rodney   Pan  to  Long  Shot:  band  being   lead  by  Antonio  to  their  booth   Long  Shot,  Tracking:  Waiter   holding  door  open  for  old  band   members,  walks  them  to  their   seat   Medium  Shot,  pan:  around  table   as  the  men  talk   Medium  Shot:  Wayne  as  he  takes   a  drink   Medium  shot:  Marcus  as  he   addresses  all  the  men   Close  Up:    Rodney  as  cell  phone   rings   Long  shot:  men  seated  at  the   table  as  Rodney  stands  to  excuse   himself   Close  up:  Wayne  

2

80

2

90

2

100

2

110

2

120

70 80  

ELEMENTS

'͗ƌĚŝnjnjŽŶĞ͛Ɛ The  young    members  of  the  Picos  playing     '͗ƌĚŝnjnjŽŶĞ͛Ɛ   Mob  boss  watching  the  young  band  perform   BG:  Stage   Young  Rodney  singing   BG:  Stage   Young  Rodney  talking,  then  Young  Marcus  walks   up  to  the  mic   BG:  Stage   Young  Marcus  talking   BG:  Stage  /  ƌĚŝnjnjŽŶĞ͛Ɛ   Rodney,  Marcus,  Pat,  and  Wayne  follow  Antonio   BG:  Backstage   Young  Antonio,  Wayne  ,  Rodney,  and  Pat   '͗ƌĚŝnjnjŽŶĞ͛Ɛhallway   Antionio,  young  band   '͗ƌĚŝnjnjŽŶĞ͛Ɛ   Waiter,    old  Wayne,  old  Marcus,  old  Rodney,  old   Pat  

BG: ƌĚŝnjnjŽŶĞ͛Ɛ͕ƐƚĂŐĞ͕ďĂƌ   Wayne,  Pat,  Marcus,  Rodney   '͗ƌĚŝnjnjŽŶĞ͛ƐŐƵĞƐƚĚŝŶŶŝŶŐ   Wayne   BG:    Stage   Marcus  and  performers  on  stage   BG:    ƌĚŝnjnjŽŶĞ͛Ɛ  lighting  and  décor   Rodney   BG:    Stage,  backstage,  bar,  front  entrance   Pat,  Rodney,  Wayne,  Marcus,  performers  on  stage,   and  guest  dining   BG:    ƌĚŝnjnjŽŶĞ͛Ɛ  lighting  and  décor   Wayne   Medium  shot,    Pan:    around  table   BG:    stage,  backstage,  bar,  front  entrance   as  the  men  continue  to  talk,   Pat,  Wayne,  Marcus,  performers  on  stage,  and   without  Rodney   guest  dining   Tracking:  Zoom  in  to  Wayne  and   BG:    stage   Rodney   Rodney  and  Wayne   Medium  shot,  Pan:  men  at  the   BG:    stage,  backstage,  bar,  front  entrance   table   Pat,  Wayne,  Marcus,  Rodney,  Pat,  guest  dining   Close  up:  Wayne  in  shock   BG:    ƌĚŝnjnjŽŶĞ͛Ɛ  lighting  and  décor   Wayne   Medium  shot  :  Rodney   BG:    stage,  restaurant  guests   Rodney  


SCENE SHOT   DESCRIPTION       2   130   Medium  shot:  men  at  the  table  

3

10

3

20

3

30

3

40

4

10

4

20

4

30

4

40

4

50

5

10

5

20

5

30

5

40

5

50

5

60

5

70

5

80

5

90

6

10

6

20

6

30

ELEMENTS

BG:  stage,  backstage,  bar,  front  entrance   Pat,  Rodney,  Wayne,  Marcus,  performers  on  stage,   and  guest  dining   Medium  shot,  pan:  Presley  saying   BG:  airport  terminal   goodbye  to  Jackson   Presley,  Jackson,  and  extras   Over  the  shoulder:  Jackson   BG:  airport  terminal   talking  to  Presley   Jackson   Point  of  view:  Presley  watching   BG:  airport  terminal   Jackson  boarding  his  flight   Jackson,  flight  stewardess   Medium  shot,  zoom  to  close  up:   BG:  plane,  airport  runway     Jackson  in  window  of  plane   Jackson   Long  shot:  Jackson  walking   BG:  airport  entrance   through  sliding  doors   Jackson,  extras   Long  shot,  tracking:  Marcus   BG:  LAX   greeting  Jackson   Jackson,  Marcus,  extras   Over  the  shoulder:  Jackson   BG:  LAX   talking  to  Marcus   Jackson   Medium  shot:  Marcus  grabbing   BG:  LAX   :ĂĐŬƐŽŶ͛ƐƐƵŝƚĐĂƐĞ   Marcus,  Jackson,  extras   >ŽŶŐƐŚŽƚ͗'ĞƚƚŝŶŐŝŶƚŽDĂƌĐƵƐ͛Ɛ BG:  LAX   car   Jackson,  Marcus   Long  shot,  high  angle:  Aerial  view   BG:  Highway   of  car     Jackson  and  Marcus  inside  car   Medium  shot:  Jackson  in  car   BG:  car  and  highway   Jackson,  Marcus   Point  of  view:  Jackson  looking  at   BG:  Pacific  coastline   coastline   Birds   Close  up:  :ĂĐŬƐŽŶ͛ƐĨĂĐĞ   BG:  car   Jackson   Medium  shot,  dashboard  view   BG:  backseat  of  car   Jackson  and  Marcus  talking   Over  the  shoulder:  Marcus   BG:  car   talking  to  Jackson   Marcus   Over  the  shoulder:  Jackson   BG:  car   talking  to  Marcus   Jackson   Over  the  shoulder:  Marcus   BG:  car   talking  to  Jackson   Marcus   Long  shot,  pan:  Marcus  pulling   '͗DĂƌĐƵƐ͛ƐŚŽƵƐĞ   into  driveway   Marcus,  Jackson     Medium  shot,  tracking:  Jackson   '͗ŝŶƐŝĚĞDĂƌĐƵƐ͛ƐŚŽƵƐĞ   from  entrance  to  living  room   Jackson,  Marcus   Medium  shot:  Jackson  looking  at   '͗DĂƌĐƵƐ͛ƐŚŽƵƐĞ   wall   Jackson   Close  up,  pan:  Pictures  of  the   BG:  Wall   band  and  family  photos   People  in  photos    


SCENE SHOT   DESCRIPTION       6   40   Long  shot:  Marcus  opening   sliding  door   6   50   Medium  shot:  Wayne  talking  to   Jackson   6   60   Long  shot:  Wayne,  Pat,  and   Rodney  talking   6   70   Long  shot,  tracking:  Jackson   walks  over  to  table   6   80   Close  up:  Pat  throwing  cards   down   6   90   Close  up:  Wayne  talking   6  

100

6

110

6

120

6

130

6

140

6

150

6

160

6

170

6

180

6

190

6

200

6

210

6

220

6

230

6

240

7

10

ELEMENTS

BG: backyard   Marcus   BG:  backyard   Wayne   BG:  backyard,  table   Wayne,  Pat,  and  Rodney   BG:  backyard,  table   Wayne,  Pat,  Rodney,  Jackson,  and  Marcus   BG:  table   Pat   BG:  backyard   Wayne   Long  shot:  Men  at  table   BG:  backyard,  table   Jackson,  Pat,  Wayne,  and  Rodney   Medium  shot:  Marcus  walking   '͗ďĂĐŬLJĂƌĚ͕DĂƌĐƵƐ͛ƐŚŽƵƐĞ   toward  table  with  drinks   Marcus   Over  the  shoulder:  Wayne   BG:  backyard   offering  Jackson  a  cigar   Wayne  with  cigar   Over  the  shoulder:  Jackson  taking   BG:  backyard   cigar  from  Wayne   Jackson  with  cigar   Long  shot:  Men  at  table,   BG:  backyard,  table   centered  on  Rodney  dealing   Jackson,  Pat,  Wayne,  Rodney,  and  Marcus   cards   Medium  shot:  Wayne  and   BG:  backyard,  table   Rodney  talking   Wayne,  Rodney   Long  shot:  Men  at  table  talking   BG:  backyard,  table   and  playing  poker   Jackson,  Pat,  Wayne,  Rodney,  and  Marcus   Close  up:  Rodney  folding   BG:  table   Rodney   Medium  shot,  pan:  Around  the   '͗ďĂĐŬLJĂƌĚ͕ƚĂďůĞ͕DĂƌĐƵƐ͛ƐŚŽƵƐĞ   table   Marcus,  Jackson,  Rodney,  Pat,  and  Wayne   Close  up,  tilt  up:  Marcus  looking   BG:  table   at  cards   Marcus   Medium  shot:  Men  at  table   BG:  backyard,  table   playing  cards   Pat,  Jackson,  Rodney,  Marcus,  and  Wayne   Close  up:  Marcus  talking   BG:  backyard   Marcus   Close  up:  Wayne  talking   BG:  backyard   Wayne   Medium  shot:  Men  at  table   BG:  backyard,  table   Pat,  Jackson,  Rodney,  Marcus,  and  Wayne   Long  shot:  Men  going  back  into   '͗ďĂĐŬLJĂƌĚ͕DĂƌĐƵƐ͛ƐŚŽƵƐĞ   house   Pat,  Jackson,  Rodney,  Marcus,  and  Wayne   Long  shot:  Band  setting  up   '͗DĂƌĐƵƐ͛ƐďĂƐĞŵĞŶƚ͕ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ   Pat,  Jackson,  Rodney,  Marcus,  and  Wayne    


SCENE SHOT   DESCRIPTION       7   20   Close  up:  Rodney  tuning  guitar   7  

30

7

40

7

50

8

10

8

20

8

30

8

40

8

50

8

60

9

10

9

20

9

30

9

40

9

50

9

60

9

70

9

80

9

90

9

100

ELEMENTS

BG: basement   Rodney  with  guitar   Medium  shot:  Jackson  and   BG:  basement   Marcus  talking   Jackson,  Marcus,  and  keyboard     Close  up:  Wayne  playing  drums   BG:  basement     Wayne  on  drums   Long  shot,  pan:  The  Picos  and   BG:  basement   Jackson  playing   Jackson,  Marcus,  Pat,  Rodney,  and  Wayne;  all  with   instruments   Long  shot:  Marcus  parking  his  car   '͗^ƚƌĞĞƚƐŽĨ>ĂŶĚƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Marcus,  Pat,  Rodney,  Wayne,  extras   Medium  Shot:  Marcus  talking  to   BG:  Streets  ŽĨ>ĂŶĚƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Jackson   Jackson  and  Marcus   Point  of  View:  Marcus  looking  at   BG:  Streets  of  LA,  Cadillac   black  cadillac   extras   ůŽƐĞƵƉ͗:ĂĐŬƐŽŶ͛ƐĨĂĐĞ   '͗^ƚƌĞĞƚƐŽĨ>ĂŶĚƌĚŝnjnjŽŶĞ͛Ɛ   Jackson   Long  Shot:  men  walking  past  line   BG:  ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ͕ůŽŶŐůŝŶĞ   Pat,  Wayne,  Marcus,  Jackson,  Rodney,  line  of   customers   Medium  Shot:  men  talking  to  the   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   bouncer  and  walking  into   Pat,  Marcus,  Wayne,  Jackson,  Rodney,  bouncer,   ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   and  long  line  of  customers   Medium  Shot:  Host  #1  greeting   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   the  group   Marcus,  Wayne,  Pat,  Jackson,  Rodney,  and  Host   #1,  dining  guests   Close  up:  Host  #1  talking   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Host  #1   Long  Shot,  tracking:  Host  #1   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   taking  group  to  their  table   Pat,  Marcus,  Wayne,  Jackson,  Rodney,  Host  #1,   and  dining  guests   Long  shot:  Host  #1  walking  back   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   to  front  of  restaurant     Host  #1  and  dining  guests   Medium  shot:  Host  #1  talking  to   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ͕ŚŽƐƚƉŽĚŝƵŵ   Host  #2   Host  #1  and  Host  #2   Medium  shot:  Host  #2  going  to   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   talk  to  Antonio   Host  #2  and  dining  guests   Long  shot,  pan  to  group   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ͕ƐƚĂŐĞ   Pat,  Marcus,  Wayne,  Jackson,  Rodney,  and  dining   guests   Medium  shot:  Group  at  table   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Pat,  Marcus,  Wayne,  Jackson,  Rodney,  and  dining   guests   Medium  shot:  Jackson  and   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Marcus  talking   Marcus  and  Jackson   Long  shot:  Group  at  table  while   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ  


SCENE SHOT   DESCRIPTION       waiter  walks  up   9  

110

Medium shot:  Marcus  talking  to   waiter   Medium  shot:  Rodney  talking  to   waiter   Long  shot:  Waiter  taking  their   order  

9

120

9

130

9

140

Medium shot:  Group  talking  at   table  

9

150

9

160

9

170

9

180

Close up:  Marcus  talking  to   Jackson   Close  up:  Jackson  talking  to   Marcus   Point  of  View:  Group  watching   singer  on  stage   Medium  shot:  Group  at  table   talking  

9

190

9

200

9

210

Medium shot:  Waiter  talking  

9

220

Medium shot:  Group  ordering   more  shots  

9

230

Medium shot,  pan  around  table;   stops  on  Wayne  and  Marcus  

9

240

9

250

9

260

Close up:  Wayne  and  Marcus   whispering   Point  of  View:  Wayne  and   Marcus  looking  at  two  big   conspicuous  men   Medium  shot:  The  group  with   Wayne  and  Marcus  at  center  

9

270

9

280

Medium shot:  Pat  and  Rodney   talking   Long  shot:  Waiter  walking  back   to  table  

Long shot:  Waiter  #2  walking   toward  table   Long  shot:  Waiter  #2  at  the  table  

ELEMENTS

Pat, Marcus,  Wayne,  Jackson,  Rodney,  Waiter  #1,   an  dining  guests   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Marcus   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Rodney   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Pat,  Marcus,  Wayne,  Jackson,  Rodney,  Waiter  #1,   and  dining  guests   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Pat,  Marcus,  Wayne,  Jackson,  Rodney,  and  dining   guests   '͗ƌĚŝnjnjŽŶĞ͛Ɛ   Marcus   '͗ƌĚŝnjnjŽŶĞ͛Ɛ   Jackson   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛ƐƐƚĂŐĞ   Dining  guests  and  singer   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Pat,  Marcus,  Wayne,  Jackson,  Rodney,  and  dining   guests   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Pat  and  Rodney   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Pat,  Marcus,  Wayne,  Jackson,  Rodney,  Waiter  #1,   and  dining  guests   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Waiter  #1   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Pat,  Marcus,  Wayne,  Jackson,  Rodney,  Waiter  #1,   and  dining  guests   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Pat,  Marcus,  Wayne,  Jackson,  Rodney,  and  dining   guests   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Wayne  and  Marcus   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Two  mobsters   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Pat,  Marcus,  Wayne,  Jackson,  Rodney,  and  dining   guests   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Waiter  #2  and  dining  guests   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Pat,  Marcus,  Wayne,  Jackson,  Rodney,  Waiter  #2,   and  dining  guests  


SCENE SHOT   DESCRIPTION       9   290   Medium  shot:  Waiter  and   Rodney  talking   9   300   Low  Angle:  Waiter  talking  to   Rodney   9   310   High  Angle:  Rodney  talking  to   Waiter   9   320   Low  Angle:  Waiter  talking  to   Rodney   9   330   High  Angle:  Rodney  talking  to   Waiter   9   340   Close  up:  Waiter  #2  grabbing   ZŽĚŶĞLJ͛ƐĂƌŵ   9   350   Close  up:  Waiter  #2  talking  to   Rodney   9   360   Close  up:  Rodney  talking  to   Waiter  #2   9   370   Medium  shot:  Waiter  #2  talking   to  Rodney   9   380   Point  of  View:  Waiter  #2  looking   and  gesturing  at  two  mobsters   9   390   Medium  shot:  Mobsters  standing   up   9   400   Long  shot:  Mobsters  walking   toward  the  table   9   410   Medium  shot:  Marcus  talking  to   Jackson   9   420   Long  shot:  Everyone  except   Rodney  stand  up  and  begin   exiting   9   430   Medium  shot:  Rodney  and   Waiter  #2   9   440   Close  up:  Mobster  firing  gun   9  

450

9

460

9

470

9

480

9

490

9

500

Medium shot:  Rodney  getting   shot   Close  up:  Rodney  falling  down  in   agony   Long  shot:  Wayne  yelling  while   ƐŚĂŬŝŶŐZŽĚŶĞLJ͛ƐĐŽƌƉƐĞƐ   Medium  shot:  Marcus  yelling  at   Jackson   Close  up:  Jackson   Steadycam:  Marcus,  Wayne,  Pat,   and  Jackson  running  and  looking   for  a  way  to  escape  

ELEMENTS

'͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ Waiter  #2,  Rodney,  and  dining  guests   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Waiter  #2   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Rodney   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Waiter  #2   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Rodney   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Waiter  #2  and  Rodney   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Waiter  #2   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Rodney   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Waiter  #2,  Rodney,  and  dining  guests   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Two  mobsters  and  dining  guests   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Two  mobsters  and  dining  guests   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Two  mobsters  and  dining  guests   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Marcus,  Jackson,  and  dining  guests   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Pat,  Marcus,  Jackson,  Wayne,  Rodney,  Waiter  #2,   and  dining  guests   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Rodney,  Waiter  #2,  and  dining  guests   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Mobster  firing  gun   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Rodney  and  dining  guests   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Rodney   BG:  ArĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Wayne,  RodneLJ͛ƐĐŽƌƉƐĞ͕ĂŶĚĚŝŶŝŶŐŐƵĞƐƚƐ   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Marcus,  Jackson,  and  dining  guests   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Jackson   '͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Marcus,  Wayne,  Jackson,  Pat,  and  dining  guests  


SCENE SHOT   DESCRIPTION       9   510   Long  Shot:  tracking  out,  Jackson,   Marcus,  Pat,    and  Wayne  running   towards  the  kitchen   9   520   Tracking  Shot:  following  them   running  through  the  kitchen   10   10   Medium  Shot,  High  angle:  group   running  through  the  back  door   10   20   Close  up:  group  at  the  corner   10  

30

10

40

10

50

10

60

10

70

10

80

10

90

10

100

10

110

10

120

10

130

10

140

10

150

10

160

11

10

11

20

11

30

ELEMENTS

'͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ Jackson,  Marcus,  Wayne,  and  Pat  

'͗ƌĚŝnjŽŶŶĞ͛ƐŬŝƚĐŚĞŶ Jackson,  Marcus,  Wayne,  Pat,  cooks,  and  waiters   '͗^ŝĚĞŽĨƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ͕ƐƚƌĞĞƚ   Pat,  Marcus,  Jackson,  Wayne   '͗^ƚƌĞĞƚĐŽƌŶĞƌďLJƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   Pat,  Marcus,  Wayne,  Jackson,  extras   Long  Shot:  black  Cadillac  swerves   '͗^ƚƌĞĞƚĐŽƌŶĞƌďLJƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   onto  sidewalk   mobsters   Long  Shot:  group  running   '͗^ƚƌĞĞƚĂŶĚƐŝĚĞǁĂůŬĂĐƌŽƐƐĨƌŽŵƌĚŝnjŽŶŶĞ͛Ɛ   ƚŽǁĂƌĚƐDĂƌĐƵƐ͛ƐĐĂƌ   Pat,  Marcus,  Wayne,  Jackson,  extras   DĞĚŝƵŵƐŚŽƚ͗ŐĞƚƚŝŶŐŝŶDĂƌĐƵƐ͛Ɛ BG:  Street     car   Pat,  Marcus,  Wayne,and    Jackson   Medium  shot:  Marcus  from   BG:  Street,  car   ƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐŝĚĞǀŝĞǁŝŶĚƌŝǀĞƌ͛Ɛ Marcus   seat   Close  up:  Marcus  slamming  down   '͗/ŶƐŝĚĞŽĨDĂƌĐƵƐ͛ƐĐĂƌ   on  foot  pedal   Marcus   Medium  Shot:  Jackson  talking   BG:  Back  seat  of  car   Jackson   Long  Shot:  everyone  talking  in   BG:  Car,  street   the  car   Pat,  Marcus,  Wayne,  and  Jakcson   Close  up:  Pat  talking   BG:  Back  seat  of  car   Pat   Long  shot:  Marcus  drives  his  car   BG:  4-­‐way  stop  light  intersection   through  a  red  light   Pat,  Marcus,  Wayne,  and  Jackson   Long  Shot:  Black  van  T-­‐bones   BG:  Street,  alley-­‐way   them  into  an  alley   Pat,  Marcus,  Wayne,  Jackson,  and  mobsters   DĞĚŝƵŵ^ŚŽƚ͗DĂƌĐƵƐ͛ƐĐĂƌ BG:  Alley   getting  crushed  into  the  alley   Pat,  Marcus,  Wayne,  and  Jackson   Pan:    Cadillac  pulls  behind  them   BG:  Alley   and  mobsters  get  out   Mobsters   Long  shot:  Mobsters  pulling   BG:  Alley   ĞǀĞƌLJŽŶĞŽƵƚŽĨDĂƌĐƵƐ͛ƐĐĂƌ   Pat,  Marcus,  Wayne,  Jackson,  and  mobsters   Close  up:  Mobster  putting  sack   BG:  Alley   ŽǀĞƌ:ĂĐŬƐŽŶ͛ƐŚĞĂĚ   Mobster  and  Jackson   Tracking  shot:  Antonio  pacing   BG:    worn  down  plastered  walls,  some  old   behind  the  men   windows  a  few  w/plastic  covering   Antonio,  Pat,  Marcus,  Wayne,  Jackson,  and  mob   Close  up:    Jackson  and  Marcus  as   BG:    the  worn  walls,  some  windows   they  whisper   Marcus  and  Jackson   Full  shot:    as  the  guys  are  at  the   BG:    worn  down  plastered  walls,  some  old   mob  bosses  mercy   windows  a  few  w/plastic  covering   Antonio,  Pat,  Marcus,  Wayne,  Jackson,  and   mobsters  


SCENE SHOT   DESCRIPTION       11   40   Close  up,  tracking  shot:  Antonio   as  he  walks  closer  to  the  men.   11   50   Medium  shot:  Wayne   11  

60

11

70

11

80

12

10

12

20

12

30

12

40

12

50

12

60

   

ELEMENTS

BG: worn  down  walls,  some  windows   Antonio   BG:  worn  down  walls,  some  windows   Wayne,  mobsters  standing  around   Medium  shot:    Antonio  as  he   BG:  worn  down  walls,  some  windows   points  the  gun  with  his  right  hand   Antonio   Close  up:  Antonio  and  Jackson   BG:  worn  down  walls   Antonio  and  Jackson   Medium  shot:    Antonio  as  he   BG:  worn  down  walls,  some  windows   turns  the  gun  on  JacŬƐŽŶ͛Ɛ Antonio  and  Jackson   direction   Long  Shot:  Antonio  talking  to  the   BG:  Backstage   boys   Antonio,  mobsters,  Pat,  Wayne,  Jackson,  and   Marcus   Close  up:  Wayne   BG:  Backstage   Wayne   Long  shots:  Band,  through  the   '͗ƌĚŝnjnjŽŶĞ͛Ɛ   dining  crowd,  zoom  in   The  OLD  band  members  PLUS  Jackson,   instruments   Close  up,Pan:    ĂƌŽƵŶĚ:ĂĐŬƐŽŶ͛Ɛ BG:  Stage   face  at  the  mic   Jackson  and  Marcus     ůŽƐĞƵƉ͗tĂLJŶĞ͞tŽŽŽ͟   BG:  Stage   Wayne   Long  Shot:  old  band  plus  Jackson   BG:  Stage   putting  on  a  show   Pat,  Jackson,  Marcus,  and  Wayne  

Shot List  

Shot list for the cinematographer working on Crying Call.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you