Page 1


2

KRITIKA

u j o r b m o U ov Tema broja:

Zašto revolucija

Filip Šaćirović

DODATAK: Revolucija i nasilje st.1

2

str. 3

Hapšenje sindikalaca i pravo lice dejtonske «demokratije» str. 14

Seudin Kovačević

Bespuća sindikalizma Dubravko Galešić

str. 17


1. K. Marks i F. Engels, „Manifest komunističke partije“


KRITIKA


KRITIKA


KRITIKA

2. Čak i ukoliko rat ne zadobije razmere svetskog rata, buržoazija će privremena rasterećenja i privremene podsticaje pro itnim stopama naći u izazivanju čitavog niza lokalnih i regionalnih sukoba.


KRITIKA

3. Čak i u raznim oblicima demokratije u istoriji, „vladavina naroda“ se svodi isključivo na izbor manjine kojoj se vlast poverava. A i tu se radi samo o političkoj vlasti, odnosno o poveravanju ovlašćenja za administriranje postojećim poretkom, za upravljanje odbranom interesa vladajuće klase.


KRITIKA


KRITIKA


KRITIKA

4. Neka gospoda vole da fantaziraju o tome kako se danas nalazimo u „postindustrijskom društvu“, uglavnom zato što ne vide industriju u svojoj neposrednoj blizini. Na pitanje kakva bi to proizvodnja trebalo da dođe posle industrijske nemaju neki posebno koherentan i konzistentan odgovor. 5. Bilo da se radi o sirovinama, gotovim proizvodima koji sami iziskuju najrazličitije sirovine, ili uvezenim novim tehnologijama, danas nema industrijske proizvodnje koja bi se mogla organizovati autarkijski. 6. Pod privatnom svojinom se misli privatno vlasništvo nad nekim oblikom kapitala. U privatnu svojinu ne spadaju stvari za ličnu upotrebu. 7. Svaka proizvodnja dobara je društvena, čak i ako se nalazi u individualnom vlasništvu, jer u njoj učestvuje skoro čitavo društvo i bez društva ona nije ostvariva.


KRITIKA


REVOLUCIJA I NASILJE


KRITIKA


KRITIKA


KRITIKA


KRITIKA


KRITIKA


KRITIKA


KRITIKA


KRITIKA

U PRIPREMI prevod brošure Ted Grant

Kolonijalna revolucija i kineskoZA RADNIČKU sovjetski PARTIJU PROTIV sukob KAPITALIZMA


AKTIVIRAJTE SE! Kaž u da je napad najbolja odbrana. Kapitalizam je diskreditovan, sa svim svojim institucijama. On viš e niš ta ne mož e da ponudi radnič koj klasi i omladini. Svi već oseć aju da je bolje druš tvo moguć e i neophodno. Sada je samo potrebno izboriti se za njega. Za to je potrebna organizacija sa jasno de inisanim politič kim principima i marksistič kim programom korenitog druš tvenog preobraž aja u interesu radne već ine. Doš lo je vreme da komunisti ponovo preuzmu inicijativu i da nastupaju otvoreno, sa ubeđenjem i bez straha. Istorijska prekretnica na kojoj se nalazimo zahteva masovnu akciju i doprinos najveć eg moguć eg broja radnih ljudi.

ogranak, zaš to ne bismo zajedno organizovali tribinu ili marksistič ku diskusionu grupu, kao prvi korak ka formiranju organizacije? Za viš e informacija o nač inima zajednič kog rada nam poš aljite mejl ili se javite na neki od naš ih telefona. Odš tampajte ili š erujte naš e tekstove, podiž ite nivo svog politič kog znanja i pomozite da se za nas i naš e ideje proč uje. Pomozite nam sa prevođenjem. Uvek nam treba pomoć pri prevođenju sa engleskog i drugih stranih jezika. Kontaktirajte nas da se dogovorimo oko č lanaka sa kojima biste nam mogli pomoć i.

Poš aljite nam tekst o situaciji u Vaš oj sredini, goruć im pitanjima, deš avanjima, š trajkovima itd. Pomozimo jedni drugima da probijemo medijsku blokadu i doprinesemo povezivanju srodnih borbi i š irenju solidarnosti. Tekstove mož emo, nakon diskusije sa Vama, objaviti na Možete se uključiti u naš rad na sledeće naš im glasilima „Crvenoj kritici“, „Klasnoj borbi“ i „Pobuni“. načine: Zato nemojte sedeti kod kuć e, ljuti na televizor i novine, gubeć i nadu i odajuć i se pesimizmu – pristupite Crvenima i borbi za komunistič ku buduć nost!

Kontakritajte nas i uključ ite se u rad nekog od naš ih lokalnih ogranaka.

Pomozite izgradnju revolucionarne radnič ke partije.

Ukoliko u Vaš oj sredini još uvek nemamo

Pristupite Crvenima!

+381 (61) 235 45 72 (Beograd) +381 (64) 568 33 55 (Sombor) +381 (62) 441 258 (Novi Sad) +381 (63) 174 52 75 (Niš ) +381 (64) 370 82 45 (Golubac) +387(65) 370 834 (Banja Luka) crvenakritika@yahoo.com


Crvena kritika novembar 2015  

Časopis o marksističkoj teoriji i praksi u izdanju Marksističke organizacije Crveni.

Crvena kritika novembar 2015  

Časopis o marksističkoj teoriji i praksi u izdanju Marksističke organizacije Crveni.

Advertisement