Page 1


Inhoud Bestuurs- en directieverslag Bestuurs- en directieverslag

4 4

Jaarverslag Controleverklaring jaarrekening

6 6

Bestedingen Fondsenwerving

7 7

Organisatie Overige Cruyff-organisaties

7 9

Eigen vermogen Toekomst

10 10

Verantwoordingsverklaring Code Goed Bestuur Bestuur Directie Goede besteding van middelen Werving van middelen Verantwoording Beleidscyclus samengevat Communicatie met belanghebbenden Klachtenprocedure

11 11 11 13 14 14 14 15 16 17

Begroting 2014

18

Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Kasstroomoverzicht over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

19 20 21 22 23

Overige gegevens Controleverklaring

46 47

Bijlage – overzicht projecten

48

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

3


Bestuurs- en directieverslag De Cruyff Foundation is zich zeer bewust van de nog steeds onrustige financiële situatie waarin de wereld zich bevindt en de uitwerking hiervan richting goede doelen en dus ook de Cruyff Foundation. In 2013 is de Cruyff Foundation begonnen met het aanscherpen van haar financiële huishouding en het maken van een groter onderscheid tussen meerjarige en incidentele inkomsten. Daar komt bij dat steeds vaker een donatie wordt gekoppeld aan een concreet doel, zoals een Cruyff Court op een bepaalde locatie of het opknappen van schoolpleinen binnen een bepaalde stad. Naast het aanscherpen van onze financiële huishouding, hebben we in 2013 ook een grote stap gezet in het aanscherpen van onze missie, visie en doelstellingen. In dit traject zijn we begeleid door de mensen van Business Openers. Samen met hen hebben we onder andere onze kernwaarden gedefinieerd (professioneel, doelbewust, verbindend, eigenwijs en aanstekelijk). Inhoudelijk gezien is 2013 een zeer succesvol jaar geweest. Zo is er een goede stap gezet in de verdere ontwikkeling van Schoolplein14 en is dit initiatief een belangrijke derde pijler binnen de organisatie geworden, naast de Cruyff Courts en de projecten voor jeugd met een beperking. En is er toegewerkt naar een samenwerking met NOC*NSF, waarbinnen breedtesport- en talentenprogramma’s zullen worden opgezet. Daarnaast is er een groeiende interesse in de Speciale Cruyff Courts, die geheel worden ingericht op basis van de behoeften van de doelgroep. Ook het Cruyff Foundation Community Program is verder uitgebouwd; er zijn in 2013 maar liefst 100 coaches opgeleid. Gehandicapte jeugd Sinds de oprichting heeft de Foundation al bijzondere aandacht voor sportprojecten gericht op de jeugd met een handicap. Binnen de verschillende samenwerkingsverbanden, richten wij ons op het (financieel) ondersteunen van programma’s met daarbinnen veelal de volgende componenten a) sportstimulering b) talentontwikkeling en c) sportvoorzieningen zoals materiaal en infrastructuur. Cruyff Courts Ook de pijler Cruyff Courts blijft in ontwikkeling, hoewel het aantal aanvragen binnen Nederland is afgenomen. In 2013 lag de focus vooral op het activeren van de bestaande Cruyff Courts, het multifunctioneel inrichten van de omgeving van de Cruyff Courts en onze eigen programma’s op de Cruyff Courts: Cruyff Courts 6 vs 6 en het Cruyff Foundation Community Program. Daarnaast neemt de interesse vanuit het buitenland nog steeds toe. Alle Cruyff Courts worden aan elkaar gekoppeld via bovengenoemde programma’s. Schoolplein14 Zoals reeds genoemd, is in 2013 een goede stap gezet in het verder uitwerken van Schoolplein14. Het doel van Schoolplein14 is om de omgeving waarin kinderen opgroeien, het schoolplein, zo in

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

4


te richten dat deze uitnodigt om vooral ook gezamenlijk te sporten, spelen en bewegen. In 2013 is er veel aandacht voor dit initiatief geweest, mede dankzij partner Unilever/Blue Band. Inkomsten De Cruyff Foundation is volledig afhankelijk van giften uit de markt. In het huidige economische klimaat is dat geen eenvoudige opgave, maar we nemen wel een verbetering waar. En gelukkig kan de Foundation altijd rekenen op de steun van een groot aantal trouwe partners en sponsoren. De overeenkomsten met bestaande partners BT en Medux zijn verlengd. Daarnaast hebben we een nieuwe partner aan de Cruyff Foundation weten te verbinden: Conclusion Mobiliteit. Met alle bestaande partners wordt gekeken hoe de samenwerkingen verder kunnen worden geoptimaliseerd, waarbij de partners zich vooral ook committeren aan het uitdragen van de samenwerking. Bijzonder is dat de Cruyff Foundation in 2013 positief is verrast door een donatie in de vorm van de UEFA Charity Award van maar liefst EUR 1 miljoen. Deze bijdrage is verbonden aan een meerjarenplan dat wij hiervoor hebben ingediend en waar we in een periode van vier jaar naartoe gaan werken. Het plan betreft de aanleg en activatie van Cruyff Courts binnen Europa. Goede Doelen Loterijen Met dank aan de blijvende steun van onze partner van het eerste uur, de Goede Doelen Loterijen in de vorm van de Nationale Postcode Loterij, konden wij weer rekenen op een aanzienlijke bijdrage voor onze doelstelling. Naast de jaarlijkse, vaste bijdrage is het ook altijd mogelijk om voor het einde van het jaar een aanvraag in te dienen voor een extra bijdrage ten behoeve van een specifiek project. Tijdens het Goed Geld Gala in februari 2014 hebben wij, tot onze grote vreugde, te horen gekregen dat onze aanvraag is gehonoreerd. In 2014 ontvangen wij een mooie extra bijdrage van EUR 2.466.000 waarmee een groot deel van de Cruyff Courts gedurende de komende jaren kan worden vervangen en kan worden voorzien van een watertap. De Foundation zit daarnaast in een unieke samenwerking met de VriendenLoterij. In 2014 heeft de Foundation de intentie om weer een gezamenlijke actie te gaan opzetten met de VriendenLoterij voor het werven van extra geoormerkte fondsen.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

5


Jaarverslag 2013 De Cruyff Foundation is een fondsenwervende instelling zonder winstoogmerk, die in 1997 door Johan Cruijff is opgericht met Amsterdam als statutaire vestigingsplaats. De stichting heeft ten doel (zie ook de statuten): a. het verlenen van hulp aan jongeren, ongeacht ras, geloof of politieke overtuiging, om hun lichamelijke en geestelijke ontplooiing te bevorderen, met name door het stimuleren van sportbeoefening en lichaamsbeweging; b. het ondersteunen van organisaties en projecten die de belangen van geestelijk en lichamelijk gehandicapten vertegenwoordigen; c. het onderzoeken, opzetten en uitvoeren van studies ter bevordering van het lichamelijk en geestelijk welzijn van met name jonge mensen; d. het op internationale schaal stimuleren en ontplooien van de hiervoor genoemde activiteiten, daaronder begrepen de mogelijkheid om daartoe met gelijkgerichte organisaties in andere landen samen te werken; e. het bevorderen van vriendschap van volkeren, met name het bevorderen van vriendschap van jongeren in verschillende culturen en samenlevingen, teneinde te komen tot integratie van deze culturen, met name door middel van het stimuleren van gezamenlijke sportbeoefening; f. al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De Cruyff Foundation tracht het bovenstaande te verwezenlijken door het initiëren, ondersteunen en organiseren van (eigen) activiteiten. In 2013 hebben wij bovenstaande doelstellingen op de volgende manier tot uitvoering gebracht: 1) via de aanleg en het multifunctioneel uitbreiden van openbare trapveldjes in wijken in Nederland maar ook steeds meer buiten de Nederlandse grenzen; 2) via het (financieel) ondersteunen en initiëren van sport- en bewegingsprojecten voor kinderen en jongeren met (en zonder) een beperking, in Nederland en daarbuiten; 3) via het organiseren van verschillende (eigen) evenementen en activiteiten; 4) via het jongste initiatief, Schoolplein14. CONTROLEVERKLARING JAARREKENING De jaarrekening van de Cruyff Foundation wordt gecontroleerd door een onafhankelijke accountant. Deze geeft een oordeel over de jaarrekening op basis van een controle, verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Zo’n controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en toelichtingen in de jaarrekening. Onderdeel hiervan is het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

6


financiële verslaggeving, de redelijkheid van de gemaakte schattingen en van het algehele beeld van de jaarrekening. Bij de jaarrekening 2013 is door de controlerend accountant Dubois & Co. Registeraccountants een goedkeurende controleverklaring verstrekt op (datum verklaring). BESTEDINGEN In 2013 is er EUR 3.270.901 besteed aan de doelstellingen. Van dit bedrag is EUR 2.947.554 besteed aan onder andere een variatie aan goedgekeurde projectaanvragen die voldoen aan de criteria van de Foundation. Naast de realisatie van Cruyff Courts en activiteiten op en rondom deze veldjes, de realisatie van Schoolplein14 vallen hier ook de sport- en bewegingsprojecten voor kinderen met een handicap onder. In de bijlage ‘overzicht projecten’ vindt u de totale lijst van goedgekeurde aanvragen 2013. Ter promotie van het werk van de Foundation maar vooral om het belang van sport en beweging voor de ontwikkeling van kinderen met en zonder handicap onder de aandacht te brengen is EUR 323.347 uitgegeven aan voorlichting en bewustmaking. FONDSENWERVING De Cruyff Foundation ontvangt op verschillende manieren fondsen, geld of steun die vervolgens weer besteed kunnen worden aan de doelstelling. Allereerst is dat via fondsenwerving door derden; de bijdrage van de Goede Doelen Loterijen. In 2013 bestaat het bedrag uit drie onderdelen, namelijk een vaste bijdrage (ongeoormerkt) afkomstig van de Nationale Postcode Loterij van EUR 1.350.000, een bijdrage ‘geoormerkt werven’ afkomstig van de VriendenLoterij van EUR 252.975 en een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij van EUR 90.750, te besteden aan een impactonderzoek namens de Nationale Postcode Loterij. In totaal heeft de Foundation in 2013 EUR 1.693.725 van de Goede Doelen Loterijen ontvangen. De Foundation doet ook aan ‘eigen fondsenwerving’. Hieronder vallen de verschillende giften, donaties, partnerships en overige acties waarbij de Cruyff Foundation gekozen wordt als het goede doel. De totale inkomsten eigen fondsenwerving in 2013 bedroegen EUR 2.060.586. Dit bedrag is hoger dan het resultaat van 2012 en nagenoeg gelijk aan de EUR 2.056.666 die was begroot. Het percentage ‘kosten besteed aan doelstelling van de totale baten’ bedroeg over 2013 85%. Het percentage ‘kosten besteed aan eigen fondsenwerving van de baten uit eigen fondsenwerving’ bedroeg over 2013 13% (dit mag 25% zijn volgens het CBF). Het percentage ‘kosten beheer en administratie van de som der lasten’ bedroeg in 2013 4%. Overige bestedingsratio’s voor het jaar 2013 en de ontwikkeling van deze ratio’s in de periode zijn terug te vinden in paragraaf 18. ORGANISATIE Per 31 december 2013 stonden er 15 mensen op de loonlijst van de Cruyff Foundation. Van deze mensen hebben acht een vast contract. Zeven mensen hebben een tijdelijke aanstelling, onder wie een stagiaire, die een tijdelijke arbeidsovereenkomst aangeboden heeft gekregen, en een tijdelijke medewerker in verband met een zwangerschapsverlof. Het gemiddelde aantal werknemers gedurende het boekjaar 2013 bedraagt 13,5. Gedurende het jaar zijn er acht stagiaires ingezet ter ondersteuning van alle werkzaamheden.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

7


De kosten eigen organisatie zijn te onderscheiden in kosten die verband houden met het verwerven van de totale baten en in kosten die verband houden met bestedingen in het kader van de doelstellingen. De totale kosten worden verdeeld volgens een verdeelsleutel, die gebaseerd is op het aantal formatieplaatsen en de ingeschatte tijdsbesteding. De kosten eigen organisatie worden verdeeld over: -

kosten voor baten uit eigen fondsenwerving (15%);

-

kosten voor baten uit acties van derden (4%); kosten voor het verkrijgen van subsidies van overheden (3%); kosten voor projecten (52%); kosten voor voorlichting en bewustmaking (15%); kosten voor beheer en administratie (11%).

Voor meer inzicht in de omvang en samenstelling van de kosten eigen organisatie, is in Hoofdstuk 18 een overzicht opgenomen waarin gespecificeerd staat hoe de kosten zijn verdeeld en met welke bestemming. In Spanje bestaat er ook een Cruyff Foundation. De doelstellingen van beide stichtingen zijn zo goed als identiek, toch zijn er enkele verschillen. Zo ondersteunt de Spaanse Foundation ook enkele projecten die niet specifiek op sport zijn gericht, en werkt de Nederlandse Foundation ook internationaal. De Spaanse Foundation kan projecten ondersteunen en realiseren, mede dankzij financiële ondersteuning vanuit de Nederlandse Foundation. Voor het verstrekken van ondersteuning aan de Spaanse Foundation wordt dezelfde procedure gevolgd als bij nietverbonden organisaties. Zo dient zij ook plannen, begrotingen en tussentijdse financiële rapportages te overleggen. Het bestuur van de Nederlandse Cruyff Foundation bestond in 2013 uit de volgende personen: Betje van Everdingen, Leen Hollander, Ewald Kist, Leo van Wijk, Henk van der Kwast, Frank Weijers, Susila Cruijff, Michael van Praag en Pim Berendsen. Deze laatste is per 1 maart 2013 tot het bestuur toegetreden. Betje van Everdingen is per 31 december 2013 uit het bestuur getreden. Ook in 2013 was het bestuur van de Cruyff Foundation een bestuur op afstand dat zich voornamelijk bezighoudt met het goedkeuren van het jaarlijkse werkplan inclusief bijbehorende begroting, de jaarrekening en het jaarverslag. Via tussentijdse rapportages stelt het bestuur zich als klankbord op voor de directie en tevens de overige medewerkers van de Foundation. Het bestuur is in 2013 drie maal bijeengekomen. Voor hulp bij de uitvoering van activiteiten en vooral evenementen werkt de Foundation nauw samen met uitzendbureau In Person, dat ons helpt met de coördinatie richting de bijna 200 vrijwilligers en dat samen met de Foundation de screening van toekomstige vrijwilligers verzorgt. Jaarlijks organiseert de Foundation een vrijwilligersdag en vrijwilligers die zich meer dan 10 keer voor de Foundation hebben ingezet krijgen een mooi aandenken.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

8


Voor de goede voorbereiding van de jaarcijfers en tussentijdse rapportages werkt de Foundation al bijna sinds de oprichting samen met PricewaterhouseCoopers (PwC). PwC stelt deze steun geheel kosteloos beschikbaar en staat de Foundation daarnaast bij in btw en fiscale vraagstukken en de salarisadministratie. Ook dankzij hulp van partner Van Doorne beschikt de Foundation over (gratis) advies en hulp van een hoogstaand niveau met betrekking tot arbeidsrechtelijke, notariële en overige juridische vraagstukken. Met behulp van ICT-partner Ultimum kan de Foundation rekenen op hulp en advies op maat voor wat betreft alle computer- en softwarezaken, wederom geheel mogelijk gemaakt door deze partner. Dankzij partner Audi had de Foundation ook in 2013 weer de beschikking over auto’s om haar werk in het land goed te kunnen doen en hebben we dankzij partners Hill+Knowlton Strategies, United State of Fans en Interbest onze boodschap en het belang van sport voor kinderen met en zonder handicap goed onder ieders aandacht kunnen brengen. Bovengenoemde partners zijn van grote meerwaarde voor de dagelijkse gang van zaken en maken het ons als organisatie goed mogelijk om professioneel, zakelijk en zeer betrokken te werk te gaan. OVERIGE CRUYFF-ORGANISATIES Naast de Cruyff Foundation, bestaan er nog enkele andere organisaties en initiatieven die de naam Cruyff dragen. Zoals op bladzijde 7/8 al was te lezen, bestaat er ook een Foundation in Barcelona. De Spaanse Foundation kan projecten ondersteunen en realiseren, mede dankzij financiële ondersteuning vanuit de Nederlandse Foundation. Hierbij wordt dezelfde procedure gevolgd als bij niet-verbonden organisaties. Daarnaast werken beide Foundations nauw samen in de coördinatie van de internationale Cruyff Courts. De Spaanse Foundation heeft een eigen directie en bestuur. Het Johan Cruyff Institute verzorgt samen met verschillende onderwijsinstellingen opleidingen voor (oud-)sporters, in Nederland en daarbuiten. Binnen het Foundation project Community Program verzorgt Johan Cruyff Institute Nederland het opleiden van Cruyff Foundation Coaches. De kosten voor deze cursussen worden gefactureerd aan de Cruyff Foundation. De directeur van de Cruyff Foundation is tekenbevoegd namens Johan Cruyff Institute Nederland. Er wordt echter leiding gegeven vanuit Johan Cruyff Institute Barcelona en een internationale directeur. Carole Thate ontvangt geen salaris of andere beloning vanuit Johan Cruyff Institute. Een van de partners van de Cruyff Foundation is Cruyff Classics. Door middel van een jaarlijkse donatie steunt Cruyff Classics de activiteiten van de Cruyff Foundation. Hieraan ligt net als bij de andere partners en sponsoren een overeenkomst ten grondslag. Cruyff Classics heeft een eigen directie.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

9


Tot slot is er nog Cruyff Library die boeken over Johan Cruijff verzamelt en uitgeeft. Cruyff Library stelt een deel van deze boeken beschikbaar aan de Cruyff Foundation. De Cruyff Foundation mag deze verkopen waarbij de opbrengst ten goede komt aan het werk van de Cruyff Foundation. EIGEN VERMOGEN Het vermogen van de Cruyff Foundation wordt aangewend ten behoeve van de doelstelling van de stichting. Voor zover het eigen vermogen niet wordt gepresenteerd als continuïteitsreserve wordt dit gepresenteerd als bestemmingsreserves, bestemmingsfonds of overige reserves, die gedurende de komende jaren zullen worden besteed aan de drie pijlers van de Cruyff Foundation: Cruyff Courts, gehandicaptensport en Schoolplein14. TOEKOMST De Cruyff Foundation heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Van kleine pionier is de Foundation uitgegroeid tot een vaste en dominante speler op het gebied van (gehandicapten)sport, sociale betrokkenheid en educatie. Kenmerkend voor deze groei is de daadkracht waarmee projecten worden opgezet en ingericht. In de komende jaren zal de Foundation moeten blijven bewijzen dat zij de ingezette koers kan continueren en waar mogelijk uitbouwen. Hierbij past een gezonde ambitie, die zich op het gebied van marketing en fondsenwerving zal toespitsen op het uitwerken en verder ontwikkelen van een strategie om structurele inkomsten te genereren. We willen met potentiële partners en relaties meer vanuit co-creatie kunnen samenwerken. Wat kan beter Hoewel de Cruyff Foundation een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt en ook steeds bekender wordt, is de Cruyff Foundation nog steeds op zoek naar een breder draagvlak. Van de drie pijlers binnen het werk van de Cruyff Foundation, moet in het bijzonder de pijler gehandicaptensport goed onder de aandacht worden gebracht. Dit is ook onderdeel van het traject dat we met Business Openers zijn ingegaan: het aanscherpen van onze missie, visie en doelstellingen. Mede door de start van ons laatste initiatief, Schoolplein14, en de geoormerkte donaties voor dit project, zijn we ons nog meer bewust van het belang van het bewaken en uitbreiden van onze structurele inkomsten. Bovendien maken structurele inkomsten dat de Cruyff Foundation minder conjunctuurgevoelig is. Door de groei van de werkzaamheden, activiteiten, evenementen en het aantal werknemers, is het belangrijk om efficiënt en gestructureerd te blijven werken, ook fysiek. Het huidige kantoor in het Olympisch Stadion zal daarom in 2014 zo worden aangepast dat er rustiger en efficiënter kan worden gewerkt. Daarnaast zal ook worden gekeken hoe de Cruyff Foundation efficiënter kan werken, bijvoorbeeld via het werken in de Cloud, en het optimaliseren van geautomatiseerde processen.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

10


Verantwoordingsverklaring In de Verantwoordingsverklaring is beschreven hoe de Cruyff Foundation Goed Bestuur (governance) toepast in de praktijk. Hoe ‘bestuur en uitvoering’ zijn gescheiden van ‘toezicht’. Wat we doen om middelen die ons zijn toevertrouwd, effectief en efficiënt te besteden. En op welke wijze we communiceren met onze belanghebbenden. CODE GOED BESTUUR Het bestuur en de directie van de Cruyff Foundation onderschrijven de drie grondbeginselen van Goed Bestuur die zijn beschreven in de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (Vereniging Fondsenwervende Instellingen, 2005) en die het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) in 2008 heeft opgenomen in het Reglement CBF-Keur: binnen de instelling dient de functie ‘toezicht houden’ duidelijk te zijn gescheiden van het ‘besturen’ dan wel ‘uitvoeren’; -

de instelling dient continu te werken aan een optimale besteding van middelen zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling; de instelling streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en de ontvangst en verwerking van wensen, vragen en klachten.

Scheiding toezicht houden en uitvoeren De Cruyff Foundation wordt bestuurd door een bestuur op afstand. De directeur en het bestuur hebben verschillende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De onderscheiden taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de statuten en het directiereglement. BESTUUR Het bestuur van de Cruyff Foundation is bekend met de bovenstaande principes waaraan voldaan moet worden teneinde het CBF-Keur te kunnen behouden, en dat er geen nauwe familieverbanden of vergelijkbare relaties mogen bestaan tussen leden van het bestuur. In 2012 is Johan Cruijff teruggetreden uit het bestuur. Hij is beschermheer van de stichting geworden. In 2014 zal een nieuwe voorzitter worden gekozen. Het bestuur bestond in 2013 uit de volgende personen met daarbij benoemd hun relevante (neven)functies: Betje van Everdingen (secretaris) Leen Hollander (lid) Ewald Kist (lid)

Bestuurslid St. Artsen voor Kinderen Directeur/eigenaar investeringsmaatschappij Rinefardo Beheer B.V. Bestuurslid VandenEnde Foundation

Leo van Wijk (lid) Henk van der Kwast (penningmeester) CEO Stern Groep Penningmeester Nederlandse Golf Federatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

11


Frank Weijers (lid) Susila Cruijff (lid) Michael van Praag (lid)

Pim Berendsen (lid)

CEO Unilever Benelux Bondsvoorzitter KNVB Lid UEFA-bestuur Ambassadeur ‘Op weg naar een veilig sportklimaat’ (VSK) Director Corporate & Business Development bij Van Gansewinkel Bestuurslid Universiteitsfonds, Tilburg University

Taken en verantwoordelijkheden bestuur Het bestuur van de Cruyff Foundation is een bestuur dat zich voornamelijk bezighoudt met het goedkeuren van het jaarlijkse werkplan inclusief bijbehorende begroting, de jaarrekening en het jaarverslag. Via tussentijdse rapportages stelt het bestuur zich als klankbord op voor de directie en tevens voor de overige medewerkers van de Foundation. Het bestuur komt twee tot drie keer per jaar bijeen. Profielen en achtergrond Bij het benoemen van bestuursleden wordt gekeken naar de achtergrond en affiniteit van de (toekomstige) bestuursleden met de Cruyff Foundation en hun link hiermee. Bestuurslid

Aandachtsgebied

Betje van Everdingen

Onderwijs, goede doelen, marketing

Leen Hollander

Bedrijfsleven, netwerk

Ewald Kist

Financiële instellingen, bedrijfsleven

Leo van Wijk

Bedrijfsleven, internationalisering

Henk van der Kwast

Financiën

Frank Weijers

Marketing, fondsenwerving

Susila Cruijff

Familie

Michael van Praag

Sport, besturen

Pim Berendsen

Bedrijfsleven, marketing

Aan- en aftreden bestuursleden Overeenkomstig de statuten wordt een bestuurslid voor vijf jaar benoemd. Aftredende bestuursleden kunnen herbenoemd worden, maar er geldt wel een maximum aantal zittingsperioden, namelijk tweemaal vijf jaar. In speciale gevallen is een uitzondering hierop mogelijk. Het bestuur van de Cruyff Foundation beslist over een dergelijke uitzondering. In het sociaal jaarverslag is een tabel van aan- en aftreden terug te vinden. Bezoldiging Het bestuur is actief op onbezoldigde basis.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

12


DIRECTIE De directeur en het bestuur hebben verschillende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De onderscheiden taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de statuten en het directiereglement. Taken en verantwoordelijkheden directie Alle taken van de directeur zijn vastgelegd in het directiereglement. Hieronder vallen onder andere de volgende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden: •

het ontwikkelen en na goedkeuring door het bestuur uitvoeren van het beleid van de Cruyff Foundation;

binnen de grenzen van het goedgekeurde beleidsplan, werkplan en begroting is de directeur volledig verantwoordelijk voor al hetgeen noodzakelijk is voor een goede vervulling van het beleid;

de directeur is verantwoordelijk voor de bewaking van de voortgang van de organisatie;

de directeur is verantwoordelijk voor het organiseren van de bestuursvergaderingen.

Bezoldiging directie Het bestuur van de Cruyff Foundation heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt de Foundation de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI en de Code Wijffels als richtlijn (zie www.vfi.nl). In deze adviesregeling is een aantal kenmerken vertaald naar criteria die specifiek voor directiefuncties gelden. Deze criteria zijn: •

omvang van de organisatie;

de complexiteit van de organisatie;

de organisatorische context;

het directiemodel.

De weging van deze criteria leidt tot een zogenaamde BSD-score (Basis Score voor Directiefuncties). In 2011 is de situatie bij de Cruyff Foundation gewogen door extern adviesbureau Hay Group. Dit leidde tot een BSD-score van 370 punten met een maximaal jaarinkomen van EUR 88.094 (1 FTE, 12 maanden). In 2013 heeft intern opnieuw een toetsing plaatsgevonden. Dit leidde tot een BSD-score van 375 punten met een maximaal jaarinkomen van EUR 98.257 (1 FTE, 12 maanden). Het normbedrag bij 0,7 FTE bedraagt € 68.780. Het voor de toetsing aan VFI-maxima relevante werkelijke jaarinkomen van de directie bedroeg in 2013 voor Carole Thate (0,7 FTE/12 maanden): EUR 75.713. De afwijking ten opzichte van de VFI maxima wordt veroorzaakt doordat bij de bezoldiging het bestuur echter ook rekening houdt met het aantal jaren ervaring van de directeur. De hoogte en samenstelling van de bezoldiging wordt in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten. Naast het jaarinkomen maken ook betaalde sociale

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

13


verzekerings- en pensioenpremies en belaste vergoedingen deel uit van de bezoldiging. Ook in 2013 werd de functie van directeur ingevuld door Carole Thate. Meer informatie over haar salaris en beloningen is te vinden bij paragraaf 19. Relevante nevenfuncties directeur: Carole Thate

Lid Amsterdam ComitĂŠ 4 & 5 mei Bestuurslid/vice-voorzitter Koninklijke Nederlandse Hockey Bond Directeur Johan Cruyff Institute Nederland* Op freelance basis werkzaam voor Cruyff Management

* Als directeur van Johan Cruyff Institute Nederland is Carole Thate tekenbevoegd. Er wordt echter leiding gegeven vanuit Johan Cruyff Institute Barcelona en een internationale directeur. Carole Thate ontvangt geen salaris of andere beloning vanuit Johan Cruyff Institute.

GOEDE BESTEDING MIDDELEN Om te zorgen dat middelen die aan de Cruyff Foundation worden toevertrouwd om haar doelstelling waar te maken, zo goed mogelijk worden besteed wordt er jaarlijks een werkplan met bijbehorende begroting opgesteld. Gedurende het jaar zijn er per kwartaal interne evaluaties om er op toe te zien dat de beschreven doelstellingen ook daadwerkelijk worden bereikt en dat de vooraf bepaalde aandachtspunten ook voldoende aan bod komen. Mochten resultaten achterblijven dan wordt intern geĂŤvalueerd wat er nodig is om deze alsnog te halen en wanneer noodzakelijk worden de plannen en/of de begroting bijgesteld. Een dergelijke bijstelling wordt altijd aan het bestuur overlegd en bij akkoord doorgevoerd. WERVING VAN MIDDELEN Bij de verwerving van middelen voldoet de Cruyff Foundation ook op de volgende punten aan de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen: -

De Cruyff Foundation werft haar fondsen op een integere, fatsoenlijke manier. Verkregen middelen besteedt de Cruyff Foundation altijd aan de doelen die bij de verwerving ervan zijn genoemd. De reserves zijn gevormd volgens de VFI-Richtlijn Reserves Goede Doelen. De jaarverslaggeving van de Cruyff Foundation is ingericht volgens Richtlijn 650, Fondsenwervende instellingen. Een externe accountant (Dubois) controleert jaarlijks of de jaarrekening en het jaarverslag aan alle eisen voldoen. Per kwartaal stelt onze partner PwC de kwartaalcijfers op, en bereidt tevens de jaarstukken voor. Het jaarverslag voldoet aan de criteria die hiervoor zijn vastgelegd in de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen.

VERANTWOORDING De directeur legt verantwoording af aan het bestuur. In september vindt de verantwoording via de halfjaarrapportage plaats en aan het einde van het jaar via de jaarrekening. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de plannen voor het volgende jaar, waarna verdere uitwerking van het

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

14


werkplan en de begroting volgt. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de financiële realisatie in het voorafgaande jaar. Voor de jaarrekening worden de richtlijnen van Richtlijn 650 voor Fondsenwervende Instellingen gevolgd en wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre de beoogde doelstellingen ook zijn gerealiseerd. BELEIDSCYCLUS SAMENGEVAT 1. Het jaarlijks werkplan inclusief de begroting wordt uiterlijk opgesteld in de maand november, voorafgaande aan het boekjaar waarop het werkplan en de begroting betrekking hebben; 2. In december wordt het werkplan en de begroting door de directeur ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur; 3. Het werkplan en de begroting bevatten ten minste de volgende onderwerpen: a. terugblik op voorgaande jaar; b. inhoudelijk beleid; c. financiën. 4. Het meerjarenbeleidsplan wordt uiterlijk opgesteld in de maand november voorafgaand aan de boekjaren waarop het meerjarenplan betrekking heeft. In december legt de directeur het meerjarenplan voor aan het bestuur. 5. Het meerjarenplan bevat ten minste de volgende onderwerpen: a. terugblik op voorgaande jaren; b. inhoudelijk beleid voor de (middel)lange termijn; c. financiën voor de (middel)lange termijn. 6. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een jaarrekening opgemaakt, bestaande uit een balans, staat van baten en lasten, een toelichting op de financiën en een verklaring van de accountant betreffende de getrouwheid van de jaarrekening. 7. De directeur legt deze jaarstukken binnen deze termijn voor aan het bestuur, teneinde het bestuur in staat te stellen een advies te formuleren. 8. Iedere bestuursvergadering verstrekt de directeur een financiële rapportage aan het bestuur, die ten minste bestaat uit werkelijke en begrote resultaten, een balans en een staat van baten en lasten.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

15


COMMUNICATIE MET BELANGHEBBENDEN De Cruyff Foundation hecht groot belang aan een open, respectvolle en effectieve communicatie met haar belanghebbenden. MIDDEL

FREQUENTIE

DOELGROEPEN Nederlands publiek

Jeugd

Donateurs

Vrijwilligers

Ambassadeurs

Bedrijfsleven (sponsoren)

Overheden & gemeenten

(Sport)verenigingen & BVO’s

Media

Website

Continu

Social media (Facebook/Twitter) Nieuwsbrieven

Continu

Flyers en brochures

Continu

Jaarverslag

1x p/j

Posters

Continu

Persberichten

80x p/j

Evenementenboekjes

10x p/j

Magazines

2x p/j

Advertenties

8x p/j

Snelwegreclamemasten Filmpjes

16x p/j

Continu

6x p/j √ Op aanvraag

Op aanvraag

√ √ √

√ √

√ 16

√ √


KLACHTENPROCEDURE Conform de door het CBF opgestelde eisen werkt de Foundation met een klachtenprocedure. In deze procedure wordt aangegeven hoe, door wie en binnen welke termijn de klacht moet worden afgehandeld en hoe deze moet worden geregistreerd. Klachten kunnen waardevolle informatie opleveren voor het verbeteren van processen binnen de organisatie of het verbeteren van activiteiten en diensten. Klachten kunnen telefonisch en via email worden doorgegeven en worden geregistreerd door de Office manager. De klacht wordt vervolgens afgehandeld door de betrokken medewerker; dit kan ook een reactie zijn met een doorverwijzing naar een van onze samenwerkingspartners zoals bijvoorbeeld gemeenten.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

17


Begroting 2014

Baten Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden Subsidies van overheden Rentebaten en baten uit beleggingen Som der baten Lasten Besteed aan doelstellingen Projecten Voorlichting en bewustmaking

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten acties van derden Kosten verkrijging subsidies

Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Som der lasten

Resultaat

Begroting 2014 EUR

Realisatie 2013 EUR

Begroting 2013 EUR

Realisatie 2012 EUR

2.785.500 1.550.000 0 80.000

2.060.586 1.693.725 0 74.145

2.056.666 1.640.000 0 80.000

2.013.016 1.676.725 85.984 101.990

4.415.500

3.828.456

3.776.666

3.877.715

3.362.000 325.000

2.947.554 323.347

2.910.912 281.907

2.539.795 291.072

3.687.000

3.270.901

3.192.819

2.830.867

350.000 100.000 15.000

263.602 135.907 38.986

284.158 127.842 37.382

257.224 84.827 35.388

465.000

438.495

449.382

377.439

95.000

142.949

137.066

129.758

4.247.000

3.852.345

3.779.267

3.338.064

168 500

( 23 889)

( 2 601)

539 651

CBF%=12%

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

CBF%=13%

CBF%=13%

CBF%=13%

18


Jaarrekening 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

19


BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na bestemming resultaat)

Ac tiva

2013 E UR

E UR

E UR

2012 E UR

R ef. Materiële vas te activa

4

22,616

30,148

Vorderingen

5

2,294,536

2,152,685

Liquide middelen

6

4,565,049

3,787,377

6,882,201

5,970,210

P as s iva R es erves en fonds en R es erves C ontinuïteitsreserve B estemmingsreserves B estemmingsfonds Overige reserves

7 8 9 10

1,400,958 1,202,558 333,961 279,512

1,236,050 831,828 1,173,000 3,216,989

3,240,878

Langlopende s chulden

11

110,558

446,790

K ortlopende s chulden

12

3,554,654

2,282,542

6,882,201

5,970,210

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

20


STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 Realisatie 2013 EUR

Begroting 2013 EUR

Realisatie 2012 EUR

2.060.586 1.693.725 0 74.145

2.056.666 1.640.000 0 80.000

2.013.016 1.676.725 85.984 101.990

Som der baten

3.828.456

3.776.666

3.877.715

Lasten Besteed aan doelstellingen Projecten Voorlichting en bewustmaking

2.947.554 323.347

2.910.912 281.907

2.539.795 291.072

3.270.901

3.192.819

2.830.867

263.602 135.907 38.986

284.158 127.842 37.382

257.224 84.827 35.388

438.495

449.382

377.439

142.949

137.066

129.758

3.852.345

3.779.267

3.338.064

(23.889)

(2.601)

Ref. Baten Baten uit eigen fondsenwerving Baten uit acties van derden Subsidies van overheden Rentebaten en baten uit beleggingen

14 15 16 17

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten acties van derden Kosten verkrijging subsidies

Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat

18

539.651

Resultaatbestemming 2013 Toevoeging / (onttrekking) aan: Continu誰teitsreserve Bestemmingsreserves Bestemmingsfonds Overige reserves

164.908 370.730 333.961 (893.488) (23.889)

Toekomstige eigen initiatieven van de Cruyff Foundation zijn geen verplichting naar een derde partij en mogen daarom niet in de staat van baten en lasten worden opgenomen. Maar de lasten voor deze eigen initiatieven zijn wel degelijk vastgelegd en gereserveerd (bestemmingsreserves) vanuit het resultaat. De overige vrije reserves zullen zoveel mogelijk in 2014 en volgende jaren worden besteed aan de drie pijlers van de Cruyff Foundation: Cruyff Courts, Schoolplein14 en gehandicaptensport.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

21


KASSTROOMOVERZICHT OVER 2013

R ef.

EUR

Kasstroom uit operationele activiteiten Overs chot op de s taat van baten en las ten

539. 651

8. 732

5 12

(141. 851) 1. 272. 112

K as s troom uit bedrijfs operaties

2012 EUR

EUR

(23. 889)

A anpas s ing voor: Afs chrijvingen V erandering in werk k apitaal: Afname /(toename) vorderingen (Afname) /toename kortlopende s chulden

2013 EUR

9. 942

61. 002 (1. 464. 061) 1. 130. 261

(1. 403. 059)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Inves teringen in materiĂŤle vas te activa K as s troom uit inves terings activiteiten

4

(1. 200)

(1. 200)

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten (Afname) /toename langlopende s chulden

11

(336. 232)

(70. 952)

777. 672

(924. 418)

S tand per 1 januari Mutatie boekjaar

3 787 377 777. 672

4. 711. 795 (924. 418)

S tand per 31 december

4. 565. 049

3. 787. 377

Toename/(Afname) geldmiddelen Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

22


TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN 1

Algemene toelichting

1.1

Doelstelling

Stichting Cruyff Foundation, feitelijk gevestigd te Olympisch Stadion 5, 1076 DE te Amsterdam heeft de volgende doelstellingen: het verlenen van hulp aan jongeren, ongeacht ras, geloof of politieke overtuiging, om hun lichamelijke en geestelijke ontplooiing te bevorderen, met name door het stimuleren van sportbeoefening en lichaamsbeweging; het ondersteunen van organisaties en projecten die de belangen van geestelijk en lichamelijk gehandicapten vertegenwoordigen; het onderzoeken, opzetten en uitvoeren van studies ter bevordering van het lichamelijk en geestelijk welzijn van met name jonge mensen; het op internationale schaal stimuleren en ontplooien van de hiervoor genoemde activiteiten, daaronder begrepen de mogelijkheid om daartoe met gelijkgerichte organisaties in andere landen samen te werken; het bevorderen van vriendschap van volkeren, met name het bevorderen van vriendschap van jongeren in verschillende culturen en samenlevingen, teneinde te komen tot integratie van deze culturen, met name door middel van het stimuleren van gezamenlijke sportbeoefening; al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 1.2

Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de voorschriften van de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen (RFWI). Deze richtlijn is opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, gepubliceerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Het inrichten van de verslaggeving conform deze richtlijn is een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen en behouden van het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). De Cruyff Foundation beschikt sinds 2006 over dit keurmerk. 1.3

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

23


1.4

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening, vormt het bestuur zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 2

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

2.1

Algemeen

De jaarrekening is met name ingericht volgens Richtlijn 650, Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen (aangepast 2013), zoals gepubliceerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving in oktober 2013. Het doel van Richtlijn 650 is inzicht te verschaffen in de werving van fondsen en de daadwerkelijke besteding aan het doel waarvoor deze fondsen geworven zijn. In de jaarrekening wordt op verschillende plaatsen verwezen naar richtlijnen en adviesregelingen van de brancheorganisatie VFI waarbij ook wordt toegelicht hoe deze door Cruyff Foundation worden toegepast. De activa en passiva van de Cruyff Foundation zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, tenzij anders aangegeven in de toelichtingen per balanspost. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. 2.2

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. 2.3

MateriĂŤle vaste activa

MateriĂŤle vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Met op balansdatum verwachte bijzondere waardeverminderingen wordt rekening gehouden. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar paragraaf 2.4. 2.4

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn,

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

24


wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve markt. Een waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de staat van baten en lasten. 2.5

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 2.6

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 2.7

Reserves en fondsen

De reserves en fondsen worden aangehouden voor de drie pijlers van de Cruyff Foundation: Cruyff Courts, gehandicaptensport en Schoolplein14. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de toelichting op de balans per 31 december 2013 (zie referentie 7 en 8). 2.8

Langlopende en kortlopende schulden

Onder de kortlopende schulden zijn opgenomen de nog onbetaalde bedragen die door het bestuur of de directie in het desbetreffende boekjaar of in voorgaande boekjaren als projectverplichtingen zijn goedgekeurd, met een looptijd van maximaal 1 jaar na balansdatum. De langlopende schulden hebben een looptijd van langer dan 1 jaar na balansdatum, en strekken zich uit over een periode tot maximaal 5 jaar na balansdatum. Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

25


3

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

3.1

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald. Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds. Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. Indien aan een bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds wordt gedoteerd dan wel daaruit wordt geput, wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen. 3.2

Baten uit eigen fondsenwerving

Giften Alle giften worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. Supporters De baten uit bedrijfssponsoring worden verantwoord in het jaar dat de sponsorovereenkomst tot stand is gekomen. Partner-, sponsor- en supplierovereenkomsten De baten uit partnerbijdragen worden verantwoord in het jaar dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Indien het echter een overeenkomst voor meerdere jaren betreft, wordt slechts de overeengekomen bijdrage die in het desbetreffende verslagjaar valt verantwoord. Diensten in natura De Cruyff Foundation ontvangt ook steun van bedrijven in de vorm van diensten in natura. Aan deze diensten ligt altijd een contract ten grondslag. De waarde die deze diensten vertegenwoordigen wordt enerzijds als opbrengst uit eigen fondsenwerving aangemerkt,

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

26


anderzijds wordt deze waarde verantwoord onder de kostensoort waarop de desbetreffende dienst betrekking heeft. De diensten in natura worden verantwoord in het jaar waarin de Cruyff Foundation het voordeel geniet van deze diensten. Fondsenwervende evenementen Gedurende het jaar wordt een aantal events georganiseerd met als doel fondsen te werven ten behoeve van de Cruyff Foundation. Naast de eigen evenementen zoals de Cruyff Foundation Cup en Koken met een Doel, doet de Cruyff Foundation ook mee aan de Dam tot Damloop. Verkoop goederen Via de eigen site verkoopt de Cruyff Foundation items zoals armbandjes en bidons. 3.3

Baten uit acties van derden

Loterijen Als baten worden verantwoord de gelden uit de totale door Cruyff Foundation ontvangen nettoopbrengst van de Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij over het desbetreffende boekjaar. De per balansdatum nog te ontvangen bedragen worden als vordering op de balans opgenomen. 3.4

Rentebaten en baten uit beleggingen

Deze bestaan uit rentebaten en worden tijdsevenredig verwerkt. 3.5

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt, opbrengsten zijn misgelopen of een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de stichting de condities voor ontvangst kan aantonen. Subsidies met betrekking tot investeringen in materiĂŤle vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten. 3.6

Personeelsbeloningen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

27


3.7 Pensioenen De stichting heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. 3.8

Besteed aan doelstelling

Verplichtingen jegens projecten worden geacht te zijn aangegaan wanneer daartoe een besluit is genomen door de directie of het bestuur en worden volledig toegewezen aan het jaar waarin het besluit is genomen. 3.9

Kosten eigen organisatie

De kosten eigen organisatie zijn te onderscheiden in kosten die verband houden met het verwerven van de totale baten en in kosten die verband houden met bestedingen in het kader van de doelstellingen. De totale kosten worden verdeeld volgens een verdeelsleutel, die gebaseerd is op het aantal formatieplaatsen en de ingeschatte tijdsbesteding. De kosten eigen organisatie worden verdeeld over: kosten voor baten uit eigen fondsenwerving (15%); kosten voor baten uit acties van derden (4%); kosten voor het verkrijgen van subsidies van overheden (3%); kosten voor projecten (52%); kosten voor voorlichting en bewustmaking (15%); kosten voor beheer en administratie (11%). Deze verdeelsleutel zal in de toekomst via de begroting van het verslagjaar worden vastgesteld. Slechts indien het werkelijke aantal formatieplaatsen en de ingeschatte tijdsbesteding relevant afwijkt van de begroting over het desbetreffende verslagjaar, wordt de bedoelde sleutel nacalculatorisch aangepast. 3.10

Afschrijvingen

MateriĂŤle vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiĂŤle vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 3.11

Rentelasten.

Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

28


TOELICHTING OP DE BALANS 4

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa kunnen als volgt nader worden gespecificeerd: 31-12-2013 E UR V erbouwingen Inventaris Trans portmiddelen

31-12-2012 E UR

9. 972 12. 644 -

13. 913 16. 235 -

22. 616

30. 148

De bedrijfsmiddelen dienen ten behoeve van de bedrijfsvoering behoudens de transportmiddelen die dienen ten behoeve van de doelstelling. De mutaties in de materiële vaste activa zijn als volgt:

Ba la ns per 1 ja nua ri 2013 V erkrijgings prijz en C umulatieve afs chrijvingen B oekwaarde Muta tie s 2013 Inves teringen Afs chrijvingen

Ba la ns per 31 de ce mbe r 2013 V erkrijgings prijz en C umulatieve afs chrijvingen B oekwaarde Afs chrijvings percentages

V erbouwingen E UR

Inventaris E UR

Trans portmiddelen E UR

Totaa l EUR

125. 398 (111. 485)

76. 388 (60. 153)

57. 861 (57. 861)

259.647 (229.499)

13. 913

16. 235

0

30.148

(3. 941) (3. 941)

1. 200 (4. 791) (3. 591)

-

1.200 (8.732) (7.532)

125. 398 (115. 426)

77. 588 (64. 944)

57. 861 (57. 861)

260.847 (238.231)

9. 972

12. 644

0

22.616

20

20

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

20

29


5

Vorderingen

De specificatie van deze post is als volgt:

Te ontvangen bijdragen uit de Nationale P os tcode Loterij N. V . Te ontvangen bijdragen uit de V rienden Loterij N. V . Debiteuren Te ontvangen rente Omz etbelas ting P ens ioenen Overige vooruitbetaalde en te vorderen bedragen

31-12-2013 E UR

31-12-2012 E UR

1. 350. 000 59. 442 418. 652 55. 096 1. 681 1. 498 408. 167

1. 350. 000 80. 237 560. 148 59. 918 2. 563 99. 819

2. 294. 536

2. 152. 685

Op de post debiteuren is voor EUR 4.240 een voorziening opgenomen (2012: nihil). Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reĂŤle waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde gegeven het kortlopende karakter van de vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.

6

Liquide middelen

K as - en banktegoeden Depos ito

31-12-2013 E UR

31-12-2012 E UR

4. 565. 049 -

1. 287. 377 2. 500. 000

4. 565. 049

3. 787. 377

Deze gelden staan ter vrije beschikking van de stichting. Gezien de aard van de activiteiten en het feit dat de Cruyff Foundation afhankelijk is van donaties en giften vindt zij het niet verantwoord deze donaties te beleggen in aandelen of obligaties. Daarom is het beleggingsbeleid van Cruyff Foundation om de overtollige liquide middelen langer vast te zetten op een deposito-rekening om zo een hoger rendement te realiseren. Echter, als gevolg van de economische situatie zijn de rentetarieven van deposito-rekeningen steeds minder hoog en alleen bij langdurig vastzetten is een deposito meer rendabel ten opzichte van een spaarrekening, waarbij het saldo vrij opneembaar is.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

30


7

Continu誰teitsreserve

Dit is een reserve voor het geval de baten tijdelijk of definitief zouden stagneren. Hierdoor kunnen de lopende verplichtingen worden voldaan tijdens een eventuele overbruggings- of liquidatieperiode. Het bedrag is vastgesteld op basis van anderhalf keer de kosten eigen organisatie (zie tevens paragraaf 18). Subsidies en bijdragen, eigen bestedingen en kosten publiciteit en communicatie tellen hierbij niet mee. Het bedrag is voor kortere termijn vastgelegd in verschillende spaarrekeningen. Het verloop van de continu誰teitsreserve is als volgt weer te geven: 2013 E UR

2012 E UR

B alans per 1 januari R es ultaatbes temming

1. 236. 050 164. 908

1. 302. 659 (66. 609)

B alans per 31 december

1. 400. 958

1. 236. 050

8

Bestemmingsreserve

De hieronder verantwoorde reserve is aangewezen voor een speciaal doel. De beperkte doelstellingen van de bestemmingsreserve zijn door het bestuur aangebracht. Het verloop van de bestemmingsreserve is als volgt weer te geven: 2013 E UR B alans per 1 januari R es ultaatbes temming B alans per 31 december

2012 E UR

831. 828 370. 730

468. 832 362. 996

1. 202. 558

831. 828

Het grootste deel van de overige reserves hebben wij bestemd aan de drie pijlers van de Cruyff Foundation: Cruyff Courts, Schoolplein14 en gehandicaptensport (voor jeugd) om zo de kwaliteit en continu誰teit van de belangrijkste activiteiten te waarborgen. Cruyff Courts: Voor iedere pijler is EUR 85.000 bestemd ter bewaking van de kwaliteit van dit bekende project. Daarnaast worden al enige jaren middelen gereserveerd voor de bijdrage aan de vervanging van de kunstgrasmatten van de Cruyff Courts die in Nederland en daarbuiten liggen. De kunstgrasmat van een Cruyff Court heeft een garantieperiode van 8 jaar. Het eerste Cruyff Court is in 2003 gerealiseerd en in 2013 heropend m辿t een nieuwe kunstgrasmat (EUR 20.570). De vervanging van de matten zal altijd in samenspraak met en met cofinanciering van de lokale overheid geschieden. Vanuit de overige reserves is een bedrag van EUR 175.000 toegevoegd aan de bestemming

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

31


‘Vervanging kunstgrasmatten Cruyff Courts’. Vanaf 2015 komen meer en meer Cruyff Courts in aanmerking voor vervanging. Vanuit de visie dat een Cruyff Court een sociaal veilige plek in de wijk moet zijn, is het multifunctioneel inrichten van de omgeving van een Cruyff Court een aandachtspunt voor de Cruyff Foundation. Door het multifunctioneel inrichten van de omgeving kunnen verschillende doelgroepen met elkaar sporten en elkaar ontmoeten. Ook deze toevoeging aan bestaande Cruyff Courts gebeurt in samenwerking met de lokale overheid. Een deel van de overige reserves is voor de multifunctionele uitbreiding bestemd (EUR 50.000). Eind 2012 is EUR 51.658 gereserveerd voor de kosten aan projectondersteuning voor de realisatie van (speciale) Cruyff Courts en de activatie hiervan in het buitenland, waaronder Spanje, Maleisië, Brazilië en Denemarken. Daarnaast is EUR 100.000 vanuit het resultaat gereserveerd met de bestemming Cruyff Courts 6 vs 6 opgenomen (voorheen Cruyff Courts Kampioenen 6 vs 6). Dit is een landelijk toernooi dat de Cruyff Foundation in samenwerking met scholen, gemeenten en Cruyff Colleges organiseert. Schoolplein14: In 2012 is de Cruyff Foundation begonnen met het nieuwe project Schoolplein14. Het doel hiervan is om schoolpleinen zo in te richten dat ze uitnodigen om vooral gezamenlijk te sporten, spelen en bewegen. Voor dit project is een bestemmingsreserve opgenomen van EUR 177.958. Tevens is in 2013 voor een bedrag van EUR 333.961 aan bestemde baten ontvangen. Deze baten zijn opgenomen in een bestemmingsfonds. Gehandicaptensport: Net als voor de andere twee pijlers, is een bedrag van EUR 85.000 vanuit de overige reserves bestemd voor de pijler gehandicaptensport. Kinderen met een handicap zijn enorm gebaat bij sport. Daarom ondersteunt de Cruyff Foundation naast kleine projecten voor deze kinderen, vooral belangrijke sportstimuleringsprojecten in samenwerking met sportbonden en andere stichtingen. Want vooral samen kan nog meer bereikt worden. Door middelen voor deze pijler te reserveren kunnen we de kwaliteit en continuïteit van deze belangrijke samenwerkingen waarborgen, ook wanneer de structurele inkomsten stagneren of de geoormerkte inkomsten bijvoorbeeld ten behoeve van de Cruyff Courts en Schoolplein14 groeien. Sinds een aantal jaar realiseert de Cruyff Foundation ook Speciale Cruyff Courts. Dit is een veldje dat is aangepast aan de behoeften en wensen van jeugd met een beperking. Een Speciaal Cruyff Court wordt gerealiseerd bij zorginstellingen, revalidatiecentra en speciaal onderwijs. Als belangrijk onderdeel van de pijler gehandicaptensport is EUR 125.000 voor de Speciale Cruyff Courts bestemd.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

32


De bestemmingsreserve is als volgt te splitsen over de beperkte doelstellingen:

Reserve vervanging kunstgrasmatten Cruyff Courts Reserve Cruyff Courts algemeen Reserve aanvullingen Cruyff Courts t.b.v. multifunctionaliteit Reserve projectmanagement Cruyff Courts Buitenland Reserve Schoolplein14 Reserve Cruyff Courts Kampioenen 6v 6 Reserve Speciale Cruyff Courts algemeen Reserve meerjarige sportstimuleringsprojecten

Verloopoverzichten Cruyff Courts

Cruyff Courts Alg. 85.000 -

525.170 175.000 (20.570) -

10.000 50.000 (10.000) -

Balans per 31 december

85.000

679.600

50.000

Schoolplein 14

Balans per 1 januari Bij: Dotatie Af: Onttrekking Af: Vrijval

145.000 285.000 (252.042) -

Balans per 31 december

31-12-2012 EUR

679.600 85.000 50.000 177.958 125.000 85.000

525.170 10.000 51.658 145.000 100.000 -

1.202.558

831.828

Vervanging MultiProjectkunstgrasmatten functionaliteitmanagement

Balans per 1 januari Bij: Dotatie Af: Onttrekking Af: Vrijval

Verloopoverzicht Schoolplein14

31-12-2013 EUR

Cruyff Courts Kampioenen

51.658

100.000

(51.658) -

(74.269) (25.731)

-

-

177.958

Speciale Cruyff Courts Alg.

Sport Stimulering

Totaal

Balans per 1 januari Bij: Dotatie Af: Onttrekking Af: Vrijval

125.000 -

85.000 -

831.828 805.000 (408.539) (25.731)

Balans per 31 december

125.000

85.000

1.202.558

Verloopoverzichten Gehandicaptensport

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

33


9

Bestemmingsfonds

Bestemmingsfonds Schoolplein14 Het verloop van het bestemmingsfonds is als volgt weer te geven: 2013 EUR

2012 EUR

Balans per 1 januari Resultaatbestemming

333.961

-

Balans per 31 december

333.961

0

De Cruyff Foundation krijgt steeds vaker te maken met geoormerkte inkomsten. Deze inkomsten zijn veelal eenmalig en worden in de regel uitgegeven in het jaar van ontvangst. In december 2013 zijn echter fondsen geworven met de bestemming Schoolplein14, die nog niet zijn besteed en daarom als bestemmingsfonds in de jaarrekening zijn opgenomen.

10

Overige reserves

Het verloop van de overige reserves is als volgt weer te geven: 2013 E UR B alans per 1 januari R esultaatbestemming B alans per 31 december

1, 173,000 (893,488) 279,512

2012 E UR 929, 736 243, 264 1, 173, 000

De overige reserves zijn dat deel van het vermogen, waaraan zowel door derden als door de organisatie nog geen bestemming is gegeven. De overige vrije reserves zullen zoveel mogelijk in 2014 en volgende jaren worden besteed aan projecten. Daarmee is in de begrotingen voor die jaren rekening gehouden.

11

Langlopende schulden

B alans per 1 januari Mutatie in het boekjaar B alans per 31 december

2013 E UR

2012 E UR

446. 790 (336. 232)

517. 742 (70. 952)

110. 558

446. 790

Onder deze post zijn de projectbesluiten opgenomen met een looptijd langer dan een jaar. Projectbesluiten met een looptijd langer dan 5 jaar zijn niet aanwezig.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

34


Verloopoverzicht projectverplichtingen 2013 E UR B alans per 1 januari B ij: Toevoegingen op bas is van goedgekeurde projectbes luiten Af: V rijval door negatieve projectbes luiten (incl. S t. C ruyff C ourts K NV B V elden) Af: Overmakingen 2013 B alans per 31 december

Langlopend deel K ortlopend deel

2. 474. 756 1. 926. 713 (340. 888) (1. 692. 320) 2. 368. 261

110. 558 2. 257. 703

referentie 12

2. 368. 261

12

Kortlopende schulden

Nog te betalen aan projecten V ooruitontvangen UE F A Af te dragen omz etbelas ting Nog te bes teden s ubs idies Nog te betalen kos ten inz ake s ubs idies C rediteuren Te betalen vakantiegeld en -dagen Te betalen loonheffing Accountants kos ten Overige s chulden en vooruitontvangen bedragen

31-12-2013 E UR

31-12-2012 E UR

2. 257. 703 913. 132 46. 232 44. 910 38. 766 26. 144 11. 900 215. 867

2. 027. 966 19. 834 5. 598 36. 068 33. 771 18. 890 11. 900 128. 515

3. 554. 654

2. 282. 542

Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar met uitzondering van het vooruit ontvangen bedrag UEFA. Hiervan heeft een bedrag van circa â‚Ź 450.000 een looptijd langer dan een jaar.

13

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Rechten 80dB heeft zich door middel van een contract verplicht tot het beheren en onderhouden van de website www.cruyff-foundation.org. Dit contract loopt tot 31 december 2015. ATC heeft zich door middel van een contract verplicht tot een financiĂŤle bijdrage aan de Cruyff Foundation met een waarde van EUR 10.000 per contractjaar, en eventueel een aanvullende bijdrage van EUR 5.000. Dit contract loopt tot 31 december 2013.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

35


AkzoNobel heeft zich door middel van een contract verplicht tot een financiële bijdrage aan de Cruyff Foundation met een waarde van EUR 100.000 per contractjaar. Dit contract loopt tot 31 december 2015. Audi heeft zich door middel van een contract verplicht tot het beschikbaar stellen van vier auto’s aan de Cruyff Foundation met een waarde van EUR 45.000 per contractjaar. Dit contract loopt tot februari 2014. Bovag heeft zich door middel van een contract verplicht tot een financiële bijdrage aan de Cruyff Foundation met een waarde van minimaal EUR 25.000 per contractjaar. Dit contract loopt tot 31 oktober 2014. British Telecom heeft zich door middel van een contract verplicht tot een financiële bijdrage aan de Cruyff Foundation met een waarde van minimaal EUR 56.400 per contractjaar. Dit contract loopt tot 31 december 2014. Champions Lounge is een exclusieve Skylounge in de Amsterdam Arena en stelt twee seats beschikbaar. Dit contract loopt tot 30 juli 2014 en is door middel van een mondelinge toezegging verlengd. Conclusion Mobiliteit heeft zich door middel van een contract verplicht tot een financiële bijdrage aan de Cruyff Foundation met een waarde van EUR 50.000 per contractjaar. Dit contract loopt tot 30 november 2015. Cruyff Classics heeft zich door middel van een contract verplicht tot een financiële bijdrage aan de Cruyff Foundation met een waarde van EUR 50.000 per contractjaar. Dit contract loopt tot 31 mei 2015. Hill+Knowlton Strategies heeft zich door middel van een contract verplicht tot levering van advies op het gebied van communicatievraagstukken aan de Cruyff Foundation met een waarde van EUR 72.000 per contractjaar. Dit contract loopt tot 31 december 2014. House of Marley heeft zich door middel van een contract verplicht tot een financiële bijdrage aan de Cruyff Foundation met een waarde van minimaal EUR 30.000 per contractjaar. Dit contract loopt tot 31 mei 2015. In Person heeft zich door middel van een contract verplicht tot levering van dienstverlening op het gebied van werving, selectie en begeleiding van vrijwilligers ten behoeve van evenementen van de Cruyff Foundation. Dit contract heeft een waarde van EUR 25.000 per contractjaar en loopt tot 30 juni 2014. Interbest stelt ruimte beschikbaar op haar reclamemasten langs de snelweg. Deze samenwerking

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

36


loopt tot 13 maart 2014. Intersport heeft zich door middel van een contract verplicht tot een financiële bijdrage aan de Cruyff Foundation met een waarde van EUR 60.000 gedurende de looptijd van het contract. Dit contract loopt tot 31 december 2014. Medux heeft zich door middel van een contract verplicht tot een financiële bijdrage aan de Cruyff Foundation met een waarde van EUR 20.000 per contractjaar. Dit contract loopt tot 31 juli 2016. Nijha heeft zich door middel van een contract verplicht tot een financiële bijdrage aan de Cruyff Foundation met een waarde van EUR 60.000 per contractjaar. Dit contract loopt tot 31 december 2013. PwC heeft zich door middel van een mondelinge toezegging verplicht tot levering van administratieve diensten aan de Cruyff Foundation met een waarde van EUR 35.000 per contractjaar, dit contract loopt tot en met 31 december 2013. State Street heeft zich door middel van een contract verplicht tot een financiële bijdrage aan de Cruyff Foundation met een waarde van EUR 20.000 per contractjaar, dit contract loopt tot 14 september 2014. Stichting Olympisch Stadion heeft zich door middel van een contract verplicht tot het ter beschikking stellen van het Olympisch Stadion voor verschillende elementen ten behoeve van de Cruyff Foundation met een waarde van EUR 45.000 per contractjaar. Dit contract loopt tot en met 31 december 2013. TenCate heeft zich door middel van een contract verplicht tot een financiële bijdrage van EUR 20.000 per contractjaar, dit contract loopt tot en met 13 september 2014. Trendbox heeft zich door middel van een contract beschikbaar gesteld als het bureau voor strategisch marktonderzoek. Dit contract loopt tot 31 december 2015. Ultimum heeft zich door middel van een contract verplicht tot levering van ICT-dienstverlening aan de Cruyff Foundation met een waarde van EUR 15.000 per contractjaar. Dit contract loopt tot 31 december 2014. Unilever heeft zich door middel van een contract verplicht tot een financiële bijdrage aan de Cruyff Foundation met een waarde van EUR 50.000 per contractjaar. Dit contract loopt tot 31 mei 2014. United State of Fans heeft zich door middel van een contract verplicht tot levering van advies omtrent de positionering en activering van marketing- en fondsenwervingsvraagstukken aan de Cruyff Foundation met een waarde van EUR 70.000 per contractjaar. Dit contract loopt tot 31

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

37


december 2014. Van Doorne heeft zich door middel van een contract verplicht tot levering van juridische diensten aan de Cruyff Foundation met een waarde van EUR 12.500 per contractjaar. Dit contract loopt tot 31 december 2014. Meerjarige financiĂŤle verplichtingen De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van kantoorruimte in het Olympisch Stadion nummer 5) te Amsterdam. Het contract eindigt op 30 april 2019. De huurprijs zal het komende jaar circa EUR 46.500 bedragen. Dit is inclusief twee parkeerplaatsen. Eind boekjaar zijn de verplichtingen uit hoofde van huur als volgt te specificeren: Te betalen: Binnen een jaar Tussen een jaar en vijf jaar

EUR 46.500 186.000

De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van een kopieerapparaat. Het contract eindigt op 15 juni 2015. De huurprijs zal het komende jaar circa EUR 5.600 bedragen. Eind boekjaar zijn de verplichtingen uit hoofde van huur voor het kopieerapparaat als volgt te specificeren: EUR Te betalen: Binnen een jaar 5.600 Meer dan een jaar 2.800

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

38


TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 14

Baten uit eigen fondsenwerving

Donaties en giften Inkomsten UE F A P artnerovereenkomsten B edrijfssupporter Offic ial supplier Diensten in natura Inkomsten C ruyff F oundation C ommunity P rogram V erkoop goederen*

R ealisatie 2013 E UR

B egroting 2013 E UR

R ealisatie 2012 E UR

1, 028, 637 86, 868 522, 809 13, 914 30, 833 319, 500 41, 810 16, 215

1,223,000 0 396, 666 57, 500 30, 000 319, 500 0 30, 000

1, 242,621 0 363,343 33,000 30,833 319,500 0 23,719

2, 060, 586

2,056,666

2, 013,016

* De brutowinst is EUR 16.215. De netto-omzet bedraagt EUR 19.374. Het bedrag van EUR 30.000 dat is begroot voor 2013 is de netto-omzet.

15

Baten uit acties van derden

V riendenLoterij N. V . Nationale P os tcode Loterij N. V .

R ealis atie 2013 E UR

B egroting 2013 E UR

R ealis atie 2012 E UR

252. 975 1. 440. 750

290. 000 1. 350. 000

326. 725 1. 350. 000

1. 693. 725

1. 640. 000

1. 676. 725

Dit betreft de bedragen die door de Nationale Postcode Loterij N.V. te Amsterdam contractueel zijn toegezegd aan de Cruyff Foundation uit hoofde van de overeenkomst tussen beide partijen die per 1 januari 2011 is ingegaan en een looptijd heeft van vier jaar. De Cruyff Foundation ontvangt jaarlijks een bijdrage van EUR 1.500.000. Vanaf 2012 participeert de Cruyff Foundation echter in het Droomfonds. Dit betekent dat de organisatie vanaf 2012 daarvoor 10% van haar loterijbijdrage inlegt. Het Droomfonds wil nieuwe, moedige en baanbrekende initiatieven mogelijk maken en ruimte creëren om groots en oplossingsgericht te denken. De vaste beneficiënten die een miljoen euro of meer ontvangen van de Nationale Postcode Loterij en aan het fonds bijdragen, kunnen een aanvraag indienen. Naast bovengenoemde overeenkomst met de Nationale Postcode Loterij, blijft de Cruyff Foundation ook samenwerken met de VriendenLoterij. De samenwerking betreft geoormerkte, gezamenlijke acties, vaak met een derde partij zoals Veronica of de Telegraaf. In 2013 zijn geen nieuwe gezamenlijke acties gestart. De geoormerkte afdracht van EUR 252.975 bedroeg de opbrengsten afkomstig uit acties, gestart in eerdere jaren, zoals de landelijke actie ‘Grootste Bingo

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

39


Ooit’, uitgevoerd in 2008, acties van eind 2008 en 2009 waarbij ook Texaco partner was, een WKactie in 2011 en een EK-actie in 2012. Ook de komende jaren zal de Foundation opbrengsten ontvangen uit bovengenoemde acties omdat deze gelabeld zijn aan de verkoop van loten en deze over het algemeen meerdere jaren doorlopen.

16

Subsidies van overheden

Minis terie van V W S inz ake C ruyff C ourts Antillen en Aruba V oormalig minis terie V R OM t. b. v. C F C ommunity P rogram (MLW )

17

B egroting 2013 E UR

R ealis atie 2012 E UR

0

0

56. 484

0

0

29. 500

0

0

85. 984

R ealis atie 2013 E UR

B egroting 2013 E UR

R ealis atie 2012 E UR

74. 145

80. 000

101. 990

74. 145

80. 000

101. 990

Rentebaten en baten uit beleggingen

R entebaten

18

R ealis atie 2013 E UR

Lastenverdeling

De kosten eigen organisatie zijn verdeeld naar bestemming op basis van verdeelsleutels. Deze verdeelsleutels zijn gebaseerd op de in het boekjaar geschatte bestede tijd. De bestedingsratio’s voor het jaar 2013 en de ontwikkeling van deze ratio’s in de periode 2012-2013 zijn in de onderstaande tabel weergegeven.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

40


Voor de stichting gelden de volgende percentages: Realisatie 2013 EUR

Begroting 2013 EUR

Realisatie 2012 EUR

Kosten besteed aan doelstelling als % van de totale baten

85%

85%

73%

Kosten besteed aan eigen fondsenwerving als % van de baten uit eigen fondsenwerving

13%

14%

13%

Kosten beheer en administratie als % van de som der lasten

4%

4%

4%

Kosten besteed aan doelstelling als % van de som der lasten

85%

84%

85%

101%

100%

86%

Totale lasten als % van de som der baten

Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de totale lasten met de verdeling naar de verschillende bestemmingen.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

41


Toelichting lastenverdeling

Bestemming

Doelstelling

Lasten Projecten 52%

Eigen bestedingen

Voorlichting

Eigen

en bewust-

fondsen-

Acties

Subsi-

making

werving

derden

dies

15% EUR

Subsidies en bijdragen

Werving baten

EUR

15% EUR

2.180.558

4%

3%

EUR

EUR

Beheer en

Totaal

Begroot

Totaal

administratie

2 013

2013

2012

11% EUR

83.926

EUR

EUR

EUR

2.264.484

2.216.967

1.920.857

114.715

6.773

6.773

1.806

1.355

4.967

136.388

91.000

89.834

166.615

176.478

116.733

12.817

9.612

35.246

517.501

599.800

503.340

298.553

86.121

86.121

22.966

17.224

63.155

574.140

550.000

487.597

27.338

7.886

7.886

2.103

1.577

5.783

52.573

50.000

50.469

31.671

9.136

9.136

2.436

1.827

6.700

60.906

50.000

48.445

Publiciteit en communicatie Salarissen en sociale lasten Pensioenlasten Overige personele lasten Huisvestingskosten

29.689

8.564

8.564

2.284

1.713

6.280

57.094

51.500

49.654

Kantoorkosten

33.444

9.647

9.647

2.573

1.929

7.075

64.315

56.000

61.457

64.970

18.741

18.741

4.998

3.748

13.744

124.943

114.000

126.410

2.947.554

323.347

263.602

135.907

38.986

142.949

3.852.345

Overige algemene kosten

42

3.779.267

3.338.064


19

Uitvoeringskosten

Bezoldiging directie Het bestuur van de Cruyff Foundation heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. Het bestuur van de Cruyff Foundation heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning volgt de Foundation de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van VFI en de Code Wijffels als richtlijn (zie www.vfi.nl). In deze adviesregeling is een aantal kenmerken vertaald naar criteria die specifiek voor directiefuncties gelden. Deze criteria zijn: •

omvang van de organisatie;

de complexiteit van de organisatie;

de organisatorische context;

het directiemodel.

De weging van deze criteria leidt tot een zogenaamde BSD-score (Basis Score voor Directiefuncties). In 2011 is de situatie bij de Cruyff Foundation gewogen door extern adviesbureau Hay Group. Dit leidde tot een BSD-score van 370 punten met een maximaal jaarinkomen van EUR 88.094 (1 FTE, 12 maanden). In 2013 heeft intern opnieuw een toetsing plaatsgevonden. Dit leidde tot een BSD-score van 375 punten met een maximaal jaarinkomen van EUR 98.257 (1 FTE, 12 maanden). Het normbedrag bij 0,7 FTE bedraagt € 68.780. Het voor de toetsing aan VFI-maxima relevante werkelijke jaarinkomen van de directie bedroeg in 2013 voor Carole Thate (0,7 FTE/12 maanden): EUR 75.713. De afwijking ten opzichte van de VFI maxima wordt veroorzaakt doordat bij de bezoldiging het bestuur echter ook rekening houdt met het aantal jaren ervaring van de directeur. Dienstverband •

Naam

: C. Thate

Functie

: Directeur

Aard van de (looptijd) : onbepaald

Uren

: 25 (op basis van 36-urige werkweek)

Parttimepercentage

: 70 (vorig jaar 70)

Periode

: 1/1/2013 - 31/12/2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

43


Het salaris van de directeur van de Cruyff Foundation bedraagt:

Bezoldiging

Realisatie 2013 EUR

Realisatie 2012 EUR

70.104

69.408

5.609

5.553

0 0

0 0

75.713

74.961

9.078 2.799 16.738 0 0

9.160 625 15.413 0 0

104.328

100.159

Jaarinkomen •

Brutosalaris

Vakantiegeld

Eindejaarsuitkering 13 /14 maand

Variabel jaarinkomen

e

e

Totaal jaarinkomen •

Sociale lasten (werkgeversdeel)

Belastbare vergoedingen/bijtellingen

Pensioenlasten (werkgeversdeel)

Overige beloningen op termijn

Uitkeringen beëindiging dienstverband

Totaal bezoldiging

Aan de directie zijn verder geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

20

Verschillenanalyse begroting

De Cruyff Foundation laat op een aantal onderdelen een klein verschil zien tussen de begroting 2013 en het uiteindelijke resultaat 2013. De gerealiseerde inkomsten zijn iets hoger uitgekomen dan de begrote som der baten. De partnerinkomsten, inkomsten vanuit acties van derden en de opbrengst van het evenement Koken met een Doel zijn hoger uitgekomen dan begroot. Maar aan de andere kant zijn de overige donaties lager uitgevallen. Dit heeft een aantal oorzaken: de laatste jaren verminderen de grotere eenmalige giften en daar is 2013 helaas geen uitzondering op geweest en de voor de eerste keer opgenomen begrote opbrengsten van het Cruyff Foundation Seminar bleken niet realistisch te zijn. Al met al zijn de inkomsten toch hoger uitgevallen en heeft de Cruyff Foundation ook meer kunnen besteden aan de doelstellingen, waaronder aan de Speciale Cruyff Courts.

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

44


21

Medewerkers

De Cruyff Foundation is het jaar 2013 begonnen met twaalf medewerkers. Gedurende het jaar hebben de volgende mutaties plaatsgevonden: •

Twee oud-stagiaires zijn tijdelijk in dienst getreden; een had een overeenkomst tot en met eind september, de andere overeenkomst loopt tot september 2014.

In maart is een medewerker in dienst getreden die de communicatie rondom de nieuwe pijler Schoolplein14 en overige projecten doet.

Per 1 september is een nieuwe marketing manager in dienst getreden ter vervanging van de vorige marketing manager.

In verband met een zwangerschapsverlof is per 1 oktober nog een tijdelijke vervanger in dienst

getreden. De Cruyff Foundation is het jaar 2013 geëindigd met 15 medewerkers, in totaal twaalf FTE’s. Daarnaast waren er verspreid over heel 2013 acht stagiaires actief voor de Foundation. De bestuurders zijn actief op onbezoldigde basis. De Cruyff Foundation kent een eenhoofdige directie. De directeur is in loondienst. Aan bestuurders en directie zijn geen leningen, garanties of voorschotten verstrekt.

22

Ondertekening en controleverklaring

Deze jaarrekening is opgesteld door de directie. De finale versie van de jaarrekening is .. mei 2014 aan de bestuursleden ter goedkeuring voorgelegd. Amsterdam, Stichting Cruyff Foundation, .. mei 2014 De heer L. Hollander Bestuurslid

De heer E. Kist Bestuurslid

De heer L. van Wijk Bestuurslid

De heer H. van der Kwast Penningmeester

De heer F. Weijers Bestuurslid

Mevrouw S. Cruijff Bestuurslid

Michael van Praag

De heer P. Berendsen

Bestuurslid

Bestuurslid

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

45


OVERIGE GEGEVENS

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

46


CONTROLEVERKLARING

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

47


BIJLAGE – OVERZICHT PROJECTEN Tandemclub Limburg Open dag breedtesport voor kinderen en volwassenen met een beperking Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 1.500,Sportservice Noord-Brabant Sport kennismakingsdag voor kinderen en volwassenen met een beperking Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 750,Sport Fryslân G-voetbaltoernooi 4 tegen 4 Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 1.000,FitLight Trainer Innovatief en uitdagend trainingssysteem voor revalidatie Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 3.599,75 Emma Kinderziekenhuis Mede mogelijk maken van sportaanbod voor patiënten Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 4.500,Mentelity Foundation Ondersteuning van de doelen op het gebied van gehandicapten wintersport Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 40.000,Stichting Michiel Boccia Zwolle Jaarlijks Boccia-toernooi Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 1.000,Rebusactiviteiten School Lyndesteyn Zeil- en outdoorweekend voor kinderen met een handicap Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 5.000,-

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

48


Stoer Winterweken Wintersport voor vier mytylscholen en 20 individuele kinderen met een beperking Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 18.600,Segbroek College Integratiesportdag voor ca. 200 leerlingen van mytyl-tyltylschool en regulier middelbaar onderwijs Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 2.400,Stichting G-voetbal G-voetbaltoernooi Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 500,Stichting Action jeugd sportkampen Vakantie sportweek voor jongeren die leven onder de armoede grens of cluster 4 indicatie hebben Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 2.500,Cruyff Court Aron Winter Veld – vervanging Vervanging kunstgrasmat na 10 jaar Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 20.570,G-tennis Fortuna sportvereniging Tennislessen voor kinderen met een verstandelijke handicap Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 2.500,Atletiekvereniging AAA Schoolatletiekdag speciaal onderwijs Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 500,G-voetbalweekend Tilburg 2013 Voetbalevenement voor mensen met een beperking Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 1.000,Stichting Ruiterweekend Gehandicapten Ruiterweekend voor jongeren met een handicap Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 2.000,-

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

49


Stichting Judo Ryu Kensui G-judo toernooi Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 500,Stichting Fonds Hartewensen Sportdag voor ca. 150 kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige handicap Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 1.000,PlusVoetbal SV Reeshof Voetbaltoernooi voor kinderen met autisme Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 500,Nederlands Visueel-Gehandicapten Ski Vereniging Kennismakingsdag skiën Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 1.370,Tyltylcentrum de Twitte Vogel Uitwisselingssportdag Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 1.000,Stichting Culemborg in Beweging G-sportdag Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 1.000,Stichting SAM Ontwikkeling prototype game in Dolphin Dome Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 60.000,Bas van de Goor Foundation Sportdagen en sportkampen voor kinderen met diabetes Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 25.000,Wigwam vakanties Nederland Ondersteuning sport- en spelactiviteiten tijdens vakantieweken voor het gehandicapte kind Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 10.000,-

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

50


Stichting Colombine Activatie van sport- en spelactiviteiten voor zieke en/of gehandicapte kinderen Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 7.500,Amsterdam Huskies Vijf Sledgehockey-clinics voor mytylscholen Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 1.000,Cruyff Court Cello Hoger uitvallen van kosten in verband met wijziging btw. Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 3.836,26 Stichting Aangepast Actief Nederland Watersportweekend voor jongeren met een lichamelijke beperking Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 1.000,Sport programma Elandsdoorn Sportproject voor mensen met een handicap op het Cruyff Court in Elandsoorn Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 39.000,50 NOC*NSF Samenwerking ‘Zoektocht Paralympisch Talent 2013’ Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 40.000,Nevobo Bijdrage projectplan ‘Zitvolleybal vol ambitie’ Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 15.500,Cruyff Court Sao Paulo Project op Cruyff Court Sao Paulo voor kinderen uit de wijk Emilio Materazzo 2013 -2015 Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 30.000,BVKM sportdag Sportdag voor jongeren met een groeistoornis Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 1.850,-

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

51


Cruyff Court Baarn Realisatie van een Cruyff Court in Baarn Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 22.500,Cruyff Court Marco van Ginkel Realisatie van het Cruyff Court Marco van Ginkel in Scherpenzeel Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 85.000,Cruyff Court Salavador da Bahia Realisatie van het Cruyff Court in Salavador da Bahia, Brazilië Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 75.000,Atletiekunie Ondersteuning projectplan ‘Atletiek voor iedereen’ Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 35.000,Cruyff Court Akko Realisatie van het Cruyff Court in Akko, Israël Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 25.750,Cruyff Court Xavi Realisatie van het Cruyff Court Xavi in Terrassa, Spanje Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 60.000,Artsen voor kinderen, fitkids Verlenging samenwerking/ondersteuning met fitkids 2013-2014 Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 58.462,Bas van de Goor Foundation WK junior Diabetes 2014 Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 10.000,Cruyff Court de Kiem Realisatie Speciaal Cruyff Court de Kiem bij onderwijsinstelling de Kiem in Dordrecht Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 90.976,78

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

52


Cruyff Court Cello Kosten realisatie Speciaal Cruyff Court Cello zijn hoger uitgevallen Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 9.047,78 Nederlandse Basketball Bond Ondersteuning project ‘Jeugdrolstoelbasketbal’ Projectperiode: 2012 Bijdrage: € 35.000,KNRB Ondersteuning project ‘Twee sporen naar succes vanuit een sterk fundament’ Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 2.500,Multifunctionele uitbreiding Cruyff Court Parkwijk Haarlem Multifunctionele uitbreiding Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 15.000,Multifunctionele uitbreiding Cruyff Court Almelo Multifunctionele uitbreiding Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 20.000,Multifunctionele uitbreiding Cruyff Court Rotterdam Charlois Multifunctionele uitbreiding Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 20.000,Cruyff Court Geldrop-Mierlo Realisatie van het Cruyff Court in Geldrop-Mierlo Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 22.500,Cruyff Court Ariane de Ranitz Realisatie van het Speciaal Cruyff Court Ariane de Ranitz Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 140.000,-

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

53


Cruyff Court Kentalis Zoetermeer Realisatie van het Speciaal Cruyff Court Kentalis Zoetermeer Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 140.000,Cruyff Court Cordaan Realisatie van het Speciaal Cruyff Court Cordaan Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 140.000,Wheelchair Tennis Development Fund 2014-15 Ondersteuning rolstoeltennisprogramma in ontwikkelingslanden Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 68.000,Junior Program 2014 ITF junior rolstoeltennisprogramma 2014 Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 52.000,Cruyff Court Eerbeek Realisatie van het Cruyff Court in Eerbeek Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 22.000,Cruyff Foundation Spanje Sportprojecten voor kinderen met een handicap in Spanje Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 150.000,Cruyff Court Haren Beatrixoord Realisatie van het Speciaal Cruyff Court Beatrixoord in Haren Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 140.000,Cruyff Court Kempenhaege Realisatie van het Speciaal Cruyff Court Kempenhaege Projectperiode: 2013 Bijdrage: € 140.000,-

Negatieve projectbesluiten Voor de openstaande bedragen uit voorgaande jaren die niet meer zullen worden uitgegeven aan de desbetreffende projecten, is een negatief projectbesluit gemaakt. Projectperiode 2002-2013 Bedrag: -/- € 340.887,84

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 CRUYFF FOUNDATION

54

Jaarrekening 2013 Johan Cruyff Foundation  

Financieel jaarverslag 2013 Johan Cruyff Foundation

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you