Page 1

1 10/11/2018 11:43 AM

มร.ชร. ระดมเครือข่ ายเขตเหนือรับ กก. โชว์ 16 บูธทูบีฯ อีก 2 งานวิจยั สู่ “ระดับยอดเพชร”


จดหมายข่าวราชภัฎเชียงราย 2

มร.ชร. ระดมเครือข่ ายเขตเหนือรับ กก. โชว์ 16 บูธทูบีฯ อีก 2 งานวิจัยสู่ “ระดับยอดเพชร”

มรมทูบีฯ มร.ชร. แกนนา ระดมพลังชมรมทูบีฯ เครื อข่าย 14 สโมสรนศ.ในมหาวิทยาลัย และ ภาครัฐและเอกชนเขตเชียงราย-พะเยา-ลาปาง 16 ชมรม จากทุกประเภทร่ วม จัดนิทรรศการมีชีวติ พร้อม ผลงานในรอบปี ต้อนรับคณะกรรมการส่ วนกลางประเมินผลงาน “ระดับยอดเพชร” 6 ก.ค.นี้ ที่หอ ปรัชญา ร.9 ส่ วนทูบีฯ มร.ชร. จะนาเสนอนวัตกรรมงานวิจยั ทูบีฯสู่ “ระดับเพชร” ที่คน้ พบแนวทางสุ ดเจ๋ ง ทั้ง 2 เรื่ องเพื่อมัดใจกรรมการ ผศ.ดร.วริ นทรี ย ์ เยาว์ธานี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ฐานะเลขานุการ ชมรมทู บีนมั เบอร์ วนั มร.ชร. (แห่งแรกในประเทศไทย) รักษามาตรฐานต้นแบบ (รมบ.) “ระดับยอดเพชร” ปี ที่ 2 เปิ ดเผยว่า ชมรมทูบีฯ และเครื อข่ายชมรมฯจากสโมสรนักศึกษาใน มร.ชร.จาก 14 คณะ /สานักวิชาฯ และ เครื อข่ายชมรมทูบีฯ ประเภทต่างๆ ในจังหวัด เชียงรายและชมรมทูบีฯ ระดับอาชีวะและอุดมศึกษาเขต ภาคเหนื อ จานวน 16 เครื อข่าย จะร่ วมกันจัดงานต้อนรับคณะกรรมการ “การติดตามและประเมินผลการ ดาเนินงานชมรมทูบีฯ ระดับยอดเพชร” รอบลงพื้นที่ประจาปี 2561 ในวันที่ 6 กรกฏาคม นี้ เวลา 08.30 น. ที่หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มร.ชร. ทั้งนี้เมื่อเร็ วๆ นี้ ได้ประชุ มร่ วมกับผูแ้ ทนจากคณะ/สานัก ต่างๆ และผูม้ ี ส่ วนเกี่ยวข้องใน มร.ชร. มาแล้วซึ่ งทุกคณะมีขอ้ ตกลงร่ วมกันในการจัดงานใน ครั้งนี้


3 จดหมายข่าวราชภัฎเชียงราย

“กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นก่อนเดินทางไปประกวดระดับชาติในฐานะตัวแทนชมรมทูบีฯ ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาภาคเหนือ ราวกลางเดือนเดียวกันนี้ ที่ศูนย์ประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี เหมือน ทุกปี ซึ่ งปี นี้เป็ นปี ที่ 16 แล้ว ทั้งนี้เพื่อนาเสนอผลงานความก้าวหน้าในการดาเนิ นงานด้านต่างๆ ของชมรม ฯ ใน รอบปี ที่ผา่ นมาต่อคณะกรรมการว่ามีนวัตกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจ รวมทั้งกิจกรรมและผลงาน อื่นๆ ที่แสดงให้เห็นความก้าวหน้าและ เป็ นประโยชน์ต่อสังคมที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายในการทางานรณรงค์ และต่อต้านยาเสพติดในฐานะที่เป็ นต้นแบบ รมบ. “ระดับยอดเพชร” ปี ที่ 2” เลขานุการชมรมทูบีฯ กล่าว

ผศ.ดร.วริ นทรี ย ์ กล่าวว่า ในวันงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ที่เป็ นนิทรรศการทีมีชีวติ จัดแสดง จากเครื อข่ายชมรมทูบีฯ ประเภทต่างๆ เช่น ประเภทจังหวัด, การศึกษาขั้นพื้นฐาน, ชุมชน สถาน ประกอบการ และประเภทอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา รวมทั้งองค์กรภาครัฐจากกระทรวงแรงงาน และ กระทรวงยุติธรรมอีกหลายหน่วยงาน จากหน่วยงานในเชี ยงรายและต่างจังหวัดอีกหลายแห่งที่จะเข้า ร่ วมกิจกรรมจานวน 16 ชมรมฯ 16 บูธ เชื่อว่าจะ สร้างบรรยากาศให้มีสีสันมีความชีวติ ชีวามากกว่า ทุกๆ ปี ที่ผา่ นมา “สาหรับงานวิจยั ที่ชมรมทูบีฯ มร.ชร. จะนาเสนอต่อคณะกรรมการนั้นมี 2 เรื่ อง ได้แก่ เรื่ อง “ปัจจัย แห่งความสาเร็ จของทูบีนมั เบอร์ วนั ระดับเพชร” และ “องค์ความรู้ที่ได้จากการดาเนิน งานทูบีนมั เบอร์ วัน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย” โดยเป็ นผลงานการวิจยั ของทีมงานชมรมทูบีฯ มร.ชร. ซึ่งเคยตีพิมพ์ เผยแพร่ ให้แก่สาธารณชนทราบแล้วและเชื่อว่าจะเป็ นต้นแบบที่ดี สามารถนาไปใช้ในการดาเนินงาน ของชมรมทูบีฯ ต่างๆ ของประเทศไปสู่ ระดับเพชรได้ดว้ ย” เลขานุการชมรมทูบีฯ มร.ชร. กล่าว

ทดลองจดหมายข่าว  

มร.ชร. ระดมเครือข่ายเขตเหนือรับ กก. โชว์ 16 บูธทูบีฯ อีก 2 งานวิจัยสู่ “ระดับยอดเพชร”

ทดลองจดหมายข่าว  

มร.ชร. ระดมเครือข่ายเขตเหนือรับ กก. โชว์ 16 บูธทูบีฯ อีก 2 งานวิจัยสู่ “ระดับยอดเพชร”

Advertisement