Page 1

1

จดหมายข่าวราชภัฏเชียงราย

ร.ชร.ปริ วตั รภาษา ลุ่มน้ าโขง “คัมภีร์โบราณ”

ระดมคนเก่งแปลงสู่ “ดิจิทลั ”


จดหมายข่าวราชภัฏเชียงราย

สานักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชร. ตั้ง “ศูนย์เอกสารข้อมูลโบราณและปริ วตั รภาษาลุ่มน้ า โขง” ชี้เป็ นแหล่งรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากแผ่นจารึ ก ใบลาน พับสา ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ โบราณ หวัน่ สูญสลายไปกับกาลเวลา ระดมทีม อ่าน แปล ระดับชั้นครู มาช่วยกัน แล้ว เปลี่ยนข้อมูลทั้งหลายสู่ระบบ “ดิจิทลั ” ให้ร่วมสมัยและ ง่ายต่อการศึกษาสื บค้นสาหรับคน ยุคใหม่ พร้อมเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลทุกแห่งในเครื อข่ายได้ทวั่ โลก อีกทั้งยังพบคัมภีร์จาก พับสาตารายา ภาษาไทน้อย ไทใหญ่อายุ100-200 ปี

นายอณุสรณ์ บุญเรื อง เจ้าหน้าที่บริ หารงานสานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ชียงราย (มร.ชร.) ฐานะอาจารย์พิเศษด้านวัฒนธรรม เปิ ดเผยว่า ตนเองและทีมงาน ได้รับ การสนับสนุนจาก มร.ชร. ได้จดั ตั้ง “ศูนย์เอกสารข้อมูลโบราณและปริ วตั รลุ่มน้ าโขง” ขึ้น โดยมีสานักงานตั้งอยูใ่ กล้กบั ประตูทางเข้าสวนสมเด็จฯ หรื อสานักงานสถาบันหลากหลาย ทางชีวภาพฯ เดิม หรื อทิศเหนือสานักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชร. ทั้งนี้เพื่อเป็ นแหล่ง รวบรวมและปริ วตั รข้อมูลต่างๆ จาก ใบลาน พับสา และแผ่นจารึ กต่างๆ ซึ่งของเดิมก็มีผนู้ า มาบริ จาคและมอบ ให้หลายร้อยชิ้นแล้วซึ่งมีการสะสมมาร่ วม 20 ปี แล้ว แต่ขาดการจัด ระเบียบ ระบบลงทะเบียน และปริ วตั รใหม่ให้ง่ายต่อการสื บค้น สาหรับคนรุ่ นใหม่รวมทั้งผู้ ต้องการที่ตอ้ งการศึกษาเรื่ องราวต่างๆด้านโบราณคดี และประวัติศาสตร์ในแง่มุมต่างๆ ของแผ่นดินล้านนาและดินแดนลุ่มน้ าโขง ก่อนที่จะสูญหายเสื่ อมสลายไปตามกาลเวลา ที่มาจากแมลงและสภาพอากาศ ซึ่งบางส่วนก็ได้เก็บไว้ในระบบ ดิจิทลั และสารองข้อมูลไว้ ในที่ปลอดภัยแล้ว

2


3

จดหมายข่าวราชภัฏเชียงราย

นายอณุสรณ์ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ยงั มีผลงานที่ได้ปริ วตั รสาเร็จมาแล้ว คือ “สมุนไพรใน ตารามหาชาติ” ที่ร่วมมือกับสถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ มร.ชร. ซึ่งมีผสู้ นใจ มากมาย และเป็ นประโยชน์ต่อวงวิชาการด้านสมุนไพรในล้านนาและในเขตลุ่มน้ าโขงที่มี มากมายสารพัด “ส่วนงานที่กาลังปริ วตั รข้อมูลใหม่ในขณะนี้แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทหลักๆ คือ ใบ ลาน และคัมภีร์จากพับสา (กระดาษสา) ที่ถูกจารึ กไว้เป็ นภาษาไทน้อย และไทใหญ่ จะเป็ น พวก โคลง กาพย์ กลอน ตารายา ที่มีอายุกว่า 100-200 ปี ส่วนใหญ่จะอยูใ่ นใบลาน เพราะ พับสาจะมาทีหลังซึ่งได้รับอิทธิพลการผลิตกระดาษสาจาก ชาวจีน “คนไทใหญ่มาพบข้อมูลด้าน “วรรณกรรมไทยใหญ่” ที่ศูนย์เราเขาตื่นเต้นมาก บอก ว่าที่พม่าไม่มีแล้วและหายากมากด้วย เชื่อว่ามีที่ มร.ชร.ที่เดียวเท่านั้น หากใครต้องการรู้ เรื่ องต่างๆ เกี่ยวกับจารึ กทางด้านประวัติศาสตร์ในเขตล้านนาและข้อมูลต่างๆ เขตลุ่มแม่น้ า โขงต้องมาศึกษาที่ศูนย์ขอ้ มูลโบราณฯ ที่ มร.ชร. เท่านั้น ซึ่งปัจจุบนั เราได้เก็บสารองข้อมูล ไว้ในระบบดิจิทลั เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยแล้ว และในขณะเดียวกันศูนย์ฯ ของเรายังสามารถ เชื่อมโยงกับศูนย์ขอ้ มูต่างๆ ดังกล่าวกับสถาบันอื่นๆ ได้อีกทั้งในและต่างประเทศ” นายอณุ สรณ์ กล่าว

มร.ชร.ปริวัตรภาษาลุ่มน้ำโขง “คัมภีร์โบราณ” ระดมคนเก่งแปลงสู่ “ดิจิทัล”  
มร.ชร.ปริวัตรภาษาลุ่มน้ำโขง “คัมภีร์โบราณ” ระดมคนเก่งแปลงสู่ “ดิจิทัล”  
Advertisement