Page 1

XI Programa Comarcal de suport a l'Educaci贸 a l'Urgell

CURS ESCOLAR 2010/2011 1


XI Programa Comarcal de suport a l’Educació ● Ajuts a projectes mediambientals de centre (Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius)

● Ajuts a activitats interescolars de les Zones Escolars Rurals (Zones Escolars Rurals)

● III Mostra de música (Infantil, Primària, ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i Escoles de Música)

● Cicle "Vivim la música" (2n CM Primària)

● Teatre en anglès (2n CS Primària)

● Espectacle teatral (P5 i 2n CI Primària)

● XI Premi artístic “Sant Jordi” a la realització d'aquarel·les (Primària, ESO)

2


● XI Premi comarcal a la realització de treballs de recerca (Batxillerat)

● III Premi Comarcal a la realització d'un Pla d'empresa (Cicles Formatius)

● VII Gimcana Linguística a l'Urgell (2n d'ESO)

● Exposició escolar sobre aliments ecològics (Primària)

►Si inicialment esteu interessats a participar en les diferents activitats, cal que ho feu constar al full d’inscripció que s'adjunta a aquest programa. Aquest full s’haurà de presentar abans del 30 de setembre de 2010 al registre del Consell Comarcal de l’Urgell, c. Agoders, 16, 25300 TÀRREGA. Tel. 973 50 07 07. Caldrà adreçar-lo al Programa Comarcal de Suport a l’Educació.

3


Ajuts a projectes mediambientals El Programa Comarcal de Suport a l’Educació vol contribuir a fomentar entre l'alumnat una sensibilització i compromís a tenir cura i mantenir l'entorn en què vivim. És per això que s'estableix un sistema d'ajuts destinats a subvencionar iniciatives de centre relacionades amb projectes mediambientals que facin referència al medi natural, al medi rural i/o al món de l'aigua. Cada centre o ZER podrà rebre un sol ajut d'aquest tipus. L'import serà de 300 €. La seva concessió s’ajustarà a les següents condicions: Cada centre o ZER interessada haurà de presentar, juntament amb la sol·licitud, la descripció del projecte didàctic mediambiental que es pensa dur a terme. Aquest projecte haurà de reflectir com a mínim una descripció de l'actuació mediambiental que es pensa dur a terme, la seva temporització, i l'alumnat i professorat implicat. Durant el mes de febrer el Servei Educatiu us farà arribar un formulari de certificació de les activitats que reben ajut, que caldrà que retorneu degudament emplenat abans del 31 de maig de 2011.

4


Ajuts a activitats interescolars de les Zones Escolars Rurals Un dels desitjos del Programa Comarcal de Suport a l’Educació és contribuir a l’organització d’activitats que afavoreixin la relació, la bona convivència i la millora en la formació de l’alumnat pertanyent als diferents centres i les respectives comunitats educatives que componen les Zones Escolars Rurals de la nostra comarca. És per això que s’estableix un sistema d’ajuts de 300 € per a activitats educatives, culturals i socials que impliquin una participació conjunta de l'alumnat dels diferents centres que formen les ZER. Cada sol·licitud haurà de portar adjunta una descripció de l’activitat que es pensa realitzar. Hauran de ser activitats que impliquin la participació d’alumnes dels diferents centres educatius de la Zona Escolar durant el present curs escolar, i que estiguin aprovades pel seu Consell Escolar. Cada Zona Escolar Rural podrà gaudir d’un sol ajut d’aquest tipus per al present curs escolar. Per tal de reduir les deixalles, s'afavorirà la utilització del bock'n roll o la carmanyola en les sortides i desestimar, d'aquesta manera, el paper d'alumni.

5


IIi Mostra de música El Programa Comarcal de Suport a l’Educació vol oferir un nou espai per a l'expressió musical a aquells centres que al llarg del curs hagin treballat diferents peces musicals amb els seus alumnes. És per això que està previst realitzar la III Mostra de música escolar . LLOC: Teatre Ateneu de Tàrrega. DATES: - Dia 5 d'abril de 2011 per a Primària - Dia 6 d'abril de 2011 per a Secundària En el seu moment es concretarà el programa d'actuacions. Aquesta Mostra s’ajusta a les següents condicions: Està oberta a tots els centres que imparteixen els nivells educatius d’Infantil, Primària, Secundària Obligatòria, Batxillerat, Cicles Formatius, així com a les Escoles de Música. Les modalitats poden ser: coral, instrumental i/o mixta. Es facilitarà el transport als centres que el requereixin. El Servei Educatiu de l'Urgell és qui coordinarà directament aquesta activitat.

6


Cicle "Vivim la música" Conscients de la importància de l'educació musical en tots els nivells educatius, el Programa Comarcal de Suport a l’Educació dóna suport a l'activitat musical prevista per al present curs. Conseqüentment, aquest Programa es farà càrrec del 50% de les despeses de contractació de l'obra i facilitarà el transport als alumnes d'aquells centres de la comarca que el necessitin per a assistir a aquest espectacle programat per a Primària. Obra: "Vine a cantar amb els músics" Nivell al qual s'adreça: 2n curs de CM de Primària Data de realització: dimecres, 2 de febrer de 2011 Lloc: Teatre Ateneu de Tàrrega A través de les cançons aprendrem a no malgastar l'aigua i a respectar els elements del medi natural més proper (paisatge rural, flora, fauna,...). INSCRIPCIÓ El Servei Educatiu es posarà en contacte amb els centres implicats per tal de formalitzar la inscripció a aquesta activitat i coordinar la realització d'aquest espectacle. 7


Teatre en anglès El Programa Comarcal de Suport a l’Educació donarà suport a la iniciativa del professorat d'anglès de primària de la comarca, consistent en la contractació d'un espectacle teatral en anglès per a gran grup, que es durà a terme durant el curs 2010/11 coordinadament amb el Servei Educatiu de l'Urgell. Conseqüentment, aquest Programa es farà càrrec del 50% de les despeses de contractació de l'obra i facilitarà el transport als alumnes de primària d'aquells centres de la comarca que el necessitin per assistir a l'espectacle. Obra: "Spinderella" Nivell al qual s'adreça: 2n curs de CS de Primària Dates de realització: divendres, 20 de maig de 2011 Lloc: Teatre Ateneu de Tàrrega Comèdia. Versió moderna d'un conte clàssic. La història inclou temes com el respecte pel medi natural, els beneficis d'una alimentació equilibrada i la pràctica d'una activitat física adequada. Els elements de l'escenografia són realitzats amb materials recuperats respectuosos amb el medi. INSCRIPCIÓ El Servei Educatiu es posarà en contacte amb els centres implicats per tal de formalitzar la inscripció a aquesta activitat. També farà arribar els materials didàctics de la representació.

8


Espectacle teatral. Infantil i Primària El Programa Comarcal de Suport a l’Educació donarà suport a la iniciativa dels centres de primària de la comarca, consistent en la contractació de dos espectacles teatrals per a gran grup, que es duran a terme durant el curs 2010/11 coordinadament amb el Servei Educatiu de l'Urgell. Conseqüentment, aquest Programa es farà càrrec del 50% de les despeses de contractació de les obres i facilitarà el transport als alumnes de primària d'aquells centres de la comarca que el necessitin per assistir als espectacles programats al llag del curs.

Obra: "En Pau i les coses velles" Nivell al qual s'adreça: P5 Data de realització: dimarts, 15 de febrer de 2011 Lloc: Teatre Ateneu de Tàrrega Descobrirem la màgia de reciclar i com divertir-nos fent servir la imaginació. L'obra transmet, de manera senzilla i divertida, els conceptes de respecte pel medi, reciclatge, recuperació i consum responsable. Obra: "El riu ja no riu" Nivell al qual s'adreça: 2n curs de Cicle Inicial de Primària Data de realització: dimecres, 27 d'octubre de 2010 Lloc: Teatre Ateneu de Tàrrega Tracta del tema del malbaratament de l'aigua i ens fa adonar que l'aigua és un bé escàs sense el qual no podem viure. INSCRIPCIÓ El Servei Educatiu es posarà en contacte amb els centres implicats per tal de formalitzar la inscripció a aquesta activitat i coordinar la realització d'aquests espectacles. 9


XI Premi artístic“Sant Jordi" a la realització d'aquarel·les 1. Participants: Adreçat a l’alumnat de Cicle Mitjà i Superior de Primària i ESO de la comarca de l’Urgell. 2. Categories i premis: Categoria Categoria Categoria Categoria

A: B: C: D:

Cicle Mitjà d'Educació Primària Cicle Superior d'Educació Primària Primer i segon d'ESO Tercer i quart d'ESO

A cada categoria s'atorgaran tres premis: Un primer premi de 150 €, un segon premi de 90 € i un tercer premi de 60 €. En cas d'haver-hi menció especial, s'entregarà la quantitat de 30 €. 3. Format i temàtica: Els treballs que es presentin han de ser inèdits i realitzats pels mateixos alumnes sobre paisatges de la nostra comarca, vinculats amb l'aigua (Canal d'Urgell, Canal Segarra-Garrigues, riu Corb, riu Sió, riu Ondara). Tècnica a utilitzar: únicament aquarel·la. Poden ser treballs individuals i/o col·lectius i es presentaran en tamany cartolina (65x50 cm.) 4. Es valorarà: - L'originalitat - El grau d'identificació amb la temàtica escollida - Utilització de la tècnica adequada 10


XI Premi artístic“Sant Jordi" a la realització d'aquarel·les 5. Presentació i terminis En el cas de disposar de molts treballs, cada centre participant en farà una preselecció d’un màxim de tres per categoria. S'haurà de preservar l'anonimat de l'autoria i del centre de procedència del treball. Això vol dir que els treballs no podran presentar-se signats, ni amb cap identificatiu que en delati la procedència. S’hauran, doncs, d'entregar acompanyats d'un sobre amb les dades personals: nom, cognoms, adreça, població, edat, telèfon i nom del centre educatiu. Per evitar confusions, seria convenient escriure aquestes dades amb ordinador. Els treballs s’hauran de presentar al registre del Consell Comarcal de l’Urgell, c. Agoders, 16, 25300 TÀRREGA. Tel. 973 50 07 07. Caldrà adreçar-los al Programa Comarcal de Suport a l’Educació. El termini de presentació de treballs finalitzarà el divendres 25 de març de 2011

11


XI Premi comarcal a la realització de treballs de recerca El Programa Comarcal de Suport a l’Educació convoca aquest XI Premi Comarcal de Realització de Treballs de Recerca per tal de continuar donant suport i potenciar l’esperit de recerca i la creativitat científica sobre temes directament relacionats amb la nostra comarca. 1. Participants: Hi podrà participar l’alumnat de Batxillerat de la comarca de l’Urgell. 2. Premis: Es concediran tres premis: un primer premi de 300 €, un segon premi de 200 €, i un tercer premi de 100 € Es concediran, a més, tres accèssits per un valor de 60€ cadascun. 3. Condicions dels treballs El premi estarà obert a treballs d’investigació inèdits realitzats per l’alumnat dels centres de la nostra comarca, vinculats al món del medi natural, el medi rural, el món de l'aigua (aigua de boca, potabilització, depuració, Canal d'Urgell, Canal Segarra-Garrigues, riu Sió, riu Ondara, riu Corb)... relacionats amb la comarca de l’Urgell.

12


Poden ser de tipus experimental o tècnic i podran consistir en experiències, o bé en altres iniciatives, en el sentit de fomentar la creativitat i l’esperit d’estudi i recerca. S’han de presentar en format paper i poden anar acompanyats de suport informàtic i/o audiovisual. Hauran de tenir obligatòriament un/a tutor/a (professor/a) que els dirigeixi i assessori. 4. Presentació i terminis Es podrà presentar un màxim de quatre treballs per centre, escrits en llengua catalana. En cas de tenir-ne més, cada centre farà una preselecció dels treballs a presentar. S'haurà de preservar l'anonimat de l'autoria i del centre de procedència del treball. Això vol dir que els treballs no podran presentar-se signats, ni amb cap identificatiu que en delati la procedència. S’hauran, doncs, d'entregar degudament tancats en un sobre o carpeta dins del qual n'hi haurà un altre amb les dades personals de l’autor/a: nom, cognoms, adreça, població, edat, telèfon, i nom del centre educatiu. Hi figuraran també les dades personals del professor/a tutor/a del treball. Els treballs s’hauran de presentar al registre del Consell Comarcal de l’Urgell, c. Agoders, 16, 25300 TÀRREGA. Tel. 973 50 07 07. Caldrà adreçar-los al Programa Comarcal de Suport a l’Educació. El termini de presentació de treballs finalitzarà el divendres 15 d'abril de 2011

13


5. Jurat i veredicte: El jurat farà públic el seu veredicte durant la segona quinzena de maig. Aquest veredicte serà inapel·lable i podrà declarar desert algun dels premis. El lliurament de premis es realitzarà en un acte públic que es comunicarà amb antelació. Les sis primeres obres que hagin estat premiades quedaran en propietat del Consell Comarcal de l’Urgell, el qual tindrà el dret de publicar-les. En aquest cas, però, haurà de fer constar a la publicació la distinció conforme obtingué el premi, així com l’any de la concessió del mateix. La resta d’obres seran retornades als respectius centres. El Consell Comarcal tindrà cura de la conservació de les obres, però no es farà responsable de qualsevol accident que de manera involuntària puguin patir. Una còpia dels treballs seleccionats restaran en dipòsit al Servei Educatiu de l’Urgell. 6. Altres determinacions: La participació en aquest premi suposa la plena acceptació de tots els punts d’aquestes bases, de manera que se’n podran excloure els treballs que no compleixin les condicions establertes.

14


III Premi comarcal a la realització d'un Pla d'Empresa El Programa Comarcal de Suport a l’Educació convoca aquest III Premi Comarcal de realització d'un Pla d'Empresa per tal de donar suport i potenciar l’esperit emprenedor dels joves de la nostra comarca. 1. Participants: Hi podrà participar l’alumnat de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior dels centres educatius de la comarca de l’ Urgell, de forma individual o per parelles. 2. Premis: Es concedirà un únic premi de 300 € a la millor idea empresarial i a la millor realització del Pla. 3. Requisits en relació a la forma i contingut dels treballs: Els treballs hauran d’especificar clarament la idea de negoci i els objectius en referència al producte o servei a desenvolupar. Es valorarà prioritàriament el seu arrelament a la comarca i al medi, preferentment rural, o si està relacionat amb el món de l'aigua i la seva gestió. Hauran de tenir obligatòriament un/a tutor/a (professor/a) que els dirigeixi i assessori. S’han de presentar en format paper, en llengua catalana i poden anar acompanyats de suport informàtic. 4. Presentació, lloc i termini Es podrà presentar un màxim de tres treballs per centre. En cas de tenir-ne més, cada centre farà una preselecció dels treballs a presentar. 15


Per a preservar l’anonimat de l’autoria i del centre de procedència del treball, els plans d’empresa s’hauran de lliurar en un sobre tancat dins del qual n’hi haurà un altre també tancat amb les dades personals de l’autor/a : nom, cognoms, adreça, població, edat, telèfon. Hi figuraran també el nom del centre educatiu i el nom i cognoms del professor/a o tutor/a del treball. El sobre on es presenti el pla d’ empresa no pot presentarse signat, ni amb cap identificatiu que en delati la procedència. Els treballs s’hauran de presentar al registre del Consell Comarcal de l’Urgell, c. Agoders, 16, 25300 TÀRREGA. Tel. 973 50 07 07. Caldrà adreçar-los al Programa Comarcal de Suport a l’Educació. El termini de presentació de treballs finalitzarà el divendres 16 de maig de 2011. 5. Jurat i veredicte: El jurat farà públic el seu veredicte durant l'última setmana de maig. Aquest veredicte serà inapel·lable i podrà declarar desert el premi. El lliurament del premi es realitzarà en un acte públic que es comunicarà amb antelació. El treball premiat quedarà en propietat del Consell Comarcal de l’Urgell, el qual tindrà el dret de publicar-lo. En aquest cas, però, haurà de fer constar a la publicació la distinció conforme obtingué el premi, així com l’any de la concessió del mateix. La resta d’obres seran retornades als respectius centres. El Consell Comarcal tindrà cura de la conservació de les obres, però no es farà responsable de qualsevol accident que de manera involuntària puguin patir. Una còpia dels treballs seleccionats restaran en dipòsit al Servei Educatiu de l’Urgell. 16


6. Altres determinacions: La participació en aquest premi suposa la plena acceptació de tots els punts d’aquestes bases, de manera que se’n podran excloure els treballs que no compleixin les condicions establertes. El jurat tindrà en compte els següents criteris d’ avaluació: - Innovació en relació al producte, servei o tecnologia. - Innovació en el sector d’activitat on es desenvolupa el projecte. - Innovació en el territori on es desenvolupa el projecte. - Benefici social del projecte, en el cas d’ idees de negoci de caràcter social. - Estructura del pla d’ empresa. - Cohesió de les diverses parts del pla d’empresa. - Creació de llocs de treball derivats de l’aplicació del projecte. - Viabilitat del projecte. - Avaluació global del pla d’ empresa

17


VII Gimcana Lingüística a l’Urgell El Servei Comarcal de Català de l’Urgell us convida a participar en la VII Gimcana Lingüística que vol apropar la riquesa del patrimoni lingüístic de la nostra comarca als alumnes de Secundària de l’Urgell. El joc concurs serà l’eina lúdica i didàctica per donar a conèixer aspectes ben diversos de la realitat lingüística de l’Urgell. D’una banda, les particularitats lingüístiques pròpies, la riquesa lèxica, però també la toponímia, l’antroponímia, l’etimologia, la geografia lingüística, etc. D’altra banda, es treballaran temes lingüístics més generals relacionats amb la diversitat lingüística. Els objectius d’aquesta Gimcana són: donar a conèixer i aprendre a valorar la pròpia llengua, desvetllar el coneixement lingüístic de la nostra comarca i fomentar l’interès per les llengües. La Gimcana es realitzarà en dues fases: a) un primer concurs intern a cada centre de Secundària participant, d’on sortirà un equip guanyador. b) un segon concurs que consistirà en una Gimcana comarcal on s’enfrontaran els guanyadors de cada centre. Destinataris: alumnes de 2n d’ESO de la comarca.

18


Exposició escolar: Què són els aliments ecològics? Aquesta Exposició pretén ser un material atractiu i didàctic per a totes aquelles escoles que estan treballant la producció agrària ecològica, ja sigui perquè disposen d’un hort escolar ecològic, perquè han introduït aliments ecològics al menú del seu menjador o, senzillament, perquè tenen interès a treballar aquest tema. Destinataris L’Exposició itinerant de la producció ecològica dels aliments s’adreça a tota la comunitat educativa dels centres d’ensenyament d’educació primària de la comarca de l'Urgell. Continguts L’Exposició està formada per 6 plafons informatius i 2 plafons d’activitat. Els primers inclouen continguts didàctics informatius, mentre que els segons serveixen com a tauler d’un joc i com a suport d’un llibre de cuina en blanc perquè els visitants de l’exposició hi escriguin les seves receptes de cuina ecològica. Temporització Es podrà realitzar la visita de l'1 al 15 d'octubre de 2010, a l'Espai MerCat de Tàrrega. Els dies 1 i 2 d'octubre coincidirà amb la Fira del Medi Ambient . INSCRIPCIÓ El Servei Educatiu es posarà en contacte amb els centres implicats per tal de formalitzar la inscripció a aquesta activitat. 19


CONSELL COMARCAL DE L'URGELL

Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU (REGSEGA)

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació

Servei Educatiu de l’Urgell

Hi col·laboren: - Ajuntament de Tàrrega - Consorci per a la Normalització Lingüística - Foment Targarí - Consorci per a la gestió dels Residus Urbans de l'Urgell - Cambra de Comerç de Tàrrega 20

Programa Comarcal de Suport a l'Educació 2010-11  

Programa Comarcal de l'Urgell

Advertisement