Page 1

PROJECTE PONTBIBLIOESCOLA

ESCOLA

Josep Maria Jujol

GRUP DE TREBALL

Biblioteques Escolars de Gràcia

CENTRE DE RECURSOS

Gràcia

BIBLIOTECA PÚBLICA

Vila de Gràcia - Jaume Fuster


FINALITAT DEL PROJECTE Facilitar i fomentar als alumnes l'ús de la biblioteca pública (BP) a través de la biblioteca escolar (BE) ➢

➢ Aplicar l'ús de la biblioteca escolar (BE) com a recurs educatiu i informatiu El Centre de Recusos

Escola Josep M Jujol (BE)

Pedagògics de Gràcia (CRP) Bons contactes Biblioteca Pública (BP)

Interès mutu Biblioteca Pública (BP)


ENFOCAMENT I CONCRECIÓ Portar-ho a la pràctica !

El projecte 

Havia de ser motivador Havia de ser útil als professors i als alumnes.

A quin alumnat? Cicle Superior Com? Incloure'l dins del treball Monogràfic


OBJECTIUS  Comprovar la necessitat d'obtenir nova informació a partir del que l’alumne ja sap DIAGRAMA DE LES IDEES (Aula)  Conèixer les diferents fonts d'informació

VISITES (BE) + (BP)

 Promoure la implicació dels tutors en el projecte

REUNIÓ

(BE) + (BP) + (PROF)  Localitzar i seleccionar la informació

FER RECERCA (BP) + (BE)


OBJECTIUS

Tractar la informació

FER EL TREBALL (Aula + Casa)

 Comunicar el treball

EXPOSICIÓ ORAL (Aula)

 Autoavaluar-se

INDIVIDUALMENT + (Aula)

PETIT GRUP


OBJECTIU PRIORITARI  Saber treballar en petit grup

➔Assumint responsabilitats Acceptant un compromís de treball ➔ Aplicant una organització Fent el repartiment de tasques ➔ Aprenent el respecte pel company Valorant el seu treball del company


PASSOS del PROJECTE (1)Trobada inicial dels adults implicats en el projecte (2) Organitzaci贸 inicial a l'aula (3) Activitats a la BE (4) La BP visita l'escola (5) Els alumnes visiten la BP


PASSOS del PROJECTE (6)Treball fora de l'aula (individualment i en grup) (7) Treball a l'aula (la mestra supervisa la feina del grup) (8) Document final escrit (aspectes formals i continguts) (9) Exposici贸 oral amb algun suport (petit gui贸 i intervencions)


PASSOS del PROJECTE (10) Comprovaci贸 de de l'aprenentatge de les fases del proc茅s de cerca (col路lectivament) (11)Autoavaluaci贸 (individual i en petit grup)


(11) FEM AUTOAVALUACIÓ del GRUP


(11) FEM AUTOAVALUACIÓ INDIVIDUAL


(2) ORGANITZEM-NOS A L'AULA COM COMENCEM... !!!! ANOTEM, a la pissarra, la pluja d'idees (tot val) FEM un DIAGRAMA D'IDEES del què sabem i volem saber FORMULEM la qüestió en forma de pregunta clau i que abarqui diversos interrogants :

DIAGRAMA DE LES IDEES Recentment...

Qui...

On... Per què...

Relacionat amb...

Quan...

TEMA Com...

Qui pot aportar informació... Solucions...

Com no...


(2) ORGANITZEM-NOS A L'AULA EL TUTOR Planteja el tema, els aspectes interessants i els objectius. Fa grups de tres o quatre alumnes (8 grups) Divideix la classe en dos (4 grups) Cada grup escull el Responsable de Grup. ELS ALUMNES Cada grup decideix quin aspecte vol desenvolupar. Cada grup s'organitza per iniciar la tasca.


(3) TREBALLEM AMB L’ALUMNE A LA BIBLIOTECA DE L’ESCOLA La Responsable de Biblioteca (BE) presenta als alumnes el Dossier “COM FER UN TREBALLDE RECERCA” ✔Elaborem d'un guió (Diagrama de les Idees) ✔Recopilem informació (agrupant-la en portafolis diferents segons el contingut...)

✔Treballem amb la informació recollida (lectura, comprensió, subratllat, selecció, esquema...)

✔Aprenem a redactar el treball (apartats, subapartats, connectors, imatges, graelles...)


(3) TREBALLEM AMB L’ALUMNE A LA BIBLIOTECA DE L’ESCOLA ELS ASPECTES FORMALS DE PRESENTACIÓ DEL TREBALL Coberta

(centrar el títol del treball i el nom de l'escola)

( al marge inferior dret el nom i cognoms, curs i data de lliurament). Sumari

(apartats, subapartats, annexos, pàgina, imatges....).

Introducció (S’hi expliquen els objectius del treball i les idees bàsiques). Cos del treball (capítols, apartats i subapartats). Conclusió (recull de les idees principals que s’han exposat i elaboració de les conclusions a què s’han arribat). Bibliografia (llibres, webs, multimèdia...).


TASQUES

Fem el préstec (com a entitat)

Busquem a Internet (webs fiables + USB)

Utilitzem les Obres Generals

Busquem als prestatges

Busquem al Catàleg (per matèria)

(5) VISITEM LA BIBLIOTECA PÚBLICA Tutor + alumnes + responsable de la (BE)


(5) VISITEM LA BIBLIOTECA PÚBLICA ➢La visita a la (BP) té una durada d'una hora i 1/2. Una tarda per cada curs (A-B). El segon trimestre. ➢La classe es divideix en dos. Al fer-ho, respectem els grups de treball que s'havien format a l'inici. ➢Cada un dels dos grups fa els tres tipus de recerca. PER CATÀLEG ENCICLOPÈDIES...

INTERNET

➢Busquem als prestatges (després d'apuntar les les signatures dels documents trobats) ➢Repassem els documents escollits (per comprovar que ens interessen) ➢Fem el préstec a nom de l'escola i gravem les webs trobades a l'USB.


(6-7-8) TREBALLEM  Els grups llegeixen, subratllen, seleccionen i redacten de nou ampliant o rectificant el què fins llavors havien estat elaborant.  El professor supervisa el que estan fent i aconsella (recorda als alumnes que poden incloure imatges, gràfiques, graelles...)  Cada grup, també es reuneix en hores extraescolars (biblioteca pública, a casa d'algú...)


(10) COMPROVEM EL PROCÉS DE CERCA


VALORACIÓ FINAL ASPECTES POSITIUS

A MILLORAR

Hem fomentat les relacions entre companys, (dins i fora de l'escola) Hem conegut diferents fonts documentals. Hem afavorit el respecte pels altres i el companyerisme. Hem après a tenir en compte els aspectes formals d'un treball. Hem après a buscar i seleccionar la informació utilitzant fonts fiables. Hem acordat el repartiment de tasques. Hem practicat l'explicació oral al finalitzar el treball.

Saber encertar amb la pregunta clau perquè inclogui diferents interrogants. Complir plenament amb els compromisos entre companys. Utilitzar durant l'exposició oral recursos variats que facilitin la comprensió i l'interès dels companys. Aconseguir implicar més als tutors i al coordinador d'informàtica.

pontbiblioesc Jujol.ppt_2  

CENTRE DE RECURSOS Gràcia GRUP DE TREBALL Biblioteques Escolars de Gràcia ESCOLA BIBLIOTECA PÚBLICA Vila de Gràcia - Jaume Fuster El Centre...