Page 1

Sant Jordi 2012

Exposició d’originals d’Emilio Urberuaga Seu del Districte de Gràcia

a 5 trobada d’il·lustradors

23 d’abril / Pla de Salmerón

Organitzat

per

Llibreria Casa Anita

i

Ediciones Ekaré / Il·lustració d’Emilio Urberuaga

del llibre

Los sonidos de la noche, Ediciones Ekaré

CARTEL1TROBADA. S.Jordi (guia escoles)  
CARTEL1TROBADA. S.Jordi (guia escoles)  

Exposició d’originals d ’ Emilio UrbErUaga sEUdEldistrictE dEgràcia 23d’abril/pladEsalmErón O rganitzat per llibrEriacasaanita i EdicionE...

Advertisement