Page 1

6. Slovenski forum inovacij

3


Uvodnik ministra za gospodarstvo Editorial

7

Uvodnik direktorja JAPTI Editorial

8

Poročilo Nacionalne ocenjevalne komisije za inovacije Evaluation Committee Report

10

Sestava nacionalne ocenjevalne komisije Evaluation Committee

11

Poročilo o vključevanju ustvarjalnih elementov v inovacije Report of excellence in creative industries within innovation

12

Kazalo / Index

Uvod / Introduction

Intervjuji / Interviews Nova inovativna spoznanja je treba prelivati v izdelke 14 Novelty and innovation should be transformed into new products Pred prvim vidnim rezultatom je ogromno izzivov 16 Before a commercially successful product hits the market, many challenges should be solved Inovatorji ne smejo biti preveč “starševski” do svojih idej 18 Innovators should avoid overprotective parenting of their brainchildren Globalni trgi so bolj odprti za odlične inovacije 20 Global markets readily embrace commercially successful innovations Preboja na trg smo se lotili po šolsko 22 We did out homework before hitting the foreign market Naše inovacije se v prostoru čutijo 24 Our innovations are palpable Trajnostni razvoj je zaveza in obveza vsakega podjetja 26 Commitment to sustainable development should be binding for all businesses

Inovativni proizvodi / Production Innovation Inovativni proizvodi podjetij / Innovation of firms 30 Inovativni proizvodi posameznikov / Innovation by individuals 50

Inovativne storitve / Service Innovation Inovativne storitve podjetij / Innovation of firms 68 Inovativne storitve posameznikov / Innovation by individuals 78

Inovativni poslovni modeli / Innovative Business Models 83 Seznam prijavljenih inovacij / List of online innovation

89

Silent Revolutions: sodobno oblikovanje v Sloveniji / 100 Silent Revoultions: Slovenian Modern Design 6. Slovenski forum inovacij

5


Inovativnost je miselnost, vrednota in v današnjih časih tudi edina možna pot. Zavedanje in načelno stališče nista dovolj. Nenehno izboljševanje lastnosti izdelkov in storitev, poslovnih modelov, spodbujanje soustvarjanja, vključevanje deležnikov v inoviranje je nujno. Hkrati je treba razmišljati širše in včasih namesto uhojenih poti, utreti svojo, povsem novo. Radikalne inovacije, ki pomenijo novo ponudbo, so tiste, ki nas Kdor pravi, da lahko dvignejo se nečesa ne da nad povprečje. Tudi v slovenskem narediti, naj ne prostoru je kar moti tistega, ki to nekaj primerov, ki da se počne. Tako se sporočajo, je možno vključiti glasi že stara v razvojno dirko in kitajska modrost. uspeti. Slovenija je, če imamo v rokah samo meter, morda res majhna dežela. A nikakršnega razloga ni, da ne bi razmišljali izven okvirov.

povečanje inovativnosti, konkurenčnost in internacionalizacijo slovenskih podjetij. Prizadevamo si izboljšati podjetniško kulturo, ustvariti učinkovito in popolno podporno okolje za razvoj in inovacije, zagotoviti zadostno infrastrukturo, povečati vlaganja v razvoj in s tem povezane naložbe. Izboljšati želimo povezovanje gospodarstva z znanostjo in zagotoviti prehod visoko usposobljenih kadrov v gospodarstvo. Prizadevamo si zagotoviti ugodne in tudi posebne finančne vire. Vseeno pa se moramo zavedati, da država lahko zagotovi ustrezne pravno-formalne pogoje za delovanje podjetij, ostalo je v rokah gospodarstva. Verjamem, da lahko skupaj dokažemo, da spodbujanje inovativnosti ni zgolj fraza iz uradniških strategij.

Ustvarjalne talente uporabljajte preudarno, a hkrati drzno!

Dear Sir or Madam!

Slovenia is focusing all efforts on giving a boost to its economy by capitalising on innovation, competitiveness and internationalisation of the Slovenian companies. We are committed to improving entrepreneurial culture, creating the conditions conducive to development and innovation provided in the right business environment, providing adequate infrastructure, increasing investments in development and the related projects. We wish to foster the links between the real economy and science, and to ensure that highly qualified experts find their way into the real sector. We are striving to provide financing at good terms, as well as to tap into special financial. Nevertheless, we have to be aware of the fact that government can provide adequate legislative and formal conditions for enterprises to operate, but the rest is in the hands of economic agents. I believe that we can all prove that to encourage innovation is not just an empty phrase from the strategies of public administration.

time in which we live, to be innovative is the only road we can walk. To be aware of the importance of innovation and to pay it lip service could not possibly be enough. To keep improving properties of our products and services, and business models, to give impetus to cocreation, to include stakeholders in contemplating new ideas is a matter of urgency. At the same time, we should see a broader picture and instead of walking along the beaten track, venture into the unchartered territory and blaze our own trail. Radical innovations that provide groundbreaking solutions incorporated in new products and services can lift us “The person who above average performers. We have says it cannot seen a few such be done should cases also in Slovenot interrupt the nia that send us an important message person doing it”. that it is possible to This is what the enter the race for and old Chinese prov- development run with success. erb teaches us. In terms of square kilometres and millions of inhabitants, Slovenia may be a small country. On the other hand, there is no glass ceiling to stop us from outgrowing the physical borders.

minister za gospodarstvo

Mitja Gaspari, M.Sc., Minister of the Economy Foto/Photo: Tamino Petelinšek

Ustvarjalne industrije so v zadnjem desetletju eden najbolj dinamičnih gospodarskih sektorjev. O njihovi uporabnosti bo tekla beseda tudi v okviru letošnjega Foruma inovacij. Ustvarjalne industrije lahko uspešno sodelujejo s proizvodnjo in inženiringom ter nam tako ponudijo priložnost za višjo konkurenčnost.

Cilji Slovenije na področju spodbujanja gospodarstva so usmerjeni predvsem v

Innovation is a frame of mind, a value and the

Mag. Mitja Gaspari,

uvodnik / editorial

Spoštovani!

Creative industries have been one of the most dynamic sectors of the Slovenian economy over the past ten year. The commercial value of these industries will be the centre-stage topic of this year’s Innovation Forum. Creative industries have what it takes to work together with production and engineering companies and do great things at a time when every opportunity to boost competitiveness is welcome. Put creative talents at work with great care and attention but at the same time do it with courage and vision!

6. Slovenski forum inovacij

7


uvodnik / editorial

Spoštovani,

Igor Plestenjak, direktor Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije

Igor Plestenjak, Director of the Public Agency of the Republic of Slovenia for Entrepreneurship and Foreign Investments Foto/Photo: Arhiv JAPTI/ Archive JAPTI

Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije s prireditvijo Slovenski forum inovacij dviguje ozaveščenost na področju inovativnost in podjetništva ter širi inovacijsko kulturo v Sloveniji. Z letošnjo prireditvijo, ki je že šesta po vrsti, želimo izbranim inovacijam omogočiti čim večjo prepoznavnost tako v slovenskem prostoru kot tudi v tujini ter jim nakazati možne načine, kako jih čim bolje udejanjiti na trgu. Slovenci namreč veljamo za inovativen narod, vendar pa veliko odličnih idej z visokim inovativnim in tržnim potencialom nikoli ne ugleda luči sveta. Kajti dolga pot od ideje do tržno zanimivega izdelka ali storitve je pogosto vse preveč negotova in kompleksna, in zahteva veliko poguma, trdega dela in želje po uspehu, saj je na trgu huda konkurenca. Ta pot je veliko lažja, če ti nekdo pri tem ponudi pomoč. In to je namen našega foruma inovacij, saj inovatorjem ponujamo priložnost, da predstavijo svoje ideje, zamisli, izkoristijo oblike pomoči, ki jih ponuja država, hkrati pa se povežejo z gospodarstveniki, finančnimi viri in svojo idejo spravijo v dobičkonosno življenje. Slovenski forum inovacij naj bi inovacijam pokazal pravo smer za prihodnost, kar je tudi slogan letošnje prireditve. Prav perspektivne inovativne podjetniške ideje lahko s pomočjo strokovnih usmeritev svetovalcev v inkubatorjih in tehnoloških parkih ogromno pridobijo. Za razvoj in izvajanje podpornih storitev tega inovativnega okolja JAPTI vsako leto namenja sredstva, ki podjetjem omogočajo brezplačne storitve kot so pomoč pri preverjanju poslovne ideje, ocenjevanju tržnega potenciala, pripravi poslovnega načrta ter nadalje pri pridobivanju potrebnih finančnih sredstev. Poleg tega je JAPTI letos objavil javni razpis inovacijski vavčer, s katerim smo 99 mikro, malim in srednje velikim podjetjem odobrili vlogo za sofinanciranje storitev zunanjih svetovalcev pri pripravi in izvajanju razvojno naravnanega ali raziskovalno razvojnega projekta, ki naj bi se zaključil z nacionalno ali mednarodno prijavo patenta, modela ali znamke. Zavedamo se, da je slovenski trg premajhen in da morajo inovatorji že v svoji začetni razvojni fazi razmišljati tudi o globalizaciji. Tako bomo letos na dogodku prvič organizirali Mednarodni emporium, kjer se bodo predstavili slovenski poslovni klubi v tujini in bodo podjetjem nudili svetovanje o možnostih nastopa na tujih trgih. Letošnji dogodek se še posebej posveča ustvarjalnim industrijam, dejavnostim, kjer so posameznikove ustvarjalne veščine in talenti ključni pri ustvarjanju dodane vrednosti. Zato se bo na forumu predstavila tudi mednarodna razstava Silent Revolutions:

8

6. Slovenski forum inovacij

Sodobno oblikovanje v Sloveniji, katere koordinatorja sta tudi JAPTI in Ministrstvo za gospodarstvo. Razstava, ki prinaša več kot petindvajset izbranih del, je prva obsežna mednarodna predstavitev slovenskega produktnega oblikovanja v zadnjih dvajsetih letih. S prepletanjem gospodarstva in kulture ter aktivnim sodelovanjem vladnih institucij na področju ustvarjalnih industrij promovira vrhunske slovenske proizvode in podjetja ter s tem veča prepoznavnost Slovenije skozi industrijsko oblikovanje. JAPTI je letos na javno povabilo k prijavi izumov, invencij in inovacij za 6. Slovenski forum inovacij prejel resnično rekordno število prijav, s čimer smo seveda zelo zadovoljni. Takšen odziv dokazuje, da Slovenski forum inovacij spodbuja ljudi k inovativnosti, idejam in iskanju inovativnih rešitev ter vliva optimizem, da Sloveniji kljub svetovni gospodarski in finančni krizi ne primanjkuje ustvarjalnega in inovativnega potenciala. Prepričani smo, da je ključ do uspeha v ljudeh, v njihovi podjetnosti in ustvarjalnosti, kajti le inovativni in drzni ljudje spreminjajo svet. Igor Plestenjak, direktor Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije


at the Public Agency of the Republic of Slovenia for Entrepreneurship and Foreign Investments (JAPTI), we firmly believe that by organising the Slovenian Innovation Forum it fosters creativity and sparks a culture of innovation and entrepreneurship in Slovenia. This year’s event is the sixth in a row and this time we would like to raise profile of the carefully selected innovations both in the Slovenian corporate and academic environment and beyond the national borders, as well as to help innovators to develop a path to the market.

We do know that the Slovenian market is really small and that innovators have to keep in mind the need to go global sooner rather than later from the early phase of their development. In line with this fact, the 2011 Forum will include for the first time the event called the International Emporium – a stage for the Slovenian business clubs that operate abroad to explain their role and to share the knowledge and experience gained in those foreign countries with the companies interested in getting a foothold in foreign markets.

The Slovenians are generally perceived as innovative people; however, a great deal of brilliant ideas with high innovative and commercialisation potential never get to the implementation stage. It is long and windy road from an idea to a product or a service selling in a market and in a world of competition based on speed, this road is becoming ever more bumpy and fraught with problems. It takes a lot of courage, hard work and a yearning to succeed in face of many challenges. This journey becomes much more pleasant if there is a friendly face, a helping hand. This is what the Slovenian Innovation Forum is about: to provide a stage for innovators to display their ideas and discoveries, to benefit from a range of state measures tailored to spur innovative momentum and, at the same time, to profit from face-to-face access and networking opportunities with people from the business and financial circles – all with the aim to turn their new ideas into a commercial reality. The ambition of the 2011 Slovenian Innovation Forum is to serve as a beacon of light for innovations to fly safely into the future as proclaimed by the event’s slogan.

This year’s event in particular focuses attention on creative industries, that is, those activities where an individual’s creative skills and special talents are of paramount importance in generating value added. To this end, the Forum will also be the venue of the international exhibition Silent Revolutions: Contemporary Design in Slovenia with JAPTI and the Ministry of the Economy as the co-ordinators. The exhibition will showcase a selection of more than twenty-five works and it is the first international presentation on a larger scale of the Slovenian industrial and product design over the last twenty years. The overlapping of the real sector and culture and by the pro-active participation of the government institutions in creative industries, the exhibition becomes a flag-carrier of “Made in Slovenia” by promoting top-class local products and home-grown companies with the aim to raise Slovenia’s profile by showing its industrial and product design at one place.

What can be most useful to those with promising innovative entrepreneurial ideas is professional guidance provided by the advisers at incubators and technology parks. Every year JAPTI allocates funds for the development and provision of the support services of the innovative environment and these funds pay for these services provided free-of-charge to enterprises such as engaging an expert to verify whether a business idea is viable, to assess market potential, to draw up a business plan, and later on when the necessary financing has to be procured. Furthermore, JAPTI has published this year a public tender for enterprises to apply for the so-called innovation voucher. We have distributed these vouchers to 99 micro, small- and medium-sized enterprises based on their applications for sharing the costs of outsourcing advisers/consultants in the course of the preparation and implementation of a development-oriented or research-oriented development project expected to be crowned by a national or international application for a patent, model or a trademark.

uvodnik / editorial

Dear Colleagues,

JAPTI has received a record-high number of applications in response to this year’s invitation to participate in the 6th Slovenian Innovation Forum with inventions, discoveries and innovations and it is a most encouraging sign. Such a strong response demonstrates that the Slovenian Innovation Forum sparks ideas and a culture of innovation in a large circle of people as they contemplate innovative solutions, and also makes us optimistic that even in the time when the global economic and financial crisis is taking its toll, there is plenty of creative and innovative human potential. We are convinced that the key to success is in people, in their entrepreneurial spirit and skills and their creativity, since only innovative and enterprising individuals can change the world. Igor Plestenjak, director of the Public Agency of the Republic of Slovenia for Entrepreneurship and Foreign Investments

6. Slovenski forum inovacij

9


poročilo / report

Poročilo Nacionalne ocenjevalne komisije za inovacije v okviru 6. Slovenskega foruma inovacij The report of National evaluation committee of nominated innovations Red. prof. dr. Matjaž B. Jurič Predsednik Nacionalne ocenjevalne komisije za oceno inovacij 6. Slovenskega foruma inovacij President of National evaluation committee of nominated innovations

Slovenski forum inovacij je osrednji nacionalni vseslovenski poslovni dogodek na temo inovativnosti in podjetništva. Slovenski forum inovacij odseva inovacijsko sposobnost Slovenije in predstavlja platformo za predstavitev idej ter navezavo kontaktov za nadaljnji razvoj. V izboru za 6. Slovenski forum inovacij je sodelovalo 235 prijav, ki so jih prijavila podjetja, inovatorji in podjetniki posamezniki, raziskovalno-razvojne inštitucije ter študenti in dijaki. Največ je bilo prijavljenih inovativnih proizvodov, kar 157. Prijavljenih je bilo tudi 56 inovativnih storitev in 22 poslovnih modelov in procesov. Med prijavami so bila zastopana zelo raznolika vsebinska področja. Največ prijav, 45, je naslavljalo področji elektrotehnike in telekomunikacij, 28 področje informacijskokomunikacijskih tehnologij ter računalništva in informatike, 21 področje strojništva, prav tako 21 področje medicine, 19 področje arhitekture in gradbeništva, 12 področje ekologije in tako naprej. Veseli nas, da je bilo kar 30 prijav interdisciplinarnih. Največ prijav so oddala mikro, majhna in srednja podjetja in sicer 111. Sledili so inovatorji posamezniki oz. skupine inovatorjev s 79 prijavami. 16 prijav so oddala velika podjetja, 7 razvojno-raziskovalne organizacije in 22 prijav dijaki, študenti in mladi raziskovalci. Letos je bil postopek evalviranja razširjen z možnostjo osebne predstavitve prijave, ki so jo izvedeli prijavitelji pred nacionalno ocenjevalno komisijo. Za osebno predstavitev se je odločilo 166 prijaviteljev. V postopku evalviranja, na osnovi prijavnega obrazca in osebne predstavitve, je bila vsaka prijava ocenjena s strani treh neodvisnih recenzentov. Nacionalna ocenjevalna komisija je sestavljena iz 55 uglednih slovenskih strokovnjakov, ki celovito pokrivajo področja ocenjevanja. Komisija je najboljše izbrala na osnovi združene ocene treh ločenih recenzij vsake prijave, v okviru katerih so člani komisije ovrednotili tehnične, inovacijske, vsebinske, podjetniško-poslovne vidike, vidike odličnosti ustvarjalnih industrij in vidike pravic intelektualne lastnine. V kategorij podjetij, se je med najboljše uvrstilo 20 najbolje ocenjenih inovativnih proizvodov (od tega 13 prijav mikro, malih in srednjih podjetij in 7 prijav velikih podjetij) in 10 najbolje ocenjenih inovativnih storitev (vse so prijavila mikro, mala oz. srednja podjetja). V kategoriji inovatorjev, raziskovalnih institucij in mladih, se

10

6. Slovenski forum inovacij

je med najboljše uvrstilo 16 najbolje ocenjenih inovativnih proizvodov (od tega 14 prijav inovatorjev, 1 prijava raziskovalnih institucij in 1 prijava mladih) in 4 najbolje ocenjene inovativne storitve (3 prijave inovatorjev in 1 prijava raziskovalnih institucij). V kategoriji poslovnih modelov oz. procesov se je med najboljše uvrstilo 5 najbolje ocenjenih inovativnih poslovnih modelov (od tega 1 poslovni model mikro, malih in srednjih podjetij in 4 poslovni model velikega podjetja). Poleg tega so bila posebej izstopajočim prijavam podeljena priznanja in sicer: 3 priznanja za najbolj inovativni proizvod, 3 priznanja za najbolj inovativno storitev in eno priznanje za najbolj inovativni poslovni model ter zlato, srebrno ter bronasto priznanje za odličnost uporabnosti ustvarjalnih industrij. Vsem prijaviteljem želimo, da bi svojo idejo čim uspešneje predstavili ter identificirali in našli bodoče investitorje in partnerje in na ta način svojo idejo pripeljali do tržno uspešnega izdelka oz. storitve.

Abstract The 6th Slovenian Innovation Forum will showcase 55 home-grown innovations ripe for matching up with potential customers. Innovative companies have proposed 20 products and 10 services seen by the panel of experts as the front edge of this year’s innovation. Individuals from the Slovenian innovation community will exhibit 14 innovative products and three innovative services. R&D organisations will reach out to the members of the business community and other stakeholders with one innovative product and one innovative service, and there will be one innovative service in the category of students and young researchers. At the Forum, five innovative business models will also be presented. These innovations are also entrepreneurial ideas that can be turned into commercial reality and the fact that they cover a wide range of industries and services proves that enterprises and individuals can innovate in a rapidly-changing environment in face of challenges. The Forum brings together experts and practitioners and offers insights on how innovation can be implemented across different fields. Interdisciplinary thinking seen in many of 2011 innovations means that companies can innovate their products or services far broader in scope than technological innovation. This is exactly what has already made some innovations “a success story”. We believe many will follow soon.


V sklopu 6. Slovenskega foruma inovacij je bilo prvič izvedeno ocenjevanje inovacij na nacionalnem nivoju z vidika odličnosti ustvarjalnih industrij, kar predstavlja četrti vidik ocenjevanja poleg ostalih treh, tehnično-inovacijskega, vsebinsko-inovacijskega in podjetniško-poslovnega vidika. Klasifikacija ustvarjalnih industrij je bila za potrebe ocenjevanja za osrednjo slovensko predstavitev izumov, invencij in inovacij v okviru 6. Slovenskega foruma inovacij povzeta iz Creative Economy Report 2010, Creative Economy: A Feasible Development Option, UNCTAD, 2010. To ocenjevanje je bilo aplicirano na vse prijave, ki se nanašajo na ustvarjanje, produkcijo in distribucijo dobrin ter storitev na takšen način, da sta kot primarna vhoda upoštevana ustvarjalnost in intelektualni kapital. Rezultat tovrstnih procesov so stvarni inovativni proizvodi ter intelektualne ali umetniške storitve z ustvarjalno vsebino, ekonomsko vrednostjo in tržnimi cilji. Inovacije, prijavljene na 6. Slovenski forum inovacij, ki izkazujejo komponento odličnosti ustvarjalnih industrij, posegajo na različna področja človekovega udejstvovanja, ustvarjanja in trženja, od tehnoloških do družbeno-socioloških, kulturno-umetniških in podjetniško-poslovnih. Gre za širok nabor področij, ki pokrivajo velik del nacionalnih gospodarskih dejavnosti ter so ključnega pomena za razvoj ter gospodarsko, ekonomsko in kulturno dobrobit tako Slovenije, kot tudi širše geografsko-politične regije držav. Analiza povprečnih ocen prijavljenih inovacij na 6. Slovenskem forumu inovacij kaže, da je stopnja ustvarjalnosti tako v smislu izvirnosti, kot regionalnosti povprečna, izrazito podhranjena pa pri poslovnih modelih. Večina ustvarjalnih inovacij predstavlja manjšo ali zmerno novost z majhnim do zmernim odstopanjem od obstoječih intelektualnih idej, rešitev, storitev, izdelkov, praks ali dobrin. Le neznaten delež prijavljenih inovacij na 6. Slovenskem forumu inovacij predstavlja popolno novost, ki radikalno odstopa od obstoječih smernic in je relevantna v svetovnem merilu. Nekoliko izraziteje so v proizvodnih in storitvenih procesih ustvarjalnih inovacij prisotni elementi učinkovitosti procesa inovativnega ustvarjanja, realizacije ustvarjalnega kapitala in učinkovitosti komunikacije oziroma prenosa idej. Komunikacija oziroma prenos ustvarjalnih idej (npr. industrijskega oblikovanja) do porabnikov kaže na zadovoljivo moč simbolike sporočil. Ustvarjalne ideje, rešitve, design, storitve, izdelki, prakse ali dobrine so tako s simbolnimi sporočili učinkovito manifestirane do porabnikov. Glede potencialnega pomena in vpliva, ki ga

izkazujejo v gospodarskem, socialnem in kulturnem sektorju, izstopajo inovativne storitve in inovativni poslovni modeli.

dr. Andrej Bregar, prof. dr. Matjaž B. Jurič

Večina prijavljenih inovacij znatno ali vsaj delno utrjuje obstoječe mehanizme interdisciplinarnosti, multidisciplinarnosti in interakcije med različnimi vidiki znotraj ustvarjalnih industrij ter navzven, medtem ko nekatere od njih celo vpeljujejo nove izvirne mehanizme povezovanja. Po drugi strani je nekoliko zaskrbljujoče, da dosega izražena ustvarjalnost inovativnih proizvodov relativno nizko relevantnost povezav vidikov ustvarjalnih industrij, kar pomeni, da je namembnost prijavljenih inovativnih proizvodov ozko specializirana.

poročilo / report

Vključevanje elementov ustvarjalnih industrij v proizvodne in storitvene procese inovacij 6. Slovenskega foruma inovacij Report of excellence in creative industries within nominated innovations

Inovativne storitve in inovativni poslovni modeli izstopajo tudi po indikatorjih doprinosa k nacionalni ekonomiji. Ekonomski vpliv je v več primerih primarni, kar pomeni, da gre za neposreden doprinos k ekonomiji, merjen v bruto družbenem proizvodu in novih delovnih mestih, ali sekundarni, pri katerem je doprinos mogoče kvantificirati posredno. Pri inovativnih proizvodih pa je moč zaznati zlasti terciarni ekonomski vpliv, ki se odraža v neposrednih, vendar slabše kvantificiranih doprinosih inovacij ustvarjalnih industrij, ki prehajajo v druge sektorje, ter posredne kvartarne vplive, ki jih ni možno kvantificirati in so vezani na kakovost življenja, izobraževanje in kulturno identiteto. Identificirani ekonomski učinki elementov ustvarjalnih industrij, prisotnih v prijavljenih inovacijah, pospešujejo ustvarjanje dobička in odpiranje novih delovnih mest, pri čemer spodbujajo socialno vključevanje, kulturno raznolikost in razvoj človeških virov.

Abstract Many innovative products, services and business models proposed for the 6th Slovenian Innovation Forum show clearly that both corporates and individuals have a high level of innovative capability and, consequently, plenty of intellectual assets and knowledge or intellectual capital. Specific intellectual capital has influence on innovation results or technological, economic, scientific or cultural creativity. If economic wealth comes from knowledge assets, then Slovenia is poised to resume growth as improvement is made in the management of our intellectual capital. Innovative companies and individuals can benefit from the support and links with the community when contemplating new products or services that incorporate different technology from the existing products or meet customer needs better that existing products or services. Innovation makes companies competitive and increases value-added of its products or services and it is highly important in technology and knowledge-based industries. This year’s sophistication and span of fresh thinking ranging from marketing, design and architecture to toys and textile industry, mechanical engineering and ICT would not be complete without the efficiently utilised elements of creative industries: realisation of innovation processes, realisation of creative capital, and communication of creative ideas.

6. Slovenski forum inovacij

11


poročilo / report 12

Sestava nacionalne komisije za izbor inovacij v okviru 6. Slovenskega foruma inovacij Sestava nacionalne ocenjevalne komisije za izbor inovacij / Members of the National Evaluation Committee appointed to review and evaluate the merit of nominated innovations

Predsednik strokovne komisije / President of the Committee: prof. dr. Matjaž B. Jurič

Tehnično-inovacijski vidik so ocenjevali / Technological and innovative aspect was evaluated by:

Strokovno področje / Expert area:

dr. Žiga Bolta

Biotehnologija / Biotechnology

mag. Mojca Modic, dr. med.

Medicina / Medicine

dr. Mojca Jensterle Sever, dr. med.

Medicina / Medicine

prof. dr. Andrej Kos

Elektrotehnika / Electrical Engineering

doc. dr. Andrej Ferdo Gubina

Energetika / Energy sector

prof. dr. Franc Pohleven

Lesarstvo / Wood industry

prof. dr. Stojan Kravanja

Gradbeništvo / Construction

izr. prof. dr. Peter Krajnc

Kemija in kemijska tehnologija / Chemistry and chemical technology

prof. dr. Igor Emri

Strojništvo / Mechanical engineering

prof. dr. Nikolaj Zimic

Računalništvo in informatika / Computer science and informatics

dr. Vincenc Nemanič

Fizika / Physics

prof. dr. Mitjan Kalin

Konstruiranje / Construction

doc. dr. Rok Rupnik

Informacijsko-komunikacijske tehnologije / Information and communication technologies

prof. dr. Dean Korošak

Gradbeništvo, fizika / Construction, Physics

dr. Boštjan Batagelj

Elektrotehnika, telekomunikacije / Electrical Engineering, Telecommunications

doc. dr. Mojca Ciglarič

Računalništvo in informatika Computer science and informatics

dr. Jurij Prezelj

Strojništvo, energetika / Mechanical engineering, energy sector

Podjetniško – poslovni vidik so ocenjevali / Entrepreneurial and business aspect evaluated by:

Strokovno področje / Expert area:

prof. dr. Miroslav Rebernik

Podjetništvo / Entrepreneurship

mag. Tadej Krošlin

Podjetništvo / Entrepreneurship

dr. Gregor Pipan

Podjetništvo / Entrepreneurship

dr. Špela Stres

Podjetništvo / Entrepreneurship

doc. dr. Karin Širec

Podjetništvo / Entrepreneurship

prof. dr. Mojca Indihar Štemberger

Podjetništvo / Entrepreneurship

dr. Jaka Vadnjal

Podjetništvo / Entrepreneurship

Barbara Bregar-Mrzlikar

Podjetništvo / Entrepreneurship

doc. dr. Katja Zajc Kejžar

Podjetništvo / Entrepreneurship

prof. dr. Tomaž Turk

Podjetništvo / Entrepreneurship

dr. Jaka Lindič

Podjetništvo / Entrepreneurship

mag. Matjaž Krč

Podjetništvo / Entrepreneurship

mag. Jure Mikuž

Podjetništvo / Entrepreneurship

prof. dr. Dijana Močnik

Podjetništvo / Entrepreneurship

mag. Aleš Lipnik

Podjetništvo / Entrepreneurship

6. Slovenski forum inovacij


Vsebinsko-inovacijski vidik so ocenjevali / Content and innovative aspect evaluated by: Strokovno področje / Expert area: prof. dr. Janez Bešter

Elektrotehnika / Electrical engineering

prof. dr. Janko Drnovšek

Meroslovje / Metrology

prof. dr. Darja Kobal Grum

Psihologija / Psychology

prof. dr. Alenka Gaberščik

Ekologija / Ecology

prof. dr. Matjaž Branko Jurič

Informacijsko-komunikacijske tehnologije Information and communication technologies

prof. dr. Uroš Lotrič

Računalništvo in informatika / Computer science and informatics

dr. Andrej Brodnik

Računsko intenzivne metode in aplikacije / Computer intensive methods and applications

doc. dr. Bojan Rosi

Logistika / Logistika

pred. Janez Vodičar, prof. šp. vzg.

Šport in rekreacija / Sports and recreation

doc. dr. Gorazd Sedmak

Turizem / Tourism

doc. dr. Srečo Dragoš

Zdravstvo in socialne storitve / Healthcare and in social services

prof. dr. Mateja Drnovšek

Poslovna odličnost / Business excellence

dr. Radovan Sernec

Avtomatika, elektrotehnika, računalništvo / Automatization, Eletrical engineering, Computer science

prof. dr. Vlado Stankovski

Računalništvo in informatika, gradbeništvo / Computer science and informatics

doc. dr. Janko Slavič

Strojništvo, fizika / Mechanical engineering, Physics

Ocenjevalci kot zastopniki za pravice intelektualne lastnine / Evaluators as proxies for industrial property rights:

Strokovno področje / Expert area:

dr. Saša Bavec

Farmacija / Pharmacy

dr. Marjan Delić

Strojništvo / Mechanical Engineering

mag. Sebastjan Kerčmar

Pravo / Jurisoprudence

Vidik uporabe odličnosti ustvarjalnih industrij so ocenjevali / Aspect of excellence in creative industries evaluated by:

Strokovno področje / Expert area:

Rok Jenko

Odličnost ustvarjalnih industrij / Excellence in creative industries

prof. dr. Vojko Pogačar

Odličnost ustvarjalnih industrij / Excellence in creative industries

prof. dr. Maja Makovec Brenčič

Odličnost ustvarjalnih industrij / Excellence in creative industries

mag. Špela Videčnik

Odličnost ustvarjalnih industrij / Excellence in creative industries

doc. dr. Nada Rožmanec Matičič

Odličnost ustvarjalnih industrij / Excellence in creative industries

6. Slovenski forum inovacij

13


intervju / interview

Nova inovativna spoznanja je treba prelivati v izdelke Gospodarska kriza je lahko izjemen zagon za iskanje novih rešitev, zatrjuje Štefan Bertoncelj, predsednik uprave Domel Holding, d. d., saj je inovacija hčerinskega podjetja Domel d.o.o. rezultat povečanih vlaganj v nove produkte in nove tehnologije v zadnjih dveh letih.

Inovativna, uporabniku prijazna elektronika za krmiljenje EC motorjev je letošnja najboljša inovacija v kategoriji inovativni proizvodi podjetij. Je vaša inovacija rezultat načrtovanja ali naključja? Naši prvi razvojni začetki EC motorjev segajo v 80. leta, ko smo razvili prvi vzorec delujočega elektronsko kumutiranega motorja z lastnim elektronskim krmiljem za vgradnjo v sesalnik. Trg takrat še ni bil tako senzibilen za učinkovito uporabo energentov, kot je danes, ko je učinkovita raba energije postala nuja in tržna prednost za izdelke, ki jo porabijo manj. Z industrializacijo EC motorjev za ventilatorje, ki smo jo izvedli lani, program lepo raste. Danes si samo razvojno orientirana podjetja lahko obetajo dolgoročno rast ter obstanek na trgu. Kaj je oziroma bo vaše podjetje pridobilo s to inovacijo? Domel je izvozno orientirana družba, ki vse svoje proizvode prodaja na svetovnih trgih. Najbolj zahtevni svetovni proizvajalci profesionalnih klimatskih naprav bodo imeli možnost, da se odločajo za nakup EC motorja z elektronskim krmiljem. To bogati našo ponudbo in veča vrednost celotni rešitvi, saj se set EC motorja in elektronike zaokroža v celoto. Inovacija pomeni večjo odzivnost povpraševanja s trga, zvišuje tržni potencial, ker gre še za doseganje izjemnih izkoristkov, pa ta kombinacija predstavlja prednost na trgu in korak pred podobnimi izdelki. Pričakujemo, da se bo promet na tem programu prav zaradi celovitosti ponudbe podvojil.

14

6. Slovenski forum inovacij

Kako spodbujate in nagrajujete inovativnost med zaposlenimi? V podjetju se zavedamo, da je potrebno prelivati nova spoznanja in znanja v izdelke, saj se nenehno soočamo z močno svetovno konkurenco na svojem področju. Razvoj novih izdelkov je usmerjan iz projektne pisarne, imamo močen aplikativni razvoj, vsi zaposleni so vključeni v inovativne procese v okviru operativnega vodenja idej, izboljšav in inovacij – SORA. Inovatorje nagrajujemo tako po številu idej, inovacij in invencij, kot po vrednosti in pomembnosti inovacije. Mesec oktober je v Domelu mesec inovativnosti in vse zaposlene spodbujamo, naj v tem času prispevajo vsaj eno idejo ali predlog za izboljšavo. Kateri so po vašem mnenju ključni dejavniki inovativnosti pri posameznikih in v podjetju? Spoštujemo, obravnavamo in ovrednotimo prav vse predlagane rešitve zaposlenih, tudi če te ne morejo biti realizirane. Nagrajujemo in ocenjujemo vsak izveden predlog, ne glede na stopnjo doprinosa inovativne rešitve k uspehu podjetja. Zavedamo se, da so med množico predlogov tudi ključne inovacije, ki bodo v prihodnosti ustvarjale delovna mesta in kreirala potencial za uspeh podjetja. Je gospodarska kriza v vašem podjetju kaj zavrla število predlaganih koristnih izboljšav in inovativnih idej? Ob nastopu krize smo sprejeli in izvedli vrsto ukrepov, ki so nas zavarovali pred nastalo situacijo. Večji poudarek smo dali izhodni


strategiji iz krizne situacije, ki smo jo začeli uveljavljati s pospešenim prestrukturiranjem proizvodnje in povečali vlaganja v nove produkte in nove tehnologije. V dveh letih smo večino starih energijsko potratnih izdelkov opustili in jih nadomestili z novimi inovativnimi, ki so bili na trgu dobro sprejeti, saj prinašajo novo dodano vrednost za kupca. Vaše podjetje precej sodeluje tudi z različnimi institucijami. Zakaj se vam zdi tovrstno sodelovanje pomembno? Vse naše znanje ni dovolj za uspeh na zahtevnih trgih. Prizadevamo si povezovati in zainteresirati vse inštitucije znanja, ki lahko prispevajo k boljšim in učinkovitim rešitvam. Le s pomočjo celovitosti znanja prelitega v naše izdelke lahko konkuriramo na svetovnih trgih. In kako inovativni so vaši načrti za prihodnost? Trajnostni razvoj in družbena odgovornost podjetja, pa tudi vrednote, ki nas vodijo v uspešno izvajanje našega poslanstva, so rezultat nenehnega iskanja novih poti za uresničitev naših ciljev. Inovativnost in inovativni pristopi so torej ključ za doseganje stvarnih ambicioznih ciljev. Novo raste, staro ohranja spomine.

Štefan Bertoncelj, predsednik uprave Domel Holding, d. d./ president of the management board of Domel Holding, d. d. Foto/Photo: arhiv Domel Holding, d. d./ Archive Domel Holding, d. d.

Abstract Novelty and innovation should be transformed into new products

»At Domel, we are well aware that the creation of new knowledge and capabilities and their implementation into new products is crucial for us since we have to cope with strong global competition in our business. As a consequence, we appreciate, review and evaluate each and every innovative solution proposed by our employees, even when they cannot be implemented,« underlines Štefan Bertoncelj, president of the management board of Domel Holding, d. d. »We reward innovators both based on the number of fresh ideas, innovations and inventions, and by taking into account the value and the significance of their innovations. We reward and evaluate every implemented proposal, regardless of the level of the contribution the innovative solution may have to the company’s success,« adds Mr. Bertoncelj. According to Mr. Bertoncelj, in a stack of proposals with new ideas there are also key innovations poised to create jobs and generate potential for the company to be successful also in the future.

6. Slovenski forum inovacij

15


intervju / interview

Pred prvim vidnim rezultatom je ogromno izzivov Podjetje MESI, razvoj medicinskih naprav, d. o. o. je kot mlado, start-up podjetje s svojim avtomatskim merilnikom gleženjskega indeksa (ABPI MD) zmagovalno v kategoriji inovativnih proizvodov start-up podjetij.

Direktor Jakob Šušterič pravi, da je bil njihov največji izziv pridobivanje finančnih sredstev za financiranje razvoja naprave in trženja. Kako se je porodila zamisel za napravo? Razvoj naprave se je s študijo izvedljivosti začel že v začetku 2010. Takrat je ekipo združil zanimiv splet okoliščin, na eni strani je ekipa zdravnikov specialistov iz Bolnišnice Izola ugotovila, da je trenutno merjenje gleženjskega indeksa neustrezno in ga je potrebno avtomatizirati. Na drugi strani pa smo se našli trije študentje elektrotehnike, ki smo imeli željo ustvarjati nove izdelke in jim dodati vrednost na trgu. Uporabniki, torej zdravniki so prispevali uporabniške zahteve, skupina razvojnikov pa je razvila študijski prototip, ga izdelala in testirala. Rezultati testiranj in raziskava trga so pokazali, da je treba z razvojem medicinske naprave in poslovnega modela nadaljevati v okviru lastnega podjetja ter izdelek v najkrajšem času ponuditi evropskemu in kasneje svetovnemu trgu. Na področju medicine pri razvoju naprav oblikovanje doslej ni igralo bistvene vloge, sami pa ste upoštevali tudi ta vidik. Zakaj se vam je zdelo to pomembno? Trenutno razvoj medicinskih pripomočkov sledi zahtevam, da je uporaba pripomočka varna, zanesljiva, praktična in da je rezultat uporabe klinično preverjen. Sami smo privlačen zunanji videz poskušali dodati kot eno od konkurenčnih prednosti na trgu medicinskih naprav. Seveda je poleg tega potreben predvsem dodelan poslovni model z dobro načrtovanimi in umeščenimi blagovnimi znamkami, ki dodajo vrednost izdelku.

16

6. Slovenski forum inovacij

S kakšnimi težavami ste se soočali na poti razvoja ideje do prototipa? Težav nismo imeli. Bili pa smo soočeni z izzivi, ki smo jih reševali pogumno, preudarno. Največji je pridobitev finančnih sredstev za financiranje razvoja naprave in razvoja trženja. Razpisi nepovratnih sredstev so se pred ustanovitvijo našega podjetja iztekli, novih pa ni bilo razpisanih, še več, izplačila sredstev razpisa, kjer smo uspešno kandidirali, so se prestavila. Trenutno iščemo investitorja za proizvodnjo 110 kosov naprav v prvi seriji in zadnje aktivnosti razvoja produkta pred postavitvijo na trg. Razmišljate zgolj o prodaji na slovenskem trgu, ali vas mika tudi tujina? Decembra bomo v Sloveniji pričeli s prodajo. Del proizvedenih naprav bomo poslali uglednim zdravstvenim ustanovam po svetu, ki bodo novost testirale in podale mnenje. Jeseni smo začeli z iskanjem distributerjev za trženje in prodajo APBI MD v evropskih državah in državah jugo-vzhodne Evrope. Še letos nameravamo podpisati vsaj eno predpogodbo o distribuciji, ki bo rezultat pogovorov in sestankov z distributerji medicinskih pripomočkov na sejmu MEDICA v nemškem Düsseldorfu. Kakšni so vaši načrti za prihodnost? Največ pozornosti bomo namenili pridobitvi distributerjev ABPI MD za celotno območje Evrope ter navezovanju kontaktov z zdravniki, katerih mnenje je odločujoče. Do konca leta želimo 2012 razviti prototip ABPI+, avtomatskega merilnika gleženjskega indeksa z dodatnimi merilnimi vrednostmi in lastnostmi, ki bodo naredile indikacijo periferne arterijske bolezni in povezljivost


z MESIcloud še boljše, enostavnejše in prijaznejše do uporabnika. V prvi polovici 2012 nameravamo razviti tudi različico ABPIhome za uporabo doma ter začeti z razvojem medicinskih pripomočkov za pametne telefone in tablične računalnike. Kaj bi svetovali mladim, ambicioznim posameznikom, ki menijo, da imajo odlično idejo? Naj jo realizirajo! Čim prej in v čim širšem obsegu, kar pomeni, naj že na začetku razmišljajo o trženju in prodaji, o ljudeh, ki lahko pomembno vplivajo na njihov razvoj in seveda o denarnih sredstvih, ki jih bodo za realizacijo potrebovali. Pred prvim vidnim rezultatom bo ogromno izzivov, ki pa so za nekoga, ki je deloven in verjame v vase in svojo ekipo, lahko le prijetni!

Jakob Šušterič, direktor podjetja Mesi, razvoj medicinskih naprav, d. o. o. z inovativno ekipo/ director of MESI d.o.o. with his innovative group of experts Foto/Photo: Arhiv Mesi d. o. o./ Archive Mesi d. o. o.

Abstract Before a commercially successful product hits the market, many challenges should be solved

»At present, the development of medical devices follows the requirements for use of medical devices such to be safe, reliable, practical, and that their performance characteristics have been clinically verified. We have made the external appearance of our medical device attractive in effort to add yet another competitive advantage to it and to ensure its cutting edge over rival products in the market for medical devices, « stressed Jakob Šušterič, director of the limited liability company for the development of medical devices Mesi, razvoj medicinskih naprav, d. o. o. »My personal advice to young, ambitious people who believe they have come up with a great idea is to go ahead and implement it! You should move toward the implementation of your idea as soon as practicable and on a broadest possible scale, which means that right from the start, you should contemplate marketing and distribution, the people who may have material impact on the development of your idea, and money matters, of course, since you’ll be needing financing to see your idea to fruition,« says Šušterič.

6. Slovenski forum inovacij

17


intervju / interview

Inovatorji ne smejo biti preveč “starševski” do svojih idej Metoda za zatemnjevanje varčnih žarnic je v kategoriji inovativni proizvod inovatorja posameznika med vsemi prijavljenimi najbolj prepričala nacionalno ocenjevalno komisijo. Pogovarjali smo se z avtorjem metode, mag. Marko Čenčurjem, ki ima na zalogi še obilo dobrih idej.

Je bila vaša metoda plod načrtnega razvoja ali je nastala bolj po naključju? “Metoda je bila plod načrtnega razvoja, razvoj pa je sprožilo povpraševanje po tej specifični rešitvi. Morda je pomembnost te inovacije ravno v tem, da rešuje obstoječ problem, za rešitev katerega je že pred samo inovacijo obstajalo povpraševanje.” Koliko časa je preteklo, da ste vašo idejo spravili do prototipa in tržno zanimivega proizvoda? “Idejno reševanje je bilo relativno hitro, vendar spraviti idejo v delujoč prototip ni vedno enostavno. Sam razvoj do osnovnega delujočega prototipa je zato trajal nekaj mesecev, nadaljnje leto pa je bilo potrebno za testiranje delovanja na terenu. Tako smo izdelek testirali v ZDA, Singapurju, na Japonskem in v nekaj evropskih državah. Rezultati so bili izredno dobri, čas med testiranji pa sem porabil za izboljšave in optimizacijo algoritma.” Kako bi ocenili področje spoštovanja in varovanja intelektualne lastnine v Sloveniji? “S področja intelektualne lastnine v Sloveniji nimam veliko izkušenj, saj sem večino mojih patentov vložil v ZDA in večjih državah Evropske unije. Osebno menim, da so pristojbine za vzdrževanje patentov ne samo v Sloveniji temveč v celotni EU previsoke, pa tudi ločenost patentnega varstva po posameznih državah namesto skupnega je za inovatorje občutno predraga. Rezultat je bistveno slabše stanje inovatorstva v EU v primerjavi z ZDA. Razmerje stroškov vseevropskega in ameriškega patenta je približno 1:10 v korist ZDA.”

18

6. Slovenski forum inovacij

Vaš patent ste registrirali v ZDA in ga tam tudi uspešno tržite. Zakaj ste se odločili ravno za ZDA in ne za Slovenijo? “Razlog je povsem preprost. Patentirana metoda je namenjena množični proizvodnji, količina prodanih proizvodov pa je proporcionalna velikosti tržišča. V ZDA lahko z isto ceno patenta pokrijemo 300 milijonski trg, medtem ko v Sloveniji pokrijemo zgolj dvomilijonskega. Zato je z vidika zaščite bistveno, kolikšna je cena patenta na potencialnega uporabnika.” Katere so bile največje težave, s katerimi ste se soočali v procesu razvoja vaše inovacije? In kakšni so vaši načrti za prihodnost? “Tehničnih težav je bilo kar nekaj, vendar so mi te kot inovatorju v izziv in veselje. Pravi in največji problem so seveda finance, predvsem pri prenosu uspešne ideje na trg, kar ni vedno enostavno, še manj pa poceni. Za prihodnost me ni strah, saj imam na zalogi še kar nekaj potencialno tržno izredno zanimivih idej, ki v moji glavi potrpežljivo čakajo, da jih bom lahko udejanjil.” Imate morda kakšen nasvet za inovatorje, na kaj naj bodo v procesu inoviranja pozorni? “Inovatorji naj ne bodo preveč »starševski« do svojih idej, saj kot opažam marsikdo svojo idejo ljubosumno skriva, ker ima občutek, da mu jo želi vsak ukrasti. Določena mera zaščite je potrebna, vseeno pa je treba idejo tudi predstavljati v javnosti in komu zaupati, če jo želiš spraviti v življenje. Če idejo preveč skrivamo, potem tvegamo, da potencialni kupci ne bodo izvedeli celotnega potenciala, ki se skriva v njej. Je pa izredno pomembno,


Mag. Marko Čenčur

če ima inovator že delujoč prototip, kajti pogosto sama ideja sicer zveni dobro, v praksi pa se pokaže, da izvedba ni možna ali je bistveno predraga za komercialno uporabo.”

Foto/Photo: Arhiv Marka Čenčurja/ Archive Marko Čenčur

Abstract Innovators should avoid overprotective parenting of their brainchildren

“What I see quite often is that many innovators are jealous of their ideas and would go to great lengths to keep them away from the prying eyes haunted by the impression that there are people ready to steal their ideas,” says Marko Čenčur, M.Sc., the author of the method for dimming the light emitted by energy-saving bulbs, the innovative product presented in the category of individual innovators and given the top score by the national evaluation committee. “It is of paramount importance that the innovator can show a functioning prototype, since we have seen too often a seemingly brilliant idea that proves top be impossible to make or that would cost too much to be commercially successful.” According to Mr. Čenčur, the patent fees charged not only in Slovenia but across the European Union are too high, and the fact that the patent protection arrangements are in the hands of individual states instead of being managed at the EU level, often raises the bill footed by innovators to excessive amounts. “The result is that innovatory activity in the EU is in much worse shape than it is the case in the U.S.A. The real and biggest problem is finding money, a “makeor-break” factor when a successful idea should go into production, and it is not always easy, let alone cheap to bring a new product to the market,” concludes Mr. Čenčur.

6. Slovenski forum inovacij

19


intervju / interview

Globalni trgi so bolj odprti za odlične inovacije S svojo visoko tehnološko storitvijo Breenga – Brand engaging games – je podjetje Mandatela, d. o. o. zmagovalno podjetje v kategoriji inovativnih storitev podjetij na 6. Slovenskem forumu inovacij. O tem smo govorili z avtorjema, Žigom Jenkom in Kristijanom Sedlakom, ki za uspešen in hiter razvoj storitve stavita na globalne trge.

Kako ste prišli na zamisel o tej storitvi? Je bila sad naključne ideje ali se je porodila načrtno? Žiga: »S Kristijanom sva se z namenom poslovnega sodelovanja začela srečevati maja letos. Na sestankih polnih kreativnega naboja sva se pogovarjala o različnih idejah. Hitro sva spoznala, da se dopolnjujeva in da lahko skupaj ustvariva veliko dobrega. V glavnem sva imela v mislih igre za pametne telefone. Nekega dne sem poslal Kristijanu elektronsko sporočilo in ...« Kristijan: »Žiga mi je poslal elektronsko sporočilo, v katerem je McDonalds v Stockholmu s pomočjo pametnih telefonov delil brezplačne kave vsem, ki so uspešno odigrali igro na javnem zaslonu. V tem kratkem filmu sem prepoznal poslovno priložnost. V pol ure sem imel spisana dva A4 lista s projektom, ki sva ga začela uresničevati. Od takrat sva idejo nadgradila in razvila tako programersko, kot tudi marketinško.« Katere so konkurenčne prednosti Breenge pred podobnimi storitvami? Komu je namenjena? Kristijan: »Čas je denar. Breenga je visoko tehnološka rešitev, ki jo lahko oglaševalci uporabijo takoj in to po konkurenčnih cenah.« Žiga: »Velika prednost Breenge je tudi, da se da njeno vizualno podobo popolnoma prilagoditi oglaševalcu in njegovim zahtevam. Obstoječe igre se lahko obleče v kakršno koli obliko, razvije pa se lahko tudi nove, ki so v skladu s komunikacijsko strategijo določene akcije tržnega komuniciranja.« Oba: »Ciljava na vsa podjetja in blagovne znamke, ki potrebujejo zabavno in inovativno interaktivno komunikacijo.«

20

6. Slovenski forum inovacij

Vaše podjetje že več let uspešno vodi, načrtuje, oblikuje ter izvaja spletne in mobilne projekte. Vaš trg torej še zdaleč ni samo slovenski, temveč svetovni? Tudi z Breengo ciljate v tujino? Kristijan: »Mandatela posluje že od leta 2006 in je trenutno pravna oblika mojega razvojnega okolja. Z mobilnimi aplikacijami sem uspel spoznati tuje trge. Spoznal sem, da je svet mnogo bolj odprt za inovacije, predvsem pa, za razliko od našega okolja, tam večino priložnosti izkoristijo. Ker je Breenga odlična inovacija in odlična priložnost, si obetava uspeh.« Žiga: »Z Breengo ciljava v tujino, ker lahko tako zagotoviva uspešen in hiter razvoj storitve. Slovenski trg ima svoje velikostne omejitve in danes sva na našem trgu edina, ki ponujava to storitev. Že jutri pa se lahko na dvomilijonskem trgu pojavi konkurenca, ki zaradi nišnosti storitve lahko ogrozi najin obstoj. Z višjimi prihodki, ki jih lahko prinese prodaja na globalnem trgu, je verjetnost stabilnosti in daljše življenjske dobe storitve večja.« Zaradi hitrega razvoja tehnologije bo treba Breengo nenehno prilagajati novostim in jo skladno z njimi posodabljati. Zna to predstavljati težavo? Kristijan: »Ne, razvoj je izziv. S to mislijo se ukvarjava precej, a se z vrednotenjem dosedanjih korakov hitro pomiriva. Kot to velja za vsako storitev, je nenehen razvoj in spremljanje konkurence nuja.« Žiga: »Breenga je ogromen vir navdiha. Ravno zato se lahko hitro prilagodiva ali preusmeriva, tudi če naju nekdo prehiti na določenem področju. Včasih se morava prav ustaviti


Žiga Jenko, Kristijan Sedlak Foto/Photo: Arhiv Mandatela, d. o. o./ Archive Mandatela, d. o. o.

pri razmišljanju o idejah, kaj bi Breenga še lahko bila, saj nama to lahko preusmeri osredotočenost od projektov, ki jih želiva najprej izvesti.« Kako inovativna je po vaših opažanjih vaša panoga v Sloveniji v primerjavi s tujino? Kristijan: »V Sloveniji se v naši panogi pojavlja kar nekaj start-up podjetij, ki so zelo inovativna in žanjejo priznanja tudi v tujini, torej start-up scena je v skladu s svetovnimi trendi. Žiga: »Druga plat je oglaševanje v Sloveniji, ki si po eni strani želi biti inovativno, vendar se preveč rado odloči za ustaljene in preverjene poti. Kar pa ni nujno dobro za pridobivanje pozornosti ciljnih skupin. O slabi inovativnosti in drznosti priča tudi slaba bera nagrad slovenskega oglaševanja na domačem Golden Drumu in v tujini, kjer smo bili še v devetdesetih uspešni. V tujini je inovativnost, ki je podkrepljena s strokovnostjo bistveno bolj cenjena.« Kako spodbujate inovativnega duha v vašem podjetju? Kristijan in Žiga: »Tega ni treba spodbujati. To imava enostavno v sebi.«

Abstract Global markets readily embrace commercially successful innovations “The small size of the Slovenian market is a limiting factor in we are currently the only company in the local market offering this type of service. However, there may a ‘new kid on the block’ tomorrow and jeopardise our existence given the fact that it is a niche services and ‘two is a crowd’,” say Žiga Jenko and Kristijan Sedlak from Mandatela, d. o. o., the authors of the innovative service called BREENGA – brand engaging games. They believe that the world is much more open to innovation; unlike we see in Slovenia, bright ideas are much more often seen as opportunities and brought to the market in the rest of the world. Innovation coupled with expertise is much more appreciated abroad than here. Mr. Jenko and Mr. Sedlak have told us that they do not have to do anything to spur innovative thinking, since it is something they were born with.

6. Slovenski forum inovacij

21


intervju / interview

Preboja na trg smo se lotili po šolsko V kategoriji inovativnih start-up storitev si je največ naklonjenosti strokovne komisije priboril sistem programske in strojne opreme za inteligentni monitoring energetske porabe EIC podjetja Uporabna energetika, d. o. o. Pogovarjali smo se z direktorjem dr. Mirom Rozmanom, ki pravi, da se kljub temu, da je Slovenija za njihovo storitev dovolj velik trg spogledujejo tudi s tujino.

Kaj je bil povod za razvoj omenjene inovacije? »Povprečne porabnike je najbolj motilo, da si ne morejo predstavljati, koliko elektrike porabi ena žarnica, v evrih in ne v kilovatnih urah. Poleg tega nas je motilo, da se uvajanje digitalnih števcev tako vleče, tam, kjer pa so že uvedeni, pa je bila informacija namenjena samo distributerju – končni uporabnik/plačnik pa je lahko informacijo spremljal samo na števcu, pa še to le, če ta ni bil skrit v omari. Naš cilj je bil izvesti meritev, jo shraniti in interpretirati v realnem času, tako da bo imel končni uporabnik ne glede na izobrazbo oziroma profil nekaj od te informacije.« Vaša inovacija se prodaja kot storitev, ki ima tudi okoljevarstveno funkcijo (varčevanje z energijo v gospodinjstvih), kakšne so njene prednosti za kupca? »Naša storitev omogoča, da se kupec začne zavedati svoje porabe, saj jo lahko spremlja v realnem času in na njemu primeren način. Recimo računovodstvo zanima, koliko evrov je bilo porabljenih, hišnika, ali so ugasnjene vse luči, direktorja, kako blizu načrta porabe smo … Ko meritvi dodamo še znanje, pa lahko kupec začne sam upravljati s porabo in tako omogoči, da se zniža nepotrebna poraba in posledično še vpliv na okolje. Znano je namreč, da je privarčevati eno kilovatno uro sedemkrat ceneje kot eno kilovatno uro proizvesti.«

22

6. Slovenski forum inovacij

Za mlada, start-up podjetja je vsaj na začetku podjetniške poti pomembna podpora v obliki ustreznih informacij, nasvetov, tudi finančnih sredstev. Kje ste vi dobili potrebno podporo? »Vsi udeleženi v podjetju in tudi zunanji sodelavci imajo dolgoletne izkušnje na področju podjetništva in posla.« Poleg tega se start-up podjetja pogosto srečujejo predvsem s težavami na področju financiranja in uveljavitvijo na trgu. Vam je sodelovanje z velikim, uveljavljenim partnerjem kot je Petrol olajšalo preboj na trg? »Za finančna sredstva se borimo dnevno – to je bitka, ki se konča šele takrat, ko podjetje ugasne. Kar pa zadeva preboj na trg, smo se ga lotili po šolsko - najprej smo naredili svojo spletno stran, nato smo se lotili segmentacije kupcev in nato klicanja. Sodelovanje z uveljavljenim partnerjem nam je do neke mere povečalo ugled, po drugi strani pa skoraj zaprlo vrata h konkurenci.« Mislite, da je Slovenija dovolj velik trg za vašo storitev? Razmišljate tudi o prodoru na tuje trge? »Slovenija je povsem dovolj velik trg za našo storitev, da pa bi ostali najkonkurenčnejši na trgu se moramo nenehno primerjati s tujo konkurenco in prodajati na drugih, bolj konkurenčnih trgih. Zaenkrat to delamo preko partnerskih podjetij.«


Dr. Miro Rozman, direktor podjetja Uporabna energetika, d. o. o./ director of the Uporabna energetika, d. o. o. Foto/Photo: Arhiv Uporabna energetika, d. o. o./ Archive Uporabna energetika, d. o. o.

Vaša storitev je namenjena predvsem podjetjem ter v manjši meri gospodinjstvom, razmišljate, da bi jo sčasoma lahko razširili tudi na druge uporabnike? Imate v načrtu še kakšno dodatno storitev s tega področja, morda nadgradnjo obstoječe? »Na trg smo prišli z rešitvijo za pametni monitoring porabe energije, testiramo že sistem za upravljanje s porabo, sistem za monitoring proizvodnje elektrike in sistem za upravljanje stavb. Poleg razvijamo sistem za monitoring porabe v avtomobilih in drugih prevoznih sredstvih.« Kaj bi na podlagi svojih izkušenj lahko priporočili drugim podjetjem in posameznikom v zvezi s procesom inoviranja? »Zaznajte plačilno sposobno povpraševanje – povezujte se, izšolajte ljudi, rešite dilemo make or buy in zadovoljite potrebe kupcev.«

Abstract We did out homework before hitting the foreign market ”The market in Slovenia in big enough for our service, but to remain at the leading edge of the market, we have to measure up against foreign competitors all the time and sell in foreign markets where competition is stiff,” claims Dr. Miro Rozman, director of the limited liability company Uporabna energetika, d. o. o. Dr. Rozman says that when the company decided to a get a foothold in foreign markets, they first did their homework and started by making the company website, proceeded by segmenting buyers and then started to make phone calls. “We are struggling day-in, day-out to stay afloat; it’s an ongoing battle and it can end only when the business is wound up. The co-operation with a renowned business partner has helped a little to raise our corporate visibility but on the other hand, this alliance has closed all doors leading to competitors,” admits Dr. Rozman. And what would Mr. Rozman advise to innovators given his experience in the field? “Identify demand for products that can fund buyers with money to pay for them – create alliances, train staff, resolve the dilemma make or buy and satisfy the requirements your clients have.”

6. Slovenski forum inovacij

23


intervju / interview

Naše inovacije se v prostoru čutijo Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (SUTŽO) avtoric prof. dr. Ane Krajnc in doc. dr. Dušane Findeisen je zmagovalna inovacija v kategoriji inovativnih storitev posameznika. Ta se je začela razvijati že leta 1984 iz raziskovanja v ta namen razvitega eksperimentalnega programa francoskega jezika, civilizacije in kulture z vsebinami o družbenem položaju starejših, in tako se je hkrati pričela rojevati tudi slovenska teorija izobraževanja starejših.

Avtorici sta razvili koncept in program širjenja znanja in animiranja prihodnjih mentorjev in ustanoviteljev novih univerz ter ga spravili v življenje. Doc. dr. Dušana Findeisen pravi, da ju je pri zamisli vodilo načelo »pustimo in omogočimo starejšim, da nadaljujejo s svojim življenjem«.

ustanavljati nove nevladne organizacije in krepimo že obstoječe na področju izobraževanja starejših. Na SUTŽO smo pričeli tudi s svojo obliko študijskih krožkov( bili smo prvi v Sloveniji) Izobraževanje v njih se izteče v delo za lokalno skupnost, za kar starejši študenti potrebujejo novo pridobljeno znanje.«

V zadnjem obdobju ste imeli precej inovacij. Lahko poveste kaj več o tem? »Znotraj SUTŽO se vrstijo številne inovacije, vse pa slonijo na že pridobljenih in novih raziskovalnih in empiričnih spoznanjih. Nedavno smo tako uvedli svetovalnico za dejavno staranje, za učno, izobraževalno, psihološko, pa tudi svetovanje za plačano in prostovoljsko delo v tretjem življenjskem obdobju. Vidnejše in obsežnejše inovacije zadnjih let temeljijo na povezovanju SUTŽO z javnimi ustanovami, kjer smo vzpostavili mrežo kulturnih mediatorjev v slovenskih muzejih, kulturne mediatorje v UKC, vrtne prostovoljce v Botaničnem vrtu, prostovoljne pripovednike. V povezovanju s podjetji pa imamo mrežo medsebojnega računalniškega opismenjevanja starejših in medsebojnega darovanja znanja Znaš, nauči drugega …«

Prav z vašimi inovacijami ste v Sloveniji naredili precejšen premik od razumevanja starosti kot preostanka življenja k dejavni starosti. »Res je. Na začetku smo naleteli na različne odzive. Od navdušenja, pomoči, somišljeništva, do omalovažujočih pogledov ... Danes je izobraževanje starejših odraslih v Sloveniji povsem sprejeto tako v očeh starejših, kot tudi v javnosti in celo v očeh centrov odločanja. Mislim, da je tudi z našo vztrajnostjo in našim trdim delom, študijem in raziskovanjem prišlo do te pomembne družbene spremembe. Premik smo naredili tudi v AGE Platform Europe in drugod. Po podatkih EUROSTAT-a se danes Slovenija po udeležbi starejših v izobraževanju uvršča na drugo mesto v Evropi.«

Izvedbo izobraževanja za tretje življenjsko obdobje širite tudi na druge akterje. Na kakšen način? »Širjenja smo se lotili že na samem začetku obstoja SUTŽO. Danes imamo po vsej Sloveniji razpredeno mrežo 45-tih univerz z 21.000 študenti, več kot 1000 mentorji in več kot 2000 prostovoljci po knjižnicah, ljudskih univerzah, društvih upokojencev, pomagamo

24

6. Slovenski forum inovacij

Je po vašem mnenju v Sloveniji okolje za inovativnost na splošno dovolj spodbudno ali bi se dalo še kaj izboljšati? »Kolegi s Finske so nedavno prišli k nam preučevat SUTŽO. Naša inovativnost je drugačna od inovativnosti kolegov iz starejših evropskih držav, kjer je marsikaj institucionalizirano. Naše družbene inovacije zmeraj trčijo na zakonske in druge ovire, zmeraj hkrati spreminjamo mentaliteto ljudi,


Univerza za tretje življenjsko obdobje / Slovenian Third Age University (UTŽO) Foto/Photo: arhiv SUTŽO/ archive SUTŽO

dajemo zakonske pobude in apliciramo ter hkrati razvijamo inovacije in iščemo vire financiranja. Smo majhna država in v tem je tudi naša prednost. Poznamo se, povezani smo, med nami obstaja pretok ... To pa je tudi pogoj za inovacije. Naše inovacije se v prostoru čutijo. Dobivamo povratne informacije, ki jih lahko uporabimo. Seveda, izboljšave so potrebne. Včasih bi si vendarle želeli več institucionalne pomoči in drugih podpornih mehanizmov.« Kako spodbujate inovativnega duha med svojimi sodelavci? »Veseli smo njihovih novih zamisli in ponudimo jim mentorsko pomoč in sodelovanje. Sodelavci se izobražujejo tudi zunaj naše ustanove, vključujemo jih v nove, tudi mednarodne projekte. Inovativnost širimo tudi s tem, da si zamislimo projekt, ki je komu pisan na kožo in mu ga prepustimo v nadaljnji razvoj. Za rast in kontinuiteto inovativnosti je pomembno, da je naša ustanova dobra, napredujoča, da je delo, četudi je obsežno, zmeraj bolje opravljeno, do meja naših zmožnosti in znanja.«

Abstract Our innovations are palpable »Our innovation differs from the innovation of our colleagues living in mature European countries where many services that contribute to social well-being are handled by instituions,« says Assistant Professor Dušana Findeisen, Ph.D., who together with Professor Ana Krajnc, Ph.D. has founded the Slovenian Third Age University (SUTŽO), her concept and theory for the , participation of older adults in education. »We are a small country and it is also our advantage. We know each other, we are connected, there is a flow of information among us ... At the end of the day, it is what paves the way for innovation. Our innovations are palpable in our environment.« »Today the education of older adults in Slovenia is quite common both in the eyes of older adults and the general public, and it is even acknowledged by the centres of decision-making,« concludes doc. Dr. Findeisen. According to the data compiled by EUROSTAT, Slovenia is today measured by the participation of older adults in education ranked on the second place in Europe.

6. Slovenski forum inovacij

25


intervju / interview

Trajnostni razvoj je zaveza in obveza vsakega podjetja Družba BTC je razvila in uvedla svoj lastni poslovni model za vrednotenje in spremljanje odnosa do okolja in širše družbe - ekoindeks, ki je zmagal v kategoriji inovativnih poslovnih modelov podjetij na 6. Slovenskem forumu inovacij. O tem in vlaganju v okoljske projekte smo se pogovarjali s predsednikom uprave BTC, d. d., Jožetom Mermalom.

Od kod izvira ideja o ekoindeksu? Ali je ta nastala z načrtnim razvojem in koliko časa je pravzaprav nastajala? Pred več kot desetletjem smo v BTC uvedli ločeno zbiranje odpadkov in zgradili ekološko postajo s stiskalnicami. Zmanjševali smo porabo energentov, gradili krožišča, uvajali alternativne oblike prevoza, kot sta mestni avtobus, vlak. Sponzoriramo šport, kulturo, znanost, umetnost, hkrati pa smo tudi donatorji pri dobrodelnih aktivnostih in ob raznih naravnih nesrečah, kot so poplave, potresi. Naše dejavnosti na tem področju smo želeli meriti, spremljati in načrtovati na enostaven in vsem zaposlenim razumljiv način. Trajnostnega razvoja iz samih bilanc ni zaznati, čeprav je naša dolgoročna usmeritev. Zato smo razvili celovit poslovni model ekoindeks, ki meri in hkrati tudi usmerja naša delovanja, ter ga počasi uvajali v svoje vsakodnevno poslovanje. Pravite, da se ekoindeks manifestira v obliki okoljsko ozaveščenih rešitev. Jih lahko naštejete nekaj? Načrtno z uporabo novih tehnologij znižujemo porabe vode (regeneracija, kogeneracija) in energentov (led tehnologija). V lanskem letu smo zgradili dve sončni elektrarni, uvedli brezplačni CityBus za prevoz po BTC Cityju, kupili električni avto, postavili brezplačne polnilnice za električne avtomobile, pri ločevanju odpadkov povečujemo število frakcij in veliko delamo na ozaveščenosti naših poslovnih partnerjev in obiskovalcev. Veliko delamo na ozaveščenosti obiskovalcev, posebej mlajših, za katere organiziramo razne ekološke delavnice. V zadnjih 10 letih je družba BTC v okoljske projekte vložila 30 milijonov evrov. Za svoj poslovni model ekoindeks, za vrednotenje in spremljanje odnosa do okolja

26

6. Slovenski forum inovacij

ter za izvedbo okolju prijaznih projektov je družba BTC prejela nagrado Okolju prijazno podjetje 2010, ki sta jo podelila časnik Finance in Eko sklad. Je model ekoindeksa mogoče prenesti tudi v druga poslovna okolja? Seveda, model je enostaven, učinkovit in lahko razumljiv. Vašo dobro prakso širite tudi na tuje. Kdo se predvsem zanima za vašo metodologijo? Zanimajo se predvsem mladi in poslovna javnost. Imeli smo veliko predstavitev študentom, tako našim kot tujim. Sodelovali smo na več odmevnih forumih in posvetovanjih. Cilj družbe BTC je, da deluje odprto, da tudi širša javnost spozna njena prizadevanja v smeri večje družbene odgovornosti in večje prijaznosti do okolja. Zato je del sistema ekoindeks tudi portal www.eko-btc.si, preko katerega svoja dejanja v okviru ekoindeksa družba javno objavlja. Vaša družba veliko vlaga v okoljske projekte. Zakaj se vam zdi to pomembno? Trajnostni razvoj je zaveza in obveza vsakega podjetja. Če tega dejstva ne bomo sprejeli vsi, bomo škodovali našim otrokom, našim zanamcem. Kako v vaši družbi spodbujate inovativnost med zaposlenimi? Tudi tu smo zgradili poslovni model. Imenuje se Ideje z vizijo, v zadnjem času smo mu dodali tudi Projekte z vizijo. Model spodbuja in nagrajuje zaposlene, ki prispevajo nove ideje. Želimo ustvariti inovativno poslovno okolje in rezultati so vsako leto boljši.


Kaj bi na podlagi svojih izkušenj lahko priporočili drugim podjetjem in posameznikom v zvezi s procesom inoviranja? Enkratne akcije dolgoročno ne prinesejo želenih rezultatov. Ustvariti je potrebno stimulativno okolje, predvsem pa veliko sodelovati s svojimi kupci in dobavitelji in skupaj graditi dolgoročno strategijo trajnostno naravnega razvoja.

Jože Mermal, predsednik uprave BTC, d. d. z inovativno ekipo/ president of the management board with his innovative group of experts of BTC d.d. Foto/Photo: Arhiv BTC, d. d./ Archive BTC, d. d.

Abstract Commitment to sustainable development should be binding for all businesses “One-off actions are unlikely to achieve the desired results over a longer period of time. What we should do is to create a stimulating environment and, above all, to talk and listen to our buyers and suppliers a lot, and to join forces in effort to build a long-term strategy of sustainable corporate development,” argues Jože Mermal, president of the management board of BTC, d. d. Mr. Mermal finds it important to underline the fact that during the last ten years, the public limited company BTC has invested €30 million in environmental projects in line with the company’s position that sustainable corporate development is its long-term orientation. “We wanted to have a yardstick to measure, monitor and plan our activities in this area in a simple and straightforward way easily understood by all employees; hence, we have developed an innovative business model called ekoindeks - ecoindex. It is the core of sustainable development our company subscribes to and the integral part of our annual business plan. It serves to benchmark what we are doing and it helps us to mitigate any negative effects and increase positive impact on the environment,” added Mr. Mermal.

6. Slovenski forum inovacij

27


Proizvodne inovacije / Production innovation UHF Single Chip Reader (Integrirani UHF izpraševalnik) UHF Single Chip Reader (Integrated UHF interrogator)

30

Microdrive Microdrive

31

Štirisedežno potovalno letalo Panthera z modularnim pogonom Four-seat passenger aircraft Panthera with modular drive

32

MC diagnostika MC diagnostics

33

Sodobni pogonski sistem za električna mestna vozila Modern propulsion system for electric city vehicles

34

Regulatorji za sončne in veterne mikroelektrarne za otočno delovanje Regulators for solar and wind micropower stations for island operation

35

Premaz kot absorber elektromagnetnega sevanja v območju 500 MHz do 3 GHz Coatings that function as an absorber of electromagnetic radiation in the range from 500 MHz to 3 GHz

36

Visokoizolacijska obloga stavbnega pohištva iz lesa ECO-S Insulation cladding for joinery made using ECO-S wood

37

Avtomatski merilnik gleženjskega indeksa An automated ankle brachial pressure index measuring device

38

Gorilnik na pelete z neposrednim vžigom s kontaktnim uplinjevalnikom peletov in z zračno hlajeno zgorevalno komoro Wood pellet burner with a direct contact ignition system complete with an air-cooled combustion chamber

39

Outdoor Inside Outdoor Inside

40

Avtomobilski sedež s samodejno po višini nastavljivim vzglavnikom 41 The car seat featuring the headrest that automatically regulates its height

28

Čistilni sistem AQUA VIVA Cleaning system AQUA VIVA

42

Inovativna, uporabniku prijazna elektronika za krmiljenje EC motorjev Innovative, user-friendly electronics for EC motor controllers

43

Nov, močnejši in še bolj izkoriščen motor za palične mešalnike The new, more powerful and better performing electric motor for stick blenders

44

Polisulfid z znižano toplotno prevodnostjo Polysulphide sealant with lower heat conductivity

45

Vrtalna glava HIP KRT 5 ALL TERRAIN (za vse terene) HIP KRT 5 ALL TERRAIN CUTTER HEAD

46

Sistem LightAct The LightAct system

47

6. Slovenski forum inovacij


Družina prilagodljivih hitrih pametnih kamer Velociraptor 49 The FPGA camera family Velociraptor: high performance smart cameras Medicinsko razgibalno ležišče The medical exercising bed

50

Kompaktni sistem za obdelavo sanitarne odpadne vode in njeno ponovno uporabo za spiranje WC školjke The compact system for the treatment of sanitary (grey) water and its re-use for toilet flushing

51

Kazalo

wFoil 48 The wFoil system

Butarnik – hidravlična naprava za strojno izdelavo butar iz vej 52 Butarnik – a hydraulic device for machine production of firewood bundles (butare) Občutljivi kirurški retraktor Sensitive surgical retractor

53

Prikazovalnik pretoka vode The water flow display

54

Detektor mrtvega kota v križišču Detector of the dead angle in a crossroads

55

Mehanizem za ročni pogon tri ali večkolesnega vozila The mechanism for manual drive of three- or multi-wheel vehicle

56

Nizkotemperaturni kombinirani kotel s hranilnikom toplote Low-temperature combined boiler with heat storage vessel

57

Retroreflektivni prometni znaki z notranjo osvetlitvijo Retro reflective traffic signs equipped with internal light

58

Samokolnica z zavoro na baterijski pogon A wheelbarrow equipped with a brake driven by a battery

59

Ploščati sončni kolektor »Stroj« The flat solar collector “Stroj”

60

Battery Management System (BMS) 7-R The Battery Management System (BMS) 7-R

61

Kombinirani ogrevalni sistem »Stroj« The combined heating system “Stroj”

62

Naprava za upravljanje hišnih aparatov The device for controlling household devices

63

Metoda za zatemnjevanje varčnih žarnic The method for producing dimmable energy saving light bulbs

64

BiEnergy - Ve1 BiEnergy - Ve1

65

6. Slovenski forum inovacij

29


Inovativni proizvodi / Production innovation

Proizvodne inovacije / Production innovation Inovacije podjetij / Innovation of firms

UHF Single Chip Reader (Integrirani UHF izpraševalnik) UHF Single Chip Reader (Integrated UHF interrogator) R902DRM je integrirano vezje – bralnik ali izpraševalnik (ang. interrogator), ki deluje na UHF frekvenčnem področju. Predstavlja celoten integrirani sistem z analognim vhodnim vezjem in integriranim protokolom za 900 MHz bralnike (ang. Readers). Ima integrirane programljive opcije, kar omogoča vezju široko uporabnost v različnih UHF-RFID aplikacijah. Čip R902DRM omogoča unikatno možnost delovanja izpraševalnikov pametnih kartic, ki lahko delujejo v tako imenovanem okolju z več izpraševalniki (ang. Dense Reader Mode – DRM). Ta način delovanja je predviden tudi v novih revizijah standarda ISO180006c. Delovanje DRM v osnovi pomeni, da je frekvenčni pas, na katerem delujejo izpraševalniki, razdeljen na kanale (v Evropi je razdaja med kanali 200 kHz) in izpraševalniki delujejo tako, da delujoči izpraševalnik na vsakem tretjem kanalu (razdaja med dvema izpraševalnikoma je torej vsaj 600 kHz) ne povzroči bistvenega poslabšanja delovanja ostalih izpraševalnikov.

Organizacija / Organization: IDS d.o.o. Avtor inovacije / Author of innovation: Anton Štern, Jernej Rozman, Vinko Kunc, Andrej Vodopivec Kontakt / Contact: Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, 01 28 11 183 info@ids.si, www.ids.si

30

ID 216

6. Slovenski forum inovacij

For superior levels of design flexibility integrating onto a chip, we offer the R902DRM chip, a printed circuit board solution – a reader or interrogator that operates in the UHF frequency range. It is a comprehensive integrated system with analogue input circuit and the integrated protocol for 900 MHz readers. It features integrated programmable options that make the circuit highly versatile – it can be used in a variety of ultra high frequency of the radio-frequency identification devices (UHF-RFID applications). The R902DRM chip provides a unique opportunity for the operation of a smart card interrogator since it can operate in the so-called dense environment with multiple interrogators (Dense Reader Mode - DRM). The DRM mode is envisaged also in the latest revisions of the ISO/IEC 18000-6c standard. The bottom line of the device operating in the DRM mode is that the frequency band in which the interrogator operates is separated into designated channels (the distance between channels is 200 kHz in Europe) and the protocol for the interrogators specifies that the active interrogator is on every third channel (meaning that the distance between two interrogators is at least 600 kHz) shall not cause any significant deterioration in the functioning of other interrogators.


ID 246

Proizvodne inovacije / Production innovation Inovacije podjetij / Innovation of firms

Microdrive

Inovativni proizvodi / Production innovation

Microdrive

Medicinski pripomoček Microdrive je mednarodno patentirana inovacija za nevrokirurške posege oziroma operacije. Je rezultat sodelovanja medicinske stroke, inženirjev in oblikovalcev. Microdrive omogoča enostavno uporabo in zagotavlja natančno pozicioniranje ter lociranje globokih tarč v organih, kot so npr. možgani. Primarno se uporablja za izvajanje nevrokirurških posegov s področja stimulacije globokih možganov, npr. za zdravljenje Parkinsonove bolezni, kjer je natančno pozicioniranje izjemnega pomena za uspešnost zdravljenja. Med številnimi izboljšavami s področja natančnosti mikro pozicioniranja je tudi pet vretenska stročnica, ki omogoča vpenjanje petih instrumentov (elektrod) hkrati, in bistveno izboljšana kakovost rokovanje z napravo, ki so jo dosegli z vključitvijo industrijskega oblikovanja. The medical device Microdrive is the internationally patented innovation for neurosurgical interventions - operations. It is the result of the collaboration of the medical profession, engineers and designers. The Microdrive is an easy to use medical device and ensures precise positioning and locating of deep targets in the organs such as the brains. It is primary used to perform neurosurgical procedures used to treat a variety of disabling neurological symptoms by applying the deep brain stimulation (DBS) to address the debilitating symptoms of Parkinson’s disease (PD) where precise positioning of the device is extremely important if the treatment is to be successful. One of numerous improvements in the area of precision of the micro positioning is also a specially designed fivespindle stereotaxic frame that enables micro positioning of five probes and electrodes to be used at the same time and vastly improved quality of handling the device achieved by inviting industrial design experts to come aboard.

Organizacija / Organization: Ortotip d.o.o. Avtor inovacije / Author of innovation: Igor Drstvenšek, Tadej Strojnik, Žiga Kadivnik, Marko Vurzer,Vojko Pogačar Kontakt / Contact: Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, 2000 Maribor, 02 22 94 289, info@ortotip.com, www.ortotip.com

6. Slovenski forum inovacij

31


ID 248

Inovativni proizvodi / Production innovation

Proizvodne inovacije / Production innovation Inovacije podjetij / Innovation of firms

Štirisedežno potovalno letalo Panthera z modularnim pogonom Four-seat passenger aircraft Panthera with modular drive Štirisedežno modularno letalo Panthera ponuja pri isti osnovi letala tri različne pogone. Lahek, a vseeno močan in zanesljiv motor Lycoming IO-390, ki deluje tudi na neosvinčen bencin, ter optimizirana aerodinamična oblika letala omogočata Pantheri hiter vzlet, več kot 1.900 km dometa, potovalno hitrost, večjo od 374 km/h, a vseeno več kot 40 odstotkov manjšo porabo goriva glede na konkurenco. 145 kW električni motor skupaj z najsodobnejšim, v podjetju razvitim, baterijskim sistemom predstavlja pravo revolucijo v letalstvu, saj omogoča kupcu tih in več kot 400 km dolg polet brez emisij. Ob dodatku generatorja se Panthera prelevi v revolucionarno hibridno letalo, ki mu električni pogon omogoča neslišno poletanje, generator pa velik dolet. Inventivno zasnovana kabina kot prvemu letalu v svojem razredu omogoča udobje za obilne in velike pilote in hkrati funkcionalnost za pilote nižje rasti. Letalo ima posebej razvito reševalno padalo, ki rešuje letalo in potnike pri visokih hitrostih ter nizkih višinah.

Organizacija / Organization: Pipistrel d.o.o., Ajdovščina Avtor inovacije / Author of innovation: Pipistrel d.o.o., Ajdovščina Kontakt / Contact: Goriška cesta 50a, 5270 Ajdovščina, 05 36 63 873 info@pipistrel.si, www.pipistrel.si

32

6. Slovenski forum inovacij

The four-seat passenger aircraft Panthera comes with three different types of propulsion mounted on the same aircraft. The lightweight and still powerful and reliable motor Lycoming IO-390 that runs also on unleaded gasoline and the optimised aerodynamics of the aircraft enables Panthera to take off quickly, and it gives it more than 1900 km range and the cruising speed over 374 km/h. Such a high-performing aircraft boasts low fuel consumption: more than 40 per cent lower fuel consumption in comparison with competitors. The 145 kW electric motor powered by the state-of-the-art lithium-polymer battery developed by the company is a revolutionary solution in flying since it enables the buyers to fly and glide in silence covering over 400 kms without any emissions. When a generator is added, Panthera is transformed into a revolutionary hybrid aircraft that silently lifts off the ground driven by the electric motor and powered by the generator that carries it over long distances. The inventively designed cabin as seen in the first aircraft in its class provides comfort to large and tall pilots and at the same is functional for not so tall pilots. The aircraft features a custom-developed parachute that saves the aircraft and rescues its passengers at high speeds and low heights.


ID 264

Proizvodne inovacije / Production innovation Inovacije podjetij / Innovation of firms

MC diagnostika

Inovativni proizvodi / Production innovation

MC diagnostics

Merilna metoda in naprava MC omogočata inovativno ugotavljanje biomehaničnih, kontrakcijskih in viskoelastičnih lastnosti (BKVL) skeletnih mišic, delov mišic, mišičnih narastišč, področja prehodov mišic v narastišče kit in ligamentov ter kit in ligamentov samih na popolnoma neinvaziven in selektiven in situ način. Metoda in naprava se konkretno imenujeta MC merilni postopek in MC merilna naprava. Na podlagi omenjenega postopka oziroma z merilno napravo je mogoče optimizirati trenažne in rehabilitacijske procese, tako v vrhunskem kot tudi rekreativnem športu in medicini. The innovative measurement method and the MC device enable to establish the biomechanical, contraction and high-elasticity properties (BKVL) by getting accurate readings of the skeletal muscles, parts of muscles, muscular attachments, the areas where muscles are attached to tendons and ligaments, and tendons and ligaments as such on a completely non-invasive and selective in situ manner. The terms used to designate the method and the device are: the MC measurement procedure and the MC measuring device. On the basis of the aforementioned measurement procedure, that is, by using the measuring device, it is possible to optimise training and rehabilitation processes both in professional and recreational sports and medicine.

Organizacija / Organization: TMG-BMC d.o.o. Avtor inovacije / Author of innovation: Sašo Tomažič, Srdjan Djordjević Kontakt / Contact: Splitska 5, 1000 Ljubljana, 031 338 603 info@tmg.si, www.tmg.si

6. Slovenski forum inovacij

33


Inovativni proizvodi / Production innovation

Proizvodne inovacije / Production innovation Inovacije podjetij / Innovation of firms

Sodobni pogonski sistem za električna mestna vozila Modern propulsion system for electric city vehicles Iskrin pogonski sistem za električna mestna vozila je sestavljen iz asinhronskega motorja, pripadajočega AC krmilnika, programirne konzole in grafičnega prikazovalnika. Pogonski sistem je bil razvit z namenom vgradnje v namensko razvita električna vozila Iskrinih kupcev prve vgradnje kot za predelavo obstoječih avtomobilov na notranje izgorevanje. Na ta način bo mogoče kar se da hitro povečanje števila električnih avtomobilov v mestih in s tem zmanjšanje CO2 izpuhov. Izbrana napajalna napetost sistema je pod 60 V DC, kar olajša delo proizvajalcem malih mestnih električnih vozil, saj so standardi precej blažji kot v primeru višjih napajalnih napetosti. Pri razvoju pogonskega sistema je bilo opravljenih veliko simulacij AC motorja in krmilnika, kjer so bile uporabljene inovativne rešitve kasneje potrjene tudi z mnogimi testiranji in validacijami. S programirno konzolo je omogočeno enostavno nastavljanje parametrov vožnje ter prilagoditev funkcionalnosti pogonskega sistema na različna vozila.

Organizacija / Organization: Iskra Avtoelektrika d.d. Avtor inovacije / Author of innovation: Dr. Jernej Kuželički, Mitja Rebec, Jernej Škvarč, Marko Birsa, Jernej Volk, Saša Nedeljković, Aleš Cigoj Kontakt / Contact: Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici, 05 33 93 000 info@iskra-ae.com, www.iskra-ae.com

34

ID 269

6. Slovenski forum inovacij

The propulsion system designed by the engineers of Iskra to power electric city vehicles consists of an asynchronous motor, a customised AC controller, a programming console and a graphic display. The propulsion system has been developed by Iskra as Tier One supplier with the aim to provide electric drive for the custom-built electric vehicles of OEM manufacturers for the conversion of internal combustion engines. The new electric drive will help to increase the number of electric cars in the cities over a short period of time and consequently to reduce tailpipe emissions of carbon dioxide from motor vehicles as a major contributor to the greenhouse gases. The voltage of the powersupply system chosen to drive electric vehicles is below 60V DC – a deliberate decision made to facilitate the production of small city electric vehicles, since the industry standards are not as high as in the case of higher voltages for power supply. During the development of the propulsion system many simulations have been made for the AC motor and the controller and the innovative solutions used have been subsequently confirmed also by running numerous tests and validations. By using the programming console, the task of setting the parameters for motoring and adjust the functionalities of the electric drive system on different vehicles becomes a child’s game.


Proizvodne inovacije / Production innovation Inovacije podjetij / Innovation of firms

Regulatorji za sončne in veterne mikroelektrarne za otočno delovanje Regulators for solar and wind micropower stations for island operation Inovacija so trije novi izdelki, ki predstavljajo osrednje komponente pri izgradnji mikroelektrearne z izkoriščanjem alternativnih virov elektrike: 1. Pretvornik solarnih modulov 48 V 3,5 kW 2. Pretvornik vetrnega generatorja 48 V 2 kW 3. Vetrni generator z reduktorjem Električna energija, pridobljena iz fotovoltaičnih modulov in vetrnega generatorja, se učinkoviteje izrabi in pretvori v obliko, primerno za shranjevanje v akumulatorske baterije. Tako pridobljena in skladiščena energija zagotavlja zanesljivo in ekološko učinkovito napajanje lokacijsko odmaknjenih električnih sistemov v profesionalni ali individualni rabi, posebej, kjer ni dostopno javno električno omrežje. Primer so avtonomno delujoče bazne postaje oddajniških pretvornikov mobilne telefonije in drugih komunikacijskih vozlišč. Novi elektronski pretvorniki elektrike vsebujejo naprednejšo kombinacijo močnostnih polprevodniških komponent, ki omogočajo izkoristke v razredu 98 do 99 odstotkov. Mikroprocesorsko upravljani pretvorniki so podprti s softwerskimi algoritmi, kot je sledenje točke maksimalne moči (MPPT – Maximal Power Point Tracking) in algoritem za nočni program. Pretvorniki imajo tudi komunikacijski izhod za telemetrično opazovanje delovanja. The innovation consists of three new products and these products are the key components for the construction of micropower stations by harnessing alternative sources of power supply: 1. Converter for the solar modules 48 V 3.5 kW 2. Converter for the wind generator 48 V 2 kW 3. Wind generator complete with the reducer Electric energy generated by the photovoltaic modules and the wind generator is used more effectively and transformed so as to make it suitable to be stored in accumulator (storage) batteries. The electric energy generated and stored as described ensures a reliable and ecologically efficient power supply for the electrical systems at remote locations used for professional or individual needs, particularly where no public electric grid is available. Such an example is provided by autonomously operating base stations that supply energy to base station transmitters for mobile telephony and other communication hubs. The new electronic power converters incorporate a more advance combination of power semi-conductor components, which enable efficiency levels in the 98 per cent

to 99 per cent bracket. The converters controlled by microprocessors are supported by software algorithms such as the Maximal Power Point Tracking (MPPT), which provides for optimal solar module loads and also up to 20 per cent more energy is generated in comparison with the traditional solar regulators for charging accumulator (storage) batteries. The second is the algorithm for the night programme, which in the absence of a light sensor or wind sensor “decides” that it is dark (night) and without wind; hence, it automatically gets into the energy-saving mode where its own power consumption is kept at a minimum. The converters also feature a communication port for telemetric monitoring of the unit operation.

Inovativni proizvodi / Production innovation

ID 271

Organizacija / Organization: Iskra Avtoelektrika d.d. Avtor inovacije / Author of innovation: Stojan Markič, Saša Marušič, Alan Vičič Kontakt / Contact: Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici, 05 33 93 000 info@iskra-ae.com, www.iskra-ae.com

6. Slovenski forum inovacij

35


Inovativni proizvodi / Production innovation

Proizvodne inovacije / Production innovation Inovacije podjetij / Innovation of firms

Premaz kot absorber elektromagnetnega sevanja v območju 500 MHz do 3 GHz Coatings that function as an absorber of electromagnetic radiation in the range from 500 MHz to 3 GHz Funkcionalni materiali so na vrhu lestvice naprednih materialov in so tudi prioritetno raziskovalno razvojno področje nacionalnega programa, ki je med vodilnimi po višini vlaganj v raziskave in razvoj. Naravnim elektromagnetnim sevanjem (EMS) se v zadnjem času vse bolj pridružujejo umetno povzročena sevanja kot posledica množične uporabe brezžičnih komunikacij. Povečal se je negativni vpliv EMS na žive organizme in ostale sisteme. Zaradi vse večjega zavedanja vpliva različnih segmentov na zdravje, varnost in okolje, je postal razvoj človeku in okolju prijaznejših premazov pomemben. Funkcionalne lastnosti premazov so vse pomembnejše ter tako prinašajo na tržišče nove materiale, ki poleg standardnih zahtev omogočajo absorpcijo EMS v širokem frekvenčnem območju. Razvoj in uporaba brezžičnih komunikacij bo v prihodnosti še večja in povečala se bo tudi naša izpostavljenost patogenemu sevanju. Inovativni proizvod omogoča dodatno zaščito pred sevanjem, ki nam ni vidno.

Organizacija / Organization: HELIOS Domžale, d.d. Avtor inovacije / Author of innovation: Branka Mušič, Andrej Žnidaršič, Nevenka Rajnar, Boštjan Bregar, Peter Venturini Kontakt / Contact: Količevo 2, 1230 Domžale, 01 722 4009 info@helios.si, www.helios.si

36

ID 277

6. Slovenski forum inovacij

The functional materials are on the very top of the list of advanced materials and are also treated as a high-priority research and development area in the national programme - among the most important actors in terms of the amounts invested in research and development. We have seen that the presence of the man-made radiation being a consequence of the mass use of the wireless communication devices is becoming as frequent as the natural electromagnetic radiation (EMR). The negative effects of EMR on living organisms and other systems are increasing. Since we are all becoming more aware of the impacts of various segments on health, safety and environment, the development of paints and coatings that can be classified as being more friendly to people and to the environment. The functional characteristics of electroconductive coatings for the protection against electromagnetic radiation are becoming ever-more important and consequently they bring to the market new materials that not only meet the standard requirements but also provide for the absorption of the EMR in a broad frequency range. The development and use of wireless communication devices and systems will increase further in the future leading to an increase in our exposure to pathogen radiation. The innovative product brings us additional protection by shielding us from electromagnetic waves.


Proizvodne inovacije / Production innovation Inovacije podjetij / Innovation of firms

Visokoizolacijska obloga stavbnega pohištva iz lesa ECO-S Insulation cladding for joinery made using ECO-S wood Visokoizolacijska obloga stavbnega pohištva podjetja M SORA d.d., imenovana tudi ECO-S, je namenjena za izdelavo nizkoenergijskih oken. Lesena obloga z zračnimi režami se pritrdi na osnovni okvir oziroma krilo okna. Ker so zračne reže prisotne po celotnem obodu okna, je tudi izolativnost okna enakomerna. Obloga ECO-S je v celoti narejena iz lesa, lahko pa se jo dodatno zaščiti z aluminijastim ščitom. ECO-S obloga je patentirana v Sloveniji, Nemčiji, Avstriji ter na Hrvaškem. Prototip okna PASIV IZO je pridobil certifikat priznanega inštituta Passivhaus iz Darmstadta. Eco-S izolacijsko oblogo smo prenesli že na tri tipe oken M SORA UDOBJE E92, UDOBJE E122 ter NATURA E92. Na sejmu DOM 2011 smo za okno UDOBJE E92 prejeli tudi nagrado Zelena misija. ECO-S izolacija je produkt domačega znanja, naravnih materialov, njegova največja prednost pa je, da z njim lahko nadomestimo umetne izolacijske materiale (XPS, EPS), ki se trenutno uporabljajo za izdelavo nizkoenergijskih oken. The insulation cladding or panelling for doors and windows produced by the public liability company M SORA d.d. known also as ECO-S has been developed to provide low thermal emissivity windows also known as e-windows. The wood cladding or panelling complete with air slots is fitted onto the base window frame or on the window pane. Since the air slots are distributed along the entire rim of the window, the window insulation is uniform. The ECO-S panelling is made of wood but it can be additionally protected by adding the aluminium shield. The ECO-S cladding or panelling has been patented in Slovenia, Germany, Austria, and in Croatia. The prototype window PASIV IZO has been awarded the certificate by the renowned institute Passivhaus from Darmstadt. The Eco-S insulation cladding/panelling has already been applied to three types of windows: M SORA UDOBJE E92, UDOBJE E122 and NATURA E92. At the trade fair DOM 2011, the company received the award for the window UDOBJE E92: Zelena misija – The Green Mission. The ECO-S insulation cladding/ panelling is a brain-child of the local experts, it is manufactured using natural materials, and its greatest advantage is that it can replace manmade insulation materials (XPS, EPS) currently used to manufacture low thermal emissivity windows.

Inovativni proizvodi / Production innovation

ID 292

Organizacija / Organization: M SORA d.d. Avtor inovacije / Author of innovation: Jože Cigale Kontakt / Contact: Trg svobode 2, 4226 Žiri, 04 50 50 300 info@m-sora.si, www.m-sora.si

6. Slovenski forum inovacij

37


ID 324

Proizvodne inovacije / Production innovation Inovacije podjetij / Innovation of firms

Inovativni proizvodi / Production innovation

Avtomatski merilnik gleženjskega indeksa An automated ankle brachial pressure index measuring device Avtomatski merilnik gleženjskega indeksa je medicinska naprava za diagnozo periferne arterijske bolezni. Gleženjski indeks, razmerje krvnega tlaka na gležnju in krvnega tlaka na nadlahti, izračuna avtomatsko iz hkrati izmerjenih tlakov na nadlahti, levem in desnem gležnju. ABPI MD za meritev pretoka krvi skozi žile na spodnjih okončinah potrebuje le 3 minute in s tem zamenjuje trenutno Dopplerjevo ultrazvočno metodo s katero meritev traja 30 minut in je nezanesljiva ter zahteva izkušenega in izobraženega merilca. Z inovacijo omogočamo, da se opravi preventivna meritev na vsakemu človeku starejšemu od 45 let, hitro, zanesljivo in natančno. Tako omogočimo kvalitetnejše življenje 20% svetovne populacije in preprečimo najhujše - amputacijo odmrle okončine. An automated ankle brachial pressure index measuring device is a medical device for diagnostics of peripheral vascular disease. Ankle brachial index is the ratio between ankle blood pressure and brachial blood pressure. It is calculated automatically from simultaneously measured blood pressures on brachial, left and right ankle. ABPI MD requires three minutes to measure the blood flow through artery in lower extremity and it substitutes Doppler ultrasound measurement, which requires 30 minutes to obtain the measurement; in addition it is unreliable and requires educated measurer. The innovation provides the ability to obtain the ABPI measurement to every human older than 45 years; the measurement is fast, reliable and accurate. It improves the quality of life of 20% of world population and prevents the worst – amputation of dead limb.

Organizacija / Organization: MESI, razvoj medicinskih naprav, d.o.o. Avtor inovacije / Author of innovation: Jakob Šušterič, Tomo Krivc, Matjaž Špan Kontakt / Contact: Vojkova cesta 63, 1000 Ljubjana, 031 716 184 info@mesi.si, www.mesi.si

38

6. Slovenski forum inovacij


Proizvodne inovacije / Production innovation Inovacije podjetij / Innovation of firms

Gorilnik na pelete z neposrednim vžigom s kontaktnim uplinjevalnikom peletov in z zračno hlajeno zgorevalno komoro Wood pellet burner with a direct contact ignition system complete with an air-cooled combustion chamber Gorilnik na peletno biomaso Fenix je nov, inovativen, energetsko varčen in okoljsko sprejemljiv produkt. Lastnikom obstoječih kotlov na trda goriva in tudi kurilno olje namreč omogoča, da le-te enostavno prilagodijo za uporabo lesnih peletov. S tem uporabnik pridobi na praktičnosti ogrevanja v primerjavi z uporabo trdih goriv in v primeru uporabe kurilnega olja tudi na okoljski sprejemljivosti in do 50 % nižjimi stroški ogrevanja. Enostavnost vgradnje gorilnika na kotle omogoča njegova posebno oblikovana zgorevalna komora, ki je zračno hlajena. To precej zniža stroške same montaže, podaljšuje pa tudi življenjsko dobo gorilnika in obstoječega kotla. Zasnova zgorevalne komore omogoča visoke izkoristke zgorevanja peletov in s tem majhne količine nastalega pepela. Zelo pomemben del gorilnika je inovativno zasnovan vžigni sistem, ki zagotavlja izredno hiter vžig peletov ob minimalni porabi električne energije. Gorilnik uporabnikom ponuja zanesljiv način ogrevanja z zelo nizkimi stroški. Fenix, a revolutionary burner that uses biomass - wood pellets - is a new, innovative, energyefficient and environmentally acceptable product. In addition, it is easy to install and the owners of the furnaces/stoves or boilers that use any solid fuel and also heating oil can easily convert their old furnaces to burn wood pellets. The owners of a Fenix burner will benefit from fuss-free heating in comparison with the central heating systems that burn hard fuels and in the case where heating oil was used, their heating becomes also environmentally acceptable and their heating costs are cut down by 50 per cent. The Fenix burner is easy to install on the furnaces or boilers thanks to its smart design of the burning chamber cooled by air. This solution substantially lowers the installation costs and on the other hand it also prolongs the useful life of the burner and of the existing stove, furnace or boiler. The concept of the burning chamber enables a high pellet burn-out rate and, as a consequence, small quantities of ash produced from burning pellets. The part of the burner that explains its high efficiency is its innovatively conceived ignition system that guarantees extremely fast ignition of pellets with minimum power consumption. The burner provides the users with a reliable heating system at extremely low costs.

Inovativni proizvodi / Production innovation

ID 330

Organizacija / Organization: Inovateh d.o.o. Avtor inovacije / Author of innovation: Boštjan Košir, Sandi Meden, Milan Zalar Kontakt / Contact: Martinjak 81, 1380 Cerknica, 051 683 699 info@inovateh.si, www.inovateh.si

6. Slovenski forum inovacij

39


Proizvodne inovacije / Production innovation Inovacije podjetij / Innovation of firms

ID 334

Inovativni proizvodi / Production innovation

Outdoor Inside Outdoor Inside

Dejstvo je, da je delo gasilcev, vojakov in policije lahko zelo nevarno. Prepričani smo, da lahko pripomoremo k povečanju njihove varnosti. Večjo varnost lahko dosežemo tako, da na intervencijah zagotovimo boljšo podporo s pomočjo inovativnih tehnologij. Zgornja izhodišča so nas pripeljala do sistema za sledenje osebam, »Outdoor Inside«, ki deluje tudi v zaprtih prostorih, je prenosen in ne zahteva predhodne montaže. Vodja intervencije lahko sedaj bolje usmerja svojo ekipo in intervencija poteka bolj varno. We believe that what fire-fighters, soldiers and police officers are doing may be highly dangerous. However, we are convinced that we can contribute to making their job safer. A higher degree of safety can be achieved by making sure that they receive better support when called to intervene and it can be done by deploying innovative technologies. These arguments have driven us to come up with the personal tracking system named »Outdoor Inside«, which operates also indoors and does not require previous installation. The person in charge of a team of people on an intervention is now better equipped to direct his/her team and the intervention can be wrapped up more safely.

Organizacija / Organization: Zolai d.o.o. Avtor inovacije / Author of innovation: Andrej Križmančič Kontakt / Contact: Tomažičeva 6a, 6310 Izola, 031 396 244 andrej.krizmancic@gmail.com

40

6. Slovenski forum inovacij


ID 357

Proizvodne inovacije / Production innovation Inovacije podjetij / Innovation of firms

Inovativni proizvodi / Production innovation

Avtomobilski sedež s samodejno po višini nastavljivim vzglavnikom The car seat featuring the headrest that automatically regulates its height Projekt SemiAVA (Semi Aktivni VzglAvnik) je nadgradnja razvojno-raziskovalnega projekta varnega ekološkega vzglavnika, pri katerem je razvoj osredotočen na rešitev pol aktivnega vzglavnika. S sistematičnim raziskovalnim pristopom smo ugotovili, da za preprečitev poškodb glave in vratnega dela hrbtenice v avtomobilih ni ustrezno poskrbljeno ter razvili avtomobilski sedež s samodejno po višini nastavljivim vzglavnikom. Vertikalno gibanje vzglavnika smo mehansko povezali z vzdolžnim gibanjem sedeža voznika tako, da je nastavitev neposredno odvisna od nastavitve oddaljenosti sedeža od volana oziroma pedalnega sklopa. Naša tehnična rešitev je stroškovno ugodna ter primerna tudi za vgraditev v avtomobile nižjega in srednjega razreda, zato lahko poveča varnost celotni populaciji voznikov. The Project SemiAVA is an upgrade of the research and development project launched with the aim to develop a safe eco-friendly headrest where the development focuses on the semi-active headrest solution. A systematic research approach allowed us to find out that the whiplash injuries prevention of head and neck was not properly provided for and to develop a car seat with a vertical selfadjustable headrest. The vertical movement of the headrest is thus in mechanical connection with the longitudinal movement of the driver’s seat so that the headrest adjustment depends directly on the distance between the seat and the steering wheel or the pedal box. Our technical solution proves to be affordable and suitable to equip also middle and low cost cars and therefore enhances safety of the global population of drivers.

Organizacija / Organization: TPV d.d. Avtor inovacije / Author of innovation: Rajko Blažič, Vili Malnarič, Primož Mihelič, Vedran Tare, Jernej Tramte, Mirko Zupanc Kontakt / Contact: Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto, 07 39 18 100 tpv@tpv.si, www.tpv.si

6. Slovenski forum inovacij

41


Proizvodne inovacije / Production innovation Inovacije podjetij / Innovation of firms

ID 366

Inovativni proizvodi / Production innovation

Čistilni sistem AQUA VIVA Cleaning system AQUA VIVA

Sistem za čiščenje AQUA VIVA nadomešča sedem različnih gospodinjskih aparatov: čistilec zraka, vlažilec zraka, inhalator, aromaterapijo, cevni sesalnik, globinski sesalnik in sistem za pranje. Prednost je enostavna uporaba. V primerjavi s konkurenco je izredno lahek, ima samo 3,5 kg. Tehnološke novosti, ki so jih razvili, ga uvrščajo med tehnično napredne izdelke. Celotno vodenje aparata ureja elektronika, ki se regulira na dotik brez stikal. Za kvalitetno filtracijo so uporabili vodo in dodatne HEPA filtre, ki zrak prečistijo, z dodatno UV svetlobo pa uniči tudi viruse in bakterije. Izdelek sledi sodobnim trendom oblikovanja in ima prepoznavno sodobno obliko. Slogan izdelka je OČISTI KOT NARAVA. A highly versatile cleaning system – AQUA VIVA – is capable of multi functioning with the capabilities that would otherwise be offered by seven different household appliances: cleans and humidifies the air, serves as an inhalator and aromatherapy diffuser, for carpet vacuuming, as a dry/deep cleaner of carpets and upholstery, and washing system. Its advantages range from simple setting of its many functions and in comparison with rival manufacturers, AQUA VIVA is extremely light weight - only 3.5 kg. The custom-developed technological novelties rank AQUA VIVA among technically advanced products. The device is controlled by electronics regulated by a touch and without any switches. With the aim to provide high quality filtration, the device uses water and additional HEPA filters that clean the air by means of additional UV light to destroy also viruses and bacteria. The product boasts a carefully engineered, state-of-theart technology packaged in the eye-catching design harmonised with the latest design trends. The slogan that accompanies this product is CLEANS AS NATURE DOES.

Organizacija / Organization: ELEKTROTEHNA INTERSET d.d. Avtor inovacije / Author of innovation: Matej Kamnar, Janez Kropivšek, Branka Goropečnik Kontakt / Contact: Trdinov trg 4, 1234 Mengeš, 01 72 46 470 info@ams.si, www.aquavivasystem.com

42

6. Slovenski forum inovacij


Proizvodne inovacije / Production innovation Inovacije podjetij / Innovation of firms

Inovativna, uporabniku prijazna elektronika za krmiljenje EC motorjev Innovative, user-friendly electronics for EC motor controllers Pristopi, kako zaznavati položaj rotorja pri EC motorju, so različni. Običajno elektronika na podlagi meritve toka v posamezni fazi preračunava položaj rotorja in hitrosti, na osnovi teh podatkov pa izvaja krmiljenje motorja. Sistem je dokaj zapleten, ogromno je preračunavanja, odzivnost počasna, parametri motorja morajo biti zelo natančno določeni. V Domelu so razvili svojevrsten pristop določanja položaja rotorja EC motorja s preprosto meritvijo toka in logiko mikroprocesorja, kjer preračunavanje sploh ni potrebno. S tem načinom pa sam algoritem vodenja postane preprost, hitro odziven in natančen. Do sedaj je Domel proizvajal le EC motorje za klimatska postrojenja do moči 11 KW, z izdelavo lastne elektronike pa Domel tržišču nudi celovito rešitev motorja in krmilja, in to v segmentu visoko učinkovitih EC motorjev, ki zaradi visokih izkoristkov nadomeščajo asinhronske motorje. Elektronika je zasnovana tako, da je uporabniku prijazna za rokovanje. Different approaches have been developed to determine where the rotor of an electric motor is best positioned to generate torque. The most common approach uses the electronics to calculate the position of the rotor and its speed using the obtained readings for the current in a particular phase, and the control of the motor is worked out on the basis of the obtained parameters. The control system is rather complicated: there is a huge amount of calculations, the response is slow, the parameters for the motor must be determined with a high level of accuracy. At Domel, we have developed a unique approach to positioning of the rotor of an electric motor by simply measuring currency and deploying microprocessor logic; hence, making calculations is no longer necessary. This technique enables the controlling algorithm to be simple, to enable the feedback control system to provide a fast response, and to be precise. Until now, Domel manufactured only the electro motor for air-conditioning devices with power of up to 11 KW; thanks to its inhouse developed electronics, Domel is now able to provide a comprehensive solution for the electric drive and controllers in the segment of highly efficient electric motors poised to squeeze out asynchronous motors thanks to their excellent speed–torque characteristics. The electronics developed for the motor controller units meets one of the most important requirements: to be user-friendly.

Inovativni proizvodi / Production innovation

ID 377

Organizacija / Organization: Domel d.o.o. Avtor inovacije / Author of innovation: Matjaž Lotrič, Mirko Gaser, Mitja Grohar, Matjaž Čemažar, Karmen Nastran, Marko Kos Kontakt / Contact: Otoki 21, 4228 Železniki, 04 51 17 116 info@domel.com, www.domel.si

6. Slovenski forum inovacij

43


ID 387

Inovativni proizvodi / Production innovation

Proizvodne inovacije / Production innovation Inovacije podjetij / Innovation of firms

Nov, močnejši in še bolj izkoriščen motor za palične mešalnike The new, more powerful and better performing electric motor for stick blenders Domel ima že 20 let v svojem proizvodnem programu DC motorje s permanentnimi magneti, ki jih multinacionalke vgrajujejo v palične mešalnike. Motorje se stalno posodablja, povečuje se moči na enoto in išče rešitve, kako motor poceniti in zagotavljati konkurenčno proizvodnjo cenenim kitajskim motorjem. Ob razvoju novega, močnejšega DC motorja s permanentnimi magneti je bila razvita novost – v plastični ležajni jarem integrirane dušilke s posebnim cenovno najugodnejšim načinom kontaktiranja v primerjavi s konkurenco, ki dušilke spajka v štirih točkah na kontaktne ploščice. Do sedaj Domelovi motorji niso imeli dušilk in so se morale vgrajevati na elektroniko. For as long as 20 years, Domel has been supplying its DC motors with permanent magnets to multinational companies that have handheld stick blenders in their production programmes. The electric motors are constantly upgraded, their power per unit is increasing constantly, and solutions are explored to make the motor less expensive and ensure production capable of competing against cheaper Made-in-China motors. In the course of the development of a new more powerful DC motor with permanent magnets, Domel has developed a novelty – buffers integrated into the plastic bearing yoke featuring a special contact solution with an excellent price/value ratio in comparison with the rival companies that solder buffers at four points to the contact plates. Until now, the motors manufactured by Domel did not use buffers and had to be mounted on electronics.

Organizacija / Organization: Domel d.o.o. Avtor inovacije / Author of innovation: Bojan Bertoncelj, Filip Starič, Simon Gaber Kontakt / Contact: Otoki 21, 4228 Železniki, 04 51 17 116 info@domel.com, www.domel.si

44

6. Slovenski forum inovacij


ID 396

Proizvodne inovacije / Production innovation Inovacije podjetij / Innovation of firms

Polysulphide sealant with lower heat conductivity

Polisulfidna tesnilna masa je poznana na področju izolacijskih stekel ali plinsko polnjenih izolirnih gradbenih panelov, kjer se uporablja za fiksiranje kovinskega okvirja med dvema ploščama in zaviranje uhajanja plina iz izolacijskega jedra. Toplotna upornost takšnih oken je zaradi potrebe po zniževanju porabe energije zelo pomembna. V sodelovanju s CBS Inštitutom so razvili polisulfid, ki ima toplotno prevodnost manj kot 0,25 W/mK. Klasični polisulfidi imajo toplotno prevodnost 0,40 W/ mK. Uporaba toplotno manj prevodnega polisulfida opazno izboljša toplotno upornost roba izolacijskega stekla (do 30 odstotkov, upoštevaje prehodnost hibridnega distančnika), preko katerega je polisulfid nanesen. To je tudi mesto na izolacijskem steklu, kjer nastajajo največje toplotne izgube. Novi polisulfid z znižano toplotno prevodnostjo ima kemijske in mehanske lastnosti primerljive s klasičnim polisulfidom in ga je mogoče uporabiti na obstoječi opremi za mešanje in doziranje dvokomponentnih tesnilnih mas. Polysulphide sealant is known in the area of glass insulation or gas-filled insulation panels used in construction industry where they are used for fixing a metal frame between two panels and it prevents the gas from leaking out of the insulation core. The heat resistivity of such energy-saving windows is highly important in the light of the requirement to reduce energy consumption. In collaboration with the CBS Institute, we have developed a polysulphide with thermal conductivity below 0.25 W/mK. The traditional polysulphides have thermal conductivity of 0.40 W/mK. The installation of a polysulphide sealant having lower thermal conductivity leads to a noticeably better thermal resistivity of the edge of the insulated glass (up to 30 per cent by taking into account the hybrid spacer) on which the polysulphide sealant is applied. It is also the place on the low-emissivity glass where the most significant heat losses are suffered. The new polysulphide sealant with the reduced heat conductivity has chemical and mechanical properties comparable with the traditional polysulphide sealants and it can be used on existing equipment for mixing and dosing two component sealants.

Inovativni proizvodi / Production innovation

Polisulfid z znižano toplotno prevodnostjo

Organizacija / Organization: TKK Srpenica d.d. in CBS Inštitut d.o.o. Avtor inovacije / Author of innovation: Bojan Bratuž in Ada Beguš, iz TKK Srpenica d.d. Mojca Japelj Fir in Aleš Kralj, iz CBS Inštituta d.o.o. Kontakt / Contact: Srpenica 1, 5224 Srpenica, 05 38 41 360 info@tkk.si, www.tkk.si

6. Slovenski forum inovacij

45


ID 397

Inovativni proizvodi / Production innovation

Proizvodne inovacije / Production innovation Inovacije podjetij / Innovation of firms

Vrtalna glava HIP KRT 5 ALL TERRAIN (za vse terene) HIP KRT 5 ALL TERRAIN CUTTER HEAD

Zaradi problema kvalitetne izvedbe horizontalno vodenega podvrtavanja so se v podjetju Vilkograd d.o.o. odločili za lasten razvoj tovrstne opreme. Opremo, ki jo navajajo kot HIP KRT5, trenutno ni možno kupiti na svetovnem tržišču. Gre za pilotno vrtalno glavo, ki je sposobna izvajati horizontalne vrtine v vseh kategorijah terena (gramoz,skala ...). Posebnost vrtalne glave je, da je v celotni dolžini vrtanja možno spremljati ter spreminjati njeno smer in nagib. Natančnost vrtalne glave je +/- 2 cm na 100 m. Gre za popolnitev tehnologije med klasičnim vrtanjem in mikrotuneliranjem. Vrtalna glava za pogonski medij uporablja visokotlačni hidravlični sistem. Vrtalno glavo odlikujeta visoka natančnost in kvaliteta izvedbe. V kompletni zasnovi gre za izdelavo vrtalne glave in pilotnih palic, ki nam omogočajo transmisijo energije ter vodenja vrtalne glave. Posebnost sistema je, da ga je možno vgraditi več ali manj na vsak stroj za podvrtavanja. Since the problem of ensuring high quality horizontal directional drilling, at Vilkograd d.o.o., a civil engineering company, we have decided to embark on a project of in-house development of boring equipment. At present, no equipment with the characteristics featured by the machine designated as HIP KRT5 (“krt” means a mole) can be purchased on the world market. It is a pilot boring head designed and constructed for horizontal directional drilling in any variety of soil (soft ground, hard rock...). A special characteristic of the cutter head is that the direction, as well as the line and grade of boring, can be changed at any point of boring/ drilling. The precision of the cutter head is +/- 2 cm on a 100 m long section. The idea behind this product is to fill in the gap between tunnel boring and microtunnelling. The cutter head developed to be mounted on a boring/ drilling machine uses a high-pressure hydraulic system. The cutter head operates at a high level of accuracy and precision and high-quality workmanship. The product design comprises two parts: manufacture of the cutter head and the pilot rods serving to transmit power and steer the cutter head. Another valuable feature of the system is its versatility: it can be mounted on practically all types of tunnelling and microtunnel boring machines. Organizacija / Organization: Vilkograd d.o.o. Avtor inovacije / Author of innovation: Viljem Kolar, Guček Matjaž Kontakt / Contact: Zlateče pri Šentjurju 8.a, 3230 Šentjur, 03 74 61 221 info@vilkograd.com, www.vilkograd.com

46

6. Slovenski forum inovacij


ID 406

Proizvodne inovacije / Production innovation Inovacije podjetij / Innovation of firms

Sistem LightAct

Inovativni proizvodi / Production innovation

The LightAct system

LightAct je regulacijski sistem za interaktivno razsvetljavo, ki omogoča preprosto in razumljivo ustvarjanje interaktivnih sistemov razsvetljave. Module, ki ga sestavljajo, označuje vizualna privlačnost, cenovna dostopnost ter preprosta medsebojna povezljivost. S tem interaktivno osvetlitev močno približa tudi aplikacijam, kjer si je do sedaj naročniki zaradi cenovnih in implementacijskih omejitev niso mogli privoščiti. Bistvena prednost sistema LightAct je, da je edini sistem, ki omogoča zaznavo natančne lokacije osebe v prostoru ter tudi njene geste. S tem se lahko ustvarja neverjetno zanimive svetlobne aplikacije, ki imajo dodano vrednost predvsem v oglaševanju in naprednejši arhitekturi. Sistem sestavljajo 3 sklopi modulov: senzorski, kontrolni in programski modul. Senzorski modul zaznavajo okoljske parametre kot na primer položaj oseb v prostoru, kontrolni moduli te podatke uporabijo za regulacijo jakosti svetil, programski modul pa služi programiranju kontrolnih modulov. The LightAct is a regulation system for interactive illumination/lighting designed to enable easy and straightforward creation of the interactive illumination system. The modules comprised in the system architecture are characterised by visual attractiveness, accessible price and simple interconnectivity. In plain language, these are the features that enable interactive illumination/lighting to be used also for the applications considered to be out of reach of many clients due to their prohibitive price and implementation constraints. The cutting-edge of the LightAct system is that it is the only system that enables the lighting system to locate where a person in a room is, as well as the gestures that person is making. This sensitivity makes it possible to create incredibly interesting lighting applications where the value added is largely in advertising and in more advanced architecture. The system is composed of three assemblies of modules: sensor, control and programme module. The sensor module detect ambient parameters such as: the position of the persons in a space, the control modules deploy the information/data for the regulation of the intensity of illumination, while the programme module serves for programming the control modules.

Organizacija / Organization: Enlighter, partnerstvo za svetlobo in inženiring, d.o.o. Avtor inovacije / Author of innovation: Mitja Prelovšek Kontakt / Contact: Gorazdova 9, 1000 Ljubljana, 030 362 454 mitja@enlighter.com, www.enlighter.com

6. Slovenski forum inovacij

47


Proizvodne inovacije / Production innovation Inovacije podjetij / Innovation of firms

ID 421

Inovativni proizvodi / Production innovation

wFoil The wFoil system

Podjetje V NAVTIK, Napredne Navtične Tehnologije, d.o.o., razvija visoko tehnološki projekt W-FOIL, to je svojstven koncept postavitve hydro foilov ali podvodnih krilc. Ta koncept v primerjavi z že znanimi hydro foil projekti omogoča manjšo hitrost, ko se trup ali trupi plovila ločijo od vode. Omogoča doseganje večjih maksimalnih hitrosti. Omogoča nam tudi izredno okretnost ter stabilnost pri plovbi s pomočjo hydro foilov. Posebnost koncepta W-FOIL je v tem, da se upor vode, ko enkrat plujemo na hidro foilih, ne spreminja s povečevanjem hitrosti plovila. S tako konstrukcijo bi dobili hidro letalo, ki bi bilo sposobno vzletati ter pristajati na valovitem morju. W-FOIL hidro letalo bi na novo definiralo uporabo letal na vodnih površinah in tako omogočilo ponovni razvoj hidro letal. W-FOIL letalo bi bilo obenem tudi dobro plovilo. Kombinacija ponuja še neizrabljene možnosti uporabe. Letalcem bo produkt približal vodne površine, navtikom pa omogočili, da dosežejo nebo.

Organizacija / Organization: V NAVTIK, Napredne Navtične Tehnologije, d.o.o. Avtor inovacije / Author of innovation: Tomaž Zore Kontakt / Contact: Loke 3K, 1219 Laze v Tuhinju, 041 745 485 v.navtik@gmail.com, www.wfoilsail.com, Facebook »wFoil«

48

6. Slovenski forum inovacij

The core business of the limited liability company V NAVTIK, Napredne Navtične Tehnologije, d.o.o., is the development of the high-tech project W-FOIL – a unique concept of mounting the hydro foils or submerged flaps. In comparison with other hydrofoil projects already presented to the public, the concept born on the drawing boards of the company V NAVTIK enables the hull or the hulls of a vessel to lift off the water surface even at lower speeds. The new approach developed by the company also enables boats to achieve higher maximum speeds. In addition, the hydro foils guarantee exceptional manoeuvrability and stability of a boat both at cruising and top speed. What makes the W-FOIL concept so special is that the resistance a boat has to overcome when sailing on the hydro foils does not increase as the boat increases speed. The construction would give us a hydroplane capable of lifting off and landing on choppy waters. A hydroplane deploying the W- FOIL system is poised to redefine the use of aircraft on water surfaces and give an impetus to the development of hydroplanes. Aircraft using the W-FOIL system would also make an excellent vessel. The air-water combination opens the door to a host of usages that have not been explored yet. The product will bring pilots closer to water surfaces and on the other hand, it will enable sailors to reach the sky.


ID 431

Proizvodne inovacije / Production innovation Inovacije podjetij / Innovation of firms

Inovativni proizvodi / Production innovation

Družina prilagodljivih hitrih pametnih kamer Velociraptor The FPGA camera family Velociraptor: high performance smart cameras Podjetje Optomotive d.o.o. razvija prilagodljive hitre pametne kamere, za katere se zanimajo kupci z zelo specifičnimi potrebami in visokimi zahtevami. Podjetje je vizionarsko zasnovalo tretjo družino naprednih kamer Velosiraptor, ki pomeni kvantni preskok na področju hitrih pametnih kamer v svetovnem merilu. Vse kamere podjetja se od konkurenčnih produktov na trgu razlikujejo predvsem po svoji prilagodljivosti in nadgradljivosti, saj so zmogljivejše, hitrejše in fleksibilnejše od konkurenčnih. Osnovna prednost kamer podjetja Optomotive d.o.o. je, da zmorejo procesiranje slike znotraj FPGA ter da za njihovo povezavo z osebnim računalnikom niso potrebni posebni dragi vmesniki za prenos podatkov, v kameri vgrajen FPGA pa omogoča maksimalno fleksibilnost kamere. Vse te lastnosti kamer omogočajo prilagoditve specifičnim zahtevam kupca, nadgradljivost sistema in integracijo perifernih sistemov v kamero. Te kamere zagotavljajo cenejše, kakovostnejše, hitrejše in zanesljivejše proizvodne procese. OptoMotive d.o.o., a company that specialises in FPGA-based industrial and non-industrial highspeed intelligent cameras and architectures for processing machine vision solutions, has developed versatile fast smart cameras that attract attention from the buyers with narrow specific needs and high requirements. The company has conceived the third family of Velosiraptor advanced cameras, a visionary product that brings a quantum leap in the field of fast, smart cameras in global terms. All the cameras developed by the company differ from the competitive products available on the market mostly by being able to deliver a higher level of versatility and flexibility, and by offering a range of options to upgrade its functions: they are more powerful, faster and more flexible than the rival companies can offer. The principal advantage of the cameras made by the company Optomotive d.o.o. is that their capability for processing picture/image within the FPGA and the feature that enables them to be connected to a PC where no expensive interfaces are necessary to transmit data, and the FPGA installed in the camera provides maximum flexibility of these cameras. All these properties make the cameras highly versatile and flexible so that they can be adjusted to all sorts of specific requirements customers may have, the system can accommodate other accessories and peripheral systems can be integrated in the camera. Our cameras can deliver less expensive, higher quality, faster and more reliable production processes.

Organizacija / Organization: OptoMotive, mehatronika d.o.o. Avtor inovacije / Author of innovation: Aleš Gorkič, Barbara Rakovec Gorkič Kontakt / Contact: V Murglah 229, 1000 LJUBLJANA, 01 42 92 914 info@optomotive.si, www.optomotive.com

6. Slovenski forum inovacij

49


Proizvodne inovacije / Production innovation Inovacije posameznikov, skupin ali RR institucij / Innovation by individuals, groups or R&D institutes

ID 223

Inovativni proizvodi / Production innovation

Medicinsko razgibalno ležišče The medical exercising bed

Ležišče je medicinski pripomoček za fizioterapijo, rehabilitacijo, sprostitev, počitek. Prva korist: razgibalne blazine gibljejo trup, blažijo napetosti ramen, hrbta, lopatic, bokov, kolkov, ledvenega dela, križa, zadnjice. Druga korist: razgibavanje notranjih organov, pljuč, jeter, ledvic, prebavil, črevesja. Tretja korist: posredno gibanje hrbtenice, rahljanje medvretenčnih vezi. Razbremeni se ukleščenost medvretenčnih ploščic in omogoči regeneracija medvretenčne tekočine ter prekrvavitev in oblitje notranjih hrustančnih sredic. Četrta korist: krepitev obhrbteničnih mišic, kot učinek vsiljenega razgibavanja, za večjo fleksibilnost hrbtenjače, za učinkovito stabilizacijo in rotacijo trupa. Peta korist: preprečevanje ukrivljanja hrbtenice, izravnavanje že ukrivljene hrbtenice, posebno pri starejših. Šesta korist: blaženje več vrst bolečin, na primer: v vratu, pod rebrnim lokom, v nogah s sprostitvijo ukleščenega živčevja v hrbtenjači. Oseba uravnava amplitudo, hitrost in smer valovanja. Izdelek je oblikovala Tjaša Kermavnar.

Organizacija / Organization: Miloš Beltram Avtor inovacije / Author of innovation: Miloš Beltram, univ. dipl. ekon., dipl. inž. stroj. Kontakt / Contact: Verdijeva 9a, 6000 Koper, 031 811 733 milos.beltram@telemach.net, www.yes-massage.com

50

6. Slovenski forum inovacij

The new bed is a medical tool aimed at delivering to the patient physical therapy, rehabilitation, relaxation and rest. The first benefit of the moving parts of the mattress of this innovative bed is to move the body, reduce the tension in the patient’s shoulders, back, shoulder blades, sides, hips, lumbar area, and lower back. The second benefit is in stimulating the patient’s internal organs, the lungs, liver, kidneys, digestive tract, and intestines. The third benefit is delivered by inducing the indirect movement of the spine, loosening the intervertebral discs. What is achieved is to alleviate the pain caused by the affected intervertebral disc and to create the conditions that will help the regeneration of the intervertebral fluid and better blood flow and better blood circulation in the intervertebral fibrocartilage. The fourth benefit consists of strengthening the muscles that support the spine being the effect of imposed exercise serving to increase the flexibility of the spine, and for the efficient stabilisation and rotation of the body. The fifth benefit is provided by preventing the spine from curving, aligning the already curved spine, particularly in elderly people. The sixth benefit brings relief to patients suffering from pain in different parts of the body such as pain in the neck, below the rib cage, in the legs by releasing the nerves compressed in the spinal cord. The person/patient can adjust the amplitudes, speed and the direction of the movement. Product was designed by Tjaša Kermavnar.


Proizvodne inovacije / Production innovation Inovacije posameznikov, skupin ali RR institucij / Innovation by individuals, groups or R&D institutes

Kompaktni sistem za obdelavo sanitarne odpadne vode in njeno ponovno uporabo za spiranje WC školjke The compact system for the treatment of sanitary (grey) water and its re-use for toilet flushing Pomanjkanje neoporečne pitne vode predstavlja povsod po svetu težavo, hkrati pa velika večina gospodinjstev porablja dnevno ogromne količine pitne vode tudi za namene, kjer takšna kakovost vode ni potrebna. Izum omogoča ponovno uporabo onesnažene sanitarne vode in predstavlja rešitev za zmanjšanje porabe pitne vode v gospodinjstvih. Predlagana rešitev je zaradi svoje kompaktne izvedbe primerna tudi za manjše stanovanjske enote. Kompaktni reaktorski sistem je namenjen za obdelavo sanitarne odpadne vode s kombinacijo intenzivnega biološkega postopka za odstranjevanjeorganskih snovi in postopka uravnavanja koncentracije mikroorganizmov z dezinfekcijo z UV lučjo. Obdelana sanitarna voda se ponovno uporabi za spiranje WC školjke. Na ta način lahko prihranimo od 30 do 40 odstotkov pitne vode, porabljene v gospodinjstvu. The shortage of clean potable (drinking) water has been a problem around the globe, at the same time most households consume large quantities of potable water every day also for numerous purposes where no high quality water is necessary. The invention enables us to re-use sanitary (grey) water and it is a solution that will lead to a reduction in the consumption of potable water in households. The proposed solution is also well-suited to smaller dwelling units thanks to its compact style. A compact reactor system is intended for treatment of grey water with a combination of the intensive biological procedure for the elimination of organic matters and the procedure for balancing the concentration of microorganisms by means of the disinfection using an UV light. The treated sanitary (grey) water can be used again for toilet flushing. By re-cycling water we can save between 30 and 40 per cent of drinking water consumed in a household.

Inovativni proizvodi / Production innovation

ID 240

Organizacija / Organization: Kemijski inštitut, Ljubljana Avtor inovacije / Author of innovation: prof. dr. Albin Pintar, dr. Janez Vrtovšek, dr. Magda Cotman Kontakt / Contact: Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana, 01 47 60 225 info@ki.si, www.ki.si

6. Slovenski forum inovacij

51


Inovativni proizvodi / Production innovation

Proizvodne inovacije / Production innovation Inovacije posameznikov, skupin ali RR institucij / Innovation by individuals, groups or R&D institutes

Butarnik – hidravlična naprava za strojno izdelavo butar iz vej Butarnik – a hydraulic device for machine production of firewood bundles (butare) Butarnik je hidravlična naprava za strojno izdelavo butar, ki omogoča preprosto izdelovanje butar s pomočjo traktorske hidravlike, ki stisne odpadno vejevje in omogoča preprost razrez in zavezovanje butar. Naprava je zasnovana tako, da je z njo možno izdelati do 4 butare istočasno, in sicer 40 - 50 kos/h, težke cca. 15 - 60 kg. Poglavitna prednost te inovativno zasnovane naprave je minimalni časovni vložek v delo, saj lahko butare naredimo na samem mestu spravila. Naprava nam omogoča hitro in enostavno spravilo sečnih ostankov, ki bi sicer ostali v gozdu neizrabljeni. Naprava je namenjena vsem lastnikom kmetij in gozdov, gozdarjem, komunalnim podjetjem in vsem, ki podirajo gozdove ter čistijo brežine in zaraščene vodotoke. Butare so uporabne za kurjavo v krušnih in centralnih pečeh ter kaminih. Večje butare pa tudi za predelavo v sekance po sušenju. Butarnik je cenovno dostopen proizvod.

Organizacija / Organization: Inovator posameznik Avtor inovacije / Author of innovation: Matjaž Preložnik Kontakt / Contact: Razdelj 7, 3203 Nova Cerkev, 031 312 063 preloznik@volja.net, www.matias.si

52

ID 241

6. Slovenski forum inovacij

“Butarnik”, is a hydraulic device developed to make “butare” – firewood bundles (mostly twigs) by means of tractor hydraulics where waste wood is compressed and cutting and tying twigs is made easy. The concept for the construction of the device makes it possible to prepare up to 4 such bundles at the same time and namely 40 to 50 pieces per hour and their weight is between 15 and 60 kg. the biggest advantage of this innovatively conceived device is the minimum time spent on the job, since these bundles can be made on site (where twigs are found). The device makes it possible to collect in a fast and easy way what remains after felling trees and in this way use the wood that would be wasted if left in the forest. The device is intended for all owners of farms and forests, to forest keepers, utility companies and all those who make felling trees and clearing river banks and overgrown watercourses their job. “Butare” are used as firewood to make fire in baking furnaces and central heating boilers, stoves and fireplaces. Larger »butare” can be left to dry and then used as wood chips. The device - butarnik - is a product offered at low price so that it can find the way to those who need it.


ID 255

Proizvodne inovacije / Production innovation Inovacije posameznikov, skupin ali RR institucij / Innovation by individuals, groups or R&D institutes

Občutljivi kirurški retraktor

Inovativni proizvodi / Production innovation

Sensitive surgical retractor

Bolečina v križu prizadene 60−90 % populacije vsaj enkrat v življenju in je drugi najpogostejši vzrok, ki pripelje bolnika k zdravniku. Najpogostejši vzrok, ki povzroči bolečino v križu in nogi (lumboishialgija), zaradi katerega je potreben operativni poseg, je diskus hernija v predelu ledveno-križne hrbtenice. Operativni poseg je odstranitev diskus hernije. Operacijo opravijo nevrokirurgi in ortopedi. Poseg največkrat vodi do izboljšanja. V približno 1-10 % primerov se nevrološko stanje neposredno po operaciji v lumbalnem predelu hrbtenice poslabša. V literaturi imenujejo pojav trajno poslabšanega delovanja spinalnega korena po operaciji herniranega diskusa z izrazom »battered root syndrome« (sindrom »tepenega« korena) in predstavlja epidemiološko velik socialni problem. Vzrok za pooperativno poslabšanje je lahko prekomerna manipulacija zaradi kompresije že pretisnjenega živca med operativnim posegom, ki je do določene mere neizogibna. Z uporabo »občutljivega kirurškega retraktorja« med operacijo kirurg zmanjšuje skupno tenzijsko obremenitev živca, saj je nenehno s piskom obveščen o jakosti tenzije, s tem je dosežen boljši klinični rezultat. Pain in the lower back affects 60−90 per cent of population at least once in a lifetime and it is the second most common cause that brings a patient to a doctor. The most frequent cause of lower back pain and the pain in the leg (lumboischialgia) that calls for a surgical intervention is discus hernia in the lumbar region of the back. The surgical intervention consists of removing the disc hernia. The surgery is performed by neurosurgeons and orthopaedists. The intervention is a success in most cases. Nevertheless, in approximately 1 to 10 per cent cases, the neurological condition following the surgery in the lumbar section of the spine gets worse. In the literature the permanent condition of deteriorated functioning of the spinal root following the operation of the herniated disc material is described using the term the “battered root syndrome” designating a failed back surgery and it is a huge social problem in epidemiological terms. The cause for the post-operative deterioration might be an excessive manipulation caused by compression of the already compressed nerve during the surgery and it is the side effect almost impossible to be avoided in full.

By using the “sensitive surgical retractor” during the surgery, the surgeon can decrease the total tension load on the nerve since he is warned at any point of the intervention by a whistle how strong the tension is and it helps to achieve a better clinical result.

Organizacija / Organization: Skupina inovatorjev Avtor inovacije / Author of innovation: Matej Makovec, Uroš Aljančič, Roman Bošnjak Kontakt / Contact: Clevelandska ulica 23, 1000 Ljubljana, 041 613 766 makovec@mf.uni-lj.si

6. Slovenski forum inovacij

53


Proizvodne inovacije / Production innovation Inovacije posameznikov, skupin ali RR institucij / Innovation by individuals, groups or R&D institutes

ID 279

Inovativni proizvodi / Production innovation

Prikazovalnik pretoka vode The water flow display

Iz problematike, da je zdrave pitne vode na zemlji čedalje manj, vemo pa, da brez nje ni življenja in da jo dnevno uporabljamo vsi (vsi pa ne vemo, da je v eni minuti čez pipo preteče tudi do 20 litrov), se je porodila ideja, da merimo količino pretoka prav tam, kjer jo konkretno porabljamo – na armaturi –pipi. Enostaven prikazovalnik pretoka se enostavno namesti na večino armatur – pip. Že po prvih predstavitvah zamisli se je pokazalo, da je take vrste prikazovalnik zelo uporaben kot didaktični pripomoček v vrtcih in šolah pri ozaveščanju in vzgoji otrok. V zdravstvu in tam, kjer je potrebno posvečati še posebno pozornost izpiranju rok, je prikazovalnik količine pretoka neposredna kontrola. Kot enostaven kuhinjski pripomoček za nalivanje določene količine vode, nadomesti dozirne posode, predvsem pa deluje kot opozorilni sistem, ki nas usmerja k racionalni porabi te življenjsko pomembne tekočine.

Organizacija / Organization: Jože Cvetko s.p. Avtor inovacije / Author of innovation: Jože Cvetko Kontakt / Contact: Orova vas 1b, 3313 Polzela, 040 193 197 joze.cvetko@joser.si, www.joser.si

54

6. Slovenski forum inovacij

It is widely known that healthy drinking water found on our planet is fast becoming a rare commodity, and we also well aware that there is no life on our planet without water, and we cannot but admit that some of use large quantities of water every day (and what we may not be aware of is that in one minute as many as 20 litres run out of a water pipe). Against the backdrop of these facts, the idea has been born to start showing the quantity of water consumed at the very point where we use it and it is the pipe or rather a faucet. It is a simple water-flow display easy to install on most pipes and faucets. Right after the first presentations of this idea we have realised that such a display would make an excellent didactic device in day-care centres and schools serving to raise awareness and educate children. In healthcare institutions and at other places where washing and rinsing hands is extremely important, the display showing the quantity of water consumed serves at the same time as on site control. The new device can also serve as an easy to use kitchen appliance that enables us to run only the quantity of water we actually need without using a dosing glass, but, above all, it functions as a warning system that shows us to behave rationally when consuming the liquid that makes life possible.


ID 283

Proizvodne inovacije / Production innovation Inovacije posameznikov, skupin ali RR institucij / Innovation by individuals, groups or R&D institutes

Detektor mrtvega kota v križišču

Inovativni proizvodi / Production innovation

Detector of the dead angle in a crossroads

Detektor mrtvega kota v križišču je naprava, ki v nepreglednih križiščih prometnim udeležencem signalizira nevarnost trka z drugimi prometnimi udeleženci. Naprava z vgrajenimi senzorji prisotnosti vozil »opazuje« stanje v križišču in ob hkratnem pojavu dveh (ali več) vozil prometne udeležence opozori s svetlobnim utripajočim znakom (trikotnik s klicajem). Naprava je opremljena s solarnim napajalnim sistemom in tako ne potrebuje električnega omrežja. Vgrajen GPRS sistem omogoča oddaljen nadzor nad delovanjem ter alarmiranje v primeru okvare ali morebitne poškodbe naprave ali njenih komponent. Naprava omogoča tudi spremljanje stanja na prometnem odseku, kjer se nahaja, kot npr. merjenje hitrosti, štetje vozil, arhiviranje in statistika pridobljenih podatkov itd. The detector of the dead angle on crossroads is a device developed with the aim to solve the dead angle problem where visibility is poor by signalling to the participants the danger of collision with other traffic participants. The device with the built-in sensors to indicate the presence of other vehicles “watches” the situation on the crossroads and when two (or more) vehicles approach the crossroads at same time, it warns the participants in the traffic by means of a traffic sign with a flashing light (a triangle with an exclamation mark). The device is equipped with a solar panel to supply power and it does not require power supply network. The built-in GPRS system enables remote control of the functioning of the device and sending an alarm in the event of a breakdown or a damage to the device or its components. The device also enables to monitor the situation on the road section where it is located such as speed measurement, vehicle counting, archiving and statistical processing of the data obtained, etc.

Organizacija / Organization: A.s.K., Peter Korun s.p. Avtor inovacije / Author of innovation: Peter Korun Kontakt / Contact: Škofa Maksimiljana Držečnika 6, 2000 Maribor, 031 366 169, info@ask.si, www.ask.si

6. Slovenski forum inovacij

55


Inovativni proizvodi / Production innovation

Proizvodne inovacije / Production innovation Inovacije posameznikov, skupin ali RR institucij / Innovation by individuals, groups or R&D institutes

Mehanizem za ročni pogon tri ali večkolesnega vozila The mechanism for manual drive of three- or multi-wheel vehicle Izum se nanaša na mehanizem za ročni pogon tri ali večkolesnega vozila. Konstrukcija zagotavlja učinkovito ročno poganjanje kolesnega vozila naprej in nazaj in hkrati omogoča tudi zaustavljanje le-tega. S pomočjo krožnega ročnega gibanja, z odmakljivo nameščenimi tornimi kolesi in s pripadajočimi konstrukcijskimi elementi deluje torni pogon pogonskega kolesa, tri ali večkolesnih vozil. Idealen je za namestitev na invalidske vozičke, kjer je potreben manjši napor uporabnika in bolj čista izvedba poganjanja. Konstrukcija mehanizma je primerna za naknadno vgradnjo na že obstoječe tri ali večkolesno vozilo. The invention refers to the mechanism for manual propulsion of three- or multi-wheel vehicle. The structure of the vehicle ensures efficient manual drive of the vehicle forward and backward, and at the same time it enables to bring it to a halt. By making circular movements (rotation) with the hand, by means of the friction wheel/disk drive mounted at a varying distance and the necessary structural elements, the friction wheel spins the main when on three or multiple-wheel vehicles. It is the ideal solution to drive wheelchairs where the persons sitting in the wheelchair does not have to labour much and the wheelchair provides a smooth drive. The structure of the mechanism makes it suitable to be installed at any point of time on the existing three or multi-wheel vehicles.

Organizacija / Organization: Inovator posameznik Avtor inovacije / Author of innovation: Dimitrij Čebulj Kontakt / Contact: Titova 2a, 4270 Jesenice, 041 648 647 inovatorji@gmail.com

56

ID 298

6. Slovenski forum inovacij


ID 382

Proizvodne inovacije / Production innovation Inovacije posameznikov, skupin ali RR institucij / Innovation by individuals, groups or R&D institutes

Inovativni proizvodi / Production innovation

Nizkotemperaturni kombinirani kotel s hranilnikom toplote Low-temperature combined boiler with heat storage vessel V proizvodu so združeni vsi možni viri energije, ki se razporejajo po naravnih fizikalnih pogojih, kar zagotavlja enostavno upravljanje, varnost, zanesljivost in energijsko varčnost. Viri energije so razporejeni po nivojih, prednost ima vedno najcenejši vir, to je sončna energija, sledi biomasa (drva ali peleti), nato tekoča ali plinasta goriva. V povezavi s sončnimi kolektorji je princip delovanja kotla, da v zimskem času, ob sončnih dnevih, oljni ali plinski gorilec miruje, po potrebi samo usklajuje potrebno temperaturo kotla. Kotel ima dve popolnoma ločeni kurišči (ločeno olje ali plin, ločena trda goriva, njuna prednost so majhne škodljive emisije in visok izkoristek izgorevanja (biomasa nad 90 %, olje ali plin nad 95 %) ter visok prihranek pri strošku energije. Vsaka izgorevalna komora ima svoj dimni izhod iz kotla. V kotlu je potopljen tudi sanitarni bojler. Kombinirani kotel je v celoti izdelan iz nerjaveče inox pločevine, kar predstavlja varčnost in dolgo življenjsko dobo. This product combines all known sources of energy and these energy sources are distributed/classified on the basis of the natural physical conditions, which provides for simple handling, safety, reliability and energy saving. The sources of energy are distributed by levels, with the advantage always being given to the least expensive energy source and it is solar energy, followed by biomass (wood logs or pellets), with liquid or gaseous fuels at the lowest level. In connection with solar power collectors, the principle deployed for the operation of the boiler is for the oil-fired or gas-fired heating system combustion chamber to disengage in winter time when the weather is sunny, so that the required temperature of the boiler is adjusted should it prove necessary. The boiler features two completely separated boilers (separated for oil or gas, separated for solid fuels, and the advantages include low CO2 emissions and high performance (for biomass in excess of 90 per cent, oil or gas in excess of 95 per cent) and substantial savings on energy bills. Every combustion chamber has its smoke outlet from the boiler. There is also the sanitary water boiler submerged in the boiler. The entire combined boiler is made of stainless steel sheets and it guarantees cost cutting and long life of the product.

Organizacija / Organization: Inovator posameznik Avtor inovacije / Author of innovation: Franc Stroj Kontakt / Contact: Dvorska vas 31 C, 4275 Begunje, 041 631 619 franc.stroj@siol.net, www.stroj-si.com

6. Slovenski forum inovacij

57


ID 390

Inovativni proizvodi / Production innovation

Proizvodne inovacije / Production innovation Inovacije posameznikov, skupin ali RR institucij / Innovation by individuals, groups or R&D institutes

Retroreflektivni prometni znaki z notranjo osvetlitvijo Retro reflective traffic signs equipped with internal light Retroreflektivni prometni znaki z notranjo osvetlitvijo so namenjeni stalni vertikalni cestni signalizaciji na javnih cestah. Izvor notranje osvetlitve so svetleče diode z dolgo življenjsko dobo. Uporabljena tehnologija transparentnih ploskih svetlobnih vodnikov zagotavlja enakomerno svetlost celotne ploskve znaka. Hrbtišče znaka je izdelano iz svetlobno odsevnega materiala razreda R3A. Svetloba avtomobilskih žarometov preseva svetlobni vodnik in se retroreflektivno odbije na hrbtnem sloju. Prednost inovacije je v tem, da se preseva samo znakovno sporočilo in ne svetloba odsevne folije, ki ima prepustnost le okoli 30 odstotkov. Znaki porabijo manj energije in omogočajo solarno napajanje. The retro reflective traffic signs equipped with internal light have been designed for the permanent vertical road traffic signalisation on public roads. The source of the internal light are the light producing diodes having long life. The technology deployed for these lights uses the transparent flat light conductors that ensure uniform light across the surface of the traffic sign. The back of the traffic sign is made of a light-reflecting material of class R3A. When the light is emitted from the headlights of the passing cars, it falls on the light fibre and then it is reflected against the layer on the back. What makes the innovation a breakthrough is its construction that illuminates only the message containing traffic signs and does not let the light through the light-reflecting foils – the latter has the permissibility of only some 30 per cent. The traffic signs consume less energy and enable solar energy supply.

Organizacija / Organization: Osvetljevalna optika Janez Rihtar s.p. Avtor inovacije / Author of innovation: Janez Rihtar Kontakt / Contact: Plese 9a, 9000 Murska Sobota, 051 667 725 info@ggsistemi.si, www.osvetljevalnaoptika.net

58

6. Slovenski forum inovacij


ID 400

Proizvodne inovacije / Production innovation Inovacije posameznikov, skupin ali RR institucij / Innovation by individuals, groups or R&D institutes

Samokolnica z zavoro na baterijski pogon

Inovativni proizvodi / Production innovation

A wheelbarrow equipped with a brake driven by a battery Samokolnica, ki jo lahko voziš tudi po strmem pobočju, ker ima zavoro in baterijski pogon. V tej samokolnici se lahko pelje 100 kg tovora v hrib brez napora. Na kolo samokolnice je pritrjena zavora, ki deluje preko mehanizma, ki je pritrjen na ročki samokolnice. Ko pelješ tovor po hribu navzdol, stisneš ročico za zavoro, in mehanizem na kolesu upočasni ali pa popolnoma ustavi samokolnico, tako da se lahko kadar koli ustavi. A wheelbarrow or a hand cart that can be pushed also over a steep slope thanks to a brake and a battery to drive it means that you can take a 100 kilo load up the hill without much labour. There is a brake mounted on the wheel which functions by using the mechanism placed one of the handles of the wheelbarrow. When going downhill, the brake handle has to be squeezed to activate the brake, that is, the mechanism on the wheel to slow down the wheelbarrow or to stop it completely so that it is stationary as long as it serves you.

Organizacija / Organization: Inovator posameznik Avtor inovacije / Author of innovation: Jože Škorjanec Kontakt / Contact: Nova vas 2, 3240 Šmarje pri Jelšah, 031 240 722

6. Slovenski forum inovacij

59


Proizvodne inovacije / Production innovation Inovacije posameznikov, skupin ali RR institucij / Innovation by individuals, groups or R&D institutes

ID 401

Inovativni proizvodi / Production innovation

Ploščati sončni kolektor »Stroj« The flat solar collector “Stroj”

Sončne kolektorje podjetje STROJ D.O.O. proizvaja in montira že trideset let. V letu 2010 so bistveno izboljšali tehnologijo sončnih kolektorjev. Glavna sprememba je absorzijska plošča, ki je sestavljena iz dveh inox plošč, med katerima se pretaka voda. Pod absorzijsko ploščo je izolacijska plast iz mineralne volne debeline 50 mm in izolativna plast iz stiropora, 15 mm. Na absorzijski plošči je nova tehnologija visoko selektivnega premaza, nad njo pa dvojna zasteklitev iz kaljenega prizmatičnega stekla, odpornega na zunanje udarce. S to tehnologijo dosegamo 95-odstotni izkoristek sprejemanja sončne energije na m2 in je v primerjavi z vakuumskimi kolektorji v prednosti.

Do 40 % več energije, kot pri SSE s cevno izvedbo absorberjev ali z vakuumskimi cevnimi SSE. TESNILO ZUNANJA ZASTEKLITEV

Posebno kaljeno prizmatično steklo, odporno na točo.

NOTRANJA ZASTEKLITEV

Posebno kaljeno prizmatično steklo, katero omogoča maksimalni sprejem sončne energije.

ABSORBER

Konstrukcija temelji na medsebojni zvezi dveh plasti nerjavnih pločevin, ki omogočata pretakanje 3l vode, razporejene v tankem sloju 1,5 mm po celi površini. Visoko selektivni nanos na površino.

1.IZOLACIJSKI SLOJ

Notranja izolativna plast je iz mineralne volne, debeline 50 mm.

2.IZOLACIJSKI SLOJ Zunanja izolativna plast je iz stiropora, debeline 15 mm.

OHIŠJE

Ohišje je sestavljeno iz ALU-profilov in dvojne ALU-pločevine.

SSE: DIMENZIJA: 2000 x 1000 x 150 mm SVETLA POVRŠINA SSE: 1,82 m2 MASA: 68 kg (brez vode)

DELOVNI TLAK: 60 kPa (0,6 bar) TEMPERATURA MRTVEGA TEKA: 210°C SPREJETA TOPLOTA: 1650 W/h (prehodno obdobje)

Organizacija / Organization: Inovator posameznik Avtor inovacije / Author of innovation: Franc Stroj Kontakt / Contact: Dvorska vas 31 C, 4275 Begunje, 04 53 330 70 franc.stroj@siol.net, www.stroj-si.com

60

6. Slovenski forum inovacij

The limited liability company STROJ D.O.O. has been manufacturing and installing solar collectors for as long as thirty years. In 2010, at STROJ, we managed to improve significantly the technology for solar collectors. The biggest modification is the energy absorption panel composed of two stainless-steel sheets with water flowing between them. Under the absorption stainless sheets, there is an insulation layer made of foamed plastic 50 mm thick and the insulation layer made of Styrofoam 15 mm thick. The coating used for the new technology is a highly selective material with double glazing above it made of special tempered glass, highly resistant to impact. This technology enables us to exploit 95 per cent of the absorbed solar power on a square metre and in comparison with the vacuum collectors, it is a big advantage.


ID 404

Proizvodne inovacije / Production innovation Inovacije posameznikov, skupin ali RR institucij / Innovation by individuals, groups or R&D institutes

The Battery Management System (BMS) 7-R

BMS je elektronska naprava, ki skrbi za pravilno delovanje posamezne akumulatorske celice, ki je osnovni gradnik večceličnega akumulatorskega paketa. Njegova naloga je zaščita celic pred prenapolnjenem in preveliko izpraznitvijo, zagotovitev delovanja v nominalnem temperaturnem območju ter izenačevanje kapacitete posameznih celic, ki so posledica staranja in razlik v proizvodnji. BMS 7-R je razvit tako, da je uporaben za različne vrste litijevih akumulatorjev, sestavljenih iz 4 do 14 celic. Z vezavo preko t.i. Master enote je mogoče nadzirati do 210 posameznih akumulatorskih celic (do 880 V skupne napetosti). BMS 7-R odlikuje možnost izenačevanja z večjimi tokovi (1.6 A), izjemno nizka lastna poraba električne energije ter merjenje temperature na vsaki posamezni celici. Povezava z osebnim računalnikom preko RS-485 omogoča spremljanje in zapisovanje trenutnih parametrov sistema. Primeren je za vse aplikacije z večjim številom akumulatorskih celic. The Battery Management System or BMS is an electronic device developed to ensure correct functioning of a single battery cell, which is the building block of a multiple-cell battery pack. Its role is to protect the cells against overcharging and overdischarging, it ensures functioning in the nominal temperature range and makes the capacity of individual cells equal so as to neutralise the effects of aging and the differences in production. The BMS 7-R has been developed bearing in mind that it should serve diverse types of lithium batteries composed of between 4 to 14 cells. The connection through a Master unit makes it possible to control up to 210 individual battery cells (up to 880 V in combined voltage). BMS 7-R is characterised by the possibility for balancing against higher current (1.6 A), extremely low own (stand-by) consumption of electric energy and measuring temperature on each single cell. The interface with a personal computer via RS-485 enables to monitor and to record the current parameters of the system. The battery management system is well-suited for all sorts of applications where there is a high number of battery cells.

Inovativni proizvodi / Production innovation

Battery Management System (BMS) 7-R

Organizacija / Organization: REC, Tine Andrejašič s.p. Avtor inovacije / Author of innovation: Tine Andrejašič Kontakt / Contact: Rožna ulica 20, 6230 Postojna, 031 311 822 info@rec-bms.com, www.rec-bms.com

6. Slovenski forum inovacij

61


ID 405

Proizvodne inovacije / Production innovation Inovacije posameznikov, skupin ali RR institucij / Innovation by individuals, groups or R&D institutes

Inovativni proizvodi / Production innovation

Kombinirani ogrevalni sistem »Stroj« The combined heating system “Stroj”

V kombiniranem ogrevalnem sistemu imajo vedno prednost naravni fizikalni pogoji, pravilo je enostavnost in funkcionalnost povezanosti v celovit ogrevalni sistem. Vroča voda je lažja kot mrzla, ta fizikalni zakon je osnova celotnega sistema, pravilo je, da narava vedno uravnava razmere s svojimi zakonitostmi. Sistem ogrevanja, v katerem so vključeni sončni kolektorji in kombinirani kotel, temelji na principu – ko ni sončnega ogrevanja (v zimskem ali letnem času), voda takoj izteče iz kolektorjev v posebno ekspanzijsko posodo, ni možnosti, da voda zamrzne, jih poškoduje, posledično temu ne dodajamo tekočine proti zamrzovanju, voda se vrne v kolektor, kadar posije sonce, in sistem je ponovno v delovanju. Uporabljajo se tanjše cevi, kar pomeni manj toplotnih izgub, poveča se izkoristek in prinaša ekološko neoporečnost. Voda se iz kolektorjev umakne tudi, kadar zmanjka električne energije, tako je onemogočeno, da bi voda v kolektorjih zavrela. Sistem ogreva samo sanitarno vodo ali pa celoten sistem ogrevanja.

1

2

3

4

5

6

7

9

8

60 40

0

STROJ

80 100

20

120 °C

R

60 40

0

80 100

20

120 °C

Organizacija / Organization: Inovator posameznik Avtor inovacije / Author of innovation: Franc Stroj Kontakt / Contact: Dvorska vas 31 C, 4275 Begunje, 04 53 33 070 franc.stroj@siol.net, www.stroj-si.com

62

6. Slovenski forum inovacij

In the combined heating system the advantage is always given to the natural physical conditions; the rule to be followed is the simplicity and functional integrity of the heating system. Hot water is lighter than cold water and this law of physics is the foundation of the entire system, and the rule to follow is that the nature always balances the two sides of the scale with its rules. The heating system which comprises solar collectors and a combined boiler is based on the principle that when there is no solar heating (in winter time or in summer) the water shall be discharged from the collectors immediately into a special expansion vessel; hence there is no possibilities for the water to freeze and to damage the collectors, which means that there is no need to add antifreeze; the collector is filled with water when the sun starts to shine again and the system resumes functioning. The pipes used have smaller diameters to reduce heat losses and increase efficiency, and at the same time it is environment friendly. The water is drained from the collectors also when there is no electric energy, a feature that protects the water in the collectors from heating excessively. The system can heat sanitary water only or it can be used for the entire heating system.


ID 419

Proizvodne inovacije / Production innovation Inovacije posameznikov, skupin ali RR institucij / Innovation by individuals, groups or R&D institutes

The device for controlling household devices

RC1 je sodobna zelo zmogljiva naprava za upravljanje in nadzor električnih naprav na daljavo. Omogoča nadomeščanje obstoječega sobnega termostata centralne kurjave. Kot dodatne možnosti ima na voljo upravljanje klimatskih, avdio/video naprav, alarmnih sistemov ter mnogo več. RC1 je povezana v GSM / GPRS, LAN, PLC, INODE omrežje in funkcijo IR-RED ter tako omogoča oddaljen dostop do naprave preko GSM aparata in/ali interneta ter dveh zasebnih zmogljivih mrež. Zmore upravljanje naprav, kot so klimatske naprave, avdio/video naprave ali ostale naprave, preko vgrajenega infrardečega vmesnika (funkcija daljinskega upravljalnika), ter tako omogoča upravljanje naprav brez posegov v naprave. The RC1 is a modern and highly versatile device developed to for remote management and control of electric devices. It replaces the room thermostat for the central heating system used currently. The additional features of the device include management of airconditioning, audio / video devices, alarm systems and much more. The RC1 is interfaced with the GSM / GPRS, LAN, PLC, INODE networks, and the function IR-RED and it enables remote access to the devices through a GSM apparatus and/or the internet and two private high-capacity networks. It is capable of managing the devices such as air-conditioning devices, audio / video devices, as well as other devices, through the incorporated infrared interface (the remote controller function), and this is the way that enables the device to be controlled without making any alterations.

Inovativni proizvodi / Production innovation

Naprava za upravljanje hišnih aparatov

Organizacija / Organization: Inovator posameznik Avtor inovacije / Author of innovation: David Kocjančič Kontakt / Contact: Gortanova 8, 6310 Izola, 051 250 860 david.kocjancic1@gmail.com, www.gearobotics.si

6. Slovenski forum inovacij

63


ID 430

Proizvodne inovacije / Production innovation Inovacije posameznikov, skupin ali RR institucij / Innovation by individuals, groups or R&D institutes

Inovativni proizvodi / Production innovation

Metoda za zatemnjevanje varčnih žarnic The method for producing dimmable energy saving light bulbs Zaradi varčevanja z električno energijo se vedno bolj uveljavlja energijsko varčna razsvetljava. Pomanjkljivost varčnih žarnic v primerjavi s klasičnimi je v nezmožnosti zatemnjevanja. Proizvajalci skušajo težavo rešiti tako, da v varčno žarnico dodajo posebno elektroniko, ki omogoča zatemnjevanje. Zato je taka žarnica dražja, ima manjši izkoristek, poleg tega testiranja pokažejo, da je zatemnjevanje takih žarnic v večini primerov nezadostno. Inovator je razvil povsem novo metodo, ki z enostavno in s poceni nadgradnjo obstoječih zatemnjevalnih stikal omogoča učinkovito zatemnjevanje praktično vseh varčnih žarnic, tudi tistih, ki niso namenjene zatemnjevanju. To tehnologijo je možno uporabiti tudi v zatemnjevalnih stikalih ostalih proizvajalcev, kar predstavlja možnost za potencialno prodajo licenčnine za to metodo. Omenjena metoda je pomembna in izredno tržno zanimiva zato, ker se bodočnost svetil odmika od navadnih žarnic ter se vedno bolj uporablja varčne in okolju prijaznejše žarnice.

Organizacija / Organization: Inovator posameznik Avtor inovacije / Author of innovation: mag. Marko Čenčur Kontakt / Contact: Celovška 128, 1000 Ljubljana, 031 266 877 info@anigmo.com, www.anigmo.com

64

6. Slovenski forum inovacij

The need to save electric energy is increasingly becoming tangible through low energy illumination. A drawback of energy saving light bulbs in comparison with the traditional ones is the absence of a dimmer switch. The manufacturers of these bulbs have been trying to solve this problem by adding customised electronics to their energy-saving light bulbs to serve as dimmer switches. This solution makes energy-saving light bulbs more expensive, its efficiency is lower and what is even more discouraging, test results have shown that the extent to which Energy-saving light bulbs are dimmed is insufficient in most cases. The innovator has developed a completely new method where by means of a simple and low cost upgrade of the existing dimmer switches enables efficient dimming for practically all types of light bulbs, also those not intended for dimming. This technology can be used also for dimming switches made by other manufacturers; hence, there is an opportunity for potential selling of the royalty for this method. The aforementioned method is important and highly interesting for the market in the light of the fact that the future of lighting is moving away from the old-style incandescent light bulbs in the direction of energy-saving and ecofriendly light bulbs.


ID 436

Proizvodne inovacije / Production innovation Inovacije posameznikov, skupin ali RR institucij / Innovation by individuals, groups or R&D institutes

BiEnergy - Ve1

Inovativni proizvodi / Production innovation

BiEnergy - Ve1

Plovilo BiEnergy - Ve1 deluje izključno samo na elektro pogon. Samo plovilo sestoji iz treh ključnih inovativnih rešitev: elektro pogon, solarne celice in dvižna streha. Moč sončnih celic je uporabljena na dvižni strehi na inovativen način za plovilo po sladkih mirnih vodah. Hidravlično dviganje strehe je za uporabnika enostavno in z vidika ohranjanja čiste notranjosti plovila tudi zelo posrečeno. Prikriti del inovacije je tudi plovnost plovila pri majhni hitrosti, ki je edini način plovbe, da pride pogon na sončne celice do veljave. Plovilo je industrijsko oblikovano. The innovation is the BiEnergy - Ve1 craft, a boat driven exclusively by the electric propulsion system. The BiEnergy - Ve1 boat is composed of three key innovations. These innovations are: the electric motor, the solar panels and the roof that can be lifted. The solar panels are positioned on the rooftop of the boat that can be lifted by applying a highly innovative approach for the boats intended to be used on rivers and lakes. The hydraulic device for lifting the roof is easy to handle and it is an excellent solution that also keeps the interior of the boat clean. The innovation also brings along cruising at low speed as the only way to sail and take the advantage of the electricity generated by the solar panel. The boat features modern industrial design.

Organizacija / Organization: Venetian Design, Armin Koren s.p. Avtor inovacije / Author of innovation: Armin Koren Kontakt / Contact: Stanetova 42, 3320 Velenje, 041 260 244 venetian@venetiandesign.it, www.venetiandesign.it

6. Slovenski forum inovacij

65


66

6. Slovenski forum inovacij


Kazalo / Index Storitvene inovacije / Service innovation Samodejen, intuitiven in enostaven zajem dokumentov ter posredovanje dokumentov v oblak Gama System® eDocs Cloud The automatic, intuitive and straightforward capture of documents and sending documents into the cloud Gama system® eDocs Cloud

68

Qtree 69 Qtree BREENGA – brand engaging games BREENGA – brand engaging games

70

CardioRISQ CardioRISQ

71

Napoved zastoja prometa na zapori avtoceste Traffic condition warnings to reduce impact of road closures works and

72

Sistem programske in strojne opreme za inteligentni monitoring energetske porabe EIC Solution for intelligent monitoring of energy consumption EIC

73

Pospešeni protokol obsevanja ploščatoceličnih karcinomov ustne votline pri psih in mačkah The accelerated radiation protocol for squamous cell cancers of the mouth cavity in dogs and cats

74

EasyDrive (dinamična analiza prevoznosti) EasyDrive (swept-path dynamic analysis)

75

Printbox 76 Printbox AdmiralCentral 77 AdmiralCentral Univerza za tretje življenjsko obdobje University of the Third Age

78

Všeč mi je Všeč mi je (I like it)

79

Oddaljeno krmiljenje doma – Myhome Remote control of smart home functions – Myhome

80

Pedius – sistem za računalniško evidentiranje in sestavljanje fragmentov stenskih poslikav Pedius – the system for computer-aided reconstruction of wall paintings

81

6. Slovenski forum inovacij

67


ID 318

Storitvene inovacije / Service innovation Inovacije podjetij / Innovation of firms

Inovativna storitev / Service innovation

Samodejen, intuitiven in enostaven zajem dokumentov ter posredovanje dokumentov v oblak Gama System® eDocs Cloud The automatic, intuitive and straightforward capture of documents and sending documents into the cloud Gama system® eDocs Cloud Gama System® SimpleScan je inovativna rešitev, ki združuje kombinacijo strojne in programske opreme za zajem dokumentov. Gre za prvi tovrstni produkt na trgu, ki združuje inovacijo na področju industrijskega dizajna, kot tudi na področju idejnega presežka s področja razvoja informacijske podpore. Rešitev omogoča napredno uporabniško izkušnjo, popolnoma samodejen zajem dokumentov – brez klikanja, hkrati pa preprečuje vstop papirja v organizacijo. Rešitev je primerna za vse vrste prodajnih in sprejemnih mest, preko katerih dokumenti vstopajo v organizacijo. Zajem dokumentov z rešitvijo Gama System® SimpleScan je intuitiven, enostaven, samodejen, mobilen in primeren za kakršno koli delovno okolje. Rešitev omogoča tudi povezljivost v katero koli aplikacijsko okolje, ki se uporablja bodisi v internih delovnih procesih bodisi na prodajnem (banke, zavarovalnice) ali sprejemnem mestu (javna uprava) v organizaciji. Z rešitvijo je mogoče posredovati dokumente v t.i. oblak Gama System® eDocs Cloud.

Organizacija / Organization: Gama System d.o.o. Avtor inovacije / Author of innovation: Gama System d.o.o. Kontakt / Contact: Pot za Brdom 100, 1000 Ljubljana, 01 20 02 280 info@gama-system.si, www.gama-system.si

68

6. Slovenski forum inovacij

The Gama system® SimpleScan is the innovative solution that combines custom-developed hardware and software for electronic document management. It is a groundbreaking product offered to the market that combines innovation in the area of industrial design and it is also a prime solution in the area of the information technology support development. The solution enables the advance user experience, a fullyautomated capture of documents – without any clicking, and at the same time it prevents paper from entering the organisation – paperless business. The solution is suitable for all kinds of sale (exit) and reception (entry) points of a business used to receive and send documents. The capture of documents using the solution The Gama system® SimpleScan is intuitive, simple, automatic, mobile and well-suited for all sorts of working environment. Moreover, the solution provides for connectivity with any computer applications environment used either in internal working processes or at the point of sale (banks, insurance companies) or at the point of delivery (public administration) in an organisation. The solution enables documents to be sent to the so-called cloud Gama system® eDocs Cloud.


ID 321

Storitvene inovacije / Service innovation Inovacije podjetij / Innovation of firms

Qtree

Inovativna storitev / Service innovation

Qtree

Za optimalno delovanje meroslovnega laboratorija je nujno nadzorovanje delovanja opreme in učinkovito ter varno ravnanje s podatki in z izvedbami postopkov. QTree je sodoben, modularno zasnovan laboratorijski informacijski sistem, ki rešuje te probleme. Modularna zasnova omogoča preprosto dodajanje novih funkcionalnosti k osnovnemu delovanju. To se najbolj kaže pri postopkih, ki jih izvaja laboratorij. V primeru širitve obsega področja delovanja se samo doda programski modul, ki je namenjen izvedbi določenega procesa. Vsebuje tudi inteligentni nadzor nad okoljskimi pogoji in postopki ter nadzor nad izvajanjem postopkov v živo. Celoten paket QTree pripomore k boljšemu poslovanju laboratorijev na podlagi prihranka časa in boljšega nadzora nad izvajanjem postopkov. Zmanjša se tudi možnost pojavljanja napak. For the optimal functioning of a measurement laboratory, it is of paramount importance to ensure that the equipment functions properly and that the data files are handled and the procedures performed efficiently and safely. The QTree is a modern laboratory information technology system built on a modular concept and designed to solve these problems. The modular concept enables simple adding of new functionalities to the base platform. It is best seen when performing the procedures in the laboratory. In the event that the area of work is to be expanded, it is easily done by adding a program module serving to perform a particular process. It also comprises the smart surveillance system for controlling the environment conditions and procedures, as well as the live surveillance of the procedures. The complete QTree package contributes to better management of the laboratories thanks to the time saved and better control of the performance of the procedures. Furthermore, the possibility that error occur is reduced.

Organizacija / Organization: LOTRIČ laboratorij za meroslovje d.o.o. Avtor inovacije / Author of innovation: Marko Lotrič, Klemen Čufar, Borut Demšar, Niko Čemažar, Tatjana Lavtar Hašič, Uroš Merčun, Primož Hafner Kontakt / Contact: Selca 163, 4227 Selca, 04 51 70 700 info@lotric.si, www.lotric.si

6. Slovenski forum inovacij

69


ID 335

Storitvene inovacije / Service innovation Inovacije podjetij / Innovation of firms

BREENGA – brand engaging games

Inovativna storitev / Service innovation

BREENGA – brand engaging games

Breenga je nova sodobna oglaševalska storitev za upravljanje brendiranih vsebin (igre, kvizi...) na javnih projekcijah (elektronski zasloni, projekcijska platna...) s pomočjo pametnih telefonov. Omogoča interaktivno oglaševanje poljubnih blagovnih znamk (t.i. brendov) in po interakciji distribucijo poljubne popolnoma brendirene vsebine (kuponi, oglasi...) na pameten telefon, ki je bil v njej udeležen. Je plod domačega programerskega in marketinškega znanja ter izkušenj. Breenga is a new, modern advertising service designed to create live engaging brand interaction (when playing branded game, quizzes...) at public projections (electronic screens, projection screens...) by means of smart phones. It enables interactive advertising of popular trademarks (so-called brands) and it enables the distribution after the interaction of the fully branded content (coupons, adverts...) to the smart phone engaged in the game. It is the brainchild of the local expertise and experience in the programming and marketing areas.

Organizacija / Organization: Mandatela d.o.o. Avtor inovacije / Author of innovation: Kristijan Sedlak, Žiga Jenko Kontakt / Contact: Krivec 40, 1000 Ljubljana, 031 347 207 info@breenga.com, www.breenga.com

70

6. Slovenski forum inovacij


ID 359

Storitvene inovacije / Service innovation Inovacije podjetij / Innovation of firms

CardioRISQ

Inovativna storitev / Service innovation

CardioRISQ

CardioRISQ je prva storitev na področju personalizirane medicine v Sloveniji, ki posamezniku na podlagi genetskega profila, krvne slike, življenjskega stila in anamneze oceni glavne rizične faktorje, ki pripomorejo k razvoju kardiovaskularnih obolenj. Na podlagi genetskega testa se preverja odzivnost posameznika na zdravila in/ali okoljske dejavnike, ki so vpleteni pri razvoju kardiovaskularnih obolenj. Posameznikov DNA profil skupaj s farmakogenetičnimi in z nutrigenetičnimi povezavami ter družinsko zgodovino obolenj omogoči napoved preventivnih ukrepov za znižanje tveganja. Glavna značilnost testa je izdaja dveh izvidov, enega, namenjenega pacientu, in drugega, ki je bolj kompleksen, namenjenega kardiologu. Pomembno pa je tudi dejstvo, da so pribori namenjeni tovrstnemu testiranju FDA, IVD in CE certificirani. The CardioRISQ is the first service in the area of personalised medicine in Slovenia, which makes an assessment of the principal risk factors that can contribute to the development of cardiovascular diseases for an individual on the basis of his/her genetic coding, the complete blood count, his/her lifestyle and anamnesis. On the basis of a genetic test, it is possible to get a picture of an individual’s responsiveness to drugs and/ or to environmental factors involved in the development of cardiovascular diseases. An individual’s DNA profile together with the pharmacogenetic and nutrigenetic connections and the family history of diseases makes it possible to predict preventive measures serving to reduce risk. The main characteristic of the test is that two sets of test results are released, one set of test results is produced for the patient and the other one, being more complex, is drawn up for a cardiologist. What also makes a big difference is the fact that the kits made for this type of testing have been FDA, IVD and CE certified.

Organizacija / Organization: DiaGenomi d.o.o. Avtor inovacije / Author of innovation: Klemen Španinger, Rok Košir, Maritha Kotze Kontakt / Contact: Vojkova 63, 1000 Ljubljana, 041 605 596 info@diagenomi.eu, www.diagenomi.eu

6. Slovenski forum inovacij

71


ID 368

Storitvene inovacije / Service innovation Inovacije podjetij / Innovation of firms

Napoved zastoja prometa na zapori avtoceste

Inovativna storitev / Service innovation

Traffic condition warnings to reduce impact of road closures works and Ob izvajanju del na avtocestah morajo vzdrževalci postavljati zapore, ki ovirajo promet. Za optimiranje lastnosti nove zapore in vnaprejšnjo informiranje javnosti o možnih motnjah prometa, potrebujejo izvajalci pripomoček, s katerim bi lahko napovedali dolžino zastoja pred načrtovano zaporo. Inovacija predstavlja ustrezen statistični model in računalniški program za ta namen. Osnova za njeno delovanje je vhodni prometni tok, ki ga posreduje predhodno razvita enota za napovedovanje prometne aktivnosti na slovenskih avtocestah; lastnosti razvoja zastoja pred zaporo pa so napovedane s pomočjo novega osnovnega diagrama prometnega toka. Obdelani primeri napovedi zastojev na zaporah zelo aktivnih odsekov naših avtocest potrjujejo sprejemljivost in uporabnost nove metode. Inovacijo je ob podpori DARS-a izdelalo podjetje Amanova d.o.o. v okviru EU projektov: Roadidea, iCAR, COST ter EraSme: Modelling of traffic conditions – MOTRAC.

Organizacija / Organization: Amanova d.o.o. Avtor inovacije / Author of innovation: Igor Grabec, Franc Švegl Kontakt / Contact: Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana, 041 678 182 igor.grabec@amanova.si, www.amanova.eu

72

6. Slovenski forum inovacij

When works are performed on the motorways, the companies engaged to carry out the works have to resort to roadblocks or closures and it affects traffic. For the purpose of arranging new roadblocks with minimum effects on traffic and informing the public in advance about possible inconveniences for those who use that particular road, the companies need the tool to help them foresee the length of the traffic congestion before the planned closure/ roadblock. The innovation presents a customdeveloped statistical model and the computer program capable of delivering just what is needed in these cases. The calculations are made by using the traffic flow as input supplied in advance by a specially developed unit capable of making projections of the traffic developments on the Slovenian motorways; the properties of the vehicle build-up before the roadblock (congestion) are predicted by using a new base diagram showing the traffic flow. The analysed cases of the foreseen traffic congestion as a result of road works and consequently roadblocks on the motorway section with highly intense traffic confirm that the new method offers an acceptable and practical solution. The innovation has been created with the support of DARS by the company Amanova d.o.o. within the framework of the projects for European transport: Roadidea, iCAR Support, COST and EraSme: Modelling of traffic conditions – MOTRAC.


ID 383

Storitvene inovacije / Service innovation Inovacije podjetij / Innovation of firms

Inovativna storitev / Service innovation

Sistem programske in strojne opreme za inteligentni monitoring energetske porabe EIC Solution for intelligent monitoring of energy consumption EIC V podjetju Uporabna Energetika smo razvili sistem za spremljanja porabe energije (elektrika, plin, toplota, kurilno olje…) in vode. Sistem omogoča spremljanje porabe prilagojeno ciljni skupini. Napisali smo tudi priročnik in pripravili sistem izobraževanja za zaposlene ter svetovanja za vodilne. Prvi rezultati kažejo, da povprečen uporabnik sistema zmanjša porabo energije za 20%. Uporabna Energetika company has developed a solution for monitoring energy consumption (electricity, gas, heat, oil ...) as well as water consumption. The system allows data from smart sub-metering to be converted into tailored information for specific end user. User manuals and employee training is an essential part of the solution. Our test results show that average user is able to reduce consumption by 20%, when utilizing the system.

Organizacija / Organization: Uporabna Energetika d.o.o. Avtor inovacije / Author of innovation: Uporabna Energetika d.o.o. Kontakt / Contact: Zgornja Radovna 23, 4281 Zgornja Radovna, 051 818 981 info@uporabnaenergetika.si, www.uporabnaenergetika.si

6. Slovenski forum inovacij

73


Storitvene inovacije / Service innovation Inovacije podjetij / Innovation of firms

ID 388

Inovativna storitev / Service innovation

Pospešeni protokol obsevanja ploščatoceličnih karcinomov ustne votline pri psih in mačkah The accelerated radiation protocol for squamous cell cancers of the mouth cavity in dogs and cats Napredovan stadij ustnih tumorjev pogosto zmanjša možnosti zdravljenja in ozdravitve pacientov. Agresiven kirurški poseg pogosto vodi v iznakaženost obraza in okrnjeno delovanje organov. V primerih neoperabilne bolezni je radioterapija edina možnost zdravljenja. V Sloveniji so edina veterinarska ustanova z lastnim linearnim pospeševalnikom Philips Elekta SL75, ki sodi med najvišjo tehnološko opremo z najstrožjim nadzorom agencij za varovanje pred sevanjem. V sodelovanju z Washington State University razvijamo pospešene protokole obsevanja z dodatkom kemoterapevtikov kot radiosenzibilirajočih substanc in tarčnih bioloških zdravil za zdravljenje ploščatoceličnega karcinoma glave in vratu pri psih in mačkah. Zlasti biološka tarčna zdravila (zaviralci tirozin kinaz) potencialno zavirajo razvoj metastatske bolezni. Prvi rezultati so spodbudni; hitra in popolna regresija tumorja, majhna toksičnost in podaljšana doba preživetja pacientov v primerjavi s preteklimi metodami zdravljenja.

Organizacija / Organization: Bolnica za živali Postojna, Butinar d.o.o. Avtor inovacije / Author of innovation: Ana Rejec, dr. vet. med prof. dr. Janoš Butinar, dr. vet. med., Ms, Phd Kontakt / Contact: Cesta v Staro vas 20, 6230 Postojna, 05 72 12 255 info@ahp.si, www.ahp.si

74

6. Slovenski forum inovacij

Where there is an advance stage of the mouth cavity carcinoma, the possibilities to treat and cure the patients are limited. Aggressive surgical interventions often lead to the deformation of the face and to the impaired functioning of the patient’s organs. Where carcinoma cannot be surgically removed, radiation therapy is the only chance to cure the patient. In Slovenia, we are the only veterinary institution that has its own linear accelerator Philips Elekta SL75 ranked at the very top of the technological equipment and closely watched by the agencies for protection against radiation. In collaboration with Washington State University we are working on the development of the accelerated radiation protocols that include chemotherapeutic agents such as radiosensibilisation substances and targeted biological drugs for the treatment of squamous cell carcinoma of head and neck (SCCHN) in dogs and cats. The biological target drugs in particular (inhibitors of tyrosine kinase) potentially inhibit the development of a metastatic disease. The first results are encouraging; fast and complete regression of the tumour, low toxicity and longer survival of the patients in comparison with the curing methods used in the past.


ID 393

Storitvene inovacije / Service innovation Inovacije podjetij / Innovation of firms

Inovativna storitev / Service innovation

EasyDrive (dinamična analiza prevoznosti) EasyDrive (swept-path dynamic analysis) EasyDrive je način analize prevoznosti poti, ki odsekoma simulira pot (naprej ali vzvratno) od zavoja do zavoja tako, da vozilo poljubne oblike (avto, tovornjak, prikolice, letalo, industrijski vozički ...) pri določeni hitrosti enakomerno vrti volan. Uporabnik z miško kaže končno točko zavoja, program pa računa in izrisuje pot, po kateri vozilo od prejšnje pozicije do tja pride z enim zavojem. Pot vozila se računa sproti, zato je uporabniku ni potrebno poznati vnaprej. Tipičen primer uporabe je ugotavljanje prevoznosti, npr. križišča, krožišča, parkirišča, kjer uporabnika zanima, ali lahko vozilo prevozi križišče, ne ve pa točno, po kakšni krivulji. Namesto zavoja je tudi možnost, da vozilo enakomerno odvrti volan v nevtralen položaj in nadaljuje pot naravnost. Program dinamično izrisuje povozno pot vozila in prikazuje naslednje možne zavoje. Izračun upošteva hitrost vozila, nagnjenost cestišča in trenje. Simulirano pot lahko poljubno dinamično popravljamo s pomočjo prijemkov. EasyDrive is a toolkit containing software for road analysis developed to simulate the path (trajectory) for particular road sections (going forward or going backward) from one curve to the next curve by having a vehicle of a certain shape (passenger cars, trucks, trailers, aircraft, industrial trollies, ...) turn the steering wheel at a given speed in a uniform manner. The user sets the computer mouse on the end point of the curve, and the custommade software calculates and plots the path (trajectory) along which the vehicle covers the road from the previous position to that point by making just one curve. The trajectory of the vehicle is calculated in real time; hence, the user does not have to know it in advance. A typical example for the usage of the toolkit is to determine a swept-path in cases where there is a cross-road or intersection, a round-about, parking spaces and so on where users would like to check manoeuvrability and clearance in order to decide whether the vehicle can be driven through the cross-roads and if it can be done, then to know which trajectory to follow. Instead of making a curve, there is also the possibility that the vehicle turns the steering wheel into the neutral position and to continue to travel along the straight line. The software plots dynamically the trajectory of the vehicle and displays the next possible curves. The calculation takes into account the speed of the vehicle, the road surface pitch and roll and

friction. The simulated trajectory can be dynamically corrected as we please by entering new parameters.

Organizacija / Organization: CGS plus d.o.o. Avtor inovacije / Author of innovation: Miha Zorc Kontakt / Contact: Brnčičeva 13, 1000 Ljubljana, 01 53 01 100 info@cgsplus.si, www.cgsplus.si

6. Slovenski forum inovacij

75


Storitvene inovacije / Service innovation Inovacije podjetij / Innovation of firms

ID 394

Printbox

Inovativna storitev / Service innovation

Printbox

Printbox je ustvaril novo obliko brezžičnega sistema tiskanja. Sistem uporablja lastno programsko platformo Cloudomat, ki deluje v »oblaku« in povezuje brezžično mrežo kioskov na dotik. Trgu ponuja rešitev tiskanja na ključ, ki omogoča uporabnikom ekološko prijazno, barvno, enostavno in cenovno ugodno rešitev tiskanja. The Printbox has created a new system for wireless printing. The system uses the customised software platform Cloudomat, which operates in a »cloud« and connects the wireless network of stand-alone machines that resemble vending machines - a printing kiosk with the touch screens. The Printbox offers to the market the solution for printing on a mass-storage device or USB, which delivers to the users a printing solution that gives them their prints in the environmentfriendly way, in colours, simply and at low price. With Cloudomat you can store and share your content with confidence.

Organizacija / Organization: Oblakomat d.o.o. Avtor inovacije / Author of innovation: Denis Benič, Aleš Vahčič Kontakt / Contact: Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana, 041 333 347 info@cloudomat.com, www.goprintbox.com

76

6. Slovenski forum inovacij


ID 418

Storitvene inovacije / Service innovation Inovacije podjetij / Innovation of firms

AdmiralCentral

Inovativna storitev / Service innovation

AdmiralCentral

Obstoječa družina produktov Admiral predstavlja sisteme za obvladovanje zavarovalniških goljufij, namenjenih avtomobilskemu in zdravstvenemu zavarovanju. Produkti so namenjeni obvladovanju tako priložnostnih kot tudi organiziranih goljufij. Prav za odkrivanje slednjih smo razvili inovacijo – produkt AdmiralCentral, ki združuje funkcionalnosti z namenom omogočiti zavarovalnicam, da odkrivajo tudi najkompleksnejše goljufije. Produkt se neprestano avtomatsko izboljšuje, saj je zasnovan tako, da se je sposoben učiti od preiskovalcev, ki sodelujejo pri odkrivanju goljufij. Razvito tehnologijo, znanje in izkušnje nameravamo v prihodnosti uporabiti za razvoj produktov za odkrivanje goljufij tudi na drugih področjih. The existing family of Admiral products is based on a systems developed to identify insurance frauds in the segment of automobile and health insurance. These products have been developed to counter both random and organised frauds. In effort to fight organised frauds, we have developed an innovation – the product called AdmiralCentral, which combines the functionalities with the aim to enable insurance undertakings to detect even the most complex frauds. The product is automatically and constantly updated and upgraded thanks to its concept that equips it with the ability to learn from investigators who take part in fraud investigations. We intend to use the in-house technology, knowledge and experience in future as a spring-board for the development of products serving to detect frauds also in other areas.

Organizacija / Organization: Optilab d.o.o. Avtor inovacije / Author of innovation: Optilab d.o.o. Kontakt / Contact: Teslova ulica 30, 1000 Ljubljana, 01 24 19 886 info@optilab.net, www.optilab.net

6. Slovenski forum inovacij

77


ID 199

Storitvene inovacije / Service innovation Inovacije posameznikov, skupin ali RR institucij / Innovation by individuals, groups or R&D institutes

Univerza za tretje življenjsko obdobje

Inovativna storitev / Service innovation

University of the Third Age

Leta 1984 se je z upokojitvijo zaključilo dejavno življenje skoraj vseh upokojencev. To je bil izziv, da Dušana Findeisen razvije poseben izobraževalen program za starejše odrasle (francoski jezik, kultura, razprava o položaju starejših) in prostovoljstvo v izobraževanju. Raziskuje vpeljano prakso, razvija koncept UTŽO- Univerze za tretje življenjsko obdobje, teorijo izobraževanja starejših, naredi institucionalno analizo. Skupaj s prof. dr. Ano Krajnc ustanovita Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje. Danes je to mreža 45-tih univerz, 21.000 študentov, 1.000 prostovoljcev vseh starosti. Služi izobraževanju za osebnostno rast, dvig zaposljivosti, profesionalnemu prostovoljstvu itd. Ustvarili so 800 pogodbenih in stalnih delovnih razmerij. Po udeležbi v izobraževanju starejših so v Sloveniji drugi v Evropi (EUROSTAT). V okviru Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje se vrstijo številne inovacije: prostovoljstvo v kulturi (kulturni mediatorji), vrtni prostovoljci v Botaničnem vrtu Ljubljana, program Kritična geragogika.

Organizacija / Organization: Univerza za tretje življenjsko obdobje Avtor inovacije / Author of innovation: dr. Dušana Findeisen, dr. Ana Krajnc Kontakt / Contact: Poljanska cesta 6, 1000 Ljubljana, 01 43 32 090 dusana.findeisen@guest.arnes.si, www.univerzazatretjeobd-drustvo.si

78

6. Slovenski forum inovacij

Back in 1984, the active life or rather the career of Dušana Findeisen ended in retirement as it happens to all persons at the statutory age for retirement. Ms. Findeisen did not think it had to be the end of her professional life and she developed a tailor-made education curriculum for older adults (the French language courses, culture, and discussion about the position of senior citizens) and volunteers in education. Her inquisitive mind led her to explore best practice in the field, she developed the third age university concept or UTŽO, the theory for the education of senior citizens. Intrigued by the number of the institutions of higher education into serving adult learners, Ms. Findeisen made an institutional analysis and came across Prof. Dr. Ana Krajnc. They joined forces and establish the Slovenian University for the Third Age. Today, it is the network composed of 45 universities, 21,000 students, and 1,000 volunteers of different age. It serves to deliver education for personal growth, to raise employability, to encourage volunteering, etc. The result is the creation of some 8oo jobs for definite and indefinite time. In terms of the number of adult learners the University for the Third Age is Number One in Slovenia and ranked second in Europe (EUROSTAT). Within the framework of the Slovenian University for the Third Age numerous innovations have seen the light of the day: volunteerism in culture (culture mediators, volunteers in the Botanical Gardens in Ljubljana, the programme about educational gerontology: Kritična geragogika.


ID 256

Storitvene inovacije / Service innovation Inovacije posameznikov, skupin ali RR institucij / Innovation by individuals, groups or R&D institutes

Všeč mi je

Inovativna storitev / Service innovation

Všeč mi je (I like it)

Podjetja z našim sistemom dobijo sodobno, zanimivo in predvsem uporabno orodje za t.i. word of mouth marketing, osebna priporočila in za dodaten vpogled v to, kaj je všeč njihovim strankam, ter v njihovo demografsko strukturo. Z njim se lahko razvije zanimive sisteme zvestobe ali pa se ga poveže z že obstoječimi. Sistem se lahko uporabi na različnih destinacijah (kopališča, živalski vrtovi, kinodvorane ...) in omogoča prilagoditev glede na vrsto lokacije, ciljno publiko in druge želje. Delovanje je izjemno enostavno. Obiskovalec posebno RFID zapestnico približa čitalcu na določeni lokaciji in s tem pokaže, da mu je ta lokacija všeč. Njegova akcija se nato objavi na posebnem spletnem mestu (npr. števec), na Facebooku (objava na Zid uporabnika) ali kje drugje. Pomembni prednosti storitve pred mobilnimi (check-in) aplikacijami sta v tem, da omogoča večjo natančnost in uporabo na lokacijah, kjer uporaba mobilnega telefona ni možna. Storitev se lahko poveže z že obstoječimi RFID rešitvami. The companies that chose to buy our system will have in place a modern, interesting and above all a powerful marketing tool using the word-of-mouth technique, personal recommendations and for additional insight into what the company’s clients fancy, as well as their demographic structure. It can be used to develop interesting loyalty systems or the system can be connected with other, already existing systems. The system can be used at different destinations (bathing sites, zoo gardens, cinemas ...) and it enables to make the necessary adjustments by taking into account the information such as the location, target audience and other wishes. The functioning is extremely simple. The visitor brings a special RFID bracelet close to the reader at a specific location and by making the gesture, he/she shows that he/she likes the location. The action is then appears at the designated internet site (such as a counter), on the Facebook network (published on the user’s wall) or elsewhere. The important advantages of the services over the mobile (check-and) applications are its properties that deliver a higher level of accuracy and consumption at such locations where the use of a mobile phone is not possible. The service can be connected with the already existing RFID solutions.

Organizacija / Organization: Organizem, kreativne in informacijske storitve, Aleš Kralj s.p. Avtor inovacije / Author of innovation: Aleš Kralj, Samo Kralj Kontakt / Contact: Levstikova ulica 8a, 1275 Šmartno pri Litiji, 031 429 281 ales.kralj@organizem.si, www.organizem.si

6. Slovenski forum inovacij

79


ID 319

Storitvene inovacije / Service innovation Inovacije posameznikov, skupin ali RR institucij / Innovation by individuals, groups or R&D institutes

Oddaljeno krmiljenje doma – Myhome

Inovativna storitev / Service innovation

Remote control of smart home functions – Myhome

Myhome ponuja uporabniku enoten sistem, ki podpira opremo različnih proizvajalcev opreme za oddaljeno krmiljenje. Zasnova sistema omogoča priklop naprav z različnim tipom komunikacije GSM, 3g, wi-fi. Glede na obstoječe drage sisteme, pomeni rešitev Myhome »pametni dom« za vsakogar. Skrbno izbrane funkcionalnosti na mobilni aplikaciji omogočajo enostavno in pregledno upravljanje z napravami v vašem domu. Ste si kdaj zaželeli, da bi v času, ko ste nekje daleč na dopustu, preverili, ali je s stanovanjem vse v redu, zalili rože na daljavo, preverili, ali je likalnik izklopljen ...? Ste si kdaj želeli, da je stanovanje ogreto oziroma ohlajeno, ko pridete domov? Zanemarljiv ni tudi segment varčevanja z energijo, saj lahko naprave vklapljate in izklapljate kadarkoli in s tem zmanjšate stroške. Vse to in še veliko več in z minimalnimi stroški zagotavlja MYhome rešitev. Myhome has been developed in line with the commitment to offer a compact system that will enable our clients to manage the equipment manufactured by different producers of remote control gadgets. The system concept provides for the interface with the devices using various types of communication> GSM, 3g, wi-fi… In the light of the existing expensive systems, the solution MYhome “”smart home”” is within the reach of a wide circle of users. Carefully selected functionalities on mobile application enable easy and transparent handling of the devices and appliances located in your home. Have you ever wished that while you were far away on holiday you could make sure that everything was OK at your place, that you could water your plants from a distance, double-check that the iron is unplugged...? Have you ever desired that heating is on in your house in cold weather or that your air-conditioning system will lower the temperature so that it is nice and cool by the time you get back? It is worth noting that the energy-saving aspect of the advantages delivered by having a remote control system for your home should be taken into consideration, since you can turn on and turn off the devices whenever it suits you and it lowers costs. You’ll get all this and much more at minimal costs of the solution MYhome. Organizacija / Organization: Inovator posameznik Avtor inovacije / Author of innovation: Sašo Poljanšek Kontakt / Contact: Vrh zelj 14, 5280 Idrija, 040 440 277 saso.poljansek@gmail.com, www.myhome-app.com

80

6. Slovenski forum inovacij


ID 398

Storitvene inovacije / Service innovation Inovacije posameznikov, skupin ali RR institucij / Innovation by individuals, groups or R&D institutes

Inovativna storitev / Service innovation

Pedius – sistem za računalniško evidentiranje in sestavljanje fragmentov stenskih poslikav Pedius – the system for computer-aided reconstruction of wall paintings Restavriranje stenskih poslikav iz ometnih fragmentov, najdenih na arheoloških najdiščih, je zaradi velikega števila (tudi po več tisoč) fragmentov različnih oblik in velikosti, poškodb fragmentov in manjkajočih delov poslikav zelo zahtevno. Sistem Pedius postopek restavriranja občutno poenostavi. Sistem omogoča digitalizacijo, evidentiranje in pomoč pri zlaganju fragmentov v originalno stensko poslikavo. Ker zlaganje poteka na računalniku, ni potrebno fizično preizkušanje postavitev v peskovniku, kar prihrani čas in prepreči dodatne poškodbe fragmentov. Pri digitalizaciji in evidentiranju uporabnik zagotovi digitalne slike fragmentov, njihove lastnosti, kot so velikost in barve, pa sistem identificira sam in jih zapiše v podatkovno bazo. Posebej koristne zmožnosti sistema so podpora alternativnih postavitev istih skupin fragmentov, njihova primerjava in kombiniranje, kar privede do boljših rezultatov od enostavnega premočrtnega zlaganja fragmentov. The restoration of wall paintings (frescoes) from fragments of mortar walls found at archaeological sites is an extremely demanding job: there is a large number (also several thousand) fragments of various shape and size, the fragments found are damaged and the wall paintings are incomplete – many missing parts. The Pedius computer-aided system makes the restoration procedure considerably easier. The Pedius system enables digitalisation, recording and assistance in putting the fragments together so that they appear in the original wall painting. Since the wall painting takes shape on a computer, it is not necessary to try physically whether the pieces fit together in a sand-box; hence, time is not wasted and there is no further damage to the fragments. For the digitalisation and recording the fragments found, the user has to provide the digital pictures of the fragments, whereas the system identifies their properties such as the size of the fragments and the colours on them and enters these particulars in the database. The characteristics of the system being particularly useful include the support for the alternative compositions using the same groups of fragments, their comparison and combinations obtained, and it all leads to the results being far better than bothering with a simple linear composition of fragments.

Organizacija / Organization: Institut »Jožef Stefan« Avtor inovacije / Author of innovation: Bogdan Filipič, Miha Mlakar, Erik Dovgan, Tea Tušar Kontakt / Contact: Jamova cesta 39, 1000 Ljubljana, 01 47 73 633 e9ci@ijs.si, www.dis.ijs.si

6. Slovenski forum inovacij

81


82

6. Slovenski forum inovacij


Kazalo / Index Inovativni poslovni modeli Innovative Business Models Inovacijska infrastruktura (I2) Innovation infrastructure (I2)

84

ZdruĹžitev testno/programskih platform Combining the test and software platforms

85

Ekoindeks 86 Ecoindex Tehnologija za proizvodnjo zdravilne uÄ?inkovine in formulacije esomeprazola Technology for the production of the active substance and the esomeprazole formulation

87

TehnoloĹĄki razvoj martenzitnega nerjavnega jekla z oznako 410 Technological development of martensitic stainless steel alloy type 410

88

6. Slovenski forum inovacij

83


Inovativni poslovni modeli / Innovative Business Models

ID 219

Inovacijska infrastruktura (I2)

Inovativni poslovni modeli / Innovative Business Models

Innovation infrastructure (I2)

Inovacijska infrastruktura (I2) – je inovativni poslovni model za množično uvajanje inovacijske kulture v podjetju/organizaciji. Ima svež sebi lasten pristop in vsebuje 3 module: 1. modul vsebuje potrebne korake in vsebine za dizajn učinkovitega modela inovacijske infrastrukture, ki je v sozvočju s strategijo razvoja podjetja; 2. modul vsebuje opis, orodja in kompetence, potrebne za uspešen dizajn inovacijskega procesa; in 3. modul vsebuje predloge, usmeritve (opis najpogostejših izzivov, s katerimi se stranke srečujejo pri množični implementaciji inovacijske infrastrukture) in opise dobrih praks za množično implementacijo inovacijske infrastrukture v podjetju. Posebnost I2 modela je, da temelji in spodbuja razvoj odprtega inoviranja, pri dizajnu upošteva značilnosti evolucijskega razvoja podjetij (absorpcijsko sposobnost) in omogoči integracijo ključnih strateških usmeritev v inovacijski model podjetja (omogoča razvoj dinamičnih struktur vodenja).

Organizacija / Organization: VIBACOM, hiša poslovnih rešitev, d.o.o. Avtor inovacije / Author of innovation: mag. Violeta Bulc Kontakt / Contact: Ulica na Grad 6, 1000 Ljubljana, 01 51 74 128 info@vibacom.si, www.vibacom.si

84

6. Slovenski forum inovacij

The innovation infrastructure (I2) – is the innovative business model for the mass implementation of the innovation culture in the company/organisation. It boasts a fresh, characteristic approach and it consists of three modules: the first module incorporates the necessary steps and the content for designing an efficient model innovation infrastructure, which is in harmony with the development strategy of the company. The second module contains the description, the tools and the competence seen as indispensable for a successful design of an innovative process and the third module comprises the proposals, guidelines (the description of the most frequent challenges clients most often have to cope with in the course of a mass implementation of the innovation infrastructure) and the descriptions of best practice for the mass implementation of the innovation infrastructure in the company. A special characteristic of the model I2 is that it is based on and encourages the development of open-source innovation, when it comes to designing, it observes the characteristics of the evolutionary corporate development (their absorption capacity) and it facilitates the integration of the key strategic orientations toward the innovation model of the company (it enables the development of the corporate governance dynamic structures).


ID 239

Inovativni poslovni modeli / Innovative Business Models

Združitev testno/programskih platform

Inovativni poslovni modeli / Innovative Business Models

Combining the test and software platforms

Materialna (HW) in programska (SW) oprema je bila razvita za združevanje in nadzor različnih SW platform in posledično programatorjev, ki jih uporabljamo v proizvodnji produktov Iskratel. Programiranje in testiranje zahtevnih elektronskih enot sta tako lahko postali združeni funkciji enega delovnega mesta. Opisana inovacija rešuje več problemov: razdrobljenost delovnih operacij, preveč delovnih mest, neoptimalno izkoriščenost standardne opreme, preveliko število operaterjev, preveč razdrobljeno znanje, ročno prepisovanje podatkov, mehanske poškodbe pri internem transportu, nestandardni vmesniki na posameznih SW-skih platformah, izboljšani so podatki o sledljivosti in elektronski zapisi. Za združevanje in nadzor različnih SW platform smo razvili SW aplikacijo v programskem okolju LabView (omogočeno je paralelno izvajanje programskih zank). Posamezne aplikacije logistično krmili nadrejena aplikacija. Orodja za programiranje pa je bilo potrebno združiti še na HW nivoju preko posebnega vmesnika. The hardware (HW) and the software (SW) have been developed for the combination and control of diverse SW platforms and consequently programming units used in the production of the Iskratel products. Consequently, the programming and testing of sophisticated electronic units could be combined in the functions of one work place. The innovation presented here resolves several problems: the fragmentation of workplace operations, too many work places, the standard equipment that is far from being used in an optimal way, an excessive number of operators, knowledge that is fragmented to the point where it cannot be harnessed, manual copying of data, mechanical damage occurring during internal transport, non-standardised interfaces on certain SW platforms; the data relating to traceability and electronic records are improved. Guided by the need to combine and control diverse software platforms, at Iskratel, we have developed an SW application in the programming environment LabView (it enables the concurrent execution of loop instances). Individual applications are logistically controlled by the master application. The need for the programming tools to be merged also at the hardware level through a customised interface was identified and the job done.

Organizacija / Organization: Iskratel Electronics d.o.o. Avtor inovacije / Author of innovation: Rudi Markež, Ivan Rupnik, Leopold Uranič, Jože Kancilija, Milan Rupar, Ivo Petek Kontakt / Contact: Ljubljanska 24a, 4000 KRANJ, 04 20 72 113 info-ite@iskratel.si, www.iskratel-electronics.si

6. Slovenski forum inovacij

85


Inovativni poslovni modeli / Innovative Business Models

ID 317

Ekoindeks

Inovativni poslovni modeli / Innovative Business Models

Ecoindex

Družba BTC je razvila in uvedla svoj lastni poslovni model za vrednotenje in spremljanje odnosa do okolja in širše družbe, imenovan ekoindeks. Ekoindeks predstavlja jedro trajnostnega razvoja družbe BTC in je sestavni del letnega poslovnega načrta. Z njim vrednotimo naša dejanja in vplivamo na zmanjšanje negativnih učinkov in povečanje pozitivnega vpliva na okolje. Manifestira se v obliki okoljsko ozaveščenih rešitev, dodatnih storitev za obiskovalce in poslovne partnerje ter odgovornejšega ravnanja do družbe. Ekoindeks omogoča načrtovanje, uresničevanje in nadzor nad akcijskimi načrti, ki imajo vpliv na okolje in širšo družbo. Model je zasnovan tako, da je enostaven in razumljiv ter uporaben tako za družbo BTC kot celoto, kot tudi za njene poslovne partnerje. Model je bil dobro sprejet in predstavljen strokovni javnosti, zanj pa je družba BTC v letu 2010 prejela nagrado Okolju prijazno podjetje, ki sta jo podelila časnik Finance in Eko sklad.

Organizacija / Organization: BTC d.d. Avtor inovacije / Author of innovation: Zaposleni družbe BTC Kontakt / Contact: Šmartinska 152, 1533 Ljubljana, 01 58 51 319 info@btc.si, www.btc.si, www.eko-btc.si

86

6. Slovenski forum inovacij

The company BTC has developed and implemented its own business model designed to value and track its relationship with the community and more broadly with the company, named the ecoindex. The ecoindex is the core of the sustainable development of the company BTC and it is the integral part of the company’s annual business plan. The ecoindex score serves as a benchmark for the assessment of our actions and it helps us to reduce any negative effects and boost positive effects on the environment. The index has its tangible form as well manifested as the solutions that observe the principles of sustainable development and the environment, the additional service for visitors and business partners, and more social corporate responsibility. The ecoindex enables the company to plan, implement and steer the action plans that have an impact on the community and the company in a wider sense of the word. The model has be conceived so as to be simple and understandable, as well as being useful both for the company BTC as a whole and also for its business partners. The model has been accepted well and it has been presented to the professional public and therefore company BTC received in 2010 the award given by the newspaper Finance and Eko sklad (Ecological Fund) for the Environment-friendly company.


ID 355

Inovativni poslovni modeli / Innovative Business Models

Inovativni poslovni modeli / Innovative Business Models

Tehnologija za proizvodnjo zdravilne učinkovine in formulacije esomeprazola Technology for the production of the active substance and the esomeprazole formulation Inovacija temelji na izumih in inovativnih rešitvah v okviru priprave zdravilne učinkovine magnezijevega esomeprazolata s področja kemijske sinteze, izolacije in čiščenja zdravilne učinkovine, formulacijsko-procesnega razvoja in analiznega ter farmakokinetskega vrednotenja, kar je omogočilo razvoj končnega izdelka in njegovo uspešno lansiranje na izbranih tržiščih, kljub obsežni patentni zaščiti. Za formulacijo – gastrorezistentne pelete v kapsuli – so razvili stabilno kristalno obliko zdravilne učinkovine z ustreznimi morfološkimi lastnostmi delcev. Inovativne rešitve omogočajo izdelavo kakovostnega, varnega in učinkovitega končnega izdelka v industrijskem merilu. Inovacija zagotavlja stroškovno učinkovit tehnološki postopek izdelave končne farmacevtske oblike, ki je hkrati bolnikom »prijaznejša« v primerjavi s konkurenčnimi izdelki. The innovation is based on the inventions and innovative solutions within the framework of the preparation of the active substance of magnesium esomeprazole in the area of chemical synthesis, the separation and purification of the active substance, the formulation and processing development and analysis, as well as the pharmacokinetic valuation – all this has paved the way for the development of the end product and its successful launching on selected markets despite extensive patent protection. As regards the formulation – gastro-resistant pellets in a capsule – we have developed stable crystalshaped active substances with the adequate morphological properties of their particles. The innovative solutions serve as a platform for the manufacture of a quality, safe and efficient end-product in industrial terms. The innovation delivers a cost-efficient technological procedure for the production of the final pharmaceutical form widely recognised as being more patient-friendly in comparison with the competitive products.

Organizacija / Organization: KRKA, d.d., Novo mesto Avtor inovacije / Author of innovation: Berta Kotar Jordan, Natalija Škrbina Zajc, Igor Plaper, Anica Pečaver, Rok Zupet, Janez Smodiš, Primož Benkič, Dušan Krašovec, Alen Kljajič, Matej Smrkolj, Polona Bukovec, Mitja Pelko, Anton Kočevar, Miha Vrbinc, Franc Vrečer Kontakt / Contact: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, 07 33 12 111 info@krka.biz, www.krka.si

6. Slovenski forum inovacij

87


Inovativni poslovni modeli / Innovative Business Models

ID 360

Inovativni poslovni modeli / Innovative Business Models

Tehnološki razvoj martenzitnega nerjavnega jekla z oznako 410 Technological development of martensitic stainless steel alloy type 410 V Acroniju so se na podlagi zanimivih povpraševanj ameriškega tržišča odločili, da zagrizejo v ta zahteven razvojni projekt. Predhodno so želeli jeklo čim bolje spoznati in prepoznati. Tehnološko pot je bilo potrebno oblikovati tako, da izdelavo jekla učinkovito umestijo v obstoječi proizvodni park ter sočasno skrbijo za ustrezno končno kakovost, v skladu s standardi in z zahtevami kupca. Na referenčnih vzorcih so bili izvedeni metalografski in fizikalni poizkusi s pomočjo najsodobnejše laboratorijske opreme in sodobnih programskih orodij. Vsi ti podatki so jim bili v pomoč pri pravilnem načrtovanju izdelave jekla v jeklarni, na ponovčni peči, vakuumski napravi, kot tudi pri ulivanju na novi sodobni kontinuirani napravi. Obenem je tu še zelo zahteven proces vročega valjanja, ki mora biti izveden v zelo ozkem temperaturnem območju. Temu sledijo postopki toplotnih obdelav in hlajenja pločevine, ki dajo jeklu končno ustrezno kakovost.

Organizacija / Organization: Acroni, d.o.o. Avtor inovacije / Author of innovation: Stanislav Jakelj, dr. Boštjan Bradaškja, Borut Lešnik, mag.Milan Klinar, Jani Novak, Robert Robič, Marjan Kunšič Kontakt / Contact: Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice, 04 58 41 000 info@acroni.si, www.acroni.si

88

6. Slovenski forum inovacij

At the steelworks Acroni, we have decided to act on some highly interesting queries for specific products received from the U.S. market and to kick-start a highly-demanding development project. But before getting down to business, we decided to learn as much as possible about the properties of steel alloys and to be in a position to recognise them. As regards the technological part of the task, it was necessary to chart a route that would enable us to make the martensitic steel production the part of the existing production park, and at the same time to take the necessary steps in order to ensure that the quality of the end product meets the technical specifications in conformity with the standards and the demands of our customers. The metalographic and physical tests using the state-of-the-art laboratory equipment and modern software tools were performed on the reference samples. All the information has been highly helpful when embarking on the project in order to be in a position to correctly pencil in the production of steel in the steelworks, using the laddle furnace, a vacuum oxygen decarburisation furnace, as well as also when casting steel on a new modern continuing device. Furthermore, there is also a highly demanding hot rolling process and it must be performed within a very narrow temperature range. It is followed by the heat treatment and quenching of steel sheet with the aim to give this alloy its final quality: strength, hardness and corrosion resistance.


Seznam prijavljenih inovacij List of online innovation

6. Slovenski forum inovacij

89


seznam prijavljenih inovacij / list of online innovation 90

Inovativni proizvodi / Product Innovations ID

Prijavitelj / Competitor

Kraj / Town

E-pošta / E- mail

Naziv inovacije / Title of Innovation

Avtor(ji) / Author(s) of Innovation

194

Simon Miklavčič s.p.

Kamnik

info@hedgie.net

Hedgie

Simon Miklavčič, Andrej Matjašič

195

Fasecor, svetovanje in razvoj, d.o.o.

Brezovica pri Ljubljani

Martin Butina martin.butina@fasecor.com Posebno oblikovani kolektor za namen termoelektrične pretvorbe sončne energije

200

ARMED d.o.o.

Črnomelj

slavko.likar@gmail.com

Večnamensko univerzalno Slavko Likar gasilno sredstvo

201

ARMED d.o.o.

Črnomelj

slavko.likar@gmail.com

Samodejne varnostno zaščitne gasilne naprave

Slavko Likar

205

ARMED d.o.o.

Črnomelj

slavko.likar@gmail.com

Varovalni proti poplavni zabojčki za sistem »z vodo proti vodi«

Slavko Likar

209

Milan Kolar

Brezovica

milan.kolar16@gmail.com

Športni rekvizit za hojo po Milan Kolar mirnih vodah-WATREK

210

LC SISTEM d.o.o.

Ptuj

info@lcs-global.com

Samokolnica nove generacije

Roland Hosp

211

PILLAR d.o.o.

Ljubljana

andrej.milovanovic@ alterna-i.si

MODEKO

Andrej Milovanovič u.d.i.a.

212

Rastko Aleš

Ljubljana

rastko.ales@siol.net

Mobilna Wifi Platforma

Rastko Aleš

214

Tomaž Pevc in Marko Moškon

Trzin

tomaz.pevc@gmail.com

Podvodna svetilka iluminator

Tomaž Pevc in Marko Moškon

215

Verigal d.o.o.

Ljubljana

sandi.grum@gmail.com

Sistem za vertikalno odpiranje okna na električni pogon

Aleksander Grum

216

IDS d.o.o.

Ljubljana

info@ids.si

Integrirani UHF izpraševalnik

Anton Štern, Jernej Rozman, Vinko Kunc, Andrej Vodopivec

220

Izobraževanje Šuhel Boštjan s.p.

Laško

bostjan.suhel@gmail.com

Instrumentalizacija na računalniku

Boštjan Šuhel

221

PREVIZO, Ana Verdnik Jarh s.p.

Radlje ob Dravi

vlado.jarh@gmail.com

Sistem za opozarjanje na prisotnost vozil s prednostjo

Vladimir Jarh Nikolič

222

Alen Dervić

Ljubljana

alendervic1@gmail.com

Eko-izion kopalniške ploščice

Alen Dervić

223

Miloš Beltram

Koper

milos.beltram@telemach. net

Medicinsko razgibalno ležišče

Miloš Beltram, univ. dipl. ekon., dipl. inž. stroj.

224

Antonio Agustin Kostelec

Metlika

antonio.kostelec@gmail. com

Naboj biomase za pridobivanje toplotne energije

Antonio Agustin Kostelec

225

Indramat elektromotorji d.o.o.

Škofja Loka

beno.klopcic@ boschrexroth.si

Napredna električna izolacija sekundarnega ovoja varilnega transformatorja

Anton Šolar, Damjan Rihtaršič, dr. Beno Klopčič

226

Ključavničarstvo VARTOM Tomaž Kresevič s.p.

Podgrad

tomaz@vartom.si

Priprava za zatesnitev vratne odprtine pred vdorom vode

Tomaž Kresevič

228

JANKO LOGAR s.p.

Dol pri Ljubljani

janko.logar@siol.net

Prostostoječi bide stolček

Janko Logar, Gašper Logar

230

Mitora d.o.o.

Domžale

info@mitora.si

W-Box zaščita za strešno okno

Boštjan Guček

231

Iztok Skok

Celje

skok.iztok@t-2.net

Sončna fasada

Iztok Skok

232

EFOS informacijske rešitve d.o.o.

Hruševje

info@efos.si

ePestAlert

Matej Štefančič, Dejan Jerič, Peter Čebokli, Mitja Strojanšek, Matej Kovač, Mateja Štefančič

233

Boris Kunc

Ljubljana

boris.kunc@gmail.com

Motorni kovček

Boris Kunc

234

Optiprint d.o.o.

Ljubljana

info@optiprint.si

Zalogovnik za barvo tiskalnika

Blaž Zupan, Lan Hvastija, Aleš Marjan Vahčič

6. Slovenski forum inovacij


Prijavitelj / Competitor

Kraj / Town

E-pošta / E- mail

Naziv inovacije / Title of Innovation

Avtor(ji) / Author(s) of Innovation

235

lc sistem d.o.o.

Ptuj

goran@lcs-global.com

LCS Adapter za lestev

Roland Hosp

236

Izoelektro d.o.o.

Limbuš

info@izoelektro.com

Podporni kompozitni izolator za stikalne aparate

Jože Hrastnik, Tomaž Završnik

240

Kemijski inštitut Ljubljana

Ljubljana

info@ki.si

Kompaktni sistem za obdelavo sanitarne odpadne vode in njeno ponovno uporabo za spiranje WC školjke

prof. dr. Albin Pintar, dr. Janez Vrtovšek, dr. Magda Cotman

241

Matjaž Preložnik

Nova Cerkev

preloznik@volja.net

Butarnik - hidravlična naprava za strojno izdelavo butar iz vej

Matjaž Preložnik

243

Jože Kozlevčar

Kamnik

gofarmen@gmail.com

Združljive ležalne blazine za plažo

Jože Kozlevčar

244

Ortotip d.o.o.

Maribor

info@ortotip.com

Orto varčna večnamenska šoba

Igor Drstvenšek, Dušan Pogačar, Peter Sever

245

Ortotip d.o.o.

Maribor

info@ortotip.com

SOUstvarjalec - 3D tiskalnik

Bogdan Valentan, Igor Drstvenšek, Dušan Pogačar

246

Ortotip d.o.o.

Maribor

info@ortotip.com

Microdrive

Igor Drstvenšek, Tadej Strojnik, Žiga Kadivnik, Marko Vurzer

248

Pipistrel d.o.o., Ajdovščina

Ajdovščina

info@pipistrel.si

Štirisedežno potovalno letalo Panthera z modularnim pogonom

Pipistrel d.o.o., Ajdovščina

249

Kmetija Mavrič

Kojsko

info@kmetijamavric.si

Pijana češnja

Mavrič Aleksij

250

Bergant Marjan

Ljubljana-Brod inovatorji@gmail.com

Pripomoček za čiščenje rež med tlakovci z ukrivljenim ročajem

Marjan Bergant

251

Janko Leskovar

Maribor

janko.leskovar@uni-mb.si

TERGO

Janko Leskovar

253

Konrad Rutnik

Dravograd

kondrad.rutnik@gmail.com

Varčevanje z pitno vodo

Konrad Rutnik

254

Center Zarja

Ljubljana

spelamihevc@center-zarja.si

Možgani-hranilnik

mentorica Kristina Kompan, učenci Ernest Agović, Luka Ribič Vodlan, Lara Hojan, Almedina Dolić, Petra Mikič

255

Matej Makovec

Ljubljana

makovec@mf.uni-lj.si

Občutljivi kirurški retraktor

Matej Makovec, Uroš Aljančič, Roman Bošnjak

257

Anaya d.o.o.

Jesenice

info@anaya.si

Pametna kozmetika

Veronika Klinar

258

Katinga Katja Turk Escobar s.p.

Vrhnika

turk.katja@siol.net

Karamelizirana kava Ivanova skodelica kave

Katja Turk Escobar

260

Pogačar Rado

Bled

sabina.traven@gmail.com

Zaščita za obuvalo Rado

Rado Pogačar

261

SKUTER D.O.O.

Mavčiče

napihni@napihni.si

Električni vodni skuter s podvodnimi krili

Blaž Stepišnik, Simon Pivec, Andrej Kranjc

262

Elektron

Slovenj Gradec

djeromel@gmail.com

Števec za gorivo

Jeromel Darko

263

Klavdija Vauhnik

Orehova vas

vauhnik.klavdija@gmail.com Sedežnoležalni element s pretočno vsebino in dušilnim ventilom

Klavdija Vauhnik

264

TMG-BMC d.o.o.

Ljubljana

info@tmg.si

MC diagnostika

Sašo Tomažič, Srdjan Djordjević

267

Iztok Skok

Celje

skok.iztok@t-2.net

Kolesarnica nivo 0

Iztok Skok

268

TSC Maribor

Maribor

vili.vesenjak@guest.arnes.si

Naprava za privezovanje trnka

Marko Bogadi, Tadej Zavernik

269

Iskra Avtoelektrika d.d.

Šempeter pri Gorici

info@iskra-ae.com

Sodobni pogonski sistem za električna mestna vozila

Dr. Jernej Kuželički, Mitja Rebec, Jernej Škvarč, Marko Birsa, Jernej Volk, Saša Nedeljković, Aleš Cigoj

6. Slovenski forum inovacij

seznam prijavljenih inovacij / list of online innovation

ID

91


seznam prijavljenih inovacij / list of online innovation 92

ID

Prijavitelj / Competitor

Kraj / Town

E-pošta / E- mail

Naziv inovacije / Title of Innovation

Avtor(ji) / Author(s) of Innovation

270

Jože Kozlevčar

Kamnik

gofarmen@gmail.com

Zaprta pogonska veriga

Jože Kozlevčar

271

Iskra Avtoelektrika d.d.

Šempeter pri Gorici

info@iskra-ae.com

Regulatorji za sončne in veterne mikroelektrarne za otočno delovanje

Stojan Markič Saša Marušič Alan Vičič

272

Rimarket d.o.o.

Ribnica

kosirmatej7@gmail.com

Nastavljiv otroški stol

Gigodesign: Luka Stepan, Blažka Drnovšek, Domen Gazvoda

273

Iskratel, d.o.o., Kranj

KRANJ

info@iskratel.si

Izboljšanje hlajenja zunanjega kabineta SIBCON

Klemen Ravnik

275

Anže Dernač

Celje

anze.dernac@gmail.com

WC krtačka z razpršilcem

Anže Dernač

276

Sonja Votolen

Kidričevo

sonja.votolen@guest.arnes.si Trikotni kuhinjski elementi

Sonja Votolen

277

HELIOS Domžale, d.d.

Domžale

info@helios.si

Premaz kot absorber elektromagnetnega sevanja v območju 500 MHz do 3 GHz

Branka Mušič, Andrej Žnidaršič, Nevenka Rajnar, Boštjan Bregar, Peter Venturini

278

Matijaž Gostečnik

Slovenj Gradec

matijaz.gostecnik@gmail. com

Montažna Knafelčeva merkacija za označevanje planinskih in gorskih poti

Matijaž Gostečnik

279

Jože Cvetko s.p.

Polzela

joze.cvetko@joser.si

Prikazovalnik pretoka vode

Jože Cvetko

280

ALTENG Letala d.o.o.

Sevnica

info@alteng-aircraft.si

AMFIBIJSKO Letalo, ekranoplan, hoverkraft

Refik Fočić

281

ALTENG Letala d.o.o.

Sevnica

info@alteng-aircraft.si

Rezervoar vode za amfibijska - protipožarna letala za zajem vode v letu

Refik Fočić

282

Iskra Zaščite d.o.o. Ljubljana

marko.hrescak@info@ iskrazascite.si

ProAlyser

Marko Hreščak

283

A.s.K., Peter Korun Maribor s.p.

info@ask.si

Detektor mrtvega kota v križišču

Peter Korun

287

Japina, Boštjan Jerko s.p.

Šentrupert

bostjan@japina.eu

Radio DNS upravljalec Syndeenation

Boštjan Jerko

288

Drago Oberžan

Ljubljana

drago.oberzan@gmail.com

KORLPERFEKT1

Drago Oberžan

289

Marjan Kejžar

Sorica

marjan.kejzar@amis.net

Izmenični postopek uplinjanja lesne biomase

Marjan Kejžar

290

Danilo Hrga

Ptuj

danilo.hrga@siol.net

Hidrodinamično veslo

Danilo Hrga

292

M SORA d.d.

Žiri

info@m-sora.si

Visokoizolacijska obloga stavbnega pohištva iz lesa ECO-S

Jože Cigale

294

Indramat elektromotorji d.o.o.

Škofja Loka

beno.klopcic@ boschrexroth.si

Dodaten magnetni mostič za zob statorja elektromotorja

Rado Lisjak, Mirko Keleč, Tomaž Jelenc, dr. Beno Klopčič

296

Alojz Čarman

Ljubljana-Brod inovatorji@gmail.com

Saniranje puščajočega odtočnega cevovoda in nova uporaba smole kot premaza

Alojz Čarman

297

Bonetti d.o.o.

Ljubljana Polje

info@bonetti.si

Sistem za ogrevanje povoznih in pohodnih površin na prostem proti zasneženosti in zmrzali

Bojan Cencelj

298

Dimitrij Čebulj

Jesenice

inovatorji@gmail.com

Mehanizem za ročni pogon Dimitrij Čebulj tri ali večkolesnega vozila

299

Bosio d.o.o.

Štore

melejernej@gmail.com

Uplinjevalnik trdnih goriv v Jernej Mele, Mihael lebdeči plasti katalizatorja Kaiser, Jurij Škorjanc, ob prisotnosti vodne pare Hugo Bosio

300

Obrad Dabić

LjubljanaČrnuče

inovatorji@gmail.com

Naprava za pregled perifernega živčnega sistema za dlani in stopal

305

ResEvo

Lesce

tomaz.bergant@resevo.com ResEvo.Report

6. Slovenski forum inovacij

Obrad Dabić

Tomaž Bergant (ResEvo)


Prijavitelj / Competitor

Kraj / Town

E-pošta / E- mail

Naziv inovacije / Title of Innovation

Avtor(ji) / Author(s) of Innovation

307

Strojna Maribor d.o.o.

Maribor

mirko.grandosek@strojna.si

Nova generacija stožčasto zobniških gonil v modularni vgradnji z inovativno vgradnjo elementov izdelanih po novih inovativnih tehnologijah

Skupina podjetij Strojna Maribor d.o.o.

309

FRAGMAT TIM d.d.

Laško

roman.kunic@fragmat.si

Najučinkovitejša toplotna izolacija: vakuumsko izolacijski paneli (VIP)

dr. Roman Kunič, Vladimir Pogač, David Verdel, Janez Mišič, Janez Podobnikar

311

Amanova d.o.o.

Ljubljana

igor.grabec@amanova.si

Napovedovanje aktivnosti prometa na slovenskih avtocestah

Igor Grabec, Franc Švegl, Kurt Kalcher

312

Dimitrij Čebulj

Jesenice

inovatorji@gmail.com

Brezstopenjski podpornik okenskega krila (opod).

Dimitrij Čebulj

313

Tovarna izumov Atena d.o.o.

Žalec

damijan.ruzic@netsi.net

Protikavitacijski sistem

Damijan Ružič

314

IskraLAB raziskave Šempeter pri in razvoj d.o.o. Gorici

jure.podrzaj@iskralab.si

Močnostni modul za krmiljenje električnih motorjev

dr. Jurij Podržaj, Gregor Babič, prof. dr. Janez Trontelj

315

Dimitrij Čebulj

Jesenice

inovatorji@gmail.com

Prenosne baterijske ščipalke (škarje) za rezanje betonskega železa (KAR)

Dimitrij Čebulj

316

Amanova d.o.o.

Ljubljana

franc.svegl@amanova.si

Merilnik slanosti cestišča

Franc Švegl, Kurt Kalcher, Igor Grabec

323

Konrad Ajster

Krška vas

konrad.ajster@gmail.com

termorotacijski motor na vsa tekoča goriva

Konrad Ajster

324

MESI, razvoj medicinskih naprav, d.o.o.

Ljubjana

info@mesi.si

Avtomatski merilnik gleženjskega indeksa (Automated Ankle Brachial Pressure Index Measuring Device

Jakob Šušterič, Tomo Krivc, Matjaž Špan

326

Aljaž Šukljan

Črni Kal

aljaz.sukljan@gmail.com

Črna skrinjica v avtomobilski industriji

Aljaž Šukljan

327

Uroš Grivc

Sevnica

grivc.uros@gmail.com

MONSTERKART

Uroš Grivc

330

Inovateh d.o.o.

Cerknica

info@inovateh.si

Gorilnik na pelete z neposrednim vžigom s kontaktnim uplinjevalnikom peletov in z zračno hlajeno zgorevalno komoro

Boštjan Košir, Sandi Meden, Milan Zalar

331

4ocena produkt d.o.o.

Ajdovščina

maks.robinik@4ocean.net

Inovativen tehnološki postopek izdelave karbonskih plavuti s sliko

Maks Robinik

333

Konrad Ajster

Krška vas

konrad.ajster@gmail.com

Hidrovtol ultra lahko letalo Konrad Ajster

334

Zolai d.o.o.

Izola

andrej.krizmancic@gmail. com

Outdoor Inside

Andrej Križmančič

336

Zoran Perdija

Rače

zoran.perdija@amis.net

Tri delna kravata

zoran perdija

337

Polona Fabjan

Koper

polona.fabjan@gmail.com

Clip Clap perilo

Polona Fabjan

339

Gea Robotics

Izola

david.kocjancic1@gmail. com

Stroj za sladoled

David Kocjančič, Peter Lovrenčič

340

ASI

Ljubljana

borut.jelic@gmail.com

Transportni voziček za stanovanjske skupnosti

Borut Jelič

341

ASI

Ljubljana

borut.jelic@gmail.com

Integriran transportni voziček v vozilu za osebne potrebe prevoza tovora

Borut Jelič

343

Rastko Aleš

Ljubljana

rastko.ales@siol.net

MoKAP - mobilna WiFi platforma, povezava možgani-stroj (BCI)

Rastko Aleš

345

3R.TIM d.o.o.

Ljubljana

dejan@3rtim.si

HydraMWMS: mobilni telefon kot terminal sistema za podporo logistiki na

Dejan Reichmann

6. Slovenski forum inovacij

seznam prijavljenih inovacij / list of online innovation

ID

93


seznam prijavljenih inovacij / list of online innovation 94

ID

Prijavitelj / Competitor

Kraj / Town

E-pošta / E- mail

Naziv inovacije / Title of Innovation

Avtor(ji) / Author(s) of Innovation

347

Janez Slabanja

Grosuplje

janezsl@volja.net

Razvijalec lesnega plina

Janez Slabanja

348

Askit d.o.o.

Kranj

ales.stempihar@askit.si

Knjiga »Poslovni pristopi prihodnosti: kako boste dosegli trajno konkurenčnost vaše organizacije«

Aleš Štempihar, Franc Bračun

349

RIPITZ d.o.o.

Grosuplje

slavko@ripitz.si

Univerzalni vezni element za pohištvene cevi

Slavko Medimurec

350

Aura in Homeopatija, Dragomir Nikolić s.p.

Ljubljana

aurainhomeopatija@gmail. com

Zdravilni kontaktni vložki za čevlje antenskega izvora

Dragomir Nikolić

351

Dušan Caf

Voličina

cayrex@gmail.com

Spina

Dušan Caf, Tomaž Čerin, Matjaž Vršič, Vesna Srnko

353

ASI

Ljubljana

slavko.miskovic@gmail. com

Nadstrešek pri voznikovi in sovoznikovi strani

Slavko Miškovič

354

Aura in Homeopatija, Dragomir Nikolić s.p.

Ljubljana

aurainhomeopatija@gmail. com

Biosaner - zaščitna antena proti GPS (Geopatogeno sevanje)

Dragomir Nikolić

356

Sinaksis d.o.o.

Ljubljana

sinaksis.info@sinaksis.si

PANOgram

Matej Dobre, Sinaksis d.o.o.

357

TPV d.d.

Novo mesto

tpv@tpv.si

Avtomobilski sedež s samodejno po višini nastavljivim vzglavnikom

Vili Malnarič, Rajko Blažič, Jernej Tramte, Primož Mihelič, Vedran Tare

361

Žejn d.o.o.

Jesenice

aleksander.zejn@zejn.si

Intuitivni sistem nadzora procesa zdravljenja

Aleksander Žejn

363

G-1 d.o.o.

Celje

info@g-1.si

Aktivna zaščita v prometu Ante Moscatelli, Sabina Celestina, Simon Štrancar

364

Acroni, d.o.o.

Jesenice

info@acroni.si

Razvoj hladno valjane tanke neorientirane elektropločevine za uporabo pri srednjih frekvencah

Dr. Miran Pirnat, univ. dipl. inž. metal., Mag. Martin Jeram, univ. dipl. inž. metal.

366

ELEKTROTEHNA INTERSET d.d.

Mengeš

info@ams.si

Čistilni sistem Aqua Viva

Matej Kamnar, Janez Koprivšek, Branka Goropečnik

367

Boštjan Makovec

Vipava

bostjan@pipistrel.si

Ergonomičen individualni delovni stol

Makovec Boštjan

369

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko

Ljubljana

dejan.krizaj@fe.uni-lj.si

Varnostni sistem z varnostno rokavico

Zumret Topčagić, Špela Vidrih, Jernej Sorta, Dejan Križaj

371

Jernej Prelac

Jesenice

inovatorji@gmail.com

Igralni set za igro s poliedri ali kroglami

Jernej Prelac

372

Mihael Hajšek

Cirkovce

miha.hajsek@gmail.com

Krmiljenje železniškega prehoda

Mihael Hajšek, Primož Skerbiš

374

Genis d.o.o.

Kranj

info@genis.si

Mobilni policist

Janko Štefančič, Stane Štefančič

376

Nove tehnologije d.o.o. raziskave in oraksa

Ljubljana

bornovo@gmail.com

Magnetna skodelica VITALCUP za izboljšanje strukture in kakovosti pitne vode

dr. sci. prof. Boris Laptev, dr. csi. Galina Sidorenko

377

Domel d.o.o.

Železniki

info@domel.com

Inovativna, uporabniku prijazna elektronika za krmiljenje EC motorjev

Matjaž Lotrič, Mirko Gaser, Mitja Grohar, Matjaž Čemažar, Karmen Nastran, Marko Kos

378

Tovarna izumov Atena d.o.o.

Žalec

damijan.ruzic@netsi.net

Stiskalec embalaže

Damijan Ružič

6. Slovenski forum inovacij


Prijavitelj / Competitor

Kraj / Town

E-pošta / E- mail

Naziv inovacije / Title of Innovation

381

Zavod PRAPOK po IR

Pobegi

petadimenzija.m@gmail.com Finosnovne naprave

Mojca Mihael, Lado Mihael

382

Franc Stroj

Begunje

franc.stroj@siol.net

Nizkotemperaturni kombinirani kotel s hranilnikom toplote

Franc Stroj

384

Akropola

Ljubljana

biro@akropola.si

Eko srebrna hiša - pasivna Franc Erjavec večstanovanjska hiša

385

Algit d.o.o.

Lesce

info@algit.si

iUrnik.M za univerze

Nevenka Kristan, Vid Ogris

387

Domel d.o.o.

Železniki

info@domel.com

Nov, močnejši in še bolj izkoriščen motor za palične mešalnike

Bojan Bertoncelj, Filip Starič, Simon Gaber

389

Maremico d.o.o.

Ljubljana Črnuče

direktor@maremico.si

Modularno ležišče Leticia

Emil Marinšek in Valentin Marinšek

390

Osvetljevalna optika Janez Rihtar S.p

Murska Sobota

info@ggsistemi.si

Retroreflektivni prometni znaki z notranjo osvetlitvijo

Janez Rihtar

391

ZAVEST d.o.o.

Ljubljana

barbara.velej@siol.net

Osrečevalnica

Rudi Klarič

392

PO&EL d.o.o.

Rogaška Slatina

rotech.rop@amis.net

Vertikalna veterna turbina - generator

Leopold Rop, Elica-Angela Jurišič

396

TKK Srpenica d.d. CBS Inštitut d.o.o.

Srpenica

info@tkk.si

Polisulfid z znižano toplotno prevodnostjo

Bojan Bratuž in Ada Beguš, iz TKK Srpenica, d.d. ter Mojca Japelj Fir in Aleš Kralj, iz CBS Inštitut d.o.o.

397

Vilkograd d.o.o.

Šentjur

info@vilkograd.com

Vrtalna glava HIP KRT 5 ALL TERRAIN (za vse terene)

Viljem Kolar, Guček Matjaž

399

Live d.o.o.

Izola

designer01@live.si

Izbolšanje lege oz. stabilnosti športnega nahrbtnika na telesu

Jaka Benedik, Target Design Team

400

Jože Škorjanec

Šmarje pri Jelšah

Samokolnica z zavoro na baterijski pogon

Jože Škorjanec

401

Franc Stroj

Begunje

franc.stroj@siol.net

Ploščati sončni kolektor »STROJ«

Franc Stroj

402

Intra lighting d.o.o.

Miren

info@intra-lighting.si

Modularno svetilo Deux Intra lighting d.o.o. Pieces - hladilni sistem visokozmogljivih LED diod

404

REC, Tine Andrejašič s.p.

Postojna

info@rec-bms.com

Battery Management System (BMS) 7-R

Tine Andrejašič

405

Franc Stroj

Begunje

franc.stroj@siol.net

Kombinirani ogrevalni sistem »STROJ«

Franc Stroj

406

Enlighter, partnerstvo za svetlobo in inženiring, d.o.o.

Ljubljana

mitja@enlighter.com

Sistem LightAct

Mitja Prelovšek

411

Karmen Koren

Kobarid

carmenca89@gmail.com

Hlače na 1001 način / Pants on 1001 way

Karmen Koren

414

Mandeljc Rudolf, Frančiška, Branko

Zg. Gorje

fani.mandeljc@telemach.net

Ogrevalni sistem za ogrevani stol in klop

Rudolf Mandeljc, Frančiška Mandeljc, Branko Mandeljc

415

Tri-Pis d.o.o.

Ljubljana

jaka@powerart.eu

Center-Point

Jaka Benedik univ. dipl. ing. lesarstva

416

Tadej Markun

Kranj

tadej.markun@filc.si

Dinamični nogometni dres

Tadej Markun

417

Tina Mahne

Cerknica

tina@nec-cerknica.si

Messosolution

avtor: Tina Mahne, mentor: dr. doc. Jasna Hrovatin, Mojca Perše

419

David Kocjančič

Izola

david.kocjancic1@gmail.com Naprava za upravlajneje hišnih aparatov

David Kocjančič

421

Laze v Tuhinju V NAVTIK, Napredne Navtične Tehnologije, d.o.o.

v.navtik@gmail.com

Tomaž Zore

wFoil

Avtor(ji) / Author(s) of Innovation

6. Slovenski forum inovacij

seznam prijavljenih inovacij / list of online innovation

ID

95


seznam prijavljenih inovacij / list of online innovation 96

ID

Prijavitelj / Competitor

Kraj / Town

E-pošta / E- mail

Naziv inovacije / Title of Innovation

Avtor(ji) / Author(s) of Innovation

422

AudioLogs, Milenko Glavica s.p.

Maribor

info@audiologs.com

Energijska Plazma Mreža

Milenko Glavica

423

PO&EL d.o.o.

Rogaška Slatina

rotech.rop@amis.net

Plavajoči hidrogenerator

Leopold Rop, Elica-Angela Jurišič

426

Ultrasonic avdio tehnologije d.o.o.

Ljubljana

miha.ciglar@ultrasonicaudio.com

Acouspade

Miha Ciglar

427

Sonja Malavašič

Vrhnika

soncy4s@gmail.com

Rolo zaščita za avto sedeže

Sonja Malavašič

428

Medifortis d.o.o.

Ljubljana

matevz.gradisek@ medifortis.com

Računalniško podprt sistem za objektivno merjenje gibljivosti in spremljanje napredka pacienta ter optimizacijo rehabilitacijskega programa po poškodbah gibal

Ivan Žilič, Gregor Omejec, Matevž Gradišek

430

Marko Čenčur

Ljubljana

info@anigmo.com

Metoda za zatemnjevanje varčnih žarnic

mag. Marko Čenčur

431

OptoMotive, mehatronika d.o.o.

Ljubljana

info@optomotive.si

Družina prilagodljivih hitrih pametnih kamer Velociraptor

Aleš Gorkič, Barbara Rakovec Gorkič

433

Bojan Potočnik

Hoče

bojan.potocnik@sers.si

RoboCup Rescue B reševalni robot

Bojan Potočnik, Tadej Tofant

436

Venetian Design, Armin Koren s.p.

Velenje

venetian@venetiandesign.it

BiEnergy - Ve1

Armin Koren

E-pošta / E- mail

Naziv inovacije / Title of Innovation

Avtor(ji) / Author(s) of Innovation

Inovativne storitve / Service Innovations ID

Prijavitelj / Competitor

Kraj / Town

199

Univerza za tretje Ljubljana življenjsko obdobje

dusana.findeisen@guest. arnes.si

Univerza za tretje življenjsko obdobje

Dušana Findeisen, Ana Krajnc

207

Vitra Center za uravnoteženi razvoj Cerknica

Cerknica

info@vitra.si

Nacionalna energetska pot Slovenije (NEP Slovenija)

Bojan Žnidaršič, Franci Lajovic

213

Geotehnika Okolje d.o.o.

Kozina

geotehnika.okolje@gmail. com

Spletni portal www.mojrazpis.si

Matej Nagy

227

Mitja Gorenc

Raka

mitjagorenc1990@gmail.com Spletna stran zobotehnikov in zobozdravnikov slovenije

Mitja Gorenc

252

Pro12, d.o.o.

Ljubljana

info@pro12.com

Pro12.com- poslovno socialno omrežje nove generacije

Bernard Ravnak

256

Organizem, kreativne in informacijske storitve, Aleš Kralj s.p.

Šmartno pri Litiji

ales.kralj@organizem.si

Všeč mi je

Aleš Kralj, Samo Kralj

259

G-SERVER d.o.o.

Lesce

info@g-server.com

Evidenca koristnih predlogov

Primož Žnidar

265

SayWays

Maribor

info@sayways.com

www.SayWays.com / Spletna ekološka borza prevozov

Timotej Horvat

266

Center Spirala Center za razvoj samomobilnosti

Ljubljana

info@centerspirala.org

SEL labirint - Svetovalna e-metoda za razvoj samomobilnosti

Toni Vrana

274

Poslovna informatika, Larisa Vengar s. p.

Jesenice

info@vengar.si

InetLabel

Srečko Vengar, Igor Burduja

284

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Celje

info@mfdps.si

Inovativen, na praksi osnovan pristop k izvedbi študijskega predmeta podjetništva

pred. Gregor Jagodič in doc. dr. Valerij Dermol

6. Slovenski forum inovacij


Prijavitelj / Competitor

Kraj / Town

E-pošta / E- mail

Naziv inovacije / Title of Innovation

Avtor(ji) / Author(s) of Innovation

285

Roman Blagšič

Ljubljana

roman.blagsic@gmail.com

Družinski informacijski portal (Home information portal)

Roman Blagšič

286

Spletni sistemi d.o.o.

Tržič

prodaja@spletnisistemi.si

Računovodski program Pro-račun

Rok Meglič

291

Andrej Rozman

Zg. Besnica

andrej.rozman@gmail.com

Spletna stran posljirazglednico.si

Andrej Rozman

293

Urban Kolman

Litija

urban.kolman@gmail.com

Demo park

Urban Kolman

303

Artkontakt

Ljubljana

barbara.jakse@guest. arnes.si

Tvoj svet je tvoja zgodba

Artkontakt

304

Kotolupov d.o.o.

Vipava

viktor@kotolupov.si

Biološke zakonitosti

Kotolupov Viktor, Levčenko Vladimir

306

Aida Smajič

Ljubljana

smajic_aida@yahoo.com

iPhone aplikacija za podjetje

Aida Smajič

308

Avivo d.o.o.

Ljubljana

info@avivo.si

QR Code platform

Avivo d.o.o.

310

Spletni sistemi d.o.o.

Tržič

prodaja@spletnisistemi.si

Povabi.si - enostavna organizacija dogodkov

Rok Meglič

318

Gama System d.o.o.

Ljubljana

info@gama-system.si

Samodejen, intuitiven in enostaven zajem doku­ mentov ter posredo­vanje dokumentov v oblak Gama System® eDocs Cloud

Gama System d.o.o.

319

Sašo Poljanšek

Idrija

saso.poljansek@gmail.com

Oddaljeno krmiljenje doma - Myhome

Sašo Poljanšek

320

Spletni sistemi d.o.o.

Tržič

prodaja@spletnisistemi.si

SMSapi.si

Rok Meglič

321

LOTRIČ laboratorij za meroslovje d.o.o.

Selca

info@lotric.si

Qtree

Marko Lotrič, Klemen Čufar, Borut Demšar, Niko Čemažar, Tatjana Lavtar Hašič, Uroš Merčun, Primož Hafner

322

Elektrotehnične storitve Iztok Ahačič s.p.

Križe

ahacic.iztok@siol.net

AIRTLON

Iztok Ahačič

328

Milan Robič

Ruše

robic.milan@gmail.com

Krepitev konkurenčnosti po RRD metodi Kralja Matjaža

Milan Robič

332

Kotolupov d.o.o.

Vipava

viktor@kotolupov.si

Nova opredelitev psihe

Kotolupov Viktor, Levčenko Vladimir

335

Mandatela d.o.o.

Ljubljana

info@breenga.com

BREENGA – brand engaging games

Kristijan Sedlak, Žiga Jenko

344

Dogodki za Samske

Ljubljana

info@dogodkizasamske.si

Dogodki za Samske

Nina Slapnik

359

DiaGenomi d.o.o.

Ljubljana

info@diagenomi.eu

CardioRISQ

Klemen Španinger, Rok Košir, Maritha Kotze

362

Žejn d.o.o.

Trzin

info@zejn.si

eBlagajna online POS sistem

Benjamin Povirk, Sebastjan Glavan

365

AXIS, Prometno informacijske rešitve, d.o.o.

Ljubljana

axis@axis.si

XPERT – Informacijski sistem za upravljanje in obvladovanje gradbenih projektov

AXIS d.o.o.

368

Amanova d.o.o.

Ljubljana

igor.grabec@amanova.si

Napoved zastoja prometa na zapori avtoceste

Igor Grabec, Franc Švegl

370

Tehnološko raziskovalni center JUB, d.o.o.

Dol pri Ljubljani

ziga.nose@trc-JUB.si

Sistem za celovito spremljanje vremenskih vplivov na zaključne elemente v gradbeništvu.

Albin Tornič, Borut Gruden, Bernarda Bardutzky, Žiga Nose

375

Osnovna šola Šturje Ajdovščina

Ajdovščina

info@os-sturje.si

Gledališka predstava: Mrtvec v rdečem plašču

Bojan Bole, Erik Černigoj, Ksenija Černigoj,Julijana Božič, Petra Ušaj, Martina Makovec, Silvana Mislej

6. Slovenski forum inovacij

seznam prijavljenih inovacij / list of online innovation

ID

97


seznam prijavljenih inovacij / list of online innovation

ID

Prijavitelj / Competitor

Kraj / Town

E-pošta / E- mail

Naziv inovacije / Title of Innovation

Avtor(ji) / Author(s) of Innovation

380

RRC Računalniške storitve, d.d.

Ljubljana

info@rrc.si

EnerEye® – 5 sekundna informacija energetske učinkovitosti

Simon Jereb, Mateja Sajovic

383

Uporabna Energetika d.o.o.

Zgornja Radovna

info@uporabnaenergetika. si

Sistem programske in strojne opreme za inteligentni monitoring energetske porabe EIC

Uporabna energetika d.o.o.

388

Butinar d.o.o.

Medvode

info@ahp.si

Pospešeni protokol obsevanja ploščatoceličnih karcinomov ustne votline pri psih in mačkah

Ana Rejec, dr. vet.med; prof. dr. Janoš Butinar, dr. vet. med., Ms, Phd

393

CGS plus d.o.o.

Ljubljana

info@cgsplus.si

EasyDrive (dinamična analiza prevoznosti)

Miha Zorc

394

Oblakomat d.o.o.

Ljubljana

info@cloudomat.com

Printbox

Denis Benič, Aleš Vahčič

398

Institut »Jožef Stefan«

Ljubljana

e9ci@ijs.si

Pedius - sistem za računalniško evidentiranje in sestavljanje fragmentov stenskih poslikav

Bogdan Filipič, Miha Mlakar, Erik Dovgan, Tea Tušar

403

Stojan Grgič, Dejan Reichmann, Uroš Oštir, 3R.TIM d.o.o. , Prolog d.o.o.

Ljubljana

dejan@3rtim.si

LONA - elektronsko povezuje naročnika, dobavitelja in logista

Stojan Grgič, Dejan Reichmann, Uroš Oštir

408

ZAVEST d.o.o.

Ljubljana

barbara.velej@siol.net

PRISTOP SEM&VEM

Rudi Klarič

412

BioSistemika d.o.o.

Ljubljana

info@biosistemika.com

Ekspertni sistem za avtomatizacijo molekularnih diagnostičnih laboratorijev

Klemen Zupančič, Maja Ravnikar, Mateja Urlep, Kristina Gruden, Špela Baebler, Matjaž Hren, Miomir Knežević

413

MettroM

Ptuj

bostjan@mettrom.com

MettroM - Mobilna družabna aplikacija z GPS podporo

Boštjan Vogrinec, Tomislav Kustor, Denis Kampl

418

Optilab d.o.o.

Ljubljana

info@optilab.net

Optilab d.o.o.

Optilab d.o.o.

420

Matej Caf

Maribor

info@rbook.si

rBook - platforma za distribucijo e-publikacij

Matej Caf, Igor Rendulič, Leon Mlakar

424

Profil Jože Lenart s.p.

Podgorje

profil@netsi.net

Aktivna promocija z downhill revolution

Jože Lenart

425

Gregor Nikolić

Maribor

nikolic.gregor@gmail.com

Inteligentna regulacija temperature v šoli in s tem privarčujem!

Gregor Nikolić

432

Matej Peršolja

Črniče

matej.persolja@kjesitaksi. com

KjeSiTaksi

Matej Peršolja, Matej Simčič, Anja Vidmar

434

Infrormacijski atelje d.o.o.

Rogaška Slatina

info@atelje.si

Marketinško izobraževalna spletna nogometna igra

Alfred Vešligaj

435

KeleiaStudio, multimedijske storitve, Katja Burnett, s.p.

Celje

mikrofon@keleia.si

JetWindow, videokomunikacijska platforma na osnovi spletnih brskalnikov

Shannon Burnett, Katja Burnett

Inovativni poslovni modeli / Innovative Business Models

98

ID

Prijavitelj / Competitor

Kraj / Town

E-pošta / E- mail

Naziv inovacije / Title of Innovation

Avtor(ji) / Author(s) of Innovation

217

Aeronavtika d.o.o.

Ljubljana

aeronavtika@gmail.com

Ponudbeni predračun

Jure Milošević

219

VIBACOM, hiša poslovnih rešitev, d.o.o.

Ljubljana

info@vibacom.si

Inovacijska infrastruktura (I2)

mag. Violeta Bulc

229

DPS MaSi d.o.o.

Lukovica

simon.ferjuc@dps-masi.eu

Premoženjsko svetovanje

Simon Ferjuc, Marjetka Vrbnjak

6. Slovenski forum inovacij


Prijavitelj / Competitor

239

Kraj / Town

E-pošta / E- mail

Naziv inovacije / Title of Innovation

Avtor(ji) / Author(s) of Innovation

Iskratel Electronics KRANJ d.o.o.

info-ite@iskratel.si

Združitev testno/ programskih platform

Rudi Markež, Ivan Rupnik, Leopold Uranič, Jože Kancilija, Milan Rupar, Ivo Petek

247

Iskratel, d.o.o., Kranj

Kranj

info@iskratel.si

Vpeljava uporabniške izkušnje v življenjski cikel produktov in razvojnih projektov

Emilija Stojmenova

295

Domel d.o.o. in ALBATROS-PRO d.o.o.

Železniki

info@domel.com

Robotska celica za velikoserijsko zalivanje gredi motorja z osnovno izolacijo

Gregor Jelenc, Janez Eržen, Jože Benedičič, Borut Mohorič, Janez Thaler in Jože Pivk (Albatros-pro)

317

BTC d.d.

Ljubljana

info@btc.si

Ekoindeks

Zaposleni družbe BTC

325

Aljaž Šukljan

Črni Kal

aljaz.sukljan@gmail.com

Koncept ležalnikov na plažah s 5*

Aljaž Šukljan

329

Slovenska funda­ Ljubljana cija za poslovno odličnost, ustanova

info@sfpo.si

Poslovni model SFPO za razvoj kulture odličnosti

Nenad Savič,

342

Pipistrel d.o.o. Ajdovščina

Ajdovščina

info@pipistrel.si

Napredno prototipiranje ter povratni inženiring računalniško konstriranih izdelkov

Prototipni oddelek 3D Studio, Pipistrel d.o.o.

346

ASI

Ljubljana

borut.jelic@gmail.com

Dobra dela

Borut Jelič

352

Askit d.o.o.

Kranj

ales.stempihar@askit.si

Inovativni poslovni koncept za krepitev konkurenčnosti organizacij

Aleš Štempihar

355

KRKA, d.d., Novo mesto

Novo mesto

info@krka.biz

Tehnologija za proizvodnjo zdravilne učinkovine in formulacije esomeprazola

Berta Kotar Jordan, Natalija Škrbina Zajc, Igor Plaper, Anica Pečaver, Rok Zupet, Janez Smodiš, Primož Benkič, Dušan Krašovec, Alen Kljajič, Matej Smrkolj, Polona Bukovec, Mitja Pelko, Anton Kočevar, Miha Vrbinc, Franc Vrečer

358

Jazon d.o.o.

Ljubljana

oskrbovalec@jazon.si

eTRI

Lenka Puh

360

Acroni, d.o.o.

Jesenice

info@acroni.si

Tehnološki razvoj Stanislav Jakelj, martenzitnega nerjavnega Boštjan Bradaškja, jekla z oznako 410 Borut Lešnik, mag. Milan Klinar, Jani Novak, Robert Robič

373

IN.LIFE družba za internet storitve, d.d.

Ljubljana

darjo.savic@inlife.si

Testno ime inovacije v razvoju »Brat - Bratu«

Darjo Savić

395

Infrormacijski atelje d.o.o.

Rogaška Slatina

info@atelje.si

Izobraževalna igra podjetništva

Alfred Vešligaj

407

S.M.G. d.o.o.

Maribor

info@missan.si

GSP - Global Sport Provider

Mišo Murko

409

Aljaž Šukljan

Črni Kal

aljaz.sukljan@gmail.com

Razkužilni robčki za razkuževanje nakupovalnih vozičkov

Aljaž Šukljan

429

ZAVEST d.o.o.

Ljubljana

barbara.velej@siol.net

Poslovni model - vez vesti Rudi Klarič

437

P-ino, inovacije in razvoj podeželja d.o.o.

Železniki

janez.benedicic@lecad.si

Zdrava točka

Janez Benedičič, Mira Benedičič, Klemen Benedičič, Vilko Leben Miki Dimitrijevič, Franz Wetzler

438

Andreja Tomažin, Radeče dr. Ana Vovk Korže

andreja.tomazin@siol.net

Zeleni inovativni model učnega okolja _ gimle®

Andreja Tomažin, ddr. Ana Vovk Korže

6. Slovenski forum inovacij

seznam prijavljenih inovacij / list of online innovation

ID

99


članek / article

Silent Revolutions: sodobno oblikovanje v Sloveniji Silent Revolutions: Slovenian Modern Design Razstava Silent Revolutions je izbor produkcije oblikovanja, ki je nastala v prvih dveh dinamičnih desetletjih obstoja mlade evropske države.

Naslov projekta – Silent Revolutions – govori o državi z izjemno zgodovino oblikovanja, ki se (še) ni uveljavila kot vplivna oblikovalska velesila v širšem evropskem prostoru. »Tišina« v tej zgodbi je ključna gonilna sila koncepta razstave, v katerem je širok razpon nedavnih primerov oblikovanja postavljen v dialog s petimi zgodovinskimi, ikonskimi oblikovalskimi predmeti. Drugi element – pojem »revolucije« - pa govori o tem, da so nekateri predstavljeni izdelki in primeri oblikovanja s svojimi osupljivimi, drznimi inovacijami postavili nova, enkratna svetovna merila.

100

6. Slovenski forum inovacij

Razstava se ne osredotoča samo na odličnost posameznih izdelkov, temveč tudi na njihov položaj v širšem kontekstu sodobnega slovenskega oblikovanja. Ta kontekst se je zelo spremenil z razglasitvijo slovenske samostojnosti leta 1991 in nenadnim preskokom v tržno gospodarstvo in vsem, kar je to prineslo. Zato razstava ne predstavlja samo izjemnih izdelkov in oblikovalcev, temveč tudi naročnike, izdelovalce in podjetja, ki so imeli ključno vlogo pri uresničitvi teh projektov. Posebna pozornost je namenjena inovativnim pristopom, izjemnim strategijam, navdihujočim vizijam in novemu oblikovalskemu razmišljanju na današnjem nadvse spremenljivem gospodarskem zemljevidu. Z izborom so pod žaromete postavljeni pomembni izdelki velikih podjetij, ki so razvila svoje blagovne znamke in posebni predmeti iz omejenih serij, ki so jih izdelali sami oblikovalci. Razstava kot celota opozarja na izjemnega in raznolikega duha te dobe. Kljub različnim vzporednim pristopom v slovenskem oblikovanju se pojavljajo jasna posamezna poglavja večplastne zgodbe. Te pomembne, dinamične razlike so izpostavljene in poudarjene kot gonilna sila in skupni imenovalec sodobnega oblikovanja v Sloveniji.


Izdelki na razstavi: Linija gospodinjskih aparatov Simplicity, oblikovanje: Gorenje Design Studio, Gorenje, 2009 Smuči WaveFlex, oblikovanje: Gigodesign in razvojni oddelek Elana, Elan, 2007–2011 Čevlji za tek na smučeh Alpina Racing Elite CS in CL, oblikovanje: Jure Miklavc, Jan Jagodič, Robert Križnar, Alpina, 2008 Modularni fasadni sistem Qbiss One in Artme, oblikovanje: Trimo, Fakulteta za strojništvo in Gorenje Design Studio, Trimo, 2009 Preklopni sedež Sitty, oblikovanje: Gigodesign, 2009 Gramofon Stabi S, oblikovanje: Franc Kuzma, Kuzma, 1998 Letalo Taurus Electro G2, oblikovanje: Ivo Boscarol s sodelavci, Pipistrel, 2008 Izpušni sistem Kawasaki ZX10 Evolution, oblikovanje: Igor Akrapovič s sodelavci, Akrapovič, 2008 Svetilo Black Cherry Lamp, oblikovanje: Nika Zupanc, La Femme et la Maison Nika Zupanc, 2010 Torbice in nakit Eclipse, oblikovanje: Lara Bohinc, Lara Bohinc, 2007 Čevlji Criatura, oblikovanje: Leonora Jakovljević, Leonora Mark ave femina, 2005 Kuhalnik Holey Roket, oblikovanje: Rok Oblak, soavtor: Larry Winiarski, 2009 Stol Lajt, oblikovanje: Janez Suhadolc, 1991 Set za vodo Flow, oblikovanje: Tanja Pak, 2008 Igralo Squareplay, oblikovanje: Oloop, 2007 Svetilo Gwig, oblikovanje: Asobi, Intra lighting, 2006 Motorno plovilo Greenline 33 Hybrid, oblikovanje: Jernej in Japec Jakopin, Seaway, 2009 Svetilo Slim, oblikovanje: Bevk Perović arhitekti, Vertigo Bird, 2008 Naslanjač Siti, oblikovanje: Arne Vehovar, Zilio Aldo & C. sas, 2004 Stenski obešalnik, oblikovanje: Toni Kancilja, 1999 Stoli Fin, Dea in Luna, oblikovanje: Katjuša Kranjc in Rok Kuhar, Stol & Stol, 2001 Lopata Efekt, oblikovanje: Rinz, Pavlinec in Pavlinec, Tehnos, 2008 Steklenička za parfum z razpršilcem Atomiser, 1947, in okvir za diapozitive, 1969, oblikovanje: Peter Florjančič Serija mikrofonov, oblikovanje: Marko Turk, EAL, 1956–1997 Stol Rex, oblikovanje: Niko Kralj, Stol Kamnik, 1952 Kiosk K67, oblikovanje: Saša J. Mächtig, Imgrad, 1966 Telefon Eta 80, oblikovanje: Davorin Savnik, Iskra, 1979

Abstract Silent Revolutions: Slovenian Modern Design The exhibition Silent Revolutions presents a selection of design production spanning the first two dynamic decades of a young European country. Special attention is drawn to innovative approaches, noteworthy strategies, inspiring visions and new design mentalities in today’s fast-changing aesthetic and economic landscapes. A broad array of distinctive designs set in dialogue with historically iconic design objects captures the exceptional strength, quality and specific character of contemporary design in Slovenia.

Organizacija: Muzej za arhitekturo in oblikovanje Kustosinja razstave: Maja Vardjan

6. Slovenski forum inovacij

101


Inovativni potencial Slovenije 6. Slovenski forum inovacij Katalog inovacij November 2011 Izdajatelj: JAPTI, Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije Za izdajatelja: Igor Plestenjak Uredila: mag. Alenka Pahor Žvanut Projektno - programska skupina 6. Slovenskega foruma inovacij: Alenka Hren, JAPTI mag. Alenka Pahor Žvanut, JAPTI Marko Polak, JAPTI mag. Velko Glaner, JAPTI Avtorji besedil: mag. Mitja Gaspari, Igor Plestenjak, prof. dr. Matjaž B. Jurič, dr. Andrej Bregar, Lidija Vinkovič, Maja Vardjan Oblikovanje: Arnoldvuga d.o.o. Prevod: Mina Morrgan Tisk: Grafiko d.o.o. Naklada: 1000 kosov Naročnik: JAPTI, Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije ob finančni podpori Ministrstva za gospodarstvo

SFI katalog 2011  

SFI katalog 2011