Page 1


2. in 3. december 2010 www.foruminovacij.si


Kazalo

4 4 5 6 8 10

13 14 36

51 52 61

65 71

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

3


Uvodnik ministrice Editorial

Uvodnik direktorja Editorial

Spoštovani,

inovativnost je odgovor. Zadnje čase je pogosto slišati, da je inovativnost odgovor – za reševanje gospodarstva, za reševanje okolja, za reševanje zdravja, skratka za reševanje vseh problemov. In res je, inovativnost je gonilo človekovega razvoja in ključnih aktivnosti napredka v vseh naših življenjskih procesih. Inovativnost je odgovor. Kot ministrica za gospodarstvo – pa tudi zasebno – vedno znova poudarjam pomen krepitve kulture ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetništva. Pri ustvarjalnosti gre za odkrivanje novih idej, konceptov ali novih povezav med njimi, za reševanje problemov. Ideje, ki jih porodi ustvarjalnost, so vir inovacij. Inovacije pa so vir sprememb, izboljšanja in napredka človeštva. Podjetniki in podjetja pa so tisti, ki igrajo osrednjo vlogo v inovacijskem procesu, saj idejam in znanju dodajajo komercialno vrednost in ustvarjajo zaposlitve.

Mag. Darja Radić,

ministrica za gospodarstvo

M.Sc. Darja Radić,

Minister of Economy

Slovenija ima ustvarjalnega potenciala, ki ga moramo znati prepoznati ter ga še bolje spodbujati za razvoj in uspeh. Začeti moramo že pri mladih, tako doma kot v šolskem sistemu. Samozavestni in ustvarjalni ljudje so tisti, ki ne samo opazujejo, razmišljajo in iščejo rešitve, ampak so tudi tisti, ki upajo tvegati. Tudi kot podjetniki! Dandanes se spremembe na trgu dogajajo vedno hitreje, tudi kot kupci smo ljudje vedno bolj inovativni in zahtevni. Nekatera podjetja temu zgolj sledijo, nekatera pa v tem vidijo nove izzive in priložnosti za rast. Inovativnost je zato v podjetjih potrebno spodbujati v poslovnih procesih, ustvarjati dodano vrednost tako pri izdelkih/storitvah kot tudi pri zaposlenih. Tržnim zakonitostim je potrebno prilagoditi poslovne procese in razumeti, kako pomembna je inovativnost kot temeljna vrednota vseh zaposlenih. O inovativnosti ne smemo razmišljati le kot o tehnološkem napredku, saj ima mnogo širše dimenzije. Gre predvsem za miselnost o novih pristopih, uvajanju novosti. Gre za hitrejšo odzivnost in ustvarjalnost, iskanje tržnih niš ter ustvarjanje ustreznih pogojev znotraj podjetja kot tudi v njegovem okolju. V najširšem pomenu je inovativnost način razmišljanja vseh zaposlenih v podjetju, pri čemer mora biti inovativno vodstvo podjetja zgled zaposlenim. Inovativno okolje ne sme vsebovati ovir, ki bi kakor koli zavirale inovativni razvoj ob hkratni možnosti prevzemanja tveganja ter strpnosti do napak. Inovativnost je vrednota! Tudi dogodki, kot je zdaj že tradicionalni Slovenski forum inovacij, nazorno potrjujejo, da ustvarjalnost, inovativnost in podjetništvo vse bolj postajajo nove vrednote. Pomembno je, da jih spodbujamo in o njihovih učinkih čim več govorimo ter jih tudi uporabljamo.

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

4

Dear Sir or Madam,

Innovation is the answer. A lot can be heard recently that innovation is the answer – for saving economy, the environment, health, in short, for resolving all problems. It is true; innovation is the driving wheel of human evolution and key activities of development in all our life processes. Innovation is the answer. As the Minister for the Economy, as well as personally, I have always stressed the meaning of invigorating the culture of creativity, innovation and enterprising. Creativity is all about uncovering new ideas, concepts or new links between them, for solving problems. Ideas born from creativity are the source of innovation. Innovations are the source of change, improvement and human evolution. Entrepreneurs and enterprises are the ones who play a key role in the business of innovation because they give ideas and knowledge their commercial value and generate employment. Slovenia has creative potential which we have to be able to recognize and stimulate better to achieve development and success. We have to start with the young at home and also in the school system. The self-confident and creative are those who do not only watch, think and search for ways to solve problems, but those who dare to take risks. Also as entrepreneurs! Today the changes in the market happen quicker every day and we, the customers, are people, who are increasingly innovative and demanding. Some enterprises are only keeping up with these trends but some see new challenges and opportunities for growth. This is why innovation in enterprises has to be stimulated in the business processes, it has to generate added value in products and services as well as in employees. The business processes have to be adjusted to the laws of the market, it has to be understood how important innovation is as the fundamental value of all employees. Innovation must not be only thought of as technological development, it has much wider dimensions. It is mainly about the way of thought involving new approaches and the introduction of novelties. It is about a faster response and creativity, the search for market niches and establishing suitable conditions inside enterprises and in their environment. In the broadest sense innovation is the way of thinking of all employed in the company where the innovative administration of the enterprise has to be a role model for the employees. The innovative environment must not contain obstacles which could impede the innovative development and at the same time it has to provide the conditions for undertaking risk and be tolerant toward mistakes. Innovation is a value! Events like the now traditional Slovenian Innovation forum clearly confirm that creativity, innovation and business are becoming new values. It is important that they are stimulated and used, and that their effects are discussed as much as possible.

Spoštovani,

Dear Sir or Madam,

Dogodek sledi svojemu poslanstvu, sooča prakso in teorijo, postavlja pomembna vprašanja in nanje išče odgovore. Z veseljem ugotavljamo, da je Slovenski forum inovacij na svoji razvojni poti pustil dober in prepoznaven pečat med inovativnimi podjetji, podjetniki, posamezniki in ostalo domačo ter mednarodno javnostjo.

The event follows its mission to connect theory and practise, ask important questions and find answers. We are happy to announce that the Slovenian Innovation forum has left a good and recognisable mark among innovative enterprises, entrepreneurs, individuals and the rest of the public at home and abroad. These kinds of events inspire optimism that Slovenian companies think about new products despite the market and financial crisis, and that they are searching for new opportunities for growth and development.

z organizacijo letošnjega 5. Slovenskega foruma inovacij nadaljujemo tradicijo osrednje nacionalne prireditve o inovativnosti, katere namen je javnosti predstaviti najboljše in najbolj perspektivne inovativne izdelke, od letos naprej pa tudi inovativne storitve in inovativne poslovne modele.

Takšni dogodki in odzivnost nam vlivajo optimizem, da slovenska podjetja kljub svetovni gospodarski in finančni krizi razmišljajo o novih izdelkih, iščejo nove priložnosti in rešitve za rast in razvoj. V Javni agenciji Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije v okviru svojega programa dela razvijamo in izvajamo podporne ukrepe, ki spodbujajo slovensko inovativno okolje. Specializirane podporne storitve, ki vzpodbujajo razvoj novih inovativnih podjetij z visokim potencialom rasti, zagotavljamo v okviru aktivnosti tehnoloških parkov in univerzitetnih podjetniških inkubatorjev. V okviru finančnih spodbud v sklopu različnih podpornih instrumentov ciljno podpiramo razvojne procese pri ustvarjanju novih inovativnih produktov podjetij. Pomemben del naših razvojnih nalog je namenjen spodbujanju kreativnosti in inovativnosti med mladimi, predvsem med učenci osnovnih in srednjih šol, ki predstavljajo naš razvojno-inovativni potencial prihodnosti. Za razvoj in rast inovativnega okolja pa je pomembno tudi ozaveščanje poslovne in širše slovenske javnosti o pomenu inovacij za razvoj in ustvarjanje dodane vrednosti. Med dogodki na temo inovativnosti, ki jih organiziramo, ostaja največji še vedno Slovenski forum inovacij. V okviru vseslovenskega nabora inovacij, ki je potekal v obdobju od junija do septembra letos, smo prejeli kar 176 prijav. Vzpodbudne so ugotovitve ocenjevalne komisije, da je bila raven prijavljenih inovacij v celoti gledano na višjem nivoju v primerjavi s preteklimi leti. Inovativnost družbe je izziv in hkrati dejstvo, brez katerega ni napredka in rasti. Inovativni posamezniki in skupine, ki s svojimi idejami, izdelki ali storitvami spreminjajo svet na bolje, so temelj razvoja družbe in zagotavljanja kakovosti življenja vseh nas. Vsi skupaj pa smo tisti, ki se moramo naučiti prepoznati dobre projekte in jim nuditi močno podporo: od invencije do inovacije, pri razvoju novih produktov, pri njihovi aplikaciji v proizvodnjo in, končno, pri njihovi prodaji. Slovenski forum inovacij spodbuja ljudi k inovativnosti, idejam in iskanju inovativnih rešitev. Letos znova dokazuje, da imamo ideje in rešitve. Ponuja in predstavlja uporabne inovacije, ki bodo koristile gospodarstvu in napredku celotne družbe.

The organisation of this year's 5th Slovenian Innovation Forum continues the tradition of the central national innovation event intended to bring the best and most perspective innovative products to the public and from this year on also innovative services and innovative business models.

The Public Agency for Business and Foreign Investment of the Republic of Slovenia is developing and carrying out support measures which stimulate the Slovene innovative environment. The specialised support services which stimulate the development of new innovative enterprises with high growth potential are ensured in the frame of the activities of technological parks and university enterprise incubators. In the frame of financial stimulations in the scope of various support instruments development processes are being purposely stimulated to generate new innovative products. An important part of our developmental tasks is aimed at stimulating creativity and innovation among the young, especially the pupils of elementary and secondary schools which represent our developmental and innovation potential of the future.

Igor Plestenjak,

direktor Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije

Igor Plestenjak,

The director of The Public Agency of the Republic Slovenia for Entrepreneurship and Foreign Investments

Informing the business and broader public of Slovenia about innovation for development and added value generation is also important for the development and growth of the innovative environment. Among the events with the theme of innovation organised by us the Slovenian Innovation Forum remains the biggest. In the frame of the Slovenian Innovation Tender, which was held from June till September this year, 176 innovations were entered. The judges of the committee were happy to announce that the level of innovations which were entered was, viewed as a whole, at a higher level compared to previous years The innovativeness of society is a challenge and at the same time a fact without which there can be no development and growth. Innovative individuals and groups who change the world for the better with their ideas, products or services are the basis for the development of a society and ensuring the quality of life for us all. We all are those who have to learn to recognize good projects and offer them strong support: from innovation to innovation, with developing new products and the application of these in production, and finally, on the market. The Slovenian Innovation Forum stimulates people to innovate, generate ideas and find innovative answers. This year’s 5th Slovenian Innovation Forum again proves that we have ideas and solutions. It offers and presents utilizable innovations which will be helpful for the economy and the development of society as a whole.

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

5


Članek Article

Članek Article

5. Slovenski forum inovacij – več kot samo sejemska razstava najboljših inovacij 5. Slovenski forum inovacij - osrednji nacionalni dogodek o inovativnosti - poleg razstave najboljših slovenskih inovacij (proizvodov, storitev in poslovnih modelov) ponuja tudi številne spremljevalne aktivnosti, ki so za vse obiskovalce dogodka brezplačne. V letošnjem letu smo v obdobju od junija do septembra izvajali vseslovenski nabor inovacij, v njem pa so lahko sodelovali podjetja, posamezniki, skupine inovatorjev, raziskovalno-razvojne institucije ter mladi. V navedenem obdobju smo prejeli 176 prijav proizvodov, storitev in poslovnih modelov, ocenjevala pa jih je Nacionalna ocenjevalna komisija. Na njen predlog smo se odločili, da jih v letošnjem letu javnosti predstavimo 55. V sliki in besedi jih predstavljamo v tem katalogu, obiskovalcem dogodka pa tudi v obliki sejemske razstave eksponatov.

Priložnosti za razvoj novih idej in sklepanje partnerstev Slovenski forum inovacij je veliko več kot samo sejemska razstava najboljših inovacij. Že pred samim dogodkom smo za podjetja in inovativne posameznike odprli številne podjetniške priložnosti, ki jih lahko realizirajo na samem dogodku. V novembru so se lahko podjetniki ali posamezniki preko spleta prijavili v Poslovno ali v Tehnološko stičišče. S Tehnološkim stičiščem, ki smo ga letos organizirali prvič v sodelovanju z Evropsko podjetniško mrežo (EEN – Entreprise European Network), smo ponudili odlično priložnost za pridobivanje novih tehnoloških znanj in novih razvojnih idej, saj omogoča strokovno tehničnotehnološko svetovanje po principu "ena na ena". Na spletni strani smo objavili profile več kot 20 tehnoloških svetovalcev, ki so visoko specializirani in imajo dolgoletne izkušnje na svojem področju dela. Ponudili smo strokovnjake s področij

avtomobilske industrije, ekologije, elektroindustrije, elektronike, avtomatizacije, energetike, informatike, telekomunikacij, računalništva, strojništva, lesne in pohištvene industrije, oblikovanja, plastičnih mas in predelovalne industrije. Vsem, ki so se predhodno prijavili za individualna srečanja in si rezervirali termin sestanka, bodo strokovnjaki na samem dogodku v okviru enournih brezplačnih sestankov pomagali rešiti tehnični problem, jih ustrezno tehnično, teoretično ali praktično usmerili oz. ponudili možne pristope ali povezave z morebitnimi tehnološkimi partnerji. Sodelujočim bodo na voljo za odgovore na konkretna vprašanja glede novih tehnoloških idej in njihove izvedbe, uporabe novih materialov, procesov, načinov testiranja in izdelave prototipov ter vsa ostala tehnična vprašanja. Prav tako Poslovno stičišče ponuja priložnost za pridobivanje novih poslovnih znanj in informacij o možnostih iskanja razvojnih virov financiranja. Seznam svetovalcev s poslovnih področij, kot so npr. ustanovitev podjetja, cenitev in pravna zaščita intelektualne lastnine, trženje, širitev na tuje trge, finančno in davčno svetovanje, nacionalni in evropski viri financiranja, smo prav tako že v novembru objavili na spletu, podjetja ali posamezniki pa so se lahko prijavljali na individualna brezplačna polurna svetovanja z izbranimi strokovnjaki. Med sodelujoče strokovnjake smo vključili tudi predstavnike investitorjev, z namenom, da na podlagi individualnih razgovorov prepoznajo čim več posameznikov s svežimi inovativnimi idejami, ki bi jih lahko podprli in jim pomagali uresničiti zgodbo o uspehu. Moč povezovanja se poudarja na vsakem koraku. Tako je tudi uspešnost podjetij pogojena z vedno novimi partnerstvi. Slovenska podjetja morajo zaradi majhnosti domačega trga vzpostaviti številne povezave tudi s tujino. Tega se zavedamo tudi organizatorji, zato smo letos v okviru dogodka – prav tako v sodelovanju z Evropsko podjetniško mrežo – pripravili prvo Mednarodno tehnološko borzo z namenom predstaviti in povezati tuja in domača

podjetja, raziskovalne ter razvojne institucije, ki imajo zanimivo tehnološko ponudbo ali povpraševanje. Pripravili smo nabor več kot 20 tujih podjetij in raziskovalnih organizacij, ki iščejo poslovno-tehnološke partnerje v Sloveniji in prihajajo iz držav, s katerimi ima Slovenija tradicionalno dobre stike - iz Avstrije, Nemčije, Italije, Hrvaške in Srbije. Prav tako so zanimivi sektorji, v katerih so aktivni: informacijsko-komunikacijske tehnologije z aplikacijami na več področjih, elektronika, senzorika & vibracije, materiali (tekstil, kovina, les, gradbeni materiali) in drugi. Naj med njimi še posebej izpostavimo Fraunhofer Institute for Structural Durability and System Reliability, katerega vodilni strokovnjaki za adaptroniko ponujajo tehnološke rešitve in izboljšave na številnih področjih. Vsi tehnološki profili so bili objavljeni na spletni strani že v oktobru, na voljo posameznikom za predhodne individualne prijave.

Priložnosti za pridobivanje novih znanj in izmenjavo izkušenj Na dogodku oba dneva potekajo tudi številne brezplačne delavnice in okrogle mize v okviru štirih različnih programskih sklopov. Odlična priložnost za obiskovalce, da brezplačno poglobijo svoja znanja ali prisluhnejo izkušnjam uspešnih podjetnikov. Tematika izobraževalno-programskih sklopov 5. Slovenskega foruma inovacij je usmerjena v spodbujanje obiskovalcev k inovativnosti in iskanju rešitev, ki odgovarjajo na konkretne potrebe trga oz. kupcev in ki ustvarjajo dodano vrednost inovativnim izdelkom in storitvam. Štiri različne vrste programa se oba dneva vzporedno izvajajo v obliki delavnic, okroglih miz, predavanj in drugih inovativnih predstavitev v skupnem obsegu 48 aktivnih ur. Poslovno-inovacijski program je namenjen potencialnim podjetnikom, novonastalim podjetjem ter podjetjem v rasti in razvoju in je usmerjen k trženju inovacij s poudarkom na ključnih mehanizmih

za ustvarjanje dodane vrednosti. Tematika tega dela programa se nanaša na primere dobrih praks podjetnikov in domačih institucij, v programske tematike pa so vključeni ključni slovenski akterji s področja podjetništva in inovativnosti. Mednarodni program je namenjen potencialnim podjetnikom, novonastalim podjetjem in podjetjem v rasti in razvoju, ki poslujejo ali načrtujejo poslovanje na tujih trgih. Tematike prikazujejo primere dobrih praks (domačih in tujih) spodbujanja inovativnosti med podjetji in posamezniki, vsebujejo pa tudi informacije, ki slušateljem pomagajo pri iskanju primernih investitorjev. Med sodelujočimi govorniki so predstavniki uspešnih slovenskih podjetij kot tudi predstavniki Evropske komisije, veleposlaništva ter drugih pomembnih mednarodnih institucij v podporo inovacijam. Prvi dan programa za mlade je namenjen ciljni skupini študentov in mladih raziskovalcev ter prikazuje obstoječe spodbude za ustvarjanje inovativnih podjetij in dobre prakse interdisciplinarnega povezovanja ter prenosa znanja med študenti, mladimi raziskovalci in podjetji. Drugi dan so tematike prilagojene ciljni skupini dijakov in predstavljajo pomen inovativnosti posameznika in primere dobrih praks uspešnih mladih podjetnikov, ki to ciljno skupino spodbujajo k inovativnemu razmišljanju, iskanju novih rešitev in prepoznavanju podjetništva kot možnosti za ustvarjanje kariere. Na odprtem odru imajo glavno besedo izbrana inovativna podjetja in posamezniki. Na odru jih bo s kratko vodeno predstavitvijo nastopilo 41. Poleg predstavitev najboljših inovacij je oder namenjen tudi okroglim mizam, na katerih se v okviru razprave oblikujejo uporabne strokovne usmeritve s področja, ki ga okrogla miza obravnava. Največ pozornosti, tudi medijske, pa je deležna slavnostna podelitev nagrad najboljšim inovacijam v posamezni kategoriji, ki se je udeležijo najpomembnejši državni predstavniki in poslovna javnost. Irena Meterc JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

6

Abstract The 5th Slovenian Innovation Forum – more than a market stand exhibition of best innovations The 5th Slovenian Innovation Forum - the central national event for innovation offers 55 of the best Slovenian innovation (products, services and business models) as well as numerous accompanying activities which are free for all visitors of the event. Numerous business opportunities for innovative individuals and businesses in the framework of the business and technological juncture and the International Innovation exchange have been provided before the event itself. The Technological Juncture, which was organised for the first time this year in cooperation with The Enterprise European Network, was a great opportunity for acquiring new technological ideas because it offers expert technical – technological counselling based on the one-on-one principle. The Business Juncture also offers opportunities for acquiring new business knowhow about the possibilities of finding new sources of finance for development. The International Technological Exchange has presented and linked foreign and domestic companies, research and development institutions with an interesting technological offer or demand. The two day event also hosts numerous free workshops and round tables in four different programme units. The theme of the educationalprogramme units of the 5th Slovenian Innovation Forum is designed to encourage visitors to innovate and search for solutions which offer answers to concrete market and/or customer needs and create added value to innovative products and services.

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

7


Poročilo Report

Poročilo Report

Poročilo Nacionalne ocenjevalne komisije za inovacije v okviru 5. Slovenskega foruma inovacij Abstract The report of the National Evaluation Committee for Innovation on the 5th Slovenian Forum of Innovation The 5th Slovenian Innovation Forum will showcase the 55 best Slovenian innovations. Among them, companies have proposed 22 innovative products and 9 innovative services. Innovators have proposed 8 innovative products and 2 innovative services. R&D organizations have proposed 3 innovative products and 2 innovative services. On the forum, 5 innovative business models will be presented. Furthermore, 4 innovative products proposed by students and young researches will be shown. The 55 selected innovations come from very different areas, ranging from ICT, electrical engineering, and mechanical engineering to medicine, tourism, etc. Many of them are interdisciplinary and show great potential for further development. Some of them have already become successful business stories, and the others will follow.

Slovenski forum inovacij je osrednja nacionalna predstavitev inovativnih podjetniških idej, tehničnih izboljšav in predlogov, inovacij, izumov ter inovativnih izdelkov in storitev. Na letošnjem, 5. Slovenskem forumu inovacij se predstavlja 55 najboljših slovenskih inovacij. Slovenski forum inovacij odseva inovacijsko sposobnost Slovenije in predstavlja platformo za predstavitev idej ter navezavo kontaktov za nadaljnji razvoj. Letos je v izboru sodelovalo 176 prijav, ki so jih prijavila podjetja, inovatorji posamezniki in skupine inovatorjev, raziskovalno-razvojne institucije ter študenti in dijaki. Največ je bilo prijavljenih inovativnih proizvodov, kar 126. Sledilo je 41 inovativnih storitev in 9 poslovnih modelov. Med prijavami so bila zastopana zelo raznolika vsebinska področja. Največ prijav, 35, je prišlo s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij, 20 s področja elektrotehnike, 14 s področja strojništva, prav tako 14 s področja medicine, 9 s področja turizma, 6 s področja materialov in tako naprej. Veseli nas, da je bilo kar 33 prijav interdisciplinarnih. Največ prijav so oddala mikro, mala in srednja podjetja, in sicer 81. Sledili so inovatorji posamezniki oz. skupine inovatorjev z 58 prijavami. 16 prijav so oddala velika podjetja, 5 razvojno-raziskovalne organizacije in 15 prijav dijaki, študenti in mladi raziskovalci. V postopku ocenjevanja je bila vsaka prijava ocenjena s strani treh neodvisnih recenzentov. Nacionalna komisija je sestavljena iz 36 uglednih slovenskih strokovnjakov s področij tehnike, poslovnih ved, patentnih strokovnjakov, predstavnikov slovenskih inovatorjev in šestih tujih svetovalcev. Komisija je najboljše izbrala na osnovi združene ocene treh ločenih recenzij vsake prijave, v okviru katerih so člani komisije ovrednotili tehnične, inovacijske, vsebinske in podjetniško-poslovne vidike. Ključni kriteriji ocenjevanja so bili: uporabna vrednost, inovativnost, potencialni pomen oziroma vpliv – relevantnost, praktična izvedljivost, tržna privlačnost, družbeno-ekonomski učinki in ustreznost pristopa. Omenjeni kriteriji so bili razdeljeni v podkriterije, ki jih je bilo skupno šestnajst.

Med najboljše se je v 5. Slovenskem forumu inovacij uvrstilo 55 inovacij. V kategoriji podjetij se je uvrstilo 22 najbolje ocenjenih inovativnih proizvodov (od tega 15 prijav mikro, malih in srednjih podjetij in 7 prijav velikih podjetij) in 9 najbolje ocenjenih inovativnih storitev (od tega 8 prijav mikro, malih in srednjih podjetij in 1 prijava velikega podjetja). V kategoriji inovatorjev, raziskovalnih institucij in mladih se je med najboljše uvrstilo 15 najbolje ocenjenih inovativnih proizvodov (od tega 8 prijav inovatorjev, 3 prijave raziskovalnih institucij in 4 prijave mladih) in 4 najbolje ocenjene inovativne storitve (2 prijavi inovatorjev in 2 prijavi raziskovalnih institucij). V kategoriji poslovnih modelov se je med najboljše uvrstilo 5 najbolje ocenjenih inovativnih poslovnih modelov (od tega 3 poslovni modeli mikro, malih in srednjih podjetij, 1 poslovni model velikega podjetja in 1 poslovni model inovatorja). Vsem prijaviteljem želimo, da bi svojo idejo čim uspešneje predstavili in identificirali, našli bodoče investitorje in partnerje ter na ta način svojo idejo pripeljali do tržno uspešnega izdelka oz. storitve. red. prof. dr. Matjaž B. Jurič, predsednik Nacionalne ocenjevalne komisije za inovacije v okviru 5. Slovenskega foruma inovacij

Sestava nacionalne ocenjevalne komisije za inovacije Programski odbor:

Predsednik strokovne komisije:

prof. dr. Janez Bešter prof. dr. Igor Emri prof. dr. Karl Kuzman prof. dr. Miroslav Rebernik prof. dr. Franc Solina prof. dr. Igor Tičar prof. dr. Aleš Vahčič dr. Andrej Bregar prof. dr. Nikolaj Zimic

prof. dr. Matjaž B. Jurič

Tehnično-inovacijski vidik so ocenjevali: Tehnično-inovacijski vidik so ocenjevali:

Področje ocenjevanja: Področje ocenjevanja:

Vsebinsko-inovacijski vidik so ocenjevali: Tehnično-inovacijski vidik so ocenjevali:

Področje ocenjevanja: Področje ocenjevanja:

Podjetniško-poslovni vidik so ocenjevali: Tehnično-inovacijski vidik so ocenjevali:

Področje ocenjevanja: Področje ocenjevanja:

Izr. prof. dr. Alenka Gaberščik Prof. dr. Miroslav Rebernik Dr. Maja Remškar Prof. dr. Miroslav Premrov Prof. dr. Matjaž B. Jurič Prof. dr. Franc Pohleven Dr. Mark Pleško Dr. Boštjan Harl Dr. Blaž Nardin Prof. dr. Karl Kuzman Prof. dr. Franc Solina Prof. dr. Nikolaj Zimic Dr. Matej Mertik Prof. dr. Janez Bešter Dr. Matjaž Červek

Dr. Žiga Bolta Dr. Barbara Bradač Hojnik Dr. Anton Habjanič Mag. Andrej Hanžič Prof. dr. Stojan Kravanja Rok Jenko Izr. prof. dr. Peter Krajnc Dr. Mojca Jensterle Sever, dr. med. Mag. Mojca Modic, dr. med. Izr. prof. dr. Matjaž Šraml Boštjan Robežnik

Mag. Tadej Krošlin Dr. Karin Širec Izr.prof.dr. Mateja Drnovšek Mag. Igor Vrečko Janez Navodnik Gordana Budimir Izr. prof. dr. Maja Makovec Brenčič

Ekologija Ekonomija Fizika Gradbeništvo Informacijska znanost Lesarstvo Matematika Mehanika Proizvodne tehnologije in sistemi Proizvodne tehnologije in sistemi Računalništvo in informatika Računalništvo in informatika Računalništvo in informatika Telekomunikacije Živilstvo

Biotehnologija Ekonomija Električne naprave Energetika Gradbeništvo Industrijsko oblikovanje Materiali Medicina, Metabolne in hormonske motnje Medicina, Mikrobiologija in imonulogija Promet Telekomunikacije

Ekonomija Ekonomija Ekonomija Ekonomija Kemijsko inženirstvo Matematika Prodaja

Tuji svetovalci: prof. dr. John Allen mag. Thomas L. Bereuter prof. dr. Petros P. Groumpos prof. dr. Slavica Singer dr. Jeff Skinner dr. Chrysostomos D. Stylios 5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

8

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

9


Intervju Interview

Intervju Interview

»Inovativnost je treba stalno usmerjati na tržno zanimiva področja« Nacionalna ocenjevalna komisija je med nagrajenimi 55 inovacijami v okviru

»Oba spola sta med razvojniki enako zastopana.«

5. Slovenskega foruma inovacij za

Kako v podjetju spodbujate inovativnost med zaposlenimi?

zmagovalno izbrala inovacijo podjetja Krka. Gre za orodisperzibilne farmacevtske oblike, inovacijo, ki je nastala zaradi potreb tržišča. Pogovarjali smo se z dr. Alešem Rotarjem, članom uprave in direktorjem Razvoja in raziskav v Krki.

Se v Krki z inovacijami ukvarja samo razvojni oddelek ali bi si upali trditi, da je inovativna miselnost del večine kolektiva? Kaj je poleg nenehnega vlaganja v razvoj še potrebno, da podjetje ustvarja globalno konkurenčne inovacije? Bi lahko izpostavili tri ključne dejavnike? »Inovacije vseh vrst so nujnost v vsakem podjetju, ki želi izboljševati svojo konkurenčnost. Seveda to tudi pomeni, da je potrebno inovativnost stalno usmerjati na tržno zanimiva področja, tako kar zadeva izdelke kot postopke ali vse druge dejavnike konkurenčnosti. Tako postane inovativnost kultura podjetja.

Dr. Aleš Rotar, član uprave in direktor Razvoja in raziskav v Krki, tovarni zdravil, d. d., Novo mesto

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

10

Kakšno je v vašem podjetju razmerje med moškimi inovatorji in ženskimi inovatorkami?

Z razvojem in raziskavami izdelkov in tehnologije se v Krki ukvarja prek 500 strokovnjakov, ki delujejo v Razvoju in raziskavah, pa tudi v drugih organizacijskih enotah. Za uspeh razvojno-raziskovalnega dela je potrebnih več ključnih dejavnikov. Prvi je ustrezna osnova znanja na vseh ključnih znanstvenih in strokovnih področjih. Za farmacevtsko industrijo je posebej značilna interdisciplinarnost, zato je naloga zagotavljati kakovost in slediti razvoju na vseh teh področjih - od farmacije in kemije do medicine - zelo zahtevna. Pomembno je seveda trdo, vztrajno in v tržni rezultat usmerjeno delo. Ekstenzivnega dela, naključnih inovacij in diverzifikacije za vsako ceno v Krki ne podpiramo. Stremimo pa k drugačni širini: naši trgi, prisotni smo na preko 70 tržiščih, so zelo različni. Njim oziroma kupcem se je treba neprestano prilagajati. To pomeni, da jih je treba poznati, izbirati prave razvojne projekte in neprestano preverjati in prilagajati potek projektov. Zato je seveda potrebno tudi internacionalizacijo postaviti med ključne faktorje uspeha.«

»Za različne vrste inovacij imamo različne metode spodbujanja. Množično inovativno dejavnost, ki dopolnjuje osnovno razvojno raziskovalno delo, spodbujamo z nagrajevanjem predlogov in dejavnim usmerjanjem k aktivnemu razmišljanju, predlaganju in udejanjanju predlogov. V Krki so tako, kot rečeno, inovacije razdeljene v dve skupini. Prvo skupino predstavlja tako imenovana množična inventivna dejavnost, v okviru katere so obravnavani koristni predlogi in izboljšave, ki niso predmet patentne zaščite. Sodelavci, ki dajo predloge, so za vse predloge, ki so ali bodo realizirani, tudi nagrajeni. V drugo skupino pa spadajo izumi in videzi izdelkov, kot jih določa Zakon o industrijski lastnini. Sodelavci, ki k uresničevanju inventivne dejavnosti konkretno prispevajo s koristnimi predlogi in izboljšavami, poleg denarnih nagrad na dnevu Krkinih priznanj dobijo posebna priznanja, kar je dodatna spodbuda za inovativno razmišljanje, ob novem letu pa tudi praktično nagrado in zahvalo predsednika uprave. Za predlagatelje vsako leto organiziramo tudi srečanje s predavanjem na temo inovativnosti, na katerem lahko v družabnem delu izmenjajo svoje izkušnje. Podeljujemo še posebne nagrade za izboljšave z najvišjo gospodarsko koristnostjo, nagrado sodelavcu, ki je podal največje število koristnih predlogov, ter nagrado za najboljši koristni predlog in nagrado enoti, ki je dala največje število predlogov in izboljšav glede na število zaposlenih. Nagrado pa prejme tudi vodja organizacijske enote, v kateri je bilo podanih največ koristnih predlogov in izboljšav.«

Nacionalna ocenjevalna komisija je med vsemi prijavljenimi za zmagovalno izbrala prav vašo inovacijo – orodisperzibilne farmacevtske oblike. Ali je le-ta nastala z načrtnim razvojem in koliko časa je nastajala? »Orodisperzibilne tablete so primer inovacije, ki je nastala zaradi potreb tržišča. Gre namreč za oblike, posebej primerne za paciente, ki pri zdravljenju težje sodelujejo, kot na primer pacienti z motnjami v centralnem živčnem sistemu, ali pa paciente, ki tablete težko požirajo – otroci in starejši. Inovacija je plod načrtnega razvoja. Za razvoj tehnološke platforme kot take smo potrebovali kakšno leto, približno toliko pa, skupaj s potrebnimi študijami, traja tudi razvoj posameznega izdelka na tej osnovi.« Kaj bi na podlagi svojih izkušenj lahko priporočili drugim manjšim podjetjem in posameznikom v zvezi s procesom inoviranja? »Svetovati drugačnim podjetjem v drugih panogah je težko, zato ne moremo predlagati receptov ali podučevati. Lahko pa morda delimo naše izkušnje iz sodelovanja s specializiranimi podjetji in institucijami. Tega je v Krki mnogo, vrata naših laboratorijev so odprta za vse, ki imajo določeno konkretno rešitev ali znanje, ki ga lahko kot komponento vgradimo v naše izdelke ali kot korak v našo tehnologijo. Pri tem je izredno pomembno, da je tak izdelek dejansko prodajljiv našim kupcem, da torej doseže potrditev na trgu. Spet se vračamo k osnovnim podlagam za uspešen projekt: odlično znanje, trdo delo in poznavanje trgov, vse to vodi h konkretnim rezultatom. Na drugi strani pa so dogodki po vsem svetu jasno svarilo, da hitrih uspehov in sanjskih donosov ni, o tem nas učijo izkušnje.«

Abstract Innovation has to be constantly directed to economically interesting fields “A successful project has to have excellent knowledge, hard work and market insight, only these ingredients lead to concrete results” says Aleš Rotar, PhD, member of the board for development and research at the pharmaceutical company Krka d.d., Novo Mesto. Their innovation orodispersible pharmaceutical forms have been awarded the 1st prize among 55 innovations on the 5th Slovenian Innovation Forum. How does innovation become the culture of a business? “Innovations of all types are necessary in all companies who want to improve their competitive position. This also means that innovation has to be constantly directed towards economically interesting fields, this goes for products, procedures and all other factors of competitiveness”, says Mr. Rotar, PhD.

Ana Mrzlikar, JAPTI, javna agencija za podjetništvo in tuje investicije

Ali menite, da so inovacije v vašem podjetju stvar naključja ali so rezultat načrtnega upravljanja procesov? »Kot sem že navedel na začetku, inovativnosti ne moremo prepustiti naključju. Nasprotno, projekte razvoja izdelkov in tehnologij, ki jih razvijamo, je potrebno ustrezno planirati, preverjati koncepte in ideje ter vrednotiti rezultate na trgu. Brez tega ni mogoče sistematično zagotavljati finančnih rezultatov, ki temeljijo na novih izdelkih. Množična inovativna dejavnost dopolnjuje naše usmerjeno razvojno-raziskovalno delo, tudi ta zahteva svoje usmerjanje na prioritetna področja, pomembna za konkurenčnost.«

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

11


Kazalo

Inovativni proizvodi podjetij ID nosilec inovacije

naslov inovacije

stran

11 42 52 53 55

Naprava za upravljanje hišnih električnih aparatov Fonaterm granular Ekspertni sistem za molekularno diagnostiko Modularni vzglavnik Leticia 3-fazni kompaktni elektronsko komutirani motorji za baterijska vrtna orodja Motor za razprševanje vode – Atomizer Bankomatne blagajne za oznako CEN L EXG in CEN 1 EXG Smarti Felix USB-senzor dihanja Kapacitivni podporni kompozitni izolator Elektronski uplinjevalnik Razvoj oklepne pločevine nove generacije PROTAC Celeris – Tehnologija za krmiljenje elektromotorjev Nova generacija keramičnih senzorjev tlaka Energetsko učinkovit elektromotor EMRAX Modularni modem za optična omrežja Innbox F20 in F60 Hišna stikala Anigmo Orodisperzibilne farmacevtske oblike Caretta PowerArtCello Ekološki osnovni bitumenski premaz IBITOL EKO Brezžični prenos signala invazivno merjenega krvnega tlaka pacienta v klinični negi

14 15 16 17 18

56 67 75 77 81 83 96 97 102 112 113 123 128 129 152 155 157

Gea Robotics, d. o. o. Fonaterm, d. o. o. BioSistemika, raziskave in razvoj, d. o. o. Maremico, d. o. o. Domel, d. d. Domel, d. d. Primat tovarna kovinske opreme, d. d. TAB Systems, d. d. MojDih, d. o. o. Izoelektro, d. o. o. G-1, d. o. o. Acroni, d. o. o. ATech elektronika, d. o. o. Hipot-RR, d. o. o.; HYB, d. o. o.; Institut Jožef Stefan Enstroj, Sušnik Roman, s. p. Iskratel, d. o. o., Kranj MM Partner, d. o. o. Krka, d. d., Novo mesto Niko, d. d., Železniki Tri-Pis, d. o. o. Fragmat Tim, d. d. Hyb, d. o. o.

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Inovativni proizvodi inovatorjev, skupin inovatorjev, raziskovalnih institucij ID nosilec inovacije 3 13 19 26 29 37 59 65 78 82 88 132 135

Boštjan Šuhel, s. p. Argas, d. o. o. Inovator posameznik Skupina inovatorjev Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani Inovator posameznik Mata Sistem, Irena Osolnik, s. p. Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani Elan Skupina, d. o. o. Institut Jožef Stefan Skupina inovatorjev Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani Skupina inovatorjev

136 Skupina inovatorjev 165 Biomed, d. o. o., Iskratel, d. o. o., ResEvo, d. o. o., Institut Jožef Stefan

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

12

naslov inovacije

stran

Vega multi Avtomatsko-ročni gasilni sistem Fleksibilna modularna polica Gaja moduli Ecobrena Podvodna svetilka za potapljače Ledeni plezalni stolp Nitroksolin in njegovi derivati kot inhibitorji katepsina B Razstavljiva turna smučka Univerzalni vmesnik inteligentnega doma – UVID Predelava vozil na električni pogon SusCryMac – Sistem kriogenega odrezavanja Opora za sočasno spreminjanje vzdolžne lege in nagiba kolesarskega sedeža Gasilska mina Infotainment Portal

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

13


Proizvodne inovacije Production innovation Inovacije podjetij Innovations of firms

Proizvodne inovacije Production innovation

Naprava za upravljanje Device for operating hišnih električnih home electric aparatov appliances

Inovacije podjetij Innovations of firms

Fonaterm granular

Fonaterm Granular

ID 11

ID 42

Organizacija: Organization:

Organizacija: Organization:

Gea Robotics, d. o. o.

Fonaterm, d. o. o.

Avtor inovacije: Authors of innovation:

Avtorji inovacije: Authors of innovation:

David Kocjančič

Andrej Kupčič, Dušan Grabnar, Matjaž Aberšek, Marko Kastelic

Inovacija omogoča upravljanje klimatske naprave preko mobitela ali stacionarnega telefona. Potencialne prednosti naprave so: brezžično upravljanje (brez posega v klimatsko napravo, polaganja kablov ali vrtanja lukenj v steno), delovanje z vsemi tipi klimatskih naprav, pomoč elektronske tajnice tudi v slovenskem jeziku, ki uporabnika vodi skozi navodila za uporabo in pomoč pri upravljanju, upravljanje klimatske naprave preko ene same tipke ali SMS sporočila. Spletna stran: http://www.gearobotics.si/

The innovation allows climate control via mobile or landline phone. Potential benefits of this device are: wireless operation (no intervention on the air conditioning unit, no cables and no drilling holes in the wall are required), compatible with all types of air conditioning units, electronic secretary help also available in Slovenian, guiding the user through instructions for use and operation support, air conditioning control using a single button or a text message.

Iz tehnološkega odpada tekstilne industrije, ki nastaja pri krojenju sedežnih prevlek za avtomobilsko industrijo, ter tehnološkega odpada izdelovalcev tekstilij, ki nastaja pri razrezu tekstilij, smo s posebnim tehnološkim postopkom trganja, mletja, mešanja, dodajanja aditivov, vlaženja, sušenja in komprimiranja, ki je patentiran (P21620), izdelali vrhunski toplotni in zvočni izolacijski material, ki se uporablja za izoliranje toplote in hrupa v gradbeništvu, kjer so zahtevani izredni koeficienti prehoda toplote, zvoka, absorpcije zvoka in toplotnih faznih zamikov. Material se ne stara, ne plesni in je odporen na močenje z vodo in vodno paro. Prav tako se zaradi svoje kosmičaste strukture ne poseda.

Using a special patented process (P-21620) consisting of tearing, grinding, mixing, adding additives, dampening, drying and compressing, we have turned technological waste from the textile industry, created during the production of car seat covers for the automotive industry, as well as the technological waste of textile products created during cutting fabrics, into an excellent thermal and sound isolation material that can be used for thermal isolation and soundproofing in construction, where high coefficients of heat and sound transfer as well as sound absorption and thermal phase delay time are required. The material does not age and is resistant to mould, water and steam. Due to its flaked structure it also does not settle.

Spletna stran: http://www.fonaterm.com/

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

14

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

15


Proizvodne inovacije Production innovation

Proizvodne inovacije Production innovation

Inovacije podjetij Innovations of firms

Inovacije podjetij Innovations of firms

Ekspertni sistem za molekularno diagnostiko

Expert system for molecular diagnostics

Modularni vzglavnik Leticia

Modular pillow Leticia

ID 52

ID 53

Organizacija: Organization:

Organizacija: Organization:

BioSistemika, raziskave in razvoj, d. o. o.

Maremico, d. o. o.

Avtorjiainovacije: Authors of innovation:

Avtorji inovacije: Authors of innovation:

Emil Marinšek, Valentin Marinšek

Klemen Zupančič, Maja Ravnikar, Mateja Urlep, Kristina Gruden, Špela Baebler, Miomir Knežević, Matjaž Hren

Ekspertni sistem za molekularno diagnostiko je majhna, stabilna, energetsko nezahtevna in zmogljiva platforma, ki uporabnikom na različnih lokacijah v molekularnem laboratoriju omogoča uporabo programov, ki jih razvija BioSistemika. Programi povežejo celoten proces izvajanja analize z najpomembnejšo molekularno tehniko PCR v realnem času (qPCR), ki je danes prisotna v vseh diagnostičnih laboratorijih. Sistem omogoča elektronsko zasnovo analiz, integrira različne aparature za qPCR v delovni proces, avtomatizira obdelavo podatkov, vključi ekspertno znanje pri odločanju glede na rezultate, izdela poročilo ali izvid ter omogoči popolno sledljivost. Tako strokoven kader, ki podatke interpretira, ni več potreben, rezultati pa so natančnejši in konsistentni. Sistem laboratorijem poveča zmogljivost ter omogoči uporabo sodobnih diagnostičnih pristopov, kot sta npr. farmakogenomika in telemedicina. Spletna stran: http://www.biosistemika.com/

The expert system for molecular diagnostics is a small, stabile, low-energy and high-performance platform that enables the users on different locations in a molecular lab to use programs that are being developed by BioSistemika. The programs connect the entire analyzing process with the most important molecular technique PCR in real time (qPCR), which is present in all diagnostic labs nowadays. The system provides electronically-based analysis, integration of different qPCR devices in the operation process and automatisation of data processing; it includes expert opinion in decision making based on results, creates a report or medical results and provides full traceability. Expert staff is no longer needed to interpret the results while the results themselves are more precise and more consistent. The system increases labs’ efficiency and enables the use of modern diagnostic methods such as pharmacogenomics and telemedicine.

Modularni vzglavnik Leticia je patentiran izum, ki vsakemu posamezniku omogoča, da si iz desetih modulov sestavi vzglavnik, ki mu bo med spanjem nudil optimalno podporo in udobje. Uporabnik lahko sam regulira višino, trdoto in naklon vzglavnika. Vzglavnik je mogoče kadarkoli poljubno preoblikovati, module dodajati, odvzemati ali zamenjati. S svojimi številnimi kombinacijami omogoča popolno prilagodljivost in individualizirano uporabo. Zaradi modularne sestave se prilagaja telesni konstituciji in spalnim potrebam vsakega posameznika ter omogoča individualizirano uporabo in kasnejše spreminjanje in prilagajanje. Vzglavnik Leticia uporabniku nudi ustrezno udobje in podporo, zato ne prihaja do bolečin v vratu, zategnjenih mišic ramenskega obroča in jutranjih glavobolov. Za udobje skrbijo tudi vrhunski materiali, ki vsebujejo bio sojo, ki je naravnega izvora in se ponaša s certifikatoma Oeko-Tex standard 100, razred 1, in HygCen.

Leticia modular pillow is a patented invention that allows every individual to create a pillow out of ten different modules offering him/her optimal support and comfort during sleep. The user can choose the pillow height, softness and inclination. The pillow can be reshaped at any time and in any way desired by adding, removing or changing modules. Its numerous combinations provide full adaptability and individual use. Due to its modular composition Leticia adapts to the build and sleep requirements of every individual and enables personalized use as well as later modifications and adjustments. The Leticia pillow provides its user with adequate comfort and support, thus preventing neck pain, stiff shoulder muscles and morning headaches. Highquality materials also contribute to the comfort, since they contain organic soy, a natural material with the Oeko-Tex standard 100, class 1 certificate and HygCen certificate.

Spletna stran: http://www.leticia.si/

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

16

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

17


Proizvodne inovacije Production innovation

Proizvodne inovacije Production innovation

Inovacije podjetij Innovations of firms

Inovacije podjetij Innovations of firms

3-fazni kompaktni elektronsko komutirani motorji za baterijska vrtna orodja

3-phase compact electronically commutated motors for batteryoperated garden tools

Motor za razprševanje vode – Atomizer

Water dispersal motor – Atomizer

ID 55

ID 56

Organizacija: Organization:

Organizacija: Organization:

Domel, d. d.

Domel, d. d.

Avtorji inovacije: Authors of innovation:

Avtorji inovacije: Authors of innovation:

Boris Benedičič, Bojan Krmelj, Milan Vizjak, Romana Kavčič

Uroš Koblar, Miha Kržišnik, Ljubo Korelc, Jaka Mohorič

Nemška firma Stihl jeseni prihaja na tržišče s serijo novih baterijskih aparatov. Domel bo kot razvojni dobavitelj dobavljal motorje, ki jih je razvil namensko za te aparate in v zadnjem letu tudi industrializiral. S tem je Domel pričel s proizvodnjo EC-motorjev z zunanjim tekačem za aparate široke proizvodnje. Tovrstni motorji so se do sedaj v Domelu proizvajali zgolj maloserijsko za profesionalno rabo. Ti motorji vsebujejo Domelove inovacije, kot so: hibridno lepljenje magnetov*, integracija senzorskih magnetov in integriran hladilni ventilator. * Hibridno lepljenje magnetov je nov izraz za inovativni način lepljenja magnetov, ki se je razvil in začel uporabljati v Domelu za lastno proizvodnjo. Spletna stran: http://www.domel.si/

This autumn the German company Stihl will launch its new series of battery-operated garden tools. As its development-oriented supplier Domel will supply motors that were designed specifically for those tools and developed for industrial production during the past year. Domel has thus started the production of EC-motors with external impeller for various appliances. Until now Domel has produced this type of motors only in small series for professional use. The new motors feature numerous Domel innovations such as hybrid gluing of magnets*, sensor magnets integration and integrated cooling fan. * Hybrid gluing of magnets is a new term for an innovative method of magnet gluing that was developed and first applied in Domel in its own production process.

V primerjavi s sedmimi conami tesnjenja pri vzorcu, ki ga je kupec ponudil na vpogled, je Domelov motor izveden z dvoconskim tesnjenjem na motorskem delu, krmilna elektronika pa je zalita s tesnilno maso. Najzahtevnejši izziv je bilo natiskavanje rotorja na tanko steno votle gredi, po kateri se pretaka voda. Rešitev načina natiskavanja ostaja poslovna skrivnost in je občutno pocenila izdelavo. Novost je skrita v postopku izdelave. Uporabljen je preprost rotor z magnetom, ki omogoča enostaven način navijanja statorja v primerjavi s prejetim vzorcem, za katerega bi morali dokupiti poseben navijalni stroj. Uporaba nove elektronike sensorless omogoča optimalno rešitev, ki za ugodno ceno nudi učinkovit nadzor nad motorjem. Elektroniko poganja zmogljiv mikrokrmilnik, s katerim lahko nastavljamo določene parametre razpršilca. Spletna stran: http://www.domel.si/

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

18

As a starting point to illustrate the new state of the art we can compare the sample provided by a buyer to Domel as a reference and the new motor developed by Domel: compared to the seven sealing areas at the sample motor, Domel’s motor has two sealing areas on the motor itself, while the electronic controls are coated with a sealant. The most challenging part was to push the rotor onto the thin wall of the hollow shaft inside which water is flowing. The solution to this problem remains Domel’s business secret and has significantly reduced production costs. The secret lies in the production process. We have used a simple rotor with a magnet that allows a simple way to wind the stator compared to the sample received, for which a special winding machine would have to be bought in addition. The use of new sensorless electronics provides an optimum solution that offers efficient control of the motor at an affordable price. The electronics is controlled by a powerful microcontroller using which different parameters of the atomizer can be set.

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

19


Proizvodne inovacije Production innovation

Proizvodne inovacije Production innovation

Inovacije podjetij Innovations of firms

Inovacije podjetij Innovations of firms

Blagajne za bančne avtomate varnostnih stopenj CEN L Ex GAS in CEN 1 Ex GAS

ATM Safes security grades CEN L Ex GAS and CEN 1 Ex GAS

smarti® Felix

smarti® Felix

ID 67

ID 75

Organizacija: Organization:

Organizacija: Organization:

Primat tovarna kovinske opreme, d. d.

TAB Systems, d. d.

Avtorja inovacije: Authors of innovation:

Avtorja inovacije: Authors of innovation:

Tomaž Bergant, Davor Varga, Branko Gošev

Aleksander Mesarič, univ. dipl. inž., Damjan Ribič, univ. dipl. inž.

a) Bankomatna blagajna pred eksplozijo b) Bankomatna blagajna med eksplozijo c) Bankomatna blagajna po eksploziji

a) Safe before explosion test b) Explosion c) Safe after explosion test

Bankomatna blagajna je sestavni del bankomatnega terminala in kot taka predstavlja strateški del celotnega terminala. Proizvajalec bankomatnega terminala vgradi v bankomatno blagajno svoj mehanizem za deponiranje denarja in transportni sistem, ki omogoča prenos denarja. Bankomatna blagajna je torej hranišče denarja in njena naloga je zagotoviti varno hrambo denarja.

The ATM safe is an integral part of every ATMs (Automatic Teller Machine) and as such it represents the strategic part of the entire machine. Manufacturers of ATMs build their own mechanisms for depositing money and transport systems for tranposrting into their ATM safes. The ATM safe is therefore a place for safe keeping of money and its purpose is to provide safety.

Primat, kot proizvajalec blagajn s tradicijo od leta 1901, je v cilju rešitve problema, ubral popolnoma drugo smer. Cilj ob razvoju novega izdelka nam je bil: obdržati originalno obliko bankomatnih blagajn in razviti konstrukcijo blagajne, ki bo zdržala eksplozijo plina, pri čemer pa ne bomo uporabili nobenih dodatnih naprav. Primat je izvršil mnogo testov pri neodvisnem inštitutu. Vsi testi so bili dogovorjeni z VdS iz Kölna in vsi so bili uspešno realizirani. Primatovi inženirji so uspešno razvili novo kompozitno konstrucijo, debeline 40mm, ki vzdrži notranjo eksplozijo plina. Konstrukcija sten in design sta patentirana.

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

20

Na osnovi uspešnega razvojnega dosežka je Primat danes kot prvi evropski proizvajalec sposoben ponuditi bankomatno blagajno Ex Gas, s tablico certifikacijskega organa VdS. Spletna stran: http://www.primat.si/

PRIMAT as the manufacturer with the tradition in production of safes since 1901 has focused it's development actitivities in new direction. We follow the following philosophy: If we know to build the safe, then we need to find the solution to build the safe which will withstand the gas attacks -our ATM safes in original construction must withstand the gas explosion. PRIMAT's ATM safe must be strong enough - we do not want no additon device to the safe. PRIMAT has realized many tests by the independent testing institute. All tests have been made in agreement with VdS Cologne. All test have been succesful. Our Engineers have successfully developed the composite wall construction in thickness 40 mm, which is VdS approved - construction which withstand the gas attacks. The wall construction resp. the design is under the patent. On base of successful development is PRIMAT today first European safe manufacturer who is able to offer VdS approved ATM safes - Ex Gas with the certification label.

smarti® je celovita rešitev za kontrolo pristopa, evidenco prisotnosti in avtomatizacijo doma/stavb, ki temelji na prepoznavanju obraza in glasu. Številne funkcije, visoka zanesljivost, prilagodljivost in neomejena povezljivost omogočajo uporabo v poslovnih okoljih, visoko varovanih objektih, pametnih hišah ... Prednost sistema smarti® je integracija številnih dodatnih funkcij (pošiljanje video sporočil, video domofon, IP-telefon ...) v eno samo kompaktno napravo. Poleg tega je smarti® popolnoma neodvisen od protokolov, zato se lahko uporabi za krmiljenje katerekoli zunanje vhodno-izhodne naprave (elektronskih ključavnic, osvetljave, senčil, alarmnih sistemov, čitalcev magnetnih in brezkontaktnih kartic ter drugih električnih naprav). Nova enota Felix je primarno namenjena avtomatizaciji doma/stavb. Namesti se lahko na zid ali v zid. Enota je opremljena z 8-inčnim barvnim zaslonom na dotik, WIFI-jem, vgrajenim mikrofonom, zvočniki, trdim diskom, procesorjem Intel Atom in daljinskim upravljalnikom.

smarti® is a complete solution for access control, time & attendance and home/building automation based on face and voice recognition. Designed with flexibility in mind, smarti® can be used for many applications within business environments, highsecurity buildings, smart homes… The main advantage of this great product is the integration of multiple additional features like video messaging, video intercom, video surveillance and IP phone into one compact device for a very reasonable price. smarti® is completely protocol independent and can therefore be used to control almost any kind of external input-output device (electronic locks, lights, sensors, alarm systems, finger print scanners...). The new Felix unit is primarily intended for home and building automation, where it can be mounted on the wall or in it. The unit is equipped with an 8-inch colour touch screen, WIFI, microphone, loudspeakers, hard disc, Intel Atom processor and a remote control.

Spletna stran: http://www.tab-systems.com/ 5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

21


Proizvodne inovacije Production innovation

Proizvodne inovacije Production innovation

Inovacije podjetij Innovations of firms

USB-senzor dihanja

USB breathing sensor

Kapacitivni podporni kompozitni izolator

Inovacije podjetij Innovations of firms

Capacitive supporting composite isolator

ID 77

ID 81

Organizacija: Organization:

Organizacija: Organization:

MojDih, d. o. o.

Izoelektro, d. o. o.

Avtorja inovacije: Authors of innovation:

Avtorja inovacije: Authors of innovation:

Matevž Leskovšek, Rok Čančer

Marjan Hrastnik, Jože Hrastnik

Dihanje ima ključno vlogo pri nadzoru naših telesnih funkcij. Žal se v vsakdanjih stresnih situacijah naše dihanje poslabša, kar poruši ravnovesje v celotnem organizmu in lahko vodi do razvoja različnih kroničnih bolezni. Terapija MojDih je preprosta in učinkovita metoda za izboljšanje dihanja, ki temelji na zaznavanju uporabnikovega ritma dihanja in prikazovanju postopnih popravkov za izboljšanje letega. Po nekajkratni terapiji se ritem dihanja izboljša, postane pa tudi manj dovzeten za dejavnike stresa in fizičnih obremenitev. Preiskusi terapijo MojDih in spoznaj svoje skrite potenciale! Spletna stran: http://www.MojDih.si/

Breathing is the communication path between our body and emotions. Unfortunately during everyday stress our breathing gets disturbed and subsequently sets the whole body out of balance. ABCbreathe™ therapy is a simple and effective solution to correct and stabilize breathing pattern. Therapy consists of detecting users personal breathing pattern and providing correction signals to change it into a healthier one. With each following breathing cycle there is a gradual correction of breathing pattern implemented providing a step-by-step learning strategy for the user. www.ABCbreathe.com

Izolatorji so zelo pomembni elementi v elektroenergetskem sistemu, še posebej na področju prenosa električne energije. Danes porcelanske in steklene izolatorje vse bolj izpodrivajo kompozitni izolatorji, ki so se pojavili pred približno 40 leti. Na osnovi strokovnih raziskav, laboratorijskih preskušanj in preskušanj v naravi smo patentirali in razvijamo srednje napetostni kapacitivni podporni kompozitni izolator s kapacitivnim delilnikom. Ob izpadu napetosti v napetostnem omrežju je treba najprej locirati mesto izpada napetosti. Z vgradnjo signalne naprave kot integriranega dela kapacitivnega delilnika se mesto izpada napetosti hitreje odkrije, hkrati pa se poveča varnost uporabnika, prepreči napačna manipulacija in poveča zanesljivost delovanja električnih postrojev.

Isolators are very important elements in the electricity system, especially in the field of electricity transfer. Nowadays porcelain and glass isolators are being increasingly replaced by composite isolators that first appeared around 40 years ago. Based on expert research, lab tests and on-site tests we have developed and patented a medium-voltage capacitive supporting composite isolator with a capacitive divider. When a power failure occurs in a power network the first thing to be done is to determine the location of the failure. By adding a signaling device as an integral part of the capacitive divider the location of the failure is found faster, at the same time increasing user’s safety, preventing mishandling and increasing the reliability of electric installations’ operation.

Spletna stran: http://www.izoelektro.com/

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

22

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

23


Proizvodne inovacije Production innovation

Proizvodne inovacije Production innovation

Inovacije podjetij Innovations of firms

Elektronski uplinjevalnik

Electronic gasifier

Razvoj oklepne pločevine nove generacije PROTAC

Development of a new generation of armoured sheetmetal - PROTAC

ID 83

Inovacije podjetij Innovations of firms

ID 96

Organizacija: Organization:

Organizacija: Organization:

G-1, d. o. o.

Acroni, d. o. o.

Avtorji inovacije: Authors of innovation:

Avtorji inovacije: Authors of innovation:

Simon Štrancar, Ante Moscatelli, Nedeljko Tkalec, Dejan Hočevar

Jure Bernetič, Gorazd Kosec, Iztok Tomažič, Marjan Kunšič, Erika Bricelj, Slavko Kanalec (Acroni, d. o. o.), Slavko Ažman, Borut Kosec (Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta), Zijah Burzić (Vojnotehnički institut Beograd), Borivoje Veljanovski (Jugoimport - SDPR), Miroslav Đorđević (Tehnički opitni centar vojske Srbije) Naprava je prvi elektronski uplinjevalnik, ki izloča membrano, gumijaste dele, ki so na konkurenčnih produktih podvrženi staranju, kar v praksi pomeni, da produkti nimajo stabilnega delovanja skozi življenjsko dobo. Naprava pripravlja plin kot gorivo za bencinske motorje z notranjim izgorevanjem. Narejena je iz ogrevane tlačne posode za tlake. Pod posodo sta stisnjena naftni ali zemeljski plin. Pretok plina v tlačno posodo je krmiljen z elektromagnetnim ventilom, ki ga upravlja elektronska enota pri plinskih injektorjih in v odvodu iz tlačne posode v smeri sesalnega kolektorja. Tlačno tipalo daje sprotne podatke, v kakšnem stanju se trenutno nahaja motor glede porabe uplinjenega goriva. Naloga naprave je, da pretvori dovolj plina v plinasto stanje pod določenim tlakom hitro in sproti, tako da je padec tlaka tudi pri največji trenutni porabi plina zanemarljiv. Spletna stran: http://www.g-1.si/

The device is the first electronic regulator that excludes the membrane, rubber parts which are subjected to ageing in competitors' products, which in practical terms means that their operation is not stable during their life span. The device conditions gas to be used as fuel for internal combustion petrol motors. It consists of a heated pressure vessel, under which petroleum gas or natural gas is compressed. The flow of gas into the pressure vessel is controlled by a solenoid, which is operated by an electronic unit at gas injectors and in the outlet line from the pressure vessel to the suction manifold. A pressure sensor provides current data regarding the motor's use of gasified fuel. The purpose of the device is to turn enough gas into gaseous form under a certain pressure quickly and promptly, so that even at the maximum consumption of gas the pressure drop is negligible.

Protibalistična zaščita je danes za izdelavo lahkih in težkih oklepnih vozil primarnega pomena. Najmodernejša oklepna vozila lahko svojo funkcijo opravljajo le z optimalno zaščito življenj posadke. Primarno protibalistično zaščito še vedno predstavlja visokotrdnostno jeklo. Nivoje protibalistične zaščite predpisujejo vojaški standardi, kot sta MIL in NATO STANAG. Jeklo za protibalistično zaščito PROTAC je osnovano na osnovi legirnega sistema Cr-NiMo-B. Z natančno izbiro toplotne obdelave smo dobili ustrezno kombinacijo trdote (preko 500 HB), napetosti tečenja, trdnosti in žilavosti, ki dajejo jeklu optimalno protibalistično zaščito. Z navedenimi lastnostmi smo dosegli zmanjšanje maksimalne debeline plošče, ki še ščiti pred predpisanim projektilom, in tako prispevali k zmanjšanju teže oklepnega vozila, kar je prav tako ena izmed najpomembnejših karakteristik vozila. K razvoju smo pristopili v obliki projekta – vsak član projekta je realiziral določene naloge.

Anti-ballistic protection is crucial in the production of light and heavy armoured vehicles today. The most state-of-theart armoured vehicles can perform their work only by an optimum protection of its crew’s lives. High tensile steel still represents primary anti-ballistic protection. Levels of anti-ballistic protection are prescribed by military standards such as MIL and NATO STANAG. PROTAC steel for anti-ballistic protection is based on the alloying system Cr-Ni-Mo-B. With a precise selection of thermal processing we have obtained a suitable combination of hardness (over 500 HB), yield point, strength and toughness that give steel optimal anti-ballistic protection. These qualities have helped us achieve a reduction of the maximum plate thickness that still provides the required anti-ballistic protection and we have thus contributed to the reduction of the armoured vehicle’s weight, which is also one of its the most important characteristics. The product was developed as a team project, with each member doing certain tasks.

Spletna stran: http://www.acroni.si/

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

24

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

25


Proizvodne inovacije Production innovation Inovacije podjetij Innovations of firms

Proizvodne inovacije Production innovation

Celeris – Tehnologija Celeris – Technology for controlling za krmiljenje electric motors elektromotorjev

Inovacije podjetij Innovations of firms

Nova generacija keramičnih senzorjev tlaka

New generation of ceramic pressure sensors

ID 97

ID 102

Organizacija: Organization:

Organizacija: Organization:

ATech elektronika, d. o. o.

Hipot-RR, d. o. o.; HYB, d. o. o.; Institut Jožef Stefan

Avtorja inovacije: Authors of innovation:

Avtorji inovacije: Authors of innovation:

Vojko Blažič, Gregor Andrejašič

Darko Belavič, Marina Santo Zarnik in Mitja Jerlah iz HIPOT-RR, d.o.o.; Marko Hrovat, Janez Holc, Kostja Makarovič in Marija Kosec iz Instituta Jožef Stefan; Marko Pavlin, Sandi Kocjan, Alojz Simončič, Marjan Hodnik in Dušan Plut iz HYB, d.o.o.

CELERIS predstavlja naslednjo stopnjo v razvoju tehnologije frekvenčnih pretvornikov za krmiljenje elektromotorjev. Njegov specifični krmilni algoritem zagotavlja natančno regulacijo hitrosti in navora, natančno pozicioniranje in izjemno dinamiko delovanja z AC-indukcijskimi motorji. Zahvaljujoč prebojni inovaciji CELERIS je v številnih aplikacijah, pri katerih je bila do sedaj edina izbira uporaba servomotorja, mogoče uporabiti bistveno cenejše 3-fazne AC-indukcijske elektromotorje. Z uporabo tehnologije CELERIS se odpirajo povsem novi tržni segmenti, kjer zaradi visoke cene servosistemov trg ni ponujal sodobnejših in ekološko učinkovitejših inteligentnih pogonov. Primer rabe CELERIS-a je pogon dozirne črpalke za prehrambno ali farmacevtsko industrijo. Z njegovo uporabo se je celoten sklop poenostavil in pocenil, obenem beležimo še izboljšanje zmogljivosti. Z uporabo povsem digitalnega nadzora motorja so bile realizirane dodatne varnostne in nadzorne funkcije. Spletna stran: http://www.atech.si/

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

26

CELERIS presents the next step in the development of frequency converters for controlling electric motors. Its specific control algorithm provides precise regulation of speed and torque, exact positioning and extremely dynamic operation with AC-induction motors. Thanks to the breakthrough innovation of CELERIS numerous applications, which until now had no choice but to use a servo motor, can now use significantly cheaper 3-phase AC-induction electric motors. Using CELERIS technology new market segments are being opened in which the market did not offer more advanced and environmentally more efficient intelligent drives because of the high price of servo motor systems. An example of the use of CELERIS is the drive of a dosing pump for the food or pharmaceutical industry. The use of CELERIS has made the entire unit simpler and cheaper as well as more efficient. The use of fully digital motor control has provided additional safety and control features.

Nekonvencionalna in inventivna uporaba keramike z nizko temperaturo žganja (LTCC – low temperature cofired ceramics) omogoča izdelavo keramičnih 3D-struktur in mikro elektro-mehanskih sistemov. Trenutno so keramični mikrosistemi tehnološkotržna novost, s katero se ukvarjajo predvsem v raziskovalnih okoljih. Najbolj množičen predstavnik mikro elektro-mehanskih sistemov je senzor tlaka. Izvedba senzorjev tlaka s tehnologijo LTCC omogoča proizvajalcu neodvisnost od dobaviteljev ključnih elementov, izdelek ima višjo dodano vrednost in je cenejši kot dosedanje izvedbe, ki so kombinacija keramike in silicijevega senzorskega elementa. V vrednostno verigo inovacije je vključena družba HYB (Šentjernej, Slovenija), ki je ugleden proizvajalec senzorjev tlaka. Družba HYB je v letu 2009 izdelala približno 3 milijone medicinskih senzorjev tlaka in načrtuje uporabo nove tehnologije za izdelavo izdelkov tega nosilnega programa ter novih prihajajočih izdelkov za medicinsko in industrijsko uporabo.

A nonconventional and inventive use of low temperature cofired ceramics (LTCC) allows for the production of ceramic 3D-structures and micro electromechanical systems. Ceramic microsystems are currently a technological and market novelty, which is mostly dealt with in the research domain. The most widely used representative of micro electromechanical systems is the pressure sensor. Pressure sensors made using LTCC technology give the manufacturer independence from suppliers of key elements; the product has a higher added value and is cheaper than previous versions, which are a combination of ceramics and a silicon sensor element. The innovation’s value chain includes HYB (Šentjernej, Slovenia), an established manufacturer of pressure sensors. In 2009 HYB produced approximately 3 million medical pressure sensors and it plans to use this new technology to manufacture products of this flagship line as well as new, upcoming products for medical and industrial use.

Spletna stran: http://www.hyb.si/

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

27


Proizvodne inovacije Production innovation Inovacije podjetij Innovations of firms

Proizvodne inovacije Production innovation

Energetsko učinkovit elektromotor EMRAX

Energy-efficient electric motor EMRAX

Modularni Modular optical modem za network modem optična omrežja Innbox F20 in F60 Innbox F20 and F60

ID 112

ID 113

Organizacija: Organization:

Organizacija: Organization:

Enstroj, Sušnik Roman, s. p.

Iskratel, d. o. o., Kranj

Avtor inovacije: Author of innovation:

Avtorji inovacije: Authors of innovation:

Roman Sušnik

Gregor Smolej, Uroš Habič, David Cugelj, Mitja Laharnar

Elektromotorji z aksialnim magnetnim fluksom predstavljajo zelo majhen delež vseh elektromotorjev na svetu in se uporabljajo v posebne namene, kjer je pomembna majhna dolžina in visoka volumska gostota moči pri nižjih vrtljajih. Inovativen elektromotor EMRAX pa je pa prirejen tako, da je uporaben v širšem smislu – za pogon avtomobilov, letal, čolnov, v elektrarnah in industriji. Motor odlikuje tudi velika specifična moč na kilogram, ki je znatno večja kot pri ostalih elektromotorjih na svetovnem trgu. Teža motorja je le 11 kg, njegova konstantna moč je 30 kW, medtem ko je maksimalna kratkotrajna moč 50 kW pri 2000 RPM. Motor je zelo tih ter ima velik začetni in delovni navor, ki mu omogoča direktno gnati sisteme. Učinkovitost motorja je izredno visoka in v optimalnem režimu obratovanja znaša do 94 %. Elektromotor je bil testiran kot pogon na električnem letalu Apis EA2, zato je na Slovenskem forumu inovacij predstavljen v sestavljenem jadralnem letalu. Spletna stran: http://www.enstroj.si/

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

28

Inovacije podjetij Innovations of firms

Electric motors with axial magnetic flux represent a very small part of all electric motors in the world and are used for special purposes, in cases where it is important to achieve small length and high bulk density of power at lower engine speed. The innovative EMRAX electric motor is designed in the way to make it usable in a wider context – in cars, airplanes, boats, power plants and industry. The motor is also characterized by great specific power per kilogram, which is significantly higher than other electric motors in the global market. The weight of the motor is only 11 kg and its constant power 30 kW, while the maximum short-term power is 50 kW at 2000 RPM. The motor is very quiet and has a big initial and operational torque which allows it direct drive of systems. The motor has a very high efficiency rate, which in the optimal operational mode amounts to up to 94 %. The EMRAX electric motor was tested as a driving motor of the Apis EA2 electric airplane, which is why in the Slovenian Innovation Forum it was presented in an assembled sailplane.

Invencija se osredotoča na modularni dizajn in omogoča kar se da hitro inštalacijo naprave, ki zagotavlja optični širokopasovni dostop pri uporabniku (zmanjšuje stroške vgradnje). Hkrati je zasnova taka, da končnemu uporabniku v določeni fazi omogoča celo samomontažo. Bistven poudarek pa je možnost uporabe v različnih scenarijih, ki jih narekujejo razmere postavitve in kabliranja v stanovanju oz. pisarni. Optično vlakno je zelo občutljiv medij, zato potrebuje posebno manipulacijo, če si želimo čim manj napak in okvar. Sestavni del naprave je baza, ki omogoča zaključitev in fiksiranje optičnega vlakna, ki pride od operaterja (omogoča fiksiranje doze na steno, navijanje odvečnega optičnega vlakna, fiksiranje zvarov optičnega vlakna in konektorja ter vgradnjo posebnega RF-modula za sprejem signala kabelske televizije). Dodatno omogoča pritrjevanje končne aktivne opreme, omrežnega zaključka, ki končnemu uporabniku zagotovi širokopasovno povezavo.

The innovation focuses on the modem’s modular design which provides for very quick installation and guarantees optical broadband access to the user (thereby reducing installation costs). The design even allows the final user to install it himself at a certain stage. A special emphasis was given to the versatility of use in different situations determined by the set-up and cable layout in the home or office. The optical fiber is a very sensitive medium, which is why it requires careful handling in order to avoid errors and failures. A base is an integral part of the device and it provides for termination and fixing of the optical fiber coming from the operator as well as fixing the terminal box on the wall, winding the surplus optical fiber, fixing optical cable and connector welds and installing a special RF-module for receiving cable television signal. It also provides for fixing the final active equipment, the network terminal, which allows the user broadband connection.

Spletna stran: http://www.innbox.net/

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

29


Proizvodne inovacije Production innovation

Proizvodne inovacije Production innovation

Inovacije podjetij Innovations of firms

Inovacije podjetij Innovations of firms

Hišna stikala Anigmo

Anigmo home switches

Orodisperzibilne farmacevtske oblike

Orodispersive pharmaceuticals

ID 123

ID 128

Organizacija: Organization:

Organizacija: Organization:

MM Partner, d. o. o.

Krka, d. d., Novo mesto

Avtor inovacije: Author of innovation:

Avtorji inovacije: Authors of innovation:

Marko Čenčur

Vesna Krošelj, Miha Vrbinc, Jožica Guštin, Veronika Štangelj

Stikalo ANIGMO je posebna vrsta senzorskega zatemnilnega stikala, ki za delovanje (prižiganje, ugašanje in zatemnjevanje) ne potrebuje fizičnega dotika. Stikalo je namenjeno kot direktna zamenjava standardnih stikal, ki jih vsakodnevno uporabljamo za prižiganje luči ali vklop drugih bremen. Stikalo deluje skozi praktično vse materiale (izjema so kovine), prav tako ne potrebuje odprtin, rež ali lukenj za svoje delovanje. Tako lahko za pokrov stikala uporabimo poljuben material in kakršnokoli obliko. Ker stikalo za delovanje ne potrebuje fizičnega dotika, ta tehnološka rešitev predstavlja velik napredek za bolnice, laboratorije in druge javne institucije ali prostore, saj se s tem bistveno zmanjšajo možnosti morebitnih posledic okužb ali prenosa bakterij, kemikalij in drugih nezaželenih substanc, ki se prenašajo z dotikanjem obstoječih stikal. Zaradi unikatnih zmožnosti, ki jih ima naše stikalo v primerjavi z drugimi, smo izum zaščitili s patenti v večini pomembnih držav v svetu.

The ANIGMO switch is a special type of sensor dimmer switch that does not require physical contact for its operation (switching on, switching off and dimming). The switch is intended as a direct replacement for standard switches that are used every day to turn on the light or other devices. The switch works through practically any material with the exception of metals and it also does not require any openings, slots or holes. That way we can use any material in any form as the cover of the switch. Since the switch does not require any physical contact, this technological solution is a great advantage for hospital, labs and other public places since it significantly reduces the possibility of infection or transfer of bacteria, chemicals and other harmful substances that may be spread by touching existing switches. Because of the unique characteristics of our switch compared to others we have patented it in many countries.

Inovacija se nanaša na sodobne farmacevtske oblike – orodisperzibilne tablete, ki vsebujejo zdravilno učinkovino, poliole in specifično kombinacijo superrazgrajeval. Takšna sestava omogoča, da se tablete v stiku s slino hitro raztopijo (< 15 s), zato jih lahko jemljemo brez vode, kjerkoli in ob vsaki priložnosti. Bolniki take tablete lažje požirajo, zaradi prijetnega okusa pa tudi bolje sodelujejo pri zdravljenju, kar je predvsem pomembno za pediatrične, geriatrične paciente in paciente z motnjami centralno-živčnega sistema. Krkine orodisperzibilne tablete tako predstavljajo sodobno zdravljenje, ki je učinkovito, varno in hkrati povečuje kakovost bolnikovega življenja. Poleg tega je treba poudariti, da je tehnološki postopek, po katerem pripravljamo omenjene tablete, preprost in stroškovno učinkovit, hkrati pa ne vključuje organskih topil in tako predstavlja minimalno obremenitev za okolje. Spletna stran: http://www.krka.si/

The innovation refers to modern pharmaceutical forms – orodispersive pills that contain an active substance, polyols and a specific combination of superdisintegrants. That composition provides for the fast dissolution of tablet when they come into contact with saliva (< 15 s), which is why they can be taken without water, at any time and in any circumstances. Patients find these tablets easier to swallow and because of their pleasant taste they cooperate better during therapy, which is especially important for pediatric and geriatric patients as well as for patients with central neurological system problems. Krka's orodispersive tablets thus represent a modern treatment option, which is efficient, safe and at the same time increases the patient's quality of life. We should also stress that the technological process that is used for the production of these tablets is simple and cost efficient, it does not include organic solvents and it represents a minimum environmental burden, also guaranteeing chemical as well as physical stability of the active ingredient.

Spletna stran: http://www.anigmo.com/

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

30

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

31


Proizvodne inovacije Production innovation Inovacije podjetij Innovations of firms

Proizvodne inovacije Production innovation

Stroj za nanašanje hidroizolacijskih premazov

Inovacije podjetij Innovations of firms

Machine for applying hydroisolation coatings

PowerArtCello

PowerArtCello

ID 129

ID 152

Organizacija: Organization:

Organizacija: Organization:

Niko, d. d., Železniki

Tri-Pis, d. o. o.

Avtorji inovacije: Authors of innovation:

Avtor inovacije: Author of innovation:

Luka Sedej, dr.Janez Benedičič, Simon Potočnik, Tadej Beravs, dr. Roman Žavbi, dr. Jože Duhovnik, Rok Čufar

Jaka Benedik

V gradbeništvu je še vedno precej procesov popolnoma ročnih. Naša inovacija (razvit stroj) delno avtomatizira proces nanašanja hidroizolacijskih premazov. Stroj je sestavljen iz krtač, dozirnega sistema in komandnega modula. Kot rezervoar uporabimo embalažo premazov. Iz nje s pomočjo posebne črpalke črpamo premaz in ga nanašamo pred protismerno vrteči se krtači. Krtači utirata premaz v površino. Upravljavec premika stroj po površini in nadzoruje količino dotoka premaza. Produktivnost nanašanja premaza se lahko poveča do 3-krat. Velikost stroja je primerna za enostaven premik med posameznimi površinami, ki ga lahko izvede upravljavec sam. Stroj je bil razvit v kombinaciji z ekološkim premazom podjetja Fragmat TIM, d. d. Uporaba stroja in eko premaza pomeni bistven napredek pri trajnostno naravnanem gradbeništvu. Delavec je s strojem hitrejši in varčnejši s premazom, ekološki premaz pa pomeni trajnostno naravnano in okolju prijazno hidroizolacijo. Spletna stran: http://www.niko.si/

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

32

In construction there are still many processes that are done entirely by hand. The innovation that we have developed (machine for applying hydro-isolation coatings) partly automatizes the process of applying hydro-isolation coatings. The machine consists of brushes, a dosing system and a control module. The coating’s container is used as a tank. Using a special pump the coating is pumped from the container and brought in front of two brushes rotating in opposite directions. The brushes rub the coating into the surface. The operator moves the machine across the surface and controls the amount of coating that is being supplied. The productivity of applying coatings can be increased up to 3 times. The size of the machine makes it suitable for moving it with ease between different surfaces by the operator himself. The machine was developed in combination with an environmentally-friendly coating by Fragmat TIM, d. d. The use of the coating machine and the environmentallyfriendly coating is a significant improvement in sustainable construction. Using the machine the operator works faster and more economically, while the new coating represents a sustainable and environmentallyfriendly hydro-isolation.

PowerArt Cello je električni violončelo. Njegove prednosti se kažejo v ergonomiji muziciranja, preprosti elektroniki in privlačni estetiki. Na trgu mu ni enakega. Klasičnega inštrumenta ne posnema, ampak ga ob vsem spoštovanju drugači in nadgrajuje. Vsi podobni izdelki konkurence posnemajo tradicionalni violončelo v ergonomskem delu. S tem prenesejo eno od ključnih pomanjkljivosti tudi na električna violončela. Oblika klasičnega trupa je povezana z zvokom, in ne s človekom, medtem ko se pri PowerArtCello, inštrument prijazne rabe zlije z glasbenikom. Električni čelo posnema svojega prednika v ključni lastnosti. V zvoku, ki izvira iz visokokvalitetnih lesov, smreke in javorja. Les naredi barvo zvoka polno in toplo. Inštrument ne potrebuje aktivne elektronike, kot jo posedujejo vsi njegovi tekmeci. Pri igranju se uporablja enaka tehnika kot na klasičnem violončelu. Po želji čelist odpre vrat (open neck concept). Pri tej konfguraciji, se po celotni ubiralki igra, kot na bas kitari. Ne zadnja prednost tega neo-godala je tudi direktna elektronika, ki ne potrebuje dodatne baterije, kot jo imajo drugi. Krog ljubiteljev godal je pridobil novo razsežnost, ki jo velja preizkusiti, morda imeti. Spletna stran: http://www.powerart.eu/

With its ergonomics, aesthetic qualities and simplicity of its electronics PowerArtCello surpasses all commercially available electric cellos. It does not imitate the classical cello in terms of ergonomics, but it improves it with all due respect. All similar products imitate it in terms of ergonomics, thus transferring one of its key defects on electric cellos as well. The classical form of the instrument’s body is related to the sound and not to the human being, whereas PowerArtCello ergonomically blends the instrument with the musician. PowerArtCello also imitates the classical instrument in the feature that is crucial for its sound: the material – high quality spruce wood. It makes the timbre full and warm, so that the instrument does not require active electronics like all the competitors’ products. To play PowerArtCello the same technique is used as for the classical cello. The cello player can open the neck if desired (open neck concept) so that the knowledge of the fingering technique is not needed for that configuration. The circle of string-instrument players can thus be widened. Another advantage is the direct electronics since PowerArtCello does not need batteries for its operation as competitors’ products. 5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

33


Proizvodne inovacije Production innovation Inovacije podjetij Innovations of firms

Proizvodne inovacije Production innovation

Ekološki osnovni Environmentallybitumenski friendly bitumen premaz IBITOL EKO primer IBITOL EKO

Brezžični prenos signala invazivno merjenega krvnega tlaka pacienta v klinični negi

Inovacije podjetij Innovations of firms

Wireless transfer of signal of invasively measured blood pressure in patients in clinical care

ID 155

ID 157

Organizacija: Organization:

Organizacija: Organization:

Fragmat Tim, d. d.

Hyb, d. o. o.

Avtorji inovacije: Authors of innovation:

Avtorji inovacije: Authors of innovation:

dr. Roman Kunič, Marko Rozman, Janez Potočnik, Valentina Oprčkal

mag. Marko Pavlin, Janez Gramc, Alojz Simončič, Bernd Beck

Osnova za izdelavo ekološkega bitumenskega premaza je izdelati izdelek, čim bolj podoben obstoječemu, na osnovi organskih topil. Bitumenski ekološki premaz je sestavljen iz ca. 45 % vode in minimalne količine topila ter ima več prednosti: - ni vnetljiv, - vsebuje vodo, - ni agresiven do živih organizmov, - manj obremenjuje proces proizvodnje in vgradnje, - v času skladiščenja in transporta ni potrebnih posebnih postopkov, - v času uporabe ekološkega premaza ni posebnih vplivov na okolje, - embalaža se lahko odlaga med očiščeno embalažo. Ekološki prednamaz EKO IBITOL je bil razvit za uporabo v kombinaciji z razvojem stroja za avtomatsko nanašanje podjetja NIKO, d. d., iz Železnikov. Spletna stran: http://www.fragmat.si

The premise for making an environmentally-friendly bitumen primer was to create a product, as similar as possible to the present one, based on organic solvents. Our environmentally-friendly bitumen primer EKO IBITOL consists of approx. 45 % water and a minimal amount of solvent and it thus has many advantages: - non-inflammable, - contains water, - not harmful to living organisms, - less burden on the production and application process, - no special procedures requires during storage and transport, - no harmful effects on the environment during application, - the packaging can be cleaned and disposed of among waste packaging materials. The environmentally-friendly bitumen primer EKO IBITOL was developed for use together with a machine for automatic application of hydro-isolation coatings developed by the company NIKO, d. d., Železniki.

Brezžični prenos signala invazivno merjenega krvnega tlaka pacienta v klinični negi prinaša bistvene prednosti tako za pacienta kot uporabnika (medicinsko osebje v bolnišnici): stalno spremljanje krvnega tlaka pacienta od priprave na operacijo do intenzivne nege, tudi med prevozom; možnost spremljanja krvnega tlaka na do treh monitorjih hkrati, kar omogoča dodatno kontrolo in boljšo pripravo na vstop pacienta v naslednji prostor; enostavno nuliranje, kar pomembno zmanjša posege pri pacientu; baterijsko napajanje z dodatno vgrajeno varnostno baterijo … Sistem je sestavljen iz dveh elektronskih sklopov – oddajnika in sprejemnika. Senzorji kontaktirajo neposredno na senzorsko ploščo, povezano z oddajnikom, ki signal/-e krvnega tlaka brezžično prenaša do sprejemnika, nameščenega na monitor. Sistem deluje na baterijsko napajanje; sprejemnik, ki je stalno nameščen ob monitor in se napaja klasično, je hkrati tudi polnilec za baterijo, tako da je polna baterija vedno pri roki.

Wireless transfer of the signal of invasively measured blood pressure in patients in clinical care brings significant advantages both for the patient and for the user (hospital medical staff): constant monitoring of the patient’s blood pressure from preoperative procedures to intensive care, also during transport; possibility of monitoring blood pressure on three monitors at the same time, which permits additional monitoring and better preparation for the patient’s entry into the next room; simple zeroing, which significantly reduces interventions on the patient; battery-operated with an additional inbuilt safety battery… The system consists of two electronic units – transmitter and receiver. Transducers have direct contact with the sensor board, which is connected to the transmitter that wirelessly transmits the blood pressure signal to the receiver located on the monitor. The system is batteryoperated; the receiver, which is constantly located next to the monitor and has standard power supply, is also a battery charger at the same time, so that a full battery is always at hand.

Spletna stran: http://www.hyb.si/

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

34

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

35


Proizvodne inovacije Proizvodne inovacije

Proizvodne inovacije Proizvodne inovacije

inovacije posameznikov, skupin in RR institucij innovations of individuals, groups or RR institutions

inovacije posameznikov, skupin in RR institucij innovations of individuals, groups or RR institutions

Vega multi

Vega multi

Automatic and Avtomatsko-ročni manual fireextinguishing system gasilni sistem

ID 3

ID 13

Organizacija: Organization:

Organizacija: Organization:

Boštjan Šuhel, s. p.

Argas, d. o. o.

Avtorji inovacije: Authors of innovation:

Avtor inovacije: Author of innovation:

Boštjan Šuhel, Živa Šuhel

Jože Stopar

Multifunkcijski USB-merilnik je poceni USBosciloskop, frekvenčni analizator, frekvencmeter, generator frekvence in napajalnik. Dodane ima še matematične funkcije Fourierjeve analize in Lissajoujeve krivulje. Po parametrih sicer skromen žepni instrumentek nadomesti kup naprav in nam kljub majhnosti omogoča hitre vpoglede v vezja na naši razvojni mizi. Vsak instrument za sebe je drag, še posebej frekvenčni analizator. VEGA MULTI nam omogoča meritve enostavnih vezav direktno na svojem priključnem konektorju, zato ne potrebujemo nobenih dodatnih žic, ki so tako značilne za razvojne delavnice. Integracija instrumentov in način priključevanja sta inovativna. Spletna stran: http://suhel.homeip.net/index_files/Page302.htm

Multifunctional USB-meter is an inexpensive USBoscilloscope, spectrum analyzer, frequency counter, frequency generator, and power supply. It also has mathematical functions of Fourier transform and Lissajous curves. Otherwise this in parameters quite modest pocket instrument can replace a bunch of devices and despite its smallness enables quick insights into the circuits on our development table. Each instrument on its own is expensive, especially the spectrum analyzer. VEGA MULTI enables us to measure simple bindings directly on its connector, so no extra wires, which are so characteristic for development workshops, are necessary in this case. Integration of instruments and connecting method are innovative.

Avtomatsko-ročni gasilni sistem je patentirana inovacija, ki služi za enostavno in hitro protipožarno zaščito mobilnih sredstev, elektro, telekomunikacijskih in podobnih omar. Omogoča nam, da gasilnik pod stalnim tlakom daje 24-urno aktivno požarno zaščito za varovani prostor. Sistem deluje avtonomno in nam omogoča kvalitetno požarno zaščito za začetne požare. Deluje na principu izenačitve tlaka, in sicer tlaka v gasilniku in posebni detekcijsko-gasilni cevi. V primeru povišane temperature v zaščitenem prostoru cev poči na mestu najvišje temperature in s tem omogoči iztekanje gasila na mesto požara. S posebno hitro spojko lahko aparat ločimo od sistema in ga uporabimo kot ročni aparat. Sistem zazna in pogasi požar prej kot v 10 sekundah. V vozilih je nameščen v prtljažnem prostoru, varuje pa električne instalacije in motor, ki so najbolj izpostavljeni požarni ogroženosti. Prav tako se sistem zelo uspešno uporabi za zaščito telekomunikacijskih in drugih omar z novim sredstvom NOVEC.

Automatic-manual fire-extinguishing system is a patented innovation, which serves for simple and quick fire protection of mobile assets, electricity, telecommunication and similar cabinets. Fire extinguisher, which is constantly under pressure, enables us a 24-hour active fire protection in the protected room. System operates autonomously and enables a quality fire protection for initial fires. It works on a principle of equalizing pressure, namely pressure in the fire extinguisher and in special detection-extinguishing hoses. In the event of increased temperature within protected room, the hose bursts on the spot of the highest temperature and with this enables the fire-extinguishing medium to flow on the fire location. With a special quick coupling the device can be separated from the system and used as a manual device. System detects and extinguishes fire in less than 10 seconds. In vehicles the system is installed in the boot, protecting electricity installations and engine, which are the most exposed to fire hazard. System is also very successfully used for protection of telecommunication and other cabinets using a new NOVEC medium.

Spletna stran: http://www.argas.si/

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

36

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

37


Proizvodne inovacije Proizvodne inovacije

Proizvodne inovacije Proizvodne inovacije

inovacije posameznikov, skupin in RR institucij innovations of individuals, groups or RR institutions

inovacije posameznikov, skupin in RR institucij innovations of individuals, groups or RR institutions

Fleksibilna modularna polica

Flexible modular shelves

Gaja moduli

Gaja modules

ID 19

ID 26

Organizacija: Organization:

Organizacija: Organization:

Inovator posameznik

skupina inovatorjev

Avtor inovacije: Author of innovation:

Avtorji inovacije: Authors of innovation:

Žiga Volk

Dušan Caf, Tomaž Čerin, Matjaž Vršič, Vesna Srnko

Veliko prednost patentiranega modularnega sistema polic Flexaholic pred ostalimi obstoječimi rešitvami je fleksibilnost. Prednost se skriva v različnih oblikah sten, ki so lahko ravne, zakrivljene itd. Konzola, ki se z lahkoto podaljšuje, je sestavljena iz treh elementov: montažnega, osnovnega podaljševalnega in zaključnega, s tem pa je omogočena poljubna globina police. Uporabnik ima možnost po svojih potrebah oblikovati globino in dolžino police. Vertikalni elementi/trakovi s svojo fleksibilnostjo po dolžini in togostjo po širini omogočajo zakrivljeno polico in zadostno nosilnost po vsej površini police. Ena od prioritet v začetni fazi je bila ob majhni porabi materiala in nizkih stroških oblikovati trajnostni produkt z visoko dodano vrednostjo. Zaradi naraščajočega števila uporabnikov in stilov je predvidena tudi uporaba akrilnega stekla in različnih kovin (aluminij in nerjaveče jeklo itd.).

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

38

The greatest advantage of the patented modular system of shelves called Flexaholic considering other existing solutions is its flexibility. Advantage is hidden in different forms of walls, which can be straight, curved etc. Console, which can be easily lengthened, is composed of three elements: assembly element, basic extension element, and finishing element, which enables optional shelves depth. User has a possibility of forming the depth and length of the shelves according to their needs. With their flexibility in length and their rigidness in width the vertical elements/strips enable a curved shelf and adequate load capacity across the entire shelf area. One of the priorities in the initial stage was to design a sustainable product with high value added and low consumption of material and low costs. Due to the increasing number of users and styles we have foreseen the use of acrylic glass and different metals (aluminum and stainless steel etc.).

GAJA moduli so celice iz pretežno naravnih sestavin, ki tvorijo energetski potencial. Zelo so podobni sončnim celicam, saj na eno celico proizvajajo enako napetost. Pri GAJA celicah je tok odvisen od konstrukcije celic in elektrolita. Tu je razvidno, da so si sončne celice in GAJA celice dokaj podobne. Prednost GAJA celic pa je, da proizvajajo elektriko tudi ponoči, česar sončne celice ne zmorejo. Zato so GAJA celice primerne za sinhronizacijo s sončnimi celicami. Specifikacije na celico: od 1 volta do 0,40 volta, tok: od 80 mA do 5 mA, odvisno od konstrukcije celic in elektrolita. Celice so lahko po velikosti zelo majhne.

GAJA modules are cells made of predominantly natural components, which form energy potential. They are very similar to solar cells, as they produce equal voltage per one cell. In GAJA cells current depends on the construction of cells and electrolyte. This shows that solar cells and GAJA cells are actually quite similar. The advantage of GAJA cells is that they can generate electricity even at night, which solar cells are not capable of. That is why GAJA cells are suitable for synchronization with the solar cells. Specifications per cell: from 1 Volt to 0.40 Volt, current: from 80mA to 5mA, depending on the construction of cells and electrolyte. Cells can be very small in size.

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

39


Proizvodne inovacije Proizvodne inovacije

Proizvodne inovacije Proizvodne inovacije

inovacije posameznikov, skupin in RR institucij innovations of individuals, groups or RR institutions

inovacije posameznikov, skupin in RR institucij innovations of individuals, groups or RR institutions

Ecobrena

Ecobrena

Podvodna svetilka za potapljače

Underwater lamp for divers

ID 29

ID 37

Organizacija: Organization:

Organizacija: Organization:

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Inovator posameznik

Avtor inovacije: Author of innovation: Tomaž Pevc

Avtorji inovacije: Authors of innovation: Rajko Bernik, Marko Greščak, Filip Vučajnk, Aleš Zver

Agronomska stroka s pomočjo znanstvenih ugotovitev pri svojem delu v kmetijskem prostoru predvsem ugotavlja stanje onesnaženosti in prepoveduje uporabo fitofarmacevtskih sredstev, manj pa je dejavna na področju alternativnih postopkov zaščite rastlin. Eden od uporabljivih postopkov zatiranja plevelov je tudi termični postopek ali požiganje plevela ECOBRENA. Termična metoda uničevanja plevela temelji na uničenju celic rastline, ki jih onesposobi do takšne mere, da se prekine zmožnost izvajanja fotosinteze. To ne pomeni, da moramo rastlino žgati, da zogleni. Rastlina mora biti izpostavljena plamenu le delček sekunde, in sicer le toliko, da se voda v celici upari. To lahko preverimo tako, da rastlino stisnemo s prsti, in če se na rastlini pozna prstni odtis, je namen dosežen, celice so uničene. Pomembno je, da je rastlina večja od plevela ali trave, ki jo zatiramo. Manjši kot je plevel, bolj je ta metoda učinkovita. Spletna stran: http://www.ecobrena.si/ in http://www.bf.uni-lj/

Agriculture profession through scientific findings in their work in the agricultural area in particular notes the state of pollution and prohibits the use of pesticides, although it is less active in the area of alternative methods of protecting plants. One of the applicable procedures for control of weeds is also a thermal or burning of weeds ECOBRENA. Thermal method of weed control is based on the destruction of plant cells, which are disabled to the point that their capacity of photosynthesis is terminated. This does not mean the plant needs to be burnt to char. Plant needs to be exposed to the flame only for a split second, namely for so long that the water in the cell evaporates. This can be checked by squeezing the plant with our fingers and if our finger print can be seen on the plant our purpose has been achieved, the cells have been destroyed. It is important that the plant is bigger than weed or grass we are suppressing. The smaller the weed, the more efficient is the method.

Tehnični problem, ki ga rešuje izum je manjša obremenitev potapljača pod vodo in povečana varnost. Podvodni žaromet je izdelan iz visokokvalitetne aluminijeve zlitine. Posebnost žarometa je kombinacija 4 x 10W svetlečih diod in 1 x 3W svetleče diode. Ima dolgo življenjsko dobo in visoko zmogljivost: 1. sveti z močjo 4000 LUM, 2. ima nevtralno plovnost in dolgo avtonomijo svetenja, 3. stikalo za vklop in izklop je magnetno stikalo v notranjosti žarometa, ki ga vklopimo z magnetom na zunanji strani, 4. ima dvojni sistem svetil: v primeru odpovedi enega sistema svetil še vedno sveti drugi modul, tako da pod vodo nikoli ne ostanemo brez svetlobe, kar močno poveča varnost potapljanja, 5. primerna je za uporabo tako v sladki vodi kot v slani vodi. 6. Avtonomni čas do 6 ur.

Underwater lamp is made of high quality aluminum alloy. Component parts of the casing are glued together. Lamp has inbuilt a state-of-the-art electronics and lighting bodies. Specialty of the lamp is a combination of 4 x 10W lightemitting diodes and 1 x 3W light-emitting diodes. It has a long lifespan and high capacity. 1. It lights with the power of 4000 LUM, 2. It has a neutral buoyancy and long autonomy of lighting, 3. On and off switch is a magnetic switch in the inside of the lamp, which is switched with a magnet on the outside, 4. It has a double system of lights: in case one system fails the other module still emits light, so we are never left without light under water, which increases diving safety a lot, 5. It is appropriate for use in fresh or sea water.

Spletna stran: http://www.pevc.si/

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

40

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

41


Proizvodne inovacije Proizvodne inovacije

Proizvodne inovacije Proizvodne inovacije

inovacije posameznikov, skupin in RR institucij innovations of individuals, groups or RR institutions

Ledeni plezalni stolp

Ice Climbing Tower

Nitroksolin in njegovi derivati kot inhibitorji katepsina B

Nitroxoline and its derivatives as inhibitors of cathepsin B

ID 59

inovacije posameznikov, skupin in RR institucij innovations of individuals, groups or RR institutions

ID 65

Organizacija: Organization:

Organizacija: Organization:

Mata Sistem, Irena Osolnik, s. p.

Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani

Avtor inovacije: Author of innovation:

Avtorji inovacije: Authors of innovation:

Zlatko Plešnik

Bojana Mirković, Miha Renko, Samo Turk, Izidor Sosič, Zala Jevnikar,

Nataša Obermajer, Dušan Turk, Stanislav Gobec, Janko Kos

Športno plezanje kot športna zvrst je čedalje bolj priljubljeno, ledno plezanje pa je omejeno na naravne in vremenske pogoje in objektivno velike nevarnosti pri plezanju, naporne dostope itd. Z ledenim plezalnim stolpom približamo ta šport navdušencem, rekreativcem in športnikom. Ledeni plezalni stolp z umetnim zamrzovanjem, namenjen suhemu športnemu plezanju in predvsem lednemu plezanju, je idealen športni objekt, uporaben celo leto. Povsem nove so tehnološke rešitve zamrzovanja, izvedene s hladilno inštalacijo v sendvič plošči in prilagojene posamezni steni na stolpu. Vsaka stena ima svojo obliko za zagotavljanje različnih težavnostnih stopenj plezanja. Inštalacija za zalivanje je prilagojena izdelavi ledu na stolpu, s predhlajenjem vode in izmeničnim pršenjem vode na posamično steno. Regulacija hlajenja je izvedena tako, da je mogoče zamrzovati posamične stene, s čimer omogočamo hkratno uporabo suhe plezalne stene in ledne stene.

Sport climbing as a kind of sport is becoming increasingly popular, while ice climbing is restricted to natural and weather conditions and objectively great dangers in climbing, hard accesses etc. With an ice climbing tower this sport is brought closer to enthusiasts, recreationalists and athletes. Ice climbing tower with artificial freezing, intended for dry sport climbing and mostly ice climbing, is a perfect sport facility that can be used throughout the year. Technological freezing solutions are completely new, executed with a cooling installation in a sandwich panel and adjusted to individual wall on the tower. Each wall has its own form to ensure different difficulty levels of climbing. Watering installation is adapted to making ice on the tower by pre-cooling of water and alternating water drizzling onto the individual wall. Cooling regulation is executed in a way that individual walls can be frozen, which enables a simultaneous use of a dry climbing wall and ice wall.

Večina znanih inhibitorjev katepsina B je ireverzibilnih s peptidno strukturo, kar je vzrok njihove nizke biološke uporabnosti in številnih stranskih učinkov. Z virtualnim rešetanjem smo odkrili, da je nitroksolin, ki je uveljavljen antibiotik za zdravljenje okužb sečil, selektiven in reverzibilen inhibitor katepsina B. Nitroksolin inhibira encim v nizko mikromolarnem območju s poudarkom na endopeptidazni aktivnosti. Slednja značilno pripomore k razgradnji zunajceličnega matriksa, ki je potreben za tumorsko invazijo in metastaziranje. Tako smo uspešno pokazali, da nitroksolin značilno inhibira zunaj- in znotrajcelično razgradnjo DQkolagena IV MCF-10A neoT celic in posledično tudi tumorsko invazijo v 2D in 3D in vitro celičnih modelih. Vpogled v kristalno strukturo kompleksa nitroksolin-katepsin B omogoča načrtovanje novih nekovalentnih inhibitorjev katepsina B za terapijo rakavih in drugih bolezni s povišano aktivnostjo katepsina B.

Most of the known cathepsin B inhibitors are irreversible with peptide structure, which is the cause for their low bioavailability and numerous side effects. By virtual screening we have discovered that nitroxoline, which is an established antibiotic for treatment of urinary tract infections, is a selective and reversible cathepsin B inhibitor. Nitroxoline inhibits the enzyme in low micro molar range with an emphasis on endopeptidase activities. The latter significantly contributes to decomposition of extracellular matrix, which is necessary for tumor invasion and metastasis. In this way we have successfully shown that nitroxoline significantly inhibits intra- and extracellular degradation of DQ-collagen IV by MCF10A neoT cells and consequently also tumor invasion in 2D and 3D in vitro cell models. Insight into the crystal structure of the nitroxoline-cathepsin B complex enables design of new non-covalent inhibitors of cathepsin B for the treatment of cancerous and other diseases with increased cathepsin B activity.

Spletna stran: http://www.ffa.uni-lj.si/

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

42

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

43


Proizvodne inovacije Proizvodne inovacije

Proizvodne inovacije Proizvodne inovacije

inovacije posameznikov, skupin in RR institucij innovations of individuals, groups or RR institutions

Razstavljiva turna smučka

Folding touring ski

Univerzalni vmesnik inteligentnega doma – UVID

inovacije posameznikov, skupin in RR institucij innovations of individuals, groups or RR institutions

Universal intelligent home interface – UVID

ID 78

ID 82

Organizacija: Organization:

Organizacija: Organization:

Elan Skupina, d. o. o.

Institut Jožef Stefan, Amebis, d.o.o., Špica International, d.o.o., Iskratel, d.d.

Avtorja inovacije: Authors of innovation:

Avtorji inovacije: Authors of innovation:

Vinko Avguštin, Matej Božičnik

Matjaž Gams, Jana Krivec, Matej Ožek, Peter Holozan, Simon Rozman, Sergej Eržen, Boštjan Sodja, Dejan Jovanovič, Gašper Pintarič, Andrej Planina

Turno smučanje je sestavljeno iz vzponov in spustov. Vzponi so lahko tudi zelo zahtevni, predvsem takrat, ko je potrebno kakšen predel preplezati. V tem primeru klasične smuči predstavljajo oviro pri gibanju. Prav tako klasične smuči predstavljajo oviro pri klasičnem nošenju smuči, predvsem to ni primerno v gozdu z nizkimi vejami ali če imamo prazen nahrbtnik in pa pri sestopu z večjih strmin. Rešitev vseh teh problemov je tridelna sestavljiva smučka, ki se v ključnih primerih razstavi in zloži v nahrbtnik. Tako zložena smučka ne predstavlja turnemu smučarju nobene ovire pri gibanju. Spletna stran: http://www.elansports.com/

Ski touring includes ascents and descents. Ascents can be very demanding, mostly when certain region needs to be climbed over. In this case traditional skis represent an obstacle in traditional carrying of skis, which is not appropriate mainly in woods with low branches or when our backpack is empty, as well as in descending from steeper slopes. Solution for these problems is a threepiece folding ski, which can be dismantled in key events and folded into the backpack. Skis put together this way do not present any obstacle for the skier's movement.

Z univerzalnim uporabniškim vmesnikom inteligentnega doma nadomeščamo običajne daljinske upravljalnike, ki omejujejo upravljanje zahtevnejših funkcij televizorja, radia, raznih predvajalnikov, osebnega računalnika in drugih hišnih naprav, pri čemer nekaterih ukazov sploh ne podpirajo. Razvili smo enostaven in funkcionalen osebni prenosni krmilnik, napredni televizijski vmesnik, modul za sintezo govora in izdelavo profila uporabnika ter sistem za komunikacijo v naravnem jeziku. Z njim lahko uporabnik poišče priljubljen TVprogram z ukazom v naravnem jeziku. Z vprašanji v naravnem jeziku lahko preko računalnika dostopamo do različnih informacij. Hkrati vmesnik na osnovi zgrajenega uporabniškega modela priporoča primerne vsebine. Sistem predstavlja platformo, na kateri je mogoče razvijati nove funkcionalnosti, kot je npr. dostop do socialnih omrežij in integracija hišnih naprav v pravi inteligentni dom.

With universal intelligent home user interface we replace normal remote controls, which limit controlling of complex functions of television, radio, various players, personal computer and other house appliances, where certain commands are not supported at all. We have developed a simple and functional personal portable controller, advanced television interface, module for speech synthesis and user profile making as well as a system for communication in natural language. With it the users can search for their popular TV-program using a natural language command. With questions in natural language we can access different information through computer. At the same time the interface based on the built user model recommends appropriate content. System represents a platform on which new functionalities can be developed, like for example social networks access and integration of home appliances into a true intelligent home.

Spletna stran: http://dis.ijs.si/uvid/

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

44

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

45


Proizvodne inovacije Proizvodne inovacije

Proizvodne inovacije Proizvodne inovacije

inovacije posameznikov, skupin in RR institucij innovations of individuals, groups or RR institutions

inovacije posameznikov, skupin in RR institucij innovations of individuals, groups or RR institutions

Predelava vozil na električni pogon

Converting fossil fuel cars to electric vehicles

SusCryMac – SusCryMac Sistem kriogenega – Cryogenic odrezavanja Machining System

ID 88

ID 132

Organizacija: Organization:

Organizacija: Organization:

Skupina inovatorjev

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani

Avtorji inovacije: Authors of innovation:

Avtorja inovacije: Authors of innovation:

Andrej Pečjak, Nejc Šter, Miro Zorič, Vando Arsov

Franci Pušavec, Janez Kopač

S sodelavci smo razvili uporabne prototipe električnih vozil, s katerimi se dnevno vozimo – tri vozila so homologirana in imajo prevoženih 45.000 električnih kilometrov. Uporablja jih cela družina za vsakodnevne vožnje, medtem ko veliki proizvajalci vozila šele razvijajo. Eno vozilo ima domet 200 do 300 km in hitrost do 150 km/h, kar ga postavlja v sam svetovni vrh. V povezavi s fotovoltaiko na strehi poslopja je to edini brezogljični transport v Sloveniji. Na enem vozilu imamo tudi tehnologijo TZV vehicle to grid, s katero lahko vračamo energijo v omrežje. Razvili smo povezavo in nadzor litij-polimerskih celic v uporabno baterijo za avto ali plovilo. S temi baterijami so opremljeni naši prototipi. Eno vozilo smo predelali za kitajskega naročnika. S takimi baterijami je opremljeno tudi plovilo Seaway Greenline 33, ki je v proizvodnji. Za električni avto Chebela razvijamo podobno rešitev. Podjetje Kokam iz Koreje proizvaja LiPo celice, nam jih je uspelo povezati v uporabno in zanesljivo baterijo. Spletna stran: http://www.eauto.si/

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

46

Together with our co-workers we have developed useful prototypes of electric vehicles, which we use daily – three vehicles are approved and have 45,000 electric kilometers covered. Entire family uses them for every day journeys, while large producers are still developing the vehicles. One vehicle has a range of 200 to 300 kilometers and velocity of up to 150 km/h, which brings them to the very top in the world. Connected with the photovoltaic on the roof of the building this makes an only zero carbon transport in Slovenia. One vehicle also includes vehicle to grid technology TZV, which returns the energy into the network. We have developed connection and control of lithium-polymer cells in the applicable battery for car or vessel. Our prototypes are equipped with these batteries. One vehicle was remade for a Chinese client. Vessel Seaway Greenline 33 in production is also equipped with such batteries. Similar solution is being developed for electrical car Chebela. Korean Kokam Company produces LiPo cells, which we managed to link into a useful and reliable battery.

Industrija v odrezovalnih procesih še vedno splošno uporablja hladilno-mazalna sredstva na bazi olj, čeprav so ta poznana kot zdravju izjemno škodljiv in okoljsko sporen element proizvodnje. Kot alternativo, z vidika trajnostnega razvoja, sta avtorja razvila inovativno kriogeno odrezavanje preko novega sistema in metode dovoda tekočega kriogenega fluida v rezalno cono (SusCryMac). Z omogočanjem kontinuiranega dovoda tekočega dušika pri temperaturi –196 °C in dejstvu, da je v zraku, ki ga dihamo, 78 % dušika, izum predstavlja rešitev za doseganje povsem čistega procesa odrezavanja (odrezavanje brez uporabe okolju škodljivih emulzij/olj). Dodatno, inovacija predstavlja smernice povečevanja produktivnosti in zniževanja stroškov obdelave, ob hkratnem izboljšanju performanc procesa/izdelka. Za realizacijo je razvit ločevalnik faze, ki tekočo fazo kriogenega fluida dovaja v rezalno cono, izločena plinasta faza pa je uporabljena za izolacijo in ustvarjanje inertne atmosfere v rezalni coni. V sklopu industrializacije, je razvita metodologija prilagoditve standardnih rezalnih orodij na aplikacijo kriogenega odrezavanja z kontroliranim dovodom in nadzorom termodinamičnega stanja kriogenega medija. Spletna stran: http://www.fs.uni-lj.si/labod/

In the machining industry, in general, the oil-based emulsions are still used as a cooling lubrication fluid, even though they are known to be extremely harmful for the health and environmentally disputable element of the production. As alternative, from the sustainable development point of view, the authors have developed an innovative cryogenic machining by a novel system and method for delivery of liquid cryogenic fluid to the cutting zone (SusCryMac). By enabling continuous delivery of liquid nitrogen, at the temperature of -196 °C and fact that the air we breathe contains 78 % of nitrogen, the invention represents the solution for achieving completely clean machining process (machining process without the use of environmentally harmful emulsions/oils). Additionally, innovation presents the way for increasing productivity and lowering the costs of machining processes, by improving the process/product performances, at the same time. For realization, a phase separator has been developed, which supplies a liquid phase of cryogenic fluid into the cutting zone, while extracted gas phase is used for the insulation and creation of inert atmosphere in the cutting zone. In the view of industrialization, methodology of adapting standard cutting tools to the application of cryogenic machining, through controlled delivery and monitoring of thermodynamic condition of cryogenic fluid, has been developed. 5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

47


Proizvodne inovacije Proizvodne inovacije inovacije posameznikov, skupin in RR institucij innovations of individuals, groups or RR institutions

Proizvodne inovacije Proizvodne inovacije

Opora za sočasno spreminjanje vzdolžne lege in nagiba kolesarskega sedeža

Support for synchronic changing of longitudinal position and inclination of a bicycle seat

inovacije posameznikov, skupin in RR institucij innovations of individuals, groups or RR institutions

Gasilska mina

Fire-extinguishing mine

ID 135

ID 136

Organizacija: Organization:

Organizacija: Organization:

S2P, znanost v prakso, d.o.o.

Skupina inovatorjev

Avtorji inovacije: Authors of innovation:

Avtorja inovacije: Authors of innovation:

Dušan Caf, Tomaž Čerin, Matjaž Vršič, Vesna Srnko

Borut Fonda, Nejc Šarabon

Inovacija predstavlja oporo za sočasno spreminjanje vzdolžne lege in nagiba kolesarskega sedeža tako, da omogoča kolesarju, da prevozi vzpone z manj naprezanja in večjo mehansko učinkovitostjo. Kolesarji se pri premagovanju strmih vzponov srečujejo s problemom, ki jih prisili v sestop, ker zaradi nepravilne razporeditve telesne teže in položaja na sedežu niso tako stabilni kot na ravnini. Z nagibom sedeža in premikom težišča naprej, kar omogoča naša inovacija, onemogočimo, da bi kolesar zlezel po sedežu nazaj, in ga obdržimo v uravnoteženem položaju ter mu omogočimo, da z veliko večjo silo pritiska na pedala. S tem ukrepom prispevamo k večji mehanski učinkovitosti in ekonomičnosti pri vožnji v klanec. Spremenjen naklon sedeža prispeva tudi k večjemu udobju med kolesarjenjem v klanec in učinkovito preprečuje nastanek bolečine v spodnjem delu hrbtenice, hkrati pa obdrži vse ergonomske značilnosti sedeža, ki preprečujejo nastanek bolečin v sedničnem delu medenice.

Innovation represents seat post for synchronic regulation of longitudinal position and inclination of a bicycle seat, in a way which enables a cyclist to pass the ascents with less efforts and higher mechanical efficiency. In surmounting steep ascents cyclists face a problem that makes them descend, as due to incorrect disposition of body weight and position on the seat they are not as stable as on the flat land. By inclination of the seat and movement of the centre of gravity forwards, which is enabled by our innovation, we prevent that the cyclist slides backwards on the seat and keep him in a balanced position enabling him to push the peddles with a much greater force. With this measure we contribute to greater mechanical efficiency and economy of riding into the slope. Changed seat inclination contributes to greater comfort during cycling into the slope and efficiently prevents occurrence of pain in the lower part of the spine, keeping at the same time all ergonomic characteristics of the seat, which prevent occurrence of pain in the ischiatic part of pelvis.

Gasilska mina je aplikacija, ki se uporablja za gašenje ognja na zelo nevarnih in skoraj nedostopnih mestih. Uporabna je lahko pri vsaki požarni akciji, saj je ogroženost gasilcev minimalna, ker gasilcu ni treba vstopiti v prostor, kjer gori. Mina je sestavljena iz podobnih delov kot gasilski aparat. Celotna mina je sestavljena iz aluminijastega ohišja. V sredici je pod pritiskom napolnjen CO2, v zunanji komori pa je shranjen prah. Na zunanji strani mine so nameščene izhodne šobe pod kotom 15 stopinj. Ko se odstrani varovalo, se v 5 sekundah sproži sredica s CO2 in nato razprši prah. Ker so šobe pod kotom 15 stopinj, se mina začne vrteti, zato ima večji izkoristek gašenja. Gasilske mine lahko vstavljamo v prostore katerega koli objekta. Primer: v pisarni na stropu so nameščene 4 gasilske mine; ko se prostor zaneti, se mine aktivirajo in sprožijo ter požar pogasijo.

Fire-extinguishing mine is an application used for extinguishing fire in very dangerous and almost inaccessible places. It can be used in any fire action, as hazard for the firefighters is minimal as it is not necessary for them to enter into the room, where the fire is. Mine is composed of similar parts as a fire-extinguisher. Entire mine is composed of aluminum casing. In its core is CO2 filled under pressure, while the outer chamber stores dust. Outer side of mine has installed exit nozzles at the angle of 15 degrees. Once the safeguard is removed, the core with CO2 is triggered in 5 seconds and then the dust is dispersed. As nozzles are installed at the angle of 15 degreed, the mine starts spinning and the extinguishing efficiency is increased. Fire-extinguishing mines can be inserted in rooms of any building. Example: in an office 4 fire-extinguishing mines are installed on the ceiling; when a fire starts in the room, mines are activated and triggered and the fire is extinguished.

Spletna stran: http://www.s2p.si/

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

48

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

49


Kazalo

Proizvodne inovacije Proizvodne inovacije inovacije posameznikov, skupin in RR institucij innovations of individuals, groups or RR institutions

Infotainment Portal

Infotainment Portal Inovativne storitve podjetij

ID 165 Organizacija: Organization:

Biomed, d. o. o., Iskratel, d. o. o., ResEvo, d. o. o., Institut Jožef Stefan

ID nosilec inovacije

naslov inovacije

stran

60 Domel, d. d. 95 Ergomedic, d. o. o.

Zalivanje osnovne statorske izolacije s termoplasti Razvoj, proizvodnja in trženje visokokvalitetne medicinske postelje KIBERnet – virtualna elektrarna PHOV (Photo Field Of View) Hidrofobni absorbent za čiščenje vodnih površin – WOCA Kalibracija volumetričnih naprav Etalon za kalibracijo tračnih in togih meril – Trames 4000 Billy platforma Flowr - spletna storitev

52 53

124 126 146 159 160 163 169

Avtorji inovacije: Authors of innovation:

INEA, d. o. o. XLAB, d. o. o. Insol, d. o. o. LOTRIČ laboratorij za meroslovje, d. o. o. LOTRIČ laboratorij za meroslovje, d. o. o. Marand, d. o. o. Intelius, d. o. o.

54 55 56 57 58 59 60

Igor B. Mekjavič (IJS), Klemen Omahen (Iskratel, d. o. o.), Daniela Zavec Pavlinič (Biomed, d. o. o.) in TomažBergant (ResEvo, d. o. o.)

Inovativne storitve inovatorjev, skupin inovatorjev, raziskovalnih institucij ID nosilec inovacije

Velik prispevek k splošni pacientovi oskrbi z vidika okrevanja in posledično tudi zmanjšanja stroškov njegove oskrbe predstavlja njegovo dobro počutje, ki se lahko pozitivno stimulira tudi preko povezanosti z zunanjim svetom. Razvit inovativni produkt ima dvojno vrednost: omogoča hkratno beleženje in spremljanje pacientovega zdravstvenega stanja ter stalno vzdrževanje njegovega dobrega počutja preko multimedijskih storitev, ki jih Infotainment portal nudi uporabniku. Pomembno vlogo v portalu imajo multimedijske storitve, ki so implementirane v zaslonu na dotik (TST – touch screen terminal), nameščenem tik ob pacientovi postelji. V portal so vgrajene tudi aplikacije, s katerimi lahko nadzorujemo količino vnesene hrane (diete) kot tudi spremljamo toplotno udobje pacienta, kar je bistvenega pomena za bolnike, pri katerih lahko prekomerna temperatura inducira bolezen.

A simple connection to the outside world can tremendously enhance patients? well-being, and improve their rate of recovery, thus reducing nursing costs. The developed innovation is capable of wireless monitoring of patients? health status and continuous video surveillance via multimedia services. The associated software stores, archives and analyses the data using standard software tools. Multimedia services also have an important role in the infotainment portal. They are implemented in the touch screen terminal (TST) situated at the patients? bedside. The Infotainment portal has built-in applications,which can monitor patients? nutritional status, psychological well-being, and thermal comfort.

7 63 74 158

Frančiškanski družinski inštitut Slovenska turistična organizacija SI Dizajn, Cvetka Skok, s. p. CGS plus, d. o. o.

naslov inovacije

stran

Relacijska družinska terapija Banka turističnih priložnosti Slovenije Fotovoltaike na senčnih panelih Metoda najboljšega prileganja cestne osi in vzdolžnega profila geodetskim posnetkom

61 62 63 64

Spletna stran: http://www.ijs.si/ ; http://www.iskratel.si/ ; http://www.resevo.com/

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

50

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

51


Storitvene inovacije Service innovation Inovacije podjetij Innovations of firms

Storitvene inovacije Service innovation

Zalivanje osnovne statorske izolacije s termoplasti

Thermoplastics overmolding on to basic stator insulation

Inovacije podjetij Innovations of firms

Razvoj, proizvodnja in trženje visokokvalitetne medicinske postelje

Development, production and marketing of highquality medical bed

ID 60

ID 95

Organizacija: Organization:

Organizacija: Organization:

Domel, d. d.

Ergomedic, d. o. o.

Avtorji inovacije: Authors of innovation:

Avtor inovacije: Author of innovation:

Peter Čadež, Beno Kemperle, Janez Eržen, Martin Tolar

Andreas Paušner

Pred tremi leti je bilo za Domelove potrebe v orodjarni naročeno orodje za izdelavo statorskih izolacij iz dveh polovic, ki bi se vstavljale obojestransko v statorske pakete. Pogoji so bili zelo zahtevni, že vnaprej so se pričakovale pogoste težave. Ob tem tipanju v neznano se je pojavila ideja Petra Čadeža, ki je izziv videl v zalivanju statorske izolacije direktno na stator. To je že bilo znano iz sejmov in literature. Ob poizvedovanju po ponudbi za orodje pa smo naleteli na enak odziv pri vseh ponudnikih: izdelamo orodje in hkrati zalivamo statorje, orodja samega ne boste videli, pomemben je izdelek. Inovator Peter Čadež se je samoiniciativno poglobil v študij. Po prvih ugodnih rezultatih se je povezal s tehnološkim centrom TECOS. Simulacije brizganja so kazale, da pri višjih statorjih teoretično ni mogoče brizgati kvalitetne in tanke izolacije direktno na stator. Inovator je s svojim pristopom odlično rešil to problematiko.

Three years ago a tool for manufacture of stator insulation from two halves, which would be inserted reciprocally into the stator packets, was ordered for the needs of Domel Tool shop. Conditions were very demanding and frequent troubles were expected already in advance. During this search in the unknown an idea of Peter Čadež appeared which saw a challenge in spraying stator insulation directly onto the stator. This was known from fairs and literature. When interrogating for tool offer we were met with the equal response from all providers: we make the tool and spray the stators at the same time, but you can't see the tool itself, it is the product that is important. On his own initiative innovator Peter Čadež buried himself in the studies. After first favorable results he connected with the TECOS technology center. Injection simulations have shown that in higher stators it is theoretically impossible to inject quality and thin insulation directly onto the stator. With his approach the innovator solved this problem excellently.

Inovacija je visoko kvalitetna medicinska postelja, ki se uporablja pri bolnikih za intenzivno nego, dolgotrajno rehabilitacijo in diagnostiko. Postelja je opremljena s posebnim ležiščem iz poliuretanske pene (PU) v obliki valjev z odprtino. Ležišče je sestavljeno iz enostavnega in prekatnega ležišča, v katerem so prekati oz. pakerji, napolnjeni z zrakom. Prekati ali pakerji (gumijasti) se s pomočjo elektronsko vodene zračne črpalke izmenično polnijo in praznijo (vakuum), na ta način spreminjamo dimenzijo prekatnih valjev. Tako pacienta ohranjajo v gibanju in aktivno (aktivneje kot vse druga t. i. antidekubitus ležišča) preprečujejo nastanek preležanin – dekubitusa. Poliuretanska ležišča so prevlečena s posebnimi PU-prevlekami, ki z zračnimi prekati preprečujejo nastanek preležanin (oz. imajo antidekubitus lastnosti). Prevleke so vodoodporne (možnost čiščenja) in odporne na visoke temperature (možnost sterilizacije – avtoklav). S spodnje strani so montirani prezračevalni ventilatorji, ki pacientu dovajajo zrak.

Innovation is a high-quality medical bed, which is used with patients at intensive care, lasting rehabilitation and diagnostics. Bed is equipped with a special bed from polyurethane foam (PU) in form of cylinders with an opening. Bed is made of simple and compartment bed where compartments or packers are filled with air. Compartments or packers (rubber) are alternatively filled and emptied (vacuum) using an electronically controlled air pump and this way dimensions of compartment cylinders are changed. Patient is thus kept in movement and decubitus is prevented actively (more actively than in all other antidecubitus mattresses). Polyurethane mattresses are coated with special PU covers, which together with air compartments prevent emergence of decubitus (eg. They have antidecubitus characteristics). Covers are water proof (cleaning possibilities) and resistant to high temperatures (possibility of sterilization – autoclave). Bellow ventilating fans are fitted to supply air for the patient.

Spletna stran: http://www.domel.si/

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

52

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

53


Storitvene inovacije Service innovation

Storitvene inovacije Service innovation

Inovacije podjetij Innovations of firms

Inovacije podjetij Innovations of firms

KIBERnet – virtualna elektrarna

KIBERnet – Virtual Power Plant

PHOV (Photo Field Of View)

PHOV (Photo Field of View)

ID 124

ID 126

Organizacija: Organization:

Organizacija: Organization:

INEA, d. o. o.

XLAB, d. o. o.

Avtorji inovacije: Authors of innovation:

Avtorji inovacije: Authors of innovation:

XLAB, d. o. o.

Peter Nemček, Mitja Bizjak, Gregor Černe, Zoran Marinšek, Marko Svetina

KIBERnet je napredna energetska storitev za podjetja, ki naslavlja tako podnebni izziv kot varnost in zanesljivost obratovanja elektroenergetskega sistema. Z obvladovanjem množične integracije razpršene proizvodnje spodbuja obnovljive vire energije, ki se štejejo kot najučinkovitejše orožje v boju proti podnebnim spremembam, ter hkrati s prilaganjem odjema povečuje varnost in zanesljivost obratovanja elektroenergetskega sistema. Implementacija sistema KIBERnet omogoča prehod na pametna elektroenergetska omrežja. Del razpršene proizvodnje in odjema (predvsem male hidroelektrarne, soproizvodnja toplote in elektrike ter specifična bremena) se integrira v sistem aktivnega, računalniško podprtega vodenja elektroenergetskega omrežja, ki v realnem času nadzoruje stanje pretokov v sistemu ter v primeru odstopanj od želenih vrednosti avtomatsko ustrezno ukrepa – poveča ali zmanjša trenutno proizvodnjo oziroma odjem električne energije. Spletna stran: http://www.kiber-net.com/

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

54

KIBERnet is an advanced energy solution for companies. It addresses both, the environmental challenge as well as the security and reliability of the energy network system. With mastering mass integration of dispersed production, the system encourages the use of renewable energy sources which seem to be the most effective tools in the battle against climate changes. At the same time the system increases safety and reliability of the energy system with the Demand Response process. The KIBERnet system implementation enables transition to smart energy networks (Smart Grids). Part of dispersed production and consumption (mainly smaller hydro power plants, cogeneration of heat and electricity, and specific loads) is integrated into an active, computer-supported energy system management that monitors the transmission of energy in the system in real time, and takes appropriate measures in case of deviations – increases or decreases temporary electric energy production and consumption.

PHOV (Photo Field Of View) je računalniška storitev, ki uporabniku omogoči rekonstrukcijo trirazsežnostnega modela iz množice digitalnih fotografij.

PHOV (Photo Field Of View) is a software service that allows for reconstruction of a three-dimensional model from a set of digital still photos.

Prednosti: 1. Ni potrebe po dragi opremi - Za fotografiranje predmetov ne potrebujemo posebne opreme ali profesionalne fotografske opreme. Zadostuje že povprečen digitalni fotoaparat, celo fotoaparat na mobilnem telefonu. 2. Enostaven postopek zajema slik - Vse kar uporabnik potrebuje je množica slik. Pri fotografiranju predmetov moramo le paziti, da se fotografije delno prekrivajo, predvsem na mestih, kjer so robovi slikanega predmeta. 3. Cenovno ugoden postopek - V primerjavi z laserskim zajemom, ki je trenutno najpogosteje uporabljan postopek in kjer potrebujemo strokovnjaka, ki obvlada uporabo profesionalne opreme, je predstavljeni postopek rekonstrukcije bistveno enostavnejši in cenovno sprejemljivejši. Trirazsežni modeli so na voljo v različnih oblikah zapisa, primernih za nadaljnjo obdelavo v programski opremi za trirazsežno modeliranje (3ds Max, Blender, Maya, AutoCAD), lahko pa jih neposredno uporabimo za: - umestitev v virtualni prostor (Gaea+, Google Earth, Second Life), - tisk na 3D tiskalnikih, - izdelavo modelov iz kartona.

Advantages: 1. No need for expensive equipment - Specialized or professional photographic equipment is not required. An average digital camera will do just fine. Even a mobile phone camera is sufficient. 2. Simple capturing of object - All that the user needs is a set of digital photos of the object. The user should only take care that the photos are partially overlapping, especially around edges of the object. 3. Competitive price - When compared to capturing an object with a 3D laser scanner, currently the most often used procedure for 3D reconstruction, which needs a professional operator for the expensive equipment, the presented method of reconstruction is significantly simpler and cheaper. Three-dimensional models are available in various formats, suitable for further processing with 3D modelling software (3ds, Blender, Maya, AutoCAD), and can also be used directly for: - inclusion in virtual worlds (Gaea+, Google Earth, Second Life), - printing with a 3D printer, - creating 3D paper models.

Spletna stran: http://phov.eu/

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

55


Storitvene inovacije Service innovation Inovacije podjetij Innovations of firms

Storitvene inovacije Service innovation

Hidrofobni absorbent za čiščenje vodnih površin – WOCA

Hydrophobic absorbent for water surfaces cleaning– WOCA

Inovacije podjetij Innovations of firms

Kalibracija volumetričnih naprav

Calibration of volumetric devices

ID 146

ID 159

Organizacija: Organization:

Organizacija: Organization:

LOTRIČ laboratorij za meroslovje, d. o. o.

Insol, d. o. o.

Avtorji inovacije: Authors of innovation:

Avtorji inovacije: Authors of innovation:

Marko Likon, Franc Černec, Franc Švegl

Niko Čemažar, Janez Bajželj, Klemen Čufar, Primož Hafner, Urška Habjan, Klemen Bohinc

Tehnologija WOCA je izvirna rešitev pretvorbe odpadnih celuloznih vlaken in papirniškega mulja iz procesa proizvodnje papirja v oleofilni absorbent za sanacijo razlitij hidrofobnih snovi (npr. nafta) na vodnih in trdnih površinah. Posebna mešanica hidrofobiranih (aciliranih, silaniziranih) celuloznih vlaken in obdelanega papirniškega mulja omogoča izdelavo mehansko obstojnega absorbenta in filtrov za vezavo hidrofobnih snovi, težkih kovin in fenola z vodnih površin ali za izločanje omenjenih snovi iz emulzij. Proizvedeni absorbent je visokotehnološki produkt, ki predstavlja okolju prijazno, učinkovito in ceneno rešitev za sanacijo razlitij v predelovalni in logistični industriji ter je primeren za javne službe, ki se neposredno ukvarjajo z razlitji nevarnih snovi in ki potrebujejo cenene in trajnostne rešitve za njihovo sanacijo, kot so gasilske brigade in organizacije za preprečevanje naravnih in drugih nesreč. Absorbent omogoča stroškovno učinkovito upravljanje z lovilci olj. Spletna stran: http://www.insol.si/

WOCA technology is an original solution of transforming waste cellulose fibers and paper sludge from the process of producing paper in oleophilic absorbents for rehabilitation of hydrophobic matters spills (eg. oil) on water and solid surfaces. Special mixture of hydrophobizated (acylated, silanizated cellulose fibers and processed paper sludge enables production of mechanically resistant absorbent and filters for binding of hydrophobic matter, heavy metals and phenol from water surfaces and elimination of these matters from emulsions. Produced absorbent is a high-technology product, which represents environmentally friendly, efficient and affordable solution for rehabilitation of spills in processing industry and logistics, being appropriate also for public services, which deal directly with spills of dangerous matters and which need affordable and sustainable solutions for the rehabilitation, like fire brigades and organizations for prevention of natural and other disasters. Absorbent enables cost efficient managing of light liquids separators.

Volumetrične naprave (v nadaljevanju VN) služijo za zelo natančen oziroma točen zajem volumna tekočin. Njihova točnost je ključnega pomena za končni rezultat raziskave. Z zavedanjem te pomembnosti smo uvedli celovit postopek preverjanja oziroma kalibracije VN. V začetni fazi smo tako uvedli ultrazvočno čiščenje celotne VN. Nadalje smo uredili lastno proizvodnjo deionizirane laboratorijske vode, ki služi kot medij za kalibracijo. Popolna avtomatizacija postopka nam omogoča zajemanje in upoštevanje temperature medija. V nadaljevanju je sledila ureditev delovnega mesta izvajalcu, ki je popolnoma ergonomsko prilagojeno delu in s tem povzroča čim manj možnih poškodb pri dolgotrajnem enakem delu. Sledil je dokup strojne opreme in lasten razvoj prestreznika hlapov, ki preprečuje hlapenje medija. Majhne volumne je nemogoče preverjati brez podobne priprave. V nadaljevanju je sledila celovita programska rešitev, ki izvajalca zvočno in slikovno opozarja na vse potrebne korake, izvede izračun in ovrednoti rezultate. Pri testiranju celote smo ugotovili še kar nekaj malenkosti, ki sedaj sestavljajo zaokroženo celoto.

Volumetric devices (hereafter VD) serve for a very precise or correct capture of liquid volume.Their exactness is of key significance for the final result of a research. Being aware of this significance we have introduced complete procedure of verification or calibration of VD. In the initial stage we have introduced the ultrasonic cleaning of entire VD. Further on we have arranged our own production of deionized laboratory water, which serves as a calibration medium. Complete automation of procedure enables us to capture and consider medium temperature. Following was the arrangement of an operator's workplace, which is completely ergonomically adapted to the job in a way that it causes the least eventual injuries during lasting unchanging work. Next we purchased additional hardware and developed proper fume interceptor, which prevents medium volatilization. Small volumes are impossible to verify without similar device. Complete software solution, which warns the operator with sound and picture about all necessary steps, it executes calculation, and evaluates results, followed next. In testing we have discovered a few small matters, which now compose a complete whole.

Spletna stran: http://www.lotric.si/ 5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

56

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

57


Storitvene inovacije Service innovation

Storitvene inovacije Service innovation

Inovacije podjetij Innovations of firms

Inovacije podjetij Innovations of firms

Etalon za Measurement standard kalibracijo tračnih for calibration of tape and rigid measures – in togih meril – Trames 4000 Trames 4000

Billy platforma

Billy Platform

ID 160

ID 163

Organizacija: Organization:

Organizacija: Organization:

LOTRIČ laboratorij za meroslovje, d. o. o.

Marand, d. o. o.

Avtorji inovacije: Authors of innovation:

Avtorji inovacije: Authors of innovation:

Borut Fabjan, Anže Cesar, Nil Gradišnik, Tomaž Štolfa

Tatjana Lavtar Hašič, Primož Hafner, Niko Čemažar, Klemen Čufar, Nataša Gartnar, Jernej Hafner, Tadej Debelak

Merilna proga Trames 4000 je namenjena za kontrolo tračnih metrov in togih meril različnih nazivnih dolžin. Proga ima aktivno merilno razdaljo 4000 mm, s tem da se daljši metri merijo v odsekih, dolgih 4 m. Proga ima samostojen merilni sistem z ločljivostjo 1 μm in digitalno kamero za odčitavanje pozicije. Absolutna točnost merilne proge je znotraj 20 μm, medtem ko je ponovljivost znotraj 10 μm. Zaradi uporabe te naprave se čas kalibracije metra skrajša za več kot polovico. Za točno pozicioniranje služi visokoločljiva digitalna kamera, ki omogoča direktno merjenje s pomočjo digitalne tehnike. Kamera je postavljena na premični del, ki s pomočjo prednapetega krogličnega vodila potuje vzdolžno z merilno stezo. Merilna steza ima sofisticiran programski vmesnik, ki vodi izvajalca skozi celoten proces kalibracije ali overitve meril. Po zaključku program izvede korekcije, izračune pogreškov in merilne negotovosti meritve. Program je validiran v skladu s strogimi zahtevami standardov na področju meroslovja. Spletna stran: http://www.lotric.si/

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

58

Measuring base Trames 4000 is designed for control of tape meters and rigid measures of different nominal lengths. Base has an active measuring distance of 4000 mm, with longer meters being measured in 4 m long sections. Base has an independent measuring system with a resolution of 1 μm and digital camera for position readings. Absolute accuracy of the measuring base is within 20 μm, while its reproducibility lies within 10 μm. Use of this device shortens the meter calibration time by half. High resolution digital camera, which enables direct measuring with the use of digital technology, serves for precise positioning. Camera is put on a movable part, which uses the pre-stressed ball bearing guide to travel along the measuring base. Measuring base has a sophisticated software interface, which leads the operator through the entire calibration or measurement verification process. After the conclusion the program performs corrections, error calculations, and measurement uncertainty. Program is validated in accordance with the strict conditions in the field of metrology standards.

Billy je platforma, ki omogoča enostavno zaračunavanje spletnih vsebin preko klica na premijsko številko. Rešitev povezuje telefonijo in spletne vsebine. Uporaba je mogoča praktično s katerokoli spletno vsebino. Za dostop do vsebine mora uporabnik opraviti le klic na premijsko številko in s tem plačati za dostop. V trenutku, ko je klic vzpostavljen, vsebina postane dostopna. Ko se klic zaključi, se vsebina ponovno skrije oz. onemogoči. Billy je enostaven za integracijo v katerokoli spletno mesto.

Billy is a platform, which enables simple charging of internet content through a call on a premium number. Solution connects telephony and internet content. Its use is possible with practically any internet content. To access the contents the user has to make a call to a premium number and pay for the access. At the moment the call is made, the content becomes accessible. Once the call is terminated the content is again hidden or disabled. Billy can simply be integrated in any web site.

Spletna stran: http://www.marand.si/

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

59


Storitvene inovacije Service innovation

Storitvene inovacije Service innovation

Inovacije podjetij Innovations of firms

Inovacije posameznikov, skupin in RR institucij Innovations of individuals, groups or RR institutions

Flowr - spletno orodje za sodelovanje

Flowr - Enterprise collaboration platform

Relational family Relacijska družinska terapija therapy

ID 169

ID 7

Organizacija: Organization:

Organizacija: Organization:

Intelius, d. o. o.

Frančiškanski družinski inštitut, Teološka fakulteta – Univerza v Ljubljani

Avtorji inovacije: Authors of innovation: Davorin Gabrovec, Matjaž Lipuš, Vlada Petrović, Gašper Vidovič, Jure Čuhalev

Avtor inovacije: Author of innovation: prof. dr. Christian Gostečnik

Flowr je spletna storitev za skupinsko sodelovanje v podjetjih. Zgrajen je po vzoru Facebooka, ki je predstavil nove načine sodelovanja. Flowr prinaša prijazen uporabniški vmesnik v zasebno in varno spletno omrežje, kjer je dostop omejen samo na zaposlene in sodelavce podjetja. Člani omrežja lahko med seboj delijo datoteke, slike in spletne vire ter hkrati komentirajo ali označujejo prispevke ostalih članov. S tem gradijo arhiv znanja podjetja, hkrati pa se podjetje izogne nepregledni in zamudni komunikaciji preko elektronske pošte ali tako zmanjša število sestankov. Uporaba Flowrja je mogoča tudi s pomočjo pametnih telefonov (iPhone ali HTML 5 mobilna aplikacija). Na voljo je kot spletna storitev v oblaku ali kot lokalna namestitev v podjetju.

Flowr is Enterprise Collaboration Platform. Current collaboration tools (intranets, wikis...) inside companies do not enable efficient collaboration. With Flowr employees can easily share documents, links, events, publish ideas and ask questions. Sharing in Flowr is as easy as on Facebook, using similar social features such as comments, likes and bookmarks. Flowr is tightly integrated with Google Apps and other enterprise systems and it can be accessible via mobile devices such as iPhone and Smart phones as well. Flowr is the only enterprise platform that beside social collaboration focuses on capturing social knowledge and user behavior analytics. Flow is available as a service - SaaS and as an appliance, that can be installed behind firewall.

Inovacija rešuje problem družbe, ki je postala veliko kompleksnejša kot kadarkoli doslej. Zahtevnost vlog, kot so biti starš, partner ali sodelavec, je silno narasla. Partnerske težave, odvisnosti, psihične, fizične in spolne zlorabe, fobije in depresija, težave v šoli ... ogrožajo stabilen razvoj družbe. Relacijska družinska terapija (RDT) je inovativen odgovor na nove izzive. Cikel RDT sestoji iz 12 srečanj z zakonskim družinskim terapevtom, ki po strukturiranem modelu z veliko mero občutka skupaj s klienti išče stik s sistemsko, relacijsko in intrapsihično dinamiko klienta in njegove socialne celice. Inovacija je dokazano učinkovita, znanstveno podprta, na njeni podlagi je nastal program na UL, izšolanih je 200 podiplomskih študentov, ki so ustanovili 25 terapevtskih organizacij po vsej Sloveniji.

Spletna stran: http://theflowr.com/ Spletna stran: http://franciskani.rkc.si/fdi/

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

60

Innovation solves the problem of the society, which has become much more complex than ever. Complexity of roles, like being a parent, partner or colleague, has grown enormously. Relationship troubles, addictions, psychic, physical and sexual abuses, phobias and depression, troubles at school… all present a threat to a stable development of society. SOLUTION: Relational family therapy (RDT) represents an innovative response to the new challenges. RDT series consists of 12 sessions with a marriage and family therapist, who searches for a contact with systematic, relation, and intrapsychic dynamics of the client and his social cells according to the structured model and with a high degree of feeling. Innovation has proved efficient, it is scientifically supported, and on its basis a program at the University of Ljubljana was formed, with 200 post-graduate students being already educated, which established 25 therapeutic organizations throughout Slovenia.

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

61


Storitvene inovacije Service innovation

Storitvene inovacije Service innovation

Inovacije posameznikov, skupin in RR institucij Innovations of individuals, groups or RR institutions

Inovacije posameznikov, skupin in RR institucij Innovations of individuals, groups or RR institutions

Banka turističnih priložnosti Slovenije

Bank of Tourism Potentials in Slovenia

Fotovoltaike na senčnih panelih

Photovoltaic cells on shade panels

ID 63

ID 74

Organizacija: Organization:

Organizacija: Organization:

SI Dizajn, Cvetka Skok, s. p.

Slovenska turistična organizacija

Avtorji inovacije: Authors of innovation:

Avtor inovacije: Author of innovation:

Iztok Skok, Kristijan Halabarec, Tomaž Zupanc

mag. Dejan Križaj

Banka turističnih priložnosti Slovenije (www.BTPS. si) je projekt Slovenske turistične organizacije, Direktorata za turizem in Fakultete za turistične študije – Turistice, ki spodbuja povezovanje idej in možnosti za njihovo uresničitev v slovenskem turističnem okolju. Prek uporabniku prijazne platforme se inovativne turistične zamisli srečujejo s ponudniki znanja, materialnih in finančnih sredstev. BTPS spodbuja kreativnost in nagrajuje inovativnost posameznikov in podjetij, investitorjem nudi nove priložnosti, med mladimi pa spodbuja razvoj znanja na področju turizma. BTPS podeljuje nagrado Sejalec za inovativne uresničene turistične novosti, finančno spodbudo Snovalec najbolj obetavnim neuresničenim turističnim invencijam, spodbuja kreativno mišljenje turistov in mladih v sklopu BTPSizzivov ter nenehno išče nove poti k inovativnemu slovenskemu turizmu.

Bank of Tourism Potentials in Slovenia (www.BTPS. si) is a project of the Slovenian Tourist Board, The Tourism Directorate, and Faculty of Tourism Studies – Turistica, which promotes networking of ideas and their realization opportunities in Slovene tourism environment. Through user friendly platform innovative tourism ideas are meeting with providers of knowledge, material and financial means. BTPS promotes creativity and rewards innovation of individuals and companies, offers new opportunities for investors, and promotes development of knowledge in the field of tourism among young people. BTPS awards the Sower (“Sejalec”) reward for realized innovative tourism innovations, and a financial incentive the Creator (“Snovalec”) to the most promising nonrealized tourism inventions, it promotes creative thinking of tourists and youth in the framework of BTPS challenges, and constantly searches for new ways towards innovative Slovene tourism.

Inovacija so lepljene fotovoltaike na obstoječe ali nove konstrukcije, ki omogočajo senčenje steklenih ali drugih površin. Izkoriščena je obstoječa konstrukcija, stroški so nižji in dobimo nove površine za zajem svetlobe. Senčniki so tudi obrnjeni pravokotno na sonce. Uporabijo se novejše fotovoltaike z nanotehnologijo, ki imajo odličen izkoristek. Precej teh konstrukcij se lahko uravnava kot premični paneli, tako da so ti optimalno nastavljeni v sonce.

Innovation is photovoltaic cells stuck to the existing or new constructions, which enable shading of glass and other surfaces. Advantages: Existing construction is used, costs are lower and new surfaces for capturing the light are obtained. Shades are turned perpendicularly to the sun. Newer photovoltaic cells with nanotechnology and excellent efficiency are used. Many of these constructions can be regulated as movable panels in order for them to be set into the sun optimally.

Spletna stran: http://www.skokdizajn.si/

Spletna stran: http://www.btps.si/

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

62

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

63


Kazalo

Storitvene inovacije Service innovation Inovacije posameznikov, skupin in RR institucij Innovations of individuals, groups or RR institutions

Metoda najboljšega prileganja cestne osi in vzdolžnega profila geodetskim posnetkom

Best fit method of road axis and longitudinal profile to the geodetic shot Inovativne poslovni modeli

ID 158

ID nosilec inovacije

Organizacija: Organization:

21 41 86 133

CGS plus, d. o. o.

Editor, d. o. o. Aleksander Schmidt, s. p. Iskratel, d. o. o., Kranj Svetloba, d. o. o.

154 Vibacom, d. o. o.

naslov inovacije

stran

Editor Studios franšiza spletnih storitev HRM REVIEW – Bilanca človeškega potenciala Inteligentna dostopovna omrežja Energijsko varčni sistemi industrijske razsvetljave REFLECTA InCo gibanje za inovativne preboje

66 67 68 69 70

Avtor inovacije: Author of innovation: Žiga Ramšak

Metoda najboljšega prileganja cestne osi in vzdolžnega profila geodetskim posnetkom je inovativen algoritem, ki omogoča samodejen izris osi na osnovi podanega zaporedja točk. Inovacija je zelo uporabna pri rekonstrukcijah obstoječe cestne infrastrukture oz. kjer potrebujemo podatke o prvotni geometriji osi, ki ne obstajajo več. Skozi zaporedje točk je potrebno konstruirati os, ki se tem točkam kar najbolje prilega. To je zahtevna in dolgotrajna naloga, pri kateri je s prostim očesom težko najti najboljšo rešitev. Metoda najboljšega prileganja nam je v veliko pomoč, saj se na osnovi vhodnih podatkov os izriše v enem koraku, kar pomeni bistvene časovne prihranke v procesu projektiranja. Funkcija je uspešno vgrajena v program Plateia, namenjen načrtovanju cest. Z nekaj dodelave je bila prilagojena tudi za projektiranje rekonstrukcij železnic in kot taka je vgrajena v program Ferrovia za načrtovanju železnic. Funkcija se uporablja in je vgrajena tudi v Autodeskov produkt AutoCAD Civil 3D.

Best fit method of road axis and longitudinal profile to the geodetic shots is an innovative algorithm, which enables automatic scan of axis on the basis of the given sequence of points. Innovation is very useful in reconstructions of existing road infrastructure or where data on original axis geometry, which do not exist anymore, are needed. Through a sequence of points the axis that fits best to these points has to be constructed. It is a complex and lasting task, where the best solution is very hard to find with the naked eye. Bets fit method is of great help as based on data entered the axis is scanned in one step, which brings significant time savings in the designing process. Function is successfully integrated in Plateia road design software. With some after-treatment the function was adjusted also for railway reconstruction designing and been integrated in Ferrovia railway design software. Function is used and integrated in Autodesk AutoCAD Civil 3D product.

Spletna stran: http://www.cgsplus.si/

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

64

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

65


Poslovni modeli Business models

Poslovni modeli Business models

Editor Studios franšiza spletnih storitev

Innovation title: Editor Studios web services franchise

HRM review – Bilanca človeškega potenciala

HRM review – Human resources balance sheet

ID 21

ID 41

Organizacija: Organization:

Organizacija: Organization:

Editor, d. o. o.

Izobraževanje, d.o.o.

Avtor inovacije: Author of innovation:

Avtorji inovacije: Authors of innovation:

Aleksander Schmidt

Tomaž Jug, Kristina Jug, Igor Cej

Editor je na področju izdelave spletnih strani prvi v Sloveniji razvil sistem franšiznega poslovanja, ki nudi prepoznavno blagovno znamko, odlično podporo na vseh področjih poslovanja in sodobne tehnološke rešitve, strankam pa lokalno prisotne strokovnjake, zanesljive spletne rešitve in garancijo varnosti pri sodelovanju. Naš franšizni poslovni model omogoča zelo hitro širitev blagovne znamke, odpiranje novih franšiznih poslovnih enot ter prodor na tuje trge brez velikih finančnih investicij. Editor tako postavlja nove standarde poslovanja na področju spletnih storitev.

Editor was the first company in Slovenia to develop a franchise system in the field of designing and developing websites, offering franchise units a recognized trademark, excellent support in all business areas, state-of-the art technological solutions, while customers benefit from locally present web experts, reliable web solutions and business security guarantee. Our franchise business model allows for a very rapid spread of our trademark, opening new franchise units and penetrating markets abroad without major financial investments. Editor thus sets new business standards in the field of web services.

Krovna družba Editor skrbi za razvoj sodobnih spletnih aplikacij ter centralizirane procese razvoja, trženja, administracije in podpore strankam, tako da se lahko naši franšizerji polno posvetijo svojemu poslu – izdelavi spletnih strani. To omogoča bistveno boljšo stroškovno učinkovitost ter prepoznavnost blagovne znamke.

As the franchisor, Editor takes care of developing stateof-the art web applications and centralized development, marketing, administration and customer support processes, thus allowing its franchisees to concentrate fully on their jobs – designing web pages and providing significantly better cost efficiency and trademark recognition.

Spletna stran: http://www.editorstudios.si/

HRM Review© je spletna aplikacija – kadrovski ekspertni sistem za izboljšanje produktivnosti in medsebojnih odnosov zaposlenih. Poleg tega podjetjem z večjo izkoriščenostjo notranjih resursov in optimiziranjem stroškov omogoča znatne prihranke. NAJPOMEMBNEJŠE PRIDOBITVE • Omogoča doslej najbolj popoln pregled nad izkoristkom človeškega potenciala. • Avtomatsko povečuje toleranco in kvalitetnejše sodelovanje med zaposlenimi. • Omogoča nepristransko ocenjevanje in avtomatski izračun različnih vrst stimulacij. • Zmanjšuje fluktuacijo, bolniške odsotnosti, stroške izobraževanj, mobing … • Omogoča vrsto analiz in evidenc za celotno obdobje zaposlitve posameznika. • Optimalizira notranje potenciale podjetja in zmanjševanje stroškov. • Uporabniki lahko dostopajo do aplikacije preko spleta.

HRM REWIEW© is a web application - Staff expert system to improve productivity and employee relationships. In addition, the application enables significant savings for firms through greater utilization of internal resources and optimizing the cost. MOST IMPORTANT ADVANTAGES • The innovation provides the most complete overview so far of

the realization of human potential. • It automatically increases tolerance and fosters a better cooperation among employees. • It enables impartial assessment and automatic calculation of different kinds of performance allowance. • It decreases staff fluctuation, sick leaves, education expenses, mobbing… • It can provide various analyses and records for the entire period of employment of an individual employee. • It optimizes internal company potential and reduces costs. • Users can access the application online.

Spletna stran: http://www.hrm-review.si/

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

66

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

67


Poslovni modeli Business models

Inteligentna dostopovna omrežja

Intelligent access networks

Energijsko varčni sistemi industrijske razsvetljave REFLECTA

Poslovni modeli Business models

Energy-saving industrial lighting systems REFLECTA

ID 86

ID 133

Organizacija: Organization:

Organizacija: Organization:

Iskratel, d. o. o., Kranj

Svetloba, d. o. o.

Avtorja inovacije: Authors of innovation:

Avtorji inovacije: Authors of innovation:

Hine Alex Vrtačnik, mag. Aljoša Huber

Simon Čimžar, Tomo Bogataj, Staša Ilić, Mladen Antešević, Ignac Zupan

Potrebe po prilagajanju in uvajanju inovativnih storitev narekujejo spremembe tako v poslovnih modelih (dogovori med operaterji omrežij in ponudniki storitev) kot spremembe v zasnovi arhitekture omrežij, omrežnih elementih in njihovih funkcijah. Slabost obstoječih omrežij temelji na njihovi centralizaciji in dejstvu, da se omrežni elementi ukvarjajo s transportom prometnih tokov, in ne z uporabnikom in njegovimi storitvami. Diferenciacije in posledično različnega obravnavanja posameznih storitev v uporabniškem toku pri tem ni. Inteligentna dostopovna arhitektura kot nov pristop h gradnji omrežij ponuja decentralizirano (porazdeljeno) omrežno inteligenco, ki se zaveda uporabnika in uporabniških tokov že na prvi točki dostopa v omrežje. To načelo posredno omogoča zagotavljanje visoke kakovosti uporabniške izkušnje (različna obravnava aplikacij v toku na podlagi SLA), ki postaja prednostni cilj ponudnikov storitev, vsebin in aplikacij v sodelovanju s ponudniki omrežij in dostopa.

The need to adapt and introduce innovative services requires a change of business models (agreements between network operators and service providers) as well as a change in network architecture design, network elements and their functions. The weakness of present networks lies in their centralization and the fact that network elements deal with the transport of traffic flow instead of the user and his services. There is thus no differentiation and consequently no different handling of individual services in the user stream. Intelligent access architecture as a new approach to network design offers a decentralized (divided) network intelligence that is aware of the user and user streams already at the first point of network access. This principle indirectly guarantees a high quality of user experience (different handling of applications within the stream based on the SLA), which is becoming a priority goal of service providers, content and applications in cooperation with network and access providers.

Podjetja, kot so Toyota, Peugeot, Citroën, Geberit, Alples, Fructal, Litostroj, SIP in Duropack, z našim poslovnim modelom REFLECTA prihranijo nad 50 % energije za industrijsko razsvetljavo in imajo občutno izboljšano osvetlitev, ki dolgoročno ne degradira, v Henklu npr. kar za 500 %. Pri tem znatno znižamo stroške vzdrževanja in rešimo vse probleme industrijske razsvetljave, saj so naši lastni sistemi razsvetljave dolgoročno vzdržljivi v najtežjih industrijskih pogojih (ekstremne temperature, prah, vlaga, agresivne kemikalije). Poslovni model je edinstven zaradi koncepta »vse na enem mestu«. Najprej izdelamo brezplačno projektno analizo, s katero izračunamo prihranke električne energije, vzdrževanja in CO2 ter povračilno dobo investicije (2–3 leta). Izvedemo tudi zamenjavo razsvetljave (z do 70 % nižjimi stroški) in pomagamo pri pridobivanju sredstev za investicijo (»plačuj s prihranki«).

By using our business model companies such as Toyota, Peugeot, Citroën, Geberit, Alples, Fructal, Litostroj, SIP and Duropack save up to 50 % of energy for industrial lighting and have a significantly improved lighting that does not degrade in the long run; in Henkel, for example, lighting has improved by 500 %. It also significantly decreases maintenance costs and solves all industrial lighting problems, since our own lighting systems have long durability even in the hardest industrial conditions (extreme temperatures, dust, moisture, aggressive chemicals). Our business model is unique because it uses the "one stop shop" concept. First we make a project analysis free of charge, using which we calculate energy savings, savings in maintenance costs and reduction of CO2 as well as the return period of the investment (2–3 years). We can also change the existing lighting (resulting in up to 70 % lower costs) and help our clients acquire investment funds ("pay as you save").

Spletna stran: http://www.svetloba.eu/

Spletna stran: http://www.iskratel.com/si/Pages/ index.aspx

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

68

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

69


Poslovni modeli Business models

InCo gibanje za inovativne preboje

InCo movement for innovative breakthroughs

Z uveljavitvijo inovativnosti kot ključnega vzvoda ustarjanja dodane vrednosti so se začele pojavljati vidne spremembe v načinu oblikovanja organizacij, v načinu vodenja, povezovanja, delovanja. Sodelovanje se preliva v soustvarjanje, organizacije se odpirajo navzven v odprte prostore inoviranja, brišejo se meje med naročniki in izvajalci. Motiv postaja dodana vrednost v dobro širše skupnosti in vseh, ki jo sestavljajo. Skozi izkušnje novih razmerij se počasi oblikujejo modeli, postopki in vsebine, ki vodijo v trajnostni razvoj in pravičnejšo porazdelitev blaginje. Kot odziv na klic novih načinov delovanja in ustvarjanja ter potrebo podjetij in posameznikov po razumevanju novih razmerij in njihovi aktivni vlogi v procesu transformacije je nastalo tudi InCo gibanje. Sestavljajo ga člani (aktivni posamezniki), partnerji (podjetja, ki soustvarjajo vsebine), somišljeniki, ki ustvarjajo kritično maso misli in spreminjajo zavest prostora. Koordinator gibanja je Vibacom, ki se, tako kot vsi ostali akterji, znajde v različnih vlogah: kot naročnik in kot izvajalec.

With the establishment of innovation as the key lever in creating added value there have been visible changes in the way organizations are formed, managed, connected and run. Cooperation gradually becomes co-creation, organizations open outwards into open spaces of innovation, the boundaries between customers and contractors are blurred. Added value for the benefit of a larger community and all those that are part of it becomes the main motivation. Through experiences of new relationships models, procedures and contents are gradually formed that lead to sustainable development and fairer welfare distribution. The InCo movement was born in response to the need for new ways of working and creating as well as the need of companies and individuals to understand new relationships and their active part in the process of transformation. It comprises members (active individuals), partners (companies that co-create content), and the likeminded that create a critical mass of thought and change the local consciousness. The movement coordinator is Vibacom, which, just like all other participants, plays different roles: both as a customer and as a contractor.

Seznam prijavljenih inovacij

ID 154 Organizacija: Organization: Vibacom, d. o. o.

Avtorji inovacije: Authors of innovation:

Violeta Bulc, Estera Lah, Mojca Štepic, Barbara Ogrinc, skupaj s partnerji in člani InCo gibanja

Spletna stran: http://www.incogibanje.si/

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

70

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

71


Seznam prijavljenih inovacij List of applied innovations

Proizvodne inovacije Production innovations

Seznam prijavljenih inovacij List of applied innovations

ID Podjetje 3 Šuhel Boštjan, s.p.

ID Podjetje

Avtorji inovacije

Naslov inovacije

75 TAB Systems, d.d.

Tomaž Bergant, Davor Varga, Branko Gošev

Smarti Felix

11 GEA ROBOTICS, d.o.o.

David Kocjančič

Naprava za upravljanje hišnih elektronskih aparatov

77 MojDih, d.o.o.

Matevž Leskovšek,Rok Čančer

USB senzor dihanja

David Kocjančič

Stroj za avtomatsko izdelavo in strežbo sladoleda

78 ELAN SKUPINA, d.o.o.

Vinko Avguštin, Matej Božičnik

Razstavljiva turna smuča

13 Argas d.o.o.

Jože Stopar

Avtomatsko-ročni gasilni sistem

79 Inovator posameznik

Aljaž Šukljan

Vratna kljuka z vgrajenimi Led diodami

14 Inovatorka posameznica

Anita Kovač Kralj

Antikorozijski premazi s heksaminom

81 Izoelektro, d.o.o.

Marjan Hrastnik, Jože Hrastnik

Kapacitivni podporni kompozitni izolator

82 Institut Jožef stefan

Matjaž Gams, Jana Krivec, Matej Ožek, Peter Holozan, Simon Rozman, Sergej Eržen, Boštjan Sodja, Dejan Jovanovič, Gašper Pintarič, Andrej Planina

Univerzalni vmesnik inteligentnega doma - UVID

83 G-1, d.o.o.

Simon Štrancar, Ante Moscatelli, Nedeljko Tkalec, Dejan Hočevar

Elektronski uplinjevalnik

84 Tovarna izumov Atena, d.o.o.

Damijan Ružič

Napredni ekološki pogonski sistemi (NEPS)

15 Inovator posameznik

Sašo turk

Trdni predprostor za počitniške prikolice

16 Inovator posameznik

Tomaz Andolsek

Novi Stirlingov motor

17 ART-LEG, d.o.o.

Zmago Vidrih

ART-LEG Sport Knee

19 Inovator posameznik

Žiga Volk

Fleksibilna modularna polica

20 SC PATENT, d.o.o.

Zmago Vidrih

Mehansko varovalo motornega vozila proti kraji

22 Inovatorka posameznica

Erika Drobnič

Otroška posteljica

23 Inovatorka posameznica

Erika Drobnič

Otroška zibelka

24 Inovator posameznik

Darko Horvat

Stojalo za obešanje perila

26 Inovator posameznik

Dušan Caf, Tomaž Čerin, Matjaž Vršič, Vesna Srnko

GAJA moduli

27 Frank proizvodnja strojev Valter Frank, s.p.

Andrej Frank, Damjan Valenčič

28 Šuhel Boštjan, s.p. 29 Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

87 Inovator posameznik

matej miklavec

RotaLux

88 Skupina inovatorjev

Andrej Pečjak, Nejc Šter, Miro Zorič, Vando Arsov

Predelava vozil na električni pogon , uporaba LiPo tehnologije in solarna mobilnost

Jaka 30 - gorilnik na pelete

90 ARTBIT Hiša INformacijskih Tefnologij, d.o.o.

Sandi Vatovani

Mobile touch guider - zaščitna označena folija

Boštjan Šuhel

Vega mini

91 Euroinox, Bogomir Žagar s.p.

Primož Žagar

Ročni stroj za rezanje zelja

Bernik Rajko, Marko Greščak, Aleš Zver, Filip Vučaj

ECOBRENA

32 4 Vivus, d.o.o.

Maks Vrečko

Flaška

33 Inovator posameznik

Jože Cvetko

Perlator plus

34 AX elektronika, d.o.o.

Bojan Kovač

Brezžično krmiljenje javne razsvetljave

35 Inovator posameznik

Blaž Dobre

Integrirana hiša

36 Inovator posameznik

Jernej Dolinar

Dozirna naprava za doziranje zobne paste

37 Inovator posameznik

Tomaž Pevc

Podvodna svetilka za potapljače

38 Inovator posameznik

Silvester Koprivnikar

Vodna celica

39 Inovator posameznik

Tomaž Grom

Projekt Jadrnica - dvokraka gibljiva kobilica

40 Inovator posameznik

Tomaž Grom

Projekt Jadrnica - bočni stabilizator nagiba

42 Fonaterm, d.o.o.

Andrej Kupčič, Dušan Grabnar, Matjaž Aberšek, Marko Kastelic

Fonaterm granular

43 Algit, d.o.o.

Tomaž Kristan, Tomaž Nevenka, Vidl Ogris

Pakiranje z evolucijsko umetno inteligenco

45 LAMA AVTOMATIZACIJA, d.o.o.

94 Skupina inovatorjev

Branko Čulig, Janko Štifter

Bidon za pohodne palice

97 ATech elektronika, d.o.o.

Vojko Blažič, Gregor Andrejašič

CELERIS

98 ATech elektronika, d.o.o.

Vojko Blažič, Gregor Andrejašič

CELERIS

99 Inovatorka posameznica

Tina Golobič

Bawang

101 Inovator posameznik

Konrad Ajster

Dvokolo z fluidnim hidravličnem prenosom moči

102 HIPOT-RR d.o.o., HYB d.o.o., Institut Jožef Stefan

Darko Belavič, Marina Santo Zarnik in Mitja Jerlah (vsi HIPOT-RR d.o.o.), Marko Hrovat, Janez Holc, Kostja Makarovič, Marija Kosec (vsi Institut Jožef Stefan), Marko Pavlin, Sandi Kocjan, Alojz Simončič, Marjan Hodnik, Dušan Plut (vsi HYB, d.o.o.)

Nova generacija keramičnih senzorjev tlaka

103 Inovatorka posameznica

Nataša Kovač

Origami zložljiva steklenica za vodo

104 Inovatorka posameznica

Nataša Kovač

Luknjač za francoske gumbe

105 NIVO Gradnje in ekologija, d.d.

Rok Jesenek, Bojan Jelen

Trgalec vreč komunalnega odpada

Bosiljko Petrovič, Sergej Škorja, Franci Volarič Avtomatski dopolnjevalec ingotov

106 Tovarna izumov Atena, d.o.o.

Damijan Ružič

Antikavitacijski propeler

46 Inovator posameznik

Bogdan Traven

Premična kuhinja

107 Tovarna izumov Atena, d.o.o.

Damijan Ružič

Serija vadbenih pripomočkov za Systemo

50 LOGING, d.o.o. Novo mesto

Franc Lavric

Energestsko ucinkovita kombinirana LOW E streha za sportne in industrijske objekte

108 ALTENG

Refik Fočić / Jana Škoda

Vzgonski motor - turbina - črpalka

110 Inovator posameznik

Aljaž Šukljan

Smerokazi za kolesarje in ostale udeležence v prometu

111 Skupina inovatorjev

Dušan Caf, Tomaž Čerin, Matjaž Vršič, Vesna Srnko

Ogrevanje s pomočjo vode

112 ENSTROJ Sušnik Roman, s.p.

Roman Sušnik

Energetsko učinkovit ektromotor EMRAX

113 Iskratel, d.o.o.

Gregor Smolej, Uroš Habič, David Cugelj, Mitja Laharnar

Modularni modem za optična omrežja Innbox F20 in Innbox F60

52 BioSistemika, raziskave in razvoj, d.o.o.

Klemen Zupančič, Maja Ravnikar, Mateja Urlep, Kristina Gruden, Špela Baebler, Miomir Knežević, Matjaž Hren

Ekspertni sistem za molekularno diagnostiko

51 ETI Elektroelement, d.d.

Helena Razpotnik, Ivan Lavrač (oba ETI Elektroelement d.d., Izlake), Janez Holc, Danjela Kuščer Hrovatin, Marija Kosec (vsi Institut Jožef Stefan)

Okolju prijazna izdelava gliničnega porcelana z uporabo tehnoloških odpadkov

53 Maremico, d.o.o.

Emil Marinšek, Valentin Marinšek

Modularni vzglavnik Leticia

55 Domel, d.d.

Boris Benedičič, Bojan Krmelj, Milan Vizjak, Romana Kavčič

3 fazni kompaktni elektronsko komutirani motorji za baterijska vrtna orodja

Uroš Koblar, Miha Kržišnik, Ljubo Korelc, Jaka Mohorič

Motor za razprševanje vode - Atomizer

139 Inovator posameznik

Cvijan Maleš

Brezstopenjski menjalnik

57 UTS Zdravko Žalar, s.p., Urban Pfeifer in partnerji

Urban Pfeifer, Mitja Felicijan

Illuminate - Sesitem za reguliranje JV

121 IKU, podjetje za razvoj novih rešitev, d.o.o.

Domen Rajšelj

Didaktični procesni modul

59 MATA SISTEM, Irena Osolnik sp.

Zlatko Plešnik

Ledeni plezalni stolp

117 NIVO Gradnje in ekologija, d.d.

Rok Jesenek, Uroš Vrhovšek, Bojan Jelen

Biološka čistilna naprava BIOMATIC (RBC tehnologija)

Borut Fabjan, Anže Cesar, Matjaž Horvat, Jan Gnezda, Marko Pipan, Nil Gradišnik, Tadej Gregorčič, Tomaž Štolfa

Vox.io

Aleš Buršič

Solar LED hišna številka

161 Marand, d.o.o. 61 Inovator posameznik

72

Naslov inovacije Vega multi

12 GEA ROBOTICS, d.o.o.

56 Domel, d.d.

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

Avtorji inovacije Boštjan Šuhel, Živa Šuhel

62 IDenticus Slovenija, d.o.o.

Rastko Čop

MemJet CP60 tiskalnik

64 Obelisk, d.o.o.

Darko Bodnaruk, Klemen Peternel, Urban Sedlar

Namizni telefon Touch-to-Communicate

65 Univerza v Ljubljani Fakulteta za farmacijo

Bojana Mirković, Miha Renko, Samo Turk, Nitroksolin in njegovi derivati kot inhibitorji katepsina Izidor Sosič, Zala Jevnikar, Nataša Obermajer, B Dušan Turk, Stanislav Gobec, Janko Kos

66 Zasebni zobozdravnik Milan Divjak

Milan Divjak

Ultrabaktericidni implantat

67 Primat, d.d. tovarna kovinske opreme

Aleksander Mesarič - univ.dipl.ing, Damjan Ribič - univ.dipl.ing.

BANKOMATNE BLAGAJNE - konstrukcija odporna proti eksplozijam plina v njihovi notranjosti CEN L EXG in CEN 1 EXG

68 Primat, d.d. tovarna kovinske opreme

Aleksander Mesarič - univ.dipl.ing, Damjan Ribič - univ.dipl.ing.

Nova konstrukcija bankomatne blagajne CEN L in CEN 1

69 Primat, d.d. tovarna kovinske opreme

Aleksander Mesarič - univ.dipl.ing; Damjan Ribič - univ.dipl.ing.

Nova konstrukcija blagajn STARPRIM 3/N in 4/N

70 Inovator posameznik

Peter Tomc

Nočna omarica

72 TEVEL, d.o.o.

Matjaž Javoršek, Dejan Vincek

Lastnovarni napajalni sistem NSB-xxx-ia

73 SI Dizajn Iztok Skok s.p.

Iztok Skok

Garaža za kolo

115 Inovator posameznik

Milan Kolar

WATREK

116 Noj, d.o.o. Vnanje Gorice

Noj, d.o.o. Vnanje Gorice ter Sergio Gobbo

Otroška šahovska garnitura

118 Infinitus, d.o.o.

Andraž Ogorevc

Imotion HELP

120 Ostrivec, d.o.o.

Drago Čendak

Hitri prenosni ostrivec verižnih žag

123 MM Partner, d.o.o.

Marko Čenčur

Hišna stikala Anigmo

127 Ostrivec, d.o.o.

Drago Čendak

4 -krivuljni batni hidro motor z velikim hodom in aksialnim delovanjem

128 KRKA, d.d., Novo mesto

Vesna Krošelj, Miha Vrbinc, Jožica Guštin in Veronika Štangelj

Orodisperzibilne farmacevtske oblike

129 NIKO, d.d.

dr.Janez Benedičič, Simon Potočnik, Luka Sedej, dr.Roman Žavbi

Caretta - stroj za nanašanje hidroizolacijskih premazov

130 Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Bojan Bučar, Dominika Gornik Bučar, Bojan Gospodarič, Miran Merhar, Drago Vidic

Računalniško vodena mobilna platforma za obdelovalne agregate

131 Inovator posameznik

Bruno Tekavec

Ročna ura z daljnogledom

132 Univerza v Ljubljani Fakulteta za strojništvo

Franci Pušavec, Janez Kopač

SusCryMac - sistem kriogenega odrezavanja kot trajnostna alternativa konvencionalnim odrezovalnim procesom

134 Inovator posameznik

Matej Miklavec

p3djuicer

135 Skupina inovatorjev

Borut Fonda, Nejc Šarabon

Opora za sočasno spreminjanje vzdolžne lege in nagiba kolesarskega sedeža

136 Skupina inovatorjev

Dušan Caf, Tomaž Čerin, Matjaž Vršič, Vesna Srnko

Gasilska mina

137 Inovator posameznik

Samuel Majcen

Napenjalnik vrvi

138 Inovator posameznik

Peter Jare

Ležaj na principu magnetnega lebdenjaeksperimentalni sestav in učilo

Proizvodne inovacije Production innovations

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

73


Seznam prijavljenih inovacij List of applied innovations

Proizvodne inovacije Production innovations

Storitvene inovacije Service innovations

Seznam prijavljenih inovacij List of applied innovations

Avtorji inovacije

Naslov inovacije

ID Podjetje

Avtorji inovacije

Naslov inovacije

140 AudioLogs, Milenko Glavica s.p.

ID Podjetje

Milenko Glavica in Janez Škrlec

Inteligentni multifunkcijski vmesnik

63 Slovenska turistična organizacija

mag. Dejan Križaj

Banka turističnih priložnosti Slovenije

141 Skupina inovatorjev

Kristijan Halabarec, Iztok Skok, Žiga Jamnišek, Tomaž Zupanc

Transportna prikolica za kolo!

142 SI Dizajn Iztok Skok s.p.

Iztok Skok

Mobilna Hiška

143 ResEvo, raziskave in razvoj, d.o.o.

Tomaž Bergant, Klemen Kovačič, Partner: SCEPTER, d.o.o. (direktor g. Milan Zajc)

ResEvo.Top - planiranje proizvodnje, ki temelji na principih TOC (Theory Of Constraints)

144 ResEvo, raziskave in razvoj, d.o.o.

Tomaž Bergant, Klemen Kovačič

Programska oprema ResEvo.ARROW , namenjena podpori poslovnemu odločanju

74

BAHET KOURAJŠI

Elektronsko naročanje patentov

Iztok Skok, Kristijan Halabarec, Tomaž Zupanc

Fotovoltaike na senčnih panelih

76 Novatel, d.o.o. / GNV, d.o.o.

Jože Repas, Ivan Jezernik, Jernej Kenda, Janko Turnšek

ASK - A-Alarm / S-SMS / K-Konferenca

80 Mandatela, d.o.o.

Kristijan Sedlak

Spletni servis TheyOweMe (DolgUjejoMi)

85 Mandatela, d.o.o.

Kristijan Sedlak

Spletno-mobilni servis BondyCap (Povezovalec)

89 ARTBIT, Hiša Informacijskih Tehnologij, d.o.o.

Sandi VATOVANI

Mobile touch guider

92 Acroni, d.o.o.

Zdravko Smolej, Blaže Banko, Roman Robič (Acroni, d.o.o.), Boris Horvat (Telem, d.o.o.)

Avtomatski žerjav v skladišču paketov plošč v Vroči valjarni

Peter Nemček, Mitja Bizjak, Gregor Černe, Zoran Marinšek, Marko Svetina

KIBERnet - Virtualna elektrarna

93 Acroni, d.o.o

Razvojno-tehnološko-proizvodni tim za orodna jekla

Tehnološki postopek izdelave plošč iz kontinuirno ulitih orodnih jekel za preoblikovanje plastike

145 Boštjan PAVLIČ, s.p.

Boštjan Pavlič

Pohodna talna ura

149 Inovator posameznik

Nejc Oder

Termoerlektricni generator

150 Studio za humane tehnologije, Matjaž Trontelj s.p.

Matjaž Trontelj

Interconnected - platforma za upravljanje informacij in sodelovanja v podjetjih

151 Inovator posameznik

Pavel Pori

Stenska embalaža mil, šamponov in ostalih izdelkov za osebno higieno

152 Tri-pis, d.o.o.

Jaka Benedik

PowerArtCello

162 Geodetska družba, d.o.o.

Aleš Kranjc, Matevž Lenarčič, Andrej Bilc in sodelavci

Navigacijski sistem za ultralahka letala z integriranim vodenjem kamere

95 Ergomedic, d.o.o.

Andreas Paušner

157 Hyb, d.o.o.

mag. Marko Pavlin, Janez Gramc, Alojz Simončič, Bernd Beck

Brezžični prenos signala invazivno merjenega krvnega tlaka pacienta v klinični negi

Razvoj, proizvodnja in trženje visokokvalitetne medicinske postelje za intenzivno nego in rehabilitacijo

96 Acroni, d.o.o.

dr. Roman Kunič, Marko Rozman, Janez Potočnik, Valentina Oprčkal

Ekološki osnovni bitumenski premaz IBITOL EKO

Jure Bernetič, Gorazd Kosec, Iztok Tomažič, Marjan Kunšič, Erika Bricelj, Slavko Kanalec (vsi Acroni d.o.o.), Slavko Ažman, Borut Kosec (Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta), Zijah Burzić (Vojnotehnički institut Beograd), Borivoje Veljanovski (Jugoimport - SDPR), Miroslav Đorđev

Razvoj oklepne pločevine nove generacije PROTAC

155 FRAGMAT TIM, d.d.

100 Produkcijska skupina PNV Group

Aleš Benko, Marjan Peterka

PNV SMailer

109 Biomedica, d.o.o.

Miran Košir

156 Inovator posameznik

Franc Krmelj

Protizdrsna naprava za obuvala

165 Biomed, d.o.o., Iskratel, d.o.o., ResEvo, d.o.o., IJS

Igor B. Mekjavic (IJS), Klemen Omahen (Iskratel ,d.o.o.), Daniela Zavec Pavlinic (Biomed, d.o.o.) in Tomaz Bergant (ResEvo, d.o.o.)

INFOTAINMENT PORTAL

166 Biomed, d.o.o.

Igor B. Mekjavic (IJS), Daniela Zavec Pavlinic (Biomed, d.o.o.)

Naprava za vrednotenje toplotnega udobja

167 INODIS, d.o.o.

Matej Zupančič

Žepasti fascikel

173 Ostrivec, d.o.o.

Drago Čendak

Visokotlačni zobničasti mehanizmi

171 PAVAN EKOLOGIJA, d.o.o.

Ivan Pavinčič

Učinkoviti separator olj, maščob in trdnih snovi iz odpadnih vod

124 INEA, d.o.o.

114 OS, Inštitut za osebno rast in OS, Inštitut za osebno rast in sinergijo sinergijo

Rdeča Kapica Rent-a-Friend

122 CREATOOR, d.o.o.

Tomaž Korelc

QULINARICA.COM

125 Alojz Čarman

Alojz Čarman

Sanacija puščanja odtočnih cevi brez razkopavanja

172 PAVAN EKOLOGIJA, d.o.o.

Ivan Pavinčič

Prožni lamelni koalescer

126 XLAB, d.o.o.

XLAB, d.o.o.

PHOV (Photo Field Of View)

174 BioSistemika, raziskave in razvoj, d.o.o.

Klemen Zupančič, Maja Ravnikar, Mateja Urlep, Kristina Gruden, Špela Baebler, Miomir Knežević, Matjaž Hren

Ekspertni sistem za molekularno diagnostiko

146 Insol, d.o.o.

Marko Likon, Franc Černec, Franc Švegl

Hidrofobni absorbent za čiščenje vodnih površin ter postopek njegove izdelave - WOCA

175 PAVAN EKOLOGIJA, d.o.o.

Ivan Pavinčič

Učinkoviti zbiralni separator olj, maščob in trdnih delcev iz vode manjše kapacitete

147 DiaGenomi, d.o.o.

Klemen Španinger, Rok Košir, Alja Videtič Paska, Borut Čeh, Maritha Kotze

TCGS – Telehealth Cardio Gene Scan

176 Studio PI, projektiranje in inženiring, d.o.o.

Janez Luzar; Gorazd Jernejc

Svetila PI z integriranim LED napajalnikom

148 Matevž Bregar s.p. servisiranje plovil

Matevž Bregar, Marko Krajner

SOS ALL INCLUSIVE Vse storitve povezane z navtiko

177 Inovator posameznik

Marjan Bergant

Pripomoček za ročno čiščenje rež med tlakovci

158 CGS plus, d.o.o.

Žiga Ramšak

Metoda najboljšega prileganja cestne osi in vzdolžnega profila geodetskim posnetkom

179 INLES PROIZVODNJA, TRŽENJE IN INŽENIRING, d.d.

Izumitelji: Inles d.d.; g. Dušan Urh; Hr. Josef Ertl

Okno GLASLINE

159 LOTRIČ, laboratorij za meroslovje, d.o.o.

Niko Čemažar, Janez Bajželj, Klemen Čufar, Primož Hafner, Urška Habjan, Klemen Bohinc

Kalibracija volumetričnih naprav

181 SIVEC, d.o.o.

Stanislav Sivec

SiPark, Slovenski park

160 LOTRIČ, laboratorij za , d.o.o.

Tatjana Lavtar Hašič, Primož Hafner, Niko Čemažar, Klemen Čufar, Nataša Gartnar, Jernej Hafner, Tadej Debelak

Etalon za kalibracijo tračnih in togih meril - Trames 4000

163 Marand, d.o.o.

Borut Fabjan, Anže Cesar, Nil Gradišnik, Tomaž Štolfa

Billy

164 CGS plus, d.o.o.

Alenka Šajn Slak, Rok Kršmanc, Samo Čarman ter ostali sodelavci na CGS plus, d.o.o.

Linijska napoved meteorološkega stanja cestišča (Napoved 2D)

169 Intelius, d.o.o.

Davorin Gabrovec, Matjaž Lipuš, Vlada Petrović, Gašper Vidovič, Jure Čuhalev

Flowr

182 Inovator posameznik

Ivan Gregorič

Večnamenski kmetijski samohodni stroj

183 Inovator posameznik

Ivan Gregorič

Večnamenski kmetijski samohodni stroj

185 Franci Koren, s.p.

Franci Koren

Igram znam, igra poštevanke

186 Tenvip, d.o.o.

Dominik Nemec

Obeski za ključe za promocijske namene

187 Skupina inovatorjev

Srečo Vengar, dipl. ing. elekt., Igor Burduja dipl. ing. rač., Eva Vengar, dipl. oec.

InetLabel - spletna programska rešitev za kodirano označevanje izdelkov in embalaže

188 Univerza v Mariboru

Jelka Geršak

Inteligentna funkcionalna oblačila za zagotavljanje višje stopnje varnosti človeka

190 ZUPY SPORT, ZUPAN BRANKO S.P.

Branko Zupan

ZUPY GYM, Multifunkcionalni modularno - montažni športni objekt

191 Inovator posameznik

Drago Ivan Kaplja

Ekspres higiena

ID Podjetje

170 M2G.SI, Gregor Mahnič s.p.

Gregor Mahnič, Gašper Mahnič

PLUG&WORK virtu

178 Spisek, d.o.o.

Matjaž Robinšak in Tomaž Savodnik, (oba Valicon d.o.o.), Boštjan Klajnščak (Spisek d.o.o.)

IKT KLUB

184 3R.TIM, d.o.o.

Dejan Reichmann

Hydra@HandsFree - sistem za vnos podatkov in krmiljenje aplikacije z uporabo 1D in 2D kod

Avtorji inovacije

Naslov inovacije

4 XLAB, d.o.o.

XLAB, d.o.o.

ISL Groop

Avtorji inovacije

Naslov inovacije

7 Frančiškanski družinski inštitut

prof. dr. Christian Gostečnik

Relacijska družinska terapija

1 Housing Co., d.o.o.

Gregor Jemec

Novi model IT izobraževanja "No limIT training"

Dino Ivan Tot

1nadan.si

2 ISOTECH, Marko Jelovčan s.p.

Marko Jelovčan, Tomaž Brezar

Nabavno prodajni spletni portal TECH-MARKET.EU

25 MEDIA LAB, d.o.o.

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

71 TERRAMAR, d.o.o. 74 SI Dizajn Iztok Skok, s.p.

ID Podjetje

Storitvene inovacije Service innovations

31 Artmedia Gregor Humar, s.p. Gregor Humar

Portal www.ustvarjalen.si

21 EDITOR, d.o.o.

Tomaž Jug, Kristina Jug, Igor Cej

Editor Studios - franšiza spletnih storitev

44 Inštitut BION, d.o.o., Ljubljana

prof. dr. Igor Jerman

INFOPATIJA, zdravilska metoda v sklopu ZC Medina

41 Aleksander Schmidt, s.p.

Aleksander Schmidt

HRM REVIEW - Bilanca človeškega potenciala

54 MOBILA d.o.o.

PRUDIČ Uroš, PLESNIČAR Boris, KANDUČ Luka

Sistem MOVNSA - Mobilno obveščanje voznikov o vožnji po nasprotni strani avtoceste

86 Iskratel, d.o.o., Kranj

Simon Čimžar, Tomo Bogataj, Staša Ilić, Mladen Antešević, Ignac Zupan

Inteligentna dostopovna omrežja

168 Marand, d.o.o.

Borut Fabjan, Igor Horvat, Marko Pipan, Aleš Černe, Tomaž Štolfa

Think!SCE - Spletno okolje za hiter razvoj storitev interaktivnih glasovnih odzivnikov

133 Svetloba, d.o.o.

Hine Alex Vrtačnik, mag. Aljoša Huber

Energijsko varčni sistemi industrijske razsvetljave REFLECTA

153 PrlekBrain

Tomaž Ščavničar, Blaž Germšek, David Belovič

Smart Option

154 Vibacom, d.o.o.

Violeta Bulc, Estera Lah, Mojca Štepic, Barbara Ogrinc, skupaj s partnerji in člani InCo gibanja

InCo gibanje - gibanje za inovativne preboje

58 DOBA Fakulteta Maribor

Dina Potočnik, Bogdan Škof, Mateja Geder

Izvajanje on-line informativnega dne

180 MEGALOGOS, d.o.o.

Uroš Slemenik

AMEBASPOT

60 Domel, d.d.

Peter Čadež, Beno Kemperle, Janez Eržen, Martin Tolar

Zalivanje osnovne statorske izolacije s termoplasti

189 3R.TIM, d.o.o.

Dejan Reichmann in sodelavci

Sistem za trženje in hitro implementacijo iT rešitve za podporo logistiki: Hydra@Warehouse System

Poslovni modeli Business models

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

75


Poslovni modeli Business models

/ Portal za inovativne www.imamidejo.si

5. SLOVENSKI FORUM INOVACIJ

79


Darja Radić, Igor Plestenjak, Irena Meterc, prof. dr. Matjaž B. Jurič, Ana Mrzlikar


Japti Katalog 2010  

Japti Katalog 2010

Japti Katalog 2010  

Japti Katalog 2010

Advertisement