Page 1

Recull d'activitats d'Expressió Escrita

Seminari de Cap d'estudis de Primària Curs 2009-10


FITXA D'experiències en EXPRESSIÓ ESCRITA Escola: LES MÈLIES (Vilafant) Cicle: Educació Infantil Tipologia de text: El nom propi a P3 Característiques: El nom propi del nen serveix com a referència per iniciar el procés d’aprenentatge de les lletres de manera significativa.

Objectiu/s: -

Reconeixer el seu nom escrit. Reconèixer la primera lletra del seu nom. Reconèixer el nom d’alguns companys/es. Escriure el seu nom.

Continguts:

Descripció de l'activitat

-

Reconeixement del nom propi. Reconeixement de la primera lletra del seu nom. Reconeixement del nom d’alguns companys. Percepció de l’alineació horitzontal i de l’orientació d’esquerra a dreta de l’escriptura. Escriptura del propi nom.

Capacitats: -

-

Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació tot adonant-se de les seves possibilitats. Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres. Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

Desenvolupament activitat: ( seqüenciació de les accions) -

-

-

Rotulació del nom propi al penjador, a la taula, a la carpeta persona... (com a mínim durant el primer i el segon trimestre aniran acompanyats de la foto) Racó del bon dia: passar llista amb els cartonets amb nom i foto. Llistat d’alumnes: identificació del que serà cada dia el maquinista. Activitats concretes i treball sobre paper: 1-Presentar individualment cada inicial dels nens de la classe. 2-Aprendre el traç de la lletra presentada. 3-Relació de la lletra inicial amb la foto del nen/a. 4-Darrera cada fitxa cada nen/a escriu el seu nom a la seva manera. A partir del tercer trimestre es crea la figura del repartidor de llibres i amb l’ajuda de la mestra a de reconèixer el nom dels seus companys escrit sobre el llibre. Jocs diversos amb lletres magnètiques, amb les pissarres, amb plastilina... per treballar sobretot les inicials dels noms.


Metodologia: L’activitat es realitza en gran grup o en petit grup, depenent de la disponibilitat del dia. S’intenta que sobretot, quan l´activitat és sobre paper i es fa treball de traç, sigui amb mig grup. L’activitat de passar llista és individual i cada dia la fa un nen/a diferent. Incidir sobretot en la manera d’agafar el llapis.

Recursos Materials: -

Joc de lletres magnètiques Plastilina Pissarres Abecedari amb lletra de pal Rètols amb els noms i fotos dels nens Llistats Fotocòpies de les fitxes amb les inicials Llapis triplus gruixuts Retoladors

Humans: -

Mestra de l’aula TEI Mestra EE

Temporització: durant tot el curs Criteris d'avaluació: què avaluarem i com (eines) - Observar si el nen/a és capaç de trobar el seu nom: al penjador, a la taula, al racó del bon dia, a la llista de l’aula... - Observar si reconeix entre d’altres, la inicial del seu nom. - Comprovar si sap quins altres nens de la classe tenen la mateixa inicial que ell. - Observar en diferents activitats si reconeix noms d’altres nens. - Comprovar en el treball diari l’evolució de l’escriptura del propi nom (direccionalitat, ordre de les lletres, nombre de lletres...)

Observacions: Els alumnes que ho necessiten se’ls ajuda individualment i alguns assisteixen a l’aula d’educació especial on es reforça el treball de l’aula.


FITXA D'experiències en EXPRESSIÓ ESCRITA Escola: LES MÈLIES (Vilafant) Cicle: Inicial Tipologia de text: Poema Característiques: Poema de Nadal, Desembre (fragment) de Miquel Martí i Pol Objectiu/s: -

Identificar l’estructura del poema Memoritzar i reproduir oralment un poema Mostrar atenció i respecte per les intervencions dels altres.

-

Estructura del poema: vers, estrofa, rima. Memorització i reproducció oral d’un poema. Valoració del treball del companys/es.

Descripció de l'activitat

Continguts:

Competències: comunicativa: oral , escrita , audiovisual,.. metodològiques: tractament de la informació i competència digital, aprendre a aprendre

Desenvolupament activitat: ( seqüenciació de les accions) 1 sessió: lectura col·lectiva. Comentar oralment l’estructura del poema: títol, nº de versos, estrofes, rima i autor (es fa una breu ressenya biogràfica). Fer un dibuix comprensiu. 2 sessió: completar el poema amb les paraules que hi falten. Correcció conjunta. Copia a la llibreta per estudiar-lo a casa. 3 sessió: Confegir el poema (retallant i enganxant), donar els versos desordenats. Cal no oblidar el títol i nom del autor/a. 4 sessió: escriure el poema de memòria donada una pauta. Racó del poema: activitat de confegir.

Metodologia: (com ens organitzem el grup i nosaltres; criteris per desenvolupar l'activitat;...) Les activitats exposades estan pensades per tal de possibilitar la memorització del poema i afavorir la comprensió. Activitat en gran grup: lectura del poema, comentari de l’estructura, correcció d’alguns treballs. Activitats en petit grup: racó de confegir, recitar-lo. Activitats individuals: fitxes de treball i recitar-lo.


Recursos Materials: -

Llibre d’on s’ha extret el poema Fitxes de treball preparades per la tutora Joc de racó del poema (versos per confegir-los)

Humans: -

Mestra tutora Famílies que els ajuden a casa a memoritzar-lo Mestra de suport (en alguna sessió)

Temporització: 4 sessions Criteris d'avaluació: què avaluarem i com (eines) -

Saber escriure el poema respectant l’estructura Recitar-lo expressivament davant el grup Valorar i respectar el treball dels companys/es Seguiment del treball diari mitjançant graelles de control.

Observacions: Atenció a la diversitat: Els alumnes més ràpids en acabar juguen a confegir el poema. Els alumnes amb n.e.e tindran ajuda de la mestra de suport en algunes sessions.


FITXA D'experiències en EXPRESSIÓ ESCRITA Escola: LES MÈLIES (Vilafant) Cicle: Mitjà Tipologia de text: Descripció Característiques: Text descriptiu d’un animal Objectiu/s: -

Buscar i seleccionar informació sobre un animal. Produir un text descriptiu d’un animal per escrit. Llegir comprensivament en veu alta el text.

-

Escriptura d’un text descriptiu d’un animal produït després d’una consultar a una font d’informació. Aplicació del procés d’escriptura de textos: pensar-consultar-escriure-revisar. Comprensió del text oral exposat pels companys i exposats al bloc del centre. Exposició del text a la resta del grup i davant de la càmera de vídeo. Ús de l’ortografia de base i les regles treballades a CI. Aplicació del signes de puntuació més bàsiques. Lectura en veu alta fent atenció a l’entonació.

Descripció de l'activitat

Continguts:

-

Competències: comunicativa: oral , escrita , audiovisual,.. metodològiques: tractament de la informació i competència digital, aprendre a aprendre

Desenvolupament activitat: ( seqüenciació de les accions) Donar instruccions als alumnes per tal que triïn un animal i busquin informació sobre ell. 1 sessió: lectura de la informació aportada i destriar només el que es demana. Elaboració del tex pautat a través de model. Correcció per part de la mestra. 2 sessió: exposició oral a la resta dels companys/es i gravació en vídeo.

Metodologia: (com ens organitzem el grup i nosaltres; criteris per desenvolupar l'activitat;...) Com a estratègia per assolir els objectius del curs en matèria d’expressió escrita hem assignat 1 sessió setmanal per aquest treball específic. Tot i que es treballa am tot el grup, els diferents ritme d’aprenentatge permet fer una revisió contínua de totes les produccions. La producció final serà un fitxa amb el text i/o fot o dibuix de l’animal i una gravació en vídeo que es penjarà al bloc del centre per tal que la resta de companys/es en vegin algunes.


Recursos Materials: -

Material bibliogràfic o extret d’Internet sobre l’animal en qüestió Fitxes Càmera de fotos i/o vídeo

Humans: -

Mestra tutora i grup de treball del bloc per penjar el vídeo

Temporització: 2 sessions Criteris d'avaluació: què avaluarem i com (eines) -

Escriure un text descriptiu aplicant-hi els coneixements ortogràfics treballats. Exposar-ho de manera oral a la resta del grup amb la possibilitat de ser gravat. Llegir de manera comprensiva S’avaluarà l’activitat a partir de la graella d’observació elaborada pel mestre.

Observacions: Només es pengen a la web algunes exposicions degut a que es tria massa llarg si posessin totes les descripcions.


FITXA D'experiències en EXPRESSIÓ ESCRITA Escola: LES MÈLIES (Vilafant) Cicle: Superior Tipologia de text: Text expositiu Característiques: Es treballa el vocabulari corresponent a videojocs o programes de la televisió preferits.

Descripció de l'activitat

Objectiu/s: - Redactar un text coherent - Utilització d’una ortografia adequada

Continguts: - Iniciació a la reflexió d’un tema concret, actual i molt al seu abast ( jocs d’ordinador , programes de la televisió...)

Competències: comunicativa: oral, escrita, audiovisual,.. metodològiques: tractament de la informació i competència digital, aprendre a aprendre Es dóna format al text amb el processador de textos

Desenvolupament activitat: ( seqüenciació de les accions) - Valoració inicial dels coneixements que tenen els alumnes sobre el tema. - Exposició de pautes per a l’elaboració del text. - Exposició de pautes de format de cares a l’elaboració amb el processador de textos. - Lectura d’algun dels textos, col·lectivament.

Metodologia: (com ens organitzem el grup i nosaltres; criteris per desenvolupar l'activitat;...) -

Buidatge , en grup, dels coneixements previs, oralment. Comentar el text donat com a model. Confecció del text escrit individualment. Lectura en veu alta d’algun text ,i correcció lèxica. Correcció i comentari individual.

Recursos Materials: -

Ordinador i llibre de text.

Humans: -

-

El mateix alumnat amb les seves pròpies experiències. Mitjans de comunicació Professorat , amb les seves orientacions.


Temporització: 4 sessions Criteris d'avaluació: què avaluarem i com (eines) -

Expressió escrita : coherència, ortografia, vocabulari. Presentació i format del treball

Observacions: -

Dificultat del procés. Manca d’atenció i interès Ràtio d’alumnat massa alta


FITXA D'experiències en EXPRESSIÓ ESCRITA Escola: LES MÈLIES (Vilafant) Cicle: Anglès (Cicle Superior) Tipologia de text: Narració d’una historieta a partir de les vinyetes Característiques: Objectiu/s: -

Escriure frases curtes sobre vinyetes amb ajuda del llibret de vocabulari.

Descripció de l'activitat

Continguts:

Competències: comunicativa: oral , escrita , audiovisual,.. metodològiques: tractament de la informació i competència digital, aprendre a aprendre

Desenvolupament activitat: ( seqüenciació de les accions) 1 sessió: Com a treball previ: s’escolta del cd la historieta que hi ha a cada unitat, mirant el pòster corresponent. Tot seguit la tornen a escoltar però mirant la historieta del llibre on hi ha el text. A continuació es treballen preguntes de comprensió escrita a contestar amb l’ajuda del llibre. 2 sessió. Treball de la historieta de la unitat. Retallen les vinyetes de la fotocòpia que estan desordenades i les co-loquen per ordre en un full del carpesà. Escolten la història per comprovar que ho han posat en l’ordre corresponent. Enganxen les vinyetes. Redacten frases curtes explicant- les. Recordem que les frases han de seguir l’ordre Subjecte+verb+complements i que totes les frases han de tenir subjecte. Poden utilitzar els llibrets de vocabulari del tema per tant demanem que s’esforcin en escriure-les correctament. No poden mirar del llibre per evitar que facin còpia literal.A mesura que sorgeixen dubtes, es comenten en veu alta . Es fa una frase d’exemple entre tots. Es recullen els treballs si hi ha hagut prou temps o per deures un altre dia. 3 sessió. Amb el retroprojector, mostrem frases incorrectes que hem vist molt repetides pq detectin els errors. També se’ls hi pot donar per escrit per fer-ho cadascú individualment.

Metodologia: (com ens organitzem el grup i nosaltres; criteris per desenvolupar l'activitat;...)


Recursos Materials: -

pòster historieta cassette, cd del llibre, 1 fotocòpia per alumne amb preguntes de comprensió escrita 1 fotocòpia per alumne de les vinyetes desordenades retroprojector i portàtil

Humans: -

Especialista d’anglès

Temporització: 3 sessions Criteris d'avaluació: què avaluarem i com (eines) -

A partir de la correcció del text de manera individual per part de la mestra comprovem si han elaborat frases correctes: Subjecte + Verb + complements. Com que es podien utilitzar els llibrets de vocabulari de la unitat comprovem que aquestes paraules estiguin escrites correctament. Subratllem les que estan mal escrites perquè ells mateixos se les corregeixin.

Observacions:


FITXA D'experiències en EXPRESSIÓ ESCRITA Escola : ESCOLA JOSEP PALLACH Cicle: 4art de Cicle Mitjà Tipologia de text: L’autobiografia Característiques: Objectiu/s: - Discriminar un text autobiogràfic d’altre tipus de text - Escriure la seva autobiografia Continguts: - Diferenciació d’un text autobiogràfic i biogràfic - Parts que té un text autobiogràfic - Identificació de la informació que cal posar-hi - Elaboració d’un text autobiogràfic - Lectura de les autobiografies Competències: comunicativa: oral , escrita , audiovisual,.. metodològiques: tractament de la informació i competència digital, aprendre a aprendre

Desenvolupament activitat: ( seqüenciació de les accions) - Pluja d’idees sobre el concepte d’ autobiografia - Presentació d’una autobiografia d’un personatge conegut. - Conèixer la informació que forma part d’una autobiografia, les diferents parts: dades personals, dades escolars i altres . - A partir d’una fitxa amb preguntes respondre amb una frase ben estructurada. - Mitjançant les diferents respostes unir-les i formar la seva autobiografia. - Lectura de diferents autobiografies escrites pels nens per valorar els aspectes positius, les errades ( si cal) i descobrir del nen que es tracta. Metodologia: (com ens organitzem el grup i nosaltres; criteris per desenvolupar l'activitat;...) Es treballa en mig grup, per poder atendre individualment els alumnes. S’insisteix en la correcta estructuració de la frases i amb les normes ortogràfiques treballades. Correcció individualitzada per intentar que el nen sigui capaç d’autocorregir-se els seus propis errors ( faltes d’ortografia i


estructura de la frase) Prioritzar una bona presentació Recursos materials: Fitxa d’ajuda Fitxa per redactar la biografia ( adaptació del quadern Castellnou) Material de suport visual : d’ortografia , paraules difícils i de nexes humans: el mestre Temporització: 2 sessions i mitja Criteris d'avaluació: què avaluarem i com (eines) Bona presentació i lletra entenedora Correcte estructuració del text Ús de l’ortografia treballada Observacions: Anteriorment s’havia presentat la biografia de la Frida Khalo per treballar-la a Educació Artística. El fet de veure que tothom té una biografia pròpia va ser el recurs per engrescar-los a escriure la seva. Es valora molt positivament el resultat obtingut.


FITXA D'experiències en EXPRESSIÓ ESCRITA

Descripció de l'activitat

Escola :Josep Pallach Cicle: Cicle Superior 5è Tipologia de text: Text narratiu: La narració de por. Característiques: Objectiu/s:Llegir la narració de por de manera expressiva i comprensiva. Expressar oralment i amb ordre les opinions sobre la lectura. Expressar de forma oral les opinions i les impressions de la imatge proposada. Elaborar per escrit una descripció d’ambient terrorífic, tot exercitant la imaginació i la creativitat. Emprar la llengua escrita com a vehicle per produir textos de por. Elaborar un conte de por seguint les pautes donades.

Continguts: Lectura comprensiva d’un text narratiu. Gust per la lectura de narracions de por. Expressió oral de les opinions sobre la lectura. Ús de la llengua escrita com a vehicle per produir textos fantàstics de tipus terrorífic. Producció de textos escrits: elaboració d’un conte de por seguint les pautes donades. Passar-lo a l’ordinador. Interès per escriure correctament.

Competències: comunicativa: oral , escrita , audiovisual, Autonomia i iniciativa personal, Social i ciutadana metodològiques: tractament de la informació i competència digital, aprendre a aprendre

Desenvolupament activitat: ( seqüenciació de les accions) Llegir la narració de por de manera expressiva i comprensiva. Expressar oralment i amb ordre les opinions sobre la lectura. Saber extreure les idees principals. Fer un resum de la narració. Trobar diferents finals. – Elaborar per escrit una descripció d’ambient terrorífic, tot exercitant la imaginació i la creativitat. – Elaborar un conte de por seguint les paraules donades. – Correcció del conte de por. Utilització del diccionari, llibreta d’expressió escrita, pautes d’ortografia Correcció per parelles. – Passar a net el conte a l’ordinador. – Insetar imatges. – Llegir el conte als companys. – Crítica col.lectiva del conte-Es por fer un llibre amb tots els contes.

Metodologia: (com ens organitzem el grup i nosaltres; criteris per desenvolupar l'activitat;...) La metodologia la treballem de dues formes: La primera amb el grup classe. Escoltant el conte, llegint-lo, fent una pluja d’idees sobre possibles finals. Entre tots elaboren un resum. Llegim altres fragments de contes de por. Busquem en la biblioteca altres títols per animar-los a llegir. La segona part: l’elaboració i correcció del conte es pot realitzar individualment o per parelles, al igual que la preparació i l’exposició a la resta de la classe.


Recursos materials: -Llibres de por de la biblioteca d’aula. -Diccionari -Llibreta d’expressió escrita. -Pauta d’ortografia, connectors,. -Pauta de correcció. -Ordinador. -Cd per escoltar la història de por.

humans: Temporització: 1er Trimestre. Criteris d'avaluació: què avaluarem i com (eines) Comprendre autònomament el conte. Saber respondre les preguntes referides al text narratiu de por. Valorar la participació activa en les converses de classe i l’ús d’un llenguatge comprensible. Saber escoltar els altres. Respectar els torns de paraula. Comprendre les produccions orals dels companys. Escriure un text narratiu de por ben construït, amb riquesa de llenguatge, partint del procés de pensar, escriure i revisar. Utilitzar correctament el processador de textos. Exposar la història de por amb preparació prèvia, i adaptant l’entonació, el to de veu o el gest a la situació comunicativa

Observacions: Aquest text narratiu agrada molt als nens i a les nenes i creiem que és un bon mitjà per motivar el gust per la lectura. S’ha d’aprofitar perquè busquin llibres d’aquesta temàtica en la biblioteca o que portin de casa


FITXA D'experiències en EXPRESSIÓ ESCRITA

Descripció de l'activitat

Escola : Josep Pallach Cicle: Superior 6è Tipologia de text: Text instructiu ( lengua castellana ) Característiques: Elaboració de les instruccions d’un joc de taula. Objectiu/s: − Llegir comprensivament un text instructiu. − Utilitzar estratègies i habilitats per a una bona comprensió lectora: reconèixer detalls. − Exposar oralment un text instructiu. − Elaborar un text instructiu escrit sobre les normes d’un joc de taula i dissenyar tot el material necessari per poder-hi jugar.

Continguts: Procediments − Lectura comprensiva d’un text instructiu. − Ús d’estratègies i habilitats per a una bona comprensió lectora: reconèixer detalls. − Interpretació de seqüències. − Exposició oral d’un text instructiu. − Comprensió oral de textos instructius. − Redacció d’un text instructiu. Fets, conceptes i sistemes conceptuals − El text instructiu. Actituds, valors i normes − Respecte per les normes de joc i pels altres jugadors. − Interès per participar del joc i disfrutar-lo primant l’esperit de cooperació per damunt de l’esperit competitiu.

Competències: comunicativa: oral , escrita , audiovisual,.. artística i cultural: saber crear a partir de material i eines tecnològiques. metodològiques: tractament de la informació i competència digital, aprendre a aprendre.


Desenvolupament activitat: ( seqüenciació de les accions) -

-

-

-

-

Lectura del text que proposa el llibre sobre una recepta de cuina Lectura del text que proposa el llibre sobre les instruccions d’un joc de taula. Exposició oral sobre altres textos d’aquest estil que ens donin unes pautes per poder dur a terme un procés o una activitat. Lectura de diferents receptes de cuina buscades a internet Lectura d’algunes instruccions de joc portades a la classe Estructura del text instructiu. Model a seguir per receptes ( nom del plat, ingredients, nº de persones, elaboració pas a pas); instruccions de joc ( nom del joc, material, nº de jugadors, objectiu, desenvolupament) Sessió de jocs a classe. Es porten diferents jocs de taula que no coneixen ( Érase una vez, Tàntrix, Genial, Ubongo,…) A partir de la lectura de les instruccions i per grups de 4 alumnes han de jugar als diferents jocs de forma rotatòria. Ens adonem de com complicades poden ser les instruccions a l’hora d’interpretar-les per més ben explicades que estiguin. Ús de la forma reflexiva en el redactat de les instruccions de joc ( Se empieza, se utiliza, se avanza, se retrocede,…) Fer adonar de les paraules que solen sortir amb més freqüència ( dado, casillas, tirada, avanzar, retroceder,…) Proposta: Elaborar un joc de taula. Fer en primer lloc les instruccions de joc tot orientant-se amb els models donats i dissenyar posteriorment el material que necessitaran per construir el tauler i les peces del joc. El treball el fan en grups de 4. Han d’acordar l’objectiu del joc i el desenvolupament, després s’han de repartir les tasques per poder confeccionar-lo. De les instruccions, primer se’n fa un esborrany que entre tots 4 hauran de polir. Posteriorment es revisa juntament amb la mestra i es passa a net amb el processador de textos. Cal vigilar molt la seqüència de les pautes donades per tal que les instruccions siguin molt clares ja que seran els altres els qui hauran de jugar i per tant les han d’entendre bé. Nosaltres no els podrem explicar res del funcionament del nostre joc. Un cop elaborat el joc i el material se’ls proporciona a cada grup una caixa per guardar-los. Es fa una sessió d’hora i mitja destinada a jugar de forma rotatòria, a tots els jocs que han creat i comprovar així si les instruccions estan ben redactade si són comprensibles. Hi ha la possibilitat de portar els jocs a un altre cicle per tal de mostrar-los i que altres alumnes hi puguin jugar.

Metodologia: (com ens organitzem el grup i nosaltres; criteris per desenvolupar l'activitat;...) -

La major part de les activitats inicials es fan oral i de forma col·lectiva procurant que tots intervinguin i facin aportacions. La part d’elaboració del joc i les instruccions en grups de 4 La correcció el mateix grup i la mestra.


Recursos materials: Llibre de text Models de textos Ordinador i projector Jocs de taula Llibretes per escriure millor Diccionaris Material per a l’elaboració dels jocs: plastilina, cartolines, fulls de plastificar, ...

humans: La mestra

Temporització: Dues setmanes : 6 sessions d’1 hora

Criteris d'avaluació: què avaluarem i com (eines) − Les intervencions i aportacions que han fet durant el treball de lectura i comprensió lectora. − La producció inicial del text instructiu ( idea, estructura,…) − L’interès en la revisió i correcció del text − La producció final del text − L’elaboració del joc ( avaluat pels propis companys en funció de la claredat de les instruccions, el grau de dificultat, el grau de diversió i el disseny. − La consulta de resursos per poder millorar l’escriptura. S’avalua a partir de l’observació constant, la lectura de les instruccions i l’actitud a l’hora de treballar en equip ( si han estat capaços de posar-se d’acord, si s’han repartit bé la feina, si han pres acords, si han estat pulcres a l’hora d’elaborar el material,...)

Observacions: Ha estat una activitat molt gratificant que els ha motivat molt i ha permès valorar la importància de llegir i seguir unes instruccions per poder dur a terme una activitat, un joc, un treball o aconseguir una informació.


FITXes D'EXPERIÈNCIES EN EXPRESSIÓ ESCRITA Escola Ruiz Amado Castelló d’Empúries Cicle:Inicial Tipologia de text: Descripció

Curs: 1r

Objectiu/s:

− Descriure un company. − Conèixer les parts d'una descripció − Enriquir el seu vocabulari.

Continguts:

− Descripció d'un company − Seguiment d'un ordre en la descripció − Treball de nou vocabulari.

Competències: Comunicativa: − Competència comunicativa lingüística. - Competència artística Metodològica: - Competència d'aprendre a aprendre.

Desenvolupament de l’activitat ( seqüenciació de les accions): 1. Es fa un llistat de paraules a la pissarra per definir cadascuna de les parts del cos que es volen descriure. 2. A partir d'imatges es fa col·lectivament un quants exemples de descripció de manera oral. 3. Cadascú escull un company per fer a nivell escrit la seva descripció i posteriorment en pot fer un dibuix. 4. Jugar a les endevinalles amb les descripcions fetes. Cada alumne llegeix la seva i la resta de la classe l'ha d'endevinar.

Metodologia, agrupament de l’alumnat, recursos materials i humans: L'activitat es realitza amb mig grup classe. Els recursos materials que s'utilitzen són imatges de diferents tipus .

Temporització: Una sessió d'una hora.

Criteris d’avaluació ( què avaluem i com) A partir de l'observació dels textos realitzats, s'avalua: − la coherència − l'ortografia natural − el traç − la presentació


Cicle: Cicle Mitjà Curs: 3r Tipologia de text: CARTA. Escriure una carta a un company de l’altra classe. Objectiu/s: - Conèixer la funcionalitat comunicativa de la carta. -

Conèixer les diferents parts d'una carta. Treballar l'expressió escrita mitjançant la carta (vocabulari, Gramàtica, lèxic específic, ortografia...)

Continguts: - Parts de la carta i del sobre. - Concepte de destinatari i remitents. - Vocabulari específic.

Competències: Comunicativa: oral, escrita, audiovisual... Metodològica: tractament de la informació i competència digital, aprendre a aprendre.

Desenvolupament de l’activitat ( seqüenciació de les accions): -

1ª sessió: Coneixements previs. Model de cartes. Parts d'una carta. Pautes per a fer una carta. Inici d'un esquema per a executar l' esborrany

-

2ª sessió: Desenvolupament de la carta a nivell escrit. Correcció per part de la mestra i autocorrecció per part de l'alumnat. Pas de l'esborrany a la redacció de la carta.

-

3ª sessió: Acabament de la carta. Confecció del sobre.

-

4ª sessió: Es dóna lectura a les cartes rebudes un cop fet l'intercanvi per classes. En grup autocorrecció d'algun d'aquests models per part dels alumnes. Posada en comú.

Metodologia, agrupament de l’alumnat, recursos materials i humans: (Es treballa a l'hora de desdoblament d'expressió escrita) Es realitza a nivell de mitja classe, a nivell individual i en petit grup (3 o 4 alumnes) Es donen models de cartes. Imprès adequat segons el text. El sobre i el segell.

Temporització: 1 mes. Criteris d’avaluació ( què avaluem i com) -

Els aspectes formals: parts de la carta. Continguts del text.


-

El lèxic emprat. Els aspectes ortogràfics. Els aspectes gramaticals i sintàctics. La presentació i netedat en la confecció de la carta i del sobre. Motivació, interès i participació de l'alumne.

S'avalua seguint les graelles d'observació pròpies de l'expressió escrita.


Cicle: Mitjà Curs: 4t Tipologia de text: Descripció de persones, animals, paisatges i objectes. Objectiu/s: − − − − −

Elaborar frases coherents Redactar per escrit un text descriptiu amb prèvia lectura de models Llegir comprensivament els textos descriptius Organitzar els escrits de manera ordenada seguint pautes de presentació Habituar-se a l'ús del diccionari per tal de cercar sinònims i antònims per aprendre a incorporar paraules noves

Continguts:

− Lectura comprensiva de textos descriptius − Producció de textos escrits i orals − Elaboració d'una descripció a partir d'una imatge i dels suggeriments que provoca − Interès per presentar correctament els treballs escrits − Identificació de sinònims i antònims

Competències: Competència pròpia de l'àrea: Competència comunicativa i lingüística. Altres àrees: Competència pel tractament de la informació i competència digital, aprendre a aprendre, Autonomia i iniciativa personal, Competència social i ciutadana.

Desenvolupament de l’activitat ( seqüenciació de les accions):

− Fem una lectura d'una descripció − Entre tots, a la pissarra, elaborem una descripció ( tot fixant-nos en el procés, inici, parts, elements importants...). − Els proporcionem un model o pauta de descripció. − Ells, a partir del model proporcionat, elaboren una descripció individualment. − La corregim individualment. − Cada alumne la llegeix als altres i les comentem. − En ocasions l' escrivim amb el processador de textos.

Metodologia, agrupament de l’alumnat, recursos materials i humans: Aprofitem el desdoblament d'expressió escrita per treballar en grup reduït. Els proporcionem un model o pauta de descripció a partir de la qual ells han d'elaborar la seva a la llibreta. Quan ja està corregida, agafem l'aula portàtil i elaboren el text definitiu.

Temporització: 3 sessions

Criteris d’avaluació (què avaluem i com):

− Sap elaborar un petit text descriptiu − Organitza els escrits de manera ordenada i seguint les pautes de presentació − Reconeix paraules sinònimes i antònimes − Sap consultar un diccionari − Sap escoltar els companys quan llegeixen en veu alta Avaluem mitjançant l'observació directa, la seva metodologia de treball, el procés d'elaboració, la revisió dels escrits i el resultat final (avaluació inicial, sumativa i formativa).


Cicle: Mitjà Curs: 4t Tipologia de text: Textos informatius (periodístics) Objectiu/s: Aprendre la funcionalitat informativa, d'opinió i d'entreteniment d'un diari. Conèixer les diferents parts d'un diari. Treballar l'expressió escrita mitjançant petits textos informatius elaborats pels alumnes. ( Diari de l'aula )

Continguts: Parts d'un diari. Portada, seccions, imatges.... Redacció d'una notícia: Títol, informació o contingut.. Tractament de la imatge Estructura d'una notícia breu: Qui – Què – Quan – On

Competències: Competència pròpia de l'àrea: Competència comunicativa i lingüística. Altres àrees: Competència pel tractament de la informació i competència digital, aprendre a aprendre, Autonomia i iniciativa personal, Competència social i ciutadana, Coneixement i interacció amb el món físic, Artística i cultural.

Desenvolupament de l’activitat (seqüenciació de les accions): - Lectura i tractament de diferents diaris i setmanaris - Estudi de l'estructura d'un diari: portada, seccions... - Lectura i interpretació de la notícia: parts d'una notícia - Elaboració d'una notícia a partir d'un model escollit - A partir de totes les notícies elaborades pels alumnes, creació d'un diari de classe.

Metodologia, agrupament de l’alumnat, recursos materials i humans: Aprofitem el desdoblament d'expressió escrita per treballar en grup reduït. Fem grups de treball cooperatiu de tres o quatre alumnes. Cada grup escull una secció del diari, en fa un estudi i a partir del model elabora les seves notícies relacionades amb el seu entorn més proper (l'escola). Per acabar ajuntem totes les notícies i elaborem el diari de la classe.

Temporització: 6 sessions

Criteris d’avaluació (què avaluem i com): Avaluem el treball en grup: els rols, la participació, la iniciativa, la decisió, la imaginació, la redacció, la cohesió i coherència del text...


Cicle: superior Tipologia de text: Descripció

Curs: sisè

Objectiu/s:

− Llegir i analitzar descripcions de personatges − Composar amb l’ajuda de pautes el retrat d’un personatge − Revisar un text i completar-lo

Continguts:

− Lectura, comparació i anàlisi de personatges literaris − Preparació i redacció guiada de la descripció d’un personatge −

Competències: Comunicativa: oral, escrita, audiovisual... Metodològica: tractament de la informació i competència digital, aprendre a aprendre.

Desenvolupament de l’activitat ( seqüenciació de les accions): − − − − − −

Llegim descripcions de personatges de contes. Pensem adjectius, comparacions que ens servirien per descriure personatges Cadascú tria un personatge i pensa adjectius físics, personals i comparacions S’escriu el text i es revisa Es passa a l’ordinador amb una imatge A la segona sessió es llegeixen les descripcions dels companys en petits grups, es completen, es passa el resultat final a l’ordinador.

Metodologia, agrupament de l’alumnat, recursos materials i humans: La 1a sessió; es fa individualment i es corregeix en parella La 2a sessió es fa en grups de tres o quatre.

Temporització: dues sessions. Mig grup classe Criteris d’avaluació ( què avaluem i com)

− fa amb l’ajuda de pautes la descripció d’un personatges revisa el text i el complerta − treballa bé amb el seu grup.

Observacions:


Cicle: superior Curs: taller Tipologia de text:Instructiu. La recepta de cuina Objectiu/s:

− Conèixer l´estructura d´un text instructiu: la recepta − Escriure la recepta de la crema catalana − Elaborar la crema catalana seguint la recepta.

Continguts: − − − −

Estructura de la recepta Mode imperatiu, ordres Escriptura de la recepta de la crema Atenció, percepció auditiva.

Competències: Comunicativa: oral, escrita, audiovisual... Metodològica: tractament de la informació i competència digital, aprendre a aprendre.

Desenvolupament de l’activitat ( seqüenciació de les accions):

− Mirem diferents llibres de cuina per veure quines són les parts que té una recepta. − Elaborem un esquema: títol, ingredients, elaboració, consells. − Escoltem la recepta cantada de la “Crema catalana” i apuntem els ingredients que surten (atenció, percepció auditiva) − Escoltem la recepta i ordenem les targetes (passos de l´elaboració)+ els consells − Elaborem un mural amb el material treballat fins al moment − Elaborem la recepta de la crema. Individualment − Escriptura de la recepta(indiv) = power Point= web escola

Metodologia, agrupament de l’alumnat, recursos materials i humans: Petit grup metodologia activa, participativa Material: fungible, llibres de cuina, recursos TIC, CD de Terres de Xauxa, fogonet i estris de cuina

Temporització: 4 sessions

Criteris d’avaluació ( què avaluem i com) Avaluació continua S’avalua la participació i interès − Coneix l´estructura de la recepta (text instructiu) − Utilitza el llenguatge i el to correcte − Sap seguir unes instruccions

Observacions:

− Cançó de Jaume Arnella cantada per “Terres de xauxa”


FITXA D'experiències en EXPRESSIÓ ESCRITA Escola : Montserrat Vayreda, Roses

Cicle: Mitjà Tipologia de text: instructiu Característiques: trucs de màgia Objectiu/s:

Descripció de l'activitat

.- Utilitzar la llengua amb correcció usant el registre adequat en cada situació. .- Construir textos elaborats que presentin cohesió, coherència i adequació a la finalitat. .- Practicar destreses per a la recerca i selecció d'informació. .- Fomentar el desenvolupament de l'esperit crític. .- Introducció de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació. .- Fomentar la convivència i l'entesa entre les persones.

Continguts: .- El control de la llengua i el cos davant les diferents situacions: l'exposició oral. .- L'ús de la llengua per expressar-nos per escrit. .- El text instructiu. .- Elaboració d'un text ben ordenat i amb sentit. .- El maneig de llibres, articles d'interès,.. .- El treball cooperatiu. .- El foment de la reflexió sobre un mateix i sobre els altres. .- L'ús de l'Open Office.

Competències: comunicativa: oral , escrita , audiovisual,.. metodològiques: tractament de la informació i competència digital, aprendre a aprendre


Desenvolupament activitat: ( seqüenciació de les accions) .- Activitat 1:  cerca del centre d'interès: col·loqui amb els/les alumnes sobre quin és el tema que els agradaria treballar. .- Activitat 2:  cerca d'informació: cada alumne/a es compromet a buscar diferents trucs de màgia, en llibres, internet, explicats pels seus familiars,.... .- Activitat 3:  exposició, manipulació i valoració del material: durant tres setmanes s'exposa a un racó de l'aula el material aportat pels/les alumnes, cada dia es dediquen 15 minuts a realitzar dos trucs. Inicia l'activitat la mestra (agafa un llibre dels portats pels nens/es llegeix l'explicació del truc i el realitza). Cada dia dos alumnes es comprometen a preparar i presentar un truc (cal que portin el material que necessiten, facin una bona exposició oral,...), entre tots es valoren els dos trucs del dia i l'exposició del mag, els trucs seleccionats s'anoten a una graella. Els mags expliquen d'on han tret el truc i en fan una valoració de la font (explicació, imatges, vocabulari,...). .- Activitat 4:  escollim un truc: cada nen/a escull un truc de la graella dels trucs seleccionats, independentment del mag que l'havia exposat, el practica i en fa una explicació per escrit (text instructiu): material necessari i instruccions a seguir. .- Activitat 5:  el llibre de màgia de 4art: . cadascú passa a l'ordinador el seu truc (seguint les consignes donades per la mestra: programa: Open Office, lletra: arial 14, espai interlineat 1,5, títol: mida 20, negreta, subratllat, centrat i emmarcat amb el color que més els agradi). . Quan els tenim tots creem el nostre llibre de màgia tot observant llibres per poder analitzar el que hi hem de posar (títol, portada, editorial, any de publicació, autors,...). .- Activitat 6:  preparació de la presentació dels trucs: preparem la presentació dels trucs de màgia per portar a terme davant un públic:  Aprenem a fer un power point on cadascú fa una diapositiva amb el seu nom i el títol del seu truc amb la finalitat que quedi reflexada al seu darrera mentre vagi exposant el truc davant el públic.  Nomenem un presentador (fem proves i escollim el que ho fa millor), tres ajudants pel muntatge de l'aula – espectacle i dos acomodadors encarregats d'atendre i situar al seu lloc als espectadors. .- Activitat 7:  la nota: realitzem una nota informativa pels pares on els convidem a venir a veure el nostre espectacle de màgia. .- Activitat 8:  presentació dels trucs .- Activitat 9:  valoració de l'espectacle: finalitzat l'espectacle valorem com ha anat, què ens ha agradat, què no ens ha agradat, què canviaríem,... .- Activitat 10:  el mag convidat: ara que ja sabem què és la màgia, com fer trucs,... ens ve a visitar un mag i ens fa un espectacle.


Metodologia: (com ens organitzem el grup i nosaltres; criteris per desenvolupar l'activitat;...) L'objectiu d'aquesta activitat és el treball significatiu i funcional de la llengua.

Recursos .- materials: llibres de trucs de màgia, material que requereix cada truc de màgia (cartes, monedes, aigua, vinagre, bicarbonat,...) .- humans: mestra, alumnes, mag convidat.

Temporització: set setmanes Criteris d'avaluació: què avaluarem i com (eines) Registre: la mestra recull les seves observacions i valoracions en una graella de doble entrada (part esquerra nom dels nens/es i part superior ítems a valorar).  Ítems d'avaluació:  Expressió correcta: . vocabulari adequat . to de veu . control del cos (expressió no verbal)  Sap com elaborar un text instructiu.  Construeix un text amb cohesió i coherència.  Aporta informació.  És capaç de seleccionar la informació rellevant.  Sap justificar les seves tries.  Sap usar la barra d'eines de l'Open Ofice: tipus de lletra, mida, negreta, subratllat, text centrat i subratllador de color.  Mostra interès pel que es treballa.  Sap treballar amb grup, respecta als seus companys.  Entén i rectifica quan se li proposen canvis en el seu treball. 

Observacions:


FITXA D'experiències en EXPRESSIÓ ESCRITA ESCOLA : Montserrat Vayreda, Roses CICLE: cicle mitjà i cicle superior Tipologia de text: narratiu Característiques: Els alumnes de la USEE de

CM i CS de primària han creat un conte

utilitzant mitjans informàtics.

Objectiu/s: -Exposar, de manera ordenada, fets i vivències en català -Participar en una conversa sense sortir del tema -Seguir el fil d’una història -Descriure de manera senzilla persones, objectes i coses. -Respectar les intervencions i creacions dels altres -Mostrar interès per pronunciar correctament sons i paraules. Priorització D., C i A. - Usar una entonació, ritme i volum de veu adequats. Priorització K i H. -Ampliar vocabulari en català. -Elaborar produccions amb mitjans informàtics -Escriure frases a partir d’una imatge (K, H i C) *Concreció: A. i D. Escriure paraules

-Copiar paraules i frases correctament. - Participar en el treball grupal

Continguts: PARLAR I CONVERSAR -Explicació ordenada i fluïda de fets i vivències en català. -Estructuració correcta de frases simples - Participació en una conversa sense sortir del tema - Adquisició de vocabulari (relacionat amb el Nadal) - Descripció d’objectes -Ús d’una entonació, ritme i volum de veu adequats. -Pronúncia correcta de sons i paraules. ESCOLTAR I COMPRENDRE - Interès i respecte per les intervencions dels altres. -Recordar informacions orals ESCRIURE: -Escriptura de frases simples a través d’una imatge K, H I C. * Concreció A. I D. Paraules. -Còpia correcta de paraules.

Competències: comunicativa: oral , escrita , audiovisual,.. 2. Competència artística i cultural metodològiques: tractament de la informació i competència digital, aprendre a aprendre 8. Competència social i ciutadana

Desenvolupament activitat: ( seqüenciació de les accions)


1-Els alumnes creen, de manera oral, la història i li posen un títol. La mestra prèviament els proposarà el tema. Cadascú hi participa en la mesura que pot. La mestra guia el procés, fa preguntes, recorda la història des del principi... I la va apuntant en un paper. (1 SESSIÓ) 2- La mestra llegeix el conte des del principi. Després, la torna a llegir fent pauses en l’explicació. Els alumnes a mesura que escolten la història, van decidint què dibuixaran. És un procés que es fa a poc a poc i de manera pautada. (1 SESSIÓ) 3- Els alumnes dibuixen les imatges del conte en suport paper. En el procés creatiu hi participen tots: algunes imatges les fan de manera individual i altres de manera grupal (en funció del contingut). També fan servir imatges en blanc i negre per pintar, retalls de revistes i les enganxen com un collage. (2-3 SESSIONS) 4- S’escanegen les imatges i es manipulen amb el KID PIX utilitzant diferents fons, etiquetes, pintura... (1-2 SESSIONS) 5- Amb el programa IMPRESS escriuen el text a l’ordinador (alguns el copien, altres escriuen frases o paraules en funció del nivell). (1-2 SESSIONS) 6-Es grava la veu dels alumnes amb el programa AUDACITY. (2 SESSIONS) 7- Es fa el muntatge del vídeo amb el programa MOVIE MAKER. (AQUEST TREBALL EL FA LA MESTRA DE MANERA INDIVIDUAL) 8- Es mira el conte de manera conjunta i es valora el resultat. (1 SESSIÓ)

Metodologia: (com ens organitzem el grup i nosaltres; criteris per desenvolupar l'activitat;...) 12345678-

En grup En grup En grup Individual amb el suport de la mestra o l’educadora. Individual amb el suport de la mestra o l’educadora. En petit grup amb el suport de la mestra Ho fa la mestra En grup

Recursos materials: ordinadors, micròfon, escàner, programari informàtic: kid pix, audacity, moviemaker. Fulls en blanc, imatges en blanc i negre per pintar, revistes, catàlegs, colors, retoladors, un teclat... humans: una mestra i una educadora, la mestra de música.

Temporització: 9 SESSIONS (és orientatiu perquè depèn del ritme de cada alumne/a)

Criteris d'avaluació: què avaluarem i com (eines) S’avaluaran els continguts descrits anteriorment a partir d’una graella. L’educadora i la mestra observaran els alumnes durant les activitats i registraran el que considerin oportú.

Observacions:


FITXA D'experiències en EXPRESSIÓ ESCRITA

Descripció de l'activitat

Escola : Santiago Ratès, Vilajuïga Cicle: Inicial Tipologia de text: El text en el Cicle Inicial està pensat perquè el nen vagi avançant en la producció de textos de diferent tipologia relacionats amb situacions quotidianes de l’aula, de l’escola, experiències personals i produccions en l’àmbit creatiu (contes, poemes, vivències…).

Objectiu/s: - Mostrar interès per la producció del Text. - Valorar l’expressió escrita com a mitjà de comunicació. - Aplicar un procés reflexiu en l’escriptura de textos: pensar, escriure i revisar. - Produir textos de diferent tipologia relacionats amb el context social i cultural amb coherència, cohesió i correcció lingüística, adequades al seu nivell. - Assolir i/o consolidar l’Ortografia Natural (correspondència so/grafia i separació de paraules). - Anar adquirint el vocabulari d’ús habitual i les normes d’Ortografia Arbitrària que es treballen al llarg del curs. - Esforçar-se en la presentació del text (lletra, marges, dibuix, decoracions, polidesa…) - Aprendre en interacció amb els companys. - Valorar la pròpia producció i la dels companys.

Continguts: - Participació en l’ activitat oral col·lectiva per preparar el text. - Utilització de l’expressió escrita com a forma de comunicació. - Aplicació d’un procés reflexiu en l’escriptura de textos: pensar, escriure i revisar. - Producció de textos de diferent tipologia (descripció, narració, expressió de sentiments, text científic, diàlegs...) relacionats amb el context social i cultural - Adequació del text pel que fa a coherència, cohesió, lèxic i correcció lingüística, adequats al seu nivell. - Adquisició de l’Ortografia Natural (correspondència so/grafia i separació de paraules). - Ampliació i enriquiment del vocabulari d’ús habitual. - Aplicació de les normes d’Ortografia Arbitrària que es treballen al llarg del curs. - Cura en la presentació del text (lletra, marges, dibuix, decoracions, polidesa…) - Aprenentatge en interacció amb els companys (expressió col·lectiva d’idees abans d’escriure el text, ajuts entre ells, textos col·lectius...) - Valoració de la pròpia producció i la dels companys.


Competències: comunicativa: oral , escrita , audiovisual,.. metodològiques: tractament de la informació i competència digital, aprendre a aprendre

Desenvolupament activitat: ( seqüenciació de les accions) Aquesta sessió es porta a terme amb dos mestres dins l’aula (a 1r hi ha 12 alumnes i a 2n,16) Cada mestre es fa càrrec d’un grup per poder revisar i ajudar individualment a cada nen. Primer es presenta el text a treballar i els alumnes expressen oralment el què en saben i pensen. A cada sessió es recorda que cal: exposar de forma ordenada les idees, aplicar la ortografia que s’ha treballat a l’aula, fer una bona presentació….. A primer es comença el text amb lletra de pal i una petita frase. Al llarg del trimestre es va introduint la lletra lligada (en funció del moment maduratiu de cada nen). A finals del primer trimestre s’introdueix la pauta. Quan acaben el text fan un dibuix relacionat amb el què han escrit. A segon ja es demana que el text sigui més extens i es realitza en full DIN A4 vertical. En acabat, es deixa exposat a la classe durant tota la setmana. A vegades alguns nens el llegeixen a la resta de companys. A segon, en alguna ocasió en que es fan contes, es fa un petit llibret amb el recull de contes de tots els nens.

Metodologia: (com ens organitzem el grup i nosaltres; criteris per desenvolupar l'activitat;...)

Recursos materials: humans: Temporització: Es realitza al llarg de tot el curs, dedicant-hi una hora setmanal. Cada mestre s’ocupa, setmanalment, d’un grup d’alumnes diferents de la classe per tal que el tutor pugui mantenir una visió general de tot grup.


Criteris d'avaluació: què avaluarem i com (eines) -

-

-

Els aspectes a avaluar en la producció de textos dels alumnes fan referència bàsicament: al seu procés reflexiu (pensar, ordenar les idees, escriure i revisar), a la coherència del text , a la creativitat, a l’ortografia i a la presentació (polidesa, lletra, marges, dibuix...) El fet de realitzar les correccions “in situ” fa que l’avaluació sigui contínua: A cada nen se li fa reflexionar sobre aquells aspectes que pot assimilar, depenent del moment maduratiu en el que està (mentre a uns se’ls corregeixen aspectes d’ortografia natural, a d’altres se’ls fa aplicar algunes de les normes d’ortografia arbitrària treballades) També hi ha un aspecte d’autoavaluació per part del propi nen quan se li demana que rellegeixi i revisi el text per veure si s’entén i faci les correccions pertinents. Un cop al trimestre s’acostuma a fer-los escriure un text sense facilitar cap mena d’ajuda ; així podem valorar de forma més objectiva el moment del procés lecto-escriptor en el que es troba cada nen.

Observacions: Els nens mostren un gran interès en aquesta activitat: Poder expressar el que individualment saben i pensen sobre el tema proposat, ser ajudats i valorats individualment, exposar els seus textos… fa que tinguin una actitud molt positiva. El fet de poder incidir d’una forma més individualitzada en cada nen, fent-li les observacions corresponents al seu nivell, fa que l’avanç sigui significatiu en tots els alumnes.


FITXA D'experiències en EXPRESSIÓ ESCRITA

Descripció de l'activitat

Escola : Parc de les Aigües Cicle: Inicial (2nCI) Tipologia de text: Conte Característiques: Conte escrit realitzat en petit grup. Posteriorment es representarà. Objectiu/s: - Produir un conte. - Utilitzar el processador de textos per escriure una part del conte. - Mostrar interès i participar en una activitat per fomentar el gust per l'escriptura. - Dramatitzar petites escenes del conte. Continguts: Dimensió comunicativa - Producció d'un conte. - Utilització del programari informàtic per escriure textos curts. Dimensió literària Interès i participació en la realització d'una activitat per fomentar el gust per l'escriptura. Educació física Expressió corporal - Descobrir possibilitats expressives del cos i del moviment Competències: comunicativa: oral , escrita , audiovisual,.. metodològiques: tractament de la informació i competència digital, aprendre a aprendre personals: autonomia i iniciativa personal

Desenvolupament activitat: ( seqüenciació de les accions) L'activitat s'inicia i es porta a terme durant tres setmanes i amb unes sis sessions a l'hora de català amb la mestra tutora del grup. Amb agrupaments de quatre o cinc alumnes es planifica un conte (inici, nus i desenllaç) i posteriorment s'escriu. La mestra el corregeix i es passa en format digital mitjançant l'utilització d'un processador de textos. Després, durant una altra setmana, es dramatitzaran diferents escenes del conte amb vestuari. Després en una sessió final i de manera conjunta amb les dos mestres, cada grup representarà el conte a davant dels seus companys. La mestra tutora farà fotografies de les diferents escenes de cada conte. Finalment, el conte s'imprimirà adjuntant les fotos de les diferents escenes, quedarà a la biblioteca d'aula i cada alumne podrà tenir


una còpia del conte. Metodologia: (com ens organitzem el grup i nosaltres; criteris per desenvolupar l'activitat;...) Els agrupaments seran d'uns quatre o cinc alumnes. La mestra tutora a de guiar als alumnes perquè la planificació del conte sigui senzill, clar i entenedor. Corregirà, quan sigui precís, els textos i els animarà a escriure'n alguna part en un document a l'ordinador. La mestra d'educació física farà el seguiment dels contes per proporcionar als alumnes el material necessari per la dramatització. A la posada en escena la mestra tutora farà les fotografies que posteriorment adjuntarà en el text escrit. El conte s'imprimirà per a la biblioteca d'aula i hi haurà una còpia per a cada alumne. Recursos materials: Paper i llapis. Ordinador i utilització d'un processador de textos. Disfresses per la dramatització. Càmera fotogràfica. humans: Mestra tutora i mestra d'educació física.

Temporització: Durada d'un mes. Tres sessions per setmana. Criteris d'avaluació: què avaluarem i com (eines) Escriure un text entenedor. Saber treballar en petit grup. Mostrar interès per l'escriptura. Participar i gaudir de la representació d'una producció pròpia. Observacions: El conte imprès es quedarà a la biblioteca d'aula i cada alumne en tindrà una còpia.


TIPOLOGIA DE TEXTOS CI

Zer Tramuntana

CM

CS

TEXTOS LITERARIS DITES (de l'any, estacions,...) POEMES CANÇONS EMBARBUSSAMENTS ENDEVINALLES RODOLINS CONTES JEROGLÍFIC

DITES (amb sentit figurat) POEMES CANÇONS EMBARBUSSAMENTS ENDEVINALLES RODOLINS/ AUCA CONTES/ LLEGENDES/FAULES JEROGLÍFIC ACUDITS

DITES POEMES CANÇONS EMBARBUSSAMENTS ENDEVINALLES RODOLINS

CONTES/ LLEGENDES/NARRACIONS

JEROGLÍFIC ACUDITS

TEXTOS QUE DESCRIUEN DESCRIPCIONS (físiques i d'objectes: forma, tamany, color, utilitat,...) LLISTES

DESCRIPCIONS (físic, caràcter, hàbits, preferències,...) LLISTES

DESCRIPCIONS (inclosa en els altres textos) FULLETÓ INFORMATIU

TEXTOS QUE EXPLIQUEN PRESENTACIÓ D’ UN OBJECTE LLIBRE DE TEXT NOTÍCIES SETMANARI ANÈCDOTA POSTAL/ presentació CARTA

PRESENTACIÓ D’ UN OBJECTE LLIBRE DE TEXT NOTÍCIES SETMANARI O DIARI PERSONAL ANÈCDOTA CARTA / CORREU ELECTRÓNIC

PRESENTACIÓ D’ UN OBJECTE LLIBRE DE TEXT NOTÍCIES SETMANARI O DIARI PERSONAL ANÈCDOTA REPORTATGE CARTA formal / CORREU ELECTRÓNIC

TEXTOS QUE ORGANITZEN INFORMACIÓ O IDEES Interpretar MAPA CONCEPTUAL MURAL RESUM

MAPA CONCEPTUAL MURAL ESQUEMA RESUM

Desenvolupament MAPA CONCEPTUAL/resum MURAL ESQUEMA RESUM TREBALL/DOSSIER

TEXTOS QUE DIUEN COM FER RECEPTES: INGREDIENTS I ELABORACIÓ CONSELLS, SUGGERIMENTS I CONSIGNES REGLES D’ UN JOC PROTOCOL DE LABORATORI

RECEPTES: INGREDIENTS I ELABORACIÓ INSTRUCCIONS DE MUNTATGE CONSELLS, SUGGERIMENTS I CONSIGNES REGLES D’ UN JOC PROTOCOL DE LABORATORI

RECEPTES: INGREDIENTS I ELABORACIÓ INSTRUCCIONS DE MUNTATGE CONSELLS, SUGGERIMENTS I CONSIGNES REGLES D’ UN JOC PROTOCOL DE LABORATORI


TEXTOS PER CONVÈNCER O FER ACTUAR ANUNCI CARTELL

ANUNCI CARTELL DEBAT

ANUNCI CARTELL TEXT D’ OPINIÓ DEBAT

TEXTOS QUE IMPLIQUEN INTERACCIONS VERBALS PREGUNTA oral ENTREVISTA CONVERSA / DIÀLEG DRAMATITZACIÓ CÒMIC

PREGUNTA ENTREVISTA CONVERSA / DIÀLEG DRAMATITZACIÓ CÒMIC

PREGUNTA ENTREVISTA CONVERSA / DIÀLEG dins del tex narratiu DRAMATITZACIÓ CÒMIC

TEXTOS QUE SERVEIXEN D’ EINA DE REFERÈNCIA DICCIONARI LLEGENDA: SÍMBOLS CONVENCIONALS (temps, poble, ...)

DICCIONARI ATLAS ÍNDEX LLEGENDA: SÍMBOLS CONVENCIONALS (senyals trànsit,...)

DICCIONARI bilingüe ATLAS ÍNDEX LLEGENDA: SÍMBOLS CONVENCIONALS


Esc. Sant Pau , Figueres

TEXTOS LITERARIS. PROSA 2009-2010 1r 2n CICLE CURS 3r Trimestre Trimestre Trimestre 1r

_________

POSTAL (CORREU) Text informatiu

LLISTATS Text enumeratiu

2n

RECEPTES DE CUINA Text prescriptiu

RODOLINS Text literari

DESCRIPCIÓ Text enumeratiu

CONTE Text literari

INSTRUCCIONS DE JOCS CONEGUTS Text prescriptiu

CICLE INICIAL

3r

DESCRIPCIÓ PERSONAL

CICLE MITJÀ 4t

NOTÍCIA Text informatiu

DESCRIPCIÓ DE PAISATGE Text expositiu

POESIA Text literari

CONTE Text literari

CARTELL Text informatiu

ENTREVISTA

CARTA

NOTÍCIA Text informatiu

CICLE SUPERIOR DIÀLEG


DESCRIPCIÓ D’UN ANIMAL (FOTO O DIBUIX I PARTS DE L’ANIMAL)

QUIN ÉS? (Nom) COM ÉS FISICAMENT? (Constitució, alçada, mida, pèl, pell, color, orelles, boca, potes...) ON VIU? (Al mar, a la muntanya, a la selva, sota terra...) QUÈ MENJA? (És herbívor, carnívor, omnívor...) COM ES REPRODUEIX? (vivípar:tenen cries, ovípar:tenen ous) COM ES COMPORTA? (Costums i característiques) A QUIN GRUP PERTANY? (És mamífer, amfibi, rèptil, mol·lusc, au, peix, aràcnid, insecte...)


DESCRIPCIÓ D’UN ANIMAL (FOTO O DIBUIX I PARTS DE L’ANIMAL)

QUIN ÉS? (Nom) COM ÉS FISICAMENT? Constitució/Alçada/Mida: gros, petit, enorme, de grans proporcions, esvelt... Pèl/Plomatge/Pell/escates:curt, brillant, suau, rosada, rasposa, llefiscosa... Color: gris platejat, marronós, blanc, negre, tacat... Orelles: llargues, curtes, rígides, no se li veuen... Ulls: grossos, petits, vius, bondadosos... Boca/Bec: gran, petita, llarg, curt, fort, tacat... Potes: primes, gruixudes, llargues, curtes...

ON VIU? (Al mar, a la muntanya, a la selva, sota terra...) QUÈ MENJA? (És herbívor, carnívor, omnívor...) COM ES REPRODUEIX? (vivípar:tenen cries, ovípar:tenen ous) COM ES COMPORTA? (Costums i característiques) A QUIN GRUP PERTANY? (És mamífer, amfibi, rèptil, mol·lusc, au, peix, aràcnid, insecte...)


VERTEBRATS EN QUIN GRUP ELS CLASSIFIQUEM? MAMÍFERS

RÈPTILS

AMFIBIS

PEIXOS

OCELLS


COM S’ALIMENTEN? HERBÍVORS

CARNÍVORS

OMNÍVORS


COM ES REPRODUEIXEN?

OVÍPARS

VIVÍPARS


MAPA CONCEPTUAL ANIMALS ESTRUCTURA VERTEBRATS

ALIMENTACIÓ

INVERTEBRATS

MAMÍFERS

CARNÍVORS

AMB POTES ARTICULADES

RÈPTILS

INSECTES

AMFÍBIS

ARÀCNIDS

PEIXOS

CRUSTÀCIS

OCELLS

MIRIÀPODES SENSE POTES ARTICULADES MOL·LUSCS

EQUINODERMS

ALTRES

HERBÍBORS

REPRODUCCIÓ

OMNÍVORS

VIVÍPARS

OVÍPARS


INVERTEBRATS EN QUIN GRUP ELS CLASSIFIQUEM? AMB POTES ARTICULADES (ARTRÒPODES) INSECTES

ARÀCNIDS

CRUSTÀCIS

MIRIÀPODES

SENSE POTES ARTICULADES MOL·LUSCS

EQUINODERMS

ALTRES


Experiencies d'expressió escrita  

Unitats de programació d'expressió escrita realitzades per diversos centres de primària de l'Alt Empordà

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you