Page 1

Escola Sadako

Avaluació comptencial Seminari de Caps d’Estudis Serveis Educatius del Baix Ebre Sessió III

https://escolasadako.cat/model-educatiu

Enric Queralt i Catà

Tortosa, 13 de maig de 2019


Sumari - Procés avaluatiu: finalitats - Reconceptualització de l’error. - Avaluació competencial. - Treball en grups 14/5/2019

-EQC-

2


Procés avaluatiu RECOLLIR informació ANALITZAR-LA (criteris i indicadors d’avaluació) Emetre un JUDICI

PRENDRE DECISIONS Pot fer-se des de mirades diferents 14/5/2019

- EQC -

J. Jorba i E. Casellas (1996)

3


Finalitats de l’avaluació Valorar el procés

Regular el procés Formativa

Formadora

Qualificadora

les decisions les les decisions les les decisions pren pren comporten diferenciar fonamentalment el fonamentalment graus d’aprenentatge i l’alumne mestre orientar (autoavaluació, coavaluació)

En qualsevol moment de l’activitat plantejada

14/5/2019

-EQC-

En moments puntuals. 4


Mirada social Fernando Galeano 14/5/2019

- EQC -

(1940-2015)

5

5


Procés avaluatiu Ho fa el mestre RECULL informació ANALITZA (Criteris i indicadors d’avaluació) Emet d’un JUDICI

PREN DECISIONS 14/5/2019

- EQC -

6


Mirada Social S’avalua per comprovar què s’ha après i: - Quantificar i qualificar - Acreditar aprenentatges - Classificar o seleccionar l’alumnat - Orientar en estudis futurs 14/5/2019

- EQC -

7


L’avaluació no forma part de la seqüència didàctica.

Avaluació https://apropem-nosalasexualitatdiferentsmirades.weebly.com

S’utilitza, al final, per comprovar el que s’ha après 14/5/2019

-EQC-

8


http://chihuahuanoticias.com/

Es poden fer activitats molt interessants però si al final es fa un examen memorístic no haurà servit de res. 14/5/2019

-EQC-

9


De sempre, nosaltres, i al final. Els alumnes ho esperen!

http://pdaaad2011.wikispaces.com/

14/5/2019

- EQC -

10


Se’n treu alguna millora? ?

?

?

? ?

? ?

?

14/5/2019

? ?

- EQC -

11


Per als alumnes:

- No saben d’on surten les “notes”. - Desconeixen els criteris amb els què se’ls ha avaluat, o se’ls avaluarà. - Sovint, no tenen clar què han de fer per fer-ho millor. http://naviodocente.blogspot.com.es/

Neus Sanmartí

12

http://es.slideshare.net/guidaallespons/com-aprendre-a-fer-bones-preguntes

És una “mirada” problemàtica

Escola d’estiu de Menorca,2011


- Com decidir, i compartir, què s’entén per un MB /B/R/M..., què és un “Excel·lent”? - Tothom entén “un vuit” igual? - Com assegurar criteris d’avaluació similars? - Com avaluar (qualificar) tasques complexes (Cb) amb un cert grau d’objectivitat? Neus Sanmartí http://naviodocente.blogspot.com.es/

13

http://es.slideshare.net/guidaallespons/com-aprendre-a-fer-bones-preguntes

També problemàtica per als mestres

Escola d’estiu de Menorca,2011


Es continua fent tot i que...

Neus SanmartĂ­

http://diarieducacio.cat/

Cap estudi ha demostrat, fins ara, que els resultats dels alumnes millorin a partir de retornar-los treballs i exĂ mens amb anotacions i puntuacions. 14/5/2019

-EQC-

14


Mirada Mirada pedagògica social 14/5/2019

- EQC -

Fernando Galeano (1940-2015)

15


En un currículum orientat a l’adquisició de competències podem excloure la veu del alumnes? 14/5/2019

-EQC-

16


Procés avaluatiu Mestre i alumnes participen en totes les fases del procés

RECULLEN informació (Instruments d’avaluació formativa)

ANALITZEN (Criteris i indicadors d’avaluació ) Emeten un JUDICI

PRENEN DECISIONS 14/5/2019

- EQC -

17


Mirada Pedagògica S’avalua per millorar l’aprenentatge i l’ensenyament: - Identificar fites assolides. - Identificar dificultats, o errors. - Comprendre’n causes i conseqüències. (Diagnosi) - Trobar camins per superar-les. 14/5/2019

-EQC-

18


DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.

Preàmbul ... L’avaluació dels aprenentatges ha de ser continuada, formadora i formativa... 14/5/2019

-EQC-

19


DECRET 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.

Article 15: Avaluació 2. …Es posarà especial cura en el caràcter formatiu de l’avaluació. ...es fomentaran les activitats d’autoavaluació i de coavaluació. ...es facilitarà el coneixement previ dels criteris d’avaluació. ...caldrà garantir un retorn qualitatiu dels resultats assolits, per implicar-los en el seu procés d’aprenentatge. 14/5/2019

- EQC -

20


Finalitats de l’avaluació Valorar el procés

Regular el procés Formativa

Formadora

Qualificadora

les decisions les les decisions les les decisions pren pren comporten diferenciar fonamentalment el fonamentalment graus d’aprenentatge i l’alumne mestre orientar (autoavaluació, coavaluació)

En qualsevol moment de l’activitat plantejada

14/5/2019

-EQC-

En moments puntuals. 21


14/5/2019

-EQC-

22


Quan es retornen sistemà ticament els exàmens i els treballs amb comentaris sobre els èxits i els aspectes millorables sense puntuarlos, els resultats milloren. Black, P.; William, D. (1998): Inside the black box. Raising standards, through classroom assessment. Phi Delta Kappan, 80 (2), 139-1148. 14/5/2019

-EQC-

23


• Has fet una bona feina, enhorabona. Dividir per una xifra

• N’estàs aprenent molt. • Has fet NOU operacions perfectes i només has fallat en tres. • T’hi he posat un puntet a sota. • Em sembla que si les tornes a pensar les encertaràs.

14/5/2019

• De tota manera, si no te’n surts et puc ajudar, si vols. - EQC -

24


14/5/2019

-EQC-

Enhorabona Andrea, has fet un text molt bonic de la teva germana. T’ho deus passar molt bé amb ella, no? He vist que l’has escrit tot seguit, sense cap punt ni cap coma. Segur que t’ha passat perquè estaves pensant, només, en què escriure. Torna-te’l a llegir i separa les diverses coses que expliques amb punts i seguit. 25


Ostres, no ho sabia tot això, els teus pares deuen estar patint per la tieta, no? Quan he llegit el text he vist que expliques 3 coses però que no has fet servir cap punt i seguit. Torna-te’l a llegir i mira de trobar on han d’anar, segur que ho saps, veuràs! 14/5/2019

-EQC-

26


Enhorabona, la majoria els has fet bé, estic content. A cada exercici veuràs que te n’he marcat tres. Tots els altres estan bé. Els que t’he assenyalat, torna’ls a pensar, repassa’ls. Em sembla que tu sol trobaràs la solució 14/5/2019

- EQC -

27


No escriure sobre els textos dels alumnes. “No són nostres” S’impedeix la possibilitat de millorar-los. Preferible: • Llapis. • Post-it

14/05/2019

-EQC-

28


14/5/2019

-EQC-

29


Sumari - Procés avaluatiu: finalitats - Reconceptualització de l’error.

14/5/2019

-EQC-

30


L’avaluació formativa suposa reconceptualitzar l’error

14/5/2019

-EQC-

31


Quan plantegem una activitat i els alumnes la fan bé, a la primera, és que no han après res.

© Sandra Lázaro 14/5/2019

-EQC-

http://diarieducacio.cat/neus-sanmarti-si-sabem-que-lalumne-apren-la-nota-es-el-de-menys/

32


Els errors sรณn les finestres de la ment

14/5/2019

-EQC-

33


Les produccions, i els errors, dels alumnes són els indicadors del “seu” coneixement!

1 2 2 1 14/5/2019

-EQC-

34


Els seus escrits...

Són indicadors del seu coneixement

Són la guia per saber què els convé

Senyu jo sé escriure “fins aquí”. Què puc fer per aprendre’n més?

14/5/2019

- EQC -

35


Reconceptualització de l’error mn

(Despenalització)

- No és cap fracàs. - És inherent a tot procés d’aprenentatge. - Cal “viure’l” com una oportunitat, un estímul, per promoure l’autoreflexió i reestructuració conceptual. - Identificar i entendre allò que ha causat “l’error” permet trobar eines per solucionarlo. 14/5/2019

- EQC -

36


Afegir, eliminar, substituir, reorganitzar Seleccionar estratègia adequada Identificar causes Detectar problemes Revisar 14/5/2019

- EQC -

37


Per què, de vegades, m’equivoco quan escric...? Com s’ha d’escriure L’avió Persones

Hierro

14/5/2019

Has escrit...

Faig aquesta errada perquè... No de pensat que la lletra “c” abans d’una “e” i d’una “i” sona com /k/.

lavio parcones

No recordo que la lletra “C” només sona com /S/” abans d’una “e” o d’una “i”. No he tingut en compte que el so /A/ pot escriure’s tant amb “A” com amb “E” És el nom d’una illa i havia d’anar amb majúscula. No he pensat que el so /R/ quan va entre vocals s’ha d’escriure amb dues “R”

hiero

-EQC-

38


L’error com a estímul per a l’aprenentatge

Per fugir de la tirania de l’ARA

No tanca cap porta Dona esperança No és res definitiu S’està ben encaminat S’està en procés


Sumari - Procés avaluatiu: finalitats - Reconceptualització de l’error. - Avaluació competencial.

14/5/2019

-EQC-

40


“La finalitat fonamental de tot procés d’ensenyament és la d’afavorir que l’alumnat arribi a ser el més autònom possible aprenent, és a dir, sent capaç de reconèixer els seus errors i trobar camins per superar-los”.

14.05.19

Nunziati, G. (1990): “Pour construire un dispositif d’évaluation d’apprentissage”, Cahiers Pédagogiques, n.º 280. p. 47.

41


L’avaluació competencial (formativa o per a l’aprenentatge) és la principal aportació de l’enfocament competencial. 14/5/2019

-EQC-

42


14/5/2019

Avaluar per aprendre -EQC-

43


EINA DE MILLORA CONTÍNUA

14/5/2019

-EQC-

44


http://www.nesse.fr/

Philippe Perrenoud

14/5/2019

L’èxit dels aprenentatges es juga més en la correcció dels errors i en l’autoregulació contínua que no pas en la genialitat del mètode. -EQC-

45


AUTOregulació de l’aprenentatge: regulació del procés d’aprenentatge realitzada pel propi estudiant. Permet construir un sistema personal d’aprendre i millorar-lo progressivament per ser més autònom.


Compartir amb els alumnes objectius d’aprenentatge. • Si el mestre sap fins on han d’arribar els alumnes, per què no els ho fa saber? • Compartir objectius d’aprenentatge els permetrà regular la representació que se’n fan. • Cal recordar durant el recorregut i al final quin era el punt d’arribada. 14/5/2019

-EQC-

47


Els alumnes aprenen més si...

1. Coneixen els motius i els objectius de les activitats a realitzar, si es representen allò que han d’aprendre

14/5/2019

- EQC -

48


Per aprendre Ês imprescindible aprendre a autoregular-se Què he de fer?

14/5/2019

- EQC

49


Text biogrĂ fic

Maria Curie

Kathrine Switzer

Johannes Gutenberg

Anne Frank

Charles Darwin

Steven P. Jobs


Saben què han de fer i per què ho han de fer (Es representen el producte final).

Hem d’escriure un text biogràfic per explicar qui era aquesta persona i què va fer d’important per penjarho al bloc de la classe. Rosa Parks 14/5/2019

-EQC-

51


Perquè els alumnes aprenen més si...

2. Anticipen i planifiquen les operacions que han de fer per resoldre amb èxit la tasca: els aspectes en que han de pensar 14/5/2019

- EQC -

52


Anticipen i planifiquen els passos que hauran de fer per aconseguir un bon text

(En què haurem de pensar?)

1r. Què volem aconseguir? (Objectiu). 2n. Per a qui és, qui el pot llegir? (Destinataris) 3r. Què en poden saber d’aquesta persona? 4t. Què farà que sigui un bon text? (Criteris d’avaluació) 5è. Quins passos farem per redactar-lo? (Procés de composició) 14/5/2019

-EQC-

53

14/5/2019

-EQC-

53


Per aprendre és imprescindible aprendre a autoregular-se Què he de fer?

14/5/2019

Com ho faré?

- EQC

54


BO: Per escriure bé un text biogràfic Contingut - Escriure el nom complet. - Començar per les dades personals: Lloc i any de naixement (País i ciutat); any de la mort - Què va estudiar? - En què treballava? - Explicar què va fer d’important . - Com ha afectat la nostra vida. - Posar-hi una imatge (Amb la URL). 14/5/2019

-EQC-

55


BO: Per escriure bé un text biogràfic Text - Escriure el nom al “Google” i anar a la Viquipèdia. - Cercar la informació que hem decidit. - Posar-la en una llista numerada - Fer un esborrany - Revisar que els paràgrafs estiguin bé i que les frases siguin completes i s’acabin amb un punt. - Revisar l’ortografia. - Escriure’l a l’ordinador 14/5/2019

-EQC-

56


Els alumnes aprenen més si...

3. Identifiquen, o coneixen, els criteris d’avaluació: si saben com es realitza adequadament la tasca.

14/5/2019

- EQC -

57


Per aprendre és imprescindible aprendre a autoregular-se Què he de fer?

14/5/2019

Ho estic fent bé?

Com ho faré?

- EQC

58


ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació en l'educació primària.

Article 2 Criteris generals per a l'avaluació dels alumnes 2.3 ... els alumnes han de conèixer els objectius d'aprenentatge i els criteris i procediments amb els quals se'ls avaluarà. 14/5/2019

-EQC-

59


Coavaluació per parelles

Presentació

Text

Estarà ben fet si... • • • •

Hi ha títol. Hi ha les dades personals. Hi ha allò que la va fer famosa. Hi ha com ens ha afectat a nosaltres. • Hi ha una imatge. • •

Parts dels text ben separades. Els paràgrafs tracten, només, d’un tema. • Les frases són completes i s’acaben amb un punt. • No hi ha faltes d’ortografia natural.

Comentaris Jo dic...

Ell diu...

Jo dic...

Ell diu...


http://www.justjared.com/

Escola MolĂ­ de Vent de Torredembarra


Per aprendre és imprescindible aprendre a autoregular-se Què he de fer?

14/5/2019

Ho estic fent bé?

Com ho faré?

- EQC

He de millorar...

62


Nom:_____________________ Personatge:______________________ Data:_____________________

Qüestionari personal 1

Adequació: El text explica coses importants del personatge. Els companys que no en saben res ho entendran tot. Coherència: Hi ha la informació que hem decidit. Està per l’ordre que hem decidit. Les informacions estan clares i ben ordenades. Cohesió : Les comes i els punts estan ben utilitzats. Les frases estan ben construïdes. Repeteixo alguna paraula? Cal? Lèxic : He utilitzat paraules variades i precises, del tema? Ortografia: He revisat que no tingui cap falta d’ortografia natural. He revisat les normes ortogràfiques treballades. Marca amb una X el requadre que correspongui: 1 (Gens); 2 (Poc); 3 (Bastant); 4 (Molt).

2

3

4


?

?


Steven Paul Jobs va néixer a Sant Francisco (Estats Units d’Amèrica) l’any 1955 i va morir el passat dissabte dia 5 d’octubre a Los Angeles, a l’hospital on estava ingressat per culpa d’un càncer. Va ser el fundador de l’empresa de telèfons i ordinadors APPLE i el màxim accionista individual de Walt Disney (Pixar). A l’Steven Jobs se’l coneixia com el rei de la tecnologia per haver inventat molts dels aparells i dels avenços tecnològics que veiem ara. https://www.elmundo.es

14/5/2019

-EQC-

65


És un bon text? Per què?

Criteris de realització • Perquè el pot entendre tothom encara que no sàpiguen que és. • Perquè diu les dades personals. • Perquè explica coses que no sabíem d’aquest senyor i perquè és important. • Perquè les comes i els punts i seguit estan bé. • Perquè ara no hi ha faltes. • Perquè la lletra que ha fet servir és molt clara


Rúbrica de punt únic Encara no perquè...

14/5/2019

Criteris d’avaluació Bé per què... Tothom l’entendrà encara que no sàpiguen res del tema.

Explica les coses importants de la persona. Comes i punts i seguit ben situats. Sense faltes d’ortografia treballades. Lletra clara i entenedora. -EQC-

67


L’avaluació competencial permet arribar a la màxima qualitat possible en el treball dels alumnes. Qüestionari personal

https://apropem-nosalasexualitatdiferentsmirades.weebly.com

Base d’orientació

Coavaluació

Rúbrica de punt únic


Avaluació Competencial La papallona d’Austin

14/05/2019

-EQC-

69


Característiques del feedback qualitatiu La papallona d’Austin Característiques del Feedback que rep l’alumne: - Cada cop es remarca, només, un aspecte. - S’efectua en un ordre concret. - L’ordre s’adapta a cada alumne segons els seus dibuixos. - L’alumne pot prendre una decisió i portar-la a la pràctica per millorar, a partir de l’evidencia mostrada. - El Feedback del professor no inclou cap judici.


https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ThsgYNSbQpA 14/05/2019

-EQC-

71


L’avaluació competencial: − Introdueix activitats que ajuden l’alumne a reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge. − Avalua el procés, no el resultat. − Potencia la capacitat d’autoregulació 14/5/2019

-EQC-

72


En l’avaluació competencial els alumnes Entenen clarament allò que s’espera que aprenguin. S’involucren en les tasques i prenen decisions dels passos a seguir, són conscients dels errors i saben autoregularse. Reben un feedback en relació amb la qualitat esperada del seu treball i com millorar-lo. 14/5/2019

-EQC-

73


L’avaluació pot tenir un paper fonamental en l’aprenentatge si l’introduïm en les seqüències d’ensenyament aprenentatge.

però només... Si hi ha temps després per millorar el que s’hagi detectat. 14/5/2019

-EQC-

74


Quan dissenyem una activitat i planifiquem dedicar-hi una hora , ens hauríem de plantejar, també, una altra hora per a les activitats d’avaluació formativa.

© Sandra Lázaro 14/5/2019

-EQC-

http://diarieducacio.cat/neus-sanmarti-si-sabem-que-lalumne-apren-la-nota-es-el-de-menys/

75


L’avaluació competencial: Eina d’inclusió educativa


1. Perquè quan es potencia la funció pedagògica de l’avaluació s’afavoreix que els alumnes puguin autoregular-se, és a dir, siguin capaços de fer-se conscients de què aprenen i com ho aprenen (capacitat metacognitiva), i per tant puguin prendre decisions de millora. 2. Perquè quan combinem els processos d'autoregulació amb una estructura cooperativa de l’aprenentatge possibilitem que es donin processos d’ajuda mútua, comunicació i interacció entre companys i companyes d’un mateix grup-classe.


Sumari - Procés avaluatiu: finalitats - Reconceptualització de l’error. - Avaluació competencial. - Treball en grups 14/5/2019

-EQC-

78


Avaluació competencial i millora de l’expressió escrita

14/5/2019

-EQC-

79


Les eines i els instruments d’avaluació competencial han de permetre que els alumnes... Es facin conscients dels encerts, dels errors i de les dificultats. Entenguin les causes, i les conseqüències, de les dificultats. Identifiquin camins de millora. 14/5/2019

- EQC -

80


Instruments d’avaluació competencial Bases d’orientació Rúbriques de 4 nivells Rúbriques de punt únic Dianes Eines d’auto i coavaluació Escales i llistes de control Qüestionaris 14/5/2019

- EQC -

81


Quines eines o instruments d’avaluació competencial... - han permès arribar a aquest text final? - podrien haver millorat aquests textos?


Jugo a fer de guia turístic Imagina’t que ets un guia turístic del poble i que un dia vas acompanyar una colla de turistes que van venir a visitar-lo. Escriu un text en què expliquis com va anar..

Un dia va venir un turista i jo li vaig ensenyar tot el poble. Santa Madrona, la Plaça de l’Ajuntament i uns carrers i unes cases molt boniques. La torre de l’aigua i també el Poliesportiu on hi fem la gimnàstica i hi juguem a pilota i anem en patinet. El Casal Cultural on quasi tots els diumenges hi fan cinema. La Replaceta plena d’homes grans prenent el sol. A la sortida del poble hi ha molts ametllers. El que més m’agrada és la Plaça de l’Ajuntament perquè sempre està plena de xiquets i xiquetes. Els turista se’n van anar molt contents.


Una queixa Imagina’t que vas veure a la televisió un programa en què es feia befa de persones amb malalties mentals. Com que tu tens un paren que en pateix una, i saps com li costa tot, has decidit escriure una queixa a “consum.gencat.cat”. Srs, voldria formular una queixa sobre una sèrie televisiva que vaig tenir l'ocasió d'observar diumenge a la tarda (“La que se avecina") i no els puc dir a quin canal perquè no era a casa meva. Era una cadena de la TDT. Concretament a l'episodi es frivolitzava sobre les malalties mentals, portades a l'extrem del ridícul televisiu. Ho vaig trobar de molt mal gust i ofensiu, amb les enormes dificultats que tenen aquestes persones per poder-se integrar a la societat i portar una vida "normal”. Els agrairia que traspassessin la queixa al estament corresponent. Moltes gràcies.


El meu diari Imagina’t que som diumenge al vespre. Escriu en el teu diari què has fet el cap de setmana: una excursió, una activitat esportiva, una trobada familiar, etc. EL MEU DIARI Dissabte dia 25 de octubre: vaig esmorzar amb els meus pares, despres vaig anar a veure la tele, quan amb vaig cansar vaig anar a jugar amb el meu germa a continuació vaig dinar despres men vaig anar amb quat al Motoclub i alli vaig brenar al tornar vaig anar a la fira alli vaig sopar, vaig tornar i ara estic escrivint el diari, adeu. Diumenge 26 de octubre. Al llevarme vaig esmorza i despres baig anar a Montserrat pel cami vam passar la entrada i un lio al arribar a Montserrat alli estava el meu Pare amb la bici al coll esperanos Vaig fer un tom per alli per veure les tendes vam dinar i cap a casa ara estic escrivint el diari. Bona nit. 14/5/2019

-EQC-

85


Una notícia Uns nens del poble van trobar un tresor mentre jugaven a prop d’una torre de vigilància antiga, mig enrunada. Escriu la notícia que podria aparèixer en el diari local.

14/5/2019

-EQC-

86


http://escoladelsol5.blogspot.com.es/

La pràctica de laboratori Ahir a la tarda vau anar al laboratori a fer una pràctica. Has d’escriure un text explicant què vau fer i com ho vau fer.

Ahir a la tarda vam anar al laboratori per fer medi. Ens vam posar en grups de quatre i vam llegir el full que el mestre havia deixat a cada taula. Després vam anar a l’armari a buscar les coses que necessitàvem, amb molt de compte per no trencar-les. Vam omplir el tub de vidre amb el líquid blau, vam encendre el foc i vam esperar a veure què passava. Va passar el que el mestre havia dit. 14/5/2019

-EQC-

87


El cicle de l’aigua Heu acabat d’estudiar la lliçó del cicle de l’aigua. Escriu un text que l’expliqui complet, des del començament al final.

“L’aigua del mar s’evapora perquè el sol l’escalfa i es formen núvols. Els núvols amb el vent vénen cap a la terra i quan arriben a les muntanyes fan ploure o nevar perquè es refreden. Una part de l’aigua de la pluja o de la que es fon de la neu forma els rius, però una altra part es filtra per la terra i forma rius subterranis. Al final tota l’aigua, després d’utilitzar-la les persones, torna al mar i el cicle de l’aigua torna a començar”. 14/5/2019

- EQC -

88


Port Aventura Imagina’t que l’estiu passat vas anar al Port Aventura amb uns tiets teus. Escriu un text on expliquis com va anar, com t’ho vas passar i què vas fer.

Un diumenge d’aquest estiu vaig anar a Port Aventura amb els meus tiets i els meus cosins. No hi havia anat mai encara. El que em va agradar més va ser pujar al Dragon Khan perquè anava molt de pressa i al Tutuki Splash perquè baixaves per un camí d’aigua i al final et mullaves molt. Abans de marxar em van comprar una cartera per posar diners del “Luho” que tenia dues cremalleres. 89


Una queixa Has de presentar una queixa escrita a la direcció de l’institut sobre un aspecte que, a parer teu, no funciona i perjudica els alumnes. Inclou també una possible solució al problema.

14/5/2019

-EQC-

90


Treball en parella o grups de tres

14/5/2019

-EQC-

91


14/5/2019 - EQC 92

http://www.creativereview.co.uk/


Avaluaciรณ formativa

https://www.youtube.com/watch?v=dSc8Pn0cPsA


Instruments d’avaluació formativa

https://www.youtube.com/watch?v=HhgM01ef9kg


Ja hem arribat!!

Espero que el viatge us hagi estat profitรณs

Cologne Main Station Train Cologne Central Station https://pixabay.com/en/cologne-main-station-train-cologne-1772337/


Enric Queralt i CatĂ equeral2@xtec.cat http://www.blocs.xtec.cat/ambelspeusaterra

14/05/2019

-EQC-

96

Profile for crp be

Avaluació competencial  

Avaluació competencial  

Profile for crp.be
Advertisement