Page 1

Aan: Van: Onderwerp: Datum:

Platform Geïntegreerd Contracteren Simon Kolkman Verslag en uitkomsten Workshop Implementatie Geïntegreerd Contracteren 31 December 2012

Geachte Lezer, Het Platform Geïntegreerd Contracteren heeft op 18 oktober 2012 een workshop georganiseerd bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). In de workshop is ingegaan op de geleerde lessen van HHNK bij de implementatie van Geïntegreerd Contracteren (GC). In de bijlage vindt u de geleerde lessen en de gegeven presentatie. Voor vragen kunt u terecht bij ondergetekende. Verslag Workshop Ongeveer 40 deelnemers hebben in het moderne gebouw van HHNK deelgenomen aan een workshop over de ervaringen van HHNK bij het ontwikkelen en implementeren van geïntegreerd contracteren. Na een welkomstwoord door Mark Brattinga1 en Jaap de Koning2 is er door Simon Kolkman3 ingegaan op de aanleiding en aanpak en tenslotte de bereikte resultaten. Daarna is in twee Workshops gediscussieerd over het ontwikkelen van competenties bij medewerkers en een werkwijze(r). De centrale vraag; wat werkt wel en wat werkt niet! In de afsluiting en de borrel zijn de geleerde lessen gedeeld (zie bijlage) en is verdere kennisdeling van de kennisbank, werkwijzer en opleidingsplan ter sprake gekomen. Vooralsnog zullen deze ‘producten’ op aanvraag alleen ter beschikking worden gesteld aan collega waterschappen. Geïntegreerd Contracteren bij HHNK HHNK is volop in ontwikkeling als het gaat om geïntegreerd contracteren. Geïntegreerd contracteren bij HHNK gaat over de wijze waarop er eerder en integraler samengewerkt kan worden met de markt en omgeving. Dit vraagt een meer geïntegreerde manier van projectmatig denken en werken in de projecten en de organisatie. Er is hiervoor een werkwijzer ontwikkeld, een opleidingsplan en een kennisbank. HHNK geeft onder andere hiermee invulling aan de omgevings- en samenwerkingsgerichte organisatie die HHNK wil zijn. Uitwisselen ervaringen Het Platform Geïntegreerd Contracteren (GC) is een onafhankelijk platform voor de bouwsector. Het platform bestaat uit opdrachtgevers, opdrachtnemers, adviesbureaus en kennisinstellingen. Zij ontwikkelen, bundelen en verspreiden praktisch toepasbare kennis over geïntegreerde contracten. Leden van het platform wisselen onderling ervaringen uit. Dit resulteert in breed gedragen oplossingen die direct praktisch toepasbaar zijn. Met vriendelijke groet, Simon Kolkman 1 2 3

Clusterhoofd Ingenieursbureau (m.brattinga@hhnk.nl) Voorzitter Platform Geïntegreerd Contracteren (J.dKoning@witteveenbos.nl) Adviseur Geïntegreerd Contracteren (s.kolkman@pro6managers.nl) Pagina 1 van 23


Bijlage 1: WS 1 Ontwikkeling van mensen Hoe breng je verandering / beweging in mensen? Wat werkt niet?  

Wat werkt wel!

Uitgaan van de mensen die graag willen is niet goed, kies je weerstand (Te) Stevig organisatiedoel geeft veel weerstand

   

Vooral zelf kennis en ervaringen met elkaar delen Mensen uitwisselen met andere organisaties => vertrouwen voor nodig en geeft vertrouwen Kies voor geleidelijkheid in de overgang naar GC; maak je keuze voor de contractvorm zo laat mogelijk Leg aan medewerkers uit waarom wij voor GC kiezen is lastig => zet de directeur regelmatig op de zeepkist met zijn visie (herhalen)

Competenties voorschrijven of beschrijven? Wat werkt niet? 

Wat werkt wel!

Dilemma, vrijwilligheid versus druk in het maken van een contractkeuzevorm en bijpassende competenties

Dilemma, vrijwilligheid versus druk in het maken van een contractkeuzevorm en bijpassende competenties

Leren door praktijk of theorie? Wat werkt niet? 

Het wiel opnieuw uitvinden

Wat werkt wel!   

Belangrijk, wie zit waar en leer elkaar kennen met als voorbeeld een goed convenant met Nutsbedrijven Heb begrip voor elkaars belangen (markt versus opdrachtgevers) Houdt na de aanbesteding verificatiegesprekken met de winnende partij => om verwachtingen gelijk te stellen

Pagina 2 van 23


Bijlage 2: WS 2 Ontwikkeling van de werkwijze(r) Wat is het nut van een goede werkwijzer?

 

Wat werkt niet? Zonder duidelijk doel en nut van een werkwijzer is er geen draagvlak – motivatie voor het gebruik ervan. Een goede werkwijzer bevat niet teveel details en ´voorschriften´ die daarmee een ´drempel´ leggen voor het gebruik ervan.

   

Wat werkt wel! De werkwijzer moet duidelijk maken welk doel het gebruik ervan dient voor de gebruikers. Een goede werkwijzer maakt duidelijk waar taken, rollen en verantwoordelijkheden liggen voor (nieuwe/inhuur) medewerkers. Een goede werkwijzer is nuttig wanneer deze ´herkenbaar´ is voor de werkwijze in de praktijk. Een goede werkwijzer helpt een ´kwaliteitsniveau´ na te streven in de manier van werken en de verwachte resultaten.

Verplichting of leidraad voor projectmatig werken? Wat werkt niet?    

Wat werkt wel!

Verplichten werkt niet als het pro-activiteit en verbetering beperkt. Verplichten kan demotiverend werken als het niet uitvoerbaar is en de vrijheid van handelen beperkt zonder dat duidelijk is waarom. Verplichten helpt niet in het ‘ontwikkelen’ van een werkwijze(r) omdat er geen stimulans is voor verbetering. Te veel ‘vrijheid’ geeft geen sturing/richting in de ontwikkeling van een werkwijze(r).

  

Door de werkwijzer als ‘uitgangspunt’ voor de manier van werken neer te zetten Door ‘onderdelen’ van de werkwijzer vrij te laten indien een alternatieve aanpak beter past. Door de werkwijzer als ‘toolbox’ te gebruiken waarin onderdelen ‘verplicht zijn’ en andere onderdelen nog duidelijk in ontwikkeling zijn.

Hoe praktijk kennis delen en ontwikkelen?

 

Wat werkt niet? Papieren ‘insteek’ werkt niet (alleen) in de ontwikkeling van een werkwijze(r). Het ontbreken van bekendheid/draagvlak voor de nut en noodzaak van delen en ontwikkelen van kennis.

 

Wat werkt wel! Ontwikkeling zit in mensen en wordt vervolgens vastgelegd op papier / in de werkwijze(r). Bij evalueren en delen MOET ook de vervolg actie ‘borgen’ worden opgepakt. Elkaar feedback geven in de ‘projectenpraktijk’ en de wijze waarop er lessen worden ‘gedeeld/geleerd’. Feedback is onderdeel van de ‘werkwijze(r)’. De blik naar ‘buiten’ toe; actief zoeken naar ‘andere’ ervaringen en werkwijzen en dit borgen in de ‘eigen’ werkwijze(r). Het ‘vermarkten’ van de noodzaak en effect van evalueren/delen van fouten en successen in de praktijk voor de ontwikkeling van een werkwijze(r). Pagina 3 van 23


Bijlage 3: De presentatie

Pagina 4 van 23


Pagina 5 van 23


Pagina 6 van 23


Pagina 7 van 23


Pagina 8 van 23


Pagina 9 van 23


Pagina 10 van 23


Pagina 11 van 23


Pagina 12 van 23


Pagina 13 van 23


Pagina 14 van 23


Pagina 15 van 23


Pagina 16 van 23


Pagina 17 van 23


Pagina 18 van 23


Pagina 19 van 23


Pagina 20 van 23


Pagina 21 van 23


Pagina 22 van 23


Pagina 23 van 23

Verslag%20met%20uitkomsten%20en%20presentatie%20platform%20GC%2018102012  
Verslag%20met%20uitkomsten%20en%20presentatie%20platform%20GC%2018102012  

http://www.crow.nl/Downloads/Congressen/Verslag%20met%20uitkomsten%20en%20presentatie%20platform%20GC%2018102012.pdf