Page 1

Onderwerp: Datum: Locatie: Auteur:

Themabijeenkomst “Risicobeheersing bij gebiedsontwikkeling” 2 november 2010 CURNET te Gouda Fred Jonker, programmamanager RISNET

INLEIDING Hoe kom je vanuit een structuurschets van een gebied tot een verdere invulling, en hoe beheers je dan de risico’s? En wat te doen als de economische recessie extra impact heeft op het vaak langdurige proces van de gebiedsontwikkeling? Gebiedsontwikkelingen hebben over het algemeen een lange doorlooptijd. De doelstellingen zijn vaak globaal geformuleerd waardoor de resultaten onzeker zijn. Risicomanagement is daarom noodzakelijk Afhankelijk van de planfase worden mogelijke scenario’s benoemd, waardoor de technische, planologische, financiële en politieke aspecten door elkaar lopen. Door inzicht te krijgen in de effecten voor kortere en langere termijn, kan worden gestuurd op realistische voorstellen voor ontwikkeling. Dit vormt een belangrijke basis voor het besluitvormingsproces. Drie sprekers gaven een inleiding: - Pieter Raven (bbn adviseurs) gaf een schets over de aanpak van risicobeheersing bij gebiedsontwikkeling. Belangrijk punt is dat het bij gebiedsontwikkeling gaat om een samenspel van een groot aantal actoren in een geografisch duidelijk begrensd gebied. Daarbij komt dat het meestal ook gaat om een lange doorlooptijd en de ambitie om binnen zo’n begrensd gebied opgaven in samenhang met elkaar te realiseren. Tegen die achtergrond moeten risicomanagement en risicobeheersing leiden tot het ‘opereren binnen de marges van vooraf vastgestelde kaders’. - Pieter Bekkers (Gemeente Dordrecht) gaf een presentatie vanuit de gemeentelijke gebiedsproblematiek bij een aantal projecten in Dordrecht: 1. Leerpark, een sloop- en nieuwbouwproject voor onderwijs, bedrijvigheid en wonen. 2. Gezondheidspark, met 3 hoofdpartners: het ziekenhuis (verdubbeling capaciteit), de gemeente (ontwikkeling van een nieuw sportcentrum) en een projectontwikkelaar (realisatie van woningen en winkels) 3. Stadswerven, de herontwikkeling van het binnenstedelijke gebied Stadswerven tot een multifunctioneel gebied met een stedelijk karakter, in verbinding net de historische binnenstad. - Ruud Binnekamp (TUDelft) liet aan de hand van een 2-tal grootschalige projecten zien hoe je slim kunt omgaan met dreigende kosten- en tijdsoverschrijdingen. Daarbij kwam o.m. aan de orde dat rekening houden met de actuele beheersmaatregelen in de Monte Carlo simulatie leidt tot een hele andere ‘rode draad’. Hij sloot zijn presentatie af met de conclusies dat: 1. het inbouwen van beheersmaatregelen in een probabilistische netwerkplanning de projectleider helpt om de waarschijnlijkheid van tijdige oplevering te verhogen 2. de methode een optimalisatie bevat van beheersmaatregelen en rekening houdt met de beschikbare capaciteit vs. de benodigde vaardigheden. Na deze presentaties werd de casus Stadswerven in Dordrecht behandeld. De opdracht waar de deelnemers in 3 groepen mee aan de slag gingen was om de top 5-risico’s te benoemen en daarvoor beheersmaatregelen te bedenken. Het leverde een palet van risico’s en beheersmaatregelen die plenair werden gepresenteerd en besproken. Enkele punten uit de plenaire presentatie:


-

-

Het risico van de bereikbaarheid van Stadswerven. Een van de onderdelen daarin is de nieuw te ontwikkelen brugverbinding naar Stadswerven; wellicht zou je risico’s beter kunnen beheersen door voor dat onderdeel een pps-constructie te hanteren. De risico’s van een tegenvallend bod bij de verkoop van grond in het gebied Stadswerven en de risico’s als de projectontwikkelaar niet akkoord gaat met de voorwaarden in de contractfase. De openbare ruimte die een enorme kostenpost is en mogelijk te duur uitvalt; hoe verweef je die risico’s met de andere risico’s. Verandering van het ambitieniveau en de eventuele aanpassing van het kwaliteitsniveau van Stadswerven. De invloed van een wisselend of zelfs wegvallen politieke draagvlak.

Het gaf stof tot een levendige discussie tussen Pieter Bekkers en de deelnemers. Stadswerven zal er zeker komen en we zullen met elkaar zien wat de resultaten van deze middag in de realisatie van Stadswerven heeft opgeleverd. Het was een zeer geanimeerde en leerzame bijeenkomst, waaraan door ruim 20 personen werd deelgenomen. Met een gezellige netwerkborrel werd de middag afgesloten.

44022

Verslag_Bijeenkomst  

http://www.crow.nl/Downloads/RISNET/Bijeenkomsten/Bijeenkomst5/Verslag_Bijeenkomst.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you