Page 22

Aanbesteden & Contracteren

De RAW-helpdesk

t

Deze CROW-helpdesk beantwoordt dagelijks enkele tientallen vragen op het gebied van RAW, UAVgc en aanbesteden. Vragen stellen kan via rawhelpdesk@crow.nl of 0318 – 69 53 17.

woordig heel goed toegepast worden in geïntegreerde contracten.

Bijna 1300 pagina’s Het cluster Aanbesteden & Contracteren van CROW is verantwoordelijk voor het beheer van de Standaard RAW Bepalingen. Verder zorgt het ervoor dat de RAW-systematiek blijft aansluiten bij (inter)nationale normen voor contractregelgeving en de laatste inzichten en technieken. Ad van Leest is hoofd Aanbesteden & Contracteren. Van Leest: “De RAW bestaat inmiddels al dertig jaar en eens in de vijf jaar komt er een herziene versie uit van de Standaard RAW Bepalingen. Eind 2010 is het weer zover en begin 2011, tijdens de InfraTech in Ahoy Rotterdam, presenteren we de laatste versie van het bijna 1300 pagina’s tellende naslagwerk. We begrijpen dat niet iedereen deze honderden pagina’s gaat doornemen om te bepalen wat de verschillen zijn met de vorige versie. We organiseren dus tijdens de beurs bijeenkomsten om de grootste wijzigingen toe te lichten. Mensen worden in twee uur helemaal bijgepraat over de vernieuwingen in de systematiek.

Wet- en regelgeving “Veel wet- en regelgeving heeft direct invloed op de hoofdstukken van de Standaard RAW Bepalingen. Dit zijn niet alleen Nederlandse wetten en regels, maar steeds vaker ook Europese regelgeving. Door de RAW-bestekssystematiek te gebruiken, zijn opdrachtgever én opdrachtnemer er dan van verzekerd dat ze ook

geldende wet- en regelgeving toepassen. De CE-markering is een goed voorbeeld daarvan, waardoor de bepalingen over bijvoorbeeld asfaltverhardingen op belangrijke punten zijn gewijzigd. Ook veranderingen op het gebied van arbeidsomstandighedenregelgeving, waaronder het werken met verontreinigde grond en de verplichting om bestrating boven 1500 m2 machinaal aan te leggen, zijn verwerkt in de nieuwe Standaard”, vertelt Van Leest. Er ligt ruim 1,7 miljoen kilometer aan leidingen onder de grond in Nederland. Het is niet altijd bekend waar die leidingen en kabels precies liggen en er ontstaan jaarlijks zo’n 40.000 breuken en lekkages bij graafwerk. Van Leest: “Om schade aan kabels en leidingen te verminderen, is de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) oftewel de Grondroerdersregeling van kracht geworden. In de wet is het proces voor de uitwisseling van informatie tot in detail geregeld. De rest van het graafproces is echter slechts op hoofdlijnen geregeld. Daar ligt een belangrijke rol voor de gewijzigde paragraaf over kabels en leidingen in de RAW.” “Een ander voorbeeld is de paragraaf over vrijgekomen materialen die is gewijzigd naar aanleiding van het Besluit bodemkwaliteit. De Flora- en faunawet heeft geleid tot een geheel nieuw hoofdstuk in de RAW over flora- en faunamaat-

Jacques Teunissen, Helpdesk CROW, goedemorgen. Dag, mag ik u een vraag stellen over beeldbestekken? Ik heb zojuist de nieuwe KOR-catalogus ontvangen. Hierin worden RAW-hoofdcodes genoemd die niet voorkomen in mijn bestekschrijfprogramma. Hoe kan dat? De hoofdcodes die behoren bij de resultaatsbeschrijvingen zoals deze nu voorkomen in uw bestekschrijfprogrammatuur zijn gebaseerd op de ‘Kwaliteitscatalogus openbare ruimte’ versie 2007 (KOR-2007). Gelijktijdig met het verschijnen van deze KOR-2007 is een voorlopig hoofdstuk 70 opgesteld om het gebruik van deze catalogus in RAW-bestekken mogelijk te maken. Inmiddels is de KOR-2007 aangepast en uitgebreid en is de nieuwe versie dit jaar verschenen, KOR-2010. Ook het voorlopige RAW-hoofdstuk 70 moet worden aangepast, wat nog dit jaar zal resulteren in een ‘Tervisielegging’ van hoofdstuk 70. Na verwerking van het commentaar op deze tervisielegging zal hoofdstuk 70 officieel worden vastgesteld en deel uitmaken van de systematiek. Deze tervisielegging zal naast de bepalingen ook de gewijzigde resultaatsbeschrijvingen omvatten, zodat deze aansluiten bij de KOR-2010. Komen deze bepalingen dan ook in de Standaard 2010? Nee, helaas. De vaststelling van hoofdstuk 70 is pas begin 2011 en dan zijn de Standaard RAW Bepalingen 2010 al verschenen. Overigens maakt dit voor u niet zo heel veel uit. Vanaf het moment van tervisielegging kunnen de bepalingen van hoofdstuk 70 in het bestek al wel van toepassing worden verklaard. Wanneer kan ik dan beschikken over de nieuwe resultaatsbeschrijvingen? In de versie van de bestekschrijfprogrammatuur die u in de loop van volgend jaar ontvangt naar aanleiding van het uitkomen van de Standaard RAW Bepalingen 2010 zijn de resultaatsbeschrijvingen overeenkomstig de tervisielegging. Na vaststelling zullen de definitieve resultaatsbeschrijvingen beschikbaar komen via RAW-online. Als ik dus nu de KOR-2010 wil toepassen zal ik mogelijk zelf enkele hoofdcodes moeten toevoegen. Inderdaad, dat is juist. Prima, goed dat ik dat weet. Bedankt. Graag gedaan en succes met uw bestek.

nr. 7 | oktober/november 2010 CROW etcetera | 27

08_Domein_5_AanbesContract.indd 27

26-10-10 16:12

Totaal_CROW_Et_cetera_7-2010_web  

http://www.crow.nl/Downloads/CROW%20Et%20cetera/Totaal_CROW_Et_cetera_7-2010_web.pdf

Totaal_CROW_Et_cetera_7-2010_web  

http://www.crow.nl/Downloads/CROW%20Et%20cetera/Totaal_CROW_Et_cetera_7-2010_web.pdf