Page 12

Milieu www.crow.nl/milieu

Andersom wordt bij het verbeteren van de luchtkwaliteit niet alleen gekeken naar P+R-terreinen. Spanjer: “Het gaat niet om losse maatregelen, maar om wat je gezamenlijk doet.”

Niet wegjagen Spanjer wijst erop dat maatregelen elkaar kunnen versterken. “Als je bijvoorbeeld parkeren in het centrum erg onaantrekkelijk maakt”, betoogt hij, “doe je er als gemeente goed aan om aantrekkelijke parkeervoorzieningen aan de rand van de stad aan te leggen, zodat je nog wel bezoekers kan blijven ontvangen. Je wilt je bezoekers immers niet ‘wegjagen’, want dat is vanuit economisch oogpunt onwenselijk.” Volgens adviseur Niek Bosch van adviesbureau Goudappel Coffeng dreigen in veel binnensteden de toegestane waarden voor fijn stof te worden overschreden. In een aantal steden is dit al zo. “Dordrecht moest de bouw van een parkeergarage in het centrum stilleggen vanwege de aantasting van de luchtkwaliteit”, vertelt hij. Daarom kijken gemeenten of ze

met parkeermaatregelen de emissies terug kunnen dringen. In Utrecht werd de parkeercapaciteit op het Jans Kerkhof beperkt omdat de emissie van fijn stof anders boven het toegestane niveau zou komen.

Juiste knoppen De luchtkwaliteit kan erop vooruitgaan als ambtenaren en bestuurders aan de juiste knoppen van het gemeentelijk parkeerbeleid draaien. De lucht in het centrum van een grote gemeente (stedelijkheidsklasse 1, bijvoorbeeld Leiden) wordt significant schoner als een gemeente de parkeertarieven voor alle auto’s verhoogt en tegelijkertijd een parkeerverbod afkondigt voor vervuilende auto’s. De fijnstofemissies dalen door deze zogeheten ‘combinatievariant’ met 8 tot 18 procent, terwijl de uitstoot van stikstofdioxide met 4 tot 9 procent terugloopt. Bij alleen een parkeerverbod voor vervuilende auto’s is het effect kleiner, maar toch nog substantieel: de reductie van fijnstofemissie is 7 tot 14 procent terwijl er 3 tot 6 procent minder stikstofdioxide de lucht ingaat.

CROW-publicatie 281m ‘Parkeren en luchtkwaliteit’ Bestellen kan via www.crow.nl/shop

Daar passen wel twee kanttekeningen bij. Ten eerste is onder de bevolking weinig draagvlak te verwachten voor deze ingreep. Ten tweede is differentiatie van parkeertarieven wettelijk nu niet toegestaan. Er zijn wel plannen om de Gemeentewet zodanig te veranderen dat gemeenten vervuilende auto’s mogen aanpakken, maar zover is het nog niet. Van Iperen: “We hebben de effecten van deze maatregel niettemin onderzocht, omdat gemeenten en het ministerie van VROM graag willen weten hoe het precies zit. Zeker bij zo’n maatregel, die veel maatschappelijk onrust kan veroorzaken, wil je weten of er überhaupt effecten zijn.”

P+R-terreinen

Parkeerbeleid kan ook worden ingezet om de luchtkwaliteit te verbeteren

Door de modelberekeningen kwam ook aan het licht dat het aanleggen of vergroten van P+R-terreinen op zichzelf relatief weinig bijdraagt aan schonere lucht op een specifiek knelpunt. In een gemeente van stedelijkheidsklasse 3 wordt er 4,5 procent minder fijn stof uitgestoten en daalt de stikstofdioxideemissie met 3,1 procent. “Een P+Rterrein moet enorm groot zijn om

14 | CROW etcetera nr. 7 | oktober/november 2010

05_Domein_2_Milieu.indd 14

26-10-10 11:43

Totaal_CROW_Et_cetera_7-2010_web  

http://www.crow.nl/Downloads/CROW%20Et%20cetera/Totaal_CROW_Et_cetera_7-2010_web.pdf

Totaal_CROW_Et_cetera_7-2010_web  

http://www.crow.nl/Downloads/CROW%20Et%20cetera/Totaal_CROW_Et_cetera_7-2010_web.pdf