Page 1

RAW-systematiek - Nieuw (eerste) deelhoofdstuk 18.1 Kleinschalige Baggerwerken van het nieuwe hoofdstuk 18 Baggerwerken - Uitbreiding van werkcategorie 01 Algemeen en administratief met een resultaatsbeschrijving - Uitbreiding van werkcategorie 61 Werk algemene aard met resultaatsbeschrijvingen - Uitbreiding van werkcategorie 64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen met resultaatsbeschrijvingen

Ter visie

Versie van 14-06-2013

Pagina 1 van 110


CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Deze not-for-profitorganisatie ontwikkelt, verspreidt en beheert praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud. Dit gebeurt in samenwerking met alle belanghebbende partijen, waaronder Rijk, provincies, gemeenten, adviesbureaus, uitvoerende bouwbedrijven in de grond-, water- en wegenbouw, toeleveranciers en vervoerorganisaties. De kennis, veelal in de vorm van richtlijnen, aanbevelingen en systematieken, vindt haar weg naar de doelgroepen via websites, publicaties, cursussen en congressen. CROW heeft zijn activiteiten gebundeld in de volgende thema’s: - Beheer openbare ruimte & Infrastructuur - Verkeer & Vervoer - Aanbesteden & Contracteren

CROW Galvanistraat 1, 6716 AE Ede Postbus 37, 6710 BA Ede Telefoon (0318) 69 53 00 Fax (0318) 62 11 12 E-mail crow@crow.nl Website www.crow.nl

Versie van 14-06-2013

Pagina 2 van 110


Wij ontvangen uw commentaar graag vóór 15 september 2013 Voor de procedure voor de behandeling van ontvangen commentaren wordt verwezen naar het onderdeel ‘Toelichting RAW-systematiek’ van deze tervisielegging. U kunt schriftelijk commentaar geven per e-mail, per post of per fax: e-mail: huisman@crow.nl post:

CROW, t.a.v. B.M.O. Huisman Postbus 37 6710 BA Ede.

fax:

CROW t.a.v. B.M.O. Huisman 0318-621112.

Bij voorkeur ontvangen wij uw commentaar per e-mail.

Juni 2013 Dit document is gepubliceerd voor de BEOORDELING van de daarin opgenomen standaardteksten. In het onderdeel ‘Toelichting op de RAW-systematiek’ van deze tervisielegging kunt u uitleg vinden over de uitgangspunten van de RAW-systematiek, de resultaatsbeschrijvingen en de technische bepalingen. Copyright © 2013, CROW, Kennisplatform voor verkeer, vervoer en infrastructuur, Galvanistraat 1, 6716 AE Ede (telefoon 0318-695300). Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van bovengenoemde stichting, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Het verbod betreft ook een gehele of gedeeltelijke bewerking. Het is verboden wijzigingen in de systematiek en de tekst aan te brengen. CROW en degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, hebben een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het formuleren en redigeren van deze publicatie. Nochtans moet de mogelijkheid niet worden uitgesloten dat in deze publicatie toch onjuistheden voorkomen. Degene die van de publicatie gebruik maakt, aanvaardt daarvoor het risico. CROW sluit, mede ten behoeve van al degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze publicatie.

Versie van 14-06-2013

Pagina 3 van 110


Inhoud van de tervisielegging Toelichting op de RAW-systematiek

5

Algemene toelichting op de tervisielegging

8

Resultaatsbeschrijvingen Inhoudsopgave van de resultaatsbeschrijvingen Toelichting op de resultaatsbeschrijvingen Resultaatsbeschrijvingen

9 11 23

Technische bepalingen Inhoudsopgave van de technische bepalingen Standaard RAW Bepalingen met toelichting RAW-Catalogus met bepalingen met toelichting

97 99 110

Versie van 14-06-2013

Pagina 4 van 110


Toelichting op de RAW-systematiek Algemeen Bij het opstellen van technische bepalingen en resultaatsbeschrijvingen ten behoeve van de RAW-systematiek voor bestekken in de grond-, water- en wegenbouwsector gelden de volgende uitgangspunten: - gelijkwaardigheid van partijen; - afbakening van verantwoordelijkheden; - eenduidige besteksinformatie gericht op de uitvoering; - kostenhomogeniteit; - betaling van productie. Met gelijkwaardigheid van partijen wordt gedoeld op de contractuele gelijkwaardigheid van partijen in de bouw. Voor de afbakening van verantwoordelijkheden wordt de verdeling aangehouden als bedoeld in de paragrafen 5 en 6 van de UAV 2012 (UAV 1989). Dit houdt in dat de opdrachtgever in beginsel de verantwoordelijkheid draagt voor het ontwerp en wat daarmee in verband staat, terwijl de aannemer in principe verantwoordelijk is voor de uitvoering en wat daarmee samenhangt. De omschrijving van het werk en de randvoorwaarden daaraan gesteld, moeten zodanig zijn geformuleerd dat zij niet voor meer dan één uitleg vatbaar zijn. Zij moeten een duidelijke omschrijving bevatten van rechten en verplichtingen van partijen. Bij het opstellen van deze informatie moet een goede aansluiting gewaarborgd worden naar calculatie, uitvoering en bedrijfsvoering. In een volgens de RAW-systematiek opgesteld bestek wordt deze informatie verstrekt in de vorm van een beschrijvende hoeveelhedenstaat en daarop afgestemde technische en administratieve bepalingen. Aan de besteksposten in de beschrijvende hoeveelhedenstaat wordt de eis gesteld dat zij kostenhomogeen moeten zijn. Kostenhomogeen wil zeggen dat de prijs per eenheid voor de gehele bij de bestekspost behorende hoeveelheid nagenoeg gelijk is. Indien het werk in duidelijke, meetbare besteksposten wordt omschreven, is een goede aansluiting verkregen naar calculatie, uitvoering en bedrijfsvoering. Daarmee is de basis voor betaling van geleverde productie gelegd. Tevens is het mogelijk een koppeling te leggen naar de besteksadministratie en de verrekening van meer en minder werk op verrekenbare hoeveelheden. Het bovenstaande met betrekking tot de scheiding van verantwoordelijkheden betekent dat in een RAW-bestek de opdrachtgever het ‘wat’, ‘waar’, ‘waarvan’ en ‘onder welke voorwaarden’ zal omschrijven. De aannemer zal het ‘hoe’ en ‘waarmee’ invullen. In de praktijk zal het bovenstaande beginsel ‘vrijheid in wijze van uitvoering’ niet altijd kunnen worden gerealiseerd. Afwijken is verantwoord indien: - een onevenredig groot risico voor één van de bouwpartners ontstaat; - een kans op onherstelbare fouten optreedt; - slechts één bepaalde uitvoeringswijze tot het gewenste resultaat leidt; - belangen van derden geschaad zullen worden. RAW-systematiek in relatie tot nieuwe vormen van contracteren Al sinds het begin staat een evenwichtige inbreng van de betrokken bouwpartijen (pariteit) aan de basis van de RAW-systematiek. Dit beginsel is nooit gewijzigd. De RAW-systematiek (uiteraard) wel; deze wordt voortdurend aangepast aan ontwikkelingen in de infra-sector. Een ontwikkeling van de laatste jaren is het gestaag toenemende gebruik van geïntegreerde contracten die zijn gebaseerd op de UAV-GC 2005, waarbij, in afwijking van de UAV 2012 (UAV 1989), de uitvoerende partij ook de verantwoordelijkheid voor (delen van) het ontwerp draagt. Ook in geïntegreerde contracten staat niets het gebruik van de RAW-systematiek in de weg. Daarbij valt te denken aan de RAW-catalogus met resultaatsbeschrijvingen voor het maken van technische beschrijvingen. De Standaard is uitstekend geschikt voor het toetsen van het uitgevoerde werk (het resultaat).

Versie van 14-06-2013

Pagina 5 van 110


Het ligt voor de hand dat de RAW-systematiek in de toekomst met de ontwikkelingen zal meegroeien. Te denken valt aan het scheiden van de administratieve en de technische bepalingen in de Standaard, opdat de RAW-systematiek kan doorgroeien naar een nog breder toepasbare specificatie-systematiek. Resultaatsbeschrijvingen, inleiding Om het werk op uniforme wijze te kunnen omschrijven in een beschrijvende hoeveelhedenstaat is de RAW-Catalogus met resultaatsbeschrijvingen, dat wil zeggen gestandaardiseerde werkbeschrijvingen, opgesteld. De resultaatsbeschrijvingen staan gesorteerd op werkcategorie (Grondwerken, Verhardingen, Rioleringen, Groenvoorzieningen, enz.) in de catalogus. Deze catalogus wordt periodiek onderhouden en aangevuld met nieuwe ontwikkelingen. De in de catalogus opgenomen resultaatsbeschrijvingen voldoen aan de genoemde uitgangspunten. Zij moeten daarbij een beschrijving bevatten van: - het gevraagde resultaat; - de benodigde bouwstoffen; - de te stellen kwaliteitseisen; - de activiteiten met inachtneming van de vrijheid die de aannemer heeft in de wijze van uitvoering en de keuze van het in te zetten materieel. Elke resultaatsbeschrijving bevat tenslotte de kostenbeĂŻnvloedende factoren voor het beschreven resultaat. Met behulp van resultaatsbeschrijvingen worden door de bestekschrijver besteksposten geformuleerd, die kostenhomogeen en meetbaar zijn. Technische bepalingen In de technische bepalingen staan de randvoorwaarden voor de uitvoering van het werk (kwaliteitseisen aan het resultaat en/of de bouwstof, toegestane afwijkingen, enzovoort). De technische bepalingen zijn complementair aan de resultaatsbeschrijvingen. Het spreekt voor zich dat deze bepalingen volledig, ondubbelzinnig en juridisch verantwoord moeten zijn. Bepalingen die algemeen te stellen zijn aan uit te voeren werken worden opgenomen in de Standaard RAW Bepalingen. In de RAW-Catalogus met bepalingen worden bepalingen opgenomen die afhankelijk van het werk in deel 3 van het RAW-bestek opgenomen kunnen worden (keuzebepalingen). De technische bepalingen worden ingedeeld in hoofdstukken overeenkomend met de werkcategorieĂŤn en onderverdeeld in zeven vaste paragrafen, te weten: 1. Begrippen Afbakening c.q. beschrijving van in het bestek gebruikte termen, welke niet eenduidig zijn. 2. Eisen en uitvoering Randvoorwaarden welke gesteld worden aan de uitvoering en kwaliteitseisen aan het verlangde resultaat. 3. Informatie-overdracht Een beschrijving van de informatie, die opdrachtgever en aannemer elkaar ten minste behoren te verstrekken. 4. Risicoverdeling en garanties Een nadere afbakening van verantwoordelijkheden tijdens (en in bepaalde gevallen aansluitend op) de uitvoering. 5. Bijbehorende verplichtingen Een beschrijving van werkzaamheden, welke tot de verplichtingen van de aannemer behoren; deze werkzaamheden zijn van zodanige aard dat zij niet door middel van besteksposten verwoord worden, maar door middel van bepalingen. 6. Bouwstoffen Kwaliteitseisen te stellen aan bouwstoffen, voor zover deze niet reeds zijn opgenomen in door NEN (Nederlands Normalisatie-instituut) vastgestelde normbladen. 7. Meet- en verrekenmethoden Wijze van meting en verrekening van resultaat, activiteiten en bouwstoffen.

Versie van 14-06-2013

Pagina 6 van 110


Toelichting RAW-systematiek en GWW-Standaardbestek Voor een uitgebreide toelichting op te hanteren criteria bij het opstellen van technische bepalingen en resultaatsbeschrijvingen wordt verwezen naar de Handleiding RAW-systematiek, hoofdstuk 00 Algemeen. Voor meer informatie over bestekken in het algemeen en over standaardbestekken in het bijzonder, wordt verwezen naar het boek ‘Bestekken in de Grond-, Water- en Wegenbouw’. Dit boek is verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Beoordelingsprocedure De door de werkgroep opgestelde resultaatsbeschrijvingen en technische bepalingen worden na gereed komen op de gestelde uitgangspunten getoetst door het bureau van CROW. Vervolgens worden zij beoordeeld door de Juridische en bestekstechnische commissie, waarna zij worden aangeboden aan de Raad voor het Infrabouwproces ter voorlopige goedkeuring. Hierna kan tervisielegging plaatsvinden. Na verwerking van commentaren op de tervisielegging door het bureau, de werkgroep en de Juridische en bestekstechnische commissie wordt het eindresultaat aangeboden aan de Raad voor het Infrabouwproces ter definitieve goedkeuring en vaststelling.

Versie van 14-06-2013

Pagina 7 van 110


Algemene toelichting op de tervisielegging Inleiding De aanleiding voor het ontwikkelen van een los van hoofdstuk 22 Grondwerken staand deelhoofdstuk voor kleinschalige baggerwerken is gelegen in het feit dat bij waterschappen en aannemers de inhoud van hoofdstuk 22 Grondwerken niet volledig voorziet in de behoefte aan RAW-teksten voor kleinschalige baggerwerken. Het onderdeel kleinschalige baggerwerken is ondergebracht in het nieuwe deelhoofdstuk 18.1 van het nieuwe hoofdstuk 18 Baggerwerken. Dit biedt op termijn de mogelijkheid tot uitbreiding met een deelhoofdstuk 18.2 voor grootschalige baggerwerken. Verantwoording De Raad voor het Infrabouwproces heeft ingestemd met het voorstel om voor de toevoeging van baggerwerken aan de RAW-systematiek een werkgroep samen te stellen. De werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van waterschappen, gemeenten, Vereniging van Waterbouwers (aannemers) en specialistische adviesbureaus. De Juridische en Bestekstechnische Commissie heeft de stukken van commentaar voorzien. De Raad voor het Infrabouwproces heeft de stukken voorlopig vastgesteld. Resultaat Een aantal van voor deelhoofdstuk 18.1 Kleinschalige baggerwerken bruikbare bepalingen zijn (in geredigeerde vorm) overgenomen uit hoofdstuk 22 Grondwerken.

Versie van 14-06-2013

Pagina 8 van 110


Inhoudsopgave van de resultaatsbeschrijvingen Hoofdcode

Titel

01.08 01.08.04

Opsporen kabels en leidingen Opsporen van kabels en leidingen in en nabij watergangen.

18.11 18.11.01 18.11.02 18.11.03 18.11.04 18.11.05 18.11.21

Ontgraven en vervoeren van baggerspecie. Ontgraven van baggerspecie. Ontgraven van baggerspecie. Verwijderen van baggerspecie uit een duiker. Verwijderen van baggerspecie uit een zinker. Ontgraven van baggerspecie onder een *. Vervoeren van baggerspecie.

m3 m m st m3 m3

18.12 18.12.01 18.12.02 18.12.11 18.12.12 18.12.13

Bewerken en verwerken van baggerspecie. Verwerken van baggerspecie in een depot. Verwerken van baggerspecie in tubes van geotextiel. Ontwateren van baggerspecie. Scheiden van baggerspecie in deelstromen. Verwijderen van grove delen uit baggerspecie.

m3 m3 m3 m3 ton

18.13 18.13.01 18.13.02 18.13.11 18.13.12 18.13.21 18.13.22 18.13.31 18.13.32

Locaties voor het overslaan van baggerspecie. Toepassen van locaties voor het overslaan van baggerspecie. Toepassen van een locatie voor het overslaan van baggerspecie. Inrichten van locaties voor het overslaan van baggerspecie. Inrichten van een locatie voor het overslaan van baggerspecie. Instandhouden van locaties voor het overslaan van baggerspecie. Instandhouden van locaties voor het overslaan van baggerspecie. Verwijderen van locaties voor het overslaan van baggerspecie.. Verwijderen van een locatie voor het overslaan van baggerspecie..

EUR st EUR st EUR dag EUR st

18.14 18.14.01 18.14.11 18.14.12

Locaties voor het opslaan van baggerspecie. Aanleggen van een baggerdepot. Instandhouden van baggerdepots. Instandhouden van een baggerdepot.

st EUR st

18.15 18.15.01 18.15.02

Verrichten van metingen. Verrichten van metingen van de waterbodem. Verrichten van controlemetingen van de waterbodem.

EUR EUR

18.16 18.16.41 18.16.42 18.16.43 18.16.44 18.16.45 18.16.51

Bijkomende werkzaamheden. Toepassen van maatregelen ter voorkoming van vertroebeling. Aanbrengen van maatregelen ter voorkoming van vertroebeling. Instandhouden van maatregelen ter voorkoming van vertroebeling. Instandhouden van maatregelen ter voorkoming van vertroebeling. Verwijderen van maatregelen ter voorkoming van vertroebeling. Watergang ontdoen van drijvende plantenresten.

EUR EUR EUR dag EUR m2

Versie van 14-06-2013

keer

Pagina 9 van 110


61.01 61.01.21 61.01.22 61.01.23 61.01.24 61.01.25 61.01.26 61.01.27 61.01.28 61.01.31 61.01.41 61.01.51 61.01.52

Werkterrein. Toepassen van voorzieningen voor de bereikbaarheid. Toepassen van voorzieningen voor de bereikbaarheid. Aanbrengen van voorzieningen voor de bereikbaarheid. Aanbrengen van een voorziening voor de bereikbaarheid. Instandhouden van voorzieningen voor de bereikbaarheid. Instandhouden van voorzieningen voor de bereikbaarheid. Verwijderen van voorzieningen voor de bereikbaarheid. Verwijderen van voorzieningen voor de bereikbaarheid. Opnemen van de bestaande toestand van terreinen en objecten. Communiceren met derden. Verplaatsen van drijvende objecten. Verplaatsen van een drijvend object.

EUR st st st EUR dag EUR st EUR EUR EUR st

61.03 61.03.31 61.03.32 61.03.33 61.03.34 61.03.35 61.03.36 61.03.37

Tijdelijke afrasteringen. Toepassen van een tijdelijke afrastering. Toepassen van een tijdelijke afrastering. Aanbrengen van een tijdelijke afrastering. Aanbrengen van een tijdelijke afrastering. Instandhouden van een tijdelijke afrastering. Instandhouden van een tijdelijke afrastering. Verwijderen van tijdelijke afrasteringen.

EUR m EUR m EUR dag EUR

64.11 64.11.31

Inventariseren en registreren van flora en fauna. Inventariseren en registreren van flora en fauna.

keer

64.12 64.12.31 64.12.32 64.12.33 64.12.34 64.12.41 64.12.42

Maatregelen voor de bescherming van flora en fauna. Toepassen van maatregelen voor de bescherming van fauna. Toepassen van maatregelen voor de bescherming van fauna. Toepassen van maatregelen voor de bescherming van waterfauna Toepassen van maatregelen voor de bescherming van waterfauna. Toepassen van maatregelen voor de bescherming van flora. Toepassen van maatregelen voor de bescherming van flora.

keer EUR keer EUR keer EUR

Versie van 14-06-2013

Pagina 10 van 110


Toelichting op de resultaatsbeschrijvingen Werkcategorie 01 - Algemeen Hoofdcode 01.08.04 - Opsporen kabels en leidingen in en nabij watergangen Bij baggerwerkzaamheden zijn kabels en leidingen ter plaatse van watergangen niet gemakkelijk op te sporen. De praktijk wijst uit dat de ligging van kabels en leidingen in en nabij watergangen vaak afwijkt van de ligging, zoals die door de kabel- en leidingbeheerders wordt opgegeven. Met name kabels en leidingen die hoger liggen, soms zelfs in het te baggeren profiel, vormen een risico in de uitvoering. De bestekschrijver wordt gewezen op de CROW-publicatie 308 ‘Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen’. Deze publicatie geeft goed inzicht in risico’s voor projectplanning en uitvoering bij kabels en leidingen, daarvoor is in de publicatie een praktische checklist opgenomen. De bestekschrijver heeft voor het opstellen van besteksposten voor het graven van proefsleuven de beschikking over de bestaande hoofdcode 01.08.01 ‘Graven proefsleuf’ (st) en de bestaande hoofdcode 01.08.02 ‘Graven proefsleuf’ (m). Voor het vaststellen van de daadwerkelijke ligging van kabels en leidingen in een watergang of op grotere diepten is het graven van proefsleuven niet mogelijk. In die gevallen is een niet-visuele opsporingsmethode noodzakelijk. De bestekschrijver kan hierover contact opnemen met de netbeheerder om een geschikte methode af te stemmen en deze methode in het bestek voor te schrijven. Als verschillende methoden moeten worden gebruikt, dan zal de bestekschrijver met behulp van de bestaande hoofdcode 01.08.03 ‘Opsporen kabels en leidingen’ meerdere besteksposten moeten opnemen in het bestek. De bestekschrijver kan met behulp van hoofdcode 01.08.04 in het bestek beter invulling geven aan het opsporen van kabels en leidingen in en nabij watergangen. Deze hoofdcode is opgesteld op basis van CROW-publicatie 308 ‘Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen’. Werkcategorie 18 - Baggerwerken Hoofdcode 18.11.01 - Ontgraven van baggerspecie. (m3) Deze hoofdcode kan met name worden gebruikt bij het opstellen van besteksposten voor het ontgraven van baggerspecie in (grotere) watergangen, niet zijnde (kleine) zijwatergangen. Kostenbepalende voorwaarden Bij het ontgraven van baggerspecie spelen veel factoren een kostenbepalende rol. Veel kostenbepalende factoren zijn lastig te beschrijven. Bij deze resultaatsbeschrijving is het uitgangspunt dat omgevingsfactoren, dwarsprofielen, gegevens over de bereikbaarheid, gegevens over obstakels en beperkingen op tekeningen zijn verwerkt. De bestekschrijver moet deze tekeningen aan het bestek toevoegen. Verwijderen van baggerspecie uit zinkers en duikers De bestekschrijver moet voor het opnemen van deze werkzaamheden aparte besteksposten samenstellen met behulp van hoofdcode 18.11.03 of hoofdcode 18.11.04. Ontgraven van baggerspecie onder objecten De bestekschrijver kan het ontgraven van baggerspecie onder bruggen, viaducten, steigers en andere objecten met behulp van hoofdcode 18.11.01 in het bestek specificeren of met behulp van hoofdcode 18.11.05 in aparte besteksposten specificeren. Per project moeten worden beoordeeld welke methode het meest geschikt is. Daarbij moet gelet worden op de omvang (aantal) van deze obstakels, de moeilijkheidsgraad en op factoren, zoals kostenhomogeniteit (in het kader van betalen naar productie en het risico bij afwijkingen van de daadwerkelijke situatie ten opzichte van het bestek), calculeerbaarheid en eenduidigheid van het contract. Samenstelling van de baggerspecie De bestekschrijver moet bij elke bestekpost die is samengesteld met behulp van hoofdcode 18.11.01 de samenstelling van de baggerspecie expliciet vermelden. Aanvullend kan worden verwezen naar bijlagen, waarin bodemopbouw en samenstelling van de baggerspecie worden gespeci-

Versie van 14-06-2013

Pagina 11 van 110


ficeerd. Als sprake is van verontreinigde baggerspecie zal een bestekspost voor het ontgraven van baggerspecie bijvoorbeeld kunnen worden gebundeld met een bestekspost die is opgesteld met behulp van hoofdcode 17.01.02 ‘Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, nat’ . De bestekschrijver wordt voor overige mogelijkheden en aandachtspunten bij verontreinigde grond en verontreinigd water verwezen naar de handleiding van hoofdstuk 17. Inzake positie 3 Gegevens over taluds en oeverbeschermingen spelen een rol bij de keuze van de ontgravingsmethode en daarmee het beperken van de kans op schade. Inzake positie 6 De bestekschrijver kan vermelden dat vrijgekomen baggerspecie moet worden vervoerd, waarbij wordt verwezen naar aparte besteksposten voor het vervoeren van baggerspecie. Een bestekspost voor het ontgraven van baggerspecie is voor de eenduidigheid losgekoppeld van besteksposten voor het vervoeren van baggerspecie. Hoofdcode 18.11.02 - Ontgraven van baggerspecie. (m) Deze hoofdcode is met name bedoeld om gebruikt te worden bij het samenstellen van besteksposten voor het ontgraven van baggerspecie in zijwatergangen. Zo kan worden voorkomen dat een zojuist ontgraven watergang wordt ‘vervuild’ door baggerspecie uit een zijwatergang. Aangezien het bij zijwatergangen vaak om het ontgraven van geringe hoeveelheden baggerspecie gaat, is gekozen voor de eenheid ‘m’. Kostenbepalende factoren Bij het ontgraven van baggerspecie spelen veel factoren een kostenbepalende rol. Veel kostenbepalende factoren zijn lastig te beschrijven. Bij deze resultaatsbeschrijving is het uitgangspunt dat omgevingsfactoren, dwarsprofielen, gegevens over de bereikbaarheid, gegevens over obstakels en beperkingen op tekeningen zijn verwerkt. De bestekschrijver moet deze tekeningen aan het bestek toevoegen. Verwijderen van baggerspecie uit zinkers en duikers De bestekschrijver moet voor het opnemen van deze werkzaamheden aparte besteksposten samenstellen met behulp van hoofdcode 18.11.03 of hoofdcode 18.11.04 Ontgraven van baggerspecie onder objecten De bestekschrijver kan het ontgraven van baggerspecie onder bruggen, viaducten, steigers en andere objecten met behulp van hoofdcode 18.11.02 in het bestek specificeren of met behulp van hoofdcode 18.11.05 in aparte besteksposten specificeren. Per project moeten worden beoordeeld welke methode het meest geschikt is. Daarbij moet gelet worden op de omvang (aantal) van deze obstakels, de moeilijkheidsgraad en op factoren, zoals kostenhomogeniteit (in het kader van betalen naar productie en het risico bij afwijkingen van de daadwerkelijke situatie ten opzichte van het bestek), calculeerbaarheid en eenduidigheid van het contract. Samenstelling van de baggerspecie De bestekschrijver moet bij elke bestekpost die is samengesteld met behulp van hoofdcode 18.11.02 de samenstelling van de baggerspecie expliciet vermelden. Aanvullend kan worden verwezen naar bijlagen, waarin bodemopbouw en samenstelling van de baggerspecie worden gespecificeerd. Als sprake is van verontreinigde baggerspecie zal een bestekspost voor het ontgraven van baggerspecie bijvoorbeeld kunnen worden gebundeld met een bestekspost die is opgesteld met behulp van hoofdcode 17.01.02 ‘Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, nat’ . De bestekschrijver wordt voor overige mogelijkheden en aandachtspunten bij verontreinigde grond en verontreinigd water verwezen naar de handleiding van hoofdstuk 17. Inzake positie 1 De beperking in het gebruik van deze hoofdcode ligt bij een hoeveelheid van 3 m3 baggerspecie per strekkende meter watergang. Bij grotere hoeveelheden baggerspecie is deze beschrijving minder geschikt. Inzake positie 3

Versie van 14-06-2013

Pagina 12 van 110


Gegevens over taluds en oeverbeschermingen spelen een rol bij de keuze van de ontgravingsmethode en daarmee het beperken van de kans op schade. Inzake positie 6 De bestekschrijver kan vermelden dat vrijgekomen baggerspecie moet worden vervoerd, waarbij wordt verwezen naar aparte besteksposten voor het vervoeren van baggerspecie. Een bestekspost voor het ontgraven van baggerspecie is voor de eenduidigheid losgekoppeld van besteksposten voor het vervoeren van baggerspecie. Hoofdcode 18.11.03 - Verwijderen van baggerspecie uit een duiker. (m) Bij deze beschrijving is zoveel mogelijk aangesloten bij werkcategorie 47 ‘Kleine kunstwerken en gemalen’. In die werkcategorie is een hoofdcode voor het reinigen van duikers opgenomen, waarin kostenbepalende factoren zijn vastgelegd in de posities en inhouden van de deficode. Hiervan is zo min mogelijk afgeweken, waarbij in de nieuwe beschrijvingen wel is aangesloten bij de teksten van hoofdstuk 18. Kostenbepalende factoren Bij het verwijderen van baggerspecie uit een duiker spelen veel factoren een kostenbepalende rol. Veel kostenbepalende factoren zijn lastig te beschrijven. Bij deze resultaatsbeschrijving is het uitgangspunt dat omgevingsfactoren, gegevens over de bereikbaarheid, enzovoort op tekeningen zijn verwerkt. De bestekschrijver moet deze tekeningen aan het bestek toevoegen.. Samenstelling van de baggerspecie De bestekschrijver moet bij elke bestekpost die is samengesteld met behulp van hoofdcode 18.11.03 de samenstelling van de baggerspecie expliciet vermelden. Aanvullend kan worden verwezen naar bijlagen, waarin bodemopbouw en samenstelling van de baggerspecie worden gespecificeerd. Als sprake is van verontreinigde baggerspecie zal een bestekspost voor het ontgraven van baggerspecie bijvoorbeeld kunnen worden gebundeld met een bestekspost die is opgesteld met behulp van hoofdcode 17.01.02 ‘Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, nat’ . De bestekschrijver wordt voor overige mogelijkheden en aandachtspunten bij verontreinigde grond en verontreinigd water verwezen naar de handleiding van hoofdstuk 17. Inzake positie 5 Voor de toelichting op de wijze van hoeveelheidsbepaling wordt verwezen naar de toelichting op paragraaf 18.17 van de Standaard RAW Bepalingen. Inzake positie 6 De bestekschrijver kan vermelden dat de vrijgekomen baggerspecie moet worden vervoerd, waarbij moet worden verwezen naar aparte besteksposten voor het vervoeren van baggerspecie. Een bestekspost voor het verwijderen van baggerspecie is voor de eenduidigheid losgekoppeld van besteksposten voor het vervoeren van baggerspecie. Hoofdcode 18.11.04 - Verwijderen van baggerspecie uit een zinker. (st) Bij deze beschrijving is zoveel mogelijk aangesloten bij werkcategorie 47 ‘Kleine kunstwerken en gemalen’. In die werkcategorie is een hoofdcode voor het reinigen van zinkers opgenomen, waarin kostenbepalende factoren zijn vastgelegd in de posities en inhouden van de deficode. Hiervan is zo min mogelijk afgeweken, waarbij in de nieuwe beschrijvingen wel is aangesloten bij de teksten van hoofdstuk 18. Kostenbepalende factoren Bij het verwijderen van baggerspecie uit een zinker spelen veel factoren een kostenbepalende rol. Veel kostenbepalende factoren zijn lastig te beschrijven. Bij deze resultaatsbeschrijving is het uitgangspunt dat omgevingsfactoren, gegevens over de bereikbaarheid, enzovoort op tekeningen zijn verwerkt. De bestekschrijver moet deze tekeningen aan het bestek toevoegen. Samenstelling van de baggerspecie De bestekschrijver moet bij elke bestekpost die is samengesteld met behulp van hoofdcode 18.11.04 de samenstelling van de baggerspecie expliciet vermelden. Aanvullend kan worden verwezen naar bijlagen, waarin bodemopbouw en samenstelling van de baggerspecie worden gespeci-

Versie van 14-06-2013

Pagina 13 van 110


ficeerd. Als sprake is van verontreinigde baggerspecie zal een bestekspost voor het ontgraven van baggerspecie bijvoorbeeld kunnen worden gebundeld met een bestekspost die is opgesteld met behulp van hoofdcode 17.01.02 ‘Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, nat’ . De bestekschrijver wordt voor overige mogelijkheden en aandachtspunten bij verontreinigde grond en verontreinigd water verwezen naar de handleiding van hoofdstuk 17. Inzake positie 5 Voor de toelichting op de wijze van hoeveelheidsbepaling wordt verwezen naar de toelichting op paragraaf 18.17 van de Standaard RAW Bepalingen. Inzake positie 6 De bestekschrijver kan vermelden dat de vrijgekomen baggerspecie moet worden vervoerd, waarbij moet worden verwezen naar aparte besteksposten voor het vervoeren van baggerspecie. Een bestekspost voor het verwijderen van baggerspecie is voor de eenduidigheid losgekoppeld van besteksposten voor het vervoeren van baggerspecie. Hoofdcode 18.11.05 - Ontgraven van baggerspecie onder een *. (m3) Deze hoofdcode kan worden gebruikt als in een bestekspost die is opgesteld met behulp van hoofdcode 18.11.01 of 18.11.02 geen gegevens zijn vermeld over specifieke bruggen, steigers en soortgelijke objecten, waar baggerspecie moet worden ontgraven. Met name kan deze hoofdcode worden gebruik vanwege de kostenhomogeniteit van besteksposten, Kostenhomogeniteit is een van uitgangspunten van de RAW-systematiek, waardoor het ontgraven van baggerwerk in geval van afwijkende hoeveelheden beter is te verrekenen. Kostenbepalende factoren Bij het verwijderen van ontgraven van baggerspecie onder objecten spelen veel factoren een kostenbepalende rol. Veel kostenbepalende factoren zijn lastig te beschrijven. Bij deze resultaatsbeschrijving is het uitgangspunt dat omgevingsfactoren, dwarsprofielen, gegevens over de bereikbaarheid, gegevens over beperkingen op tekeningen zijn verwerkt. De bestekschrijver moet deze tekeningen aan het bestek toevoegen. Samenstelling van de baggerspecie De bestekschrijver moet bij elke bestekpost die is samengesteld met behulp van hoofdcode 18.11.04 de samenstelling van de baggerspecie expliciet vermelden. Aanvullend kan worden verwezen naar bijlagen, waarin bodemopbouw en samenstelling van de baggerspecie worden gespecificeerd. Als sprake is van verontreinigde baggerspecie zal een bestekspost voor het ontgraven van baggerspecie bijvoorbeeld kunnen worden gebundeld met een bestekspost die is opgesteld met behulp van hoofdcode 17.01.02 ‘Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen, nat’ . De bestekschrijver wordt voor overige mogelijkheden en aandachtspunten bij verontreinigde grond en verontreinigd water verwezen naar de handleiding van hoofdstuk 17. Inzake positie 6 De bestekschrijver kan vermelden dat de vrijgekomen baggerspecie moet worden vervoerd, waarbij moet worden verwezen naar aparte besteksposten voor het vervoeren van baggerspecie. Een bestekspost voor het ontgraven van baggerspecie is voor de eenduidigheid losgekoppeld van besteksposten voor het vervoeren van baggerspecie. Hoofdcode 18.11.20 - Vervoeren van baggerspecie. De opdrachtgever zal in de meeste baggerprojecten de bestemming van de vrijgekomen baggerspecie hebben bepaald. Met behulp van deze hoofdcode is in het bestek het vervoeren van baggerspecie te regelen. Besteksposten voor het vervoeren van baggerspecie zijn voor de eenduidigheid losgekoppeld van besteksposten voor het ontgraven en het verwijderen van baggerspecie. In een bestekspost voor het vervoeren van baggerspecie moet altijd worden verwezen naar besteksposten voor het ontgraven of het verwijderen van baggerspecie. Op deze manier wordt de hoeveelheid ontgraven of verwijderde baggerspecie maar één keer geme-

Versie van 14-06-2013

Pagina 14 van 110


ten en zal tijdens de uitvoering enkel moeten worden toegezien of de ontgraven of verwijderde baggerspecie inderdaad is vervoerd overeenkomstig de besteksposten die met behulp van deze hoofdcode zijn opgesteld. De begripsbepalingen in de artikelen 18.11.06, 18.11.07 en 18.11.08 en de bepalingen in paragraaf 01.17 van de deze Standaard regelen het afgeven aan en het deponeren op de plaats van bestemming en de eventueel daarmee gemoeide kosten. Hoofdcode 18.12.01 - Verwerken van baggerspecie in een depot. Met behulp van deze resultaatsbeschrijving en eventuele aanvullende documenten, zoals tekeningen, vergunningen, enzovoort, is het verwerken van baggerspecie in een depot in een bestekspost te regelen. De opdrachtgever zal in de voorbereidingsfase goed moeten nagaan wat de mogelijkheden en beperkingen zijn voor de aannemer. Grotendeels zullen deze volgen uit de, door de opdrachtgever aan te vragen vergunningen. Voor het opstellen van een bestekspost voor het vervoeren van baggerspecie naar een depot moet hoofdcode 18.11.20 ‘Vervoeren baggerspecie’ worden gebruikt . Tot het vervoeren van baggerspecie behoort ook het deponeren van baggerspecie in (of naast) de uiteindelijke locatie (“…in of naast het voorgeschreven profiel,…”). Zie hiervoor de begrippen in de artikelen 18.11.06, 18.11.07 en 18.11.08 van de Standaard RAW Bepalingen. Het ontwateren van verwerkte baggerspecie moet met behulp van hoofdcode 18.12.10 in een aparte bestekspost worden opgenomen. Inzake positie 1 Een baggerdepot kan een bestaand depot zijn of een door de aannemer aangelegd depot, dat in een bestekpost is beschreven met behulp van hoofdcode 18.14.01. Het begrip ‘verwerken van baggerspecie’ is beschreven in artikel 18.11.09. Het opnemen van een bestekspost voor het verwerken van baggerspecie in een depot is noodzakelijk om te regelen, dat de aannemer de baggerspecie op de juiste wijze verwerkt. Inzake positie 3 Het vlak (en afwaterend) afwerken van baggerspecie in een depot is eventueel met behulp van inhoud 1 voor te schrijven. Hoofdcode 18.12.02 - Verwerken van baggerspecie in tubes van geotextiel. In hoofdcode 18.12.02 is bewust gekozen voor de term ‘tube van geotextiel’, teneinde het gebruik van de vaak gebruikte productnaam te vermijden, omdat in RAW-teksten geen merknamen worden vermeld. Het vervoeren van baggerspecie naar een locatie voor het verwerken van baggerspecie in tubes van geotextiel moet met behulp van hoofdcode 18.11.20 in aparte bestekspost(en) zijn geregeld. Tot het vervoeren van baggerspecie behoort ook het deponeren van baggerspecie in (of naast) de uiteindelijke locatie . Zie hiervoor de begrippen in de artikelen 18.11.06, 18.11.07 en 18.11.08 van de Standaard RAW Bepalingen. Het ontwateren van baggerspecie in tubes van geotextiel moet eventueel met behulp van hoofdcode 18.12.10 in een aparte bestekspost zijn geregeld. Inzake positie 1 Het begrip ‘verwerken van baggerspecie’ is beschreven in artikel 18.11.09 van de Standaard RAW Bepalingen. Het opnemen van een bestekspost voor het verwerken van baggerspecie in tubes van geotextiel is noodzakelijk om te regelen, dat de aannemer de baggerspecie op de juiste wijze verwerk. Hoofdcode 18.12.10 - Ontwateren van baggerspecie. (m3) Het ontwateren van baggerspecie kan mechanisch geschieden (wat vaak gepaard gaat met het scheiden van de baggerspecie in deelstromen, zie hoofdcode 18.12.11) of kan nodig zijn bij of na het verwerken van baggerspecie in een depot (hoofdcode 18.12.01) of bij of na het verwerken van baggerspecie in tubes van geotextiel (hoofdcode 18.12.02). Inzake positie 2

Versie van 14-06-2013

Pagina 15 van 110


De levering van de benodigde hulpstoffen door de aannemer is standaard geregeld zonder het benoemen van exacte hoeveelheden. De gedachte hierbij is, dat de hoeveelheid hulpstof sterk afhankelijk is van de werkwijze van de aannemer. Ook is in de praktijk het inschatten van de hoeveelheden redelijk goed mogelijk, waardoor het eventuele risico van afwijkingen gering is. Inzake positie 3 Bij het ontwateren van baggerspecie zal soms ook het scheiden van de baggerspecie noodzakelijk of gebruikelijk zijn. Hier kan worden verwezen naar een post voor het scheiden van de baggerspecie in deelstromen, die is opgesteld met behulp van hoofdcode 18.12.11. De volgorde van ontwateren en scheiden (of het gelijktijdig scheiden en ontwateren) kan hier worden vermeld. Meestal zal inhoud 1 worden gebruikt in combinatie met het mechanisch ontwateren van de baggerspecie. Hoofdcode 18.12.11 - Scheiden van baggerspecie in deelstromen. (m3) Meestal is het doel het scheiden van de zandfractie (63 µm - 2 mm) en puin, afval en bodemvreemde materialen uit de baggerspecie. Met het scheiden in fracties kan worden bereikt, dat een deel van de baggerspecie beschikbaar komt voor hergebruik, bijvoorbeeld de zandfractie. Het volume van de overblijvende, onbruikbare en te bergen baggerspecie wordt door het scheiden drastisch verminderd. De resultaatsbeschrijving is derhalve ook geschikt voor toepassing bij het verwerken van verontreinigde baggerspecie. Betaling vindt plaats op basis van de eenheid m3. Voor de hoeveelheidsbepaling moet worden verwezen naar een bestekspost en wordt gelijkgesteld aan de hoeveelheid in profiel van herkomst. Voor de verdere verwerking van de deelstromen moet worden verwezen naar besteksposten die zijn samengesteld met behulp van resultaatsbeschrijvingen uit hoofdstuk 22 (grondwerk). Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat bij het scheiden van baggerspecie in deelstromen de bij elkaar opgetelde hoeveelheden van de afzonderlijke deelstromen niet volledig gelijk hoeft te zijn aan de hoeveelheid van de in behandeling genomen baggerspecie. Als het scheiden van baggerspecie in deelstromen wordt gecombineerd met het ontwateren van de baggerspecie, wat bijvoorbeeld bij het mechanisch ontwateren van baggerspecie mogelijk is, dan kan in een bestekspost die is opgesteld met behulp van hoofdcode 18.12.10 worden verwezen naar een bestekspost die is opgesteld met behulp van hoofdcode 18.12.11. Hoofdcode 18.12.12 - Verwijderen van grove delen uit baggerspecie Bij baggerwerk krijgt men regelmatig te maken met grove delen, zoals puin, grof afval en dergelijke. In een bestekspost die is opgesteld met behulp van hoofdcode 18.12.12 kan het verwijderen van grove delen uit baggerspecie aan de aannemer worden opgedragen. Positie 1 Het beschrijven van de aard en afmetingen van de te verwijderen grove delen kan worden beschreven met de inhouden van positie 1. Indien niet bekend is welke grove delen aanwezig zijn in de baggerspecie, kunnen verschillende resultaatsverplichtingen in het bestek worden opgenomen. Verrekening kan dan plaatsvinden in tonnen verwijderde materialen. Positie 2 Via positie 2 kan het moment van het verwijderen van grove delen worden aangegeven: ter keuze aan de aannemer, voorafgaand, tijdens of na de baggerwerkzaamheden. Hoofdcode 18.13.01 t/m hoofdcode 18.13.32 - Locaties voor het overslaan van baggerspecie Nagenoeg bij alle baggerwerken is het overslaan van baggerspecie aan de orde. In de RAWsystematiek is het gebruikelijk, dat voor hulpwerken ‘van betekenis’ of voor hulpwerken die ‘aanzienlijke kosten met zich meebrengen’ aparte resultaatsverplichtingen (besteksposten) in het bestek op te nemen. Dit kan worden gedaan met behulp van deze hoofdcode. In het kader van de mogelijkheid om in elke termijn de aannemer te kunnen ‘betalen naar productie’ wordt onderscheid gemaakt in resultaatsbeschrijvingen voor: - ‘Toepassen van …’, te gebruiken voor overslaglocaties die korter dan vier weken nodig zijn.

Versie van 14-06-2013

Pagina 16 van 110


- Een bundeling van ‘Aanbrengen van …’, ‘Instandhouden van …’ en ‘Verwijderen van …’, voor overslaglocaties die langer dan vier weken nodig zijn. De resultaatsbeschrijvingen geven daarnaast de mogelijkheid om: - Het aantal overslaglocaties te laten bepalen door de aannemer. De resultaatsbeschrijving(en) met de eenheid ‘EUR’ moet worden gebruikt. Dit zal in de meeste gevallen het beste aansluiten op de praktijk en de risicoverdeling, zoals die in de UAV 2012 is geregeld. - Het aantal overslaglocaties als opdrachtgever voor te schrijven. De resultaatsbeschrijving(en) met de eenheid ‘st’ en ‘dag’ moet worden gebruikt. Deze resultaatsbeschrijvingen moeten alleen worden gebruikt als de resultaatsbeschrijvingen met als eenheid ‘EUR’ niet mogelijk of niet logisch zijn. Afwijking van het gevraagde aantal overslaglocaties zal in de meeste gevallen worden verrekend. De resultaatsbeschrijvingen voor overslaglocaties geven de mogelijkheid om specifieke doelen aan te geven (voorzieningen al dan niet ter keuze aan de aannemer): - Voorzieningen ter voorkoming van schade aan de ondergrond; - Voorzieningen voor de opvang van gemorste baggerspecie; - Voorzieningen in het kader van de veiligheid van derden. Hoofdcode 18.14.01 t/m hoofdcode 18.14.12 - Locaties voor het opslaan van baggerspecie Bij de meeste baggerprojecten zal de opdrachtgever een eindbestemming voor de vrijgekomen baggerspecie hebben bepaald. De aannemer zal dan alleen de vervoerder zijn en eventueel worden gevraagd de baggerspecie ook te verwerken in een bestaand depot. Met deze resultaatsbeschrijvingen en aanvullende documenten (tekeningen, vergunningen, enzovoort) is het mogelijk om het aanleggen en instandhouden van één of meer dan één depot via het bestek te regelen. De meeste aandacht bij het beschrijven van het aanleggen van een baggerdepot zal moeten liggen op locatiebeschrijving, specifieke afmetingen en de benodigde grond. De opdrachtgever zal in de voorbereidingsfase goed moeten nagaan wat de mogelijkheden en beperkingen zijn voor de aannemer. Grotendeels zullen deze volgen uit de door de opdrachtgever aangevraagde vergunningen. Let wel: de bestekschrijver kan het aanleggen van een baggerdepot ook in het bestek beschrijven via werkcategorie 22 en overige bestaande werkcategorieën. De in deze resultaatsbeschrijving genoemde gegevens en aandachtspunten kunnen daarbij praktische handvatten zijn voor de bestekschrijver. Hoofdcode 18.15.01 - Verrichten van metingen van de waterbodem. (EUR) Voor een volledige toelichting op meetwerkzaamheden bij baggerwerk wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 18.17.01 van de Standaard RAW Bepalingen. In de regel zal bij de voorbereiding van een baggerwerk een waterbodemonderzoek worden uitgevoerd, waarvan onder andere de meetgegevens in het bestek worden opgenomen. Deze resultaatsbeschrijving kan worden gebruikt voor een: - Inmeting: als bijvoorbeeld geen waterbodemonderzoek met meetgegevens in het bestek worden opgenomen of als deze gegevens onvoldoende actueel of nauwkeurig zijn; - Uitmeting ten behoeve van de hoeveelheidsbepaling: als de opdrachtgever bijvoorbeeld niet zelf een uitmeting gaat uitvoeren; - Uitmeting ten behoeve van revisie. Let wel: in het bestek moet met behulp van hoofdcode 18.15.01 altijd een bestekspost worden opgenomen voor een volledige inmeting of met behulp van hoofdcode 18.15.02 een bestekspost voor een controlemeting van de bij het bestek gevoegde inmeting. Het ontbreken van één van deze besteksposten zal leiden tot meer werk. Om de resultaatsverplichting voldoende calculeerbaar te maken voor inschrijvers, is het noodzakelijk dat de bestekschrijver voldoende gegevens opneemt over de meetmethode, meettechniek en meetintensiteit. Om die reden is ook het opnemen van een peilstrategie verplicht gesteld.

Versie van 14-06-2013

Pagina 17 van 110


Hoofdcode 18.15.02 - Verrichten van controlemetingen van de waterbodem. (EUR) Voor een volledige toelichting op meetwerkzaamheden bij baggerwerk wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 18.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen. In de regel zal bij de voorbereiding van het werk een waterbodemonderzoek worden uitgevoerd waarvan onder andere de meetgegevens in het bestek worden opgenomen. Een aannemer zal in de uitvoeringsfase altijd willen nagaan, of de inmetingen die bij het bestek zijn gevoegd voldoende betrouwbaar zijn. Deze controlemetingen zijn van belang voor de uitvoering van het werk, daarom zal met behulp van deze resultaatsbeschrijving een bestekspost moeten worden opgenomen. De aannemer zal in dit geval moeten bepalen hoe intensief hij de inmetingen wil gaan controleren. Let wel: in het bestek moet altijd een bestekspost voor een volledige inmeting (met behulp van hoofdcode 18.15.01) óf voor een controlemeting van de bij het bestek gevoegde inmeting (met behulp van hoofdcode 18.15.02) worden opgenomen. Het ontbreken van één van deze posten zal leiden tot meer werk in de uitvoeringsfase, in dat kader wordt de bestekschrijver gewezen op artikel 18.07.01 lid 03. Hoofdcode 18.16.41 t/m 18.16.45 - Maatregelen ter voorkoming van vertroebeling In het kader van de mogelijkheid om in elke termijn de aannemer te kunnen ‘betalen naar productie’ wordt onderscheid gemaakt in resultaatsbeschrijvingen voor: - ‘Toepassen van…’, te gebruiken voor maatregelen die korten dan vier weken nodig zijn. - Een bundeling van ‘Aanbrengen van …’, ‘Instandhouden van …’ en ‘Verwijderen van …’, voor maatregelen die langer dan vier weken nodig zijn. Onder eventuele maatregelen ter voorkoming van vertroebeling vallen met name het gebruik van slibschermen en bellenschermen. In beginsel zal de keuze hiervoor bij de aannemer liggen en zal door de bestekschrijver met name moeten worden beschreven wat de minimale eisen zijn aan de mate van vertroebeling. Deze minimale eisen zijn essentieel voor de uitvoering en de controle door de directie of wordt voldaan aan de besteksverplichtingen. Gedacht kan worden aan de mate van verspreiding van zwevende deeltjes, hoeveelheid zwevende deeltjes en dichtheid. Hoofdcode 18.16.51 - Watergang ontdoen van drijvende plantresten. (m2) Het ontdoen van de watergang(en) binnen een baggerproject van rietwortels en overige drijvende plantenresten kan geregeld worden via deze hoofdcode. Afrekening vindt plaats op het oppervlak te reinigen watergang en de eventuele kosten voor het afvoeren en afgeven aan een inrichting zullen via een stelpost moeten worden verrekend (de te verwijderen hoeveelheid is tenslotte niet in te schatten). De bestekschrijver zal met name aandacht moeten besteden aan het moment van verwijdering van de plantenresten. De meest eenvoudige manier is om dit aan te laten geven door de directie tijdens de uitvoering. Op deze wijze zal een eventuele discussie over de al dan niet uitgevoerde verwijderingswerkzaamheden zoveel mogelijk worden vermeden. Daarnaast is het aantal malen dat een aannemer plantenresten in het project zal moeten verwijderen. Met behulp van de inhouden van posities 2 en 3 kan ook een voorziening worden opgenomen, waarbij locaties meerdere malen worden geschoond. Het specifiek aanwijzen van locaties waar drijvende plantenresten ophopen en het verwijderen van deze plantenresten is met behulp van deze inhouden in een bestek op te nemen. Werkcategorie 61 - Werk algemene aard Hoofdcode 61.01.21 t/m 61.01.28 - Voorzieningen voor de bereikbaarheid In de RAW-systematiek is het gebruikelijk, dat voor hulpwerken ‘van betekenis’ of voor hulpwerken die ‘aanzienlijke kosten met zich meebrengen’ aparte resultaatsverplichtingen (besteksposten)

Versie van 14-06-2013

Pagina 18 van 110


in het bestek op te nemen. In de praktijk blijkt, dat de bestaande resultaatsbeschrijvingen voor rijplaten en schotten onvoldoende zijn voor het op de juiste manier beschrijven van deze hulpwerken. Met name het ontbreken van een aantal kostenbepalende gegevens en duidelijkheid over verplichtingen (en beperkingen) bij deze hulpwerken zorgen voor veel discussie in de uitvoeringsfase. Een groot deel van de benodigde, kostenbepalende factoren kunnen bij de genoemde voorzieningen worden overgelaten aan de aannemer. Zo blijft de uitvoeringsvrijheid van de aannemer zo groot mogelijk en wordt toch een kostenplaats in het bestek vrijgemaakt. Het betreft met name de volgende vrijheden: - totale lengte van de voorziening(en); - type van de voorzieningen (rijplaten, schotten en dergelijke) (positie 5); - aantal rijrichtingen en eventuele passeerplaatsen (positie 4). De bestekschrijver kan hierbij ook de keuze maken om deze vrijheden geheel of gedeeltelijk weg te nemen en bepaalde onderdelen specifiek voor te schrijven. Bijvoorbeeld door het aantal rijrichtingen voor te schrijven. Het wegnemen van uitvoeringsvrijheid zal met name van belang worden bij voorzieningen die niet alleen door de aannemer worden gebruikt. Aanvullend zijn een aantal essentiële, kostenbepalende factoren in de beschrijving opgenomen, waarbij de bestekschrijver een duidelijke keuze zal moeten maken. Het betreft de volgende factoren: - het doel van de voorzieningen: bereikbaarheid en/of voorkoming van schade aan de ondergrond, positie 1; - het doel van de voorzieningen: in het kader van werkzaamheden of ten behoeve van derden, positie 2 (het benoemen van de periode van instandhouding is niet noodzakelijk bij voorzieningen in het kader van werkzaamheden binnen het project. De aannemer heeft hier meestal de keuze als het gaat om tijdstip en duur van de werkzaamheden); - gebruikers van de voorzieningen, positie 3. Uitvoeringsvrijheid in het kader van het aantal voorzieningen kan aanvullend worden geregeld via de keuze voor een specifieke eenheid van de voorzieningen. Bij de keuze voor het benoemen van het aantal voorzieningen (eenheid ‘st’) zal de opdrachtgever de keuze hebben gemaakt voor de specifieke voorzieningen. Bij de keuze voor de eenheid ‘EUR’ worden aantallen voorzieningen als keuzevrijheid bij de aannemer gelegd. In het kader van de mogelijkheid om in elke termijn de aannemer te kunnen ‘betalen naar productie’ wordt onderscheid gemaakt in resultaatsbeschrijvingen voor: - ‘Toepassen van …’, te gebruiken voor maatregelen die korter dan vier weken nodig zijn. - Een bundeling van ‘Aanbrengen van …’, ‘Instandhouden van …’ en ‘Verwijderen van …’ voor maatregelen die langer dan vier weken nodig zijn. Uit werkcategorie 62 zullen na het vaststellen van deze tervisielegging de volgende resultaatsbeschrijvingen vervallen: - hoofdcode 62.04.11 t/m hoofdcode 62.04.22: Toepassen houten schotten en rijplaten; - hoofdcode 62.13.01 t/m hoofdcode 62.13.04: Aanbrengen, instandhouden en verwijderen houten schotten; - hoofdcode 62.14.01 t/m hoofdcode 62.14.04: Aanbrengen, instandhouden en verwijderen rijplaten. Hoofdcode 61.01.31 - Opnemen bestaande toestand van terreinen en constructies (EUR) Bij baggerwerk spelen omgevingsfactoren een grote rol. Niet alleen bij de keuze voor de uitvoeringsmethode en bereikbaarheid, maar ook als het gaat om schades en het voorkomen daarvan. Met name moet worden gedacht aan schades aan eigendommen van de opdrachtgever maar ook aan eigendommen van derden (aanwonenden): - bruggen, steigers en dergelijke; - oeverbescherming;

Versie van 14-06-2013

Pagina 19 van 110


- terreinen en verhardingen. - begroeiing (onder andere in het kader van faunawetgeving) Het vraagstuk over aansprakelijkheid en de bewijslast hierbij is op zichzelf al lastig. In het kader van baggerwerk is in elk geval de mogelijkheid geboden de aannemer via het bestek een opname te laten doen van de bestaande terreinen en constructies. Hoofdcode 61.01.41 - Communicatie met derden. (EUR) Communicatie met derden is in beginsel de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, die het werk mogelijk moet maken. In het kader van baggerwerkzaamheden is vaak sprake van een groot werkgebied, waarbij met veel verschillende partijen rekening moet worden gehouden. Vaak is het aandeel van aanliggende terreinen van particulieren daarin groot. Met deze resultaatsbeschrijving kan de bestekschrijver een bestekpost samenstellen, waarin hij de aannemer kan opdragen bewoners/belanghebbenden te informeren over het werk. Hoofdcode 61.01.51 - Verplaatsen van drijvende objecten. (EUR) Bij sommige baggerwerkprojecten is het noodzakelijk woonboten, pontons en overige drijvende objecten (tijdelijk) te verplaatsen. Met name bij objecten, waarbij sprake is van bewoning of bedrijfsvoering is een zorgvuldige voorbereiding en uitvoering onontkoombaar. Met name schade aan objecten, nutsvoorzieningen en hinder vormen daarbij belangrijke aandachtspunten. Als het gaat om schade en hinder is niet afgeweken van de bestaande regelgeving in de wet en in de UAV 2012. De opdrachtgever kan zelf een vooropname van de te verplaatsen objecten uitvoeren of kan hiervoor met behulp van hoofdcode 61.01.31 een bestekspost samenstellen. Het verzekeren van objecten (en de mogelijkheden daarvoor) zal in de voorbereiding goed moeten worden nagegaan. Aangaande nutsvoorzieningen zal in de resultaatsbeschrijving moeten worden aangegeven wie de aan- en afkoppeling bij de netwerkbeheerders verzorgd. Het moment van verplaatsten is hierbij een belangrijke factor. Positie 1 Het is noodzakelijk specifieke gegevens van de objecten in het bestek op te nemen, opdat de aannemer kan bepalen welke kosten zijn gemoeid met het verplaatsen van de objecten. Er kan gekozen worden voor het benoemen van een maatgevend vaartuig (diepgang, hoogte boven de waterlijn, gewicht, lengte en breedte) en het vermelden van overige objecten in aantallen. Ook kan worden gekozen om alle objecten apart te beschrijven en/of te verwijzen naar een bijlage met de benodigde gegevens. Positie 5 De kosten die netwerkbeheerder(s) in rekening brengen voor het afkoppelen en aankoppelen zal niet via deze resultaatsbeschrijving kunnen worden verrekend. Deze kosten zijn vooraf niet calculeerbaar en kunnen daarom alleen verrekend worden via stelpost of door de opdrachtgever worden betaald aan de netwerkbeheerders. Hoofdcode 61.01.52 - Verplaatsen van een drijvend object. (st) Bij sommige baggerwerkprojecten is het noodzakelijk woonboten, pontons en overige drijvende objecten (tijdelijk) te verplaatsen. Met name bij objecten, waarbij sprake is van bewoning of bedrijfsvoering is een zorgvuldige voorbereiding en uitvoering onontkoombaar. Met name schade aan objecten, nutsvoorzieningen en hinder vormen daarbij belangrijke aandachtspunten. Als het gaat om schade en hinder is niet afgeweken van de bestaande regelgeving in de wet en in de UAV. De opdrachtgever kan zelf een vooropname van de te verplaatsen objecten uitvoeren of kan hiervoor met behulp van hoofdcode 61.01.31 een bestekspost samenstellen. Het verzekeren van objecten (en de mogelijkheden daarvoor) zal in de voorbereiding goed moeten worden nagegaan.

Versie van 14-06-2013

Pagina 20 van 110


Aangaande nutsvoorzieningen zal in de resultaatsbeschrijving moeten worden aangegeven wie de aan- en afkoppeling bij de netwerkbeheerders verzorgd. Het moment van verplaatsten is hierbij een belangrijke factor. Positie 1 Het is noodzakelijk specifieke gegevens van de objecten in het bestek op te nemen, opdat de aannemer kan bepalen welke kosten zijn gemoeid met het verplaatsen van de objecten. Er kan gekozen worden voor het benoemen van een maatgevend vaartuig (diepgang, hoogte boven de waterlijn, gewicht, lengte en breedte) en het vermelden van overige objecten in aantallen. Ook kan worden gekozen om alle objecten apart te beschrijven en/of te verwijzen naar een bijlage met de benodigde gegevens. Positie 5 De kosten die netwerkbeheerder(s) in rekening brengen voor het afkoppelen en aankoppelen zal niet via deze resultaatsbeschrijving kunnen worden verrekend. Deze kosten zijn vooraf niet calculeerbaar en kunnen daarom alleen verrekend worden via stelpost of door de opdrachtgever worden betaald aan de netwerkbeheerders. Hoofdcode 61.03.31 t/m hoofdcode 61.03.37 - Tijdelijke afrasteringen De bestaande hoofdcodes 61.03.01 t/m 61.03.22 geven geen mogelijkheid voor het omschrijven van tijdelijke (niet-veekerende) afrasteringen. De nieuwe resultaatsbeschrijvingen geven de mogelijkheid om tijdelijke afrasteringen (als hulpwerk) in het bestek te beschrijven. In het kader van de mogelijkheid om in elke termijn de aannemer te kunnen ‘betalen naar productie’ wordt onderscheid gemaakt in resultaatsbeschrijvingen voor: - ‘Toepassen van…’, te gebruiken voor maatregelen die korter dan vier weken nodig zijn. - Een bundeling van ‘Aanbrengen van…’, ‘Instandhouden van…’ en ‘Verwijderen van…’, voor maatregelen die langer dan vier weken nodig zijn. Werkcategorie 64 - Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen Het toepassen van maatregelen voor de bescherming van flora en fauna is bij baggerwerkzaamheden nagenoeg altijd aan de orde. Om die reden is gekeken of de huidige resultaatsbeschrijvingen uit werkcategorie 64 voldoende zijn voor het beschrijven van het toepassen van maatregelen voor de bescherming van flora en fauna. Vanwege de bestaande behoefte deze resultaatsbeschrijvingen explicieter te maken, zijn voor werkcategorie 64 de volgende resultaatsbeschrijvingen opgesteld. Subwerkcategorie 64.11 – Inventariseren van flora en fauna Hoofdcode 64.11.31 - Inventariseren en registreren van flora en fauna In deze hoofdcode is zowel het inventariseren als de bijbehorende rapportage. Als een ecologisch werkprotocol beschikbaar is, dan moet deze als bijlage bij het bestek gevoegd worden. Hiernaar moet in de besteksposten worden verwezen. Positie 1 Hiermee wordt aangesloten op artikel 01.22.04 van de Standaard RAW Bepalingen en op het onderscheid tussen een verkennende en een soortspecifieke inventarisatie overeenkomstig het bepaalde in artikel 64.64.03 van de Standaard RAW Bepalingen. Positie 2 Met de inhouden van deze deficode kunnen de verschillende te registreren gegevens worden benoemd. Naast visdichtheid, broedende vogels en overige soorten kan ook het registreren van gegevens over watertemperatuur, weerberichten en dergelijke worden geregeld. Voor elke soort registratie zal een aparte bestekspost moeten worden opgenomen in het bestek. Positie 4 Voor bepaalde inventarisaties kan het nodig zijn deze frequenter uit te voeren, bijvoorbeeld om de uitvoering van werkzaamheden mogelijk te maken.

Versie van 14-06-2013

Pagina 21 van 110


Positie 5 Met de inhouden van deze positie kan specifiek het rapporteren worden geregeld, al dan niet volgens een specifiek model of protocol. Subwerkcategorie 64.12 - Maatregelen voor de bescherming van flora en fauna Hoofdcode 64.12.3 Toepassen van maatregelen voor de bescherming van fauna. (keer) Met deze resultaatsbeschrijving kunnen algemene maatregelen en voorzieningen in het kader van fauna in het bestek worden beschreven. Naast het benoemen van de specifiek uit te voeren voorzieningen zal aandacht moeten worden besteed aan het beschrijven van de locatie en het oppervlak en de omgevingsfactoren zoals begroeiing en aanwezigheid van taluds. Hoofdcode 64.12.32 Toepassen van maatregelen voor de bescherming van fauna. (EUR) Met deze resultaatsbeschrijving kunnen algemene maatregelen en voorzieningen in het kader van fauna in het bestek worden beschreven. Naast het benoemen van de specifiek uit te voeren voorzieningen zal aandacht moeten worden besteed aan het beschrijven van de locatie en het oppervlak en omgevingsfactoren, zoals begroeiing en aanwezigheid van taluds. Hoofdcode 64.12.33 Toepassen maatregelen voor de bescherming van vissen/amfibieën/zwanenmosselen/... (keer) Specifiek voor vissen, amfibieën en zwanenmosselen, welke bij baggerwerk vaak aan de orde zijn, is het met behulp van deze resultaatsbeschrijving mogelijk in het bestek aan te geven welke maatregelen moeten worden toegepast. Het gaat in deze beschrijving met name over het afvissen, verzamelen en/of overbrengen van deze soorten. Hoofdcode 64.12.34 Toepassen maatregelen voor de bescherming van vissen/amfibieën/zwanenmosselen/... (EUR) Specifiek voor vissen, amfibieën en zwanenmosselen, welke bij baggerwerk vaak aan de orde zijn, is het met behulp van deze resultaatsbeschrijving mogelijk in het bestek aan te geven welke maatregelen moeten worden toegepast. Het gaat in deze beschrijving met name over het afvissen, verzamelen en/of overbrengen van deze soorten. Hoofdcode 64.22.41 Toepassen van maatregelen voor de bescherming van flora (keer) Met behulp van deze hoofdcode kan het toepassen van maatregelen voor de bescherming van flora in besteksposten worden voorgeschreven. Het benoemen van de aard van de flora en de locatie van die flora (in de watergang of op de oever) is van belang. Hoofdcode 64.22.42 Toepassen van maatregelen voor de bescherming van flora (EUR) Met behulp van deze hoofdcode kan het toepassen van maatregelen voor de bescherming van flora in besteksposten worden voorgeschreven. Het benoemen van de aard van de flora en de locatie van die flora (in de watergang of op de oever) is van belang.

Versie van 14-06-2013

Pagina 22 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Opsporen van kabels en leidingen in en nabij watergangen. (keer) WERKCATEGORIE: SUBWERKCATEGORIE: ROMPTEKST: HOOFDCODE: DEFICODE 1 2 3

VERSIE Algemeen en administratief. Opsporen kabels en leidingen. Opsporen kabels en leidingen in/nabij watergang. 01.08.04

01 08

TEKSTEN 4

5

EENHEID

6

Opsporen van kabels en leidingen in en nabij watergan- keer gen. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. # Verwezen wordt naar CROW-publicatie 308 ‘Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen’. Aantal locaties: ca. * # Aantal kruisingen of locaties, waar kabels en leidingen de werkzaamheden beïnvloeden, vermelden. 1

2

3

4 1

Versie van 14-06-2013

Opsporen door middel van grondverplaatsende technieken # Eventueel methode vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. Opsporen door middel van technieken zonder grondverplaatsing # Eventueel methode vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. Opsporen door middel van: # Wijze van opsporen vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. Wijze van opsporen ter keuze van de aannemer # Eventueel bijzonderheden vermelden. Resultaten verwerken in een rapportage: # Wijze van rapporteren vermelden.

Pagina 23 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Ontgraven van baggerspecie. (m3) WERKCATEGORIE: 18 Baggerwerk. SUBWERKCATEGORIE: 11 Ontgraven en vervoeren van baggerspecie. ROMPTEKST: Ontgraven van baggerspecie. HOOFDCODE: 18.11.01 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

-

EENHEID

Ontgraven van baggerspecie. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.

m3

# Voor bereikbaarheid en dwarsprofielen verwijzen naar tek.nrs. Eventueel verwijzen naar bijlagen met van belang zijnde gegevens en berekeningen. # Als hiervoor met behulp van hoofdcode 18.11.05 geen aparte bestekspost is opgenomen, dan in deze bestekspost obstakels, zoals bruggen, steigers en overige kunstwerken benoemen en/of verwijzen naar tek.nrs. # Zo nodig verwijzen naar met behulp van hoofdcode 18.11.02 opgestelde bestekspost(en) voor het baggeren van zijwatergangen. Samenstelling van de baggerspecie: # Samenstelling van de baggerspecie vermelden. Eventueel meerdere besteksposten opnemen bij verschillen in samenstelling van de baggerspecie. Milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit Bodemkwaliteit opnemen. Eventueel verwijzen naar analyseresultaten. Bij verontreinigde baggerspecie een bundeling maken met een bestekspost die is opgesteld met behulp van hoofdcode 17.01.02 ‘Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen nat’. 1

2

Versie van 14-06-2013

Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch profiel overeenkomstig artikel 18.17.04 van de Standaard RAW Bepalingen. # Deze hoeveelheidsbepaling toepassen, indien voorafgaand aan de werkzaamheden hoeveelheden moeten worden vastgesteld overeenkomstig artikel 18.17.04 van de Standaard RAW Bepalingen aangaande ‘hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch profiel’. Eventueel verwijzen naar de bestekpost voor de inmeting. Hoeveelheidsbepaling aan de hand van meting in het werk overeenkomstig artikel 18.17.05 van de Standaard RAW Bepalingen # Deze hoeveelheidsbepaling toepassen, als hoeveelheden moeten worden vastgesteld volgens artikel 18.17.05 van de Standaard RAW Bepalingen aangaande ‘hoeveelheidsbepaling aan de hand van meting in het werk’ (door middel van in- en uitmeting). Deze meetmethode is bijvoorbeeld geschikt bij werken, waarbij de BRL 7003 van toepassing is verklaard. Eventueel verwijzen naar een bestekpost voor het uitvoeren van een inmeting en een uitmeting.

Pagina 24 van 110


3

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2

1 2 3 4 5

1

2

3

4

Versie van 14-06-2013

Hoeveelheidsbepaling: # Aangeven op welke wijze of volgens welke procedure de hoeveelheid wordt bepaald. Minimale waterdiepte ten opzichte van * : tot 1,0 m # Minimale waterdiepte ten opzichte van * : 1,0 tot 2,0 m # Minimale waterdiepte ten opzichte van * : 2,0 tot 3,0 m # Minimale waterdiepte ten opzichte van * : 3,0 tot 4,0 m # Minimale waterdiepte ten opzichte van * : 4,0 m en meer # Waterpeil aangeven, bijvoorbeeld streefpeil of laagste peil. Breedte op de waterlijn gemiddeld * ( tot 1,0 m) Oeverbescherming: # Breedte op de waterlijn gemiddeld * (van 1,0 m tot 2,5 m) Oeverbescherming: # Breedte op de waterlijn gemiddeld * (van 2,5 m tot 10,0 m) Oeverbescherming: # Breedte op de waterlijn gemiddeld * (meer dan 10,0 m) Oeverbescherming: # Oeverbescherming nader omschrijven, bijvoorbeeld taluds, verticale oeverbescherming. Verlagen waterstand is toegestaan: # Voorwaarden vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. Verlagen waterstand door # Verlagen grondwaterstand in het gebied tot N.A.P. xx m of wijze van verlagen grondwaterstand vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,10 m Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,15 m Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,20 m Toegestane positieve afwijking: * m Toegestane negatieve afwijking: * m # Toegestane afwijkingen vermelden. Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren # Eventuele breedte of laagdikte en beperkingen met betrekking tot het deponeren van baggerspecie vermelden. Vrijgekomen baggerspecie direct spreiden over naastliggend terrein # Eventuele breedte of laagdikte en beperkingen met betrekking tot het spreiden van baggerspecie vermelden. Vrijgekomen baggerspecie na indroging spreiden over naastliggend terrein # Eventuele breedte of laagdikte en beperkingen met betrekking tot het spreiden van baggerspecie vermelden. Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.

Pagina 25 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Ontgraven van baggerspecie. (m) WERKCATEGORIE: 18 Baggerwerk. SUBWERKCATEGORIE: 11 Ontgraven en vervoeren van baggerspecie. ROMPTEKST: Ontgraven van baggerspecie. HOOFDCODE: 18.11.02 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

-

EENHEID

Ontgraven van baggerspecie. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.

m

# Voor bereikbaarheid en dwarsprofielen verwijzen naar tek.nrs. Eventueel verwijzen naar bijlagen met van belang zijnde gegevens en berekeningen. # Deze hoofdcode gebruiken voor bijvoorbeeld het opstellen van bestekposten voor het baggeren van kleine zijwatergangen van watergangen. # Als hiervoor met behulp van hoofdcode 18.11.05 geen aparte bestekspost is opgenomen, dan in deze bestekspost obstakels, zoals bruggen, steigers en overige kunstwerken vermelden en/of verwijzen naar tek.nrs. Voor het ontgraven van meer dan 3 m3 baggerspecie per m watergang besteksposten met behulp van hoofdcode 18.11.01 samenstellen. Samenstelling van de baggerspecie: # Samenstelling van de baggerspecie vermelden. Eventueel meerdere besteksposten opnemen bij verschillen in samenstelling van de baggerspecie. Milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit Bodemkwaliteit vermelden. Eventueel verwijzen naar analyseresultaten. Bij verontreinigde baggerspecie een bundeling maken met een bestekspost die is opgesteld met behulp van hoofdcode 17.01.02 ‘Verontreinigingsaspecten en veiligheidsklassen nat’. 1 2 1 2 3 4 5 1 2

Versie van 14-06-2013

Hoeveelheid baggerspecie: tot 1 m3/m Hoeveelheid baggerspecie: van 1 tot 3 m3/m Minimale waterdiepte ten opzichte van * : tot 1,0 m # Minimale waterdiepte ten opzichte van * : 1,0 tot 2,0 m # Minimale waterdiepte ten opzichte van * : 2,0 tot 3,0 m # Minimale waterdiepte ten opzichte van * : 3,0 tot 4,0 m # Minimale waterdiepte ten opzichte van * : 4,0 m en meer # Waterpeil aangeven, bijvoorbeeld streefpeil of laagste peil. Breedte op de waterlijn gemiddeld * ( tot 1,0 m) Oeverbescherming: # Breedte op de waterlijn gemiddeld * (van 1,0 m tot 2,5 m) Oeverbescherming: #

Pagina 26 van 110


3 4 1 2

3 1

2

3

4

Versie van 14-06-2013

Breedte op de waterlijn gemiddeld * (van 2,5 m tot 10,0 m) Oeverbescherming: # Breedte op de waterlijn gemiddeld * (meer dan 10,0 m) Oeverbescherming: # Oeverbescherming nader omschrijven, bijvoorbeeld taluds, verticale oeverbescherming. Verlagen van de waterstand is toegestaan # Voorwaarden vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. Verlagen waterstand door # Verlagen grondwaterstand in het gebied tot N.A.P xx m of wijze van verlagen grondwaterstand vermelden. Droge watergang Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren # Eventuele breedte of laagdikte en beperkingen met betrekking tot het deponeren van baggerspecie vermelden. Vrijgekomen baggerspecie direct spreiden over naastliggend terrein # Eventuele breedte of laagdikte en beperkingen met betrekking tot het spreiden van baggerspecie vermelden. Vrijgekomen baggerspecie na indroging spreiden over naastliggend terrein # Eventuele breedte of laagdikte en beperkingen met betrekking tot het spreiden van baggerspecie vermelden. Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.

Pagina 27 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Verwijderen van baggerspecie uit een duiker. (m) WERKCATEGORIE: 18 Baggerwerk. SUBWERKCATEGORIE: 11 Ontgraven en vervoeren van baggerspecie. ROMPTEKST: Verwijderen van baggerspecie uit een duiker. HOOFDCODE: 18.11.03 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

-

EENHEID

Verwijderen van baggerspecie uit een duiker. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.

m

# Voor bereikbaarheid en dwarsprofielen verwijzen naar tek.nrs. Eventueel verwijzen naar bijlagen met van belang zijnde gegevens en berekeningen. Gegevens over obstakels en beperkingen: # Gegevens over obstakels vermelden, voor zover deze niet op tekening zijn aangegeven. Samenstelling van de baggerspecie: # Samenstelling van de baggerspecie vermelden. Eventueel meerdere besteksposten opnemen bij verschillen in samenstelling van de baggerspecie. Milieuhygiënische kwaliteit volgens Besluit Bodemkwaliteit vermelden. Eventueel verwijzen naar analyseresultaten. Eventueel vermelden ‘Milieuhygiënische kwaliteit gelijk aan de baggerspecie in de aangrenzende watergang’. Bij verontreinigde baggerspecie een bundeling maken met een bestekspost die is opgesteld met behulp van hoofdcode 17.01.02. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2

1 2 3

Versie van 14-06-2013

Duiker met rond profiel, diameter tot 300 mm: * st # Duiker met rond profiel, diameter 300 tot 800 mm: * st # Duiker met rond profiel, diameter * mm: * st [800 mm en meer] # Duiker met rechthoekig profiel, afmetingen * x * mm: * st # Duiker met muilvormig profiel, afmetingen * x * mm: * st # Duiker met ellipsvormig profiel, afmetingen * x * mm: * st # Duiker met boogvormig profiel, afmetingen * x * mm: * st # Eventueel bijzonderheden vermelden. Geheel boven water Voor ca. * % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. * m Geheel onder water Verlagen waterstand is toegestaan: # Voorwaarden vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. Verlagen waterstand door # Verlagen grondwaterstand in het gebied tot N.A.P. xx m of wijze van verlagen grondwaterstand vermelden. Lengte per duiker: tot ca. 11 m Lengte per duiker: ca. 11 tot ca. 17 m Lengte per duiker: ca. * m [17 m en meer]

Pagina 28 van 110


1 2 3 4 1

2

3

4

Versie van 14-06-2013

Hoeveelheid baggerspecie: tot ca. 1 m3/m Hoeveelheidsbepaling: # Hoeveelheid baggerspecie: ca. 1 tot ca. 2 m3/m Hoeveelheidsbepaling: # Hoeveelheid baggerspecie: ca. 2 tot ca. 5 m3/m Hoeveelheidsbepaling: # Hoeveelheid baggerspecie: ca. * m3/m Hoeveelheidsbepaling: # Aangeven op welke wijze of volgens welke procedure de hoeveelheid baggerspecie wordt bepaald. Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren # Eventuele breedte of laagdikte en beperkingen met betrekking tot het deponeren van baggerspecie vermelden. Vrijgekomen baggerspecie direct spreiden over naastliggend terrein # Eventuele breedte of laagdikte en beperkingen met betrekking tot het spreiden van baggerspecie vermelden. Vrijgekomen baggerspecie na indroging spreiden over naastliggend terrein # Eventuele breedte of laagdikte en beperkingen met betrekking tot het spreiden van baggerspecie vermelden. Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.

Pagina 29 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Verwijderen van baggerspecie uit een zinker. (st) WERKCATEGORIE: 18 Baggerwerk. SUBWERKCATEGORIE: 11 Ontgraven en vervoeren van baggerspecie. ROMPTEKST: Verwijderen van baggerspecie uit een zinker. HOOFDCODE: 18.11.04 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

-

EENHEID

Verwijderen van baggerspecie uit een zinker. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.

st

# Voor bereikbaarheid en dwarsprofielen verwijzen naar tek.nrs. Eventueel verwijzen naar bijlagen met van belang zijnde gegevens en berekeningen. Gegevens over obstakels en beperkingen: # Gegevens over obstakels vermelden voor zover deze niet op tekening zijn aangegeven. Samenstelling van de baggerspecie: # Samenstelling van de baggerspecie vermelden. Eventueel meerdere besteksposten opnemen bij verschillen in samenstelling van de baggerspecie. Milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit Bodemkwaliteit vermelden. Eventueel verwijzen naar analyseresultaten. Eventueel vermelden ‘Milieuhygiënische kwaliteit gelijk aan de baggerspecie in de aangrenzende watergang’. Bij verontreinigde baggerspecie een bundeling maken met een bestekspost die is opgesteld met behulp van hoofdcode 17.01.02. 1 2 3 1 2 3 4 1

2

1

Versie van 14-06-2013

Afsluitvoorziening aanwezig Toepassen afsluitvoorziening ter keuze van de aannemer Toepassen afsluitvoorziening: # Afsluitvoorziening beschrijven. Eventueel eisen benoemen. Aard van het oppervlak van de zinker: beton Aard van het oppervlak van de zinker: kunststof Aard van het oppervlak van de zinker: gietijzer Aard van het oppervlak van de zinker: staal Zinker bestaande uit schachten en een horizontale leiding. Schachtdiepte: ca. * m Schachtdoorsnede: # Afmetingen schacht vermelden. Nominale middellijn leiding: ca. * mm Diepteligging: ca. * m t.o.v. maaiveld # Eventueel bijzonderheden vermelden. Zinker bestaande uit (gebogen) buiselementen. Samenstelling zinker: Nominale middellijn: ca. * mm Diepteligging: ca. * m t.o.v. maaiveld # Eventueel bijzonderheden vermelden. Totaal te reinigen lengte: ca. * m

Pagina 30 van 110


1 2 3 4 1

2

3

4

Versie van 14-06-2013

Hoeveelheid baggerspecie: tot ca. 1 m3/m Hoeveelheidsbepaling: # Hoeveelheid baggerspecie: ca. 1 tot ca. 2 m3/m Hoeveelheidsbepaling: # Hoeveelheid baggerspecie: ca. 2 tot ca. 5 m3/m Hoeveelheidsbepaling: # Hoeveelheid baggerspecie: ca. * m3/m Hoeveelheidsbepaling: # Aangeven op welke wijze of volgens welke procedure de hoeveelheid baggerspecie wordt bepaald. Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren # Eventuele breedte of laagdikte en beperkingen met betrekking tot het deponeren van baggerspecie vermelden. Vrijgekomen baggerspecie direct spreiden over naastliggend terrein # Eventuele breedte of laagdikte en beperkingen met betrekking tot het spreiden van baggerspecie vermelden. Vrijgekomen baggerspecie na indroging spreiden over naastliggend terrein # Eventuele breedte of laagdikte en beperkingen met betrekking tot het spreiden van baggerspecie vermelden. Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.

Pagina 31 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Ontgraven van baggerspecie onder een *. (m3) WERKCATEGORIE: 18 Baggerwerk. SUBWERKCATEGORIE: 11 Ontgraven en vervoeren van baggerspecie. ROMPTEKST: Ontgraven van baggerspecie onder een object. HOOFDCODE: 18.11.05 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

-

EENHEID

Ontgraven van baggerspecie onder * # Object(en) vermelden. m3 # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. # Voor bereikbaarheid en dwarsprofielen verwijzen naar tek.nrs. Eventueel verwijzen naar andere bijlagen met van belang zijnde gegevens en berekeningen. Gegevens object(en): # Gegevens over de vermelde objecten, zoals bruggen, steigers, enzovoort, vermelden. Gegevens over obstakels en beperkingen: # Gegevens over obstakels vermelden voor zover deze niet op tekening zijn aangegeven. Samenstelling van de baggerspecie: # Samenstelling van de baggerspecie vermelden. Eventueel meerdere besteksposten opnemen bij verschillen in samenstelling van de baggerspecie. Milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit Bodemkwaliteit vermelden. Eventueel verwijzen naar analyseresultaten. Eventueel vermelden ‘Milieuhygiënische kwaliteit gelijk aan de baggerspecie in de aangrenzende watergang’. Bij verontreinigde baggerspecie een bundeling maken met een bestekspost die is opgesteld met behulp van hoofdcode 17.01.02. . 1

2

Versie van 14-06-2013

Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch profiel overeenkomstig artikel 18.17.04 van de Standaard RAW Bepalingen. # Deze hoeveelheidsbepaling toepassen, als voorafgaand aan de werkzaamheden hoeveelheden worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen in de Standaard aangaande “hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch profiel”. Eventueel verwijzen naar de bestekpost voor de inmeting. Hoeveelheidsbepaling aan de hand van meting in het werk overeenkomstig artikel 18.17.05 van de Standaard RAW Bepalingen # Deze hoeveelheidsbepaling toepassen, als hoeveelheden worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen in de Standaard aangaande “hoeveelheidsbepaling aan de hand van meting in het werk”(door middel van in- en uitmeting). Deze meetmethode is bijvoorbeeld geschikt bij werken, waarbij BRL 7003 van toepassing is. Eventueel verwijzen naar de bestekpost voor de inmeting en de uitmeting.

Pagina 32 van 110


3

1 2 3 4 5 1

2

3

4

1 2 1 2 3 4 5

1

2

3

4

Versie van 14-06-2013

Hoeveelheidsbepaling: # Aangeven op welke wijze of volgens welke procedure de hoeveelheid wordt bepaald. Minimale waterdiepte ten opzichte van * : tot 1,0 m # Minimale waterdiepte ten opzichte van * : 1,0 tot 2,0 m # Minimale waterdiepte ten opzichte van * : 2,0 tot 3,0 m # Minimale waterdiepte ten opzichte van * : 3,0 tot 4,0 m # il. Minimale waterdiepte ten opzichte van * : 4,0 m en meer # # Waterpeil aangeven, bijvoorbeeld streefpeil of laagste peil. Minimale doorvaarthoogte, gerekend met een waterstand van N.A.P. * m: tot 1,0 m Breedte op waterlijn: # Minimale doorvaarthoogte, gerekend met een waterstand van N.A.P. * m: 1,0 tot 2,5 m Breedte op waterlijn: # Minimale doorvaarthoogte, gerekend met een waterstand van N.A.P. * m: tot 2,5 tot 10,0 m Breedte op waterlijn: # Minimale doorvaarthoogte, gerekend met een waterstand van N.A.P. * m: 10,0 m en meer Breedte op waterlijn: # Breedte op waterlijn nader omschrijven. Verlagen waterstand is toegestaan: # Voorwaarden vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. Verlagen waterstand door # Verlaging grondwaterstand in het gebied tot N.A.P. xx m of wijze van verlagen vermelden. Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,05 m Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,10 m Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,15 m Toegestane positieve en negatieve afwijking: 0,20 m Toegestane positieve afwijking: * m Toegestane negatieve afwijking: * m # Toegestane afwijkingen vermelden. Vrijgekomen baggerspecie op de kant deponeren # Eventuele breedte of laagdikte en beperkingen met betrekking tot het deponeren van baggerspecie vermelden. Vrijgekomen baggerspecie direct spreiden over naastliggend terrein # Eventuele breedte of laagdikte en beperkingen met betrekking tot het spreiden van baggerspecie vermelden. Vrijgekomen baggerspecie na indroging spreiden over naastliggend terrein # Eventuele breedte of laagdikte en beperkingen met betrekking tot het spreiden van baggerspecie vermelden. Vrijgekomen baggerspecie vervoeren volgens bestekspostnr(s). # Bestekpostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.

Pagina 33 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Vervoeren van baggerspecie. (m3) WERKCATEGORIE: 18 Baggerwerk. SUBWERKCATEGORIE: 11 Ontgraven en vervoeren van baggerspecie. ROMPTEKST: Vervoeren van baggerspecie. HOOFDCODE: 18.11.20 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

-

EENHEID

Vervoeren van baggerspecie. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.

m3

Te vervoeren baggerspecie: # Aangeven welke baggerspecie moet worden vervoerd, bijvoorbeeld: betreft de vrijgekomen baggerspecie bij bestekspostnr(s). ...... enz. # Eventueel samenstelling van de te vervoeren baggerspecie vermelden. Hoeveelheidsbepaling volgens bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. Bijvoorbeeld verwijzen naar een bestekspost ‘Ontgraven van baggerspecie.’ 1 2 3 1

2

3

4

Versie van 14-06-2013

Vervoeren naar depot # Plaats van het depot vermelden. Vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting # Eventueel regeling acceptatiekosten vermelden. Vervoeren naar: # Plaats van bestemming vermelden. Eventueel verwijzen naar bestekspostnr(s). Baggerspecie vervoeren door middel van nat materieel # Eventueel eisen vermelden of eisen in deel 3 van het bestek vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. Baggerspecie vervoeren door middel van droog materieel # Eventueel eisen vermelden of eisen in deel 3 van het bestek vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. Baggerspecie vervoeren door middel van hydraulisch materieel # Eventueel eisen vermelden of eisen in deel 3 van het bestek vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. Wijze van vervoeren ter keuze van de aannemer # Eventuele bijzonderheden vermelden.

Pagina 34 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Verwerken van baggerspecie in een depot. (m3) WERKCATEGORIE:

18 Baggerwerk. SUBWERKCATEGORIE: 12 Bewerken en verwerken van baggerspecie. ROMPTEKST: Verwerken van baggerspecie in een depot. HOOFDCODE: 18.12.01

VERSIE

DEFICODE 1 2 3

TEKSTEN

EENHEID

Verwerken van baggerspecie in een depot. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.

m3

4

5

-

6

# Deze hoofdcode niet gebruiken voor het opstellen van besteksposten voor het vervoeren van baggerspecie naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting. Betreft baggerspecie # Aangeven welke baggerspecie verwerkt moet worden. Bijvoorbeeld: ‘die vervoerd is volgens bestekspostnr(s). ….’ Eventueel samenstelling, milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit en dergelijke vermelden. Hoeveelheidsbepaling volgens bestekspostnr(s). # Bestekpostnr(s). vermelden. Bijvoorbeeld verwijzen naar bestekspostnr(s). die betrekking hebben op het ontgraven of verwijderen van baggerspecie. 1

2

1 2 1

Versie van 14-06-2013

Verwerken van baggerspecie in een bestaand depot # Gegevens over het depot vermelden. Bijvoorbeeld oppervlakte, gegevens kades, bereikbaarheid, enzovoort. Verwerken van baggerspecie in depot, aangebracht volgens bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. Het betreft bestekspost(en), die zijn opgesteld met behulp van hoofdcode 18.14.01. Verwerkingshoogte ter keuze aannemer Verwerken tot ten hoogste * m onder bovenzijde depotkades Aanvulling egaal afwerken, zo nodig onder afschot voor de ontwatering # Eventuele bijzonderheden vermelden. Eventueel eisen vermelden. Eventueel gegevens over toegestane toleranties vermelden.

Pagina 35 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Verwerken van baggerspecie in tubes van geotextiel. (m3) WERKCATEGORIE: 18 Baggerwerk. SUBWERKCATEGORIE: 12 Bewerken en verwerken van baggerspecie. ROMPTEKST: Verwerken van baggerspecie in tubes van geotextiel. HOOFDCODE: 18.12.02 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

-

EENHEID

Verwerken van baggerspecie in tubes van geotextiel. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.

m3

Betreft baggerspecie # Aangeven welke baggerspecie verwerkt moet worden. Bijvoorbeeld: “die vervoerd is volgens bestekspostnr(s). ….” Eventueel samenstelling, milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit en dergelijke vermelden. Hoeveelheidsbepaling volgens bestekspostnr(s). # Bestekpostnr(s). vermelden. Bijvoorbeeld verwijzen naar bestekspostnr(s). die betrekking hebben op het ontgraven van baggerspecie. 1

1

Versie van 14-06-2013

Verwerken van baggerspecie in tubes van geotextiel: m Lengte tube: # Breedte tube: # Hoogte tube: # Inclusief houten palen: # Inclusief levering van de benodigde materialen # Toe te passen tubes van geotextiel, houten palen, enzovoort, specificeren of ter keuze van de aannemer vermelden. Eventuele (gelijkwaardigheids-)eisen aan afmetingen, materiaal enzovoort vermelden. Ontwateren baggerspecie volgens bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. Het betreft bestekspost(en) die zijn opgesteld met behulp van hoofdcode 18.12.11.

Pagina 36 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Ontwateren van baggerspecie. (m3) WERKCATEGORIE: 18 Baggerwerk. SUBWERKCATEGORIE: 12 Bewerken en verwerken van baggerspecie. ROMPTEKST: Ontwateren van baggerspecie. HOOFDCODE: 18.12.10 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

-

EENHEID

Ontwateren van baggerspecie. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.

m3

Betreft baggerspecie # Aangeven welke baggerspecie verwerkt moet worden. Bijvoorbeeld: “die vervoerd is volgens bestekspostnr(s). ….” Eventueel samenstelling, milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit en dergelijke vermelden. Vooral organisch stofgehalte, korrelgrootteverdeling, zoutgehalte en verontreiniging zijn kostenbepalend. # Eventueel verwijzen naar vergunning(en). Hoeveelheidsbepaling volgens bestekspostnr(s): # Bestekpostnr(s). vermelden. Bijvoorbeeld verwijzen naar bestekspostnr(s). die betrekking hebben op het ontgraven van baggerspecie. 1 2 3 4

5 1

2

3

Versie van 14-06-2013

Wijze van ontwateren ter keuze van de aannemer Ontwateren in depot, aangebracht volgens bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. Ontwateren met behulp van een mechanische ontwateringstechniek # Eventuele eisen aan de ontwateringstechniek vermelden. Ontwateren van tubes van geotextiel, aangebracht volgens bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. Het betreft het verwijzen naar besteksposten die zijn opgesteld met behulp van hoofdcode 18.12.02. Ontwateren door middel van: # Wijze van ontwateren vermelden. Eventueel eisen vermelden. Inclusief het leveren van hulpstoffen. Aard en hoeveelheid toe te passen hulpstof(fen) ter keuze van de aannemer # Eventueel (gelijkwaardigheids)eisen vermelden. Inclusief het leveren van hulpstoffen. Toe te passen hulpstof(fen): flocculant # Eventueel (gelijkwaardigheids)eisen vermelden. Hoeveelheid ter keuze van de aannemer Inclusief het leveren van hulpstoffen. Toe te passen hulpstoffen: # Hulpstoffen en eventuele (gelijkwaardigheids)eisen vermelden. Vermelden of de toe te passen hoeveelheden ter keuze van de aannemer is.

Pagina 37 van 110


1

1 2 3 4 5 1 2 3 4

Versie van 14-06-2013

Inclusief het scheiden van materialen in deelstromen volgens bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. Het betreft bestekspost(en) die zijn opgesteld met behulp van hoofdcode 18.12.12. Ontwateren tot een gehalte aan droge stof van ten minste 50% Ontwateren tot een gehalte aan droge stof van ten minste 40% Ontwateren tot een gehalte aan droge stof van ten minste 30% Ontwateren tot een gehalte aan droge stof van ten minste * % Aan het ten minste te bereiken gehalte aan droge stof worden geen eisen gesteld Het ten minste te bereiken gehalte aan droge stof is afhankelijk van onder meer organisch stofgehalte en korrelverdeling. Lozen van water op oppervlaktewater: # Specifieke locatie(s) en/of eisen vermelden. Lozen van water op riolering: # Specifieke locatie(s) en/of eisen vermelden. Lozen van water via lozingsbuffer op oppervlaktewater: # Specifieke locatie(s) en/of eisen vermelden. Lozen van water via lozingsbuffer op riolering: # Specifieke locatie(s) en/of eisen vermelden. 1 Maatregelen nemen in het kader van de lozingseisen # Verwijzen naar bijvoorbeeld een bijlage Keurvergunning of een vergunning Waterwet. Met debietmeetpunt(en) volgens bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. Het betreft besteksposten die zijn opgesteld met behulp van hoofdcode 21.88.01.

Pagina 38 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Scheiden van baggerspecie in deelstromen. (m3) WERKCATEGORIE: 18 Baggerwerk. SUBWERKCATEGORIE: 12 Bewerken en verwerken van baggerspecie. ROMPTEKST: Scheiden van baggerspecie in deelstromen. HOOFDCODE: 18.12.11 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

-

EENHEID

Scheiden van baggerspecie in deelstromen. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.

m3

Betreft baggerspecie: # Aangeven welke baggerspecie gescheiden moet worden. Bijvoorbeeld: ontgraven / vervoerd volgens bestekspostnr(s). ‌. Eventueel samenstelling, milieuhygiÍnische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit en dergelijke opnemen. Hoeveelheidsbepaling volgens bestekspostnr(s). # Bestekpostnr(s). vermelden. Bijvoorbeeld verwijzen naar bestekspostnr(s). die betrekking hebben op het ontgraven of verwijderen van baggerspecie. 1

Baggerspecie scheiden in: # Aangeven in welke fracties de baggerspecie gescheiden moeten worden. Eventueel bijzonderheden vermelden. 1

Versie van 14-06-2013

Baggerspecie scheiden in deelstromen tijdens het ontwateren volgens bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. 1 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. Aangeven naar welke locatie de verschillende deelstromen vervoerd moeten worden. Bijvoorbeeld: - naar een depot - naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting (voor de acceptatiekosten bij voorkeur verwijzen naar een stelpost). Het vervoeren van deelstromen beschrijven met werkcategorie 22 (grondwerk). Voor de hoeveelheidsbepaling gebruik maken van werkcategorie 22.

Pagina 39 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Verwijderen van grove delen uit baggerspecie. (ton) WERKCATEGORIE: 18 Baggerwerk. SUBWERKCATEGORIE: 12 Bewerken en verwerken van baggerspecie. ROMPTEKST: Verwijderen van grove delen uit baggerspecie. HOOFDCODE: 18.12.12 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

-

EENHEID

Verwijderen van grove delen uit baggerspecie. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.

ton

Betreft baggerspecie: # Vermelden welke baggerspecie gescheiden moet worden. Bijvoorbeeld: ontgraven / vervoerd volgens bestekspostnr(s). ‌. Eventueel samenstelling, milieuhygiÍnische kwaliteit volgens Besluit bodemkwaliteit en dergelijke vermelden. Hoeveelheidsbepaling door middel van weging # Eventueel eisen vermelden in deel 3 van het bestek. 1

2

3

4

1

2 3 4

Versie van 14-06-2013

Grove delen groter dan 0,10 x 0,10 x 0,10 m verwijderen: # Vermelden welke materialen verwijderd moeten worden. Bijvoorbeeld: puin en grof afval. Grove delen groter dan 0,15 x 0,15 x 0,15 m verwijderen: # Vermelden welke materialen verwijderd moeten worden. Bijvoorbeeld: puin en grof afval. Grove delen groter dan 0,20 x 0,20 x 0,20 m verwijderen: # Vermelden welke materialen verwijderd moeten worden. Bijvoorbeeld: puin en grof afval. De volgende grove delen verwijderen: # Vermelden welke grove delen verwijderd moeten worden en met welke afmetingen. Bijvoorbeeld: puin en grof afval. Grove delen verwijderen voorafgaand, tijdens of na de baggerwerkzaamheden, ter keuze van de aannemer # Eventueel eisen vermelden. Grove delen verwijderen voorafgaand aan baggerwerkzaamheden volgens bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. Grove delen verwijderen tijdens baggerwerkzaamheden volgens bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. Grove delen verwijderen na verwerking volgens bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. 1 Vrijgekomen grove delen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting 2 Vrijgekomen grove delen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend volgens bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden 3 Vrijgekomen grove delen vervoeren naar # Plaats van bestemming vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.

Pagina 40 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Toepassen van locaties voor het overslaan van baggerspecie. (EUR) WERKCATEGORIE: 18 Baggerwerk. SUBWERKCATEGORIE: 13 Locaties voor het overslaan van baggerspecie ROMPTEKST: Toepassen van overslaglocaties. HOOFDCODE 18.13.01 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

-

EENHEID

Toepassen van locaties voor het overslaan van baggerspecie. EUR # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. # Deze beschrijving gebruiken als de aannemer eventuele locaties (plaats en aantal) voor het overslaan van baggerspecie zelf mag kiezen. # Deze beschrijving gebruiken in het geval dat de werkzaamheden korter dan vier weken duren. Locaties voor het overslaan van baggerspecie ter keuze van de aannemer 1

2

1

2

1

2

Versie van 14-06-2013

Ten minste aan te brengen voorzieningen ter voorkoming van schade aan de ondergrond: # Voorzieningen vermelden. Eventuele eisen aan de voorzieningen vermelden in deel 3 van het bestek. Aan te brengen voorzieningen ter voorkoming van schade aan de ondergrond ter keuze van de aannemer # Eventuele eisen aan voorzieningen vermelden in deel 3 van het bestek. Ten minste aan te brengen voorzieningen voor de opvang van gemorste baggerspecie: # Voorzieningen vermelden. Eventuele eisen aan de voorzieningen benoemen in deel 3 van het bestek. Aan te brengen voorzieningen voor de opvang van gemorste baggerspecie ter keuze van de aannemer Eventuele eisen aan voorzieningen vermelden in deel 3 van het bestek. Ten minste aan te brengen voorzieningen voor de veiligheid van derden: # Voorzieningen beschrijven, bijvoorbeeld bebording, afrastering, enzovoort. Eventuele eisen aan voorzieningen vermelden in deel 3 van het bestek. Voorzieningen voor de veiligheid van derden ter keuze van de aannemer # Eventuele eisen aan de voorzieningen vermelden in deel 3 van het bestek.

Pagina 41 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Toepassen van een locatie voor het overslaan van baggerspecie. (st) WERKCATEGORIE: 18 Baggerwerk. SUBWERKCATEGORIE: 13 Locaties voor het overslaan van baggerspecie. ROMPTEKST: Toepassen van een overslaglocatie. HOOFDCODE: 18.13.02 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

-

EENHEID

Toepassen van een locatie voor het overslaan van baggerspe- st cie. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. # Deze beschrijving gebruiken als de opdrachtgever de locaties (plaats en aantal) voor het overslaan van baggerspecie in het bestek wil voorschrijven. # Deze beschrijving gebruiken in het geval dat de werkzaamheden korter dan vier weken duren. 1

2

1

2

1

2

Versie van 14-06-2013

Ten minste aan te brengen voorzieningen ter voorkoming van schade aan de ondergrond: # Voorzieningen vermelden. Eventuele eisen aan de voorzieningen vermelden in deel 3 van het bestek. Aan te brengen voorzieningen ter voorkoming van schade aan de ondergrond ter keuze van de aannemer # Eventuele eisen aan voorzieningen vermelden in deel 3 van het bestek. Ten minste aan te brengen voorzieningen voor de opvang van gemorste baggerspecie: # Voorzieningen vermelden. Eventuele eisen aan de voorzieningen benoemen in deel 3 van het bestek. Aan te brengen voorzieningen voor de opvang van gemorste baggerspecie ter keuze van de aannemer Eventuele eisen aan voorzieningen vermelden in deel 3 van het bestek. Ten minste aan te brengen voorzieningen voor de veiligheid van derden: # Voorzieningen vermelden, bijvoorbeeld bebording, afrastering, enzovoort. Eventuele eisen aan voorzieningen vermelden in deel 3 van het bestek. Voorzieningen voor de veiligheid van derden ter keuze van de aannemer # Eventuele eisen aan de voorzieningen vermelden in deel 3 van het bestek.

Pagina 42 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Inrichten van locaties voor het overslaan van baggerspecie. (EUR) WERKCATEGORIE: 18 Baggerwerk. SUBWERKCATEGORIE: 13 Locaties voor het overslaan van ROMPTEKST: Inrichten van overslaglocaties. HOOFDCODE: 18.13.11 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

baggerspecie.

-

EENHEID

Inrichten van locaties voor het overslaan van baggerspecie. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.

EUR

# Deze beschrijving gebruiken als de aannemer eventuele locaties (plaats en aantal) voor het overslaan van baggerspecie zelf mag kiezen. Locaties voor het overslaan van baggerspecie ter keuze van de aannemer 1

2

1

2

1

2

1

2

Versie van 14-06-2013

Ten minste aan te brengen voorzieningen ter voorkoming van schade aan de ondergrond: # Voorzieningen vermelden. Eventuele eisen aan de voorzieningen vermelden in deel 3 van het bestek. Aan te brengen voorzieningen ter voorkoming van schade aan de ondergrond ter keuze van de aannemer # Eventuele eisen aan voorzieningen vermelden in deel 3 van het bestek. Ten minste aan te brengen voorzieningen voor de opvang van gemorste baggerspecie: # Voorzieningen vermelden. Eventuele eisen aan de voorzieningen vermelden in deel 3 van het bestek. Aan te brengen voorzieningen voor de opvang van gemorste baggerspecie ter keuze van de aannemer Eventuele eisen aan voorzieningen vermelden in deel 3 van het bestek. Ten minste aan te brengen voorzieningen in het kader van de veiligheid van derden: # Voorzieningen vermelden, bijvoorbeeld bebording, afrastering, enzovoort. Eventuele eisen aan voorzieningen vermelden in deel 3 van het bestek. Voorzieningen in het kader van de veiligheid van derden ter keuze van de aannemer # Eventuele eisen aan de voorzieningen vermelden in deel 3 van het bestek. Met materiaal van de opdrachtgever # Vermelden welke materialen en waar deze materialen ter beschikking worden gesteld. Met materiaal van de aannemer

Pagina 43 van 110


3

Versie van 14-06-2013

Met de volgende materialen van de opdrachtgever: # Materialen vermelden. Vermelden waar deze materialen ter beschikking worden gesteld. Met de volgende materialen van de aannemer: # Materialen vermelden.

Pagina 44 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Inrichten van een locatie voor het overslaan van baggerspecie. (st) WERKCATEGORIE: 18 Baggerwerk. SUBWERKCATEGORIE: 13 Locaties voor het ROMPTEKST: Inrichten van een HOOFDCODE: 18.13.12 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

overslaan van baggerspecie. overslaglocatie.

-

EENHEID

Inrichten van een locatie voor het overslaan van baggerspecie. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.

st

# Deze beschrijving gebruiken als de opdrachtgever de locaties (plaats en aantal) voor het overslaan van baggerspecie in het bestek wil voorschrijven. 1

2

1

2

1

2

1

2 3

Versie van 14-06-2013

Ten minste aan te brengen voorzieningen ter voorkoming van schade aan de ondergrond: # Voorzieningen vermelden. Eventuele eisen aan de voorzieningen vermelden in deel 3 van het bestek. Aan te brengen voorzieningen ter voorkoming van schade aan de ondergrond ter keuze van de aannemer # Eventuele eisen aan voorzieningen vermelden in deel 3 van het bestek. Ten minste aan te brengen voorzieningen voor de opvang van gemorste baggerspecie: # Voorzieningen vermelden. Eventuele eisen aan de voorzieningen vermelden in deel 3 van het bestek. Aan te brengen voorzieningen voor de opvang van gemorste baggerspecie ter keuze van de aannemer Eventuele eisen aan voorzieningen vermelden in deel 3 van het bestek. Minimaal aan te brengen voorzieningen in het kader van de veiligheid van derden: # Voorzieningen beschrijven, bijvoorbeeld bebording, afrastering, enzovoort. Eventuele eisen aan voorzieningen vermelden in deel 3 van het bestek. Voorzieningen in het kader van de veiligheid van derden ter keuze van de aannemer # Eventuele eisen aan de voorzieningen vermelden in deel 3 van het bestek. Met materiaal van de opdrachtgever: # Vermelden welke materialen en waar deze materialen ter beschikking worden gesteld. Met materiaal van de aannemer Met de volgende materialen van de opdrachtgever: # Materialen vermelden. Vermelden waar deze materialen ter beschikking worden gesteld. Met de volgende materialen van de aannemer: # Materialen vermelden.

Pagina 45 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Instandhouden van locaties voor het overslaan van baggerspecie. (EUR) WERKCATEGORIE: 18 Baggerwerk. SUBWERKCATEGORIE: 13 Locaties voor het overslaan van baggerspecie. ROMPTEKST: Instandhouden van overslaglocaties. HOOFDCODE: 18.13.21 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

-

EENHEID

Instandhouden van locaties voor het overslaan van baggerspecie. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.

EUR

Hoofdcode 18.13.21 gebruiken voor het opstellen van een bestekspost voor het instandhouden van locaties voor het overslaan van baggerspecie, als voor het inrichten van deze overslaglocaties een bestekspost is samengesteld met behulp van hoofdcode 18.13.11. 1

Versie van 14-06-2013

Het betreft de locaties voor het overslaan van baggerspecie, ingericht volgens bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.

Pagina 46 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Instandhouden van locaties voor het overslaan van baggerspecie. (dag) WERKCATEGORIE: 18 Baggerwerk. SUBWERKCATEGORIE: 13 Locaties voor het overslaan van baggerspecie. ROMPTEKST: Instandhouden van overslaglocaties. HOOFDCODE: 18.13.22 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

-

EENHEID

Instandhouden van locaties voor het overslaan van baggerspecie. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden.

dag

Hoofdcode 18.13.22 gebruiken voor het opstellen van een bestekspost voor het instandhouden van locaties voor het overslaan van baggerspecie, als voor het inrichten van deze overslaglocaties een bestekspost is samengesteld met behulp van hoofdcode 18.13.12 (eenheid stuks) 1

Versie van 14-06-2013

Het betreft de locaties voor het overslaan van baggerspecie, ingericht volgens bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.

Pagina 47 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Verwijderen van locaties voor het overslaan van baggerspecie. (EUR) WERKCATEGORIE: 18 Baggerwerk. SUBWERKCATEGORIE: 13 Locaties voor het overslaan van baggerspecie. ROMPTEKST: Verwijderen van overslaglocaties. HOOFDCODE: 18.13.31 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

-

EENHEID

Verwijderen van locaties voor het overslaan van baggerspe- EUR cie. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. Hoofdcode 18.13.31 gebruiken voor het opstellen van een bestekspost voor het verwijderen van de inrichting van locaties voor het overslaan van baggerspecie, als voor het inrichten van deze overslaglocaties een bestekspost is samengesteld met behulp van hoofdcode 18.13.11. 1

Versie van 14-06-2013

Het betreft de locaties voor het overslaan van baggerspecie, ingericht volgens bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. 1 Vrijgekomen materialen van de opdrachtgever vervoeren naar # Plaats van bestemming vermelden. Materialen vermelden. Verwijzen naar besteksposten die zijn opgesteld met behulp van hoofdcode 18.13.11. Eventueel bijzonderheden vermelden. 2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen van de opdrachtgever # Materialen vermelden. Verwijzen naar besteksposten die zijn opgesteld met behulp van hoofdcode 18.13.11. Eventueel bijzonderheden vermelden. 3 De volgende vrijgekomen materialen van de opdrachtgever vervoeren naar # Plaats van bestemming vermelden. Materialen vermelden. Verwijzen naar besteksposten die zijn opgesteld met behulp van hoofdcode 18.13.11. Eventueel bijzonderheden vermelden. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen van de opdrachtgever # Materialen vermelden. Verwijzen naar besteksposten die zijn opgesteld met behulp van hoofdcode 18.13.11. Eventueel bijzonderheden vermelden.

Pagina 48 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Verwijderen van een locaties voor het overslaan van baggerspecie. (st) WERKCATEGORIE: 18 Baggerwerk. SUBWERKCATEGORIE: 13 Locaties voor het overslaan van baggerspecie. ROMPTEKST: Verwijderen van een overslaglocatie. HOOFDCODE: 18.13.32 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

-

EENHEID

Verwijderen van een locatie voor het overslaan van bagger- st specie. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. Hoofdcode 18.13.32 gebruiken voor het opstellen van een bestekspost voor het verwijderen van de inrichting van locaties voor het overslaan van baggerspecie, als voor het inrichten van deze overslaglocaties een bestekspost is samengesteld met behulp van hoofdcode 18.13.12 (eenheid stuks). 1

Versie van 14-06-2013

Het betreft de locaties voor het overslaan van baggerspecie, ingericht volgens bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. 1 Vrijgekomen materialen van de opdrachtgever vervoeren naar # Plaats van bestemming vermelden. Materialen vermelden. Verwijzen naar besteksposten die zijn opgesteld met behulp van hoofdcode 18.13.11. Eventueel bijzonderheden vermelden. 2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen van de opdrachtgever # Materialen vermelden. Verwijzen naar besteksposten die zijn opgesteld met behulp van hoofdcode 18.13.11. Eventueel bijzonderheden vermelden. 3 De volgende vrijgekomen materialen van de opdrachtgever vervoeren naar # Plaats van bestemming vermelden. Materialen vermelden. Verwijzen naar besteksposten die zijn opgesteld met behulp van hoofdcode 18.13.11. Eventueel bijzonderheden vermelden. De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen van de opdrachtgever # Materialen vermelden. Verwijzen naar besteksposten die zijn opgesteld met behulp van hoofdcode 18.13.11. Eventueel bijzonderheden vermelden.

Pagina 49 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Aanleggen van een baggerdepot. (st) WERKCATEGORIE: 18 Baggerwerk. SUBWERKCATEGORIE: 14 Locaties voor het opslaan van baggerspecie. ROMPTEKST: Aanleggen van een baggerdepot. HOOFDCODE: 18.14.01 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE -

EENHEID

st Aanleggen van een baggerdepot. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. Locatie en toegankelijkheid van het terrein voor het baggerdepot: # Bij voorkeur verwijzen naar tekeningnr(s). Eventueel bijzonderheden vermelden. Bodemgesteldheid: # Grondsoort(en), grondwaterstanden en dergelijke vermelden. 1 2

1

1 2 1 2

1

Versie van 14-06-2013

Afmetingen en inhoud van het baggerdepot ter keuze van de aannemer Afmetingen en inhoud van het baggerdepot: # Verwijzen naar tekeningen, inrichtingsplan en/of vergunning(en). Eventuele eisen opnemen voor buitenafmetingen, inhoud, enzovoort. Hoogte kades: # (maximaal toegestane) hoogte kades aangeven Kruinbreedte: # (minimaal vereiste) kruinbreedte kades aangeven Taluds ter keuze van de aannemer. Binnentaluds niet steiler dan: * : * Buitentaluds niet steiler dan: * : * Met grond, aanwezig op het terrein Met grond: m3 # Grondsoort vermelden. MilieuhygiĂŤnische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit van de grond vermelden. Grond eventueel ter beschikking stellen. Met inbegrip van de volgende materialen: # Bijvoorbeeld toe te passen folie en drainerende voorziening(en) vermelden. Eisen vermelden. Hoeveelheden vermelden. Eventueel verwijzen naar tekeningen, inrichtingsplan en/of vergunningen. 1 Met inbegrip van een voorziening voor het ontwateren, het lo- st zen en zo nodig het reinigen/filteren van water # Eventueel onderdelen van de voorziening benoemen en/of nader omschrijven (lozings-/slibkist en dergelijke). Voorziening moeten voldoen aan: # Eisen vermelden of verwijzen naar eisen in een bijlage Keurvergunning, Waterwetvergunning en dergelijke..

Pagina 50 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Instandhouden van baggerdepots. (EUR) WERKCATEGORIE: 18 Baggerwerk. SUBWERKCATEGORIE: 14 Locaties voor het opslaan van baggerspecie. ROMPTEKST: Instandhouden van baggerdepots. HOOFDCODE 18.14.11 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE -

EENHEID

EUR Instandhouden van baggerdepots. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. Hoofdcode 18.14.11 gebruiken voor het opstellen van een bestekspost voor het instandhouden van baggerdepots als de periode van het instandhouden afhankelijk is van de werkwijze van de aannemer. 1

Versie van 14-06-2013

Het betreft de baggerdepots, aangelegd volgens bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.

Pagina 51 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Instandhouden van een baggerdepot. (st) WERKCATEGORIE: 18 Baggerwerk. SUBWERKCATEGORIE: 14 Locaties voor het opslaan van baggerspecie. ROMPTEKST: Instandhouden van een baggerdepot. HOOFDCODE: 18.14.12 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE -

EENHEID

dag Instandhouden van een baggerdepot. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. Hoofdcode 18.14.12 gebruiken voor het opstellen van een bestekspost voor het instandhouden van baggerdepots als de opdrachtgever de periode van het instandhouden wil voorschrijven. 1

Versie van 14-06-2013

Het betreft de baggerdepots, aangelegd volgens bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.

Pagina 52 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Verrichten van metingen van de waterbodem. (EUR) WERKCATEGORIE: 18 Baggerwerk. SUBWERKCATEGORIE: 15 Verrichten van ROMPTEKST: Verrichten van HOOFDCODE: 18.15.01 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

metingen. metingen van de waterbodem.

-

EENHEID

EUR Verrichten van metingen van de waterbodem. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. Hoogtemetingen overeenkomstig peilstrategie: # Verwijzen naar bijlage met peilstrategie op basis van bijvoorbeeld SIKB-richtlijn ‘Baggervolumemetingen op basis van handmatige metingen’. 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1

1 2

Versie van 14-06-2013

Betreft het inmeten van de waterbodem # Eventueel bijzonderheden vermelden. Betreft het uitmeten van de waterbodem # Eventueel bijzonderheden vermelden. Elektronische meettechniek: singlebeam lodingsysteem # Eventueel meetmethode specificeren. Elektronische meettechniek: multibeam lodingsysteem # Eventueel meetmethode specificeren. Handmatige meettechniek: peilhengel # Eventueel meetmethode specificeren. Handmatige meettechniek: baak # Eventueel meetmethode specificeren. Meetmethode: dwarsprofielen Meetmethode: rastermetingen Meetmethode: # Meetmethode vermelden. Tussenafstand meetpunten in watergang: In lengterichting: * m In breedterichting: * m Metingen ten behoeve van hoeveelheidsbepaling Metingen ten behoeve van revisie 1 Meetresultaten verwerken in een rapportage # Eisen aan de rapportage vermelden in deel 3 van het bestek en/of verwijzen naar een bijlage met een model rapportage. Ook kan worden verwezen naar de SIKB-richtlijn ‘Baggervolumemetingen op basis van handmatige metingen’.

Pagina 53 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Verrichten van controlemetingen van de waterbodem. (EUR) WERKCATEGORIE:

18 Baggerwerk. SUBWERKCATEGORIE: 15 Verrichten van metingen. ROMPTEKST: Verrichten van controlemetingen waterbodem. HOOFDCODE: 18.15.02

VERSIE

DEFICODE 1 2 3

EENHEID

-

TEKSTEN 4

5

6

EUR Verrichten van controlemetingen van de waterbodem. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. Betreft het uitvoeren van controlemetingen van de bij het bestek gevoegde metingen van de waterbodem. 1 2 3 4 1

Versie van 14-06-2013

Elektronische meettechniek: singlebeam lodingsysteem # Eventueel meetmethode specificeren. Elektronische meettechniek: multibeam lodingsysteem # Eventueel meetmethode specificeren. Handmatige meettechniek: peilhengel # Eventueel meetmethode specificeren. Handmatige meettechniek: baak # Eventueel meetmethode specificeren. Meetresultaten verwerken in een rapportage # Eisen aan de rapportage vermelden in deel 3 van het bestek en/of verwijzen naar een bijlage met een model rapportage. Ook kan worden verwezen naar de SIKB-richtlijn ‘Baggervolumemetingen op basis van handmatige metingen’.

Pagina 54 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Toepassen van maatregelen ter voorkoming van vertroebeling. (EUR) WERKCATEGORIE: 18 Baggerwerk. SUBWERKCATEGORIE: 16 Bijkomende werkzaamheden. ROMPTEKST: Toepassen maatregelen ter voorkoming HOOFDCODE: 18.16.41 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

vertroebeling. EENHEID

Toepassen van maatregelen ter voorkoming van vertroebe- EUR ling. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. Bijvoorbeeld vermelden: Op scheiding van schoon en verontreinigde vakken / op de grens van het werk. Maatregelen ten behoeve van: # Werkzaamheden en periode van instandhouding vermelden. Verwijzen naar bestekspostnr(s). Eventueel aantal locaties noemen. Bij verontreinigde baggerspecie deze resultaatsbeschrijving bundelen met hoofdcode 17.01.02 (verontreinigingsaspecten). Deze beschrijving alleen gebruiken in situaties dat de werkzaamheden korter duren dan vier weken. 1 2

3

1

2 3

1

2

Versie van 14-06-2013

Toe te passen voorziening(en) ter keuze van de aannemer # Bijzonderheden vermelden. Toe te passen voorzieningen: bellenschermen: Capaciteit: # Capaciteit in liter/minuut vermelden of ter keuze van de aannemer vermelden. Druk: # Druk in bar vermelden of ter keuze van de aannemer vermelden. # Eventueel overige gegevens, zoals leidingdiameter, perforatie en dergelijke vermelden. Toe te passen voorzieningen: slibschermen: # Eisen aan de slibschermen vermelden. Eventueel eisen aan de maximale vertroebeling vermelden of deze eisen vermelden in deel 3 van het bestek. Met materialen van de opdrachtgever # Materialen vermelden. Vermelden waar de materialen ter beschikking worden gesteld. Met materialen van de aannemer # Materialen vermelden. Met de volgende materialen van de opdrachtgever: # Materialen vermelden. Vermelden waar de materialen ter beschikking worden gesteld. Met de volgende materialen van de aannemer: # Materialen vermelden. Verplaatsen voorzieningen afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer # Eventueel bijzonderheden vermelden. Verplaatsen voorzieningen: * keer # Eventueel eisen aan het verplaatsen vermelden.

Pagina 55 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Aanbrengen van maatregelen ter voorkoming van vertroebeling. (EUR) WERKCATEGORIE:

18 Baggerwerk. SUBWERKCATEGORIE: 16 Bijkomende werkzaamheden. ROMPTEKST: Aanbrengen maatregelen ter voorkoming vertroebeling. HOOFDCODE: 18.16.42

VERSIE

DEFICODE 1 2 3

EENHEID

TEKSTEN 4

5

-

6

Aanbrengen van maatregelen ter voorkoming van vertroe- EUR beling. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. Bijvoorbeeld vermelden: Op scheiding van schoon en verontreinigde vakken / op de grens van het werk. Maatregelen ten behoeve van: # Werkzaamheden en periode van instandhouding vermelden. Verwijzen naar bestekspostnr(s). Eventueel aantal locaties noemen. Bij verontreinigde baggerspecie deze resultaatsbeschrijving bundelen met hoofdcode 17.01.02 (verontreinigingsaspecten). 1 2

3

1

2 3

1 2

Versie van 14-06-2013

Toe te passen voorziening(en) ter keuze van de aannemer # Bijzonderheden vermelden. Toe te passen voorzieningen: bellenschermen: Capaciteit: # Capaciteit in liter/minuut vermelden of ter keuze van de aannemer vermelden. Druk: # Druk in bar vermelden of ter keuze van de aannemer vermelden. # Eventueel overige gegevens, zoals leidingdiameter, perforatie en dergelijke vermelden. Toe te passen voorzieningen: slibschermen: # Eisen aan de slibschermen vermelden. Eventueel eisen aan de maximale vertroebeling vermelden of deze eisen vermelden in deel 3 van het bestek. Met materialen van de opdrachtgever # Materialen vermelden. Vermelden waar de materialen ter beschikking worden gesteld. Met materialen van de aannemer # Materialen vermelden. Met de volgende materialen van de opdrachtgever: # Materialen vermelden. Vermelden waar de materialen ter beschikking worden gesteld. Met de volgende materialen van de aannemer: # Materialen vermelden. Verplaatsen voorziening(en) afhankelijk van de uitvoeringswijze en ter keuze van de aannemer. Verplaatsen voorziening(en): * keer # Eventueel eisen aan het verplaatsen vermelden.

Pagina 56 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Instandhouden van maatregelen ter voorkoming van vertroebeling. (EUR) WERKCATEGORIE: 18 Baggerwerk. SUBWERKCATEGORIE: 16 Bijkomende werkzaamheden. ROMPTEKST: Instandhouden maatregelen ter HOOFDCODE: 18.16.43 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

voorkoming vertroebeling. EENHEID

Instandhouden van maatregelen ter voorkoming van ver- EUR troebeling. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. # Deze hoofdcode gebruiken als de periode van instandhouden van de maatregelen ter voorkoming van vertroebeling afhankelijk is van de werkwijze van de aannemer. 1

Versie van 14-06-2013

Het betreft het instandhouden van maatregelen, aangebracht volgens bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.

Pagina 57 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Instandhouden van maatregelen ter voorkoming van vertroebeling. (dag) WERKCATEGORIE: 18 Baggerwerk. SUBWERKCATEGORIE: 16 Bijkomende werkzaamheden. ROMPTEKST: Instandhouden maatregelen ter HOOFDCODE: 18.16.44 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

voorkoming vertroebeling. EENHEID

Instandhouden van maatregelen ter voorkoming van ver- dag troebeling. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. # Deze hoofdcode gebruiken als de periode van instandhouden van maatregelen ter voorkoming van vertroebeling van te voren vast ligt. 1

Versie van 14-06-2013

Het betreft het instandhouden van maatregelen, aangebracht volgens bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.

Pagina 58 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Verwijderen van maatregelen ter voorkoming van vertroebeling. (EUR) WERKCATEGORIE:

18 Baggerwerk. SUBWERKCATEGORIE: 16 Bijkomende werkzaamheden. ROMPTEKST: Verwijderen maatregelen ter voorkoming vertroebeling. HOOFDCODE: 18.16.45

VERSIE

DEFICODE 1 2 3

EENHEID

TEKSTEN 4

5

-

6

Verwijderen van maatregelen ter voorkoming van vertroe- EUR beling. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. 1

Versie van 14-06-2013

Maatregelen, aangebracht volgens bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. 1 Vrijgekomen materialen van de opdrachtgever vervoeren naar: # Plaats van bestemming vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. 2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen van de opdrachtgever # Eventueel bijzonderheden vermelden. 3 De volgende vrijgekomen materialen van de opdrachtgever vervoeren naar: # Materialen vermelden. Plaats van bestemming vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. De aannemer wordt eigenaar van de volgende vrijgekomen materialen van de opdrachtgever # Materialen vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.

Pagina 59 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Watergang ontdoen van drijvende plantenresten. (m2) WERKCATEGORIE: 18 Baggerwerk. SUBWERKCATEGORIE: 16 Bijkomende werkzaamheden. ROMPTEKST: Watergang ontdoen van drijvende HOOFDCODE: 18.16.51 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

plantenresten. EENHEID

m2 Watergang ontdoen van drijvende plantenresten. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. Betreft watergangen, gebaggerd volgens bestekspostnr(s) # Bestekspostnr(s). vermelden. Oppervlak watergangen: circa * m2 1 2 2 1 1

Versie van 14-06-2013

Aard van de plantenresten: rietwortels Aard van de plantenresten: wortelstokken Aard van de plantenresten: # Aard van de drijvende plantenresten vermelden. Moment van verwijderen van de drijvende plantenresten op aangeven van de directie Aantal keren verwijderen plantenresten: * # Aantal keren vermelden. De hoeveelheid resultaatsverplichting aanpassen aan de frequentie: oppervlak watergangen x frequentie = hoeveelheid resultaatsverplichting. 1 Vrijgekomen plantenresten deponeren op de kant 2 Vrijgekomen plantenresten vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting # Eventueel bijzonderheden vermelden. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend volgens bestekspostnr(s) # Bestekspostnr(s). vermelden. 3 Vrijgekomen plantenresten vervoeren naar: # Plaats van bestemming vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.

Pagina 60 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Toepassen van voorzieningen voor de bereikbaarheid. (EUR) WERKCATEGORIE: 61 Werk algemene aard. SUBWERKCATEGORIE: 01 Werkterrein. ROMPTEKST: Toepassen van voorzieningen HOOFDCODE: 61.01.21 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

voor de bereikbaarheid EENHEID

EUR Toepassen van voorzieningen voor de bereikbaarheid. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. # Deze hoofdcode gebruiken als het toepassen van voorzieningen voor de bereikbaarheid afhankelijk is van de werkwijze van de aannemer. # Deze beschrijving gebruiken in het geval dat de werkzaamheden korter dan vier weken duren. Totale lengte voorziening(en): # ‘Ter keuze van de aannemer’ of ‘Ca. xxx m ‘ vermelden. 1 2

1

2

1 2 3 4 5 6

Versie van 14-06-2013

Voorziening(en) ten behoeve van de bereikbaarheid van: # Percelen / locaties vermelden. Voorziening(en) ten behoeve van de bereikbaarheid en ter voorkoming van schade aan de ondergrond van: # Percelen / locaties vermelden. Soort ondergrond vermelden. Aangeven waartegen de ondergrond beschermd moet worden en wat de mate van bescherming moet zijn. Voorziening(en) voor materieel ten behoeve van de volgende werkzaamheden: # Aard van de werkzaamheden vermelden of vermelden: volgens bestekspostnr(s). Voorziening(en) ten behoeve van derden: # Partijen benoemen Instandhouden: # Datum of tijdstip noemen. Bijvoorbeeld tot oplevering van het werk, gedurende bepaalde werkzaamheden. Voorziening(en) voor voetgangers # Bijzonderheden vermelden. Voorziening(en) voor fietsers # Bijzonderheden vermelden. Voorziening(en) voor licht verkeer # Bijzonderheden vermelden. Voorziening(en) voor licht en middelzwaar verkeer # Bijzonderheden vermelden. Voorziening(en) voor licht, middelzwaar en zwaar verkeer # Bijzonderheden vermelden. Voorziening(en) voor # Bijzonderheden vermelden.

Pagina 61 van 110


-

1 2 3 4 1 2 3

Versie van 14-06-2013

Inhouden van positie 3 alleen gebruiken als de voorziening(en) ten behoeve van derden zijn (positie 2, inhoud 2). Aard van het verkeer, verkeersklasse, maximale belasting of soortgelijke gegevens vermelden. Aantal rijrichtingen en eventuele passeerplaatsen ter keuze van de aannemer Voor verkeer in één rijrichting Voor verkeer in één rijrichting met passeerplaatsen ca. elke * m Voor verkeer in twee rijrichtingen Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer Type voorziening(en): rijplaten # Eventueel afmetingen en minimale eisen vermelden. Type voorziening(en): # Type voorziening(en) en minimale eisen beschrijven. Eventueel bijzonderheden vermelden.

Pagina 62 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Toepassen van een voorziening voor de bereikbaarheid. (st) WERKCATEGORIE: 61 Werk algemene aard. SUBWERKCATEGORIE: 01 Werkterrein. ROMPTEKST: Toepassen voorziening voor HOOFDCODE: 61.01.22 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

de bereikbaarheid. EENHEID

st Toepassen van een voorziening voor de bereikbaarheid. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. # Deze beschrijving gebruiken in het geval dat de werkzaamheden korter dan vier weken duren. Totale lengte voorziening(en): # ‘Ter keuze van de aannemer’ of ‘Ca. xxx m’ vermelden. 1 2

1

2

1 2 3 4 5 6 -

1

Versie van 14-06-2013

Voorziening(en) ten behoeve van de bereikbaarheid van: # Percelen / locaties vermelden. Voorziening(en) ten behoeve van de bereikbaarheid en ter voorkoming van schade aan de ondergrond van: # Percelen/locaties vermelden. Soort ondergrond vermelden. Aangeven waartegen de ondergrond beschermd moet worden en wat de mate van bescherming moet zijn. Voorziening(en) voor materieel ten behoeve van de volgende werkzaamheden: # Aard van de werkzaamheden vermelden of vermelden: volgens bestekspostnr(s). Voorziening(en) ten behoeve van derden: # Partijen benoemen Instandhouden: # Datum of tijdstip noemen. Bijvoorbeeld tot oplevering van het werk, gedurende bepaalde werkzaamheden. Voorziening(en) voor voetgangers # Bijzonderheden vermelden. Voorziening(en) voor fietsers # Bijzonderheden vermelden. Voorziening(en) voor licht verkeer: # Bijzonderheden vermelden. Voorziening(en) voor licht en middelzwaar verkeer: # Bijzonderheden vermelden. Voorziening(en) voor licht, middelzwaar en zwaar verkeer: # Bijzonderheden vermelden. Voorziening(en) voor: # Bijzonderheden vermelden. Inhouden van positie 3 alleen gebruiken als de voorziening(en) ten behoeve van derden zijn (positie 2, inhoud 2). Aard van het verkeer, verkeersklasse, maximale belasting of soortgelijke gegevens vermelden. Aantal rijrichtingen en eventuele passeerplaatsen ter keuze van de aannemer

Pagina 63 van 110


2 3 4 1 2 3

Versie van 14-06-2013

Voor verkeer in één rijrichting Voor verkeer in één rijrichting met passeerplaatsen ca. elke * m Voor verkeer in twee rijrichtingen Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer Type voorziening(en): rijplaten # Eventueel afmetingen en minimale eisen vermelden. Type voorziening(en): # Type voorziening(en) en minimale eisen beschrijven. Eventueel bijzonderheden vermelden.

Pagina 64 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Aanbrengen van voorzieningen voor de bereikbaarheid. (EUR) WERKCATEGORIE: 61 Werk algemene aard. SUBWERKCATEGORIE: 01 Werkterrein. ROMPTEKST: Aanbrengen van voorzieningen HOOFDCODE: 61.01.23 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

voor de bereikbaarheid. EENHEID

EUR Aanbrengen van voorzieningen voor de bereikbaarheid. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. Totale lengte voorziening(en): # ‘Ter keuze van de aannemer’ of ‘Ca. xxx m’ vermelden. 1 2

1

2 1 2 3 4 5 6 -

1 2 3 4 1

Versie van 14-06-2013

Voorziening(en) ten behoeve van de bereikbaarheid van: # Percelen / locaties vermelden. Voorziening(en) ten behoeve van de bereikbaarheid en ter voorkoming van schade aan de ondergrond van: # Percelen/locaties vermelden. Soort ondergrond vermelden. Aangeven waartegen de ondergrond beschermd moet worden en wat de mate van bescherming moet zijn. Voorziening(en) voor materieel ten behoeve van de volgende werkzaamheden: # Aard van de werkzaamheden vermelden of vermelden: Volgens bestekspostnr(s). Voorziening(en) ten behoeve van derden: # Partijen benoemen Voorziening(en) voor voetgangers # Bijzonderheden vermelden. Voorziening(en) voor fietsers # Bijzonderheden vermelden. Voorziening(en) voor licht verkeer # Bijzonderheden vermelden. Voorziening(en) voor licht en middelzwaar verkeer # Bijzonderheden vermelden. Voorziening(en) voor licht, middelzwaar en zwaar verkeer # Bijzonderheden vermelden. Voorziening(en) voor: # Bijzonderheden vermelden. Inhouden van positie 3 alleen gebruiken als de voorziening(en) ten behoeve van derden zijn (positie 2, inhoud 2). Aard van het verkeer, verkeersklasse, maximale belasting of soortgelijke gegevens vermelden. Aantal rijrichtingen en eventuele passeerplaatsen ter keuze van de aannemer. Voor verkeer in één rijrichting Voor verkeer in één rijrichting met passeerplaatsen ca. elke * m Voor verkeer in twee rijrichtingen Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer

Pagina 65 van 110


2

3

Versie van 14-06-2013

Type voorziening(en): rijplaten # Alleen indien noodzakelijk afmetingen en minimale eisen vermelden. Type voorziening(en): # Type voorziening(en) en minimale eisen beschrijven. 1 Met materialen van de opdrachtgever # Materialen vermelden. Vermelden waar de materialen ter beschikking worden gesteld. Eventueel bijzonderheden vermelden. 2 Met materialen van de aannemer # Materialen vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. 3 Met de volgende materialen van de opdrachtgever: # Materialen vermelden. Vermelden waar de materialen ter beschikking worden gesteld. Eventueel bijzonderheden vermelden. Met de volgende materialen van de aannemer: # Materialen vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.

Pagina 66 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Aanbrengen van een voorziening voor de bereikbaarheid. (st) WERKCATEGORIE: 61 Werk algemene aard. SUBWERKCATEGORIE: 01 Werkterrein. ROMPTEKST: Aanbrengen voorziening voor HOOFDCODE: 61.01.24 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

de bereikbaarheid EENHEID

Aanbrengen van een voorziening voor de bereikbaarheid. st # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. Totale lengte voorziening(en): # ‘Ter keuze van de aannemer’ of ‘Ca. xxx m’ vermelden. 1 2

1

2 1 2 3 4 5 6 -

1 2 3 4 1

Versie van 14-06-2013

Voorziening(en) ten behoeve van de bereikbaarheid van: # Percelen/locaties vermelden. Voorziening(en) ten behoeve van de bereikbaarheid en ter voorkoming van schade aan de ondergrond van: # Percelen/locaties vermelden. Soort ondergrond vermelden. Aangeven waartegen de ondergrond beschermd moet worden en wat de mate van bescherming moet zijn. Voorziening(en) voor materieel ten behoeve van de volgende werkzaamheden: #Aard van de werkzaamheden vermelden of vermelden: Volgens bestekspostnr(s). Voorziening(en) ten behoeve van derden # Partijen benoemen Voorziening(en) voor voetgangers # Bijzonderheden vermelden. Voorziening(en) voor fietsers # Bijzonderheden vermelden. Voorziening(en) voor licht verkeer # Bijzonderheden vermelden. Voorziening(en) voor licht en middelzwaar verkeer # Bijzonderheden vermelden. Voorziening(en) voor licht, middelzwaar en zwaar verkeer # Bijzonderheden vermelden. Voorziening(en) voor: # Bijzonderheden vermelden. Inhouden van positie 3 alleen gebruiken als de voorziening(en) ten behoeve van derden zijn (positie 2, inhoud 2). Aard van het verkeer, verkeersklasse, maximale belasting of soortgelijke gegevens vermelden. Aantal rijrichtingen en eventuele passeerplaatsen ter keuze van de aannemer Voor verkeer in één rijrichting Voor verkeer in één rijrichting met passeerplaatsen ca. elke * m Voor verkeer in twee rijrichtingen Type voorziening(en) ter keuze van de aannemer

Pagina 67 van 110


2

3

Versie van 14-06-2013

Type voorziening(en): rijplaten # Alleen indien noodzakelijk afmetingen en minimale eisen vermelden. Type voorziening(en): # Type voorziening(en) en minimale eisen beschrijven. 1 Met materialen van de opdrachtgever # Materialen vermelden. Vermelden waar de materialen ter beschikking worden gesteld. Eventueel bijzonderheden vermelden. 2 Met materialen van de aannemer # Materialen vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. 3 Met de volgende materialen van de opdrachtgever: # Materialen vermelden. Vermelden waar de materialen ter beschikking worden gesteld. Eventueel bijzonderheden vermelden. Met de volgende materialen van de aannemer: # Materialen vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.

Pagina 68 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Instandhouden van voorzieningen voor de bereikbaarheid. (EUR) WERKCATEGORIE: 61 Werk algemene aard. SUBWERKCATEGORIE: 01 Werkterrein. ROMPTEKST: Instandhouden van voorzieningen HOOFDCODE: 61.01.25 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

voor bereikbaarheid. EENHEID

Instandhouden van voorzieningen voor de bereikbaarheid. EUR # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. 1

Versie van 14-06-2013

Het betreft het instandhouden van maatregelen, aangebracht volgens bestekspostnr(s). # Bestekpostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.

Pagina 69 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Instandhouden van voorzieningen voor de bereikbaarheid. (dag) WERKCATEGORIE: 61 Werk algemene aard. SUBWERKCATEGORIE: 01 Werkterrein. ROMPTEKST: Instandhouden voorzieningen HOOFDCODE: 61.01.26 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

voor de bereikbaarheid. EENHEID

Instandhouden van voorzieningen voor de bereikbaarheid. dag # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. 1

Versie van 14-06-2013

Het betreft het instandhouden van maatregelen, aangebracht volgens bestekspostnr(s). # Bestekpostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.

Pagina 70 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Verwijderen van voorzieningen voor de bereikbaarheid. (EUR) WERKCATEGORIE: 61 Werk algemene aard. SUBWERKCATEGORIE: 01 Werkterrein. ROMPTEKST: Verwijderen voorzieningen voor HOOFDCODE: 61.01.27 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

de bereikbaarheid. EENHEID

EUR Verwijderen van voorzieningen voor de bereikbaarheid. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. 1

Versie van 14-06-2013

Voorziening(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. 1 Vrijgekomen materialen van de opdrachtgever vervoeren naar: # Plaats van bestemming vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. 2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen van de opdrachtgever # Eventueel bijzonderheden vermelden. 3 De volgende vrijgekomen materialen van de opdrachtgever vervoeren naar # Plaats van bestemming vermelden. Materialen vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. De aannemer wordt eigenaar van de volgende vrijgekomen materialen van de opdrachtgever: # Materialen vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.

Pagina 71 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Aanbrengen van een voorziening voor de bereikbaarheid. (st) WERKCATEGORIE: 61 Werk algemene aard. SUBWERKCATEGORIE: 01 Werkterrein. ROMPTEKST: Verwijderen van voorzieningen HOOFDCODE: 61.01.28 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

voor de bereikbaarheid. EENHEID

Verwijderen van een voorziening voor de bereikbaarheid. st # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. 1

Versie van 14-06-2013

Voorziening(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. 1 Vrijgekomen materialen van de opdrachtgever vervoeren naar: # Plaats van bestemming vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. 2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen gestelde materialen van de opdrachtgever # Eventueel bijzonderheden vermelden. 3 De volgende vrijgekomen materialen van de opdrachtgever vervoeren naar # Plaats van bestemming vermelden. Materialen vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. De aannemer wordt eigenaar van de volgende vrijgekomen materialen van de opdrachtgever: # Materialen vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.

Pagina 72 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Opnemen van de bestaande toestand van terreinen en objecten. (EUR) WERKCATEGORIE: 61 Werk algemene aard. SUBWERKCATEGORIE: 01 Werkterrein. ROMPTEKST: Opnemen bestaande toestand HOOFDCODE: 61.01.31 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE -

terreinen en objecten. EENHEID

Opnemen van de bestaande toestand van terreinen en objec- EUR ten. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. # Specifieke eisen aan het opnemen, het rapporteren, e.d. in deel 3 van het bestek vermelden. 1

1 2

1 1

Versie van 14-06-2013

Op te nemen terreinen en objecten: # Vermelden van welke terreinen, objecten en situaties de bestaande situatie moet worden vastgelegd, bijvoorbeeld van oeverbeschermingen, kunstwerken, specifieke begroeiing, wegverhardingen en drijvende objecten. Opnemen in het bijzijn van de directie # Eventueel bijzonderheden vermelden. Het opnemen moet worden uitgevoerd door: # Vermelden welke partij of instantie het opnemen moet uitvoeren. Tijdens opname elke * m overzichtsfoto’s maken # Eventueel bijzonderheden vermelden. Tijdens opname detailfoto’s maken van de genoemde onderdelen # Eventueel bijzonderheden vermelden. 1 Rapportage analoog aanleveren in *-voud # Eventueel eisen aan de rapportage vermelden. 2 Rapportage analoog in *-voud en digitaal aanleveren # Eventueel formaat vermelden. 3 Rapportage digitaal aanleveren # Eventueel formaat vermelden.

Pagina 73 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Communiceren met derden. (EUR) WERKCATEGORIE: 61 Baggerwerk. SUBWERKCATEGORIE: 01 Bijkomende werkzaamheden. ROMPTEKST: Communiceren met derden. HOOFDCODE: 61.01.41 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE -

EENHEID

EUR Communiceren met derden. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. 1

2

3

4

5 1 2 1 2 3 1 2

Versie van 14-06-2013

Opstellen van brieven voor bewoners en belanghebbenden # Eventueel bijzonderheden vermelden. Zo nodig verwijzen naar een (bij het bestek gevoegd) model. Organiseren inloopgelegenheid voor bewoners en belanghebbenden # Eventueel bijzonderheden vermelden. Bewoners en belanghebbenden informeren op basis van een model communicatieplan # Model van het communicatieplan toevoegen aan het bestek. Aanvullende eisen vermelden of vermelden in deel 3 van het bestek. Eventueel bijzonderheden vermelden. Organiseren van bijeenkomst(en) met bewoners en belanghebbenden # Eventueel bijzonderheden vermelden. Wijze van communiceren: # Wijze van communiceren vermelden. Verspreiden brieven door aannemer Verspreiden brieven door directie Aantal bewoners en belanghebbenden: 0-20 Aantal bewoners en belanghebbenden: 21-50 Aantal bewoners en belanghebbenden: ca. # Aantal vermelden. Eenmalig Frequentie: # Aantal keren dat brieven moeten worden verspreid of bijeenkomsten moeten worden georganiseerd..

Pagina 74 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Verplaatsen van drijvende objecten. (EUR) WERKCATEGORIE:

VERSIE

61 Werk. SUBWERKCATEGORIE: 01 Werk algemene aard. ROMPTEKST: Verplaatsen van drijvende objecten. HOOFDCODE; 61.01.51 DEFICODE 1 2 3

-

TEKSTEN 4

5

EENHEID

6

EUR Verplaatsen van drijvende objecten. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. Gegevens over situering en vaarweg(en): # Verwijzen naar tek.nrs. en bijlagen waar gegevens zijn opgenomen over ligplaatsen, vaarwegen en obstakels (bruggen e.d.). Denk daarbij aan waterpeil(en), doorvaarhoogte en dergelijke gegevens. # Voor het eventueel opnemen van de bestaande toestand van te verplaatsen drijvende objecten (toestand, schades, e.d.) verwijzen naar een bijlage of het opnemen van de bestaande toestand beschrijven met hoofdcode 18.16.11. # De bestekschrijver wordt gewezen op de eventuele noodzaak van het opnemen van een stelpost voor een verzekering t.b.v. het verplaatsen van drijvende objecten. 1

2 -

1

2

1 2 3 4 5 6

Versie van 14-06-2013

Gegevens van de te verplaatsen drijvende object(en): - maatgevend vaartuig: # - overige objecten: # Gegevens van de te verplaatsen drijvende object(en): # Gegevens en aantal van de (het) te verplaatsen object(en) vermelden (afhankelijk van situatie: gewicht, lengte, breedte, diepgang, hoogte vanaf de waterlijn, enzovoort). Eventueel verwijzen naar een bijlage (tekeningen, fotorapportage, enzovoort). Verplaatsen naar andere locatie # Locatie vermelden. Eventueel verwijzen naar een bijbehorende bestekspost van het verplaatsen van de objecten van de tijdelijke locatie naar de oude locatie.. Verplaatsen van de oude locatie naar de nieuwe locatie en verplaatsen van de nieuwe locatie naar de oude locatie. # Inhoud 2 alleen gebruiken indien het verplaatsen en het terugplaatsen binnen circa 4 weken plaats kan vinden. In andere gevallen gebruik maken van inhoud 1 van positie 2 en voor beide verplaatsingen een aparte bestekspost opnemen. Verplaatsen overeenkomstig: # Tek.nrs. of andere bijlagen vermelden. Verplaatsingsafstand ca. 10 tot 100 m Verplaatsingsafstand ca. 100 tot 250 m Verplaatsingsafstand ca. 250 tot 500 m Verplaatsingsafstand ca. 500 tot 1000 m Verplaatsingsafstand ca. * m

Pagina 75 van 110


1 2

1 2

Versie van 14-06-2013

Organiseren afkoppeling en/of aansluiting nutsvoorziening(en) door de opdrachtgever Organiseren afkoppeling en/of aansluiting nutsvoorziening(en) door de aannemer Betreft nutsvoorziening(en) op: # Bestaande locatie, tijdelijke locatie, definitieve locatie of een combinatie. Exclusief de kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor het afkoppelen en het aansluiten Kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor het afkoppelen en het aansluiten worden verrekend op stelpost. Zie bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden.

Pagina 76 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Verplaatsen van een drijvend object. (st) WERKCATEGORIE: 61 Werk. SUBWERKCATEGORIE: 01 Werk algemene aardn. ROMPTEKST: Verplaatsen van een drijvend HOOFDCODE: 61.01.52 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

object. EENHEID

st Verplaatsen van een drijvend object. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. Gegevens over situering en vaarweg(en): # Verwijzen naar tek.nrs. en bijlagen waar gegevens zijn opgenomen over ligplaatsen, vaarwegen en obstakels (bruggen e.d.). Denk daarbij aan waterpeil(en), doorvaarhoogte en dergelijke gegevens. # Voor het eventueel opnemen van de bestaande toestand van te verplaatsen drijvende objecten (toestand, schades, e.d.) verwijzen naar een bijlage of het opnemen van de bestaande toestand beschrijven met hoofdcode 18.16.11. # Als de bestaande toestand tijdens de uitvoering moet worden opgenomen, dan een stelpost opnemen voor een verzekering t.b.v. het verplaatsen van drijvende objecten. 1

2 -

1

2

1 2 3 4 5 6

Versie van 14-06-2013

Gegevens van de te verplaatsen drijvende object(en): - maatgevend vaartuig: # - overige objecten: # Gegevens van de te verplaatsen drijvende object(en): # Gegevens en aantal van de (het) te verplaatsen object(en) vermelden (afhankelijk van situatie: gewicht, lengte, breedte, diepgang, hoogte vanaf de waterlijn, enzovoort). Eventueel verwijzen naar een bijlage (tekeningen, fotorapportage, enzovoort). Verplaatsen naar andere locatie # Locatie vermelden. Eventueel verwijzen naar een bijbehorende bestekspost van het verplaatsen van de objecten van de tijdelijke locatie naar de oude locatie.. Verplaatsen van de oude locatie naar de nieuwe locatie en verplaatsen van de nieuwe locatie naar de oude locatie. # Inhoud 2 alleen gebruiken indien het verplaatsen en het terugplaatsen binnen circa 4 weken plaats kan vinden. In andere gevallen gebruik maken van inhoud 1 van positie 2 en voor beide verplaatsingen een aparte bestekspost opnemen. Verplaatsen overeenkomstig: # Tek.nrs. of andere bijlagen vermelden. Verplaatsingsafstand ca. 10 tot 100 m Verplaatsingsafstand ca. 100 tot 250 m Verplaatsingsafstand ca. 250 tot 500 m Verplaatsingsafstand ca. 500 tot 1000 m Verplaatsingsafstand ca. * m

Pagina 77 van 110


1 2

1 2

Versie van 14-06-2013

Organiseren afkoppeling en/of aansluiting nutsvoorziening(en) door de opdrachtgever Organiseren afkoppeling en/of aansluiting nutsvoorziening(en) door de aannemer Betreft nutsvoorziening(en) op: # Bestaande locatie, tijdelijke locatie, definitieve locatie of een combinatie. Exclusief de kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor het afkoppelen en het aansluiten Kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor het afkoppelen en het aansluiten worden verrekend op stelpost. Zie bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden.

Pagina 78 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Toepassen van een tijdelijke afrastering. (EUR) WERKCATEGORIE: 61 Werk algemene aard. SUBWERKCATEGORIE: 03 Afrasteringen. ROMPTEKST: Toepassen van een tijdelijke HOOFDCODE: 61.03.31 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

afrastering. EENHEID

EUR Toepassen van een tijdelijke afrastering. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. # Deze beschrijving gebruiken in het geval dat de werkzaamheden korter dan vier weken duren. Afrastering(en) ten behoeve van: # Doel van de afrastering(en) vermelden. Vermelden welke terreinen afgerasterd moeten worden en/of verwijzen naar bestekspostnr(s). 1

2 1 2

3

Versie van 14-06-2013

Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer # Deze inhoud alleen gebruiken, indien de lengte sterk afhankelijk is van de werkwijze van de aannemer. Totale lengte afrastering(en) ca. * m Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer # Eventueel bijzonderheden vermelden. Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer Eisen waaraan de afrastering (en) ten minste moet voldoen: # Eisen aan toegang, afsluitbaarheid, hoogte, materiaal en dergelijke vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. Type afrastering (en): # Type afrastering(en) en eventuele eisen aan toegang, afsluitbaarheid, hoogte, materiaal en dergelijke vermelden.

Pagina 79 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Toepassen van een tijdelijke afrastering. (m) WERKCATEGORIE: 61 Werk algemene aard. SUBWERKCATEGORIE: 03 Afrasteringen. ROMPTEKST: Toepassen van een tijdelijke HOOFDCODE: 61.03.32 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

afrastering. EENHEID

m Toepassen van een tijdelijke afrastering. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. # Deze beschrijving gebruiken in het geval dat de werkzaamheden korter dan vier weken duren. Afrastering(en) ten behoeve van: # Doel van de afrastering(en) vermelden. Vermelden welke terreinen afgerasterd moeten worden en/of verwijzen naar bestekspostnr(s). 1 2

3

Versie van 14-06-2013

Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer # Eventueel bijzonderheden vermelden. Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer Eisen waaraan de afrastering(en) ten minste moet voldoen: # Eisen aan toegang, afsluitbaarheid, hoogte, materialen en dergelijke vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. Type afrastering(en): # Type afrastering(en) en eventuele eisen aan toegang, afsluitbaarheid, hoogte, materialen en dergelijke vermelden.

Pagina 80 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Aanbrengen van een tijdelijke afrastering. (EUR) WERKCATEGORIE:

VERSIE

61 Werk algemene aard. SUBWERKCATEGORIE: 03 Afrasteringen. ROMPTEKST: Aanbrengen van een tijdelijke afrastering. HOOFDCODE: 61.03.33 DEFICODE 1 2 3

-

TEKSTEN 4

5

EENHEID

6

EUR Aanbrengen van een tijdelijke afrastering. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. Afrastering(en) ten behoeve van: # Doel van de afrastering(en) vermelden. Vermelden welke terreinen afgerasterd moeten worden en/of verwijzen naar bestekspostnr(s). 1

2 1 2

3

1

2 3

Versie van 14-06-2013

Totale lengte afrastering(en) ter keuze van de aannemer # Deze inhoud alleen gebruiken, indien de lengte sterk afhankelijk is van de werkwijze van de aannemer. Totale lengte afrastering(en) ca. * m Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer Eisen waaraan de afrastering(en) ten minste moet voldoen: # Eisen aan toegang, afsluitbaarheid, hoogte, materialen en dergelijke vermelden.. Type afrastering(en): # Type afrastering en eventuele eisen aan toegang, afsluitbaarheid, hoogte, materialen en dergelijke vermelden. Met materialen van de opdrachtgever # Materialen vermelden. Vermelden waar de materialen ter beschikking worden gesteld. Eventueel bijzonderheden vermelden. Met materialen van de aannemer # Eventueel bijzonderheden vermelden. Met de volgende materialen van de opdrachtgever # Materialen vermelden. Vermelden waar de materialen ter beschikking worden gesteld. Eventueel bijzonderheden vermelden. Met de volgende materialen van de aannemer # Materialen vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.

Pagina 81 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Aanbrengen van een tijdelijke afrastering. (m) WERKCATEGORIE:

VERSIE

61 Werk algemene aard. SUBWERKCATEGORIE: 03 Afrasteringen. ROMPTEKST: Aanbrengen van een tijdelijke afrastering. HOOFDCODE: 61.03.34 DEFICODE 1 2 3

-

TEKSTEN 4

5

EENHEID

6

m Aanbrengen van een tijdelijke afrastering. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. Afrastering(en) ten behoeve van: # Doel van de afrastering(en) vermelden. Vermelden welke terreinen afgerasterd moeten worden en/of verwijzen naar bestekspostnr(s). 1

2

1

2 3

Versie van 14-06-2013

Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer Eisen waaraan de afrastering(en) ten minste moet voldoen: # Eisen aan toegang, afsluitbaarheid, hoogte, materialen en dergelijke vermelden.. Type afrastering: # Type afrastering en eventuele eisen aan toegang, afsluitbaarheid, hoogte, materialen en dergelijke vermelden. Met materialen van de opdrachtgever # Materialen vermelden. Vermelden waar de materialen ter beschikking worden gesteld. Eventueel bijzonderheden vermelden. Met materialen van de aannemer # Eventueel bijzonderheden vermelden. Met de volgende materialen van de opdrachtgever # Materialen vermelden. Vermelden waar de materialen ter beschikking worden gesteld. Eventueel bijzonderheden vermelden. Met de volgende materialen van de aannemer # Materialen vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.

Pagina 82 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Instandhouden van een tijdelijke afrastering. (EUR) WERKCATEGORIE: 61 Werk algemene aard. SUBWERKCATEGORIE: 03 Afrasteringen. ROMPTEKST: Instandhouden van een HOOFDCODE: 61.03.35 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

tijdelijke afrastering. EENHEID

EUR Instandhouden van een tijdelijke afrastering. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. 1

Versie van 14-06-2013

Het betreft het instandhouden van een afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.

Pagina 83 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Instandhouden van een tijdelijke afrastering. (dag) WERKCATEGORIE:

VERSIE

61 Werk algemene aard. SUBWERKCATEGORIE: 03 Afrasteringen. ROMPTEKST: Instandhouden van een tijdelijke afrastering. HOOFDCODE: 61.03.36 DEFICODE 1 2 3

-

TEKSTEN 4

5

EENHEID

6

dag Instandhouden van een tijdelijke afrastering. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. 1

Versie van 14-06-2013

Het betreft het instandhouden van een afrastering aangebracht volgens bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.

Pagina 84 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Verwijderen van een tijdelijke afrastering. (EUR) WERKCATEGORIE:

VERSIE

61 Werk algemene aard. SUBWERKCATEGORIE: 03 Afrasteringen. ROMPTEKST: Verwijderen van een tijdelijke afrastering. HOOFDCODE: 61.03.37 DEFICODE 1 2 3

-

TEKSTEN 4

5

EENHEID

6

EUR Verwijderen van een tijdelijke afrastering. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. 1

Versie van 14-06-2013

Afrasteringen, aangebracht volgens bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. 1 Vrijgekomen materialen van de opdrachtgever vervoeren naar # Plaats van bestemming vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. 2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen van de opdrachtgever # Eventueel bijzonderheden vermelden. 3 De volgende vrijgekomen materialen van de opdrachtgever vervoeren naar # Plaats van bestemming vermelden. Materialen vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. De aannemer wordt eigenaar van de volgende vrijgekomen materialen van de opdrachtgever: # Materialen vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.

Pagina 85 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Verwijderen van een tijdelijke afrastering. (EUR) WERKCATEGORIE:

VERSIE

61 Werk algemene aard. SUBWERKCATEGORIE: 03 Afrasteringen. ROMPTEKST: Verwijderen van een tijdelijke afrastering. HOOFDCODE: 61.03.38 DEFICODE 1 2 3

-

TEKSTEN 4

5

EENHEID

6

m Verwijderen van een tijdelijke afrastering. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens de handleiding vermelden. 1

Versie van 14-06-2013

Afrasteringen, aangebracht volgens bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. 1 Vrijgekomen materialen van de opdrachtgever vervoeren naar # Plaats van bestemming vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. 2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen van de opdrachtgever # Eventueel bijzonderheden vermelden. 3 De volgende vrijgekomen materialen van de opdrachtgever vervoeren naar # Plaats van bestemming vermelden. Materialen vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. De aannemer wordt eigenaar van de volgende vrijgekomen materialen van de opdrachtgever: # Materialen vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden.

Pagina 86 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Inventariseren en registreren van flora en fauna. (keer) WERKCATEGORIE: 64 Flora- en faunamaatregelen en -voorziening(en). SUBWERKCATEGORIE: 11 Inventariseren flora en fauna. ROMPTEKST: Inventariseren en registreren van flora en fauna. HOOFDCODE: 64.11.31 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

-

EENHEID

keer Inventariseren en registreren van flora en fauna. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding of ecologisch werkprotocol vermelden. 1 2 1

2

3 4 -

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Versie van 14-06-2013

Betreft een verkennende inventarisatie # Betreft een soortspecifieke inventarisatie # Hierbij wordt in het bijzonder verwezen naar de artikelen 01.22.04 en 64.64.03 van de Standaard RAW Bepalingen Te registreren gegevens: # Te registreren gegevens vermelden. Bijvoorbeeld: watertemperatuur, luchttemperatuur, actuele weerberichten. Registreren visdichtheid # Eventueel eisen aan de wijze van registratie vermelden. Bijvoorbeeld: “door middel van sonarmetingen�. Inventariseren van broedende vogels # Eventueel bijzonderheden vermelden. Inventariseren van de volgende soorten # Soorten vermelden. Eventueel bijzonderheden vermelden. Verwijzen naar ecologisch werkprotocol en/of andere bijlagen. Specificaties vermelden van apparatuur en eisen aan de metingen. Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie/registratie: * m2 [tot 100 m2] Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie/registratie: * m2 [100 tot 500 m2] Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie/registratie: * m2 [500 tot 1.000 m2] Oppervlakte gebied uit te voeren inventarisatie/registratie: * m2 [meer dan 1.000 m2] Frequentie: * keer per dag # Eventueel bijzonderheden vermelden. Frequentie: dagelijks # Eventueel bijzonderheden vermelden. Frequentie: * keer per week # Eventueel bijzonderheden vermelden. Frequentie: # Eventueel bijzonderheden vermelden. Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage # Eventueel bijzonderheden vermelden. Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform ecologisch werkprotocol # Eventueel bijzonderheden vermelden.

Pagina 87 van 110


3

Versie van 14-06-2013

Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage conform # Bijvoorbeeld volgens een bij het bestek gevoegd model rapport. Eventueel bijzonderheden vermelden.

Pagina 88 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Toepassen van maatregelen voor de bescherming van fauna. (keer) WERKCATEGORIE: 64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen. SUBWERKCATEGORIE: 12 Maatregelen voor de bescherming van flora en fauna. ROMPTEKST: Toepassen maatregelen bescherming fauna. HOOFDCODE: 64.12.31 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

-

EENHEID

Toepassen van maatregelen voor de bescherming van fauna. keer # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding of ecologisch werkprotocol vermelden. 1

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5

Versie van 14-06-2013

Maatregelen overeenkomstig # Verwijzen naar een ecologisch werkprotocol en/of andere bijlagen bij het bestek. Eventueel verwijzen naar bestekspostnr(s). Maatregelen op oever: # Maatregelen vermelden. Maatregelen in oppervlaktewater: # Maatregelen vermelden. Maatregelen op aangrenzende percelen: # Maatregelen vermelden. Maatregelen op of in: # Type locatie vermelden. Maatregelen vermelden. Oppervlak gebied te treffen maatregelen: * m2 [tot 100 m2] Oppervlak gebied te treffen maatregelen: * m2 [100 tot 500 m2] Oppervlak gebied te treffen maatregelen: * m2 [500 tot 1.000 m2] Oppervlak gebied te treffen maatregelen: * m2 [meer dan 1.000 m2] Taluds: * : * Ongelijke taluds: # Situatie nader omschrijven. Taluds met tussenberm: # Situatie nader omschrijven. Onbegroeid 0 - 25% begroeid. Begroeiing: # Locatie en aard van de begroeiing vermelden. 25 - 50% begroeid. Begroeiing: # Locatie en aard van de begroeiing vermelden. 50 - 75% begroeid. Begroeiing: # Locatie en aard van de begroeiing vermelden. 75 - 100% begroeid. Begroeiing: # Locatie en aard van de begroeiing vermelden.

Pagina 89 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Toepassen van maatregelen voor de bescherming van fauna. (EUR) WERKCATEGORIE: 64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen. SUBWERKCATEGORIE: 12 Maatregelen voor de bescherming van flora en fauna. ROMPTEKST: Toepassen maatregelen bescherming fauna. HOOFDCODE: 64.12.32 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

-

EENHEID

Toepassen van maatregelen voor de bescherming van fauna. EUR # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding of ecologisch werkprotocol vermelden. 1

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5

Versie van 14-06-2013

Maatregelen overeenkomstig # Verwijzen naar een ecologisch werkprotocol en/of andere bijlagen bij het bestek. Eventueel verwijzen naar bestekspostnr(s). Maatregelen op oever: # Maatregelen vermelden. Maatregelen in oppervlaktewater: # Maatregelen vermelden. Maatregelen op aangrenzende percelen: # Maatregelen vermelden. Maatregelen op of in: # Type locatie vermelden. Maatregelen vermelden. Oppervlak gebied te treffen maatregelen: * m2 [tot 100 m2] Oppervlak gebied te treffen maatregelen: * m2 [100 tot 500 m2] Oppervlak gebied te treffen maatregelen: * m2 [500 tot 1.000 m2] Oppervlak gebied te treffen maatregelen: * m2 [meer dan 1.000 m2] Taluds: * : * Ongelijke taluds: # Situatie nader omschrijven. Taluds met tussenberm: # Situatie nader omschrijven. Onbegroeid 0 - 25% begroeid. Begroeiing: # Locatie en aard van de begroeiing vermelden. 25 - 50% begroeid. Begroeiing: # Locatie en aard van de begroeiing vermelden. 50 - 75% begroeid. Begroeiing: # Locatie en aard van de begroeiing vermelden. 75 - 100% begroeid. Begroeiing: # Locatie en aard van de begroeiing vermelden.

Pagina 90 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Toepassen maatregelen voor de bescherming van waterfauna. (keer) WERKCATEGORIE: 64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen. SUBWERKCATEGORIE: 12 Maatregelen voor de bescherming van flora en fauna. ROMPTEKST: Toepassen maatregelen bescherming waterfauna HOOFDCODE; 64.12.33 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

-

EENHEID

Toepassen van maatregelen voor de bescherming van water- keer fauna. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding of ecologisch werkprotocol vermelden. 1

Maatregelen overeenkomstig: # Verwijzen naar ecologisch werkprotocol en/of andere bijlagen. Eventueel verwijzen naar bestekspostnr(s). 1 2

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2

3

4

Versie van 14-06-2013

Maatregelen bij baggeren volgens bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. Maatregelen vermelden. Maatregelen bij baggeren bij toepassing waterstandsverlaging volgens bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. Maatregelen vermelden. Oppervlakte watergang(en) te treffen maatregelen: * m2 [tot 500 m2] Oppervlakte watergang(en) te treffen maatregelen: * m2 [500 tot 1.000 m2] Oppervlakte watergang(en) te treffen maatregelen: * m2 [1.000 tot 5.000 m2] Oppervlakte watergang(en) te treffen maatregelen: * m2 [meer dan 5.000 m2] Watergang onbegroeid Watergang 0 - 25% begroeid Begroeiing: # Locatie en aard van de begroeiing vermelden. Watergang 25 – 50% begroeid Begroeiing: # Locatie en aard van de begroeiing vermelden. Watergang 50 - 75% begroeid Begroeiing: # Locatie en aard van de begroeiing vermelden. Watergang 75 - 100% begroeid Begroeiing: # Locatie en aard van de begroeiing vermelden. Te baggeren watergang afvissen en gevangen vissen overbrengen naar naastliggende watergang Vissen en amfibieÍn (verzameld uit baggerdepot of uit de op de oever aangebrachte baggerspecie) overbrengen naar nabijgelegen watergang Te baggeren watergang gefaseerd afvissen, ten behoeve hiervan watergang(-delen) tijdelijk van elkaar afsluiten, gevangen vissen overbrengen naar naastliggende watergang. Verzamelen zwanenmosselen uit baggerspecie (uit baggerdepot, op oever aangebracht of scheiden tijdens baggeren) naar nabijgelegen watergang.

Pagina 91 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Toepassen maatregelen voor de bescherming van waterfauna. (EUR) WERKCATEGORIE: 64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen. SUBWERKCATEGORIE: 12 Maatregelen voor de bescherming van flora en fauna. ROMPTEKST: Toepassen maatregelen bescherming waterfauna HOOFDCODE; 64.12.34 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

-

EENHEID

Toepassen van maatregelen voor de bescherming van water- EUR fauna. # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding of ecologisch werkprotocol vermelden. 1

Maatregelen overeenkomstig: # Verwijzen naar ecologisch werkprotocol en/of andere bijlagen. Eventueel verwijzen naar bestekspostnr(s). 1 2

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2

3

4

Versie van 14-06-2013

Maatregelen bij baggeren volgens bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. Maatregelen vermelden. Maatregelen bij baggeren bij toepassing waterstandsverlaging volgens bestekspostnr(s). # Bestekspostnr(s). vermelden. Maatregelen en voorzieningen vermelden. Oppervlakte watergang(en) te treffen maatregelen: * m2 [tot 500 m2] Oppervlakte watergang(en) te treffen maatregelen: * m2 [500 tot 1.000 m2] Oppervlakte watergang(en) te treffen maatregelen: * m2 [1.000 tot 5.000 m2] Oppervlakte watergang(en) te treffen maatregelen: * m2 [meer dan 5.000 m2] Watergang onbegroeid Watergang 0 - 25% begroeid Begroeiing: # Locatie en aard van de begroeiing vermelden. Watergang 25 – 50% begroeid Begroeiing: # Locatie en aard van de begroeiing vermelden. Watergang 50 - 75% begroeid Begroeiing: # Locatie en aard van de begroeiing vermelden. Watergang 75 - 100% begroeid Begroeiing: # Locatie en aard van de begroeiing vermelden. Te baggeren watergang afvissen en gevangen vissen overbrengen naar naastliggende watergang Vissen en amfibieÍn (verzameld uit baggerdepot of uit de op de oever aangebrachte baggerspecie) overbrengen naar nabijgelegen watergang Te baggeren watergang gefaseerd afvissen, ten behoeve hiervan watergang(-delen) tijdelijk van elkaar afsluiten, gevangen vissen overbrengen naar naastliggende watergang. Verzamelen zwanenmosselen uit baggerspecie (uit baggerdepot, op oever aangebracht of scheiden tijdens baggeren) naar nabijgelegen watergang.

Pagina 92 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Toepassen van maatregelen voor de bescherming van flora. (keer) WERKCATEGORIE: 64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen. SUBWERKCATEGORIE: 12 Maatregelen voor de bescherming van flora en fauna. ROMPTEKST: Toepassen maatregelen bescherming flora. HOOFDCODE: 64.12.41 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

-

EENHEID

Toepassen van maatregelen voor de bescherming van flora. keer # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding of ecologisch werkprotocol vermelden. Maatregelen en voorzieningen overeenkomstig: # Ecologisch werkprotocol vermelden en/of verwijzen naar andere bijlagen. Eventueel verwijzen naar bestekspostnr(s). 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Versie van 14-06-2013

Maatregelen oeverbeplanting: # Maatregelen vermelden. Maatregelen waterplanten: # Maatregelen vermelden. Maatregelen onderwaterplanten: # Maatregelen vermelden. Maatregelen drijvende waterplanten: # Maatregelen vermelden. Maatregelen betreffende: # Soort planten vermelden. Maatregelen vermelden. Oppervlakte watergang(en) te treffen maatregelen: * m2 [tot 500 m2] Oppervlakte watergang(en) te treffen maatregelen: * m2 [500 tot 1.000 m2] Oppervlakte watergang(en) te treffen maatregelen: * m2 [1.000 tot 5.000 m2] Oppervlakte watergang(en) te treffen maatregelen: * m2 [meer dan 5.000 m2] Watergang onbegroeid Watergang 0 - 25% begroeid Begroeiing: # Watergang 25 – 50% begroeid Begroeiing: # Watergang 50 - 75% begroeid Begroeiing: # Watergang 75 - 100% begroeid Begroeiing: # Locatie en aard van de begroeiing vermelden Oever onbegroeid Oever 0 - 25% begroeid Begroeiing: # Oever 25 – 50% begroeid Begroeiing: # Oever 50 - 75% begroeid Begroeiing: #

Pagina 93 van 110


5 1 2

Versie van 14-06-2013

Oever 75 - 100% begroeid Begroeiing: # Locatie en aard van de begroeiing vermelden Niet gefaseerd uitvoeren Gefaseerd uitvoeren volgens tek.nrs. # Tek.nrs. vermelden.

Pagina 94 van 110


Nieuwe resultaatsbeschrijving: Toepassen van maatregelen voor de bescherming van flora. (EUR) WERKCATEGORIE: 64 Flora- en faunamaatregelen en -voorzieningen. SUBWERKCATEGORIE: 12 Maatregelen voor de bescherming van flora en fauna. ROMPTEKST: Toepassen van maatregelen bescherming flora. HOOFDCODE: 64.12.42 DEFICODE TEKSTEN 1 2 3 4 5 6

VERSIE

-

EENHEID

Toepassen van maatregelen voor de bescherming van flora. EUR # Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding of ecologisch werkprotocol vermelden. Maatregelen en voorzieningen overeenkomstig: # Ecologisch werkprotocol vermelden en/of verwijzen naar andere bijlagen. Eventueel verwijzen naar bestekspostnr(s). 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Versie van 14-06-2013

Maatregelen oeverbeplanting: # Maatregelen vermelden. Maatregelen waterplanten: # Maatregelen vermelden. Maatregelen onderwaterplanten: # Maatregelen vermelden. Maatregelen drijvende waterplanten: # Maatregelen vermelden. Maatregelen betreffende: # Soort planten vermelden. Maatregelen vermelden. Oppervlakte watergang(en) te treffen maatregelen: * m2 [tot 500 m2] Oppervlakte watergang(en) te treffen maatregelen: * m2 [500 tot 1.000 m2] Oppervlakte watergang(en) te treffen maatregelen: * m2 [1.000 tot 5.000 m2] Oppervlakte watergang(en) te treffen maatregelen: * m2 [meer dan 5.000 m2] Watergang onbegroeid Watergang 0 - 25% begroeid Begroeiing: # Watergang 25 – 50% begroeid Begroeiing: # Watergang 50 - 75% begroeid Begroeiing: # Watergang 75 - 100% begroeid Begroeiing: # Locatie en aard van de begroeiing vermelden Oever onbegroeid Oever 0 - 25% begroeid Begroeiing: # Oever 25 – 50% begroeid Begroeiing: # Oever 50 - 75% begroeid Begroeiing: #

Pagina 95 van 110


5 1 2

Versie van 14-06-2013

Oever 75 - 100% begroeid Begroeiing: # Locatie en aard van de begroeiing vermelden Niet gefaseerd uitvoeren Gefaseerd uitvoeren volgens tek.nrs. # Tek.nrs. vermelden.

Pagina 96 van 110


Inhoudsopgave van de technische bepalingen Standaard RAW Bepalingen 01

Algemeen en administratief

01.09 01.09.01

Kabels en leidingen Algemeen Bijlage - Lijst van publicaties genoemd in deze Standaard

18

Baggerwerken

18.1

Kleinschalige baggerwerken

18.11 18.11.01 18.11.02 18.11.03 18.11.04 18.11.05 18.11.06 18.11.07 18.11.08

Begrippen Algemeen Dwarsprofielen Ontgraven Vervoeren Verwerken van baggerspecie Profileren van oppervlakken Toegestane afwijking Toepassen

18.12 18.12.01 18.12.02 18.12.03 18.12.04 18.12.05

Eisen en uitvoering Algemeen Materieel Toegestane afwijking bij kleinschalig baggerwerk Nemen van maatregelen in het belang van het verkeer Treffen van maatregelen voor de bescherming van flora en fauna

18.13 18.13.01 18.13.02 18.13.03 18.13.04 18.13.05 18.13.06

Informatie-overdracht Opstellen plan van aanpak voor het omgaan met vrijgekomen materialen Opstellen plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten Inventariseren en registreren van te beschermen plant- en diersoorten Opnemen van de bestaande toestand van terreinen en objecten Bewijs van ontvangst Meetgegevens van peilingen

18.14 18.14.01

Risicoverdeling en garanties Bij baggerwerken aangetroffen voorwerpen

18.15

Bijbehorende verplichtingen (In deze Standaard zijn geen bepalingen opgenomen, behorend tot deze paragraaf)

18.16

Bouwstoffen (In deze Standaard zijn geen bepalingen opgenomen, behorend tot deze paragraaf)

18.17 18.17.01

Meet- en verrekenmethoden Metingen, algemeen

Versie van 14-06-2013

Pagina 97 van 110


18.17.02 18.17.03 18.17.04 18.17.05

Handmatige in- en uitmetingen Hoeveelheidsbepaling, algemeen Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch profiel Hoeveelheidsbepaling aan de hand van meting in het werk RAW-catalogus met bepalingen

18.1

Baggerwerk, algemeen

18.12 18.12.01 18.12.02

Eisen en uitvoering Toegestane afwijkingen bij baggerwerkzaamheden Transport van baggerspecie

18.17 18.17.01

Meet- en verrekenmethoden Meetapparatuur

Versie van 14-06-2013

Pagina 98 van 110


STANDAARD RAW BEPALINGEN 01

ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01.09

KABELS EN LEIDINGEN

01.09.01

Algemeen Aan artikel 01.09.01 is het volgende lid 02 toegevoegd.

02 Bij het mechanisch verrichten van werkzaamheden in de ondergrond in de nabijheid van kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen is tevens van toepassing CROW-publicatie 308, zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. Toelichting op het nieuwe lid 02: De nieuwe bepaling regelt dat CROW-publicatie 308 van toepassing is op RAW-bestekken. In de Standaard RAW Bepalingen 2010 is de CROW-publicatie 250 ‘Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig graafproces’ van toepassing verklaard om een zorgvuldig graafproces te bevorderen. CROW-publicatie 308 ‘Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen. Richtlijn zorgvuldig graafproces’ geeft voor baggerwerkzaamheden meer handvatten voor een zorgvuldig graafproces. CROW-publicatie 308 sluit aan op CROW-publicatie 250, maar is ook afzonderlijk te gebruiken.

01

ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF BIJLAGE - Lijst van publicaties genoemd in deze Standaard Aan de lijst van CROW-publicaties wordt de volgende publicatie toegevoegd.

CROW-publicatie 308 Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen. Richtlijn zorgvuldig graafproces Aan de lijst van overige publicatie wordt de volgende publicatie toegevoegd.

SIKB-richtlijn Baggervolumebepalingen op basis van handmatige metingen 18

BAGGERWERKEN De Standaard RAW Bepalingen zijn uitgebreid met deelhoofdstuk 18.1 Kleinschalig baggerwerk

18.1

KLEINSCHALIGE BAGGERWERKEN Toelichting op het nieuwe deelhoofdstuk Kleinschalige baggerwerken In het nieuwe deelhoofdstuk 18.1 ‘Kleinschalige baggerwerken’ zijn enige bepalingen een kopie van een bepaling uit hoofdstuk 22 ‘Grondwerken’. Om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de bestaande bepalingen voor het werken met grond zijn bruikbare begrippen en bepalingen uit hoofdstuk 22 overgenomen. De beschrijving van een aantal bepalingen is aangepast aan het nieuwe deelhoofdstuk. Zo is het begrip ‘grond’ waar mogelijk vervangen door ‘baggerspecie’.

18.11

BEGRIPPEN

18.11.01

Algemeen 01 Te verstaan is onder:

Versie van 14-06-2013

Pagina 99 van 110


a. nat materieel: drijvend materieel of materieel dat wordt gebruikt ten behoeve van hydraulisch transport; b. droog materieel: materieel dat niet wordt gerekend tot nat materieel; c. grond: onverhard bodemmateriaal, bestaande uit mineralen, organische stoffen en bijmengingen; d. waterbodem: bodem onder het oppervlaktewater of bodem in voor dat water bestemde ruimte in de zin van de Waterwet; e. baggerspecie: materiaal dat uit de waterbodem wordt ontgraven; f. legger: openbaar register van de beheerder, waarin onderhoudsplicht en de gewenste of de vereiste (onderhouds-)toestand van wateren, waterkeringen en andere waterhuishoudkundige werken en voorzieningen staan aangegeven alsmede keurbegrenzingen; g. leggerhoogte: de hoogte, die in het openbaar register van de waterbeheerder is aangegeven als de normhoogte op een bepaald punt in een watergang; h. onderhoudshoogte: beleidsmatig vastgelegde te realiseren hoogte in het kader van onderhoud op een bepaald punt in een watergang; i. droge watergang: een watergang waarin tijdens de uitvoering van de werkzaamheden geen of ten hoogste 0,05 m water staat; Toelichting op artikel 18.11.01 Inzake begrip e: In plaats van in de praktijk vaak gebruikte begrippen, zoals slib, vaste bodem, grond, sediment, modder en dergelijke is in dit deelhoofdstuk gekozen voor het begrip baggerspecie. Hiermee wordt aangesloten bij de SIKB-richtlijn ‘Baggervolumebepalingen op basis van handmatige metingen’.

18.11.02

Dwarsprofielen 01 Bij het gebruik van dwarsprofielen in het bestek zijn de in de navolgende figuren F 18.1.1 tot en met F 18.1.2 gebruikte begrippen van toepassing. Te realiseren profiel waterbodem Huidig profiel waterbodem Waterlijn *

*

Te ontgraven baggerspecie

*

F 18.1.1

Bovenbreedte watergang Insteek talud Meetpunt 1 1

1

1

1

1

1

1

Tussenafstand meetpunten

1

F 18.1.2 Figuren F 18.1.1 en F 18.1.2 Dwarsprofielen

Versie van 14-06-2013

Pagina 100 van 110


18.11.03

Ontgraven 01 Te verstaan is onder: a. ontgraven: ontgraven door middel van nat materieel of ontgraven door middel van droog materieel of een combinatie van beide. Onder ontgraven is tevens begrepen het onder profiel afwerken van de ontgraving, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen. b. ontgraven door middel van nat materieel: door middel van nat materieel verwijderen van baggerspecie uit de waterbodem en het deponeren van de verwijderde baggerspecie naast de plaats van ontgraving, in een middel van vervoer of in eigen laadruimte dan wel het brengen van de verwijderde baggerspecie in een leiding voor hydraulisch transport, met dien verstande dat de door het middel van ontgraving geleverde persenergie tot het ontgraven wordt gerekend. c. ontgraven door middel van droog materieel: door middel van droog materieel verwijderen van baggerspecie uit de waterbodem en het deponeren van de verwijderde baggerspecie naast de plaats van ontgraving of in respectievelijk op een middel van vervoer dan wel in eigen laadruimte door middel van het middel van ontgraving.

18.11.04

Vervoeren 01 Te verstaan is onder: a. vervoeren: vervoeren door middel van nat materieel of vervoeren door middel van droog materieel of een combinatie van beide. b. vervoeren door middel van nat materieel: door middel van nat materieel verplaatsen van baggerspecie en het deponeren van de verplaatste baggerspecie op de plaats van bestemming, een en ander voor zover niet reeds begrepen in artikel 18.11.03 lid 01 sub b. c. vervoeren door middel van droog materieel: door middel van droog materieel verplaatsen van baggerspecie, dit met inbegrip van schuiven of overslaan en het deponeren van de verplaatste baggerspecie op de plaats van bestemming, een en ander voor zover niet reeds begrepen in artikel 18.11.03 lid 01 sub c.

18.11.05

Verwerken van baggerspecie 01

18.11.06

Profileren van oppervlakken 01

18.11.07

Onder verwerken van baggerspecie wordt verstaan het in profiel brengen van de in of naast het voorgeschreven profiel aanwezige baggerspecie, met inbegrip van het onder profiel afwerken van deze baggerspecie, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.

Onder profileren van oppervlakken wordt verstaan het onder het voorgeschreven profiel afwerken van baggerspecie.

Toegestane afwijking 01

Versie van 14-06-2013

Onder een toegestane afwijking wordt verstaan die afwijking van de voorgeschreven afmetingen of hoogteliggingen welke in de desbetreffende bestekspost als maximum is gesteld. Wat onder een positieve of negatieve afwijking moet worden verstaan, is voor

Pagina 101 van 110


ontgraven, verwerken en profileren van oppervlakken aangegeven in de navolgende figuren F 18.1.3 tot en met F 18.1.6.

F 18.1.3

F 18.1.4

F 18.1.5

F 18.1.6

Figuren F 18.1.3 tot en met F 18.1.6 Toegestane afwijking 18.11.08

Toepassen 01

Onder ‘toepassen…..’ wordt verstaan het aanvoeren, het plaatsen, het instandhouden, het verwijderen en het afvoeren van alle voor die toe te passen maatregelen en/of voorzieningen benodigde zaken. Tevens wordt hieronder verstaan het ter beschikking stellen en/of het leveren van de bij het toepassen benodigde constructies, hulpmiddelen en bouwstoffen. Toelichting op artikel 18.11.08 lid 01 Het begrip ‘toepassen…..’ is afgeleid van artikel 62.01.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen en is toegevoegd om eenduidigheid te geven bij de resultaatsbeschrijvingen voor overslaglocaties en maatregelen ter voorkoming van vertroebeling.

18.12

EISEN EN UITVOERING

18.12.01

Algemeen 01 Indien tijdens de uitvoering van het werk profielverstoringen optreden of er tekenen zijn dat deze kunnen worden verwacht, zo mogelijk in overleg met de directie, terstond geëigende maatregelen nemen ter beperking of voorkoming daarvan. 02 Door profielverstoringen binnen het voorgeschreven profiel van ontgraving geraakte grond verwijderen, behoudens indien en voor zover de directie dit ongewenst acht.

Versie van 14-06-2013

Pagina 102 van 110


03 Door profielverstoringen buiten het voorgeschreven profiel van het te maken werk ontstane verdiepingen of ophogingen aanvullen respectievelijk verwijderen, behoudens indien en voor zover de directie dit ongewenst acht. 04 Baggerspecie stroomafwaarts ontgraven. Toelichting op artikel 18.12.01 lid 04 Deze bepaling is toegevoegd om te voorkomen dat baggerspecie door stroming van het water terecht komt in reeds gebaggerde delen van een watergang.

05 Baggerspecie laden, overslaan, vervoeren, verwerken en bewerken zonder daarbij baggerspecie te verliezen. 06 Bij het spreiden van baggerspecie op een naastliggend perceel moet de afwatering van dit perceel zijn gegarandeerd. 07 Het verlagen of het verhogen van de waterstand is niet toegestaan, tenzij het bestek anders vermeldt. 18.12.02

Materieel 01 Een middel van vervoer moet zijn voorzien van unieke en duidelijke herkenningstekens. 02 Op nat materieel waarmee wordt ontgraven moet de werkdiepte zijn af te lezen.

18.12.03

Toegestane afwijking bij kleinschalig baggerwerk 01 Overschrijding van de in het bestek vermelde toegestane positieve of negatieve afwijking van het voorgeschreven (theoretisch) profiel, is per bestekspost toegestaan tot ten hoogste 10% van het totale aantal meetpunten. Toelichting op artikel 18.12.03 lid 01 Deze bepaling wijkt af van het bepaalde in artikel 22.02.05 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen. Hiermee wordt onderkend, dat bij kleinschalige baggerwerken een nauwkeurigheid van 100% niet mogelijk is. Tevens wordt onderkend dat meetfouten mogelijk zijn. In combinatie met de toegestane afwijking in het bestek (per bestekspost aangegeven) of de bepaling in lid 03 geeft dit voldoende duidelijkheid om het behaalde resultaat in de uitvoering te kunnen bepalen.

02 De in lid 01 vermelde overschrijding mag ten hoogste 0,15 m bedragen. 03 Indien het bestek geen toegestane positieve afwijking vermeldt, bedraagt deze 0,05 m. Indien het bestek geen toegestane negatieve afwijking vermeldt, bedraagt deze 0,05 m. 18.12.04

Nemen van maatregelen in het belang van het verkeer 01 In aanvulling op paragraaf 30 van de UAV 2012 moet materieel van de aannemer aan het einde van de werkdag en op dagen, niet zijnde een werkdag, zodanig zijn afgemeerd dat scheepvaart ongehinderd doorgang kan vinden.

Versie van 14-06-2013

Pagina 103 van 110


18.12.05

Treffen van maatregelen voor de bescherming van flora en fauna Toelichting op artikel 18.12.05 De Flora- en faunawet kent een zorgplicht. Voldoende zorg moet in acht worden genomen voor in het wild levende dieren en planten. Om helder te krijgen wat ‘voldoende zorg’ is, wordt gewerkt met gedragscodes. Opdrachtgevers stellen deze gedragscodes in samenwerking met beschermingsorganisaties op. Het Ministerie van ELI moet deze vervolgens goedkeuren. Werken volgens een goedgekeurde gedragscode betekent, dat wordt voldaan aan de zorgplicht die de Flora- en Faunawet oplegt. Het Ministerie heeft daarom de gedragscodes opgenomen in het Besluit vrijstelling dier- en plantensoorten. Als een opdrachtgever volgens een goedgekeurde gedragscode werkt, heeft deze vrijstelling van het verbod op doden, verstoren en beschadigen. Voor een definitie van deskundige wordt verwezen naar de omschrijving van de Dienst Regelingen van het Ministerie van ELI.

01 Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing als en voor zover het bestek voorziet in één of meer besteksposten ‘toepassen van maatregelen voor de bescherming van waterfauna’. 02 Bij baggerwerkzaamheden die in de periode van 1 september tot en met 30 november worden uitgevoerd, moet een beroepsvisser met een ’ontheffing afvissen beroepsvisserij’ in het kader van de Visserijwet en een ‘ontheffing gesloten tijd aal’ het afvissen van watergangen en het overzetten van vis uitvoeren. 03 Een deskundige moet amfibieën overzetten. 04 Een deskundige moet schelpdieren verzamelen. 18.13

INFORMATIE-OVERDRACHT

18.13.01

Opstellen plan van aanpak voor het omgaan met vrijgekomen materialen 01 De aannemer stelt een plan van aanpak op voor het omgaan met vrijgekomen materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01. Toelichting op artikel 18.13.01 lid 01 De Standaard RAW Bepalingen legt de keuze voor het verlangen van een ‘plan van aanpak voor het omgaan met vrijgekomen materialen’ bij de opsteller van het bestek, echter bij kleinschalig baggerwerk is dit verplicht gesteld. Vooral omdat het omgaan met vrijgekomen baggerspecie bij baggerwerkzaamheden een belangrijk onderdeel is van de werkzaamheden.

18.13.02

Opstellen plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten 01 De aannemer stelt een plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen planten- en diersoorten als bedoeld in artikel 01.22.03. 02 De aannemer draagt het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten bij de oplevering over aan de directie. 03 De aannemer stelt een flora- en faunacoördinator voor de uitvoeringsfase overeenkomstig het plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen planten diersoorten aan. Toelichting op artikel 18.13.02 lid 03 Bij baggerwerk is het ‘plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten’ verplicht gesteld, omdat een ontheffing of een gedragscode een dergelijk plan voor baggerwerk nagenoeg altijd verplicht zal stellen. Het specifiek benoemen bevordert de eenduidigheid hierover in

Versie van 14-06-2013

Pagina 104 van 110


het contract. Voor een goede introductie tot deze materie wordt verwezen naar bijvoorbeeld de publicatie ‘Gedragscode Flora en Faunawet van de gemeente Amsterdam, 2009’.

18.13.03

Inventariseren en registreren van te beschermen plant- en diersoorten 01 De aannemer legt in aanvulling op artikel 01.22.04 de uitgevoerde inventarisaties vast in een rapportage, zoals voorgeschreven in het ecologisch werkprotocol of volgens de bij het bestek gevoegde model rapportage. Toelichting op artikel 18.13.03 lid 01 Het voorschrijven van een inventarisatie met een resultaatsbeschrijving in het bestek blijft nodig. Met deze bepaling wordt voor de rapportage, naast de eisen in artikel 01.22.04 van de Standaard RAW Bepalingen, verwezen naar het ecologisch werkprotocol of een eventueel bij het bestek gevoegd model.

02 De aannemer verstrekt de rapportage van uitgevoerde inventarisaties binnen twee weken na de inventarisatie in digitale en analoge vorm aan de directie. 18.13.04

Opnemen van de bestaande toestand van terreinen en objecten 01 Indien het bestek het opnemen van de bestaande toestand van terreinen en objecten vermeldt, ondertekenen de directie en de aannemer de bijbehorende rapportage voor akkoord. Toelichting op artikel 18.13.04 lid 01 Deze bepaling sluit aan op hoofdcode 61.01.31 ‘Opnemen van de bestaande toestand van terreinen en objecten’.

18.13.05

Bewijs van ontvangst van vrijgekomen materialen 01 De aannemer verstrekt de directie de bewijzen van ontvangst als bedoeld in artikel 01.17.08 lid 01 binnen 5 werkdagen na het afgeven van vrijgekomen materialen aan een vergunde inrichting.

18.13.06

Meetgegevens van peilingen Toelichting op artikel 18.13.06 Deze bepalingen hangen samen met de bepalingen uit paragraaf 18.07 (‘Meet- en verrekenmethoden’ en de resultaatsbeschrijvingen voor het uitvoeren van metingen door de aannemer (resultaatsbeschrijving met hoofdcode 18.01.01)

01 Meetgegevens moeten met de stroomrichting mee van links naar rechts worden gepresenteerd. 02 De aannemer werkt alle metingen binnen vijf werkdagen na de peiling uit en verstrekt deze ter goedkeuring aan de directie. 03 De directie deelt binnen vijf werkdagen na ontvangst van de ingediende meetgegevens schriftelijk aan de aannemer mee of deze al dan niet zijn goedgekeurd. 04 Indien de directie niet binnen de gestelde termijn aan de aannemer meedeelt of de meetgegevens al dan niet zijn goedgekeurd, worden de meetgegevens geacht te zijn goedgekeurd.

Versie van 14-06-2013

Pagina 105 van 110


18.14

RISICOVERDELING EN GARANTIES

18.14.01

Bij baggerwerken aangetroffen voorwerpen 01

Indien het opruimen van bij baggerwerken aangetroffen voorwerpen niet uitdrukkelijk in één of meer afzonderlijke besteksposten is geregeld, zijn de volgende bepalingen van toepassing.

02 Wanneer bij baggerwerkzaamheden voorwerpen worden aangetroffen waardoor het productieproces wordt verstoord, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie en verstrekt de hem bekende gegevens over de aangetroffen voorwerpen en de gegevens over de mate waarin het productieproces wordt verstoord. Indien de directie ter zake aanvullende gegevens nodig acht, verleent de aannemer bij het verzamelen van die gegevens zijn medewerking. 03 Onverminderd het bepaalde in lid 02 neemt de aannemer maatregelen om de verstoring van het productieproces zoveel mogelijk te beperken. 04 Indien in het bestek is bepaald of indien de directie besluit dat de in lid 02 bedoelde voorwerpen moeten worden opgeruimd, wordt de wijze van opruimen door de aannemer in overleg met de directie vastgesteld en worden de aan het opruimen verbonden noodzakelijke kosten als meer werk vergoed. 05 Indien als gevolg van de in lid 02 bedoelde verstoring van het productieproces of als gevolg van het opruimen van de aangetroffen voorwerpen een productievermindering optreedt, worden de hieraan verbonden kosten als meer werk vergoed, voor zover deze niet reeds zijn begrepen in de kosten als bedoeld in lid 04. 06 De berekening van de kosten als bedoeld in lid 05, wordt gebaseerd op de prijzen per eenheid, voor zover deze zijn opgenomen in de ontleding van de aannemingssom en welke betrekking hebben op de besteksposten bij de uitvoering waarvan een productievermindering als bedoeld in lid 05, is opgetreden. 07 Bij de in lid 06 bedoelde berekening worden de prijzen per eenheid verhoogd met het percentage dat het aandeel uitdrukt dat de som van de posten ‘algemene kosten’ en ‘winst en risico’ uitmaakt van het ‘subtotaal’. Bedoeld percentage wordt afgerond op tienden en de daarmee verhoogde prijzen op een hele cent (eurocent), waarbij een halve cent (eurocent) of meer voor een hele cent (eurocent) zal gelden. 08 Indien de uitvoeringsduur van het totale baggerwerk als gevolg van de in lid 05 bedoelde productievermindering is toegenomen, zal in afwijking van artikel 01.06.01, verrekening op de post ‘uitvoeringskosten’ plaatsvinden, voor zoveel de uitvoeringskosten betrekking hebben op de uitvoering van het baggerwerk. 09 Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in lid 02 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer.

Versie van 14-06-2013

Pagina 106 van 110


18.15

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN (In deze Standaard zijn geen bepalingen opgenomen, behorend tot deze paragraaf)

18.16

BOUWSTOFFEN (In deze Standaard zijn geen bepalingen opgenomen, behorend tot deze paragraaf)

18.17

MEET- EN VERREKENMETHODEN Toelichting op meet- en verrekenmethoden: De meet- en verrekenmethoden richten zich op het bepalen van de (te) ontgraven hoeveelheden baggerspecie. De bepaalde hoeveelheden worden vervolgens gebruikt in de resultaatsbeschrijvingen van vervoer (en eventueel acceptatie in geval de baggerspecie wordt afgevoerd naar een vergunde inrichting), verwerken en/of bewerken van de baggerspecie. Deze paragraaf onderscheidt twee manieren voor de hoeveelheidsbepaling, waarnaar in de resultaatsbeschrijvingen wordt verwezen: - hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch profiel; - hoeveelheidsbepaling aan de hand van meting in het werk. Beide manieren voor de hoeveelheidsbepaling gaan uit van een inmeting van de bestaande situatie. Uitgangspunt zijn de metingen van het bij het bestek gevoegde waterbodemonderzoek. Ook kan het een inmeting zijn, die door de aannemer moet worden uitgevoerd bij aanvang van het werk (resultaatsbeschrijving 18.15.01). Als het bestek de ‘hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch profiel’ vermeldt, dan wordt de inmeting vergeleken met een in het bestek vermeld ontgravingsprofiel (het theoretisch profiel). De daadwerkelijk ontgraven hoeveelheid kan afwijken van de in deze hoeveelheidsbepaling vastgestelde hoeveelheid. De theoretisch bepaalde hoeveelheid wordt afgerekend. Afwijkingen van het voorgeschreven baggerprofiel (zowel positief als negatief) zijn daarmee het risico van de aannemer. In het geval ‘hoeveelheidsbepaling aan de hand van meting in het werk’ is voorgeschreven, vindt na uitvoering van het baggerwerk een uitmeting plaats ten behoeve van deze hoeveelheidsbepaling (beschreven met resultaatsbeschrijving 18.04.20). Het verschil tussen de inmeting en de uitmeting bepaalt de af te rekenen hoeveelheden. In tegenstelling tot de ‘hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch profiel’ wordt hierbij de daadwerkelijk ontgraven baggerspecie verrekend. Echter, ontgravingen buiten het voorgeschreven ontgravingsprofiel (inclusief toegestane afwijkingen) kunnen niet verrekend worden (bij een te grote ontgraving).

18.17.01

Metingen, algemeen Toelichting op artikel 18.17.01 Uitgangspunt bij meetwerkzaamheden in het kader van baggerwerken is, dat (onder meer) ten behoeve van het bestek een waterbodemonderzoek is uitgevoerd. Het onderzoek en de daarbij uitgevoerde metingen van de waterbodem moeten worden verwerkt en/of opgenomen in het bestek. De metingen uit het waterbodemonderzoek kunnen vervolgens worden gebruikt voor de bepaling van de hoeveelheden (te) ontgraven baggerspecie. De aannemer moet altijd in de gelegenheid worden gesteld, deze metingen te controleren (lid 03 en 04). Hiervoor moet resultaatsbeschrijving met hoofdcode 18.01.02 worden gebruikt. Om eventuele latere discussies over de beginsituatie zoveel mogelijk te voorkomen, zijn de bepalingen zo ingericht, dat schriftelijke overeenstemming is bereikt over deze beginsituatie alvorens met de werkzaamheden wordt gestart. Het betreft hier met name de leden 05 t/m 07. Indien de opdrachtgever (bijvoorbeeld bij het ontbreken van een bruikbare inmeting) een volledige inmeting van de aannemer verlangt, kan hij hiervoor met behulp van hoofdcode 18.01.01 een bestekspost samenstellen. Onder andere de leden 01 en 02 van artikel 18.07.01 zijn hiervoor opgenomen.

01

Indien het bestek het inmeten van de waterbodem voorschrijft, stelt de aannemer de directie in de gelegenheid aanwezig te zijn bij de meetwerkzaamheden.

02

Indien het bestek het inmeten van de waterbodem voorschrijft, voert de aannemer dit zo kort mogelijk voor de aanvang van het desbetreffende werkonderdeel uit.

Versie van 14-06-2013

Pagina 107 van 110


18.17.02

03

Indien het bestek het inmeten van de waterbodem niet voorschrijft, maar bij het bestek een inmeting van de waterbodem is gevoegd, wordt de aannemer in de gelegenheid gesteld deze meting op basis van kosten ongelijk te controleren.

04

Indien de aannemer besluit de bij het bestek gevoegde inmeting van de waterbodem te controleren, stelt hij de directie in de gelegenheid aanwezig te zijn bij deze controlemeting.

05

Indien de aannemer zich akkoord verklaart met de bij het bestek gevoegde inmeting van de waterbodem, deelt hij dit schriftelijk mee aan de directie.

06

Indien de aannemer zich niet akkoord verklaart met de bij het bestek gevoegde inmeting van de waterbodem, deelt hij dit schriftelijk mee aan de directie, waarbij hij gemotiveerd aangeeft tegen welke gedeelten van de inmeting hij bezwaar heeft onder overlegging van de resultaten van de controlemeting.

07

Voor de aanvang van de werkzaamheden stellen de aannemer en de directie gezamenlijk de bij het bestek gevoegde inmeting van de waterbodem en eventuele afwijkingen daarvan vast.

08

Een in- en een uitmeting van de waterbodem uitvoeren met dezelfde methode, puntdichtheid en nauwkeurigheid. Indien aan de hierbij benodigde meetapparatuur, de puntdichtheid en de nauwkeurigheid eisen worden gesteld, zijn deze in het bestek vermeld.

09

De directie en de aannemer bepalen in overleg het tijdstip van een uitmeting van de waterbodem, echter een uitmeting van de waterbodem vindt niet eerder dan 48 uur na voltooiing van het desbetreffende onderdeel plaats. Indien dit vanwege andere voorgeschreven werkzaamheden niet mogelijk is, vindt de uitmeting van de waterbodem direct voor de aanvang van deze werkzaamheden plaats.

10

De aannemer toont ten minste één week voorafgaand aan de desbetreffende werkzaamheden aan dat de in het bestek genoemde meetnauwkeurigheden kunnen worden behaald.

11

Indien het bestek geen meetmethode vermeldt, moet handmatig worden gemeten overeenkomstig het bepaalde in artikel 18.17.02.

12

Indien elektronische metingen niet mogelijk zijn, moet handmatig worden gemeten overeenkomstig het bepaalde in artikel 18.17.02.

Handmatige in- en uitmetingen Toelichting op artikel 18.17.02 Onderstaande eisen zijn overgenomen uit de SIKB-richtlijn ‘Baggervolumemetingen op basis van handmatige metingen’.

01

Versie van 14-06-2013

Het peilen ten behoeve van een inmeting of een uitmeting uitvoeren met behulp van een aluminium baak, voorzien van een geperforeerde voetplaat van 0,16 x 0,16 m.

Pagina 108 van 110


02

18.17.03

De aluminium baak met een eigen gewicht van ten hoogste 1,5 kg moet verticaal op de waterbodem worden gehouden.

Hoeveelheidsbepaling, algemeen 01

Voor het bepalen van een hoeveelheid baggerspecie is de SIKB-richtlijn ‘Baggervolumemetingen op basis van handmatige metingen’ van toepassing, zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. Toelichting op artikel 18.17.03 lid 01 Een hoeveelheid baggerspecie wordt bepaald door het verschil te bepalen tussen de inmeting en de uitmeting of de voorgeschreven ontgravingshoogte, zoals beschreven in de volgende artikelen. Voor de exacte hoeveelheidsbepaling wordt verwezen naar de SIKB-richtlijn ‘Baggervolumemetingen op basis van handmatige metingen. De SIKB-richtlijn geeft op dat punt aan, dat de hoeveelheidsbepaling (bepaling baggervolume) bij voorkeur wordt berekend met behulp van CAD-software, specialistische software voor het bepalen van het baggervolume of GIS-software met behulp van een integraalfunctie. Als dit niet mogelijk is, dan geeft de SIKB-richtlijn duidelijke rekenmethoden voor metingen met dwarsraaien en van rastermetingen.

02

18.17.04

Hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch profiel 01

18.17.05

Indien het bestek geen methode van hoeveelheidsbepaling voorschrijft, worden de hoeveelheden vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 18.17.04. Indien dit niet mogelijk is, worden de hoeveelheden vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 18.17.05.

Indien het bestek ‘hoeveelheidsbepaling met behulp van theoretisch profiel‘ voorschrijft, worden de hoeveelheden baggerspecie berekend aan de hand van de inmeting en de in het bestek voorgeschreven afmetingen en hoogteliggingen.

Hoeveelheidsbepaling aan de hand van meting in het werk 01

Indien het bestek ‘hoeveelheidsbepaling aan de hand van meting in het werk’ voorschrijft, worden de hoeveelheden baggerspecie berekend aan de hand van de inmeting en de uitmeting, gedaan overeenkomstig artikel 18.17.01.

02

De directie en de aannemer komen binnen vier weken na aanvang van het werk overeen of en wanneer gedeelten van het werk worden uitgemeten ten behoeve van de hoeveelheidsbepaling als bedoeld in het vorige lid.

Versie van 14-06-2013

Pagina 109 van 110


RAW-CATALOGUS MET BEPALINGEN 18

BAGGERWERKEN

18.1

KLEINSCHALIGE BAGGERWERKEN Toelichting op de opgenomen bepalingen In de RAW-catalogus met bepalingen zijn bepalingen opgenomen, die niet generiek voor alle baggerprojecten kunnen worden gesteld. Voor een goede beschrijving van het werk zijn deze bepalingen soms wel nodig. De bestekschrijver kan deze bepalingen eventueel opnemen in deel 3 van het bestek.

18.12

EISEN EN UITVOERING

18.12.01

Toegestane afwijkingen bij baggerwerkzaamheden 01 De insporingsdiepte van materieel mag ten hoogste ….. mm bedragen.

18.12.02

Transport van baggerspecie 01 Het transport van baggerspecie over de openbare wegen mag niet plaatsvinden met behulp van tractoren of kiepkarren.

18.17

MEET- EN VERREKENMETHODEN

18.17.01

Meetapparatuur 01 In aanvulling op artikel 18.17.01 lid 08 van de Standaard moet de verticale meetnauwkeurigheid (z) van de toe te passen meetapparatuur ten minste …..m en de horizontale meetnauwkeurigheid (x, y) ten minste …..m bedragen. 02 Bij het elektronisch meten moet de toe te passen frequentie ….. Hz bedragen. 03 Bij het gebruik van een singlebeam lodingsysteem moet de puntdichtheid ten minste …. bedragen. 04 Bij het gebruik van een multibeam lodingsysteem moet de puntdichtheid ten minste …. bedragen.

Versie van 14-06-2013

Pagina 110 van 110

Tervisielegging-RAW-18.1-Kleinschalige-baggerwerken-Versie-2013-06-14  

http://www.crow.nl/Downloads/RAW/Tervisielegging-RAW-18.1-Kleinschalige-baggerwerken-Versie-2013-06-14.pdf