Page 1

Stage- en/of afstudeeropdrachten bij CROW CROW is als kennisinstituut afhankelijk van goed opgeleide professionals. Daarom is in het werkplan van CROW ruimte gemaakt voor de begeleiding van studenten en scholieren. Naast gedegen begeleiding en een werkplek met bijbehorende faciliteiten in het kantoor in Ede of Utrecht biedt CROW ook een stagevergoeding en de mogelijkheid om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de mobiliteit en de leefomgeving te vallen. Deelname aan relevante congressen en bezoek van vakbeurzen die in de stageperiode plaatsvinden, hoort tot de mogelijkheden. Belangstellenden voor een stage- of afstudeerplaats kunnen contact opnemen met Pauline Wijnhoff, adviseur P & O bij CROW (email: wijnhoff@crow.nl) Uiteraard kan een student ook zelf een stage- of afstudeeronderwerp aandragen bij CROW. Zandwegen De stageopdracht kan verschillende aspecten van het fenomeen zandwegen bevatten, zoals: - een literatuurstudie naar de rol van zandwegen in het wegennet. - een inventarisatie naar hoeveelheid openbare zandwegen in Nederland en - hun locatie en - het gebruik. Eventueel kan een programma van eisen voor inrichting, beheer en onderhoud worden opgesteld.

Reclame langs wegen Voor de wegbeheerder is reclame langs wegen vaak een extra bron van inkomsten. Ook kan reclame gebruikt worden om het bruisende imago (gunstig vestigingsklimaat) van een stad aan te geven. Aan de andere kant kan reclame langs wegen ontsierend werken of onveilig zijn. De stageopdracht houdt een literatuurstudie en een praktijkonderzoek in. Het is de bedoeling zoveel mogelijk aspecten rond reclame langs wegen in hun juiste context te plaatsen, zodat wegbeheerders een weloverwogen besluit kunnen nemen bij de keuze om al dan geen reclame te plaatsen. Parkeren en verkeerveiligheid In samenwerking met de SWOV moet een ongevallenanalyse plaatsvinden van alle ongevallen waarbij parkeerplaatsen en/of geparkeerde voertuigen en/of voertuigen die van bezig zijn met een parkeermanoeuvre een rol hebben gespeeld. Vrachtwagenparkeerterreinen Door de parkeerexcessenverordening is het voor veel chauffeurs onmogelijk hun vrachtwagen ’s nachts binnen de bebouwde om te parkeren, behalve op bedrijventerreinen. Deze bedrijventerreinen zijn echter vaak overvol. Daarnaast wordt het steeds gevaarlijker en vrachtwagen op een verzorgingsplaats langs de autosnelweg te parkeren. Een oplossing voor beide problemen zou een vrachtwagenparkeerterrein kunnen zijn. In deze stageopdracht moet een programma van eisen voor een dergelijk terrein worden opgesteld.


Dit gaat zowel om ontwerptechnische eisen als planologische inpassingseisen en eisen ten aanzien van de financiële haalbaarheid. Parkeren van bussen Toeristische centra (als attractieparken en oude stadscentra) worden dikwijls bezocht door groepen. Deze groepen worden dan in touringcars aan- en afgevoerd. Terwijl de gasten zich vermaken bij de attractie moet de bus met chauffeur ergens wachten. Een gevolg is staren vol bussen en chauffeurs die ergens de tijd moeten vullen Een speciale voorziening (terrein of garage) zou de situatie fors kunnen verbeteren voor zowel het stadsbeeld (of de directe omgeving van de attractie) als voor de chauffeurs. De stageopdracht behelst een literatuuronderzoek, veldonderzoek en een inventarisatie. Het resultaat moet een programma van eisen voor busstalling bij toeristische trekpleisters zijn. Combinatiepad fietsers en voetgangers Door beperkte openbare ruimte wordt het steeds moeilijker om een volwaardig fietspad en een volwaardig voetpad langs een (gebiedsontsluitings)weg aan te leggen. Een combinatiepad zou dan uitkomst kunnen bieden. Voor typische voetgangersgebieden (in stadscentra) is al eens een onderzoek uitgevoerd door het Fietsberaad. Voor vrijliggende paden langs gebiedsontsluitingswegen is een dergelijk onderzoek nog nooit verricht. De stageopdracht houdt in het formuleren van randvoorwaarden voor het veilig en comfortabel combineren van fietsers en voetgangers in een ruimte. De plek van/voor de scooter en snorfiets De bromfiets zit op de weg, daar heb je een rijbewijs voor nodig. Het lijkt er nu op dat het aantal snorfietsers enorm groeit. Die zijn breed en nemen veel ruimte in en passen niet bij een duurzaam wegbeeld. Voorbeelden uit het buitenland laten schrikbeelden zien van markten waar je continue scooters om je heen hoort (Turkije o.a.). Dit past niet bij de leefbare stad die we allemaal willen. Hoe groot is dit probleem/ hoe ontwikkelt het zich en wat kan je er voor beleid op ontwikkelen?

Bedrijventerrein als verblijfsgebied Bedrijventerreinen in Nederland zijn van oudsher het domein van de grote vrachtauto’s. De overige weggebruikers voelen zich er ‘slechts op bezoek’. Dit heeft tot gevolg dat bedrijventerreinen onaantrekkelijk zijn ingericht: veel verharding erg anoniem. De meeste wegen op een bedrijventerrein vallen in de categorie ETW (erftoegangswegen). Toch lijken de inrichtingseisen voor deze categorie nauwelijks realistisch voor bedrijventerreinen. Het onderzoek moet leiden tot een set van inrichtingscriteria die zorgen voor herkenbare en veilige erftoegangswegen, maar die tevens zorgen voor goede bereikbaarheid van de bedrijven voor alle gewenste voertuigen. Vervoer over water


Op dit moment wordt van diverse zijden aandacht besteed aan vervoer over water. Voor CROW is met name het overstappunt interessant. Hoe moet een passagiersterminal eruitzien en hoe moet een goederen terminal (overslagpunt) eruitzien? Deze vragen moeten beantwoord worden voor zowel de waterkant als de wegkant. Historische ontwikkeling verkeerskundig werkveld Een analyse van de ontwikkeling van de aandachtspunten in vervoers- en verkeersonderzoek op basis van; - dossier C.V.V.O. - bijdragen colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - bijdragen Verkeerskundige Werkdagen - bijdragen Vervoerlogistieke Werkdagen - bijdragen Planologische Discussiedagen Inrichting bushaltes Verkenning naar inrichting bushaltes. Wat moet c.q. mag er allemaal bij en onder welke voorwaarden? Hoe zit het met de herkenbaarheid, de bereikbaarheid, de toegankelijkheid en de bruikbaarheid? Welke verkeerskundige voorzieningen moeten er op of zeer nabij een bushalte te vinden zijn. Openbare verlichting In het kader van duurzaamheid en vermindering van lichtvervuiling gaan steeds meer wegbeheerders over tot het uitschakelen of dimmen van de openbare verlichting. Wat zijn hiervan de consequenties voor de weggebruikers (verkeerveiligheid en sociale veiligheid)? Zo heeft het korpsbeheersersoverleg besloten de summiere verlichting op fietsen (fietsers) toe te staan. Terwijl deze lampjes echt bedoeld zijn om gezien te worden en niet om beter te zien. Wat zijn de alternatieven voor openbare verlichting? Ontsluitingsstructuren Onderzoek naar gedrag en houding van bewoners ten aanzien van ‘slimme’ ontsluitingsstructuren zoals selectieve ‘knippen’ in de auto-infrastructuur. Hoe ervaren ze het en hoe gaan ze hiermee om, levert het meer (omrijden) of juist minder autokilometers op (door minder gebruik auto)?


Evaluatie vervoersprestatie op lokatie (VPL) Deze methodiek is begin jaren 90 uitgewerkt door destijds Novem (nu AgentschapNL) en vastgelegd in CROW publicatie 163. Energieneutraal (verminderend) ontwerpen was de aanleiding voor de ontwikkeling van VPL. Op dit moment is CO2 neutraal / duurzaamheid erg actueel en veelal vastgelegd in gemeentelijk beleid. (Auto)mobiliteit is een belangrijke bron van CO2. Het lijkt dan ook zinvol om VPL eens tegen het licht te houden, eventueel op te frissen en opnieuw onder de aandacht te brengen. Eerste stap hierbij is een evaluatie. Daarbij valt te denken aan vragen als: • is de VPL geëvalueerd op een of andere wijze (hoe vaak is gebruik gemaakt van de regeling, wat waren de resultaten, heeft het bijgedragen, etc.); • in welke mate kunnen nieuwe kennis en inzichten bijdragen aan het 'verversen' van het gedachtegoed achter de VPL en de bijbehorende ontwerpstrategie. Onderzoek naar herinrichting openbare ruimte in binnenstedelijke gebieden Welke maatregelen zijn er in binnenstedelijk gebied genomen met het oog op het bieden van ‘selectieve bereikbaarheid’ voor het autoverkeer, stimuleren van het langzaam verkeer en het verbeteren van de leefbaarheid. Wat zijn de succes- en faalfactoren? Te vertalen in handvatten voor gemeenten. Gebiedsgericht ontwerpen Gemeenten, projectontwikkelaars en andere partijen hebben als opdracht ‘een project’ te realiseren. Dat kunnen allerlei projecten zijn. Variërend van stationslocaties en stationsomgeving (inclusief busstations), scholen en schoolomgeving, winkelcentra, (revitalisering van bedrijventerreinen), (her)inrichting van woonwijken, etc. Per onderwerp zijn we op zoek naar sprekende voorbeelden uit Nederland (en het buitenland). Analyse van deze voorbeelden moet leiden tot praktische handreikingen voor professionals die vergelijkbare projecten moeten gaan oppakken. Belangrijk binnen deze opdrachten is dat de hele keten van schetsontwerp t/m realisatie een rol speelt: verschillende vakdisciplines spelen een rol binnen dergelijke projecten. Van belang is dat goed geformuleerd wordt wanneer, welk vakdiscipline welke kennis moet inbrengen binnen een bepaald gebiedsgericht ontwerp. Ontwerpen voor kinderen CROW-publicatie 153: ‘Handboek ontwerpen voor kinderen’ stamt uit 2000. De beschreven methodiek voldoet nog altijd. Wel hebben diverse nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden die nog niet vermeld worden. De (stage)opdracht bestaat uit het in beeld brengen van deze nieuwe ontwikkelingen en aangeven hoe deze verwerkt kunnen worden in een nieuwe (geactualiseerde) publicatie. On-line winkelen Het winkelen via Internet neemt fors toe (hoeveel?). Wat zijn de effecten hiervan op mobiliteit. Zowel directe effecten (meer pakketjes, koeriers, bestelbusjes in de woongebieden) als indirecte (verdwijnen er winkels? en zo ja wat zijn daarbij de gevolgen en gaan mensen nu niet meer naar de winkel?). En wellicht zijn er nog meer effecten te beschrijven.


Stadslandbouw Er is veel aandacht voor het onderwerp ‘voedsel in de stad’: kruidentuinen, volkstuinen, samen met de buurt een tuin, streekeigen producten verbouwen en verkopen. Maar ook zie je ontwikkelingen als professionele stadslandbouw in leegstaande kantoren. Wij zouden graag onderzocht willen zien hoe groot deze trend is en wat de gevolgen zijn voor mobiliteit. Gedragsbeïnvloeding en verkeer De aandacht voor het gedrag van mensen in relatie tot mobiliteitskeuzegedrag en verkeersgedrag neemt toe. Veel verkeerskundigen willen hier meer grip op krijgen zodat ze gerichtere maatregelen kunnen nemen. Het onderzoek houdt in het in beeld brengen van bekende informatie / onderzoeksresultaten. Met als doel te komen tot praktische aanbevelingen / informatie die verkeerskundigen (werkzaam bij gemeenten) kunnen toepassen. Het onderzoeksterrein is erg breed. Precieze afbakening gebeurt in overleg met de stagebegeleider. Elektrische voertuigen en de woonwijk Veel (misschien wel alle?) elektrische oplaadpunten bevinden zich op dit moment niet bij de woningen. Maar als de elektrische voertuigen fors gaan toenemen (gebeurt dit?) dan zullen ze bij de woonhuizen opgeladen moeten gaan worden. Wat betekent dit voor de inrichting van de woonstraat, hoe kan dit ingericht worden. En wat betekent dit voor de CROW richtlijnen? Levensloop bestendig ontwerpen Het betreft met name woonwijken en dan met een sterke relatie met parkeren. Het geijkte voorbeeld kent iedereen: een jonge wijk. In begin relatief weinig parkeerbehoefte (alleen ouders), maar er komt een moment dat de kinderen ook een auto voor de deur hebben. Hoe kun je als ontwerper hierop inspelen.  waar moet je rekening mee houden  hoe kun je dat  voorbeelden uit de praktijk Tijdelijk anders bestemmen Veel locaties en gebouwen liggen of staan (tijdelijk) leeg. Steeds vaker krijgen deze locaties en gebouwen een andere tijdelijke functie. Het onderzoek heeft als doel in beeld te brengen wat er allemaal speelt (kantoren herinrichten tot studentenbewoning/hotels/stadslandbouw, bouwterreinen tijdelijk als evenemententerrein gebruiken, …) En wat voor consequenties heeft dit voor de mobiliteit. Gezonde woonomgeving Vanuit gezondheidshoek zijn diverse onderzoeken bekend (met name door TNO uitgevoerd) waarin (ook) gekeken is naar het effect van inrichting van omgeving op gezondheid. Hoe groot zijn deze effecten, welke rol kan de verkeerskundige hierin spelen, wat is de relatie tussen verkeerskundige inrichting en gebruik fiets en lopen, welke rol speelt de ruimtelijke planning. Verkeersmanagement bouwverkeer Bij middelgrote en grote bouwprojecten is het vaak een drukte van belang. Er werken veel mensen, die allemaal vrijwel gelijktijdig veelal met de auto arriveren. Daarnaast worden voordurend materialen aan- en afgevoerd door


diverse soorten voertuigen. Steeds vaker gaat dit 24 uur per dag door. Dit kan heel wat verkeerskundige en logistieke problemen en omgevingshinder met zich meebrengen. Inventariseren bij aannemers tegen welke knelpunten zij aanlopen bij de aanvoer van bouwmaterialen en personeel en welke oplossingen zij bedacht hebben. Ontwikkelingen op het gebied van ITS Momenteel wordt er op het gebied van ITS veel ontwikkeld. Hoe kunnen deze ontwikkelingen overzichtelijk in kaart worden gebracht? Wat zijn belangrijke trends? Wat zijn roadmaps richting toekomstige mobiliteitsystemen? Wat is de mogelijke rol van CROW hierin? Concretere invulling vindt plaats in overleg met de stagebegeleider. Leenfietsen Is er in Nederland een markt voor leenfietsen (anders dan de OV-fiets). Inventariseer de bestaande initiatieven en mogelijkheden. Kijk ook naar projecten in het buitenland. Acceptabele loopafstanden tussen parkeerplaatsen en voorzieningen Welke loopafstand wordt door de gebruiker acceptabel gevonden tussen parkeerplaats en wonen, winkelen, werken. In overleg met de stagiaire wordt een keuze gemaakt uit de te onderzoeken bestemmingen.

Stageopdrachten%20kenniscluster%20Verkeer%20en%20vervoer%20v1  

http://www.crow.nl/Downloads/Werken%20bij%20CROW/Stageopdrachten%20kenniscluster%20Verkeer%20en%20vervoer%20v1.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you