Page 1

Notulen onderwerp: datum: aanwezig: afwezig:

SG1303: vergadering VISI Stuurgroep 16 februari 2012 Hans Nijssen (HN - BIR), Ronald Zandbergen (RZ – GWRI), Frits Erdmann (FE – ABT BV), Hans Nijssen (BIR), Jan-Pieter Eelants (JPE-CROW) Martin Schilperoord (MS – IGWR)1, Radboud Baayen (RB-Stabu)1 1

verslag d.d.: voorzitter: secretaris: distributie: publicatie: nummer:

Met kennisgeving

4 maart 2013 Jan-Pieter Eelants Jan-Pieter Eelants Aan- en afwezigen, Paul Jansen (vz. Technische Commissie), Flip Rosdorff (vz. Gebruikerscomité) 18 maart 2013 SG 1303-01 A = actie/afspraak B = beslissing C = conclusie

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda JPE meldt dat er afgelopen half jaar enige veranderingen binnen CROW hebben plaatsgevonden. De clusters Bouwprocesmanagement en Aanbesteden & Contracteren zijn samengevoegd in het Cluster Aanbesteden & Contracteren. Hieronder vallen de programma’s: aanbesteden, contracteren en nu dus ook bouwprocesmanagement. Aan het hoofd van ieder programma staat een programmamanager. JPE is programmamanager Bouwprocesmanagement geworden. Hieronder vallen: VISI, Technical Inspection Services, RISNET, SSK, SE en Intellectueel Eigendom. Vanwege deze nieuwe rol zal Paul Jansen de projectleiding voor VISI over nemen. JPE blijft de Stuurgroep faciliteren. RZ meldt ook een belangrijke wijziging binnen Gemeentewerken Rotterdam. Martin Schilperoord wordt voor 1 á 1,5 jaar directeur bij Ingenieursbureau Amsterdam. MS blijft voorzitter van de Stuurgroep maar stelt zijn voorzitterschap in de Kerngroepen Bouw vacant. Met verschillende partijen is voorgesproken dat de voorzitters in de VISI-groepen doorschuiven. RZ wordt voorzitter van de Kerngroepen, Flip Rosdorff (IBA) wordt voorzitter van het Gebruikerscomité. De agenda wordt vastgesteld 2. Notulen en acties vorige vergadering Naar aanleiding van: Geen op- of aanmerkingen Inhoudelijk: Geen op- of aanmerkingen

 © CROW 2010  Afdrukdatum:

4-3-2013 12:46 SG 1303-01 Verslag VISI-Stuurgroepvergadering 20130314

Pagina 1 van 4


3. Inhoudelijke rapportage Q4 2012 JPE geeft aan dat het weliswaar rapportage Q4 heet, maar dat vanwege de beperkte vergaderingen vorig jaar, het eigenlijk een jaarverslag is geworden. HN vindt het jammer dat in het verslag weinig successen staan beschreven zoals: - de explosieve groei van gebruikers; - RWS nu ook bij verschillende grote werken VISI voorschrijft - ProRail VISI gebruikt voor al haar projecten incl. beheer; - Rotterdam VISI voor alle projecten gebruikt incl. vastgoed. FE stelt voor om een aparte VISI-werkgroep te starten voor Ingenieursbureaus. Deze groep verzorgt de doelgroepgerichte promotie. De deelnemers in de Kerngroep kunnen namen aanleveren voor deelname. Verder geen vragen of opmerkingen. A 001 Bekijken mogelijkheden voor Werkgroepen naar doelgroep

JPE

A 002 Voortgangsrapportage VISI Q4 2012 verbeteren met optimistischer geluid. JPE 4. Realisatie 2012 De inkomsten voor de VISI open standaard op basis van een vrijwillig af te sluiten gebruikers-overeenkomst is € 127.500. RWS heeft in 2012 een bijdrage gegeven van € 37.500. Een bijdrage op basis van een overeenkomst geeft garantie op langere termijn financiering omdat de overeenkomst wordt aangegaan voor drie jaar. Totale inkomsten in 2012 zijn € 165.000 De realisatie wordt zonder vragen of opmerkingen vastgesteld. 5. VISI-begroting 2013 In de begroting van 2012 is gesteld dat de inkomsten taakstellend zijn voor het werkplan 2012. Waarschijnlijk vooral ingegeven door de crisis, zien veel partijen voorlopig af van donaties. Bij partijen die wel gebruikersovereenkomsten wilden afsluiten duurde interne procedures voor ondertekening vaak lang. Hierdoor kan de beheerorganisatie halverwege het jaar 2012 in de problemen. Op dat moment is met de participanten afgesproken dat het bedrag van de participanten aangesproken mocht worden om wervingsactiviteiten voort te kunnen zetten. De participanten zijn hiermee akkoord gegaan onder voorwaarden dat de waarde van de gebruikersovereenkomsten eind 2012 taakstellende is voor het werkplan van 2013. De in de 2013 verkregen donaties worden eerst gebruikt om de ‘schuld’ bij de participanten in te lossen. HN vraagt of naast de begroting 2012 de realisatie 2012 geplaats kan worden. De realisatie 2011 wordt zonder verdere vragen of opmerkingen vastgesteld. A 003 Begroting en realisatie 2012 naast elkaar plaatsen

 © CROW 2012  Afdrukdatum:

4-3-2013 12:46 SG 1303-01 Verslag VISI-Stuurgroepvergadering 20130314

JPE

Pagina 2 van 4


6. Correspondentie BIR programmabureau en Rijkswaterstaat In de brief van de BIR aan CROW juicht zij de stap van CROW toe om VISI als open-standaard te laten erkennen. Tevens meldt zij dat de kosten die in het verleden door CROW gemaakt zijn, en nog open staan, verrekend moeten kunnen worden. De BIR leden houden zichzelf echter het recht voor om individueel een afweging te maken om bij te dragen aan VISI of niet (red.: inmiddels dragen bijna alle opdrachtgevers bij, maar nog geen opdrachtnemers of ingenieursbureaus!). Desondanks stelt de BIR wel eisen aan toezicht op de besteding van de middel. CROW geeft aan hier al aan te voldoen, omdat dit natuurlijk al belangrijke eisen zijn in de erkenning naar een open-standaard. CROW zegt ook toe een accountantsverklaring te zullen afgeven. In haar brief meldt RWS dat zij met de toepassing breed ervaring opdoet in projecten. Zij draagt in 2012 € 37.500 bij en wil in 2014 bekijken of ze de VISI-gebruikersovereenkomst willen tekenen. RWS vraagt aan CROW de inkomsten voor beheerkosten onder te brengen in licentie overeenkomsten. JPE geeft aan dat al hoewel dit op dit moment het meest logische model lijkt, dit inmiddels een gepasseerd station is. De partijen binnen de VISI organisatie hebben verschillende malen de software-leveranciers toegezegd geen licentiekosten te gaan vragen. Tevens is CROW van mening dat zij als beheerder deze rol niet op zich kan nemen. Maar zal de BIR als regisseur van BIM voor de sector dit moeten inzetten. De Stuurgroep is het hier mee eens. A 004

Afgeven accountantsverklaring over besteding middelen binnen VISI

JPE

7. Wvttk & rondvraag JPE meldt dat de VISI-systematiek is aangemeld bij Logius. Voor iedere versie wordt, weliswaar in een lichtere vorm, de gehele erkenningsprocedure voor de openstandaard doorlopen. Omdat dit voor VISI echter steeds technisch inhoudelijke wijzigingen zijn, heeft CROW gevraagd te toetsen op Excellent Beheer. Wanneer deze erkenning gegeven wordt is het steeds doorlopen van de erkenningprocedure niet nodig. Uit het Expertrapport blijkt dat (nog) niet afgegeven kan worden om 2 redenen: 1. In de beheerprocedure van VISI is niet een openbare consultatie voorzien; 2. Er is geen beleid voor backwardse compatibiliteit van versies. CROW zal in de komende tijd aan beide items verbeteren. JPE meldt dat de netwerkbeheerders de VISI-systematiek uitgebreid aan het toetsen zijn. Afgesproken is dat de bevindingen voorgelegd worden aan CROW ter verbetering van de VISI-systematiek. De technische commissie zal in de volgende vergadering al aan de gang gaan met de issues die bij het testen naar voren zijn gekomen. JPE stelt de vraag of de VISI Stuurgroep akkoord is met de publicatie op internet van de begroting en realisatie 2012 en de begroting 2013. De stuurgroep is hiermee  © CROW 2012  Afdrukdatum:

4-3-2013 12:46 SG 1303-01 Verslag VISI-Stuurgroepvergadering 20130314

Pagina 3 van 4


akkoord. Geen verdere vragen of opmerkingen A 005

Publiceren begroting en realisatie 2012 en de begroting 2013

JPE

8. Vervolgafspraken en sluiting De voorzitter sluit de vergadering.

 © CROW 2012  Afdrukdatum:

4-3-2013 12:46 SG 1303-01 Verslag VISI-Stuurgroepvergadering 20130314

Pagina 4 van 4

SG%201303-01%20Verslag%20VISI-Stuurgroepvergadering%2020130314  

http://www.crow.nl/Downloads/VISI/bijeenkomsten/SG%201303-01%20Verslag%20VISI-Stuurgroepvergadering%2020130314.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you