Page 1

Reglement van beroep Erkenningsregeling Technical Inspection Services 1. Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: - Appellant degene die beroep instelt - Auditerende instelling de instelling die in opdracht van CROW toelatings- of herhalingsonderzoek uitvoert in het kader van de Erkenningsregeling - Beroepscommissie een commissie bestaande uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden van het CvD - CvD het College van Deskundigen van de Erkenningsregeling - Erkenningsregeling het stelsel van regels zoals deze zijn vastgelegd in de reglementen waarop dit Reglement betrekking heeft - Reglement dit reglement van beroep - Voorzitter de voorzitter van het College van Deskundigen van de Erkenningsregeling, tevens voorzitter van de Beroepscommissie 2. Algemeen 2.1. Tegen een beslissing of maatregel die CROW in navolging van een advies, uitgebracht door de Auditerende instelling, neemt of oplegt, kan op grond van dit Reglement beroep worden aangetekend. 2.2. In dit Reglement zijn de wijze waarop het beroep wordt ingesteld, de behandeling van het beroep en de rapportage vastgelegd. 3. Instellen van beroep 3.1. Beroep wordt ingesteld door middel van een met redenen omkleed beroepschrift per aangetekend schrijven te richten aan de directeur van CROW. 3.2. Tegelijk met het instellen van het beroep voldoet de Appellant een borgsom van â‚Ź 3 000,-- op de rekening van CROW. Na de afhandeling van het beroep zullen de voor rekening van de Appellant komende kosten met deze borgsom worden verrekend. Een eventueel overschot wordt terug gestort op de rekening van Appellant. 3.3. Bij het beroepschrift voegt de Appellant een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat hij zich onderwerpt aan de bepalingen van dit Reglement. 4. Procedure 4.1. Indien de borgsom niet is voldaan, rappelleert CROW Appellant bij aangetekend schrijven en verleent Appellant daarbij een termijn van tien werkdagen om alsnog aan deze verplichting te voldoen. Als na het verstrijken van deze termijn niet op de rekening van CROW is gestort, wordt het beroep als niet ontvankelijk beschouwd. Appellant zal daarvan per aangetekend schrijven op de hoogte worden gesteld. 4.2. Zodra het beroepschrift is ontvangen en de borgsom is voldaan, informeert de directeur van CROW, of in diens naam de medewerker die voor de begeleiding aan de Erkenningsregeling is aangewezen, de Voorzitter. 4.3. De Voorzitter formeert zo spoedig mogelijk een Beroepscommissie. Zodra de namen van de leden bekend zijn informeert CROW Appellant over de samenstelling van de Beroepscommissie.

RvB erkenningregeling TIS versie 1.1 12 oktober 2009

1


Appellant heeft het recht leden van de Beroepscommissie te wraken mits hij aannemelijk maakt dat er sprake is van verstrengeling van belangen. 4.4. In onderling overleg benoemt de Beroepscommissie uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter 4.5. De Voorzitter bepaalt zo spoedig mogelijk nadat de Beroepscommissie is vastgesteld de datum waarop behandeling van het beroep zal plaatsvinden, rekening houdend met een termijn van ten minste twee weken. 4.6. .CROW informeert alle betrokkenen onverwijld omtrent de samenstelling van de Beroepscommissie en plaats en tijdstip van de behandeling. 5. Behandeling van het beroep 5.1. Tenzij Appellant expliciet afziet van deze mogelijkheid, is de Beroepscommissie gehouden Appellant te horen. 5.2. Zowel CROW als Appellant hebben het recht zich bij de behandeling van het beroep te laten bijstaan door een raadsman. Voorts hebben zij het recht getuigen voor te brengen, mits van de namen en adressen van de getuigen uiterlijk vijf dagen voor de zittingsdatum schriftelijk opgave is gedaan aan de Beroepscommissie en CROW dan wel de Appellant. 5.3. De Beroepscommissie heeft het recht getuigen te horen, deskundigen te raadplegen en alle zodanige andere maatregelen te nemen en voorzieningen te treffen, waaronder begrepen het houden van een nadere zitting, als zij in het belang van een goede uitspraak nodig acht 6. Uitspraak 6.1. De leden van de Beroepscommissie oordelen naar redelijkheid en billijkheid. De leden zijn daarbij gebonden aan de bepalingen van de Erkenningsregeling. 6.2. De Beroepscommissie beslist op het ingestelde beroep bij meerderheid van stemmen. 6.3. Indien de Beroepscommissie de bestreden beslissing of maatregelen geheel of ten dele vernietigt, kan zij bepalen dat CROW de bestreden beslissing of maatregel intrekt of wijzigt, dan wel dat CROW een beslissing of maatregel neemt dan wel een behandeling nalaat of verricht overeenkomstig de uitspraak van de Beroepscommissie. 6.4. Bij de uitspraak stelt de Beroepscommissie tevens het bedrag van de kosten van het geding vast, kosten voor juridische bijstand daaronder niet begrepen, alsmede door welk der partijen die kosten geheel of gedeeltelijk moeten worden gedragen. 6.5. Indien Appellant is veroordeeld tot het geheel of gedeeltelijk betalen van de in het vierde lid bedoelde kosten, worden deze verrekend met de door hem gestorte waarborgsom, bedoeld in 3.2. Het eventuele overschot wordt onverwijld aan appellant teruggestort. Indien de waarborgsom niet toereikend is, is appellant verplicht binnen veertien kalenderdagen na dagtekening van de uitspraak, bedoeld in het tweede lid, het nog verschuldigde bedrag aan CROW te voldoen. 6.6. De Beroepscommissie is gehouden op het beroep te beslissen binnen zes maanden na de dag waarop het beroep is ingesteld. Indien de omstandigheden dit naar het oordeel van de Beroepscommissie vereisen, is deze bevoegd de in de vorige volzin bedoelde termijn eenmaal met een termijn van maximaal zes maanden te verlengen.

RvB erkenningregeling TIS versie 1.1 12 oktober 2009

2


6.7. Binnen twee weken nadat de beslissing van de Beroepscommissie tot stand is gekomen, wordt deze met motieven omkleed op schrift gesteld. De uitspraak wordt door de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter ondertekend en met bekwame spoed door CROW in afschrift aan alle betrokkenen per aangetekend schrijven verzonden. Het origineel wordt gedeponeerd in het archief van de Erkenningsregeling. 6.8. De uitspraak van de Beroepscommissie geldt als een voor partijen bindend advies. 7. Slotbepalingen 7.1. Personen die door de Auditerende instelling zijn betrokken bij het tot stand komen van de omstreden beslissing of maatregel, zijn verplicht de Beroepscommissie desgevraagd van inlichtingen te voorzien. 7.2. Eenieder die bij de behandeling van het beroep is betrokken, is gehouden tot geheimhouding van alles wat zij in verband met deze behandeling omtrent de persoon, de onderneming of de persoonlijke of zakelijke omstandigheden van de Appellant ervaren of te weten komen. 7.3. Appellant ziet er bij voorbaat van af om leden van de Beroepscommissie in persoon te vervolgen of aansprakelijk te stellen voor uitspraken van de Beroepscommissie. 7.4. In alle gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het CvD.

RvB erkenningregeling TIS versie 1.1 12 oktober 2009

3

Reglement%20van%20beroep%20TIS%20v1.1  

http://www.crow.nl/Downloads/TIS/Reglement%20van%20beroep%20TIS%20v1.1.pdf

Reglement%20van%20beroep%20TIS%20v1.1  

http://www.crow.nl/Downloads/TIS/Reglement%20van%20beroep%20TIS%20v1.1.pdf