Page 1

RAWeetjesBundel

nummer

51

03-08-2006

11:32

Pagina 168

RAWeetjes gebundeld Resultaatsbeschrijving / 2001

Taalgebruik in bestekken Taalgebruik in bestekken Als ik in een winkel om 3 ons kaas vraag is dat een duidelijke vraag. Het voorwerp is duidelijk (kaas), de hoeveelheid is duidelijk en over de wijze waarop de hoeveelheid wordt gemeten bestaat ook geen onduidelijkheid. Toegegeven, het beschrijven van een GWW-werk in een bestek is van een enigszins andere orde dan het kopen van kaas. Bij de kaas is immers sprake van een koopovereenkomst, terwijl bij een GWW-werk sprake is van een overeenkomst tot aanneming van werk. In het laatste geval verbindt de aannemer zich een resultaat op te leveren, dat door de aanbesteder/ opdrachtgever in het bestek is beschreven. Het gaat de opdrachtgever in principe niet aan op welke wijze de aannemer het gevraagde resultaat tot stand brengt. Dit leidt niet alleen tot vindingrijke oplossingen van de kant van de aannemer waar het de uitvoering van het werk betreft; de aanbesteder/opdrachtgever zal op zijn beurt zich inspannen om het door hem gewenste resultaat zo te omschrijven dat hij waar krijgt voor zijn geld zonder dat hij voortdurend moet toetsen of hem wel geleverd wordt wat hem voor ogen staat. Talloze instrumenten zijn daarvoor beschikbaar, waaronder de RAW-systematiek. Een bijzondere vorm van (standaard)bepalingen zijn de zogenaamde

‘indien’ of ‘tenzij-bepalingen’1. Deze komen voor zowel in de U.A.V. 1989, als in het UAR 2001 en in de Standaard 20002. Stel nu eens dat opdrachtgevers en aannemers het in zijn algemeenheid van belang vinden dat bij bepaalde soorten werk altijd duidelijk moet zijn of schouwvoorschriften al dan niet van toepassing zijn. Je kunt dan in bijvoorbeeld cursussen of handleidingen de bestekschrijver er op wijzen dat hij dergelijke informatie in zijn bestek vermeldt. Dat is echter een vrij ‘zachte’ manier. Een andere mogelijkheid is het opnemen van een (standaard-)bepaling in de geest van ‘bij het bestek zijn voorschriften van het schouwvoerend lichaam bijgevoegd’. Een dergelijke bepaling heeft echter als nadeel dat het nog maar de vraag is of die voorschriften ook daadwerkelijk betrekking hebben op de uitvoering van het werk. Een tweede ‘zwak’ punt bij een dergelijke bepaling is dat het niet volledig duidelijk is wat er moet gebeuren als die schouwvoorschriften niet bij het bestek zijn gevoegd. Mag de aannemer er dan op rekenen dat er geen

1 ‘Indien’ of ‘tenzij-bepalingen’ zijn voorbehouden aan de Standaard RAW Bepalingen, U.A.V. en aanbestedingsreglementen, maar horen niet in het bestek te zijn opgenomen. De bestekschrijver wordt met dergelijke bepalingen gevraagd een (bewuste) keuze te maken, dan wel geattendeerd op het moeten verstrekken van noodzakelijk informatie die betrekking heeft op de projectgebonden situatie. 2 De Standaard 2000 is inmiddels vervangen door de Standaard 2005.

resultaatsbeschrijving 168 | Thema Besteksregelgeving


RAWeetjesBundel

03-08-2006

11:32

Pagina 169

RAWeetjes gebundeld Resultaatsbeschrijving / 2001

van toepassing zijn? Toch maar even vragen bij inlichtingen in zo’n geval. Maar ook dat heeft weer nadelen. Een betere oplossing is daarom de formulering ‘Indien schouwvoorschriften van toepassing zijn, is in het bestek het desbetreffende schouwvoerend lichaam vermeld’ (zie artikel 51.03.01 lid 03 van de Standaard 20003). De inschrijver/aannemer mag er nu van uitgaan dat geen voorschriften van toepassing zijn, als het schouwvoerend lichaam niet expliciet in het bestek is genoemd. Als het wel is genoemd, kan de inschrijver/aannemer bij dat schouwvoerend lichaam informeren of er voor zijn uitvoeringsmethode nadere voorschriften zijn. Deze bepaling is dus niet alleen duidelijk, maar is ook efficiënt en toegesneden op de gebruikelijke verantwoordelijkheidsverdeling tussen opdrachtgever en aannemer.

3 In de Standaard 2005 is dit artikel ongewijzigd overgenomen.

Een voorbeeld van een andere vorm van een ‘indien-bepaling’ gaat over de zekerheidstelling (par. 43a lid 1van de U.A.V. 1989). Daar staat: ‘het bepaalde in deze paragraaf is van toepassing tenzij het bestek anders bepaalt.’. De U.A.V. gaan in de leden 2 tot en met 8 in op de vorm en omvang van de zekerheidstelling. Die leden 2 tot en met 8 geven de gebruikelijke methode weer. Anders stonden die bepalingen immers niet in de U.A.V. Toch hebben de opstellers van de U.A.V. gemeend opdrachtgevers een handvat te moeten bieden om van de U.A.V.-zeker-

heidstelling af te kunnen wijken. Eigenlijk is dat geen afwijking meer door de gekozen ‘indien-vorm’. Het geeft echter wel aan dat andere bepalingen uit de U.A.V., die niet in de indien-vorm zijn geschreven, een meer dwingend karakter hebben. Zo’n dwingend karakter kan echter ook in de ‘indien-vorm’. Een sprekend voorbeeld is de toepasselijkheid van het UAR 2001, zie artikel 3 lid 1. Daar staat het als volgt: ‘Indien in de algemene bekendmaking of in de uitnodiging is vermeld dat de aanbesteding zal geschieden overeenkomstig deze regeling, zijn de bepalingen van deze regeling van toepassing, voorzover daarvan niet uitdrukkelijk in de bekendmaking, de uitnodiging, het bestek, de nota van inlichtingen of het proces-verbaal van aanwijzing is afgeweken. Afwijking van de bepalingen van deze regeling is alleen toegestaan, indien van de aanbesteder redelijkerwijs geen onverkorte toepassing van deze bepalingen kan worden gevergd dan wel indien deze regeling in de mogelijkheid tot afwijking voorziet’. Een ‘indien-bepaling’ in optima forma!

CROW | 169

RAWeetje_resultaatsbeschrijving_02  

http://www.crow.nl/nl/Binaries/PDF/PDF-RAW/PDF-RAW-RAWeetjes/Resultaatsbeschrijving/RAWeetje_resultaatsbeschrijving_02.pdf