Page 1

RAWeetjesBundel

nummer

34

03-08-2006

11:28

Pagina 116

RAWeetjes gebundeld Normen / 2003

Wanneer moeten toepasselijke Nederlandse en Wanneer moeten toepasselijke internationale normen in de RAW-systematiek en internationale normen metNederlandse name genoemd worden?

in de RAW-systematiek met name genoemd worden? Als algemene regel geldt dat in de RAW-systematiek geen normtitels worden vermeld. Deze worden alleen geciteerd als daar expliciet aanleiding toe is. In artikel 01.01.01 lid 02 van de Standaard RAW Bepalingen1 wordt volstaan met een generieke verwijzing naar een overzicht waarin alle normen zijn vermeld die mogelijk op het werk betrekking hebben. Daarmee worden enerzijds misverstanden voorkomen over de vraag welke normen wel en welke niet toepasselijk zijn, terwijl er anderzijds voldoende mogelijkheid is om flexibel op gewijzigde en nieuwe normen in te spelen. Deskundige opdrachtgevers en aannemers zijn normaliter zeer wel in staat om de normen te selecteren die op het ‘eigen’ vakgebied betrekking hebben. Tot medio 2001 werd het genoemde overzicht (het Jaarboek Bouwnormalisatie) jaarlijks uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut NEN (het vroegere NNI). NEN heeft deze uitgave echter stopgezet waardoor er een discrepantie dreigde tussen de bepaling en de realiteit. Om die te ondervangen hebben CROW en NEN een passende oplossing gezocht

normen 116 | Thema Besteksregelgeving

die is gevonden in de nieuw op te stellen ‘Normenlijst GWW’2. Deze lijst wordt door CROW en NEN gezamenlijk opgesteld en door CROW gepubliceerd op de website (www.crow.nl/raw) . Ook de redactie van de desbetreffende bepaling is dienovereenkomstig aangepast. Bij het van kracht worden van de Wijziging december 2002 op de Standaard RAW Bepalingen 2000, geldt de nieuwe ‘Normenlijst GWW’. In praktische zin wijzigt er overigens niet veel. De ‘Normenlijst GWW’ bevat nagenoeg dezelfde normtitels als het vroegere Jaarboek Bouwnormalisatie. Deze laatste was echter ‘bouwbreed’ samengesteld. Een aantal normgroepen die specifiek betrekking hebben op de burgerlijke- en utiliteitsbouw, zijn geschrapt. Anderzijds zijn ook enkele nieuwe groepen toegevoegd, met name op het gebied van de groenvoorziening. Op termijn wordt de normenlijst mogelijk nog

1 Waar Standaard 2000 wordt genoemd, dient te worden gelezen: Standaard 2005. De Wijziging 2002 is opgenomen in de Standaard 2005. 2 Waar Normenlijst GWW wordt genoemd, dient te worden gelezen: “Normenoverzicht GWW”.


RAWeetjesBundel

03-08-2006

11:28

Pagina 117

RAWeetjes gebundeld Normen / 2003

specifieker op de GWW-sector toegesneden. Door de generieke verwijzing is het overbodig om in bestekken of in de Standaard3 bijvoorbeeld ‘wettelijke’ normen (op het gebied van het Bouwbesluit en dergelijke) expliciet te vermelden. Deze zijn immers in de lijst opgenomen. Dat geldt eveneens voor de meeste vakspecifieke normen. Bij het schrijven van een bestek is het, in geval van twijfel, aan te raden om de lijst na te lopen op vermelding van de normen die de bestekschrijver voor ogen staan. Er kunnen echter redenen zijn om bewust in bestekken naar specifieke normen te verwijzen. Ook in de Standaard is dat op diverse plaatsen aan de orde.4 3 Met het verschijnen van de Standaard RAW-Bepalingen 2005 wordt veelvuldig verwezen naar Europese Normen. 4 Ook in de Standaard RAWBepalingen 2005 wordt veelvuldig verwezen naar specifieke normen. 5 Een voorbeeld van een aanvulling op de norm is te vinden in Artikel 42.12.01 lid 01 van de Standaard RAW-Bepalingen 2005. Een voorbeeld van een afwijking is te vinden in Artikel 42.12.01 lid 03 van de Standaard RAW-Bepalingen 2005. 6 NEN 5950 is vervangen door NEN-EN 206-1. 7 NEN 5950 is vervangen door NEN-EN 206-1.

In het algemeen is verwijzing noodzakelijk in de volgende situaties: • De norm komt niet voor in de lijst. Dit is het geval als het geen Nederlandse (ASTM, DIN, BS enzovoort), of een nieuwe norm betreft. Voorbeelden van verwijzingen naar buitenlandse normen komen voor op een aantal plaatsen in hoofdstuk 02 van de Standaard en in onder andere de artikelen 35.32.07 of 47.06.01. De verwijzingen in artikel 43.03.01 betreffen voorbeelden van verwijzingen naar normbladen die (nog) niet in de lijst voorkomen.

• Er is sprake van afwijkingen van of aanvullingen op normen uit de lijst. Een voorbeeld daarvan is te vinden in artikel 42.12.01 waar op meerdere plaatsen van verschillende normen uit de 6700-serie wordt afgeweken.5 • Er moet een keuze gemaakt worden uit meerdere normen. Deze situatie doet zich voor op diverse plaatsen in hoofdstuk 02 van de Standaard om te verwijzen naar een genormeerde beproevingsmethode. Er wordt dan gekozen voor die methode en niet voor een andere. Het kan ook voorkomen dat er een keuze gemaakt kan worden uit meerdere normen die hetzelfde gebied bestrijken. Ook artikel 31.32.04 lid 01 is daarvan een voorbeeld. Op die plaats is bepaald dat de karakteristieke kubusdruksterkte vastgesteld en getoetst wordt volgens NEN 59506 en niet volgens een andere methode. • Er zijn binnen de norm keuzemogelijkheden die expliciet gemaakt moeten worden. De verwijzing naar NEN-EN 471 in artikel 01.12.04 is daarvan een voorbeeld. Er is bewust gekozen voor voldoen aan de in de norm genoemde klasse 2 of klasse 3. Ook NEN 5950 (VBT)7 is een norm die keuzemogelijkheden biedt. Op een aantal plaatsen in de Standaard RAW Bepalingen 2005 zijn die al ten dele gemaakt door aan te geven

CROW | 117


RAWeetjesBundel

03-08-2006

11:28

Pagina 118

RAWeetjes gebundeld Normen / 2003

of er sprake is van een geschiktheidsonderzoek, een controleproef of dergelijke. En zelfs dan blijven er nog opties voor bestekschrijvers over om uit te kiezen. • Er wordt verwezen naar een specifiek gedeelte van de norm. In de gevallen dat expliciete verwijzing naar normen noodzakelijk is, komt deze vorm veruit het meeste voor. Op talloze plaatsen in de Standaard RAW Bepalingen wordt slechts een gedeelte van een norm toepasselijk verklaard.

normen 118 | Thema Besteksregelgeving

RAWeetje_normen_01  
RAWeetje_normen_01  

http://www.crow.nl/nl/Binaries/PDF/PDF-RAW/PDF-RAW-RAWeetjes/Normen/RAWeetje_normen_01.pdf