Page 1

RAWeetjesBundel

nummer

32

03-08-2006

11:28

Pagina 110

RAWeetjes gebundeld Nieuw werk / 2004

Welke mogelijkheden biedt de RAW-systematiek Welke mogelijkheden biedt voor niet-standaardoplossingen?

de RAW-systematiek voor nietstandaardoplossingen? Binnen de RAW-systematiek heeft de bestekschrijver veel ruimte om te zoeken naar creatieve oplossingen of zelfs innovatieve bestekvormen. Voorwaarde is dat de ruimte gezocht wordt binnen de kaders en uitgangspunten van de RAW-systematiek. Het belangrijkste kader wordt gevormd door de U.A V. 1989. Binnen de ‘traditionele verhoudingen’ in de U.A.V. 1989 wordt veel geëxperimenteerd. Een GWW-project is altijd uniek. En hoewel de meeste werken zeer goed beschreven kunnen worden in de RAW-systematiek, blijven er altijd projecten over waar bestektechnisch gezien creatieve oplossingen gezocht moeten worden. CROW volgt deze ontwikkelingen met aandacht en daar waar nodig is worden nieuwe inzichten geïmplementeerd in de RAW-systematiek. Zo zijn er de afgelopen jaren voorzieningen gekomen voor geaccordeerde hoeveelheden, beeldbestekken, productgerichte bestekken voor het beheer van openbare ruimte en als laatste ontwikkelingen de raam- en servicebestekken1. Geaccordeerde hoeveelheden zijn ooit ontwikkeld om tijdens het werk niet meer zo druk bezig te hoeven zijn met het controleren van hoeveelheden, daardoor zouden aannemer

en directie weer toekomen aan de technisch inhoudelijke werkzaamheden in plaats van allerlei administratief werk. Het productgerichte bestek is voortgekomen uit een soortgelijke behoefte. Het gaat hierbij niet meer om de afzonderlijke werkzaamheden en hoeveelheden maar om het gerede2 product. Wanneer het product gereed is, worden de gebundelde resultaatsverplichtingen pas betaalbaar gesteld. Ook dit scheelt enorm in de administratieve last. Bij het beheer van de openbare ruimte en als eerste bij het beheer van groenvoorzieningen, was er van meet af aan al behoefte om de prestatie van de aannemer vast te leggen in ‘beelden’. In de groensector werden beelden van beplantingsvakken beschreven in kwaliteit. De aannemer moest ervoor zorgen dat het beplantingsvak gedurende de gehele contractperiode

nieuw werk 110 | Thema Besteksregelgeving

1 Raam- en servicebestekken worden als ‘Overeenkomst met Open Posten’ (OMOP) op de markt gebracht. Dit is in de Standaard 2005 geïmplementeerd. 2 Misschien beter in plaats van ‘gerede’ te lezen: ‘herkenbare totale product’.


RAWeetjesBundel

03-08-2006

11:28

Pagina 111

RAWeetjes gebundeld Nieuw werk / 2004

3 De Standaard 2005 is ook aangepast met betrekking tot Overeenkomsten met open posten. 4 Rectificatie: Wel de aard / soort van de werkzaamheden is bekend, echter niet de hoeveelheden en het tijdstip van uitvoering.

aan deze beelden voldeed. Ondertussen is hieraan toegevoegd: maaien, onkruidbeheersing op verharding, zwerfafval en veegvuil.

aantal werken zijn omgegaan met de RAW-systematiek, in alle gevallen maatwerk op aard, soort of omvang van het werk.

Recentelijk is de tervisielegging overeenkomsten met open posten verschenen3. Deze systematiek maakt het mogelijk om bestekken op te stellen waarin (nog) geen duidelijkheid bestaat over de aard4, omvang en tijdstip van de te verrichten werkzaamheden. Toch kan een opdrachtgever deze besteksvorm kiezen om vast te leggen wat de afspraken zijn als de aannemer gevraagd wordt bepaalde werkzaamheden te verrichten. Door deze systematiek is het mogelijk om zogenaamde raam- en servicebestekken te schrijven. Bij raambestekken worden in de loop van de contractperiode door de opdrachtgever deelopdrachten uitgegeven, bijvoorbeeld bij woonrijp maken, wanneer steeds kleine delen door de bouwkundig aannemer worden opgeleverd. Bij servicebestekken wordt de aannemer ingeschakeld om ‘verstoringen’ te verhelpen (gladheidbestrijding, herstel na schade-aanrijdingen, sleepdiensten).

Met name de laatste jaren is de behoefte ontstaan om innovatief om te gaan met de contractuele verhoudingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit heeft zich geuit in geïntegreerde contracten met als hoogtepunt het uitkomen van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contracten. Ook binnen deze contractvormen wordt gekeken hoe gebruikgemaakt kan worden van de technische verworvenheden die in de RAW-systematiek zijn vastgelegd.

Het staat de bestekschrijver vrij om een besteksvorm te kiezen waarvan hij of zij denkt dat deze het best past bij de aard van het werk. CROW heeft de publicatie ‘RAW inzicht’ uitgebracht waarin partijen op hun manier vertellen hoe zij binnen een

CROW | 111

RAWeetje_nieuw_werk_02  

http://www.crow.nl/nl/Binaries/PDF/PDF-RAW/PDF-RAW-RAWeetjes/Nieuw_werk/RAWeetje_nieuw_werk_02.pdf

RAWeetje_nieuw_werk_02  

http://www.crow.nl/nl/Binaries/PDF/PDF-RAW/PDF-RAW-RAWeetjes/Nieuw_werk/RAWeetje_nieuw_werk_02.pdf