Page 1

RAWeetjesBundel

11:24

Pagina 74

RAWeetjes gebundeld Interne procedure / 2003

HoeHoe zijn de relaties tussen CROW, RAWzijn de relaties tussen CROW, softwareleveranciers en bestekschrijvers geregeld?

RAW-softwareleveranciers en bestekschrijvers geregeld? Bij het samenstellen van RAW-standaardbestekken spelen CROW, RAW-softwareleveranciers en bestekschrijvers - ieder vanuit zijn eigen invalshoek - een rol. CROW heeft in dat proces onder meer tot taak om het juiste gebruik van de RAW-systematiek te bewaken. Daarom stelt CROW criteria op waaraan bestekschrijfprogrammatuur moet voldoen en verplicht het bestekschrijvers de systematiek correct toe te passen. De afspraken daarover zijn in overeenkomsten met softwareleveranciers en gebruikers vastgelegd (zie schema). Relatie CROW/gebruikers (bestekschrijvers) CROW sluit met gebruikers een zogenaamde gebruikersovereenkomst af. Daarin is vastgelegd dat de gebruiker de RAW-systematiek mag toepassen onder de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in de ‘Algemene Voorwaarden tot het verkrijgen en toepassen van de RAW-systematiek’. Zie ook bijlage II van de Standaard RAW Bepalingen 20001. Deze voorwaarden komen er in het kort op neer, dat gebruikers (bestekschrijvers) de laatste versie van de RAW-systematiek ongewijzigd, volleschematische weergave onderlinge relaties

dig en volgens de bij de systematiek behorende handleidingen toe moeten passen. In die overeenkomst is tevens de afdracht van 0,15% van de aannemingssom geregeld en de verplichting van de gebruiker om het RAWkeurmerk te voeren op alles wat met de systematiek tot stand is gebracht. Overigens zijn gebruikers verplicht opgave te doen bij CROW van bestekken die ze in de markt zetten. Daartegenover staat de verplichting van CROW om de gebruiker te voorzien van de laatste versie van de RAW-systematiek en te ondersteunen bij het toepassen daarvan.

CROW st om nk k ee er er sm ov eit ie- lit e nt kwa ag dr bij

e lic en

ge br u en iker on sov de er rst ee eu nko nin m 0,1 g t 5%

nummer

22

03-08-2006

jaa

e ks rlij

aanschafprijs software en jaarlijkse onderhoudsbijdrage

Gebruikers

74 | Thema Besteksregelgeving

RAW-software, updates en ondersteuning

Software leveranciers

1 Ook in de Standaard 2005 is deze bijlage opgenomen.


RAWeetjesBundel

03-08-2006

11:24

Pagina 75

RAWeetjes gebundeld Interne procedure / 2003

De gebruikersovereenkomst heeft strikt betrekking op de relatie tussen CROW en gebruikers. Softwareleveranciers hebben op geen enkele wijze invloed op deze relatie.

Relatie CROW/RAW-softwareleveranciers De relatie van CROW met softwareleveranciers beperkt zich tot leveranciers van bestekschrijfprogramma’s met wie een zogenaamde licentieovereenkomst wordt afgesloten. Hoewel bijvoorbeeld calculatie- of besteksadministratieprogramma’s meestal gebruik maken van het RAW Standaard Uitwisselingsformaat (RSU-formaat), stelt CROW geen eisen aan deze software. Met deze leveranciers sluit CROW dan ook geen overeenkomst af voor de programmatuur. Op grond van de licentieovereenkomst verleent CROW aan de leverancier - die overigens ook gebonden is aan de Algemene Voorwaarden het recht om software voor de toepassing van de RAW-systematiek ter beschikking te stellen van derden. Die software dient te voldoen aan een strak Programma van Eisen waarin is vastgelegd wat de software moet kunnen, maar ook wat met de software niet mogelijk mag zijn. Het belangrijkste is, dat met de software een bestek opgesteld kan worden dat voldoet aan de indeling volgens de RAW-systematiek en dat, ten behoeve van onderlinge uitwisseling, de soft-

ware een bestand van het bestek in het RSU-formaat kan genereren. In de software is de laatste versie van de complete RAW Catalogus en van het Algemeen Besteksbestand RAW geïntegreerd. Het moet daarentegen onmogelijk zijn om bijvoorbeeld ‘vaste’ teksten in resultaatsbeschrijvingen uit de RAW Catalogus, de ‘vaste pagina’ van Deel 2.2 of de inschrijvingsdocumenten aan te passen. En bij de aard van de hoeveelheden (verrekenbaar, niet verrekenbaar, ter inlichting, te leveren, enzovoorts) moet de software verzekeren dat er niet meer en niet minder symbolen ingevuld kunnen worden dan de RAW-systematiek toestaat. Iedere ‘betaversie’ van de software wordt door CROW getest voordat deze bij gebruikers wordt uitgezet. Daarmee hebben gebruikers een grote mate van zekerheid dat de prestaties van de software niet strijdig zijn met de regels voor het gebruik van de RAW-systematiek. Bewust ‘misbruik’ van de software is echter niet te ondervangen. De desbetreffende bestekschrijver handelt dan evenwel in strijd met de gebruikersovereenkomst op basis waarvan CROW die bestekschrijver direct kan aanspreken. Voorts is in de licentieovereenkomst opgenomen dat de software slechts aan gebruikers geleverd mag worden die reeds een gebruikersovereenkomst met CROW hebben afgesloten en dat de software steeds de laatste versie van de RAW Catalogus en van

interne procedure CROW | 75


RAWeetjesBundel

03-08-2006

11:24

Pagina 76

RAWeetjes gebundeld Interne procedure / 2003

het Algemeen Besteksbestand RAW dient te bevatten. Hoewel gebruikers geen partij zijn bij de licentieovereenkomst, hebben zij - indirect - wel invloed op met name het Programma van Eisen. Zo is bijvoorbeeld de wijze waarop gebundelde besteksposten in bestekken verwerkt worden op initiatief van gebruikers in het Programma van Eisen opgenomen.

Relatie gebruikers/softwareleveranciers Met de relatie tussen gebruikers en softwareleveranciers heeft CROW geen bemoeienis. Zolang softwareleveranciers de laatste versie van de RAW-systematiek voor gebruikers beschikbaar stellen en bestekschrijvers die laatste versie ook gebruiken, voldoen beide partijen aan hun verplichtingen jegens CROW. In de wijze waarop deze verplichtingen in de onderlinge relatie uitgewerkt worden, zijn zij echter volledig vrij. In de geschetste driehoeksverhouding heeft CROW, met het oog op het juiste gebruik van de RAW-systematiek, een controlerende en sturende rol. Via de helpdesk en in rechtstreekse contacten (onder meer door het nakijken van bestekken) ondersteunt en stuurt CROW de gebruikers in de toepassing van de RAW-systematiek. Gebruikers die tegen softwareproblemen aanlopen waaruit

76 | Thema Besteksregelgeving

een onjuist gebruik van de RAW-systematiek voortvloeit, kunnen bij CROW terecht. CROW zal in die gevallen in contact treden met hun softwareleverancier. Gebruikers die zich tot CROW wenden met vragen of opmerkingen over gebruikersvriendelijkheid, de ‘knoppenhandleiding’, of bijvoorbeeld haperende directe communicatie met kostprijsdatabanken en dergelijke, worden naar de softwareleverancier verwezen omdat die aspecten geen relatie hebben met het al of niet juist toepassen van de RAW-systematiek. Overigens leert de ervaring dat de leveranciers van de RAW-bestekschrijfsoftware goed naar opmerkingen van gebruikers luisteren. Ook problemen met het inlezen van RSU-bestanden in bijvoorbeeld calculatie- of besteksadministratieprogrammatuur kan CROW niet oplossen als de bestekschrijfsoftware een correct RSU-bestand heeft gegenereerd. Als de oorzaak echter ondanks de testprocedure van CROW - een foutief RSU-bestand is, dan spreekt CROW uiteraard de leverancier daarop aan. Samengevat hebben RAW-gebruikers een relatie met de softwareleverancier, op het gebied van de software, en een inhoudelijke relatie met CROW. De relatie tussen CROW en softwareleverancier richt zich met name op uitwisselingscriteria.

RAWeetje_interne_procedure_04  

http://www.crow.nl/nl/Binaries/PDF/PDF-RAW/PDF-RAW-RAWeetjes/Interne_procedure/RAWeetje_interne_procedure_04.pdf