Page 1

RAWeetjesBundel

nummer

21

03-08-2006

11:24

Pagina 72

RAWeetjes gebundeld Interne procedure / 2003

Helpt CROWCROW bij verschil inzicht over Helpt bijvan verschil van inzicht de toepassing van de RAW-systematiek?

over de toepassing van de RAWsystematiek? Bij de RAW-consultenten van CROW komen steeds meer vragen binnen over het gebruik van de RAW-systematiek in de praktijk. De verbreding en de grotere diversiteit in toepassingen van de systematiek hebben hier ongetwijfeld mee te maken. Met de praktijk wordt hier bedoeld de daadwerkelijke uitvoering van het werk, inclusief de relaties tussen de betrokken partijen. De uitvoering en de soms daaruit voortvloeiende ‘verschillen van inzicht’ hebben geleid tot een toename van de vraag aan CROW om uitleg, al dan niet in de vorm van een persoonlijke toelichting. Deze persoonlijke toelichting staat los van enig mogelijke vorm van het beslechten van geschillen of anderzijds. Jurisprudentie voor de bouwregelgeving in Nederland komt elders tot stand. De persoonlijke toelichting zoals deze door CROW wordt gegeven, is bedoeld voor die situaties waarbij een eenduidige uitleg van de regels tot de oplossing van het ‘verschil van inzicht’ kan leiden. Als nevenvoordeel vloeit hier vaak uit voort dat een daadwerkelijk conflict wordt voorkomen en daarbij tevens de ‘ruis’ wordt weggehouden bij eventuele gerechtelijke vervolgstappen. Uitgangspunt van de werkwijze van CROW is de daar aanwezige kennis van de RAW-systematiek, met de bijbehorende andere regelgeving, die er als het ware als een schil omheen hangt.

72 | Thema Besteksregelgeving

Veel verschillen van inzicht blijken van technische en niet van juridische aard te zijn. Denk aan een verschillende interpretatie van teksten die in de contracten (RAW-bestekken) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn vastgelegd (of onvoldoende bekendheid ermee), waarbij beide partijen een andere uitleg hanteren. Veelal hebben de verschillen van inzicht een financiële achtergrond. Bij de persoonlijke toelichting wordt vooraf bij de betrokken partijen onderzocht wat de problematiek in grote lijnen is en hoe het zit met de verschillen van inzicht tussen beide partijen. Op basis hiervan bepaalt CROW wie van zijn medewerkers deze toelichting gaat begeleiden. In veel gevallen is het een van de consulenten RAW-systematiek, die voor


RAWeetjesBundel

03-08-2006

11:24

Pagina 73

RAWeetjes gebundeld Interne procedure / 2003

hun werk dagelijks met de RAWmaterie in de praktijk bezig zijn.

1 Advisering door CROW is geregeld in een gedragscode, opgesteld door de Raad voor het Infrabouwproces. Onderstaand een opsomming van de belangrijkste zaken die daarin zijn geregeld. - Een verzoek om advisering door CROW dient schriftelijk te geschieden op een door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekend schrijven, waarin tevens wordt duidelijk gemaakt wat het geschil inhoudt, en of wordt verzocht om een schriftelijk dan wel mondeling advies. - Alle relevante contractstukken dienen bij het verzoek om advisering te worden overlegd. - Op basis van de vraagstelling en de contractstukken wordt door de clustermanager Infrabouwproces bepaald of, en zo ja hoe de advisering zal worden uitgevoerd. - Indien de vraagstelling in behandeling wordt genomen volgt een brief van het CROW waarin de exacte kaders van de advisering worden vastgesteld. Hierin zijn onder andere bepalingen met betrekking tot het bindend karakter van het advies en de verslaglegging opgenomen. Aan advisering zijn kosten verbonden die door CROW in rekening zullen worden gebracht en door de partijen moeten worden voldaan.

Uitgangspunt bij de persoonlijke toelichting over verschillen van inzicht is dat betrokken partijen duidelijk aangegeven dat ze ervan uitgaan dat deze vorm van toelichting tot verheldering van het probleem zal leiden. Daarnaast erkennen beide de onafhankelijke rol van CROW. Bij de uitvoering van de persoonlijke toelichting geven beide partijen dan ook van tevoren aan, dat ze aan uitspraken van CROW geen rechten ontlenen en wordt tevens de rechtspositie van de CROW-medewerkers aangegeven. De toelichting die CROW geeft, beperkt zich tot de problematiek die verbonden is aan de toepassing van de RAW-systematiek en de daarbij aanpalende regelgeving - zowel wettelijke alsook door de samensteller zelf als persoonlijk toegevoegde ‘eigen’ regelgeving. Van de persoonlijke toelichting, inclusief de werkwijze, maakt een van de betrokken CROW’ers een korte registratie voor intern gebruik. Deze registratie zal worden toegevoegd aan de reeds bestaande verslaglegging.

Mogelijke kosten worden, na overleg met de betrokken partijen, door hen gedragen. De betrokken CROW-medewerker betracht bij de werkzaamheden vanzelfsprekend een zo groot mogelijke zorgvuldigheid. Nochtans is niet volledig uit te sluiten dat zich tijdens de toelichting onjuistheden voordoen. Degene die van de toelichting gebruikmaakt, aanvaardt daarvoor het volledige risico. CROW heeft iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor schade die mocht voortvloeien uit de persoonlijke toelichting bij verschil van inzicht bij de uitvoering van een RAW-bestek. De resultaten en uitkomsten van de gegeven persoonlijke toelichtingen bij verschillen van inzicht, kunnen aanleiding vormen voor aanpassing van de RAW-systematiek, wat weer ten goede komt aan alle gebruikers van de RAW-systematiek. De vele ervaringen en dus ook mogelijke interpretatieverschillen dragen er immers toe bij dat de RAW-systematiek en al haar nevenproducten niet alleen technisch maar ook op het ‘juridische’ vlak jong en bij de tijd blijven.1

Uiteraard behandelen CROW en zijn medewerkers de informatie strikt vertrouwelijk.

interne procedure CROW | 73

RAWeetje_interne_procedure_03  

http://www.crow.nl/nl/Binaries/PDF/PDF-RAW/PDF-RAW-RAWeetjes/Interne_procedure/RAWeetje_interne_procedure_03.pdf