Page 1

RAW-bestekken en ‘bijdrage RAW-systematiek’ Versie april 2012

1. Inleiding Een onderdeel van de gebruikersovereenkomst RAW (Overeenkomst voor het toepassen van de RAW-systematiek) is het afdragen van de bijdrage voor het gebruik van de RAW-systematiek1. De RAW-bijdrage is een verplichte bijdrage bij gebruik van (onderdelen van) de RAW-systematiek. Deze bijdrage is alleen verschuldigd bij uitvoering van het in het bestek of de overeenkomst beschreven werk. De betalingsverplichting ligt bij de gebruiker: De overeenkomsthouder van de gebruikersovereenkomst waarop het bestek of de overeenkomst is geregistreerd1. De hoogte van de bijdrage is 0,15% - van de aannemingssom of som van de overeenkomst van een RAW-bestek - van de som van het (deel van) een bestek of overeenkomst, samengesteld met (onderdelen van) de RAW-systematiek. - van de som van de deelopdracht van een Overeenkomst met Open Posten (zie paragraaf 7) Met de bijdragen wordt onder andere de systematiek actueel gehouden, worden nieuwe onderdelen toegevoegd en kunnen gebruikers ondersteuning krijgen van CROW. Voor het controleren van betalingen (door CROW) is het noodzakelijk een bestek te registreren. Wanneer een bestek is geregistreerd, kan het bestek worden ontgrendeld en verdwijnt de tekst “concept” van de afdrukken. In deze notitie komen een aantal termen regelmatig terug: OVK OVK-nummer RAW-registratienummer

Website DRAW

Account

De gebruikersovereenkomst RAW (De overeenkomst voor het toepassen van de RAW-systematiek) Het organisatie gebonden nummer van de gebruikersovereenkomst RAW. Dit nummer bestaat uit vier cijfers. Het registratienummer van een bestek of overeenkomst waarbij (onderdelen van ) de RAW-systematiek zijn gebruikt. Deze bestaat uit het OVK-nummer en een volgnummer van de registratie. Het RAWregistratienummer vindt u in de kop van iedere pagina van het bestek. Voorbeeld: RAW0123-12345. Het betreft hier een registratie van een gebruiker met overeenkomstnummer 123. www.crow.nl/raw en in het menu kiezen voor “digitaal registreren” en inloggen met de eigen inloggegevens. DRAW is de website voor digitaal registreren van RAW-bestekken en het beheer van registraties en gebruikers. Het gedeelte van de website DRAW waarop bestekken van een organisatie (met OVK-nummer) worden geregistreerd en bijgehouden.

1

Zie de ‘Algemene voorwaarden tot het verkrijgen en toepassen van de RAW-systematiek’ (opgenomen in de Standaard RAW Bepalingen) en de Gebruikersovereenkomst, afgesloten tussen de gebruiker van de RAWsystematiek en CROW. CROW • Galvanistraat 1, 6716 AE Ede • Postbus 37, 6710 BA Ede Telefoon (0318) 69 53 00 • Fax (0318) 62 11 12 • E-mail crow@crow.nl • Website www.crow.nl Postbank 233419 • ING-bank 66 72 11 446 • Handelsregister 41150929 • BTW-nr. NL 0030.14.472.B.01


2. Bepaling van de betalingsplichtige en de wijze van betaling Voordat een bestek geregistreerd wordt, dienen twee vragen te worden beantwoord: 1) Wie gaat de RAW-bijdrage betalen / wie wordt de betalingsplichtige richting CROW? - De registrerende partij (dat kan bijvoorbeeld het adviesbureau zijn) - De opdrachtgever van het werk 2) Hoe gaat betaling aan CROW plaatsvinden? - Directe betaling aan CROW (factuur aan de betalingsplichtige) - Betaling via het bestek ad 1) Bij het registreren zal dit er voor zorgen, dat een registratie wordt gekoppeld aan een OVK (met verplichtingen) met een OVK-nummer van de registrerende partij of de opdrachtgever van het werk. De registratie wordt dan toegevoegd aan de lijst met registraties van de gekozen OVK en is daarmee de ‘gebruiker’ volgens de Algemene Voorwaarden1. De eigenaar van deze OVK (de gebruiker) is daarmee verantwoordelijk voor betaling van de bijdrage (onafhankelijk van de keuze van de wijze van betaling!). ad 2) Hoe betaling van de RAW-bijdrage gaat plaatsvinden staat in principe los van de betalingsverplichting richting CROW. Als gekozen wordt voor ‘betaling via het bestek’ zal de aannemer de RAW-bijdrage aan CROW betalen, maar doet hij dit namens de betalingsplichtige. Betalingsplichtige blijft de partij, waarbij de registratie is opgevoerd (gebaseerd op het antwoord bij vraag 1) en deze partij dient er daarmee op toe te zien, dat de betaling ook daadwerkelijk plaatsvindt. Als gekozen wordt voor ‘directe betaling’ zal CROW een factuur sturen aan de partij, waar de registratie is opgevoerd (gebaseerd op het antwoord bij vraag 1) . Ook in dit geval is dit de betalingsplichtige partij.

2


3. Registreren van het bestek / de overeenkomst Voor alle bestekken of overeenkomsten, waarbij de gehele RAW-systematiek wordt gebruikt (RAWbestekken) of waarvoor onderdelen van de RAW-systematiek wordt gebruikt (werkomschrijvingen, geïntegreerde contracten, omschrijvingen voor eigen diensten e.d.) is registratie van de overeenkomst verplicht: Het registreren van een RAW-bestek kan zowel via de website DRAW als direct via het bestek in de bestekschrijfprogrammatuur. Het registreren van alle andere overeenkomsten waarin onderdelen van de RAW-systematiek zijn gebruikt, kan alleen via de website DRAW. Het ontgrendelen van een RAW-bestek (het woord ‘concept’ verdwijnt van de afdrukken) kan alleen via de bestekschrijfprogrammatuur. Bij het registreren van een RAW-bestek via de bestekschrijfprogrammatuur, wordt het bestek automatisch ontgrendeld. Het aanvullen of aanpassen van een registratie kan alleen via de website DRAW (zie paragraaf 4).

Registreren via de website DRAW Registreren via de website DRAW kan via “registratie toevoegen”. Een handleiding voor het gebruik van de website DRAW is daar als download beschikbaar. Voor registratie van RAW-bestekken wordt sterk geadviseerd te registreren via de bestekschrijfprogrammatuur. Registratie via de bestekschrijfprogrammatuur zorgt ervoor dat het bestek automatisch wordt ontgrendeld. Overige bestekken en overeenkomsten waarbij (onderdelen van) de RAW-systematiek zijn gebruikt (werkomschrijvingen, geïntegreerde contracten, omschrijvingen voor eigen diensten e.d.) kunnen alleen via de website DRAW worden geregistreerd. Registreren via de bestekschrijfprogrammatuur (alleen RAW-bestekken) Voor het registreren van een RAW-bestek via de bestekschrijfprogrammatuur dient het bestek te worden geopend en dient gekozen te worden voor “registreren”. Verschillende keuzes moeten worden gemaakt, die grote invloed hebben op (verantwoordelijkheid voor) betaling van de bijdrage(n) (zie paragraaf 2 en hierna onder “Registratieprocedure”)! Ontgrendelen van een geregistreerd bestek (alleen RAW-bestekken) Het ontgrendelen van een RAW-bestek is nodig, om de tekst “concept” van de pagina’s van het bestek te krijgen. Ontgrendeling van een RAW-bestek is alleen mogelijk na registratie van het bestek. Bij het registreren van een RAW-bestek via de bestekschrijfprogrammatuur wordt het bestek direct ontgrendeld. Bij registratie via de website DRAW zal een aparte handeling nodig zijn voor ontgrendeling van het bestek in de bestekschrijfsoftware. De oorzaak hiervan is, dat bij registratie via de website geen digitale koppeling tussen registratie en het bestand van het bestek kan worden gemaakt. Na registratie op de website dienen bij het ontgrendelen van het bestek in de bestekschrijfprogrammatuur een aantal gegevens te worden ingevuld. Deze gegevens zijn onder andere: - besteknummer en naam van het bestek zoals bij de registratie op de website is opgegeven - het automatisch gegenereerde volgnummer / registratienummer (zie paragraaf 6) - de automatisch gegenereerde ontgrendelcode (zie handleiding DRAW) Deze laatste methode wordt voor RAW-bestekken sterk afgeraden vanwege de foutgevoeligheid (een extra spatie in de naam van het bestek zorgt al voor een foutmelding bij ontgrendeling van het bestek).

3


Registratieprocedure 1) Kies in de bestekschrijfprogrammatuur voor ‘registreren’ (afhankelijk van de software, bijvoorbeeld via ‘bestand’, ‘registreren’. Een scherm met soortgelijke keuzevelden als hieronder verschijnt: Keuze maken wie betalingsplichtig wordt. Zie paragraaf 2. Laatste twee opties zijn slechts zelden van toepassing.

Wijze van betaling kiezen. Zie paragraaf 2. Bij tweede keuze bij ‘Kader voor registratie’ kan hier het OVK nummer van de afdrager worden ingevuld. Bij het invullen van de registratie-gegevens, dienen de inlog-gegevens van de website DRAW te worden gebruikt

2) Wordt de betalingsplichtige: de registrerende partij? (zie paragraaf 2) a. Kies bij ‘Kader voor registratie’ voor ‘Registratie en betaling RAW-bijdrage door eigen aanbestedende dienst’. b. Bij ‘RAW-licentienr. afdrager’ staat nu het OVK nummer van de registrerende partij. Deze wordt nu de betalingsplichtige. Dit nummer is gelijk aan ‘RAW-licentienr. bestekschrijver’. 3) Wordt de betalingsplichtige: de opdrachtgever / een andere partij? (zie paragraaf 2) a. Als de opdrachtgever zelf de registrerende partij is, dient hij de stappen onder 2) te volgen. b. Anders dient bij ‘Kader voor registratie’ voor ‘Registratie en betaling RAW-bijdrage door andere aanbestedende dienst te worden gekozen. c. Vul bij ‘RAW-licentienr. afdrager’ het OVK nummer in van de partij, die betalingsplichtig wordt (hiervoor dien je een machtiging geregeld te hebben, zie kader “Machtigingsprocedure digitaal registreren”. 4) Maak een keuze bij ‘Betalingsvorm’ voor ‘Directe betaling’ of ‘Betaling via het bestek’ (zie paragraaf 2!). 5) Vul bestekgegevens in. Gebruik zo kort mogelijke teksten en een nummer bij ‘besteksnummer’ 6) Vul inloggegevens in na de keuze ‘Registreren’ worden Registratiecode en Ontgrendelcode automatisch ingevuld. Na keuze onderaan “OK en opslaan” is de registratie en ontgrendeling gereed.

4


Let op 1. Geadviseerd wordt om één persoon in te werken als organisatiebeheerder en minimaal één persoon als reserve te hebben voor het geval de beheerder afwezig is of bij de organisatie vertrekt. 2. Als een bestek wordt geregistreerd, dan is de overeenkomsthouder van de OVK, waarop het bestek wordt geregistreerd (de ‘gebruiker’) verantwoordelijk voor de betaling van de 1 RAW-bijdrage! Ook als dit via het bestek aan de aannemer is gelaten. 3. Zorg er zo veel mogelijk voor, dat bestekken op de account van de opdrachtgever worden geregistreerd. Dit is tenslotte de partij, die uiteindelijk de kosten zal dragen. In het geval dat een ingenieurs- of adviesbureau het bestek toch op de eigen account van het bureau moet registreren, is het belangrijk voor het bureau om de afdracht van de RAW-bijdrage goed te regelen. Dit bureau is tenslotte de ‘gebruiker’ van de systematiek en daarmee afdrachtplichtige. Enige tips hierbij: • Bij afdracht door de aannemer via het bestek: let op tijdige verkrijging van een betalingsbewijs (verstrekt door CROW) van de aannemer. Zo hou je controle op de daadwerkelijke afdracht namens het ingenieurs- of adviesbureau. • In de offerte naar de opdrachtgever zou een extra tekst opgenomen kunnen worden: “In gevallen dat de aannemer verzuimt de afdracht van de RAW-bijdrage te betalen, zal de RAW-bijdrage alsnog bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht.” • Bij de keuze voor afdracht via factuur (door de eigen organisatie), is het aan te bevelen om in de offerte naar de opdrachtgever vast te leggen, dat de RAW-bijdrage in rekening gebracht zal worden bij de opdrachtgever. 4. Het werken met machtigingen is niet mogelijk als een opdrachtgever geen OVK voor het gebruik van de RAW-systematiek met CROW heeft. 5. Sinds maart 2012 is het mogelijk registraties over te dragen aan een andere partij. Zie onder “Let op” bij paragraaf 6. 6. Bij verlenging van een contract (meestal bij onderhoudsbestekken / OMOP) dient een nieuwe registratie te worden gedaan voor de overeenkomst van de verlenging. Hierover dient ook een RAW-bijdrage te worden betaald. 7. Werkbestekken hoeven niet te worden geregistreerd. Bij gebruik van een werkbestek de versie ‘concept’ handhaven. Intrekken van geregistreerde werkbestekken is mogelijk. 8. Een nota van inlichtingen behoeft geen registratie (het bestek is tenslotte al geregistreerd. 9. Bij registreren dient goed te worden gelet op het voorkomen van dubbele registraties! Dubbele registraties vergen achteraf veel administratief zoekwerk en kunnen leiden tot dubbele betaling!

5


Machtigingsprocedure digitaal registreren De machtigingsprocedure voor een bestekschrijver van een (ingenieur)bureau ING die een bestek wil registreren op de OVK / account van een opdrachtgever OG gaat als volgt (zie ook de handleiding DRAW, par. 2.1.4): - ING vraagt een machtiging aan OG (via telefoon, e-mail, o.i.d.). Machtigingen worden verstrekt op basis van een e-mailadres van ING (het op te geven e-mailadres van ING moet al bekend zijn bij CROW via het DRAW-account van ING). - OG logt in op de website DRAW en OG verstrekt daar een (externe!) machtiging aan een bestekschrijver van ING (‘Machtigingen’ in het menu, vervolgens tabblad ‘Externe Organisatie’ kiezen, e-mailadres invullen en op ‘Verleen machtiging’ drukken.) - ING ontvangt automatisch een e-mail dat hij gemachtigd is namens OG om bestekken te registreren in de registratielijst van OG - Bij registratie via de bestekschrijfsoftware moet ING bij het registreren onder “RAWLicentienr. afdrager” het OVK-nummer van OG invullen (bij ‘kader voor registratie’ kiezen voor optie: ‘Uitgifte en betaling RAW bijdrage door een andere aanbestedende dienst’). - Bij registratie via de website DRAW kiest ING voor de organisatie OG in een keuzescherm. - OG moet deze registratie (herkenbaar door status G, (zie paragraaf 6) via de registratielijst op de website bevestigen en is vervolgens verantwoordelijk voor de betaling van de bijdrage. In de toekomst zal de OG bij een dergelijke registratie automatisch bericht krijgen zodra een registratie door een ‘externe’ is toegevoegd. - Wanneer OG de registratie afwijst, dan komt de registratie terug in de lijst met registraties van ING.

4. Na registratie Na registratie en na opdrachtverlening van het werk dient door de opdrachtgever / registreerder van het bestek op de volgende zaken te worden gelet: - Het invullen van aanneemsom en aannemer bij de registratie. Dit dient te gebeuren door de beheerder van het account waarop het bestek is geregistreerd (zie paragraaf 6). Het aanvullen van de registratie met deze gegevens kan alleen na inloggen op de website DRAW! - Bij betaling door eigen organisatie (zie paragraaf 5) volgt een factuur, na aanvullen van de registratie, automatisch. - Bij betaling via het bestek dient de directievoerder toe te zien op betaling en op het ontvangen van het betalingsbewijs (toezicht op de naleving van het contract; zie paragraaf 5).

6


5. Betaling van de RAW-bijdrage Betaling van de bijdrage kan op twee manieren (zie voor betalingen op raambestekken/overeenkomsten met open posten/OMOP ook paragraaf 7): Betaling via het bestek Als bij de registratie is gekozen voor ‘betaling via het bestek’ dient dit ook in het bestek te worden vermeldt. Bij betaling via het bestek dient de aannemer de bijdrage vòòr het verschijnen van de eerste betalingstermijn over te maken aan CROW. De directievoerder dient toe te zien op betaling. Bij betaling van de bijdrage krijgt de aannemer twee betalingsbewijzen van CROW: één voor de aannemer en één voor de directie (die deze doorgeeft aan de organisatie, die de registratie van het bestek op zijn naam heeft staan). De bepalingen hiervoor zijn opgenomen in de Standaard RAW Bepalingen, paragraaf 01.08 of 01.21 (voor overeenkomsten met open posten). Directe betaling (factuur) Indien bij de registratie bij “betalingswijze” is gekozen voor “directe betaling (factuur)” zal de betaling van de bijdrage worden gedaan door de organisatie waarbij het bestek is geregistreerd. De ‘gebruiker’ van de RAW-systematiek. Bij deze wijze van betaling hoeft er geen post in het bestek te worden opgenomen. In de registratielijst komt bij de registratie van het bestek achter ‘status’ de term ‘e.o.’ (betaling door eigen organisatie) te staan (zie paragraaf 6). Na het invullen van aannemer en aanneemsom (op de website DRAW, zie paragraaf 6) door de gebruiker, stuurt CROW automatisch een factuur naar deze gebruiker.

Let op 1. Op de registratielijst is na te gaan op welke registraties nog een betaling dient plaats te vinden. Bij een aantal oude registraties zijn gegevens wellicht niet meer te achterhalen. In die gevallen moet contact met CROW worden opgenomen. 2. Zorg ervoor dat de aannemer het ‘specificatieformulier RAW-bijdrage’ gebruikt. Deze is opgenomen als bijlage in bestekken (op basis van de Standaard 2010) en deze is via de website van CROW beschikbaar en ook digitaal in te vullen en te versturen: www.crow.nl/raw, kiezen voor “RAW-Overeenkomst” en “RAW-bijdrage”. 3. Met name het vermelden van het RAW-registratienummer bij de betaling zijn belangrijk. Het vermelden van dit nummer maakt koppeling tussen betaling en registratie mogelijk. 4. Controle of een bestek is geregistreerd is relatief eenvoudig: Indien het RAWregistratienummer alleen bestaat uit het overeenkomstnummer (RAW0123 bijvoorbeeld), dan is het bestek (nog) niet geregistreerd en dient dit alsnog te gebeuren. Als het bestek wel is geregistreerd, is het RAW-registratienummer bijvoorbeeld: RAW0123-12345

7


6. Lijst met besteksregistraties De lijst met besteksregistraties omvat de RAW-bestekken, die door de betreffende organisatie zijn geregistreerd in verband met de afdracht van de RAW-bijdrage. Deze lijst is te bekijken (en aan te vullen) via de website DRAW. Een algemene toelichting op de lijst: - OVK-nr. Dit is het nummer van uw overeenkomst met CROW, voor het gebruik van de RAW-systematiek - Reg.-nr. Het volgnummer van de registratie van een bestek of overeenkomst. - Besteknummer en -omschrijving: Samen met het OVK-nummer en het volgnummer essentieel om betalingen te kunnen koppelen aan registraties. - Verplichting Betalingsverplichting, automatisch gegenereerd uit de ingevulde aannemingssom - Status R= geregistreerd, nog niet betaald B= betaald F= gefactureerd (bij betaling door eigen organisatie) G= er is een bestek op uw OVK-nummer geregistreerd door een gemachtigde organisatie. U dient deze registratie te accepteren of af te wijzen. N= niet geaccepteerde registratie door OVK-houder (bij machtiging) V= verzoek tot intrekken van de registratie (is door de organisatie aan CROW gedaan) I= ingetrokken registratie (verzoek tot intrekking registratie is goedgekeurd door CROW) A= verzoek tot intrekking is geannuleerd (betalingsverplichting blijft bestaan) - Kolom achter “status” Posten = het betreft een overeenkomst met open posten/raambestek. Zie paragraaf 7. EO = Betaling bijdrage RAW door eigen organisatie. Zie paragraaf 2 en 3

Alleen de registraties, waarbij de aannemingssom en aannemer is ingevuld en de status ‘B’ is vermeldt en alle registraties met status ‘I’ (ingetrokken), zijn administratief volledig afgehandeld. Alle overige registraties zijn niet volledig en hebben aandacht nodig. Een toelichting op deze registraties: Volledig geregistreerde bestekken, waarbij geen afdracht heeft plaatsgevonden Het betreft hier registraties, waarbij aannemingssom en aannemer door de organisatie zijn ingevuld maar waarbij nog geen betaling heeft plaatsgevonden. Deze registraties kunnen status R, F, A , G of N hebben. Betaling dient nog plaats te vinden (zie paragraaf 5). Onvolledig geregistreerde bestekken Alle onvolledig geregistreerde bestekken moeten worden aangevuld (door degene die de registratie heeft gedaan) met de aannemingssom en de aannemer. Ook de registraties, waarop betaling heeft plaatsgevonden (status ‘B’). Anders kunnen de betalingen niet worden gecontroleerd en kan de registratie niet worden afgehandeld. Naast status B kunnen deze registraties de status R, A, G of N hebben. Bij deze laatste registraties dient betaling nog plaats te vinden (zie paragraaf 5). Niet geregistreerde bestekken Niet geregistreerde bestekken dienen alsnog te worden geregistreerd (zie paragraaf 3) en dient betaling plaats te vinden (zie paragraaf 5). Indien hiervoor wel al een afdracht is gedaan dient (na registratie) het betalingsbewijs van CROW met vermelding van het juiste registratienummer aan ons te worden toegezonden. Aanvullen van registraties en registratie van niet geregistreerde bestekken dient op de website DRAW te gebeuren.

8


Let op 1. Indien wel betaling heeft plaatsgevonden en de registratie nog niet de status “B” heeft gekregen, moet een kopie van het betalingsbewijs aan CROW worden toegezonden. Dit lijkt niet logisch, echter, hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn: • Er heeft een dubbele registratie plaatsgevonden, mogelijk op twee verschillende OVK’s: bij één van de registraties staat de betaling derhalve nog open • Het specificatieformulier is onjuist of onvolledig ingevuld. De betaling kon derhalve niet aan een registratie worden gekoppeld • Een betaling is aan een verkeerde registratie gekoppeld 2. Voor niet uitgevoerde bestekken, dubbel geregistreerde bestekken, werkbestekken en dergelijke dient een verzoek tot intrekken te worden gedaan (inloggen op de website, registratie aanklikken en het verzoek tot intrekken doen (met reden van de intrekking). 3. Registraties die ouder zijn dan één jaar en waarbij betaling heeft plaatsgevonden (status “B”) zijn niet meer zichtbaar in het overzicht van de registraties. 4. Sinds maart 2012 is het mogelijk een registratie over te dragen aan een andere partij. Dit is alleen mogelijk, als de andere partij ook een OVK met CROW heeft. Overdragen kan via de website DRAW door in het menu aan de linker zijde te kiezen voor “Registratie overdragen”.

7. Overeenkomsten met open posten Registratie van overeenkomsten met open posten (raambestekken, OMOP) gaat op dezelfde manier als in paragraaf 3 is beschreven. Bij het registreren dient wel aangegeven te worden, dat het gaat om registratie van een bestek met open posten. Achter de registratie op de website verschijnt de tekst “Posten” achter de status van de registratie. Na gunning van de raamovereenkomst dient de registratie te worden aangevuld met aannemer en gunningsdatum. De (fictieve) aanneemsom mag bij registratie en betaling NIET worden gebruikt! Betaling van de bijdrage RAW voor een raamovereenkomst (OMOP) vindt plaats over de som van de verstrekte deelopdrachten per kalenderjaar2. Elk jaar in december dienen in het kort de volgende stappen te worden genomen: Registrerende organisatie: - Som van de deelopdrachten van het betreffende kalenderjaar vaststellen - Inloggen via op de website DRAW - Op de tekst “Posten” achter de betreffende registratie klikken. - Kiezen voor “Nieuwe termijn”, waarna het bedrag van de termijn kan worden ingevuld. Dit bedrag is de som van de deelopdrachten van het betreffende kalenderjaar - Er wordt een termijn met nummer bij de registratie toegevoegd. Betalende organisatie dient toe te zien op betaling conform paragraaf 5. Bij de betaling dient het juiste RAW-registratienummer (zie paragraaf 5) en het termijn-nummer opgegeven te worden.

8. Tot slot Mocht u over deze notitie vragen hebben of ondersteuning bij het communiceren binnen uw eigen organisatie, neem dan contact op met de RAW helpdesk (www.crow.nl/Helpdesk of 0318-695 355). Informeer de bestekschrijvers van uw organisatie en die van de door u ingeschakelde bureau’s over deze notitie en wijs ze op de informatie die te vinden is op de RAW-website www.crow.nl/raw.

2

Conform de Standaard RAW Bepalingen, artikel 01.21. In de Standaard 2005 wordt nog uitgegaan van een periode van 12 weken maar CROW staat dezelfde (jaarlijkse) regeling toe als in de Standaard 2010 staat vermeld.

9


REGISTRATIE EN BETALING BESTEKKEN RAW

LEGENDA:

BESTEK GEREED

REGISTREREN Betalingsvorm: O directe betaling (factuur) (betaling door b.v. opdrachtgever, ing-bureau)

R

R

= ACTIE door Registreerder (Opdrachtgever of bureau)

B

= ACTIE door Betalingsplichtige (Opdrachtgever of bureau)

A

= ACTIE door Aannemer

D

= ACTIE door Directievoerder

Betalingsvorm: O Betalingsverplichting in bestek (betaling door de aannemer)

Kader registratie: Registratielijst derde, bijvoorbeeld opdrachtgever O Uitgifte en betaling door andere aanbestedende dienst

Kader registratie: O Uitgifte en betaling eigen aanbestedende dienst O Uitgifte en betaling onderaanneming / eigen dienst

Directe betaling (factuur)

Betalingsverplichting in bestek Na gunning registratie aanvullen:

R Bij registratie wordt "eo" toegevoegd

Aannemer Aanneemsom Gunningdatum bij OMOP:

Na gunning registratie aanvullen: Aannemer Aanneemsom Gunningdatum

Aannemer Gunningsdatum

R

bij OMOP:

A Betaling conform Standaard RAW Bepalingen 01.08

Aannemer Gunningsdatum

A Ontvangen betalingsbewijs van CROW na ontvangst betaling

Ontvangen factuur van CROW voor de RAW-bijdrage

R

A Kopie betalingsbewijs overdragen aan directie

Betaling van de factuur

B Voldaan aan de betalingsverplichting Voldaan aan de betalingsverplichting

D Toezien op naleving overeenkomst conform U.A.V. par. 3 lid 6

RAW-bestekken%20en%20bijdrage%20RAW-systematiek%202012-4  

http://www.crow.nl/Downloads/RAW/RAW-bestekken%20en%20bijdrage%20RAW-systematiek%202012-4.pdf