Page 1


Risico’s bij van aanbesteden Bijdrage RISNET bijeenkomst 4-12-2012 Joost Fijneman Hoofd Bouwend Nederland Advies Manager Aanbestedingsinstituut


Programma • • • •

Risico van aanbesteden? De feiten: aanbestedingsrechtspraak in NL; Hot Items voor de rechter; Per item: – Stelling – Aandachtspunten


Risico van Aanbesteden? • Niet doelmatig aanbesteden: – Geschikte partijen vallen af; – Sub-optimale oplossing wordt gekozen; – Dus: risico op lagere kwaliteit tegen hogere kosten.

• Niet rechtmatig aanbesteden: – Idem; – Plus: kans op juridische procedures!


De Feiten • Rapport ‘Aanbestedingsrechtspraak in Nederland’ d.d. juni 2010, min. EZ; • Periode 1 sept. 2004 – 31 augustus 2009; • Hoe groot is de kans op een juridische procedure bij een aanbesteding voor werken?


De Feiten • Ong. 15.000 openbaar aangekondigde aanbestedingen voor werken in 5 jaar; • 196 rechtszaken, inclusief nietaangekondigde werken; • Kans op rechtszaak = ong. 1%


Overige feiten • Aantal rechtszaken Werken = 37%; • Van totaal aantal rechtszaken: – Gemeente is partij: 49%; – Procedure start in Alcatelperiode: 73%; – Boven EU-drempels: 65%*; – Openbare aanbesteding: 59%; – EMVI: 67%*; *: perc. van aanbestedingen waarvan bekend


Overige feiten • Wie wint? • 2/3 van de gevallen: aanbesteder wint; 1/3 van de gevallen: ondernemer wint. • Conclusies n.a.v. onderzoek?


Hot Items

1. (On)geldigheid aanmelding/inschrijving Succes = 27%

2. Strijd transparantiebeginsel Succes = 37%

3. Strijd gelijkheidsbeginsel Succes = 32%

4. Eisen niet objectief / onjuist Succes = 33%

5. Strijd proportionaliteitbeginsel Succes = 16%


(On)geldigheid aanmelding / inschrijving • Stelling: – Met een goede EMVI-aanbesteding van een GC is het risico op juridische problemen kleiner dan met een aanbesteding op LP.

• Aandachtspunten: – Inhoud of vorm? Contract of product? – De rol van (afwijkingen op) alg. voorwaarden. – Wat is een goede GC/EMVI-aanbesteding?


Strijd transparantiebeginsel • Stelling: – openbare aanbestedingen vereisen maximale transparantie op alle onderdelen en besluiten van de aanbestedingsprocedure.

• Aandachtspunten: – Wanneer komt gerechtvaardigd, individueel belang in beeld? – Is het bij onderhandse aanbestedingen anders?


Strijd gelijkheidsbeginsel • Stelling: – Alle partijen moeten exact over dezelfde voorkennis beschikken bij aanvang van het aanbestedingstraject.

• Aandachtspunten: – Wat te doen met partijen die al langer werken met de opdrachtgever? – Wat te doen met werknemers die vanuit een eerdere dienstbetrekking over info beschikken?


Eisen niet objectief / onjuist • Stelling: – Het zou verboden moeten worden om referenties van ‘vergelijkbare aard en omvang’ te vragen.

• Aandachtspunten: – Concreet = duidelijk = risico mijden; – De Waarom-vraag? – Van referenties naar competenties.


Strijd proportionaliteitsbeginsel • Stelling: – Met de Gids Proportionaliteit zal de slagingskans van ondernemers in rechtszaken op dit punt sterk toenemen. De doelmatigheid van aanbestedingen evenwel nog veel meer!

• Aandachtspunten: – De Waarom-vraag? – Comply, or explain…; – VNG model inkoop- en aanbestedingsbeleid.


Onnodige risico’s uit de praktijk (I) ‘In de laatste vijf jaren een of meer vergelijkbare werken onder vergelijkbare omstandigheden elk aantoonbaar naar tevredenheid van de opdrachtgever(s) hebben uitgevoerd en tijdig opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen.’


Onnodige risico’s uit de praktijk (II) ‘Eventueel vereiste minimumeisen: De inschrijver dient niet langer dan drie jaar geleden, gerekend vanaf de datum van aanbesteding, op vakkundige en regelmatige wijze te hebben uitgevoerd en tijdig te hebben opgeleverd tenminste 3 werken in de sector:…’


Onnodige risico’s uit de praktijk (III) Preselectie: Max. drie referenties. Punten per referentie afhankelijk van aantal elementen dat erin zit: 1 element = 2 pt.; 2 elementen = 4 pt.; 3 elementen = 6 pt.; 4 elementen = 8 pt.; 5 elementen = 10 pt.


Onnodige risico’s uit de praktijk (IV) Gunningcriteria: ‘Score op onderdeel ‘kwaliteit’ door beoordeling van Kwaliteitsplan door beoordelingscommissie.’ ‘Totaal maximaal aantal te behalen punten = 1000, waarvan 400 voor prijs en 600 verdeeld over 20 subgunningcriteria’.


Onnodige risico’s uit de praktijk (V) Gunningsbeslissing: ‘Inschrijver heeft niet goed begrepen …; Inschrijver heeft onvoldoende ingespeeld op…; Inschrijver heeft de plank volledig misgeslagen…’


Vragen?

Joost Fijneman Bouwend Nederland Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra

Presentatie%20Joost%20Fijneman%20(Bouwend%20Nederland  

http://www.crow.nl/Downloads/RISNET/Presentatie%20Joost%20Fijneman%20(Bouwend%20Nederland.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you