Page 1

Overzicht nieuwe EMVI-criteria in de EMVI-criteriabibliotheek In februari 2013 is de EMVI-criteriabibliotheek uitgebreid met eenentwintig nieuwe EMVI-criteria. Onderstaand overzicht geeft aan welke criteria zijn toegevoegd. Proces Aspect Risicobeheersing

Sector Natte infra

Titel Haalbaarheid & planning

Gebiedsontwikkeling

Risico- & kansendossier

Realisatiemethodiek

Gebouw

Visiedocumentatie

Omgevingsvriendelijkheid

Natte infra

Overlast omgeving

Duurzaamheid

Droge infra

Kwaliteitsborging Efficiënt amoveren

Gebruikersvriendelijkheid

Natte infra

Veiligheid waterkeringen

Sector

Titel

Natte infra

Educatieve functie

Omschrijving Bij dit criterium laat de inschrijver zien dat hij de risico’s kan beheersen, zonder van de planning af te wijken. Inschrijver stelt een risico- & kansendossier op voor de aanbesteder, volgens de RAVAmethodiek (Risk Assessment and Value Added). Bij dit criterium bewijst de inschrijver dat hij zelf in staat is te bepalen welke relevante zaken bij de voorgenomen werkzaamheden op een specifieke locatie van belang zijn. Bij dit criterium laat de inschrijver zien dat hij inzicht heeft in de projectorganisatie, kwaliteit die geleverd kan worden en mogelijke risico’s met bijbehorende beheersmaatregelen, op verschillende niveaus. Bij dit criterium laat de inschrijver zien dat hij de recreanten en horeca zo min mogelijk tot last is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Inzicht geven in de invulling aan de tweedelijn keuring. Inschrijver kan bewijzen a.d.h.v. referenties, duurzaam te kunnen amoveren. Bij dit criterium laat de inschrijver zien dat hij met een weloverwogen plan de veiligheid tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kan waarborgen.

Product Aspect

Functionaliteit

Functie accomoderend Functionaliteit Gebouw

Gebruikersidentiteit

Onderscheidend ondernemerschap

Omschrijving Bij dit criterium dient de inschrijver een educatieve functie aan zijn ontwerp toe te voegen, welke beoordeelt wordt op originaliteit, creativiteit en gebruikersvriendelijkheid. Bij dit criterium dient het gebruik in volume en kosten zo laag mogelijk te zijn. Kwaliteit wordt bepaalt door de effectiviteit van het beheer en de exploitatie van het gebouw. Bij dit criterium wordt de voorziening mogelijk uitgebreid in de toekomst. In dit ontwerp moet worden aangegeven hoe men functie accommoderend gaat bouwen. Bij dit criterium wordt gelet op het ontwerp van de ruimten en haar gebruikers, in het sportcentrum. De functionaliteit moet bovendien in relatie staan met de vormgeving van de verschillende ruimten. Bij dit criterium beschrijft de inschrijver in een realistisch exploitatieplan de wijze waarop hij het sportcentrum beoogt te beheren en exploiteren. De inschrijver kan zich onderscheiden door de strategie zo op te stellen dat het sportcentrum meer bezoekers trekt, door middel van commerciële activiteiten.


Natte infra

Projectplanning

Gebiedsontwikkeling

Tijdsplanning

Gebouw

Onderscheidend ondernemerschap

Natte infra

Transparante vormgeving

Beschikbaarheid

Esthetica & Inpassing

Esthetische kwaliteit Gebouw Gebruikersidentiteit

Droge infra

Geluidsreductie & duurzaamheidsgarantie

Natte infra

Reduceren energieverbruik

Duurzaamheid

Bij dit criterium dient de inschrijver aan te tonen dat hij een kwalitatieve en haalbare projectplanning kan opstellen, waarin risico's worden beheerst zodat het werk binnen de gestelde termijn kan worden opgeleverd. Bij dit criterium bepaalt de inschrijver zelf de mijlpalen en de looptijd van dit project en geeft hierdoor de aanbesteder inzicht in het benodigde aantal werkdagen. Bij dit criterium beschrijft de inschrijver in een realistisch exploitatieplan de wijze waarop hij het sportcentrum beoogt te beheren en exploiteren. De inschrijver kan zich onderscheiden door de strategie zo op te stellen dat het sportcentrum meer bezoekers trekt, door middel van commerciĂŤle activiteiten. Bij dit criterium dient de inschrijver een ontwerp aan te leveren waardoor de technische installaties, van de gemalen, van buiten zichtbaar worden voor publiek. Bij dit criterium dient het gebouw uitnodigend en laagdrempelig ontworpen te zijn, omdat het algehele uitgangspunt sober is. Hierbij wel gelet op de doeltreffendheid van het gebouw. Bij dit criterium wordt gelet op het ontwerp van de ruimten en haar gebruikers, in het sportcentrum. De functionaliteit moet bovendien in relatie staan met de vormgeving van de verschillende ruimten. Bij dit criterium dient het gebouw uitnodigend en laagdrempelig ontworpen te zijn, omdat het algehele uitgangspunt sober is. Hierbij wel gelet op de doeltreffendheid van het gebouw. Bij dit criterium dient het ontwerp van de inschrijver een positieve invloed te hebben op het jaarlijkse energieverbruik van de gemalen. Daarbij ook andere duurzaamheidaspecten in acht nemend en hiervoor een verbetering aan te leveren.

Overzicht%20nieuwe%20EMVI-%20criteria  

http://www.crow.nl/Downloads/EMVI/Overzicht%20nieuwe%20EMVI-%20criteria.pdf