Page 1

MODEL

VISI keurmerkovereenkomst voor VISI-leveranciers

Door CROW in te vullen: VISI-registratienummer: VK……

Pagina 1 van 12


INHOUD

Verantwoording

3

VISI keurmerkovereenkomst voor VISI-leveranciers (MODEL)

4

Bijlagen behorend bij de VISI keurmerkovereenkomst: • Bijlage A; Omschrijving, naam en versie softwareproduct(en) (MODEL) • Bijlage B; VISI-keurmerk (MODEL)

11 12

MODEL VISI keurmerkovereenkomst voor VISI-leveranciers

Pagina 2 van 12


Verantwoording De VISI-standaard is een Open Standaard met als doel om gestructureerd, digitaal samenwerken en communiceren te ondersteunen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de VISI-website www.crow.nl/visi. Open Standaarden vereenvoudigen de communicatie tussen partijen doordat zij:  de digitale uitwisseling van informatie, oftewel de interoperabiliteit bevorderen;  de onafhankelijkheid van softwareleveranciers vergroten. Het programmabureau Nederland Open in Verbinding (NOiV) onder de vleugels van Stichting ICT Uitvoeringsorganisatie (ICTU) heeft het Beheer- en Ontwikkelmodel voor Open Standaarden (BOMOS) samengesteld. Open Standaarden die voor de publieke sector van toepassing zijn, komen op de ‘pas toe of leg uit’-lijst1 die door het College Standaardisatie wordt beheerd. Het is inmiddels regeringsbeleid dat overheden gebruik maken van de Open Standaarden op deze lijst. De VISI-systematiek is door het College Standaardisatie erkend als Open Standaard, en op deze lijst geplaatst. CROW treedt namens de sector op als beheerder van VISI (overeenkomstig het BOMOS-model). De sectorvertegenwoordiging in de VISI-Stuurgroep of diens opvolger voert namens de sector de regie over de Open Standaard. CROW faciliteert voor hen beheer- en adviesorganen en draagt zorg voor een transparante besluitvorming waar belangen door het collectief worden uitgeoefend, en niet door individuele stakeholders. CROW ontwikkelt geen software voor de VISI-standaard, maar laat dat over aan marktpartijen c.q. softwareleveranciers. De interoperabiliteit tussen verschillende VISI-software pakketten wordt geborgd door het VISI-keurmerk. Dit wordt door CROW gegeven aan software die voldoet aan de eisen en richtlijnen die vanuit de VISI-standaard zijn gesteld. Het VISI-keurmerk waarborgt dat het desbetreffende softwareproduct met positief resultaat is getest op de eigenschap VISIcompatibiliteit, en dus het predicaat “VISI-compatibele software” mag dragen. De keuring van de software wordt namens CROW door een onafhankelijk keuringinstituut uitgevoerd. Het VISIkeurmerk verwijst naar het versienummer van de VISI-standaard en naar het versienummer van de desbetreffende software. Procedures en richtlijnen aangaande het VISI-keurmerk worden gepubliceerd op de VISI-website www.crow.nl/visi. Zodra er een nieuwe versie van de VISIstandaard wordt gepubliceerd, zal CROW de VISI-leverancier hiervan schriftelijk of door middel van de VISI-website op de hoogte stellen. De software dient dan opnieuw te worden voorzien van een VISI-keurmerk gebaseerd op de laatst actuele versie van de VISI-standaard. Het is de verantwoordelijkheid van de softwareleverancier dat hij een actueel VISI-keurmerk krijgt. Daarbij hoort dan ook een VISI Certificaat, waarmee de VISI-leverancier zijn klanten kan aantonen dat het desbetreffende softwareproduct inderdaad VISI compatibel is. Het is de verantwoordelijkheid van de VISI-gebruiker dat zij/hij gebruik maakt van VISIcompatibele software met een VISI-keurmerk voorzien van het laatste actuele versienummer.

1

https://lijsten.forumstandaardisatie.nl

MODEL VISI keurmerkovereenkomst voor VISI-leveranciers

Pagina 3 van 12


VISI KEURMERKOVEREENKOMST De partijen 1. Stichting CROW, kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 41150929, gevestigd en kantoorhoudende, aan de Galvanistraat 1, 6716 AE Ede, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer dr. ir. I.W. Koster, hierna te noemen: CROW; en 2. ………… <formele, volledige naam van de organisatie, in te vullen door CROW> gevestigd en kantoorhoudende aan de ……… <adres, in te vullen door CROW> in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw ………… <achternaam met voorletters en titulatuur, in te vullen door CROW>, hierna te noemen: VISI-leverancier;

definities in aanmerking nemend dat in deze Overeenkomst opgenomen begrippen tussen partijen de volgende betekenis zullen hebben; “Overeenkomst”: de onderhavige VISI keurmerkovereenkomst, inclusief eventueel daaraan gehechte bijlage(n); “VISI-leverancier”: een leverancier van VISI-compatibele software; “Donateur”: VISI-gebruiker, VISI-adviseur, of VISI-leverancier die financieel bijdraagt aan Beheer en Actualisering van de VISI-standaard; “Beheer en Actualisering”: het in stand houden van de VISI-standaard, inclusief alle van belang zijnde wijzigingen en/of actualisering en/of aanvullingen; “VISI-standaard”: de Open Standaard die het geheel omvat van de VISI-systematiek en de gepubliceerde eisen en richtlijnen, zoals verzameld in de Leidraad VISI-systematiek; “VISI-systematiek”: de specificatie van de taal die wordt gebruikt om VISI-raamwerken te beschrijven en VISI-berichten te maken; de VISI-systematiek bestaat uit twee delen: Deel 1 is voor VISI-raamwerken, en Deel 2 is voor VISI-berichten; “Leidraad VISI-systematiek”: het document met de VISI-systematiek en bijbehorende bijlagen met eisen en richtlijnen; “VISI-gebruiker”: een organisatie die communicatieprocessen structureert met behulp van de VISI-standaard; een VISI-gebruiker verbindt zich als Donateur aan het VISI-programma en eventueel daarnaast als Participant aan het gebruikersplatform;

MODEL VISI keurmerkovereenkomst voor VISI-leveranciers

Pagina 4 van 12


“Participant”: VISI-gebruiker die naast haar donateurschap betrokken is bij het gebruikersplatform voor het ontwikkelen van toepassingsgerichte producten en diensten op het gebied van digitale communicatie en informatie-uitwisseling in de bouw; “VISI-adviseur”: een organisatie die VISI-gebruiker(s) adviseert bij het toepassen van de VISIstandaard; “VISI-communicatie”: het op digitale wijze uitwisselen van informatie volgens de VISI-standaard; “VISI-website”: www.crow.nl/visi; “VISI-raamwerk”: het geheel van beschrijvingen van rollen, transacties, berichten en gegevens, vastgelegd overeenkomstig de VISI-systematiek, welke de afspraken en/of communicatie omvatten die in een (project)organisatie gebruikt kunnen en mogen worden; “VISI-compatibele software”: de software van een VISI-leverancier welke voldoet aan de laatste versie van de VISI-standaard, zoals door CROW gepubliceerd in de Leidraad VISI-systematiek, en welke door CROW is voorzien van het VISI-keurmerk; “VISI-keurmerk”: het door CROW aan de VISI-compatibele software toegekende keurmerk, zoals weergegeven in bijlage B, inclusief het daarbij behorende (unieke) registratienummer; het VISIkeurmerk borgt dat het desbetreffende softwareproduct met positief resultaat is getest op de eigenschap VISI-compatibiliteit;

in aanmerking nemend dat 

de VISI-standaard door het College Standaardisatie wordt aangemerkt als een Open Standaard;de VISI-Stuurgroep of diens opvolger de regie voert over de VISI-standaard;CROW namens de Nederlandse bouwsector de beheerder is van de VISI-standaard;CROW eigenaar is van het VISI-keurmerk;VISI-leverancier het voornemen heeft om nader te benoemen software als VISI-compatibele software op de markt te brengen;CROW het voornemen heeft om het VISI-keurmerk aan nader te noemen software toe te kennen;partijen hun afspraken dienaangaande nader in deze Overeenkomst wensen vast te leggen;

verklaren het navolgende te zijn overeengekomen

MODEL VISI keurmerkovereenkomst voor VISI-leveranciers

Pagina 5 van 12


Artikel 1

VISI-keurmerk

1.1

CROW verleent hierbij voor de duur van deze overeenkomst aan VISI-leverancier, die hierbij aanvaardt, het niet-exclusieve en niet-overdraagbare VISI-keurmerk op de VISIcompatible software van VISI-leverancier zoals genoemd in bijlage A.

1.2

Met het onder 1.1 genoemde VISI-keurmerk verleent CROW aan de VISI-leverancier het recht om het VISI-keurmerk te gebruiken.

1.3

Uitsluitend in het kader van deze Overeenkomst is VISI-leverancier gerechtigd het VISIkeurmerk te gebruiken voor zover VISI-leverancier zulks aan CROW verzoekt.

1.4

De bij deze Overeenkomst behorende bijlage A kan in onderling overleg tussen VISIleverancier en CROW worden herzien, hetgeen schriftelijk wordt vastgelegd.

1.5

Indien VISI-leverancier gebruik maakt van het recht om het VISI-keurmerk te gebruiken, zal VISI-leverancier het VISI-keurmerk overnemen in het oorspronkelijke formaat, zoals aangeleverd door CROW.

1.6

VISI-leverancier zal aan het gebruik van het VISI-keurmerk in digitale media de hyperlink zoals genoemd in bijlage B, koppelen naar de uitleg over het keurmerk op de VISIwebsite.

Artikel 2

Ter beschikkingstelling en beheer van de VISI-standaard

2.1

CROW zal de VISI-standaard aan VISI-leverancier ter beschikking stellen op de VISIwebsite met de daaraan gekoppelde downloadmogelijkheden.

2.2

Alle van belang zijnde wijzigingen en/of doorontwikkelingen en/of aanvullingen op de VISI-standaard, zullen kenbaar worden gemaakt op de VISI-website.

2.3

VISI-leverancier heeft het recht om deel te nemen aan de door CROW te geven instructies en cursussen, welke betrekking hebben op de VISI-standaard. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening van VISI-leverancier.

2.4

De VISI Technische Commissie doet aanbevelingen aan CROW over aanvullingen, wijzigingen en tijdstermijnen inzake de VISI-standaard. CROW neemt die aanbevelingen over tenzij CROW zwaarwegende gronden heeft dit niet te doen. In het laatste geval stelt CROW de Technische Commissie hiervan schriftelijk op de hoogte. In het eerste geval stelt CROW de aanbevelingen van de Technische Commissie vast.

Artikel 3 3.1

Gebruik VISI-keurmerk CROW is gerechtigd om op grond van beleid en/of de eventuele doorvoering van aanbevelingen van de VISI Technische Commissie, de voorwaarden vast te stellen waaraan de door VISI-leverancier te ontwikkelen VISI-compatibele software dient te

MODEL VISI keurmerkovereenkomst voor VISI-leveranciers

Pagina 6 van 12


voldoen teneinde in aanmerking te komen voor het door haar te verstrekken VISIkeurmerk. 3.2

Partijen stellen vast dat op het moment van ondertekening van deze Overeenkomst: a. de software van VISI-leverancier voldoet aan alle technische en overige voorwaarden zoals gesteld door CROW; b. VISI-leverancier aan alle voorwaarden voldoet om het VISI-keurmerk te mogen gebruiken; c. VISI-leverancier aan alle voorwaarden voldoet om aanspraak te kunnen maken op verlening van het VISI-keurmerk.

3.3

CROW zal VISI-leverancier ter zake van alle benodigde informatie voorzien, zodat VISIleverancier in de gelegenheid wordt gesteld om VISI-compatibele software te ontwikkelen welke aan deze eisen voldoet.

3.4

CROW is gerechtigd om te controleren of de VISI-compatibele software van VISIleverancier nog aan de door haar te stellen eisen voldoet. VISI-leverancier zal terzake van deze controle haar volledige medewerking verlenen aan CROW of door CROW in dat kader in te schakelen derden. Indien daarbij zou blijken dat het noodzakelijk is om (delen van) de software opnieuw door het onafhankelijk keuringsinstituut te laten testen, zijn de kosten daarvan voor VISI-leverancier.

3.5

Wijziging en/of aanvulling van eisen en richtlijnen zullen steeds tijdig schriftelijk door CROW worden gemeld, gedocumenteerd en gepubliceerd, waarbij CROW volledig inzicht zal verschaffen in de technische aspecten en de beweegredenen van zodanige aanvulling en/of wijziging. Zodanige wijzigingen en/of aanvullingen zullen gelijkelijk van toepassing zijn jegens alle partijen die een Overeenkomst als onderhavige met CROW hebben gesloten.

3.6

CROW zal niet vaker dan ĂŠĂŠnmaal per kalenderjaar wijzigingen en/of aanvullingen in de eisen en richtlijnen doorvoeren, tenzij op grond van gewichtige omstandigheden een additionele wijziging en/of aanvulling noodzakelijk is.

Artikel 4

Verplichtingen VISI-leverancier

4.1

Tenzij op grond van artikel 2 lid 4 anders tussen partijen is overeengekomen, is VISIleverancier verplicht om de aanvullingen, wijzigingen etc. zoals hiervoor onder artikel 2 lid 2 genoemd, uiterlijk binnen een periode van zes maanden nadat de wijzigingen en/of aanvullingen aan VISI-leverancier zijn kenbaar gemaakt in de VISI-compatibele software door te voeren. Indien VISI-leverancier niet aan de gestelde termijnen voldoet, is CROW gerechtigd deze Overeenkomst op te zeggen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.

4.2

VISI-leverancier zal CROW volledig van de ontwikkelingen ter zake de door haar te onderhouden VISI-compatibele software op de hoogte stellen, een en ander voor zover redelijkerwijs van belang voor CROW in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst.

MODEL VISI keurmerkovereenkomst voor VISI-leveranciers

Pagina 7 van 12


4.3

VISI-leverancier zal alle redelijkerwijs van belang zijnde medewerking verlenen met betrekking tot de goedkeuring door een onafhankelijk keuringsinstituut, teneinde CROW te laten toetsen of de software aan de gestelde eisen en richtlijnen voldoet.

4.4

VISI-leverancier zal haar afnemers tijdig voorafgaand aan de levering van VISIcompatibele software informeren over de vrijwillige bijdrage voor Beheer en Actualisering van de VISI-standaard.

4.5

CROW zal de door haar uit hoofde van dit artikel van VISI-leverancier verkregen gegevens strikt vertrouwelijk en uitsluitend voor het doel zoals in deze Overeenkomst genoemd, behandelen.

Artikel 5

Duur van de Overeenkomst

5.1

Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van drie jaar, waarbij de periode ingaande op de datum van ondertekening van de Overeenkomst tot en met 31 december van datzelfde jaar wordt gerekend als een jaar.

5.2

Na drie jaar wordt deze Overeenkomst stilzwijgend verlengd met telkens een periode van een jaar.

5.3

Deze Overeenkomst kan door VISI-leverancier uitsluitend worden opgezegd cq. beëindigd door middel van een aangetekende brief, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voorafgaand aan het einde van de periode waarvoor de Overeenkomst is aangegaan.

5.4

De Overeenkomst kan door CROW uitsluitend worden opgezegd c.q. beëindigd door middel van een aangetekende brief, indien sprake is van één der opzeggingsgronden zoals genoemd in artikel 6. CROW kan de Overeenkomst alsdan opzeggen c.q. beëindigen zonder inachtneming van een opzegtermijn.

5.5

Op het moment dat de Overeenkomst tussen partijen eindigt, is het VISI-leverancier verboden om, op welke wijze dan ook, nog langer het VISI-keurmerk, in welke zin dan ook, te gebruiken of te claimen VISI-compatible software te hebben c.q. deze aan te bieden.

Artikel 6 6.1

Tussentijdse beëindiging Aansluitend op van hetgeen in artikel 5 is bepaald, kan deze Overeenkomst door CROW tussentijds worden beëindigd indien: a.

VISI-leverancier na schriftelijke ingebrekestelling niet voldoet aan haar (financiële) verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst waarbij VISIleverancier een redelijke termijn, tenminste dertig dagen bedragend, is vergund om alsnog haar verplichtingen na te komen en VISI-leverancier ook gedurende deze termijn haar verplichtingen niet is nagekomen;

MODEL VISI keurmerkovereenkomst voor VISI-leveranciers

Pagina 8 van 12


6.2

b.

VISI-leverancier na schriftelijke ingebrekestelling in gebreke blijft de door haar ontwikkelde VISI-compatibele software, door te ontwikkelen of daarvan updates te ontwikkelen, overeenkomstig de wijzigingen en/of doorontwikkelingen zoals die binnen de VISI-standaard zijn doorgevoerd en op de VISI-website kenbaar zijn gemaakt;

c.

VISI-leverancier in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of surseance van betaling is verleend, of anderszins het vrije beheer en de beschikking over haar vermogen verliest;

d.

CROW niet langer de beheerder is van de VISI-standaard.

Indien de Overeenkomst wordt opgezegd c.q. beĂŤindigd op een der gronden als genoemd in artikel 6 lid 1 dan heeft zulks tot gevolg dat VISI-leverancier niet langer gerechtigd is het VISI-keurmerk te gebruiken. Opzegging c.q. beĂŤindiging van deze Overeenkomst laat onverlet het recht van VISI-leverancier om software te blijven ontwikkelen en/of te exploiteren op basis van de Open Standaard. Evenwel is VISI-leverancier alsdan niet langer gerechtigd het VISI-keurmerk te gebruiken of te claimen VISI-compatible software te hebben.

Artikel 7

Wijziging Overeenkomst

7.1

Tenzij anders in deze Overeenkomst is bepaald, kan deze Overeenkomst uitsluitend worden gewijzigd indien partijen schriftelijk met deze wijzigingen instemmen.

7.2

CROW zal, indien zij wijzigingen wenst door te voeren, deze gelijkelijk opleggen aan alle VISI-leveranciers, zodanig dat alle VISI-leveranciers onder gelijke voorwaarden het VISI-keurmerk mogen gebruiken.

Artikel 8 8.1

Artikel 9 9.1

Conversie Indien een bepaling van deze Overeenkomst (wegens strijd met een wettelijk voorschrift) ongeldig is, zullen de overige bepalingen hun volle werking behouden. In dat geval zullen partijen de ongeldige bepaling vervangen door een geldige bepaling, overeenkomstig het doel en de strekking van deze Overeenkomst en wel zodanig dat de nieuwe bepaling zo weinig mogelijk verschilt van de ongeldige bepaling.

Aansprakelijkheid CROW is jegens VISI-leverancier en derden nimmer aansprakelijk voor enige schade, van welke aard en omvang dan ook, welke VISI-leverancier, of een derde meent te lijden, behoudens in het geval de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van CROW.

MODEL VISI keurmerkovereenkomst voor VISI-leveranciers

Pagina 9 van 12


Artikel 10 Toepasselijk recht/geschillen 10.1

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.2

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst zullen exclusief worden voorgelegd aan de Rechtbank te Arnhem.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Ede, …………<datum>………......,

dr. ir. I.W. Koster CROW

Bijlagen: Bijlage A Bijlage B

………………………………………… VISI-leverancier

Omschrijving, naam en versie softwareproduct. VISI-keurmerk.

MODEL VISI keurmerkovereenkomst voor VISI-leveranciers

Pagina 10 van 12


Bijlage A behorende bij de VISI keurmerkovereenkomst tussen de Stichting CROW, kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 41150929, gevestigd en kantoorhoudende, aan de Galvanistraat 1, 6716 AE Ede, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer dr. ir. I.W. Koster, hierna te noemen: CROW; en ………… <formele, volledige naam van de organisatie, in te vullen door CROW> gevestigd en kantoorhoudende aan de ……… <adres, in te vullen door CROW> in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw ………… <achternaam met voorletters en titulatuur, in te vullen door CROW>, hierna te noemen: VISI-leverancier. Na keuring door een onafhankelijk keuringsinstituut, verricht volgens de procedure gepubliceerd op www.crow.nl/visi, is CROW gebleken dat het product < productnaam, versienummer> voldoet aan de eisen en richtlijnen die vanuit de VISI-standaard zijn gesteld, zoals gepubliceerd op www.crow.nl/visi. CROW verleent aan VISI-leverancier op het bovengenoemde product het VISI-keurmerk ‘VISIcompatible software’ voor de VISI-standaard, versie 1.3. Eerder is aan VISI-leverancier door CROW het VISI-keurmerk verleend aan de volgende software producten: Productnaam, versienummer <in te vullen indien relevant>

1)

Versie 1)

Datum verlening

Versie van de VISI-systematiek

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Ede, …………<datum>…………

dr. ir. I.W. Koster CROW

………………………………………… VISI-leverancier

Door CROW in te vullen: VISI-registratienummer: VK……

MODEL VISI keurmerkovereenkomst voor VISI-leveranciers

Pagina 11 van 12


BIJLAGE B behorende bij de VISI keurmerkovereenkomst

1

Het VISI-keurmerk, als bedoeld in de Overeenkomst:

2

De te gebruiken hyperlink, als bedoeld in de Overeenkomst, artikel 1, lid 6:

http://www.crow.nl/nl/Online_Kennis_en_tools/VISI/VISI-Systematiek/VISI-Keurmerk-enCertificaat.html

MODEL VISI keurmerkovereenkomst voor VISI-leveranciers

Pagina 12 van 12

MODEL%20VISI%20Keurmerkovereenkomst%20COMPLEET  

http://www.crow.nl/Downloads/VISI/MODEL%20VISI%20Keurmerkovereenkomst%20COMPLEET.pdf

MODEL%20VISI%20Keurmerkovereenkomst%20COMPLEET  

http://www.crow.nl/Downloads/VISI/MODEL%20VISI%20Keurmerkovereenkomst%20COMPLEET.pdf