Page 1

Risicobeheersing gebiedsontwikkeling tegen achtergrond van samenspel in keten raad – college – ambtenaren

Martin Jonker

1


Zaanstad in cijfers Omschrijving

Omvang

Oppervlakte

8.304 ha.

Inwoners

145.000

Bedrijven

7.674

Arbeidsplaatsen

48.747

Aantal woningen

65.000

Begroting

â‚Ź 475 mln.


Inverdan: nieuw stadshart

•Over spoorlijnen die stedelijk gebied doorsnijden komt een traverse •Nieuwe winkelcentrum, voorzieningen, kantoren, gemengd wonen •Inverdan: gebied ± 100 hectare rondom station Zaandam •nieuw stadshart voor Zaanstad, rondom centrale publieksfuncties als nieuwe stadhuis en bibliotheek.


Inverdan: nieuw stadshart

•Kantoorruimte: 70.000m2; 2.700 woningen; •Voorzieningen: waaronder bioscoop; •Maatschappelijke voorzieningen 27.000m2 •Investeringen € 700 mln. in 10 jaar, marktpartijen en gemeente •Gemeente €185 mln.; €120 mln. grondexploitatie, €65 mln. alg. middelen


Effect economische crisis op RM Ontwikkeling risico's & buffer Inverdan 2005-2010 10.000 5.000 0 jan-05 -5.000 -10.000

jul-05 jan-06

jul-06

jan-07

jul-07 jan-08

jul-08 jan-09

jul-09 jan-10

kans risico voorziening risicobuffer

-15.000 -20.000 -25.000

• RM m.b.v. risicosimulatie sinds 2007/2008 • Crisis 2009: Aantal risico’s opgetreden  voorziening gevormd  desondanks daalt omvang risico’s nauwelijks


Risicoparagraaf • Paragraaf bevat: - Risico top 20 o.b.v. simulatie (waaronder 8 uit de grootste gemeentelijke grondexploitatie Inverdan). - Invloed top 20 op totaal benodigde weerstandscapaciteit 75%. - Overzicht afgevallen risico’s top 20, incl. toelichting. - Match benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit. Ratio Zaanstad rekening 2009: 1,6 (ruim voldoende)

6


Risicoparagraaf Integraal overzicht risico’s (ca. 80). Wordt gepresenteerd aan raad door wethouder Financiën in een besloten bijeenkomst. Stelselwijziging Grondzaken: gesloten systeem. Risico’s gebiedsontwikkeling voor minimaal 75% afgedekt door Algemene Reserve Grondzaken.

7


Berekening weerstandscapaciteit 2009 (aanname: risico's zullen niet tegelijk en in maximale omvang optreden) •

Daarom risicosimulatie o.b.v. ingevoerde risico’s (78 risico’s met totaal verwacht financieel gevolg van ca. € 50 mln.) • Uitkomst v/d simulatie (bij 90% zekerheid) = benodigde weerstandscapaciteit : € 14,1 mln. • Beschikbare weerstandscapaciteit = algemene reserves + budget ‘onvoorzien’ = € 22,1 mln. • Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit / Benodigde weerstandscapaciteit = € 22,1 / € 14,1 = 1,6 5. Predikaat o.b.v. normtabel Universiteit Twente: ‘ruim voldoende’


Ontwikkelingen: 1. Wat is er gebeurd in 2009? • •

Scope RM tot 2009: vooral financiële risico’s. In 2009 wens om RM te verbreden: ‘Een risico is (de kans op) een gebeurtenis, die de organisatie belemmert in het behalen van haar doelstellingen’. In Begroting 2010 de 3 W-vragen (BBV) uitgebreid met 2 extra vragen per programma: 1. Wat zijn de belangrijkste risico’s die het behalen van de prestatiedoelstellingen belemmeren? 2. Welke beheersingsmaatregelen zijn of worden genomen om het effect van de risico’s te reduceren?

• •

9

Let wel: slechts risico’s gekoppeld aan prestatiedoelstellingen zijn beïnvloedbaar. Beheersing procesrisico’s opgepakt vanuit team AO/IC


Ontwikkelingen: 2. Waar willen we naar toe? Risicobeheersing Het gaat bij beheersen/managen van risico’s in Zaanstad steeds meer om: • vooraf onderkennen van risico’s binnen de gemeente (identificatie en bewustzijn) • maken van onderbouwde keuzes: risico’s zelf dragen of afwentelen • nemen en naleven van maatregelen in bedrijfsvoering om risico’s te minimaliseren en kansen te maximaliseren, rekening houdend met kosten daarvan (beheersen/managen). M.a.w.: Risicomanagment in de genen van de lijn-verantwoordelijke en opschuiven naar de voorkant van het proces.

10


Ontwikkelingen Inverdan:

Inverdan niet 2015 maar 2020 afgerond werkt negatief door Bekende risico’s • Rente op de grondexploitatie • Plan- en begeleidingskosten • Te maken kosten vertragen • Vertraging opbrengsten Onbekende risico’s? Risicosimulatie a.d.h.v. mate

11

1) van complexiteit uit te geven grond 2) fase van uitvoering


Ontwikkelingen Inverdan: spelelementen risicobeheersing

• • • • •

12

Buffer in investeringsfonds verhogen Beheersmaatregelen risico’s Planoptimalisatie AR Grondzaken op ondergrens van 75% AR concern zit begroting 2010 op 1,5 = ruim voldoende

Martin%20Jonker  

http://www.crow.nl/Downloads/Congressen/Congres%20Risicomanagement%202010/Martin%20Jonker.pdf

Martin%20Jonker  

http://www.crow.nl/Downloads/Congressen/Congres%20Risicomanagement%202010/Martin%20Jonker.pdf