Page 1

Kostenbesparing door Systems Engineering bij project Sluiskiltunnel “Lessons learned�

Leo van Ruijven, Manager Techniek Ontwikkeling, Croon


Tolplein

Westerscheldetunnel

Sluiskilbrug en sluiskiltunnel 2


Agenda: • Faalkosten en succescriteria projecten (algemeen en bij project sluiskiltunnel)

• Projectfasering • Integraalontwerp met ondersteuning SE tool • Regeling ontwerpproces


Oorzaken faalkosten Sprake van gebrekkige (gegevens)uitwisseling en communicatie

21%

Tijdens ontwerpfase onvoldoende aandacht voor uitvoerbaarheid

20% 10%

Leveren kwaliteit aan eindgebruiker staat niet centraal

9%

PvE is onvoldoende kwaliteit: tijdens bouwproces veel aanpassingen

6%

Ervaringen onvoldoende gebruikt bij volgende projecten Aanbest. model niet gericht op integrale aanpak van proces/project

5%

Afspraken worden niet nagekomen

5%

Informatiestromen slecht op gang, lopen achter bij planning

4%

Onvol. afstemming tussen bouwkunde & installatietechniek

4%

Vergunningen zijn niet op tijd

4%

Contracten onduidelijk en onvolledig

2%

Logistiek tijdens uitvoering gebrekkig

1%

Totale faalkosten: ~10-15 % van de investeringskosten Alle punten worden geadresseerd door een of meer ISO 15288 processen

3%

Anders, namelijk

7%

Weet niet/geen mening

Š2007 USP MARKETING CONSULTANCY BV

Top 4 levert al 60% van totale faalkosten

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%


Succes criteria projecten (The Chaos Report; Treasury Board of Canada Secretariat)

In volgorde van positieve impact op het succes van projecten

Top 4 levert al 61% van totaal score !

Let op: Geldt voor zowel ON als OG !

Punt 1 t/m 9 worden geadresseerd door een of meer ISO 15288 processen


Beperking faalkosten Sluiskiltunnelproject door: 1. gebruik methodes: betere gegevensuitwisseling en communicatie. -> weinig re-work. 2. meer aandacht in het ontwerp voor uitvoerbaarheid installaties. -> sneller en goedkoper installeren. 3. vroegtijdig betrekken stakeholders -> geringe impact wijzingen in het ontwerp . 4. actief en centraal eisen- en verificatiemanagement . -> duidelijkheid voor ontwerpers/engineers. 5. Per saldo alle benodigde competenties aanwezig. -> de juiste dingen op het juiste moment. 1, 2, 3 en 4: zie overzicht USP Marketing Consultancy 3, 4 en 5 : zie The Chaos Report ; Treasury Board of Canada Secretariat


Succesfactoren project Sluiskiltunnel (1)

Projectfasering / planning – Installaties gelijkwaardige partner in consortium met tijdige afspraken over fasering en aanpak. – In vroeg stadium gestart met overleg bevoegd gezag en hulpdiensten (tunnelveiligheid) en deze betrokken in het ontwerp (o.m. prototyping) – Gefaseerde aanvraag bouwvergunning (scheiding civiele werk en tunnelveiligheid)


Contract

Projectfasering Baseline

(configuratiebeheer)

raakvlakafstemming

(raakvlakbeheer)

Multidisciplinaire afstemming

Context VTTI - Civiel

VTTI integraal

Civiel, wegen & bouw VO

Context subsysteem

DO

Ontwerp op hoofdonderdelen niveau

Ontwerp op product niveau

UO

‌.

Werkvoorbereiding

Uitvoeringsgereed) Werk

voorbereiding Uitvoering

VTTI

Uitvoering


Effect tijdige start ontwerp installaties Manuren installaties

Traditioneel gunning Manuren installaties

Tijd

Geplande opening

Sluiskiltunnel

gunning

Bouwplan

Prototyping B&B

Tijd

Geplande opening


Succesfactoren project Sluiskiltunnel (2) Integraal ontwerp ondersteund door integrale SE tool – Configuratiemanagement op basis integrale informatie modellen: • • • • • • • •

Procesmodel gekoppeld aan scenario-analyse en systeemelementen in SBS SBS (inkl. Eisen) WBS Verificatiedossier Raakvlakkendossier Risicodossier Afwijkingendossier ……….


Universeel Ontwerpmodel (ISO 15926-11)

Is afgeleid van

Doelstelling Wordt gerealiseerd door

Is afgeleid van

Is afgeleid van

Stakeholder-eis

Systeem-eis

Proces)

Procesontwerp (OCD)

Is afgeleid van specificeert

Bestaat uit

Draagt bij aan

Bestaat uit

Procesfunctie

vereist

Draagt bij aan

Heeft interactie met

Levert

Systeem(element)

Technische Functie

Wordt uitgevoerd door

Heeft aspect

Is bewijsvoering voor

kenmerk

activiteit

Fysiek subsysteem of installatie

Rol

Operationeel subsysteem of installatie

Scenariostap

Bestaat uit

scenario


Stakeholderoverleg VRC

Scenario analyse

Contract Landelijke Tunnel Standaard

beperken gevolgen brandbelasting

Procesontwerp

beschikbaarstellen blusmiddelen aan hulpdiensten waarborgen bluswatervoorraad

verkeersproces veiligheidsproces instandhoudingsproces

Processen & procesfuncties

waarborgen beschikbaarheid blusmiddelen voor weggebruikers


Uitwerking systeemelementen: Civiel versus installaties

Levert technische functie welke bijdraagt aan een procesfunctie

Functionele en technische eisen, uitgangspunten, maatregelen, afspraken, etc.

Verificatie / testplan

Functioneel Object

FO Systeem (element)

TO

Ontwerp & Trade-off Technische Oplossing

Ontwerprincipe c.q. technologie, fabrikaat/type (prestatie, kenmerken, faalmodi)

komt voor op meerdere abstractieniveaus: van systeem niveau tot op apparaat niveau


Uitwerking systeemelementen: Civiel versus installaties

Levert technische functie welke bijdraagt aan een procesfunctie

Functionele en technische eisen, uitgangspunten, maatregelen, afspraken, etc.

Verificatie / testplan

Functioneel Object

FO Ontwerp & Trade-off

TO

Technische Oplossing

Ontwerprincipe c.q. technologie, fabrikaat/type (prestatie, kenmerken, faalmodi)

komt voor op meerdere abstractieniveaus: van systeem niveau tot op apparaat niveau


verificatiedossier

WBS Risicodossier

Raakvlakdossier

Afwijkingendossier

SBS


Succesfactoren project Sluiskiltunnel (3)

Inrichting en regeling ontwerpproces • Kleine, lerende projectorganisatie met onderkenning SE rollen en competenties • Onderkennning en toewijzing rol raakvlakmanager, risicomanager, verificatiemanager, eisenmanager, ontwerpmanager • Centrale administratie SE-tool (input – ouput)


Ontwerpspiraal:

Visualiseert iteratief ontwerpproces

Doel

(alternatief voor het V-model)

VO

DO

Uitvoerings ontwerp


Activiteiten binnen de ontwerpspiraal Procesontwerp / scenarioanalyse Tunnelveiligheid

Doel VO Trade off

Bedieningsfilosofie

DO

Life cycle kosten

Externe raakvlakbeheersing (omgevingsmanagement RAMS / FMECA / HAZOP

Uitvoerings ontwerp Instandhouding

Validatie (prototyping, mock-up)

Constructieve ontwerp Risico management

Installatie ontwerp Software ontwerp Verificatie Interne raakvlakbeheersing (integraliteit)


Activiteiten en rollen binnen de ontwerpspiraal Procesontwerp / scenarioanalyse Tunnelveiligheid

Doel VO Trade off

Bedieningsfilosofie

DO Life cycle kosten

Externe raakvlakbeheersing (omgevingsmanagement

RAMS / FMECA / HAZOP

Uitvoerings ontwerp Instandhouding

Validatie (prototyping, mock-up)

Constructieve ontwerp Risico management

Installatie ontwerp Software ontwerp Verificatie Interne raakvlakbeheersing (integraliteit)


Communicatie binnen de ontwerpspiraal (1) Procesontwerp / scenarioanalyse Tunnelveiligheid Trade off Bedieningsfilosofie

Life cycle kosten

Externe raakvlakbeheersing (omgevingsmanagement

RAMS / FMECA / HAZOP Instandhouding

Validatie (prototyping, mock-up)

Constructieve ontwerp Risico management

Installatie ontwerp Software ontwerp Verificatie Interne raakvlakbeheersing (integraliteit)


Communicatie binnen de ontwerpspiraal (2) Procesontwerp / scenarioanalyse Tunnelveiligheid Trade off Bedieningsfilosofie

Life cycle kosten

Externe raakvlakbeheersing (omgevingsmanagement

RAMS / FMECA / HAZOP Instandhouding

Validatie (prototyping, mock-up)

Constructieve ontwerp Risico management

Installatie ontwerp Software ontwerp Verificatie Interne raakvlakbeheersing (integraliteit)


Communicatie binnen de ontwerpspiraal (2) Procesontwerp / scenarioanalyse Tunnelveiligheid Trade off Bedieningsfilosofie

Externe raakvlakbeheersing (omgevingsmanagement

Communicatie intensiteit

Life cycle kosten

RAMS / FMECA / HAZOP Instandhouding

Validatie (prototyping, mock-up)

Constructieve ontwerp

Rol-onduidelijkheid Risico management

Installatie ontwerp Software ontwerp Verificatie Interne raakvlakbeheersing (integraliteit)


Regeling ontwerpproces van doel naar resultaat verstoringen

Resultaat

Technisch- en projectmanagement doel

regeling

sturing

proces

feedback verschillende competentieprofielen

Maximale onzekerheid,

Minimale onzekerheid,

Abstract

Concreet

Tijd VO

DO

UO


Regelkring iteratief ontwerpproces Resultaat

doel

Organisatorische verstoring

Taalkundige verstoring Procedures

Procedures

Technische verstoring Procedures

Hoe, met wat? +/-

Probleem definiĂŤren

+/-

Organiseren

Wat? Competenties

+/-

Realiseren oplossing

Hoe, wanneer, wie? Competenties

verifiĂŤren

Competenties

Voldoet oplossing aan specificatie?

Valideren Voldoet oplossing aan beoogd gebruik ?

+/-


Wat kan beter ? (en kan leiden tot verdere kostenverlaging) • Contractvorm waarin ook levensduurkosten-optimalisaties in het ontwerp geregeld zijn (win-win voor OG-ON). • Multidisciplinair integraal ontwerp (optimalisaties Installaties-Civiel). • Rolzuiverheid in relatie tot competentieprofielen (effectiever functioneren en communiceren)

• Gebruik SE modellen in combinatie gww concepten bibliotheek (voorkomen spraakverwarring, sneller consensus SBS/WBS: Leidraad SE V3.0 en objectenbibliotheek gww)


Vragen?

Kostenbesparing_door_SE_bij_project_Sluiskiltunnel%5B1%5D  

http://www.crow.nl/Downloads/specificeren_system/Kostenbesparing_door_SE_bij_project_Sluiskiltunnel%5B1%5D.pdf

Kostenbesparing_door_SE_bij_project_Sluiskiltunnel%5B1%5D  

http://www.crow.nl/Downloads/specificeren_system/Kostenbesparing_door_SE_bij_project_Sluiskiltunnel%5B1%5D.pdf