Page 1

Notulen onderwerp: datum: aanwezig:

afwezig:

Vergadering VISI Kerngroepen Bouw 11 mei 2012 Martin Schilperoord (MS – GWRI), Frits Erdmann ( FE – ABT), Ron Brouwer (RB – Movares), Bart van der Krabben (BvdK – Heijmans), Pieter-Jan van der Eijk (PJE - PGLD), Jos Hamilton (JH – Pluswaarde), Erik van ’t Hof (EH – DVD), Joost Visser (JV – Gem. Groningen), Radboud Baayen (RB – Stabu), Jan-Pieter Eelants (JPE - CROW). Peter Zwakhals (PZ - UNETO-VNI), Peter Nuiten (PN – Rendon)2, Jan Boeve (JB - ProRail), Bart van der Krabbe (BvdK - Heijmans). 1

Zonder kennisgeving

2 verslag d.d.: voorzitter: secretaris: distributie: document:

Zie mededelingen

22 mei 2012 Martin Schilperoord Jan-Pieter Eelants Aan- en afwezigen, Ronald Zandbergen (vz CGG), Paul Jansen (vz TC), Robert Stuurman (CROW) KG 1209-01 A = actie/afspraak B = beslissing C = conclusie

1.

Opening, mededelingen en vaststellen agenda Mededelingen Peter Nuiten van Rendon heeft zich afgemeld als lid van de Kerngroep B&U. Hij wil wel op de hoogte blijven van de ontwikkelingen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Notulen en acties vorige vergadering Geen opmerkingen. A 001 Het overleg over management commitment moet nog plaatsvinden, het is niet gelukt in tussentijd een afspraak te maken. Overige taken afgerond. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

3.

Inhoudelijke rapportage Q1 2012 MS meldt dat GWRI VISI nu ook gaat gebruiken bij alle vastgoed projecten. Deze kunnen goed als voorbeeld dienen voor de B&U. In de tabel op pagina 2 staat rechts in de kop ‘Prognose in Q3’. ‘In Q3’ moet komen te vervallen. Verder geen inhoudelijke vragen of opmerkingen.

4.

Financiële rapportage Q1 2012 Geen inhoudelijke vragen of opmerkingen. 

• © CROW 2012 • Afdrukdatum:

31-5-2012 15:08 KG 1209-01 Verslag vergadering 120511 DEF.doc

Pagina 1 van 3


5.

Communicatie BIR vaststelling financieringsmodel JPE geeft een korte toelichting over de correspondentie tussen de BIR(-leden) en CROW. Waarbij hij aangeeft dat een wijziging van de staffels die in de Kerngroepen eerder zijn overeengekomen ook door Kerngroepen en /of Stuurgroep dient plaats te vinden. Daarbij dient in acht te worden genomen wat een reële verhouding aan bijdragen van opdrachtgevers, opdrachtnemers en ingenieursbureaus. De Kerngroepen zijn van mening dat de discussie over wijziging van de staffels voor de ingenieursbureaus en de bouwbedrijven zoals die door NL Ingenieurs en Bouwend Nederland wordt aangezwengeld (zie correspondentie met de BIR: H1003 A_C_12_50493 d.d 23-03-12, incl. bijlagen: 1203-34444/Rzij en email H.P. van der Horst aan Monique Kielliger (CUR) d.d. 15-03-2012, bij de vergaderstukken), thuis hoort in de BIR. In dit overleg horen de partijen tot een overeenstemming te komen. Overigens wordt vanuit de ingenieursbureaus uit de Kerngroep aangedragen dat de meerwaarde voor het ingenieurs bureau van VISI niet duidelijk is. In de promotie zou hier meer aandacht aangegeven kunnen worden.

6.

Strategisch marketingplan JPE geeft aan dat er de afgelopen jaren veel aandacht is gegeven aan de voordelen van VISI. Het blijkt ook uit de praktijk dat die voordelen snel gezien wordt mits serieus met VISI wordt omgegaan en niet alleen met VISI gewerkt in een beperkte scope van een project, omdat de opdrachtgever dat voorschrijft. Voorbeelden van organisaties die dat goed oppakken zijn Grontmij, VanHemert en Oosterhuis BV. In de promotie is daarbij de afgelopen jaren de focus gelegd op het management (de beslissers)van opdrachtgevers i.p.v. het projectmanagement (de trekkers). Echter het is toch in veel organisaties moeilijk om het gewenste managementcommittent te krijgen dat nodig is voor een goede implementatie. Hiervoor worden allerlei reden aangedragen, maar de echte, niet genoemde, redenen lijken samen te hangen met ICT-projecten, omdat zij veel investering vragen, maar vaak risicovol zijn; cultuurverandering met zich meedragen, waartegen veel interne weerstand is Weinig managers van opdrachtgevers durven zo’n uitdaging aan. De projectmanagers van ingenieursbureaus plaatsen zich in een afhankelijkheidsrol t.o.v. van de opdrachtgever. Dit geldt vooral in de B&U waar een veel grotere diversiteit is van veelal particuliere opdrachtgevers en adviesbureaus en (onderaannemers) / leveranciers dan in de GWW. De Kerngroepen besluiten om in klein comité hierover verder te praten over de voordelen avn VISI voor alle rollen in de bouwketen. En met een voorstel te komen voor een Strategisch marketingplan.

7.

8.

Creative Commons Licentie De Kerngroep gaat akkoord met het voorstel om de VISI-leidraad onder creative commons licenties beschikbaar te stellen met Naamsvermelding, Nietcommercieel en Gelijkdelen. Wvttk & rondvraag

• © CROW 2012 • Afdrukdatum:

31-5-2012 15:08 KG 1209-01 Verslag vergadering 120511 DEF.doc

Pagina 2 van 3


Geen verdere vragen of opmerkingen 9.

Vervolgafspraken en sluiting Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

• © CROW 2012 • Afdrukdatum:

31-5-2012 15:08 KG 1209-01 Verslag vergadering 120511 DEF.doc

Pagina 3 van 3

KG%201209-01%20Verslag%20vergadering%20120511%20DEF  

http://www.crow.nl/Downloads/VISI/KG%201209-01%20Verslag%20vergadering%20120511%20DEF.pdf