Page 1

• • • •

brede inzet: infra- en b&u-sector meer vertrouwen tussen bouwpartners mogelijkheid van afsluiten VGV aantoonbaar kwaliteitsniveau van het werk van de aannemer

VGV De Verborgen Gebreken Verzekering (VGV) dekt de gevolgen van een door een verborgen gebrek opgetreden schade. De verzekeraar vereist een toets op het ontwerp, controle tijdens de uitvoering en een goedkeuringsverklaring na oplevering door een onafhankelijk bureau (TIS). De TIS verzamelt relevante informatie ten behoeve van de verzekeraar en adviseert deze over het te verzekeren risico na oplevering. Verborgen gebreken zijn alle gebreken aan constructieve delen van het bouwwerk die

of stuur een email aan: vanommen@crow.nl

Aan welke eisen moet een TISbedrijf voldoen:

Op welke gronden wordt een TIS beoordeeld:

• onafhankelijkheid van de organisatie • deskundigheid van medewerkers • borging van kennis binnen de organisatie • toegankelijkheid van kennis en ervaring

• zijn de procedures afdoende?  documentatietoets • worden de procedures gevolgd?  implementatietoets • leveren de procedures het gewenste resultaat?  kwaliteitstoets*

* Op locatie wordt aan de hand van concrete projecten door een onafhankelijke deskundige nagegaan of de controles van de TIS ook inhoudelijk correct zijn uitgevoerd.

CROW heeft zijn activiteiten gebundeld in de volgende zes domeinen:

CROW Erkenningsregeling TIS Erkende toets op bouwkwaliteit

Leefomgeving Ondersteunt de (her)ontwikkeling, het ontwerp en het beheer van stedelijke openbare ruimte. Milieu Biedt ondersteuning bij het vinden van milieuoplossingen voor leefbaarheideffecten van bouw en mobiliteit. Verkeer & Vervoer Houdt zich bezig met bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid voor personen- en goederenvervoer en met de vormgeving, inrichting en uitrusting van de weg en omgeving.

tijdens de oplevering niet bekend zijn. Het gaat om ontwerp, vakmanschap of materialen. Een verzekering dekt vanaf de opleveringsdatum gedurende een bepaalde periode de kosten van reparatie en eventueel vervanging van een bouw werk. Mits de gebreken tijdens de ver zekeringsperiode aan de verzekeraar zijn gemeld.

Meer informatie of aanvragen TIS-erkenning? www.crow.nl/tis

Bouwprocesmanagement

• meer zekerheid rondom constructieve veiligheid • hogere kwaliteit van het bouwwerk • terugdringen van faalkosten • instrument voor risicomanagement

CROW maakt zich sterk voor een programma van activiteiten in drie hoofdlijnen: ontwikkelen van kennis, beheren van kennis en bevorderen dat deze kennis ook daadwerkelijk toegepast wordt in de praktijk. Deze drie hoofdlijnen convergeren in de kern van de missie van CROW: praktische kennis direct toepasbaar maken. Daarbij gaat het niet alleen om technisch-specialistische kennis in de vorm van handleidingen, richtlijnen en aanbevelingen, maar ook om instrumenten en methodieken voor integrale benaderingen ter ondersteuning van beleidsontwikkeling, -voorbereiding en -uitvoering.

Infrastructuur Zorgt voor technische hulpmiddelen voor de constructeur en beheerder van infrastructuur. Aanbesteden & Contracteren Biedt administratief-juridische en technische hulpmiddelen voor het aanbesteden, het opstellen van contracten en het uitvoeren van werken en schept zo kaders en voorwaarden voor aanbestedingen, kostenramingen en risicoverdelingen. Bouwprocesmanagement Schept voorwaarden voor de projectorganisatie en de communicatie tussen bouwpartners, brengt hier structuur in en verhoogt daarmee de efficiency.

Ontwikkelen van kennis, beheren van kennis en bevorderen dat deze kennis ook daadwerkelijk wordt toegepast in de praktijk. Daar draait het om. Op het juiste moment en op de juiste plaats dátgene aanreiken waar de praktijk naar uitkijkt, op dat moment behoefte aan heeft.

Wilt u meer informatie over deze domeinen, ga dan naar www.crow.nl.

CROW Galvanistraat 1, 6716 AE Ede Postbus 37, 6710 BA Ede Telefoon (0318) 69 53 00 Fax (0318) 62 11 12 Email crow@crow.nl Website www.crow.nl

Vormgeving: Inpladi bv, Cuijk. Druk: Drukkerij Vos, Gemert. Productie: CROW, Ede. Art. nr. 1058, augustus 2010

Inzetten van een TIS betekent

Kennis ontwikkelen, beheren en verspreiden

CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Deze not-for-profitorganisatie ontwikkelt, verspreidt en beheert praktisch toepasbare kennis voor beleidsvoorbereiding, planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud. Dit gebeurt in samenwerking met alle belanghebbende partijen, waaronder Rijk, provincies, gemeenten, adviesbureaus, uitvoerende bouwbedrijven in de grond-, water- en wegenbouw, toeleveranciers en vervoerorganisaties. De kennis, veelal in de vorm van richtlijnen, aanbevelingen en systematieken, vindt haar weg naar de doelgroepen via websites, publicaties, cursussen en congressen.

%2+%..).'32%'%,).'


CROW Erkenningsregeling TIS Constructieve veiligheid De kwaliteit van bouwwerken krijgt veel aandacht in Nederland. Vooral de constructieve veiligheid van woningen, gebouwen en infrastructuur staat enorm in de belangstelling. Technische missers komen in de bouw helaas nog regelmatig

TIS-bedrijven

Voor opdrachtgevers die zich steeds meer toeleggen op hun kerntaken en bijvoorbeeld geen permanent toezicht op een bouwwerk willen of kunnen houden, betekent dit een spagaat. Deze opdrachtgevers schakelen externe, onafhankelijke deskundigen in om het gehele bouwproces te toetsen.

Daarmee gaat een TIS verder dan de Bouwplantoets. Zo biedt de TIS-verklaring een basis voor het afsluiten van een verzekering voor verborgen gebreken (VGV), stimuleert schadepreventie en verhoogt daarmee de kwaliteit van het opgeleverde bouwwerk. Opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn er zo van verzekerd dat hun bouwwerk aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet.

voor. Bouwfouten en falende constructies moeten verminderen. En het vertrouwen in bouwkwaliteit moet omhoog.

Constructieve veiligheid In de bouwregelgeving zijn heldere eisen opgenomen over de sterkte van constructies van alle soorten bouwwerken. Er zijn veel partijen betrokken bij het waarborgen van de constructieve veiligheid in het bouwproces. Toezicht op de bouw, goede informatie-uitwisseling en controle op het rekenwerk van de constructeurs zijn van cruciaal belang.

Toetsen bouwproces Een opdrachtgever moet erop kunnen vertrouwen dat zijn bouwwerk bij oplevering voldoet aan de afgesproken bouwkwaliteit en dat de constructieve veiligheid is gewaarborgd. Na oplevering van het werk is de opdrachtgever aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk. Dit geldt voor bouwwerken, gerealiseerd onder UAV 1989 en UAVgc.

Eisen TIS-bedrijf TIS-bedrijven (Technische Inspectie Services) vullen deze rol in. Zij toetsen de kwaliteit van het ontwerp en de uitvoering van een bouwwerk en geven daarover een verklaring af.

Deskundigheid en onafhankelijkheid Alle betrokken partijen moeten volledig op het oordeel van een TIS-bedrijf kunnen vertrouwen. Deskundigheid en onafhankelijkheid van een TIS-bedrijf zijn daarom essentieel. In samenwerking met grote opdrachtgevers, Bouwend Nederland, provincies, verzekeraars, en projectontwikkelaars heeft CROW de Erkenningsregeling TIS opgesteld. De regeling is bestemd voor bouwwerken in de infra- en b&u-sector. Een TIS-bedrijf beoordeelt de constructieve veiligheid van een bouwwerk. Het analyseert risico’s in alle bouwfases, toetst het ontwerp, doet technische controles, voert inspecties uit tijdens de bouw en geeft een goedkeuringsverklaring af bij oplevering.

Aan een TIS-bedrijf worden zware eisen gesteld qua deskundigheid en onafhankelijkheid. Hiervoor is de CROW Erkenningsregeling TIS opgesteld. Deze erkenningsregeling stelt eenduidige eisen aan de TIS als organisatie en zijn medewerkers. Aanvullende zware eisen ten aanzien van de inrichting van de organisatie zorgen voor een transparante werkwijze en verantwoording. De mate van deskundigheid en ervaring bepaalt of een TIS werkzaamheden mag uitvoeren bij minder complexe, complexe of zeer complexe projecten. Dit is vastgelegd in de criteria van de erkenningsregeling.

CROW keurmerk TIS Elk TIS-bedrijf dat na toetsing door een derde partij voldoet aan de eisen, vastgelegd in de CROW Erkenningsregeling TIS, is gerechtigd het CROW keurmerk TIS te voeren. Een erkende TIS is hiermee herkenbaar voor alle partijen.

Gezamenlijk belang Bouwpartners hebben met een TIS een krachtig instrument in handen voor borging van de constructieve veiligheid. Maar de voordelen gaan verder. Toetsing door een TIS-bedrijf betekent dat gedurende de bouw voortdurend wordt gewerkt aan het voorkomen van schade. Dit komt de kwaliteit van een bouwwerk bij oplevering ten goede en versterkt het vertrouwen tussen de bouwpartners. Samenwerking in de toekomst wordt daarmee steeds vanzelfsprekender en de kwaliteit steeds beter. Maar niet alleen voor de bouwpartners is het inschakelen van een TIS belangrijk. Uiteindelijk profiteren niet alleen de zakelijk betrokkenen, maar ook de gebruikers van het

bouwwerk. Een beter eindresultaat is ook meer vertrouwen in- en een beter imago van de branche. En bij zo’n gezamenlijk voordeel is iedereen gebaat.

Zekerheid Inzetten van een TIS-bedrijf brengt meer zekerheid bij oplevering van het bouwwerk. Immers, met een TIS-verklaring krijgt een opdrachtgever een betrouwbaar instrument in handen voor het afsluiten van een passende verzekering voor verborgen gebreken. In enkele Europese landen bestaan vergelijkbare verzekeringen. Uit ervaringen in deze landen blijkt dat de kwaliteit en onafhankelijkheid van TIS-bedrijven van cruciaal belang is.

Folder_Erkenningsregeling%20TIS_web  

http://www.crow.nl/Downloads/TIS/Folder_Erkenningsregeling%20TIS_web.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you