Page 1

Factsheet

“Sensorgestuurde bemesting sportveldenâ€? Doel: Het ontwikkelen, testen en demonstreren van een adviessysteem voor sensorgestuurde bemesting van sportvelden om overbemesting in de nazomer te vermijden. Projectleiding: NutriĂŤnten Management Instituut NMI BV en Agritechnics BV Proeflocaties: Eindhoven, Den Bosch, Tiel, Bergen op Zoom, Tilburg, Breda, Uden, Roosendaal, Oss Periode: 2010-2012 Status: Het N-, P- en K-gehalte in gras is redelijk te voorspellen met de sensor. Een prototype sensorgestuurd N-advies voor de nazomer is beschikbaar. De pulsinjectiemachine voor vloeibare meststoffen is tussen mei en september 2012 ingezet op een aantal sportveldlocaties. Het lijkt er op dat een verlaging van de inzet van N- en P-meststoffen van 30% of meer mogelijk zonder dat dit ten koste gaat van de graskwaliteit.

Sensorgestuurde bemesting sportvelden. Links: de nabij-infraroodsensor met laptop voor bepaling van de bemestingsbehoefte van het gras. Rechts: de pulsinjectie-machine in actie.

Omschrijving project Op sportvelden loopt de bemesting vaak te lang in het seizoen door omdat er geen duidelijke criteria zijn wanneer kan worden gestopt. Een te hoge bemesting leidt tot extra uitspoeling van stikstof en fosfaat. In dit project wordt met een sensor de bemestingsbehoefte van het gras gemeten. In combinatie met bodemdata kan dan een bemestingsadvies worden gegeven, leidend tot een lagere adviesgift en minder uitspoeling. Lage giften vergen vervolgens een nieuwe doseringstechniek. Daartoe is in dit project de techniek van pulsinjectie verder ontwikkeld en toepasbaar gemaakt voor sportvelden. Doelstelling Aantonen dat op sportvelden 30% besparing op het gebruik van meststoffen en 50% minder emissie van stikstof en fosfaat naar oppervlaktewater mogelijk is. Methoden/technieken Met behulp van een prototype handheld NIR-sensor wordt de samenstelling van gras gemeten. Deze techniek was al beschikbaar voor voederwaardemetingen in de landbouw en is in dit project geschikt gemaakt voor on line metingen in het veld. In combinatie met bodemdata kan de bemestingsbehoefte worden vastgesteld.


De techniek van pulsinjectie was al beschikbaar voor rijenbemesting in de landbouw. Voor sportvelden is deze techniek doorontwikkeld om per 100 cm2 een bemestingspuls te kunnen geven. Resultaten  Tussen half juli en oktober 2010 zijn sensormetingen en versgras-metingen uitgevoerd. De N-voorziening van gras was op alle sportvelden ruim (gemiddeld 41 g/kg ds, waar de streefwaarde 35 bedraagt). De bemesting bedroeg gemiddeld 140 kg N/ha. Dit is relatief hoog en is deels een gevolg van het uitzonderlijk natte nazomer. Het P-gehalte in gras was erg hoog met gemiddeld over alle locaties van 5,1 g P/kg ds (streefwaarde 3,5).  Kalibratie van de sensor op versgras meetwaarden resulteerde in 70-90% verklaarde variantie voor N, P, K en S. De validatiemetingen in 2011 blijven hierbij achter. Meer data en een robuustere uitvoering van de sensor zijn gewenst voordat praktijktoepassing mogelijk is. Verder moet de graszode droog zijn om betrouwbaar te meten.  Uitspoelingsmetingen hebben in 2010 beperkt plaatsgevonden door de vroeg invallende winter. De meetwaarden bleven beneden de 50 mg NO3 per liter. De P-gehalten in het drainwater waren regelmatig te hoog. In 2011 waren drainmetingen door een zeer droge herfst slechts beperkt mogelijk. Incidenteel zijn te hoge NO3- en P-gehalten gemeten.  Er is een bemestingsadvies nazomer ontwikkeld dat rekening houdt met het gebruik, de bodemkwaliteit en het gemeten N-gehalte in gras op basis van sensor-metingen of een versgrasanalyse. Voor 2011 bedroeg het N-advies gemiddeld 130 kg N/ha en het Padvies gemiddeld 18 kg P2O5/ha. Vanaf half juli is het N-advies bijgesteld op basis van het bemestingsadvies nazomer. Dit kwam overeen met een reductie van 30-60% ofwel 20-35% op jaarbasis. Verder is er een nieuw P-bemestingsadvies ontwikkeld. Gemiddeld over 44 sportveldlocaties kon de P-adviesgift daardoor dalen van 26 naar 13 kg P2O5/ha.  De pulsinjectie machine is in 2012 getest te Tiel en te Breda. Gedurende de testen zijn nog aanpassingen doorgevoerd. Het definitieve prototype werkt conform verwachting, alleen zijn doseringen lager dan 10 kg N/ha niet mogelijk. Daartoe moeten gangbare vloeibare meststoffen verdund worden toegediend. Overall conclusie: Een besparing op de inzet van N- en P-meststoffen van 30% of meer is mogelijk zonder dat dit ten koste gaat van de graskwaliteit. Door bijzondere weersomstandigheden kon 50% minder emissie van stikstof en fosfaat naar oppervlaktewater niet eenduidig worden aangetoond. Betrokken partijen Het Nutriënten Management Instituut NMI BV en Agritechnics BV waren verantwoordelijk voor de uitvoering. Andere betrokken partijen zijn de gemeenten Eindhoven, Den Bosch, Tiel, Bergen op Zoom, Tilburg, Breda, Uden, Roosendaal, Oss en de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en Rivierenland. Contactpersoon Wim Bussink (0317- 467700, Wim.Bussink@nmi-agro.nl) Project: Duurzaam Terreinbeheer en Waterkwaliteit Deelproject 5: Sensorgestuurde bemesting sportvelden Update: 13 september 2012

Factsheet%20WP5-%20Sensorgestuurde%20bemesting%20sportvelden%20definitief  

http://www.crow.nl/Downloads/DTB/Factsheet%20WP5-%20Sensorgestuurde%20bemesting%20sportvelden%20definitief.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you