Page 1

Errata (2) bij CROW-publicatie 137 ‘Standaardsystematiek voor kostenramingen – SSK-2010’ Pagina gehele publicatie 4, samenstelling commissie 13, 1e kolom, 8e regel 15, figuur 2, kolom ‘DNR-fasering’ 15, figuur 2, kolom ‘DNR-fasering’ 32, 1e en 2e kolom 33, 1e kolom, 1e alinea

52, figuur 12, 1e kolom, 2e rij 59, 1e kolom, 5e regel 61, 1e kolom, 2e alinea

64, 2e kolom, 1e alinea

Aanpassing overal de term ‘Cheobs’ vervangen door ‘een uniforme objectenbibliotheek’ bij ‘De commissie …’ toevoegen aan de ledenlijst: ‘ing. R.W. Buis, Waterschap Rivierenland namens het Platform Waterschapswerken’ ‘hoofdstuk 2’ moet zijn ‘hoofdstuk 1’ bij ‘DNR-fasering’ voetnoot plaatsen: ‘DNR staat voor De Nieuwe Regeling’ verwijzing bij het ramingproces ‘zie hoofdstuk 4’ vervangen door ‘zie hoofdstuk 3’ de alinea ‘Cheobs zal … communicatie.’ staat er dubbel in de zin ‘Risicomanagement is het op een gestructureerde manier omgaan met risico’s binnen een project.’ vervangen door: ‘Risicomanagement is het geheel van gecoördineerde activiteiten van een organisatie dat gericht is op het sturen en bewaken van risico’s.’ (conform de definitie op pag. 98) ‘Kostencatogorieën’ vervangen door ‘Kostencategorieën’ de zwevende ‘v’ hoort bij de volgende regel (‘verkenningskosten’) de alinea van CPB/IBOI in zijn geheel vervangen door: ‘De Index voor de Bruto Overheidsinvesteringen (IBOI) betreft de verwachte gemiddelde prijswijziging van de bruto investeringen door de collectieve sector. De IBOI wordt door het Centraal Planbureau per kwartaal geraamd. Het ministerie van Financiën gebruikt de IBOI voor het bepalen van de prijsontwikkeling voor de aanleg en het onderhoud van infrastructuur. Met de IBOI wordt een prijsbijstelling voor een jaar vastgesteld, die vervolgens wordt toegepast op de verschillende begrotingsartikelen en daarbinnen over de projecten. De weging van de kostengroepen die in projecten voorkomen, kan aanzienlijk afwijken van de IBOI.’ ‘Dit heeft ... aangehouden’ vervangen door: ‘Er wordt eerst gekeken of er binnen de scope nog ruimte is voor verschillende ontwerpoplossingen. Dit is afhankelijk van de keuzen en voorkeuren van de opdrachtgever. Als er geen ruimte meer is, dan kunnen beslisonzekerheden worden opgevangen door iedere ontwerpoplossing als apart project te ramen, elk met een eigen scope met bijbehorende projectraming. De opdrachtgever zal hieruit dan moeten kiezen. Hij ‘beslist’ welke oplossing wordt aangehouden.’


73, 1e kolom, 5e regel 82, 1e kolom 2e alinea, 4e regel 84, 1e kolom, item 1.2 85, 1e kolom, punt 2.5 86, 1e kolom, punt g

90, laatste regel 91, tabel 94, 1e kolom, Bandbreedte

97, 1e kolom, Objectenkosten, 3e regel 99, 1e kolom, Trefzekerheid, 8e regel 99, 2e kolom, Variatiecoëfficiënt, 3e regel 99, 2e kolom, VTW, 1e regel 110, Financiële zaken 110, 4e, 5e 6e opsomming 112, Communicatie, 3e bullit SSKsamenvattingblad

zwevend woord ‘projectraming’ hoort bij de zin daarboven ‘bandbreedte’ vervangen door ‘variatiecoëfficiënt’ weglaten ‘(type A of B)’ de zin vervangen door: ‘Er wordt een probabilistische analyse uitgevoerd waarbij de maximale variatiecoëfficiënt wordt aangegeven.’ 3e regel: ‘bepaald en waarom’ vervangen door ‘bepaald, waarom’; 5e regel: na ‘… 4.4.3)’ toevoegen ‘en wat de beschouwde periode is.’ aan het einde van de kolom ‘volgt nog’ laten vervallen hoofdstuk 6 in deze tabel moet luiden ‘Risico’s en onzekerheden’. Onder dit hoofdstuk toevoegen de paragraaftitel ‘6.3 Aannames’ De definitie van ‘Bandbreedte’ vervangen door: ‘De ingevoerde of berekende mate van afwijking rond het gemiddelde van een berekend bedrag (hoeveelheid of prijs). De bandbreedte wordt uitgedrukt door twee waarden (een onder- en een bovenwaarde), en is een maat voor de trefzekerheid. Bij de uitkomst van een probabilistische raming wordt voor de bandbreedte veelal de ondergrens en de bovengrens gecommuniceerd die horen bij 15% respectievelijk 85% kans op overschrijding.’ in de definitie van Objectkosten ‘kostensoorten’ vervangen door ‘kostengroepen’ in de definitie van ‘Trefzekerheid’ het laatste woord ‘berekend’ vervangen door ‘afgeleid’ in de definitie van ‘Variatiecoëfficiënt’ ‘bandbreedte’ vervangen door ‘relatieve spreidingsmaat’ in de definitie van ‘Voorstel tot Wijziging (VTW)’ ‘extern’ weghalen bij ‘CAR-verzekering’ toevoegen: ‘(mits niet onder OBK berekend)’ de kopjes ‘Algemene kosten’, ‘Winst en risico’ en ‘Bijdragen’ moeten in blauwe letters worden afgedrukt (zie ook errata 1) ‘steakholderanalyse’ vervangen door ‘stakeholderanalyse’ Geheel vernieuwde lay-out; zie printvoorbeeld SSKsamenvattingblad. Het is te downloaden van http://www.crow.nl/nl/Publicaties/Publicatiedetail.aspx?code=137a


Project: SSK-2010

-

Projectnr: Projectnummer

Versie raming: Versienummer

-

Status: Definitief

-

Opdr.gever: Naam opdrachtgever -

Opgesteld door: Naam kostenramer

Samenvatting raming

Prijspeil raming:

01-01-11

Datum raming:

08-02-11

SSK-Rekenmodel, versie 2.0 (08-02-2011) Kostengroepen

Voorziene kosten

Kostencategorieën

Directe kosten

Directe kosten

Benoemd

Nader te detailleren

Risicoreservering

Totaal

Indirecte kosten

Investeringskosten (indeling naar categorie):

Bouwkosten

-

-

-

-

-

-

Vastgoedkosten

-

-

-

-

-

-

Engineeringskosten

-

-

-

-

-

-

Overige bijkomende kosten

-

-

-

-

-

-

Subtotaal investeringskosten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Objectoverstijgende risico's Investeringskosten deterministisch

-

-

-

-

Scheefte Investeringskosten exclusief BTW BTW Investeringskosten inclusief BTW Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de investeringskosten inclusief BTW tussen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

en

Variatiecoëfficiënt

0%

Levensduurkosten:

Subtotaal levensduurkosten

-

-

-

-

Objectoverstijgende risico's Levensduurkosten deterministisch

-

-

-

-

Scheefte Levensduurkosten exclusief BTW BTW Levensduurkosten inclusief BTW Bandbreedte : met 70% zekerheid liggen de levensduurkosten inclusief BTW tussen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

en

Variatiecoëfficiënt

0%

Projectkosten inclusief BTW

-

0%

Budgetvaststelling investeringskosten: Investeringskosten inclusief BTW Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) Aan te houden risicoreservering en totaal budget investeringskosten Budgetvaststelling levensduurkosten: Levensduurkosten inclusief BTW Onzekerheidsreserve (in te vullen door financier) Reservering scope wijzigingen (in te vullen door financier) Aan te houden risicoreservering en totaal budget levensduurkosten

Printdatum: 5-4-2011 Printtijd: 16:11

Pagina 1 van 1

-

0%

0%

-

€ € €

-

€ € €

-

-

-

-

-

€ € €

-

€ € €

-

-

-

-

Tabblad: Samenvatting Bestand: SSK-2010 Model v2.0 dd 8 februari 2011.xls

errata%202%20P137%20ssk%202010_6%20april%202011  

http://www.crow.nl/ecf/uploads/errata%202%20P137%20ssk%202010_6%20april%202011.pdf